keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 40/29.01.2008 privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic de Detaliu "Parc Industrial Timisoara Calea Torontalului" aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 381 din 18.12.2001

29.01.2008

Hotararea Consiliului Local 40/29.01.2008
privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic de Detaliu "Parc Industrial Timisoara Calea Torontalului" aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 381 din 18.12.2001


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008-000225/18.01.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 381 din 18.12.2001 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Parc Industrial Timisoara - Calea Torontalului"
Având în verdere solicitarea Consiliului Judeţean Timiş inregistrata la Primaria Timisoara cu nr. SC2008 - 000225/08.01.2008 prin adresa nr. 117/07.01.2008;
Avand in vedere Planul Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 157/2002 si prelungit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 139/2007;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (c) Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aproba prelungirea termenului de valabilitate al Planulului Urbanistic de Detaliu "Parc Industrial Timisoara Calea Torontalului" intocmit conform proiect nr. 45.015/020/2001 de SC Iprotim SA, pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General al Municipiului Timisoara.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- S.C. Iprotim S.A;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA SE APROBĂ, MUNICIPIUL TIMIS PRIMAR DIRECTIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE SPATIALA SC2008-000225/18.01.2007

REFERAT

privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic de Detaliu „Parc Industrial Timisoara Calea Torontalului” aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului

Timisoara nr. 381 din 18.12.2001 Prin art. 1, aliniatul 2 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 381

din 18.12.2001 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Parc Industrial Timisoara Calea Torontalului”, s-a stabilit valabilitatea acestuia de 5 ani, expirand la data de 18.12.2006; Avand in vedere adresa Consiliului Judetean Timis nr. 117/07.01.2008 inregistrata la Primaria Timisoara cu nr. SC2008 – 000225 din 08.01.2008 prin care se solicita prelungirea valabilitatii Hotarari a Consiliului Local nr. 381/2001 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Parc Industrial Timisoara Calea Torontalului”;

Deoarece investitiile ce urmeaza a se realiza, conform concesionarilor emise prin grija CJT, sunt in curs de autorizare sau de realizare a documentatiilor tehnice; Intrucat lucrarile de infrastructura necesare functionarii Parcului Industrial din Calea Torontalului au fost finalizate din noiembrie 2004, iar concesionarea parcelelor s-a finalizat in cursul anului 2007; Tinand cont ca Planul Urbanistic de Detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifica, prin care se asigura condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitara a unuia sau mai multor obiective pe una sau mai multe parcele adiacente, pe unul sau mai multe amplasamente, în corelare cu vecinătăţile imediate; Constatand ca nu s-au cerut si nu s-au adus modificari la documentatia intocmita la cererea beneficiarului care este CJT, de catre firma de proiectare SC Iprotim SA – proiect nr. 45.015/020/2001, care a stat la baza aprobarii HCL nr. 381 din 18.12.2001;

PROPUNEM: Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara:

Prelungire termenului de valabilitate al Planulului Urbanistic de Detaliu „Parc Industrial

Timisoara Calea Torontalului” intocmit conform proiect nr. 45.015/020/2001 de SC Iprotim SA, pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General al Municipiului Timisoara. VICEPRIMAR: DIRECTOR DIRECTIA URBANISM: Ing. Dorel BORZA Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU pt. SEF BIROU AVIZAT JURIDIC: Arh. Loredana PALALAU Red./Dact. P.L. Ex. 2

Atasament: ParcToront.pdf

blade
tele
Je
e
A E
bi= sa
i
ra
EI
ar
a
|
i
e d
bi set
Je
1003
ar
|
II
n
4 =
Met
e, a
aaa za pu
Brier Decidus
îi
del
pre
E
E
gr
est
batea
A
ua
SERII
sto
unu
sro 1
=
E:
pa
cer
DI
MICE
VID Su
sous |
Ba
=
n
spil
s
az
it
E
IC b+] ua
IOU ash [co mu
SII E
E
1009
as BG II ae
e st bor ea pi
s arspou
user 2
|
arse
E
A
E
FA
sp
„a
d DR
IN
fr,
gal
Ss _
IL
E ca ÎN E GE
AL GI
ta i
ATI sit LI
VICE LC
Cal
E
1008
0
O
0
50
40
cs
ct
i
n
A
RE
a
E
a
Fe ORA
"a
a
BI =
soţi
ss!
fi
>
apa
=
BI
eo tu
d Tep
[ip
E
Set
Br
Se
e
apa
e
d
sm
802 * (noted) IAA n ot notele luoă optez Si oqmoq siigi2 iuluasto estesilpiso lidera. sr AdU393.1 du3931 ATITIIAROAA ATIMII WOIB233HOD AO0A 2TOI NAAVOI233MOI 3I3IAAS SdAOA ATVIDVI 3A3ITUA IAD 3HT DHIAOTLIA AOA 3IARC NI3AD JAAUTAV IUJURAAD TALAHIMA 3093V UITAAZ DHIHIARA HVITEIX3 TH3T2IX3 3AAI3830 JAHAD OTUA OTUA 3IIVAZ2 12 IIDIVAZE VOIIIVAS Ă DVIOAA3H UIV AAASO 3AIUMLIASMI .OUTOI AJ3DAA9 A TO. OT AAOA 233IA AJ3IAAT ATHIDUI 233IA aVIA AAOA IAVOITAV HTIW TVIOA HOITIIOAJSTHI 2A3aACA ) a A AAA
ES = [ps= Soci UL VE 01 VI sar | BETE E E | SIN ds col brvu vuevWwern BEI EIBIDY DE E IP vu aL VOCEA a ELE RU DS DS ] pus boveg, bi= sem BTOCKONL EOB ETECLBIC BEVWICH ERIE | Conan TESSIN |. ai WY2NY DE VEI LIWIZOVSV N DEE biz 10 WEVENE BOYED ÎL CONEBCIVTV. Persan IE A ELE i din a na BELEV ETECIBICY 20BLEBVWV DE JKA vhionca pă pen BerEN PESE, _ API UI DIV NUDEBCHONVD ETECLBICVI VELMOBI INA [ovi — forms serena | 1] WVELEHEIVI TEZE pr oa | bO2.1 1BVEO East [FIST DAT GOT CNTEE] PP 1BVYIZEOBWEB bOBL - emca ECE ate Cretei: CONUL | ceas COWbYVA LIWIROVBY o FEST E DIN TE BA a E > = BELEV NEWVIEBV HELMOBK BELEY DIC VbY MYLEB eNbbTA VELMOBK o &LVLIE BEGTVBE COHLBOT i HELEV CVS DE BBEBZINUE BEDNSV E EEE a CY2 VELMOBK _ f IMLEBBECIIE Due LIOV MILH UVLIOWVT BOVD DIE IUCIULY bYBCETV VCCE2 BOVD 1Or0L VIB bYBCETV roLWo' INbBETWNIBE CVED AIN BEBAICII &l BEBAICE VNLO $VNLO BEBAICE CVYWVT DEBECVEE LEUL DEVIVIMC CHYWVET ebVLIN AEBDE VWEHVIV.L DECLIUVI BEEVCEBII CVDBNCAI &bVCE EOB LHE EHAIOBEWEWVL CVI BNLIEBE IHeIDE HOVD2 bYBCETE DEZLIUVLE COUCEZIONVEII TOLe EOB TIIWILY DHOBBIELELE d E Il r l Il l A rEGEND

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.