keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 372/06.07.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zonă locuinţe colective în regim de înălţime P+2E", Josef Klapka FN, Timişoara

06.07.2018

Hotararea Consiliului Local 372/06.07.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zonă locuinţe colective în regim de înălţime P+2E", Josef Klapka FN, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-010955/04.07.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-010955/04.07.2018 - al Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.07.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-010955/04.07.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 13/29.09.2016, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 19/17.05.2018;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 7 din 21.02.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - "Dezvoltare zonă locuinţe colective în regim de înălţime P+2E", Josef Klapka FN, Timişoara, având ca beneficiar pe Citu Ioan Cosmin, întocmit conform Proiectului nr. 280/2016, realizat de S.C. Arhi 3d S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Funcţiunea principală propusă în zona studiată este de locuinţe colective.
P.O.T.max. = 35 %
C.U.T.max. = 1,05
Regim de inaltime = P+2E
Număr maxim de unităţi locative: două corpuri de clădire/parcelă = 9 unităţi locative/corp - se admit 2 corpuri cuplate pe parcelă, rezultând maxim 18 unităţi locative/ parcelă.
Hmax cornişă = 9,00 m;
H max = 11,00 m;
Retragere faţă de limita posterioară = 16,00 m
Conf. Avizului de Oportunitate nr. 13/29.09.2016:
Retragere faţă de aliniament = 5,00 m
Retragere faţă de limitele laterale = 3,50 - 4,50 m
Zone verzi propuse în documentaţie şi în conformitate cu Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 7/21.02.2017: 24,4 % din suprafaţa totală a terenului - suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută.
Accesul auto şi pietonal conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018—003783/28.06.2018.
Pentru parcela identificată prin CF 442301, nr. top 442301, se va realiza acces şi iesire separată din şi în strada Josef Klapka, conform RLU aferent PUZ, cap. II Reguli de bază privind modul de ocupare al terenurilor, Art. 3.1 Accese carosabile.
Pentru parcelele identificate prin: CF nr. 442293, nr. top 442293, CF nr. 442309, nr. top 442309; CF nr. 442318, nr. top 442318; CF nr. 442303 nr. top 442303 se va institui servitute de trecere cu piciorul şi maşina cu titlu gratuit în vederea asigurării accesului public şi privat - conform RLU aferent PUZ, cap. II Reguli de bază privind modul de ocupare al terenurilor, Art. 3.1 Accese carosabile.
Pe latura estică a parcelei se prevăd panouri fonoabsorbante.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă locuinţe colective în regim de înălţime P+2E", Josef Klapka FN, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 9093,00 mp - terenuri înscrise în CF astfel: CF nr. 442301, nr. top 442301, în suprafaţă de 1668,00 mp proprietari Cîtu Ioan Cosmin, Cîtu Diana Maria şi Cîtu Ioana Mihaela; CF nr. 442293, nr. top 442293, în suprafaţă de 1714,00 mp proprietari Cîtu Ioan Cosmin, Cîtu Diana Maria şi Cîtu Ioana Mihaela; CF nr. 442309, nr. top 442309 în suprafaţă de 1896,00 mp proprietari Cîtu Ioan Cosmin, Cîtu Diana Maria şi Cîtu Ioana Mihaela; CF nr. 442318, nr. top 442318 în suprafaţă de 1803,00 mp; CF nr. 442303, nr. top 442303 în suprafaţă de 2012,00 mp.
Parcela identificată prin CF nr. 421015, nr. top 421015 (nr. CF vechi 145433, nr. cadastral vechi A 443/4/2/12) în suprafaţă de 845,00 mp, pentru care s-a emis Autorizaţia de Construire nr. 579/12.05.2015, nu se reglementează prin acest PUZ.

Art. 4: Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 280/2016, după instituirea servituţilor şi trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului şi accesului la parcaje, conform planşei 02 "Reglementări urbanistice", planşa nr. 04 - "Proprietatea asupra terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă locuinţe colective în regim de înălţime P+2E", Josef Klapka FN, Timişoara, beneficiar pe Citu Ioan Cosmin, proiectant S.C. Arhi 3d S.R.L. şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului Citu Ioan Cosmin;
- Proiectantului S.C. Arhi 3d S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SIPOS ELENA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 19_Aviz_Arh_Sef_Klapka_Citu_reglementari.pdf

n Urbanistic zona! DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+2E IN INTRAVILAN TIMISOARA REGLEMENTARI URBANISTICE = a a pia Parcare statie reglare gaz CALEA MARTIRILOR te 1344 P+1E+M a a _ | = | = | (a < | E | Sr = =1615m 5 Smas=1620mp = E E) _ 1 JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA i P+1E+M VIZAT SPRE NESCHIMBARE Anexa la Avizul Arhitectului , ef 404679 Nr. G i A Ze ( "= Arhitect şef, P+1E+M P+M Suprafata Beforata BENEFICIAR: CITU IOAN COSMIN str Victor Babes, nr. 27 Timisoara, jud. Timis Amplasament: str. Intrarea Josef Klapka C.F. 421015, nr. top. 421015; C.F. 442301, nr. top. 442301; C.F. 442293, nr. top. 442293; C.F. 442318, nr. top. 442318; C.F. 442309, nr. top. 442309; C.F. 442303, nr. top. 442303; Timisoara P+M e 402093 m PAIE IRE LOCUI CURS DE 2E CUS NR. 617 a P+1E G GEN, GHEORGHE STAVRESCU 421734-01 5 E & 430314 | STR. ANISOARA ODEANU Suprafata Betorata P+1E 05 M P+1E ICIPIU Suprafa Betorata Top 1435339 a Suprafata Belorata S ES pr DELIMITARI mmm um Limita zona studiata Limite topo inscrise in cf. existente a Limita proprietate /limita PUZ Limite topo. parcele ce fac obiectul PUZ Contur cladiri existente TA PRIN REGLEMENTA ANU FACE OBIECTUL PUZ j Suprafata Belorata P+1E+M NTE COLECTIVE AP+2E 579/12.05.2015 TA DE PRIMARIA L Gt 421015 405965 416169 | E an 430229 LEI P4 PS P6 P+1E+M AC. ELI IRE LOCUINTE 9A- 11 Numere str. existente 14353/35 Nr. top. 1435336 IN CURS DE CONSTR 413 M LUI TIMISOARA P+1E CU 6 APART = = = — = Limita de implantare AC NR. 731/20.06.2077 Locuinte colective existente E IATA Ia E P+M 403540 MUNICIPIULUI TIMISOARA 417334 1E+ amplasamentului P+M eee Sa EEE Bas VISE 411978 Sie ZONIFICARE FUNCTIONALA 428550 P+M | Suprafata Betorata Li Nr. cad. A443/4 436398 /2/9 ARTAMENTE A 0.12.2013 TA DE PRIMARIA | TIMISOARA 10 | Supraata Betonata. 43031 6 41 Zona locuinte cu functiuni complementare Zona propusa pentru extindere locuinte FE = 430311 LOCUINTE | | Suprafata Beforata 1E+ IN PPH-PE CU 6 NR.7 P+M Zona locuinte colective ART 06 1 MARIA 2E+ 422729 Zona spatii verzi c1 | Sa E P+IE+M amenajate P+M N UITI +IE+M Plantatii de protectie Zona panouri fonoabsorbante cu h=3.00 m Zona construibila Nr. cad. A443/4/2/7 418376 122363 Nr. cad, A443/4/2/6 Zona verde in cadrul parcelei Zona mixta locuinte cu TA functiuni complementare 420400 LOCUINT. S+P+2E 1.04.2017 PRIMARIA 418047 Nr. cad. A443/4/2/5 430320 Zona activitati economice UTR 70 - ZONA PENTRU LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PESTE P+2E 423907 416728 | TIMISOARA Sei LOCUINTE COLECTIVE CIRCULATII ATTA Sr Indici urbanistici: POTmax = 35% CUTmax = 1.05 Sp. verzi: 24.44 % Carosabil propus in 427448 | Inaltime: P+2E Hmax cornisalstreasina = 9.00 m Hmax = 11.00 m cadrul parcelelor Pai 418029 nl BILANT TERITORIAL BI o 425791 a SITUATIA SITUATIA rum existen [408201 As ANS TI top. 14856 ZONE FUNCTIONALE EXISTENTA PROPUSA 430221 Nr. cad. A443/4 Smp Pe din T Smp dn T CIEL d LE P+TE+M Zona locuinte colective as5| 8.50 9876 99.29 prin P.UZ. PM P+M 110576 Constructii locuinte colective 286| 2.88 3479 35.00 Accese propuse Circulatii | Carosabil 337| 330| e] 1915| 3 | 1927 4 A443, & , 430319 | S n "cad nou 50515 pe parcela| parcaje 1ea| 180| S| 215| S | 21.28 — "n S+P+3E+E Spatii verzi în cadrul parcelei | Sotto a p în cadrul parcelei 34 0.34 2429 24.44 E piscina piscina CU 39 DE APART Drumuri, alei, parcaje 0.00) 0.00 0.71 0.71 [==] _ S. teren totala. 9938| 100.00 9938 100.00 aaa] |AC 337/05.04.201 430227 TADE 430315 401492 TIMISO Timisoara, 300769 Str. Ludwig von Ybl nr. 24 _ Z Tel./fax +40(0)256 403997 hi. D J35/834/2002 0724228088 TAL nr Beneficiar: CITU IOAN COSMIN 280/2016 Timisoara, B-dul Victor Babes, nr. 27 _ Specificatie Nume Semnatura m Titlu proiect: + 2E TIMISOARA St tara ls apa Faza: _ 21015 top. 421015, CF 44230 top. 442301, CF 442293 top. 442293, Sef proiect arh. Dan BELEA CE o, 42318, CF 442803 top. 42303, CF 208 p. 7309 PUZ arh. Dan BELEA arh. Delia Vizitiu PI. nr: 02 Proiectat Desenat Titlu plansă' REGLEMENTARI URBANISTICE birouri 04 2018 ET = RETETA STIE EI i i sp OREI Srl libret pe

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2018-010955/04.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Dezvoltare zonă locuinţe colective în regim de înălţime P+2E”, Josef Klapka FN, Timişoara

1. Descrierea situaţiei actuale

Terenul reglementat în cadrul documentatiei PUZ – „Dezvoltare zonă locuinţe colective în regim de înălţime P+2E”, Josef Klapka FN, Timişoara, este amplasat în partea de sud a Timișoarei, pe strada Intrarea Josef Klapka, identificat prin extrasele CF 442301, CF 442293, CF 442318, CF 442309, CF 442303

Conform PUD aprobat prin HCL 502/2006 - Zona de locuinte individuale si functiuni complementare propuse. Regimul de inaltime max. admis P+2E+M. Spaţii verzi conform HCL 62/2012.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective în regim de înălţime P+2E”, Josef

Klapka FN, Timişoara, propune extinderea şi dezvoltarea zonei de locuinţe colective, asigurarea accesului corespunzător pe parcele de la reţeaua stradală - rezervarea suprafeţelor de teren pentru spaţii verzi amenajate - se asigură un procent de minim 24,4% spaţiu verde în cadrul parcelei.

Pe latura estică a parcelei se prevăd panouri fonoabsorbante. Pe parcela studiată se va asigura acces auto si pietonal de pe strada Intrarea Josef Klapka

conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018—003783/28.06.2018. Pentru parcela identificată prin CF 442301, nr. top 442301, se va realiza acces şi iesire separată

din şi în strada Josef Klapka, conform RLU aferent PUZ, cap. II Reguli de bază privind modul de ocupare al terenurilor, Art. 3.1 Accese carosabil.

Pentru parcelele identificate prin: CF nr. 442293, nr. top 442293, CF nr. 442309, nr. top 442309; CF nr. 442318, nr. top 442318; CF nr. 442303 nr. top 442303 se va institui servitute de trecere cu piciorul şi maşina cu titlu gratuit în vederea asigurării accesului public şi privat – conform RLU aferent PUZ, cap. II Reguli de bază privind modul de ocupare al terenurilor, Art. 3.1 Accese carosabile.

3. Alte informaţii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, actualizată, pentru documentaţia PUZ „Dezvoltare zonă locuinţe colective în regim de înălţime P+2E”, Josef Klapka FN, Timişoara, au fost obţinute: Certificatul de Urbanism nr. 2950/11.07.2016, cu termenul de valabilitate prelungit, Avizul de Oportunitate nr. 13/29.09.2016, Avizul Arhitectului Sef nr. 19/17.05.2018;

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective în regim de înălţime P+2E”, Josef Klapka FN, Timişoara, elaborat de proiectantul S.C. Arhi 3d S.R.L., proiect nr. 280/2016, la cererea beneficiarului Cîtu Ioan Cosmin, poate fi supus analizării şi dezbaterii în plenul consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Atasament: Raport_de_specialitate_PUZ_CITU_KLAPKA.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITĂŢII PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro UR2018-010955/04.07.2018 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal — „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E”, Josef Klapka FN, Timişoara Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-010955/04.07.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E”, Josef Klapka FN, Timişoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone mixte destinată locuirii colective, serviciilor şi comerțului; Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr: UR2018-010955/03.07.2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal — „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E” Josef Klapka FN, Timişoara; Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 13/29.09.2016, Avizul Arhitectului Sef nr. 19/17.05.2018; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2950/11.07.2016, prelungit, precum şi Decizia Etapei de încadrare nr. 7 din 21.02.2018 a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu; Iniţial, pe terenul beneficiarului, situat pe strada Intrarea Josef Klapka FN s-a propus dezvoltarea unei zone de locuințe colective în regim de înălțime P+2E+Er/M. Cu această propunere s-a demarat Etapa a 2-a de informare şi consultare în perioada 31.01.2017 — 23.02.2017. La întâlnirea cu proiectantul S.C. ARHI.3D S.R.L. organizată în data de 14.02.2017, între orele 15” - 16”, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, au participat 9 (nouă) persoane interesate de această investiție. În cadrul acestei întâlniri au existat în principal obiecții referitoare la construirea de locuințe colective în zona de locuințe individuale şi obiecții referitoare la regimul de înălțime al locuințelor colective propuse prin Planul Urbanistic Zonal. S-au formulat sugestii şi obiecții cu privire la această investiție la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii din partea următoarelor persoane: " din partea domnului Dindelegan Andrei, prin adresa înregistrată cu numărul UR2017- 002418/20.02.2017; =" din partea grupului de vecini direct afectaţi: Lăcătuşu Dumitru, Andrei Iulian, Moldovan Gheorghe, Comora Jonel, Ceia Victor, Incze Istvan, Bardac Elena, Zlibuţ Ana, Selejan Mihanel, Șoica Nicolae, Iliescu Octavian, Faur Adrian, Căleanu Cătălin, Radovan Alexandru, Neamţu Mihai Ştefan, Maranescu Valentin Ioan, Honcea Oana Renada, Chioreanu Mircea, Lucaci Pasarariu Anna Norica, Gherguş Darian, Visa Aurelia, Patriciu M., Obădeanu Virgil, Lazăr Nicolae, Popa Octavian, Vinge Tiberiu, Cicortaş Alexandru şi Săftescu Sorin, prin adresele înregistrate cu numărul UR2017-002442/20.02.2017 şi SC2017-004040/20.02.2017. La aceste sugestii din partea publicului, proiectantul documentației Plan Urbanistic Zonal Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITĂŢI PUG/PUD/PUZ E N A Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezyvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E+Er/M” str. Intrarea Josef Klapka EN, Timişoara, a răspuns prin adresa înregistrată cu numărul UR2017-002944/28.02.2017. Răspunsul proiectantului a fost trimis tuturor celor care au înregistrat sesizări în scris. Ulterior, cetățenii interesați din zona au solicitat organizarea unei dezbateri publice prin adresele: SC2017-008613/06.04.2017 şi SC2017-008621/07.047.2017. Drept urmare, în data de 17 mai 2017, ora 14,00, a fost organizată dezbatere publică pentru documentația de urbanism P.U.Z. „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E+Er/M”, str, Intrarea Josef Klapka FN, Timişoara. La dezbaterea publică s-au notat pe lista de participare un număr de 28 de cetățeni. După dezbaterea publică, cetățenii participanți la dezbatere, prin avocat Laura C. Martonosy, cu sediul procedural ales în Timişoara, SCPA Martonosy&Asociaţii, au înregistrat la Directia Urbanism, cu nr. RU2017-000193/17.05.2017, o nouă sesizare, prin care argumentează solicitarea de respingere a aprobării documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E+Er/M” conform Avizului de oportunitate nr. 13/29.09.2016, amplasament str. Intrarea Josef Klapka FN, identificat prin CF 442301, CF 442293, CF 442318, CF 442309, CF 442303, beneficiar Ioan Cosmin CITU, proiectant S.C. ARHL3D S.R.L. In urma acestor proceduri şi observații ale cetățenilor, documentația a suferit unele modificări, în sensul că s-a redus regimul de înălțime de la P+2E+Er/M la P+2E, numărul de apartamente s-a redus de la 12 unități locative/corp rezultând 24 unități locative/ parcelă la propunerile de acuma de 9 unități locative/corp — rezultând maxim 18 unități locative/ parcelă, retragerea de pe fundul parcelei a fost inițial 10,00 m iar acuma este de 16,00 m. De asemenea, pe latura estică a parcelei se prevăd panouri fonoabsorbante. Documentaţia PUZ „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E” Josef Klapka FN, Timişoara, beneficiar Cîtu Ioan Cosmin, proiectant S.C. Arhi 3d S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Ioan Daniel Belea, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 30.01.2017, cu ocazia demarării Etapei 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, actualizat, perioadă în care s-au formulat sugestii şi obiecții cu privire la aceasta documentație, conform datelor de mai sus. Etapa a fost finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara a Rezultatelor informării şi consultării publicului nr. UR2017-000568/01.03.2017 şi a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2017-00568/01.08.2017; Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin HCL. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E” Josef Klapka FN, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3, art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E” Josef Klapka FN, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. Arhi 3d S.R.L., proiect nr. 280/2016, la cererea beneficiarului Cîtu Ioan Cosmin. Terenul reglementat în cadrul documentației „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E” Josef Klapka FN, Timişoara; în suprafață totală de 9093,00 mp, este amplasat în partea de Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITĂŢI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro sud a Timişoarei, pe strada Intrarea Josef Klapka, în cvartalul definit de străzile Mureş, Muzicescu, Gheorghe Stavrescu şi Josef Klapka, identificat prin extrasele CF 442301, CF 442293, CF 442318, CF 442309, CF 442303. Conform PUD aprobat prin HCL 502/2006 - Zona de locuinte individuale si functiuni complementare propuse. Regimul de inaltime max. admis P+2E+M. Spaţii verzi conform HCL 62/2012. Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiş. Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E” Josef Klapka FN, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului. Terenul reglementat este în suprafață totală de 9093,00 mp — terenuri înscrise în CF astfel: CF nr. 442301, nr. top 442301, în suprafață de 1668,00 mp; CF nr. 442293, nr. top 442293, în suprafață de 1714,00 mp; CF nr. 442305, nr. top 442309 în suprafață de 1896,00 mp; CF nr. 442318, nr. top 442318 în suprafață de 1803,00 mp; CF nr. 442303, nr. top 442303 în suprafață de 2012,00 mp. Parcela identificată prin CF nr. 421015, nr. top 421015 (nr. CF vechi 145433, nr. cadastral vechi A 443/4/2/12) în suprafață de 845,00 mp, pentru care s-a emis Autorizația de Construire nr. 579/12.05.2015, nu se reglementează prin acest PUZ. Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E” Josef Klapka FN, Timişoara, propune extinderea şi dezvoltarea zonei de locuințe colective, asigurarea accesului corespunzător pe parcele de la rețeaua stradală - rezervarea suprafețelor de teren pentru spații verzi amenajate - se asigură un procent de minim 24,4% spațiu verde în cadrul parcelei. Pe latura estică a parcelei se prevăd panouri fonoabsorbante. Pe parcela studiată se va asigura acces auto si pietonal de pe strada Intrarea Josef Klapka conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018—003783/28.06.2018. Pentru parcela identificată prin CF 442301, nr. top 442301, se va realiza acces şi iesire separată din şi în strada Josef Klapka, conform RLU aferent PUZ, cap. II Reguli de bază privind modul de ocupare al terenurilor, Art. 3.1 Accese carosabile. Obținerea Autorizaţiei de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017 şi în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018—003783/28.06.2018, de instituirea servituților şi trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului şi accesului la parcaje, conform planşei 02 „Reglementări urbanistice” şi planşei 04 „Proprietatea asupra terenurilor”. Indicii propuşi prin documentație și conform Avizului Arhitectului Şef nr. 19/17.05.2018 sunt următorii: Funcțiunea principală propusă în zona studiată este de locuințe colective. P.O.T.max. = 35 % C.U.T.max. = 1,05 Regim de inaltime = P+2E Număr maxim de unități locative: două corpuri de clădire/parcelă = 9 unități locative/corp — se admit 2 corpuri cuplate pe parcelă, rezultând maxim 18 unități locative/ parcelă. Hmax cornişă = 9,00 m; H max = 11,00 m; Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITĂŢI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Retragere față de limita posterioară = 16,00 m Conf. Avizului de Oportunitate nr. 13/29.09.2016: Retragere față de aliniament = 5,00 m Retragere față de limitele laterale = 3,50 — 4,50 m Zone verzi propuse în documentație şi în conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecţia Mediului nr. 7/21.02.2017: 24,4 % din suprafața totală a terenului — suprafață care va fi amenajată şi întreținută. Pentru parcelele identificate prin: CF nr. 442293, nr. top 442293, CF nr. 442309, nr. top 442309; CF nr. 442318, nr. top 442318; CF nr. 442303 nr. top 442303 se va institui servitute de trecere cu piciorul şi maşina cu titlu gratuit în vederea asigurării accesului public şi privat — conform RLU aferent PUZ, cap. II Reguli de bază privind modul de ocupare al terenurilor, Art. 3.1 Accese carosabile. În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele şi utilități publice precum şi ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor. Documentaţia de urbanism este însoțită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.LPA.T. (MTC). Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 280/2016, după instituirea servituților şi trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului și accesului la parcaje, conform planşei 02 „Reglementări urbanistice” planga nr. 04 — „Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. I*1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E” Josef Klapka FN, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITĂŢI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaeprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E” Josef Klapka FN, Timişoara, beneficiar Cîtu Ioan Cosmin, elaborat de proiectantul S.C. Arhi 3d S.R.L., proiect nr. 280/2016 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 2. Se stabilesc condițiile de construire: Funcțiunea principală propusă în zona studiată este de locuințe colective. P.O.T.max. = 35 % C.U.T.max. = 1,05 Regim de inaltime = P+2E Număr maxim de unități locative: două corpuri de clădire/parcelă = 9 unități locative/corp — se admit 2 corpuri cuplate pe parcelă, rezultând maxim 18 unități locative/ parcelă. Hmax cornişă = 9,00 m; H max = 11,00 m; Retragere față de limita posterioară = 16,00 m Conf. Avizului de Oportunitate nr. 13/29.09.2016: Retragere față de aliniament = 5,00 m Retragere față de limitele laterale = 3,50 — 4,50 m Zone verzi propuse în documentație şi în conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecția Mediului nr. 7/21.02.2017: 24,4 % din suprafața totală a terenului — suprafață care va fi amenajată şi întreținută Accesul auto şi pietonal conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018— 003783/28.06.2018 Pentru parcela identificată prin CF 442301, nr. top 442301, se va realiza acces şi iesire separată din şi în strada Josef Klapka, conform RLU aferent PUZ, cap. II Reguli de bază privind modul de ocupare al terenurilor, Art. 3.1 Accese carosabile. Pentru parcelele identificate prin: CF nr. 442293, nr. top 442293, CF nr. 442309, nr. top 442309; CF nr. 442318, nr. top 442318; CF nr. 442303 nr. top 442303 se va institui servitute de trecere cu piciorul şi maşina cu titlu gratuit în vederea asigurării accesului public şi privat — conform RLU aferent PUZ, cap. II Reguli de bază privind modul de ocupare al terenurilor, Art. 3.1 Accese carosabile. Pe latura estică a parcelei se prevăd panouri fonoabsorbante. În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E” Josef Klapka FN, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. Terenul reglementat este în suprafață totală de 9093,00 mp — terenuri înscrise în CF astfel: CF nr. 442301, nr. top 442301, în suprafață de 1668,00 mp proprietari Cîtu Ioan Cosmin, Cîtu Diana Maria şi Cîtu Ioana Mihaela; CF nr. 442293, nr. top 442293, în suprafață de 1714,00 mp proprietari Cîtu Ioan Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITĂŢI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltaraurbana E primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Cosmin, Cîtu Diana Maria şi Cîtu Ioana Mihaela; CF nr. 442309, nr. top 442309 în suprafață de 1896,00 mp proprietari Cîtu Ioan Cosmin, Cîtu Diana Maria şi Cîtu Ioana Mihaela; CF nr. 442318, nr. top 442318 în suprafață de 1803,00 mp; CF nr. 442303, nr. top 442303 în suprafață de 2012,00 mp. Parcela identificată prin CF nr. 421015, nr. top 421015 (nr. CF vechi 145433, nr. cadastral vechi A 443/4/2/12) în suprafață de 845,00 mp, pentru care s-a emis Autorizaţia de Construire nr. 579/12.05.2015, nu se reglementează prin acest PUZ. 4. Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 280/2016, după instituirea servituților şi trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului şi accesului la parcaje, conform planşei 02 „Reglementări urbanistice” planga nr. 04 — „Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat. 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 291) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Bloc locuințe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E” Josef Klapka FN, Timişoara, elaborat de proiectantul S.C. Arhi 3d S.R.L,, proiect nr. 280/2016, întocmit la cererea beneficiarului Cîtu Ioan Cosmin, pentru a fi supus analizării şi dezbaterii în plenul consiliului local. ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER Sorina Popa TE Red/dact — S.P. Cod FP 53-01, ver. 1

Atasament: AVIZ_Juridic_Klapka.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-010955/04.07.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 05.07.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E” Josef Klapka FN Timişoara Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărţilor funciare anexate rezultă următoarea situație juridică: Cartea Funciară nr. 442293 Timișoara, nr. cad. 442293 - terenul în suprafață de 1.714 mp, categoria de folosință arabil, intravilan, interdicţie de înstrăinare, grevare şi închiriere în favoarea UNICREDIT BANK S.A. este coproprietatea d-lui Cîtu Ioan Cosmin beneficiarul documentaţiei, d- nei Cîtu Ioana-Mihaela şi Cîtu Diana Maria. Cartea Funciară nr. 442301 Timișoara, nr. cad. 442301 — terenul în suprafață 1.668 mp, categoria de folosință arabil, intravilan, interdicţie de înstrăinare, grevare şi închiriere în favoarea UNICREDIT BANK S.A. este coproprietatea d-lui Cîtu Ioan Cosmin beneficiarul documentaţiei, d- nei Cîtu Ioana-Mihaela şi Cîtu Diana Maria. Cartea Funciară nr. 442303 Timişoara, nr. cad. 442303 — terenul în suprafață de 2.012 mp, categoria de folosință arabil, intravilan, interdicţie de înstrăinare, grevare şi închiriere în favoarea UNICREDIT BANK S.A. este coproprietatea d-lui Cîtu Ioan Cosmin beneficiarul documentației, d- nei Cîtu Ioana-Mihaela şi Cîtu Diana Maria. Cartea Funciară nr. 442309 Timişoara, nr. cad. 442309 — terenul în suprafață de 1.896 mp, categoria de folosință arabil, intravilan, interdicţie de înstrăinare, grevare şi închiriere în favoarea UNICREDIT BANK S.A. este coproprietatea d-lui Cîtu Ioan Cosmin beneficiarul documentaţiei, d- nei Cîtu loana-Mihaela şi Cîtu Diana Maria. Cartea Funciară nr. 442318 Timişoara, nr. cad. 442318 — terenul în suprafață de 1.803 mp, categoria de folosinţă arabil, intravilan, interdicţie de înstrăinare, grevare şi închiriere în favoarea UNICREDIT BANK S.A. este coproprietatea d-lui Cîtu Ioan Cosmin beneficiarul documentaţiei, d- nei Cîtu Ioana-Mihaela şi Cîtu Diana Maria. Prin Declaraţia cu încheierea de autentificare nr. 1251 din 04.07.2018 coproprietarii și-au dat acordul cu privire la Planului Urbanistic Zonal elaborat prin Proiectul nr. 280/2016. De asemenea, din examinarea cărtilor funciare (datate 15.06.2018) mai sus individualizate rezultă că este înscris drept de ipotecă în favoarea UNICREDIT BANK S.A. Prin adresele nr. 1141389, 1141394, 1141383, 1141379, 1141386 din 06.12.2016 UNICREDIT BANK S.A. își exprimă acordul cu privire la Planului Urbanistic Zonal elaborat prin Proiectul nr. 280/2016. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-010955/04.07.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă locuinţe colective în regim de înălțime P+2E” Josef Klapka FN Timişoara cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul documentatiei având calitatea de proprietar asa cum rezultă din C.F.individualizate mai sus cu privire la imobilul ce se reglementeaza.

Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă locuinţe colective în regim de înălțime P+2E” Josef Klapka FN Timişoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIELA STEFAN Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: rezultatele_informarii_UR_2017-000568_(18.01.2017)_-_PUZ_CITU.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro UR 2017-000568/01.03.2017 REZULTATELE INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI ETAPA 2 - ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR P.U.Z. ŞI R.L.U. AFERENT, DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI Cu privire la documentaţia: Denumire: Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective în regim de înălțime P+2E+Er/M” conform Avizului de oportunitate nr. 13/29.09.2016. Amplasament: Timişoara, Str. Josef Klapka nr. FN, identificat prin CF 421015, CF 442301, CF 442293, CF 442318, CF 442309, CF 442303. Beneficiari: Ioan Cosmin CÎTU. Proiectant: S.C. ARHI.3D S.R.L. Proiect nr.: 280/2016. DETALII PRIVIND TEHNICILE ŞI METODELE UTILIZATE DE SOLICITANT PENTRU A INFORMA ȘI A CONSULTA PUBLICUL Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observaţii referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Compartimentul Avizare Conformităţi P.U.G./P.U.D./P.UZ. din cadrul Direcţiei Urbanisn şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 30.01.2017 - 23.02.2017. În acest scop, beneficiarul documentaţiei a amplasat un panou pe parcela care a generat Planul Urbanistic Zonal, iar Direcţia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.UZ. și 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timişoara), conform Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 43/2016 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”. Totodată au fost notificaţi toţi cetățenii ale căror proprietăţi sunt direct afectate de propunerile Planului urbanistic Zonal, prin adrese expediate prin poștă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Au fost notificați proprietarii următoarelor imobile: " Strada Mureş nr. 136 şi 138-140; = Strada Peter Jecza (fosta Strada Maximilan Fremont) nr.2, 3 şi 4; " Strada General George Pomuț nr. 1, 3,5,7,9şi 11; " Piaţa Georges Clemenceau nr. 1,2 și 3; = Strada Gavril Muzicescu nr. 123,125, 127,129 şi 131; PAGINA 1/2

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA URBANISM Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro = Strada Josef Klapka nr.2, 4, 6 (fost 127D),8,10,12 şi 14; = Strada Arhimandrit Teofil Părăian (fosta Strada General Gheorghe Stavrescu) nr.2, 2A,2B, 4, 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,32A, 34, 36 şi 38. Nu au ajuns la destinaţie notificările destinate proprietarilor următoarelor imobile: = Strada Peter Jecza (fosta Strada Maximilan Fremont) nr. 2 şi 3; Strada General George Pomuţ nr. 11; Piaţa Georges Clemenceau nr. 1, 2 și 3; Strada Gavril Muzicescu nr. 123, 125, 127 şi 129; Strada Josef Klapka nr.2, 4, 6 (fost 127D), 8, 10,12 şi 14. Documentaţia disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități P.U.G./P.U.D./P.U.Z. a fost consultată de 2 (două) persoane în perioada 30.01.2017 - 23.02.2017. La întâlnirea cu proiectantul S.C. ARHI.3D S.R.L. organizată în data de 14.02.2017, între orele între orele 15% - 160, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, etaj 2, cam. 213, au participat 9 (nouă) persoane interesate de această investiție. În cadrul acestei întâlniri au existat în principal obiecţii referitoare la construirea de locuințe colective în zona de locuinţe individuale şi obiecţii referitoare la regimul de înălțime al locuinţelor colective propuse prin Planul Urbanistic Zonal. S-au formulat sugestii și obiecţii cu privire la această investiție la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii din partea următoarelor persoane: = din partea domnului Dindelegan Andrei, prin adresa înregistrată cu numărul UR 2017- 002418/20.02.2017; " din partea grupului de vecini direct afectați: Lăcătuşu Dumitru, Andrei lulian, Moldovan Gheorghe, Comora Jonel, Ceia Victor, Incze Istvan, Bardac Elena, Zlibuţ Ana, Selejan Mihanel, Șoica Nicolae, Iliescu Octavian, Faur Adrian, Căleanu Cătălin, Radovan Alexandru, Neamţu Mihai Ștefan, Maranescu Valentin loan, Honcea Oana Renada, Chioreanu Mircea, Lucaci Pasarariu Anna Norica, Gherguş Darian, Visa Aurelia, Patriciu M., Obădeanu Virgil, Lazăr Nicolae, Popa Octavian, Vinge Tiberiu, Cicortaș Alexandru şi Săftescu Sorin, prin adresele înregistrate cu numărul UR 2017- 002442/20.02.2017 şi SC 2017-004040/20.02.2017. La aceste sugestii din partea publicului, proiectantul documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective în regim de înălțime P+2E+Er/M” conform Avizului de oportunitate nr. 13/29.09.2016, Str. Josef Klapka nr. FN, Timişoara, a răspuns prin adresa înregistrată cu numărul UR 2017-002944/28.02.2017. Pt. Arhitect-şef, Consilier, Emilian Sorin CIURARIU Andreea STĂNILĂ 43] 7 PAGINA 2/2

Atasament: 19_Aviz_Arh_Sef_Klapka_Citu.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Ca urmare a cererii adresate de CITU IOAN COSMIN, cu domiciliul în localitatea Timişoara, județul Timiş, str. Victor Babeş nr. 27, cod poştal 300594, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. UR2018-007648/10.05.2018; Ca urmare a proiectului nr. 280/2016 realizat de S.C. ARHI 3D S.R.L, cu sediul în județul Timiş, localitatea Timişoara, str. Ludwig Von Ybl nr. 24, cod poştal 300769, având în vedere observațiile și recomandările în urma şedinţei din data de 17.05.2018 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul și aHC.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite prezentul: AVIZ Nr. 19 din 17.05.2018 Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru — „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E”. Generat de imobilul situat în Timişoara, Josef Klapka FN, identificat prin extrasele CF 442301, CF 442293, CF 442318, CF 442309, CF 442303, prin plan de încadrare în zonă scara 1:20000, plan ortofoto scara 1:10000, ridicare topo sc. 1:1000 — terenuri intravilane. Iniţiatori: CITU IOAN COSMIN; Proiectant: de S.C. ARHI 3D S.RL Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: Arh. Ioan Daniel Belea. Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.Z.: Zona studiată este situată în partea de sud a Municipiului Timisoara, în apropiere de Calea Martirilor. Terenul se încadrează în cvartalul definit de patru străzi: str. Josef Klapka, str. Mureş, str. Musicescu şi str. Gen. Gheorghe Stavrescu. Se reglementează terenurile deținute de beneficiar, în suprafață totală de 9093,00 mp — terenuri înscrise în CF astfel: CF nr. 442301, nr. top 442301, în suprafață de 1668,00 mp; CF nr. 442293, nr. top 442293, în suprafață de 1714,00 mp; CF nr. 442309, nr. top 442309 în suprafață de 1896,00 mp; CF nr. 442318, nr. top 442318 în suprafață de 1803,00 mp; CF nr. 442303, nr. top 442303 în suprafață de 2012,00 mp. Parcela identificată prin CF nr. 421015, nr. top 421015 (nr. CF vechi 145433, nr. cadastral vechi A 443/4/2/12) în suprafață de 845,00 mp, pentru care s-a emis Autorizaţia de Construire nr. 579/12.05.2015, nu se reglementează prin acest PUZ. Prevederile Planului urbanistic general (P.U.G.) şi a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) sau alte documentații de urbanism aprobate anterior: Conform PUD aprobat prin HCL 502/2006 - Zona de locuințe individuale şi funcțiuni complementare propuse. Regimul de înălțime max. admis P+2E+M.

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Prevederile Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) și a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) propuse: Se propune extinderea şi dezvoltarea zonei de locuințe colective, asigurarea accesului corespunzător pe parcele de la rețeaua stradală - rezervarea suprafețelor de teren pentru spații verzi amenajate - se asigură un procent de minim 24,4% spațiu verde în cadrul parcelei. Funcțiunea principală propusă în zona studiată este de locuințe colective. P.O.T.max. = 35 % C.U.T.max. = 1,05 Regim de inaltime = P+2E Număr maxim de unități locative: două corpuri de clădire/parcelă = 9 unități locative/corp — se admit 2 corpuri cuplate pe parcelă, rezultând maxim 18 unități locative/ parcelă. Hmax cornișă = 9,00 m; H max = 11,00 m; Retragere față de limita posterioară = 16,00 m Conf. Avizului de Oportunitate nr. 13/29.09.2016: Retragere față de aliniament = 5,00 m Retragere față de limitele laterale = 3,50 — 4,50 m Zone verzi propuse în documentație şi în conformitate cu Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 7/21.02.2017: 24,4 % din suprafața totală a terenului — suprafață care va fi amenajată şi întreținută - „Suprafețele de teren prevăzute ca spații verzi nu pot fi strămutate, diminuate sau supuse schimbării de destinație, regimului juridic al acestora, conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare” — se vor evidenția pe planşa de reglementări. - pe latura estică a parcelei se prevăd panouri fonoabsorbante; - se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde"; - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Circulații şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018—003783/28.06.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.; Pentru parcela identificată prin CF 442301, nr. top 442301, se va realiza acces şi iesire separată din şi în strada Josef Klapka, conform RLU aferetn PUZ, cap. II Reguli de bază privind modul de ocupare al terenurilor, Art. 3.1 Accese carosabile. Pentru parcelele identificate prin: CF nr. 442293, nr. top 442293, CF nr. 442309, nr. top 442309; CF nr. 442318, nr. top 442318; CF nr. 442303 nr. top 442303 se va institui servitute de

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro trecere cu piciorul și mașina cu titlu gratuit în vederea asigurării accesului public și privat — conform RLU aferetn PUZ, cap. II Reguli de bază privind modul de ocupare al terenurilor, Art. 3.1 Accese carosabile. Autorizatia de construire se va putea emite doar după ce toate drumurile vor deveni domeniu public conform documentației aprobate, conform legislației în vigoare, și după notarea servituților în cartea funciară. Conf. HG 525/1996 actualizat: Articolul 25 Accese carosabile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor. Anexa nr. 4 la regulament ACCESE CAROSABILE 4.11.2. - Pentru locuințe semicolective cu acces propriu şi lot folosit în comun se vor asigura: oo accese carosabile pentru locatari; oo accese de serviciu pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor; ee în cazul unei parcelări pe doua rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de deservire locală (fundături): — cele cu o lungime de maximum 30 m - o singura banda de 3,5 m lăţime; — cele cu o lungime de 30 m până la maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel puțin pe o latura; supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt. - Servituți: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 204/13.03.2018. Pentru parcelele identificate prin: CF nr. 442293, nr. top 442293, CF nr. 442309, nr. top 442309; CF nr. 442318, nr. top 442318; CF nr. 442303 nr. top 442303 pentru accesul la parcaje se va institui servitute de trecere cu piciorul şi maşina cu titlu gratuit în vederea asigurării accesului public și privat — conform RLU aferent PUZ, cap. II Reguli de bază privind modul de ocupare al terenurilor, Art. 3.1 Accese carosabile, conform planşei de „Reglementări Urbanistice nr. 02” și planşei de „Proprietatea asupra terenurilor nr. 04” La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. În urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanismul din data de 17.05.2018 înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a HCL. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U, se avizează favorabil/cu condiții/nefavorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia: - Se vor respecta condiţiile de amplasare, precum şi toate condițiile impuse prin avizele care fac

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro parte integrantă din documentația P.U.Z; - Toate drumurile vor fi domeniu public — se vor identifica pe planşa de reglementări şi planșa de circulația terenurilor (proprietatea asupra terenurilor) - Se vor respecta prevederile HG 525/1996 republicată, cu privire la drumuri şi accese carosabile -Toate drumurile vor fi deschise accesului public cu titlu gratuit Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planşa de reglementări anexată şi vizată spre neschimbare — pe care vor fi implementate condițiile din acest aviz. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia. Avizul arhitectului-şef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării consiliului județean/ consiliului local/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. (conf. Legii nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Articolul 37 (13), actualizată) și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Avizul arhitectului-şef nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism. Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. şi cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Menționăm că la data Dezbaterii publice care a avut loc pe marginea PUZ „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E” str. Josef Klapka, FN, beneficiar Cîtu Ioan Cosmin, proiectant S.C. ARHI 3D S.R.L,, desfăşurată în data de 17 mai 2017, vecinii au avut obiecţii cu privire la dezvoltarea de locuințe colective în zona studiată, şi nu s-au regăsit poziții ale dezvoltatorului, care nu a fost prezent la dezbatere. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 2950 din 11.07.2016, emis de Primăria Municipiului Timişoara. Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanței nr. 202604/17.08.2017 Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prinpoştă la data de Arbhitect-şef, Emilian Sorin CIURARIU Tr Consilier Sorina Po COBFO 3724 VER A PA E

Atasament: Raportul_informarii_PUZ_KLAPKA_Citu.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mall:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primarlatm.ra Nr. UR2017 — 00568/01.08.2017 RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: - Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E+Er/M” conform Avizului de oportunitate nr. 13/29.09.2016. - Amplasament: Str. Josef Klapka FN, identificat prin CF 421015, CF 442301, CF 442293, CF 442318, CF 442309, CF 442303; ! - Beneficiar: Ioan Cosmin CÎTU - Proiectant: S.C. ARHI.3D S.R.L. Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul: Cetăţenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 30.01.2017 - 23.02.2017. In acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timişoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site- ul www.primariatm.ro. Au fost notificați proprietarii următoarelor imobile: " Strada Mureş nr. 136 şi 138-140; = Strada Peter Jecza (fosta Strada Maximilan Fremont) nr. 2, 3 şi 4; = Strada General George Pomuțnr. 1, 3, 5, 7,9 şi 11; = Piaţa Georges Clemenceau nr. 1, 2 şi 3; " Strada Gavril Muzicescu nr. 123, 125, 127, 129 şi 131; " Strada Josef Klapka nr. 2, 4, 6 (fost 127D), 8, 10, 12 şi 14;

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANĂ Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovlcl Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mall:dezvoltareurbana Eprimariatm,ro, internet:www.primarlatm.ro = Strada Arhimandrit Teofil Părăian (fosta Strada General Gheorghe Stavrescu) nr. 2, 2A, 2B, 4,6,8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32A, 34, 36 şi 38. Nu au ajuns la destinație notificările destinate proprietarilor următoarelor imobile: = Strada Peter Jecza (fosta Strada Maximilan Fremont) nr. 2 şi 3; Strada General George Pomuţ nr. 11; Piaţa Georges Clemenceau nr. 1, 2 şi 3; Strada Gavril Muzicescu nr. 123, 125, 127 şi 129; Strada Josef Klapka nr. 2, 4, 6 (fost 127D), 8, 10, 12 şi 14. Documentaţia disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități P.U.G/P.UD./PUZ. a fost consultată de 2 (două) persoane în perioada 30.01.2017 - 23.02.2017. La întâlnirea cu proiectantul S.C. ARHI.3D S.R.L. organizată în data de 14.02.2017, între orele între orele 15" - 16", la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, etaj 2, cam. 213, au participat 9 (nouă) persoane interesate de această investiție. În cadrul acestei întâlniri au existat în principal obiecţii referitoare la construirea de locuinţe colective în zona de locuințe individuale şi obiecții referitoare la regimul de înălțime al locuințelor colective propuse prin Planul Urbanistic Zonal. S-au formulat sugestii şi obiecții cu privire la această investiție la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii din partea următoarelor persoane: * din partea domnului Dindelegan Andrei, prin adresa înregistrată cu numărul UR 2017- 002418/20.02.2017, = din partea grupului de vecini direct afectați: Lăcătuşu Dumitru, Andrei Iulian, Moldovan Gheorghe, Comora Jonel, Ceia Victor, Incze Istvan, Bardac Elena, Zlibuţ Ana, Selejan Mihanel, Şoica Nicolae, Iliescu Octavian, Faur Adrian, Căleanu Cătălin, Radovan Alexandru, Neamţu Mihai Ştefan, Maranescu Valentin loan, Honcea Oana Renada, Chioreanu Mircea, Lucaci Pasarariu Anna Norica, Gherguş Darian, Visa Aurelia, Patriciu M., Obădeanu Virgil, Lazăr Nicolae, Popa Octavian, Vinge Tiberiu, Cicortaş Alexandru şi Săftescu Sorin, prin adresele înregistrate cu numărul UR 2017-002442/20.02.2017 şi SC 2017-004040/20.02.2017. La aceste sugestii din partea publicului, proiectantul documentației Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E+Er/M” conform Avizului de oportunitate nr. 13/29.09.2016, Str. Josef Klapka FN, Timişoara, a răspuns prin adresa înregistrată cu numărul UR 2017-002944/28.02.2017. Răspunsul proiectantului a fost trimis tuturor celor care au înregistrat sesizări în scris. Ulterior, cetățenii interesați din zona au solicitat organizarea unei dezbateri publice prin adresele: 5C2017-008613/06.04.2017 şi SC2017-008621/07.047.2017. Semnatarii acestor solicitări, prin avocat Laura C. Martonosy, cu sediul procedural ales în Timişoara, SCPA Martonosy&Asociaţii, sunt: Căleanu Cătălin-Daniel, Lăcătuşu Dumitru, Aldstater Florica,

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Moldovan Gheorghe, Iliescu Octavian, Faur Adrian, Şoica Nicolae, Andrei Iulian, Bardac Elena, Zglibuţ Ana, Incze Estvan, Ceia Victor, Delejan Mihanel. Dezbaterea publică a fost organizată în data de 17 mai 2017, ora 14,00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, în Sala Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi s- a desfăşurat pe durata a două ore. Dezbaterea a fost înregistrată audio, şi discuțiile au fost transcrise într-un proces verbal, publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara, la secţiunea „Planuri urbanistice | Planuri urbanistice supuse dezbaterilor publice | 2017” Au fost trimise invitații prin care s-au anunțat detalii cu privire la organizarea dezbaterii publice pentru PUZ „Dezvoltare zonă locuinţe colective în regim de înălțime P+2E+Er/M” conform Avizului de oportunitate nr. 13/29.09.2016, Str. Josef Klapka FN, Timişoara, unui număr de 69 de adrese poştale. Inspectorul de zonă s-a deplasat pentru a împărți invitațiile personal, astfel o buna parte din invitații au fost înmânate locuitorilor din zonă; cetățenilor care nu au fost găsiți acasă li s-au lăsat invitațiile în cutia poştală, iar alte invitații. au fost expediate prin poştă La dezbaterea publică organizată în data de 17 mai 2017 s-au notat pe lista de participare un număr de 28 de cetățeni. Din partea Primăriei Municipiului Timişoara au participat reprezentanți ai Direcţiei Urbanism: Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu, consilieri din cadrul Compartimentului Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ, din partea firmei proiectante dl. arh. Dan Belea şi d-na arh. Simina Zbucea S-au purtat discuții între participanții la dezbatere — locuitori şi vecini din zona de studiu care au dorit să ia cuvântul, şi proiectanții documentației, precum şi reprezentanții Direcţiei Urbanism. Problemele ridicate de către cetățeni, atât în sesizări, cât şi la dezbaterea publică au fost privitoare la neplăcerile şi disconfortul creat odata cu apariția locuințelor colective propuse prin acest PUZ, aglomerare, poluare fonică şi creşterea nivelului de noxe, trafic aglomerat, neclarități cu privire la traseul şi dimensiunea străzii, reducerea însoririi, deprecierea zonei, reducerea zonei verzi, afectarea funcționării utilităţilor din zonă. După dezbaterea publică, cetățenii participanți la dezbatere, prin avocat Laura C. Martonosy, cu sediul procedural ales în Timişoara, SCPA Martonosy&Asociaţii, au înregistrat la Directia Urbanism, cu nr. RU2017-000193/17.05.2017, o nouă sesizare, prin care argumentează solicitarea de respingere a aprobării documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective în regim de înălțime P+2E+Er/M” conform Avizului de oportunitate nr. 13/29.09.2016, amplasament: Str. Josef Klapka FN, identificat prin CF 421015, CF 442301, CF 442293, CF 442318, CF 442309, CF 442303, beneficiar: Ioan Cosmin CÎTU, proiectant: S.C. ARHL3D S.R.L. Toate sesizările se ataşează documentației.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Dlaconovici Loga, nr, 1, 300080, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:iwww.primarlatm.ro Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia PUZ, „Dezvoltare zonă locuinţe colective în regim de înălțime P+2E-+Er/M” conform Avizului de oportunitate nr. 13/29.09.2016, Str. Josef Klapka FN, Timişoara,, beneficiar Ioan Cosmin CÎTU, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. ARII TSEE Emilian Sorin QMURARIU / CONSILIER Sorina Popa al „1 CI Red—-S.P. -Zex

Atasament: 13_AVIZ_DE_OPORTUNITATE_PUZ_JOSEF_KLAPKA_18_CITU.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaQprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Aprobat, Primar, icolae ROBU 2 Ca urmare a cererii adresate de loan Cosmin CÎTU cu domiciliul în judeţul Timiş, municipiul Timişoara, cod poştal 300594, b-dul Dr. Victor Babeș nr. 27, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. UR 2016-013812/15.09.2016; Ca urmare a proiectului nr. 280/2016 realizat de S.C. ARHI.3D S.R.L., cu sediul în județul Timiş, municipiul Timişoara, cod poştal 300166, str. Ludwig von Ybl nr. 24, CUI 14672613; Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma ședinței din data de 29.09.2016 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înfiinţarea C.T.A.T.U.; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite prezentul: AVIZ DE OPORTUNITATE Nr.13 din 29.09.2016 Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru „Dezvoltare zonă locuinţe colective în regim de înălțime P+2E+Er/M”. Generat de imobilele situate în județul Timiş, municipiul Timişoara, str. Intrarea Josef Klapka, identificate prin CF 442304 (cad. 442304 - 2.012 m“), CF 442309 (cad. 442309 - 1.896 m”), CF 442318 (cad. 442318 - 1.803 m“), CF 442293 (cad. 442293 - 1.714 m”), CF 421015 (cad. 421015 - 845 m”), CF 442301 (cad. 442301 - 1.668 m”), având o suprafață totală însumată de 9.938 m?. Cu respectarea următoarelor condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.: conform planşei „Reglementări urbanistice”, anexă la prezentul aviz, teritoriul este delimitat la nord, est şi sud de parcele private şi la est de str. Intrarea Josef Klapka. Teritoriul care urmează să fie studiat prin P.U.Z.: teritoriul delimitat la nord de str. Mureş, la sud de str. Gavril Muzicescu, la est de str. Pius Brânzeu, la vest de str. Jean Monet. 2. Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventualele servituţi conform anexei la COD FO 47-09, VER. 2 PAGINA 1/3

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro prezentul aviz: - Categoria funcţională existentă pe terenul beneficiarului: zonă de locuinţe indivi- duale şi funcţiuni complementare (conform P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr. 502/ 31.10.2006); - Categoria funcţională propusă pe terenul beneficiarului: zonă de locuinţe colective; - Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013. 3, Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime) conform anexei la prezentul aviz: - Indicatori urbanistici existenţi pe terenul beneficiarului: POTma=40%, CUTma:=1.20, regim de înălţime maxim P+2E+M, retragere față de aliniament 5.50 metri, retragere faţă de limitele laterale 1.90 metri, retragere faţă de limita posterioară 6.00 metri (conform P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr. 502/31.10.2006); - Indicatori urbanistici propuşi pe terenul beneficiarului: POTmax=35%, CUT ma:=1.00, regim de înălţime maxim P+2E+Er/M, Hma:=15.00 metri, Hcornişă=12.00 metri, retragere faţă de aliniament 5.00 metri, retragere faţă de limitele laterale 3.50-4.50 metri, retragere faţă de limita posterioară 10.00 metri; 4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor: - Accesul la parcele se va realiza din str. Intrarea Josef Klapka; - Parcările necesare funcţiunilor propuse se vor realiza exclusiv pe terenul beneficiarului, nu se admite realizarea parcărilor pe limita posterioară a parcelelor. 5. Capacităţile de transport admise: - Capacitatea de transport a drumurilor/străzilor sau aleilor propuse va fi analizată prin P.U.Z. în funcţie de numărul de locuinţe estimate. 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru P.U.Z.: - Avizul Arhitectului-şef (C.T.A.T.U.), Aviz Unic, Aviz Sanitar, Aviz Agentia pentru Protectia Mediului, Aviz Protectia Civila, Aviz Pompieri, Aviz de principiu Mediu Urban (PMT), Aviz de principiu Drumuri ( PMT), Aviz Comisia de Circulatie, Adeverinte cu referire la eventualele litigii sau revendicari eliberate de Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse (PMT), Serviciul Fond Funciar (PMT) si Serviciul Juridic (PMT. 7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului: - Se vor respecta prevederile H.C.L. nr. 43/29.07.2016 pentru modificarea H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a COD FO 47-09, VER.2 PAGINA 2/3

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Certificatului de urbanism nr. 2950 din 11.07.2016, emis de Primăria Municipiului Timişoara. Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanţei nr. 8760501 din 24.08.2016. Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin-poştă la data de p MUN Ş Arh e t-șef, [ “ DiAndreeaSTĂNILĂ don Mr at Consilier, Liliana IOVAN Red-L.l. - 2ex COD FO 47-09, VER.2 PAGINA 3/3

Atasament: Raspunsul_proiectantului_Klapka.pdf

ROMANIA Timisoara 1900 Judetul Timis Direcţia Urbanism str. Ludwig von Ybl nr. 24 rimaria Municipiului Timisoara tel. 0256-403997 Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii , mobil. 0724-228088 S-a inregistrat cu numarul : UR2017-002944 din 28.02.2017 Nr.inreg. J35/834/03.06.2002 R44 Observatii Puz m preluat de la SC ARHI 3D SRL u adresa: TIMIȘOARA, LUDWIG VON YBL nr.24 dresa lucrarii: Timisoara, J.Klapka Proiect nr. 280/2016 Total 4 file Termen de rezolvare: 30.03.2017 „Tous directie: 15.03.2017 ei Municipiului Timisoara inregistrata cu nr. UR207- scape ură OI DAS POALE e catre DINDELEGAN Andrei referitoare la P.U.Z. imisoara, la 28.02.2017 IEGIM DE INALTIME P+-2E--M/Er”, str. Josef Klapta, Carmen Carnaru Top. 442301, CF 442293, top. 442293, CF 442318, Top. 442309. K 2 e: Cod FO-24 - 01, ver.2 Pun Ru | a, UD. aprobat prin HCL 502/2006, cand s-a cedat un total intre 10.50 pana la 8,65 m din latimea parcelei ce a facut NTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er” se E 421015, Top. 421015, CF 442301, Top. 442301, CF % 142303, Top. 442303, CF. 442309, Top. 442309 aflate în urma dezmembrarii conform P.U.D. aprobat prin HCL lui DINDELEGAN Andrei sau strada Intrarea Josef Klapka identificata prin CF 406341 aflata in proprietatea Statului Roman prin Primaria Municipiului Timisoara. Dorim sa mentionam faptul ca cederea suprafetei aferente strazii Intrarea Josef Klapka s-a facut in totalitate din parcela A 443/4/2 ce a facut obiectul P.U.D. Aprobat prin HCL 502/2006. Fara realizarea acestei strazi parcela vecina identificata prin CF 406390 allata in proprietatea lui domnului DINDELEGAN Andrei nu ar fi avut front stradal. 2In urma aprobarii prin HCL 502/2006 documentatiei P.U.D. “LOTIZARE PENTRU LOCUINTE STRADA MUSICESCU” s-a realizat dezmembrarea parcelelor rezultand astfel si strada Intrarea Josef Klapka. Prin obiectivul de investitii P.UZ. “DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+2E--MW/Er” se doreste modificarea tipologiei de locuire, din locuinte individuale in locuinte colective pe terenurile care fac obiectul documentatiei P.U.Z. a caror proprietar este CITU loan Cosmin. 3. Solutia propusa de noi prin P.UZ. “DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+2E+NM/Er” pentru rezolvarea circulatiilor rutiere a primit aviz favorabil nr. DT2016-003203/10.11.2016 de la Comisia de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. In concluzie, documentatia P.U.Z. “DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er” ce se desfasoara pe parcelele identificate prin C.F. 421015, Top. 421015, CF 442301, Top. 442301, CF 442293, top. 442293, CF 442318, Top. 442318, CF 442303, Top. 442303, CF. 442309, Top. 442309 nu va afecta parcela vecina aflata in proprietatea domnului DINDELEGAN Andrei. Timisoara S.C. Arhi 3D S.R.L. 24.02.2017 „A Arh, BELEA Daniel sr d E

Timisoara 1900 str. Ludwig von Ybl nr. 24 m Iul tel. 0256-403997 _ mobil. 0724-228088 S.C. ARHI. 30 S.R.L Nr.inreg. J35/834/03.06.2002 RASPUNS SESIZARI Proiect nr. 280/2016 Raspunsuri la sesizarea primita la sediul Primariei Municipiului Timisoara inregistrata cu nr. 002418 din data de 20.02.2017 inaintata de catre DINDELEGAN Andrei referitoare la P.U.Z. “DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er”, str. Josef Klapka, Timisoara C.F. 421015, Top. 421015, CF 442301, Top. 442301, CF 442293, top. 442293, CF 442318, Top. 442318, CF 442303, Top. 442303, CF. 442309, Top. 442309. In urma parcurgerii sesizarii s-au evidentiat urmatoarele: 1.Zona studiata a fost reglementata in prealabil prin P.U.D. aprobat prin HCL 502/2006, cand s-a cedat un total de 3966.23 mp pentru circulatii carosabile si anume intre 10.50 pana la 8,65 m din latimea parcelei ce a facut obiectul PUD. Prin P.U.Z. “DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er” se reglementeaza strict parcelele identificate prin C.F. 421015, Top. 421015, CF 442301, Top. 442301, CF 442293, top. 442293, CF 442318, Top. 442318, CF 442303, Top. 442303, CF. 442309, Top. 442309 ailate în proprietatea lui CITU loan Cosmin ce au rezultat in urma dezmembrarii conform P.U.D. aprobat prin HCL 502/2006 si nu parcela vecina aflata in proprietatea lui DINDELEGAN Andrei sau strada Intrarea Josef Klapka identificata prin CF 406341 aflata in proprietatea Statului Roman prin Primaria Municipiului Timisoara. Dorim sa mentionam faptul ca cederea suprafetei aferente strazii Intrarea Josef Klapka s-a facut in totalitate din parcela A 443/4/2 ce a facut obiectul P.U.D. Aprobat prin HCL 502/2006. Fara realizarea acestei strazi parcela vecina identificata prin CF 406390 aflata in proprietatea lui domnului DINDELEGAN Andrei nu ar fi avut front stradal. 2.ln urma aprobarii prin HCL 502/2006 documentatiei P.U.D. “LOTIZARE PENTRU LOCUINTE STRADA MUSICESCU” s-a realizat dezmembrarea parcelelor rezultand astfel si strada Intrarea Josef Klapka. Prin obiectivul de investitii P.U.Z, “DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er” se doreste modificarea tipologiei de locuire, din locuinte individuale in locuinte colective pe terenurile care fac obiectul documentatiei P.U.Z. a caror proprietar este CITU loan Cosmin. 3. Solutia propusa de noi prin P.U.Z. “DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er” pentru rezolvarea circulatiilor rutiere a primit aviz favorabil nr. DT2016-003203/10.11.2016 de la Comisia de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. In concluzie, documentatia P.U.Z. “DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er” ce se desfasoara pe parcelele identificate prin C.F. 421015, Top. 421015, CF 442301, Top. 442301, CF 442293, top. 442293, CF 442318, Top. 442318, CF 442303, Top. 442303, CF. 442309, Top. 442309 nu va afecta parcela vecina aflata in proprietatea domnului DINDELEGAN Andrei. Timisoara S.C. Arhi 3D S.R.L. 24.02.2017 „SA Arh, BELEA Daniel

Timisoara 1900 str. Ludwig von Ybl nr. 24 m = tel. 0256-403997 mobil. 0724-228088 S.C. ARHI 3D S.R.L Nrinreg. J35/834/03.06.2002 RASPUNS SESIZARI Proiect nr. 280/2016 Raspunsuri la sesizarea primita la sediul Primariei Municipiului Timisoara inregistrata cu nr. UR20p7- 002442 din data de 20.02.2017 inaintata de catre proprietarii de imobile de pe str. Arhimandrit Teofit Paraian si de pe str. General George Pomut eferitoare la P.U.Z. “DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+Z2E+M/Er”, str. Josef Klapka, Timisoara C.F. 421013, Top. 421015, CF 442301, Top. 442301, CF 442293, top. 442293, CF 442318, Top. 442318, CF 442303, Top. 442303, CF. 442309, Top. 442309. In urma parcurgerii sesizarii s-au evidentiat urmatoarele: 1.Procesul elaborarii PUZ de la initiere pana la aprobare implica parcurgea unor etape conform H.C.L. Nr. 43/29.07.2016. Initierea elaborarii PUZ, reprezinta etapa pregatitoare PUZ si RLU aferent si consta in realizarea unui studiu de oportunitate/initiere finalizandu-se cu obtinerea Avizului de oportunitate/initiere emis de catre structura de specialitate condusa de arhitectul sef din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Aceasta este prima etapa de elaborare a PUZ, etapa in care, pe terenul studiat a fost amplasat un panou conform Anexa 1 la H.C.L. Nr. 43/29.07.2016 privind aprobarea “Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritorului” (respectiv Anexa la Ordinul nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de Informare si Consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism) iar dovada amplasarii acestuia s-a facut in termen de 5 zile de la depunerea documentatiei conform art. 47 aferent H.C.L. Nr. 43/29.07.2016. Deasemenea documentatia a fost afisata pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara conform art. 48 aferent H.C.L. Nr. 43/29.07.2016. Conform art 49 aferent H.C.L. Nr. 43/29.07.2016 de la data amplasarii panoului pe parcela beneficiarului, respectiv de la data afisarii documentatiei pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara, s-a acordat o perioada de 10 zile calendaristice in care proprietarii ale caror imobile sunt direct afectat de intentiile elaborare PUZ sau asociatii legal constituite pot face observatii in scris inregistrare la Serviciul Centrul de Consiliere Cetateni. Aceste observatii urmand a fi luate in considerare de catre Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului in vederea analizarii pentru emiterea avizului de oportunitate/initiere. Consideram ca etapa | a prezentului PUZ a respectat toate procedurile necesare in vederea obtinerii avizului de oportunirare/initiere inclusiv cea de informare. 2. Conform art. 32 din Legea 350/2001 “Privind Amenjarea Teritoriului si de Urbanism” În cazul în care realizarea investitiei pentru care s-a solicitat emiterea certificatului de urbanism necesita modificarea sau detalierea prevederilor documentatiilor de urbanism în vigoare pentru zona respectiva ori conditiile specifice ale amplasamentului sau natura obiectivelor de investitii o impun, autoritatea publica competenta are dreptul ca, dupa caz, prin certificatul de urbanism: [...] ) sa conditioneze autorizarea investitiei propuse de aprobarea de catre autoritatea publica competenta a unui plan urbanistic zonal, elaborat şi finantat prin grija persoanelor fizice şi/sau juridice interesate, numai în baza unui aviz de initiere a documentatiei de urbanism, întocmit de structura de specialitate condusa de arhitectul-şef/urbanistul-şef al judetului, municipiului, oraşului sau de structura de specialitate condusa de arhitectul-şef/urbanistul-şef al comunei dupa consultarea prealabila a comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism de la nivelul judetului, şi aprobat, dupa caz, conform competeniei[...]. Elaborarea documentatiei P.U.Z. "DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME

P+2E+M/Er” a intruneste toate conditiile enumetare conf. Legii 350/2001 si a urmat toate procedurile legale in vederea obtinerii avizului de oportunitate/initiere. Prin planul urbanistic zonal se poi stabili reglementari noi cu privire la regimul de construire, inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului, procentul de ocupare a terenului, retragerea cladirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei. 3. Conform P.U.G. TIMISOARA aprobat prin HCL 157/2007 prelungit prin HCL 107/2014 zona este definita ca zona de locuinte peste P+2E. lar prin PUD aprobat cu HCL 502/2007 zona este reglemeniata ca zona de locuinte individuale si locuinte colective (parcela de pe strada Musicescu) regimul de inaltime esteP+2E+M. Prin P.UZ. “DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er” se respecta, respectiv se pastreaza atat regimul de inaltime impus prin PUD aprobat cu HCL 502/2007 si prin PUG TIMISOARA. 4. Consideram relevant faptul ca in imediata vecinatate/zona au fost aprobare documentatii de urbanism ce au ca functiune locuirea colectiva si anume PUZ “Locuinte colective P+2E+Er si functiuni complementare” pe strada Alexandru Balas, aprobat prin HCL 98/2013, PUD “Locuinte colective P+2E+Er” pe strada Pius Branzeu, aprobat prin 405/2008; PUD “ Construire imobile locuinte colective P+2E-+M/Er” pe strada Claude Debussy, aprobat prin HCL 400/2008, intrucat documentatia P.U.Z. “DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+2E-+M/Er” se incadreaza in dinamica de dezvoltare urbana a zonei. 5, PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 (Noul PUG) nu este o documentatie de urbanism aprobata astfel nu putem sa ne raportam la o documentatie a carei reglementari nu sunt in vigoare. 6. Conform OMS 119/2014 art. 3 al.1 amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure însorirea acestora pe o durata de minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarna, a încaperilor de locuit din cladire şi din locuintele învecinate. (2) În cazul în care proiectul de amplasare a cladirilor evidentiaza ca distanta dintre cladirile învecinate este mai mica sau cel putin egala cu înaltimea cladirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care sa confirme respectarea prevederii de la alin. (1). Din punct de vedere al insoririi, retragerea de 10 m fata de limita posterioara, 5 m fata de limita de la strada, si inaltimea maxima de 12.00 m la cornisa si 15.00 m la coama, avand h/2 minim 6.00 la cornisa si 7.50 m la coama, consideram ca nu va fi afectata insorirea cladirilor vecine, respectiv cele aflate in partea posterioara pe strada General George Savescu. 7. Terenul care face obiectul PUZ este in prezent teren viran, nu se constituie nicidecum ca spatiu verde amenajat. Prin reglementarile propuse prin PUZ se impune pastrarea unui procent de minim 20% spatiu verde in cadrul parcelelor. Acest procent urmand a fi respectat in etapa de obtinere a Autorizatiei de construire, respectiv in timpul executiei constructiilor. Numarul necesar de parcaje a fost asigurat cu respectarea procentului de 20% spatiu verde precum reiese din bilantul teritorial ce se regaseste in plansa Reglementari Urbanistice, cat si in memoriu aferent PUZ. 8. Referitor la observatia privind accesul utilajelor ISU mentionam faptul ca in vederea realizarii documentatia PUZ. “DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er” s-a socilitat obtinerea avizelor de securitate la incendiu si de protectie civila de la I.S.U. Banat, avize care au fost obtinute. Strada Intrarea Josef Klapka are un prospect stradal ce porneste de la 10.50 m si ajunge pana la 8.65 m, prospect ce intruneste conditiile necesare privind latimea minima necesara de 4.20 m pentru accesul utilajelor ISU. Deasemena, datorita faptului ca strada este accesibila in prezent doar din strada Musicescu s-a prevazut o platforma de intoarcere pentru utilajele ISU la capatul strazii. In conformitate cu normativul P119/1009 consideram ca strada Intrarea Josef Klapka indeplineste toate conditiile necesare accesului utilajelor ISU si a altor autovehicule de interventie. 9. Extinderea retelelor de utilitati ce vor deservi parcelele de locuinte reglementate prin P.U.Z. “DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er” se va realiza prin dimensionarea instalatiilor

avându-se în vedere consumatorii propusi în zona studiata pentru o functionare normala. Acestea se vor realiza prin documentatii tehnice avizate de catre furnizorii de utilitati. Totodata am vrea sa subliniem ca proiectul intocmit de catre firma noastra respecta intocmai prevederile stipulate in Legea 350/2001 si in P.U.G. TIMISOARA aprobat prin HCL 157/28.05.2002 prelungit prin HCL 107/11.03.2014. Timisoara S.C. Arhi 3D S.R.L. 24.02.2017 Arh. BELEA Daniel

Atasament: PV_-_DP_Klapka_17.05.2017.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM i re Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ . 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr riatm.ro e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.prima PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA PROCES VERBAL PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ DIN 17 MAI 2017

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM Compartiment Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro La dezbaterea publică desfăşurată în data de 17 mai 2017, ora 14,00, în Sala Consiliului Local al Municipiului Timişoara, au participat reprezentanți ai Direcției Urbanism: Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu, consilieri din cadrul Compartimentului Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ, din partea firmei proiectante dl. arh. Dan Belea şi d-na arh. Simina Zbucea, precum şi cetățeni din zona studiată. Pe lista de participare pusă la dispoziția cetățenilor pentru a-şi trece datele de identificare s-au notat 28 de participanți. Intâlnirea s-a desfăşurat pe parcursul a două ore. Ordine de zi 1. PLAN URBANISTIC ZONAL „Dezvoltare zonă de locuințe colective în regim de înălțime P+2E+Er/M”, Timişoara, str. Josef Klapkla FN, CF 421015, CF 442301, CF 442293, CF 442318, CF 442309, CF 442303, beneficiar Ioan Cosmin CÎTU Dl. Arh. Sef Emilian Sorin Ciurariu - Pe lângă faptul că o să vă rog să vă înscrieţi pe lista de participare ca să avem evidența acestei consultări să vă înscrieţi la cuvânt, să luaţi cuvântul, să puneţi întrebările respective şi să avem răspunsurile, astfel încât să fie o atitudine constructivă şi să dea naştere unor argumentații pertinente. Vă rog echipa proiectare. Arh. Simina Zbucea -Bună ziua ! Este vorba despre un PUZ. Simina Zbucea de la Arhi 3D, arhitect. Proiectul prezentat astazi este un PUZ de locuințe colective pe strada Josef Klapka intre strada Mureş si Muzicescu, este vorba de 6 parcele pe care se doreşte schimbarea tipologiei de locuire la locuințe colective. Ca procent de ocuparea a terenului, noi am propus 35% din suprafața terenului, în comparație cu cei 40% existenți inițial pe teren şi un CUT de 1. Regimul de înălțime este P+2E + Eretras sau mansardă, păstrându-se regimul de înălțime existent prin documentațiile de urbanism aprobate anterior, spațiul verde minim propus pe parcele este de 20%. Înălțimea maximă la cornișă este de 12 m, iar înălțimea maximă la coamă de 15 m, repet, se păstrează regimul de înălțime existent în zonă aprobat. In 2006 a fost aprobat un PUD pe acelaşi teren prin care s-a cedat strada Intrarea Josef Klapka, adică un profil de 9m cedat din ... precum se vede pe plana de pe panou, mulțumim ! Aştepăm întrebări. DI. Arh. Sef Emilian Sorin Ciurariu - Vă rog de fiecare dată când luați cuvântul să vă prezentați, şi cei care se află în sală, îndrăzniți, luați loc la masa şi activați microfonul. Se apasă pe buton, pe butonul roşu din fața dumneavoastră. - Cătălin Căleanu mă numesc, am să îndrăznesc să iau cuvântul prima dată pentru că acea invitație pe care ați trimis-o a fost formulată, inteleg, pentru mine sigur si ceilalti asociati, de fapt asa stau lucrurile, opinia pe care am sa o prezint e una colectiva si unanima. Deci, a nu se intelege ca acest demers a fost luat in nume personal, nu stiu exact cum sunt uzantele in primarie, dar din documentul pe care l-am primit asa reiesea. As vrea sa ma refer foarte pe scurt, am inteles ca si timpul de exprimare este foarte limitat, sunt zeci de vecini prezenti care poate ca ar vrea sa-si expuna opinia, deci, am sa ma limitez la un singur aspect pe care doresc sa vi-l expun. Este vorba despre o problema de principiu si anume zona despre care discutam, zona la care se refera acel PUZ situat intre strazile Mureş, Muzicescu, Pomuţ si strada Arhimandritul Teofil Părăian este o zona compacta de case, de locuințe individuale mai bine spus, cu regimul specific de înălțime, cvasi totalitatea acelor imobile existente acolo, sunt in regim de înălțime etaj, parter + etaj cu una sau doua exceptii, deci de aici plecam de la o situatie existenta. Este adevarat ca in raportul tehnic intocmit de proiectant sunt aduse niste argumente referitoare la existenta unor blocuri, vis-a-vis de acest aspect am doua observatii: blocurile invocate se gasesc la o distanta poate de kilometri de zona luata in discutie, iar blocurile deja ridicate pe aceasta zona sunt, in 2

4 ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM Compartiment Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro opinia noastra, de o legalitate discutabila de la etapa de aprobare si pana la etapa de finalizare, nu vreau sa intru in detaliile legate de acest aspect, vom depune in nume colectiv un material la primarie si toate observatiile vis-a-vis de aceste aspecte le veti gasi acolo, oricum, nu face obiectul acestei discutii - este un lucru care s-a intamplat, un lucru, in opinia noastra, regretabil si inacceptabil. Sigur, a scapat atentiei noaste, din nefericire nu am fost la curent, inca o data, nu vreau sa ma pierd in amanunte, nu este subiectul discutiei noastre, dar nu poate fi invocat, ca argument in expunerea proiectantului. Atunci, revin la idee, zona despre care vorbim este o zona compacta de case, de locuințe individuale, statuat prin PUD sau PUG, imi pare rau nu sunt specialist in domeniu, iar din punctul nostru de vedere, lucrurile asa trebuie sa ramana. Zona este nu foarte întinsă, nu poate fi vorba despre o impiedicare a dinamicii zonei de locuit, cu sau fara acele blocuri nu se schimba nimic, din acest punct de vedere. Insist inca o data asupra aspectului mentionat anterior, noi cand am investit in aceste terenuri, in aceste imobile va aduc la cunostinta ca platim niste impozite suficient de ridicate, daca nu cele mai mari pentru acele suprafete. Va aduc, de asemenea, la cunostina, ca o parte dintre terenuri sunt in concesiune, practic sunt proprietatea primariei, avem un contract in acest sens, primaria ne-a dat spre folosinta acele terenuri, ori noi, cumparatorii de buna credinta, ne vedem pana la urma inselate asteptarile, ca sa zic asa. Pe acest aspect de principiu voiam sa vorbesc, despre faptul ca unitatea din punct de vedere arhitectural al zonei trebuie conservata si trebuie pastrata. Nu suntem de acord cu aceasta modificare, sigur ca se poate construi, nimeni nu este absurd, dar in conditiile actuale, cu pastrarea destinatiei si cu pastrarea regimului de înălțime. Am sa ma opresc aici pentru ca sa nu monopolizez timpul de discutie. Va multumesc frumos pentru atentie! Si propun partilor implicate aici, urmatoarea ordine, adica firesc ar fi sa ascultam opinile tuturor care au ceva de spus in legatura cu acest aspect, iar cu doamna avocat care ne reprezinta pe toti, vreau sa sublinez in privinta dezacordului fata de acest fapt, exista unanimitate, cu exceptia beneficiarului. Deci, daca primaria trebuie sa fie o expresie a vointei pana la urma a oamenilor, ca si legile de alminteri, ar trebui sa dea curs cererii noastre. Va multumesc! Arh. Dan Belea - Buna ziua, imi cer scuze, Dan Belea ma numesc, fac parte din echipa de proiectare, vreau sa specific cateva elemente importante, reprezint echipa de proiectare si beneficiarul. Domnul beneficiar nu este multumit de acest PUZ, cred ca sunteti de aceeasi parte. In schimb primaria isi doreste sa aiba niste restrictii in zona, pentru ca se construieste alandala in zona, in momentul de fata, veniti si certati primaria ca nu face ce trebuie, dar de fapt asta face prin lucrarea aceasta, in momentul de fata se poate construi fara sa faci un PUZ direct cu autorizatie de consturie, puteti intreba primaria, care din momentul de fata este obligata, constrangeri sa elibeze niste autorizații de consturire. Ceea ce am fost noi obligati sa facem datorita primariei, ceea ce am fost noi obligați sa facem este sa reducem o data, procentul de ocupare a terenului, sa reanalizam tot spatiul verde, nivelul de înălțime este cel aprobat in PUZ, intr-un PUZ initial facut in 1999 de catre biroul doamnei Geta Trîmbițaş, intr-adevar, modificat din alt PUD la care se poate renunta foarte usor, beneficiarul voia sa renunte la el, facut in 2006, se face o adresa la primarie, se poate renunta la PUD, a trecut la varianta initiala. Din pacate sau fericire, beneficiarul a inteles ca primaria nu doreste decat sa reglementeze situatia care exista in momentul de față in zona si a acceptat sa se reduca volumul interior pe care-l poate vinde din apartamentele pe care le va crea. O sa mai revin cu specificatii de acum in colo. Multumesc ! -Buna ziua! Sorin Săftescu ma numesc, intamplator mai construiesc si il ascult pe domnul arhitect care ne spune ca beneficiarul nu este multumit. PUD-ul respectiv era pentru locuințe individuale. A renuntat la PUD-ul de locuințe individuale in 2006, era PUD-ul in baza hotararii 502 si ne spune ca poate sa construiasca oricum, noi nu discutam ca poate sau nu sa construiasca, este evident ca poate sa construiasca si in regim de înălțime de P+2. Ideea este de locuințe colective, deci noi am venit aici sa va spunem clar ca este evident ca poate construi, dar nu 3

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM Compartiment Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro locuințe colective, pentru ca una la mână, zona nu duce asa ceva, si in al doilea rand suntem foarte curiosi, o sa rog doamna arhitecta care se ocupa de calculator, sa dea mai sus planul sa vedem cele doua parcele inainte de PUZ. Nu, un pic mai mic si sa vedem ce este sub parcelele supuse PUZ-ului, un pic mai sus daca se poate. Cele doua parcele care sunt figurate inainte de a incepe PUZ-ul, acolo sunt niste locuințe colective care sunt facute pe un PUD care mentiona ca au voie numai locuințe individuale, noi suntem foarte curiosi cum au reusit sa faca locuințe colective in condițiile PUD-ului asta si evident ca vom urma sa vedem cine a putut sa dea o asemenea autorizatie. In PUD-ul din 2006, numai prima parcela care nu se vede in acest plan, e la inceputul fasiei. Da, ati putea nu asta cu spatiile verzi, mai aveati o plansa. Daca puteti sa mariti, ok, deci daca ne luam prima parcela care este la inceputul fasiei de teren, in partea cea mai de jos la strada Muzicescu, aia este singura parcela conform PUD-ului de aprobare de locuințe colective, restul fiind individuale, cele doua care sunt figurate acolo cu o culoare mai inchisa sunt individuale P+2, ei au construit si podurile pe care vor sa le vanda, probabil au obtinut autorizatie cu subapartamentare si asta sunt curios ce vor obtine, ideea este urmatoarea. Nu dorim locuințe colective, că doreste să facă pe 40%, nu are rost sa ne spuneti ca a redus de la 40 la 35 % că ştiti bine că nu asta e important. Important e sa nu se facă locuințe colective. Vrea să facă case indiviudale ? sau bifamiliare ? P+2 cu înălțimea la cornişă de 12 m si la coama 15? E dreptul dansului. Dar nu locuințe colective. Banuiesc ca dezbaterea colectivă este ca parerea oamenilor din zona este sa se spuna vis-a-vis de acest subiect si noi asteptam foarte interesati cat se va tine cont de parerea noastra. Restul, cu, din punctul nostru de vedere, este singura chestie esentiala. Sa nu se faca locuinţe colective! Nu exista baza legala pentru cele existente, să se aprobe locuinţe colective şi pentru asta luptam noi. Am incheiat ! Dl. Ioan Cojocari - Sunt de partea cealalta a baricadei. Am fost secretar, poate chiar am semnat eu autorizatiile alea acolo, dar la vremea respectiva pot spune ca am fost indus in eroare, daca asa e pentru ca s-a transformat PUZ-ul intr-un PUD si au spus ca se fac locuințe individuale, eu vreau sa va spun ca sunt direct interesat pentru ca fiica mea locuieste pe strada Pomuț si acum e foarte bine ca ati venit in numarul acesta si chiar va rog la plenul consiliului local sa veniți, ca ce facem noi aici e, sa nu zic apa de ploaie, dar aproape. Daca nu se vine in plen si nu se discuta acolo in plen se fac lobby la consilieri, vin domnii consilieri, vin nu stiu ce se aproba. Zona, si asta sa consemnati, si oamenii care au consturit acolo, eu am fost secretar din 1991, toata zona de acolo oamenii au facut-o cu truda, au luat terenul, la Braitim, nu mai stiu cat s-au chinuit, terenul la primarie, m-am rugat ca secretar, nu am reusit sa cumparam terenurile, aici profit si de ocazia asta, trebuie sa facem, ca am si eu timp acuma si era stabilit absolut tot ca sa-l putem cumpara si a fost un viceprimar care si-a urmarit alte interese si ne-a blocat in consiliu si dupa degeaba am facut expertiza ca nu am reozlvat nimic, dar revenind la problema, nu se poate si nu este corect - au trecut vremurile cand se facea cu hei-rupul si toata lumea se imbogatea pe constructii de locuințe . Cum sa faci acum? Eu nu am nimic impotriva, fiecare trebuie sa traiasca, sa faci 120 de locuințe colective, domnul Dindelegan, aici langa mine, a avut cerere acum un an, acum am avut o discutie, sa faca 90 de locuinţe colective dincoace. Va dati seama ce incarcatura pe zona aia care nu se poate, nu are cum, terenul, drumul de la Pomut, unde stau eu, am incercat ca trebuie sa stie toata lumea, nu sunt trecute drumurile, nu sunt propiretatea primariei, sunt proprietatea Braitimului, am cerut sa le trec in proprietatea primariei, de doua ori am bagat in sedinta de consiliu local. S-au opus, nu am putut, ca sa pot sa coexist, am scos banii din buzunar si mi-am asfaltat drumul. Ma scuzati acum, dar trebuie sa-l inchid (telefon). In situatia asta data, ca sa poti face o incarcatura de 120 de masini, pentru ca aici domul Dindelegan, are dreptate, daca se aproba vin si eu cu 90, vin si eu cu 200. 200 de masini in cartierul ala, unde nu ai unde, nu ai cum sa faci descarcarea. Inseamna ca mai bine plecam cu toti, pentru ca problema este elementara, fiecare om vrea sa si valorifice proprietatea, dar in momentul in care ai luat, ai locuințe individuale, fa-ti acolo o parcelare, cum facea Banu pe partea cealalta, fa-ti 10, 20 de 4

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM Compartiment Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro case, le vinzi, nu superi, nu deranjezi pe nimeni, este altceva, dar cand faci un asa mamut in lung..... va spun alta chestie, domnii arhitecti au lucrat pe vremea lui Ceausescu, vreo 15 ani in primarie, blocurile in comunism, nu s-a dat voie mai mult de 30 m. O scara, nu s-a dat voie. Daca imi spuneti mie, in Timisoara, care sunt facute blocuri mai mult de 30m, pai cum sa vii acum aici cu un mamut de 100 si ceva de metri, sa le insiri una pe alta ca la aprozar si ca sa vii să construiesti. Nu sunt in momentul de fata chiar direct afectat, sunt afectat ca cetatean al zonei pentru ca o masina nu este ca o furnica, circula peste tot, dar toti suntem incarcati, chiar daca stai in fata ori spate, nu se poate! Nu e vorba de incarcatura de oameni, e vorba ca nu poti asigura o fluiditate, nu poti rezolva cu drumurile, pentru ca drumurile nu le poti extinde, la Gheorghe Pomuț, poate extinde pe partea asta dl. Dindelegan, dar pe cealalata parte este gâtuit ca sunt doua case si doua drumuri in 2,5 m. Pe unde sa te duci ? Plus o alta chestie, e aici langa mine si zice, eu imi ingradesc si inchid acolo si sanatate buna. S-a terminat pentru ca nu e, pe partea astalalta pe Mureş, vrea sa construiasca altcineva, se blocheaza si acolo. Atunci ramane Klapka care este cum este. N-ai cum. Sigur ca pe hartie suporta frumos, este in regula. Ati avut dreptate cand ati zis, daca au scapat alea doua au scapat cum s-a transformat ala, ma rog, sunt niste treburi si acolo, dar bun, nu e un capat de tara alea, dar sa continui in continuare ca sa faci toata zona atunci e..... Pentru zona Braitim, repet inca o data. Toata lumea are terenul concesionat, nimeni, si aici eu am spus-o si am avut discutii si cu domnul Ciuhandu si cu domnul Robu, eu am zis dom'ne, nu s-a ajutat de catre primarie nimic, tot ce s-a facut prin forta si banii oamenilor, tot ! Tot s-a facut, nu ai facut absolut nimic, dupa toate astea vine sa-ti dea in cap si sa zica „na, hai ca va bag inca 200 sau 100 de locuințe ca sa fiti linistiti”, deci rugamintea mea este, eu am intervenit pentru ca nu vreau sa vorbesc individual, cand este sedinta sa vina daca sunt interesati, nu e instigare, sa fie sala plina, sa vada domnii consilieri, ca in fond sunt alesi de cetatenii orasului, ei trebuie sa reprezinte interesele cetatenilor majoritatii, daca asa e politica si asa se vrea sa se construiasca acolo intr-o zona de locuințe care asa a fost stabilita, cartierul francez, asa-i spunea, nu aveai voie sa te aproprii acolo sa faci nici un bloc, absolut nimic. Toti s-au aruncat ca vor zona linistita, nu s-au dus nici unde si au venit aici, ca nici acum nu-ti face nimeni nimic, nu-ti asigura decat căratul gunoiului si atunci dupa toate eforturile si sacrificiile astea apari si te trezesti. Eu nu zic ca e o problema de legalitate, sunt doua aspecte. Unu e legalitatea si celalat oportunitatea si daca nu tinem cont de al doilea, ca acest oras, ca nu facem vorbe mari, ca sunt contribuabili, ca toti suntem. Inca o data ca nu ai cum sa obstructionezi, mai limiteaza-te, ca nu poti sa te imbogatesti dintr-o data, cu atata teren in detrimentul la toti locuitorii de acolo, deci eu am rugamintea sa faceti un memoriu scris cu sematura de la toti, de pus pentru consiliul local, pentru domnul primar si in sedinta cand este, ca e sedinta publica, veniti,va puneti unul sau doi reprezentati ca se zice ca iarasi s-a bagat Cojocari si atunci voteaza consilierii. Nu asta e problema, veniti si sustineti toata treaba asta, pentru ca cu asa vad problema, clar, nu poti, incarcatura e prea mare, toti suntem oameni. Dl. Arh. Sef Emilian Sorin Ciurariu - Eu doar vreau sa va spun un lucru, scopul acestui tip de dezbatere este sa se ajunga la o formula de mediere, formula asta daca se accepta se poate merge mai departe catre plen, noi nu o sa mergem catre plen dupa aceasta dezbatere pana cand proiectantul, in numele beneficiarului, nu va da raspunsuri, pana cand ele nu ajung la dumneavoastra. Daca formula de mediere privitor la ce intentii are cel care promoveaza PUZ-ul si ce intentii si pretentii au cei din vecinatate este necongruenta, exista mai multe etape. Am avut situatii in care au existat 3 consultari pana s-a ajuns la o formula care o inaintam in plen, orice cetățean trebuie sa se adreseze consiliului local, ca este alesul nostru, as vrea sa spun ca acea apa de ploaie s-ar putea sa spele anumite lucrurui, lucram de 5 ani pe aceasta procedura si de cele mai multe ori a dat rezultate. Nu s-a ajuns la incapacitati de comunicare care sa dea nastere unor tensiuni care se rezolvau in instanta, dar lucrurile trebuie spuse, trebuie pastrata atat dimensiunea

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM Compartiment Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro legala care e indiscutabila si evident si dimensiunea de oportunitate, si acolo putem avea opinii si va rog sa va prezentati in continuare opiniile. - Ghita Florin din partea unei persoane, deci vorbesc in numele ei si va spun urmatorul lucru. Vis-a-vis de oportunitate trebuie sa vedem ca investitorul isi vede punctul de vedere al oportunitatii de investitie pe care o face vis-a-vis de un studiu pe care l-a facut printr-un un expert cu un raport de eficienta. Ati punctat foarte bine cand ati spus ca trebuie sa discutam ca sa picam de comun acord. Vreau sa va spun ca am invatat la aritmetica ca 0 impartit la 1000 sau la 2, tot 0 da, iar 0 inmultit cu o fractie tot 0 da. Aici vorbesc deja de legalitate, nu dezvolt mult, ca nu suntem in sala unei instante de sedinta. Daca va fi nevoie, vom merge si acolo. Asta este, vis- a-vis de zona si impactul negativ de care domnul Cojocari ca acum el puncteaza bine, ne stim, eu cel putin din 1994, ca ne stim din chestii paralele, problema este alta, ajungem la opotunitatea vis-a-vis de impactul care va aduce la modificarea acestui PUZ, prin PUD-ul incriminat din acea hotarare din 2006, vreau sa va atrag atentia ca revin la acel 0 inmultit cu un coeficient, 0 cu un coeficent la legalitate tot 0 da. Vine proiectantul si spune ca investitorul s-a retras cu 25% din cat s-a aprobat. Poate sa se retraga si cu 100% pentru ca acea modificare prin acel PUD tinde spre 0 catre legalitate si nu dezvolt. Deci, daca dumneavoastra credeti ca negocierea intre doua parti, in care o persoana incearca sa se acopere de oportunitatea pe interesul lui si automat pe interesul public vis-a-vis de efecte si vis-a-vis de persoanelor care sunt afectate in mod direct, indirect prin acel flux de persoane si fluenta in ceea ce priveste traficul si asa mai departe, ajunge intr-un punct mort si va spun de acum ca o sa fie un punct mort. Nu ma mai leg de faptul ca s-a emis si aceasta autorizatie de construire cu cateva zile inainte cu expirarea PUD-ului, foarte frumos, inteligent, ar trebui sa ne uitam ca acel PUD este deplin legal sau are doar o aparenta de legalitate. Din acest punct de vedere va atrag atentia ca am ajuns la un moment crucial si mai pot fi 7 intruniri, o spun si o repet, 0 ori un coeficient tot 0 da „ba este matematica vis-a-vis de legalitate”. Va multumesc ! DI. Arh. Sef Emilian Sorin Ciurariu - Legalitatea nu se va pune niciodata la discutii, asa ca ecuatia dumneavoastra trebuie sa contina alt termen si anume legat de precizarile privitor la ce discutam pe parcela supusa dezbaterii, a PUZ-ului, daca putem facem asta, e de folos pentru toti. Partea de legalitate nimeni nu o contesta si mai ales administratia nu va juca intr-o forma care sa expuna legalitatea oricarui act in mod constient, asta garantez, dar ceea ce este in discutie, si as vrea sa faceti referire la asta, este ca pe o parcela, sub bagheta unor proiectanti, este prezentata o solutie care da nastere la pozitiile dumneavoastra, si acolo vreau sa faceti referire, pentru ca aceste pozitii vor fi luate in considerare si li se va raspunde, intr-o forma sau alta. Privitor la legaliltate, de cand lucrez la administratie si am lucrat si cu domul Cojocari, niciodata nu am luat ca o variabila subiectul legalitati. -Nu va suparati, repet inca odata treaba cu aritmetica si legalitatea si oportunitatea, cum putem vorbi de legalitate cand pornim din start de la un act aparent legal. Si ma abtin. - Daca imi permiteti, o singura fraza am, eu as vrea sa le scutesc munca proiectantilor, sa le spun ca orice propunere pentru locuinţe colective nu va fi acceptata, aceasta este esenta pentru care suntem aici, putem discuta de coeficenti, e inutil. Nu se accepta locuințe colective. Multumesc ! Arh. Dan Belea - Imi cer scuze, o sa va raspund cu, din pacate, PUD-ul din 2006 este expirat, acela spunea locuințe individuale, pe PUZ-ul vechi si pe cel care a fost facut si preluat de PUD si de PUG-ul mare in zona sunt locuințe colective cu nivel de înălțime P+2+mansarda, va rog sa ascultati si sa ganditi bine ce va spun. Deci in momentul de fata pe PUG-ul valabil, omul are voie sa construiasca P+2 si mansarda cu locuințe colective, va rog sa analizati PUG-ul, nu 6

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM Compartiment Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro vorbesc de PUD, el nu mai are valoare. In momentul de fata singurul lucru care se intampla este ca beneficiarul este obligat sa reduca procentul de ocupare la cererea primariei, el nu trebuie sa reduca, el se poate prezenta cu o autorizatie, sa-si dea drumul sa construiasca, nu s-au construit ilegal. -Nu va suparati, autorizatia s-a dat cu aproximativ 10 zile inainte de expirarea PUD-ului -Nu stiu despre ce autorizatie este vorba. -Discutam in alta parte. - O am acum cu studiu, nu discut de ce a fost dat mai jos sau sus, stanga dreapta. Precizez - omul a facut tot posibilul sa inteleaga doleantele primariei, ca sa nu mai stea la usi de 10-20 ca asa i s-a spus. Asa i-au zis ca o sa stea la usi pana isi primeste autorizatia. Omul si-a dorit sa ajunga la un compromis cu primaria, de asta suntem aici cu acest PUZ nou. Dar repet pe PUG sunt P+2 + Eretras, locuințe colective. Dl. Ioan Cojocari - Daca imi dati voie acum va spun in calitate de ....... mai slab, mai rau, specialist, am fost 25 ani secretar si am semnat mii de foi. Aveti dreptate aici pana la un punct, tocmai discutia asta, scopul discutiei este daca se va aproba acest PUZ sau nu, nu este obligat nimeni dupa acel PUD ca sa vina sa aprobe acest PUZ. Discutia tocmai asta este, ca oamenii care sunt in zona nu sunt de acord sa se aprobe acest PUZ, dupa aceea intram in alte detalii de drumuri sau nu stiu ce probleme, la consiliul local, trebuie sa fie cele doua opinii. Unu - Dreptul dumneavoastra care este clar ca asta este, interesul nu discutam, si celalalt este al cetatenilor din zona. Nu puteti spune ca legea ne obliga sa fim de acord sau obliga legea pe municipalitate sa promoveze sau sa dea acest PUD cu alte consecinte. In situatii din astea vreau sa va spun ca poate aici vom ajunge, care a fost arbitru a fost instanta si atunci, ma rog, s-a stabilit si s-a vazut care este treaba, dar pe linia amiabila, cu tot respectul si parerea de rau eu nu ma erijez in purtatorul de cuvant al dansilor, dar nimeni nu va fi de acord, indiferent cu ce problema. Pozitia este ferma pentru toata lumea. Sa fie locuințe individuale. Restul e o discutie.... ce sa discutam. Daca vine cu ele individuale, isi face un PUD si am terminat povestea, nu are nimeni nici o treaba, dar locuințe colective e cu totul altceva . Se aude vorbind din sala Arh. Dan Belea - Oameni buni, in momentul asta, omul are voie sa-si faca locuințe colective P+2 si etaj retras. Degeaba spuneti dumneavoastra ca acuzati PUZ-ul acesta. Acest om va veni cu autorizatia directa si se va autoriza automat. Domnul secretar, uitati-va pe PUG si in momentul in care a expirat PUD-ul, PUG-ul a revenit ca act normativ, in momentul asta, omul are voie sa construiasca direct. DI. Ioan Cojocari -La certificatul de urbanism, i s-a cerut in mod expres cu PUZ, daca in certificatul de urbanism, care este un act de informare si trebuie sa tina cont s-a cerut, trebuie facut! Arh. Dan Belea - A fost facut PUZ, in '99 a fost facut PUZ. Este pentru ca a fost preluat de PUG. S-a cerut PUZ ca asa a voit primaria ca si reglementare pe zona, dar nu era obligat. DI. Ioan Cojocari -Tot respectul, trebuie PUZ. Ne intalnim aici sa discutam. Construiti dumneavoastra.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM Compartiment Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Arh. Dan Belea - Va rog sa-i intrebati pe domnii arhitecti daca se poate elibera autorizatie fara PUZ. Dl. Ioan Cojocari -Sa va spuna ! Chiar e curios/ -Domnul meu, nu vreau sa revin inca o data, s-a eliberat deja autorizatie, nu comentam asupra ei. Noi discutam despre un PUZ. Sa se constate ce ? Cred ca deja intram pe niste terenuri minate rau de tot si cu mine antipersonal. - Eu il felicit pe domnul arhitect ca a venit sa-si ia şuturile în fund de la noi în locul beneficiarului, tonul totusi ar trebui mai jos. Citez „in conformitate cu planurile urbanistice a municipiului Timisoara, zona studiata este cuprinsa in UTR nr 70 si are functiunea dominanta de zona pentru locuințe şi functiuni complementare P, P+2”, Suntem foarte curiosi cum o sa construiti in baza PUG-ului. Va rugam sa renuntati la PUZ, sa tineti cont de PUG si sa consturiti in baza lui. - Buna ziua, Lucian Cristea ma numesc, am cunostinta de mai multe situatii din oras, inclusiv de situatia legata de acest PUZ. Parerea mea este ca e o lipsa de reglementare atata timp cat prin PUZ-urile pe care le cereti prin certificatul de urbanism, nu se solicita si un studiu de trafic, inclusiv al traficului indus, pentru ca, de fapt, asta e principala problema, nimeni nu poate restrange dreptul de a construi al cuiva cu conditia ca libertatile celorlalti sa ramana, dar asta inseamna un studiu de trafic, inteleg din toate discutile, de fapt stiu sigur ca principala problema este tocmai ca nu se fac aceste studii de trafic, inclusiv trafic indus in functie de destinatia zonei si functiunile ei. Sunt zone in Timisoara, o sa depunem si noi sigur o sa participam la memoriu si o sa va aratam si alte zone in Timisoara in care exista zona rezidentiala P+2, se pot construi cel mult locuințe pentru doua familii si functiuni complementare, doar ca aceste functiuni sunt de-a dreptul siluite, pentru ca apar tot felul de firme a caror activitate este nicidecum complementara functiunii rezidentiale a zonei respective si atunci apar aglomeratii de masini, va voi aduce la cunostinta printr-un scris si voi cere chiar comisiei de transport a primariei sa spuna, domnule, cum putem sa circulam pe acele strazi in care circulatia se poate desfasura in ambele sensuri in care strazile sunt atat de inguste incat nu permit circulatia masinilor in ambele sensuri in situatia in care sunt masini parcate pe ambele parti, avem situatii in zona in care o am si eu in vedere, probabil in aceasta zona, in situatia unui accident, societatile de asigurari au solutionat culpa coumna, in momentul in care te intalnesti pe linia de demarcatie a unui drum, culpa este, va spun cu siguranta, comuna. Vom cere inclusiv comisiei de transporturi, trebuie sa se pronunte, trebuie avut in vedere, banuiesc ca prin.... nu am vazut certificatul de urbanism, pentru toate locuințele pe care vor sa le construiasca, parcarile trebuie facute pe spatiu, dar aici vorbim si de o norma, pentru ca eu refuz sa cred ca in anumite zone, zone foarte cautate, o familie are doar o singura masina, de obicei au doua masini si pentru anumite zone cred ca ar trebui sa se aiba in vedere acest lucru si sa nu se mearga pe o cota generala care rezulta din regulamentul de urbanism al Timisoarei. Acestea sunt principalele probleme, dupa sunt acele functiuni care trebuie avizate de primarie pentru activitatea unor firme, in acele zone care nu au activitati complementare rezidentei, nu sunt frizerii, gradinite, au cu totul si cu totul alte activitati si care vin cu o incarcatura mult mai mare. Sigur ca persoanele care vor locui in acele apartamente, vor locui acolo, nu pe strada, repet e vorba de masini, trafic si trafic indus in momentul in care apar si SAD-uri, pentru ca asta este o altă problema, va pot aduce dovezi clare, care prin autorizatia de construire, din locuinta individuala s-a transformat in locuinta colectiva, dar in momentul intabularii a aparut din intamplare si un SAD, si atunci clar ca in momentul acela sigur ca numai calea instantei este cea care ... daca nu cumva exista probleme de natura penala. In lipsa unor 8

Ă ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM Compartiment Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ NS Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro probleme de natura penala, cei care au dat adeverinţa de existenta, cu siguranta am vazut un CF, CF-ul este public, am vazut exact ce s-a intamplat si exista diferente esentiale intre ceea ce s-a vizat prin autorizatie si ceea ce s-a intabulat. Pe de-o parte, pe de alta parte mai exista inca o problema, exista o practica in primarie, care, va rog sa ne spuneti dumneavoastra cat este de in regula. Legea 90 prevede, nu stiu in ce articol, posibilitatea ridicarii a inca unui etaj, fara intocmirea unor studii de urbanism. Legea 50, 50.... Nu retin articolul, dar au fost emise astfel de autorizatii. Nu am inteles din lege daca este necesar, eu inteleg ca aceasta autorizatie se poate da pentru o locuinta existenta fara ca legea sa specifice ca o locuinta existentă inseamna o locuinta intabulata? Asta inseamna ca nu se poate da autorizatie pentru o locuinta care, locuinta de construirea.... legea spune ca se poate, nu este imperativ. Asta inseamna cu conditia respectarii regulamentului local de urbanism. Sunt situatii in care s-a dat aceasta autorizatie, deci s-a considerat ca este respectat nu pe cale de consecinta a regulamentului local de urbanism, dar pentru o locuinta care nu a fost intabulata. Da? DI. Arh. Sef Emilian Sorin Ciurariu - Ceea ce pot sa va spun este ca aceasta comisie de circulatie in anumite proiecte a dezvoltarii majore au cerut in mod expres pentru avizul respectiv care se refera la numar de parcari conform functiunii si normativelor si la accese, au cerut si studii de trafic, in acest caz nu cred ca s-a cerut studiu de trafic, dar evident ca aceasta discutie are doua laturi, daca se ajunge la concluzia ca exista o formula de locuire colectiva acceptata, trebuie facut studiul asta, iar daca se ajunge la concluzia pe care majoritatea ati exprimat-o si anume ca nu se doreste prezenta in zona, atunci acest studiu de trafic nu vad sa aiba o justificare, dar notam si vom vedea cum evoluam mai departe. Evident ca e posibil sa fie cerut acest studiu si in afara avizului comisiei de circulatie. -As vrea sa.... dumneavoastra sunteti intr-un fel sau altul la conducerea Directiei de Urbanism a calitatilor pe care le-ati avut de foarte mult timp. Cred ca acest lucru este chestie de reglementare, eu am participat la cel putin o sedinta de acest tip in care s-a discutat acelasi lucru, sunt cateva oaze de liniste, sa zicem, in Timisoara, in care oamenii de aia cumpara acolo, de aia platesc pretul cerut pentru acele locatii. Ulterior ne trezim inconjurati de blocuri, de cladiri care sunt mai mult sau mai putin legale, care au respectat mai mult ori mai putin legea, nu discutam de autorizatii. Probabil s-au emis autorizatii de urbanism sau cineva a emis o autorizatie de existenta in baza careia s-a facut intabularea si lucrurile au murit asa, dar asta nu inseamna ca lucrurile pot continua la nesfarsit. Este clar, inca un aspect pe care vreau, si mie mi se pare un argument care mi se pare de bun simt, este ca niciunul din acesti dezvoltatori care solicita astfel de PUZ-uri, nu locuieste intr-una din locuințele pe care le dezvolta. Ei vin, strica zona si pleaca de acolo. Deci e un lucru la care nu pot invoca argumente legale, dar cred ca fiecare dintre noi cunoastem situatii de genul. Multumesc ! - La dezbaterea, Andrei Dindelegan. In 13 februarie la dezbatere, in urma dezbaterii am facut niste observatii tehnice la care mi s-a raspuns total necorespunzator, nu are rost sa le insir, vreau sa spun ca imi pastrez observatiile pe care le-am facut, iar in cazul in care nu se tine cont de ele si se va emite o hotarare de consiliu local, o voi ataca in instanta. DI. arh. Dan Belea - Este pe scurt, domnul Dindelegan are parcela de vis-a-vis, ar dori din punctul lui de vedere, ca dumnealui sa nu mai cedeze nimic la acest drum de 9 m, adica partea care ar trebuie sa o cedeze, la fel cum si domnul Bratu a facut-o, ar dori sa ramana de 9 m si pe el sa functioneze toata lumea definitiv. Deci asta este punctul dumnealui de vedere la care noi am raspuns foarte frumos, ca in normele in vigoare, dimensiunea sau mai bine spus ca latimea minima a unui drum ...

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM Compartiment Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaQprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro -Dumneavoastra ati facut raspunsul la observatii. Dl. arh. Dan Belea -Scuze, eu nu v-am intrerupt. -Nu, nu.... am vrut sa stiu cu cine vorbesc. DI. arh. Dan Belea - Va rog lasati-ma sa termin. Deci, domnul Dindelegan vrea sa nu mai cedeze nimic pentru ca si asa saracul are o fasie ingusta, nu se poate. Normativul in momentul de fata in vigoare spune ca orice drum public trebuie sa aiba minim 12 m latime. Cum domunli Bratu a putut, dumneavoastra daca nu doriti sa cedati, nu puteti sa ne obligati pe noi sa modificam o documentatie pentru ca nu e legal, dumneavoastra cereti sa fac, sa detaliez un drum care nu este legal, eu nu pot face o documentatie ilegala. Andrei Dindelegan - Asta am vrut sa va intreb, daca dumneavoastra ati facut raspunsurile la observatii. In primul rand vreau sa va spun ca eu pe Cîtu, caruia i-ati plans de mila în observatii, l-am cunoscut in prima saptamana in care a venit in Timisoara ... as putea sa va spun mai multe din astea. Eu l-am ajutat pe Cîtu cand am dat autorizatia pe Eroilor, deci il cunosc foarte bine. Asa ca nu trebuie sa-mi povestiti, in raspuns tehnic despre omul Cîtu. A doua chestie, cum dumneavoastra ca arhitect puteti face dintr-o strada dreapta, o strada curba ca pişatul boului, cum puteti avea parerea asta? Si sa va si făliți cu asta. Deci strada porneste la 10 m jumate din Muzicescu, o strada existenta potrivit prevederilor legale nu trebuie largita. Dar daca doriti la 12 m? Atunci nu luati axul din Muzicescu si mariti pana la 12 m pe axul strazii? Nu intrati la mine si faceti ca pişatul boului ca vreti dumneavoastra. Bine, puteti, dansii pot aproba, dar in cazul asta v-am atras atentia ca deja am vorbit cu avocatii, merg la insanta, cerem suspendarea hotărârii de consiliu local si ne judecam doi ani cu expertize contra expertize. Dl. arh. Dan Belea - Bun, imi cer scuze... dumnealui s-ar parea ca nu intelege situatia, eu nu incerc sa fac ceva ilegal, eu incerc sa va explic si nota asta v-am explicat ca normal in momentul in care este un drum de exploatare de 4 m si se doreste dezvoltarea unui PUZ pe el si partenerul din stanga, respectiv dreapta trebuie sa intre cu cota parte egala la acest drum, in nici un caz drumurile nu pot ramane mai mici decat în normative. Domnul Bratu, domul Cîtu nu Bratu, a cedat partea dumnealui astfel incat strada sa aiba un profil normal, ramane ca parcela din partea stanga sa fac acelasi lucru. - Domnul Ciîtu nu a cedat cand am fost eu proprietar, domnul Cîtu a cedat in 2006 si eu sunt proprietar de 2 ani. Dl. arh. Dan Belea - Bun. Revin, nu incerc sa detaliez, in momentul cumpararii unui teren, il cumparati cu tot cu sarcinile pe care le are. Omul de buna credinta si-a facut treaba. Dumneavoastra imi cereti in acest punct de vedere sa modific un profil aprobat de drum, dezmembrat. -Este in linie dreapta, partea dumneavoastra, nu. Deci porniti de pe Muzicescu, bateti axul strazii la jumatatea lui 10 jumate si cedam de-a lungul, vorbiti cu proprietarii de la case sa vedeti daca aia vor sa cedeze. - Aruncati o privire pe acel desen si spuneți-mi cat de drept este drumul din stanga - Deci inainte de a raspunde in bataie de joc, puteati sa-mi dati un telefon, eram dispus sa discutam. Asta apropo ca ati spus ca suntem aici sa negociem. 10

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM Compartiment Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Dl. Arhitect Sef Emilian Sorin - Daca se poate se mergem mai departe si daca mai sunt alte puncte de vedere care se doresc a fi spuse si consemnate astazi. -Laura Martonosy, sunt aici prezenta in calitate de avocat al proprietarilor de pe strazile direct afectate si v-as retine atentia cu cateva lucruri punctuale, noi am pregatit si o sa va si depunem in scris un material insotit si de planse fotografice. Vreau sa spun vis-a-vis de o discutie antamata de ante-vorbitorul meu, domnul Cristea. Apropo de studiul acela de trafic, cred ca mai mult decat atat, locuitorii din zona sunt afectati si din punct de vedere fonic pentru ca automat un trafic sporit si locuințe colective produc zgomot mult mai mare. Pe de alta parte produc, daca vreti, si poluare olfactiva, atat de la noxe cat si daca vreti de la bucatariile si de la faptul ca se gateste in zona in mult mai multe bucatarii decat daca ar ramane locuințe individuale, mono sau bifamiliare. Cred ca primaria ar fi trebuit sa ne spuna daca prin acel aviz de oportunitate s-a prevazut in buget vreo despagubire pentru propiretarii direct afectati care, atunci cand au cumparat terenuri sau le-au concesionat, au stiut ca se muta in zona rezidentiala, au platit pentru un confort sporit si pentru conditii mai bune decat pentru acelea pentru a locui in comun si nu am gasit vreo prevedere in acest sens, insa exista un principiu de drept, fara sa vreau sa va obosesc, este principiul securitatii juridice. Adica, odata ce s-a pornit si mie mi-a garantat ca proprietar si ca platitor de taxe si impozite, un regim de zona, este firesc ca acel regim sa se pastreze de-a lungul anilor. Nu se poate ca cu, dupa 10-15-20 de ani, cand poate nu mai am nici forta economica, nici varsta si nici energia, sa ma trezesc in situatia in care dintr-o data fie sunt umbrit, fie sunt lezat in intimitate pentru ca-mi privesc in curte nu stiu cate familii, fie nu pot ajunge la serviciu din cauza ca traficul este ingreunat. Apropo de trafic, fara sa antamez discutia antevorbitorilor mei, strada asta arata frumos pe desen. Nu mai departe de ieri seara am fost acolo impreuna cu cativa dintre locuitori, ea nu este asa ca si aici cu doua iesiri, nu are iesire decat catre strada Muzicescu, din cate am observat eu, acum poate ma corectati, sunt ochelarista si nici nu mi-am dus cu mine vreo ruleta, aceasta strada in acest moment porneste mai lata si ajunge mai ingusta. Nu stiu unde o sa circule toate acele familii, sau cine s-a gandit la aceste aspecte, insa in numele proprietarilor direct afectati, va spunem asa: noi nu suntem impotriva ca orasul sa se dezvolte, pe verticala, doar ca acest oras, al nostru la care tinem trebuie sa se dezvolte in zone special dedicate pentru acest lucru, in acest scop, asta este o zona rezidentiala. Noi ca proprietari ne dorim sa o pastram. Intr-o zona nou creata se pot asigura toate functiunile de la trama stradala, la toate daca vreti utilitatile gandite si calibrate, proiectate special pentru ca nu au fost proiectate nici punctele daca vreti sau cum s-or fi chemand, va rog, sunt avocat de profesie, daca sunt ingineri sa ma corijeze daca gresesc, nici punctele de transformare electrica pentru asigurarea energiei electrice nu au fost calibrate, nici tevile pentru degajarea resturilor de toate tipurile: menajere, de toate felurile. Nici nu stiu la ora asta cum ar putea masina de gunoi sa intre si sa recolteze gunoiul menjer de la atatea familii, sa nu mai vorbim de pompieri. Noi nu ne dorim in zona un alt eveniment de genul nedorit cu incendii, si cu altele nu are sens sa amintesc de Colectiv, Nu stiu de unde s-ar putea alimenta pompierii in cazul in care ar exista un incendiu in zona. Sunt lucruri pe care noi va cerem sa le aveti in vedere. Orasul nostru s-a dezvoltat haotic si cred ca este momentul sa ne unim intr-o dorinta comuna si intr-un efort comun, pe de-o parte de a respecta drepturile cetatenilor, acestui oras, drepturi deja dobandite, iar pe de alta parte de a- i garanta pe cei care vor sa se mute in locuințe colective asigurandu-le astfel zone, din start proiectate si calibrate in acest sens. Va rog sa ma contraziceti cu argumente tehnice daca gresesc cand spun ca in aceasta zona s-a dorit zona rezidentiala si toate utilitatile au fost gandite in acest sens. Nu dorim sa impiedicam dezvoltarea doar ca ne dorim sa ne pastram functionarea, orasul se poate dezvolta, am vazut exista, Ringul sau altele, nici nu stiu cum le cheama pe toate, sunt Zone de blocuri, foarte bine. Nu exista aici in zona nici crese, gradinite, nici scoli ca sa poata sa absoarba copiii acestor familii. Trebuie gandite aceste aspecte, sau poate facem si o gradinita sau i

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM Compartiment Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro after school si nu au parintii unde sa-si puna masinile. Nemaivorbind de faptul, si inchei, ca in momentul in care in imediata vecinatate a propiretatilor clientilor nostri se ridica blocuri sau complex rezidential sau cum doriti sa-i spuneti, locuințe colective, automat valoarea proprietatii lor scade cu cel putin 30%, exista decizii de instanta in care s-a spus clar ca intr-adevar valoarea aceasta scade. Ce vina au acesti oameni ca au avut incredere in autoritatea locala si au construit aici? Aceea ca platesc impozite? Va rugam sa aveti in vedere toate aceste aspecte, noi le-am detaliat si in scris, am depus planse fotografice cu alte strazi in care nici nu se mai circula pe un sens de mers din cauza ca cei care au dezvoltat blocuri in zona nu au prevazut locuri de parcare sau locurile erau 1 loc la 1-3 apartamente. Atunci bineinteles ca sunt in strada pe un sens intreg, exemplu pe Moise Dobosan, nu mai vorbim de faptul ca exista vile cladite cu truda care sunt flancate de blocuri si nu este un caz unicat. Va rugam sa aveti in vedere interesele acestor proprietari, interese care trebuiesc garantate de catre cei care au adoptat niste acte normative si in continuare pot sa o faca si trebuie sa o faca doar cu respectarea acestor drepturi. Va multumesc ! - Revin si eu in completarea doamnei avocat. Cand se face un proiect pentru PUZ sau PUD, se face un calcul de incarcare vis-a-vis de aceste facilitati, de exemplu prima mea facultate a fost de electrotehnica. La instalatiile electrice cosinus de PD (fi) sau incarcarea de reactanță, vis a vis de consumatorii care baga reactanta şi distruge efectiv acest cosinus de (fi), daca baga toata lumea cuptoare, microunde, in momentul respectiv, distribuitorii trebuie sa impuna din start baterii de refacere a acestui cosinus de OD (fi), sau sa bage giratoare sincroane, pentru ca să se păstreze acest lucru. Daca nu, se pot lua niste disfunctionalitati, ca sa nu spun probleme extrem de mari. Acelasi principiu la proiectarea unui PUZ sau PUD, trebuie sa ai in vedere apa curenta care este pentru alimentare si de regula mai mult de 10 -15 % nu se da nici la curent şi nici la apă şi nici la canal, puterea de a capta, in momentul maririi consumului si nu tii cont de aceste detalii tehnice, va spun sincer ca toate studiile de oportunitate care scapa printre randuri, si i-am aratat doamnei avocat ca e o schimbare din doua cuvinte, prepozitie cu substantiv care acuza, daca nu se tine cont in studiile de oportunitate a partii publice, in momentul respectiv domnul avocat a punctat bine. Daca primaria nu prevede aceste masuri compensatorii, nu mai discutam de parte de abuz, discutam de drept, unde apar daune. Acest semnal de alarma pe care-l trag, este sa tineti cont de aceste aspecte tehnice. Daca nu s-au prevazut initial aceste lucruri, degeaba incarci, daca incarci se poate sa ai probleme foarte mari si va spun ca in momentul cand apari ca jurist si ai notiuni de tehnici poti foarte usor sa demolezi orice virgula sau punct ori substantiv cu prepozitie. Deci, va atrag atentia, acum deja va atrag atentia ... grija mare cand veti da urmatoarele PUZuri. Daca aceste lucruri, nu mai vorbim de chestia cu transport si impact vis-a- vis de circulatie, deja sunt tertiale, pentru ca s-ar putea, v-a trebui sa modificam magistralele si pun intrebarea, revin la avocat si oamenilor care au teren pe zone rezidentiale. Cui i-ar conveni acuma sa vina din nou sa sparga, sa puna apa — canal - curent pentru ca sa se asigure facilitatile pe standard. Deci problema pe care o discutam si tovarasul Dragnea, vis-a-vis de oportunitate. Da ma frate, oportunitatea o iei din punct de vedere tehnic, dar de multe ori oportunitatea are la baza un interes ascuns si de regula se incearca asa, pe la spate, pe la spate punctul de legalitate. Deci grija mare pentru ca daca in zona respectiva nu au fost proiectate capacitati care sa suporte un asemenea consum pun intrebarea: o suporta bugetul ? Bun, suporta bugetul. Dar in momentul respectiv cine aproba nu are o responsabilitate pentru cine indica votul cu mana sus? Pentru ca in solidar se poate intoarce impotriva persoanelor si nu numai celor care sunt aici consilier ci si persoanelor care dau avizul de specialitate sau persoane care s-au etichetat ca sunt personal de specialitate, pentru ca in primarie nu e nimeni sa faca rapoarte de specialitate, pentru ca nu e incartiruit cu specialitatea. Doar referate cu valoare de raport de specialitate. Acum vorbim in ceea ce priveste din punct de vedere al tehnicii legislative si daca vreti sa dezvoltam, putem dezvolta. Eu am fost agheist in armata.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM Compartiment Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Dl. Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu - Doamna avocat, va rog. In scrisurile astea pentru ca sa ne poata ajuta pe noi, nu doar acum ci in general in modul in care estimam parametrii pe care dumneavoastra i-ati prezentat, ar trebui sa fie obiectivate cumva pentru ca atunci cand vorbim de gradul de disconfort, sa ati facut o referire la valoarea proprietatii care se modifica si procentual mi-ati dat o cifra, am nevoie de ele ca sa le pot introduce la avizul de oportunitate care are un plan de actiune, daca va uitati pe planul de actiune si aici binetineles ca proiectantul poate sa va detalieze ce anume cade in sarcina dezvoltatorului privitor la echiparea edilitara. Evident ca prin planul de actiune, nu ne-a trecut prin minte ca am putea obiectiva asemenea masuri, este un bun inceput si dialogul poate ajuta in toate directiile tinand cont ca Timisoara de-a lungul anilor a fost prima care a facut o gramada de modificari in zona dezvoltarii urbane, am fost primii care au dat aviz de oportunitate prin consiliu, am fost primi care au facut regulamentele de consultarea populatie din tara, se poate verifica. Suntem dispusi care obiectivam masuri de alterare a confortului prin interventii a planurilor urbanistice care aduc adiacente neasteptate. Nu as vrea sa zic ca vom deveni cei mai conservatori din Romania pentru ca nu o sa putem desi noul PUG asta face. Daca zona asta este declarata pentru zone individuale, aceasta declaratie nu poate fi atinsa in urmatorii 10 ani, oricine nu a reusit sa-si vanda proprietatea isi va face casa visurilor pentru ca nu vom mai putea tranzactiona la nu stiu cate sute euro/m patrat, pentru o casa individuala, si asta a fost a primariei gestionat, l-a gestionat frumoasa noastra piata de economie speculativa. Eu nu dau vina pe asta, insa legat de planul de actiune chiar mi-ar folosi sa pot obiectiva niste elemente si care sa fie prevazute in planul de actine, planul de actiune fiind forma opozabila a partilor. Acum va rog sa comunicati celor care au ridicat problema privitor la infrastructura, cum anume a fost asumata de dezvoltator. Arh. Simina Zbucea - Vrem sa mentionam ca in prezent avem obtinute toate avizele de la toti furnizorii, inclusiv avizul comisei de circulatie, iar prin planul de actiune, beneficiarul PUZ-ului si-a asumat extinderea retelelor pe parcelele de locuințe colective, inclusiv iluminatul stradal, drumul se va face pe cheltuiala investitorului, planul a fost acceptat de primarie si este depus la dosar. - Noi intelegem ca acestea sunt facute pe cheltuiala dezvoltatorului, dar scuzati-mi expresia. Disconfortul si belelele le vor trage proprietarii. Dezvoltatorul nu vine sa locuiasca in zona, nu va locui avand un bloc in stanga, altul in dreapta sau asa mai deprate si nu o sa aiba nu stiu cati vecini care o sa-si tranteasca portierele sau unul care asculta manele si celalat house. Eu personal am locuit in spatii colective, am stat la etajul 8, venisem dupa o operatie si vecinul de sub mine efectiv batea tobele, asta apropo de locuitul la bloc, sa stiti. Tocmai de aceea am ales sa locuim la casa. Arh. Dan Belea - Permiteti-mi va rog.. si cand ati ales sa locuiti la casa ati scos un certificat de urbanism, acel certificat specifica ce regim este acceptat in zona, iar dumneavoastra ati ales sa faceti o casa desi probabil in zona era acceptat un regim de P+2 in zona. Am dreptate? -Nu, nu aveti dreptate. Era locuinta rezidentiala si nu era colectiva. Arh. Dan Belea - Din 1999 de cand a fost aprobat in aceasta primarie PUZ-ul pe toata zona aceasta, regimul in zona este P+2 locuinta colectiva, cred ca si mansarda, scuze. Cei care au venit ulterior si au construit case, daca iau si citesc certificatul de urbanism o sa vada la regim tehnic ce are voie sa faca. Pe zona aceasta, specific, pentru ca domnul secretar povestea de certificatul dat cu PUZ, in momentul in care s-a cerut certificatul, PUD-ul respectiv era in vigoare, ca sa poti modifica un PUD, ai nevoie de PUZ, nefiind in vigoare, ca sa inteleaga toti. Beneficiarul nu este aici ca sa nu stie povestea asta. Maine, beneficiarul poate merge maine la 13

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM Compartiment Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro primarie sa ceara locuințe colective pentru ca PUD-ul nu mai e valabil. Suntem aici, in momentul asta de fata ca sa facem, cerut de primarie, de buna seama, ca sa cream o zona de bun simt, pentru ca altfel vor face ce au facut pana acum. Am inteles! Imi cer scuze, poate unii nu sunt de acord cu mine. Ioan Cojocari - Eu numai atat vreau sa va sugerez, va rog frumos din suflet mergeti in Kunţ si construiti acolo. - Hahaha, De acord. -Ati spus ca se poate modifica, da, se poate modifica, dar doamna doctor a incercat sa va atraga atentia. Orice activitate care produce un dezacord, o dizgratie, o stare de disconfort a persoanelor care tot dumneavoastra ati spus, si-a cumparat un teren, a construit o casa si vrea sa fie respectat acel regim. Doamna doctor a zis foarte bine. Eu atrag atentia sub alta forma, daca intr-adevar, va exista aceasta stare de disconfort care poate o sa fie demonstrata, in instanta, cineva va trebui sa dezdauneze. In prima parte raspunde cel ce a emis actul adiministrativ si probabil o sa motiveze ca e vina oportunitatii, dar o sa va spun alt aspect. Din ce finantare suporti aceste dezdaunari care sunt echivalente ca si amenzile? Si in momentul respectiv, va spun de acum ca nu mai intram pe acea prevedere pe care curtea consitutionala o tine vis-a-vis de abuzul in drept si se transfoma in abuz in serviciu. Ganditi-va ca daca un asftel de raport nu este bine sutinut de cel ce emite actul administrativ, va raspunde acel ce da avizul din partea paratului ca stiu cei care dau votul politic sau votul in plen si vor raspunde solidar, sincer, eu va spun sincer sa fi fost eu in aceasta situatie, nu mi-as asuma asemenea raspundere. Din ce cauza? Sa stiti ca nu amenint si nu o luati ca amenintare. Grija mare, pentru ca in momentul sesizarii si aceste aspecte au fost prezentate in plenul acestei discuții si raman, probabil ca raman, daca se semneaza aceste acte administrative care vor produce efecte si nu exista prevazuta forma de retentie de beneficiarul care se bucura de acea bogatie fara justa cauza, risti, tu ca functionar si dupa cel ce voteaza, sa raspunzi material, nu iti trebuie penal, numai material si nu mai esti om. Va multumesc! Arh. Sef Emilian Sorin Ciurariu - Cel putin doua lucruri am inteles in evolutia mea administrativa. Primul, ca asta e un oras dificil, dar in acelasi timp aici m-am nascut si aici ma fost scolit si nu am de ales, trebuie sa fac fata. Aproape intodeauna dezbaterile pertinente se intampla cand există un cutit la os şi nu se întâmplă atunci cum deschidem usa lor, cum a fost dezbaterea pe noul PUG, in care in sala asta am avut cel putin 200 de participanti din tot oraşul. In ciuda faptului ca ati spus-o foarte bine, nu discutam in termeni de constrangeri sau amenintari, dar discutam in termeni cat se poate de categorici, pentru ca e viața noastră, din acest oraş, care se pune pe masă, va trebui sa auzim cat mai multe lucruri inainte de a lua decizia. Stiti bine ca in 27 decembrie parca a fost emisă de Guvern o ordonanta de urgenta in care doar in cazul planurilor urbanistice, fiecare consilier trebuia sa-si motiveze votul, pro sau contra. Un lucru care nu s-a mai intamplat in istoria democratica a Romaniei, nu la celelalte proiecte, ci doar in cazul planurilor urbanistice. Acest lucru a fost abrogat acum 2 saptamani prin decizia de nu a se promulga ordonanta cu toate modificarile ei. Pentru noi, ca administratie, a fost un mare semn de intrebare. Am facut un pas inapoi, am revenit la ceva mai bun? Nu avem raspunsul asta. Din cauza asta am cerut si acea obiectivare si din cauza asta nu o sa ne fie usor sa dam un raspuns la ce ati ridicat dumneavoastra, dar vreau sa iau in considerare, daca acest oras va deveni atat de prevazator cu starea de spirit a locuitorilor lui, va avea un castig, chiar daca dumneavoastra ati enuntat-o, dar eu nu o sa va spun, uite, avem in planurile noastre, 30% niste bani care orice investitori trebuie sa-i pregătească, sa-i pună, sa-i tina ca şi garantie, pentru ca nu s-a intamplat asa ceva in Romania, dar totusi vrem sa deschidem aceasta usa si sa vedem ce inseamna. Prin

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM Compartiment Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro discutie civica am putea ajunge la niste formule civilizate le vom prinde in avizele de oportunitate. Acum, daca se poate, as vrea sa vad daca se poate, daca avem alte opinii. -As face o subliniere de principiu. Acest oras a avut foarte multi arhitecti care au ramas in istorie, eu mi-as dori ca si dumneavoastra sa ramaneti in istorie, dar nu doar ca ati respectat legea. Ceilalti nu de aia au ramas in istorie, ci pentru ca au facut ceva care este dincolo de lege, a ne agata doar de respectarea legii, cred ca sunt convins ca atat investitorii, cat si ceilati oameni care sunt aici, intr-o oarecare masura respecta legea. Eu sunt convins ca si unii si altii, cel putin punctul lor de vedere, sunt convinsi ca au dreptate. Da? Dar cred ca exista cei care locuiesc deja acolo, cred ca asa cum au mai spus si antevorbitorii mei, s-au dus acolo pentru ca au vrut sa traiasca intr-un anumit fel si ca daca legea are anumite scapari, cred ca mai sunt suficiente instrumente pentru a descuraja eventualii investitori sa construiasca cerandu-le, de exemplu, acest studiu de trafic. Cred ca legea va permite sa solicitati, nu cred ca va impiedica sa solicitati acest studiu de trafic. Eu nu vad un om intreg la cap care sa dea pentru acea zona un aviz favorabil. In rest, avize de la Enel sau cine este acum cu distributia de la Aquatim, vom mai vedea avize pentru ca nimeni nu-si asuma si eu sunt convins ca deja le aveti si ca, din punctul dumneavoastra de vedere, inseamna ca lucrurile sunt ok, nu puteti sa verificati daca teava de canalizare este suficient de mare sau are anumite caracteristici tehnice, atat timp cat avizele exista nu aveti nici un motiv legal sa nu avizati proiectul in intregul lui, studiul de trafic.... eu nu sunt arhitect, dar pur si simplu l-am intrebat pe google ca in alte parti se cer astfel de studii de trafic, acolo am aflat de notiunea de trafic indus, am realizat ce inseamna trafic indus in functie de functiunile zone si repet ca nu cred ca sunt experti care ar putea, mai nou cu evenimentele cu ISU si cred ca nici o masina de pompieri nu poate trece pe acolo, sa nu mai vorbim de hidranti, poate niste studii de risc din punct de vedere ISU, unde sunt mai multe locuințe creste si riscul de incendiu este mai mare, cred ca stiti deja mai multe decat noi. Se pare ca incet, incet, democratia reprezentativa devine desueta, probabil ca trebuie sa fie din ce in ce mai des asa, piata trebuie sa ajunga aici, dar pana atunci dumneavoastra sunteti specialistul, cred ca stiti si sper ca nu treceti peste propria constiinta. Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu -Imi cer scuze, o sa va promit ca facem o dezbatere pe aceasta provocare, ea nu e subiectul intalnirii noastre, dar este o provocare pentru oricine stă în scaunul asta. Cat esti de arhitect si cat esti de functionar care respecta regulile. Eu mi-am asumat multe riscuri, multe dintre ele m-au facut sa ajung a patra oara pe acest scaun si nu cred ca e ultima sau nu stiu ce se va intampla, dar riscurile sunt acolo unde eu pot decide, acolo unde face diferenta decizia care nu este legiferata si acolo am riscat, din cauza asta am spus ce am spus si inainte, acolo unde legea prevede, nu risca nimeni si nu interpreteaza, exista un aspect care trebuie sa ne fie foarte clar, cand o intentie investitionala se indreapta catre primarie si o opinie, nu spun o reactie, o opinie evidenta a comunitatii este impotriva ei, democratia participativa da rezultate, chiar daca asta inseamna sa fim tensionati, sa ne vedem de mai multe ori, eu am incredere in mecanismul asta, in ciuda faptului ca presupune mai mult pasi pana se ajunge la echilibru. Din punctul nostru de vedere, această dezbatere a fost extrem de folositoare si este in continuare, ea va genera un document, un fel de proces verbal care va fi adus la cunostinta celor care iau decizia, de la aparatul nostru propriu cat si pana la elementele reprezentative in consiliu, ale cetatenilor, dar pana acolo eu zis ca daca mai avem opinii haide sa le consemnam. Am sa incerc sa incheiem intalnirea noastra pana la ora 4 daca se poate -O singura intrebare am, daca se poate. Incze Edith ma numesc de pe strada Arhimandrit Părăian, domnul proiectant daca poate raspunde clar la aceasta intrebare, pentru ca nu este clar raspunsul. Daca PUD-ul din 2006 nu mai este valabil, deci avizul de oportunitate s-a dat inainte de expirarea acestul PUD, da? Intrebarea este: Ce este valabil, va rugam sa precizati in mod 15

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM Compartiment Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro expres capitol, articol si asa mai departe din PUG. Din cate stim noi, deci daca PUD-ul nu e valabil, inseamna ca lucram in baza PUG-ului, celui vechi, da? Conform zonificarii, din cate stim noi, zona intra in UTR 70, zona rezidentiala si sub zona LMB, locuințe individuale, parter, maxim 2 etaje. Intrebarea este: noi am crezut ca asa ni s-a raspuns initial ca veti lucra in baza acestui PUD, 2006. Daca spuneti acum desi a fost integrat in PUG... -Nu. -A fost, asa scrie.. Arh. Dan Belea -Nu a fost integrat in PUZ. ... -Este o prevedere in acest sens. Intrebarea este, atunci care este baza legala, regulamentul de urbanism valabil pentru noi in aceasta situatie. Spuneti ca acolo, la Klapka 18, s-a construit si nici nu trebuia sa aiba constructorul nici o alta aprobare. Pe ce s-a bazat atunci acest constructor pe acea parcela? Pe PUG-ul vechi si atunci va intreb cum a respectat regulamentul valabil, adica PUG-ul vechi din moment ce a construit locuinta colectiva, nu individuale, deci nu s-a oprit la doua etaje, a mai edificat deasupra un pod, un asa numit pod care va fi de fapt etaj retras care ulterior se va transforma in Penthouse, sau vedem noi in ce se va transforma, avand in vedere ca podul nu s-a finalizat, probabil acum, asta cred, asa se pare ca se asteapta probabil sa se vada care e soarta acestui PUZ, in functie de asta se va merge sau nu mai departe. Deci, daca in conformitate la emiterea acestui aviz de oportunitate ca PUD-ul din 2006 este valabil, acum ne intoarcem, va intoarceti si spuneti ca nu, nu mai este valabil, sa stim si noi ce este in vigoare, de asta am si cerut de la primarie, sa ne eliberati niste acte extrase din PUG unde sa precizati clar care este capitolul, articolul care reglementeaza situatia noastra. Ni s-a raspuns ca nu, ca arhivarul nu are competenta sa selecteze si asa mai departe, noi asteptand un raspuns de la urbanism, nu de la arhivar. Sa ne dea niste acte, copii. Deci asta a fost o paranteaza. Arh. Dan Belea -Am inteles ce spuneti. Sincer este chiar un punct de vedere pertinent. Imi place problema ridicata. In momentul de fata PUD-ul pe care ni s-a dat nou certificatul nu mai este in vigoare -Daca nu avem certificat, putem merge mai deprate ? Arh. Dan Belea - Da. In momentul de fata poate merge sa ceara autorizatie de construire. La momentul respectiv PUD-ul era valabil, a fost obligat aparatul de urbanism sa emita un certificat de urbanism cu PUZ. Singura modalitate sa modifici un PUD sau PUZ, este un alt PUZ. -Va referiti la acea construcite ? Arh. Dan Belea - Nu. Ma refer doar la proiectul asta. Ceea ce este pe teren nu stiu, nu vreau sa stiu. -De ce nu vreti sa stiti? Arh. Dan Belea -Nu ma intereseaza. - Inspectorul de zona s-a deplasat oare sa vada ce este acolo ? Arh. Dan Belea - Eu nu dau argumente referitor la cladirile deja edificate pe parcela. Zona inseamna de la Calea Urseni, asa fost făcut PUZ-ul la momentul respecitv, pana la Girocului. Discutam despre un PUZ din 1999, care a detaliat intreaga zona, nu doar zona de case de pe 16

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM Compartiment Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Girocului, m-am referit la intreaga lucrare. Nu pot detalia, cum sau ce a fost facut, cred ca nici domnul arhitect, care cred ca la vremea aia nu era in functie. Sunt sigur daca rezolvati aceasta problema, noi ca proiectanti o sa va spunem punctul nostru de vedere, iar primaria va raspunde acelasi sau un alt punct de vedere referitor la ce cereti. -Noi am mai depus niste observatii, stiti ? Arh. Dan Belea -Nu. Imi pare rau nu noi am raspuns, -Proiectantul a raspuns, iar directia de urbanism a adaugat informatiile si ni le-a comunicat. Arh. Dan Belea -Nu, nu, nu -Dar nu ne-ati raspuns la aceasta intrebare, si acolo aveam o intrebare. Cum s-a putut realiza aceasta constructie fara PUZ. Arh. Dan Belea - Raspunsurile la sesizari sunt facute de noi, altele nu. - Am depus solicitare atat la urbanism cat si la consiliul local. Am primit raspuns doar de la urbanism pentru ambele cereri, unde la acest punct era primul din obiectiunile si sezisizarile noastre la care nu am primit raspuns. Arh. Dan Belea - Ne puteti spune care este punctul, ca nu stim? - Este depus la urbanism. Da, va spun. Sunt legate probleme, dar stiti de ce am ridicat aceasta problema ? Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu - Vi-l dau in scris in conditiile in care imi trimiteti o intrebare de zona ca atunci stiu sa directionez, dar nu in contextul PUZ-ului. -In contextul PUZ-ului pentru ca aceasta cladire care s-a realizat acolo se vede a doua parcela, cladirea aceea mai mica. Intra in cuprinsul acestui PUZ si in cuprinsul PUZ-ului, memoriului proiectantului, proiectantul care s-a si referit la aceasta cladire ca si o cladire existenta, a spus situatia existenta pe teren. Pentru acest PUZ, deci aceasta cladire, noi nu am inteles cum s-a putut realiza daca domnul proiectant spune ca PUD-ul nu mai e valabil. Cum s-a realizat, sau cum a incalcat PUD-ul pentru ca e locuinta colectiva, nu individuala, plus ca are 2 etaje + pod sau etaj retras, ceea ce nu apare in autorizatia de construire. Deci a depasit si conditiile autorizatiei de construire, dar nu stim autorizatia de construire in baza carui regulament de urbanism s-a emis. Poate ca s-a emis corect, dar noi nu stim pe ce se bazeaza in aceasta situatie. Din acest punct de vedere, aceasta constructie este problema PUZ-ului. -Mi-as permite sa intervin. Acea autorizate pentru Klapka 18, pe care noi am obtinut-o de la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Timisoara, cat si aceasta intalnire este rezultatul direct al valabilitatii PUD-ului in temeiul caruia vi s-a solicitat sa elaborati acest PUZ. Ori toate discutiile de astazi pleaca de la aceasta premisa, ca la momentul la care ati solicitat dumneavoastra acel PUD era in vigoare, iar noi trebuie sa ne referim la momentul solicitarii dumneavoastra. Ori, la momentul solicitarii dumneavoastra, este de locuințe individuale, nu colective. Multumesc!

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM Compartiment Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro - Referitor la punctul acela de care m-ati intrebat. Este punctul 2 din sesizarile noastre pe care le- am depus anterior si aici am intrebat, am sustinut ca inainte de solicitarea avizului de oportunitate, prin cererea inregistrata la primaria Timisoara cu numarul din data de 15 sept. 2016, beneficiarul a edificat in prima parte a anului 2016 una dintre locuințe le colective, cu regim de inaltime parte, doua etaje plus etaj retras mansarda, asa se vede in realitate, cuprinsa in planul propus pentru aprobare fara consultarea sau acordul nostru, motiv pentru care dorim sa verificati legalitatea acestei constructii si sa luati masurile legale care se impun. Deci la aceasta intrebare asteptam raspuns. -Am depus si fotografii si exista situatia de pe teren, se pot vedea daca aveti bunavointa sa va uitati la plansa fotografica 3, acolo exista clar aceste cladiri la care se face referire tocmai in argumentarea necesitatii sau oportunitatii de a se mai crea alte blocuri. - As avea o rugaminte catre Directia de Urbanism. Potirivit prevederilor legale, singurul responsabil legal este arhitectul care l-a proiectat, nu seful de birou, nu vecinul. - O singura intrebare am pentru domnul proiectant. Dupa cum spune dansul ca PUG-ul e in vigoare acum, înseamnă că dl. Cîtu, si-a taiat o mana, a facut posibilitatea de a face locuințe colective iar acum din nou poate face asta. Arh. Dan Belea - Afirmativ. Si-a schimbat intr-un PUD, a platit la momentul respectiv, dupa care,...... - Am inteles. Doar ca nu a facut casa, a facut doua locuințe colective. Ideea este ca noi acum suntem de fapt chemati sa legalizam ceva ce exista. Domnul Ciurariu, cladirile din parcelele din partea de jos, exista deja si sunt facute in baza unui PUD de locuințe individuale, in momentul in care se va aproba PUZ-ul, vor intra in legalitate. Cele doua cladiri exista si nu aveau voie sa fie colective. Una intra in acest PUZ, ele sunt deja ridicate. PUZ-ul se face inainte de a ridica ceva. Din cate ne dam seama, din acte, sunt facute pe un PUD de locuințe individuale. In al doilea rand, intrebarea mea este. Una dintre conditiile sa se aprobe acest PUZ, este ca drumul sa aiba o anumita latime ? Domnul arhitect... - E complicat -Drumul nu e suficient de lat pentru a fi aprobat PUZ-ul ? Arh. Dan Belea -Nu. Ceea ce a cedat proprietarul este in regula, nu poate ceda mai mult. - Asta am inteles. Una din conditii este latimea drumului. Arh. Dan Belea -Nu. Una dintre conditii pentru a se crea o strada functionala, este sa respecti normativul. Pentru acest PUZ beneficiarul si-a facut datoria, a obtinut aviz de la comisia de circulatie si a cedat la partea lui. - Reformulez intrebarea: Cat trebuie sa aiba drumul ca sa fie PUZ-ul aprobat. Vedeti ca sunt cifre, nu trebuie sa ne... Arh. Dan Belea - Ceea ce intrebati dumneavoastra e ciudat, nu asa se pune intrebarea. Pentru ca sa se aprobe un PUZ, beneficiarul si-a cedat cota parte de drum, sau nu? Asta cred ca era.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM Compartiment Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro - Stiti foarte bine ce evitati sa spuneti. Drumul are 10 m jumate si vreti ca unul dl. Dindelegan sa renunte la partea lui ca sa intrati in legalitate. Arh. Dan Belea - Nu, nu , nu, nu. Va inselati, nu trebuie sa intru in legalitate cu drumul, cu domeniul primariei. Eu am cedat drumul primăriei. Domnul Dindelegan nu vrea sa cedeze primariei. Peste 20 de ani cand veti construi ceva, primaria vă va obliga sa aduceti drumul la profilul care este trecut in PUZ. -Daca imi permiteti, un singur lucru as vrea sa punctez din punct de vedere juridic. Nimeni nu poate fi obligat sa renunte la dreptul sau de proprietate chiar si in parte ca alta persoana sa-si dezvolte un proiect. Va rog sa ma scuzati, utilitatea publica este singurul motiv pentru care la ora aceasta in Romania poate fi argument pentru expropriere, cata vreme dumneavoastra promovati un proiect care are ca beneficiar doar dezvoltatorul, unul dintre proprietari sau mai multi nu poate fi obligat sa-si cedeze din cota sa de propreitate, raspund juridic, nu sunt avocatul domnului Dindelegan si nu e necesar sa va spun acest lucru, nu puteti reprosa unei pesoane, indiferent cum se numeste ea, ca nu vrea sa va cedeze pentru a face un drum mai lat, ca dumneavaoastra sa dezvoltati zona. Arh. Dan Belea - Eu nu-i reprosez si nu-i spun domnului ca trebuie sa cedeze, dansul imi spune mie ca daca domnul Cîtu nu mai cedeaza inca ceva, e o problema. Noi nu avem o problema cu dumnealui. Nu este o tranzactie. Oameni buni, nu este deloc o tranzactie, nimeni nu vrea sa faca asta. -Nu puteti obliga pe nimeni sa cedeze. -Dar nu doresc sa oblig pe nimeni. - Cum faceti proiectul daca nu aveti strada? -Este strada. - Domnul arhitect, cu tot respectul, am intrat pe teren minat, asteptam asta. Daca vrem sa avem un PUZ, trebuie sa avem toate facilitatile. Pai daca noi nu avem strada. -Nu ati inteles. -Nu ati inteles dumneavoastra. Eu stiu ca vreti sa o luati dupa colt. Daca primaria antamează despagubiri de utilitate publică pentru acei 4 m care trebuie sa-i cedeze domnul Dindelegan, în momentul respectiv avem cale de acces de 12 m legale. Intrebarea cu semnul intrebarii si foarte frumos pentru cei ce vor da aviz tehnic din partea primariei, daca nu avem acea strada bine stabilită si nu este deja in primarie, cum aprobam PUZ-ul ? - Si apropo de strada, ar mai fi un lucru important. Exista trotuar? Macar unul, trebuie ca oamenii sa poate ajunge si pe jos, pentru ca nu se teleporteaza nimeni la ora aceasta si numai acesul cu masina nu este un acces permis. Zona prevazuta de dumneavoastra si acel drum, are trotuar ? -Da. Si zona verde. - Si unde are trotuarul? Pe ambele parti? Ce latime? Pe care parte a drumului. Din schita asta eu nu-mi dau seama.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM Compartiment Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Nb Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 Se e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Arh. Dan Belea - O sa va punem la dispozitie avizul de circulatie. - Pe care parte se va circula, unde este trotuarul, daca are pe ambele sau pe un singur sens. Care este latimea trotuarului? Arh. Dan Belea - Raspunsul meu este simplu. In momentul de fata este un aviz de circulatie, proiectul este facut cu trotuar pe partea dreapta a sensului de circulatie, avizul este dat pe suprafata pe care noi am cedat-o, este functional si PUZ-ul nu se poate bloca in aceasta problema. Raspunsul meu e simplu, va rog frumos, eu sunt doar proiectantul. Va rog sa-l rugati pe domnul arhitect daca ceea ce intrebati este o problema sau nu pentru PUZ. - V-am solicitat niste lamuriri Arh. Dan Belea - Eu v-am raspuns ca va pot pune la dispozitie avizul de la circulatie. Cum vreti sa va laMureş c alftel? Decat sa va pun inainte un document legal. -Nu, nu documentul, nu pot sa explic mai mult. Deci nu v-am solicitat document sau avizele, ci v-am solicitat sa ne lamuriti cu privire la un proiect pe care dumneavoastra l-ati facut. Pe aceasta schita este frumos si apare un drum superb cu doua iesiri. Realitatea spune altceva, va rugam sa ne spuneti pe zona respectiva si pe aceasta strada, domnule arhitect sef, sau inspectorul de zona ori cineva, stie sa ne spuna? Nu are doua iesiri. Cum s-a rezolvat problema celeilalte iesiri ? - Domnul arhitect, in planul asta? Face obiectul PUZ-ului chestia asta ? Aici voiam sa ajung. - Cel ce vrea sa dezvolte, ar trebui prevazut sa se puna acea cautiune sau garantie, ceva din partea investitorului pentru ca vom ajunge in astfel de situatii ingrate, nu-i iau apararea dl. Dindelegan, nimeni nu poate fi expropiat fara o justa despagubire. Atunci pun intrebarea. Pana cand nu e trasat si nu e din punct de vdere juridic stabilit, cum pot aproba un PUZ daca tu nu ai aceasta utilitate, am ajuns la punctul sensibil. Calea de acces poate este una din cele mai importante ultilitati pe care sa le aiba un cetatean, pe asftel de PUZ. Domnilor, am intrat intr-un cerc vicios si incercam sa ne ferim sa spunem sursa. Daca se va aproba PUZ-ul acesta fara sursa de dezdaunare, scuzati-ma, si partea tehnica si politica decidentă va raspunde si credeti-ma, Curtea de conturi nu iarta. -Mai pot sa intreb ceva ? In legatura cu proiectul, acolo spuneti ca in spatiul verde, acolo asigura 20 %, dar 20% s-a calculat pe suprafata totala a PUZ-ului. -S-a specificat ca este vorba de 20% din fiecare parcela. -Dar pe teren, aceasta constructie care s-a realizat la Klapka nr.18, am verificat, nu este nici un metru patrat de zona verde, deci masinile sunt parcate exact pe marginea gardului, nu se respecta nici acea prevedere ca 50% sa fie distanta. 50 cm ... Nu exista nici un metru patrat de zona verde. Arh. Dan Belea -Asta incearca primaria sa faca in momentul de fata, sa nu se mai ajunga aici. -E o situatie deja care trebuie rezolvata. Arh. Dan Belea - In momentul in fiecare construieste de capul lui se ajunge aici. Nu exista zona verde, nu exista parcari reglementate. 20

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM Compartiment Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro -Cum e posibil sa construiasca de capul lui. Cine a facut procesul verbal de receptie? Arh. Dan Belea -Intocmind documentatia pentru acest PUZ, nu stim ce s-a facut inainte, nu avem ce face decat sa preluam datele pe care le avem si sa aducem la zi si sa le facem sa fie in regula ca si calitate. -Inseamna ca deja ce s-a realizat nu respecta prevederile propuneri dumneavoastra din PUZ. Dumneavoastra spuneti ca fiecare parcela sa aiba 20% spatiu verde. Deci inseamna ca aceasta prevedere nu mai este respectata din start. La o parcela cel putin. Si inca ceva, nu stim cum se calculeaza suprafata celorlalte cladiri care se vor realiza, care sunt cu 24 de apartamente, forma de L. Arh. Dan Belea - Este o faza de PUZ, noi dam niste procente, nu inseamna ca la final cladirea trebuie sa aiba forma de L, ea trebuie sa respecte procentele pe care le-a trecut. Va garantez ca la momentul autorizarii, ca arhitectul care face cladirea respectiva, v-a fi obligat sa respecte procentele aprobate de PUZ. -Deja nu se mai poate realiza, pentru ca s-a facut aceasta constructie care da peste cap tot calculul pe toata zona, deci nu aveti cum sa realizati. E o situatie data. Vorbim de ceva existent. -Noi am fost pe teren, aceasta parcela face obiectul PUZ-ului. Ne spuneti ca pentru fiecare se va respecta acest procent, iar noi va spunem ca deja aveti o parcela pentru care nu ati respectat si pe care o includeți in acest PUZ. - Nu va suparati, daca e vorba de aceeasi persoana cu rea intentie, intrebarea de solidaritatea pasiva daca este intuitie pentru aceeasi persoana pentru ca a construit si nu a respectat prevederile PUZ-ului. Nu va suparati, in momentul in care PUZ-ul nu este respectat, apare intrebare retorica. Acel PUZ impune solidaritate pasiva pentru celelalte. Atunci ce facem? Reporteaza acea obligatie pe total PUZ sau pe parcela. Asa cum e PUZ-ul formulat, nu mai putem continua in momentul de fata. Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu -Deci am retinut si aspectul spatiilor verzi, e una din cerintele din avizului de mediu. Daca mai avem alte observatii care trebuie facute? -Acum vorbesc pentru toti din zona. Esenta pe care o discutam noi aici, e urmatoarea: s-au construit doua cladiri ilegal, domnul Cîtu si-a dat seama de asta, vrea sa fac un PUZ care sa cuprinda ambele cladiri, si ma rog, si alergam dupa cai falsi cand incepem sa discutam de spatii verzi si utilitati, va pot spune ca un dezvoltator isi asuma tot ce va face, si curentul si gazul si apa, nu asta trebuie sa discutam. In primul rand sunt doua clădiri, de fapt 3, care sunt ridicate in baza unui PUZ de locuințe individuale; in momentul aprobarii acestui PUZ, ele vor deveni super legale. Ati vazut cu totii ca abia asteapta sa primeasca aprobare pentru pod sa-l transforme din pod in locuințe, nu stiu in baza a ce se poate face asta. Proiectantul a sustinut ca e P+2 regimul de înălțime in zona, autorizatia primita este P+2. Imi vine greu sa cred ca atunci cand cineva scoate o autorizatie o scoate sub limita de înălțime acceptata. Noi ne vom opune acestui PUZ din toate puterile. Motivele si motivatia le putem extrapola pe toata Timisoara cu daune si asa mai departe, asta e subiect pentru alta intalnire, nu acum. Va multumim.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM Compartiment Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu -Si noi, a fost dezbatere în care fiecare a apucat să-şi prezinte punctul de vedere, iar cei care nu au apucat, garantat sunt în asentimentul celor care au prezentat. Ea va avea o formula de proces verbal, dumneavoastra veţi fi înştiințați, v-ati inregistrat in tabelul care a circulat, ca si participanți, si o să dăm curs mai departe procedurii in funcție de ceea ce se va decide, veți fi la curent. Vă mulțumim ! ARHITECT SEF EMILIAN SORIN CIURARIU e / Intocmit, Sorina Popa

Atasament: 04Juridic.pdf

L E

G

E

N

D

A

DELIMITARI

Limite topo inscrise in cf.

existente

Limita zona studiata

Limita proprietate /limita PUZ

Contur cladiri existente

9A - 11 Numere str. existente

Limite topo. parcele ce fac

obiectul PUZ

BENEFICIAR:

CITU IOAN COSMIN

str Victor Babes, nr. 27

Timisoara, jud. Timis

Amplasament:

str. Intrarea Josef Klapka

C.F. 421015, nr. top. 421015;

C.F. 442301, nr. top. 442301;

C.F. 442293, nr. top. 442293;

C.F. 442318, nr. top. 442318;

C.F. 442309, nr. top. 442309;

C.F. 442303, nr. top. 442303;

Timisoara

Terenuri proprietate publica

de interes local

TIPUL DE

PROPRIETATE

ASUPRA

TERENURILOR

Terenuri proprietate privata a

persoanelor fizice sau

juridice

Terenuri ce urmeaza a fi

trecute in domeniul public

Drum asupra caruia se va institui

drept de servitute de trecere cu

piciorul si masina

Carosabil propus in cadrul parcelei

88.53

88.50

88.44

88.43

88.37

88.41 88.43

88.48

88.5988.50

88.40 88.25

88.24 88.41 88.52 88.48 88.75

88.90

88.83

88.47 88.51

88.6688.63

88.45

88.60

88.7588.76

88.67

88.63

88.5588.47

88.7188.60

88.81

88.57

88.5288.40 88.5788.53

88.43

88.87

88.61

88.3988.2888.36

88.47

88.48 88.60

88.77

89.1589.1789.1988.98

89.60

89.08

88.47

88.62

88.51

89.16 88.61

89.02 89.11

89.15

89.10

88.5788.64

88.47

88.5988.50

88.40

Nr . t

op . 1

43 53

/3 5

Nr . t

op . 1

43 53

/3 6

C1

P+2E

88.53

88.50

88.44

88.43

88.37

88.41 88.43

88.5988.50

88.40 88.25

88.24 88.41 88.52 88.48 88.75

88.90

88.83

88.47 88.51

88.6688.63

88.45

88.60

88.7588.76

88.67

88.63

88.5588.47

88.7188.60

88.81

88.57

88.5288.40 88.5788.53

88.43

88.87

88.61

88.3988.2888.36

88.47

88.48 88.60

88.77

89.1589.1789.1988.98

89.60

89.08

88.47

88.62

88.51

89.16 88.61

89.02 89.11

89.15

89.10

88.5788.64

88.47

88.5988.50

Nr. cad. A443/4/2/9

Nr. cad. A443/4/2/8

Nr. cad. A443/4/2/7

Nr. cad. A443/4/2/6

Nr. cad. A443/4/2/5

Nr. cad. A443/4/2/3

88.37

89.05

89.15

89.0889.09 89.0888.9988.8788.99

89.14 88.97

88.49 88.39

88.4388.42

88.42 88.4488.53

88.5888.62

88.8888.67

88.8888.75

88.64 88.71

88.51

88.56

88.46

88.3288.32

88.46

88.56

88.46 88.40

88.45

88.37

88.45

88.38

88.34

88.34 88.35

88.32

88.24

88.3288.28

88.33

88.75

88.62 88.23

88.29

88.36 88.35

88.25

88.27

88.31

88.26

88.22

88.31

88.08

88.25

88.29

88.30

88.62

88.59

88.55

88.50

88.39

88.14

88.26

88.45 88.50

88.52

88.53 88.53

88.54 88.5388.46

88.43

88.35

12 apartamente

Nr . t

op . 1

43 53

/3 5

Nr . t

op . 1

43 53

/3 6

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

Nr . t

op . 1

43 53

/3 5

Nr . t

op . 1

43 53

/3 6

P1

P2

P3

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

14352/2/1/20/2

nr.top.14352/2/1/21;

C1

S=774mp

casa P+1E

132105/07

P+1E

N r . 9 5

90 0m

p

14397

PE CO

nr .1

28 A

nr .4

nr .1

28 C

nr.top 14348 / 4 / 7

TOP. 14278/1

14351/3/9

P+M

50747

5

0

6

2

5

5

0

6

4

1

5 0 7 7 5

50833

5

0

8

7

8

top14352/2/2/1

402346

405754

Scf=1615mp

Nr .to

p. 50

11 5/

2

Smas=1620mp

Nr .to

p. 50

11 5/

1 50

15 8

14 27

67 /0

8

50 15

7

402887

4

1

1

9

6

2

421733

nr cad nou 50515

Anexa

416441

416442

Top 14396/2-14393/1/1-14370/ 1/ 1, 14363 /2/2-14362/2/2-14362/1/2-14360,

14364-14365-14366-14367-14368-14369/1 /1 /2

To p

14 35

3/ 39

INCINTA II

421734-C1

casa cazane platforma acoperita

uscator tip BBM

uscatorie

uscator HG

cos

m ag

az ie

s o p r o n

st. gaz uscator

SLB

se ct

ie pr

od uc

tie

st. gaz

zona verde

z.v.

zona verde

A

2

A

1

9

8

a

pt . m

at er

ia le

A

1

tr a fo

s

d e s c h is

s

A

s

B

motor ferestrau

A

s

inchis

bi ro

ur i

sopron

B

C1

C2

C3

C4

z .v

.

A

n e x a P

Nr.top.14299/1/2/6/1/2

Nr.top.14299/1/2/6/2

INCINTA I

Top. 14396/2-

14393/1/1-14370/1/1

14364-14365-14366-14367-

416709

416710

416169

14298/1/8/2

S=1438mp

C1

nr.cad.14353/47

nr .c

ad .1

43 53

/4 6

C1

C1

Strada Emanuel de Martone

Strada General George Pomut

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

S u p r a f a t a B

e t o n a t a

Suprafata Betonata

51 /3

6 51

/3 5

51 /3

6

51 /3

8

51/51

51/53

51 /2 51/54

51 /5

5

nr. top. 14356

51/52

nr. top. 14356

51/49

14357/1/47

417350

404679

430227

414436

14357/1/71

406201

427191 430315

400310

420400

426543401492

409399

415353

430319 400674

430223

416616

418029 425791

412176

427448

423907

430221

428160

412996-C1-U2

417334

430229

422363

412199

411978

409446

413483

406112

405073

430228

40 65

17 40

91 91

430313

430316

428550

430320

412996-C1-U1

430314

418047

430317

414443

430318

nr.cad.14354

N

r . t o p . 1 4 3 5 7 / 1 / 5 8 / 4 - 1 4 3 5 7 / 1 / 5 8 / 5 / c

C1-Casa S+P+1E

G

G G

G

G

G

1 3 8

1 4 0

1 4 2

Nr.topografic 14300/1/1/1-9;14301/1/1/2-7/18

52555/2012_AC

ST R.

N IC

OL AE

IV AN

STR GAVRIL MUZICESCU

Strada Jules Michelet

St ra

da G

en er

al G

eo rg

e Po

m ut

Strada Maxim

ilian Fr emont

436398

412829

409 764

402993

418376

414235

430311

428977

430222

410609

415789

405965

430322

434972

12 8A

te ra

sa

123

128

B

A

te ra

sa

Sector conducere

terasa

132 134

centru administrativ

C

33

125 127

STR. MURES

129

32

31

131

30

82

reglare gaz

pa rc

ar e

statie

45 A8

B

B

ST R.

A ZU

GA

8

34

B 5

A

6

parcare

35

B 10 A

pa rc

ar e

post

trafo

36 B

12

A

STR. MAGURA

B

37 A

14

B

51 /4

6

51 /4

7

10 1

99

9

1

7 8

2

134A

132

133 135

CA LE

A M

AR TI

RI LO

R

38

80

97 95

-9 3

91

te ra

sa

89

ST R.

IO N

M ON

OR AN

6

10 11

terasa

5

terasa 4

12

terasa

piscina

135C

136A

STR. MURES

135D

136B

135E

135F

13 5A

terasa 13 5B

terasa

13 5C

135

terasa

78

40 0

300

40 0

200 300

30 0

22 5

300

146 148 150 152

113

STR. GHEORGHE MUSICESCU 154 156 158

115

53

12 6

birouri

12 4

terasa

12 2

12 0

51 /1

7 51

/1 6

11 6

11 8

11 4

51 /1

5

158A terasa 158

51/18 51/20

51/19

162160 164

terasa

166

51/21

terasa

piscina

terasa

terasa

terasa

piscina

terasa terasa

terasa

terasa51 /26

13 1

te ra

sa

13 3

13 5

ST R.

G EN

. G HE

OR GH

E ST

AV RE

SC U

te ra

sa

rez. apa

11 2

11 0B

11 0A

10 4

10 8-

10 6

10 2

10 0

12 8D

98

R.A. PLAFAR

12 8C

12 8B

96

111

94

113

160

S =1258mp

S =707mp

top. 14352/2/1/9

Dp+P+M

P+M

garaj

garaj P

D+P+M

CASA S+P+2E

A443/4/2/1

A443/4/2/2

P+M

428755

415109

416728

422729

400840

404349

404052

403540

405826

410576

419699

415256

ST R.

A NI

SO AR

A OD

EA NU

ST R.

M IH

AI L

SA DO

VE AN

U

ST R.

G EN

. G HE

OR GH

E ST

AV RE

SC U

ST R.

A NI

SO AR

A OD

EA NU

STR. MURES

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

CA LE

A M

AR TI

RI LO

R

P+M

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E+M

P+1E+M

P+M

P+2E+M

P+M

P+M

P+M

P+1E

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M P+1E+M

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+2E

P+2E

P+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+M

P+M

P+2E

P+M

P+M

P+M

P+M P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+1E+M P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1EP+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+2E

P+1E

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E P+M

P+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E+M

P+1E+M

P+1E

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E+M

P

P+2E

P+1E P+1E+M

P+1E

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P

P

P+1E

P+1E

P+2E

P+M

P

P

P

P

P

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+1E+M

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E+M P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

1 442303

S=1942 mp

2 442309

S=1896 mp

3 442318

S=1803 mp

4 442293

S=1714mp

5 442301

S=1668 mp

421015 S=845 mp

STR. EMIL CIORAN

ST R.

IN TR

AR EA

J OS

EF K

LA PK

A

6 S=71 mp

18 .0

0 17

.9 9

18 .0

0 18

.0 0

17 .9

9 18

.0 0

19 .0

0 19

.0 0

19 .0

0 18

.9 9

10 .1

2

9.38 6. 99

43.31

12 .0

0 10

.2 6

10 .5

3 8.

47 8.

13 10

.8 8

19 .0

1 19

.0 0

16 .1

8 1.

83 18

.0 1

7. 58

10 .4

3 14

.0 0

4. 00

12 .5

8 5.

43 18

.0 1

45.87

49.32

50.41

48.06

47.18

46.74

8.65 1 0.

30

7.75

8.3 6

4.00

2.09

4.40

41.22

19 .0

3

PARCELA IDENTIFICATA PRIN CF 421015 NU SE VA REGLEMENTA

PRIN PUZ- ACEASTA NU FACE OBIECTUL PUZ

CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE EXISTENTA P+2E

A.C. NR.579/12.05.2015 ELIBERATA DE PRIMARIA

MUNICIPIULUI TIMISOARA

S

E

=PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR =

V

P l a n U r b a n i s t i c z o n a l

arh. Dan BELEA Scara: 1:1000

Arhi.3D

Desenat Proiectat Pl. nr:

04

Sef proiect

Timisoara, 300769 Str. Ludwig von Ybl nr. 24

Tel./fax +40(0)256 403997 0724228088

Specificatie Nume Semnatura Titlu proiect:

Titlu plansa:

J35/834/2002

Beneficiar: Proiect nr: 280/2016

04 2018

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR arh. Delia Vizitiu

CITU IOAN COSMIN Timisoara, B-dul Victor Babes, nr. 27

arh. Dan BELEA

Faza: P.U.Z.

P.U.Z.-DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+2E, TIMISOARA, Str. Intrarea Josef Klapka CF. 421015 top. 421015, CF 442301 top. 442301, CF 442293 top. 442293, CF 442318 top. 442318, CF 442303 top. 442303, CF 442309 top. 442309

DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE IN

REGIM DE INALTIME P+2E

IN INTRAVILAN TIMISOARA

AutoCAD SHX Text
C
AutoCAD SHX Text
C
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
ap.2
AutoCAD SHX Text
ap.1
AutoCAD SHX Text
51/14
AutoCAD SHX Text
51/12
AutoCAD SHX Text
51/28
AutoCAD SHX Text
51/25
AutoCAD SHX Text
51/33
AutoCAD SHX Text
51/27
AutoCAD SHX Text
51/10
AutoCAD SHX Text
51/34
AutoCAD SHX Text
51/68
AutoCAD SHX Text
51/32
AutoCAD SHX Text
51/11
AutoCAD SHX Text
51/13
AutoCAD SHX Text
51/41
AutoCAD SHX Text
51/37
AutoCAD SHX Text
51/40
AutoCAD SHX Text
51/9
AutoCAD SHX Text
51/42
AutoCAD SHX Text
51/3
AutoCAD SHX Text
51/1
AutoCAD SHX Text
51/45
AutoCAD SHX Text
51/31
AutoCAD SHX Text
51/43
AutoCAD SHX Text
HIDRANT
AutoCAD SHX Text
CP
AutoCAD SHX Text
CP
AutoCAD SHX Text
LP
AutoCAD SHX Text
CP
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
434392
 • Sheets and Views
  • 04Juridic

Atasament: 05Mobilare_urbana.pdf

L E

G

E

N

D

A

ZONIFICARE

FUNCTIONALA

DELIMITARI

Limite topo inscrise in cf.

existente

BENEFICIAR:

CITU IOAN COSMIN

str Victor Babes, nr. 27

Timisoara, jud. Timis

Amplasament:

str. Intrarea Josef Klapka

C.F. 421015, nr. top. 421015;

C.F. 442301, nr. top. 442301;

C.F. 442293, nr. top. 442293;

C.F. 442318, nr. top. 442318;

C.F. 442309, nr. top. 442309;

C.F. 442303, nr. top. 442303;

Timisoara

Zona locuinte cu functiuni

complementare

Zona propusa pentru

extindere locuinte

Zona spatii verzi

amenajate

Plantatii de protectie

Zona locuinte colective

Limita zona studiata

Limita proprietate /limita PUZ

Contur cladiri existente

9A - 11 Numere str. existente

Limite topo. parcele ce fac

obiectul PUZ

Zona verde in cadrul

parcelelor

Limita de implantare

CIRCULATII

Carosabil propus prin

PUZ pe parcele

Parcaje propuse pe

parcele

Drum existent

Trotuar pe parcela

Accese propuse

Zona mixta locuinte cu

functiuni complementare

Zona activitati economice

Carosabil propus

prin P.U.Z.

Locuinte colective existente

sau in curs de construire

in imediata vecinatate a

amplasamentului

Nr . t

op . 1

43 53

/3 5

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P+2E

P+2E

P+2E

P+2E

9 apartamente

9 apartamente

9 apartamente

9 apartamente

9 apartamente

P1

P2

P3

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

14352/2/1/20/2

nr.top.14352/2/1/21;

C1

S=774mp

casa P+1E

14288/1/1/2-14288/2/3S=749mp

S

= 3 1 0 m

p

132105/07

P+1E

N r . 9 5

Nr . 2

1

90 0m

p

14397

PE CO

nr .1

28 A

nr .4

nr .1

28 C

nr.top 14348 / 4 / 7

TOP. 14278/1

14351/3/9

P+M

50747

5

0

6

2

5

5

0

6

4

1

5 0 7 7 5

50833

5

0

8

7

8

top14352/2/2/1

402346

405754

Scf=1615mp

Nr .to

p. 50

11 5/

2

Smas=1620mp

Nr .to

p. 50

11 5/

1 50

15 8

14 27

67 /0

8

50 15

7

402887

4

1

1

9

6

2

421733

nr cad nou 50515

Anexa

416441

416442

Top 14396/2-14393/1/1-14370/ 1/ 1, 14363 /2/2-14362/2/2-14362/1/2-14360,

14364-14365-14366-14367-14368-14369/1 /1 /2

To p

14 35

3/ 39

INCINTA II

421734-C1

casa cazane platforma acoperita

uscator tip BBM

uscatorie

uscator HG

cos

m ag

az ie

s o p r o n

st. gaz uscator

SLB

se ct

ie pr

od uc

tie

st. gaz

zona verde

z.v.

zona verde

A

2

A

1

9

8

a

pt . m

at er

ia le

A

1

tr a fo

s

d e s c h is

s

A

s

B

motor ferestrau

A

s

inchis

bi ro

ur i

sopron

B

C1

C2

C3

C4

z .v

.

A

n e x a P

Nr.top.14299/1/2/6/1/2

Nr.top.14299/1/2/6/2

INCINTA I

Top. 14396/2-

14393/1/1-14370/1/1

14364-14365-14366-14367-

416709

4 0 3 2 0 4 - C

1

416710

416169

14298/1/8/2

S=1438mp

C1

nr.cad.14353/47

nr .c

ad .1

43 53

/4 6

C1

C1

Strada Emanuel de Martone

Strada General George Pomut

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

S

u p r a f a t a B

e t o n a t a

Suprafata Betonata

51 /3

6 51

/3 5

51 /3

6

51 /3

8

51/51

51/53

51 /2 51/54

51 /5

5

nr. top. 14356

51/52

nr. top. 14356

51/49

14357/1/47

417350

404679

430227

414436

14357/1/71

406201

427191 430315

400310

420400

426543401492

409399

415353

430319 400674

430223

416616

418029 425791

412176

427448

423907

430221

428160

412996-C1-U2

417334

430229

422363

412199

411978

409446

413483

406112

405073

430228

40 65

17 40

91 91

430313

430316

428550

430320

412996-C1-U1

430314

418047

430317

414443

430318

nr.cad.14354

N

r . t o p . 1 4 3 5 7 / 1 / 5 8 / 4 - 1 4 3 5 7 / 1 / 5 8 / 5 / c

C1-Casa S+P+1E

G

G G

G

G

G

1 3 8

1 4 0

1 4 2

1 4 2 A

Nr . 2

1

Nr.topografic 14300/1/1/1-9;14301/1/1/2-7/18

52555/2012_AC

Nr .to

p1 43

00 /1

/1 /1

-9 ;

14 30

1/ 1/

1/ 2-

7/ 11

; 14

30 0/

1/ 1/

1- 9;

14 30

1/ 1/

1/ 2-

7/ 12

t r o t u a r p a v a j

ST R.

N IC

OL AE

IV AN

STR GAVRIL MUZICESCU

Strada Jules Michelet

St ra

da G

en er

al G

eo rg

e Po

m ut

Strada Maxim

ilian Fr emont

436398

412829

409 764

402993

418376

414235

430311

428977

430222

410609

415789

405965

430322

434972

12 8A

te ra

sa

123

128

B

A

te ra

sa

Sector conducere

terasa

132 134

centru administrativ

C

33

125 127

STR. MURES

129

32

31

131

30

82

reglare gaz

pa rc

ar e

statie

45 A8

B

B

ST R.

A ZU

GA

8

34

B 5

A

6

parcare

35

B 10 A

pa rc

ar e

post

trafo

36 B

12

A

STR. MAGURA

B

37 A

14

13 A B15

51 /4

6

51 /4

7

10 1

99

9

1

7 8

2

134A

132

133 135

CA LE

A M

AR TI

RI LO

R

38

80

97 95

-9 3

91

te ra

sa

89

ST R.

IO N

M ON

OR AN

6

10 11

terasa

5

terasa 4

12

87

te ra

sa

13

terasa

piscina

135C

136A

STR. MURES

135D

136B

135E

135F

13 5A

terasa 13 5B

terasa

13 5C

135

terasa

78

40 0

300

40 0

200 300

30 0

22 5

300

146 148 150 152

113

STR. GHEORGHE MUSICESCU 154 156 158

115

12 6

birouri

12 4

terasa

12 2

12 0

51 /1

7 51

/1 6

11 6

11 8

11 4

51 /1

5

158A terasa 158

51/18 51/20

51/19

162160 164

terasa

166

51/21

terasa

piscina

terasa

terasa

terasa

piscina

terasa terasa

terasa

terasa51 /26

13 1

te ra

sa

13 3

13 5

ST R.

G EN

. G HE

OR GH

E ST

AV RE

SC U

te ra

sa

rez. apa

11 2

11 0B

11 0A

10 4

10 8-

10 6

10 2

10 0

12 8D

98

R.A. PLAFAR

12 8C

12 8B

96

111

94

113

160

S =1258mp

S =707mp

top. 14352/2/1/9

Dp+P+M

P+M

garaj

garaj P

D+P+M

CASA S+P+2E

A443/4/2/1

A443/4/2/2

P+M

428755

415109

416728

422729

400840

404349

404052

403540

405826

410576

419699

415256

ST R.

A NI

SO AR

A OD

EA NU

ST R.

M IH

AI L

SA DO

VE AN

U

ST R.

G EN

. G HE

OR GH

E ST

AV RE

SC U

ST R.

A NI

SO AR

A OD

EA NU

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

CA LE

A M

AR TI

RI LO

R

P+M

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E+M

P+1E+M

P+M

P+2E+M

P+M

P+M

P+M

P+1E

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M P+1E+M

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+2E

P+2E

P+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+M

P+M

P+2E

P+M

P+M

P+M

P+M P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+1E+M P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1EP+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+2E

P+1E

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E P+M

P+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E+M

P+1E+M

P+1E

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E+M

P

P+2E

P+1E P+1E+M

P+1E

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P

P

P+1E

P+1E

P+2E

P+M

P

P

P

P

P

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+1E+M

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E+M P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+ 2E

9 ap

ar ta

m en

te

9 ap

ar ta

m en

te

P+ 2E

9 ap

ar ta

m en

te

P+ 2E

9 ap

ar ta

m en

te

P+ 2E

9 ap

ar ta

m en

te 1

1

1

ST R.

IN TR

AR EA

J OS

EF K

LA PK

A

STR. MURES

STR. EMIL CIORAN

2 3

4

2 4

1 2

3 4

5 6

2 3

6 7

8 9

10 11

12 14

15 16

17 18

13 19

20 21

1 2

3 4

5 6

P+2E

P+ 2E

88.53

88.50

88.44

88.43

88.37

88.41 88.43

88.48

88.5988.50

88.40 88.25

88.24 88.41 88.52 88.48 88.75

88.90

88.83

88.47 88.51

88.6688.63

88.45

88.60

88.7588.76

88.67

88.63

88.5588.47

88.7188.60

88.81

88.57

88.5288.40 88.5788.53

88.43

88.87

88.61

88.3988.2888.36

88.47

88.48 88.60

88.77

89.1589.1789.1988.98

89.60

89.08

88.47

88.62

88.51

89.16 88.61

89.02 89.11

89.15

89.10

88.5788.64

88.47

88.59 88.50

88.40

Nr . t

op . 1

43 53

/3 5

Nr . t

op . 1

43 53

/3 6

C1

88.53

88.50

88.44

88.43

88.37

88.41 88.43

88.5988.50

88.40 88.25

88.24 88.41 88.52 88.48 88.75

88.90

88.83

88.47 88.51

88.6688.63

88.45

88.60

88.7588.76

88.67

88.63

88.5588.47

88.7188.60

88.81

88.57

88.5288.40 88.5788.53

88.43

88.87

88.61

88.3988.2888.36

88.47

88.48 88.60

88.77

89.1589.1789.1988.98

89.60

89.08

88.47

88.62

88.51

89.16 88.61

89.02 89.11

89.15

89.10

88.5788.64

88.47

88.59 88.50

Nr. cad. A443/4/2/9

Nr. cad. A443/4/2/8

Nr. cad. A443/4/2/7

Nr. cad. A443/4/2/6

Nr. cad. A443/4/2/5

Nr. cad. A443/4/2/3

88.37

89.05

89.15

89.0889.09 89.0888.9988.8788.99

89.14 88.97

88.49 88.39

88.4388.42

88.42 88.4488.53

88.5888.62

88.8888.67

88.8888.75

88.64 88.71

88.51

88.56

88.46

88.3288.32

88.46

88.56

88.46 88.40

88.45

88.37

88.45

88.38

88.34

88.34 88.35

88.32

88.24

88.3288.28

88.33

88.75

88.62 88.23

88.29

88.36 88.35

88.25

88.27

88.31

88.26

88.22

88.31

88.08

88.25

88.29

88.30

88.62

88.59

88.55

88.50

88.39

88.14

88.26

88.45 88.50

88.52

88.53 88.53

88.54 88.5388.46

88.43

88.35

1- 442303S=1942 mp

2 - 442309S=1896 mp

3 - 442318S=1803 mp

4 - 442293S=1714mp

5- 442301S=1668 mp

CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE P+2E 3 CORPURI (A, B, C) CU 32 DE APARTAMENTE A.C. NR. 1353/03.10.2017 ELIBERATA DE PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

CLADIRE LOCUINTA INDIVIDUALA S+P+2E

A.C. NR. 394/11.04.2017 ELIBERATA DE PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE S+P+3E+Er

IN CURS DE CONSTRUIRE CU 39 DE APARTAMENTE

AC 337/05.04.2017 ELIBERATA DE PRIMARIA

MUNICIPIULUI TIMISOARA

CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE EXISTENTA P+2E

CU 12 APARTAMENTE A.C. NR.1708/10.12.2013

ELIBERATA DE PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE IN CURS DE CONSTRUIRE P+1E CU 6 APARTAMENTE AC NR. 731/20.06.2017 ELIBERATA DE PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE IN CURS DE CONSTRUIRE P+2E CU 9 APARTAMENTE AC NR. 617/29.05.2017 ELIBERATA DE PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE IN CURS DE CONSTRUIRE P+1E CU 6 APARTAMENTE AC NR. 731/20.06.2017 ELIBERATA DE PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

PU Z

IN L

UC RU

CO NS

TR UI

RE A

NS AM

BL U

DE L

OC UI

NT E

CO LE

CT IV

E IN

R EG

IM D

E IN

AL TI

M E

P+ 3E

– S

+ P+

5E , C

ON ST

RU IR

E HY

PE RM

AR KE

T IN

R EG

IM D

E IN

AL TI

M E

P+ 1E

CU P

AR CA

RI D

ES CH

IS E

LA PA

RT ER

, C ON

ST RU

IR E

PL AT

FO RM

A PA

RC AJ

E” ,

7 8

9 10

11 12

14 15

16 17

18 13

19 20

21 7

8 9

10 11

12 14

15 16

17 18

13 19

20 21

7 8

9 10

11 12

14 15

16 17

18 13

19 20

21

7 8

9 10

11 12

14 15

16 17

18 13

19 20

21

4 5

5 6

5.00

7. 95

3. 50

8. 00

5.00

4. 50

4. 50

16.00

4. 50

8.70

49.32

50.41

48.06

47.18

18 .0

0 17

.9 9

18 .0

0 18

.0 0

17 .9

9 18

.0 0

19 .0

0 19

.0 0

19 .0

0 18

.9 9

10 .1

2 6.

99

43.31

12 .0

0 10

.2 6

10 .5

3 8.

47 8.

13 10

.8 8

19 .0

1 19

.0 0

16 .1

8 1.

83 18

.0 1

7. 58

10 .4

3 14

.0 0

4. 00

12 .5

8 5.

43 18

.0 1

45.87

3. 50

3. 50

3. 50

4. 00

3. 50

.50

6. 99

4. 50

3. 50

18.68

16.00

16.00

16.00

16.00

5.00

5.00

5.00

5.00

3. 00

10 .3

0

7.75

8.3 6

2.09

4.04

9.38

7. 00

8. 00

4. 50

6 S=71 mp

zo na

v er

de -

50 c

m c

u pa

no ur

i d e

pr ot

ec tie

fo no

ab so

rb an

te c

u h=

3. 00

m

zo na

v er

de -

50 c

m c

u pa

no ur

i d e

pr ot

ec tie

fo no

ab so

rb an

te c

u h=

3. 00

m

PARCELA IDENTIFICATA PRIN CF 421015 NU SE VA REGLEMENTA

PRIN PUZ- ACEASTA NU FACE OBIECTUL PUZ

CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE EXISTENTA P+2E

A.C. NR.579/12.05.2015 ELIBERATA DE PRIMARIA

MUNICIPIULUI TIMISOARA

3 5

6

S

E

=MOBILARE URBANA =

V

P l a n U r b a n i s t i c z o n a l

arh. Dan BELEA Scara: 1:1000

Arhi.3D

Desenat Proiectat Pl. nr:

05

Sef proiect

Timisoara, 300769 Str. Ludwig von Ybl nr. 24

Tel./fax +40(0)256 403997 0724228088

Specificatie Nume Semnatura Titlu proiect:

Titlu plansa:

J35/834/2002

Beneficiar: Proiect nr: 280/2016

01 2018

MOBILARE URBANA arh. Delia Vizitiu

CITU IOAN COSMIN Timisoara, B-dul Victor Babes, nr. 27

arh. Dan BELEA

Faza: P.U.Z.

DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE IN

REGIM DE INALTIME P+2E

IN INTRAVILAN TIMISOARA

P.U.Z.-DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+2E, TIMISOARA, Str. Intrarea Josef Klapka CF. 421015 top. 421015, CF 442301 top. 442301, CF 442293 top. 442293, CF 442318 top. 442318, CF 442303 top. 442303, CF 442309 top. 442309

AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
ap.2
AutoCAD SHX Text
ap.1
AutoCAD SHX Text
51/14
AutoCAD SHX Text
51/12
AutoCAD SHX Text
51/28
AutoCAD SHX Text
51/25
AutoCAD SHX Text
51/33
AutoCAD SHX Text
51/27
AutoCAD SHX Text
51/10
AutoCAD SHX Text
51/34
AutoCAD SHX Text
51/68
AutoCAD SHX Text
51/32
AutoCAD SHX Text
51/11
AutoCAD SHX Text
51/13
AutoCAD SHX Text
51/41
AutoCAD SHX Text
51/37
AutoCAD SHX Text
51/40
AutoCAD SHX Text
51/9
AutoCAD SHX Text
51/42
AutoCAD SHX Text
51/3
AutoCAD SHX Text
51/1
AutoCAD SHX Text
51/45
AutoCAD SHX Text
51/31
AutoCAD SHX Text
51/43
AutoCAD SHX Text
HIDRANT
AutoCAD SHX Text
CP
AutoCAD SHX Text
CP
AutoCAD SHX Text
LP
AutoCAD SHX Text
CP
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
434392
AutoCAD SHX Text
C
AutoCAD SHX Text
C
 • Sheets and Views
  • 05Mobilare urbana

Atasament: Memoriu_PUZ_KLAPKA_Timisoara_P+2E_2018.03.29.pdf

1

rhi.  D

Timisoara 1900 str. Ludwig von Ybl nr. 24

tel. 0256-403997 mobil. 0724-228088

Nr.inreg. J35/834/03.06.2002

Timisoara 1900

S. C. A R H I. 3 D S. R. L. A

MEMORIU DE PREZENTARE

Proiect nr. 280/2016

1. INTRODUCERE

1.1 DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Denumirea proiectului : PLAN URBANISTIC ZONAL

"DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM

DE INALTIME P+2E"

Nr. proiect : 280/2016 Beneficiar : CITU IOAN COSMIN Proiectant : S.C. ”Arhi 3d” S.R.L.

Data elaborării : aprilie 2018 Faza de proiectare : P.U.Z.

2

1.2 OBIECTUL P.U.Z.

• Solicitari ale temei program

Zona aflata in studiul de fata se afla in Municipiul Timisoara, jud. Timis si reprezintă terenul identificat prin C.F. 421015, Top. 421015, CF 442301, Top. 442301, CF 442293, top. 442293, CF 442318, Top. 442318, CF 442303, Top. 442303, CF. 442309, Top. 442309 aflat în proprietatea lui CITU Ioan Cosmin. Pe acest teren la cererea beneficiarilor se doreste extinderea zonei de locuinte colective.

Caracteristici ale amplasamentului: - se constituie teren in intravilanul localitatii Timisoara; - fiecare parcela ce constituie prezentul amplasament, sunt duble ca suprafata fata de

parcelele vecine deoarece acestea s-au constituit prin unificarea a cate doua parcele rezultand astfel parcele cu suprafete mari pentru a se crea premisa dezvoltarii unui ansamblu mai generos si mai compact.

- este definit ca zona locuinte cu functiuni complementare peste P+2E.

Prin proiect s-au urmărit în principiu următoarele :

− dimensionarea construcţiilor şi a amenajărilor propuse, corespunzător suprafeţei terenului studiat şi a temei de proiectare;

− rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale;

− echiparea cu utilităţi.

• Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona studiata.

Prin contextul urbanistic zona studiata apartine zonei de locuinte cu functiuni complementare peste P+2E conform zonificarii din P.U.G. TIMISOARA

Zona studiata se afla:

− Pe strada Intrarea Josef Klapka, in cvartalul definit de strazile Mures, Muzicescu, Gheorghe Stavrescu si Josef Klapka;

− La 2200 m de zona centrala a municipiului Timisoara;

− Se afla la 100 de Calea Martirilor, una dintre cele mai importante artere a localitatii.

Certificatul de urbanism eliberat de Primaria Municipiului Timisoara nr. 2950 din 11.07.2016 confirmă intenţiile de dezvoltare a unei zone de locuinte colective pe teren.

1.3 SURSE DOCUMENTARE

• Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior P.U.Z.

o P.U.G. TIMISOARA aprobat prin HCL 157/28.05.2002 prelungit prin HCL 107/11.03.2014;

o P.U.D. aprobat prin HCL 502/2006.

• Lista studiiilor de fundamentare intocmite concomitent cu P.U.Z.

Baza topografică utilizată pentru elaborarea prezentului PUZ este constituită din carourile scara 1:5 000, completată cu :

-ridicarea topografica; -date culese pe teren sau din documentaţii privind reţelele de infrastructură.

• Date statistice

Datele statistice sunt preluate din:

o P.U.G. TIMISOARA aprobat prin HCL 157/28.05.2002 prelungit prin HCL 107/11.03.2014;

o P.U.D. aprobat prin HCL 502/2006.

3

• Proiecte de investitii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistica a zonei

Investitiile pentru aceasta zona presupun extinderea si dezvoltarea zonei de locuinte colective - zona fiind reglementata prin P.U.G. Timisoara ca zona de locuinte cu functiuni complementare peste P+2E.

2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1 EVOLUTIA ZONEI

Zona studiata este situata in partea de sud a Municipiului Timisoara, in apropiere de Calea Martirilor. Terenul se incadreaza in cvartalul definit de patru strazi: str. Josef Klapka, str. Mures, str. Muzicescu si str. Gen. Gheorghe Stavrescu.

• Date privind evolutia zonei

Explozia investitiilor din ultimii ani precum si intrarea in Comunitatea Europeana, a contribuit la sporirea solicitariilor de suprafete de teren dedicate dezvoltarii de zone rezidentiale.

Terenul studiat, precum si zonele de vecinatate se constituie in teren pe care sunt edificate constructii. Adiacent terenului studiat mai exista cladiri de locuinte colective cu regim de inaltime P+2E - P+2E+M.

Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evolutia localitatii Ca urmare a dezvoltarii localitatii, s-a creat premisa comasarii terenurilor pentru o zona de locuinte.

Prin construirea unor cladiri de locuinte colective cu regim de inaltime P+2E se confirma functiunea majora a intregii zone si anume cea locuire.

• Potential de dezvoltare

Ca urmare a pozitiei zonei in contextul urbanistic al municipiului Timisoara se poate aprecia ca zona se va dezvolta si extinde si va deveni o zona dominata de locuinte individuale si colective.

2.2 INCADRAREA IN LOCALITATE

• Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii

Zona studiata se gaseste in intravilanul localitatii Timisoara, in partea de sud intr-o pozitie a carei potential permite dezvoltarea zonei de locuinte colective cu regim de inaltime P+2E, si este identificata prin:

C.F. 421015, Top. 421015, S=845 mp

C.F. 442301, Top. 442301, S=1668 mp

C.F. 442293, Top. 442293, S=1714 mp

C.F. 442318, Top. 442318, S=1803 mp

C.F. 442309, Top. 442309, S=1896 mp

C.F. 442303, Top. 442303, S=2012 mp

TOTAL S= 9938mp

Terenul studiat este delimitat astfel:

4

o La nord –proprietate privata – identificata prin nr. Cad. 14354 – teren pe care s-a emis in timpul elaborarii prezentei documentatii AC pentru construire de locuinte colective peste P+2E

o La sud – proprietate privata – parcela locuinte, identificata prin CF 436398, nr. cad. A443/4/2/9;

o La vest – proprietate publica – str. Intrarea Josef Klapka, identificata prin CF 406341nr. cad. A443/4/2/21

o La est – -proprietate privata –parcele de locuinte.

• Relationarea zonei cu localitatea sub aspectul pozitiei, accesibilitatii, cooperarii in domeniul edilitar, servirea cu institutii de interes general, etc.

Terenul se afla in partea de sud a municipiului Timisoara. Zona este usor accesibila prin orice forma de trafic urban urban deoarece are acces usor la Calea Martirilor, una din cele mai circulate artele a orasului si strada Muzicescu la sud, iar pe latura de vest terenul este adiacent strazii Intrarea Josef Klapka. Aceste legaturi asigura fluidizarea circulatiilor atat in sensul incarcarii zonei cat şi in sensul descarcarii acesteia.

In sensul cooperarii in domeniul edilitar se poate constata ca sunt asigurate toate traseele utilitare principale dar si a celor secundare. Zona este asigurata cu utilitatile necesare functionarii, respectiv energie electrica, retea apa si canalizare, gaz natural. Viitoarele constructi se vor bransa la retelele edilitare existente in zona.

2.3 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

• Elemente ale cadrului natural ce pot intervenii in modul de organizare urbanistica: relieful reteeaua hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri naturale.

Relieful in zona se caracterizeaza prin altitudine relativ scazuta ,de campie joasa cu mici denivelari si o densitate mare a retelei hidrografice ,datorita abundentei de albii parasite, care favorizeaza excesul de umiditate al terenului.

Clima este temperata adica temperatura, vantul si precipitatiile se repeta pe anotimp.

Din punct de vedere al zonarii seismice a teritoriului Romaniei, amplasamentul se afla in zona de hazard seismic cu acceleratia de varf a terenului avand valoarea ag=0,16g si perioada de colt Tc=0,7sec.

Adancimea de inghet-dezghet a zonei este 0,8m.

Adancimea de fundare minima este Dmin=-0,90m iar presiunea conventionala de baza are valoarea pconv=200kPa.

Riscuri naturale:

a) Cutremure de pamant

In zona studiata intensitatea seismicã, echivalatã pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismica a teritoriului României, este VII grade MSK conform anexa 3 din Legea 575-2001. Nu sunt necesare masuri de restrictionare a conditiilor de construire (regim de inaltime, distante intre cladiri) datorita intensitatii seismice.

b) Inundatii

Zona studiata are capacitatea maxima de precipitatii cazuta in 24 de ore (1901-1997) este cuprinsa 100 si 150 mm conform anexa 4 din Legea 575-2001.

Zona studiata este o zona afectata de inundatii datorata scurgerii de torenti conform anexa 5 din Legea 575-2001.

Sunt prevazute diguri de protectie pe culoarul raului Bega in zona localitatii Timisoara.

5

Nu sunt necesare masuri suplimentare specifice de protectie (extinderea/redimensionarea retelei hidroedilitare, indiguiri, regularizari cursuri de apa).

Se vor efectua masuri de intretinere a retelei hidroedilitare existente.

c) Alunecari de teren

Zona studiata prezinta un potential de producere a alunecarilor "scazut" si o probabilitate de alunecare "practic zero" si "foarte redusa" conform anexa 6 din Legea 575-2001.

Zona studiata nu este o zona afectata de alunecari de teren conform anexa 7 din Legea 575-2001.

Studiu geotehnic

Stratificatie: o Sol vegetal argilos negru avand o grosime intre 0.40-0.50m; o Argila cafenie cenusie, plastic consistenta cu extindere pana la 1.00m adancime; o Argila prafoasa cafenie galbuie, plastic vartoasa cu consistenta pana la 1.60mm; o Argila prafoasa cafenie galbuie cu orizonturi ruginii ,plastic vartoasa, mai compacta

cu concretii fine si mijlocii de calcar, cu extindere la peste 5.00m adancime.

Apa freatica are regimul influentat de volumul precipitatiilor din zona. Astfel la data cercetarii nivelului hidrostatic al apei freatice s-a stabilizat in foraj la adancimea de 1m peste care se apreciaza cresteri frecvente de pana la 0.50m in intervale mai indelungate cu precipitatii. Tinand cont de aceste date si de structura locuintelor propuse in aceasta zona se recomanda:

o Terenul apt de fundare il constituie stratul argilos in stare naturala cafeniu plastic vartos ce apare sub solul vegetal.

o Adancimea minima de fundare va trebui sa indeplineasca urmatoarele conditii: o D1MIN›0.8M fata de nivelul actual al terenului o D2MIN › 1.00M fata de nivelul terenului sistematizat o Calculul terenului de fundare pentru constructiile in cauza ,fundate direct ,se poate

adopta o presiune conventionala de calcul de baza D=2.0m, B=1.0m in grupa fundamentala de incarcari Pconv=220 KPA la care se vor aplica corectiile corespunzatoare adancimilor si latimilor efectiv proiectate conf STAS 3300/2-1985.

2.4 CIRCULATIA

• Aspecte critice privind desfasurarea, in cadrul zonei, a circulatiei rutiere, feroviare, navale, aeriene

Circulatia rutiera in zona este definita de strada Muzicescu la sud si de strada Intrarea Josef Klapka la vest. Amplasamentul se afla in imediata apropiere de Calea Martirilor, una din cele mai importante artere de acces in oras, facand legatura cu Giroc. Aceste legaturi asigura fluidizarea circulatiilor atat in sensul incarcarii zonei cat şi in sensul descarcarii acesteia. Nu exista trasee aeriene in zona .

• Capacitati de transport, greutati in fluenta circulatiei, incomodari intre tipurile de circulatii, precum si dintre acestea si alte functiuni ale zonei, necesitati de modernizare a traseelor existente si de realizare a unor artere noi, capacitati si trasee ale transportului in comul, intersectii cu probleme, prioritati

Terenul ce face obiectul acestui studiu are acces la strada Muzicescu, Josef Klapka si la Calea Martirilor una dintre cele mai importante artere de circulatie a municipiului. Solutia de rezolvare a accesului fiind prezentata in detaliu in capitolul 3.4. Modernizarea circulatiei.

6

2.5 OCUPAREA TERENURILOR

• Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata

Functiunile din zona sunt majoritar rezidentiale cu regimuri de inaltime variate cuprinse intre P+1E si P+2E+M.

In zona studiata si in vecinatate sunt edificate constructii, atat de locuinte individuale cat si de locuinte colective.

• Relationari intre functiuni

Intre functiunile existente in jurul sit-ului, respectiv cele de locuinte cu functiuni complementare prevazute prin PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA si functiunea propusa exista o cooperare functionala, deoarece prezinta acelasi tip de functiune.

• Gradul de ocupare al zonei cu fond construit

In zona studiata exista in prezent fond construit.

• Aspecte calitative ale fondului construit

Fondul construit la sud, est si vest de teren este definit de cladiri locuinte individuale si de locuinte colective, a caror stare este buna spre foarte buna, fiind construite relativ recent.

• Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine

Serviciile din zona sunt foarte bine dezvoltate. La intersectia dintre strada Mures si Calea Martirilor existand un hypermaket. Iar majoritatea parterurilor cladirilor au diverse firme ce asigura servicii.

• Asigurarea cu spatii verzi

În stadiul actual pe teren nu exista spatii verzi amenajate. Spatiul verde in zona studiata fiind compus din zonele verzi individuale ale cladirilor iar cel public este definit partial de Parcul Triade, aflat la intersectia strazii Mures cu Calea Martirilor, in imediata apropiere a terenului studiat si de zonele verzi de aliniament existente pe strada Muzicescu si pe Calea Martirilor.

• Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine

 Nu exista.

• Principalele disfunctionalitati

 Lipsa initiativelor de extindere a zonei de locuinte pe terenul studiat.

2.6 ECHIPARE EDILITARA

• Stadiul echiparii edilitare a zonei, in corelare cu infrastructura localitatii (debite si retele de distributie apa potabila, retele de canalizare, retele de transport energie electrica, retele de telecomunicatie, surse si retele de alimentare cu caldura, posibilitati de alimentare cu gaze naturale – dupa caz)

Zona studiata este echipata edilitar corespunzator, fiind asigurata cu energie electrica, apa potabila, canalizare, telefonizare si gaze naturale. Retelele de utilitati necesare functionarii se afla in imediata vecinatate pe strada Intrarea Josef Klapka iar cheltuielile de extindere a retelelor de utilitati vor fi asigurate de catre beneficiar.

Alimentarea cu apa. Situatia existenta

Municipiul Timisoara dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa. Reteaua de alimentare cu apa se afla in imediata apropiere de amplasament

7

Canalizarea Situatia existenta

In zona exista retele de colectarea apelor uzate menajere. Deversarea apelor menajare se face in reteaua de de canalizare ape uzate a municipiului Timisoara administrata de catre AQUATIM Timisoara, aflata in apropierea amplasamentului.

Canalizarea apelor meteorice

Situatia existenta

Apele meteorice de pe constructii se colecteaza prin intermediul retelei de canalizare pentru ape pluviale a localitatii Timisoara, separata de reteaua de canalizare apa menajera si se deversa in bazinul de retentie.

Alimentarea cu energie electrica

Situatia existenta

Asigurarea alimentarii cu energie electrica a investitiei se face din reteaua de joasa tensiune aflata adiacent amplasamentului.

Telefonie

Situatia existenta

In zona exista retele de telefonie.

Alimentarea cu gaz

In zona exista retea de alimentare cu gaz.

2.7 PROBLEME DE MEDIU

Conform Ordinului comun al MAPPM (nr. 214/RT/1999) — MLPAT (nr. 16/NN/1999) si ghidului sau de aplicare, problemele de mediu se trateaza in cadrul unor analize de evaluare a impactului asupra mediului, incluse planurilor de amenajare a teritoriului si planurilor de urbanism.

Aceste analize de evaluare a problemelor existente de mediu vor fi:

• Relatia cadru natural –cadru construit

Interventiile in zona studiata vor avea in vedere ca toate constructiile şi amenajarile vor fi percepute in mare masura de la nivelul pietonului, sens in care toate rezolvarile specifice vor respecta aceasta reglementare. Ca urmare a acestui fapt se va acorda o atentie deosebita prezentei spatiilor plantate de protectie. Se va asigura si un balans optim intre suprafata ocupata constructii si suprafata rezervata spatiului verde pe parcele. Se va acorda atentie sportita nu doar la aspectul cantitativ al spatiilor verzi.

• Evidentierea riscurilor naturale si antropice

In urma studiului zonei s-a constatat ca nu este cazul nici de riscuri naturale, nefiind terenuri cu probleme de alunecare sau inundabile si nici de riscuri antropice.

• Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona.

Interventiile propuse in cadrul zonei studiate nu vor prezenta riscuri pentru zona – nici cele edilitare si nici caile de comunicatie propuse.

• Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie

Nu e cazul.

• Evidentierea potentialului balnear si turistic

Nu e cazul.

8

2.8 OPTIUNI ALE POPULATIEI

Cerintele autoritatilor locale, precum si punctele de vedere ale factorilor interesati cu privire la organizarea viitoare a zonei luate in studiu au fost urmatoarele: - extinderea functiei de locuire adaptata la configuratia terenului si specificul zonei; - asigurarea necesarului de spatii verzi; - asigurarea unui acceselor auto si pietonal pe parcela; - asigurarea necesarului de locuri de parcare; - asigurarea utilitatiilor necesare dezvoltarii zonei intr-o varianta de echipare centralizata.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Pentru elaborarea acestui P.U.Z. s-au folosit surse documentare evidentiate in capitolul 1.3 . Surse de documentare.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

Zona studiata se afla in intravilanul localitatii Timisoara si sunt prevederi pentru aceasta zona impuse prin PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA, astfel:

o Dezvoltarea racordurilor noilor constructii la retelele edilitare publice.

In concluzie proiectul se respecta prevederile existente in P.U.G. pentru zona si se incadreaza in contextul existent si planurile aprobate anterior de municipalitate.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Se vor mentiona posibilitatile de valorificare ale cadrului natural pentru zona studiata:

• relationarea cu formele de relief; prezenta unor oglinzi de apa si a spatiilor verzi amenajate, construibilitatea si conditiile de fundare ale terenului, adaptarea Ia conditiile de clima.

Interventiile in zona studiata vor avea in vedere ca toate constructiile şi amenajarile vor fi percepute de la nivelul pietonului, sens in care toate rezolvarile specifice vor respecta aceasta reglementare. Ca urmare a acestui fapt se va acorda o atentie deosebita prezentei spatiilor verzi plantate.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Din punct de vedere al lucrarilor rutiere propuse, zona studiata este marginita la vest de strada Josef Klapka, strada relativ noua lucrarile rutiere fiind realizate partial, urmand ca aceasta sa fie finalizata in viitor. Se propune ca pentru fiecare parcela de locuinte colective sa se realizeze cate un acces rutier direct din strada cu latimea de 3,50 m pentru a facilita circulatia rutiera in interiorul parcelelor. Accesele se continua in incinta cu un carosabil cu latimea de 3,50 m ce isi mareste profilul la 5,00 in partea posterioara a parcelelor unde se propune amenajarea locurilor de parcare pe ambele laturi a carosabilului.

Se propune largirea platformei de intoarcere de la capatul strazii Intrarea Josef Klapka, pe terenul studiat, pentru facilita intoarcere masinilor utilitare. In acest sens se va ceda suprafata de teren necesara pentru a largi platforma de intoarcere.

Parcajele din partea posterioara nu sunt amplasate pe limita de proprietate, acestea fiind retrase cu 50 cm. In aceasta zona se vor amplasa parapete de protectie fonoabsorbante. Necesarul locurilor de parcare a fost calculat in conformitate cu Anexa 2 a RLU „Norme locale privind determinarea numarului locurilor de parcare”.

9

Accesele stradale directe proiectate sunt in conformitate cu normele tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitati (ord. M.T. nr. 50/1998) si prevederile din RLU aferent PLAN URBANISTIC GENERAL pentru zona studiata.

Strazile vor fi executate din imbracaminti moderne alcatuite dintr-o fundatie din balast si piatra sparta si o imbracaminte bituminoasa din mixturi asfaltice.

3.5. ZONIFICARE FUNCTIONALA, REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Interventiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfunctionalitatilor semnalizate si au condus la urmatoarele principii de lucru:

- generarea unei zone de locuire colectiva - asigurarea accesului corespunzator pe parcele de la reteaua stradala; - rezervarea suprafetelor de teren pentru spatii verzi amenajate - s-a asigurat un procent de minim 24.44% spatiu verde in cadrul parcelei, suprafete relativ compacte.

Functiunea propusa in zona studiata este de locuinte colective.

Zone functionale propuse in zona studiata sunt:

o pentru locuinte colective: 9876 mp (99,29%);

o pentru drumuri, alei si parcaje: 71 mp (0,71%).

Total: 9938 mp (100%).

REGIMUL DE INALTIME

Regimul de inaltime al constructiilor de locuinte este prevazut la maximum P+2E.

Hmaxima la cornisa propusa = 9.00 m

Hmaxima propusa = 11.00 m

REGIMUL DE ALINIERE A CONSTRUCTIILOR

In cadrul studiului a fost stabilita limita maxima de implantare a constructiilor astfel:

- 5 m fata de limitele de la strada;

- 16 m fata de limita posterioara a parcelei

- 3,5 si 4, 5 m fata de limitele laterale coform plansei Reglementari Urbanistice .

SISTEMATIZAREA PE VERTICALA

Este obligatorie corelarea cotelor terenului sistematizat cu parcelele vecine pastrand posibilitatea evacuarii apelor meteorice prin rigole la canale

INDICI URBANISTICI

Procentul maxim de ocupare a terenului:

P.O.T.max.=35% - zona de locuinte colective

Coeficientul maxim admis de utilizare a terenului:

C.U.T. MAX.=1.05 - zona de locuinte colective.

Tinand cont ca parcele ce fac obiectul prezentului PUZ s-au constituit prin unificarea a doua parcele si sunt cel putin duble ca suprafata fata de parcelele pe care s-au edificat sau sunt in curs de edificare cladiri de locuinte colective cu acelasi regim de inaltime dar cu maxim 12 apartamente in imediata vecintate a amplasamentului se propune ca pe fiecare parcela sa se realizeze cate 2 corpuri de cladire cu cate 9 unitati locative/ corp. Rezultand astfel un nr. maxim de 18 unitati locative/parcela, raport ce se incadreaza in

10

procentul existent de unitati locative/ suprafata teren. Pentru cea mai mica parcela a prezentului PUZ raportul fiind de 1 unitate locativa la 93 mp de teren, iar pentru cea mai mare parcela 1 unitate locativa la 112 mp de teren, raportul in zona fiind in medie 1 unitate locativa la 70-75 mp de teren – pentru parcelele unde sunt edificate sau in curs de edificare cladiri de locuinte colective.

BILANT TERITORIAL

ZONE FUNCTIONALE

SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA

S (mp) % din T S (mp) % din T

Zona locuinte colective 845 8.50 9876 99.29

Constructii locuinte colective 286 2.88 3479 35.00

Circulaţii pe parcela

Carosabil 337 3.39 1915

4 0

3 0 19.27

4 0

.5 5

Parcaje 188 1.89 2115 21.28

Spaţii verzi

34 0.34 2429 24.44

Carosabil, parcaje, alei 0.00 0.00 71 0.71

Suprafaţa teren totală

9938 100.00 9938 100.00

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE PREVEDERI SPECIFICE.

Alimentarea cu apa Situatia propusa:

Asigurarea cu apă potabilă a zonei studiate se va face din rețeaua de apă potabilă, adiacenta amplasamentului, ce asigură alimentarea cu apă a localității Timisoara, rețea publică de apă potabila administrată de către AQUATIM Timișoara. Dimensionarea instalaţiilor se va face avându-se în vedere consumatorii propusi în zona studiată.

Canalizarea apelor uzate menajere Situatia propusa:

Deversarea apelor uzate menajere din zona studiata se va face in rețeaua de canalizare ape uzate a localității Timisoara, rețea publică de canalizare ape uzate administrată de către AQUATIM Timișoara adiacenta terenului. Dimensionarea instalaţiilor se va face avându-se in vedere consumatorii propusi in zona studiata.

Canalizarea apelor meteorice Situatia propusa:

Apele pluviale de pe cladiri vor fi colectate prin jgheaburi si burlane apoi vor fi deversate in reteaua centralizata de canalizare a apelor pluviale.

Alimentare cu energie electrica Situatia propusa

Realizarea alimentarii cu energie electrica se va face pe baza proiectului elaborat de S.C. ELECTRICA BANAT S.A. de o firma atestata ANRE pentru acest gen de lucrari.

11

Telecomunicatii Situatia propusa:

Se va realiza prin branşament la retelele locale. Lucrarile se vor realiza pe baza proiectelor de specialitate elaborate.In proiectare si executie se respecta prevederile tuturor normativelor si normelor in vigoare.

Alimentare cu caldura Situatia propusa:

Sistemele de incalzire propuse se vor realiza prin centrale proprii avand ca si combustibil gazul metan.

Alimentare cu gaze naturale Situatia propusa:

Realizarea alimentarii cu gaze naturale se va realiza de la reteaua de gaz metan existenta in zona.

Gospodarie comunala Situatia propusa:

Evacuarea deseurilor se va realiza periodic, în baza unui contract de salubritate dintre beneficiar şi o firmă abilitată de a efectua astfel de servicii.

3.7. PROTECTIA MEDIULUI

Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului conform anexa 1 din Hot. NR. 1076/2004

1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special la:

a) Gradul în care planul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor

În cadrul acestui program, pentru zona studiată în cadrul P.U.Z.-ului, propunerile de urbanism au prevăzut :

- Asigurarea unor accese corespunzator pe parcele; - Echiparea tehnico - edilitara corespunzatoare.

Planul Urbanistic Zonal stabileşte strategia şi reglementările necesare rezolvării problemelor de ordin funcţional, tehnic şi estetic din cadrul zonei studiate.

Studiul are în vedere următoarele categorii de probleme : - Amenajarea urbanistică a teritoriului considerat; - Stabilirea limitelor de implantare a viitoarelor constructii si folosirea optimă a

terenului; - Asigurarea relatiilor functionale si estetice cu vecinatatile; - Asigurarea echipării tehnico - edilitare a zonei: alimentarea cu apă, canalizarea,

sistemul de încălzire, alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu gaz; - Reabilitarea, conservarea şi protecţia mediului.

Planul Urbanistic Zonal, pe terenul in suprafata totala de 9938 mp, organizarea la standarde ridicate a unei zone de locuinte colective prin amenajarea corespunzatoare a intregii parcele. Astfel, aceasta etapa se constitue intr-o premisa a unei dezvoltarii ulterioare a acestei zone prin extinderea zonelor de locuinte. Acesta premisa s-a creat in special datorita existentei unor suprafete de teren relativ mari utilizate pana in prezent ca si terenuri agricole in intravilanul localitatii Timisoara.

12

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele;

Planul urbanistic zonal va fi inclus in urmatoarele planuri existente:

- P.U.G. TIMISOARA; - Planuri topografice intocmite in vederea realizarii P.U.Z.-ului si a stabilirii limitei de

proprietate. - Planurile cu utilitati sau potentiale zone de restrictie emise de regiile proprietare.

c) relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile

Toate proiectele promovate pe amplasament se aliniaza proiectelor de dezvoltare durabila a zonei. Activitatea promovata de catre titularul planului se incadreaza specificului zonei.

Orice posibila sursa de poluare se va analiza cu cea mai mare atentie, astfel incat simultan cu aparitia acesteia este analizata si proiectata solutia constructiva sau masura organizatorica necesara eliminarii acesteia.

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program:

Conform temei de proiectare stabilite de comun acord, intre proiectant si proprietarii terenurilor, pentru această zonă se prevede realizarea unei zone de locuinte colective cu regim de inaltime P+2E. Constructiile vor fi amplasate in conformitate cu reglementarile stipulate in documentatia de fata. Din studiul intocmit in raport cu amplasarea de functiuni, rezulta ca nu se pun probleme deosebite din punct de vedere al emiterii de noxe respectiv a protectiei mediului. In zona studiata nu se vor amplasa, activitati sau functiuni poluante.

Se recomandă cooperarea investitorilor pentru realizarea lucrărilor de echipare a terenului (alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, alimentarea cu energie electrică, gaze naturale etc.)

Este obligatorie sistematizarea reţelelor pe culoarele stabilite pentru utilităţi. Suprafata totală a zonei cuprinsă în P.U.Z. este de 9938.00 mp. Adiacent terenului exista retele de alimentare cu apa potabila, canalizare, si alimentare cu gaze naturale.

Nu au fost identificate probleme de mediu relevante in zona.

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu (de exemplu, planurile şi programele legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor)

Asa cum s-a amintit anterior, va exista o preocupare permanenta pentru activitatea de gestionare a deseurilor produse in perimetrul zonei studiate. Se evidentiaza existenta la ora actuala a functionarii serviciului de colectare a deseurilor menajere de pe raza localitatii Timisoara si in zona din imediata vecinatate a acesteia.

Se evidentiaza de asemenea faptul ca necesarul de apa se va asigura centralizat pe amplasament, reglementarea consumurilor cat si a conditiilor de evacuare a apelor reziduale facandu-se prin avizele solicitate de catre beneficiar la institutiile abilitate.

Planurile si programele pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu ce se vor elabora in continuare, legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor din zone adiacente, vor tine seama de prevederile prezentului program urbanistic zonal.

13

In vederea protectiei mediului se vor prevedea urmatoarele:

- Racordul la utilitatile existente in zona;

- depozitarea deseurilor menajere in pubele si containere etanse realizate din materiale necorodabile, amplasate in spatii special amenajate;

- alizarea de zone verzi plantate, eventual tratate peisager;

- nu se vor deversa nici un fel de ape reziduale menajere si nu se vor depozita deseuri menajere, in afara retelelor si spatiilor special destinate;

- Protectia calitatii apelor : Surse de poluanti pentru apa freatica:

Apele menajere vor fi preluate de calizarea propusa pentru aceasta zona. Apele pluviale colectate vor fi evacuate in reteaua de canalizare

- Protectia aerului: Cladirile sunt incalzite cu agent termic produs de centrale termice propii pe gaz, ale caror capacitate de evacuare a gazelor nearse in atmosfera este redusa, sub nivelul de 0,02 Prize de aer pentru centrale pe gaz se dimensioneaza de furnizor in functie de tipul centralei termice: a) priza directa de aer b) priza directa centrata pe cosul de evacuare . Centrala termica proprie cu caracteristici corespunzatoare functiunii deservite Diametrul cosului min. = 100 mm Pozitia cosului : la 90o (scos pe acoperis) fata de orizontala

- Gospodarirea deseurilor Deseurile manajere vor fi depozitate in pubele si containere care vor fi ridicate si golite de catre o firma specializata, pe baza unui contract de servicii.

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor;

Nu au fost identificate efecte nocive sau poluanti astfel ca nu putem vorbi de o durata sau de o frecventa a acestora.

b) natura cumulativă a efectelor;

Nefiind identificate efecte asupra mediului nu putem vorbi de o natura cumulativa asupra mediului. Avandu-se in vedere impactul redus asupra mediului a functiunilor propuse, prin gestionarea conforma cu normativele de mediu a tuturor factorilor de mediu posibil a fi afectati, se considera ca nu va exista o acumulare de efecte negative ce pot influenta amplasamentul si implicit zona de sud a localitatii Timisoara.

c) natura transfrontieră a efectelor;

Nu este cazul.

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor);

Avand in vedere ca planul de fata prevede extinderea zonei de locuinte, functiune definita prin planurile de urbaniste elaborate anterior P.U.Z.-ului, nu se pune problema unor conflicte intre functiuni astfel ca nu vom avea niciun fel de riscuri pentru sanatatea umana sau mediu.

14

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate);

Nu s-au identificat efecte asupra mediului iar marimea zonei afectate de planul propus este de 9938.00 mp. Terenul dupa cum scrie si in capitolele anterioare este situat in teritoriul intravilan al Municipiului Timisoara, in partea de sud.

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat;

Suprafeţele terestre aparţinand domeniului public nu au valoare de patrimoniu natural geomorfologic, floristic, faunistic, forestier şi de altă natură, care sa necesite instituirea regimului de rezervaţie ştiinţifică ca sa rămâna în proprietate publică şi sa dobândeasca regimul de protecţie, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000.

Realizarea planului urbanistic zonal se inscrie in dinamica de dezvoltare a zonelor de locuinte din Timisoara.

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural;

Zona este in curs de edificare in partea de sud fiind deja construite o serie de locuinte insa in acest areal nu sunt nici elemente de patrimoniu construit nici de patrimoniu natural.

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului;

Nu vor exista depasiri ale limitelor impuse de normavele in vigoare. Toate sursele de poluare sunt identificate astfel incat se iau toate masurile eliminarii acestora, inca din etapa de proiectare.

(iii) folosirea terenului în mod intensiv;

- Ca prioritati in zona ce trebuie rezolvate sunt echiparile edilitare si accesele la parcela la standarde normale pentru categoria prevazuta. - Necesitatea pastrarii in zona a unui nivel de ocupare a terenului corespunzator.

Folosirea terenului pentru extinderea zonei de locuinte colective si echiparea edilitara se va realiza in parametri normali de utilizare, nu se pune problema utilizarii acestuia in mod intensiv. Conform Indicilor urbanistici terenul va fi folosit in procent de 35% pentru constructii, minim 40% pentru circulatii rutiere si pietonale si minim 20% din suprafata va fi amenajata ca spatiu verde.

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional.

Nu este cazul intrucat suprafeţele terestre aparţinand domeniului privat, luate in studiu, nu au valoare de patrimoniu natural geomorfologic, floristic, faunistic, forestier şi de altă natură, care sa necesite instituirea regimului de rezervaţie ştiinţifică ca sa rămâna în proprietate publică şi sa dobândeasca regimul de protecţie, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000.

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

• Lista obiectivelor de utilitate publică:

-reţea de alimentare cu apă -reţea de gaze naturale -reţea de alimentare cu energie electrică

15

-canalizare menajeră -retea de telecomunicatii -asigurarea circulatiei in incinta

• Tipul de proprietate a terenurilor

Terenul este considerat in proprietatea lui CITU Ioan Cosmin conform extraselor de carte funciara C.F. 421015 nr. top. 421015, CF. 442301 nr. top. 442301, CF 442293 nr. top. 442293, CF 442318 nr. top. 442318, CF 442303 nr. top. 442303, CF nr. 442309 nr. top 442309 avand o suprafata totala de 9938.00 mp.

• Circulaţia terenurilor

Regimul juridic al terenului ne relevă faptul că terenul este situat in intravilanul localitatii Timisoara si este in proprietatea lui CITU Ioan Cosmin. conform extraselor de carte funciara.

CONCLUZII

• Inscrierea amenajarii si dezvoltarii urbanistice propuse a zonei in prevederili P.U.G.

Prezentul studiu modifică zonificarea PUG-ului avizat şi aprobat, se încadrează în prevederile R.G.U. aprobat, a studiilor şi proiectelor elaborate anterior, şi va răspunde nevoilor actuale şi viitoare de dezvoltare.

• Categorii principale de interventii ,care sa sustina materializarea programului de dezvoltare

Principalele categorii de interventie vor fi cele legate de modernizarea circulatiei si realizarea infrastructurii tehnico-edilitare corespunzatoare.

• Aprecieri ale elaboratorului P.U.Z. asupra propunerilor avansate, eventuale restrictii

Tinandu-se cont de tendintele de dezvoltare a zonei trebuie asiguarata infrastructura necesara cat si posibilitatile de cooperare si corelare a terenurilor din zona. Apreciem propunerile sunt in concordanta cu previziunile de dezvoltare ale localitatii Timisoara.

Prin reglementarea situatiilor juridice a terenurilor, ca urmare a dezmembrarilor ce vor surveni in urma operatiunilor de sistematizare a zonei studiate, vor rezulta urmatoarele parcele:

(a) Parcelele 1 ÷ 5 - locuinte colective (maxim 18 unitati locative);

(b) Parcela 6 – drumuri.

Întocmit, arhitect Daniel BELEA

Atasament: RLU_PUZ_Klapka_P+2E.pdf

1/6

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent proiectului

„DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+2E”

CF 442301, Top. 442301, CF 442293, top. 442293, CF 442318, Top. 442318, CF 442303, Top.

442303, CF. 442309, Top. 442309; I. Baza legala

Regulamentul local de urbanism s-a elaborat concomitent cu P.U.Z. pentru zona studiata.

Regulamentul local de urbanism explica si detaliaza continutul P.U.Z., sub forma de prescriptii si recomandari, in vederea urmaririi si aplicarii lor.

La baza elaborării Regulamentului aferent planului urbanistic zonal stau:

H.G.R. nr. 525/1996 şi ghidul de aplicare R.G.U. aprobat prin ordinul MLPAT nr. 176/N/16.08.2000; Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism (republicata); Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor (republicata); Legea fondului funciar nr. 18/1991 (republicata); Legea nr.33/1994 privind expropierea pentru utilitate publica; Legea nr. 107/1996 legea apelor (republicata); Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului; Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor; Hotararea C.J. Timis nr. 115/2008 privind aprobarea reglementarilor si indicilor urbanistici din Judetul Timis; precum şi celelalte acte legislative specifice sau complementare domeniului. Reglementările cuprinse in PUG si prescriptiile regulamentului de urbanism aferente PUG pentru zona ce face obiectul PUZ.

1. Regulamentul local de urbanism aferent PLAN URBANISTIC ZONAL cuprinde prescriptii si reglementari ce se refera Ia activitatea de construire si amenajare a terenului cuprins in perimetrul intravilan propus al PUZ.

2. Activitatea de construire in cadrul PUZ propus se va desfasura: - pe terenuri libere neconstruite.

3. Autorizarea constructiilor se va face de catre Primaria Municipiului Timisoara, conform legii 50/1991, Ordinului MLPAT nr 91/1991 si a legii 453/2001.

4. Autorizarea constructiilor pe terenuri ce necesita intocmirea de documentatii P.U.Z. nu se va efectua decat in urma intocmirii si aprobarii acestor documentatii si a realizarii prealabile a retelelor tehnico-edilitare

5. In cazul in care Planul Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism aferent nu contin elemente suficiente care sa permita realizarea obiectivului solicitat, certificatul de urbanism si autorizatia de construire se pot elibera pe baza prevederilor P.U.Z.

6. La eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire se va tine seama de urmatoarele recomandari de ordin general: - Incadrarea profilului functional al constructiei supuse autorizarii in cadrul functiunii prevazute pentru zona respectiva; - verificarea dreptului de utilizare asupra terenului ( proprietate, concesionare, etc.); - protejarea amplasamentelor destinate obiectivelor de utititate publica; - incadrarea constructiei supuse autorizarii in zona ce permite construirea; - asigurarea conditiilor de echipare tehnico-edilitara, a acceselor carosabile, etc.

7.Autorizarea realizarii constructiilor se va face cu respectarea destinatiei zonelor cuprinse in limitele intravilanului propus prin P.U.Z., in urmatoarele conditii: - constructiile si amenajarile cu alte destinatii, complementare sau diferite de functiunea dominanta a zonei respective, nu trebuie sa creeze incomodari sau disfunctionalitati, asigurandu-se masurile de protectie si integrarea lor in structura urbana stabilita prin P.U.Z.; - se va interzice realizarea constructiitor sau amenajarilor avand functiuni incompatibile cu zonificarea propusa prin P.U.Z..

8. Amplasarea constructiilor fata de arterele de circulatie se va face conform profilelor transversale stabilite prin P.U.Z..

2/6

9. Amenajarea si intretinerea spatiului public si a mobilierului urban (banci, corpuri de iluminat stradal, imprejmuiri, reclame, etc.) se va realiza numai pe baza de documentatii de specialitate.

II Reguli de baza privind modul de ocupare a terenurilor

1. Reguli de utilizare a terenurilor 1.1.Modul de utilizare a terenurilor

Zona studiata in cadrul PUZ se incadreaza ca zona functionala in categoria terenurilor pentru constructii si amenajari.

1.2.Functiunea dominanta Functiunea dominanta propusa pentru zona este cea rezidentiala — locuinte colective. Locuintele vor fi

de tip colectiv in regim de inaltime P+2E. Se propune cate doua corpuri de cladire/ parcela cu maxim 9 unitati locative/ corp – se admit 2 copuri cuplate pe parcela. Se admit astfel maxim 18 unitati locative/parcela.

1.3.Functiuni complementare admise in afara functiunii de locuire: Spatii verzi, circulatii auto, spatii administrative pentru firme, puncte alimentare, prestari servicii diverse nepoluante (noxe, zgomot, vibratii) complementar zonei de locuit (cabinete medicale, cabinete notariale, birouri de avocatura).

1.4.Utilizare functionala • Utilizarile permise: - construirea de locuinte colective cu maxim 18 unitati locative cu parcajele aferente; - utilizarea spatiilor de Ia parterul cladirilor de locuinte colective pentru comert, servicii sau activitati ce nu contribuie Ia poluarea fonica sau de alta natura a zonei. • lnterdictii temporare: Necesitatea realizarii in zona a unor lucrari de utilitate publica, impune ca parcelarile sa nu se faca fara rezervarea suprafetelor de teren necesare. • Utilizari interzise Este interzisa amplasarea unitatiilor industriale. Construirea de gospodarire comunala si cimitire, depozite deseuri, agro-zootehnice, industriale, servicii poluante de tip spalatorii auto, benzinarii, altele decat cele permise.

2. Reguli de amplasare si conformare a constructiilor

2.1. Orientarea fata de punctele cardinale

Se va asigura pentru fiecare parcela posibilitatea dublei orientari pentru spatiile interioare, evitand orientarea exclusiv nord. Amplasarea constructiilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de minim 1 ½ ore zilnic, Ia solstitiul de iarna, a tuturor incaperilor de locuit.

2.2. Amplasarea fata de drumurile publice Pentru zona studiata, este permisa autorizarea executarii constructiilor cu destinatia stabilita, cu conditia respectarii retragerii fata de aliniamentulul stradal impus prin PUZ.

2.3. Amplasarea fata de aliniament

Aliniamentul este limita dintre domeniul public si cel privat. Constructiile trebuie sa fie amplasate: - cu o retragere de 5,00 m fata de limita de proprietate de la strada pentru zona de locuinte colective; - 16 m fata de limita posterioara a parcelei; - In situatia comasarii a doua sau mai multe parcele, sau a divizarii unei parcele, aliniamentul prevazut in plansa se va mentine, precum si tipologia de locuire. Exceptiile de la regulile mai sus mentionate se aplica in situatia cabinelor de poarta, a posturilor de transformare si a S.R.M.S., care pot fi amplasate pe limita de proprietate dinspre strada.

2.4. Amplasarea in interiorul parcelei si in raport cu limitele dintre parceIe

- Modul de amplasare in raport cu limitele dintre parcele poate fi cuplat sau izolat; - In cazul in care cladirile de locuit sunt cuplate sau izolate, distanta acestora fata de limitele dintre parcele, va fi de minimum 3.50 m pentru cladirile P+1E si vor rerspecta prevederile Codului Civil cu privire la vecinatati si in situatia in care depasesc doua niveluri se va respecta distanta minima de ½ din H cornisa fata de mezuinile laterale, cu exceptia cladirilor cuplate; - In ambele situatii se vor deschide goluri inspre limitele laterale si spre limita de fund a vecinatatii respectand prevederile codului civil; - La amplasarea constructilor pe limita de proprietate se va solicita acordul notarial al proprietarului parcelei fata de care se amplaseaza constructia propusa; - Constructile nou propuse pot fi astfel amplasate cuplat (cu acord notarial al vecinilor) sau izolat;

3/6

- Anexele gospodaresti se vor amplasa Ia cel putin 3,00 m de limita posterioara sau pe Iimita cu conditia sa nu depaseasca inaltimea imprejmuirii.

3.Reguli cu privire Ia asigurarea acceselor obligatorii

3.1. Accese carosabile Executia strazilor si a lucrarilor de sistematizare se va face dupa caz in etape de investitie, pe baza unui program corelat cu programul de constructii si instaIatii respectandu-se prevederiile tehnice de executie din normative si standarde. Orice constructie trebuie sa fle accesibila printr-un drum public sau privat avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile. Pentru parcela identificata prin CF 442301 se va realiza acces si iesire separat din si in strada Josef Klapka. Accesul la parcelele identificate prin CF 442303, CF 442309, CF 442318, CF 442293 si CF 442303 din zona studiata se va face din strada Josef Klapka. Pentru parcelele identificate prin CF 442303, CF 442309, CF 442318, CF 442293 si CF 442303 se va institui drept de servitute de trecere cu piciorul si masina asupra parcelelor cu nr. CF 442303, CF 442309, CF 442318, CF 442293, CF 442303 titlu gratuit în vederea asigurãrii accesului public si privat. Accesul la cladiri va fi dimensionat in asa fel incat sa permita autovehiculelor sa intre si sa iasa fara manevre. Rampele de acces auto nu trebuie sa aduca modificari la nivelul trotuarelor stradale.

3.2. Accese pietonale Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul asigurarii acceselor pietonale potrivit destinatiei si importantei constructiei. Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la cladiri, chiar daca acestea se marcheaza cu vopsea pe suprafeteIe de drum care trebuie sa includa si gabaritele acestora, in cazul in care nu sunt realizate distinct.

4.Reguli cu privire Ia echiparea edilitara

4.1. Racordarea Ia retelele tehnico-edilitare existente Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul existentei posibilitatilor de racord la retelele existente de apa potabila, canalizare si energie electrica sau in cazul: • realizarii de solutii de echipare in sistem individual; • după realizarea rețelelor centralizate de utilități publice, beneficiarul se obligă să racordeze imobilele la reţelele centralizate publice.

4.2. Realizarea de retele tehnico-edilitare Extinderile de retele publice sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de catre regiile publice abilitate sau primarie. Lucrarile de racordare si de bransare la retelele edilitare publice se suporta in intregime de beneficiar sau investitor. Retelele stradale de alimentare cu apa, gaze, energie electrica si telecomunicatii se vor executa subteran.

4.3. Proprietatea publica asupra retelelor edilitare Retelele de apa, canalizare, gaze, energie electrica, telecomunicatii, drumuri publice sunt proprietatea publica a municipiului Timisoara. Firidele de bransare vor fi amplasate in asa fel incat sa nu aduca prejudicii aspectului arhitectural al constructiilor si imprejmuirilor.

5. ReguIi cu privire Ia forma si dimensiunile terenului si constructiilor

5.1. Parcelarea • Se vor asigura prin parcelare conditii necesare pentru obtinerea unor loturi construibile, aceasta parcelare fiind detaliata in plansa de reglementari existenta in PUZ. • Frontul stradal este mai mic decat adancimea parcelei; - Retragerea obligatorie de 5,00 m de la limita proprietatii de la strada si 16 m fata de limita posterioara.

5.2. Inaltimea constructiilor Regimul de Inaltime general impus constructiilor este de: - maxim P + 2E cu 9.00 de Ia nivelul trotuarului pana Ia cornisa(streasina) pentru zona de locuinte colective si 11 m maxim la coama.

Distanta fata de limitele laterale ale parcelei va fi de minim ½ din inaltimea cladirii la cornisa. Inaltimea la coama acoperisului este determinata de marimea constructiei cu rezolvarea mansardei doar pe un singur nivel.

5.3. Aspectul exterior al cladirilor

Autorizatia de construire poate fi refuzată daca o constructie prin situare, arhitectura, dimensiuni si aspect exterior este in masura sa aduca prejudicii caracterului si intereselor vecinatatiIor, peisajelor urbane. Sunt interzise imitatiile stilistice. Materialele pentru finisaj exterior vor fi de buna calitate, cu rezistenta mare in timp si specifice cadrulul arhitectural de tip urban. Este inteizisa utilizarea lor impropie.

4/6

Materialele de constructie destinate a fi acoperite nu pot fi Iasate aparente in exteriorul cIadirii sau pe imprejmuiri. Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosintei propuse si in concordanta stilistica cu caracterul arhitectural al zonei in care se amplasează. Volumul si pozitia acestora nu va stanjeni traficul auto sau pietonal. Culorile dominante pentru fatadele constructiilor vor fi deschise, pastel, armonizate Se recomanda realizarea de constructii cu acoperisuri tip sarpanta si invelitori din materiate ceramice sau tabla imitatie tigla – in culori imitind culoarea ceramicii naturale. Iluminarea spatiilor din mansarde se va face prin lucarne sau ferestre amplasate in planul acoperisului.

5.4. Procentul de ocupare si coeficientul de utilizare al terenului

Procentul maxim de ocupare a terenului si coeficientul de utilizare a terenului se stabilesc in functie de destinatia constructiei care urmeaza sa fie amplasata si de conditiile de amplasare pe teren.

 POT - maxim 35% pentru locuinte colective;

 CUT - maxim 1,05 pentru locuinte colective;

6.Reguli cu privire Ia amplasarea de parcaje, spatli verzi si imprejmuiri

6.1.Parcaje garaje, anexe Fiecare parcela va contine obligatoriu un loc de parcare pentru fiecare apartament la care se va adauga un spor de 15% din numarul total de locuri de parcare. In cazul garajelor subterane, panta de acces va incepe dupa limita proprietatii, Se interzice executarea pe Ioturile destinate extinderii de locuinte a oricarui alt tip de constructii de orice natura cu exceptia dotarior: piscina, chioscuri, pergole, umbrare Constructiile de garaje vor fi realizate din aceleasi materiale si in acelasi spirit ca si cladirile de locuit. Stationarea vehiculelor corespunzatoare utilizarii constructiilor trebuie sa fle asigurata in interiorul fiecarei parcele. Autorizatia de construire poate fi refuzata in situatia imposibiIitatii rezolvarii stationarii autovehicolelor necesare pentru functiunea respectiva. Suprafetele de stationare necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/ 1996 republicata si a normativelor in vigoare. Este interzisa transformarea spatiilor verzi de aliniament in spatii pentru garaje sau parcaje.

6.2..Spatii verzi

Este obligatorie plantarea cel putin a unui arbore de talie inalta pentru fiecare 150 mp de lot. Este obligatonie amenajarea si plantarea cu arbori a spatiului verde aferent circulatiilor carosabile. Amenajarea spatiilor publice, constructiilor si a mobilierului urban se va reliza numai pe baza de documentatii de specialitate aprobate, a certificatelor de urbanism si autorizatiiIor de construire, eliberate conform legli nr. 50/1991 republicata. Arborii existenti vor fi pastrati pe cat posibil. ConstructiiIe trebuie sa fle amplasate in asa fel incat sa respecte pIantatiile existente. Se vor amenaja plantatii de protectie, in special de-a lungul cailor publice, acestea fiind dimensionate in functie de vantul dominant, de vecinatati si de caracterul zonei inconjuratoare, sau Ia schimbarea de functiune intre parcele.

6.3.Imprejmuiri

Spre frontul strazilor si Ia limitele de vecinatate pana Ia frontul casei in interior se vor realiza imprejmuiri transparente din grilaje metalice cu stalpi metalici sau plase din sarma. Inaltimea acestor imprejmuiri va fi de maximum 1,80 m cu soclu plin cu inaltimea cuprinsa intre 0,45 - 0,60 m si vor putea fi dublate de gard viu. Pentru delimitarea parcelelor aferente clădirilor fata de limita de proprietate aferente altor cladiri se pot realiza imprejmuiri opace, din zidarie sau lemn cu inaltime de maxim 2,00 m. lmprejmuirile vor trebui sa participe Ia ameliorarea aspectului exterior atat prin alegerea materialelor de constructie si esentelor vegetale, cat si prin calitatea executiei.

IV. Zonificarea functionala UTR1 – Locuinte colective

CARACTERISTICI Zona de locuit si functiuni complementare studiata in prezentul P.U.Z. va cuprinde: constructii cu regim de inaitime preponderent P ÷ P+2E. Trama stradala are prospecte stradale de minim 8.65 m.

REGLEMENTARI Certificatele de Urbanism si Autorizatiile de Construire pentru obiectivele propuse pe aceste terenuri nu se vor elibera decat dupa avizarea si aprobarea docmentatiei P.U.Z. si realizarea cailor de comunicatii.

5/6

Prezentul regulament de urbanism va constitui parte din tema de proiectare a obiectivelor propuse.

Functiunea dominanta Functiunea dominanta propusa pentru zona este cea rezidentiala.

Functiuni complementare admise In afara functiunii de locuire, zona va putea avea si functiuni complementare: -Spatii verzi, circulatii auto, spatii administrative pentru firme, puncte alimentare, prestari servicii diverse nepoluante (noxe, zgomot, vibratii) complementar zonei de locuit (cabinete medicale, cabinete notariale, birouri de avocatura)

V.Prevederi Ia nivelul unitatilor teritoriale de referinta

Unitatile teritoriale de referinta – U.T.R. sunt delimitate de limite fizice existente: axul strazilor, limitele parcelelor. P.U.Z.-ul are un U.T.R. Unitatilor teritoriale de referinta Ii se aplica atat prescriptiile prevazute Ia cap. 1 ,,Dispozitii generale”, cat si prescriptiile prevazute in ,,Regulamentul de urbanism Ia nivelul unitatilor teritoriale de referinta”.

P.O.T.(procentul de ocupare a terenufui) reprezinta raportul procentual dintre suprafata construita(Sc) si suprafata terenului (St) pe care se amplaseaza constructia supusa autorizarii POT =Sc (mp) / St (mp) x 100

C.U.T.(coeficientul de utilizare a terenulul) reprezinta raportul dintre suprafata desfasurata a tuturor cladirilor existente si propuse pe un teren si suprafata acestui teren CUT = Sd (mp) / St (mp).

Regulament de urbanism Ia nivelul unitatilor teritoriale de referinta

ZONA DE LOCUIT - UTR 1

1.LOCUINTE COLECTIVE

DELIMITARI SI CARACTERISTICI

Delimitari: Se invecineaza: - Ia nord cu parcela identificata prin nr. Cad 14354 cladire locuinte colective P+2E cu 3 corpuri si maxim 32 apartamente ; - Ia vest cu strada Josef Klapka; - Ia est cu parcele private - cu destinatia locuinte; -Ia sud cu parcela privata - cu destinatia locuinta.

Caracteristici: Zona destinata Iocuirii.

REGLEMENTARI

a.Functiuni permise: - construirea de locuinte colective, cu maxim 18 unitati locative/parcela cu parcajele aferente; - utilizarea spatiilor de Ia parterul cladirilor de locuinte colective pentru comert, servicii sau activitati ce nu contribuie Ia poluarea fonica sau de alta natura a zonei.

b.Dotari complementare: -garaje si parcaje, -anexe si instalatii edilitare;

c.Functiuni interzise: - constructii pentru activitati de productie industriala sau agrozootehnica si de depozitare, care prin activitatile lor stanjenesc locuirea prin poluare olfactiva, zgomot, substante toxice, etc. - parcarea autovehiculelor pe trotuare, spatii verzi. - depozite de deseuri - unificarea ulterioară a mai multor parcele în scopul realizării de clădiri de locuit în sistem colectiv cu regim de înălţime mai mare de trei niveluri; - autorizarea clădirilor de locuit cuplate şi înşiruite fără acordul autentificat al vecinilor adiacenţi calcanului; - orice alte utilizari decat cele mentionate.

CARACTERISTICI ALE TERENURILOR

Pentru a fi construibil orice teren din U.T.R. trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici: - frontul stradal este mai mic decat adancimea parcelei; - limitele laterale sunt perpendiculare pe limta principala;

6/6

- sa aiba asigurat un acces auto dintr-un drum public

REGIMUL DE INALTIME

Regimul de Inaltime general impus constructiilor este de: - P ÷ P+1E ÷ P+1E+M/Er ÷ P+2E cu 9.00 m de Ia nivelul trotuarului pana Ia cornisa(streasina) respectiv 11.00 m la coama pentru zona de locuinte colective.

REGIM DE ALINIERE Constructiie de locuit vor fi retrase de Ia aliniamentul strazii cu 5.00 m.

AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI In cazul in care cladirile de locuit sunt izolate, distanta acestora fata de proprietatile invecinate, va fi de minimum 3.50 m pentru cladirile P si P+1E si 1/2H pentru cele peste P+1E. Cladirile se vor amplasa Ia minim 16 m fata de limita posterioara a parcelei. Constructiile de garaje din interiorul parcelelor pot Ii amplasate pe limitele acestora, in conditiile respectarii codului civil. Nu se admit calcane spre vecini decat pentru garaje sau cladiri cuplate, proiectarea trebuind sa fie corelata.

PARCARE AUTOVEHICOLE Nu se vor autoriza decat acele constructii care vor avea asigurate locurile de parcare necesare in interiorul parcelei.

PLANTATII - plantatii de aliniament spre strada din tei; - plantatii de protectie salcam, conifere, forzitia.

INDICATORI DE UTILIZARE A TERENULUI - constructii locuinte: POTmax. = 35%; CUTmax.= 1,05

Astfel zona studiată se constituie într-o zona cu unități teritoriale de referință, după cum urmează: Parcelele 1 ÷ 5 locuinte colective Parcela 6 – drumuri, alei, parcaje.

Pentru unitatea funcțională aferentă zonei studiate se vor aplica prescripţiile privind restricţii şi permisiuni prevăzute în PUZ. Intocmit arh. Daniel Belea

Atasament: 01Situatia_existenta.pdf

L E

G

E

N

D

A

ZONIFICARE

FUNCTIONALA

DELIMITARI

Limite topo inscrise in cf.

existente

BENEFICIAR:

CITU IOAN COSMIN

str Victor Babes, nr. 27

Timisoara, jud. Timis

Amplasament:

str. Intrarea Josef Klapka

C.F. 421015, nr. top. 421015;

C.F. 442301, nr. top. 442301;

C.F. 442293, nr. top. 442293;

C.F. 442318, nr. top. 442318;

C.F. 442309, nr. top. 442309;

C.F. 442303, nr. top. 442303;

Timisoara

Zona locuinte cu functiuni

complementare

Zona propusa pentru

extindere locuinte

Zona spatii verzi

amenajate

Zona mixta locuinte cu

functiuni complementare

Plantatii de protectie

Zona activitati economice

Zona locuinte colective

Limita zona studiata

Limita proprietate /limita PUZ

Contur cladiri existente

9A - 11 Numere str. existente

Proprietate

Limite topo. parcele ce fac

obiectul PUZ

CIRCULATII

Drum existent

Locuinte colective existente

sau in curs de construire

in imediata vecinatate a

amplasamentului

88.53

88.50

88.44

88.43

88.37

88.41 88.43

88.48

88.5988.50

88.40 88.25

88.24 88.41 88.52 88.48 88.75

88.90

88.83

88.47 88.51

88.6688.63

88.45

88.60

88.7588.76

88.67

88.63

88.5588.47

88.7188.60

88.81

88.57

88.5288.40 88.5788.53

88.43

88.87

88.61

88.3988.2888.36

88.47

88.48 88.60

88.77

89.1589.1789.1988.98

89.60

89.08

88.47

88.62

88.51

89.16 88.61

89.02 89.11

89.15

89.10

88.5788.64

88.47

88.5988.50

88.40 Nr

. t op

. 1 43

53 /3

5

Nr . t

op . 1

43 53

/3 6

C1

P+2E

88.53

88.50

88.44

88.43

88.37

88.41 88.43

88.5988.50

88.40 88.25

88.24 88.41 88.52 88.48 88.75

88.90

88.83

88.47 88.51

88.6688.63

88.45

88.60

88.7588.76

88.67

88.63

88.5588.47

88.7188.60

88.81

88.57

88.5288.40 88.5788.53

88.43

88.87

88.61

88.3988.2888.36

88.47

88.48 88.60

88.77

89.1589.1789.1988.98

89.60

89.08

88.47

88.62

88.51

89.16 88.61

89.02 89.11

89.15

89.10

88.5788.64

88.47

88.5988.50

Nr. cad. A443/4/2/9

Nr. cad. A443/4/2/8

Nr. cad. A443/4/2/7

Nr. cad. A443/4/2/6

Nr. cad. A443/4/2/5

Nr. cad. A443/4/2/3

88.37

89.05

89.15

89.0889.09 89.0888.9988.8788.99

89.14 88.97

88.49 88.39

88.4388.42

88.42 88.4488.53

88.5888.62

88.8888.67

88.8888.75

88.64 88.71

88.51

88.56

88.46

88.3288.32

88.46

88.56

88.46 88.40

88.45

88.37

88.45

88.38

88.34

88.34 88.35

88.32

88.24

88.3288.28

88.33

88.75

88.62 88.23

88.29

88.36 88.35

88.25

88.27

88.31

88.26

88.22

88.31

88.08

88.25

88.29

88.30

88.62

88.59

88.55

88.50

88.39

88.14

88.26

88.45 88.50

88.52

88.53 88.53

88.54 88.5388.46

88.43

88.35

12 apartamente

14352/2/1/20/2

nr.top.14352/2/1/21;

C1

S=774mp

casa P+1E

S tr. M

u z ic

e s c u (p

ie tris

)

132105/07

P+1E

N r . 9 5

90 0m

p

14397

PE CO

nr .1

28 A

nr .4

nr .1

28 C

nr.top 14348 / 4 / 7

TOP. 14278/1

14351/3/9

P+M

50747

5

0

6

2

5

5

0

6

4

1

5 0 7 7 5

50833

5

0

8

7

8

top14352/2/2/1

402346

405754

Scf=1615mp

Nr .to

p. 50

11 5/

2

Smas=1620mp

Nr .to

p. 50

11 5/

1 50

15 8

14 27

67 /0

8

50 15

7

402887

4

1

1

9

6

2

421733

nr cad nou 50515

Anexa

416441

416442

Top 14396/2-14393/1/1-14370/ 1/ 1, 14363 /2/2-14362/2/2-14362/1/2-14360,

14364-14365-14366-14367-14368-14369/1 /1 /2

To p

14 35

3/ 39

INCINTA II

421734-C1

casa cazane platforma acoperita

uscator tip BBM

uscatorie

uscator HG

cos

m ag

az ie

s o p r o n

st. gaz uscator

SLB

se ct

ie pr

od uc

tie

st. gaz

zona verde

z.v.

zona verde

A

2

A

1

9

8

a

pt . m

at er

ia le

A

1

tr a fo

s

d e s c h is

s

A

s

B

motor ferestrau

A

s

inchis

bi ro

ur i

sopron

B

C1

C2

C3

C4

z .v

.

A

n e x a P

Nr.top.14299/1/2/6/1/2

Nr.top.14299/1/2/6/2

INCINTA I

14364-14365-14366-14367-

416709

416710

416169

14298/1/8/2

S=1438mp

C1

nr.cad.14353/47

nr .c

ad .1

43 53

/4 6

C1

C1

Strada Emanuel de Martone

Strada General George Pomut

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

S

u p r a f a t a B

e t o n a t a

Suprafata Betonata

51 /3

6 51

/3 5

51 /3

6

51 /3

8

51/51

51/53

51 /2 51/54

51 /5

5

nr. top. 14356

51/52

nr. top. 14356

51/49

14357/1/47

417350

404679

430227

414436

14357/1/71

406201

427191 430315

400310

420400

426543401492

409399

415353

430319 400674

430223

416616

418029 425791

412176

427448

423907

430221

428160

412996-C1-U2

417334

430229

422363

412199

411978

409446

413483

406112

405073

430228

40 65

17 40

91 91

430313

430316

428550

430320

412996-C1-U1

430314

418047

430317

414443

430318

nr.cad.14354

N

r . t o p . 1 4 3 5 7 / 1 / 5 8 / 4 - 1 4 3 5 7 / 1 / 5 8 / 5 / c

C1-Casa S+P+1E

G

G G

G

G

G

1 3 8

1 4 0

1 4 2

1 4 2 A

Nr.topografic 14300/1/1/1-9;14301/1/1/2-7/18

52555/2012_AC

ST R.

N IC

OL AE

IV AN

STR GAVRIL MUZICESCU

Strada Jules Michelet

St ra

da G

en er

al G

eo rg

e Po

m ut

Strada Maxim

ilian Fr emont

442303

442309

442318

442293

436398

412829

409 764

402993

418376

414235

430311

428977

430222

410609

415789

405965

430322

434972

12 8A

te ra

sa

123

128

B

A

te ra

sa

Sector conducere

terasa

132 134

centru administrativ

C

33

125 127

STR. MURES

129

32

31

131

30

82

pa rc

ar e

45 A8

B

B

ST R.

A ZU

GA

8

34

B 5

A

6

parcare

35

B 10 A

pa rc

ar e

post

trafo

36 B

12

A

STR. MAGURA

B

37 A

14

51 /4

6

51 /4

7

10 1

99

9

1

7 8

2

134A

132

133 135

CA LE

A M

AR TI

RI LO

R

38

80

97 95

-9 3

91

te ra

sa

89

ST R.

IO N

M ON

OR AN

6

10 11

terasa

5

terasa 4

12

terasa

piscina

135C

136A

STR. MURES

135D

136B

135E

135F

13 5A

terasa 13 5B

terasa

13 5C

135

terasa

78

40 0

300

40 0

200 300

30 0

22 5

300

148 150 152

113

154 156 158

115

12 6

birouri

12 4

terasa

12 2

12 0

51 /1

7 51

/1 6

11 6

11 8

11 4

51 /1

5

158A terasa 158

51/18 51/20

51/19

162160 164

terasa

166

51/21

terasa

piscina

terasa

terasa

terasa

piscina

terasa terasa

terasa

terasa51 /26

13 1

te ra

sa

13 3

13 5

ST R.

G EN

. G HE

OR GH

E ST

AV RE

SC U

te ra

sa

rez. apa

11 2

11 0B

11 0A

10 4

10 8-

10 6

10 2

10 0

12 8D

98

R.A. PLAFAR

12 8C

12 8B

96

111

94

113

160

S =1258mp

S =707mp

top. 14352/2/1/9

Dp+P+M

P+M

garaj

garaj P

D+P+M

CASA S+P+2E

A443/4/2/1

A443/4/2/2

P+M

428755

415109

416728

422729

400840

404349

404052

403540

405826

410576

419699

415256

ST R.

A NI

SO AR

A OD

EA NU

ST R.

M IH

AI L

SA DO

VE AN

U

ST R.

G EN

. G HE

OR GH

E ST

AV RE

SC U

ST R.

A NI

SO AR

A OD

EA NU

STR. MURES

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

CA LE

A M

AR TI

RI LO

R

P+M

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E+M

P+1E+M

P+M

P+2E+M

P+M

P+M

P+M

P+1E

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M P+1E+M

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+2E

P+2E

P+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+M

P+M

P+2E

P+M

P+M

P+M

P+M P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+1E+M P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1EP+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+2E

P+1E

P+1E+M

P+1E+M P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E P+M

P+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E+M

P+1E+M

P+1E

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E+M

P P+2E

P+1E P+1E+M

P+1E

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P

P

P+1E

P+1E

P+2E

P+M

P

P

P

P

P

P+4E

P+4E

P+4E

P+1E+M

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E+M P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

ST R.

IN TR

AR EA

J OS

EF K

LA PK

A

STR GAVRIL MUZICESCU

St ra

da G

en er

al G

eo rg

e Po

m ut

STR. EMIL CIORAN

442303 S=2012 mp

442309 S=1896 mp

442318 S=1803 mp

442293 S=1714mp

442301 S=1668 mp

421015 S=845 mp

CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE P+2E 3 CORPURI (A, B, C) CU 32 DE APARTAMENTE A.C. NR. 1353/03.10.2017 ELIBERATA DE PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

CLADIRE LOCUINTA INDIVIDUALA S+P+2E

A.C. NR. 394/11.04.2017 ELIBERATA DE PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE S+P+3E+Er

IN CURS DE CONSTRUIRE CU 39 DE APARTAMENTE

AC 337/05.04.2017 ELIBERATA DE PRIMARIA

MUNICIPIULUI TIMISOARA

CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE EXISTENTA P+2E

CU 12 APARTAMENTE A.C. NR.1708/10.12.2013

ELIBERATA DE PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE IN CURS DE CONSTRUIRE P+1E CU 6 APARTAMENTE AC NR. 731/20.06.2017 ELIBERATA DE PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE IN CURS DE CONSTRUIRE P+2E CU 9 APARTAMENTE AC NR. 617/29.05.2017 ELIBERATA DE PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE IN CURS DE CONSTRUIRE P+1E CU 6 APARTAMENTE AC NR. 731/20.06.2017 ELIBERATA DE PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE P+2E 3 CORPURI (A, B, C) CU 32 DE APARTAMENTE A.C. NR. 1353/03.10.2017 ELIBERATA DE PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

P+2E+M

P+2E

P+2E

P+2E

P+3E+Er

P+2E+M

Nr . t

op . 1

43 53

/3 5

Nr . t

op . 1

43 53

/3 6

P1

P2

18 .0

0 17

.9 9

18 .0

0 18

.0 0

17 .9

9 18

.0 0

19 .0

0 19

.0 0

19 .0

0 18

.9 9

10 .1

2

9.38

6. 99

43.31

12 .0

0 10

.2 6

10 .5

3 8.

47 8.

13 10

.8 8

19 .0

1 19

.0 0

16 .1

8 1 .8

3

18 .0

1 7.

58

10 .4

3 14

.0 0

4. 00

12 .5

8 5. 43

18 .0

1

45.87

49.32

50.41

48.06

47.18

46.74

PARCELA IDENTIFICATA PRIN CF 421015 NU SE VA REGLEMENTA

PRIN PUZ- ACEASTA NU FACE OBIECTUL PUZ

CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE EXISTENTA P+2E

A.C. NR.579/12.05.2015 ELIBERATA DE PRIMARIA

MUNICIPIULUI TIMISOARA

S

E

= SITUATIA EXISTENTA =

V

P l a n U r b a n i s t i c z o n a l

arh. Dan BELEA Scara: 1:2000

Arhi.3D

Desenat Proiectat Pl. nr:

01

Sef proiect

Timisoara, 300769 Str. Ludwig von Ybl nr. 24

Tel./fax +40(0)256 403997 0724228088

Specificatie Nume Semnatura Titlu proiect:

Titlu plansa:

J35/834/2002

Beneficiar: Proiect nr: 280/2016

04 2018

SITUATIA EXISTENTA arh. Delia Vizitiu

CITU IOAN COSMIN Timisoara, B-dul Victor Babes, nr. 27

P.U.Z.-DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+2E, TIMISOARA, Str. Intrarea Josef Klapka CF. 421015 top. 421015, CF 442301 top. 442301, CF 442293 top. 442293, CF 442318 top. 442318, CF 442303 top. 442303, CF 442309 top. 442309

arh. Dan BELEA

Faza: P.U.Z.

DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE IN

REGIM DE INALTIME P+2E

IN INTRAVILAN TIMISOARA

AutoCAD SHX Text
C
AutoCAD SHX Text
C
AutoCAD SHX Text
ap.2
AutoCAD SHX Text
ap.1
AutoCAD SHX Text
51/14
AutoCAD SHX Text
51/12
AutoCAD SHX Text
51/28
AutoCAD SHX Text
51/25
AutoCAD SHX Text
51/33
AutoCAD SHX Text
51/27
AutoCAD SHX Text
51/10
AutoCAD SHX Text
51/34
AutoCAD SHX Text
51/68
AutoCAD SHX Text
51/32
AutoCAD SHX Text
51/11
AutoCAD SHX Text
51/13
AutoCAD SHX Text
51/41
AutoCAD SHX Text
51/37
AutoCAD SHX Text
51/40
AutoCAD SHX Text
51/9
AutoCAD SHX Text
51/42
AutoCAD SHX Text
51/3
AutoCAD SHX Text
51/1
AutoCAD SHX Text
51/45
AutoCAD SHX Text
51/31
AutoCAD SHX Text
51/43
AutoCAD SHX Text
HIDRANT
AutoCAD SHX Text
CP
AutoCAD SHX Text
CP
AutoCAD SHX Text
LP
AutoCAD SHX Text
CP
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
434392
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
 • Sheets and Views
  • PUZ_KLAPKA_2018.05.03-01Situatia existenta

Atasament: 02Reglementari_urbanistice.pdf

L E

G

E

N

D

A

ZONIFICARE

FUNCTIONALA

DELIMITARI

Limite topo inscrise in cf.

existente

Zona locuinte cu functiuni

complementare

Zona propusa pentru

extindere locuinte

Zona spatii verzi

amenajate

Plantatii de protectie

Zona locuinte colective

Limita zona studiata

Limita proprietate /limita PUZ

Contur cladiri existente

9A - 11 Numere str. existente

Limite topo. parcele ce fac

obiectul PUZ

Zona construibila

Zona verde in cadrul

parcelei

Limita de implantare

CIRCULATII

Accese propuse

BENEFICIAR:

CITU IOAN COSMIN

str Victor Babes, nr. 27

Timisoara, jud. Timis

Amplasament:

str. Intrarea Josef Klapka

C.F. 421015, nr. top. 421015;

C.F. 442301, nr. top. 442301;

C.F. 442293, nr. top. 442293;

C.F. 442318, nr. top. 442318;

C.F. 442309, nr. top. 442309;

C.F. 442303, nr. top. 442303;

Timisoara

Carosabil propus in

cadrul parcelelor

Drum existent

Carosabil propus

prin P.U.Z.

Zona mixta locuinte cu

functiuni complementare

Zona activitati economice

Locuinte colective existente

sau in curs de construire

in imediata vecinatate a

amplasamentului

Zona panouri

fonoabsorbante

cu h=3.00 m

P

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P+2E

P1

P2

P3

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

14352/2/1/20/2

nr.top.14352/2/1/21;

C1

S=774mp

casa P+1E

132105/07

P+1E

N r . 9 5

90 0m

p

14 40

4/ 1/

1 15

00 m

p

14397

PE CO

nr .1

28 A

nr .4

nr .1

28 C

nr.top 14348 / 4 / 7

TOP. 14278/1

14351/3/9

P+M

50747

5

0

6

2

5

5

0

6

4

1

5 0 7 7 5

50833

5

0

8

7

8

top14352/2/2/1

402346

405754

Scf=1615mp

Nr .to

p. 50

11 5/

2

Smas=1620mp

Nr .to

p. 50

11 5/

1 50

15 8

14 27

67 /0

8

50 15

7

402887

4

1

1

9

6

2

421733

nr cad nou 50515

Anexa

416441

416442

Top 14396/2-14393/1/1-14370/ 1/ 1, 14363 /2/2-14362/2/2-14362/1/2-14360,

14364-14365-14366-14367-14368-14369/1 /1 /2

To p

14 35

3/ 39

INCINTA II

421734-C1

casa cazane platforma acoperita

uscator tip BBM

uscatorie

uscator HG

cos

m ag

az ie

s o p r o n

st. gaz uscator

SLB

se ct

ie pr

od uc

tie

st. gaz

zona verde

z.v.

zona verde

A

2

A

1

9

8

a

pt . m

at er

ia le

A

1

tr a fo

s

d e s c h is

s

A

s

B

motor ferestrau

A

s

inchis

bi ro

ur i

sopron

B

C1

C2

C3

C4

z .v

.

A

n

e

x a

P

Nr.top.14299/1/2/6/1/2

Nr.top.14299/1/2/6/2

INCINTA I

Top. 14396/2-

14393/1/1-14370/1/1

14364-14365-14366-14367-

416709

416710

416169

14298/1/8/2

S=1438mp

C1

nr.cad.14353/47

nr .c

ad .1

43 53

/4 6

C1

C1

Strada Emanuel de Martone

Strada General George Pomut

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

S

u p r a f a t a B

e t o n a t a

Suprafata Betonata

51 /3

6 51

/3 5

51 /3

6

51 /3

8

51/51

51/53 51

/2 51/54

51 /5

5

nr. top. 14356

51/52

nr. top. 14356

51/49

14357/1/47

417350

404679

430227

414436

14357/1/71

406201

427191 430315

400310

420400

426543401492

409399

415353

430319 400674

430223

416616

418029 425791

412176

427448

423907

430221

428160

412996-C1-U2

417334

430229

422363

412199

411978

409446413483

406112

405073

430228

40 65

17 40

91 91

430313

430316

428550

430320

412996-C1-U1

430314

418047

430317

414443

430318

nr.cad.14354

N

r . t o p . 1 4 3 5 7 / 1 / 5 8 / 4 - 1 4 3 5 7 / 1 / 5 8 / 5 / c

C1-Casa S+P+1E

G

G G

G

G

G

1 3 8

1 4 0

1 4 2

14300/1/1/1-9;14301/1/1/2-7/18

ST R.

N IC

OL AE

IV AN

STR GAVRIL MUZICESCU

Strada Jules Michelet

St ra

da G

en er

al G

eo rg

e Po

m ut

Strada Maxim

ilian Fr emont

436398

412829

409 764

402993

418376

414235

430311

428977

430222

410609

415789

405965

430322

434972

12 8A

te ra

sa

123

128

B

A

te ra

sa

Sector conducere

terasa

132 134

centru administrativ

C

33

125 127

STR. MURES

129

32

31

131

30

82

reglare gaz

pa rc

ar e

statie

45 A8

B

B

ST R.

A ZU

GA

8

34

B 5

A

6

parcare

35

B 10 A

pa rc

ar e

post

trafo

36 B

12

A

STR. MAGURA

B

37 A

14

51 /4

6

51 /4

7

10 1

99

9

1

7 8

2

134A

132

133 135

CA LE

A M

AR TI

RI LO

R

38

80

97 95

-9 3

91

te ra

sa

89

ST R.

IO N

M ON

OR AN

6

10 11

terasa

5

terasa 4

12

terasa

piscina

135C

136A

STR. MURES

135D

136B

135E

135F

13 5A

terasa 13 5B

terasa

13 5C

135

terasa

78

40 0

300

40 0

200 300

30 0

22 5

300

144 146 148 150 152

113

STR. GHEORGHE MUSICESCU 154 156 158

115

12 6

birouri

12 4

terasa

12 2

12 0

51 /1

7 51

/1 6

11 6

11 8

11 4

51 /1

5

158A terasa 158

51/18 51/20

51/19

162160 164

terasa

166

51/21

terasa

piscina

terasa

terasa

terasa

piscina

terasa terasa

terasa

terasa51 /26

13 1

te ra

sa

13 3

13 5

ST R.

G EN

. G HE

OR GH

E ST

AV RE

SC U

te ra

sa

rez. apa

11 2

11 0B

11 0A

10 4

10 8-

10 6

10 2

10 0

12 8D

98

R.A. PLAFAR

12 8C

12 8B

96

111

94

113

160

S =1258mp

S =707mp

top. 14352/2/1/9

Dp+P+M

P+M

garaj

garaj P

D+P+M

CASA S+P+2E

A443/4/2/1

A443/4/2/2

P+M

428755

415109

41 67

28

422729

400840

404349

404052

403540

405826

410576

419699

415256

ST R.

A NI

SO AR

A OD

EA NU

ST R.

M IH

AI L

SA DO

VE AN

U

ST R.

G EN

. G HE

OR GH

E ST

AV RE

SC U

ST R.

A NI

SO AR

A OD

EA NU

STR. MURES

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

CA LE

A M

AR TI

RI LO

R

P+M

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E+M

P+1E+M

P+M

P+2E+M

P+M

P+M

P+M

P+1E

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M P+1E+M

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+2E

P+2E

P+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+M

P+M

P+2E

P+M

P+M

P+M

P+M P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+1E+M P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1EP+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+2E

P+1E

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E P+M

P+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E+M

P+1E+M

P+1E

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E+M

P

P+2E

P+1E P+1E+M

P+1E

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P

P

P+1E

P+1E

P+2E

P+M

P

P

P

P

P

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+1E+M

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E+M P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+ 2E

P+2E

P+2E

P+2E

P+2E

P+ 2E

P+ 2E

P+ 2E

P+ 2E

STR. EMIL CIORAN

5-POT 35%CUT 1.00

POT 35% CUT 1.00

POT 35% CUT 1.00

POT 35% CUT 1.00

POT 35% CUT 1.00

ST R.

IN TR

AR EA

J OS

EF K

LA PK

A

zo na

v er

de -

50 c

m c

u pa

no ur

i d e

pr ot

ec tie

fo no

ab so

rb an

te c

u h=

3. 00

m

CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE P+2E 3 CORPURI (A, B, C) CU 32 DE APARTAMENTE A.C. NR. 1353/03.10.2017 ELIBERATA DE PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

CLADIRE LOCUINTA INDIVIDUALA S+P+2E

A.C. NR. 394/11.04.2017 ELIBERATA DE PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE S+P+3E+Er

IN CURS DE CONSTRUIRE CU 39 DE APARTAMENTE

AC 337/05.04.2017 ELIBERATA DE PRIMARIA

MUNICIPIULUI TIMISOARA

CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE EXISTENTA P+2E

CU 12 APARTAMENTE A.C. NR.1708/10.12.2013

ELIBERATA DE PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE IN CURS DE CONSTRUIRE P+1E CU 6 APARTAMENTE AC NR. 731/20.06.2017 ELIBERATA DE PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE IN CURS DE CONSTRUIRE P+2E CU 9 APARTAMENTE AC NR. 617/29.05.2017 ELIBERATA DE PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

88.53

88.50

88.44

88.43

88.37

88.41 88.43

88.48

88.59 88.50

88.40 88.25

88.24 88.41 88.52 88.48 88.75

88.90

88.83

88.47 88.51

88.6688.63

88.45

88.60

88.7588.76

88.67

88.63

88.5588.47

88.7188.60

88.81

88.57

88.5288.40 88.5788.53

88.43

88.87

88.61

88.3988.2888.36

88.47

88.48 88.60

88.77

89.1589.1789.1988.98

89.60

89.08

88.47

88.62

88.51

89.16 88.61

89.02 89.11

89.15

89.10

88.5788.64

88.47

88.59 88.50

88.40

Nr . t

op . 1

43 53

/3 5

Nr . t

op . 1

43 53

/3 6

C1

88.53

88.50

88.44

88.43

88.37

88.41 88.43

88.59 88.50

88.40 88.25

88.24 88.41 88.52 88.48 88.75

88.90

88.83

88.47 88.51

88.6688.63

88.45

88.60

88.7588.76

88.67

88.63

88.5588.47

88.7188.60

88.81

88.57

88.5288.40 88.5788.53

88.43

88.87

88.61

88.3988.2888.36

88.47

88.48 88.60

88.77

89.1589.1789.1988.98

89.60

89.08

88.47

88.62

88.51

89.16 88.61

89.02 89.11

89.15

89.10

88.5788.64

88.47

88.59 88.50

Nr. cad. A443/4/2/9

Nr. cad. A443/4/2/8

Nr. cad. A443/4/2/7

Nr. cad. A443/4/2/6

Nr. cad. A443/4/2/5

Nr. cad. A443/4/2/3

88.37

89.05

89.15

89.0889.09 89.0888.9988.8788.99

89.14 88.97

88.49 88.39

88.4388.42

88.42 88.4488.53

88.5888.62

88.8888.67

88.8888.75

88.64 88.71

88.51

88.56

88.46

88.3288.32

88.46

88.56

88.46 88.40

88.45

88.37

88.45

88.38

88.34

88.34 88.35

88.32

88.24

88.3288.28

88.33

88.75

88.62 88.23

88.29

88.36 88.35

88.25

88.27

88.31

88.26

88.22

88.31

88.08

88.25

88.29

88.30

88.62

88.59

88.55

88.50

88.39

88.14

88.26

88.45 88.50

88.52

88.53 88.53

88.54 88.5388.46

88.43

88.35

CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE IN CURS DE CONSTRUIRE P+1E CU 6 APARTAMENTE AC NR. 731/20.06.2017 ELIBERATA DE PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

P+2E

40.0

28.1

1.3

0.0

CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE P+2E 3 CORPURI (A, B, C) CU 32 DE APARTAMENTE A.C. NR. 1353/03.10.2017 ELIBERATA DE PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

PU Z

IN L

UC RU

CO NS

TR UI

RE A

NS AM

BL U

DE L

OC UI

NT E

CO LE

CT IV

E IN

R EG

IM D

E IN

AL TI

M E

P+ 3E

– S

+ P+

5E , C

ON ST

RU IR

E HY

PE RM

AR KE

T IN

R EG

IM D

E IN

AL TI

M E

P+ 1E

C U

PA RC

AR I D

ES CH

IS E

LA P

AR TE

R, C

ON ST

RU IR

E PL

AT FO

RM A

PA RC

AJ E”

,

1- 442303S=1942 mp

2 - 442309S=1896 mp

3 - 442318S=1803 mp

4 - 442293S=1714mp

6- 442301S=1668 mp

421015

6 S=71 mp

5.56

5.00

8. 00

3. 50

3. 50

8. 00

7. 00

5.00

4. 50

4. 50

4. 50

5.00

8. 01

3. 50

3. 50

18 .0

0 17

.9 9

18 .0

0 18

.0 0

17 .9

9 18

.0 0

19 .0

0 19

.0 0

19 .0

0 18

.9 9

10 .2

7

43.31

12 .0

0 10

.2 6

10 .5

3 8.

47 8.

13 10

.8 8

19 .0

1 19

.0 0

16 .1

8 1.

83 18

.0 1

7. 58

10 .4

3 14

.0 0

4. 00

12 .5

8 5.

43 18

.0 1

45.87

49.32

50.41

48.06

47.18

4. 50

7. 97 4. 50

.75 5.00

5.50

5.00

.75 5.00

5.50

5.00

.50

.75 5.00

5.50 5.00

.50

7.69

8.3 9

16.00

16.00

16.00

5.00

5.00

5.00

4. 50

16.00

16.00 z on

a ve

rd e

- 5 0

cm c

u pa

no ur

i d e

pr ot

ec tie

fo no

ab so

rb an

te c

u h=

3. 00

m

.50

PARCELA IDENTIFICATA PRIN CF 421015 NU SE VA REGLEMENTA

PRIN PUZ- ACEASTA NU FACE OBIECTUL PUZ

CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE EXISTENTA P+2E

A.C. NR.579/12.05.2015 ELIBERATA DE PRIMARIA

MUNICIPIULUI TIMISOARA

S

E

=REGLEMENTARI URBANISTICE =

DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE IN

REGIM DE INALTIME P+2E

IN INTRAVILAN TIMISOARA

V

P l a n U r b a n i s t i c z o n a l

arh. Dan BELEA Scara: 1:1000

Arhi.3D

Desenat Proiectat Pl. nr:

02

Sef proiect

Timisoara, 300769 Str. Ludwig von Ybl nr. 24

Tel./fax +40(0)256 403997 0724228088

Specificatie Nume Semnatura Titlu proiect:

Titlu plansa:

J35/834/2002

Beneficiar: Proiect nr: 280/2016

04 2018

REGLEMENTARI URBANISTICE arh. Delia Vizitiu

CITU IOAN COSMIN Timisoara, B-dul Victor Babes, nr. 27

arh. Dan BELEA

Faza: P.U.Z.

UTR 70 - ZONA PENTRU LOCUINTE CU FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE PESTE P+2E

LOCUINTE COLECTIVE

Indici urbanistici: POTmax = 35% CUTmax = 1.05 Sp. verzi: 24.44 %

Inaltime: P+2E Hmax cornisa/streasina = 9.00 m Hmax = 11.00 m

% din T

S. teren totala.

Circulatii

pe parcela

Carosabil

ZONE FUNCTIONALE

SITUATIA

EXISTENTA

S mp

Spatii verzi in cadrul parcelei

% din T S mp

SITUATIA

PROPUSA

3.39337

1.89188

34 0.34

100.009938

1915

2115

2429

9938 100.00

24.44

21.28

19.27

4 0

3 0

4 0

. 5

5

BILANT TERITORIAL

845 8.50Zona locuinte colective 9876 99.29

Parcaje

286 2.88Constructii locuinte colective 3479 35.00

P.U.Z.-DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+2E, TIMISOARA, Str. Intrarea Josef Klapka CF. 421015 top. 421015, CF 442301 top. 442301, CF 442293 top. 442293, CF 442318 top. 442318, CF 442303 top. 442303, CF 442309 top. 442309

Drumuri, alei, parcaje 0.00 0.00 0.71 0.71

AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
ap.2
AutoCAD SHX Text
ap.1
AutoCAD SHX Text
51/14
AutoCAD SHX Text
51/12
AutoCAD SHX Text
51/28
AutoCAD SHX Text
51/25
AutoCAD SHX Text
51/33
AutoCAD SHX Text
51/27
AutoCAD SHX Text
51/10
AutoCAD SHX Text
51/34
AutoCAD SHX Text
51/68
AutoCAD SHX Text
51/32
AutoCAD SHX Text
51/11
AutoCAD SHX Text
51/13
AutoCAD SHX Text
51/41
AutoCAD SHX Text
51/37
AutoCAD SHX Text
51/40
AutoCAD SHX Text
51/9
AutoCAD SHX Text
51/42
AutoCAD SHX Text
51/3
AutoCAD SHX Text
51/1
AutoCAD SHX Text
51/45
AutoCAD SHX Text
51/31
AutoCAD SHX Text
51/43
AutoCAD SHX Text
HIDRANT
AutoCAD SHX Text
CP
AutoCAD SHX Text
CP
AutoCAD SHX Text
LP
AutoCAD SHX Text
CP
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
434392
AutoCAD SHX Text
C
AutoCAD SHX Text
C
 • Sheets and Views
  • 03.Reglementari urbanistice 1000

Atasament: 03edilitare.pdf

A R

A R

A R

A R

A R

A R

A R

A R

A

R

c m

c m

c m

c m

c m

c m

C M

C

M

C

M

C

M

C M

C M

C M

Hie

Hie

CR

C

P

C P

SNH

C

P

BR

C

P

C P

BR

CA

CR

CR

C

P

C P

BR

CA

CR

CA

BR

CR

CA

C

P

C P

C P

BR

CA

SNH

SNH

SNH

CD

CD

CD

SNH

CD

Hie

CD

C

P

C P

r e t e a d e c a n a l i z a r e D

= 4 0 0 m

m

CA

Nr . t

op . 1

43 53

/3 5

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P+2E

P+2E

P+2E

9 apartamente

9 apartamente

9 apartamente

9 apartamente

P1

P2

P3

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

nr.top 14348 / 4 / 7

5

0

6

2

5

5

0

6

4

1

5 0 7 7 5

50833

5

0

8

7

8

top14352/2/2/1

402346

Scf=1615mp

Nr .to

p. 50

11 5/

2

Smas=1620mp

Nr .to

p. 50

11 5/

1 50

15 8

14 27

67 /0

8

50 15

7

421733

Anexa

416441

416442

Top 14396/2-14393/1/1-14370/ 1/ 1, 14363 /2/2-14362/2/2-14362/1/2-14360,

14364-14365-14366-14367-14368-14369/1 /1 /2

To p

14 35

3/ 39

421734-C1

m ag

az ie

A

2

9

8

a

pt . m

at er

ia le

A

1

tr a fo

s

bi ro

ur i

B

C4

14364-14365-14366-14367-

416169

14298/1/8/2

S=1438mp

C1

nr.cad.14353/47

nr .c

ad .1

43 53

/4 6

C1

C1

Strada Emanuel de Martone

Strada General George Pomut

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

S

u p r a f a t a B

e t o n a t a

Suprafata Betonata

51 /3

6 51

/3 5

51 /3

6

51 /3

8

51/51

51/53

51 /2 51/54

51 /5

5

nr. top. 14356

51/52

51/49

14357/1/47

417350

404679

414436

14357/1/71

406201

400310

420400

415353

430223

416616

418029 425791

412176

427448

423907

430221

428160

412996-C1-U2

417334

430229

422363

412199

411978

409446

413483

406112

405073

430228

40 65

17 40

91 91

430313

430316

428550

430320

412996-C1-U1

430314

418047

414443

nr.cad.14354

N

r . t o p . 1 4 3 5 7 / 1 / 5 8 / 4 - 1 4 3 5 7 / 1 / 5 8 / 5 / c

C1-Casa S+P+1E

G

G G

G

G

G

1 3 8

ST R.

N IC

OL AE

IV AN

Strada Jules Michelet

St ra

da G

en er

al G

eo rg

e Po

m ut

Strada Maxim

ilian Fr emont

436398

412829

409 764

402993

418376

414235

430311

428977

430222

410609

415789

405965

430322

434972

STR. MURES

131

51 /4

6

51 /4

7

9

134A

132

133 135

ST R.

IO N

M ON

OR AN

135C

136A

STR. MURES

135D

136B

135E

135F

13 5A

51 /1

5

terasa terasa51 /26

13 5

ST R.

G EN

. G HE

OR GH

E ST

AV RE

SC U

10 0

98

96 94

top. 14352/2/1/9

Dp+P+M

P+M

garaj

garaj P

D+P+M

CASA S+P+2E

P+M

428755

415109

416728

422729

400840

404349

404052

403540

405826

410576

419699

415256

ST R.

A NI

SO AR

A OD

EA NU

ST R.

G EN

. G HE

OR GH

E ST

AV RE

SC U

ST R.

A NI

SO AR

A OD

EA NU

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

Suprafata Betonata

CA LE

A M

AR TI

RI LO

R

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+M

P+2E+M

P+M

P+M

P+M

P+1E

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M P+1E+M

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+2E

P+2E

P+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+M

P+M

P+2E

P+M

P+M

P+M

P+M P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+1E+M P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1EP+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+2E

P+1E

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E P+M

P+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E+M

P+1E

P+1E+M

P+1E+M

P+1E

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E+M

P

P+2E

P+1E P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E+M P+1E+M

P+1E+M P+1E+M

P+ 2E

9 ap

ar ta

m en

te

9 ap

ar ta

m en

te

P+ 2E

9 ap

ar ta

m en

te P+

2E 9

ap ar

ta m

en te

1

1

ST R.

IN TR

AR EA

J OS

EF K

LA PK

A

STR. MURES

STR. EMIL CIORAN

2 3

4

1 2

3 4

5 6

2 3

6 7

8 9

10 11

12 14

15 16

17 18

13 19

20 21

1 2

3 4

5 6

P+2E

P+ 2E

88.53

88.50

88.44

88.43

88.37

88.41 88.43

88.48

88.5988.50

88.40 88.25

88.24 88.41 88.52 88.48 88.75

88.90

88.83

88.47 88.51

88.6688.63

88.45

88.60

88.7588.76

88.67

88.63

88.5588.47

88.7188.60

88.81

88.57

88.5288.40 88.5788.53

88.43

88.87

88.3988.2888.36

88.51

89.16 88.61

89.02 89.11

89.15

89.10

88.5788.64

88.47

88.5988.50

88.40

Nr . t

op . 1

43 53

/3 5

Nr . t

op . 1

43 53

/3 6

C1

P+2E

88.53

88.50

88.44

88.43

88.37

88.41 88.43

88.5988.50

88.40 88.25

88.24 88.41 88.52 88.48 88.75

88.90

88.83

88.47 88.51

88.6688.63

88.45

88.60

88.7588.76

88.67

88.63

88.5588.47

88.7188.60

88.81

88.57

88.5288.40 88.5788.53

88.43

88.87

88.3988.2888.36

88.51

89.16 88.61

89.02 89.11

89.15

89.10

88.5788.64

88.47

88.5988.50

Nr. cad. A443/4/2/9

Nr. cad. A443/4/2/8

Nr. cad. A443/4/2/7

Nr. cad. A443/4/2/6

Nr. cad. A443/4/2/5

Nr. cad. A443/4/2/3

88.37

88.42 88.4488.53

88.5888.62

88.8888.67

88.8888.75

88.64 88.71

88.51

88.56

88.46

88.3288.32

88.46

88.56

88.46 88.40

88.45

88.37

88.45

88.38

88.34

88.34 88.35

88.32

88.24

88.3288.28

88.33

88.75

88.62 88.23

88.29

88.36 88.35

88.25

88.27

88.31

88.26

88.22

88.31

88.08

88.25

88.29

88.30

88.62

88.59

88.55

88.50

88.39

88.14

88.26

88.45 88.50

88.52

88.53 88.53

88.54 88.5388.46

88.43

88.35

12 apartamente

zo na

v er

de s

i p ar

ap et

i d e

pr ot

ec tie

fo no

ab so

rb an

ti

zo na

v er

de s

i p ar

ap et

i d e

pr ot

ec tie

fo no

ab so

rb an

ti

1 S=1942 mp

2 - 442309S=1896 mp

3 - 442318S=1803 mp

4 - 442293S=1714mp

5 - 421015 S=845 mp

7 S=71 mp

7 8

9 10

11 12

14 15

16 17

18 13

19 20

21 7

8 9

10 11

12 14

15 16

17 18

13 19

20 21

7 8

9 10

11 12

14 15

16 17

18 13

19 20

21

4 5

5 6

5. 00

5.00

5.56

P+2E 9 apartamente

P+ 2E

9 ap

ar ta

m en

te

1 2

45- 442301S=1668 mp

7 8

9 10

11 12

14 15

16 17

18 13

19 20

21

PARCELA IDENTIFICATA PRIN CF 421015 NU SE VA REGLEMENTA

PRIN PUZ- ACEASTA NU FACE OBIECTUL PUZ

CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE EXISTENTA P+2E

A.C. NR.579/12.05.2015 ELIBERATA DE PRIMARIA

MUNICIPIULUI TIMISOARA

3 5

6

Faza:

Nr. pl.

PUZ

Nr. pr.

SCARANUME SEMNATURA

Titlul proiectului:

1:1.000

DATA

04.2018

Beneficiar:

Titlul plansei:

763/2016

SPECIFICATIE

SEF PROIECT:

PROIECTAT:

VERIFICAT:

ing. S. Fintineanu

Proiectant general: SC ARHI 3D SRL, arh. DAN BELEA

societate de proiectare româno-germana

PRO WASSER

600480 Timisoara,

str.Brancoveanu nr.64

J35/1235/1998;R11224810

Tel./Fax: 0356/481088; 0265/271657

03.ED

Plan de reglementari - lucrari edilitare

ing. F. Novac

P

R

O W

A

S

S

E

R

A T

. S

.

R . L

.

*

*

*

P.W.AT.

Timişoara

Intocmire PUZ - locuinte colective inregim de inaltime

P+2E+M(ER), TIMISOARA, Str. Intrarea Josef Klapka CF. 421015 ,442301, 442293 , 442318, 442303, 442309

S

E

=Lucrari edilitare =

V

P l a n U r b a n i s t i c z o n a l DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE IN

REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er

IN INTRAVILAN TIMISOARA

CITU IOAN COSMIN Timisoara, B-dul Victor Babes, nr. 27

ing. Bianca Bal

Hi

AR conducta apa potabila propusa in zona PUZ

hidrant de incendiu suprateran

CM

Legenda lucrari edilitare

canal menajer propus in zona PUZ

CP canalizare pluviala propusa in zona PUZ

SNH separator de namol si hidrocarburi

bazin de retentie ape pluviale

BR

A retea existenta de alimentare cu apa

cm retea existenta de canalizare

conducta de alimentare cu apa de incinta

camin de bransament + apometru(alimentare cu apa)

camin de racord(canalizare)

camin de debitmetru (canalizare pluviala)

CR

CA

CD

conducta de canalizate menajera de incinta

AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
51/14
AutoCAD SHX Text
51/12
AutoCAD SHX Text
51/28
AutoCAD SHX Text
51/25
AutoCAD SHX Text
51/33
AutoCAD SHX Text
51/27
AutoCAD SHX Text
51/10
AutoCAD SHX Text
51/34
AutoCAD SHX Text
51/68
AutoCAD SHX Text
51/32
AutoCAD SHX Text
51/11
AutoCAD SHX Text
51/13
AutoCAD SHX Text
51/41
AutoCAD SHX Text
51/37
AutoCAD SHX Text
51/40
AutoCAD SHX Text
51/9
AutoCAD SHX Text
51/42
AutoCAD SHX Text
51/3
AutoCAD SHX Text
51/1
AutoCAD SHX Text
51/45
AutoCAD SHX Text
51/31
AutoCAD SHX Text
51/43
AutoCAD SHX Text
HIDRANT
AutoCAD SHX Text
CP
AutoCAD SHX Text
CP
AutoCAD SHX Text
LP
AutoCAD SHX Text
CP
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
atelier
 • Sheets and Views
  • edilitare