keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 238/28.06.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Constructii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente" Extravilan Calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg., Timişoara

28.06.2011

Hotararea Consiliului Local 238/28.06.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Constructii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente" Extravilan Calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg., Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2011-009310/18.05.2011- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin.(1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 03/09.03.2009 şi Avizul favorabil nr. 24/16.12.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
Având în vedere Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 19/15.02.2011, cu conditii;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Constructii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente" Extravilan Calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg., Timişoara, având ca beneficiari pe BUGA VIOREL si BUGA LAURA, întocmit conform Proiectului nr. 102/2007, realizat de S.C. ATELIER CAAD S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de: pentru Zona 1 şi Zona 2: (S)+P+4E - birouri, comert, servicii; Hmax cornisa = 15 m, (S)+P+1E - hale si depozite; Hmax cornisa = 10 m, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, conform Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte, aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 50%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2 - pentru Zona 1, si CUT de 1 - pentru Zona 2, spaţii verzi de 26,11 % din suprafaţa totală a parcelei.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Constructii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente" Extravilan Calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg., Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr.. 407514 (provenita din converisa de pe hartie a C.F. nr. 146321), având nr. topo: A 743/3/3 - teren agricol extravilan, fiind proprietatea lui BUGA VIOREL si BUGA LAURA.

Art. 4: Suprafata studiata (de 21000 mp) prin prezentul Plan Urbanistic Zonal "Constructii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente", Extravilan Calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg. Timisoara va trece in zona D de impozitare.

Art. 5: Autorizatia de construire se va putea emite dupa ce suprafetele de teren afectate de dezvoltarea tramei stradale vor fi trecute in domeniul public, precum si dupa realizarea prealabila a lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara si a cailor de circulatie, conform Avizului CJT nr. 19 din 15.02.2011.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
-Instituţia Arhitectului Şef;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Compartimentului Control Intern;
-Beneficiarilor: BUGA VIOREL si BUGA LAURA;
-Proiectantului: S.C. ATELIER CAAD S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: RLU_aferent_PUZ_torontal.pdf

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24,ap.7, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

PLAN URBANISTIC ZONAL

Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii comert si birouri aferente Extravilan Timişoara, calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg. CF 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp Beneficiar BUGA Viorel, Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

aferent P.U.Z.

Pr. nr. 102/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente Extravilan Timişoara, calea

Torontalului DN 6 km 564+500 stg., CF 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp,

Beneficiar BUGA Viorel, Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

1

A Cal Certificat Nr.4237 ISO 9001
AD

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24,ap.7, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Reglementări zona c onstrucţii industriale nepoluante, depozitare, servicii comert si birouri aferente – max.(S)+P+4E

Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor, în limitele parcelelor reglementate: la nord de Calea Torontalului, la est de limita Parcului Industrial, la sud de drumul de exploatare DE 743/3/1- drumul de legătura de intrare în Parcul Industrial, la vest de calea ferata.

Limita zonei studiate este figurată în planşa cu REGLEMENTĂRI a Planului Urbanistic Zonal cu linie roşie. Suprafaţa acestei zone este de 36,05ha.

Zonificarea funcţională a zonei s-a stabilit în funcţie de categoriile de activităţi propuse şi este evidenţiată în planşa de REGLEMENTĂRI; pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi de conformare ale construcţiilor ce se vor aplica.

În perimetrul zonei funcţionale menţionate mai sus, eliberarea autorizaţiilor de construcţie se va face pe baza reglementărilor ce urmează.

În acest perimetru se propune dezvoltarea unei zone industriale nepoluante, cu zone pentru depozitare, comerţ , servicii si birouri aferente, cu un procent de ocupare maximă a terenului de 50%.

Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism face parte din extravilanul municipiului Timisoara. PREVEDERI LA NIVELUL ZONEI FUNCŢIONALE

Conţinutul Regulamentului Pentru fiecare zonă funcţională prevederile Regulamentului cuprind reglementări specifice, pe articole, grupate în trei capitole:

cap. 1 - Generalităţi cap. 2 - Utilizarea funcţională cap. 3 - Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor

În cap. 1 - Generalităţi se detaliază: art. 1 – tipurile de subzone funcţionale art. 2 – funcţiunea dominantă a zonei art. 3 – funcţiile complementare admise ale zonei.

În cap. 2 – Utilizarea funcţională a terenurilor din cadrul zonei şi subzonei, se pun în evidenţă: art. 4 – utilizări permise art. 5 – utilizări permise cu condiţii art. 6 – interdicţii temporare art. 7 – interdicţii definitive (permanente).

În cap. 3 Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor: 3.1. Regulile de amplasare şi retrageri minime obligatorii în completarea art. 17-24 din R.G.U.

cu referire la: art. 8 – orientarea faţă de punctele cardinale art. 9 – amplasarea faţă de drumurile publice art. 10 – amplasarea faţă de căi navigabile existente art. 11 – amplasarea faţă de C.F. art. 12 – retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat art. 13 – amplasarea faţă de aeroporturi art. 14 – amplasarea faţă de aliniament art. 15 – amplasarea în interiorul parcelei. 3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor o bligatorii în completarea art. 25 şi 26 din R.G.U.

cu referire la : art. 16 – accese carosabile art. 17 – accese pietonale

Pr. nr. 102/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente Extravilan Timişoara, calea

Torontalului DN 6 km 564+500 stg., CF 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp,

Beneficiar BUGA Viorel, Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

2

A Cal Certificat Nr.4237 ISO 9001
AD

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24,ap.7, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară în completarea art. 27, 28 şi 29 din R.G.U. cu referire la:

art. 18 – racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente art. 19 – realizarea de reţele tehnico-edilitare art. 20 – proprietatea publică asupra reţelelor edilitare 3.4 Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor în completarea art. 30,

31, 32 şi 15 din R.G.U. cu referire la: art. 21 – parcelare art. 22 – înălţimea construcţiilor art. 23 – aspectul exterior art. 24 – procentul de ocupare al terenului 3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri în completarea art.

33, 34 şi 35 din R.G.U. cu referire la: art. 25 – parcaje art. 26 – spaţii verzi art. 27 – împrejmuiri.

IV.12.1. Construcții industriale nepoluante

Cap. 1 Generalităţi

Art. 1. Tipuri de subzonă funcţională În funcţie de regimul de înălţime propus, în zona studiată se întâlnesc: ---- Construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si spații aferente

pentru birouri ---- parcaje ---- spaţii verzi de aliniament.

Art. 2. Funcţiunea dominantă Este cea de construcții industriale și spații aferente pentru birouri, depozitare, servicii si

comert.

Art. 3. Funcţiunile complementare admise ale zonei: ---- spaţii verzi amenajate ---- accese carosabile, pietonale, piste ciclişti, parcaje, garaje ---- reţele tehnico – edilitate şi construcţii aferente.

Cap. 2 Utilizarea funcţională

Art. 4. Utilizări permise. ---- instituţii servicii şi echipamente publice ---- sedii firme, servicii diversificate, nepoluante, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii

profesionale ---- spaţii de prezentare şi expunere ---- construcţii industriale cu funcţiunea de depozitare specializate pe diverse profile,

nepoluante ---- construcţii şi instalaţii tehnico-edilitare ce deservesc, precum şi echipamente legate de

funcţionarea zonei zona ---- spaţii pentru administraţia coordonatoare a zonei

Pr. nr. 102/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente Extravilan Timişoara, calea

Torontalului DN 6 km 564+500 stg., CF 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp,

Beneficiar BUGA Viorel, Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

3

A Cal Certificat Nr.4237 ISO 9001
AD

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24,ap.7, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

---- parcaje, parking-uri ---- spaţii publice plantate, parcuri, grădini publice, cu amenajările specific: alei pietonale,

pergole monumente de artă plastică, mobilier urban, fântâni

Art. 5. Utilizări permise cu condiţii ---- Construcţiile pentru echiparea cu instalaţii se pot amplasa cu condiţia să corespundă

necesităţilor şi confortului populaţiei, să nu dăuneze relaţiilor cu vecinătăţile şi să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător.

Art. 6. Interdicţii temporare de construire ---- Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică impune ca eventualele

dezmembrări şi parcelări să nu se facă fără asigurarea condiţiilor de rezervare a suprafeţelor de teren necesare realizării acceselor pietonale şi carosabile.

Art. 7. Interdicţii definitive de construire Sunt interzise următoarele: ---- staţii de întreţinere auto; ---- construcţii pentru creşterea animalelor, ferme agro – zootehnice, abatoare ---- construcţii şi amenajări care prin natura lor, volumul şi aspectul lor sunt incompatibile cu

securitatea, salubritatea şi confortul zonei ---- depozite de deşeuri.

Cap. 3 Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor

3.1. Regulile de amplasare şi retrageri minime obligatorii Art. 8. Orientarea faţă de punctele cardinale.

Conform art. 17 – RGU şi Anexei nr. 3 din RGU. Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei: Ordinul nr. 536/1997.

Art. 9. Amplasarea faţă de drumurile publice Se va ţine cont de zona drumurilor propuse. Se va respecta art. 18 din R.G.U. În cazul terenurilor situate de-a lungul arterelor de penetraţie în oraş (DN 6) se vor respecta

retragerile construcţiilor faţă de drumuri stabilite în documentaţiilor P.U.Z. aprobate (50m fata de marginea imbracamintii asfaltice).

Art. 10. Amplasarea faţă de căile navigabile existente şi cursuri de apă cu potenţial navigabil Nu este cazul.

Art. 11. Amplasarea faţă de căile ferate din administrarea S.N.C.F.R. Parcela pe care se propune investia se afla la o distanta fata de calea ferata intre 115m si

145m, respectand zona de siguranta feroviara de 20m respectiv 100m.

Art. 12. Amplasarea faţă de aeroporturi Nu este cazul.

Art. 13. Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei Nu este cazul.

Pr. nr. 102/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente Extravilan Timişoara, calea

Torontalului DN 6 km 564+500 stg., CF 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp,

Beneficiar BUGA Viorel, Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

4

A Cal Certificat Nr.4237 ISO 9001
AD

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24,ap.7, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Art. 14. Amplasarea faţă de aliniament Amplasarea construcţiilor faţă de aliniamentul străzilor (limita dintre domeniul public şi cel

privat) se va face respectând aliniamentul propus în planşa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE(6m).

Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei Se va respecta R.L.U. aferent P.U.G. Timişoara.

---- autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

- amplasarea construcţiilor se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 536 din 1997 al Ministerului Sănătăţii, Art. 2,3,4,5 şi 16

Amplasarea construcţiilor faţă de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarea condiţie: ---- clădirile principale se vor amplasa la o distanţă de cel puţin 8m faţă de limită.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art. 16. Accese carosabile Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităţilor de

acces la drumurile publice. Fiecare parcelă va avea obligatoriu asigurat un acces auto, având minimum 3m lăţime. Trebuie asigurat accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, a evacuării deşeurilor, salvării.

Art. 17. Accese pietonale Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale,

potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.

3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art. 18. Racordarea la reţele publice de echipare edilitară existentă. Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul existenţei posibilităţii de

racord la reţelele existente de apă, instalaţiile de canalizare, alimentare cu apa şi de energie electrică sau în cazul în care beneficiarul se obligă să racordeze construcţia la reţeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa.

Art. 19. Realizarea de reţele tehnico-edilitare. Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se

realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz. Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de

investitor sau de beneficiar. Toate reţelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii,

se vor realiza subteran.

Art. 20. Proprietatea publică asupra reţelelor tehnico-edilitare. Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt

proprietate publică a localităţii. Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietatea

publică a localităţii.

3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor Pr. nr. 102/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL

Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente Extravilan Timişoara, calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg.,

CF 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp, Beneficiar BUGA Viorel, Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

5

A Cal Certificat Nr.4237 ISO 9001
AD

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24,ap.7, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Art. 21. Parcelarea Se propune impartirea terenului in doua parcele; Parcelările pot fi aprobate doar în baza unui proiect P.U.Z. Parcelările vor respecta

prescripţiile Art.30 din Hotărârea nr.525/1996, art.30 din R.G.U. şi Cap.II 9 din R.L.U.

Art. 22. Înălţimea construcţiilor La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere:

---- protejarea şi punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziţie arhitectural-urbanistică a zonei;

---- respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinului nr.536 pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

---- regimul de înălţime general al construcţiilor este de P+4E- Hmax cornisa 15m pt birouri , comert ,servicii si P+1E – Hmax cornisa 10m pt hale si depozite.

---- se pot realiza subsol sau demisol, în condiţiile în care studiul geotehnic o permite.

Art. 23. Aspectul exterior al construcţiilor a) Dispoziţii generale

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.

Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.

Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ cu cele principale şi în armonie cu acestea.

Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie integrate în volumul construcţiilor sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică şi CATV, precum şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

Instalaţiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe faţade. b) Faţade

Este interzisă executarea de construcţii din materiale nedurabile. Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele

principale şi în armonie cu acestea. Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţie de tipul dominant al

construcţiilor din zona înconjurătoare. c) Acoperişuri

Construcţiile vor avea învelitori tip terasă. Învelitorile extinderilor construcţiilor vor fi realizate din aceleaşi materiale ca şi la construcţia

principală, utilizând aceeaşi tipologie de acoperiş.

Art. 24. Procentul de ocupare a terenului Zona are un P.O.T. maxim admis = 50%. Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) maxim admis, definit ca raport între suprafaţa

construită desfăşurată şi suprafaţa terenului de amplasament este 2

Pr. nr. 102/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente Extravilan Timişoara, calea

Torontalului DN 6 km 564+500 stg., CF 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp,

Beneficiar BUGA Viorel, Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

6

A Cal Certificat Nr.4237 ISO 9001
AD

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24,ap.7, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

zona 1 – constructii industriale, depozitare, servicii, comert si birouri – Hmax. Cornişa= 15m (S)+ P+4E pt birouri, comert, servicii – Hmax. Cornişa= 10m (S)+ P+1E pt hale si depozite P.O.T. maxim = 50%, C.U.T. maxim = 2

zona 2 - constructii industriale, depozitare, servicii, comert si birouri – Hmax. Cornişa= 15m P+4E pt birouri, comert, servicii – Hmax. Cornişa= 10m (S)+ P+1E pt hale si depozite P.O.T. maxim = 50%, C.U.T. maxim = 1

3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art. 25. Parcaje Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare, se emite

numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public. Prin excepţie de la prevederile aliniatului anterior, utilizarea domeniului public pentru spaţii de

parcare se stabileşte prin autorizaţia de construire de către delegaţiile permanente ale consiliilor locale.

Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare.

Parcajele, parking-urile aferente construcțiilor vor fi dimensionate conform RGU şi vor fi prevăzute obligatoriu cu două accese distincte. Cele situate la intersecţia unor căi rutiere, vor avea accesele din străzi diferite.

Art. 26. Spaţii verzi Autorizaţia de construire va conţine obligaţia creării de spaţii verzi şi plantate, în funcţie de

destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare. Este obligatorie asigurarea unui procent de spatiu verde de 20% din suprafata terenului sau

25% din suprafata ramasa dupa cederea drumurilor.

Art. 27. Împrejmuiri Spre frontul străzilor şi la limitele de vecinătate până la frontul clădirii în interior se pot realiza

împrejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. Înălţimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80m, cu soclu plin de 0,30 - 0,60m şi vor putea fi dublate de un gard viu. De la clădire şi până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace (zidărie, etc.), cu o înălţime maximă de 2,00m.

CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE Trasarea străzilor şi respectiv a limitelor de parcele se va face pe bază de ridicări topometrice

prin coordonate, datele putând fi puse la dispoziţie de proiectantul de specialitate, care va verifica şi confirma corectitudinea trasării.

Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elementele obligatorii din REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM.

Se recomandă centralizarea informaţiilor referitoare la operaţiile ce vor urma avizării P.U.Z.- ului şi introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării şi al menţinerii la zi a situaţiei din zonă.

Întocmit, Arh. Cătălina BOCAN

Pr. nr. 102/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente Extravilan Timişoara, calea

Torontalului DN 6 km 564+500 stg., CF 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp,

Beneficiar BUGA Viorel, Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

7

A Cal Certificat Nr.4237 ISO 9001
AD

Atasament: memoriu_aferent_PUZ_torontal.pdf

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

PLAN URBANISTIC ZONAL

Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii comert si birouri aferente Extravilan Timişoara, calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg. CF 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp Beneficiar BUGA Viorel, Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10

MEMORIU DE PREZENTARE

Pr. nr. 102/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente Extravilan Timişoara, calea

Torontalului DN 6 km 564+500 stg., CF 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp,

Beneficiar BUGA Viorel, Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10

1

NR = + Certificat Nr.4237 ISO 9001
/, A CAN

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

FOAIE DE CAPĂT

� Nr. proiect: 102/2007

� Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii comert si birouri aferente Extravilan Timişoara, calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg. CF 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp

� Beneficiar Buga Viorel,Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10

� Proiectant general: S.C. Atelier CAAD S.R.L.

� Data elaborării: ian. 2011

� Faza de proiectare: Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.)

Pr. nr. 102/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente Extravilan Timişoara, calea

Torontalului DN 6 km 564+500 stg., CF 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp,

Beneficiar BUGA Viorel, Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10

2

NR = + Certificat Nr.4237 ISO 9001
/, A CAN

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

LISTA DE RESPONSABILITĂŢI

� Proiectant general: S.C. Atelier CAAD S.R.L. � Şef de proiect: Arh. Cătălina BOCAN

� Arhitectură şi urbanism: S.C. Atelier CAAD S.R.L. Timişoara, str. Eugeniu de Savoya, nr.24 Arh. Cătălina BOCAN

� Drumuri: S.C. PATH’S ROUT S.R.L. Timişoara, str. Emile Zola nr.92 Ing. Vasile PERCEC

� Edilitare – apă canal: S.C. PRO WASSER AT. S.A. Timişoara Ing. Mărioara GOLUMBA

� Edilitare – electrice: S.C. CAPABIL S.R.L. Timişoara Ing. Ileana CĂPASTRARU

Pr. nr. 102/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente Extravilan Timişoara, calea

Torontalului DN 6 km 564+500 stg., CF 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp,

Beneficiar BUGA Viorel, Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10

3

NR = + Certificat Nr.4237 ISO 9001
/, A CAN

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

BORDEROU

A. PIESE SCRISE Foaie de capăt

Lista de responsabilităţi

Borderou

1. Introducere 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

1.2. Obiectul lucrării 1.3. Surse documentare

2. Stadiul actual al dezvoltării 2.1. Evoluţia zonei 2.2. Încadrarea în localitate 2.3. Elemente ale cadrului natural 2.4. Circulaţia 2.5. Ocuparea terenurilor 2.6. Echiparea edilitară 2.7. Probleme de mediu 2.8. Opţiuni ale populaţiei

3. Propuneri de dezvoltare urbanistică 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 3.2. Prevederi ale P.U.G. 3.3. Valorificarea cadrului natural 3.4. Modernizarea circulaţiei 3.5. Zonificarea funcţionala – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare 3.7. Protecţia mediului 3.8. Obiective de utilitate publică

4. Concluzii, măsuri în continuare 5. Anexe

5.1. Certificat de urbanism nr.1816 din 06.05.2010 5.2. Extras CF 5.3. Declaraţie notarială 5.4. Dovada plată R.U.R. 5.5. Studiu geotehnic 5.6. Avize şi acorduri ale organismelor centrale şi locale interesate - AVIZ DE OPORTUNITATE nr.3 din 9.03.2009 - AVIZ C.T.A.T.U. nr.24 din 16.12.2010 - ACORD P.I.T. - OCPI nr. 713 din 05.11.2010 - OSPA nr. 994 din 21.07.2010 - ANIF nr.4237 din 20.10.2010 - AVIZ UNIC REŢELE EXISTENTE nr.885 din 21.07.2010 - AVIZ ROMTELECOM nr.1413 din 06.07.2009

Pr. nr. 102/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente Extravilan Timişoara, calea

Torontalului DN 6 km 564+500 stg., CF 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp,

Beneficiar BUGA Viorel, Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10

4

NR = + Certificat Nr.4237 ISO 9001
/, A CAN

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

- AVIZ RATT nr.UR2010-01-6914 din 14.07.2010 - AVIZ AQUATIM nr.13884 din 15.07.2010 - AVIZ E-ON GAZ nr. 317 din 18.06.2010 - AVIZ ENEL nr.4788946 din 01.07.2010 - AVIZ COLTERM nr. 16914 din 19.07.2010 - AVIZ TRANSELECTRICA nr.4127 din 25.06.2010 - AVIZ TRANSGAZ nr.3743 din 18.06.2010 - AVIZ DSP nr.484/M din 27.07.2010 - AVIZ ISU nr.834384 din 16.07.2010 - AVIZ ORANGE nr. 09/TD/NET/39033/GPE din 21.06.2010 - AVIZ APELE ROMANE nr. 313 din 16.11.2010 - AVIZ DRDP nr. 340/444 din 08.11.2010 - AVIZ COMISIA DE CIRCULATIE nr. DT2010-002050 din 11.11. 2010 - AVIZ DIRECTIA DE MEDIU nr.1677 din 19.11.2010 - AVIZ DIRECTIA TEHNICA nr.1612 din 09.12.2010 - ADRESA JURIDIC nr.SC2010-16616 din 23.07.2010 - ADRESA PATRIMONIU nr.DP2010-005643 din 04.08.2010 - ADRESA FOND FUNCIAR nr.DO2010-1143 din 23.06.2010

B. PIESE DESENATE Pl. 0' – Încadrarea în PUZ Director Timişoara Nord sc.1:10000 Pl. 1 – Situaţia existentă sc.1:1000 Pl. 2 – Reglementări urbanistice - zonificare sc.1:1000 Pl. 02 ED – Reglementări - echipare edilitară apă canal sc.1:2000 Pl. 01 E – Reglementări - echipare edilitară electrice si telecomunic.sc.1:2000 Pl. 4 – Proprietatea asupra terenurilor, obiective de utilitate publică sc.1:1000 Pl. 5 – Propunere de mobilare urbanistica sc.1:1000

Pr. nr. 102/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente Extravilan Timişoara, calea

Torontalului DN 6 km 564+500 stg., CF 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp,

Beneficiar BUGA Viorel, Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10

5

NR = + Certificat Nr.4237 ISO 9001
/, A CAN

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

1. INTRODUCERE

1.1 DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI � Nr. proiect: 102/2007

� Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente Extravilan Timişoara, calea Torontalului DN 6 km 564+500 CF 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp

� Beneficiar: BUGA Viorel, Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10

Proiectant general: S.C. Atelier CAAD S.R.L.

� Data elaborării: ian 2011

� Faza de proiectare: Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.)

1.2. OBIECTUL P.U.Z. � Solicitări ale temei – program

Prezenta documentaţie are ca obiect realizarea în extravilanul municipiului Timişoara, în partea de nord, în adiacenţa drumului naţional, a unor imobile cu destinaţia construcţii comerţ, depozitare şi servicii pe o suprafaţă de 21.000 mp teren. Delimitarea zonei studiate este făcută, conform avizului prealabil de oportunitate, la nord de Calea Torontalului, la est de limita Parcului Industrial, la sud de drumul de exploatare DE 743/3/1- drumul de legătura de intrare în Parcul Industrial, la vest de calea ferata.

Obiectivele principale propuse pentru această lucrare sunt: • asigurarea accesului la viitoarea funcţiune, în contextul zonei şi a legăturilor acesteia

cu celelalte zone funcţionale din vecinătate; • stabilirea funcţiunilor permise în cadrul acestei zone • reglementarea gradului de construibilitate a terenului • rezolvarea circulaţiei şi a acceselor carosabile, rezervarea suprafeţelor de teren

necesare viitoarelor drumuri • propunerea infrastructurii tehnico – edilitare în vederea realizării de construcţii

industriale nepoluante Obiectul P.U.Z.-ului constă în analiza, evaluarea şi reanalizarea problemelor

funcţionale şi tehnice din zonă, ţinându-se cont de noua strategie de dezvoltare urbană a administraţiei locale.

În vederea realizării obiectivelor propuse s-a eliberat de către Primăria Municipiului Timişoara Certificatul de Urbanism nr. 1966 din 04.05.2009, beneficiar BUGA Viorel, in urma obtinerii avizului de oportunitate aprobat cu HCL133 din 2009.

Prin C.U. nr. 1816 din 06.05.2010 s-au solicitat avizele conform metodologiei puz

Pr. nr. 102/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente Extravilan Timişoara, calea

Torontalului DN 6 km 564+500 stg., CF 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp,

Beneficiar BUGA Viorel, Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10

6

NR = + Certificat Nr.4237 ISO 9001
/, A CAN

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

1.3. SURSE DOCUMENTARE - Planul de Amenajare a Teritoriului municipiului Timişoara; - R.G.U. aprobat cu HG 525 din 16 iulie 1996; - legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; - ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin ordinul

MLPAT 176/N/2000. În zona adiacentă amplasamentului s-au elaborat şi aprobat următoarele P.U.Z.-uri şi

P.U.D.-uri: � P.U.D. "Parc Industrial Timişoara – Calea Torontalului", Timişoara (HCLMT nr.

381/18.12.2001) cu valabilitate prelungită prin HCLMT 40/29.01.2008 � P.U.Z. "Zonă de producţie şi servicii", adiacentă Parcului Industrial Calea Torontalului,

Timişoara (HCLMT nr. 2281/14.10.2003) � P.U.D. "Fabrică nouă de preparare a produselor din carne", Calea Torontalului - DN 6

km. 564+600 stânga, Timişoara (HCLMT nr. 401/25.10.2005)

În urma analizării documentaţiei mai sus menţionate, se pot trage următoarele concluzii generale:

- se poate accesa din parcul industrial Calea Torontalului - zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcţionale,

destinaţia de construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente;

- soluţiile propuse pentru rezolvarea circulaţiilor în zonă ţin cont atât de parcelări, precum şi de concluziile documentaţiilor întocmite şi de avizele obţinute, dar şi de trama majoră propusă. - echiparea edilitară se propune a se dezvolta cu noi trasee şi reţele pentru alimentarea cu apă, canalizări, gaze naturale, telefonie, etc.

Se impune corelarea intenţiilor de dezvoltare a proprietarilor de terenuri şi a investitorilor din zonă, atât la nivelul propunerii unor proiecte comune de asigurare a utilităţilor în variante centralizate de echipare, precum şi realizarea unor soluţii de acces în concordanţă cu avizele obţinute.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1.EVOLUŢIA ZONEI Terenul supus planului urbanistic zonal se află în partea de nord a municipiului Timişoara, cu acces direct din banda colectoare dreapta a drumului naţional Amplasamentul, situat pe partea stângă a drumului DN6 Timişoara – Cenad, nu este inclus în intravilanul municipiului.

În partea nord-estică se află mai multe zone pentru care s-au elaborat şi aprobat planuri urbanistice pentru spaţii comerciale, depozitare, showroom şi hale industriale. Pentru viitorul apropiat este propusă construirea centurii Timişoarei [ Inelul IV ] care se află la nord vest faţă de terenul studiat.

Planul de amenajare a teritoriului Municipiului Timişoara propune pentru partea stângă a Căii Torontalului funcţiuni comerciale şi industriale.

Prin urmare, datorită bunei poziţii pe care o are amplasamentul – atât din punct de vedere a traficului şi circulaţiilor majore, cât şi din punct de vedere urbanistic pentru funcţiunea

Pr. nr. 102/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente Extravilan Timişoara, calea

Torontalului DN 6 km 564+500 stg., CF 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp,

Beneficiar BUGA Viorel, Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10

7

NR = + Certificat Nr.4237 ISO 9001
/, A CAN

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

propusă, se preconizează că acest tip de funcţiuni se vor dezvolta şi în continuare în zonele învecinate. 2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

Terenul studiat se încadrează în extravilanul municipiului Timişoara, în partea de vest, în stânga drumului naţional DN 6 şi la sud est de centura Timişoarei şi are următoarele vecinătăţi:

- nord de canalul Hcn 197 şi DN 6 - la est de parcela A743/3/4/1 - la sud de drumul de exploatare DE 743/3/1 - la vest de parcela A743/3/2. Suprafaţa terenului este de 21.000mp, conform C.F. 407514 Timişoara, nr. cad.

A743/3/3. Zona de studiu are un caracter preponderent industrial nepoluant cu zone de servicii,

birouri si locuinte de serviciu : -la nord - zona de productie si birouri: SC.AGIL GROUP SRL.-70m -la est - tipografie Timis Expres -110m -la sud - zona de birouri si locuinte de serviciu SC.AGIL GROUP SRL- 40m -la vest Calea Ferata -150m

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL Elemente ale cadrului natural în mare varietate nu sunt. Terenul este în totalitate

neamenajat, fără plantaţii. În zona studiată există un canale, Hc 197, care va fi menţinut. Zona Timişoarei se încadrează în caracteristicile climatice generale specifice ţării

noastre, clima temperat continentală moderată. Anotimpurile sunt bine conturate şi caracterizate: - primăverile sunt timpurii şi ades capricioase - veri uscate şi lungi - toamne lungi şi cu temperaturi relativ constante - ierni blânde şi scurte

Caracterizarea climaterică a zonei: - temperatura medie multianuală a aerului: 8,8gr C - data medie a primului îngheţ: 11 octombrie - nr. Mediu al zilelor tropicale [T max. >30 gr C]: 8 zile/an - cantitatea medie multianuala a precipitaţiilor: 660mm/ an - durata medie de strălucire a soarelui: 1924,1 ore / an - număr mediu al zilelor cu ninsoare: 28 zile / an - număr mediu al zilelor cu brumă: 25 zile / an

În anotimpul rece şi în perioadele de calm poate apărea fenomenul de inversiune atmosferică.

Corespunzător latitudinii la care se situează zona studiată, se înregistrează o radiaţie solară directă medie de 736cal/m2 la 21.06 şi 118cal/m2 la 22.12, cu un coeficient de transparenţă a norilor de 0,342.

Numărul mediu anual de zile acoperite este de 160-180 zile. Din punct de vedere al particularităţilor topoclimatice se remarcă o repetiţie relativ

uniformă în suprafaţa unora dintre elementele meteorologice.

Pr. nr. 102/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente Extravilan Timişoara, calea

Torontalului DN 6 km 564+500 stg., CF 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp,

Beneficiar BUGA Viorel, Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10

8

NR = + Certificat Nr.4237 ISO 9001
/, A CAN

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Morfologic, Timişoara se situează în Câmpia joasa Timiş-Bega cu energie de relief redusă, parte a unităţii geomorfologice Depresiunea Panonică.

Geologic, pe adâncimea ce interesează din punct de vedere geotehnic, se întâlnesc depunerile aluvionare cuaternare, reprezentate printr-o alternanţă lenticular încrucişată de pământuri argiloase şi nisipoase într-o largă gamă granulometrică, coloristica şi de diferite consolidări specifica câmpiei joase.

Amplasamentul în cauza se caracterizează prin interceptarea pământurilor argiloase (umpluturi şi teren natural) în partea superioara a stratificaţiei.

Pânza freatică permanentă se află la o adâncime de 4-4,3m, iar în perioadele cu exces de umiditate, pânza freatică urcă la 1,3m.

Adâncimea de îngheţ este de 0,70m. Datele geotehnice şi condiţiile de fundare recomandate urmează a fi verificate pentru

fiecare amplasament pe care urmează a se construi. În conformitate cu normativul P100/92 şi harta seismică, amplasamentul se găseşte în

zona seismică de calcul D, cu o valoare a coeficientului seismic ag=0,16 şi perioada de colţ Tc=0,7 sec.

2.4. CIRCULAŢIA În prezent accesul pe parcelă se poate face din drumul de exploatare DE 743/3/1,

situat la sud.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR Repartizarea pe folosinţă şi funcţiuni a suprafeţei zonei studiate este în prezent cea de

teren extravilan, arabil. Din punct de vedere juridic, parcela pentru care s-a cerut Certificatul de Urbanism este

cuprinsă în C.F. 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 în suprafaţă de 2,1ha, arabil extravilan, proprietar Buga Viorel, Timişoara

În stadiul actual, ţinând cont de faptul că terenul are folosinţă agricolă, nu există zone de spaţiu verde amenajat.

Nu există riscuri naturale în zonă. Analiza situaţiei existente a relevat următoarele aspecte: accesul în zonă se poate face

dinspre parcul industrial. La aceasta oră nu există în zonă circulaţie organizată, cu excepţia drumului de exploatare DE 743/1. Nu există zone cu funcţiune de locuire în apropiere.

2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ

a) Alimentarea cu apă şi canalizare Zona studiată nu este echipată cu reţele de apă şi canalizare.

b) Alimentarea cu gaze naturale

Pentru poziţionarea exactă a reţelelor din zonă s-au cerut avize de amplasament de la C.N. TRANSGAZ S.A. şi E-ON GAZ.

c) Alimentarea cu energie electrică În apropierea zonei există reţele de energie electrică. Amplasamentul nu este traversat

de instalaţii electrice aeriene.

Pr. nr. 102/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente Extravilan Timişoara, calea

Torontalului DN 6 km 564+500 stg., CF 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp,

Beneficiar BUGA Viorel, Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10

9

NR = + Certificat Nr.4237 ISO 9001
/, A CAN

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

d) Alimentarea cu energie termică În apropierea zonei există reţele de energie electrică.

e) Telefonizare

În zonă există cabluri fibră optică, ce ar impune restricţii referitoare la modul de executare al săpăturilor în apropierea cablurilor existente. Pentru poziţionarea exactă a acestora s-a cerut un aviz de principiu de la ROMTELECOM.

f) Reţea de televiziune în cablu În zonă nu există reţea urbană de televiziune în cablu.

2.7. PROBLEME DE MEDIU Terenurile încadrate în zona de studiu au avut categoria de folosinţă de terenuri

arabile, deci fără surse de poluare semnificativă a mediului. Se va asigura un balans optim între suprafeţele ocupate de construcţii şi cele rezervate

spaţiilor verzi. În prezent, zona nu este dotată cu canalizare centralizată, nici cu reţea de distribuţie a

apei potabile, iar apele pluviale sunt preluate de canalele de desecare. Evidenţierea riscurilor naturale şi antropice: nu există. Evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie: nu este cazul. Evidenţierea potenţialului balnear şi turistic: nu este cazul. Traseele din sistemul de comunicaţii ce prezintă posibile poluări pentru zonă se referă

la Calea Şagului, datorită intensităţii traficului.

2.8. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI Terenul din zona studiată este proprietate privată, iar în întreaga zonă s-au făcut

solicitări pentru diverse investiţii, în principal destinate industriei, serviciilor şi depozitării. Cerinţele autorităţilor locale, precum şi punctele de vedere ale factorilor interesaţi cu

privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele: - dezvoltarea să se poată corela cu străzile majore prevăzute prin planul de

amenajare a teritoriului - dezvoltarea unei trame stradale în corelare cu cea din P.U.Z.-ul director NORD

municipiului; - asigurarea necesarului de spaţii verzi; - asigurarea utilităţilor necesare dezvoltării zonei într-o variantă de echipare

centralizată.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE Conform prevederilor P.A.T. pentru această zonă nu sunt propuse nici un fel de

funcţiuni, în imediata vecinătate fiind dezvoltate zone pentru depozitare şi industrie. În urma solicitărilor beneficiarului se propune realizarea unei zone pentru construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, birouri, în corelare cu celelalte dezvoltări din vecinătate.

� RIDICAREA TOPOGRAFICĂ Pr. nr. 102/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL

Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente Extravilan Timişoara, calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg.,

CF 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp, Beneficiar BUGA Viorel, Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10

10

NR = + Certificat Nr.4237 ISO 9001
/, A CAN

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

În scopul realizării investiţiei pe terenul studiat a fost realizată ridicarea topografică. Aceasta a ajutat la determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, poziţionarea faţă de parcelele vecine, poziţionarea fata de drumuri, intravilanul Timişoara, indicarea drumurilor de pământ care întretaie zona studiată. De asemenea sunt indicate cele mai apropiate reţele de utilităţi. Suportul grafic pentru partea desenată a prezentului PUZ are la baza ridicarea topografică realizată.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. În P.U.G.-ul Timişoarei această zona este încadrată parţial în intravilan şi parţial în

extravilan, teren agricol. Din discuţiile cu autorităţile locale a reieşit că zona poate să devină suport pentru comerţ, servicii şi depozitare. Documentaţia propune utilizările funcţionale ale zonei, precum şi traseele şi profilele principalelor drumuri care vor deservi zona. Sunt evidenţiate traseele de utilităţi care au impus restricţii precum şi culoarele de protecţie.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Se propune punerea în valoare a cadrului natural existent. Astfel, se prevăd spaţii verzi

şi se urmăreşte integrarea propunerii în dezvoltarea zonei.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI Sunt de menţionat câteva intervenţii majore ce influenţează în mod pozitiv dezvoltările

ulterioare: - realizarea accesului principal din drumul de exploatare DE 743/1 conformat lărgit la 7m carosabil şi în continuarea străzii ”B” din parcul industrial. Prospectele stradale proiectate sunt in conformitate cu normele tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţi (Ord.M.T.nr.50/1998) si cu Planul Urbanistic General. Străzile vor fi executate din îmbrăcăminţi moderne alcătuite dintr-o fundaţie din balast şi piatră spartă şi o îmbrăcăminte bituminoasă din mixturi asfaltice. La realizarea intersecţiilor s-a ţinut cont de razele de racordare între străzi. Străzile vor fi mărginite de trotuare pietonale si spaţii verzi.

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform prevederilor Normativului P 132-93 Zonele de protecţie ale drumurilor sunt stabilite în funcţie de categoria şi amplasarea

acestora, astfel: - 50,00 m de la marginea îmbrăcăminţii asfaltice pentru drumul naţional Dn 6 Timişoara - Cenad.

În interiorul terenului aferent investiţiei sunt propuse căi de circulaţie cu două benzi de 7m lăţime carosabil, platforme şi locuri de parcare. Se vor respecta căile de intervenţie pentru maşinile de pompieri.

3.5. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Intervenţiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfuncţionalităţilor semnalizate şi au condus la următoarele principii de lucru:

- generarea unei zone pentru constructii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente împărţită în 2 parcele mari;

- asigurarea mai multor accese în zona studiată; - spaţii verzi şi spaţii verzi de aliniament cu rol de protecţie 25% -

Pr. nr. 102/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente Extravilan Timişoara, calea

Torontalului DN 6 km 564+500 stg., CF 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp,

Beneficiar BUGA Viorel, Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10

11

NR = + Certificat Nr.4237 ISO 9001
/, A CAN

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

- regim de înălţime maxim P+1E (pentru depozite şi hale); hmax.cornisa = 10m; P.O.T. maxim = 50%, C.U.T. maxim =1 şi P+4E pentru corpuri administrative, hmax.cornisa = 15m; P.O.T. maxim = 50%, C.U.T. maxim = 2

- asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu apă şi a canalizării pentru viitoarea dezvoltare;

- asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga zonă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz

- Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. este cel care reglementează posibilităţile de edificare

Bilanţ teritorial: Destinaţie teren Situaţia existentă Situaţia propusă

suprafaţă procente suprafaţă procente Suprafata studiata 21.000,00mp 100,00% 21.000,00mp 100,00% Drumuri de utilitate publica 4.440,00mp 21,42% Suprafata rezultata dupa cedarea drumurilor

16.560,00mp 100,00%

Zonă construibila constructii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente

8.280,00mp 50,00%

Spaţii verzi (compacte şi pe parcele) 4.323,80mp 26,11% Alei carosabile în incintă, platforme, parcaje

3.956,20mp 23,89%

Total 21.000,00mp 100,00% 21.000,00mp 100,00% Investiţia se va face gradat şi etapizat. Se vor rezerva zone speciale pentru spaţii verzi şi dotări edilitare: staţii de pompare,

bazin de retenţie ape pluviale, post trafo, SRM. Se vor asigura locuri de parcare pentru angajaţi, vizitatori şi TIR (aprovizionare). Amplasarea construcţiilor se va face cu respectarea unei distanţe minime de 8m faţă

de limitele drumurilor de acces. Se vor respecta normele de igienă şi normele PSI.

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE În zona studiata exista aductiune de alimentare cu apa şi colector de canalizare menajera prevazute pentru alimentarea cu apa si canalizarea Parcului Industrial Torontal.

a) Alimentarea cu apă b) Canalizare menajera c) Canalizarea pluviala

b1.Date hidrologice de bază - niveluri, debite şi volume de apă - necesare pentru amplasarea şi dimensionarea lucrărilor.

• Sursa de alimentare cu apã pentru consum curent este reteaua de alimentare cu apa a muni- cipiului Timisoara, prin racordarea la conducta existenta pe Calea Torontalului. Necesarul de apa pentru satisfacerea cerintei locuitorilor zonei va fi:

Q S ZI MED = 42,74 mc/zi = 0,49 l/s Q S ZI MAX = 49,15 mc/zi = 0,57 l/s Q S ORAR MAX = 3,07 mc/h = 0,85 l/s

Pr. nr. 102/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente Extravilan Timişoara, calea

Torontalului DN 6 km 564+500 stg., CF 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp,

Beneficiar BUGA Viorel, Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10

12

NR = + Certificat Nr.4237 ISO 9001
/, A CAN

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

b2.Analiza din punct de vedere al gospodăririi apelor, a influenţei lucrărilor proiectate asupra regimului apelor de suprafaţă sau subterane şi a obiectivelor existente şi programate a se executa în zonă prin schema directoare de amenajare şi management a bazinului hidrografic sau conform PUZ.

Fluxul apei pe zona studiata se prezinta astfel: • Sursa de apa pentru necesarul de apa potabila este reteaua de apa a municipiului Timisoara

prin racordarea la conducta existenta pe Calea Torontalului - Parc Industrial Torontalului. Deb- itul de refacere a rezervei de incendiu se asigura din conducta existenta iar debitul la incendiu si presiunea se asigura de la o gospodarie de apa ce consta dintr-un rezervor de inmagazinare a rezervei intangibile de incendiu si o statie de pompare.

• Emisarul apelor uzate menajere va fi canalizarea municipiului Timisoara, prin racordarea la canalul existent de pe Calea Torontalului - Parc Industrial Torontalului, cu descarcare in canalul existent al municipiului Timisoara.

• Apele pluviale vor fi preluate de o canalizare pluviala si descarcate intr-un bazin de retentie. Din bazinul de retentie apele vor fi descarcate controlat in canalul HCn 197, in prealabil fiind trecute prin separatorul de namol si hidrocarburi. Din punct de vedere al gospodãririi apelor, lucrãrile proiectate nu influenteazã regimul apelor de

suprafatã sau subterane şi a obiectivelor existente şi programate a se executa în zonã.

c.Scopul investitiei si elementele de coordonare c1.Elemente privind profilul şi capacităţile investiţiei, în funcţie de care se dimensionează lucrările

Locuitorii echivalenti care vor fi deserviti de lucrarile de alimentare si canalizare : � 200

c2.Necesitatea investiţiei şi impactul ei major asupra mediului şi comunităţii din zonă În partea sudică (oras) si estica se află mai multe zone pentru care s-au elaborat şi aprobat

planuri urbanistice pentru spatii comerciale, depozitare, showroom şi hale industriale. Planul de amenajare a teritoriului Municipiului Timişoara propune pentru partea stanga a Căii

Torontalului funcţiuni comerciale şi industriale. Prin urmare, datorită bunei poziţii pe care o are amplasamentul – atât din punct de vedere a

traficului şi circulaţiilor majore, cât şi din punct de vedere urbanistic pentru funcţiunea propusă, se preconizează că acest tip de funcţiuni se vor dezvolta şi în continuare în zonele învecinate.

c3.Precizări referitoare la alte documente şi avize emise anterior Nu este cazul.

c4.Încadrarea în schema directoare de amenajare şi management a bazinului hidrografic Lucrarile proiectate se încadreazã în schema cadru de amenajare, a bazinului hidrografic

Timis- Bega.

c5.Încadrarea lucrărilor în clasa şi categoria de importanţă Conform STAS 4273-83, cu privire la asigurarea sursei de apă şi la apărarea împotriva

inundaţiilor: Clasa de importanta III-constructii de importanta medie Categoria constructiei hidrotehnice – 3 -constructii de importanta medie-institutie publica. Functie de durata de exploatare - constructii definitive (permanente). Durata de functionare este permanenta, de 24 ore/zi; 7 zile/săptămână; 365 zile/an;

c6.Influenţa lucrărilor proiectate asupra obiectivelor existente în zonă

Pr. nr. 102/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente Extravilan Timişoara, calea

Torontalului DN 6 km 564+500 stg., CF 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp,

Beneficiar BUGA Viorel, Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10

13

NR = + Certificat Nr.4237 ISO 9001
/, A CAN

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Lucrarile proiectate nu influenteazã în vreun fel obiectivele existente sau proiectate în zonã.

d. Precizari privind: d1. Măsurile tehnico-constructive pentru prevenirea evacuării directe sau indirecte în resursele de apă a substanţelor periculoase

Destinatia constructiilor din incintele propuse fiind constructii cu rol administrativ, de depozitare si servicii, dar in esenta, c-tii cu functiuni nepoluante, nu actioneaza negativ asupra resurselor de apa nefiind producatoare de evacuari de substante nocive.

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare ale constructiilor vor fi preluate de un sistem de canalizare centralizat care le descarca in canalizarea municipiului Timisoara.

Apele pluviale vor fi stocate intr-un bazin de retentie de unde sunt trecute printr-un separator de namol si hidrocarburi si se descarca controlat in canalul HCn 197.

Lucrări pentru respectarea normelor de calitate ale resursei de apă receptoare Descarcarea apelor uzate menajere in canalul colector respecta conditiile impuse de NTPA

002 privind calitatea apelor ce pot fi preluate de reteaua de canalizare oraseneasca.

d 3. Aparatura şi instalaţiile de monitorizare a calităţii apei la evacuare în emisar. La descarcarea apei de ploaie in canalul de desecare se prevad camine de monitorizare si

inchidere in cazul in care calitatea apei descarcate nu corespunde cerintelor.

d 4. Controlul poluării industriale, gestiunea deşeurilor. Datorita destinatiei alese a constructiilor, nu exista poluare industriala. Deseurile care rezulta de la locuinte vor fi strict menajere si vor fi separate si depozitate in

containere specifice pe functiuni, pentru care se vor amenaja locuri speciale de depozitare a containerelor pregatite pe functiuni, reciclabile si gunoi menajer.

Containerele sunt preluate de unitati specializate, operatorul regional al deseurilor si transportate de asemenea pe functiuni la depozitele de gunoi sau la statiile de sortare aprobate pentru municipiul Timisoara.

d 7. Lucrări pentru refacerea amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei. Dupa terminarea lucrarilor de construire a cladirilor si a lucrarilor de infrastructura, se va realiza

o sistematizare pe verticala a zonei, se va amenaja zona verde prin plantatii si se vor marca toate arterele de circulatie.

e. Consideraţii privind alegerea celor mai bune tehnici disponibile Avind in vedere ca toate lucrarile ce urmeaza sa se realizeze vor fi incepute in anul 2009,

devine obligatorie utilizarea materialelor, utilajelor, tehnologiei, etc. Care sa respecte prevederile normelor U.E.

PREVEDERI SPECIFICE.

a). precizarea sursei de apa şi calitatea necesarã pentru scopul avizat şi a receptorului apelor uzate şi pluviale .

a.1.sursa de apa potabila: sistemul centralizat de alimentare cu apa al municipiului Timisoara prin extinderea existenta a retelei pe Calea Torontalului, lucrari prevazute pentru rezolvarea utilitatilor in Parcul Industrial Torontalului.

Pr. nr. 102/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente Extravilan Timişoara, calea

Torontalului DN 6 km 564+500 stg., CF 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp,

Beneficiar BUGA Viorel, Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10

14

NR = + Certificat Nr.4237 ISO 9001
/, A CAN

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

a.2.receptorul apelor uzate menajere: sistemul centralizat de canalizare al municipiului Timisoara, canal colector executat pentru Parcul Industrial Torontalului.

a.4. receptorul apelor de ploaie: Apele pluviale vor fi stocate intr-un bazin de retentie de unde sunt trecute printr-un separator de namol si hidrocarburi si se descarca controlat in canalul HCn 197.

b). Valorile medii ale necesarului de apã, cerinta la sursã şi evacuarea apelor uzate menajere/tehnologiceşi meteorice, gradul de recirculare al apei.

� Necesarul de apă potabila:

Q S ZI MED = 42,74 mc/zi = 0,49 l/s Q S ZI MAX = 49,15 mc/zi = 0,57 l/s Q S ORAR MAX = 3,07 mc/h = 0,85 l/s

Reteaua municipiului va asigura debitul pentru consum menajer. Debitul pentru refacerea rezervei de incendiu se satisface de la conducta de alimentare cu apa stradala.

� Debite evacuate la canalul colector:

Q U ZI MED = 0,8 X 42,74 mc/zi = 34,19 mc/zi = 0,39 l/s Q U ZI MAX = 0,8 X 49,15 mc/zi = 39.32 mc/zi = 0,46 l/s Q U ORAR MAX = 0,8 X 3,07 mc/h = 2,46 mc/h = 0, 68 l/s

� Debite de ploaie :

QPL = 54,40 l/s

Volumul de compensare rezulta :

V= 362,30 mc

Apele pluviale vor fi stocate intr-un bazin de retentie de unde sunt trecute printr-un separator de namol si

hidrocarburi si se descarca controlat in canalul HCn 197.

c).Regimul de functionare al folosintei de apã. Sistemul centralizat de alimentare cu apa al municipiului Timisoara este sursa pentru

asigurarea intregului consum de apa pe obiectiv. Functie de durata de exploatare - constructii definitive (permanente). Durata de functionare este permanenta, de 24 ore/zi; 7 zile/săptămână; 365 zile/an; - Reteaua de distributie apa potabila. Reteaua de distributie se va realiza din teava de

polietilena PE-HD, si se va amplasa pe strazile nou create formind in final inele de alimentare cu apa. Va avea diametrul Dn100 mm, se monteaza în pãmânt la 1.10 m adâncime pe pat de nisip.

Reteaua de distributie se va poza de regulã în zona verde ( în afara zonei carosabile ), se va echipa cu hidranti de incendiu supraterani amplasati la distante de 100 – 120 m unul de altul şi cãmine de vane de sectorizare în nodurile de retea. Legãtura conductei de polietilenã la armãturile din cãmine, branşamentele şi racordul hidrantilor de incendiu se vor realiza cu piese speciale din polietilenã de tipul : teuri egale şi reduse, adaptoare pentru flanşe, bride de racord, reductii.

La faza de proiect tehnic se va elabora o schema de dimensionare a retelei din care va rezulta

Pr. nr. 102/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente Extravilan Timişoara, calea

Torontalului DN 6 km 564+500 stg., CF 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp,

Beneficiar BUGA Viorel, Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10

15

NR = + Certificat Nr.4237 ISO 9001
/, A CAN

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

o retea stradala cu diametrii functionali. - Reteaua de distributie apa de incendiu : va fi o retea independenta echipata cu hidranti de

incendiu exteriori montati in lateralul acesteia la distanta maxima de 100 m. Debitul si presiunea la incendiu exterior sunt asigurate de la sursa proprie, rezervor de inmagazinare cu statie de pompare iar debitul de refacere al rezervei de incendiu se preia de la conducta stradala.

- canalizarea menajera: Apele colectate în reteaua de canalizare s-au determinat conform STAS 1846/90. Procentul de restitutie se considera de 80% din necesarul de apa calculat. Canalizarea stradala se va executa din tuburi din polietilena riflate, cu diametrii ce vor fi determinati de debitele ce vor fi preluate.

Canalizarea va functiona in sistem separativ, canalizarea menajera va prelua strict apele uzate provenite de la grupurile sanitare. Apele provenite din precipitatii vor fi preluate separat.

Canalizarea menajera se va realiza din tuburi din PVC – KG cu diametrul D=200mm . Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60m, obligatoriu la schimbarile de directie si la intersectiile retelei.

- canalizarea pluviala: Suprafata drumurilor de pe care se colecteaza apa de ploaie este de 0,80 ha. Apele pluviale vor fi stocate intr-un bazin de retentie de unde sunt trecute printr-un separator de namol si hidrocarburi si se descarca controlat in canalul HCn 197.

h). Aparatura şi instalatii atestate in tarã/UE cu certificat de metrologie in termen de valabilitate.

Lucrarile vor fi atacate dupa aprobarea PUZ si a proiectului de executie, in anul 2009, an cand intrarea in U.E. ne impune utilizarea materialelor si utilajelor corespunzatoare normelor U.E., dar si provenienta acestora sa fie U.E.

BREVIAR DE CALCUL

A.NECESARUL DE APĂ Necesarul de apă s-a determinat pentru o zonă de locuinte situata in extravilanul municipiului

Timisoara, pe Calea Torontalului, pentru un număr de 200 locuitori, în baza S.R. 1343/1-2006 pentru nevoile gospodăresti şi publice.

� 150 persoane in constructii cu functiuni de servicii – spatii de birouri � 50 persoane in constructii cu functiunea de depozitare materiale de constructii � Se asimileaza cu o populatie echivalenta de 200 persoane.

1.Necesarul de apă Conform S.R. 1343/1-2006, necearul de apă este de:

� N g ( i ) – necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti

N g ( i ) = 1000

1 x N (i ) x q g ( i )

unde : � N (i ) – număr de locuitori, egal cu 200 � q g – debit specific, cantitatea medie zilnică de apă pentru nevoi gospodăreşti, egală cu

295 l/om zi – conform S.R. 1343/1-95 – zone cu gospodării având instalatii interioare de apă si canalizare, cu preparare locală a apei calde.

N g = 000.1 1

x 370 x 200 = 74 mc/zi

2.Determinarea debitelor de calcul

Pr. nr. 102/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente Extravilan Timişoara, calea

Torontalului DN 6 km 564+500 stg., CF 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp,

Beneficiar BUGA Viorel, Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10

16

NR = + Certificat Nr.4237 ISO 9001
/, A CAN

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Q S ZI MED – debitul zilnic mediu ( mc/zi ) Q S ZI MED = k p x k s x N

unde : � Kp =1,10 – coeficient ce tine seama de pierderile de apă tehnic admisibile pe aductiune

şi retelele de distributie, conform S.R. 1343/1-2006 � Ks =1,05 – coeficient ce tine seama de nevoile tehnice ale sistemului de alimentare cu

apă, conform S.R. 1343/1-2006 Q S ZI MED = 1,10 x 1,05 x 74 = 85,47 mc/zi Q S ZI MAX – debitul zilnic maxim ( mc/zi ) Q S ZI MAX = k zi x Q S ZI MED unde :

� K ZI =1,15 – coeficient de neuniformitate al debitului zilnic maxim conform, S.R. 1343/1- 95, tabel 1.

Q S ZI MAX = 1,15 x 85,47 = 98,30 mc/zi Q S ORAR MAX – debitul orar maxim ( mc/h ) Q S ORAR MAX = k O x Q S ZI MAX / 24 unde :

� K O =1,5– coeficient de neuniformitate al debitului orar maxim conform, S.R.1343/1-95, tabel 2.

Q S ORAR MAX = 1,50 x 98,30 / 24 = 6,14 mc/h

Debitele totale sunt : Q S ZI MED = 85,47 mc/zi Q S ZI MAX = 98,30 mc/zi Q S ORAR MAX = 6,14 mc/h

Breviarul de calcul a fost elaborat tinând seama de normativele în vigoare. Consumurile specifice reale determinate pentru municipiul Timişoara dupã contorizare se situeazã la jumãtatea valorilor din norme. Putem concluziona cã vom avea urmele consumuri:

Q S ZI MED = 42,74 mc/zi = 0,49 l/s Q S ZI MAX = 49,15 mc/zi = 0,57 l/s Q S ORAR MAX = 3,07 mc/h = 0,85 l/s

Reteaua municipiului va asigura atit debitul pentru consum menajer cit si debitul de incendiu exterior.

B.DEBITE DE CANALIZARE 1.Determinarea debitelor de canalizare

Q U ZI MED = 0,8 X 42,74 mc/zi = 34,19 mc/zi = 0,39 l/s Q U ZI MAX = 0,8 X 49,15 mc/zi = 39.32 mc/zi = 0,46 l/s Q U ORAR MAX = 0,8 X 3,07 mc/h = 2,46 mc/h = 0, 68 l/s

2.Determinarea cantitătilor de apă din precipitatii

Debitul de ape meteorice se stabileste luându-se in considerare numai debitul ploii de calcul, care,

conform STAS 1846/90 se calculează cu relatia:

Pr. nr. 102/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente Extravilan Timişoara, calea

Torontalului DN 6 km 564+500 stg., CF 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp,

Beneficiar BUGA Viorel, Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10

17

NR = + Certificat Nr.4237 ISO 9001
/, A CAN

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Qp = m x S x Ø x I

Suprafata totală a zonei studiate este de 21.000 mp = 2,10 ha. Suprafetele de pe care se vor prelua apele de ploaie sunt: Constructii S=1,05 ha Drumuri S=0,52 ha Zona Verde S=0,52 ha

-acoperişuri coef. de scurgere ø = 0,90 -drumuri coef. de scurgere ø = 0,85 -spatii verzi coef. de scurgere ø = 0,05

Ø = 10,2

05,0x52,085,0x52,090,0x05,1 ++ = 0,67

Clasa de importantă III =>frecventa ploii de calcul 2/1. t =durata ploii

t=tcs + av

L =5+

42 500

= 17 minute

tcs =5 minute pentru zonă de ses va = 42 m/min -lungimea colectorului este de 500 m i=95 l/sxha - pentru durata de 17 minute şi frecventa de 2/1

Q PL = 0,67 x 2,10 x 95 x 0,80 = 134,46 l/s

Volumul bazinului de retentie este:

V= 0,134 mc/s x 3 x 17 minute x 60 = 410 mc (aprox. 250 mp)

Volumul anual al apelor pluviale va fi:

Vanual= Ql/s x t x 60 x 100zile/an/1.000 = mc/an

V = 134,46 l/s x 17 x 60 x 100 / 1.000 = 13.714,92 mc/an

d) Alimentarea cu energie electrică În zonă apar noi consumatori de energie electrică.

Destinatiile noilor obiective sunt spatii comerciale, depozite, servicii, birouri iar consumatorii sunt specifici acestor destinatii.

Pentru alimentarea cu energie electrică propunem amplasarea pe fiecare zona a cate unui post trafo prefabricat cu racordul de 20kV aferent.

Pr. nr. 102/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente Extravilan Timişoara, calea

Torontalului DN 6 km 564+500 stg., CF 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp,

Beneficiar BUGA Viorel, Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10

18

NR = + Certificat Nr.4237 ISO 9001
/, A CAN

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

De la Postul Trafo vor pleca retele in cablu de joasa tensiune pentru alimentarea tablourilor generale proprii fiecarei zone.

De la aceste tablouri se vor alimenta constructiile si se va asigura iluminatul exterior de incinta, pentru fiecare zona.

Toate aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL ELECTRICA BANAT SA şi se vor executa de către de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări.

e) Telecomunicaţii şi televiziune în cablu Beneficiarii vor comanda la operatorii specializati bransamente la retelele de

telecomunicatii, pe baza unei teme de proiectare. La proiectare şi execuţie se respectă prevederile tuturor normativelor şi legislaţia în

vigoare ( I7-2002; PE 107-1995; P 118-1999 ).

f) Alimentarea cu gaze naturale Se va racorda la reteau extinsa a localitatii

h) Gospodărie comunală Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face controlat, în containere

speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract şi transportate la deponeu.

3.7. PROTECŢIA MEDIULUI Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural

sub toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice şi accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi creează disconfort şi va permite valorificarea potenţialului natural şi a sitului construit. • Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de minim 25% din suprafaţa

privată ocupată de spaţii verzi. Se prevăd consolidări de maluri, plantări de zone verzi, punerea în valoare a cadrului natural existent. • spaţiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi şi plante decorative • Odată cu realizarea urbanizării zonei propuse este necesară asigurarea utilităţilor

aferente acestora, respectiv alimentarea cu apă şi canalizarea. Prin adaptarea soluţiei de canalizare şi alimentare cu apă în etapa viitoare în sistem centralizat, soluţia ce se propune este conformă cu normelor europene actuale.

• Depozitarea controlată a deşeurilor: colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract.

• Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate: nu e cazul • Refacerea peisagistică şi reabilitarea urbană: nu e cazul • Valorificarea potenţialului turistic şi balnear: nu e cazul • Eliminarea disfuncţionalităţilor din domeniul căilor de comunicaţii şi al reţelelor edilitare

majore: zona studiată este caracterizată de existenţa terenurilor ce au avut până în prezent caracter arabil, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare

Pr. nr. 102/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente Extravilan Timişoara, calea

Torontalului DN 6 km 564+500 stg., CF 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp,

Beneficiar BUGA Viorel, Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10

19

NR = + Certificat Nr.4237 ISO 9001
/, A CAN

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

existente. Trecerea acestor terenuri la o altă funcţionalitate, presupune şi asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulaţiei rutiere.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENŢIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din 08/07/2004)

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire în special la : 1.a. Soluţiile de urbanism propuse creează suportul pentru activităţi viitoare. Soluţiile de urbanism propuse creează suportul pentru activităţi viitoare. Elaborarea PUZ este determinată de intenţia de a funcţionaliza un perimetru extravilan în acord cu cerinţele şi tendinţa de dezvoltare zonală. Amplasamentul este situat într-o zonă din perimetrul Timisoarei, în care sunt foarte multe alte planuri similare aprobate. Modelarea propusă creează premize pentru protecţia mediului, înţeles ca fiind de tip urban, cu condiţia respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea şi transportarea deşeurilor, precum şi la factorii de potenţial stres ambiental (zgomot, noxe din traficul rutier). 1.b. Se încadrează în documentaţiile de urbanism cu caracter director. La baza stabilirii categoriilor de intervenţie, reglementărilor şi restricţiilor impuse au stat câteva obiective principale: încadrarea în caracterul zonei precum şi asigurarea îndeplinirii măsurilor legale şi amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute. 1.c. Actualmente terenul are categoria de folosinţă teren arabil, dar nu este un teren valoros pentru culturi, calitatea acestuia nefiind mulţumitoare. Se vor consulta şi rezultatele studiului O.S.P.A. privind clasa de fertilitate a terenului, factor ce va fi luat în calcul şi în ceea ce priveşte scoaterea terenului din circuitul agricol. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi constituie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaţii verzi şi plantaţii de aliniament, utilizarea eficientă şi durabilă a spaţiului existent, asigurarea facilităţilor de trai, cu conservarea factorilor de mediu. 1.d. Propunerile documentaţiei de urbanism de extindere a zonei de locuinţe nu afectează mediul. Apa: prin soluţiile adoptate (de alimentare cu apă, de canalizare menajeră şi pluvială) – se elimină posibilitatea de infiltraţii în sol. Aerul: nu există surse de poluare a atmosferei – exceptând cele legate de circulaţia autovehiculelor, funcţiunea fiind de locuire. Surse staţionare nedirijate nu există; surse staţionare dirijate: emisiile de poluanţi antrenaţi de la gazele de ardere de la centralele termice generează monoxid de carbon şi oxizi de azot; surse mobile: autoturisme şi autoutilitare care generează poluanţi precum monoxid de carbon, oxizi de azot, dioxid de sulf, hidrocarburi nearse – intermitente. Solul: surse de poluare specifice perioadei de execuţie nu există, decât accidental de la pierderea de carburanţi la utilajele folosite – sunt nesemnificative cantitativ şi pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului. Pentru perioada de exploatare, surse posibile de poluare sunt: depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere. Se va realiza o platformă adecvată pentru colectarea deşeurilor, se va întreţine solul în spaţiile verzi. Zgomot şi vibraţii: proiectul va respecta cerinţele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, având în vedere că nu se vor desfăşura activităţi generatoare de zgomot.

Pr. nr. 102/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente Extravilan Timişoara, calea

Torontalului DN 6 km 564+500 stg., CF 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp,

Beneficiar BUGA Viorel, Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10

20

NR = + Certificat Nr.4237 ISO 9001
/, A CAN

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Radiaţii: lucrările propuse nu produc şi nu folosesc radiaţii. Ca principale acte normative privind protecţia mediului ce trebuiesc respectate, sunt precizate următoarele:

�Se vor respecta condiţiile de calitate a aerului, conform STAS 12574/87; �Deşeurile rezultate vor fi ridicate de către o unitate de salubrizare autorizată; cele

reciclabile – hârtie, carton, sticlă etc. – vor fi colectate separate, pe tipuri şi vor fi predate unităţilor specializate pentru valorificare, conform O.U. 16/2001 privind gestiunea deşeurilor reciclabile, precum şi cele al O.U. 78/2000 privind regimul deşeurilor;

�Se vor respecta prevederile O. 756/97 cu privire la factorul de mediu sol; �Nivelul de zgomot exterior se va menţine în limitele STAS 10009/88 (max. 50dB) şi

STAS 6156/1986; �Emisiile de poluanţi în aer nu vor depăşi valorile impuse de O. 462/93 şi O. MAPM

1103/2003; �Apele uzate vor respecta condiţiile de colectare din NTPA 002/2002; �Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind gestiunea ambalajelor pentru

asigurarea condiţiilor impuse de Legea 426/2001; �Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autorităţile administraţiei publice

locale sau judeţene. 1.e. Prin canalizare şi alimentare cu apă în sistem centralizat, soluţia ce se propune pentru etapa imediat următoare este conformă cu normelor europene actuale. Managementul deşeurilor menajere: acestea vor fi colectate în recipiente cu această destinaţie şi vor fi preluate de societăţi autorizate cu mijloace de transport adecvate care nu permit împrăştierea lor. Gospodărirea substanţelor periculoase şi toxice: fiind industrie nepoluantă, nu rezultă nici un fel de substanţe toxice sau periculoase, deci nu se necesită măsuri speciale. Protecţia calităţii apelor: prin canalizare şi alimentare cu apă în sistem centralizat, soluţia ce se propune pentru etapa imediat următoare este conformă cu normelor europene actuale.

� Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special la: 2.a. Propunerile promovate prin documentaţia de faţă produc nişte efecte ireversibile. Terenul agricol dispare, dar schimbarea se produce în sens pozitiv. Se creează locuri de muncă prin serviciile create. Probabilitatea de a afecta mediul este nulă – ca durată sau frecvenţă – ca atare nu se pune problema reversibilităţii efectelor (elementele componente rămân nenocive şi deşeurile neutre se adună şi se elimină în câteva minute) 2.b. Nu e cazul. Nu se pune problema cumulării efectelor, toate materialele utilizate, depozitate sau comercializate sunt inerte, neutre, netoxice, în general create şi agrementate special pentru medii în care stau şi locuiesc oameni. 2.c. Nu se produc efecte transfrontaliere, fiind la o distanţă de peste 60km faţă de graniţă. 2.d. Nu e cazul. Nici în condiţii accidentale, nici în condiţii normale natura activităţii nu afectează sănătatea oamenilor sau starea mediului înconjurător. 2.e. Nu există riscuri pentru sănătatea umană. Efectele – ca areal de suprafaţă cât şi ca număr de populaţie posibil afectat – sunt practice nule, neafectând practic nici măcar locuitorii din clădirile propuse. Toate spaţiile vor fi încălzite, ventilate şi se vor asigura toate normele P.S.I. necesare, clădirile vor fi incombustibile, materialele utilizate vor fi incombustibile sau greu combustibile, se va asigura dotarea P.S.I. necesară. 2.f. Nu e cazul.

Pr. nr. 102/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente Extravilan Timişoara, calea

Torontalului DN 6 km 564+500 stg., CF 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp,

Beneficiar BUGA Viorel, Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10

21

NR = + Certificat Nr.4237 ISO 9001
/, A CAN

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

2.f.i. – nu sunt zone naturale speciale şi nici patrimoniu natural care să fie afectat. Nu sunt elemente ale patrimoniului cultural (naţional, regional sau local) în zonă. Nu există caracteristici naturale speciale 2.f.ii – nu e cazul. Nu se depăşesc standardele şi valorile limită de calitate a mediului, pe parcela studiată nefiind activitate generatoare de noxe, risc poluare, accident, etc. 2.f.iii - nu e cazul. Este exclusă folosirea terenului în mod intensiv, procentul maxim de ocupare al terenului studiat cu construcţii P.O.T. este 50%, rămân în zonă platforme, parcaje, spaţii verzi amenajate (25%) 2.g. Nu e cazul. În zonă nu există peisaje cu statut de protejare (nici măcar local) deci nici naţional, comunitar sau internaţional.

Din aceste considerente generale şi specifice legislaţiei de mediu, cunoscând în detaliu caracterul investiţiei, luând în considerare situaţiile cu investiţii similare; se apreciază că investiţia este cu un risc redus, nesemnificativ asupra mediului şi se realizează pe o suprafaţă relativ mică.. 3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Pentru toate lucrările rutiere propuse şi care urmăresc realizarea unor noi trasee de străzi sau lărgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea suprafeţelor de teren necesare.

Eliberarea autorizaţiilor de construcţie se va face cu impunerea măsurilor necesare de asigurare a condiţiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulaţiei.

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE Principalele categorii de intervenţie vor fi cele legate de modernizarea circulaţiei,

extinderea infrastructurii tehnico – edilitare, realizarea de spaţii verzi şi zone construite, precum şi asigurarea funcţiunilor complementare necesare unei astfel de dezvoltări.

Ţinându-se cont de tendinţele de dezvoltare a zonelor rezidenţiale în intravilanul localităţii Timişoara, trebuie asigurată atât infrastructura necesară, cât şi posibilităţile de cooperare şi corelare a terenurilor din zonă, în vederea generării unor soluţii armonioase, cu o dotare corespunzătoare din punct de vedere al echipărilor şi serviciilor necesare funcţionării.

Întocmit, Arh. Cătălina BOCAN

Pr. nr. 102/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente Extravilan Timişoara, calea

Torontalului DN 6 km 564+500 stg., CF 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp,

Beneficiar BUGA Viorel, Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10

22

NR = + Certificat Nr.4237 ISO 9001
/, A CAN

Atasament: 01_EXISTENT_.pdf

atelier

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. 16677315, Timisoara, str. Eugeniu de Savoya,nr.24, tel.228717 SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

x

iul.2010

102/2007

BUGA Viorel,

Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10, C.F. 407514, 407514, 407514, 407514, Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21000mp

Plan Urbanistic Zonal - Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente, extravilan Timişoara, calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg.

377. 42

53.64

385 .23

9.29 35.45

9.47

A 7 4 3 / 3 / 1 9

A 7 4 3 / 3 / 1 5

A743/3

A 7 4 3 / 3 / 7

A 7 4 3 / / 3 / 8

A 7 4 3 / 3 / 6

A 7 4 3 / 4 / 2

A 7 4 3 / 3 / 4 / 1

A 7 4 3 / 3 / 2

H C

H C

spreSanicolau Mare

H C 1 8 7

90.50 90.46

90.66

90.09

90.51

90.18

90.77

90.62

90.18

90.96

90.05

90.51

90.95

89.32

90.81

90.49

91.16

90.54

90.78

89.28

90.45

90.43

90.30

90.91

90.22

z.v. ( gazon )

z.v.

90.33

90.76

90.22

90.52

90.14

90.29

90.16

90.06

89.82 90.28

89.71

89.69

89.38

89.75

89.89 89.43

89.31 89.18

89.07

89.14

89.26

89.36

89.23

89.54 89.58

89.07

89.04 89.13

89.03

88.90

89.00

88.68

89.56 89.56

88.87

89.8489.79

89.77 89.88

89.34

90.07

89.97

89.20

89.45

89.87

89.7189.40

89.60

89.14

89.65

89.82 89.18

89.74

89.92 89.55

90.09

89.94

89.48

89.88

89.92

89.88

89.93

89.42 89.87

89.74

89.34 89.61

89.44

88.82

89.40

89.06

89.00

88.84

88.90

88.78

88.89

88.80 88.83

88.7788.46

88.99

88.81

91.02

90.61

90.69

90.79

90.46

89.8789.76

89.7389.72

d ru m

90.07

90.16

90.20

90.17

90.15

90.33

90.35

90.16

90.1290.13

89.35

89.98

90.07

90.09

90.35

90.53

90.55

90.58

90.77

90.78

91.72 90.70

90.65

90.72

90.85

91.05

90.92

90.91

91.3691.1990.87

89.35

90.56

90.83

90.36

90.50 90.57 90.75

90.31

89.65

89.97

90.46

90.61 90.57

90.85 90.32

90.62

90.6790.49

90.50

90.46

90.78

90.89

90.89

91.25

90.64

90.52

90.55

90.36 89.40

89.95

90.1590.20

89.29

90.42

89.87

90.53

89.76 89.80 90.01

89.89

89.48

89.85

89.87

89.73

90.45

90.43

C

C

A

90.79

91.16

89.33

90.3390.54

89.31

89.89

89.12

drum beton

DN6 ( 742 ) ( asfalt )

z.v.

V

V

V

V

V

V

C

C

C

C

C C

C

C

C

C C

C

C

C C

C

C

C

T

T

T

C

A

Post trafo

Zv Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv Zv

Zv

Zv

Zv

stra d a ''A '' (b e to n )

platf. beton

platf. beton

S.R.M.

V

stra d a ''A '' (b e to n )

89.60

89.85 89.82

89.70

89.90

90.11

T

stra da

''B'' (be

ton)

C

90.08

VC

A

Zv

89.75 89.7389.71

89.69

89.61 89.08

89.32

89.42

89.40

90.45

89.65

90.02

89.83

89.75

89.86

89.80

89.96

89.99

89.99

90.05

90.13

89.80

89.85

89.91

89.97

90.05

89.76

89.69

89.96

90.12

90.09

90.04

90.17

89.26

89.50

89.75

89.42

89.05

89.32

89.18

89.35

89.86

89.73

89.46

90.23

89.38

89.31

89.28

89.66

90.66

90.70

90.56 90.80

90.59

90.91

90.6390.88

90.29

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

484900

2 0 2 2 0 0

484400

2 0 2 2 0 0

484500

2 0 2 2 0 0

484600

2 0 2 2 0 0

484700

2 0 2 2 0 0

484800

2 0 2 2 0 0

484400

2 0 2 3 0 0

484500

2 0 2 3 0 0

484600

2 0 2 3 0 0

484700

2 0 2 3 0 0

484800

2 0 2 3 0 0

484400 2 0 2 4 0 0

484500

2 0 2 4 0 0

484600

2 0 2 4 0 0

484700

2 0 2 4 0 0

484800

2 0 2 4 0 0

484400

2 0 2 5 0 0

484500 2 0 2 5 0 0

484600

2 0 2 5 0 0

484700

2 0 2 5 0 0

484800

2 0 2 5 0 0

484500

2 0 2 6 0 0

484600 2 0 2 6 0 0

484700

2 0 2 6 0 0

484800

2 0 2 6 0 0

484500

2 0 2 7 0 0

484600

2 0 2 7 0 0

484700 2 0 2 7 0 0

484800

2 0 2 7 0 0

484500

2 0 2 8 0 0

484600

2 0 2 8 0 0

484700

2 0 2 8 0 0

484800 2 0 2 8 0 0

484600

2 0 2 9 0 0

484700

2 0 2 9 0 0

484800

2 0 2 9 0 0

484900

2 0 2 3 0 0

484900

2 0 2 4 0 0

484900

2 0 2 5 0 0

88.20

88.02

88.23

87.95

87.79

88.15

87.83

88.56

88.74

87.89

89.19

88.70

89.76

87.65

D E 7 4 6

A 7 4 4 / 6

A 7 4 4 / 5

A 7 4 4 / 4 / 2

A 7 4 3 / 3 / 1 9

A 7 4 3 / 3 / 1 5

A743/3

A 7 4 3 / 3 / 7

A 7 4 3 / / 3 / 8

DE7 43/

3/1

A 7 4 3 / 3 / 6

A 7 4 3 / 4 / 2

A 7 4 3 / 3 / 4 / 1

A 7 4 3 / 3 / 2

D N 7 42

H C

H C

spreSanicolau Mare

A744

H C 1 8 7

90.50 90.46

90.66

90.09

90.51

90.18

90.77

90.62

90.18

90.96

90.05

90.51

90.95

89.32

90.81

90.49

91.16

90.54

90.78

89.28

90.45

90.43

90.30

90.91

90.22

z.v. ( gazon )

z.v.

90.33

90.76

90.22

90.52

90.14

90.29

90.16

90.06

89.82 90.28

89.71

89.69

89.38

89.75

89.89 89.43

89.31 89.18

89.07

89.14

89.26

89.36

89.23

89.54 89.58

89.07

89.04 89.13

89.03

88.90

89.00

88.68

89.56 89.56

88.87

89.8489.79

89.77 89.88

89.34

90.07

89.97

89.20

89.45

89.87

89.7189.40

89.60

89.14

89.65

89.82 89.18

89.74

89.92 89.55

90.09

89.94

89.48

89.88

89.92

89.88

89.93

89.42 89.87

89.74

89.34 89.61

89.44

88.82

89.40

89.06

89.00

88.84

88.90

88.78

88.89

88.80 88.83

88.7788.46

88.99

88.81

91.02

90.61

90.69

90.79

90.46

89.8789.76

89.7389.72

d ru m

90.07

90.16

90.20

90.17

90.15

90.33

90.35

90.16

90.1290.13

89.35

89.98

90.07

90.09

90.35

90.53

90.55

90.58

90.77

90.78

91.72 90.70

90.65

90.72

90.85

91.05

90.92

90.91

91.3691.1990.87

89.35

90.56

90.83

90.36

90.50 90.57 90.75

90.31

89.65

89.97

90.46

90.61 90.57

90.85 90.32

90.62

90.6790.49

90.50

90.46

90.78

90.89

90.89

91.25

90.64

90.52

90.55

90.36 89.40

89.95

90.1590.20

89.29

90.42

89.87

90.53

89.76 89.80 90.01

89.89

89.48

89.85

89.87

89.73

90.45

90.43

C

C

A

90.79

91.16

89.33

90.3390.54

89.31

89.89

89.12

drum beton

DN6 ( asfalt )

z.v.

V

V

V

V

V

V

C

C

C

C

C C

C

C

C

C C

C

C

C C

C

C

C

T

T

T

C

A

Post trafo

Zv Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv Zv

Zv

Zv

Zv

stra d a ''A '' (b e to n )

platf. beton

platf. beton

S.R.M.

V

stra d a ''A '' (b e to n )

89.60

89.85 89.82

89.70

89.90

90.11

T

stra da

''B'' (be

ton)

C

90.08

VC

A

Zv

89.75 89.7389.71

89.69

89.61 89.08

89.32

89.42

89.40

90.45

89.65

90.02

89.83

89.75

89.86

89.80

89.96

89.99

89.99

90.05

90.13

89.80

89.85

89.91

89.97

90.05

89.85

89.76

89.69

89.96

90.12

90.09

90.04

90.17

89.26

89.50

89.75

89.42

89.05

89.32

89.18

89.35

89.86

89.73

89.46

90.23

89.38

89.31

89.28

89.66

90.66

90.70

90.56 90.80

90.59

90.91

90.6390.88

90.29

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

484900

2 0 2 2 0 0

484400

2 0 2 2 0 0

484500

2 0 2 2 0 0

484600

2 0 2 2 0 0

484700

2 0 2 2 0 0

484800

2 0 2 2 0 0

484400

2 0 2 3 0 0

484500

2 0 2 3 0 0

484600

2 0 2 3 0 0

484700

2 0 2 3 0 0

484800

2 0 2 3 0 0

484400 2 0 2 4 0 0

484500

2 0 2 4 0 0

484600

2 0 2 4 0 0

484700

2 0 2 4 0 0

484800

2 0 2 4 0 0

484400

2 0 2 5 0 0

484500 2 0 2 5 0 0

484600

2 0 2 5 0 0

484700

2 0 2 5 0 0

484800

2 0 2 5 0 0

484500

2 0 2 6 0 0

484600 2 0 2 6 0 0

484700

2 0 2 6 0 0

484800

2 0 2 6 0 0

484500

2 0 2 7 0 0

484600

2 0 2 7 0 0

484700 2 0 2 7 0 0

484800

2 0 2 7 0 0

484500

2 0 2 8 0 0

484600

2 0 2 8 0 0

484700

2 0 2 8 0 0

484800 2 0 2 8 0 0

484600

2 0 2 9 0 0

484700

2 0 2 9 0 0

484800

2 0 2 9 0 0

484900

2 0 2 3 0 0

484900

2 0 2 4 0 0

484900

2 0 2 5 0 0

88.20

88.02

88.23

87.95

87.79

88.15

87.83

88.56

88.74

87.89

89.19

88.70

89.76

87.65

Timisoara

Bazin de re

tentie

A 744/5

Conducta aductiune apa potabila de la Parcul Indust rial

Torontalului

INCINTA PARC INDUSTRIAL TORONTALUL

A 744/6

GPS

S=32800mp

S=13000mp

B200

Km 7+4

SOLECTRON

HCn

HCn

HCn

HCn

D r u m e x p lo a t a r e p a m a n t

T IM I S O A R A

3 .5 9

CD

Conducta refulare ape uzate menajere spre Parcul

Industrial Torontalului

CA

Conducta aductiune apa potabila de la Parcul Industrial

Torontalului

SNH

130 m c

Preaplin ul bazin

ului de retentie

se

descarc a contr

olat in c analul d

e

deseca re Hcn

197-8/2 m

Hi

Hi

Hi

Hi

21V

254242

42

25 87. 69 2587 .9 6

42 89 .9 5

4289 .9 6

25

25

30 25

30 42

42

25

25

30 25

30 42

42

25

25 30 25

30 42

42

B e t o n

35

35

38

25

25

25

25

25

25

25

4

5

5

4

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

23

5

25

4

5

4

25

23

25

25

25

25

25

25

25

25

25

5

25

4

5

4

25

25

25

25

25

25

25

25

5

4

5

4

25

25

25

25

25

38

38

25

35

35 30

30

30

30

30

30

V21

V21

30

25

30

V21

V21

V 21

V 21

25

25

30

25

30

23

25

5

4

52

52

5

4

25

23

30

25

30

25

25

25

25

30

25

30

23

25

4

5

5

15

4

25

23

30

25

30

25

25

25

39

25

30

25

30

23

25

5

5

9

9

9

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

525252

30

25

25

25

30

23

25 38

5

4

25

25

30

25

30

23

25

4

5

15

25

25

30

25

30

38

23

25

5

4

25

25

30

25

30

23

25

5

4

39

15

25

25

30

25

30

23

25

38

4

5

52

15

25

25

30

25

30 23

25

4

25

3030

13

30

25

25

30

25

30

25

25

30

25

30

25

4

4

15

38

38

25

25

30

25

30

25

25

4

4

4

25

4

V21

25 2525

25

25

30

25

25

30

30

25

25

25

25

25

3535

35

35

3535

25

30 30

13

25

30 30

4

4

4

4

4

4

425

425

V21V21

25

V 21

9 9

942

42 42

30

30

30

25

30

30

25

25

30

25

25 35

35 3535

3535

38

4 4

4

4

4

4

25 30

30

25

25

25

30 30

42

42

42

25

30 30 25

25

30

25

30

42

42

42 42

25

25

25 42

42

42

25

25

25

25

30

25

30

25

30 30

25

30 30

25

30

25

30

25

3030

25

3030

25

30 30

30

25

30

42

42

42

42

25

25

A18 30

25

30

C 16

42

42

42

42

A 18

52

52

525252

Apa

Elec trice(tablou?)

Hidr ant Ventila tie

gaz

Canalizare

k m

5 6 3

+ 9

2 0

Conducta refulare ape uzate m enajere spre Parcul

Industrial Torontalului

+90,00

k m

5 6

4 +

0 8

0

A C

C E

S P

A R

C IN

D U

S T

R IA

L T

O R

O N

T A

L

Camin de apa existent punct de bransare

Camin de canalizare existent punct de racord CMex

CM1

CVm1

CVm2

CVm3

CVa1

CVa2

CVa3

CVex

+ 8 9,4

8

90 , 0

0

8 9.

8 8

90 .00

89.8 8

9 0. 0 0

hp = 9 0

22 TR x 30 x 1

6.5

A

A'

h p = 1 4 0

P100 _1 C1

27 9 , 44

mp

11 T R . 1 7 ,1 x 27 , 8

X 0 mp

89.39

89.39

89.55

90.31

89.86

89.62

89.47

89.33

90.60

90.70

89.59

89.57

89.85

90.69

89.86

90.33

89.49

90.73

90.61

90.57

Asfalt

90.73

90.67 90.53

90.11

89.71

89.38

90.09

90.22

88.22

90.71

90.7690.65

89.84

89.50

89.65

89.39

89.54

89.17

89.25

90.27

88.36

89.81 89.89

89.75

89.83

89.79

88.43

89.74 89.83

90.56

90.65

90.59

90.50

90.51 90.43

89.58

89.28

88.66

89.82

89.81

89.81

89.73

89.79

89.77

89.04 89.81

90.17

90.53 90.58

90.52

90.65

90.49

90.74 90.65

90.43 90.12

88.82

90.00

90.13

89.93

90.14

90.38

90.31

90.30 89.21

90.43 90.48

90.82 90.93

90.81

90.51

90.44

90.51

90.43

90.32 90.32

90.38

91.08 90.85

90.43

90.46 90.40

90.57

90.74

90.81

90.94

90.42

90.22

90.40

89.29

90.64 90.95

91.06

91.03

91.20

90.03

90.52

90.46

89.39

91.09 91.25

91.33

91.10

90.36

90.01

90.42

90.52

89.53

90.69

91.11 90.88

91.24

91.06

91.27

90.05

90.46

90.48

89.51

90.31 90.70

91.05

90.94

91.15

90.84

89.36

90.16

90.28

90.30

89.33

90.40 90.52

90.87 90.60

90.94

90.78

90.35

90.10

90.34

90.18 89.51

90.73

90.95

90.90

89.61 89.4789.51

89.40

89.68

89.63

89.77

89.80

89.64

89.76

90.11

90.43

90.19

89.22

90.69 90.80

90.90

90.32

90.19

90.42 90.21

90.23 89.49

90.71

90.85

90.35

89.63

90.62

90.45

90.48 89.71

90.53

90.68

90.75 90.7290.72

90.340

90.20

90.14

90.28

90.22

90.30

90.22 90.21 90.49

90.40

90.37

90.3090.20 90.15

90.38

90.26

90.29

90.20

90.29 91.48

90.160

89.22

89.18 89.32

89.25

89.17

89.15

89.24

89.28

89.29

89.83

89.92

89.62 89.65

89.44

89.40

89.22

89.22

89.20 89.15

89.15 89.14

89.11 89.15

89.12

89.11

89.02 89.19

89.12

89.17

89.18

89.20

89.14 89.20

89.15

89.21

89.16

89.21 89.27

89.45

89.44

89.66 89.67

89.75

89.66

89.54 89.61

89.33 89.46

89.32 89.22

89.20 89.29

89.21

89.33

89.23 89.36

89.18 89.33

89.37

89.42

89.43

89.44

89.38

89.45

89.42

89.54

89.45

89.57

89.52

89.60

89.56

89.65

89.68

89.65

89.77

89.80

89.78 90.11

89.74

89.73

89.73

89.77

89.79 89.83

89.85

89.82

89.82

89.83

89.78

89.81

89.67

89.67

89.60 89.62

89.41

89.19

89.58

89.43

89.72

89.52

89.75

89.70

89.81 89.72

89.80

89.64

89.77

89.64

90.01

89.91

90.26

90.19

90.11

89.97

90.26

90.23

90.25

90.14

89.85

89.90

90.13

90.03

89.79

89.79

89.5289.52

89.50

89.67

89.64

89.58 89.55

89.4289.39

89.1789.15

89.05 89.02

88.90

88.90

88.9088.88

89.02

89.11

89.32

88.09 89.21

88.09 89.00

88.00

87.55

89.26

87.93

87.50

89.63

87.99

87.52

89.52

87.92

87.42 89.56

87.92

87.35

89.46 87.94

87.31

89.51

88.01

87.2689.43

89.43

89.64

90.63

89.50

89.36 89.47

89.57

90.72 89.78

89.51

89.26

90.71 89.78

90.03

89.01

88.50

89.08

89.19 89.27 89.21

89.26

88.50

89.43 89.34

89.33

89.13

89.58

89.14

90.34

88.99

88.92 89.76

89.63

89.60

89.13

89.72 89.60

89.54

89.52

89.52

89.45

89.71

89.68

88.04

89.32

89.23

87.87

89.35

89.10 87.96

89.19

89.17

87.94

89.40

89.35

88.02

89.70 89.84

88.04

89.83

89.88

87.92

89.95

88.03

90.12

89.93

88.04

90.21

88.00

90.18 90.07

87.92

89.28

89.32

89.41

89.53

89.48

89.50

89.43

89.31

89.27

89.25 89.23

89.21

88.98

89.36

89.02

89.42

89.07

89.47

89.02

89.50

88.94

89.46

89.06

89.16

89.33

89.47

89.31

89.29

89.43

89.45

89.35

89.29

89.24

89.16

89.15

89.20

89.32

89.34

89.31

89.31

89.33

89.07

89.22

89.19

89.15

89.16 89.16

89.20

89.17

89.19

89.30 89.2589.24

89.29

89.27

89.32

89.32 89.34

89.28 89.38

89.26

89.33

89.40

89.29

89.49

89.39

89.51

89.47

89.48

89.38

89.48

89.31

89.42

89.32

89.32

89.31

89.22

89.10

89.21

89.35

89.28

89.49

89.35

89.5589.64

89.75

89.71

89.68

89.47

89.08

89.0489.04

89.17 89.10

89.02

89.32

89.32

89.26

89.36

89.56

89.71

89.72 90.5190.53

90.45

90.37

90.30 90.3390.12

90.33

90.31

90.3190.28

90.2190.36

90.39

90.40

90.4290.32

90.4490.44

89.34

89.31 89.28

89.76

90.35

90.33

90.30

90.30

90.27

89.33

Asfalt

Asfal t

89.94

89.78

89.79

89.70

90.08

90.58

90.40

90.46

90.59

90.47

90.36 90.29

90.22

90.08 89.89

89.65

89.61

89.57

89.57

89.95

90.28

89.95

90.47

90.28 90.36

90.47

90.36 90.30

89.97 90.24

89.92

89.63

89.58

89.54

89.55

89.88

90.30 89.82

90.50

90.26 90.39

90.57

90.46 90.40

89.94

90.42

89.87

89.60

89.45

90.12

90.45

90.64

90.54

90.74

90.67

90.50

90.57 90.59

90.3590.35

90.6690.66

90.6290.63

90.62

90.14

90.03

89.26

90.30

90.39

90.5690.54

90.48

90.31

Arabil

Arabi l

Arabil

Arabil

Arabil

S u

praf. C F

= 21

00 0 m

p A

743/3/3

arh. Catalina BOCAN

arh. Catalina BOCAN SITUATIA EXISTENTA 01

1:1000

PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente ,

Extravilan Timişoara, calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg.

Beneficiar BUGA Viorel,

Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10, C.F. 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21000mp

SITUATIA EXISTENTA SC.1:1000

arh. Emilia DUMITRELE

LEGENDA P.U.Z.

LIMITE

LIMITE DE PROPRIETATE

LIMITA ZONA STUDIATA

FOLOSINTA TERENURILOR

ARABIL

SPATII VERZI

CANAL EXISTENT

CAI DE COMUNICATIE

DRUMURI MAJORE EXISTENTE DN6 TIMISOARA - SANICOLAU MARE

DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE

ZONE DE PROTECTIE

ZONA DE SIGURANTA FEROVIARA 20m DIN AX

CULOAR DE PROTECTIE CALE FERATA 100m DIN AX

CULOAR DE PROTECTIE DN 50m DE LA MARGINEA ASFALTULUI

UTILITATI

LEA EXISTENTA

PLAN INCADRARE IN ZONA

ZONA P.U.Z.

RR STI a St 4 Dl a i O NR SR A N NN natia SI
N N MN E 53 RN L a < E
(n i 4 x
/ n 4 A / ra a ZE m ÎTI E N IL LL e — A A A
m E TA dl E Za = E a ma Zr TI
CALEA TORONTALULUI, CALEA ARADULUI, CENTURA in NORD - Ba
- CALEA FERATA spre ARAD,

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

 

UR2011‐009310/18.05.2011  SE APROBA,

P R I M A R Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU 

Referat  Privind avizarea Planului Urbanistic Zonal „Constructii industriale nepoluante, depozitare, servicii, 

comert si birouri aferente” Extravilan Calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg.,  Timişoara,  Catre Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timisoara; 

Având  în  vedere  prevederile  Planului  Urbanistic  General  al  Municipiului  Timişoara  şi  strategia  de  dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; 

Având  în  vedere  solicitarea  înregistrată  cu  nr.  UR2011­009310/10.05.2011  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal  „Constructii  industriale  nepoluante,  depozitare,  servicii,  comert  si  birouri  aferente”,  Extravilan Calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg.,  Timişoara.  

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1816/06.05.2010 prelungit pana la data  de 05.05.2012, precum şi modificările survenite la Legea nr. 350/2001, în această perioadă;    Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 03/09.03.2009 şi de Raportul de Avizare Favorabil nr.  24/16.12.2010  al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;   

Documentația  Plan  Urbanistic  Zonal  „Constructii  industriale  nepoluante,  depozitare,  servicii,  comert  si  birouri  aferente”  Extravilan  Calea  Torontalului  DN  6  km  564+500  stg.,    Timişoara,  este  elaborata de S.C. ATELIER CAAD S.R.L., proiect 102/2007, la cererea beneficiarului BUGA VIOREL;    Pentru  aceasta documentatie de urbanism a  fost  atasat  si Avizul CJT nr.  19/15.02.2011  cu  conditii,  in  sensul ca autorizatia de construire se va obtine dupa realizarea prealabila a lucrarilor de infrastructura tehnico  edilitara si a cailor de circulatie.;    Prin  Planul  Urbanistic  Zonal    „Constructii  industriale  nepoluante,  depozitare,  servicii,  comert  si  birouri  aferente”  Extravilan  Calea  Torontalului  DN  6  km  564+500  stg.,    Timişoara,    nu  se  încalcă  prevederile  OUG  nr.  114/2007  privind  modificarea  şi  completarea  OUG  nr.  195/2005  privind  protecția  mediului, conform adresei Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului  nr.  1204/07.03.2011, si ca atare planul  se adopta fara aviz de mediu.  

Terenul studiat în cadrul documentației este situat în extravilanul municipiului Timişoara, în partea de  nord‐vest  a  orasului,  avand  destinatie  agricola,  in  conformitate  cu  PUG  Timişoara  aprobat  prin  HCL  nr.  157/2002, prelungit prin HCL nr. 139/2007. Terenul studiat  în suprafață totala de 21000 mp este inscris in CF  nr. 407514 (provenita din converisa de pe hartie a C.F. nr. 146321), cad: A 743/3/3,   reprezinta teren agricol  extravilan,  fiind  proprietatea  lui  BUGA  VIOREL  si  BUGA  LAURA,  cu  interdictie  de  instarinare  si  grevare  in  favoarea  Alpha  Bank  Romania  S.A.  Suc.  Timisoara,  motiv  pentru  care  a  fost  atasat  si  acordul  bancii,  cu  nr.  4829/30.05.2011.  

Documentatia  PUZ:  Constructii  industriale  nepoluante,  depozitare,  servicii,  comert  si  birouri  aferente” Extravilan Calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg,Timişoara,  a  fost afisata pe site‐ul PMT  in  luna noiembrie 2010, urmand procedurile conform Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea  sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat cu HCL nr. 140/ 19.04.2011, si anume  etapa aprobarii PUZ si RLU aferent, conform Dispozitiei Primarului nr. 92/15.01.2007. 

Prin  documentație  se  propune  realizarea  in  partea  de  nord  a  municipiului  Timisoara,  in  adiacenta  drumului national, a unor imobile cu destinatia de constructii  comert, depozitare si servicii. Delimitarea zonei  studiate  este  realizata  la nord de Calea Torontalului,  la  est de  limita Parcului  Industrial,  la  sud de drumul de  exploatare  DE  743/3/1  si  la  vest  de  calea  ferata.  Zona  de  studiu  are  un  caracter  preponderent  industrial  nepoluant cu zone de servicii, birouri si locuinte de serviciu. 

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

 

Obținerea  Autorizației  de  Construire  este  condiționată  de  realizarea  locurilor  de  parcare  necesare  funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari,  în conformitate cu Anexa 2  din R.L.U. aferenta  P.U.G.,  aprobat  prin  HCL  nr.  157/05.08.2002  şi  prelungit  cu  HCL  nr.  139/2007,  sub  rezerva  dotarii  in  mod  obligatoriu  cu  lift,  conform  „Normativului  privind  proiectarea  cladirilor  de  locuinte”,  aprobat  de  MLPAT  cu  Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997. 

Accesul  la  parcela  se  va  realiza  din  drumul  de  exploatare  DE  743/1  largit  la  7  m,  conform  Avizului  Comisiei de Circulație nr. DT2010‐002050/11.11.2010 .  Indicii de construibilitate propuşi prin documentaţie sunt:  ZONA 1 – Constructii industriale, depozitare, servicii, comert si birouri: 

POT max. = 50 % ;  CUT max. = 2  Regim de înălțime max. = (S)+P+4E – birouri, comert, servicii;  Hmax cornisa = 15 m  Regim de înălțime max. = (S)+P+1E – hale si depozite;  Hmax cornisa = 10 m 

ZONA 2 – Constructii industriale, depozitare, servicii, comert si birouri:  POT max. = 50 %;   CUT max. = 1  Regim de înălțime max. = P+4E – birouri, comert, servicii;  Hmax cornisa = 15 m  Regim de înălțime max. = (S)+P+1E – hale si depozite;  Hmax cornisa = 10 m  Se propun spații verzi de min 26,11 % conform Adresei Agenției Regionale pentru Protecția Mediului nr.  

1204/07.03.2011.   Autorizația de Construire se va putea emite doar după ce suprafețele de  teren afectate de dezvoltarea 

tramei stradale, vor fi trecute în domeniu public.   Documentația de urbanism este însoțită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia 

de elaborare şi conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)  Planul  Urbanistic  Zonal  „Constructii  industriale  nepoluante,  depozitare,  servicii,  comert  si 

birouri aferente” Extravilan Calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg.,  Timişoara , se va integra în Planul  Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate  investițiile prevăzute în documentație. 

           ARHITECT SEF              Arh. Ciprian Silviu CADARIU   

SEF BIROU                                         CONSILIER  Arh. Emilian Sorin CIURARIU                                   Ing. Steluta URSU   

          AVIZAT JURIDIC, 

Red/dact 1ex‐S.U. 

Atasament: 00_incadrare_in_PUG.pdf

atelier

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. 16677315, Timisoara, str. Eugeniu de Savoya,nr. 24, ap.7, tel.228717 SPECIFICAłIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINłA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

iun.2010

102/2007

BUGA Viorel,

Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10, C.F. 407514, 407514, 407514, 407514, Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21000mp

Plan Urbanistic Zonal - ConstrucŃii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente, extravilan Timişoara, calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg.

PUZ aprobat cu HCL 131/30.03.2010 "Dezvoltare zona servicii, birouri si

locuinte de serviciu",

PUZ aprobat cu HCL 284/28.06.2005 "Corp administrativ-birouri"

PUZ aprobat cu HCL 356/25.07.2006 si HCL 449/3.10.2006

"SpaŃii de depozitare şi producŃie"

PUZ aprobat cu HCL 170/18.05.2004 "SpaŃii comerciale şi de depozitare"

PUZ aprobat cu HCL 322/3.08.2007 "SPAłII DE DEPOZITARE, SERVICII ŞI COMERł"

PUZ aprobat cu HCL 184/29.05.2007 "Zonă pentru comerŃ, servicii şi depozitare"

PUZ aprobat cu HCL 191/21.12.2004 "SpaŃii comerciale şi de depozitare"

PUZ aprobat cu HCL 115/28.03.2006 "SpaŃii comerciale şi de depozitare"

PUD aprobat cu HCL 381/18.12.2001 "Parc Industrial Timisoara - Calea

Torontalului", prelungire valabilitate prin HCL

40/29.01.2008

PUZ aprobat cu HCL 228/14.10.2003 "Zona de productie si servicii"

ZONA AFERENTA P.U.Z.

PUD aprobat cu HCL 401/25.10.2005 "Fabrica noua de preparare a

produselor din carne"

PUZ aprobat cu HCL 311/31.07.2007 "Zona productie si depozitare"

ZONA P.U.Z.

arh. Catalina BOCAN

arh. Catalina BOCAN

arh. Catalina BOCAN

INCADRARE IN PUZ DIRECTOR TIMISOARA NORD

PLAN URBANISTIC ZONAL ConstrucŃii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente

Extravilan Timişoara, calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg. Beneficiar BUGA Viorel,

Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10, C.F. 146321 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21000mp

INCADRARE IN PUZ DIRECTOR TIMISOARA NORD

00

“ - [EI ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEU A, N sa ta NV A > Z SA a - E A "A : <A N NI “& N i REGLEMENTARI "LEGENDA — LIMITE —_—_ LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV — LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT fai UIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE RESET: Ă E] UIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA e i = RAM A a : = 1 ; A : GHIRODA bi a a CL fi VW Si : A - E 4 PEPE E= _— ZONIFICARE FUNCTIONALA — i = WI WU nul, E RES = : | : A E ERE CENTRALA ZONE CU FI GP. PIZ) PESTE PI) ZONA INSTITUTII SI SERVICI mu ——_—— i S ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SE "] ZONA UNITATI AGRICOLE E ZONA, AMENAJATE, 7) FO ore V7/] ZONA DE SPORT - AGREMENT - [CEZ] ZONA GOSPODARIE COMUNALA/CIMITIRE TITI CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR CZ SNA CIRCULATIE RUTIERA SI CONSTRUCT NA, LA CI LC) APERENTE = EREI TONA GIRŞULATIE FEROVIARA SI CONSTRUGTII E ZONA ILATIE NAVALA SI CONSTRUCTII i Ea APE, OGLINZI DE APA / PORT ti UNEI PADURE PARC a | TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA DN59A STATIE ” 220/110 Kv d E ci a St IC i > Es [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI (fm =] DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE DH —, CENTURA OCOLITOARE -INELV/ SF LEGATURA AUTOSTRADA ricin SRR 7 fm —-| STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE d Y DE STRAZI | O picior j CO GDS E “e 4 7 NAT A fra ; SU ni TREE E CULOARE STORICA N LITA e Sh TE SON ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA „US VL Ex -| ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ——-1 ZONADE PROTECTIE CF. E Pern) BRUNE SERI ORI DE ROBOR RE SE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA E LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE. PETE INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE [III] INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA | LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE = TAME CALA Proma N promt au IND, REGLEMENTARI — MOARA Paz PUG,
“= m DEPONIA _ = = ss = = _ DE zocaziaana = va . E - a _ a, CA ul _ BE ud - e 5 vama , a Sa = e e i A A | nn at = vs N . na 7 n E a E N/VE, La m ce A % = 7 rca E = ASE /| == * hi A 15 mp ŢI lili - II o II = N S'= 343:862mp. a E NIZ "n N N N Re A n SA Il s 46519 amr | ţi "NR N BNC N , « d db N s =434 i WI "s = 34 38 + < lua dal n : - AM 1 d 4, Ca , (m 7 dr s 172 Ca fr aL TERENURBPRIMARIE s =548361mp. 7” li a ms 3 mp. d “ff roma Tr 8 li n a a Ge 3 [ INA VI A N NR a = 3 E 4 aa A = d NT = pa : TI 7 SE PS 32 203 mp. EN e 4 A VA p nr Ru 7 4 BR = E V NI A N 1 e 4 / er i = - , La A AN , AA Ss p. S = 64 5 009 mp. A AL 5 A Ă A IU LEGENDA E A ZA LIMITA ZONA STUDIATA LIMITA INTRAVILAN MUNICIPIUL TIMISOARA LIMITA TERITORIU ADMINISTRATIV LIMITA TEREN PROPRIETATEA PRIMARIEI TIMISOARA PROPUNERE CENTURA | PROPUNERE CENTURA II TRAMA MAJORA INTERESECTII CU GIRATIE STRAZI CU POSIBILITATI DE TRANSPORT IN COMUN SI CU POSIBILITATI DE AMPLASARE A OBIECTIVELOR DE UTILITATE PUBLICA = STRAZI PROPUSE ZONE DE SERVICII, COMERT ZONE LOCUIRE ZONA INVATAMANT ZONE VERZI PADURE PROPUSA ZONA PROPUSA DE PRODUCTIE ZONA AEROPORT CALEA TORONTALULUI, CALEA ARADULUI, - CALEA FERATA spre ARAD, CENTURA in NORD - ten : O RI 0/2 ccaie N / / + sn SIRE czto/i Populatie = 88 560 locuitori/ ha. BILANT TERITORIAL PROPUS S invatamant = 268.3 ha. S circulatii si spatii verzi = 110.6 ha. S locuire = 590.4 ha. S productie = 354.2 ha. S totala = 1 323.5 ha. PROIECT : PLAN URBANISTIC ZONAL CU CARACTER DIRECTOR TIMISOARA NORD enericrar : PRIMARIA MUNICIPIULUI TINISOARA. Biroul Dezvoltare Urbana d 5 [amplasament i LEI FEUTA deda/RD, OLEA TOROVALUUL CLEA NOD CETUR n ID [ser proiect: denumire plansa : dr. arh. Radu Radoslav| |prorecta REGLEMENTARI . Carmen llic verificat : Arh. Laura Marculescul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA