keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 80/24.02.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective S+P+2E+M, cu parcări supraterane si subterane si împrejmuire" str. Albinelor nr. 78 Timisoara

24.02.2009

Hotararea Consiliului Local 80/24.02.2009
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective S+P+2E+M, cu parcări supraterane si subterane si împrejmuire" str. Albinelor nr. 78 Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. U92009-000439/10.02.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Conform prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
Având în vedere Raportul de Avizare 03/PV-25.09.2008 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(c) şi alin. 5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Locuine colective S+P+2E+M, cu parcări supraterane si subterane si împrejmuire" str. Albinelor nr. 78 Timisoara, având ca beneficiar pe SC DHOORE FARMING SRL, întocmit conform Proiectului nr. 400/2007, realizat de SC ART HIT SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. S+P+2E+M, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari conform avizului Comisiei de Circulatie nr. TH2008-003615/08.05.2008, procentul de ocupare al terenului POT max de 35%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,8, spaţii verzi de 35 % din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Locuine colective S+P+2E+M, cu parcări supraterane si subterane si împrejmuire" str. Albinelor nr. 78 Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat în suprafată totala de 4759 mp, este înscris în C.F. nr. 143416 Timisoara, având nr. cadastral 3463/2/1/1, teren intravilan cu casă în suprafaţă 1412 mp, si C.F. nr. 2923 nr. cadastral 3464/2/1 grădină, în suprafată de 3347 mp, ambele fiind proprietatea beneficiarului SC DHOORE FARMING SRL Gătaia

Art.4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Locuine colective S+P+2E+M, cu parcări supraterane si subterane si împrejmuire" str. Albinelor nr. 78 Timisoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art.5:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art.6:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţia Comunicare;
- Direcţia Dezvoltare;
- Direcţia Drumuri şi Transporturi;
- Direcţia de Mediu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Beneficiarului SC DHOORE FARMING SRL Gătaia;
- Proiectantului SC ART HIT SRL;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: studiu_de_insorire1_albinelor_78.pdf

P.U.D.. Strada Albinelor nr.78 LOCUINTE COLECTIVE S+P+2E+M, PARCARI SUBTERANE SI SUPRATERANE SI IMPREJMUIRE STUDIU DE INSORIRE

BENEFICIAR: SC D'HOORE FARMING SRL

Plansa

Proiect nr.

[email protected] tel/fax 0256201558 tel 0356809003 Timisoara 300011, str. Brediceanu nr.11, ap.7

desenat

verificator nume semnatura cerinta referat/expertiza/data

Faza

J35/2234/91 CUI RO1812170

400/2007

sef proiect arh. L. DONICI

arh. L. DONICI arh. H.MOGOSANUproiectat

luna iunie

st r.A

lb in

el or

LOCUINTE COLECTIVE, PARCARI SUBTERANE SI SUPRATERANE SI

IMPREJMUIRE str. Albinelor 78, Timisoara

P.U.D.

luna decembrie

06

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

st r.A

lb in

el or

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

arh. N. DONICI

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

data: 11.2008

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

Umbrire la amiaza

Umbra in luna iunie

Umbra in luna decembrie

luna iunie

Umbrire dimineata

Umbrire seara

Umbrire la amiaza

Umbrire seara

luna decembrie

luna iunie luna decembrie

Umbrire dimineata

niil'de bază di municipiului = "| șa SOD i

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01, ver. 1

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECTIA URBANISM Serviciul Planificare Spaţială U92009-000439/10.02.2009

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţe colective S+P+2E+M, cu

parcări supraterane şi subterane şi împrejmuire” str. Albinelor nr. 78 Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U92009-000439/06.02.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţe colective S+P+2E+M, cu parcări supraterane şi subterane şi împrejmuire” str. Albinelor nr. 78 Timişoara; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3839/09.06.2008;

Având în vedere H.C.L. nr. 549 din 16.12.2008 de respingere a documentaţiei Planul Urbanistic de Detaliu „Locuinţe colective S+P+2E+M, cu parcări supraterane şi subterane şi împrejmuire” str. Albinelor nr. 78 Timişoara;

Având în vedere Raportul de Avizare 03/PV-25.09.2008 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;

Având in vedere Procesul Verbal ataşat la dosar privind dezbaterea publica din 25.09.2008, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică si coroborat cu Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 92/2007.

Având în vedere declaraţiile de accept ale vecinilor direct afectaţi, respectiv Corin Nicolae şi Corin Maria – str. Albinelor nr. 76, respectiv Inciulescu Maria, Inciulescu Lavinia şi Spineanu Alina Sorina – str. Albinelor nr. 80;

Analizând sesizările depuse de către dl. Gigel Ancuţa, vecinul de pe str. Albinelor nr. 74, înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara, după dezbaterea publică, cu nr. R32008- 000664/25.09.2008, R92008-000800/24.10.2008, R22008-000807/05.11.2008, acestea fiind ataşate documentaţiei;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţe colective S+P+2E+M, cu parcări supraterane şi subterane şi împrejmuire” str. Albinelor nr. 78 Timişoara;

Documentaţia este iniţiată de beneficiarul documentaţiei SC DHOORE FARMING SRL Gătaia şi elaborată de SC ART HIT SRL, proiect nr. 400/2007.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Terenul propus pentru construire este situat în partea nord-est a municipiului Timişoara, în intravilan, în cvartalul cuprins de str. Albinelor, Copernic şi Martir Conciatu. In conformitate cu Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara, aprobat cu H.C.L. 157/2002 şi prelungit cu H.C.L. 139/2007şi în conformitate cu PUZ "Ion Ionescu de la Brad" – Timişoara aprobat cu H.C.L. 186/2003 terenul are funcţiunea de locuire şi este cuprins într-o zonă rezidenţială cu clădiri P, P+1E, P+2E.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Locuinţe colective S+P+2E+M, cu parcări supraterane şi subterane şi împrejmuire” str. Albinelor nr. 78, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Cod FP 53-01, ver. 1

Terenul studiat, în suprafaţă totala de 4759 mp, este înscris în C.F. nr. 143416 Timişoara, având nr. cadastral 3463/2/1/1, teren intravilan cu casă în suprafaţă 1412 mp, şi C.F. nr. 2923 nr. cadastral 3464/2/1 grădină, în suprafaţă de 3347 mp, ambele fiind proprietatea beneficiarului SC DHOORE FARMING SRL Gătaia.

Prin documentaţie se propune realizarea a două imobile in regim de înălţime P+2E+M pentru cel de la frontul stradal, şi S+P+2E+M pentru corpul de clădire din interiorul parcelei, cu destinaţia de locuire, conform planşei de reglementări urbanistice – zonificare propusă nr. 03, respectiv planşei de reglementări urbanistice – mobilare nr. 04.

In urma obţinerii H.C.L. nr. 549 din 16.12.2008 de respingere a documentaţiei Planul Urbanistic de Detaliu „Locuinţe colective S+P+2E+M, cu parcări supraterane şi subterane şi împrejmuire” str. Albinelor nr. 78 Timişoara, beneficiarul a revenit cu modificări ale soluţiei, explicitate în memoriul justificativ, precum şi cu un studiu de însorire, planşa nr. 06, din care reiese faptul că se respectă prevederile O.M.S. 536/1996 cu privire la însorire, motiv pentru care solicită reanalizarea propunerii sale de către Consiliul Local al municipiului Timişoara.

Accesul auto si pietonal se va face din strada Albinelor, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2008-003615/08.05.2008.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G., iar parcarea va fi înierbată.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: POT max = 35 % CUT max= 1,8 Regim de înălţime max. S+P+2E+M Spatii verzi min. 35% Se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi

utilităţi publice. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind

metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu „Locuinţe colective S+P+2E+M, cu parcări supraterane şi subterane şi împrejmuire” str. Albinelor nr. 78, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

Având in vedere referatul Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, lăsăm la aprecierea Consiliului Local Timişoara oportunitatea realizării obiectivului prezentat in acest referat.

DIRECTOR, Arh. Şef Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER, CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA

AVIZAT JURIDIC, Red./Dact. S.P.