keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 137/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă spaţii servicii şi comerţ", Calea Buziaşului nr. 9E, Timişoara

31.03.2020

Hotararea Consiliului Local 137/31.03.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă spaţii servicii şi comerţ", Calea Buziaşului nr. 9E, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2020-003228/30.03.2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2020-003228/30.03.2020 - al Directiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 30.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020-003228/30.03.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate,
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 56/04.10.2018, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 08/27.02.2020;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 25 din 05.02.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zonă spaţii servicii şi comerţ", Calea Buziaşului nr. 9E, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. MIRO HOUSE S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 01/2018/90, realizat de SC B-CUBB SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Indicii propuşi prin documentaţie şi în conformitate cu Avizului Arhitectului Şef cu nr. 08/27.02.2020 sunt următorii:
Funcţiuni propuse: servicii şi comerţ;
Regimul maxim de înălţime propus: P+2E;
Hmax = 25 m
POT max. = 50%;
CUT max. = 1,5;
Retragere minimă faţă de aliniament: conform planşei nr. 03 - Reglementari Urbanistice şi precizarilor R.L.U.
Spaţii verzi propuse minim 20% din suprafaţa fiecărei parcele - conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 25 din 05.02.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută şi conform documentaţiei de PUZ supusă analizării;
- Circulatii si accese: accese pietonale şi auto din strada Siemens - se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-004795/22.08.2019 şi planşa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 506/24.06.2019 si de plansa nr. 03ED - Reglementări edilitare si conform Planului de actiune asumat nr. UR2019-008298/23.05.2019;
Se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde".
Se va respecta Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zonă spaţii servicii şi comerţ", Calea Buziaşului nr. 9E, Timişoara va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în cadrul documentaţiei Plan Urbanistic Zonal "Zonă spaţii servicii şi comerţ", Calea Buziaşului nr. 9E, Timişoara, în suprafaţă totala de 7.518 mp, este identificat prin: CF nr. 427277, nr.cad. 427277 (CF vechi 1507 Mosnita Noua, nr. Top. 256/1/1/2/1) teren intravilan în suprafaţă de 6216 mp, în Calea Buziaşului nr. 9E, CF nr. 413474, nr.cad. 413474 (CF vechi 145317, nr. top. 8482/1/2-8482/2/1/2/1, 8482/1/2-8482/2/1/2/2, 8482/1/2-8482/2/1/2/7/b), teren intravilan în suprafaţă de 374 mp în Timişoara - fără adresă (situat în zona regelmentată conform planului topografic nr. 1, proiect nr. 302/2019), CF nr. 415069, nr.cad. 415069 (CF vechi 1510 Mosnita Noua, nr. top. 256/1/1/1/2-256/2/3-257/8/a) teren intravilan în suprafaţă de 143 mp în Calea Buziaşului nr. 11, CF nr. 427328, nr.cad. 427328 (CF vechi 3496 Mosnita Noua, nr. top. 256/1/1/1/2-256/2/3-257/8/b) teren intravilan în suprafaţă de 785 mp în Calea Buziaşului nr. 11, având ca proprietar pe SC MIRO HOUSE SRL. După aprobarea PUZ, terenurile se vor alipi şi dezlipi conform P.U.Z.

Art.4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. 01/2018/90, şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat nr. UR2019-008298/23.05.2019. Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public.

Art.5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zonă spaţii servicii şi comerţ", Calea Buziaşului nr. 9E, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului: S.C. MIRO HOUSE S.R.L.;
- Proiectantului: S.C. B-CUBB S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: AVIZ_JURIDIC.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2020-003228/30.03.2020 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 30.03.2020 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă spații servicii și comerț”, Calea Buziașului nr. 9E, Timişoara În considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 “februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2020-003228/30.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă spații servicii și comerț”, Calea Buziașului nr. 9E, Timişoara, beneficiar fiind societatea Miro House SRL, proiectant SC B-CUBB SRL, proiect nr. 01/2018/90, conform cerințelor stabilite prin certificatul de urbanism nr. 180/03.02.2020 și nr. 435/30.01.2018 prelungit, Având în vedere Proiectul de hotărâre privind Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe și funcțiuni complementare”, Calea Lugojului DNS, Timişoara, precum și Referatul Primarului Municipiului Timișoara de aprobare a acestuia, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul șef, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local, În considerarea Avizului de Oportunitate nr. 56/04.10.2018 și Avizului Arhitectului Sef nr. 08/27.02.2020, Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlului de proprietate potrivit extrasului de carte funciară pentru informare, anexat documentației, aferente terenului reglementat prin documentație, rezultă următoarea situație juridică: Cartea funciară nr. 427277 Timișoara nr. cadastral 427277 (datat 28.02.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 6.216 mp, categorie de folosință „curți-construcții”, precum și construcții sub A1.1, nr. cadastral 427277-C1, respectiv sub A1.2. nr. cadastral 427277-C2, situate în Timișoara, Cal. Buziașului nr. SE, acestea fiind proprietatea SC Miro House SRL, CIF 16466512. Se constată notată promisiunea bilaterală de vânzare- Cumpărare până la data de 15.03.2020 cu Rewe Projektentwicklung Romania SRL, CIF 16128066, nefiind înscrise litigii cu privire la imobil. Cartea funciară nr. 413474 Timișoara nr. cadastral 413474 (datată 28.02.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 374 mp, categorie de folosință „curți-construcțiil”, precum și construcții sub A1.1, nr. cadastral 413474-C1, fără adresă indicată în C.F., situate în zona reglementată, conform Plan topografic anexat, acestea fiind proprietatea SC Miro House SRL, CIF 16466512. Se constată notată promisiunea bilaterală de vânzare- cumpărare până la data de 15.03.2020 cu Rewe Projektentwicklung Romania SRL, CIF 16128066, nefiind înscrise litigii cu privire la imobil. - Cartea funciară nr. 415069 Timișoara nr. cadastral 415069 (datată 28.02.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 143 mp, categorie de folosință „curți-construcțiil”, precum și construcții sub A1.1, nr. cadastral 415069-C1, situate în Timișoara, cal. Buziașului nr. 11, acestea fiind proprietatea SC Miro House SRL, CIF 16466512. Se constată notată promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare până la data de 15.03.2020 cu Rewe Projektentwicklung Romania SRL, CIF 16128066, nefiind înscrise litigii cu privire la imobil - Cartea funciară nr. 427328 Timișoara nr. cadastral 427328 (datată 28.02.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 785 mp, categorie de folosință „curți-construcțiil”, precum și construcții sub Al.1, nr. cadastral 427328-C1, situate în Timișoara, Cal. Buziașului nr. 11, acestea fiind proprietatea SC Miro House SRL, CIF 16466512. Se constată notată promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare până la data de 15.03.2020 cu Rewe Projektentwicklung Romania SRL, CIF 16128066, nefiind înscrise litigii cu privire la imobil page 10f2

Prin adresa nr. SC2020-1506/05.02.2020 a Municipiului Timișoara —Serviciul Juridic se menționează faptul că nu figurează litigii pe rolul instanțelor judecătorești cu privire la imobilele ce fac obiectul prezentei documentații, înscrise în cele patru cărți funciare mai sus menționate, iar prin adresa nr. CT2020-000307/29.01.2020 se menționează faptul că aceste imobile nu au făcut obiectul revendicări conform Legii nr. 10/2001. Potrivit adresei nr. DO2020-123/30.01.2020 se menționează faptul că parcelele identificate în cele patru cărți funciare nu au fost solicitate de către foștii proprietari conform legilor fondului funciar. În considerarea prevederilor art. 555 Codul civil privind conţinutul dreptului de proprietate privată — "(1) Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în limitele stabilite de lege. (2) În condiţiile legii, dreptul de proprietate privată este susceptibil de modalităţi şi dezmembrăminte, după caz.” coroborate cu dispozițiile art. 565 Codul civil “În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada dreptului de -proprietate se face cu extrasul de carte funciară”. Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, În considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. c) coroborat cu art. 129 alin. 6 lit. c) din 0UG nr. 57/2019 privind Codul administrativ (avizează. sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor”), Se avizează raportul de specialitate nr. UR2020-003228/30.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă spații servicii și comerţ' Calea Buziașului mr. SE, Timişoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul având drepturi reale asupra terenului. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă spații servicii și comerț” Calea Buziașului nr. SE, Timişoara și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, sub toate aspectele, nu privește indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza docurnentatia din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC Adriana m Cod FO53-13,Ver.1 page 20f2

Atasament: 08_AAS_PUZ_Miro_House_Buziasului.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI Ca urmare a cererii adresate de SC MIRO HOUSE SRL cu sediul în Timişoara, Calea Buziaşului nr. 9E, cod poştal 300714, CUI ROl16466512, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. UR2020-000305/14.01.2020, completată cu nr. UR2020-002565/12.02.2020; Ca urmare a proiectului nr. 01/2018/90 realizat de SC B-CUBB SRL, cu sediul în județul Timiş, localitatea Lugoj, str. Fagetului nr. 5, cod poştal 305500, CUI 15431656, având în vedere observațiile şi recomandările în urma şedinţei din data de 30.01.2020 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U.; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezentul: AVIZ Nr. 08 din 27.02.2020 Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru — „Zonă spaţii servicii şi comerţ”. Generat de imobilul situat în Timişoara, intravilan, identificat prin planul de încadrare în zonă, planul de situație şi extras CF nr. 427277 nr. cad. 427277 (extras CF vechi 1507 Mosnita Noua, nr. top.256/1/1/2/1); extras CF nr. 427328 nr. cad 427328 (extras CF vechi 3496 Mosnita Noua, nr. top. 256/1/1/1/2-256/2/3-257/8/b); extras CF nr. 413474 nr. cad. 413474 (extras CF vechi 145317, nr. top. 8482/1/2-8482/2/1/2/1, 8482/1/2-8482/2/1/2/2, 8482/1/2- 8482/2/1/2/7/b); extras CF nr. 415069 nr. 415069 (extras CF vechi 1510 Mosnita Noua, nr. top. 256/1/1/1/2-256/2/3-257/8/a); Beneficiari: S.C. MIRO HOUSE S.R.L.; Proiectant: S.C. B-CUBB S.R.L.; Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: Arh. Glad Paul V. Tudora. Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.Z.: terenul studiat se situează în partea de sud - est a oraşului, în intravilan, teritoriul delimitat la sud de Calea Buziaşului, la vest până la nord Bulevardul Industriilor, la est strada Siemens. Se reglementează terenul deținut de proprietarul din CF, SC MIRO HOUSE SRL, În suprafață de 7518 mp — extras CF nr. 427277, extras CF nr. 427328, extras CF nr. 413474, extras CF nr. 415069 şi conform planşei de Reglementări urbanistice nr. 03. Prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterior: Conf. PUZ aprobat prin HCL nr. 50/1999 „Calea Urseni-Calea Buziaşului”, preluat de PUG aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 619/2018 - UTR 2- zona unitatilor industriale, subzona sport, agrement. Regim de înălțime maxim şi POT maxim conform HG nr. 525/1996. Spaţii verzi conform HCL 62/2012. Prevederile Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) şi a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) propuse: Se propune dezvoltarea unei zone mixte pentru spații servicii și comerț - rezolvarea circulației carosabile şi pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunea propusă, echiparea cu utilități.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI Indicatori urbanistici maximali propuși pe terenul beneficiarului: - Funcțiuni propuse: Zonă mixtă de servicii şi comerț; POTmax=50%, CUTmax=1,5; Regim de înălțime maxim P+2E; Hmax = 25,00 m; Retrageri — conform planşei de Reglementări urbanistice 03 Spaţii verzi conform HCL 62/2012, suprafață minimă de spații verzi amenajate propuse 20%, conform Avizului Agenţiei pentru Protecția Mediului — Decizia de incadrare nr. 25/05.02.2020. Suprafața de spații verzi va fi amenajată şi întreținută. - Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" - Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Circulații şi accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-004795/22.08.2019 și planşa anexă la aviz; necesarul de parcaje minim va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U; - Servituţi: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 506/24.06.2019. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de rețele şi utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public. În urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanismul din data de 27.02.2020 înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.TA.TU, se avizează favorabil Planul urbanistic zonal şi Regulamentul local de urbanism aferent acestuia: - Se vor respecta condițiile de amplasare, precum şi toate condițiile impuse prin avizele care fac parte integrantă din documentația P.U.Z; Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa „Reglementări urbanistice 03” anexată şi vizată spre neschimbare. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia. Avizul arhitectului-şef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării consiliului județean/ consiliului local/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. (conf. Legii nr. 350 din 6

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI iunie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Articolul 37 (173), actualizată) şi poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Avizul arhitectului-şef nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism. Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. şi cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 180 / 03.02.2020 emis de Primăria Municipiului Timişoara, respectiv până la punerea în aplicare a planului, cu respectarea prevederilor prezentului aviz. Achitat taxa de 200 lei, conform Chitanței nr. 77175/14.01.2020. Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prinpeştă la data de Arhitect-şef, Emilian Sorin CIURARIU 3 Consilier Sorina Popa Red./ dact. S.P., 2 ex.

Atasament: Raportul_info_PUZ_Miro_House_Buziasului_9E.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM Serviciul Certificări şi Autorizări Nr. UR2019-018782/17.01.2020 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia: PUZ — ”Zonă spații servicii şi comerț”; Amplasament: Calea Buziaşului nr. 9E, Timișoara; Beneficiar:SC MIRO HOUSE SRL; Proiectant: SC B-CUBB SRL. Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site-ul Www.primariatm.ro, în perioada 04.12.2019 — 30.12.2019. În acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe terenul care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin PUZ. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timişoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. S-au expediat prin poştă anunțul cu privire la PUZ — ”Zonă spații servicii şi comerț” Calea Buziaşului nr. 9E, Timisoara, jud. Timiş - unui număr de 10 adrese - vecini de pe Calea Buziașului. Documentaţia disponibilă laServiciul Certificări şi Autorizări, nu a fost consultată de nici o persoană. La intâlnirea cu proiectantul documentației, organizată în data de 17.12.2019, între orele 14,00- 15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, a participat un reprezentant ai proiectantului SC B-CUBB SRL, iar din partea publicului nu a participat nici o persoană. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului „Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal — ”Zonă spații servicii şi comerţ” Calea Buziaşului nr. 9E, Timisoara, beneficiar SC MIRO HOUSE SRL, proiectant SC B-CUBB SRL, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. ARHITECT ŞEF CONSILIER Sorina Popa Red/ dact. - S.P..-2 ex

Atasament: Plan_de_Actiune_Miro_House.pdf

PLAN DE ACȚIUNE În vederea implementării investițiilor propuse prin Planul Urbanistic Zonal „ZONĂ SERVICII ŞI COMERȚ” UR z0/9- 0031 IT/ 2505203 Generat de imobilul din Timişoara, Calea Buziaşului nr. 9E, jud. Timiş Identificat prin CF 427277, 413474, 415069, 427328 Timişoara Beneficiari MIRO HOUSE S.R.L. Conform Avizului de oportunitate nr. 56 din data de 04.10.2018 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA, OPERATIUNI CADASTRALE “IMPLEMENTARE INVESTITII PUBLICE, EFECTUARE | |SI NOTARIALE | OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE 'Nr. |Denumirea obiectivelor de utilitate publică, operațiunilor [Evaluarea estimativă | Responsabilul | Etapele de realizare a operațiunilor şi | |Crt. |cadastrale şi notariale şi a investițiilor propuse ! (a costurilor finanțării *) investițiilor (perioada preconizată) | OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE | (1 |Dezlipire parcele conform P.U.Z. | 1000ron | Investitor 60 zile de la aprobare PU.Z. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ | | l Realizare racorduri / branşamente la reţelele edilitare: apă potabilă, 8.000 ron Investitor 12 luni de la aprobare P.U.Z. | canalizare menajeră (2 Realizare rețea de canalizare pluvială în incintă 12.000 ron Investitor 12 luni de la aprobare P.U.Z. | 3 Realizare racord la rețeaua electrică | 17.000 ron | Investitor 12 luni de la aprobare P.U.Z. fa , _ 4 Amenajare căi de circulație pe teren privat - accese 8.000 ron | Investitor 12 luni de la aprobare P.U.Z. Primăria Municipiului Timiş RS Investitor, Primar, îi N MIRO HOUSE SRL. 4 reprezentat prin ......... TUE... IUG ARI, NICOLAE ROBU | Notă: Se vor menționa: efectuarea operațiunilor cadastrale şi notariale după aprobarea P.U.Z. (dezlipire parcele, intabulare, trecerea în domeniul public a terenurilor prevăzute prin P.U.Z.), în corelare cu etapele de proiectare, obținere a autorizaţiilor de construire şi execuție a lucrărilor de investiții publice propuse în P.U.Z. şi cu stabilirea responsabilități pentru fiecare acțiune în parte. *) implementarea investițiilor propuse prin planul de acţiune este responsabilitatea dezvoltatorului P.U.Z.-ului fără posibilitatea de a transmite aceste obligații mai departe către beneficiarii finali ai parcelelor construibile (de exemplu odată cu operațiuni de vânzare cumpărare)

Atasament: Regulament_Miro.pdf

P.U.Z. ZONĂ SPAŢII SERVICII ŞI COMERŢ Calea Buziaşului nr. 9E, TIMIŞOARA, jud. TIMIŞ Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE S.R.L.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM ( R.L.U.) AFERENT P.U.Z.

ZONĂ SPAŢII SERVICII ŞI COMERŢ Calea Buziaşului nr. 9E, TIMIŞOARA, jud. TIMIŞ

I. DISPOZIŢII GENERALE

1 Rolul regulamentului local de urbanism

1.1 Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent P.U.Z. cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor pe întreg teritoriul studiat. Prescripţiile cuprinse în prezentul Regulament (permisiuni şi restricţii) sunt obligatorii la autorizarea executării construcţiilor în limitele teritoriului ce face obiectul PUZ.

1.2 Prezentul regulament local de urbanism explicitează şi detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal.

1.3 Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administraţiei publice locale odată cu aprobarea lui.

1.4 După aprobarea documentaţiei P.U.Z., R.L.U. aferent devine baza legală care reglementează modul de construire din zonă.

1.5 Regulamentul local de urbanism se aplică, în cazul de faţă, la terenul cu o suprafaţă totală de 7.518 mp, parcelele având nr. cadastrale 427277, 413474, 415069, 427328, teren situat în intravilanul municipiului Timişoara, pe Calea Buziaşului nr. 9E

2 Baza legală a elaborării

2.1 La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal stau următoarele:  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor, republicată;  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;  ORDIN nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentaiilor de urbanism

 H.G. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;  Legea fondului funciar nr. 18/1991 (republicată);  Codul Civil;  Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al PUZ - indicativ

GM-010-2000 aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000.  Ghidul privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor locale de urbanism -

indicativ GM-007-2000 aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000.  Alte legi şi reglementări specifice.

1

S.C. B-CuBB S.R.L. Făgetului 5, Lugoj +40 722 491643 www.b-cubb.ro

P.U.Z. ZONĂ SPAŢII SERVICII ŞI COMERŢ Calea Buziaşului nr. 9E, TIMIŞOARA, jud. TIMIŞ Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE S.R.L.

3 Domeniul de aplicare

3.1 Regulamentul Local de Urbanism se aplică în autorizarea şi realizarea tuturor construcţiilor amplasate în zona studiată prin P.U.Z., care este figurată în planşa Reglementări urbanistice a Planului Urbanistic Zonal.

3.2 Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor, în limitele zonei:

- la nord: parcelă nr.top. 8482/1/2-8482/2/1/2/5, CF 405512

- la sud: parcela cu nr. cad 431185 şi Calea Buziaşului

- la est: parcelele nr.top. 256/1/3 şi 256/1/4 şi strada Siemens

- la vest: parcela nr.top. 256/1/1/2/2, CF 434264; parcela nr.top. 254/2/2/1/2-257/7/1, CF 443424.

Zonificarea funcţională a zonei, s-a stabilit în funcţie de categoriile de activităţi propuse şi este evidenţiată în planşa Reglementări urbanistice; pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi de conformare ale construcţiilor.

În perimetrul amplasamentului studiat este reglementată funcţiunea de comert şi servicii.

Prevederile prezentului regulament se aplică fiecărei parcele precum şi loturilor rezultate în urma unor posibile unificări sau dezmembrări.

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit

1 Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi al echilibrului ecologic, precum şi refacerea cadrului natural.

2 Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere posibilitatea existenţei în sol a unor repere arheologice. În cazul în care pe parcursul lucrărilor se descoperă vestigii arheologice constructorul este obligat să sisteze lucrările, să ia măsuri de pază şi să anunţe emitentul autorizaţiei. Reluarea lucrărilor se va face numai cu acordul organelor de specialitate.

3 Aspectul exterior al clădirilor: Construcţiile propuse nu vor aduce prejudicii caracterului vecinătăţilor, siturilor, peisajelor

naturale sau urbane, prin situare, arhitectură, dimensiuni şi aspect exterior. Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi

cele principale şi în armonie cu acestea. Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinţei

propuse şi în concordanţă stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Volumul şi poziţia acestora nu va stânjeni traficul auto sau pietonal.

Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public

4 Toate categoriile de construcţii pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 republicată privind calitatea în construcţii.

2

S.C. B-CuBB S.R.L. Făgetului 5, Lugoj +40 722 491643 www.b-cubb.ro

P.U.Z. ZONĂ SPAŢII SERVICII ŞI COMERŢ Calea Buziaşului nr. 9E, TIMIŞOARA, jud. TIMIŞ Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE S.R.L.

5 Amplasarea construcţiilor noi se va face cu respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de căile de circulaţie, funcţie de intensitatea traficului şi categoria străzii.

Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

6 Amplasarea faţă de aliniament Aliniamentul este limita dintre domeniul public şi domeniul privat. Clădirile vor respecta

alinierea clădirilor învecinate. Fronturile stradale vor fi discontinue. Faţă de strada Siemens se va respecta o retragere de minim 2,0 m. pentru clădirile propuse, fac excepţie cele existente.

7 Amplasarea clădirilor unele în raport cu altele pe aceeaşi parcelă Amplasarea clădirilor pe parcelă se va face în limita zonei de implantare a construcţiilor,

cu posibilitatea retragerii faţă de aceasta, parţial sau total. Prevederile privind încadrarea în limita construibilă se aplică întregului lot sau loturilor

rezultate în urma unor posibile dezmembrări sau unificări.

8 Amplasarea clădirilor în raport cu limitele separatoare ale parcelei Distanţa de la o clădire până la limita separatoare laterală este de minimum 2,0 m.. Fac

excepţie clădirile existente. Autorizarea executării construcţiilor se face în condiţiile respectării OMS nr. 119/2014

pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

9 Amplasarea clădirilor în raport cu căile de circulaţie. Distanţa minimă de amplasare clădirilor faţă de Calea Buziaşului este de 20 m. de la

limita carosabilului. Se pot amplasa în zona drumului public, la distanţă mai mică de 20 m. construcţiile permise în baza avizului administratorului drumului sau construcţii de tipul totem, semnal, panou publicitar, reclama, post transformare, SRM, cabine pt. utilităţi etc.

Reguli cu privire la circulaţii şi asigurarea acceselor obligatorii

10 Orice construcţie trebuie să fie accesibilă printr-un drum public având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărarea contra incendiilor şi protecţiei civile. Vor fi respectate căile de intervenţie pentru maşinile de pompieri prevăzute in NORMATIVUL P118.

11 Accesele pietonale trebuie prevăzute pentru toate construcţiile şi amenajările.

12 Executarea acceselor şi a lucrărilor de sistematizare se va face respectându-se prevederile tehnice de execuţie din normative şi standarde.

13 Racordarea circulaţiilor din incintă la drumurile publice va respecta gabaritul autovehiculelor de transport şi distribuţie necesare funcţiunii.

Reguli cu privire la echiparea edilitară

14 Se vor respecta prevederile Regulamentului general de urbanism care au ca scop creşterea confortului urban în localitate, prin obligaţia asigurării echipării tehnico- edilitare a noilor construcţii, conform prevederilor art. 28 din R.G.U. corelate cu celelalte articole ale R.G.U.

15 Racordarea la reţelele tehnico edilitare existente. Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul existenţei posibilităţii de

racord la reţelele existente.

16 Realizarea de reţelele tehnico edilitare Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se

realizează de investitor / beneficiar. Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua publică se

3

S.C. B-CuBB S.R.L. Făgetului 5, Lugoj +40 722 491643 www.b-cubb.ro

P.U.Z. ZONĂ SPAŢII SERVICII ŞI COMERŢ Calea Buziaşului nr. 9E, TIMIŞOARA, jud. TIMIŞ Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE S.R.L.

suportă în întregime de investitor sau beneficiar.

17 Reţelele de alimentare si racordurile la reţelele electrice, de apa, de canalizare, de gaze naturale, energie termică şi cablu TV vor fi amplasate subteran.

18 Conform legislaţiei în vigoare, reţelele edilitare publice aparţin domeniului public, naţional sau local, după caz.

Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii

19 Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărarea contra incendiilor şi protecţiei civile.

20 Parcelele se pot unifica sau dezmembra, în funcţie de necesitate, caz în care prevederile prezentului regulament se aplică întregului lot sau loturilor rezultate în urma unor posibile unificări sau dezmembrări.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

21 Staţionarea vehicolelor corespunzătoare utilizării construcţiilor trebuie să fie asigurată în afara spaţiilor publice. Suprafeţele de staţionare necesare vor fi stabilite în corelare cu funcţiunea propusă, prevederile din H.G. 525/1996 şi a normativele în vigoare.

22 Suprafaţa spaţiilor verzi şi plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă şi protecţia mediului.

23 Se va trata ca spaţiu verde 20% din suprafaţa fiecărei parcele. Este obligatorie plantarea cel puţin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 500 mp de suprafaţă liberă pe parcelă.

24 Împrejmuirile se vor realiza conform cu împrejmuirile din zonele industriale, având obligatoriu latura spre stradă transparentă.

25 Pe spaţiile verzi se pot amplasa alei pietonale, mobilier urban, amenajari pentru sport, joc si odihna, constructii cu caracter provizoriu, totem, panouri publicitare.

26 Pe spaţiile verzi se pot amplasa reţele, constructii şi amenajări edilitare necesare funcţionării investiţiilor.

III. ZONIFICAREA TERITORIULUI

Zone şi subzone funcţionale Zonele funcţionale s-au stabilit conform cerinţelor documentaţiei şi sunt puse în evidenţă

în planşa 03 – Reglementări urbanistice. Zona studiată în PUZ, care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism are următoarele subzone funcţionale:

SzSC Subzona SERVICII ŞI COMERT

SzP Subzona PARCĂRI

SzV Subzona VERDE

4

S.C. B-CuBB S.R.L. Făgetului 5, Lugoj +40 722 491643 www.b-cubb.ro

P.U.Z. ZONĂ SPAŢII SERVICII ŞI COMERŢ Calea Buziaşului nr. 9E, TIMIŞOARA, jud. TIMIŞ Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE S.R.L.

IV. PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA NIVEL DE ZONE FUNCŢIONALE

SzSC Subzona SERVICII ŞI COMERT

1 GENERALITĂŢI Art. 1. Funcţiunea dominantă a zonei: comerţ, servicii.

Art. 2. Funcţiuni complementare admise ale zonei: Funcţiuni complementare admise ale zonei :

- comerţ, servicii diverse, servicii hoteliere, alimentaţie publică - showroom, spaţii de prezentare şi expunere, reprezentanţe - depozitare - spalătorii auto - reţele şi instalaţii tehnico edilitare / gospodărie comunală - accese pietonale şi carosabile - spaţii verzi amenajate.

2 UTILIZARE FUNCŢIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL ZONEI Art. 3. Utilizări permise.

- Construcţii cu funcţiune de comerţ, servicii, servicii hoteliere, alimentaţie publică, depozitare, administrativă, spaţii de prezentare şi expunere, showroom, reprezentanţe, spalătorii auto, precum şi echipamente legate de funcţionarea zonei.

- Spaţii verzi amenajate, plantaţii de protecţie, amenajări sportive - Accese pietonale, carosabile, spaţii staţionare auto, parcări - Construcţii şi instalaţii tehnico-edilitare, construcţii pentru gospodărie comunală

Art. 4. Utilizări permise cu condiţii Sunt permise funcţiunile de locuire numai pentru personalul angajat, în cazul necesităţii

prezenţei permanente.

Art. 5. Interdicţii temporare Nu există interdicţii temporare de construire.

Art. 6. Interdicţii definitive Alte funcţiuni decât cele permise. Unităţi ce prezintă riscuri tehnologice.

3 REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit

Art. 7. Zone cu valoare peisagistică i zone naturale protejateș Nu este cazul.

Art. 8. Zone construite protejate Nu este cazul.

5

S.C. B-CuBB S.R.L. Făgetului 5, Lugoj +40 722 491643 www.b-cubb.ro

P.U.Z. ZONĂ SPAŢII SERVICII ŞI COMERŢ Calea Buziaşului nr. 9E, TIMIŞOARA, jud. TIMIŞ Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE S.R.L.

Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public

Art. 9. Expunerea la riscuri tehnologice Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute şi de protecţie ale lucrărilor

edilitare, căilor de comunicaţie şi a altor lucrări de infrastructură este interzisă.

Art. 10. Asigurarea echipării edilitare Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul realizării racordării la

reţelele edilitare (canalizare, alimentare cu apă, energie electrică), în sistem centralizat (când se vor realiza) sau în sistem individual.

Art. 11. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor Se pot amplasa mai multe construcţii / clădiri pe aceeaşi parcelă, cu condiţia asigurării

compatibilităţii funcţiunilor.

Art. 12. Procentul de ocupare al terenului Procentul de ocupare a terenului maxim admis este de 50 %. Coeficientul de utilizare al terenului va fi 1,5.

Art. 13. Lucrări de utilitate publică Construcţiile se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate cu canale de desecare şi

care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (drumuri, reţele).

Reguli de amplasare şi retragerile minime obligatorii:

Art. 14. Orientarea faţă de punctele cardinale Se recomandă orientarea astfel încât să se asigure însorirea spaţiilor pentru public şi a

birourilor. Se recomandă amplasarea spre nord a spaţiilor utilitare, depozite, anexe, etc.

Art. 15. Amplasarea faţă de drumurile publice. Se va respecta art. 18 din R.G.U. cu privire la tipurile de construcţii care se pot amplasa

în zona drumurilor publice.

Art.16. Amplasarea faţă de căi navigabile existente şi cursuri de apă cu potenţial navigabil Nu este cazul

Art. 17. Amplasarea faţă de căile ferate din administrarea S. N.C.F.R. Nu este cazul

Art. 18. Amplasarea faţă de aeroporturi Nu este cazul

Art. 19. Amplasarea faţă de aliniament Distanţa minimă de amplasare a clădirilor propuse faţă de căile de circulaţie: 2,0 m.

pentru străzile cu profil de 12 m. Prevederile privind încadrarea în limita construibilă se aplică întregului lot sau loturilor

rezultate în urma unor posibile dezmembrări sau unificări.

Art. 20. Amplasarea în interiorul parcelei Clădirile se vor amplasa pe parcelă în limita zonei de implantare, conform planşei 03 –

Reglementări urbanistice. Se pot amplasa în afara zonei de implantare următoarele tipuri de construcţii: împrejmuiri şi casa poartă, construcţii de tipul totem, semnal, panou publicitar, reclama, clădiri şi instalaţii edilitare (post transformare, SRM, cabine pt. utilităţi, etc.), circulaţii carosabile şi pietonale, parcaje.

6

S.C. B-CuBB S.R.L. Făgetului 5, Lugoj +40 722 491643 www.b-cubb.ro

P.U.Z. ZONĂ SPAŢII SERVICII ŞI COMERŢ Calea Buziaşului nr. 9E, TIMIŞOARA, jud. TIMIŞ Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE S.R.L.

Amplasarea clădirilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă şi însorire cuprinse în Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sănătăţii, a distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu sau alte norme specifice funcţiunii.

Prevederile privind încadrarea în limita construibilă se aplică întregului lot sau loturilor rezultate în urma unor posibile dezmembrări sau unificări.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art. 21. Accese carosabile Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităţilor

de acces la drumurile publice. Fiecare parcelă va avea cel puţin un acces carosabil.

Art. 22. Accese pietonale Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor

pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.

Reguli cu privire la echiparea edilitară

Art. 23. Racordarea la reţele edilitare existente Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul existenţei posibilităţii de

racord la reţelele de apă, instalaţiile de canalizare şi de energie electrică.

Art. 24. Realizarea de reţele edilitare Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se

realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz. Lucrările de racordare şi de branşare la reţelele edilitare publice se suportă în întregime

de investitor sau de beneficiar. Reţelele stradale de alimentare cu apă, gaze naturale, telecomunicaţii, se vor realiza

subteran.

Art. 25. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public

sunt proprietate publică a oraşului / comunei.

Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor.

Art. 26. Parcelarea Parcelele se pot unifica. Parcela P1 se poate dezmembra în maxim 2 parcele. În aceste

cazuri prevederile prezentului regulament se aplică întregului lot sau loturilor rezultate în urma unor posibile unificări sau dezmembrări.

Art. 27. Înălţimea construcţiilor Regimul maxim de înălţime admis este P+2E. Înălţimea maximă a construcţiilor este

stabilită la 25 m.

Art. 28. Aspectul exterior al construcţiilor Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu

depreciază aspectul general al zonei.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art. 29. Parcaje Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare, se emite

numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public, respectiv în

7

S.C. B-CuBB S.R.L. Făgetului 5, Lugoj +40 722 491643 www.b-cubb.ro

P.U.Z. ZONĂ SPAŢII SERVICII ŞI COMERŢ Calea Buziaşului nr. 9E, TIMIŞOARA, jud. TIMIŞ Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE S.R.L.

interiorul parcelei. Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, de numărul de utilizatori.

Prin excepţie de la prevederile aliniatului anterior, utilizarea domeniului public pentru spaţii de parcare se stabileşte de către consiliile locale.

Art. 30. Spaţii verzi şi plantate Se va trata ca spaţiu verde 20% din suprafaţa fiecărei parcele. Este obligatorie crearea de spaţii verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi capacitatea

construcţiei, conform anexei 6 din R.G.U. Este recomandată amenajarea şi plantarea cu arbori a suprafeţelor libere neocupate cu

circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale (câte un arbore la fiecare 500 mp de suprafaţă liberă). Pe spaţiile verzi se pot amplasa alei pietonale, mobilier urban, amenajari pentru sport, joc

si odihna, constructii cu caracter provizoriu, reţele, constructii şi amenajări edilitare necesare funcţionării investiţiilor.

Art. 31. Împrejmuiri Înălţimea admisă a împrejmuirilor la drumurile publice este de maximum 2,00 m de la

nivelul (terenului) trotuarului, iar stâlpii împrejmuirii nu vor depăşi 2,20 m. Se recomandă a se realiza împrejmuiri transparente.

Înălţimea maximă a soclului unei împrejmuiri va fi de 60 cm de la nivelul trotuarului (terenului), iar partea superioară a împrejmuirii va fi obligatoriu transparentă, spre drumurile publice. În cazuri bine justificate, se acceptă garduri pline.

SzP Subzona PARCĂRI

1 GENERALITĂŢI Art. 1. Funcţiunea dominantă a zonei

Parcare autoturisme.

Art. 2. Funcţiunile complementare admise Circulaţii auto şi pietonale, spaţii plantate, reţele edilitare, construcţii provizorii.

2 UTILIZARE FUNCŢIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL ZONEI Art. 3. Utilizări permise

Căi de comunicaţie, parcaje, trotuare, alei pentru ciclişti, spaţii verzi plantate, echipare edilitară, lucrări pentru protecţia împotriva fonice (parapeţi de protecţie, plantaţii de protecţie).

Art. 4. Utilizări permise cu condiţii. Autorizaţiile de construire pentru obiectivele situate în zona drumului public se vor elibera

cu condiţia obţinerii prealabile a avizului administratorului drumului.

3 REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public

Art. 5. Expunerea la riscuri naturale Realizarea căilor de comunicaţie în zonele expuse la riscuri naturale sau în care nu s-au

luat măsuri pentru limitarea acestora este interzisă.

Art. 6. Asigurarea echipării edilitare Este obligatorie rezervarea culoarelor necesare pentru amplasarea reţelelor edilitare.

8

S.C. B-CuBB S.R.L. Făgetului 5, Lugoj +40 722 491643 www.b-cubb.ro

P.U.Z. ZONĂ SPAŢII SERVICII ŞI COMERŢ Calea Buziaşului nr. 9E, TIMIŞOARA, jud. TIMIŞ Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE S.R.L.

Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art. 7. Amplasarea faţă de drumurile publice Distanţele ce se vor respecta între parcaje şi diferite tipuri de clădiri vor fi stabilite în

conformitate cu “Normativul pentru proiectarea parcajelor de autoturism în localităţi urbane” – indicativ P132-93.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art. 8. Accese carosabile Se vor asigura accese carosabile la drumurile publice pentru toate obiectivele.

Art. 9. Accese pietonale Se vor asigura accese pietonale pentru toate obiectivele.

Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art. 10. Realizarea de reţele edilitare Se interzice amplasarea supraterană a reţelelor de alimentare cu gaze sau cu energie

termică. Reţelele edilitare se vor amplasa subteran, de preferat în zonele verzi adiacente carosabilului.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art. 11 Parcaje Se vor realiza spaţii de parcare aferente, în funcţie de destinaţia construcţiilor propuse.

Art.12. Spaţii verzi Se vor amplasa plantaţii de aliniament de-a lungul străzilor.

SzV Subzona VERDE

1. GENERALITĂŢI Art. 1. Funcţiunea dominantă a zonei

Spaţii verzi amenajate.

Art. 2. Funcţiunile complementare admise Trotuare, alei pietonale, reţele edilitare şi construcţii aferente, totem, panouri publicitare /

reclamă construcţii provizorii: pavilioane, pergole, chioscuri, tonete.

2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL ZONEI Art. 3. Utilizări permise

Spaţii verzi plantate, trotuare, alei, construcţii pentru echipare edilitară, construcţii provizorii, lucrări pentru protecţia împotriva poluării vizuale şi fonice (parapeţi de protecţie, plantaţii de protecţie).

Art. 4. Utilizări permise cu condiţii Suprafa a cumulată a obiective din categoria funcţiunilor complementare admise să nuț

depă ească 10% din suprafa a totală a spa iului verde.ș ț ț

3 REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public

Art. 5. Asigurarea echipării edilitare

9

S.C. B-CuBB S.R.L. Făgetului 5, Lugoj +40 722 491643 www.b-cubb.ro

P.U.Z. ZONĂ SPAŢII SERVICII ŞI COMERŢ Calea Buziaşului nr. 9E, TIMIŞOARA, jud. TIMIŞ Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE S.R.L.

Spaţiile plantate se vor amplasa cu condiţia stabilirii obligaţiei de a se rezerva un culoar aferent pentru amplasarea tuturor reţelelor de echipare edilitară, care vor deservi toate obiectivele din zonă.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art. 6. Spaţii verzi Spaţii verzi şi plantate se vor amplasa în conformitate cu PUZ, asigurând suprafaţa

necesară de zonă verde, în funcţie de destinaţia şi capacitatea fiecărei funcţiunii deservite.

Art. 7. Împrejmuiri Spaţiile plantate, pentru agrement şi sport se pot împrejmui; sunt recomandate

împrejmuirile de tip transparent sau opac de înălţime joasă, maximum 1,0 m (lemn, gard viu, piatră).

V. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ

În cadrul teritoriului reglementat s-a definit o singură unitate teritorială de referinţă.

VI. CONCLUZII

Soluţia urbanistică adoptată se înscrie în prevederile Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara – Etapa 3 (în curs de actualizare) şi ţine cont de prevederile planurilor urbanistice aprobate în zonă.

Întocmit, Arh. Glad TUDORA

10

S.C. B-CuBB S.R.L. Făgetului 5, Lugoj +40 722 491643 www.b-cubb.ro
 • ZONĂ SPAŢII SERVICII ŞI COMERŢ
 • I. DISPOZIŢII GENERALE
 • II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR
 • III. ZONIFICAREA TERITORIULUI
 • IV. PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA NIVEL DE ZONE FUNCŢIONALE
 • V. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ
 • VI. CONCLUZII

Atasament: 01_Incadrare_PUZ_MiroHouse.pdf

INCADRARE IN P.U.G. INCADRARE IN P.U.G. - ETAPA 3

INCADRARE IN ZONA

LIMITA PROPRIETATE / ZONA STUDIATA

Calea Buziasului Nr. 9e, Timisoara

RiEt // Restructurarea zonelor cu caracter industrial

S.C. B-CuBB SRL STR. Fagetului 5, Lugoj C.U.I. 15431656 J 35/1114/2003

Arh. Glad Tudora

Arh. Glad Tudora

Arh. Glad Tudora

1:5000

01.2020

SC MIRO HOUSE SRL

INCADRARE IN ZONA INCADRARE IN PUG

01/2018/90

P.U.Z.

01

LEGENDA — LIMITE : = 1 LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV ————] LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT fi LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE —==| LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA — ZONIFICARE FUNCTIONALA Tre] ZONA CENTRALA SI ALTE ZONE CU FUNCTIUNI E COMPLEXE DE INTERES GENERAL [ERE LEA ZONE PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE (P -P+2) / (PESTE P+2) [N/A ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE ZONA UNITATI INDUSTRIALE ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SERVICII VA ZONA UNITATI AGRICOLE ZONA DE SPATII VERZI AMENAATE Zi PLANTATII DE PROTECTII ZONA DE SPORT - i ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE ZONA E AFERENTE LUCRARILOR EDILITARE ZONA. N = RUTIERA SI CONSTRUCTI! AFERENTE ZONA CIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII AFERENTE intii UR TA RSR A RI

Atasament: 02_Existent_PUZ_MiroHouse.pdf

nr.top. 256/1/1/2/1

CF 427277

nr.9E

3. 70

33 ,1

2m

17,34m

32 ,8

9m

S .C

. B E

G A

IN V

E S

T S

.A .

C

C

C

C

C

C

C

T ro

tu ar

P ista b

iciclete

Parter

Cladire P

Limita parcela cadastrala

256/1/1/2/1, conform CF

427277

nr.9E

C1

HALA INDUSTRIALA SI BIROURI

drum

top8482/1/2-8482/2/1/2/5S=2754mp

top8482/1/2-8482/2/1/2/18482/1/2-8482/2/1/2/28482/1/2-8482/2/1/2/7/a

top8482/1/1

acces pietoni

acces pietoni

ac ce

s pi

et on

i

acces pietoni si auto

acces auto

R.A.T.T.

pa rc

aj e

(a sf

al t)

pa rc

aj e

(a sf

al t)

pa rc

aj e

(a sf

al t)

st ra

da (a

sf al

t)

st ra

da (a

sf al

t)

tro tu

ar (p

av aj

)

pa rc

aj e

re ze

rv at

e pe

rs oa

ne lo

r c u

ha nd

ic ap

(a sf

al t)

tro tu

ar (p

av aj

)

Calea Buziasului (asfalt)

spre Buzias

pista de biciclete (asfalt)

trotuar (beton)

pista de biciclete (asfalt)

(pavaj)

trotuar (pavaj)

PARCARE (beton)

HALA (fostul Brithouse)

Birouri P+2E

S.C. HYDROMATIC SISTEM S.R.L.

Cladire

V

405512

415081

443424 445388

431709

MIRO HOUSE SRLCF.nr.415069S=143 mp MIRO HOUSE SRLCF.nr. 427328S=785 mp

Nr.top.:256/1/1/1/2-256/2/3-257/8/b MIRO HOUSE SRLCF.nr. 413474S=374 mp

1

2

3

4 5

6 7

8

10

11

12

13

14 15

16

13.40

21.80 34.75

1. 35

12.70

14 .0

5

77 .7

0

94.95

0.10

23 .8

0 31

.8 0

2.30

3. 95

16 .8

5 16.50

bazin 1

bazin

bazin 2

terasa piscina

terasa piscina

terasa piscina

pa vi

lio n

le m

n 2

13 locuri de parcare

1000

2000

1000

2000

C1 C1

90.16

90.14

90.05

90.03 90.10

90.05 90.05

89.89

89.74

89.82

89.96

90.09 90.13

90.18 90.05

90.04

90.12

90.22 90.19

90.20 90.12

90.13

90.86

90.10

90.10 90.23

90.20 90.21

90.13

90.01

90.13

90.10

89.94

89.92 89.9389.93

90.03

89.71

89.69

89.7089.68

89.81

89.9589.96 90.00

90.05 89.94

pa rc

aj e

(a sf

al t)

tro tu

ar (p

av aj

) z.

v.

tro tu

ar +

z on

a ve

rd e

pi st

a de

b ic

ic le

te (a

sf al

t)

st ra

da (a

sf al

t)

pa vi

lio n

le m

n 1

pa vi

lio n

le m

n 3

MIRO HOUSE SRLCF.nr. 427277S=6216 mp Nr.top. 256/1/1/2/1

254/2/2/6/2/1

BLOC P+4E

nr.38

Nr. top. 28996 83076/2013_ext./desf. c.c

427784

407884

439186

440336

440028

402056

406363

CALEA BUZIASULUI

36

2

38

Liceul Electro Timis

34

parcare

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

OPTICA BUSINESS CENTER

ELECTROTIMIS

STIMEL

P+3E

P+2E

P+2E 51.80

BIROURI

BIROURI

14 80

2. 65

ACELLUM

SITUATIA EXISTENTA

Limita cvartal

LEGENDA

LIMITE

Zona cai de comunicatie existente

Calea Buziasului Nr. 9e, Timisoara

S.C. B-CuBB SRL STR. Fagetului 5, Lugoj C.U.I. 15431656 J 35/1114/2003

Arh. Glad Tudora

Arh. Glad Tudora

Arh. Glad Tudora

1:1000

01.2020

SC MIRO HOUSE SRL

ZONA SPATII SERVICII SI COMERT Calea Buziasului nr. 9E, Timisoara

SITUATIA EXISTENTA

01/2018/90

P.U.Z.

02

Limita proprietate / teren studiat

Locuinte si functiuni complementare existente

ZONIFICARE FUNCTIONALA

CAI DE COMUNICATIE

Dotari, servicii, comert existente Industrie, depozitare existenta

Limita parcele existente

Limita parcele propuse

Zona sport (teren sport) existenta

Locuinte colective existente

Zona agrement (strand) existenta

Atasament: 03_Reglementari_PUZ_MiroHouse.pdf

nr.top. 256/1/1/2/1

CF 427277

nr.9E

3. 70

S .C

. B E

G A

IN V

E S

T S

.A .

C

C

C

Cladire P

Limita parcela cadastrala

256/1/1/2/1, conform CF

427277

nr.9E

acces pietoni

acces auto

R.A.T.T.

Cladire

443424 445388

MIRO HOUSE SRLCF.nr.415069S=143 mp MIRO HOUSE SRLCF.nr. 427328S=785 mp

Nr.top.:256/1/1/1/2-256/2/3-257/8/b MIRO HOUSE SRLCF.nr. 413474S=374 mp

1

2

3

4 5

6 7

8

10

11

12

13

14 15

16

13.40

21.80 34.75

1. 35

12.70

14 .0

5

77 .7

0

94.95

0.10

23 .8

0 31

.8 0

2.30

3. 95

16 .8

5

16.50

1000

2000

1000

2000

90.16

90.14

90.05

90.0390.10 90.05

90.05 89.89

89.74

89.82

89.96

90.09 90.13

90.18 90.05

90.04

90.12

90.22 90.19

90.20 90.12

90.13

90.86

90.10

90.10 90.23

90.20 90.21

90.13

90.01

90.13

90.10

89.94

89.92 89.9389.93

90.03

89.71

89.69

89.7089.68

89.81

89.9589.96 90.00

90.05 89.94

MIRO HOUSE SRLCF.nr. 427277S=6216 mp Nr.top. 256/1/1/2/1

254/2/2/6/2/1

BLOC P+4E

nr.38

Nr. top. 28996 83076/2013_ext./desf. c.c

427784

407884

439186

406363

CALEA BUZIASULUI

36

2

38

34

parcare

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

6.00

6. 00

10.00

OPTICA BUSINESS CENTERSTIMEL

4.00

P 2.006.00

P+3E

P+2E

51.80

5.50

BIROURI

BIROURI

2. 65

propus P+2E / supraetajarea constructiilor existenteACCES AUTO

PROPUS - etapa 2, dupa reglementare

situatie juridica teren

5.50

P2= 825 mp

P1= 6038 mp P3= 654 mp

8. 25

44 .0

7

39 .4

0

5. 00

11.54

37 .4

2

17.50

17.50

35 .2

9

17.93

76.99

5. 00

6. 00

24 .5

5

4. 00

ACELLUM

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE

Zona de implantare a cladirilor propusa

Limita cvartal

LEGENDA

LIMITE

Zona cai de comunicatie existente CAI DE COMUNICATIE

Subzona verde propusa

Zona mixta: servicii si comert propusa

Bilant teritorial - zonificare | Existent % Propus % Zona unitati industriale | 1.302 mp 17,32 ----------- ------- Zona sport, agrement | 2.082 mp 27,69 ----------- ------- Zona comert si servicii | 4.134 mp 54,99 6.014 mp 80,00

| 1.504 mp 20,00 Total | 7.518 mp 100,00 7.518 mp 100,00

Calea Buziasului Nr. 9e, Timisoara

Limita proprietate / teren studiat

Zona locuinte si functiuni complementare existenta ZONIFICARE FUNCTIONALA

Zona dotari, servicii, comert existenta Zona industrie, depozitare existenta

Limita parcele existente

Limita parcele propuse

Zona locuinte colective existenta

Subzona parcaje, alei carosabile propusa

INDICATORI URBANISTICI

Zona mixta: servicii, comert P.O.T.max. = 50 % C.U.T.max. = 1,5 Regim de inaltime = P+2E // Hmax = 25 m

S.C. B-CuBB SRL STR. Fagetului 5, Lugoj C.U.I. 15431656 J 35/1114/2003

Arh. Glad Tudora

Arh. Glad Tudora

Arh. Glad Tudora

1:500

01.2020

SC MIRO HOUSE SRL

ZONA SPATII SERVICII SI COMERT Calea Buziasului nr. 9E, Timisoara

REGLEMENTARI URBANISTICE

01/2018/90

P.U.Z.

03

Atasament: 03ED_Reglementari_edilitare_PUZ_MiroHouse.pdf

6.00

6.80

6 .0

0

nr.top. 256/1/1/2/1

nr.9E

st ra

da S

IE M

EN S

P.B.

85 locuri parcare

50.70

6.65

ACCES IN MAGAZIN

36

8

16

12

7 .5

5

3. 70

7.00

11.40

5.00

2 6 .7

0

8.00

ACCES AUTO

2 .5

2 .5

5.00

5 .0

0 5 .0

0 8 .0

0 5 .0

0

8 .0

0

2.52.5

2.52.5

3.00

2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 2.5 1.2

2.5 2.5

5 .0

0

7.00 5.00

TA XI

TA XI

TA XI

TA XI

ACCES AUTO

14.30

7 .6

0

Spalatorie auto

Parter

st ra

da S

IE M

EN S

(a sf

al t)

2 .3

0

4

2.00

2

Servicii, comert P+2E

Pensiune P+2E

14 5.00

3

2

1

3.90 S .C

. B E

G A

IN V

E S

T S

.A .

C

C

C

Cladire P

Limita parcela cadastrala

256/1/1/2/1, conform CF

427277

nr.9E

acces auto

R.A.T.T.

Cladire

443424 445388

MIRO HOUSE SRLCF.nr.415069S=143 mp

MIRO HOUSE SRLCF.nr. 427328S=785 mp Nr.top.:256/1/1/1/2-256/2/3-257/8/b

MIRO HOUSE SRLCF.nr. 413474S=374 mp

1

2

3

4 5

6 7

8

10

11

12

13

14 15

16

13.40

21.80 34.75

1. 35

12.70

14 .0

5

77 .7

0

94.95

0.10

23 .8

0 31

.8 0

2.30

3. 95

16 .8

5

16.50

1000

2000

1000

2000

90.16

90.14

90.05

90.0390.10 90.05

90.05 89.89

89.74

89.82

89.96

90.09 90.13

90.18 90.05

90.04

90.12

90.22 90.19

90.20 90.12

90.13

90.86

90.10

90.10 90.23

90.20 90.21

90.13

90.01

90.13

90.10

89.94

89.92 89.9389.93

90.03

89.71

89.69

89.7089.68

89.81

89.9589.96 90.00

90.05 89.94

MIRO HOUSE SRLCF.nr. 427277S=6216 mp Nr.top. 256/1/1/2/1

nr.38

427784 CALEA BUZIASULUI

36

38

Magazin Parter

parcare

P+4E

51.80

A

A

A

A A

A A

A A

C C

C C

C C

C C

C

C

C

C C

C C

C

C C

C C

C

C

C C

C C

C C

C C CA A A

A A

A A

C C

C

C C

C C

C C

CC CC

CC C

CC CC

CC C

C

C

EE EE

EE EE

EE EE

EE EE

EE EE

EE

EE EE

EE

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

C

2. 65

P2= 825 mp

P1= 6038 mp P3= 654 mp

8. 25

44 .0

7

39 .4

0

5. 00

11.54

37 .4

2

17.50

17.50

35 .2

9

17.93

76.99

REGLEMETARI ECHIPARE EDILITARA

Limita proprietate / teren studiat

Limita cvartal

Zona locuinte si functiuni complementare

LEGENDA

LIMITE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Zona cai de comunicatie existente CAI DE COMUNICATIE

Zona verde propusa

Mixt: servicii si comert /propus

Zona dotari, servicii, comert existenta Zona industrie, depozitare existenta

Limita parcele existente

Limita parcele propuse

PROPUNERE DE MOBILARE

Calea Buziasului Nr. 9e, Timisoara

S.C. B-CuBB SRL STR. Fagetului 5, Lugoj C.U.I. 15431656 J 35/1114/2003

Arh. Glad Tudora

Ing. col. Nicolae Nistor

Ing. Alex. Filipovici

1:500

01.2020

SC MIRO HOUSE SRL

ZONA SPATII SERVICII SI COMERT Calea Buziasului nr. 9E, Timisoara

REGLEMENTARI ECHIPARE EDILITARA

01/2018/90

P.U.Z.

03ED

Zona locuinte colective existenta

Retea electrica

Canal menajer

Canal pluvial

EE

LEGENDA EDILITARE

Retea gazGAS

C

C

Hidrant de incendiu

Retea apa receA

Bazin retentie

Separator de hidrocarburi

BR

SH

Camin de racordCR

Camin de apometruCA

Camin de vizitareCV

C Rigola colectoare apa uzata

Atasament: 04_Proprietate_PUZ_MiroHouse.pdf

BLOC P+4E

nr.38

Nr. top. 28996 83076/2013_ext./desf. c.c

406363

nr.top. 256/1/1/2/1

CF 427277

nr.9E

3. 70

C

C

C

Cladire P

Limita parcela cadastrala

256/1/1/2/1, conform CF

427277

nr.9E

acces pietoni

acces auto

R.A.T.T.

Cladire

405512

443424 445388

431709

MIRO HOUSE SRLCF.nr.415069S=143 mp MIRO HOUSE SRLCF.nr. 427328S=785 mp

Nr.top.:256/1/1/1/2-256/2/3-257/8/b MIRO HOUSE SRLCF.nr. 413474S=374 mp

1

2

3

4 5

6 7

8

10

11

12

13

14 15

16

13.40

21.80 34.75

1. 35

12.70

14 .0

5

77 .7

0

94.95

0.10

23 .8

0 31

.8 0

2.30 3.

95 16

.8 5

16.50

1000

2000

1000

2000

90.16

90.14

90.05

90.0390.10 90.05

90.05 89.89

89.74

89.82

89.96

90.09 90.13

90.18 90.05

90.04

90.12

90.22 90.19

90.20 90.12

90.13

90.86

90.10

90.10 90.23

90.20 90.21

90.13

90.01

90.13

90.10

89.94

89.92 89.9389.93

90.03

89.71

89.69

89.7089.68

89.81

89.9589.96 90.00

90.05 89.94

MIRO HOUSE SRLCF.nr. 427277S=6216 mp Nr.top. 256/1/1/2/1

CALEA BUZIASULUI

36

2

38

STIMEL

51.80

ST RA

DA S

IE M

EN S

14 80

2. 65

servitute de trecere

P2= 825 mp

P1= 6038 mp P3= 654 mp

8. 25

44 .0

7

39 .4

0

5. 00

11.54

37 .4

2

17.50

17.50

35 .2

9

17.93

76.99

ACELLUM

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

Limita proprietate / teren studiat

Limita cvartal

LEGENDA

LIMITE

Limita parcele existente

Limita parcele propuse

Teren proprietate publica a UAT de interes local

Teren proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice

Calea Buziasului Nr. 9e, Timisoara

S.C. B-CuBB SRL STR. Fagetului 5, Lugoj C.U.I. 15431656 J 35/1114/2003

Arh. Glad Tudora

Arh. Glad Tudora

Arh. Glad Tudora

1:500

01.2020

SC MIRO HOUSE SRL

ZONA SPATII SERVICII SI COMERT Calea Buziasului nr. 9E, Timisoara

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

01/2018/90

P.U.Z.

04

Teren proprietate privata a UAT de interes local

Teren STATUL ROMAN in administrarea soc. comeciale

Atasament: 05_Mobilare_PUZ_MiroHouse.pdf

6.00

6.80

6 .0

0

nr.top. 256/1/1/2/1

CF 427277

nr.9E

st ra

da S

IE M

EN S

z.v.

Calea Buziasului (asfalt)

spre Buzias

P.B.

85 locuri parcare

50.70

6.65

ACCES IN MAGAZIN

36

8

16

12

7 .5

5

3. 70

7.00

11.40

5.00

2 6 .7

0

8.00

ACCES AUTO

2 .5

2 .5

5.00

5 .0

0 5 .0

0 8 .0

0 5 .0

0

8 .0

0

2.52.5

2.52.5

3.00

2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 2.5 1.2

2.5 2.5

5 .0

0

7.00 5.00

TA XI

TA XI

TA XI

TA XI

ACCES AUTO

14.30

7 .6

0

Spalatorie auto

Parter

st ra

da S

IE M

EN S

(a sf

al t)

2 .3

0

4

2.00

2

Servicii, comert P+2E

Pensiune P+2E

14 5.00

3

2

1

3.90 C

C

C

Cladire P

Limita parcela cadastrala

256/1/1/2/1, conform CF

427277

nr.9E

acces pietoni

acces auto

R.A.T.T.

Cladire

443424 445388

MIRO HOUSE SRLCF.nr.415069S=143 mp

MIRO HOUSE SRLCF.nr. 427328S=785 mp Nr.top.:256/1/1/1/2-256/2/3-257/8/b

MIRO HOUSE SRLCF.nr. 413474S=374 mp

1

2

3

4 5

6 7

8

10

11

12

13

14 15

16

13.40

21.80 34.75

1. 35

12.70

14 .0

5

77 .7

0

94.95

0.10

23 .8

0 31

.8 0

2.30

3. 95

16 .8

5

16.50

1000

2000

1000

2000

90.16

90.14

90.05

90.0390.10 90.05

90.05 89.89

89.74

89.82

89.96

90.09 90.13

90.18 90.05

90.04

90.12

90.22 90.19

90.20 90.12

90.13

90.86

90.10

90.10 90.23

90.20 90.21

90.13

90.01

90.13

90.10

89.94

89.92 89.9389.93

90.03

89.71

89.69

89.7089.68

89.81

89.9589.96 90.00

90.05 89.94

MIRO HOUSE SRLCF.nr. 427277S=6216 mp Nr.top. 256/1/1/2/1

BLOC P+4E

nr.38

Nr. top. 28996 83076/2013_ext./desf. c.c

406363

CALEA BUZIASULUI

36

2

38

Magazin Parter

parcare

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

STIMEL

51.80

2. 65

P2= 825 mp

P1= 6038 mp P3= 654 mp

8. 25

44 .0

7

39 .4

0

5. 00

11.54

37 .4

2

17.50

17.50

35 .2

9

17.93

76.99

ACELLUM

POSIBILITATI DE MOBILARE

Limita proprietate / teren studiat

Limita cvartal

Zona locuinte si functiuni complementare existenta

LEGENDA

LIMITE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Zona cai de comunicatie existente CAI DE COMUNICATIE

Zona verde propusa

Mixt: servicii si comert /propus

Zona dotari, servicii, comert existenta Zona industrie, depozitare existenta

Limita parcele existente

Limita parcele propuse

PROPUNERE DE MOBILARE

INDICATORI URBANISTICI

Zona mixta: servicii, comert P.O.T.max. = 50 % C.U.T.max. = 1,5 Regim de inaltime = P+2E // Hmax = 25 m

Calea Buziasului Nr. 9e, Timisoara

S.C. B-CuBB SRL STR. Fagetului 5, Lugoj C.U.I. 15431656 J 35/1114/2003

Arh. Glad Tudora

Arh. Glad Tudora

Arh. Glad Tudora

1:500

01.2020

SC MIRO HOUSE SRL

ZONA SPATII SERVICII SI COMERT Calea Buziasului nr. 9E, Timisoara

POSIBILITATI DE MOBILARE

01/2018/90

P.U.Z.

05

Zona locuinte colective existenta

Atasament: 06_Studiu_cvartal_PUZ_MiroHouse.pdf

A1549/4

Str Siemens

CONTINENTAL

P+2E

16,74m

33 ,1

2m

17,34m

32 ,8

9m

S+P+8E

S+P+8E

S+P+8E

P+1E

S+P+8E

Hala

P

C

S .C

. B E

G A

IN V

E S

T S

.A .

S .C

. B E

G A

IN V

E S

T S

.A .

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

Trotuar

T ro

tu ar

P ista b

iciclete

T ro

tu ar

P ista b

iciclete

T ro

tu ar

P ista b

iciclete

C

C

407901

410131

425287

409345

411972

435201

423315

428955 424711

424712

:/I

:/II

Corp C

Corp B

:/III Corp A

:/IV Corp A

:/VI Corp A

P+2E

P+6E Parter

Parter

Parter

Nr.top. 8482/2/4-8483/3-8484/2/5-8487/3-8488/2/2-8489/2/3 S=21261mp

:/III Corp A

:/I Corp A

:/V Corp A

:/IV Corp A

Parter

Parter

Parter

Parter

417055

257/2

S=151mp

Nr.top.8484/2/4 S=166mp

Nr.top.8484/2/3/2 S=1888mp

Nr.top.257/3; 254/2/2/2/1/1 S=1209mp

Nr.top.8484/2/1 S=2383mp

Nr.top.254/2/2/1 S=1942mp

C1

C1-parcare betonata

C1

parcare betonata

~

~

platforma betonata

(S=1197mp)

CF 432013

CF 411908

CF 411974

CF 416014

CF 416018

~

(S=1020mp)

zona verde zona verde

platforma betonata

platforma betonata

~

~

~

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

257/2

S=151mp

Nr.top.8484/2/4 S=166mp

Nr.top.8484/2/3/2 S=1888mp

Nr.top.257/3; 254/2/2/2/1/1 S=1209mp

Nr.top.8484/2/1 S=2383mp

Nr.top.254/2/2/1 S=1942mp

C1

C1-parcare betonata

C1

parcare betonata

~

~

platforma betonata

(S=1197mp)

CF 432013

CF 411908

CF 411974

CF 416014

CF 416018

~

(S=1020mp)

zona verde zona verde

platforma betonata

platforma betonata

~

~

~

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

INCINTA 3

drum

Corp de birouri P+3E

C1442846

439582

Bul eva

rdu l Ind

ustr iei

Calea Buziasului

statie RATT

statie RATT

DE 1542

CD 1549/4/4

Nr. cad. A1549/4/7

D E1549/4/2-1549/4/3/2

442847

cf.nr.436361 S=32.710m

p

str. Siem ens

b-d ul I

nd ust

riilo r

Hala

P

Hala

P

Depozit

Calea Buziasului

6. 00

Cladire P

Limita parcela cadastrala

256/1/1/2/1, conform CF

427277

nr.9E

acces pietoni

acces pietoni

ac ce

s pi

et on

i

acces pietoni si auto

acces auto

R.A.T.T.

Cladire

405512

415081

443424 445388

431709

CF.nr.415069S=143 mp CF.nr. 427328S=785 mp

Nr.top.:256/1/1/1/2-256/2/3-257/8/b CF.nr. 413474S=374 mp

1

2

3

4 5

6 7

8

10

11

12

13

14 15

16

13.40

21.80 34.75

1. 35

12.70

14 .0

5

77 .7

0

94.95

0.10

23 .8

0 31

.8 0

2.30

3. 95

16 .8

5

16.50

436361-C4 415082-C1415082-C2

436361-C3

1000

2000

1000

2000

90.16

90.14

90.05

90.03 90.10

90.05 90.05

89.89

89.74

89.82

89.96

90.09 90.13

90.18 90.05

90.04

90.12

90.22 90.19

90.20 90.12

90.13

90.86

90.10

90.10 90.23

90.20 90.21

90.13

90.01

90.13

90.10

89.94

89.92 89.9389.93

90.03

89.71

89.69

89.7089.68

89.81

89.9589.96 90.00

90.05 89.94

Nr. 4A

A4

Nr. top 29005

254/2/2/6/2/1

25 4/2

/2/ 6/2

/2

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

< <

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

< <

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

C

alee

CC

S=192mp

8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/2/2/1/3 nr.top. 8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/1/1,

str.Atomului

BLOC P+4E

nr.38

Nr. top. 28996 83076/2013_ext./desf. c.c

hala

Bloc 32A

136228/2013

442846

427784

436361

417055

407884 407901

439186

410131

440336

435201

439582

400223

425287

409345

403320

423315

428955

440028

424711

401705

436362

400083

405270

424712

402056

406363

403048

442847411972

420909

409079

CALEA BUZIASULUI

36

2

38

40A 40

Liceul Electro Timis

32A

34

parcare

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

6.00

6. 00

10.00

P.U.Z. zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si birouri regim de

Bd. Industriei nr. 2, Timisoara - HCL 97/2018 POT=60%; CUT=2,8; H = 32m

OPTICA BUSINESS CENTER

ELECTROTIMIS

ACELLUM

STIMEL

HYDROMATIC SISTEM

P+2E

4.00

P 2.006.00

P+3E

P+2E

P+2E

P+4E

15 .65

51.80

5.50

BIROURI

BIROURI

CONTINENTAL

propus P+2E / supraetajarea constructiilor existenteACCES AUTO

PROPUS - etapa 2, dupa reglementare

situatie juridica teren

5.50

P2= 825 mp

P1= 6038 mp P3= 654 mp

8. 25

44 .0

7

39 .4

0

5. 00

11.54

37 .4

2

17.50

17.50

35 .2

9

17.93

76.99

5. 00

6. 00

24 .5

5

4. 00

ACELLUM

S.C. B-CuBB SRL STR. Fagetului 5, Lugoj C.U.I. 15431656 J 35/1114/2003

Arh. Glad Tudora

Arh. Glad Tudora

Arh. Glad Tudora

1:1000

01.2020

SC MIRO HOUSE SRL

ZONA SPATII SERVICII SI COMERT Calea Buziasului nr. 9E, Timisoara

STUDIU CVARTAL

01/2018/90

P.U.Z.

06

STUDIU CVARTAL Calea Buziasului Nr. 9e, Timisoara

Zona de implantare a cladirilor propusa

Limita cvartal

LEGENDA

LIMITE

Zona cai de comunicatie existente CAI DE COMUNICATIE

Subzona verde propusa

Zona mixta: servicii si comert propusa

Limita proprietate / teren studiat

Zona locuinte si functiuni complementare existenta ZONIFICARE FUNCTIONALA

Zona dotari, servicii, comert existenta Zona industrie, depozitare existenta

Limita parcele existente

Limita parcele propuse

Zona locuinte colective existenta

Subzona parcaje, alei carosabile propusa

Atasament: Memoriu_Miro.pdf

P.U.Z. ZONĂ SPAŢII SERVICII ŞI COMERŢ Amplasament: Timişoara, Calea Buziaşului nr. 9E Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE SRL

FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect:

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONĂ SPAŢII SERVICII ŞI COMERŢ

CALEA BUZIAŞULUI NR. 9E , TIMIŞOARA

Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE S.R.L. Timişoara, Calea Buziaşului nr. 9E

Amplasament: Timişoara, judeţul Timiş Calea Buziaşului nr. 9E

Proiectant general: S.C. B-CuBB S.R.L.

Str. Făgetului nr. 5, Municipiul Lugoj, jud. Timiş

Faza de proiectare : Plan Urbanistic Zonal

1

P.U.Z. ZONĂ SPAŢII SERVICII ŞI COMERŢ Amplasament: Timişoara, Calea Buziaşului nr. 9E Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE SRL

LISTA DE SEMNATURI

Urbanism: S.C. B-CuBB S.R.L. Str. Făgetului nr. 5, Municipiul Lugoj, jud. Timiş Arh. Glad Paul TUDORA

Lucrări topografice: S.C. TOPO GIS EXPLORE S.R.L. Str. Gh. Ranetti nr. 8, Timişoara Ing. Dan ROBESCU

Edilitare: S.C. RAULLY NISTOR S.R.L. Timişoara, Str. Emil Zola, nr. 63 Ing. col. Nicolae Nistor

Lucrări rutiere: S.C. COSMUN WEST S.R.L. Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 21, Timişoara Ing. Linda MUNTEANU

2

P.U.Z. ZONĂ SPAŢII SERVICII ŞI COMERŢ Amplasament: Timişoara, Calea Buziaşului nr. 9E Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE SRL

BORDEROU

PIESE SCRISE

FOAIE DE CAPĂT pag. 1

LISTA DE SEMNĂTURI pag. 2

BORDEROU pag. 3

MEMORIU GENERAL pag. 5

1. INTRODUCERE 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei pag. 5 1.2. Obiectul lucrării pag. 5 1.3. Surse de documentare pag. 5

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1. Evoluţia zonei pag. 5 2.2. Încadrarea în zonă pag. 6 2.3. Elemente ale cadrului natural pag. 7 2.4. Circulaţia pag. 7 2.5. Ocuparea terenurilor. Disfuncţionalităţi pag. 7 2.6. Echiparea edilitară pag. 7 2.7. Probleme de mediu pag. 8 2.8. Opţiuni ale populaţiei pag. 8

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare pag. 8 3.2 Prevederi ale P.U.G. Timişoara pag. 9 3.3 Valorificarea cadrului natural pag. 9 3.4. Modernizarea circulaţiei pag. 9 3.5. Zonificare funcţională, reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici pag. 9 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare pag. 10 3.7. Protecţia mediului pag. 12 3.8. Obiective de utilitate publică pag. 15

5. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE pag. 16

REGULAMENT DE URBANISM pag. 17

PIESE DESENATE

01 Încadrare în zona / Incadrare în PUG 02 Situaţia existentă 03 Reglementări urbanistice – Zonificare 03-ED Lucrări hidroedilitare 04 Proprietatea asupra terenurilor 05 Posibilitati de mobilare 06 Studiu cvartal

3

P.U.Z. ZONĂ SPAŢII SERVICII ŞI COMERŢ Amplasament: Timişoara, Calea Buziaşului nr. 9E Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE SRL

ANEXE: Acte:

- Certificat de urbanism nr. 180/03.02.2020 - Certificat de urbanism nr. 435/30.01.2018 prelungit pana la 29.01.2020 - Extrase de Carte Funciara nr. 427277, 413474, 415069, 427328 - Plan de acţiune nr. UR2019-008298/23.05.2019 - Adresa Serviciul Administrare Fond Funciar nr. DO2020-123/30.01.2020 - Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse nr. CT2020-000307/29.01.2020 - Adresa Serviciul Juridic nr. SC 2020-1506/03.07.20195.02.2020 - Rezultatele informarii si consultarii publicului UR2019 – 018782/13.01.2020 - Raportul informarii si consultarii publicului UR2019 – 018782/17.01.2020 - Studiu geotehnic nr. 404/2019 - Taxă RUR – OP 2/25.02.2020

Avize: - Avizul Arhitectului Sef nr. 08/27.02.2020 - Aviz de oportunitate nr. 56/04.10.2018 - Proces verbal de recep ie nr. PV 3554/2019ț - Decizie de încadrare Agen ia pentru Protec ia Mediului Timis nr.ț ț

25/05.02.2020 - Aviz Securitate la Incendiu nr. 346/19/SU-TM/07.11.2019 - Aviz Protectie Civila nr. 535.275/07.11.2019 - Notificare DSP Timis nr. 7224/210/C/22.04.2019 - Aviz Statul Major nr. DT/510/2020 - Aviz tehnic Aquatim 70698/DT-ST/17.05.2019 - Aviz Comisia de Circulatie nr. DT2019-004795/22.08.2019 - Aviz de principiu Direc ia de Mediu, Serviciul de Reglementare i Politiciț ș

Mediu Urban nr. 1370/16.10.2019 - Aviz de principiu Biroul drumuri, poduri şi parcaje nr. 618/22.10.2019 - Aviz pentru retele existente Serviciul Banca de Date Urbana nr.

506/24.06.2019 - Aviz Telekom Romania Communications S.A. nr. 37/17.01.2020 - Aviz STPT UR2018-01-7777/25.10.2018 prelungit pana la 25.10.2020 - Aviz tehnic de amplasament Aquatim nr. 22937/30.10.2018 prelungit - Aviz de principiu DELGAZ GRID S.A. Nr. 1322/22.11.2019 - Aviz de amplasament Enel Distributie Banat Nr. 300849858/26.02.2020 - Aviz favorabil Colterm S.A. din UR2018-17777/02.11.2018 prelungit

4

P.U.Z. ZONĂ SPAŢII SERVICII ŞI COMERŢ Amplasament: Timişoara, Calea Buziaşului nr. 9E Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE SRL

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

DENUMIREA LUCRĂRII: PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONĂ SPAŢII SERVICII ŞI COMERŢ

BENEFICIARI : S.C. MIRO HOUSE S.R.L.

AMPLASAMENT : Calea Buziaşului nr. 9E, TIMIŞOARA, jud. TIMIŞ,

NUMĂR PROIECT : 01/2018/90

FAZA DE PROIECTARE :PLAN URBANISTIC ZONAL

DATA ELABORĂRII : Ianuarie 2020

1.2. Obiectul lucrării

Prezenta documentaţie la nivel de P.U.Z. / Studiu de oportunitate îşi propune să constituie suportul juridic, instituţional şi tehnic pentru realizarea unei zone pentru spaţii servicii şi comerţ pe terenul situat în intravilanul municipiului Timişoara, Calea Buziaşului nr. 9E, conform Certificatului de urbanism nr. 435/30.01.2018 (prelungit).

1.3. Surse documentare

Pentru elaborarea acestei documentaţii s-au studiat planurile urbanistice aprobate în zona adiacentă amplasamentului, precum şi planurile de urbanism cu caracter director care stabilesc direcţiile de dezvoltare ale teritoriului:

- Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 107/2014.

- Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) Timişoara - Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara – Etapa 3 (în curs de actualizare) - Ridicare topografică pentru zona studiată

La elaborarea documentaţiei s-a ţinut cont de prevederile următoarelor documente: - Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin

Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată; - ORDIN nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentaiilor de urbanism

- H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism, şi alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. Evoluţia zonei

Terenul studiat în cadrul P.U.Z se situează în partea de sud - est a Municipiului Timişoara, în intravilan, în UTR nr. 72, conform Planului Urbanistic General, fiind zonă industrială.

5

P.U.Z. ZONĂ SPAŢII SERVICII ŞI COMERŢ Amplasament: Timişoara, Calea Buziaşului nr. 9E Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE SRL

Conform P.U.Z. ”Calea Urseni – Calea Buziaşului” (HCL 50/1999), preluat în PUG Timisoara, terenul este situat în UTR 2 - zonă de unităţi industriale, subzona de sport, agrement.

Indici existenţi pe teren: regim de înălţime maxim şi POT maxim conform HG nr. 525/1996, spatii verzi conform HCL 62/2012.

Treptat se realizează reconversia zonei industriale prin documentaţii de urbanism în funcţiuni mixte, birouri, servicii, comerţ:

P.U.Z. ”Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative i birouriș în regim de înăl ime S+P+8E”, ț Bulevardul Industriei nr. 2, Timisoara (HCL 97/2018), beneficiar S.C. BEGA TEHNOMET S.A

Functiuni predominante: zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si birouri in regim de inaltime S+P+8E, POT = 60%; CUT = 2,8; H = 32,00 m;

P.U.Z. "Extindere hala de productie si birouri, extindere parcare, retele de incinta, racorduri la drumurile publice, casa poarta, extindere anexe tehnice", Str. Siemens nr. 1, Timişoara (504/2015)

Regim înalţime: S+P+5E+Er; S+P+3E; S+P+2E; POT = 70 %, CUT= 1,4, sp. verzi 20 %

P.U.Z. "Ansamblu de cladiri cu functiune mixta (birouri si servicii)", str. Siemens F.N., Timişoara (HCL 69/2014)

Zona mixta – birouri, servicii, cu regim de înăl ime deț S/D+ P+5E, indici: POT max de 40%, CUT = 2, zv = 20%

P.U.D. "Construire hala productie si birouri", str. Siemens nr. 1, Timişoara (HCL 370/2010)

P.U.D. "SIEMENS VDO Greenfield", Calea Buziaşului Nord, Timişoara (HCL 286/2005)

Prin urmare, în acest teritoriu se preconizează dezvoltarea unor funcţiuni adaptate cerinţelor actuale: birouri, servicii diverse, comerţ, în corelare cu zonele funcţionale existente.

2.2. Încadrarea în teritoriu

Terenul studiat este situat în zona de sud - est a municipiului Timişoara, în intravilan, în zona Calea Buziaşului nord, adiacent străzii Siemens.

Teritoriul este delimitat la nord de parcelă cu nr.top. 8482/1/2-8482/2/1/2/5, CF 405512 TM, la sud Calea Buziaşului, la est de strada Siemens, la vest de parcelă cu nr.top. 256/1/1/2/2, CF 434264 TM

Date C.F. Terenul studiat este proprietatea S.C. MIRO HOUSE S.R.L., are suprafaţa totală de

7.518 mp., fiind constituit din următoarele parcele:

C.F. nr. Nr. cad. Nr. top. Suprafaţă (mp)

427277 427277 6216 413474 8482/1/2-8482/2/1/2/1;8482/1/2-

8482/2/1/2/2;8482/1/2- 8482/2/1/2/7/b 374

415069 256/1/1/1/2-256/2/3-257/8/a 143 427328 256/1/1/1/2-256/2/3-257/8/b 785 Total teren studiat : 7518

6

P.U.Z. ZONĂ SPAŢII SERVICII ŞI COMERŢ Amplasament: Timişoara, Calea Buziaşului nr. 9E Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE SRL

În urma obţinerii avizului OCPI, a rezultat un minus de suprafaţă de 109 mp pentru terenul înscris în CF 415069. Prin urmare, suprafaţa cumulată a terenului studiat este de 7518 mp., faţă de cea iniţială de 7627mp..

Amplasamentul studiat este delimitat astfel:

- la nord: parcelă nr.top. 8482/1/2-8482/2/1/2/5, CF 405512 TM, SC Hidromatic Sistem sa, hale producţie – cca. 20,60m; - cca. 1,48 km. până la cea mai apropiată locuinţă

- la sud : parcela cu nr. cad 431185 şi Calea Buziaşului - cca. 43,25 m. până la cea mai apropiată locuinţă

- la est: parcelele nr.top. 256/1/3 şi 256/1/4 (parcare) şi strada Siemens; Optica Business center, clădiri birouri – cca. 81m; - cca. 430 m. până la cea mai apropiată locuinţă

- la vest: parcela nr.top. 256/1/1/2/2, CF 434264 - Statul Roman în administrarea SC Supermold sa – parcare; parcela nr.top. 254/2/2/1/2-257/7/1, CF 443424 - hală SC Acellum srl; – cca. 23,55m; - cca. 78 m. până la cea mai apropiată locuinţă

Distanţele sunt măsurate de la limita de proprietate (perimetrul terenului) până la faţadele clădirilor. Distanţele de la construcţiile propuse în cadrul prezentului P.U.Z. faţă de vecinătăţi sunt prezentate în planşa 05 – Posibilităţi de mobilare.

2.3. Elemente ale cadrului natural

Pe terenul studiat nu sunt plantaţii înalte, fiind utilizat în trecut pentru sport - ştrand. Terenul pe amplasament se prezintă aproximativ plan, având stabilitatea generală asigurată.

2.4. Circulaţia

În prezent, accesul în zonă se face din Calea Buziaşului, respectiv de pe strada Siemens situată pe latura de est a terenului.

2.5. Ocuparea terenurilor

Terenul este ocupat cu construcţii: ştrand (piscine şi amenajări conexe), teren de sport, parcaje şi clădiri pentru servicii (alimentaţie publică) şi administrative – birouri. În prezent există următoarele construcţii înscrise în cartea funciară:

CF nr. 427277-C1: Incinta II cu baza sportiva compusa din tribune - Sc= 2082 mp

CF nr. 427277-C2: Clădire parter cu funcţiunea de alimentaţie publică avand un număr de 13 locuri de parcare - Sc= 206 mp

CF nr. 413474-C1: Spaţiu administrativ-birouri – Sc= 104 mp

CF nr 427328-C1: Rampa - Sc= 4 mp

CF nr. 415069-C1: Rampa - Sc= 6 mp

O parte din construcţiile existente pe teren sunt propuse pentru desfiinţare, ulterior aprobării P.U.Z., cu excepţia clădirilor:

- Spaţiu administrativ birouri, înscris în CF 413474 – C1. - Clădire parter cu funcţiune de alimentaţie publică, înscrisă în CF 427277-C2. În cadrul zonei, spre nord şi vest fa ă de terenul studiat, sunt amplasate construc iiț ț

industriale, de depozitare sau servicii, iar spre est sunt construcţii de birouri.

2.6. Echiparea edilitară

Alimentare cu apă şi canalizare menajeră Zona studiată dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa si canalizare,

reţelele fiind amplasate pe strada Siemens şi pe Calea Buziaşului, care se leagă la reţelele din municipiul Timişoara.

7

P.U.Z. ZONĂ SPAŢII SERVICII ŞI COMERŢ Amplasament: Timişoara, Calea Buziaşului nr. 9E Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE SRL

Gaze naturale Conform avizului eliberat de S.C. E.ON Gaz Distribuţie S.A., există o reţea de

alimentare cu gaze naturale pe Calea Buziaşului , dar care nu afectează amplasamentul studiat.

Energie termică În zona situată la sud de Calea Buziaşului există sistem centralizat de alimentare cu

energie termică.

Alimentarea cu energie electrică şi telefonie Conform avizului emis de S.C. E-Distribuţie Banat S.A. există reţele electrice proprietate

a ENEL: pe strada Siemens şi pe Calea Buziaşului. Necesarul de utilităţi pentru funcţiunea solicitată prin P.U.Z. va fi stabilit în urma

realizării proiectelor de specialitate elaborate de proiectanţi autorizaţi. La fel se va proceda şi în cazul necesităţii devierii sau extinderii reţelelor de utilităţi existente.

2.7. Probleme de mediu

Relaţia cadrul natural – cadrul construit În zonă nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului, terenul având în

ultimii ani folosinţă de sport şi agrement. Zona este dotată cu reţea de canalizare centralizată, respectiv reţea de distribuţie a apei

potabile. Apele pluviale de pe întreaga zonă sunt preluate în reţeaua de canalizare a municipiului Timişoara şi nu există riscuri de inundaţii.

Evidenţierea riscurilor naturale şi antropice: Nu sunt riscuri naturale în zona studiată sau în vecinătăţi.

Marcarea punctelor şi traseelor din sistemul căilor de comunicaţii şi din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă: Nu e cazul.

Evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie: Nu e cazul. Evidenţierea potenţialului balnear şi turistic: Nu e cazul.

2.8. Opţiuni ale populaţiei

Terenul din zona studiată este proprietate privată, iar beneficiarii solicită amplasarea unor imobile cu funcţiune mixtă.

Primăria Municipului Timişoara ca autoritate locală are rol de decizie şi mediere a intereselor individuale şi a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltări controlate în teritoriu.

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică facilitează accesul populaţiei la luarea deciziilor din administraţia publică, la consultarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism, propunerilor acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate şi integrate în aceste documentaţii.

Consultarea populaţiei se realizează prin anunţuri publice, consultare în diferitele faze de elaborare şi dezbatere publică. La finalizarea procedurilor de consultare i informare aș popula iei se va întocmi „Raportul Informării i consultării publicului”.ț ș

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Zona adiacentă Căii Buziaşului are un mare poten ial de dezvoltare în ce prive teț ș investi iile comerciale sau de servicii diverse, având în vedere vecinătatea zonelor de locuireț colectivă şi individuală existente sau în curs de extindere.

În acestă perspectivă şi în urma solicitărilor beneficiarului, se propune modificarea funcţiunii existente şi realizarea unei zone mixte pentru servicii şi comerţ, în corelare cu alte dezvoltări propuse în vecinătate.

8

P.U.Z. ZONĂ SPAŢII SERVICII ŞI COMERŢ Amplasament: Timişoara, Calea Buziaşului nr. 9E Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE SRL

3.2. Prevederi ale P.U.G. Timişoara / P.U.Z. aprobate în zonă

Zona studiată face parte din intravilanul municipiului Timişoara, pentru care se aplică prevederile P.U.Z. Calea Urseni – Calea Buziaşului (HCL 50/1999) integrat în P.U.G. Timişoara (prelungit). În prezent funcţiunea existentă a terenului este s ubzona de sport, agrement.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara – în curs de actualizare (revizia 3), pentru terenul studiat este propusă funcţiunea RiEt - restructurarea zonelor cu caracter industrial – zona de activităţi economice cu caracter terţiar, cu următorii indici propuşi:

POT max = 50 %, CUT max = 1,5 Regim maxim de înălţime P+2E / Hmax = 25 m Zone verzi = 20%

3.3. Valorificarea cadrului natural

În prezent pe amplasament nu există plantaţii înalte masive, care să pună problema menţinerii acestora. Există pâlcuri de arbuşti, care vor fi păstraţi dacă este posibil sau înlocuiţi, în raport cu situaţia propusă.

Prin sistematizarea zonei se urmăreşte integrarea propunerii în cadrul existent, cu preluarea dezvoltărilor adiacente şi asigurarea procentului de spaţii verzi de 20%.

3.4. Modernizarea circulaţiei

Accesul pietonal şi rutier la obiectivele propuse se va asigura din strada Siemens şi din Calea Buziaşului – pe accesul existent.

În incinte se prevăd alei carosabile, alei pietonale şi parcaje. Se vor asigura parcari la nivelul terenului pentru zonele comerciale şi pentru clădirile de servicii, birouri, comerţ. Vor fi respectate căile de intervenţie pentru maşinile de pompieri prevăzute in NORMATIVUL P 118.

3.5. Zonificare funcţională. Reglementări. Indici urbanistici. Bilanţ teritorial

Pentru teritoriul studiat se propune dezvoltarea unei zone cu funcţiune mixtă de servicii şi comerţ.

Indicatorii urbanistici: Pentru zona de servicii şi comerţ indicii urbanistici de utilizare a terenului propuşi sunt:

POT max = 50 % CUT max = 1,5 Regimul maxim de înălţime propus pentru zona este: P+2E / Hmax = 25 m Zone verzi: 20%

Bilanţ teritorial - reglementări

Existent Propus

Teren studiat 7518 mp 100,00 % 7518 mp 100,00 % Zona unitati industriale 1302 mp 17,32 Zonă comerţ, servicii 4134 mp 54,99 6014 mp 80,00 Zonă sport, agrement 2082 mp 27,69 Zonă verde 1504 mp 20,00

Descriere proiect

Se propune comasarea parcelelor existente, cu scopul de a reorganiza teritoriul pentru a corespunde cerin elor actuale ale beneficiarului.ț

Se propune lotizarea în 3 parcele, din care una este rezervată pentru amplasarea unui magazin, una pentru amplasarea unei spălătorii auto (serf service) şi una pe care se păstrează şi se supraetajează clădirile pentru servicii / comerţ existente.

9

P.U.Z. ZONĂ SPAŢII SERVICII ŞI COMERŢ Amplasament: Timişoara, Calea Buziaşului nr. 9E Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE SRL

Amplasarea construcţiilor pe parcelă

Amplasarea construcţiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare: unită ile comerciale i de prestări servicii, care prin natura activită ii acestora pot creaț ș ț riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru popula ie se amplasează la o distan ă deț ț minimum 15 m de ferestrele locuin elor, măsurată ț între fa ada locuin ei i perimetrul unită ii.ț ț ș ț

Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanţele de siguranţă între clădiri (construcţii propuse) conform NORMATIVULUI P 118.

Soluţia propusă a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile construcţiilor, a căilor de comunicaţii terestre, a drumurilor de deservire locala, a necesarului de parcaje.

Integrarea investiţiei în zonă

Prin schimbarea destinaţiei pentru terenurilor studiate se amplasează funcţiuni care se integrează în tendinţele de reconversie ale zonei.

Procesele de urbanizare cu prevederea unor funcţiuni care atrag un număr mare de utilizatori, pot asigura dezvoltările economice ale zonelor adiacente, precum şi refacerea peisajului urban, prin asigurarea de spaţii verzi, diverse funcţiuni economice sau sociale necesare.

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

Prin realizarea investiţiei propuse se vor modifica necesităţile privind asigurarea utilităţilor urbane şi sunt necesare executia branşamentelor la utilităţi. Toate costurile privind branşamente vor fi suportate de către beneficiar.

Necesarul de utilităţi pentru funcţiunea solicitată prin P.U.Z. va fi stabilit în urma realizării Proiectului Tehnic şi se va rezolva prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanţi autorizaţi.

A. Alimentare cu apă

Alimentarea cu apă a obiectivului propus se va face prin intermediul unui bransament de apa PE-HD 63x5.7mm PN 10 cu branşare la conducta de apă Dn 160 existentă pe str. Siemens a localităţii Timisoara.

Caminul de apometru se va amplasa la limita de proprietate. Asigurarea debitului si presiuni necesare pentru stins incendiu in interiorul proprietatii

(daca avizul PSI impune) se va face cu ajutorul unei statii de hidrofor si vas tampon deschis alimentat din bazin de stocare (rezerva de apa) dimensionate conform avizelor PSI

La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului, precum şi avizele de gospodărire subterană pentru reţelele edilitare din zonă.

Debitele de apă potabilă necesare consumului igienico-sanitar şi gospodăresc, conform breviarului de calcul sunt:

Qzimed 1 = 1,1 x 2700 /1000 = 27 m3 /zi = 0,29 l /s. Qzimax 1 = 1,15 x Qzimed = 31.05 m3 /zi = 0,34 l /s. Qorarmax 1 = 2,8 x Qzimax /24 = 3.62 m3 /h.=0.95 l/s Aceste debite se vor asigura de la sistemul de alimentare cu apă propus pentru zona

obiectivului cu branşare la conducta de apă existentă a localităţii Timisoara.

B. Canalizare

1. Colectarea apelor uzate menajere Colectarea apelor uzate menajere se va face prin intermediul unui racord de canal din

tuburi PVC-KG, SN8, De 200x3.7 mm, cu racordare la canalizarea existentă pe str. Siemens a localităţii Timisoara. Caminul de racord se va amplasa la limita de proprietate.

Evacuarea apelor menajere se va face prin reteaua interioara de canal in reteaua

10

P.U.Z. ZONĂ SPAŢII SERVICII ŞI COMERŢ Amplasament: Timişoara, Calea Buziaşului nr. 9E Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE SRL

publica de canalizare prin intermediul racordului individual de canal, legat la conducta publica Dn 500 existenta pe str. Siemens.

La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia evacuarii apelor menajere si pluviale care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului, precum şi avizele de gospodărire subterană pentru reţelele edilitare din zonă

Debitele de apă menajere evacuate la canalizare (conf. SR 1846-1:2006): Qzimed 1 = 1,1 x 2700 /1000 = 27 m3 /zi = 0,29 l /s. Qzimax 1 = 1,15 x Qzimed = 31.05 m3 /zi = 0,34 l /s. Qorarmax 1 = 2,8 x Qzimax /24 = 3.62 m3 /h.=0.95 l/s

2. Colectarea apelor pluviale Apele pluviale provenite de pe constructiile propuse se colecteaza prin intermediul unor

jgehaburi si burlane si sunt directionate la un bazin de retentie de 30mc propus pentru zona studiată, după care prin pompare acestea se evacueaza la canalizarea publica.

Apele pluviale provenite de pe caile de acces, parcarile si spalatoria auto propuse se vor colecta prin intermediul unei canalizări propuse (rigole colectoare) şi trecute printr-un decantor- separator de hidrocarburi (cu un debit de max. 10 l/s), vor fi stocate pe timpul ploii torentiale tot în bazinul de retenţie propus.

Apele convenţional curate vor fi evacuate în canalul public controlat la minim 30 minute dupa ploaia torentiala.

Pentru calcularea debitului de ape pluviale se utilizează formula: Qm = m x i x ΣS x Ø – unde;

m – coeficient de reducere, care ţine seama de capacitatea de înmagazinare în timp a reţelei de canalizare;

m = 0,8 deoarece durata de scurgere este mai mică de 40 minute. i – intensitatea normală a ploii de calcul; i = 130 l /s x ha – stabilit conform STAS 9470 – 73. S – suprafaţa aferent secţiunii considerate în ha;

S = 0.76 ha; Ø – coeficient de scurgere corespunzător suprafeţei S.

Ø = 0,85 Øm = (0.76 x 0,85) /3,35 =0.19 l /s.

În concluzie; Qm = 0,8 x 130 x0.76 x 0.19 = 15.01 l/s.

Timpul teoretic a unei ploi la intensitate maximă este de: tp = tcs + L/60 x Vi = 12 + 230/42 = 17,48 min.

Rezultă volumul de apă colectat la o ploaie: Vcolectat = 15.01 x 17,48 x 60 /1.000 = 15.74 m3.

C. Alimentarea cu gaze naturale

În zonă există reţele de gaze naturale de medie presiune, de la care există posibilitatea realizării unui bransament pentru alimentarea investiţiilor propuse, în urma obţinerii avizelor şi autorizaţiilor necesare.

Obiectivele se pot racorda la reţelele de gaze naturale ale operatorului existent pe baza comenzii lansate şi a proiectului elaborat de acesta. La proiectare şi execuţie se respectă prevederile tuturor normativelor şi legislaţia în vigoare

D. Instalaţii termice

Se prevede independenta energetica privind furnizarea caldurii si a apei calde de consum prin prevederea de centrale termice individuale, care vor functiona cu gaze naturale

11

P.U.Z. ZONĂ SPAŢII SERVICII ŞI COMERŢ Amplasament: Timişoara, Calea Buziaşului nr. 9E Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE SRL

furnizate de reteaua de distributie a orasului. Toate centralele termice vor avea cazane cu randamente ridicate (peste 92%), rezultand astfel emisii reduse de noxe.

E. Alimentarea cu energie electrică şi telefonie

Pe amplasament apar noi consumatori de energie electrică. Pentru alimentarea obiectivului se propune un bransament la energia electrica, racordat la sursă SC ENEL ENERGIE SA.

Toate aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL ELECTRICA BANAT SA şi se vor executa de către de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări. La proiectare şi execuţie se respectă toate prevederile normativelor şi legislaţia în vigoare.

F. Telecomunicatii

Obiectivele se pot racorda la reţelele de telefonie ale operatorilor existenţi pe piaţă pe baza comenzii lansate şi a proiectului elaborat de acesta.

Reteaua de telefonie se va realiza prin extinderea retelelor existente ale furnizorilor de servicii de telefonie. Se vor amplasa distribuitoare telefonice de zona (DT) etanse (de tip stradal) de la care se vor realiza bransamente de telefonie pentru imobilele nou construite. Proiectarea şi executarea acestor lucrări de telecomunicaţii se vor rezolva prin grija operatorului

Depozitarea deşeurilor

Depozitarea deşeurilor menajere se va face pe o platforme betonate special amenajate, amplasată la distanţă mai mare de 10m. faţă de ferestrele locuinţelor.

3.7. Protecţia mediului

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENŢIALE ASUPRA MEDIULUI

Conform Hotărârii Nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe (publicată în Monitorul oficial, Partea I nr.707 din 5 august 2004).

Caracteristicile planurilor si programelor cu privire in special la:

a). gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor

Planul urbanistic zonal propune, pe terenul in suprafata totala de 7518 mp, organizarea unei zone de servicii şi comerţ.

Fiind un PUZ pentru o zonă cu funcţiuni mixte se vor crea condiţii de creştere a calităţii confortului şi modului de viaţă cu efect benefic asupra comunităţilor. Totodată există premisele pentru apariţia de noi locuri de muncă din sfera dotărilor şi servicilor publice.

Datorită faptului că nu se intenţionează utilizarea de resurse din zonă, alte asemenea investiţii nu vor avea de suferit, dimpotrivă vor presupune extinderea unor facilităţi precum reţea de apă potabilă şi pentru incendiu, reţea de canalizare menajeră, reţele electrice, de telefonie şi de catv.

Orice alta dezvoltare a activitatii pe amplasament se va realiza cu respectarea functiunilor initiate de catre planul de urbanism zonal prezentat.

b). gradul in care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele

Planul urbanistic zonal propus va influenta si celelalte planuri sau programe pentru zona supusa dezbaterii, existente deja sau in curs de aprobare, in sensul in care se va accelera obtinerea aprobarilor necesare de la organele abilitate si a demararii activitatilor de construire a imobilelor si infrastructurii aferente.

12

P.U.Z. ZONĂ SPAŢII SERVICII ŞI COMERŢ Amplasament: Timişoara, Calea Buziaşului nr. 9E Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE SRL

In aceeasi masura planul urbanistic zonal supus modificari este influentat de planurile existente in lucru sau aprobate in zona, in sensul corelarii proiectelor de realizare a infrastructurii zonei (extindere retea de apa canal, realizare drumuri de acces).

Aceasta va accentua tendinta de dezvoltare a zonei, va atrage dupa sine demararea tuturor lucrarilor propuse a se realiza in zona datorita in special aportului pe care il vor avea noi

Se stabilesc organizări ale circulaţiei, precum şi intervenţii specifice unei zone cu clădiri cu funcţiuni mixte: regim maxim de înălţime, aliniere, înălţimea la cornişă.

c). relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile

Toate proiectele promovate pe amplasament se aliniaza proiectelor de dezvoltare durabila a zonei. Activitatea promovata de catre titularul planului se incadreaza specificului zonei.

Se evidentiaza demararea proiectelor pentru:

o alimentarea cu apa potabila in sistem centralizat, de la reteaua localitatii;

o colectarea centralizata a apelor menajere;

o colectarea apelor meteorice si directionarea acestora spre bazin de retenţie, dupa epurarea prealabila intr-un separator de produse petroliere;

Orice posibila sursa de poluare se va analiza cu cea mai mare atentie, astfel incat simultan cu aparitia acesteia este analizata si proiectata solutia constructiva sau masura organizatorica necesara eliminarii acesteia.

În situaţia existentă terenul are categoria de folosinţă arabil. În vederea respectării principiilor dezvoltării durabile, în PUZ s-a avut în vedere optimizarea densităţii de locuire colectivă şi funcţiuni mixte, corelată cu menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de protecţie stradale.

Obiectivele propuse se înscriu într-o viziune pe termen lung care favorizează apropierea la nivel local de coerenţa cadrelor de planificare a teritoriului metropolitan.

S-a asigurat procentul optim de spaţiu verde pe teren natural în corelare cu funcţiunea propusă pe fiecare lot în parte.

d). probleme de mediu relevante pentru plan sau program Se estimează că lucrările de construire a clădirilor cu funcţiuni mixte vor afecta conditiile

de mediul pe timp limitat, pe durata edificării construcţiilor. Funcţionarea viitoarelor obiective nu va afecta ecosistemul terestru. Evaluarea semnificaţiei efectelor pe care obiectivul proiectului de faţă le poate

determina asupra mediului, se individualizează ca urmare a macro-impactului ipotetic asupra componentelor naturale şi antropice. Influenţa prevazută este împărţită în două faze, de construcţie şi de utilizare.

Factori de mediu posibil afectaţi: protecţia calităţii apelor: în prezent parcelele studiate au instalaţii de alimentare cu apă potabilă; consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în consum menajer pentru utilizatorii clădirilor cu funcţiune mixtă (birouri, servicii, comerţ) şi pentru igienizarea spaţiilor, asigurat din sistemul centralizat de distribuţie al Municipiului Timişoara.

canalizare: în prezent terenul este sistematizat; canalizarea propusă se va face în sistem separativ urmând ca apele pluviale să fie colectate într-un bazin de retenţie, iar apele menajere să fie preluate de canalizarea menajeră a oraşului.

protecţia aerului: obiectivul nu va constitui un factor de poluare prin emisii şi imisii rezultate în urma arderii combustibililor pentru încălzirea spaţiilor deoarece consumul este moderat.

13

P.U.Z. ZONĂ SPAŢII SERVICII ŞI COMERŢ Amplasament: Timişoara, Calea Buziaşului nr. 9E Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE SRL

Ridicarea prafului şi a gazelor de eşapament datorate activităţii de şantier vor putea constitui o înrăutăţire de scurtă durată a calităţii aerului în imediata apropiere a şantierului.

protecţia împotriva zgomotelor şi vibraţiilor: obiectivul prin natura activităţii nu va produce poluare fonică şi vibraţii. Totuşi activitatile de construcţie implică în primă fază producerea de emisii sonore aferente mişcării şi transportului de materiale şi, în general a tuturor activităţilor de şantier. Zgomotul va fi temporar, conex numai fazelor din timpul zilei. Mijloacele de operare vor respecta normele în vigoare în termenii emisiilor acustice.

protecţia împotriva radiaţiilor: în cadrul obiectivului nu se vor desfăşura activităţi care să presupună probleme de radiaţii.

protecţia solului şi subsolului: suprafeţele obiectivului vor fi betonate sau amenajate peisager fiind monitorizate orice fel de posibile poluări ale solului sau subsolului.

protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: în zonă nu există ecosisteme terestre sau acvatice sensibile.

protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: vecinătăţile sunt constituite din străzi existente sau propuse, respectiv parcele de folosinţă industrială sau depozitare. Funcţiunile propuse aduc o creştere în dezvoltarea durabilă a zonei şi oraşului, din punct de vedere economic, social şi ecologic.

gospodărirea deşeurilor generate de amplasament: normala activitate a şantierelor va duce la producerea de reziduuri. În timpul fazei de construcţie se vor face acumulări temporare de reziduri constituite din materiale mişcate, de cele necesare pentru prelucrări şi pentru formaţiuni din structura de susţinere. Aceste reziduri vor fi evacuate la încetarea activităţii de şantier, conform legii. La faza ulterioară se va organiza o colectare selectivă a deşeurilor urmând ca deşeurile reciclabile sa fie directionate spre unitatile de reciclare, iar cele de natură menajeră vor fi colectate în pubele de unde vor fi preluate de serviciile de salubritate.

gospodarirea substanţelor toxice şi periculoase: nu este cazul.

e). relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau de gospodarirea apelor)

Asa cum s-a amintit anterior, va exista o preocupare permanenta pentru activitatea de gestionare a deseurilor produse in perimetrul zonei studiate. Se evidentiaza existenta la ora actuala a functionarii serviciului de colectare a deseurilor menajere de pe raza municipiului Timisoara.

Se evidentiaza de asemenea faptul ca necesarul de apa se va asigura centralizat pe amplasament, reglementarea consumurilor cat si a conditiilor de evacuare a apelor reziduale facandu-se prin avizele solicitate de catre beneficiar la institutiile abilitate.

2. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special la:

a). probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor Avandu-se in vedere ca inca de la etapa de analiza a planului urbanistic zonal, urmata

de cea de proiectare a tuturor elementelor ce vor concura la mobilarea amplasamentului, se iau toate masurile de prevenire a poluarii. Se considera ca probabilitatea aparitiei de evenimente nedorite va fi cu totul accidentala.

Se va urmari indeaproape modul in care se vor respecta conditiile impuse de catre institutiile abilitate la realizarea echiparii edilitare si a mobilarii amplasamentului. Se considera

14

P.U.Z. ZONĂ SPAŢII SERVICII ŞI COMERŢ Amplasament: Timişoara, Calea Buziaşului nr. 9E Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE SRL

astfel ca zona nu va suferii modificari ale calitatii mediului. Probabilitatea unor evenimente cu impact negativ asupra mediului este minima si total accidentala.

b). natura cumulativa a efectelor Avandu-se in vedere impactul redus asupra mediului a functiunilor propuse, prin

gestionarea conforma cu normativele de mediu a tuturor factorilor de mediu posibil a fi afectati, se considera ca nu va exista o acumulare de efecte negative ce pot influenta amplasamentul.

c). natura transfrontiera a efectelor Nu este cazul.

d). riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu datorita accidentelor) Nu sunt riscuri pentru sanatatea populatiei, in primul rand datorita naturii proiectului

propus – edificarea unei zone mixte de servicii, comert, cat si a solutiilor adoptate, pentru implementarea acestuia.

Riscurile pentru mediu sunt de asemenea reduse ca urmare a elementelor amintite anterior.

e). marimea si spatialitatea efectelor (zona geografica si marimea populatiei potential afectate)

Asa cum s-a amintit anterior, realizarea efectiva a proiectului in perimetrul analizat nu va afecta, in cazul gestionarii corespunzatoare si a echiparii corespunzatoare, aceasta suprafata si nici zonele invecinate. Nu se pune astfel problema marimii si spatialitatii efectelor, a zonelor geografice si a marimii populatiei ce ar putea fi afectate.

f) . valoarea si vulnerabil itatea arealului posibil a fi afectat de Nu este cazul.

Realizarea planului urbanistic zonal se inscrie in dinamica de reconversie a zonelor industriale urbane.

(i). caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural Nu exista areale specifice ce pot fi afectate de promovarea investitiilor pe suprafata de

teren propusa pentru demararea acestora. Intregul perimetru va fi amenajat astfel ca acestea se vor incadra in specificul zonei.

(ii). depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului Nu vor exista depasiri ale limitelor impuse de normativele in vigoare. Toate sursele de

poluare sunt identificate astfel incat se iau toate masurile eliminarii acestora, inca din etapa de proiectare.

In ceea ce priveste sursele de poluare a aerului datorate functionarii centralelor termice proprii ce asigura apa calda si agentul termic necesar incalzirii imobilelor in perioada de iarna, acestea se vor incadra in limitele impuse de normativele in vigoare.

(i i i ). folosirea terenului in mod intensiv Folosirea terenului pentru constructia de imobile si echiparea edilitara se va realiza in

parametri normali de utilizare, nu se pune problema utilizarii acestuia in mod intensiv. Proiectul promovat nu va afecta arealul analizat.

g). efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejere recunoscut pe plan national, comunitar sau international

Nu este cazul.

3.8. Obiective de utilitate publică

a) Realizarea reţelelor de utilităţi Terenul pe care se propune investiţia a fost incintă industrială, fiind dotat parţial cu

reţele edilitare: electrice, apă / canalizare. Prin realizarea investiţiei propuse se vor modifica

15

P.U.Z. ZONĂ SPAŢII SERVICII ŞI COMERŢ Amplasament: Timişoara, Calea Buziaşului nr. 9E Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE SRL

necesităţile privind asigurarea utilităţilor urbane şi sunt necesare branşamente noi la reţele sau redimensionări / extinderi.

Toate costurile privind extinderi, redimensionări de reţele şi branşamente vor fi suportate de către beneficiar.

b) Realizarea căilor de comunicaţii: Toate costurile privind realizarea acceselor şi a căilor de circulaţie pe terenul

beneficiarului vor fi suportate de către acesta.

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanţă cu Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi prevederile legale în vigoare.

Prezentul P.U.Z. are un caracter de reglementare ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare şi conformare a construcţiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al municipiului Timişoara.

Intocmit, Arh. Glad Paul TUDORA

16

 • 1. INTRODUCERE
 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA
 • 4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE