keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 287/28.06.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Unitate agricolă", Calea Moşniţei - zona Plopi Sud, Timişoara

28.06.2005

Hotararea Consiliului Local 287/28.06.2005
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Unitate agricolă", Calea Moşniţei - zona Plopi Sud, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22005-002735/ 06.06.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Unitate agricolă", Calea Moşniţei - zona Plopi Sud, Timişoara conform proiectului nr. B.07/2004, întocmit de Arh. Gabriel Brihac, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu "Unitate agricolă", Calea Moşniţei - zona Plopi Sud, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.

Art. 2: Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu "Unitate agricolă", Calea Moşniţei - zona Plopi Sud, Timişoara are suprafaţa totală de 10.000 mp, care va avea în urma dezmembrării nr. topo. A1676/4/2/1, conform proiectului de dezmembrare nr. 21/2004 întocmit de P.F.A. Mangiurea Eugen, din parcela având nr. topo. A1676/4/2, cu suprafaţa totală de 28.500 mp., înscrisă în CF nr. 129113 Timişoara, care este proprietate comună a lui Faur Florin, Grek Gligore şi Grecu Nicodim.
În urma dezmembrării, parcela cu nr. topo A1676/4/2/1 va fi în proprietatea exclusivă a lui Faur Florin.

Art. 3: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Unitate agricolă", Calea Moşniţei - zona Plopi Sud, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.
La realizarea construcţiilor se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.
Drumurile prevăzute prin prezenta documentaţie vor deveni domeniu public, iar autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezentul Plan Urbanistic de Detaliu, se va face după ce drumurile prevăzute vor fi domeniu public, conform declaraţiei notariale autentificate sub nr.1739/03.06.2005.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-Arh. Brihac Gabriel;
- Faur Florin;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PUDPlopi-04-reg.pdf

P.U.D.- UNITATE AGRICOLA Calea Mosnitei - PLOPI SUD a a PLA | e o | LEGENDA | 50———TI —_ = =— limita zona studiata A imita teren ce a generat PUD canal Se | zona de protectie conducta de gaz de 4 20" N zona de protectie LEA 220Kv | CI drumuri de exploatare existente NS = E strazi propuse SS LL ETAPA De CITI zona cu destinatie agricola CI suprafata edificabila pentru unitatea agricola Indici de construibilitate P.O.T = 60% C.U.T=23 H max. = P+2E+M S amenajata si construita = 1900mp. se / BILANT TERITORIAL Nr FUNCTIUNEA e % — den _| + |zona constă perii | 1600.0 | 1800 unitatea agricola zonadrurturi publice | 866.0 856 —_— E / * |rona destinatie agricol) 72340 | lega TOTAL 10000.0 | 100.00 [d ma ETAPAII ŢI EEE zona cu destinatie agricola CI suprafata rezervata extinderii unitatii agricole cu locuinte pentru angajati Indici de construibilitate PO.T=40% C.U.T=23 H max. = P+2E+M S amenajata si construita = 4094.5mp. BILANT TERITORIAL Nr FUNCTIUNEA SO % mp. „ [zona corsiuită pentr | 1900,0 | 1900 unitatea agricola _ 2 |zona drumuri publice | 866.0 | 856 P— | 3 |zona locuinte serviciu | 40045 | 4005 £ | zona destinatie agricola) 31395 | 3140 : i —_ TOTAL 10000.0 | 100.00 / fe * CERMFICAT / FE) DE < / i a AUTORIZARE 4 ă E ' + Seria TM Nr.066C / 1 CategorlaB,C 2 e fff VE, CIUREA Ș, N FLORENTIN Nota n unim = ui d = —omcst X,„Y sistem de coordonate stereo 70 cota Z sistem de referinta albitrar PI t PUD. Unitate A l Z=100.00m cota punctului de statie 1000 care este aplasat pe drumul de beton in fata statiei de transformare de 110 Kw Arh. GABRIEL BRIHAC TO nato Nr. Proiect a ME Calea Mosnitei-PLOPI SUD BO7/2004 II Beneficiar FAUR FLORIN Faza: PUD IN N a _ Proiectat Arh. Gabriel Brihac Plansa REGLEMENTARI URBANISTICE ax drum exploatare De 1676/2/11 Desenat Arh. Gabriel Brihac Scara Data august 2004 Nrplansa: 04 1: 1000

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr.U22005-002735/10.06.2005

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Unitate agricolă”, Calea Moşniţei –

zona Plopi Sud, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U22005-002735/02.06.2005 a lui Faur Florin, pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Unitate agricolă”, Calea Moşniţei – zona Plopi Sud, Timişoara; Având în vedere prevederile Planului Urbanistic Zonal “Plopi Sud”, aprobat prin H.C.L. nr. 35/2002;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism, nr. 3269/16.07.2004;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Unitate agricolă”, Calea Moşniţei – zona Plopi Sud, Timişoara, conform proiectului nr. B.07/2004, elaborat de proiectantul Arh. Gabriel Brihac, la cererea beneficiarului Faur Florin.

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul extins al municipiului Timişoara, în zona de est a oraşului, zona Plopi - Calea Moşniţei. Conform reglementărilor P.U.Z. Plopi Sud in zona studiata este permisa funcţiunea de unitate agricolă/locuinţe. Această reglementare a fost preluată şi detaliată în prezenta documentaţie pentru parcela studiată, asigurând astfel unitate şi continuitate zonei.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Planul Urbanistic de Detaliu se referă la suprafaţa de 10.000 mp., care va avea după dezmembrare nr. topo. A1676/4/2/1, conform proiectului de dezmembrare nr. 21/2004 întocmit de P.F.A. Mangiurea Eugen, din parcela în suprafaţă totală de 28500 mp., cu nr. topo. A1676/4/2, înscrisă în C.F. nr. 129113 Timişoara, proprietatea lui Faur Florin, Grek Gligore şi Grecu Nicodim. Pentru elaborare P.U.D. şi construire, Faur Florin are acordul coproprietarilor, Grek Gligore, conform declaraţiei notariale nr. 1810 din 10.06.2004 şi al lui Grecu Nicodim, conform declaraţiei notariale nr.1796 din 10.06.2005. În urma dezmembrării, parcela cu nr. topo A1676/4/2/1 va fi în proprietatea exclusivă a lui Faur Florin.

Una dintre priorităţi, conform PUZ – PLOPI SUD este organizarea circulaţiei cu respectarea străzilor si drumurilor de exploatare existente. Accesul pe parcelă se face prin drumul ce se continuă din Calea Moşniţei cu lăţimea propusă de 26,00 m., traversând canalul existent cu un podeţ improvizat şi de pe extinderea unei străzi preluată din documentaţiile de urbanism aprobate anterior, situată în sudul terenului studiat, pe traseul DE 1676/2/11 care va

avea lăţimea propusă de 12,00 m., iar în această etapă se va materializa pe lăţimea de 6,00 m., respectiv pe suprafaţa aflată în proprietatea beneficiarului.

Extinderile drumurilor propuse din zona studiată în suprafaţă de 866 mp., care vor avea nr. topo A1676/4/2/1/2 în urma dezmembrării, vor trece în domeniul public al municipiului Timişoara, în conformitate cu declaraţia notarială autentificate sub nr. 1739/03.06.2005. Autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezentul P.U.D., se va face după ce drumurile prevăzute vor fi domeniu public. Sunt prevăzute şi extinderile de reţele edilitare în zonă, pentru a deservi obiectivele propuse.

Locurile de parcare pentru funcţiunile propuse, în conformitate cu Regulamentul Local de Urbanism, sunt asigurate pe parcelă, la nivelul solului pentru funcţiunile propuse.

Având în vedere caracterul complex al operaţiunii prin organizarea ciruculaţiilor în zonă, caracterul funcţiunii – unitate agricolă si dezvoltarea viitoare a funcţiunii propuse se va etapiza operaţiunea propusă. Astfel, indicii propuşi prin prezenta documentaţie sunt:

Pentru ETAPA I – UNITATE AGRICOLĂ: POT maxim = 60 % CUT maxim = 2,3 Regim maxim de înălţime P+2E+M

Pentru ETAPA II – LOCUINŢE SERVICIU: POT maxim = 40 % CUT maxim = 2,3 Regim maxim de înălţime P+2E+M

Se vor respecta condiţiile impuse de prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, precum şi zonele de protecţie impuse de aceştia.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu “Unitate agricolă”, Calea Moşniţei – zona Plopi Sud, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Dr. Arh. Radu RADOSLAV ŞEF SERVICIU, AVIZAT JURIDIC, Arh. Laura MĂRCULESCU Jr. Mirela LASUSCHEVICI Red./Dact. L.M.