keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 184/18.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara

18.05.2020

Hotararea Consiliului Local 184/18.05.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. UR2020-005006; 5076/23.04.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2020-005006; 5076/23.04.2020 - al Directiei Generală de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 12.05.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.UR2020-005006; 5076/23.04.2020;
Având în vedere Raportul informării şi consultării publicului nr. UR2019-017348/18.12.2019;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 47/12.09.2019, Avizul Arhitectului Sef nr. 18/31.03.2020;
Având în vedere Decizia de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 46/09.03.2020;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), lit. c), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara, având ca beneficiar pe SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA, întocmit conform Proiectului nr. 109/2019, realizat de S.C. 903 STUDIOARH S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire in conformitate cu Avizului Arhitectului Şef nr. 18/31.03.2020:
Pentru UTR 1 - Subzona mixta, comert, servicii, functiuni administrative si birouri propusa:
- Funcţiuni predominante: - zonă mixta, comert, servicii, functiuni administrative si birouri propusa;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 70% ;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2,8;
- Regim de construire: max S+P+6E+Er , H max = 32 m;
- Spatii verzi amenajate minim 20,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 46/09.03.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;

Pentru UTR 2 - Subzona mixta, comert, servicii, si locuire colectiva propusa:
- Funcţiuni predominante: - zonă mixta, comert, servicii si locuire colectiva propusa;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 50% ;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2,8;
- Regim de construire: max S+P+6E+Er , H max = 30 m;
- Spatii verzi amenajate minim 20,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 46/09.03.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;

- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005793/05.12.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 836/01.10.2019.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 64.698 m, este înscris în CF 406302 nr. cad. 406302, Timişoara (extras CF vechi 6278 Chişoda nr. top. vechi 655/3/2/1; 655/4/2/1; 656-657/2/1; 573/a/1/1/16/1/1/2; 655/2/1; 659/a/1/1; 659/b/2/1/1), având ca proprietar pe SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA cu antecontract de vânzare - cumpărare până la data de 15.12.2020 asupra cotei de 10.022/64.698 în favoarea LIDL ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ pentru care a fost obţinut acordul în data de 21.04.2020. Terenul este ocupat de constructii ce urmeaza a se desfiinta.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumului de acces la parcelele beneficiarului, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public.
Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. 45A08 ,,Obiective de utilitate publica" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara si a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA;
- Proiectantului S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 1

UR2020-005006; 5076/23.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL

Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. UR2020-005006; 5076/23.04.2020 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara, prin care se propune modificarea PUZ - ului aprobat prin HCL 391/17.07.2018: "Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er" în scopul extinderii UTR 1 - subzona mixta: comerț, servicii, functiuni administrative si birouri;

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2020-005006/10.04.2020 completată cu nr.

UR2020-005076/16.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 47/12.09.2019, Avizul Arhitectului Sef nr. 18/31.03.2020;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2754/29.07.2019, precum si Deciziei de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 46/09.03.2020 prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu.

Documentaţia Plan Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara, beneficiar SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA, proiectant S.C. 903 STUDIOARH S.R.L., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna noiembrie 2019, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-a inregistrat nicio sesizare cu privire la aceasta documentaţie.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului ,,Etapa 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia Plan Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara, beneficiar SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA, proiectant S.C. 903 STUDIOARH S.R.L., a fost finalizată, s-a putut începe circuitul legal de avizare.

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia Plan Urbanistic Zonal

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 2

,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara.

Planul Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. 903 STUDIOARH S.R.L., proiect nr. 109/2019, la cererea SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA.

Terenul reglementat in cadrul documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara, identificat prin CF 406302 nr. cad. 406302, în suprafaţă totală de 64.698 m², este delimitat la nord de zona unitati industriale stabilita prin PUG Timisoara, aprobat prin HCL 157/2002, prelungit prin HCL 619/2018, la vest de liniile de liniile de cale ferata, la sud de limita teritoriala cu UAT GIROC, la est de strada Bujorilor.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Teritoriul studiat prin P.U.Z. este situat în partea de sud a municipiului Timişoara, in Zona Calea Sagului, la limita teritoriala cu UAT GIROC, fiind delimitat la nord de strada Intrarea Nicoresti, la vest de liniile de liniile de cale ferata, la sud de limita teritoriala cu UAT GIROC, la est de strada Bujorilor.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 64.698 m², este înscris în CF 406302 nr. cad. 406302, Timişoara (extras CF vechi 6278 Chişoda nr. top.vechi 655/3/2/1; 655/4/2/1; 656-657/2/1; 573/a/1/1/16/1/1/2; 655/2/1; 659/a/1/1; 659/b/2/1/1), având ca proprietar pe SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA cu antecontract de vânzare – cumpărare până la data de 15.12.2020 asupra cotei de 10.022/64.698 în favoarea LIDL ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ pentru care a fost obținut acordul în data de 21.04.2020. Terenul este ocupat de constructii ce urmeaza a se desfiinta.

Planul Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara, propune modificarea PUZ - ului aprobat prin HCL 391/17.07.2018: "Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er" în scopul extinderii UTR 1 - subzona mixta: comerț, servicii, functiuni administrative si birouri.

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-005793/05.12.2019.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Avizul

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 3

Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-005793/05.12.2019, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.

Indicii propuşi prin documentaţie şi in conformitate cu Avizului Arhitectului Şef cu nr.

18/31.03.2020 sunt următorii: Pentru UTR 1 – Subzona mixta, comert, servicii, functiuni administrative si birouri

propusa: - Funcţiuni predominante: – zonă mixta, comert, servicii, functiuni administrative si birouri propusa; - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 70% ; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2,8; - Regim de construire: max S+P+6E+Er , H max = 32 m;

- Spatii verzi amenajate minim 20,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 46/09.03.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş; Pentru UTR 2 – Subzona mixta, comert, servicii, si locuire colectiva propusa: - Funcţiuni predominante: – zonă mixta, comert, servicii si locuire colectiva propusa; - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 50% ; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2,8; - Regim de construire: max S+P+6E+Er , H max = 30 m;

- Spatii verzi amenajate minim 20,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 46/09.03.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;

- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul

Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005793/05.12.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U ;

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 836/01.10.2019.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumului de acces la parcelele beneficiarului, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public;

Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. 45A08 ,,Obiective de utilitate publica” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 4

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara, având ca beneficiar pe SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA, întocmit conform proiectului nr. 109/2019, realizat de S.C. 903 STUDIOARH S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire in conformitate cu Avizului Arhitectului Şef nr. 18/31.03.2020:

Pentru UTR 1 – Subzona mixta, comert, servicii, functiuni administrative si birouri propusa: - Funcţiuni predominante: – zonă mixta, comert, servicii, functiuni administrative si birouri propusa; - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 70% ; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2,8; - Regim de construire: max S+P+6E+Er , H max = 32 m;

- Spatii verzi amenajate minim 20,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 46/09.03.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş; Pentru UTR 2 – Subzona mixta, comert, servicii, si locuire colectiva propusa: - Funcţiuni predominante: – zonă mixta, comert, servicii si locuire colectiva propusa; - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 50% ; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2,8; - Regim de construire: max S+P+6E+Er , H max = 30 m;

- Spatii verzi amenajate minim 20,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 46/09.03.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;

- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul

Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005793/05.12.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U ;

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 5

funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 836/01.10.2019.

3. Prezentul Planul Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 64.698 m², este înscris în CF 406302 nr. cad. 406302, Timişoara (extras CF vechi 6278 Chişoda nr. top.vechi 655/3/2/1; 655/4/2/1; 656-657/2/1; 573/a/1/1/16/1/1/2; 655/2/1; 659/a/1/1; 659/b/2/1/1), având ca proprietar pe SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA cu antecontract de vânzare – cumpărare până la data de 15.12.2020 asupra cotei de 10.022/64.698 în favoarea LIDL ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ pentru care a fost obținut acordul în data de 21.04.2020. Terenul este ocupat de constructii ce urmeaza a se desfiinta.

4. Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumului de acces la parcelele beneficiarului, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public.

Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. 45A08 ,,Obiective de utilitate publica” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara si a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara, elaborat de proiectantul S.C. 903 STUDIOARH S.R.L., proiect nr. 109/2019, la cererea beneficiarului SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA, pentru a fi supus analizării şi aprobării în plenul consiliului local.

ARHITECT ȘEF, Emilian Sorin CIURARIU

ȘEF SERVICIU CONSILIER Gabriela BORCSI Liliana IOVAN

Red. – L.I.

Atasament: Referat.pdf

Cod FO53-03,Ver.3

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR UR2020-005006; 5076/23.04.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni

administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara Proiect emis la solicitarea proprietarului SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA, de

înaintare în Plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara a documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara, documentaţie elaborată după obţinerea Certificatului de urbanism nr. 2754/29.07.2019 cu termen de valabilitate până în data de 29.07.2020.

1. Descrierea situaţiei actuale 

Terenul reglementat in cadrul documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara, identificat prin CF 406302 nr. cad. 406302, în suprafaţă totală de 64.698 m², este delimitat la nord de zona unitati industriale stabilita prin PUG Timisoara, aprobat prin HCL 157/2002, prelungit prin HCL 619/2018, la vest de liniile de liniile de cale ferata, la sud de limita teritoriala cu UAT GIROC, la est de strada Bujorilor.

Conform PUZ aprobat prin HCL 391/17.07.2018: "Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er", teren afectat de zona de protecţie C.F.R..Indici urbanistici: Pentru UTR 1:- Regimul de înălţime de maxim = S+P+6E+Er, Hmax = 32,00 m; POTmax= 70%, CUTmax= 2,8. Spatii verzi amenajate minim 20,00 %; Pentru UTR 2: - Regimul de înălţime de maxim = S+P+6E+Er, Hmax = 30,00 m; POTmax= 50%, CUTmax= 2,8. Spatii verzi amenajate minim 20,00 %; Pentru UTR 3: - Regimul de înălţime = S+P+4E, POTmax= 70%, CUTmax= 2,5. Spatii verzi amenajate minim 20,00 %.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018

- Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara, propune modificarea PUZ - ului aprobat prin HCL 391/17.07.2018: "Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er" în scopul extinderii UTR 1 - subzona mixta: comerț, servicii, functiuni administrative si birouri

Pe parcela studiată se va asigura acces auto şi pietonal în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005793/05.12.2019.

3. Alte informaţii   În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, actualizată, pentru documentaţia Plan Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara, au fost obţinute: Certificatului de Urbanism nr. 2754/29.07.2019, Avizul de Oportunitate nr. 47/12.09.2019, Avizul Arhitectului Sef nr. 18/31.03.2020;

Cod FO53-03,Ver.3

4. Concluzii  Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara, elaborat de proiectantul S.C. 903 STUDIOARH S.R.L., proiect nr. 109/2019 la cererea beneficiarului SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA, poate fi supus analizării şi aprobării în plenul consiliului local.

PRIMAR Pentru conformitate date tehnice NICOLAE ROBU ARHITECT ŞEF

EMILIAN SORIN CIURARIU NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Atasament: Aviz_juridic_Bujorilor_160.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2020-005006; 5076/12.05.2020 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 12.05.2020 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara În considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2020-005006; 5076/23.04:2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat cu HCL nr. 391/2018 — Extindere UTR 1 — Subzona mixta comerț, cervicii, funcțiuni administrarive și birouri” str. Bujorilor nr. 160, Timișoara, beneficiar fiind societatea Bega Minerale Industriale SA, proiectant societatea 903 Studioarh SRL, proiect nr. 109/2019, conform cerințelor stabilite prin certificatul de urbanism nr. 2754/29.07.2019, Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Modificare PUZ aprobat cu HCL nr. 391/2018 — Extindere UTR 1 — Subzona mixta comerț, cervicii, funcțiuni administrarive și birouri” str. Bujorilor nr. 160, Timișoara, precum și Referatul Primarului Municipiului Timișoara de aprobare a acestuia, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul șef, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local, În considerarea Avizului de Oportunitate nr. 47/12.09.2019 și Avizului Arhitectului Sef nr. 18/31.03.2020, Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlului de proprietate potrivit extrasului de carte funciară pentru informare, eliberat în sistem informatic integrat ANCPI, la data de 24.04.2020, anexat documentației, aferent terenului reglementat prin documentație, în suprafață totală de 64698 mp, rezultă următoarea situație juridică: Cartea funciară nr. 406302 Timișoara nr. cadastral 406302, referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 64698 mp, categorie de folosință „construcții industriale și edilitare”, este proprietatea societății BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA . Este notat antecontractul de vânzare-cumpărare până la 15.12.2020 asupra cotei de 20022/64698 mp în favoarea Lidl România Societate în comandită, CIF 15300120, societate care și-a exprimat acordul cu privire la prezenta documentație, prin înscris sub semnătură privată, datat 21.04.2020 (copie la dosar). Potrivit mențiunilor din raportul de specialitate, terenul este ocupat de constructii ce urmeaza a se desfiinta. Prin adresa nr. SC2020-2696/10.02.2020 a Municipiului Timișoara —Serviciul Juridic se menționează faptul că, pe rolul instanțelor judecătorești, nu figurează litigii, în curs de soluționare, cu privire la imobilele ce fac obiectul prezentei documentații, înscrise în cele două cărți funciare mai sus menționate, iar prin adresa nr. CT2020- 000560/05.02.2020 se menționează faptul că aceste imobile nu au făcut obiectul revendicări conform Legii nr. 10/2001 și 0UG nr. 94/2000. Potrivit adresei nr. DO2020-00190/11.02.2020 se menționează faptul că parcela cu nr. cad. 655/3 (655/3/2/1) a făcut obiectul unei cereri de retrocedare, respinsă și necontestată soluția. În considerarea prevederilor art. 555 Codul civil privind conţinutul dreptului de proprietate privată — "(1) Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în limitele stabilite de lege. (2) În condiţiile legii, dreptul de proprietate privată este susceptibil de modalităţi şi dezmembrăminte, după " Caz. page 10f2

coroborate cu dispozițiile art. 565 Codul civil “În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada dreptului roprietate se face cu extrasul de carte funciară”, Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor native, În considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. c) coroborat cu art. alin. 6 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ('avizează sau aprobă, în condiţiile legii, imentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităților”), Se avizează raportul de specialitate nr. UR2020-005006; 5076/23.04.2020 privind aprobarea Planului anistic Zonal „ Modificare PUZ aprobat cu HCL nr. 391/2018 — Extindere UTR 1 — Subzona mixta comerţ, cervicii, țiuni administrarive și birouri” str. Bujorilor nr. 160, Timișoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul ad drepturi reale asupra imobilelor. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului anistic Zonal „ Modificare PUZ aprobat cu HCL nr. 391/2018 — Extindere UTR 1 — Subzona mixta comerț, cervici, țiuni administrarive și birouri” str. Bujorilor nr. 160, Timișoara și nu se substituie avizului de legalitate al etarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta umentatie, sub toate aspectele, nu privește indicii urbanistici propusi (regim de'înaltime, retrageri, accese, POT, etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de documentatia din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC TI Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: Raportul_info_PUZ_BEGA_Minerale_Bujorilor.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA URBANISM Nr. UR2019-017348/18.12.2019 RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: PUZ — "Modificare PUZ aprobat cu HCL 391/2018, Extindere UTRI "Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri"; Amplasament: str. Bujorilor nr. 160, Timișoara; Beneficiar: SC Bega Minerale Industriale SRL; Proiectant: SC 903 STUDIOARH SRL. Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentaţia P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 07.11.2019 — 01.12.2019 În acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe terenul care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timişoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. S-au expediat prin poştă anunțul cu privire la Modificare PUZ aprobat cu HCL 391/2018, Extindere UTRI "Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri" strada Bujorilor nr. 160, Timişoara, jud. Timiş - unui număr de 17 adrese — vecini, proprietari de pe străzile Cercului şi Bujorilor: Asociaţiile de Proprietari Bujorilor nr. 160 — bloc l; bloc 2 scara A; bloc 2 scara B; RED MOTOR KARTODROM str. . Bujorilor nr. 160, SC PREFATIM SA Str. Bujorilor nr. 160, SC IMDO METALE PROD SRL Str. Bujorilor nr. 160, UNITATEA MILITARA Str. Bujorilor. Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, a fost consultată de 1 persoană care nu a avut obsevații sau sesizări. La intâlnirea cu proiectantul documentației, organizată în data de 19.11.2019, între orele 15,00-16,00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, a participat un reprezentant al proiectantului SC 903 STUDIOARH SRL, iar din partea publicului au participat două persoane care nu au avut observații cu privire la documenație. Nu au fost făcute obiecții în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului „Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal — "Modificare PUZ aprobat cu HCL 391/2018, Extindere UTRI "Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timisoara, beneficiari SC Bega Minerale Industriale SRL, proiectant: SC 903 STUDIOARH SRL, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. CONSILIER Sorina Popa Ă _, Red dact. —S.P,.-2 ex

Atasament: 02_situatie_existenta.pdf

Atasament: 03_functiuni_existente.pdf

Atasament: 04_regim_h_existent.pdf

Atasament: 05_MEMORIU_.pdf

1

SC 903 STUDIOARH SRL DUMBRAVITA STR. SIRIUS NR.2, SPATIU C2, TEL 0742026535

MEMORIU DE PREZENTARE PLAN URBANISTIC ZONAL MODIFICARE P.U.Z APROBAT CU HCL TIMISOARA NR.391/2018, EXTINDERE UTR 1”SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI

BIROURI Proiect nr. 109/2019

1. Introducere

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL MODIFICARE P.U.Z APROBAT CU HCL TIMISOARA NR.391/2018, EXTINDERE UTR 1”SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI

Amplasament: Str. Bujorilor, nr. 160, Timisoara Iniţiator: S.C. BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A. (Beneficiar) Elaborator: s.c.”903 STUDIOARH”S.R.L.D (Proiectant) Data elaborării: FEBRUARIE 2020 Faza de proiectare: P.U.Z. 1.2. OBIECTUL P.U.Z. 1.2.1. SOLICITǍRI ALE TEMEI PROGRAM

Documentaţia în fază de Plan Urbanistic Zonal: MODIFICARE P.U.Z APROBAT CU HCL TIMISOARA NR.391/2018, EXTINDERE UTR 1”SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI ” a fost întocmită la comanda beneficiarului: SC Bega Minerale Industriale SA și propune modficiarea unui PUZ Aprobat cu HCL Timisoara nr.391/2018 DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI LOCUIRE COLECTIVA IN REGIM DE INALTIME S+P+6E+Er” Str. Bujorilor, nr. 160 CF nr. 406302, Timișoara, Documentaţia de faţă propune soluţii şi reglementări în scopul extinderii UTR1 „Subzona mixta, comert, servicii și functiuni administrative 1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII PENTRU ZONA STUDIATĂ Zona studiată – amplasată la limita intravilanului Municipiului Timisoaa cu localitataea Chisoda, pe strada Bujorilor se înscrie din punct de vedere al zonificării teritoriale în intravilan.

2

Conform Planului Urbanistic General în vigoare Categoria funcţională: unități industriale

Folosinţa actuala: teren curti construcții 1.2.3. DISTANTE MINIME LIMITA DE PROPRITATEA FATA DE CLADIRI

EXISTENTE limita laterala nordica =6.96m fata de clădiri locuinte colective limita laterala estica=0.59 m fata de clădiri locuinte colective limita latrala sudica=10.98m fata de Calea ferata, 198.07m fata de clădire

locuinta individuala limita laterala vestica =69.56m fata de clădire depozitare existenta 1.2.4. DISTANTE MINIME INTRE CLADIRILE PROPUSE PRIN PUZ SI

CLADIRI EXISTENTE limita nord =56.33m fata de clădire locuinte colective limita esti=11.00 m fata de clădire locuinte colective limita latrala sudica=20.98m fata de Calea ferata, 208.07m fata de clădire

locuinta individuala limita laterala vestica =82.56m fata de clădire depozitare existenta

1.3. SURSE DOCUMENTARE 1.3.1. LISTA STUDIILOR ŞI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.

● Pentru terenul studiat a fost obtinut Certificatul de Urbanism nr.2754/29.07.2019

● Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara, terenul de faţă este situat în intravilanul localităţii si are destinaţia de zona industriala

• Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara – în lucru (revizia 3), terenul de faţă este situat in intravilan si este cuprins în restructurarea zonelor cu caracter industrial – zona mixta (RiM )

• Conform Planului urbanistic Zonal aprobat cu HCL nr.391/2018 terenul are destinația de locuire colective/servicii/functiuni complementare

• Terenul studiat este delimitat astfel: � la est terenul are front la sr. Bujorilor � la sud terenul ese delimitat de calea ferata Timisoara – Buzias � la vest și nord, terenul este marginit de terenuri aflate în proprietate

privata care pana în prezent au avut caracter industrial. 1.3.2. LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z.

Certificatul de Urbanism nnr.2754/29.07.2019 a fost obţinut în baza H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General 1.3.3. PROIECTE DE INVESTITII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A ZONEI

Terenul studiat este accesibil din strada Bujorilor Zona având caracter urbanizat beneficiază de întreaga infrastructura a

Municipiului Timisoara.

3

Conform Planului Urbanistic General aflat in lucru, pentru zona studiata se propune investiţia in dezvoltarea tramei stradale majore – str. Bujorilor este prevazuta la largirea sa la un prospect transversal de 20m

2. Stadiul actual al dezvoltării

2.1.EVOLUŢIA ZONEI 2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUŢIA ZONEI Dezvoltarea zonei a prezentat un caracter modest. O data cu incetarea activitatii fostei fabrici „Prefatim” singurele interventii remarcabile au fost la principalele cladiri existente pe amplsament, incercandu-se conversia lor in spatii care sa adaposteasca birouri si servicii. 2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAŢIONATE CU EVOLUŢIA LOCALITĂŢII Întreaga zona are un caracter inustrial – părăsit. Evoluţia localităţii a demonstrat necesitatea reinoirii fondului construit cu locuinte si imobile care sa corespunda necesitatilor actuale, cu un grad sporit de confort.

2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE 2.2.1. POZIŢIA ZONEI FAŢĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂŢII

Terenul studiat este situat în partea extrem – sudica a municipiului Timişoara, în intravilanul localităţii.

Terenul ce face obiectul PUZ este accesibil din Str. Bujorilor si beneficiază de întreaga reţea de străzi a municipiului Timisoara, are front stradal de 232 m la Str.Bujorilor și o adâncime variabila de 200-400m

Terenul in suprafaţa totala de 64.698mp este inscris in CF nr. 406302, - nu există sarcini

2.2.2. RELAŢIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIŢIEI, ACCESIBILITĂŢII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUŢII DE INTERES GENERAL

� Zona ce face obiectul studiului este favorizată prin prisma poziţiei în ţesutul urban.

� Accesibilitatea zonei este asigurată de existenţa arterelor majore, respectiv Str. Bujorilor.

� La nivel edilitar întreaga zona este echipată. � Zona nu este dotata cu servicii de interes local și general

Zona limitrofă ariei studiate trece printr-un proces de densificare şi de reconversie în sensul dotării cu servicii si construirii de imobile cu regim de inaltime mai mare de P+4

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 2.3.1. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REŢEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, CONDIŢII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE

4

Pentru realizarea studiului geotehnic s-au precizat lucrările de prospectare geotehnică, stabilite conform NORMATIVULUI PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENŢELE ŞI METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE NP 074/2007. 2.3.2. DATE GENERALE DESPRE AMPLASAMENT ŞI CONSTRUCŢII

Amplasamentul cercetat ce face obiectul studiului de faţă se află în intravilanul Mun. Timişoara, jud. TIMIŞ, identificat prin planul de situaţie anexat.

Terenul are o suprafaţa relativ plană, astfel amplasamentul nu prezintă potenţial de alunecare.

Suprafaţa relativ neteda a câmpiei a imprimat apelor curgătoare si a celor in retragere, cursuri rătăcitoare cu numeroase braţe si zone mlăştinoase, ceea ce a dus la depuneri de particule cu dimensiuni si fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri si nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi in genere separate in funcţie de mărimea fragmentelor de baza.

In asemenea situaţii, stratificaţia poate sa se schimbe pe distante uneori mici. Geologic, zona se caracterizează prin existenta in partea superioara a formaţiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrişuri cu extindere la peste 100 m adâncime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la circa 1400 ÷ 1700 m adâncime si este străbătut de o reţea densa de micofalii (fracturi).

Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismica P100-1/2013, condiţiile locale de teren studiat in localitatea Timisoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt

Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleraţiei orizontale a terenului ß0 = 2,50; a spectrului normalizat de răspuns elastic (din codul menţionat) si acceleraţia terenului pentru proiectare ag=0,20g,

Adâncimea maxima de îngheţ este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,70m. Din punct de vedere climatic, zona se caracterizează prin următoarele :

a) Temperatura aerului: - Media lunară minimă: –1oC – Ianuarie;

- Media lunară maximă: +20 oC ... 21oC – Iulie-August; - Temperatura minimă absolută: –35,3oC; - Temperatura maximă absolută: +40,0oC; - Temperatura medie anuală: +10,9oC;

b) Precipitaţii: - Media anuală: 631 mm.

Regimul eolian Regimul eolian indică o frecvenţă mai mare a vânturilor din sectorul vestic, cu

precipitaţii bogate şi viteze medii ale acestora de 3 m/s … 4 m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic (15 %).

2.4. CIRCULAŢIA 2.4.1. ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂŞURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAŢIEI RUTIERE

Obiectivul este amplasat în partea extrem – sudica a municipiului Timişoara, în zona deservita de artere majore.

Factori generatori de perturbări ale traficului din zonă pot fi consideraţi: - existența traficului greu pe str. Bujorilor - inexistența locurilor de parcare amenajate

5

2.4.2. CAPACITĂŢI DE TRANSPORT, GREUTĂŢI ÎN FLUENŢA CIRCULAŢIEI, INCOMODĂRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAŢIE, PRECUM ŞI DINTRE ACESTEA ŞI ALTE FUNCŢIUNI ALE ZONEI, NECESITĂŢI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ŞI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, CAPACITĂŢI ŞI TRASEE ALE TRANSPORTULUI ÎN COMUN, INTERSECŢII CU PROBLEME.

Terenul are front la strada Bujorilor, strada de categoria a-II-a, care asigura legătura intre Municipiul Timisoara si localitatea Chisoda

în zona lipsește ci desavarsire rețea de străzi secundara, strda Bujorilor delimitind fosta platforma industriala

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCŢIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ Zona are un caracter prepoderent industrial - abandonat

- locuire colectiva în imobile în regim de înălțime P+4 cu grad mic de confort - locuirea individuala sau locuirea în imobile în regim mic de înălțime este

prezenta într-o zona îndepărtata aflata la o distanța de cca.150m. - vis-a vis de amplasamentul studiat, de cealalta parte a strazii Bujorilor se

gaseste o zona cudestiantie speciala in proprietatea MAPN, unde la frontul strazii sunt ridicate cladiri in regim de inaltime P+4

2.5.2. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT

Pe terenul cu numarul top 406302 se afla în prezent construite clădiri în suprafața de 11.242mp cu un regim maxim de înălțime de P+2e

Pe terenul cu numarul top 405825 se afla in prezent cosntruit un imobil de locuinte colective in regim de inaltime P+4E in suprafata construita de 486mp

2.5.3. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE

Se remarca deficiente in asigurarea cu servicii a zonei, acestea lipsind cu desavarsire

Se propune dezvoltarea unei zone mixte comert servicii, functiuni administrative si locuire colectiva care sa raspunda necesitatii de echipare cu servicii a zonei. 2.5.4. ASIGURAREA CU SPAŢII VERZI Terenul studiat nu are în prezent spatii verzi amenajate.

2.6. ECHIPARE EDILITARĂ 2.6.1. STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU INFRASTRUCTURA LOCALITĂŢII

Terenul ce face obiectul P.U.Z. este deservit de reţele de canalizare, alimentare cu energie electrică, termoficare, telecomunicaţii.

2.7. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI Proprietatea este privată, construcţiile ce sunt propuse a se realiza sunt

ansabluri rezidentiale cu parter comerciaal care sa adaposteasca si functiuni asociate locuirii

Potrivit legii propunerea de reglementare va fi supusă consultării populaţiei în cadrul procedurilor de informare a populaţiei ce vor fi organizate de Municipiul Timişoara, Direcţia Urbanism, Serviciul Planificare Spaţială.

6

3.Propuneri de dezvoltare urbanistică

3.1. PREVEDERI ALE P.U.G. / Masterplan ● Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara, terenul de faţă

este situat in intravilan, zona industriala ● Conform obiectivelor si politicilor lansate de Masterplanul 2012 , politica

intitulata “Mărirea fondului de locuinţe si creşterea calităţii locuirii” prevede pentru zona studiata, dezvoltarea de zone rezidenţiale cu funcţiuni complementare.

Prin propunerea de zone mixte locuinte colective și servicii , se preia programul 3 Politica 6 descrise in Masterplan.

● Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara – în lucru

(revizia 3), terenul de faţă este situat in intravilan si este cuprins în zona de restructurare a zonelor industriale – zona mixta (RiM )

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Zona studiata a suferit de-a lungul timpului un proces continuu de abandonare a spatiului, fenomen datorat functiunii initiale de insudtrie, si contrar dezvoltarii urbanistice a orasului, lucru cel putin ciudat, considerind poziţia din cadrul oraşului. În concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de imbunatatirea fondului construit si de reconversia unei zone industriale parasite.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI

Se propune modernizarea accesului din Str. Bujorilor, ,relizarea unei trame stradale pe directia est-vest /nord-sud care sa genereze mai departe o solutie fiabila la nivelul intregii zone.

Axe de dezvoltare majore pod ama? osen centura nord existenta.

7

3.5. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

3.5.1. ELEMENTE DE TEMĂ, FUNCŢIONALITATE, AMPLASARE

Prin tema de proiectare stabilită de comun acord, se solicită următoarele: - Realizarea unei subzone mixte: comert, servicii, functiuni administrative si

birouri in partea estica a amplasamentului care sa cuprinda constructiile existente pe amplasament ce au fost renovate.

- Realizare unei subzone mixte: comert, servicii si locuire colectiva in imobile in regim de inaltime maxim S+P+6+Er

- Realizarea unei trame stradale care sa fie coerenta si care sa genereze solutii pentru intreaga zona.

- asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse. - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga

incintă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz, conform propunerilor şi avizelor, etc.

Documentaţia are drept obiect:

1. Realizarea pe un teren, în suprafaţă de 64.698mp, a unei lotizari care sa

adaposteasca ansambluri rezidentiale cu parter comercial, spatii comerciale și locuinte colective la etajele superioare.

2. MODIFICARE P.U.Z APROBAT CU HCL TIMISOARA NR.391/2018, PRIN EXTINDEREA UTR 1”SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI”

3. Asigurarea în incinta a locurilor de parcare necesare. 4. Asigurarea de spații verzi amenajate, în suprafață totală de 20% din suprafața

terenului.

BILANT TERITORIAL Bilant teritorial propus

SUPRAFATA TEREN SITUATIA EXISTENTA mp

SITUATIA PROPUSA mp

Szi- subzona industrie Clădiri platforme, parcari, alei spati verzi amenajate

64.698,00 11.242 (17,37%) 53.456 (82,63%)

0 (0,00%)

-

UTR 1– Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative și birouri SzM- subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative și birouri clădiri platforme, parcari SzV-spatii verzi amenajate în cadrul parcelei

- 19.806.mp 30,61% 19.806 mp 100.00% 13.864mp (70%) 1.980mp (10%) 3.962mp (20%)

UTR 2– Subzona mixta comert, - 44.892mp 69,39%

8

servicii și locuire colectiva Szc- subzona cai de comunicatie rutiera SzL- subzona mixta comert, servicii, și locuire colectiva clădiri platforme, parcari, alei, locuri de joaca

SzV – subzona spatii verzi amenajate spatii verzi independete spatii verzi amenajate în cadrul parcelei

7.680mp 17.11% 33.467mp 74.55% 16.733 mp (50%) 10.040 mp (30%) 10.439 mp 23.25% 3.745 mp 8.34% 6.694mp (20%)

TOTAL 64.698,00 64.698mp 100,00%

INDICI CARACTERISTICI U.T.R.1 SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI INDICI PROPUSI P.O.T. 70% C.U.T. 2,8 regim de de inaltime S+P+6E+Er Spati verzi min. 20% H.max=32.00m U.T.R. 2 SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII SI LOCUIRE COLECTIVA INDICI PROPUSI P.O.T. 50% pentru comert, servicii P.O.T. 40% pentru locuinte colective C.U.T. 2,8 regim de de inaltime S+P+6E+Er Spati verzi min. 20% H.max=30.00m

3.6.DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE a. Alimentare cu apă

Pentru satisfacerea nevoilor de apă se impune realizarea unui branșamet la reţeaua de apă a localităţii Timișoara atât pentru satisfacerea nevoilor igienico-sanitare din cadrul obiectivului cât şi pentru asigurarea necesarului de stingere a incendiilor. Legătura cu conducta de apă existentă a municipiului Timișoara, se va realiza din str.Bujorilor printr-un branșament propus. Debitele de apă necesare conform breviarului de calcul sunt: Qzi med = 125,10 m3/zi = 1,44 l/s Qzi max= 1,30 x Qzi med = 162,63 m3/zi = 1,88 l/s Qorar max= (2,8 x Qzi max ) / T = 455,36 m3/zi = 18,97 m3/h = 5,27 l/s Pentru parcelele propuse în planul urbanistic zonal alimentarea cu apă se va realiza prin intermediul unui branșament la reţeaua de apă a localităţii Timișoara cu o conductă din PE-HD având De 90 mm.

9

Reţeaua de apă propusă din cadrul obiectivului este formată dintr-o conductă PE-HD, PN6, De 90x6,3 mm în lungime de cca. L = 935m. Fiecare clădire de pe amplasament a avea propriul bazin de acumulare a apei potabile cât și propriul cămin de contorizare a consumului de apă, b. Stingerea incendiilor In incinta parcelelor propuse în P.U.Z.–ul studiat s-au prevăzut 8 hidranti supraterani de incendiu exterior având DN 80 mm, (conform planului de situaţie ED -01) amplasati pe spațiul verde Hidranții sunt alimentați din rețeaua de alimnetare cu apă de la Municipiul Timișoara. Pozarea conductelor se va face îngropat sub adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-77 pe un strat de nisip de cca. 15 cm. Avizul de principiu obţinut la faza P.U.Z. nu autorizează execuţia lucrărilor de investiţii. La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului, precum şi avizele de gospodărire subterană pentru reţelele edilitare din zonă. c. Canalizare Canalizarea menajeră a fost dimensionată la debitele: Quz.zimed = Qzimed = 125,10 m3/zi = 1,44 l/s Quz.zimax = Qzimax = 162,63 m3/zi = 1,88 l/s Quz.orarmax = Qorarmax = 455,36 m3/zi = 18,97 m3/h = 5,27 l/s Debitul de apă uzată menajeră se determină conform STAS 1846- 1:2006.

Avănd în vedere dezvolarea zonei, si a investiților ce se vor executa în zonă, s-a luat in calcul extinderea sistemului de canalizare a Municipiului Timișoara, motiv pentru care s-a ales ca diamentrul conductei colectoare de canalizare de pe amplasament sa aibe 300mm.

Apele uzate menajere de la parcelele propuse vor fi colectate şi evacuate la reteaua de canalizare a localității Timișoara prin intermediul unei extinderi a reţelei de canalizare avînd De 300mm. Legătura la conducta de canalizare existentă se va realiza in Strada Bujorilor prin intermediul căminelor de racord.

Pentru apele uzate menajere de la parcelele propuse în P.U.Z. s-a prevăzut o reţea de canalizare din tuburi PVC, SN4, cu De 300mm in lugiime de 320 ml cat si o rețea având De 250X6,1 mm în lungime de cca. L = 495 m. Pe această reţea s-au prevăzut 20 cămine de vizitare. Traseul reţelelor de canalizare şi poziţile căminelor de vizitare se vor urmări pe planul de situaţie (ED-01). Panta canalului este funcţie de adâncimea de ieşire din clădire, astfel încât să se asigure viteza de autocurățire. Materialul utilizat pentru realizarea reţelei de canalizare va fi PVC pentru canalizare SN 4, Dext = 250, respectiv 300mm. Materialul din care sunt realizate conductele au o rezistenţă mare faţă de agresivitatea solului şi o durată mare de existenţă (50 ani).

Reţeaua de canalizare va fi poziţionată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de 15 cm iar lateral de 20 cm.

10

Rugozitatea conductelor este foarte mică (ζ = 0,03) iar materialul din care sunt realizate prezintă o mare siguranţă la transport şi o etanşare absolută a reţelei realizate. Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, reţelele de canalizare vor fi prevăzute cu cămine de vizitare amplasate la o distanţă maximă de 60 m unul de altul, conform STAS 3051 – 91. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcţiei, de intersecţie cu alte canale şi în puncte de schimbare a pantelor. Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii şi întreţinerii acestora, pentru curăţirea şi evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor. Căminele de vizitare vor fi realizate din beton armat monolit, conform STAS 2448–82, având dimensiunile plăcii de bază 1,5 x 1,5 m. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă/material compozit carosabile, în teren cu apă subterană şi vor fi protejate la exterior prin strat de bitum, iar la interior prin tencuire. d. Apele pluviale de pe caile de circulatie si parcari (subsol) se vor colecta prin intermediul rigolelor propuse pe amplasament vor fi trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi (DSH), ca apoi să ajungă în Bazinul de retenție (BR) propus.

Apele pluviale de pe rampa ce duce la subsol vor fi colectate prin intermediul unei rigole, vor fi trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi (DSH), ca apoi să ajungă în Bazinul de retenție (BR) propus. Apele pluviale de pe placa subsolului vor fi colectate prin intermediul unor rigole, aduse într-o basa dotata cu pompa, vor fi trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi (DSH), ca apoi să ajungă în Bazinul de retenție (BR) propus

Apele pluviale de pe acoperis se vor colecta prin intermediul gaigerelor propuse pe amplasament vor fi trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi (DSH), ca apoi să ajungă în Bazinul de retenție (BR) propus.

Pentru apele pluviale de la parcelele propuse în P.U.Z. s-a prevăzut o reţea de canalizare din tuburi PVC, SN4, cu De 250X6,1 mm în lungime de cca. L = 683m. Pe această reţea s-au prevăzut 18 cămine de vizitare. Decantarele-separatoarele de hidrocarburi (DSH) sunt dimensionate la un debit de 33,32 l/s respectiv un debit de 27,37 l/s şi vor colecta nisipul şi uleiurile provenite accidental de la autovehicole. Bazinele de retenţie (BR) propuse, pot asigura stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 147 m3, respectiv a unui volum de 103 m3.

� Bazinul de retentie din zona de locuinte va fi sub forma de iaz, unde se vor colecta apele pluviale provenite de pe acoperisuri si platforme betonate, ulterior epurarii acestora prin Decantorul-separatorul de hirdocarburi.

Acesta va avea un volum de 147 m3 II. Dimensiunile celui de-al doilea bazin de retenție - din zona comerciala sunt: - L = 6.90 m, l = 6.00 m, H = 2.5 m - pentru un volum de 103 m3 Ulterior, prin intermediul statiilor de pompare (SP) apele pluvialea cumulate in bazinul de retenție vor fi deversate in sistemul de canalziare de incinta cu ajutorul statii de pompare care refuleaza in CM8 – zona de locuinte, iar in zona comecriala va refula in caminul de linistire din imediata apropiere.

11

Apele vor trece prin sistemul de canalizare propus din incintă, ca apoi prin intermediul caminului de racord să ajunga in sistemul de canalizare centralizat al Municipiului Timișoara Apele pluviale vor fi contorizate printr-un contor amplasat pe refularea pompei si cadrul statiei de pompare apa pluviala.

3.7.PROTECŢIA MEDIULUI

3.7.1. DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE

Lucrările proiectate nu influenţează obiectivele existente în zonă, ca atare nu se necesită măsuri pentru evitarea pagubelor sau măsuri de refacere a lucrărilor afectate. 3.7.2. PREVENIREA RISCURILOR NATURALE

Surse de poluanţi pentru apele subterane în perioada de execuţie, respectiv exploatare, nu există.

Riscurile care pot apărea pentru sănătatea umană sau pentru mediu sunt cele din perioada de execuţie a lucrărilor.

Poluanţii pentru aer în timpul execuţiei sunt: praful, zgomotul, gaze de eşapament. Praful rezultă de la execuţia săpăturilor, împrăştierea nisipului, a pământului, din compactare etc. 3.7.3. DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEŞEURILOR

Deşeurile menajere se vor colecta în europubele, care se vor amplasa pe o platformă amenajată în cadrul fiecărei parcele. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmă specializată, respectiv RETIM. 3.7.4. RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE MALURI, PLANTĂRI DE ZONE VERZI, ETC. În prezent, terenul nu este degradat.

Pe fiecare parcelă se va asigura amenajarea spatiilor verzi. 3.7.5. REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ Modernizarea tramei stradale împreună cu întreaga infrastructură, va însemna pentru zonă, momentul în care se vor putea executa şi corela toate lucrările de plantare a aliniamentelor de spaţii verzi ce fac parte din prospectul drumurilor. 3.7.6. ELIMINAREA DISFUNCŢIONALITĂŢILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE COMUNICAŢIE ŞI AL REŢELELOR EDILITARE MAJORE

Odată cu finalizarea infrastructurii edilitare şi rutiere în zonă, se vor elimina disfuncţionalităţile existente privind traficul.

Se va asigura astfel fluenţa traficului la nivel de zonă.

3.7.7. Tratarea criteriilor de mediu conform HG 1076/2004 În cele ce urmează, în vederea surprinderii efectelor semnificative potenţiale

asupra mediului, situaţia propusă prin prezenta documentaţie, se va analiza din punct de vedere al încadrării în criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului, cuprinse în anexa nr. 1 la HG 1076/2004, (modificată la data de 29.10.2012), privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. Cele două nivele de analiză precizate în hotărârea menţionată mai sus sunt cel referitor la caracteristici ale planului şi cel referitor la caracteristici ale efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate de propunerile PUZ. În ceea ce priveşte caracteristicile semnificative ale planului, se precizează următoarele:

• Planul urbanistic zonal creează un cadru organizatoric şi juridic pentru toate proiectele concrete de dezvoltare teritorială ulterioară de pe terenul studiat,

12

cuprinzând toate investiţiile din acest areal; prin natura activităţilor propuse – locuinţe colective, dotării şi servicii, se oferă celor interesaţi posibilităţi noi de amplasare a locuinţelor private; nu există condiţii de funcţionare care să necesite atenţie deosebită; transportul în comun spre zonă va creşte în viitor; proiectul lămureşte orizontul alocării resurselor pentru administraţia publică Timişoara.

• Din perspectiva promovării dezvoltării durabile, planul urbanistic zonal se include în următoarele direcţii: înlocuirea cu energii regenerabile a energiilor fosile, dezvoltarea prevenirii şi reciclarea deşeurilor, dezoltarea unui urbanism ce favorizează mixtura de activităţi, asigurarea unei echipări tehnico-edilitare centralizate pentru întreaga zonă;

• Problemele de mediu relevante pentru plan sunt următoarele: - alimentarea cu apă se va realiza în sistem centralizat, prin extindere de la

reţeaua publică a Timişoarei; - evacuarea apelor uzate menajere este propusă în sistem centralizat, prin

racordare la canalizarea Timişoarei; - sunt de încurajat soluţiile de folosire a energiilor regenerabile în toate

cazurile şi la toate nivelurile posibile, sursele de energii fiind disponibile la nivelul zonei;

- evacuarea deşeurilor se va face diferenţiat pentru cele menajere, preluate de regia municipală Retim.

- protecţia ariilor construite împotriva poluării provenite din trafic este prevăzută a fi rezolvată prin spaţii verzi şi plantaţii de aliniament;

• Planul cuprinde prevederi din toate strategiile la nivel naţional, preluate şi detaliate la nivel judeţean în cadrul PATJ Timiş: strategia naţională privind gestionarea deşeurilor, strategia naţională privind gospodărirea apelor, strategia naţională pentru conservarea factorilor de mediu, strategiile naţionale, europene şi internaţionale privind zonele naturale şi construite protejate, ş.a.

În ceea ce priveşte caracteristicile efectelor şi ale zonelor posibil a fi afectate de propunerile PUZ, se precizează următoarele:

• efectele cele mai probabile ale implementării planului se pot raporta la principalii factori de mediu:

biodiversitatea nu este afectată, datorită faptului că terenul de faţă are categoria de folosinta curti constructii; asupra populaţiei existente nu există efecte semnificative negative ci efecte pozitive ce ţin de asigurarea unui mediu urban de înaltă calitate, precum şi premisele populării unui teren care la ora actuală este parasit, această intrevenţie (urbanizare) asupra teritoriului având efecte de cel puţin 200-300 de ani, intervenţia fiind reversibilă; sănătatea umană nu va avea de suferit de pe urma implementării planului; fauna şi flora nu vor avea de suferit de pe urma implementării planului; solul natural va fi afectat de implementarea proiectului, acest proces fiind reversibil în urma demolării construcţiilor şi amenajărilor; apa este un factor ce nu va avea de suferit datorită echipării centralizate, racordate la sistemul municipal; aerul nu va avea de suferit de pe urma împlementării planului, din contră prin plantarea zonelor verzi, microclimatul local va fi influenţat pozitiv; factorii climatici - temperatură, vânt, presiune, etc, nu vor fi influenţaţi de implementarea planului; valorile materiale care se pierd prin implementarea planului sunt materialelel

13

de constructie ale cladirilor existente pe terenrul studiat, alegerea fiind aceea de a fructifica mai bine potenţialul terenului situat intr-o zona privilegiata a Municipiului Timişoara; implementarea planului nu distruge topografia terenului; nu există valori de patrimoniu cultural, arhitectonic, arheologic sau peisagistic;

• efectele nu au o natură cumulativă semnificativă; • în context transfrontalier, nu există efecte semnificative; • riscul privind sănătatea oamenilor sau pentru mediu este nesemnificativ; • se estimează că efectele implemetării prezentului plan pot afecta cel mult pe o

rază de 100 m;

3.8.NORME DE IGIENA SI SANATATE PUBLICA

3.8.1. Tratarea criteriilor de igiena si sanatate publica conform OMS nr 119/2014 În ceea ce priveşte caracteristicile semnificative ale planului urbanistic zonal ce face obiectul prezentului proiect, se precizează următoarele: Art 3 Cladirile propuse a fi amplasate au o inaltime maxima de 30m pentru locuintele colective si 32m pentru cladirile care adapostesc servicii, distantele dintre cladirile propuse si claidrile invecinate care au destinatia de locuire este mai mare de 30m, evitandu-se astfel umbrirea lor. La amplasarea cladirii pe parcela 2 se constata o distanta mai mica de 30 de m fata de fatada cladirii inveciante existente. Astfel s-a trecut la realizarea unui studiu de insorire. Concluzia studiului de insorire (anexat prezentei documentatii) este faptul ca sunt indeplinite conditiile de insorere stabilite de OMS 119/2014 Datorita orientari terenului pe directia nord-sud/est-vest si a temei de proiectare toate aprtamentele de locuit prevazute vor fi iluminate natural, cu obligatia asigurarii iluminarii natural a tuturor incaperilor de locuit pe durata a cel putin 1 ½ (90 de minute) la soltitiul de iarna Finisajele ce se vor propune pentru fatade vor avea ca scop impiedicarea reflexiei suparatoare a luminii- placaje de sticla mata si geamuri reflexive cu indice de reflexivitate mai mare de 45% Art 4. a)la nivelul terenului, pentru fiecare parcela in parte se va amplasa o platforma pentru depozitarea recipientelor de colectare selective a deseurilor menajere la o distanta de minim 10m fata de ferestrele locuintelor. Platforma va fi imprejmuita si accesul restrictionat pe baza de cheie/cartel de acces. b)spatiile de joaca vor fi dimensionate astfel:1,3mp/locuitor, vor fi imprejmuite, accesul controlat cu porti metalice prevazute cu deschidere lenta si greoaie/sistem protectie copii. La proiectarea spatiilor de joaca si a mobilierului urban se va pune accentual pe evitarea accidentarii utilizatorilor. Ele vor fi amplasate la o distanta minim de 5 m fata de ferestrele apartamentelor. c)la nivelul terenului se vor executa platform parcare pentru accesul la biroul prevazut la parter (unde este cazul) si/sau la locuinte. Distanta parcarilor fata de ferestrele incaperilor de locuit este mai mare 5m, inaltimea minima a parterului va fi de de 5,00m , facand astfel ca disanta intre ferestrele incaperilor de locuit si locurile de parcare MASURATE IN PLAN OBLIC/VERTICAL PE LINIA DE CEA MAI MICA DISTANTA sa

14

fie de minim 5,00 pentru incaperi cu inaltimea parapetului de geam 0.00m (repsectiv minim 6,00m pentru incaperi cu inaltimea parapetului de geam 1.00m) marea majoritate a locurilor de parcare vor fi prevazute la nivelul subsolului cladirii, accesul la subsol facandu-se printr-o rampa care premite circulatia in dublu sens si care va fi prevazuta la o distanta minima de 5,00 m fata de ferestrele incaperilor de locuit MASURATA IN PLAN OBLIC/VERTICAL PE LINIA DE CEA MAI MICA DISTANTA Art 5. Se interzice schimbarea destinaţiei funcţionale a unor zone, dacă prin aceasta se creează premisa apariţiei de riscuri pentru sănătatea populaţiei din zona locuită Nu sunt prevazute a se desfasura activitati de productie de orice fel

Art.6 (1) spatiile comericale, servicii si functiuni administrative se vor prevedea cu conditia ca acestea prin functionarea lor sa nu creeze discomfort si riscuri pentru sanatatea locatarilor de la etajele superioare sau cladirile invecinate este interzisa amplasasarea a unitatilor de productie de orice fel indiferent de etaj sau pozititie pe terenul studiat. Art.17. Suprafetele minimale ale incaperilor se vor stabili cu respectarea normativelor Legii 114/1996 si OMS nr.119/2014 luindu-se in considerare legea care stabileste cele mai mari suprafete. Iluminatul natural se va face prin suprafete vitrate conform STAS nr 6221-89 si OMS 119/2014 luindu-se in cosiderare normativul care stabileste cea mai mare suprafata vitrata Art.47 Cladirile propuse vor fi racordate la sistemul public centralizat de alimentare cu apa potabila. Art. 48 Cladirile propuse vor fi racordate la sistemul public centralizat de canalizare a apelor menajere Pe limita de proprietate dinspre calea ferata se vor dispune panouri fonoabsorbante astefel incat la limita de proprietate zgomotul produs de catre calea ferata sa nu depaseasca 55 db (ziua si 45db noaptea)

3.9.OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren + construcţii) din zonă, conform legii 213/1998

Terenul in suprafaţa totala de 64.698mp este inscris in CF nr. 406302, - nu există sarcini - proprietari: SC Bega Minerale Industriale SA

Determinarea circulaţiei terenurilor între deţinători, în vederea realizării obiectivelor propuse – nu e cazul. Drumurile odata utilate se intentioneaza a fi trecute în domeniul public

Întocmit, verificat

arhitect Lucian Stancu arhitect Laura Marculescu

Atasament: 05_reglementari.pdf

SUPRAFATA TEREN SITUATIA EXISTENTA. SITUATIA PROPU SA mp mp Szi- subzona industrie - Clădiri platforme, parcari, alei spati verzi amenajate UTR 1— Subzona mixta comert, 19.806.mp 30,61% servicii, functiuni administrative ş uri SzM- subzona mixta comert, servicii ni administrative și birouri clăi platforme, parcari 19.806 mp 100.00% 13.864 mp (TOE) 1380mp (10%) SzV-spsti verzi amenajate în cadrul 3.962mp (20%) parcelei UTR 2- Subzona mixta comert, 63,3% servicii şi locuire colectiva Szo- subzona cai de comunicatie 7.680mp ATA1% rutiera SrL- subzona mixta comert, servi 33467mp 74.55% locuire colectiva clădiri platforme, parcari, alei, locuri de joaca SzY — subzona spatii verzi amenajate spatii verzi amenajate În cadrul parcelei 16.733 mp (50%) 10.040 mp (30%) 10439mp 23.25% 3.745 mp 8.34% 5694mp (20%) TOTAL 64.658mp. 100,00%

Atasament: 06_principii_urb_zona.pdf

Atasament: 07_posib_mobilare.pdf

Atasament: 08_ob_util_pubica.pdf

Atasament: 09edilitare.pdf

Atasament: Extras_Informare_72472.pdf

Nr. cerere Ziua Luna Anul

72472 22 04

2020 EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara

Carte Funciară Nr. 406302 Timisoara

Cod verificare

A. Partea I. Descrierea imobilului Nr. CF vechi:6278 Chisoda

Nr. topografic:655/3/2/1; 655/4/2/1; 656- 657/2/1; 573/a/1/1/16/1/1/2; 655/2/1;

659/a/1/1; 659/b/2/1/1TEREN Intravilan Adresa: Loc. Timisoara, Str Bujorilor, Nr. 160, Jud. Timis Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 406302 64.698 Teren imprejmuit;

Construcţii

Crt Nr cadastralNr. Adresa Observaţii / Referinţe

A1.1 406302-C1 Loc. Timisoara, Str Bujorilor, Nr. 160, Jud. Timis

Nr. niveluri:3; S. construita la sol:330 mp; clădire grup social - birouri P+2

A1.2 406302-C2 Loc. Timisoara, Str Bujorilor, Nr. 160, Jud. Timis

Nr. niveluri:1; S. construita la sol:2144 mp; clădire pentru armături

A1.3 406302-C3 Loc. Timisoara, Str Bujorilor, Nr. 160, Jud. Timis

Nr. niveluri:1; S. construita la sol:6612 mp; hală prefabricate

A1.4 406302-C4 Loc. Timisoara, Str Bujorilor, Nr. 160, Jud. Timis

Nr. niveluri:1; S. construita la sol:858 mp; centrală termică

A1.6 406302-C6 Loc. Timisoara, Str Bujorilor, Nr. 160, Jud. Timis

Nr. niveluri:1; S. construita la sol:692 mp; atelier mecanic

A1.7 406302-C7 Loc. Timisoara, Str Bujorilor, Nr. 160, Jud. Timis

Nr. niveluri:1; S. construita la sol:17 mp; casă poartă

A1.8 406302-C8 Loc. Timisoara, Str Bujorilor, Nr. 160, Jud. Timis

Nr. niveluri:1; S. construita la sol:569 mp; clădire magazie - post trafo şi compresor

A1.11 406302-C11 Loc. Timisoara, Str Bujorilor, Nr. 160, Jud. Timis

Nr. niveluri:1; S. construita la sol:20 mp; staţie reglare, măsurare SRM pt gaz metan

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

29365 / 20/11/2001 Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0;

B1 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cotaactuala 1/1 A1, A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.6, A1.

7, A1.8, A1.11

1) SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA, CIF:6523939 OBSERVATII: (provenita din conversia CF 6278)

112792 / 24/05/2016 Act Normativ nr. ordonanta nr.20, din 27/01/1994 (raport de expertiza tehnica nr.16/2016);

B6 Se noteaza clasa de risc seismic in care au fost incadrate constructiileC1,C,2,C3,C4,C6,C7,C8 si C11, ca fiind "clasa Rs III". A1, A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.6, A1.

7, A1.8, A1.11

146541 / 15/07/2019 Act Notarial nr. 1115, din 15/07/2019 emis de Mitiu Mihai Alexandru;

B10 Se noteaza antecontract de vanzare- cumparare pana la data de15.12.2020, as.cotei de 10022/64698 mp, in favoarea : A1

1) LIDL ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ, CIF:15300120 C. Partea III. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1

Carte Funciară Nr. 406302 Comuna/Oraş/Municipiu: Timisoara Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

406302 64.698 * Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafaţa (mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 curti constructii

DA 64.698 - - 655/3/2/1; 655/4/2/1;

656-657/2/1; 573/a/1/1/16/

1/1/2; 655/2/1;

659/a/1/1; 659/b/2/1/1

Teren intravilan

Date referitoare la construcţii Crt Număr Destinaţieconstrucţie Supraf. (mp)

Situaţie juridică Observaţii / Referinţe

A1.1 406302-C1 constructii

administrative si social culturale

330 Cu acte S. construita la sol:330 mp; clădire grup social - birouri P+2

A1.2 406302-C2 constructii

industriale si edilitare

2.144 Cu acte S. construita la sol:2144 mp; clădire pentru armături

A1.3 406302-C3 constructii

industriale si edilitare

6.612 Cu acte S. construita la sol:6612 mp; hală prefabricate

A1.4 406302-C4 constructii

industriale si edilitare

858 Cu acte S. construita la sol:858 mp; centrală termică

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1

26265 a dz ar ja ca n a și ce Vl 406302 e 4950 _? x E 8 2 = 436 408101 408100

Carte Funciară Nr. 406302 Comuna/Oraş/Municipiu: Timisoara

Crt Număr Destinaţieconstrucţie Supraf. (mp) Situaţie juridică Observaţii / Referinţe

A1.5 406302-C5 constructii

industriale si edilitare

- Cu acte clădire pod bascul

A1.6 406302-C6 constructii

industriale si edilitare

692 Cu acte S. construita la sol:692 mp; atelier mecanic

A1.7 406302-C7 constructii

industriale si edilitare

17 Cu acte S. construita la sol:17 mp; casă poartă

A1.8 406302-C8 constructii

industriale si edilitare

569 Cu acte S. construita la sol:569 mp; clădire magazie - post trafo şi compresor

A1.9 406302-C9 constructii

industriale si edilitare

- Cu acte hală de silicaţi

A1.10 406302-C10 constructii

industriale si edilitare

- Cu acte depozit de carburanţi

A1.11 406302-C11 constructii

industriale si edilitare

20 Cu acte S. construita la sol:20 mp; staţie reglare, măsurare SRM pt gaz metan

Lungime Segmente 1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Punct început

Punct sfârşit

Lungime segment

1 2 3.849 4 5 16.262 7 8 32.8

10 11 34.458 13 14 4.465 16 17 50.08 19 20 2.861 22 23 12.094 25 26 9.737 28 29 8.314 31 32 13.26 34 35 8.181 37 38 22.109 40 41 6.428 43 44 17.086 46 47 8.06 49 50 21.37 52 53 4.776

Punct început

Punct sfârşit

Lungime segment

2 3 18.045 5 6 26.888 8 9 49.543

11 12 10.904 14 15 6.23 17 18 18.856 20 21 20.577 23 24 34.921 26 27 40.751 29 30 11.842 32 33 61.844 35 36 3.021 38 39 138.247 41 42 39.299 44 45 5.789 47 48 16.08 50 51 55.882 53 54 8.851

Punct început

Punct sfârşit

Lungime segment

3 4 19.674 6 7 64.829 9 10 6.564

12 13 10.626 15 16 2.82 18 19 3.618 21 22 3.672 24 25 32.15 27 28 11.655 30 31 18.073 33 34 64.512 36 37 14.728 39 40 28.133 42 43 15.994 45 46 4.96 48 49 23.7 51 52 72.552 54 1 19.94

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras. Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 22/04/2020, 09:26

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1

    1. 2020-04-21T23:19:51-0700
    2. BUCURESTI
    3. Document oficial semnat automat de epay.ancpi.ro

Atasament: Regulament_PUZ_bmi_UTR1.pdf

SC 903 STUDIOARH SRL DUMBRAVITA STR. SIRIUS NR.2, SPATIU C2, TEL 0742026535

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL MODIFICARE P.U.Z APROBAT CU HCL TIMISOARA NR.391/2018, EXTINDERE UTR 1”SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI

Proiect nr. 109/2019

1. GENERALITĂŢI

1.1. Introducere, rolul R.L.U. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentaţie cu caracter de

reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice şi juridice modul de realizare a construcţiilor şi prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) „ MODIFICARE P.U.Z APROBAT CU HCL TIMISOARA NR.391/2018, EXTINDERE UTR 1”SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI, TIMISOARA, STRADA BUJORILOR NR.160 şi constituie un ansamblu de norme şi reglementări obligatorii pentru administraţia publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism respectiv autorizaţii de construire) pentru realizarea construcţiilor în zona studiată.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate: - stabileşte reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul

urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configuraţia parcelelor, natura proprietăţii, amplasarea şi conformarea construcţiilor şi amenajărilor aferente) precum şi condiţiile de ocupare şi utilizare a terenului);

- precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General şi Regulamentul General de Urbanism) şi impune condiţiile şi restricţiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

- Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului urbanistic Zonal – indicativ GM – 010 -2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

- Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, modificată şi completată;

- Legea nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat; - Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor locale de urbanism –

indicativ GM – 007 – 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;

2

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei;

- Hotărârea C.J. Timiş nr.87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementărilor urbanistice şi indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltările urbane din extravilanele oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş;

- Hotărârea C.J. Timiş nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor şi indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potenţial de edificare urbană din judeţul Timiş;şi are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate care au tangenţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

- Planul de Amenajarea Teritoriului Judeţean Timiş – P.A.T.J. Timiş aprobat, întocmit de S.C. “IPROTIM” S.A. (proiect nr.41146/010/1996);

- H.C.L. nr.43/2011 privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal – terase sezoniere pe raza municipiului Timişoara.

- şi are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate care au tangenţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

- P.U.G. al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL 157/2002 (prelungit prin HCL nr.105/27.03.2012);

- Etapa 2 PUG - Concept general de dezvoltare urbana ( Masterplan ) 2012 - Etapa 3 PUG – în curs de aprobare

1.3. Aprobarea Regulamentului Local de urbanism Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal MODIFICARE P.U.Z APROBAT CU HCL TIMISOARA NR.391/2018, EXTINDERE UTR 1”SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI, TIMISOARA, STRADA BUJORILOR NR.160 se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local Timisoara, pe baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi devine act de autoritate publică al Administraţiei Publice Locale. 1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor ce vor fi amplasate pe suprafaţa de teren intravilan în teritoriul administrativ al municipiului Timişoara, jud. Timiş, având o suprafaţă totală de 65.670 mp, situată in StradaBujorilor, nr.160, identificată prin CF nr.406302, 405825 Timişoara, proprietar S.C. BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z. Zonificarea funcţională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinaţia construcţiilor şi funcţiunea dominantă a zonei şi este prezentată în planşa “Reglementări urbanistice”. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor. 2. PRECIZĂRI, DETALIERI ŞI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA ELABORAREA

3

REGULAMENTUULUI LOCAL ŞI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCŢIILOR REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI ŞI PROTEJAREA

PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT

2.1.1. Terenuri agricole din intravilan IN ZONA STUDIATA EXISTA TERENURI AVAND CAEGORIA DE FOLOSINTA DRUM SI CURTI CONSTRUCTII ▪ Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcţii şi amenajări cuprinse în prezentul regulament, cu respectarea condiţiilor impuse de lege.

De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea raţională a terenurilor şi pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele tehnico-edilitare, amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico- edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

2.1.2. Resursele subsolului

▪ În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului P.U.Z., modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

2.1.3. Resursele de apă

▪ Autorizarea executării lucrărilor pentru construcţiile premise în acest Regulament este permisă numai cu avizul autorităţilor de gospodărire a apelor, după caz şi cu asigurarea măsurilor de apărare a construcţiilor respective împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii apelor de suprafaţă şi subterane, de respectarea zonelor de protecţie faţă de lucrările de gospodărire şi de captare a apelor (dacă e cazul).

2.1.4. Zonele cu valoare peisagistică şi zonele naturale protejate

� Amplasamentul studiat nu afecteaza în nici un fel ari naturale protejate. � Consiliul Judeţean Timiş va identifica şi va delimita, în funcţie de particularităţile

specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecţie pentru valoarea lor peisagistică şi va stabili condiţiile de autorizare a executării construcţiilor, având în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi a echilibrului ecologic.

� În zonă nu există elemente cu valoare peisagistică sau zone naturale protejate.

2.1.6. Zonele construite protejate ▪ Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu

cultural construit, de interes local, declarate şi delimitate prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Timiş, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din judeţul Timiş, subordonate Ministerului Culturii şi Cultelor şi Patrimoniului naţional şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

in zona studiată nu există clădiri monument istoric sau cu valoare de patrimoniu

4

2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI LA APĂRAREA

INTERESULUI PUBLIC 2.2.1. Siguranţa în construcţii

▪ Autorizarea construcţiilor de orice fel se va putea face numai în condiţiile respectării prevederilor legale privind siguranţa în construcţii între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

- Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizaţiei de Construire;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii;

- H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor, inclusiv instrucţiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

▪ Proiectele care însoţesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcţii vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă privind realizarea şi exploatarea construcţiilor.

2.2.2. Expunerea la riscuri naturale

▪ Construcţiile şi amenajările propuse prin prezentul proiect, se pot amplasa pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale, etc.)

2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice

▪ Unităţile de construcţiile şi amenajările propuse prin prezenta documentaţie, se pot amplasa în zone neexpuse la riscuri tehnologice (zone expuse: culoarele şi zonele de protecţie ale reţelelor electrice LEA 220 kV, LEA 110 kV, LEA 20 kV, a posturilor de transformare, a conductelor de transport gaz, a staţiilor de reglare- măsurare etc.);

2.2.4. Construcţii cu funcţiuni generatoare de riscuri tehnologice

▪ Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor, pot genera riscuri tehnologice, se face numai pe baza unui studiu de impact, elaborat şi aprobat conform prevederilor legale.

▪ Lista categoriilor de construcţii generatoare de riscuri tehnologice este cuprinsă în Ordinul Ministerului Industriei şi Comerţului nr.1587/12.09.1997.

2.2.5. Asigurarea echipării edilitare ▪ Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor

presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

▪ Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de obligaţia efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaţi.

5

2.2.6. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor ▪ Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii

dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei.

2.2.7. Lucrări de utilitate publică ▪ Autorizarea executării altor construcţii pe terenuri care au fost rezervate în

prezentul Plan Urbanistic Zonal pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.

3. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 3.1. DOMENIUL DE APLICARE Zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal este situată în intravilanul localităţii Timisoara şi are o suprafaţa totala de 65.670 mp. Suprafaţa mare a zonei studiate precum diversitatea funcţiunilor propuse a condus la propunerea a trei Unităţi Teritoriale de Referinţă.

• UTR 1 – SUBZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI

• U.T.R. 2 – SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII SI LOCUIRE COLECTIVA

Prevederile prezentului Regulament de Urbanism se aplica UTR 1 -

ZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI

ZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI , are următoarele subzone funcţionale:

SzM – subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si birouri - subzonă mixta cu caracer de servicii, comert, functiuni administrative și birouri

destinată cladirilor care sa adaposteasca functiuni mixte cu caracter administrativ comerical, servicii, bitouri, in regim de înălţime S+P+6E+Er

Szv– subzonă pentru spatii verzi amenajate Szc – subzona cai de comunicaţie rutieră

3.2. UTILIZĂRI PERMISE

SzM –subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si birouri Se permit amplasarea următoarelor funcţiuni pentru SzM – subzona mixta comert

servicii, functiuni administrative si birouri Structură funcţională dedicată exclusiv activităţilor economice de tip terţiar:

� administrative – birouri, sedii de companii etc � financiar-bancare � comerciale, alimentaţie publică � servicii cu acces public, servicii profesionale, servicii manufacturiere � cazare turistică � cercetare ştiinţifică � culturale � căi de acces carosabile şi pietonale private,

6

� parcaje supraterane � spaţii plantate � spaţii pentru sport şi recreere � construcţii pentru echipare tehnică � împrejmuiri � comerţ alimentar si nealimentar � unităţi de comerţ cu amănuntul, baruri si restaurante � Parterele orientate spre spaţiile publice vor avea de regulă funcţiuni de

interes pentru public.

Szv– subzonă pentru spatii verzi amenajate Se permite amplasarea următoarelor funcţiuni pentru Szv – subzonă pentru spaţii

verzi amenajate: � spaţii verzi amenajate � spaţii verzi şi plantate cu rol decorativ şi de protecţie, plantaţii de protecţie; � căi de comunicaţie - acces carosabil şi pietonal la parcele; � mobilier urban specific, amenajări peisajere de orice fel; terenuri de sport si

spatii de joc pentru copii; � constructii provizorii chioscuri, pergole, gradene � piscine, cu suprafața mai mica de 10% din suprafața terenului � construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau terane

de mici dimensiuni cum ar fi staţii de pompare, rezervoare, posturi de transformare, bazine de retenţie, firide telecomunicaţii, etc.;

Szc – subzona cai de comunicaţie rutieră Se permite amplasarea următoarelor construcţii (functiuni) pentru zona Szc –

subzonă căi de comunicaţie rutieră: � căi de comunicaţie (construire, modernizare, lărgire), trotuare, alei pentru

ciclişti, spaţii verzi de aliniament plantate, echipare edilitară, lucrări pentru protecţia împotriva poluării vizuale şi fonice (parapeţi de protecţie, plantaţii de protecţie);

� amenajarea de locuri de parcare de-a lungul căilor de acces cu condiţia ca acestea să nu perturbe desfăşurarea traficului sau accesul la vreo parcelă din drumul public.

� construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau terane.

3.3 UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIŢII Profil funcţional admis cu condiţionări pentru SzM – subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si birouri

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în subteran sau în afara spaţiului public.

� Garaje publice sau private sub- şi supraterane în clădiri dedicate cu următoarele condiţii: să nu ocupe frontul spre spaţiul public (să fie retrase spre interiorul parcelei cu minimum 8 m, sau să fie dispuse în spatele unui tract dedicat altor funcţiuni) accesul autovehiculelor să se realizeze din străzi cu circulaţie redusă şi să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul.

7

� Activităţi de mică producţie, cu următoarele condiţii: să fie parte a unei activităţi de tip comercial – producţia să fie desfăcută preponderent în această locaţie spaţiile de producţie să nu fie dispuse spre spaţiile publice nivelul de poluare să se încadreze în limitele admise pentru această zonă

� dotări sportive � staţii comercializare produse petroliere din clădirile dedicate parcărilor

colective � dotări pentru sănătate si agrement � servicii � locuinţe de serviciu

3.4. INTERDICŢII TEMPORARE Zonele afectate de reţele (electrice, gaze, telefonie, fibră optică) sunt supuse

interdicţiei temporare de construire până la implementarea soluţiilor de deviere a acestora pe lângă căile majore de circulaţie, prin grija operatorului de reţea sau a proprietarului terenului ( dacă e cazul). Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări şi parcelări să nu se facă fără asigurarea condiţiilor de rezervare a suprafeţelor de teren necesare realizării acceselor pietonale şi carosabile. 3.5. INTERDICŢII PERMANENTE (DEFINITIVE)

Profil funcţional interzis de ocupare a terenului pentru UTR 1- ZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI

� activităţi industriale sau alte tipuri de activităţi care generează noxe, vibraţii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

� activităţi de depozitare, comerţ en gros, antrepozite; � staţii de reparatii auto cu capacitate peste 5 maşini; � ferme agro – zootehnice, abatoare; � depozite de deşeuri � depozitare en gros � depozitare de materiale refolosibile � comerţ en detail cu suprafaţa mai mare de 10000 mp în clădire independenta

de tip big box � comerţ şi alimentaţie publică practicate prin vitrine � clădiri provizorii de orice natură

Profil funcţional interzis de ocupare şi utilizare a terenului pentru Szv– subzonă

pentru spaţii verzi amenajate: � sunt interzise orice alt tip de construcţii decât cele enumerate la funcţiuni

permise; � panouri mari publicitare în spaţiile verzi de aliniament sau parcuri;

Profil funcţional interzis de ocupare şi utilizare a terenului pentru Szc– subzonă căi de comunicaţie rutieră: ▪ sunt interzise construcţiile care prin amplasare, configuraţie sau exploatare împiedică buna desfăşurare, organizare şi dirijare a traficului de pe drumuri şi prezintă riscuri de accidente. 3.6. LUCRĂRI DE UTILITATE PUBLICĂ

8

Autorizarea executării lucrărilor si echipamentelor de utilitate publică se poate face pe parcelele rezervate pentru spaţii verzi, cu conditia să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism aprobate conform legii.

Lucrările de utilitate publică se execută pe terenuri aflate în proprietatea persoanelor fizice ori juridice, cu schimbarea funcţiunii şi afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituţi de utilitate publică.

Delimitarea terenurilor necesare se stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. 4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 4.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 4.1.1. Orientarea faţă de punctele cardinale ▪ Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce priveşte însorirea conform normelor şi recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 şi Ordinului Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă nr.536/1997. ▪ Se recomandă ca toate clădirile în care se desfăşoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să aibă asigurată iluminarea naturală a spaţiilor conexe zonei de agrement cât şi a celor pentru public.

▪ Amplasarea construcţiilor se va face cu asigurarea condiţiilor de respectare a duratei minime zilnice de însorire de 1 oră şi 1 oră şi ½, potrivit Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei.

4.1.2. Amplasarea faţă de aliniament Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public.

▪ Amplasarea construcţiilor faţă de aliniamentul străzilor se va face respectând aliniamentul propus în planşa conţinând “Reglementări Urbanistice”;

▪ Construcţiile se vor amplasa cu o retragere de 5,0 m fata de aliniament. ▪ Spaţiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulaţii carosabile şi pietonale, carport-uri, împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajări exterioare, spaţii verzi, lucrări edilitare

4.1.3. Amplasarea faţă de drumurile publice ▪ Construcţiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal doar în condiţiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere. 4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limitele laterale ale parcelei

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, retragerile impuse faţă de limitele laterale şi de fund ale terenului

9

au un caracter minimal pentru realizarea cerinţelor de asigurare a confortului urban, privind respectarea condiţiilor de vizibilitate, în acord cu realizarea intimităţii pentru locuire a construcţiilor învecinate.

� Amplasarea în interiorul parcelei faţă de limitele laterale ale parcelei se va face ţinând cont de distanţele minime obligatorii potrivit Codului Civil, respectării condiţiilor minime de însorire şi a distanţelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu;

� Distanţa cladirilor faţă de proprietăţile învecinate va fi de minimum 4,50 m pentru clădirile (S+) P ÷ (S+)P+2E,; pentru clădirile mai inalte de (S+)P+2E se va asigura o distanta de minimum h/2 unde h este înălţimea maximă la cornişă.

� Nu se admit calcane spre vecini � Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă

distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

� Se permite modificarea regimului de înălțime al cladirilor existente cu pastrarea amplasamentului existent (suprainaltare) până la un regim maxim de înălțime de (S+)P+2E

4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limita posterioară a parcelei

▪ Construcţiile noi propuse se vor amplasa cu o retragere de minim 6,00m faţă de limita posterioară a parcelelor. ▪ Extinderea cladirilor existente se va putea face cu conditia ca limitele corpului nou de clădire sa respecte o retragere de minim 4.50m fata de limita posterioara a parcelei dar nu mai puțin de h/2 pentru clădirile mai inalte de (S+)P+2E

4.1.6. Lucrări de utilitate publică

▪ Construcţiile şi echipamentele auxiliare se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate cu canale de desecare şi care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (cai de comunicaţie, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicaţii, etc.)

4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 4.2.1. Accese carosabile ▪ Orice construcţie trebuie să fie accesibilă printr-un drum public, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărare contra incendiilor. ▪ Numărul şi configuraţia acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcţii se stabileşte în funcţie de destinaţia funcţională a construcţiei şi de capacitatea acesteia şi de numărul de utilizatori, cu condiţia asigurării acceselor pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu. ▪ Accesele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă. 4.2.2. Accese pietonale ▪ Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădiri. ▪ În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţeleg căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi : trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.

10

▪ Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare. 4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ 4.3.1. Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente ▪ Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele tehnico-edilitare existente ale localităţii şi anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră şi alimentare cu energie electrică (dacă e cazul), ▪ De la dispoziţiile alineatului precedent se poate deroga cu avizul organelor administraţiei publice competente în situaţia în care reţelele publice de echipare edilitară nu există, astfel: - se vor realiza soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele

sanitare şi de protecţia mediului, urmând ca beneficiarul să racordeze construcţia (potrivit regulilor impuse de Consiliul Local) la reţeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa (dacă e cazul);

▪ Autorizarea executării construcţiilor este permisă doar după asigurarea echipării tehnico-edilitare în condiţiile aliniatului precedent (dacă e cazul). 4.3.2. Realizarea de reţele tehnico-edilitare ▪ Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către proprietari, parţial sau în întregime, după caz. ▪ Colectarea apelor pluviale de pe drumuri se face prin guri de scurgere laterale. Apele pluviale se trec prin separatoare de nămol-hidrocarburi şi sunt apoi colectate în bazinul de retenţie. ▪ Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari ▪ Toate reţelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepţia celor aflate deja în curs de execuţie şi a căror extindere se preconizează (dacă e cazul). Alimentarea cu energie electrică ▪ Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

▪ ansamblul de lucrări inginereşti care asigură aprovizionarea zonei cu energie electrică din sistemul naţional, aparţinând domeniului public şi exploatată de instituţia publică specializată va cuprinde: posturi de transformare şi reţea de distribuţie a energiei electrice.

Telecomunicaţii ▪ Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Reţele termice, alimentare cu gaze ▪ Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie, fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare (dacă e cazul). ▪ Reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la acestea se va realiza subteran (dacă e cazul).

11

▪ Firidele de branşare vor fi amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor (dacă e cazul). ▪ Toate construcţiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data realizării lor, referitoare la distanţele impuse de funcţiunile pe care le adăpostesc. 4.3.3. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare ▪ Reţelele de apă, de canalizare, drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localitatii sau judeţului, dacă legea nu dispune altfel. ▪ Reţelele de alimentare cu gaze, energie electrică şi de telecomunicaţii aflate în serviciul public, sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel. 4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE

CONSTRUCŢIILOR 4.4.1. Parcelarea ▪ Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcţii.

▪ Parcelările pot fi aprobate doar în baza unui proiect P.U.Z. Parcelările vor respecta prescripţiile Art.30 din Hotărârea nr.525/1996, art.30 din R.G.U. şi Cap. II 9 din R.L.U.

▪ Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public, având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

▪ Sunt admise comasări de parcele alăturate. Respectarea prevederilor prezentului Regulament Local de Urbanism va fi obligatorie şi în situaţia comasărilor de parcele.

▪ Sunt permise reparcelări cu condiţia obtinerii de parcele cu suprafaţă mai mare de 1000 mp.

4.4.2. Înălţimea construcţiilor

La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere: ▪ Protejarea şi punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziţie arhitectural-urbanistică a zonei; ▪ Respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinului nr.536 pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

▪ Ca regulă generală, înălţimea construcţiilor nu va depăşi distanţa dintre aliniamente.

▪ Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate şi a caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime

să depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate; ▪ În sensul prezentului regulament, clădirile imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeaşi parte a străzii.

Regimul de înălţime general impus construcţiilor din SzM - subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si birouri

▪ Regimul de înălţime maxim al construcţiilor este S+P+6E+Er ▪ Înălţimea maximă la cornişă a construcţiilor este max.32,00m;

4.4.3. Aspectul exterior al construcţiilor

12

▪ Autorizaţia de Construire nu se va emite dacă o construcţie prin situare, arhitectură, dimensiuni şi aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului şi intereselor vecinătăţilor, peisajului urban. ▪ Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în armonie cu acestea. ▪ Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural de tip urban.

� La stabilirea pantei de acoperiş, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei;

� Se recomanda folosirea unui acoperiș tip terasa ne/circulabila � Sunt permise și acoperișuri tip sarpanta dar cu conditia ca panta acoperisurilor sa nu depaseasca 10 grade

� Autorizaţiile de construcţie eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puţin doua case învecinate, ce să păstreze un regim de înălţime similar, cu corelarea cotei cornişei şi coamei acoperişului;

� Materialele pentru învelitoare vor fi din tablă plana profilată sau fălţuită în culoarea maro, cărămiziu, gri, gri închis; se interzice utilizarea învelitorilor din tabla sau materiale bituminoase care imita ţigla;

4.4.4. Procentul de ocupare a terenului şi coeficientul de utilizare al terenului

▪ Procentul de ocupare (POT) a terenului este raportul dintre suprafaţa construită la sol şi suprafaţa terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) este raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa terenului. ▪ Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia ca procentul de ocupare al terenului să nu depăşească limita superioară stabilită conform anexei 2 din Regulamentul general de urbanism - RGU . In cazul prezentului regulament, POT şi CUT se stabilesc la

SzM – subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si birouri P.O.T. maxim 70%

POT maxim reprezintă un indicator de cantitate şi este raportul între suprafaţa

construită la sol şi suprafaţa terenului exprimată în procente, POT = Sc/ St x 100. Procentul de ocupare a terenului (POT) se completează cu coeficientul de utilizare a terenului (CUT), cu regimul de aliniere şi înălţime şi formează un ansamblu de valori obligatorii în autorizarea executării construcţiilor. CUT maxim reprezintă un indicator de calitate şi este raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa terenului CUT = Scd / St.

SzM – subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si birouri C.U.T. maxim 2,8

4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI 4.5.1. Parcaje ▪ Suprafeţele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată şi a normativelor în vigoare. Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei. Vor fi prevăzute parcaje în funcţie de specificul activităţii după cum urmează:

13

- activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 10-100mp: un loc de parcare la 25 mp; activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 100-1000mp: un loc de parcare la 150 mp; activităţi desfăşurate pe o suprafaţă mai mare de 1000mp: un loc de parcare la 100 mp;

- pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

▪ Eliberarea Autorizaţiei de Construire pentru construcţii ce necesită spaţii de parcare, este condiţionată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

▪ Căile de comunicaţie vor beneficia de spaţii de parcare aferente, în funcţie de categorie, destinaţie construcţiile adiacente şi de numărul de utilizatori, pe platforme special amenajate.

▪ Este permisă prevederea de locuri de parcare descoperite pentru vehicule pe zonele verzi doar folosindu-se pavaje permeabile şi numai afectând până la 20% din totalul de zonă verde.

▪ În cazul garajelor cu pardoseala sub cota terenului, panta de acces va începe după limita proprietăţii. ▪ Construcţiile de garaje vor fi realizate din aceleaşi materiale şi în acelaşi spirit ca şi clădirile de locuit (inclusiv acoperire cu şarpantă sau învelitori tip terasă).

4.5.2. Spaţii verzi şi plantate ▪ Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi

plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare.

▪ Se vor asigura spaţii verzi în procentul de minim 20% din suprafaţa totală a terenului;

▪ Aceste spaţii verzi vor fi asigurate sub formă de spaţii verzi amenajate la nivelul solului sau pe clădiri sub forma de terase inierbate;

▪ Este obligatorie plantarea cel puţin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 150 mp de lot.

4.5.3. Împrejmuiri

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 împrejmuirile reprezintă construcţiile sau amenajările cu caracter definitiv sau temporar amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietăţile învecinate (dacă e cazul).

Împrejmuirile spre stradă se vor pozitiona pe linia de aliniere a străzii (dacă e cazul). Porţile împrejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai înspre interior (dacă e cazul).

▪ Gardurile vor avea înălţimea maximă de 1,80m din care un parapet plin de max.0,6m iar partea superioară transparentă. ▪ Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate în vegetaţie, atât spre aliniamentul stradal, cât şi între proprietăţi. Gardul viu folosit ca împrejmuire între două proprietăţi va avea o înălţime de minim 1,50m, fiind poziţionat la 0,50m de linia despărţitoare a celor două proprietăţi

4.5.4. Gestionarea deşeurilor ▪ Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face, în containere speciale,

14

urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract şi transportate la un deponeu de gunoi autorizat. 4.6. BILANT TERITORIAL

SUPRAFATA TEREN SITUATIA EXISTENTA mp

SITUATIA PROPUSA mp

Szi- subzona industrie Clădiri platforme, parcari, alei spati verzi amenajate

64.698,00 11.242 (17,37%) 53.456 (82,63%)

0 (0,00%)

-

UTR 1– Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative și birouri SzM- subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative și birouri clădiri platforme, parcari SzV-spatii verzi amenajate în cadrul parcelei

- 19.806.mp 30,61% 19.806 mp 100.00% 13.864mp (70%) 1.980mp (10%) 3.962mp (20%)

UTR 2– Subzona mixta comert, servicii și locuire colectiva Szc- subzona cai de comunicatie rutiera SzL- subzona mixta comert, servicii, și locuire colectiva clădiri platforme, parcari, alei, locuri de joaca

SzV – subzona spatii verzi amenajate spatii verzi independete spatii verzi amenajate în cadrul parcelei

- 44.892mp 69,39% 7.680mp 17.11% 33.467mp 74.55% 16.733 mp (50%) 10.040 mp (30%) 10.439 mp 23.25% 3.745 mp 8.34% 6.694mp (20%)

TOTAL 64.698,00 64.698mp 100,00% INDICI CARACTERISTICI U.T.R.1 SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI INDICI PROPUSI P.O.T. 70% C.U.T. 2,8 regim de de inaltime S+P+6E+Er Spati verzi min. 20% H.max=32.00m

15

5. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ • Suprafaţa mare a terenului a dus la realizarea a 2 Unităţi Teritoriale de Referinţă,

prezentul regulament fiind aplicabil DOAR pentru terenul reglementat UTR 1 - ZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI

Întocmit, verificat

arhitect Lucian Stancu arhitect Laura Marculescu

Atasament: Regulament_PUZ_bmi_UTR2_2.pdf

SC 903 STUDIOARH SRL DUMBRAVITA STR. SIRIUS NR.2, SPATIU C2, TEL 0742026535

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL MODIFICARE P.U.Z APROBAT CU HCL TIMISOARA NR.391/2018,

EXTINDERE UTR 1”SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI Proiect nr. 109/2019

1. GENERALITĂŢI

1.1. Introducere, rolul R.L.U.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentaţie cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice şi juridice modul de realizare a construcţiilor şi prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) „ MODIFICARE P.U.Z APROBAT CU HCL TIMISOARA NR.391/2018, EXTINDERE UTR 1”SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI TIMISOARA, STRADA BUJORILOR NR.160 şi constituie un ansamblu de norme şi reglementări obligatorii pentru administraţia publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism respectiv autorizaţii de construire) pentru realizarea construcţiilor în zona studiată.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate: - stabileşte reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul

urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configuraţia parcelelor, natura proprietăţii, amplasarea şi conformarea construcţiilor şi amenajărilor aferente) precum şi condiţiile de ocupare şi utilizare a terenului);

- precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General şi Regulamentul General de Urbanism) şi impune condiţiile şi restricţiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

- Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului urbanistic Zonal – indicativ GM – 010 -2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

- Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, modificată şi completată;

- Legea nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat; - Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor locale de urbanism –

indicativ GM – 007 – 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000; - Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă a

recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei;

2

- Hotărârea C.J. Timiş nr.87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementărilor urbanistice şi indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltările urbane din extravilanele oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş;

- Hotărârea C.J. Timiş nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor şi indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potenţial de edificare urbană din judeţul Timiş;şi are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate care au tangenţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

- Planul de Amenajarea Teritoriului Judeţean Timiş – P.A.T.J. Timiş aprobat, întocmit de S.C. “IPROTIM” S.A. (proiect nr.41146/010/1996);

- H.C.L. nr.43/2011 privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal – terase sezoniere pe raza municipiului Timişoara.

- şi are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate care au tangenţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

- P.U.G. al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL 157/2002 (prelungit prin HCL nr.105/27.03.2012);

- Etapa 2 PUG - Concept general de dezvoltare urbana ( Masterplan ) 2012 - Etapa 3 PUG – în curs de aprobare

1.3. Aprobarea Regulamentului Local de urbanism Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal MODIFICARE P.U.Z APROBAT CU HCL TIMISOARA NR.391/2018, EXTINDERE UTR 1”SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI, TIMISOARA, STRADA BUJORILOR NR.160 se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local Timisoara, pe baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi devine act de autoritate publică al Administraţiei Publice Locale. 1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor ce vor fi amplasate pe suprafaţa de teren intravilan în teritoriul administrativ al municipiului Timişoara, jud. Timiş, având o suprafaţă totală de 65.670 mp, situată in StradaBujorilor, nr.160, identificată prin CF nr.406302, 405825 Timişoara, proprietar S.C. BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z. Zonificarea funcţională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinaţia construcţiilor şi funcţiunea dominantă a zonei şi este prezentată în planşa “Reglementări urbanistice”. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor. 2. PRECIZĂRI, DETALIERI ŞI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTUULUI LOCAL ŞI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCŢIILOR REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

3

2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI ŞI PROTEJAREA

PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT

2.1.1. Terenuri agricole din intravilan IN ZONA STUDIATA EXISTA TERENURI AVAND CAEGORIA DE FOLOSINTA DRUM SI CURTI CONSTRUCTII ▪ Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcţii şi amenajări cuprinse în prezentul regulament, cu respectarea condiţiilor impuse de lege.

De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea raţională a terenurilor şi pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele tehnico-edilitare, amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico- edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

2.1.2. Resursele subsolului

▪ În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului P.U.Z., modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

2.1.3. Resursele de apă

▪ Autorizarea executării lucrărilor pentru construcţiile premise în acest Regulament este permisă numai cu avizul autorităţilor de gospodărire a apelor, după caz şi cu asigurarea măsurilor de apărare a construcţiilor respective împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii apelor de suprafaţă şi subterane, de respectarea zonelor de protecţie faţă de lucrările de gospodărire şi de captare a apelor (dacă e cazul).

2.1.4. Zonele cu valoare peisagistică şi zonele naturale protejate

� Amplasamentul studiat nu afecteaza în nici un fel ari naturale protejate. � Consiliul Judeţean Timiş va identifica şi va delimita, în funcţie de particularităţile

specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecţie pentru valoarea lor peisagistică şi va stabili condiţiile de autorizare a executării construcţiilor, având în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi a echilibrului ecologic.

� În zonă nu există elemente cu valoare peisagistică sau zone naturale protejate.

2.1.6. Zonele construite protejate ▪ Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu

cultural construit, de interes local, declarate şi delimitate prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Timiş, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din judeţul Timiş, subordonate Ministerului Culturii şi Cultelor şi Patrimoniului naţional şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

in zona studiată nu există clădiri monument istoric sau cu valoare de patrimoniu

2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

2.2.1. Siguranţa în construcţii

4

▪ Autorizarea construcţiilor de orice fel se va putea face numai în condiţiile respectării prevederilor legale privind siguranţa în construcţii între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

- Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizaţiei de Construire;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii;

- H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor, inclusiv instrucţiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

▪ Proiectele care însoţesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcţii vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă privind realizarea şi exploatarea construcţiilor.

2.2.2. Expunerea la riscuri naturale

▪ Construcţiile şi amenajările propuse prin prezentul proiect, se pot amplasa pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale, etc.)

2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice

▪ Unităţile de construcţiile şi amenajările propuse prin prezenta documentaţie, se pot amplasa în zone neexpuse la riscuri tehnologice (zone expuse: culoarele şi zonele de protecţie ale reţelelor electrice LEA 220 kV, LEA 110 kV, LEA 20 kV, a posturilor de transformare, a conductelor de transport gaz, a staţiilor de reglare- măsurare etc.);

2.2.4. Construcţii cu funcţiuni generatoare de riscuri tehnologice

▪ Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor, pot genera riscuri tehnologice, se face numai pe baza unui studiu de impact, elaborat şi aprobat conform prevederilor legale.

▪ Lista categoriilor de construcţii generatoare de riscuri tehnologice este cuprinsă în Ordinul Ministerului Industriei şi Comerţului nr.1587/12.09.1997.

2.2.5. Asigurarea echipării edilitare ▪ Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor

presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

▪ Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de obligaţia efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaţi.

2.2.6. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor

▪ Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei.

2.2.7. Lucrări de utilitate publică

5

▪ Autorizarea executării altor construcţii pe terenuri care au fost rezervate în prezentul Plan Urbanistic Zonal pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.

3. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 3.1. DOMENIUL DE APLICARE Zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal este situată în intravilanul localităţii Timisoara şi are o suprafaţa totala de 65.670 mp. Suprafaţa mare a zonei studiate precum diversitatea funcţiunilor propuse a condus la propunerea a trei Unităţi Teritoriale de Referinţă.

• UTR 1 – SUBZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI

• U.T.R. 2 – SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII SI LOCUIRE COLECTIVA

Prevederile prezentului Regulament de Urbanism se aplica UTR 2 -

SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII SI LOCUIRE COLECTIVA

SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII SI LOCUIRE COLECTIVA , are următoarele subzone funcţionale:

SzL – subzona mixta comert servicii, functiuni administrative și locuire colectiva

� subzonă mixta cu caracer de servicii, comert, functiuni administrative și locuire colectiva destinată cladirilor care sa adaposteasca functiuni mixte cu caracter administrativ comerical, servicii si locuire colectiva in regim de înălţime S+P+6E+Er

Szv– subzonă pentru spatii verzi amenajate Szc – subzona cai de comunicaţie rutieră

3.2. UTILIZĂRI PERMISE

SzL –subzona mixta comert servicii, functiuni administrative și locuire colectiva

Se permit amplasarea următoarelor funcţiuni pentru SzL – subzona mixta comert servicii, functiuni administrative și locuire colectiva

� activitati financiar-bancare � activitati administrative, de administrarea afacerilor � activitati comerciale � activitati comerciale cu caracter tertiar � locuire – doar la etaje � activitati culturale � invatamant � sanantate cu character ambulatoriu � turism � cladiri de locuit cu parter comercial � cladiri administrative/birouri

6

� cladiri sociale � edificii de cult � unităţi de comerţ cu amănuntul, baruri şi restaurante, pensiuni turistice � împrejmuiri � comerţ alimentar si nealimentar � unităţi de comerţ cu amănuntul, baruri si restaurante � Parterele orientate spre spaţiile publice vor avea de regulă funcţiuni de

interes pentru public.

Szv– subzonă pentru spatii verzi amenajate Se permite amplasarea următoarelor funcţiuni pentru Szv – subzonă pentru spaţii

verzi amenajate: � spaţii verzi amenajate � spaţii verzi şi plantate cu rol decorativ şi de protecţie, plantaţii de protecţie; � căi de comunicaţie - acces carosabil şi pietonal la parcele; � mobilier urban specific, amenajări peisajere de orice fel; terenuri de sport si

spatii de joc pentru copii; � constructii provizorii chioscuri, pergole, gradene � piscine, cu suprafața mai mica de 10% din suprafața terenului � construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau terane

de mici dimensiuni cum ar fi staţii de pompare, rezervoare, posturi de transformare, bazine de retenţie, firide telecomunicaţii, etc.;

Szc – subzona cai de comunicaţie rutieră Se permite amplasarea următoarelor construcţii (functiuni) pentru zona Szc –

subzonă căi de comunicaţie rutieră: � căi de comunicaţie (construire, modernizare, lărgire), trotuare, alei pentru

ciclişti, spaţii verzi de aliniament plantate, echipare edilitară, lucrări pentru protecţia împotriva poluării vizuale şi fonice (parapeţi de protecţie, plantaţii de protecţie);

� amenajarea de locuri de parcare de-a lungul căilor de acces cu condiţia ca acestea să nu perturbe desfăşurarea traficului sau accesul la vreo parcelă din drumul public.

� construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau terane.

3.3 UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIŢII Profil funcţional admis cu condiţionări pentru SzL – subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si locuire colectiva

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în subteran sau în afara spaţiului public.

� Garaje publice sau private sub- şi supraterane în clădiri dedicate cu următoarele condiţii:

� să nu ocupe frontul spre spaţiul public � accesul autovehiculelor să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul.

� Activităţi de tip tertiar ale locatarilor desfasurate in interiorul locuintelor, fara ca acest fapt sa implice o conversie functionala, servicii profesionale sau manufacturiere cu urmatoarele conditii:

� să se desfăşoare în apartamentul în cauză în paralel cu funcţiunea de locuire

7

suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 50 mp � să implice maximum 5 persoane � să aibă acces public limitat (ocazional) � să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală � activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul locuinţei � Alimentatie publica cu urmatoarele conditii � evacuarea aerului uzat să se facă peste nivelul golurilor de geam al ultimului

nivel locuit � atât accesul publicului, cât şi accesele de serviciu (pentru aprovizionare /

evacuarea deşeurilor etc) să se facă direct din spaţiul public şi să fie separate de accesele locuinţelor.

� Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu condiţia ca în funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor

� Statii de cosmetica auto cu conditia sa nu depaseasca 8 posturi

3.4. INTERDICŢII TEMPORARE Zonele afectate de reţele (electrice, gaze, telefonie, fibră optică) sunt supuse

interdicţiei temporare de construire până la implementarea soluţiilor de deviere a acestora pe lângă căile majore de circulaţie, prin grija operatorului de reţea sau a proprietarului terenului ( dacă e cazul). Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări şi parcelări să nu se facă fără asigurarea condiţiilor de rezervare a suprafeţelor de teren necesare realizării acceselor pietonale şi carosabile. 3.5. INTERDICŢII PERMANENTE (DEFINITIVE)

Profil funcţional interzis de ocupare a terenului pentru UTR 2- SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII SI LOCUIRE COLECTIVA

� Activităţi / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natură, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat.

� Depozitare en gros. � Depozitare de materiale refolosibile. � Comerţ en gros. � Comerţ en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big

box), mall cu suprafata mai mare de 2.500 mp etc. � Comerţ şi alimentaţie publică practicate prin vitrine / ferestre. � Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în

interiorul parcelelor. � Elemente terane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe

spaţiul public. � Ansambluri monofuncţionale rezidenţiale. � Locuire de tip individual. � Constructii provizorii de orice natură. � Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţada dinspre spaţiul public a

imobilelor. � antrepozite; � staţii de întreţinere auto � ferme agro – zootehnice, abatoare; � depozite de deşeuri � spălătorii chimice

8

� clădiri provizorii de orice natură � activități/surse producătoare de perturbații în funcționarea mijloacelor de

navigație aeriană (acționări electrice de forță, sudură electrică etc.) � lansare de focuri de artificii, înălțare de baloane sau aeromodele etc.;

Profil funcţional interzis de ocupare şi utilizare a terenului pentru Szv– subzonă

pentru spaţii verzi amenajate: � sunt interzise orice alt tip de construcţii decât cele enumerate la funcţiuni

permise; � panouri mari publicitare în spaţiile verzi de aliniament sau parcuri;

Profil funcţional interzis de ocupare şi utilizare a terenului pentru Szc– subzonă căi de comunicaţie rutieră: ▪ sunt interzise construcţiile care prin amplasare, configuraţie sau exploatare împiedică buna desfăşurare, organizare şi dirijare a traficului de pe drumuri şi prezintă riscuri de accidente. 3.6. LUCRĂRI DE UTILITATE PUBLICĂ

Autorizarea executării lucrărilor si echipamentelor de utilitate publică se poate face pe parcelele rezervate pentru spaţii verzi, cu conditia să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism aprobate conform legii.

Lucrările de utilitate publică se execută pe terenuri aflate în proprietatea persoanelor fizice ori juridice, cu schimbarea funcţiunii şi afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituţi de utilitate publică.

Delimitarea terenurilor necesare se stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. 4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 4.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 4.1.1. Orientarea faţă de punctele cardinale ▪ Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce priveşte însorirea conform normelor şi recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 şi Ordinului Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă nr.536/1997. ▪ Se recomandă ca toate clădirile în care se desfăşoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să aibă asigurată iluminarea naturală a spaţiilor conexe zonei de agrement cât şi a celor pentru public.

▪ Amplasarea construcţiilor se va face cu asigurarea condiţiilor de respectare a duratei minime zilnice de însorire de 1 oră şi 1 oră şi ½, potrivit Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei.

4.1.2. Amplasarea faţă de aliniament

9

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public.

▪ Amplasarea construcţiilor faţă de aliniamentul străzilor se va face respectând aliniamentul propus în planşa conţinând “Reglementări Urbanistice”;

▪ Construcţiile se vor amplasa cu o retragere de 5,0 m fata de aliniament. ▪ Spaţiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulaţii carosabile şi pietonale, carport-uri, împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajări exterioare, spaţii verzi, lucrări edilitare

4.1.3. Amplasarea faţă de drumurile publice ▪ Construcţiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal doar în condiţiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere. 4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limitele laterale ale parcelei

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, retragerile impuse faţă de limitele laterale şi de fund ale terenului au un caracter minimal pentru realizarea cerinţelor de asigurare a confortului urban, privind respectarea condiţiilor de vizibilitate, în acord cu realizarea intimităţii pentru locuire a construcţiilor învecinate.

� Amplasarea în interiorul parcelei faţă de limitele laterale ale parcelei se va face ţinând cont de distanţele minime obligatorii potrivit Codului Civil, respectării condiţiilor minime de însorire şi a distanţelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu;

� Distanţa cladirilor faţă de proprietăţile învecinate va fi de minimum 4,50 m pentru clădirile (S+) P ÷ (S+)P+2E,; pentru clădirile mai inalte de (S+)P+2E se va asigura o distanta de minimum h/2 unde h este înălţimea maximă la cornişă.

� Nu se admit calcane spre vecini � Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă

distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

� Se permite modificarea regimului de înălțime al cladirilor existente cu pastrarea amplasamentului existent (suprainaltare) până la un regim maxim de înălțime de (S+)P+2E

4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limita posterioară a parcelei

▪ Construcţiile noi propuse se vor amplasa cu o retragere de minim 10,00m faţă de limita posterioară a parcelelor.

4.1.6. Lucrări de utilitate publică

▪ Construcţiile şi echipamentele auxiliare se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate cu canale de desecare şi care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (cai de comunicaţie, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicaţii, etc.)

4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

10

4.2.1. Accese carosabile ▪ Orice construcţie trebuie să fie accesibilă printr-un drum public, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărare contra incendiilor. ▪ Numărul şi configuraţia acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcţii se stabileşte în funcţie de destinaţia funcţională a construcţiei şi de capacitatea acesteia şi de numărul de utilizatori, cu condiţia asigurării acceselor pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu. ▪ Accesele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă. 4.2.2. Accese pietonale ▪ Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădiri. ▪ În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţeleg căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi : trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică. ▪ Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare. 4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ 4.3.1. Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente ▪ Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele tehnico-edilitare existente ale localităţii şi anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră şi alimentare cu energie electrică (dacă e cazul), ▪ De la dispoziţiile alineatului precedent se poate deroga cu avizul organelor administraţiei publice competente în situaţia în care reţelele publice de echipare edilitară nu există, astfel: - se vor realiza soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele

sanitare şi de protecţia mediului, urmând ca beneficiarul să racordeze construcţia (potrivit regulilor impuse de Consiliul Local) la reţeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa (dacă e cazul);

▪ Autorizarea executării construcţiilor este permisă doar după asigurarea echipării tehnico-edilitare în condiţiile aliniatului precedent (dacă e cazul). 4.3.2. Realizarea de reţele tehnico-edilitare ▪ Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către proprietari, parţial sau în întregime, după caz. ▪ Colectarea apelor pluviale de pe drumuri se face prin guri de scurgere laterale. Apele pluviale se trec prin separatoare de nămol-hidrocarburi şi sunt apoi colectate în bazinul de retenţie. ▪ Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari ▪ Toate reţelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepţia celor aflate deja în curs de execuţie şi a căror extindere se preconizează (dacă e cazul). Alimentarea cu energie electrică

11

▪ Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

▪ ansamblul de lucrări inginereşti care asigură aprovizionarea zonei cu energie electrică din sistemul naţional, aparţinând domeniului public şi exploatată de instituţia publică specializată va cuprinde: posturi de transformare şi reţea de distribuţie a energiei electrice.

Telecomunicaţii ▪ Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Reţele termice, alimentare cu gaze ▪ Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie, fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare (dacă e cazul). ▪ Reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la acestea se va realiza subteran (dacă e cazul). ▪ Firidele de branşare vor fi amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor (dacă e cazul). ▪ Toate construcţiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data realizării lor, referitoare la distanţele impuse de funcţiunile pe care le adăpostesc. 4.3.3. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare ▪ Reţelele de apă, de canalizare, drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localitatii sau judeţului, dacă legea nu dispune altfel. ▪ Reţelele de alimentare cu gaze, energie electrică şi de telecomunicaţii aflate în serviciul public, sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel. 4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE

CONSTRUCŢIILOR 4.4.1. Parcelarea ▪ Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcţii.

▪ Parcelările pot fi aprobate doar în baza unui proiect P.U.Z. Parcelările vor respecta prescripţiile Art.30 din Hotărârea nr.525/1996, art.30 din R.G.U. şi Cap. II 9 din R.L.U.

▪ Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public, având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

▪ Sunt admise comasări de parcele alăturate. Respectarea prevederilor prezentului Regulament Local de Urbanism va fi obligatorie şi în situaţia comasărilor de parcele.

▪ Sunt permise reparcelări cu condiţia obtinerii de parcele cu suprafaţă mai mare de 1000 mp.

4.4.2. Înălţimea construcţiilor

La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere: ▪ Protejarea şi punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziţie arhitectural-urbanistică a zonei; ▪ Respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform

12

Ordinului nr.536 pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

▪ Ca regulă generală, înălţimea construcţiilor nu va depăşi distanţa dintre aliniamente.

▪ Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate şi a caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime

să depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate; ▪ În sensul prezentului regulament, clădirile imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeaşi parte a străzii.

Regimul de înălţime general impus construcţiilor din SzL - subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si locuire colectiva

▪ Regimul de înălţime maxim al construcţiilor este S+P+6E+Er ▪ Înălţimea maximă la cornişă a construcţiilor este max.30,00m;

4.4.3. Aspectul exterior al construcţiilor ▪ Autorizaţia de Construire nu se va emite dacă o construcţie prin situare, arhitectură, dimensiuni şi aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului şi intereselor vecinătăţilor, peisajului urban. ▪ Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în armonie cu acestea. ▪ Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural de tip urban.

� La stabilirea pantei de acoperiş, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei;

� Se recomanda folosirea unui acoperiș tip terasa ne/circulabila � Sunt permise și acoperișuri tip sarpanta dar cu conditia ca panta acoperisurilor sa nu depaseasca 10 grade

� Autorizaţiile de construcţie eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puţin doua case învecinate, ce să păstreze un regim de înălţime similar, cu corelarea cotei cornişei şi coamei acoperişului;

� Materialele pentru învelitoare vor fi din tablă plana profilată sau fălţuită în culoarea maro, cărămiziu, gri, gri închis; se interzice utilizarea învelitorilor din tabla sau materiale bituminoase care imita ţigla;

4.4.4. Procentul de ocupare a terenului şi coeficientul de utilizare al terenului

▪ Procentul de ocupare (POT) a terenului este raportul dintre suprafaţa construită la sol şi suprafaţa terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) este raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa terenului. ▪ Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia ca procentul de ocupare al terenului să nu depăşească limita superioară stabilită conform anexei 2 din Regulamentul general de urbanism - RGU . In cazul prezentului regulament, POT şi CUT se stabilesc la

SzL – subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si locuire

colectiva P.O.T. maxim 70%

13

POT maxim reprezintă un indicator de cantitate şi este raportul între suprafaţa

construită la sol şi suprafaţa terenului exprimată în procente, POT = Sc/ St x 100. Procentul de ocupare a terenului (POT) se completează cu coeficientul de utilizare a terenului (CUT), cu regimul de aliniere şi înălţime şi formează un ansamblu de valori obligatorii în autorizarea executării construcţiilor. CUT maxim reprezintă un indicator de calitate şi este raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa terenului CUT = Scd / St.

SzL – subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si locuire colectiva

C.U.T. maxim 2,8

4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI 4.5.1. Parcaje ▪ Suprafeţele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată şi a normativelor în vigoare. Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei. Vor fi prevăzute parcaje în funcţie de specificul activităţii după cum urmează:

- activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 10-100mp: un loc de parcare la 25 mp; activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 100-1000mp: un loc de parcare la 150 mp; activităţi desfăşurate pe o suprafaţă mai mare de 1000mp: un loc de parcare la 100 mp;

- pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

▪ Eliberarea Autorizaţiei de Construire pentru construcţii ce necesită spaţii de parcare, este condiţionată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

▪ Căile de comunicaţie vor beneficia de spaţii de parcare aferente, în funcţie de categorie, destinaţie construcţiile adiacente şi de numărul de utilizatori, pe platforme special amenajate.

▪ Este permisă prevederea de locuri de parcare descoperite pentru vehicule pe zonele verzi doar folosindu-se pavaje permeabile şi numai afectând până la 20% din totalul de zonă verde.

▪ În cazul garajelor cu pardoseala sub cota terenului, panta de acces va începe după limita proprietăţii. ▪ Construcţiile de garaje vor fi realizate din aceleaşi materiale şi în acelaşi spirit ca şi clădirile de locuit (inclusiv acoperire cu şarpantă sau învelitori tip terasă).

4.5.2. Spaţii verzi şi plantate ▪ Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi

plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare.

▪ Se vor asigura spaţii verzi în procentul de minim 20% din suprafaţa totală a terenului;

▪ Aceste spaţii verzi vor fi asigurate sub formă de spaţii verzi amenajate la nivelul solului sau pe clădiri sub forma de terase inierbate;

14

▪ Este obligatorie plantarea cel puţin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 150 mp de lot.

4.5.3. Împrejmuiri

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 împrejmuirile reprezintă construcţiile sau amenajările cu caracter definitiv sau temporar amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietăţile învecinate (dacă e cazul).

Împrejmuirile spre stradă se vor pozitiona pe linia de aliniere a străzii (dacă e cazul). Porţile împrejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai înspre interior (dacă e cazul).

▪ Gardurile vor avea înălţimea maximă de 1,80m din care un parapet plin de max.0,6m iar partea superioară transparentă. ▪ Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate în vegetaţie, atât spre aliniamentul stradal, cât şi între proprietăţi. Gardul viu folosit ca împrejmuire între două proprietăţi va avea o înălţime de minim 1,50m, fiind poziţionat la 0,50m de linia despărţitoare a celor două proprietăţi

4.5.4. Gestionarea deşeurilor ▪ Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract şi transportate la un deponeu de gunoi autorizat. 4.6. BILANT TERITORIAL

BILANT TERITORIAL

Bilant teritorial propus SUPRAFATA TEREN SITUATIA EXISTENTA

mp SITUATIA PROPUSA mp

Szi- subzona industrie Clădiri platforme, parcari, alei spati verzi amenajate

64.698,00 11.242 (17,37%) 53.456 (82,63%)

0 (0,00%)

-

UTR 1– Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative și birouri SzM- subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative și birouri clădiri platforme, parcari SzV-spatii verzi amenajate în cadrul parcelei

- 19.806.mp 30,61% 19.806 mp 100.00% 13.864mp (70%) 1.980mp (10%) 3.962mp (20%)

UTR 2– Subzona mixta comert, servicii și locuire colectiva Szc- subzona cai de comunicatie rutiera SzL- subzona mixta comert, servicii, și locuire colectiva clădiri platforme, parcari, alei, locuri de joaca

- 44.892mp 69,39% 7.680mp 17.11% 33.467mp 74.55% 16.733 mp (50%) 10.040 mp (30%)

15

SzV – subzona spatii verzi amenajate spatii verzi independete spatii verzi amenajate în cadrul parcelei

10.439 mp 23.25% 3.745 mp 8.34% 6.694mp (20%)

TOTAL 64.698,00 64.698mp 100,00%

INDICI CARACTERISTICI U.T.R. 2 SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII SI LOCUIRE COLECTIVA INDICI PROPUSI P.O.T. 50% pentru comert, servicii P.O.T. 40% pentru locuinte colective C.U.T. 2,8 regim de de inaltime S+P+6E+Er Spati verzi min. 20% H.max=30.00m 5. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ

• Suprafaţa mare a terenului a dus la realizarea a 2 Unităţi Teritoriale de Referinţă,

prezentul regulament fiind aplicabil DOAR pentru terenul reglementat UTR 2 - SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII SI LOCUIRE COLECTIVA

Întocmit, verificat

arhitect Lucian Stancu arhitect Laura Marculescu

Atasament: studiu_insorire.pdf

STUDIU DE INSOREIRE PRIVIND AMPALSAREA DE CLADIRI PE PARCELA NR.2

CONFORM PROPUNERII ILUSTRATE IN PLANS NR.109A07

DATA SOLSTIIULUI DE IARNA 21.DECEMBRIE

LOCATIE: LATITUDINE 45.721486N, LONGITUDINE 21.211625E

ORA 07.30 (VEDERE DINSPRE STRADA BUJORILOR)

ORA 09.00 (VEDERE DINSPRE STRADA BUJORILOR)

SE Vi ARAL CEE UT Dn _
= 6 a Pa a

ORA 11.00 (VEDERE DINSPRE STRADA BUJORILOR)

ORA 11.45 (VEDERE SPRE STRADA BUJORILOR)

ai Di A. Se
EA ( ar, pi

ORA 13.30 (VEDERE SPRE STRADA BUJORILOR)

CONCLUZIE

FATADA OPUSA STRAZII BUJORILOR A IMOBILULUI EXISTENT PERMITE INSORIREA MINIMA DE 1+1/2 ORE

CONFORM OMS 119/2014, INDIFERENT DE AMPLASAREA INCAPERILOR DE LOCUIT PE ACEASTA FATADA

SAU NU.

CLADIREA PROPUSA A FI REALIZAT PE PARCELA 2 -CU INALTIME MAXMA DE30M SI REGIM DE INALTIME

PROPUS (S)+P+6E+ER PERMITE INSORIREA FATADEI CLADIRII INVECINATA AFLATA LA O DISTANTA DE

11.24M PENTRU O PERIAODA MINIMA DE 1ORA SI 45 DE MINUTE LA DATA SOLSITIULUI DE IARNA

LA AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR PE PARCELA 2 SE VA AVEA IN VEDERE LA FAZELE ULTERIOARE

AMPALSAREA UNEI CLADIRI LA O DISTNATA DE MINIM H/2 FATA DE LIMITA LATERALA A PARCELEI

COMUNA CU PARCELA PE CARE SE AFLA CONSTRUCTIA EXISTENTA IN REGIM DE INALTIME P=4E, UNDE H

REPREZINTA INALTIMEA MAXIMA A CLADIRII MASURATA IN PUNCTUL CEL MAI INALT FIE AL ATTICULUI

FIE AL COAMEI.

INTOCMIT

ARH. LUCIAN STANCU

(SUPORT DIGITAL SKETCHUP PRO 2017 LICENTIAT)

MA : ur N ALA A | N, SR