keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 472/20.12.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire spatiu comercial produse alimentare si nealimentare", strada Martirilor 1989 nr. 98, Timişoara

20.12.2010

Hotararea Consiliului Local 472/20.12.2010
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire spatiu comercial produse alimentare si nealimentare", strada Martirilor 1989 nr. 98, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2010-028499/19.11.2010 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Favorabil nr. 08/12.11.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ,,Construire spatiu comercial produse alimentare si nealimentare", strada Martirilor 1989 nr. 98, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. LIDL ROMANIA S.C.S., întocmit conform Proiectului nr. 031/09, realizat de S.C. N&D INTERNATIONAL S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2010-000068/13.05.2010, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 30%, coeficientul de utilizare al terenului CUT maxim de 0,3, Hmax cornisa = 5,32 m, Hmax coama = 7,65 m, spaţii verzi de minim 13,03% din suprafaţa totală a parcelei - conform Avizului Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului nr. 127 din data de 08.11.2010

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu ,,Construire spatiu comercial produse alimentare si nealimentare", strada Martirilor 1989 nr. 98, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 6552 mp este inscris in: CF nr. 416708, Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 130923), avand nr. top 14363/2/2-14362/2/2-14362/1/2-14360 - teren si constructii industriale - Incinta I Plafar - in suprafata de 3103 mp, CF 416709, Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 148250), avand nr. top 416709, teren si constructii industriale - in suprafata de 3161 mp si CF nr. 416710, Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 148249), avand nr. top 416710 - in suprafata de 288 mp, fiind proprietatea beneficiarului S.C. LIDL ROMANIA S.C.S..
Pe terenul studiat se gasesc 3 corpuri de cladire in suprafata construita de 3161 mp (Corp I - Corp administrativ in regim P+2E, Corp II - Sectia de conditionari si ambalari si Sectia de atomizare in regim P, Corp III - Depozit de materii prime si produse, in regim de P+2E), ce urmeaza a fi demolate conform Autorizatiei de Desfiintare nr. 1949/08.11.2010.
Totodata se renunta la dreptul de folosinta inscris in CF nr. 416708 si CF nr. 416710 (Partea III - Foaie de sarcini ), pentru acces la reteaua de apa, gaz, energie termica si electrica din incinta II Plafar, intrucat constructia nou propusa prin documentatie, se va racorda la utilitatile existente pe strada Mures, asa cum rezulta din Memoriul justificativ (anexa PUD), intocmit de proiectantul S.C. N&D INTERNATIONAL S.R.L.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu ,,Construire spatiu comercial produse alimentare si nealimentare", strada Martirilor 1989 nr. 98, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Institutia Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Beneficiarului;
- Proiectantului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: reglementari_A2.pdf

N O

R D

P.U.D.

88.333

88.421

88.262 88.270

88.230

88.201

88.234

88.303

88.177

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C C C

C

tro tu

ar

zo na

v er

de

Top. 14362/2/1 Top. 14362/1/1

Top. 14363/2/1 Top. 14363/1

Top. 14364, 14365, 14366, 14367, 14368, 14369/1/1/1

C A

LE A

M A

R TI

R IL

O R

BU S

semaforizare

semaforizare

semaforizare

SH

CONSTRUCTIEEXPERTIZATA

Top. 14363/2/2,14362/2/2,

14362/1/2,14360

S=3103 mp

S = 288 mp

S=3161mp Top. 416709

Top. 416710

3.50 3,50 3,00 1,50

3,25 3.25

3,5 0

3.5 0

3.5 0

3,2 5

3,2 5

3,0 0

3,2 5 3

,25 3.0

0 3.2

5

3,25 3,25 3,25

2,75 3,25 3,25 3,87 3,25 3,25

3,25 3,251,503,00 3,25 3,25

9.00

9.0 0

17

21 20

19

16 15

14

12 13

8

9

7

10

11 6

5

4

3

300ST

200ST

400ST

ST R

. A ZU

G A

A2

A2 A1

A1

GRADUL <II> DE REZISTENTA LA FOC. RISC MARE DE INCENDIU

CATEGORIA <C> DE IMPORTANTA A CLADIRILOR conf. ORM H.G.R. 766/1997, LEGII NR. 10/1995 SI ORD. M.L.P.A.T. 31/N/1995: CLASA <III> DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI IN CONFORMITATE CU NORMATIVUL P100/2006 SI STAS 10100/0/1975:

LEGENDA - LIMITA DE PROPRIETATE TEREN STUDIAT - LIMITA ZONEI STUDIATE PRIN P.U.D.

- CONSTRUCTII EXISTENTE PROPUSE SPRE DESFIINTARE

- CONSTRUCTII EXISTENTE IN ZONA DE LOCUINTE

- CAROSABIL AUTO, DOMENIUL PUBLIC

- PIETONAL, DOMENIUL PUBLIC

- ZONE VERZI, DOMENIUL PUBLIC

- ZONA IMPLANTARE CONSTRUCTIE

- ZONA AMENAJARI (CAROSABIL, SPATII VERZI) PROPUSE PRIN PROIECT IN INCINTA

- CONSTRUCTII EXPERTIZATE CARE SE PASTREAZA; INVECINATE CU CONSTRUCTIILE PROPUSE SPRE DESFIINTARE

PCRM - PLATFORMA COLECTARE RESTURI MENAJERE

HMAX COAMA

P R O F I L C A R A C T E R I S T I C A 2 - A 2 SC. 1 : 500

SPATIU COMERCIAL LIDL

SPATIU COMERCIAL LIDL

ax s

tr. M

ur es

P R O F I L C A R A C T E R I S T I C A 1 - A 1 SC. 1 : 500

SECTIUNI CARACTERISTICE

P O T EXISTENT = 25.12 %

C U T EXISTENT = 0.25

I N D I C A T O R I U R B A N I S T I C I

INALTIMEA MAXIMA LA CORNISA

INALTIMEA MAXIMA PROPUSA LA COAMA

B I L A N T T E R I T O R I A L

5.32 m

AMPLASAMENT STUDIAT

- PLAN URBANISTIC DE DETALIU -

MUNICIPIUL TIMISOARA

SPATII VERZI PROPUSE

SUPRAFETE PAVATE

SUPRAFATA DESFASURATA PROPUSA

SUPRAFATA DESFASURATA EXISTENTA

SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA

SUPRAFATA CONSTRUITA EXISTENTA

LOCURI DE PARCARE IN INCINTA

SUPRAFATA TEREN

3 161.00 mp

6 552.00 mp

1 950.00 mp

95 buc

7.65 m

7 014.31 mp

C U T PROPUS=0.30

P O T PROPUS=29.77 %

str. Martirilor 1989, nr. 98, mun. Timisoara, jud. Timis CF Nr. 416708 nr. top. 14363/2/2-14362/2/2-14362/1/2-14360 suprafata teren St = 3.103,00 mp CF Nr. 416709 nr. top. 416709 suprafata teren St = 3.161,00 mp CF Nr. 416710 nr. top. 416710 suprafata teren St = 288,00 mp

22

18

2

lim ita

p ro

pr ie

ta te

lim ita

p ro

pr ie

ta te

HMAX CORNISA

lim ita

p ro

pr ie

ta te

lim ita

p ro

pr ie

ta te

CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PRODUSE ALIMENTARE SI NEALIMENTARE; SISTEMATIZARE VERTICALA, IMPREJMUIRE SI PANOU RECLAMA (TOTEM), RACORD UTILITATI ; (PARTER)

SPATII VERZI AMENAJATE

5

6 TOTAL

4

0.00 0.001

2

CONSTRUCTIE PROPUSA SPATIU COMERCIAL

CONSTRUCTII EXISTENTE

3 SUPRAFETE PAVATE

100.00 100.00

0.00

3161.00 0.00 0.00

6552.00 6552.00

29.771950.00

0.00

0.00

SPATII LIBERE NEAMENAJATE 1066.06

2324.94

0.00

16.27

BILANT TERITORIAL

EXISTENT (mp)

PROPUS (mp)

EXISTENT (%)

PROPUS (%)

NR. CRT TERITORIU AFERENT

854.03

3747.97 57.20

13.03

3 747.97 mp

854.03 mp

48.25

35.48

1

- AGREGATE TERMICE

- FORAJ GEOTEHNIC

- ZONA DE UNITATI INDUSTRIALE CU UTILITATI PERMISE COMERT SI SERVICII

- ZONA PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

- ZONA INSTITUTII PUBLICE (BISERICA BAPTISTA)

1 950.00 mp

5. 327

.6 5

4. 757.

65

5. 32

41 .32

80 .42

7.0 6

1.2 0 7.0

0 7.1

7

3.5 0

3.5 0

52.65

53.46

52.21

7.3772.712.647.241.207.007.17

2.7231.659.4815.001.0015.001.0022.507.478.0017.00 3.50 3.50 3.00 3.50 3.50

3.50 3.50

DESENAT

476700

20 72

50

476700

20 73

00

4767002 07

35 0

4767502 07

25 0

476800

20 72

50

476750

20 73

00

4768002 07

30 0

4767502 07

35 0

4768002 07

35 0

F1

33 .3

0

14 .2

3

36.65

40 .6

1

51.80

67.41

3. 51

54.624. 28

13.00

7. 69

39.78

52.30

13 .4

6

19 .1

7

12.84

F2

F3

F4

69 .4

0

PROIECTAT

VERIFICAT arh. FLORINA N. FLORIAN

arh. FLORINA N. FLORIAN

stud.arh. CLAUDIU POPA

DATA ELABORARII:

SCARA PLANSEI:

NUMARUL PLANSEI:

NUMARUL PROIECTULUI:

ECHIPA DE LUCRU:

SEF PROIECT

CALITATE

PROIECTANT GENERAL:

str.Viilor , nr. 20C,Cluj-Napoca, jud. Cluj J12/4112/2007 ; RO22440789 ; tel.: 0722 612 113 ; fax.: 0264 437067 E-mail: [email protected]

arh. FLORINA N. FLORIAN

NUME SEMNATURA

TITLUL PLANSEI:

INTERNATIONAL&D S.C. N&D INTERNATIONAL S.R.L.

1 : 500

031 /09

REGLEMENTARI URBANISTICE

U03

- ACCES AUTO SPRE INCINTA

- ACCES PIETONAL SPRE SPATIU COMERCIAL LIDL

DATE DE IDENTIFICARE A TERENULUI:

AMPLASAMENT:

P.U.D.

TITLUL PROIECTULUI: PLAN URBANISTIC DE DETALIU

str. Martirilor 1989, nr. 98, mun. Timisoara, jud. Timis

17 .7

3

BENEFICIAR / INVESTITOR:

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

7. 82

10.30 3.14

88.262

89.621

88.249

89.616

88.681

89.615

88.202

88.138

88.149

88.984

88.393

88.161 88.236

88.194

88.363

88.248

89.553

88.122

88.168

88.193

88.175

88.276

88.188

88.163

88.243

88.218

88.013

88.235

88.274

88.242

88.352

88.172

88.082

88.129 88.20088.263

88.316

88.190

88.218

88.258

88.208

88.237

88.239 88.213

88.402

88.215

88.253

88.462

88.259

88.274

88.313

88.295

88.328

88.253

88.350

88.195

88.194

88.228

88.453

88.257

88.299

88.300 88.495

88.112

88.272

88.436

88.263

88.177

88.218

88.140

88.245 88.241

88.225

88.416 88.100

88.380

88.263

89.558

88.275

88.153

88.135

88.156

88.126

88.157

88.087

88.897

88.385

88.327

88.255

88.117

88.202 88.348

89.587

88.233

R=9,00 m

88.104 88.236

semaforizare 15

.1 7

2. 57

STR. MURES

Noiembrie 2010

88.135 R=9

,00m

R=9,00m

F1

ZONA IMPLANTARE CONSTRUCTIE

ZONA AMENAJARI (PAVAJ CAROSABIL, SPATII VERZI)

coordonate met 47679284 476796.44 47678137 476767.20 476749.84 476716.85 476712.98 476712.07 476716.20 476710.15 476713.64 476719.70 476721.08 476738.39 476751.58 476753.76 476747.58 476788.61 47679477 476788.41 476789.46 476789.78 476713.43 PLAN DE SITUATIE Sc 1:500 - a = e £ = = OY OBRENCA $ MIR 2 = & = = = O - < = > = 8175 88186. Corp administrativ e o și 88.177 88.303 P+2E Sectie atomizare 20250 28.333 D 476800 Top. 14396/2- 14393/1/1-14370/1/1 S=3161mp 18.42. ARTEA FUNCIAI RA Nr Top Descriere imobil | Suprafata Suprafata masurata Proprietari Sarcini | ma | ue Ha MP 6/2-14393/1/1-|Teren in C Martirilor nr 98 cu 14370/1/1 constructii industriale 3161 SC LIDL ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA Drept de folosinta pentru acces la reteaua de apa, gaz energie termica si electrica din 64-14365-1436 1367-14368-14 369/1/1/2 eren in C Martirilor nr. 98 cu constructii industriala 288 288 SC LIDL ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA Incinta II Plafar pana la amenajarea acestor tilitati la Incinta | Plafar, eren în C Martirilor nr 98 că onstructii industriale- Incinta - | Plafar 3103 3103 SC LIDL ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA 85 2628 st s F. Mur, B 88243 88.242 es E — 28.236 104 = Fes o13 19 D 14363/272-14382/2/2, 14362/1/2-14360 S=3103mp Top. 14362/2/1 14363/2/1 14363/ _AUTORIZAR Clasa ll CUI RO13212560 & eri n Seria B Nr.663 1 88.230 88201 RI N 88.205 E, 88234 88.253 93 8.236 88.193 Calea Martirilor 88.163 E fiorul: PA Beneficiar: SC LIDL ROMANIA SRL Sef proiect i A sera 500 Plansa: Plan de situatie întocmit d, , DE Plan de Incadrare in zona Desenat EI Data: sept 2009 Plansa 1 207350 207350 E [x N n Pr. Nr. 412/2009
SI HATE ȘI GERIIFICAT SA ai DE 4 , ȘI AND Vi d TR CERTIFICAT A = 3 x Seria BNr.663 7 n caci op SS amane p TOP Pf = TOP OA seria TM Nr.089 î, 4, n CategorlaB,C Z| DARGA 7, Î, ADRIAN. N NICOLA E Înce BI i
| ORDINUL ARHITECȚILOR SIN ROBĂNIA 4522 j j | |

Atasament: memoriu.pdf

PROIECTANT GENERAL : S.C. N&D INTERNATIONAL S.R.L. J 12/4112/2007 ; RO22440789 Str. Viilor, 20C, ap. 5 , mun. Cluj-Napoca , jud. CLUJ Tel. /fax. 0264 43 69 67; E - mail: [email protected] . com PROIECT NR. 031 / 2009

MEMORIU JUSTIFICATIV

1. INTRODUCERE 1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI:

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PRODUSE ALIMENTARE SI NEALIMENTARE;

SISTEMATIZARE VERTICALA, IMPREJMUIRE SI PANOU RECLAMA (TOTEM), RACORD UTILITATI ; (PARTER)

AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI: jud. TIMIS, mun. TIMISOARA, str. CALEA MARTIRILOR 1989, nr.98

BENEFICIAR : S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

CF Nr. : 416708; 416709; 416710;

NR CADASTRAL: 14363/2/2 – 14362/2/2 – 14362/1/2 – 14360; 14396/2 – 14393/1/1 – 14370/1/1;

14364 – 14365 – 14366 – 14367 – 14368 - 14369/1/1/2.

1.2. Obiectul lucrarii:

Obiectul prezentei documentatii il reprezinta detalierea amplasarii unui spatiu comercial cu produse alimentare si nealimentare si

vanzare cu amanuntul pe terenul proprietate a S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. aflat la intersectia dintre strada Mures si Calea Martirilor 1989.

Prezentul studiu va fi supus avizarii Comisiei de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si apoi va fi prezentat Consiliului

Local al Municipiului Timisoara, in vederea obtinerii H.C.L.

La baza intocmirii prezentului P.U.D. se afla Certificatul de Urbanism nr. 5731 din 14.12.2009, extrasele de carte funciara

anexate (CF nr. 416708, CF nr. 416709 si CF nr. 416710), documentatia cadastrala si studiul geotehnic.

1.3. Amplasarea terenului si justificarea detalierii zonei:

Terenul care face obiectul prezentei documentatii beneficiaza de un acces direct la strada Mures, pe latura nordica a

amplasamentului. La solicitarea beneficiarului S.C. LIDL ROMANIA S.C.S., se doreste amplasarea unui spatiu comercial produse alimentare si

nealimentare si vanzare cu amanuntul.

II . INCADRAREA IN ZONA

Terenul pentru care s-a intocmit documentatia pentru avizarea P.U.D. pentru CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PRODUSE

ALIMENTARE SI NEALIMENTARE; SISTEMATIZARE VERTICALA, IMPREJMUIRE SI PANOU RECLAMA (TOTEM), RACORD UTILITATI; (PARTER) este situat

in intravilanul municipiului Timisoara, in zona de sud a localitatii, zona inchegata din punct de vedere urbanistic. Amplasamentul se gaseste

la intersectia strazii Mures cu str. Calea Martirilor (fosta S.C. Plafar S.A. Timisoara).

1

2.1 Concluzii din documentatii deja elaborate: In conformitate cu PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 139/2007,

amplasamentul studiat face parte din Zona de unitati industriale cu utilitati permise comert si servicii.

In conformitate cu “ Studiu de dezvoltare a gradului de contaminare a terenului” efectuat de catre Institutul National de

Cercetare – Dezvoltare pentru Eccologie Industriala – INCD ECOIND – Timisoara, se contureaza urmatoarele concluzii:

a. Concluzii privind calitatea solului:

- Observatiile vizuale nu evidentiaza urme de contaminare pe amplasament: pe platforma betonata si in spatiul verde;

- La prelevarea probelor de sol nu au fost identificate materiale straine pana la adancimea de 50 cm, evidentiindu-se faptul ca

nivelul concentratiilor de metale grele Pb, Cd, Cr total Cu, Ni, Zn, se situeaza in limite normale iar acolo unde acestea sunt usor depasite,

se incadreaza sub valoarea pragului de alerta pentru soluri mai putin sensibile;

- Nu se evidentiaza prezenta produselor petroliere;

- Investigatiile analitice privind calitatea solului conduc la concluzia ca pragurile de alerta si cu atat mai putin cele de interventie

nu sunt atinse pentru poluantii analizati: hidrocarburi din petrol, metale grele. Majoritatea parametrilor se situeaza in cadrul valorilor

normale ale solurilor nepoluate.

b. Concluzii privind calitatea apei freatice:

- Continutul de metale grele este sub limita detectabila pentru toate elementele cu exceptia zincului care se situeaza insa mult sub

limita admisa;

- Continutul de fier si mangan se incadreaza in limitele admise pentru o apa potabila;

- Apa freatica nu este contaminata cu metale grele si produse petroliere. Prezenta fierului, manganului si zincului in concentratii

mici are cauze naturale.

2.2. Concluzii din documentatii elaborate concomitent cu P.U.D.:

Studiul geotehnic, efectuat de S.C. GEOSOND S.R.L., incadreaza terenul in categoria geotehnica 1 – risc geotehnic redus si

formuleaza urmatoarele concluzii: suprafata terenului este aproximativ plan orizontala si nu este afectata de fenomene fizico-mecanice care

sa pericliteze stabilitatea constructiei propuse; apa subterana a fost interceptata la adancimea de 2,80 – 2,90 m fata de CTN; adancimea

de fundare minim 1,50 m fata de cota terenului natural.

In conformitate cu avizul tehnic al S.C. AQUATIM S.A., nr. 1641/DT-ST/12.02.2010, se impune urmatoarea conditie speciala:

− se va monta debitmetru pe canal pentru stabilirea cantitatii deversate la canalizare. Apa meteorica se va colecta in bazin de

retentie iar evacuarea se va face controlat.

In consformitate cu avizul de amplasament nr. 2960572 / 12.01.2010 al ENEL DISTRIBUTIE ARAD se impune respectarea urmatoarei

conditii:

− se vor respecta distantele fata de liniile electrice existente, respectiv 2,00 m in plan orizontal.

III . SITUATIA EXISTENTA

Amplasamentul studiat este situat in partea de sud a municipiului Timisoara, in intravilan, in zona rezidentiala aflat la intersectia

dintre strada Mures si Calea Martirilor 1989. Vecinatatile sunt constituite din zona rezidentiala apartinand cartierului din sud-estul

municipiului Timisoara, in apropiere neexistand alte unitati economice.

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul apartine Campiei Banatului, aspectul orizontal conferind stabilitate terenului.

2

Terenul are suprafata de 6552.00 mp cu deschidere de 44.12 m la Calea Martirilor 1989, nr. 98 si o deschidere de 109.71 m

la str. Mures si este definit prin nr. C. F. 416708; 416709; 416710 si nr. topografic/cadastral al parcelei: 14363/2/2 – 14362/2/2 –

14362/1/2 – 14360; 14396/2 – 14393/1/1 – 14370/1/1; 14364 – 14365 – 14366 – 14367 – 14368 – 14369/1/1/2.

Pe teren se gasesc, intr-un amplasament heterogen, 3 corpuri de cladire:

CORP I - Corp administrativ cu o suprafata construita de 409.76 mp si regim de inaltime P+2E;

CORP II - Sectia de conditionari si ambalari cu o suprafata construita de 649.65 mp cu regim de inaltime parter si Sectia de

atomizare cu o suprafata construita de 685.05 mp;

CORP III - Depozit de materii prime si produse o constructie cu o suprafata construita de 1416.54 mp si regim de inaltime

P+2E.

Suprafata construita totala este de 3161.00 mp si o suprafata construita desfasurata de 7014.31 de unde calculam indicii

urbanistici existenti la POTexistent= 48.24% - CUTexistent=1.07.

IV . REGLEMENTARI

4.1. Propuneri de organizare a zonei studiate. Bilant teritorial

Beneficiarul doreste desfiintarea constructiilor existente si construirea unui SPATIU COMERCIAL PRODUSE ALIMENTARE SI

NEALIMENTARE si VANZARE CU AMANUNTUL, prin proiect se propune un POT de 27.59 % si un CUT de 0.28 in regim de inaltime de

Parter. Imobilul va avea 1743.68 mp in plan, o anexa-brutarie, o anexa cu rampa descarcare marfa in partea posterioara a

amplasamentului si un numar de 107 locuri de parcare amenajate la sol, din care 2 locuri vor fi pentru persoanele cu dizabilitati motorii

si 2 locuri de parcare de tip “mama si copilul”.

Amplasamentul imobilului propus se va face astfel :

• fata de limita de proprietate la str. Mures : 2.77 m

• fata de limita de proprietate la Calea Martirilor : min. 71.50 m

• fata de limita de proprietate la sud : 7.44 m

• fata de limita de proprietate la vest : min. 3.00 m

Distantele fata de vecinatatile construite :

- fata cladirile amplasate vis-à-vis la str. Mures : 25.65 m

- fata cladirile amplasate vis-à-vis la Calea Martirilor : nu este cazul

- fata de cladirile de la sud : min. 7,44 m

- fata de cladirile amplasate la vest : min. 5.85 m

Imprejmuirea proprietatii va exista pe toate laturile si va fi compusa din soclu de beton cu inaltime de 0.15 m, stalpi metalici si

panouri metalice transparente care completeaza inaltimea pana la 1.50 m. Trasarea imprejmuirii se va face in totalitate in interiorul

proprietatii si anume de la limita de proprietate inspre interior.

• Organizarea curtii:

Amenajarea carosabila (regularizare cai rutiere, profile rutiere, trotuare, spatii verzi), semaforizarea, semnele de circulatie si

accesele pe proprietate se vor face in conformitate cu documentatia privitoare la lucrarile rutiere din zona, efectuata de S.C. PROTON

CONSULT S.R.L., ing. F Cosoveanu si ing. I. Nedeliov.

3

Accesele pe proprietate, in numar de doua, se vor face cu poarta de acces glisanta cu o deschidere utila de 9.00 m, ambele

utilizate atat pentru pietoni cat si pentru autovehicule.

Accese carosabile si de pietoni:

- un acces cu deschidere de 9.00 m din Calea Martirilor (denumita aici Poarta 1) si un acces cu deschidere de 9.00m din strada

Mures (denumita aici Poarta 2).

Suprafata carosabila in incinta lotului: 3890.74 mp

Suprafata spatii verzi: 854.03 mp

Locuri de parcare: 107 locuri (din care 2 locuri de parcare de tip “mama si copil” si 2 locuri pentru

persoane cu deficienta locomotorie conform normativului NP 051/2000 aprobat prin Ordinul 649/2001).

Totemul (catargul de reclama luminoasa) va fi amplasat in incinta in coltul nord-estic al proprietatii.

Din punct de vedere functional, cladirea este structurata astfel :

• Parter

Functiune / AU ( mp ) Sala vanzare cu amanuntul 1 268.15 mp Windfang 24.99 mp Depozit descarcare marfa 38.03 mp Depozit provizoriu 24 h 145.92 mp Depozit general 97.44 mp Birou 11.04 mp Wc-Femei 4.02 mp Wc-Barbati 4.02 mp Hol 6.27 mp Spatiu social 18.77 mp Spatiu tehnic 10.08 mp Nisa video 3.15 mp Anexa-brutarie 49.63 mp AU MAGAZIN 1 631.88 mp AU TOTAL 1 681.51 mp AC MAGAZIN 1 743.68 mp AC ANEXA-BRUTARIE 63.55 mp AC TOTAL 1 807.23 mp AD TOTAL 1 807.23 mp Indici urbanistici

POT PROPUS 27.59% CUT PROPUS 0.28

Datorita distantelor fata de vecinatati si datorita traseelor de circulatie interna, autoutilitara de Pompieri poate ajunge usor pe trei

laturi in vecinatatea imediata a cladirii.

4

SISTEMUL CONSTRUCTIV

Structura de rezistenta a imobilului este alcatuita din stalpi de beton armat turnat monolit, incastrati in fundatii, pe care reazema

acoperisul realizat cu ferme metalice si care sustin peretii de inchidere si fundatii de beton armat , izolate sub stalpi, cu bloc si cuzinet de

beton armat turnat monolit.

Inchiderile exterioare ale imobilului sunt alcatuite din zidarie din caramizi cu goluri de 38 cm grosime si inchideri vitrate cu tamplarie

de aluminiu si geam termoizolant. Compartimentarile interioare sunt realizate din zidarii din caramizi cu goluri de 25 cm grosime, zidarii

de beton armat de 15 cm grosime si inchideri usoare cu pereti de gipscarton la grup sanitar.

Cladirea va avea acoperis intr-o apa, panta de inclinatie 4º, regimul de inaltime – parter, fatada tencuita si invelitoare din membrana PVC

termosudata si fixata mecanic peste termoizolatie rigida cu suport din tabla trapezoidala la invelitoare, respectiv panouri din tabla ondulata

la fatadele laterale pentru timpanele acoperisului. Inaltimea la cornisa a volumului propus va fi de 5.32 m iar inaltimea maxima a cladirii

de 7.65 m. Peste depozitul de livrare marfa (tampon) se prevede o terasa termoizolata acoperita cu membrana PVC termosudata si fixata

mecanic.

INDICII TEHNICI AI INVESTITIEI

SUPRAFATA TEREN 6 552.00 mp SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUS 1 807.23 mp SUPRAFATA DESFASURATA PROPUSA 1 807.23 mp

P O T PROPUS 27.59% C U T PROPUS 0.28

Categoria de importanta ‘’ C ‘’ conf. ORM H.G.R. 766/1997, Legii Nr. 10/1995 si ORD. M.L.P.A.T. 31/N/1995.

BILANT TERITORIAL

SURSELE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

1.Protectia calitatii apelor:

Intrucat cladirea nu este gandita niciunei faze tehnologice, neavand functiune productiva ci numai una comerciala calitatea apei nu este

expusa degradarii sau infestarii chimice. Corpul de cladire este racordat la sistemul urban de canalizare a apelor uzate, care sunt de tip

menajer, iar apele pluviale sunt colectate prin sistem de guri de scurgere, rigole si tuburi colectoare urmand a fi racordate la reteaua de

colectare a apelor pluviale care se gaseste pe str. Mures.

Colectarea apelor pluviale

Din cadrul obiectivului se vor evacua in reteaua de canalizare exterioara existenta in incinta, urmatoarele categorii de ape uzate:

1. Ape uzate menajere provenite din functionarea tuturor obiectelor sanitare inclusiv a WC - urilor;

5

SPATII VERZI AMENAJATE

5

6 TOTAL

4

0.00 0.001

2

CONSTRUCTIE PROPUSA SPATIU COMERCIAL

CONSTRUCTII EXISTENTE

3 SUPRAFETE PAVATE

100.00 100.00

0.00

3161.00 0.00 0.00

6552.00 6552.00

27.591807.23

0.00

294.98

SPATII LIBERE NEAMENAJATE 771.08

2324.94

4.50

11.77

EXISTENT (mp)

PROPUS (mp)

EXISTENT (%)

PROPUS (%)

NR. CRT TERITORIU AFERENT

854.03

3890.74 59.38

13.03

48.25

35.48

SPATII VERZI AMENAJATE

5

6 TOTAL

4

0.00 0.001

2

CONSTRUCTIE PROPUSA SPATIU COMERCIAL

CONSTRUCTII EXISTENTE

3 SUPRAFETE PAVATE

100.00 100.00

0.00

3161.00 0.00 0.00

6552.00 6552.00

27.591807.23

0.00

294.98

SPATII LIBERE NEAMENAJATE 771.08

2324.94

4.50

11.77

EXISTENT (mp)

PROPUS (mp)

EXISTENT (%)

PROPUS (%)

NR. CRT TERITORIU AFERENT

854.03

3890.74 59.38

13.03

48.25

35.48

2. Ape de condens provenite din functionarea aparatelor de conditionare.

Condensul provenit de la aparatele de climatizare se va prelua prin conducte din PVC si se va dirija spre coloana de ape uzate.

Racordarea acestor conducte se va face obligatoriu prin sifonare.

Condensul provenit de la aparatele frigorifice vor fi colectate cu ajutorul unei retele de canalizare montata in radier. Astfel aceste ape

vor fi directionate catre un camin exterior din care apa se va infiltra in sol (camin de scurgere MOPRO). Pentru evitarea inghetului s-a

prevazut un sistem de degivrare ce se va monta pe conductele amplasate in camin cat si in stratul de la baza acestuia.

Datorita faptului ca toate produsele alimentare sunt ambalate, apa rezultata in urma spalarii aparatelor frigorifice, fiind fara grasimi,

va fi evacuata in reteaua de canalizare. Se vor folosi numai detergenti biodegradabili.

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare, sunt evacuate gravitational prin curgere libera la reteaua de canalizare care se

va executa in incinta.

Pentru colectarea apelor pluviale de pe incinta investitiei se vor realiza doua retele de canalizare pluviala separate. Una din ele pentru

colectarea si evacuarea apelor pluviale provenite de pe invelitoarea cladirii, aceasta colectand apele pluviale de pe invelitoare prin

intermediul unor burlane exterioare si condusa prin intermediul unei retele de incinta compusa din conducte PVC – KG si camine de

vizitare spre reteaua publica de canalizare existenta in zona.

Apele pluviale colectate de la nivelul rampelor de acces al masinilor de aprovizionare se vor colecta cu ajutorul unor rigole cu latimea

utila de 250 mm urmand ca apoi sa ajunga intr-un camin de pompare din polietilena care este dotat cu o pompa submersibila de debitul

de pompare Qp = 7 mc/h si inaltimea de pompare Hp = 5mca.

A doua retea de canalizare pluviala se va realiza pentru colectarea apelor pluviale de pe suprafata platformelor si a parcarilor

exterioare printr-un sistem de guri de scurgere. Apele pluviale astfel colectate vor fi conduse spre un rezervor de stocare a apei cu

capacitatea de aproximativ 70 mc, care are ca scop reducerea debitului de ape pluviale evacuate spre retaua de canalizare. Rezervorul este

format dintr-un inel din teava corugata din polietilena cu diametrul Dn 1200. Apa colectata in rezervor va fi condusa, prin intermediul

unei pompe submersibile, spre un separator de hidrocarburi proiectat pentru un debit de 10-15 l/s. Pompa submersibila, avand

caracteristicile Q = 8 l/s si H = 10 mca, se va monta intr-un camin de pompare in apropierea rezervorlui. Apa trecuta prin separator va

fi apoi evacuata spre reteaua publica de canalizare impreuna cu restul apelor uzate din incinta prin intermediul unui racord de canalizare.

2.Protectia aerului: Nu este cazul

Intrucat cladirea nu este gandita niciunei faze tehnologice, neavand functiune productiva ci numai una

comerciala si de depozitare, calitatea aerului nu este expusa degradarii sau infestarii chimice.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Sursele de zgomot si de vibratii pot fi in special cele datorate camioanelor care vor aproviziona depozitul. Livrarile se vor desfasura

pe latura sudica a amplasamentului.

4. Protectia impotriva radiatiilor: Nu este cazul

5. Protectia solului si a subsolului: Nu este cazul

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice: Nu este cazul

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public: Nu este cazul

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

6

Materialele rezultate in urma lucrarilor de demolare si in urma lucrarilor de construire propuse vor fi sortate pe tipuri de materiale

(caramida, lemn, metal, etc) si reciclate. Conform contractului cu firma de salubritate, resturile rezultate din activitatea de santier, atat in

timpul lucrarilor de desfiintare a cladirilor existente, cat si pe toata durata de functionare a acestuia, vor fi transportate la o rampa special

amenajata. Deseurile rezultate pe perioada functionarii unitatii sunt de tip menajer ce vor fi colectate separat: de tip ambalaj – en gros si

cele de tip menajer. Se vor monta in incinta tomberoane mici pentru clienti iar langa rampa acces camion un compactor de hartie si un

tarc inchis din grilaj metalic pentru depozitarea gunoiului menajer produs de magazin. Colectarea se va face diferentiat pe tip de material.

Gestiunea deseurilor produse in timpul functionarii, se bucura de un program elaborat de firma LIDL in decursul catorva decenii definit

prin utilaj de compactat cartoane si o platforma de colectare diferentiata pe categorii a resturilor menajere.

9. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase : nu este cazul.

F. LUCRARI DE REFACERE / RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI.

Terenul nu a fost folosit ca spatiu de depozitare, prin urmare nu sunt necesare astfel de lucrari.

G. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Pentru imbunatatirea climatului se vor amenaja 854.03 mp de spatiu verde cu ierbacee si arbusti.

H. MASURILE DE PROTECTIE CIVILA

Conform Hotararii nr. 560 din 15 iunie 2005 si H.G. nr. 37 din 12.01.2006, constructia existenta nu se incadreaza in categoriile de

folosinta la care este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila (cladiri pentru afaceri si comert, fara subsol).

Se propune ca magazinul sa nu contina adapost ALA.

CIRCULATIA TERENURILOR.

Nu se impun schimburi de terenuri.

V. CONCLUZII

In perspectiva continuei dezvoltari a zonei, prezenta propunere nu face decat sa contribuie pozitiv la inchegarea functional si

urbaniztica a zonei, iar prin respectarea functiunilor dominante a zonei, se pastreaza si se potenteaza, in acelasi timp, specificul zonei in

ansamblu.

VI. ANEXE

Certificat de Urbanism nr. 5731 din 14.12.2009;

Extras CF nr. 416708, nr. 416709 si nr. 416710;

Avize si acorduri solicitate prin C.U.;

Documentatia topografica;

Studiul geotehnic;

Studiu de evaluare a gradului de contaminare a terenului.

Intocmit,

Arh. Florina Nicoleta Florian Cluj- Napoca, 26.05.2010

7

Atasament: EXISTENT_A2.pdf

ov OBAE MEA LEGENDA —. LI, KI - UIMITA DE PROPRIETATE TEREN STUDIAT LIMITA ZONEI STUDIATE PRIN PUD. TONA DE UNITATI INDUSTRIALE CU UTILITATI PERMISE COMERT SI SERVICII - CONSTRUCTII EXISTENTE PROPUSE SPRE DESFIINTARE - TONA PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE CONSTRUCTII EXISTENTE EXPERTIZATE INVECINATE - CONSTRUCTII EXISTENTE IN AFARA ZONEI STUDIATE - ALEI EXISTENTE IN INCINTA STUDIATA SPATII VERZI EXISTENTE IN INCINTA STUDIATA - SPATII LIBERE NEAMENAJATE EXISTENTE IN INCINTA STUDIATA - CAROSABIL AUTO, DOMENIUL PUBLIC - PIETONAL, DOMENIUL PUBLIC TONE VERII, DOMENIUL PUBLIC - FORAJ GEOTEHNIC CALEA MARTIRILOR (ȘI CERTIFICAT a autorizare O SSI seria BNr.663 5 (E cemrioar, Clasa îi TOP £ GO TOP £ FA NECOMPACTATI eeroera,formata din pamant si fogrente de materie i capre ÎŞI. NUTORIZARE ME ali art, pari aro pi citare, ze Gri alt Cafeniu-cenusie, plastic con EI aliase fr ora ii de fe STRATIFICATIA TERENULUI Serla TH Nr. VE Categoria PRI i POR en, pi rara, me eee para Î 04 n ZA ARGIA PRFON cler mr, plate costa, E ai e Forta ap tort TGA POI cf, pat arta E ARGA PUTO clar A-SI POR ere, ticsite ui de Fe. e ȘI TEZEI TITLUL PROIECTULUI: PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PRODUSE | ALIMENTARE SI NEALIMENTARE; ISTEMATIZARE VERTICALA, IMPREJMUIRE SI PANOU RECLAMA (TOTEM), RACORD. UTILITATI; (PARTER) BENEFICIAR / INVESTITOR: ROMANIA SCS. AMPLASAMENT ar. Mario, n. 8, mun. jud Timis DATE DE IDENTIFICARE A TERENULUI at. Marilor, e. 98, mun. Timisoara ud. Timis CE Nr 416708 top, 3SSIZI2:14362/2/2-14362112-14360 suprafata teren St=3.103.00 mp CE Nr-416709 top. 416709 Suprafata teren St =3.161.00 mp CF N-416710 top. 416710 Suprafata teren St = 268.00 mp TITLUL PLANSE, SITUATIA EXISTENTA CONFORM PUG PROIECTANT GENERAL S.C. N&D INTERNATIONAL S.R.L. core, toate i rorangarozie 10.186 PRFORS arbratie tr, satura 12- NS PRAFOS: eu, medi ide, inna 13-A PAFOS: fn es, edu ode ap NS PRAFO: fra - es, mediu idea ud, pi inundat 15- NI MILOGU: aer ei îndesat, cu elen de petit, inundat LOCU: CU PITIS MIC cena ide, inundat 17. NP FI crai medi indesat, nada cu inertia 18- NS FIN LOCU en, medi ide iat 19- NISIP ARGILOS: cfr ceruse cu oi de Re si Fe plic ramasa cu si de fe si | sal SIN be sf A VERZI DEGRADATE, ETC) RS core orange BETON. n fel orzzei2 9. 064 sro 7 [Era sem ECHIPA DE LUCRU: CAUTATE [NUME SEMNATURA. SEF PROIECT — arh. FLORINA N. FLORIAN 7 PROIECTAT arh. FLORINA N. DESENAT sud arh, CLAUDIU POPA VERIFICAT am FLORINA N FLORIAN | DATA ELABORARII 2010 SCARA PLANSEI 1:500 NUMARUL PLANSEI oz NUMARUL PROIECTULUI 031.05

Atasament: edilitare_A2.pdf

P.U.D.

N O

R D

88.333

88.421

88.262 88.270

88.230

88.201

88.234

88.303

88.177

Retea de canalizare menajera PVC-KG

Retea de alimentare cu apa AR:PEID

Retea de canalizare pluviala PVC-KG

-conducta canalizare menajera din PVC pentru exterior

-conducta de apa rece din polietilena de inalta densitate

-conducta canalizare pluviala din PVC pentru exterior

SH -separator de hidrocarburi

CVM

CVP

-camin de vizitare pentru canalizare menajera

-camin de vizitare pentru canalizare pluviala

CA -camin de apometru

PV C -K

G Ø

3 1 5

i= 0 .4

%

Tub corugat PEHD Dn1200 volum total de stocare˜70mc

GS

GS

CVP

GS

Camin de pompare: Q=7m/h, Hp=5mca

Rigole pentru colectare ape pluviale, V=200mm

CVP

GS

PV C -K

G Ø

3 1 5

i= 0 .4

%

PVC-KGØ315i=0.4%

PVC-KGØ315i=0.4%

GS PVC-KGØ315i=0.4%

GS

CVP

CP

PV C -K

G Ø

1 1 0 , i=

1 .2

% PV

C -K

G Ø

1 6 0 , i=

0 .6

%

Tub corugat PEHD Dn1200

PVC-KGØ110 i=1.2%

CVP

spre reteauapublica de canalizare

de la reteauade alimentare cu apa

PV C -K

G Ø

3 1 5

i= 0 .4

%

A R :

PE ID

Ø 4 0

PVC-KGØ110i=1.2%

PEHDØ75

PE H D Ø 40

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C C C

C

tro tu

ar

zo na

v er

de

Top. 14362/2/1 Top. 14362/1/1

Top. 14363/2/1 Top. 14363/1

Top. 14364, 14365, 14366, 14367, 14368, 14369/1/1/1

C A

LE A

M A

R TI

R IL

O R

BU S

SH

CONSTRUCTIEEXPERTIZATA

C O

N D

. G AZ

P R

ES IU

N E

M ED

IE C

O N

D . G

AZ P

R ES

IU N

E R

ED U

SA

C O

N D

. G AZ

P R

ES IU

N E

R ED

U SA

COND. GAZ PRESIUNE REDUSA

Top. 14363/2/2,14362/2/2,

14362/1/2,14360

S=3103 mp

S = 288 mp

S=3161mp Top. 416709

Top. 416710

de la firida de bransament

TE/C18/sc

TE/C18/sc

TE/C18/sc

TE/C18/sc TE/C18/sc

TE/C18/sc

TE/C18/sc TE/C18/sc

TE/C18/sc

TE/C18/sc

TE/C18/sc TE/C18/sc

TE/C18/sc

TE/C18/sc TE/C18/sc

TE/C19/sc firma luminoasa

TEG TE

TE/C18/sc

TE/C18/sc

TE/C18/sc

TE/C18/sc

TE/C18/sc

GRADUL <II> DE REZISTENTA LA FOC. RISC MARE DE INCENDIU

CATEGORIA <C> DE IMPORTANTA A CLADIRILOR conf. ORM H.G.R. 766/1997, LEGII NR. 10/1995 SI ORD. M.L.P.A.T. 31/N/1995: CLASA <III> DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI IN CONFORMITATE CU NORMATIVUL P100/2006 SI STAS 10100/0/1975:

AMPLASAMENT STUDIAT

- PLAN URBANISTIC DE DETALIU -

MUNICIPIUL TIMISOARA

str. Martirilor 1989, nr. 98, mun. Timisoara, jud. Timis CF Nr. 416708 nr. top. 14363/2/2-14362/2/2-14362/1/2-14360 suprafata teren St = 3.103,00 mp CF Nr. 416709 nr. top. 416709 suprafata teren St = 3.161,00 mp CF Nr. 416710 nr. top. 416710 suprafata teren St = 288,00 mp

LEGENDA - LIMITA DE PROPRIETATE TEREN STUDIAT - LIMITA ZONEI STUDIATE PRIN P.U.D.

- RETELE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA EXISTENTE - RETELE ALIMENTARE CU APA EXISTENTE - RETELE TELEFONIE EXISTENTE - RETELE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE EXISTENTE - RETELE CANALIZARE EXISTENTE

- RETELE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA PROPUSE

RETELE EXISTENTE

RETELE PROPUSE

- RETELE TELEFONIE PROPUSE - RETELE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE PROPUSE

CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PRODUSE ALIMENTARE SI NEALIMENTARE; SISTEMATIZARE VERTICALA, IMPREJMUIRE SI PANOU RECLAMA (TOTEM), RACORD UTILITATI ; (PARTER)

17

21 20

19

16 15

14

12 13

8

9

7

10

11 6

5

4

3

300ST

200ST

400ST

ST R

. A ZU

G A

22

18

2

1

P O T EXISTENT = 25.12 %

C U T EXISTENT = 0.25

I N D I C A T O R I U R B A N I S T I C I

INALTIMEA MAXIMA LA CORNISA

INALTIMEA MAXIMA PROPUSA LA COAMA

B I L A N T T E R I T O R I A L

5.32 m

SPATII VERZI PROPUSE

SUPRAFETE PAVATE

SUPRAFATA DESFASURATA PROPUSA

SUPRAFATA DESFASURATA EXISTENTA

SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA

SUPRAFATA CONSTRUITA EXISTENTA

LOCURI DE PARCARE IN INCINTA

SUPRAFATA TEREN

3 161.00 mp

6 552.00 mp

1 950.00 mp

95 buc

7.65 m

7 014.31 mp

C U T PROPUS=0.30

P O T PROPUS=29.77 %

3 747.97 mp

854.03 mp

1 950.00 mp

- ZONA IMPLANTARE CONSTRUCTIE

LEA

LEA

LE A

LE A

DESENAT

PROIECTAT

VERIFICAT arh. FLORINA N. FLORIAN

arh. FLORINA N. FLORIAN

stud.arh. CLAUDIU POPA

DATA ELABORARII:

SCARA PLANSEI:

NUMARUL PLANSEI:

NUMARUL PROIECTULUI:

ECHIPA DE LUCRU:

SEF PROIECT

CALITATE

PROIECTANT GENERAL:

str.Viilor , nr. 20C,Cluj-Napoca, jud. Cluj J12/4112/2007 ; RO22440789 ; tel.: 0722 612 113 ; fax.: 0264 437067 E-mail: [email protected]

arh. FLORINA N. FLORIAN

NUME SEMNATURA

TITLUL PLANSEI:

INTERNATIONAL&D S.C. N&D INTERNATIONAL S.R.L.

1 : 500

031 /09

DATE DE IDENTIFICARE A TERENULUI:

AMPLASAMENT:

P.U.D.

TITLUL PROIECTULUI: PLAN URBANISTIC DE DETALIU

str. Martirilor 1989, nr. 98, mun. Timisoara, jud. Timis

BENEFICIAR / INVESTITOR:

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

U04

ECHIPARE EDILITARA

Noiembrie 2010

PV C -K

G Ø

2 0 0 , i=

0 .4

%

PROIECTANT SPECIALITATE (INSTALATII)

ing. ALEXANDRA STOICA

476700

20 72

50

476700

20 73

00

4767002 07

35 0

4767502 07

25 0

476800

20 72

50

476750

20 73

00

4768002 07

30 0

4767502 07

35 0

4768002 07

35 0

F1

33 .3

0

14 .2

3 36.65

40 .6

1

51.80

67.41

3. 51

54.624. 28

13.00

7. 69

39.78

52.30

13 .4

6

19 .1

7

12.84

F2

F3

F4

69 .4

0

17 .7

3

7. 82

10.303.14

88.262

89.621

88.249

89.616

88.681

89.615

88.202

88.138

88.149

88.984

88.393

88.161 88.236

88.194

88.363

88.248

89.553

88.122

88.168

88.193

88.175

88.276

88.188

88.163

88.243

88.218

88.013

88.235

88.274

88.242

88.352

88.172

88.082

88.129 88.20088.263

88.316

88.190

88.218

88.258

88.208

88.237

88.239 88.213

88.402

88.215

88.253

88.462

88.259

88.274

88.313

88.295

88.328

88.253

88.350

88.195

88.194

88.228

88.453

88.257

88.299

88.300 88.495

88.112

88.272

88.436

88.263

88.177

88.218

88.140

88.245 88.241

88.225

88.416 88.100

88.380

88.263

89.558

88.275

88.153

88.135

88.156

88.126

88.157

88.087

88.897

88.385

88.327

88.255

88.117

88.202 88.348

89.587

88.233

R=9,00 m

88.104 88.236

15 .1

7

2. 57

STR. MURES

88.135 R=9

,00m

R=9,00m

ZONA IMPLANTARE CONSTRUCTIE ZONA AMENAJARI (PAVAJ CAROSABIL, SPATII VERZI)

oordonate X 476792.84 476796.44 476781.37 476767.20 476749.64 476716.65 476712.98 476712.07 476716.20 476710.15 476713.64 476719.70 476721.08 476738.39 476751.58 476753.76 476747 476788.61 476794,77 47678841 476789.46 :76789.78 476713.43 PLAN DE SITUATIE Sc 1:500 tate Imobiliară OY OBRENCA n e $ MIR ficiul de Cadastru și Publ | | 88.177 e 88.303 e 88.333 RI D 476800 k — BB 188 - a — 88.135 36.65 a COrp administra; = P+2E tiv e o și Top. 14396/2- 14393/1/1-14370/1/1 S=3161mp 18.42. Sectie atomizare RTEA FUNCIARA Nr Top | Suprafata Descriere imobil Suprafata Proprietari masurata Sarcini | ma | ue Ha MP /2-14393/1/1- 4370/1/1 Teren in C Martirilor nr 98 cu constructii industriale Drept de folosinta pentru acces la reteaua de apa, gaz energie termica si electrica din SC LIDL ROMANIA 3161 | SOCIETATE IN COMANDITA 1-14365-1436 67-14368-14 369/1/1/2 eren in C Martirilor nr. 98 cu constructii industriala = Incinta II Plafar pana la amenajarea acestor tilitati la Incinta | Plafar, SC LIDL ROMANIA 288 | SOCIETATE IN COMANDITA /2/2-14362/21 62/1/2-14360 eren în C Martirilor nr 98 că onstructii industriale- Incinta E 3103 SC LIDL ROMANIA "| 31% | SOCIETATE IN COMANDITA | Plafar e Sa 68.153 str 88243 80 242 88.236 Epe 104 Fes 013 19 Top. 14362/2/1 14363/2/1 14363/272-14382/2/2, 14362/1/2-14360 S=3103mp CUI RO13212560 Tel 0722315396 e-mail: adioargaegmail.com Beneficiar Sef proiect A. Scara întocmit Desenat Data: sept 1009 Plansa: 4701 a GE o | o NI4768C 213 ZIS 88230 | DT 88201 88234 3 În S N4767E 6236 o - 4 u H 14362/1/1 q a i 5 ? £ + |lea 193 m _ ee pie m O 88.163 14363/1 "AUTORIZARE Seria B Nr.663 5) FR [3 AUTORIZARE e TOP 2 SASE SS Seria TM Nr. EI E Categoria B, Cc Pr. Nr. 412/2009 SCLIDL ROMANIA SRL Plan de situatie Plan de Incadrare in zona
SI HATE ȘI GERIIFICAT SA ai DE 4 , ȘI AND Vi d TR CERTIFICAT A = 3 x Seria BNr.663 7 n caci op SS amane p TOP Pf = TOP OA seria TM Nr.089 î, 4, n CategorlaB,C Z| DARGA 7, Î, ADRIAN. N NICOLA E Înce BI i
| ORDINUL ARHITECȚILOR SIN ROBĂNIA 4522 ci j j | |
TITLUL PROIECTULUI: PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PRODUSE ALIMENTARE SI NEALIMENTARE; i SISTEMATIZARE VERTICALA, IMPREJMUIRE SI i PANOU RECLAMA (TOTEM), RACORD UTILITATI ; (PARTER) || BENEFICIAR / INVESTITOR: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. '| AMPLASAMENT: | |str. Martirilor 1989, nr. 98, mun. Timisoara, jud. Timis | DATE DE IDENTIFICARE A TERENULUI: str. Martirilor 1989, nr. 98, mun. Timisoara, jud. Timis || CF Nr. 416708 nr. top. 14363/2/2-14362/2/2-14362/1/2-14360

Atasament: terenuri_A2.pdf

P.U.D.

N O

R D

88.333

88.421

88.262

88.270

88.230

88.201

88.234

88.303

88.177

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C C C

C

tro tu

ar

zo na

v er

de

Top. 14362/2/1 Top. 14362/1/1

Top. 14363/2/1 Top. 14363/1

Top. 14364, 14365, 14366, 14367, 14368, 14369/1/1/1

C A

LE A

M A

R TI

R IL

O R

BU S

SH

CONSTRUCTIEEXPERTIZATA

Top. 14363/2/2,14362/2/2,

14362/1/2,14360

S=3103 mp

S = 288 mp

S=3161mp Top. 416709

Top. 416710

GRADUL <II> DE REZISTENTA LA FOC. RISC MARE DE INCENDIU

CATEGORIA <C> DE IMPORTANTA A CLADIRILOR conf. ORM H.G.R. 766/1997, LEGII NR. 10/1995 SI ORD. M.L.P.A.T. 31/N/1995: CLASA <III> DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI IN CONFORMITATE CU NORMATIVUL P100/2006 SI STAS 10100/0/1975:

AMPLASAMENT STUDIAT

- PLAN URBANISTIC DE DETALIU -

MUNICIPIUL TIMISOARA

str. Martirilor 1989, nr. 98, mun. Timisoara, jud. Timis CF Nr. 416708 nr. top. 14363/2/2-14362/2/2-14362/1/2-14360 suprafata teren St = 3.103,00 mp CF Nr. 416709 nr. top. 416709 suprafata teren St = 3.161,00 mp CF Nr. 416710 nr. top. 416710 suprafata teren St = 288,00 mp

LEGENDA - LIMITA DE PROPRIETATE TEREN STUDIAT - LIMITA ZONEI STUDIATE PRIN P.U.D.

- TERENURI PROPRIETATE PUBLICA DE INTERES LOCAL

- TERENURI PROPRIETATE PRIVATA

- TERNURI PROPRIETATE PRIVATA CE TREC IN PROPRIETATE PUBLICA

CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PRODUSE ALIMENTARE SI NEALIMENTARE; SISTEMATIZARE VERTICALA, IMPREJMUIRE SI PANOU RECLAMA (TOTEM), RACORD UTILITATI ; (PARTER)

17

21 20

19

16 15

14

12 13

8

9

7

10

11 6

5

4

3

300ST

200ST

400ST

ST R

. A ZU

G A

22

18

2

1

P O T EXISTENT = 25.12 %

C U T EXISTENT = 0.25

I N D I C A T O R I U R B A N I S T I C I

INALTIMEA MAXIMA LA CORNISA

INALTIMEA MAXIMA PROPUSA LA COAMA

B I L A N T T E R I T O R I A L

5.32 m

SPATII VERZI PROPUSE

SUPRAFETE PAVATE

SUPRAFATA DESFASURATA PROPUSA

SUPRAFATA DESFASURATA EXISTENTA

SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA

SUPRAFATA CONSTRUITA EXISTENTA

LOCURI DE PARCARE IN INCINTA

SUPRAFATA TEREN

3 161.00 mp

6 552.00 mp

1 950.00 mp

95 buc

7.65 m

7 014.31 mp

C U T PROPUS=0.30

P O T PROPUS=29.77 %

3 747.97 mp

854.03 mp

1 950.00 mp

DESENAT

PROIECTAT

VERIFICAT arh. FLORINA N. FLORIAN

arh. FLORINA N. FLORIAN

stud.arh. CLAUDIU POPA

DATA ELABORARII:

SCARA PLANSEI:

NUMARUL PLANSEI:

NUMARUL PROIECTULUI:

ECHIPA DE LUCRU:

SEF PROIECT

CALITATE

PROIECTANT GENERAL:

str.Viilor , nr. 20C,Cluj-Napoca, jud. Cluj J12/4112/2007 ; RO22440789 ; tel.: 0722 612 113 ; fax.: 0264 437067 E-mail: [email protected]

arh. FLORINA N. FLORIAN

NUME SEMNATURA

TITLUL PLANSEI:

INTERNATIONAL&D S.C. N&D INTERNATIONAL S.R.L.

1 : 500

031 /09

DATE DE IDENTIFICARE A TERENULUI:

AMPLASAMENT:

P.U.D.

TITLUL PROIECTULUI: PLAN URBANISTIC DE DETALIU

str. Martirilor 1989, nr. 98, mun. Timisoara, jud. Timis

BENEFICIAR / INVESTITOR:

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

U05

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

Noiembrie 2010

476700

20 72

50

476700

20 73

00

4767002 07

35 0

4767502 07

25 0

476800

20 72

50

476750

20 73

00

4768002 07

30 0

4767502 07

35 0

4768002 07

35 0

F1

33 .3

0

14 .2

3 36.65

40 .6

1

51.80

67.41

3. 51

54.624. 28

13.00

7. 69

39.78

52.30

13 .4

6

19 .1

7

12.84

F2

F3

F4

69 .4

0

17 .7

3

7. 82

10.30 3.14

88.262

89.621

88.249

89.616

88.681

89.615

88.202

88.138

88.149

88.984

88.393

88.161 88.236

88.194

88.363

88.248

89.553

88.122

88.168

88.193

88.175

88.276

88.188

88.163

88.243

88.218

88.013

88.235

88.274

88.242

88.352

88.172

88.082

88.129 88.20088.263

88.316

88.190

88.218

88.258

88.208

88.237

88.239 88.213

88.402

88.215

88.253

88.462

88.259

88.274

88.313

88.295

88.328

88.253

88.350

88.195

88.194

88.228

88.453

88.257

88.299

88.300 88.495

88.112

88.272

88.436

88.263

88.177

88.218

88.140

88.245 88.241

88.225

88.416 88.100

88.380

88.263

89.558

88.275

88.153

88.135

88.156

88.126

88.157

88.087

88.897

88.385

88.327

88.255

88.117

88.202 88.348

89.587

88.233

R=9,00 m

88.104 88.236

15 .1

7

2. 57

STR. MURES

88.135 R=9

,00m

R=9,00m

ZONA IMPLANTARE CONSTRUCTIE

ZONA AMENAJARI (PAVAJ CAROSABIL, SPATII VERZI)

— rii PLAN DE SITUATIE 88.177 o Q a a 83 2625 4701 5 Sc 1:500 88.303 ea 3 28.333 S st S Ss a Ă 08243 88242 "* Mureş Anat ARABA 476800 aB.236 8175 BBB 104 FE [65255 BB 188 Hesow [ 19 i 88.135 F E ss a COrp administr, = , 8 P+2E ativ : + 70 E 88274 35 Top. 14363/2/2-14362/2/2, 14362/1/2-14360 S=3103mp 207350 oordonate X 476792.84 476796.44 47678137 476767.20 476749.64 476716.85 476712.98 476712.07 476716.20 476710.15 476713.64 476719.70 476721.08 476738.39 476751.58 476753.76 476747.58 476788.61 476794.717 476788.41 476789.46 476789.78 47671343 % Cd 14362/2/1 Top. 14396/2- 14393/1/1-14370/1/1 OY OBRENCA S=3161mp : 14363/2/1 n e $ Sectie atomizare 14363/1 MIR iciul de Cadastru și Publicitate Imobiliară fi i | | SS" AUTORIZARE RTEA FUNCIARA & Seria BNr.663 CERTIFICAT 4 CO = Ss AUTORIZARE 1 TOP 23 "O" Ca seria TM Nr.989 DL CategorlaBC E) Suprafata Proprietari ini masurata ui ui | Suprafata Nr Top Descriere imobil UE REGAT SĂ LGOTO FR Proiect: 14363/2/2-1436 d ȘI Pr. Nr. 14364-14365-14366-1 RF E 412/2009 | HA | MP Ha MP Drept de folosinta /2-14393/1/1-|Teren in C Martirilor nr 98 cu 3161 3161 SC LIDL ROMANIA |peniru acces la reteaua 4370/1/1 constructii industriale SOCIETATE IN COMANDITA | de apa, gaz energie CUI RO13212560 termica si electrica din Tel 0722315396 ip ARI, 4-14365-1436 Incinta II Plafar pana la e-mail: adioargaegmail.com Beneficiar: AC LII ROMANIA SRI. eren in C Martirilor nr. 98 cu SC LIDL ROMANIA amonajarea arestat , iii i Pi a constructii industriala = a 288 | SOCIETATE IN COMANDITA tilitati la Incinta | Plafar, Sef Fa iect 5 1 A Scara Plansa: Plan de situatie Intocmit Plan de Incadrare in zona eren în C Martirilor nr 98 că sI, SC LIDL ROMANIA Desenat | onstructii industriale- Incinta E 3103 = 3103 SOCIETATE IN COMANDITA PETE i rel : 7 1 Plafar - = = | Data: sept 2009 Plansa: 1 /2/2-14362/21 62/1/2-14360
SI HATE ȘI GERIIFICAT SA ai DE 4 , ȘI AND Vi d TR CERTIFICAT A = 3 x Seria BNr.663 7 n caci op SS amane p TOP Pf = TOP OA seria TM Nr.089 î, 4, n CategorlaB,C Z| DARGA 7, Î, ADRIAN. N NICOLA E Înce BI i
| ORDINUL ARHITECȚILOR SIN ROBĂNIA 4522 ci j j | |

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

1

SE APROBA, P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. UR2010-028499/19.11.2010

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire spatiu comercial produse alimentare si

nealimentare”, strada Martirilor 1989 nr. 98, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2010- 028499/19.11.2010, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire spatiu comercial produse alimentare si nealimentare”, strada Martirilor 1989 nr. 98, Timişoara; Ţinând cont de Raportul de Avizare Favorabil nr. 08/12.11.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 5731/14.12.2009;

Documentaţia PUD „Construire spatiu comercial produse alimentare si nealimentare”, strada Martirilor 1989 nr. 98, Timişoara, beneficiar S.C. LIDL ROMANIA S.C.S., proiectant S.C. N&D INTERNATIONAL S.R.L., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna iulie 2010, iar în cadrul dezbaterii publice din data de 19 august 2010, organizata în baza Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D./P.U.Z şi a legislaţiei în vigoare cu privire la amenajarea teritoriului şi urbanismului, nu au fost înregistrate sesizări cu privire la această documentaţie;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Construire spatiu comercial produse alimentare si nealimentare”, strada Martirilor 1989 nr. 98, Timişoara; Planul Urbanistic de Detaliu “Construire spatiu comercial produse alimentare si nealimentare”, strada Martirilor 1989 nr. 98, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. N&D INTERNATIONAL S.R.L., proiect nr. 031/09, la cererea beneficiarului S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.. Terenul studiat în cadrul P.U.D. (terenul fostei S.C. Plafar S.A. Timisoara), este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de sud - vest a oraşului, în UTR 67, prevazut prin PUG Timisoara, ca zona pentru unitati industriale cu utilitati permise comert si servicii, fiind delimitat la nord de strada Mures, la est de strada Martirilor 1989 si o constructie de cult in regim de P+2E - Biserica Baptista, la sud cladiri cu functiunea de unitati industriale si depozitare in regim de P+2E si la vest locuinte si functiuni complementare in regim de P+2E.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Construire spatiu comercial produse alimentare si nealimentare”, strada Martirilor 1989 nr. 98, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

2

Terenul studiat în suprafaţă totală de 6552 mp este inscris in: CF nr. 416708, Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 130923), avand nr. top 14363/2/2-14362/2/2-14362/1/2-14360 - teren si constructii industriale – Incinta I Plafar - in suprafata de 3103 mp, CF 416709, Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 148250), avand nr. top 416709, teren si constructii industriale - in suprafata de 3161 mp si CF nr. 416710, Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 148249), avand nr. top 416710 – in suprafata de 288 mp, fiind proprietatea beneficiarului S.C. LIDL ROMANIA S.C.S..

Pe terenul studiat se gasesc 3 corpuri de cladire in suprafata construita de 3161 mp (Corp I – Corp administrativ in regim P+2E, Corp II – Sectia de conditionari si ambalari si Sectia de atomizare in regim P, Corp III – Depozit de materii prime si produse, in regim de P+2E), ce urmeaza a fi demolate conform Autorizatiei de Desfiintare nr. 1949/08.11.2010.

Totodata se renunta la dreptul de folosinta inscris in CF nr. 416708 si CF nr. 416710 (Partea III – Foaie de sarcini ), pentru acces la reteaua de apa, gaz, energie termica si electrica din incinta II Plafar, intrucat constructia nou propusa prin documentatie, se va racorda la utilitatile existente pe strada Mures, asa cum rezulta din Memoriul justificativ (anexa PUD), intocmit de proiectantul S.C. N&D INTERNATIONAL S.R.L.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu ,,Construire spatiu comercial produse alimentare si nealimentare”, strada Martirilor 1989 nr. 98, Timişoara, se propune construirea unui spatiu comercial in suprafata de 1950 mp si regim de inaltime P, pentru vanzarea cu amanuntul a produselor alimentare si nealimentare si a unui numar de 96 de locuri de parcare.

Accesul auto pentru parcajele din incinta parcelei (cu posibilitate de întoarcere pe parcelă) se va face din strada Mures si strada Martirilor 1989, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2010- 000068/13.05.2010. Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 si prelungit cu HCL 139/2007. Indicii propuşi sunt: POT max admis = 30 % CUT max = 0,3

Regim maxim de înălţime P H max cornisa = 5,32 m H max coama = 7,65 m

Spatii verzi min. 13,03% conform Avizului Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Timişoara, nr. 127/08.11.2010

Sunt prevăzute bransamente la reţelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivul propus. Se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislaţia în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

3

Planul Urbanistic de Detaliu ,,Construire spatiu comercial produse alimentare si nealimentare”, Martirilor 1989 nr. 98, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

ARHITECT SEF

Arh. Ciprian Silviu CADARIU SEF BIROU CONSILIER Arh. Emilian Sorin CIURARIU Ing. Liliana IOVAN

AVIZAT JURIDIC, Red/dact L.I.

  • SE APROBA,
  • P R I M A R
  • Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU