keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 560/30.10.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza DALI si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare corp cladire scoala D.+P.+2E.(inlocuire acoperis nou) din Timisoara, str. Regele Carol, nr. 11 colt cu str. Dragalina, nr. 8"

30.10.2018

Hotararea Consiliului Local 560/30.10.2018
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza DALI si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare corp cladire scoala D.+P.+2E.(inlocuire acoperis nou) din Timisoara, str. Regele Carol, nr. 11 colt cu str. Dragalina, nr. 8"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 25122/26.10.2018 - privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC 2018 - 25122/26.10.2018 - al Biroului Constructii - Instalatii din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 26.10.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 25112/26.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având in vedere Fisa Tehnica nr. 53/05.09.2018 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii, emisa de Comisia Tehnico-Economica;
Având in vedere Programul de Dezvoltare 2018, Investitii, cap. 65.02.04.02- Invatamint secundar superior;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 421/13.09.2018 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2018;
In baza prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba documentaţia tehnico-economica elaborata la faza DALI, pentru investiţia "Reabilitare corp cladire scoala D.+P.+2E.(inlocuire acoperis nou) din Timisoara, str. Regele Carol, nr. 11 colt cu str. Dragalina, nr. 8" intocmită de S.C. ŤBau Proiectť S.R.L.

Art. 2: Se aproba indicatorii tehnico-economici - faza DALI, pentru proiectul "Reabilitare corp cladire scoala D.+P.+2E.(inlocuire acoperis nou) din Timisoara, str. Regele Carol, nr. 11 colt cu str. Dragalina, nr. 8" prevazuti in ANEXA 1.

Art. 3: Se aproba descrierea sumara a investitiei pentru proiectul "Reabilitare corp cladire scoala D.+P.+2E.(inlocuire acoperis nou) din Timisoara, str. Regele Carol, nr. 11 colt cu str. Dragalina, nr. 8" prevazuta in ANEXA 2.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Contructii-Instalatii din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultura;
- Biroului Constructii-Instalatii;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR. SC 2018 – ....

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza DALI si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul “Reabilitare corp cladire scoala

D.+P.+2E.(inlocuire acoperis nou) din Timisoara, str. Regele Carol, nr. 11 colt cu str. Dragalina, nr. 8”

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC2018-

……………., a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții “Reabilitare corp cladire scoala D.+P.+2E.(inlocuire acoperis nou) din Timisoara, str. Regele Carol, nr. 11 colt cu str. Dragalina, nr. 8”, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico- economici(Anexa 1) și a descrierii sumare a investiției propuse prin proiect(Anexa 2).

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie a fost elaborata cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. Emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico - economică nr. 2628/2018 - “Reabilitare corp cladire scoala D.+P.+2E.(inlocuire acoperis nou) din Timisoara, str. Regele Carol, nr. 11 colt cu str. Dragalina, nr. 8” - elaborata de prestatorul serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului - SC „Bau Proiect” SRL in baza contractului de proiectare nr. 55/07.05.2018.

În concluzie, prin Proiectul nr. 2628/2018 - “Reabilitare corp cladire scoala D.+P.+2E.(inlocuire acoperis nou) din Timisoara, str. Regele Carol, nr. 11 colt cu str. Dragalina, nr. 8” faza DALI, s-au stabilit următoarele: - valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general, ca fiind de 7.548.051,39 lei (inclusiv TVA), din care C+M are valoarea de 6.225.151,60 lei (inclusiv TVA); - indicatorii tehnico - economici rezultați în urma elaborării D.A.L.I., conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate; - Descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul Raport de specialitate. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici – Anexa 1 și a descrierii sumare a investiției – Anexa 2, pentru proiectul “Reabilitare corp cladire scoala D.+P.+2E.(inlocuire acoperis nou) din Timisoara, str. Regele Carol, nr. 11 colt cu str. Dragalina, nr. 8”, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. ADMINISTRATOR PUBLIC, ROBERT KRISTOF SEF BIROU, CONSTANTIN PASCU CONSILIER, PAULIEAN GAMA

Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: R.Carol,11-Anexa_2-Descr._Inv..pdf

ANEXA 2 LA HOTĂRÎREA NR: ici SOCIETATEA COMERCIALA DE PROIECTARI BAU. PROIECT str. i. Mernatanu nr.3733/355 din 30.01.1392 cui. R1802622 cont: - ACR Timiş tel, fax: 02565-201953; 0744-532642, 0745-647532 ; 0746-013610 e-mail: bauf&mail.dnttra.ro; DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII Data elaborarii documentatiei: 08.06.2018 SC BAU PROIECT SRL

SOCIETATEA COMERCIALA DE PROIECTARI BAU. PROIECT nr.6 TIMISOARA: nr../35/355 din 30.01.1392 cui. RI80ZB22 cant: - BCR Timiş tel,fax: 0256-201853; 0744-532642; D745-647532 ; 3610 email: RD li FOAIE DE CAPĂT Denumire lucrare: REABILITARE CORP SCOALA D+P+2E Faza: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII Amplasament: Municipiul TIMISOARA, judeţul TIMIS str. Regele Carol nr. 11, colt cu str. Dragalina nr. 8 CF 425407-C1-U2 Timisoara Titularul investiţiei: MUNICIPIUL TIMISOARA Beneficiarul investiţiei: MUNICIPIUL TIMISOARA Ordonator de credite: MUNICIPIUL TIMISOARA Numar proiect.: 2628/2018 Elaboratorul doc.: SC BAU PROIECT SRL Timişoara Str. losif Nemoianu nr. 6a Data elaborarii doc.: 08.06.2018 Numar si data contract: 55/07.05.2018 SC BAU PROIECT SRL

SOCIETATEA COMERCIALA DE PROIECTARI BAU. PROIECT str. |. Wermgianu nr.BA TIMISOARA: nr.47/35/355 din 30.01.1392 cui. R1802622 cont: ROTIRNCHOZ243043238420001 - BCR Timiş tel, fax: 0256-201953; 0744-532642; 0745-647532 ; 740-013516 e-mait: baufbrdstm.ro | m PROIE 2D DECLARATIE DE CONFORMITATE Noi, S.C. BAU PROIECT S.R.L., cu sediul in municipiul Timisoara, str. losif Nemoianu, nr.GA inmatriculat la Registrul Comertului Timis cu J35/355/1992, avand CIF RO 1802622, declaram. pe proprie raspundere, ca serviciul prestat catre beneficiarul Primaria Municipiului Timisoara la proiectul nr.2628/2018 "REABILITARE CORP SCOALA D+P+2E"din Timisoara, str. Regele Carol nr. 11, colt cu str. Dragalina nr. 8, CF 425407-C1-U2 Timisoara la care se refera aceasta declaratie, este in conformitate cu prevederile normelor si normativelor de specialitate in vigoare. Timisoara, Data: 08.08.2018 SC BAU PROIECT SRL

SOCIETATEA COMERCIALA DE PROIECTARI BAU. PROIECT termaianu nr.8A TIMISOARA: nr.4/35/355 din 30.01.1832 cui. R1802623 cont: ROT1RNCBI249045238420001 - BCR Timiş tel fax: 0256-201853; 0744-532642; 0745-547532 , D740-013810 e-mail: baufomail.dnttm.ro; 2D Arhitectura : Sef proiect: Arh. Crasovan Marius Rezistenta : ing. Chivu Aurelianf Ing. Stefancu Anca, Ing. lenei Tunde Ing. Dinea Nicusor . Tepele Rafael Instalatii : Expertiza tehnica : SC BAU PROIECT SRL

SOCIETATEA COMERCIALA DE PROIECTARII BAU. PROIECT str. Memoianu nr.âA TIMISOARA: nr.J735/355 din 30.01.1992 cui. R1802622 cont: ROT1RNCBOZ43043238420001 - BCR Timiş tel,fax: 0256-201953; 0744-532642: D745-6475232 ; 0740-013810 e-mail: baufordstm.ro 2 BORDEROU PIESE SCRISE SI PIESE DESENATE Capitolul A - PIESE SCRISE i. Foaie de capat II. Declaratie de conformitate III. Lista de responsabilitati IV. Borderou piese scrise si piese desenate V. DALI conform HG907/2016 1. Date generale ale investitiei 1.1. Denumirea obiectivului de investitii 1.2. Ordonator principal de credite/investitor 1.3. Ordonator de credite (secundaritertiar) 1.4. Beneficiarul investitiei 1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii 2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventie 2.1. Prezentarea contextului 2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei SC BAU PROIECT SRL 5

3. Descrierea constructiei existente 3.1. Particularitati ale amplasamentului 3.2 Regimul juridic 3.3 Caracteristici tehnice si parametrii specifici 3.4 Analiza starii constructiei 3.5. Starea tehnica, din punct de vedere al asigurarii cerintelor 4. Concluziile expertizei tehnice 5. Identificarea scenariilor si analiza detaliata 5.1. Solutia tehnica din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional arhitectural, si economic 5.2. Necesarul de utilitati rezultate 5.3. Durata de realizare si etapele principale 5.4. Costurile estimative ale investitiei 5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei 5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii 6. Scenariul tehnico-economic optim recomandat 6.1. Comparatia scenariilor propuse 6.2. Selectarea si justificarea scenariului recomandat 6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei 6.4 Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice 6.5 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice 7. Urbanism, acorduri si avize VI. Anexe 1. Expertiza tehnica 2. Documentatie economica SC BAU PROIECT SRL

Capitolul B. PIESE DESENATE ARHITECTURA Plan de Situatie 01-A Plan releveu demisol 02-A Plan releveu parter 03-A Plan releveu etaj 1 04-A Plan releveu etaj 2 05-A Sectiune transversala - existent 08-A Fatada principala - existent 07-A Fatada posterioara - existent 08-A Fatada laterala dreapta - existent 09-A Fatada laterala stanga - existent 10-A Plan demisol - propus 11-A Plan parter - propus 12-A Plan etaj 1 - propus 13-A Plan etaj 2 - propus 14-A Sectiune transversala - propus 15-A Fatada principala - propus 16-A Fatada posterioara - propus 17-A Fatada laterala dreapta - propus 18-A Fatada laterala stanga - propus 19-A REZISTENTA Plan cofraj armare plansee aferente scarii noi din b.a. 01-R Plan cofraj armare rampe scara noua b.a. 02-R Plan c.a. stalp demisol cu fundatie si grinzi sustinere scara noua 03-R Plan cofraj armare cadru beton C1 04-R Plan sarpanta existenta releveu - sectiuni 05-R Plan paletaj inferior sarpanta propunere 06&-R Plan sarpanta propunere, sectiuni 07-R Detalii imbinare elemente sarpanta 08-R INSTALATII ELECTRICE Instalatii electrice - prize demisol 01-IE Instalatii electrice - iluminat si semnalizare demisol 02 - IE Instalatii electrice - prize parter 03-IE Instalatii electrice - iluminat si semnalizare parter 04 - IE Instalatii electrice - prize etaj 1 05-IE SC BAU PROIECT SRL

Instalatii electrice - iluminat si semnalizare etaj 1 06 - IE Instalatii electrice - prize etaj 2 07 -IE Instalatii electrice - iluminat si semnalizare etaj 2 08-IE INSTALATII SANITARE Instalatii sanitare - Plan demisol 01-18 Instalatii sanitare - Plan parter 02 - IS Instalatii sanitare - Plan etaj 1 03 - IS Instalatii sanitare - Plan etaj 2 04 -1S Instalatii sanitare - Schema functionala 05 - IS INSTALATII TERMICE Instalatii termice - Plan demisol 01-1T Instalatii termice - Plan parter 02- IT Instalatii termice - Plan etaj 1 03- IT Instalatii termice - Plan etaj 2 04- IT INTOCMIT, vanMarius 1955 ROEA ___ TIMISOARA ERIE AZ aL rara ““BTRuli IG8IF NEMOIANU NR, Ba ESTE TEEN SC BAU PROIECT SRL

SOCIETATEA COMERCIALA DE PROIECTARI BAU. PROIECT str. Nemoianu nr.BA TIMISOARA: nr.1/35/355 din 30.01.1992 cui. R1802622 cont: ROTIRNCBO249043238420001 - BCR Timiş telfax: 0256-201853; 0744-532642; D745-847532 ; e-mail: baufimaii.dnttm.ro, DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII conform HG 907/2016 BIECTIVUL D| 1.1 Denumire obiectivului de investitii REABILITARE CORP SCOALA D+P+2E Amplasament : Municipiul TIMISOARA, judeţul TIMIS str. Regele Carol nr. 11, colt cu str. Dragalina nr. 8 CF 425407-C1-U2 Timisoara 1.2 Ordonator principal de credite/investitor: MUNICIPIUL TIMISOARA 1,3 Ordonator de credite (secundaritertiar): Nu este cazul 1.4 Beneficiarul investiţiei: MUNICIPIUL TIMISOARA 1.5 Elaboratorul doc.: SC BAU PROIECT SRL Timişoara Str. losif Nemoianu nr. 6 Proiect numarul: 2628/2018 Faza: D.A. L.l. SC BAU PROIECT SRL

"SI NECESITATEA .. /ENTII | 2.1 Prezentarea contextului Elaborarea documentatiei pentru realizarea obiectivului de investitii "Expetizare+DALI+PT Reabilitare corp scoala D+P+2E (inlocuire acoperis nou) din Timisoara, str. Regele Carol nr. 11, colt cu str. Dragalina nr. 8 in CF pe hartie” este prevazuta in Programul de Dezvoltare Investitii "Invatamant secundar, superior / C65.02.04.02 conform referatului cu nr. SC2017-25001/09.10.2017". Cadrul legislativ la elaborarea documentatiei tehnice si economice va respecta: Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicata cu modificarile si compleratile ulterioare; HG nr. 907/2016 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnicoeconomice aferente investitiilor ublice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii si lucrari de interventii; HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, actualizata; HCL nr. 455/10.10.2014 privind aprobarea Regulamentului privind identitatea cormatica a cladirilor din Municipiul Timisoara; HG nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitatea a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor; HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare; HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice, actualizata; Ordinul comun al MDLPL nr. 1299/09.10.2008 si al ISC nr. 1620/10.10.2008; Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, completata si modificata de Ordonanta nr. 80/2016; Hotarare nr. 395/02.06.2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica / acordului cadru din Legea nr. 95/2016 privind achizitiile publice; Anexa la HGR nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor; Legea nr. 50/1881 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata si actualizata; Normativul NP 068-2002 "Normativ pentru proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare"; SC BAU PROIECT SRL 10

e Normativul P118/1-1999 "Normativ pentru siguranta la foc a constructiilor"; « NP 010-1997 "Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru scoli si licee". 2.2 Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficentelor Conform referatului facut de catre Serviciul Scoli cu Nr. 26904/30.10.2017, s-au constatat urmatoarele: imobilul corp cladire scoala D+P+2E din Timisoara, str. Regele Carol nr. 11, colt cu str. Dragalina nr. 8, pozitionat in zona losefin din Timisoara, cladire in care functioneaza Liceul de Arte Plastice, a ajuns intr-o stare avansata de degradare si prezinta un real pericol atat pentru trecatori, cat si pentru elevii acestuia. e In urma calamitatilor naturalece au avut loc in Timisoara la data de 17.09.2017, imobilul in cauza a suferit avarii importante, structura acoperisului fiind avariata in toalitate. Cladirea prezinta urmatoarele degradari: 1. Degradari structurale e Sarpanta din lemn este in mare parte distrusa de furtuna din septembrie 2017 e lgrasie la pereti e Planseul de la etajul Il si | sunt imbibati cu apa 2. Degradari nestructurale e Umezeală la planșeele peste etajele | și Il + Umezeală la pereții de la etajele | și ll e Pardoseli degradate la subsol, etaj | și etaj II e Învelitoarea din tablă plană este descompletată in proporție de 100% + Învelitoarea din țiglă solzi este descompletată in proporție de 25% e Igrasie la pereții de la subsol e Finisajele interioare (zugrăveli și tencuieli) sunt degradate e Finisajele exterioare, profilaturi (zugrăveli și tencuieli) sunt degradate in procent de 35% e Tâmplaria din lemn (uși și ferestre) este deteriorată Cauzele degradărilor sunt : a) Vechimea clădirii și lipsa de întreținere b) Furtuna din 15 septembrie 2017 c) Lipsa învelitorii din tablă a cauzat infiltrații majore ale apei pluviale SC BAU PROIECT SRE

d) Lipseșşte sistemul de colectare, dirijare și îndepărtare a apei pluviale e) Lipsa izolației hidrofuge verticale și orizontale la pereții de la subsol INSTALATII ELECTRICE Instalatia electrica a scolii este foarte veche, apreciata la peste 50 ani, considerand tipul protectiei conductorilor de aluminiu si al tuburilor de protectie utilizate. La subsol, este amplasata firida de bransament si tabloul general de distributie si contorizare al scolii. Din acest tablou se alimenteaza consumatorii imobilului, alimentati prin tablourile de nivel. Iluminatul pe holuri si in grupurile sanitare este realizat cu corpuri de iluminat fluorescente deteriorate si descompletate, nefiind asigurat nivelul de iluminare necesar.Sistemul de protectie este TN-C cu conductor de nul comun cu conductorul de protectie, nu exista protectii diferentiale pe circuitele de risc. Liceul nu dispune de iluminat de siguranta cu marcarea cailor de acces si iluminatul hidrantilor de incendiu. Instalatia de paratrasnet este deteriorata. In domeniul curentilor slabi, scoala nu dispune de instalatie antiefractie si instalatie PSI. Reteaua de telefonie si reteaua de voce/fdate nu corespunde necesitatilor optime de functionare, instalatia de sonorizare este nefunctionala. Din punct de vedere al consumului energetic prezent si de perspectiva, imobilului ii revenine o putere instalata/de calcul Pi/Pmsa=200/120 kW, Pivital=30kW. Principalele receptoare aferente imobilului sunt: ascensor, birotica, instalatii de forta, pompe si instalatii de iluminat. Consumatorul nu solicita conditii speciale in asigurarea indicatorilor de siguranta in alimentarea cu energie electrica. Timpul maxim de intrerupere acceptat de consumator este cel necesar remedierii defectiunilor din instalatiile furnizorului. Instalatiile electrice proiectate sunt in aval de punctul de delimitare (masura) si cuprind instalatiile aferente constructiei. Echiparea spatiilor cu instalatiile electrice de distributie forta si iluminat necesare se face conform normelor în vigoare, în funcţie de specificul si destinatia spatiilor. Cladirea se prevede cu iluminat general si de siguranta de evacuare si alimentare de rezerva a consumatorilor vitali prin grup electrogen comandat prin AAR. Instalatiile de utilizare, de la punctul de delimitare spre consumator se vor executa prin grija consumatorului, care va intocmi si dosarul definitiv pentru instalatia de utilizare. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se propune a se realiza pe joasa tensiune dintr-un post de transformare prefabricat 20/0,4 kV existent sau proiectat in apropiere sau din instalatiile de distributie de joasa tensiune ale S.C.ELECTRICA SA existente in zona. La limita de proprietate a amplasamentului fata de domeniul public, se propune montarea firidelor de distributie. Beneficiarul va asigura permanent accesul liber al personalului de exploatare al furnizorului de energie electrica, la firidele de distributie, blocurile de masura si protectie si tablourile de distributie si contorizare. SC BAU PROIECT SRL

Alimentarea cu energie electrica a imobilului nu face obiectul prezentei documentatii si se va asigura din sistemul energetic conform unui proiect elaborat de furnizorul SC ENEL ELECTRICA SA in care se va tine seama de puterea absorbita pe obiectiv in prezent si in perspectiva. INSTALATII SANITARE Alimentarea cu apa recemenajera a consumatorilor este realizata de la reteaua de apa a localitatii. In apropierea limitei de proprietate este realizat un bransament prevazut cu camin de apometru. Canalizarea apelor uzate menajere se face prin deversare gravitationala la reteaua de canalizare a localitatii. INSTALATII TERMICE Alimentarea cu energie termică se realizează de la Punctul Termic existent. Instalaţia de încălzire este în sistem bitubular cu distribuţie inferioară. Climatul termic interior este realizat cu corpuri de încălzire statice — radiatoare panou din tabla de otel cu racordare inferioara tip VKO Radiatoarele sunt echipate: - pe tur — cu robineţi termostatati pentru tur radiator - pe retur — cu detentoare colţar pentru retur radiator, cu posibilitatea de reglaj fin hidraulic a instalaţiei. - pe capăt de radiator: o la partea superioară, robineţi de aerisire manual, o la partea inferioară, robineţi de golire cu portfurtun. Conductele de agent termic de incalzire (tur si retur) care fac legatura de la centrala termica sunt pozate in tavan/sapa/perete. In situatia de fata, cladirea nu corespunde cerintelor de mediu si de exploatare. Avand in vedere ca aceasta cladire se afla intr-o zona cu o arhitectura deosebita, care ne aminteste de istoria acestui oras, reabilitarea acestui obectv va fi reprezentativa pentru cladirile aflate in zona, dar si pentru istoria locala. Lucrarile de reabilitare se vor realiza din fondurile bugetului local, realizarea find necesara si oportuna. Prin nerealizarea investitiei propuse imobilul se afla intr-un continuu proces de degradare, datorita infiltratiilor de la acoperisul degradat. Nerealizarea reabilitarii va duce la distrugerea completa a cladirii, care are o anumita valoare istorica si este un real pericol pentru oamenii care tranziteaza aceasta zona. Imagini fatade SC BAU PROIECT SRL

SC BAU PROIECT SRL

- a % p- O n O = a 2 < m O 0

E AU E DN N — ac % — O un o a a 2 < m o no Imagini Acoperis

SC BAU PROIECT SRL

lmagini finisaje interioare — = % O HI O a a 2 < m O mw

SC BAU PROIECT SRL

SC BAU PROIECT SRL

Imagini tamplarie, SC BAU PROIECT SRL

| | SC BAU PROIECT SRL

2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice Prin realizarea acestei investitii se doreste readucerea cladirii in stare optima de exploatare, conform cerintelor, si reconstituirea imaginii initiale a cladirii. Interventiile vor fi facute in spiritul intregii cladiri si intregii Zone in scopul de a pune la maxim in valoare potentialul, personalitatea, identitatea si substanta originara. SC BAU PROIECT SRL

3.1 Particularitati ale amplasamentului a) Descrierea amplasamentului Amplasamentul este situat in Timisoara, intravilan, intr-o zona cu functiunea de institutii si servicii publice, in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism faza PUG aprobat cu hotararea HCL 157/2002 prelungit prin HCL 107/2002. Corp cladire scoala compus din: - D+P+2E avand suprafata construita Sc=911mp; - Suprafata desfasurata Sd=2.800mp; - Suprafata terenului St = 3.745 mp b) Relatiile cu zonele invecinate Ansamblu construit este delimitat de doua strazi, str. Regele Carol respectiv str. General Dragalina si se desfasoara pe o suprafata de 3.745 mp. Accesul auto si pietonal se realizeaza din str. General Dragalina nr. 8. c) Datele seismice si climatice Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcatuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrisuri cu extindere la peste 100m adancime. Fundamentul cristalin- granitic se afla la cca 1400-1700 m adancime si este strabatut de o retea densa de micofalii (fracturi). Factorii climatici determina existenta unui climat temperat continental moderat, cu influente mediteraneene si oceanice, specific zonelor de campie din Campia Banatului. Conditiile climatice din zona pot fi sintetizate prin urmatorii parametrii: Temperatura aerului - Media lunara minima: -1,2 C in ianuarie Media lunara maxima: +21,5 C in iulie-august Temperature minima absoluta: - 35,53 C Temperature maxima absoluta: +42,5 C Precipitatii: media anuala: 600...700mm. Vantul:Cele mai frecvente sunt vanturile de nord-vest (13%) si cele de vest (9,8%), reflex al activitatii anticiclonului Azorelor, cu extensiune maxima in lunile de vara. In aprilie-mai, o frecventa mare o au si vanturile de sud (8,4% din total). Celelalte directii inregistreaza frecvente reduse. Cladirea este amplasata in zona seismica cu ag=0,209, iar perioada de colt a spectrului de raspuns seismic este Tc=0,7s. SC BAU PROIECT SRL.

d) Studii de teren Avand in vedere lucrarile de interventie, nu sunt necesare studii de teren. e) Situatia utilitatilor tehnico-edilitare Cladirea este racordata la toate utilitatile tehnico-edilitare: - Alimentare cu apa; - Alimentare cu energie electrica; - Alimentare cu gaz; - Alimentare cu agent termic; - Canalizare; - Comunicatii. f) Analiza vulnerabilitatii cauzate de factori de risc, antropici si naturali Avand in vedere schimbarile climatice din ultima perioada, exista anumite riscuri naturale ce pot avea efecte negative asupra cladirilor, cum ar fi furtuni sau vanturi puternice respectiv caderi masive de zapada. Noile standarde in domeniu tin seama de aceste fenomene si cladirile sunt pregatite sa le faca fata. g) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice sau situri arheologice Imobilul studiat se afla situat in Sit de Monumente Istorice "Vechiul Cartier losefin" - TM Il-s-B-06098. Interventiile vor fi facute in spiritul intregii cladiri si intregii zone in scopul de a pune la maxim in valoare potentialul, personalitatea, identitatea si substanta originara. 3.2 Regimul juridic a) Natura proprietatii Din punct de vedere juridic, parcela apartine Domeniului Public al Municipiului Timisoara, conform CF 425407-C1-U2 Timisoara, corp scoala D+P+2E cu 42%pci si 911/3745 mp teren construit si 667/3745 mp teren neconstruit.. Conform extrasului CF, terenul este liber de sarcini. b) Destinatia constructiei existente Cladirea studiata are folosinta actuala: Liceul de Arte Plastice Timisoara, conform CF anexat. Destinatia conform PUG: Zona de institutii si servicii publice. c) Includerea constructiei existente in listele monumentelor Imobilul studiat se afla situat in Sit de Monumente Istorice "Vechiul Cartier losefin" - TM 1l-s-B-06098. Interventiile vor fi facute in spiritul intregii cladiri si intregii zone in scopul de a pune la maxim in valoare potentialul, personalitatea, identitatea si substanta originara. SC BAU PROIECT SRL

d) Informatii extrase din documentatia de urbanism Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014 — Zona institutii si servicii publice. Imobilul studiat se afla in Sit de Monumente Istorice "Vechiul Cartier losefin" - TM II-s-B-06098 Se va respecta caracterul arhitectural al imobilului existent si al zonei, coerenta fatadelor cladirilor, cat si coerenta ansamblului. indiferent de natura interventiei (structurala, tehnic-edilitara, spatiala sau de imagine) ea va fi facuta in spiritul intregii cladiri si intregii zone in scopul de a pune la maxim in valoare potentialul, personalitatea, identitatea si substanta originara. In acest scop vor fi folosite tehnici si procedee reversibile. Vor fi evitate pe cat posibil tehnologiile betonului armat. Se vor respecta: L.114/96, Codul Civil, RLU, OMS 119/2014, HG 525/96; HCL 455/2014 si legislatia in vigoare. Utilitati existente in zona: apa, canal, electricitate, gaz. Circulatia pietonala si a vehiculelor, accese auto si parcaje necesare in zona: conform RLU. 3.3 Caracteristici tehnice si parametrii specifici a) Categoria si clasa de importanta Conform H.G. 766/1997 - privind calitatea in constructii - cladirea care se amenajeaza se incadreaza in categoria de importanta "C" (normala). Conform normativului P-100-1/2013 - privind clasele de importanta, imobilele se incadreaza in clasa Il de importanta, de importanta obisnuita. b) Cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz Imobilul studiat se afla situat in Sit de Monumente Istorice "Vechiul Cartier losefin" - TM Il-s-B-06098. Interventiile vor fi facute in spiritul intregii cladiri si intregii zone in scopul de a pune la maxim in valoare potentialul, personalitatea, identitatea si substanta originara. c) An/anilperioade de construire pentru fiecare corp de construcţie Imobilul a fost construit in anul.1946, în regim demisol + partert 2 etaje cu functiunea de cladire scoala. d) Suprafaţa construită Cladirea acoala, amplasat intravilan, în zona „Vechiului Cartier losefin” are o suprafata construita de 911mp. e) Suprafaţa construită desfăşurată Cladirea acoala, amplasat intravitan, în zona „Vechiului Cartier losefin” are o suprafata desfasurata de 3644mp. f) Valoarea de inventar a construcţiei; SC BAU PROIECT SRL

Valoarea de inventar a constructiei este de 7.534.013,96 lei. g) Alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente. Nu este cazul 3.4 Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice DATE GENERALE PRIVIND CONSTRUCTIA + Data execuției clădirii: 1946 e Numarul de niveluri: D+P+2E » Forma si dimensiunile in plan: cladirea in plan este sub forma de dreptunghiulare cu dimensiunile: 46,65 m x 17,35 m + Cladirea pastreaza in elevatie aceeasi configuratie. Înălțimea minima la streașină este de +12,60 m iar înălțimea la coamă +15,20 m. e Tipul structurii: zidărie de cărămidă nearmată (ZNA). + Tipul si materialele planșeului: bolțișoare și arce din cărămidă la planșeu peste subsol și bolțișoare din cărămidă și grinzi metalice la celelalte planșee. e Tipul și materialele acoperișului: acoperiş tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă și tablă plană. + Tipul si materialele de fundare: tip fâșie din zidărie de cărămidă. e Informațiile menţionate mai sus au fost colectate prin: - Planuri relevee - Vizualizarea clădirii de către expert - Fotografii + Clasa de importanță a clădirii este II conform P100-1/2008, categoria de importanță C conform HG 786/1997. + Clădirea este amplasată în zona seismică cu ag=0,20g. Perioada de colţ Tc=0.7sec. + Grupa de construcție A4. + Clădirea a fost executată pe baza unei documentații tehnice. STAREA FIZICA A CLADIRII. DEGRADARI Starea fizică a elementelor structurale și nestructurale: + Umezeală la planșeele peste etajele | și Il + Umezeală la pereții de la etajele | șilll - Pardoseli degradate la subsol, etaj | și etaj II + Scheletul șarpantei din lemn este descompletat cu elemente rupte și deplasate de la poziția inițiala din tablă plană este descompletată in proporție de 100% + Învelitoarea din țiglă solzi este descompletată in proporție de 25% SC BAU PROIECT SRL

+ lgrasie la pereții de la subsol + Finisajele interioare (zugrăveli și tencuieli) sunt degradate + Finisajele exterioare (zugrăveli și tencuieli) sunt degradate în procent de 35% + Tâmplaria din lemn (uși și ferestre) este deteriorată Cauzele degradărilor sunt: + Vechimea clădirii și lipsa de întreținere + Furtuna din 15 septembrie 2017 + Lipsa învelitorii din tablă a cauzat infiltrații majore ale apei pluviale + Lipsește sistemul de colectare, dirijare și îndepărtare a apei pluviale Lipsa izolaţiei hidrofuge verticale și orizontale la pereții de la subsol 3.5 Starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, potrivit legii A. REZISTENTA SI STABILIȚATE Cladirea va fi in regim de inaltime .D + P+2E Cladirea a fost proiectata si utilizata pentru spatii educationale. Are structura realizata din pereti din zidărie de cărămidă plină cu grosimea de 30+70cm la exterior și 40+60 cm la interior; pereții sunt dispuși pe cele două direcții principale. Planșeele sunt din bolţișoare și arce din cărămidă la planșeu peste subsol și bolțișoare din cărămidă şi grinzi metalice la celelalte planșee. Planșeele descarcă preponderent pe pereții longitudinali. Acoperisul este tip sarpanta din lemn ecarisat. Calitatea legăturii între pereţi la colțuri, ramificații și intersecții este satisfăcătoare. Structura s-a comportat bine la solicitarile verticale si orizontale. Elementele structurale verticale nu prezinta degradari vizibile. B. SIGURANTA IN EXPLOATARE Proiectul se va elabora cu respectarea Normativului privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta în exploatare NP068-02, care inlocuieste CE1-95,care prevede protectia utilizatorilor (inclusiv copii, persoane varstnice si persoane cu handicap) in timpul exploatarii unei cladiri si are in vedere: A. Siguranta circulatiei pietonale; B. Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate; C. Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii; D. Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere; E. Siguranta la intruziuni si efractii SC BAU PROIECT SRL

Pe langa prevederile prezentului normativ vor fi avute in vedere si prevederile normativelor: e NP 051 “Normativ pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent, la exigentele persoanelor cu handicap” , + NP 063 “Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scarilor pentru circulatia pietonala in constructii (inlocuieste STAS 2965)" + STAS 6131 “Constructii civile, industriale si agricole. Inaltimi de siguranta si alcatuirea parapetelor” + STAS 2453 "Ascensoare pentru cladiri. Ascensoare pentru persoane. Sarcini nominale si dimensiuni principale” e 1 7 “Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V ca. Si 1500V cc. " e STAS 2612 "Protectia impotriva electrocutarii. Limite admise” + STAS 12604 “Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale” e STAS 12604/4 “Protectia impotriva electrocutarii. Instalatii electrice fixe, Prescriptii“ e STAS 12604/5 “Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii de proiectare, executie si verificare” + STAS 11054 “Aparate electrice si electronice. Clase de protectie contra electrocutarii” e STAS 6646/1 “liuminatul artificial. Conditii pentru iluminatul in constructii civile si industriale” + STAS 6646/3 “Iluminatul artificial. Conditii generale pentru iluminatul în cladiri civile” + SR EN 60529 “Grade normale de protectie asigurate de carcase. Clasificare si metode de verificare” + ID 17 “Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea si receptionarea instalatiilor electrice în zone cu pericol de explozie” + 120 “Normativ privind protectia constructiilor impotriva traznetului” + 118 “Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de telecomunicatii” + 113 “Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire” » SR 1907/1 “instalatii de incalzire. Calculul necesarului de caldura. Prescriptii de calcul” + SR 19072 “instalatii de incalzire. Calculul necesarului de caldura. Temperaturi interioare conventionale de calcul” e 15 “ Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare” + 19 “Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor sanitare” e STAS 1478 "Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale. Prescriptii fundamentale de proiectare“ + STAS 1795 “Instalatii sanitare. Canalizare interioara.Prescriptii fundamentale de proiectare” SC BAU PROIECT SRL

+ C 90 “Normativ pentru descarcare ape uzate la retele exterioare de canalizare” e 1 6 “Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” » STAS 3317 "Gaze combustibile” + NGPM “Norme generale de Protectie a Muncii” e P 59 “Norme tehnice pentru reparatii capitale la cladiri” + GP 032 “Ghid privind executarea lucrarilor de intretinere si reparatii la cladiri si constructii speciale” P 130 “Norme metodologice privind urmarirea comportarii constructiilor, inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora” + P 118 “Normativ de siguranta la foc a constructiilor” A. Siguranţa circulaţiei pietonale Condiţia tehnică privind „Siguranţa circulaţiei pietonale”, presupune asigurarea protecţiei utilizatorilor, împotriva riscului de accidentare, în timpul deplasării pedestre, în interiorul clădirii (atât pe orizontală, cât şi pe verticală), precum şi în exteriorul * clădirilor, prin spaţiul pietonal aferent acestora (legătura dintre stradă şi clădire). Siguranţa cu privire la circulaţia exterioară clădirilor Nu este cazul. Siguranţa cu privire la circulaţia interioară Măsuri generale Traseele de circulaţie vor fi marcate distinct şi vizibil pentru diversele direcţii şi funcțiuni pentru localizarea acestora fără dificultate. Dimensionarea căilor de circulaţie a) Căile de circulaţie se dimensionează în funcţie de necesităţile funcţionale, tehnologice, gabaritele aparaturii şi echipamentelor, mobilare. b) În toate încăperile se va asigura lăţimea necesară trecerii cu căruciorul rulant: - min. 0,90 m pentru deplasare în linie dreaptă, - min. 1,00 m pentru întoarcere în unghi drept, - min. 1,50 m pentru manevră. c) Lăţimea liberă de. circulaţie, în încăperi şi pe coridoare, va fi stabilită corespunzător reglementărilor specifice, în funcţie de destinaţia clădirii, inclusiv pentru necesităţile persoanelor blocate în scaun rulant; SC BAU PROIECT SRL

- piesele de mobilier adiacente căilor de circulaţie, nu trebuie să prezinte colţuri, muchii ascuţite, sau alte surse de agățare, lovire, rănire; - traseele de circulaţie vor fi astfel dimensionate şi rezolvate, încât să existe posibilitatea de manevră a tărgilor, sicrielor, mobilelor voluminoase - lăţimea liberăa căii pietonale vafir | =150 m (în cazul în care nu este posibil, se admite o lăţime de min.1,00 m. asigurându se, la intersecţii şi la schimbare de direcţie, un spaţiu de min. 1,50x 1,50m pentru manevră scaun rulant) - căile de circulaţie normală în clădire (usi, coridoare, scări) vor servi şi pentru evacuarea în caz de incendiu, - lăţimea minimă a unui coridor prin care circula maxim 50 de persoane va fi de 1,00 m, d) Înaltimea libera: pe caile de circulaţie principale nu va fi mai mica de 2,50 m. Înaltimea libera în care se desfăşoară activităţi didactice va fi de minim 2,80 m acolo unde din considerente tehnologice nu se impun alte dimensiuni. e) Gabaritele de trecere prin golurile de usi se stabilesc în funcţie de destinaţia incaperii, gabaritele aparaturii și a mobilierului. Lăţimea libera a uşilor va fi de minim 0,80 m pentru a permite trecerea cu căruciorul rulant. Înaltimea libera a uşilor va fi de minim 2,04 m. Pe caile de evacuare, dimensiunile -uşilor se vor stabili în conformitate cu cerinţele de siguranţa la foc specifice. Caracteristicile elementelor de construcţie pe caile de circulaţie + Uşile o pe traseele de circulaţie vor fi vizibile, cu sisteme de acţionare simple fara risc de blocare şi nu vor avea praguri, o sensul de deschidere nu va limita sau impiedica circulația şi nu se vor lovi intre ele la deschiderea consecutiva, o sensul de deschidere a uşilor pe caile de evacuare va fi spre exterior. Pardoselile o să aiba suprafaţa plana, neteda, antiderapanta, o să fie la acelaşi nivel pe acelaşi etaj; eventualele denivelări fiind preluate prin trepte şi pante de max. 8% (trecere cu cărucior rulant), o să fie realizate din materiale rezistente la uzura care să nu producă praf sau scame şi să nu se deformeze la şocuri dinamice sau incarcari statice, o să fie uşor de intretinut şi să permită reparaţii rapide în caz de deteriorare locala, o să fie rezistente la acţiunea substanţelor chimice (dezinfectanti, solvenţi, reactivi etc.), SC BAU PROIECT SRL

o să file incombustibile în incaperi în care se lucrează cu flacăra libera sau materiale cu temperaturi ridicate, o să aiba pante de scurgere către recipienti de pardoseala în incaperile cu acumulări de apa (bai, dusuri, spaţii umede etc.), o să aiba un coeficient mic de conductibilitate termica şi electrica. + Pereţii o pereţii laterali cailor de circulaţie vor fi plani, netezi, fara asperităţi, bavuri, muchii tăioase sau alte surse de rănire, o se vor evita elementele ieşite din planul pereţilor care să producă senzaţia de lovire (grinzi, stâlpi, ghene de instalaţii), o suprafeţele vitrate din pereţi vor fi protejate la lovire pana la inaltimea de minim 0,90 - 1,00 m. Siguranţa cu privire la schimbarea de nivel - diferentele de nivel sub trei trepte vor fi rezolvate cu plan inclinat cu panta de max.8%; - la denivetări mai mari de 0,50 m se prevăd balustrade de protecţie conf STAS 6131, - inaltimea curenta a balustradelor h = 0,90 m; - ferestrele fara parapet sau cu parapetul sub 0,90 m ca şi suprafeţele de geam ale uşilor la mai mult de 0,50 m fata de sol se vor asigura cu balustrade de protecţie (h recomandat - 1,00 m). Siguranţa cu privire la deplasarea pe scari şi rampe. - pentru scări relaţia intre trepte şi contratrepte va fi: 2h + 1 = 62-64 cm; - dimensiuni uzuale h = 15-17 cm (min. 14 cm); | = 28-30 cm (max. 34 cm) STAS 2965; - latimi uzuale rampe - min. 1,20 m (impus de deplasarea persoanelor cu dificultăţi de mers); - pe caile de evacuare, scarile cu rampe curbe se vor utiliza cu respectarea normelor specifice de siguranta la foc. - scarile vor avea mana curenta (fixata pe balustrada sau perete) pe o singura parte in zacul rampelor cu latimi pana la 1.3m si pe ambele parti la rampe mai late. - balustradele scarilor la rampe si podeste sa fie alcatuite incat sa nu permita trecerea copiilor (distanta intre elemente max.10cm) si sa nu aiba elemente orizontale care sa permita catarerea (intre 0,12-0,6m de la partea inferioara) - mana curenta trebuie sa fie usor cuprinsa cu mana (diametru max.5cm) si sa nu prezinte risc de agatare sau ranire. - se vor evita îreptele cu nas sau deschise (fara contratreapta) - finisajul scarilor va fi realizat din materiale antiderapante. B. Siguranţa circulatiei cu mijloace mecanice. SC BAU PROIECT SRL

- Condiția tehnică privind „Siguranţa circulaţiei cu mijloace de transport mecanizate”, presupune protecţia utilizatorilor (inclusiv persoane cu handicap), împotriva riscului de accidentare în timpul deplasării cu ascensorul, sau scara rulantă Observatie — Numarul redus de nivele recomandat pentru scoli nu exclude echiparea acestora cu mijloace mecanizate de transport pe verticala, respectiv ascensoare. - Ascensoarele pentru persoane se alcatuiesc conform STAS 2453. - Numarul sau prevederea de ascensoare se vor stabili in functie de capacitatea scolii si de numarul de persoane deservite. - Ascensoarele pentru persoane la care au acces si persoanele cu handicap vor avea dimensiunile minime ale cabinei de 1.10 x 1.40 m si golul usii de acces la cabina de minim 0,80 m (pentru caruciorul rulant) - Viteza de deplasare nu va depasi 0.5m/sec iar pornirea si oprirea se va face fara socuri. - Platforma in fata ascensorului va fi de minim 1,5 x 2,40 m la dispunerea pe o latura si min. 1,50 x 3,30 m la dispunerea pe doua laturi a ascensoarelor. C. Siguranţa cu privire la instalatii. Siguranţa cu privire la instalaţii presupune conceperea şi executarea acestora astfel incat utilizatorii să fie protejaţi fata de riscurile de accidentare provocate fie din manevrarea greşita, fie din funcţionarea defectuoasa a acestora. Se vor respecta prevederile cuprinse în normativul privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţa în utilizare CE-1 cu precizările din normativul pentru scoli. Protecţia impotriva riscului de electrocutare a) Alimentarea cu energie electrica a aparatelor, echipamentelor electrice se va face cu respectarea condiţiilor de montaj indicate de furnizor sau adaptate normelor romaneşti în cazul în care acestea sunt mai severe, b) Tablourile electrice cu aparatele de comutare, siguranţa şi control se vor amplasa astfel incat să nu permită accesul la ele decât al personalului tehnic special instruit. c) Pentru echipamentele şi utilajele ce prezintă riscuri la manevrarea greşita se vor afişa la vedere instrucţiuni de folosire. d) Masurile de protecţie la atingerea directa a instalaţiilor electrice se vor alcătui conform normativului | 7. Protecţia impotriva riscului de arsura sau oparire a) Agenţii termici utilizaţi în secţiile clinice pentru incalzire, ventilare, climatizare vor îi de natura să nu producă accidente în caz de avarie. Temperatura pârtilor accesibile ale instalaţiilor va fi de max. 70* C. Temperatura apei calde menajere va fi de max. 60' C. SC BAU PROIECT SRL

b) In spaţiile tehnice (subsoluri, canale vizitabile, în staţiile de producere a energiei termice) conductele se vor marca prin simboluri şi culori distincte. c) Pentru instalațiile de incalzire se vor respecta instrucţiunile din normativul I 5. Protecţia impotriva riscului de explozie a) Toate instalaţiile ce folosesc agenţi sau fluide sub presiune vor fi prevăzute cu dispozitive de siguranţa pentru cazul cand presiunea se ridica peste paramelrii normali (supapa de siguranţa, tablouri de control şi alarmare, elemente de automatizare etc.). b) Dimensionarea şi amplasarea rezervoarelor de combustibili aferenţi centralelor termice se va face conform cu normativul | 13. c) Instalaţiile de gaze naturale cu componentele lor (trasee de distribuţie, staţii de reglare şi reducere presiune etc.) ca şi condiţiile pe care trebuie să le indeplineasca spaţiile în care sunt folosite trebuie să se conformeze normativului | - 6. Protecţia impotriva riscului de intoxicare a) Intoxicarea se poate produce prin prezenta în aer a unor substanţe nocive în cantități şi concentraţii dăunătoare sanatatii (monoxid de carbon, foraldehida, etc.). b) Protecţia se realizează prin ventilarea corespunzătoare a spaţiilor interioare cu degajări periculoase. Protecţia impotriva riscului de contaminare sau otrăvire Riscul de otrăvire poate proveni din apa potabila care nu trebuie să conţină substanţe nocive dupa 48 ore de contact cu conductele de transport. In acest scop se va evita stagnarea apei în reţeaua de distribuţie (STAS 1342). Protecţia impotriva descărcărilor atmosferice Protecţia impotriva descărcărilor atmosferice se va face în conformitate cu normativul 1-20. Protecţia cu privire la exploatarea, intretinerea şi repararea instalaţiilor. Se va asigura în conformitate cu prevederile "Normele de protecţia muncii " D. Siguranţa cu privire la lucrări de intretinere Se refera ia siguranţa personalului de serviciu în timpul lucrărilor de intretinere, curăţenie sau reparare în clădire. Se vor respecta prevederile cuprinse în "Normativul privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al siguranței în utilizare"-CE 1, E. Siguranţa cu privire la intruziune şi efracţie SC BAU PROIECT SRL

Siguranţa la intruziune şi efracţie presupune protecţia împotriva actelor de violenta, vandalism sau hoţie comise de persoane din exterior precum şi protecţia împotriva pătrunderii insectelor şi animalelor. Se vor respecta prevederile cuprinse în „Normativul privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al siguranţei în exploatare”. Protecţia la pătrunderea insectelor şi animalelor este necesara din motive de igiena, rozătoarele şi insectele fiind un vehicul de transmitere a infecţiilor. Printre masurile de protecţie ce trebuie luate în proiectare, execuţie şi exploatare sunt: - etansarea trecerilor prin pereţi şi plansee a diverselor tipuri de instalaţii; - materiale de construcţii pentru finisare improprii inmultirii şi proliferării insectelor; - ghenele, subsolurile şi canalele vizitabile ale instalaţiilor să fie accesibile acţiunii de salubrizare, C. SIGURANTA LA FOC La ora actuala cladirile nu se incadreaza in prevederile normativelor privind siguranta la foc. Se necesita alinierea la prevederile normelor ISU si anume: e Reabilitarea instalatiei existente de hidranti interiori si realizarea statiei pompe si rezerva ape incendiu la fiecare cladire e Realizarea unui sistem de detectare, semnalizare incendiu. e Realizarea sistemului de iluminat de siguranta + Realizarea instalatiei de paratraznet si legare la pamant. - Realizarea unei scari secundare de evacuare D.a. IGIENA şi SĂNĂTATEA OAMENILOR Sunt respectate Ordinul ministrului sănătăţii nr.117/2002 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor, obiectivelor şi de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătăţii publice, STAS 6472 privind microclimatul; NP 008 privind puritatea aerului, STAS 6221 şi STAS 6646 privind ilurninarea naturală şi artificială. Toate spaţiile interioare majore primesc lumină naturală directă. Sunt amenajate grupuri sanitare pe sexe. Deşeurile rezultate se vor colecta în europubele amplasate în curte şi vor fi preluate de serviciul de salubrizare al localitatii. D.b. REFACEREA SI PROTECŢIA MEDIULUI Sunt respectate prevederile din Legea 137/1995 (republicată) privind protecţia mediului, Legea 107/1996 a apelor, OG 243/2000 privind protecţia atmosferei, HGR 188/2002, Ord. MAPPM 462/1993, Ord. MAPPM 125/1996, Ord. MAPPM 758/1997. | Prin reabilitarea construcţiei existente nu sunt perturbate vecinătățile. Funcţiunile prevăzute nu generează noxe sau alţi factori de poluare ai mediului. SC BAU PROIECT SRL

Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face prin intermediul Europubelelor de 120l amplasate pe o platformă, în curte şi vor fi preluate de serviciul de salubrizare a localitatii. E. IZOLAREA TERMICA, HIDROFUGA Si ECONOMIA DE ENERGIE. IZOLAREA HIDROFUGA Cerinţa privind izolarea termica, hidrofuga şi economia de energie presupune o conformare generala şi de detaliu a construcţiilor astfel incat pierderile energetice să fie minime iar consumurile de energie în vederea obţinerii unui confort minim admisibil să fie cat mai limitate. Asigurarea performantelor higrotehnice ale elementelor perimetrale de închidere trebuie să limiteze pierderile de căldura. Rezistenta la permeabilitatea aerului a elementelor de inchidere perimetrale trebuie să fie mai mare decât rezistenta minima calculata conf. STAS 6472/7. In momentul de fata cladirea studiata are pierderi energetice mari, infiltratii datorita deteriorarii hidroizolatiei si inchideri perimetrale neetanse. In urma implementarii masurilor de interventie, se va asigura functionarea cladirii in parametrii conform legilor in vigoare si o reducere a consumului de energie. F. PROTECTIA LA ZGOMOT Se va respecta Normativul C 125-2005, privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică. 3.6 Actul doveditor al fortei majore, dupa caz In urma calamitatilor naturale din luna septembrie 2017, cladirea a suferit avarii importante la structura acoperisului, astfel s-a realizat o expertiza tehnica inaintata de Inspectoratul de Stat in Constructii Timis, proces verbal nr. 1149/19.09.2017 a) Clasa de risc seismic Cladire scoala — Rsill b) Prezentarea a minimum doua solutii de interventie Avand in vedere necesitatea amplasarii unei noi scari de evacuare, se va analiza pozitionarea ei, la interior ca varianta principala, cat si la exterior, ca varianta secundara: SC BAU PROIECT SRL

1) Astfel se propune amplasarea scarii secundare de evacuare in interiorul cladirii. Propunerea implica renuntarea la o sala de clasa pe fiecare nivel si amplasarea scarii inclusiv a liftului. Se va inlatura planseul de pe fiecare nivel si se va realiza cadre de beton pentru sustinerea scarii si liftului (conform expertizei tehnice). Scara se va realiza din beton armat, iar casa liftului se va realiza din metal. Scara cat si liflul va fi accesata la demisol, parter, etaj | si etaj II. 2) Se propune si realizarea unei scari exterioare, separata de cladirea studiata, scara de metal. Deasemenea in cadrul scarii se va monta si un lift pentru persoanele cu handicap. Scara va fi alaturata cladirii, si se va crea un hol de acces la scara. c) Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii. EXPERTIZA TEHNICA recomanda urmatoarele masuri de interventie: 1) Refacerea sarpantei din lemn pastrand configuratia existenta 2) Se realizează protecția antiseptică și ignifugă a elementelor din lemn ale șarpantei. 3) Refacerea asterelei suport pentru invelitoarea din tabla plana 4) Refacerea invelitorii din tabla plana 5) Se va prevedea izolație termică la pod din plăci rigide de vată bazaltică. Stratul de vată bazaltică va fi protejat contra umidității la partea inferioară și superioară cu folie tip PVC. Grosimea izolației termice va fi de 15cm. 6) Peste izolația termică de la pod se va prevedea o podină de circulaţie la pod. 7) Inlocuirea invelitorii din tigla solzi 8) Curatarea si repararea profilaturilor exterioare de la fatada 9) Repararea tencuielilor exterioare din camp 10) Repararea tencuielilor la soclu 11) Desfacerea tencuielilor interioare la peretii si tavanele de la etaj | si etaj II 12) Refacerea tencuielilor interioare la peretii la etaj | si etaj ll 13) Refacerea tencuielilor interioare la peretii de la demisol (mai putin cei placati cu caramida aparenta) 14) Refacerea pardoselilor la demisol, parter, etaj | si etaj Il (inclusiv stratul suport) 15) Izolarea hidrofuga la peretii de la demisol pe laturile libere 18) Dren perimetral pe laturile libere racordat la reteaua de canalizare 17) Inlocuirea tamplariei din lemn - usi SC BAU PROIECT SRL

18) Inlocuirea tamplariei din lemn - ferestre, respectand cerintele comisiei de monumente 19) Inlocuirea jgheaburilor si burlanelor 20) Refacerea treptelor exterioare 21) Prevederea unei scari interioare suplimentare pentru satisfacerea cerintelor ISU 22) in spatiile in care se va ampasa scara se vor desface manual planseele din boltisoare din caramida. 23) Este interzisa desfacerea zidariei la pereti sau plansee prin socuri mecanice sau prabusire 24) Este interzisa depozitarea locala pe plansee a materialelor rezultate din demolare. 25) Toate golurile ce se vor practica in zidurile structurale vor fi bordate cu cadre inchise din beton armat. 26) Pentru a facilita eliminarea umiditatii din pereti 'si plansee, dupa desfacerea tencuielilor si a pardoselilor (inclusiv stratul suport) se pastreaza aceste elemente dezvelite minim 60 de zile, apoi se poate trece la aplicarea tencuielilor si pardoselilor. 27) Prevederea unui trotuar exterior pe perimetrul liber al cladirii 28) Sistematizarea terenului din curte pentru a evita stationarea apelor de suprafata 29) Iniocuirea instalatiilor electrice, termice si sanitare 30) Se vor amenaja grupurile sanitare 31) Refacerea finisajelor interioare Prin realizarea măsurilor de intervenție enumerate mai sus se va îmbunătăți rezistenta, stabilitatea, confortul și funcționalitatea clădirii existente, se vor reduce cheltuielile de întreţinere și se prelungește viața clădirii cu cca. 20 de ani. d) Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform exigentelor de calitate. A. REZISTENTA SI STABILITATE Cladirea va fi in regim de inaltime D + P+2E Cladirea a fost proiectata si utilizata pentru spatii educationale. Are structura realizata din-pereti din. zidărie de cărămidă plină cu grosimea de 30+70cm la exterior și 40+60 cm la interior; pereţii sunt dispuşi pe cele două direcții principale. Planșeele sunt din bolțişoare şi arce din cărămidă la planșeu peste subsol şi bolțișoare din cărămidă și grinzi metalice la celelalte planșee. Planșeele descarcă preponderent pe pereții longitudinali. Acoperisul este tip sarpanta din lernn ecarisat, SC BAU PROIECT SRL

Calitatea legăturii între pereți la colțuri, ramificații și intersecții este satisfăcătoare. Structura s-a comportat bine la solicitarile verticale si orizontale. Elementele structurale verticale nu prezinta degradari vizibile. B. SIGURANTA IN EXPLOATARE La ora actuala cladirile nu se incadreaza in prevederile normativelor privind siguranta in exploatare. Se necesita alinierea la prevederile normelor, si anume: » Refacerea completa a finisajelor e Reconfigurarea grupurilor sanitare + Montarea unui lift si platforme pentru accesul persoanelor cu dizabilitati Realizarea unui sistem de detectare, semnalizare incendiu. » Reabilitarea completa a instalatiilor sanitare, termice si electrice » Refacerea planseelor deteriorate e Realizarea unui dren perimetral cladirii C. SIGURANTA LA FOC La ora actuala cladirile nu se incadreaza in prevederile normativelor privind siguranta la foc. Se necesita alinierea la prevederile normelor ISU si anume: + Reabilitarea instalatiei existente de hidranti interiori si realizarea statiei pompe si rezerva ape incendiu la fiecare cladire e Realizarea unui sistem de detectare, semnalizare incendiu. e Realizarea sistemului de iluminat de siguranta - Realizarea instalatiei de paratraznet si legare la pamant. » Realizarea unei scari secundare de evacuare D.a. IGIENA şi SĂNĂTATEA OAMENILOR Sunt respectate Ordinul rninistrului sănătăţii nr.117/2002 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor, obiectivelor şi de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătăţii publice, STAS 6472 privind microclimatul; NP 008 privind puritatea aerului; STAS 6221 şi STAS 6646 privind iluminarea naturală şi artificială. Toate spaţiile interioare majore primesc lumină naturală directă. Sunt amenajate grupuri sanitare pe sexe. Deşeurile rezuitate se vor colecta în europubele amplasate în curte şi vor fi preluate de serviciul de salubrizare al localitatii. D.b. REFACEREA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI SC BAU PROIECT SRL

Sunt respectate prevederile din Legea 137/1995 (republicată) privind protecţia mediului, Legea 107/1996 a apelor, OG 243/2000 privind protecţia atmosferei, HGR 188/2002, Ord. MAPPM 462/1993, Ord. MAPPM 125/1996, Ord. MAPPM 756/1997, Prin reabilitarea construcţiei existente nu sunt perturbate vecinătăţile. Funcţiunile prevăzute nu generează noxe sau alţi factori de poluare ai mediului. Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face prin intermediul Europubelelor de 120l amplasate pe o platformă, în curte şi vor fi preluate de serviciul de salubrizare a localitatii. E. IZOLAREA TERMICA, HIDROFUGA SI ECONOMIA DE ENERGIE. IZOLAREA HIDROFUGA Cerinţa privind izolarea termica, hidrofuga şi economia de energie presupune o conformare generala şi de detaliu a construcţiilor astfel incat pierderile energetice să fie minime iar consumurile de energie în vederea obţinerii unui confort minim admisibil să fie cat mai limitate. Asigurarea performantelor higrotehnice ale elementelor perimetrale de închidere trebuie să limiteze pierderile de căldura. Rezistenta la permeabilitatea aerului a elementelor de inchidere perimetrale trebuie să file mai mare decât rezistenta minima calculata conf. STAS 6472/7. In momentul de fata cladirea studiata are pierderi energetice mari, infiltratii datorita deteriorarii hidroizolatiei si inchideri perimetrale neetanse. In urma implementarii masurilor de interventie, se va asigura functionarea cladirii in parametrii conform legilor in vigoare si o reducere a consumului de energie. FE. PROTECTIA LA ZGOMOT Se va respecta Normativul C 125-2005, privind proiectarea şi execularea măsurilor de izolare fonică. 5.1 Solutia tehnica, din punct de vedere constructiv, tehnic, functional-arhitectural a) Descrierea principalelor lucrări de intervenţie ARHITECTURA SC BAU PROIECT SRL

ni Situatia propusa Proiectul cuprinde lucrari de reabilitare si modernizare. Lucrarile propuse se vor referi la reparatii, revizuiri, refaceri, inlocuiri, completari si refunctionalizari. Astfel se vor avea in vedere: Se va reface complet sarpanta si invelitoarea cladirii Se vor face reparatii, inlocuiri, completari la planseele si peretii de la toate nivele, datorita infiltratiilor de apa, iar la planseul de la etajul Il se va desface compiet.. Se vor face reparatii, inlocuiri, completari la fatadele existente, aflate in stare avansata de deteriorare Grupurile sanitare se vor reconfigura astfel incat pe fiecare nivel sa existe grupuri sanitare pe sexe, usor accesibile. Realizarea unei noi scari, necesare pentru evacuarea persoanelor. Amplasarea unui lift pentru accesul persoanelor cu handicap la toate nivelurile cladirii. Se vor reface complet finisajele interioare. Se vor realiza refunctionalizari de spatii conform nevoilor enuntate in tera si in discutii. Reabilitarea completa a instalatiilor sanitare, termice si electrice interventii structurale se vor realiza conform expertizei tehnice. Se vor realiza urmatoarele interventii: Pardoseli SC BAU PROIECT SRL

+ Covor PVC, la toate spatiile, pe un suport de sapa autonivelanta de 10mm. + La grupuri sanitare se va folosi un covor PVC special pentru spatii umede. Pereti + Peretii noi de compartimentare vor din structuri metalice tip Rigips sau Knauf si placi din gips-carton. In grupurile sanitare se vor utiliza placi cu rezistenta la umiditate, iar la alte spatii, dupa caz, cu rezistenta la foc. Restul peretilor vor fi realizati cu placi obisnuite cu grosimea de 2x12.5mm, conducand la pereti de compartimentare de 15cm, in interior avand saltele de vata minerala. + La holuri si sali de clasa se va folosi tapet cu rezistenta la impact pe o inaltime de 1.4m de la pardoseala. + La grupurile sanitare se va folosi tapet special pentru spatii umede. + La holuri pe ambele parti se vor folosi protectii pentru pereti, protectii pentru colturi, balustrada, protectii pentru usi si plinte de protectie. Tavane e Pe holuri se va realiza structuri casetate din placi de fibra minerala. « În toate celelalte spatii se va placa cu gipscarton in camp continu. Tamplarii Se vor schimba toate usile existente. + Se va inlocui tamplaria la ferestre existenta din lemn si PVC, cu tamplarie noua din lemn tratat. + Se vor inlocui cele doua usi exterioare. e Se vor inlocui usile interioare complet + Dupa caz usile vor fi prevazute cu sisteme de inchidere, deschidere de urgenta. Fatade Se vor curata profilaturile existente: cornisa, antablamentul ferestrei, ancadramentul ferestrei, bosajul, solbanc si brauri, Se inlatura portiunile degradate ale tencuielilor pe toate suprafetele parietale. Trebuie insa subliniat faptul ca scopul reabilitarii nu este raschetarea integrala a finisajelor fatadei, ci doar a zonelor degradate, ale caror inlaturare se justifică. , e Se retencuiesc portiunile decopertate cu tencuială pe baza de var. + Se vor reface complet fatadele existente cu cornisa, antablamentul ferestrei, ancadramentul ferestrei, bosajul, solbanc si brauri, conform proiectului initial. SC BAU PROIECT SRL

STRUCTURA Date generale 1. N eu an sc BAU PROIECT SRL. La baza prezentei documentatii stau: - Tema scrisa elaboata de beneficiar. - Proiectul de arhitectura. - indicativ "CR 0 — 2012 Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor - indicativ P100-1/2013- . Cod de..proiectare seismica. Prevederi de proiectare pentru cladiri - indicativ NP 112-2013 — normativ privind “proiectarea “fundațiilor de suprafață. - indicativ NE 012-99 — Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat. - CR6 2013 - Cod de proiectare pentru structuri din zidarie. - NP 0035-2003 — Normativ pentru proiectarea constructiilar din lemn - indicativ CR 1-1-3/2012 -—- Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor. - indicativ CR 1-1-4/2012 - Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor Cladirea este amplasata in Timişoara, str. Regele Carol nr. 11, colț cu str. Dragalina nr. 8, Judeţul Timiș. Valoarea de varf a acceleratiei terenului ag = 0. 20g. Perioadele de colt TB=0:07s, TC=0,7s, TD=3.05. Clasa de importanță a clădirii este IF conform P100-1/2008. Categoria de importanță C conform HG 768/1997, Descrierea structurii de rezistentă — clădire existentă 1, 2, 3. Data execuției clădirii:1946 Numarul de niveluri: D+P+2E Forma: si dimensiunile iri plan“ cladirea în plan aste sub forma de dreptunghiulare cu dimensiunile: 46,65 mm x 17,35 m Cladirea pastreaza in elevatie- aceasi configuratie. Înălţimea minima la streașiriă este de +12,60 m iar înălțimea la'coamă +15,20-r. . Tipul structuriizidărie de cărărnidă nearmată (ZNA). Tipul si materialele planşeului: bolțişoare şi arce din cărămidă la planșe! peste subsol 'și bolțișoare“ din” cărămidă și grinzi metalice la ia plangâe; :* n a PE Tipul şi mateiialele acăperișului: “acoperiş tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă și tablă plană 7: Tipul si materialele de fundare: tip fâșie din zidărie de cărămidă. Clăditea:prezintă următoatele degradări'stracturale vizibile: - 'Umezeală la planșeele peste etajele | și ll - Unezeală la pereții de la etajele | și Il - "Pardoseli degradate la subsot; etaj si etaj!

- Scheletul șarpantei din lemn este descompletat cu elemente rupte şi deplasate de la poziția inițiala - Învelitoarea din tablă plană este descompletată in proporție de 100% Învelitoarea din țiglă sâlzi este descompletată in proporție de 25% Igrasie la pereții de la subsol - Finisajele interioare (zugrăveli și tencuieli) sunt degradate - Finisajele exterioare (zugrăveli și tencuieli) sunt degradate in procent de 35% - Tâmplaria din lemn (uși și ferestre) este deteriorată 10. Cauzele degradărilor sunt: - Vechimea clădirii şi lipsa de întreținere - Furtuna din 15 septembrie 2017 - Lipsa învelitorii din tablă a cauzat infiltrații majore ale apei pluviale - Lipsește sistemul de colectare, dirijare și îndepărtare a apei pluviale - Lipsa izolației hidrofuge verticale și orizontale la pereții de la subsol Cladirea se incadreaza in clasa de risc seismic Rş lll, in care intra constructiile, care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari structurale care nu afectează semnificativ siguranţa structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. : Materialele principale utilizate 1. Fundaţii clasa de expunere XC2 beton simplu C12/15 -—-P4 — CEM - IA — S32.5/0-16 beton armat C16/20 — P4 — CEM - I/A — S32.5/0-16 clasa de expunere XC1 -— beton în pardoseală beton arfriat C16/20 — P4 — CEM - IA - S32.5/0-16 2. Cadre beton:armat clasa de expunere XC1 beton armat C16/20 — T3 — CEM - IA — S32.5/0-16 3. Scara, planşeu clasa de expunere XC1 n beton armat C16/20 — T3 — CEM - IA — S32.5/0-16 4. Acoperis sarpanta leran molid, brad invelitoare tablă invelitoare tigla Masuri speciale - -1. Refacerea sarpantei din lemn pastrand configuratia existenta 2. ; Se realizează protecția antiseptică și ignifugă a elementelor din lemn alt. șarpantei. 3. Refacerea asterelei suport pentru invelitoarea din tabla plana SC BAU PROIECT SRL

10. 11, 12. 13. 14, 15. 16. 17, 18, 19. 20. 21, 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. SC BAU PROIECT SRL Refacerea invelitori din tabla plana Se va prevedea izolaţie termică la pod din plăci rigide de vată bazaltică. Stratul de vată bazaltică va fi protejat contra umidității la partea inferioară și superioară cu folie tip PVC. Grosimea izolației termice va fi de 15cm. Peste izolația termică de la pod se va prevedea o podină de circulație la pod. Inlocuirea invelitorii din tigla solzi Curatarea si repararea profilaturilor exterioare de la fatada Repararea tencuielilor exterioare din camp Repararea tencuielilor la soclu Desfacerea tencuielilor interioare la peretii si tavanele de.la etaj | si etaj Il Refacerea tencuielilor interioare la peretii la etaj | si etaj Il Refacerea tencuielilor interioare la perstii de la demisol (mai putin cei placati cu caramida aparenta) Refacerea pardoselilor la demisol, parter, etaj | si etaj Il (inclusiv stratul suport) Izolarea hidrofuga la peretii de la demisol pe laturile libere Dren perimetral pe laturile libere'racordat la reteaua de canalizare Inlocuirea tamplariei din lemn - usi ' inlocuirea tamplariei din lemn - ferestre, respectand cerintele comisiei de monumente infocuireă jgheaburilor si burianelor Refacerea treptelor exterioare ler unei scari interioare suplimentare pentru satisfacerea cerintelor SU , In spatiile in care se va ampasa scara'se vor desface manual planseele din boltisoare dirr caramida. Esie interzisa desfacerea zidariei la pereti sau plansee prin socuri mecanice sau prabusire | Este “interzisa depozitarea locala pe plansee a materialelor rezultate din demolare. ' Toate golurile ce se vor practica in zidurile structurale vor. fi bordate. cu cadre inchise din beton armat. Pentru a facilita eliminarea umiditatii din pereti si plansee, dupa desfacerea tenicuielilor si a pardoselilor (inclusiv stratul suport) se pastreaza aceste elemente dezvâlite minim 60 de zile, apoi se poate trece la aplicarea tencuielilor si pardoselilor. Prevederea unui trotuar exterior pie perimetrul liber al cladirii Sistematizarea terenului din curte pentru a evita stationarea apelor de suprafata : m : Inlocuirea instalatiilor electrice, termice si sanitare Se'vor amenaja grupurile sanitare î Refacerea finisajelor interioare '

32. Lucrările se vor realiza de către firme specializate și sub supravegherea personalului tehnic de specialitate al constructorului și beneficiarului. INȘTALATII ELECTRICE Coloane electrice principale. - - Coloana de alimentare se va realiza din firida principala de bransament FD se va alimenta masura si protectie BMPT cu un cablu de tip CYAbYF protejat cu tub PVC, montat ingropat in pamant. Dupa BMPT se va monta o firida secundara de bransament, avand scopul de a separa consumatorii vitali. Din firida secundara vom avea urmatoarele plecari: - spre tablou general de distributie TGD ce alimenteaza consumatorii nevitali prin tablourile de nivel; spre: tablou electric distributie consumatori vitali TE ce alimenteaza consumatorii vitali ai imobilului: ascensoar, iluminat de siguranta, instalatii PSI, sonorizare, incapere server, cabina portarului si instalatia antiefractie; Tablouri electrice Tabloul general de distributie pentru TGD, tabloul consumatori TE, vor avea carcasa metalica vopsita electrostatic si se vor echipa pe intrâre cu intreruptor automat general tetrapolar avand capacitate de rupere min. 16 kA, debrosabil, cu protectie diferentiala de medie sensibilitate impotriva incendiilor provocate de deteriorarea izolatiei, cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit, caracteristica de declansare tip „C”. Tablourile se vor echipa pe plecari cu disjunctoare caracteristica tip „B” capacitate de rupere min. 10 kA, monofazate si trifazate rmodulare (bipolare respectiv tetrapolare, cu protectie diferentiala de mare sensibilitate unde e cazul) si se vor amplasa la subsol in camera de distributie. Tablourile de nivel ale liceului si cel al atelierului mecanic vor avea carcasa metalica vopsita electrostatic si se vor echipa pe intrare cu intreruptor autornat general tetrapolar avand capacitate de-rupere min. 10 kA, debrosabil, cu protectie diferentiala de medie sensibilitate impotriva incendiilor provocate 'de deteriorarea izolatiei, cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit, caracteristica de declansare tip „C”. Tablourile se vor: echipa pe plecari cu disjunctoare caracteristica tip „B” capacitate de rupere min. 10 kA, monofazate si trifazate modulare (bipolare respectiv tetrapolare, cu protectie diferentiala de mare sensibilitate unde este cazul). Laboratoarele, cabina portarului, sala festiva si camera serverului vor fi alimentate prin tabluri electrice secundare, acestea vor avea carcasa din policarbonat, bare de nul si bornă de legare la instalatia generala de legare la pamant si se va echipa pe plecari cu intreruptoare automate bipolare monofazate modulare (cu protectie diferentiala de mare sensibilitate unde e cazul) precum si elementele de conectare a circuitelor. | SC BAU PROIECT SRL

In caz de urgenta, consumatorul poate fi debransat de la retea din TGD. Imobilul poate fi debransat de la retea din firida principala de bransament, amplasata : in exterior. Inaltimea de montare a tablourilor electrice nu va fi mai mica de 0,5 metri si mai mare de 1,7 metri masurata fata de cota pardoseli, culoarul de acces si manevra in fata tabloului nu va fi mai mic de 1 metru, tabloul electric va fi legat la pamant. Instalatiile electrice de forta si prize Instalatii electrice de prize vor consta in prize modulare de tip schuko pentru circuitele electrice, si prize TV, NET sau TEL pentru curentii slabi. Prizele sunt de tip modular, montate sub tencuiala in incaperile imobilului si pe tencuiala in spatiile tehnice, Circuitele electrice de prize schuko din imobil, se executa cu conductoare din cupru tip CYY3x2,5 montate aparent pe jgheaburi metalice de cablu, montate aparent pe elemente de constructie, sau montate ingropat in tub de protectie IPFY20 in pereti, si vor fi protejate cu protectii diferentiale. Circuitele electrice de prize din spatiile tehnice vor fi realizate cu cabluri CYAbYF, vor fi de sectiune corespunzatoare puterii receptorului si lungimii circuitului, montate aparent pe perete si tavan. Se vor realiza grupuri mixte de prize electrice si de curenti slabi TV, NET, TEL. Pe circuitele de prize cu risc ridicat se vor monta protectii diferentiale. inaltimile de montaj se vor executa în felul urmator: - prize — 1,2 metri fata de c.p.f;; - prizele din laboratoare se vor monta pe mobilier; - racord ventilatoare - 2,2 metri fata de c.p f.; - doza conexiuni - 2,2 metri fata de c.p:f; Toate receptoarele se repartizeaza uniform pe cele trei faze ale sistemului, pentru echilibrarea incarcarii instalatiilor si reducerea pierderilor de tensiune si putere, circuitele se dimensioneaza conform puterilor necesare si caderii de tensiune impuse de normative in punctul de corisum cel mai indepartat de tablou. Se va monta conductorul de PE prevazut suplimentar (al. treilea respectiv 'al cincelea conductor avand sectiunea cf. NP-I7-2002) daca nu:este în construcţia cablului. Instalatia electrica de prize de 230Vca 'si de 400Vca se. vor T proteja in tablourile electrice cu protectii diferentiale. - luminat ' interior. se prevede cu corpuri de iluminat (CIL) performante si cu consum redus. Circuitele electrice de iluminat se executa cu cabluri din cupru tip CYY3x1,5 montate ingropat in tub 'de protectie in pereti si tavan sau montate aparent pe Jgheaburi metalice sau element& de constructie. Circuitele electrice de. iluminat din spatiile tehnice votr fi. realizate cu cabluri CYAbYF vor fi de sectiune corespunzatoare Puterii receptorului si lungimii circuitului;* montate aparerit pe perete si tavan. 7 SC BAU PROIECT SRL

Instalatiile de iluminat vor fi comandate cu intrerupatoare simple sau duble montate sub tencuiala, in interiorul incaperii la inaltimea de montaj de 1,4 metri fata de c.f.p. Instalatiile: de iluminat din grupurile sanitare vor fi comandate cu intrerupatoare simple montate sub tencuiala in exteriorul incaperii si vor realizate cu conductoare 3xMYY(CYY)1x2.5 protejate in tub IPFY20. Se va prevede iluminat de siguranta conform NP24: lluminatul exterior se a face cu corpuri de iluminat tip proiector halogen, clasa de protectie minim IP56 pentru iluminatul arhitectural. Alimentarea acestora se va face din TGD cu cabluri electrice de tip CYAbYF3x2,5mm montate ingropat. Instalatie de comunicaţii telefon-INTERNET-TV In toate spatiile liceului se prevede retea structurata de telefonie, date si retea de cablu TV. Instalatia se execută în tub de protectie ingropat în perete sau prin tavanul fals, cu cablu tip. STP Cat. 6 tip FTP 4x2x0,5mm2 si cablu TV ecranat, montandu-se prize RJ45 si prize TV modulare. Se va prevede un duiap central de comunicatie date si voce montat in camera serverului. Dulapul de comunicare este prevazut numia cu elemente pasive. Se va prevede un router acces point wireless pe pentru Zona administrativa. instalaţii de protectie contra tensiunilor accidentale de atingere Protecţia circuitelor se realizează prin următoarele măsuri cf. prescripţiilor NP- 17-2002: - protectia de baza: intreruperea alimentarii (prin legarea la nulul de protectie electrica (PE) a conductorului prevazut suplimentar - al treilea respectiv al cincelea conductor avand sectiunea cf. NP-I7-2002). Bara de nul de protecţie se racordează ta nulul coloanei electrice înaintea întreruptorului general al TG - protectie de rezervă: prin legarea maselor la pamant la centura de pamantare interioara sau la-tronsoane de banda OlZn 25x4 pozate pana la locul de montare al recâptorului, imbinarile “lind realizate prin sudare de ex. pompe, ventilatoare, cazan. TE, protectie diferentiala de medie sensibilitate impotriva incendiului datorat deteriorarii izolatiei: la intreruptorul general al tabiourilor electrice - protectii diferentiale de mare sensibilitate impotriva atingerilor indirecte: pe circuitele cu risc ridicat — prize 230Vca in mediu cu umiditate ridicata sau pardoseli conductoare - protectia fata de supratensiuni de frecventa industriala produsa prin intreruperea nulului retelei: in BMPT + si TGD si | TD- V prin DPST prevazut cf. normelor legale : - protectia izolaţiei de bază faţă de supratensiuni atmosferice: prin paratrasnet - -, protectie izolăţiei faţă de unda “de supratensiune de origine atrmosferica transmisa pe caile conductoare: prin descarcatoare montate in tablourile electricăi. Beneficiarul poate prevedea protectii suplimentare locale pentru echipamentele dt; calcul, de ex. prin utilizarea de cutii cu prize 230Vca echipate ci cu descărcătoare. SC BAU PROIECT SRL,

Fiecare circuit va avea conductoare de faza, nul de lucru si nul de protectie, montate in cablu sau tubul de protectie. Pentru coloanele principale, conductorul de: protectie va fi banda OlZn 25x4 racordata intre tablouri sau legata la instalatia de legare la pamant interioara pe treaseu cel mai scurt. Amplasarea coloanelor si circuitelor se va face respectand conditiile de apropiere si traversare prevazute in normative 17-si NTE007/2008 in vigoare. Înaintea începerii lucrărilor, se va face coordonarea lucrărilor de instalaţii electrice cu celelalte specialități, pentru evitarea intersecţiilor. La execuţie se vor respecta prevederile normativului pentru instalații electrice pana la 1000 V indicativ NP-17-2002 si normativelor in vigoare in domeniu. In grupurile sanitare se va realiza bara de egalizare a potentialelor (legatura pricipala), la care se leaga partile metalice ale instalatiilor de. apa:rece, apa calda, incalzire, gaz. În interiorul spatiilor tehnice se executa centura interioara de legare la pamant de protectie, cu banda OlZn 25x4 pozata pe perete, - instalații de protectie contra tensiunilor atmosferice ' Instalatia de paratrasnet va fi de tip PDA montat. pe catarg de 4m la nivelul invelitoarei si conductoare de captare fixate pe terase. Partile metalice (suporti) ale echipamentelor montate la ultimul nivel pot constitui conductoare de captare daca indeplinesc conditiile din normativului 120-2000. Nivelul de protectie necesar este "Intarit H” cf. normativului 120-2000. Conductoarele folosite vor fi din otel zincat 40x4 mr montat neizolat pe construcţie. Legaturile fa priza de pamant: doua coborari se executa cu banda OlZn40x4 fixata pe: peretele exterior: La proiectarea şi executarea instalaţiei de protecţie împotriva trăsnetului (IPT) pentru o concepție optimă tehnic şi economic a acesteia, factorii interesați (inginari: de instalații, arhitecţi, constructori) trebuie să asigure 'utilizarea în instalaţia“ de protecţie împotriva trăsnetului (IPT) a elementelor şi echipamentelor metalice fiaturale ale construcţiei. Astfel,se va folosi : - jgheaburi, "ferme, eiernente ' metalice -pravazute - la ultimul nivel, daca indeplinesc conditiile de sectiune conductoare prevazute de normativul i20-2000 - cu rol de conductoare de captare; mA - priza naturala a câristructiei din armaturile' fundatiei si structurii, legate la pamant si. peritru care se asigura continuitate electrică - cu rol de priza de 'ogare la parnat pentru proteciie electrica si impotriva trasnetului: - armaturi verticale al& constructiei - cu rol de conductoare de coborare pentru legarea conductoarelor de captare la piiza de pamant domună. In zona verde sau trotuar la parter se &xecuta priza artificiala de legare la pamant pentru completarea cu electrozi & prizei' naturale, pana la obtinerea unei rezistente de disprsie a sistemului; Rd<t Ohm, Priza:se executa cu electrozi verticali (tarusi) OlZn 2,5” lungi'de. 2,5 m ingropati si Banda OIZfi 40x4 min ingropata la >0,5 m. Conturul 'prizei "artificiale de legare la: pamant“ se intregeste cu o portiune -_execulata. in' demisol, 'cu“ electrozi inspectabili montati în Camine “de vizitare prefabricate: CRC : + + Imbinarile instalatiei de legăre l&'pamant se exacuta prin sudare. Locul imbinarii * se protejeaza anticoroziv. Armatura metalica a constructiei din fundatie se va uni i SC BAU PROIECT SRL.

printr-o armatura continua de beton OB 14, prin sudura, astfel incat sa se obtina continuitate electrica pe un contur poligonal inchis. Constructiile din beton armat pe: care se monteaza echipamente electrice (suporti pompe, etc.) vor avea borna de : legarela pamant racordața. prin sudura la armatura. Suportii metalici ai echipamentelor electrice se vor lega la priza de pamant. Instalaţie de semnalizare si stingere a incendiului Instalatia de detectie. si semnalizare; incendiu va fi formata din centrala PSI, butoane de alarma, sirene adresabile, elemente de detectie. Centrala PSI va fi adresabila si va avea minim doua bucle, si va fi amplasata in cabina portarului. Elementele de detectie vor fi realizate cu detectoare de fum si temperatura, si detectoare combinate .de fum si temperatura. Pentru semnalizarea. manuala a incendiului se vor prevede butoane adresabile de alarmare, amplasate pe caile de evacuare din cladire. Semnalizarea incendiului se va face cu sirene adresabile de interior amplasate pe fiecare nivel al imobilului. ' Reteaua de conexiuni intre elementele sistemului se va realiza cu cablu special cu intarziere de propagare a flacarii de tip JY9St)Y, cablat in tub PVC Instalaţii alarma antiefractie si monitorizare zona Pentru prevenirea accesului neutorizat in imobil si protectiei impotriva efractiior s-a prevazut un sistem de. detectie si alarmare antiefractie in laboratoare, cabinele, depozite si spatii adminisrative. Sistemul este format din centrala antiefractie, butoane alarma, sirena alarma si elemente de detectie. Centrala antiefractie va fi amplasata in cabina portarului si va fi alimentata de la tabloul curenti vitali. Ea va fi dotata cu baterie back-up. Pentru alarma s-a a prevazut doua unitati optoacustice de interior si una de exterior. INSTALATII SANITARE Grupuri sanitare: Alimentarea cu apa a consumatorilor se va face de la caminul apometru. Tevile de apa rece si apa calda din interiorul grupurilor sanitare sunt izolate. Distributia apei este realizata in slit in perete sau in sapa, dupa caz. Pe conductele de apa sunt prevazuti robineti de trecere, pentru eventuale interventii asupra tronsoanelor de conducte si in' cazul unor avarii in instalatie. Baterile amestecatoare sunt mMoriocofmanda, iar robinetii de legatura de sub lavoare, spalatoare si de la rezervoarele de spalare a vaselor de closet sunt de tip coltar cu obiurator sferic. n Canalizarea menajera consta in preluarea apelor uzate menajere de la grupurile sanitare si evacuarea directa a acestora la bazinul vidanjabil existent in“ incinta, * Obiectele sanitare sunt racordate la coloanele de cânalizare din apropiere:*' Ţeava folosită pentru conductele interioare de canalizare ape menajera este din PP SC BAU PROIECT SRL

La exterior (deasupra acoperisului) capetele tubulaturilor canalizare se prelungesc, protejandu-se cu plasa sau piese de capat speciale. INSTALATII TERMICE Alimentarea cu energie termică se realizează de la Punctul Termic existent. Instalaţia de încălzire este în sistem bitubular cu distribuţie inferioară. Se va reabilita întreaga instalatie termica, distributie și corpuri de incalzire Conductele de tur si retur care fac legatura dintre centrala termica si distribuitoarele / colectoarele vor fi izolate Aerisirea instalaţiei de încălzire se va face prin: - robineţi de aerisire manuali montați pe capăt de radiator; - robineţi de aerisire automati montati pe capat de tronson. ' INSTALATII DE STINS INCENDIU Prezentul memoriu descrie lucrările de instalaţii pentru stins incendiu (hidranti interiori), faza DALI. INSTALATII DE STINS INCENDIU HIDRANTI INTERIORI Conform P118/2/2013, art. 4.37, fiind vorba de o sala aglomerata, se protejarea fiecare punct din cladire 'cu doua jeturi in functiune simultana (2 x 2.1 l/s); Acestiă au o durata de functionare de 80 minute, conform P118/2/2013, art. 4.35, m ! instalatia de hidranti de incendiu înteriori este de tip ramificat, fiind amplasati cate doi hidranti fiind pe nivel. = Toate conductele interioare sunt din OlZn, 3”. Legatura la hidranti se va realiza cu teava OlZn 2". Hidrantii vor. fi -amplasati in cutii 'pe perete sau pe stalpi si vor fi dotati cu robineti, care se vor monta de la 0,8 — 1,5 m faţă de cota pardoseli finite. Hidrantii interiori de vor avea urmatoarele componenete: - cutie metalica mm + usa cu geam; - tambur + suport + carlig imobilizare furtun prevazut cu lant; - robinet hidrant interior 2” + racord tip C' - furtun de refulare din canepa cauciucat tip C, Dn = 50 mm; L = 20.mm; - garniturile cauciuc tip C'pentru-racorduri; : - corp de iluminat pentru hidranti tip CIH-01, * Dupa. terminarea executiei instalatiilor de incendiu si a finisajelor, beneficiarul - este obligat sa asigure (prin intermediul constructorului), plasarea de indicatoare d8 ve informare referitoare la instalatiile de stingere a incendiilor; SE SC BAU PROIECT SRL

Beneficiarul va avea grija ca fronturile de acces din fata hidrantilor san nu fe blocate cu mobilier, utilaje sau-alte obsatcole. Pentru a eviat stagnarea apei.pe instalatile de hidranti interiori, din capul coloanei de hidranti se va prevedea conducte de circulatie care alimenteaza un obiect sanitar permanent. Alimentarea hidrantilor interiori se va realiza de la statia de pompare pentru incendiu propusa. STATIA DE POMPARE. PENTRU HIDRANTI Statia de pompare a fost dimensionata pentru a satisface necesarul de apa pentru pentru stins incendiu, cu hidranti interiori. Statia de pompare este prevazuta conform planurilor la exterior si este alcatuita dintr-un rezervor montat ingropat si camera pompelor, realizata ingropat, in vecinatatea rezervorului. Statia de pornpare va fi echipată cu următoarele utilaje: Rezervor tampon pentru incendiu galvanizat avand V = 1.5 mc. Rezervorul va fi prevazut cu indicator de nivel, astfel: - Nmin i - Indicator de nivel, protectie la mers pe uscat a grupului de pompare pentru incendiu; N max - Indicator de nivel maxim (comanda ventilul electromagnetic). Alimentarea cu. apa a rezervorului se va realiza de la caminul apometru existent, prin intermediul unei conducte din PeHd 40 mm — in exterior si OIZn 1 1/4 — in interior. Pentru siguranta in functionare a rezervorului se vor monta cel putin 2 robinete cu plutitor. Monitorizarea nivelului apei din rezervorul de incendiu se face electric, acest semnal fiind vizibil in statia de detectare. Conform P118/2 din 2013, art. 12.10, s-a realizat o legatura intre conducta de aductiune a apei si cea de debitare (plecare), prin ocolirea pompelor, care să fie folosită pentru alimentarea cu apă direct de la sursă pe timpul când rezervorul este scos din functiune (pentru a fi spălat sau reparat); aceasta conducta are diametrul de 114. Grup de pompare pentru incendiu, alcatuit dintr-o pompa activa si o pompa de rezerva, si o pompa pilot: A=R = 7.6 mc/h, H=78 m, P= 3 mc/h, H= 79 m - presostat electronic pentru pârnirea pompelor; pompele vor fi prevazute cu convertizor :de frecventa. - tablou de comanda si automatizare pentru grupul de pompare pentru incendiu; acesta trebuie sa respecte prevederile P118/2 din 2013, art. 13, Alimentarea cu-energie electiică a pompelor si a robinetelor de incendiu se face în, conformitate cu Normativul |7 sau o: altă reglementare tehnică echivalentă, aplicabilă. Grupul de pompare este cu dubla alimentare: de la sursa de energie: electrica si de la un generator diesel: : SC BAU PROIECT SRL

Pompele de incendiu sunt actionate automat si/sau manual. În cazul în care pompele sunt actionate automat, se. prevede, în mod obligatoriu, si actionare. manuală. Oprirea pompelor, în toate cazurile se face manual, din statia de pompare. Pornirea pornpelor de incendiu se realizează, automat, la scăderea presiunii din retea. Intrarea pompelor în functiune succesivă se asigură temporizat, în cazul statiilor de pompare cu mai multe agregate, pentru a se evita suprasarcinile si declansarea aparaturii de protectie, conform instructiunilor de functionare. Oprirea pompelor la terminarea incendiului se face manual din statia de pompare. Se admite oprirea automată a pompelor numai în cazul lipsei de apă. Distribuitor din CIZn pentru hidrantii interiori, echipat:asttel: - manometru, robinet de golire; - o intrare — OlZn 2” — de la grupul de pompare pentru incendiu; - o intrare — OlZn 1 1/4” — de la reteaua de apa rece; - o iesire - OlZn 2” — spre rezervor (pentru testarea grupului de pompare); - O iesire — OlZn 3” — spre reteaua de hidranti interiori. Atat plecarile si intrarile din distribuitor, cat si pompele vor fi prevazute cu vane de inchidere si clapete de retinere pentru a putea fi izolate. Toate conductele din statia de pompare sunt din OlZn. Instalatia interioara:a statiei de pompare a fost prevazuta a fi alimentata direct din rezervqarul tampon, iar in cazul defectarii pompelor si a robinetelor cu plutitor a rezervorului tampon printr-o conducta de by-pass, direct din reteaua de apa. De asemenea, statia de pompare se prevede si cu iluminat de siguranta pentru interventii, conform normativului | 7. Pentru colectarea apelor de avarii se va prevedea sifon de pardoseala in spatiul tehnic, se va deversa in reteaua de canalizare din apropiere. Măsuri P.S. Exploatarea | instalațiilor de stingere a incendiilor cu hidranţi interiori Hidranţii de incendiu interiori vor fi menţinuţi permanent în stare de funcţionare. În acest scop se verifică periodic: - modul de manevrare a robinetelor, urmărindu-se ca deschiderea, respectiv închiderea să se facă uşor şi complet; - starea furtunului să fie corespunzătoare din punct de vedere calitativ, astfel încât să nu cedeze la presiunea apei; - accesul la hidranţi să fie permanent liber; în acest scop nu-se depozitează materiale în faţa hidranţilor sau pe hidranţi. Persoanele care lucrează în încăperi prevăzute cu hidranţi de incendiu interiori trebuie să cunoască modul de folosire a'acestora. . b) Descrierea dupa:caz, si a altor categorii de lucrari incluse în solutia: tehnica SC BAU PROIECT SRL.

Lucrarile de interventie cuprind. si lucrari suplimentare datorate starii de degradare a cladirii. Astfel avem: e Lucrari de constructii si finisari interioare datorate lucrarilor de constructive a liftului si scarii si interventiilor la instalatiile sanitare, ' termice si electrice c) Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia. Conform expertizei tehnice constructiile studiate se incadreaza la clasa de risc seismic Rslll. Acest lucru inseamna ca la actiunile seismice, pot sa apara avarii structurale nesemnificative, care nu pun in pericol stabilitatea cladirii, dar pot sa apara avarii la elementele nestructurale. Rezistenta la foc este data de calitatea materialelor folosite pentru realizarea investitiei. d) informatii privind interferente cu monumente istorice de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament Imobilul studiat se afla situat in Sit de Monumente Istorice "Vechiul Cartier losefin" - TM Il-s-B-06098. Interventiile vor fi facute in spiritul intregii cladiri si intregii zone in scopul de a pune la maxim in valoare potentialul, personalitatea, identitatea si substanta originara. e) Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate în urma realizarii lucrarilor de interventie IMOBIL Cladire scoala Regim de inaltime E D+P+2E - EEE II Suprafata construita E Suprafafa desfasurata IS | 2.800 mp Clasa de importanta "Ţa Categoria de importanta CT Clasa de risc seismic Rs 5.2 Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor initiale Prin lucrarile de reabilitare nu se necesita bransamente sau racorduri intrucat cele existente satisfac necesarul. 5.3 Durata de realizare si etapele principale SC BAU PROIECT SRL

Lucrări de Organizare de şantier Execuţia lucrărilor de construcţii - arhitectura, rezistenta Execuţia lucrărilor de construcţii - instalaţii termice Execuţia lucrărilor de construcţii - instalaţii sanitare Execuţia lucrărilor de . construcţii - instalaţii electrice Execuţia lucrărilor de construcţii - lucrări exterioare 5.4 Costurile estimative ale investitiei Costul total pentru realizarea investitiei este de 6. 352. 087,93 lei fara TVA, respectiv 7.548.051,39 lei cu, TVĂ, 'din care constructii + montaj. reprezinta 5.231.219,83 lei fară TVA, respectiv 6.255.151; 60'lei cu TVA. Costurile estimative: sunt aferente Scenariului 1, recomandat de proiectant. Costurile au fost estimate pe baza unor liste de cantitati si a unor preturi din baza proprie de date pentru similare. Aceste liste de cantitati, precum. si devizul general si devizul pe obiect s& regasesc anexate prezentei documentatii. 5.5 Sustenabilitatea realizarii investitiei a) impactul social si cultural Cladirea studiata se afla la intersectia a doua. artere mari ale orasului, str. General Dragalina si Bulevardul Regâle Carl|. Ciadirea se afla in sit de Monumente Istorice si este reprezentălivă prin amplasare si imagine: arhitecturala, Astfel prin, , reabilitarea se va imbunătatii seninificativ imaginea zoriei, avand astfel un impact. «pozitiv din punct de vedere social si cultural. ' SC BAU PROIECT SRL -

b) Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei, in faza de realizare, in faza de operare. a Forta de munca in faza de realizare — 20 de persoane: Forta de munca in faza: de operare — lucrarile propuse nu implica crearea de: locuri noi de munca c) Impactul asupra: factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate. Conform lucrarilor propuse; nu este nici un impact asupra factorilor de mediu. 5.6 Analiza financiara si economica . aferenta ' lucrarilor de interventie a) Prezentarea cadrului de analiza Deoarece recomandarile privind elaborarea analizei cost beneficiu nu cer in mod. obligatoriu efectuarea unei analize economice pentru: proiectele investitionale mai mici de 25 de milioane de euro, in analiza de fata nu s-a inclus si acest tip de analiza. In cadrul prezentei analize financiare am acordat o atentie speciala urmatoarelor elemente: Orizonţul de timp luat'in calcul pentru efectuarea analizei este de 25 de ani, Acest orizont de timp il justificam sub urmatoarele aspecte: - este perioada de timp recomandata in previziunile financiare pentru analiza cost-beneficiu pentru proiectele in domeniu. - ofera o analiza pe o perioada suficient de mare pentru a permite o privire de ansarriblu. asupra impactului pe termen lung asupra tuturor elementelor implicate in proiect, atat potentialii beneficiari, cat si toate persoanele si entitatile care sunt influentate de realizarea si functionarea proiectului. In analiza financiara s-a considerat valoarea TV:A. de 19%. Determinarea principalilor indicatori de performanta: - rata interna a rentabilitatii financiare & investitiei (RIRF/C); - venitul net actualizat calculat la total valoare investitie (VNAFIC); - raportul beneficii/cost (B/C). Determinarea ratei de cofinantare: - Rata de actualizare utilizata in realizarea prezentei analize financiare este de 5%. E in cadrul analizei financiare am avut in vedere: - Devizul general al investitiei care'se propune a fi realizata din: SA ES Bugetul local sc BAU PROIECT SRL

b) Analiza cererii de bunuri si servicii In prezent cladirea scolii in care functioneaza Liceul de Arte Plastice, a suferit : avarii importante in urma calamitatilor naturale din luna septembrie, conform: expertizei tehnice inaintata de Inspectoratul in Constructii Timis. Astfel cladirea pe'* ultimele nivelenu' este folosita, fiind intr-un proces continuu de degradare, Astfel interventiile propuse sunt obligatorii pentru pastrarea si funtionarea optima a cladirii. c) Analiza financiara Analiza financiara. consta in compararea costurilor investitionale cu beneficiile marginale (Excedentele operationale) rezultate din compararea variantelor propuse. Lucrarile implicate in derularea proiectului sunt prevazute a se desfasura intr-o perioada de 18 luni. Costul total al investitiei fara TVA este estimat la văloarea cu de 6.352.087,93 lei, iar taxa pe valoarea adaugata este in valoare de 1.195.953,46 lei. Asa cum s-a mentionat, acest proiect consta intr-o investitie publica finantata din fonduri europene/bugetul local. Ca atâre, veniturile din:exploatare sunt constituite din,resurse la bugetul local sau de la bugetul de stat, respectiv fonduri europene. În * acelasi timp, exista si anumite donatii si _sponzorizari din partea societatilor comerciale si ale societatii civile. Pentru a aprecia viabilitatea de ansamblu a proiectului investitional propus, este necesar sa.se consolideze toate costurile si beneficiile identificate si cuantificate pentru toata; entitatile implicate in proiect. Consolidarea presupune agregarea, intr-un singur formaţ, a fluxurilor financiare determinate pentru fiecare entitate. De regula, aceasta permite determinarea rezultatelor marginale ale proiectului, oferind posibilitatea evaluarii "valorii adaugate: rezultata in urma implementarii proiectului Analiza beneficiilor nete anuale pentru intregul proiect presupune actualizarea acestora, pentru a asigura: comparabilitatea beneficiilor si costurilor ce se inregistreaza in perioade diferite de timp: Pentru proiectul investitional propus, am luat in considerare o rata de actualizare de de 5%. ' | d) Analiza economica: E Avand in vedere statutul de rmonmument cat 'si- destinatia; precum si faptul ca investitia de fata nu este o investitie majora (valoarea proiectului de investitii nu depaseste 25.000.000 euro) nu este riecesara-o analiza economica e) Analiza de riscuri O - Asemenea oricărui proiect, şi proiectil. investiţional analizat este supus amenințării urior riscuri de natură tehnică, financiară, instituţională şi legală. Descrierea acestor riscuri, consecinţele şi modalităţile de eliminare a acestora, precum şi alocarea responsabilităţilor în gestionarea acestora sunt prezentate în tabelul următor: Matricea riscurilor ce afectează proiectul investiţional Wa SC BAU PROIECT SRL

Construcţie Riscul de apariţie a unui eveniment pe durata realizării investiţiei, eveniment care conduce la imposibilitatea Intârzierea în construcţie a Investitorul, în implementare şi |general, va intra majorarea într-un contract '|costurilor de cu durată şi execuție a valoare fixe. lucrărilor de Constructorul trebuie să aibă nvestitorul - necesară pentru executarea lucrărilor de realizare a. investiţiei -' a reabilita detaliu cladirea capacitatea tehnică şi financiară a executentului _ finalizării acesteia în |reţelei.de resursele şi timp şi la costul canalizare capacitatea estimat menajeră tehnică de a se încadra în condiţiile de , execuţie [Recepție Riscul este atât Consecințe "[Beneficiarul nu va [investitorul investiţie fizic cât şi pentru ambele efectua plata operaţional şi se părţi. Pentru întregii referă la întârzierea |executanţii contravalori a efectuării recepţiei [lucrării venituri |lucrării până la investiţiei întârziate şi recepţia investiţiei b- —_ Capacitate Executantui.nu are [imposibilitatea |Investitorul Executantul tehnică capacitatea tehnică inveștitoruțui de |examinează în 6.1 Comparatia scenariilor din punct de vedere tehnic, economic, financiar. TEHNIC Investitia prevede Reabilitare corp scoala D+P+2E (cu inlocuire acoperis nou) din Timisoara, str. Regele Carol nr..11, colt cu str. Dragalină fir. 8. Totodata prin tema de proiectare s-a cerut conformarea cu cerintele ISU. SC BAU PROIECT SRL

Avand in vedere necesitatea amplasarii unei noi scari de evacuare, s-a analizat pozitionarea ei, la interior ca varianta principala, cat si la exterior, că varianta: secundara. : - 1) Astfel se propune amplasarea scarii secundare de evacuare in interiorul cladirii. Confomm expertizei tehnice, varianta este posibila. Propunerea implica renuntarea la o sala de clasa pe fiecare. nivel si amplasarea scarii inclusiv a liftului. Se va inlatura planseul de pe fiecare nivel si se va realiza cadre de beton pentru sustinerea scarii si liftului (conform expertizei tehnice). Scara se va realiza din beton armat, iar casa liftului se va realiza din metal. Scara cat si liftul va putea fi accesata de la demisol,parter, etaj si etaj îl. 2) Se propune si realizarea unei scari exterioare, separata de cladirea studiata, scara de metal. Deasemenea in cadrul scarii se va monta si un lift pentru persoanele cu handicap. Scara va fi alaturata cladirii, si se va crea un hol de acces la scara. Solutia deasemenea implica interventii structurale; acceptate de expertul tehnic. ECONOMIC Realizarea investitiei, prin reabilitarea sarpantei, prevederea de termoizolatie la nivelul podului si schimbarea tamplariei exterioare si interioare, atrage dupa sine economii din punct de vedere al consumului de energie, precum si el emisiei de carbon. Implementare oricarei dintre cele doua variante propuse implica aceleasi economii, astfel incat compararea din acest punct de vedere nu este posibila. FINANCIAR Costul total pentru realizarea” investitiei conform variantei 1 este de 6.352.087,93 lei fara TVA, respectiv 7.548.051,39 lei cu TVA, din care constructii + montaj reprezinta 5.231.219,83 lei fara TVA, respectiv 6.255.151,60 lei cu TVA. Costul. total pentru realizarea investitiei conform variantei 2 este de 6.229.604,72 lei fara TVA, respectiv 7.402.296,37 lei cu TVA, din care constructii + montaj reprezinta 5.108.736,62 lei fara TVA, respectiv 8.079.396,58 lei cu TVA. 6.2 Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat Se recomanda alegerea primei variante din urmatoarele motive: * “Prin amplasarea scarii la interior nu afecteaza fatadele existente, avand in vedere reabilitarea fatadelor conform imaginii originare. + Amplasarea scarii si liftului la exterior implica blocarea iluminarii naturale la salile de clasa de pe fiecare nivel, creand astfel spatii neutilizabile sau: umbrite: SC BAU PROIECT SRL

Prin amplasarea scarii si liftului la exterior s-ar bloca accesul la cladirea invecinata. + Amplasarea scarii si liftului la exterior implica lucrari de extindere a cladirii existente, lucrari nementionate in Certificatul de Urbanism. Desi prima varianta are o valoare de executie mai mare, ambele variante implica interventii structurale, iar rezultatul final va fi in beneficiul cladirii si bunei functionari. 6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei a) Indicatori maximali , , Valoare - Valoare Nr. Denumirea capitolelor si ! (fara TVA) TVA (cu TVA) Crt. | subcapitolelor de cheltuieli e - __ Lei _Lei | Lei 1 2 3 4 5 CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii CAPITOL. 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica CAPITOL 4 Cheltuieli pantru inveștitia. de baza CAPITOL 5 Alte cheltuieli CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste Raportand valoarea. de C+M. Ja: „suprafata desfasurata totala a cladirii ce urmeaza a fi reabilitata, se: 'obtine 'un indice mediu de pret de 1: 435,57 lei/ mp fara b) Indicatori minimali SE Indicatorii minirnali, respectiv de Derformătită' care indica atingerea scopului / Aintei invesțitiei se pot fi structurati așifel. - calitativi - Reducerea costurilor de” operare 'a cladirii, Imbunatatirea confortului termic al utilizatorilor SC BAU PROIECT SRL

Aducerea la standardele actuale a structurii Alinierea cladirii la exigentele normativelor ISU Imbunatatirea de sanatate a utilizatorilor si de siguranta i in exploatare Costuri de mentenanta mai reduse Indicatori elemente fizice, capacitati - Reducerea consumului specific de energie c) indicatori socio economici. In prezent cladirea scolii in care- functioneaza Liceul de Arte Plastice, a suferit avarii importante in urma calarnitatilor naturale din luna septembrie, conform expertizei tehnice inaintata de Inspectoratul. in Constructii Timis. Astfel cladirea pe ultimele nivelenu este folosita, fiind intr-un proces continuu de degradare. Astfel interventiile propuse sunt obligatorii pentru pastrarea si functionarea optima a cladirii. Prin implementarea proiectuluisi avand in vedere statutul de monument cat si destinatia, precum si faptul ca investitia de fata nu este o investitie majora, interventiile propuse sunt obligatorii pentru pastrarea si functionarea optima a cladirii, d) Durata-de realizare estima a investitiei Se estimeaza o durata de 18 luni necesara realizarii investitiei 6.4 Prezontarea modului im care se asigura conformarea cu reglementarile specifice: functiunii preconizate din punct de vedere ai asigurarii tuturor cerintelor fundamentate aplicabile constructiei., Lucrarile propuse respecta PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014 — Zona institutii si servicii. publice. Imobilul studiat se afla in Sit de Monumente Istorice "Vechiul Cartier Iosefin” - TM |” Se va respecta caracterul arhitectural al imobilului existent si al zonei, coerenta fatadelor cladirilor, cat si coerenta ansamblului. Indiferent de natura interventiei (structurala, tehnic-edilitara, spatiala sau de imagine) ea va fi facuta in spiritul intregii cladiri si intregii zone in scopul de. a pune la maxim in valoare potentialul, personalitatea, identitatea si substanta originara. In acest scop vor fi folosite tehnici si procedee reversibile. Vor îi evitate pe cat posibil tehnologiile betonului armat. Se vor respecta: L.114/96, Codul Civil, RLU, OMS 119/2014, HG 525/96; HCL 455/2014 si legislatia in vigoare. Cadrul legislativ ta elaborarea documentatiei tehnice si economice va respecta: e Legea nr, 10/1985 privind calitatea în constructii, republicata cu modificarile si compleratile ulterioare; » HG nr. 907/2016 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnicoeconornice “aferente investitiilor ublice, precum si a structurii. :si' SC BAU PROIECT SRL.

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii si lucrari de interventii; + HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, actualizata; + HCL nr. 455/10.10.2014 privind aprobarea Regulamentului privind identitatea cormatica a cladirilor din Municipiul Timisoara; + HG nr. 925/1995. privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de. calitatea. a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor; e HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare; + HG nr. 363/2016 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice, actualizata; * Ordinul comun al MDLPL nr. 1299/09.10.2008 si al ISC nr. 1620/10.10.2008; + Legea nr. 98/2018 privind achizitiile publice, completata si modificata de Ordonanta nr. 80/2016; + Hotarare nr. 395/02.06.2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica / acordului cadru din Legea nr. 95/2016 privind achizitiile publice; e Anexa la HGR nr, 925/1985 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor; o Leg&a nr. 50/1881 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata si actualizata; e Normativul NP 1068-2002 "Normativ pentru proiectarea cladirilor civile din punct de vedere ai cerinfei de siguranta i in exploatare"; + Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara. pentru. proiectele de amplare, amenajsare construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei; : + Normativul P118/1-1999 "Normativ pentru siguranta la foc a constructiilor"; o NP (010-1997' "Normativ' privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru scoli si licee”. 6.5 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei Documentatia se elaboreaza i in vederea accesarii finantarii de la bugetul local. 7.1 Certificatul de urbanism emis: in vederea obtinerii autorizatiei de construire. : Certificatul de urbanism rr.4877 'din:26:10:2017 emis de Primaria Municipiului Timisoara este atasat la documentatie. SC BAU PROIECT, SRL. -

7.2 Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara . 7.3. Extras de carte funciara Este atasât la documefitatie - 74 Avize privind asigurarea utilitatilor 7.5 Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului 7.6 Avize, acorduri si studii specifice SC BAU PROIECT SRL rr | N Tel. 0256-201953 Fax. 0256-201953 | Mob, 0744552547. i A baue mail.dntimm.ro | “SBAU PROIECT” | TIMISOARA ___ TIMISU am ÎL STR.IOSIF NEMOIANU ORDINUL ARATE

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC2018-...........

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza

DALI si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul “Reabilitare corp cladire scoala D.+P.+2E.(inlocuire acoperis nou) din Timisoara, str. Regele

Carol, nr. 11 colt cu str. Dragalina, nr. 8”

1. Descrierea situaţiei actuale În vederea depunerii proiectelor finanţate în cadrul PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE 2018, INVESTITII, cap. 65.02.04.02 - Invatamint secundar superior, H.C.L nr. 421/13.09.2018, este necesară aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției. 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate Prin proiectul “Reabilitare corp cladire scoala D.+P.+2E.(inlocuire acoperis nou) din Timisoara, str. Regele Carol, nr. 11 colt cu str. Dragalina, nr. 8” se urmareste reabilitarea si modernizarea cladirii. Lucrarile propuse se vor referi la reparatii, revizuiri, inlocuiri, completari si refunctionalizari. Astfel se vor avea in vedere:

- Se va reface complet sarpanta si invelitoarea cladirii. - Se vor face reparatii, inlocuiri, completari la planseele si peretii de la toate nivelele, datorita

infiltratiilor de apa, iar planseul de la etajul II se va desface complet. - Se vor face reparatii, inlocuiri, completari la fatadele existente aflate in stare avansata de

deteriorare. - Grupurile sanitare se vor reconfigura astfel incit pe fiecare nivel sa existe grupuri sanitare pe sexe,

usor accesibile. - Realizarea unei noi scari, necesare pentru evacuarea persoanelor. - Amplasarea unui lift pentru accesul persoanelor cu handicap la toate nivelurile cladirii. - Se vor reface complet finisajele inerioare. - Se vor realiza refunctionalizari de spatii conform nevoilor enuntate in tema si in discutii. - Reabilitarea completa a instalatiilor sanitare, termice si electrice. - Lucrarile de interventie cuprind si lucrari suplimentare datorate starii de degradare a cladirii.

Indicatorii de proiect ce fac obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse prin proiect, sunt:

 Raportind valoarea de C+M la suprafata desfasurata totala a cladirii ce urmeaza a fi reabilitata, se obtine un indice mediu de pret de 1.435,57 lei /mp. fara TVA.

 Reducerea costurilor de operare a cladirii  Imbunatatirea confortului termic al utilizatorilor  Aducerea la standardele actuale a structurii  Alinierea cladirii la exigentele normativelor I.S.U.  Imbunatatirea de sanatate a utilizatorilor si de siguranta in exploatare  Costuri de mentenanta mai reduse  Reducerea consumului specific de energie

Prin implementarea proiectului si avind in vedere statutul de monument cit si destinatia, precum si faptul ca investitia de fata nu este majora, interventiile propuse sint obligatorii pentru pastrarea si functionarea optima a cladirii. Durata de realizare a investitiei se estimeaza la 18 luni.

3. Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea prin HCL a documentației tehnico- economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici – faza DALI prevazuti in Anexa 1 si descrierea sumară a investiţiei prevazuta in Anexa 2, pentru proiectul “Reabilitare corp cladire scoala D.+P.+2E.(inlocuire acoperis nou) din Timisoara, str. Regele Carol, nr. 11 colt cu str. Dragalina, nr. 8”.

PRIMAR, ŞEF BIROU, NICOLAE ROBU CONSTANTIN PASCU Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR: ………………….

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI „Reabilitare corp cladire scoala D.+P.+2E.(inlocuire acoperis nou) din Timisoara, str. Regele Carol, nr. 11 colt cu str.

Dragalina, nr. 8”

„D.A.L.I.” pentru obiectivul de investitii „Reabilitare corp cladire scoala D.+P.+2E.(inlocuire acoperis nou) din Timisoara, str. Regele Carol, nr. 11 colt cu str. Dragalina, nr. 8” intocmit de S.C. «Bau Proiect» S.R.L., are principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 18 luni Valoarea totala a investitiei : 7.548,05139 mii lei(inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M : 6.225,15160 mii lei (inclusiv TVA)

Capacitate(in unitati fizice si valorice): Regim de inaltime: D+P+2E S. teren = 3.745,00 mp. S. constr. construita existenta = 911,00 mp. S. constr. desfasurata existenta = 2.800,00 mp. Intocmit, Pauliean Gama

Red.: P.G. Dact.: P.G. Ex.: 2