keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 374/25.07.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă rezidenţială şi spaţii comerciale", Calea Torontalului, extravilanul municipiului Timişoara

25.07.2006

Hotararea Consiliului Local 374/25.07.2006
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă rezidenţială şi spaţii comerciale", Calea Torontalului, extravilanul municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22006-001294/10.05.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.2 lit.(c) din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zonă rezidenţială şi spaţii comerciale", Calea Torontalului, extravilanul municipiului Timişoara conform Proiectului nr.382/2005 , întocmit de s.c. ARHINOVA s.r.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic Zonal "Zonă rezidenţială şi spaţii comerciale", Calea Torontalului, extravilanul municipiului Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat, în suprafaţă totală de 330.630 mp este înscris în CF 140401 nr. top Cc 715/1/2, în suprafaţă de 10.000mp, CF 139981 nr. top Cc 715/1/3, în suprafaţă de 10.000mp, CF 139071 nr top 715/1/9, 10.000mp, CF 141246 nr top 715/1/11, 10.000mp, CF 140308 nr top 715/1/12, 10.000mp, CF 140335 nr top 715/1/13, 10.000mp, CF 126110 nr top 711/1/8/1, 8.550mp, CF 126110 nr top 711/1/8/2, 8.550mp, CF 102339 nr top 711/1/9, 10.000mp, CF 126108 nr top 711/1/10, 10.000mp, CF 142338 nr top 711/1/11, 5.000mp, CF 143125 nr top 711/1/12, 5.000mp, CF 140398 nr top 711/1/13, 10.000mp, CF 140399 nr top 711/1/14, 10.000mp, CF 140455 nr top 711/1/15, 10.000mp, CF 130357 nr top 711/1/16, 10.000mp, CF 126109 nr top 711/1/18, 11.700mp, CF 128921 nr top 711/1/19/1, 796mp, CF 128921 nr top 711/1/19/2, 34mp, CF 141899 nr top 711/1/20/1, 460mp, CF 141899 nr top 711/1/20/2, 540mp, CF 139907 nr top 711/1/21, 10.000mp, CF 139076 nr top 711/1/22, 10.000mp, CF 140334 nr top 711/1/23, 10.000mp, CF 140319 nr top 711/1/24, 5.000mp, CF 138989 nr top 711/1/25, 10.000mp, CF 139152 nr top 711/1/26, 10.000mp, CF 139153 nr top 711/1/27, 10.000mp, CF 139982 nr top 711/1/28, 5.000mp, CF 139165 nr top 711/1/29, 10.000mp, CF 113677 nr top 711/1/30, 10.000mp, CF 140347 nr top 711/1/31, 10.000mp, CF 139353 nr top 711/1/32, 10.000mp, CF 139551 nr top 711/1/33, 10.000mp, CF 140475 nr top 711/1/34/1, 5.000mp, CF 140400 nr top 711/1/34/2, 5.000mp, CF 139077 nr top 711/1/35, 10.000mp, CF 139091 nr top 711/1/36, 10.000mp, CF 139094 nr top 711/1/37, 10.000mp şi CF 139083 nr top 711/1/38, 10.000mp, conform extraselor anexate la documentaţie.

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zonă rezidenţială şi spaţii comerciale", Calea Torontalului, extravilanul municipiului Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.
La realizarea construcţiilor se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice iar autorizaţiile de construire vor fi eliberate doar după reglementarea juridică a domeniului public.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-BUGA VIOREL
-S.C. ARHINOVA S.R.L.
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, JUDEŢULTIMIȘ PRIMA ] PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA Dr. Ing. RGHE CIVHAN DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr. U22006-001294/10.05.2006 REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă rezidențială și spații comerciale” Calea Torontalului, extravilanul municipiului Timișoara t Către Co! Consiliului Local al Municipiului Timişoara Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL 157/2002 şi a Planului Urbanistic Zonal cu caracter director Timişoara - Nord aprobat prin HCL 325/2005; Având în vedere documentaţia înregistrată la noi cu numărul U22006-001294 din 10.03.2006 prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic Zonal “Zonă rezidențială şi spaţii comerciale” Calea Torontalului, extravilanul municipiului Timişoara; Având în vedere cerințele Certificatelor de Urbanism numerele:CU nr. 1262/22.03.2005, CU nr. 2396/12.05.2005, CU nr. 40003/22.07.2005, CU nr. 3980/21.07.2006 şi CU nr. 712/20.02.2006; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic Zonal “Zonă rezidențială şi spații comerciale” Calea Torontalului, extravilanul municipiului Timişoara; Documentaţia a fost inițiată la cererea beneficiarilor, reprezentați de BUGA VIOREL, conform împuternicirilor din documentație şi elaborată de s.c. ARHINOVA s.r.l., proiect nr.382/2005; Terenul studiat în cadrul PUZ este situat în extravilanul municipiului Timişoara, în partea de nord, pe partea stângă a Căii Torontalului. Destinația actuală a amplasamentului este de zonă agricolă, prevăzută a fi zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, prin PUZ-ul cu caracter director Timişoara Nord; Parcelele studiate în număr de 28 şi în suprafață totală de 330.630mp sunt deţinute de mai mulți proprietari reprezentați de BUGA VIOREL, fiind înscrise în CF 140401 nr. top Cc 715/1/2, în suprafață de 10.000mp, CF 139981 nr. top Cc 715/1/3, în suprafață de 10.000mp, CF 139071 nr top 715/1/9, 10.000mp, CF 141246 nr top 715/1/11, 10.000mp, CF 140308 nr top 715/1/12, 10.000mp, CF 140335 nr top 715/1/13, 10.000mp, CF 126110 nr top 711/1/8/1, 8.550mp, CF 126110 nr top 711/1/8/2, 8.550mp, CF 102339 nr top 711/1/9, 10.000mp, CF 126108 nr top 711/1/10, 10.000mp, CF 142338 nr top 711/1/11, 5.000mp, CF 143125 nr top 71/12, 5.000mp, CF 140398 nr top 711/1/13, 10.000mp, CF 140399 nr top 711/1/14, 10.000mp, CF 140455 nr top 711/1/15, 10.000mp, CF 130357 nr top 711/1/16, 10.000mp, CF 126109 nr top 711/1/18, 11.700mp, CF 128921 nr top 711/1/19/1, 796mp, CF 128921 nr top 711/1/19/2, 34mp, CF 141899 nr top 711/1/20/1, 460mp, CF 141899 nr top 711/1/20/2, 540mp, CF 139907 nr top 711/1/21, 10.000mp, CF 139076 nr top 711/1/22, 10.000mp, CF 140334 nr top 711/1/23, 10.000mp, CF 140319 nr top 711/1/24, 5.000mp, CF 138989 nr top 711/1/25, 10.000mp, CF 139152 nr top 711/1/26, 10.000mp, CF 139153 nr top 711/1/27, 10.000mp, CF 139982 nr top 711/1/28, 5.000mp, CF 139165 nr top 711/1/29, 10.000mp, CF 113677 nr top 711/1/30, 10.000mp, CF 140347 nr top 711/1/31, 10.000mp, CF 139353 nr top 711/1/32, 10.000mp, CF 139551 nr top 711/1/33, 10.000mp, CF 140475 nr top 711/1/34/1, 5.000mp, CF 140400 nr top 711/1/34/2, 5.000mp, CF 139077 nr top 711/1/35, 10.000mp, CF 139091 nr top

711/1/36, 10.000mp, CF 139094 nr top 711/1/37, 10.000mp şi CF 139083 nr top 711/1/38, 10.000mp, conform extraselor anexate la documentație. Prin prezenta documentație se propune sistematizarea zonei studiate, realizarea unui ansamblu de locuinţe, servicii, comerț şi alte funcțiuni complementare zonei de locuit Amplasamentul se află în extravilan, pe DN 6 km 562+600, între Aeroportul Utilitar CIOCA şi centrul comercial METRO 2, aprobat prin PUZ — „Spaţii comerciale şi depozitare” Cl. Torontalului, Km 5+605, HCL nr. 138/2004. Pentru deservirea rutieră a parcelelor propuse, ce fac obiectul documentației, este porpusă amenajarea unei rețele rutiere, cu respectarea prevederilor din PUZ cu caracter director Timişoara — Nord şi care să preia principalele direcţii ale PUZ-urilor învecinate. Accesul din DN 6 — Calea Torontaluilui este permis doar din girația aprobată pentru magazinul Metro 2, conform Aviz DRDP şi se va face pe un drum major nou propus cu un profil transversal de 26m, prin modernizarea drumului de exploatare DE 716, actualmente doar parțial modernizat. Drumul colector paralel cu DN 6 — Calea Torontalului se va realiza la o distanță de S0m față de axul DN- ului, respectând prevederile PUZ-ului cu caracter director Timişoara Nord. Zona comercială şi dotări a fost amplasată în vecinătatea drumului național, conform Avizului Consiliului Judeţean nr. 39 din 03.07.2006. Zona de locuințe şi funcțiuni complementare este compusă din 7 cvartale după cum au fost grupate parcelele agricole. De-a lungul drumului de exploatare De 716 s-au propus 2 loturi destinate construirii de locuințe colective cu spații comerciale sau de birouri la parter, având suprafețe cuprinse de 2062mp, respectiv 2114mp. Numărul de loturi destinate construirii de locuințe individuale este de 178 iar suprafața acestora variază între S00mp şi 850mp. De asemenea au fost intercalate şi 4 loturi de spaţii verzi, spații ce rezolvă şi asigurarea utilităţilor necesare. Străzile principale vor avea un prospect stradal de 26 m, în care se vor prevede şi piste pentru biciclişti, iar pentru străzile secundare prospectul stradal va fi de 12m. Străzile propuse vor deveni domeniu public, conform Declaraţiei Notariale şi a propunerii de dezmembrare. Indicii de construibilitate propuşi sunt: - pentru zona rezidențială — UTR 1: POT maxim = 35 % CUT maxim = 1,2 Regim maxim de înălțime = S+P+2E+M pentru cele individuale Regim maxim de înălțime = S+P+4E+M pentru cele colective cu Hcornişă maxim = 17m - pentru zona comercială și servicii de interes general - UTR 2: POT maxim = 50 % CUT maxim=2 Regim maxim de înălțime = P+4E cu Hcornişă maxim = 15m Amplasare construcţiilor faţă de limitele laterale şi faţă de aliniament se va face cu respectare Regulamentului General de Urbanism şi a Regulamentului Loacal de Urbansim aferent Plenului Urbanistic General, precum şi cu respectarea condițiilor impuse de ceilalți avizatori. La realizarea costrucțiilor se vor respecta prevederile din cadrul avizelor furnizorilor de Autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezentul PUZ, se va face după ce drumurile prevăzute vor fi domeniu public.

Rețelele edilitare se vor realiza doar prin racordarea la sistemele centralizate ale localității, conform avizelor anexate la dosar, pe cheltuiala beneficiarilor documentației. Documentaţia de urbanism este însoțită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conținutul cadru al P.U Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al MLPA.T.(MTCT) După aprobarea documentatiei Planului Urbanistic Zonal “Zonă rezidențială şi spații comerciale” Calea Torontalului, extravilanul municipiului Timişoara terenul studiat va trece in zona B de impozitare. Plan Urbanistic Zonal “Zonă rezidențială şi spații comerciale” Calea Torontalului, extravilanul municipiului Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. Documentaţia Plan Urbanistic Zonal “Zonă rezidențială şi spații comerciale” Calea Torontalului, extravilanul municipiului Timişoara a fost supus dezbaterii publice din data de 10.04.2006 şi nu au existat obiecții sau alte recomandări. VICEPRIMA Ing. Dog DIRECTOR, Arh. Emilian Şorin CI co IER Arhj AVIZAT IC, Jr. Mirela tu rmudefa cl punea" detonat | mutle L sf manti? Pacii 6honshu Moda Pon oua Tata Did femel si Ghur /9pa Cuaueel şi / fa ct. P.L. d : Rupea Mitoc rol

Atasament: Plan_incadrare_zona.pdf

ES ET ŢI AR 3 Bs:dg Buj Ta ss di = = = 3 'Tă'S IIYIIOSY ? IS noa oi :D1IDDS BUN VSNVId FONT SEE TETCSIAU FETE NO — 4 FUFOSTRIL FNOZ NT IO XFId | T66I/BIT NVTE POEZIA IUIONUXI OCPI TIMIȘ ÎNREGISTRAT „(256 VA MAR TG NI IO T66T/811 TVILSVYOVI NYVTI NFIIE FHVOSINWIL YNOZ