keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 330/26.07.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe unifamiliale" strada Mureş,nr.133-135, Timişoara

26.07.2005

Hotararea Consiliului Local 330/26.07.2005
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe unifamiliale" strada Mureş,nr.133-135, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22005-003036/07.07.05 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinţe unifamiliale" strada Mureş, nr.133-135, Timişoara conform Proiectului nr. 06/2005, întocmit de de S.C.TECTONICS HOUSE S.R.L.care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinţe unifamiliale" strada Mureş, nr.133-135, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.

Art. 2: Terenul studiat este alcătuit din terenul proprietatea beneficiarilor prezentei documentaţii, Martin Marius şi soţia Martin Rodica, conform C.F. nr. 7828 nr. cadastral 14294/1-14294/2/1-4/5, in suprafaţă de 1777 mp. şi din terenurile identificate prin:
- nr. cadastral 14294/1-14294/2/1-4/1, in suprafaţă de 627 mp. din C.F. 138146, drum de acces, în proprietatea Statului Roman prin Primăria Municipiului Timişoara, donaţie nr. 28317/2003;
- nr. cadastral 14295/1 şi 14295/2, in suprafaţă de 4 810 mp. din C.F. nr. 7653, în proprietatea Statului Român in administrarea ICRAL Timişoara.

Art. 3: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinţe unifamiliale" strada Mureş, nr.133-135, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.
La realizarea construcţiilor se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.
Drumul prevăzut prin prezenta documentaţie va deveni domeniu public, iar autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezentul P.U.D., se va face după ce drumul prevăzut va fi domeniu public, conform declaraţiei notariale autentificate sub nr. 2941/07.07.2005.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Martin Marius;
-S.C.TECTONICS HOUSE S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Mures133.pdf

DETECTIVI PUD MURES 133

Atasament: Referat_-_Mures133.pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr.U22005-003036/07.07.2005

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuinţe unifamiliale”strada

Mureş,nr.133-135, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002 Având in vedere PUZ- „Lidia- Muzicescu-Martirilor” Timişoara aprobat prin HCL nr. 91/1998 Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 892 din 28.02.2005

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “ Locuinţe unifamiliale”strada Mureş,nr.133-135,, Timişoara. Documentaţia este iniţiată de beneficiar, d-nul Martin Marius şi soţia Martin Rodica, elaborată de S.C.TECTONICS HOUSE S.R.L.- proiect nr. 06/2005.

Obiectul prezentului PUD -“ Locuinţe unifamiliale”strada Mureş, nr.133-135, Timişoara constă în construirea de locuinţe proprietate personală în zona de sud a Municipiului Timişoara, pe strada Mureş la nr.133-135.

Parcela pe care se doreşte realizarea locuinţelor are destinaţia de locuinţe ( P- P+2) şi funcţiuni complementare, conform P.U.G.- Municipiul Timişoara aprobat prin HCL 157/2002 şi conform PUZ- „Lidia- Muzicescu-Martirilor” Timişoara

Parcela studiată nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zonă de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Prin prezenta documentaţie se doreşte construirea a doua case pe parcela beneficiarilor , asigurarea accesului prin propunerea unei fundături şi lotizarea terenului proprietatea Statului Roman, pentru crearea a 11 parcele pentru locuinţe.

Terenul studiat prin prezenta documentaţie este situat în intravilan. Suprafaţa studiată prin prezenta documentaţie este alcătuită din terenul proprietatea

beneficiarilor prezentei documentaţii, Martin Marius şi soţia Martin Rodica, conform C.F. nr. 7828 nr. cadastral 14294/1-14294/2/1-4/5, in suprafaţă de 1777mp.şi din terenurile identificate prin:

- nr. cadastral 14294/1-14294/2/1-4/1, in suprafaţă de 627 mp. din C.F. 138146 - nr. cadastral 14295/1 şi 14295/2, in suprafaţă de 4 810 mp. din C.F. nr. 7653, în

proprietatea Statului Român in administrarea ICRAL Timişoara. Terenul identificat prin nr. cadastral 14294/1-14294/2/1-4/1, in suprafaţă de 627 mp. din

C.F. 138146 este drum de acces, în proprietatea Statului Român prin Primăria Municipiului Timişoara, donaţie nr. 28317/2003.Acesta reprezintă o jumătate din lăţimea necesară pentru strada nouă de 9 m.,pe care se va face accesul la noile parcele, conform avizului Comisiei de Circulaţie din Primăria Municipiului Timişoara

Toată strada va deveni publică conform ofertei de donaţie nr. 2941 din 5.07.2005 şi conform propunerii de dezmembrare, anexate prezentei documentaţii.

Construcţiile noi vor fi amplasate conform Planşei nr.04, anexate la Proiectul de Hotărâre. Indicii de construibilitate propuşi se incadrează în indicii aprobaţi pentru zona de locuinţe

cu regim mic de înălţime: P.O.T. max. = 40%, H max. = S+P+2,iar propunerea se incadrează in normele de densitate

urbană. Documentaţia de urbanism propusă este însoţită de toate avizele şi acordurile conform

Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/08.06.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului ( M.T.C.T.) şi conform Certificatului de Urbanism de mai sus.

Planul Urbanistic de Detaliu -“ Locuinţe unifamiliale”strada Mureş, nr.133-135, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR DIRECTOR Ing. DOREL BORZA Dr. Arh. RADU RADOSLAV

ŞEF SERVICIU CONSILIER

Arh. LAURA MĂRCULESCU Urb. CARMEN FALNIŢĂ

AVIZAT JURIDIC

Jr. MIRELA LASUSCHEVICI Red. C.F.