keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 383/29.11.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire hala depozitare si servicii, parc auto", zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2, Timisoara

29.11.2011

Hotararea Consiliului Local 383/29.11.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire hala depozitare si servicii, parc auto", zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2011-021500/15.11.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011 privind aprobarea Regulamentul local de implicare în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 07/24.03.2011 şi Avizul Favorabil nr. 21/28.07.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Construire hala depozitare si servicii, parc auto", zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2, Timisoara, având ca beneficiari pe Dumitriu Ioan Barbu Dumitru si Dumitriu Voichita, întocmit conform Proiectului nr. 315/2010, realizat de S.C. Neo Draft S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de maxim P+2E, procentul de ocupare al terenului POT max de 55%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2, H maxim cornisa de 12 m, conform Avizului Consiliului Judetean Timis nr. 124/21.10.2011, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2011-001287/12.05.2011, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, spaţii verzi de minim 20,02 % din suprafaţa totală a parcelei, conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 7709/06.10.2011.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Construire hala depozitare si servicii, parc auto", zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2, Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani, perioada in care trebuie demarate investitiile prevazute in documentatie.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 9.000 mp, este inscris in: C.F. nr. 424308 - Timisoara (CF vechi nr. 3441), nr. top 647/2/1, teren intravilan in suprafata de 7.850 mp, C.F. nr. 424307 - Timisoara (CF vechi nr. 3511), nr. top 647/2/2, teren intravilan in suprafata de 500 mp, C.F. nr. 424335 - Timisoara (CF vechi nr. 3441), nr. top 649/a/1/3/2, teren intravilan in suprafata de 650mp, proprietari fiind Dumitriu Ioan Barbu Dumitru si Dumitriu Voichita.

Art. 4: Autorizatia de Construire se va putea emite doar după ce suprafetele de teren afectate de dezvoltarea tramei stradale, vor fi trecute în domeniu public.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Construire hala depozitare si servicii, parc auto", zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2, Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Beneficiarilor: Dumitriu Ioan Barbu Dumitru si Dumitriu Voichita;
- Proiectantului S.C. Neo Draft S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FRANCISC SZABO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 05A_-_Proprietatea_asupra_terenurilor.pdf

Atasament: 04A_-_Posibilitati_de_mobilare.pdf

Atasament: 03A_-_Reglementari_urbanistice.pdf

Atasament: 02A_-_Situatia_existenta.pdf

Atasament: 01A_-_Plan_de_incadrare.pdf

Atasament: Regulament_local_de_urbanism.pdf

s.c. s.r.l.NEO DRAFT J3 5/2562/09 .09.2004 c od fi sc al R 16747437 str . R om ania tel /fa x: +40-256 274967, mobil: +40-723 33 41 67 COD IBA N RO0 1BU CU 565459702511 RO01 ALPHA B AN K

, C osminu lui nr. 7, T imisoa ra 1900,

ARHITECTURA - REZISTENTA STRUCTURI - URBANISM - AMENAJARI INTERIOARE

anexa la “PLAN URBANISTIC ZONAL, CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI SERVICII, PARC AUTO ORAS TIMISOARA STR. OVIDIU COTRUS, ZONA FREIDORF, CF. 424307, NR. TOP. 647/2/2, CF 424308, NR. TOP. 647/2/1, CF. 424335, NR. TOP. 649/A/1/3/2

Dispoziţii generale

1. Introducere , rolul R.L.U.

Regulament Local de Urbanism reprezintă sistemul de norme tehnice necesare elaborării documentaţiilor tehnice de avizare a parcelărilor, executării construcţiilor şi echipării edilitare a zonei pentru care acesta s-a elaborat .

Regulamenutul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate: - stabileşte reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul

urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă(configuraţia parcelelor, natura proprietăţii, amplasarea şi conformarea construcţiilor şi amenajărilor aferente precum şi condiţiile de ocupare şi utilizare a terenului);

- precizeaza caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile planul urbanistic general şi regulamentul general de urbanism) şi impune condiţiile şi restricţiile necesare respectării acestor prevederi.

Regulamentul local de urbanism se elaborează odată cu planul urbanistic zonal şi o dată aprobat prin Hotărârea Consiliului Local, pe baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege, devine act de autoritate publică al administraţiei publice locale.

Prevederile prezentului regulament vor fi permanent corelate cu evoluţia legislaţiei de specialitate prin grija Consiliului Local si al beneficiarului.

2. Baza legală a elaborării

Prezentul regulament local de urbanism este întocmit în conformitate cu legea nr. 50/1991 (cu modificările ulterioare) privind autorizarea executării construcţiilor si HG nr. 525/95 (cu modificările ulterioare) privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism.

1

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

Conţinutul documentaţiei este conform cu reglementarea “Ghid pentru elaborarea regulamentelor locale de urbanism” indicativ GM – 007 – 2000 aprobata cu ord. MLPAT nr. 21/N/10 04 2000

In aplicarea prezentului regulament local de urbanism, este obligatorie colaborarea lui cu prevederile legilor, actelor normative si reglementarilor in domeniu considerate conexe acestuia.

Alte acte normative cu referiri in domeniu, ulterioare intocmirii prezentului regulament vor fi considerate, in aplicare, drept complementare a celor din anexa si vor fi respectate conform prevederilor din cuprinsul acestora. Nerespectarea unei prescriptii legale in vigoare la eliberarea unei Autorizatii de Constuire nu poate fi justificata prin prevederi ale regulamentului.

3. Domeniu de aplicare

Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism este o suprafata de teren din teritoriul administrativ al municipiului Timisoara, jud. Timis din parcele identificate prin CF. 424307 parcela cu Nr. Top. 647/2/2 in suprafata de 500 mp, CF. 424308 , parcela cu nr. Top 647/2/1 in suprafata de 7850mp si CF. 424335, parcela cu nr. Top 649/a/1/3/2 si prin documentatia de topografie anexata PUZ.

II REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Art.1. Pentru zona urbană aflată în sfera de creştere a localităţilor urbane - rezidenţiale cu funcţiuni complementare compatibile, dotări şi servicii publice, zonă în care se înscrie şi amplasamentul studiat, procentul de ocupare al terenului a fost stabilit (conform cu R.L.U. Timisoara şi R.G.U.) ca având următoarele valori:

POT max = 70%

Art.2. Coeficentul de utilizare al terenului este de: CUT max = 2,00

4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

Art.3. În zonă nu sunt prezente surse semnificative de poluare şi nu se vor amplasa obiective care să determine poluarea zonei (aer, apă, sol, etc.).Din punct de vedere al mediului, zona nu se află în exploatare, neavând fond construit care să deservească această activitate.

Art.4. Este permisa in zona rezidentiala realizarea de functiuni compatibile cu functiunea de baza propusa, conform RGU.

Art.5. Necesitatea realizarii in zona a unor lucrari de utilitate publica, impune ca eventualele dezmembrari si parcelari sa nu se faca fara asigurarea conditiilor de rezervare a suprafetelor de teren necesare.

2

5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public

Art.6. Inaltimea constructiilor

Regimul de inaltime impus pentru zona de servicii si depozitare este de P+2E.

Art.7. Aspectul exterior al constructiei

Culorile folosite pentru fatade se incadreaza in spectrul colorilor fade cu accente de culoare sub forma de benzi armonizate in general cu zona de locuit. Este preferabila realizarea de constructiei cu invelitori tip sarpanta. Iluminarea spatiilor de la nivelul superior se va putea face prin intermediul lucarnelor sau al ferestrelor tip “Velux”. Invelitorile vor fi realizate din panouri metalice.

Art.8. Autorizarea constructiilor de orice fel se va putea face numai in conditiile respectarii prevederilor legale privind siguranta in constructii intre care se amintesc urmatoarele considerate ca prioritare fara ca enumerarea sa fie limitativa:

Proiectele care insotesc cererea pentru autorizarea unor lucrari de constructii vor cuprinde toate elementele necesare in care sa fie specificate masurile luate pentru asigurarea conditiilor de siguranta privind realizarea si exploatarea constructiilor.

Art.9. In toate cazurile, la eliberarea unei Autorizatii de Constructie, interesul public va fi considerat prioritar fata de interesul persoanei direct interesate. Orice actiune de constructie din zona va fi analizata avand in vedere ca aceasta sa nu aduca atingere interesului public.

Art.10. Parcaje, garaje si anexe Parcela contine obligatoriu un numar de locuri de parcare dimensionate conform functiunii. La autorizarea constructiilor se va tine cont de specificul acestora si se va impune prin Certificatul de Urbansim asigurarea pe parcela studiata a numarului de parcaje aferente.

Constructiile anexe si de garaje vor fi realizate din aceleasi materiale si in acelasi spirit ca si cladirile de baza (inculsiv acoperirile cu sarpanta), in scopul realizarii unui cadru construit coerent.

6. Reguli de amplasare , retrageri minime obligatorii, stilistica arhitecturala

Art. 11. Orientarea fata de punctele cardinale • Se va asigura pentru parcela posibilitatea dublei orientari pentru spatiile

interioare, astfel incat sa se evite orientarea exclusiv nord • Amplasarea construcţiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de

igienă cuprinse în Ordinul nr. 536 din 1997 al Ministerului Sănătăţii.

Art. 12. Amplasarea fata de drumurile publice • pentru zona studiata, e permisa autorizarea executarii constructiilor avand

destinatia stabilita , cu conditia respectarii zonelor de protectie a drumurilor, delimitate conform legii

3

• Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanţele de siguranţă între clădiri (constructii propuse) conform NORMATIVULUI P 118/1998.

• Soluţia propusă a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile construcţiilor, a căilor de comunicaţii terestre, a drumurilor de deservire locală, a necesarului de parcaje.

Art. 13. Amplasarea fata de aliniament • amplasarea constructiilor fata de aliniament se va face cu o retragere minima

obligatorie de 10.00 m fata de aliniamentul stradal propus.

Art. 14. Amplasarea in interiorul parcelei • In cazul construirii halei retragerile minime in interiorul parcelei sunt de 5.0 m

pe latura nordica, 3.0 m pe latura estica si vestica si 10.0 m fata de latura sudica .

• Constructiile de garaje din interiorul parcelelor pot fi amplasate de la limitele acestora, in conditiile respectarii prevederilor codului civil.

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art. 15. Accese carosabile Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul asigurarii posibilitatilor de acces la drumurile publice

Art. 16. Accese pietonale Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul asigurarii acceselor pietonale, potrivit importantei si destinatiei constructiei.

8. Reguli cu privire la echiparea edilitara

Art.17. Racordarea la retelele tehnico-edilitare existente

Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul existentei posibilitatii de racord la retelele propuse de apa si de energie electrica, instalatiile de canalizare se vor racorda la solutia de echipare propusa in cadrul prezentului P.U.Z. In situatia realizarii unui sistem de canalizare la nivelul intregii zone, sistemul prevazut pentru ferma va fi integrat celui major.

Art.18. Realizare de retele tehnico-edilitare

Extinderea de retele publice sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de catre beneficiar, partial sau in intregime, dupa caz.

Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se suporta de fiecare investitor sau beneficiar.

Toate retelele stradale: de alimentare cu apa, energie electrica, telecomunicatii, se vor realiza subteran, cu exceptia celor aflate deja in curs de extindere sau se preconizeaza.

4

Art.19. Proprietatea publica asupra retelelor edilitare

Retelele de apa, de canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public sunt propietate publica apa, energie electrica si de telecomunicatii sunt propietatea publica a localitatii.

9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii

Art.20. Nu se propune parcelarea suprafetei studiate. Aceasta este o singura parcela la momentul intocmirii PUZ, si va ramane un singur lot. In interiorul acestui lot, prin drumurile interne propuse, se creeaza zone functionale legate de functiunea de depozitare si servicii.

10. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri

Art.21. Spatii verzi

Zona verde este locată perimetral, în interiorul parcărilor şi în jurul clădirilor propuse, având rol decorativ. Pentru întreaga parcelă este alocată o suprafaţă verde de peste 20% (minimul de spaţii verzi în corelare cu funcţiunea propusă) din totalul terenului organizat.

◦ Este obligatorie plantarea cel putin a unui arbore de talie inalta pentru fiecare 100 mp de lot.

◦ Este obligatorie amenajarea si plantarea spatiului verde aferent circulatiilor carosabile.

Art.22. Imprejmuiri

Spre frontul strazilor si la limitele de vecinatate pana la frontul constructiilor in interior se vor realiza imprejmuiri transparente din grilaje metalice, cu stalpi metalici sau plase de sarma, zidarie sau lemn. Inaltimea acestor imprejmuiri va fi de maximum 1,80 cu soclu plin de 0,60m si vor putea fi dublate de un gard viu.

De la cladiri si pana in spatele lotului, se pot realiza imprejmuiri opace sau transparente (zidarie,etc.), cu o inaltime maxima de 2,00m.

III. ZONIFICAREA FUNCTIONALA

11. Unitati si subunitati

ZONE FUNCTIONALE Zona studiata se incadreaza total ca si zona cu functiuni de depozitare, prestari servicii si locuinte, cu interdictie temporara de construire pana la elaborare si aprobare PUZ. Aceste prevederi sunt conforme cu Planul Urbanistic General aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 139/2007 si anume zona FREIDORF FUNCTIUNIA DOMINANTA A ZONEI Functiunea dominanta propusa este de servicii si depozitare.

5

Se recomanda centralizarea informatiilor referitoare la operatiile ce vor urma avizarii P.U.Z,-ului si introducerea lor in baza de date existenta in scopul corelarii si al mentinerii la zi a situatiei din zona.

IV. DISPOZITII FINALE

Art.23. Prezentul regulament, parte integranta a “PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI SERVICII, PARC AUTO” in LOC. TIMISOARA, STR. ZONA FREIDORF, CF. 424307, NR. TOP. 647/2/2, CF 424308, NR. TOP. 647/2/1, CF. 424335, NR. TOP. 649/A/1/3/2 intravilan, intra in vigoare cu aprobare sa potrivit legii.

Art.24. Reglementările se referă strict la aria propusă spre studiu, în suprafaţa de 9 000 mp.

Intocmit, Arh. Ramona PASCU

6

Atasament: raport_FREIDORF_DUMITRIU.pdf

 

R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l :   + 4 0   2 5 6   4 0 8 4 3 5 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

 

Nr.  UR2011 ‐ 011902 /25.07.2011 

  RAPORTUL INFORMĂRII  ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI 

    Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

- PUZ - Construire hala depozitare si servicii, cu parc auto - Amplasament: zona Freidorf, Timisoara - Beneficiari: DUMITRIU IOAN BARBU DUMITRU, DUMITRIU VOICHITA - Proiectant: S.C. NEO DRAFT S.R.L

Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul,

Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observaţii în perioada 20.06.2011-14.07.2011, referitoare la documentaţia P.U.Z. disponibilă la Biroul Dezvoltare Urbană din cadrul Instituţiei Arhitectului Şef şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro.

In data de 07.07.2011 a fost organizata o intalnire intre proiectantul documentatiei PUZ si cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ.

În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Institutia Arhitectului Sef a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro

Proprietari notificaţi :

- str. Anton Bacalbasa nr. 2A, 2B, 4A, 8, 2, 4, 6, 8A, 10A, 10, 12, 14, 14A, 16A, 16 ; - str. Anton Bacalbasa nr. 2C: SC NICOLA MAZZOLIN SRL ; - str. Anton Bacalbasa colt cu str. Ovidiu Cotrus: SC DOIRO AREURO SRL;

Adrese returnate: - str. Anton Bacalbasa nr. 6 ; - str. Anton Bacalbasa nr. 2C: SC NICOLA MAZZOLIN SRL ; - str. Anton Bacalbasa colt cu str. Ovidiu Cotrus: SC DOIRO AREURO SRL;

Documentaţia disponibilă la Biroul Dezvoltare Urbană, fost consultată de 1 persoană.  Nu s-au formulat obiecţii.

 

R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l :   + 4 0   2 5 6   4 0 8 4 3 5 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

 

La intalnirea cu proiectantul din data de 07.07.2011, au participat 2 persoane. Nu s-au formulat obiectii

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011

privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia P.U.Z. ,,  Construire hala depozitare si servicii, cu parc auto”, zona Freidorf, Timisoara a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT ŞEF Arh.CIPRIAN SILVIU CĂDARIU ŞEF BIROU CONSILIER Arh.EMILIAN SORIN CIURARIU Ing. LILIANA IOVAN

 

R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l :   + 4 0   2 5 6   4 0 8 4 3 5 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

 

Red/Dact – L.I. – 2ex

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

1

SE APROBA, P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. UR2011-021500/15.11.2011 REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hala depozitare si servicii, parc auto”, zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2,

Timisoara Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2011-021500/01.11.2011, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hala depozitare si servicii, parc auto”, zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2, Timisoara;

Ţinând cont de Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 07/24.03.2011 şi de Avizul Favorabil nr. 21/28.07.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1731/02.05.2011, Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 7709 din 06.10.2011, precum si de Avizul Consiliului Judetean Timis nr. 124/21.10.2011;

Documentatia PUZ ,, Construire hala depozitare si servicii, parc auto, zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2, Timisoara, a fost afisata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara incepand cu luna iunie 2011;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului documentatia PUZ ,,Construire hala depozitare si servicii, parc auto”, zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2, Timisoara, se incadreaza in etapa aprobarii PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 64 din HCL nr. 140/2011), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aproabarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 transparenta decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Construire hala depozitare si servicii, parc auto”, zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2, Timisoara.

Documentatia, Plan Urbanistic Zonal ,,Construire hala depozitare si servicii, parc auto”, zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2, Timisoara, este elaborata de proiectantul S.C. NEO DRAFT S.R.L., proiect nr. 315/2010, la cererea beneficiarilor DUMITRIU IOAN BARBU DUMITRU si DUMITRIU VOICHITA.

Terenul propus pentru construire este situat în partea de sud-vest a municipiului Timisoara, in U.T.R. 58, prevazut prin PUG Timisoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 si prelungit prin H.C.L. nr. 139/2007, ca zona mixta propusa pentru locuinte, depozitare, prestari servicii, fiind delimitat la nord de strada Bacalbasa, la sud de strada Ovidiu Cotrus, la est si vest de parcele private.

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

2

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Construire hala depozitare si servicii, parc auto”, zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2, Timisoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Terenul studiat în suprafaţă totală de 9.000 mp, este inscris in: C.F. nr. 424308 – Timisoara (CF vechi nr. 3441), nr. top 647/2/1, teren intravilan in suprafata de 7.850 mp, C.F. nr. 424307 - Timisoara (CF vechi nr. 3511), nr. top 647/2/2, teren intravilan in suprafata de 500 mp, C.F. nr. 424335 - Timisoara (CF vechi nr. 3441), nr. top 649/a/1/3/2, teren intravilan in suprafata de 650mp, proprietari fiind Dumitriu Ioan Barbu Dumitru si Dumitriu Voichita. Terenul reglementat este liber de constructii. La elaborarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal „Construire hala depozitare si servicii, parc auto”, zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2, Timisoara, s-a tinut cont de planurile urbanistice aprobate in zona si anume: PUZ – "Constructii pentru servicii, productie si depozitare", Zona Freidorf, Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 494/18.12.2007, PUZ - ,,Hala productie A 1318/1/2”, extravilan Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 143/24.07.2007, PUD - "Constructii pentru servicii si depozitare" Timisoara drum Centura Freidorf, aprobat prin H.C.L. nr. 503/18.12.2007, PUZ - "Complex comercial si de servicii", str. Ovidiu Cotrus nr. cad. A 1319/2, extravilan Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 75/01.03.2011.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Construire hala depozitare si servicii, parc auto”, zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2, Timisoara, se propune realizarea functiunii dominante de depozitare si servicii si functiunile complementare acestei zone: spatii verzi, zona caii de acces, de stationare a autovehiculelor si de parcari. Accesul pietonal si auto, pentru parcajele realizate in incinta parcelei (cu posibilitate de întoarcere pe parcela) se vor face atat din strada Ovidiu Cotrus, cat si din strada Anton Bacalbasa, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2011-001287/12.05.2011. In interiorul parcelei, drumurile si parcajele raman proprietate privata si au ca scop de deservire a functiunii propuse.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Autorizatia de Construire se va emite doar după ce suprafetele de teren afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Indici de construibilitate pentru aceasta investitie, in conformitate cu Avizul Consiliului Judetean Timis nr. 124/ 21.10.2011 sunt:

POT max = 55 % CUT max = 2 Regim de inaltime max. P+2E H max cornisa = 12 m Spatii verzi min 20,02 % - conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr.

7709/06.10.2011

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

3

Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal „Construire hala depozitare si servicii, parc auto”, zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2, Timisoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

ARHITECT SEF Arh. Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU CONSILIER Arh. Emilian Sorin CIURARIU Ing. Liliana IOVAN

AVIZAT JURIDIC, Red/Dact – L.I. – 2ex

Atasament: Memoriu_tehnic.pdf

s.c. s.r.l.NEO DRAFT J3 5/2562/09 .09.2004 c od fi sc al R 16747437 str . R om an ia te l /fa x: +40-256 274967, mobil: +40-723 33 41 67 C OD IBA N RO0 1BU CU 565459702511 RO01 ALPHA B AN K

, C osminu lu i nr. 7, T imisoa ra 1900,

ARHITECTURA - REZISTENTA STRUCTURI - URBANISM - AMENAJARI INTERIOARE pr.nr. 315/2010

DENUMIREA LUCRĂRII:

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL- CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI SERVICII, PARC AUTO

BENEFICIAR: DUMITRIU IOAN BARBU DUMITRU DUMITRIU VOICHITA

AMPLASAMENT: STR. ZONA FREIDORF, CF. 424307, NR. TOP. 647/2/2, CF 424308, NR. TOP. 647/2/1, CF. 424335, NR. TOP. 649/A/1/3/2

PROIECTANT GENERAL: S.C. NEO DRAFT S.R.L. Strada Cosminului NR. 7, TIMIŞOARA ARH. Ramona PASCU

NR. PROIECT: 315 / 2010

PROIECTANT URBANISM: ARH. Ramona PASCU

FAZA DE PROIECTARE: PLAN URBANISTIC ZONAL

DATA: MAI 2011

1

Foaie de capăt

s.c. s.r.l.NEO DRAFT J3 5/2562/09 .09.2004 c od fi sc al R 16747437 str . R om an ia te l /fa x: +40-256 274967, mobil: +40-723 33 41 67 C OD IBA N RO0 1BU CU 565459702511 RO01 ALPHA B AN K

, C osminu lu i nr. 7, T imisoa ra 1900,

ARHITECTURA - REZISTENTA STRUCTURI - URBANISM - AMENAJARI INTERIOARE pr.nr. 315/2010

Topografie: S.C. TOP AS SRL Timişoara

Ing.Albulescu Constantin

Urbanism: S.C. NEO DRAFT S.R.L. Timişoara

Arh. Ramona Pascu

Edilitare: S.C. HAL PRO S.R.L. Mediu: Timişoara

Ing. Alin Cosa

Drumuri: S.C. PATH- ROUT S.R.L. Timişoara

Ing. Dan Percec

2

Lista de semnături

s.c. s.r.l.NEO DRAFT J3 5/2562/09 .09.2004 c od fi sc al R 16747437 str . R om an ia te l /fa x: +40-256 274967, mobil: +40-723 33 41 67 C OD IBA N RO0 1BU CU 565459702511 RO01 ALPHA B AN K

, C osminu lu i nr. 7, T imisoa ra 1900,

ARHITECTURA - REZISTENTA STRUCTURI - URBANISM - AMENAJARI INTERIOARE pr.nr. 315/2010

PIESE SCRISE

FOAIE DE TITLU FIŞĂ DE RESPONSABILITĂŢI BORDEROU

MEMORIU GENERAL URBANISM 1. INTRODUCERE 1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI 1.2. OBIECTUL LUCRĂRII 1.3. SURSE DOCUMENTARE 2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1. EVOLUŢIA ZONEI 2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 2.4. CIRCULAŢIA 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

2.5.1. Funcţiunile care ocupă zona studiată 2.5.2. Relaţionări între funcţiuni 2.5.3. Gradul de ocupare a zonei cu fond construit 2.5.4. Asigurarea cu spaţii verzi 2.5.5. Riscuri naturale 2.5.6. Principalele disfuncţionalităţi

2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ 2.7. PROBLEME DE MEDIU 2.8. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE 3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. TIMISOARA 3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI

3.5. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

3.5.1. Zonificare funcţională 3.5.2. Bilanţ teritorial 3.5.3. Indici urbanistici 3.5.4. Reglementări - configurare spaţiala 3.5.5. Amplasarea construcţiilor pe parcelă

3

Borderou piese scrise şi desenate

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE - PENTRU ZONA AMENAJATĂ 3.7. PROTECŢIA MEDIULUI

3.7.1.Date generale 3.7.2.Spaţii verzi 3.7.3.Protejarea bunurilor de patrimoniu 3.7.4.Ambientare, mobilier urban

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 4. CONCLUZII – MĂSURI IN CONTINUARE

4.1. Încadrarea în prevederile PUG 4.2. Categorii şi priorităţi de intervenţie 4.3. Lucrări în continuare

PIESE DESENATE

1. Plan de încadrare sc. 1/5000 1A 2. Situaţia existenta sc. 1: 500 2A 3. Reglementări propuse sc. 1: 500 3A 4. Mobilare propusa sc.1: 500 4A

Întocmit, Arh. Ramona PASCU

4

s.c. s.r.l.NEO DRAFT J3 5/2562/09 .09.2004 c od fi sc al R 16747437 str . R om an ia te l /fa x: +40-256 274967, mobil: +40-723 33 41 67 C OD IBA N RO0 1BU CU 565459702511 RO01 ALPHA B AN K

, C osminu lu i nr. 7, T imisoa ra 1900,

ARHITECTURA - REZISTENTA STRUCTURI - URBANISM - AMENAJARI INTERIOARE pr.nr. 315/2010

1. INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

DENUMIREA LUCRĂRII: ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL- CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI SERVICII, PARC AUTO

BENEFICIAR: DUMITRIU IOAN BARBU DUMITRU DUMITRIU VOICHITA

PROIECTANT GENERAL: S.C. NEO DRAFT S.R.L.

AMPLASAMENT: LOC. TIMISOARA, STR. ZONA FREIDORF, CF. 424307, NR. TOP. 647/2/2, CF 424308, NR. TOP. 647/2/1, CF. 424335, NR. TOP. 649/A/1/3/2

NUMĂR PROIECT: 315/2010

FAZA DE PROIECTARE: PLAN URBANISTIC ZONAL - P.U.Z.

DATA ELABORĂRII: MAI 2011

1.2. OBIECTUL LUCRĂRII

Prezenta documentaţie la nivel de P.U.Z. îşi propune să constituie suportul juridic, instituţional şi tehnic pentru construirea unei hale de depozitare si servicii in regim de

5

MEMORIU GENERAL

inaltime Parter si doua etaje partiale, cu parc auto intr-o zona cu functiuni de depozitare, prestari servicii si locuinte, cu interdictie temporara de construire pana la elaborare si aprobare PUZ. Aceste prevederi sunt conforme cu Planul Urbanistic General aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 139/2007 si anume zona FREIDORF. Zona propusa spre dezvoltare este libera de constructii, in vecinatatea nord-estica a sitului se gasesc locuinte unifamiliale iar in sud-vest zona este ocupata de functiuni industriale, depozitare si servicii. Terenul care constituie obiectul prezentului plan urbanistic zonal, este situat în Timişoara, zona Freidorf in suprafata totala de 9 000 mp, formate din CF. 424307 parcela cu Nr. Top. 647/2/2 in suprafata de 500 mp, CF. 424308 , parcela cu nr. Top 647/2/1 in suprafata de 7850mp si CF. 424335, parcela cu nr. Top 649/a/1/3/2 in suprafata de 650 mp. Beneficiarii, proprietari privati, doresc construirea unei hale de depozitare si servicii in regim Parter si partial 2E, cu parc auto, dotate cu toate facilitatile necesare unor hale de depozitare si servicii moderne.

Cladirea propusa are forma dreptunghiulara, iar dimensiunile de gabarit se inscriu in valorile 108 m x 31 m, suprafata construita este de 3 404 mp. Cladirea halei de depozitare are regimul de inaltime propus parter inalt, iar pentru zona de servicii ce contine zona administrativa si de birouri regimul de inaltime propus este de parter +2 Etaje. Inaltimea maxima la cornisa este prevazuta a fi de 12 m maximum.

Numarul total al locurilor de parcare prevazut este de 46 locuri de parcare pentru autoturisme de mica capacitate si 18 locuri de parcare pentru autocamioane, conform Anexei nr.2 la Regulametul Local de Urbansim.

Documentaţia PUZ stabileşte condiţiile tehnice pentru: • Trasarea şi profilarea viitoarelor drumuri publice; • Trasarea şi profilarea viitoarelor drumuri interioare ce deservesc

amplasamentul, în strânsă legătură cu circulaţiile funcţionale specifice fluxurilor de funcţionare a centrului comercial;

• Modul de ocupare al terenului şi condiţiile de realizare a construcţiilor; • Utilizarea funcţională a terenului în relaţie cu determinanţii existenţi în zonă şi

cu necesităţile specifice funcţiunii ulterioare; • Soluţii de principiu pentru utilităţi corelate cu posibilităţile zonei.

1.3. SURSE DOCUMENTARE

o Plan Urbanistic General Timisoara şi Regulamentul Local aferent; o Hotararea C.J. Timiş nr: 87/2004 privind unii indicatori teritoriali; o Regulamentul General de Urbansim aprobat cu HG 525/1996; o Legea 350/2001 (r) privind amenajarea teritoriului şi urbanismul completată şi

modificată cu Ordonanţa Guvernului României nr. 27/2008; o Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.: 536/1997.

2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. EVOLUŢIA ZONEI

6

Suprafaţa de teren luată în studiu este delimitată conform planşelor anexate de limita cadastrala a parcelei, care are o forma trapezoidala si o suprafata de 9 000 mp. Limitele imediat adiacente parcelei sunt la sud - strada Polona/str. Ovidiu Cotrus, (aflata la limita intravilanului orasului Timisoara) cu un prospect stradal existent de 6m si propus de 26 m, la est se afla o parcela de locuit proprietate privata, la nord este limitata de str. Anton Bacalbasa iar la vest o tipografie.

Situata la strada Ovidiu Cotrus, parcela reprezinta o enclava inca nefunctionala in vechea zona marginala a orasului astazi refunctionalizata partial in zona industriala si de servicii.

Tesutul urban major existent prezinta o insiruire de parcele cu latimi relativ inguste cu locuinte unifamiliale de pe strada Anton Bacalbasa ce se intind pana in strada Ovidiu Cotrus, cu adancimi medii de aproximativ 270m. Aceste parcele foarte lungi in ultima perioada au suferit modificari, ele fiind dezmembrate si cumparate in scop industrial avand un front pe strada Ovidiu Cotrus, viitorul inel IV de circulatie al orasului.

In apropierea intersectiei strazii Ovidiu Cotrus cu strada Anton Bacalbasa, exista 3 parcele mai scurte si cu fronturi generoase potrivite pentru dezvoltari de servicii si depozitare.

Suprafata totala a lotului este de 9000 mp, iar terenul este liber de constructii avand functiunea de curti constructii.

În situatia actuala, parcela are doua fronturi stradale si doua accese auto si pietonale dinspre strada Anton Bacalbasa si str. Ovidiu Cotrus.

Încadrarea în prevederile P.U.G. In prevederile prezentului PUG destinatia terenului luat in studiu este: zona cu functiuni de locuinte, depozitare, prestari servicii cu interdictie temporara de construire pana la elaborare si aprobare PUZ conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 139/2007 si anume zona FREIDORF

2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

Amplasamentul care a determinat elaborarea prezentei documentaţii, Elaborare PUZ construire hala depozitare si servicii cu parc auto se află situata în partea sud - vestica a oraşului Timişoara, in conformitate cu PUG Timisoara, zona studiată este cuprinsă în UTR Nr. 58 fiind o zona prevazuta cu functiuni mixte locuire/ depozitare si servicii.

In subzona in care se incadreaza parcela studiata exista cladiri cu regim de inaltime cuprins intre P si P+2E .

Suprafaţa de teren luată în studiu include parcelele: C.F. nr. 424335 - nr. top. 649/a/1/3/2, S= 650 mp C.F. nr. 424308 - nr. top. 647/2/1, S= 7 850 mp C.F. nr. 424307 - nr. top. 647/2/2, S= 500 mp

7

Terenul propus spre organizare are o suprafaţă de 9 000 mp.

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul prospectat apartine Campiei Banatului, aspectul orizontal conferind stabilitate terenului.

Terenul care se parcelează este plat, liber de construcţii şi neamenajat. In partea dinspre Ovidiu Cotrus parcela este traversata intr-un colt de un canal ce traverseaza bulevardul.

Scurgerea apelor pluviale se face în regim natural sau prin şanţuri şi rigole de-a lungul stăzilor.

Zona are o orientare bună faţă de punctele cardinale, permiţând noilor funcţiuni respectarea normelor sanitare cu privire la însorirea minimă obligatorie.

Terenul studiat în cadrul P.U.Z. este relativ plan şi orizontal şi din punct de vedere seismic se încadrează în zona “D” de seismicitate, cu Tc=1,0s şi Ks=0,16, echivalentul gradului 7 M.K.S. de intensitate seismică faţă de care se va aplica sporul corespunător clasei de importanţă a construcţiei.

Adancimea de inghet este de 0.6 – 0.7 m (conform STAS 6054-85).

2.4. CIRCULAŢIA

În situatia actuala, parcela are doua fronturi stradale si doua accese auto si pietonale dinspre strada Anton Bacalbasa si str. Ovidiu Cotrus.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

2.5.1. Funcţiunile care ocupă zona studiată

Suprafata totala a lotului este de 9000 mp, iar terenul este liber de constructii.

2.5.2. Relaţionări între funcţiuni

Vechiul Cartier al Orasului Timisoara, Freidorf avea preponderent functiunea de locuire, dar parcelele limitrofe teritoriului intravilan, needificate si de dimensiuni mai mari erau pretabile pentru dezvoltarea unor Functiuni de Depozitare care urmau sa faca trecerea intre zona existenta de locuinte si vechea zona industriala situata la marignea orasului (zona Fabrica de Zahar- Comtim - Parcul Indiustrial Freidorf).

Ultimele Investitii Avizate din Zona au caracterul de depozitare si Industrie, Investitia propusa prin prezentul proiect nefacand altceva decat sa se incadreze in directia de dezvoltare a zonei din ultimii ani.

2.5.3. Gradul de ocupare a zonei cu fond construit

8

Terenul studiat este liber de constructii. Zona studiata este partial edificata cu cladiri de locuit ( in principal strada Bacalbasa) si cu cladiri pentru depozitare si servicii pentru str. Ovidiu Cotrus – str. Polona.

2.5.4. Asigurarea cu spaţii verzi

Terenul ce face obiectul prezentului PUZ este in prezent needificat fiind acoperit in totalitate de iarba. Suprafata de spatii verzi propusa este de 1 802 mp pentru functiunea de depozitare si servicii, reprezentand 20.02 % din suprafata terenului luat in studiu.

2.5.5. Riscuri naturale

Riscuri naturale nu sunt prezente pe sit.

2.5.6. Principalele disfuncţionalităţi

Principalele disfuncţionalităţi ale zonei studiate pot fi rezumate în următoarele: - Disfuncţionalităţi privind circulaţia auto şi pietonală (inexistenţa circulaţiilor

interioare şi perimetrale amenajate); - Zone rarefiate deficitare în instituţii şi servicii publice; - Lipsa unei functiuni clare, avand in vedere interdictia de construire pana la elaborarea unui PUZ ; - Echiparea edilitară incompletă; - Lipsa zonelor verzi amenajate.

2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ

Zona din care face parte parcela analizată în PUZ nu este echipată edilitar. Necesarul de utilităţi pentru funcţiunea solicitată va fi stabilit în urma realizării Proiectului in faza PUZ şi se va rezolva prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanţi autorizaţi.

Alimentare cu apă şi canalizare menajeră

În prezent parcela studiată nu are instalaţii de alimentare cu apă potabilă sau industrială. În apropiere, de-a lungul străzii Anton Bacalbaşa, există o reţea de apă potabilă, având diametrul de 600 mm.

În prezent terenul nu este sistematizat, are funcţiunea de teren agricol şi în concluzie nu există canalizare menajeră sau pluvială pe acest teren. În apropiere, de-a lungul străzii Anton Bacalbaşa, există o reţea de canalizare ape uzate menajere care conduce aceste ape la sistemul centralizat de canalizare al municipiului Timişoara.

Instalaţii termice

Nu exista in proximitatea amplasamentului retea centralizata de alimentare cu energie termica.

9

Gaze naturale

În zona există o retea de gaze naturale de medie presiune paralelă cu strada O. Cotrus, care nu afectează amplasamentul studiat.

Alimentarea cu energie electrică şi telefonie

Zona studiata este racordata la telefonie automată cu cablu de fibră optică. Terenul studiat este liber de instalaţii ale S.C. ROMTELECOM S.A.

Din punct de vedere al energiei electrice, amplasamentul aparţine de Filiala de Distribuţie şi Transport Energie Timişoara. Zona studiată nu este afectată de reţele de alimentare cu energie electrică.

2.7. PROBLEME DE MEDIU

În zonă nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului, terenul având o vreme îndelungată folosintă în principal agricolă. În acest moment si în viitorul apropiat, necesitatea de a se asigura terenuri pregătite pentru o dezvoltare in acord cu functiunile urbane si implicit industriale, este în continuă crestere. Tinând cont de pozitia terenului, se va asigura un echilibru între suprafetele ocupate de constructii si cele rezervate spatiilor verzi.

2.8. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI

Terenul din zona studiată este proprietate privată, iar proprietarii de teren din zonă fac solicitări de amplasare pentru diverse investitii, în principal destinate serviciilor, comertului sau depozitării.

Primăria Municipului Timisoara ca autoritate locală are rol de decizie si mediere a intereselor individuale si a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltări controlate în teritoriu, fiind sustinută de către Consiliul Judetean Timis ca autoritate cu rol de coordonare a amenajării teritoriului la nivel judetean.

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică facilitează accesul populaţiei la luarea deciziilor din administraţia publică, la consultarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism, propunerile acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate şi implementate.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Conform prevederilor Planului Urbanistic General al municipiului Timisoara şi a documentaţiilor de urbanism realizate anterior, zona este propusa pentru locuinte, depozitare, prestari servicii.

În urma solicitărilor beneficiarilor, se propune organizarea terenului în vederea deservirii funcţiunii propuse, şi anume aceea de depozitare si servicii in scopul construirii unei hale si a structurilor anexe (drumuri interioare, parcari, zone verzi).

10

Prin întocmirea, în cadrul studiilor de fundamentare, a lucrării „Date topografice şi cadastrale” întocmită de S.C. Top AS S.R.L. şi vizată de OCPI Timiş, au fost evidenţiate datele principale privind situaţia cadastrală a proprietăţilor, precum şi limitele acesteia.

Studiul a fost limitat la suprafaţa de teren ce se află în proprietatea beneficiarilor, fapt confirmat prin confruntarea cu menţiunile din C.F.

3.2. PREVEDERI ALE PUG - ORAŞUL TIMISOARA

Zona studiată face parte din intravilanul municipiului Timisoara, intr-o zona cu functiuni de locuinte, depozitare, prestari servicii cu interdictie temporara de construire pana la elaborare si aprobare PUZ conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 139/2007 si anume zona FREIDORF.

Ritmul crescând de dezvoltare şi interesele financiare susţinute de această prevedere a PUG-ului Timisoara au dus la întocmirea prezentei documentaţii de tip PUZ (Plan Urbanistic Zonal - Construire Hala Depozitare si servicii cu parc auto).

Conform prevederilor Planului Urbanistic Zonal propus, sunt stabilite pentru toată zona studiată în mod global, suprafeţele de teren rezervate pentru obiectivele de interes public: circulaţii, dotări tehnico-edilitare, zone verzi, etc.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Cadrul natural este caracterizat de un peisaj specific oraselor de câmpie din Banat. Suprafata întinsa a terenului a dus la accentuarea unui peisaj preponderent orizontal fără o valoare intrinsecă a cadrului natural.

Apropierea terenului studiat de zona industriala Freidorf a oraşului Timisoara, face ca utilizarea lui în scop diferit decât acela de teren neamenajat să constituie un impact nesemnificativ asupra cadrului natural.

Pentru întreaga parcelă este alocată o suprafaţă verde de 20.02% (minimul de spaţii verzi în corelare cu funcţiunea propusă, conform Hotărârii Consiliului Local Timiş privind aprobarea avizului PUZ) din totalul terenului organizat. Zona verde este locată perimetral în jurul clădirii propuse, având rol decorativ şi de agrement.

În scopul valorificării cadrului natural şi construit, se propune un procent de ocupare a terenului prin construcţii de 70%, stabilit în urma studierii funcţiunii, a necesităţilor de depozitare şi alte activităţi conexe.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI

Drumurile majore, de acces în zona studiată, au prospecte modernizate şi respectă principiile de organizare ale zonei existente şi a funcţiunii nou propuse. Acestea vor deveni drumuri publice prin cedarea către autorităţile locale a suprafeţelor de teren necesare extinderii şi modernizării lor.

11

Prezenta documentaţie preia în totalitate traseele de circulaţie şi străzile existente, completându-le cu drumurile interne, ca urmare a studiului efectuat.

În interiorul parcelei, drumurile şi parcajele rămân proprietate privată şi au scop de deservire a funcţiunii propuse. Prospectele drumurilor sunt de 12,00 m, fiind dictate de necesităţile de deservire a halei.

Parcarea mijloacelor auto este asigurată în totalitate pe propria parcelă.

Vor fi respectate căile de intervenţie pentru maşinile de pompieri prevăzute în Normativul P 118/1998. Totodată se vor prevedea reţele de hidranţi exteriori montaţi pe o reţea separată de apă.

3.5. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

3.5.1. Zonificare funcţională

Funcţiunea dominantă propusă a parcelei studiate prin prezentul PUZ este aceea de funcţiune de depozitare si servicii.

Având în vedere cele enunţate se propun următoarele: - funcţiunea dominantă va fi funcţiunea de depozitare si servicii. - funcţiunile complementare zonei cu funcţiuni de depozitare sunt: spaţii

verzi, zona căii de acces, de staţionare a autovehiculelor şi de parcări.

Suprafaţa de teren studiată va fi zonificată astfel:

- zona de servicii si depozitare, cu un regim de înălţime de P+2E, se întinde, ca suprafaţă construită, pe mai mult de o treime din suprafaţa parcelei, cuprinzând toate funcţiunile necesare desfăşurării în bune condiţii a domeniului de activitate;

- zona de spaţii verzi perimetrala, din jurul clădirii si cea din interiorul parcărilor, cu rol decorativ, de agrement şi de protecţie, ocupă cca. 20.02 %, din suprafaţa totală a terenului;

- zona de circulaţii auto şi pietonale - drumuri de acces în zonă, parcări şi străzi interioare este de cca. 34.96 %;

- zona de circulaţii cedata autoritatilor locale este de cca. 7.20%

În toată zonă studiată, fiind proprietate privată, s-a impus valorificarea eficientă a terenului, prin organizarea sa judicioasă, ţinând cont de cerinţele temei/funcţiunii, dar şi de posibilitatea de dezvoltare ulterioară.

3.5.2. Bilanţ teritorial

Pentru parcelele: C.F. nr. 424335 - nr. top. 649/a/1/3/2, S= 650 mp C.F. nr. 424308 - nr. top. 647/2/1, S= 7 850 mp C.F. nr. 424307 - nr. top. 647/2/2, S= 500 mp

12

ZONE FUNCŢIONALE EXISTENT % PROPUS %

ZONĂ DE FUNCTIUNI SERVICII SI DEPOZITARE

________

0.00% 3 404 mp 37,82 %

PARCARI SI DRUMURI DE INCINTA

________ 0 % 3 146 mp 34.96%

ZONA PROPUSA PT. LOCUINTE, DEPOZITARE, PRESTARI SERVICII

9 000 mp 100 % _______ 0%

CIRCULATII (TEREN CEDAT) ________ 0 % 648 mp 7,20%

ZONE VERZI ________ 0% 1 802 mp 20.02%

TOTAL ZONĂ STUDIATĂ 9 000 mp 100% 9 000 mp 100%

3.5.3. Indici urbanistici

Pentru zona urbană aflată în sfera de creştere a localităţilor urbane - rezidenţiale cu funcţiuni complementare compatibile, dotări şi servicii publice, zonă în care se înscrie şi amplasamentul studiat, procentul de ocupare al terenului a fost stabilit (conform cu R.L.U. Timisoara şi R.G.U.) ca având următoarele valori:

POT max = 70% CUT max = 2

Regimul maxim de înălţime propus pentru întreaga zonă cu funcţiune de servicii si depozitari este P +2E.

Procentul de spaţii verzi din zona studiată, conform R.G.U., R.L.U, se va asigura prin creearea unei zonei verzi, cu rol decorativ, de agrement şi de protecţie, amenajate pe parcelă în conformitate cu funcţiunea prevăzută (20.02%).

3.5.4. Reglementări - configurare spaţială

Configurarea spaţială a zonei prevede:

 Dezvoltarea pe sit a unei zone cu funcţiuni de servicii si depozitare, cu regim de înălţime P+2, pentru depozitarea de produse alimentare şi nonalimentare.

 În cazul zonei propuse, se vor asigura pe parcelă suprafeţele de teren organizate pentru parcaje, în corelare cu funcţiunile de exploatare propuse.

 Accesele auto pe parcelă se vor realiza de pe strazile str. Anton Bacalbasa si strada Ovidiu Cotrus , redimensionată şi modernizată, conform planşelor anexate. Vor fi respectate căile de intervenţie pentru maşinile de pompieri prevăzute în Normativul P 118/1998. Totodată, se vor prevedea reţele de hidranţi exteriori montaţi pe reţeaua de apă cu circuit special pentru incendiu, cu alimentare din bazinul de retenţie.

13

 În cazul zonei studiate se vor asigura pe parcelă suprafeţele de teren organizate pentru parcaje, în corelare cu funcţiunile comerciale propuse.

3.5.5. Amplasarea construcţiilor pe parcelă

Amplasarea construcţiei faţă de limitele frontale şi laterale ale parcelei se vor face conform aliniamentelor stabilite în prezentul PUZ şi indicate în planşele anexate.

Următoarele reguli generale se vor respecta la amplasarea clădiri pe parcela; • distanţele între clădirile de pe parcelele învecinate vor fi conform normelor de

însorire în vigoare; • din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanţele de siguranţă

între clădiri (construcţii propuse) conform Normativului P 118/1998; • amplasarea construcţiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de

igienă cuprinse în Ordinul nr. 536 din 1997 al Ministerului Sănătăţii; • soluţia propusă a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la

forma şi dimensiunile construcţiilor, a căilor de comunicaţii terestre, a drumurilor de deservire locală şi a necesarului de parcaje.

Reglementările de mai sus se referă strict la aria propusă spre organizare, în suprafaţă de 9 000 mp.

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

A. Alimentarea cu apă şi canalizarea menajeră si pluvială

ALIMENTARE CU APĂ.

Situaţia propusă.

Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer şi pentru igienizarea spaţiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.Z. este format dintr-un branşament la reţeaua de alimentare cu apă a municipiului Timişoara existentă pe strada Anton Bacalbaşa. Branşamentul se va realiza cu conducte de polietilenă PE – ID, având diamentrul de 40 x 3,7 mm (PN 10). Branşamentul proiectat va asigura atât consumul menajer cât şi refacerea rezervei de apă de incendiu proprie a obiectivului. Conductele vor fi pozate subteran, la o adâncime de cca. 1,1 – 1,5 m în lungul străzilor conform planşelor anexate. Debitul şi presiunea necesare în reţelele de distribuţie aşa cum rezultă din breviarul de calcule vor fi asigurate de staţiile de pompare ale municipiului. Avizul de principiu la faza PUZ nu autorizează execuţia lucrărilor de investiţii. La fazele următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire pentru lucrările propriu zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului precum şi avizele de gospodărie subterană pentru reţelele edilitare din zonă.

1. Necesarul de apă.

– servicii şi depozitare.

14

- nr. angajaţi = max. 60 persoane. - normă de consum = 60 l /om /zi. - nr. angajaţi = 10 persoane. - normă de consum = 20 l /om /zi.

Qzimed 1 = 1,1 x [(60 x 60) + (10 x 20)] /1000 = 1,4 m3 /zi = 0,016 l /s. Qzimax 1 = 1,15 x Qzimed = 1,61 m3 /zi = 0,018 l /s. Qorarmax 1 = 2,8 x Qzimax /24 = 0,19 m3 /h.

Qigienizare = 2 m3 /zi.

Qincendiu = 20 l/s.

CANALIZARE.

Situaţia propusă.

Canalizarea propusă pentru PUZ – ul studiat se va face în sistem separativ (canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale).

1. Canalizarea apelor uzate menajere

Se va realiza o extindere a sistemului de canalizare al municipiului Timişoara existent pe str. Anton Bacalbaşa, până la parcela studiată, conform planşelor anexate. Extinderea sistemului de canalizare se va realiza din materiale agrementate în acest scop şi va prelua doar apele uzate menajere. Extinderea reţelei de canalizare va fi realizată din conducte de PVC – KG, având diametrul de 500 mm. Din această reţea se va realiza un racord de canalizare pentru obiectivul propus, racord realizat din PVC – KG având diametrul de 200 mm. Pe traseul reţelelei de canalizare vor fi amplasate cămine de vizitare şi intersecţie cu un diametru de minim 1 m.

Reţeaua de canalizare va fi poziţionată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de cca. 15 cm iar lateral de 20 cm.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, reţelele de canalizare vor fi prevăzute obligatoriu cu cămine de vizitare amplasate la o distanţă maximă de 50 m unul de altul, conform STAS 3051. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcţiei, de intersecţie cu alte canale şi în puncte de schimbare a pantelor.

Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii şi întreţinerii acestora, pentru curăţirea şi evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

Căminele de vizitare vor fi realizate din beton armat monolit, conform STAS 2448-82, având dimensiunile plăcii de bază 1,5 x 1,5 m şi H = 2,0 m. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile. Debitele de calcul pentru canalizare menajeră.

15

Quz zimed = 0,8 x Qzimed = 1,12 m3 /zi = 0,012 l /s. Quz zimax = 0,8 x Qzimax = 1,29 m3 /zi = 0,015 l /s. Quz orarmax = 0,8 x Qorarmax = 0,15 m3 /h.

2. Canalizarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe platformele betonate, parcări, drumuri, trotuare, clădiri şi zone verzi vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor – separator de hidrocarburi şi dirijate spre un bazin de retenţie propus conform planşelor anexate. Bazinul de retenţie va avea un volum de 40 m3. Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreţinerea spaţiilor verzi prevăzute, iar surplusul va fi descărcat controlat, gravitaţional sau prin pompare în HCn 1315, din apropiere prin intermediul unei guri de vărsare, conform planşelor anexate.

Rezultă volumul de apă pluvială colectat la o ploaie: Vcolectat = 36,10 m3.

Volumul de apă pluvială colectat anual este: Vanual = 5.670,00 m3 /an.

La execuţie se vor respecta distanţele minime între utilităţi conform normelor în vigoare.

Debitele de calcul pentru apele pluviale.

Pentru calcularea debitului de ape pluviale se utilizează formula:

Qm = m x i x ΣS x Ø – unde;

m – coeficient de reducere, care ţine seama de capacitatea de înmagazinare în timp a reţelei de canalizare;

m = 0,8 deoarece durata de scurgere este mai mică de 40 minute.

i – intensitatea normală a ploii de calcul; i = 110 l /s x ha – stabilit conform STAS 9470 – 73.

S – suprafaţa bazinului aferent secţiunii considerate în ha; S = S carosabil (se va lua in calcul doar carosabilul, aleile pietonale şi zonele verzi, deoarece apele pluviale colectate de pe parcele vor fi reţinute la nivelul acestora şi se vor reintegra în sol).

S drum = 0,3794 ha; S clădiri = 0,3404 ha; S zonă verde = 0,1802 ha.

Ø – coeficient de scurgere corespunzător suprafeţei S. Ø = 0,85 – pentru drumuri; Ø = 0,95 – pentru clădiri; Ø = 0,1 – pentru zone verzi.

În concluzie;

16

Qm = 0,8 x 110 x [(0,3794 x 0,85) + (0,3404 x 0,95) + (0,1802 x 0,1)] = 58,42 l /s. Timpul teoretic a unei ploi la intensitate maximă este de:

tp = tcs + L/60 x Vi = 8 + 230/60 x 0,6 = 10,3 min.

Rezultă volumul de apă pluvială colectat la o ploaie: Vcolectat = 58,42 x 10,3 x 60 /1.000 = 36,10 m3.

Volumul de apă pluvială colectat anual este: Vanual = (630 mmH2O /an x 9.000,00 m2) /1.000 = 5.670,00 m3 /an.

B. Gaze naturale

Există reţea de alimentare cu gaze naturale în vecinătatea amplasamentului. Detalierea datelor de consum se va realiza în etapa de Autorizatie de Construire a halei propuse.

C. Instalaţii termice

Energia termică necesară va fi asigurată local, prin centrala termica individuala, cu combustibil lichid sau solid sau gaze naturale, in functie de optiunea clientului si de capacitatile retelelor existente în zonă.

D. Alimentarea cu energie electrică

Pe amplasament vor apărea noi consumatori de energie electrică, amplasaţi în corpul de depozitare şi comerţ, dar şi pentru iluminatul stradal.

Pe amplasament se propune montarea unor posturi trafo de tip prefabricat, alimentat din retelele existente in proximitatea amplasamentului. Racordul la reţeaua existentă se va realiza în urma studiului de soluţie comandat la SC ELECTRICA SA, de către beneficiar.

De la postul trafo se va realiza branşamentul la reţeaua internă destinată alimentării diverselor corpuri de clădire din interiorul centrului comercial. Pe terenul studiat se vor realiza dotari de iluminat local realizat pe stâlpi.

Toate lucrările se vor realiza de către firme atestate de SC ELECTRICA SA pentru acest gen de lucrări, conform proiectelor elaborate de aceasta.

Lucrări necesare: - studiu de soluţie pentru alimentarea cu energie electrică a zonei; - racordul de 20kV al postului trafo; - realizarea postului trafo; - realizarea reţea de joasă tensiune; - realizarea branşamentelor trifazice la clădirea propusa, cu montarea blocurilor

de protecţie şi măsură BPM.

E. Telefonie Zona studiată este dotată cu reţele de telefonie subterane, realizat de către SC ROMTELECOM SA.

17

Lucrări necesare: - realizarea reţelelor telefonice şi branşarea imobilului.

La proiectare şi execuţie se respectă prevederile tuturor normativelor şi legislaţiei în vigoare.

3.7. PROTECŢIA MEDIULUI

3.7.1.Date generale

În zonă nu sunt prezente surse semnificative de poluare şi nu se vor amplasa obiective care să determine poluarea zonei (aer, apă, sol, etc.).

Obiective de utilitate publică:

In situatia in care este necesar toate terenurile aferente drumurilor de acces pe parcele, propuse spre modernizare şi redimensionare, vor trece din proprietatea privată a beneficiarului în proprietatea Primăriei Municipiului Timisoara (domeniul public al statului).

Drumurile interioare vor rămâne în proprietatea privată a beneficiarului.

Vor fi rezervate zonele de protecţie ale drumurilor publice, care vor avea destinaţia de spaţii verzi si parcari.

După cum s-a precizat, documentaţia de faţă propune transformarea unei zone fara functiune definita , într-o zonă cu funcţiune de servicii si depozitare, cu o dotare minimă necesară.

Din punct de vedere al mediului, zona nu se află în exploatare, neavând fond construit care să deservească această activitate.

Terenul este relativ plan şi are stabilitatea asigurată, neexistând oportunitatea vreunui risc natural.

Există o caracteristică a terenului liber inierbat şi anume absorbţia apei în sol, pe care existenţa unei zone construite o reduce cu până la 50%, cantitate de apă ce necesită a fi preluată şi evacuată corespunzător, prin soluţia de rezolvare a apelor pluviale.

O altă caracteristică a acestei transformări o constitue ridicarea temperaturii microclimatului cu 1-2 grade. Celsius, datorită suprafeţelor betonate, asfaltate, sau a acoperişurilor. Acest aspect poate fi contracarat prin impunerea unor plantaţii de aliniament pe arterele de circulaţie, precum şi prin obiligativitatea ca min 20% din suprafaţa parcelei să fie destinată plantării cu arbori de talie medie. Aceste prevederi sunt cuprinse în regulamentul de urbanism, anexă la prezenta documentaţie.

Totuşi, aceste aspecte au un caracter minor din punct de vedere al impactului asupra mediului, dar au rol de adaptare a mediului natural la o atmosferă normală, civilizată zonei.

18

În zonă nu există obiective de protecţie a mediului stabilite la nivel naţional, comunitar sau internaţional.

Potenţialele efecte (secundare, cumulative, sinergetice) semnificative asupra mediului, pe termen scurt, mediu şi lung pot fi sintetizate astfel:

- pe termen scurt şi mediu, factorii: biodiversitatea, populaţia, sănătatea umană, flora şi valorile materiale vor creşte, iar fauna şi solul vor suferi mici diminuări calitative şi cantitative (datorate acţiunii de construire);

- pe termen lung, factorii: biodiversitatea, populaţia, sănătatea umană, flora, aerul, valorile materiale, patrimoniul cultural arhitectonic, peisajul, vor avea un progres simţitor, iar factorul apă freatică se va diminua într-un ritm nesemnificativ şi factorii climatici nu vor avea modificări semnificative datorate implementării Planului Urbanistic Zonal.

Efectele produse asupra mediului prin implementarea P.U.Z.-ului pot fi concluzionate sub următoarele aspecte: rămânerea la suprafaţa solului pentru un timp relativ mai îndelungat a apelor pluviale, încălzirea microclimatului cu 1-2 grade Celsius, datorată suprafeţelor reflectante betonate, asfaltate sau a acoperişurilor (înclinate sau plane), reducerea florei datorate acţiunii de construire, şi implicit a umidificării aerului, epuizarea într-un ritm foarte lent a resurselor de apă freatică, apariţia unei cantităţi de deşeuri menajere în cea mai mare parte.

Pentru reducerea, prevenirea şi compensarea efectelor asupra mediului se va realiza un sistem gravitaţional de preluare şi evacuare a apelor pluviale, adecvat noii situaţii propuse, şi anume, apele pluviale de pe traseele de circulaţie vor fi preluate gravitaţional prin panta carosabilului spre rigole, prevăzute de-a lungul tuturor traseelor de circulaţie, şi direcţionate gravitaţional, prin sistematizarea verticală a rigolelor existente spre bazinele de retenţie prevăzute în cadrul proiectului de echipare edilitară la nivel de incintă.

Această apă stocată poate fi utilizată pentru udarea spaţiilor verzi, sau ca apă nepotabilă (la toalete, circuit de apă pentru stingerea incendiilor, udarea plantaţiilor de aliniament, etc.).

Se impune o suprafaţă de minim 20% din suprafaţa terenului destinată zonelor verzi şi arborilor de talie medie (minim un arbore de talie medie la 150 mp) prin regulamentul de urbanism.

Această masură va reduce cantitatea de apă ce ajunge simultan pe sol, va scădea temperatura microclimatului şi va umidifica aerul. S-au propus şi zone verzi compacte.

Pentru epuizarea cât mai îndepartată a resurselor apei freatice se recomandă folosirea apei de ploaie pentru actvităţi ce nu necesită apă potabilă (toalete, udatul zonelor verzi, etc.)

Deşeurile menajere vor fi selectate de producător în recipiente separate şi vor fi preluate în această formă de către Instituţia de Salubritate Locală.

19

Programul de faţă nu produce efecte semnificative asupra mediului şi, deci, nu este nevoie de monitorizare a efectelor implementării P.U.Z.-ului.

Realizarea lucrărilor prevăzute în P.U.Z. nu produce un impact negativ asupra condiţiilor de mediu existente, în sensul că nu amplifică sursele de poluare existente, ci încearcă să prevină, să reducă şi să contracareze influenţele negative asupra mediului, rezultând dintr-un mod de exploatare agricolă neorganizat. Nu sunt de presupus riscuri naturale majorate ca urmare a execuţiei lucrărilor prevăzute de P.U.Z.

3.7.2. Spaţii verzi

Pentru întreaga parcelă este alocată o suprafaţă verde de peste 20% (minimul de spaţii verzi în corelare cu funcţiunea propusă) din totalul terenului organizat.

Zona verde este locată perimetral, în interiorul parcărilor şi în jurul clădirilor propuse, având rol decorativ.

3.7.3. Protejarea bunurilor de patrimoniu

Nu este cazul.

3.7.4. Ambientare, mobilier urban

Aceste lucrări vor constitui obiectul unor proiecte de detaliu la faza de proiect tehnic.

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Terenurile aferente drumurilor propuse spre modernizare şi extindere vor trece din proprietatea privată a beneficiarului, în domeniul public al statului.

Sunt rezervate zone care vor avea destinaţia de spaţii verzi.

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

4.1. ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE PUG

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanţă cu Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi prevederile legale în vigoare. Se apreciază că propunerile prezentate se înscriu în Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Timisoara, prin preluarea funcţiunilor estimate, eforturile proiectanţilor fiind concentrate asupra realizării în condiţii cât mai normale a funcţiunilor principale.

4.2. CATEGORII ŞI PRIORITĂŢI DE INTERVENŢIE

La baza stabilirii categoriilor de intervenţie, reglementări şi restricţii impuse au stat următoarele obiective principale:

20

- încadrarea în Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara; - încadrarea în studiile aprobate până în prezent sau în derulare pentru zona

studiată şi zonele adiacente; - asigurarea amplasamentelor şi amenajărilor necesare pentru obiectivele

prevăzute prin temă.

4.3. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

Pentru dezvoltarea acţiunilor de realizare a incintei si halei de depozitare, se apreciază ca necesară întocmirea următoarelor lucrări care pot condiţiona aplicarea prezentului P.U.Z.:

1. Proiect de execuţie pentru realizarea reţelelor locale; 2. Proiect de investiţii pentru obiectivul Construire Hala Depozitare.

La baza stabilirii categoriilor de intervenţie, reglementări şi restricţii impuse au stat următoarele obiective principale:

- încadrarea în Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara; - asigurarea amplasamentelor şi amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin temă.

Prezentul Plan Urbanistic Zonal explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare şi conformare a construcţiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara.

Conform legislaţiei în vigoare, Planul Urbanistic Zonal are un caracter de reglementare în privinţa indicilor urbanistici, avizarea se face de către organismele teritoriale interesate şi se aprobă de Primaria Municipiului Timisoara, devenind, prin aprobarea sa, act al administraţiei publice locale.

Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal se stabileşte odată cu aprobarea sa.

Arh. Ramona PASCU

21

 • Foaie de capăt
 • Lista de semnături
 • Borderou piese scrise şi desenate
 • MEMORIU GENERAL
  • PIESE DESENATE
   • Întocmit,
  • 1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI
  • Terenul care constituie obiectul prezentului plan urbanistic zonal, este situat în Timişoara, zona Freidorf in suprafata totala de 9 000 mp, formate din CF. 424307 parcela cu Nr. Top. 647/2/2 in suprafata de 500 mp, CF. 424308 , parcela cu nr. Top 647/2/1 in suprafata de 7850mp si CF. 424335, parcela cu nr. Top 649/a/1/3/2 in suprafata de 650 mp.
   • 3.5.4. Reglementări - configurare spaţială