keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 275/22.05.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil S+P+5E+Er, locuinte si spatii cu alta destinatie, realizare accese noi (auto si pietonale), modernizare si amenajare parcela" - str. Mangalia nr. 1, Timişoara

22.05.2018

Hotararea Consiliului Local 275/22.05.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil S+P+5E+Er, locuinte si spatii cu alta destinatie, realizare accese noi (auto si pietonale), modernizare si amenajare parcela" - str. Mangalia nr. 1, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-005313/23.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-005313/23.04.2018 - al Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 26.04.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-005313/23.04.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de initiere nr. 02/23.02.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 02/ 01.02.2018, respectiv Decizia Etapei de încadrare nr. 03 din 12.01.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Construire imobil S+P+5E+Er, locuinte si spatii cu alta destinatie, realizare accese noi (auto si pietonale), modernizare si amenajare parcela" - str. Mangalia nr. 1, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. LMV S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 136/2016, realizat de SC VLADAX CONSULTING SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
- Regimul de înălţime de maxim = S+P+1E, S+P+5E, S+P+5E+Er; Hmax = 21m; Hmax cornisa = 18,00m; acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2017-003392/19.10.2017, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, POTmax= 50% (pentru functiuni complementare P+1E) si POTmax = 40% (pentru functiunea de locuire E2 - E5), CUT max= 3,0; Spatii verzi amenajate minim 30,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 03/12.01.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută.În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.
Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Construire imobil S+P+5E+Er, locuinte si spatii cu alta destinatie, realizare accese noi (auto si pietonale), modernizare si amenajare parcela" - str. Mangalia nr. 1, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 424769 nr. cad. 424769 (CF vechi nr. 34728 nr. top. 27472), str. Mangalia nr. 1, teren intravilan în suprafaţă de 879 mp, având categoria de folosinţă: curţi construcţii, proprietar fiind S.C. LMV S.R.L.

Art.4: Autorizaţiile de construire se vor putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 136/2016, planşa nr. A05 - ,,Obiective de utilitate publica" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat;

Art.5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Construire imobil S+P+5E+Er, locuinte si spatii cu alta destinatie, realizare accese noi (auto si pietonale), modernizare si amenajare parcela" - str. Mangalia nr. 1, Timişoaraşi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.8: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. LMV S.R.L.;
- S.C. VLADAX CONSULTING S.R.L.
- O.C.P.I. Timis.
- Mass-media locale;Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: P02.Situatia_existenta.pdf

GSPublisherEngine 0.0.100.100

VLADAX CONSULTING

P.U.Z. Titlu proiect :

Titlu plansa :

arh. Sabin Raciu

02.2018

Amplasament :RO 19139574 - J12/3588/2006 str.Mircea Neamtu nr.24,mun.Timisoara jud Timis

tel .0722.482.906

Sef proiect Proiectat Desenat

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA FAZA

PL.NR.

PR./AN

DATA

SCARA

Beneficiar :

Verificat arh. Demidov Sergiu

136/ 2016

arh. Demidov Sergiu

arh. Sabin Raciu

Construire imobil S+P+5E+Er, locuinte si spa i cu o alta des na e,realizare accese noi (auto si pietonale),modernizare si amenajare parcela

Jud. Timis Mun. Timisoara Str. Mangalia nr.1 C.F. nr 424769

SC LMV SRL

87.67 23.15

34.50

9.50

25.80 35.30

19.80

5.20 25.00

28.25

6.25

LEGENDA

str. Clabucet

Cimi r

Hotel S+P+4E+M

Parcare

str. Budai Deleanu

Locuinte colec ve P+4E

Locuinta parter

Locuinta parter

Depozit parter

Depozit parter

N

LIM ITA DE PRO

PIETATE

Locuinta parter

Depozit parter

Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4

1

2

3 4

Locuinta parter (demolata) S=334 mp

Curte Neamenajata

S=215 mp

Acces auto si pietonal

existentPla orma beton S=330 mp

Foto 5

5

87.45 87.37

87.37 87.3987.48

87.30

87.34

87.33

87.34

87.23 87.23

87.27

87.27 87.34

87.51

87.30 87.28

87.28 87.26

87.39

87.23 87.19

87.17

87.27 87.26

87.1987.22 87.2587.26

87.33

87.70 87.55

87.89 87.45

87.4587.50

87.51 87.50

87.4987.42 87.32

87.45

87.52

87.40 87.46 87.51

87.50 87.44

87.37 87.41

87.42 87.49

87.4787.50 87.49

87.51

87.50 87.58

87.49 87.52

87.60

87.52

87.64 87.63 87.63

87.67 87.68

87.73

87.5687.59

87.60

87.65

87.75

87.86

87.83 87.91

87.84 87.47

87.40 87.55

87.82 88.05

88.58 88.06

87.56 87.64

87.70 87.71

87.6987.25 87.30

89.32

89.31

88.67 87.65

87.68

87.90

87.88 87.94

88.02 87.87

87.79

87.80

87.69

87.57

87.41 87.45

87.7787.63

87.66

87.6187.64 90.60

89.88

89.95

87.88

87,308

87,83 88,03687,05488,055

87,323

87,9288,049 87,708

88,08288,073 87,712

87,098 87,104

87,594

87,034 87,108

86,444

87,287 87,313

87,275

87,419 87,416

87,35287,409 87,384

87,344

90,716

93,738

87,963 87,863

85,93

C

C

C

0.00

87.14

87.69

PLAN SITUATIA EXISTENTA SC. 1:250

20 50

50 20

50 50

20 50

00 20

50 00

478000478000

477950477950

Zona pentru locuinte

Limita de propietate

Zona verde amenajata

Zona studiata

Zona func uni industriale / depozitare

Zona cai ru ere/pietonale si amenajari aferente

Cimi r

str. Mangalia

A 02SITUATIA EXISTENTA

1:250

Obiec vul proiectului este de a refunc onaliza un imobil privat (parcela CF nr 424769, nr. top 424769) Pe amplasament in lnim  o pla orma de beton  , anexe si o locuinta in regim parter aflata intro-o stare avansata de degradare. Prin prezenta documenta e dorim valorificarea proprieta i avint  in vedere amplasamentul  avantajos parcela de colt situata conform PUG TM in M1 (Zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic). Armonizarea construc ilor in corelare cu func unea predominanta si vecinata le imediate si crearea unui centru de interes similar imobilului de vis-a vis - Hotel Ambasador.

sii E =
Ea A UE A
| i | | N IESE mal n. NE E iri a 4 Va a AEP E : | RI 53 A, A | bt ia = e
| En Net TA
PONI ETA Te
A A A iN EN e = IT mita” a N AVEA SME CINE d A aa RES SM - A VI — | ORA SL IN NC &
  • P02.Situatia existenta

Atasament: P01.Incadrarea_in_zona.pdf

GSPublisherEngine 0.0.100.100

VLADAX CONSULTING

P.U.Z. Titlu proiect :

Titlu plansa :

arh. Sabin Raciu

02.2018

Amplasament :RO 19139574 - J12/3588/2006 str.Mircea Neamtu nr.24,mun.Timisoara jud Timis

tel .0722.482.906

Sef proiect Proiectat Desenat

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA FAZA

PL.NR.

PR./AN

DATA

SCARA

Beneficiar :

Verificat arh. Demidov Sergiu

136/ 2016

arh. Demidov Sergiu

arh. Sabin Raciu

Construire imobil S+P+5E+Er, locuinte si spa i cu o alta des na e,realizare accese noi (auto si pietonale),modernizare si amenajare parcela

Jud. Timis Mun. Timisoara Str. Mangalia nr.1 C.F. nr 424769

SC LMV SRL

GSPublisherEngine 0.0.100.100

VLADAX CONSULTING

P.U.Z. Titlu proiect :

Titlu plansa :

arh. Sabin Raciu

12.2017

Amplasament :RO 19139574 - J12/3588/2006 str.Mircea Neamtu nr.24,mun.Timisoara jud Timis

tel .0722.482.906

Sef proiect Proiectat Desenat

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA FAZA

PL.NR.

PR./AN

DATA

SCARA

Beneficiar :

Verificat arh. Demidov Sergiu

136/ 2016

arh. Demidov Sergiu

arh. Sabin Raciu

Construire imobil S+P+5E+Er, locuinte si spa i cu o alta des na e,realizare accese noi (auto si pietonale),modernizare si amenajare parcela

Jud. Timis Mun. Timisoara Str. Mangalia nr.1 C.F. nr 424769

Meici Marius

GSPublisherEngine 0.0.100.100

VLADAX CONSULTING

P.U.Z. Titlu proiect :

Titlu plansa :

arh. Sabin Raciu

05.2017

Amplasament :RO 19139574 - J12/3588/2006 str.Mircea Neamtu nr.24,mun.Timisoara jud Timis

tel .0722.482.906

Sef proiect Proiectat Desenat

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA FAZA

PL.NR.

PR./AN

DATA

SCARA

Beneficiar :

Verificat arh. Demidov Sergiu

136/ 2016

arh. Demidov Sergiu

arh. Sabin Raciu

Construire imobil S+P+5E+Er, locuinte si spa i cu o alta des na e,realizare accese noi (auto si pietonale),modernizare si amenajare parcela

Jud. Timis Mun. Timisoara Str. Mangalia nr.1 C.F. nr 424769

Meici Marius

GSPublisherEngine 0.0.100.100

VLADAX CONSULTING

Aviz oportunitate

Titlu proiect :

Titlu plansa :

arh. Sabin Raciu

11.2016

Amplasament :RO 19139574 - J12/3588/2006 str.Mircea Neamtu nr.24,mun.Timisoara jud Timis

tel .0722.482.906

Sef proiect Proiectat Desenat

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA FAZA

PL.NR.

PR./AN

DATA

SCARA

Beneficiar :

Verificat arh. Demidov Sergiu

136/ 2016

arh. Demidov Sergiu

arh. Sabin Raciu

Construire imobil S+P+5E+Er, locuinte si spa i cu o alta des na e,realizare accese noi (auto si pietonale),modernizare si amenajare parcela

Jud. Timis Mun. Timisoara Str. Mangalia nr.1 C.F. nr 424769

Meici Marius Amplasamentul studiat se afla in M1- zona mixta cu regim de construire inchis, adiacenta principalelor artere de trafic.

Amplasamentul studiat se afla in zona mixta de locuinte si servicii.

A 01 PLAN DE INCADRARE

1:5000

INCADRARE IN PUG, INCADRARE IN TERITORIU A 01

1:10000 1:500

INCADRARE IN ZONA A 01

1:10000 1:500

INCADRARE IN ZONA A 01

1:5000 1:500

SC LMV SRL

SERVITUTE DE UTILITATE PUBLICĂ 2. ZONIFICAREA TERITORIULUI INTRAVILAN FI ZONĂ LOCUINȚE CU DOTĂRI DE NTERES LOCAL (2 ZONĂ NIXTĂ LOCUINŢE ŞI SERVICII ZONĂ DE NUCLEE DE ACTIVITĂŢI COMERCIALE, DE TURISM, BIROURI IN AFARA ZONEI CENTRALE | PROPIETATE STUDIATA | Amplasamentul studiat se incadreaza in zona mixta cu regim de construire inchis, adiacenta principalelor artere de trafic. 1. LIMITE EEE LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV ZONĂ INTRAVILAN TERITORIU ADMINISTRATIV LIMITĂ UTR LIMITĂ SUBZONĂ UTR SERVITUTE DE UTILITATE PUBLICĂ M ZONĂ MIXTĂ M1 ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS, E ai Plan de încadrare N AY Propietar teren: Meici Marius d 4. REGLEMENTĂRI RESTRUCTURARE F-olosința actuală:Locuinta parter si gospodarie | a FUNCŢIUNE EXISTENTĂ Destinaţie conform PUG: zonă de locuințe și funcțiuni complementare. FAŢĂ DE INFRASTRUCTURA MAJORĂ SAU CORIDOT ECOLOGIC ADIACENTĂ PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC M2 ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS, ADIACENTĂ ARTERELOR DE IMPORTAN ȚĂ LOCALĂ M3 ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENTĂ PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC M4 ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENTĂ ARTERELOR DE IMPORTAN ȚĂ LOCALĂ Amplasamentul studiat se afla in M1 - zona mixta de locuinte si servicii Meici Marius Beneficiar : 1 VLADAX CONSULTING Re 19138574 - 112/3588/2006 tel Amplasament: Timisoara, str. Mangalia nr.1 C.F. nr 424769 str.Mircea Neamtu nr.24,mun.Timisoara jud Timis SPECIFICATIE NUME SEMNATURA SCARA itlu proiect : Construire imobil S+P+5E+Fr, locuinte si FAZA | Sefproiect | Racu |] 15000 || SPatii cu o alta destinatie,realizare accese noi (auto|' , [Proiectat | am. Demidov Sergiu || si pietonale),modernizare si amenajare parcela | Aviz oport. | Desenat | [111 | Verificat | am. 11.2016 Plan de incadrare A01
  • P01 Layout

Atasament: P06.Posibiltiati_de_mobilare__urbana.pdf

GSPublisherEngine 0.0.100.100

VLADAX CONSULTING

P.U.Z. Titlu proiect :

Titlu plansa :

arh. Sabin Raciu

02.2018

Amplasament :RO 19139574 - J12/3588/2006 str.Mircea Neamtu nr.24,mun.Timisoara jud Timis

tel .0722.482.906

Sef proiect Proiectat Desenat

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA FAZA

PL.NR.

PR./AN

DATA

SCARA

Beneficiar :

Verificat arh. Demidov Sergiu

136/ 2016

arh. Demidov Sergiu

arh. Sabin Raciu

Construire imobil S+P+5E+Er, locuinte si spa i cu o alta des na e,realizare accese noi (auto si pietonale),modernizare si amenajare parcela

Jud. Timis Mun. Timisoara Str. Mangalia nr.1 C.F. nr 424769

SC LMV SRL

1

2

3

4

5

6

87,384

89.88

89.95

87,708

88,082 88,049

0.00

88,073

86,444

87,416 87,419

87,275

87,409

87.69

87,344

90.60

87.1487,287

87,863

87,712

87,963

87.88

87,308

87.45 87.37

87.37 87.3987.48

87.30

87.34

87.33

87.34

87.23 87.23

87.27

87.27 87.34

87.51

87.28 87.26

87.39

87.23 87.19

87.17

87.27 87.19

87.2587.26

87.55

87.82

87.77

87.89 87.45

87.4587.50

87.51 87.50

87.4987.42 87.32

87.45

87.52

87.40 87.46 87.51

87.50 87.44

87.37 87.41

87.42 87.49

87.4787.50 87.49

87.51

87.50 87.58

87.49 87.52

87.60

87.52

87.64 87.63 87.63

87.67 87.68

87.73

87.5687.59

87.60

87.65

87.75

87.86

87.83 87.91

87.84 87.47

87.40

87.55

87.82 88.05

88.58 88.06

87.56 87.64

87.70 87.71

87.6987.25 87.30

89.32

87.68

87.90

88.02

88.00

87.87

87.80 87.79

87.80

87.69

87.57

87.66

87.63 87.67 87.66

87.61

87.51

87.64

6.00

16.35

12.15 34.50

25.00

25.80

9.50

23.15 21.15

2.00

2.50 11.85

2.507.002.00

35.30

9.00 16.20

6.00 7.40

9.00 5.25

5.50 5.25

13.40 2.00

17.15 2.50

str. Mangalia

str. Budai Deleanu

Hotel S+P+4E+M

Locuinte colec ve P+4E

Depozit materiale de construc i

P+1 Spa i comerciale P.O.T. 50%

Locuire etaj 2-5 P.O.T. 40%

Locuire (etaj retras) P.O.T. 21.6%

Hotel S+P+4E+M

LEGENDA

N

Pla orma pentru deseuri

str. Budai Deleanu

Locuinta parter

Locuinta parter

Acces pietonal

S+P+1E

Acces auto parcare

subterana

Acces auto parcare

supraterana

S+P+5E+ER

S+P+5E

Parcare 6 locuri

+6.50

+21.00

+18.00

str. Clabucet

Cimi r

ParcareLocuinte colec ve P+4E

Depozit parterstr. Mangalia

Depozit parter

Depozit parter

Hotel S+P+4E+M 20 50

50 20

50 50

20 50

00 20

50 00

478000478000

477950477950

90,71

87.88

S+P+5E

+6.50

PLAN PROPUNERE MOBILARE URBANA SC. 1:250

Locuire (etaj retras) P.O.T. 21.6%

Locuire etaj 2-5 P.O.T. 40%

P+1 Spa i comerciale P.O.T. 50%

Zona pentru locuinte

Limita de propietate

Zona verde amenajata

Zona studiata

Zona func uni industriale/ depozitare

Zona cai ru ere/pietonale si amenajari aferente

Cimi r

Corp cladire propusa

Zona verde amenajata =264.0 mp

Locuinta parter

LIM ITA DE PRO

PIETATE

POSIBILITATI DE MOBILARE A 06

1:250

Propunerea de noi unita  loca ve va impulsiona zona spre dezvoltare, dat fiind impunerea unui nou nivel al calita i locuirii. Func unile complementare locuirii aduse in zona - spa i comerciale - vor genera noi locuri de munca, si ar putea fi un punct forte pentru popula a  care  locuieste  pe  o  raza de  500 m. Solu a  propusa  nu  afecteaza  in  vreun  fel  trasaturile specifice ale zonei urbane din care face parte si va duce  la  imbunata rea valorii fondului construit. Va completa pa ern-ul locuirii cu noi func uni necesare pentru un trai mai bun.

  • P06.Posibiltiati de mobilare urbana

Atasament: Rap_inf_str_Mangalia_1_ben_Meici.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr. UR2017 — 008213/18.07.2017 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: - Documentaţia: PUZ - „CONSTRUIRE IMOBIL S+P+SE+Er, LOCUINTE SI SPATII CU ALTA DESTINATIE, REALIZARE ACCESE NOI (AUTO SI PIETONALE ), MODERNIZARE SI AMENAJARE PARCELA”; - Amplasament: str. Mangalia nr. 1, Timişoara; - Beneficiar: MEICI MARIUS - Proiectant: SC VLADAX CONSULTING SRL Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 08.06.2017 — 02.07.2017. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.UZ. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site- ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați : - Proprietar imobil - Str. Budai Deleanu nr. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37,39, 41; - Asoc de proprietari - Str. Transilvania nr. 3 - sc A + B, nr. 5, nr. 9 sc. A+B; - Asoc de proprietari - Str. Pogonici nr. 2 sc. A+B, nr. 4, nr. 6; - Asoc de proprietari - Str. Clăbucet nr. 9 sc. A+B, nr. 11, nr. 13, nr. 15; - Asoc de proprietari - Str. Vlăsiei nr. 2 sc. A+B, nr. 4; - Asoc de proprietari — Aleea Gorunului nr. 4 sc. A+B, nr. 3, nr. 4; - Asoc de proprietari — Aleea Smeurişului nr. 1 sc. A+B, nr.2 sc. A+B, nr. 4; - Asoc de proprietari — Aleea Cetinei nr. 1, nr. 3; Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana. La intalnirea cu proiectantul SC VLADAX CONSULTING SRL, organizata in data de 20.06.2017, intre orele 14,00 — 15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et.

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro 2, au participat din partea publicului 6 persoane interesate de aceasta investitie, care au formulat sugestii proiectantului SC VLADAX CONSULTING SRL. La aceste sugestii din partea publicului, proiectantul documentatiei PUZ - „Construire imobil S+P+SE+Er, locuințe şi spații cu altă destinație, realizare accese noi (auto şi pietonale), modernizare şi amenajare parcelă”, str. Mangalia nr. 1, Timişoara, a răspuns prin adresa înregistrată cu nr. UR2017- 010893/06.07.2017. Conform acestui raspuns din partea proiectantului: 1. Referitor la inexistența trotuarului pietonal ce mărgineşte latura vestică a proprietății, gardul din prefabricate împiedică vizibilitatea în unghiul de 90* dintre străzile Gorunului şi Mangalia Prezentul proiect nu prevede amenajări sau reconfigurări ale spațiului public adiacent proprietății, astfel profilul stradal existent nu poate fi modificat. Referitor la gardul care va împrejmui proprietatea beneficiarului, soclul acestuia nu va depăşi 50 cm înălțime, iar partea superioară a cestuia nu va otura viyibilitatea. 2. Referitor la locurile de parcare Soluția de mobilare propusă prin PUZ, prevede un subsol cu radier general, ce urmează a adăposti locurile de parcare necesare investiţiei, conform prevederilor legale, respectiv pentru spațiile cu altă destinație (SAD-uri) de la nivelul parterului, se vor amenaja locuri de parcare supraterane conform planşei nr. A06-, Reglementări urbanistice”, aferentă PUZ „Construire imobil S+P+SE+Er, locuințe şi spații cu altă destinație, realizare accese noi (auto și pietonale), modernizare şi amenajare parcelă”, str. Mangalia nr. 1, Timişoara. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „Construire imobil S+P+SE+Er, locuințe şi spații cu altă destinație, realizare accese noi (auto şi pietonale), modernizare şi amenajare parcelă”, str. Mangalia nr. 1, Timişoara, beneficiar MEICI MARIUS, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. z Sp ŞEF [E Sdrin CIURARIU DEZVOLTERE URBANĂ CONSILIER Liliana IOVAN Red-L.I. -2ex

Atasament: Plan_de_actiune_Mangalia_1.pdf

7 -/33//(224,20/7 PLAN DE ACTIUNE In vederea implementartea învestiilor propuse prin Planul urbanistic zonal (PUZ) “PUZ-CONSTRUIRE IMOBIL S+P+5E+Er LOCUINTE SI SPATII CU ALTA DESTINATIE,REALIZARE ACCESE NOI (AUTO SI PIETONALE) MODERNIZARE SI AMENAJARE PARCELA ” ' Generat de imobilul jud. Timis, mun. Timisoara, str. Mangalia nr.1 identificat prin CF. nr. 424769 nr.cad.424769- 879 MP Beneficiar : MEICI MARIUS Conform Avizului de initiere 02/23.02.2017 Nr| Obiective de utilitate publica, operatiuni cadastrale si notariale Implementare investitii publice, efectuare operatiuni cadastrale si re notariale Denumire obiective utilitate publica, operatiunilor Evaluare estimativa a costurilor Responsabil finantare Etape de realizare a investi r si operatiunilor cadastrale si notariale si a inve: tor propuse (RON) cadastrale/notariale (perioada preconizata) 1. | Asigurarea utilitatitor necesare obiectivului 38.000 | investitor investitor, MEICI MARIUS intocmit, arh. Demidov Sergiu Primaria mun. Timisgari: Observatie: Se vor mentiona: efectuarea operatiunilor cadastrale si notariale dupa aprobarea PUZ (dezlipire parcele, intabulare, trecerea în domeniul public a terenurilor prevazute prin PUZ), în corelare cu etapele de proiectare, obtinere a autorizatiilor de construire si executie a lucrarilor de învestitii publice propuse în PUZ si cu stabilirea responsabilitati pentru fiecare actiune in parte. Va

Atasament: RLU_-_PUZ_str._Mangalia_nr.1_mun._Timisoara.pdf

1

Regulament local de urbanism (R.L.U.) aferent PUZ "IMOBIL S+P+5E+ER, LOCUINTE SI SPATII CU ALTA DESTINATIE, REALIZARE ACCESE NOI (AUTO SI PIETONALE) MODERNIZARE SI AMENAJARE PARCELA" Timisoara, jud. TIMIS Denumire proiect "CONSTRUIRE IMOBIL S+P+5E+ER, LOCUITE SI

SPATII CU ALTA DESTINATIE, REALIZARE ACCESE NOI (AUTO SI PIETONALE), MODERNIZARE SI AMENAJARE PARCELA" CONFORM AVIZULUI DE INITIERE NR.02 DIN 23.02.2017

Amplasament MUN. TIMISOARA, JUDEŢUL TIMIŞ Beneficiar SC LMV SRL Proiect NR. 136/2016 Urbanism SC FABRICA DE PROIECTE SRL arh. Sabin Raciu Proiectare de arhitectura SC VLADAX CONSULTING SRL arh.Sergiu Demidov Str. prof. Mircea Neamtu nr.24 Faza de proiectare PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) 1. Rolul R.L.U. 1.1. Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent P.U.Z. este o documentaţie cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor pe întreg teritoriul studiat. Prescripţiile cuprinse în prezentul Regulament (permisiuni şi restricţii), sunt obligatorii la autorizarea executării construcţiilor în limitele teritoriului ce face obiectul PUZ. 1.2. Prezentul regulament local de urbanism explicitează şi detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal. 1.3. Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administraţiei publice locale şi a fost aprobat pe baza avizelor obţinute în conformitate cu prevederile Legii nr. 453/2001, pentru modificarea Legii 50/1991, de către Consiliul Judetean al Judetului Timis. 1.4. Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai în condiţiile în care modificările nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic Zonal şi implicit ale Regulamentului local de urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare – aprobare pe care a urmat-o şi documentaţia iniţială. 1.5. Dacă prin prevederile unor documentaţii pentru părţi componente ale teritoriului studiat se schimbă concepţia generală care a stat la baza Planului Urbanistic Zonal şi Regulamentului Local de Urbanism aprobat, este necesară elaborarea din nou a acestei documentaţii, conform prevederilor legale.

VLADAX CONSULTING PROIECTARE DE ARHITECTURA STR. VIILOR NR.20 B. CLUJ PUNCT DE LUCRU STR.M.NEAMTU NR 24 TIMISOARA RO 19139574 TEL.0OQ722.482.906

2

Regulamentul local de urbanism se aplică, în cazul de fata, la terenul cu o suprafata de 879 mp, înscris în CF nr.424769 nr.top: 424769, situat pe teritoriul municipiului Timisoara, în partea de sud-vest. 2. Baza legala a elaborarii Prezentul regulament local de urbanism este intocmit in conformitate cu legea nr. 50/1991 (cu modificarile ulterioare) privind autorizarea executarii constructiilor si HG nr. 525/95 (cu modificarile ulterioare) privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism. Continutul documentatiei este conform cu regulamentarea “Ghid pentru elaborarea regulamentelor locale de urbanism” indicativ GM-007-2000 aprobata cu ord. MLPAT nr. 21/N/10.04.2000. In aplicarea prezentului regulament local de urbanism, este obligatorie colaborarea lui cu prevederile legilor, actelor normative si reglementarilor in domeniu considerate conexe acestuia. Alte acte normative cu referiri in domeniu, ulterioare intocmirii prezentului regulament vor fi considerate in aplicare, drept complementare a celor din anexa si vor fi respectate conform prevederilor din cuprinsul acestora. Nerespectarea unei prescriptii legale in vigoarea unei Autorizatii de Construire nu poate fi justificata prin prevederi ale regulamentului. În cadrul Regulamentului local de urbanism se preiau toate prevederile cuprinse în documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate conform legii, în cazul de fată: Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara; 3. Domeniul de aplicare Regulamentul local de urbanism se aplică în proiectarea si realizarea tuturor constructiilor si amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z. Zonificarea functională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinatia constructiilor si functiunea dominantă a zonei si este prezentată în plansa Reglementări urbanistice. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit conditiile de amplasare si conformare a constructiilor ce se vor respecta în cadrul fiecărei zone functionale. Functiuni permise : subsol – spatii tehnice si parcaje, parter si etajul 1 - locuire sau functiuni si spatii cu alta destinatie , etajele 2-5 si etajul retras – locuire Functiuni interzise: pentru zona studiata urmatoarele functiuni sunt strict interzise: depozite deseuri,agro-zootehnice, industriale, servicii poluante de tip benzinarii, spalatorii sau service auto, benzinarii. 4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit 4.1. Parcelarea: Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcţii. ▪ Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum cu acces public (sau cu servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor. ▪ Clădirile de locuit colective sau cu funcţiuni de comerţ, servicii, mixte pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulaţie. 4.2. Aspectul exterior al clădirii:

VLADAX CONSULTING PROIECTARE DE ARHITECTURA STR. VIILOR NR.20 B. CLUJ PUNCT DE LUCRU STR.M.NEAMTU NR 24 TIMISOARA RO 19139574 TEL.0OQ722.482.906

3

4.2.1.Autorizaţia de construire poate fi refuzată dacă o construcţie prin situare, arhitectură, dimensiuni şi aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului şi intereselor vecinătăţilor. 4.2.2.Acoperisul cladirii va avea pantele majore orientate in sensul indicat pe plansa de Reglementari; inclinatia acoperisurilor va fi cuprinsa intre 2-30 de grade; 4.2.3.Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în armonie cu acestea. 4.2.4.Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, cu rezistenţă mare în timp şi specifice cadrului arhitectural de tip urban. Este interzisă utilizarea lor impropie. 4.2.5.Materialele de construcţie destinate a fi acoperite nu pot fi lăsate aparente în exteriorul clădirii sau pe împrejmuiri. 4.2.6.Împrejmuirile vor trebui sa participe la ameliorarea aspectului exterior atât prin alegerea materialelor şi esenţelor vegetale, cât şi prin calitatea execuţiei. 4.2.7.Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinţei propuse şi în concordanţă stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Volumul şi poziţia acestora nu va stânjeni traficul auto sau pietonal. 4.2.8.Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi al echilibrului ecologic.

4.3 Zone construite protejate: Nu este cazul. 5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public: 5.1. La proietarea constructiilor se vor respecta prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, normativul P118 privind siguranta la foc a constructilor precum si normative specifice de proiectare pe specialitati sau tip functiune. Prin prevederile prezentului PUZ au fost reglementate accese carosabile in zona si parcaje conform plansei A03 – Reglementari urbanistice, si a avizului Comisiei de Circulatie 3393/19.10.2017. 5.2. Protecţia faţă de poluare şi alte riscuri - Pentru construirea clădirilor şi instalaţiilor în zona se vor lua măsuri pentru evitarea poluării mediului şi de diminuare a altor riscuri. 5.3 Expunerea la riscuri naturale. Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor in zonele expuse la riscuri naturale, cu exceptia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisa. 5.4 Expunerea la riscuri tehnologice. Autorizarea executării constructiilor în zonele de servitute si de protectie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicatie si a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă. 5.5 Asigurarea compatibilitătii functiunilor.Autorizarea executării constructiilor se face cu conditia asigurării compatibilitătii dintre destinatia constructiei si functiunea dominată a zonei. 5.6 Procentul de ocupare a terenului. In cazul prezentului regulament, POT si CUT se stabilesc pentru o zonă predominant de functiunea servicii, si se prevede POT maxim de 50% pentru functiuni de servicii si de functiuni complementare pe care le vom intilni doar la nivelul parter si eventual etajul I si 40% pentru functiunea de locuire si CUT maxim 3.00. Balcoanele, bovindourile sau terasele tip “loggie” cu o adincime maxima de 1.2 m

VLADAX CONSULTING PROIECTARE DE ARHITECTURA STR. VIILOR NR.20 B. CLUJ PUNCT DE LUCRU STR.M.NEAMTU NR 24 TIMISOARA RO 19139574 TEL.0OQ722.482.906

4

dispuse la o inaltime mai mare de 3.00 m fata de cota trotuar NU vor fi introduse in calculul POT si CUT conform Legii 350 /2001 – Anexa 2 – definire POT si CUT

5.7 Lucrări de utilitate publica. Autorizarea executării altor constructii pe terenuri care nu au fost rezervate în prezentul Plan Urbanistic Zonal pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă. Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentatiilor de urbanism aprobate conform legii. 6. Reguli de amplasare si retragerile minime obligatorii 6.1. Aliniamentul este limita dintre domeniul public şi domeniul privat. Construcţiile trebuie să fie amplasate în retragere faţă de aliniamentul existent cu minim 0-6 m, maxim 10 m – conform cu prevederile plansei de Reglementari Urbanistice, cu condiţia respectării zonelor de protecţie a drumurilor şi reţelelor, delimitate conform legii, daca este cazul. Pentru nivelele superioare etajele 1-5 este admisa realizarea de console in scopul amenajarii de balcoane sau terase acoperite, cu conditia ca adincimea acestora sa nu depasasca de 1.4m. Inaltimea acestora trebuie sa fie minim 3,2 m fata de cota trotuarului. 6.2. Amplasarea construcţiilor unele în raport cu altele pe aceeaşi parcelă

Intrucit obiectul prezentei documetatii reprezinta o singura parcela retragerile propuse vor fi in concordanta cu situatia existenta a constructiilor adiacente

6.3. Amplasarea construcţiilor în raport cu limitele separatoare ale parcelei Distanţa minimă de la o construcţie până la cel mai apropiat punct al limitei separatoare laterale este de 1,90 m, conform Codului Civil Distanţa minimă de la o construcţie până la limita separatoare posterioară va fi de minimum 5m.

6.4. Amplasarea construcţiilor noi se va face cu respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de drumul public, funcţie de intensitatea traficului şi categoria străzii (conform STAS 10009-88 referitor la limite admisibile ale nivelului de zgomot).

6.5. Igiena şi confortul urban se realizează prin respectarea normelor de însorire şi iluminat natural. Autorizarea executării construcţiilor se face în condiţiile respectării art.11 din Ordinul 536/1997 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

La amplasarea constructiei se vor respecta :

- normele de insorire si iluminat natural; - Prin avizele detinatorilor de utilitati din zona amplasamentului nu sunt impuse

retrageri sau restrictii.

6.6. Amplasarea construcţiilor în raport cu căile de circulaţie.

 In cazul constructiei propuse aceasta se va amplasa pe limita de proprietate in cazul strazii Budai Deleanu ( 4 benzi )

 In cazul strazii Mangalia, fiind o parcela de colt, se va amplasa pe limita de proprietate conform plansei de reglementari urbanistice

VLADAX CONSULTING PROIECTARE DE ARHITECTURA STR. VIILOR NR.20 B. CLUJ PUNCT DE LUCRU STR.M.NEAMTU NR 24 TIMISOARA RO 19139574 TEL.0OQ722.482.906

5

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 7.1. Orice construcţie trebuie să fie accesibilă printr-un drum public având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărarea contra incendiilor şi protecţiei civile. Vor fi respectate căile de intervenţie pentru maşinile de pompieri prevăzute in NORMATIVUL P 118/2016. Autorizarea executării construcţiilor se va face cu respectarea prevederilor RGU.

7.2. Accesele pietonale trebuie prevăzute pentru toate construcţiile şi amenajările de orice fel. Zonarea funcţională a teritoriului trebuie să asigure corelarea diferitelor categorii de accese carosabile, accese pietonale şi parcaje, corespunzător funcţiilor şi caracterului urbanistic al zonei. Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă în condiţiile respectării prevederilor RGU.

7.3. Execuţia străzilor şi a lucrărilor de sistematizare se va face respectându-se prevederile tehnice de execuţie din normative şi standarde.

7.4. Staţionarea vehiculelor corespunzătoare utilizării constructiei trebuie să fie asigurată în afara spaţiilor publice. Autorizaţia de construire poate fi refuzată în situaţia imposibilităţii rezolvării staţionării autovehiculelor necesare pentru funcţiunea respectivă. Este interzisă transformarea spaţiilor verzi de aliniament în spaţii pentru parcaje. Suprafeţele de staţionare necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 şi a normativelor în vigoare. Este admisa asigurarea de parcaje suplimentare ce vor deservi imobilul (in limita a 25 % din necesar) intr-o raza de 100 m, de amplasament caz in care beneficiarul va face dovada spatiului de parcaj fara a folosi spatii publice. 8. Reguli cu privire la echiparea edilitara 8.1. Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism care au ca scop creşterea confortului urban în localitate, prin obligaţia asigurării echipării tehnico- edilitare a noilor construcţii.

Racordarea la reţelele tehnico edilitare existente: Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul existenţei posibilităţii de racord la reţelele existente sau în cazul în care nu există posibilitate se vor avea în vedere următoarele posibilităţi:

 se vor realiza soluţii de echipare în sistem individual  beneficiarul se obligă să racordeze construcţia la reţeaua centralizată, atunci când

aceasta se va executa. Realizarea de reţelele tehnico edilitare  extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice

se realizează de investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz.  lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua publică se suportă în întregime de

investitor sau beneficiar. Reţelele de alimentare si racordurile la reţelele electrice, de apa, de canalizare, de gaze naturale, energie termică şi cablu TV vor fi amplasate subteran. 8.2. Conform legislaţiei în vigoare, reţelele edilitare publice aparţin domeniului public, naţional sau local, după caz. 9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si al constructiilor

VLADAX CONSULTING PROIECTARE DE ARHITECTURA STR. VIILOR NR.20 B. CLUJ PUNCT DE LUCRU STR.M.NEAMTU NR 24 TIMISOARA RO 19139574 TEL.0OQ722.482.906

6

9.1. Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărarea contra incendiilor şi protecţiei civile. Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea prevederilor articolelor privind ocuparea terenului din R.G.U. 9.2 Înăltimea constructiilor. Înăltimea maximă admisibilă este S+P+5E+Er; 9.3 Aspectul exterior al constructiilor. Aspectul clădirii va fi subordonat cerintelor specifice unei diversităti de functiuni si exprimării prestigiului investitorilor, dar cu conditia realizării unui ansamblu compozitional care să tină seama de particularitătile sitului, de caracterul general al zonei. Autorizarea executării constructiilor si a amenajărilor care prin aspect ahitectural – conformare si amplasarea golurilor, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică, volumetrie si aspect exterior depreciază valoarea peisajului, este interzisă. Fatadele laterale si posterioare ale clădirilor se vor tratate in mod obligatoriu la acelasi nivel calitativ cu cele principale si in armonie cu acestea. 10. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri 10.1. Suprafaţa spaţiilor verzi şi plantate se va stabili în corelare cu normele e igienă şi protecţia mediului si cu H.C.J. Timis nr. 87/14.12.2004, fiind de minim 5% din terenul ramas pt. amenajat in urma extragerii suprafetei necesare drumurilor, fara a lua in calcul spatiile verzi realizate in aliniamentul stradal 10.2. Amenajarea spaţiilor comune , realizarea spaţiilor verzi şi a mobilierului urban se va realiza numai pe bază de documentaţii de specialitate aprobate, a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, eliberate conform Legii nr. 50/1991 şi a Legii 453/2001. Autorizaţia de construire va conţine obligaţia creării de spaţii verzi amenajate. Este obligatorie amenajarea şi plantarea spaţiului verde. Suprafata de spatiu verde amenajat va fi in procent de 30 % din suprafata terenului studiat. 10.3. Orice proiect de construire atrage după sine obligaţia de a trata terenul neconstruit şi neamenajat cu spaţii verzi şi de a planta minimum un arbore la fiecare 150 mp de teren neconstruit. Se va trata ca spaţiu verde cel puţin 30% din suprafaţa totală a terenului. 10.4. Se vor amenaja plantaţii de protecţie, în special de-a lungul căilor publice. 10.5. Parcaje. Numărul parcajelor se determină în functie de destinatia si de capacitatea constructiei, conform Regulamentului Local de Urbanism RLU aferent P.U.G. Timisoara. Stationarea autovehiculelor necesare functionării diferitelor activităti se admite numai în interiorul parcelei, în afara circulatiilor sau spatiilor publice. Amplasarea parcajelor si garajelor fata de cladirile invecinate se va face avandu-se in vedere asigurarea distantelor necesare securitatii depline in caz de incendiu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Intrarile si iesirile la parcaje si garaj vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulatie fluenta si sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza. Rampa de acces la garaj nu trebuie sa antreneze modificari la nivelul trotuarului, creand denivelari care ar putea provoca accidente pietonilor. Parcajele ce se vor crea în suprateran vor fi pe proprietate si vor fi delimitate de spatiul public prin bariere verzi. Este admisa asigurarea de parcaje suplimentare ce vor deservi imobilul (in limita a 25 % din necesar) intr-o raza de 100 m, de amplasament caz in care beneficiarul va face dovada spatiului pentru parcaj fara a folosi spatii publice. 10.5. Împrejmuiri Înăltimea admisă a împrejmuirilor la drumurile publice va fi de maximum 1,30 m de la nivelul (terenului) trotuarului, iar stâlpii împrejmuirii nu vor depăsi 1.5 m. Acestea vor fi transparente spre stradă. Înăltimea maximă a soclului unei

VLADAX CONSULTING PROIECTARE DE ARHITECTURA STR. VIILOR NR.20 B. CLUJ PUNCT DE LUCRU STR.M.NEAMTU NR 24 TIMISOARA RO 19139574 TEL.0OQ722.482.906

7

împrejmuiri va fi de 30 cm de la nivelul trotuarului (terenului). Împrejmuirile de pe limitele laterale si posterioare ale parcelelor vor avea maxim 2,00 metri si vor fi opace sau transparente, în functie de preferintele de intimitate fată de vecinătăti. 11. Zone si subzone functionale 11.1. Zonele funcţionale s-au stabilit conform cerinţelor documentaţiei şi sunt puse în evidenţă în planşa de REGLEMENTĂRI din P.U.Z. 11.2. În vederea asigurării compatibilităţii funcţiunilor, autorizarea executării construcţiilor se face pe baza analizei raportului între construcţia propusă şi structura funcţională a zonei, în cadrul documentaţiilor de urbanism. Pentru integrarea în zonă a construcţiilor noi se va ţine seama de Normele de Igienă aprobate cu ordinul Ministerului Sănătăţii nr.536/1997 art. 3-5.Art. 7-11, art. 13-15si OMS 119/2014.

11.3. Subzonele funcţionale sunt subdiviziuni ale zonelor funcţionale cu funcţiuni specializate. Ele sunt marcate în cadrul unităţilor teritoriale de referinţă.

11.4. Zona studiată în PUZ, care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism are următoarele zone funcţionale, fiecare zonă fiind reprezentată printr-o culoare în planşele de REGLEMENTARI URBANISITICE A03.

Din punct de vedere funcţional zona este împărţită astfel: M1-Zonă mixtă cu regim de construire închis adiacentă principalelor artere de trafic ( extras PUGTM) Zonă cu funcţiuni mixte de tip subcentral dezvoltată în lungul principalelor artere de circulaţie ale municipiului. Zona se remarcă printr-o structură funcţională heterogenă, caracterizată de mixajul între activităţile de interes general, cu acces public, ce tind să ocupe parterele şi locuirea de tip colectiv situată la nivelele superioare ale imobilelor multifuncţionale. Specific e modul de construcţie urbană de tip închis, cu imobile situate în aliniament, cu regim mediu de înălţime, cu tendinţă de aliniere la cornişa situată la o înălţime de 18m. Structura urbană are un grad ridicat de omogenitate. 1.Conditionari primare Intervenţiile vizând restructurarea integrală sau parţială a unei parcele vor fi reglementate în mod obligatoriu prin PUD şi vor avea în vedere asigurarea coerenţei dezvoltării / ridicarea gradului de finisare urbană. Nu se admit intervenţii care permanentizează corpurile parazitare sau pe cele care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament (reparaţii capitale, extinderi etc). Având în vedere numeroasele situaţii atipice, ca şi neregularitatea parcelarului, se recomandă elaborarea de PUZ pentru fiecare situaţie / UTR în parte. Acestea vor cuprinde de regulă un întreg UTR, limita minimă de reglementare acceptabilă fiind cvartalul. PUZ sau PUD vor include şi detalia în mod obligatoriu prevederile prezentului Regulament în ceea ce priveşte obiectivele şi servituţile de utilitate publică, utilizarea funcţională, condiţiile de amplasare, configurare şi echipare a clădirilor, posibilităţile maxime de ocupare şi utilizare a terenului. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului Regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD.

VLADAX CONSULTING PROIECTARE DE ARHITECTURA STR. VIILOR NR.20 B. CLUJ PUNCT DE LUCRU STR.M.NEAMTU NR 24 TIMISOARA RO 19139574 TEL.0OQ722.482.906

8

2.Utilizari permise Structură funcţională mixtă incluzând locuire colectivă, activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terţiare), culturale, de învăţământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism etc. Spaţiile de locuit (apartamente ,spatii de cazare-turism) vor putea fi amplasate doar la etajele imobilelor. Prezenţa locuirii nu este obligatorie. La imobilele noi, parterele spre spaţiile publice vor avea în mod obligatoriu funcţiuni de interes pentru public. 3. Utilizari permise cu conditii Conversia funcţională în cazul locuinţelor situate la parterul clădirilor existente cu condiţia asigurării accesului direct din spaţiul public. Diferenţa de nivel între stradă şi intrare va fi de maximum o treaptă. Eventuale diferenţe de nivel până la cota parterului pot fi preluate doar în interior. Admisibilitatea deschiderii unui acces pe o faţadă nu e garantată, fiind determinată de configuraţia şi arhitectura clădirii. Pentru activităţi cu acces public limitat (birouri etc) se admite accesul din gang sau, dacă locuirea nu e prezentă pe parcelă, din curtea imobilului. Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în subteran sau în afara spaţiului public. Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu condiţia ca în funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor. Garaje publice sau private sub şi supraterane în clădiri dedicate cu următoarele condiţii: să nu ocupe frontul spre spaţiul public (să fie amplasate în interiorul parcelei, în spatele unui tract dedicat altor funcţiuni) accesul autovehiculelor să se realizeze acolo unde este posibil din străzi cu circulaţie redusă / secundare şi să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul Activităţi de tip terţiar ale locatarilor desfăşurate în interiorul locuinţelor, fără ca acest fapt să implice o conversie funcţională – servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate numai de proprietari/ocupanţi, cu următoarele condiţii:

 să se desfăşoare în apartamentul în cauză în paralel cu funcţiunea de locuire  suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 50 mp  să implice maximum 5 persoane  să aibă acces public limitat (ocazional)  să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală  activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul locuinţei

4.Utilizari interzise Activităţi / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natură, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat.

 Depozitare en gros.  Depozitare de materiale refolosibile.  Comerţ en gros.  Comerţ en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big

box), mall etc.  Comerţ şi alimentaţie publică practicate prin vitrine / ferestre.

VLADAX CONSULTING PROIECTARE DE ARHITECTURA STR. VIILOR NR.20 B. CLUJ PUNCT DE LUCRU STR.M.NEAMTU NR 24 TIMISOARA RO 19139574 TEL.0OQ722.482.906

9

 Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în interiorul parcelelor.

Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spaţiul public. Ansambluri monofuncţionale rezidenţiale. Locuire de tip individual. Constructii provizorii de orice natură. Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţada dinspre spaţiul public a imobilelor. Reparaţia capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare. Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de orice natură pe imobile - faţade, calcane, acoperişuri, terase - sau pe împrejmuiri. Orice utilizări, altele decât cele admise la punctulele anterioare Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

5.Caracteristicile parcelelor Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 să aibă front la stradă  lungimea frontului la stradă să fie de mai mare sau egală cu 12 m  adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă  suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 350mp  să aibă formă regulată

Prin excepţie, în cazul parcelelor în înţeles urban existente ce nu îndeplinesc condiţiile enumerate mai sus, constructibilitatea acestora va putea fi demonstrată prin PUD, cu condiţia conformării integrale la prevederile prezentului regulament privind utilizarea funcţională, amplasarea, echiparea şi configurarea clădirilor, staţionarea autovehiculelor, posibilităţile maxime de ocupare şi utilizare a terenurilor. Se admit operaţiuni de comasare a parcelelor, cu condiţia ca toate parcelele rezultate să respecte cumulativ următoarele condiţii:

 să aibă front la stradă  lungimea frontului la stradă să fie de mai mică sau egală cu 30 m  să aibă formă regulată

6.Amplasarea fata de aliniament

Clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu (închis). Aliniamentul existent se va conserva, cu excepţia situaţiilor în care prezentul PUG prevede realinierea sau în care la limita între două parcele există un decalaj, caz în care se va proceda la o corecţie prin retragerea clădirii mai avansate până la nivelul colţurilor parcelelor adiacente, realizându- se astfel o realiniere locală. Prin excepţie, în situaţiile în care frontul deschis constituie o specificitate locală, se va conserva acest mod de construire. Aceste cazuri se vor reglementa prin PUD ce vor acoperi un teritoriu relevant din punct de vedere urbanistic.

7.Amplasarea fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei Conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată de contextul generat de cadrul construit adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine. Regula se aplică atât pe

VLADAX CONSULTING PROIECTARE DE ARHITECTURA STR. VIILOR NR.20 B. CLUJ PUNCT DE LUCRU STR.M.NEAMTU NR 24 TIMISOARA RO 19139574 TEL.0OQ722.482.906

10

limitele laterale cât şi pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fi luate în considerare corpurile de clădire parazitare. Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum 18 m de la aliniament. Se admite şi dezvoltarea în adâncime până la maximum 40 m - de-a lungul uneia sau ambelor laturi, cu condiţia ca pe parcela / parcelele învecinate să existe de asemenea calcane, sau central. In acest caz se vor aplica tipologii precum « L », « U », « C », « T »,« O » etc. In plus, în cazul parcelelor cu adâncime mai mare de 50 m, în partea posterioară a acestora se pot amplasa corpuri de clădire separate, în regim deschis - independente sau cuplate pe o latură cu cea existentă sau posibil a fi edificată de pe parcela vecină. Pentru aceste corpuri retragerea faţă de limita laterală de proprietate va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălţimea clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin de 4,50 m, iar faţă de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu înălţimea clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin de 6 m. In aceste situaţii se va elabora în mod obligatoriu un PUZ şi RLU aferent, prin care se va reglementa şi edificabilul. Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu şi vor fi realizate conform normelor specifice. Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioară ale parcelei, imobilul (imobilele) vecin dispune de o curte interioară, pe parcela ce face obiectul reconstrucţiei / restructurării se va conforma de asemenea o curte dispusă strict în fata celei (celor) vecine, cu lungimea cel puţin egală cu aceasta şi cu o retragere faţă de limita de proprietate de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă dar nu mai puţin de 4,50 m. In plus, în dreptul calcanelor sau a curţilor de lumină învecinate se pot amplasa curţi de lumină cu lungimea de minimum 3,5 m şi adâncimea de minimum 3 m dacă spre acestea nu se deschid spaţii de locuit sau care adăpostesc activităţi ce necesită lumină naturală. Prin excepţie, în situaţiile în care organizarea spaţială / situaţia existentă impune local deschideri în frontul străzii, pe fiecare din cele două parcele adiacente retragerile faţă de limita laterală comună va fi mai mare sau egală cu 4,5 m. In cazul în care parcela se învecinează pe limita posterioară de proprietate cu o UTR destinată locuirii de tip individual, clădirile se vor retrage cu o distanţă minim egală cu jumătate din înălţimea acestora, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar cu nu mai puţin decât 9 m.

8.Amplasarea cladirilor una fata de alta pe aceiasi parcela In cazul curţilor interioare neadiacente limitelor laterale de proprietate, închise pe trei sau patru laturi, între faţadele interioare paralele se va asigura o distanţă minimă egală cu înălţimea acestora, dar nu mai puţin de 6 m (sunt admise configuraţii în retrageri transversale succesive, cu condiţia îndeplinirii la orice nivel a relaţiei menţionate). In cazul coexistenţei pe aceeaşi parcelă a două corpuri de clădire, între faţadele paralele ale acestora se va asigura aceeaşi relaţie

9.Circulatii si accese Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi adecvate de acces la drumurile publice. Accesele carosabile se vor realiza, acolo unde e posibil, de pe arterele de circulaţie de rang inferior. Se recomandă realizarea acceselor prin bretele speciale de dublare a arterelor principale de circulaţie.

VLADAX CONSULTING PROIECTARE DE ARHITECTURA STR. VIILOR NR.20 B. CLUJ PUNCT DE LUCRU STR.M.NEAMTU NR 24 TIMISOARA RO 19139574 TEL.0OQ722.482.906

11

Este interzisă desfiinţarea bretelelor speciale de acces existente sau înlocuirea lor cu parcaje. Se vor prevedea, de regulă, accese carosabile / pietonale separate: pentru personal, vizitatori, tehnologice (ultimele dimensionate pentru trafic greu). În zonele de acces carosabil pe parcelă, se va asigura, în afara circulaţiiilor publice, spaţiul necesar staţionării şi manevrării autovehiculelor care aşteaptă intrarea în incintă. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora. Pentru amenajările curţilor cu rol pietonal şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea de înveliş permeabil.

10.Stationarea autovehiculelor Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul regulament. Atunci când se prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcţiuni în parte. Staţionarea autovehiculelor se va realiza, de regulă, în garaje colective subterane. Nu se admite accesul sau staţionarea autovehiculelor în curţile clădirilor, în afara fâşiei de teren adiacente aliniamentului / alinierii, destinate amplasării construcţiilor (40 m). Alternativ, se poate asigura staţionarea autovehiculelor în clădiri dedicate, situate la o distanţă de maximum 100 m de imobil, dacă pentru locurile necesare există un drept real de folosinţă, garantat prin deţinerea în proprietate sau prin concesiune.

11.Inaltimea maxima admisa Clădirile se vor alinia la o cornişă situată la înălţimea de 18m de la nivelul trotuarului. O variaţie de 0,50m este admisibilă. In plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii limitative: pentru clădirile comune înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 18 m, iar înălţimea totală (maximă) nu va depăşi 22 m, respectiv un regim de înălţime de (1S)+P+5+1R. Ultimul nivel va avea o retragere faţă de planul faţadei de minimum 1,80m. pentru clădirile de colţ se poate admite o înălţime maximă la cornişă ce nu va depăşi 25 m, iar înălţimea totală (maximă) nu va depăşi 25 m, respectiv un regim de înălţime de (1-3S)+P+5+1R, (1-3S)+P+6. pentru clădirile cu funcţiuni deosebite şi aflate în poziţii urbane privilegiate (dominante), prin PUZ se pot stabili regimuri de înălţime mai mari, fără a depăşi 28 m în punctul cel mai înalt. se admit nivele parţiale (supante, mezanine) cu condiţia încadrării în înălţimea la cornişă / totală reglementată. înălţimea totală maximă a corpurilor / porţiunilor de clădire situate în interiorul parcelei, dincolo de limita de 18 m de la aliniament, va fi de maximum 18 m.

12.Aspectul exterior al cladirilor Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aşa cum a fost el descris în preambul şi peisajului urban. Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).

VLADAX CONSULTING PROIECTARE DE ARHITECTURA STR. VIILOR NR.20 B. CLUJ PUNCT DE LUCRU STR.M.NEAMTU NR 24 TIMISOARA RO 19139574 TEL.0OQ722.482.906

12

Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului şi se va subordona nevoii de încadrare în peisajul format de cadrul natural şi structuri urbane existente adiacent. Volumetria se va conforma tipologiilor specifice construcţiei urbane cu cvartale. Faţadele spre spaţiile publice vor fi plane şi se vor situa în aliniament / aliniere. Se admite realizarea de balcoane,bowwindow-uri etc, începând de la înălţimea de 3,00 m de la cota trotuarului, cu condiţia ca acestea să nu fie dispuse la ultimul nivel de sub cornişă şi să ocupe, cumulat, maximum o treime din lungimea frontului clădirii. Acoperirea clădirilor va fi plată (acoperişuri terasă sau cu pante mai mici de 10%),sau cu şarpantă, funcţie de contextul urban local. Raportul plin-gol va fi în concordanţă cu caracterul arhitectural impus de profilul funcţional. Pentru a determina o imagine urbană unitară se vor utiliza de o manieră limitativă materialele de finisaj specifice zonei – tencuieli lise pentru faţade, placaje din piatră pentru faţade, socluri şi alte elemente arhitecturale, confecţii metalice din oţel vopsit. Firmele comerciale / necomerciale şi vitrinele vor respecta reglementările cuprinse în Anexa 3 la prezentul regulament.

13.Conditii de echipare edilitara si eliminarea deseurilor Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităţilor necesare la reţelele edilitare publice. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Infrastructura de branşament şi contorizare va fi integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe spaţiul public. Fiecare unitate va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în clădire) destinat colectării deşeurilor evacuate prin intermediul serviciului urban de salubritate, accesibil din spaţiul public.

14.Imprejmuiri Imprejmuirile spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă de 80 cm şi o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele direcţii şi pătrunderea vegetaţiei. Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii. Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălţime şi vor fi de tip transparent sau opac. Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spaţiul public.

15.Procentul maxim de ocupare a terenului Pentru functiuni de servicii ( parter si et 1 ) : P.O.T. Maxim = 50% Pentru functiuni de locuire, cazare ( et1-5,Er) POT maxim =40% Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafaţa afectată de servitutea de utilitate publică va putea trece cu titlu gratuit în proprietate publică, caz în care suprafaţa de referinţă pentru calculul POT va fi suprafaţa totală a parcelei iniţiale + 0,5 x suprafaţa trecută în proprietate publică.

16.Coeficientul de utilizare maxima al terenului Pentru parcelele de colţ: CUT maxim = 3,0

VLADAX CONSULTING PROIECTARE DE ARHITECTURA STR. VIILOR NR.20 B. CLUJ PUNCT DE LUCRU STR.M.NEAMTU NR 24 TIMISOARA RO 19139574 TEL.0OQ722.482.906

13

Pentru parcele ce includ clădiri cu garaje/parcaje colective cu acces public: CUT maxim = 4,5 Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic. În cazul mansardărilor, suprafaţa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafaţa nivelului curent (se va lua în calcul numai porţiunea cu h liber ≥ 1,40 m). In cazul în care în cadrul unei parcele se organizează parcaje la sol, suprafaţa ocupată de acestea (locurile de staţionare şi spaţiile de manevră) se va scădea din suprafaţa de referinţă pentru calculul CUT. In cazul în care parcela este parţial grevată de o servitute de utilitate publică (servitute de realiniere etc.), porţiunea de teren implicată va fi achiziţionată / expropriată înainte de emiterea Autorizaţiei de Construire, iar suprafaţa de referinţă pentru calculul CUT va fi cea efectiv rămasă în proprietate privată. Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafaţa afectată de servitutea de utilitate publică va putea trece cu titlu gratuit în proprietate publică, caz în care suprafaţa de referinţă pentru calculul CUT va fi suprafaţa totală a parcelei iniţiale + 0,5 x suprafaţa trecută în proprietate publică.

Întocmit, arh. Demidov Sergiu

VLADAX CONSULTING PROIECTARE DE ARHITECTURA STR. VIILOR NR.20 B. CLUJ PUNCT DE LUCRU STR.M.NEAMTU NR 24 TIMISOARA RO 19139574 TEL.0OQ722.482.906

Atasament: Memoriu_tehnic_PUZ_Mangalia_1.pdf

VLADAX CONSULTING 5 PROIECTARE DE ARHITECTURA STR. VIILOR NR.20B CLUJ PUNCT DE LUCRU STR.M.NEAMTU NR 24 TIMISOARA RO 19139574 TEL.O722.482.906 I. PARTE TEHNICA - SCURT MEMORIU DE PREZENTARE - " CONSTRUIRE IMOBIL S+P+5E+ER, LOCUITE SI SPATII CU ALTA DESTINATIE, REALIZARE ACCESE NOI (AUTO SI PIETONALE), MODERNIZARE SI AMENAJARE PARCELA" DOCUMENTATIE PUZ

VLADAX CONSULTING PROIECTARE DE ARHITECTURA 43 STR. VIILOR NR.20 B CLUJ PUNCT DE LUCRU STR.M.NEAMTU NR 24 TIMISOARA RO 19139574 TEL.O722.482.906 FOAIE DE CAPĂT Denumirea investiţiei "CONSTRUIRE IMOBIL S+P+5E+ER, LOCUITE SI SPATII CU ALTA DESTINATIE, REALIZARE ACCESE NOI (AUTO SI PIETONALE), MODERNIZARE SI AMENAJARE PARCELA" CONFORM AVIZULUI DE INITIERE NR.02 DIN 23.02.2017 Amplasament MUN. TIMISOARA, JUDEŢULTIMIŞ Beneficiar SC LMV SRL Sediul : Str. L. Nicoara nr.11, Timisoara Proiect NR. 136/2016 Proiectare de arhitectura SC VLADAX CONSULTING SRL Str. prof. Mircea Neamtu nr.24 Faza de proiectare PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) Data elaborarii: MAI 2017 Întocmit, arh. Demidov Sergiu

VLADAX CONSULTING PROIECTARE DE ARHITECTURA STR. VIILOR NR.20 B CLUJ PUNCT DE LUCRU STR.M.NEAMTU NR 24 TIMISOARA RO 19139574 TEL.O722.482.906 LISTA DE SEMNATURI O PROIECTANT GENERAL: S.C. VLADAX CONSULTING S.R.L. N PROIECTARE DE SPECIALITATE SC FABRICA DE PROIECTE... [i | SEF PROIECT: INTOCMIT: PROIECTAT: DESENAT:

/] VLADAX CONSULTING PROIECTARE DE ARHITECTURA STR. VIILOR NR.20 B CLUJ PUNCT DE LUCRU STR.M.NEAMTU NR 24 TIMISOARA RO 19139574 TEL.O722.482.906 BORDEROU Capitolul A. PIESE SCRISE Foaie de capat Lista de semnaturi Borderou Memoriu de prezentare Regulament local de urbanism RLU aferent Capitolul B. PIESE DESENATE TITLU PLANSA NR.PLANSA SCARA INCADRARE IN ZONA 01 1:5000, 1:500 SITUATIA EXISTENTA 02 1:250 REGLEMENTARI URBANISTICE 03 1:250 INSTALATII EDILITARE 04 1:250 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA 05 1:250 POSIBILITATI MOBILARE 06 1:250 ui

VLADAX CONSULTING PROIECTARE DE ARHITECTURA STR. VIILOR NR.20 B CLUJ m PUNCT DE LUCRU STR.M.NEAMTU NR 24 TIMISOARA RO 19139574 TEL.O722.482.906 MEMORIU PREZENTARE 1, INTRODUCERE 1.1 Date de recunoastere a documentatiei Denumirea investiţiei "CONSTRUIRE IMOBIL S+P+5E+ER, LOCUITE SI SPATII CU ALTA DESTINATIE, REALIZARE ACCESE NOI (AUTO SI PIETONALE), MODERNIZARE SI AMENAJARE PARCELA" Amplasament MUN. TIMISOARA, JUDEŢUL TIMIŞ Beneficiar SC LMV SRL Proiect NR. 136/2016 Proiectare de arhitectura SC VLADAX CONSULTING SRL Str. MIRCEA NEAMTU nr.24, TIMISOARA, jud. TIMIS Faza de proiectare PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) Data elaborarii: MAI 2017 1.2 Obiectul lucrarii La solicitarea beneficiarului, se intocmeste Planul Urbanistic Zonal in vederea amplasarii unui imobil S+P+5E+Er, cu parter si etajul 1 de functiuni complementare (comercial, birouri) si etaje destinate locuirii, cu amplasamentul situat in intravilanul municipiului Timisoara, pe terenul identificat prin CF nr. 424769. In realizarea acestui obiectiv se va urmari: o Refunctionalizarea unui imobil privat - casa si teren de 879 mp (parcela CF nr 424769, nr. top 424769) Pe amplasament intilnim o platforma de beton , anexe si o locuinta in regim parter aflata intro-o stare avansata de degradare. Prin prezenta documentatie dorim valorificarea proprietatii avind in vedere amplasamentul avantajos -parcela de colt situata conform PUG TM in M1 (Zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic). o Armonizarea constructiilor in corelare cu functiunea predominanta si vecinatatile imediate si crearea unui centru de interes similar imobilului de vis-a vis — Hotel Ambasador. o Dezvoltarea zonei si ridicarea nivelului calitatii locuirii in zona e Rezolvarea acceselor auto si pietonal pe proprietate E)

STR. VIILOR NR.Z0 B CLUJ VLADAX CONSULTING N PROIECTARE DE ARHITECTURA iată PUNCT DE LUCRU STR.M.NEAMTU NR 24 TIMISOARA RO 19139574 TEL.QO722.482.906 1.3 Surse de documentare Studiile de fundamentare pentru Planul Urbanistic Zonal sunt: - ridicare topografica; -P.U.G. vechi/nou al mun. Timisoara Documentatia se intocmeste in conformitate cu prevederile: - Regulamentul Local de Urbanism; - Regulamentul Local de Urbanism rev 3; - Ordin al Ministerului Sanatatii OMS 119/2014 - Codul civil; - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul; - Legii nr. 50/1991 cu toate completarile ulterioare; 2. SITUATIA EXISTENTA 2.1 Evolutia zonei Conform hartilor istorice se poate observa ca zona a evoluat cu o dominanta de locuinte individuale. Ulterior, conform dezvoltarilor perioadei 1970-1980, in zona au inceput a se dezvolta unitati de locuinte colective in regim de inaltime P+4E. In perioada 2005, in zona de intersectie str. Mangalia si str. Budai Deleanu s-a edificat un imobil in regim de inaltime Sp+P+4E+M cu functiunea de hotel. Tot in perioada anilor 1990-2005 Fronturile stradale dezvoltate la str. Budai Deleanu definite ca si imobilele rezidentiale primesc reconversii in spatii comerciale deschise strazii. 2.2 Incadrarea in localitate,PUG, limite, vecinatati Zona studiata este amplasata in intravilanul municipiului Timisoara conform CF nr. 424769, in partea de sud-est al orasului. Parcela identificata prin CF nr 424769 este o parcela de colt, limitele ei fiind marcate de str. Budai Deleanu str. Mangalia si str. Clabucet . Imobilul intilnit pe amplasament este deschis frontului stradal continuu al strazii Budai Deleanu. Conform prevederilor Noului PUG, zona studiata face parte din M1 -ZONA MIXTA CU REGIM DE CONSTRUIRE INCHIS, ADIACENTA PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC (conform plansa U02 Zonificarea propusa). Conform MASTERPLAN-ului, amplasamentul studiat se incadreaza la POLITICA 6 “Marirea fondului de locuinte si cresterea calitatii locuirii”, PROGRAM 1 “cresterea calitatii mediului locuit in cartierele rezidentiale” La analiza zonei (pe o raza de 500 m fata de locatia amplasamentului), s-a observat ca ii este caracteristica o distributie neuniforma a tipurilor de locuire (locuire colectiva, locuire semicolectiva si individuala). De asemenea se observa ca locuintele deschise strazii Budai Deleanu au amenajate spatii comerciale de mici dimensiuni cu functiuni : bijuterie, birotica, comert cu materiale de constructii, salon de coafura, service imprimante si calculatoare, showroom electronice, etc.

| VLADAX OGONSULTING STR. VIILOR NR.20 B CLUJ PUNCT DE LUCRU STR.M.NEAMTU NR 24 TIMISOARA RO 19139574 TEL.D722.482.906 41 PROIECTARE DE ARHITECTURA Din acest punct de vedere, functiunea investitiei propuse, este compatibila cu functiunea prevazuta in Noul PUG, si se inscrie in intregirea propunerii de dezvoltare a imobilelor rezidentiale cu spatii comerciale la parter. Descrierea amplasamentului Parcela studiata inscrisa in CF nr. 424769, in suprafata totala de 879 mp, se afla in intravilanul municipiului Timisoara, in partea de sud-est a orasului, si este in proprietatea SC LMV SRL In prezent intilnim pe amplasament un imobil dezafectat ( locuinta ) in regim de inaltime parter -suprafata teren -St = 879 mp; POT=37.8% -suprafata construita -Sc = 333 mp; CUT = 0.37 -suprafata neconstruita este utilizata pentru o platforma de beton S=330 mp ce deserveste spatiu pentru parcare, restul suprafetei ramanand pentru gradina S= 216 mp . Constructia existenta este desfasurata la frontul stradal si latura laterala dreapta pe limita de proprietate, avind curtea deschisa catre posteriorul parcelei si latura stinga. 2.3 Elemente de cadru natural Terenul este imprejmuit cu gard din placi de de beton prefabricat, intilnim pe amplasament arbusti fara valoare peisajera, iar gradina existenta este necuratata si neintretinuta. o Clima Zona Timisoara se incadreaza in caracteristicile climaterice generale specifice tarii noastre, clima temperat continentala moderata. Anotimpurile sunt bine conturate si caracterizate: — primaverile sunt timpurii si ades capricioase — verile uscate si lungi — toamne lungi si cu temperaturi relativ constante — ierni blande si scurte e Caracterizarea climaterica a zonei - temperatura medie multianuala a aerului: 8,8'C - data medie a primului inghet: 11 octombrie - nr. mediu al zilelor tropicale (Tmax.>30*C): 8 zile / an. - cantitatea medie multianuala a precipitatiilor: 660 mm /an - durata medie de stralucire a soarelui: 1924, 1ore /an. - numar mediu al zilelor cu ninsoare: 8 zile / an. - numar mediu al zilelor cu bruma: 25 zile / an. In anotimpul rece si in perioadele de calm poate aparea fenomenul de inversiune atmosferica. Corespunzator latitudinii la care se situeaza zona studiata, se inregistreaza o radiatie solara directa medie de 736 cal/mp la 21.06 si 118 cal/mp. La 22.12, cu un coeficient de transparenta a norilor de 0.342. Numarul mediu anual de zile acoperite este de 160-180 zile. 24 Circulatia

| VLADAX CONSULTING PROIECTARE DE ARHITECTURA STR. VIILOR NR.20 B CLUJ PUNCT DE LUCRU STR.M.NEAMTU NR 24 TIMISOARA RO 19139574 TEL.O722.482.906 Accesul pietonal si auto se efectueaza in mod direct de pe str Mangalia, cat si de pe str. Clabucet . Limita de pe str. Budai Deleanu nu reprezinta nici un tip de acces, dar permite amenajarea unui acces pietonal. 2.5 Ocuparea terenurilor Repartizarea pe folosinta si functiuni a suprafetei zonei studiate este in prezent cea de teren intravilan. Din punct de vedere juridic, parcela pentru care s-a cerut certificatul de urbanism este repartizata in felul urmator: CF nr. 424769, nr top. 424769, teren intravilan mun. Timisoara, str. Mangalia nr.1 in suprafata de 879 mp, proprietar SC LVT SRL CUI 37819960 In afara acestora, mai exista in cadrul zonei studiate terenuri cu destinatia de curti constructii aflate in proprietate private, drumuri de utilitate publica str. Mangalia, str. Clabucet In stadiul actual, terenul identificat prin CF 424769 este o curte neamenajata, si nu reprezinta un spatiu verde amenajat. 2.6 Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic Din punct de vedere arhitectural urbanistic se poate vorbi despre un caracter variat al zonei. Zona studiata este descrisa atat de unitati de locuinte in regim P, P+1E, cat si P+4E, P+8E. Ocuparea parcelelor este de mai multe tipuri: ansambluri de locuinte colective amplasate perimetral pe sit, si case individuale cu aliniament stradal. 2.7 Analiza fondului construit existent Zona are un caracter predominant de locuinte si un aspect arhitectural urbanistic unitar. Majoritatea constructiilor au destinatia locuinte sau functiuni complementare, proprietatea terenurilor fiind privata. Regimul de inaltime este variat, cladirile principale fiind atat cu regim de inaltime P, P+1E, cat si P+4E, P+8E. 2.8 Echiparea edilitara Cai de comunicatie Zona studiata este marginita de str. Mangalia, str.Clabucet si str. Budai Deleanu. Toate cele trei strazi au profilul stradal bine stabilit fara a exista disfunctionalitati de cai rutiere. Vis-a vis strazii Calbucet exista o parcare de 24 de locuri ce deserveste intreaga zona . Data fiind situatia existenta proprietatea studiata beneficiaza de 3 frunturi stradale, fapt ce inlesneste accesibilitatea circulatiilor auto si pietonale. Alimentarea cu apa si canalizare, gospodarire comunala Imobilul existent pe amplasament este bransat la retelele edilitatre ale zonei. In diagonalul proprietatii intilnim Cimitirul „Calea Sagului”. Alimentarea cu gaze naturale Imobilul este bransat la reteaua de gaz Alimentarea cu energie electrica Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal, nu exista linii electrice aeriene care sa afecteze amplasamentul. 2.9 Probleme de mediu 3%

| VLADAX CONSULTING PROIECTARE DE ARHITECTURA STR. VIILOR NR.20 B CLUJ PUNCT DE LUCRU STR.M.NEAMTU NR 24 TIMISOARA RO 19139574 TEL.O722.482.906 Terenurile incadrate in zona extinsa de studiu sunt in mare majoritate cu functiune de locuinte, deci fara surse de poluare semnificativa a mediului, iar la sud intilnim cimitirul Calea Sagului si parcul Clabucet. Se va asigura in consecinta, un balans optim intre suprafetele ocupate de constructii si cele rezervate spatiilor verzi. Interventiile propuse in cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru zona. Zona este dotata cu retele de canalizare, astfel apele pluviale sunt preluate prin reteaua orasului. Evidentierea riscurilor naturale si antropice: nu exista. Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie: nu exista. Evidentierea potentialului balnear si turistic: nu exista. Traseele din sistemul de comunicatii ce prezinta posibile poluari pentru zona se refera la str. Budai Deleanu, datorita intensitatii traficului. 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 3.1 Concluzii ale studiilor - Ridicare Topografica Ridicarea topografica s-a realizat cu scopul delimitarii si determinarii amplasamentului parcelei aflata in intravilanul mun Timisoara cu suprafata inscrisa in CF nr. 424769 si intocmirii planului de situatie necesar. Masuratorile s-au efectuat in sistem de proiectie stereografic "70, iar din punct de vedere altimetric, in sistem de referinta Marea Neagra: 1. Realizarea retelei de sprijin si de ridicare, formata din doua puncte de statie in sistem de proiectie stereografic "70. 2. Achizitionarea punctelor de detaliu (limita parcela, detalii edilitare, limite drum si alei, limite garduri imprejmuitoare, constructii) prin masuratori cu statia totala, utilizand ca baza punctele din reteaua de sprijin. 3. Compensarea masuratorilor(metoda masuratorilor indirecte)privind punctele de statie si punctele de detaliu — rezultand coordonatele absolute ale punctelor de statie si acelor de ridicare 4, Calculul cotelor punctelor de detaliu in sistem de referinta Marea Neagra 5. Intocmirea , desenarea si redactarea planului de situatie a parcelei scara 1: 500 6. Intocmirea planului de situatie cu reprezentarea cotelor punctelor de detaliu din zona, densitatea punctelor cotate fiind executata din 10 in 10 m. 7. intocmirea planului cadastral intravilan Timisoara la scara 1:1000 si a planului de incadrare in zona, loc. Timisoara, la scara 1: 10.000. - Geotehnia Din studiile efectuate in zona se pot deduce urmatoarele a) Terenul are o suprafata plana, astfel amplasamentul nu prezinta potential de alunecare. b) Platforma face parte din punct de vedere geomorfologic din campia joasa TIMIS- BEGA denumita depresiunea panonica. Asfel zona mentionata se incadreaza in complexul 3%

VLADAX CONSULTING PROIECTARE DE ARHITECTURA STR. VIILOR NR.20 B CLUJ PUNCT DE LUCRU STR.M.NEAMTU NR 24 TIMISOARA RO 19139574 TEL.Q722.482.906 aluvionar a carui geomorfologie se datoreaza influentei apelor curgatoare, care au dus la transportarea si depunerea de particole fine (din diverse roci). c) Suprafata relativ neteda a campiei a imprimat apelor curgatoare si a celor in retragere, cursuri ratacitoare cu numeroase brate si zone mlastinoase, ceea ce a dus la depuneri de particule cu dimensiuni si fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri si nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi in genere separate in functie de marimea fragmentelor de baza.ln asemenea situatii, stratificatia poate sa se schimbe pe distante uneori mici. d) Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcatuit din argile, prafuri si nisipuri, cu extindere la peste 200 m adancime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la circa 1400 + 1700 m adancime si este strabatut de o retea densa de microfolii (fracturi). e) Seismicitatea din punct de vedere seismic, normativul P100-1/2013 incadreaza amplasamentul studiat in zona “D” cu Tc = 0,7 sec., ks = 0,20, fata de care se va aplica sporul corespunzator clasei de importanta a constructiei in cauza. f) Din punct de vedere climatic, zona Timisoara se caracterizeaza prin urmatoarele: i) - Temperatura aerului: -media lunara maxima : +(21+22)'C in iulie, august -media lunara minima: -(1+2)'C in ianuarie -maxima absoluta: +40'C in 16.08.1952 -minima absoluta : -29'C in 13.02.1935 ii) - Precipitatii: -media lunara maxima: 70+ 80 mm in iulie -media anuala : 600 + 700 mm -cantitatea maxima in 24h, 100mm iii) - Vantul: -directii predominante : nord - sud 16% iv) Adancimea minima de inghet: 0,70 in conform STAS 6054-77 In faza urmatoare urmeaza a se definitiva conditiile de stratificatie si fundare pe baza de lucrari de investigatie geotehnica individuale pe amplasamentul viitoarelor cladiri functie de caracteristicile tehnice ale acestora ( studiu geotehnic definitiv ). - Studiu asupra problemelor de mediu Protectia calitatii apelor Terenul luat in studiu dispune de un sistem centralizat de canalizare si epurare a apelor menajere. Apele meteorice de suprafata vor fi colectate la gurile de scurgere proiectate ce vor fi racordate la reteaua de canalizare din zona.Se va propune pe linga bazinul de retentie si o rezerva de apa pluviala pentru irigarea zonelor verzi propuse pentru amenajare. O parte din apele meteorice vor fi preluate de spatiile verzi din interiorul parcelelei. 10 E, a 1

VLADAX CONSULTING i PROIECTARE DE ARHITECTURA STR. VIILOR NR.20 B CLUJ PUNCT DE LUGRU STR.M.NEAMTU NR 24 TIMISOARA RO 19139574 TEL.Q722.482.906 Protectia calitatii aerului Terenul este deschis cu front stradal la artera majora de circulatie str. Budai Deleanu ceea ce presupune o retragere fata de o sursa importanta de poluare a aerului. Activitatea dezvoltata in noile unitati construite nu reprezinta surse de poluare a aerului. Energia termica necesara incalzirii si prepararii apei calde menajere pt. acest imobil cu locuinte si functiuni complementare, va fi asigurata cu ajutorul centralelor termice individuale (murale sau de pardosea) alimentate cu gaze naturale, si vor fi amplasate in incaperi aerisite. Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor Activitatea de baza prevazuta in zona, nu produce zgomote si vibratii care sa necesite masuri speciale de protectie impotriva zgomotelor. Protectia solului si subsolului Activitatea propusa cat si cea din zona nu va implica operatii care pot periclita calitatile solului sau a subsolului. Gospodaria deseurilor Deseurile produse in aceasta zona vor fi preluate de RETIM si depuse pentru neutralizare la rampa de gunoi a localitatii Timisoara. Materialele necesare se vor aduce pe santier numai pe masura punerii lor in opera, fiind interzisa depozitarea acestora pe spatii verzi sau pe suprafata carosabila a strazilor existente. Materialele se vor depozita in incinta in spatii special delimitate si protejate. In timpul lucrarii de realizare a obiectivului, muncitorii vor fi instruiti sa vegheze asupra factorillor de mediu. Gospodarirea substantelor toxice Nu este cazul Gestionarea ambalajelor Ambalajele generate in cadrul unitatii comerciale se vor depozita in spatii amenajate de tip depozitare. Se propune reutilizarea lor, sau reciclarea la firme specializate. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public Pentru asigurarea unui ambient necesar zonelor de locuinte, cat si pentru a aduce un aport imbunatatirii calitatii aerului se vor amenaja gradini (spatiu verde privat), in interiorul parcelelor, asigurandu-se procentul minim de 20% impus prin regulamentul general de urbanism (R.G.U.) 30 % conform avizului de initiere 02/23.02.2017 emis de PMT Lucrari rutiere Pentru a respecta necesarul de spatii pentru parcare (1 loc de parcare/apartament, si 1 loc parcare/35mp suprafata de vanzare pentru functiuni complementare, conform Anexa 2 PUG), si anume cca.25-30 locuri de parcare, s-a propus realizarea unei parcari la subsol. Astfel se propune un acces acoperit la parcarea de la subsol dinspre str. Clabucet prin refacerea racordului si a unei rampe cu panta de 10%. i

VLADAX CONSULTING PROIECTARE DE ARHITECTURA STR. VIILOR NR.20Q0 B CLUJ PUNCT DE LUCRU STR.M.NEAMTU NR 24 TIMISOARA RO 19139574 TEL.O722.482.906 3.2 Prevederi P.U.G In PUG-ul Timisoarei aceasta zona este incadrata in intravilan, zona mixta de locuinte si servicii. Din discutiile cu autoritatile locale a reiesit ca zona poate sa devina suport pentru marirea fondului de locuinte si cresterea calitatii locuirii. 3.3 Valorificarea cadrului natural Din punct de vedere al valorificarii cadrului nu se impune luarea de masuri speciale. Prin prezentul studiu s-a propus realizarea de zone verzi (spatiu verde privat) in interiorul parcelei. Se va avea in vedere realizarea unui spatiu verde corelat cu suprafata carosabila si pietonala. Se vor planta copaci pentru umbrire si cresterea calitatii spatiului exterior. Atat pentru a imbogati imaginea vizuala a zonei, dar si ca element ecologic, se propune realizarea acoperisurilor de tip terasa in sistem terase verzi. Pe teren intilnim ca si vegetatie inalta un singur arbore ce va fi protejat incercindu-se pastrarea acestuia. Relieful zonei este plat, fara denivelari. Zona parcarilor se va realiza astfel incat sa asigure o extensie a zonei verzi, propunandu- se folosirea dalelor inierbate. 3.4 Modernizarea circulatiei Accesul auto se va realiza dinspre strada Clabucet atit in curtea privata cit si in susbsolul parcarii propuse. Accesul pietonal la spatiile complementare de la parter si et1 se va realiza dinspre str. Budai Deleanu iar accesul pietonal la casa scarii (locuinte) se va face dinspre str. Mangalia. In cadrul amplasamentului se propune o cale de acces la parcajele supraterane cu latimea de 6 m. Parcajele vor avea adincimea de 5.5 m si latimea de 2,35 m amenajindu-se in incinta si doua locuri pentru persoane cu dizabilitati care vor avea intre ele un spatiu de manipulare de 1.2 m Se vor realiza trepte si rampe pentru accesul pietonal (acolo unde aceasta este la alta cota fata de trotuarul adiacent). Apele meteorice de suprafata vor fi colectate prin rigole, ce vor fi racordate la reteaua de canalizare proiectata in zona. 3.5. Zonificarea functionala, reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici Interventiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfunctionalitatilor semnalate si au condus la urmatoarele principii de lucru: e Generarea unei zone pentru locuinte colective la etaje si servicii la parter e Asigurarea mai multor accese in zona studiata e Spatii verzi — zone verzi de aliniament cu rol de protectie e Indicatori urbanistici pe terenul beneficiarului: POTmax=50%(pentru functiuni complementare P+1E), POTmax=40%(pentru functiunea de locuire), CUTmax=3.00, regim de inaltime maxim S+P+1E - S+P+5E+Er, H max cornisa=18m, Hmax=21.00; o Se va respecta procentul de spatii verzi compacte de min 30%; e Unitatea comerciala se propune a se realiza cu regim de inaltime parter, cu H.maxim=3.5 m. e Asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilitatilor prin suplimentarea gabaritelor bransamentelor existente. 12 E CP

VLADAX CONSULTING PROIECTARE DE ARHITECTURA STR. VIILOR NR.ZO B CLUJ PUNCT DE LUCRU STR.M.NEAMTU NR 24 TIMISOARA RO 19139574 TEL.O722.482.906 Functiunile propuse amplasate pe terenul pe care se propune P.U.Z.-ul, ce face obiectul acestei documentatii, vor fi doar functiuni fara impact asupra mediului. - Bilant teritorial ZONE FUNCTIONALE EXISTENT PROPUS Smp % din S Smp % din S Subsol - - 879 mp 100% P+1E 334 mp 38% 439.5 mp 50% E1-E5 - - 351.6 mp 40% Er - - 190 mp 21.6% Platforma betonata si 300 mp 375% 175.5 mp 20% accese auto si pietonale Spatii reziduale 216 mp 24.5% - - Curte neamenajata Spatii verzi amenajate - - 264 mp 30% Total suprafata 879 mp 100% 879 mp 100% Locuire - - - 85% Functiuni complementare - - - 15% (comert si birouri cu trafic redus) - Modul de utilizare al terenului Regimul de inaltime propus va fi de S+P+5E+Er — Avind in vedere RLU- PUG TM 2013 pentru zona M1 ( pag.133 — Art.13) Inaltimea maxima admisa pentru cladirile de colt nu va depasi 25 m iar inaltimea totala (maxima) nu va depasi 21 m, respectiv un regim de inaltime (1- 3S)+P+5E+Er - Se propun urmatorii indici: POTmax. propus = 50% CUT max. propus =3 Se va respecta Codul Civil in amplasarea constructiilor. 3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare 3.6.1.Alimentarea cu apa potabila si de incendiu Alimentarea cu apa se va realiza in sistem centralizat . 3.6.2.Canalizarea, evacuarea apelor menajere si meteorice Canalizarea se va realiza in sistem centralizat. Apele pluviale cazute pe acoperis aflate in zona de studiu, vor fi colectate prin sisteme de colectare specifice teraselor si retinute pe parcela. Apele pluviale cazute pe suprafata drumurilor de acces in zona studiata, vor fi colectate prin rigole betonate deschise, amplasate in lateralul drumurilor, vor fi conduse intr-un bazin de retentie, dupa ce au fost procesate 13 32

VLADAX CONSULTING PROIECTARE DE ARHITECTURA STR. VIILOR NR.ZOB CLUJ PUNCT DE LUCRU STR.M.NEAMTU NR 24 TIMISOARA RO 19139574 TEL.OQ722.482.906 printr-un separator de hidrocarburi si produse petroliere. Apele pluviale cazute pe zonele verzi se vor infiltra in sol 3.6.3. Asigurarea cu energie electrica Alimentarea cu energie electrica se va face din retea existenta in zona, prin bransament subteran. Pentru alimentarea noilor consumatori se impune revizuiurea bransamentului existent. 3.6.4.Echiparea cu retele de telecomunicatii Pentru viitoarea dezvoltare a zonei de locuinte si functiuni mixte se preconizeaza realizarea unei amplificari a centralei telefonice din zona, iar printr-un cablu telefonic subteran se preiau noii abonati. 3.6.5.Alimentarea cu gaze naturale Alimentarea cu gaz metan a consumatorilor se va realiza in viitor prin racordarea la reteaua de gaz existenta pe amplasament. 3.6.6.Asigurarea cu energie termica Energia termica necesara pentru incalzirea cladirilor si a celorlalte spatii cat si pentru preparea apei calde menajere, va fi asigurata de cazane de incalzire proprii fiecarei constructii. 3.6.7.Deseurile menajere Colectarea si depozitarea deseurilor menajere se va face controlat in cadrul cladirii de pe proprietate, în recipiente cu capac/ europubele, rezistente pentru depozitarea exterioara a deseurilor menajere, urmând a fi evacuate periodic la platforma (groapa de gunoi) autorizata a localitatii, prin colectarea de catre o firma specializata (SC. RETIM SA), în baza unui contract. 4. CONCLUZII Consecintele realizarii obiectivelor propuse: Propunerea de noi unitati locative va impulsiona zona spre dezvoltare, dat fiind impunerea unui nou nivel al calitatii locuirii. Functiunile aduse in zona — spatii comerciale — va genera noi locuri de munca, si ar putea fi un punct forte pentru populatia care locuieste pe o raza de 500 m. Punctul de vedere al elaboratorului asupra solutiei: Solutia propusa nu afecteaza in vreun fel trasaturile specifice ale zonei urbane din care face parte si va duce la imbunatatirea valorii fondului construit. Va completa pattern-ul locuirii cu noi functiuni necesare pentru un trai mai bun. Toate lucrarile ce urmeaza sa fie realizate vor aduce doar beneficii zonei. Prevederile din prezentul Plan Urbanistic Zonal vor fi preluate de Regulamentul de urbanism aferent, ce vor fi preluate si integrate, la randul lor, in noul PUG Timisoara, ale carei prevederi sunt urmate intocmai. ZE (o)

Atasament: Raport_specialitate.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

UR2018-006094/23.04.2018.

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ”

str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-006094/23.04.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ” - str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone mixte destinată locuirii colective, serviciilor şi comerţului;

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-006094/16.04.2018,

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ” - str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 29/27.07.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 07/29.03.2018;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2420 din 02.06.2017, precum şi Decizia Etapei de încadrare nr. 26 din 27.03.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

Documentaţia PUZ „Locuinţe colective, servicii, comerţ” - str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara, beneficiar SC TIMCO S.A, proiectant SC STUDIO ARCA SRL, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Radu Golumba, a fost afişată pe site- ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna septembrie 2017, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, etapă finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în octombrie 2017, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2017-014766/23.10.2017;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentaţia PUZ „Locuinţe colective, servicii, comerţ” - str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Planul Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ” str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara, este elaborat de proiectantul SC STUDIO ARCA S.R.L., proiect nr. 335/2017, la cererea beneficiarului SC TIMCO S.A..

Terenul reglementat în cadrul documentatiei PUZ „Locuinţe colective, servicii, comerţ” str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara, este amplasat în partea vestică a teritoriului administrativ al municipiului Timişoara, în proximitatea canalului Bega, în cartierul Iosefin, in cvartalul delimitat la nord de Splaiul Tudor Vladimirescu si canalul Bega cu zona verde aferenta, la est – b-dul Iuliu Maniu, la sud – str. Joszef Preyer, la vest – str. Mangalia, este accesibil pe latura sa vestică din strada Mangalia şi este învecinat pe celelalte laturi cu alte proprietăţi private.

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 - UTR 49 – zonă de locuinţe pentru maxim două familii şi funcţiuni complementare. Regim de înălţime maxim P+2E şi POT maxim 40%. Spaţii verzi minim conform HCL nr. 62/2012.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ” str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 431530, nr. cadastral 431530, str. Mangalia nr. 66-72, teren intravilan în suprafaţă de 5.126 mp, având categoria de folosinţă: curţi construcţi, proprietar fiind SC TIMCO S.A..

Planul Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ” str. Mangalia nr. 66-72 Timişoara, propune dezvoltarea unei zone mixte pentru locuire colectivă, servicii şi comerţ, cu regim de înălţime S/D+P+2E şi S/D+P+5E.

Accesul auto şi pietonal la parcela studiată se face din strada Mangalia, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2018-001775/08.02.2018.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017 şi în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-001775/08.02.2018.

Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef sunt

următorii: -Funcţiuni predominante: zonă mixtă: locuinţe colective, servicii, comerţ; - Regim de construire: maxim S/D+P+2E, Hmax = 12 m; local maxim S/D+P+5E,

Hmax = 21 m; - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 40%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2,4; Spaţii verzi compacte minim 20,00 % - conform Deciziei de încadrare nr.

26/27.03.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 335/2017, planşa nr. 05A - ,,Circulaţia terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ” str. Mangalia nr. 66- 72, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ” - str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara, beneficiar S.C. TIMCO S.A, întocmit conform proiectului nr. 335/2017, realizat de S.C. STUDIO ARCA SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire: - Regimul de înălţime de maxim = S/D+P+2E, Hmax = 12 m şi local S/D+P+5E,

Hmax = 21 m; acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. nr. DT2018- 001775/08.02.2018, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, POTmax = 40%, CUT max= 2,4. Spatii verzi compacte minim 20,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 26/27.03.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş – suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ” - str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 431530, nr. cadastral 431530, str. Mangalia nr. 66-72, teren intravilan în suprafaţă de 5.126 mp, având categoria de folosinţă: curţi construcţii, proprietar fiind S.C. TIMCO S.A..

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 335/2017, planşa nr. 05A - ,,Circulaţia terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU

aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate

în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ” - str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că

proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ” - str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Liliana IOVAN

Red/dact – L.I.

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2018-006094/23.04.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Locuinţe colective, servicii, comerţ”, str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara

1. Descrierea situaţiei actuale Terenul reglementat în cadrul documentatiei PUZ „Locuinţe colective, servicii, comerţ” str.

Mangalia nr. 66-72, Timişoara, este amplasat în partea vestică a teritoriului administrativ al municipiului Timişoara, în proximitatea canalului Bega, în cartierul Iosefin, in cvartalul delimitat la nord de Splaiul Tudor Vladimirescu si canalul Bega cu zona verde aferenta, la est – b-dul Iuliu Maniu, la sud – str. Joszef Preyer, la vest – str. Mangalia, este accesibil pe latura sa vestică din strada Mangalia şi este învecinat pe celelalte laturi cu alte proprietăţi private.

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 - UTR 49 – zonă de locuinţe pentru maxim două familii şi funcţiuni complementare. Regim de înălţime maxim P+2E şi POT maxim 40%. Spaţii verzi minim conform HCL nr. 62/2012.

Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 431530, nr. cadastral 431530, str. Mangalia nr. 66-72, teren intravilan în suprafaţă de 5.126 mp, având categoria de folosinţă: curţi construcţi, proprietar fiind SC TIMCO S.A..

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ”, str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara,

propune soluţii şi reglementări în scopul dezvoltării unei zone mixte, destinată locuirii colective, comerţului şi serviciilor cu regim de înălţime S/D+P+2E şi local S/D+P+5E.

Prin conformarea clădirilor propuse se va crea un spaţiu urban semipublic, o curte interioară, amenajată cu spaţii verzi, alei, zone de recreere etc. Acest spaţiu va fi în directă legătură cu spaţiul verde al străzii Mangalia şi prin intermediul acesteia cu spaţiile verzi amenajate de-a lungul Canalului Bega, ducând la ridicarea calităţii locuirii în cadrul acestei zone.

3. Alte informaţii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,

actualizată, pentru documentaţia PUZ „Locuinţe colective, servicii, comerţ”, str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara au fost obţinute: Certificatul de Urbanism nr. 2420 din 02.06.2017, Avizul de Oportunitate nr. 29 din 27.07.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 07 din 29.03.2018;

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic

Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ”, str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara, beneficiară TIMCO S.A îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare. Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: P03.Reglementari_urbanistice.pdf

GSPublisherEngine 0.0.100.100

VLADAX CONSULTING

P.U.Z. Titlu proiect :

Titlu plansa :

arh. Sabin Raciu

02.2018

Amplasament :RO 19139574 - J12/3588/2006 str.Mircea Neamtu nr.24,mun.Timisoara jud Timis

tel .0722.482.906

Sef proiect Proiectat Desenat

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA FAZA

PL.NR.

PR./AN

DATA

SCARA

Beneficiar :

Verificat arh. Demidov Sergiu

136/ 2016

arh. Demidov Sergiu

arh. Sabin Raciu

Construire imobil S+P+5E+Er, locuinte si spa i cu o alta des na e,realizare accese noi (auto si pietonale),modernizare si amenajare parcela

Jud. Timis Mun. Timisoara Str. Mangalia nr.1 C.F. nr 424769

SC LMV SRL

POT maxim E2- E5 40% locuire

87,384

89.88

89.95

87,708

88,082 88,049

0.00

87,9288,073

86,444

87,416 87,419

87,275

87,409

87.69

87,344

90.60

87.1487,287

87,863

87,712

87,963

87.88

87,308

87,83

87.45 87.37

87.37 87.3987.48

87.30

87.34

87.33

87.34

87.23 87.23

87.27

87.27 87.34

87.51

87.30 87.28

87.28 87.26

87.39

87.23 87.19

87.17

87.27 87.26

87.1987.22 87.2587.26

87.33

87.70 87.55

87.82

87.77

87.75

87.89 87.45

87.4587.50

87.51 87.50

87.4987.42 87.32

87.45

87.52

87.40 87.46 87.51

87.50 87.44

87.37 87.41

87.42 87.49

87.4787.50 87.49

87.51

87.50 87.58

87.49 87.52

87.60

87.52

87.64 87.63 87.63

87.67 87.68

87.73

87.5687.59

87.60

87.65

87.75

87.86

87.83 87.91

87.84 87.47

87.55

88.05

88.58 88.06

87.56 87.64

87.70 87.71

87.6987.25 87.30

89.32

89.31

87.65

88.00

87.87

87.85 87.80 87.79

87.70 87.80

87.45

87.66

87.7787.63 87.67 87.66

87.61

87.51

87.64

6.00

16.35

12.15 34.50

25.00

25.80

9.50

23.15 21.15

2.00

35.307. 002.00

9.00 16.00

7.40 6.00

16.20

9.00

13.40 2.00

17.15 2.50

LEGENDA

Limita implantare construc i S+P+1E

Limita implantare construc i S+P+5E

Limita implantare construc i S+P+5E+Er

H max = 21 m

INDICI DE UTILIZARE A TERENULUI

POT maxim propus P+1E 50% func uni complementare locuirii

CUT maxim propus 3

BILANT TERITORIAL

% din SS mp

Spa i reziduale Curte neamenajata

20.0%175.5 mp

879 mp 879 mp100 %Total suprafata Spa i verzi amenajate

Pla orma betonata accese auto si pietonale

334 mp

15 %

% din SS mp

85 %

-- -

-- Func uni complementare (comert si birouri cu trafic redus)

Locuire

--

-

-

PROPUS

24.5 %

EXISTENTZONE FUNCTIONALE

100 %

330 mp

215 mp

38 %

37.5 %

30.0%264 mp

-

E2- E5 439.5 mp 50.0 %

Er 190.0 mp 21.6 %

P+1E

-- --

N

str. Budai Deleanu

Locuinta parter

Locuinta parter

Acces pietonal

S+P+1E

Acces auto parcare

subterana

S+P+5E+ER

S+P+5E

+6.50

+21.00

+18.00

str. Clabucet

Cimi r

ParcareLocuinte colec ve P+4E

Depozit parter

str. Mangalia Depozit parter

Depozit parter

Hotel S+P+4E+M 20 50

50 20

50 50

20 50

00 20

50 00

478000478000

477950477950

87,05488,055

87.90

88.02

LIM ITA DE PRO

PIETATE

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE SC. 1:250

Subsol -- 879 mp 100 %

351.6 mp 40.0 %

Zona pentru locuinte

Limita de propietate

Zona verde amenajata

Zona studiata

Zona func uni industriale/ depozitare

Zona cai ru ere/pietonale si amenajari aferente

Cimi r

Zona verde amenajata =264.0 mp

90,71

Locuinta parter

S+P+5E

REGLEMENTARI URBANISTICE A 03

1:250

Indicatori urbanis ci  pe  terenul  beneficiarului  conform  avizului  de  ini ere  nr. 02/23.02.2017: POTmax=50% (pentru func uni complementare P+1E), POTmax=40% (pentru func unea de locuire), CUTmax=3.00, regim de inal me maxim S+P+1E - S+P+5E+Er, H max cornisa=18m, Hmax=21.00. Se va respecta procentul de spa i verzi compacte de min 30%.

LIMITA PROPRIETATE, Profil Transversal 15 -lătime 23m 30 90 4 Re 4 & l = = ( Trotuar Bicicleta Zona verde Auto Auto Auto Auto Zpna verde Bicicleta Trotu: Zona „, parcari Protețtie 1.500" 1000 2.500 3.500 3.000 3.000 3.500 "1.500" "1.500 1.000 1.000 23.000 LIMITA PROPRIETATE
  • P03 Layout

Atasament: P04.Edilitare.pdf

GSPublisherEngine 0.0.100.100

VLADAX CONSULTING

P.U.Z. Titlu proiect :

Titlu plansa :

arh. Sabin Raciu

02.2018

Amplasament :RO 19139574 - J12/3588/2006 str.Mircea Neamtu nr.24,mun.Timisoara jud Timis

tel .0722.482.906

Sef proiect

Proiectat/ Desenat

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA FAZA

PL.NR.

PR./AN

DATA

SCARA

Beneficiar :

Verificat

136/ 2016

Ing. Adrian Valea

arh. Sabin Raciu

Construire imobil S+P+5E+Er, locuinte si spa i cu o alta des na e,realizare accese noi (auto si pietonale),modernizare si amenajare parcela

Jud. Timis Mun. Timisoara Str. Mangalia nr.1 C.F. nr 424769

SC LMV SRL

Ing. Sorin Boruga

Dezvoltarea echiparii edilitare

Alimentarea cu apa potabila si de incendiu Alimentarea cu apa se va realiza in sistem centralizat . Canalizarea, evacuarea apelor menajere si meteorice Canalizarea se va realiza in sistem centralizat. Apele pluviale cazute pe acoperis aflate in zona de studiu, vor fi colectate prin sisteme de colectare specifice  teraselor  si  re nute pe  parcela. Apele pluviale cazute pe suprafata drumurilor de acces in zona studiata, vor fi colectate prin rigole betonate deschise, amplasate in lateralul drumurilor, vor fi conduse intr- un bazin de reten e, dupa ce au fost procesate printr-un separator de hidrocarburi si produse petroliere. Apele pluviale cazute pe zonele verzi se vor infiltra in sol Asigurarea cu energie electrica Alimentarea cu energie electrica se va face din retea existenta in zona, prin bransament subteran. Pentru alimentarea noilor consumatori se impune revizuiurea bransamentului existent. Echiparea cu retele de telecomunica i Pentru viitoarea dezvoltare a zonei de locuinte si func uni  mixte  se preconizeaza realizarea unei amplificari  a  centralei  telefonice  din  zona, iar printr-un cablu telefonic subteran se preiau noii abona . Alimentarea cu gaze naturale Alimentarea cu gaz metan a consumatorilor se va realiza in viitor prin racordarea la reteaua de gaz existenta pe amplasament. Asigurarea cu energie termica Energia termica necesara pentru incalzirea cladirilor si a celorlalte spa i cat si pentru preparea apei calde menajere, va fi  asigurata  de  cazane  de  incalzire proprii fiecarei construc i. Deseurile menajere Colectarea si depozitarea deseurilor menajere se va face controlat in cadrul cladirii de pe proprietate, în recipiente cu capac/ europubele, rezistente pentru depozitarea exterioara a deseurilor menajere, urmând a fi evacuate periodic la pla orma  (groapa de gunoi) autorizata a localita i, prin colectarea de catre o firma specializata (SC. RETIM SA), în baza unui contract.

APA

CANAL

ELECTRICITATE

GAZ GAZ

CANAL

APA

PLAN PROPUNERE ECHIPARE EDILITARA SC. 1:250

LEGENDA

Limita de proprietate

Zona studiata

Retele electrice Retea gaz Retea canalizare

Retea apa rece

1

2

3

4

5

6

APA APA A

PA A PA AP

A AP A APA

APA A PA A

PA AP A AP

A APA APA A

PA A PA

APA APA A

PA APA A

PA APA A

PA APA A

PA APA A

PA APA

APA A PA

APA A PA

APA A PA

APA A PA

APA A PA

APA APA A

PA APA A

PA APA A

PA APA A

PA APA A

PA APA

APA A PA

APA A PA

APA A PA

APA APA

APA APA

APA APA

APA

CANAL

CANAL CANAL

CANAL CANAL

CANAL CANAL

CANAL CANAL

CANAL CANAL

CANAL CANAL

CANAL CANAL

CANAL CANAL

CANAL CANAL

CANAL CANAL

CANAL CANAL

CANAL CANAL

CANAL CANAL

CANAL CANAL

CANAL CANAL

CANAL CANAL

CANAL CANAL

CANAL

CAN AL

CAN AL

CAN AL

CAN AL

CAN AL

CAN AL

CAN AL

CAN AL

CAN AL

CAN AL

CAN AL

CAN AL

CAN AL

CAN AL

CAN AL

CAN AL

CAN AL

CAN AL

CAN AL

CANAL CANAL

CANAL CANAL

CANAL CANAL

CANAL CANAL

CANAL CANAL

CA N

AL CA

N AL

CA N

AL CA

N AL

CA N

AL CA

N AL

87,384

87,054 88,036

89.88

89.95

87,708

88,082 88,049

0.00

88,055 87,9288,073

86,444

87,416 87,419

87,409

87.69

87,344

90.60

87.1487,287

87,863

87,712

87,963

87.88

87,308

87,83

87.45 87.37

87.37 87.3987.30

87.34

87.33

87.34

87.23 87.27

87.27

87.51

87.30 87.28

87.28 87.26

87.39

87.23 87.19

87.17

87.27 87.1987.22

87.2587.26 87.33

87.70 87.55

87.77

87.75

87.89 87.45

87.45 87.50

87.51 87.50

87.4987.42 87.32

87.45

87.52

87.40 87.46 87.51

87.50 87.44

87.4787.50 87.49

87.51

87.50 87.58

87.52

87.60

87.52

87.64 87.63 87.63

87.67 87.68

87.73

87.5687.59

87.60

87.65

87.75

87.86

87.83 87.91

87.84 87.47

87.55

87.82 88.05

88.58 88.06

87.56 87.64

87.70 87.71

87.69

89.32

89.31

88.67 87.65

87.68

87.85

87.90

88.02

88.00 87.85 87.80 87.79

87.70 87.80

87.57

87.45

87.66

87.7787.63 87.67 87.66

87.6187.64

34.50

35.30

21.15

2.00

23.15

25.80

9.50

25.00

6.00

16.35

12.15

str. Budai Deleanu

Locuinta parter

Locuinta parter

S+P+1E S+P+5E+ER S+P+5E

6.50

21.00

18.00

str. Clabucet

Cimi r

ParcareLocuinte colec ve P+4E

Depozit parter

str. Mangalia Depozit parter

Depozit parter

Hotel S+P+4E+M 20 50

50

20 50

00

478000

477950

90,716

87.88 87.94

S+P+5E

Firida bransament electrice

TGD

Firida bransament

gaz

Racord canalizare

Racord apa

APA APA

APA

GAZ G AZ GA

Z GAZ GAZ G

AZ GA Z GAZ

GAZ G AZ GA

Z GAZ GAZ G

AZ GA Z GAZ

GAZ G AZ GA

Z GAZ GAZ G

AZ GA Z GAZ

GAZ G AZ GA

Z GAZ GAZ G

AZ GA Z GAZGAZ

GAZ G AZ GA

Z GAZ GAZ G

AZ GA Z GAZ

GAZ G AZ GA

Z

GAZ GAZ

GAZ GAZ

GAZ GAZ

ELECTRICIT ATE E

LECTRICITA TE EL

ECTRICITA TE EL

ECTRICITA TE EL

ECTRICITA TE EL

ECTRICITA TE EL

ECTRICITA TE EL

ECTRICITA TE

ELECTRICIT ATE E

LECTRICITA TE EL

ECTRICITA TE EL

ECTRICITA TE

ELECTRICIT ATE E

LECTRICITA TE EL

ECTRICITA TE EL

ECTRICITA TE

ELECTRICIT ATE E

LECTRICITA TE EL

ECTRICITA TE EL

ECTRICITA TE EL

ECTRICITA TE EL

ECTRICITA TE EL

ECTRICITA TE EL

ECTRICITA TE

ELECTRICIT ATE E

LECTRICITA TE EL

ECTRICITA TE

A 04INSTALATII EDILITARE

1:250

  • P04.Edilitare

Atasament: P05.Obiective_de_utiltiate__publica.pdf

GSPublisherEngine 0.0.100.100

VLADAX CONSULTING

P.U.Z. Titlu proiect :

Titlu plansa :

arh. Sabin Raciu

02.2018

Amplasament :RO 19139574 - J12/3588/2006 str.Mircea Neamtu nr.24,mun.Timisoara jud Timis

tel .0722.482.906

Sef proiect Proiectat Desenat

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA FAZA

PL.NR.

PR./AN

DATA

SCARA

Beneficiar :

Verificat arh. Demidov Sergiu

136/ 2016

arh. Demidov Sergiu

arh. Sabin Raciu

Construire imobil S+P+5E+Er, locuinte si spa i cu o alta des na e,realizare accese noi (auto si pietonale),modernizare si amenajare parcela

Jud. Timis Mun. Timisoara Str. Mangalia nr.1 C.F. nr 424769

SC LMV SRL

LEGENDA STATII DE TRANSPORT IN COMUN

SUPERMARKETURI

PARCURI/ ZONE VERZI

CIMITIR

ST R.

T RA

N SI

LV AN

IA

15

B 9

4

A 2

STR. BRAN 3

B

6

B

13

A

11

B

C

A

B

INTR. POGONICI1

A

platf. beton

ST R.

C LA

BU CE

T

centrala termica

A

B

7

centrala termica

B 2

A

ST R.

C LA

BU CE

T

hala reparatii

birouri

6

A

6

B

B

9

3

4

birouri

rampa

atelier

A

atelier

1

hala reparatii

statie peco

birouri

5

12

4

A

STR. VLAS IEI

B

9

post trafo

13

11

radio

2 B

parcare

B

8

1 ALEEA CETI

NEI

B

statie peco birouri

STR. P RAHOV

A

A

ST R.

T RA

N SI

LV AN

IA

3

B

15

8

5

6 7

7A

1

28

STR. CRIZANTEM ELO

R 4

3

2

post trafo

A

15 10

A

STR. SM EU

RISU LU

I

B

2A

B32

4 B

ALEEA GO RUNULUI

A

41 39 37

35 3 3

STR. BUD AI DELEA

NU

26 24

22 20

terasa

31

terasa

29 27 25

18 16

14

B 1-

3

A

administratie cimitir

1

1-3

STR. R USU S

IRIAN U

43

102 100

79

37

2

98 94 96

90 92

crama

3

post trafo

A

post trafo B

1

3

parcare

2 2A

23

STR. M AN

G ALIA

1

STR. BU DAI DEL

EANU

atelier

23

21

1719 15

13 11 9

laborator

7

5

77

131 129

127

punct termic

post trafo

post trafo

125

CA LE

A SA

G U

LU I

S.C Garofita S.A.

hala industriala

75

magazin

STR. CIPRI

AN P ORUM

BESC U

123

S.C.Garofita S.A.

terasa

121

110

73

birouri si magazin

magazin

71

atelier

ateliere

69

birouri S.C. Contesa birouri si magazin

birouri

birouri

birouri

(STR. PRISLOP)

3 5

1A

1

2

17 15

21 19

36

38

40

5

atelier

9

7

9A

14 16

10

6 8

12

12A

11

STR. CRIZANTEM ELO

R 18

20

13

22

24

atelier

atelier atelier

atelier

9

13 11

15

26

30

28

32

34

post trafo

piv

terasa

21

19

17

23

23A

24

Reuniunea Humanitas

27

29

31A

31

25

26

28

STR. M ANGALIA

36

30

32 34

33

38

1-3

STR. M ANGALIA

5A 5

7

14 12

STR. M ANGALIA

10

14

16

12

10 8

STR. BUD AI DELEA

NU

6

4 2

3

3

1

5

3

18

20

22

9 parcare

11

13

15

parcare

7

magazin

8

m agazin

sediu

9

7

13 11

15

gang

10

STR. PLATANILO R

10

12 ma ga

zin

19

ma ga

zin

21

STR. IULIU M ANIU (STR. RESITA)

17

12

14

parcare gan g

16

grup

atelier

PIATA IULIU MANIU STR. DR. P. V. UNGUREANU \N (STR. PRISLOP)

B- DU

L 16

D EC

EM BR

IE 1

98 9

65

S.C.Teo Company S.R.L.

1

65

63

atelier

1

2

gan g

4

gang

61

gang

54

gang

52

57

59

6

birouri

atelier productie

Casa \nrugaciune

8

Branco

Tre ts

Fra nci

sc

spalatorie ha

la

ind us

tria la

50 B UL

EV AR

DU L

16 D

EC EM

BR IE

1 98

9

rampa

grup sanitar

48 /1

sect ie

I.T.Ratt

S.C.Kandia S.A.

Simpo Mobila magazin

25A 23

gan g

18

18

SC Kandia SAS.C.Kandia S.A

11

R 300.00

Magazin Lidl

R 300.00

LEGENDA

LEGENDA

TRAMA STRADALA EXISTENTA

SITUL STUDIAT

LOCUINTE INDIVIDUALE PARTER

LOCUINTE INDIVIDUALE P+1E, P+M

LOCUINTE COLECTIVE P+4E, P+8E

SPATII COMERCIALE, SERVICII

CIMITIR

FOND CONSTRUIT EXISTENT

SPATIU NECONSTRUIT

HOTEL

PARCARE

ZONA REZIDENTIALA CU LOCUIRE COLECTIVA PREDOMINANTA ZONA REZIDENTIALA CU LOCUIRE INDIVIDUALA PREDOMINANTA

SITUL STUDIAT

Conform prevederilor Noului PUG, zona studiata face parte din M1- ZONA MIXTA CU REGIM DE CONSTRUIRE INCHIS, ADIACENTA PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC (conform plansa U02 Zonificarea propusa). Conform MASTERPLAN-ului, amplasamentul studiat se incadreaza la POLITICA 6 “Marirea fondului de locuinte si cresterea calita i locuirii”, PROGRAM 1 “cresterea calita i mediului locuit in car erele reziden ale”

ANALIZA FUNCTIUNI SC.1:1000

STUDIU PLIN GOL SC. 1:1000

ANALIZA CVARTAL

N

PUNCTE TRAFO, ANEXE, GARAJE OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA A 05

1:1000

Cvartalul studiat este delimitat de str. Budai Deleanu (Nord), str. Transilvania (Vest), str. Vulturilor (Sud) si Cimi rul  calea  Sagului  (Est). Func unea dominanta prezenta in acest cvartal este locuirea colec va, aceasta fiind complementata de locuire individuala si de func uni comerciale complementare locuirii (bijuterie, biro ca, comert cu materiale de construc i, salon de coafura, service imprimante si calculatoare, showroom electronice, etc.) vis-a-vis de parcela studiata exista o parcare publica si in imediata apropiere a acesteia exista o zona verde care deserveste tot cvartalul (Parcul Clabucet). De asemenea, vis-a-vis de parcela, pe strada Budai Deleanu, se afla Hotelul Ambasador, acesta ac onand ca dominanta pe ver cala pe str. Budai Deleanu. Ca ins tu i de  invatamant, cea mai apropiata scoala este Liceul Pen costal Logos si Scoala generala 27. Situl Beneficiaza de apropierea de mijloacele de transport in comun existente pe str. Budai Deleanu si pe b-dul Dambovita si de Supermarketurile Lidl si Kaufland din apropiere.

O
i (a > pd TR LA . ore _ : Ca sr i , : ai a - sai A A SE d > SIL PR i iuti A E _—— i E Fa = 9), Area be VI | x at E
  • P05.Obiective de utiltiate publica