keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 365/18.07.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Hala prestari servicii si depozitare", str. Stefan Procopiu nr. 4, Timişoara

18.07.2014

Hotararea Consiliului Local 365/18.07.2014
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Hala prestari servicii si depozitare", str. Stefan Procopiu nr. 4, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2014-010473/09.07.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.140/2011 modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 138/2012, privind Regulamentul local de implicare în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere Avizul Favorabil nr. 01/30.01.2014 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 8726 din 30.09.2013;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Hala prestari servicii si depozitare", str. Stefan Procopiu nr. 4, Timisoara, având ca beneficiar pe S.C. AUTO LCD S.R.L, întocmit conform Proiectului nr. 05/2012, realizat de S.C. HL - CONS S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+1E, acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2013-000671/21.03.2013, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului , POT max propus de 50%, coeficientul de utilizare al terenului CUT max propus de 2.0, H max propus = 8.50 m, spaţii verzi de 20,44 % din suprafaţa totală a parcelei, conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 8726/30.09.2013.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Hala prestari servicii si depozitare", str. Stefan Procopiu nr. 4, Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care vor fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul studiat in suprafata totala de 2.564 mp, este înscris în C.F. nr. 433709, având nr. topo 433709, fiind proprietatea S.C. AUTO LCD S.R.L

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Hala prestari servicii si depozitare", str. Stefan Procopiu nr. 4, Timisoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Controlui de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului S.C. AUTO LCD S.R.L.;
- Proiectantului S.C. HL - CONS S.R.L.;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Aviz_CTATU_01_30_01_2014.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE SI CONSERVARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisefEQprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a HCL. nr. 299/27.06.2006, modificata si completata prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013, privind înființarea C.T.A.T.U, întrunită la data de 30.01.2014 a luat în discuție materialul inițiat de Directia Urbanism cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu — „Hala prestari servicii si depozitare”, str. Stefan Procopiu nr. 4, Timisoara, elaborat la solicitarea beneficiarului S.C. AUTO LCD S.R.L., proiect întocmit de către S.C. HL- CONS S.R.L,, în baza Certificatului de Urbanism nr. 846/28.03.2013. In urma analizării documentației, Comisia recomandă: Indici urbanistici propusi: POT max propus = 50 %; CUT max propus =2,0; Regim maxim de înălțime = P+1E; H max propus = 8,50 m; Spaţii verzi propuse = min 2044 % - Conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului Timis; Cu aceste recomandări, Comisia emite: AVIZ FAVORABIL o o 0oo0o NR. 01/30.01..2014 Pentru Planul Urbanistic de Detaliu: Hala prestari servicii si depozitare; Str. Stefan Procopiu nr. 4, Timisoara; Beneficiarului: S.C. AUTO LCD S.R.L.; Proiectant: S.C. HL - CONS S.R.L.,; Întocmit în baza procesului verbal al şedinţei din data de 30.01.2014. Prezentul AVIZ se comunică: e Proiectantului S.C. HL - CONS S.R.L.; e Beneficiarului: S.C. AUTO LCD S.R.L; e Membrilor C.T.A.T.U. iii erei etate et tat atentat atat etate atatea anca ear catene ea ferata aaa ana aa PREŞEDINTE, ARHITEŞT ŞEf, PRIMAR, . CIPRIAN SILVIU/CADARIU NICOLARFRO _ SECRETARIAT C.T.A.T.U. StelukyURSU Achitat taxa de 100,00 lei, conform chitrrifei nr. 6837703 din data 14.13.2013 WU Red./dact. S.U. -2 ex. 1 FO47-03, ver. 1

Atasament: 07-VOLUMETRIE.pdf

i DT
mmm INV IOTTA LISOQOQIYIIAI LL LI
N |
mul Sl ES eta
RI
— [PROIECTANT CENERAI [ReNEEICIAR: SOCIETATEA COMERCIAT Ă [Proiect Nr.
RLIAUTOLCD SRL 052012
"+ Timisoara Str.Înfrătirii Nr.2 |AMPLASAMENT: Timisoara |
J/35/2043/1993 - - CUI:397940 00-RO _—_ IC. O cbr CL Tara E rar A
mirii 1-1 CIT. VE , VI VIII | = CR E CANTE E ERP HA GClahnarsatar:| Ni ra: Qamnătrira QCQrnara: TITI II PROIECT: Hala nractsri |OC---
Ba VA Rei PI SA LAT, LL _ —_ TE TARI SA | _ —_ N E la LD = n EA Pe ot SI 1 RARA. | Sef Proiect arh Gabriel Bălan servicii si depozitare lPupnl
Proiectat arh.Duică Şt. Liviu Data: TITLU PLANSĂ:
Desenat arh.Duică Şt. Liviu 1221213 VOLUMETRIE|O0-SI

Atasament: 06-MOBILARE_URBANA.pdf

post trafo

an ex

a ga

z

20 65

50

20 66

00

20 66

50

20 65

00

20 65

50

20 65

50

20 66

00

483 600

483 650

483 700

483 600

483 700

483 600

St r.

St ef

an P

ro co

pi u

N r.6

CF Nr.: 430713 S=1601mp

SC ELMAS PAGAD SRL

P +1E + M

CF Nr.: 433710 S=336 mp

DE 428 /1

37.94

38 .34

N r.

ca d.

C C

49 0/

1/ 1

N r.

C F:

4 33

44 4

- d om

en iu

p ub

lic

S= 71

4m p

DE 428/1

CC490/1/4

C C

49 0/

1/ 3

Sp re

Ti mi

oa ra

- SE

LG RO

S

PTTB

A 487

L.E .A

. 1 10

kV

483 650

N r.

4

St r.

tef an

P ro

co piu

PT TA

PUZ aprobat prin HCL DUMBR VI A 3 /2007 TERITORIUL COMUNEI DUMBR VI A

28.78

Str. Horia Hulubei

Str. Eugen Co eriu

DE 426/1

D E

47 6

N PU

Z ap

ro ba

t c u

H C

L Ti

m i

oa ra

nr . 1

87 d

in 2

9. 0

7. 2

00 3

91.6 9

92.1 3

93.0 1

92.0 8

92.1 6

91.8 7

91.9 2

91.9 3

93.7 7

91.8 7

92.0 2

91.8 6

91.8 8

91.9 0

Proiectat Desenat

Elaborator: Nume: Semn tura Scara:

Data:

Faza:

Plan a:

TITLU PROIECT:

TITLU PLAN :

BENEFICIAR:

AMPLASAMENT:

14.00

7.0 0

ie ire intrare

3.0

52.00m

6.0 0

7.00

5.0

10.00

66.72

12.50

33.50

46.00

15 .00

15.72

5.0

11 .59

11 .75

5.77 2.95m

5.5 5

38 .34

PUZ aprobat cu HCL Timi oara nr.187 / 2003 PUZ aprobat cu HCL 3 / 2007 Dumbr vi a

Limite de parcele

Zona verde propus pe amplasament

Drumuri noi propuse Zona Interdic ie de construire Profile stradale propuse prin PUZ

Drum pietruit existent

Zon pentru care se vor elabora PUD-uri Limita Zonei din PUZ 613 /2006 Limita amplasamentului studiat

PTTA , PTTB

LEGENDA:

PUD aprobat cu HCL Timi oara nr.350 / 2013 PUD aprobat cu HCL Timi oara nr.350 / 2013 Construc ii propuse pe amplasament studiat Circula ii în incint de pe amplasament studiat Accese în incinta de pe amplasament studiat

CARACTERISTICI pe AMPLASAMENT: Retragerea fa de frontul stradal = 5,00m Retragerea din spate = 15,72m Retragerea din dreapta=11,59m Retragerea din stânga=11,75m Dimensiunile construc iei : 46,00 x 15,00m În imea maxim a construc iei = 8,50 m Locuri de parcare = 27

Zona de implantare aprobat prin HCL 350/2013

3.0

22 .3

5.0

18 .3

5.0

3.0

Supr. mp. % Supr. mp. % Total teren zon 18600 100.00 18600 100.00 Circulatii AUTO 2000 10.75 2466 13.26 Servicii din care 0 0.00 16134 86.74 Spa ii Verzi(TEREN LIBER) 0 0.00 3227 20.00 P.O.T. 0.00 MAXIM 50.00 C.U.T. 0.00 se stabileste prin PUD

Supr. mp. % Supr. mp. % Total teren amplasament 2564 100.00 2564 100.00 Circulatii AUTO+Pietonale 0 0.00 1316.45 51.34 Construc ii 0 0.00 690 26.91 Spa ii Verzi(TEREN LIBER) 0 0.00 557.55 21.75 P.O.T. (691x100/2564) 0 0.00 690 26.91 C.U.T. 0 0.00 889 0.35 < (2.00) POT propus pe amplasament < 50% CUT propus la un regim de P+ 1E sau P+ Mezanin =maxim 2

BILAN TERITORIAL ÎN ZONA STUDIAT - SERVICII EXISTENT PROPUS IN ZON

PROPUNERE BILAN PE AMPLASAMENTUL STUDIAT EXISTENT PROPUS PE AMPLASAMENT

CF Nr.: 433709 S=2564 mp

Nr. CAD: 433709 SC AUTO LCD SRLP + 1E Parter

Atasament: 05-OBIECTIVE_DE_UTILITATE_PUBLICA.pdf

PUZ aprobat cu HCL Timi oara nr.187 / 2003

post trafo

an ex

a ga

z

20 64

50

20 66

00

20 66

50

20 67

00

20 64

50

20 65

00

20 65

50

20 66

00

20 66

50

20 64

50

20 65

00

20 65

50

20 66

00

20 66

50

20 65

00

20 65

50

20 66

00

20 65

50

20 66

00

20 66

50

483 600

483 550

483 600

483 650

483 600

483 700

483 750

483 600

483 650

483 700

483 750

483 550

483 600

483 650

483 700

483 750

483 550

483 600

483 650

483 750

483 550

S tr.

S te

fa n

P ro

co piu

Nr . 6

CF: 430713 top 433710 S=1937 mp 38

.34 m

37.94m

38 .34

m

N r.

ca d.

C C

49 0/

1/ 1

N r.

C F:

4 33

44 4

- d om

en iu

p ub

lic

S= 71

4m p

CC490/1/4

CC490/1/3

20 65

50

483 800

Proiectat Desenat

Elaborator: Nume: Semn tura Scara:

Data:

Faza:

Plan a:

TITLU PROIECT:

TITLU PLAN :

BENEFICIAR:

AMPLASAMENT:

Sp re

Ti mi

oa ra

- SE

LG RO

S

PTTB

A 487

L.E .A

. 1 10

kV

L.E .A

. 1 10

kV

483 650

Nr .4

PT TA

28.78m

Limita EXTRAVILAN Timi oara

Zona de locuin e propus PUZ HCL nr. 613/ 2006

Zona verde propus PUZ HCL nr. 613/ 2006

Drumuri noi propuse PUZ HCL nr. 613/ 2006

Zona Interdic ie de construire

PTTA

Str. Horia Hulubei

Str. Eugen Co eriu

Str. Tristan Tzara

Profile stradale propuse prin PUZ

Drum pietruit existent

Zon pentru care se vor elabora PUD-uri Limita Zonei din PUZ HCL nr. 613/ 2006

Limita amplasament studiat CF 433709-2564 mp.

Zona de servicii propus PUZ HCL nr. 613/ 2006

DE 494

D E

47 6

DE 426

PTTA , PTTB N

91.7 9

92.0 0

91.7 4

91.6 9

91.8 0

91.8 2

91.8 99

2.01

92.1 3

93.0 1

92.0 8

92.0 6

92.1 6

91.8 0

91.7 9

91.8 7

91.9 29

1.93

93.7 7

91.8 7

92.0 2

91.8 6

92.2 3

92.1 4

91.8 8

91.8 8

91.9 9

91.9 0

91.9 0

92.0 6

92.0 5

91.9 7

91.8 792.1

2 92.1

5

93.9 0

94.0 8

94.1 3

93.6 7 92

.51

92.5 8

94.1 0

93.8 6

92.3 1

94.5 0

92.4 9

92.6 4

92.4 1

92.4 192.3

292 .39

92.3 0

90.7 7

90.8 1

92.3 1

92.2 5 92.4

7

92.5 2

92.6 6

93.0 2

92.4 7

92.7 6

92.5 3

94.1 5

LEGENDA:

67.03m

DE 49

1

DE 426/1

TERITORIUL COMUNEI DUMBR VI A

TE R

IT O

RI UL

C O

M U

N EI

D U

M BR

VI A

26.00m

12 .00

m

DE 428/1

DE 428 /1

41.38m

TERITORIUL COMUNEI DUMBR VI A

Supr. mp. % Supr. mp. % Total teren zon 18600 100.00 18600 100.00 Circulatii AUTO 2000 10.75 2466 13.26 Servicii din care 0 0.00 16134 86.74 Spa ii Verzi 16600 89.25 3227 20.00 P.O.T. 0.00 MAXIM 50.00 C.U.T. 0.00 se stabileste prin PUD

Supr. mp. % Supr. mp. % Total teren amplasament 2564 100.00 2564 100.00 Circulatii AUTO+Pietonale 0 0.00 1316.45 51.34 Construc ii 0 0.00 690 26.91 Spa ii Verzi 2564 100.00 557.55 21.75 P.O.T. (691x100/2564) 0 0.00 690 26.91 C.U.T. 0 0.00 889 0.35 POT propus pe amplasament < 50% CUT propus la un regim de P+ 1E sau P+ Mezanin =maxim 2

BILAN TERITORIAL ÎN ZONA STUDIAT - SERVICII EXISTENT PROPUS IN ZON

PROPUNERE BILAN PE AMPLASAMENTUL STUDIAT EXISTENT PROPUS PE AMPLASAMENT

6.00m

DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI

PROPRIETATE PRIVAT PERSOANE FIZICE / JURIDICE ACCESE

NOT : ÎN ZONA STUDIAT URMEAZ S SE AMPLASEZE OBICTIVE DE UTILITATE PUBLIC PE TERENURILE DESTINATE PRIN PUZ. PENTRU SERVICII

ie ire intrare

CF Nr.: 433709 S=2564 mp

Nr. CAD: 433709 SC AUTO LCD SRLP + 1E Parter

ie ire intrare

6.0 0

7.00

12.50

33.50

46.00

15 .00

15.72

5.0

11 .59

11 .75

5.77 2.95m

5.5 5

3.0

CF Nr.: 433710 S=336 mp

TERITORIUL ADMINISTRATIV

TMI OARA

PU Z

ap ro

ba t c

u H

CL T

im i

oa ra

nr . 1

87 d

in 2

9. 0

7. 2

00 3

A 493/1 S = 6 801mp.

St r.

te fa

n Pr

oc op

iu

Atasament: 04-REGLEMENT_RI_ECHIPARE_EDILITAR_.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/24EF1C2FAF67F49DC2257C850030C7B3/04-REGLEMENT was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: 03_REGLEMENTARI_URBANISTICE.pdf

PUZ aprobat cu HCL Timi oara nr.187 / 2003

post trafo

an ex

a ga

z

20 64

50

20 66

00

20 66

50

20 67

00

20 64

50

20 65

00

20 65

50

20 66

00

20 66

50

20 67

00

20 64

50

20 65

00

20 65

50

20 66

50

20 67

00

20 65

00

20 65

50

20 66

00

20 66

50

20 67

00

20 65

50

20 66

00

20 66

50

483 600

483 550

483 600

483 650

483 600

483 700

483 750

483 600

483 650

483 700

483 750

483 550

483 600

483 700

483 750

483 550

483 600

483 650

483 700

483 750

483 550

483 600

483 650

483 700

S tr.

S te

fa n

P ro

co piu

N r.

6

CF: 430713 top 433710 S=1937 mpHCL 350 / 2013

SC ELMAS PAGAD SRL

CF: 433709 nr. top 4330709 S=2564 mp

HAL PREST RI SERVICII I

DEOPOZITARE - SC AUTO LCD

38 .34

37.94

38 .34

N r.

ca d.

C C

49 0/

1/ 1

N r.

C F:

4 33

44 4

- d om

en iu

p ub

lic

S= 71

4m p

CC490/1/4

CC490/1/3

20 67

50

483 650

20 65

50

483 800

Proiectat Desenat

Elaborator: Nume: Semn tura Scara:

Data:

Faza:

Plan a:

TITLU PROIECT:

TITLU PLAN :

BENEFICIAR:

AMPLASAMENT:

Sp re

Ti mi

oa ra

- SE

LG RO

S

PTTB

A 487

L.E .A

. 1 10

kV

L.E .A

. 1 10

kV

483 650

N r.

4

St r.

tef an

P roc

op iu

PT TA

TERITORIUL ADMINISTRATIV

TMI OARA

A 493/1

28.78

Limita EXTRAVILAN Timi oara

Zona de locuin e propus PUZ HCL nr. 613/ 2006

Zona verde propus PUZ HCL nr. 613/ 2006

Drumuri noi propuse PUZ HCL nr. 613/ 2006

Zona Interdic ie de construire

S = 6 801mp.

PTTA

Str. Horia Hulubei

Str. Eugen Co eriu

Str. Tristan Tzara

Profile stradale propuse prin PUZ

Drum pietruit existent

Zon pentru care se vor elabora PUD-uri Limita Zonei din PUZ HCL nr. 613/ 2006

Limita amplasament studiat CF 433709-2564 mp.

Zona de servicii propus PUZ HCL nr. 613/ 2006

DE 494

D E

47 6

DE 426

PTTA , PTTB

N

91.7 9

92.0 0

91.7 4

91.6 9

91.8 0

91.8 2

91.8 99

2.01

92.1 3

93.0 1

92.0 8

92.0 6

92.1 6

91.8 7

91.9 29

1.93

93.7 7

91.8 7

92.0 2

91.8 6

92.2 3

92.1 4

91.8 8

91.8 8

91.9 9

91.9 0

92.0 6

92.0 5

91.9 7

91.8 792.1

2 92.1

5

93.9 0

94.0 8

94.1 3

93.6 7 92

.51

92.5 8

94.1 0

93.8 6

92.3 1

94.5 0

92.4 9

92.6 4

92.4 1

92.4 192.3

292 .39

92.3 0

90.7 7

90.8 1

92.3 1

92.2 5 92.4

7

92.5 2

92.6 6

93.0 2

92.4 7

92.7 6

92.5 3

94.1 5

LEGENDA:

DE 49

1

DE 426/1

PUZ aprobat cu HCL Timi oara nr. 187 din 29. 07. 2003

TERITORIUL COMUNEI DUMBR VI A

TE R

IT O

RI UL

C O

M U

N EI

D U

M BR

VI A

26.00m

12 .00

m

DE 428/1

DE 428 /1

41.38

TERITORIUL COMUNEI DUMBR VI A 6.0

66.72

51.72 10.0

5.0

10 .0

10 .0

10.0

5.0

52.0CF Nr.: 433710 S=336 mp 3.0

22 .30

5.0

3.0

Supr. mp. % Supr. mp. % Total teren zon 18600 100 18600 100 Circulatii AUTO 2000 10.75 2466 13.26 Servicii din care 0 0 16134 86.74 Spa ii Verzi 16600 89.25 3227 20 MINIM 20% P.O.T. 0 MAXIM 50% C.U.T. 0

EXISTENT PROPUS PE AMPLASAMENT Supr. mp. % Supr. mp. %

Total teren amplasament 2564 100 2564 100 Circulatii AUTO+Pietonale 0 0 1316.45 51.34 Construc ii 0 0 690 26.91 Spa ii Verzi 2564 100 557.55 21.75 > 20% P.O.T. (690x100/2564) 0 0 690 26.91 < 50% C.U.T. 0 0 889 0.35

P.O.T. 26.91% C.U.T. 0.35 REGIM DE ÎN IME P+1E

LIMITA DIN FA 5.00m LIMITA DIN STÂNGA 5.00m LIMITA DIN DREAPTA 5.00m LIMITA DIN SPATE 5.00m

PROPUNERE BILAN PE AMPLASAMENTUL STUDIAT

BILAN TERITORIAL ÎN ZONA STUDIAT - SERVICII

RETRAGERI MINIME ( TEFAN PROCOPIU NR.4)

INDICATORI ( TEFAN PROCOPIU NR.4)

EXISTENT PROPUS IN ZON

se stabileste prin PUD

REGLEMENT RI DIN PUZ 350/2006

REGLEMENT RI DIN PUZ 350/2006

FUNC IUNI

FUNC IUNI

PUZ aprobat prin HCL DUMBR VI A 3 /2007 TERITORIUL COMUNEI DUMBR VI A

Limita de implantare a construc iilor

Zona de implantare a construc iilor

Supr. mp. % Supr. mp. % Total teren zon 18600 100.00 18600 100.00 Circulatii AUTO 2000 10.75 2466 13.26 Servicii din care 0 0.00 16134 86.74 Spa ii Verzi 16600 89.25 3227 20.00 MINIM 20% P.O.T. 0.00 MAXIM 50% C.U.T. 0.00

Supr. mp. % Supr. mp. % Total teren amplasament 2564 100.00 2564 100.00 Circulatii AUTO+Pietonale 0 0.00 1316.45 51.34 Construc ii 0 0.00 690 26.91 Spa ii Verzi 2564 100.00 557.55 21.75 > 20% P.O.T. (690x100/2564) 0 0.00 690 26.91 < 50% C.U.T. 0 0.00 889 0.35

26.91% 0.35

P+1E

LIMITA DIN FA 5.00m LIMITA DIN STÂNGA 10.00m LIMITA DIN DREAPTA 10.00m LIMITA DIN SPATE 10.00m

MAXIM 50%

BILAN TERITORIAL ÎN ZONA STUDIAT - SERVICII

FUNC IUNI EXISTENT PROPUS IN ZON REGLEMENT RI DIN PUZ 613/2006

se stabileste prin PUD PROPUNERE BILAN PE AMPLASAMENTUL STUDIAT

EXISTENT PROPUS PE AMPLASAMENT REGLEMENT RI DIN PUZ 613/2006

INDICATORI P.O.T. C.U.T. REGIM DE ÎN IME Hmaxim = 8.50m

RETRAGERI MINIME ( TEFAN PROCOPIU NR.4)

18 .3

5.0

St r.

te fa

n Pr

oc op

iu

Atasament: 02-SITUATIA_EXISTENTA.pdf

PUZ aprobat cu HCL Timi oara nr.187 / 2003

post trafo

an ex

a ga

z

20 64

50

20 65

00

20 65

50

20 66

00

20 66

50

20 67

00

20 64

50

20 65

00

20 65

50

20 66

00

20 66

50

20 67

00

20 64

50

20 65

00

20 65

50

20 66

00

20 66

50

20 67

00

20 65

00

20 65

50

20 66

00

20 66

50

20 67

00

20 65

50

20 66

00

20 66

50

483 600

483 550

483 600

483 650

483 550

483 600

483 700

483 750

483 550

483 600

483 650

483 700

483 750

483 550

483 600

483 650

483 700

483 750

483 550

483 600

483 650

483 700

483 750

483 550

483 600

483 650

483 700

S tr.

S te

fa n

P ro

co piu

N r.

6

CF: 430713 top 433710

S=1937 mp

CF: 433709 nr. top 433709

S=2564 mp

DE 428 /1

38 .34

m

37.94m

38 .34

m

N r.

ca d.

C C

49 0/

1/ 1

N r.

C F:

4 33

44 4

- d om

en iu

p ub

lic

S= 71

4m p

DE 428/1

CC490/1/4

C C4

90 /1

/3

20 67

00

20 67

50

483 650

20 67

50

483 550

20 65

50

483 800

Proiectat Desenat

Elaborator: Nume: Semn tura Scara:

Data:

Faza:

Plan a:

TITLU PROIECT:

TITLU PLAN :

BENEFICIAR:

AMPLASAMENT:

Sp re

Ti mi

oa ra

- SE

LG RO

S

PTTB

A 487

L.E .A

. 1 10

kV

L.E .A

. 1 10

kV

483 600

483 650

N r.

4

St r.

tef an

P roc

op iu

PT TA

TERITORIUL COMUNEI

DUMBR VI A

T

ER IT

O R

IU L

C O

M U

N EI

D U

M BR

VI A

TERITORIUL COMUNEI DUMBR VI A

TERITORIUL ADMINISTRATIV

TMI OARA

A 493/1

28.78m

PUZ aprobat cu HCL Dumbr vi a

Zona de locuin e propus PUZ HCL nr. 613/ 2006

Zona verde propus PUZ HCL nr. 613/ 2006

Drumuri noi propuse prin PUZ HCL nr. 613/ 2006

Zona Interdic ie de construire

S = 6 801mp.

PTTA

Str. Horia Hulubei

Str. Eugen Co eriu

Str. Tristan Tzara

Profile stradale propuse prin PUZ

Drum pietruit existent

Zon pentru care se vor elabora PUD-uri Limita Zonei din PUZ HCL nr. 613/ 2006

Limita amplasament studiat CF 433709-2564 mp.

Zona de servicii propus PUZ HCL nr. 613/ 2006

DE 426/1

DE 494

D E

49 1

D E

47 6

DE 426

PTTA , PTTB N

PUZ aprobat cu HCL Timi oara nr. 187 din 29. 07. 2003

91.7 9

92.0 0

91.7 4

91.6 9

91.8 0

91.8 2

91.8 99

2.01

92.1 3

93.0 1

92.0 8

92.0 6

92.1 6

91.8 0

91.7 9

91.8 7

91.9 29

1.93

93.7 7

91.8 7

92.0 2

91.8 6

92.2 3

92.1 4

91.8 8

91.8 8

91.9 9

91.9 0

91.9 0

92.0 6

92.0 5

91.9 7

91.8 792.1

2 92.1

5

93.9 0

94.0 8

94.1 3

93.6 7 92

.51

92.5 8

94.1 0

93.8 6

92.3 1

94.5 0

92.4 9

92.6 4

92.4 1

92.4 192.3

292 .39

92.3 0

90.7 7

90.8 1

92.3 1

92.2 5 92.4

7

92.5 2

92.6 6

93.0 2

92.4 7

92.7 6

92.5 3

94.1 5

LEGENDA:

41.38m

67.10m

26.00m

12 .00

m

PUZ aprobat prin HCL DUMBR VI A 3 /2007 TERITORIUL COMUNEI DUMBR VI A

Atasament: 01-INCADRARE_IN_TERITORIU.pdf

Elaborator: Nume: Semn tura Scara:

Data:

Faza:

Plan a:

TITLU PROIECT:

TITLU PLAN :

BENEFICIAR:

AMPLASAMENT:

RE AL

SE LG

RO S

ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE EXTRAS DIN PUG AL MUNICIPIULUI TIMI OARA

ÎNCADRARE ÎN ZON EXTRAS ANEX LA C.U. 846 /28.03.2013

POZI IA ZONEI FA DE INTRAVILANUL LOCALIT II Terenul studiat se afl la nord-vest fa de limita municipiului Timi oara, învecinându-se, la vest i nord, direct cu terenuri aflate în teritoriul administrativ al comunei Dumbr vi a.

CALEA ARADULUI

ST R.

TE FA

N P RO

CO PIU

STR. EUGEN CO ERIU

STR. TRISTAN TZARA Str. HORIA HULUBEI

>> CO

MU NA

D UM

BR VI

A > >

C ALEA AR

AD U

LU I

SE 7 V * DUMBRAVITA SP Îi

Atasament: MEMORIU_JUSTIFICATIV.pdf

PUD - Hală de prestări servicii şi depozitare în Timişoara, str. Ştefan Procopiu nr. 4 1

Cont BCR Timiş Agenţia Bastion: RO30-RNCB-0255-0083-3881-0001 TIMIŞOARA Cont Trezoreria Timişoara : RO36-TREZ-6215-069X-XX00-2669 TIMIŞOARA Cod fiscal R 3979400 Str. Înfrãţirii Nr. 2, Apt. 2-3, Cod Poştal: 300073 J / 35 / 2043 / 1993 e-mail: [email protected], Tel.: 0742-970 397; 0256 - 384 322

FFFOOOAAAIIIEEE DDDEEE CCCAAAPPPĂĂĂTTT

Denumire proiect : PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE Hala prestări servicii şi depozitare

Proiect nr. : 05 / 2012

Beneficiar : S. C. AUTO LCD S.R.L.

judeţ. TIMIŞ, TIMIŞOARA, Str. Miresei nr. 3 J/35/4236-2008, CUI 24839043

Amplasament: judeţ. TIMIŞ, TIMIŞOARA, Str. ŞTEFAN PROCOPIU, Nr.4,

C.F. 433709 Timişoara, nr. topo 433709

Proiectant general : S. C. HL-CONS S.R.L. – J/35/2043-1993, CUI 3979400 Timişoara, str. Înfrăţirii, nr. 2

Faza :

PLAN URBANISTIC DE DETALIU – P.U.D.

Exemplar : 3

BN

PUD - Hală de prestări servicii şi depozitare în Timişoara, str. Ştefan Procopiu nr. 4 2

BBBOOORRRDDDEEERRROOOUUU FOAIE DE CAPĂT BORDEROU COLECTIV DE ELABORARE

PIESE SCRISE

ACORDUL B.C.R. –SUCURSALA TIMIŞ

DOVADA ACHITĂRII TAXEI R.U.R.

MEMORIU JUSTIFICATIV

STUDIU GEOTEHNIC

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

CERTIFICAT DE URBANISM CU ANEXE

AVIZE ŞI ACORDURI solicitate prin CERTIFICAT DE URBANISM

AVIZ FAVORABIL CTATU nr. 01/ 30.01.2014

PIESE DESENATE

EXTRAS DIN PUZ

01- ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

02- SITUATIA EXISTENTĂ

03- REGLEMENTĂRI URBANISTICE

04- REGLEMENTĂRI ECHIPARE EDILITARĂ

05- OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

06- MOBILARE URBANĂ

07- VOLUMETRIE

PUD - Hală de prestări servicii şi depozitare în Timişoara, str. Ştefan Procopiu nr. 4 3

CCCOOOLLLEEECCCTTTIIIVVV DDDEEE EEELLLAAABBBOOORRRAAARRREEE

URBANISM ŞI ARHITECTURĂ: S. C. HL-CONS S.R.L. Şef de proiect : Arh. Bălan Gabriel Proiectant : Arh. Duică Ştefan-Liviu

RIDICARE TOPOGRAFICĂ : SC BLACK LIGHT SRL Ing. Loredana Hodea

STUDIU GEOTEHNIC : SC BABA & PĂUNESCU PRO.GEO. SRL Ing. Baba Emil

PROIECTANT DRUMURI: SC COS MUN-WEST SRL Ing. Munteanu Doru

PROIECTANT EDILITARE: P.F.A. Hera Moise Ing. Hera Moise

PUD - Hală de prestări servicii şi depozitare în Timişoara, str. Ştefan Procopiu nr. 4 4

Proiect nr. 05 / 2012 Faza: P.U.D.

MMMEEEMMMOOORRRIIIUUU JJJUUUSSSTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIIIVVV 1. -INTRODUCERE

Date de recunoaştere a documentaţiei: - denumirea proiectului: Hala prestări servicii şi depozitare - iniţiator (beneficiar): S. C. AUTO LCD S.R.L. Timişoara, str.Miresei, nr,3 - elaborator (proiectant), subproiectant, colaboratori:

S. C. HL-CONS S.R.L. Timişoara, str. Înfrăţirii, nr. 2 PFA Hera Moise

- amplasament: Timişoara, str. Ştefan Procopiu, nr. 4 - data elaborării. decembrie 2013

Obiectul lucrării : Prezenta documentaţie are ca obiect studierea posibilităţilor de implantare a unei Hale de

prestări servicii şi depozitare în Timişoara , str. Ştefan Procopiu , nr. 4, în zona de PRESTĂRI SERVICII definită prin P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 613 / 2006.

Documentaţia se întocmeşte în baza prevederilor legii 350 /2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, Legii nr. 50/ 1991, modificata cu legea 453 / 2001, precum şi în conformitate cu H.G. 525/1996 republicata în 2002 privind Regulamentul General de Urbanism.

De asemenea s-a avut în vedere Reglementarea Tehnica- Ghid Privind Metodologia de Elaborare şi Conţinutul- Cadru al Planului Urbanistic de Detaliu aprobată cu ordinul MLPAT nr. 37 / N /08.06.2000.

Terenul studiat este în apropiere de Clea Aradului, unde s-au dezvoltat mari platforme destinate comerţului şi serviciilor: SELGROS, DECATHLON şi REAL.

Accesul pe parcelă se va face din str. Ştefan Procopiu , nr. 4. Condiţiile de amplasare şi realizare sunt stabilite prin PUZ întocmit de S.C. ARHITECT

TRÂMBIŢAS S.R.L şi aprobat prin HCL nr. 613 / 2006 - în zona de servicii sunt:  Cele 3 parcele destinate serviciilor;  Pentru zona de servicii se propune procentul de ocupare al terenului (POT) maxim de

50% iar coeficientul de utilizare al terenului (CUT) se va stabili prin P.U.D.-uri ulterioare;  se impune asigurarea unui procent de 20% din suprafaţa ocupat de zone verzi. Prezenta documentaţie stabileşte conditiile tehnice pentru:

• Utilizarea terenului;

• Ocuparea terenului (POT, CUT, H.max.) ;

• Circulaţiile pietonale şi ale vehiculelor, accese auto si parcaje;

• Echiparea tehnico-edilitara a obiectivului. Surse de documentare :

La întocmirea acestui Plan Urbanistic de Detaliu au fost studiate şi s-au cules date si informatii din documentatiile realizate anterior acestui studiu. Pentru documentare au fost folosite următoarele:

- Planul de amenajare a teritoriului administrativ al municipiului Timisoara

- Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara.

- Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 613/2006

- Planul Urbanistic de Detaliu – str. Ştefan Procopiu nr. 6 aprobat prin HCL 350/2013

- Studiul Geotehnic

- Suportul topografic pentru întocmirea studiului este ridicarea topografică realizată în sistem

STEREO 70

PUD - Hală de prestări servicii şi depozitare în Timişoara, str. Ştefan Procopiu nr. 4 5

2. - ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ : 2.1 Concluzii din documentaţii deja elaborate: - situarea obiectivului în cadrul localităţii

Terenul studiat se află la nord-vest faţă de limita municipiului Timişoara, învecinându-se, la vest şi nord, direct cu terenuri aflate în teritoriul administrativ al comunei Dumbrăviţa. Totodată, terenul este amplasat în aproprierea drumului DN 69 ce uneşte Timişoara cu Aradul. Strada Ştefan Procopiu - cu caracter de arteră majoră - face legătura între localitatea Dumbrăviţa şi Calea Aradului, racordul la aceasta realizându-se prin giraţia existentă în zona hipermaketului SELGROS. Terenul în suprafaţă de 2564 m2 este neconstruit în prezent, precum şi celelalte terenuri din zona de servicii prevăzută prin PUZ. Caracteristicile climaterice în zona Timişoara sunt următoarele:

a) Temperatura aerului :

- media lunară maximă : +(21 - 22)°C in iulie, august

- media lunară minimă : -(1- 2)°C in ianuarie

- maxima absolută: +40°C in 16.08.1952

- minima absolută : -29°C in 13.02.1935

b) Precipitaţii :

- media lunară maximă : 70 - 80 mm in iulie

- media anuală : 600 - 700 mm

- cantitatea maximă în 24 h ; 100 mm

c) Vântul :

- direcţii predominante : nord - sud

d) Adâncimea minimă de îngheţ : 0,70 m conform STAS 6054-77

- concluziile studiilor de fundamentare care au avut ca obiect zona/subzona/ansamblul care include obiectivul studiat:

Elaborarea PUD-ului pe amplasamentul studiat a fost precedată de studierea şi actualizarea elementelor operate în ultimii ani în zonă şi de Concluziile din PUZ aprobat prin HCL nr. 613 / 2006:

Înscrierea amenajării şi dezvoltării urbanistice propuse a zonei în prevederile PUG. Arealul studiat, nu este inclus într-un plan urbanistic. Conform intenţiilor deja conturate în

propunerile conţinute în Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara, zona studiată se înscrie din punct de vedere al zonificării funcionale în zonă de locuire cu funcţiuni complementare şi servicii.

Principalele categorii de intervenţie vor fi cele legate de modernizarea circulaţiei şi extinderea infrastructurii tehnico - edilitare.

Ţinându-se cont de tendinţele de dezvoltare a zonelor rezidenţiale cu functiuni complementare în extravilanul municipiului Timişoara, trebuie asigurată atât infrastructura necesară, cât si posibilităţile de cooperare şi corelare a terenurilor din zonă, în vederea generării unor soluţii armonioase, cu o dotare corespunzătoare din punct de vedere al echipărilor şi serviciilor necesare functionării.

Conform P.U.G. aprobat cu HCL 157/2002 şi prelungit cu HCL 138/2007, zona studiată se încadrează în “IS – Zona pentru instituţii publice şi servicii de interes general” respectiv “ISb - subzona unităţilor industriale şi servicii de interes general propuse”.

În conformitate cu P.U.G. – 2012(Masterplan) zona se încadrează în POLITICA 2: CREŞTEREA PONDERII IMM-urilor ÎN ECONOMIA LOCALĂ respectiv în PROGRAM 2: ÎNCURAJAREA INTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII CU PROFIL AXAT PE TURISM, SERVICII ŞI MEŞTEŞUGURI .

- prescripţiile şi reglementările din documentaţiile de urbanism elaborate/aprobate anterior: Principalele prescripţii şi reglementări cuprinse în PUZ care se reglementează elaborarea PUD

PUD - Hală de prestări servicii şi depozitare în Timişoara, str. Ştefan Procopiu nr. 4 6

sunt:  Pentru parcelele A 490/1 si A 493/1- sau cele rezultate din parcelări ulterioare- destinate

dezvoltării serviciilor; pentru această zonă de servicii se va institui obligativitatea întocmirii de documentaţii în fază de Planuri Urbanistice de Detaliu, prin care se vor reglementa Coeficientul de Utilizare al Terenului, Regimul de înăţime şi funcţiunea finală;

 POT maxim de 50% ;  CUT se va stabilii prin PUD;  Asigurararea uni procent de minim 20% de zone verzi din suprafaţa terenului;  interdicţia de construire în culoarul de protecţie şi anume în stânga şi dreapta 18,5 m din

axul stâlpului ;  Profilele stradale prevăzute prin PUZ :

Drumul DE 476 (str. Ştefan Procopiu) care este comunicarea directă cu Calea Aradului

şi face legătura între localitatea Dumbrăviţa şi Calea Aradului va avea 4 benzi de

circulate de 3,50 m (câte 2 pe sens), mărginite de zone verzi de 2,00 m lăţime, piste de

ciclişti (1,00 m) şi trotuare pietonale (3.00 m) (vezi planşa REGLEMENTĂRI

URBANISTICE-EXTRAS DIN PUZ – profilul stradal PTTB).

Pentru străzile secundare cu două benzi de circulate (12,00 m) se propune: - 7,00 m

parte carosabilă, măfginită de o parte şi de alta de 2x1,50 m zonă verde şi 2x1,00 m

trotuare pentru circulaţia pietonală (vezi planşa REGLEMENTĂRI URBANISTICE-

EXTRAS DIN PUZ – profilul stradal PTTA). 2.2. Concluzii din documentaţii elaborate concomitent cu P.U.D. : Concluziile studiilor elaborate concomitent cu P.U.D., precum şi condiţionările impuse de acestea:

Paralel cu întocmirea acestei documentaţii s-au solicitat avize de la toţi deţinătorii de gospodării subterane din zonă . Pentru asigurarea accesului din str. Ştefan Procopiu pe parcelă operaţiile s-a prezentat situaţia existentă şi cea propusă în cadrul Comisiei de Circulaţie a municipiului Timişoara, urmând să se obţină AVIZUL necesar. În propunerea de mobilare urbană pe parcelă s-au avut în vedere limitele şi zona de implantare de pe parcela învecinată la adresa str. Stefan Procopiu nr. 6 - Proprietar SC ELMAS PAGAD SRL respectiv pentru CONSTRUIRE IMOBIL IN REGIM P+1E+M SPAŢII DE DEPOZITARE ŞI APARTAMENTE DE SERVICIU. – faza PUD, respectiv retragerea de minim 5m în faţă şi de minim 10m din spate faţă de limitele de proprietate . SE VOR RESPECTA : Indicii urbanisticii propuşi şi recomandaţi, avizaţi prin AVIZUL FAVORABIL nr. 01/30.01.2014 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism , a PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA.

3. - SITUAŢIA EXISTENTĂ: - accesibilitatea la căile de comunicaţie;

Strada Ştefan Procopiu - cu caracter de arteră majoră - face legătura între localitatea Dumbrăviţa şi Calea Aradului, racordul la aceasta realizându-se prin giraţia existentă în zona hipermaketului SELGROS. Accesul carosabil pe amplasamentul studiat se va face din str. Ştefan Procopiu printr- un drum de 6m marcat pentru intrare şi ieşire în/din incintă.

- suprafaţa ocupată, limite şi vecinătăţi; Terenul este înscris în Cartea funciară nr. 433709-Timişoara sub nr. Cad 433709. în suprafaţă de 2564 m2 este în proprietatea SC AUTO LCD S.R.L. şi nu este ocupat de construcţii. Terenul în formă trapezoidală cu dimensiunile maxime 38,34 x 67,06m are în vecinătăţi:

la nord-est: CF 430713- S=1937 – Proprietar SC ELMAS PAGAD SRL

la nord-vest: str. Ştefan Procopiu, C.F. 433444-Timişoara, S=714 m2- Proprietar: Domeniu public.

la sud-est: Teren Agricol, Parcela CC490/1/3 – S= 4832 m2, Proprietar : Someşan Mihail Romulus Dorin

la sud-vest: Teren Agricol, Parcela A487 – Proprietar Neidentificat în prezent. - suprafeţe de teren construite şi suprafeţe de teren libere;

Descriere Suprafaţă Suprafaţă Suprafaţă POT % CUT

PUD - Hală de prestări servicii şi depozitare în Timişoara, str. Ştefan Procopiu nr. 4 7

Teren Construită Liberă existent existent

Zona de servicii din PUZ din care:

18.600m2

0,00 m2 18.600m2

0,00% 0,00%

Amplasament studiat 2.564m2 0,00 m2 2.564m2 0,00% 0,00%

Frontul stradal al parcelei este de 38,34 metri iar adancimea parcelei este de 67,10 metri.

- caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic; Conform cărţii funciare, terenul are destinaţia de curţi construcţii. Conform zonificarii funcţionale din PUZ-ul director, este zona de servicii. Pe amplasament nu există construcţii.

- destinaţia clădirilor; Pe amplasament nu există construcţii.

- tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafeţelor ocupate; Terenul are o suprafaţă de 2564 mp, este în proprietatea SC AUTO LCD SRL cu interdicţie de înstrăinare,grevare, închiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare şi amenajare în favoarea BCR SA. Terenul nu este ocupat de construcţii.

- concluziile studiului geotehnic privind condiţiile de fundare; Fundarea pe teren natural a constructiei propuse se poate realiza la cota minima, Dmin=-1,50m, fata de cota terenului natural, pe stratul de argila prafoasa galben maronie cu oxizi. Fundarea parcărilor propuse, se poate realiza la cota minima dmin=-0,70m fata de c.t.n., pe stratul de argila prafoasă maronie. Adancimea maxima de inghet este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,70m. Pentru calculul terenului de fundare pe stratul de argila prafoasa (la cota -0,70m,), in gruparea fundamentala de încărcări, conform STAS 3300/2-85, anexa B, tabelul 17, se recomanda o presiune conventionala de baza (pt.B=1,0 m si D = 2,0 m), Pconv= 180 kPa. Aplicand corectia (pentru D si latimea B) conform standardului mentionat rezulta presiunea conventională de calcul, unde se vor folosi coeficientii de corectie pentru pamanturile coezive k1=0,05 si k2=2,00. Pentru date suplimentare se va consulta STUDIUL GEOTEHNIC întocmit de SC BABA & PAUNESCU PRO. GEO. S.R.L.

- accidente de teren (beciuri, hrube şi umpluturi) cu precizarea poziţiei acestora; NU ESTE CAZUL – Terenul are o suprafata relativ plană, amplasamentul nu prezintă potenţial de alunecare, deci are asigurată stabilitatea generală. Pe teren nu au fost identificate beciuri sau hrube. Pe teren se află movile de pământ şi moloz rezultate de la construcţiile de locuinţe din vecinătate(dincolo de str. Ştefan Procopiu)

- adâncimea apei subterane; După executarea sondajelor de adancime s-a constatat ca nivelul apelor subterane apare in foraj la cota de -3,80 m fata de cota terenului natural. Nivelul apelor subterane poate varia cu circa (0,50 - 1,00)m in functie de anotimpuri şi de cantitatea de precipitaţii. Nivelul maxim absolut al apelor subterane poate fi stabilit numai in urma executării unor studii hidrogeologice complexe realizate pe baza unor observaţii asupra fluctuaţiilor nivelului apelor subetrane, de-a lungul unei perioade indelungate de timp ( in funcţie de anotimpuri, cantitatea de precipitaţii)

- parametrii seismici caracteristici zonei (zonă, grajd Ks, Te); Conform codului de proiectare seismica P100-1/2011, condiţiile locale de teren studiat în localitatea Timişoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamică maximă a acceleraţiei orizontale a terenului β0 = 3,00; a spectului normalizat de răspuns elastic pentru zona BANAT fig. 3.4 (din codul menţionat) şi acceleraţia terenului pentru proiectare ag=0,16g.

- analiza fondului construit existent (înălţime, structură, stare etc);

PUD - Hală de prestări servicii şi depozitare în Timişoara, str. Ştefan Procopiu nr. 4 8

NU ESTE CAZUL – în zona de servicii nu există construcţii. În vecinătate, dincolo de str. Ştefan Procopiu există clădiri de locuinţe individuale edificate după anul 2006 având structura din cadre de B.A. cu închideri din zidărie şi acoperişuri tip şarpantă cu structura din lemn.

- echiparea existentă; În baza documentaţiei depuse prin care s-a solicitat avize de la toţi deţinătorii de gospodării subterane din zonă s-a obţinut AVIZUL UNIC nr. 331 / 23.05.2015 cu condiţiile impuse de AQUATIM SA, E-ON Gaz distribuţie SA şi Enel distribuţie Banat SA,

1. Căi de comunicaţie:

În prezent, accesul rutier la amplasament se face de pe str. Ştefan Procopiu parţial asfaltată.

În zona studiată nu sunt trasee de transport în comun, regia de transport nu deţine

gospodărie subterană de cabluri electrice- AVIZUL 5799/15.04.2013 2. Alimentare cu apa şi canalizare:

În zona studiată în PUD există retele de apa-canal aflate in administratia R.A.A.C. AQUATIM

(apa – 0 100 mm si canal - 0 250 mm). Prin AVIZUL nr. 9826 din 12.04.2013, sunt indicate

traseele existente de alimentare cu apă şi canalizare şi măsurile care se impun în etapele

viitoare de dezvoltare. Se permite folosirea retelelor existente in zona studiata in PUD cu

îndeplinirea cerinţelor menţionate în aviz. S-a obţinut AVIZUL TEHNIC nr. 9756 / 17.04.2013. 3. Alimentarea cu gaze naturale:

Conform AVIZULUI E-ON Gaz Distribuţie SA nr. 5627 / 17.05.2013 în zona studiată există

reţele de gaze naturale. Eventualele branşamente de gaze naturale se vor executa în

conformitate cu normativele în vigoare şi condiţiile din aviz. 4. Alimentarea cu energie electrică:

Conform AVIZULUI nr. 303/17.04.2012 emis de SC ENEL DISTRIBUŢIE BANAT SA se interzice amplasarea construcţiilor în culoarul de siguranţă de 18,5 m stânga-dreapta faţă de

axul LEA 110kV existenă . AVIZUL de amplasament este favorabil pentru amplasarea noului

obiectiv cu respectarea condiţiilor din aviz. 5. Telefonizare:

În zona studiată SC ROMTELECOM SA NU are amplasate reţele de cabluri motiv pentru care

a emis AVIZUL FAVORABIL nr. 581 / 23.04.2013 . 6. Energie Termică:

SC CLT COLTERM SA a emis AVIZUL nr.fn /15.04.2013 fără condiţii, în zonă nu există reţele termice.

7. Reţea de televiziune în cablu: În zonă nu există reţea urbană de televiziune îcu transmisie prin cablu.

4. - REGLEMENTĂRI: - Condiţiile de amplasare şi realizare sunt stabilite prin PUZ întocmit de S.C. ARHITECT TRÂMBIŢAS

S.R.L şi aprobat prin HCL nr. 613 / 2006 - în zona de servicii sunt;  Pentru zona de servicii se propune procentul de ocupare al terenului (POT) maxim de 50%

iar coeficientul de utilizare al terenului (CUT) se va stabili prin P.U.D.-uri ulterioare;  se impune asigurarea unui procent de 20% din suprafaţa ocupat de zone verzi.

- obiectivele noi solicitate prin tema-program;

Construcţia proiectată va permite prestarea unor servicii către populaţie în domeniul mijloacelor de transport-auto. Elementele de temă-program au fost stabilite pe baza experienţei acumulate de investitor în domeniul Service-Auto. Prin PUD, pentru amplasamentul studiat se stabileşte :

regimul de înalţime – P+1E (maxim);

înălţimea maximă 8,50 m ;

retragere faţă de frontul stradal (limita de proprietate)– 5 m.

P.O.T. – maxim 50%;

C.U.T. – maxim 2 ,

- funcţionalitatea, amplasarea şi conformarea construcţiilor;

PUD - Hală de prestări servicii şi depozitare în Timişoara, str. Ştefan Procopiu nr. 4 9

Clădirea va fi dotată cu spaţii administrative, grupuri sanitare, spaţii de prezentare pentru clienţi. Din punct de vedere structural şi funcţional, întregul proiect a fost împărţit în următoarele cinci sectoare de servicii :

Showroom - spaţiu destinat expunerii unor modele de autoturisme în vederea comercializării lor;

Service-auto destinat reparaţiilor la motoare şi elementele de direcţie de la autoturisme ;

Inspecţia Tehnică Periodică a autoturismelor ;

Controlul, reglajul sistemului de direcţie la autoturisme şi vulcanizare;

Depozit de piese de schimb auto .

NU se vor executa reparaţii de tinichigerie ,vopsitorie şi spălătorie auto. Pentru personalul prestator de servicii (muncitori) se prevăd spaţii pentru vestiare, grupuri sanitare şi sociale (sala de luat masa) Coordonarea şi gestionarea activităţilor de sevice se vor desfăşura în birouri pentru conducere, contabilitate-gestiune, caserie ,birouri specifice pentru Inspecţia Tehnică Periodică şi Diagnoză. Construcţia (15,00m x 46,00m) se va amplasa în afara culoarului de siguranţă faţă de axul LEA 110kV, la distanţele :

- Faţă de limitele parcelei : Retrageri minime pentru parcela din str. Ştefan Procopiu nr. 4

Retrageri propuse pentru parcela din str. Ştefan Procopiu nr. 4 – planşa de mobilare

o 5,00 m de frontul stradal; o 5 m de frontul stradal; o 10,00m de limita din stânga; o 11,75m de limita din stânga; o 10,00m de limita din dreapta; o 11,60m de limita din dreapta; o 10,00 m din spate; o 15,72 m din spate;

- capacitatea, suprafaţa desfăşurată; Capacitatea principală a activităţii de service-auto se exprimă prin 7 posturi directe de muncă. Se estimează un total de 20 persoane care îşi vor desfăşura activitatea în spaţiile proiectate. La finalizarea investiţiei se prevede:

Arie construită = 690,00 mp Arie desfăşurată = 878,50 mp

Construcţia se va dezvolta în regim de Parter + Etaj parţial. Corpul din faţă (15,00m x 12,50m) cu o înălţime maximă de 8,50 m de la platforma amenajată se dezvoltă în 1253,75 m3, iar în prelungirea sa se prevede un corp Parter (15,00m x 33,50m) cu Hmaxim = 5,80 m. cu un volum 2596,25 m3. În incintă se prevăd 27 locuri de parcare pentru autoturisme, platformă pentru pubele de colectare deşeuri (100 litri ) şi o cabină de poartă-pază.

- principii de compoziţie pentru realizarea obiectivelor noi (distanţe faţă de construcţiile existente, accese pietonale şi auto, accese pentru utilajele de stingere a incendiilor etc); Aspectul exterior a construcției şi ansamblului: Este interzisa abordarea estetică ce reprezintă pastisa ale unor tipuri de Arhitectura nespecifică. Construcţia va fi tratată din punct de vedere estetic corespunzator, depăşind condiţia strictă de adăpost pentru funcţiunile enunţate. Va trebui să se integreze în contextul urban. Accesul pietonal şi auto se va face din str.Ştefan Procopiu conform cu proiectul de racordare la drum. Accesul utilajelor de stingere a incendiilor este asigurat din str.Ştefan Procopiu, iar platforma din incinta obiectivului asigură accesul utilajelor la toate faţadele construcţiei. Platforma din interior pentru rularea autovehiculelor se va realiza din beton. Se vor amenaja locuri de parcare pentru clienţi şi locuri de parcare pentru angajaţi. Se vor amplasa la limita platformei o cabină pentru pază-portar şi un loc pentru pubele de colectare a gunoiului.

- integrarea şi amenajarea noilor construcţii şi armonizarea cu cele existente menţinute; Având în vedere că pe terenurile din zona de servicii nu există construcţii, edificarea Halei de

PUD - Hală de prestări servicii şi depozitare în Timişoara, str. Ştefan Procopiu nr. 4 10

prestări servicii şi depozitare poate influenţa caracteristicile viitoarelor clădiri privitor la regimul de înălţime, aliniere, accese şi implantare pe parcele.

- principii de intervenţie asupra construcţiilor existente; NU ESTE CAZUL – în zona servicii nu există construcţii.

- modalităţi de organizare şi rezolvare a circulaţiei carosabile şi pietonale; Accesul şi ieşirea carosabilă în incinta împrejmuită sunt asigurate din str.Ştefan Procopiu . Intrarea sau ieşirea autoturismelor în /din incintă se va face doar cu relaţia dreapta, iar la ieşire se vor monta indicatoarele rutiere „Cedează trecerea” şi „Obligatoriu dreapta”.

- condiţii de instituire a regimului de zonă protejată şi condiţionări impuse de acesta; În vecinătatea amplasamentului nu există monumente istorice sau de arhitectură care să impună zona protejată pe o rază de 100 m. Având în vedere caracterul funcţional al Halei de prestări servicii şi depozitare, implantarea construcţiei nu impune instituirea unei zone protejate după aprobarea PUD .

- soluţii pentru reabilitarea ecologică şi diminuarea poluării (după caz); Protecţia calităţii apei Apele tehnologice şi cele meteorice de pe platforma betonată vor fi dirijate prin intermediul pantelor transversale şi longitudinale spre rigolele carosabile prevăzute în incintă. Aceste rigole vor fi legate la separatoare de hidrocarburi şi impurităti, iar apoi racordate la separatoarele de grasimi şi nisip. Apa folosita va fi cea din reteaua stradala, iar canalizarea pentru apele menajere este tot cea stradala. De mentionat ca va fi vorba doar de consum menajer de grupurile sanitare. Prin profilul funcţional al investitiei nu exista posibilitatea deversarii in reteaua de canalizare de reziduuri sau alte produse de acest gen. Pe reţeaua interioară de canalizare sunt prevăzute un separator de produse petroliere (uleiuri / grăsimi) şi un decantor pentru scurgerile accidentale . Protecţia aerului Calitatea aerului din zona va putea fi influenţată de emisiile de gaze rezultate din traficul auto, rezultat în urma exploatării obiectivului. Singurele surse de poluare pot fi rezultatul manevrelor auto şi sunt nesemnificative. Nu există emanaţii de gaze, centrală pe gaz avand filtre de protecţie iar nivelul de funcţionare a acesteia nu depaşeste un consum uzual. Protectia împotriva zgomotului Parcul auto, care nu poate adăposti simultan mai mult de 27 autoturisme , este izolat de vecinătăţile rezidenţiale. Manevrele sunt doar în timpul zilei şi a programului de funcţionare care va fi stabilit de societate. Nu exista surse de vibraţii. Pentru asigurarea confortului locatarilor din zona,depozitul si spatiul comercial vor respecta orarul impus de legislatia in vigoare.

Construirea unei hale de prestări servicii şi depozitare în str. S. Procopiu nr. 4, nu afecteaza: - calitatea apelor ; - calitatea aerului ; - calitatea solului şi subsolului; - ecosistemele terestre si acvatice ; - asezările umane sau alte objective de interes public.

- prevederea unor obiective publice în vecinătatea amplasamentului (după caz);

Prin PUZ sunt prevăzute spaţii publice cu funcţiuni complementare care se vor stabili prin PUD-uri.

- soluţii pentru reabilitarea şi dezvoltarea spaţiilor verzi; Se vor respecta reglementările privitor la spaţiile verzi prevăzute prin PUZ – cele cuprinse în

PUD - Hală de prestări servicii şi depozitare în Timişoara, str. Ştefan Procopiu nr. 4 11

domeniul public (sensul giratoriu, spaţiile verzi cuprinse între carosabil şi trotuare) Pentru amplasamentul studiat se prevede o suprafaţă de 557,55 mp de sapţii verzi (suprafeţe înierbate, gard viu, pomi şi plate) = 21.75%. Este respectată condiţia prevăzută prin PUZ privitor la valorificarea cadrului natural. (În zonele de servicii propuse, se impune asigurarea unui procent de 20% din suprafaţa ocupată de zone verzi.)

- profiluri transversale caracteristice; Se vor respecta reglementările privitoare la profilele transversale prevăzute prin PUZ pentru circulaţii. Platforma din incintă se va amenaja la o cotă de nivel corelată cu nivelmentul carosabilului de pe str. Ştefan Procopiu. Incinta se va împrejmui cu gard transparent cu înălţimea de maxim 2 m.

- regimul de construire (alinierea şi înălţimea construcţiilor, procentul de ocupare a terenurilor); Alinierea construcţiei propuse pe amplasament se va face paralel cu axul str. Ştefan Procopiu la 11 m de bordura carosabilului. Regimul de înălţime pentru amplasamentul studiat este Parter + Etaj (parţial). Înălţimea maximă pe amplasament este de 8,50 m. Prin PUZ , procentul de ocupare a terenurilor nu poate depăşii 50%. Prin propunerea de mobilare pe amplasamentul studiat nu se va depăşii POT de 26,91%.

- coeficientul de utilizare a terenurilor; În conformitate cu reglementările, coeficientul de utilizare a terenurilor se stabileşte prin PUD . Obiectivul propus prin prezenta documentaţie ocupă la sol o suprafaţă de 690 m2 şi 878,50 m2 suprafaţă desfăşurată. Penrtu CUT, prin PUZ se stabileşe CUT maxim 2,00. Prin propunerea de mobilare pe amplasamentul studiat şi dezvolarea funcţională, cu un regim de înălţime de P+1E(parţial) , CUT nu va depăşii 0,35.

- asigurarea utilităţilor (surse, reţele, racorduri); Alimentare apa potabila si canalizare: Se vor respecta condiţiile impuse prin AVIZUL TEHNIC nr. 9756/DT-ST/17.04.2013 eliberat de SC AQUATIM SA. Alimentarea cu apa: Alimentarea cu apa a imobilului propus este posibila prin infiintarea unui bransament, material PEID, Ø63 mm, de lungime aproximativa 9 m, ce se va racorda la conducta de apa existenta de pe str. Ştefan Procopiu. Acesta va asigura presiunea si debitul necesar la consumatori proiectati. Traseul branşamentului va fii perpendicular pe conducta publica de apă potabilă. Delimitarea dintre branşamentul de apă si instalaţia interioară se va face în locul din căminul de apometru, unde se va monta un contor de apa rece principal, Dn 30 mm. Caminul de bransament se va executa pe terenul din propietatea beneficiarului, la limita de proprietate. Bransamentul de apa se va executa perpendicular pe conducta de apa publica. La proiectarea si executarea conductelor de apa vor respecta normativele în vigoare. Evacuarea apelor uzate menajere şi pluviale : Pentru evacuarea apelor uzate menajere a corpului de cladire propus este necesar proiectarea unor instalatii interioare de canalizare şi racordarea acestora la conducta de canalizare stradală prin intermediul unui racord de canal, material PVC-KG, D200mm, L=11m, ce va fi proiectat. Traseul racordului de canal va fi perpendicular pe canalul public stradal . Caminul de racord se va amplasa pe terenul din propietatea beneficiarului, la limita de proprietate. Delimitarea dintre racordul de canal si instalatia interioara de canalizare se face in caminul de racord. Caminul de racord va fi proprietatea beneficiarului. La proiectarea si executarea conductelor de canalizare se vor respecta normativele în vigoare.

PUD - Hală de prestări servicii şi depozitare în Timişoara, str. Ştefan Procopiu nr. 4 12

Evacuarea apelor pluviale-meteorice provenite de pe acoperişul şi platformele betonate din incintă se vor colecta separat de cele menajere fiind trecute printr-un separator de ulei(grăsimi) şi un separator de nisip. Apele vor fi colectate într-un bazin septic vidanjabil. Toate lucrările de alimentare cu apă şi de canalizare se vor autoriza de Primăria Municipiului Timişoara pe baza documentaţiilor tehnice avizate de SC AQUATIM SA. Alimentarea cu energie electrică: Alimentarea cu energie electrică a halei se va realiza conform unui proiect de alimentare cu energie electrică electrică eleborat de S.C. ENEL- Distribuţie S.A. Branşamentul electric trifazat se va executa subteran având parametri Un = 380 / 220 V şi 50 Hz pentru:  Pi = 59 KW  Ps = 35.8 KW

Alimentarea cu gaze naturale: Pentru asigurarea agentului termic necesar încălzirii spaţiilor şi producerii apei calde menajere se va instala o centrală murală care va folosi combustibil gaze naturale. Branşamentul se va executa subteran din reţeaua existentă în str.Ştefan Procopiu pe baza unei documentaţii tehnice avizate de SC E-ON GAZ .

- bilanţ teritorial, în limita amplasamentului studiat (existent şi propus);

BILANŢ TERITORIAL ÎN ZONA STUDIATĂ - SERVICII

FUNCŢIUNI EXISTENT PROPUS IN ZONĂ REGLEMENTĂRI

DIN PUZ 613/2006 Supr. mp. % Supr. mp. %

Total teren zonă 18600 100.00 18600 100.00

Circulatii AUTO 2000 10.75 2466 13.26

Servicii din care 0 0.00 16134 86.74

Spaţii Verzi 16600 89.25 3227 20.00 MINIM 20%

P.O.T. 0.00 MAXIM 50% MAXIM 50%

C.U.T. 0.00 se stabileste prin PUD

PROPUNERE BILANŢ PE AMPLASAMENTUL STUDIAT

FUNCŢIUNI EXISTENT PROPUS PE

AMPLASAMENT REGLEMENTĂRI DIN PUZ 613/2006 Supr. mp. % Supr. mp. %

Total teren amplasament 2564 100.00 2564 100.00

Circulatii AUTO+Pietonale 0 0.00 1316.45 51.34

Construcţii 0 0.00 690 26.91

Spaţii Verzi 2564 100.00 557.55 21.75 > 20%

P.O.T. (690x100/2564) 0 0.00 690 26.91 < 50%

C.U.T. 0 0.00 889 0.35

INDICATORI

P.O.T. 26.91%

C.U.T. 0.35

REGIM DE ÎNĂLŢIME Hmaxim = 8.50m P+1E

RETRAGERI MINIME (ŞTEFAN PROCOPIU NR.4)

LIMITA DIN FAŢĂ 5.00m

LIMITA DIN STÂNGA 10.00m

LIMITA DIN REAPTA 10.00m

LIMITA DIN SPATE 10.00m

Sunt îndeplinite condiţiile de amplasare şi realizare obiectivelor în zona de servicii reglementate prin PUZ.

5. - CONCLUZII:

PUD - Hală de prestări servicii şi depozitare în Timişoara, str. Ştefan Procopiu nr. 4 13

- consecinţelor realizării obiectivelor propuse; Soluţia urbanistică adoptată se înscrie în prevederile PLANULUI URBANISTIC ZONAL aprobat prin HCL nr.613/2006 prin respectarea prevederilor privitor la POT, CUT, regim de înălţime şi procentajul pentru spaţii verzi. Prezentul P.U.D. are un caracter de reglementare ce explicitează şi detaliază prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare şi conformare a construcţiilor pe amplasamentul studiat. Pentru restul zonei de servicii se vor elabora PUD-uri pentru fiecare amplasament conform reglementărilor din PUZ.

- măsurilor ce decurg în continuarea P.U.D.-ului; Planul Urbanistic de Detaliu „Hală de prestări servicii şi depozitare”, strada Ştefan Procopiu, Timişoara se va integra in Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

- punctului de vedere al elaboratorului asupra soluţiei; Documentatia PUD a fost intocmita dupa ghidul privind Metodologia de elaborare si continutul –cadru al PUD, ghid elaborat de MLPAT, indicativ G M 009-2000. Propunerea PUD ţine cont de reglementarile PUG şi reglementările pentru teritoriul din intravilanul municipiului Timişoara studiat prin PUZ şi aprobat prin HCL 613 /2006 Se recomandă centralizarea informaţiilor referitoare la operatiile ce vor urma avizăriiP.U.D.-ului şi introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării şi al mentinerii la zi a situatiei din zonă.

Întocmit, Şef de proiect, arh.Duică Ştefan Liviu arh. Bălan Gabriel

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E

B I R O U   A V I Z A R E   S I   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 2

1

SE APROBA,

P R I M A R NICOLAE ROBU

Nr. UR2014-010473/09.07.2014

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Hala prestari servicii si depozitare”, str. Stefan Procopiu nr. 4, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2014-010473/07.07.2014, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “ Hala prestari servicii si depozitare”, str. Stefan Procopiu nr. 4, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 01/30.01.2014, precum si de adresa Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 8726 din 30.09.2013; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 846/28.03.2013, prelungit pana la data de 27.03.2015;

Documentaţia PUD “Hala prestari servicii si depozitare”, str. Stefan Procopiu nr. 4, Timişoara, beneficiar S.C. AUTO LCD S.R.L, proiectant S.C. HL - CONS S.R.L., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna martie 2013, cu ocazia demararii Etapei 1- etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011 modificata si completata prin H.C.L. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 21.03.2013, a Raportului informarii si consultarii publicului cu nr. UR2013-002547/21.03.2013;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificata si completata prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUD “Hala prestari servicii si depozitare”, str. Stefan Procopiu nr. 4, Timişoara, se incadreaza in Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011, respectiv H.C.L. nr. 138/2012), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E

B I R O U   A V I Z A R E   S I   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 2

2

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea

documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “ Hala prestari servicii si depozitare”, str. Stefan Procopiu nr. 4, Timişoara; Planul Urbanistic de Detaliu “ Hala prestari servicii si depozitare”, str. Stefan Procopiu nr. 4, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. HL - CONS S.R.L., proiect nr. 05/2012, la cererea beneficiarului S.C. AUTO LCD S.R.L., proprietar fiind S.C. AUTO LCD S.R.L., CIF: 24839043, conform extras C.F. atasat la documentatie. avand interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si amenajare in favoarea B.C.R. S.A.

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timişoara, in dreapta Caii Aradului, care este o artera de importanta majora pentru oras, la frontul de sud al strazii Stefan Procopiu, si la intersectia cu drumul de exploatare DE 428/1.

Parcela care face obiectul prezentei documentatii, a fost reglementata in PUZ „Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare si servicii”, Zona Calea Aradului - SERE, extravilan Timisoara, aprobata prin HCL 613/2006.

Conform PUG Timisoara aprobat prin HCL 157/2002, prelungit prin HCL 107/2014, si PUZ Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare si servicii, Zona Calea Aradului - SERE, extravilan Timisoara, aprobat pentru acest amplasament, a fost stabilita functiunea de institutii si servicii. La elaborarea documentatiei PUD “ Hala prestari servicii si depozitare”, str. Stefan Procopiu nr. 4, Timişoara, s-a tinut cont de PUZ „Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare si servicii”, Zona Calea Aradului - SERE, extravilan Timisoara, aprobata prin HCL 613/2006, in care s-a instituit interdictia de construire pe terenul studiat pana la elaborare PUD.

Terenul studiat in documentatia prezenta, este delimitata astfel: la Nord-Est – proprietar S.C. ELMAS PAGAD S.R.L., la Nord-Vest – Str. Stefan Procopiu, - domeniu public, urmat de teritoriul administrativ al comunei Dumbravita, la Sud-Est – teren aflat in proprietate privata, si la Sud-Vest - teren aflat in proprietate privata.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş. Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “ Hala prestari servicii si depozitare”, str. Stefan Procopiu nr. 4, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului. Terenul studiat în suprafaţă totală de 2.564 mp, este inscris in CF nr. 433709, nr. top 433709, curti constructii, in strada Stefan Procopiu nr. 4, Timişoara, proprietar S.C. AUTO LCD S.R.L, beneficiar S.C. AUTO LCD S.R.L., cu interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si amenajare, in favoarea B.C.R. S.A., ., motiv pentru care s-a atasat documentatiei, si acordul B.C.R. cu numarul de inregistrare 4485/27.05.2014. Terenul studiat este liber de constructii.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu “ Hala prestari servicii si depozitare”, Str. Stefan Procopiu nr. 4, Timişoara, se propune realizarea unor constructii dotate cu spatii administrative, grupuri sanitare, spatii de prezentare pentru clienti - showroom, service auto, depozit piese de schimb auto.

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E

B I R O U   A V I Z A R E   S I   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 2

3

Accesul auto si cel pietonal la proprietate se va realiza din strada Stefan Procopiu nr. 4, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2013-001113/09.05.2013.

Indicii propuşi prin prezenta documentatie, sunt: POT max propus = 50 %

CUT max propus = 2,0 Regim maxim de înălţime: P+1E; H max prop = 8.50 m; Spatii verzi min. 20,44 % - conform adresei Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr.

8726/30.09.2013. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele

eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de

Urbanism, în conformitate cu legislaţia în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.). Planul Urbanistic de Detaliu “Hala prestari servicii si depozitare”, str. Stefan Procopiu nr. 4, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Analizarea si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Hala prestari servicii si depozitare”, str. Stefan Procopiu nr. 4 Timişoara, având ca proprietar si beneficiar S.C. AUTO LCD S.R.L., întocmit conform proiectului nr. 05/2012, realizat de S.C. HL - CONS S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Se stabilesc condiţiile de construire: Regimul de înălţime de max. = P+1E, H max prop = 8.50 m; accesul auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2013-001113/09.05.2013, procentul de ocupare al terenului POT max de 50 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 2.0, spaţii verzi de min. 20,44 % din suprafata totala a parcelei, conform adresei Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 8726/30.09.2013;

3. Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Hala prestari servicii si depozitare”, str. Stefan Procopiu nr. 4, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie. Terenul studiat în suprafaţă totală de 2.564 mp, este inscris in CF nr. 433709, nr. top 433709, curti constructii, in strada Stefan Procopiu nr. 4, Timişoara, proprietar S.C. AUTO LCD S.R.L, C.I.F. 24839043, beneficiar S.C. AUTO LCD S.R.L., cu interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si amenajare, in favoarea B.C.R. S.A.

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E

B I R O U   A V I Z A R E   S I   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 2

4

4. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu “Hala prestari servicii si depozitare”, str. Stefan Procopiu nr. 4, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;

SECRETAR IOAN COJOCARI ARHITECT SEF Ciprian Silviu CADARIU SEF BIROU Gabriela GHILEZAN CONSILIER Steluta URSU

AVIZAT JURIDIC, Red/Dact S.U.

Atasament: Raportul_Informarii_si_Consultarii_Stefan_Procopiu_4.pdf

 

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   R E A B I L I T A R E   S I   C O N S E R V A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l :   + 4 0   2 5 6   4 0 8 4 3 5 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Nr. UR2013 – 002547/21.03.2013

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 1 - etapa elaborării propunerilor PUD, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

- Documentaţia: PUD – „Hala prestari servicii si depozitare”; - Amplasament: Str. Stefan Procopiu, Nr. 4, Timişoara - Beneficiari: S.C. AUTO LCD S.R.L.; - Proiectant: S.C. HL ‐ CONS S.R.L.;

Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul, Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observaţii referitoare la documentaţia P.U.D.

disponibilă la din cadrul Directiei Urbanism, Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 01.03.2013 - 20.03.2013.

În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu, conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/2011 modificata prin HCL nr. 138/2012, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , au fost notificati atat cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUD, cat si persoanelor si asociatiilor care au facut sesizari in timpul primei perioade ale informarii si consultarii populatiei, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro

Proprietari notificaţi : Proprietar str. Stefan Procopiu nr. 1 ; Proprietar str. Stefan Procopiu nr. 2 ; Proprietar str. Stefan Procopiu nr. 4 – 6 ; Beneficiar PUZ aprobat cu HCL 197/2003 ; Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ, nu a fost

consultata de nici o persoana. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011 modificata prin HCL nr. 138/2012, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 1 – etapa elaborării propunerilor PUD, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia cu privire la documentaţia PUD – „Hala prestari servicii si depozitare”, Str. Stefan Procopiu, Nr. 4, Timişoara, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare.

Pentru ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Steluta URSU Red/Dact – S.U.-2 ex

Atasament: EXTRAS_DIN_PUZ.pdf

tel/fax: +4 (0256) 432212 U Pop Maria, Someşan Dorin, Burza Aurora, Rusan Otilia, Ilie Rodica P U L. Î |Sefproiect arh. Georgeta Trimbitas | ____|Scara __|Denumire plansa 7 Şi cet ran | 1:1000 Reglementări urbanistice ZI [Desenat [arh Cami Mincu |] 1 EI Verificat: arh. Georgeta Trimbitas Data: aug.'06 |N. pl.: 47 A02
Denumire proiect: Nr. pr.: Za I PUZ Extindere zonă rezidențială, funcțiuni complementare 47/2005 ah S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L. şi servicii a Calea Aradului Sere Faza A E O! Timisoara, tel. +4-0744698012 Beneficiar: di TITI IA O III SBS = 2 ATIT 9
ITI a E
FITI TITI 7 a CITITI III ZI IZA ÎN
Bo 5 = 5 [7 III ECE II
Pi La Sr FF N E e Ter. Adm. Timisoara i ii E STI III TI AI , LITRI LI AI E RI a [7 m PS FE TITI TE ZII IE E CSAT FAT TI E=VV =: 4 | N
De CI Za Ra TITI pe LI ez = a E E
RI db L7 CĂ L-A „e fe RĂ
E ba Dup
i E Ta III
TITI DALE
Legenda: limita zonei studiate limita teren LES drumuri de exploatare existente drumuri noi propuse LEA 110 kv zona interdictie de construire numar parcela ; suprafata zona locuire propusa zona servicii propusa PLITA zonaverde propusa SSL] zona implantare constructii aliniament stradal Zona pentru care se vor elabora PUD-uri ulterioare
Zona Servicii: POT Max CUT Max
PTTA - Profil transversal 12.00 m STRADA SECUNDARA (2 benzi) 7.00 domeniu privat 12,00 domeniu privat retrageri de 5m domeniu public retrageri de 5m PTTB- Profil transversal 26.00 m STRADA PRINCIPALA (4 benzi) carosabil carosabil 5.00 domeniu privat 26,00 domeniu privat retrageri de 5m domeniu public retrageri de 5m

Atasament: HCL_350-2013.pdf

ROMÂNIA Jude ul Timi PRIM RIA MUNICIPIULUI TIMI OARA B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timi oara Tel/fax: +40 256 204886 E-mail: [email protected] Internet: www.primariatm.ro Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 350/18.06.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire imobil P+1E+M - Spatii de depozitare si apartamente de serviciu, Str. Stefan Procopiu nr. 4 - 6, Timisoara

Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2013-008173/22.05.2013 - al Primarului Municipiului Timi oara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finan e, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice i comer , regii autonome i societ i comerciale, Comisiei pentru administra ie local , juridic , ordine public , drepturile omului i probleme ale minorit ilor i al Comisiei pentru cultur , tiin , înv mânt, s tate, protec ie social , turism, ecologie, sport i culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timi oara; Având în vedere prevederile Hot rârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicat ; Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut rii lucr rilor de construc ii, republicat i modificat ; Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) i Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, modificat ; Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare i consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului i de urbanism; Având în vedere prevederile Hot rârii Consiliului Local nr.140/2011 modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 138/2012, privind Regulamentul local de implicare în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism i amenajare a teritoriului; Având în vedere Avizul Favorabil nr. 01/21.03.2013 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului i de Urbanism; În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) i alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public local , republicat i modificat ; În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public local , republicat i modificat ;

HOTARASTE

Art. 1: Se aprob Planul Urbanistic de Detaliu "Construire imobil P+1E+M - Spatii de depozitare si apartamente de serviciu", str. Stefan Procopiu nr. 4 - 6, Timi oara, având ca beneficiar pe S.C. ELMAS PAGAD S.R.L, întocmit conform Proiectului nr. 89/2012, realizat de S.C. AEDIFICATORIA S.R.L., care face parte integrant din prezenta hot râre.

Art. 2: Se stabilesc condi iile de construire: regimul de în ime de P+1E+M, acces auto conform avizului Comisiei de Circula ie nr. DT2013-000671/21.03.2013, procentul de ocupare al terenului POT propus de 41,3 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT propus de 1,5, spa ii verzi de 21,8% din suprafa a total a parcelei, conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 4328/10.05.2013.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire imobil P+1E+M - Spatii de depozitare si apartamente de serviciu", str. Stefan Procopiu nr. 4 - 6, Timi oara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timi oara i va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioad în care trebuie demarate investi iile prev zute în documenta ie. Terenul studiat în suprafa total de 1937 mp, este inscris in CF nr. 434494 (format prin alipirea C.F. 430713 nr. top 430713 si C.F. 433710 nr. top 433710), Timisoara, nr. top 434494, curti constructii, in strada Stefan Procopiu nr. 4 - 6, Timi oara, fiind proprietatea S.C ELMAS PAGAD S.R.L, beneficiar S.C. ELMAS PAGAD S.R.L.

Art. 4: Reglement rile privind autorizarea construc iilor i a amenaj rilor vor fi aplicate în concordan cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire imobil P+1E+M - Spatii de depozitare si apartamente de serviciu", str. Stefan Procopiu nr. 4 - 6, Timi oara, i a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hot râri se încredin eaz Direc ia Urbanism din cadrul Prim riei Municipiului Timi oara.

P R I N T A R E http://www.primariatm.ro/print.php?class=hcl&identificator=8F3A72...

1 din 2 04/11/2013 12:06 PM

Art. 6: Prezenta hot râre se comunic : -Institu iei Prefectului - Jude ul Timi ; -Primarului Municipiului Timi oara; -Consiliului Jude ean Timi ; -Serviciului Juridic; -Direc iei Economice; -Direc iei Tehnice; -Direc iei Urbanism; -Direc iei Cl diri, Terenuri i Dot ri Diverse; -Direc iei Institu ii colare, Medicale, Sportive i Culturale; -Direc iei Dezvoltare; -Direc iei Comunicare; -Direc iei de Mediu; -Biroului Managementul Calit ii; -Compartimentului Control; -Biroului Audit; -S.C. ELMAS PAGAD S.R.L.; -S.C. AEDIFICATORIA S.R.L.; -Mass - media locale.

Presedinte de sedinta ADRIAN ORZA

Contrasemneaza SECRETAR IOAN COJOCARI

P R I N T A R E http://www.primariatm.ro/print.php?class=hcl&identificator=8F3A72...

2 din 2 04/11/2013 12:06 PM

Atasament: HCL_613_2006.pdf

ROMÂNIA Jude ul Timi PRIM RIA MUNICIPIULUI TIMI OARA B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timi oara Tel/fax: +40 256 204886 E-mail: [email protected] Internet: www.primariatm.ro Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 613/19.12.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare si servicii, Zona Calea Aradului - SERE, extravilan Timisoara

Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22006-006730/21.11.2006 al Primarului Municipiului Timi oara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistic , amenajarea teritoriului i patrimoniu, din cadrul Consiliului Local al municipiului Timi oara; În baza dispozi iilor Hot rârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism; În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut rii construc iilor i unele m suri pentru realizarea locuin elor, republicat ; În baza prevederilor art.25 alin. 1 i Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismului; În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administra ia public local , modificat i completat prin Legea nr. 286/2006; În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administra ia public local , modificat i completat prin Legea nr. 286/2006;

HOTARASTE

Art.1: Se aprob Planul Urbanistic Zonal - Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare si servicii, Zona Calea Aradului - SERE, extravilan Timisoara, conform proiectului nr.47/2005 , întocmit de S.C. ARHITECT TRIMBI S.R.L.care face parte integrant din prezenta hot râre. Planul Urbanistic Zonal - Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare si servicii, Zona Calea Aradului - SERE, extravilan Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timi oara i are o valabilitatea de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 141286, nr. topo A 490/1 în suprafa de 10700 mp, A 464/1 în suprafa de 41800 mp, A 493/1 în suprafa de 7900 mp, fiind proprietatea lui Pop Gh. Georgeta Maria, Somesan I. Mihail Romulus Dorin, Burza I. Mariana Aurora, Rusan Gh. Otilia Valeria, Ilie Rodica;

Art. 2: Reglement rile privind autorizarea construc iilor i a amenaj rilor vor fi aplicate în concordan cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal - Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare si servicii, Zona Calea Aradului - SERE, extravilan Timisoara i a Regulamentului Local de Urbanism; Autoriza ia de Construire se va elibera doar dup ce suprafa a de teren afectat de drum va fi domeniu public. La realizarea construc iei se vor respecta condi iile impuse prin avizele eliberate de de in torii de re ele i utilit i publice; Suprafa a de teren studiat se va introduce în intravilanul municipiului Timi oara dup scoaterea din circuitul agricol a terenului, care se va face pe cheltuiala beneficiarilor acestei documenta ii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hot râri se încredin eaz Direc ia Urbanism din cadrul Prim riei Municipiului Timi oara;

Art. 4: Prezenta hot râre se comunic : -Institu iei Prefectului - Jude ului Timi ; -Primarului Municipiului Timi oara; -Consiliului Jude ean Timi ; -Serviciului Juridic; -Direc iei Economice; -Direc iei Edilitare; -Direc iei Urbanism; -Direc iei Patrimoniu;

P R I N T A R E http://www.primariatm.ro/print.php?class=hcl&identificator=991C0763...

1 of 2 28/08/2012 11:27 AM

-Biroului Control Intern; -Biroului Rela ii Publice; -Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cet eni; -Beneficiarilor Pop Gh. Georgeta Maria, Somesan I. Mihail Romulus Dorin, Burza I. Mariana Aurora, Rusan Gh. Otilia Valeria, Ilie Rodica; -Proiectantului S.C. ARHITECT TRIMBI S.R.L; -Mass - media locale.

Presedinte de sedinta EUGENIA TONENCHI

Contrasemneaza SECRETAR IOAN COJOCARI

P R I N T A R E http://www.primariatm.ro/print.php?class=hcl&identificator=991C0763...

2 of 2 28/08/2012 11:27 AM