keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 322/29.07.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona locuinte colective, servicii, comert, birouri" str. Circumvalatiunii nr. 1, Timisoara

29.07.2010

Hotararea Consiliului Local 322/29.07.2010
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona locuinte colective, servicii, comert, birouri" str. Circumvalatiunii nr. 1, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U92008-005982/28.06.2010 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Raportul de Avizare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 01/PV - 06.05.2009;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c) şi alin. (5) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zona locuinte colective, servicii, comert, birouri" str. Circumvalatiunii nr. 1, Timisoara, având ca beneficiar pe S.C. ELECTROMETAL S.A., S.C. TIM CARDENAS S.R.L., S.C. GRUP ALTO G S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 2.20/2006, realizat de S.C. PILOT TEAM S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime - conform Avizului Consiliului Judeţean Timiş nr. 217/19.12.2009 si a Referatului de specialitate nr. U92008-005982/10.05.2010 intocmit de Directia Urbanism, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2008-004570/12.06.2008., procentul de ocupare al terenului POT max de 40 % si coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3 - pentru Zona mixta - predominant rezidentiala, si POT max de 35 % si coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,05 - pentru Zona de locuire, spaţii verzi de min 28 % din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zona locuinte colective, servicii, comert, birouri" str. Circumvalatiunii nr. 1, Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat in suprafata totala de 31816 mp este înscris în:
- CF nr. 404434 Timisoara (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 9336), nr. top. 1248, 1244/1/2, 1249/2, 1251/1, 1251/2, 1251/3/9, 1251/4/7/2/1/1/1, 1244/1/3, 1245/1/1/1, 1246/1, 1247, 1251/4/7/1/1/1/1, reprezentând constructii industriale si edilitare, in suprafata de 23008 mp., cu constructii CAD: C1 Top: 1248, 1244/1/2, 1249/2, 1251/1, 1251/2, 1251/3/9, 1251/4/7/2/1/1/1, 1244/1/3, 1245/1/1/1, 1246/1, 1247, 1251/4/7/1/1/1/1: cabina, put forat, statie pompe P+1E, rezervor 300mc, casa poarta, magazie, cantar, magazie, depozit produse, magazie produse finite, laborator CTE si aprovizionare P+1E, depozit materiale electrice, atelier vopsitorie, hala productie, boiler, centrala termica si cosuri fum, atelier piese si debitare P+1E, hala separatori, sediu administrativ, ateliere Psi P+1E, birou si tipografie P+1E, post trafo 2 bucati, statie neutralizare, hala productie (BLC) si statie pompe, hala prelucrari, casa poarta si bufet, in suprafata de 23008 mp, fiind proprietatea S.C. ELECTROMETAL S.A.,
- CF nr. 408623 Timisoara (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 9336), nr. Top 1244/1/3; 1245/1/1/1; 1246/1; 1247; 1251/4/7/1/1/1/2, reprezentând constructii industriale si edilitare, in suprafata de 1428 mp, cu constructii CAD:C1 Top 1244/1/3; 1245/1/1/1; 1246/1; 1247; 1251/4/7/1/1/1/2 - vopsitorie, fiind proprietatea S.C. ELECTROMETAL S.A.,
- CF nr. 412431 Timisoara (provenit din conversia de pe hartie a CF nr. 130860), nr. top. 1251/1;1251/2;1251/3/9;1251/4/7/2/1/2, reprezentând curti constructii, in suprafata de 5070 mp, cu constructii C1 in CF 412431-C1, fiind proprietatea SC GRUP ALTO G SRL. si S.C. ELECTROMETAL S.A.,
- CF nr. 412431 - C1_ Timisoara (provenit din conversia de pe hartie a CF nr. 130860), nr. top. 1251/1;1251/2;1251/3/9;1251/4/7/2/1/2, reprezentând hala prelucrari compusa din: 2 hale productie, 1 grup sanitar, 2 garderobe, 1 hol scari parter iar la etaj 3 birouri si 1 terasa, fiind proprietatea SC GRUP ALTO G SRL., cu drept de ipoteca in favoarea BRD GSG SA BUCURESTI PRIN SUC TIMIS
- CF nr. 416532 Timisoara (provenit din conversia de pe hartie a CF nr. 130862), nr. top 1251/1;1251/2;1251/3/9;1251/4/7/2/1/3 reprezentând curti constructii, in suprafata de 424 mp, cu constructii C1 in CF 416532-C1, fiind proprietatea SC ELECTROMETAL SA SI SC GRUP ALTO G SRL
- CF nr. 416533 Timisoara (provenit din conversia de pe hartie a CF nr. 131536), nr. top. 1251/1;1251/2;1251/3/9;1251/4/7/2/1/1/2, reprezentând curti constructii, in suprafata de 1048 mp, cu constructii CAD: C1 top: 1251/1; 1251/2; 1251/3/9; 1251/4/7/2/1/1/2 - constructii administrative si social culturale, cladire de proiectare P+4E, in suprafata de 1048 mp fiind proprietatea SC TIM CARDENAS SRL, drept de ipoteca in favoarea BANCA ITALO-ROMENA SP. TIMISOARA si BANCA ITALO-ROMENA SPA AG. TIMISOARA
- CF nr. 416534 Timisoara (provenit din conversia de pe hartie a CF nr. 131536), nr.top.1244/1/3;1245/1/1/1;1246/1;1247;1251/4/7/1/1/2 reprezentând curti constructii, in suprafata de 838 mp, cu constructii CAD: C1 Top: 1244/1/3;1245/1/1/1;1246/1;1247;1251/4/7/1/1/2 - constructii administrative si social culturale, imobil P+2E, in suprafata de 838 mp, fiind proprietatea SC TIM CARDENAS SRL drept de ipoteca in favoarea BANCA ITALO+ROMENA SP. TIMISOARA si BANCA ITALO-ROMENA SPA AG. TIMISOARA
- CF nr. 416532 - C1 Timisoara (provenit din conversia de pe hartie a CF nr. 130862), nr. top 1251/1;1251/2;1251/3/9;1251/4/7/2/1/3 - bufet, fiind proprietatea SC GRUP ALTO G SRL, cu drept de ipoteca in favoarea BRD GSG SA BUCURESTI PRIN SUC TIMIS
- CF nr. 416532 -C1-U1 Timisoara (provenit din conversia de pe hartie a CF nr. 130864), nr. top 1251/1;1251/2;1251/3/9;1251/4/7/2/1/3/II - 1 bufet, 2 birouri, 1 grup sanitar, cu 132/424 mp teren, fiind proprietatea SC GRUP ALTO G SRL, cu drept de ipoteca in favoarea BRD GSG SA BUCURESTI PRIN SUC TIMIS

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zona locuinte colective, servicii, comert, birouri" str. Circumvalatiunii nr. 1, Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia.

Art. 5: Emiterea autorizatiei de construire se va putea face numai dupa ce terenurile afectate de dezvoltarea tramei stradale vor deveni domeniu public.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Instituţiei Arhitect Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarilor: S.C. ELECTROMETAL S.A., S.C. TIM CARDENAS S.R.L., S.C. GRUP ALTO G S.R.L.;
- Proiectantului: S.C. PILOT TEAM S.R.L;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 04_Proprietate_terenuri.pdf

Atasament: 02_Reglementari_urbanistice.pdf

Atasament: 01_Situatia_existenta.pdf

Atasament: 0.1_Incadrare.pdf

Atasament: 100617b_3D_Electrometal-insorire_(2)_b.pdf

lei
RE a da STABIL E R | RENAMENT(GAZO
TERENURI DE ANTRI STADIONUL GER, TIMISOARA, E
SL MERE e Se a
Li a da STABIL E R ENT(GĂzZO TERENURI DE ANTRI
= A STADIONUL GER, TIMISOARA, TERENURI DE ANTRI

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01, ver. 1

1

ROMÂNIA SE APROBA, MUNICIPIUL TIMISOARA P R I M A R INSTITUTIA ARHITECT SEF Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU Biroul Dezvoltare Urbana si Avizare PUZ/PUD Nr. U92008-005982/28.06.2010

REFERAT privind avizarea Planului Urbanistic Zonal "Zona locuinte colective, servicii, comert, birouri"

str. Circumvalatiunii nr. 1, Timisoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U92008-005982/2008, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona locuinte colective, servicii, comert, birouri " str. Circumvalatiunii nr. 1, Timisoara, cu completările ulterioare, ultima din 27.04.2010;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1337/31.03.2009 prelungit pana la data de 31.03.2011, precum şi modificările survenite la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, în această perioadă;

Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 08/11.02.2009 aprobat cu H.C.L. 69/24.02.2009 si Raportul de Avizare nr. 01/PV – 06.05.2009 – favorabil;

Documentaţia PUZ „Zona locuinte colective, servicii, comert, birouri ” – Strada Circumvalatiunii nr. 1, Timişoara, beneficiari S.C. ELECTROMETAL S.A., S.C. TIM CARDENAS S.R.L., S.C. GRUP ALTO G S.R.L. a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna iunie 2009.

Având în vedere dezbaterea publică organizată în data de 09.06.2009 în baza Ghidurilor privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al documentatiilor de urbanism P.U.D./P.U.Z şi a legislaţiei în vigoare cu privire la amenajarea teritoriului şi urbanismului, coroborat cu Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 92/2007;

Având în vedere că au existat solicitări formulate în dezbaterea publică de către vecinii direct afectaţi, si in urma acestor discutii, proiectantul a modificat regimurile de inaltime si retragerile fata de vecini,

Tinand cont de declaratia d-lui Serenciuc Vasile, autentificata cu nr. 7880/01.11.2007 la BIROUL NOTARULUI PUBLIC „GREU LUMINITA”, privind acordul proprietarilor zonelor limitrofe referitor la schimbarea destinatiei amplasamentului industrial de pe platforma situata in Timisoara str. Circumvalatiunii nr. 1 din zona industriala intr-o zona de locuinte;

Tinand cont de sesizarile cu numerele de inregistrare: RU2009-000487/09.06.2009 depusa de catre dl. Serenciuc Vasile, si RU2009-000794/10.08.2009 depusa de catre dl. Babau Radu Mihnea, care nu isi exprima acordul privind PUZ:”Zona locuinte colective, servicii, comert, birouri”, str. Circumvalatiunii nr. 1; Timisoara;

In conformitate cu art. 27 din ORDINUL nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, constructiile propuse nu se gasesc in nici una situatiile pentru care este necesar acordul vecinilor in forma notariala;

Propunem Consiliului Local al Municipiului Timisoara, analizarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal: "Zona locuinte colective, servicii, comert, birouri" str. Circumvalatiunii nr. 1, Timisoara este elaborată de S.C. PILOT TEAM S.R.L., proiect nr. 2.20/2006, la cererea beneficiarilor S.C. ELECTROMETAL S.A., S.C. TIM CARDENAS S.R.L., S.C. GRUP ALTO G S.R.L.;

Cod FP 53-01, ver. 1

2

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă de protecţie a monumentelor istorice. Pentru această documentaţie, conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, a fost obţinut Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 217/19.12.2009.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zona locuinte colective, servicii, comert, birouri" str. Circumvalatiunii nr. 1, Timisoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Terenul studiat în cadrul documentaţiei face parte din intravilanul municipiului Timisoara si este situat in partea de centru-vest a orasului, in UTR 12 cu functiunea de zona unitati industriale – fosta întreprindere „Electrometal” (sit industrial), conform PUG Timisoara aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Terenul studiat, în suprafaţă totala de 31816 mp este înscris în: - CF nr. 404434 Timisoara (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 9336), nr. top.

1248, 1244/1/2, 1249/2, 1251/1, 1251/2, 1251/3/9, 1251/4/7/2/1/1/1, 1244/1/3, 1245/1/1/1, 1246/1, 1247, 1251/4/7/1/1/1/1, reprezentând constructii industriale si edilitare, in suprafata de 23008 mp., cu constructii CAD: C1 Top: 1248, 1244/1/2, 1249/2, 1251/1, 1251/2, 1251/3/9, 1251/4/7/2/1/1/1, 1244/1/3, 1245/1/1/1, 1246/1, 1247, 1251/4/7/1/1/1/1: cabina, put forat, statie pompe P+1E, rezervor 300mc, casa poarta, magazie, cantar, magazie, depozit produse, magazie produse finite, laborator CTE si aprovizionare P+1E, depozit materiale electrice, atelier vopsitorie, hala productie, boiler, centrala termica si cosuri fum, atelier piese si debitare P+1E, hala separatori, sediu administrativ, ateliere Psi P+1E, birou si tipografie P+1E, post trafo 2 bucati, statie neutralizare, hala productie (BLC) si statie pompe, hala prelucrari, casa poarta si bufet, in suprafata de 23008 mp, fiind proprietatea S.C. ELECTROMETAL S.A.,

- CF nr. 408623 Timisoara (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 9336), nr. Top 1244/1/3; 1245/1/1/1; 1246/1; 1247; 1251/4/7/1/1/1/2, reprezentând constructii industriale si edilitare, in suprafata de 1428 mp, cu constructii CAD:C1 Top 1244/1/3; 1245/1/1/1; 1246/1; 1247; 1251/4/7/1/1/1/2 - vopsitorie, fiind proprietatea S.C. ELECTROMETAL S.A.,

- CF nr. 412431 Timisoara (provenit din conversia de pe hartie a CF nr. 130860), nr. top. 1251/1;1251/2;1251/3/9;1251/4/7/2/1/2, reprezentând curti constructii, in suprafata de 5070 mp, cu constructii C1 in CF 412431-C1, fiind proprietatea SC GRUP ALTO G SRL. si S.C. ELECTROMETAL S.A.,

- CF nr. 412431 - C1 - Timisoara (provenit din conversia de pe hartie a CF nr. 130860), nr. top. 1251/1;1251/2;1251/3/9;1251/4/7/2/1/2, reprezentând hala prelucrari compusa din: 2 hale productie, 1 grup sanitar, 2 garderobe, 1 hol scari parter iar la etaj 3 birouri si 1 terasa, fiind proprietatea SC GRUP ALTO G SRL., cu drept de ipoteca in favoarea BRD GSG SA BUCURESTI PRIN SUC TIMIS

- CF nr. 416532 Timisoara (provenit din conversia de pe hartie a CF nr. 130862), nr. top 1251/1;1251/2;1251/3/9;1251/4/7/2/1/3 reprezentând curti constructii, in suprafata de 424 mp, cu constructii C1 in CF 416532-C1, fiind proprietatea SC ELECTROMETAL SA SI SC GRUP ALTO G SRL

- CF nr. 416533 Timisoara (provenit din conversia de pe hartie a CF nr. 131536), nr. top. 1251/1;1251/2;1251/3/9;1251/4/7/2/1/1/2, reprezentând curti constructii, in suprafata de 1048 mp, cu constructii CAD: C1 top: 1251/1; 1251/2; 1251/3/9; 1251/4/7/2/1/1/2 – constructii administrative si social culturale, cladire de proiectare P+4E, in suprafata de 1048 mp fiind proprietatea SC TIM CARDENAS SRL, drept de ipoteca in favoarea BANCA ITALO-ROMENA SP. TIMISOARA si BANCA ITALO-ROMENA SPA AG. TIMISOARA

- CF nr. 416534 Timisoara (provenit din conversia de pe hartie a CF nr. 131536), nr.top.1244/1/3;1245/1/1/1;1246/1;1247;1251/4/7/1/1/2 reprezentând curti constructii, in suprafata de 838 mp, cu constructii CAD: C1 Top: 1244/1/3;1245/1/1/1;1246/1;1247;1251/4/7/1/1/2 – constructii administrative si social culturale, imobil P+2E, in suprafata de 838 mp, fiind proprietatea SC TIM

Cod FP 53-01, ver. 1

3

CARDENAS SRL drept de ipoteca in favoarea BANCA ITALO+ROMENA SP. TIMISOARA si BANCA ITALO-ROMENA SPA AG. TIMISOARA

- CF nr. 416532 – C1 Timisoara (provenit din conversia de pe hartie a CF nr. 130862), nr. top 1251/1;1251/2;1251/3/9;1251/4/7/2/1/3 - bufet, fiind proprietatea SC GRUP ALTO G SRL, cu drept de ipoteca in favoarea BRD GSG SA BUCURESTI PRIN SUC TIMIS

- CF nr. 416532 –C1-U1 Timisoara (provenit din conversia de pe hartie a CF nr. 130864), nr. top 1251/1;1251/2;1251/3/9;1251/4/7/2/1/3/II – 1 bufet, 2 birouri, 1 grup sanitar, cu 132/424 mp teren, fiind proprietatea SC GRUP ALTO G SRL, cu drept de ipoteca in favoarea BRD GSG SA BUCURESTI PRIN SUC TIMIS

Prin documentaţia de urbanism se propune reconversia fostei zone industriale, situata la N

de Calea Ferata ce traverseaza orasul prin zona centrala, prin realizarea unui ansamblu cu functiuni multiple: servicii, birouri, locuire, comert, precum si asigurarea locurilor de parcare necesare acestor functiuni pe parcela beneficiarilor. Totodata, prin realizarea acestei investiii se propune realizarea unei strazi cu legatura in Calea Circumvalatiunii, precum si deschiderea unor strazi, in prezent fundaturi datorate incintei existente. De asemenea, propunerile din documentatie au tinut cont si s-au corelat cu Studiul „VISION Timisoara 2030” aprobat prin HCL nr. 484/2007, prin amenajarea unei artere de circulatie, auto si pietonala, adiacenta caii ferate cu care se se invecineaza zona studiata, precum si cu documentatia de urbanism PUZ: Construire complex multifunctional, centru comercial, locuinte, accese, parcaje" str. Circumvalatiunii nr. 4, Timisoara, aprobata cu HCL nr. 130/30.03.2010.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 şi prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Accesele auto si pietonale necesare funcţiunii propuse se vor realiza in conformitate cu conditiile din Avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2008-004570/12.06.2008.

Indicii de construibilitate sunt stabiliti pentru cele doua zone, astfel: Zona mixta – predominant rezidentiala (locuinte colective, servicii, comert): POT max. = 40% CUT max. = 3 Hcornisa = 50 m pentru regim de inaltime: 3S+P+15E+2Er Hcornisa = 42 m pentru regim de inaltime: 2S+P+12E+Er Hcornisa = 30 m pentru regim de inaltime: 2S+P+8E+Er Hcornisa = 25 m pentru regim de inaltime: S+P+7E+Er Hcornisa = 21 m pentru regim de inaltime: S+P+5E+Er Hcornisa = 14 m pentru regim de inaltime: S+P+3E+Er Hcornisa = 12 m pentru regim de inaltime: S+P+2E+Er Zona de locuire cu maxim 3 niveluri: POT max = 35% CUT max = 1,05 Hcornisa = 7,50m pentru regim de inaltime S/D+P+1E Se vor asigura spaţii verzi in procent de min 28% conform Avizului Agenţiei Regionale

pentru Protecţia Mediului nr. 3850 din 20.07.2009. Autorizaţia de Construire se va putea emite doar după ce suprafeţele de teren afectate de

dezvoltarea tramei stradale propusă prin documentaţie vor fi trecute în domeniu public. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind

metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Cod FP 53-01, ver. 1

4

Planul Urbanistic Zonal "Zona locuinte colective, servicii, comert, birouri " str. Circumvalatiunii nr. 1, Timisoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei Urbanism, lăsăm la aprecierea Consiliului Local Timişoara oportunitatea realizării acestui obiectiv.

ARHITECT SEF, Arh. Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU, CONSILIER, Arh. Emilian Sorin CIURARIU Ing. StelutaURSU AVIZAT JURIDIC,

  • ROMÂNIA SE APROBA,
  • MUNICIPIUL TIMISOARA P R I M A R
  • INSTITUTIA ARHITECT SEF Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Atasament: 05_Posibilitati_mobilare.pdf

Atasament: 011_Situatia_existenta_disfunctionalitati.pdf