keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 241/23.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice", strada Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, Timişoara

23.04.2019

Hotararea Consiliului Local 241/23.04.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice", strada Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-002045/RU2019-000111/15.04.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-002045/RU2019-000111/15.04.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.04.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-002045/RU2019-000111/15.04.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 25/25.04.2018, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 37/25.09.2018;
Având în vedere Avizul nr. 3561 din 11.08.2017 şi adresa nr. 2664/21.06.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice", strada Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, Timişoara, întocmit conform Proiectului nr. 235/2017, realizat de S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L, având ca beneficiar pe S.C. OASIS GREEN ENERGY 2 S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Funcţiunea propusă Comerţ şi servicii; utilizări admise propuse: magazine tip "big-box", hipermarket/ supermarket, centre comerciale tip "strip mall" şi "shopping mall", clădiri pentru birouri, servicii hoteliere, servicii de interes general, benzinării;
P.O.T.max. = 50%
C.U.T.max. = 1,50
Regim de înălţime max. P+2E
Hmax. = 24 m
Accente sau construcţii cu caracter publicitar (panouri de reclame sau afişaj, totemuri) pot avea o înălţime maximă de până la 30m.
- Se va respecta retragerea faţă de limitele laterale: minim  din înălţimea clădirilor, dar nu mai puţin de 4,5 m;
Zone verzi propuse în documentaţie şi în conformitate cu Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 72/11.09.2017 şi adresei APM nr. 2664/21.06.2018 = 20%. Suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută.
PUZ-ul permite operaţiuni topo-cadastrale de unificare si dezmembrare în 8 loturi, fiecare lot va avea asigurat accesul conform planşei de Reglementări Urbanistice nr. 2, anexă la prezentul aviz.
- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-003673/28.06.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.;
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice", strada Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 56.876 mp - teren înscris în:
- CF 438052 - curţi construcţii S = 34.193 mp, proprietar SC UNITEH SA Timisoara;
- CF 403935 - curti constructii S = 5.209 mp, proprietar Nedea Dorin şi Maria, se notează promisiune bilaterala de vanzare cumparare in favoarea OASIS GREEN ENERGY 2 SRL; interdictie de înstrainare, grevare, inchiriere, dezlipire si comasare OASIS GREEN ENERGY 2 SRL;
- CF 444559 - curti constructii S = 17.474 mp, proprietar SC PROTEAS WEST PROPERTIES SRL; se notează promisiune bilaterala de vanzare cumparare in favoarea OASIS GREEN ENERGY 2 SRL; interdictie de înstrainare, grevare, inchiriere, dezlipire si comasare in favoarea OASIS GREEN ENERGY 2 SRL;
Acorduri proprietari din CF cu privire la elaborarea, aprobarea si realizarea PUZ "Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice", strada Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, Timişoara, elaborat de proiectantul S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L., Proiect nr. 235/2017, beneficiar S.C. OASIS GREEN ENERGY 2 S.R.L.: declaraţie Proteas West Properties SRL, declaraţie UNITEH S.A, declaraţie notarială a domnului Nedea Dorin şi doamnei Nedea Marilen incheiere de autentificare nr. 5920/ 03.12.2018.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice", strada Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. OASIS GREEN ENERGY 2 SRL;
- S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 2_REGLEMENTARI_URBANISTICE.pdf

10.10.2018

BENEFICIAR:

MG BUILDING DESIGN S.R.L. RO-300070 Timisoara, Str. Ion Ionescu de la Brad, Nr.1

SCARA:

NR. PLANSA:

PROIECTANT GENERAL

DESENAT DATA:

PROIECTAT FAZA:

SEF PROIECT NR. PROIECT: DENUMIRE PLANSA:

DENUMIRE PROIECT:

Arh. GEORGE CIUHANDU

T: +40-(0)256-499273 F: +40-(0)256-281283

PUZ REGLEMENTARI URBANISTICE 2

SC OASIS GREEN ENERGY 2 S.R.L. PUZ - CONSTRUIRE ANSAMBLU CLADIRI COMERCIALE SI PENTRU SERVICII, PLATFORMA PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE, RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE Timisoara, str. Chimistilor nr 2 si 5-9

235/2017 1:1500, 1:5000

Pr ez

en tu

l pr

oi ec

t re

pr ez

in ta

p ro

pi et

at ea

i nt

el ec

tu al

a a

fi rm

ei M

G Bu

il di

ng D

es ig

n -

Pr ez

en tu

l pr

oi ec

t po

at e

fi f

ol os

it d

oa r

pe nt

ru a

ce as

ta l

uc ra

re -

O ri

ce r

ep ro

du ce

re p

ar ti

al a

sa u

to ta

la p

oa te

f i

fa cu

ta d

oa r

cu a

co rd

ul p

re al

ab il

a l

MG B

ui ld

in g

De si

gn ..

Arh. GEORGE CIUHANDU

PUZ - CONSTRUIRE ANSAMBLU CLADIRI COMERCIALE SI PENTRU SERVICII, PLATFORMA PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE, RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE

Arh. OANA MANESCU

S.C. Coti

S.N.C .

Nr. t op 31

231/1 /2

17539 7/201

2_exp . teh

.

ne

s

sw se

e

N

nv

w

1 2

3

4

5

6 7

8

9 10 11

12

13 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 53

54

55 5657

58 59

60

61 626364

65 66

6768

6970 71

72

73 74

75 76

77

78

79

80

818283 84

85 86

87

88 89

90

91 92

93 94

95 96

97

98 99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121 122123

124

125126127

128

129 130131132 133

134

135

136

137

138

139 140

141

142

143

144

145

146

147

148 149 150

151152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162 163

164 165

166

167

168 169

170 171

172

173

174 175

176

177

178 179

180181

182

183184

185 186

187

188

189 190

191

192

193194

195

196

197 198

199

200 201 202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216 217

218

219

220

221

222

223 224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235236

237

238239240 241242243

244245

246 247

248

249

250 251

252

253 254

255

256 257

258259

260

261262 263264

265 266267

268269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280 281

1000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

20072008 2009

2010

2011

2012

20132014

2015

2016

3000

4000

2017

2018 2019

2020

2021

2022

2023

20242025

2026

2027 2028

2029

2030 2031

2032

2033 2034

2035 2036

2037

2038

2039 2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

20492050

20512052 2053

2054

2055

2056

2057

20582059 20602061

20622063

2064 2065

20662067206820692070

20712072 20732074

20752076

2077

2078

4001

4002 40034004

4005

4006

4007

4008

4009

4010 4011

4012 4013

4014 4015

4016

4017 4018

4019 4020

4021

402240234024 4025

40264027 4028

4029 4030

4031

4032

4033

4034

4035

4036

4037 4038

4039 40404041

4042 4043 4044

4045 4046 4047

4048

4049

4050

4051

40524053

4054

4055

4056

4057 4058

4059 4060 4061 4062

40634064

4065

4066

4067

4068

4069

40704071 4072

4073

4074

4075

4076 4077

4078

4079

4080

4081

4082

4083

40844085

C C C

A

A C

A A A

C

C

C

C

A C

C C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

G

H

H

H

G

G

G

G

G

G

G

G

438053

CF.NR.:438052

438728

440187 441871

410419

403736

CF.NR.:444558

CF.NR.:444559

CF.NR.:403935

445233

C1

C3

C6

C7

C5

C6

C7 C8

C9

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C1

C2

C3 C4

C1

C2

C3

441871-C1

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9 C10

C11

C12

C13

C14

C15

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C1

C2

C3

445097-C11

445097-C12

445097-C18

445097-C19445233-C1

445233-C5

445233-C6

445233-C7

C9

445233-C10

Trotuar

Trotuar Zona V erde

Trotuar

Trotuar

Parcare

Zona V erde

Zona V erde

Zona L EA

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

89.254

89.511

89.649

88.859 88.854

88.848

88.939

88.884 88.924

88.863

88.871

89.577

90.206

90.166

88.943

88.545

88.557

88.811

88.889 88.904

88.837

88.916

88.970 88.944 88.969

88.901 88.92788.914

88.908

88.927 88.946

88.946

88.919 88.943

88.764

88.777

88.744

88.959

88.918 88.864

88.860 88.865

88.886

88.672

88.809 88.825

89.348

88.466

89.030

89.047

89.086

89.584

88.88788.904

88.804 88.905

88.913

88.822 88.968

89.001

88.831

88.823 88.653

89.989

87.659

88.853

88.795 88.784 88.706 88.596

88.913

88.876

89.016

89.039 89.027

89.009

89.042 89.073

87.966

88.690

88.698 89.051

88.164

88.890

89.919

90.306

89.663

89.305

89.568

88.898

88.869

88.781

89.066

89.075

89.292

89.214

89.352

89.521

88.991

88.997 88.997 88.998

90.74192.223

88.857

89.003 89.052

89.126 89.079

88.702

88.726

88.678 88.728

88.698 88.935 88.952

88.937

88.855

88.849

88.950

89.418 88.49488.422

88.487

88.498

88.457 88.46188.54088.514

88.372

88.397 88.397

89.093 89.094

88.572

88.509

96.964

97.299

94.141

97.015

90.202

90.048

90.460 89.053

88.892

90.622

88.975 88.865

88.880

88.743

88.731

88.960

88.876

88.927

91.509

91.151

89.002

91.913

88.867

88.880

89.407

90.879

88.826

88.339

88.538

88.664

88.67688.934 88.933

88.939

88.944

88.961 88.95188.843

88.880

89.006

88.913

88.829 88.762

88.764

88.904

89.77489.29389.314

89.207

89.772

92.447

91.383

88.912

88.288

88.765

88.802

88.569

88.567

87.620

87.746

88.684

88.605 88.42588.577

88.595

88.759

88.478 88.522

88.586 88.608

88.651 88.726

88.777 88.606

88.567 88.525

88.706 88.706

88.703 88.702

88.671 88.698

88.538

88.635 88.667

88.609

88.520

88.437

88.741

88.402

89.265

89.164 89.239

90.278

88.711

88.462

88.802

88.774 88.315

88.286 88.391

88.308 88.275

88.317

88.354 88.420

88.43088.438 88.439

88.476

88.498 88.480 88.491 88.57488.548

88.505

88.646

88.603 88.523

88.683

88.613 88.599

88.518

91.422

91.543

89.467

88.067

87.950

89.870

CC C

C

C

C

C

C

C

C

H

S=17474 mp

S=34193 mp

S=5209 mp

Nr.top.3 1231/6

Str. Chim istilor

Nr.top.3 1231/5

nr. top. 8521/1/

1/1/1

30

29

28

27

26

25 24

23

22

21

20

19

18

17

31

14

32

33

34

1 2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

15

13

16

12

35

Szona studiata=56876 mp

Sir pom i

Sir pom i

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47790020 90

50

47790020 91

00

47790020 91

50

47790020 92

00

47790020 92

50

47790020 93

00

47790020 93

50

47790020 90

00

47790020 89

50

47790020 89

00

47790020 88

50

47795020 90

50

47795020 91

00

47795020 91

50

47795020 92

00

47795020 92

50

47795020 93

00

47795020 93

50

47795020 90

00

47795020 89

50

47795020 89

00

47795020 88

50

47800020 90

50

47800020 91

00

47800020 91

50

477850

209200

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47800020 90

00

47800020 89

50

47800020 89

00

47800020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47790020 90

50

47790020 91

00

47790020 91

50

47790020 92

00

47790020 92

50

47790020 93

00

47790020 93

50

47790020 90

00

47790020 89

50

47790020 89

00

47790020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

88.881 88.867

88.832 88.824

88.868 88.885

88.874

88.844 88.811

88.898

88.821

88.736

88.864

88.776

88.909 88.976

88.961

88.676

89.155 88.946

88.795

88.674

88.765 88.720

88.671 88.690 88.736 88.846 88.729

88.918 89.001

88.961 88.909

88.951

88.785

89.026

88.96088.785 88.871

88.700

89.111

88.983 89.051

89.012

88.776 88.984 89.006

88.99089.007

88.705

89.074

88.856

88.923 88.908

88.949 89.058 89.13489.074

89.082

88.95088.851

88.905 88.967 88.902

88.969 89.030 88.95888.959

89.066 89.057 88.936

88.966

88.838

88.912

89.075

88.950

88.680

88.783

88.896

88.655

88.743

88.731

88.960 88.876

88.927

88.679

88.911

88.909

88.884

88.743

88.934

88.933

88.804

88.826

88.863 88.87988.871

88.790

88.737

88.725

88.670 88.706 88.718

88.833

88.840

88.599

88.913

88.829 88.700

88.762

88.764

88.904

88.775

88.79388.786

88.735

88.749

88.933 89.010 89.002

88.973

88.928 88.939

88.958 88.946

88.939 88.944

88.918 88.936

88.769 88.777

88.688

88.402

88.612

88.518

88.327

88.299 88.349

88.509

88.464 88.325

88.368

88.510 88.525

88.525

88.327 88.433

88.492

88.481

88.531

88.354

88.527

88.620 88.408

88.447

88.296 88.29388.306

88.362 88.55088.575

88.413

88.354 88.288

8503

8504

8505

Str. Stan Vidrighin -(Fosta-C

alea Buziasului)

N r.top.:8541

Parcare

Trotuar

445097

88.912

88.921

88.902

88.902

88.923 88.925

88.917

88.92088.921

88.917

88.922

88.923 88.918

88.923

88.923

88.924

88.938

88.950

Trotuar

Trotuar

Zona L EA

Zona L EA

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to

acces auto

acces auto

acces auto

acces auto

acces auto

91.968 90.375

Trotuar

Trotuar

Trotuar

Trotuar

Zona Verde

445233

445097

nr. top . 8521

/1/1/2 /1

nr.top .:851

9

8514

8517

nr.top.:8518

nr.top.:8516

2.34 0.43

3.64

nr. top. 8521/1/1/2/1

Bv. Con structor

ilor

Bv. Con structor

ilor

min. 40 ,00 m

m in. 20,00 m

m in. 40,00 m

SENS GIRATORIU PROPUS

INTERSECTIE PROPUSA SPRE SEMAFORIZARE

Calea Ferata

RiM

RiM

Ei Ei

Ei Ei

Cladi ri ex

isten te

434843

403843

4 1 0 4 1 9

BEGA INVEST

S C M A S C H I N E T E H N I C H

I M P E X S R L

A c c e s

DALLI GROUP

A c c e s

S.C. Coti

S.N.C .

18,50 18,50

18,50 18,50

14.225 mp

10.123 mp 3.023 mp

1.924 mp

2.404 mp

810 mp

10.603 mp

13.764 mp

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA MAXIMA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR

RETRAGERE ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR MAI MARE SAU EGALA CU JUMATATE DIN INALTIMEA CLADIRILOR

PROPUSE MASURATA LA CORISA SUPERIOARA SAU LA ATIC IN PUNCTUL

MAXIM, DAR NU MAI PUTIN DE 4,50 m

LIMITA MAXIMA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR

RETRAGERE ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR

MAI MARE SAU EGALA CU JUMATATE DIN INALTIMEA

CLADIRILOR PROPUSE MASURATA LA CORISA

SUPERIOARA SAU LA ATIC IN PUNCTUL MAXIM, DAR NU MAI PUTIN DE 4,50 m

LIMITA MAXIMA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR

RETRAGERE ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR MAI MARE SAU EGALA CU JUMATATE DIN INALTIMEA CLADIRILOR

PROPUSE MASURATA LA CORISA SUPERIOARA SAU LA ATIC IN PUNCTUL

MAXIM, DAR NU MAI PUTIN DE 4,50 m

LIMITA MAXIMA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR RETRAGERE - ZONA DE PROTECTIE LEA MINIM 18,50 m DIN AXUL LINIE DE INALTA TENSIUNE

LIMITA MAXIMA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR RETRAGERE ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR MAI MARE SAU EGALA CU JUMATATE DIN INALTIMEA CLADIRILOR PROPUSE MASURATA LA CORISA SUPERIOARA SAU LA ATIC IN PUNCTUL MAXIM, DAR NU MAI PUTIN DE 4,50 m

LIMITA MAXIMA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR

RETRAGERE ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR MAI MARE SAU EGALA CU JUMATATE DIN INALTIMEA CLADIRILOR

PROPUSE MASURATA LA CORISA SUPERIOARA SAU LA ATIC IN PUNCTUL

MAXIM, DAR NU MAI PUTIN DE 4,50 m

COMERT + SERVICII REGIM DE INALTIME MAXIM: P+2E

COMERT + SERVICII REGIM DE INALTIME MAXIM: P+2E

COMERT + SERVICII REGIM DE INALTIME MAXIM: P+2E

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA MAXIMA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR RETRAGERE ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR

MAI MARE SAU EGALA CU JUMATATE DIN INALTIMEA CLADIRILOR PROPUSE MASURATA LA

CORISA SUPERIOARA SAU LA ATIC IN PUNCTUL MAXIM, DAR NU MAI PUTIN DE 6,00 m

LIMITA MAXIMA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR RETRAGERE ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR

MAI MARE SAU EGALA CU JUMATATE DIN INALTIMEA CLADIRILOR PROPUSE MASURATA LA

CORISA SUPERIOARA SAU LA ATIC IN PUNCTUL MAXIM, DAR NU MAI PUTIN DE 6,00 m

LIMITA DE PROPRIETATE

ZONA DE SIGURANTA LEA 110kV

ZONA DE SIGURANTA LEA 110kV

CF 403935 NEDEA DORIN SI NEDEA MARILENA S=5 209 mp

CF 438052 SC UNITEH S.A.

S=34 193 mp

CF 444559 S.C. PROTEAS WEST PROPERTIES srl (fost TRANSPORT AUTO MARFA srl) S=17 474 mp

403843

4 1 0 4 1 9

S C M A S C H I N E T E H N I C H

I M P E X S R L

A c c e s

DALLI GROUP

A c c e s

ACCES PROPU

S

ACCES EXIST

ENT

ACCES EXISTE

NT

A C

C ES

PR O

PU S

ACCES EXISTE

NT

ACCES PROPU

S

ACCES

EXISTE NT

ACCES

EXISTE NT

LEA 1 10kV

LEA 11 0kV

LEA 11 0kV

LOT 8

LOT 3

LOT 1

LOT 2

LOT 7LOT 5

LOT 6

LOT 4

Servituti de trecere acordate in favoarea loturilor: 1, 3, 4, 5, 6, 7

Servituti de trecere acordate in favoarea loturilor: 1, 2, 3, 4, 6, 7

LIMITA IMOBIL/ LIMITA NR.TOP.STUDIAT LIMITA PARCELE STUDIATE LIMITA PARCELE

CV APA

CANAL (CAMIN VIZITARE CANAL)

INDICATOR

STALP BETON ELECTRICITATE-MEDIE TENSIUNE

POMI

A

C G AERISIRE GAZ

PLUVIAL STALP ILUMINAT

BULON METALIC-PUNCT STATIE

LINIE TRAMVAI

CAMIN TERMICCT

HIDRANTH

SENS CIRCULATIE AX STALPI LEA 110KV

TRECERE PIETONI

PISTA BICICLISTI

acces auto

ACCES AUTO LOT 1

LEGENDA

ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA SI AMENAJARI AFERENTE - EXISTENTA

ZONA INDUSTRIALA EXISTENTA - CLADIRI / CONSTRUCTII EXISTENTE

LIMITA MAXIMA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR PROPUSE

ZONA/CULOAR DE SIGURANTA LINIE DE INALTA TENSIUNE

LINIE DE INALTA TENSIUNE EXISTENTA - LEA 110 kV

COMERT + SERVICII - PROPUS

DRUMURI / PLATFORME / TROTUARE IN INCINTA - PROPUS

SPATII VERZI - PROPUS

ZONA MAXIMA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR PROPUSE

LIMITA DE PROPRIETATE PARCELE VECINE

LEGENDA

LIMITA DE PROPRIETATE PARCELE CARE AU GENERAT P.U.Z

LIMITA TERITORIU REGLEMENTAT PRIN P.U.Z

LIMITA TERITORIU STUDIAT PRIN P.U.Z

ZONA VERDE - EXISTENTA

DELIMITARE INTRE LOTURILE PROPUSE SPRE DEZMEMBRARE DUPA UNIFICARE

LOT REZULTAT DUPA APROBAREA PUZ IN URMA OPRATIUNILOR DE UNIFICARE/DEZMEMBRARE

C.U.T. existent= 0,56

P.O.T. existent= 35,6 %

EXISTENT PROPUS DUPA DESFIINTARE

C.U.T. = 0,00

P.O.T. = 0,00%

INDICI URBANISTICI PROPUS PRIN PUZ

C.U.T. maxim = 1,50

P.O.T. maxim = 50%

Regim de inaltime: max. P+2ERegim de inaltime: max. P+2E

Suprafata totala teren

EXISTENT

BILANT TERITORIAL PROPUS% %

Suprafata construita la sol Suprafata circulatii rutiere, pietonale, etc. Suprafata spatii verzi

*Sunt propusi parametrii limită, la fazele urmatoare fiind obligatorie incadrarea in aceste limite si nu a ngerea lor;

56.876 mp

20.248 mp

33.658 mp

2.970 mp

100%

35,60%

59,18%

5,22%

56.876 mp 100%Suprafata totala teren Suprafata maxima ocupata la sol de cladiri Suprafata minima circulatii rutiere, pietonale, etc. Suprafata minima spatii verzi

max. 38.438 mp

min. 17.062 mp

min. 11.376 mp

max. 50%

min. 30%

min. 20%

STR . D

R. AUR

EL PAU

NES CU-

POD EAN

U ( STR

. D IAC

ONU CO

RES I)

S.C. Spumotim S.A.

depozit castel apa

sectie productie

C A L E A S T A N V I D R I G H I N ( C A L E A B U Z I A S U L U I )

hala

sectie presaj

revizie

sectie sectie

sectie sectiefabricatie

centralatermica

birouri

sectie fabricatie

poartacabina

platforma depozitare S.C. Electrocont Elco S.A.

STR. CERNA

punct pompieri

bz.

bazin

statiepompare

bazin casavane

bazin

bazinstatieepurare cantar

centrala termicacos

statiegaz

hala galvanizare

conducte

S.A. Agatext S.A. Timisoara hala productie

13

bazin statie pompare

atelier

pavilion adm.

1 8

administrativ pavilion

parcare

grup administrativ

punctgaze cantina

platforma

birouri

hala si magazie piese ambatisate

atelier grup electrogen

platforma platforma

cabinaportar

laborator metrologic

atelier reparatii

B-DUL CONS

TRUCT ORILO

R

S.C. GRAFFITIX S.A.

depozit

S.C. SERCOMS METAL S.R.L.

birouri

S.C. UNITEH S.A.

S.C. ERLACH S.A.

p o d r u l a n t

rampa

atelier

S.C. Sercoms Metal S.R.L.

S.C. Erlach S.R.L.

bobinaj

p o d r u l a n t birouri

cabinapoarta

rampa beton

statie bioxid posttrafo

hala vopsitorie

vopsitorie

bazin

hala montaj

S. C. MECATIM S.A.

birouri

foisor

S.C. UNITEH S.A. S.C. SAS BERTON S.R.L.

S.C. Timcor S.R.L.

Unisensbirouri

parcare

platforma

moara span rampa

platforma depozit materiale

rampa beton

pompecasa

casapompe

birouri

cabinaportar

P.S.I.

remiza

remiza

P.S.I.

P.S.I.

statie pompe

I.R.E.T.

statie electrica

parcare

parcare

bazin

hala

birouri

hala

cabinapoarta

parcare

vopsitorie

p o d r u l a n t

cantar

hala

p o d r u l a n t

S.C. TEHNOMET S.A.

bazin

condu cte

sectia cabluri

hala compresoare cabina portar

S.C. Guban S.A.

cab. poarta

bazin

statie pompare

bazinstatie epurare

bazin

bazin

bazin rampa

statie pompare

atelier

Alumil Timisoara

1 8 A

platforma beton

platforma depozitare

cabina portar

1 6 A

dep.dep.

Coop. Mobila Banatului

Coop Colortext

hala productie cos

Coop. Progresul

hala productie

cos

cos uscator

hala productie

hala productie

birouri

atelier reparatii

cab. portar

1 4

platf orma

beton

birouriCoop. Incaltamintea

cos

birouri

st. gaz

cos vulcanizare

vopsitorie

cos

centrala termica spalatorie

rampa

soferi statie benzina

dormitor

parca re

administratie electrica

2 bufet

centrala

S.C. Autobaza Tim S.A.

atelier reparatii

rampa

depozit

rampa

atelier forta pod

rula nt

S.C. Uniteh S.A.S.C. Unitap S.R.L.

atelier

atelierreparatii St. gaze

depozit

S.C. Unitap S.R.L.

atelier strungarie

P.S.I.

bazin

platforma beton

5 cond .

9 c o n d .

cond.

8 con d.

bucatariiS.C. Coti S.N.C. 5-9 birouri

STR. CHIMI

STILO R

platf orma

beton

Centralatermica

S.C. Motorep S.R.L.

S.C. Imsat S.A.9

depozit materii prime

rampa

rampa

transf.

parcare

hala productie COOP PROGRESUL

birouri

centr. termica

hala productie

hala productie

p a r c a r e

parcare baz. baz.

cabina poarta

parcare

hala productie

Instit. Oxi

corp. adm.

transf. depozit

atelier statie frigorifica

atelier

S.C. AZUR S.A.

rampa

rampa bazin

atelier

hala

grup social

hala bazin

cos

hala productie

1 4

6 c ond10 cond

6 cond 8 cond

6 con d.

6 con d.

6 con d.

8 c o n d .

8 con d.

bazin

conducte

6 con d.

4 c o n d .

6 con d.

bazin

platforma

birouri

hala productie

hala productie

platforma

c o n d .

centrala termica

statie pompe

hala 5 c o n d . cantar

bufet S.C. Azur S.A.

10 co nduct

e

6 c o n d .

7 co nd .

11 con

d.

8 cond.

4 c ond

.

4 c ond

.

4 cond.

rezervor ingropat

rezervor ingropat

4 c o n d .

5 c ond

.

9 c ond

.

4 cond.

4 c ond

.

5 c o n d .

4 cond.

S.C. Tepro - West S.A. atelier

p o d r u l a n t

atelier scularie S.C. Hydrolarex S.R.L.

S.C. Uniteh S.A.

atelier

atelier

S.C. Seugetex S.A.

statiebenzina

sala compresor

poliester

hala repere poliester armat

hala

punct masuraenergo-termica

c o n d u c t e

hala

rasini statiematurare

c o n d u c t e

hala prese post trafo

punct termic

cos

condu cte

c o n d u c t e

atelier spalare ambalaje

atelier birouri

S.C. Maschinente Hnick IMPEX S.R.L.

birouri

atelier

atelier

atelier

c o n d u c t e

cos atelier

atelier auto

mecano-energetic atelier

S.C. Azur S.A.

utilaj atelier

depozit materiale

P.S.I.centrala spuma atelier

condu cte

cos

rampa

cabina poarta35

dispensar

tehnico-social grup

birouri

laborator

instalatie rasini

cos

depozit gunoi

turn de racire

instalatii

parcare

bazin

bazin cos

hala

bazin statie epurare

parcare

p a r c a r e atelier

mecanic

distributiegaz metan

bufet

rez.

cantar

rez.

conduc te

casapompe

c o n d u c t e

condu cte

rezervor c o n d u c t e

hala productie rasini

post trafo

vulcanizare

platforma bazin pompe

condu cte

cos

condu cte

cosco n d u c t e

baz.bazin

statie electrica

bazin

condu cte

depozit produse finite

rampa

condu cte

grup social

Instalatie naturare

depozit

bazin

condu cte

vestiar

c o n d u c t e

cabinaportar

S.C. INSIGNIFIANT S.R.L.

statie uleiuri

pompe benzina

hala productie rasini

condu cte

rampa

hala

B- DU L CO NS TR UC TO RI LO R

rampa

cab. portar

atelierco n d .

bazin platforma

parcare

posttrafo

5 c o n d .

5 c o n d .

S.C. ROMTENSID S. A.

diversi

16 c ond.

bazin

8 cond. auxiliari laborator cercetare si C. T. C.

cos

c o n d u c t e

casa pompf

condu cte

lichide depozit

casa spume

bazin bazin

toxilarie

casa pompa

post trafo

bazin

casa pompe post trafo

rampa rampa magazie materii prime

rampa

ateli er

1

5

CALEA MOSNITEI

7

3B

ga ng

ga ng

11

3A

S T R . S A T U M A R E

3

8

S.C. ROMTENSID S.A.

13

12

10

9

teren popice

sediu

8

rampa

S.C. SPUMOTIM S.A. 1 0

sediu

S.C. LARISA S.R.L.

bazin

4 co nd

cos 7 co nd

bazin

cantar

cabina poarta

6

rampe

S.C. ARPILUX S.A.

S.C. GETAX S.A. Timisoara

atelier

club

C A L E A S T A N V I D R I G H I N ( C A L E A B U Z I A S U L U I )

6

birou

3 c ond

.

7 co nd .

4 cond.

3 c ond

.4 c ond

.

depozit

4 c ond

.

cos

cos

cos

cos

parcare

depozit

bazin bazin

6 c ond

uct e

9 cond.

bazin

4 c ond

bazin

35

STR. TORAC 33

31

29

2

STR . B

ATA NIA

4

atelier

depozit carb.r a m p a

pompe birou

parcare

2

27

25

1

23

STR. TORAC

ST R. P IN DU LU I

4

parcare

ST R. V IR GI LI U

45-47

depozit

birouri

Directia de telecomunicatii Timis ( coloana auto ) Grup interventii

parcare

poarta

61 63

59

65

Inspectoratul scolar Timis

Directia taberelor

67

16 18

depozit

STR. SUCULUI 14

15

13

19

1

17

3 2

4

41 43

45

37 39

cabina poarta

1

punct termic

5 3

7

6

9

11 13

depozit

45-47 terasa

8

10

6

2

4

6 STR. BRIGADIERILOR

7

5

16

12

11

5

gang

6

9

ST R. V IR GI LI U

gang

8

10 terasa

12

17 15 1

4

19

46 A

44

48 50

46

40

42

STR. APATEU

1 6

1

1 3

2 4

5

2 A

2 4

5

1A

STR. TG. MURES

6

5

3 1B

7

S T R . S A T U M A R E

9 6

8

S T R . A V I A T O R I L O R

S T R . C A M P U L U I

7 8

9

1 1

2

13

4

3

STR. SALAJ

5

1

17

15

2A

2

7

10

12

13

15

14

9

7

atelier 12

STR. SOVATA

6

8

3

4 5

9

10 11

7

16

13

17

15

14 16

18 20

7

ST R. E NE RG IE I

2

1 0

9 8

1 1

1 2

1

6

19 -2 1

ST R. S AT U MA RE

25

23

5 6A3

7

1 4

1 3

1 5

1 0

1 2

1 1

1 6

1 7

ST R. E NE RG IE I

9A 9

11

1

4

6

8

27

2

29

1

3

5

STR. BAIA 10

12

7

9

11 13

14

10 13

12

restaurant

31

33 35

4

1

2

13 1 5

39 37

6 STR. MUNTELE MIC

8

3

5

7

11

2

4

6

3

10 8

3 5

12

gang

14

7 9

11

16

16 A

13

28

32

34

30

STR. APATEU

38

36 43

45

37 39

41

ST R. F ER MI TA TI I

2

1 8

2 0

2 1

2 2

S T R . V I R G I L I U

2 3

2 5

2 4

2 6

2 8

1 3 S T R . C A M P U L U I

1 5

1 4

1 8

ST R. S UB UL EA SA

1 6

1 8

1 7

3

2- 4

5

7

9

21

19

11

6

12

13

1 7

terasa

STR. ENERGIEI

14

12

18 16

terasa

6

5

3

8

9

7A 10 A 1

0B

post trafocos rezervor materialrecuperabil

P.E.C.O. Magazie centrala

rampa

condu cte

Atelier mecanic P.E.C.O.

birouri

depozit

rampacantar

placa beton

B-DUL CONS

TRUCT ORILO

R

ceasapometru prototip service

vane vane

cantar rampa

rezervoare benzinaingropate

Depozit P.E.C.O. Nr.1

incarcare combustibili peroane

c o n d u c t e

c o n d u c t e

statie pompe

decantor

rampa ulei uzat platforma

conduc te

c o n d .

c o n d .

con d.

vane

c o n d .

magazie uleiuri

depozit ambalaje

depozit produse P.E.C.O. rampa

rampa magazieuleiuri

ramp a

casa pompe

cond. statie pompare

13A

8

10 12

14 165

7 STR.

POIAN A MAR

ULUI9 13

11 12

STR. ZEF

IRUL UI

12A 14

15A15B

18

17

20 23

15

1617

18

C C C

A

A C

A A A

C

C

C

C

A C

C C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

G

H

H

H

G

G

G

G

G

G

G

G

420394

405931

438053

CF.NR.:438052

438728

440187

406091

417157

404023

441871

410419

403736

CF.NR.:444558

CF.NR.:444559

426937

CF.NR.:403935

445097

445233

C1

C3

C6

C7

417157-C1

420394-C1

C5

C6

C7 C8

C9

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C1

C2

C3 C4

C1

C2

C3

406091-C12

406091-C13

406091-C14

406091-C16

406091-C18

406091-C2

406091-C3

404023-C3

441871-C1

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9 C10

C11

C12

C13

C14

C15

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C1

C2

C3

445097-C4

445097-C5

445097-C6

445097-C7

445097-C8

445097-C10

445097-C11

445097-C12

445097-C15

445097-C16

445097-C17

445097-C18

445097-C19

445097-C20

445233-C1

445233-C2 445233-C3

445233-C4

445233-C5

445233-C6

445233-C7

445233-C8

C9

445233-C10

Trotuar

Trotuar Zona V erde

Trotuar

Trotuar

Parcare

Zona V erde

Zona V erde

Zona L EA

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

CC C

C

C

C

C

C

C

C

H

S=17474 mp

S=34193 mp

S=5209 mp

Nr.top.3 1231/6

Str. Con structor

ilor

Nr.top.3 1231/5

30

29

28

27

26

25 24

23

22

21

20

19

18

17

31

14

32

33

34

1 2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

15

13

16

12

35

Szona studiata=56876 mp

Sir pom i

Sir pom i

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47790020 90

50

47790020 91

00

47790020 91

50

47790020 92

00

47790020 92

50

47790020 93

00

47790020 93

50

47790020 90

00

47790020 89

50

47790020 89

00

47790020 88

50

47795020 90

50

47795020 91

00

47795020 91

50

47795020 92

00

47795020 92

50

47795020 93

00

47795020 93

50

47795020 90

00

47795020 89

50

47795020 89

00

47795020 88

50

47800020 90

50

47800020 91

00

47800020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47800020 90

00

47800020 89

50

47800020 89

00

47800020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47790020 90

50

47790020 91

00

47790020 91

50

47790020 92

00

47790020 92

50

47790020 93

00

47790020 93

50

47790020 90

00

47790020 89

50

47790020 89

00

47790020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

8503

8504

8505

Str. Stan Vidrighin -(Fosta-C

alea Buziasului)

N r.top.:8541

Parcare

Trotuar

445097

Trotuar

Trotuar

Zona L EA

Zona L EA

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to

acces auto

acces auto

acces auto

acces auto

acces auto

Trotuar

Trotuar

Trotuar

Trotuar

Zona Verde

445233

445097

nr. top . 8521

/1/1/2 /1

nr.top .:851

9

8514

8517

nr.top.:8518

nr.top.:8516

2.34 0.43

3.64

nr. top. 8521/1/1/2/1

4 0 / 6 0

3 0 / 4 5

30/ 45 OL100

40/60 40/60

OL400

40/60O L

40/60 4004

0/60

1 8 0 0

400

2 0 0 1

8 0 0

1000

PREMO800

400

800

400

CV

CV

400

800 400

800

400

400

8 0 0 / 1 2 0 0

6 0 0

500

800

CV

2 0 0

CV

6 0 0

400CV

2 0 0

CV

250 CV

2 0 0

1 8 0 0

8 0 0 / 1 2 0 0

6 0 0

OL 10 0

F 100

PVC 125

F100400OL 400FD800

4 0 0

F 10 0

30 /4 5

4004 00

30 /4 5

50/75

F 100

40 0

400

F 12 5

40 0

OL

30 0

100

OL

OL100

10 0

O L

1 0 0

O L

1 6 0 0

1 4 0 01 0 0 0

O L

1 0 0 0

300

100

OL 100

OL

10 0

80 10 00

40 0

80

10 00

CX

500

OL 600

OL 100

0

30 0

50 0

F 12 5

100

30 0

50 0

100

OL 600 500

600

1 6 0 0

FD 800100

800FDOL 100

OL 100

OL 100

0

5 0 0

6 0 0

1 5 0

8 0 0 / 1 2 0 0

6 0 0

1 5 0

CV

5 0 0

6 0 0 1 5 0

8 0 0 / 1 2 0 0

5 0 0

8 0 0 / 1 2 0 0

PVC225

40 0

80 0

10 00

40/60

400

PVC225

5 0 0

8 0 0 / 1 2 0 0

700

8 0 0 / 1 2 0 0

6 0 0

6 0 0

2 0 0

CV

CV

CV

STR. TORAC

ST R. B AT AN IA

C A L E A S T A N V I D R I G H I N ( C A L E A B U Z I A S U L U I )

RiM

RiM

RiM

Ve

Ei

Ei Ei

C A L E A S T A N V I D R I G H I N ( C A L E A B U Z I A S U L U I )

ACCES PROPU

S

ACCES EXIST

ENT

ACCES EXISTE

NT

A C

C ES

PR O

PU S

ACCES EXISTE

NT

ACCES PROPU

S

ACCES

EXISTE NT

ACCES

EXISTE NT

ACCES

EXIST ENT

LEA 1 10kV

LEA 11 0kV

LEA 11 0kV

Nr. lot Suprafata lot (mp) Modalitate de acces Servituti de trecere acordate in favoarea: 1 10.603 din str. Chimistilor 2 14.225 din bv. Constructorilor loturilor 1,3,4,5,6,7 3 13.966 din str. Chimistilor 4 2.404 de pe lotul 5 5 10.123 din Calea Stan Vidrighin si din bv. Constructorilor loturilor 1,2,3,4,6,7 6 1.924 de pe lotul 5 7 3.023 de pe loturile 2 si 5 8 608 din str. Chimistilor

LOTURI REZULTATE IN URMA DEZMEMBRARII

TERITORIUL STUDIAT PRIN PUZ TERITORIUL REGLEMENTAT PRIN PUZ

13 764

810

Atasament: 0_PLAN_INCADRARE.pdf

Pr ez

en tu

l p ro

ie ct

re pr

ez in

ta p

ro pi

et at

ea in

te le

ct ua

la a

fir m

ei M

G B

ui ld

in g

De sig

n - P

re ze

nt ul

p ro

ie ct

p oa

te fi

fo lo

sit d

oa r p

en tru

a ce

as ta

lu cr

ar e

- O ric

e re

pr od

uc er

e pa

rti al

a sa

u to

ta la

p oa

te fi

fa cu

ta d

oa r c

u ac

or du

l p re

al ab

il a l M

G B

uil din

g De

sig n.

.

03.08.2018

BENEFICIAR:

MG BUILDING DESIGN S.R.L. RO-300070 Timisoara, Str. Ion Ionescu de la Brad, Nr.1

SCARA:

NR. PLANSA:

PROIECTANT GENERAL

DESENAT DATA:

PROIECTAT FAZA:

SEF PROIECT NR. PROIECT: DENUMIRE PLANSA:

DENUMIRE PROIECT:

Arh. GEORGE CIUHANDU

T: +40-(0)256-499273 F: +40-(0)256-281283

PUZ INCADRARE IN ZONA 0

SC OASIS GREEN ENERGY 2 S.R.L. PUZ - CONSTRUIRE ANSAMBLU CLADIRI COMERCIALE SI PENTRU SERVICII, PLATFORMA PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE, RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE Timisoara, str. Chimistilor nr 2 si 5-9

235/2017 1:1 Arh. GEORGE CIUHANDU

Arh. OANA MANESCU

PUZ - CONSTRUIRE ANSAMBLU CLADIRI COMERCIALE SI PENTRU SERVICII, PLATFORMA PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE, RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE

1:5000

LEGENDA

LIMITA TERITORIU REGLEMENTAT PRIN P.U.Z.

EXTRAS PUGPLAN INCADRARE IN ZONA

UTR 37 e & ŞI £ E

Atasament: 1_SITUATIA_EXISTENTA.pdf

10.10.2018

BENEFICIAR:

MG BUILDING DESIGN S.R.L. RO-300070 Timisoara, Str. Ion Ionescu de la Brad, Nr.1

SCARA:

NR. PLANSA:

PROIECTANT GENERAL

DESENAT DATA:

PROIECTAT FAZA:

SEF PROIECT NR. PROIECT: DENUMIRE PLANSA:

DENUMIRE PROIECT:

Arh. GEORGE CIUHANDU

T: +40-(0)256-499273 F: +40-(0)256-281283

PUZ SITUATIA EXISTENTA 1

SC OASIS GREEN ENERGY 2 S.R.L. PUZ - CONSTRUIRE ANSAMBLU CLADIRI COMERCIALE SI PENTRU SERVICII, PLATFORMA PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE, RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE Timisoara, str. Chimistilor nr 2 si 5-9

235/2017 1:1500, 1:5000

Pr ez

en tu

l pr

oi ec

t re

pr ez

in ta

p ro

pi et

at ea

i nt

el ec

tu al

a a

fi rm

ei M

G Bu

il di

ng D

es ig

n -

Pr ez

en tu

l pr

oi ec

t po

at e

fi f

ol os

it d

oa r

pe nt

ru a

ce as

ta l

uc ra

re -

O ri

ce r

ep ro

du ce

re p

ar ti

al a

sa u

to ta

la p

oa te

f i

fa cu

ta d

oa r

cu a

co rd

ul p

re al

ab il

a l

MG B

ui ld

in g

De si

gn ..

Arh. GEORGE CIUHANDU

PUZ - CONSTRUIRE ANSAMBLU CLADIRI COMERCIALE SI PENTRU SERVICII, PLATFORMA PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE, RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE

Arh. OANA MANESCU

ne

s

sw se

e

N

nv

w

Bv. Con structor

ilor

Bv. Con structor

ilor

18,50 18,50

434843

403843

4 1 0 4 1 9

BEGA INVEST

S C M A S C H I N E T E H N I C H

I M P E X S R L

DALLI GROUP

1 2

3

4

5

6 7

8

9 10 11

12

13 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 53

54

55 5657

58 59

60

61 626364

65 66

6768

6970 71

72

73 74

75 76

77

78

79

80

818283 84

85 86

87

88 89

90

91 92

93 94

95 96

97

98 99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121 122123

124

125126127

128

129 130131132 133

134

135

136

137

138

139 140

141

142

143

144

145

146

147

148 149 150

151152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162 163

164 165

166

167

168 169

170 171

172

173

174 175

176

177

178 179

180181

182

183184

185 186

187

188

189 190

191

192

193194

195

196

197 198

199

200 201 202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216 217

218

219

220

221

222

223 224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235236

237

238239240 241242243

244245

246 247

248

249

250 251

252

253 254

255

256 257

258259

260

261262 263264

265 266267

268269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280 281

1000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

20072008 2009

2010

2011

2012

20132014

2015

2016

3000

4000

2017

2018 2019

2020

2021

2022

2023

20242025

2026

2027 2028

2029

2030 2031

2032

2033 2034

2035 2036

2037

2038

2039 2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

20492050

20512052 2053

2054

2055

2056

2057

20582059 20602061

20622063

2064 2065

20662067206820692070

20712072 20732074

20752076

2077

2078

4001

4002 40034004

4005

4006

4007

4008

4009

4010 4011

4012 4013

4014 4015

4016

4017 4018

4019 4020

4021

402240234024 4025

40264027 4028

4029 4030

4031

4032

4033

4034

4035

4036

4037 4038

4039 40404041

4042 4043 4044

4045 4046 4047

4048

4049

4050

4051

40524053

4054

4055

4056

4057 4058

4059 4060 4061 4062

40634064

4065

4066

4067

4068

4069

40704071 4072

4073

4074

4075

4076 4077

4078

4079

4080

4081

4082

4083

40844085

C C C

A

A C

A A A

C

C

C

C

A C

C C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

G

H

H

H

G

G

G

G

G

G

G

G

438053

CF.NR.:438052

438728

440187 441871

410419

403736

CF.NR.:444558

CF.NR.:444559

CF.NR.:403935

445233

C1

C3

C6

C7

C5

C6

C7 C8

C9

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C1

C2

C3 C4

C1

C2

C3

441871-C1

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9 C10

C11

C12

C13

C14

C15

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C1

C2

C3

445097-C11

445097-C12

445097-C18

445097-C19445233-C1

445233-C5

445233-C6

445233-C7

C9

445233-C10

Trotuar

Trotuar Zona V erde

Trotuar

Trotuar

Parcare

Zona V erde

Zona V erde

Zona L EA

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

89.254

89.511

89.649

88.859 88.854

88.848

88.939

88.884 88.924

88.863

88.871

89.577

90.206

90.166

88.943

88.545

88.557

88.811

88.889 88.904

88.837

88.916

88.970 88.944 88.969

88.901 88.92788.914

88.908

88.927 88.946

88.946

88.919 88.943

88.764

88.777

88.744

88.959

88.918 88.864

88.860 88.865

88.886

88.672

88.809 88.825

89.348

88.466

89.030

89.047

89.086

89.584

88.88788.904

88.804 88.905

88.913

88.822 88.968

89.001

88.831

88.823 88.653

89.989

87.659

88.853

88.795 88.784 88.706 88.596

88.913

88.876

89.016

89.039 89.027

89.009

89.042 89.073

87.966

88.690

88.698 89.051

88.164

88.890

89.919

90.306

89.663

89.305

89.568

88.898

88.869

88.781

89.066

89.075

89.292

89.214

89.352

89.521

88.991

88.997 88.997 88.998

90.74192.223

88.857

89.003 89.052

89.126 89.079

88.702

88.726

88.678 88.728

88.698 88.935 88.952

88.937

88.855

88.849

88.950

89.418 88.49488.422

88.487

88.498

88.457 88.46188.54088.514

88.372

88.397 88.397

89.093 89.094

88.572

88.509

96.964

97.299

94.141

97.015

90.202

90.048

90.460 89.053

88.892

90.622

88.975 88.865

88.880

88.743

88.731

88.960

88.876

88.927

91.509

91.151

89.002

91.913

88.867

88.880

89.407

90.879

88.826

88.339

88.538

88.664

88.67688.934 88.933

88.939

88.944

88.961 88.95188.843

88.880

89.006

88.913

88.829 88.762

88.764

88.904

89.77489.29389.314

89.207

89.772

92.447

91.383

88.912

88.288

88.765

88.802

88.569

88.567

87.620

87.746

88.684

88.605 88.42588.577

88.595

88.759

88.478 88.522

88.586 88.608

88.651 88.726

88.777 88.606

88.567 88.525

88.706 88.706

88.703 88.702

88.671 88.698

88.538

88.635 88.667

88.609

88.520

88.437

88.741

88.402

89.265

89.164 89.239

90.278

88.711

88.462

88.802

88.774 88.315

88.286 88.391

88.308 88.275

88.317

88.354 88.420

88.43088.438 88.439

88.476

88.498 88.480 88.491 88.57488.548

88.505

88.646

88.603 88.523

88.683

88.613 88.599

88.518

91.422

91.543

89.467

88.067

87.950

89.870

CC C

C

C

C

C

C

C

C

H

S=17474 mp

S=34193 mp

S=5209 mp

Nr.top.3 1231/6

Str. Chim istilor

Str. Con structor

ilor

Nr.top.3 1231/5

nr. top. 8521/1/

1/1/1

30

29

28

27

26

25 24

23

22

21

20

19

18

17

31

14

32

33

34

1 2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

15

13

16

12

35

Szona studiata=56876 mp

Sir pom i

Sir pom i

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47790020 90

50

47790020 91

00

47790020 91

50

47790020 92

00

47790020 92

50

47790020 93

00

47790020 93

50

47790020 90

00

47790020 89

50

47790020 89

00

47790020 88

50

47795020 90

50

47795020 91

00

47795020 91

50

47795020 92

00

47795020 92

50

47795020 93

00

47795020 93

50

47795020 90

00

47795020 89

50

47795020 89

00

47795020 88

50

47800020 90

50

47800020 91

00

47800020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47800020 90

00

47800020 89

50

47800020 89

00

47800020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47790020 90

50

47790020 91

00

47790020 91

50

47790020 92

00

47790020 92

50

47790020 93

00

47790020 93

50

47790020 90

00

47790020 89

50

47790020 89

00

47790020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

88.881 88.867

88.832 88.824

88.868 88.885

88.874

88.844 88.811

88.898

88.821

88.736

88.864

88.776

88.909 88.976

88.961

88.676

89.155 88.946

88.795

88.674

88.765 88.720

88.671 88.690 88.736 88.846 88.729

88.918 89.001

88.961 88.909

88.951

88.785

89.026

88.96088.785 88.871

88.700

89.111

88.983 89.051

89.012

88.776 88.984 89.006

88.99089.007

88.705

89.074

88.856

88.923 88.908

88.949 89.058 89.13489.074

89.082

88.95088.851

88.905 88.967 88.902

88.969 89.030 88.95888.959

89.066 89.057 88.936

88.966

88.838

88.912

89.075

88.950

88.680

88.783

88.896

88.655

88.743

88.731

88.960 88.876

88.927

88.679

88.911

88.909

88.884

88.743

88.934

88.933

88.804

88.826

88.863 88.87988.871

88.790

88.737

88.725

88.670 88.706 88.718

88.833

88.840

88.599

88.913

88.829 88.700

88.762

88.764

88.904

88.775

88.79388.786

88.735

88.749

88.933 89.010 89.002

88.973

88.928 88.939

88.958 88.946

88.939 88.944

88.918 88.936

88.769 88.777

88.688

88.402

88.612

88.518

88.327

88.299 88.349

88.509

88.464 88.325

88.368

88.510 88.525

88.525

88.327 88.433

88.492

88.481

88.531

88.354

88.527

88.620 88.408

88.447

88.296 88.29388.306

88.362 88.55088.575

88.413

88.354 88.288

8503

8504

8505

Str. Stan Vidrighin -(Fosta-C

alea Buziasului)

N r.top.:8541

Parcare

Trotuar

445097

88.912

88.921

88.902

88.902

88.923 88.925

88.917

88.92088.921

88.917

88.922

88.923 88.918

88.923

88.923

88.924

88.938

88.950

Trotuar

Trotuar

Zona L EA

Zona L EA

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to

acces auto

acces auto

acces auto

acces auto

acces auto

91.968 90.375

Trotuar

Trotuar

Trotuar

Trotuar

Zona Verde

445233

445097

nr. top . 8521

/1/1/2 /1

nr.top .:851

9

8514

8517

nr.top.:8518

nr.top.:8516

2.34 0.43

3.64

nr. top. 8521/1/1/2/1

S.C. Coti

S.N.C .

Nr. t op 31

231/1 /2

17539 7/201

2_exp . teh

.

18,50 18,50

CF 403935 NEDEA DORIN SI NEDEA MARILENA S=5 209 mp

CF 438052 SC UNITEH S.A.

S=34 193 mp

CF 444559 S.C. PROTEAS WEST PROPERTIES srl (fost TRANSPORT AUTO MARFA srl) S=17 474 mp

ZONA DE SIGURANTA LEA 110kV

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

ACCES EXIST

ENT

ACCES

EXISTE NT

A C

C ES

EXISTEN T A

CCES

EXISTE NT

ACCES

EXISTE NT

ACCES

EXISTE NT

LEA 1 10kV

LEA 11 0kV

LEA 11 0kV

LIMITA IMOBIL/ LIMITA NR.TOP.STUDIAT LIMITA PARCELE STUDIATE LIMITA PARCELE

CV APA

CANAL (CAMIN VIZITARE CANAL)

INDICATOR

STALP BETON ELECTRICITATE-MEDIE TENSIUNE

POMI

A

C G AERISIRE GAZ

PLUVIAL STALP ILUMINAT

BULON METALIC-PUNCT STATIE

LINIE TRAMVAI

CAMIN TERMICCT

HIDRANTH

SENS CIRCULATIE AX STALPI LEA 110KV

TRECERE PIETONI

PISTA BICICLISTI

acces auto

ACCES AUTO

LIMITA DE PROPRIETATE PARCELE CARE AU GENERAT P.U.Z

LEGENDA

ZONA INDUSTRIALA EXISTENTA - CLADIRI / CONSTRUCTII EXISTENTE

ZONA/CULOAR DE SIGURANTA LINIE DE INALTA TENSIUNE

LINIE DE INALTA TENSIUNE EXISTENTA - LEA 110 kV

LIMITA DE PROPRIETATE PARCELE VECINE

LEGENDA

LIMITA TERITORIU REGLEMENTAT PRIN P.U.Z

LIMITA TERITORIU STUDIAT PRIN P.U.Z

ZONA VERDE - EXISTENTA

ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA SI AMENAJARI AFERENTE - EXISTENTA

STR . D

R. AUR

EL PAU

NES CU-

POD EAN

U ( STR

. D IAC

ONU CO

RES I)

S.C. Spumotim S.A.

depozit castel apa

sectie productie

C A L E A S T A N V I D R I G H I N ( C A L E A B U Z I A S U L U I )

hala

sectie presaj

revizie

sectie sectie

sectie sectiefabricatie

centralatermica

birouri

sectie fabricatie

poartacabina

platforma depozitare S.C. Electrocont Elco S.A.

STR. CERNA

punct pompieri

bz.

bazin

statiepompare

bazin casavane

bazin

bazinstatieepurare cantar

centrala termicacos

statiegaz

hala galvanizare

conducte

S.A. Agatext S.A. Timisoara hala productie

13

bazin statie pompare

atelier

pavilion adm.

1 8

administrativ pavilion

parcare

grup administrativ

punctgaze cantina

platforma

birouri

hala si magazie piese ambatisate

atelier grup electrogen

platforma platforma

cabinaportar

laborator metrologic

atelier reparatii

B-DUL CONS

TRUCT ORILO

R

S.C. GRAFFITIX S.A.

depozit

S.C. SERCOMS METAL S.R.L.

birouri

S.C. UNITEH S.A.

S.C. ERLACH S.A.

p o d r u l a n t

rampa

atelier

S.C. Sercoms Metal S.R.L.

S.C. Erlach S.R.L.

bobinaj

p o d r u l a n t birouri

cabinapoarta

rampa beton

statie bioxid posttrafo

hala vopsitorie

vopsitorie

bazin

hala montaj

S. C. MECATIM S.A.

birouri

foisor

S.C. UNITEH S.A. S.C. SAS BERTON S.R.L.

S.C. Timcor S.R.L.

Unisensbirouri

parcare

platforma

moara span rampa

platforma depozit materiale

rampa beton

pompecasa

casapompe

birouri

cabinaportar

P.S.I.

remiza

remiza

P.S.I.

P.S.I.

statie pompe

I.R.E.T.

statie electrica

parcare

parcare

bazin

hala

birouri

hala

cabinapoarta

parcare

vopsitorie

p o d r u l a n t

cantar

hala

p o d r u l a n t

S.C. TEHNOMET S.A.

bazin

condu cte

sectia cabluri

hala compresoare cabina portar

S.C. Guban S.A.

cab. poarta

bazin

statie pompare

bazinstatie epurare

bazin

bazin

bazin rampa

statie pompare

atelier

Alumil Timisoara

1 8 A

platforma beton

platforma depozitare

cabina portar

1 6 A

dep.dep.

Coop. Mobila Banatului

Coop Colortext

hala productie cos

Coop. Progresul

hala productie

cos

cos uscator

hala productie

hala productie

birouri

atelier reparatii

cab. portar

1 4

platf orma

beton

birouriCoop. Incaltamintea

cos

birouri

st. gaz

cos vulcanizare

vopsitorie

cos

centrala termica spalatorie

rampa

soferi statie benzina

dormitor

parca re

administratie electrica

2 bufet

centrala

S.C. Autobaza Tim S.A.

atelier reparatii

rampa

depozit

rampa

atelier forta pod

rula nt

S.C. Uniteh S.A.S.C. Unitap S.R.L.

atelier

atelierreparatii St. gaze

depozit

S.C. Unitap S.R.L.

atelier strungarie

P.S.I.

bazin

platforma beton

5 cond .

9 c o n d .

cond.

8 con d.

bucatariiS.C. Coti S.N.C. 5-9 birouri

STR. CHIMI

STILO R

platf orma

beton

Centralatermica

S.C. Motorep S.R.L.

S.C. Imsat S.A.9

depozit materii prime

rampa

rampa

transf.

parcare

hala productie COOP PROGRESUL

birouri

centr. termica

hala productie

hala productie

p a r c a r e

parcare baz. baz.

cabina poarta

parcare

hala productie

Instit. Oxi

corp. adm.

transf. depozit

atelier statie frigorifica

atelier

S.C. AZUR S.A.

rampa

rampa bazin

atelier

hala

grup social

hala bazin

cos

hala productie

1 4

6 c ond10 cond

6 cond 8 cond

6 con d.

6 con d.

6 con d.

8 c o n d .

8 con d.

bazin

conducte

6 con d.

4 c o n d .

6 con d.

bazin

platforma

birouri

hala productie

hala productie

platforma

c o n d .

centrala termica

statie pompe

hala 5 c o n d . cantar

bufet S.C. Azur S.A.

10 co nduct

e

6 c o n d .

7 co nd .

11 con

d.

8 cond.

4 c ond

.

4 c ond

.

4 cond.

rezervor ingropat

rezervor ingropat

4 c o n d .

5 c ond

.

9 c ond

.

4 cond.

4 c ond

.

5 c o n d .

4 cond.

S.C. Tepro - West S.A. atelier

p o d r u l a n t

atelier scularie S.C. Hydrolarex S.R.L.

S.C. Uniteh S.A.

atelier

atelier

S.C. Seugetex S.A.

statiebenzina

sala compresor

poliester

hala repere poliester armat

hala

punct masuraenergo-termica

c o n d u c t e

hala

rasini statiematurare

c o n d u c t e

hala prese post trafo

punct termic

cos

condu cte

c o n d u c t e

atelier spalare ambalaje

atelier birouri

S.C. Maschinente Hnick IMPEX S.R.L.

birouri

atelier

atelier

atelier

c o n d u c t e

cos atelier

atelier auto

mecano-energetic atelier

S.C. Azur S.A.

utilaj atelier

depozit materiale

P.S.I.centrala spuma atelier

condu cte

cos

rampa

cabina poarta35

dispensar

tehnico-social grup

birouri

laborator

instalatie rasini

cos

depozit gunoi

turn de racire

instalatii

parcare

bazin

bazin cos

hala

bazin statie epurare

parcare

p a r c a r e atelier

mecanic

distributiegaz metan

bufet

rez.

cantar

rez.

conduc te

casapompe

c o n d u c t e

condu cte

rezervor c o n d u c t e

hala productie rasini

post trafo

vulcanizare

platforma bazin pompe

condu cte

cos

condu cte

cosco n d u c t e

baz.bazin

statie electrica

bazin

condu cte

depozit produse finite

rampa

condu cte

grup social

Instalatie naturare

depozit

bazin

condu cte

vestiar

c o n d u c t e

cabinaportar

S.C. INSIGNIFIANT S.R.L.

statie uleiuri

pompe benzina

hala productie rasini

condu cte

rampa

hala

B- DU L CO NS TR UC TO RI LO R

rampa

cab. portar

atelierco n d .

bazin platforma

parcare

posttrafo

5 c o n d .

5 c o n d .

S.C. ROMTENSID S. A.

diversi

16 c ond.

bazin

8 cond. auxiliari laborator cercetare si C. T. C.

cos

c o n d u c t e

casa pompf

condu cte

lichide depozit

casa spume

bazin bazin

toxilarie

casa pompa

post trafo

bazin

casa pompe post trafo

rampa rampa magazie materii prime

rampa

ateli er

1

5

CALEA MOSNITEI

7

3B

ga ng

ga ng

11

3A

S T R . S A T U M A R E

3

8

S.C. ROMTENSID S.A.

13

12

10

9

teren popice

sediu

8

rampa

S.C. SPUMOTIM S.A. 1 0

sediu

S.C. LARISA S.R.L.

bazin

4 co nd

cos 7 co nd

bazin

cantar

cabina poarta

6

rampe

S.C. ARPILUX S.A.

S.C. GETAX S.A. Timisoara

atelier

club

C A L E A S T A N V I D R I G H I N ( C A L E A B U Z I A S U L U I )

6

birou

3 c ond

.

7 co nd .

4 cond.

3 c ond

.4 c ond

.

depozit

4 c ond

.

cos

cos

cos

cos

parcare

depozit

bazin bazin

6 c ond

uct e

9 cond.

bazin

4 c ond

bazin

35

STR. TORAC 33

31

29

2

STR . B

ATA NIA

4

atelier

depozit carb.r a m p a

pompe birou

parcare

2

27

25

1

23

STR. TORAC

ST R. P IN DU LU I

4

parcare

ST R. V IR GI LI U

45-47

depozit

birouri

Directia de telecomunicatii Timis ( coloana auto ) Grup interventii

parcare

poarta

61 63

59

65

Inspectoratul scolar Timis

Directia taberelor

67

16 18

depozit

STR. SUCULUI 14

15

13

19

1

17

3 2

4

41 43

45

37 39

cabina poarta

1

punct termic

5 3

7

6

9

11 13

depozit

45-47 terasa

8

10

6

2

4

6 STR. BRIGADIERILOR

7

5

16

12

11

5

gang

6

9

ST R. V IR GI LI U

gang

8

10 terasa

12

17 15 1

4

19

46 A

44

48 50

46

40

42

STR. APATEU

1 6

1

1 3

2 4

5

2 A

2 4

5

1A

STR. TG. MURES

6

5

3 1B

7

S T R . S A T U M A R E

9 6

8

S T R . A V I A T O R I L O R

S T R . C A M P U L U I

7 8

9

1 1

2

13

4

3

STR. SALAJ

5

1

17

15

2A

2

7

10

12

13

15

14

9

7

atelier 12

STR. SOVATA

6

8

3

4 5

9

10 11

7

16

13

17

15

14 16

18 20

7

ST R. E NE RG IE I

2

1 0

9 8

1 1

1 2

1

6

19 -2 1

ST R. S AT U MA RE

25

23

5 6A3

7

1 4

1 3

1 5

1 0

1 2

1 1

1 6

1 7

ST R. E NE RG IE I

9A 9

11

1

4

6

8

27

2

29

1

3

5

STR. BAIA 10

12

7

9

11 13

14

10 13

12

restaurant

31

33 35

4

1

2

13 1 5

39 37

6 STR. MUNTELE MIC

8

3

5

7

11

2

4

6

3

10 8

3 5

12

gang

14

7 9

11

16

16 A

13

28

32

34

30

STR. APATEU

38

36 43

45

37 39

41

ST R. F ER MI TA TI I

2

1 8

2 0

2 1

2 2

S T R . V I R G I L I U

2 3

2 5

2 4

2 6

2 8

1 3 S T R . C A M P U L U I

1 5

1 4

1 8

ST R. S UB UL EA SA

1 6

1 8

1 7

3

2- 4

5

7

9

21

19

11

6

12

13

1 7

terasa

STR. ENERGIEI

14

12

18 16

terasa

6

5

3

8

9

7A 10 A 1

0B

post trafocos rezervor materialrecuperabil

P.E.C.O. Magazie centrala

rampa

condu cte

Atelier mecanic P.E.C.O.

birouri

depozit

rampacantar

placa beton

B-DUL CONS

TRUCT ORILO

R

ceasapometru prototip service

vane vane

cantar rampa

rezervoare benzinaingropate

Depozit P.E.C.O. Nr.1

incarcare combustibili peroane

c o n d u c t e

c o n d u c t e

statie pompe

decantor

rampa ulei uzat platforma

conduc te

c o n d .

c o n d .

con d.

vane

c o n d .

magazie uleiuri

depozit ambalaje

depozit produse P.E.C.O. rampa

rampa magazieuleiuri

ramp a

casa pompe

cond. statie pompare

13A

8

10 12

14 165

7 STR.

POIAN A MAR

ULUI9 13

11 12

STR. ZEF

IRUL UI

12A 14

15A15B

18

17

20 23

15

1617

18

C C C

A

A C

A A A

C

C

C

C

A C

C C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

G

H

H

H

G

G

G

G

G

G

G

G

420394

405931

438053

CF.NR.:438052

438728

440187

406091

417157

404023

441871

410419

403736

CF.NR.:444558

CF.NR.:444559

426937

CF.NR.:403935

445097

445233

C1

C3

C6

C7

417157-C1

420394-C1

C5

C6

C7 C8

C9

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C1

C2

C3 C4

C1

C2

C3

406091-C12

406091-C13

406091-C14

406091-C16

406091-C18

406091-C2

406091-C3

404023-C3

441871-C1

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9 C10

C11

C12

C13

C14

C15

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C1

C2

C3

445097-C4

445097-C5

445097-C6

445097-C7

445097-C8

445097-C10

445097-C11

445097-C12

445097-C15

445097-C16

445097-C17

445097-C18

445097-C19

445097-C20

445233-C1

445233-C2 445233-C3

445233-C4

445233-C5

445233-C6

445233-C7

445233-C8

C9

445233-C10

Trotuar

Trotuar Zona V erde

Trotuar

Trotuar

Parcare

Zona V erde

Zona V erde

Zona L EA

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

CC C

C

C

C

C

C

C

C

H

S=17474 mp

S=34193 mp

S=5209 mp

Nr.top.3 1231/6

Str. Con structor

ilor

Nr.top.3 1231/5

30

29

28

27

26

25 24

23

22

21

20

19

18

17

31

14

32

33

34

1 2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

15

13

16

12

35

Szona studiata=56876 mp

Sir pom i

Sir pom i

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47790020 90

50

47790020 91

00

47790020 91

50

47790020 92

00

47790020 92

50

47790020 93

00

47790020 93

50

47790020 90

00

47790020 89

50

47790020 89

00

47790020 88

50

47795020 90

50

47795020 91

00

47795020 91

50

47795020 92

00

47795020 92

50

47795020 93

00

47795020 93

50

47795020 90

00

47795020 89

50

47795020 89

00

47795020 88

50

47800020 90

50

47800020 91

00

47800020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47800020 90

00

47800020 89

50

47800020 89

00

47800020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47790020 90

50

47790020 91

00

47790020 91

50

47790020 92

00

47790020 92

50

47790020 93

00

47790020 93

50

47790020 90

00

47790020 89

50

47790020 89

00

47790020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

8503

8504

8505

-(Fosta-C alea Buziasului)

Parcare

Trotuar

445097

Trotuar

Trotuar

Zona L EA

Zona L EA

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to

acces auto

acces auto

acces auto

acces auto

acces auto

Trotuar

Trotuar

Trotuar

Trotuar

Zona Verde

445233

445097

nr. top . 8521

/1/1/2 /1

nr.top .:851

9

8514

8517

nr.top.:8518

nr.top.:8516

2.34 0.43

3.64

nr. top. 8521/1/1/2/1

4 0 / 6 0

3 0 / 4 5

30/ 45 OL100

40/60 40/60

OL400

40/60O L

40/60 4004

0/60

1 8 0 0

400

2 0 0 1

8 0 0

1000

PREMO800

400

800

400

CV

CV

400

800 400

800

400

400

8 0 0 / 1 2 0 0

6 0 0

500

800

CV

2 0 0

CV

6 0 0

400CV

2 0 0

CV

250 CV

2 0 0

1 8 0 0

8 0 0 / 1 2 0 0

6 0 0

OL 10 0

F 100

PVC 125

F100400OL 400FD800

4 0 0

F 10 0

30 /4 5

4004 00

30 /4 5

50/75

F 100

40 0

400

F 12 5

40 0

OL

30 0

100

OL

OL100

10 0

O L

1 0 0

O L

1 6 0 0

1 4 0 01 0 0 0

O L

1 0 0 0

300

100

OL 100

OL

10 0

80 10 00

40 0

80

10 00

CX

500

OL 600

OL 100

0

30 0

50 0

F 12 5

100

30 0

50 0

100

OL 600 500

600

1 6 0 0

FD 800100

800FDOL 100

OL 100

OL 100

0

5 0 0

6 0 0

1 5 0

8 0 0 / 1 2 0 0

6 0 0

1 5 0

CV

5 0 0

6 0 0 1 5 0

8 0 0 / 1 2 0 0

5 0 0

8 0 0 / 1 2 0 0

PVC225

40 0

80 0

10 00

40/60

400

PVC225

5 0 0

8 0 0 / 1 2 0 0

700

8 0 0 / 1 2 0 0

6 0 0

6 0 0

2 0 0

CV

CV

CV

STR. TORAC

ST R. B AT AN IA

C A L E A S T A N V I D R I G H I N ( C A L E A B U Z I A S U L U I )

RiM

RiM

RiM

Ve

Ei

Ei Ei

C A L E A S T A N V I D R I G H I N ( C A L E A B U Z I A S U L U I )

ACCES EXIST

ENT

ACCES

EXISTE NT

ACCES

EXISTE NT

ACCES

EXIST ENT

LEA 1 10kV

LEA 11 0kV

LEA 11 0kV

ACCES

EXISTE NT

ACCES

EXISTE NT

TERITORIUL STUDIAT PRIN PUZ TERITORIUL REGLEMENTAT PRIN PUZ

Atasament: memoriu_PUZ_RLU_OGE2.pdf

PUZ Ansamblu Comercial – Timisoara, str. Chimistilor nr. 2 si 5-9, jud. Timis 1

MEMORIU PUZ 1. INTRODUCERE 1.1. Date de recunoaștere a documentaţiei:

Denumirea proiectului: PUZ - Ansamblu clădiri comerciale și pentru servicii, platforme parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumurile publice

Iniţiator: OASIS GREEN ENERGY 2 SRL Sibiu, Calea Șurii Mici, nr. 39

Proiectant general: MG BUILDING DESIGN SRL Timisoara, str. I. I. de la Brad nr. 1

Amplasament: Timișoara, str. Chimiștilor nr. 2 și nr. 5 - 9

Nr. proiect / data: 235 / 2018

Faza: PUZ 1.2. Obiectul lucrării Prezenta documentaţie în faza Plan Urbanistic Zonal – PUZ – s-a elaborat la comanda iniţiatorului OASIS GREEN ENERGY 2 SRL în vederea reglementării modului de realizare a unui ansamblu comercial, cu dotările aferente: drumuri și platforme, parcaje, branșamente la utilităţi, reţele și lucrări tehnico-edilitare în incintă, reclame, împrejmuiri, spaţii verzi, amenajare accese, post trafo, etc., pe amplasamentul din Timișoara, str. Chimiștilor nr. 2 și nr. 5 - 9. Pentru proiectul de faţă au fost obţinute toate avizele în cursul anului 2017, însă din motive obiective iniţiatorul a fost nevoit să stopeze procedurile de aprobare pentru o scurtă perioadă – timp în care a expirat precedentul certificat de urbanism. În prezent s-a decis reluarea proiectului, prezentul demers având la bază un nou Certificat de Urbanism nr. 1181/19.03.2018 emis de Primăria Municipiului Timișoara și un nou Aviz de Oportunitate nr. 25/25.04.2018. Conform procedurilor legale, întreg procesul de avizare a fost reluat. Faţă de situaţia din anul 2017 s-au produs câteva modificări în situaţia juridică a terenurilor, după cum urmează:

- proprietarii imobilului înscris în CF 403935 sunt Nedea Dorin și Nedea Marilena, în loc de Tubomet SRL cum a fost situaţia la data depunerii documentaţiei de obţinere a certificatului de urbanism;

- proprietarul imobilului înscris în CF 444559 este Proteas West Properties SRL , în loc de Transport Auto Marfă SA cum a fost situaţia la data depunerii documentaţiei de obţinere a certificatului de urbanism;

- situaţia juridică a proprietarului imobilului înscris în CF 438052 este UNITEH SA, fiind neschimbată;

În urma acestor schimbări au fost emise procuri notariale în favoarea iniţiatorului OASIS GREEN ENERGY 2 SRL pentru continuarea procesului de avizare / aprobare a prezentei documentaţii. Conform PUG si RLU, terenul este situat in intravilanul Municipiului Timișoara, „zona unităţilor industriale existente, terenuri parţial afectate de sistematizarea zonei și de linii de cale ferată existente”. Modificările reglementărilor din PUG pentru obiectivul propus se pot face cu respectarea legislaţiei în vigoare. Elementele necesare sunt evidenţiate în Certificatul de Urbanism nr. 1181/19.03.2018 emis de Primăria Municipiului Timișoara pentru prezentul demers.

PUZ Ansamblu Comercial – Timisoara, str. Chimistilor nr. 2 si 5-9, jud. Timis 2

Prin prezentul plan urbanistic zonal se stabilesc condiţiile pentru: - Utilizarea funcţională a terenurilor în raport cu vecinătatea și cu reglementările anterioare; - Modul de ocupare al terenurilor și condiţiile de realizare a construcţiilor; - Realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare necesare asigurării unei infrastructuri adecvate; - Reglementările juridice și cadastrale; - Autorizarea lucrărilor descrise mai sus. 1.3. Surse documentare Pentru elaborarea acestei documentatii s-au studiat legislaţia în vigoare, reglementările urbanistice locale, respectiv concluziile și recomandările instituţiilor avizatoare. S-a ţinut cont în mod special de prevederile următoarelor documente:

- Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. Aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului; - Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul, modificată si completată; - HG 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism si alte documente sau norme cu caracter de reglementare; - PUG Timisoara – UTR 37; - Propunere PUG Timisoara – etapa III de avizare;

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1 Evoluţia zonei În prezent amplasamentul este ocupat de construcţii specifice (corpuri administrative, hale producţie, ateliere, magazii, platforme, etc.) aparţinând fostei platforme industriale Calea Buziașului, astăzi în posesia mai multor proprietari, după cum urmează:

- parcela înscrisă în CF 444559 – 17.474 mp - Proteas West Properties SRL; - parcela înscrisă în CF 438052 – 34.193 mp - Unitech SA; - parcela înscrisă în CF 403935 – 5.209 mp - Nedea Dorin și Nedea Marilena.

Din 1990 și până astăzi, activităţile de producţie ale fostelor întreprinderi de pe acest amplasament s-au diminuat treptat până la încetarea completă. Fostele spaţii administrative, halele de producţie, atelierele, etc. sunt unele abandonate, altele închiriate unor terţi pentru diverse activităţi economice temporare. Clădirile sunt în diverse stadii de degradare, fiind realizate lucrări de reparaţii izolate doar în acele spaţii în care se mai desfășoară unele activităţi economice. Se impune asanarea terenului, dezafectarea clădirilor și viabilizarea amplasamentului în concordanţă cu cerinţele socio-economice și urbanistice actuale. 2.2. Incadrarea în localitate: Zona reglementată este situată în intravilanul municipiului Timișoara, str. Chimiștilor nr. 2 și nr. 5 - 9, în partea de sud-est a orașului. Sunt asigurate toate premisele pentru realizarea obiectivului propus, sub aspectul poziţiei, accesibilităţii și al dotărilor tehnico-edilitare. Incinta reglementată se invecinează cu:

- la nord – Transport Auto Marfa SRL si str. Chimistilor; - la est – AZUR SA; - la vest – Calea Stan Vidrighin; - la sud – Bv. Constructorilor și Graffitix SRL.

PUZ Ansamblu Comercial – Timisoara, str. Chimistilor nr. 2 si 5-9, jud. Timis 3

Relaţia cu constructiile invecinate: Nu sunt prezente în imediata vecinătate, construcţii care să necesite măsuri speciale de consolidări sau protecţie. Funcţiunile din imediata vecinătate sunt producţie și servicii. Cea mai apropiată construcţie este o clădire de birouri și este amplasată la cca. 4,50m la nord de zona de implantare a construcţiilor propusă prin PUZ. Locuirea este prezentă la vest la cca. 300m și la nord-est la cca. 400m faţă de locaţia reglementată. Raportarea la calea ferată: In sudul amplasamentului, la o distanţă de cca. 50m se află o linie de cale ferată industrială paralelă cu parcela reglementată. O ramificaţie a acestei linii industriale traversează Bv. Constructorilor si intră in zona studiată în partea de sud-est. Aceste linii deserveau în trecut fostele unităţi industriale care astăzi și-au încetat activitatea. Devenite fără utilitate, aceste linii sunt astăzi dezafectate, nefuncţionale, pe unele locuri fiind acoperite de pământ sau îmbracăminte asfaltică. 2.3 Elemente ale cadrului natural: Nu sunt prezente elemente ale cadrului natural care ar putea interveni in modul de organizare urbanistică sau care ar trebui puse in valoare. 2.4 Circulaţia: În prezent, amplasamentul este accesibil din trei laturi: Calea Stan Vidrighin, str. Chimiștilor și Str. Constructorilor – soluţiile de acces fiind flexibile și facile. Str. Chimiștilor aflată în nordul amplasamentului a fost recent supusă unui proces de modernizare printr-o investiţie publică. Toate drumurile sunt realizate din îmbrăcăminte asfaltică. Apele pluviale de pe drumurile publice sunt preluate prin guri de scurgere și evacuate în reţeaua municipală de canalizare. Prin prezenta documentaţie vor fi analizate implicaţiile elementelor noi apărute asupra circulaţiei rutiere:

- reglementarea profilelor stradale perimetrale corespunzător propunerilor din noul PUG aflat în avizare;

- amenajarea acceselor corespunzător propunerii de mobilare; - amenajarea de locuri de parcare pe terenul reglementat, aferente obiectivelor propuse.

In ce priveste asigurarea acceselor rutiere la viitorul Ansamblu Comercial, se vor mentine accesele existente și se propun accese noi pentru clienţi dinspre Calea Stan Vidrighin și str. Constructorilor, respectiv pentru aprovizionare dinspre str. Chimistilor. Pe str. Constructorilor, accesul sud-estic se va realiza prin intermediul unei giraţii propuse iar intersecţia existentă intre Calea Stan Vidrighin si str. Constructorilor va fi semaforizată. Această soluţie a fost avizată de Comisia de Circulaţie a Municipiului Timișoara prin avizul nr. DT2018-003673/28.06.2018. Numărul necesar de locuri se va calcula conform HG 525 / 1996 – Anexa 1 din RGU. 2.5 Ocuparea terenurilor Parcelele care au generat PUZ au suprafaţa totală de 56.876 mp. Concomitent, s-au analizat tronsoane adiacente din arterele publice de circulaţie pentru stabilirea soluţiilor de acces. În prezent amplasamentul este ocupat de construcţiile aparţinând fostei platforme industriale Calea Buziașului. Acestea vor fi demolate în vederea pregătirii terenului pentru noua investiţie. POT existent = 35,60% CUT existent = 0,56.

PUZ Ansamblu Comercial – Timisoara, str. Chimistilor nr. 2 si 5-9, jud. Timis 4

2.6 Echiparea edilitară existentă Din informaţiile pe care le deţinem în prezent, amplasamentul dispune de infrastructura edilitară în apropiere, dezvoltată odată cu investitiile existente în zona, o analiză privind capacitatea acestora și a modului de asigurare a utilităţilor, urmând a fi făcută pe parcursul elaborării prezentului PUZ, în baza informaţiilor ce vor fi puse la dispoziţie de furnizori în procesul de avizare. Construcţiile propuse vor fi racordate la reţelele publice sau private de utilităţi, iar în situaţia în care capacităţile acestora sunt insuficiente, se vor realiza extinderi pe baza studiilor de soluţie elaborate de furnizori. 2.7 Probleme de mediu In zonă nu sunt prezente surse de poluare a mediului sau areal necesar a fi protejat. Referitor la dezvoltarea propusă, prin natura funcţiunii nu vor fi probleme de mediu, se va asigura un echilibru intre suprafeţele ocupate de construcţii si cele rezervate spaţiilor verzi, conform normelor in vigoare. 2.8 Opţiuni ale populaţiei Terenul reglementat este proprietate privată. Primăria Municipiului Timisoara, ca autoritate locală are rol de decizie şi mediere a intereselor individuale şi a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltări controlate in teritoriu. Legea privind transparenţa decizionala in administraţia publică facilitează accesul populaţiei la luarea deciziilor din administraţia locală, la consultarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism, propunerile acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate şi integrate in aceste documentaţii. Consultarea populaţiei se realizează prin anunţuri publice, panouri de afișaj sau consultări in diferitele faze de elaborare, conform procedurilor stabilite de autoritatea locală. 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 3.1 Concluzii ale studiilor de fundamentare Soluţia urbanistică propusă pentru terenul reglementat se înscrie în strategia locală de a răspunde unor necesităţi urbane a ultimilor ani, fapt evidenţiat prin documentaţiile de urbanism similare, aprobate în întreg municipiul Timișoara. Propunerea de faţă realizează o reconversie funcţională generată de transformările care au avut loc în ultimii ani în sectorul industrial, prin care acestea și-au diminuat semnificativ capacităţile de producţie și și-au adaptat politicile economice în funcţie de piaţa reală. Diversele dezvoltări cu caracter rezidenţial, comercial și de servicii de interes general care s-au realizat în ultimii ani în întreaga zonă, atrag necesitatea unor funcţiuni complementare. Prezenţa comerţului de tip hipermarket + galerii comerciale în care vor fi comercializate produse alimentare si nealimentare, precum și a unor funcţiuni conexe (benzinărie, alimentaţie publică), este binevenită într-o zonă deficitară din acest punct de vedere. În acest sens apreciem pozitive consecinţele economice și sociale asupra UTR 37 din care face parte terenul reglementat și în general asupra întregii zone de sud- est a orașului neacoperită de acest tip de comerţ. Oportunitatea acestei investiţii a fost insușită de către autorităţi prin Avizul de Oportunitate nr. 25/25.04.2018, emis de Primăria Timișoara, ca urmare a prezentării proiectului in cadrul Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajare a Teritoriului. 3.1.1 Zona de studiu. Zona reglementată Conform aviz de oportunitate nr. 25 / 25.04.2018, zona propusă pentru reglementare este

PUZ Ansamblu Comercial – Timisoara, str. Chimistilor nr. 2 si 5-9, jud. Timis 5

delimitată atfel: - la nord: de parcele proprietate privată și de str. Chimiștilor; - la vest: de parcele proprietate privată și de Calea Stan Vidrighin; - la sud: de parcele proprietate privată și de B-dul. Construcţiilor; - la est: de parcele proprietate privată,

respectiv teritoriul identificat prin CF, conform plansei U03 – concept propus – prezentată in CTATU la faza de obţinere aviz de oportunitate, adică:

- parcela înscrisă în CF 444559 – 17.474 mp - Proteas West Properties SRL; - parcela înscrisă în CF 438052 – 34.193 mp - Unitech SA; - parcela înscrisă în CF 403935 – 5.209 mp - Nedea Dorin și Nedea Marilena.

Zona studiată este delimitată la nord-vest de str. Batania, la nord-est de str. Torac, la vest de Calea Stan Vidrighin și la sud-vest și sud, de B-dul. Construcţiilor. Funcţiunea dominantă în zonă este industrială. Nu sunt propuse intervenţii în zona studiată, în afara zonei reglementate prin prezenta documentaţie. Actualul PUG coroborat cu prevederile noului PUG stabilesc termenii necesari unor posibile intervenţii în aria delimitată mai sus. Generic, sunt propuse restructurări și continuări ale unor profile stradale, dar anvergura intervenţiilor, condiţionările și măsurile concrete se vor analiza de la caz la caz. Iniţiatorii unor astfel de demersuri în zona studiată se vor adresa Primăriei Municipiului Timișoara pentru analiză și stabilirea procedurilor legale necesare de urmat. 3.2 Prevederi ale PUG Conform PUG si RLU, terenul este situat in intravilanul Municipiului Timișoara în UTR 37 - „zona unităţilor industriale existente, terenuri parţial afectate de sistematizarea zonei și de linii de cale ferată existente”. Prezenta documentaţie are rolul de a stabili reguli de construire în acest areal, în relaţie directă cu reconversia propusă. La data realizării PUG-ului, funcţiunea dominantă în această zonă era industria. Astăzi, după aproape 20 de ani de la elaborarea PUG, se constată reducerea activităţilor productive și adaptarea acestora la nevoile de piaţă, concomitent cu o tendinţă accentuată de refuncţionalizare în direcţia comerţului și serviciilor. La data redactării prezentei documentatii, noul PUG al municipiului Timișoara se află in faza a III-a de avizare, însă nu reprezintă un document cu caracter de reglementare, nefiind aprobat. Prezenta documentatie de PUZ nu contravine însă cu propunerea municipalităţii, reconversia zonei corespunde noului PUG. Prin acesta, amplasamentul este definit ca zonă RiM – Restructurarea zonelor cu caracter industrial – zonă mixtă. 3.3 Valorificarea cadrului natural Zona reglementată nu prezintă elemente speciale sau cu vreun potenţial care s-ar impune a fi valorificat. Fondul plantaţiilor existente nu este semnificativ din punct de vedere peisager sau al speciilor plantate. În acest sens se propune asanarea completă a acestui teren și planificarea spaţiilor verzi într-o manieră prin care acestea să fie intercalate armonios în funcţiunea propusă, sporind gradul de atractivitate al întregului ansamblu. 3.4 Modernizarea circulaţiei În cadrul proiectului sunt propuse câteva modificări necesare asigurării unui trafic fluent pentru clienţi și aprovizionare, respectiv propuneri de rezolvare a circulaţiilor în incintă și a locurilor de parcare aferente ansamblului comercial. Din punct de vedere al traficului, sunt prevăzute următoarele măsuri:

- amenajarea unor parcări pentru clienţi, în incintă, care vor deservi toate obiectivele

PUZ Ansamblu Comercial – Timisoara, str. Chimistilor nr. 2 si 5-9, jud. Timis 6

comerciale si pentru servicii; - se vor mentine accesele existente și se vor propune accese noi pentru clienţi dinspre

Calea Stan Vidrighin și str. Constructorilor, respectiv pentru aprovizionare dinspre str. Chimiștilor. Pe str. Constructorilor, accesul sud-estic se va realiza prin intermediul unei giraţii propuse iar intersecţia existentă intre Calea Stan Vidrighin și str. Constructorilor va fi semaforizată. Această soluţie a fost avizată de Comisia de Circulaţie a Municipiului Timișoara prin avizul nr. DT2018-003673/28.06.2018.

Soluţiile propuse asigură relaţii de circulaţie pentru clienţi în toate direcţiile, fără a genera conflicte de trafic. Parcajele în incintă vor fi dimensionate corespunzător normativelor si regulamentelor în vigoare. Numărul necesar de locuri se va calcula conform HG 525 / 1996 – Anexa 1 din RGU. De asemenea se vor alege soluţii optime pentru circulaţiile pietonale și cele speciale pentru persoanele cu handicap. Vor fi respectate căile și gabaritele de intervenţie pentru mașinile de pompieri. Referitor la prevederilor Avizului de Oportunitate, cu privire la asigurarea profilelor transversale propuse prin noul PUG pentru strazile adiacente amplasamentului reglementat, s-au efectuat masuratori topografice din care rezulta ca aceste gabarite se inscriu in suprafetele arterelor actuale, fără a fi necesară alocarea unor terenuri suplimentare din cadrul parcelelor studiate. 3.5. Zonificare funcţională – indici urbanistici, bilanţ teritorial, reglementări Funcţiunea propusă zonei reglementate va fi comerţ si servicii și dotări aferente:

− parcaje, platforme şi alei pietonale în incintă; − circulaţii auto si accese; − dotări tehnico-edilitare; − spaţii verzi.

Distribuţia acestor funcţiuni va fi făcută mixt, zonele respective se pot intrepătrunde pentru o mai mare flexibilitate a posibilităţilor de mobilare.

Bilanţul suprafeţelor

Existent % Propus* %

Suprafaţa totală 56.876 mp 100 % Suprafaţa totală 56.876 mp 100 %

Suprafaţă construită la sol

20.248 mp 35,60% Suprafaţă maximă ocupată la sol de clădiri

max. 38.438 mp 50,00%

Suprafaţă circulaţii rutiere, pietonale, etc.

33.658 mp 59,18% Suprafaţă minimă circulaţii rutiere, pietonale, etc.

min. 17.062 mp 30,00%

Suprafaţă spaţii verzi amenajate

2.970 mp 5,22% Suprafaţă minimă spaţii verzi

min. 11.376 mp 20,00%

*Sunt propusi parametrii limită, la fazele urmatoare fiind obligatorie incadrarea in aceste limite si nu atingerea lor;

Indici urbanistici Existent Propus (valori maxime)

POT = 35,6% CUT = 0,56 Regim de inaltime: P+2E

POT max. = 50 % CUT = 1,5 Regim de inaltime maxim: P+2E

Funcţiunile admise: - cladiri comerciale tip „big box“: supermarket / hipermarket / magazine bricolaj, materiale pentru constructii si amenajari; - galerii comerciale tip „strip mall“, cu acces direct din exterior pentru clienti si aprovizionare;

PUZ Ansamblu Comercial – Timisoara, str. Chimistilor nr. 2 si 5-9, jud. Timis 7

- centre comerciale tip „shopping mall“, cu circulatii interioare pentru clienti si aprovizionare; - alimentaţie publică, restaurant de tip „drive thru“; - clădiri pentru servicii, pentru birouri, pentru servicii hoteliere; - benzinarii; - parcaje. Utilizări interzise: - activităţi industriale, poluante de orice natură și cu risc tehnologic. Spaţii verzi – minim 20%, conform Deciziei nr. 72/11.09.2017 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului pentru același proiect demarat in 2017. Procedura de mediu a fost reluată conform prezentului certificat de urbanism. Amplasarea construcţiilor pe parcelă și înălţimile maxime admise: Amplasarea construcţiilor faţă de limitele de proprietate se va face diferenţiat după cum urmează:

- limita de nord și est se va face cu respectarea unei retrageri mai mari sau cel puţin egală cu jumătate din înălţimea clădirilor propuse, dar nu mai puţin de 4,50m;

- la limita din sud se va putea construi la min. 18,50m faţă de axul liniei existente de înaltă tensiune; în zona giraţiei propuse implantarea construcţiilor se va face respectând o retragere de min. 40m, conform planșei de reglementări urbanistice;

- la limita din vest se va putea construi la min. 6,00m faţă de limita de proprietate; în zona accesului propus, implantarea construcţiilor se va face respectând o retragere de min. 40m, conform planșei de reglementări urbanistice;

Retragerile se vor considera de la limitele exterioare ale celor 8 loturi care descriu perimetrul incintei reglementate prin prezentul PUZ, in suprafata totala de 56.876 mp. Condiţiile de retragere faţă de limitele de proprietate menţionate anterior conferă astfel o mai mare flexibilitate pentru fazele următoare de proiectare (DTAC, PTh, etc.) pentru stabilirea optimă a poziţiei clădirilor în cadrul terenului. Propunerea de mobilare anexată este una perfect funcţională, dar cu rol exemplificativ, proiectanţii / beneficiarul putand opta si pentru alte soluţii de mobilare cu condiţia respectării limitelor maxime de implantare din planșa de reglementări urbanistice. Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanţele de siguranţă între clădiri (construcţii propuse) conform Normativului P 118/1998. Regimul de înalţime maxim propus este P+2E iar înălţimea maximă a clădirilor nu va depăși 24m. Anumite accente sau construcţii cu caracter publicitar (panouri de reclame sau afișaj, totemuri) pot avea o înălţime maximă de până la 30m. În zonele de retrageri în care nu pot fi edificate clădiri, pot fi amenajate: căi de circulaţie, locuri de parcare, echipamente de control acces, platforme acoperite sau neacoperite de prezentare materiale, platforme echipamente, construcţii și echipamente tehnice, posturi trafo, puncte de branșament/conexiune, totemuri, piloni de reclamă, steaguri sau spaţii verzi. 3.6 Dezvoltarea echipării edilitare Amplasamentul existent este echipat din punct de vedere edilitar, așa cum a fost prezentat la capitolul “2.6 Echiparea edilitară” și sunt create premise pentru dezvoltări viitoare. Alimentarea cu apă Sursa de apă pentru asigurarea necesarului de apa potabila şi de incendiu pentru constructiile propuse va fi reteaua de alimentare cu apã in sistem centralizat a mun.Timişoara, retea administrata AQUATIM SA, existenta pe str. Stan Vidrighin, Ø 600 mm. La intrarea pe

PUZ Ansamblu Comercial – Timisoara, str. Chimistilor nr. 2 si 5-9, jud. Timis 8

amplasament se va prevede un cămin de apometru de la care pleacă o retea care va alimenta consumatorii din incintă: obiectele sanitare din clădiri şi rezervorul de incendiu. Pentru refacerea rezervei de incendiu în incintă va fi prevăzută o gospodaria de apa amplasata subteran in parcarea propusă, formata dintr-o statie de pompare cu rezervor de incendiu (V=768 mc) şi retea de incendiu inelară cu hidranti de incendiu. In incintă se realizează două retele de apă independente:

- una de apa potabila, pentru consum curent (folosita pentru grupurile sanitare), care se va realiza din PE-HD, Pn 6, De. 25-125 mm, L=430 m si se va poza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip ;

- o retea de incendiu amplasata perimetral halelor, pentru crearea unui inel de incendiu, care se va realiza din PE-HD, Pn 6, De. 140 mm, L=1100 m si se va echipa cu hidranti de incendiu supraterani Dn 100 mm. Montarea conductei se face într-o tranşee cu dimensiunile de 0,70 x 1,20 m pe un pat de nisip de 10 cm. Lateral conductei şi deasupra se vor executa umpluturi de nisip în grosime de 10 cm. In rest, umpluturile se vor executa cu pământul rezultat din săpătură. Presiunea apei in cladiri va fi mentinuta prin intermediul unor statii de pompare proprii, cu hidrofor amplasate in camerele tehnice aferente fiecarie cladiri. Canalizare menajeră Canalizarea menajera propusa in zona reglementată se va racorda la sistemul centralizat de canalizare menajera al mun. Timisoara (aflat in administrarea AQUATIM SA) de pe str. Constructorilor, D=500 mm. In incintă conducta de canalizare menajeră va fi realizata din PVC- KG, D=200-250 mm, L=610 m, gravitatională, pozată ingropat. Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Pentru asigurarea unui montaj corect, reteaua de canalizare se va poza în tranşee dreptunghiulare cu lătimea de 1,00 m, pe un strat de nisip de 10 cm si acoperita peste generatoare cu un strat de nisip gros de 30 cm. Descărcarea apelor uzate din clădiri se va realiza printr-un racord la reteaua de canalizare, care va functiona gravitational sau prin pompare functie de cota canalului stradal, iar la limita de proprietate se va monta un camin de racord. Racordul menajer se va executa cu tuburi din PVC cu diametrul D=250 mm, L=10 m si se va amplasa in zona verde sau zona de acces pe amplasament. Aceasta canalizare menajera preia si debitul de apa pluviala pre-epurata, printr-o conducta de refulare din bazinul de retentie. Acest debit pluvial este descarcat treptat, dupa momentul ploii, pentru a nu incarca debitul in conducta stradală. Apele uzate sunt descarcate in final la statia de epurare a municipiului Timisoara. Canalizare pluvială Apele pluviale sunt colectate în incintă de o retea pluviala ingropata si stocate intr-un bazin de retentie ingropat. De aici apele de ploaie vor fi evacuate controlat in canalizarea menajera proiectata, urmand sa ajunga in canalizarea orasului, existenta pe str. Constructorilor. Pentru colectarea apelor pluviale din incintă sunt prevăzute două retele independente pentru ape pluviale pure şi impure. Apele pure, considerate curate, colectate de pe constructii sunt descarcate direct în bazinul de retentie, iar apele pluviale de pe platforme si drumuri, considerate impure sunt trecute printr-un separator de namol si hidrocarburi si apoi descărcate in bazinul de retentie. Cladirile propuse vor fi dotate in subsol cu statii de pompare, care vor colecta si pompa apele din instalatiile de canalizare ale subsolurilor, in canalizarea pluvială din incinta. In incintă conducta de canalizare pluvială va fi realizata din PVC-KG, D=315-700 mm, L=2450 m pozată ingropat. Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Canalizarea propusă în incintă va functiona gravitational.

PUZ Ansamblu Comercial – Timisoara, str. Chimistilor nr. 2 si 5-9, jud. Timis 9

Pentru asigurarea unui montaj corect, reteaua de canalizare se va poza în tranşee dreptunghiulare cu lătimea de 1,00 m, pe un strat de nisip de 10 cm si acoperita peste generatoare cu un strat de nisip gros de 30 cm. Descărcarea apelor din bazinul de retentie se va realiza prin pompare în interval de 24 ore, pompa având un debit de 465 mc : 24 h = 19,375 mc/h = 5,40 l/s Alimentarea cu energie electrică Alimentarea cu energie electrica se va face pe medie tensiune, iar ansamblul comercial și pentru servicii va fi prevăzut cu transformatoare pentru asigurarea alimentării operatorilor economici pe joasă tensiune. Dimensionarea corespunzătoare a acestora va fi asigurată printr- un studiu de soluţie ce va fi comandat la fazele viitoare de proiectare, în funcţie de propunerea concretă de mobilare. Pentru reglementarea situaţiei actuale a fost comandat un studiu de soluţie pentru eliberarea de amplasament a posturilor de transformare existente, procedură aflată în desfășurare. S-a ţinut cont în planșa de reglementare de culoarul de protecţie instituit de prezenţa LEA de 110KV, culoar de 18,50m stânga-dreapta faţă de axul LEA. Alimentarea cu gaz Se va asigura operatorilor economici pe baza de comandă către furnizor, acesta fiind responsabil de proiectare, avizare și execuţie, conform legislaţiei în vigoare. Nu sunt evidenţiate măsuri speciale de protecţie, se vor respecta procedurile legale specifice. 3.7 Protecţia mediului Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului (conform anexei 1 din HG 1076/2004): 1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la: a) gradul in care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte și alte activităţi viitoare fie în ceea ce privește amplasamentul, natura, mărimea și condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor:

Elaborarea PUZ de faţă este determinată de intenţia de a restructura zona reglementată și a-i atribui un caracter comercial și pentru servicii. Pentru protecţia mediului se vor respecta normele în vigoare cu privire la apele uzate menajere, la colectarea şi transportarea deşeurilor, precum şi la factorii de potenţial stres ambiental: zgomot si noxe din traficul rutier. PUZ-ul de faţă propune realizarea unui spaţiu armonios peisagistic, conform cu cerinţele de dezvoltare urbanistică a oraşului, în deplin acord cu normele de protecţie a mediului. Amplasamentul este situat într-o zonă de interes socio-urbanistic, care necesită un concept de reconversie funcţională. b) gradul in care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele; În organizarea amplasamentului s-a ţinut seama de corelarea intereselor private cu cele ale cetăţeanului și ale colectivităţii, respectiv protecţia proprietăţii private şi apărarea interesului public. Prezentul PUZ se integrează în strategia de dezvoltare urbanistică a oraşului oferind zonei reglementate funcţiuni concordante cu planificările menţionate în viitorul PUG aflat în avizare.

PUZ Ansamblu Comercial – Timisoara, str. Chimistilor nr. 2 si 5-9, jud. Timis 10

c) relevanţa planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile; Dezvoltarea durabilă obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice, accentuând caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaţii verzi, respectiv utilizarea eficientă şi durabilă a spaţiului existent. d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program: Apa Prin soluţiile tehnice ce vor fi adoptate pentru colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere, ex. canalizare subterană din tuburi de polietilenă de înaltă densitate PE-HD, se elimină posibilitatea infiltraţiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane. Apele uzate vor fi evacuate în reţeaua de canalizare municipală cu respectarea parametrilor de calitate prevăzuţi de Normativul NTPA 002/2002. In zona parcărilor, dat fiind potenţialul aport de produse petroliere prin antrenarea apelor meteorice, se va monta un separator de hidrocarburi. Unităţile de alimentaţie publică vor fi prevăzute cu separatoare de grăsimi. Aerul Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activităţile care pot constitui surse de poluare a atmosferei sunt, în principal, cele legate de traficul rutier. Centralele termice pe gaz, în cazul în care va fi adoptată o astfel de soluţie tehnica pentru încălzire, pot constitui surse de poluare pentru aer, însă și acestea vor fi de ultimă generaţie, cu emisii reduse de noxe, in parametrii acceptaţi. Solul Nu sunt înregistrate poluări accidentale ale solului pe amplasament. Prin realizarea proiectului, activităţile care pot fi considerate ca surse de impurificare a solului se împart in două categorii:

- Surse specifice perioadei de execuţie; - Surse specifice perioadei de exploatare.

In perioada de execuţie a investiţiei nu există surse de impurificare a solului cu poluanţi. Acestea pot apărea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanţi de la utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor de construcţie. Aceste pierderi potenţiale teoretic sunt nesemnificative cantitativ și pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului. In perioada de funcţionare sursele posibile de poluare ale solului pot fi: depozitarea necorespunzatoare a deșeurilor de ambalaje şi menajere, infiltraţii intempestive de produse petroliere. In vederea eliminării posibilităţii impactului asupra solului, prin proiect au fost prevăzute o serie de măsuri:

- Realizarea de separatoare de hidrocarburi pentru zonele de acces rutier și de separatoare de grăsimi pentru unităţile de alimentaţie publică;

- Realizarea de platforme betonate pentru zonele de descărcare marfă; - Realizarea de spaţii adecvate pentru colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi a

deşeurilor din ambalaje; - Lucrări de întreţinere a solului în zonele verzi, cu amenajări horticole şi cu plantaţii de

arbuşti.

PUZ Ansamblu Comercial – Timisoara, str. Chimistilor nr. 2 si 5-9, jud. Timis 11

Zgomotul şi vibraţiile Întregul proces tehnologic care se desfăşoară cu ocazia realizării lucrărilor de construcţii - montaj aferent zonei proiectate va fi conceput în sensul încadrării în prevederile legale. Utilajele prevăzute vor fi silenţioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat şi uşor de exploatat. Lucrarea în ansamblu s-a conceput în vederea realizării unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele construcţiilor, precum şi a unui nivel de zgomot de fond cât mai redus. In perioada de exploatare, prin natura proiectului nu sunt identificate surse de zgomot sau vibraţii. Radiaţiile Nu este cazul Managementul deşeurilor In incintă se prevăd următoarele categorii de deseuri rezultate ca urmare a activitatii desfasurate:

- Deşeuri menajere şi asimilabile celor menajere; - Deşeuri de ambalaje.

Deșeurile menajere constituite din resturile care provin din consumurile vizitatorilor, personalului şi cele rezultate din ambalaje vor fi colectate in recipienţi cu această destinaţie si preluate de regia de salubritate cu mijloace de transport adecvate, care nu permit imprăștierea lor. Deșeurile de ambalaje vor fi colectate selectiv și predate operatorului local autorizat. Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase Nu este cazul. e) Relevanţa PUZ pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu Se va respecta OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006, precum şi actele normative subsecvente. 2. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special, la: a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor;

Nu sunt evidenţiate zone posibil a fi afectate de activităţile propuse. b) natura cumulativa a efectelor;

Nu este cazul. c) natura transfrontiera a efectelor;

Nu este cazul. d) riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor);

Riscul este unul obișnuit, nu sunt evidenţiate probleme speciale. Vor trebui respectate legislaţia de mediu în toate domeniile activităţii propuse, normele sanitare, normele de protecţie a muncii, normele PSI, etc. e) marimea si spatialitatea efectelor (zona geografica si marimea populatiei potential afectate);

Nu este cazul. f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural; (ii) depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului; (iii) folosirea terenului in mod intensiv;

Nu sunt identificate caracteristici naturale speciale sau ca parte din patrimoniu cultural.

PUZ Ansamblu Comercial – Timisoara, str. Chimistilor nr. 2 si 5-9, jud. Timis 12

In cadrul proiectului vor fi prevazute instalatii omologate, cu randament mare si cu valori ale emisiilor in atmosfera, aflate in limitele prevazute de lege. Nu se poate pune in discutie folosirea terenului in mod intensiv. g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international.

Nu este cazul. 3.8 Obiective de utilitate publică Ulterior aprobării prezentului PUZ de catre Consiliul Local Timișoara se vor realiza operaţiuni topo-cadastrale de unificare și dezmembrare, conform conceptului de mobilare, etapelor de dezvoltare și implicării investitorilor pe fiecare obiect in parte. Intreaga investiţie, constând in dezvoltarea incintei, asigurarea utilităţilor necesare, precum și executarea sensului giratoriu propus, respectiv semaforizarea intersectiei existente, va fi suportată de investitori. Dupa aprobarea PUZ, constructiile existente se vor demola, in baza unei Autorizatii de Desfiintare a carui proces de avizare este un curs, terenul se va unifica, dupa care se va dezmembra in 8 loturi. In tabelul de mai jos sunt prezentate suprafetele loturile rezultate in urma dezmembrarii si este explicitata modalitatea de acces la fiecare dintre acestea, respectiv servitutile ce se vor institui: Nr. lot Suprafata lot (mp) Modalitate de acces Servituti de trecere acordate in

favoarea: 1 10.603 din str. Chimistilor 2 14.225 din bv. Constructorilor loturilor 1,3,4,5,6,7 3 13.764 din str. Chimistilor 4 2.404 de pe lotul 5 5 10.123 din Calea Stan Vidrighin si din

bv. Constructorilor loturilor 1,2,3,4,6,7

6 1.924 de pe lotul 5 7 3.023 de pe loturile 2 si 5 8 810 din str. Chimistilor Prin parcelarea propusă si evidentiata in plansele anexate, se urmărește asigurarea unui cadru juridic a viitoare dezvoltări, având în vedere faptul că obiectivele propuse pot fi realizate de investitorii diferiţi. 3.9. Protecţia Civilă Din punct de vedere al protecţiei civile se va respecta HG 37 / 2006. 4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanţă cu Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi prevederile legale în vigoare. La baza stabilirii categoriilor de intervenţie, reglementări şi restricţii impuse au stat asigurarea amplasamentelor şi amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin temă. Ulterior aprobării prezentului PUZ de către Consiliul Local Timișoara, se vor efectua operaţiuni de unificare / dezmembrare funcţie de conceptul de mobilare ales și de modul de dezvoltare /

PUZ Ansamblu Comercial – Timisoara, str. Chimistilor nr. 2 si 5-9, jud. Timis 13

promovare a obiectivelor de investiţie. Reglementările propuse prin prezentul PUZ se vor inscrie în prevederile PUG al Mun. Timișoara. In urma aprobării PUZ de catre Consiliul Local Timișoara, se va trece la etapele următoare ale proiectului: - intocmire proiecte tehnice și obţinere autorizaţii de construire; - proiectarea și autorizarea lucrărilor pe domeniul public: extinderi de reţele, racorduri și branșamente edilitare, modernizările circulaţiei rutiere, ce urmează să deservească obiectivele preconizate; - operaţiuni topo-cadastrale de unificare / dezmembrare, precum și de intabulare a obiectivelor de investiţie executate. Considerăm că din punct de vedere al oportunităţii socio-economice, tema proiect propusă se constituie într-o perspectivă realistă și necesară de dezvoltare a zonei, cu efecte pozitive asupra municipiului Timișoara. Intocmit, arh. George Ciuhandu

PUZ Ansamblu Comercial – Timisoara, str. Chimistilor nr. 2 si 5-9, jud. Timis 14

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

Denumirea proiectului: PUZ - Ansamblu clădiri comerciale și pentru servicii, platforme

parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumurile publice Iniţiator: OASIS GREEN ENERGY 2 SRL

Sibiu, Calea Șurii Mici nr. 39 Proiectant general: MG BUILDING DESIGN SRL

Timisoara, str. I. I. de la Brad nr. 1 Amplasament: Timișoara, str. Chimiștilor nr. 2 și nr. 5 - 9 Nr. proiect / data: 235/ 2018 Faza: PUZ I. DISPOZITII GENERALE 1. Rolul RLU Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal este o documentaţie cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a constructiilor pe teritoriul reglementat prin PUZ. Regulamentul local de urbanism este parte integranta a PUZ - Ansamblu clădiri comerciale și pentru servicii, platforme parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumurile publice - pe teritoriul administrativ al Municipiului Timișoara, respectiv explicitează şi detaliază prevederile cu caracter de reglementare stabilite anterior. Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administratiei publice locale şi se aprobă de către Consiliul Local devenind astfel baza de autorizare a lucrărilor de construire, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată. Zona de studiu. Zona reglementată Conform aviz de oportunitate nr. 25 / 25.04.2018, zona propusă pentru reglementare este delimitată atfel:

- la nord: de parcele proprietate privată și de str. Chimiștilor; - la vest: de parcele proprietate privată și de Calea Stan Vidrighin; - la sud: de parcele proprietate privată și de B-dul. Construcţiilor; - la est: de parcele proprietate privată,

respectiv teritoriul identificat prin CF, conform plansei U03 – concept propus – prezentată in CTATU, la faza de obţinere aviz de oportunitate, adică:

- parcela înscrisă în CF 444559 – 17.474 mp - Proteas West Properties SRL; - parcela înscrisă în CF 438052 – 34.193 mp - Unitech SA; - parcela înscrisă în CF 403935 – 5.209 mp - Nedea Dorin și Nedea Marilena.

Zona studiată este delimitată la nord-vest de str. Batania, la nord-est de str. Torac, la vest de Calea Stan Vidrighin și la sud-vest și sud, de B-dul. Construcţiilor. Funcţiunea dominantă în zonă este industrială. Nu sunt propuse intervenţii în zona studiată, în afara zonei reglementate prin prezenta documentaţie. Actualul PUG coroborat cu prevederile noului PUG stabilesc termenii necesari unor posibile intervenţii în aria delimitată mai sus. Generic, sunt propuse restructurări și continuări ale unor profile stradale dar anvergura intervenţiilor, condiţionările și măsurile

PUZ Ansamblu Comercial – Timisoara, str. Chimistilor nr. 2 si 5-9, jud. Timis 15

concrete se vor analiza de la caz la caz. Iniţiatorii unor astfel de demersuri în zona studiată se vor adresa Primăriei Municipiului Timișoara pentru analiză și stabilirea procedurilor legale. 2. Baza legală a elaborării La baza elaborării RLU au stat în principal următoarele acte normative, actualizate:

- Ordinul MLPTL nr. 176/N/16.08.2000; - Legea 50/1991; - HGR 525/1996; - Legea 350/2001.

3. Domeniul de aplicare Prezentul RLU se va aplica de catre:

- Investitori / Dezvoltatori / Manageri de proiect la elaborarea studiilor de fezabilitate, bugetării și finanţării proiectelor de investiţie, contractarea proiectanţilor, firmelor de execuţie; - Proiectanţi la intocmirea documentatiilor tehnice in fazele DTAC, PT, DDE; - Autorităţile publice la emiterea avizelor, acordurilor, autorizaţiilor pentru construirea și funcţionarea obiectivelor de investiţie preconizate; - Furnizorii de utilităţi in vederea asigurării infrastructurii edilitare necesare.

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit Prin documentatiile tehnice privind autorizarea executarii lucrarilor de construire si de organizare de santier (DTAC, DTOE), se vor avea in vedere normele legale privind păstrarea integrităţii mediului, valabile la momentul autorizării proiectelor. In cadrul terenului reglementat nu au fost identificate elemente de patrimoniu natural sau construit. In cazul descoperirii întâmplătoare de vestigii arheologice în timpul lucrărilor de constructie, execuţia va fi oprită, anunţându-se totodată autorităţile abilitate in vederea parcurgerii etapelor de descărcare arheologică. 5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public In proiectare, se vor respecta normele privind prevenirea / diminuarea riscurilor naturale, din punct de vedere al zonei seismice, condiţiilor de climă (adâncimi de ingheţ, incărcări date de zăpadă și vânt), precum si normele geotehnice, PSI, de siguranţă in exploatare si de SSM. Execuţia se va face pe baza proiectelor tehnice si a detaliilor de execuţie, cu respectarea siguranţei atât in raport cu vecinătatea cât si cu incinta destinată obiectivului de investitie. Protejarea săpăturilor faţă de reacţiunea clădirilor invecinate se va face dupa caz, cu sprijiniri (palplanșe, piloţi foraţi, pereţi mulaţi, etc.) cu fundaţii de diverse tipuri (tălpi continue, radiere, piloţi, chesoane, barete) rezultate dupa analiza geotehnică detaliată a fiecarui amplasament. Volumele de pamânt puse in mișcare (daca este cazul) la realizarea infrastructurilor, se vor depozita in locul indicat de municipalitate. 6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii Amplasarea construcţiilor faţă de limitele de proprietate se va face diferenţiat după cum urmează:

PUZ Ansamblu Comercial – Timisoara, str. Chimistilor nr. 2 si 5-9, jud. Timis 16

- limita de nord și est se va face cu respectarea unei retrageri mai mari sau cel puţin egală cu jumătate din înălţimea clădirilor propuse, dar nu mai puţin de 4,50m faţă de limita de proprietate;

- la limita din sud se va putea construi până la min. 18,50m faţă de axul liniei existente de înaltă tensiune; în zona giraţiei propuse implantarea construcţiilor se va face respectând o retragere de min. 40,00m, conform planșei de reglementări urbanistice;

- la limita din vest se va putea construi până la min. 6,00m faţă de limita de proprietate; în zona accesului propus, implantarea construcţiilor se va face respectând o retragere de min. 40m, conform planșei de reglementări urbanistice;

Retragerile se vor considera de la limitele exterioare ale celor 8 loturi care descriu perimetrul incintei reglementate prin prezentul PUZ, in suprafata totala de 56.876 mp. Propunerea de mobilare anexată este una funcţională, dar cu rol exemplificativ, proiectanţii/ beneficiarul putând opta și pentru alte soluţii de mobilare cu condiţia respectării limitelor maxime de implantare din planșa de reglementări urbanistice. Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanţele de siguranţă între clădiri (construcţii propuse) conform Normativului P 118/1998. Regimul de înalţime maxim propus este P+2E iar înălţimea maximă a clădirilor nu va depăși 24m. Anumite accente sau construcţii cu caracter publicitar (panouri de reclame sau afișaj, totemuri) pot avea o înălţime maximă de până la 30m. În zonele de retrageri în care nu pot fi edificate clădiri, pot fi amenajate: căi de circulaţie, locuri de parcare, echipamente de control acces, platforme acoperite sau neacoperite de prezentare materiale, platforme echipamente, construcţii și echipamente tehnice, posturi trafo, puncte de branșament/conexiune, totemuri, piloni de reclamă, steaguri sau spaţii verzi. 7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Din punct de vedere al traficului, sunt prevăzute următoarele măsuri:

- amenajarea unor parcări pentru clienţi în incintă, care vor deservi toate obiectivele comerciale si pentru servicii;

- se vor mentine accesele existente și se vor propune accese noi pentru clienţi dinspre Calea Stan Vidrighin și str. Constructorilor, respectiv pentru aprovizionare dinspre str. Chimiștilor. Pe str. Constructorilor, accesul sud-estic se va realiza prin intermediul unei giraţii propuse iar intersecţia existentă intre Calea Stan Vidrighin și str. Constructorilor va fi semaforizată.

Această soluţie a fost avizată de Comisia de Circulaţie a Municipiului Timișoara prin avizul nr. DT2018-003673/28.06.2018. Soluţiile propuse asigură relaţii de circulaţie pentru clienţi în toate direcţiile, fără a genera conflicte de trafic. Parcajele în incintă vor fi dimensionate corespunzator normativelor si regulamentelor în vigoare. Numărul necesar de locuri se va calcula conform HG 525 / 1996 – Anexa 1 din RGU. De asemenea se vor alege soluţii optime pentru circulaţiile pietonale și cele speciale pentru persoanele cu handicap. Vor fi respectate căile și gabaritele de intervenţie pentru mașinile de pompieri. Referitor la prevederile Avizului de Oportunitate, cu privire la asigurarea profilelor transversale propuse prin noul PUG pentru strazile adiacente amplasamentului, s-au efectuat măsurători topografice din care rezultă ca aceste gabarite se inscriu in suprafeţele arterelor actuale, fără a fi necesară alocarea unor terenuri suplimentare din cadrul parcelelor studiate. 8. Reguli cu privire la echiparea edilitara Construcţiile propuse vor fi racordate la reţelele publice sau private de utilităţi, iar în situaţia in care capacităţile acestora sunt insuficiente, se vor realiza extinderi pe baza studiilor de soluţie elaborate de furnizori.

PUZ Ansamblu Comercial – Timisoara, str. Chimistilor nr. 2 si 5-9, jud. Timis 17

9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii Conform planșei de reglementări urbanistice anexată prezentei documentaţii. Dupa aprobarea PUZ, constructiile existente se vor demola, terenul se va unifica, dupa care se va dezmembra in 8 loturi. In tabelul de mai jos sunt prezentate suprafetele loturile rezultate in urma dezmembrarii si este explicitata modalitatea de acces la fiecare dintre acestea, respectiv servitutile ce se vor institui: Nr. lot Suprafata lot (mp) Modalitate de acces Servituti de trecere acordate

in favoarea: 1 10.603 din str. Chimistilor 2 14.225 din bv. Constructorilor loturilor 1,3,4,5,6,7 3 13.764 din str. Chimistilor 4 2.404 de pe lotul 5 5 10.123 din Calea Stan Vidrighin si din

bv. Constructorilor loturilor 1,2,3,4,6,7

6 1.924 de pe lotul 5 7 3.023 de pe loturile 2 si 5 8 810 din str. Chimistilor Prin parcelarea propusă si evidentiata in plansele anexate, se urmărește asigurarea unui cadru juridic a viitoarei dezvoltări, având în vedere faptul că obiectivele propuse pot fi realizate de investitorii diferiţi. Ulterior acestei lotizari se vor putea face si alte operatiuni topo-cadastrale (dezlipiri - alipiri). 10. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri Spaţiul verde va reprezenta minim 20% din suprafaţa terenului. Se pot realiza imprejmuiri cu garduri transparente Hmax = 2,5m pe tot perimetrul incintei sau parţial, funcţie de conceptul din fazele următoare de proiectare. III. ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ Proiectul prevede realizarea unor construcţii pentru comerţ și servicii pe întreaga suprafaţă de teren. Se propun urmatorii indici urbanistici in raport cu suprafaţa totală a terenului de 56.876 mp: Suprafaţa totală de teren = 56.876mp

Indici caracteristici Existent Propus*

POT 35,60% max. 38.438 (50%)

CUT 0,56 1,5

Spatii verzi 5,22% min. 17.062mp (20%)

Regim de inaltime P+2E max. P+2E *Sunt propusi parametrii de limită, la fazele urmatoare fiind obligatorie incadrarea in aceste limite și nu atingerea lor; IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE Funcţiunile admise: - clădiri comerciale tip „big box“: supermarket / hipermarket / magazine bricolaj, materiale pentru construcţii și amenajări;

PUZ Ansamblu Comercial – Timisoara, str. Chimistilor nr. 2 si 5-9, jud. Timis 18

- galerii comerciale tip „strip mall“, cu acces direct din exterior pentru clienţi și aprovizionare; - centre comerciale tip „shopping mall“, cu circulaţii interioare pentru clienţi și aprovizionare; - alimentaţie publică, restaurant de tip „drive thru“; - clădiri pentru servicii, pentru birouri, pentru servicii hoteliere; - benzinarii; - parcaje. Utilizări interzise: - activităţi industriale, poluante de orice natură și cu risc tehnologic. In urma aprobării PUZ de catre Consiliul Local Timișoara, se va trece la etapele următoare ale proiectului: - intocmire proiecte tehnice și obţinere autorizaţii de construire; - proiectarea și autorizarea lucrărilor pe domeniul public: extinderi de reţele, racorduri și branșamente edilitare, modernizările circulaţiei rutiere, ce urmează să deservească obiectivele preconizate; - operaţiuni topo-cadastrale de unificare / dezmembrare, precum și de intabulare a obiectivelor de investiţie executate. Intocmit, arh. George Ciuhandu

Atasament: 37_AVIZ_ARH_SEF_PUZ_OASIS_Chimistilor.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Ca urmare a cererii adresate de S.C. OASIS GREEN ENERGY 2 S.R.L., cu sediul în Sibiu, județul Sibiu, Calea Şurii Mici, nr. 39, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. UR2018- 014165/24.08.2018, în calitate de reprezentant al beneficiarilor SC Proteas West Properties SRL (fost .C. TRANSPORT AUTO MARFA S.R.L.), S.C. UNITEH S.A., NEDEA DORIN (fost Tubomet SRL); Ca urmare a proiectului nr. 235/2017 realizat de S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L., cu sediul în județul Timiş, localitatea Timişoara, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 1, cod poştal 300253, CUI 10087730 având în vedere observațiile şi recomandările în urma şedinţei din data de 25.092018 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul şi a HCL. nr. 299/27.06.2006 modificat prin HCL. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U.; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezentul: AVIZ Nr. 37 din 25.09.2018 Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru — „Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice”; Generat de imobilul situat în județul Timiş, municipiului Timişoara, situat pe strada Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, în suprafață totala de 56.876 mp identificat conform plan topografic planga nr. 1, proiect nr. 66/2017, şi prin: - CF 4380352 - curti constructii S = 34.193 mp, proprietar SC UNITEH SA Timisoara; - CF 403935 - curti constructii S = 5.209 mp, proprietar SC TUBOMET SRL; - CF 444559 - curti constructii S = 17474 mp, proprietar SC PROTEAS WEST PROPERTIES SRL (fost .C. TRANSPORT AUTO MARFA S.R.L.) Iniţiatori: S.C. OASIS GREEN ENERGY 2 S.R.L, Proiectant: S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L, Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: arh. George Cristian Ciuhandu Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.Z.: Zona reglementată este situată în partea de sud-est a oraşului, în intravilanul municipiului Timişoara, UTR 37 conform Planului Urbanistic General., str. Chimiştilor nr. 2 şi nr. 5 -9, Se reglementează terenurile deținute de beneficiari, în suprafață totală de 56876,00 mp, zonă identificată conform planşei 2 „Reglementări urbanistice”, memoriului de prezentare şi extraselor CF ataşate, menţionate mai sus, cuprinde terenul delimitat astfel: la nord - Transport Auto Marfa SRL si str. Chimistilor, - la est - AZUR SA, la vest - Calea Stan Vidrighin, la sud - Bv. Constructorilor și Graffitix SRL. Prevederile Planului urbanistic general (P.U.G.) şi a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) aprobate anterior: Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 131/2017 - UTR 37 - zona COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 1/3

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro unităților industriale existente, teren parțial afectat de sistematizarea zonei; teren afectat de LEA. Regim de inaltime, POT, aliniament si amplasare in interiorul parcelei, parcaje conform HG 525/1996 privind aprobarea RGU. Spatii verzi minim 20%, conf. HG 525/1996. Prevederile Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) propuse: - Categoria funcțională propusă pe terenul beneficiarului: reconversie funcțională în comerț şi servicii; utilizări admise propuse: magazine tip „big-box”, hipermarket/ supermarket, centre comerciale tip „strip mall” şi „shopping mall”, clădiri pentru birouri, servicii hoteliere, servicii de interes general, benzinării; utilizări interzise propuse: industrie, industrie poluantă şi cu risc tehnologic; Indici urbanistici propuşi prin documentație: P.O.T. max. = 50% C.U.T. max. = 1,50 Regim de înălțime max. P+2E Hmax. =24 m Accente sau construcții cu caracter publicitar (panouri de reclame sau afişaj, totemuri) pot avea o înălțime maximă de până la 30m - Se va respecta retragerea față de limitele laterale: minim / din înălțimea clădirilor , dar nu mai puțin de 4,5 m; Zone verzi propuse in documentație şi în conformitate cu Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 72/11.09.2017 şi adresei APM nr. 2664/21.06.2018: zone verzi 20%. Suprafața de zone verzi va fi amenajată şi întreținută. - se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Circulații şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-003673/28.06.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu "Art. 33 şi Anexa S din R.G.U; PUZ-ul permite operațiuni topo-cadastrale de unificare si dezmembrare în 8 loturi, fiecare lot va avea asigurat accesul conform planşei de Reglementări Urbanistice nr. 2, anexă la prezentul aviz. - Servituţi: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; | COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 2/3

ROMÂNIA a JUDEȚUL TIMIŞ ERE MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 564/10.07.2018 şi conform Planului de Acţiune asumat. La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. În urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanismul din data de 12.07.2018 înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul și a HCL. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U,, se avizează favorabil/eu-condiții/nefavorabil Planul urbanistic zonal; - Se vor respecta condițiile de amplasare, precum şi toate condițiile impuse prin avizele care fac parte integrantă din documentația P.U.Z; Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planga de reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia. Avizul arhitectului-șef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării consiliului județean/ consiliului local/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. (conf. Legii nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Articolul 37 (13), actualizată) Avizul arhitectului-şef nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism. Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. şi cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 1181 din 19.03.2018, emis de Primăria Municipiului Timişoara. Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanței nr. 26543/24.08.2018 Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin-peştă la data de .............................. ARHITECT-$EF, Emilian Sorin CIURA Consilier Sorina Popa COD FO47 91 > PAGINA 3/3

Atasament: 25_AVIZ_DE_OPORTUNITATE_25.04.2018_PUZ_Oasis_Green_Chimistilor.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALĂ DE URBANSIM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITĂȚŢI PUG/PUD/PUZ Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Aprobat, Primar, Nicolae ROBU Ca urmare a cererii adresate de S.C. OASIS GREEN ENERGY 2 S.R.L. pentru S.C. TRANSPORT AUTO MARFA S.R.L., S.C. UNITEH S.A., NEDEA DORIN, prin Kurt Wagner, cu domiciliul/sediul în judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, cod poștal 550137, Calea Surii Mici nr. 39, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. UR 2018-005418/02.04.2018; Ca urmare a proiectului nr. 318/2017 realizat de S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L., cu sediul în judeţul Timiş, localitatea Timişoara, cod poştal 300253, str. Ion Ionescu de la Brad nr.1, CUI RO 30346791; Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 25.04.2018 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul şi a HCL. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înfiinţarea C.T.A.T.U,; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezentul: AVIZ DE OPORTUNITATE Nr.25 din 25.04.2018 Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru „Construire ansamblu clădiri comerciale și pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice”. Generat de imobilul situat în judeţul Timiş, municipiului Timişoara, situat pe strada Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, în suprafaţă totala de 56.876 mp identificat conform plan topografic planşa nr.1, proiect nr. 66/2017, şi prin: - CF 438052 - curti constructii S = 34.193 mp, proprietar SC UNITEH SA Timisoara; - CF 403935 - curti constructii S = 5.209 mp, proprietar SC TUBOMET SRL; - CF 444559 - curti constructii S = 17.474 mp, proprietar TRANSPORT AUTO MARFA SRL. Cu respectarea următoarelor condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.: - teritoriul delimitat la nord de parcele proprietate privată şi de Str. Chimiştilor, la vest de parcele proprietate privată şi de Calea Stan Vidrghin, la sud de parcele proprietate privată și de B-dul Constructorilor şi la est de parcele proprietate privată; teritoriul identificat prin CF 438052, CF 403935, CF 444559, obiectul planului urbanistic zonal, conform planşei U03, „Concept propus”, prezentată în CTATU. Teritoriul care urmează să fie studiat prin P.U.Z.: teritoriul delimitat la nord-vest de Str. Batania, la nord-est de Str. Torac, la vest de Calea Stan Vidrighin și sud şi sud-est de B- COD FO 47-09, VER. 2 PAGINA 1/4

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALĂ DE URBANSIM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITĂŢI PUG/PUD/PUZ Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro dul Constructorilor. 2. Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventualele servituţi: - Categoria funcţională existentă pe terenul beneficiarului: zonă de unităţi industriale existente, cu POT max și regim de înălțime maxim conform H.G. nr. 525/1996; terenuri parţial afectate de sistematizarea zonei și de linii de cale ferată existente. Spaţii verzi conform HCL 62/2012 - Categoria funcţională propusă pe terenul beneficiarului: reconversie funcţională în comerţ şi servicii; utilizări admise propuse: magazine tip „big-box”, hipermarket/ supermarket, centre comerciale tip „strip mall” şi „shopping mall”, clădiri pentru birouri, servicii hoteliere, servicii de interes general, benzinării; utilizări interzise propuse: industrie, industrie poluantă şi cu risc tehnologic; - Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Se va solicita acordul tuturor proprietarilor terenurilor care se reglementează prin PUZ, conform CF-urilor ataşate; 3. Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime): - Indicatori urbanistici propuși pe terenul beneficiarului: POTma=50% și CUTma:=1.50; - Regimul de înălțime propus pe terenul beneficiarului: P+2E; - Se va respecta retragerea faţă de limitele laterale: minim % din înălţimea clădirilor , dar nu mai puţin de 4,5 m; - Zona de implantare va avea un contur regulat, fără să urmeze întocmai forma parcelei; - Se va respecta procentul de spaţii verzi minim în corelare cu funcțiunea propusă și în conformitate cu H.C.L. nr. 62/2012, dar minim 20% din suprafaţa totală a parcelelor, conform Deciziei nr. 72/11.09.2017 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului; - Cele două construcţii de la sudul parcelelor marcate pe planşe ca fiind în proprietatea S.C. GRAFFITIX S.A. se vor integra în ansamblul propus şi se vor realiza în acest sens perspective, desfăşurate ale frontului stradal etc.; - La fazele următoare ale Planului urbanistic zonal, se vor prezenta situaţia indicatorilor urbanistici (POT, CUT, regim de înălțime) în diferite etape: existent/propus după desfiinţare/ propus prin Planul urbanistic zonal. -Ze va reglementa terenul beneficiarului conform CF și plan parcelar actualizate; - Se vor studia variante de mobilare în indicii propuşi. 4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor: - Se vor asigura accesele auto și pietonale corespunzătoare de la drumurile publice, pe toate laturile, atât la parcele reglementate prin PUZ cât și pentru cele două parcelele din COD FO 47-09, VER.2 PAGINA 2/4

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALĂ DE URBANSIM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITĂŢI PUG/PUD/PUZ Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro sud (proprietatea S.C. GRAFFITIX S.A), cu respectarea prevederilor H.G. nr. 525/1996, art. 25, alin. (1): ART.25 Accese carosabile (1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă exista posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor. - Parcările necesare funcţiunilor propuse se vor realiza exclusiv pe terenul beneficiarului şi se vor dimensiona corespunzător; - Se vor lua în considerare pentru elaborarea P.UZ. şi „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public. - Construcţiile propuse se va racorda corespunzător la reţelele edilitare publice, pentru asigurarea utilităţilor necesare funcţionării. 5. Capacităţile de transport admise: - Capacitatea de transport a drumurilor/străzilor sau aleilor propuse va fi analizată prin P.U.Z. în funcţie de legislaţia în vigoare pentru funcţiunea propusă; 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru P.U.Z.: Avize necesare pentru PUZ: aviz Arhitectul-Sef (aviz CTATU), aviz Unic, aviz Sanitar, aviz Agentia pentru Protectia Mediului Timis, aviz Protectia Civila, aviz Pompieri, aviz TRANSELECTRICA, aviz de Principiu Drumuri (PMT), aviz Comisia de Circulatie (PMT), aviz de Principiu Mediu Urban (PMT), adeverinte cu referire la eventualele litigii sau revendicari eliberate de Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse (PMT), Compartimentul Administrare Fond Funciar (PMT) si Serviciul Juridic (PMT), aviz Statul Major (conf. HG 62/1996), Aviz Politia Rutiere (conf. 0G 43/1997, rep. si 0UG 195/2002), acord proprietari linii cale ferata, acorduri notariale cu referire la inscrieri privitoare la proprietate, respectiv inscrieri la sarcini conform CF-uri (dupa caz), studiu geotehnic, plan topografic/cadastral actualizat, furnizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Drumurile de acces la parcela vor respecta legislatia în vigoare. Vor fi asigurate locuri de parcare în incinta. Se va marca sistematizarea pe verticala a terenului; alte avize si acorduri conform legislatiei în vigoare, daca este cazul. 7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare şi consultare a publicului: - Se vor respecta prevederile H.C.L. nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”. COD FO 47-09, VER.2 PAGINA 3/4

ROMÂN JUDEŢUL TIM MUNICIPIUL TIMIŞOA IA 1$ RA DIRECTIA GENERALĂ DE URBANSIM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 1181 din 19.03.2018, emis de Primăria Municipiului Timişoara. Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanţei nr. 12901/02.04.2018 Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin—poștă la data de Arhitect-şef, Emilian Sorin CIURARIU 3 Consilier Sorina Papa Red -S.P.- 2ex COD FO 47-09, VER.2 PAGINA 4/4

Atasament: Raportul_informarii_Etapa_2_PUZ_GREEN_OASIS.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISMSI DEZVOLTARE URBANA BIROU AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr. UR2018 — 009836/03.08.2018 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: Plan Urbanistic Zonal — "Ansamblu de cladiri comerciale si pentru servicii, platforma parcare, amenajari exterioare, racorduri la drumurile publice" Amplasament: Str. Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, Timişoara, jud. Timiş Beneficiari: SC GREEN OASIS ENERGY 2 SRL, SC PROTEAS WEST PROPERTIES SR. (fost Transport Auto Marfa SRL), SC UNITECH SA, NEDEA DORIN (fost Tubomet SRL) Proiectant: SC MG BUILDING DESIGN SRL Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana şi afişată pe site-ul Www.primariatm.ro, în perioada 21.06.2018 — 15.07.2018. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana, a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul Www.primariatm.ro. Proprietari notificați: - SC Eco Systeme SRL — Calea Buziasului nr. 16A; - SC Tech Con SRL — Calea Buziasului nr. 14-16; - SC Effeiblock SRL — Calea Buziasului nr. 16 A; - Proprietar imobil — str. Stan Vidrighin nr. 5; - SC IMS Forinvest SRL — Calea Buziasului nr. 22; - SC Electro CE SRL — Calea Buziasului nr. 18 C; - SC Bielectro TM SRL — Calea Buziasului nr. 18 C; - Proprietar imobil - bd. Constructorilor nr. 35; - SC Sistem Pack SRL — Calea Buziasului nr. 22; Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana şi nu s-au înregistrat observații/sesizări. La intalnirea cu proiectantul SC MG BUILDING DESIGN SRL, organizată in data de 03.07.2018, între orele 14,00 — 15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara — Direcţia Urbanism si Dezvoltare Urbana, au participat din partea publicului doua persoane interesate de aceasta investitie, in cadrul careia au fost facute sugestii si obiectii din partea unei persoane participante la aceasta intalnire. La aceste sugestii si obiectii din partea publicului, proiectantul documentatiei PUZ "Ansamblu de cladiri comerciale si pentru servicii, platforma parcare, amenajari exterioare, racorduri la drumurile publice", str. Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, Timisoara, a răspuns prin adresa înregistrata cu nr. UR2018- 011689/13.07.2018. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 43/29.07.2016, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISMSI DEZVOLTARE URBANA BIROU AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Eeprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro "Ansamblu de cladiri comerciale si pentru servicii, platforma parcare, amenajari exterioare, racorduri la drumurile publice"", beneficiari SC GREEN OASIS ENERGY 2 SRL, SC PROTEAS WEST PROPERTIES SR. (fost Transport Auto Marfa SRL), SC UNITECH SA, NEDEA DORIN (fost Tubomet SRL), a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. ' ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU URp, 77 j SEF BIROU Liliana IOVAN OT Red-L.L-2 ex

Atasament: Aviz_Juridic_PUZ_OASIS_Chimistilor.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2019-002045/RU2019-000111/15.04.2019 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 17.04.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice” strada Chimiştilor nr. 2 și 5-9, Timișoara Având în vedere adresa înregistrată sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2019-002045/RU2019-000111/15.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice” strada Chimiştilor nr. 2 și 5-9, Timișoara, beneficiar S.C. OASIS GREEN ENERGY 2 SRL, plan elaborat de către proiectantul SC MG BUILDING DESIGN SRL SRL prin proiect nr. 235/2027, Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire ansamblu clădiri comerciale și pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice” strada Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, Timişoara, precum şi Expunerea de motive nr. UR2019-002045/RU2019-000111/15.04.2019 a Primarului Municipiului Timişoara privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind aprobarea acestui plan urbanistic zonal, Prin prezentul aviz, vă facem cunoscut că, din examinarea titlurilor de proprietate potrivit extraselor de carte funciară pentru informare, anexate documentaţiei, rezultă următoarea situaţie juridică: Cartea Funciară nr. 444559 Timişoara, terenul în suprafață de 17.474 mp, categoria de folosință curţi construcţii, intravilan, este proprietatea PROTEAS WEST PROPERTIES SRL. Se notează promisiune de vânzare-cumpărare, interdicţie de înstrăinare, grevare, închiriere, dezlipire, comasare şi construire în favoarea OASIS GREEN ENERGY 2 SRL, beneficiarul documentației. De asemenea, din examinarea cărtii funciare mai sus individualizată rezultă că este înscris drept de ipotecă legală în favoarea OASIS GREEN ENERGY 2 SRL, beneficiarul documentației. Cartea Funciară nr. 403935 Timişoara, terenul în suprafață de 5.209 mp, categoria de folosință curți construcții, intravilan, este proprietatea d-lui Nedea Dorin şi d-nei Nedea Marinela. Se notează promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare, interdicţie de înstrăinare, grevare, închiriere, dezlipire, comasare în favoarea OASIS GREEN ENERGY 2 SRL, beneficiarul documentaţiei. De asemenea, din examinarea cărtii funciare mai sus individualizată rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Cartea Funciară nr. 438052 Timişoara, terenul în suprafață de 34.193 mp, categoria de folosință curţi construcţii, intravilan, este proprietatea SC UNITEH SA Timişoara. page 1 of 3

Este notată promisiune antecontract/promisiune de vânzare, interdicţie de înstrăinare, grevare, închiriere, dezlipire, comasare în favoarea OASIS GREEN ENERGY 2 SRL, beneficiarul documentației. Este notată acţiunea civilă formulată de BEGA INVEST SA în contradictoriu cu Societatea UNITEH SA Timişoara, dosar nr. 16012/325/2018 având ca obiect grăniţuire; potrivit informaţiilor publicate pe portalul instanţelor judecătoreşti privind stadiul dosarului rezultă că, în cauză, soluţia pronunțată este: renunțarea reclamantei la judecarea cererii, Hotărârea 14066/06.12.2018. Este notat proces intentat de Cristescu Valentin Marius, dosar 3269/30/2018 Tribunalul Timiş, având ca obiect acţiune în anulare a hotărârii AGA, soluția : renunțarea reclamantului la judecarea acţiunii, Hotarârea nr. 1048/05.12.2018, conform informaţiilor publicate pe portalul instanţelor de judecată referitor la acest dosar. De asemenea, din examinarea cărtii funciare mai sus individualizată rezultă că este înscris drept de ipotecă legală în favoarea OASIS GREEN ENERGY 2 SRL beneficiarul documentației. Prin adresa nr. UR2018-018301/21.11.2018, Direcţia Urbanism solicită completarea documentaţiei cu declaraţii notariale/acord societăți comerciale proprietare conform CF ale terenurilor care se reglementează prin documentaţia PUZ “Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice” strada Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, Timişoara. Astfel, s-au ataşat documentaţiei: - Declaraţia PROTEAS WEST PROPERTIES SRL privind acordul pentru elaborarea, aprobarea şi realizarea Planului Urbanistic Zonal “Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice” strada Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, Timişoara, elaborat de SC MG BULDING DESIGN SRL, proiect nr. 235/2017, beneficiar SC OASIS GREEN ENERGY 2 SRL. - Declarația UNITEH SA Timişoara privind acordul pentru elaborarea, aprobarea şi realizarea Planului Urbanistic Zonal “Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice” strada Chimiștilor nr. 2 şi 5- 9, Timişoara, elaborat de SC MG BULDING DESIGN SRL, proiect nr. 235/2017, beneficiar SC OASIS GREEN ENERGY 2 SRL. - Declarația autentificată sub nr. 5920 din 03.12.2018 al d-lui Nedea Dorin şi d-nei Nedea Marinela privind acordul pentru elaborarea, aprobarea şi realizarea Planului Urbanistic Zonal “Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice” strada Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, Timişoara, elaborat de SC MG BULDING DESIGN SRL, proiect nr. 235/2017, beneficiar SC OASIS GREEN ENERGY 2 SRL. Astfel cum rezultă din actul Biroului Avizare Conformităţi PUG/PUZ/PUD nr. UR2019- 002045/RU2019-000111/15.04.2019 adresat Direcţiei Secretariat General — Biroul aparatului permanent de lucru al Consiliului Local, în urma sesizărilor formulate de către SC MASCHINENTEHNICH IMPEX SRL, acest petent, în calitate de proprietar al parcelei vecine de la est, prin înscrisul intitulat „Declaraţie și Procură”, autentificat de către SPN'ROMÂNU” prin încheierea nr. 2179/10.04.2019, şi-a exprimat acordul cu privire la realizarea documentaţiei PUZ „Construire ansamblu clădiri comerciale și pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice”, strada Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, Timişoara, împuternicind, totodată, pe beneficiarul planului urbanistic zonal să depună declarația la Primăria Municipiului Timişoara şi să-l reprezinte cu puteri depline în vederea retragerii opoziţiei pe care o formulase cu privire la Planului Urbanistic Zonal “Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice” strada Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, Timişoara, beneficiar SC OASIS GREEN ENERGY 2 SRL. page 2 of 3

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2019-002045/RU2019- 000111/15.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice” strada Chimiștilor nr. 2 şi 5-9, Timişoara, cu privire la titlul asupra terenului. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice” strada Chimiştilor nr. 2 şi 5- 9, Timişoara și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală cu modificările şi completările ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC Adriana ŞEJTAN Cod FO53-13,Ver.1 page 3 of 3

Atasament: Raport_de_specialitate_PUZ_OASIS_Chimistilor.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITĂŢI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro UR2019-002045/RU2019-000111/15.04.2019 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal — „Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice”, strada Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, Timişoara; Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-002045/RU2019-000111/15.04.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice”, strada Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, Timişoara, prin care se propune reglementarea modului de realizare a unui ansamblu comercial, cu dotările aferente: drumuri şi platforme, parcaje, branșamente la utilități, rețele şi lucrări tehnico-edilitare în incintă, reclame, împrejmuiri, spații verzi, amenajare accese, post trafo. Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr: UR2018-020466/07.12.2018, completată cu nr. UR2019-002045/13.02.2019, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal — „Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice”, strada Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, Timişoara; Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 25/25.04.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 37/25.09.2018; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1181/19.03.2018, precum şi Avizul nr. 3561 din 11.08.2017 şi adresa nr. 2664/21.06.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiş prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu; Documentaţia PUZ „Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice”, strada Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, Timişoara, beneficiar S.C. OASIS GREEN ENERGY 2 S.R.L., proiectant S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. George Cristian Ciuhandu, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 21.06.2018, cu ocazia demarării Etapei 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care s-a inregistrat o sesizare cu privire la aceasta documentație, la care proiectantul a răspuns în scris. Etapa 2 a fost finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara a Rezultatelor informării şi consultării publicului nr. UR2018 — 009836/24.07.2018 şi a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2018-009836/03.08.2018; Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ „Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice”, strada Chimiştilor nr. 2 şi 5- 9, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif. prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; Planul Urbanistic Zonal „Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice”, strada Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOAPA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITĂŢI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L., proiect nr. 235/2017 la cererea beneficiarului S.C. OASIS GREEN ENERGY 2 S.R.L. Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice”, strada Chimiştilor nr. 2 şi 5- 9, Timişoara, în suprafață totală 56.876 mp este amplasat în partea de sud-est a oraşului, în intravilanul municipiului Timişoara, UTR 37 conform Planului Urbanistic General, str. Chimiştilor nr. 2 şi nr. 5 - 9, delimitat astfel: la nord — Transport Auto Marfa SRL si str. Chimistilor, - la est - AZUR SA, la vest — Calea Stan Vidrighin,- la sud — Bv. Constructorilor şi Graffitix SRL. Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 619/2018 - UTR 37 - zona unităților industriale existente, teren parțial afectat de sistematizarea zonei; teren afectat de LEA. Regim de inaltime, POT, aliniament si amplasare in interiorul parcelei, parcaje conform HG 525/1996 privind aprobarea RGU. Spatii verzi minim 20%, conf. HG 525/1996. Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice”, strada Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului. Terenul reglementat este în suprafață totală de 56.876 mp — teren înscris în - CF 438052 — curți construcții S = 34.193 mp, proprietar SC UNITEH SA Timisoara — se noteaza proces intentat de Cristescu Valentin Marius - s-a inregistrat renunțare la judecata — in 05.12.2018, la Tribunalul Timiş; - CF 403935 - curti constructii S = 5.209 mp, proprietar Nedea Dorin şi Maria, se notează promisiune bilaterala de vanzare cumparare in favoarea OASIS GREEN ENERGY 2 SRL; interdictie de înstrainare, grevare, inchiriere, dezlipire si comasare OASIS GREEN ENERGY 2 SRL; - CF 444559 - curti constructii S = 17.474 mp, proprietar SC PROTEAS WEST PROPERTIES SRL; se notează promisiune bilaterala de vanzare cumparare in favoarea OASIS GREEN ENERGY 2 SRL; interdictie de înstrainare, grevare, inchiriere, dezlipire si comasare in favoarea OASIS GREEN ENERGY 2 SRL; Acorduri proprietari din CF cu privire la elaborarea, aprobarea si realizarea PUZ „Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice”, strada Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, Timişoara, elaborat de proiectantul S.C. MG BUILDING DESIGN SRL, proiect nr. 235/2017, beneficiar S.C. OASIS GREEN ENERGY 2 S.R.L.: declarație Proteas West Properties SRL, declarație UNITEH S.A, declarație notarială a domnului Nedea Dorin şi doamnei Nedea Marilen incheiere de autentificare nr. 5920/ 03.12.2018. Planul Urbanistic Zonal „Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice”, strada Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, Timişoara, propune reconversie funcțională în comerț şi servicii; utilizări admise propuse: magazine tip „big-box”, hipermarket/ supermarket, centre comerciale tip „strip mall” şi „shopping mall”, clădiri pentru birouri, servicii hoteliere, servicii de interes general, benzinării; utilizări interzise propuse: industrie, industrie poluantă şi cu risc tehnologic; Pe parcela studiată se va asigura acces auto şi pietonal în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-003673/28.06.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.; PUZ-ul permite operațiuni topo-cadastrale de unificare si dezmembrare în 8 loturi, fiecare lot va avea asigurat accesul conform planşei de Reglementări Urbanistice nr. 2, anexă la prezentul aviz. Proprietarul parcelei vecine de la est, SC Maschinentehnich Impex SRL şi-a exprimat acordul cu privire la realizarea documentației PUZ „Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITĂŢI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice”, strada Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, Timişoara prin Declarația notarială cu Incheierea de Autentificare nr. 2179/10.04.2019. Obţinerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 619/2018 şi în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-003673/28.06.2018, doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice conform planşei 3 — „Proprietatea asupra terenurilor”, planşei 2 — „Reglementări urbanistice” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat. Indicii propuşi prin documentație şi conform Avizului Arhitectului Şef nr. 37 din 25.09.2018 sunt următorii: Funcțiunea propusă: - Comert şi servicii; utilizări admise propuse: magazine tip „big-box”, hipermarket/ supermarket, centre comerciale tip „strip mall” şi „shopping mall”, clădiri pentru birouri, servicii hoteliere, servicii de interes general, benzinării; P.O.T. max. = 50% C.U.T. max. = 1,50 Regim de înălțime max. P+2E Hmax. =24 m Accente sau construcţii cu caracter publicitar (panouri de reclame sau afişaj, totemuri) pot avea o înălțime maximă de până la 30m - Se va respecta retragerea față de limitele laterale: minim 4 din înălțimea clădirilor, dar nu mai puțin de 4,5 m; Zone verzi propuse in documentație şi în conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecţia Mediului nr. 72/11.09.2017 şi adresei APM nr. 2664/21.06.2018: zone verzi 20%. Suprafața de zone verzi va fi amenajată şi întreținută. - se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" PUZ-ul permite operațiuni topo-cadastrale de unificare si dezmembrare în 8 loturi, fiecare lot va avea asigurat accesul conform planşei de Reglementări Urbanistice nr. 2, anexă la prezentul aviz. - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Circulații şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-003673/28.06.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.; La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de rețele şi utilități publice precum şi ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor. Documentaţia de urbanism este însoțită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.TCT.). Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 235/2018, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului și asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat. Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM si BIROUL AVIZARE CONFORMITĂŢI PUG/PUD/PUZ dv / m SR” Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1*1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Plan Urbanistic Zonal „Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice”, strada Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. PROPUNEM: 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice”, strada Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, Timişoara, beneficiar S.C. OASIS GREEN ENERGY 2 S.R.L., elaborat de proiectantul S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L., proiect nr. 235/2018 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 2. Se stabilesc condițiile de construire: - Comerț şi servicii; utilizări admise propuse: magazine tip „big-box”, hipermarket/ supermarket, centre comerciale tip „strip mall” şi „shopping mall”, clădiri pentru birouri, servicii hoteliere, servicii de interes general, benzinării; P.O.T. max. = 50% C.U.T. max. = 1,50 Regim de înălțime max. P+2E Hmax. =24 m Accente sau construcții cu caracter publicitar (panouri de reclame sau afişaj, totemuri) pot avea o înălțime maximă de până la 30m. - Se va respecta retragerea față de limitele laterale: minim /4 din înălțimea clădirilor, dar nu mai puțin de 4,5 m; Zone verzi propuse în documentație şi în conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecţia Mediului nr. 72/11.09.2017 şi adresei APM nr. 2664/21.06.2018 = 20%. Suprafața de zone verzi va fi amenajată şi întreținută. PUZ-ul permite operațiuni topo-cadastrale de unificare si dezmembrare în 8 loturi, fiecare lot va avea asigurat accesul conform planşei de Reglementări Urbanistice nr. 2, anexă la prezentul aviz. - Circulații şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-003673/28.06.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa S din R.G.U.; În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITĂŢI PUG/PUD/PUZ dedu / SR” SE Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice”, strada Chimiştilor nr. 2 şi 5- 9se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. Terenul reglementat este în suprafață totală de 56.876 mp — teren înscris în: - CF 438052 — curți construcţii S = 34.193 mp, proprietar SC UNITEH SA Timisoara; - CF 403935 - curti constructii S = 5.209 mp, proprietar Nedea Dorin şi Maria, se notează promisiune bilaterala de vanzare cumparare in favoarea OASIS GREEN ENERGY 2 SRL; interdictie de înstrainare, grevare, inchiriere, dezlipire si comasare OASIS GREEN ENERGY 2 SRL; - CF 444559 - curti constructii S = 17.474 mp, proprietar SC PROTEAS WEST PROPERTIES SRL; se notează promisiune bilaterala de vanzare cumparare in favoarea OASIS GREEN ENERGY 2 SRL; interdictie de înstrainare, grevare, inchiriere, dezlipire si comasare in favoarea OASIS GREEN ENERGY 2 SRL; Acorduri proprietari din CF cu privire la elaborarea, aprobarea si realizarea PUZ „Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice”, strada Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, Timişoara, elaborat de proiectantul S.C. MG BUILDING DESIGN SRL, proiect nr. 235/2017, beneficiar S.C. OASIS GREEN ENERGY 2 S.R.L.: declarație Proteas West Properties SRL, declarație UNITEH S.A, declarație notarială a domnului Nedea Dorin şi doamnei Nedea Marilen incheiere de autentificare nr. 5920/ 03.12.2018. 4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 235/2018, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat. 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cuart. 29, alin. 2*1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice”, strada Chimiştilor nr. 2 și 5-9, Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice”, strada Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, Timişoara, elaborat de proiectantul S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L., proiect nr. 235/2018 la cererea beneficiarului S.C. OASIS GREEN ENERGY 2 S.R.L. pentru a fi supus analizării şi dezbaterii în plenul consiliului local. ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER Sorina Popa SEF BIROU, Lilian IOVAN Red/dact — S.P. a T E Cod FP 53-01, ver. 1

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2019-002045/RU2019-000111/15.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice”

1. Descrierea situaţiei actuale

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUZ „Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice”, strada Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, Timişoara, este amplasat în partea de sud-est a Timișoarei

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 619/2018 - UTR 37 - zona

unităţilor industriale existente, teren parţial afectat de sistematizarea zonei; teren afectat de LEA. Regim de inaltime, POT, aliniament si amplasare in interiorul parcelei, parcaje conform HG 525/1996 privind aprobarea RGU. Spatii verzi minim 20%, conf. HG 525/1996.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal „Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă

parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice”, strada Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, Timişoara, propune reconversie funcţională în comerţ şi servicii; utilizări admise propuse: magazine tip „big-box”, hipermarket/ supermarket, centre comerciale tip „strip mall” şi „shopping mall”, clădiri pentru birouri, servicii hoteliere, servicii de interes general, benzinării; cu utilizări interzise propuse: industrie, industrie poluantă şi cu risc tehnologic; asigurarea în incinta a locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse.

Pe parcela studiată se va asigura acces auto şi pietonal în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-003673/28.06.2018.

PUZ-ul permite operaţiuni topo-cadastrale de unificare si dezmembrare în 8 loturi, fiecare lot va avea asigurat accesul conform planşei de Reglementări Urbanistice nr. 2, anexă la prezentul aviz.

3. Alte informaţii   În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, actualizată, pentru documentaţia PUZ „Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice”, strada Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, Timişoara, au fost obţinute: Certificatul de Urbanism nr. 1181/19.03.2018, Avizul de Oportunitate nr. 25/25.04.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 37/25.09.2018;

4. Concluzii   Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal „Construire ansamblu clădiri comerciale şi pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice”, strada Chimiştilor nr. 2 şi 5-9, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L., proiect nr. 235/2018 la cererea beneficiarului S.C. OASIS GREEN ENERGY 2 S.R.L., poate fi supus analizării şi dezbaterii în plenul consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Atasament: AVIZ_ARH_SEF_PUZ_OASIS_Chimistilor_reglementari.pdf

PUZ - CONSTRUIRE ANSAMBLU CLADIRI COMERCIALE SI PENTRU SERVICII, PLATFORMA PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE, RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE TERITORIUL REGLEMENTAT PRIN PUZ E NN RL A Sa XI SE LIMITA MAXIMA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR | RETRAGERE ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR MAI MARE SAU EGALA CU JUMATATE DIN INALTIMEA CLADIRILOR PROPUSE MASURATA LA CORISA | SUPERIOARA SAU LA ATIC IN PUNCTUL MAXIM, DAR NU MAI PUTIN DE 4,50 m IMITA DE PROPRIETATE LIMITA DE PROPRIETAT LIMITA MAXIMA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR LIMITA MAXIMA DE IMPLANTARE A RETRAGERE ZONA DE CLADIRILOI a E IMPLANTARE A CLADIRILOR RETRAGERE ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR MAI MARE SAU EGALA CU _ JUMATATE DIN INALTIMEA CLADIRILOR MAI MARE SAU EGALA CU JUMATATE DIN INALTIMEA CLADIRILOR PROPUSE PROPUSE MASURATALA CORISA | i SUPERIOARA SAU LA ATIC IN PUNCTUL |. E SUPERIOARA SAU LAATIC , MAXIM, DAR NU MAI PUTIN DE ZI n ÎN PUNCTUL MAXIM, DAR n, = , a NU MAI PUTIN DE 4,50 m LIMITA DE PROPRIETATE LIMITA MAXIMA DE IMPLANTARE A | CLADIRILOR |. RETRAGERE ZONA DE IMPLANTAREA |. CLADIRILOR MAI MARE SAU EGALA CU JUMATATE DIN INALTIMEA CLADIRILOR PROPUSE MASURATALA CORISA SUPERIOARA SAU LA ATIC IN PUNCTUL MAXIM, DAR NU MAI PUTIN DE 4,50 m |, MASURATA LA CORISA LIMITA MAXIMA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR RETRAGERE ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR MAI MARE SAU EGALA CU JUMATATE DIN INALTIMEA CLADIRILOR PROPUSE MASURATALA CORISA SUPERIOARA SAU LA ATIC IN PUNCTUL MAXIM, DAR NU MAI PUTIN DE 6,00 m 410.123.mp rvituti de trecere acordate in pi na a SF LL avoarea loturilor: 1, 2, 3, 4,6, 7 E = a a e i E IMITA DE PROPRIETATE LE — LIMITA DE PR! E rr LIMITA MAXIMA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR ZONA DE SIGURANTA LEA 110kV RETRAGERE ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR MAI MARE SAU EGALA CU JUMATATEDIN INALTIMEA CLADIRILOR PROPUSE MASURATALA CORISA SUPERIOARA SAU LA ATIC IN PUNCTUL MAXIM, DAR NU MAI PUTIN DE 6,00 m IMITA MAXIMA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR RETRAGERE ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR MAI MARE SAU EGALA CU JUMATATE DIN INALTIMEA CLADIRILOR PROPUSE MASURATALA ORISA SUPERIOARA SAU LA ATIC IN PUNCTUL | MAXIM, DAR NU MAI PUTIN DE 4,50 m 'ntala poate fi facuta doar cu acordul prealabil al MG Building Design. LEGENDA LEGENDA Spre STALP BETON ELECTRICITATE-MEDIE TENSIUNE LIMITA TERITORIU STUDIAT PRIN P.U.Z carma ! INDICATOR EL LIMITA TERITORIU REGLEMENTAT PRIN P.U.Z G) MFRISIRE GAZ [7] UMITADE PROPRIETATE PARCELE CARE AU GENERAT P.U.Z ZONA DE SIGURANTA LEA 110kV CANAL (CAMIN VIZITARE CANAL) [_____] LIMITADE PROPRIETATE PARCELE VECINE a CAMIN TERMIC mana LIMITA MAXIMA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR PROPUSE LOTURI REZULTATE IN URMA DEZMEMBRARII O HIDRANT =——— == LINIE DE INALTATENSIUNE EXISTENTA - LEA 110 kV OTU <a II î Nr. lot | Suprafata lot (mp) Modalitate de acces Servituti de trecere zordate COMERT + SERVICII COMERT + SERVICII COMERT + SERVICII a ZE ă TIT] ZONA/CULOAR DE SIGURANTA LINIE DE INALTATENSIUNE in favoarea: REGIM DE INALTIME MAXIM: P+2E REGIM DE INALTIME MAXIM: P+2E REGIM DE INALTIMEMAXIM-P+2E 5 4 POMI 7 10.603 din str. Chimistilor 30 E TEI] PLUVIAL- ZONA INDUSTRIALA EXISTENTA - CLADIRI / CONSTRUCTII EXISTENTE 2 14.225 din bv. Constructorilor loturilor 1,3,4,5.6,7 CF 444559 sat i 1 IAR ECE S.C. PROTEAS WEST PROPERTIES srl |__ CD 03935 CF 438052 BULONMETALICPUNCT STATIE ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA SI AMENAJARI AFERENTE - EXISTENTA e es VERA (fost TRANSPORT AUTO MARFA srl) SERE DORIN SI NEDEA MARILENA SC UNITEH S.A.: e din bv. Constructorilor loturilor 1,2,3,4,6,7 _ m = NA ao) â FREE FRA ZONA MAXIMA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR PROPUSE 5 RE de pe ELIS Ţ S=17 474 mp 5 209 mp S=34 193 mp *:., Î LINIE 7 3.023 de pe loturile 2 si 5 NOT COMERT + SERVICII - PROPUS 38 608 din str. Chimistiloi 3 ASA LIMITA IMOBIL/ LIMITA NR.TOP.STUDIAT RE in str. Chimistilor | LIMITA PARCELE STUDIATE (F7Z777) DRUMURI / PLATFORME / TROTUARE IN INCINTA- PROIECTANT GENERAL E LIMITA PARCELE INDICI URBANISTICI BILANT TERITORIAL MG BUILDING DESIGN S.R.L OASIS GREEN ENERGY ? _ SPATII VERZI - PROPUS RO-300070 Timisoara. Str. lon | do d a DENUMIRE PROIECT: PUZ - CONSTRUIRE ANSAMBLU CLADIRI COMERCIALESI | po LATIE EXISTENT US ESFIINTARE RAUS PRIN PUZ „Str. onescu de la Brad, Nr.1 PENTRU SERVICII, PLATFORMA PARCARE, AMENAJARI h * +40- - +40- 1 XT „ RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE 8 ata E SSV MT] ZONA VERDE - EXISTENTA RER SI Suprafata totala teren E E Suprafata totala t E Ă EAI Tiriscara, st Ghimistior 25 55 i P.O.T. existent= 35,6 % P.O-T. = 0,00% P.O-T. mim = 50% PPE raft mama sem E SEF PROIECT Arh. GEORGE CIUHANDU NR. PROIECT: DENUMIRE PLANSA: SCARA: E LII Era DELIMITARE INTRE LOTURILE PROPUSE SPRE DEZMEMBRARE na A CR Ri Suprafata conta la sol 20248 mp — | ss e0% | marina ea SE BOR / E Sata 15000 [+ E DUPA UNIFICARE GET existent ap Ea e : cra SEE UI 33658 mp | 59,18% | Suprafata minima, min. 17.062 mp | min. 30% FAZA: RE NR. PLANSA: SSE Regim de inaltime: P+2E Regim dqaltime: max. P+2E Arh. GEORGE CIUHANDU GLEMENTARI N 3 LOT REZULTAT DUPA APROBAREA PUZ san ce inslime tnax ss De Suprafata spatii verzi 2.970 mp 5,22% | Suprafata minima spatii verzi | min. 11.376 mp | min. 20% CEEA PUZ URBANISTICE 2 i acces ACCES AUTO LOT 1 IN URMA OPRATIUNILOR DE UNIFICARE IDEZMEMBRARE *Sunt propusi parametrii limită, la fazele urmatoare fiind obligatorie incadrarea in aceste limite si nu atingerea lor; Arh. OANA MANESCU n 10.10.2018 j auto T

Atasament: 3_PROPRIETATEA_ASUPRA_TERENURILOR.pdf

10.10.2018

BENEFICIAR:

MG BUILDING DESIGN S.R.L. RO-300070 Timisoara, Str. Ion Ionescu de la Brad, Nr.1

SCARA:

NR. PLANSA:

PROIECTANT GENERAL

DESENAT DATA:

PROIECTAT FAZA:

SEF PROIECT NR. PROIECT: DENUMIRE PLANSA:

DENUMIRE PROIECT:

Arh. GEORGE CIUHANDU

T: +40-(0)256-499273 F: +40-(0)256-281283

PUZ PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

3

SC OASIS GREEN ENERGY 2 S.R.L. PUZ - CONSTRUIRE ANSAMBLU CLADIRI COMERCIALE SI PENTRU SERVICII, PLATFORMA PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE, RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE Timisoara, str. Chimistilor nr 2 si 5-9

235/2017 1:1500, 1:5000

Pr ez

en tu

l pr

oi ec

t re

pr ez

in ta

p ro

pi et

at ea

i nt

el ec

tu al

a a

fi rm

ei M

G Bu

il di

ng D

es ig

n -

Pr ez

en tu

l pr

oi ec

t po

at e

fi f

ol os

it d

oa r

pe nt

ru a

ce as

ta l

uc ra

re -

O ri

ce r

ep ro

du ce

re p

ar ti

al a

sa u

to ta

la p

oa te

f i

fa cu

ta d

oa r

cu a

co rd

ul p

re al

ab il

a l

MG B

ui ld

in g

De si

gn ..

Arh. GEORGE CIUHANDU

PUZ - CONSTRUIRE ANSAMBLU CLADIRI COMERCIALE SI PENTRU SERVICII, PLATFORMA PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE, RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE

Arh. OANA MANESCU

LIMITA IMOBIL/ LIMITA NR.TOP.STUDIAT LIMITA PARCELE STUDIATE LIMITA PARCELE

CV APA

CANAL (CAMIN VIZITARE CANAL)

INDICATOR

STALP BETON ELECTRICITATE-MEDIE TENSIUNE

POMI

A

C G AERISIRE GAZ

PLUVIAL STALP ILUMINAT

BULON METALIC-PUNCT STATIE

LINIE TRAMVAI

CAMIN TERMICCT

HIDRANTH

SENS CIRCULATIE AX STALPI LEA 110KV

TRECERE PIETONI

PISTA BICICLISTI

acces auto

ACCES AUTO

LOT 1

LEGENDA

DOMENIUL PUBLIC

DELIMITARE INTRE LOTURILE PROPUSE SPRE DEZMEMBRARE DUPA UNIFICARE

PROPRIETATI PRIVATE

LEGENDA

LOT REZULTAT DUPA APROBAREA PUZ IN URMA OPRATIUNILOR DE UNIFICARE/DEZMEMBRARE

ZONA/CULOAR DE SIGURANTA LINIE DE INALTA TENSIUNE

LIMITA DE PROPRIETATE PARCELE VECINE

LIMITA DE PROPRIETATE PARCELE CARE AU GENERAT P.U.Z

LIMITA TERITORIU REGLEMENTAT PRIN P.U.Z

LIMITA TERITORIU STUDIAT PRIN P.U.Z

LINIE DE INALTA TENSIUNE EXISTENTA - LEA 110 kV

ne

s

sw se

e

N

nv

w

Bv. Con structor

ilor

Bv. Con structor

ilor

SENS GIRATORIU PROPUS

INTERSECTIE PROPUSA SPRE SEMAFORIZARE

434843

403843

4 1 0 4 1 9

BEGA INVEST

S C M A S C H I N E T E H N I C H

I M P E X S R L

A c c e s

DALLI GROUP

A c c e s

A c c e s

1 2

3

4

5

6 7

8

9 10 11

12

13 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 53

54

55 5657

58 59

60

61 626364

65 66

6768

6970 71

72

73 74

75 76

77

78

79

80

818283 84

85 86

87

88 89

90

91 92

93 94

95 96

97

98 99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121 122123

124

125126127

128

129 130131132 133

134

135

136

137

138

139 140

141

142

143

144

145

146

147

148 149 150

151152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162 163

164 165

166

167

168 169

170 171

172

173

174 175

176

177

178 179

180181

182

183184

185 186

187

188

189 190

191

192

193194

195

196

197 198

199

200 201 202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216 217

218

219

220

221

222

223 224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235236

237

238239240 241242243

244245

246 247

248

249

250 251

252

253 254

255

256 257

258259

260

261262 263264

265 266267

268269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280 281

1000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

20072008 2009

2010

2011

2012

20132014

2015

2016

3000

4000

2017

2018 2019

2020

2021

2022

2023

20242025

2026

2027 2028

2029

2030 2031

2032

2033 2034

2035 2036

2037

2038

2039 2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

20492050

20512052 2053

2054

2055

2056

2057

20582059 20602061

20622063

2064 2065

20662067206820692070

20712072 20732074

20752076

2077

2078

4001

4002 40034004

4005

4006

4007

4008

4009

4010 4011

4012 4013

4014 4015

4016

4017 4018

4019 4020

4021

402240234024 4025

40264027 4028

4029 4030

4031

4032

4033

4034

4035

4036

4037 4038

4039 40404041

4042 4043 4044

4045 4046 4047

4048

4049

4050

4051

40524053

4054

4055

4056

4057 4058

4059 4060 4061 4062

40634064

4065

4066

4067

4068

4069

40704071 4072

4073

4074

4075

4076 4077

4078

4079

4080

4081

4082

4083

40844085

C C C

A

A C

A A A

C

C

C

C

A C

C C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

G

H

H

H

G

G

G

G

G

G

G

G

405931

438053

CF.NR.:438052

438728

440187 441871

410419

403736

CF.NR.:444558

CF.NR.:444559

CF.NR.:403935

445233

C1

C3

C6

C7

C5

C6

C7 C8

C9

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C1

C2

C3 C4

C1

C2

C3

441871-C1

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9 C10

C11

C12

C13

C14

C15

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C1

C2

C3

445097-C11

445097-C12

445097-C18

445097-C19445233-C1

445233-C5

445233-C6

445233-C7

C9

445233-C10

Trotuar

Trotuar Zona V erde

Trotuar

Trotuar

Parcare

Zona V erde

Zona V erde

Zona L EA

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

89.254

89.511

89.649

88.859 88.854

88.848

88.939

88.884 88.924

88.863

88.871

89.577

90.206

90.166

88.943

88.545

88.557

88.811

88.889 88.904

88.837

88.916

88.970 88.944 88.969

88.901 88.92788.914

88.908

88.927 88.946

88.946

88.919 88.943

88.764

88.777

88.744

88.959

88.918 88.864

88.860 88.865

88.886

88.672

88.809 88.825

89.348

88.466

89.030

89.047

89.086

89.584

88.88788.904

88.804 88.905

88.913

88.822 88.968

89.001

88.831

88.823 88.653

89.989

87.659

88.853

88.795 88.784 88.706 88.596

88.913

88.876

89.016

89.039 89.027

89.009

89.042 89.073

87.966

88.690

88.698 89.051

88.164

88.890

89.919

90.306

89.663

89.305

89.568

88.898

88.869

88.781

89.066

89.075

89.292

89.214

89.352

89.521

88.991

88.997 88.997 88.998

90.74192.223

88.857

89.003 89.052

89.126 89.079

88.702

88.726

88.678 88.728

88.698 88.935 88.952

88.937

88.855

88.849

88.950

89.418 88.49488.422

88.487

88.498

88.457 88.46188.54088.514

88.372

88.397 88.397

89.093 89.094

88.572

88.509

96.964

97.299

94.141

97.015

90.202

90.048

90.460 89.053

88.892

90.622

88.975 88.865

88.880

88.743

88.731

88.960

88.876

88.927

91.509

91.151

89.002

91.913

88.867

88.880

89.407

90.879

88.826

88.339

88.538

88.664

88.67688.934 88.933

88.939

88.944

88.961 88.95188.843

88.880

89.006

88.913

88.829 88.762

88.764

88.904

89.77489.29389.314

89.207

89.772

92.447

91.383

88.912

88.288

88.765

88.802

88.569

88.567

87.620

87.746

88.684

88.605 88.42588.577

88.595

88.759

88.478 88.522

88.586 88.608

88.651 88.726

88.777 88.606

88.567 88.525

88.706 88.706

88.703 88.702

88.671 88.698

88.538

88.635 88.667

88.609

88.520

88.437

88.741

88.402

89.265

89.164 89.239

90.278

88.711

88.462

88.802

88.774 88.315

88.286 88.391

88.308 88.275

88.317

88.354 88.420

88.43088.438 88.439

88.476

88.498 88.480 88.491 88.57488.548

88.505

88.646

88.603 88.523

88.683

88.613 88.599

88.518

91.422

91.543

89.467

88.067

87.950

89.870

CC C

C

C

C

C

C

C

C

H

S=17474 mp

S=34193 mp

S=5209 mp

Nr.top.3 1231/6

Str. Chim istilor

Str. Con structor

ilor

Nr.top.3 1231/5

nr. top. 8521/1/

1/1/1

30

29

28

27

26

25 24

23

22

21

20

19

18

17

31

14

32

33

34

1 2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

15

13

16

12

35

Sir pom i

Sir pom i

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47790020 90

50

47790020 91

00

47790020 91

50

47790020 92

00

47790020 92

50

47790020 93

00

47790020 93

50

47790020 90

00

47790020 89

50

47790020 89

00

47790020 88

50

47795020 90

50

47795020 91

00

47795020 91

50

47795020 92

00

47795020 92

50

47795020 93

00

47795020 93

50

47795020 90

00

47795020 89

50

47795020 89

00

47795020 88

50

47800020 90

50

47800020 91

00

47800020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47800020 90

00

47800020 89

50

47800020 89

00

47800020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47790020 90

50

47790020 91

00

47790020 91

50

47790020 92

00

47790020 92

50

47790020 93

00

47790020 93

50

47790020 90

00

47790020 89

50

47790020 89

00

47790020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

88.881 88.867

88.832 88.824

88.868 88.885

88.874

88.844 88.811

88.898

88.821

88.736

88.864

88.776

88.909 88.976

88.961

88.676

89.155 88.946

88.795

88.674

88.765 88.720

88.671 88.690 88.736 88.846 88.729

88.918 89.001

88.961 88.909

88.951

88.785

89.026

88.96088.785 88.871

88.700

89.111

88.983 89.051

89.012

88.776 88.984 89.006

88.99089.007

88.705

89.074

88.856

88.923 88.908

88.949 89.058 89.13489.074

89.082

88.95088.851

88.905 88.967 88.902

88.969 89.030 88.95888.959

89.066 89.057 88.936

88.966

88.838

88.912

89.075

88.950

88.680

88.783

88.896

88.655

88.743

88.731

88.960 88.876

88.927

88.679

88.911

88.909

88.884

88.743

88.934

88.933

88.804

88.826

88.863 88.87988.871

88.790

88.737

88.725

88.670 88.706 88.718

88.833

88.840

88.599

88.913

88.829 88.700

88.762

88.764

88.904

88.775

88.79388.786

88.735

88.749

88.933 89.010 89.002

88.973

88.928 88.939

88.958 88.946

88.939 88.944

88.918 88.936

88.769 88.777

88.688

88.402

88.612

88.518

88.327

88.299 88.349

88.509

88.464 88.325

88.368

88.510 88.525

88.525

88.327 88.433

88.492

88.481

88.531

88.354

88.527

88.620 88.408

88.447

88.296 88.29388.306

88.362 88.55088.575

88.413

88.354 88.288

8503

8504

8505

Str. Stan Vidrighin -(Fosta-C

alea Buziasului)

N r.top.:8541

Parcare

Trotuar

445097

88.912

88.921

88.902

88.902

88.923 88.925

88.917

88.92088.921

88.917

88.922

88.923 88.918

88.923

88.923

88.924

88.938

88.950

Trotuar

Trotuar

Zona L EA

Zona L EA

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to

acces auto

acces auto

acces auto

acces auto

acces auto

91.968 90.375

Trotuar

Trotuar

Trotuar

Trotuar

Zona Verde

445233

445097

nr. top . 8521

/1/1/2 /1

nr.top .:851

9

8514

8517

nr.top.:8518

nr.top.:8516

2.34 0.43

3.64

nr. top. 8521/1/1/2/1

LOT 5

LOT 8

S.C. Coti

S.N.C .

Nr. t op 31

231/1 /2

17539 7/201

2_exp . teh

. 18,50

18,5018,50 18,50

14.225 mp

10.123 mp

3.023 m p

1.924 m p

2.404 m p

810 mp

10.603 m p

13.764 mp

ZONA DE SIGURANTA LEA 110kV

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

CF 403935 NEDEA DORIN SI NEDEA MARILENA S=5 209 mp

CF 438052 SC UNITEH S.A.

S=34 193 mp

CF 444559 S.C. PROTEAS WEST PROPERTIES srl (fost TRANSPORT AUTO MARFA srl) S=17 474 mp

ACCES EXIST

ENT

ACCES

EXISTE NT

ACCES

EXISTE NT

ACCES

EXISTE NT

ACCES

EXISTE NT

ACCES PROPU

S

A C

C ES

PR O

PU S

ACCES PROPU

S

LEA 1 10kV

LEA 11 0kV

LEA 11 0kV

LOT 3

LOT 1

LOT 2

LOT 7

LOT 6

LOT 4

STR . D

R. AUR

EL PAU

NES CU-

POD EAN

U ( STR

. D IAC

ONU CO

RES I)

S.C. Spumotim S.A.

depozit castel apa

sectie productie

C A L E A S T A N V I D R I G H I N ( C A L E A B U Z I A S U L U I )

hala

sectie presaj

revizie

sectie sectie

sectie sectiefabricatie

centralatermica

birouri

sectie fabricatie

poartacabina

platforma depozitare S.C. Electrocont Elco S.A.

STR. CERNA

punct pompieri

bz.

bazin

statiepompare

bazin casavane

bazin

bazinstatieepurare cantar

centrala termicacos

statiegaz

hala galvanizare

conducte

S.A. Agatext S.A. Timisoara hala productie

13

bazin statie pompare

atelier

pavilion adm.

1 8

administrativ pavilion

parcare

grup administrativ

punctgaze cantina

platforma

birouri

hala si magazie piese ambatisate

atelier grup electrogen

platforma platforma

cabinaportar

laborator metrologic

atelier reparatii

B-DUL CONS

TRUCT ORILO

R

S.C. GRAFFITIX S.A.

depozit

S.C. SERCOMS METAL S.R.L.

birouri

S.C. UNITEH S.A.

S.C. ERLACH S.A.

p o d r u l a n t

rampa

atelier

S.C. Sercoms Metal S.R.L.

S.C. Erlach S.R.L.

bobinaj

p o d r u l a n t birouri

cabinapoarta

rampa beton

statie bioxid posttrafo

hala vopsitorie

vopsitorie

bazin

hala montaj

S. C. MECATIM S.A.

birouri

foisor

S.C. UNITEH S.A. S.C. SAS BERTON S.R.L.

S.C. Timcor S.R.L.

Unisensbirouri

parcare

platforma

moara span rampa

platforma depozit materiale

rampa beton

pompecasa

casapompe

birouri

cabinaportar

P.S.I.

remiza

remiza

P.S.I.

P.S.I.

statie pompe

I.R.E.T.

statie electrica

parcare

parcare

bazin

hala

birouri

hala

cabinapoarta

parcare

vopsitorie

p o d r u l a n t

cantar

hala

p o d r u l a n t

S.C. TEHNOMET S.A.

bazin

condu cte

sectia cabluri

hala compresoare cabina portar

S.C. Guban S.A.

cab. poarta

bazin

statie pompare

bazinstatie epurare

bazin

bazin

bazin rampa

statie pompare

atelier

Alumil Timisoara

1 8 A

platforma beton

platforma depozitare

cabina portar

1 6 A

dep.dep.

Coop. Mobila Banatului

Coop Colortext

hala productie cos

Coop. Progresul

hala productie

cos

cos uscator

hala productie

hala productie

birouri

atelier reparatii

cab. portar

1 4

platf orma

beton

birouriCoop. Incaltamintea

cos

birouri

st. gaz

cos vulcanizare

vopsitorie

cos

centrala termica spalatorie

rampa

soferi statie benzina

dormitor

parca re

administratie electrica

2 bufet

centrala

S.C. Autobaza Tim S.A.

atelier reparatii

rampa

depozit

rampa

atelier forta pod

rula nt

S.C. Uniteh S.A.S.C. Unitap S.R.L.

atelier

atelierreparatii St. gaze

depozit

S.C. Unitap S.R.L.

atelier strungarie

P.S.I.

bazin

platforma beton

5 cond .

9 c o n d .

cond.

8 con d.

bucatariiS.C. Coti S.N.C. 5-9 birouri

STR. CHIMI

STILO R

platf orma

beton

Centralatermica

S.C. Motorep S.R.L.

S.C. Imsat S.A.9

depozit materii prime

rampa

rampa

transf.

parcare

hala productie COOP PROGRESUL

birouri

centr. termica

hala productie

hala productie

p a r c a r e

parcare baz. baz.

cabina poarta

parcare

hala productie

Instit. Oxi

corp. adm.

transf. depozit

atelier statie frigorifica

atelier

S.C. AZUR S.A.

rampa

rampa bazin

atelier

hala

grup social

hala bazin

cos

hala productie

1 4

6 c ond10 cond

6 cond 8 cond

6 con d.

6 con d.

6 con d.

8 c o n d .

8 con d.

bazin

conducte

6 con d.

4 c o n d .

6 con d.

bazin

platforma

birouri

hala productie

hala productie

platforma

c o n d .

centrala termica

statie pompe

hala 5 c o n d . cantar

bufet S.C. Azur S.A.

10 co nduct

e

6 c o n d .

7 co nd .

11 con

d.

8 cond.

4 c ond

.

4 c ond

.

4 cond.

rezervor ingropat

rezervor ingropat

4 c o n d .

5 c ond

.

9 c ond

.

4 cond.

4 c ond

.

5 c o n d .

4 cond.

S.C. Tepro - West S.A. atelier

p o d r u l a n t

atelier scularie S.C. Hydrolarex S.R.L.

S.C. Uniteh S.A.

atelier

atelier

S.C. Seugetex S.A.

statiebenzina

sala compresor

poliester

hala repere poliester armat

hala

punct masuraenergo-termica

c o n d u c t e

hala

rasini statiematurare

c o n d u c t e

hala prese post trafo

punct termic

cos

condu cte

c o n d u c t e

atelier spalare ambalaje

atelier birouri

S.C. Maschinente Hnick IMPEX S.R.L.

birouri

atelier

atelier

atelier

c o n d u c t e

cos atelier

atelier auto

mecano-energetic atelier

S.C. Azur S.A.

utilaj atelier

depozit materiale

P.S.I.centrala spuma atelier

condu cte

cos

rampa

cabina poarta35

dispensar

tehnico-social grup

birouri

laborator

instalatie rasini

cos

depozit gunoi

turn de racire

instalatii

parcare

bazin

bazin cos

hala

bazin statie epurare

parcare

p a r c a r e atelier

mecanic

distributiegaz metan

bufet

rez.

cantar

rez.

conduc te

casapompe

c o n d u c t e

condu cte

rezervor c o n d u c t e

hala productie rasini

post trafo

vulcanizare

platforma bazin pompe

condu cte

cos

condu cte

cosco n d u c t e

baz.bazin

statie electrica

bazin

condu cte

depozit produse finite

rampa

condu cte

grup social

Instalatie naturare

depozit

bazin

condu cte

vestiar

c o n d u c t e

cabinaportar

S.C. INSIGNIFIANT S.R.L.

statie uleiuri

pompe benzina

hala productie rasini

condu cte

rampa

hala

B- DU L CO NS TR UC TO RI LO R

rampa

cab. portar

atelierco n d .

bazin platforma

parcare

posttrafo

5 c o n d .

5 c o n d .

S.C. ROMTENSID S. A.

diversi

16 c ond.

bazin

8 cond. auxiliari laborator cercetare si C. T. C.

cos

c o n d u c t e

casa pompf

condu cte

lichide depozit

casa spume

bazin bazin

toxilarie

casa pompa

post trafo

bazin

casa pompe post trafo

rampa rampa magazie materii prime

rampa

ateli er

1

5

CALEA MOSNITEI

7

3B

ga ng

ga ng

11

3A

S T R . S A T U M A R E

3

8

S.C. ROMTENSID S.A.

13

12

10

9

teren popice

sediu

8

rampa

S.C. SPUMOTIM S.A. 1 0

sediu

S.C. LARISA S.R.L.

bazin

4 co nd

cos 7 co nd

bazin

cantar

cabina poarta

6

rampe

S.C. ARPILUX S.A.

S.C. GETAX S.A. Timisoara

atelier

club

C A L E A S T A N V I D R I G H I N ( C A L E A B U Z I A S U L U I )

6

birou

3 c ond

.

7 co nd .

4 cond.

3 c ond

.4 c ond

.

depozit

4 c ond

.

cos

cos

cos

cos

parcare

depozit

bazin bazin

6 c ond

uct e

9 cond.

bazin

4 c ond

bazin

35

STR. TORAC 33

31

29

2

STR . B

ATA NIA

4

atelier

depozit carb.r a m p a

pompe birou

parcare

2

27

25

1

23

STR. TORAC

ST R. P IN DU LU I

4

parcare

ST R. V IR GI LI U

45-47

depozit

birouri

Directia de telecomunicatii Timis ( coloana auto ) Grup interventii

parcare

poarta

61 63

59

65

Inspectoratul scolar Timis

Directia taberelor

67

16 18

depozit

STR. SUCULUI 14

15

13

19

1

17

3 2

4

41 43

45

37 39

cabina poarta

1

punct termic

5 3

7

6

9

11 13

depozit

45-47 terasa

8

10

6

2

4

6 STR. BRIGADIERILOR

7

5

16

12

11

5

gang

6

9

ST R. V IR GI LI U

gang

8

10 terasa

12

17 15 1

4

19

46 A

44

48 50

46

40

42

STR. APATEU

1 6

1

1 3

2 4

5

2 A

2 4

5

1A

STR. TG. MURES

6

5

3 1B

7

S T R . S A T U M A R E

9 6

8

S T R . A V I A T O R I L O R

S T R . C A M P U L U I

7 8

9

1 1

2

13

4

3

STR. SALAJ

5

1

17

15

2A

2

7

10

12

13

15

14

9

7

atelier 12

STR. SOVATA

6

8

3

4 5

9

10 11

7

16

13

17

15

14 16

18 20

7

ST R. E NE RG IE I

2

1 0

9 8

1 1

1 2

1

6

19 -2 1

ST R. S AT U MA RE

25

23

5 6A3

7

1 4

1 3

1 5

1 0

1 2

1 1

1 6

1 7

ST R. E NE RG IE I

9A 9

11

1

4

6

8

27

2

29

1

3

5

STR. BAIA 10

12

7

9

11 13

14

10 13

12

restaurant

31

33 35

4

1

2

13 1 5

39 37

6 STR. MUNTELE MIC

8

3

5

7

11

2

4

6

3

10 8

3 5

12

gang

14

7 9

11

16

16 A

13

28

32

34

30

STR. APATEU

38

36 43

45

37 39

41

ST R. F ER MI TA TI I

2

1 8

2 0

2 1

2 2

S T R . V I R G I L I U

2 3

2 5

2 4

2 6

2 8

1 3 S T R . C A M P U L U I

1 5

1 4

1 8

ST R. S UB UL EA SA

1 6

1 8

1 7

3

2- 4

5

7

9

21

19

11

6

12

13

1 7

terasa

STR. ENERGIEI

14

12

18 16

terasa

6

5

3

8

9

7A 10 A 1

0B

post trafocos rezervor materialrecuperabil

P.E.C.O. Magazie centrala

rampa

condu cte

Atelier mecanic P.E.C.O.

birouri

depozit

rampacantar

placa beton

B-DUL CONS

TRUCT ORILO

R

ceasapometru prototip service

vane vane

cantar rampa

rezervoare benzinaingropate

Depozit P.E.C.O. Nr.1

incarcare combustibili peroane

c o n d u c t e

c o n d u c t e

statie pompe

decantor

rampa ulei uzat platforma

conduc te

c o n d .

c o n d .

con d.

vane

c o n d .

magazie uleiuri

depozit ambalaje

depozit produse P.E.C.O. rampa

rampa magazieuleiuri

ramp a

casa pompe

cond. statie pompare

13A

8

10 12

14 165

7 STR.

POIAN A MAR

ULUI9 13

11 12

STR. ZEF

IRUL UI

12A 14

15A15B

18

17

20 23

15

1617

18

C C C

A

A C

A A A

C

C

C

C

A C

C C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

G

H

H

H

G

G

G

G

G

G

G

G

420394

405931

438053

CF.NR.:438052

438728

440187

406091

417157

404023

441871

410419

403736

CF.NR.:444558

CF.NR.:444559

426937

CF.NR.:403935

445097

445233

C1

C3

C6

C7

417157-C1

420394-C1

C5

C6

C7 C8

C9

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C1

C2

C3 C4

C1

C2

C3

406091-C12

406091-C13

406091-C14

406091-C16

406091-C18

406091-C2

406091-C3

404023-C3

441871-C1

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9 C10

C11

C12

C13

C14

C15

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C1

C2

C3

445097-C4

445097-C5

445097-C6

445097-C7

445097-C8

445097-C10

445097-C11

445097-C12

445097-C15

445097-C16

445097-C17

445097-C18

445097-C19

445097-C20

445233-C1

445233-C2 445233-C3

445233-C4

445233-C5

445233-C6

445233-C7

445233-C8

C9

445233-C10

Trotuar

Trotuar Zona V erde

Trotuar

Trotuar

Parcare

Zona V erde

Zona V erde

Zona L EA

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

CC C

C

C

C

C

C

C

C

H

S=17474 mp

S=34193 mp

S=5209 mp

Nr.top.3 1231/6

Str. Con structor

ilor

Nr.top.3 1231/5

30

29

28

27

26

25 24

23

22

21

20

19

18

17

31

14

32

33

34

1 2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

15

13

16

12

35

Szona studiata=56876 mp

Sir pom i

Sir pom i

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47790020 90

50

47790020 91

00

47790020 91

50

47790020 92

00

47790020 92

50

47790020 93

00

47790020 93

50

47790020 90

00

47790020 89

50

47790020 89

00

47790020 88

50

47795020 90

50

47795020 91

00

47795020 91

50

47795020 92

00

47795020 92

50

47795020 93

00

47795020 93

50

47795020 90

00

47795020 89

50

47795020 89

00

47795020 88

50

47800020 90

50

47800020 91

00

47800020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47800020 90

00

47800020 89

50

47800020 89

00

47800020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47790020 90

50

47790020 91

00

47790020 91

50

47790020 92

00

47790020 92

50

47790020 93

00

47790020 93

50

47790020 90

00

47790020 89

50

47790020 89

00

47790020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

8503

8504

8505

Str. Stan Vidrighin -(Fosta-C

alea Buziasului)

N r.top.:8541

Parcare

Trotuar

445097

Trotuar

Trotuar

Zona L EA

Zona L EA

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to

acces auto

acces auto

acces auto

acces auto

acces auto

Trotuar

Trotuar

Trotuar

Trotuar

Zona Verde

445233

445097

nr. top . 8521

/1/1/2 /1

nr.top .:851

9

8514

8517

nr.top.:8518

nr.top.:8516

2.34 0.43

3.64

nr. top. 8521/1/1/2/1

4 0 / 6 0

3 0 / 4 5

30/ 45 OL100

40/60 40/60

OL400

40/60O L

40/60 4004

0/60

1 8 0 0

400

2 0 0 1

8 0 0

1000

PREMO800

400

800

400

CV

CV

400

800 400

800

400

400

8 0 0 / 1 2 0 0

6 0 0

500

800

CV

2 0 0

CV

6 0 0

400CV

2 0 0

CV

250 CV

2 0 0

1 8 0 0

8 0 0 / 1 2 0 0

6 0 0

OL 10 0

F 100

PVC 125

F100400OL 400FD800

4 0 0

F 10 0

30 /4 5

4004 00

30 /4 5

50/75

F 100

40 0

400

F 12 5

40 0

OL

30 0

100

OL

OL100

10 0

O L

1 0 0

O L

1 6 0 0

1 4 0 01 0 0 0

O L

1 0 0 0

300

100

OL 100

OL

10 0

80 10 00

40 0

80

10 00

CX

500

OL 600

OL 100

0

30 0

50 0

F 12 5

100

30 0

50 0

100

OL 600 500

600

1 6 0 0

FD 800100

800FDOL 100

OL 100

OL 100

0

5 0 0

6 0 0

1 5 0

8 0 0 / 1 2 0 0

6 0 0

1 5 0

CV

5 0 0

6 0 0 1 5 0

8 0 0 / 1 2 0 0

5 0 0

8 0 0 / 1 2 0 0

PVC225

40 0

80 0

10 00

40/60

400

PVC225

5 0 0

8 0 0 / 1 2 0 0

700

8 0 0 / 1 2 0 0

6 0 0

6 0 0

2 0 0

CV

CV

CV

STR. TORAC

ST R. B AT AN IA

C A L E A S T A N V I D R I G H I N ( C A L E A B U Z I A S U L U I )

RiM

RiM

RiM

Ve

Ei

Ei Ei

434843

403843

4 1 0 4 1 9

BEGA INVEST

S C M A S C H I N E T E H N I C H

I M P E X S R L

A c c e s

DALLI GROUP

A c c e s

A c c e s

LOT 1

LOT 4

LOT 7

LOT 6

LOT 2

LOT 3

LOT 5

C A L E A S T A N V I D R I G H I N ( C A L E A B U Z I A S U L U I )

ACCES PROPU

S

ACCES EXIST

ENT

ACCES EXISTE

NT

A C

C ES

PR O

PU S

ACCES EXISTE

NT

ACCES PROPU

S

ACCES

EXISTE NT

ACCES

EXISTE NT

ACCES

EXIST ENT

LEA 1 10kV

LEA 11 0kV

LEA 11 0kV

Nr. lot Suprafata lot (mp) Modalitate de acces Servituti de trecere acordate in favoarea: 1 10.603 din str. Chimistilor 2 14.225 din bv. Constructorilor loturilor 1,3,4,5,6,7 3 13.966 din str. Chimistilor 4 2.404 de pe lotul 5 5 10.123 din Calea Stan Vidrighin si din bv. Constructorilor loturilor 1,2,3,4,6,7 6 1.924 de pe lotul 5 7 3.023 de pe loturile 2 si 5 8 608 din str. Chimistilor

LOTURI REZULTATE IN URMA DEZMEMBRARII

TERITORIUL STUDIAT PRIN PUZ TERITORIUL REGLEMENTAT PRIN PUZ

13 764

810

Atasament: 5_POSIBILITATI_DE_MOBILARE.pdf

10.10.2018

BENEFICIAR:

MG BUILDING DESIGN S.R.L. RO-300070 Timisoara, Str. Ion Ionescu de la Brad, Nr.1

SCARA:

NR. PLANSA:

PROIECTANT GENERAL

DESENAT DATA:

PROIECTAT FAZA:

SEF PROIECT NR. PROIECT: DENUMIRE PLANSA:

DENUMIRE PROIECT:

Arh. GEORGE CIUHANDU

T: +40-(0)256-499273 F: +40-(0)256-281283

PUZ POSIBILITATI DE MOBILARE 5

SC OASIS GREEN ENERGY 2 S.R.L. PUZ - CONSTRUIRE ANSAMBLU CLADIRI COMERCIALE SI PENTRU SERVICII, PLATFORMA PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE, RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE Timisoara, str. Chimistilor nr 2 si 5-9

235/2017 1:1500, 1:5000

Pr ez

en tu

l pr

oi ec

t re

pr ez

in ta

p ro

pi et

at ea

i nt

el ec

tu al

a a

fi rm

ei M

G Bu

il di

ng D

es ig

n -

Pr ez

en tu

l pr

oi ec

t po

at e

fi f

ol os

it d

oa r

pe nt

ru a

ce as

ta l

uc ra

re -

O ri

ce r

ep ro

du ce

re p

ar ti

al a

sa u

to ta

la p

oa te

f i

fa cu

ta d

oa r

cu a

co rd

ul p

re al

ab il

a l

MG B

ui ld

in g

De si

gn ..

Arh. GEORGE CIUHANDU

PUZ - CONSTRUIRE ANSAMBLU CLADIRI COMERCIALE SI PENTRU SERVICII, PLATFORMA PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE, RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE

Arh. OANA MANESCU

ne

s

sw se

e

N

nv

w

1 2

3

4

5

6 7

8

9 10 11

12

13 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 53

54

55 5657

58 59

60

61 626364

65 66

6768

6970 71

72

73 74

75 76

77

78

79

80

818283 84

85 86

87

88 89

90

91 92

93 94

95 96

97

98 99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121 122123

124

125126127

128

129 130131132 133

134

135

136

137

138

139 140

141

142

143

144

145

146

147

148 149 150

151152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162 163

164 165

166

167

168 169

170 171

172

173

174 175

176

177

178 179

180181

182

183184

185 186

187

188

189 190

191

192

193194

195

196

197 198

199

200 201 202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216 217

218

219

220

221

222

223 224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235236

237

238239240 241242243

244245

246 247

248

249

250 251

252

253 254

255

256 257

258259

260

261262 263264

265 266267

268269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280 281

1000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

20072008 2009

2010

2011

2012

20132014

2015

2016

3000

4000

2017

2018 2019

2020

2021

2022

2023

20242025

2026

2027 2028

2029

2030 2031

2032

2033 2034

2035 2036

2037

2038

2039 2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

20492050

20512052 2053

2054

2055

2056

2057

20582059 20602061

20622063

2064 2065

20662067206820692070

20712072 20732074

20752076

2077

2078

4001

4002 40034004

4005

4006

4007

4008

4009

4010 4011

4012 4013

4014 4015

4016

4017 4018

4019 4020

4021

402240234024 4025

40264027 4028

4029 4030

4031

4032

4033

4034

4035

4036

4037 4038

4039 40404041

4042 4043 4044

4045 4046 4047

4048

4049

4050

4051

40524053

4054

4055

4056

4057 4058

4059 4060 4061 4062

40634064

4065

4066

4067

4068

4069

40704071 4072

4073

4074

4075

4076 4077

4078

4079

4080

4081

4082

4083

40844085

C C C

A

A C

A A A

C

C

C

C

A C

C C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

G

H

H

H

G

G

G

G

G

G

G

G

438053

CF.NR.:438052

438728

440187 441871

410419

403736

CF.NR.:444558

CF.NR.:444559

CF.NR.:403935

445233

C1

C3

C6

C7

C5

C6

C7 C8

C9

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C1

C2

C3 C4

C1

C2

C3

441871-C1

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9 C10

C11

C12

C13

C14

C15

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C1

C2

C3

445097-C11

445097-C12

445097-C18

445097-C19445233-C1

445233-C5

445233-C6

445233-C7

C9

445233-C10

Trotuar

Trotuar Zona V erde

Trotuar

Trotuar

Parcare

Zona V erde

Zona V erde

Zona L EA

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

89.254

89.511

89.649

88.859 88.854

88.848

88.939

88.884 88.924

88.863

88.871

89.577

90.206

90.166

88.943

88.545

88.557

88.811

88.889 88.904

88.837

88.916

88.970 88.944 88.969

88.901 88.92788.914

88.908

88.927 88.946

88.946

88.919 88.943

88.764

88.777

88.744

88.959

88.918 88.864

88.860 88.865

88.886

88.672

88.809 88.825

89.348

88.466

89.030

89.047

89.086

89.584

88.88788.904

88.804 88.905

88.913

88.822 88.968

89.001

88.831

88.823 88.653

89.989

87.659

88.853

88.795 88.784 88.706 88.596

88.913

88.876

89.016

89.039 89.027

89.009

89.042 89.073

87.966

88.690

88.698 89.051

88.164

88.890

89.919

90.306

89.663

89.305

89.568

88.898

88.869

88.781

89.066

89.075

89.292

89.214

89.352

89.521

88.991

88.997 88.997 88.998

90.74192.223

88.857

89.003 89.052

89.126 89.079

88.702

88.726

88.678 88.728

88.698 88.935 88.952

88.937

88.855

88.849

88.950

89.418 88.49488.422

88.487

88.498

88.457 88.46188.54088.514

88.372

88.397 88.397

89.093 89.094

88.572

88.509

96.964

97.299

94.141

97.015

90.202

90.048

90.460 89.053

88.892

90.622

88.975 88.865

88.880

88.743

88.731

88.960

88.876

88.927

91.509

91.151

89.002

91.913

88.867

88.880

89.407

90.879

88.826

88.339

88.538

88.664

88.67688.934 88.933

88.939

88.944

88.961 88.95188.843

88.880

89.006

88.913

88.829 88.762

88.764

88.904

89.77489.29389.314

89.207

89.772

92.447

91.383

88.912

88.288

88.765

88.802

88.569

88.567

87.620

87.746

88.684

88.605 88.42588.577

88.595

88.759

88.478 88.522

88.586 88.608

88.651 88.726

88.777 88.606

88.567 88.525

88.706 88.706

88.703 88.702

88.671 88.698

88.538

88.635 88.667

88.609

88.520

88.437

88.741

88.402

89.265

89.164 89.239

90.278

88.711

88.462

88.802

88.774 88.315

88.286 88.391

88.308 88.275

88.317

88.354 88.420

88.43088.438 88.439

88.476

88.498 88.480 88.491 88.57488.548

88.505

88.646

88.603 88.523

88.683

88.613 88.599

88.518

91.422

91.543

89.467

88.067

87.950

89.870

CC C

C

C

C

C

C

C

C

H

S=17474 mp

S=34193 mp

S=5209 mp

Nr.top.3 1231/6

Str. Chim istilor

Str. Con structor

ilor

Nr.top.3 1231/5

nr. top. 8521/1/

1/1/1

30

29

28

27

26

25 24

23

22

21

20

19

18

17

31

14

32

33

34

1 2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

15

13

16

12

35

Szona studiata=56876 mp

Sir pom i

Sir pom i

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47790020 90

50

47790020 91

00

47790020 91

50

47790020 92

00

47790020 92

50

47790020 93

00

47790020 93

50

47790020 90

00

47790020 89

50

47790020 89

00

47790020 88

50

47795020 90

50

47795020 91

00

47795020 91

50

47795020 92

00

47795020 92

50

47795020 93

00

47795020 93

50

47795020 90

00

47795020 89

50

47795020 89

00

47795020 88

50

47800020 90

50

47800020 91

00

47800020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47800020 90

00

47800020 89

50

47800020 89

00

47800020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47790020 90

50

47790020 91

00

47790020 91

50

47790020 92

00

47790020 92

50

47790020 93

00

47790020 93

50

47790020 90

00

47790020 89

50

47790020 89

00

47790020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

88.881 88.867

88.832 88.824

88.868 88.885

88.874

88.844 88.811

88.898

88.821

88.736

88.864

88.776

88.909 88.976

88.961

88.676

89.155 88.946

88.795

88.674

88.765 88.720

88.671 88.690 88.736 88.846 88.729

88.918 89.001

88.961 88.909

88.951

88.785

89.026

88.96088.785 88.871

88.700

89.111

88.983 89.051

89.012

88.776 88.984 89.006

88.99089.007

88.705

89.074

88.856

88.923 88.908

88.949 89.058 89.13489.074

89.082

88.95088.851

88.905 88.967 88.902

88.969 89.030 88.95888.959

89.066 89.057 88.936

88.966

88.838

88.912

89.075

88.950

88.680

88.783

88.896

88.655

88.743

88.731

88.960 88.876

88.927

88.679

88.911

88.909

88.884

88.743

88.934

88.933

88.804

88.826

88.863 88.87988.871

88.790

88.737

88.725

88.670 88.706 88.718

88.833

88.840

88.599

88.913

88.829 88.700

88.762

88.764

88.904

88.775

88.79388.786

88.735

88.749

88.933 89.010 89.002

88.973

88.928 88.939

88.958 88.946

88.939 88.944

88.918 88.936

88.769 88.777

88.688

88.402

88.612

88.518

88.327

88.299 88.349

88.509

88.464 88.325

88.368

88.510 88.525

88.525

88.327 88.433

88.492

88.481

88.531

88.354

88.527

88.620 88.408

88.447

88.296 88.29388.306

88.362 88.55088.575

88.413

88.354 88.288

8503

8504

8505

Str. Stan Vidrighin -(Fosta-C

alea Buziasului)

N r.top.:8541

Parcare

Trotuar

445097

88.912

88.921

88.902

88.902

88.923 88.925

88.917

88.92088.921

88.917

88.922

88.923 88.918

88.923

88.923

88.924

88.938

88.950

Trotuar

Trotuar

Zona L EA

Zona L EA

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to

acces auto

acces auto

acces auto

acces auto

acces auto

91.968 90.375

Trotuar

Trotuar

Trotuar

Trotuar

Zona Verde

445233

445097

nr. top . 8521

/1/1/2 /1

nr.top .:851

9

8514

8517

nr.top.:8518

nr.top.:8516

2.34 0.43

3.64

nr. top. 8521/1/1/2/1

Bv. Con structor

ilor

Bv. Con structor

ilor

18,50 18,50

R 11,00

R 4,00

SENS GIRATORIU PROPUS

INTERSECTIE PROPUSA SPRE SEMAFORIZARE

Sens unic

Sens unic

Prelung ire str.

Chimis tilor, co

nform

noului PUG al

Mun. T imisoar

a, aflat in

curs de avizare

- repre zentare

informa tiva ce

nu face obiectu

l

reglem entarilo

r preze ntului P

UZ

LOT 8

LOT 5

S.C. Coti

S.N.C .

Nr. t op 31

231/1 /2

17539 7/201

2_exp . teh

.

BEGA INVEST

ACCES EXISTE

NT

x3 2 5

PTT 16

PTT 12

PTT 12

PTT 16 m

in. 40,00 m

min. 40 ,00 m

m in. 20,00 m

18,50 18,50

18,50 18,50

R 10,00

14.225 mp

10.123 mp 3.02

3 mp

1.924 m p

2.404 m p

810 mp

10.603 m p

13.764 mp

ACCENT INALT (TOTEM)

ACCENT INALT (TOTEM)

ACCENT INALT (TOTEM)

ACCENT INALT (TOTEM)

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA MAXIMA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR RETRAGERE ZONA DE IMPLANTARE A

CLADIRILOR MAI MARE SAU EGALA CU JUMATATE DIN INALTIMEA CLADIRILOR PROPUSE MASURATA

LA CORISA SUPERIOARA SAU LA ATIC IN PUNCTUL MAXIM, DAR NU MAI PUTIN DE 4,50 m

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA MAXIMA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR RETRAGERE ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR MAI MARE

SAU EGALA CU JUMATATE DIN INALTIMEA CLADIRILOR PROPUSE MASURATA LA CORISA SUPERIOARA SAU LA ATIC IN

PUNCTUL MAXIM, DAR NU MAI PUTIN DE 6,00 m

LIMITA MAXIMA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR

RETRAGERE ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR MAI

MARE SAU EGALA CU JUMATATE DIN INALTIMEA CLADIRILOR

PROPUSE MASURATA LA CORISA SUPERIOARA SAU LA ATIC IN

PUNCTUL MAXIM, DAR NU MAI PUTIN DE 4,50 m

LIMITA MAXIMA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR RETRAGERE ZONA DE IMPLANTARE A

CLADIRILOR MAI MARE SAU EGALA CU JUMATATE DIN INALTIMEA CLADIRILOR PROPUSE MASURATA LA CORISA SUPERIOARA SAU LA ATIC IN PUNCTUL

MAXIM, DAR NU MAI PUTIN DE 4,50 m

LIMITA MAXIMA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR RETRAGERE - ZONA DE PROTECTIE LEA

LIMITA MAXIMA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR RETRAGERE ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR MAI MARE SAU EGALA CU JUMATATE DIN INALTIMEA CLADIRILOR PROPUSE MASURATA LA CORISA SUPERIOARA SAU LA ATIC IN PUNCTUL MAXIM, DAR NU MAI PUTIN DE 4,50 m

LIMITA MAXIMA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR RETRAGERE ZONA DE IMPLANTARE A

CLADIRILOR MAI MARE SAU EGALA CU JUMATATE DIN INALTIMEA CLADIRILOR PROPUSE MASURATA LA CORISA SUPERIOARA SAU LA ATIC IN PUNCTUL

MAXIM, DAR NU MAI PUTIN DE 4,50 m

ZONA DE SIGURANTA LEA 110kV

ZONA DE SIGURANTA LEA 110kV

COMERT + SERVICII REGIM DE INALTIME MAXIM: P+2E

COMERT + SERVICII REGIM DE INALTIME MAXIM: P+2E

COMERT + SERVICII REGIM DE INALTIME MAXIM: P+2E

CF 403935 NEDEA DORIN SI NEDEA MARILENA S=5 209 mp

CF 438052 SC UNITEH S.A.

S=34 193 mp

CF 444559 S.C. PROTEAS WEST PROPERTIES srl (fost TRANSPORT AUTO MARFA srl) S=17 474 mp

ACCES EXISTE

NT

ACCES PROPU

S

ACCES

EXIST ENT

ACCES PROPU

S

A C

C ES

PR O

PU S

ACCES EXISTE

NT

ACCES EXISTE

NT

LEA 1 10kV

LEA 11 0kV

LEA 11 0kV

S C M A S C H I N E T E H N I C H

DALLI GROUP

LOT 3

LOT 1

LOT 2

LOT 7

LOT 6

LOT 4

LIMITA IMOBIL/ LIMITA NR.TOP.STUDIAT LIMITA PARCELE STUDIATE LIMITA PARCELE

CV APA

CANAL (CAMIN VIZITARE CANAL)

INDICATOR

STALP BETON ELECTRICITATE-MEDIE TENSIUNE

POMI

A

C G AERISIRE GAZ

PLUVIAL STALP ILUMINAT

BULON METALIC-PUNCT STATIE

LINIE TRAMVAI

CAMIN TERMICCT

HIDRANTH

SENS CIRCULATIE AX STALPI LEA 110KV

TRECERE PIETONI

PISTA BICICLISTI

acces auto

ACCES AUTO LOT 1

CLADIRI / ANEXE PROPUSE - COMERT+SERVICII REGIM DE INALTIME MAXIM P+2E

SPATII VERZI PROPUSE

SUPRAFETE CAROSABILE/PARCARI/TROTUARE PROPUSE

LEGENDA

ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA SI AMENAJARI AFERENTE - EXISTENTA

LIMITA MAXIMA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR PROPUSE

ZONA/CULOAR DE SIGURANTA LINIE DE INALTA TENSIUNE

LINIE DE INALTA TENSIUNE EXISTENTA - LEA 110 kV

LEGENDA

LIMITA DE PROPRIETATE PARCELE VECINE

LIMITA DE PROPRIETATE PARCELE CARE AU GENERAT P.U.Z

LIMITA TERITORIU REGLEMENTAT PRIN P.U.Z

LIMITA TERITORIU STUDIAT PRIN P.U.Z

ZONA VERDE - EXISTENTA

ZONA INDUSTRIALA EXISTENTA - CLADIRI / CONSTRUCTII EXISTENTE

DELIMITARE INTRE LOTURILE PROPUSE SPRE DEZMEMBRARE DUPA UNIFICARE

LOT REZULTAT DUPA APROBAREA PUZ IN URMA OPRATIUNILOR DE UNIFICARE/DEZMEMBRARE

STR . D

R. AUR

EL PAU

NES CU-

POD EAN

U ( STR

. D IAC

ONU CO

RES I)

sectie fabricatie

S.C. Spumotim S.A.

depozit castel apa

sectie productie

C A L E A S T A N V I D R I G H I N ( C A L E A B U Z I A S U L U I )

hala

sectie presaj

revizie

sectie sectie

sectie sectiefabricatie

centralatermica

birouri

sectie fabricatie

poartacabina

platforma depozitare S.C. Electrocont Elco S.A.

STR. CERNA

punct pompieri

bz.

bazin

statiepompare

bazin casavane

bazin

bazinstatieepurare cantar

centrala termicacos

statiegaz

hala galvanizare

conducte

S.A. Agatext S.A. Timisoara hala productie

13

bazin statie pompare

atelier

pavilion adm.

1 8

administrativ pavilion

parcare

grup administrativ

punctgaze cantina

platforma

birouri

hala si magazie piese ambatisate

atelier grup electrogen

platforma platforma

cabinaportar

laborator metrologic

atelier reparatii

B-DUL CONS

TRUCT ORILO

R

S.C. GRAFFITIX S.A.

depozit

S.C. SERCOMS METAL S.R.L.

birouri

S.C. UNITEH S.A.

S.C. ERLACH S.A.

p o d r u l a n t

rampa

atelier

S.C. Sercoms Metal S.R.L.

S.C. Erlach S.R.L.

bobinaj

p o d r u l a n t birouri

cabinapoarta

rampa beton

statie bioxid posttrafo

hala vopsitorie

vopsitorie

bazin

hala montaj

S. C. MECATIM S.A.

birouri

foisor

S.C. UNITEH S.A. S.C. SAS BERTON S.R.L.

S.C. Timcor S.R.L.

Unisensbirouri

parcare

platforma

moara span rampa

platforma depozit materiale

rampa beton

pompecasa

casapompe

birouri

cabinaportar

P.S.I.

remiza

remiza

P.S.I.

P.S.I.

statie pompe

I.R.E.T.

statie electrica

parcare

parcare

bazin

hala

birouri

hala

cabinapoarta

parcare

vopsitorie

p o d r u l a n t

cantar

hala

p o d r u l a n t

S.C. TEHNOMET S.A.

bazin

condu cte

sectia cabluri

hala compresoare cabina portar

S.C. Guban S.A.

cab. poarta

bazin

statie pompare

bazinstatie epurare

bazin

bazin

bazin rampa

statie pompare

atelier

Alumil Timisoara

1 8 A

platforma beton

platforma depozitare

cabina portar

1 6 A

dep.dep.

Coop. Mobila Banatului

Coop Colortext

hala productie cos

Coop. Progresul

hala productie

cos

cos uscator

hala productie

hala productie

birouri

atelier reparatii

cab. portar

1 4

platf orma

beton

birouriCoop. Incaltamintea

cos

birouri

st. gaz

cos vulcanizare

vopsitorie

cos

centrala termica spalatorie

rampa

soferi statie benzina

dormitor

parca re

administratie electrica

2 bufet

centrala

S.C. Autobaza Tim S.A.

atelier reparatii

rampa

depozit

rampa

atelier forta pod

rula nt

S.C. Uniteh S.A.S.C. Unitap S.R.L.

atelier

atelierreparatii St. gaze

depozit

S.C. Unitap S.R.L.

atelier strungarie

P.S.I.

bazin

platforma beton

5 cond .

9 c o n d .

cond.

8 con d.

bucatariiS.C. Coti S.N.C. 5-9 birouri

STR. CHIMI

STILO R

platf orma

beton

Centralatermica

S.C. Motorep S.R.L.

S.C. Imsat S.A.9

depozit materii prime

rampa

rampa

transf.

parcare

hala productie COOP PROGRESUL

birouri

centr. termica

hala productie

hala productie

p a r c a r e

parcare baz. baz.

cabina poarta

parcare

hala productie

Instit. Oxi

corp. adm.

transf. depozit

atelier statie frigorifica

atelier

S.C. AZUR S.A.

rampa

rampa bazin

atelier

hala

grup social

hala bazin

cos

hala productie

1 4

6 c ond10 cond

6 cond 8 cond

6 con d.

6 con d.

6 con d.

8 c o n d .

8 con d.

bazin

conducte

6 con d.

4 c o n d .

6 con d.

bazin

platforma

birouri

hala productie

hala productie

platforma

c o n d .

centrala termica

statie pompe

hala 5 c o n d . cantar

bufet S.C. Azur S.A.

10 co nduct

e

6 c o n d .

7 co nd .

11 con

d.

8 cond.

4 c ond

.

4 c ond

.

4 cond.

rezervor ingropat

rezervor ingropat

4 c o n d .

5 c ond

.

9 c ond

.

4 cond.

4 c ond

.

5 c o n d .

4 cond.

S.C. Tepro - West S.A. atelier

p o d r u l a n t

atelier scularie S.C. Hydrolarex S.R.L.

S.C. Uniteh S.A.

atelier

atelier

S.C. Seugetex S.A.

statiebenzina

sala compresor

poliester

hala repere poliester armat

hala

punct masuraenergo-termica

c o n d u c t e

hala

rasini statiematurare

c o n d u c t e

hala prese post trafo

punct termic

cos

condu cte

c o n d u c t e

atelier spalare ambalaje

atelier birouri

S.C. Maschinente Hnick IMPEX S.R.L.

birouri

atelier

atelier

atelier

c o n d u c t e

cos atelier

atelier auto

mecano-energetic atelier

S.C. Azur S.A.

utilaj atelier

depozit materiale

P.S.I.centrala spuma atelier

condu cte

cos

rampa

cabina poarta35

dispensar

tehnico-social grup

birouri

laborator

instalatie rasini

cos

depozit gunoi

turn de racire

instalatii

parcare

bazin

bazin cos

hala

bazin statie epurare

parcare

p a r c a r e atelier

mecanic

distributiegaz metan

bufet

rez.

cantar

rez.

conduc te

casapompe

c o n d u c t e

condu cte

rezervor c o n d u c t e

hala productie rasini

post trafo

vulcanizare

platforma bazin pompe

condu cte

cos

condu cte

cosco n d u c t e

baz.bazin

statie electrica

bazin

condu cte

depozit produse finite

rampa

condu cte

grup social

Instalatie naturare

depozit

bazin

condu cte

vestiar

c o n d u c t e

cabinaportar

S.C. INSIGNIFIANT S.R.L.

statie uleiuri

pompe benzina

hala productie rasini

condu cte

rampa

hala

B- DU L CO NS TR UC TO RI LO R

rampa

cab. portar

atelierco n d .

bazin platforma

parcare

posttrafo

5 c o n d .

5 c o n d .

S.C. ROMTENSID S. A.

diversi

16 c ond.

bazin

8 cond. auxiliari laborator cercetare si C. T. C.

cos

c o n d u c t e

casa pompf

condu cte

lichide depozit

casa spume

bazin bazin

toxilarie

casa pompa

post trafo

bazin

casa pompe post trafo

rampa rampa magazie materii prime

rampa

ateli er

1

5

CALEA MOSNITEI

7

3B

ga ng

ga ng

11

3A

S T R . S A T U M A R E

3

8

S.C. ROMTENSID S.A.

13

12

10

9

teren popice

sediu

8

rampa

S.C. SPUMOTIM S.A. 1 0

sediu

S.C. LARISA S.R.L.

bazin

4 co nd

cos 7 co nd

bazin

cantar

cabina poarta

6

rampe

S.C. ARPILUX S.A.

S.C. GETAX S.A. Timisoara

atelier

club

C A L E A S T A N V I D R I G H I N ( C A L E A B U Z I A S U L U I )

6

birou

3 c ond

.

7 co nd .

4 cond.

3 c ond

.4 c ond

.

depozit

4 c ond

.

cos

cos

cos

cos

parcare

depozit

bazin bazin

6 c ond

uct e

9 cond.

bazin

4 c ond

bazin

35

STR. TORAC 33

31

29

2

STR . B

ATA NIA

4

atelier

depozit carb.r a m p a

pompe birou

parcare

2

27

25

1

23

STR. TORAC 4

parcare

ST R. V IR GI LI U

45-47

depozit

birouri

Directia de telecomunicatii Timis ( coloana auto ) Grup interventii

parcare

poarta

61 63

59

65

Inspectoratul scolar Timis

Directia taberelor

67

16 18

depozit

STR. SUCULUI 14

15

13

19

1

17

3 2

4

41 43

45

37 39

cabina poarta

1

punct termic

5 3

7

6

9

11 13

depozit

45-47 terasa

8

10

6

2

4

6 STR. BRIGADIERILOR

7

5

16

12

11

5

gang

6

9

ST R. V IR GI LI U

gang

8

10 terasa

12

17 15 1

4

19

46 A

44

48 50

46

40

42

STR. APATEU

1 6

1

1 3

2 4

5

2 A

2 4

5

1A

STR. TG. MURES

6

5

3 1B

7

S T R . S A T U M A R E

9 6

8

S T R . A V I A T O R I L O R

S T R . C A M P U L U I

7 8

9

1 1

2

13

4

3

STR. SALAJ

5

1

17

15

2A

2

7

10

12

13

15

14

9

7

atelier 12

STR. SOVATA

6

8

3

4 5

9

10 11

7

16

13

17

15

14 16

18 20

7

ST R. E NE RG IE I

2

1 0

9 8

1 1

1 2

1

6

19 -2 1

ST R. S AT U MA RE

25

23

5 6A3

7

1 4

1 3

1 5

1 0

1 2

1 1

1 6

1 7

ST R. E NE RG IE I

9A 9

11

1

4

6

8

27

2

29

1

3

5

STR. BAIA 10

12

7

9

11 13

14

10 13

12

restaurant

31

33 35

4

1

2

13 1 5

39 37

6 STR. MUNTELE MIC

8

3

5

7

11

2

4

6

3

10 8

3 5

12

gang

14

7 9

11

16

16 A

13

28

32

34

30

STR. APATEU

38

36 43

45

37 39

41

ST R. F ER MI TA TI I

2

1 8

2 0

2 1

2 2

S T R . V I R G I L I U

2 3

2 5

2 4

2 6

2 8

1 3 S T R . C A M P U L U I

1 5

1 4

1 8

ST R. S UB UL EA SA

1 6

1 8

1 7

3

2- 4

5

7

9

21

19

11

6

12

1 7

terasa

STR. ENERGIEI

14

12

18 16

terasa

6

5

3

8

9

7A 10 A 1

0B

post trafocos rezervor materialrecuperabil

P.E.C.O. Magazie centrala

rampa

condu cte

Atelier mecanic P.E.C.O.

birouri

depozit

rampacantar

placa beton

B-DUL CONS

TRUCT ORILO

R

ceasapometru prototip service

vane vane

cantar rampa

rezervoare benzinaingropate

Depozit P.E.C.O. Nr.1

incarcare combustibili peroane

c o n d u c t e

c o n d u c t e

statie pompe

decantor

rampa ulei uzat platforma

conduc te

c o n d .

c o n d .

con d.

vane

c o n d .

magazie uleiuri

depozit ambalaje

depozit produse P.E.C.O. rampa

rampa magazieuleiuri

ramp a

casa pompe

cond. statie pompare

13A

8

10 12

14 165

7 STR.

POIAN A MAR

ULUI9 13

11 12

STR. ZEF

IRUL UI

12A 14

15A15B

18

17

20 23

15

1617

18

C C C

A

A C

A A A

C

C

C

C

A C

C C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

G

H

H

H

G

G

G

G

G

G

G

G

420394

405931

438053

CF.NR.:438052

438728

440187

406091

417157

404023

441871

410419

403736

CF.NR.:444558

CF.NR.:444559

426937

CF.NR.:403935

445097

445233

C1

C3

C6

C7

417157-C1

420394-C1

C5

C6

C7 C8

C9

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C1

C2

C3 C4

C1

C2

C3

406091-C12

406091-C13

406091-C14

406091-C16

406091-C18

406091-C2

406091-C3

404023-C3

441871-C1

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9 C10

C11

C12

C13

C14

C15

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C1

C2

C3

445097-C4

445097-C5

445097-C6

445097-C7

445097-C8

445097-C10

445097-C11

445097-C12

445097-C15

445097-C16

445097-C17

445097-C18

445097-C19

445097-C20

445233-C1

445233-C2 445233-C3

445233-C4

445233-C5

445233-C6

445233-C7

445233-C8

C9

445233-C10

Trotuar

Trotuar Zona V erde

Trotuar

Trotuar

Parcare

Zona V erde

Zona V erde

Zona L EA

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

CC C

C

C

C

C

C

C

C

H

S=17474 mp

S=34193 mp

S=5209 mp

Nr.top.3 1231/6

Str. Con structor

ilor

Nr.top.3 1231/5

30

29

28

27

26

25 24

23

22

21

20

19

18

17

31

14

32

33

34

1 2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

15

13

16

12

35

Szona studiata=56876 mp

Sir pom i

Sir pom i

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47790020 90

50

47790020 91

00

47790020 91

50

47790020 92

00

47790020 92

50

47790020 93

00

47790020 93

50

47790020 90

00

47790020 89

50

47790020 89

00

47790020 88

50

47795020 90

50

47795020 91

00

47795020 91

50

47795020 92

00

47795020 92

50

47795020 93

00

47795020 93

50

47795020 90

00

47795020 89

50

47795020 89

00

47795020 88

50

47800020 90

50

47800020 91

00

47800020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47800020 90

00

47800020 89

50

47800020 89

00

47800020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47790020 90

50

47790020 91

00

47790020 91

50

47790020 92

00

47790020 92

50

47790020 93

00

47790020 93

50

47790020 90

00

47790020 89

50

47790020 89

00

47790020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

8503

8504

8505

Str. Stan Vidrighin -(Fosta-C

alea Buziasului)

N r.top.:8541

Parcare

Trotuar

445097

Trotuar

Trotuar

Zona L EA

Zona L EA

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to

acces auto

acces auto

acces auto

acces auto

acces auto

Trotuar

Trotuar

Trotuar

Trotuar

Zona Verde

445233

445097

nr. top . 8521

/1/1/2 /1

nr.top .:851

9

8514

8517

nr.top.:8518

nr.top.:8516

2.34 0.43

3.64

nr. top. 8521/1/1/2/1

4 0 / 6 0

3 0 / 4 5

30/ 45 OL100

40/60 40/60

OL400

40/60O L

40/60 4004

0/60

1 8 0 0

400

2 0 0 1

8 0 0

1000

PREMO800

400

800

400

CV

CV

400

800 400

800

400

400

8 0 0 / 1 2 0 0

6 0 0

500

800

CV

2 0 0

CV

6 0 0

400CV

2 0 0

CV

250 CV

2 0 0

1 8 0 0

8 0 0 / 1 2 0 0

6 0 0

OL 10 0

F 100

PVC 125

F100400OL 400FD800

4 0 0

F 10 0

30 /4 5

4004 00

30 /4 5

50/75

F 100

40 0

400

F 12 5

40 0

OL

30 0

100

OL

OL100

10 0

O L

1 0 0

O L

1 6 0 0

1 4 0 01 0 0 0

O L

1 0 0 0

300

100

OL 100

OL

10 0

80 10 00

40 0

80

10 00

CX

500

OL 600

OL 100

0

30 0

50 0

F 12 5

100

30 0

50 0

100

OL 600 500

600

1 6 0 0

FD 800100

800FDOL 100

OL 100

OL 100

0

5 0 0

6 0 0

1 5 0

8 0 0 / 1 2 0 0

6 0 0

1 5 0

CV

5 0 0

6 0 0 1 5 0

8 0 0 / 1 2 0 0

5 0 0

8 0 0 / 1 2 0 0

PVC225

40 0

80 0

10 00

40/60

400

PVC225

5 0 0

8 0 0 / 1 2 0 0

700

8 0 0 / 1 2 0 0

6 0 0

6 0 0

2 0 0

CV

CV

CV

STR. TORAC

ST R. B AT AN IA

C A L E A S T A N V I D R I G H I N ( C A L E A B U Z I A S U L U I )

RiM

RiM

RiM

Ve

Ei

Ei Ei

x3 2 5

C A L E A S T A N V I D R I G H I N ( C A L E A B U Z I A S U L U I )

ACCES PROPU

S

ACCES EXIST

ENT

ACCES EXISTE

NT

A C

C ES

PR O

PU S

ACCES EXISTE

NT

ACCES PROPU

S

ACCES

EXISTE NT

ACCES

EXISTE NT

ACCES

EXIST ENT

LEA 1 10kV

LEA 11 0kV

LEA 11 0kV

Nr. lot Suprafata lot (mp) Modalitate de acces Servituti de trecere acordate in favoarea: 1 10.603 din str. Chimistilor 2 14.225 din bv. Constructorilor loturilor 1,3,4,5,6,7 3 13.966 din str. Chimistilor 4 2.404 de pe lotul 5 5 10.123 din Calea Stan Vidrighin si din bv. Constructorilor loturilor 1,2,3,4,6,7 6 1.924 de pe lotul 5 7 3.023 de pe loturile 2 si 5 8 608 din str. Chimistilor

LOTURI REZULTATE IN URMA DEZMEMBRARII Nota: Mobilarea reprezentata pe aceasta plansa este orientativa avand menirea de a arata o modalitate de ocupare a terenului in raport cu reglementarile propuse. Mobilarea finala se va autoriza cu respectarea plansei de reglementari urbanistice si poate fi diferita de prezenta mobilare. Modernizarea pentru Calea Stan Vidrighin este conform proiect elaborat de SC DM Dezvoltare srl. Solutia de trafic a fost avizata de Comisia de Circulatie prin avizul nr. DT 2018-003673/19.06.2018

TERITORIUL STUDIAT PRIN PUZ TERITORIUL REGLEMENTAT PRIN PUZ

13 764

810

Atasament: 4_REGLEMENTARI_EDILITARE.pdf

Pr ez

en tu

l p ro

ie ct

re pr

ez in

ta p

ro pi

et at

ea in

te le

ct ua

la a

fir m

ei M

G B

ui ld

in g

De sig

n - P

re ze

nt ul

p ro

ie ct

p oa

te fi

fo lo

sit d

oa r p

en tru

a ce

as ta

lu cr

ar e

- O ric

e re

pr od

uc er

e pa

rti al

a sa

u to

ta la

p oa

te fi

fa cu

ta d

oa r c

u ac

or du

l p re

al ab

il a l M

G B

uil din

g De

sig n.

.

PUZ - CONSTRUIRE ANSAMBLU CLADIRI COMERCIALE SI PENTRU SERVICII, PLATFORMA PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE, RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE

PROIECTANT DE SPECIALITATE: INSTALATII EDILITARE

DESENAT

PROIECTAT

DENUMIRE PROIECT:

BENEFICIAR:

MG BUILDING DESIGN S.R.L. RO-300070 Timisoara, Str. Ion Ionescu de la Brad, Nr.1

PROIECTANT DE SPECIALITATE: ARHITECTURA

PROIECTAT

SEF PROIECT

F: +40-(0)256-281283T: +40-(0)256-499273

DESENAT

Ing. S. FINTINEANU

Ing. F. NOVAC

Arh. GEORGE CIUHANDU

Arh. OANA MANESCU

Arh. GEORGE CIUHANDU

societate de proiectare româno-germana

atelier

PRO WASSER s.c. Pro Wasser AT s.r.l. 300480 Timisoara, str.Brancoveanu nr.64 J35/1235/1998;R11224810 Tel./Fax: 0356/481088; 0265/271657

SC OASIS GREEN ENERGY 2 S.R.L.

PUZ - CONSTRUIRE ANSAMBLU CLADIRI COMERCIALE SI PENTRU SERVICII, PLATFORMA PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE, RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE Timisoara, str. Chimistilor nr 2 si 5-9

FAZA:

NR. PROIECT:

PUZ

235/2017 SCARA:

NR. PLANSA:DENUMIRE PLANSA:

REGLEMENTARI EDILITARE

4

1:1500, 1:5000

10.10.2018 DATA:

PROIECTANT DE SPECIALITATE: INSTALATII ELECTRICE

LOMBREA A. - ELECTROTEHNIK I.I. Str. ALEEA CASCADEI 1 TIMISOARA

PROIECTAT DESENAT Ing. Adrian Lombrea

ne

s

sw se

e

N

nv

w

1 2

3

4

5

6 7

8

9 10 11

12

13 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 53

54

55 5657

58 59

60

61 626364

65 66

6768

6970 71

72

73 74

75 76

77

78

79

80

818283 84

85 86

87

88 89

90

91 92

93 94

95 96

97

98 99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121 122123

124

125126127

128

129 130131132 133

134

135

136

137

138

139 140

141

142

143

144

145

146

147

148 149 150

151152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162 163

164 165

166

167

168 169

170 171

172

173

174 175

176

177

178 179

180181

182

183184

185 186

187

188

189 190

191

192

193194

195

196

197 198

199

200 201 202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216 217

218

219

220

221

222

223 224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235236

237

238239240 241242243

244245

246 247

248

249

250 251

252

253 254

255

256 257

258259

260

261262 263264

265 266267

268269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280 281

1000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

20072008 2009

2010

2011

2012

20132014

2015

2016

3000

4000

2017

2018 2019

2020

2021

2022

2023 20242025

2026

2027 2028

2029

2030 2031

2032

2033 2034

2035 2036

2037

2038

2039 2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

20492050

20512052 2053

2054

2055

2056

2057

20582059 20602061

20622063

2064 2065

20662067206820692070

20712072 20732074

20752076

2077

2078

4001

4002 40034004

4005 4006

4007

4008

4009

4010 4011

4012 4013

4014 4015

4016

4017 4018

4019 4020

4021

402240234024 4025

40264027 4028

4029 4030

4031

4032

4033

4034

4035

4036

4037 4038

4039 40404041

4042 4043 4044

4045 4046 4047

4048

4049

4050

4051

40524053

4054

4055

4056

4057 4058

4059 4060 4061 4062

40634064

4065

4066

4067

4068

4069

40704071 4072

4073

4074

4075

4076 4077

4078

4079

4080

4081

4082

4083

40844085

C C C

A

A C

A A A

C

C

C

C

A C

C C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

G

H

H

H

G

G

G

G

G

G

G

G

438053

CF.NR.:438052

438728

440187

441871

410419

403736

CF.NR.:444558

CF.NR.:444559

CF.NR.:403935

445233

C1

C3

C6

C7

C5

C6

C7 C8

C9

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C1

C2

C3 C4

C1

C2

C3

441871-C1

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9 C10

C11

C12

C13

C14

C15

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C1

C2

C3

445097-C11

445097-C12

445097-C18

445097-C19445233-C1

445233-C5

445233-C6

445233-C7

C9

445233-C10

Trotuar

Trotuar Zona V erde

Trotuar

Trotuar

Parcare

Zona V erde

Zona V erde

Zona L EA

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

89.254

89.511

89.649

88.859 88.854

88.848

88.939

88.884 88.924

88.863

88.871

89.577

90.206

90.166

88.943

88.545

88.557

88.811

88.889 88.904

88.837

88.916

88.970 88.944 88.969

88.901 88.92788.91488.908

88.927 88.946

88.946

88.919 88.943

88.764

88.777

88.744

88.959

88.918 88.864

88.860 88.865

88.886

88.672

88.809 88.825

89.348

88.466

89.030

89.047

89.086

89.584

88.88788.904

88.804 88.905

88.913

88.822 88.968

89.001

88.831

88.823 88.653

89.989

87.659

88.853

88.795 88.784 88.706 88.596

88.913

88.876

89.016

89.039 89.027

89.009

89.042 89.073

87.966

88.690

88.698 89.051

88.164

88.890

89.919

90.306

89.663

89.305

89.568

88.898

88.869

88.781

89.066

89.075

89.292

89.214

89.352

89.521

88.991

88.997 88.997 88.998

90.74192.223

88.857

89.003 89.052

89.126 89.079

88.702

88.726

88.678 88.728

88.698 88.935 88.952

88.937

88.855

88.849

88.950

89.418 88.49488.422

88.487

88.498

88.457 88.46188.54088.514

88.372

88.397 88.397

89.093 89.094

88.572

88.509

96.964

97.299

94.141

97.015

90.202

90.048

90.460 89.053

88.892

90.622

88.975 88.865

88.880

88.743

88.731

88.960

88.876

88.927

91.509

91.151

89.002

91.913

88.867

88.880

89.407

90.879

88.826

88.339

88.538

88.664

88.67688.934 88.933

88.939

88.944

88.961 88.95188.843

88.880

89.006

88.913

88.829 88.762

88.764

88.904

89.77489.29389.314

89.207

89.772

92.447

91.383

88.912

88.288

88.765

88.802

88.569

88.567

87.620

87.746

88.684

88.605 88.42588.577

88.595

88.759

88.478 88.522

88.586 88.608

88.651 88.726

88.777 88.606

88.567 88.525

88.706 88.706

88.703 88.702

88.671 88.698

88.538

88.635 88.667

88.609

88.520

88.437

88.741

88.402

89.265

89.164 89.239

90.278

88.711

88.462

88.802

88.774 88.315

88.286 88.391

88.308 88.275

88.317

88.354 88.420

88.43088.438 88.439

88.476

88.498 88.480 88.491 88.57488.548

88.505

88.646

88.603 88.523

88.683

88.61388.599

88.518

91.422

91.543

89.467

88.067

87.950

89.870

CC C

C

C

C

C

C

C

C H

S=17474 mp

S=34193 mp

S=5209 mp

Nr.top.31 231/6

Str. Chim istilor

Str. Con structori

lor

Nr.top.31 231/5

nr. top. 8 521/1/1/

2/1

30

29

28

27

26

25 24

23

22

21

20

19

18

17

31

14

32

33

34

1 2

3 4

5

6 7

8

9

10

11

15

13

16

12

35

Szona studiata=56876 mp

Sir pom i

Sir pom i

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47790020 90

50

47790020 91

00

47790020 91

50

47790020 92

00

47790020 92

50

47790020 93

00

47790020 93

50

47790020 90

00

47790020 89

50

47790020 89

00

47790020 88

50

47795020 90

50

47795020 91

00

47795020 91

50

47795020 92

00

47795020 92

50

47795020 93

00

47795020 93

50

47795020 90

00

47795020 89

50

47795020 89

00

47795020 88

50

47800020 90

50

47800020 91

00

47800020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47800020 90

00

47800020 89

50

47800020 89

00

47800020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47790020 90

50

47790020 91

00

47790020 91

50

47790020 92

00

47790020 92

50

47790020 93

00

47790020 93

50

47790020 90

00

47790020 89

50

47790020 89

00

47790020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

88.881 88.867

88.832 88.824

88.868 88.885

88.874

88.844 88.811

88.898

88.821

88.736

88.864

88.776

88.909 88.976

88.961

88.676

89.155 88.946

88.795

88.674

88.765 88.720

88.671 88.690 88.736 88.846 88.729

88.918 89.001

88.961 88.909

88.951

88.785

89.026

88.96088.785 88.871

88.700

89.111

88.983 89.051

89.012

88.776 88.984 89.006

88.99089.007

88.705

89.074

88.856

88.923 88.908

88.949 89.058 89.13489.074

89.082

88.95088.851

88.905 88.967 88.902

88.969 89.03088.95888.959

89.066 89.057 88.936

88.966

88.838

88.912

89.075

88.950

88.680

88.783

88.896

88.655

88.743

88.731

88.960 88.876

88.927

88.679

88.911

88.909

88.884

88.743

88.934

88.933

88.804

88.826

88.863 88.87988.871

88.790

88.737

88.725

88.670 88.706 88.718

88.833

88.840

88.599

88.913

88.829 88.700

88.762

88.764

88.904

88.775

88.79388.786

88.735

88.749

88.933 89.010 89.002

88.973

88.928 88.939

88.958 88.946

88.939 88.944

88.918 88.936

88.769 88.777

88.688

88.402

88.612

88.518

88.327

88.299 88.349

88.509

88.464 88.325

88.368

88.510 88.525

88.525

88.327 88.433

88.492

88.481

88.531

88.354

88.527

88.620 88.408

88.447

88.296 88.29388.306

88.362 88.55088.575

88.413 88.354

88.288

8503

8504

8505

Str. Stan Vidrighin -(Fosta-C

alea Buziasului)

N r.top.:8541

Parcare

Trotuar

445097

88.912

88.921

88.902

88.902

88.923 88.925

88.917

88.92088.921

88.917

88.922

88.923 88.918

88.923

88.923

88.924

88.938

88.950

Trotuar

Trotuar

Zona L EA

Zona L EA

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to

acces auto

acces auto

acces auto

acces auto

acces auto

91.968 90.375

Trotuar

Trotuar

Trotuar

Trotuar

Zona Verde

445233

445097

nr. top. 8521/1

/1/2/1

nr.top .:8519

8514

8517

nr.top.:8518

nr.top.:8516

2.34 0.43

3.64

nr. top. 8521/1/1/2/1

SENS GIRATORIU PROPUS

INTERSECTIE PROPUSA SPRE SEMAFORIZARE

POST TRAFO PROPUS

POST TRAFO PROPUS

Sens unic

Sens unic

Cladiri existe

nte

S.C. Co ti S.N.C

.

Nr. top 31231/1

/2

175397 /2012_e

xp. teh.

BEGA INVEST

ACCES EXISTEN

T

x3 2 5

LIMITA DE PROPRIETATE

ZONA DE SIGURANTA LEA 110kV

COMERT + SERVICII REGIM DE INALTIME MAXIM: P+2E

COMERT + SERVICII REGIM DE INALTIME MAXIM: P+2E

COMERT + SERVICII REGIM DE INALTIME MAXIM: P+2E

CF 403935 NEDEA DORIN SI NEDEA MARILENA S=5 209 mp

CF 438052 SC UNITEH S.A.

S=34 193 mp

CF 444559 S.C. PROTEAS WEST PROPERTIES srl (fost TRANSPORT AUTO MARFA srl) S=17 474 mp

POST TRAFO EXISTENT CE SE DESFIINTEAZA

ACCES EXISTEN

T

ACCES PROPUS

ACCES

EXISTE NT

ACCES PROPU

S

ACCES

PRO PUS

ACCES

EXISTE NT

ACCES EXISTEN

T

ACCES EXISTEN

T

LEA 1 10kV

LEA 11 0kV

LEA 11 0kV

SC M

ASC H

IN ETEH

N IC

H

DALLI GROUP

SPinc

R ezevor incendiu

C D

SPpl

Bazin retentie

C R

SNH SNH

C AAPA

CANALIZ ARE

ELECTR ICITATE

retea de apa de incinta propusa

LEGENDA INSTALATII

canalizare pluviala pura propusa

statie de pompare pluvial

Camin de apometru propus

Camin racord / Camin debitmetru canalizare propus

retea de apa stradala existenta

canalizare unitara existenta

retea de canalizare menajera propusa

retea de apa pentru incendiu incinta propusa

CA

SP+R inc Rezervor incendiu si statie de pompare

Hidrant de incendiu

CR/ CD

canalizare pluviala impura propusa

SNH separator de namol si hidrocarburi

SPpl

BRANSAMENT APA - PROPUS PRIN P.U.Z.

RACORD CANALIZARE MENAJER / PLUVIAL - PROPUS PRIN P.U.Z.

BRANSAMENT ELECTRICITATE - PROPUS PRIN P.U.Z.

Linie electrica LES JT

retea de gaz existenta

retea de energie electrica propusa

linie electrica de inalta tensiune - LEA110 kV

Linie electrica LES MT

LIMITA IMOBIL/ LIMITA NR.TOP.STUDIAT LIMITA PARCELE STUDIATE LIMITA PARCELE

CV APA

CANAL (CAMIN VIZITARE CANAL)

INDICATOR

STALP BETON ELECTRICITATE-MEDIE TENSIUNE

POMI

A

C

G AERISIRE GAZ

PLUVIAL STALP ILUMINAT

BULON METALIC-PUNCT STATIE

LINIE TRAMVAI

CAMIN TERMICCT

HIDRANTH

SENS CIRCULATIE AX STALPI LEA 110KV

TRECERE PIETONI

PISTA BICICLISTI

acces auto

ACCES AUTO

refulare canalizare pluviala

APA

CANALIZARE

ELECTRICITATE

CLADIRI / ANEXE PROPUSE - COMERT+SERVICII REGIM DE INALTIME MAXIM P+2E

SPATII VERZI PROPUSE

SUPRAFETE CAROSABILE/PARCARI/TROTUARE PROPUSE

LEGENDA

ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA SI AMENAJARI AFERENTE - EXISTENTA

ZONA/CULOAR DE SIGURANTA LINIE DE INALTA TENSIUNE

LEGENDA

LIMITA DE PROPRIETATE PARCELE VECINE

LIMITA DE PROPRIETATE PARCELE CARE AU GENERAT P.U.Z

LIMITA TERITORIU REGLEMENTAT PRIN P.U.Z

LIMITA TERITORIU STUDIAT PRIN P.U.Z

ZONA VERDE - EXISTENTA

STR . DR

. AU REL

PA UNE

SCU -PO

DEA NU

(ST R. D

IAC ONU

CO RES

I)

sectie fabricatie

S.C. Spumotim S.A.

depozit castel apa

sectie productie

C A L E A S T A N V ID R IG H IN (C A L E A B U Z IA S U L U I)

hala

sectie presaj

revizie

sectie sectie

sectie sectiefabricatie

centralatermica

birouri

sectie fabricatie

poarta cabina

platforma depozitare S.C. Electrocont Elco S.A.

STR. C ERNA

punct pompieri

bz.

bazin

statiepompare

bazin casavane

bazin

bazinstatieepurare cantar

centrala termicacos

statiegaz

hala galvanizare

conducte

S.A. Agatext S.A. Timisoara hala productie

13

bazin

statie pompare

atelier

pavilion adm.

18

administrativ pavilion

parcare

grup administrativ

punctgaze cantina

platforma

birouri

hala si magazie piese ambatisate

atelier grup electrogen

platforma platforma

cabinaportar

laborator metrologic

atelier reparatii

B-DUL CONST

RUCTO RILOR

S.C. GRAFFITIX S.A.

depozit

S.C. SERCOMS METAL S.R.L.

birouri

S.C. UNITEH S.A.

S.C. ERLACH S.A.

p o d r u la n t

rampa

atelier

S.C. Sercoms Metal S.R.L.

S.C. Erlach S.R.L.

bobinaj

p o d r u la n t

birouri

cabinapoarta

rampa beton

statie bioxid posttrafo

hala vopsitorie

vopsitorie

bazin

hala montaj

S. C. MECATIM S.A.

birouri

foisor

S.C. UNITEH S.A. S.C. SAS BERTON S.R.L.

S.C. Timcor S.R.L.

Unisensbirouri

parcare

platforma

moara span

rampa

platforma

depozit materiale

rampa beton

pompecasa

casapompe

birouri

cabinaportar

P.S.I.

remiza

remiza

P.S.I.

P.S.I.

statie pompe

I.R.E.T.

statie electrica

parcare

parcare

bazin

hala

birouri

hala

cabinapoarta

parcare

vopsitorie

p o d r u la n t

cantar

hala

p o d r u la n t

S.C. TEHNOMET S.A.

bazin

condu cte

sectia cabluri

hala compresoare cabina portar

S.C. Guban S.A.

cab. poarta

bazin

statie pompare

bazinstatie epurare

bazin

bazin

bazin ramp

a

statie pompare

atelier

Alumil Timisoara

18 A

platforma beton

platforma depozitare

cabina portar

16 A

dep. dep.

Coop. Mobila Banatului

Coop Colortext

hala productie cos

Coop. Progresul

hala productie

cos

cos uscator

hala productie

hala productie

birouri

atelier reparatii

cab. portar

14

platf orma

beton

birouri Coop. Incaltamintea

cos

birouri

st. gaz

cos vulcanizare

vopsitorie

cos

centrala termica spalatorie

rampa

soferi statie benzina

dormitor

parca re

administratie electrica

2 bufet

centrala

S.C. Autobaza Tim S.A.

atelier reparatii

rampa

depozit

rampa

atelier forta pod

rula nt

S.C. Uniteh S.A. S.C. Unitap S.R.L.

atelier

atelier reparatii

St. gaze

depozit

S.C. Unitap S.R.L.

atelier strungarie

P.S.I.

bazin

platforma beton

5 cond .

9 c o n d .

cond.

8 con d.

bucatariiS.C. Coti S.N.C. 5-9 birouri

STR. CH IMISTIL

ORplatf orma

beton

Centralatermica

S.C. Motorep S.R.L.

S.C. Imsat S.A.9

depozit materii prime

rampa

rampa

transf.

parcare

hala productie COOP PROGRESUL

birouri

centr. termica

hala productie

hala productie

p a r c a r e

parcare baz. baz.

cabina poarta

parcare

hala productie

Instit. Oxi

corp. adm.

transf. depozit

atelier statie frigorifica

atelier

S.C. AZUR S.A.

rampa

rampa bazin

atelier

hala

grup social

hala bazin

cos

hala productie

14

6 c ond 10 cond

6 cond 8 cond

6 con d.

6 con d.

6 co nd.

8 c o n d .

8 co nd.

bazin

conducte

6 con d.

4 c o n d .

6 con d.

bazin

platforma

birouri

hala productie

hala productie

platforma

c o n d .

centrala termica

statie pompe

hala

5 c o n d . cantar

bufet S.C. Azur S.A.

10 co nduct

e

6 c o n d .

7 co nd .

11 co nd .

8 cond.

4 co nd .

4 co nd .

4 c o n d .

rezervor ingropat

rezervor ingropat

4 c o n d .

5 c ond

.

9 c ond

.

4 cond.

4 co nd .

5 c o n d .

4 cond.

S.C. Tepro - West S.A. atelier

p o d r u la n t

atelier scularie S.C. Hydrolarex S.R.L.

S.C. Uniteh S.A.

atelier

atelier

S.C. Seugetex S.A.

statiebenzina

sala compresor

poliester

hala repere poliester armat

hala

punct masuraenergo-termica

c o n d u c t e

hala

rasini statiematurare

c o n d u c t e

hala prese post trafo

punct termic

cos

condu cte

c o n d u c t e

atelier spalare ambalaje

atelier birouri

S.C. Maschinente Hnick IMPEX S.R.L.

birouri

atelier

atelier

atelier

c o n d u c t e

cos atelier

atelier auto

mecano- energetic atelier

S.C. Azur S.A.

utilaj atelier

depozit materiale

P.S.I.centrala spuma atelier

condu cte

cos

rampa

cabina poarta35

dispensar

tehnico-social grup

birouri

laborator

instalatie rasini

cos

depozit gunoi

turn de racire

instalatii

parcare

bazin

bazin cos

hala

bazin statie epurare

parcare

p a r c a r e ateliermecanic

distributiegaz metan

bufet

rez.

cantar

rez.

condu cte

casapompe

c o n d u c t e

cond ucte

rezervor

c o n d u c t e

hala productie rasini

post trafo

vulcanizare

platforma bazin pompe

condu cte

cos

condu cte

cosco n d u c t e

baz.bazin

statie electrica

bazin

condu cte

depozit produse finite

rampa

condu cte

grup social

Instalatie naturare

depozit

bazin

condu cte

vestiar

c o n d u c t e

cabinaportar

S.C. INSIGNIFIANT S.R.L.

statie uleiuri

pompe benzina

hala productie rasini

condu cte

rampa

hala

B- DU

L CO

NS TR

UC TO

RI LO

R

rampa

cab. portar

atelierco n d .

bazin platforma

parcare

post trafo

5 c o n d .

5 c o n d .

S.C. ROMTENSID S. A.

diversi

16 co nd.

bazin

8 c o n d . auxiliari laborator

cercetare si C. T. C.

cos

conduct e

casa pompf

condu cte

lichide depozit

casa spume

bazin bazin

toxilarie

casa pompa

post

trafo

bazin

casa pompe post trafo

rampa rampa magazie materii prime

rampa

atelie r

1

5

CALEA MOSNITEI

7

3B

g a n g

g a n g

11

3A

S T R . S A T U M A R E

3

8

S.C. ROMTENSID S.A.

13

12

10

9

teren popice

sediu

8

rampa

S.C. SPUMOTIM S.A. 10

sediu

S.C. LARISA S.R.L.

bazin

4 co nd

cos 7 co nd

bazin

cantar

cabina poarta

6

rampe

S.C. ARPILUX S.A.

S.C. GETAX S.A. Timisoara

atelier

club

C A L E A S T A N V ID R IG H IN (C A L E A B U Z IA S U L U I)

6

birou

3 co nd .

7 co nd .

4 cond.

3 co nd .4

con d.

depozit

4 co nd .

cos

cos

cos

cos

parcare

depozit

bazin bazin

6 co nd uc te

9 cond.

bazin

4 c ond

bazin

35

STR. TORAC 33

31

29

2

STR . BA

TAN IA

4

atelier

depozit carb.r a m p a

pompe birou

parcare

2

27

25

1

23

STR. TORAC 4 parcare

ST R. VI RG IL IU

45-47

depozit

birouri

Directia de telecomunicatii Timis ( coloana auto )

Grup interventii

parcare

poarta

61 63

59

65

Inspectoratul scolar Timis

Directia taberelor

67

16

18

depozit

STR. SUCULUI14

15

13

19

1

17

3 2

4

41 43

45

37 39

cabina poarta

1

punct termic

5 3

7

6

9

11 13

depozit

45-47 terasa

8

10

6

2

4

6 STR. BRIGADIERILOR

7

5

16

12

11

5

gang

6

9

ST R. V IR GI LI U

gang

8

10 terasa

12

17 15 1

4

19

46 A

44

48

50

46

40

42

STR. APATEU

16

1

1 3

2 4

5

2 A

2 4

5

1A

STR. TG. MURES

6

5

3 1B

7

S T R . S A T U M A R E

9 6

8

S T R . A V IA T O R IL O RS T R . C A M P U L U I

7 8

9

11

2

13

4

3

STR. SALAJ

5

1

17

15

2A

2

7

10

12

13

15

14

9

7

atelier 12

STR. SOVATA

6

8

3

4 5

9

10 11

7

16

13

17

15

14 16

18 20

7

ST R. EN ER GIE

I

2

10

9 8

11 12

1

6

19 -2 1

ST R. S AT U MA RE

25

23

5 6A3

7

14 13

15

10 12

11

16 17

ST R. E NE RG IE I

9A 9

11

1

4

6

8

27

2

29

1

3

5

STR. BAIA 10

12

7

9

11

13

14

10 13

12

restaurant

31

33 35

4

1

2

13 15

39 37

6 STR. MUNTELE MIC

8

3

5

7

11

2

4

6

3

10 8

3 5

12

gang

14

7 9

11

16

16 A

13

28

32

34

30

STR. APATEU

38

36 43

45

37

39

41

ST R. F ER MI TA TI I

2

18 2 0

2 1

2 2

S T R . V IR G IL IU

2 3

2 5

2 4

2 6

2 8

13 S T R . C A M P U L U I15

14

18

ST R. SU BU LE AS A

16 18

17

3

2- 4

5

7

9

21

19

11

6

12

17

terasa

STR. ENERGIEI

14

12

18 16

terasa

6

5

3

8

9

7A 10 A 1

0B

post trafocos rezervor materialrecuperabil

P.E.C.O. Magazie centrala

rampa

condu cte

Atelier mecanic P.E.C.O.

birouri

depozit

rampacantar

placa beton

B-DUL CONS

TRUCT ORILO

R

ceasapometru prototip service

vane vane

cantar

rampa

rezervoare benzinaingropate

Depozit P.E.C.O. Nr.1

incarcare combustibili peroane

c o n d u c t e

c o n d u c t e

statie pompe

decantor

rampa ulei uzat

platforma

condu cte

c o n d .

c o n d .

co nd .

vane

c o n d .

magazie uleiuri

depozit ambalaje

depozit produse P.E.C.O. rampa

rampa magazieuleiuri

ramp a

casa pompe

cond. statie pompare

13A

8

10 12

14 165

7 STR.

POIAN A MA

RULU I9

13

11 12

STR. ZEFI

RULU I

12A 14

15A15B

18

17

20 23

15

16 17

18

C C C

A

A C

A A A

C

C

C

C

A C

C C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

G

H

H

H

G

G

G

G

G

G

G

G

420394

405931

438053

CF.NR.:438052

438728

440187

406091

417157

404023

441871

410419

403736

CF.NR.:444558

CF.NR.:444559

426937

CF.NR.:403935

445097

445233

C1

C3

C6

C7

417157-C1

420394-C1

C5

C6

C7 C8

C9

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C1

C2

C3 C4

C1

C2

C3

406091-C12

406091-C13

406091-C14

406091-C16

406091-C18

406091-C2

406091-C3

404023-C3

441871-C1

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9 C10

C11

C12

C13

C14

C15

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C1

C2

C3

445097-C4

445097-C5

445097-C6

445097-C7

445097-C8

445097-C10

445097-C11

445097-C12

445097-C15

445097-C16

445097-C17

445097-C18

445097-C19

445097-C20

445233-C1

445233-C2 445233-C3

445233-C4

445233-C5

445233-C6

445233-C7

445233-C8

C9

445233-C10

Trotuar

Trotuar Zona V erde

Trotuar

Trotuar

Parcare

Zona V erde

Zona V erde

Zona L EA

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

CC C

C

C

C

C

C

C

C H

S=17474 mp

S=34193 mp

S=5209 mp

Nr.top.31 231/6

Str. Con structori

lor

Nr.top.31 231/5

30

29

28

27

26

25 24

23

22

21

20

19

18

17

31

14

32

33

34

1 2

3 4

5

6 7

8

9

10

11

15

13

16

12

35

Szona studiata=56876 mp

Sir pom i

Sir pom i

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47790020 90

50

47790020 91

00

47790020 91

50

47790020 92

00

47790020 92

50

47790020 93

00

47790020 93

50

47790020 90

00

47790020 89

50

47790020 89

00

47790020 88

50

47795020 90

50

47795020 91

00

47795020 91

50

47795020 92

00

47795020 92

50

47795020 93

00

47795020 93

50

47795020 90

00

47795020 89

50

47795020 89

00

47795020 88

50

47800020 90

50

47800020 91

00

47800020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47800020 90

00

47800020 89

50

47800020 89

00

47800020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47790020 90

50

47790020 91

00

47790020 91

50

47790020 92

00

47790020 92

50

47790020 93

00

47790020 93

50

47790020 90

00

47790020 89

50

47790020 89

00

47790020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

47785020 90

50

47785020 91

00

47785020 91

50

47785020 92

00

47785020 92

50

47785020 93

00

47785020 93

50

47785020 90

00

47785020 89

50

47785020 89

00

47785020 88

50

8503

8504

8505

Str. Stan Vidrighin -(Fosta-C

alea Buziasului)

N r.top.:8541

Parcare

Trotuar

445097

Trotuar

Trotuar

Zona L EA

Zona L EA

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to

acces auto

acces auto

acces auto

acces auto

acces auto

Trotuar

Trotuar

Trotuar

Trotuar

Zona Verde

445233

445097

nr. top. 8521/1

/1/2/1

nr.top .:8519

8514

8517

nr.top.:8518

nr.top.:8516

2.34 0.43

3.64

nr. top. 8521/1/1/2/1

POST TRAFO PROPUS

4 0/ 6 0

3 0/ 4 5

30/ 45 OL100

40/60 40/60

OL400

40/60 OL

40/60 4004

0/60

18 00

400

2 00 18

00

1000

PREMO800

400

800

400

CV

CV

400

800 400

800

400

400

8 00/

12 00

6 00

500

800

CV

2 00

CV

6 00

400CV

2 00

CV

250 CV

2 00

18 00

8 00/

12 00

6 00

OL 10 0

F 100

PVC

125

F100400 OL400FD800

4 00

F 10 0

30 /4 5

4004 00

30 /4 5

50/75

F 100

40 0

400

F 12 5

40 0

OL

30 0

100

OL

OL100

10 0

O L

10 0

O L

16 00

14 00

10 00

O L

10 00

300

100

OL 100

OL

100

80 100 0

40 0

80

100 0

CX

500

OL 600

OL 100

0

30 0

50 0

F 12 5

100

30 0

50 0

100

OL

600 500

600

16 00

FD 800100

800FDOL 100

OL 100

OL 100

0

5 00600

15 0

8 00/

12 00

6 00

15 0

CV

5 00

6 00

15 0

8 00/

12 00

5 00

8 00/

12 00

PVC225

40 0

80 0

10 00

40/60

400

PVC225

5 00

8 00/

12 00

700

8 00/

12 00

6 00

6 00

2 00

CV

CV

CV

STR. TORAC

STR . BA

TAN IA

CALEA STAN VIDRIG HIN (CALEA BUZIASULUI)

RiM

RiM

RiM

Ve

Ei

Ei Ei

x3 2 5

CALEA STAN VIDRIG HIN (CALEA BUZIASULUI)

ACCES PROP

US

ACCES EXIST

ENT

ACCES EXISTE

NT

AC C

ES

PR O

PU S

ACCES EXISTE

NT

ACCES PROPU

S

ACCES

EXISTE NT

ACCES

EXISTE NT

ACCES

EXIST ENT

LEA 1 10kV

LEA 11 0kV

LEA 11 0kV

SPinc

R ezevor incendiu

CD CR

CAAPA

CANALIZ ARE

ELECT RICITA

TE

SPpl

Bazin retentie

SNH SNH

TERITORIUL STUDIAT PRIN PUZ TERITORIUL REGLEMENTAT PRIN PUZ