keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 430/30.07.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Locuinţe colective şi funcţiuni complementare, Strada Marginii, Nr. 2, TIMIŞOARA

30.07.2013

Hotararea Consiliului Local 430/30.07.2013
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Locuinţe colective şi funcţiuni complementare, Strada Marginii, Nr. 2, TIMIŞOARA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2013-010363/01.07.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 140/2011, respectiv prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 138/2012 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/19.04.2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 17/18.10.2012 si Avizul Favorabil nr. 65/30.05.2013 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 1506 din 04.03.2013;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;.


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal, având ca beneficiar pe S.C. ASSET ZC MARGINII S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 33MRG-1/12, realizat de S.C. Rd sign S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de S+P+10E+Er, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 20%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2,5, spaţii verzi de 25% din suprafaţa totală a parcelei.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuinţe colective şi funcţiuni complementare", str. Marginii, nr. 2, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea perioada de valabilitate pâna la aprobarea noului Plan Urbanistic General al municipiului Timişoara, timp în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul studiat este înscris în
- CF nr. 416618 (CF vechi 145494 cu nr topografic vechi: 2110/2/3/b) cu nr topografic 416618 - în suprafaţă de 4403 mp. - teren intravilan, proprietar S.C. ASSET ZC MARGINII S.R.L.;
- CF 411623 cu nr. topografic 411623 - în suprafaţă de 615 mp. - teren intravilan, proprietar S.C. ASSET ZC MARGINII S.R.L.;
- CF 415635 (CF vechi 126899 cu nr. topografic vechi 2108/1, 2108/2, 2108/2/1/1, 2111/1, 2112/1/1, 2112/3/1, 2112/1/2, 2111/2, 2112/3/2) nr. topografic 415635 - în suprafaţă de 11341- din acte (11194- măsurată) - teren intravilan, proprietar S.C. ASSET ZC MARGINII S.R.L.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calităţii:
- Compartimentului Control;
- Beneficiarului;
- Proiectantului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 3-A_Mobilare_Urbanistica.pdf

PLAN SUBSOL

91.116

ST1

91.156

32

91.021

14

91.453

91.236

CA 91.254

91.244

91.292

91.386

91.365

91.330

91.238

91.223

91.222

91.400

91.216

91.288

13I

32P

91.381

14

91.20791.251

91.337 91.360

91.350

91.274

91.406

91.296

CA

91.874

91.719

4

91.750

91.340

91.279

32I

32P

91.324

32P

91.332

14

91.428

CA

91.179

32

91.379

32P

91.557

32P

91.991

32

91.610

RG

91.205

91.155

91.036

91.196

PB

91.247

PB

PB PB

91.104

92.549

9

91.164

91.343

91.381

CA

91.367

CA

91.409

91.344

CA 91.227

CA

H

CA

91.391

91.411

CA

91.355

91.372

CA

91.036

CA

91.036

CA 91.001

91.041

91.011

PB 91.014

CA

91.106

PB

91.280

PB

91.369

PB 91.129

PB

PB

91.030

91.067

32PB

90.991

91.267

13I

13I

91.323

32

91.377

32I

91.197

32I

32

91.189

91.231

32

9

91.172

91.130 91.460

CF

91.235

91.040

90.890

91.145

9

91.057

9

90.919

CA

90.902

91.162

32I

91.224

90.894

PBI

PBI

91.796

91.637

92.116

92.115

93.083

91.164

32I

91.741

32I32I

91.452 91.467

B

91.472

91.48632I

91.528 91.509

BIBI

91.499

91.104

32

91.328

32

91.220

32I

91.373

CA91.337

91.398

CA

91.465

91.360

91.400

91.389

CA

91.399

CA

91.400 91.351

91.394

CA

91.343

32

PB

91.368

PB

98.276

8

96.717

8

9

9

91.372

91.374

25

25

91.242

25

91.079

91.055

25

90.997

25

90.972

90.946

25

90.962

25

90.881

25

90.856

25

90.908

25

91.011

25

91.049

25

91.192

91.204

25

91.206

25

91.235

25

25

25

25

91.112

25

91.085

25

91.025

25

91.005

90.995

25

90.931

90.858

90.782

90.741

25

90.773

25

90.820

90.879

25

90.882

25

90.848

25

90.793

90.993

25

91.053

91.087

25

91.050

25

90.952

25

90.989

25

90.988

90.969

25

90.977

91.014

25

90.997

91.071

91.066

25

91.021

90.908

25

25

25

90.988

90.941

25

25

90.901

90.911

90.910

90.983

91.009

91.024

25

90.977

25

90.965

25

90.949

25

91.001

25

90.969

25

90.889

90.860

25

90.913

25

90.922

25

91.067 90.985

91.093

25

91.083

91.116

25

25

91.120

91.087

25

25

91.194

25

91.185

91.185

25

25

90.830

25

91.371

25

91.260

91.151

91.123

91.154

91.076

91.057

25

25

91.003

25

91.109

25

91.250

25

91.288

25

91.299

91.319

25

91.372

91.255

91.214

25

91.183

25

91.198

91.257

25

25

91.434

25

91.275

25

25

91.222

25

91.306

91.367

25

25

91.383

91.374

25

91.469

25

25 91.477

25

25

91.345

91.387

25

25

91.388

25

91.384

25

91.363

25

91.347

91.324

25

91.370

25

91.346

25

25

91.305

91.335

91.372

91.348

91.220

25

91.186

25

91.186

25

91.116

PB91.159

91.154PB91.153

91.212 CA91.224

91.194

PBI91.023

PB91.434

CVA91.430 CVA91.452

CVA91.504

91.335 PBI91.310

91.306

CA91.142

25

91.457 91.411

C

C

C

C

C

C

C

C

V

nr. top. 2110/2/3/a/1

Nr. top. 2112/2/1/1/1­2/a

2 11 0/ 2 / 3 / a / 3

C1C1

48

hala tesatorie

S.C. I.T.T. S.A.

71

75

73

71A

32

Camin de nefamilisti

34

Camin de nefamilisti

platforma beton

U.T.T.

U.T.T.

56A

terasa

si perfectionare profesionala in domeniul constructiilor 1

P.S.I.

30

atelier

platforma beton

56

Liceul Agricol

Centrul de pregatire

dormitoare camin

terasa

cantina

Liceul Agricol Timisoara

sali clasa

bazin

ateliere bazin

platforma beton

platf.

S.C. TRANSTIMEX S.A.

Sediu administrativ

platforma beton

38B

Sere Timisoara

punct termic

cabinapoarta

28

platforma beton 26A

24

Teren Primarie

termica posttrafo

centrala termica

birouri

S.C. CIM VEST ARAD

S.C. ENERGO PETROL

30

rampa

S.C. PETROS PLOIESTI

platforma beton

rampa rampa

26

rampa

rampa rampa

atelier reparatii auto

36

34

38A

32

atelier

30

1

obor porci

15A

pivnita 21

17 19

26

28

28

2 3

5

48

hala tesatorie

S.C. I.T.T. S.A.

71

75

73

71A

32

Camin de nefamilisti

34

Camin de nefamilisti

platforma beton

U.T.T.

U.T.T.

56A

terasa

si perfectionare profesionala in domeniul constructiilor 1

P.S.I.

30

atelier

platforma beton

56

Liceul Agricol

Centrul de pregatire

dormitoare camin

terasa

cantina

Liceul Agricol Timisoara

sali clasa

bazin

ateliere bazin

platforma beton

platf.

S.C. TRANSTIMEX S.A.

Sediu administrativ

platforma beton

38B

Sere Timisoara

punct termic

cabinapoarta

28

platforma beton 26A

24

Teren Primarie

termica posttrafo

centrala termica

birouri

S.C. CIM VEST ARAD

S.C. ENERGO PETROL

30

rampa

S.C. PETROS PLOIESTI

platforma beton

rampa rampa

26

rampa

rampa rampa

atelier reparatii auto

36

34

38A

32

atelier

30

1

obor porci

15A

pivnita 21

17 19

26

28

28

2 3

5

post trafo

50 52

79

post trafo

50 52

79

PTT2

platforma beton

vulcanizare

S.C. FIRESTONE

atelier de reparatii auto

N

hm in

. 1 0

h/ 2

16.90

hm in

. 1 0m

h /2

h m

in . 1

0m h

/2

10.00m

24,00

21,63

50 ,5

3

50,52

21,6250, 53

2,6 1

48, 87

12,00

14,00

arh. Razvan Negrisanu

Faza:

Plansa nr:

Scara: Nume

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Semnatura Titlu proiect:

Titlu plansa:

1:1000

Mobilare urbanistica 03­ A

P.U.Z.

Proiect nr.:

Amplasament:

Beneficiar: S.C. ASSET ZC MARGINII S.R.L.S.C. RDsign S.R.L.Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 e­mail: [email protected]

arh. Razvan Negrisanu

INCADRARE IN LOCALITATE

Limita terenului studiat

Limita de proprietate conform ridicare topografica

Aliniamente / Limite de implantare constructii

Ciculatii auto

Parcaje ecologice propuse

Pista ciclisti ­ situatia proiectata

Ciculatie pietonala ­ existenta / propus

Spatii verzi propuse/loc de joaca copii

Constructii de locuinte colective si functiuni complementare propuse

Posibile Constructii de locuinte colective si functiuni complementare conform planselor de mobilare aferente documentatiilor de urbanism

Accese auto pe parcela

Spatii verzi existente/proiectate

pis ta c

iclis ti

trot uar

zon a v

erd e

lim ita

de pro

prie tate

Str . Gr

igo re A

lex and

res cu

­ pe rsp

ect iva

lim ita

de imp

lan tare

­ 1 0m

AL INIA

ME NT

CO NF

OR M P

.U.Z H.C

.L 3 60/

200 8

limita de proprietatel im

ita d

e pr

op rie

ta te

limita de proprietate

limita de proprietate

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

limita de proprietate

limita de proprietate (conform ridicare topografica)

H.C.L. 360/2008 P.U.Z.

­ Locuinte colective si functiuni complementare­ regim hmax S+P+10E+Er

POT max. 40% CUT max. 3,5

­in curs de executie lim

ita d

e im

pl an

ta re

limita de implantare ­ 10m

limita de implantare ­ 10m

limita de implantare ­ 10m

S+P+9E+Er

S+P+5E

S+P +10

E+E r

S+ P+

9E +E

r

lim ita

de imp

lan tare

­ 1 0m

AL INIA

ME NT

CO NF

OR M P

.U.Z H.C

.L 3 60/

200 8

S+P +10

E+E r

pista ciclis

titrotu ar

zona verd

e

ac ce

s pa

rc ar

e su

bt er

an a

S+P +8E

+Er

D+P+5E+Er

D+ P+

5E

D+ P+8

E

S+P +10

E+E r

S+P +8E

+Er

S+P+6E+Er

S+P+6E+Er

S+ P+

6E +E

r

S+ P+

6E +E

r

S+P +1E

S+P +1E

H.C.L. 219/2007 P.U.D.

­ Locuinte colective si functiuni complementare­ regim h.max D+P+5E+Er

POT max. 40% CUT max. 3,2

­executat

am pre

nta su

bso l

D+P+5E+Er

411217

St r.

M ar

gi ni

i

Constructii executate de locuinte colective si functiuni complementare conform planselor de mobilare aferente documentatiilor de urbanism

P . U . Z . ­ L O C U I N T E C O L E C T I V E S I F U N C T I U N I C O M P L E M E N T A R E

Str. Armoniei

Str. Armoniei

St r.

Au ro

ra

Str. Dr. Grigore T. Popa

C alea A

radului

statie benzina

Timisoara, Str. Marginii C.F. nr.411623, nr.415635, nr.416618

Acc es

aut o

Ac ce

s au

to

Ac ce

s au

to

Indicatori solutie propusa: ZONA 1 LOCUINTE COLETIVE S+P+10E+ER / S+P+9E+ER P.O.T 18.6% CUT 2,1 H max cornisa=35m H max= 38m ZONA 2 SPATII VERZI/LOC DE JOACA COPII/PARCAJE

33/MRG­1/12

Verificator R.U.R. Ionut Ciprian Maties

LEA 20kv Limita protectie LEA 20kv­ 12m

Sef proiect

Proiectat

Desenat

limita de proprietate (conform ridicare topografica)

LE A

20 KV

LE A

20 KV

lim ita

p ro

te ct

ie L

EA

lim ita

p ro

te ct

ie L

EA

P.U.Z. ­ LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

LEGENDA

am pr

en ta

s ub

so l

H.C.L. 120/2007 P.U.D.

­ Locuinte colective si functiuni complementare­ regim h.max S+P+6E/2ER

POT max. 40% CUT max. 2,5

­executat

Zona interdictie construire­ rezervata pentru posibile dezvoltari ulterioare a prospectului stradal

PTT1

PTT1

PTT2

C alea A

radului

loc de joaca copii

P.U.Z. LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

arh. Valentin Sumanariu Iunie 2013

ro LC SIRENE O E 0 SIRENE O SINE — SI — AI NI N TINE E SE RE

Atasament: 2-A_Reglementari_urbanistice_propunere.pdf

60,00

34,14

48

post trafo

50

hala tesatorie

S.C. I.T.T. S.A.

52

79

71

75

73

71A

32

Camin de nefamilisti

34

Camin de nefamilisti

platforma beton

U.T.T.

U.T.T.

56A

terasa

si perfectionare profesionala in domeniul constructiilor 1

P.S.I.

30

atelier

platforma beton

C alea A

radului

56

Liceul Agricol

Centrul de pregatire

dormitoare camin

terasa

cantina

Liceul Agricol Timisoara

sali clasa

bazin

ateliere bazin

platforma beton

platf.

statie benzina

S.C. TRANSTIMEX S.A.

Sediu administrativ

platforma beton

Str. Armoniei

38B

Sere Timisoara

punct termic

cabina poarta

28

platforma beton 26A

24

Teren Primarie

termica post trafo

centrala termica

birouri

S.C. CIM VEST ARAD

S.C. ENERGO PETROL

30

rampa

S.C. PETROS PLOIESTI

platforma beton

rampa rampa

26

rampa

rampa rampa

atelier reparatii auto

36

34

38A

32

atelier

30

St r.

Au ro

ra 1

obor porci

15A

pivnita 21

17 19

26

28

28

2 3

5

91.116 ST1

91.156 32

91.021 32

90.923 14

91.453 14

91.236 R 91.413

CA 91.254 R

91.244

91.292 4

91.386 4

91.365 4

91.330 4 91.325 4

91.238

91.223

91.222 4 91.400

32P

91.216 3291.288

13I

91.279 32P

91.381 14

91.20791.251 91.33791.360

4

91.350 4

91.274 R 91.406

CA 91.296 R

91.914 CA

91.874 CA

91.719 4

91.750 4

90.928 4 91.340

32 91.279 32I

91.347 32P

91.324 32P

91.332 14

91.428 CA

91.179 4

91.619 32

91.379 32P

91.557 32P

91.991 32

91.610 RG

92.751 9

91.205 PB

91.155 PB

92.773

91.503 PB

91.438 CA

91.036 32

91.196 PB

91.247 PB 91.332

PB

91.360 PB

91.209 PB92.3889

91.104 32

92.549

9

91.164

91.343 H

91.381 CA

91.367 CA91.453 CVA91.40991.493

91.344 CA 91.227

CA 91.094 H

91.162 CA

91.391 CA

91.411 CA

91.355 CA

91.372 CA

91.036 CA

91.036 CA 91.001

CA

91.041 PB

91.011 PB91.014CA

91.106 PB

91.280 PB

91.369 PB91.129

PB

91.111 PB

91.128

91.03091.030

91.067 32PB

90.991 CA

91.267 13I

90.869 13I

91.323 32

91.377 32I

91.197 32I

91.209 32

91.189 32

91.231 32

90.967 9

91.172 CF

91.130 CF

91.460 CF

91.235

91.040 9

90.890 9

91.145 9

91.057 9

90.919 CA

90.902 32

91.162 32I

91.224 32I

90.894 9

91.055 PBI

90.958 PBI

91.796 932

91.637 9

92.116 9

92.115

93.083 B

91.164 32I

91.741 32I91.45032I

91.452 B

91.467 B

91.472 B

91.486 BI

91.050 32I

91.528 BI91.509BI

91.494 BI

91.499

91.104 CA

91.369 32

91.328 32

91.220 32I

91.373 CA91.337

H

91.398 CA

91.465 CA

91.360 32

91.400 32

91.389 CA

91.399 CA

91.400 CA91.351H

91.394 CA

91.343 32

91.362 PB

91.368 PB

91.368 PB

91.427 PBI

98.276 8

8

96.717 896.6248

8

9

98.273 9

91.372 25

91.374 25

91.369 25

91.242 25

91.163 25

91.079 25

91.055 25

90.997 25

90.972 25

90.946 25

90.962 25

90.881 25

90.865 25

90.856 25

90.908 25

90.956 25

91.011 25

91.049 25

91.121 25

91.192 25

91.204 25

91.206 25

91.235 25

91.247 25

91.250 25

91.133 25

91.107 25

91.122 25

91.112 25

91.085 25

91.025 25

91.005 25

90.995 25

90.931 25

90.858 25

90.782 25

90.741 25

90.773 25

90.820 25

90.879 25

90.981 25

90.882 25

90.848 25

90.793 25

90.993 25

91.053 25

91.087 25

91.050 25

91.015 25

90.952 25

90.989 25

90.988 25

90.969 25

90.971 25

90.977 25

91.014 25

90.997 25

91.071 25

91.066 25

91.021 25

90.988 25

90.908 25

91.104 25

91.042 25

90.988 25

90.941 25

90.928 25

90.901 25

90.911 25

90.910 25

90.983 25

91.009 25

91.024 25

90.977 25

90.965 25

90.949 25

91.001 25

90.969 25

90.889 25

90.860 25

90.913 25

90.922 25

90.971 25

91.067 25

90.985 25

91.093 25

91.083 25

91.116 25

25

91.120 25

91.087 25

91.197 25

91.201 25

91.194 25

91.185 25

91.185 25

90.992 25

90.830 25

91.135 25

91.311 25

91.371 25

91.260 25

91.151 25

91.123 25

91.154 25

91.076 25

91.057 25

91.031 25

91.003 25

91.061 25

91.109 25

91.250 25

91.288 25

91.299 25

91.319 25

91.358 25

91.372 25

91.255 25

91.214 25

91.183 25

91.198 25

91.257 25

91.361 25

91.434 25

91.275 25

91.241 25

91.222 25

91.306 25

91.367 25

25

91.353 25

91.383 25

91.397 25

91.374 25

91.469 25

25 91.477 25

25

91.420 25

91.345 25

91.387 25

91.403 25

91.388 25

91.384 25

91.363 25

91.347 25

91.311 25

91.324 25

91.370 25

91.346 25

91.293 25

91.305 25

91.335 25

91.372 25

91.348 25

91.220 25

91.299 25

91.186 25

91.186 25

91.116

91.159

91.153

91.194

PBI

91.434

91.452

91.310

CA

25

91.411

camin v izitare

A

C

C

C

A

C

C

C

C

C

V

Z v

Nr. top. 2112/2/1/1/1­2/a

C1C1

411217

St r.

M ar

gi ni

i

Str. Armoniei

PTT2

platforma beton

vulcanizare

S.C. FIRESTONE

atelier de reparatii auto

C alea A

radului

91.116 ST1

91.156 32

91.021 32

90.923 14

91.453 14

91.236 R 91.413

CA 91.254 R

91.244

91.292 4

91.386 4

91.365 4

91.330 4 91.325 4

91.238

91.223

91.222 4 91.400

32P

91.216 3291.288

13I

91.279 32P

91.381 14

91.20791.251 91.33791.360

4

91.350 4

91.274 R 91.406

CA 91.296 R

91.914 CA

91.874 CA

91.719 4

91.750 4

90.928 4 91.340

32 91.279 32I

91.347 32P

91.324 32P

91.332 14

91.428 CA

91.179 4

91.619 32

91.379 32P

91.557 32P

91.991 32

91.610 RG

92.751 9

91.205 PB

91.155 PB

92.773

91.503 PB

91.438 CA

91.036 32

91.196 PB

91.247 PB 91.332

PB

91.360 PB

91.209 PB92.3889

91.104 32

92.549

9

91.164

91.343 H

91.381 CA

91.367 CA91.453 CVA91.40991.493

91.344 CA 91.227

CA 91.094 H

91.162 CA

91.391 CA

91.411 CA

91.355 CA

91.372 CA

91.036 CA

91.036 CA 91.001

CA

91.041 PB

91.011 PB91.014CA

91.106 PB

91.280 PB

91.369 PB91.129

PB

91.111 PB

91.128

91.03091.030

91.067 32PB

90.991 CA

91.267 13I

90.869 13I

91.323 32

91.377 32I

91.197 32I

91.209 32

91.189 32

91.231 32

90.967 9

91.172 CF

91.130 CF

91.460 CF

91.235

91.040 9

90.890 9

91.145 9

91.057 9

90.919 CA

90.902 32

91.162 32I

91.224 32I

90.894 9

91.055 PBI

90.958 PBI

91.796 932

91.637 9

92.116 9

92.115

93.083 B

91.164 32I

91.741 32I91.45032I

91.452 B

91.467 B

91.472 B

91.486 BI

91.050 32I

91.528 BI91.509BI

91.494 BI

91.499

91.104 CA

91.369 32

91.328 32

91.220 32I

91.373 CA91.337

H

91.398 CA

91.465 CA

91.360 32

91.400 32

91.389 CA

91.399 CA

91.400 CA91.351H

91.394 CA

91.343 32

91.362 PB

91.368 PB

91.368 PB

91.427 PBI

98.276 8

8

96.717 896.6248

8

9

98.273 9

91.372 25

91.374 25

91.369 25

91.242 25

91.163 25

91.079 25

91.055 25

90.997 25

90.972 25

90.946 25

90.962 25

90.881 25

90.865 25

90.856 25

90.908 25

90.956 25

91.011 25

91.049 25

91.121 25

91.192 25

91.204 25

91.206 25

91.235 25

91.247 25

91.250 25

91.133 25

91.107 25

91.122 25

91.112 25

91.085 25

91.025 25

91.005 25

90.995 25

90.931 25

90.858 25

90.782 25

90.741 25

90.773 25

90.820 25

90.879 25

90.981 25

90.882 25

90.848 25

90.793 25

90.993 25

91.053 25

91.087 25

91.050 25

91.015 25

90.952 25

90.989 25

90.988 25

90.969 25

90.971 25

90.977 25

91.014 25

90.997 25

91.071 25

91.066 25

91.021 25

90.988 25

90.908 25

91.104 25

91.042 25

90.988 25

90.941 25

90.928 25

90.901 25

90.911 25

90.910 25

90.983 25

91.009 25

91.024 25

90.977 25

90.965 25

90.949 25

91.001 25

90.969 25

90.889 25

90.860 25

90.913 25

90.922 25

90.971 25

91.067 25

90.985 25

91.093 25

91.083 25

91.116 25

25

91.120 25

91.087 25

91.197 25

91.201 25

91.194 25

91.185 25

91.185 25

90.992 25

90.830 25

91.135 25

91.311 25

91.371 25

91.260 25

91.151 25

91.123 25

91.154 25

91.076 25

91.057 25

91.031 25

91.003 25

91.061 25

91.109 25

91.250 25

91.288 25

91.299 25

91.319 25

91.358 25

91.372 25

91.255 25

91.214 25

91.183 25

91.198 25

91.257 25

91.361 25

91.434 25

91.275 25

91.241 25

91.222 25

91.306 25

91.367 25

25

91.353 25

91.383 25

91.397 25

91.374 25

91.469 25

25 91.477 25

25

91.420 25

91.345 25

91.387 25

91.403 25

91.388 25

91.384 25

91.363 25

91.347 25

91.311 25

91.324 25

91.370 25

91.346 25

91.293 25

91.305 25

91.335 25

91.372 25

91.348 25

91.220 25

91.299 25

91.186 25

91.186 25

91.116

91.159

91.153

91.194

PBI

91.434

91.452

91.310

CA

25

91.411

camin v izitare

Zv

A

C

C

C

A

C

C

C

C

C

V

Z v

nr. top. 2110/2/3/a/1

2 11

0/ 2/

3/ a/

3

C1C1

Servitute de trecere

411217

N

hm in

. 1 0

h/ 2

hm in

. 1 0m

h /2

h m

in . 1

0m h

/2

10.00m

123 ,88

12,00 12,00

h/2

29,00

10,00

24,00

14,00

12,00

34 ,0

0 36

,3 9

99,12

68 ,7

7

29,00

arh. Razvan Negrisanu

Faza:

Plansa nr:

Sef proiect

Proiectat

Scara: Nume

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Semnatura Titlu proiect:

Titlu plansa:

1:1000

Reglementari urbanistice propunereDesenat 02­A

Proiect nr.:

Amplasament:

Beneficiar: S.C. ASSET ZC MARGINII S.R.L.S.C. RDsign S.R.L.Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 e­mail: [email protected]

P.U.Z. LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

33/MRG­1/12

arh. Razvan Negrisanu

Limita terenului studiat Limita de proprietate conform C.F.

Aliniamente / Limite de implantare constructii

Ciculatii auto

Pista ciclisti

Ciculatie pietonala

Spatii verzi pe domeniul public

Zona locuinte individuale

Constructii de locuinte colective

Zona locuinte colective

Zona de locuinte colective si functiuni complementare

Constructii de locuinte colective si functiuni complementare Zona de locuinte colective si functiuni complementare ­ propusa

Locuinte colective si funciuni complementare la parter h max. S+P+9E+ER

LEGENDA

Accese auto pe parcela/accese parcari subterane

BILANT TERITORIAL

Terenul studiat Circulatii pietonale ,auto si parcaje Spatii verzi Suprafata construita

Situatia existenta (mp)

Situatia propusa (%) (mp)

16 359 mp 16 359 mp 12 606 mp

0 mp 3 753 mp

25% 4090 mp 20% 3272 mp

55% 8997 mp

INDICI URBANISTICI PROPUSI

P.O.T. C.U.T Regim de inaltime Inaltimea max la cornisa H maxim

2.5 S+P+9E+Er/S+P+10E+Er 35 m 38 m

INCADRARE IN LOCALITATE

Zona industrie Zona servicii

pis ta c

iclis ti

trot uar

zon a v

erd e

ZONA DE IMPLANTARE ­ Locuinte colective si functiuni complementare la parter S+P+9E+ER/S+P+10E+ER P.O.T. 20% C.U.T. 2.5

lim ita

de pro

prie tate

Str . Gr

igo re A

lex and

res cu

­ pe rsp

ect iva

lim ita

de imp

lan tare

­ 1 0m

AL INIA

ME NT

CO NF

OR M P

.U.Z H.C

.L 3 60/

200 8

limita de proprietate

lim ita

d e

pr op

rie ta

telimita de proprietate

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

limita de proprietate

H.C.L. 360/2008 P.U.Z.

­ Locuinte colective si functiuni complementare­

regim hmax S+P+10E+Er POT max. 40% CUT max. 3,5

­in curs de executie

lim ita

d e

im pl

an ta

re

limita de implantare ­ 10m

limita de implantare ­ 10m limita de implantare ­ 10m

lim ita

de imp

lan tare

­ 1 0m

AL INIA

ME NT

CO NF

OR M P

.U.Z H.C

.L 3 60/

200 8

pista ciclis

titrotu ar

zona verd

e

S+P +8E

+Er

D+P+5E+Er

D+ P+

5E

D+ P+8

E

S+P +10

E+E r

S+P +8E

+Er

S+P+6E+Er

S+P+6E+Er

S+ P+

6E +E

r

S+ P+

6E +E

r

S+P +1E

S+P +1E

H.C.L. 219/2007 P.U.D.

­ Locuinte colective si functiuni complementare­ regim h.max D+P+5E+Er

POT max. 40% CUT max. 3,2

­executat

D+P+5E+Er

P . U . Z . ­ L O C U I N T E C O L E C T I V E S I F U N C T I U N I C O M P L E M E N T A R E

2 11

0/ 2/

3/ a/

3

H.C.L. 120/2007 P.U.D.

­ Locuinte colective si functiuni complementare­ regim h.max S+P+6E/2ER

POT max. 40% CUT max. 2,5

­executat

Str. Dr Grigore T. Popa

INCADRARE IN P.U.G. UTR 22

P.U.Z. ­ LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

P.U.Z.

Zona servicii propusa conform P.U.G.

St r.

M ar

gi ni

i

Timisoara, Str. Marginii C.F. nr.411623, nr.415635, nr.416618

Acc es

aut o

Ac ce

s au

to

Ac ce

s au

to

limita proprietate limita implantare subsol

limita proprietate limita implantare subsol

ma x. S

+P+ 10E

+Er max. S+P+9E+Er

LEA 20kv

lim ita

p ro

te ct

ie L

EA

lim ita

p ro

te ct

ie L

EA

Limita protectie LEA 20kv­ 12m

limita proprietate limita implantare subsol

LE A

20 KV

LE A

20 KV

Verificator R.U.R. Ionut Ciprian Maties

nr. cad. nou 411491

nr. cad. nou 411490

Zona interdictie construire­ rezervata pentru posibile dezvoltari ulterioare a prospectului stradal

PTT1

PTT1

PTT2

20%

Locuinte colective si funciuni complementare la parter h max. S+P+10E+ER

arh. Valentin Sumanariu Iunie 2013

ro LC SIRENE O E 0 SIRENE O SINE — SI — AI NI N TINE E SE RE
ro LC SIRENE O E 0 SIRENE O SINE — SI — AI NI N TINE E SE RE

Atasament: 1-A_Situatie_existenta.pdf

48

post trafo

50

hala tesatorie

S.C. I.T.T. S.A.

52

79

71

75

73

71A

Str. Dr. Grigore T. Popa

32

Camin de nefamilisti

34

Camin de nefamilisti centrala

platforma beton

U.T.T.

U.T.T.

56A

terasa

si perfectionare profesionala in domeniul constructiilor 1

P.S.I.

30

atelier

platforma beton

56

Liceul Agricol

Centrul de pregatire

dormitoare camin

atelier

terasa

rez

rezervor

cantina

centrala termica

spalatorie

rampa

contoar gaz metan

cos

Liceul Agricol Timisoara

sali clasa

sala sport

bazin

ateliere bazin

transformator

platforma beton

platf.

Sediu administrativ

St r.

M ar

gi ni

i

platforma beton

38B

Sere Timisoara

punct termic

cabina poarta

28

platforma beton 26A

24

Teren Primarie

termica post trafo

centrala termica

birouri

S.C. CIM VEST ARAD

S.C. ENERGO PETROL

30

rampa

S.C. PETROS PLOIESTI

platforma beton

rampa rampa

26

rampa

rampa rampa

atelier reparatii auto

S.C. TRANSTIMEX S.A.

23

36

Str. Armoniei

34

38A

32

atelier

30

St r.

Au ro

ra 1

oborporci

15A

pivnita 21

17 19

26

28

28

2 3

5

BILANT TERITORIAL

Terenul studiat Circulatii pietonale ,auto si parcaje Spatii verzi Suprafata construita

Situatia existenta (mp)

16 359 mp

C alea A

radului

Str. Armoniei St

r. M

ar gi

ni i

C alea A

radului

411623

platforma beton

vulcanizare

S.C. FIRESTONE

atelier de reparatii auto

St r.

M ar

gi ni

i

53.94

415635

416618

66.13

37. 33

19. 80

51. 78

34. 84

43.68

23.87

21 .9

1

28.23

38.10

13.67

16 .6

3

65 .9

5

N

91.116 ST1

91.436 ST2

91.156 32

91.021 32

90.923 14

91.453 14

91.236 R 91.413

CA 91.254 R

91.244

91.292 4

91.386 4

91.365 4

91.330 4 91.325 4

91.238

91.223

91.222 4 91.400

32P

91.216 3291.288

13I

91.279 32P

91.381 14

91.20791.251 91.337 491.3604

91.350 4

91.274 R 91.406

CA 91.296 R

91.914 CA

91.874 CA

91.719 4

91.750 4

90.928 91.340 32

91.279 32I

91.347 32P

91.324 32P

91.332 14

91.428 CA

91.179 4

91.619 32

91.379 32P

91.557 32P

91.991 32

91.610 RG

92.751 9

91.205 PB

91.155 PB

92.773 9

91.543 S 91.253 S

91.309 S

91.566 S92.770991.375

PB 91.376 PBI

91.503 PB

91.438 CA

91.036 32

91.196 PB

91.247 PB 91.332

PB

91.360 PB

91.209 PB92.3889

91.104 32

92.549

92.562 9

91.428 PBI

91.466 PBI

91.522 PB91.164

PB 91.276 PB

91.307 PB

91.218 PB

91.343 H

91.381 CA

91.367 CA91.453 CVA91.409CVA91.493CVA

91.344 CA 91.227

CA 91.094 H

91.162 CA

91.391 CA

91.411 CA

91.355 CA

91.372 CA

91.036 CA

91.036 CA

91.034 CA

91.001 CA

91.054 PBI90.965

PB

91.041 PB

91.011 PB91.014CA

91.106 PB

91.280 PB

91.369 PB91.129

PB

91.111 PB

91.128 PBI

91.034 PB

91.060 PB 91.128 PB

91.144 PBI

91.030 PBI91.030PB

91.067 32PB

91.052 S

90.991 CA

91.379 CVA91.367

CVA91.366 CVA

91.372 CVA

91.153 H

91.267 13I

90.869 13I

91.323 32

91.377 32I

91.197 32I

91.209 32

91.189 32

91.231 32

90.967 9

91.172 CF

91.130 CF

91.460 CF

91.235

91.040 9

90.890

91.145 9

91.057 9

90.919 CA

90.902 32

91.162 32I

91.224 32I

90.894

91.055 PBI

90.958 PBI

91.796 932

91.912 9

91.637

92.116 9

92.115

92.308 9

92.831 B92.994B

93.083

91.164 32I

91.741 32I91.45032I

91.452 B

91.467 B

91.472 B

91.486 BI

91.050 32I

91.528 BI91.509BI

91.494 BI

91.499 B

91.538 B 91.533 B

91.510 BI

91.526 B 91.533 BI

91.104 CA

91.369 32

91.328 32

91.220 32I

91.373 CA91.337

H

91.398 CA

91.465 CA

91.360 32

91.400 32

91.389 CA

91.399 CA

91.400 CA91.351H

91.394 CA

91.343 32

91.362 PB

91.368 PB

91.368 PB

91.427 PBI

98.259 8

98.276 8

98.310

98.780 8

98.776

96.770 8

96.717 896.6248

96.531 8

96.937

96.859

96.392 89

96.358 89

98.310 9

98.273 9

91.372 25

91.374 25

91.369 25

91.242 25

91.163 25

91.079 25

91.055 25

90.997 25

90.972 25

90.946 25

90.962 25

90.881 25

90.865 25

90.856 25

90.908 25

90.956 25

91.011 25

91.049 25

91.121 25

91.192 25

91.204 25

91.206 25

91.235 25

91.247 25

91.250 25

91.238 25

91.133 25

91.107 25

91.122 25

91.112 25

91.085 25

91.025 25

91.005 25

90.995 25

90.931 25

90.858 25

90.782 25

90.741 25

90.773 25

90.820 25

90.879 25

90.981 25

90.882 25

90.848 25

90.793 25

90.993 25

91.053 25

91.087 25

91.050 25

91.015 25

90.952 25

90.989 25

90.988 25

90.969 25

90.971 25

90.977 25

91.014 25

90.997 25

91.071 25

91.066 25

91.021 25

90.988 25

90.908 25

91.104 25

91.042 25

90.988 25

90.941 25

90.928 25

90.901 25

90.911 25

90.910 25

90.983 25

91.009 25

91.024 25

90.977 25

90.965 25

90.949 25

91.001 25

90.969 25

90.889 25

90.860 25

90.913 25

90.922 25

90.971 25

91.067 25

90.985 25

91.093 25

91.083 25

91.116 25

91.048 25

91.120 25

91.087 25

91.197 25

91.201 25

91.194 25

91.185 25

91.185 25

90.992 25

90.830 25

91.135 25

91.311 25

91.371 25

91.260 25

91.151 25

91.123 25

91.154 25

91.076 25

91.057 25

91.031 25

91.003 25

91.061 25

91.109 25

91.132 25

91.182 25

91.250 25

91.288 25

91.299 25

91.319 25

91.358 25

91.372 25

91.255 25

91.214 25

91.183 25

91.198 25

91.257 25

91.361 25

91.434 25

91.275 25

91.241 25

91.222 25

91.306 25

91.367 25

91.369 25

91.353 25

91.383 25

91.397 25

91.374 25

91.469 25

91.435 25

91.477 25

91.519 25

91.420 25

91.345 25

91.387 25

91.403 25

91.388 25

91.384 25

91.363 25

91.347 25

91.311 25

91.324 25

91.370 25

91.346 25

91.293 25

91.305 25

91.335 25

91.372 25

91.348 25

91.220 25

91.299 25

91.186 25

91.186 25

91.204

91.16091.177

PB

91.154PB

91.212

91.224

91.09591.023

91.430CVA

91.504

91.142

91.344

91.431

camin vizitare

camin vizitare

Se di

u ad

m in

ist ra

tiv

At el

ie re

m ec

an ice

+v es

tia re

Sp al

at or

ie Ra

m pa

te st

ar e

si gr

es ar

e

Atelier mecanic

VopsitorieVulcanizare si topitorie

Rezervor PSI

Casa pompe

Cladire

Sopron

ruina

Centralatermica

Co s

fu m

Co s

fu m

Ca nt

in a

camin vizitare

Statie carburant

Copertina pompe Bazin decantare

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

Poarta

C

C

C

C

C

C

C

C

V

Acces auto

Zv

Zv

Zv

Cota cornisa

Cota cornisa

Cota cornisa

Cota cornisa

Cota cornisaCota

cornisa

Cota cornisa

Cota cornisa

Cota cornisa

Cota cornisa

Cota cornisa

Cota cornisa

Cota cornisa

Cota cornisa

Zv

Zv

Tr ot

ua r

Zv

Zv

nr. top. 2110/2/3/a/1

Nr. top. 2112/2/1/1/1­2/a

2 11 0/ 2 / 3 / a / 3

nr. cad. nou 411491

nr. cad. nou 411490

C1

P+D

5066 7

P A

R C

A R

E C

U 7

9 LO

C U

R I D

E P

A R

C A

R E

40 79 72

C1

CASA

26

C1

CASA

26

Servitute de trecere

411217

413332 C1

4 0 7 7 4 1

411622

Nr. top. 2104/2/1

arh. Razvan Negrisanu

Faza:

Plansa nr:

Sef proiect

Proiectat

Scara: Nume

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Semnatura Titlu proiect:

Titlu plansa:

1:1000

Situatie existentaDesenat arh. Valentin Sumanariu 01­ A

Proiect nr.:

Amplasament:

Beneficiar: S.C. ASSET ZC MARGINII S.R.L.S.C. RDsign S.R.L.Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 e­mail: [email protected]

arh. Razvan Negrisanu

Verificator R.U.R. Ionut Ciprian Maties

INCADRARE IN LOCALITATE

Str . C

ent ura

statie benzina

S.C. TRANSTIMEX S.A.

atelier

centrala termica

vopsitorie hidrofor

platforma

atelier

administrativ

post trafo

platforma rampa

S.C. TRANSCOM S.A.

Sediu

LEGENDA

P . U . Z . ­ L O C U I N T E C O L E C T I V E S I F U N C T I U N I C O M P L E M E N T A R E

P.U.Z. ­ LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

INCADRARE IN LOCALITATE UTR .22

P.U.Z.

D+P+5E+Er

D+ P+

5E

D+ P+8

E

Timisoara, Str. Marginii C.F. nr.411623, nr.415635, nr.416618

Limita terenului studiat

Limita de proprietate conform C.F.

Ciculatii auto/Circulatii pietonale

Spatii verzi pe domeniul public

Zona locuinte individuale

Constructii de locuinte colective

Zona locuinte colective

Zona de locuinte colective si functiuni complementare

Constructii de locuinte colective si functiuni complementare

Zona industrie Zona servicii

Zona servicii propusa conform P.U.G.

LEA 20kv

LE A

20 KV

LEA 20KV

H.C.L. 360/2008 P.U.Z.

­ Locuinte colective si functiuni complementare­

regim hmax S+P+10E+Er POT max. 40% CUT max. 3,5

­in curs de executie

H.C.L. 219/2007 P.U.D.

­ Locuinte colective si functiuni complementare­ regim h.max D+P+5E+Er

POT max. 40% CUT max. 3,2

­executat

H.C.L. 120/2007 P.U.D.

­ Locuinte colective si functiuni complementare­ regim h.max S+P+6E/2ER

POT max. 40% CUT max. 2,5

­executat

ZONA DE IMPLANTARE ­ Locuinte colective si functiuni complementare

C.F. NR. 415635, 416618,411623 S =16 359m (conform C.F.)

LE A

20 KV

limita de proprietate (conform ridicare topografica)

33/MRG­1/12

limita de proprietate (conform ridicare topografica)

12 606 mp 0 mp

3 753 mp

Iunie 2013

P.U.Z. LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Str . C

ent ura

29 30

32

31

33

34

35

1

2

3

4 5 6 7

8 9 10 11 1213 14

15 16

17 18

19

20

21 22

23

24

25

26 27

28

11.99

ro LC SIRENE O E 0 SIRENE O SINE — SI — AI NI N TINE E SE RE
ro LC SIRENE O E 0 SIRENE O SINE — SI — AI NI N TINE E SE RE

Atasament: Raportul_informarii_si_consult_MARGINII.pdf

 

R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   R E A B I L I T A R E   S I   C O N S E R V A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l :   + 4 0   2 5 6   4 0 8 4 3 5 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o  

 

Nr. UR2012 – 022078/11.02.2013

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI  

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

- PUZ – „Locuinte colective si functiuni complementare S+P+2E/ S+P+10E”; - Amplasament:  Str. Marginii – C.F. 411623, C.F. 415635, Timisoara; - Beneficiar: S.C.  ASSET ZC MARGINII  S.R.L.;  - Proiectant: S.C. RD SIGN S.R.L.;

Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul,

Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observaţii în perioada 21.11.2012 – 15.12.2012, referitoare la documentaţia P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ din cadrul DIRECTIEI URBANISM şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro.

În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011 modificata si completata cu HCL nr. 138/2012, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site- ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificaţi :

- Proprietar imobil Str. Centura nr. 26, 30 - Timisoara; - Proprietari imobile : S.C. TRANSTIMEX S.A., S.C. FIRESTONE S.A., S.C. ITIA S.A. -

Str. Marginii nr. 1, Timisoara; - Proprietari imobile: Str. Gr. T. Popa nr. 80, 20, 32, 34, 77, 26A, 22 - Timisoara; - Proprietari imobile: Str. Armoniei nr. 23, 25 – Timisoara;

Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ nu a fost consultată de nici o persoana. Nu s-au formulat obiectii. 

La intalnirea cu proiectantul S.C. RD SIGN S.R.L., organizata in data de 17.01.2013, intre orele 15,00 – 16,00, la Atelierul de Urbanism de pe str. Alba Iulia nr. 2, nu s-a prezentat nici o persoană din partea publicului.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011 modificata si completata cu HCL nr. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi

 

R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   R E A B I L I T A R E   S I   C O N S E R V A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l :   + 4 0   2 5 6   4 0 8 4 3 5 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o  

 

consultare a publicului cu privire la documentaţia Plan Urbanistic Zonal ,,Locuinte colective si functiuni complementare, comert si servicii”, str. Grigore Alexandrescu nr. 169, Timisoara, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare.

pentru ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU

 

CONSILIER Steluta URSU

Red/Dact S.U. – 2ex

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   R E A B I L I T A R E   Ş I   C O N S E R V A R E  

C L Ă D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T Ă Ț I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 1

1

Nr. UR2013-010363/01.07.2013 SE APROBA,

P R I M A R NICOLAE ROBU

REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective şi funcţiuni complementare”, Strada

Marginii, Nr. 2, Timişoara Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2013-010363/25.06.2013, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective şi funcţiuni complementare”, strada Marginii, Nr. 2, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 17/18.10.2012 şi de Avizul Favorabil nr. 65/30.05.2013 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 4347/19.11.2012, şi adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 1506 din 04.03.2013; Documentatia PUZ „Locuinţe colective şi funcţiuni complementare”, strada Marginii, Nr. 2, Timişoara, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna noiembrie 2012, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011, modificată şi completată cu HCL nr. 138/2012, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 11.02.2013, a Raportului informarii si consultarii publicului cu nr. UR2012-022078/11.02.2013; Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 modificata si completata prin H.C.L. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ „Locuinţe colective şi funcţiuni complementare”, strada Marginii, Nr. 2, Timişoara, se incadreaza in etapa aprobarii PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 64 din HCL nr. 140/2011 modificata si completata prin H.C.L. 138/2012), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe colective şi funcţiuni complementare”, strada Marginii, Nr. 2, Timişoara;

Documentatia, Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe colective şi funcţiuni complementare”, strada Marginii, Nr. 2, Timişoara, este elaborata de SC Rd sign SRL, proiect nr. 33MRG-1/12, la cererea beneficiarului S.C. ASSET ZC MARGINII S.R.L.

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 105/2012, terenul studiat se afla în intravilanul municipiului Timişoara.

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   R E A B I L I T A R E   Ş I   C O N S E R V A R E  

C L Ă D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T Ă Ț I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 1

2

Prin documentaţia de urbanism PUZ: „Locuinţe colective şi funcţiuni complementare”, strada Marginii, Nr. 2, Timişoara, se propune amenajarea unei zone rezidenţiale, cu locuinţe colective şi funcţiuni complementare, pentru terenul situat în Timişoara, pe strada Marginii, Nr. 2. Obiectul propriu-zis al prezentei documentaţii este reglementarea din punct de vedere urbanistic a terenului menţionat mai sus.

Terenul propus pentru „Locuinţe colective şi funcţiuni complementare”, este situat în partea de nord a municipiului Timisoara, în zona cuprinsă între strada Marginii (în extremitatea vestică), strada Armoniei (în extremitatea estică şi nordică) şi strada Grigore Alexandrescu/strada Centură (în extremitatea sudică). Terenul este format din trei parcele identificate prin: CF nr. 416618, nr topografic 416618; CF 411623, nr. topografic 411623; CF 415635, nr. topografic 415635, însumând o suprafaţă totală măsurată de 16212 mp (din acte 16359 mp).

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe colective şi funcţiuni complementare”, strada Marginii, Nr. 2, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zona protejată sau de protecţie a monumentelor istorice pentru care este necesar Avizul Comisiei de Monumente. Terenul studiat, în suprafaţă totală de 16212 mp ( din acte 16359 mp) este înscris în: - CF nr. 416618 (CF vechi 145494 cu nr topografic vechi: 2110/2/3b) cu nr topografic 416618 - în suprafaţă de 4403 mp – teren intravilan, proprietar SC ASSET ZC MARGINII SRL; - CF 411623 cu nr. topografic 411623 – în suprafaţă de 615 mp – teren intravilan, proprietar SC ASSET ZC MARGINII SRL; - CF 415635 (CF vechi 126899 cu nr. topografic vechi 2108/1, 2108/2, 2108/2/1/1, 2111/1, 2112/1/1, 2112/3/1, 2112/1/2, 2111/2, 2112/3/2) nr. topografic 415635 – în suprafaţă de 11341- din acte (11194- măsurată) – teren intravilan, proprietar SC ASSET ZC MARGINII SRL.

Accesul auto pentru parcajele realizate in incinta parcelei (cu posibilitate de întoarcere pe parcela) se va realiza, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2013-000040/24.01.2013.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferentă P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 şi prelungit cu HCL nr. 105/2012.

Indicii propuşi prin documentaţie (în conformitate cu Avizul C.J.T. nr. 44/25.04.2012) sunt: POT = 20 %; CUT = 2,5; Regim maxim de înalţime: S+P+10E+Er; H cornişă = 35,00 m; Spaţii verzi min 25% - conform adresei Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 1506 din 04.03.2013. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate

de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. Aceasta se va putea elibera doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   R E A B I L I T A R E   Ş I   C O N S E R V A R E  

C L Ă D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T Ă Ț I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 1

3

Planul Urbanistic Zonal „Locuinţe colective şi funcţiuni complementare”, strada Marginii, Nr. 2, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea perioada de valabilitate până la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Pentru ARHITECT SEF, Emilian Sorin CIURARIU

ŞEF SERVICIU, Ciprian Silviu CĂDARIU

CONSILIER, Mihaela NEAMŢI

AVIZAT JURIDIC,

Red/Dact – M.N.

Atasament: plan_situatie_cu_tabel_situatie_juridica.pdf

53.94

66.13

37. 33

19. 80

51. 78

34. 84

43.68

23.87

21 .9

1

28.23

38.10

13.67

16 .6

3

65 .9

5

29 30

32

31

33

34

35

1

2

3

4 5 6 7

8 9 10 11 1213 14

15 16

17 18

19

20

21 22

23

24

25

26 27

28

11.99

Plan de amplasament si delimitare a imobilului Scara 1: 1000 Nr.cad. | Suprafata masurata Adresa imobilului 413635 11194 Localitatea Timisoara, strada 411623 615 Marginii, nr.2 416618 4403 Total 18212 Cartea Funciara nr. 415635,411623,416618 UAT: Timisoara ÎN BAZA OCES VERBAL DE ar d * PECEPTIE Nr. ........ 553... 39/24 01 2005 Jticiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş | BACIU SIMO | DNS 1 CATEGORIA SUPR.CF |SUPR.MAS. CF. NR. CADIpE FOLOSINTA DESCRIERE mp-[ha Mp. PROPRIETARII SC CONTINENTAL SRL TIMISOARA — intabulare, drept de proprietate, dobandit prin Conventie, cota . . actuala 1/1. ara [415635 | Curti c-tii | Teren intravilan | 11341— [11194 sc CONTINENTAL SRL TIMISOARA — intabulare, drept de proprietate, dobandit prin Adjudecare, cota actuala 1/1 asupra constructiilor. : SC ASSET ZC MARGINII SRL, CIF30254086 — intabulare, 3 411623 Pasune Teren intravilan| —| 615 | - | 615 drept de proprietate, dobandit prin Conventie, cota ara actuala 1/1. 8 . , SC CONTINENTAL SRL TIMISOARA — intabulare, drept ara 416618 Curti c-tii Teren intravilan| — 4403| — | 4403 lae proprietate, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1. 1 [6212 Persoana juridica autorizata Documentatie pentru Avizul de Principiu pentru SC TOPOCAPD SRL imobilele cu nr.cad 415635, 411623, 416618 CERTIFICAT DE AUTORIZARE Localitatea: Timisoara Seria:RO—-B-J NR.0312 , | Beneficiar: SC CONTINENTAL SRL TIMISOARA Sef proiect |ing.Stratu Dan PLAN DE SITUATIE 1:1000 |TABEL CU SITUATIA JURIDICA Intocmit ing.Stratu Dan Desenat ing.Magiar Marius Verificat Data:2013 PLANSA NR.Z
“2, do, CT d Nr. top. 2112/2/1/1/1-2/a 2 “fat; 3 ta > 91.197 = 94 N Top.2109/1 91.107 9:.087 “- , x * o Sa 3.57 12 1120 baz, 6.36 0.85 Ş1.250 112 ori as UV 8.30 e o e = 31.247 31085 & 2% Sara B 0.71 9125 ŞI-I lar, 1.40 o = o 31025 8 083 10 91.206 ” 91.093 Ki 1.80 _ i 117.00 fim s RezErvor PSI=<— 135 8.50 90995 7 1 16 “= 31.12 “e a 5 „31087 gun 1.053 ap Casa pompe dna Saog 2a lao) i : 1.371 "6 “36 “Via e 0793 90.952 MIRI 31.260 to 2, “* ate wa / > 2 ş s0s08 e! ” »91.151 “Ma 28 . nasa 3073 / 91,882 91.299 91.123 “sr ta o E CTE sti Io ps /3 33.879 SE gi076 “4 7, 1358 * Sita Ş1.057 il 91.372 , ŞI 0 91255 31.109 27 6 > a TE g& 30 91.34676.5 : 31257 A+ ga SEA 37.135 3 31.372 sum 8 = 338 9120 12 d „rel” 30.4 a <q? e = S Ss ' < o M Sistem de proiectie: Stereografic 1970 Pct. N(x) m E(y) m Pct, Nx) m , Ey m 1 482863.366 2064085272 | 20 482839.703 | 206333.908 £ 4828359627 | 2064208899 |21 482829.140 | 206557.317 3 4828432217 206455.2/4 |22| 4828239515 | 2063568.108 4 4828309355 | 206480.703 | 23 482804.894 | 206607.427 5 482830554 | 2064813536 |24] 4828040027 | 206606.026& 6 482828.987 | 2206484786 |25| 4827835.687 2063576.410 7 482826.384 | 2064872335 | 26 482758.480 | 206532.3355 8 4828221866 206491.48> |27 482/36.428 | 206329.028 e 482816.334 | 20649/5/> | 28 482743.942 10 482816,074 | 206498.338 |29| 482726.1/6 2064802366 11 482813,307 2064992505 | 30 482728.287 2064/6./62 î2| 4828142352 | 2063500429 |31 482750.907 206432.384 13| 1482813312 2063500832 |32 4827352.403 206433.204 14 482812 311 206302.176 | 33 4827809512 | 0206373872 15) _482809.337 206308.323 | 34 4828415938 206398.877 16| 482808.760 206317.000 Sa 4828330179 206402.238 17| 482827.464 206328.408 18| 4828281951 206308.832 19| 4828346616 cleo /20 41 Tim 411 Timi 41€ Timi Tot
Nr. top. 2112/2/1/1/1-2/a Car, 1.197 PR 29 0.92 NP ap SSI | 381 gran“ “ AT 91122 91120 8. , 9250 e AZ o 91.112 91.038? ne II = gi. o o de, CE ŞI 255 > 31.206 N o = 31085 & 2% + . 91.115 lar 1.40 31025 & 083 910 n ” 31.093 121.80 Pal Rezeârvor PSI=— 135 90885 7 = 91.192 o Casa pompe 2 30.858 e aq; “ll A n pu os /* "n 28 30.773 / 0,882 3p.968 25 * e, z 2, 20.856 . 6, 2 31078 “2 "Re / 0 A E 1-03 / 91255 31.108 27 6 91.214 & 3.94 o RI 5-18 28 NR. pl 4156 a Timiso 41162 s s Timisoi [ E EA N N i E Le e Sistem de proiectie: Stereografic 1970 Total Pct. N(x) m E(y) m Pct. N(x) m E(y) m I 4828655665 | _206408>572 | 20 482839.703 206333.908 e 4828359627 | 2064208895 |21 482829.140 206337.317 3 482843.217 20643535.274 | 22| 4828239515 2063568.108 4 4828309335 2064807053 |23| 482804.894 206607.427 5 4828303534 2064813536 |24| 4828040027 206606.026 6 482828.987 | 206484786 | 25| 4827835687 | 206576.410 7 482826.384 206487.233 | 26| 482738.480 c08330,333 8 4828218566 2006491485 [27] 482736.428 206225.028 482816.334 c064975/> |28| 4827435.542 10 4828160074 206498.338 |29| 4827261176 06480366 11 482815.307 | 2064992502 |30 4827228287 | 206476.7/65 î2| 4828142352 206300.42% |31 482750.907 2064323584 13| 4828133512 06300832 |32| 482752.403 2064333504 14| 482812.311 206302.176 |33| 4827809512 2063738872 15| 482809.337 006308.523 |34| 4182841538 2063598877 16| 482808.760 2006517000 [35] 482850.17% 206402.238 17| 482827.464| 2062528.408 | 18| 4828281951 206328.832 19| 482834 616 206332.7/9