keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 101/12.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zonă mixtă", str. Mareşal Constantin Prezan - Mureş - Florin Medeleţ, Timişoara

12.03.2019

Hotararea Consiliului Local 101/12.03.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zonă mixtă", str. Mareşal Constantin Prezan - Mureş - Florin Medeleţ, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-000146/12.02.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-000146/12.02.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 25.02.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-000146/12.02.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 43/26.10.2017, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 18/17.05.2018;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 42 din 23.04.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - "Dezvoltare zonă mixtă", str. Mareşal Constantin Prezan - Mureş - Florin Medeleţ, Timişoara, având ca beneficiari pe Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Tigu Gheorghe, Sabin Milenco, întocmit conform Proiectului nr. 134/2015, realizat de SC Arhitect Trimbiţaş SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Funcţiunea propusă: Locuinţe colective şi servicii

Parcelele 1-2 (5.838 mp)
Subzona SzMLCS: Locuinţe colective şi servicii (S)+P+5E+Er:
P.O.T. servicii = max. 50% (parter); max 35% (locuinţe)
C.U.T. = max. 2,4 suprateran
Regim de înălţime max. (S)+P+5E+Er
Hmax. cornişă = 22m
Hmax. = 25m
În situaţia în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafaţa parcelei.

Parcelele 4-10 (6.895 mp)
Subzona SzLCS: Locuinţe colective şi servicii (S)+P+3E:
P.O.T. = max. 35%
C.U.T. = max. 1,4 suprateran
Regim de înălţime max. (S)+P+3E
Hmax. cornişă = 12m
Hmax. coamă = 17m
În situaţia în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafaţa parcelei.

Parcelele 11-15 (4.552 mp)
Subzona SzLCmici: Locuinţe colective (S)+P+2E
P.O.T. = max. 35%
C.U.T. = max. 1,3 suprateran
Regim de înălţime max. (S)+P+2E
Hmax. cornişă = 12m
Hmax. = 15m
În situaţia în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafaţa parcelei.
Retrageri faţă de front, limite laterale si fundul parcelei - conform plaşei Reglementări urbanistice nr. 134 A17/2015.
Imobilele se vor dota în mod obligatoriu cu lift, conform legislaţiei în vigoare.
Zone verzi propuse in documentaţie, amenajate în cadrul parcelelor şi în conformitate cu Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 42/23.04.2018: minim 25 % din suprafaţa totală a terenului - pentru parcelele cu front spre strada Florin Medeleţ şi minim 20% din suprafaţa totală a terenului pentru celelalte parcele. Suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută.
- Se vor respecta prevederile HCL nr. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde".
- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-004290/07.12.2017 şi planşa anexă; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.;
Accesele la parcele se vor rezolva in două etape, conform avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2017-004290/07.12.2017 şi planşei anexă. Acestea se vor finaliza odată cu execuţia şi trecerea prelungirii Bulevardului Sudului în domeniul public, conform cap. 2.2.8. "Lucrări de utilitate publică" din Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ-ului.
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal - "Dezvoltare zonă mixtă", str. Mareşal Constantin Prezan - Mureş - Florin Medeleţ, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 20.629 mp, teren intravilan, proprietari Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Tigu Gheorghe şi Sabin Milenco, înscris în: CF nr. 420896 Timişoara, nr. cad. 420896 (nr. CF vechi 102648, nr. top. 14315/1/2), cu o suprafaţă de 4996 mp; CF nr. 420897 Timişoara, nr. cad. 420897, (nr. CF vechi 102648, nr. top. 14316/1), cu o suprafaţă de 5933 mp; CF nr. 420898 Timişoara, nr. cad. 420898, (nr. CF vechi 102648, nr. top. 14317/1/2), cu o suprafaţă de 9700 mp.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă mixtă", str. Mareşal Constantin Prezan - Mureş - Florin Medeleţ, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor: Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Tigu Gheorghe, Sabin Milenco;
- Proiectantului: SC Arhitect Trimbiţaş SRL;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 04_Prevederi_Masterplan_2012.pdf

arh. Tiron Andrei

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. pl.:

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

arh. Tiron Andrei

Denumire proiect:

Prevederi Masterplan 2012

Data:20/12/2018

Specialist RUR: arh. Georgeta Trimbitas

Denumire planşa:

S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. Timişoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Narita Alina

PUZ

134/2015P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Ţigu Gheorghe Sabin Milenco Beneficiar:

1:1000

P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

134 A04/2015

REȚEA APĂ POTABILĂ

TRANSPORT MOTORIZAT INDIVIDUAL

CREŞTEREA CALITĂŢII REȚELEI DE SPAȚII VERZI

CREŞTEREA CALITĂŢII SPAŢIULUI PUBLIC URBAN

Teren studiat

Teren studiat

Teren studiat

Teren studiat

Teren studiat

TRANSPORT MOTORIZAT PUBLIC

MINI tramvat linii autobuz linii troleibuz anSpori IOroviat 1 transport feroviar subteran / suprateran N capat de linie
+ m Expo i Pr and Ride
i
LANUL RBANISTIC P U G
ASIGURAREA INFRASIRUCIURII EDILIIARE, A
VIOI NU II
— transport pe apa a statie de transbordare i 1 r 1 "e a gara autogara om 5007 Tkm 25km
MINI tramvat linii autobuz linii troleibuz anSpori IOroviat 1 transport feroviar subteran / suprateran N capat de linie
+ m Expo i Pr and Ride
i
LANUL RBANISTIC P U G
ASIGURAREA INFRASIRUCIURII EDILIIARE, A
VIOI NU II
— transport pe apa a statie de transbordare i 1 r 1 "e a gara autogara om 5007 Tkm 25km
— sistem de radiale majore (GB) locatie gara noua m sistem de inele majore Bl locatie statie de transbordare cale ferata subierana PB de modcrnizarc inicrscciic MW parcare CI park and ride
Program, Completare retele de canălizare Program 2: completare retele de sanalizare 1 i Program 4: exiindere retele ajimenire cu apa Program 2: extindere retele de canalizare 7
Zone de imbunatatire a spatiului publi n Rn donare || Piste publice existente Intarirea aspectului public existent si a celui obtinut prin regenerare Definirea spatiului public prin regenerare/ restructurare 7
Zone verzi existente . Spatii urbane Crestereă: raportat la densitatea zor erzi pentru Asigurarea unui câracter verde al zonei si a suprafetelor de spatii verzi necesare dezvoltarii ulterioare eferinta Asigurarea unor trasee verzi

Atasament: P07_Plan_de_situatie_-_lucrari_rutiere.pdf

ING. LINDA MUNTEANU

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. pl.:Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

TEH. DANIEL MUNTEANU

Denumire proiect:

PLAN DE SITUATIE

Data:08/01/2019

Denumire planşa:

CosMun WEST TIMISOARA

ING. LINDA MUNTEANU

PUZ

P07P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Ţigu Gheorghe Sabin Milenco Beneficiar:

1

1:800

P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 21 Tel.: 0744 78 74 66 email: [email protected]

BLASCOVICI

Strada Mures

tr ot ua r

420898 420897

420896

N r.

to p.

14 31

2/ 1/

2/ 2

S =

59 5

m p

N r.

to p.

14 31

2/ 1/

2/ 3

S =

17 85

m p

N r.

to p.

14 31

2/ 1/

2/ 4

S =

23 81

m p

:/3

:/7

435436

N r.

to p.

14 31

2/ 1/

1 C

F 40

10 76

. 14313

N r.

to p.

14 31

4/ 1/

a C

F 41

20 39

N r.

to p.

14 31

4/ 1/

b C

F 42

29 19

N r.

to p.

14 31

5/ 1/

1 C

F 40

33 57

N r.

to p.

14 31

5/ 1/

2 C

F 42

08 96

N r.

to p.

14 31

6/ 1

C F

42 08

97

N r.

to p.

14 31

7/ 1/

2 C

F 42

08 98

118B 118A

120

14312/2

29147

29077

14314/2

:/59

nr. top. 11260

zona verde

B- du

l S ud

ul ui

Str. Maresal C-tin Prezan

tro tu

ar

29144

29206

nr.topo 29206/5/2

416676

(asfalt)

zona verde

Str. MURES

R20.00

1. 11

3.0 0

5.00

5.00

31.00

29.40

31.00

30.62

31.00

30.23

61.00

1,112 m2

948 m2

921 m2

930 m2

915 m2

910 m2

864 m2 840 m2

966 m2 996 m2

1,032 m2

3,016 m2

2,822 m2

930 m2

930 m2

88.45 88.47

88.5388.53

88.40 88.47

88.6388.65

88.6388.58

88.68 88.64

88.67

88.62 88.62

88.51 88.4988.40

88.52

88.5688.63

88.67 88.7188.76

88.68

88.52

88.82

88.59 88.6488.63

88.81

88.61

88.56 88.5488.51

88.56

88.6288.68

88.73

88.74

88.77 88.76 88.68

88.62

88.70

88.66

88.66

88.68

88.62

88.80

88.74

88.75

88.41 88.36

88.40 88.40 88.40

88.42

88.41

88.41 88.38

88.28

88.45 88.49 88.4288.39

88.50

88.48

88.41

88.40

88.5588.55

88.58 88.54

88.51

88.54

88.54

88.54

88.55

88.54

88.53

88.54 88.53

88.55

88.53

88.48

88.54

88.52

88.55

88.4988.4888.50

88.64

88.52

88.55 88.51

88.49

88.50

88.50

88.58

88.47 88.42

88.58

88.61 88.55

88.5188.49

88.46

88.53 88.52

88.48

88.63

88.62 88.62

88.34

88.62

88.42

88.65

C

C

C

C

120B

136 138

140B

93

95

81 83

Bl.E94 Bl.E94

C

B - D U L S U D U L U I

404420

409382

416701

440239

407582

411072422937

437365

440237

438844

416698

422940

415371

415606

411156

440805

423554

414291

422943422942

416676

411095

404856

435954 435955

440238

416699

BUS

BUS

B U S

B U S30

Strada Florin M edelet

Strada Victor G aga

Strada Eduard Benes

30 30

30

↑- PRO FIL TRANS

VERSAL T IP 3 -↑

EXCEPȚIA

CU R.A.T.T.

ȘI RIVERANI

30

30

EX CE

PȚ IA

CU R.

A.T .T.

EXCEPȚIA CUR.A.T.T.

Be lg

ra d

Re �i�a

Ce nt

ru

Jim bo

lia

Aeroport

Urseni

Lipova

Arad

Buzia�

Lugoj

Ce nt

ru Be

lgr ad

Re �i�a

Jim bo

lia

Urseni

Lipova

Arad

Buzia�

Lugoj

Aeroport

s t r a d

a F l o r

i n M e

d e l e t

Str. MURES

HCL 197/2001 PUZ Muzicescu - Sudului D+P+2E+M POT 40% CUT 2.0

C C

C C

C

C

Nr.top. 14317/1/1/1;14317/1/1/5-8/15

477000 2 0 8 1 0 0

477000

2 0 8 2 0 0

476900

2 0 8 1 0 0

476900 2 0 8 2 0 0

476800

2 0 8 1 0 0

476800

2 0 8 2 0 0

476700

2 0 8 2 0 0

st ra da

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/13

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/14

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/12

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/11

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/10

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/9

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/4/2

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/4/1

To p. 14 31 2/

1/ 2/

3

To p. 14 31 2/

1/ 2/

4

To p. 14 31 2/

1/ 2/

1 To p. 14 31 2/

1/ 1

To p. 14 31 2/

2

C

C

C

St ra da Vi ct or G ag a

To p. 14 31 4/

1/ b - S=

28 97 m p - C .F . 42 29 19 - K ov ac s Vi or ic a, P ap M ar in el a

To p. 14 31 4/

1/ a - S=

57 92 m p - C .F . 41 20 39 - P et ra sc u Io an si Ile an a

To p. 14 31 7/ 1/ 1/ 1, 14 31 7/ 1/ 1/ 5-

8/ 5-

8

Nr .to p. 1 43 17 /1

/1 /1

; 14 31 7/

1/ 1/

5- 8/

16

N r. 11 8a

N r. 11 8b

Directia Vamala

Bl.45 Bl.45

C a d .4 2 0 8 9 6 (t o p .1 4 3 1 5 / 1 / 2 )

S = 4 9 9 6 m p

1 2

11

12

C a d .4 2 0 8 9 7 (t o p .1 4 3 1 6 / 1 )

10

3

S = 5 9 3 3 m p

4

5

7

8

9

6 C a d .4 2 0 8 9 8 (t o p .1 4 3 1 7 / 1 / 2 )

S = 9 7 0 0 m p

479700

2 0 8 1 0 0

trotuar

zona verde

404420

444177

440805

423554

422937

437365

422940

415371

425037

424505

414291

435954

435955

422943 422942

19.42

5 1 .2 1

4 9 .0 7

1 4 3 .0 0

31.03

3 0 4 .1 1

16.44

3 0 3 .7 5

16.44

19.55

19.55

31.77

5 .7 9

5 3 .5 4

32.81

36 .25

30 .00

30 .00

28 .36

61 .64

31.00

30.81

31.00

30.43

30.09

31.00

60.99

16 .93

49 .50

37 .03

13 .54

49 .50

50 .16

5.0 0

6.0 0

5.0 0

5.0 0

6.0 0

5.0 0

5.0 0

6.0 0

5.0 0

2.752.00 2.00

12.00

60.91

12.00

6.50

12 .50

5.00 5.00

3.0 0

3.0 0

5.00

6.00 6.00

6.00 6.00

6.0 0

6.0 0

5.00

5.00

5.0 0

5.00

6.006.00

0.3 5

36 .76

30 .00

30 .00

30 .00

30 .00

30 .00

P.O.T. -max.50% servicii (parter), -max. 35% locuinţe (etaje) C.U.T. - max. 2,4

P.O.T. -max.50% servicii (parter), -max. 35% locuinţe (etaje) C.U.T. - max. 2,4

P.O.T.= max. 35% locuinţe C.U.T.= max. 1.05 suprateran

PT T4

7 (1

2.5 )

PTT 40 (12.0)

P TT

36 (2

4.5 )

P.O.T.=max.35% servicii, max. 35% locuinţe C.U.T.= max. 1.4 suprateran

P.O.T.= max. 35% locuinţe C.U.T.= max. 1,05 suprateran

P.O.T.=max.35% servicii, max. 35% locuinţe C.U.T.= max. 1.4 suprateran

P.O.T.=max.35% servicii, max. 35% locuinţe C.U.T.= max. 1.4 suprateran

10

1

2

(S)+P+3E (S)+P+2 15

(S)+P+3E (S)+P+2

(S)+P+2

(S)+P+2

(S)+P+2

(S)+P+3E

(S)+P+3E

(S)+P+3E

5

6

7

8

9

11

12

13

14

4

3 Spatiu verde - 5%

(S)+P+3E

(S)+P+5+Er

(S)+P+5+Er

(S)+P+3E

HCL 229/2007 P+2E+Er Locuinte colective POT: 52%, CUT: 2.6

N

CALCULUL NECESARULUI DE LOCURI DE PARCARE Conform Anexa 2 la PUG Timisoara

Parcelele 1 si 2 Blocuri de locuinte collective si servicii in regim S+P+5E+Er

41 apartamente: 1 Spor 15% Spatii comerciale 2x300 mp: 100 Angajati 12:5 Total necesar Total parcaje realizare pe fiecare parcela Din care 39 la nivel si 23 la subsol

Parcelele 4 - 10 Locuinte colective si servicii in regim S+P+3E 9 apartamente: 1 Spor 15% Spatii comeciale 200 mp: 100 Angajati 2 :5 Total necesar Total parcaje realizare pe fiecare parcela

Parcelele 11 - 15 Locuinte colective in regim S+P+2E 8 apartamente: 1 Spor 15% Total necesar Total parcaje realizare pe fiecare parcela

= 41 locuri = 6 locuri = 6 locuri = 3 locuri = 56 locuri = 62 locuri

= 8 locuri = 2 locuri = 10 locuri = 11 locuri

= 9 locuri = 2 locuri = 2 locuri = 2 locuri = 15 locuri = 17 locuri

teren studiat

teren studiat

Plan Subsol - Parcelele 1 si 2 23 locuri de parcare

ETAPA 1

LEGENDA

24.00 14.00

1

2

3 4 5

6 7

8

9 10

11

12

13

1415

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58 59

60

61 62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76 77

78

79

80

8182

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112 113

114

115

116

117

118

119

120 121122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152153 154

155

156

157 158

159

160161

162

163164

165

166

167 168 169

170

171

172

173

174

175

176 177

178

179

180 181

182

183

184

185

186

187 188

189

190

191

193

194

195 196

197

198

199

200 201

202

203

205

206 207

208

209 210

211

212

Strada Mures

tr ot ua r

1

2

3

4

5

6

7

420898 420897

420896

N r.

to p.

14 31

2/ 1/

2/ 2

S =

59 5

m p

N r.

to p.

14 31

2/ 1/

2/ 3

S =

17 85

m p

N r.

to p.

14 31

2/ 1/

2/ 4

S =

23 81

m p

1

2

3

4

5

67

8

9

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19 20

21

22

23 24

25

26

27 28

2930

31

32 33

34 35 36

37

38 39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 49

50

51

52

53

54

55

56 57

5859

60

61

62

63

64 65

66

67

68

69 70 71

72

73

76

77

7879

81

82

83

84

85

86 87 88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99100

101

102

103104

105106

107

108

109

110

111112

113 114

115 116

117

118119

120121

122

123124

125

126127

128 129130

131

132

133

134135

136

137

138

139

140141

142143

144

145

146147

148 149

150

151

152

153

154

155 156 157158

159

160 161

162 163

164

165

166 167

168169

170171

172 173

174

175176177178179

180 181

182

183

184185

186

187

188 189

190 191

192

193

194 195 196

197198

199 200

201202 203

204

205

206 207

208

209

210

211

212

213 214

215 216

217

218

219220

221 222

223 224

225 226 227

228

229 230

231

232

233

234

235

236 237

238

239

240

241 242243

244

245246247

248

249 250

251 252

253

254

255

256257

258

259

260

261

262 263

264 265

266267268 269

270

271

272 273 274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313314

315

316

317

318 319

320

321

322

323

324 325 326

327 328

329330

331

332

333

334335

336 337

338 339

340

341 342

343 344

345

346 347

348

349

350

351

352

353

354

355

356 357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370 371

372 373 374

375

388

389

390391

392

393

394

395

396 397

398

399

400

401

402

403 404

405

406

407

408

409 410 411412

413

414

415 416

417

418

419

420

421

422

423

424 425

426 427

428

429 430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445 446

447

448

449

450

451

452 453

454

455

456457

458

460

461

462

463

464

485 486

487

488489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507 508 509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540 541

542

543

544

545

546

547

548 549

550

551 552

553

554

555

556 557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571 572

573 574

575

576

577578

579

580

581

582583

584585

586

587 588

589

590

591 592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

:/3

:/7

435436

N r.

to p.

14 31

2/ 1/

1 C

F 40

10 76

. 14313

N r.

to p.

14 31

4/ 1/

a C

F 41

20 39

N r.

to p.

14 31

4/ 1/

b C

F 42

29 19

N r.

to p.

14 31

5/ 1/

1 C

F 40

33 57

N r.

to p.

14 31

5/ 1/

2 C

F 42

08 96

N r.

to p.

14 31

6/ 1

C F

42 08

97

N r.

to p.

14 31

7/ 1/

2 C

F 42

08 98

118B 118A

120

14312/2

29147

29077

14314/2

:/59

nr. top. 11260

zona verde

B- du

l S ud

ul ui

Str. Maresal C-tin Prezan

tro tu

ar

29144

29206

nr.topo 29206/5/2

416676

(asfalt)

zona verde

Str. MURES

R20.00

Bu lev

a rd u l

Su du

lu i

PTT70 (24)

88.359

89.538

89.063

89.145

89.11889.069 89.09889.01389.05389.083

89.027

89.02889.069 89.055 88.916

88.83288.835 88.830

88.986

88.773 88.822

88.764

88.675

88.62388.630 88.833

88.667

88.70288.72688.736 88.703 88.702

88.79088.91388.65088.66588.673 88.745

88.63088.686 88.676

88.747

88.76088.741

88.753 88.776

88.786

88.834

88.75389.046

88.841 88.867

88.850

88.852 88.832

88.819

88.83688.653

88.80788.866 88.912

88.972

88.879

88.899

89.08689.072

88.918 88.869

88.91588.90588.90388.974

88.861

88.892

88.94689.03289.713 88.988

88.86288.686

88.956 88.898

88.895 88.864 88.868

88.661 88.69688.62588.64088.603

88.509 88.540

88.727

88.650 88.59988.667

88.67188.641 88.885

89.18288.801

88.867

88.834

88.80188.815

88.78289.032

89.017

89.073 88.984

89.152

89.15489.128

88.83388.852 88.85188.844

88.846

88.90788.936

88.91188.922 88.951

88.87588.855

88.872 88.94488.953

88.87988.87788.869 89.194

88.841

88.90788.921 88.885

88.924

88.838

88.912

88.94989.03289.020

88.80388.771

88.917

88.89688.73288.720

88.75188.796

88.812

88.724

88.804 88.879

88.986

88.90588.89788.84788.868

88.837

88.876 88.776

88.81188.767

88.752 88.783

88.76888.809

88.78988.78988.70788.74188.70488.709 88.669

88.57788.62488.57488.56788.575 88.57588.527

88.635

88.801 88.96688.890

88.872

88.889 88.99288.950

88.94488.828 88.777 88.767

88.87488.80888.85488.861 88.820

88.89188.95188.850 88.84388.926

88.77488.783 88.69788.69288.754

88.669

88.816 88.730

88.758 88.91888.864

88.80588.631 88.93888.91988.87188.86388.917 88.900

88.625 88.79788.94189.07688.93688.980 88.99988.93588.921

88.741 88.932

88.65388.63988.61788.64588.682

88.606

88.89788.845 88.88388.881

88.787 88.82689.00289.195

88.798 88.71188.79388.86088.875

88.792

88.634

88.564 88.55288.645

88.67488.696 88.610

88.55788.63188.673 88.68488.695

88.71788.76588.67088.505

88.637 88.648

88.62088.63888.611 88.587

88.56688.572

88.618

88.289

88.70388.591

88.620

88.727 88.702

88.82388.878

88.846

88.786

88.635

88.55688.675 88.387

88.608 88.628

88.674

88.736 88.767 88.690

88.750

88.804 88.977

89.088 88.842 88.853

88.755

88.656

88.642 88.800

88.823 88.826 88.782

88.648

88.72788.716 88.735

88.727

88.729

88.64588.655 88.607

88.515

88.530 88.516

88.50588.61388.560

88.39288.492 88.52588.524

88.517 88.515

88.434 88.46788.614

88.51888.624

88.55288.432

88.295 88.59888.65488.58088.55788.702

88.64488.495 88.53988.647

88.648 88.449

88.401

88.641 88.52688.55588.68788.58288.45688.396 88.44888.59388.836

88.837

88.874

88.942

89.096

89.099

89.019

88.771

88.76588.767

88.83089.00888.711

88.787 89.144 88.623

88.857

88.774

89.170

89.10388.97789.058

89.026

88.929

89.199

89.00988.780 88.69188.74288.751

88.822 88.695

88.63488.65588.69088.672 88.74888.76988.84288.89288.89288.876

88.987 89.058

89.00589.03789.07189.10589.14889.08688.964 88.951

88.963 89.05388.868

89.09789.098 89.14689.142

89.116 89.142

89.140 89.307

89.223 89.06589.025

89.065

88.858 88.81789.031

88.866 88.854

88.80588.738

88.89388.941 88.742

88.79488.78988.831 88.870 88.92788.935

89.006

88.543

88.65788.661

88.732

88.725

88.89889.114

89.544

88.520

89.26389.274 89.118

89.12289.449

89.321

89.253

89.170

89.297

89.182

89.266

89.279

89.368

89.320

89.754

89.748

89.569

89.550

89.469

89.185

89.275

89.176

88.707 88.468 88.287 88.265

89.398

89.364

88.608

88.697

88.173 88.342

88.317

88.571

88.764

88.841 88.76788.875

88.744

88.683

88.574

88.585

88.59888.654

88.720

88.530

88.397 88.503

88.339

88.431

88.438

88.518 88.332

88.474 88.475

88.47688.380

88.647

88.793

88.750

88.774

88.813

88.84388.85588.861

88.872 89.11888.748

88.910

88.873

88.779

88.82088.82089.102

89.490 89.324

89.004

88.892

88.917

88.945

88.88488.961 88.942

88.815

88.998 89.067

89.05788.982

88.96889.06889.049 89.04789.08988.889

89.246

89.067

88.848 88.76988.796

88.80688.842

88.905 88.90488.936

88.775

88.949

88.77688.77188.934

88.94088.925

88.887

89.103

88.835 88.759

89.038

88.573

88.320

88.303

89.181 89.212

89.15489.192 90.256

90.15990.161

89.097

89.11389.099

89.27189.350

89.591

89.58089.426

89.952

89.408

89.429

89.561

89.381

89.446

89.294

89.321

87.733

89.209

88.910

88.821

88.249

88.33988.433

88.355 88.116

88.078

87.89788.088 88.396

88.535

88.504 88.196

88.106

88.10588.027

87.805

88.268 88.36988.751

88.27488.342

88.379 88.718

88.69188.619

89.359 89.223

89.160 89.311

89.10489.076 89.09489.108

89.101 89.169 89.16389.166

89.312

89.171

89.044

88.556 88.469 88.657

88.82688.540

88.647 88.76888.957

88.98288.879 88.701

88.656 88.623

88.70188.51988.513 88.493 88.46188.572

88.55688.577 88.656

88.308

88.703 88.999

88.947

89.029

89.004 89.088

89.070

89.068 88.950

88.981

88.933

88.734

88.834

88.721 88.576

88.424

88.334 88.450

88.354

88.093

88.12988.067

88.228

88.528

88.465

88.344

88.162

89.208

89.37289.36889.44588.439 88.634

88.585 88.51688.601

88.794

88.871

88.797

88.887

88.725

89.026

88.532 88.475 88.630

88.570

89.408

89.119 88.416

88.55388.567 88.323

88.307

88.275

88.584

88.578

88.412

88.514

88.359

88.506

88.72788.43888.569

88.606

88.833 89.014 88.944

88.615 88.98788.820

88.94689.006 88.802

89.00188.925 88.870 88.790

88.874 89.087

88.701

88.721

88.870

88.659

88.54089.415

88.565

88.958

88.936 88.867

88.749

88.704

88.552

88.610

88.525

88.533 88.441

88.377

88.359 89.370

89.170

88.945 88.697 89.092

89.051

88.896

88.793

88.73288.800

88.774

88.911

88.978 89.04489.163 89.320 89.13989.061

88.943

89.130

88.915

89.827

89.836

90.057

89.064 90.857 90.875

3.0 0

5.00

5.00

31.00

29.40

31.00

30.62

31.00

30.23

61.00

1,112 m2

948 m2

921 m2

930 m2

915 m2

910 m2

864 m2 840 m2

966 m2 996 m2

1,032 m2

3,016 m2

2,822 m2

930 m2

930 m2

s t r a d

a F l o r

i n M e

d e l e t

B u l e v a r d u l M a r e s a l C o n s t a n t i n P r e z a n

Str. MURES

Bu lev

a rd u l

Su du

lu i

HCL 197/2001 PUZ Muzicescu - Sudului D+P+2E+M POT 40% CUT 2.0

C C

C C

C

C

Nr.top. 14317/1/1/1;14317/1/1/5-8/15

477000

2 0 8 1 0 0

477000

2 0 8 2 0 0

476900

2 0 8 1 0 0

476900

2 0 8 2 0 0

476800

2 0 8 1 0 0

476800

2 0 8 2 0 0

476700

2 0 8 2 0 0

st ra da

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/13

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/14

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/12

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/11

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/10

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/9

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/4/2

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/4/1

To p. 14 31 2/

1/ 2/

3

To p. 14 31 2/

1/ 2/

4

To p. 14 31 2/

1/ 2/

1 To p. 14 31 2/

1/ 1

To p. 14 31 2/

2

C

C

C

St ra da Vi ct or G ag a

To p. 14 31 4/

1/ b - S=

28 97 m p - C .F . 42 29 19 - K ov ac s Vi or ic a, P ap M ar in el a

To p. 14 31 4/

1/ a - S=

57 92 m p - C .F . 41 20 39 - P et ra sc u Io an si Ile an a

To p. 14 31 7/ 1/ 1/ 1, 14 31 7/ 1/ 1/ 5-

8/ 5-

8

Nr .to p. 1 43 17 /1

/1 /1

; 14 31 7/

1/ 1/

5- 8/

16

N r. 11 8a

N r. 11 8b

Directia Vamala

Bl.45 Bl.45

C a d .4 2 0 8 9 6 (t o p .1 4 3 1 5 / 1 / 2 )

S = 4 9 9 6 m p

1 2

11

12

C a d .4 2 0 8 9 7 (t o p .1 4 3 1 6 / 1 )

10

3

S = 5 9 3 3 m p

4

5

7

8

9

6

C a d .4 2 0 8 9 8 (t o p .1 4 3 1 7 / 1 / 2 )

S = 9 7 0 0 m p

479700

2 0 8 1 0 0

trotuar

zona verde

404420

444177

423554

422937

437365

422940

415371

425037

424505

414291

435954

435955

422943 422942

19.42

5 1 .2 1

4 9 .0 7

1 4 3 .0 0

31.03

3 0 4 .1 1

16.44

3 0 3 .7 5

16.44

19.55

19.55

31.77

5 .7 9

5 3 .5 4

32.81

36 .25

30 .00

30 .00

28 .36

61 .64

31.00

30.81

31.00

30.43

30.09

31.00

60.99

16 .93

49 .50

37 .03

13 .54

49 .50

50 .16

5.0 0

6.0 0

5.0 0

5.0 0

6.0 0

5.0 0

5.0 0

6.0 0

5.0 0

2.752.00 2.00

12.00

60.91

12.00

6.50

12 .50

5.00 5.00

3.0 0

3.0 0

5.00

6.00 6.00

6.00 6.00

6.0 0

6.0 0

5.00

5.00

5.0 0

5.00

6.006.00

0.3 5

36 .76

30 .00

30 .00

30 .00

30 .00

30 .00

P.O.T. -max.50% servicii (parter), -max. 35% locuinţe (etaje) C.U.T. - max. 2,4

P.O.T. -max.50% servicii (parter), -max. 35% locuinţe (etaje) C.U.T. - max. 2,4

P.O.T.= max. 35% locuinţe C.U.T.= max. 1.05 suprateran

PT T4

7 (1

2.5 )

PTT 40 (12.0)

P TT

36 (2

4.5 )

P.O.T.=max.35% servicii, max. 35% locuinţe C.U.T.= max. 1.4 suprateran

P.O.T.= max. 35% locuinţe C.U.T.= max. 1,05 suprateran

P.O.T.=max.35% servicii, max. 35% locuinţe C.U.T.= max. 1.4 suprateran

P.O.T.=max.35% servicii, max. 35% locuinţe C.U.T.= max. 1.4 suprateran

10

1

2

(S)+P+3E (S)+P+2 15

(S)+P+3E (S)+P+2

(S)+P+2

(S)+P+2

(S)+P+2

(S)+P+3E

(S)+P+3E

(S)+P+3E

5

6

7

8

9

11

12

13

14

4

3 Spatiu verde - 5%

(S)+P+3E

(S)+P+5+Er

(S)+P+5+Er

(S)+P+3E

HCL 229/2007 P+2E+Er Locuinte colective POT: 52%, CUT: 2.6

ETAPA FINALA

Nota

Atasament: ED_01_Retele_Edilitare_-_apa_canal.pdf

420898

420897

420896

C

F 4 2 0 8 9 6

C

F 4 2 0 8 9 7

C

F 4 2 0 8 9 8

S

t r . M

a

r e

s

a

l C

- t i n

P

r e

z

a

n

3,016 m2

2,822 m2

930 m2

930 m2 901 m2

930 m2 905 m2

910 m2 930 m2

915 m2

930 m2

921 m2

1,112 m2

1,132 m2

1,032 m2

88.359

89.538

89.063

89.145 89.11889.069

89.09889.01389.05389.083 89.027

89.02889.069 89.055 88.916

88.83288.835 88.830

88.986

88.77388.822

88.764

88.675

88.62388.630 88.833

88.667

88.70288.72688.73688.703 88.702

88.79088.91388.65088.66588.673 88.745

88.63088.686 88.676

88.747

88.76088.741

88.753 88.776

88.786

88.834

88.75389.046

88.841 88.867

88.850

88.852 88.832

88.819

88.83688.653

88.80788.866 88.912

88.972

88.879

88.899

89.08689.072

88.918 88.869

88.91588.90588.90388.974

88.861

88.892 89.03289.713

88.988

88.86288.686

88.956 88.898

88.895 88.864 88.868

88.661 88.69688.62588.64088.603

88.50988.540

88.727

88.650 88.59988.667

88.67188.641 88.885

89.18288.801

88.867

88.834

88.80188.815

88.78289.032

89.017

89.073 88.984

89.152

89.15489.128

88.83388.85288.85188.844

88.846

88.90788.936

88.91188.922 88.951

88.87588.855

88.872 88.94488.953

88.87988.87788.869 89.194

88.841

88.90788.92188.885

88.924

88.838

88.912

88.94989.03289.020

88.80388.771

88.917

88.89688.73288.720

88.75188.796

88.812

88.724

88.804 88.879

88.986

88.90588.89788.84788.868

88.837

88.876 88.776 88.81188.767

88.752 88.783

88.76888.809

88.78988.78988.70788.74188.70488.709 88.66988.57788.62488.57488.56788.575

88.57588.527 88.635

88.801 88.96688.890

88.872

88.88988.99288.950

88.94488.828 88.777 88.767 88.850

88.77488.783 88.69788.69288.754

88.669

88.730 88.758

88.91888.864 88.80588.631

88.93888.91988.87188.86388.917 88.900

88.625 88.79788.941 88.741 88.932

88.65388.63988.61788.64588.682 88.606

88.89788.845 88.88388.881

88.787 88.82689.00289.195

88.798 88.71188.79388.86088.875

88.792 88.634

88.56488.55288.645 88.67488.696

88.610 88.55788.63188.67388.684

88.695

88.71788.76588.67088.505

88.637 88.648

88.62088.63888.611 88.587

88.56688.572

88.618

88.289

88.70388.591

88.620

88.727 88.702

88.82388.878

88.846

88.786

88.635

88.55688.675 88.387

88.608 88.628

88.674

88.736 88.767 88.690 88.750

88.804 88.977

89.088 88.842 88.853

88.755

88.656

88.642 88.800

88.823 88.826 88.782

88.648

88.72788.716 88.735

88.727

88.729

88.64588.655 88.607

88.515 88.530 88.516

88.50588.61388.560

88.39288.492 88.52588.524

88.517 88.515

88.434 88.46788.614

88.51888.624

88.55288.432

88.295 88.59888.65488.58088.55788.702

88.64488.495 88.53988.647

88.648 88.449

88.401

88.641 88.52688.55588.68788.58288.45688.39688.44888.59388.836

88.837

88.874

88.942

89.096

89.099

89.019

88.771

88.76588.767

88.83089.00888.711

88.787 89.144 88.623

88.870

89.24289.273

89.52089.00788.763

88.971

88.85188.617 88.857

88.774

89.170

89.10388.97789.058

89.026

88.929

89.199

89.00988.780 88.69188.74288.751

88.822 88.695

88.63488.65588.69088.672 88.74888.76988.84288.89288.89288.876

88.987 89.058

89.00589.03789.07189.10589.14889.08688.964 88.951

88.963 89.05388.868

89.09789.098 89.14689.142

89.116 89.142

89.140 89.307

89.223 89.06589.025

89.065

88.858 88.81789.031

88.86688.854 88.80588.738 88.89388.941

88.742 88.79488.78988.831

88.870 88.92788.935

89.006

88.543

88.65788.661

88.732

88.725

88.89889.114

89.544

88.520

88.366

88.772 88.752 88.549

88.370

87.376

89.26389.274 89.118

89.12289.449

89.321

89.253

89.170

89.297

89.182

89.266

89.279

89.368

89.320

89.754

89.748

89.569

89.550

89.469

89.185

89.275

89.176

88.707 88.468 88.287 88.265

89.398

89.364

88.608

88.697

88.173 88.342

88.317

88.571

88.764

88.841 88.76788.875

88.744

88.683

88.574

88.585

88.59888.654

88.720 88.530

88.397 88.503

88.339

88.431

88.438

88.518 88.332

88.474 88.475

88.47688.380

88.647

88.793

88.750

88.774

88.813

88.84388.85588.861

88.872 89.11888.748

88.910

88.873

88.779

88.82088.82089.102

89.490 89.324

89.004

88.892

88.917

88.945

88.88488.961 88.942

88.815

88.998 89.067

89.05788.982

88.96889.06889.04989.04789.08988.889 89.246

89.067

88.848 88.76988.796

88.80688.842

88.905 88.90488.936

88.775

88.949

88.77688.77188.934

88.94088.925

88.887

89.103

88.835 88.759

89.038

88.573

88.320

88.303

88.520 87.46687.412

88.437

88.898 88.810

88.836

88.920

88.965

88.766

89.181 89.212

89.15489.192 90.256

90.15990.161

89.097 89.11389.099

89.27189.350

89.591

89.58089.426

89.952

89.408

89.429

89.561

89.381

89.446

89.294

89.321

87.733

89.209

88.910

88.821 88.249

88.33988.433

88.355 88.116

88.078

87.89788.08888.396

88.535

88.504 88.196

88.106

88.10588.027

87.805

88.268 88.36988.751

88.27488.342

88.379 88.718

88.69188.619

89.359 89.223

89.160 89.311

89.10489.076 89.09489.108

89.101 89.169 89.16389.166

89.312

89.171

89.044

88.556 88.469 88.657

88.82688.540

88.647 88.76888.957

88.98288.879 88.701

88.656 88.623

88.70188.51988.513 88.493 88.46188.572

88.55688.577 88.656

88.308

88.703 88.999

88.947

89.029

89.004 89.088

89.070

89.068 88.950

88.981

88.933

88.734 88.834

88.660

88.721 88.576

88.424

88.334 88.450

88.354

88.093

88.12988.067

88.228

88.528

88.465

88.344

88.162

89.208

89.37289.36889.44588.439 88.634

88.585 88.51688.601

88.794

88.871

88.797

88.887

88.725

89.026

88.532 88.475 88.630

89.408

89.119 88.416

88.55388.567 88.323

88.307

88.275

88.584

88.578

88.412

88.514

88.359

88.506

88.72788.43888.569

88.606

88.833 89.014 88.944

88.615 88.98788.820

89.006 88.802

89.00188.925 88.870 88.790

88.874 89.087

88.701

88.721

88.870

88.54089.415

88.565

88.936 88.867

88.749

88.704

88.552

88.610

88.533 88.441

88.377

88.359 89.370

89.170

88.945 88.697 89.092

89.051

88.896

88.793

88.73288.800

88.774

88.911

89.294 88.978

89.04489.163 89.320 89.13989.061

88.943

89.130

88.915

89.827

89.836

90.057

89.064 90.857 90.875

N

r . t o p .

1 4 3 1 2 / 1 / 2 / 2

S

=

5 9 5 m

p

N

r . t o p .

1 4 3 1 2 / 1 / 2 / 3

S

=

1 7 8 5 m

p

N

r . t o p .

1 4 3 1 2 / 1 / 2 / 4

S

=

2 3 8 1 m

p

:/3

:/7

:/8

435436

N

r . t o p .

1 4 3 1 2 / 1 / 1

C

F 4 0 1 0 7 6

. 1

4

3

1

3

N

r . t o p .

1 4 3 1 4 / 1 / a

C

F 4 1 2 0 3 9

N

r . t o p .

1 4 3 1 4 / 1 / b

C

F 4 2 2 9 1 9

N

r . t o p .

1 4 3 1 5 / 1 / 1

C

F 4 0 3 3 5 7

N

r . t o p .

1 4 3 1 5 / 1 / 2

N

r . t o p .

1 4 3 1 6 / 1

N

r . t o p .

1 4 3 1 7 / 1 / 2

1

4

3

1

2

/ 2

29147

2

9

0

7

7

1

4

3

1

4

/ 2

:/59

n

r . t o

p

. 1

1

2

6

0

zona verde

B

-

d

u

l

S

u

d

u

l

u

i

t

r

o

t

u

a

r

2

9

1

4

4

29206

nr.topo 29206/5/2

416676

( a

s

f a

l t )

zona verde

2

CF 404420

444177 440804

440805

423554

422937

437365

422940

415371

425037

424505

414291

435954

435955

422943

422942

36 .25

30 .00

30 .00

28 .36

60.99

16 .93

49 .50

37 .03

13 .54

49 .50

50 .16

5.0 0

5.0 0

5.0 0

5.0 0

5.0 0

5.0 0

2.502.00 2.25

12.00

60.91

12.00

2.255.50

24.00 14.00

12 .50

5.00

3.0 0

3.0 0

5.00

6.00 6.00

6.00 6.00

5.00

5.00

5.0 0

5.00

6.006.00

3.0 0

5.00

5.00

36 .76

30 .00

30 .00

30 .00

30 .00

30 .00

31.00

29.40

31.00

30.62

31.00

30.24

61.00

5.005.00

5.00

5.00

12.00

2.002.25

6.69

6.75

10

1

2

(S)+P+3E (S)+P+2E

15

(S)+P+3E (S)+P+2E

(S)+P+2E

(S)+P+2E

(S)+P+2E

(S)+P+3E

(S)+P+3E

(S)+P+3E

5

6

7

8

9

11

12

13

14

4

3

(S)+P+3E

(S)+P+5+Er

(S)+P+5+Er

(S)+P+3E

P+4

P+1+M

P+M

P+4

P+6

P+1

P+1

P+1

D+P+2+Er

D+P+2+Er

P+4+M

P+4

P+4

P+4

P+2

P+2+M

P+2+M

P+2+M

P+2+M

P P

P

P+1 P+M

P+1+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+1

P

P+1+M

P+1

P+M

P+M

P+2+M

P+2+M P+2+M

P+3

P+3 AC 115/23.02.2017

P+3

P+2

P+4+Er

P+M

P+4+Er

P

P P

P+3

P+3

LEGENDA

C C

canalizare pluviala propusa

CP CP

retea de alimentare cu apa propusa

A A

retea apa existenta

Aex

canalizare menajera existenta Cex

Dezvoltare zona mixta

str. Rasaritului nr.6 TIMISOARA Tel. /Fax. 004-0356-101621

SOCIETATEA DE CONSULTANTA SI PROIECTARE

S.C. ELATIS S.R.L.

SEF PROIECT

C.U.I. R17185205 J35/307/2005

PROIECTANT ing. STRIMBEI ILDICO

DESENAT teh. IEPURE SIMONA

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

SCARA

1:1000

DATA

01.2019

VERIFICATOR/

EXPERT

NUME SEMNATURA CERINTA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

Beneficiari:

Titlu :

Titlu plansei:

PR. NR.

FAZA

NR. PL.

01 ED

265/

2016

DOC.

Retele de alimentare cu apa si canalizare

PLAN DE SITUATIE - PROPUNERI

arh. TRIMBITAS GEORGETA

bazin de retentie propus

BR

camin de linistire propus

CL

separator hidrocarburi propus

SH

retea canalizare propusa

CM

canalizare menajera propusa

CM

strazile Maresal Constantin Prezan - Florin Medelet

- Mures, loc. Timisoara

VARJAN ZLATIBORCA, VARJAN ALEXANDRU

TIGU GHEORGHE SABIN MILENCO

S

H

C

e x

C

e

x

C

e x

C

e x

A

e x

A

e x

C

C

C

A

A

A

A

A

A

C

P

C

M

C

P

C

P

A e x

A e x

C

e

x

A e x

A e x

C

e

x

A

C

P

C

M

AC

P

C

M

A

A

A

e x

A

A

C

M

C

P

C

P

C

M

C

P

C

P

B R

C

L

hidrant exterior de incendiu propus

H

H

H

C

P

Atasament: E01_Plan_instalatii_electrice_-_2019.pdf

420898

420897 420896

C F

4 2 0 8 9 6

C F

4 2 0 8 9 7

C F

4 2 0 8 9 8

Str. Maresal C-tin Prezan

3,016 m2

2,822 m2

930 m2

930 m2

901 m2

930 m2

905 m2

910 m2

930 m2

915 m2

930 m2

921 m2

1,112 m2

1,132 m2

1,032 m2

st ra

da F

lo rin

M ed

el et

Bulevardul Maresal Constantin Prezan

Str. MURES

N r.

t o p .

1 4 3 1 2 /1

/2 /2

S =

5 9 5 m

p

N r.

t o p .

1 4 3 1 2 /1

/2 /3

S =

1 7 8 5 m

p

N r.

t o p .

1 4 3 1 2 /1

/2 /4

S =

2 3 8 1 m

p

:/3

N r.

t o p .

1 4 3 1 2 /1

/1

C F

4 0 1 0 7 6

. 14313

N r.

t o p .

1 4 3 1 4 /1

/a

C F

4 1 2 0 3 9

N r.

t o p .

1 4 3 1 4 /1

/b

C F

4 2 2 9 1 9

N r.

t o p .

1 4 3 1 5 /1

/1

C F

4 0 3 3 5 7

N r.

t o p .

1 4 3 1 5 /1

/2

N r.

t o p .

1 4 3 1 6 /1

N r.

t o p .

1 4 3 1 7 /1

/2

14312/2

29077

14314/2

:/59

nr. top. 11260

(asfalt)

Str. MURES

B ul

ev ar

du l S

ud ul

ui

HCL 197/2001

PUZ Muzicescu - Sudului

D+P+2E+M

POT 40%

CUT 2.0

st ra

da B

oe m

a

Str. MURESStr. MURES

St ra

da V

ic to

r G ag

a

CF 404420

444177 440804

440805

423554

422937

437365

422940

415371

425037

424505

414291

435954

435955

422943 422942

P.O.T. -max.50% servicii (parter), -max. 35% locuinţe (etaje) C.U.T. - max. 2,4

P.O.T. -max.50% servicii (parter), -max. 35% locuinţe (etaje) C.U.T. - max. 2,4

P.O.T.= max. 35% C.U.T.= max. 1.05 suprateran

P.O.T.=max.35% C.U.T.= max. 1.4 suprateran

P.O.T.= max. 35% C.U.T.= max. 1,05 suprateran

P.O.T.=max.35% C.U.T.= max. 1.4 suprateran

P.O.T.=max.35% C.U.T.= max. 1.4 suprateran

10

1

2

(S)+P+3E (S)+P+2E

15

(S)+P+3E (S)+P+2E

(S)+P+2E

(S)+P+2E

(S)+P+2E

(S)+P+3E

(S)+P+3E

(S)+P+3E

5

6

7

8

9

11

12

13

14

4

3 Spatiu verde - 5%

(S)+P+3E

(S)+P+5+Er

(S)+P+5+Er

(S)+P+3E

P+4

P+1+M

P+M

P+4

P+1

P+1

P+1

D+P+2+Er

D+P+2+Er

P+4+M

P+2

P+2+M

P+2+M

P+2+M

P+2+M

P P

P

P+1

P+M

P+1+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+1

P+M

P+M

P+2+M

P+2+M P+2+M

P+3

AC 115/23.02.2017

P+M

P

h/2

h/2

h/2

PCFO

FDCP

PCFO

FDCP

PCFO

FDCP

PCFO

FDCP

PCFO

FDCP

PCFO

FDCP

PCFO

FDCP PCFO

FDCP

PCFO

FDCP

PT+PA 20\0.4kV

Inseriere PT pe

LES existent

Extindere retele

provideri FO

PCFO

FDCP

PCFO

FDCP

PCFO

FDCP

PCFO

FDCP

PCFO

FDCP

LEGENDA

- Traseu bransare la retelele de fibra optica format din fibra optica de tip SingleMode, pozat pe pat de nisip in profil de sant, in tub gofrat Ø63mm, de catre providerii de servicii; - Traseu pentru alimentarea FDCP-urilor, pozat din tub gofrat, realizat de catre distribuitorul local de energie electrica;

PT - Post de transformare de retea, construtie in anvelopa, proiectat si executat

in baza studiului de solutie si a avizului tehnic de racordare, in grija distribuitorului local de energie electrica;

FDCP - Firida de distributie, contorizare si protectie, proiectat si executat in baza studiului de solutie si a avizului tehnic de racordare, in grija distribuitorului local de energie electrica;

PCFO - Punct de conexiune fibra optica, proiectat si executat de care provideriide servicii de telecomunicatii;

PA - Punct de aprindere pentru iluminatul stradal;

- Extindere retea de 20kV existenta si inseriere post de transformare de retea;

Acest proiect este proprietatea firmei SC ELECTRIC EYE SRL. Drepturile de proiectare apartin in intregime proiectantului. Refolosirea oricarei parti din aceasta documentatie este interzisa.

Verificator Nume Semnatura Cerinţa Referat\expertiză Nr.\Data

Desenat

Proiectat

Şef Proiect

Specificaţie

Titlul planşei : Instalatii electrice

Faza:

Proiectant Instalaţii Electrice :

P.U.Z.

Pr. Nr :

Nume Semnatura

Scara:

Data:

368\2018

1\500

Ian. 2019

Planşa:

E01

arh. Georgeta Trîmbițaș

Titlul proiectului : PLAN URBANISTIC ZONAL”DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ”, TIMIŞOARA STRAZILE MAREŞAL CONSTANTIN PREZAN, FLORIN MEDELEŢ, MUREŞ

Verificat Rev: 01

Beneficiar :

VÂRJAN ZLATIBORCA, VÂRJAN ALEXANDRU,

ŢIGU GHEORGHE SABIN MILENCO

Giarmata Vii, Intrarea Rozelor, nr. 6-8; Timisoara, str. Zimnicea, nr. 26;

jud. Timis, e-mail: [email protected]

SC ELECTRIC EYE SRL

ing. Adrian Valea

ing. Lucian Volintiru

ing. Adrian Valea

Atasament: 22_Volumetrie_2.pdf

arh. Tiron Andrei

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. pl.:

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

arh. Tiron Andrei

Denumire proiect:

Volumetrie 2

Data:21/12/2018

Specialist RUR: arh. Georgeta Trimbitas

Denumire planşa:

S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. Timişoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Narita Alina

PUZ

134/2015P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Ţigu Gheorghe Sabin Milenco Beneficiar:

1:1000

P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

134 A22/2015

Atasament: 21_Volumetrie_1.pdf

arh. Tiron Andrei

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. pl.:

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

arh. Tiron Andrei

Denumire proiect:

Volumetrie 1

Data:21/12/2018

Specialist RUR: arh. Georgeta Trimbitas

Denumire planşa:

S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. Timişoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Narita Alina

PUZ

134/2015P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Ţigu Gheorghe Sabin Milenco Beneficiar:

1:1000

P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

134 A21/2015

dial! BSE. Bulevardul Sudului ! "TE GE x LI Su: Re : Strada Victor Gaga ră N k * „ar Prezan sr au n, Lin RR Li DS Tr rd LE

Atasament: 20_Studiu_Zona.pdf

arh. Tiron Andrei

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. pl.:

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

arh. Tiron Andrei

Denumire proiect:

Studiu Zona

Data:20/12/2018

Specialist RUR: arh. Georgeta Trimbitas

Denumire planşa:

S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. Timişoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Narita Alina

PUZ

134/2015P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Ţigu Gheorghe Sabin Milenco Beneficiar:

1:5000

P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

134 A20/2015

strada Victor Gaga strada Victor Gaga strada Mures strada Mures

strada Claude Debussystrada Florin Medelet strada Florin MedeletBulevardul Maresal Constantin Prezan

strada Boema

strada Claude Debussy

cladiri strada Victor GagaBulevardul Maresal Constantin Prezan strada Florin Medelet

| = _= | III
N Schele - Modulăs: - Suspendat Cofraje Popi Metalici< Macarale Ai : Coș Evacuare Moloz - Orgân'tare de Șantier Scule pentru Construcţii BIZ) TIT IS UZ n ES 0724 222 86 ! US | E i | i um |. PLITA TALIE UITI IUTE - TE: 0122:215.212 Da
APARTAMEN
dial! BSE. Bulevardul Sudului ! "TE GE x LI Su: Re : Strada Victor Gaga ră N k * „ar Prezan sr au n, Lin RR Li DS Tr rd LE
| | POSESIE RI EI EAI) |
RSR RE 5 Fr Hi 5 i Ha Fa Fa „i SE RR
aa aaa
ur Ca a i m
NI | N STI | E E ati UCI _ RE PAL LU Ie i EET Lam le Et PILE be a =— = —== pe = = = —= AS ori l| |n:

Atasament: 19_Propunere_de_mobilare_Urbanistica.pdf

arh. Tiron Andrei

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. pl.:

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

arh. Tiron Andrei

Denumire proiect:

Propunere de mobilare Urbanistica

Data:20/12/2018

Specialist RUR: arh. Georgeta Trimbitas

Denumire planşa:

S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. Timişoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Narita Alina

PUZ

134/2015P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Ţigu Gheorghe Sabin Milenco Beneficiar:

134 A19/2015

P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

1

2

3 4 5

6 7

8

9 10

11

12

13

1415

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58 59

60

61 62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76 77

78

79

80

8182

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112 113

114

115

116

117

118

119

120 121122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152153 154

155

156

157 158

159

160161

162

163164

165

166

167 168 169

170

171

172

173

174

175

176 177

178

179

180 181

182

183

184

185

186

187 188

189

190

191

193

194

195 196

197

198

199

200 201

202

203

204

205

206 207

208

209 210

211

212

Strada Mures

tr ot ua r

1

2

3

4

5

6

7

420898 420897

420896

1

2

3

4

5

67

8

9

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19 20

21

22

23 24

25

26

27 28

2930

31

32 33

34 35 36

37

38 39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 49

50

51

52

53

54

55

56 57

5859

60

61

92

93

94

95

96

97

98

99100

101

102

103104

105106

107

108

109

110

111112

113 114

115 116

117

118119

120121

122

123124

125

126127

128 129130

131

132

133

134135

136

137

138

139

140141

142143

144

145

146147

148 149

150

151

152

153

154

155 156 157158

159

160 161

162 163

168169

170171

172 173

174

175176177178179

180 181

182

183

184185

186

187

188 189

190 191

192

193

194 195 196

197198

199 200

201202 203

204

205

206 207

208

209

210

211

212

213 214

215 216

217

218

219220

221 222

223 224

225 226 227

228

229 230

231

232

233

234

235

236 237

238

239

240

241 242243

244

245246247

248

249 250

251 252

253

254

255

256257

258

259

260

261

262 263

264 265

266267268 269

270

271

272 273 274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313314

315

316

317

318 319

320

321

322

323

324 325 326

327 328

329330

331

332

333

334335

336 337

338 339

340

341 342

343 344

345

346 347

348

349

350

351

352

353

354

355

356 357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370 371

372 373 374

375

376

377

378

379380

381

382

383

384

385386

387

388

389

390391

392

393

394

395

396 397

398

399

400

401

402

403 404

405

406

407

408

409 410 411412

413

414

415 416

417

418

419

420

421

422

423

424 425

426 427

428

429 430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445 446

447

448

449

450

451

452 453

454

455

456457

458

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

485 486

487

488489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507 508 509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540 541

542

543

544

545

546

547

548 549

550

551 552

553

554

555

556 557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571 572

573 574

575

576

577578

579

580

581

582583

584585

586

587 588

589

590

591 592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605 606

C F

42 08

96

C F

42 08

97

C F

42 08

98

Str. Maresal C-tin Prezan

88.359

89.538

89.063 89.145

89.11889.069 89.09889.01389.05389.083

89.027

89.02889.069 89.055 88.916

88.83288.835 88.830

88.986

88.77388.822

88.764

88.675

88.62388.630 88.833

88.667

88.70288.72688.73688.703 88.702

88.79088.91388.65088.66588.673 88.745

88.63088.686 88.676

88.747

88.76088.741

88.753 88.776

88.786

88.834

88.75389.046

88.841 88.867

88.850

88.852 88.832

88.819

88.83688.653

88.80788.866 88.912

88.972

88.727

88.650 88.59988.667

88.67188.641 88.885

89.18288.801

88.867

88.834

88.80188.815

88.78289.032

89.017

89.073 88.984

89.152

89.15489.128

88.83388.85288.85188.844

88.846

88.90788.936

88.91188.922 88.951

88.87588.855

88.872 88.94488.953

88.87988.87788.869 89.194

88.841

88.90788.92188.885

88.924

88.838

88.912

88.94989.03289.020

88.80388.771

88.917

88.89688.73288.720

88.75188.796

88.812

88.724

88.804 88.879

88.986

88.90588.89788.84788.868

88.837

88.876 88.776 88.81188.767

88.76888.809

88.78988.78988.70788.74188.70488.709 88.66988.57788.62488.57488.56788.575

88.57588.527 88.635

88.801 88.96688.890

88.872

88.88988.99288.950

88.94488.82888.777 88.767 88.87488.80888.85488.86188.820

88.89188.95188.850 88.84388.926

88.77488.783 88.69788.69288.754

88.669

88.816 88.730

88.758 88.91888.864

88.80588.631 88.93888.91988.87188.86388.917 88.900

88.625 88.79788.94189.07688.93688.98088.99988.93588.921

88.741 88.932

88.65388.63988.61788.64588.682 88.606

88.89788.845 88.88388.881

88.787 88.82689.00289.195

88.798 88.71188.79388.86088.875

88.792 88.634

88.56488.55288.645 88.67488.696

88.610 88.55788.63188.67388.684

88.695

88.71788.76588.67088.505

88.637 88.648

88.62088.63888.611 88.587

88.56688.572

88.618

88.289

88.70388.591

88.620

88.727 88.702

88.82388.878

88.846

88.786 88.635

88.55688.675 88.387

88.608 88.628

88.674

88.736 88.767 88.690 88.750

88.804 88.977 89.088 88.842 88.853

88.755

88.656

88.642 88.800

88.823 88.826 88.782

88.648

88.72788.716 88.735

88.727

88.729

88.64588.655 88.607

88.515 88.530 88.516

88.50588.61388.560

88.39288.492 88.52588.524

88.517 88.515

88.434 88.46788.614

88.51888.624

88.55288.432

88.295 88.59888.65488.58088.55788.702

88.64488.495 88.53988.647

88.648 88.449

88.401

88.641 88.52688.55588.68788.58288.45688.39688.44888.59388.836

88.837

88.874

88.942

89.096

89.099

89.019

88.771

88.76588.767

88.83089.00888.711

88.787 89.144 88.623

88.870

89.24289.273

89.52089.00788.763

88.971

88.85188.617 88.857

88.774

89.170

89.10388.97789.058

89.026

88.929

89.199

89.00988.780 88.69188.74288.751

88.822 88.695

88.63488.65588.69088.672 88.74888.76988.84288.89288.89288.876

88.987 89.058

89.00589.03789.07189.10589.14889.08688.964 88.951

88.963 89.05388.868

89.09789.098 89.14689.142

89.116 89.142

89.140 89.307

89.223 89.06589.025

89.065

88.858 88.81789.031

88.86688.854 88.80588.738 88.89388.941

88.742 88.79488.78988.831

88.870 88.92788.935

89.006

88.543

88.65788.661

88.732

88.725

88.89889.114

89.544

88.520

88.366

88.772 88.752 88.549

88.370

89.26389.274 89.118

89.12289.449

89.321

89.253

89.170

89.297

89.182

89.266

89.279

89.368

89.320

89.754

89.748

89.569

89.550

89.469

89.185

89.275

89.176

88.707 88.468 88.287 88.265

89.398

89.364

88.608

88.697

88.173 88.342

88.317

88.571

88.764

88.841 88.76788.875

88.744

88.683

88.574

88.585

88.59888.654

88.720 88.530

88.397 88.503

88.339

88.431

88.438

88.518 88.332

88.474 88.475

88.47688.380

88.647

88.793

88.750

88.774

88.813

88.84388.85588.861

88.872 89.11888.748

88.910

88.873

88.779

88.82088.82089.102

89.490 89.324

89.004

88.892

88.917

88.945

88.88488.961 88.942

88.815

88.998 89.067

89.05788.982

88.96889.06889.04989.04789.08988.889 89.246

89.067

88.848 88.76988.796

88.80688.842

88.905 88.90488.936

88.775

88.949

88.77688.77188.934

88.94088.925

88.887

89.103

88.835 88.759

89.038

88.573

88.320

88.303

88.520 87.46687.412

88.437

89.181 89.212

89.15489.192 90.256

90.15990.161

89.097 89.11389.099

89.27189.350

89.591

89.58089.426

89.952

89.408

89.429

89.561

89.381

89.446

89.294

89.321

87.733

89.209

88.910

88.821 88.249

88.33988.433

88.355 88.116

88.078

87.89788.08888.396

88.535

88.504 88.196

88.106

88.10588.027

87.805

88.268 88.36988.751

88.27488.342

88.379 88.718

88.69188.619

89.359 89.223

89.160 89.311

89.10489.076 89.09489.108

89.101 89.169 89.16389.166

89.312

89.171

89.044

88.556 88.469 88.657

88.82688.540

88.647 88.76888.957

88.98288.879 88.701

88.656 88.623

88.70188.51988.513 88.493 88.46188.572

88.55688.577 88.656

88.308

88.703 88.999

88.947

89.029

89.004 89.088

89.070

89.068 88.950

88.981

88.933

88.734 88.834

88.660

88.721 88.576

88.424

88.334 88.450

88.354

88.093

88.12988.067

88.228

88.528

88.465

88.344

88.162

89.208

89.37289.36889.44588.439 88.634

88.585 88.51688.601

88.794

88.871

88.797

88.887

88.725

89.026

88.532 88.475 88.630

88.570

89.408

89.119 88.416

88.55388.567 88.323

88.307

88.275

88.584

88.578

88.412

88.514

88.359

88.506

88.72788.43888.569

88.606

88.833 89.014 88.944

88.615 88.98788.820

88.94689.006 88.802

89.00188.925 88.870 88.790

88.874 89.087

88.701

88.721

88.870

88.659

88.54089.415

88.565

88.958

88.936 88.867

88.749

88.704

88.552

88.610

88.525

88.533 88.441

88.377

88.359 89.370

89.170

88.945 88.697 89.092

89.051

88.896

88.793

88.73288.800

88.774

88.911

89.294 88.978

89.04489.163 89.320 89.13989.061

88.943

89.130

88.915

89.827

89.836

90.057 89.064

90.857 90.875

1,032 m2

3,016 m2

2,822 m2

915 m2

910 m2

901 m2 930 m2

930 m2 905 m2

930 m2

921 m2

930 m2

930 m2

1,132 m2

1,112 m2

s t r a d

a F l o r

i n M e

d e l e t

B u l e v a r d u l M a r e s a l C o n s t a n t i n P r e z a n

S t r . M U R E S

N r.

to p.

14 31

2/ 1/

2/ 2

S =

59 5

m p

N r.

to p.

14 31

2/ 1/

2/ 3

S =

17 85

m p

N r.

to p.

14 31

2/ 1/

2/ 4

S =

23 81

m p

:/3

:/7

:/8

435436

N r.

to p.

14 31

2/ 1/

1 C

F 40

10 76

. 14313 N

r. to

p. 14

31 4/

1/ a

C F

41 20

39

N r.

to p.

14 31

4/ 1/

b C

F 42

29 19

N r.

to p.

14 31

5/ 1/

1 C

F 40

33 57

N r.

to p.

14 31

5/ 1/

2

N r.

to p.

14 31

6/ 1

N r.

to p.

14 31

7/ 1/

2

118B 118A

120

14312/2

29147

29077

14314/2

:/59

nr. top. 11260

zona verde

tro tu

ar

29144

29206

nr.topo 29206/5/2

416676

(asfalt)

zona verde

S t r . M U R E S

R20.00B u l e v

a r d u l

S u d u

l u i

Bu l ev

a rd u l

Su du

l u i

HCL 197/2001 PUZ Muzicescu - Sudului D+P+2E+M POT 40% CUT 2.0

S t r a d

a E d u

a r d B e

n e s

s t r a d

a B o e

m a

s t r a d

a C l a u

d e D e

b u s s

y

B u l e v a r d u l M a r e s a l C o n s t a n t i n P r e z a n

S t r . M U R E SS t r . M U R E S

C C

C C

C

C

Nr.top. 14317/1/1/1;14317/1/1/5-8/15

477000

2 0 8 1 0 0

477000

2 0 8 2 0 0

476900

2 0 8 1 0 0

476900

2 0 8 2 0 0

476800

2 0 8 1 0 0

476800

2 0 8 2 0 0

476700

2 0 8 2 0 0

st ra da

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/13

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/14

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/12

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/11

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/10

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/9

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/4/2

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/4/1

To p. 14 31 2/

1/ 2/

3

To p. 14 31 2/

1/ 2/

4

To p. 14 31 2/

1/ 2/

1 To p. 14 31 2/

1/ 1

To p. 14 31 2/

2

C

C

C

S t r a d

a V i c t

o r G a

g a

To p. 14 31 4/

1/ b - S=

28 97 m p - C .F . 42 29 19 - K ov ac s Vi or ic a, P ap M ar in el a

To p. 14 31 4/

1/ a - S=

57 92 m p - C .F . 41 20 39 - P et ra sc u Io an si Ile an a

To p. 14 31 7/

1/ 1/

1, 14 31 7/

1/ 1/

5- 8/

5- 8

Nr .to p. 1 43 17 /1 /1 /1 ;

14 31 7/ 1/ 1/ 5-

8/ 16

N r. 11 8a

N r. 11 8b

Directia Vamala

Bl.45 Bl.45

C a d .4 2 0 8 9 6 (t o p .1 4 3 1 5 / 1 / 2 )

S = 4 9 9 6 m p

1 2

11

12

C a d .4 2 0 8 9 7 (t o p .1 4 3 1 6 / 1 )

10

3

S = 5 9 3 3 m p

4

5

7

8

9

6

C a d .4 2 0 8 9 8 (t o p .1 4 3 1 7 / 1 / 2 )

S = 9 7 0 0 m p

479700

2 0 8 1 0 0

trotuar

zona verde

CF 404420

444177 440804

440805

423554

422937

437365

422940

415371

425037

424505

414291

435954

435955

422943 422942

19.42

5 1 .2 1

4 9 .0 7

1 4 3 .0 0

31.03

3 0 4 .1 1

16.44

3 0 3 .7 5

16.44

19.55

19.55

31.77

5 .7 9

5 3 .5 4

32.81

36 .25

30 .00

30 .00

28 .36

61 .64

31.00

30.81

31.00

30.43

30.09

31.00

60.99

16 .93

49 .50

37 .03

13 .54

49 .50

50 .16

5.0 0

6.0 0

5.0 0

5.0 0

6.0 0

5.0 0

5.0 0

6.0 0

5.0 0

2.502.00 2.25

12.00

60.91

12.00

2.255.50

24.00 14.00

12 .50

5.00

5.00

3.0 0

3.0 0

5.00

6.00 6.00

6.00 6.00

6.0 0

6.0 0 5.00

5.00

5.0 0

5.00

6.006.00

3.0 0

5.00

5.00

0.3 5

36 .76

30 .00

30 .00

30 .00

30 .00

30 .00

31.00

29.40

31.00

30.62

31.00

30.24

61.00

5.005.00

5.00

5.00

12.00

2.002.25

6.69

6.75

P.O.T. -max.50% servicii (parter), -max. 35% locuinţe (etaje) C.U.T. - max. 2,4

P.O.T. -max.50% servicii (parter), -max. 35% locuinţe (etaje) C.U.T. - max. 2,4

P.O.T.= max. 35% C.U.T.= max. 1.05 suprateran

PT T4

7 (1

2.5 )

PTT 40 (12.0)

PTT70 (24)

P TT

36 (

24 .5)

P.O.T.=max.35% C.U.T.= max. 1.4 suprateran

P.O.T.= max. 35% C.U.T.= max. 1,05 suprateran

P.O.T.=max.35% C.U.T.= max. 1.4 suprateran

P.O.T.=max.35% C.U.T.= max. 1.4 suprateran

10

1

2

(S)+P+3E (S)+P+2E

15

(S)+P+3E (S)+P+2E

(S)+P+2E

(S)+P+2E

(S)+P+2E

(S)+P+3E

(S)+P+3E

(S)+P+3E

5

6

7

8

9

11

12

13

14

4

3 Spatiu verde - 5%

(S)+P+3E

(S)+P+5+Er

(S)+P+5+Er

(S)+P+3E

HCL 229/2007 P+2E+Er Locuinte colective POT: 52%, CUT: 2.6

P+4

P+1+M

P+M

P+4

P+6

P+1

P+1

P+1

D+P+2+Er

D+P+2+Er

P+4+M

P+4

P+4

P+2

P+2+M

P+2+M

P+2+M

P+2+M

P P

P

P+1 P+M

P+1+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+1

P

P+1+M

P+1

P+M

P+M

P+2+M

P+2+M P+2+M

P+3

P+3 AC 115/23.02.2017

P+3

P+2

P+4+Er

P+M

P

h/2

h/2

h/2

P P P+3

P+3 -

Total

-

Subzona locuinte colective si servicii max (S)+P+5E+Er

2312 mp

20 629 mp

20 629 mp

BILANT TERITORIAL Existent

Subzona locuinte colective maxim (S)+P+2E Subzona spatii verzi 1032 mp

100%

5.00%

5838 mp

Propus

28,31%

-

-

4552 mp

11.21%

22,06%

-

- -

-

- -Existent conform CF`uri

100% 20 629 mp

100%

Căi de comunicatie rutieră si amenajări aferente

-Subzona locuinte colective si serviciimax (S)+P+3E 6895 mp 33,42%-

Parcelele 1 - 2 • Locuinţe colective şi servicii în regim de înălţime maxim (S)+P+5E+Er P.O.T.=max.50% servicii (parter), max. 35% locuinţe (etaje) C.U.T.= max. 2,4 suprateran Hmax.=25 m Hcornisa max.=22 m Parcelele 4 - 10 • Locuinţe colective şi servicii în regim de înălţime maxim (S)+P+3E P.O.T.= max. 35% C.U.T.= max. 1,4 suprateran Hmax.=18 m Hcornisa max.=13 m Parcelele 11 - 15 • Locuinţe colective în regim de înălţime maxim (S)+P+2E P.O.T.= max. 35% C.U.T.= max. 1.05 suprateran Hmax.=15 m Hcornisa max.=12 m

- drumuri propuse

- limita de proprietate - limita parcele propuse

3

- retea electrica (stalpi) - gura camin canalizare

LEGENDA:

476900

20 83

00

88.359

- caroiaj

- puncte contur

- cote nivelmetrice SISTEM DE REFERINTA MAREA NEAGRA 1975

C

- cladiri existente

- gard plasa de sarma

- drumuri existente

- limita zona studiata

acces auto pe parcela (etapa 1)

numar parcela

Zone locuinte si functiuni complementare P... P+2 - existentă Zone locuinte si functiuni complementare peste P+2 - existentă

Zone locuinte si functiuni complementare peste P+2 cu institutii si servicii publice existentă

ZONIFICARE EXISTENTĂ

Zonă căi de comunicatie rutieră si amenajări aferente propusa

Zonă implantare a constructiilor supraterane propusă

Subzonă locuinte colective si servicii peste P+2E propusă

Subzonă locuinte colective maxim S+P+2E propusă

Parcelă spatii verzi compactă propusă

ZONIFICARE PROPUSĂ

Locuri de parcare propuse pe parcele

Căi de comunictie pietonală din cadrul parcelelor

Căi de comunicatie auto din cadrul parcelelor

acces auto pe parcela (etapa finala)

Locuri de parcare propuse pe spatiul public

Spatii verzi din cadrul parcelelor

Teren propus "Modernizare si extindere B-dul Sudului" aprobata prin HCL nr.26/26.01.2010

3

N

1:1000

BLASCOVICI

1

2

X (m) Y (m)Nr.

3

4

5

6

7

8

9

10

476995.449

476990.777

476985.053

476932.044

476881.333

476832.733

476691.030

476695.141

208181.325

208212.748

208211.843

208204.312

208197.198

208190.457

208171.287

208138.739 11

12 208119.344

208103.034

476697.591

476699.651

INVENTAR DE COORDONATE

476998.324

477000.742 208145.731

208161.991

ofil Transversal 40 -lățime 12m TR

Atasament: 18_Circulatia_Terenurilor.pdf

arh. Tiron Andrei

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. pl.:

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

arh. Tiron Andrei

Denumire proiect:

Circulatia Terenurilor

Data:20/12/2018

Specialist RUR: arh. Georgeta Trimbitas

Denumire planşa:

S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. Timişoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Narita Alina

PUZ

134/2015P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Ţigu Gheorghe Sabin Milenco Beneficiar:

134 A18/2015

P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

1

2

3 4 5

6 7

8

9 10

11

12

13

1415

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58 59

60

61 62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76 77

78

79

80

8182

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112 113

114

115

116

117

118

119

120 121122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152153 154

155

156

157 158

159

160161

162

163164

165

166

167 168 169

170

171

172

173

174

175

176 177

178

179

180 181

182

183

184

185

186

187 188

189

190

191

193

194

195 196

197

198

199

200 201

202

203

204

205

206 207

208

209 210

211

212

Strada Mures

tr ot ua r

1

2

3

4

5

6

7

420898 420897

420896

1

2

3

4

5

67

8

9

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19 20

21

22

23 24

25

26

27 28

2930

31

32 33

34 35 36

37

38 39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 49

50

51

52

53

54

55

56 57

5859

60

61

62

63

64 65

66

67

68

69 70 71

72

73

74

75 76

77

7879

80

81

82

83

84

85

86 87 88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99100

101

102

103104

105106

107

108

109

110

111112

113 114

115 116

117

118119

120121

122

123124

125

126127

128 129130

131

132

133

134135

136

137

138

139

140141

142143

144

145

146147

148 149

150

151

152

153

154

155 156 157158

159

160 161

162 163

164

165

166 167

168169

170171

172 173

174

175176177178179

180 181

182

183

184185

186

187

188 189

190 191

192

193

194 195 196

197198

199 200

201202 203

204

205

206 207

208

209

210

211

212

213 214

215 216

217

218

219220

221 222

223 224

225 226 227

228

229 230

231

232

233

234

235

236 237

238

239

240

241 242243

244

245246247

248

249 250

251 252

253

254

255

256257

258

259

260

261

262 263

264 265

266267268 269

270

271

272 273 274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313314

315

316

317

318 319

320

321

322

323

324 325 326

327 328

329330

331

332

333

334335

336 337

338 339

340

341 342

343 344

345

346 347

348

349

350

351

352

353

354

355

356 357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370 371

372 373 374

375

376

377

378

379380

381

382

383

384

385386

387

388

389

390391

392

393

394

395

396 397

398

399

400

401

402

403 404

405

406

407

408

409 410 411412

413

414

415 416

417

418

419

420

421

422

423

424 425

426 427

428

429 430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445 446

447

448

449

450

451

452 453

454

455

456457

458

460

461

462

463

464

465

485 486

487

488489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507 508 509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540 541

542

543

544

545

546

547

548 549

550

551 552

553

554

555

556 557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571 572

573 574

575

576

577578

579

580

581

582583

584585

586

587 588

589

590

591 592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

1,112 m2

88.359

St r.

C la

ud e

Be bu

ss y

89.538

89.063 89.145

89.11889.069 89.09889.01389.05389.083

89.027

89.02889.069 89.055 88.916

88.83288.835 88.830

88.986

88.77388.822

88.764

88.675

88.62388.630 88.833

88.667

88.70288.72688.73688.703 88.702

88.79088.91388.65088.66588.673 88.745

88.63088.686 88.676

88.747

88.76088.741

88.753 88.776

88.786

88.834

88.75389.046

88.841 88.867

88.850

88.852 88.832

88.819

88.83688.653

88.80788.866 88.912

88.972

88.879

88.899

89.08689.072

88.918 88.869

88.91588.90588.90388.974

88.861

88.892 88.94689.03289.713

88.988

88.86288.686

88.956 88.898

88.895 88.864 88.868

88.661 88.69688.62588.64088.603

88.50988.540

88.727

88.650 88.59988.667

88.67188.641 88.885

89.18288.801

88.867

88.834

88.80188.815

88.78289.032

89.017

89.073 88.984

89.152

89.15489.128

88.83388.85288.85188.844

88.846

88.90788.936

88.91188.922 88.951

88.87588.855

88.872 88.94488.953

88.87988.87788.869 89.194

88.841

88.90788.92188.885

88.924

88.838

88.912

88.94989.03289.020

88.80388.771

88.917

88.89688.73288.720

88.75188.796

88.812

88.724

88.804 88.879

88.986

88.90588.89788.84788.868

88.837

88.876 88.776 88.81188.767

88.752 88.783

88.76888.809

88.78988.78988.70788.74188.70488.709 88.66988.57788.62488.57488.56788.575

88.57588.527 88.635

88.801 88.96688.890

88.872

88.88988.99288.950

88.94488.82888.777 88.767 88.87488.80888.85488.86188.820

88.89188.95188.850 88.84388.926

88.77488.783 88.69788.69288.754

88.669

88.816 88.730

88.758 88.91888.864

88.80588.631 88.93888.91988.87188.86388.917 88.900

88.625 88.79788.94189.07688.93688.98088.99988.93588.921

88.741 88.932

88.65388.63988.61788.64588.682 88.606

88.89788.845 88.88388.881

88.787 88.82689.00289.195

88.798 88.71188.79388.86088.875

88.792 88.634

88.56488.55288.645 88.67488.696

88.610 88.55788.63188.67388.684

88.695

88.71788.76588.67088.505

88.637 88.648

88.62088.63888.611 88.587

88.56688.572

88.618

88.289

88.70388.591

88.620

88.727 88.702

88.82388.878

88.846

88.786 88.635

88.55688.675 88.387

88.608 88.628

88.674

88.736 88.767 88.690 88.750

88.804 88.977 89.088 88.842 88.853

88.755

88.656

88.642 88.800

88.823 88.826 88.782

88.648

88.72788.716 88.735

88.727

88.729

88.64588.655 88.607

88.515 88.530 88.516

88.50588.61388.560

88.39288.492 88.52588.524

88.517 88.515

88.434 88.46788.614

88.51888.624

88.55288.432

88.295 88.59888.65488.58088.55788.702

88.64488.495 88.53988.647

88.648 88.449

88.401

88.641 88.52688.55588.68788.58288.45688.39688.44888.59388.836

88.837

88.874

88.942

89.096

89.099

89.019

88.771

88.76588.767

88.83089.00888.711

88.787 89.144 88.623

88.870

89.24289.273

89.52089.00788.763

88.971

88.85188.617 88.857

88.774

89.170

89.10388.97789.058

89.026

88.929

89.199

89.00988.780 88.69188.74288.751

88.822 88.695

88.63488.65588.69088.672 88.74888.76988.84288.89288.89288.876

88.987 89.058

89.00589.03789.07189.10589.14889.08688.964 88.951

88.963 89.05388.868

89.09789.098 89.14689.142

89.116 89.142

89.140 89.307

89.223 89.06589.025

89.065

88.858 88.81789.031

88.86688.854 88.80588.738 88.89388.941

88.742 88.79488.78988.831

88.870 88.92788.935

89.006

88.543

88.65788.661

88.732

88.725

88.89889.114

89.544

88.520

88.366

89.26389.274 89.118

89.12289.449

89.321

89.253

89.170

89.297

89.182

89.266

89.279

89.368

89.320

89.754

89.748

89.569

89.550

89.469

89.185

89.275

89.176

88.707 88.468 88.287 88.265

89.398

89.364

88.608

88.697

88.173 88.342

88.317

88.571

88.764

88.841 88.76788.875

88.744

88.683

88.574

88.585

88.59888.654

88.720 88.530

88.397 88.503

88.339

88.431

88.438

88.518 88.332

88.474 88.475

88.47688.380

88.647

88.793

88.750

88.774

88.813

88.84388.85588.861

88.872 89.11888.748

88.910

88.873

88.779

88.82088.82089.102

89.490 89.324

89.004

88.892

88.917

88.945

88.88488.961 88.942

88.815

88.998 89.067

89.05788.982

88.96889.06889.04989.04789.08988.889 89.246

89.067

88.848 88.76988.796

88.80688.842

88.905 88.90488.936

88.775

88.949

88.77688.77188.934

88.94088.925

88.887

89.103

88.835 88.759

89.038

88.573

88.320

88.303

88.520

88.766

89.181 89.212

89.15489.192 90.256

90.15990.161

89.097 89.11389.099

89.27189.350

89.591

89.58089.426

89.952

89.408

89.429

89.561

89.381

89.446

89.294

89.321

87.733

89.209

88.910

88.821 88.249

88.33988.433

88.355 88.116

88.078

87.89788.08888.396

88.535

88.504 88.196

88.106

88.10588.027

87.805

88.268 88.36988.751

88.27488.342

88.379 88.718

88.69188.619

89.359 89.223

89.160 89.311

89.10489.076 89.09489.108

89.101 89.169 89.16389.166

89.312

89.171

89.044

88.556 88.469 88.657

88.82688.540

88.647 88.76888.957

88.98288.879 88.701

88.656 88.623

88.70188.51988.513 88.493 88.46188.572

88.55688.577 88.656

88.308

88.703 88.999

88.947

89.029

89.004 89.088

89.070

89.068 88.950

88.981

88.933

88.734 88.834

88.660

88.721 88.576

88.424

88.334 88.450

88.354

88.093

88.12988.067

88.228

88.528

88.465

88.344

88.162

89.208

89.37289.36889.44588.439 88.634

88.585 88.51688.601

88.794

88.871

88.797

88.887

88.725

89.026

88.532 88.475 88.630

88.570

89.408

89.119 88.416

88.55388.567 88.323

88.307

88.275

88.584

88.578

88.412

88.514

88.359

88.506

88.72788.43888.569

88.606

88.833 89.014 88.944

88.615 88.98788.820

88.94689.006 88.802

89.00188.925 88.870 88.790

88.874 89.087

88.701

88.721

88.870

88.659

88.54089.415

88.565

88.958

88.936 88.867

88.749

88.704

88.552

88.610

88.525

88.533 88.441

88.377

88.359 89.370

89.170

88.945 88.697 89.092

89.051

88.896

88.793

88.73288.800

88.774

88.911

89.294 88.978

89.04489.163 89.320 89.13989.061

88.943

89.130

88.915

89.827

89.836

90.057 89.064

90.857 90.875

3,016 m2

1,132 m2

930 m2

930 m2

930 m2

930 m2

930 m2 901 m2

905 m2

910 m2

915 m2

921 m2

1,032 m2

2,822 m2

432609432608

68656/07

nr. top. 14325-14327/1; 14325-14327/2/1; 14325-14327/2/2;

14325-14327/3

HCL 197/2001 PUZ Muzicescu - Sudului D+P+2E+M POT 40% CUT 2.0

B u l e v a r d u l M a r e s a l C o n s t a n t i n P r e z a n

Bu le v

a r d u l

Su du l

u i

St r ad

a F lo r

in Me

de le t

S t r ad

a B oe

ma

St r ad

a V i c t

o r Ga

ga

S t r a d a M u r e s

S t r a d

a E d u

a r d B e

n e s C

C

C C

C

C

Nr.top. 14317/1/1/1;14317/1/1/5-8/15

477000

2 0 8 1 0 0

477000

2 0 8 2 0 0

476900

2 0 8 1 0 0

476900

2 0 8 2 0 0

476800

2 0 8 1 0 0

476800

2 0 8 2 0 0

476700

2 0 8 2 0 0

st ra da

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/13

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/14

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/12

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/11

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/10

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/9

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/4/2

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/4/1

To p. 14 31 2/

1/ 2/

3

To p. 14 31 2/

1/ 2/

4

To p. 14 31 2/

1/ 2/

1 To p. 14 31 2/

1/ 1

To p. 14 31 2/

2

C

C

C

S t r a d

a V i c t

o r G a

g a

To p. 14 31 4/

1/ b - S=

28 97 m p - C .F . 42 29 19 - K ov ac s Vi or ic a, P ap M ar in el a

To p. 14 31 4/

1/ a - S=

57 92 m p - C .F . 41 20 39 - P et ra sc u Io an si Ile an a

To p. 14 31 7/

1/ 1/

1, 14 31 7/

1/ 1/

5- 8/

5- 8

Nr .to p. 1 43 17 /1 /1 /1 ;

14 31 7/ 1/ 1/ 5-

8/ 16

N r. 11 8a

N r. 11 8b

Directia Vamala

Bl.45 Bl.45

C a d .4 2 0 8 9 6 (t o p .1 4 3 1 5 / 1 / 2 )

S = 4 9 9 6 m p

1 2

11

12

C a d .4 2 0 8 9 7 (t o p .1 4 3 1 6 / 1 )

10

3

S = 5 9 3 3 m p

4

5

7

8

9

6

C a d .4 2 0 8 9 8 (t o p .1 4 3 1 7 / 1 / 2 )

S = 9 7 0 0 m p

479700

2 0 8 1 0 0

trotuar

zona verde

CF 404420

444177 440804

440805

423554

422937

437365

422940

415371

425037

424505

414291

435954

435955

422943 422942

19.42

5 1 .2 1

4 9 .0 7

1 4 3 .0 0

31.03

3 0 4 .1 1

16.44

3 0 3 .7 5

16.44

19.55

19.55

31.77

5 .7 9

5 3 .5 4

32.81

31.00 30.81

31.00 31.06

31.00 30.62

31.00 30.43

31.00 30.24

31.00 30.09

60.99 6.75

60.96

60.91 6.75

0.4 1

66 .25

30 .00

30 .00

30 .00

30 .00

50 .16

49 .50

16 .93

30 .00

30 .00

30 .00

30 .00

30 .00

35 .77

0.4 4

12.00

0.3 5

36 .76

30 .00

30 .00

30 .00

30 .00

30 .00

16 .93

49 .50

37 .03

13 .54 4.

73

4.0 6

61.00 6.75

6.75

12 .50

12.72

11.33

10

1

2

15

5

6

7

8

9

11

12

13

14

4

3

HCL 229/2007 P+2E+Er Locuinte colective POT: 52%, CUT: 2.6

P+4

P+1+M

P+M

P+4

P+6

P+1

P+1

P+1

D+P+2+Er

D+P+2+Er

P+4+M

P+4

P+4

P+4

P+2

P+2+M

P+2+M

P+2+M

P+2+M

P P

P

P+1 P+M

P+1+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+1

P

P+1+M

P+1

P+M

P+M

P+2+M

P+2+M P+2+M

P+3

P+3 AC 115/23.02.2017

P+2

P+4+Er

P+4

P+M

P+4+Er

P

P+3

P+3

- limita parcele existente

- limita parcele propuse

3

- retea electrica (stalpi) - gura camin canalizare

LEGENDA:

476900

20 83

00

88.359

- caroiaj

- puncte contur

- cote nivelmetrice SISTEM DE REFERINTA MAREA NEAGRA 1975

C

- cladiri existente

- gard plasa de sarma

- drumuri existente

- limita de proprietate

- Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

- Terenuri proprietate publică de interes local

numar parcela

- Terenuri ce intentionează a fi trecute în domeniul public

- limita zona studiata

3

1

2

X (m) Y (m)Nr.

3

4

5

6

7

8

9

10

476995.449

476990.777

476985.053

476932.044

476881.333

476832.733

476691.030

476695.141

208181.325

208212.748

208211.843

208204.312

208197.198

208190.457

208171.287

208138.739 11

12 208119.344

208103.034

476697.591

476699.651

INVENTAR DE COORDONATE

476998.324

477000.742 208145.731

208161.991

N

Bilant teritorial obiective de utilitate publică

EXISTENT PROPUS Teren proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice

Teren ce se intentioneaza a fi trecut in domeniul public -

20629 mp 100.00% 18317 mp 88.78%

2312 mp 11.22%

TOTAL 20629 mp 100.00% 20629 mp 100.00%

teren studiat

1:1000

BLASCOVICI

e Strada Câmpului E' Tu Orthi o = la ss A 4 = Ma e o Zona industrială = Calea Buziaşului pr CALEA ŞAGULUI Tir, Bulevardul Livia Rebrean șa E CALEA — Strada Ma Ste ŞI MARTIRILOR i Constantin Prezan m ra) saci a "5 a Mureş Strada Mureş =, j ş EA 3 3 E Ta 5 ar, ă i i Strada Ga Musat A

Atasament: 17_Reglementari_urbanistice.pdf

arh. Tiron Andrei

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. pl.:

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

arh. Tiron Andrei

Denumire proiect:

Reglementari urbanistice

Data:20/12/2018

Specialist RUR: arh. Georgeta Trimbitas

Denumire planşa:

S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. Timişoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Narita Alina

PUZ

134/2015P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Ţigu Gheorghe Sabin Milenco Beneficiar:

134 A17/2015

P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

1

2

3 4 5

6 7

8

9 10

11

12

13

1415

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58 59

60

61 62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76 77

78

79

80

8182

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112 113

114

115

116

117

118

119

120 121122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152153 154

155

156

157 158

159

160161

162

163164

165

166

167 168 169

170

171

172

173

174

175

176 177

178

179

180 181

182

183

184

185

186

187 188

189

190

191

193

194

195 196

197

198

199

200 201

202

203

204

205

206 207

208

209 210

211

212

Strada Mures

tr ot ua r

1

2

3

4

5

6

7

420898 420897

420896

1

2

3

4

5

67

8

9

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19 20

21

22

23 24

25

26

27 28

2930

31

32 33

34 35 36

37

38 39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 49

50

51

52

53

54

55

56 57

5859

60

61

63

92

93

94

95

96

97

98

99100

101

102

103104

105106

107

108

109

110

111112

113 114

115 116

117

118119

120121

122

123124

125

126127

128 129130

131

132

133

134135

136

137

138

139

140141

142143

144

145

146147

148 149

150

151

152

153

154

155 156 157158

159

160 161

162 163

164

166 167

168169

170171

172 173

174

175176177178179

180 181

182

183

184185

186

187

188 189

190 191

192

193

194 195 196

197198

199 200

201202 203

204

205

206 207

208

209

210

211

212

213 214

215 216

217

218

219220

221 222

223 224

225 226 227

228

229 230

231

232

233

234

235

236 237

238

239

240

241 242243

244

245246247

248

249 250

251 252

253

254

255

256257

258

259

260

261

262 263

264 265

266267268 269

270

271

272 273 274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313314

315

316

317

318 319

320

321

322

323

324 325 326

327 328

329330

331

332

333

334335

336 337

338 339

340

341 342

343 344

345

346 347

348

349

350

351

352

353

354

355

356 357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370 371

372 373 374

375

376

377

378

379380

381

382

383

384

385386

387

388

389

390391

392

393

394

395

396 397

398

399

400

401

402

403 404

405

406

407

408

409 410 411412

413

414

415 416

417

418

419

420

421

422

423

424 425

426 427

428

429 430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445 446

447

448

449

450

451

452 453

454

455

456457

458

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

474

485 486

487

488489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507 508 509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540 541

542

543

544

545

546

547

548 549

550

551 552

553

554

555

556 557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571 572

573 574

575

576

577578

579

580

581

582583

584585

586

587 588

589

590

591 592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605 606

607

608

C F

42 08

96

C F

42 08

97

C F

42 08

98

Str. Maresal C-tin Prezan

C F

42 08

96

C F

42 08

97

C F

42 08

98

88.359

89.538

89.063 89.145

89.11889.069 89.09889.01389.05389.083

89.027

89.02889.069 89.055 88.916

88.83288.835 88.830

88.986

88.77388.822

88.764

88.675

88.62388.630 88.833

88.667

88.70288.72688.73688.703 88.702

88.79088.91388.65088.66588.673 88.745

88.63088.686 88.676

88.747

88.76088.741

88.753 88.776

88.786

88.834

88.75389.046

88.841 88.867

88.850

88.852 88.832

88.819

88.83688.653

88.80788.866 88.912

88.972

88.899

88.727

88.650 88.59988.667

88.67188.641 88.885

89.18288.801

88.867

88.834

88.80188.815

88.78289.032

89.017

89.073 88.984

89.152

89.15489.128

88.83388.85288.85188.844

88.846

88.90788.936

88.91188.922 88.951

88.87588.855

88.872 88.94488.953

88.87988.87788.869 89.194

88.841

88.90788.92188.885

88.924

88.838

88.912

88.94989.03289.020

88.80388.771

88.917

88.89688.73288.720

88.75188.796

88.812

88.724

88.804 88.879

88.986

88.90588.89788.84788.868

88.837

88.876 88.776 88.81188.767

88.752 88.76888.809

88.78988.78988.70788.74188.70488.709 88.66988.57788.62488.57488.56788.575

88.57588.527 88.635

88.801 88.96688.890

88.872

88.88988.99288.950

88.94488.82888.777 88.767 88.87488.80888.85488.86188.820

88.89188.95188.850 88.84388.926

88.77488.783 88.69788.69288.754

88.669

88.816 88.730

88.758 88.91888.864

88.80588.631 88.93888.91988.87188.86388.917 88.900

88.625 88.79788.94189.07688.93688.98088.99988.93588.921

88.741 88.932

88.65388.63988.61788.64588.682 88.606

88.89788.845 88.88388.881

88.787 88.82689.00289.195

88.798 88.71188.79388.86088.875

88.792 88.634

88.56488.55288.645 88.67488.696

88.610 88.55788.63188.67388.684

88.695

88.71788.76588.67088.505

88.637 88.648

88.62088.63888.611 88.587

88.56688.572

88.618

88.289

88.70388.591

88.620

88.727 88.702

88.82388.878

88.846

88.786 88.635

88.55688.675 88.387

88.608 88.628

88.674

88.736 88.767 88.690 88.750

88.804 88.977 89.088 88.842 88.853

88.755

88.656

88.642 88.800

88.823 88.826 88.782

88.648

88.72788.716 88.735

88.727

88.729

88.64588.655 88.607

88.515 88.530 88.516

88.50588.61388.560

88.39288.492 88.52588.524

88.517 88.515

88.434 88.46788.614

88.51888.624

88.55288.432

88.295 88.59888.65488.58088.55788.702

88.64488.495 88.53988.647

88.648 88.449

88.401

88.641 88.52688.55588.68788.58288.45688.39688.44888.59388.836

88.837

88.874

88.942

89.096

89.099

89.019

88.771

88.76588.767

88.83089.00888.711

88.787 89.144 88.623

88.870

89.24289.273

89.52089.00788.763

88.971

88.85188.617 88.857

88.774

89.170

89.10388.97789.058

89.026

88.929

89.199

89.00988.780 88.69188.74288.751

88.822 88.695

88.63488.65588.69088.672 88.74888.76988.84288.89288.89288.876

88.987 89.058

89.00589.03789.07189.10589.14889.08688.964 88.951

88.963 89.05388.868

89.09789.098 89.14689.142

89.116 89.142

89.140 89.307

89.223 89.06589.025

89.065

88.858 88.81789.031

88.86688.854 88.80588.738 88.89388.941

88.742 88.79488.78988.831

88.870 88.92788.935

89.006

88.543

88.65788.661

88.732

88.725

88.89889.114

89.544

88.520

88.366

88.772 88.752 88.549

88.370

87.376

89.26389.274 89.118

89.12289.449

89.321

89.253

89.170

89.297

89.182

89.266

89.279

89.368

89.320

89.754

89.748

89.569

89.550

89.469

89.185

89.275

89.176

88.707 88.468 88.287 88.265

89.398

89.364

88.608

88.697

88.173 88.342

88.317

88.571

88.764

88.841 88.76788.875

88.744

88.683

88.574

88.585

88.59888.654

88.720 88.530

88.397 88.503

88.339

88.431

88.438

88.518 88.332

88.474 88.475

88.47688.380

88.647

88.793

88.750

88.774

88.813

88.84388.85588.861

88.872 89.11888.748

88.910

88.873

88.779

88.82088.82089.102

89.490 89.324

89.004

88.892

88.917

88.945

88.88488.961 88.942

88.815

88.998 89.067

89.05788.982

88.96889.06889.04989.04789.08988.889 89.246

89.067

88.848 88.76988.796

88.80688.842

88.905 88.90488.936

88.775

88.949

88.77688.77188.934

88.94088.925

88.887

89.103

88.835 88.759

89.038

88.573

88.320

88.303

88.520 87.46687.412

87.635 88.437

88.281

89.181 89.212

89.15489.192 90.256

90.15990.161

89.097 89.11389.099

89.27189.350

89.591

89.58089.426

89.952

89.408

89.429

89.561

89.381

89.446

89.294

89.321

87.733

89.209

88.910

88.821 88.249

88.33988.433

88.355 88.116

88.078

87.89788.08888.396

88.535

88.504 88.196

88.106

88.10588.027

87.805

88.268 88.36988.751

88.27488.342

88.379 88.718

88.69188.619

89.359 89.223

89.160 89.311

89.10489.076 89.09489.108

89.101 89.169 89.16389.166

89.312

89.171

89.044

88.556 88.469 88.657

88.82688.540

88.647 88.76888.957

88.98288.879 88.701

88.656 88.623

88.70188.51988.513 88.493 88.46188.572

88.55688.577 88.656

88.308

88.703 88.999

88.947

89.029

89.004 89.088

89.070

89.068 88.950

88.981

88.933

88.734 88.834

88.660

88.721 88.576

88.424

88.334 88.450

88.354

88.093

88.12988.067

88.228

88.528

88.465

88.344

88.162

89.208

89.37289.36889.44588.439 88.634

88.585 88.51688.601

88.794

88.871

88.797

88.887

88.725

89.026

88.532 88.475 88.630

88.570

89.408

89.119 88.416

88.55388.567 88.323

88.307

88.275

88.584

88.578

88.412

88.514

88.359

88.506

88.72788.43888.569

88.606

88.833 89.014 88.944

88.615 88.98788.820

88.94689.006 88.802

89.00188.925 88.870 88.790

88.874 89.087

88.701

88.721

88.870

88.659

88.54089.415

88.565

88.958

88.936 88.867

88.749

88.704

88.552

88.610

88.525

88.533 88.441

88.377

88.359 89.370

89.170

88.945 88.697 89.092

89.051

88.896

88.793

88.73288.800

88.774

88.911

89.294 88.978

89.04489.163 89.320 89.13989.061

88.943

89.130

88.915

89.827

89.836

90.057 89.064

90.857 90.875

2,313 m2

s t r a d

a F l o r

i n M e

d e l e t

B u l e v a r d u l M a r e s a l C o n s t a n t i n P r e z a n

S t r . M U R E S

N r.

to p.

14 31

2/ 1/

2/ 2

S =

59 5

m p

N r.

to p.

14 31

2/ 1/

2/ 3

S =

17 85

m p

N r.

to p.

14 31

2/ 1/

2/ 4

S =

23 81

m p

:/3

:/7

:/8

435436

N r.

to p.

14 31

2/ 1/

1 C

F 40

10 76

. 14313 N

r. to

p. 14

31 4/

1/ a

C F

41 20

39

N r.

to p.

14 31

4/ 1/

b C

F 42

29 19

N r.

to p.

14 31

5/ 1/

1 C

F 40

33 57

N r.

to p.

14 31

5/ 1/

2

N r.

to p.

14 31

6/ 1

N r.

to p.

14 31

7/ 1/

2

118B 118A

120

14312/2

29147

29077

14314/2

:/59

nr. top. 11260

zona verde

B- du

l S ud

ul ui

tro tu

ar

29144

29206

nr.topo 29206/5/2

416676

(asfalt)

zona verde

S t r . M U R E S

R20.00

HCL 197/2001 PUZ Muzicescu - Sudului D+P+2E+M POT 40% CUT 2.0

B u l e v

a r d u l

S u d u

l u i

Bu l ev

a rd u l

Su du

l u i

S t r a d

a E d u

a r d B e

n e s

s t r a d

a B o e

m a

s t r a d

a C l a u

d e D e

b u s s

y

B u l e v a r d u l M a r e s a l C o n s t a n t i n P r e z a n

S t r . M U R E SS t r . M U R E S

C C

C C

C

C

Nr.top. 14317/1/1/1;14317/1/1/5-8/15

477000

2 0 8 1 0 0

477000

2 0 8 2 0 0

476900

2 0 8 1 0 0

476900

2 0 8 2 0 0

476800

2 0 8 1 0 0

476800

2 0 8 2 0 0

476700

2 0 8 2 0 0

st ra da

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/13

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/14

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/12

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/11

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/10

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/9

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/4/2

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/4/1

To p. 14 31 2/

1/ 2/

3

To p. 14 31 2/

1/ 2/

4

To p. 14 31 2/

1/ 2/

1 To p. 14 31 2/

1/ 1

To p. 14 31 2/

2

C

C

C

S t r a d

a V i c t

o r G a

g a

To p. 14 31 4/

1/ b - S=

28 97 m p - C .F . 42 29 19 - K ov ac s Vi or ic a, P ap M ar in el a

To p. 14 31 4/

1/ a - S=

57 92 m p - C .F . 41 20 39 - P et ra sc u Io an si Ile an a

To p. 14 31 7/

1/ 1/

1, 14 31 7/

1/ 1/

5- 8/

5- 8

Nr .to p. 1 43 17 /1 /1 /1 ;

14 31 7/ 1/ 1/ 5-

8/ 16

N r. 11 8a

N r. 11 8b

Directia Vamala

Bl.45 Bl.45

C a d .4 2 0 8 9 6 (t o p .1 4 3 1 5 / 1 / 2 )

S = 4 9 9 6 m p

1 2

11

12

C a d .4 2 0 8 9 7 (t o p .1 4 3 1 6 / 1 )

10

3

S = 5 9 3 3 m p

4

5

7

8

9

6

C a d .4 2 0 8 9 8 (t o p .1 4 3 1 7 / 1 / 2 )

S = 9 7 0 0 m p

479700

2 0 8 1 0 0

trotuar

zona verde

CF 404420

444177 440804

440805

423554

422937

437365

422940

415371

425037

424505

414291

435954

435955

422943 422942

19.42

5 1 .2 1

4 9 .0 7

1 4 3 .0 0

31.03

3 0 4 .1 1

16.44

3 0 3 .7 5

16.44

19.55

19.55

31.77

5 .7 9

5 3 .5 4

32.81

0.3 5

36 .76

30 .00

30 .00

30 .00

30 .00

30 .00

16 .93

49 .50

37 .03

13 .54

5.00

5.00

31.00

30.81

6.00 6.00 5.00

5.00

3.0 03

.00

6.00 6.0031.00

30.09

31.00

30.24

31.00

30.43

31.00

30.62

6.77 31.02

31.00 5.00

6.0 0

6.0 0

6.0 0

6.0 0

0.4 3

35 .77

30 .00

30 .00

30 .00

30 .00

30 .00

16 .93

49 .50

50 .15

60.99

3.0 0

5.00

5.00

5.00

5.00

5.0 0

60.91

12.00

12.00

3.0 0

12.00

12 .50

30 .00

30 .00

30 .00

30 .00

30 .00

36 .25

2.30

31.00

29.99 6.75

12.00

60.96

9.53 28.65

6.86 15.96 6.75 61.00

5.0 0

5.00

5.00

5.00

5.00

8.4 1

5.0 0

5.00

5.00

5.00

12.00

6.75 5.25

13.11

PT T4

7 (1

2.5 )

PTT 40 (12.0)

PTT70 (24)

P TT

36 (

24 .5)

10

1

2

(S)+P+3E (S)+P+2E

15

P.O.T. -max.50% servicii (parter), -max.35% locuinţe (etaje) C.U.T. - max. 2,4

(S)+P+3E

P.O.T.=max.35% C.U.T.= max. 1.4 suprateran

(S)+P+2E

(S)+P+2E

(S)+P+2E

(S)+P+2E

(S)+P+3E

(S)+P+3E

(S)+P+3E

P.O.T. -max.50% servicii (parter), -max.35% locuinţe (etaje) C.U.T. - max. 2,4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

4

3

(S)+P+3E

(S)+P+5+Er

(S)+P+5+Er

(S)+P+3E

HCL 229/2007 P+2E+Er Locuinte colective POT: 52%, CUT: 2.6

P.O.T.= max. 35% C.U.T.= max. 1,05 suprateran

P.O.T.=max.35% C.U.T.= max. 1.4 suprateran

h/2

h/2

h/2

h/ 2

h/ 2

P+4

P+1+M

P+M

P+4

P+6

P+1

P+1

P+1

D+P+2+Er

D+P+2+Er

P+4+M

P+4

P+4

P+2

P+2+M

P+2+M

P+2+M

P+2+M

P P

P

P+1 P+M

P+1+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+1

P

P+1+M

P+1

P+M

P+M

P+2+M

P+2+M P+2+M

P+3

P+3 AC 115/23.02.2017

P+3

P+3

P+2

P+4+Er

P+M

P

P.O.T.= max. 35% C.U.T.= max. 1,05 suprateran

P.O.T.=max.35% C.U.T.= max. 1.4 suprateran

P.O.T.= max. 35% C.U.T.= max. 1,05 suprateran

Spatiu verde

P P P+3

P+3

-

Total

-

Subzona locuinte colective si servicii max (S)+P+5E+Er

2312 mp

20 629 mp

20 629 mp

BILANT TERITORIAL Existent

Subzona locuinte colective maxim (S)+P+2E Subzona spatii verzi 1032 mp

100%

5.00%

5838 mp

Propus

28,31%

-

-

4552 mp

11.21%

22,06%

-

- -

-

- -Existent conform CF`uri

100% 20 629 mp

100%

Căi de comunicatie rutieră si amenajări aferente

-Subzona locuinte colective si serviciimax (S)+P+3E 6895 mp 33,42%-

Parcelele 1 - 2 • Locuinţe colective şi servicii în regim de înălţime maxim (S)+P+5E+Er P.O.T.=max.50% servicii (parter), max. 35% locuinţe (etaje) C.U.T.= max. 2,4 suprateran Hmax.=25 m Hcornisa max.=22 m Parcelele 4 - 10 • Locuinţe colective şi servicii în regim de înălţime maxim (S)+P+3E P.O.T.= max. 35% C.U.T.= max. 1,4 suprateran Hmax.=18 m Hcornisa max.=13 m Parcelele 11 - 15 • Locuinţe colective în regim de înălţime maxim (S)+P+2E P.O.T.= max. 35% C.U.T.= max. 1.05 suprateran Hmax.=15 m Hcornisa max.=12 m

1

2

X (m) Y (m)Nr.

3

4

5

6

7

8

9

10

476995.449

476990.777

476985.053

476932.044

476881.333

476832.733

476691.030

476695.141

208181.325

208212.748

208211.843

208204.312

208197.198

208190.457

208171.287

208138.739 11

12 208119.344

208103.034

476697.591

476699.651

INVENTAR DE COORDONATE

476998.324

477000.742 208145.731

208161.991

drumuri propuse

limită de proprietate limita parcele propuse

Subzonă cai de comunicatie rutieră si amenajări aferente propuse

Zonă implantare a constructiilor supraterane propusă acces auto pe parcela propus (etapa 1)

Subzonă locuinte colective si servicii peste P+2E propusă

numar parcela propusa

Zone locuinte si functiuni complementare P... P+2 - existentă

3

retea electrica (stalpi) gura camin canalizare

LEGENDA:

476900

20 83

00

88.359

caroiaj

puncte contur

cote nivelmetrice SISTEM DE REFERINTA MAREA NEAGRA 1975

C

cladiri existente

gard plasa de sarma

drumuri existente

limita zona studiata

Subzonă locuinte colective maxim S+P+2E propusă

Subzonă verde propusă - 5%

Zone locuinte si functiuni complementare peste P+2 - existentă

Zone locuinte si functiuni complementare peste P+2 cu institutii si servicii publice existentă

ZONIFICARE EXISTENTĂ

ZONIFICARE PROPUSĂ

Zonă căi de comunicatie rutieră si amenajări aferente existentă

acces auto pe parcela (etapa finala)

Teren propus "Modernizare si extindere B-dul Sudului" aprobata prin HCL nr.26/26.01.2010

3

Faza 2. Instituirea unei servituti de trecere auto si pietonala si superficie, in vederea posibilitatii obtinerii A.C.

Faza 3. Autorizatie construire pe intrega parcela, cale de acces, parcari, posibil si cladire. Construire cale acces. Posibil construire cladire

Faza 4. Dezmembrare teren aferent caii de acces auto. A.C. si construire cladire pe rest teren. Coeficienti POT si CUT calculati conform exceptiei din lg. 350 pe suprafata initiala de teren

Faza 5. Optional trecere parcela cale acces in domeniu public dupa executie. Apartamentare cladire Servitutea de trecere pietonala se va putea stinge in momentul in care Blv. Sudului devine public.

Faza 1. Dezmembrare conform PUZ.

N

1:1000

BLASCOVICI

ofil Transversal 40 -lățime 12m TR

Atasament: 16_Situatia_existenta.pdf

arh. Tiron Andrei

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. pl.:

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

arh. Tiron Andrei

Denumire proiect:

Situatia existenta

Data:20/12/2018

Specialist RUR: arh. Georgeta Trimbitas

Denumire planşa:

S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. Timişoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Narita Alina

PUZ

134/2015P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Ţigu Gheorghe Sabin Milenco Beneficiar:

134 A16/2015

P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

432609432608

C F

42 08

96

C F

42 08

97

C F

42 08

98

11 .83

12 .36

STR-TRT

STR-TRT

GARAJ

GARAJ

TRT+STR

BL

SBARI

SBARI

BL

SCARI

SCARI

TRT+STR+LIM-BLOC

LIM-BLOC

CC-LIM

CC-CC

CC-LIM

LIM

LIM

BULON

LIM

GARD-LEMNE

GARD-LEMNE

BARACA

LIM

LIM

BARACA BARACA

BARACA

C C

C C

C

C

C

C

C

68656/07

VAMA

VAMA

VAMA

VAMA

VAMA

CC

89.18189.212

89.15489.192 90.256

90.15990.161

89.097 89.11389.099

89.27189.350

89.591

89.58089.426

89.952

89.408 89.429

89.561

89.381 89.446

89.294

89.321

87.733

89.209

88.910 88.821

88.249

88.33988.433

88.355 88.116

88.078

87.89788.08888.396

88.535

88.504 88.196

88.106

88.10588.027

87.805

88.268 88.36988.751

88.27488.342

88.379 88.718

88.69188.619

89.35989.223 89.160

89.311

89.10489.076 89.09489.108 89.101 89.169

89.16389.166

89.312

89.171

89.044 88.556 88.469

88.657 88.82688.540

88.647 88.76888.957 88.98288.879

88.70188.656 88.623

88.70188.51988.513 88.493 88.46188.572

88.55688.577 88.656

88.308

88.70388.999

88.947

89.029

89.004 89.088 89.070

89.068 88.950

88.981

88.933

88.734 88.834

88.660

88.721 88.576 88.424

88.334 88.450

88.354

88.093

88.12988.067

88.228

88.528

88.465

88.344

88.162

89.208

89.37289.36889.44588.439 88.634

88.585 88.51688.601

88.794

88.871

88.797

88.887

88.725

89.026

88.532 88.475 88.630

88.570

89.408

89.119 88.416

88.55388.567 88.32388.307

88.275

88.584

88.578

88.412

88.514 88.359

88.506

88.72788.43888.569

88.606

88.833 89.014 88.944

88.615 88.98788.820

89.017 88.94689.006

88.802

89.00188.925 88.870 88.790 88.87489.087

88.701

88.721

88.870

88.659

88.54089.415

88.565

88.958

88.936 88.867

88.749

88.704

88.552

88.610

88.525

88.533 88.441

88.377

88.359 89.370

89.170

88.945 88.697 89.092

89.051

88.896

88.793

88.73288.800

88.774

88.911

89.294 88.978

89.04489.163 89.320 89.13989.061

88.943

89.130

nr. top. 14325-14327/1; 14325-14327/2/1; 14325-14327/2/2; 14325-14327/3

88.915

89.827

89.836

90.057 89.064

90.857 90.875

N r .top . 1 4 3 1 7 /1 /1 /1 ;1 4 3 1 7 /1 /1 /5 -8 /1 5

t r o t ua

r

T o p .1 4 3 1 7 /1 /1 /1 ,1 4 3 1 7 /1 /1 /5 -8 /1 3

T o p .1 4 3 1 7 /1 /1 /1 ,1 4 3 1 7 /1 /1 /5 -8 /1 4

T o p .1 4 3 1 7 /1 /1 /1 ,1 4 3 1 7 /1 /1 /5 -8 /1 2

T o p .1 4 3 1 7 /1 /1 /1 ,1 4 3 1 7 /1 /1 /5 -8 /1 1

T o p .1 4 3 1 7 /1 /1 /1 ,1 4 3 1 7 /1 /1 /5 -8 /1 0

T o p .1 4 3 1 7 /1 /1 /1 ,1 4 3 1 7 /1 /1 /5 -8 /9

To p.1

43 12

/1 / 2 /3

To p .1

43 12

/1 / 2 /4

To p .1

43 12

/1 / 2 /1

To p .1

43 12

/1 / 1

To p .1

43 12

/2

To p .1

43 14

/1 / b -

S = 28

97 mp

- C .F .

42 29

19 - K

ov ac

s V io r

i ca , P

ap M

ar i ne

la

To p .1

43 14

/1 / a -

S = 57

92 mp

- C .F .

41 20

39 - P

e t r as

cu Io

an s i

I l e an

a

To p .1

43 17

/1 / 1 /1

,14 31

7/1 /1 /

5 -8 /5 -

8

N r . top

. 1 4 317

/1 /1 /1 ;

1 43 17 /

1 /1 /5 -8

/1 6

N r .11

8a

N r .11

8b

Directia Vamala

Bl.45 Bl.45

Ca d.4

20 89

6 ( top

.14 31

5/1 /2)

S= 49

96 mp

Ca d.4

20 89

7 ( top

.14 31

6/1 )

S= 59

33 mp

Ca d.4

20 89

8 ( top

.14 31

7/1 /2)

S= 97

00 mp

t r o t u a r

z o n a v e r d e

1112 10

5

7

8

9

6

1 2 3 4

477000 20

81 00

477000

20 82

00

477000

476900

20 81

00

476900 20

82 00

476900

476800

20 81

00

476800

20 82

00

476800

476700

20 82

00

476700479700

20 81

00

20 83

00 20

83 00

20 83

00 20

83 00

B v . S

u d u l u

i

S t r a d

a V i c t

o r G a

g a

s t r a d

a F l o r

i n M e

d e l e t

S t r a d a M a r e s a l C o n s t a n t i n P r e z a n

Strada Mureș

B- DU

L SU

DU LU

I

73

s t r a d

a B o e

m a

S t r a d

a E d u

a r d B e

n e s

444177 440804

440805

423554

422937

437365

422940

425037

424505

414291

435954

435955

422943 4229426.34

6.04 4.901.13

T o p .1 4 3 1 7 /1 /1 /1 ,1 4 3 1 7 /1 /1 /5 -8 /4 /2

T o p .1 4 3 1 7 /1 /1 /1 ,1 4 3 1 7 /1 /1 /5 -8 /4 /1

P+4

P+1+M

P+M

P+4

P+6

P+1

P+1

P+1

P

D+P+2+Er

D+P+2+Er

P+4+M

P+4

P+4

P+4

P+2

P+2+M

P+2+M

P+2+M

P+2+M

P P

P

P+1 P+M

P+1+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+1

P

P+M

P+M

P+1

P

P+1+M

P+1

P+M

P+M

P+2+M

P+2+MP+2+M

P+3

P+3 AC 115/23.02.2017

P+3

P+3 P+3

P+2

P+4+Er

P+M

P+4+Er

1

2

X (m) Y (m)Nr.

3

4

5

6

7

8

9

10

476995.449

476990.777

476985.053

476932.044

476881.333

476832.733

476691.030

476695.141

208181.325

208212.748

208211.843

208204.312

208197.198

208190.457

208171.287

208138.739 11

12 208119.344 208103.034

476697.591 476699.651

INVENTAR DE COORDONATE

476998.324

477000.742 208145.731

208161.991

3

- cladiri existente

- retea electrica (stalpi) - gura camin canalizare

- gard plasa de sarma

LEGENDA:

476900

20 83

00

88.359

- caroiaj

- puncte contur

- cote nivelmetrice SISTEM DE REFERINTA MAREA NEAGRA 1975

C

- limită de proprietate

Zonă locuinte si functiuni complementare P ... P+2 existentă

Zonă institutii si servicii publice existentă Zonă de comunicatie rutieră si amenajări aferente existentă

- limită zona studiata

Zonă locuinte si functiuni complementare peste P+2 existentă

Zonă pentru locuinte si functiuni complementare, propus prin PUG in vigoare - (P... P+2) / (peste P+2)

Zonificare existent

- drum existent

Nr.crt. Nr.C.F. Nr.Top. Descriere imobil Suprafata act Suprafata mas. Proprietarha mpha mp

1 420898 Timisoara (14317/1/2)

Arabil intravilan 0 9700 0 9700

Obs. Intabulare,drept de Proprietate,dobandit prin Conventie cota actuala 1/2, cota initiala 1/2

Varjan Zlatiborca si sotul Varjan Alexandru bun comun -

Intabulare,drept de Proprietate,dobandit prin Conventie cota actuala 1/2, cota initiala 1/2 Tigu Gheorghe Sabin Milenco bun propriu

420898

Nr.crt. Nr.C.F. Nr.Top. Descriere imobil Suprafata act Suprafata mas. Proprietarha mpha mp

1 420897 Timisoara (14316/1)

Arabil intravilan 0 5933 0 5933

Obs. Intabulare,drept de Proprietate,dobandit prin Conventie cota actuala 1/2, cota initiala 1/2

Varjan Zlatiborca si sotul Varjan Alexandru bun comun -

Intabulare,drept de Proprietate,dobandit prin Conventie cota actuala 1/2, cota initiala 1/2 Tigu Gheorghe Sabin Milenco bun propriu

420897

Nr.crt. Nr.C.F. Nr.Top. Descriere imobil Suprafata act Suprafata mas. Proprietarha mpha mp

1 420896 Timisoara (14315/1/2)

Arabil intravilan 0 4996 0 4996

Obs. Intabulare,drept de Proprietate,dobandit prin Conventie cota actuala 1/2, cota initiala 1/2

Varjan Zlatiborca si sotul Varjan Alexandru bun comun -

Intabulare,drept de Proprietate,dobandit prin Conventie cota actuala 1/2, cota initiala 1/2 Tigu Gheorghe Sabin Milenco bun propriu

420896

SITUATIA JURIDICA DIN C.F.

N

Teren studiat

BLASCOVICI

1:1000

e Strada Câmpului E' Tu Orthi o = la ss A 4 = Ma e o Zona industrială = Calea Buziaşului pr CALEA ŞAGULUI Tir, Bulevardul Livia Rebrean șa E CALEA — Strada Ma Ste ŞI MARTIRILOR i Constantin Prezan m ra) saci a "5 a Mureş Strada Mureş =, j ş EA 3 3 E Ta 5 ar, ă i i Strada Ga Musat A

Atasament: 15_Studiu_Blv_Mare_al_C.P._-_Blv._Sudului.pdf

arh. Tiron Andrei

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. pl.:

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

arh. Tiron Andrei

Denumire proiect:

Studiu Blv Mareșal C.P. - Blv. Sudului

Data:20/12/2018

Specialist RUR: arh. Georgeta Trimbitas

Denumire planşa:

S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. Timişoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Narita Alina

PUZ

134/2015P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Ţigu Gheorghe Sabin Milenco Beneficiar:

134 A15/2015

P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

11 ,0

73

15 ,0

00 15

,0 0050

,0 00

30 ,0

00 35

,0 001

5, 00

0

15 ,0

0015 ,0

00

30 ,0

00

C

C

C C

C

C

477000

2 0 8 1 0 0

477000

2 0 8 2 0 0

477000

2 0 8 1 0 0

476900

2 0 8 1 0 0

476900

2 0 8 2 0 0

476900

2 0 8 1 0 0

Strada Lidia

st ra da

tr ot ua r

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/4/2

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/4/1

To p. 14

31 2/

1/ 2/

3

To p. 14

31 2/

1/ 2/

1

To p. 14

31 2/

1/ 1

To p. 14

31 2/

2

C

C

St ra da Vi ct or G

ag a

To p. 14

31 4/

1/ b

- S=

28 97

m p

- C .F . 42

29 19

- K ov ac s

Vi or ic a, P ap M ar in el a

To p. 14

31 4/

1/ a

- S=

57 92

m p

- C .F . 41

20 39

- P et ra sc u

Io an si Ile an a

To p. 14

31 7/

1/ 1/

1, 14

31 7/

1/ 1/

5- 8/

5- 8

N r. 11

8a

N r. 11

8b Directia Vamala

Bl.45 Bl.45 S = 4 9 9 6 m p

1 2

3

S = 5 9 3 3 m p

4

5

7

6

S = 9 7 0 0 m p

zona verde

444177 440804

435954

435955

C

C

C

136 138

140B 140A

140

93

95 97

Bl.54

99 101

Bl.54

83

Bl.E94

G

C

440804

409382

401750

438844

416698

416676

411095

404856

435954 435955

416699 BUS

BUS

B U S

BU S

B U S

B U S

BUS

BUS

Strada Florin M edelet

Strada Victor G aga

EXCEPȚIA

CU R.A.T.T.

ȘI RIVERANI

1,942

5 ,1 2 2

4 ,9 0 7

1 4 ,3 0 2

3,104

1,644

1,644

1,955

1,955

3,177

5 8 0

5 ,3 5 5

3,281

2,628

3.00

2,958

300

2,400

1,10 0

700

1,4 00

50 0

700

675

1,200

1,2 50

550

525

R15.003

C

C

C C

C

C

Nr.top. 14317/1/1/1;14317/1/1/5-8/15

PLAN DE SITUATIE scara 1 : 1000

477000

2 0 8 1 0 0

477000

2 0 8 2 0 0

477000

2 0 8 1 0 0

476900

2 0 8 1 0 0

476900

2 0 8 2 0 0

476900

2 0 8 1 0 0

476800

2 0 8 1 0 0

476800

2 0 8 2 0 0

476800

2 0 8 1 0 0

476700

2 0 8 2 0 0

476700

2 0 8 1 0 0

Strada Lidia

Strada Mures

st ra da

tr ot ua r

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/13

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/14

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/12

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/11

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/10

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/9

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/4/2

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/4/1

To p. 14

31 2/

1/ 2/

3

To p. 14

31 2/

1/ 2/

4

To p. 14

31 2/

1/ 2/

1

To p. 14

31 2/

1/ 1

To p. 14

31 2/

2

C

C

C

St ra da Vi ct or G

ag a

To p. 14

31 4/

1/ b

- S=

28 97

m p

- C .F . 42

29 19

- K ov ac s

Vi or ic a, P ap M ar in el a

To p. 14

31 4/

1/ a

- S=

57 92

m p

- C .F . 41

20 39

- P et ra sc u

Io an si Ile an a

To p. 14

31 7/

1/ 1/

1, 14

31 7/

1/ 1/

5- 8/

5- 8

Nr .to

p. 1

43 17 /1

/1 /1

; 14 31 7/

1/ 1/

5- 8/

16

N r. 11

8a

N r. 11

8b

432609432608

nr. top.

14325-14327/1;

14325-14327/2/1;

14325-14327/2/2;

14325-14327/3

Directia Vamala

Bl.45 Bl.45

C a d .4 2 0 8 9 6 (t o p .1 4 3 1 5 / 1 / 2 )

S = 4 9 9 6 m p

1 2

11

12

C a d .4 2 0 8 9 7 (t o p .1 4 3 1 6 / 1 )

10

3

S = 5 9 3 3 m p

4

5

7

8

9

6

C a d .4 2 0 8 9 8 (t o p .1 4 3 1 7 / 1 / 2 )

S = 9 7 0 0 m p

479700

2 0 8 1 0 0

trotuar

zona verde

420898 420897

404420

444177 440804

440805

423554

422937

437365

422940

415371

425037

424505

414291

435954

435955

420896

422943422942

1 89.538 DR

2 89.063 GS

3 89.145 GS

4 89.118 DR

5 89.069 DR

6 89.098 ST

7 89.013 ST 8

89.053 DR

9 89.083 DR

10 89.027 DR

11 89.028 DR

12 89.069 DR

13 89.055 DR

14 88.916 DR

15 88.832 DR

16 88.835 DR

17 88.830 DR

18 88.986 CA

19 88.773 CA

20 88.822 DR

21 88.764 DR

22 88.675 DR

23 88.623 DR

24 88.630 CA SC

25 88.833 CA

26 88.667 CA

27 88.702 CU

28 88.726 CU

29 88.736 CU

30 88.703 CU

31 88.702 CA

32 88.790 ST

33 88.913 ST

34 88.650 DR 3588.665

DR

36 88.673 DR

37 88.745 DR

38 88.630 DR

39 88.686 DR

40 88.676 DR

41 88.747 DR

42 88.760 DR

43 88.741 DR

44 88.753 DR

45 88.776 DR

46 88.786 DR

47 88.834 DR

48 88.753 DR

49 89.046 GA

50 88.841 DR

51 88.867 DR

52 88.850 DR

53 88.852 DR

54 88.832 DR

55 88.819 DR

56 88.836 ST

57 88.653 ST

58 88.807 ST

59 88.866 ST

60 88.912 DR

61 88.972 DR

62 88.879 DR

63 88.899 DR

64 89.086 ST

65 89.072 ST

66 88.918 GA

67 88.869 DR

68 88.915 DR

69 88.905 DR

70 88.903 DR7188.974

SC

72 88.861 DR

73 88.892 DR

74 88.946 DR

75 89.032 ST

76 89.713 ST

77 88.988 CA

78 88.862 ST

79 88.686 ST

80 88.956 DR

81 88.898 DR

82 88.895 DR

83 88.864 DR

84 88.868 DR

85 88.661 DR

86 88.696 DR 8788.625

DR

88 88.640 DR

89 88.603 DR

90 88.509 DR

91 88.540 DR

92 88.727 26

93 88.650 26

94 88.599 26

95 88.667 26

96 88.671 26 97 88.641 28

98 88.885 28

99 89.182 28

100 88.801 26

101 88.867 26

102 88.834 28

103 88.801 28 104 88.815 26

105 88.782 26

106 89.032 28

107 89.017 13

108 89.073 13

109 88.984 26

110 89.152 28

111 89.154 8 112 89.128 8

113 88.833 4

114 88.852 5

115 88.851 5 116 88.844 5

117 88.846 5

118 88.907 5

119 88.936 4

120 88.911 4

121 88.922 5

122 88.951 5

123 88.875 42

124 88.855 42

125 88.872 42

126 88.944 42 127 88.953 42

128 88.879 42

129 88.877 8

130 88.869 8

131 89.194 8

132 88.841 8D

133 88.907 8D

134 88.921 8

135 88.885 8

136 88.924 26

137 88.838 26

138 88.912 8D

139 88.949 8D

140 89.032 8

141 89.020 8

142 88.803 8 143 88.771 8

144 88.917 42

145 88.896 8D

146 88.732 8 147 88.720 8

148 88.751 26

149 88.796 8D

150 88.812 42F

151 88.724 8D

152 88.804 8D

153 88.879 8D

154 88.986 8D

155 88.905 28

156 88.897 *26

157 88.847 5

158 88.868 4

159 88.837 4

160 88.876 4

161 88.776 4

162 88.811 C

163 88.767 8D

164 88.752 CO

165 88.783 DR

166 88.768 ST

167 88.809 ST

168 88.789 TR

169 88.789 TR

170 88.707 TR

171 88.741 TR 172

88.704 TR 173 88.709 TR

174 88.669 CA

175 88.577 DR

176 88.624 DR

177 88.574 DR 178 88.567 DR

179 88.575 CA SC

180 88.575 ST

181 88.527 ST

182 88.635 DR

183 88.801 DR

184 88.966 ST 185 88.890 ST

186 88.872 DR

187 88.889 DR

188 88.992 ST

189 88.950 ST

190 88.944 ST 191 88.828 ST

192 88.777 GS 193

88.767 GB

194 88.874 CA195

88.808 PL

196 88.854 PL

197 88.861 PL

198 88.820 PL

199 88.891 PL

200 88.951 PL

201 88.850 PL

202 88.843 PL203 88.926 CA

204 88.774 CA

205 88.783 PL

206 88.697 PL

207 88.692 PL

208 88.754 PL

209 88.669 SC

210 88.816 GB DI

211 88.730 GB

212 88.758 GS

213 88.918 ST 214 88.864 ST

215 88.805 GS

216 88.631 GS

217 88.938 CA218

88.919 PL

219 88.871 PL

220 88.863 PL 221 88.917 PL

222 88.900 CA

223 88.625 CO

224 88.797 CO225

88.941 ST

226 89.076 ST

227 88.936 CA22888.980

PL

229 88.999 PL

230 88.935 PL

231 88.921 PL

232 88.741 GA

233 88.932 GA

234 88.653 CA

235 88.639 PL 236 88.617 PL

237 88.645 PL

238 88.682 PL

239 88.606 GS

240 88.897 DR

241 88.845 DR

242 88.883 DR

243 88.881 DR

244 88.787 DR

245 88.826 DR

246 89.002 ST

247 89.195 ST

248 88.798 DR

249 88.711 DR

250 88.793 DR

251 88.860 DR

252 88.875 DR

253 88.792 DR

254 88.634 DR

255 88.564 DR

256 88.552 DR 257 88.645 DR

258 88.674 TR259 88.696 TR

260 88.610 TR

261 88.557 TR

262 88.631 TR 26388.673

TR

264 88.684 TR

265 88.695 TR

266 88.717 TR

267 88.765 TR

268 88.670 ST

269 88.505 ST

270 88.637 CA

271 88.648 CA

272 88.620 DR

273 88.638 DR

274 88.611 DR

275 88.587 DR

276 88.566 DR

277 88.572 DR

278 88.618 DR

279 88.289 25

280 88.703 25281 88.591 25

282 88.620 25

283 88.727 25

284 88.702 25

285 88.823 25

286 88.878 25

287 88.846 25

288 88.786 25

289 88.635 25

290 88.556 25

291 88.675 25

292 88.387 25

293 88.608 25

294 88.628 25

295 88.674 25

296 88.736 25

297 88.767 25

298 88.690 25

299 88.750 25

300 88.804 25

301 88.977 25

302 89.088 25

303 88.842 25

304 88.853 25

305 88.755 25

306 88.656 25

307 88.642 25

308 88.800 25

309 88.823 25

310 88.826 CA

311 88.782 CA

312 88.648 CA SC

313 88.727 DR

314 88.716 CA SC

315 88.735 CA

316 88.727 DR

317 88.729 DR

318 88.645 DR

319 88.655 DR

320 88.607 DR

321 88.515 DR

322 88.530 DR

323 88.516 DR

324 88.505 DR

325 88.613 ST

326 88.560 ST

327 88.392 CA SC

328 88.492 DR

329 88.525 GA

330 88.524 GA

331 88.517 DR

332 88.515 DR

333 88.434 DR

334 88.467 DR 335 88.614 ST

336 88.518 ST33788.624 ST

338 88.552 ST33988.432 ST

340 88.295 25

341 88.598 25

342 88.654 25

343 88.580 25

344 88.557 25 345

88.702 25

346 88.644 25

347 88.495 25

348 88.539 25

349 88.647 25

350 88.648 25

351 88.449 25

352 88.401 25

353 88.641 25 354

88.526 25

355 88.555 25

356 88.687 25

357 88.582 25

358 88.456 25

359 88.396 25

360 88.448 25 361

88.593 25

362 88.836 25

363 88.837 8D

364 88.874 8D

365 88.942 8D

366 89.096 8D

367 89.099 8D

368 89.019 8D

369 88.771 28

370 88.765 5

371 88.767 4

372 88.830 4

373 89.008 5

374 88.711 8D

389 89.170 13

390 89.103 13

391 88.977 4

393 89.026 13

414 89.058 5

415 89.005 4 41689.037

4 417 89.071 4 418 89.105 4419 89.148 4 420 89.086 4

421 88.964 5

422 88.951 5

423 88.963 42

424 89.053 4242588.868

8

426 89.097 442789.098 4

428 89.146 4

429 89.142 4

430 89.116 4

431 89.142 4

432 89.140 4

433 89.307 5

434 89.223 5

435 89.065 4

436 89.025 17

437 89.065 16

443 88.805 28

444 88.738 5

445 88.893 5 44688.941

5

447 88.742 5

448 88.794 42

449 88.789 42

450 88.831 8

451 88.870 8 452

88.927 16

453 88.935 16

454 89.006 8

456 88.657 28

457 88.661 28

458 88.732 28

460 88.725 28D

461 88.898 8D

462 89.114 8D

463 89.544 8

485 89.263 2648689.274 5

487 89.118 4

488 89.122 4

489 89.449 13

490 89.321 26

491 89.253 25

492 89.170 25

493 89.297 25

494 89.182 25

495 89.266 26

496 89.279 25

497 89.368 25

498 89.320 25

499 89.754 25

500 89.748 25

501 89.569 26

502 89.550 25

503 89.469 25

504 89.185 25

505 89.275 26F

506 89.176 25

507 88.707 25

508 88.468 25

509 88.287 25

510 88.265 26

511 89.398 25

512 89.364 25

513 88.608 25

514 88.697 25

515 88.173 26L

516 88.342 26L

517 88.317 25

518 88.571 25

519 88.764 25

520 88.841 25

521 88.767 25

522 88.875 26

523 88.744 25

524 88.683 25

525 88.574 25

526 88.585 26

527 88.598 25528

88.654 26L

529 88.720 26

530 88.530 25

531 88.397 25

532 88.503 25

533 88.339 25

534 88.431 26

535 88.438 25

536 88.518 26

537 88.332 26

538 88.474 25

539 88.475 25

540 88.476 25 54188.380

26

542 88.647 25

543 88.793 25

544 88.750 25

545 88.774 26

546 88.813 25

547 88.843 25 548 88.855 25

549 88.861 26F

550 88.872 L

551 89.118 5

552 88.748 5

553 88.910 13

554 88.873 13

555 88.779 4

556 88.820 G

557 88.820 C

558 89.102 L

559 89.490 13

560 89.324 13

561 89.004 13

562 88.892 4

563 88.917 L

564 88.945 L

565 88.884 C

566 88.961 13

567 88.942 13

568 88.815 L

569 88.998 28

570 89.067 13

571 89.057 SC

572 88.982 4

573 88.968 5

574 89.068 5

575 89.049 5

576 89.047 5 577 89.089 5

578 88.889 5

579 89.246 13

580 89.067 5

581 88.848 26

582 88.769 4

583 88.796 4

584 88.806 5

585 88.842 5

586 88.905 5

587 88.904 4

588 88.936 G

589 88.775 C

590 88.949 C

591 88.776 5

592 88.771 5

88.934

594 88.940 5 595 88.925 5

596 88.887 42

597 89.103 42

598 88.835 25

599 88.759 25

600 89.038 25

601 88.573 25

118B 118A

120

1103mp 699mp

700 mp

684 mp 635 mp

Str. MURES

1 26

27 28

77 76

R20.00

St r.

F lo

rin M

ED EL

ET

N

LEGENDA Teren Studiat

Contur varianta "Modernizare si extindere B-dul Sudului" aprobata prin HCL nr.26/26.01.2010

Contur proiect "Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal Constantin Prezan (Lidia) - str. Venus", faza SF, nr. 51/2015, intocmit de Pro Ex Co S.R.L. Oradea

Studiu intersecție Blv Mareșal C.P. - Blv. Sudului1:600

Atasament: 14_Proiect_SF_Blv._Maresal_Constantin.pdf

arh. Tiron Andrei

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. pl.:

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

arh. Tiron Andrei

Denumire proiect:

Proiect SF Blv. Maresal Constantin

Data:20/12/2018

Specialist RUR: arh. Georgeta Trimbitas

Denumire planşa:

S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. Timişoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Narita Alina

PUZ

134/2015P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Ţigu Gheorghe Sabin Milenco Beneficiar:

1:5000

P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

134 A14/2015

11 ,0

73

15 ,0

00 15

,0 0050

,0 00

30 ,0

00 35

,0 001

5, 00

0

15 ,0

0015 ,0

00

30 ,0

00

20 ,0

003 5,

00 03

0, 00

03 0,

00 03

5, 00

0 15 ,0

0015 ,0

00

15,00035,00030,00030,00035,00020,000

C

C

C C

C

C

Nr.top. 14317/1/1/1;14317/1/1/5-8/15

N

477000

2 0 8 1 0 0

477000

2 0 8 2 0 0

477000

2 0 8 1 0 0

476900

2 0 8 1 0 0

476900

2 0 8 2 0 0

476900

2 0 8 1 0 0

476800

2 0 8 1 0 0

476800

2 0 8 2 0 0

476800

2 0 8 1 0 0

476700

2 0 8 2 0 0

476700

2 0 8 1 0 0

Strada Lidia

Strada Mures

st ra da

tr ot ua r

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/13

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/14

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/12

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/11

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/10

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/9

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/4/2

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/4/1

To p. 14

31 2/

1/ 2/

3

To p. 14

31 2/

1/ 2/

4

To p. 14

31 2/

1/ 2/

1

To p. 14

31 2/

1/ 1

To p. 14

31 2/

2

C

C

C

St ra da Vi ct or G

ag a

To p. 14

31 4/

1/ b

- S=

28 97

m p

- C .F . 42

29 19

- K ov ac s

Vi or ic a, P ap M ar in el a

To p. 14

31 4/

1/ a

- S=

57 92

m p

- C .F . 41

20 39

- Pe

tr as cu Io an si I le an a

To p. 14

31 7/

1/ 1/

1, 14

31 7/

1/ 1/

5- 8/

5- 8

Nr .to

p. 1

43 17

/1 /1

/1 ;

14 31

7/ 1/

1/ 5-

8/ 16

N r. 11

8a

N r. 11

8b

432609432608

nr. top.

14325-14327/1;

14325-14327/2/1;

14325-14327/2/2;

14325-14327/3

68656/07

Directia Vamala

Bl.45 Bl.45

C a d .4 2 0 8 9 6 (t o p .1 4 3 1 5 / 1 / 2 )

S = 4 9 9 6 m p

1 2

11

12

C a d .4 2 0 8 9 7 (t o p .1 4 3 1 6 / 1 )

10

3

S = 5 9 3 3 m p

4

5

7

8

9

6

C a d .4 2 0 8 9 8 (t o p .1 4 3 1 7 / 1 / 2 )

S = 9 7 0 0 m p

479700

2 0 8 1 0 0

trotuar

zona verde

420898 420897

404420

444177 440804

440805

423554

422937

437365

422940

415371

425037

424505

414291

435954

435955

420896

422943422942

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C CC

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

15

13 11A

11

9

7

23

21

19

17

29

Bl. C2 1

27

Bl. C18

29

Bl. C2 0

27

23

23 A

120B

136 138

140B 140A

140 142

144

133 135

Bl.56

137 139

Bl.56 Bl.56

125 Bl.51

127 Bl.51 129 131

117

Bl.52

115

Bl.52

119 121

Bl.53 Bl.53

Bl.53

93

95 97

Bl.54

99 101

Bl.54

79

Bl.E94

81 83

Bl.E94 Bl.E94

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

T

T

T

C

T G

C

C

C CC

C

C

GC

T

C

T

C

C

440779

420898 400244

427335

420897

440162

410213

404420

440804

429779

409382

416701 408961

400664

421804

440239

421803

421802 404529

401750

412406407582

434132

411072

419408

407918

429533

400647

408073

422937

437365

440237

438844

416305 402850

404306

416698

402851

421633

422940

415371

412009

410649

401954

415606

422576

418353

411156

421363

419703

414829

420896

403876

440805

423554

429525

406591

402403

414291

404980 426080

436739

435050

422943422942

426994

421319

416486

428357

412381

407489

438185

422758

429532

416491

401873

416676

411095

405890

410617

404856

411530

435954 435955

439893439894 416490

416488

416484 416483

416481

436740

435051

411469

402360

438186

434787 411439

404757

428358

440163

402896 411481

440162

404443

439136

416493

439147

412407

434133

421805

439137

437277

439148

440238

416699

BUS

BUS

B U S

BU S

B U S

B U S

BUS

BUS

Strada Rigoletto

Strada Florin M edelet

Strada Victor G aga

Strada Eduard Benes

Strada Oglinzilor

Strada Oglinzilor

EXCEPȚIA

CU R.A.T.T.

ȘI RIVERANI

St ra

da O

ri on

BUS

BUS

Strada Rapsodiei

Calea U rseni ↑

- PRO FIL TRA

NSVERS AL TIP

8 -↑

Strada Electronicii

B U S

B U S

BU S

BU S

N

Teren Studiat

extras proiect "Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal Constantin Prezan (Lidia) - str. Venus", faza SF, nr. 51/2015,

intocmit de Pro Ex Co S.R.L. Oradea

Ca l e a U r s e n i

B u l e v

a r d u l

Su du l

u i

B u l e v a r d u l M a r e s a lC o n s t a n t i n P r e z a n

S t r a d a M u r e s

Sens giratoriu AEM

1:200.000 extras Proiect SF Blv. Maresal Constantin Prezan

Atasament: 13_Studiu_amenajare_Bulevardul_Sudului.pdf

arh. Tiron Andrei

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. pl.:

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

arh. Tiron Andrei

Denumire proiect:

Studiu amenajare Bulevardul Sudului

Data:20/12/2018

Specialist RUR: arh. Georgeta Trimbitas

Denumire planşa:

S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. Timişoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Narita Alina

PUZ

134/2015P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Ţigu Gheorghe Sabin Milenco Beneficiar:

134 A13/2015

P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

194,170

5 1 2 ,0 7 7

4 9 0 ,6 4 9

1 ,4 2 9 ,9 3 5

310,306

164,379

164,394

195,469

195,487

317,680

5 7 ,9 4 4

5 3 5 ,4 0 8

328,071

124,902

240,510 187,038 186,738 186,857

247,056

123,851

124,902

1,046,564

780,814

1,712,512

747,872

1,712,191

749,684

202,857

750,615

779,382

758,550

122,036804,248

2,924,409

240,510 187,038 186,738 186,857

243,212

250,795

241,977

251,959

187,501

249,546

187,270

187,209

248,306

186,970

187,331

247,066

187,091

248,316

249,556

250,797

253,260

120,654

2,310,349

455,618

200,071455,317

785,341

119,961

453,839

1,059,092

121,588

4,470,511

979,017

426,413

811,936

1,013,739

428,748

2,410,317

155,051 298,985

603,503

181,329

45 ,0

00

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000 35,000

45 ,0

00

45,000

15,000

90,000

89,997

239,991

89,997

29,999

29,999

29,999

29,999

29,999

179,994

59,998

29,999

175,744

59,998

59,998

29,999

29,999

29,999

98,272

29,999

29,999

103,873

125,049

29,999

223,589

60,002

59,994

223,589

29,999

59,998

223,585

60,002

59,994

223,589

29,999

29,999

262,770

59,998

3.00

283,583

283,583

29,999

29,999

223,582

60,002

59,994

223,589

29,999

29,999

270,145

29,999

59,998

295,729

29,999

59,999

29,999

6.00

169,188

29,999

104,995

239,990

109,996

69,998

139,99 5

49,998

70,002

67,498

119,996

124,99 6

54,998

52,498

R1,200.000

R 1,200.000

R1,499.947

C

C

C C

C

C

Nr.top. 14317/1/1/1;14317/1/1/5-8/15

N

PLAN DE SITUATIE scara 1 : 1000

477000

2 0 8 1 0 0

477000

2 0 8 2 0 0

477000

2 0 8 1 0 0

476900

2 0 8 1 0 0

476900

2 0 8 2 0 0

476900

2 0 8 1 0 0

476800

2 0 8 1 0 0

476800

2 0 8 2 0 0

476800

2 0 8 1 0 0

476700

2 0 8 2 0 0

476700

2 0 8 1 0 0

Strada Lidia

Strada Mures

st ra da

tr ot ua

r

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/13

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/14

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/12

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/11

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/10

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/9

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/4/2

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/4/1

To p. 14

31 2/

1/ 2/

3

To p. 14

31 2/

1/ 2/

4

To p. 14

31 2/

1/ 2/

1

To p. 14

31 2/

1/ 1

To p. 14

31 2/

2 C

C

C

St ra da

Vi ct or G

ag a

To p. 14

31 4/

1/ b

- S=

28 97

m p

- C .F . 42

29 19

- K ov ac

s Vi or ic a, Pa

p M ar in el a

To p. 14

31 4/

1/ a

- S=

57 92

m p

- C .F . 41

20 39

- Pe

tr as cu Io an

si I le an

a

To p. 14

31 7/

1/ 1/

1, 14

31 7/

1/ 1/

5- 8/

5- 8

Nr .to

p. 1

43 17

/1 /1

/1 ;

14 31

7/ 1/

1/ 5-

8/ 16

N r. 11

8a

N r. 11

8b

432609432608

nr. top.

14325-14327/1;

14325-14327/2/1;

14325-14327/2/2;

14325-14327/3

68656/07

Directia Vamala

Bl.45 Bl.45

C a d .4 2 0 8 9 6 (t o p .1 4 3 1 5 / 1 / 2 )

S = 4 9 9 6 m p

1 2

11

12

C a d .4 2 0 8 9 7 (t o p .1 4 3 1 6 / 1 )

10

3

S = 5 9 3 3 m p

4

5

7

8

9

6

C a d .4 2 0 8 9 8 (t o p .1 4 3 1 7 / 1 / 2 )

S = 9 7 0 0 m p

479700

2 0 8 1 0 0

trotuar

zona verde

420898 420897

404420

444177 440804

440805

423554

422937

437365

422940

415371

425037

424505

414291

435954

435955

420896

422943422942

C ad.408495

Cad. 408496 Cad. 408497 Cad. 408499 Cad. 408500

Cad. 408501Cad. 408502 Cad.408503Cad. 408504

Cad.413460

Cad.413458 Cad.413426

Cad.408483

Cad.408484

C ad.408460

3575-3580/1/1/1/1/11/2/1

S =10110m p

402339

402057

401913

409310

:/13

:/17

:/12

:/11

:/10

:/9

:/5

:/18

Cad.413457

Cad.413459

Cad.408495

Cad. 408495

Cad.408495

S=12607mp

S =6624m p

Cad.408460

Cad.408460

S=4225mp

S=8152mp

S=5792mp

S=2441mp

S=826mp

S=9884mp

400066

3575-3580/1/1/1/1/11/2/1

canal (Hcn43) (De48/1)

400642 400303

412338

str. Macilor Cad.413542

412954

405196

405195

str. G. Muzicescu

trotuar

canal (Hcn51)

trotuar

Mun. Timisoara

Com. Giroc

402676

401651

C

C

C

C

C

C C

P

P

P

P

P

C

C

C P

C

C C

P

C

C

H

H

1 2

22 21

3

23

4

24

5

10

27 20 26 25 15

28

19

29

37

31 30

32

48

33

35 34

19

36

18

17

6

16

7 8

86

104 41

9

40

10

11

38 39

1237

13

14

15

G

G

G

nr. top. 14259

top14334/1,14328-14333/1/57

(asfalt)

C ad.408495

Cad. 408496 Cad. 408497 Cad. 408499 Cad. 408500

Cad. 408501Cad. 408502 Cad.408503Cad. 408504

Cad.413460

Cad.413458 Cad.413426

Cad.408483

Cad.408484

C ad.408460

3575-3580/1/1/1/1/11/2/1

S =10110m p

402339

402057

401913

409310

:/13

:/17

:/12

:/11

:/10

:/9

:/5

:/18

Cad.413457

Cad.413459

S=598mp S=460mp S=457mp S=455mp

S=455mpS=457mpS=460mp S=597mp

Cad.408495

Cad. 408495

Cad.408495

S=12607mp

S =6624m p

Cad.408460

Cad.408460

S=4225mp

S=8152mp

S=5792mp

S=2441mp

S=826mp

S=9884mp

400066

3575-3580/1/1/1/1/11/2/1

canal (Hcn43) (De48/1)

400642 400303

412338

str. Macilor Cad.413542

412954

405196

405195

str. G. Muzicescu

trotuar

canal (Hcn51)

trotuar

Mun. Timisoara

Com. Giroc

402676

401651

88.57188.656

88.45988.557 88.391

88.365

88.515

88.542

89.305

88.964

88.553

88.338

88.407

88.512

88.541

88.513

88.611

88.725

88.660

88.520

88.251

88.271

88.188

88.435

88.543

88.608

88.657

88.717

88.784

88.881

88.856 88.726

88.720

88.765

88.784

88.748

88.655

88.666

88.587

88.564

88.413

89.054

88.212

88.362

88.311

88.643

88.703

88.905

88.827

88.715 88.297

88.172 88.456

88.219

88.184

88.17188.341

88.332

88.343

88.254

88.254

88.409

88.365 88.229

88.293

88.257 88.398

88.422

88.376

88.814

88.881

88.856

88.681

88.708

88.797

88.736

88.590

88.682

88.618

88.477

88.398

88.246

88.395

88.769

88.771

87.605

88.536 88.540

88.408 88.458

88.446

88.513

88.447 88.450

88.325 88.369

88.31988.470

88.484 88.571

88.213

88.366

88.297

88.403

88.379

88.282

88.168

88.206

88.267 88.194

88.073

88.181

88.322 88.237

88.055 88.036

88.366 88.400

88.191 88.134

88.542

88.560

88.67488.578

88.480 88.608

88.49588.693

88.481 88.499

88.33988.246

88.258

88.370

88.436 88.402

88.343

87.945 88.163

88.261

88.258

88.205

88.58788.433

88.61888.618

88.516 88.308

88.39788.308

88.521 88.111

88.560 88.510

88.61588.543

88.63588.581

88.53688.34088.236

88.39188.37488.485

88.636

88.343 88.369

88.706

88.351

88.788

88.600

88.578

88.534

88.574

88.351

87.917

88.080

88.126

88.303

88.115

88.489

88.252

88.418

88.410

88.434

88.493

88.619

88.394

88.007

88.569

87.713

87.937

88.066

88.288

88.240

88.444 88.383

88.543 88.591

88.398

88.321 88.841

88.569

88.640

88.76088.599

88.916

88.577

88.169

87.977

88.089

88.309

88.665

88.445

88.262

88.304

88.540

88.192

88.159

88.712

88.081

88.044

87.877

87.984

87.954

87.918

88.403

88.664

88.735

88.501

88.412

88.626

88.952

88.527

88.579

88.621

88.562

88.443

88.436

88.534

88.745

88.527

88.474

88.285

87.927

87.830

87.676

87.777

88.328

88.267

88.290

88.740

88.527

88.295

88.515

88.604

88.388

87.976

87.996

88.465

88.736

88.922

89.007

88.918

88.859

88.880

88.879

88.732

88.76788.723 88.857 88.859

88.918

88.945

88.814

88.704 88.914

88.840

89.013

88.820

88.985

88.635

89.043

88.782

88.490

88.345

88.254

88.470

88.625

88.356

88.297

88.645

88.639

88.590

88.148

87.701

87.649

87.704

87.971

88.366

88.698

88.634

88.598

88.489

88.644

88.728 88.889

88.913

88.876

88.784

88.718

88.557

88.568

88.581

88.488

88.055

87.799

88.085

88.409

88.741

88.744

88.476

88.223

88.391

88.456

88.440

88.417

88.469

88.677

89.082

89.391

88.136

88.032

88.054

88.089

88.277

88.156

88.322

88.706

88.657

88.650 88.790 88.632

88.507 88.641

88.535 88.659 88.572

88.428 88.228

88.417

88.854 88.776

88.891

88.810

88.757 88.693

88.350

88.477

88.325

C

C

C

C

C

C C

P

P

P

P

P

C

C

C P

C

C C

P

C

C

H

H

1 2

22 21

3

23

4

24

5

10

27 20 26 25 15

28

19

29

37

31 30

32

48

33

35 34

19

36

18

17

6

16

7 8

86

104 41

9

40

10

11

38 39

1237

13

14

15

G

G

G

nr. top. 14259

top14334/1,14328-14333/1/57

(asfalt)

C C 53/1 /9 /15 C C 53 /1 /9 /16

C C 53 /1 /9 /19

C C 53 /1 /9 /11

CC 53

/1 / 9 /1

2

C C 53 /

1 /9 /2 5

C C 53 /

1 /9 /2 4

C C 53 /1 /9 /17 C C 53 /1 /9 /18

CC 53 /

1 /9 /2 3

CC 53

/1 / 9 /4

CC 53

/1 / 9 /5

C C 5 3 /1 /9 /2

C C 5 3 / 1 /9 /6

C C 53 /

1 /9 /3 8

CC 53

/1 / 9 /3

7

C C 53 /

1 /9 /3 9

CC 53

/1 / 9 /4

5

CC 53

/1 / 9 /4

4

C C 53 /

1 /9 /4 1

C C 53 /

1 /9 /4 0

CC 53

/1 / 9 /4

3

CC 53

/1 / 9 /4

2

C C 53 /

1 /9 /3 6

C C 53 /

1 /9 /3 5

C C 53 /

1 /9 /3 4

C C 53 /

1 /9 /3 3

C C 5 3 /1 /

9 /3 1

C C 5 3 /1 /

9 /3 2

C C 5 3 /1 /

9 /2 6

C C 5 3 /1 /

9 /2 7

C C 5 3 /1 /

9 /2 8

C C 53 /

1 /9 /2 2

C C 5 3 /1 /

9 /3 0 C C 5

3 /1 / 9 /2 9

C C 53 /

1 /9 /2 1

C C 5 3 /1 /

9 /2 0

C C 53 /1 /9 /7 C C 53 /1 /9 /8

C C 53 /1 /9 /9 C C 53 /1 /9 /10

C C 53 /1 /9 /14

CC 53

/1 / 9 /3

CC53 /1 /9 /1

D S 53 /1 /9 /13

D S 53 /1 /9 /13

D S 53 /1 /9 /13

DS 53

/1 / 9 /1

3

3 5 7 5 -3 5 8 0 /1 /1 /1 /1 /9 /1 :/1 0 -11/1 /2 4

:/10-11/1/1

1 89.538 DR

2 89.063 GS

3 89.145 GS

4 89.118 DR

5 89.069 DR

6 89.098 ST

7 89.013 ST 8

89.053 DR

9 89.083 DR

10 89.027 DR

11 89.028 DR

12 89.069 DR

13 89.055 DR

14 88.916 DR

15 88.832 DR

16 88.835 DR

17 88.830 DR

18 88.986 CA

19 88.773 CA

20 88.822 DR

21 88.764 DR

22 88.675 DR

23 88.623 DR

24 88.630 CA SC

25 88.833 CA

26 88.667 CA

27 88.702 CU

28 88.726 CU

29 88.736 CU

30 88.703 CU

31 88.702 CA

32 88.790 ST

33 88.913 ST

34 88.650 DR 3588.665

DR

36 88.673 DR

37 88.745 DR

38 88.630 DR

39 88.686 DR

40 88.676 DR

41 88.747 DR

42 88.760 DR

43 88.741 DR

44 88.753 DR

45 88.776 DR

46 88.786 DR

47 88.834 DR

48 88.753 DR

49 89.046 GA

50 88.841 DR

51 88.867 DR

52 88.850 DR

53 88.852 DR

54 88.832 DR

55 88.819 DR

56 88.836 ST

57 88.653 ST

58 88.807 ST

59 88.866 ST

60 88.912 DR

61 88.972 DR

62 88.879 DR

63 88.899 DR

64 89.086 ST

65 89.072 ST

66 88.918 GA

67 88.869 DR

68 88.915 DR

69 88.905 DR

70 88.903 DR7188.974

SC

72 88.861 DR

73 88.892 DR

74 88.946 DR

75 89.032 ST

76 89.713 ST

77 88.988 CA

78 88.862 ST

79 88.686 ST

80 88.956 DR

81 88.898 DR

82 88.895 DR

83 88.864 DR

84 88.868 DR

85 88.661 DR

86 88.696 DR 8788.625

DR

88 88.640 DR

89 88.603 DR

90 88.509 DR

91 88.540 DR

92 88.727 26

93 88.650 26

94 88.599 26

95 88.667 26

96 88.671 26 97 88.641 28

98 88.885 28

99 89.182 28

100 88.801 26

101 88.867 26

102 88.834 28

103 88.801 28 104 88.815 26

105 88.782 26

106 89.032 28

107 89.017 13

108 89.073 13

109 88.984 26

110 89.152 28

111 89.154 8 112 89.128 8

113 88.833 4

114 88.852 5

115 88.851 5 116 88.844 5

117 88.846 5

118 88.907 5

119 88.936 4

120 88.911 4

121 88.922 5

122 88.951 5

123 88.875 42

124 88.855 42

125 88.872 42

126 88.944 42 127 88.953 42

128 88.879 42

129 88.877 8

130 88.869 8

131 89.194 8

132 88.841 8D

133 88.907 8D

134 88.921 8

135 88.885 8

136 88.924 26

137 88.838 26

138 88.912 8D

139 88.949 8D

140 89.032 8

141 89.020 8

142 88.803 8 143 88.771 8

144 88.917 42

145 88.896 8D

146 88.732 8 147 88.720 8

148 88.751 26

149 88.796 8D

150 88.812 42F

151 88.724 8D

152 88.804 8D

153 88.879 8D

154 88.986 8D

155 88.905 28

156 88.897 *26

157 88.847 5

158 88.868 4

159 88.837 4

160 88.876 4

161 88.776 4

162 88.811 C

163 88.767 8D

164 88.752 CO

165 88.783 DR

166 88.768 ST

167 88.809 ST

168 88.789 TR

169 88.789 TR

170 88.707 TR

171 88.741 TR 172

88.704 TR 173 88.709 TR

174 88.669 CA

175 88.577 DR

176 88.624 DR

177 88.574 DR 178 88.567 DR

179 88.575 CA SC

180 88.575 ST

181 88.527 ST

182 88.635 DR

183 88.801 DR

184 88.966 ST 185 88.890 ST

186 88.872 DR

187 88.889 DR

188 88.992 ST

189 88.950 ST

190 88.944 ST 191 88.828 ST

192 88.777 GS 193

88.767 GB

194 88.874 CA195

88.808 PL

196 88.854 PL

197 88.861 PL

198 88.820 PL

199 88.891 PL

200 88.951 PL

201 88.850 PL

202 88.843 PL203 88.926 CA

204 88.774 CA

205 88.783 PL

206 88.697 PL

207 88.692 PL

208 88.754 PL

209 88.669 SC

210 88.816 GB DI

211 88.730 GB

212 88.758 GS

213 88.918 ST 214 88.864 ST

215 88.805 GS

216 88.631 GS

217 88.938 CA218

88.919 PL

219 88.871 PL

220 88.863 PL 221 88.917 PL

222 88.900 CA

223 88.625 CO

224 88.797 CO225

88.941 ST

226 89.076 ST

227 88.936 CA22888.980

PL

229 88.999 PL

230 88.935 PL

231 88.921 PL

232 88.741 GA

233 88.932 GA

234 88.653 CA

235 88.639 PL 236 88.617 PL

237 88.645 PL

238 88.682 PL

239 88.606 GS

240 88.897 DR

241 88.845 DR

242 88.883 DR

243 88.881 DR

244 88.787 DR

245 88.826 DR

246 89.002 ST

247 89.195 ST

248 88.798 DR

249 88.711 DR

250 88.793 DR

251 88.860 DR

252 88.875 DR

253 88.792 DR

254 88.634 DR

255 88.564 DR

256 88.552 DR 257 88.645 DR

258 88.674 TR259 88.696 TR

260 88.610 TR

261 88.557 TR

262 88.631 TR 26388.673

TR

264 88.684 TR

265 88.695 TR

266 88.717 TR

267 88.765 TR

268 88.670 ST

269 88.505 ST

270 88.637 CA

271 88.648 CA

272 88.620 DR

273 88.638 DR

274 88.611 DR

275 88.587 DR

276 88.566 DR

277 88.572 DR

278 88.618 DR

279 88.289 25

280 88.703 25281 88.591 25

282 88.620 25

283 88.727 25

284 88.702 25

285 88.823 25

286 88.878 25

287 88.846 25

288 88.786 25

289 88.635 25

290 88.556 25

291 88.675 25

292 88.387 25

293 88.608 25

294 88.628 25

295 88.674 25

296 88.736 25

297 88.767 25

298 88.690 25

299 88.750 25

300 88.804 25

301 88.977 25

302 89.088 25

303 88.842 25

304 88.853 25

305 88.755 25

306 88.656 25

307 88.642 25

308 88.800 25

309 88.823 25

310 88.826 CA

311 88.782 CA

312 88.648 CA SC

313 88.727 DR

314 88.716 CA SC

315 88.735 CA

316 88.727 DR

317 88.729 DR

318 88.645 DR

319 88.655 DR

320 88.607 DR

321 88.515 DR

322 88.530 DR

323 88.516 DR

324 88.505 DR

325 88.613 ST

326 88.560 ST

327 88.392 CA SC

328 88.492 DR

329 88.525 GA

330 88.524 GA

331 88.517 DR

332 88.515 DR

333 88.434 DR

334 88.467 DR 335 88.614 ST

336 88.518 ST33788.624 ST

338 88.552 ST33988.432 ST

340 88.295 25

341 88.598 25

342 88.654 25

343 88.580 25

344 88.557 25 345

88.702 25

346 88.644 25

347 88.495 25

348 88.539 25

349 88.647 25

350 88.648 25

351 88.449 25

352 88.401 25

353 88.641 25 354

88.526 25

355 88.555 25

356 88.687 25

357 88.582 25

358 88.456 25

359 88.396 25

360 88.448 25 361

88.593 25

362 88.836 25

363 88.837 8D

364 88.874 8D

365 88.942 8D

366 89.096 8D

367 89.099 8D

368 89.019 8D

369 88.771 28

370 88.765 5

371 88.767 4

372 88.830 4

373 89.008 5

374 88.711 8D

375 88.787 28

376 89.144 28

377 88.623 27

378 88.870 27

379 89.242 8

380 89.273 8

381 89.520 8 382 89.007 28

383 88.763 28

384 88.971 28L

385 88.851 28L 386 88.617 26

387 88.857 26

388 88.774 26

389 89.170 13

390 89.103 13

391 88.977 4392

89.058 4

393 89.026 13

394 88.929 26

395 89.199 13

396 89.009 SC

397 88.780 4

398 88.691 4

399 88.742 4 400

88.751 4

401 88.822 4

402 88.695 4

403 88.634 4

404 88.655 4

405 88.690 4

406 88.672 4

407 88.748 4

408 88.769 4

409 88.842 26

410 88.892 26 411 88.892 5

412 88.876 5

413 88.987 5

414 89.058 5

415 89.005 4 41689.037

4 417 89.071 4 418 89.105 4419 89.148 4 420 89.086 4

421 88.964 5

422 88.951 5

423 88.963 42

424 89.053 4242588.868

8

426 89.097 442789.098 4

428 89.146 4

429 89.142 4

430 89.116 4

431 89.142 4

432 89.140 4

433 89.307 5

434 89.223 5

435 89.065 4

436 89.025 17

437 89.065 16

438 88.858 16

439 88.817 17

440 89.031 13

441 88.866 5

442 88.854 28

443 88.805 28

444 88.738 5

445 88.893 5 44688.941

5

447 88.742 5

448 88.794 42

449 88.789 42

450 88.831 8

451 88.870 8 452

88.927 16

453 88.935 16

454 89.006 8

455 88.543 28

456 88.657 28

457 88.661 28

458 88.732 28

460 88.725 28D

461 88.898 8D

462 89.114 8D

463 89.544 8

464 88.520 28

465 88.366 28

466 88.772 28

467 88.752 28 468

88.549 28

469 88.370 28D

470 88.862 28

471 89.138 28

472 88.638 28

473 88.618 26

474 87.376 26

475 87.393 26

476 87.632 26

477 87.323 26

478 87.857 26

479 88.292 28

480 88.790 28

481 88.566 26

482 88.956 28

483 89.022 28

484 88.228 28D

485 89.263 2648689.274 5

487 89.118 4

488 89.122 4

489 89.449 13

490 89.321 26

491 89.253 25

492 89.170 25

493 89.297 25

494 89.182 25

495 89.266 26

496 89.279 25

497 89.368 25

498 89.320 25

499 89.754 25

500 89.748 25

501 89.569 26

502 89.550 25

503 89.469 25

504 89.185 25

505 89.275 26F

506 89.176 25

507 88.707 25

508 88.468 25

509 88.287 25

510 88.265 26

511 89.398 25

512 89.364 25

513 88.608 25

514 88.697 25

515 88.173 26L

516 88.342 26L

517 88.317 25

518 88.571 25

519 88.764 25

520 88.841 25

521 88.767 25

522 88.875 26

523 88.744 25

524 88.683 25

525 88.574 25

526 88.585 26

527 88.598 25528

88.654 26L

529 88.720 26

530 88.530 25

531 88.397 25

532 88.503 25

533 88.339 25

534 88.431 26

535 88.438 25

536 88.518 26

537 88.332 26

538 88.474 25

539 88.475 25

540 88.476 25 54188.380

26

542 88.647 25

543 88.793 25

544 88.750 25

545 88.774 26

546 88.813 25

547 88.843 25 548 88.855 25

549 88.861 26F

550 88.872 L

551 89.118 5

552 88.748 5

553 88.910 13

554 88.873 13

555 88.779 4

556 88.820 G

557 88.820 C

558 89.102 L

559 89.490 13

560 89.324 13

561 89.004 13

562 88.892 4

563 88.917 L

564 88.945 L

565 88.884 C

566 88.961 13

567 88.942 13

568 88.815 L

569 88.998 28

570 89.067 13

571 89.057 SC

572 88.982 4

573 88.968 5

574 89.068 5

575 89.049 5

576 89.047 5 577 89.089 5

578 88.889 5

579 89.246 13

580 89.067 5

581 88.848 26

582 88.769 4

583 88.796 4

584 88.806 5

585 88.842 5

586 88.905 5

587 88.904 4

588 88.936 G

589 88.775 C

590 88.949 C

591 88.776 5

592 88.771 5

593 88.934 5

594 88.940 5 595 88.925 5

596 88.887 42

597 89.103 42

598 88.835 25

599 88.759 25

600 89.038 25

601 88.573 25

602 88.320 25

603 88.303 25

604 88.520 25

605 87.466 25

606 87.412 25

607 87.635 25

608 88.437 25

609 88.281 25

610 87.920 25

611 87.538 25

612 88.034 25

613 88.359 25

614 88.561 26

615 88.342 25

616 87.933 25

617 88.591 25

618 88.740 26

619 88.741 25

620 88.558 25

621 87.900 25

622 88.865 26

623 88.779 25

624 88.760 25

625 88.352 25

626 88.644 25

627 88.959 25

628 88.841 26

629 88.765 25

630 88.847 25

631 88.815 25

632 88.556 26

633 88.388 25

634 88.689 26

635 88.975 25

636 88.953 25

637 89.424 26

638 88.834 26

639 89.179 28

640 88.464 28

641 88.358 26

642 88.363 28

643 88.333 28

644 88.322 26

645 88.536 26

646647

648 88.486 649

651

652

653 88.991 28L

654 88.638 28L

655 88.692 28L

656 88.595 28L

657 88.321 28L

658 88.161 26

659 88.296 26

660 88.246 28

661 88.383 28

662 88.649 28

663 88.691 28

664 88.773 28

665 88.456 28 666 88.486 28

667 88.174 28

668 88.262 28

669 88.293 28

670 88.379 28

671 87.959 26

672 88.493 26

673 88.471 31

674 88.823 26

675 88.945 25

676 88.902 25

677 88.907 25

678 88.844 25

679 88.693 26

680 88.870

681 88.922 25

682 88.670 25

683 88.734 25

684 88.992 25

688 690 88.384 13

789

807 88.942 25

828 88.899 26

829 88.819 L

830 89.168 28

831 89.131 28L

832 89.031 28L 83388.869

28L

834 88.905 28

835 88.914 28

836 89.030 28

837 88.982 28

838 88.999 28

839 89.212 28 840

88.682 28

841 89.039 8L

842 89.047 28

843 88.973 28

844 89.096 28L

845 88.768 26

846 88.920 26

847 89.090 28

848 89.047 28

849 88.987 28 850

88.889 28

851 88.922 28 85289.034

28

853 89.042 28

854 89.008 28

855 89.044 28

856 89.189 28

857 89.118 28

858 88.908 28

859 88.815 28

860 88.981 28 861 89.085 28

862 88.975 28

863 89.053 28

864 89.038 28

865 89.054 28

866 89.196 28

867 89.114 28

868 89.207 28

869 89.188 28

870 89.124 28

871 88.873 28

872 89.095 28

873 89.001 28

874 88.958 28

875 88.962 28

876 88.982 28

877 88.990 28

878 88.950 28

879 89.053 28

880 88.829 28

881 88.996 28

882 88.922 28 883

89.124 28

884 89.082 28

885 88.954 28

886 88.921 28

887 88.990 28

888 89.170 28

889 88.922 28

890 88.913 28 891 88.929 28

892 88.988 28

893 89.207 28

894 88.978 26

895 88.979 26

896 88.998 28

897 88.906 28

898 88.922 28 899

88.977 28

900 89.024 28

901 89.015 28

902 89.155 28

903 89.269 28

904 89.235 28

905 89.178 28

906 89.180 28L

907 89.011 28L

908 88.854 28L909

88.822 28L

910 88.915 28L

911 88.742 28L

912 88.681 28L

913 88.898 28L

914 88.810 28

915 88.836 28L

916 88.920 28L

917 88.965 28L

918 88.766 28L

118B 118A

120

726mp

665 mp

634mp 650mp664mp

650mp635mp

773mp

765 mp

775 mp

775 mp

775 mp

1189mp 1232mp

800mp 800mp

1103mp 1099mp

614mp

594 mp

594 mp

594 mp

594 mp

594 mp

699mp 700 mp

684 mp 635 mp

757 mp

797mp

814mp

757mp

757 mp

718mp

519mp

550mp 550mp

540mp540mp 704mp

540mp 540mp

519mp

519mp

500mp500mp 641mp

800mp 800mp

800mp 800mp

800mp 800mp

800mp 800mp

800mp 800mp

800mp 800mp

800mp

800mp

800mp 800mp

800mp 800mp

800mp 800mp

Str. MURES

B- DU

L SU

DU LU

I

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1 26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

14

15

27 28

29

30

31

32

33

34

35 36

37

38

39 40 41

42 43

44

45

46 47 48

4950

51

52

53 54 55

5657 5859

6061

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

77 76

704mp

797mp

578mp 578mp

767mp

868mp

642mp

727mp

500mp 500mp

12 ST R

. T O

SC A

PTT6

PTT5 PTT4

PTT8

R20.00

St r.

F lo

rin M

ED EL

ET

N

Bulevardul Sudului conform Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie "Modernizare si extindere B-dul Sudului" aprobat prin HCL nr.26/26.01.2010

Teren Studiat

Teren in curs de reglementare PUZ Clapa

S t r a d a M u r e s

B u l v . M a r e s a l C . P r e z a n

Bu lv .

Su du

l u i

ex t i n

de re

Bu l v .

Su du

l u i

ex t i n

de re

Bu l v.

Su du

l u i

e x t i nde re Bu l v . Sudu l u i

S t r a d a G a v r i l M u z i c e s c u

S t r a d a M a c i l o r

St rada Orh ideea

St rada Cr inu lu i

S t rada La le le lo r

Str ad

a F lo r

in Me

de le t

S t r ad

a V i c t

o r Ga

ga

1:250.000

Atasament: 12_Studiu_Fezabilitate_Bulevardul_Sudului.pdf

arh. Tiron Andrei

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. pl.:

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

arh. Tiron Andrei

Denumire proiect:

Studiu Fezabilitate Bulevardul Sudului

Data:20/12/2018

Specialist RUR: arh. Georgeta Trimbitas

Denumire planşa:

S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. Timişoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Narita Alina

PUZ

134/2015P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Ţigu Gheorghe Sabin Milenco Beneficiar:

134 A12/2015

P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

110 ,00

0 110

,00 0

R1,500.000

R1 ,00

0.0 00

R1,500.000

R1 ,00

0.0 00

R1,100.000

STR. MUSICESCU STR. MUSICESCU

S T R A D A M U R E S

STRADA MURES

S T R . M U R E S

STR. MURES

S T R . L ID IA

STR. MURES

STR. MARESAL C-TIN PREZAN

STR. MUSICESCU

C A L E A U R S E N I

STR. MARESAL C-TIN PREZAN

STR. MARESAL C-TIN PREZAN (STR. LIDIA)

S T R . U R A N U S

INTR. VEGA

B- DU L SU DU LU I

IN TR . V EG A

S T R . U R A N U S

STR. OGLINZILOR

ST R. U RA NU S

ALEEA CRISTALULUI

ST R. U RA NU S

ST R. U RA NU S

STR. MARESAL C-TIN PREZAN (STR. LIDIA)

S T R . M A R T IR V A S IL E B A L N O S (S T R . L U M IN I)

STR. MARTIR VASILE BALMUS (STR. LUMINII)

B- DU L SU DU LU I

STR. OGLINZILOR

S T R . A S T R IL O R

STR. OGLINZILOR

STR. MARTIR VASILE BALMUS

S T R . O R IO N

STR. MARTIR VASILE BALMUS

STR. OGLINZILOR

S T R . A S T R IL O R

S T R . O R IO N

AL EE A CR IS TA LU LU I

B- DU L SU DU LU I

STR. MARTIR NAGY EUGEN (STR.FARULUI)

ALEEA CRISTALULUI

IN TR AR EA A RE NE I

B- DU L SU DU LU I

ALEEA AZURULUI

STR. MARTIR NAGY EUGEN (STR. FARULUI)

S T R . A S T R IL O R

S T R . O R IO N

ALEEA AZURULUI

S T R . O R IO N

S T R . A S T R IL O R

STR. SIRIUS

STR. SIRIUS

ST R. A ST RI LO R

STR. SIRIUS

ALEEA ICAR

ST R. O RI ON

ALEEA CRISTALULUI

AL EE A RA CH ET EI

A L E E A S A N A T A T II

B-DUL DR. IOSIF BULBUCA (B-DUL LIVIU REBREANU)

B-DUL DR. IOSIF BULBUCA (B-DUL LIVIU REBREANU)

STR. SIRIUS

ST R. U RA NU S

IN TR AR EA A RE NE I

B- DU L SU DU LU I

ALEEA RACHETEI

ALEEA RACHETEI

AL EE A IC AR

STR. ASTRILOR

B-DUL DR. IOSIF BULBUCA (LIVIU REBREANU)

STR. CERNA

ALEEA F.C. RIPENSIA

ALEEA F.C. RIPENSIA (ALEEA SPORTIV ILOR)

ALEEA F.C. RIPENSIA

STR . SU

ROR ILE

MA RTI

R C ACE

U ( STR

. NE GOI

UL)

STR. AURE L PAUNES

CU-PODEA NU (STR.

DIACONU C ORESI)

STR. BUCEGI

STR . CA

RTU RAR

ILO R

STR. BUCEGI

STR . SU

ROR ILE

MA RTI

R C ACE

U ( STR

. NE GOI

UL)

ALEEA F .C. RIPE

NSIA

S T R.

B R A D U L

STR . ST

EJA RUL STR

. AU REL

PA UNE

SCU -PO

DEA NU

(DIA CON

U C ORE

SI)

STR. STEJARUL

STR . AU

REL PA

UNE SCU

-PO DEA

NU (DIA

CON U C

ORE SI)

STR . DR

. AU REL

PA UNE

SCU -PO

DEA NU

(ST R. D

IAC ONU

CO RES

I)

STR. SOMES

ALEEA AZURULUI

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV

15 0

CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV CVCV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CVCV

CVCV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CVCV

CV

CV

CV

CV

CV

R20.00

R12.00

14311

14312

14313

14314 14315

14316

14 3 15

14 3 16

14317/2

14 3 17 / 1/ 2

bd. MARESAL C-TIN PREZAN(fosta str. LIDIA)

R20.00

R12.00

R1,500.000R1,500.000

STR. MURES

B- DU L SU DU LU I

IN TR . V EG A

CV

R20.00

14311

14312

14313

14314 14315

14316

14 3 15

14 3 16

14317/2

14 3 17 / 1/ 2

bd. MARESAL C-TIN PREZAN(fosta str. LIDIA)

R20.00

N

Bulevardul Sudului conform Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie "Modernizare si extindere B-dul Sudului" aprobat prin HCL nr.26/26.01.2010

Teren Studiat

B u l e v a r d u l M a r e s a l C o n s t a n t i n P r e z a n

S t r a d a M u r e s

S t r a d a G a v r i l M u z i c e s c u

B u l e v a r d u l L i v i u R e b r e a n u

Bu l e v

a r d u l S

UD UL

U I

Bu l e v

a r d u l S

UD UL

U I

Bu l e v

a r d u l S

UD UL

U I

B u l e v a r d u l M a r e s a l C o n s t a n t i n P r e z a n

S t r a d a M u r e s

1:400.000 1:100.000

Atasament: 01_Incadrare_teritoriu.pdf

arh. Tiron Andrei

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. pl.:

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

arh. Tiron Andrei

Denumire proiect:

Incadrare teritoriu

Data:20/12/2018

Specialist RUR: arh. Georgeta Trimbitas

Denumire planşa:

S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. Timişoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Narita Alina

PUZ

134/2015P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Ţigu Gheorghe Sabin Milenco Beneficiar:

1:1000

P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

134 A01/2015

9.290

6.907

1 0.1 60

9.491

1 8.2 69

15 12

13

14

1011

9

bazincarburanti centralatermica

STR. DIMINETII STR. DIMINETII

38 36

34 32

30 28

STR. DIMINETII

47

50

45

48

43 46

49 B

51

capela

STR. DIMINETII

54

2 5 5

53

atelier

49A

52 48-

5047

46

45 44

41

44

39 42 40

STR . V

AN AT ORI

LOR

37 35

35 A

38 36

33 33A

31 29

34

27 32

23A 25

30 28

41 43

STR . I . P . P AV

LO V

39

42B 42

40

35 A

37

38 36

atelier

33 35

34 32

31

30

25 27

29

atelieratelier

STR . W

. SH AK ES PE ARE

26 24

35 33

31 22

20A

29 2 7

17 19

STR. ALUNIS

20 22 24 24A 26

25 terasa

20B

23 20

co

atelier

19 21

17

spatiu comercial1 8

STR . W

.SH AK ESP

EAR E

16

15

16A

13

14

9B 11

9A

8 1 0

23 2 6B 2

6A

21B STR

. V I NA

TOR ILO

R1 9A

27 29

26 24A

terasa

24 31 33

3735

21 23

28 30

25

32 32A

34

21 21A

22

23A ST R. I .P . PA VL

OV

23

39 terasa41

STR. ALUNIS

scoala 41A

Ministerul Invatamantului 43

STR. ALUNIS

clopotnitaBiserica Catolica

34

21

S.C.Macesul S.R.L.

grup sanitar

camin cultural

28 26A

19 24 26

1 7 22

atelier

20

terasa

19 17

18

terasa

STR . V

AN AT ORI

LOR

15 13

terasa

16 14

1 2

11 9

1 0 8

8A

7

6A 6

5 4 2

20

15 1 5A 16- 1 8

1 3 1 1

1 4 12

9 7

1 0 8

STR . I . PA VL

OV 6

3 5 4

2

5 7

6

3 4

76 78

STR. G.MUSICESCU 74

63 65 65A84A

84

80 A

82 80

34 32

30

59 61

55 57

78 74

76

51 53

49

70 A

72 70

28 26

26 24 A

47 ST R

. V IC T

O R V

A LC O V

I CI 45

43 66 68

66 A

39 41

24

37

64

39 A 62

80

2

82 84 86

3

2A

1

88 90

62 6 4

85

ST R . A

R C ID A

V A5 8

60

9294 96 100 102

STR. G.MUSICESCU98

67

104

69 71

1 13 4

ST R . D RU BE TAS.C.Agrovet.S.A.

ST R . U

L P I A

T R A IA

N A 12 3

12 1 11 9

11 7

13 2 13 0

12 8 12 6

81 83

54 56

50 52

79 AST R

. T R A IA N

V U IA

77 A 79

46B

48B 48A 48 46 A

53 55

77 75

44 46

42

73

60 71

40

49 51

36 38

32 34

11 5 11 3

116 118

11 1 10 9

cazan 12 4 12 2

12 0

45 47

112 114

108 110

10 5 10 7

41 43

39

10 4 10 6

102 10 3

118

22

33 35

18 20 31

54 A

27 29

14 16

23 25

23A

ST R. VI C T O R V AL CO VIC

I(S TR. Z A H AR IN A

) 21

12 19

46 A

10 8

17 15

13

14

6 4

11 9

7

2

5 3

A

55

60 62

1

STR. MURES

57 59 6163

58

69

54 56

67

52

65

48 50

ST R . T RA IA N

V U IA

63

24B

26B

30

26 28

2 9 31

2 7

STR. ARCIDAVA

24A

26A

24 22

2 3 2 5 terasa

23A

21 21A

46 42

44

61

40 36

38

5 9 57

18 20

14B 14A

16

17 19

15

14 12

11 13

ST R . A

RCI DAV

A

10

9

33 35 37

terasa terasa

10 0 ST R

. U LP IA

TR AIA

NA 10 1

98 99

23B 23C 23D

21B 92 94

96

97 95

depozitmagazin

15A 15B

90 88

86 84

93 91

89

atelier

34 30

32

5 5 5 3

28

26A 26

5 1 4 9B

4 9 C

6B 6A

8

5 7

6 4

3

2

1

74

4 9 A 66

65 47 - 4 9

68 70

67A67B

STR. MURES 72

69 71

82 80 /

3

76 78

80 / 2 8

0 / 1

80

87 85

84 86 86A

STR. MURES

73A73B 75A

80

83

78 8 1

83B

76 ST R. UL P IA

T R AI

A NA 77 79

4 6 8 10 12

3

STR. ION SIRBU (STR. MIGDALULUI)

5 7 9 11

4 6 8 10

1 3-5 STR. MANGIUCA

5A

piv.

ST R . T

RA IAN

V U IA

45 4 3

1614

4 1

18 STR. ION SIRBU (STR. MIGDALULUI)

17

20 22 24

19 21

13 15

ST R . T

RA IA N

V U IA

39 37

35 33

26 28

23 25

30

27

72 74

73 75

70 68

66 A 66

69 67

64 62

65 63

12 1614 18

7 9 terasa

11

31 18

29

44A 46 46A 48

ST R . T

R AI AN

V U IA

27 25

23

50 52

2220 STR. MANGIUCA

15 1915

2624

15 17 60

61 59

58

57 / AS

T R . U

L PI A T

R AI ANA

56 B 56

57 / B

piv. 54

STR. LIDIA

56

27

55

54 60

58

29

62

53

34 36 38

38 5

40 STR. LIDIA 42

7 9

terasa

18C

scoala

B-DUL LIVIU R

EBREANU

18D 20

22

37

scoala

70/5

44A

11 13 15 15A13A 17 19A terasa19B 21

terasa

21B

18

21 21A

terasa

16

19

14 17

12

15

10 13

23 25

terasa 51

52 50

49 47

terasa

40

48

43

46

45

42-44 41

STR. ULPI A TRAI ANA 37

39

24 2 6 S.C. Rodex Company S.R.L.

37A BULEV

ARDUL LIVIU

REBRE ANU

28 30A

STR . TR AI AN VU IA 11

8 9 34

32 37B

37C

9

7

39

34

36

41 BULEV ARDUL

LIVI U REB

REANU 43

terasa terasa 38

36A-36 B 34

terasa

32

terasa 30B

33 35

Atelier de reparatii auto

terasa

31 29

38

30

27A 27

STR. ULPIA TRAI ANA

terasa

4547

40A 40B

42 44

57/3 57/457/

5 57/6

70/6 70/7

STR . E NEAS

57/7 57/8

2/2A 2/5 2/3

72A7 4

76 78

80

2/2

STR. G LAD

82

70/7A 2

STR. TRAIA N VUIA

4

57/9 72

74

59

STR. E NEAS 7

6

2/5A 2/4 5

3

STR. TRAIAN VUIA 1A

61

63

ter asa 26 24

49

STR. ULPIA TRAI ANA

28

25 terasa

teras a

bazinterasa

51 53

terasa 55 57

FOREIGNTRADING

23

82

65A

terasa

65

puncttermic

STR. E NEAS

86 84

67

S.C. ZIMPEX S.R.L.

terasa

2 6

88 90 terasa

1

84

ter asa

61 88

86 terasa

90

22 20 STR. ULPI A TRAI ANA

17

18

teras a

15

65A 63

terasa

92

65 94 96

terasa 16 14 13

1 1

terasa 67

21 19

ter asa

69 71

24

22 19 17

98 10 0

STR. G LAD69 10

2

18 20

16

14

STR . D ROB ETA 13A

Biserica catolica din Balcescu

birou administratie

11

2D 2C 2B

21

terasaterasa

10 STR. UL PIA TR AIA NA

6 8

12

9 7A

7 5

terasa

4 2

1

terasa

2A

terasa

3

STR. MEM ORANDULU

I

2 4 6

terasa terasa

71

12

terasa

10 8

9

2

11 1B

2A punct termic 4 4A

9A

1A 1

3

biserica

4

STR . DRO BET A

6

7

3 5

2

1 terasa

82 80

78

terasa

76 ST R. ULP IA TR AIA NA

83 B punct termic

1 casa portar

8 10

birouri

Romgaz S.A. Medias Regionala Timis

birouri

74 72

83 A 83

70 70

79 81 79 -81

parcare

1A

12

28birouri

birouri2 6

14A

14 1 6

1 3 18

2018A

5

24 22

23 21

gang

20 20

terasa

19 17S

TR . I ND EPE

NDE NTE

I

18

terasa

Cultul crestin adventistBiserica Adventista

Coop deproductie

birouri

atelier

23

20 18

21 19

17

18

1416

15

depozit

68

66

65

depozit

64

63 61

STR. ALEXANDRU ODOBESCU 59

59A

62

60

57

68 C 68 B

77 73

75

68 A

71

ST R. ALE XA NDR U ODO BE SCU 69

13 11

15

16

13

14

11 A

12 11

10 8

6

S TR . I ND EP E ND

EN T EI

4

9

magazin

magazin

gang

5 7

magazin

post trafo 11A

9

67 65A post trafo

12

10

7A 7

STR. C IPRIAN

PORU MBESC

U 8

5 5A

11

A. N. D. DirectiaDrumuri si Poduri

atelier

ga ng6

gang 2 4

Bloc B2terasa

bazin terasa22A

24B STR . GIURGIU

24 Cinema Victoria

terasa

2 A 2

1

3

5 4

Scara A

2 Bloc B2Scara B

2 Scara

C 2

alimentaraS. C. Alcom S.A.

Bloc B2 Scara

D 8

Bloc B2

Bloc B2 Scara

E7

PIA TA

NIC OLA

E B ALC

ES CU

terasa

56 58

STR . ODOBESCU

55

terasa

19 STR.

VIRG IL O

NITI U (S

TR. S OIMU

S)

17

10/8

51 15post trafo

13

A8 6

Gradinita terasa

12 14

10 11

8 6

7

9 terasa

9A

4 6

4 STR. CORIOLAN BARA N (GIU RGIU)

1A

5

3 terasa

terasa

bazin

atelier

birou birou 18

baz 16A

22

birou20A20

21

21

17 19

11

16

15STR. COR IOLAN BAR AD (ST R. GIURGIU)

B

9

A G.I.G.C.L.sector IIIhornarit Dispensarnr.1 si nr.5

50

46 48

S TR . A

RH . S Z EK

EL Y L AS

ZL O (S

T R. Z O E )

5

post trafo

5658 35

54

33

31

1

52

scoala27/29

48A 48B

46 44

13 7 5A

4

terasa 44A 44

terasa

42

40

38

post trafo

parcare

1 3

terasa

5A

terasa

42 40

38 B-D UL MIH AI VIT AZUL

36

5

STR. VIR

GIL ONI T

IU (S TR.

SOI M US)

5B

3

post trafo

34

terasa

cos

De

73

6 8A

8 STR. DIMINETII 10

12

53 56

51 54 STR

. A . P.

CE HOV

71 69

67 65

STR . A .P .C

EHO V

63 61

68

57- 59

STR . A .P .C

EHO V

55 53

STR. DIMINETII

24 24A 66 51

49 47

64 45

62

43A

CAL EA M AR TIR

IL O R

105 107

10 9

16

32 4

58 56

54

1

STR. DIMINETII

59 57

55 53

51

5 2A

49

5 2

47 5 0

45 4 8

4 8 A

5 8 6 0

56 5 4

52

49

ST R. MUN

CI T OR ILO

R

47 45

43 41

51 A 5 1 5 0

5 2

49A

4 8

49 47

4 4 4 6

45

STR . A NU L1 8

48

STR . A VA NT UL UI

41 43

39

4 6 4 4

37 33-

35

4 0 4 2

31

38

25 27-

29

3 6 3 4

3 2

51

57 53 55

43 41

39

4 2 3 6

3 8 4 0

37 35

33 3 2 A

3 4

3 1

3 2 3 0

61

63 71

6765 69

52 52A

STR. ALUNIS

54 56 58

50 48

46A

60A

436 0

STR . A. P .C

EHO V

58 54

56 50

52 41

39

46 44

39 37

42 40

40A

35

48

37 46

44 42

rez.

bz.apa

parcare

1

rez. 9

STR. APICULTORILOR

11 13 13A

3

7 7A3 3

ST R. MUN

CIT OR I LO

R

31 29A

38 29

36

38 40

77 79

81

73 75

64

60

ST R. MUN

CIT OR I LO

R

27 34

STR. ALUNIS

68 64A 66 70 72

33 35

313 6

29

5

74 27

34

21- 23

25

32 30

19 15

1 7

45 47 49

38 36

gradinita

dispensar

STR. ALUNIS

42

gradinita 40

46 48

30 23

28 26

1 9 21

1 5 1 7

ST R. AV I NT

UL UI

24 22

1 3 1 3A

20

50

31 2 9

2 7 23

2 5

28 26B

18 2 1

17 A

26 22

24 STR

. A NUL

1 8 48

15 17

20

13

16 18

1 1

1 8 16

1 4

7 9

5B

1 2 1 0

86

terasa 106 108 110 112

3 5A 4 A

4B

1

2A 2

114 STR. GAVRIL MUSICESCU

79 81

9B 11

12 14

9A 7

10 8

5 4 6

4A

118 120 122 116

87

1 3 2

124

STR. GAVRIL MUSICESCU

89 91 93

32

25

terasa

23 19

21

30 32

26 28

24

15 17

22

13

20 18

ST R. MUN

CI T OR I LO

R 12

14

11

28

1 3

26 1 1 9

terasa22 24 7

18 20

5 atelier

16

STR . A . P.C

EH OV

14 1 3

1 2 1 0

8

138A

9

10 10 A

5 7

6 8

3 1

2 4

126

93B

128 130

ST R . P R U T U L

93C 95 97 99

terasa

fanar

132A 134 132

STR. GAVRIL MUSICESCU 136

4 6

2

103A

138

105

101 103

15 1917 21

23 STR. APICULTORILOR 17

8

103 101 terasa

99

bazin

atelier atelier 176

172 -17

4

depozit

170 168

97 95

CAL EA M ART

IRI LOR

93 91

hala hala

166

terasa 164

depozitdepozitbirouridepozitterasa162 158

-16 0

89 89A

87 83

85

birouri

156terasa

15 4

padoc

152 150

77

81

75 71

73

15 ST R. GO SP OD AR IL OR

14

79

13 12

11 10

9

atelier

148 69

144 146 67

piv. depozit

142 140

65

138

61 63

136 59

134

57

130 132 55

140 142

107 109

144 146 148 150 152

113 STR. GHEORGHE MUSICESCU

atelier

depozit

atelier birouri

154 156 158

115

128 5 3

126

birouri

12 4

terasa

12 2 12 0

51 / 17

51 / 16

116 118

114

51 / 15

51 / 14

8 7

6 4

5 ST R. G OSPO DAR ILO R

2 3

158A terasa158

51/18 51/2051/19

162160 terasa

164 166

51/21

STR. GAVRIL MUSICESCU

piscina terasa

terasa

terasa

terasa

piscina terasa terasa

terasa

51/2 6

51/28

piscina

51/3 4

51/27

51/2 5

51/3 3

terasa

terasaterasa

1

13 1

te ras

a

13 3 ST R

. G E N. G H E O R G HE

ST AV RE SC U

13 5

terasa

terasa

terasa

terasa

13 7

te ra s

a

STR. GAVRIL MUSICESCU

73 75 77

SERVICE

131

COOP.UNIREA

ST R . M

I NO TA UR UL U

I 79 A3 6

34

37 A 37

12 9 12 7

afum.

12 5 12 3

32

terasaterasa30

35 33

28 A 28

31 29

40

ST R . B

E R Z EI

39 37

36 - 3 8

42

35 A

34 32

32 A

atelier atelier

30 30 A

atelier 2 8

35 33

31 29 A

29 27

CO

afum.

12 1 11 9

ST R . D RU BE T A

11 7

26 27

24 2 5

22 ST R.

MI N OT AU RU L

U I 23

20 A 21

11 5

116 11 3

terasa

114 1 1 1

20 B 18 A

18 B 20

19

18

16B

16 16 A

14

26 24

22

atelier

25 A

25 23

ST R . B

E R Z EI

21

17

bazin

15 13

20

19

18 17

16

15

14

13

40 S T R. P RU TUL

38 36

3 2 3 4

3 0 3 0A

17

12 14

piscina

15 13 pi scina

28 2 6 17

2 4 2 4A

22

terasa

15 ST R

. P R U T U L

20

13

18 16

11

10

11 A

terasa

terasa

terasa

11 9

6 ST R . C A L A T OR I

L OR I

9C

cabina poartagenerator

hala

112 1 0 9

110 10 7

10 8 106 ST R

. D R U B E TA

10 5 10 3

12

ST R . M

INO TA UR U

L UI

10 8

104 10 1

102 10 0

99

A1

parcare A8 6

pa r ca r e

A7

A8

pubela gunoi

4

11 11A

9 7

12

11

10 8 S

T R . B

E R Z EI 6A

6B

9 7

5 3

1A 1 bazin

4 2

atelier

5 3

1 1A

98 96

97

S.C. BANE S.R.L.

A2

9 4

9 5

A3

A6

A4 A5

STR. MURES

gang

7977

9 2 93 9 1

88 9 0

ST R . D

R U B ET

A 8 9

8 7A

atelier birouri

92AA 12

B

2 centrala

90 92

81 83 87

89

A 18

94 STR. MURES

88

91 93 95 89

B

ST R . M E Z IA

DA

A

90

B 16

9114

7

A B 88

5

S.C. CRISTOBAR S.R.L.3

post trafo

14 9 ST R

. P R U TU L

12 10

8 6

5

4

3

2

4

9B

2

9A 7

5

hala hala

3 ST R. CA LA TO RIL

OR 1

98A 100 112

hala

GIROTIM PHILIP MORIS

birouri birouri

116A

STR. MURES

90 92

97 99

94

1

101 103

96 terasa

STR. MURES

105 107 109 111

98

113 113A 48

A 115

A BST

R. CR IV A

IA 9

49

B 117

47 A 119 B

post trafo

50

7 B

51 A 2 B

STR. MAGURA

52 4

57 1 56

A 3

rez. apa

depozit

110 B 112 51 / 13

110 A

104 108

-10 6

51 / 12

51 / 1 1

st. pompare

st. gaze

51 / 1 0

10 2

atelier atelier

10 0

CA L E A M AR TIR

ILO R

te r as a

terasa

12 8 D

terasa

terasa

te r a sa terasa

uscator

uscator

centralaelectrica

centr. termica atelier

moara

uscator

uscator

sectie S

post trafo

uscator

Sector M

sectie S

98

R.P.S. I.

Sectie P.M.

R.A. PLAFAR

birori

terasa terasa 51/3 0

terasa51 /35

51 / 3 6

51/68

51 / 3 6

terasapiscina terasa

51 / 9

terasa

51 / 4 0

51 / 6 2

51 / 8

51 / 4 1

51 / 4 2

13 9

51 / 7 terasa

51 / 6

terasa

51 / 5

terasa

post trafo

51/ 37

51/ 38

terasa

51 / 4

terasa

terasa51 / 3

51 / 2

terasa

te r a s a

te r a s a

te r a s a

12 8 C

12 8 B

12 8 A t

e ra s a

116B 116C 118 STR. MURES

120 122

A B 121

statie

124 126

A 123

128

B

A te r

as a

te r as a

S. Atomizare

te r as a

Sector conducere

96

Biserica Baptista

cantarcantar terasa

depozit

rampa

94

terasa

132 134

centru administrativ

C

33 125 127

STR. MURES

129 32

31 131

30

82

42

ST R . C

H E I A

9

41 41

pa r c ar

e

53

C B10

437

reglare gaz

pa rc a

r e

parcare

statie

45 A8

A

ST R . M A R T IR

A LE X

AN D R U

FE RK E

L -S UT E

U

44 B

44 6

5 B

55 A 8

B

23

24

A

245

A STR. MAGURA

7

B

21 9

22

termica

B

ST R . A

Z U G A

8

34B 5

A

6 parcare

35B 10 A

pa r ca r eposttrafo

36B 12 A

STR. MAGURA

B 37 A

14

A 11 B15

20

A 4

B S T R . A

Z UG A

163

13 B 14A

13A B15

post trafo

platf.beton 82

51/1 51/45

51/ 46

51/ 47

terasa terasa

101

te r asa

99

9 terasa

1 7

8

2

te r as

a te r

a s a 134A

STR. MURES 132

133 135

terasa

CA L EA M A

RT IR I LO R

38

80

97 95-

9 3 91

te ras

a 89

te r a s a

ST R . I ON M ONO

RAN 6

10 11

terasa 5

terasa 4

12

12

78

87 te ras

a 57 gang

80

51 - 5 5

te ra s

a 3 13

13

terasa

1

terasa

terasa

piscina

111 113

platf.beton

terasacabina portar

terasa

STR. MUSICESCU

terasa

STR. MUSICESCU

terasa terasa

padoc

135C

136A STR. MURES

135D

hidrofor

136B 138

135E 135F

13 5 A

terasaterasa

terasa 13 5 B

terasa

13 5 C

terasaterasa

140 142 142A

STRADA MURES

135

terasa

144

137 139

78

13 5

78 13 0 A / 4

13 0 A / 3

13 0 A/ 2

ST RA D

A M URE

S

cantar

STRADA MURES

S.C. MARCKS S.R.L.

terasa

11 0 A terasa14 0 C

dr u m a c c es

A ST R . M

UR ES

hidrofor

146

STR. MURES

tera sa

ST R. L ID

I A

STR. MURES ateliere frigorifice

S.N. Gaze naturale

terasa

dr u m d

e a c ce

s

cabina poartaateliere

S.C. ROMHEL S.R.L.

ateliere

drum acces

pescarie

14

platforma betonplatforma beton

12 B

154 S.C. PERLA SUDULUI11

STR. MARESAL C-TIN PREZAN

12

terasa

133 C 135 Bl.56

B 137

Bazin Bazin

conducta

rampa auto

71 73

67

69

CALEA URSENI

57

59 61

61A

65 afum.

63

CALEA URSENI

75

STR . PA

VEL ST EIC A

afum.

46

44

40

42

31

36 38

29 A

29 B

33

2A

2

19

De

cos

platforma beton

decantor statieclorinare

platforma beton

UZINA DE APA Nr. 1statieclorinare

platforma beton

platforma beton

rez. apa

platforma beton

statie filtre

statie filtre electrice transformatoare

rez. apa platforma beton

vana vanapompe

atelier

hala

prefiltre platforma beton bazin

35 37

CALEA URSENI 33A

29

25 27

31 33

4

panouri transformatoare

platf. beton atelierpost trafo

grup fantani

UZINA DE APA NR.1

terasa

STR. MUSICESCU

platforma beton

cladire prefiltre

cos

buteli i gaz centrala termica

cos cos

platf. fier vechi

platf. beton

statiepompare

CALEA URSENI

19C

cladire protocol

platf. beton cabina poarta

21 21A 23

19B 1 9A

19

terasa

2 4

2 2

17 D 17 C

terasa

birouri

INT RA RE A URS

ENI 1

4 2

5 3

9

7 8

23C

23A 23B

gater

5

16A

3

16

ST R . A NIN

A 12

14

18 STR

. L EG UMI

CUL TUR

II 16

14 12

10

m

55

49

53

51

45

41

43

47

20 22

STR . IU LIU

POD LIBN

Y

34

32

34A

27A

STR. DIMI TRIE DINICU

27

30

25

26

24

28 23

21

19

19 21

22 24 ST

R. I ULI U P ODL IBNY

17

15

18

20 terasa

39

12

16

18

15 A

STR. DIMITRIE DINICU

13 15

14 7

9

11

6A

10 8

5

6 STR. DIMITRIE DINICU

48 bazin

65

17

6

10

8

STR. NICOLAE STOICA DE HATEG

3

3A

2 4

27 25

1

29

18 17

20

13

11

15

14

16 5

7

12 STR. NICOLAE STOICA DE HATEG

9

13 A

16 11 13

STR . IU LIU

POD LIBN

I

9 A 14

12 7 9

10

STR. NEAJLOV

5

7

4

STR. NEAJLOV

2

1

3

8 3 5

6 8A

STR. IUL

IU P ODL IBNY

1

4

2 38

46

63 61

44

59B

42 57

40 38

55 53

36

51

34

49

20 23

18 21 19

16 B

17 15

13

ST R . E

URI PID

E

16

11

14

9 7

10

8

m

6

32 ST R

. M ATE

I M ILL

O

30

piv

28

terasa 4 2

47 45 A

45 43

26

41

12 8

10

5

atelier

3

4A 6

1

4

24

39A

22

39 37

20 18

35A 35

2

21

STR. EMIL RACOVITA

25 23

2

6

4

5

7

STR. LUTA IOVITA

1A 1

atelier

3

34 36

32 35

STR . M

ART IR

CO NST

A NT IN

RAD U (

STR . H UMU

LES TI)

30 28A

33 31B

28 31A

26 24

32

30

28 28A

24 26

26A

atelier27 depozit cherestea 27A

25A atelier

atelier 58

32A

24A

Fabrica de paine

22A

66A

62 60

64 STR. NICOLAE D. COCEA

21

68 68A

23

17B 17 A

17 15 A

13 A 15

terasa

atelier depozit

20B 20B

20 A

13 11

18 A - 18 B

ERROMED S.R.L.16D

CAL E A U R SE N I 9

7 A

1 6C

7

13B

3 8 A

1 8

2 4

12A

6 8

10 12

7

16

14

16A 18

9

7A

ST R . L

E GU MIC

UL T UR I

I

6 D 3A

1 3

6 C

birouri

6 B 2 4

S.C. S.B. INTERCOMERT S.A.6 A

5 5A

8A 10

22

14 16 18

12

20

6 8 STR. NICOLAE D. COCEA

5

16 3 1

atelier

S.C. AGROSEM S.A. 9

birouri atelier

CALEA U RSENI

STR. MARESAL C-TIN PREZAN

A 139

birouri birouri29

Bl.C2127

put apa

25

Bl.C24

32

Bl.C23

34

Bl.B15

30

Bl.B1423

Bl.B1321

Bl.C22

INTRAREA VENUS

Bl.C17

Bl.C18 29

Bl.C20 27

Bl.C1627 STR .

ELEC TRON

IC II 26

Bl.B121 9

Bl.C15

Bl.B1117

Bl.C14

24 Bl.C11

Bl.C12

4 6

terasa

4 A

ST R . L

E G U MI

CUL TU R

I I

Bl.F2 11

16

7

5

1

2

3

Bl.1015

20

Bl.95 16

1

14 12

magazin

10

statie gaze

8

bazin

Bl.F215

13

Bl.F4 17 STR. LEGUMICULTURII

INT R. N

EPT UN

(S ID ERU RGI E I)

3

cresa gradinita

4

STR. ATOMULUI 6

cos

4 2

3

INTR ARE A S

ATU RN

4

Auto - Tim

20 STR. EMIL RACOVITA

1

22

17

17C 17D

15

11 13

19

33

STR . M ATE

I M ILL

O

16

31 29A

29

44 46

40 42

14

38

3 5

27A

12 10 27

25

26

24

28 30

1

vestiare

2

10A

6 8 23A

23

4 2 1A

2B

4 STR

. R ECO

LT E I

4A

sediu clubsportiv

st. pompare

2A 2

atelier

8 6

atelier reparatii

atelier atelier

52

48 50

11 11A11A

54 56

15

11B

13

7 9

17 19 19A

21 19

171 5

13

atelier

11

8

7 6 5

3 4

Asociatia Sportiva Autoturisme

STR. RECOLTEI

6

10 8

12

post trafo

14

7

3 1

5

camin

cos

vestiar bazin

bazin sala sport

cantina

punct termic punct termiccos

caminadministratie atelier

11

13

9

S.C. Tehnomet S.A.Timis

STRADA ATOMULUI

6A

4A

2

1

puncttermic

INT R. N

EPT UN

(SID ERU

RG IE I)

S.C. TELECONSTRUCTIE S.A..

camin

4

(STR. METALURGIEI)

2

STR. MARTIR MARIUS NEMTOC

15

8 cabina poarta

6

5

15A

Bl.D132A

Bl.D2

34

36

STR . M A TE

I M ILL O

9 7B

4

7A 7

Liceul Electro Timis

5

lLiceul Electro Timis

3 3A

1

40 40A

2 STR

. S PAT

A RU M ILE

SC U 1

54 54A

44

46

42 42A

48 50 52

2

38

CALEA BUZIASULUI

11

S.C. TIMTEROS S.A.

teren de tenis teren de handbaltribuna

parcare

pavilion administrativ

pavi lion administrativ

cimitir

27

r

26 24

25

26

29terasa 32A 32 3031 29 ST R. T H. PALLADY28A 28 26 22 A22terasa70 72 787472A STR. NICOLAE D. COCEA76 78A 272722 20 25 STR. NICOLAE D. COCEA 70A70 25 25Adispensar scoalarestaurant18B STR . MART IR CONS TAN TIN R ADU2318A Ministerul Educatiei Nationalescoala 24 vestiareSTR . TH. PA LLA DY22 20 18A 18 arena sport 23 2180 80A 1929 17 15 26 24 2022terasa 1618 14 1220 18 16 13 11 914 712A STR. IOA N S IM U12 5 310 1 STR . G RIGOR E A NTIPA10 8 6 4 2 terasaterasa 11618 16 21 19A 191 4

17

depozit

12 10

15

13

8

13A 11

9

16A 16

14 12B

12A

12

4 6

2B 2

2A

terasa

atelier

7

BisericaOrtodoxaRomana5

Of. Parohial

capela

80 80A

3

1

72

72A

76

76A 74

78

12C ST R .

T H. P AL L

AD Y10

Parcons S.R.L.

6 8

8 6

4

4 2

Parcons S.R.L.

terasa92 96

94 98

100

90

88

37 37A

84

82

84A

86

29

25 27

21 A

19

21

23

31A

33A

29A 31

35 35A

62

58A 58

56

60

CALEA BUZIASULUI

68

64 66

70 70A

15

17

STR . O LAR

I LO R

hala prelucrari opticeanexa tehnica hala prelucrari optice

S.C. ENJOY IMOBILIAR S.R.L.

anexa tehnica hala anexa tehnica

STR . O LAR

ILO R

2

atelier 10

12

12B 12A

STR. OLARILOR 14-16

18 20 22

22B

4 6

8 STR. OLARILOR

104 106 108

102

piv

110 112

114

51 49

43 41A

39

41B 41

45 47 47A

CALEA BUZIASULUI

53

55 57

24

26 24A

26A 28

STR. OLARILOR

30

22A

39 37

86 8 7

84 82

8 5 A

7 8 8 0

85 83

terasa

8 1 92B

A

7 6 7 4

7 2 7 0

79 77 platf. betonplatf. beton

75

97 2

parcare

92 B 10 C

93 6

A

8

pa r ca re

pa r ca re

94

B 4

1A ST R

. M EZ IA D

B

96A 4

95

96 A6B

STR. ALBAC

2 841

83 B 8 A

1

STR. MARTIR DUMITRU JUGANARU(STR. ALBAC)

72A3

bazin terasa

bazin

68 6 6

S TR . D

RU B E T A

C 2

6 2 6 4 C 1

6664 STR. LIDIA

gang B 78

parcare

pa rc a

r ep a rc

ar e pa rc a

r e

parcare

77A

centrala termica

72 77

parcare 7776

A270

parcare STR. MARESAL ALEX. AVERESCU (LIDIA)

A1

2

74

100 33

99 35

95A 99A

80

Biserica Ortodoxa

ST R . S A L CI M

IL O R

54

81 10 AB

A 72B 72b

B5 C

73 73

STR. MARTIR DUMITRU JUGANARU(STR. ALBAC)

7

52

69A A B

70 70

55

58

AS T R . C

R IV AIA

5 B 59

3 A

60 A 12 B

B

9 69 68 A

2

STR. MARTIR DUMITRU JUGANARU(STR. ALBAC)

65 11

A

66

B 1 post trafo

A

75 78

73A B

50

7480

ST R. S AL CIM IL OR

53 51

70A

71

71A82 B

STR. LIDIA

A 9837 B

46 44

49

4139

47 45

STR . S

AL C A MIL

OR

D15/2

A

68

ST R. CR I V A IA

A 84 86

66

A B 88

STR. LIDIA

4543 47 49

ST R . CO L A BO R AR

II

A

post trafo

3E16/5 E16/42

E16/3

B

2

E15/1 BST

R. C OL

A BO R AR

II 1

E14/251 E14/1

B

A A

STR. ADOLESCENTEI

E15/2 E15/36

4

58

terasa

56 54

6 0

5 9

61A- 61

57 55

5 0 5 0

4 8 46

S TR . DRU BETA 5 7

terasa

5 1 49A

106

47B

terasa

1

53

terasa bazin

7

4

9 INTR . MARTIR

IANO S PAR

IS 11

post trafo terasa

105

6 8

terasa8 13

17

10

2119

12 10

104 14 103

16

STR. V LADEAS

A

8

107

108 A

9

111

7

B

113 B

terasa

4 4 40

4 2 45

terasa

3 8 3 6

43 41

47A

2 STR. IO

AN MU RESAN

(DR. S T. STA

NCA)

11

terasa

4 6

1A 3

terasa

terasa

3 4 3 2

37 39

3 0A 3 0

STR . D RUBE TA 35

33

atelier

anexa spalatorie

8 terasa

10 12 5

7

14 STR. D

R. IOAN MURE

SAN9

16

4

Bloc 110

2

Bloc 111

11-13

AsociatiaStudentilorMusulmani

15 19

17 24 2

6

21 2523

terasa

42

10A 12

23. STR. V

ALENII DE M

UNTE

40/C 40/A

43 41

39

D15/1

B 11

40/ B

37 35

B

25 27

29

A5 113

terasa

38

35/A 2 2/A

D12/2A STR. DUZILOR

B

38/ A D12/1

33

STR . S

AL C AM

ILO R

36 D10/1 A

D14/24 B

A D13/3

D14/1 A

STR . L

EB ED EI

D13/2

B

1

A

B1 A D13/41/A B

4 6

D13/1

B

3

PIA TA V

IDR ARU

A

post trafo atelier

3

1

32 34 31/

A31

30

29

1A1B

gang D10 B

28 Bloc D11/1

25

26 Bloc D11/1ST R . S

A LC AM I

LOR

23

gjgj gj

gjgj

gjgj

28 30

32

27 29

34

3331

terasa24

21 19

Bloc D8/6

8

Bloc D8/56

36 terasa

38 teras

a 40

D9/6A

STR . A

PE LO R

B2 INT R.

ORI ZON

T

D9/5A6

gj

8

Bloc D9/1 Bloc D9/5

post trafo

platf. beton

INTR . APELO

R

Bloc D9/23

Bloc D9/3

Bloc D9/44

Bloc D8/44 1

Bloc D8/32

Scoala Ambilopi

Bloc D7/45

Bloc D7/3

3 Scar a A

B

54 6

3 25

61 A14

A

B

centrala

16

27

26 A 16

18 28

B 13 C 64

63

9

4

B 1

62

ST R . C H E IA

A

2

8 15

7 17

parcare

B

A 229

B

1

17 18

20

STR. MARTIR DUMITRU JUGANARU (ALBAC)

F5 21

22

19 24

25 4

A 25A 3

terasa 6

19

atelier

U.J.C.O.M. atelier

atelier

11AB 23

A

C

C

100 D

D

B 90 A

62

terasa53 55 E13/157

B

92

A A94

E9A3

A

A

post trafo

ST R . A

DO LE S

CE N TE I

8 E12/1

parcare

10 12

parcare parcare

E12/4

A

2 ST R . E

C H IT A

T II 1

B E10

B E11

pa r c a r e

pa r c a r e

S.C. SARDONE

parcare

96 100

U.J.C.O.M atelier

STR. LIDIA

B C E959 E8A4 3

E4A

ST R. CO DR U L U I

A E461

parcare

E11A

E8 2

E8B16

A

pa r c a r e

pa r c a r e

pa r c ar

e pa rc a

r e

5 E7A

E51

E5A18 E5B 20

E7BA B7 E6

E6A

78

49

B27

72

45 -4 7

terasa

A 70

43

B

A 104

B

4 1

terasa

terasa 102 104 106104A

atelier

brutarie terasa

106A 108

STR. MARESAL C-TIN PREZAN (STR. LIDIA)

110

73

B F3B

E5C22 E3A 68 A

F5A65

A 67 B

B 37

Bl.F10A 24

37 A

post trafo

E2A E3 6

8

9 66 A

E2

66

A F5

depozit

garaje

BF4C sectia programe siintretinere filme

CA L E A M A RT

IR I LO R

(G IRO

CU LU I)

35

D.T.D.E.F.

16

motorinadep.

C 69

7

22 Bl.F10B

B 2

A 71 B

8

A STR. PEPINIEREI 4

6

Bl.F10C

20

atelier Bl.F10D18

ST R . C

A NT U LU

I 5

punct termic

platforma beton

platformabeton

parcare

platf. beton

Scoala Nr. 25

42 ST R

. C OS M IN

UL UI

cantina splatorie

E73

centrala termica

sala gimnastica

platf. beton

B E6B13 A

atelier,laborator sali de clasa

cos coscos

centrala termica statia pilot BIOMEDICA

ateliere

Liceul de chimie Azur

Scoala Ambliopi Scoala Ampliopi

scoala 40

R.A. Urbis Formatia Nr. 1

birou R.A. Urbis

Bloc D4

D3b

38

D4 Scara A

Scara B 3

Bloc D5

A 36

Sc ara

B

B

A C22 B1

31

C21

B

centrala gaz terasa

cantina

cantina Liceul de chimie

STR. NATURII

internat

cabina portar 158

internat

A C25B 3

1 3

A 2 B

7 5 INTR.

PANDU RILOR

C

S.C. TH S.R.L.5

STR . S

TE GA RIL

OR 7

4

C7

11

64

A birouri

F4D

33 A

STR. ELEVULUI 2 4

1 A 3

terasa

R.A. ROMTELECOM Oficiul Nr. 16

6 4

post trafo A

C B

33

4

A

14 S T R . C A N TU LU I

B

12

remizaremiza

rampa depozitcarburanti

pompa

atelier depozitcarburanti

carburantidepozit

atelier cos

depozit

loc de joaca 10

birouri

3

6 8 A

parcare B

S.C. FORTIM S.A. platforma beton

WCpublic atelier depozit

B INTRAREA PESTERII

1 C

internat

internat

B

terasa

6 2 D

piata

C 3 1

A

C6 B 7

C8

A

B IN T

R. VI NUL

UI A 60

B 1

2

A

C9

Bl.A629 A

2

magazine

ST R . C

A NT U LU

I A1

B A 2

Bl.A7 B

STR. MARTIR IOAN STANCIU

9

(STR. NATURII)

Bl.A7aA B9

B A5 INTRAREA PESTERII

A B A4

Cp A

STR. MARTIR IOAN STANCIU

Bloc A8 posttrafo

STR. MARTIR CLAUDIU VARCUS (STR. POEZIEI)B Cp

Bloc A9C

20 A

B18 A

A 18

Bl.A7bis

B

13 B

Bloc A9/a 18 Cp

Bl.4bA 11

STR. MARTIR MARIUS CIOPEC {STR. BALANTEI)

2 8

29A 3 1

29B

44 terasa

halaterasa 46

terasa

48 50

52 5 427

25 24A 59

STR . DR U BE T A 2 3

STR. LI VIU RE

BREANU CLUB

terasa

61 63 6

5 67

punct termic

56 58 60

62 64

66

69 71

73 7 5

teras 68 70

77-79

hala reparatii72 74 76

21

92

73 7 3A

75 STR. E NEAS

9496

77

79 8 1

98100 102104

83 85

8987

terasa

bazin

81 81- A 83

85

terasaterasa

106 108

9391 110

112

97 95 STR. E

NEAS

depozit

114 116

118 99

101

120 122

teras

bazin

22 20

terasa19

terasaKasaibar

18

ST R . S

A L CA M IL

OR

16

17 15

15A

teras bazin

78 80

14

13B 13

13A

10 12

11

terasa

Bloc D8/1 42 Bloc D8/1

STR. D R. IOAN

MURES AN (DR

. STEF AN STA

NCA)

44 Bloc D8/22 INTR . OR IZ ONTU LUI

Bloc D7/21

Bloc 29 41

41 43

Bloc D6/2 Bloc D6/1

2 Sc ara B

Bloc D7/1 46

47

54 56 58

gjgjgj gjgj gj

gjgj Bloc 28

1

2

Bloc 27

Bloc 25 5

3 Bloc 30

INTR . VISINUL UI

Scara A7

Bloc 33 49B 49A

Scara A Sca

ra B 53

gj

51

gj

Bloc 34S cara B

4

gjgj gj

Scara A

posttrafo

87 89 91

80A

93 95

97

8

9

99 99A

82

101

6

4 2

STR. SALCAMILOR

1

7

terasa 103

terasa

5 3A

3

Bloc 26Scara B

birouriatelier

84 8 4A

86 terasa 88

90 92

Bloc 36

8

terasa

94 atelier

105 107

terasa 10

terasa 8

96

B-DUL LIVIU

REBREA NU

98 DispensarFarmacia Baldona100 -102

104A

109 111

16B16A

6 8 8A

5 7

10

9

10A 12

11 13

15

14 16

17 18

STR. C OZIA19

21 23

103 105

ga ng

atelier

20 22

25 27

27A

24 24A

26 29

31

2 3

28 30

4 4A

7 9

22 24 26

26A 289

A

gan g 11 1 3 STR. ME

MORAND ULUI

15

30 32

17 19

34

21 23

34A

25

18

33

5

STR. FELDIOARA

20 17

13 15

depozit

36 gan g

16 16A

14 11

27 29

9A

gang

STR. M EMORAN

DULUI

38 40 4

2

124

1

20

1A PIATA AXENTE SEV ER

post trafo 19 terasa

PIATA AXENTE

SEVE R

18 17 16

cabina portar

Observatorul Astronomic

2 6 5

4 3

15

STR. MAR TIR L ADISLA U CS ISZMAR IK (CAZ ANE)

1 1A

terasa

terasa

12 14

2-1 2

1 STR. D

IACONU CORE

SI 3terasa

14 A 14 placa beton

terasa 2A

2B 4

STR. COSMINULUI

10 10A

5

terasa 8A

6 7A

7

Biserica

PIATA AXENT

E SEV ER8 9A

9

PIATA AXEN TE SEVER 11

10A

Tipografie Gradinita Nr.2

ateliere

ateliere

ateliere

10 32

35

ST R. A RON P UMN UL 3

4

5

13

terasa

12

terasa

terasa

8 6

9 7

STR. COSMINULUI

4 2B

5 3

STR. COZ IA

34 36

37 39 39A

terasa

38

depozit

41

1

2A 1A

2 1

40 42

bufet 43

IN T R.

BAS MU L UI

Sc a ra A

IN T RA RE A B

AS M UL

U I

A

D2

D1

STR . C

OSM INU

LUI

A

B 34

23

32

21

C23

B2 7

A

62

Scara A

57

64 64A

6

59

30

30A

68B 66A

4161

STR. D R. IOAN

MURES AN (DR

. STEF AN STA

NCA)

68 66B

70A

63

9

statie trafo

11 15

2

ST R . S

TE GAR

ILO R

7

gradinita

72 74 76

2

5

bazin

C11

C13

3

88

Bloc 37

28

terasa

26

Bloc 3510

22 24

17 -17A

STR. CO SMINUL UI 15

15A

C40

19 42 A

1terasa

terasa

43

INT R. SEPIEI

3

104 18

106

centralatermica INTRAR

EA SE PIEI

post trafo

108

110

terasa

piscina

112

B 78

80

A 65 B

47

2 46

50

post trafo

82 58A8 4

58B

86

parcare

50A 67

INTR . S EPIEI

terasa

53B

54 4

7

9

486

terasa

49

49

A 10

8 B -A

53

15

13

INTR. LUPULUI4 3

C10 1 6

9 11

8

54 56

58 52

Bl.A5a B

27

CA L E A M AR T

IR I LO R

(S T R.

GIR OC U

LU I )

Bl.A5aC 2 7

50

C4/A 48

INTR. URSULUI

B 1 A

44 46

25

Bl.A4a23

Sc ara

A

Bl.A10 B Bl. A10

C STR. MARTIR CLAUDIU VARCUS (STR. POEZIEI)14

A B12

Bl.A9bis

16

A14 Cp

Bl4a

9

Bl.5

C 12A

10 B

Bl.A4c

Bl.A4b2

4

1

DS

Bl. A12 B A6

parcare

STR. POEZIEI

Bl.A205

8

centralatermica

terasa 90

C1792 A

cos

B 96 piv

98

Sc a ra

B

Bloc C24 2

cabinapoarta

Sc a ra

C

A B71

STR. D R.IOAN

MURESA N55

19

statie gaz

52

A

95

3

B

100

A 97 B2

8

38

C

Bl.A3

A 3

B 21

A

B C

B A

7

A

parcare9 B

9 Bl.A21

STR. MARTIR MARIUS CIOPEC {STR. BALANTEI)

9

Bl.A16

Bl.A15

STR. IO N MURE

SAN (D R. STAN

CA)

102 terasa104

106 108

B

A 6

110

teras a

16 C 14A

Parohia Ortodoxa Romana

114

piv

6 8 8A

10

Parohia Ortodoxa Romana

116 118

120 124

126 128

130

113 115

117 119 B-DUL

L.REB REANU121

bazin

5 7

12

9 11

14

13 15 17A

17 16

gang 19

4442A 46 4

8 50 52

hala

hala

18 1 8A

21 23 20

22

terasa

terasa

bazin terasa 25

27 29

24

31

26 28

33 33A

28A 30

35 37

32

39

4

A

B

posttrafo

B

132

A B

A136A

136

36

B

34 32

4A130A

123

134

134A

125 127

129A piv 129A

6A

138

140

30

142

131 B-DUL IOSIF B

ULBUCA )LIVIU

REBRE ANU)

133 13 5

CA L E A

M AR TIR

ILO R

B

A 99 B

A 19 2

3

IN T R.

CR AN GUL

UI

101

1

A parcare

B

105

B

A

4

103

17 15

13 144

B-DUL IOSIF BULBUCA (LIVIU REBREANU)

146

D C 148

B

137 A 137

C

44C

B

te r a s a

terasa

piv 34A

34 36

STR. D IACONU

CORE SSI

41 38 terasa

38A

pubela

44BA

44AB

terasaintr. pivnita

4 4A A

26 24

22 20

CA L E A M AR TIR

ILO R

T19

1 1

T11 14 1

143 T12

147 149

parcare

centrala termica

18 16

B9 A

9

14 12

C

laborator

20

A 20

B

depozit carburantsubteran S.C. JUVEX S.R.L.

pl a t f o r ma

b et on

terasa Statie PECO

112 114 116

75

spalat.auto hala

platforma beton 116A

terasa13 0 A

12 6 A

terasa

120 122-124 126

STR. MARESAL C-TIN PREZAN (STR. LIDIA)

130A/1

77

10 12

parcare

A B C1

22 ST R

. V E R SU L

U I

20

parcare

terasa

132 134 136

130

1

1

STR. MARESAL C-TIN PREZAN (STR. LIDIA)

ST R. UR AN US

29

dr u m a c c es

Cp terasa

terasa

120B 120A

118A120

85A

79 B

Bl.E94

81 A 83 Bl.E94 Bl.E94

Bloc E94

INTR. VEGA

20

B-DU L SU

D ULU I

parcare groapanisip

13 Bl85

B Bl8510 A 8

B6

Bloc 83

Bl8727

J

Bl83A 4

42

Bl91 I 40

Bl91

INT R. VE GA

Bl91A3 1 Bl91B

ST R . U

R A NU S

25 Bloc 90

post trafo

Bl82

23

B 21

parcare

Bl82 Bl82 4

platf. beton Bl82G

2

Bl82

D

Bl82 E6

F Bl82 8

STR. OGLINZILOR

B9

16 14

garaj

ST R. VE

RS UL U I

12

10

2 A

B

3

A 4

B

ST R . V

E R SU L

U I

8

B 6

C

8

B11 C

Bloc 1

ST R . V

ER S UL U

I 9

A 1 3

B A

4

2

bazin

baz.

cresa + gradinita

Bl.89 B

3

Bl.89C 5

post trafo

C

Bl88 D

7

Bl 88

9

ALEE A SA

NATA TI I

C 2

3

C 1 B

Bl.80

D Bl.80 Bl.80

19

A Bl.805

Bl79A 7

A

Bl.80E 17

Bl7515 A

Bl7513

STR . U RAN

US

B

centrala termica

Bl76

Bl75 D 4

CBl75 2

A 8

ALEEA CRISTALULUI

STR . U

RAN US

ST R . U

RAN US

1

118B

85B

136 STR. MARESAL C-TIN PREZAN (STR. LIDIA)138

A B 89

E Bl.54

93

Directia Vamala

54

rampa Bl.45 Bl.45

F

Bl.54

91

Bl.44

43

C

Bl.448

D10

Bl.44B6

140B 140A 140

D 95 C Bl.5497

Bl.54 Bl.54 B 99 A101

Bl.54

142 144

C 107 B Bl.53 109

pl a t f . p

ie t r ui

t a D

Bl.53

Bl.53 105

E Bl.53

103

post trafo

Bl.44 14

platf.pietruita

E 12

Bl.36

ST R . M

A RT I R

VA S IL

E B AL

NO S (

STR . L

UM I NI )

Bl.45

STR. MARTIR VASILE BALMUS (STR. LUMINII)

Bl.36 7

Bl.47

Bl.48 18

16

Bl.35 G 9

F Bl.35F 11

E

H38

Bl91

36 G

F

Bl91

34

post trafo Bl91

B-D UL

SUD ULU

I

E32

Bl.45

Bl.45BB A41

Bl.45AB39

A 4

Bl.44

37 Bl.45AA

A

Bl.33 Bl.332

parcare

Bl91C Bl91D

STR . OGLINZILOR 10

12

Bl91

Bl79

14 B

33 Bl.26A 11

Bl.26

B

31

Bl.26C

C 3

B

Bl.36

A5

C 1

Bl.34 Bl.34 B 16

Bl.34A 18

Bl.35 S TR . A

S T R IL

OR

36

Bl.35

Bl.35

D 34

post trafo

Bl.35

A 20 Bl.35

C 32

B 22

STR. OGLINZILOR

piata alimentara

statie gaz

15 Bl.25D Bl.25

C 17

B 3 0

post trafo

Bl.25

A

Bl.25

28

ABl.53111

117C

D

Bl.52115 Bl.52

A

Bl.43

E

Bl.52

Bl.52 113

B 119 A 121 Bl.52

125

F G

Bl.51 123

A

Bl.51

A Bl.50 32

B

Bl.43 20

CBl.4322

pubela

Bl.43 DBl.43

24 26

Bl.43B 13 Bl.43A 15

parcare

Bl.43F 30E 28

STR. MARTIR VASILE BALMUS

B Bl.50 34

C Bl.50 36

Bl.42 B 19 Bl.42

A

parcare

21

platf. pietruita

E Bl.51

127 DBl.51 129 C Bl.51 131

B2 6Bl.51

24

parcare

A

Bl.51

E9 Bl.56 Bl.56

Bl.56

F ST R. O R IO N

7

A 44

post trafo

8 Bl.55 346

D Bl.50 38 E

Bl.50 40

23 27

FBl.50 42 GBl.50 44

Bl.41

B Bl.40

A

Bl.41 Bl.40

B

Bl.39

A Bl.39

STR. MARTIR VASILE BALMUS

E 2 2

D 20

Bl.43 21C Bl.43D 23

Bl.37 A

Bl.37 24 B 26

D

centrala termica 17

Bl.38 A

STR. OGLINZILOR

21 C

Bl.38 28 B 30

23 B Bl.32

25

E

ST R . A

ST RIL

OR

Bl.27D 19

Bl.2719

Bl.27

C 17

Bl.27

B

Bl.32 Bl.32

A

Bl.32

27

Bl.28

A Bl.29

A

16

Bl.39

Bl.39

34Bl.39 A 32

G 29

B

F E

C

ST R . O R IO

N

18

33 Bl.31 Bl.31Bl.31

31

post trafo

Bl.30 A 18

Bl.31 A 20

D

Bl.31

16

Bl.31

C 14

Bl.31 22B

Bl.78 B 22

20

B 16

B77A 18 Bl77

ALE E A C R

IST AL ULU

I

D 29

B-D UL

SUD ULU

I

Bl.23

Bl76

B Bl76

10 C 12

Bl76 D 14

Bl.234 Bl.23B 2

STR. MARTIR NAGY EUGEN (STR.FARULUI) A

Bl.24A 6 Bl.24B

Bl.2410 8 C

C2

26

platf.beton

bazin

Bl.21

B4 Bl.21

Bl.21

A6

Bl.74 ALEEA CRISTALULUI

A Bl.745B 7

3

C1Bl.74 5A

Bl.74

Bl.74

C2

D F12 Bl.73

B

INT RAR

E A AR E

NEI

E Bl.7310

8 B

Bl.73

6

S.C. Cosmin E-El S.R.L.S.C. COSMIN-E-EL S.R.L. platforma beton

S.C. Roghi-Hik

ma g a zin

e

S.C. Fana-Farka S.N.C. S.C. Rell 2 S.R.L.B

- DU L S

UDU LU I

Bl.10 23

ALEEA AZURULUI

E

Bl.10

C

B A21

Bl.1019

Bl.11 C24

Bl.11B 26

C

Bl.71

14

post trafoB Bl.71

mag a zi ne 12

10 ma g az i n e

A Bl.71

Bl.10

D 17 15 Bl.10

E Bl.10Bl.10 F20 G22

G17 F Bl.1

Bl.115

15 Bl.27 A 12

D C

soc . c om er cia le

24

STR. MARTIR NAGY EUGEN (STR. FARULUI)14

scoala

B soc

. co me rci ale

22

STR . A ST RI L

OR

A 20

B 1 1

A Bl.149 Bl.20 A 11

platf. beton

ST R. OR ION

ALEEA AZURULUI

A13 A

Bl.16G17

15

Bl.19 Bl.18

post trafo

Bl.16 F 19

Bl.16

E 1 0 platforma beton

Bl.16

D8

Bl.16 C 42

STR . O RIO

N

Bl.125 Bl.12D 7 Bl.14S TR. AS

TRI LO RBl.12C 1 8

Bl.11A

post trafo 28 B16

Bl.12 Bl.12

A

Bl.14

C 9

Bl.15

D

Bl.147 EBl.14 32

STR. SIRIUS

23 B Bl.9 25

30

STR. SIRIUS 19

C Bl.4 21

D Bl.4 Bl.4

posttrafo

B14

Bl.9

D 5

C Bl.9

centrala termica

ST R . A ST R

ILO R

A

Bl.4

12

Bl.5A 3

Bl.5B1

Bl.5

Bl.15 A 34

36B

Bl. 16 A

STR. SIRIUS38

E

F Bl.8

A

Bl.9

31 33 Bl.8

B40

D Bl.835

C6

B

Bl.8

Bl.8 4

27

Bl.7

A16

Bl.6

A14

Bl.5 D 12 ALEEA ICAR

Bl.8A 2

STR . O RI O N

7

baz.

dep. cab. portar

birouri

parcare

13

trafo post

rampa spalareautosanitarerampa

Bl 88

5

centrala termicaatelier

statie salvare

atelier

statie oxigen

Cc

post trafostatiegaze Spitalul Clinic Judetean

centrala termica centralatermica

rampa

Bl 8811

A

B

santier in lucru

Casa Faenza

Spital de ortopedie

Spital clinic judetean

Centru deMedicinaLegala

oxigen parcare statie

parcare

cab. portar

post trafo atelier

pista aterizare

Centru de recoltare sange

STR. I ON MUR

ESAN (DR . S

TANCA)

cantina

rampa

teras a

gang

spital

Spitalul Clinic Judetean

terasa

terasa

Spitalul de Politraumatologie

ALEEA CRISTALULUI

4

Bl.64 F2 Bl.64

E

Bl.65B22 A Bl.65 24

Bl.64D 6 8 Bl.64C

Bloc 64B 8

Bloc 64

A 6

1B D 1C Bl.93E

C

Bl.65

20

Bl.651 8

post trafo

D E

Bl.6516 A LE E

A R AC HET

E I 25 B

1A Bl.93 C

Bl.95B 25 A

Bl.93

Bl.95A

par car

e

AL EEA

SA NAT

ATI I

Casa Austria

Bl.62 A 1 4

12

Bl.62

Bl.63G 23

B Bl.63F21

Bl.6319

1 0

Bl.62C

E

Bl.59A8

cos S.C. MOBEXPERT S.A.

B-DUL DR. IOSIF BULBUCA (B-DUL LIVIU REBREANU)

post trafo

A 109 B

107 152

150

par car e

par car e

par car e

B A

M.C DONALDS

parcar e

parcare

Benzinarie MOL

parc ar e

magazin

T13 145

terasa terasa

E 20

ST R. A RIES

terasa

terasa

D 20

parcare

B-DUL DR. IOSIF BULBUCA (B-DUL LIVIU REBREANU)

bazin

teren de tenis

S.A.I.S. I.M.- I.T.A.

teren de tenis

bazin

bazin

bazin

Disco Bar teren de fotbal

bazin

bar bar

bazin

platforma beton

bazin

vestiare

terasa bazin

S.C. Hidrotim S.A.

IPROTIM

bazin

platformabeton

bazin sala sport

teren de tenisteren de fotbal

tribune

teren de handbal

teren de tenis S.C. HIDROTIM S.A.

bar

tribune

post trafo

7A

Bl.72

5 Bl.72

B Bl.72 C Bl.72

10 D 12

1 Bl.67D 3

C

Bl.73

A Bl.73 B

Bl.73

14 16

B STR. SIRIUS

Bl.67 C 5

Bl.67

B 4

C7 Bl.68

Bl.68

Bl.68D5

F 4

G 4

par c a re ST R

. U RAN

US

Bl.67

Bl.67E

3F 1

Bl.63

A 2

2

Bl.67G

A INT

RA RE A

AR ENE

I

2

Bl.67 A

post trafo

Bloc 66 Bl.66

B 11

Bl.66C 9

Bl.68A 7

9 H 11 13 Bl.70G

Bl.70

centrala termica9A

parcare

Bl.70F 8

E Bl.113 D11 Bl.1

Bl.70 E6

Bl.70D 4

B- D UL

SU DU L

UI C

Bl.19

Bl.693

Bl.69B1

Bl.697C

Bl.69D 5

ALEEA RACHETEI

Bl.70 C 2

Bl.70 Bl.70 B 1

A 3

parcare

Bl.63 B

Bl.63D 17 Bl.63C

ALEEA RACHETEI 15

A

4

B6 Bl.59

Bl.60

13

A2 Bl.61

depozit

152-154

156

2A

atelier

terasaterasa 158

atelier

centralatermica

statie PECO

196164 pompePECO

E Bl.4 2

Bl.4 6

F Bl.4 4 G

BBl.17

A 3 B Bl.3 5

Bl.3

8

CBl.37 D Bl.3

9

C 10

Bl.2F 10

EBl.2 8

A

Bl.1

ALE EA

ICA R5

A 1 Bl.2

BBl.2

post trafo

D Bl.2

C Bl.2

2 parcareSTR. ASTRILOR4 6

platf. beton

platf.betoncapelaprovizorie

Biserica Sf. Nicolae

B-DUL DR. IOSIF BULBUCA ( LIVIU REBREANU)

S.C. AEM S.A.

teren de tenis

S.C. ELBA S.A.

teren de tenis

Club Politehnica Timisoara

teren de fotbal

bazin

teren de fotbal

vestiare

vestiare

teren de fotbal

bazin

Club Politehnica Timisoara

Club Politehnica Timisoara

teren de fotbal

Club Politehnica Timisoara

bazin

bazin

bar terasa

I.C.M. Brasov vestiare

platforma

17

STR. CER NA

S.C. SPUMOTIM S.A.

post trafo

15

B 13

A 9

11

27A

8 6

4 2

8

1A

14 12

9 7

10 ST R. FEL DIO ARA

3 5

S.C. Scorex S.R.L.

31 33 terasa

44 4 6

35

1

10 12 14 16 terasa

18 20

magazin Piata agroalimentaraN. Balcescu 4-6

2

B-D UL 1 D EC EMBRIE

Bis Catolica

manastire

6

7

cab. poarta

Ministerul Invatamantului sala sport

scoala

3 5

STR. GHIRLANDEI

2 4

gradinita

5 terasa

3 7 9

terasa piv

11

pubela

13 15

terasa 2 STR. IZVORULUI 4 6

1 1 terasa

baz. 3

terasa

8 baz.

5 75A

48 48A birouri

magazin

depozit

50

37 39

52 52B 52A

terasaB

41 43

B

2 1

STR . A RON PUM NU L

depozitdepozit depozit

STR. M EMORAN

DULUI

54 56

45 47

58 B

60

B 49

2

STR. HUNEDOARA

62 64

3

PIATAVASILE ADAMACHE

post trafo

Urbis Timisoara

Humanitascentru ajutoare

51

5A

8

7 5

atelier

Urbis Timisoarapivnita hol Urbis Timisoara 66

53 68

Urbis Timisoara 70

22 24

17

26 28

atelier

19 terasa 21

30 B-DUL

1 DECE MBRIE

34 32

terasa 23

25

36

atelier

Timisoaraatelier

atelier S.C Oglinda S.A.

atelierbirou capela

BISERICA

terasa 27

27A

9 PIAT A CR UCII

4 6

ST R. M ART IR SOR INEL LEIA

2

depozit

55 ST R. ME

MORA NDUL

UI

57

depozit depozit

depozit

depozit

8 PIATA

CRUCI I

PIATA CRUCII

depozitdepozit

7A7 6

depozit

2

STR. SAVA PETROVI CI

38

3

F.B.C.I. Banatia post trafo

2

21

STR. PROT. GEORGE DRAGOMIR

1

4 6

20 A 3

19 17 gradinita

dis pe nsa

r

terasa

terasa

15

20 18

16 17 19

S.C.Neurotic S.R.L.1A

8 10A 10

5 7 9

terasa

11

12 14 14A

STR. PROT. GEORGE DRAGOMIR

13 15

hotel

18 16

14 12

9

13A 13 terasa

11

terasa 14 12 13-1 5

STR . SOR IN TIT EL

10 8

11 9

9 terasab az in

5 7 terasa

6 4

7

2 3 5

hotel

biro uri

7

10 8

5

6 STR. EVLI A CEBELI

4 A 4 1- 3

2

atelier atelier

cab poarta7

bazin

6

PIATA BISERICII

PIATA BISERICII(PIATA EFORIE)

terasa

5 pubela4

10

PIATA CRUCI

I

1 PIATA BISERIC

II 21A

3 STR . M

ITROP OLIT

VARL AAM (

STR. I. FUC

IK)

1

3 5

PIATA CRUCII

post trafo

PIATA CRUCII

4 5

PIATA CRUCII

STR. PE

TRE RAM NEA

NTU (ST

R. O LTU LUI)

37

terasa 5A

29

12 10

35

33A

birouri33 31

7

STR. A UREL GANDEA (STR. TRIUMFULUI )

5 atelier

8

8

29A 29

10 12 14

2 4 STR. PROT

OP GEORG E POPOVI

CI (STR. L. FEUERB

ACH)

6

6A 6

pivnita8 8A

4 1

STR. AUREL GANDEA (STR. TRIUMFULU I)

SPITALUL BEGA

tamplarie

cos statie oxigen

post trafo STR. P ROTOP

GEORG E POPO

VICI (S TR. L.

FEUERB ACH)

laborator

7 STR. MITROPOLIT VARLAAM (STR. I. FUCIK)

97A 11 11A 13pubela

STR. MITROPOLIT VARLAAM (STR. I. FUCIK)

4

10 12

14A

animale biblioteca

pubela

16 2

45 47

anexa

49A49

5351

54

55 57A

57

56 58 60

59 terasa

birouri

anexa

terasa

62

61

64 66

68 70

63-65 67A

67

69

72 72A

71

74 76

73 71A 78

78A 75

77-7 9

74 72

76

59 61A

80 80 82

61

5

64

depozit Episcopia romano-catolicaTimisoara

parohie 84 86 88

69 71

6

3

1 terasa

40

67

90 9 2 94 S.C. Colortex S.A.

STR. ME MORANDU

LUI

96-98birouri birouri

10073 75

77 7 9 81

81A

102 104

83 85

43/A 43

45 47

38B 40

49 51A

51

42 44

53 55

80 82

84 81 S

TR. C OZIA

85 83

86

88 90 9

0A

10

UNIVERSITARAFUNDATIABANATUL

8

1

HIDROTIM S.A.

20

laborator

6

CA L EA M AR T

IR I LO R

4

STR . ARIES

87 8 7A 92

hotel 91

89

pubela

94

8

106 1 08

intr. pivnita

8A

110 STR. SEVERIN

87 89 89

/A

13

112

91

firma 112A

STR. ME MORAND

ULUI

114

2

platf. beton

96

18 16

14

STR . ARIES

B-DU L 1 D

ECEM BRI E

42

31 33

44

46 terasa 35

lemnarieterasa

centrala

52A

48A 48

37 39

50 52

atelier

Sc.A

41

STR . 1 DE CE MBR IE

54

24

Sc.B

20

STR. MITROPOLITUL VARLAAM

22

2

54A

56 62A

58

terasa

60 B 64

43 45A 45

47

62

A

2

66

68

49 70 terasa

16 16 20 23

1

19 17

STR . PUT NA

15 13

11

4

piv.

5 3 S

TR. ARG ES

6

terasa

8

10

51 53

55

terasa

7 10-12

terasa 3 6 3 4

17 POLICLINICASPORTIVA

birouri

14 16

18 9

11

6A 6B

11B terasa

11

6 4 7

9

93 95

12

magazin

10

ST R. AR IE S

ST R. S EVERIN

2A

5 3

1

terasa

6 8

9

4

2

5 3

7

terasa

spatiu com.7A

1 STR. C

RAIOVA 3

piv.piv.

7 3

Policlinica 5

PIAT A CE AIKO VS KI 1

spatiu com.

2 terasa

STR. S ALIGNY

4A

terasapivnita

1 3

4

6

laborator terasa

12A

10

6A 8

7 5

9

72

57 B-DUL 1 DECE

MBRIE59

74 patiserie 76

30

terasa

78

61

80

spatiu com.

82

26 28

ST R. CLUJ 19

17

21

farmacie

terasa

63/2 63/1

terasa

8

10 10 A 7BIS

centrala termica terasa

84

7 5STR . CON STA NTA (MINE RVA)

pivnita

9

afumatoare

B-DUL 1 DECE

MBRIE

65

3

1A

B 86 A86

4 6 STR. RETEZAT

67 69

STR . PETR E RAMN EANTU (STR. OLTUL UI)

ST R. B EL A BA RT OC

ST R. CON STA NTA (MINE RVA)

parc

ALEEA F. C. RI PENSIA

casa bilete

B

CASA TINERETULUI

ram pa

birouri

DIRECTIA SANITARA

crematoriu

VETERINARAbiobaza

4 C5B C5

9

STR. S URORIL

E MART IR CAC

EU (S TR . NE

GOIUL )

6

3

garaje

A8A

C4CB 10 C4CA

10

8

parcare

Bloc C3B

4

parcare

6 3 A

parcare

ST R. CU LTU RII

A4sCp B

tribuna principala Stadionul Politehnica

tribune

vestiare teren tenis

B

tribune

post trafo

ALEEA F. C. RI PENSIA

teren sport

Liceul Sportiv Banatul dormitor

14

terasa12

7

9

17 17A

T3

STR . FE

LEA CUL

STR. SALIGNY

pivnita

11 13

terasa

15

4

7 S TR.

CRA IOV

A 6

pivnita atelier

1 6 STR

. FE LEA

CUL

3 5

terasa 16

12 Bloc C4A

11

14

Bloc C3D

2 STR . CUL TURII

13 17

21 19

Bloc C2D1

34

Bloc C1C

16 Bloc C2B18 Bloc C2A30

4

centrala termica R.A. CalorS. C. Gy opp er S.R. L.

Dud est ii Vech i

8

25A 23

25B

26

28

9

11

terasa

8 13

10 6A

posttrafo

8

terasa10

terasa 12

14 STR . RETEZAT

STR . RETEZAT

Gradinita nr.28Cresa nr.12

R.A. CONEL

A 8 8

88 88A

Gradinita nr.28Cresa nr.12

terasa

Sc.Aspatiu com. rampa

Statie de distributie gaze

Cc1

22

24

platforma beton

ALE EA F. C. RIP ENS IA (A LEE A S POR TIVILOR )

21

20

18

19

49

32

ALEEA F. C. R IPENSIA

STR. SU RORILE

MARTI R CAC

EU (ST R. NEG

OIUL) platforma beton 27

A 15

STR. AUREL PAUNESC U-PODEANU (STR. DI

ACONU CORESI)

B 10 19 17

STR. BU CEG I 15

Cc1

8 10

gj

6 parcar e 47

49 27

Bloc A16C

post trafo5

49

B

Bloc A16B

A 25

16

STR. C ARTURA

RILOR10

49 29

8A 8

9 11

B 14

Bloc A16A23

Scoala Profesionala Speciala

A

centrala termica

B1

2

9

ST R. B UC EGI

B1 1

13

34 36ST

R. SUR ORILE

MARTIR CACE

U (STR . NEGO

IUL)

31 33

B 38

40 B

35 37

42

39 41

22 24

3

26 2 6A

28

baz.

atelier

baz.

atelier

atelier

ALEEA F.C. RIPE NSIA

teren de fotbal

Poligon auto

rampa

rampa

tribuna

POLITEHNICA

rampa

baza sportiva Baza sportiva

teren sport

F.C. GUBAN S.A.

Baza sportiva Poli II

7 5

platforma beton

Coop. Prestarea

hala productie

laborator

bazin var

buncar

Coop. Progresul

rampa cuptor

sediu

119

121 12B

14 12A

7

123

125

3 5

atelier terasa

STR . B RADUL

2

1

B terasa

terasa

post trafo STR. ST

EJARUL 14

A

12

B

10

Cp

44

43

A

terasa

46

45 4 8

B12 Cp

54B 54A

8 6 123

STR. A UREL P

AUNESC U-POD

EANU ( DIACON

U CORE SI)

127 129

133 131

4

terasa

2 STR . ST EJA RUL 1

56

laborator

laborator

FACULTATEA DE MECANICA

atelier centr. termica

hala productie

trafo

hala productie

rampa COOP. TIMISULrampa

depozit

135 137

139 141

trafo

S.C. ELECTRICA S.A. trafo

STR. A UREL P

AUNESC U-PODE

ANU (D IACONU

CORES I)

trafo

birouri

28

26 24A

29 143

25 27

casapompe

parcare depozit

hala pi lot laborator

6

turn racire

INSTITUTUL DE ELECTROCHIMIE

5

144 casa condens

Bl.56

F 5 4

E 5 2

D48 50

Bl.5837

Bl.5835

remiza P.S.I.

hala debitare

B A

hala aparate masura

33 31 S.C.A.E.M.S.A. TIMISOARA

depozit chimicale

statie gaze

parcare

23 23A

Bl.C13

STR. ELECTR ONICII

post trafo

terasa 23

chiosc metalicchiosc metalic

STR. VENU

S

21 19

hala aparate masura

bazindecantor statie tratare apa centrala termica

statie fluide

put apa atelier

hala principala de productie

parcare STR .

ELEC TRONI

CII

17 15

13

13Bl.B8 Bl.B7 11

9Bl.C8 14

12

Bl.B6

Bl.C7 Bl.C6

apa

11A 11

9

rezervor 7

1

5

INTR. VENUS(IN TR.PETROL ISTI LOR)

3

1

centrala termica

INTR. MESERIASILOR

depozitcarburanti

Bl.B57

10

Bl.B4 Bl.B31

5

parcare

2

Bl.B23

STR. ELECTRONICII

Bl.B1 1

Bl.C5

sediufirma

Bl.C4 8

1

Bl.C36 4

1

Bl.C2 Bl.C1 2

28C

cabinapoarta

administratie

magazin parcare

CALEA BUZIASULUI

PIATA GENERAL GH. DOMASNEAN

ALEEA AZURULUI

platforma beton

statie trafo Electrica S.A.

statie trafo

platforma beton

Sediu R.A.T.T

centru decomanda

hala productie hala montaj

(B-DUL LIVIU REBREAN U)

B- DUL DR. IOSIF BULBUCA

cintar

32

S.C. Timtecons S.A.

cantina birouri

platf. beton

S.C. Alcom S.A. magazin alimentar

30

32

11

bazin

11

S.C. ACELLUM S.R.L.

birouri

hala productie

S.C. ROMACOST S.A. hala de productie

S.C. SUPER MOLD S.A.

atelier

cabina portar

sediu administrativ

atelier

parcare hala

S.C. ELECTRO- TIMIS S.A. hala

teren de tenis bazin

rampa auto

S.C. STIMEL S.A.

vestiar

birouri parcare

Hala productie

platf. beton

st. gaz

atelier

atelier

S.C. OPTICA S.A.

statieneutralizare

bazin hala prelucrare mecanica

S.C. ELECTRO- TIMIS hala

atelier

B-DUL INDU

STR IE I

bazin

bazincasa pompe

S.C. METALSTAR

S.C. ALUMINIUM birouri

atelier

bazin atelier

B-DU L IND

USTR IEI

S.C. TIMTEROSI remiza P.S.I .

S.C. MECATIM S.A.

As

statie debitare

casa cantarbascula

cabina portar

E.E.E. S.A.4 E.E. TIM birouri

4A S.C. Cablaje Electronice

hala productie

As

bazin

bazin

S.C. SPUMOTIM S.A.

rampa

S.C. SPUMOTIM S.A.

tribune

COMTIM - TIMCAR GRUP

grup sanitar

casa portarcastel apa

cintar rampa

rampa

sectie productie

sectieproductie

sectie fabricatie

S.C. Spumotim S.A.

sectie fabricatie

birouribirouri

foraj apa

sectie productie

depozit sectie fabricatie

sectie

castel apa

sectie productie

padoc descoperit

COMTIM TIMCAR GRUP

sectie productie

platforma beton

magazin

birouri

S.C. FOREVER S.R.L.ateliertapiterie auto

foisor

RODAE AUTOMOBILE CRAIOVA PARCARE

depozit

S.C. SPUMOTIM S.A.

cabinapoarta

birouri 22 parcare

cabina poarta

cabina poarta

C AL E A S T AN VID R IG HI N ( C AL E A BUZ I AS U LU I )

parcare

parcare

hala

sectie presaj

revizie

sectie sectie

pazapost

sectie sectiefabricatie

19 centralatermica

birouri

sectie fabricatie

poartacabina

platforma depozitareS.C. Electrocont Elco S.A.

STR. CERNA punctpompieri

bz.

bazin

statiepompare

bazin casavane

bazin

bazinstatieepurare cantar

centralatermicacos

statiegaz

hala galvanizare

conducte

S.A. Agatext S.A. Timisoarahala productie

13

bazin statie pompare

atelier pavilionadm. 18

administrativpavilion

parcare

grupadministrativ

punctgaze cantina platforma birouri

hala si magazie piese ambatisate

atelier grup electrogen

platformaplatforma

cabinaportar

laborator metrologic

atelier reparati i

B-DUL CONST RUCTORILOR

S.C. GRAFFITIX S.A.

depozit

S.C. SERCOMS METAL S.R.L.

birouri S.C. UNITEH S.A.

S.C. ERLACH S.A.

pod ru

lan t

rampa

atelier S.C. Sercoms Metal S.R.L.

S.C. Erlach S.R.L.

bobinaj

foisor

foisor

PARCARE

pod r ula

nt

birouri

As

As S.C. MECATIM S.A.

rampa

S.C. MECATIM S.A.

cabinapoarta

rampa beton statie bioxid posttrafo

hala vopsitorie

vopsitorie

bazin

hala montaj

S. C. MECATIM S.A.

birouri

foisor

S.C. UNITEH S.A. S.C. SAS BERTON S.R.L.

S.C. Timcor S.R.L.

Unisensbirouri

parcare

platforma

moara span rampa

platforma depozit materiale

rampa beton

pompecasa

casapompe birouri

cabinaportar

P.S.I .

remiza

remiza P.S.I .

P.S.I .

statiepompe

I.R.E.T. statie electrica

parcare

parcare

bazin

hala

birouri

hala

cabinapoarta

parcare

vopsitorie

atelier stand incercari

nod energetic termic

hala prelucrare mecanica

st. pompe st. prelucrariapa

S.C. COMPUTER TRADE III S.R.L.hala productie

P.S.I . remiza

atelier ateliertamplarie

atelierdebitare

28pod rulant cantarhala pod rul ant depozit cabinapoartaS.C. TEHNOMET S.A.bazin conducte sectia cabluri gospodarie apalaborator C. T. C.cos atelier mecanicbirourirezervorbazinhala compresoare dep utilaj cabinapoartabaraca depozitgrup santierutilajbaraca depozitdepozit halaS. C. IL- TEMPO S.R.L. utilajbaracabirouriutilajutilajdepozitstatiefiltrare cos posttrafobazinbazingroapa var hala rampa birouriS.C. RIGIPS S.R.L.cantaratelier DATCOMPdepozitdepozitpod r ulant ALUMIL pod r ul ant atelierateliercab. poartaS.C. I .C.M. TIMIS S.A.atelier depozitEURO- EXCEL atelierpod r ulant depozitcabina portar S.C. Guban S.A.

cab. poarta

bazin

statie pompare

bazinstatie epurare bazin

bazin bazin

rampa

statie pompare

atelier

Alumil Timisoara

C AL E A STA N VID R IG HI N ( CA LEA B UZ IA S U LU I)

18A

platforma beton

platforma depozitare

cabina portar

16 A

dep. dep.

Coop. Mobila Banatului

Coop Colortext

hala productiecos

Coop. Progresul

hala productie

cos

cos uscator

hala productie

hala productie

birouri atelier reparatii

cab. portar

14

platforma beton

birouri Coop. Incaltamintea

cos

birouri st. gaz

cos vulcanizare vopsitorie

cos centrala termicaspalatorie

rampa

soferi statie benzina

dormitor

parcare

administratie electrica

2 bufet centrala

S.C. Autobaza Tim S.A.

atelier reparatii

rampa

depozit

rampa

atelier forta pod r ulant

S.C. Uniteh S.A. S.C. Unitap S.R.L.

atelier

atelierreparatii St. gaze

depozit

S.C. Unitap S.R.L. atelier strungarie

P.S.I.

bazin

platforma beton 5 cond.

9 cond.

cond.

8 cond.

bucatariiS.C. Coti S.N.C.5-9 birouri

STR. CHIMIS TILOR

platforma beton

Centralatermica

S.C. Motorep S.R.L.

S.C. Imsat S.A.9

depozit materii prime rampa

rampa

transf. cos

parcare

hala productie COOP PROGRESUL

birouri

centr. termica

hala productie

hala productie

parcare

parcare baz. baz.

cabinapoarta

parcare

hala productie

Instit. Oxi

corp. adm.

transf. depozit atelier statie frigorifica

atelier

S.C. AZUR S.A.

rampa rampa bazin

atelier

hala

hala bazin

hala productie

14

6 con d 10 cond

6 cond 8 cond

6 cond.

6 cond.

6 cond.

8 cond .

8 cond.

bazin

conducte

6 cond.

4 cond.

6 cond.

bazin

platforma

birouri

hala productie

hala productie

platforma

cond .

centralatermica

statie pompe

hala 5 co nd. cantar

bufet S.C. Azur S.A. 10 conduct

e

6 cond .

7 co nd.

11 con d .

8 cond.

4 con d .

4 con d.

4 cond.

rezervoringropat

rezervoringropat

4 cond.

5 con d .

9 con d .

4 cond .

4 con d.

5 co nd .

4 cond.

S.C. Tepro - West S.A.atelier

pod rulant

atelier scularieS.C. Hydrolarex S.R.L.

S.C. Uniteh S.A. atelier

atelier

S.C. Seugetex S.A.

statiebenzina

sala compresor

poliester

hala repere poliester armat

hala

punct masuraenergo-termica

c ond u ct e

hala

rasinistatiematurare conducte hala prese post trafo

punct termic

cos

conductecon d uc t e

atelier spalare ambalaje atelier birouri

S.C. Maschinente HnickIMPEX S.R.L.

birouri atelier

atelier

atelier

co n duc t e

cos atelier

atelier auto

mecano-energeticatelier

S.C. Azur S.A.

utilaj atelier

depozit materiale

P.S.I .centrala spuma atelier

conducte

cos rampa

cabina poarta35

dispensar

tehnico-socialgrup

birouri

laborator

instalatie rasini

cos

depozit gunoi

turn de racire

instalatii

parcare

B-D UL

I ND US TRI

ILO R

bazin

bazincos hala

bazin statie epurare

parcare

par ca re ateliermecanic

distributiegaz metan

bufet

rez.

cantar

rez. conducte

casapompe

c on d uc t e

conducterezervor co n du c t e

hala productie rasini

posttrafo vulcanizare

platformabazin pompe

conducte

cos

conducte

cosc on d uc t e

baz.bazin

statie electrica

bazin

conducte

depozit produse finite

rampa

conducte grup social

Instalatie naturare

depozit

bazin

conducte vestiar

con duc

te

cabinaportar

S.C. INSIGNIFIANT S.R.L. statie uleiuri

pompe benzina

hala productie rasini

conducte

rampa

hala

B-D UL

IND U ST

R II L OR

rampa cab. portar

ateliercond.

bazin platforma

parcare

posttrafo

5 c o nd .

5 cond .

S.C. ROMTENSID S. A.

diversi

16 cond. bazin

8 cond. auxi liari laboratorcercetaresi C. T. C.

cos

con du cte casa pompf

conducte

lichidedepozit

casaspume

bazin bazin

toxilarie

casa pompa

post trafo

bazin

casa pompe post trafo

rampa rampa magazie materii prime

rampa

atelier

1

5

CALEA MOSNITEI

7 3B

ga ng

gan g

11

3A

3

Primarie Timisoara S.C. ROMTENSID S.A.

13

12

10

post trafocos rezervor materialrecuperabil

P.E.C.O.Magazie centrala rampa

conducte

Atelier mecanic P.E.C.O.

birouri

depozit

rampacantar

placa beton

B-DUL CONS TRUCTORILOR

ceasapometru prototipservice

cond.

birouri centrala termica

vane vane

cond.

vane

cantar rampa

rezervoare benzinaingropate

Depozit P.E.C.O. Nr.1

incarcare combustibili peroane

con du ct e

con du ct e

statiepompe

decantor

rampa ulei uzat platforma conducte

co nd.

con d.

cond. vane

con d. con

d.

con d.

S.C. ETERMA S.A.

hala

depozit cos

birouri parcare

cabina poarta

birouri

atelier reparatii

parcare

remiza P.S.I.

sectie

cond .

etilare

rampa

depozit

bazine

con d.

pompe

cabinaplatformaportar

magazie uleiuri

depozit ambalaje depozit produse P.E.C.O.rampa

rampa magazieuleiuri rampa

casa pompe

cond. statie pompare

Depozit PECO Nr. 1

casa hala

rampa

Depozit PECO Nr. 1

conducte conducte

baz

sectie de productie baie vestiar

CV

CV

CVCV

CV

CVCV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CVCVCV

CV

CV CV

CV CV

CVCV

CV

CV

CV

CV

CVCV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CVCV CV

CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV CV

CVCV

CVCV

CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CVCV CV

CV

CV

CV

CVCV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CVCV

CV

CVCV

CV

CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV CVCV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CVCV

CV CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CA

CV

CV CV

STR . I OAN

S I M U

476 400207 70

0

207 75

0

4764 00

4764 00207 75

0

Nr. top.14348/1/1 /15

Nr. top.14348/1/1/16 100

N

BLASCOVICI

teren studiatteren comuna Giroc

teren studiat

Limita teritoriu administrativ Municipiul Timisoara - Com Giroc

teren studiat

1:2000

Atasament: 00_Memoriu_tehnic.doc.pdf

Pagina 1 I 21

s.c. ”ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” s.r.l. Timişoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, tel./fax.: 0256/432212, e-mail: [email protected]

MEMORIU TEHNIC Proiect nr. 134/2015

1. Introducere

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL

”DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ”, TIMIŞOARA STRAZILE MAREŞAL CONSTANTIN PREZAN, FLORIN MEDELEŢ, MUREŞ CF 420897, TOP.14316/1, CF 420896, TOP.14315/1/2, CF 420898, TOP.14317/1/2

Amplasament: TIMIŞOARA, STRAZILE MAREŞAL CONSTANTIN

PREZAN, FLORIN MEDELEŢ, MUREŞ

Beneficiari: VÂRJAN ZLATIBORCA, VÂRJAN ALEXANDRU,

ŢIGU GHEORGHE SABIN MILENCO

Elaborator: S.C.”ARHITECT TRÎMBIŢAŞ”S.R.L. (Proiectant) Data elaborării: ianuarie 2019 Faza de proiectare: PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

1.2. OBIECTUL PUZ 1.2.1 SOLICITĂRI ALE TEMEI – PROGRAM Documentaţia în fază de Plan Urbanistic Zonal: ” Dezvoltare zonă mixtă” CF 420897, top.14316/1, CF 420896, top.14315/1/2, CF 420898, top.14317/1/2, a fost întocmită la comanda beneficiarilor Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Ţigu Gheorghe Sabin Milenco. Documentaţia de faţă propune soluţii şi reglementări în scopul urbanizării terenului situat în Timişoara, identificat prin CF 420897, top.14316/1, CF 420896, top.14315/1/2, CF 420898, top.14317/1/2, având o suprafață totală de 20.629 mp.

Pagina 2 I 21

1.2.2 PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII PENTRU ZONA STUDIATĂ

Zona studiată este situată în partea de sud a Municipiului Timişoara, pe frontul de sud al străzii Mareșal Constantin Prezan și la est de traseul Bulevardul Sudului.

Terenul ce face obiectul PUZ, are accesibilitate la străzile Mareșal Constantin Prezan, Florin Medeleț, Mureș și în viitor la extinderea traseului Bulevardului Sudului.

1.3. SURSE DOCUMENTARE 1.3.1 LISTA STUDIILOR ŞI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.

Limitele terenului studiat sunt:  La nord: front la Strada Mareşal Constantin Prezan  La sud: front la strada Mureş  La est: front la strada Florin Medeleţ  La vest: terenul este învecinat cu imobilul situat la adresa Strada

Mareşal Constantin Prezan nr. 68.(în viitor, front la Bulevardul Sudului) Următoarele proiecte conțin prevederi pentru terenul studiat: ▪ Conform PUZ “ZONA LIDIA – MUZICESCU – MARTIRILOR – URSENI” –

proiect nr.3/1997 întocmit de S.C. “ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” S.R.L., aprobat prin HCL nr.91/1998, terenul studiat este încadrat astfel:

- ZONĂ MIXTĂ spre strada Lidia (POT max = 75%, max. P+3E) - ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI LOCUINȚE COLECTIVE, cu funcțiuni

complementare (POT max = 40%, max. P+2E) - ZONĂ LOISIR ȘI SPORT, SPAȚII VERZI ▪ Conform PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI

TIMIŞOARA aprobat prin HCL nr.157/2002, prelungit prin HCL 107/2014 și HCL 131/2017, în vigoare, terenul studiat se înscrie din punct de vedere al zonificării teritoriale în intravilan, în UTR 70:

- ZONĂ DESTINATĂ LOCUINȚELOR ȘI FUNCȚIUNILOR COMPLEMENTARE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P...P+2. ▪ Conform P.U.G. AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA - etapa 4 aflat în curs de

aprobare, terenul este încadrat astfel: - spre strada Mareșal Constantin Prezan: ZONA RRM3 – PARCELAR RIVERAN ARTERELOR DE CIRCULAȚIE DESTINAT RESTRUCTURĂRII: ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS ADIACENTĂ PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC - spre strada Mureș: ULIU – ZONĂ URBANIZARE: ZONĂ LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP URBAN. La sud de terenul studiat, pe parcela delimitată de străzile Mureș, Muzicescu,

Claude Debussy și Bulevardul Sudului s-a aprobat: ▪ PUZ “MUREȘ – MUZICESCU – BULEVARDUL SUDULUI” – proiect nr.

21/2001 întocmit de S.C. “ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” S.R.L., aprobat prin HCL nr.197/2001, care prevede:

- ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI LOCUINȚE COLECTIVE cu funcțiuni complementare (POT max = 40%, max. P+2E+M)

Pagina 3 I 21

1.3.2 LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU

P.U.Z.  Certificatul de Urbanism nr. 4015/11.09.2017 emis de Primăria Municipiului

Timișoara, eliberat în baza H.C.L. nr. 91/1998.  Avizul de Oportunitate nr. 43/26.10.2017 emis de Primăria Municipiului

Timișoara 1.3.3 PROIECTE DE INVESTIŢII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC

DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A ZONEI Prin Avizul de Oportunitate nr. 43/26.10.2017 se specifică teritoriul care urmează să

fie studiat prin PUZ: teritoriul delimitat la Nord de strada Mareșal Constantin Prezan, la Sud de strada Mureș, la Vest de Calea Martirilor și la Est de Calea Urseni.

PROIECTE DE INVESTIȚII PRIVIND CIRCULAȚIA RUTIERĂ ÎN ZONĂ ▪ HCL 26/2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate “Modernizare și

exindere b-dul Sudului” – faza S.F., proiect nr.9013 întocmit de S.C. PATH’S ROUT” S.R.L., Beneficiar primăria Municipiului Timișoara

▪ Ulterior a fost elaborate de către PROEXCO in faza SF - proiectul nr. 51/2015, de amenajare a strazii Maresal Constantin Prezan la 4 benzi, in cadrul caruia este prevazuta intersectia cu Bulevardul Sudului sub forma de giratie cu trei ramuri (fără a se propune continuarea spre sud de strada Mareșal Constantin Prezan).

DOCUMENTAȚII DE URBANISM APROBATE:

În zona studiată aparținând UTR 70 au apărut investiţii în special în sensul mobilării parcelelor libere de construcţii cu clădiri având ca funcţiuni dominante locuirea colectivă și mai puțin serviciile.

În zonă s-au elaborat mai multe documentații de urbanism aprobate:

HCL 299/2007 - PUD "Imobil de locuințe colective în regim D+P+2E+Er" zona Mareșal Constantin Prezan (Lidia) – str. Mureș, Timișoara pentru terenul situat pe strada Mareșal Constantin Prezan, la nr. 21, aflat la est de terenul studiat, având următorii indici aprobați:

- pentru locuințe colective: POT maxim = 52% CUT maxim = 2,6 Regim de înălţime maxim D+P+2E+Er

HCL 170/2008 - PUD "Locuințe colective și funcțiuni complementare" strada

Mareșal Constantin Prezan nr.144, Timișoara, aflat la est de terenul studiat, având următorii indici aprobați:

- pentru locuințe colective cu funcțiuni complementare: POT maxim = 50% CUT maxim = 2,5 Regim de înălţime maxim S+P+5E+Er (spre Mareșal Constantin

Prezan)

HCL 340/2007 - PUD "Locuințe colective" zona Mareșal Constantin Prezan, nr.146-148, Timișoara, aflat la est de terenul studiat, având următorii indici aprobați:

- pentru locuințe colective: POT maxim = 40%

Pagina 4 I 21

CUT maxim = 3 Regim de înălţime maxim P+5E+Er (spre Mareșal Constantin Prezan) - P+3E+Er/M

HCL 81/2008 - PUD "Imobil locuințe colective P+2E+Er" strada Jose Silva nr.15, Timișoara, aflat la vest de terenul studiat, având următorii indici aprobați:

- pentru locuințe colective: POT maxim = 40% CUT maxim = 1,5 Regim de înălţime maxim P+2E+Er

HCL 149/2002 - PUD "Strada Mureș - Zona B" Timișoara, aflat la vest de terenul studiat

HCL 330/2005 - PUD "Locuințe unifamiliale" strada Mureș nr.133-135,

Timișoara, aflat la est de terenul studiat, având următorii indici aprobați: - pentru locuințe individuale:

POT maxim = 40%

HCL 454/2015 - PUD "Casă multifamilială P+1E+POD, împrejmuire, amenajare locuri de parcare în curte" strada Nicolae Ivan, nr.8, Timișoara, aflat la est de terenul studiat, având următorii indici aprobați:

- pentru locuințe colective (max. 4 unități locative/parcelă): POT maxim = 40% CUT maxim = 0,8 Regim de înălţime maxim P+1E

HCL 481/2009 - PUD "Pensiune și restaurant D+P+1E+M", strada Mareșal Constantin Prezan, nr.114, Timișoara, aflat la vest de terenul studiat

HCL 267/2002 - PUD "Strada Tosca – Calea Urseni" Timișoara, aflat la est de

terenul studiat  HCL 194/2007 - PUD "Imobil locuințe colective" Calea Urseni nr.14,

Timișoara, aflat la est de terenul studiat, având următorii indici aprobați: - pentru locuințe colective:

POT maxim = 55% CUT maxim = 3 Regim de înălţime maxim S/D+P+3E+M/Er (spre Calea Urseni) și S/D+P+2E

HCL 173/2004 - PUD "Parcelare pentru locuințe unifamiliale" strada Mureș, Timișoara, aflat la est de terenul studiat, având următorii indici aprobați:

- pentru locuințe unifamiliale: POT maxim = 40% Regim de înălţime maxim P+2E

HCL 400/2009 - PUZ "Spațiu comercial, parcare, accese auto, împrejmuire

și amplasare catarg firmă" strada Mareșal Constantin Prezan, nr.108-110, Timișoara, aflat la est de terenul studiat, având următorii indici aprobați:

- pentru servicii: POT maxim = 23,78% CUT maxim = 0,23 Regim de înălţime maxim P

Pagina 5 I 21

2. Stadiul actual al dezvoltării

2.1. EVOLUŢIA ZONEI

2.1.1 DATE PRIVIND EVOLUŢIA ZONEI Zona este caracterizată de inserţia la nord de strada Mareşal Constantin Prezan în perioada comunistă a unui număr semnificativ de imobile destinate locuirii colective şi serviciilor . La sud de strada Mareşal Constantin Prezan a rămas un fond semnificativ de parcele destinate locuirii individuale sau colective cu regim redus de înălţime. Proiecte cu funcţiuni predominant destinate locuirii colective şi serviciilor au apărut în vecinătatea căilor majore de circulaţie din zona – strada Mareşal Constantin Prezan, strada Mureş – si disparat, investiţii punctuale in restul ţesutului.

In zona studiată, delimitată de Bulevardul Mareșal Constantin Prezan la Nord, Strada Mureş la Sud, Calea Urseni la Est și Calea Martirilor 1989 la Vest, au apărut investiţii in special în sensul mobilării parcelelor libere de construcţii cu clădiri cu regim variat de înălţime având ca funcţiuni dominante locuirea colectivă şi serviciile.

Pe frontul opus al străzii Florin Medeleţ, la est de terenul studiat, s-a elaborat o documentaţie PUZ aprobată cu HCL 229/2007 – Locuinţe colective. Coeficienţi aprobaţi: POT 52%, CUT 2.6. Regim de înălţime maxim D+P+2E+Er. Terenul este mobilat cu o construcţie în conformitate cu prevederile PUZ.

Spre est, cu front la strada Mareşal Constantin Prezan s-au aprobat documentaţii PUZ prevăzând locuinţe colective şi locuinţe colective şi servicii. Acestea au fost aprobate cu HCL 170/2008 ( prevazănd POT 50%, CUT 2,5, S+P+5E+Er ) respectiv cu HCL 340/2007 ( având ca indici maximi POT 50%, CUT 3, P+5E+Er ).

Spre sud este aprobata o documentaţie PUZ aprobata cu HCL 197/2001. Aceasta prevede prelungirea Bulevardului Sudului. In zona adiacenta zonei studiate sunt prevăzute locuinţe cu un regim de înălţime maxim S+P+2E+M (POT maxim 40%, CUT maxim 2). 2.1.2 CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAŢIONATE CU

EVOLUŢIA LOCALITĂŢII Terenul ce urmeaza a fi reglementat prin PUZ, are o situație diferită față de

restul zonei datorată învecinării acestuia pe limita de vest cu extinderea Bulevardului Sudului.

Extinderea spre sud a Bv. Sudului este prevăzută în studiile de trafic aferente documentațiilor de fundamentare și PUG în curs de aprobare ca fiind o arteră majoră, având prevăzut un prospect de 24 m (PTT70).

Pentru zonele limitrofe arterelor majore de trafic, prin PUG se prevede posibilitatea construirii cu un regim mai mare de înălțime, conform prevederilor aferente zonelor de tip RrM3: „Zonă mixtă cu regim de construire deschis aferentă arterelor principale de trafic”.

Construirea se va face în sistem deschis, evitându-se generarea de fronturi continue de clădiri cu un regim mare de înălțime.

Propunerile făcute pentru terenul studiat sunt conforme cu coeficienţii de construire prevăzuți pentru aceste zone. În plus, regimul de înălțime propus este similar celui existent pe traseul Bv. Sudului.

Spre EST regimul de înălțime propus scade pentru a face legătura cu zona rezidențială existentă, propunerile fiind corelate cu prevederile PUG în curs de

Pagina 6 I 21

aprobare, aferente zonei ULiC:”Zonă de urbanizare – Locuințe cu regim redus de înălțime – individuale și colective mici”.

În propunerile de mobilare cu construcții a parcelelor, prin Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ-ului ce se elaborează se va impune respectarea distanțelor minime normate atât între clădirile din zona reglementată cât și față de vecinătăți.

2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE 2.2.1 POZIŢIA ZONEI FAŢĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂŢII

Terenul studiat este situat în partea de sud a municipiului Timişoara, în intravilan.

Terenul are front la strazile Mareşal Constantin Prezan, Florin Medeleţ, Mureş şi la viitoarea extindere a bulevardului Sudului.

Zona studiată este formată din trei parcele: - parcela identificată prin CF nr. 420897 – Timişoara, Nr. top.14316/1, (teren

în intravilan) cu o suprafaţă de 5933 mp. Aceasta are o formă regulată cu lungimea frontului la strada Mareşal Constantin Prezan de 19,5m. Limita sudică, front la strada Mureş are o lungime de 19,5 m , limita estică 303,3, limita vestică 303,7m.

- parcela identificată prin CF nr. 420896 – Timişoara, Nr. top. 14315/1/2, (teren în intravilan) cu o suprafaţă de 4996 mp. Aceasta are o formă regulată cu lungimea frontului la strada Mareşal Constantin Prezan de 16,4m. Limita sudică, cu front la strada Mureş are o lungime de 16,4 m , limita estică 303,7, limita vestică 304,1m.

- parcela identificată prin CF nr. 420898 – Timişoara, Nr. top. 14317/1/2, (teren în intravilan) cu o suprafaţă de 9700 mp. Aceasta are o formă regulată cu lungimea frontului la strada Mareşal Constantin Prezan de 31,8m. Limita sudică, front la strada Mureş are o lungime de 32,8 m , limita estică 303,3m, limita vestică (143+49,1+51,2+53,5+5,8) 302,6m, front la strada Florin Medeleţ.

2.2.2 RELAŢIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIŢIEI,

ACCESIBILITĂŢII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUŢII DE INTERES GENERAL

 Din punct de vedere al încadrării în oraș, poziţia este una favorabilă, datorită amplasării pe una dintre principalele artere de circulație ale orașului.

 De asemenea, distanța până în centrul orașului este de aproximativ 3km, drumuri dotate cu piste de bicicliști.

 Transportul în comun din zonă se realizează folosind mijloacele de transport in comun ale RATT.(autobuze, troleibuz, etc.)

 In zona exista instituţii de învațământ - şcoala Generala nr. 30 precum si un număr de grădiniţe şi activităţi de tip after-school.

 Serviciile sunt reprezentate de prezenţa complexelor comerciale cu regim redus de înălţime construite pentru deservirea ansamblurilor de blocuri, precum şi de investiţii punctuale disparate în ţesut.

 La nivel edilitar, zona este echipată cu rețele de apă potabilă, canalizare, energie electrică, gaz și telecomunicații.

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Pagina 7 I 21

2.3.1 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REŢEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, CONDIŢII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE

Stabilirea categoriei geotehnice în care se va încadra viitoarea lucrare se face avându-se în vedere indicaţiile normativului NP 074-2014, astfel:

Factori avuţi în vedere Încadrarea Puncte 1. Condiţii de teren Terenuri medii 3 2. Apa subterană Epusimente normale 2 3. Categoria de importanţă a construcţiei* Normală 3 4. Vecinătăţi Fără riscuri 1 5. Zona seismică ag =0,20 g; Tc =0,7 s 2

Risc geotehnic moderat 11 *Notă: categoria de importanţă a construcţiei va fi definitivată de către proiectant.

Din tabelul de mai sus rezultă încadrarea lucrării în categoria geotehnică 2 – risc geotehnic moderat.

Relieful, suprafaţa terenului, nu este plan orizontală, având mici diferenţe de

nivel, dinspre zona forajului 4466-F1 către zona forajului 4466-F2 (88,62 m ÷ 87,94 m faţă de nivelul mării Negre (NMN)). Pe lângă aceste aspecte, zona nu este afectată de fenomene fizico-mecanice care să pericliteze stabilitatea generală a terenului.

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul prospectat aparţine Câmpiei Banatului, subdiviziunea Campia Timisului, aspectul orizontal conferind stabilitate terenului.

Geologic, zona aparţine Bazinului Pannonic, coloana litologică a acestui areal cuprinzând un etaj inferior afectat tectonic şi o cuvertură posttectonică.

În cazul de faţă, cu ocazia lucrărilor de teren efectuate pe amplasament, au fost identificate depozite aluvionare cuaternare recente (Holocen superior – Actual), acoperite uneori de umpluturi, eterogene, necompactate, realizate neorganizat. Dată fiind stratificaţia înclinată şi încrucişată caracteristică sistemului fluviatil (în care s-au acumulat depozitele străbătute prin foraj) precum şi intervenţia antropică, succesiunea stratigrafică întâlnită în astfel de depozite poate varia pe distanţe foarte mici!

Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismica P100-1/2013, condiţiile locale de teren studiat in localitatea Timişoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colţ Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleraţiei orizontale a terenului ß0 = 2,50; a spectrului normalizat de răspuns elastic (din codul menţionat) si acceleraţia terenului pentru proiectare ag=0,20g.

Adâncimea de îngheţ este de 0,60 – 0,70 m (conform STAS 6054/77). Din buletinul de analiză chimică (nr. 6578/2018– anexa 6) emis de către

laboratorul Geo Proiect SRL, al probei de sol extrase din forajul 4466-F1 executat pe amplasament, rezultă că acesta nu prezintă o agresivitate chimică faţă de beton, conform NE 012-1:2007. APA SUBTERANĂ Acviferul freatic a fost atins în foraje la adâncimea de 1,90 m faţă de cota terenului actual (CTA), sau +86,23 / +86,85 m faţă de NMN, din punctul de execuţie al forajelor, fiind cu nivel liber (NH= -1,90 m).

Pagina 8 I 21

Nivelul hidrostatic maxim absolut poate fi indicat doar în urma unor studii hidrogeologice complexe, realizate pe baza observaţiilor asupra fluctuaţiilor nivelului apei subterane, de-a lungul unei perioade îndelungate de timp.

Din punct de vedere climatic, zona se caracterizează prin următoarele : a) Temperatura aerului: - Media lunară minimă: –1

o C în Ianuarie;

- Media lunară maximă: +20 o C ... 21

o C în Iulie-August;

- Temperatura minimă absolută: –35,3 o C

- Temperatura maximă absolută: +40,0 o C

- Temperatura medie anuală: +10,9 o C

b) Precipitaţii: - Media anuală: 631 mm. Regimul eolian indică o frecvenţă mai mare a vânturilor din sectorul vestic,

cu precipitaţii bogate şi viteze medii ale acestora de 3 m/s … 4 m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic (15 %). Conform proiect 4466/2018 intocmit de S.C. GEOSOND S.R.L.. 2.3.2 DATE GENERALE DESPRE AMPLASAMENT ŞI CONSTRUCŢII

În prezent, pe teren nu există construcții.

2.4. CIRCULAŢIA 2.4.1 ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂŞURAREA ÎN CADRUL ZONEI A

CIRCULAŢIEI RUTIERE Obiectivul este amplasat în partea de sud a municipiului Timişoara, în zona

deservită de arterele majore bulevardul Sudului şi in viitor prelungirea bulevardul Sudului – varianta proiectată.

Terenul are front la străzi secundare: Mareşal Constantin Prezan, strada Mureş, strada Florin Medeleţ.

Transportul în comun din zonă se realizează folosind troleibuze. Zona de conflict este intersecţia bulevardului Sudului cu strada Mareşal Constantin Prezan care afectează fluiditatea traficului. Situaţia ar putea fi remediată în momentul în care intersecţia va fi modernizată, se vor executa străzile secundare la prospectul final si se va finaliza extinderea bulevardului Sudului.

2.4.2 CAPACITĂŢI DE TRANSPORT, GREUTĂŢI ÎN FLUENŢA CIRCULAŢIEI,

INCOMODĂRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAŢIE, NECESITĂŢI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ŞI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, INTERSECŢII CU PROBLEME Obiectivele prevăzute în cadrul documentației vor fi deservite rutier și pietonal

din strada Florin Medeleț, în prima etapă, urmând ca după realizarea B-dului Sudului să se racordeze la aceasta arteră. Strada Medelet se prevede a avea un profil stradal de 12,00 m cu carosabil cu circulatie în dublu sens, stationări longitudinale și trotuare pe ambele părti.

Intersecția dintre str. Maresal Constantin Prezan și B-dul Sudului a fost prevazută ca o giratie cu legatură la toate cele patru ramuri, soluție aprobată prin HCL nr.26/26.01.2010 care a avizat studiul de fezabilitate pentru amenajarea B-dul Sudului la sud de str. Constantin Prezan. Ulterior a fost elaborat in faza SF nr.

Pagina 9 I 21

51/2015 proiectul de amenajare a strazii Maresal Constantin Prezan, in cadrul caruia este prevazuta intersectia sub forma de giratie cu trei ramuri.

Solutia de mobilare a zonei studiate permite implementarea în ambele variante de amenajare a intersecției.

Prezentul proiect asigură rezervarea terenurilor ce vor fi afectate de extinderea lucrărilor rutiere, terenuri ce vor devein domeniu public în urma aprobării PUZ.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCŢIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ

În prezent, în zona studiată funcţiunile existente sunt locuire – colectivă în ansambluri de blocuri cu regim de înălţime predominant P+4 si disparat în imobile cu un regim de înălţime P+3 sau P+2. Pe lângă acestea există un fond de locuinţe individuale cu regim redus de înălţime. In zonă există instituţii de învăţământ - şcoala Generală nr. 30 precum şi un număr de grădiniţe şi activităţi de tip after-school. Serviciile sunt reprezentate de prezenţa complexelor comerciale cu regim redus de înălţime construite pentru deservirea ansamblurilor de blocuri, precum şi de investiţii punctuale disparate in ţesut. 2.5.2. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT

În prezent terenul este liber de construcţii. La nord, pe frontul opus al străzii Mareşal Constantin Prezan sunt construite

blocuri de locuinţe colective în regim de înălţime P+4. În zona intersecţiei cu bulevardul Sudului se află clădirea Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Timişoara, în regim de înălţime P+6.

La sud, parcelele situate pe frontul opus al străzii Mureş sunt ocupate cu clădiri noi ce au un regim de înălțime P+2, conform HCL 197/2001, cu indicii D+P+2+M, POT 40%, CUT 2.0

La vest de parcela studiata, terenul este liber de construcţii. La est, parcelele situate pe frontul opus al străzii Florin Medeleţ sunt partial

mobilate cu clădiri destinate locuirii colective in regim de înălţime D+P+2+Er şi cu locuinţe individuale în regim de înălţime maxim P+1 precum şi cu servicii. 2.5.3. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE In zona exista instituţii de învațământ - şcoala Generala nr. 30 precum si un număr de grădiniţe şi activităţi de tip after-school. Serviciile sunt reprezentate de prezenţa complexelor comerciale cu regim redus de înălţime construite pentru deservirea ansamblurilor de blocuri, precum şi de investiţii punctuale disparate în ţesut. Exista o deficienţă în asigurarea cu servicii a zonei, acestea fiind concentrate la nord de strada Mareşal Constantin Prezan. 2.5.4. ASIGURAREA CU SPAŢII VERZI Terenul studiat nu are spaţii verzi amenajate, spatiile libere fiind în prezent gradină. Pentru terenul ce face obiectul prezentei documentaţii, se propune asigurarea unui procent de 5% spaţiu verde compact din totalul suprafeţei.

Pagina 10 I 21

De asemenea, se vor prevedea în cadrul fiecărei parcele de locuințe colective (cu sau fără servicii și/sau funcțiuni complementare) suprafețe de spații verzi amenajate, astfel: - Zonă de locuințe colective și servicii cu regim de înălțime peste P+2E, dispuse pe limita nordică a parcelei: spații verzi minim 20%, - Zonă de locuințe colective și servicii cu regim de înălțime maxim P+3E pentru loturile cu front spre b-dul Sudului și str. Mureș: spații verzi minim 20%, - Zonă de locuințe colective cu regim de înălțime maxim P+2E, la parcelele cu front spre str. Florin Medeleț: spații verzi minim 25%,

2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ

2.6.1. STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU

INFRASTRUCTURA LOCALITĂŢII Căi de comunicaţie Amplasamentul are front la 3 străzi secundare: Mareşal Constantin Prezan,

strada Mureş, strada Florin Medeleţ şi in viitor la prelungirea bulevardul Sudului – varianta proiectată.

Rețele existente Avizul unic nr. 104/14.02.2018 este favorabil, cu condiții: 1. Telefonie Conform aviz nr.41 din 22.01.2018 eliberat de S.C. TELEKOM ROMANIA

COMMUNICATIONS S.A., Anexă la Aviz Unic nr. 104/14.02.2018, nu există amplasate rețele de comunicații electronice care să fie afectate de lucrările de construire.

2. R.A. Transport Timişoara Conform aviz favorabil nr. UR2018-00-0220 din 15.01.2018 eliberat de REGIA

AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIȘOARA, Anexă la Aviz Unic nr. 104/14.02.2018, pe amplasamentul studiat, regia nu deține gospodărie subterană de cabluri electrice sau infrastructură/suprastructură de transport public.

3. Alimentare cu apă şi canalizare – situaţia existentă Conform avizului tehnic de amplasament nr. 715/18.01.2018 eliberat de REGIA

AUTONOMĂ DE APĂ ŞI CANAL “AQUATIM”, Anexă la Aviz Unic nr. 104/14.02.2018, atât pe blv Maresal Constantin Prezan, str. Mures cât și pe str Florin Medelet există conducte de apă potabilă din PVC și conducte de canalizare în dreptul amplasamentului studiat.

4. Alimentarea cu gaze naturale Conform aviz de principiu nr.299/23.01.2018 al DELGAZ GRID SA SUCURSALA

TIMIŞOARA, Anexă la Aviz Unic nr. 104/14.02.2018, societatea deţine reţele de gaze naturale în dreptul amplasamentului, pe strada Florin Medelet, și pe Blv Maresal Constantin Prezan.

5. Alimentarea cu energie electrică Conform avizului favorabil cu condiții nr.206511083/31.01.2018, eliberat de S.C.

“ENEL Distribuție BANAT” S.A., Anexă la Aviz Unic nr. 104/14.02.2018, se condiționează utilizarea amplasamentului respectând următoarele zonele de protecție:

- 1 m față de LEA JT existenta. 6. Alimentarea cu agent termic Conform aviz favorabil cu condiții nr.UR2018-00220/11.01.2018 eliberat de S.C.

“COLTERM” S.A., Anexă la Aviz Unic nr. 104/14.02.2018.

2.7. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI

Pagina 11 I 21

Proprietatea este privată, construcţiile ce sunt propuse a se realiza sunt locuinţe colective şi servicii.

Potrivit legii, propunerea de reglementare va fi supusă consultării populaţiei în cadrul procedurilor de informare a populaţiei organizate de Municipiul Timişoara, Direcţia de Urbanism, Serviciul Planificare Spaţială și se va obține Raportul Informării și Consultării Publicului.

3. Propuneri de dezvoltare urbanistică 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Certificatul de Urbanism nr. 4015/11.09.2017 eliberat de Primăria Municipiului

Timișoara a fost emis în baza H.C.L. nr. 91/1998. Avizul de Oportunitate nr. 43/16.10.2017 emis de Primăria Municipiului

Timișoara este favorabil și prevede: “2. Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți:

- Categoria funcțională existentă pe terenul beneficiarului: zonă de

locuințe individuale, colective și funcțiuni complementare (conform P.U.Z.

aprobat prin H.C.L. nr. 197/10.07.2001 preluat de P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr.

157/28.05.2002 prelungit prin H.C.L. nr. 107/11.03.2014);

- Categoria funcțională propusă pe terenul beneficiarului: zonă de

locuințe colective cu servicii cu regim de înălțime peste P+2E, zonă de locuințe

colective cu servicii cu regim de înălțime maxim P+3E, zonă de locuințe

colective cu funcțiuni complementare maxim P+2E și zonă spații verzi;

- Servituți: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare

ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara”,

aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013 cu privire la profilele stradale propuse

pentru str. Mareșal Constantin Prezan (PTT36 - lățime 24.50 metri), pentru str.

Mureș (PTT47 - 12.50 metri), pentru extiderea b-dului Sudului (PTT70 - lățime

24.00 metri), inclusiv SF „Modernizare și extindere b-dul Sudului”, aprobat prin

H.C.L. nr. 26/2010.

3. Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime) conform:

- Zonă de locuințe colective și servicii cu regim de înălțime peste P+2E,

dispuse pe limita nordică a parcelei, astfel: servicii la parter și locuințe la etajele

superioare, POTmax(parter)=50%, POTmax(etaje)=35%, CUT=2.40, regim de înălțime maxim

S+P+5E+Er, Hmax=25.00 metri, Hcornișă=22.00 metri, spații verzi minim 20%, retragerea

față de aliniament (profilul extins al str. Mareșal Constantin Prezan, extinderea b-

dului Sudului și str. Florin Medeleț) 5.00 metri, retragerea față de limitele laterale și

posterioară minim 1/2 din înălțimea clădirii;

- Zonă de locuințe colective și servicii cu regim de înălțime maxim P+3E pentru

loturile cu front spre b-dul Sudului și str. Mureș, astfel: POTmax=35%, CUTmax=1.4,

regim de înălțime maxim S+P+3E, Hmax=18 metri, Hmax(cornișă)=13 metri, spații verzi

minim 20%, retragerea față de aliniament 5.00 metri, retragerea față de limitele laterale

minim 1/2 din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6.00 metri;

- Zonă de locuințe colective cu regim de înălțime maxim P+2E, la parcelele cu front

spre str. Florin Medeleț, astfel: POTmax=35%, CUTmax=1.05, regim de înălțime maxim

Pagina 12 I 21

S+P+2E, Hmax=12 metri, spații verzi minim 25%, retragerea față de aliniament 5.00

metri, retragerea față de limitele laterale minim 1/2 din înălțimea clădirii, dar nu mai

puțin de 6.00 metri;

- Zonă verde propusă: minim 5% din suprafața reglementată ce va fi amenajată ca

spațiu verde compact.

- Se va studia accesibilitatea la teren a parcelelor cu front la Bdul

Sudului în 2 faze:

1. Etapa inițială: accesul la parcelele propuse se va realiza din strada

Florin Medeleț, astfel încât în etapa finală accesurile să se poată racorda la

Bdul Sudului.

2. Etapa finală: accesul se va face din Bdul Sudului; amenajarea acestuia

se va face după reglementarea juridică a terenurilor din vecinătate, afectate de

traseul Bdul Sudului.

- Parcările necesare funcțiunilor propuse se vor realiza exclusiv pe

terenul beneficiarului.”

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.ÎN VIGOARE Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara, terenul este

situat în intravilan, în UTR 70, zonă destinată Locuințelor și funcțiunilor complementare cu regim de înălțime (P...P+2) / (PESTE P+2) în imediata apropiere a unei intersecții propuse spre modernizare.

3.3. PREVEDERI ALE Etapei 2 P.U.G. IN CURS DE ELABORARE - Concept general de dezvoltare urbana ( Masterplan ) 2012 ● Conform Masterplan, terenul de faţă este situat in zona de aplicare a unor politici: Politica 4. Asigurarea infrastructurii edilitare, a mobilităţii şi a infrastructurii de comunicare Program 1. Completare reţea alimentare cu apă potabilă Program 2. Completare reţea canalizare

Prin mobilare se va ține cont de necesitatea asigurării de utilități, fiind vorba de o zonă aflată în proces de urbanizare și de densificare. Program 3. Transport motorizat individual – prevede extinderea

Bulevardului Sudului şi completarea sistemului de inele majore în zona studiată Prin propunerile urbanistice se asigura rezervarea suprefețelor de teren necesare asigurării suprafețelor de teren necesare modernizării și extinderii tramei stradale. Program 4. Transport motorizat public – prevede extinderea liniilor de troleibuz si autobuz pe prelungirea bulevardului Sudului respectiv strada Mureş

Politica 5. Îmbunătăţirea calităţii şi gestionării domeniului public. Program 2. Creşterea calităţii reţelei de spaţii verzi – creşterea şi

asigurarea suprafeţei de spaţii verzi raportat la densitatea zonei de referinţă. Prin mobilare se urmăreşte îndeplinirea următoarelor cerinţe:

Pagina 13 I 21

- asigurarea suprafeţelor necesare de spaţii verzi pe cartiere – propunerea de mobilare va asigura minim 5% din suprafața terenului studiat ca spațiu verde amenajat și minim 20% în cadrul parcelelor de locuințe colective, precum și necesarul de suprafață dedicată locurilor de joacă pentru copii;

- creşterea valorii ecologice. Politica 8. Asigurarea de servicii şi facilităţi pentru comunitate. Programe 1,2,3,4. Investiţii in infrastructura sportivă, infrastructura pentru educaţie preşcolară, generală şi gimnazială, în infrastructura sănătăţii şi infrastructura socială.

Terenul studiat este reglementat în PUG în lucru (etapa 4), conform adresei

RU2015-000558/10.12.2015: - RrM3 – Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor

principale de trafic. Reglementarea propusă prevede spații urbane cu funcțiune mixtă, de tip subcentral, uneori cu rol de centru de cartier. Utilizările admise trebuie să includă locuire colectivă, activități administrative, de administrare a afacerilor, financiar-bancare, comercial, culturale, de învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu etc. Spațiile de locuit (apartamentele) vor putea fi amplasate doar la etajele imobilelor.

- Uli/c – Zonă de urbanizare – Locuințe cu regim redus de înălțime – individuale și colective mici. Caracterul propus prevede o zonă cu funcțiune rezidențială de densitate mică cu o structură urbană coerentă, și condiționat de RLU, servicii cu acces public (de proximitate).

3.4. PREVEDERI AVIZ OPORTUNITATE Avizul de oportunitate nr. 43/26.10.2017 prevede:

- Zonă de locuințe colective și servicii cu regim de înălțime peste P+2, dispuse pe limita nordică a parcelei, POTmax(parter)=50%, POTmax(etaje)=35%, CUT=2.40, regim de înălțime maxim S+P+5E+Er, Hmax=25.00 metri, Hcornișă=22.00 metri, spații verzi minim 20%

- Zonă de locuințe colective și servicii cu regim de înălțime maxim P+3E pentru loturile cu front spre Blv. Sudului și str.Mureș, POTmax=35%, CUTmax=1.4, regim de înălțime maxim S+P+3E, Hmax=18 metri, Hmax(cornișă)=13 metri, spații verzi minim 20%

- Zonă de locuințe colective cu regim de înălțime maxim P+2E pentru parcelele cu front spre str. Florin Medeleț, POTmax=35%, CUTmax=1.05, regim de înălțime maxim S+P+2E, Hmax=12 metri, spații verzi minim 25%,

3.5. PREVEDERI ALE PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ In cadrul proiectelor angajate la nivel local cu finanţare din surse locale apare

şi lărgirea şi extinderea bulevardului Sudului (B13). În momentul de faţă studiul de fezabilitate este aprobat de Consiliul Local prin HCL 26/2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate “Modernizare și exindere b-dul Sudului”. Proiectul presupune construcţia, respectiv extinderea bulevardului cu două benzi pe sens între strada Aurel Paunescu Podeanu si strada Gavril Muzicescu, în lungime 2,4 km.

Pentru moment, această extindere nu apare ca necesară în contextul sporirii capacităţii pe DJ 595 – Calea Martirilor.

Pagina 14 I 21

3.6. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Zona studiată a suferit de-a lungul timpului un proces continuu de edificare şi densificare, fenomen normal dată fiind poziţia adiacentă unei zone dens construite şi a arterelor majore de trafic. În concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim între suprafeţele construite şi dotarea cu zone verzi, în concordanţă cu reglementările în vigoare şi în spiritul îmbunătăţirii factorilor de mediu şi a calităţii vieţii, prin creşterea suprafeţelor de spaţii verzi amenajate. Prin prezenta documentaţie se propune asigurarea unui procent de 5% spaţii verzi din totalul suprafeţei studiate, precum și asigurarea de spații verzi în cadrul parcelelor rezultate, după cum urmează:

- Zonă de locuințe colective și servicii cu regim de înălțime peste P+2E, dispuse pe limita nordică a parcelei: spații verzi minim 20%,

- Zonă de locuințe colective și servicii cu regim de înălțime maxim P+3E pentru loturile cu front spre b-dul Sudului și str. Mureș: spații verzi minim 20%,

- Zonă de locuințe colective cu regim de înălțime maxim P+2E, la parcelele cu front spre str. Florin Medeleț: spații verzi minim 25%.

3.7. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI Zona studiată este amplasată în partea de sud a municipiului Timișoara, în dreptul intersecției dintre strada Mareșal Constantin Prezan și B-dul Sudului. Amplasamentul este pe partea sud-estica a viitoarei intersecții si este marginit pe partea estică de strada Florin Medeleț și la sud de strada Mureș.

Obiectivele prevăzute în cadrul documentației vor fi deservite rutier și pietonal din strada Florin Medeleț, în prima etapă, urmând ca după realizarea B-dului Sudului să se racordeze la aceasta arteră. Strada Medelet se prevede a avea un profil stradal de 12,00 m cu carosabil cu circulatie în dublu sens, stationări longitudinale și trotuare pe ambele părti.

Intersecția dintre str. Maresal Constantin Prezan și B-dul Sudului a fost prevazută ca o giratie cu legatură la toate cele patru ramuri, soluție aprobată prin HCL nr.26/26.01.2010 care a avizat studiul de fezabilitate pentru amenajarea B-dul Sudului la sud de str. Constantin Prezan. Ulterior a fost elaborat in faza SF nr. 51/2015 proiectul de amenajare a strazii Maresal Constantin Prezan, in cadrul caruia este prevazuta intersectia sub forma de giratie cu trei ramuri.

Solutia de urbanizare a zonei studiate permite implementarea în ambele variante de amenajare a intersecției.

Modul final de rezolvare a acceselor carosabile precum şi numărul şi configuraţia locurilor de parcare se vor definitiva în urma elaborării unei documentaţii în fază de Autorizare de Construire.

3.8. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Terenul studiat se împarte în următoarele subzone funcționale:

- SzMLCS: Subzonă Locuire colectivă și servicii cu regim de înălțime maxim (S)+P+5E+Er

- Subzona SzLCS: Subzonă Locuire colectivă și servicii cu regim de înălțime maxim (S)+P+3E

Pagina 15 I 21

- Subzona SzLCmici: Subzonă locuire colectivă cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E

- SzV – Subzonă spații verzi amenajate - SzC – Subzonă căi de circulație rutieră și amenajări aferente Prin tema de proiectare stabilită de comun acord, se propun următoarele, - în concordanță cu prevederile Avizului de Oportunitate nr.43 din 26.10.2017:

- realizarea unei zone de locuinţe colective şi servicii cu regim de înalţime maxim S+P+5E+Er ( în zona intersectiei bulevardului Sudului cu strada Mareşal Constantin Prezan, pe treimea nordică din lungimea totală a parcelelor)

- realizarea unei zone de locuinţe colective și servicii cu regim de înalţime maxim S+P+3E ( adiacenta strazii Mureș și Bulv. Sudului)

- realizarea unei zone de locuinţe colective cu regim de înalţime maxim S+P+2E ( adiacenta strazii Florin Medelet)

- asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcţiunilor propuse de locuinte colective si servicii;

- prevederea unui spaţiu verde amenajat, reprezentând 5% din suprafaţa totală a terenului studiat.

- asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga incintă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz, conform propunerilor şi avizelor, etc.

- în concordanță cu punctul de vedere PMT din adresa UR2017- 011448/27.07.2017

- realizarea unei zone de locuinţe colective şi servicii cu regim de înalţime maxim S+P+3E ( adiacenta bulevardului Sudului – prelungire, și pe frontul străzii Mureș) având în vedere caracterul zonei din ultima perioadă, unde multe din clădirile noi ating regimul de înălțime P+2E+Er(M)

Se propun următoarele subzone și următorii indici (în concordanță cu pevederile

Avizului de Oportunitate):

▪ Parcelele 1-2 (5.838 mp) Subzona SzMLCS: Locuințe colective și servicii S+P+5E+Er

- Zonă de locuințe colective și servicii cu regim de înălțime peste P+2E,

dispuse pe limita nordică a parcelei, astfel: servicii la parter și locuințe la etajele

superioare, POTmax(parter)=50%, POTmax(etaje)=35%, CUT=2.40, regim de înălțime maxim

S+P+5E+Er, Hmax=25.00 metri, Hcornișă=22.00 metri, spații verzi minim 20%, retragerea

față de aliniament (profilul extins al str. Mareșal Constantin Prezan, extinderea b-

dului Sudului și str. Florin Medeleț) 5.00 metri, retragerea față de limitele laterale și

posterioară minim 1/2 din înălțimea clădirii;

 P.O.T. servicii = max. 50% (parter); max 35% (locuințe)  C.U.T. = max. 2,4 suprateran  Regim de înălțime max. S+P+5E+Er  Hmax. cornișă = 22m  Hmax. = 25m  Spații verzi: min. 20%

▪ În situaţia în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafaţa parcelei.

▪ Parcelele 4-10 (6.895 mp)

Subzona SzLCS: Locuințe colective și servicii S+P+3E

Pagina 16 I 21

- Zonă de locuințe colective și servicii cu regim de înălțime maxim P+3E pentru

loturile cu front spre b-dul Sudului și str. Mureș, astfel: POTmax=35%, CUTmax=1.4,

regim de înălțime maxim S+P+3E, Hmax=18 metri, Hmax(cornișă)=13 metri, spații verzi

minim 20%, retragerea față de aliniament 5.00 metri, retragerea față de limitele laterale

minim 1/2 din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6.00 metri;

 P.O.T. = max. 35%  C.U.T. = max. 1,4 suprateran  Regim de înălțime max. S+P+3E  Hmax. cornișă = 13m  Hmax. coamă = 18m  Spații verzi: min. 20%

▪ În situaţia în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafaţa parcelei.

▪ Parcelele 11-15 (4.552 mp)

Subzona SzLCmici: Locuințe colective S+P+2E - Zonă de locuințe colective cu regim de înălțime maxim P+2E, la parcelele cu front

spre str. Florin Medeleț, astfel: POTmax=35%, CUTmax=1.05, regim de înălțime maxim

S+P+2E, Hmax=12 metri, spații verzi minim 25%, retragerea față de aliniament 5.00

metri, retragerea față de limitele laterale minim 1/2 din înălțimea clădirii, dar nu mai

puțin de 6.00 metri;

 P.O.T. = max. 35%  C.U.T. = max. 1,05 suprateran  Regim de înălțime max. S+P+2E  Hmax. = 12m  Spații verzi: min. 25%

BILANŢ TERITORIAL:

Terenuri

SUPRAFAŢĂ TEREN

SITUAŢIA EXISTENTĂ

SITUAŢIA PROPUSĂ

Teren proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice 20.629 mp 100% 18.317 mp 88.79%

Teren ce se intenționează a fi trecut în domeniul public - - 2.312 mp 11.21%

TOTAL 20.629 mp 100% 20.629 mp 100%

Zonificare

SUPRAFAŢĂ TEREN

SITUAŢIA EXISTENTĂ

SITUAŢIA PROPUSĂ

Teren intravilan existent conform CF`uri

20.629 mp 100% - -

Pagina 17 I 21

Subzonă locuințe colective și servicii max. (S)+P+5E+Er

- - 5.838 mp 28,31%

Subzonă locuințe colective și servicii max. (S)+P+3E

- - 6.895 mp 33,42%

Subzona locuințe colective maxim (S)+P+2E

- - 4.552 mp 22,06%

Spații verzi amenajate - - 1.032 mp 5,00% Căi de comunicație rutieră și amenajări aferente

- - 2.312 mp 11,21%

TOTAL 20.629 mp 100% 20.629 mp 100%

3.9. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE Terenul ce face obiectul P.U.Z. este deservit de reţele de canalizare,

alimentare cu apă, energie electrică, telecomunicaţii și gaz conform aviz unic nr. 104/14.02.2018. Canalizarea se va realiza prin racordarea la reţeaua de canal existentă De 400 mm (pe str. F. Medeleţ), De250mm în perimetrul studiat în cadrul PUZ-ului. Căminul de racord canalizare va prelua apele uzate menajere şi apele pluviale deversate. Pentru apele pluviale se prevede un bazin de retenţie, separator de hidrocarburi şi staţie de pompare. Pentru alimentarea cu apă se va face o extindere de reţea de la conducta de De 600 mm existentă (pe str. C. Prezan), De 200 mm în perimetrul studiat în cadrul PUZ-ului. Pentru alimentarea cu gaz se prevede racordarea la rețeaua existentă pe Str. Florin Medeleț.

ALIMENTAREA CU APĂ Necesarul total de apă potabilă Q.zi.med. = 76,95 mc/zi = 0,973 l/sec. Q.zi.max. = 100,03 mc/zi = 1,265 l/sec. Q.h.max. = 9,11 mc/h = 2,530 l/sec. Reţeaua de alimentare cu apă se dimensionează la debitul : Q apă = Qzi max + Qinc ext = 1,26 l/s + 10,0 l/s = 11,26 l/s. Conform normativului P 118/2 – 2013 pentru stingerea unui incendiu din exterior conform anexa nr.7 la clădiri civile (în cazul nostru se ia la clădirea cu cel mai mare volum – adică de locuințe colective și funcțiuni complementare și servicii la parter cu regim de înălțime (S)+P+5E+Er cu volum compartiment de incendiu până la 15000 mc și nivel de stabilitate la incendiu I-II) rezultă un debit pentru incendiu exterior de 10,0 l/s. În municipiul Timișoara există sistem centralizat de alimentare cu apă pe str. Mareșal Constantin Prezan Dn 600 mm, pe str Florin Medeleț există parțial rețea de apă De 125 mm, iar pe str. Mureș rețeaua de apă este De 125 mm. Se propune extinderea rețelei de apă existente pe str. Florin Medeleț, din țeavă PEHD Pn10 De 125 mm în lungime de L = 160 m până la rețeaua de apă existentă pe str. Mureș. Astfel se realizează închiderea inelului între str M. C. Prezan și str. Mureș - prin str. F. Medeleț. De la această rețea se vor realiza conductele de apă de serviciu până la blocurile de locuințe din țeavă PEHD, Pn10, De 125 mm în lungime totală L = 300 m și căminele de apometru aferente.

Pagina 18 I 21

Pe rețeaua de apă extinsă pe str. F. Medeleț se amplasează 2 hidranți de incendiu supraterani Dn 80 mm. CANALIZAREA MENAJERĂ Debitul de ape uzate menajere evacuat s-a determinat conform SR 1846/1- 2006: Q.zi.med. = 73,10 mc/zi = 0,924 l/sec. Q.zi.max. = 95,03 mc/zi = 1,202 l/sec. Q.h.max. = 8,65 mc/h = 2,404 l/sec. În municipul Timisoara există sistem centralizat de canalizare pe str. Mareșal Constantin Prezan D 1200 mm, pe str. Florin Medeleț există parțial canalizare D 315 mm, pe str. Mureș există rețea de canalizare D 400 mm. Se propune extinderea rețelei de canalizare existente pe str. F. Medeleț cu canal din țeavă PVC De 315 mm, cu lungimea L = 160 m. Acest canal se racordează – prin canalul existent pe str. F. Medeleț la canalizarea existentă pe str. M.C. Prezan. Canalele secundare de la blocurile de locuințe din țeavă PVC, SN8, De 250 mm, în lungime totală L = 300 m se vor racorda la canalul de pe str. F. Medeleț . CANALIZAREA PLUVIALĂ Suprafaţa totală de teren aferent PUZ-ului este 2,06 ha. Debitul de ape pluviale s-a calculat conform prevederilor STAS 1846/2 - 2006 pentru suprafaţa de teren aferent construcţiilor şi drumurilor Sc = 1,9597 ha (acoperişuri construcţii, drumurilor, parcărilor) iar spaţiu verde Sv= 0,1032 ha Qpl = m x Ф x i x S Unde : m = coef. de reducere pentru t < 40 minute, egal cu 0,80 Ф = coeficient de scurgere, se ia media ponderată la zona verde şi acoperişuri (0,15 zona verde, 0,85 acoperişuri şi asfalt) Фmed = 0,81 i = 130 l/ sec/ ha intensitatea ploii de calcul Qpl = 173,78 l/ sec = 0,17 mc/s Qpl = 24.480 mc/an Apele pluviale de pe străzile din incintă (care rămân străzi private – circulații în incintă) vor fi colectate prin guri de scurgere, ajung în reţeaua de canalizare pluvială din ţeavă PVC, De 315 mm, care este amplasată în interiorul parcelelor, apoi trec prin separator de hidrocarburi și ajung în bazinul de retenţie V= 200 mc capacitate. De aici sunt pompate în cămin de liniștire, apoi ajung în canalizarea existentă de pe str. F. Medeleț prin cămin de racord.

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va realiza la nivel de joasă tensiune prin intermediul unor firide de distribuție colective cu contorizări individuale tip FDCE amplasate la limita de proprietate, cu acces nerestricționat pentru compania de distribuție a energiei electrice. Alimentarea firidelor se va realiza dintr- un post de transformare nou proiectat conform soluției de alimentare cu energie electrică ce va fi elaborată ulterior de către compania de distribuție.

Furnizarea de servicii de telefonie/televiziune/internet pentru obiectiv se

va realiza prin racordarea la rețelele de telefonie și fibră optică existente în proximitate. Datorită amplasării obiectivului există posibilități multiple de racordare la aceste servicii conform soluțiilor tehnice ce vor fi elaborate ulterior.

Pagina 19 I 21

Soluţiile de echipare edilitară se vor stabili după obţinerea avizelor de la operatorii regionali, în fazele ulterioare de proiectare.

3.10. PROTECŢIA MEDIULUI 3.10.1 DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE

Lucrările proiectate nu influenţează obiectivele existente în zonă, ca atare nu necesită măsuri pentru evitarea pagubelor sau măsuri de refacere a lucrărilor afectate.

Terenul fiind liber de construcţii, nu vor exista materiale din demolări. În faza de construire ulterioară PUZ, colectarea şi depozitarea deşeurilor

menajere se va face controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către RETIM, în baza unui contract şi transportate la deponeul Municipiului Timişoara.

3.10.2 PREVENIREA RISCURILOR NATURALE

Surse de poluanţi pentru apele subterane în perioada de execuţie, respectiv de exploatare, nu există.

Riscurile pentru sănătatea umană sau pentru mediu pot apărea în fazele de execuție ulterioare PUZ. Poluanţii pentru aer în timpul execuţiei sunt: praful, zgomotul, gaze de eşapament. Praful rezultă de la execuţia săpăturilor, împrăştierea nisipului, a pământului, din compactare etc.

3.10.3 DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEŞEURILOR

În cazul construirii, deşeurile menajere se vor colecta în europubele, care se vor in spatii special amenajate, conform normativelor in vigoare. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmă specializată, care îl va depozita la un deponeu autorizat. Materialele rezultate din săpături care constituie excedent vor fi transportate de către constructor pe un amplasament stabilit de primărie.

Terenul fiind liber de construcţii, nu vor exista materiale din demolări.

3.10.4 RECUPERAREA TERNENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE MALURI, PLANTĂRI DE ZONE VERZI ETC. În prezent, terenul nu este degradat. Prin prezentul proiect se propune

asigurarea unei suprafețe de minim 5% spații verzi amenajate, raportată la suprafaţa terenului studiat.

3.10.5 REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ

Fiind situat în intravilan la frontul unei străzi principale, iniţiativa de reglementare urbanistică se încadrează intr-un proces normal de dezvoltare şi densificare urbană, care este un beneficiu, generând un aspect coerent şi unitar al străzii Mareșal Constantin Prezan, respectiv al Bulevardului Sudului.

După terminarea lucrărilor se va îmbunătăţi cadrul natural prin plantarea de arbori de diferite specii şi de gazon pentru zonele stabilite ca fiind zone verzi în cadrul terenului studiat.

3.10.6 ELIMINAREA DISFUNCŢIONALITĂŢILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE

COMUNICAŢIE ŞI AL REŢELELOR EDILITARE MAJORE Zona de conflict este intersecţia bulevardului Sudului cu strada Mareşal

Constantin Prezan care afectează fluiditatea traficului. Situaţia ar putea fi remediată în momentul în care intersecţia va fi modernizată, se vor executa străzile secundare la prospectul final si se va finaliza extinderea bulevardului Sudului.

Pagina 20 I 21

Pentru anul 2018, este prevăzută de către primăria Municipiului Timișoara demararea lucrărilor prevăzute în baza faza SF “Modernizare și extindere la 4 benzi str Mareșal Constantin Prezan (Lidia) – str. Venus” proiect nr. 51/2015 realizat de Pro Ex Co S.R.L. Oradea.

PRINCIPALELE DISFUNCŢIONALITĂŢI:  Întregul front stradal de vest al străzii Mareșal Constantin Prezan

Torontalului are în prezent un caracter incoerent, cu fronturi nesusţinute;

 Amenajarea în cursul anului 2018 a girației situatie la intersecția străzii Mareșal Constantin Prezan cu Bulevardul Sudului FĂRĂ CONTINUAREA SPRE SUD A TRASEULUI BULEVARDULUI SUDULUI (între strazile Mareșal Constantin Prezan și Muzicescu)

 În dreptul intersecției a fost amplasat un post trafo pe stâlp, care stânjenește circulația pietonală;

 prezența cablurilor și a echipamentelor edilitare pe stâlpi;  prezența clădirilor abandonate/nelocuite.

PROPUNERI DE ELIMINARE A DISFUNCȚIONALITĂȚILOR:

 Mobilarea cu construcții având un regim de înălţime și funcțiuni corelate cu cele existente;

 Mutarea infrastructurii edilitare în subteran.

3.11. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

 Listarea obiectivelor de utilitate publică - asigurarea suprafeţelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale ale drumurilor din perimetrul studiat – rezervare teren prelungire Bulevardul Sudului și girație bulevardul Sudului - strada Mareşal Constantin Prezan, lărgire strada Florin Medeleţ si modernizarea străzilor Mareşal Constantin Prezan şi Mureş - obligativitatea ca drumurile de acces, pistele de cicliști, trotuarele şi spaţiile verzi din cadrul profilelor transversale ale drumurilor mai sus menţionate să devină domeniu public

3.12. ALTE PREVEDERI Se vor respecta prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 cu

completarile si modificarile ulterioare - Norme de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei: Art. 4. La stabilirea amplasamentelor cladirilor de locuit se vor preciza si amplasamentele urmatoarelor dotari tehnico-edilitare: a)spatiile destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiva a deseurilor menajere, care vor fi amenajate conform normelor in vigoare, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere si vor fi prevazute cu sistem de spalare si sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului si a ritmului de evacuare a acestuia si vor fi intretinute in permanenta stare de curatenie; platformele pot fi cuplate cu instalatii pentru batut covoare; b)spatii de joaca pentru copii, amenajate si echipate cu mobilier urban specific, realizat conform normativelor in vigoare astfel incat sa fie evitata accidentarea utilizatorilor;

Pagina 21 I 21

c)spatii amenajate pentru gararea si parcarea autovehiculelor populatiei din zona respectiva, situate la distante de minimum 5 m de ferestrele camerelor de locuit; in aceste spatii este interzisa gararea autovehiculelor de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, autobuzele, remorcile etc., precum si realizarea activitatilor de reparatii si intretinere auto.

4. CONCLUZII – Măsuri în continuare  Înscrierea amenajării şi dezvoltării urbanistice propuse a zonei în

prevederile P.U.G. Ţinându-se cont de tendinţele de dezvoltare a zonelor rezidenţiale în

intravilanul municipiului Timișoara, trebuie asigurată atât infrastructura necesară, cât şi posibilităţile de cooperare şi corelare a terenurilor din zonă, în vederea generării unor soluţii armonioase, cu o dotare corespunzătoare din punct de vedere al echipărilor şi serviciilor necesare funcţionării.

 Categorii principale de intervenţie, care să susţină materializarea

programului de dezvoltare Finalizarea tramelor stradale și echipării edilitare aprobate in zonă. La fazele de proiectare ulterioare aprobării P.U.Z.-ului se vor întocmi

documentaţiile necesare în vederea executării lucrărilor propuse.

 Priorităţi de intervenţie Obiectivul proiectat cuprinde pe lângă locuire și funcţiuni care sunt deficitare și foarte necesare în zonă, respectiv dotări și servicii. Darea în funcțiune a acestor obiective ar asigura rezolvarea disfuncționalităților zonei, funcțiunile respective fiind în prezent complet neglijate.

Şef de proiect, Întocmit, arhitect GEORGETA TRÎMBIŢAŞ arhitect Tiron Andrei

Atasament: 00_Regulament_Local_de_Urbanism.doc.pdf

Pagina 1 I 21

s.c. ”ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” s.r.l. Timişoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, tel./fax.: 0256/432212, e-mail: [email protected]

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) aferent PLAN URBANISTIC ZONAL

„DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ” Străzile Mareșal Constantin Prezan, Florin Medeleț, Mureș, intravilan TIMIŞOARA,

C.F. nr. 420896, top. 14316/1, C.F. nr. 420897, top. 14315/1/2, C.F. nr. 420898, top,14317/1/2. Beneficiari Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Țigu Gheorghe Sabin Milenco

Proiect nr. 134/2015

1. GENERALITĂȚI

1.1. Introducere, rolul R.L.U. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentaţie cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice şi juridice modul de realizare a construcţiilor şi prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) ”Dezvoltare Zonă Mixtă”, Străzile Mareșal Constantin Prezan, Florin Medeleț, Mureș - intravilan Timișoara, jud. Timiș, CF nr. 420896, CF nr. 420897, CF nr. 420898 şi constituie un ansamblu de norme şi reglementări obligatorii pentru administraţia publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism, respectiv autorizaţii de construire) pentru realizarea construcţiilor în zona studiată. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

 stabileşte reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configuraţia parcelelor, natura proprietăţii, amplasarea şi conformarea construcţiilor şi amenajărilor aferente) precum şi condiţiile de ocupare şi utilizare a terenului);

 precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General şi Regulamentul General de Urbanism) şi impune condiţiile şi restricţiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

 Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic Zonal – indicativ GM–010-2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

 Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, modificată şi completată;

Pagina 2 I 21

 Legea nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

 Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;

 Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism – indicativ GM – 007 – 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;

 Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei;

 Hotărârea C.J.Timiş nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor şi indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potenţial de edificare urbană din judeţul Timiş;

 Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 350/2001.

şi are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de urbanism

avizate şi aprobate care au tangenţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 P.U.G. al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002 (prelungit prin HCL nr.131/24.04.2017);

 Etapa 4 P.U.G. al Municipiului Timişoara - Concept general de dezvoltare urbană (Masterplan) 2012;

 PUZ ”Zona Lidia Muzicescu/Martirilor/Urseni” aprobat cu HCL 91/1998 – pe teritoriul cuprins între Strada Mareșal Constantin Prezan și Strada Mureș, preluat prin P.U.G. Timișoara, în vigoare;

1.3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă mixtă”, elaborat pe terenul aflat în intravilanul Municipiului Timișoara, cu front la strada Mareșal Constantin Prezan, strada Florin Medeleț și strada Mureș, identificat prin C.F. nr.420896, C.F. nr.420897, C.F. nr.420898 - în suprafaţă de 20.629 mp, se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timişoara în baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi devine act de autoritate publică al Administraţiei Publice Locale. 1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor ce vor fi amplasate pe suprafaţa de teren aflată în intravilanul Municipiului Timişoara, jud. Timiş, având o suprafaţă totală de 20.629 mp, cu front la strada Mareșal Constantin Prezan, strada Florin Medeleț și strada Mureș, compus din:

 terenul cu CF nr. 420896, top.14315/1/2 în suprafaţă de 4.996 mp, liber de construcții, arabil în intravilanul Municipiului Timișoara, proprietari Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Ţigu Gheorghe Sabin Milenco.

 terenul cu CF nr. 420897, top.14316/1 în suprafaţă de 5.933 mp, liber de construcții, arabil în intravilanul Municipiului Timișoara, proprietari Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Ţigu Gheorghe Sabin Milenco.

 terenul cu CF nr. 420898, top.14317/1/2 în suprafaţă de 9.700 mp, liber de construcții, arabil în intravilanul Municipiului Timișoara, proprietari Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Ţigu Gheorghe Sabin Milenco.

Pagina 3 I 21

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z. Zonificarea funcţională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinaţia construcţiilor şi funcţiunea dominantă a zonei şi este prezentată în planşa nr. 134A13/2015 “Reglementări urbanistice”. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor. 2. PRECIZĂRI, DETALIERI ŞI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTULUI LOCAL ŞI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCŢIILOR REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI ŞI

PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT

2.1.1. Terenuri agricole din intravilan În zona studiată există terenuri având categoria de folosinţă arabil.

 Autorizarea executării construcţiilor și amenajărilor pe terenurile arabile din intravilan este permisă pentru funcţiunile şi condiţiile stabilite de lege.

 De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea raţională a terenurilor şi pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele tehnico-edilitare, amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

 Parcelele ce fac obiectul proiectului se vor încadra în această situație ulterior obținerii H.C.L. pentru aprobare P.U.Z.

2.1.2. Zonele cu valoare peisagistică şi zonele naturale protejate

 Consiliul Judeţean Timiş impreuna cu Consiliul Local Timisoara vor identifica şi vor delimita, în funcţie de particularităţile specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecţie pentru valoarea lor peisagistică şi vor stabili condiţiile de autorizare a executării construcţiilor, având în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi a echilibrului ecologic.

2.1.3. Resursele subsolului

 În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului P.U.Z., modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

2.1.4. Resursele de apă

 Autorizarea executării lucrărilor pentru construcţiile premise în acest Regulament este permisă numai cu avizul autorităţilor de gospodărire a apelor, după caz şi cu asigurarea măsurilor de apărare a construcţiilor respective împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii apelor de suprafaţă şi subterane, de respectarea zonelor de protecţie faţă de lucrările de gospodărire şi de captare a apelor (dacă e cazul).

Pagina 4 I 21

2.1.5. Zonele construite protejate

 Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate şi delimitate prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Timiş, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din judeţul Timiş, subordonate Ministerului Culturii şi Cultelor şi Patrimoniului naţional şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

2.2.1. Siguranţa în construcţii

 Autorizarea construcţiilor de orice fel se va putea face numai în condiţiile respectării prevederilor legale privind siguranţa în construcţii între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă: - Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării

lucrărilor de construcţii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizaţiei de Construire;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea

în construcţii; - H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare

tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor, inclusiv instrucţiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

- Proiectele care însoţesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcţii vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă privind realizarea şi exploatarea construcţiilor.

2.2.2. Expunerea la riscuri naturale

 Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate şi delimitate prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Timiş, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din judeţul Timiş, subordonate Ministerului Culturii şi Cultelor şi Patrimoniului naţional şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice

 Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

2.2.4. Construcţii cu funcţiuni generatoare de riscuri tehnologice  Autorizarea executării construcţiilor se va face doar în cazul existenţei

posibilităţii de racordare la reţelele de apă, canalizare şi energie electrică, în sistem local, colectiv sau centralizat.

Pagina 5 I 21

 Terenul studiat este deservit de retele apă, canalizare şi energie electrică. În zonă există rețea de alimentare cu gaz.

2.2.5. Asigurarea echipării edilitare

 Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

 Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de obligaţia efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaţi.

2.2.6. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor

 Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei.

 Condiţiile de amplasare a construcţiilor în funcţie de destinaţia acestora în cadrul zonei de faţă sunt prevăzute în cap.4 a prezentului Regulament.

2.2.7. Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului În cazul prezentului regulament, POT şi CUT se stabilesc astfel:

▪ Parcelele 1-2 (5.838 mp)

Subzona SzMLCS: Locuințe colective și servicii (S)+P+5E+Er:  P.O.T. servicii = max. 50% (parter); max 35% (locuințe)  C.U.T. = max. 2,4 suprateran  Regim de înălțime max. (S)+P+5E+Er  Hmax. cornișă = 22m  Hmax. = 25m

▪ În situaţia în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafaţa parcelei.

▪ Parcelele 4-10 (6.895 mp)

Subzona SzLCS: Locuințe colective și servicii (S)+P+3E:  P.O.T. = max. 35%  C.U.T. = max. 1,4 suprateran  Regim de înălțime max. (S)+P+3E  Hmax. cornișă = 13m  Hmax. coamă = 18m

▪ În situaţia în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafaţa parcelei.

▪ Parcelele 11-15 (4.552 mp)

Subzona SzLCmici: Locuințe colective (S)+P+2E  P.O.T. = max. 35%  C.U.T. = max. 1,05 suprateran  Regim de înălțime max. (S)+P+2E  Hmax. cornișă = 12m

Pagina 6 I 21

 Hmax. = 15m ▪ În situaţia în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim

90% din suprafaţa parcelei. 2.2.8. Lucrări de utilitate publică Conform planșei 134A14/2015 ”Circulația terenurilor”, urmează a fi prevăzute:

 Rezervarea suprafețelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale ale străzilor propuse din perimetrul studiat;

 Obligativitatea ca drumurile de acces, pistele de cicliști, trotuarele și spațiile verzi din cadrul profilelor transversale ale străzilor propuse să devină domeniu public.

 Până la echiparea, construirea și trecerea prelungirii Bv. Sudului în domeniul public, accesurile parcelelor nr.4, 5, 6, 7 și 8 la străzi publice se va face prin instituirea unor servituti de trecere auto și pietonale și superficii pentru realizarea căilor de acces, a echipării edilitare și bransamentelor asupra parcelelor adiacente cu front la strada Florin Medeleț și strada Mureș, conform planșelor anexe – Reglementări Urbanistice și Circulația Terenurilor.

 În cazul parcelelor nr. 4, 5, 6 și 7 se vor instiui servituți de trecere și superficii asupra parcelelor 15, 14, 13 și 12 pe zone de teren cu o lățime de 3 metri, cuplat. Pe limitele laterale comune ale parcelelor 15 și 14, respectiv 13 și 12 nu se vor realiza imprejmuiri ale parcelelor, fiind astfel posibilă circulația auto în dublu sens.

 În cazul parcelei nr. 8 se vor institui servituți de trecere și superficii asupra parcelelor 11 și 9, cu lățimi de 3 metri, fiind astfel posibilă circulația auto cu sens unic.

 Pentru a permite accesul pietonal de pe străzi publice la parcelele nr.4, 5, 6, 7 și 8 se vor institui servituți de trecere pietonală, cu o lățime de 1metru. Poziția acestora în parcele se va stabili odată cu definitivarea soluției de arhitectură pentru clădirile propuse.

 În cazul parcelelor nr. 15, 14, 13, 12, 11, cu front la strada Florin Medeleț, ulterior autorizării și construirii căii de acces auto, a echipării edilitare și a banșamentelor și posibil a clădirilor, fășiile de teren afectate de servitute de trecere și superficie pot fi dezmembrate, existând posibilitatea ca acestea să fie trecute ulterior în domeniul public.

 Odată cu execuția și trecerea prelungirii Bv. Sudului în domeniul public se va putea produce stingerea dreptului de servitute de trecere pentru acces auto și pietonal, ramanând în vigoare însă posibilitatea menținerii traseelor pentru utilități până în momentul în care realizarea branșamentelor din Bv. Sudului va fi fezabilă

3. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 3.1. DOMENIUL DE APLICARE

 Parcelele pentru care s-a întocmit Regulamentul Local de Urbanism sunt situate în intravilanul Municipiului Timişoara şi au o suprafaţă totală de 20.629 mp. Funcțiunile propuse au condus la propunerea unei singure Unități Teritoriale de Referință.

 Terenul studiat se împarte în următoarele zone și subzone funcționale:

- SzMLCS: Subzonă Locuire colectivă și servicii cu regim de înălțime maxim (S)+P+5E+Er

Pagina 7 I 21

- Subzona SzLCS: Subzonă Locuire colectivă și servicii cu regim de înălțime maxim (S)+P+3E

- Subzona SzLCmici: Subzonă locuire colectivă cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E

- SzV – Subzonă spații verzi amenajate - SzC – Subzonă căi de circulație rutieră și amenajări aferente 3.2. UTILIZĂRI PERMISE Se permite amplasarea următoarelor funcţiuni pentru:

- SzMLCS: Subzonă Locuire colectivă și servicii cu regim de înălțime maxim (S)+P+5E+Er

▪ locuinţe colective, cu regim de înălţime maxim (S)+P+5E+Er ▪ amenajări aferente locuinţelor ▪ căi de acces carosabile şi pietonale în incintă, ▪ parcări la sol ▪ parcaje subterane ▪ spaţii plantate ▪ locuri de joacă pentru copii ▪ spaţii pentru sport şi recreere ▪ construcţii pentru echipare tehnică ▪ împrejmuiri ▪ instituţii, servicii, comerţ ▪ sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru mici întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale ▪ sedii sociale, colective şi personale ▪ activităţi din domeniul învăţământului ▪ cabinete medicale fără paturi ▪ servicii ale unor organizaţii politice, profesionale etc. ▪ comerţ cu amănuntul ▪ restaurant, bar, cafenea, cofetărie, ceainărie ▪ spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite ▪ agenţii de turism ▪ platforme colectare deseuri menajere ▪ alte funcţiuni compatibile

- Subzona SzLCS: Subzonă Locuire colectivă și servicii cu regim de înălțime

maxim (S)+P+3E  Locuinţe colective  Amenajări și construcții aferente locuinţelor: anexe, carport etc.  Căi de acces carosabile şi pietonale în incintă  Parcări la sol  Parcaje subterane  Spaţii plantate  Locuri de joacă pentru copii  Spaţii pentru sport şi recreere  Construcţii pentru echipare tehnico-edilitară  Împrejmuiri  Platforme colectare deșeuri menajere  Alte funcţiuni compatibile:

▪ servicii

Pagina 8 I 21

▪ sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru mici întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale ▪ sedii sociale, colective şi personale ▪ activităţi din domeniul învăţământului ▪ cabinete medicale fără paturi ▪ servicii ale unor organizaţii politice, profesionale etc. ▪ comerţ cu amănuntul ▪ agenţii de turism ▪ restaurant, bar, cafenea, cofetărie, ceainărie

- Subzona SzLCmici: Subzonă locuire colectivă cu regim de înălțime maxim

(S)+P+2E  Locuinţe colective  Amenajări și construcții aferente locuinţelor: anexe, carport etc.  Căi de acces carosabile şi pietonale în incintă  Parcări la sol  Parcaje subterane  Spaţii plantate  Locuri de joacă pentru copii  Spaţii pentru sport şi recreere  Construcţii pentru echipare tehnico-edilitară  Împrejmuiri  Platforme colectare deșeuri menajere  Alte funcţiuni compatibile

SzV – Subzonă spații verzi amenajate

 spaţii verzi amenajate;  spaţii verzi şi plantate cu rol decorativ, de recreere şi de protecţie;  căi de comunicaţie - accese carosabile şi pietonale la parcele;  mobilier urban specific, amenajări peisagere de orice fel, terenuri de

sport și spații de joacă pentru copii;  construcţii provizorii, chioşcuri, pergole, gradene;  construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau

supraterane de mici dimensiuni cum ar fi: foraje, bazine de retenție, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră etc.

SzC – subzonă căi de comunicaţie rutieră  căi de comunicaţie (construire, modernizare, lărgire), trotuare, alei

pentru ciclişti, spaţii verzi de aliniament plantate, echipare edilitară, lucrări pentru protecţia împotriva poluării vizuale şi fonice (parapete de protecţie, plantaţii de protecţie);

 amenajarea de locuri de parcare de-a lungul căilor de acces cu condiţia ca acestea să nu perturbe desfăşurarea traficului sau accesul la parcele din drumul public.

Pagina 9 I 21

 construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane.

3.3. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIŢII Profil funcțional admis cu condiționări pentru:

- SzMLCS: Subzonă Locuire colectivă și servicii cu regim de înălțime maxim (S)+P+5E+Er

▪ Se permite schimbarea destinaţiei apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru categoriile de funcţiuni, cuprinzând activităţi pentru servicii specializate şi practică profesională privată cu grad redus de perturbare a locuirii şi program de activitate de 10 ore pe zi (între 8 şi 18), de exemplu: cabinete medicale, cabinete de avocatură, notariale, consultanţă, asigurări, proiectare, reprezentanţe, agenţii imobiliare etc;

- Subzona SzLCS: Subzonă Locuire colectivă și servicii cu regim de înălțime maxim (S)+P+3E

▪ Se permite schimbarea destinaţiei apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru categoriile de funcţiuni, cuprinzând activităţi pentru servicii specializate şi practică profesională privată cu grad redus de perturbare a locuirii şi program de activitate de 10 ore pe zi (între 8 şi 18), de exemplu: cabinete medicale, cabinete de avocatură, notariale, consultanţă, asigurări, proiectare, reprezentanţe, agenţii imobiliare etc;

- Subzona SzLCmici: Subzonă locuire colectivă cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E

 construcţiile pentru echiparea cu instalaţii se pot amplasa cu condiţia

să corespundă necesităţilor şi confortului populaţiei, să nu dăuneze relaţiilor cu vecinătăţile şi să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător;

 spații pentru servicii și comerț de capacitate redusă (de exemplu: cabinet medical, farmacie, birouri, prestări servicii, etc.) cu acces public (de proximitate) la parterul clădirii cu îndeplinirea următoarelor condiții:

- să se adreseze preponderent locuitorilor zonei - suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 80 mp - să implice maximum 5 persoane - activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în

interiorul clădirii - să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, - să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine - să se asigure locurile de parcare necesare în incintă

 spaţii pentru sport şi recreere de mici dimensiuni care să nu producă aglomerări de persoane.

 cafenele care să nu contribuie la poluarea fonică sau de altă natură a zonei înconjurătoare.

 instituții de învățământ - creșe, grădiniţe, școli publice sau private cu îndeplinirea urmatoarelor condiţii:

- să se elaboreze un PUD pentru organizarea ocupării parcelei - să se asigure suprafeţele necesare (de teren, utile, desfăşurate),

funcţie de capacitate, conform normativelor privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor de acest tip

-pe parcelă să nu existe alte funcţiuni

Pagina 10 I 21

 servicii profesionale sau manufacturiere cu îndeplinirea următoarelor conditii:

- să se desfăşoare în paralel cu funcţiunea de locuire - suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 80mp - să implice maximum 5 persoane - activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în

interiorul clădirii - să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală - să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine

3.4. INTERDICŢII TEMPORARE

 Zonele afectate de reţele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicţiei temporare de construire până la implementarea soluţiilor de deviere a acestora pe lângă căile de circulaţie, prin grija operatorului de reţea sau a proprietarului terenului (dacă este cazul).

 Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări şi parcelări să nu se facă fără asigurarea condiţiilor de rezervare a suprafeţelor de teren necesare realizării acceselor pietonale şi carosabile.

3.5. UTILIZĂRI INTERZISE Profil funcțional interzis de ocupare a terenului pentru:

- SzMLCS: Subzonă Locuire colectivă și servicii cu regim de înălțime maxim (S)+P+5E+Er

 Se interzice amplasarea următoarelor funcţiuni pentru – zonă pentru

locuinţe colective şi servicii:  schimbarea destinaţiei apartamentelor pentru activităţi generatoare de

disconfort pentru locatari cum ar fi funcţiuni de producţie, jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfă, ateliere de reparaţii;

 schimbarea destinaţiei spaţiilor comune ale imobilelor având funcţiunea de circulaţie (holuri, accese, culoare, ganguri, curţi interioare, casele scărilor, etc.);

 depozitare en-gros sau mic-gros  comerţ en-gros, antrepozite  depozitări materiale refolosibile  platforme de precolectare a deşeurilor urbane  depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe

inflamabile sau toxice  staţii de întreţinere auto  staţii de betoane  lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile

publice si construcţiile învecinate  activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin

traficul generat  construcţii provizorii de orice natură, cu excepţia organizărilor de

şantier, chioscuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile si in spațiile publice,corpuri si panouri de afişaj, firme si reclame, copertine si pergole.

 depozite de deşeuri

Pagina 11 I 21

 anexe pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor  ferme agro-zootehnice, abatoare  stații distribuție carburanți  activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe,

vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat

 activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice sau din instituţii publice

- Subzona SzLCS: Subzonă Locuire colectivă și servicii cu regim de înălțime

maxim (S)+P+3E Se interzice amplasarea următoarelor funcţiuni pentru – zonă pentru locuinţe colective şi servicii:

 activităţi industriale sau alte tipuri de activităţi care generează noxe, vibraţii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 activităţi de depozitare, comerţ en gros, antrepozite;  staţii de întreţinere auto cu capacitate peste 5 maşini;  ferme agro – zootehnice, abatoare;  anexe gospodăreşti pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;  panouri mari publicitare în spaţiile verzi de aliniament sau parcuri;  depozite de deşeuri / precolectoare reciclabile

- Subzona SzLCmici: Subzonă locuire colectivă cu regim de înălțime maxim

(S)+P+2E 

Se interzice amplasarea următoarelor funcţiuni pentru – zonă pentru locuinţe colective:

 activităţi industriale sau alte tipuri de activităţi care generează noxe, vibraţii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 activităţi de depozitare, comerţ en gros, antrepozite;  staţii de întreţinere auto cu capacitate peste 5 maşini;  ferme agro – zootehnice, abatoare;  anexe gospodăreşti pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;  panouri mari publicitare în spaţiile verzi de aliniament sau parcuri;  depozite de deşeuri / precolectoare reciclabile

SzV – Subzonă spații verzi amenajate  sunt interzise orice alt tip de construcţii decât cele enumerate la

funcţiuni permise;  panouri mari publicitare în spaţiile verzi de aliniament sau parcuri;

SzC – subzonă căi de comunicaţie rutieră

 sunt interzise construcţiile care prin amplasare, configuraţie sau exploatare, împiedică buna desfăşurare, organizare şi dirijare a traficului de pe drumuri şi prezintă riscuri de accidente.

3.6. LUCRĂRI DE UTILITATE PUBLICĂ

Pagina 12 I 21

Autorizarea executării lucrărilor și echipamentelor de utilitate publică se poate face pe parcelele rezervate pentru utilități și spaţii verzi, cu condiţia să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor aprobate conform legii.

Lucrările de utilitate publică se execută pe terenuri aflate în proprietatea persoanelor fizice ori juridice, cu schimbarea funcţiunii şi afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituţi de utilitate publică.

Delimitarea terenurilor necesare se stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 4.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 4.1.1. Orientarea faţă de punctele cardinale

 Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce priveşte însorirea conform normelor şi recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 şi Ordinului Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă nr.119/2014.

 Se recomandă ca clădirile în care se desfăşoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să aibă asigurată iluminarea naturală a spaţiilor pentru birouri cât şi a celor pentru public.

 Amplasarea construcţiilor de locuinţe va fi astfel făcută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe faţada cea mai favorabilă, să se asigure durata minimă de însorire de 1 ½ h.

 Amplasarea construcţiilor din cadrul subzonelor de locuire se va face cu asigurarea condiţiilor de respectare a duratei minime zilnice de însorire de 1 oră şi ½, potrivit Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei.

 Pentru funcțiunea de locuire se va asigura pentru fiecare clădire posibilitatea dublei orientări pentru spaţiile interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusiv la nord.

4.1.2. Amplasarea faţă de aliniament

 Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public.

 Spaţiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulaţii carosabile şi pietonale, carport-uri, împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajări exterioare, spaţii verzi, lucrări edilitare.

 Rampa de acces în subsolul imobilelor se poate amenaja doar în interiorul limitei de proprietate.

 Construcţiile se vor amplasa respectând retragerile față de aliniament propuse în planşa nr. 134A13/2015 "Reglementări urbanistice", și anume:

Pagina 13 I 21

 Pentru parcelele nr.1 și nr.2, retragerea față de aliniament este de 5.00 m spre spațiul public și 3.00 m spre parcela de spații verzi (nr.3);

 Pentru parcelele nr.4 – nr. 10, retragerea față de aliniament este de 5.00 m, retragerea față de limitele laterale minim ½ din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6.00m;

 Pentru parcelele nr.11 – nr.15, retragerea față de aliniament 5.00m, retragerea față de limitele laterale minim ½ din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6.00m.

4.1.3. Amplasarea faţă de drumurile publice:  Construcţiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic

Zonal doar în condiţiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limitele laterale ale parcelei

 Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, retragerile impuse faţă de limitele laterale şi posterioare ale terenului au un caracter minimal pentru realizarea cerinţelor de asigurare a confortului urban, privind respectarea condiţiilor de vizibilitate, în acord cu realizarea intimităţii pentru locuire a construcţiilor învecinate.

 Amplasarea în interiorul parcelei faţă de limitele laterale ale parcelei se va face conform planșei 134A13/2015 "Reglementări urbanistice" și respectării condiţiilor minime de însorire şi a distanţelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu

 În cazul în care clădirile vor fi cuplate sau izolate, se vor respecta următoarele retrageri laterale minime, conform planșei 134A13/2015 "Reglementări urbanistice":

- pentru SzMLCS - Subzonă Locuire colectivă și servicii cu regim de înălțime maxim (S)+P+5E+Er: minim h/2 unde h este înălţimea maximă la cornişă, dar nu mai puțin de 6,00m

- pentru SzLCS - Subzonă Locuire colectivă și servicii cu regim de înălțime maxim

(S)+P+3E: minim h/2 unde h este înălţimea maximă la cornişă, dar nu mai puțin de 6,00m

- pentru SzLCmici - Subzonă locuire colectivă cu regim de înălțime maxim

(S)+P+2E: minim h/2 unde h este înălţimea maximă la cornişă, dar nu mai puțin de 6,00m

 Construcţiile de garaje din interiorul parcelelor pot fi amplasate pe limitele

acestora, în condiţiile respectării prevederilor Codului Civil.  Nu se admit calcane spre vecini decât pentru garaje, clădiri cuplate sau

înşiruite, proiectarea trebuind să fie corelată.  Clădirile vor putea fi realizate în regim cuplat cu condiţia de a avea obligatoriu

un acces auto pe parcelă, având minimum 3,00m lățime;  Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă

distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limita posterioară

Pagina 14 I 21

a parcelei  Se vor respecta următoarele retrageri minime față de limita posterioară a

parcelelor, conform planșei 140/A06 "Reglementări urbanistice": - pentru SzMLCS - Subzonă Locuire colectivă și servicii cu regim de

înălțime maxim (S)+P+5E+Er: parcelele au accesuri pe doua fronturi opuse, nu au limita posterioara

- pentru SzLCS - Subzonă Locuire colectivă și servicii cu regim de înălțime maxim (S)+P+3E: minim înălţimea maximă la cornişă, dar nu mai puțin de 6,00m.

- pentru SzLCmici - Subzonă locuire colectivă cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E: minim înălţimea maximă la cornişă, dar nu mai puțin de 6,00m.

 Pe parcela este posibilă amplasarea de anexe (terase acoperite, chioşcuri, barbeque, piscine, magazii unelte grădină, biciclete, etc) pe limita posterioară a parcelei sau sub această distanţă, cu condiţia ca acestea să nu depăşească înălţimea de 3,00m la cornişă, pe limită, de la cota terenului sistematizat.

4.1.6. Lucrări de utilitate publică

 Clădirile se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate sau nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicaţie, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicaţii etc.)

4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 4.2.1. Accese carosabile

 Orice construcţie trebuie să fie accesibilă printr-un drum public (direct sau prin servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărare contra incendiilor.

 Numărul şi configuraţia acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcţii se stabileşte în funcţie de destinaţia funcţională a construcţiei, de capacitatea acesteia şi de numărul de utilizatori, cu condiţia asigurării acceselor pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor.

 Poziția acceselor carosabile nu este fixă, ea va fi stabilită la momentul autorizării construcțiilor.

 Accesele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă.

4.2.2. Accese pietonale

 Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădiri.  În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţeleg căile de acces

pentru pietoni, care pot fi: trotuare, alei pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.

 Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare.

4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ 4.3.1. Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente

Pagina 15 I 21

 Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele tehnico-edilitare existente ale localităţii şi anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră şi alimentare cu energie electrică;

 De la dispoziţiile alineatului precedent se poate deroga cu avizul organelor administraţiei publice competente în situaţia în care reţelele publice de echipare edilitară nu există, astfel:

- se vor realiza soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de protecţia mediului, urmând ca beneficiarul să racordeze construcţia (potrivit regulilor impuse de Consiliul Local) la reţeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa;

- beneficiarul se obligă să prelungească reţeaua existentă atunci când aceasta are capacitatea necesară (dacă e cazul);

- beneficiarul se obligă fie să mărească capacitatea reţelelor publice existente, fie să construiască noi reţele (dacă e cazul);

 Autorizarea executării construcţiilor este permisă doar după asigurarea echipării tehnico-edilitare în condiţiile aliniatului precedent (dacă e cazul).

4.3.2. Realizarea de reţele tehnico-edilitare Alimentarea cu apă, canalizarea menajeră și pluvială

 Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către proprietari, parţial sau în întregime (corelat cu situația existentă în zonă la momentul dezvoltării echipării hidro-edilitare).

 Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari.

 Toate reţelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepţia celor aflate deja în curs de execuţie şi a căror extindere se preconizează (dacă e cazul).

 Se recomandă realizarea bazinelor de retenţie pentru colectarea apelor pluviale. Apa stocată va putea fi folosită la udarea spaţiilor verzi şi la circuite casnice sau tehnice care nu necesită apă potabilă.

Alimentarea cu energie electrică

 Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

 ansamblul de lucrări inginereşti care asigură aprovizionarea zonei cu energie electrică din sistemul naţional, aparţinând domeniului public şi exploatată de instituţia publică specializată va cuprinde: posturi de transformare şi reţea de distribuţie a energiei electrice.

Telecomunicaţii

 Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

Reţele termice, alimentare cu gaze

Pagina 16 I 21

 Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie, fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

 Reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la acestea se va realiza subteran.  Firidele de branşare vor fi amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii

aspectului arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor.  Toate construcţiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data

realizării lor, referitoare la distanţele impuse de funcţiunile pe care le adăpostesc.

4.3.3. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

 Edificarea este permisă cu respectarea dreptului de proprietate asupra reţelelor edilitare, publică sau privată, după caz.

4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE

CONSTRUCŢIILOR 4.4.1. Parcelarea

 Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcţii.

 Adâncimea parcelei rezultate va fi mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei.

 Parcelările pot fi aprobate doar în baza unui proiect P.U.Z. Parcelările vor respecta prescripţiile Art.30 din Hotărârea nr.525/1996, art.30 din R.G.U. şi Cap. II 9 din R.L.U.

 Dezmembrarea terenului ce face obiectul prezentului PUZ se va face în baza prevederilor prezentului proiect în faza PUZ, în urma aprobării acestuia prin HCL.

 Pentru a fi construibil, un teren trebuie să fie accesibil dintr-un drum public (direct sau prin servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

 Respectarea prevederilor prezentului Regulament Local de Urbanism va fi obligatorie şi în situaţia comasărilor/dezmembrărilor de parcele cu condiţia păstrării funcţiunii, a P.O.T. si C.U.T., a zonei de implantare a clădirilor și a regimului de înălțime, hmax cornișă, respectiv hmax.

 În situaţia unor dezmembrări, frontul stradal al parcelei va fi de minim 12m.  Clădirile pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o

circulaţie cu acces public sau pot fi grupate pe un teren utilizat in comun cu accesele asigurate din circulaţia publică prin intermediul unor circulaţii private.

 Suprafeţele necesare pentru deschideri de străzi, alei se vor trece in domeniu public sau se vor acorda servituţi de trecere.

4.4.2. Înălţimea construcţiilor La stabilirea înălţimii construcţiilor se vor avea în vedere:

 Protejarea şi punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziţie arhitectural-urbanistică a zonei;

 Respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinului nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei, etc.) pentru a respecta cerintele minime impuse.

Pagina 17 I 21

Subzona SzMLCS: Locuințe colective și servicii:  Regim de înălțime max. (S)+P+5E+Er  Hmax. cornișă = 22m  Hmax. = 25m

Subzona SzLCS: Locuințe colective și servicii (S)+P+3E  Regim de înălțime max. (S)+P+3E  Hmax. cornișă = 13m  Hmax. coamă = 18m

Subzona SzLCmici: Locuințe colective (S)+P+2E  Regim de înălțime max. (S)+P+2E  Hmax. cornișă = 12m  Hmax. = 15m

4.4.3. Aspectul exterior al construcţiilor  Autorizaţia de Construire nu se va emite dacă o construcţie prin arhitectură,

dimensiuni şi aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului vecinătăţilor, peisajului urban.

 Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în armonie cu acestea.

 Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural.

 Sunt interzise construcţiile ce reprezintă pastişe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice.

 Culorile dominante pentru faţadele imobilelor vor fi: alb-gri natur, ocru, culori armonizate în general, conform Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timișoara aprobat prin HCL 455/2016.

 Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinţei propuse şi în concordanţă stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Poziţia şi dimensiunile lor nu vor stânjeni traficul auto sau pietonal.

4.4.4. Procentul de ocupare a terenului şi coeficientul de utilizare al terenului

 Procentul de ocupare (P.O.T.) al terenului este raportul dintre suprafaţa construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția la sol a perimetrului etajelor superioare) şi suprafaţa parcelei.

 Coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T.) este raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa parcelei.

 In cazul prezentului regulament: Subzona SzMLCS: Locuințe colective și servicii:  P.O.T. servicii = max. 50% (parter); max 35% (locuințe)  C.U.T. = max. 2,4 suprateran

▪ În situaţia în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafaţa parcelei.

Subzona SzLCS: Locuințe colective și servicii (S)+P+3E  P.O.T. = max. 35%  C.U.T. = max. 1,4 suprateran

Pagina 18 I 21

▪ În situaţia în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafaţa parcelei.

Subzona SzLCmici: Locuințe colective (S)+P+2E  P.O.T. = max. 35%  C.U.T. = max. 1,05 suprateran

▪ În situaţia în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafaţa parcelei.

 In situația în care ulterior construirii căilor de acces suprafețele de teren afectate, pe care sunt instituite servituți de acces conform articolului 2.2.8 din prezentul regulament se vor dezembra, indicatorii urbanistici aferenți parcelei destinate construirii clădirilor se vor calcula luând în calcul suprafața percelei inițiale, conform anexei 2 a legii 350.

4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI 4.5.1. Parcaje

 Suprafeţele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată şi a normativelor în vigoare. Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei.

 Vor fi prevăzute parcaje în funcţie de specificul activităţii: - 1,15 locuri de parcare / apartament - Pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii pentru care

există norme diferite de dimensionare parcajelor, acestea vor fi dimensionate conform normelor specifice.

 Eliberarea Autorizaţiei de Construire pentru construcţii ce necesită spaţii de parcare este condiţionată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

 Intrările şi ieşirile la parcaje şi garaje vor fi astfel dispuse încât să asigure o circulaţie fluentă şi să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersectează.

4.5.2. Spaţii verzi şi plantate  Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii

verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare.

 Conform Bilanțului Teritorial au fost asigurate spații verzi în procentul de 5,00% din suprafaţa totală a parcelei, respectiv 1.032 mp.

 Aceste spaţii verzi vor fi asigurate sub formă de spaţii verzi amenajate.  Este obligatorie plantarea cel puţin a unui arbore de talie medie pentru fiecare

100 mp de spațiu verde.  În cadrul parcelelor ce fac obiectul PUZ, spaţiile verzi se vor asigura în

concordanţă cu prevederile Avizului de Oportunitate nr.43 din 26.10.2017, astfel: - Zonă de locuințe colective și servicii cu regim de înălțime peste P+2E, dispuse pe limita nordică a parcelei: spații verzi minim 20%, - Zonă de locuințe colective și servicii cu regim de înălțime maxim P+3E pentru loturile cu front spre b-dul Sudului și str. Mureș: spații verzi minim 20%,

Pagina 19 I 21

- Zonă de locuințe colective cu regim de înălțime maxim P+2E, la parcelele cu front spre str. Florin Medeleț: spații verzi minim 25%,

 Se va acorda atenţie reconstrucţiei ecologice după încheierea lucrărilor de construcţie, constând în: plantaţii de aliniament, grupuri de arbori izolaţi, aranjamente peisajere cu arbuşti, partere florale, gazon.

4.5.3. Împrejmuiri

 Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 împrejmuirile reprezintă construcţiile sau amenajările cu caracter definitiv sau temporar amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietăţile învecinate (dacă e cazul).

 Împrejmuirile spre stradă se vor pozitiona pe linia de aliniere a străzii (dacă e cazul). Porţile împrejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai înspre interior (dacă e cazul).

 Spre frontul străzilor și pe limitele laterale cuprinse între aliniament și construție, împrejmuirile vor fi transparente, din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. Înălţimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80m (de la nivelul trotuarului/solului), şi vor putea fi dublate de un gard viu. Împrejmuirile pot avea un soclu plin de max. 0,60m.

 De la construcție până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace (zidărie etc.), cu o înălţime maximă de 2,00m.

 Se interzice executarea împrejmuirilor din panouri prefabricate din beton.  Împrejmuirile care se vor realiza spre parcelele de spaţii verzi vor fi

transparente, din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă; tipul de împrejmuire folosit va fi identic; soluţia va fi corelată pe parcursul execuţiei, astfel încât imaginea rezultată să fie unitară spre incintele propuse cu spaţii verzi; de asemenea, se propune susţinerea coerenţei vizuale a acestor împrejmuiri, prin crearea unei perdele de vegetaţie din plante căţărătoare.

4.5.4. Gestionarea deşeurilor

 Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract şi transportate la un deponeu de gunoi autorizat.

4.6. BILANŢ TERITORIAL

SUPRAFAŢĂ TEREN

SITUAŢIA EXISTENTĂ

SITUAŢIA PROPUSĂ

Teren intravilan existent conform CF`uri

20.629 mp 100% - -

Subzonă locuințe colective și servicii max. (S)+P+5E+Er

- - 5.838 mp 28,31%

Pagina 20 I 21

Subzonă locuințe colective și servicii max. (S)+P+3E

- - 6.895 mp 33,42%

Subzona locuințe colective maxim (S)+P+2

- - 4.552 mp 22,06%

Spații verzi amenajate - - 1.032 mp 5,00% Căi de comunicație rutieră și amenajări aferente

- - 2.312 mp 11,21%

TOTAL 20.629 mp 100% 20.629 mp 100%

4.7. INDICATORI URBANISTICI ▪ Parcelele 1-2 (5.838 mp)

Subzona SzMLCS: Locuințe colective și servicii:  P.O.T. servicii = max. 50% (parter); max 35% (locuințe)  C.U.T. = max. 2,4 suprateran  Regim de înălțime max. (S)+P+5E+Er  Hmax. cornișă = 22m  Hmax. = 25m  spații verzi minim 20%

▪ În situaţia în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafaţa parcelei.

▪ Parcelele 4-10 (6.895 mp)

Subzona SzLCS: Locuințe colective și servicii (S)+P+3E  P.O.T. = max. 35%  C.U.T. = max. 1,4 suprateran  Regim de înălțime max. (S)+P+3E  Hmax. cornișă = 13m  Hmax. coamă = 18m  spații verzi minim 20%

▪ În situaţia în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafaţa parcelei.

▪ Parcelele 11-15 (4.552 mp)

Subzona SzLCmici: Locuințe colective (S)+P+2E  P.O.T. = max. 35%  C.U.T. = max. 1,05 suprateran  Regim de înălțime max. (S)+P+2E  Hmax. cornișă = 12m  Hmax. = 15m  spații verzi minim 25%

▪ În situaţia în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafaţa parcelei.

5. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ

Pagina 21 I 21

În perimetrul terenului studiat există o singură Unitate Teritorială de Referinţă. Şef de proiect, arhitect GEORGETA TRÎMBIŢAŞ

Atasament: 03_Incadrare_PUG_etapa_4_în_lucru.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/67D8BE72EB7148FDC22583A10030481A/03_Incadrare_PUG_etapa_4_în_lucru.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: 02_Incadrare_PUG_in_vigoare.pdf

arh. Tiron Andrei

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. pl.:

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

arh. Tiron Andrei

Denumire proiect:

Incadrare PUG in vigoare

Data:20/12/2018

Specialist RUR: arh. Georgeta Trimbitas

Denumire planşa:

S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. Timişoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Narita Alina

PUZ

134/2015P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Ţigu Gheorghe Sabin Milenco Beneficiar:

1:1000

P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

134 A02/2015

Teren studiatTeren studiat

UTR 70
REGLEMENTARI ZONIFICAREA TERITORIULUI LEGENDA LIMITE LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS + LIMITA ZONEI CENTRALE LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA ZONIFICARE FUNCTIONALA ZONA CENTRALA Si ALTE ZONE CU FUNCTIUNI COMPLEXE DE INTERES GENTRAL ZONE PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE (P - P+2) / (PESTE P+2) TONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE
ZONIFICARE FUNCTIONALA — | gre] ZONA CENTRALA SI ALTE ZONE CU F cart (ratan) COMPLEXE DE INTERES GENERAL | ZONE PENTRU LOCUINTE SI FUNCT SOMPLEMENTARE (P. (PESTE PAZ) BI 7] ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE ZONA UNITATI INDUSTRIALE DU, ZONA DEPOZITARE. PRESTARI SERVICI! | [] ZONA UNITATI AGRICOLE 71 ZONA DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLANTATII DE PROTECTIE [7 ZONA DE SPORT - AGREMENT [CZ] ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE i ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR -— + EDILITARE = A E RUTIERA SI CONSTRUCTI! Se, RE UEARE FEROVIARA SI CONSTRUCTII AFERENT ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII AFERENTE 1 4 APE, OGLINZI DE APA / PORT RI PADURE PARC [_] TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA

Atasament: Raportul_informarii_Etapa_2_PUZ_Varjan_Medelet.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIRROUL AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana QEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr. UR2018 — 002892/20.04.2018 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: Plan Urbanistic Zonal — "Dezvoltare zonă mixtă" Amplasament: str. Mareşal Constantin Prezan — Mureş — Florin Medeleţ, Timişoara, jud. Timiş Beneficiar: Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Tigu Gheorghe, Sabin Milenco Proiectant: SC Arhitect Trimbițaş SRL Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Compartimentul Avizare Conformităţi PUG/PUD/PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site-ul Www.primariatm.ro, în perioada 28.02.2018 — 24.03.2018. În acest scop, beneficiarii documentației au amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin PUZ. si | panou la sediul Primariei Municipiului Timişoara), conform Anexei 2 din HC.L. nr. 63/29.07.2016 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului , au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul Www.primariatm.ro. Proprietari notificați: Au fost notificați 26 proprietari din zona, de pe străzile Boema, Florin Medeleţ, Mareşal Constantin Prezan, Mureş. Documentaţia, disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, a fost consultată de trei persoane. La intalnirea cu proiectantul SC Arhitect Trimbițaş SRL, organizată in data de 20.03.2018, între orele 14,00 — 15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara — Direcţia Urbanism, au participat proiectantul şi 4 persoane. In urma intâlnirii cu proiectantul din 20.03.2018, s-au înregistrat 3 sesizări/ observații, semnate de către 3 cetățeni din zonă şi un tabel cu 33 de semnatari înregistrat de către preşedintele Asociaţiei de locatari Florin Medeleţ nr. 5 — dl. Dinca Laurenţiu, cu numerele: UR2018-004621/20.03.2018, UR2018- 004902/23.03.2018 şi CDU2018-00004/23.03.2018. Răspunsul proiectantului la sesizări s-a înregistrat cu nr. UR2018-005278/30.03.2018, iar răspunsul a fost expediat cetățenilor/ Asociaţiei de proprietari care au înregistrat sesizările. Cetățenii din zonă nu sunt de acord cu schimbarea regimului de înălțime a zonei, în mod special regimul propus pe parcelele | şi 2, cu realizarea de locuințe colective, solicită găsirea altei soluții pentru intersecția din fața imobilului de pe str. Florin Medeleţ nr. 5, nu sunt de acord ca pănă la finalizarea extinderii Bulevardului Sudului accesul la noile imobile să se realizeze doar de pe strada Florin Medeleţ. Conform răspunsului proiectantului: 1) Modificările regimului de înălțime şi a funcțiunii zonei se realizează în baza legislației în vigoare care permite aceste modificări in urma aprobării unor documentații de urbanism — PUZ; 2) In baza prevederilor Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul s-a obținut de către beneficiar Avizul de oportunitate nr. 16/26.10.2016 şi Avizul de Oportunitate nr. 43/26.10.2017, prin care s-au stabilit: teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal, categoriile funcționale ale dezvoltării şi eventualele servituți, indicatorii urbanistici obligatorii - limitele minime

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIRROUL AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro şi maxime, dotările de interes public necesare, asigurarea accesurilor, parcajelor, utilităţilor, capacitățile de transport admise. 3) Propunerile din prezentul proiect faza PUZ au fost supuse discuţiei în cadrul Comisiei de Circulaţie şi s-a obținut Avizul Comisie de Circulaţie cu Nr.DT2017-004290/07.12.2017. Prospectul stradal propus pentru strada Florin Medeleţ conform prevederilor din documentații de urbanism aprobate anterior este de 10,50m (din care în prezent este asigurat /, respectiv 5,25m). Prezentul PUZ propune conform solicitărilor Avizului de Oportunitate nr.43 din 26.10.2017, extinderea la un profil de 12.00m. 4) In ceea ce priveşte regimul de înălțime, terenul reglementat prin prezentul PUZ, are o situație diferită față de restul zonei datorată învecinării acestuia pe limita de vest cu extinderea Bulevardului Sudului (24,00 m) și la nord, cu strada Mareșal Constantin Prezan (prospect de 24,50 m). Datorită acestei încadrări, în treimea nordică a terenului studiat au fost agreate locuințe colective și servicii cu regim de înălțime peste P+2E. De asemenea, propunerile ţin cont şi de perspectiva sistematizării zonei propusă prin noul PUG al municipiului Timişoara, aflat în lucru. În propunerile de mobilare cu construcții a parcelelor, prin Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ-ului ce se elaborează se va impune respectarea distanțelor minime normate atât între clădirile din zona reglementată cât și față de vecinătăți. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin HC.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă mixtă" str. Mareşal Constantin Prezan — Mureş — Florin Medeleţ, Timişoara, jud. Timiş, beneficiari Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Tigu Gheorghe, Sabin Milenco, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. -— ARHITECT ŞEF Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER Sorina Red - S.P. -2ex

Atasament: Rezultatele_informarii_PUZ_Varjan_Medelet.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA : DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA am BIROUL AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ LA, Rl 4 Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaGprimariatm.ro, internet:www.primariatm,ro Nr. UR2018 — 002892/06.04.2018 REZULTATELE INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: Plan Urbanistic Zonal — "Dezvoltare zonă mixtă" Amplasament: str. Mareșal Constantin Prezan — Mureş — Florin Medeleţ, Timişoara, jud. Timiş Beneficiar: Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Tigu Gheorghe, Sabin Milenco Proiectant: SC Arhitect Trimbițaş SRL Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site-ul Wwww.primariatm.ro, în perioada 28.02.2018 — 24.03.2018. În acest scop, beneficiarii documentației au amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timişoara), conform Anexei 2 din HCL. nr. 63/29.07.2016 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului , au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă și prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați: Au fost notificați 26 proprietari din zona, de pe străzile Boema, Florin Medeleţ, Mareşal Constantin Prezan, Mureş. Documentaţia, disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, a fost consultată de trei persoane. La intalnirea cu proiectantul SC Arhitect Trimbițaş SRL, organizată in data de 20.03.2018, între orele 14,00 — 15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara — Direcţia Urbanism, au participat proiectantul şi 4 persoane. In urma intâlnirii cu proiectantul din 20.03.2018, s-au înregistrat 3 sesizări/ observații, semnate de către 3 cetățeni din zonă şi un tabel cu 33 de semnatari înregistrat de către preşedintele Asociaţiei de locatari Florin Medeleţ nr. 5 — dl. Dinca Laurenţiu, cu numerele: UR2018-004621/20.03.2018, UR2018-004902/23.03.2018 şi CDU2018-00004/23.03.2018. Răspunsul proiectantului la sesizări s-a înregistrat cu nr. UR2018-005278/30.03.2018, iar răspunsul a fost expediat cetățenilor/ Asociaţiei de proprietari care au înregistrat sesizările. ARHITECT SEF milian Sorin CIURARIU CONSILIER Sorina Por a Red -S.P.-2 ex

Atasament: 43_AO_PUZ_TIGU_VARJAN.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM Si DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Aprobat, Primar, Nicolae ROBU Ca urmare a cererii adresate de Zlatiborca VÂRJAN, Alexandru VÂRJAN, Gheorghe Sabin Milenco TIGU, cu sediul în județul Timiș, municipiul Timișoara, cod poștal 300203, str. Romulus nr. 74, ap. 9, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. UR 2017- 016681/09.10.2017; Ca urmare a proiectului nr. 134/2016 realizat de S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L., cu sediul în judeţul Timiș, str. Martir Miroslav Todorov nr. 2, Timisoara, cod poştal 300044, CUI 7951780; Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma ședinței din data de 26.10.2017 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul şi a HCL. nr- 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr, 95/26.02.2013 privind înființarea C.TA.T.U.; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite prezentul: AVIZ DE OPORTUNITATE Nr. 43 din 26.10.2017 Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru „Dezvoltare zonă mixtă străzile Mareșal Constantin Prezan - Florin Medeleţ - Mureş”. Generat de imobilele situate în județul Timiş, municipiul Timişoara, identificate prin CF nr. 420896 (cad. 420896 - 4.996 m”), CF 420897 (cad. 420897 - 5.933 m”), CF 420898 (cad. 420898 - 9.700 m”), având o suprafață totală de 20.629m?. Cu respectarea următoarelor condiţii: 1, Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.: conform anexei la prezentul aviz, teritoriul este delimitat la nord de str. Mareșal Constantin Prezan, la sud de str, Mureş, la vest parcele private și est de str. Florin Medeleţ. Teritoriul care urmează să fie studiat prin P.U.Z.: teritoriul delimitat la nord de str. Mareşal Constantin Prezan, la sud de str. Mureş, la vest de Calea Martirilor și est Calea Urseni. 2. Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventualele servituţi: - Categoria funcțională existentă pe terenul beneficiarului: zonă de locuinţe individuale, colective și funcţiuni complementare (conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 197/10.07.2001 preluat de P.U.G. aprobat prin H.C.L, nr. 157/28.05.2002 prelungit prin H.C.L. nr. 131/2017); - Categoria funcțională propusă pe terenul beneficiarului: zonă de locuinţe colective cu servicii cu regim de înălţime peste P+2E, zonă de locuinţe colective cu servicii cu regim de înălțime maxim P+3£E, zonă de locuinţe colective cu funcțiuni complementare maxim P+2E şi zonă spaţii verzi;

, ROMÂN JUDEŢUL TIM MUNICIPIUL TIMIŞOAR DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBAN Biroul Avizare Coanformităţi PUG/ PUD/ PU; i - Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin HCL. nr. 428/30.07.2013 cu privire la profilele stradale propuse pentru str. Mareșal Constantin Prezan (PTT356 - lăţime 24.50 metri), pentru str. Mureş (PTT47 - 12.50 metri), pentru extinderea Bulevardului Sudului (PTT70 - lăţime 24.00 metri), inclusiv SF „Modernizare și extindere Bulevardul Sudului”, aprobat prin H.C.L. nr. 26/2010. 3.Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime): -Zonă de locuinţe colective și servicii cu regim de înălțime peste P+2£E, dispuse pe limita nordică a parcelei, astfel: servicii la parter și locuinţe la etajele superioare, POT maxfparter;=50%, POT CUT=2.40, Regim de înălțime maxim S+P+5E+Er, Hmax325.00 metri, Heornişă=22.00 metri, Spaţii verzi minim 20%, Retragerea față de aliniament (profilul extins al str. Mareșal Constantin Prezan, extinderea Bulevardului Sudului şi str. Florin Medeleţ) 5.00 metri, retragerea față de limitele laterale şi posterioară minim 1/2 din înălțimea clădirii; - Zonă de locuinţe colective şi servicii cu regim de înălţime maxim P+3£E pentru loturile cu front spre Bulevardul Sudului și str. Mureș, astfel: CUTmax=1.4, Regim de înălţime maxim S+P+3E, Hmax=18 metri, Hmax(cornișă)=13 metri, Spaţii verzi minim 20%, Retragerea față de aliniament 5.00 metri, retragerea față de limitele laterale minim 1/2 din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6.00 metri; - Zonă de locuințe colective cu regim de înălțime maxim P+2E, la parcelele cu front spre str. Florin Medeleţ, astfel: POTma=35%, CUTma=1.05, Regim de înălțime maxim S+P+2E, Hna=12 metri, Spaţii verzi minim 25%, Retragerea faţă de aliniament 5.00 metri, retragerea faţă de limitele laterale minim 1/2 din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6.00 metri; - Zonă verde propusă: minim 5% din suprafața reglementată ce va fi amenajată ca spațiu verde compact. - se va respecta H.C.L. nr, 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr, 1, 300030, tel/fax +40 256 408435' e-mail:dezvoltareurbana Bprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro - documentaţia de PUZ va respecta culorile și conţitul cadru din „Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al PUZ" aprobat prin Ordinul MLPAT nr, 176/N/2000 4, Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor: - Se vor respecta prevederile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L, nr. 428/30.07.2013 cu privire la profilele stradale propuse pentru str. Mareşal Constantin Prezan (PTT 36 - lăţime 24.50 metri), pentru str. Mureş (PTT47 - 12.50 metri), pentru extinderea Bulevardului Sudului (PTT70 - lăţime 24.00 metri), inclusiv SF „Modernizare şi extindere Bulevardul Sudului”, aprobat prin H.C.L. nr.26/2010 iar pentru str. Florin Medeleţ se propune profilul stradal PTT40 - lăţime 12.00 metri conform H.C.L. nr.428/30.07.2013. Autorizaţia de construire se va putea" emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Se va studia posibilitatea realizării de funcțiuni complementare în zonă sau adiacent zonei reglementate, precum dotări pentru învățământ, dotări de sănătate, agrement, sport etc.; - Se va studia accesibilitatea la teren a parcelelor cu front la Bulevardul Sudului în 2 faze: 1, Etapa inițială: accesul la parcelele propuse se va realiza din strada Florin Medeleţ, astfel încât în etapa finală accesurile să se poată racorda la Bdul Sudului. 2. Etapa finală: accesul se va face din Bdul Sudului; amenajarea acestuia se va face după reglementarea juridică a terenurilor din vecinătate, afectate de traseul Bdul Sudului. - Parcările necesare funcțiunilor propuse se vor realiza exclusiv pe terenul beneficiarului. 5. Capacitățile de transport admise: - Capacitatea de transport a drumurilor/străzilor sau aleilor propuse va fi analizată prin P.UZ. în funcţie de numărul de locuinţe, funcțiuni complementare şi servicii estimate, conform legislatiei în vigoare; 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru PUZ.: - Avize necesare pentru PUZ: avizul Arhitectului-șef (aviz CTATU), aviz Unic, aviz Sanitar, aviz Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş, aviz Protecţia Civilă, aviz Pompieri, aviz de Principiu Mediu Urban (PMT), aviz de Principiu Drumuri (PMT), aviz Comisia de Circulaţie (PMT), adeverinţe cu referire la eventualele litigii sau revendicări eliberate de Direcţia Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse (PMT), Compartimentul Administrare Fond Funciar (PMT) și Serviciul Juridic (PMT), studiu geotehnic, plan topografic/cadastral actualizat, furnizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, acorduri notariale cu referire la înscrieri privitoare la proprietate, respectiv înscrieri privitoare la sarcini conform CF (dacă este cazul). Drumurile de acces la parcelă vor respecta legislaţia în vigoare. Vor fi asigurate locuri de parcare în incintă. Se va marca sistematizarea pe verticală a terenului.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro 7, Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului: - Se vor respecta prevederile H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind modificarea H.C.L, nr. 140/19.042011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 4015 din 11.09.2017, emis de Primăria Municipiului Timișoara. Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanţei nr. 29755 din 09.10.2017, Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin-poștă la data de „uimire Arhitect-şef, Eni Sort URARIU zen de G m sa Ă Consilier, Sorina Popa Red--S.P, -2 ex

Atasament: 18_Aviz_Arh_Sef_VARJAN_Tigu_Mures.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timişoara, Bd. C.D. Loga nr, 1, Tel./Fax +40 256 408300 internet:www.primariatm.ro Ca urmare a cererii adresate de VARJAN ZLATIBORCA, VARJAN ALEXANDRU, TIGU GHEORGHE şi SABIN MILENCO, cu domiciliul în Timişoara, județul Timiş, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu ar. UR2018-007631/10.05.2018; Ca urmare a proiectului nr. 134/2015 realizat de S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L., cu sediul în județul Timiş, localitatea Timişoara, str. Martir M. Todorov nr. 2, cod poştal 300044, CUI 7951780 având în vedere observațiile şi recomandările în urma şedinţei din data de 17.05.2018 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a HCL. nr. 299/27.06.2006 modificat prin HCL. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.TA.T.U,; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezentul: AVIZ Nr, 18 din 17.05.2018 Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru — „Dezvoltare zonă mixtă". Generat de imobilul situat în Timişoara, str. Mareşal Constantin Prezan — Mureş -- Florin Medeleţ, Timişoara, jud. Timiş, identificat prin plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extrase C.F.420896 , nr.cad;420896, C.F.420897 nr.cad:420897 ;C.F.420898 , nr.cad:420898, teren intravilan în suprafață totala de 20629 mp, cu functiunea arabil. Iniţiatori: Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Tigu Gheorghe, Sabin Milenco; Proiectant: SC Arhitect Trimbiţaş SRL Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: Georgeta V. Trimbitas Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.Z.: terenul studiat este situat în partea partea de sud a Municipiului Timişoara, pe frontul de sud al străzii Mareşal Constantin Prezan şi la est de trascul prelungirii Bulevardului Sudului. Se reglementează terenurile deţinute de beneficiari, în suprafață totală de 20629,00 mp — C.F.420896 , nr.cad;4208956, C.F,420897 nr.cad:420897 ;C.F.420898 , nr.cad:420898 Prevederile Planului urbanistic general (P.U.G.) şi a Regulamentului local de urbanism RLU.) aprobate anterior: Conform PUZ aprobat prin HCL 91/1998 - Destinatia conform PUZ - zona de locuinte si functiuni complementare, partial zona spatii verzi, afectata de sistematizarea zonei CODFO 47-24, VER. 1 PAGINA 1/4

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 2356 408300 e-mail:primariaeprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Prevederile Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) propuse: Se propune realizarea unei zone de locuinţe colective cu servicii cu regim de înălțime peste P+2E, zonă de locuințe colective cu servicii cu regim de înălțime maxim P+3E, zonă de locuinţe colective cu funcţiuni complementare maxim P+2E Și zonă spaţii verzi;asigurarea în incinta a locurilor de parcare necesare funcţionării propuse. Indici urbanistici aprobați: Parcelele 1-2 (3.838 mp) Subzona SzZVMLCS: Locuinţe colective și servicii (S)+P+5E+Er: P.O.T. servicii = max. 50% (parter); max 35% (locuințe) C.U.T. = max. 2,4 suprateran Regim de înălțime max. (S)+P+SE+Er Hmax. cornișă =22m Hmax. = 25m În situația în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafața parcelei. Parcelele 4-10 (6.895 mp) Subzona SzLCS: Locuinţe colective și servicii (S)+P+3E: P.O.T. = max. 35% C.U.T. = max. 1,4 suprateran Regim de înălțime max. (S)+P+3E Hmax. cornișă = 12m Hmax. coamă = 17m În situația în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafața parcelei. Parcelele 11-15 (4.552 mp) Subzona SzLCmici: Locuinţe colective (S)+P+2E P.O.T. = max. 35% C.U.T. = max. 1,3 suprateran Regim de înălțime max. (S)+P+2E Hmax. corniță = 12m Hmax. = 15m În situația în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafața parcelei. Zone verzi propuse in documentație, amenajate în cadrul parcelelor şi în conformitate cu Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 42/23.04.2018: minim 25 % din suprafața totală a terenului — pentru parcelele cu front spre strada Florin Medeleţ şi minim 20% din suprafața totală a terenului pentru celelalte parcele. Suprafața de zone verzi va fi amenajată şi întreținută. COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 2/4

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timişoara, Bd, C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaG&primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro - se vor respecta prevederile HCL, 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, (teren rezervat pentru extindere prospect strada MureŞ și strada Florin Medeleţ), POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Circulații şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017—002490/07.12.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U; - Servituţi: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin HCL. nr. 428/30.07.2013; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 104/14.02.2018 şi Planul de Acţiune asumat. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de rețele şi utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. În urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanismul din data de 17.05.2018 înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a HCL. nr. 299/27.06.2006 modificat prin HCL. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.TA.T.U,, se avizează favorabil/eu-condiții/nefavorabil Planul urbanistic zonal; - Se vor respecta condițiile de amplasare, precum şi toate condiţiile impuse prin avizele care fac parte integrantă din documentația P.U.Z; Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planga de reglementări anexată şi vizată spre neschimbare. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişii care a elaborat documentația, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia. Avizul arbitectalui-şef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării consiliului județean consiliului local/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. (conf. Legii nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Articolul 37 (13), actualizată) COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 3/4

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 internet:www.primariatm.ro Avizul arhitectului-şef nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism. Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. şi cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 4015 din 11.09.2017, emis de Primăria Municipiului Timişoara. Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanței nr. 23028/12.07.2018 Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin-poştă la data de ........... Consilier Sorina Popa / E COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 4/4

Atasament: Aviz_Juridic_PUZ_Varjan_Tigu_Mures.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2019-000146/12.02.2019 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 25.02.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal — „Dezvoltare zonă mixtă”, str. Mareşal Prezan-Mureş-Florin Medeleţ, Timișoara Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărților funciare anexate rezultă următoarea situație juridică: Cartea Funciară nr. 420896 Timişoara, nr. cadastral 420896, terenul în suprafață de 4996 mp, categoria de folosință arabil, intravilan, este proprietatea : Vârjan Zlatiborca , Vârjan Alexandru, Tigu Gheorghe Sabin Milenco — beneficiarii documentației. Cartea Funciară nr. 420897 Timişoara, nr. cadastral 420897, terenul în suprafață de 5933 mp, categoria de folosință arabil, intravilan, este proprietatea : Vârjan Zlatiborca , Vârjan Alexandru, Tigu Gheorghe Sabin Milenco — beneficiarii documentaţiei. Cartea funciară nr. 420898 Timişoara, nr. cadastral 420898 , terenul în suprafață de 9700 mp, categoria de folosință arabil, intravilan, este proprietatea : Vârjan Zlatiborca , Vârjan Alexandru, Tigu Gheorghe Sabin Milenco — beneficiarii documentaţiei. De asemenea, din examinarea cărtilor funciare (datate 07.02.2019) mai sus individualizate rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2019-000146/12.02.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă”, str. Mareșal Prezan-Mureş- Florin Medeleţ, Timişoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarii documentatiei având calitatea de proprietari asa cum rezultă din C.F. nr. 420896, 420897, 420898, cu privire la imobilul ce se reglementeaza. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă”, str. Mareşal Prezan-Mureş-Florin Medeleţ, Timişoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIELA Î EFAN 3 U Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: Raport_de_specialitate_PUZ_Varjan_Tigu_Mures.pdf

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 4084 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm UR2019-000146/12.02.2019 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal — „Dezvoltare zonă mixtă", str. Mareşal Constantin Prezan — Mureş — Florin Medeleț, Timişoara Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-000146/12.02.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă", str. Mareşal Constantin Prezan — Mureş — Florin Medeleţ, Timişoara prin care se propune reglementarea modului de realizare a unei zone de locuințe colective şi servicii cu dotările aferente: drumuri şi platforme, parcaje, branşamente la utilități, rețele şi lucrări tehnico-edilitare în incintă, spații verzi, amenajare accese. Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr UR2019- 000146/11. 01.2019, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal — „Dezvoltare zonă mixtă", str. Mareșal Constantin Prezan — Mureş — Florin Medeleţ, Timişoara; Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 43/26.10.2017 și Avizul Arhitectului Sef nr. 18/17.05.2018; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 4015/11.09.2017, cu termen de valabilitate prelungit până în data de 10.09.2019, precum şi Decizia etapei de incadrare nr. 42 din 23.04.2018 a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu; Documentaţia PUZ „Dezvoltare zonă mixtă", str. Mareşal Constantin Prezan — Mureş — Florin Medeleţ, Timişoara, Timişoara, beneficiari Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Tigu Gheorghe Sabin Milenco, proiectant SC Arhitect Trimbițaş SRL, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Georgeta V Trimbitas, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 28.02.2018, cu ocazia demarării Etapei 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017. In această perioadă s-au înregistrat trei sesizări/ observații semnate de către cetățenii din zonă, iar răspunsul proiectantului a fost trimis cetățenilor respectivi. Etapa 2 a fost finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara a Rezultatelor informării şi consultării publicului nr. UR2018-002892/06.04.2018 şi a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2018-002892/24.04.2018; Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin HCL. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ „Dezvoltare zonă mixtă”, str. Mareșal Constantin Prezan — Mureş — Florin Medeleţ, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3,, art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif. prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă", str. Mareşal Constantin Prezan — Mureş — Florin Medeleț, Timişoara, este elaborat de proiectantul SC Arhitect Trimbițaş SRL, proiect nr. Cod FP 53-01, ver. 1 ROMÂN JUDEȚUL TIM MUNICIPIUL TIMIŞOA DIRECTIA URBANIS BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PU 35 .ro

134/2015 la cererea beneficiarilor Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Tigu Gheorghe Sabin Milenco. Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „Dezvoltare zonă mixtă", str. Mareşal Constantin Prezan — Mureş — Florin Medeleţ, Timişoara, Timişoara, în suprafață totală 20.629 mp, este amplasat în partea de sud a oraşului, în intravilanul municipiului Timişoara, UTR 70 conform Planului Urbanistic General, delimitat astfel: la nord strada Mareşal Constantin Prezan, la est strada Florin Medeleţ, la sud strada Mureş şi la vest viitoarea extindere a bulevardului Sudului, Amplasamentul este cuprins în PUZ aprobat prin HCL 91/1998 - zona de locuinte si functiuni complementare, partial zona spatii verzi, afectata de sistematizarea zonei. Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă", str. Mareşal Constantin Prezan — Mureș — Florin Medeleţ, Timişoara, Timişoara,, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului. Terenul reglementat este în suprafață totală de 20.629 mp, teren intravilan, proprietari Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru și Tigu Gheorghe Sabin Milenco, înscris în: CF nr. 42089 Timişoara, nr. cad. 420896 (nr. CF vechi 102648, nr. top. 14315/1/2), cu o suprafață de 4996 mp; CF nr. 420897 Timişoara, nr. cad. 420897, (nr. CF vechi 102648, nr. top. 14316/1), cu o suprafață de 5933 mp; CF nr. 420898 Timişoara, nr. cad. 420898, (nr. CF vechi 102648, nr. top. 14317/1/2), cu o suprafață de 9700 mp. Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă", str. Mareşal Constantin Prezan — Mureş — Florin Medeleţ, Timişoara propune realizarea unei zone de locuințe colective cu servicii cu regim de înălțime peste P+2E, zonă de locuinţe colective cu servicii cu regim de înălțime maxim P+3E, zonă de locuințe colective cu funcțiuni complementare maxim P+2E şi zonă spații verzi; asigurarea în incinta a locurilor de parcare necesare funcționării propuse. Terenul reglementat are front la strazile Mareşal Constantin Prezan, Mureş şi Florin Medelet şi va fi deservit rutier şi pietonal in prima etapă din strada Florin Medeleț, iar după realizarea Bulevardului Sudului terenul se va racorda la această arteră. Pe parcela studiată se va asigura acces auto şi pietonal în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-004290/07.12.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.GU.; Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G, aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 619/2018 şi în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-004290/07.12.2017 şi planşa anexă, şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat. Imobilele se vor dota cu lift, conform legislației în vigoare. Indicii propuşi prin documentație şi conform Avizului Arhitectului Şef nr. 18 din 17.05.2018: Funcțiunea propusă: Locuinţe colective şi servicii Parcelele 1-2 (5.838 mp) Subzona SZMLCS: Locuinţe colective şi servicii (S)+P+SE+Er: P.O.T. servicii = max. 50% (parter); max 35% (locuințe) C.U.T. = max. 2,4 suprateran Regim de înălțime max. (S)+*P+SE+Er Hmax. cornişă = 22m Hmax. = 235m Cod FP 53-01, ver. 1 ROMÂNI JUDEȚUL TIMI MUNICIPIUL TIMIŞOAR DIRECTIA URBANIS BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PU Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro În situația în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafața parcelei. P ț Parcelele 4-10 (6.895 mp) Subzona SzLCS: Locuinţe colective și servicii (S)+P+3E: P.O.T. = max. 35% C.U.T. = max. 1,4 suprateran Regim de înălțime max. (S)+P+3E Hmax. cornișă = 12m Hmax. coamă = 17m În situația în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafața parcelei. Parcelele 11-15 (4.552 mp) Subzona SzLCmici: Locuinţe colective (S)+P+2E P.O.T. = max. 35% C.U.T. = max. 1,3 suprateran Regim de înălțime max. (S)+P+2E Hmax. cornișă = 12m Hmax. = 15m În situația în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafața parcelei. Retrageri față de front, limite laterale si fundul parcelei — conform plaşei Reglementări urbanistice nr. 134 A17/2015 Zone verzi propuse in documentație, amenajate în cadrul parcelelor şi în conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecţia Mediului nr. 42/23.04.2018: minim 25 % din suprafața totală a terenului — pentru parcelele cu front spre strada Florin Medelet şi minim 20% din suprafața totală a terenului pentru celelalte parcele. Suprafața de zone verzi va fi amenajată şi întreținută. - se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Circulații şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-004290/07.12.2017 și planşa anexă; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.GU.; Accesele la parcele se vor rezolva in două etape, conform avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2017-004290/07.12.2017 şi planşei anexă. Acestea se vor finaliza odată cu execuția şi trecerea pretungirii Bulevardului Sudului în domeniul public, conform cap. 2.2.8. Lucrări de utilitate publică din Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ-ului. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de rețele şi utilități publice precum şi ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor. Cod FP 53-01, ver. 1

Documentaţia de urbanism este însoțită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.PA.T. (MTC.T.). Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism - „Dezvoltare zonă mixtă", str. Mareșal Constantin Prezan — Mureş — Florin Medeleţ, Timişoara, proiect nr. 134/2015, și asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1*1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă", str. Mareşal Constantin Prezan — Mureş — Florin Medeleţ, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. PROPUNEM: 1. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă", str. Mareşal Constantin Prezan — Mureş — Florin Medeleţ, Timişoara, beneficiari Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Tigu Gheorghe Sabin Milenco, elaborat de proiectantul SC Arhitect Trimbițaş SRL, proiect nr. 134/2015 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 2. Se stabilesc condițiile de construire: Funcțiunea propusă: Locuinţe colective şi servicii Parcelele 1-2 (5.838 mp) Subzona SZMLCS: Locuinţe colective şi servicii (S)+P+SE+Er: P.O.T. servicii = max. 50% (parter); max 35% (locuințe) C.U.T. = max. 2,4 suprateran Regim de înălțime max. (S)+P+SE+Er Hmax. cornişă = 22m Hmax. = 25m În situația în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafața parcelei. Parcelele 4-10 (6.895 mp) Subzona SzZLCS: Locuinţe colective și servicii (S)+P+3E: P.O.T. = max. 35% C.U.T. = max. 1,4 suprateran Regim de înălțime max. (S)+P+3E Hmax. cornișă = 12m Hmax. coamă = 17m Cod FP 53-01, ver. 1 ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

În situația în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafața parcelei. Parcelele 11-15 (4.552 mp) Subzona SzLCmici: Locuinţe colective (S)+P+2E P.O.T. = max. 35% C.U.T. = max. 1,3 suprateran Regim de înălțime max. (S)+P+2E Hmax. cornișă = 12m Hmax. = 15m În situația în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafața parcelei. Retrageri față de front, limite laterale si fundul parcelei — conform plaşei Reglementări urbanistice nr. 134 A17/2015 Imobilele se vor dota cu lift, conform legislației în vigoare. Zone verzi propuse in documentație, amenajate în cadrul parcelelor şi în conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecția Mediului nr. 42/23.04.2018: , - minim 23 % din suprafața parcelei — pentru parcelele cu front spre strada Florin Medeleţ - minim 20% din suprafața parcelei pentru celelalte parcele. - parcelă independentă de Spaţii verzi amenajate de 5% (1.032 mp) din suprafața totală a terenului studiat Suprafața de zone verzi va fi amenajată şi întreținută. - se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde". - Circulații şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-004290/07.12.2017 şi planşa anexă; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.GU.; Accesele la parcele se vor rezolva in două etape, conform avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2017-004290/07.12.2017 şi planşei anexă. Acestea se vor finaliza odată cu execuția şi trecerea prelungirii Bulevardului Sudului în domeniul public, conform cap. 2.2.8. „Lucrări de utilitate publică” din Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ-ului. În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă", str. Mareşal Constantin Prezan — Mureş — Florin Medeleţ, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. Terenul reglementat este în suprafață totală de 20.629 mp, teren intravilan, proprietari Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru și Tigu Gheorghe Sabin Milenco, înscris în: CF nr. 420896 Timişoara, nr. cad. 420896 (nr. CF vechi 102648, nr. top. 14315/1/2), cu o suprafață de 4996 mp; CF nr. 420897 Timişoara, nr. cad. 420897, (nr. CF vechi 102648, nr. top. 14316/1), cu o suprafață de 5933 mp; CF nr. 420898 Timişoara, nr. cad. 420898, (nr. CF vechi 102648, nr. top. 14317/1/2), cu o suprafață de 9700 mp. Cod FP 53-01, ver. 1 ROMÂNI JUDEȚUL TIMI MUNICIPIUL TIMIŞOAR DIRECTIA URBANIS BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PU Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 40843 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.r 5

4. Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism - „Dezvoltare zonă mixtă”, str. Mareșal Constantin Prezan — Mureş — Florin Medeleţ, Timişoara, proiect nr. 134/2015, şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat. 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2*1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă”, str. Mareșal Constantin Prezan — Mureş — Florin Medeleţ, Timişoara, si a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă", str. Mareşal Constantin Prezan — Mureş — Florin Medeleţ, Timişoara, elaborat de proiectantul SC Arhitect Trimbițaș SRL proiect nr. 134/2015 la cererea beneficiarilor Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Tigu Gheorghe Sabin Milenco, pentru a fi supus analizării şi dezbaterii în plenul consiliului local. ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU ] SEF BIROU, Z CONSILIER Liliana IOVAN Sorina Po AI Red/dact — S.P. Cod FP 53-01, ver. 1 ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2019-000146/12.02.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Dezvoltare zonă mixtă", str. Mareşal Constantin Prezan – Mureş – Florin Medeleţ, Timişoara;

1. Descrierea situaţiei actuale 

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUZ „Dezvoltare zonă mixtă", str. Mareşal Constantin Prezan – Mureş – Florin Medeleţ, Timişoara, Timişoara, în suprafaţă totală 20.629 mp, este amplasat în partea de sud a orașului, în intravilanul municipiului Timișoara, UTR 70 conform Planului Urbanistic General, delimitat astfel: la nord strada Mareşal Constantin Prezan, la est strada Florin Medeleţ, la sud strada Mureş şi la vest viitoarea extindere a bulevardului Sudului,

Amplasamentul este cuprins în PUZ aprobat prin HCL 91/1998 - zona de locuinte si functiuni complementare, partial zona spatii verzi, afectata de sistematizarea zonei.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă", str. Mareşal Constantin Prezan – Mureş – Florin Medeleţ, Timişoara propune realizarea unei zone de locuințe colective cu servicii cu regim de înălțime peste P+2E, zonă de locuințe colective cu servicii cu regim de înălțime maxim P+3E, zonă de locuințe colective cu funcțiuni complementare maxim P+2E și zonă spații verzi; asigurarea în incinta a locurilor de parcare necesare funcţionării propuse.

Terenul reglementat are front la strazile Mareşal Constantin Prezan, Mureş şi Florin Medeleţ şi va fi deservit rutier şi pietonal in prima etapă din strada Florin Medeleţ, iar după realizarea Bulevardului Sudului terenul se va racorda la această arteră.

Pe parcela studiată se va asigura acces auto şi pietonal în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-004290/07.12.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.; accesele la parcele se vor rezolva in două etape şi se vor finaliza odată cu execuția și trecerea prelungirii Bulevardului Sudului în domeniul public.

3. Alte informaţii   În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, actualizată, pentru documentaţia PUZ „Dezvoltare zonă mixtă", str. Mareşal Constantin Prezan – Mureş – Florin Medeleţ, Timişoara, au fost obţinute: Certificatul de Urbanism nr. 4015/11.09.2017 cu termen de valabilitate prelungit până în data de 10.09.2019, Avizul de Oportunitate nr. 43/26.10.2017 şi Avizul Arhitectului Sef nr. 18/17.05.2018;

4. Concluzii  Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă", str. Mareşal Constantin Prezan – Mureş – Florin Medeleţ, Timişoara, elaborat de SC Arhitect Trimbiţaş SRL, proiect nr. 134/2015 la cererea beneficiarilor Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Tigu Gheorghe, Sabin Milenco, poate fi supus analizării şi dezbaterii în plenul consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Atasament: 05_Profile_stradale.pdf

arh. Tiron Andrei

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. pl.:

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

arh. Tiron Andrei

Denumire proiect:

Profile stradale

Data:20/12/2018

Specialist RUR: arh. Georgeta Trimbitas

Denumire planşa:

S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. Timişoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Narita Alina

PUZ

134/2015P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Ţigu Gheorghe Sabin Milenco Beneficiar:

1:1000

P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

134 A05/2015

Teren studiat

PTT 40

PTT 70

PT T

36

Hs Institute for Housing and Urban Development Studies Romania srl
S.C. PROIECT BIHOR S.A.
URATI
ofil Transversal 40 -lățime 12m TR

Atasament: 06_PUZ-uri_aprobate_în_zona.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/67D8BE72EB7148FDC22583A10030481A/06_PUZ-uri_aprobate_în_zona.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: 07_Studiu_-_Unitati_de_invatamant.pdf

arh. Tiron Andrei

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. pl.:

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

arh. Tiron Andrei

Denumire proiect:

Studiu - Unitati de invatamant

Data:20/12/2018

Specialist RUR: arh. Georgeta Trimbitas

Denumire planşa:

S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. Timişoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Narita Alina

PUZ

134/2015P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Ţigu Gheorghe Sabin Milenco Beneficiar:

1:1000

P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

134 A07/2015

9.290

6.907

1 0.1 60

9.491

1 8.2 69

15 12

13

14

1011

9

bazincarburanti centralatermica

STR. DIMINETII STR. DIMINETII

38 36

34 32

30 28

STR. DIMINETII

47

50

45

48

43 46

49 B

51

capela

STR. DIMINETII

54

2 5 5

53

atelier

49A

52 48-

5047

46

45 44

41

44

39 42 40

STR . V

AN AT ORI

LOR

37 35

35 A

38 36

33 33A

31 29

34

27 32

23A 25

30 28

41 43

STR . I . P . P AV

LO V

39

42B 42

40

35 A

37

38 36

atelier

33 35

34 32

31

30

25 27

29

atelieratelier

STR . W

. SH AK ES PE ARE

26 24

35 33

31 22

20A

29 2 7

17 19

STR. ALUNIS

20 22 24 24A 26

25 terasa

20B

23 20

co

atelier

19 21

17

spatiu comercial1 8

STR . W

.SH AK ESP

EAR E

16

15

16A

13

14

9B 11

9A

8 1 0

23 2 6B 2

6A

21B STR

. V I NA

TOR ILO

R1 9A

27 29

26 24A

terasa

24 31 33

3735

21 23

28 30

25

32 32A

34

21 21A

22

23A ST R. I .P . PA VL

OV

23

39 terasa41

STR. ALUNIS

scoala 41A

Ministerul Invatamantului 43

STR. ALUNIS

clopotnitaBiserica Catolica

34

21

S.C.Macesul S.R.L.

grup sanitar

camin cultural

28 26A

19 24 26

1 7 22

atelier

20

terasa

19 17

18

terasa

STR . V

AN AT ORI

LOR

15 13

terasa

16 14

1 2

11 9

1 0 8

8A

7

6A 6

5 4 2

20

15 1 5A 16- 1 8

1 3 1 1

1 4 12

9 7

1 0 8

STR . I . PA VL

OV 6

3 5 4

2

5 7

6

3 4

76 78

STR. G.MUSICESCU 74

63 65 65A84A

84

80 A

82 80

34 32

30

59 61

55 57

78 74

76

51 53

49

70 A

72 70

28 26

26 24 A

47 ST R

. V IC T

O R V

A LC O V

I CI 45

43 66 68

66 A

39 41

24

37

64

39 A 62

80

2

82 84 86

3

2A

1

88 90

62 6 4

85

ST R . A

R C ID A

V A5 8

60

9294 96 100 102

STR. G.MUSICESCU98

67

104

69 71

1 13 4

ST R . D RU BE TAS.C.Agrovet.S.A.

ST R . U

L P I A

T R A IA

N A 12 3

12 1 11 9

11 7

13 2 13 0

12 8 12 6

81 83

54 56

50 52

79 AST R

. T R A IA N

V U IA

77 A 79

46B

48B 48A 48 46 A

53 55

77 75

44 46

42

73

60 71

40

49 51

36 38

32 34

11 5 11 3

116 118

11 1 10 9

cazan 12 4 12 2

12 0

45 47

112 114

108 110

10 5 10 7

41 43

39

10 4 10 6

102 10 3

118

22

33 35

18 20 31

54 A

27 29

14 16

23 25

23A

ST R. VI C T O R V AL CO VIC

I(S TR. Z A H AR IN A

) 21

12 19

46 A

10 8

17 15

13

14

6 4

11 9

7

2

5 3

A

55

60 62

1

STR. MURES

57 59 6163

58

69

54 56

67

52

65

48 50

ST R . T RA IA N

V U IA

63

24B

26B

30

26 28

2 9 31

2 7

STR. ARCIDAVA

24A

26A

24 22

2 3 2 5 terasa

23A

21 21A

46 42

44

61

40 36

38

5 9 57

18 20

14B 14A

16

17 19

15

14 12

11 13

ST R . A

RCI DAV

A

10

9

33 35 37

terasa terasa

10 0 ST R

. U LP IA

TR AIA

NA 10 1

98 99

23B 23C 23D

21B 92 94

96

97 95

depozitmagazin

15A 15B

90 88

86 84

93 91

89

atelier

34 30

32

5 5 5 3

28

26A 26

5 1 4 9B

4 9 C

6B 6A

8

5 7

6 4

3

2

1

74

4 9 A 66

65 47 - 4 9

68 70

67A67B

STR. MURES 72

69 71

82 80 /

3

76 78

80 / 2 8

0 / 1

80

87 85

84 86 86A

STR. MURES

73A73B 75A

80

83

78 8 1

83B

76 ST R. UL P IA

T R AI

A NA 77 79

4 6 8 10 12

3

STR. ION SIRBU (STR. MIGDALULUI)

5 7 9 11

4 6 8 10

1 3-5 STR. MANGIUCA

5A

piv.

ST R . T

RA IAN

V U IA

45 4 3

1614

4 1

18 STR. ION SIRBU (STR. MIGDALULUI)

17

20 22 24

19 21

13 15

ST R . T

RA IA N

V U IA

39 37

35 33

26 28

23 25

30

27

72 74

73 75

70 68

66 A 66

69 67

64 62

65 63

12 1614 18

7 9 terasa

11

31 18

29

44A 46 46A 48

ST R . T

R AI AN

V U IA

27 25

23

50 52

2220 STR. MANGIUCA

15 1915

2624

15 17 60

61 59

58

57 / AS

T R . U

L PI A T

R AI ANA

56 B 56

57 / B

piv. 54

STR. LIDIA

56

27

55

54 60

58

29

62

53

34 36 38

38 5

40 STR. LIDIA 42

7 9

terasa

18C

scoala

B-DUL LIVIU R

EBREANU

18D 20

22

37

scoala

70/5

44A

11 13 15 15A13A 17 19A terasa19B 21

terasa

21B

18

21 21A

terasa

16

19

14 17

12

15

10 13

23 25

terasa 51

52 50

49 47

terasa

40

48

43

46

45

42-44 41

STR. ULPI A TRAI ANA 37

39

24 2 6 S.C. Rodex Company S.R.L.

37A BULEV

ARDUL LIVIU

REBRE ANU

28 30A

STR . TR AI AN VU IA 11

8 9 34

32 37B

37C

9

7

39

34

36

41 BULEV ARDUL

LIVI U REB

REANU 43

terasa terasa 38

36A-36 B 34

terasa

32

terasa 30B

33 35

Atelier de reparatii auto

terasa

31 29

38

30

27A 27

STR. ULPIA TRAI ANA

terasa

4547

40A 40B

42 44

57/3 57/457/

5 57/6

70/6 70/7

STR . E NEAS

57/7 57/8

2/2A 2/5 2/3

72A7 4

76 78

80

2/2

STR. G LAD

82

70/7A 2

STR. TRAIA N VUIA

4

57/9 72

74

59

STR. E NEAS 7

6

2/5A 2/4 5

3

STR. TRAIAN VUIA 1A

61

63

ter asa 26 24

49

STR. ULPIA TRAI ANA

28

25 terasa

teras a

bazinterasa

51 53

terasa 55 57

FOREIGNTRADING

23

82

65A

terasa

65

puncttermic

STR. E NEAS

86 84

67

S.C. ZIMPEX S.R.L.

terasa

2 6

88 90 terasa

1

84

ter asa

61 88

86 terasa

90

22 20 STR. ULPI A TRAI ANA

17

18

teras a

15

65A 63

terasa

92

65 94 96

terasa 16 14 13

1 1

terasa 67

21 19

ter asa

69 71

24

22 19 17

98 10 0

STR. G LAD69 10

2

18 20

16

14

STR . D ROB ETA 13A

Biserica catolica din Balcescu

birou administratie

11

2D 2C 2B

21

terasaterasa

10 STR. UL PIA TR AIA NA

6 8

12

9 7A

7 5

terasa

4 2

1

terasa

2A

terasa

3

STR. MEM ORANDULU

I

2 4 6

terasa terasa

71

12

terasa

10 8

9

2

11 1B

2A punct termic 4 4A

9A

1A 1

3

biserica

4

STR . DRO BET A

6

7

3 5

2

1 terasa

82 80

78

terasa

76 ST R. ULP IA TR AIA NA

83 B punct termic

1 casa portar

8 10

birouri

Romgaz S.A. Medias Regionala Timis

birouri

74 72

83 A 83

70 70

79 81 79 -81

parcare

1A

12

28birouri

birouri2 6

14A

14 1 6

1 3 18

2018A

5

24 22

23 21

gang

20 20

terasa

19 17S

TR . I ND EPE

NDE NTE

I

18

terasa

Cultul crestin adventistBiserica Adventista

Coop deproductie

birouri

atelier

23

20 18

21 19

17

18

1416

15

depozit

68

66

65

depozit

64

63 61

STR. ALEXANDRU ODOBESCU 59

59A

62

60

57

68 C 68 B

77 73

75

68 A

71

ST R. ALE XA NDR U ODO BE SCU 69

13 11

15

16

13

14

11 A

12 11

10 8

6

S TR . I ND EP E ND

EN T EI

4

9

magazin

magazin

gang

5 7

magazin

post trafo 11A

9

67 65A post trafo

12

10

7A 7

STR. C IPRIAN

PORU MBESC

U 8

5 5A

11

A. N. D. DirectiaDrumuri si Poduri

atelier

ga ng6

gang 2 4

Bloc B2terasa

bazin terasa22A

24B STR . GIURGIU

24 Cinema Victoria

terasa

2 A 2

1

3

5 4

Scara A

2 Bloc B2Scara B

2 Scara

C 2

alimentaraS. C. Alcom S.A.

Bloc B2 Scara

D 8

Bloc B2

Bloc B2 Scara

E7

PIA TA

NIC OLA

E B ALC

ES CU

terasa

56 58

STR . ODOBESCU

55

terasa

19 STR.

VIRG IL O

NITI U (S

TR. S OIMU

S)

17

10/8

51 15post trafo

13

A8 6

Gradinita terasa

12 14

10 11

8 6

7

9 terasa

9A

4 6

4 STR. CORIOLAN BARA N (GIU RGIU)

1A

5

3 terasa

terasa

bazin

atelier

birou birou 18

baz 16A

22

birou20A20

21

21

17 19

11

16

15STR. COR IOLAN BAR AD (ST R. GIURGIU)

B

9

A G.I.G.C.L.sector IIIhornarit Dispensarnr.1 si nr.5

50

46 48

S TR . A

RH . S Z EK

EL Y L AS

ZL O (S

T R. Z O E )

5

post trafo

5658 35

54

33

31

1

52

scoala27/29

48A 48B

46 44

13 7 5A

4

terasa 44A 44

terasa

42

40

38

post trafo

parcare

1 3

terasa

5A

terasa

42 40

38 B-D UL MIH AI VIT AZUL

36

5

STR. VIR

GIL ONI T

IU (S TR.

SOI M US)

5B

3

post trafo

34

terasa

cos

De

73

6 8A

8 STR. DIMINETII 10

12

53 56

51 54 STR

. A . P.

CE HOV

71 69

67 65

STR . A .P .C

EHO V

63 61

68

57- 59

STR . A .P .C

EHO V

55 53

STR. DIMINETII

24 24A 66 51

49 47

64 45

62

43A

CAL EA M AR TIR

IL O R

105 107

10 9

16

32 4

58 56

54

1

STR. DIMINETII

59 57

55 53

51

5 2A

49

5 2

47 5 0

45 4 8

4 8 A

5 8 6 0

56 5 4

52

49

ST R. MUN

CI T OR ILO

R

47 45

43 41

51 A 5 1 5 0

5 2

49A

4 8

49 47

4 4 4 6

45

STR . A NU L1 8

48

STR . A VA NT UL UI

41 43

39

4 6 4 4

37 33-

35

4 0 4 2

31

38

25 27-

29

3 6 3 4

3 2

51

57 53 55

43 41

39

4 2 3 6

3 8 4 0

37 35

33 3 2 A

3 4

3 1

3 2 3 0

61

63 71

6765 69

52 52A

STR. ALUNIS

54 56 58

50 48

46A

60A

436 0

STR . A. P .C

EHO V

58 54

56 50

52 41

39

46 44

39 37

42 40

40A

35

48

37 46

44 42

rez.

bz.apa

parcare

1

rez. 9

STR. APICULTORILOR

11 13 13A

3

7 7A3 3

ST R. MUN

CIT OR I LO

R

31 29A

38 29

36

38 40

77 79

81

73 75

64

60

ST R. MUN

CIT OR I LO

R

27 34

STR. ALUNIS

68 64A 66 70 72

33 35

313 6

29

5

74 27

34

21- 23

25

32 30

19 15

1 7

45 47 49

38 36

gradinita

dispensar

STR. ALUNIS

42

gradinita 40

46 48

30 23

28 26

1 9 21

1 5 1 7

ST R. AV I NT

UL UI

24 22

1 3 1 3A

20

50

31 2 9

2 7 23

2 5

28 26B

18 2 1

17 A

26 22

24 STR

. A NUL

1 8 48

15 17

20

13

16 18

1 1

1 8 16

1 4

7 9

5B

1 2 1 0

86

terasa 106 108 110 112

3 5A 4 A

4B

1

2A 2

114 STR. GAVRIL MUSICESCU

79 81

9B 11

12 14

9A 7

10 8

5 4 6

4A

118 120 122 116

87

1 3 2

124

STR. GAVRIL MUSICESCU

89 91 93

32

25

terasa

23 19

21

30 32

26 28

24

15 17

22

13

20 18

ST R. MUN

CI T OR I LO

R 12

14

11

28

1 3

26 1 1 9

terasa22 24 7

18 20

5 atelier

16

STR . A . P.C

EH OV

14 1 3

1 2 1 0

8

138A

9

10 10 A

5 7

6 8

3 1

2 4

126

93B

128 130

ST R . P R U T U L

93C 95 97 99

terasa

fanar

132A 134 132

STR. GAVRIL MUSICESCU 136

4 6

2

103A

138

105

101 103

15 1917 21

23 STR. APICULTORILOR 17

8

103 101 terasa

99

bazin

atelier atelier 176

172 -17

4

depozit

170 168

97 95

CAL EA M ART

IRI LOR

93 91

hala hala

166

terasa 164

depozitdepozitbirouridepozitterasa162 158

-16 0

89 89A

87 83

85

birouri

156terasa

15 4

padoc

152 150

77

81

75 71

73

15 ST R. GO SP OD AR IL OR

14

79

13 12

11 10

9

atelier

148 69

144 146 67

piv. depozit

142 140

65

138

61 63

136 59

134

57

130 132 55

140 142

107 109

144 146 148 150 152

113 STR. GHEORGHE MUSICESCU

atelier

depozit

atelier birouri

154 156 158

115

128 5 3

126

birouri

12 4

terasa

12 2 12 0

51 / 17

51 / 16

116 118

114

51 / 15

51 / 14

8 7

6 4

5 ST R. G OSPO DAR ILO R

2 3

158A terasa158

51/18 51/2051/19

162160 terasa

164 166

51/21

STR. GAVRIL MUSICESCU

piscina terasa

terasa

terasa

terasa

piscina terasa terasa

terasa

51/2 6

51/28

piscina

51/3 4

51/27

51/2 5

51/3 3

terasa

terasaterasa

1

13 1

te ras

a

13 3 ST R

. G E N. G H E O R G HE

ST AV RE SC U

13 5

terasa

terasa

terasa

terasa

13 7

te ra s

a

STR. GAVRIL MUSICESCU

73 75 77

SERVICE

131

COOP.UNIREA

ST R . M

I NO TA UR UL U

I 79 A3 6

34

37 A 37

12 9 12 7

afum.

12 5 12 3

32

terasaterasa30

35 33

28 A 28

31 29

40

ST R . B

E R Z EI

39 37

36 - 3 8

42

35 A

34 32

32 A

atelier atelier

30 30 A

atelier 2 8

35 33

31 29 A

29 27

CO

afum.

12 1 11 9

ST R . D RU BE T A

11 7

26 27

24 2 5

22 ST R.

MI N OT AU RU L

U I 23

20 A 21

11 5

116 11 3

terasa

114 1 1 1

20 B 18 A

18 B 20

19

18

16B

16 16 A

14

26 24

22

atelier

25 A

25 23

ST R . B

E R Z EI

21

17

bazin

15 13

20

19

18 17

16

15

14

13

40 S T R. P RU TUL

38 36

3 2 3 4

3 0 3 0A

17

12 14

piscina

15 13 pi scina

28 2 6 17

2 4 2 4A

22

terasa

15 ST R

. P R U T U L

20

13

18 16

11

10

11 A

terasa

terasa

terasa

11 9

6 ST R . C A L A T OR I

L OR I

9C

cabina poartagenerator

hala

112 1 0 9

110 10 7

10 8 106 ST R

. D R U B E TA

10 5 10 3

12

ST R . M

INO TA UR U

L UI

10 8

104 10 1

102 10 0

99

A1

parcare A8 6

pa r ca r e

A7

A8

pubela gunoi

4

11 11A

9 7

12

11

10 8 S

T R . B

E R Z EI 6A

6B

9 7

5 3

1A 1 bazin

4 2

atelier

5 3

1 1A

98 96

97

S.C. BANE S.R.L.

A2

9 4

9 5

A3

A6

A4 A5

STR. MURES

gang

7977

9 2 93 9 1

88 9 0

ST R . D

R U B ET

A 8 9

8 7A

atelier birouri

92AA 12

B

2 centrala

90 92

81 83 87

89

A 18

94 STR. MURES

88

91 93 95 89

B

ST R . M E Z IA

DA

A

90

B 16

9114

7

A B 88

5

S.C. CRISTOBAR S.R.L.3

post trafo

14 9 ST R

. P R U TU L

12 10

8 6

5

4

3

2

4

9B

2

9A 7

5

hala hala

3 ST R. CA LA TO RIL

OR 1

98A 100 112

hala

GIROTIM PHILIP MORIS

birouri birouri

116A

STR. MURES

90 92

97 99

94

1

101 103

96 terasa

STR. MURES

105 107 109 111

98

113 113A 48

A 115

A BST

R. CR IV A

IA 9

49

B 117

47 A 119 B

post trafo

50

7 B

51 A 2 B

STR. MAGURA

52 4

57 1 56

A 3

rez. apa

depozit

110 B 112 51 / 13

110 A

104 108

-10 6

51 / 12

51 / 1 1

st. pompare

st. gaze

51 / 1 0

10 2

atelier atelier

10 0

CA L E A M AR TIR

ILO R

te r as a

terasa

12 8 D

terasa

terasa

te r a sa terasa

uscator

uscator

centralaelectrica

centr. termica atelier

moara

uscator

uscator

sectie S

post trafo

uscator

Sector M

sectie S

98

R.P.S. I.

Sectie P.M.

R.A. PLAFAR

birori

terasa terasa 51/3 0

terasa51 /35

51 / 3 6

51/68

51 / 3 6

terasapiscina terasa

51 / 9

terasa

51 / 4 0

51 / 6 2

51 / 8

51 / 4 1

51 / 4 2

13 9

51 / 7 terasa

51 / 6

terasa

51 / 5

terasa

post trafo

51/ 37

51/ 38

terasa

51 / 4

terasa

terasa51 / 3

51 / 2

terasa

te r a s a

te r a s a

te r a s a

12 8 C

12 8 B

12 8 A t

e ra s a

116B 116C 118 STR. MURES

120 122

A B 121

statie

124 126

A 123

128

B

A te r

as a

te r as a

S. Atomizare

te r as a

Sector conducere

96

Biserica Baptista

cantarcantar terasa

depozit

rampa

94

terasa

132 134

centru administrativ

C

33 125 127

STR. MURES

129 32

31 131

30

82

42

ST R . C

H E I A

9

41 41

pa r c ar

e

53

C B10

437

reglare gaz

pa rc a

r e

parcare

statie

45 A8

A

ST R . M A R T IR

A LE X

AN D R U

FE RK E

L -S UT E

U

44 B

44 6

5 B

55 A 8

B

23

24

A

245

A STR. MAGURA

7

B

21 9

22

termica

B

ST R . A

Z U G A

8

34B 5

A

6 parcare

35B 10 A

pa r ca r eposttrafo

36B 12 A

STR. MAGURA

B 37 A

14

A 11 B15

20

A 4

B S T R . A

Z UG A

163

13 B 14A

13A B15

post trafo

platf.beton 82

51/1 51/45

51/ 46

51/ 47

terasa terasa

101

te r asa

99

9 terasa

1 7

8

2

te r as

a te r

a s a 134A

STR. MURES 132

133 135

terasa

CA L EA M A

RT IR I LO R

38

80

97 95-

9 3 91

te ras

a 89

te r a s a

ST R . I ON M ONO

RAN 6

10 11

terasa 5

terasa 4

12

12

78

87 te ras

a 57 gang

80

51 - 5 5

te ra s

a 3 13

13

terasa

1

terasa

terasa

piscina

111 113

platf.beton

terasacabina portar

terasa

STR. MUSICESCU

terasa

STR. MUSICESCU

terasa terasa

padoc

135C

136A STR. MURES

135D

hidrofor

136B 138

135E 135F

13 5 A

terasaterasa

terasa 13 5 B

terasa

13 5 C

terasaterasa

140 142 142A

STRADA MURES

135

terasa

144

137 139

78

13 5

78 13 0 A / 4

13 0 A / 3

13 0 A/ 2

ST RA D

A M URE

S

cantar

STRADA MURES

S.C. MARCKS S.R.L.

terasa

11 0 A terasa14 0 C

dr u m a c c es

A ST R . M

UR ES

hidrofor

146

STR. MURES

tera sa

ST R. L ID

I A

STR. MURES ateliere frigorifice

S.N. Gaze naturale

terasa

dr u m d

e a c ce

s

cabina poartaateliere

S.C. ROMHEL S.R.L.

ateliere

drum acces

pescarie

14

platforma betonplatforma beton

12 B

154 S.C. PERLA SUDULUI11

STR. MARESAL C-TIN PREZAN

12

terasa

133 C 135 Bl.56

B 137

Bazin Bazin

conducta

rampa auto

71 73

67

69

CALEA URSENI

57

59 61

61A

65 afum.

63

CALEA URSENI

75

STR . PA

VEL ST EIC A

afum.

46

44

40

42

31

36 38

29 A

29 B

33

2A

2

19

De

cos

platforma beton

decantor statieclorinare

platforma beton

UZINA DE APA Nr. 1statieclorinare

platforma beton

platforma beton

rez. apa

platforma beton

statie filtre

statie filtre electrice transformatoare

rez. apa platforma beton

vana vanapompe

atelier

hala

prefiltre platforma beton bazin

35 37

CALEA URSENI 33A

29

25 27

31 33

4

panouri transformatoare

platf. beton atelierpost trafo

grup fantani

UZINA DE APA NR.1

terasa

STR. MUSICESCU

platforma beton

cladire prefiltre

cos

buteli i gaz centrala termica

cos cos

platf. fier vechi

platf. beton

statiepompare

CALEA URSENI

19C

cladire protocol

platf. beton cabina poarta

21 21A 23

19B 1 9A

19

terasa

2 4

2 2

17 D 17 C

terasa

birouri

INT RA RE A URS

ENI 1

4 2

5 3

9

7 8

23C

23A 23B

gater

5

16A

3

16

ST R . A NIN

A 12

14

18 STR

. L EG UMI

CUL TUR

II 16

14 12

10

m

55

49

53

51

45

41

43

47

20 22

STR . IU LIU

POD LIBN

Y

34

32

34A

27A

STR. DIMI TRIE DINICU

27

30

25

26

24

28 23

21

19

19 21

22 24 ST

R. I ULI U P ODL IBNY

17

15

18

20 terasa

39

12

16

18

15 A

STR. DIMITRIE DINICU

13 15

14 7

9

11

6A

10 8

5

6 STR. DIMITRIE DINICU

48 bazin

65

17

6

10

8

STR. NICOLAE STOICA DE HATEG

3

3A

2 4

27 25

1

29

18 17

20

13

11

15

14

16 5

7

12 STR. NICOLAE STOICA DE HATEG

9

13 A

16 11 13

STR . IU LIU

POD LIBN

I

9 A 14

12 7 9

10

STR. NEAJLOV

5

7

4

STR. NEAJLOV

2

1

3

8 3 5

6 8A

STR. IUL

IU P ODL IBNY

1

4

2 38

46

63 61

44

59B

42 57

40 38

55 53

36

51

34

49

20 23

18 21 19

16 B

17 15

13

ST R . E

URI PID

E

16

11

14

9 7

10

8

m

6

32 ST R

. M ATE

I M ILL

O

30

piv

28

terasa 4 2

47 45 A

45 43

26

41

12 8

10

5

atelier

3

4A 6

1

4

24

39A

22

39 37

20 18

35A 35

2

21

STR. EMIL RACOVITA

25 23

2

6

4

5

7

STR. LUTA IOVITA

1A 1

atelier

3

34 36

32 35

STR . M

ART IR

CO NST

A NT IN

RAD U (

STR . H UMU

LES TI)

30 28A

33 31B

28 31A

26 24

32

30

28 28A

24 26

26A

atelier27 depozit cherestea 27A

25A atelier

atelier 58

32A

24A

Fabrica de paine

22A

66A

62 60

64 STR. NICOLAE D. COCEA

21

68 68A

23

17B 17 A

17 15 A

13 A 15

terasa

atelier depozit

20B 20B

20 A

13 11

18 A - 18 B

ERROMED S.R.L.16D

CAL E A U R SE N I 9

7 A

1 6C

7

13B

3 8 A

1 8

2 4

12A

6 8

10 12

7

16

14

16A 18

9

7A

ST R . L

E GU MIC

UL T UR I

I

6 D 3A

1 3

6 C

birouri

6 B 2 4

S.C. S.B. INTERCOMERT S.A.6 A

5 5A

8A 10

22

14 16 18

12

20

6 8 STR. NICOLAE D. COCEA

5

16 3 1

atelier

S.C. AGROSEM S.A. 9

birouri atelier

CALEA U RSENI

STR. MARESAL C-TIN PREZAN

A 139

birouri birouri29

Bl.C2127

put apa

25

Bl.C24

32

Bl.C23

34

Bl.B15

30

Bl.B1423

Bl.B1321

Bl.C22

INTRAREA VENUS

Bl.C17

Bl.C18 29

Bl.C20 27

Bl.C1627 STR .

ELEC TRON

IC II 26

Bl.B121 9

Bl.C15

Bl.B1117

Bl.C14

24 Bl.C11

Bl.C12

4 6

terasa

4 A

ST R . L

E G U MI

CUL TU R

I I

Bl.F2 11

16

7

5

1

2

3

Bl.1015

20

Bl.95 16

1

14 12

magazin

10

statie gaze

8

bazin

Bl.F215

13

Bl.F4 17 STR. LEGUMICULTURII

INT R. N

EPT UN

(S ID ERU RGI E I)

3

cresa gradinita

4

STR. ATOMULUI 6

cos

4 2

3

INTR ARE A S

ATU RN

4

Auto - Tim

20 STR. EMIL RACOVITA

1

22

17

17C 17D

15

11 13

19

33

STR . M ATE

I M ILL

O

16

31 29A

29

44 46

40 42

14

38

3 5

27A

12 10 27

25

26

24

28 30

1

vestiare

2

10A

6 8 23A

23

4 2 1A

2B

4 STR

. R ECO

LT E I

4A

sediu clubsportiv

st. pompare

2A 2

atelier

8 6

atelier reparatii

atelier atelier

52

48 50

11 11A11A

54 56

15

11B

13

7 9

17 19 19A

21 19

171 5

13

atelier

11

8

7 6 5

3 4

Asociatia Sportiva Autoturisme

STR. RECOLTEI

6

10 8

12

post trafo

14

7

3 1

5

camin

cos

vestiar bazin

bazin sala sport

cantina

punct termic punct termiccos

caminadministratie atelier

11

13

9

S.C. Tehnomet S.A.Timis

STRADA ATOMULUI

6A

4A

2

1

puncttermic

INT R. N

EPT UN

(SID ERU

RG IE I)

S.C. TELECONSTRUCTIE S.A..

camin

4

(STR. METALURGIEI)

2

STR. MARTIR MARIUS NEMTOC

15

8 cabina poarta

6

5

15A

Bl.D132A

Bl.D2

34

36

STR . M A TE

I M ILL O

9 7B

4

7A 7

Liceul Electro Timis

5

lLiceul Electro Timis

3 3A

1

40 40A

2 STR

. S PAT

A RU M ILE

SC U 1

54 54A

44

46

42 42A

48 50 52

2

38

CALEA BUZIASULUI

11

S.C. TIMTEROS S.A.

teren de tenis teren de handbaltribuna

parcare

pavilion administrativ

pavi lion administrativ

cimitir

27

r

26 24

25

26

29terasa 32A 32 3031 29 ST R. T H. PALLADY28A 28 26 22 A22terasa70 72 787472A STR. NICOLAE D. COCEA76 78A 272722 20 25 STR. NICOLAE D. COCEA 70A70 25 25Adispensar scoalarestaurant18B STR . MART IR CONS TAN TIN R ADU2318A Ministerul Educatiei Nationalescoala 24 vestiareSTR . TH. PA LLA DY22 20 18A 18 arena sport 23 2180 80A 1929 17 15 26 24 2022terasa 1618 14 1220 18 16 13 11 914 712A STR. IOA N S IM U12 5 310 1 STR . G RIGOR E A NTIPA10 8 6 4 2 terasaterasa 11618 16 21 19A 191 4

17

depozit

12 10

15

13

8

13A 11

9

16A 16

14 12B

12A

12

4 6

2B 2

2A

terasa

atelier

7

BisericaOrtodoxaRomana5

Of. Parohial

capela

80 80A

3

1

72

72A

76

76A 74

78

12C ST R .

T H. P AL L

AD Y10

Parcons S.R.L.

6 8

8 6

4

4 2

Parcons S.R.L.

terasa92 96

94 98

100

90

88

37 37A

84

82

84A

86

29

25 27

21 A

19

21

23

31A

33A

29A 31

35 35A

62

58A 58

56

60

CALEA BUZIASULUI

68

64 66

70 70A

15

17

STR . O LAR

I LO R

hala prelucrari opticeanexa tehnica hala prelucrari optice

S.C. ENJOY IMOBILIAR S.R.L.

anexa tehnica hala anexa tehnica

STR . O LAR

ILO R

2

atelier 10

12

12B 12A

STR. OLARILOR 14-16

18 20 22

22B

4 6

8 STR. OLARILOR

104 106 108

102

piv

110 112

114

51 49

43 41A

39

41B 41

45 47 47A

CALEA BUZIASULUI

53

55 57

24

26 24A

26A 28

STR. OLARILOR

30

22A

39 37

86 8 7

84 82

8 5 A

7 8 8 0

85 83

terasa

8 1 92B

A

7 6 7 4

7 2 7 0

79 77 platf. betonplatf. beton

75

97 2

parcare

92 B 10 C

93 6

A

8

pa r ca re

pa r ca re

94

B 4

1A ST R

. M EZ IA D

B

96A 4

95

96 A6B

STR. ALBAC

2 841

83 B 8 A

1

STR. MARTIR DUMITRU JUGANARU(STR. ALBAC)

72A3

bazin terasa

bazin

68 6 6

S TR . D

RU B E T A

C 2

6 2 6 4 C 1

6664 STR. LIDIA

gang B 78

parcare

pa rc a

r ep a rc

ar e pa rc a

r e

parcare

77A

centrala termica

72 77

parcare 7776

A270

parcare STR. MARESAL ALEX. AVERESCU (LIDIA)

A1

2

74

100 33

99 35

95A 99A

80

Biserica Ortodoxa

ST R . S A L CI M

IL O R

54

81 10 AB

A 72B 72b

B5 C

73 73

STR. MARTIR DUMITRU JUGANARU(STR. ALBAC)

7

52

69A A B

70 70

55

58

AS T R . C

R IV AIA

5 B 59

3 A

60 A 12 B

B

9 69 68 A

2

STR. MARTIR DUMITRU JUGANARU(STR. ALBAC)

65 11

A

66

B 1 post trafo

A

75 78

73A B

50

7480

ST R. S AL CIM IL OR

53 51

70A

71

71A82 B

STR. LIDIA

A 9837 B

46 44

49

4139

47 45

STR . S

AL C A MIL

OR

D15/2

A

68

ST R. CR I V A IA

A 84 86

66

A B 88

STR. LIDIA

4543 47 49

ST R . CO L A BO R AR

II

A

post trafo

3E16/5 E16/42

E16/3

B

2

E15/1 BST

R. C OL

A BO R AR

II 1

E14/251 E14/1

B

A A

STR. ADOLESCENTEI

E15/2 E15/36

4

58

terasa

56 54

6 0

5 9

61A- 61

57 55

5 0 5 0

4 8 46

S TR . DRU BETA 5 7

terasa

5 1 49A

106

47B

terasa

1

53

terasa bazin

7

4

9 INTR . MARTIR

IANO S PAR

IS 11

post trafo terasa

105

6 8

terasa8 13

17

10

2119

12 10

104 14 103

16

STR. V LADEAS

A

8

107

108 A

9

111

7

B

113 B

terasa

4 4 40

4 2 45

terasa

3 8 3 6

43 41

47A

2 STR. IO

AN MU RESAN

(DR. S T. STA

NCA)

11

terasa

4 6

1A 3

terasa

terasa

3 4 3 2

37 39

3 0A 3 0

STR . D RUBE TA 35

33

atelier

anexa spalatorie

8 terasa

10 12 5

7

14 STR. D

R. IOAN MURE

SAN9

16

4

Bloc 110

2

Bloc 111

11-13

AsociatiaStudentilorMusulmani

15 19

17 24 2

6

21 2523

terasa

42

10A 12

23. STR. V

ALENII DE M

UNTE

40/C 40/A

43 41

39

D15/1

B 11

40/ B

37 35

B

25 27

29

A5 113

terasa

38

35/A 2 2/A

D12/2A STR. DUZILOR

B

38/ A D12/1

33

STR . S

AL C AM

ILO R

36 D10/1 A

D14/24 B

A D13/3

D14/1 A

STR . L

EB ED EI

D13/2

B

1

A

B1 A D13/41/A B

4 6

D13/1

B

3

PIA TA V

IDR ARU

A

post trafo atelier

3

1

32 34 31/

A31

30

29

1A1B

gang D10 B

28 Bloc D11/1

25

26 Bloc D11/1ST R . S

A LC AM I

LOR

23

gjgj gj

gjgj

gjgj

28 30

32

27 29

34

3331

terasa24

21 19

Bloc D8/6

8

Bloc D8/56

36 terasa

38 teras

a 40

D9/6A

STR . A

PE LO R

B2 INT R.

ORI ZON

T

D9/5A6

gj

8

Bloc D9/1 Bloc D9/5

post trafo

platf. beton

INTR . APELO

R

Bloc D9/23

Bloc D9/3

Bloc D9/44

Bloc D8/44 1

Bloc D8/32

Scoala Ambilopi

Bloc D7/45

Bloc D7/3

3 Scar a A

B

54 6

3 25

61 A14

A

B

centrala

16

27

26 A 16

18 28

B 13 C 64

63

9

4

B 1

62

ST R . C H E IA

A

2

8 15

7 17

parcare

B

A 229

B

1

17 18

20

STR. MARTIR DUMITRU JUGANARU (ALBAC)

F5 21

22

19 24

25 4

A 25A 3

terasa 6

19

atelier

U.J.C.O.M. atelier

atelier

11AB 23

A

C

C

100 D

D

B 90 A

62

terasa53 55 E13/157

B

92

A A94

E9A3

A

A

post trafo

ST R . A

DO LE S

CE N TE I

8 E12/1

parcare

10 12

parcare parcare

E12/4

A

2 ST R . E

C H IT A

T II 1

B E10

B E11

pa r c a r e

pa r c a r e

S.C. SARDONE

parcare

96 100

U.J.C.O.M atelier

STR. LIDIA

B C E959 E8A4 3

E4A

ST R. CO DR U L U I

A E461

parcare

E11A

E8 2

E8B16

A

pa r c a r e

pa r c a r e

pa r c ar

e pa rc a

r e

5 E7A

E51

E5A18 E5B 20

E7BA B7 E6

E6A

78

49

B27

72

45 -4 7

terasa

A 70

43

B

A 104

B

4 1

terasa

terasa 102 104 106104A

atelier

brutarie terasa

106A 108

STR. MARESAL C-TIN PREZAN (STR. LIDIA)

110

73

B F3B

E5C22 E3A 68 A

F5A65

A 67 B

B 37

Bl.F10A 24

37 A

post trafo

E2A E3 6

8

9 66 A

E2

66

A F5

depozit

garaje

BF4C sectia programe siintretinere filme

CA L E A M A RT

IR I LO R

(G IRO

CU LU I)

35

D.T.D.E.F.

16

motorinadep.

C 69

7

22 Bl.F10B

B 2

A 71 B

8

A STR. PEPINIEREI 4

6

Bl.F10C

20

atelier Bl.F10D18

ST R . C

A NT U LU

I 5

punct termic

platforma beton

platformabeton

parcare

platf. beton

Scoala Nr. 25

42 ST R

. C OS M IN

UL UI

cantina splatorie

E73

centrala termica

sala gimnastica

platf. beton

B E6B13 A

atelier,laborator sali de clasa

cos coscos

centrala termica statia pilot BIOMEDICA

ateliere

Liceul de chimie Azur

Scoala Ambliopi Scoala Ampliopi

scoala 40

R.A. Urbis Formatia Nr. 1

birou R.A. Urbis

Bloc D4

D3b

38

D4 Scara A

Scara B 3

Bloc D5

A 36

Sc ara

B

B

A C22 B1

31

C21

B

centrala gaz terasa

cantina

cantina Liceul de chimie

STR. NATURII

internat

cabina portar 158

internat

A C25B 3

1 3

A 2 B

7 5 INTR.

PANDU RILOR

C

S.C. TH S.R.L.5

STR . S

TE GA RIL

OR 7

4

C7

11

64

A birouri

F4D

33 A

STR. ELEVULUI 2 4

1 A 3

terasa

R.A. ROMTELECOM Oficiul Nr. 16

6 4

post trafo A

C B

33

4

A

14 S T R . C A N TU LU I

B 12

remizaremiza

rampa depozitcarburanti

pompa

atelier depozitcarburanti

carburantidepozit

atelier cos

depozit

loc de joaca 10

birouri

3

6 8 A

parcare B

S.C. FORTIM S.A. platforma beton

WCpublic atelier depozit

B INTRAREA PESTERII

1 C

internat

internat

B

terasa

6 2 D

piata

C 3 1

A

C6 B 7

C8

A

B IN T

R. VI NUL

UI A 60

B 1

2

A

C9

Bl.A629 A

2

magazine

ST R . C

A NT U LU

I A1

B A 2

Bl.A7 B

STR. MARTIR IOAN STANCIU

9

(STR. NATURII)

Bl.A7aA B9

B A5 INTRAREA PESTERII

A B A4

Cp A

STR. MARTIR IOAN STANCIU

Bloc A8 posttrafo

STR. MARTIR CLAUDIU VARCUS (STR. POEZIEI)B Cp

Bloc A9C

20 A

B18 A

A 18

Bl.A7bis

B

13 B

Bloc A9/a 18 Cp

Bl.4bA 11

STR. MARTIR MARIUS CIOPEC {STR. BALANTEI)

2 8

29A 3 1

29B

44 terasa

halaterasa 46

terasa

48 50

52 5 427

25 24A 59

STR . DR U BE T A 2 3

STR. LI VIU RE

BREANU CLUB

terasa

61 63 6

5 67

punct termic

56 58 60

62 64

66

69 71

73 7 5

teras 68 70

77-79

hala reparatii72 74 76

21

92

73 7 3A

75 STR. E NEAS

9496

77

79 8 1

98100 102104

83 85

8987

terasa

bazin

81 81- A 83

85

terasaterasa

106 108

9391 110

112

97 95 STR. E

NEAS

depozit

114 116

118 99

101

120 122

teras

bazin

22 20

terasa19

terasaKasaibar

18

ST R . S

A L CA M IL

OR

16

17 15

15A

teras bazin

78 80

14

13B 13

13A

10 12

11

terasa

Bloc D8/1 42 Bloc D8/1

STR. D R. IOAN

MURES AN (DR

. STEF AN STA

NCA)

44 Bloc D8/22 INTR . OR IZ ONTU LUI

Bloc D7/21

Bloc 29 41

41 43

Bloc D6/2 Bloc D6/1

2 Sc ara B

Bloc D7/1 46

47

54 56 58

gjgjgj gjgj gj

gjgj Bloc 28

1

2

Bloc 27

Bloc 25 5

3 Bloc 30

INTR . VISINUL UI

Scara A7

Bloc 33 49B 49A

Scara A Sca

ra B 53

gj

51

gj

Bloc 34S cara B

4

gjgj gj

Scara A

posttrafo

87 89 91

80A

93 95

97

8

9

99 99A

82

101

6

4 2

STR. SALCAMILOR

1

7

terasa 103

terasa

5 3A

3

Bloc 26Scara B

birouriatelier

84 8 4A

86 terasa 88

90 92

Bloc 36

8

terasa

94 atelier

105 107

terasa 10

terasa 8

96

B-DUL LIVIU

REBREA NU

98 DispensarFarmacia Baldona100 -102

104A

109 111

16B16A

6 8 8A

5 7

10

9

10A 12

11 13

15

14 16

17 18

STR. C OZIA19

21 23

103 105

ga ng

atelier

20 22

25 27

27A

24 24A

26 29

31

2 3

28 30

4 4A

7 9

22 24 26

26A 289

A

gan g 11 1 3 STR. ME

MORAND ULUI

15

30 32

17 19

34

21 23

34A

25

18

33

5

STR. FELDIOARA

20 17

13 15

depozit

36 gan g

16 16A

14 11

27 29

9A

gang

STR. M EMORAN

DULUI

38 40 4

2

124

1

20

1A PIATA AXENTE SEV ER

post trafo 19 terasa

PIATA AXENTE

SEVE R

18 17 16

cabina portar

Observatorul Astronomic

2 6 5

4 3

15

STR. MAR TIR L ADISLA U CS ISZMAR IK (CAZ ANE)

1 1A

terasa

terasa

12 14

2-1 2

1 STR. D

IACONU CORE

SI 3terasa

14 A 14 placa beton

terasa 2A

2B 4

STR. COSMINULUI

10 10A

5

terasa 8A

6 7A

7

Biserica

PIATA AXENT

E SEV ER8 9A

9

PIATA AXEN TE SEVER 11

10A

Tipografie Gradinita Nr.2

ateliere

ateliere

ateliere

10 32

35

ST R. A RON P UMN UL 3

4

5

13

terasa

12

terasa

terasa

8 6

9 7

STR. COSMINULUI

4 2B

5 3

STR. COZ IA

34 36

37 39 39A

terasa

38

depozit

41

1

2A 1A

2 1

40 42

bufet 43

IN T R.

BAS MU L UI

Sc a ra A

IN T RA RE A B

AS M UL

U I

A

D2

D1

STR . C

OSM INU

LUI

A

B 34

23

32

21

C23

B2 7

A

62

Scara A

57

64 64A

6

59

30

30A

68B 66A

4161

STR. D R. IOAN

MURES AN (DR

. STEF AN STA

NCA)

68 66B

70A

63

9

statie trafo

11 15

2

ST R . S

TE GAR

ILO R

7

gradinita

72 74 76

2

5

bazin

C11

C13

3

88

Bloc 37

28

terasa

26

Bloc 3510

22 24

17 -17A

STR. CO SMINUL UI 15

15A

C40

19 42 A

1terasa

terasa

43

INT R. SEPIEI

3

104 18

106

centralatermica INTRAR

EA SE PIEI

post trafo

108

110

terasa

piscina

112

B 78

80

A 65 B

47

2 46

50

post trafo

82 58A8 4

58B

86

parcare

50A 67

INTR . S EPIEI

terasa

53B

54 4

7

9

486

terasa

49

49

A 10

8 B -A

53

15

13

INTR. LUPULUI4 3

C10 1 6

9 11

8

54 56

58 52

Bl.A5a

B 27

CA L E A M AR T

IR I LO R

(S T R.

GIR OC U

LU I )

Bl.A5aC 2 7

50

C4/A 48

INTR. URSULUI

B 1 A

44 46

25

Bl.A4a23

Sc ara

A

Bl.A10 B Bl. A10

C STR. MARTIR CLAUDIU VARCUS (STR. POEZIEI)14

A B12

Bl.A9bis

16

A14 Cp

Bl4a

9

Bl.5

C 12A

10 B

Bl.A4c

Bl.A4b2

4

1

DS

Bl. A12 B A6

parcare

STR. POEZIEI

Bl.A205

8

centralatermica

terasa 90

C1792 A

cos

B 96 piv

98

Sc a ra

B

Bloc C24 2

cabinapoarta

Sc a ra

C

A B71

STR. D R.IOAN

MURESA N55

19

statie gaz

52

A

95

3

B

100

A 97 B2

8

38

C

Bl.A3

A 3

B 21

A

B C

B A

7

A

parcare9 B

9 Bl.A21

STR. MARTIR MARIUS CIOPEC {STR. BALANTEI)

9

Bl.A16

Bl.A15

STR. IO N MURE

SAN (D R. STAN

CA)

102 terasa104

106 108

B

A 6

110

teras a

16 C 14A

Parohia Ortodoxa Romana

114

piv

6 8 8A

10

Parohia Ortodoxa Romana

116 118

120 124

126 128

130

113 115

117 119 B-DUL

L.REB REANU121

bazin

5 7

12

9 11

14

13 15 17A

17 16

gang 19

4442A 46 4

8 50 52

hala

hala

18 1 8A

21 23 20

22

terasa

terasa

bazin terasa 25

27 29

24

31

26 28

33 33A

28A 30

35 37

32

39

4

A

B

posttrafo

B

132

A B

A136A

136

36

B

34 32

4A130A

123

134

134A

125 127

129A piv 129A

6A

138

140

30

142

131 B-DUL IOSIF B

ULBUCA )LIVIU

REBRE ANU)

133 13 5

CA L E A

M AR TIR

ILO R

B

A 99 B

A 19 2

3

IN T R.

CR AN GUL

UI

101

1

A parcare

B

105

B

A

4

103

17 15

13 144

B-DUL IOSIF BULBUCA (LIVIU REBREANU)

146

D C 148

B

137 A 137

C

44C

B

te r a s a

terasa

piv 34A

34 36

STR. D IACONU

CORE SSI

41 38 terasa

38A

pubela

44BA

44AB

terasaintr. pivnita

4 4A A

26 24

22 20

CA L E A M AR TIR

ILO R

T19

1 1

T11 14 1

143 T12

147 149

parcare

centrala termica

18 16

B9 A

9

14 12

C

laborator

20

A 20

B

depozit carburantsubteran S.C. JUVEX S.R.L.

pl a t f o r ma

b et on

terasa Statie PECO

112 114 116

75

spalat.auto hala

platforma beton 116A

terasa13 0 A

12 6 A

terasa

120 122-124 126

STR. MARESAL C-TIN PREZAN (STR. LIDIA)

130A/1

77 10 12

parcare

A B C1

22 ST R

. V E R SU L

U I

20

parcare

terasa

132 134 136

130

1

1

STR. MARESAL C-TIN PREZAN (STR. LIDIA)

ST R. UR AN US

29

dr u m a c c es

Cp terasa

terasa

120B 120A

118A120

85A

79 B

Bl.E94

81 A 83 Bl.E94 Bl.E94

Bloc E94

INTR. VEGA

20

B-DU L SU

D ULU I

parcare groapanisip

13 Bl85

B Bl8510 A 8

B6

Bloc 83

Bl8727

J

Bl83A 4

42

Bl91 I 40

Bl91

INT R. VE GA

Bl91A3 1 Bl91B

ST R . U

R A NU S

25 Bloc 90

post trafo

Bl82

23

B 21

parcare

Bl82 Bl82 4

platf. beton Bl82G

2

Bl82

D

Bl82 E6

F Bl82 8

STR. OGLINZILOR

B9

16 14

garaj

ST R. VE

RS UL U I

12

10

2 A

B

3

A 4

B

ST R . V

E R SU L

U I

8

B 6

C

8

B11 C

Bloc 1

ST R . V

ER S UL U

I 9

A 1 3

B A

4

2

bazin

baz.

cresa + gradinita

Bl.89 B

3

Bl.89C 5

post trafo

C

Bl88 D

7

Bl 88

9

ALEE A SA

NATA TI I

C 2

3

C 1 B

Bl.80

D Bl.80 Bl.80

19

A Bl.805

Bl79A 7

A

Bl.80E 17

Bl7515 A

Bl7513

STR . U RAN

US

B

centrala termica

Bl76

Bl75 D 4

CBl75 2

A 8

ALEEA CRISTALULUI

STR . U

RAN US

ST R . U

RAN US

1

118B

85B

136 STR. MARESAL C-TIN PREZAN (STR. LIDIA)138

A B 89

E Bl.54

93

Directia Vamala

54

rampa Bl.45 Bl.45

F

Bl.54

91

Bl.44

43

C

Bl.448

D10

Bl.44B6

140B 140A 140

D 95 C Bl.5497

Bl.54 Bl.54 B 99 A101

Bl.54

142 144

C 107 B Bl.53 109

pl a t f . p

ie t r ui

t a D

Bl.53

Bl.53 105

E Bl.53

103

post trafo

Bl.44 14

platf.pietruita

E 12

Bl.36

ST R . M

A RT I R

VA S IL

E B AL

NO S (

STR . L

UM I NI )

Bl.45

STR. MARTIR VASILE BALMUS (STR. LUMINII)

Bl.36 7

Bl.47

Bl.48 18

16

Bl.35 G 9

F Bl.35F 11

E

H38

Bl91

36 G

F

Bl91

34

post trafo Bl91

B-D UL

SUD ULU

I

E32

Bl.45

Bl.45BB A41

Bl.45AB39

A 4

Bl.44

37 Bl.45AA

A

Bl.33 Bl.332

parcare

Bl91C Bl91D

STR . OGLINZILOR 10

12

Bl91

Bl79

14 B

33 Bl.26A 11

Bl.26

B

31

Bl.26C

C 3

B

Bl.36

A5

C 1

Bl.34 Bl.34 B 16

Bl.34A 18

Bl.35 S TR . A

S T R IL

OR

36

Bl.35

Bl.35

D 34

post trafo

Bl.35

A 20 Bl.35

C 32

B 22

STR. OGLINZILOR

piata alimentara

statie gaz

15 Bl.25D Bl.25

C 17

B 3 0

post trafo

Bl.25

A

Bl.25

28

ABl.53111

117C

D

Bl.52115 Bl.52

A

Bl.43

E

Bl.52

Bl.52 113

B 119 A 121 Bl.52

125

F G

Bl.51 123

A

Bl.51

A Bl.50 32

B

Bl.43 20

CBl.4322

pubela

Bl.43 DBl.43

24 26

Bl.43B 13 Bl.43A 15

parcare

Bl.43F 30E 28

STR. MARTIR VASILE BALMUS

B Bl.50 34

C Bl.50 36

Bl.42 B 19 Bl.42

A

parcare

21

platf. pietruita

E Bl.51

127 DBl.51 129 C Bl.51 131

B2 6Bl.51

24

parcare

A

Bl.51

E9 Bl.56 Bl.56

Bl.56

F ST R. O R IO N

7

A 44

post trafo

8 Bl.55 346

D Bl.50 38 E

Bl.50 40

23 27

FBl.50 42 GBl.50 44

Bl.41

B Bl.40

A

Bl.41 Bl.40

B

Bl.39

A Bl.39

STR. MARTIR VASILE BALMUS

E 2 2

D 20

Bl.43 21C Bl.43D 23

Bl.37 A

Bl.37 24 B 26

D

centrala termica 17

Bl.38 A

STR. OGLINZILOR

21 C

Bl.38 28 B 30

23 B Bl.32

25

E

ST R . A

ST RIL

OR

Bl.27D 19

Bl.2719

Bl.27

C 17

Bl.27

B

Bl.32 Bl.32

A

Bl.32

27

Bl.28

A Bl.29

A

16

Bl.39

Bl.39

34Bl.39 A 32

G 29

B

F E

C

ST R . O R IO

N

18

33 Bl.31 Bl.31Bl.31

31

post trafo

Bl.30 A 18

Bl.31 A 20

D

Bl.31

16

Bl.31

C 14

Bl.31 22B

Bl.78 B 22

20

B 16

B77A 18 Bl77

ALE E A C R

IST AL ULU

I

D 29

B-D UL

SUD ULU

I

Bl.23

Bl76

B Bl76

10 C 12

Bl76 D 14

Bl.234 Bl.23B 2

STR. MARTIR NAGY EUGEN (STR.FARULUI) A

Bl.24A 6 Bl.24B

Bl.2410 8 C

C2

26

platf.beton

bazin

Bl.21

B4 Bl.21

Bl.21

A6

Bl.74 ALEEA CRISTALULUI

A Bl.745B 7

3

C1Bl.74 5A

Bl.74

Bl.74

C2

D F12 Bl.73

B

INT RAR

E A AR E

NEI

E Bl.7310

8 B

Bl.73

6

S.C. Cosmin E-El S.R.L.S.C. COSMIN-E-EL S.R.L. platforma beton

S.C. Roghi-Hik

ma g a zin

e

S.C. Fana-Farka S.N.C. S.C. Rell 2 S.R.L.B

- DU L S

UDU LU I

Bl.10 23

ALEEA AZURULUI

E

Bl.10

C

B A21

Bl.1019

Bl.11 C24

Bl.11B 26

C

Bl.71

14

post trafoB Bl.71

mag a zi ne 12

10 ma g az i n e

A Bl.71

Bl.10

D 17 15 Bl.10

E Bl.10Bl.10 F20 G22

G17 F Bl.1

Bl.115

15 Bl.27 A 12

D C

soc . c om er cia le

24

STR. MARTIR NAGY EUGEN (STR. FARULUI)14

scoala

B soc

. co me rci ale

22

STR . A ST RI L

OR

A 20

B 1 1

A Bl.149 Bl.20 A 11

platf. beton

ST R. OR ION

ALEEA AZURULUI

A13 A

Bl.16G17

15

Bl.19 Bl.18

post trafo

Bl.16 F 19

Bl.16

E 1 0 platforma beton

Bl.16

D8

Bl.16 C 42

STR . O RIO

N

Bl.125 Bl.12D 7 Bl.14S TR. AS

TRI LO RBl.12C 1 8

Bl.11A

post trafo 28 B16

Bl.12 Bl.12

A

Bl.14

C 9

Bl.15

D

Bl.147 EBl.14 32

STR. SIRIUS

23 B Bl.9 25

30

STR. SIRIUS 19

C Bl.4 21

D Bl.4 Bl.4

posttrafo

B14

Bl.9

D 5

C Bl.9

centrala termica

ST R . A ST R

ILO R

A

Bl.4

12

Bl.5A 3

Bl.5B1

Bl.5

Bl.15 A 34

36B

Bl. 16 A

STR. SIRIUS38

E

F Bl.8

A

Bl.9

31 33 Bl.8

B40

D Bl.835

C6

B

Bl.8

Bl.8 4

27

Bl.7

A16

Bl.6

A14

Bl.5 D 12 ALEEA ICAR

Bl.8A 2

STR . O RI O N

7

baz.

dep. cab. portar

birouri

parcare

13

trafo post

rampa spalareautosanitarerampa

Bl 88

5

centrala termicaatelier

statie salvare

atelier

statie oxigen

Cc

post trafostatiegaze Spitalul Clinic Judetean

centrala termica centralatermica

rampa

Bl 8811

A

B

santier in lucru

Casa Faenza

Spital de ortopedie

Spital clinic judetean

Centru deMedicinaLegala

oxigen parcare statie

parcare

cab. portar

post trafo atelier

pista aterizare

Centru de recoltare sange

STR. I ON MUR

ESAN (DR . S

TANCA)

cantina

rampa

teras a

gang

spital

Spitalul Clinic Judetean

terasa

terasa

Spitalul de Politraumatologie

ALEEA CRISTALULUI

4

Bl.64 F2 Bl.64

E

Bl.65B22 A Bl.65 24

Bl.64D 6 8 Bl.64C

Bloc 64B 8

Bloc 64

A 6

1B D 1C Bl.93E

C

Bl.65

20

Bl.651 8

post trafo

D E

Bl.6516 A LE E

A R AC HET

E I 25 B

1A Bl.93 C

Bl.95B 25 A

Bl.93

Bl.95A

par car

e

AL EEA

SA NAT

ATI I

Casa Austria

Bl.62 A 1 4

12

Bl.62

Bl.63G 23

B Bl.63F21

Bl.6319

1 0

Bl.62C

E

Bl.59A8

cos S.C. MOBEXPERT S.A.

B-DUL DR. IOSIF BULBUCA (B-DUL LIVIU REBREANU)

post trafo

A 109 B

107 152

150

par car e

par car e

par car e

B A

M.C DONALDS

parcar e

parcare

Benzinarie MOL

parc ar e

magazin

T13 145

terasa terasa

E 20

ST R. A RIES

terasa

terasa

D 20

parcare

B-DUL DR. IOSIF BULBUCA (B-DUL LIVIU REBREANU)

bazin

teren de tenis

S.A.I.S. I.M.- I.T.A.

teren de tenis

bazin

bazin

bazin

Disco Bar teren de fotbal

bazin

bar bar

bazin

platforma beton

bazin

vestiare

terasa bazin

S.C. Hidrotim S.A.

IPROTIM

bazin

platformabeton

bazin sala sport

teren de tenisteren de fotbal

tribune

teren de handbal

teren de tenis S.C. HIDROTIM S.A.

bar

tribune

post trafo

7A

Bl.72

5 Bl.72

B Bl.72 C Bl.72

10 D 12

1 Bl.67D 3

C

Bl.73

A Bl.73 B

Bl.73

14 16

B STR. SIRIUS

Bl.67 C 5

Bl.67

B 4

C7 Bl.68

Bl.68

Bl.68D5

F 4

G 4

par c a re ST R

. U RAN

US

Bl.67

Bl.67E

3F 1

Bl.63

A 2

2

Bl.67G

A INT

RA RE A

AR ENE

I

2

Bl.67 A

post trafo

Bloc 66 Bl.66

B 11

Bl.66C 9

Bl.68A 7

9 H 11 13 Bl.70G

Bl.70

centrala termica9A

parcare

Bl.70F 8

E Bl.113 D11 Bl.1

Bl.70 E6

Bl.70D 4

B- D UL

SU DU L

UI C

Bl.19

Bl.693

Bl.69B1

Bl.697C

Bl.69D 5

ALEEA RACHETEI

Bl.70 C 2

Bl.70 Bl.70 B 1

A 3

parcare

Bl.63 B

Bl.63D 17 Bl.63C

ALEEA RACHETEI 15

A

4

B6 Bl.59

Bl.60

13

A2 Bl.61

depozit

152-154

156

2A

atelier

terasaterasa 158

atelier

centralatermica

statie PECO

196164 pompePECO

E Bl.4 2

Bl.4 6

F Bl.4 4 G

BBl.17

A 3 B Bl.3 5

Bl.3

8

CBl.37 D Bl.3

9

C 10

Bl.2F 10

EBl.2 8

A

Bl.1

ALE EA

ICA R5

A 1 Bl.2

BBl.2

post trafo

D Bl.2

C Bl.2

2 parcareSTR. ASTRILOR4 6

platf. beton

platf.betoncapelaprovizorie

Biserica Sf. Nicolae

B-DUL DR. IOSIF BULBUCA ( LIVIU REBREANU)

S.C. AEM S.A.

teren de tenis

S.C. ELBA S.A.

teren de tenis

Club Politehnica Timisoara

teren de fotbal

bazin

teren de fotbal

vestiare

vestiare

teren de fotbal

bazin

Club Politehnica Timisoara

Club Politehnica Timisoara

teren de fotbal

Club Politehnica Timisoara

bazin

bazin

bar terasa

I.C.M. Brasov vestiare

platforma

17

STR. CER NA

S.C. SPUMOTIM S.A.

post trafo

15

B 13

A 9

11

27A

8 6

4 2

8

1A

14 12

9 7

10 ST R. FEL DIO ARA

3 5

S.C. Scorex S.R.L.

31 33 terasa

44 4 6

35

1

10 12 14 16 terasa

18 20

magazin Piata agroalimentaraN. Balcescu 4-6

2

B-D UL 1 D EC EMBRIE

Bis Catolica

manastire

6

7

cab. poarta

Ministerul Invatamantului sala sport

scoala

3 5

STR. GHIRLANDEI

2 4

gradinita

5 terasa

3 7 9

terasa piv

11

pubela

13 15

terasa 2 STR. IZVORULUI 4 6

1

1 terasa baz.

3

terasa

8 baz.

5 75A

48 48A birouri

magazin

depozit

50

37 39

52 52B 52A

terasaB

41 43

B

2 1

STR . A RON PUM NU L

depozitdepozit depozit

STR. M EMORAN

DULUI

54 56

45 47

58 B

60

B 49

2

STR. HUNEDOARA

62 64

3

PIATAVASILE ADAMACHE

post trafo

Urbis Timisoara

Humanitascentru ajutoare

51

5A

8

7 5

atelier

Urbis Timisoarapivnita hol Urbis Timisoara 66

53 68

Urbis Timisoara 70

22 24

17

26 28

atelier

19 terasa 21

30 B-DUL

1 DECE MBRIE

34 32

terasa 23

25

36

atelier

Timisoaraatelier

atelier S.C Oglinda S.A.

atelierbirou capela

BISERICA

terasa 27

27A

9 PIAT A CR UCII

4 6

ST R. M ART IR SOR INEL LEIA

2

depozit

55 ST R. ME

MORA NDUL

UI

57

depozit depozit

depozit

depozit

8 PIATA

CRUCI I

PIATA CRUCII

depozitdepozit

7A7 6

depozit

2

STR. SAVA PETROVI CI

38

3

F.B.C.I. Banatia post trafo

2

21

STR. PROT. GEORGE DRAGOMIR

1

4 6

20 A 3

19 17 gradinita

dis pe nsa

r

terasa

terasa

15

20 18

16 17 19

S.C.Neurotic S.R.L.1A

8 10A 10

5 7 9

terasa

11

12 14 14A

STR. PROT. GEORGE DRAGOMIR

13 15

hotel

18 16

14 12

9

13A 13 terasa

11

terasa 14 12 13-1 5

STR . SOR IN TIT EL

10 8

11 9

9 terasab az in

5 7 terasa

6 4

7

2 3 5

hotel

biro uri

7

10 8

5

6 STR. EVLI A CEBELI

4 A 4 1- 3

2

atelier atelier

cab poarta7

bazin

6

PIATA BISERICII

PIATA BISERICII(PIATA EFORIE)

terasa

5 pubela4

10

PIATA CRUCI

I

1 PIATA BISERIC

II 21A

3 STR . M

ITROP OLIT

VARL AAM (

STR. I. FUC

IK)

1

3 5

PIATA CRUCII

post trafo

PIATA CRUCII

4 5

PIATA CRUCII

STR. PE

TRE RAM NEA

NTU (ST

R. O LTU LUI)

37

terasa 5A

29

12 10

35

33A

birouri33 31

7

STR. A UREL GANDEA (STR. TRIUMFULUI )

5 atelier

8

8

29A 29

10 12 14

2 4 STR. PROT

OP GEORG E POPOVI

CI (STR. L. FEUERB

ACH)

6

6A 6

pivnita8 8A

4 1

STR. AUREL GANDEA (STR. TRIUMFULU I)

SPITALUL BEGA

tamplarie

cos statie oxigen

post trafo STR. P ROTOP

GEORG E POPO

VICI (S TR. L.

FEUERB ACH)

laborator

7 STR. MITROPOLIT VARLAAM (STR. I. FUCIK)

97A 11 11A 13pubela

STR. MITROPOLIT VARLAAM (STR. I. FUCIK)

4

10 12

14A

animale biblioteca

pubela

16 2

45 47

anexa

49A49

5351

54

55 57A

57

56 58 60

59 terasa

birouri

anexa

terasa

62

61

64 66

68 70

63-65 67A

67

69

72 72A

71

74 76

73 71A 78

78A 75

77-7 9

74 72

76

59 61A

80 80 82

61

5

64

depozit Episcopia romano-catolicaTimisoara

parohie 84 86 88

69 71

6

3

1 terasa

40

67

90 9 2 94 S.C. Colortex S.A.

STR. ME MORANDU

LUI

96-98birouri birouri

10073 75

77 7 9 81

81A

102 104

83 85

43/A 43

45 47

38B 40

49 51A

51

42 44

53 55

80 82

84 81 S

TR. C OZIA

85 83

86

88 90 9

0A

10

UNIVERSITARAFUNDATIABANATUL

8

1

HIDROTIM S.A.

20

laborator

6

CA L EA M AR T

IR I LO R

4

STR . ARIES

87 8 7A 92

hotel 91

89

pubela

94

8

106 1 08

intr. pivnita

8A

110 STR. SEVERIN

87 89 89

/A

13

112

91

firma 112A

STR. ME MORAND

ULUI

114

2

platf. beton

96

18 16

14

STR . ARIES

B-DU L 1 D

ECEM BRI E

42

31 33

44

46 terasa 35

lemnarieterasa

centrala

52A

48A 48

37 39

50 52

atelier

Sc.A

41

STR . 1 DE CE MBR IE

54

24

Sc.B

20

STR. MITROPOLITUL VARLAAM

22

2

54A

56 62A

58

terasa

60 B 64

43 45A 45

47

62

A

2

66

68

49 70 terasa

16 16 20 23

1

19 17

STR . PUT NA

15 13

11

4

piv.

5 3 S

TR. ARG ES

6

terasa

8

10

51 53

55

terasa

7 10-12

terasa 3 6 3 4

17 POLICLINICASPORTIVA

birouri

14 16

18 9

11

6A 6B

11B terasa

11

6 4 7

9

93 95

12

magazin

10

ST R. AR IE S

ST R. S EVERIN

2A

5 3

1

terasa

6 8

9

4

2

5 3

7

terasa

spatiu com.7A

1 STR. C

RAIOVA 3

piv.piv.

7 3

Policlinica 5

PIAT A CE AIKO VS KI 1

spatiu com.

2 terasa

STR. S ALIGNY

4A

terasapivnita

1 3

4

6

laborator terasa

12A

10

6A 8

7 5

9

72

57 B-DUL 1 DECE

MBRIE59

74 patiserie 76

30

terasa

78

61

80

spatiu com.

82

26 28

ST R. CLUJ 19

17

21

farmacie

terasa

63/2 63/1

terasa

8

10 10 A 7BIS

centrala termica terasa

84

7 5STR . CON STA NTA (MINE RVA)

pivnita

9

afumatoare

B-DUL 1 DECE

MBRIE

65

3

1A

B 86 A86

4 6 STR. RETEZAT

67 69

STR . PETR E RAMN EANTU (STR. OLTUL UI)

ST R. B EL A BA RT OC

ST R. CON STA NTA (MINE RVA)

parc

ALEEA F. C. RI PENSIA

casa bilete

B

CASA TINERETULUI

ram pa

birouri

DIRECTIA SANITARA

crematoriu

VETERINARAbiobaza

4 C5B C5

9

STR. S URORIL

E MART IR CAC

EU (S TR . NE

GOIUL )

6

3

garaje

A8A

C4CB 10 C4CA

10

8

parcare

Bloc C3B

4

parcare

6 3 A

parcare

ST R. CU LTU RII

A4sCp B

tribuna principala Stadionul Politehnica

tribune

vestiare teren tenis

B

tribune

post trafo

ALEEA F. C. RI PENSIA

teren sport

Liceul Sportiv Banatul dormitor

14

terasa12

7

9

17 17A

T3

STR . FE

LEA CUL

STR. SALIGNY

pivnita

11 13

terasa

15

4

7 S TR.

CRA IOV

A 6

pivnita atelier

1 6 STR

. FE LEA

CUL

3 5

terasa 16

12 Bloc C4A

11

14

Bloc C3D

2 STR . CUL TURII

13 17

21 19

Bloc C2D1

34

Bloc C1C

16 Bloc C2B18 Bloc C2A30

4

centrala termica R.A. CalorS. C. Gy opp er S.R. L.

Dud est ii Vech i

8

25A 23

25B

26

28

9

11

terasa

8 13

10 6A

posttrafo

8

terasa10

terasa 12

14 STR . RETEZAT

STR . RETEZAT

Gradinita nr.28Cresa nr.12

R.A. CONEL

A 8 8

88 88A

Gradinita nr.28Cresa nr.12

terasa

Sc.Aspatiu com. rampa

Statie de distributie gaze

Cc1

22

24

platforma beton

ALE EA F. C. RIP ENS IA (A LEE A S POR TIVILOR )

21

20

18

19

49

32

ALEEA F. C. R IPENSIA

STR. SU RORILE

MARTI R CAC

EU (ST R. NEG

OIUL) platforma beton 27

A 15

STR. AUREL PAUNESC U-PODEANU (STR. DI

ACONU CORESI)

B 10 19 17

STR. BU CEG I 15

Cc1

8 10

gj

6 parcar e 47

49 27

Bloc A16C

post trafo5

49

B

Bloc A16B

A 25

16

STR. C ARTURA

RILOR10

49 29

8A 8

9 11

B 14

Bloc A16A23

Scoala Profesionala Speciala

A

centrala termica

B1

2

9

ST R. B UC EGI

B1 1

13

34 36ST

R. SUR ORILE

MARTIR CACE

U (STR . NEGO

IUL)

31 33

B 38

40 B

35 37

42

39 41

22 24

3

26 2 6A

28

baz.

atelier

baz.

atelier

atelier

ALEEA F.C. RIPE NSIA

teren de fotbal

Poligon auto

rampa

rampa

tribuna

POLITEHNICA

rampa

baza sportiva Baza sportiva

teren sport

F.C. GUBAN S.A.

Baza sportiva Poli II

7 5

platforma beton

Coop. Prestarea

hala productie

laborator

bazin var

buncar

Coop. Progresul

rampa cuptor

sediu

119

121 12B

14 12A

7

123

125

3 5

atelier terasa

STR . B RADUL

2

1

B terasa

terasa

post trafo STR. ST

EJARUL 14

A

12

B

10

Cp

44

43

A

terasa

46

45 4 8

B12 Cp

54B 54A

8 6 123

STR. A UREL P

AUNESC U-POD

EANU ( DIACON

U CORE SI)

127 129

133 131

4

terasa

2 STR . ST EJA RUL 1

56

laborator

laborator

FACULTATEA DE MECANICA

atelier centr. termica

hala productie

trafo

hala productie

rampa COOP. TIMISULrampa

depozit

135 137

139 141

trafo

S.C. ELECTRICA S.A. trafo

STR. A UREL P

AUNESC U-PODE

ANU (D IACONU

CORES I)

trafo

birouri

28

26 24A

29 143

25 27

casapompe

parcare depozit

hala pi lot laborator

6

turn racire

INSTITUTUL DE ELECTROCHIMIE

5

144 casa condens

Bl.56

F 5 4

E 5 2

D48 50

Bl.5837

Bl.5835

remiza P.S.I.

hala debitare

B A

hala aparate masura

33 31 S.C.A.E.M.S.A. TIMISOARA

depozit chimicale

statie gaze

parcare

23 23A

Bl.C13

STR. ELECTR ONICII

post trafo

terasa 23

chiosc metalicchiosc metalic

STR. VENU

S

21 19

hala aparate masura

bazindecantor statie tratare apa centrala termica

statie fluide

put apa atelier

hala principala de productie

parcare STR .

ELEC TRONI

CII

17 15

13

13Bl.B8 Bl.B7 11

9Bl.C8 14

12

Bl.B6

Bl.C7 Bl.C6

apa

11A 11

9

rezervor 7

1

5

INTR. VENUS(IN TR.PETROL ISTI LOR)

3

1

centrala termica

INTR. MESERIASILOR

depozitcarburanti

Bl.B57

10

Bl.B4 Bl.B31

5

parcare

2

Bl.B23

STR. ELECTRONICII

Bl.B1 1

Bl.C5

sediufirma

Bl.C4 8

1

Bl.C36 4

1

Bl.C2 Bl.C1 2

28C

cabinapoarta

administratie

magazin parcare

CALEA BUZIASULUI

PIATA GENERAL GH. DOMASNEAN

ALEEA AZURULUI

platforma beton

statie trafo Electrica S.A.

statie trafo

platforma beton

Sediu R.A.T.T

centru decomanda

hala productie hala montaj

(B-DUL LIVIU REBREAN U)

B- DUL DR. IOSIF BULBUCA

cintar

32

S.C. Timtecons S.A.

cantina birouri

platf. beton

S.C. Alcom S.A. magazin alimentar

30

32

11

bazin

11

S.C. ACELLUM S.R.L.

birouri

hala productie

S.C. ROMACOST S.A. hala de productie

S.C. SUPER MOLD S.A.

atelier

cabina portar

sediu administrativ

atelier

parcare hala

S.C. ELECTRO- TIMIS S.A. hala

teren de tenis bazin

rampa auto

S.C. STIMEL S.A.

vestiar

birouri parcare

Hala productie

platf. beton

st. gaz

atelier

atelier

S.C. OPTICA S.A.

statieneutralizare

bazin hala prelucrare mecanica

S.C. ELECTRO- TIMIS hala

atelier

B-DUL INDU

STR IE I

bazin

bazincasa pompe

S.C. METALSTAR

S.C. ALUMINIUM birouri

atelier

bazin atelier

B-DU L IND

USTR IEI

S.C. TIMTEROSI remiza P.S.I .

S.C. MECATIM S.A.

As

statie debitare

casa cantarbascula

cabina portar

E.E.E. S.A.4 E.E. TIM birouri

4A S.C. Cablaje Electronice

hala productie

As

bazin

bazin

S.C. SPUMOTIM S.A.

rampa

S.C. SPUMOTIM S.A.

tribune

COMTIM - TIMCAR GRUP

grup sanitar

casa portarcastel apa

cintar rampa

rampa

sectie productie

sectieproductie

sectie fabricatie

S.C. Spumotim S.A.

sectie fabricatie

birouribirouri

foraj apa

sectie productie

depozit sectie fabricatie

sectie

castel apa

sectie productie

padoc descoperit

COMTIM TIMCAR GRUP

sectie productie

platforma beton

magazin

birouri

S.C. FOREVER S.R.L.ateliertapiterie auto

foisor

RODAE AUTOMOBILE CRAIOVA PARCARE

depozit

S.C. SPUMOTIM S.A.

cabinapoarta

birouri 22 parcare

cabina poarta

cabina poarta

C AL E A S T AN VID R IG HI N ( C AL E A BUZ I AS U LU I )

parcare

parcare

hala

sectie presaj

revizie

sectie sectie

pazapost

sectie sectiefabricatie

19 centralatermica

birouri

sectie fabricatie

poartacabina

platforma depozitareS.C. Electrocont Elco S.A.

STR. CERNA punctpompieri

bz.

bazin

statiepompare

bazin casavane

bazin

bazinstatieepurare cantar

centralatermicacos

statiegaz

hala galvanizare

conducte

S.A. Agatext S.A. Timisoarahala productie

13

bazin statie pompare

atelier pavilionadm. 18

administrativpavilion

parcare

grupadministrativ

punctgaze cantina platforma birouri

hala si magazie piese ambatisate

atelier grup electrogen

platformaplatforma

cabinaportar

laborator metrologic

atelier reparati i

B-DUL CONST RUCTORILOR

S.C. GRAFFITIX S.A.

depozit

S.C. SERCOMS METAL S.R.L.

birouri S.C. UNITEH S.A.

S.C. ERLACH S.A.

pod ru

lan t

rampa

atelier S.C. Sercoms Metal S.R.L.

S.C. Erlach S.R.L.

bobinaj

foisor

foisor

PARCARE

pod r ula

nt

birouri

As

As S.C. MECATIM S.A.

rampa

S.C. MECATIM S.A.

cabinapoarta

rampa beton statie bioxid posttrafo

hala vopsitorie

vopsitorie

bazin

hala montaj

S. C. MECATIM S.A.

birouri

foisor

S.C. UNITEH S.A. S.C. SAS BERTON S.R.L.

S.C. Timcor S.R.L.

Unisensbirouri

parcare

platforma

moara span rampa

platforma depozit materiale

rampa beton

pompecasa

casapompe birouri

cabinaportar

P.S.I .

remiza

remiza P.S.I .

P.S.I .

statiepompe

I.R.E.T. statie electrica

parcare

parcare

bazin

hala

birouri

hala

cabinapoarta

parcare

vopsitorie

atelier stand incercari

nod energetic termic

hala prelucrare mecanica

st. pompe st. prelucrariapa

S.C. COMPUTER TRADE III S.R.L.hala productie

P.S.I . remiza

atelier ateliertamplarie

atelierdebitare

28pod rulant cantarhala pod rul ant depozit cabinapoartaS.C. TEHNOMET S.A.bazin conducte sectia cabluri gospodarie apalaborator C. T. C.cos atelier mecanicbirourirezervorbazinhala compresoare dep utilaj cabinapoartabaraca depozitgrup santierutilajbaraca depozitdepozit halaS. C. IL- TEMPO S.R.L. utilajbaracabirouriutilajutilajdepozitstatiefiltrare cos posttrafobazinbazingroapa var hala rampa birouriS.C. RIGIPS S.R.L.cantaratelier DATCOMPdepozitdepozitpod r ulant ALUMIL pod r ul ant atelierateliercab. poartaS.C. I .C.M. TIMIS S.A.atelier depozitEURO- EXCEL atelierpod r ulant depozitcabina portar S.C. Guban S.A.

cab. poarta

bazin

statie pompare

bazinstatie epurare bazin

bazin bazin

rampa

statie pompare

atelier

Alumil Timisoara

C AL E A STA N VID R IG HI N ( CA LEA B UZ IA S U LU I)

18A

platforma beton

platforma depozitare

cabina portar

16 A

dep. dep.

Coop. Mobila Banatului

Coop Colortext

hala productiecos

Coop. Progresul

hala productie

cos

cos uscator

hala productie

hala productie

birouri atelier reparatii

cab. portar

14

platforma beton

birouri Coop. Incaltamintea

cos

birouri st. gaz

cos vulcanizare vopsitorie

cos centrala termicaspalatorie

rampa

soferi statie benzina

dormitor

parcare

administratie electrica

2 bufet centrala

S.C. Autobaza Tim S.A.

atelier reparatii

rampa

depozit

rampa

atelier forta pod r ulant

S.C. Uniteh S.A. S.C. Unitap S.R.L.

atelier

atelierreparatii St. gaze

depozit

S.C. Unitap S.R.L. atelier strungarie

P.S.I.

bazin

platforma beton 5 cond.

9 cond.

cond.

8 cond.

bucatariiS.C. Coti S.N.C.5-9 birouri

STR. CHIMIS TILOR

platforma beton

Centralatermica

S.C. Motorep S.R.L.

S.C. Imsat S.A.9

depozit materii prime rampa

rampa

transf. cos

parcare

hala productie COOP PROGRESUL

birouri

centr. termica

hala productie

hala productie

parcare

parcare baz. baz.

cabinapoarta

parcare

hala productie

Instit. Oxi

corp. adm.

transf. depozit atelier statie frigorifica

atelier

S.C. AZUR S.A.

rampa rampa bazin

atelier

hala

hala bazin

hala productie

14

6 con d 10 cond

6 cond 8 cond

6 cond.

6 cond.

6 cond.

8 cond .

8 cond.

bazin

conducte

6 cond.

4 cond.

6 cond.

bazin

platforma

birouri

hala productie

hala productie

platforma

cond .

centralatermica

statie pompe

hala 5 co nd. cantar

bufet S.C. Azur S.A. 10 conduct

e

6 cond .

7 co nd.

11 con d .

8 cond.

4 con d .

4 con d.

4 cond.

rezervoringropat

rezervoringropat

4 cond.

5 con d .

9 con d .

4 cond .

4 con d.

5 co nd .

4 cond.

S.C. Tepro - West S.A.atelier

pod rulant

atelier scularieS.C. Hydrolarex S.R.L.

S.C. Uniteh S.A. atelier

atelier

S.C. Seugetex S.A.

statiebenzina

sala compresor

poliester

hala repere poliester armat

hala

punct masuraenergo-termica

c ond u ct e

hala

rasinistatiematurare conducte hala prese post trafo

punct termic

cos

conductecon d uc t e

atelier spalare ambalaje atelier birouri

S.C. Maschinente HnickIMPEX S.R.L.

birouri atelier

atelier

atelier

co n duc t e

cos atelier

atelier auto

mecano-energeticatelier

S.C. Azur S.A.

utilaj atelier

depozit materiale

P.S.I .centrala spuma atelier

conducte

cos rampa

cabina poarta35

dispensar

tehnico-socialgrup

birouri

laborator

instalatie rasini

cos

depozit gunoi

turn de racire

instalatii

parcare

B-D UL

I ND US TRI

ILO R

bazin

bazincos hala

bazin statie epurare

parcare

par ca re ateliermecanic

distributiegaz metan

bufet

rez.

cantar

rez. conducte

casapompe

c on d uc t e

conducterezervor co n du c t e

hala productie rasini

posttrafo vulcanizare

platformabazin pompe

conducte

cos

conducte

cosc on d uc t e

baz.bazin

statie electrica

bazin

conducte

depozit produse finite

rampa

conducte grup social

Instalatie naturare

depozit

bazin

conducte vestiar

con duc

te

cabinaportar

S.C. INSIGNIFIANT S.R.L. statie uleiuri

pompe benzina

hala productie rasini

conducte

rampa

hala

B-D UL

IND U ST

R II L OR

rampa cab. portar

ateliercond.

bazin platforma

parcare

posttrafo

5 c o nd .

5 cond .

S.C. ROMTENSID S. A.

diversi

16 cond. bazin

8 cond. auxi liari laboratorcercetaresi C. T. C.

cos

con du cte casa pompf

conducte

lichidedepozit

casaspume

bazin bazin

toxilarie

casa pompa

post trafo

bazin

casa pompe post trafo

rampa rampa magazie materii prime

rampa

atelier

1

5

CALEA MOSNITEI

7 3B

ga ng

gan g

11

3A

3

Primarie Timisoara S.C. ROMTENSID S.A.

13

12

10

post trafocos rezervor materialrecuperabil

P.E.C.O.Magazie centrala rampa

conducte

Atelier mecanic P.E.C.O.

birouri

depozit

rampacantar

placa beton

B-DUL CONS TRUCTORILOR

ceasapometru prototipservice

cond.

birouri centrala termica

vane vane

cond.

vane

cantar rampa

rezervoare benzinaingropate

Depozit P.E.C.O. Nr.1

incarcare combustibili peroane

con du ct e

con du ct e

statiepompe

decantor

rampa ulei uzat platforma conducte

co nd.

con d.

cond. vane

con d. con

d.

con d.

S.C. ETERMA S.A.

hala

depozit cos

birouri parcare

cabina poarta

birouri

atelier reparatii

parcare

remiza P.S.I.

sectie

cond .

etilare

rampa

depozit

bazine

con d.

pompe

cabinaplatformaportar

magazie uleiuri

depozit ambalaje depozit produse P.E.C.O.rampa

rampa magazieuleiuri rampa

casa pompe

cond. statie pompare

Depozit PECO Nr. 1

casa hala

rampa

Depozit PECO Nr. 1

conducte conducte

baz

sectie de productie baie vestiar

CV

CV

CVCV

CV

CVCV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CVCVCV

CV

CV CV

CV CV

CVCV

CV

CV

CV

CV

CVCV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CVCV CV

CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV CV

CVCV

CVCV

CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CVCV CV

CV

CV

CV

CVCV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CVCV

CV

CVCV

CV

CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV CVCV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CVCV

CV CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CA

CV

CV CV

STR . I OAN

S I M U

476 400207 70

0

207 75

0

4764 00

4764 00207 75

0

Nr. top.14348/1/1 /15

Nr. top.14348/1/1/16 100

Gradinita Nr. 11

Liceul Waldorf

Gradinita Nr. 38

Scoala Gen. 30Scoala Gen. 25

Gradinita lui Goghita

Colegiul Tehnic Azur

La Prichindei

Tom & Jerry

R: 10

00 m

R: 500m

Bv S

ud ul

ui

Str. Mar. C-tin Prezan

Str. Mures

R: 10

00 m

Teren studiat Cvartal studiat

1:10.000

Atasament: 08_Studiu_-_Sanatate.pdf

arh. Tiron Andrei

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. pl.:

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

arh. Tiron Andrei

Denumire proiect:

Studiu - Sănătate

Data:20/12/2018

Specialist RUR: arh. Georgeta Trimbitas

Denumire planşa:

S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. Timişoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Narita Alina

PUZ

134/2015P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Ţigu Gheorghe Sabin Milenco Beneficiar:

1:1000

P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

134 A08/2015

9.290

6.907

1 0.1 60

9.491

1 8.2 69

15 12

13

14

1011

9

bazincarburanti centralatermica

STR. DIMINETII STR. DIMINETII

38 36

34 32

30 28

STR. DIMINETII

47

50

45

48

43 46

49 B

51

capela

STR. DIMINETII

54

2 5 5

53

atelier

49A

52 48-

5047

46

45 44

41

44

39 42 40

STR . V

AN AT ORI

LOR

37 35

35 A

38 36

33 33A

31 29

34

27 32

23A 25

30 28

41 43

STR . I . P . P AV

LO V

39

42B 42

40

35 A

37

38 36

atelier

33 35

34 32

31

30

25 27

29

atelieratelier

STR . W

. SH AK ES PE ARE

26 24

35 33

31 22

20A

29 2 7

17 19

STR. ALUNIS

20 22 24 24A 26

25 terasa

20B

23 20

co

atelier

19 21

17

spatiu comercial1 8

STR . W

.SH AK ESP

EAR E

16

15

16A

13

14

9B 11

9A

8 1 0

23 2 6B 2

6A

21B STR

. V I NA

TOR ILO

R1 9A

27 29

26 24A

terasa

24 31 33

3735

21 23

28 30

25

32 32A

34

21 21A

22

23A ST R. I .P . PA VL

OV

23

39 terasa41

STR. ALUNIS

scoala 41A

Ministerul Invatamantului 43

STR. ALUNIS

clopotnitaBiserica Catolica

34

21

S.C.Macesul S.R.L.

grup sanitar

camin cultural

28 26A

19 24 26

1 7 22

atelier

20

terasa

19 17

18

terasa

STR . V

AN AT ORI

LOR

15 13

terasa

16 14

1 2

11 9

1 0 8

8A

7

6A 6

5 4 2

20

15 1 5A 16- 1 8

1 3 1 1

1 4 12

9 7

1 0 8

STR . I . PA VL

OV 6

3 5 4

2

5 7

6

3 4

76 78

STR. G.MUSICESCU 74

63 65 65A84A

84

80 A

82 80

34 32

30

59 61

55 57

78 74

76

51 53

49

70 A

72 70

28 26

26 24 A

47 ST R

. V IC T

O R V

A LC O V

I CI 45

43 66 68

66 A

39 41

24

37

64

39 A 62

80

2

82 84 86

3

2A

1

88 90

62 6 4

85

ST R . A

R C ID A

V A5 8

60

9294 96 100 102

STR. G.MUSICESCU98

67

104

69 71

1 13 4

ST R . D RU BE TAS.C.Agrovet.S.A.

ST R . U

L P I A

T R A IA

N A 12 3

12 1 11 9

11 7

13 2 13 0

12 8 12 6

81 83

54 56

50 52

79 AST R

. T R A IA N

V U IA

77 A 79

46B

48B 48A 48 46 A

53 55

77 75

44 46

42

73

60 71

40

49 51

36 38

32 34

11 5 11 3

116 118

11 1 10 9

cazan 12 4 12 2

12 0

45 47

112 114

108 110

10 5 10 7

41 43

39

10 4 10 6

102 10 3

118

22

33 35

18 20 31

54 A

27 29

14 16

23 25

23A

ST R. VI C T O R V AL CO VIC

I(S TR. Z A H AR IN A

) 21

12 19

46 A

10 8

17 15

13

14

6 4

11 9

7

2

5 3

A

55

60 62

1

STR. MURES

57 59 6163

58

69

54 56

67

52

65

48 50

ST R . T RA IA N

V U IA

63

24B

26B

30

26 28

2 9 31

2 7

STR. ARCIDAVA

24A

26A

24 22

2 3 2 5 terasa

23A

21 21A

46 42

44

61

40 36

38

5 9 57

18 20

14B 14A

16

17 19

15

14 12

11 13

ST R . A

RCI DAV

A

10

9

33 35 37

terasa terasa

10 0 ST R

. U LP IA

TR AIA

NA 10 1

98 99

23B 23C 23D

21B 92 94

96

97 95

depozitmagazin

15A 15B

90 88

86 84

93 91

89

atelier

34 30

32

5 5 5 3

28

26A 26

5 1 4 9B

4 9 C

6B 6A

8

5 7

6 4

3

2

1

74

4 9 A 66

65 47 - 4 9

68 70

67A67B

STR. MURES 72

69 71

82 80 /

3

76 78

80 / 2 8

0 / 1

80

87 85

84 86 86A

STR. MURES

73A73B 75A

80

83

78 8 1

83B

76 ST R. UL P IA

T R AI

A NA 77 79

4 6 8 10 12

3

STR. ION SIRBU (STR. MIGDALULUI)

5 7 9 11

4 6 8 10

1 3-5 STR. MANGIUCA

5A

piv.

ST R . T

RA IAN

V U IA

45 4 3

1614

4 1

18 STR. ION SIRBU (STR. MIGDALULUI)

17

20 22 24

19 21

13 15

ST R . T

RA IA N

V U IA

39 37

35 33

26 28

23 25

30

27

72 74

73 75

70 68

66 A 66

69 67

64 62

65 63

12 1614 18

7 9 terasa

11

31 18

29

44A 46 46A 48

ST R . T

R AI AN

V U IA

27 25

23

50 52

2220 STR. MANGIUCA

15 1915

2624

15 17 60

61 59

58

57 / AS

T R . U

L PI A T

R AI ANA

56 B 56

57 / B

piv. 54

STR. LIDIA

56

27

55

54 60

58

29

62

53

34 36 38

38 5

40 STR. LIDIA 42

7 9

terasa

18C

scoala

B-DUL LIVIU R

EBREANU

18D 20

22

37

scoala

70/5

44A

11 13 15 15A13A 17 19A terasa19B 21

terasa

21B

18

21 21A

terasa

16

19

14 17

12

15

10 13

23 25

terasa 51

52 50

49 47

terasa

40

48

43

46

45

42-44 41

STR. ULPI A TRAI ANA 37

39

24 2 6 S.C. Rodex Company S.R.L.

37A BULEV

ARDUL LIVIU

REBRE ANU

28 30A

STR . TR AI AN VU IA 11

8 9 34

32 37B

37C

9

7

39

34

36

41 BULEV ARDUL

LIVI U REB

REANU 43

terasa terasa 38

36A-36 B 34

terasa

32

terasa 30B

33 35

Atelier de reparatii auto

terasa

31 29

38

30

27A 27

STR. ULPIA TRAI ANA

terasa

4547

40A 40B

42 44

57/3 57/457/

5 57/6

70/6 70/7

STR . E NEAS

57/7 57/8

2/2A 2/5 2/3

72A7 4

76 78

80

2/2

STR. G LAD

82

70/7A 2

STR. TRAIA N VUIA

4

57/9 72

74

59

STR. E NEAS 7

6

2/5A 2/4 5

3

STR. TRAIAN VUIA 1A

61

63

ter asa 26 24

49

STR. ULPIA TRAI ANA

28

25 terasa

teras a

bazinterasa

51 53

terasa 55 57

FOREIGNTRADING

23

82

65A

terasa

65

puncttermic

STR. E NEAS

86 84

67

S.C. ZIMPEX S.R.L.

terasa

2 6

88 90 terasa

1

84

ter asa

61 88

86 terasa

90

22 20 STR. ULPI A TRAI ANA

17

18

teras a

15

65A 63

terasa

92

65 94 96

terasa 16 14 13

1 1

terasa 67

21 19

ter asa

69 71

24

22 19 17

98 10 0

STR. G LAD69 10

2

18 20

16

14

STR . D ROB ETA 13A

Biserica catolica din Balcescu

birou administratie

11

2D 2C 2B

21

terasaterasa

10 STR. UL PIA TR AIA NA

6 8

12

9 7A

7 5

terasa

4 2

1

terasa

2A

terasa

3

STR. MEM ORANDULU

I

2 4 6

terasa terasa

71

12

terasa

10 8

9

2

11 1B

2A punct termic 4 4A

9A

1A 1

3

biserica

4

STR . DRO BET A

6

7

3 5

2

1 terasa

82 80

78

terasa

76 ST R. ULP IA TR AIA NA

83 B punct termic

1 casa portar

8 10

birouri

Romgaz S.A. Medias Regionala Timis

birouri

74 72

83 A 83

70 70

79 81 79 -81

parcare

1A

12

28birouri

birouri2 6

14A

14 1 6

1 3 18

2018A

5

24 22

23 21

gang 20

20 terasa

19 17S

TR . I ND EPE

NDE NTE

I

18

terasa

Cultul crestin adventistBiserica Adventista

Coop deproductie

birouri

atelier

23

20 18

21 19

17

18

1416

15

depozit

68

66

65

depozit

64

63 61

STR. ALEXANDRU ODOBESCU 59

59A

62

60

57

68 C 68 B

77 73

75

68 A

71

ST R. ALE XA NDR U ODO BE SCU 69

13 11

15

16

13

14

11 A

12 11

10 8

6

S TR . I ND EP E ND

EN T EI

4

9

magazin

magazin

gang

5 7

magazin

post trafo 11A

9

67 65A post trafo

12

10

7A 7

STR. C IPRIAN

PORU MBESC

U 8

5 5A

11

A. N. D. DirectiaDrumuri si Poduri

atelier

ga ng6

gang 2 4

Bloc B2terasa

bazin terasa22A

24B STR . GIURGIU

24 Cinema Victoria

terasa

2 A 2

1

3

5 4

Scara A

2 Bloc B2Scara B

2 Scara

C 2

alimentaraS. C. Alcom S.A.

Bloc B2 Scara

D 8

Bloc B2

Bloc B2 Scara

E7

PIA TA

NIC OLA

E B ALC

ES CU

terasa

56 58

STR . ODOBESCU

55

terasa

19 STR.

VIRG IL O

NITI U (S

TR. S OIMU

S)

17

10/8

51 15post trafo

13

A8 6

Gradinita terasa

12 14

10 11

8 6

7

9 terasa

9A

4 6

4 STR. CORIOLAN BARA N (GIU RGIU)

1A

5

3 terasa

terasa

bazin

atelier

birou birou 18

baz 16A

22

birou20A20

21

21

17 19

11

16

15STR. COR IOLAN BAR AD (ST R. GIURGIU)

B

9

A G.I.G.C.L.sector IIIhornarit Dispensarnr.1 si nr.5

50

46 48

S TR . A

RH . S Z EK

EL Y L AS

ZL O (S

T R. Z O E )

5

post trafo

5658 35

54

33

31

1

52

scoala27/29

48A 48B

46 44

13 7 5A

4

terasa 44A 44

terasa

42

40

38

post trafo

parcare

1 3

terasa

5A

terasa

42 40

38 B-D UL MIH AI VIT AZUL

36

5

STR. VIR

GIL ONI T

IU (S TR.

SOI M US)

5B

3

post trafo

34

terasa

cos

De

73

6 8A

8 STR. DIMINETII 10

12

53 56

51 54 STR

. A . P.

CE HOV

71 69

67 65

STR . A .P .C

EHO V

63 61

68

57- 59

STR . A .P .C

EHO V

55 53

STR. DIMINETII

24 24A 66 51

49 47

64 45

62

43A

CAL EA M AR TIR

IL O R

105 107

10 9

16

32 4

58 56

54

1

STR. DIMINETII

59 57

55 53

51

5 2A

49

5 2

47 5 0

45 4 8

4 8 A

5 8 6 0

56 5 4

52

49

ST R. MUN

CI T OR ILO

R

47 45

43 41

51 A 5 1 5 0

5 2

49A

4 8

49 47

4 4 4 6

45

STR . A NU L1 8

48

STR . A VA NT UL UI

41 43

39

4 6 4 4

37 33-

35

4 0 4 2

31

38

25 27-

29

3 6 3 4

3 2

51

57 53 55

43 41

39

4 2 3 6

3 8 4 0

37 35

33 3 2 A

3 4

3 1

3 2 3 0

61

63 71

6765 69

52 52A

STR. ALUNIS

54 56 58

50 48

46A

60A

436 0

STR . A. P .C

EHO V

58 54

56 50

52 41

39

46 44

39 37

42 40

40A

35

48

37 46

44 42

rez.

bz.apa

parcare

1

rez. 9

STR. APICULTORILOR

11 13 13A

3

7 7A3 3

ST R. MUN

CIT OR I LO

R

31 29A

38 29

36

38 40

77 79

81

73 75

64

60

ST R. MUN

CIT OR I LO

R

27 34

STR. ALUNIS

68 64A 66 70 72

33 35

313 6

29

5

74 27

34

21- 23

25

32 30

19 15

1 7

45 47 49

38 36

gradinita

dispensar

STR. ALUNIS

42

gradinita 40

46 48

30 23

28 26

1 9 21

1 5 1 7

ST R. AV I NT

UL UI

24 22

1 3 1 3A

20

50

31 2 9

2 7 23

2 5

28 26B

18 2 1

17 A

26 22

24 STR

. A NUL

1 8 48

15 17

20

13

16 18

1 1

1 8 16

1 4

7 9

5B

1 2 1 0

86

terasa 106 108 110 112

3 5A 4 A

4B

1

2A 2

114 STR. GAVRIL MUSICESCU

79 81

9B 11

12 14

9A 7

10 8

5 4 6

4A

118 120 122 116

87

1 3 2

124

STR. GAVRIL MUSICESCU

89 91 93

32

25

terasa

23 19

21

30 32

26 28

24

15 17

22

13

20 18

ST R. MUN

CI T OR I LO

R 12

14

11

28

1 3

26 1 1 9

terasa22 24 7

18 20

5 atelier

16

STR . A . P.C

EH OV

14 1 3

1 2 1 0

8

138A

9

10 10 A

5 7

6 8

3 1

2 4

126

93B

128 130

ST R . P R U T U L

93C 95 97 99

terasa

fanar

132A 134 132

STR. GAVRIL MUSICESCU 136

4 6

2

103A

138

105

101 103

15 1917 21

23 STR. APICULTORILOR 17

8

103 101 terasa

99

bazin

atelier atelier 176

172 -17

4

depozit

170 168

97 95

CAL EA M ART

IRI LOR

93 91

hala hala

166

terasa 164

depozitdepozitbirouridepozitterasa162 158

-16 0

89 89A

87 83

85

birouri

156terasa

15 4

padoc

152 150

77

81

75 71

73

15 ST R. GO SP OD AR IL OR

14

79

13 12

11 10

9

atelier

148 69

144 146 67

piv. depozit

142 140

65

138

61 63

136 59

134

57

130 132 55

140 142

107 109

144 146 148 150 152

113 STR. GHEORGHE MUSICESCU

atelier

depozit

atelier birouri

154 156 158

115

128 5 3

126

birouri

12 4

terasa

12 2 12 0

51 / 17

51 / 16

116 118

114

51 / 15

51 / 14

8 7

6 4

5 ST R. G OSPO DAR ILO R

2 3

158A terasa158

51/18 51/2051/19

162160 terasa

164 166

51/21

STR. GAVRIL MUSICESCU

piscina terasa

terasa

terasa

terasa

piscina terasa terasa

terasa

51/2 6

51/28

piscina

51/3 4

51/27

51/2 5

51/3 3

terasa

terasaterasa

1

13 1

te ras

a

13 3 ST R

. G E N. G H E O R G HE

ST AV RE SC U

13 5

terasa

terasa

terasa

terasa

13 7

te ra s

a

STR. GAVRIL MUSICESCU

73 75 77

SERVICE

131

COOP.UNIREA

ST R . M

I NO TA UR UL U

I 79 A3 6

34

37 A 37

12 9 12 7

afum.

12 5 12 3

32

terasaterasa30

35 33

28 A 28

31 29

40

ST R . B

E R Z EI

39 37

36 - 3 8

42

35 A

34 32

32 A

atelier atelier

30 30 A

atelier 2 8

35 33

31 29 A

29 27

CO

afum.

12 1 11 9

ST R . D RU BE T A

11 7

26 27

24 2 5

22 ST R.

MI N OT AU RU L

U I 23

20 A 21

11 5

116 11 3

terasa

114 1 1 1

20 B 18 A

18 B 20

19

18

16B

16 16 A

14

26 24

22

atelier

25 A

25 23

ST R . B

E R Z EI

21

17

bazin

15 13

20

19

18 17

16

15

14

13

40 S T R. P RU TUL

38 36

3 2 3 4

3 0 3 0A

17

12 14

piscina

15 13 pi scina

28 2 6 17

2 4 2 4A

22

terasa

15 ST R

. P R U T U L

20

13

18 16

11

10

11 A

terasa

terasa

terasa

11 9

6 ST R . C A L A T OR I

L OR I

9C

cabina poartagenerator

hala

112 1 0 9

110 10 7

10 8 106 ST R

. D R U B E TA

10 5 10 3

12

ST R . M

INO TA UR U

L UI

10 8

104 10 1

102 10 0

99

A1

parcare A8 6

pa r ca r e

A7

A8

pubela gunoi

4

11 11A

9 7

12

11

10 8 S

T R . B

E R Z EI 6A

6B

9 7

5 3

1A 1 bazin

4 2

atelier

5 3

1 1A

98 96

97

S.C. BANE S.R.L.

A2

9 4

9 5

A3

A6

A4 A5

STR. MURES

gang

7977

9 2 93 9 1

88 9 0

ST R . D

R U B ET

A 8 9

8 7A

atelier birouri

92AA 12

B

2 centrala

90 92

81 83 87

89

A 18

94 STR. MURES

88

91 93 95 89

B

ST R . M E Z IA

DA

A

90

B 16

9114

7

A B 88

5

S.C. CRISTOBAR S.R.L.3

post trafo

14 9 ST R

. P R U TU L

12 10

8 6

5

4

3

2

4

9B

2

9A 7

5

hala hala

3 ST R. CA LA TO RIL

OR 1

98A 100 112

hala

GIROTIM PHILIP MORIS

birouri birouri

116A

STR. MURES

90 92

97 99

94

1

101 103

96 terasa

STR. MURES

105 107 109 111

98

113 113A 48

A 115

A BST

R. CR IV A

IA 9

49

B 117

47 A 119 B

post trafo

50

7 B

51 A 2 B

STR. MAGURA

52 4

57 1 56

A 3

rez. apa

depozit

110 B 112 51 / 13

110 A

104 108

-10 6

51 / 12

51 / 1 1

st. pompare

st. gaze

51 / 1 0

10 2

atelier atelier

10 0

CA L E A M AR TIR

ILO R

te r as a

terasa

12 8 D

terasa

terasa

te r a sa terasa

uscator

uscator

centralaelectrica

centr. termica atelier

moara

uscator

uscator

sectie S

post trafo

uscator

Sector M

sectie S

98

R.P.S. I.

Sectie P.M.

R.A. PLAFAR

birori

terasa terasa 51/3 0

terasa51 /35

51 / 3 6

51/68

51 / 3 6

terasapiscina terasa

51 / 9

terasa

51 / 4 0

51 / 6 2

51 / 8

51 / 4 1

51 / 4 2

13 9

51 / 7 terasa

51 / 6

terasa

51 / 5

terasa

post trafo

51/ 37

51/ 38

terasa

51 / 4

terasa

terasa51 / 3

51 / 2

terasa

te r a s a

te r a s a

te r a s a

12 8 C

12 8 B

12 8 A t

e ra s a

116B 116C 118 STR. MURES

120 122

A B 121

statie

124 126

A 123

128

B

A te r

as a

te r as a

S. Atomizare

te r as a

Sector conducere

96

Biserica Baptista

cantarcantar terasa

depozit

rampa

94

terasa

132 134

centru administrativ

C

33 125 127

STR. MURES

129 32

31 131

30

82

42

ST R . C

H E I A

9

41 41

pa r c ar

e

53

C B10

437

reglare gaz

pa rc a

r e

parcare

statie

45 A8

A

ST R . M A R T IR

A LE X

AN D R U

FE RK E

L -S UT E

U

44 B

44 6

5 B

55 A 8

B

23

24

A

245

A STR. MAGURA

7

B

21 9

22

termica

B

ST R . A

Z U G A

8

34B 5

A

6 parcare

35B 10 A

pa r ca r eposttrafo

36B 12 A

STR. MAGURA

B 37 A

14

A 11 B15

20

A 4

B S T R . A

Z UG A

163

13 B 14A

13A B15

post trafo

platf.beton 82

51/1 51/45

51/ 46

51/ 47

terasa terasa

101

te r asa

99

9 terasa

1 7

8

2

te r as

a te r

a s a 134A

STR. MURES 132

133 135

terasa

CA L EA M A

RT IR I LO R

38

80

97 95-

9 3 91

te ras

a 89

te r a s a

ST R . I ON M ONO

RAN 6

10 11

terasa 5

terasa 4

12

12

78

87 te ras

a 57 gang

80

51 - 5 5

te ra s

a 3 13

13

terasa

1

terasa

terasa

piscina

111 113

platf.beton

terasacabina portar

terasa

STR. MUSICESCU

terasa

STR. MUSICESCU

terasa terasa

padoc

135C

136A STR. MURES

135D

hidrofor

136B 138

135E 135F

13 5 A

terasaterasa

terasa 13 5 B

terasa 13 5

C

terasaterasa

140 142 142A

STRADA MURES

135

terasa

144

137 139

78

13 5

78 13 0 A / 4

13 0 A / 3

13 0 A/ 2

ST RA D

A M URE

S

cantar

STRADA MURES

S.C. MARCKS S.R.L.

terasa

11 0 A terasa14 0 C

dr u m a c c es

A ST R . M

UR ES

hidrofor

146

STR. MURES

tera sa

ST R. L ID

I A

STR. MURES ateliere frigorifice

S.N. Gaze naturale

terasa

dr u m d

e a c ce

s

cabina poartaateliere

S.C. ROMHEL S.R.L.

ateliere

drum acces

pescarie

14

platforma betonplatforma beton

12 B

154 S.C. PERLA SUDULUI11

STR. MARESAL C-TIN PREZAN

12

terasa

133 C 135 Bl.56

B 137

Bazin Bazin

conducta

rampa auto

71 73

67

69

CALEA URSENI

57

59 61

61A

65 afum.

63

CALEA URSENI

75

STR . PA

VEL ST EIC A

afum.

46

44

40

42

31

36 38

29 A

29 B

33

2A

2

19

De

cos

platforma beton

decantor statieclorinare

platforma beton

UZINA DE APA Nr. 1statieclorinare

platforma beton

platforma beton

rez. apa

platforma beton

statie filtre

statie filtre electrice transformatoare

rez. apa platforma beton

vana vanapompe

atelier

hala

prefiltre platforma beton bazin

35 37

CALEA URSENI 33A

29

25 27

31 33

4

panouri transformatoare

platf. beton atelierpost trafo

grup fantani

UZINA DE APA NR.1

terasa

STR. MUSICESCU

platforma beton

cladire prefiltre

cos

buteli i gaz centrala termica

cos cos

platf. fier vechi

platf. beton

statiepompare

CALEA URSENI

19C

cladire protocol

platf. beton cabina poarta

21 21A 23

19B 1 9A

19

terasa

2 4

2 2

17 D 17 C

terasa

birouri

INT RA RE A URS

ENI 1

4 2

5 3

9

7 8

23C

23A 23B

gater

5

16A

3

16

ST R . A NIN

A 12

14

18 STR

. L EG UMI

CUL TUR

II 16

14 12

10

m

55

49

53

51

45

41

43

47

20 22

STR . IU LIU

POD LIBN

Y

34

32

34A

27A

STR. DIMI TRIE DINICU

27

30

25

26

24

28 23

21

19

19 21

22 24 ST

R. I ULI U P ODL IBNY

17

15

18

20 terasa

39

12

16

18

15 A

STR. DIMITRIE DINICU

13 15

14 7

9

11

6A

10 8

5

6 STR. DIMITRIE DINICU

48 bazin

65

17

6

10

8

STR. NICOLAE STOICA DE HATEG

3

3A

2 4

27 25

1

29

18 17

20

13

11

15

14

16 5

7

12 STR. NICOLAE STOICA DE HATEG

9

13 A

16 11 13

STR . IU LIU

POD LIBN

I

9 A 14

12 7 9

10

STR. NEAJLOV

5

7

4

STR. NEAJLOV

2

1

3

8 3 5

6 8A

STR. IUL

IU P ODL IBNY

1

4

2 38

46

63 61

44

59B

42 57

40 38

55 53

36

51

34

49

20 23

18 21 19

16 B

17 15

13

ST R . E

URI PID

E

16

11

14

9 7

10

8

m

6

32 ST R

. M ATE

I M ILL

O

30

piv

28

terasa 4 2

47 45 A

45 43

26

41

12 8

10

5

atelier

3

4A 6

1

4

24

39A

22

39 37

20 18

35A 35

2

21

STR. EMIL RACOVITA

25 23

2

6

4

5

7

STR. LUTA IOVITA

1A 1

atelier

3

34 36

32 35

STR . M

ART IR

CO NST

A NT IN

RAD U (

STR . H UMU

LES TI)

30 28A

33 31B

28 31A

26 24

32

30

28 28A

24 26

26A

atelier27 depozit cherestea 27A

25A atelier

atelier 58

32A

24A

Fabrica de paine

22A

66A

62 60

64 STR. NICOLAE D. COCEA

21

68 68A

23

17B 17 A

17 15 A

13 A 15

terasa

atelier depozit

20B 20B

20 A

13 11

18 A - 18 B

ERROMED S.R.L.16D

CAL E A U R SE N I 9

7 A

1 6C

7

13B

3 8 A

1 8

2 4

12A

6 8

10 12

7

16

14

16A 18

9

7A

ST R . L

E GU MIC

UL T UR I

I

6 D 3A

1 3

6 C

birouri

6 B 2 4

S.C. S.B. INTERCOMERT S.A.6 A

5 5A

8A 10

22

14 16 18

12

20

6 8 STR. NICOLAE D. COCEA

5

16 3 1

atelier

S.C. AGROSEM S.A. 9

birouri atelier

CALEA U RSENI

STR. MARESAL C-TIN PREZAN

A 139

birouri birouri29

Bl.C2127

put apa

25

Bl.C24

32

Bl.C23

34

Bl.B15

30

Bl.B1423

Bl.B1321

Bl.C22

INTRAREA VENUS

Bl.C17

Bl.C18 29

Bl.C20 27

Bl.C1627 STR .

ELEC TRON

IC II 26

Bl.B121 9

Bl.C15

Bl.B1117

Bl.C14

24 Bl.C11

Bl.C12

4 6

terasa

4 A

ST R . L

E G U MI

CUL TU R

I I

Bl.F2 11

16

7

5

1

2

3

Bl.1015

20

Bl.95 16

1

14 12

magazin

10

statie gaze

8

bazin

Bl.F215

13

Bl.F4 17 STR. LEGUMICULTURII

INT R. N

EPT UN

(S ID ERU RGI E I)

3

cresa gradinita

4

STR. ATOMULUI 6

cos

4 2

3

INTR ARE A S

ATU RN

4

Auto - Tim

20 STR. EMIL RACOVITA

1

22

17

17C 17D

15

11 13

19

33

STR . M ATE

I M ILL

O

16

31 29A

29

44 46

40 42

14

38

3 5

27A

12 10 27

25

26

24

28 30

1

vestiare

2

10A

6 8 23A

23

4 2 1A

2B

4 STR

. R ECO

LT E I

4A

sediu clubsportiv

st. pompare

2A 2

atelier

8 6

atelier reparatii

atelier atelier

52

48 50

11 11A11A

54 56

15

11B

13

7 9

17 19 19A

21 19

171 5

13

atelier

11

8

7 6 5

3 4

Asociatia Sportiva Autoturisme

STR. RECOLTEI

6

10 8

12

post trafo

14

7

3 1

5

camin

cos

vestiar bazin

bazin sala sport

cantina

punct termic punct termiccos

caminadministratie atelier

11

13

9

S.C. Tehnomet S.A.Timis

STRADA ATOMULUI

6A

4A

2

1

puncttermic

INT R. N

EPT UN

(SID ERU

RG IE I)

S.C. TELECONSTRUCTIE S.A..

camin

4

(STR. METALURGIEI)

2

STR. MARTIR MARIUS NEMTOC

15

8 cabina poarta

6

5

15A

Bl.D132A

Bl.D2

34

36

STR . M A TE

I M ILL O

9 7B

4

7A 7

Liceul Electro Timis

5

lLiceul Electro Timis

3 3A

1

40 40A

2 STR

. S PAT

A RU M ILE

SC U 1

54 54A

44

46

42 42A

48 50 52

2

38

CALEA BUZIASULUI

11

S.C. TIMTEROS S.A.

teren de tenis teren de handbaltribuna

parcare

pavilion administrativ

pavi lion administrativ

cimitir

27

r

26 24

25

26

29terasa 32A 32 3031 29 ST R. T H. PALLADY28A 28 26 22 A22terasa70 72 787472A STR. NICOLAE D. COCEA76 78A 272722 20 25 STR. NICOLAE D. COCEA 70A70 25 25Adispensar scoalarestaurant18B STR . MART IR CONS TAN TIN R ADU2318A Ministerul Educatiei Nationalescoala 24 vestiareSTR . TH. PA LLA DY22 20 18A 18 arena sport 23 2180 80A 1929 17 15 26 24 2022terasa 1618 14 1220 18 16 13 11 914 712A STR. IOA N S IM U12 5 310 1 STR . G RIGOR E A NTIPA10 8 6 4 2 terasaterasa 11618 16 21 19A 191 4

17

depozit

12 10

15

13

8

13A 11

9

16A 16

14 12B

12A

12

4 6

2B 2

2A

terasa

atelier

7

BisericaOrtodoxaRomana5

Of. Parohial

capela

80 80A

3

1

72

72A

76

76A 74

78

12C ST R .

T H. P AL L

AD Y10

Parcons S.R.L.

6 8

8 6

4

4 2

Parcons S.R.L.

terasa92 96

94 98

100

90

88

37 37A

84

82

84A

86

29

25 27

21 A

19

21

23

31A

33A

29A 31

35 35A

62

58A 58

56

60

CALEA BUZIASULUI

68

64 66

70 70A

15

17

STR . O LAR

I LO R

hala prelucrari opticeanexa tehnica hala prelucrari optice

S.C. ENJOY IMOBILIAR S.R.L.

anexa tehnica hala anexa tehnica

STR . O LAR

ILO R

2

atelier 10

12

12B 12A

STR. OLARILOR 14-16

18 20 22

22B

4 6

8 STR. OLARILOR

104 106 108

102

piv

110 112

114

51 49

43 41A

39

41B 41

45 47 47A

CALEA BUZIASULUI

53

55 57

24

26 24A

26A 28

STR. OLARILOR

30

22A

39 37

86 8 7

84 82

8 5 A

7 8 8 0

85 83

terasa

8 1 92B

A

7 6 7 4

7 2 7 0

79 77 platf. betonplatf. beton

75

97 2

parcare

92 B 10 C

93 6

A

8

pa r ca re

pa r ca re

94

B 4

1A ST R

. M EZ IA D

B

96A 4

95

96 A6B

STR. ALBAC

2 841

83 B 8 A

1

STR. MARTIR DUMITRU JUGANARU(STR. ALBAC)

72A3

bazin terasa

bazin

68 6 6

S TR . D

RU B E T A

C 2

6 2 6 4 C 1

6664 STR. LIDIA

gang B 78

parcare

pa rc a

r ep a rc

ar e pa rc a

r e

parcare

77A

centrala termica

72 77

parcare 7776

A270

parcare STR. MARESAL ALEX. AVERESCU (LIDIA)

A1

2

74

100 33

99 35

95A 99A

80

Biserica Ortodoxa

ST R . S A L CI M

IL O R

54

81 10 AB

A 72B 72b

B5 C

73 73

STR. MARTIR DUMITRU JUGANARU(STR. ALBAC)

7

52

69A A B

70 70

55

58

AS T R . C

R IV AIA

5 B 59

3 A

60 A 12 B

B

9 69 68 A

2

STR. MARTIR DUMITRU JUGANARU(STR. ALBAC)

65 11

A

66

B 1 post trafo

A

75 78

73A B

50

7480

ST R. S AL CIM IL OR

53 51

70A

71

71A82 B

STR. LIDIA

A 9837 B

46 44

49

4139

47 45

STR . S

AL C A MIL

OR

D15/2

A

68

ST R. CR I V A IA

A 84 86

66

A B 88

STR. LIDIA

4543 47 49

ST R . CO L A BO R AR

II

A

post trafo

3E16/5 E16/42

E16/3

B

2

E15/1 BST

R. C OL

A BO R AR

II 1

E14/251 E14/1

B

A A

STR. ADOLESCENTEI

E15/2 E15/36

4

58

terasa

56 54

6 0

5 9

61A- 61

57 55

5 0 5 0

4 8 46

S TR . DRU BETA 5 7

terasa

5 1 49A

106

47B

terasa

1

53

terasa bazin

7

4

9 INTR . MARTIR

IANO S PAR

IS 11

post trafo terasa

105

6 8

terasa8 13

17

10

2119

12 10

104 14 103

16

STR. V LADEAS

A

8

107

108 A

9

111

7

B

113 B

terasa

4 4 40

4 2 45

terasa

3 8 3 6

43 41

47A

2 STR. IO

AN MU RESAN

(DR. S T. STA

NCA)

11

terasa

4 6

1A 3

terasa

terasa

3 4 3 2

37 39

3 0A 3 0

STR . D RUBE TA 35

33

atelier

anexa spalatorie

8 terasa

10 12 5

7

14 STR. D

R. IOAN MURE

SAN9

16

4

Bloc 110

2

Bloc 111

11-13

AsociatiaStudentilorMusulmani

15 19

17 24 2

6

21 2523

terasa

42

10A 12

23. STR. V

ALENII DE M

UNTE

40/C 40/A

43 41

39

D15/1

B 11

40/ B

37 35

B

25 27

29

A5 113

terasa

38

35/A 2 2/A

D12/2A STR. DUZILOR

B

38/ A D12/1

33

STR . S

AL C AM

ILO R

36 D10/1 A

D14/24 B

A D13/3

D14/1 A

STR . L

EB ED EI

D13/2

B

1

A

B1 A D13/41/A B

4 6

D13/1

B

3

PIA TA V

IDR ARU

A

post trafo atelier

3

1

32 34 31/

A31

30

29

1A1B

gang D10 B

28 Bloc D11/1

25

26 Bloc D11/1ST R . S

A LC AM I

LOR

23

gjgj gj

gjgj

gjgj

28 30

32

27 29

34

3331

terasa24

21 19

Bloc D8/6

8

Bloc D8/56

36 terasa

38 teras

a 40

D9/6A

STR . A

PE LO R

B2 INT R.

ORI ZON

T

D9/5A6

gj

8

Bloc D9/1 Bloc D9/5

post trafo

platf. beton

INTR . APELO

R

Bloc D9/23

Bloc D9/3

Bloc D9/44

Bloc D8/44 1

Bloc D8/32

Scoala Ambilopi

Bloc D7/45

Bloc D7/3

3 Scar a A

B

54 6

3 25

61 A14

A

B

centrala

16

27

26 A 16

18 28

B 13 C 64

63

9

4

B 1

62

ST R . C H E IA

A

2

8 15

7 17

parcare

B

A 229

B

1

17 18

20

STR. MARTIR DUMITRU JUGANARU (ALBAC)

F5 21

22

19 24

25 4

A 25A 3

terasa 6

19

atelier

U.J.C.O.M. atelier

atelier

11AB 23

A

C

C

100 D

D

B 90 A

62

terasa53 55 E13/157

B

92

A A94

E9A3

A

A

post trafo

ST R . A

DO LE S

CE N TE I

8 E12/1

parcare

10 12

parcare parcare

E12/4

A

2 ST R . E

C H IT A

T II 1

B E10

B E11

pa r c a r e

pa r c a r e

S.C. SARDONE

parcare

96 100

U.J.C.O.M atelier

STR. LIDIA

B C E959 E8A4 3

E4A

ST R. CO DR U L U I

A E461

parcare

E11A

E8 2 E8B16

A

pa r c a r e

pa r c a r e

pa r c ar

e pa rc a

r e

5 E7A

E51

E5A18 E5B 20

E7BA B7 E6

E6A

78

49

B27

72

45 -4 7

terasa

A 70

43

B A

104 B

4 1

terasa

terasa 102 104 106104A

atelier

brutarie terasa

106A 108

STR. MARESAL C-TIN PREZAN (STR. LIDIA)

110

73

B F3B

E5C22 E3A 68 A

F5A65

A 67 B

B 37

Bl.F10A 24

37 A

post trafo

E2A E3 6

8

9 66 A

E2

66

A F5

depozit

garaje

BF4C sectia programe siintretinere filme

CA L E A M A RT

IR I LO R

(G IRO

CU LU I)

35

D.T.D.E.F.

16

motorinadep.

C 69

7

22 Bl.F10B

B 2

A 71 B

8

A STR. PEPINIEREI 4

6

Bl.F10C

20

atelier Bl.F10D18

ST R . C

A NT U LU

I 5

punct termic

platforma beton

platformabeton

parcare

platf. beton

Scoala Nr. 25

42 ST R

. C OS M IN

UL UI

cantina splatorie

E73

centrala termica

sala gimnastica

platf. beton

B E6B13 A

atelier,laborator sali de clasa

cos coscos

centrala termica statia pilot BIOMEDICA

ateliere

Liceul de chimie Azur

Scoala Ambliopi Scoala Ampliopi

scoala 40

R.A. Urbis Formatia Nr. 1

birou R.A. Urbis

Bloc D4

D3b

38

D4 Scara A

Scara B 3

Bloc D5

A 36

Sc ara

B

B

A C22 B1

31

C21

B

centrala gaz terasa

cantina

cantina Liceul de chimie

STR. NATURII

internat

cabina portar 158

internat

A C25B 3

1 3

A 2 B

7 5 INTR.

PANDU RILOR

C

S.C. TH S.R.L.5

STR . S

TE GA RIL

OR 7

4

C7

11

64

A birouri

F4D

33 A

STR. ELEVULUI 2 4

1 A 3

terasa

R.A. ROMTELECOM Oficiul Nr. 16

6 4

post trafo A

C B

33

4

A

14 S T R . C A N TU LU I

B

12

remizaremiza

rampa depozitcarburanti

pompa

atelier depozitcarburanti

carburantidepozit

atelier cos

depozit

loc de joaca 10

birouri

3

6 8 A

parcare B

S.C. FORTIM S.A. platforma beton

WCpublic atelier depozit

B INTRAREA PESTERII

1 C

internat

internat

B

terasa

6 2 D

piata

C 3 1

A

C6 B 7

C8

A

B IN T

R. VI NUL

UI A 60

B 1

2

A

C9

Bl.A629 A

2

magazine

ST R . C

A NT U LU

I A1

B A 2

Bl.A7 B

STR. MARTIR IOAN STANCIU

9

(STR. NATURII)

Bl.A7aA B9

B A5 INTRAREA PESTERII

A B A4

Cp A

STR. MARTIR IOAN STANCIU

Bloc A8 posttrafo

STR. MARTIR CLAUDIU VARCUS (STR. POEZIEI)B Cp

Bloc A9C

20 A

B18 A

A 18

Bl.A7bis

B

13 B

Bloc A9/a 18 Cp

Bl.4bA 11

STR. MARTIR MARIUS CIOPEC {STR. BALANTEI)

2 8

29A 3 1

29B

44 terasa

halaterasa 46

terasa

48 50

52 5 427

25 24A 59

STR . DR U BE T A 2 3

STR. LI VIU RE

BREANU CLUB

terasa

61 63 6

5 67

punct termic

56 58 60

62 64

66

69 71

73 7 5

teras 68 70

77-79

hala reparatii72 74 76

21

92

73 7 3A

75 STR. E NEAS

9496

77

79 8 1

98100 102104

83 85

8987

terasa

bazin

81 81- A 83

85

terasaterasa

106 108

9391 110

112

97 95 STR. E

NEAS

depozit

114 116

118 99

101

120 122

teras

bazin 22

20

terasa19

terasaKasaibar

18

ST R . S

A L CA M IL

OR

16

17 15

15A

teras bazin

78 80

14

13B 13

13A

10 12

11

terasa

Bloc D8/1 42 Bloc D8/1

STR. D R. IOAN

MURES AN (DR

. STEF AN STA

NCA)

44 Bloc D8/22 INTR . OR IZ ONTU LUI

Bloc D7/21

Bloc 29 41

41 43

Bloc D6/2 Bloc D6/1

2 Sc ara B

Bloc D7/1 46

47

54 56 58

gjgjgj gjgj gj

gjgj Bloc 28

1

2

Bloc 27

Bloc 25 5

3 Bloc 30

INTR . VISINUL UI

Scara A7

Bloc 33 49B 49A

Scara A Sca

ra B 53

gj

51

gj

Bloc 34S cara B

4

gjgj gj

Scara A

posttrafo

87 89 91

80A

93 95

97

8

9

99 99A

82

101

6

4 2

STR. SALCAMILOR

1

7

terasa 103

terasa

5 3A

3

Bloc 26Scara B

birouriatelier

84 8 4A

86 terasa 88

90 92

Bloc 36

8

terasa

94 atelier

105 107

terasa 10

terasa 8

96

B-DUL LIVIU

REBREA NU

98 DispensarFarmacia Baldona100 -102

104A

109 111

16B16A

6 8 8A

5 7

10

9

10A 12

11 13

15

14 16

17 18

STR. C OZIA19

21 23

103 105

ga ng

atelier

20 22

25 27

27A

24 24A

26 29

31

2 3

28 30

4 4A

7 9

22 24 26

26A 289

A

gan g 11 1 3 STR. ME

MORAND ULUI

15

30 32

17 19

34

21 23

34A

25

18

33

5

STR. FELDIOARA

20 17

13 15

depozit

36 gan g

16 16A

14 11

27 29

9A

gang

STR. M EMORAN

DULUI

38 40 4

2

124

1

20

1A PIATA AXENTE SEV ER

post trafo 19 terasa

PIATA AXENTE

SEVE R

18 17 16

cabina portar

Observatorul Astronomic

2 6 5

4 3

15

STR. MAR TIR L ADISLA U CS ISZMAR IK (CAZ ANE)

1 1A

terasa

terasa

12 14

2-1 2

1 STR. D

IACONU CORE

SI 3terasa

14 A 14 placa beton

terasa 2A

2B 4

STR. COSMINULUI

10 10A

5

terasa 8A

6 7A

7

Biserica

PIATA AXENT

E SEV ER8 9A

9

PIATA AXEN TE SEVER 11

10A

Tipografie Gradinita Nr.2

ateliere

ateliere

ateliere

10 32

35

ST R. A RON P UMN UL 3

4

5

13

terasa

12

terasa

terasa

8 6

9 7

STR. COSMINULUI

4 2B

5 3

STR. COZ IA

34 36

37 39 39A

terasa

38

depozit

41

1

2A 1A

2 1

40 42

bufet 43

IN T R.

BAS MU L UI

Sc a ra A

IN T RA RE A B

AS M UL

U I

A

D2

D1

STR . C

OSM INU

LUI

A

B 34

23

32

21

C23

B2 7

A

62

Scara A

57

64 64A

6

59

30

30A

68B 66A

4161

STR. D R. IOAN

MURES AN (DR

. STEF AN STA

NCA)

68 66B

70A

63

9

statie trafo

11 15

2

ST R . S

TE GAR

ILO R

7

gradinita

72 74 76

2

5

bazin

C11

C13

3

88

Bloc 37

28

terasa

26

Bloc 3510

22 24

17 -17A

STR. CO SMINUL UI 15

15A

C40

19 42 A

1terasa

terasa

43

INT R. SEPIEI

3

104 18

106

centralatermica INTRAR

EA SE PIEI

post trafo

108

110

terasa

piscina

112

B 78

80

A 65 B

47

2 46

50

post trafo

82 58A8 4

58B

86

parcare

50A 67

INTR . S EPIEI

terasa

53B

54 4

7

9

486

terasa

49

49

A 10

8 B -A

53

15

13

INTR. LUPULUI4 3

C10 1 6

9 11

8

54 56

58 52

Bl.A5a

B 27

CA L E A M AR T

IR I LO R

(S T R.

GIR OC U

LU I )

Bl.A5aC 2 7

50

C4/A 48

INTR. URSULUI

B 1 A

44 46

25

Bl.A4a23

Sc ara

A

Bl.A10 B Bl. A10

C STR. MARTIR CLAUDIU VARCUS (STR. POEZIEI)14

A B12

Bl.A9bis

16

A14 Cp

Bl4a

9

Bl.5

C 12A

10 B

Bl.A4c

Bl.A4b2

4

1

DS

Bl. A12 B A6

parcare

STR. POEZIEI

Bl.A205

8

centralatermica

terasa 90

C1792 A

cos

B 96 piv

98

Sc a ra

B

Bloc C24 2

cabinapoarta

Sc a ra

C

A B71

STR. D R.IOAN

MURESA N55

19

statie gaz

52

A

95

3

B

100

A 97 B2

8

38

C

Bl.A3

A 3

B 21

A

B C

B A

7

A

parcare9 B

9 Bl.A21

STR. MARTIR MARIUS CIOPEC {STR. BALANTEI)

9

Bl.A16

Bl.A15

STR. IO N MURE

SAN (D R. STAN

CA)

102 terasa104

106 108

B

A 6

110

teras a

16 C 14A

Parohia Ortodoxa Romana

114

piv

6 8 8A

10

Parohia Ortodoxa Romana

116 118

120 124

126 128

130

113 115

117 119 B-DUL

L.REB REANU121

bazin

5 7

12

9 11

14

13 15 17A

17 16

gang 19

4442A 46 4

8 50 52

hala

hala

18 1 8A

21 23 20

22

terasa

terasa

bazin terasa 25

27 29

24

31

26 28

33 33A

28A 30

35 37

32

39

4

A

B

posttrafo

B

132

A B

A136A

136

36

B

34 32

4A130A

123

134

134A

125 127

129A piv 129A

6A

138

140

30

142

131 B-DUL IOSIF B

ULBUCA )LIVIU

REBRE ANU)

133 13 5

CA L E A

M AR TIR

ILO R

B

A 99 B

A 19 2

3

IN T R.

CR AN GUL

UI

101

1

A parcare

B

105

B

A

4

103

17 15

13 144

B-DUL IOSIF BULBUCA (LIVIU REBREANU)

146

D C 148

B

137 A 137

C

44C

B

te r a s a

terasa

piv 34A

34 36

STR. D IACONU

CORE SSI

41 38 terasa

38A

pubela

44BA

44AB

terasaintr. pivnita

4 4A A

26 24

22 20

CA L E A M AR TIR

ILO R

T19

1 1

T11 14 1

143 T12

147 149

parcare

centrala termica

18 16

B9 A

9

14 12

C

laborator

20

A 20

B

depozit carburantsubteran S.C. JUVEX S.R.L.

pl a t f o r ma

b et on

terasa Statie PECO

112 114 116

75

spalat.auto hala

platforma beton 116A

terasa13 0 A

12 6 A

terasa

120 122-124 126

STR. MARESAL C-TIN PREZAN (STR. LIDIA)

130A/1

77

10 12

parcare

A B C1

22 ST R

. V E R SU L

U I

20

parcare

terasa

132 134 136

130

1

1

STR. MARESAL C-TIN PREZAN (STR. LIDIA)

ST R. UR AN US

29

dr u m a c c es

Cp terasa

terasa

120B 120A

118A120

85A

79 B

Bl.E94

81 A 83 Bl.E94 Bl.E94

Bloc E94

INTR. VEGA

20

B-DU L SU

D ULU I

parcare groapanisip

13 Bl85

B Bl8510 A 8

B6

Bloc 83

Bl8727

J

Bl83A 4

42

Bl91 I 40

Bl91

INT R. VE GA

Bl91A3 1 Bl91B

ST R . U

R A NU S

25 Bloc 90

post trafo

Bl82

23

B 21

parcare

Bl82 Bl82 4

platf. beton Bl82G

2

Bl82

D

Bl82 E6

F Bl82 8

STR. OGLINZILOR

B9

16 14

garaj

ST R. VE

RS UL U I

12

10

2 A

B

3

A 4

B

ST R . V

E R SU L

U I

8

B 6

C

8

B11 C

Bloc 1

ST R . V

ER S UL U

I 9

A 1 3

B A

4

2

bazin

baz.

cresa + gradinita

Bl.89 B

3

Bl.89C 5

post trafo

C

Bl88 D

7

Bl 88

9

ALEE A SA

NATA TI I

C 2

3

C 1 B

Bl.80

D Bl.80 Bl.80

19

A Bl.805

Bl79A 7

A

Bl.80E 17

Bl7515 A

Bl7513

STR . U RAN

US

B

centrala termica

Bl76

Bl75 D 4

CBl75 2

A 8

ALEEA CRISTALULUI

STR . U

RAN US

ST R . U

RAN US

1

118B

85B

136 STR. MARESAL C-TIN PREZAN (STR. LIDIA)138

A B 89

E Bl.54

93

Directia Vamala

54

rampa Bl.45 Bl.45

F

Bl.54

91

Bl.44

43

C

Bl.448

D10

Bl.44B6

140B 140A 140

D 95 C Bl.5497

Bl.54 Bl.54 B 99 A101

Bl.54

142 144

C 107 B Bl.53 109

pl a t f . p

ie t r ui

t a D

Bl.53

Bl.53 105

E Bl.53

103

post trafo

Bl.44 14

platf.pietruita

E 12

Bl.36

ST R . M

A RT I R

VA S IL

E B AL

NO S (

STR . L

UM I NI )

Bl.45

STR. MARTIR VASILE BALMUS (STR. LUMINII)

Bl.36 7

Bl.47

Bl.48 18

16

Bl.35 G 9

F Bl.35F 11

E

H38

Bl91

36 G

F

Bl91

34

post trafo Bl91

B-D UL

SUD ULU

I

E32

Bl.45

Bl.45BB A41

Bl.45AB39

A 4

Bl.44

37 Bl.45AA

A

Bl.33 Bl.332

parcare

Bl91C Bl91D

STR . OGLINZILOR 10

12

Bl91

Bl79

14 B

33 Bl.26A 11

Bl.26

B

31

Bl.26C

C 3

B

Bl.36

A5

C 1

Bl.34 Bl.34 B 16

Bl.34A 18

Bl.35 S TR . A

S T R IL

OR

36

Bl.35

Bl.35

D 34

post trafo

Bl.35

A 20 Bl.35

C 32

B 22

STR. OGLINZILOR

piata alimentara

statie gaz

15 Bl.25D Bl.25

C 17

B 3 0

post trafo

Bl.25

A

Bl.25

28

ABl.53111

117C

D

Bl.52115 Bl.52

A

Bl.43

E

Bl.52

Bl.52 113

B 119 A 121 Bl.52

125

F G

Bl.51 123

A

Bl.51

A Bl.50 32

B

Bl.43 20

CBl.4322

pubela

Bl.43 DBl.43

24 26

Bl.43B 13 Bl.43A 15

parcare

Bl.43F 30E 28

STR. MARTIR VASILE BALMUS

B Bl.50 34

C Bl.50 36

Bl.42 B 19 Bl.42

A

parcare

21

platf. pietruita

E Bl.51

127 DBl.51 129 C Bl.51 131

B2 6Bl.51

24

parcare

A

Bl.51

E9 Bl.56 Bl.56

Bl.56

F ST R. O R IO N

7

A 44

post trafo

8 Bl.55 346

D Bl.50 38 E

Bl.50 40

23 27

FBl.50 42 GBl.50 44

Bl.41

B Bl.40

A

Bl.41 Bl.40

B

Bl.39

A Bl.39

STR. MARTIR VASILE BALMUS

E 2 2

D 20

Bl.43 21C Bl.43D 23

Bl.37 A

Bl.37 24 B 26

D

centrala termica 17

Bl.38 A

STR. OGLINZILOR

21 C

Bl.38 28 B 30

23 B Bl.32

25

E

ST R . A

ST RIL

OR

Bl.27D 19

Bl.2719

Bl.27

C 17

Bl.27

B

Bl.32 Bl.32

A

Bl.32

27

Bl.28

A Bl.29

A

16

Bl.39

Bl.39

34Bl.39 A 32

G 29

B

F E

C

ST R . O R IO

N

18

33 Bl.31 Bl.31Bl.31

31

post trafo

Bl.30 A 18

Bl.31 A 20

D

Bl.31

16

Bl.31

C 14

Bl.31 22B

Bl.78 B 22

20

B 16

B77A 18 Bl77

ALE E A C R

IST AL ULU

I

D 29

B-D UL

SUD ULU

I

Bl.23

Bl76

B Bl76

10 C 12

Bl76 D 14

Bl.234 Bl.23B 2

STR. MARTIR NAGY EUGEN (STR.FARULUI) A

Bl.24A 6 Bl.24B

Bl.2410 8 C

C2

26

platf.beton

bazin

Bl.21

B4 Bl.21

Bl.21

A6

Bl.74 ALEEA CRISTALULUI

A Bl.745B 7

3

C1Bl.74 5A

Bl.74

Bl.74

C2

D F12 Bl.73

B

INT RAR

E A AR E

NEI

E Bl.7310

8 B

Bl.73

6

S.C. Cosmin E-El S.R.L.S.C. COSMIN-E-EL S.R.L. platforma beton

S.C. Roghi-Hik

ma g a zin

e

S.C. Fana-Farka S.N.C. S.C. Rell 2 S.R.L.B

- DU L S

UDU LU I

Bl.10 23

ALEEA AZURULUI

E

Bl.10

C

B A21

Bl.1019

Bl.11 C24

Bl.11B 26

C

Bl.71

14

post trafoB Bl.71

mag a zi ne 12

10 ma g az i n e

A Bl.71

Bl.10

D 17 15 Bl.10

E Bl.10Bl.10 F20 G22

G17 F Bl.1

Bl.115

15 Bl.27 A 12

D C

soc . c om er cia le

24

STR. MARTIR NAGY EUGEN (STR. FARULUI)14

scoala

B soc

. co me rci ale

22

STR . A ST RI L

OR

A 20

B 1 1

A Bl.149 Bl.20 A 11

platf. beton

ST R. OR ION

ALEEA AZURULUI

A13 A

Bl.16G17

15

Bl.19 Bl.18

post trafo

Bl.16 F 19

Bl.16

E 1 0 platforma beton

Bl.16

D8

Bl.16 C 42

STR . O RIO

N

Bl.125 Bl.12D 7 Bl.14S TR. AS

TRI LO RBl.12C 1 8

Bl.11A

post trafo 28 B16

Bl.12 Bl.12

A

Bl.14

C 9

Bl.15

D

Bl.147 EBl.14 32

STR. SIRIUS

23 B Bl.9 25

30

STR. SIRIUS 19

C Bl.4 21

D Bl.4 Bl.4

posttrafo

B14

Bl.9

D 5

C Bl.9

centrala termica

ST R . A ST R

ILO R

A

Bl.4

12

Bl.5A 3

Bl.5B1

Bl.5

Bl.15 A 34

36B

Bl. 16 A

STR. SIRIUS38

E

F Bl.8

A

Bl.9

31 33 Bl.8

B40

D Bl.835

C6

B

Bl.8

Bl.8 4

27

Bl.7

A16

Bl.6

A14

Bl.5 D 12 ALEEA ICAR

Bl.8A 2

STR . O RI O N

7

baz.

dep. cab. portar

birouri

parcare

13

trafo post

rampa spalareautosanitarerampa

Bl 88

5

centrala termicaatelier

statie salvare

atelier

statie oxigen

Cc

post trafostatiegaze Spitalul Clinic Judetean

centrala termica centralatermica

rampa

Bl 8811

A

B

santier in lucru

Casa Faenza

Spital de ortopedie

Spital clinic judetean

Centru deMedicinaLegala

oxigen parcare statie

parcare

cab. portar

post trafo atelier

pista aterizare

Centru de recoltare sange

STR. I ON MUR

ESAN (DR . S

TANCA)

cantina

rampa

teras a

gang

spital

Spitalul Clinic Judetean

terasa

terasa

Spitalul de Politraumatologie

ALEEA CRISTALULUI

4

Bl.64 F2 Bl.64

E

Bl.65B22 A Bl.65 24

Bl.64D 6 8 Bl.64C

Bloc 64B 8

Bloc 64

A 6

1B D 1C Bl.93E

C

Bl.65

20

Bl.651 8

post trafo

D E

Bl.6516 A LE E

A R AC HET

E I 25 B

1A Bl.93 C

Bl.95B 25 A

Bl.93

Bl.95A

par car

e

AL EEA

SA NAT

ATI I

Casa Austria

Bl.62 A 1 4

12

Bl.62

Bl.63G 23

B Bl.63F21

Bl.6319

1 0

Bl.62C

E

Bl.59A8

cos S.C. MOBEXPERT S.A.

B-DUL DR. IOSIF BULBUCA (B-DUL LIVIU REBREANU)

post trafo

A 109 B

107 152

150

par car e

par car e

par car e

B A

M.C DONALDS

parcar e

parcare

Benzinarie MOL

parc ar e

magazin

T13 145

terasa terasa

E 20

ST R. A RIES

terasa

terasa

D 20

parcare

B-DUL DR. IOSIF BULBUCA (B-DUL LIVIU REBREANU)

bazin

teren de tenis

S.A.I.S. I.M.- I.T.A.

teren de tenis

bazin

bazin

bazin

Disco Bar teren de fotbal

bazin

bar bar

bazin

platforma beton

bazin

vestiare

terasa bazin

S.C. Hidrotim S.A.

IPROTIM

bazin

platformabeton

bazin sala sport

teren de tenisteren de fotbal

tribune

teren de handbal

teren de tenis S.C. HIDROTIM S.A.

bar

tribune

post trafo

7A

Bl.72

5 Bl.72

B Bl.72 C Bl.72

10 D 12

1 Bl.67D 3

C

Bl.73

A Bl.73 B

Bl.73

14 16

B STR. SIRIUS

Bl.67 C 5

Bl.67

B 4

C7 Bl.68

Bl.68

Bl.68D5

F 4

G 4

par c a re ST R

. U RAN

US

Bl.67

Bl.67E

3F 1

Bl.63

A 2

2

Bl.67G

A INT

RA RE A

AR ENE

I

2

Bl.67 A

post trafo

Bloc 66 Bl.66

B 11

Bl.66C 9

Bl.68A 7

9 H 11 13 Bl.70G

Bl.70

centrala termica9A

parcare

Bl.70F 8

E Bl.113 D11 Bl.1

Bl.70 E6

Bl.70D 4

B- D UL

SU DU L

UI C

Bl.19

Bl.693

Bl.69B1

Bl.697C

Bl.69D 5

ALEEA RACHETEI

Bl.70 C 2

Bl.70 Bl.70 B 1

A 3

parcare

Bl.63 B

Bl.63D 17 Bl.63C

ALEEA RACHETEI 15

A

4

B6 Bl.59

Bl.60

13

A2 Bl.61

depozit

152-154

156

2A

atelier

terasaterasa 158

atelier

centralatermica

statie PECO

196164 pompePECO

E Bl.4 2

Bl.4 6

F Bl.4 4 G

BBl.17

A 3 B Bl.3 5

Bl.3

8

CBl.37 D Bl.3

9

C 10

Bl.2F 10

EBl.2 8

A

Bl.1

ALE EA

ICA R5

A 1 Bl.2

BBl.2

post trafo

D Bl.2

C Bl.2

2 parcareSTR. ASTRILOR4 6

platf. beton

platf.betoncapelaprovizorie

Biserica Sf. Nicolae

B-DUL DR. IOSIF BULBUCA ( LIVIU REBREANU)

S.C. AEM S.A.

teren de tenis

S.C. ELBA S.A.

teren de tenis

Club Politehnica Timisoara

teren de fotbal

bazin

teren de fotbal

vestiare

vestiare

teren de fotbal

bazin

Club Politehnica Timisoara

Club Politehnica Timisoara

teren de fotbal

Club Politehnica Timisoara

bazin

bazin

bar terasa

I.C.M. Brasov vestiare

platforma

17

STR. CER NA

S.C. SPUMOTIM S.A.

post trafo

15

B 13

A 9

11

27A

8 6

4 2

8

1A

14 12

9 7

10 ST R. FEL DIO ARA

3 5

S.C. Scorex S.R.L.

31 33 terasa

44 4 6

35

1

10 12 14 16 terasa

18 20

magazin Piata agroalimentaraN. Balcescu 4-6

2

B-D UL 1 D EC EMBRIE

Bis Catolica

manastire

6

7

cab. poarta

Ministerul Invatamantului sala sport

scoala

3 5

STR. GHIRLANDEI

2 4

gradinita

5 terasa

3 7 9

terasa piv

11

pubela

13 15

terasa 2 STR. IZVORULUI 4 6

1

1 terasa baz.

3

terasa

8 baz.

5 75A

48 48A birouri

magazin

depozit

50

37 39

52 52B 52A

terasaB

41 43

B

2 1

STR . A RON PUM NU L

depozitdepozit depozit

STR. M EMORAN

DULUI

54 56

45 47

58 B

60

B 49

2

STR. HUNEDOARA

62 64

3

PIATAVASILE ADAMACHE

post trafo

Urbis Timisoara

Humanitascentru ajutoare

51

5A

8

7 5

atelier

Urbis Timisoarapivnita hol Urbis Timisoara 66

53 68

Urbis Timisoara 70

22 24

17

26 28

atelier

19 terasa 21

30 B-DUL

1 DECE MBRIE

34 32

terasa 23

25

36

atelier

Timisoaraatelier

atelier S.C Oglinda S.A.

atelierbirou capela

BISERICA

terasa 27

27A

9 PIAT A CR UCII

4 6

ST R. M ART IR SOR INEL LEIA

2

depozit

55 ST R. ME

MORA NDUL

UI

57

depozit depozit

depozit

depozit

8 PIATA

CRUCI I

PIATA CRUCII

depozitdepozit

7A7 6

depozit

2

STR. SAVA PETROVI CI

38

3

F.B.C.I. Banatia post trafo

2

21

STR. PROT. GEORGE DRAGOMIR

1

4 6

20 A 3

19 17 gradinita

dis pe nsa

r

terasa

terasa

15

20 18

16 17 19

S.C.Neurotic S.R.L.1A

8 10A 10

5 7 9

terasa

11

12 14 14A

STR. PROT. GEORGE DRAGOMIR

13 15

hotel

18 16

14 12

9

13A 13 terasa

11

terasa 14 12 13-1 5

STR . SOR IN TIT EL

10 8

11 9

9 terasab az in

5 7 terasa

6 4

7

2 3 5

hotel

biro uri

7

10 8

5

6 STR. EVLI A CEBELI

4 A 4 1- 3

2

atelier atelier

cab poarta7

bazin

6

PIATA BISERICII

PIATA BISERICII(PIATA EFORIE)

terasa

5 pubela4

10

PIATA CRUCI

I

1 PIATA BISERIC

II 21A

3 STR . M

ITROP OLIT

VARL AAM (

STR. I. FUC

IK)

1

3 5

PIATA CRUCII

post trafo

PIATA CRUCII

4 5

PIATA CRUCII

STR. PE

TRE RAM NEA

NTU (ST

R. O LTU LUI)

37

terasa 5A

29

12 10

35

33A

birouri33 31

7

STR. A UREL GANDEA (STR. TRIUMFULUI )

5 atelier

8

8

29A 29

10 12 14

2 4 STR. PROT

OP GEORG E POPOVI

CI (STR. L. FEUERB

ACH)

6

6A 6

pivnita8 8A

4 1

STR. AUREL GANDEA (STR. TRIUMFULU I)

SPITALUL BEGA

tamplarie

cos statie oxigen

post trafo STR. P ROTOP

GEORG E POPO

VICI (S TR. L.

FEUERB ACH)

laborator

7 STR. MITROPOLIT VARLAAM (STR. I. FUCIK)

97A 11 11A 13pubela

STR. MITROPOLIT VARLAAM (STR. I. FUCIK)

4

10 12

14A

animale biblioteca

pubela

16 2

45 47

anexa

49A49

5351

54

55 57A

57

56 58 60

59 terasa

birouri

anexa

terasa

62

61

64 66

68 70

63-65 67A

67

69

72 72A

71

74 76

73 71A 78

78A 75

77-7 9

74 72

76

59 61A

80 80 82

61

5

64

depozit Episcopia romano-catolicaTimisoara

parohie 84 86 88

69 71

6

3

1 terasa

40

67

90 9 2 94 S.C. Colortex S.A.

STR. ME MORANDU

LUI

96-98birouri birouri

10073 75

77 7 9 81

81A

102 104

83 85

43/A 43

45 47

38B 40

49 51A

51

42 44

53 55

80 82

84 81 S

TR. C OZIA

85 83

86

88 90 9

0A

10

UNIVERSITARAFUNDATIABANATUL

8

1

HIDROTIM S.A.

20

laborator

6

CA L EA M AR T

IR I LO R

4

STR . ARIES

87 8 7A 92

hotel 91

89

pubela

94

8

106 1 08

intr. pivnita

8A

110 STR. SEVERIN

87 89 89

/A

13

112

91

firma 112A

STR. ME MORAND

ULUI

114

2

platf. beton

96

18 16

14

STR . ARIES

B-DU L 1 D

ECEM BRI E

42

31 33

44

46 terasa 35

lemnarieterasa

centrala

52A

48A 48

37 39

50 52

atelier

Sc.A

41

STR . 1 DE CE MBR IE

54

24

Sc.B

20

STR. MITROPOLITUL VARLAAM

22

2

54A

56 62A

58

terasa

60 B 64

43 45A 45

47

62

A

2

66

68

49 70 terasa

16 16 20 23

1

19 17

STR . PUT NA

15 13

11

4

piv.

5 3 S

TR. ARG ES

6

terasa

8

10

51 53

55

terasa

7 10-12

terasa 3 6 3 4

17 POLICLINICASPORTIVA

birouri

14 16

18 9

11

6A 6B

11B terasa

11

6 4 7

9

93 95

12

magazin

10

ST R. AR IE S

ST R. S EVERIN

2A

5 3

1

terasa

6 8

9

4

2

5 3

7

terasa

spatiu com.7A

1 STR. C

RAIOVA 3

piv.piv.

7 3

Policlinica 5

PIAT A CE AIKO VS KI 1

spatiu com.

2 terasa

STR. S ALIGNY

4A

terasapivnita

1 3

4

6

laborator terasa

12A

10

6A 8

7 5

9

72

57 B-DUL 1 DECE

MBRIE59

74 patiserie 76

30

terasa

78

61

80

spatiu com.

82

26 28

ST R. CLUJ 19

17

21

farmacie

terasa

63/2 63/1

terasa

8

10 10 A 7BIS

centrala termica terasa

84

7 5STR . CON STA NTA (MINE RVA)

pivnita

9

afumatoare

B-DUL 1 DECE

MBRIE

65

3

1A

B 86 A86

4 6 STR. RETEZAT

67 69

STR . PETR E RAMN EANTU (STR. OLTUL UI)

ST R. B EL A BA RT OC

ST R. CON STA NTA (MINE RVA)

parc

ALEEA F. C. RI PENSIA

casa bilete

B

CASA TINERETULUI

ram pa

birouri

DIRECTIA SANITARA

crematoriu

VETERINARAbiobaza

4 C5B C5

9

STR. S URORIL

E MART IR CAC

EU (S TR . NE

GOIUL )

6

3

garaje

A8A

C4CB 10 C4CA

10

8

parcare

Bloc C3B

4

parcare

6 3 A

parcare

ST R. CU LTU RII

A4sCp B

tribuna principala Stadionul Politehnica

tribune

vestiare teren tenis

B

tribune

post trafo

ALEEA F. C. RI PENSIA

teren sport

Liceul Sportiv Banatul dormitor

14

terasa12

7

9

17 17A

T3

STR . FE

LEA CUL

STR. SALIGNY

pivnita

11 13

terasa

15

4

7 S TR.

CRA IOV

A 6

pivnita atelier

1 6 STR

. FE LEA

CUL

3 5

terasa 16

12 Bloc C4A

11

14

Bloc C3D

2 STR . CUL TURII

13 17

21 19

Bloc C2D1

34

Bloc C1C

16 Bloc C2B18 Bloc C2A30

4

centrala termica R.A. CalorS. C. Gy opp er S.R. L.

Dud est ii Vech i

8

25A 23

25B

26

28

9

11

terasa

8 13

10 6A

posttrafo

8

terasa10

terasa 12

14 STR . RETEZAT

STR . RETEZAT

Gradinita nr.28Cresa nr.12

R.A. CONEL

A 8 8

88 88A

Gradinita nr.28Cresa nr.12

terasa

Sc.Aspatiu com. rampa

Statie de distributie gaze

Cc1

22

24

platforma beton

ALE EA F. C. RIP ENS IA (A LEE A S POR TIVILOR )

21

20

18

19

49

32

ALEEA F. C. R IPENSIA

STR. SU RORILE

MARTI R CAC

EU (ST R. NEG

OIUL) platforma beton 27

A 15

STR. AUREL PAUNESC U-PODEANU (STR. DI

ACONU CORESI)

B 10 19 17

STR. BU CEG I 15

Cc1

8 10

gj

6 parcar e 47

49 27

Bloc A16C

post trafo5

49

B

Bloc A16B

A 25

16

STR. C ARTURA

RILOR10

49 29

8A 8

9 11

B 14

Bloc A16A23

Scoala Profesionala Speciala

A

centrala termica

B1

2

9

ST R. B UC EGI

B1 1

13

34 36ST

R. SUR ORILE

MARTIR CACE

U (STR . NEGO

IUL)

31 33

B 38

40 B

35 37

42

39 41

22 24

3

26 2 6A

28

baz.

atelier

baz.

atelier

atelier

ALEEA F.C. RIPE NSIA

teren de fotbal

Poligon auto

rampa

rampa

tribuna

POLITEHNICA

rampa

baza sportiva Baza sportiva

teren sport

F.C. GUBAN S.A.

Baza sportiva Poli II

7 5

platforma beton

Coop. Prestarea

hala productie

laborator

bazin var

buncar

Coop. Progresul

rampa cuptor

sediu

119

121 12B

14 12A

7

123

125

3 5

atelier terasa

STR . B RADUL

2

1

B terasa

terasa

post trafo STR. ST

EJARUL 14

A

12

B

10

Cp

44

43

A

terasa

46

45 4 8

B12 Cp

54B 54A

8 6 123

STR. A UREL P

AUNESC U-POD

EANU ( DIACON

U CORE SI)

127 129

133 131

4

terasa

2 STR . ST EJA RUL 1

56

laborator

laborator

FACULTATEA DE MECANICA

atelier centr. termica

hala productie

trafo

hala productie

rampa COOP. TIMISULrampa

depozit

135 137

139 141

trafo

S.C. ELECTRICA S.A. trafo

STR. A UREL P

AUNESC U-PODE

ANU (D IACONU

CORES I)

trafo

birouri

28

26 24A

29 143

25 27

casapompe

parcare depozit

hala pi lot laborator

6

turn racire

INSTITUTUL DE ELECTROCHIMIE

5

144 casa condens

Bl.56

F 5 4

E 5 2

D48 50

Bl.5837

Bl.5835

remiza P.S.I.

hala debitare

B A

hala aparate masura

33 31 S.C.A.E.M.S.A. TIMISOARA

depozit chimicale

statie gaze

parcare

23 23A

Bl.C13

STR. ELECTR ONICII

post trafo

terasa 23

chiosc metalicchiosc metalic

STR. VENU

S

21 19

hala aparate masura

bazindecantor statie tratare apa centrala termica

statie fluide

put apa atelier

hala principala de productie

parcare STR .

ELEC TRONI

CII

17 15

13

13Bl.B8 Bl.B7 11

9Bl.C8 14

12

Bl.B6

Bl.C7 Bl.C6

apa

11A 11

9

rezervor 7

1

5

INTR. VENUS(IN TR.PETROL ISTI LOR)

3

1

centrala termica

INTR. MESERIASILOR

depozitcarburanti

Bl.B57

10

Bl.B4 Bl.B31

5

parcare

2

Bl.B23

STR. ELECTRONICII

Bl.B1 1

Bl.C5

sediufirma

Bl.C4 8

1

Bl.C36 4

1

Bl.C2 Bl.C1 2

28C

cabinapoarta

administratie

magazin parcare

CALEA BUZIASULUI

PIATA GENERAL GH. DOMASNEAN

ALEEA AZURULUI

platforma beton

statie trafo Electrica S.A.

statie trafo

platforma beton

Sediu R.A.T.T

centru decomanda

hala productie hala montaj

(B-DUL LIVIU REBREAN U)

B- DUL DR. IOSIF BULBUCA

cintar

32

S.C. Timtecons S.A.

cantina birouri

platf. beton

S.C. Alcom S.A. magazin alimentar

30

32

11

bazin

11

S.C. ACELLUM S.R.L.

birouri

hala productie

S.C. ROMACOST S.A. hala de productie

S.C. SUPER MOLD S.A.

atelier

cabina portar

sediu administrativ

atelier

parcare hala

S.C. ELECTRO- TIMIS S.A. hala

teren de tenis bazin

rampa auto

S.C. STIMEL S.A.

vestiar

birouri parcare

Hala productie

platf. beton

st. gaz

atelier

atelier

S.C. OPTICA S.A.

statieneutralizare

bazin hala prelucrare mecanica

S.C. ELECTRO- TIMIS hala

atelier

B-DUL INDU

STR IE I

bazin

bazincasa pompe

S.C. METALSTAR

S.C. ALUMINIUM birouri

atelier

bazin atelier

B-DU L IND

USTR IEI

S.C. TIMTEROSI remiza P.S.I .

S.C. MECATIM S.A.

As

statie debitare

casa cantarbascula

cabina portar

E.E.E. S.A.4 E.E. TIM birouri

4A S.C. Cablaje Electronice

hala productie

As

bazin

bazin

S.C. SPUMOTIM S.A.

rampa

S.C. SPUMOTIM S.A.

tribune

COMTIM - TIMCAR GRUP

grup sanitar

casa portarcastel apa

cintar rampa

rampa

sectie productie

sectieproductie

sectie fabricatie

S.C. Spumotim S.A.

sectie fabricatie

birouribirouri

foraj apa

sectie productie

depozit sectie fabricatie

sectie

castel apa

sectie productie

padoc descoperit

COMTIM TIMCAR GRUP

sectie productie

platforma beton

magazin

birouri

S.C. FOREVER S.R.L.ateliertapiterie auto

foisor

RODAE AUTOMOBILE CRAIOVA PARCARE

depozit

S.C. SPUMOTIM S.A.

cabinapoarta

birouri 22 parcare

cabina poarta

cabina poarta

C AL E A S T AN VID R IG HI N ( C AL E A BUZ I AS U LU I )

parcare

parcare

hala

sectie presaj

revizie

sectie sectie

pazapost

sectie sectiefabricatie

19 centralatermica

birouri

sectie fabricatie

poartacabina

platforma depozitareS.C. Electrocont Elco S.A.

STR. CERNA punctpompieri

bz.

bazin

statiepompare

bazin casavane

bazin

bazinstatieepurare cantar

centralatermicacos

statiegaz

hala galvanizare

conducte

S.A. Agatext S.A. Timisoarahala productie

13

bazin statie pompare

atelier pavilionadm. 18

administrativpavilion

parcare

grupadministrativ

punctgaze cantina platforma birouri

hala si magazie piese ambatisate

atelier grup electrogen

platformaplatforma

cabinaportar

laborator metrologic

atelier reparati i

B-DUL CONST RUCTORILOR

S.C. GRAFFITIX S.A.

depozit

S.C. SERCOMS METAL S.R.L.

birouri S.C. UNITEH S.A.

S.C. ERLACH S.A.

pod ru

lan t

rampa

atelier S.C. Sercoms Metal S.R.L.

S.C. Erlach S.R.L.

bobinaj

foisor

foisor

PARCARE

pod r ula

nt

birouri

As

As S.C. MECATIM S.A.

rampa

S.C. MECATIM S.A.

cabinapoarta

rampa beton statie bioxid posttrafo

hala vopsitorie

vopsitorie

bazin

hala montaj

S. C. MECATIM S.A.

birouri

foisor

S.C. UNITEH S.A. S.C. SAS BERTON S.R.L.

S.C. Timcor S.R.L.

Unisensbirouri

parcare

platforma

moara span rampa

platforma depozit materiale

rampa beton

pompecasa

casapompe birouri

cabinaportar

P.S.I .

remiza

remiza P.S.I .

P.S.I .

statiepompe

I.R.E.T. statie electrica

parcare

parcare

bazin

hala

birouri

hala

cabinapoarta

parcare

vopsitorie

atelier stand incercari

nod energetic termic

hala prelucrare mecanica

st. pompe st. prelucrariapa

S.C. COMPUTER TRADE III S.R.L.hala productie

P.S.I . remiza

atelier ateliertamplarie

atelierdebitare

28pod rulant cantarhala pod rul ant depozit cabinapoartaS.C. TEHNOMET S.A.bazin conducte sectia cabluri gospodarie apalaborator C. T. C.cos atelier mecanicbirourirezervorbazinhala compresoare dep utilaj cabinapoartabaraca depozitgrup santierutilajbaraca depozitdepozit halaS. C. IL- TEMPO S.R.L. utilajbaracabirouriutilajutilajdepozitstatiefiltrare cos posttrafobazinbazingroapa var hala rampa birouriS.C. RIGIPS S.R.L.cantaratelier DATCOMPdepozitdepozitpod r ulant ALUMIL pod r ul ant atelierateliercab. poartaS.C. I .C.M. TIMIS S.A.atelier depozitEURO- EXCEL atelierpod r ulant depozitcabina portar S.C. Guban S.A.

cab. poarta

bazin

statie pompare

bazinstatie epurare bazin

bazin bazin

rampa

statie pompare

atelier

Alumil Timisoara

C AL E A STA N VID R IG HI N ( CA LEA B UZ IA S U LU I)

18A

platforma beton

platforma depozitare

cabina portar

16 A

dep. dep.

Coop. Mobila Banatului

Coop Colortext

hala productiecos

Coop. Progresul

hala productie

cos

cos uscator

hala productie

hala productie

birouri atelier reparatii

cab. portar

14

platforma beton

birouri Coop. Incaltamintea

cos

birouri st. gaz

cos vulcanizare vopsitorie

cos centrala termicaspalatorie

rampa

soferi statie benzina

dormitor

parcare

administratie electrica

2 bufet centrala

S.C. Autobaza Tim S.A.

atelier reparatii

rampa

depozit

rampa

atelier forta pod r ulant

S.C. Uniteh S.A. S.C. Unitap S.R.L.

atelier

atelierreparatii St. gaze

depozit

S.C. Unitap S.R.L. atelier strungarie

P.S.I.

bazin

platforma beton 5 cond.

9 cond.

cond.

8 cond.

bucatariiS.C. Coti S.N.C.5-9 birouri

STR. CHIMIS TILOR

platforma beton

Centralatermica

S.C. Motorep S.R.L.

S.C. Imsat S.A.9

depozit materii prime rampa

rampa

transf. cos

parcare

hala productie COOP PROGRESUL

birouri

centr. termica

hala productie

hala productie

parcare

parcare baz. baz.

cabinapoarta

parcare

hala productie

Instit. Oxi

corp. adm.

transf. depozit atelier statie frigorifica

atelier

S.C. AZUR S.A.

rampa rampa bazin

atelier

hala

hala bazin

hala productie

14

6 con d 10 cond

6 cond 8 cond

6 cond.

6 cond.

6 cond.

8 cond .

8 cond.

bazin

conducte

6 cond.

4 cond.

6 cond.

bazin

platforma

birouri

hala productie

hala productie

platforma

cond .

centralatermica

statie pompe

hala 5 co nd. cantar

bufet S.C. Azur S.A. 10 conduct

e

6 cond .

7 co nd.

11 con d .

8 cond.

4 con d .

4 con d.

4 cond.

rezervoringropat

rezervoringropat

4 cond.

5 con d .

9 con d .

4 cond .

4 con d.

5 co nd .

4 cond.

S.C. Tepro - West S.A.atelier

pod rulant

atelier scularieS.C. Hydrolarex S.R.L.

S.C. Uniteh S.A. atelier

atelier

S.C. Seugetex S.A.

statiebenzina

sala compresor

poliester

hala repere poliester armat

hala

punct masuraenergo-termica

c ond u ct e

hala

rasinistatiematurare conducte hala prese post trafo

punct termic

cos

conductecon d uc t e

atelier spalare ambalaje atelier birouri

S.C. Maschinente HnickIMPEX S.R.L.

birouri atelier

atelier

atelier

co n duc t e

cos atelier

atelier auto

mecano-energeticatelier

S.C. Azur S.A.

utilaj atelier

depozit materiale

P.S.I .centrala spuma atelier

conducte

cos rampa

cabina poarta35

dispensar

tehnico-socialgrup

birouri

laborator

instalatie rasini

cos

depozit gunoi

turn de racire

instalatii

parcare

B-D UL

I ND US TRI

ILO R

bazin

bazincos hala

bazin statie epurare

parcare

par ca re ateliermecanic

distributiegaz metan

bufet

rez.

cantar

rez. conducte

casapompe

c on d uc t e

conducterezervor co n du c t e

hala productie rasini

posttrafo vulcanizare

platformabazin pompe

conducte

cos

conducte

cosc on d uc t e

baz.bazin

statie electrica

bazin

conducte

depozit produse finite

rampa

conducte grup social

Instalatie naturare

depozit

bazin

conducte vestiar

con duc

te

cabinaportar

S.C. INSIGNIFIANT S.R.L. statie uleiuri

pompe benzina

hala productie rasini

conducte

rampa

hala

B-D UL

IND U ST

R II L OR

rampa cab. portar

ateliercond.

bazin platforma

parcare

posttrafo

5 c o nd .

5 cond .

S.C. ROMTENSID S. A.

diversi

16 cond. bazin

8 cond. auxi liari laboratorcercetaresi C. T. C.

cos

con du cte casa pompf

conducte

lichidedepozit

casaspume

bazin bazin

toxilarie

casa pompa

post trafo

bazin

casa pompe post trafo

rampa rampa magazie materii prime

rampa

atelier

1

5

CALEA MOSNITEI

7 3B

ga ng

gan g

11

3A

3

Primarie Timisoara S.C. ROMTENSID S.A.

13

12

10

post trafocos rezervor materialrecuperabil

P.E.C.O.Magazie centrala rampa

conducte

Atelier mecanic P.E.C.O.

birouri

depozit

rampacantar

placa beton

B-DUL CONS TRUCTORILOR

ceasapometru prototipservice

cond.

birouri centrala termica

vane vane

cond.

vane

cantar rampa

rezervoare benzinaingropate

Depozit P.E.C.O. Nr.1

incarcare combustibili peroane

con du ct e

con du ct e

statiepompe

decantor

rampa ulei uzat platforma conducte

co nd.

con d.

cond. vane

con d. con

d.

con d.

S.C. ETERMA S.A.

hala

depozit cos

birouri parcare

cabina poarta

birouri

atelier reparatii

parcare

remiza P.S.I.

sectie

cond .

etilare

rampa

depozit

bazine

con d.

pompe

cabinaplatformaportar

magazie uleiuri

depozit ambalaje depozit produse P.E.C.O.rampa

rampa magazieuleiuri rampa

casa pompe

cond. statie pompare

Depozit PECO Nr. 1

casa hala

rampa

Depozit PECO Nr. 1

conducte conducte

baz

sectie de productie baie vestiar

CV

CV

CVCV

CV

CVCV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CVCVCV

CV

CV CV

CV CV

CVCV

CV

CV

CV

CV

CVCV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CVCV CV

CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV CV

CVCV

CVCV

CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CVCV CV

CV

CV

CV

CVCV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CVCV

CV

CVCV

CV

CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV CVCV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CVCV

CV CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CA

CV

CV CV

STR . I OAN

S I M U

476 400207 70

0

207 75

0

4764 00

4764 00207 75

0

Nr. top.14348/1/1 /15

Nr. top.14348/1/1/16 100

Policlinica Boia

Bv S

ud ul

ui

Str. Mar. C-tin Prezan

Str. Mures

R: 10

00 m

R: 500m

R: 750m Calea Urseni

Teren studiat Cvartal studiat

Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara

ABC Centrul Medical Dr. Pirjol

Casa Austria

Centrul de Urologie Timisoara

Cabinet Obstetrica Ginecologie Dr Tanasescu

Pastel Dent

Clinica Jose Silva

Arthros Center Timisoara

1:10.000

Atasament: 09_Studiu_-_Sport.pdf

arh. Tiron Andrei

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. pl.:

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

arh. Tiron Andrei

Denumire proiect:

Studiu - Sport

Data:20/12/2018

Specialist RUR: arh. Georgeta Trimbitas

Denumire planşa:

S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. Timişoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Narita Alina

PUZ

134/2015P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Ţigu Gheorghe Sabin Milenco Beneficiar:

1:1000

P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

134 A09/2015

9.290

6.907

1 0.1 60

9.491

1 8.2 69

15 12

13

14

1011

9

bazincarburanti centralatermica

STR. DIMINETII STR. DIMINETII

38 36

34 32

30 28

STR. DIMINETII

47

50

45

48

43 46

49 B

51

capela

STR. DIMINETII

54

2 5 5

53

atelier

49A

52 48-

5047

46

45 44

41

44

39 42 40

STR . V

AN AT ORI

LOR

37 35

35 A

38 36

33 33A

31 29

34

27 32

23A 25

30 28

41 43

STR . I . P . P AV

LO V

39

42B 42

40

35 A

37

38 36

atelier

33 35

34 32

31

30

25 27

29

atelieratelier

STR . W

. SH AK ES PE ARE

26 24

35 33

31 22

20A

29 2 7

17 19

STR. ALUNIS

20 22 24 24A 26

25 terasa

20B

23 20

co

atelier

19 21

17

spatiu comercial1 8

STR . W

.SH AK ESP

EAR E

16

15

16A

13

14

9B 11

9A

8 1 0

23 2 6B 2

6A

21B STR

. V I NA

TOR ILO

R1 9A

27 29

26 24A

terasa

24 31 33

3735

21 23

28 30

25

32 32A

34

21 21A

22

23A ST R. I .P . PA VL

OV

23

39 terasa41

STR. ALUNIS

scoala 41A

Ministerul Invatamantului 43

STR. ALUNIS

clopotnitaBiserica Catolica

34

21

S.C.Macesul S.R.L.

grup sanitar

camin cultural

28 26A

19 24 26

1 7 22

atelier

20

terasa

19 17

18

terasa

STR . V

AN AT ORI

LOR

15 13

terasa

16 14

1 2

11 9

1 0 8

8A

7

6A 6

5 4 2

20

15 1 5A 16- 1 8

1 3 1 1

1 4 12

9 7

1 0 8

STR . I . PA VL

OV 6

3 5 4

2

5 7

6

3 4

76 78

STR. G.MUSICESCU 74

63 65 65A84A

84

80 A

82 80

34 32

30

59 61

55 57

78 74

76

51 53

49

70 A

72 70

28 26

26 24 A

47 ST R

. V IC T

O R V

A LC O V

I CI 45

43 66 68

66 A

39 41

24

37

64

39 A 62

80

2

82 84 86

3

2A

1

88 90

62 6 4

85

ST R . A

R C ID A

V A5 8

60

9294 96 100 102

STR. G.MUSICESCU98

67

104

69 71

1 13 4

ST R . D RU BE TAS.C.Agrovet.S.A.

ST R . U

L P I A

T R A IA

N A 12 3

12 1 11 9

11 7

13 2 13 0

12 8 12 6

81 83

54 56

50 52

79 AST R

. T R A IA N

V U IA

77 A 79

46B

48B 48A 48 46 A

53 55

77 75

44 46

42

73

60 71

40

49 51

36 38

32 34

11 5 11 3

116 118

11 1 10 9

cazan 12 4 12 2

12 0

45 47

112 114

108 110

10 5 10 7

41 43

39

10 4 10 6

102 10 3

118

22

33 35

18 20 31

54 A

27 29

14 16

23 25

23A

ST R. VI C T O R V AL CO VIC

I(S TR. Z A H AR IN A

) 21

12 19

46 A

10 8

17 15

13

14

6 4

11 9

7

2

5 3

A

55

60 62

1

STR. MURES

57 59 6163

58

69

54 56

67

52

65

48 50

ST R . T RA IA N

V U IA

63

24B

26B

30

26 28

2 9 31

2 7

STR. ARCIDAVA

24A

26A

24 22

2 3 2 5 terasa

23A

21 21A

46 42

44

61

40 36

38

5 9 57

18 20

14B 14A

16

17 19

15

14 12

11 13

ST R . A

RCI DAV

A

10

9

33 35 37

terasa terasa

10 0 ST R

. U LP IA

TR AIA

NA 10 1

98 99

23B 23C 23D

21B 92 94

96

97 95

depozitmagazin

15A 15B

90 88

86 84

93 91

89

atelier

34 30

32

5 5 5 3

28

26A 26

5 1 4 9B

4 9 C

6B 6A

8

5 7

6 4

3

2

1

74

4 9 A 66

65 47 - 4 9

68 70

67A67B

STR. MURES 72

69 71

82 80 /

3

76 78

80 / 2 8

0 / 1

80

87 85

84 86 86A

STR. MURES

73A73B 75A

80

83

78 8 1

83B

76 ST R. UL P IA

T R AI

A NA 77 79

4 6 8 10 12

3

STR. ION SIRBU (STR. MIGDALULUI)

5 7 9 11

4 6 8 10

1 3-5 STR. MANGIUCA

5A

piv.

ST R . T

RA IAN

V U IA

45 4 3

1614

4 1

18 STR. ION SIRBU (STR. MIGDALULUI)

17

20 22 24

19 21

13 15

ST R . T

RA IA N

V U IA

39 37

35 33

26 28

23 25

30

27

72 74

73 75

70 68

66 A 66

69 67

64 62

65 63

12 1614 18

7 9 terasa

11

31 18

29

44A 46 46A 48

ST R . T

R AI AN

V U IA

27 25

23

50 52

2220 STR. MANGIUCA

15 1915

2624

15 17 60

61 59

58

57 / AS

T R . U

L PI A T

R AI ANA

56 B 56

57 / B

piv. 54

STR. LIDIA

56

27

55

54 60

58

29

62

53

34 36 38

38 5

40 STR. LIDIA 42

7 9

terasa

18C

scoala

B-DUL LIVIU R

EBREANU

18D 20

22

37

scoala

70/5

44A

11 13 15 15A13A 17 19A terasa19B 21

terasa

21B

18

21 21A

terasa

16

19

14 17

12

15

10 13

23 25

terasa 51

52 50

49 47

terasa

40

48

43

46

45

42-44 41

STR. ULPI A TRAI ANA 37

39

24 2 6 S.C. Rodex Company S.R.L.

37A BULEV

ARDUL LIVIU

REBRE ANU

28 30A

STR . TR AI AN VU IA 11

8 9 34

32 37B

37C

9

7

39

34

36

41 BULEV ARDUL

LIVI U REB

REANU 43

terasa terasa 38

36A-36 B 34

terasa

32

terasa 30B

33 35

Atelier de reparatii auto

terasa

31 29

38

30

27A 27

STR. ULPIA TRAI ANA

terasa

4547

40A 40B

42 44

57/3 57/457/

5 57/6

70/6 70/7

STR . E NEAS

57/7 57/8

2/2A 2/5 2/3

72A7 4

76 78

80

2/2

STR. G LAD

82

70/7A 2

STR. TRAIA N VUIA

4

57/9 72

74

59

STR. E NEAS 7

6

2/5A 2/4 5

3

STR. TRAIAN VUIA 1A

61

63

ter asa 26 24

49

STR. ULPIA TRAI ANA

28

25 terasa

teras a

bazinterasa

51 53

terasa 55 57

FOREIGNTRADING

23

82

65A

terasa

65

puncttermic

STR. E NEAS

86 84

67

S.C. ZIMPEX S.R.L.

terasa

2 6

88 90 terasa

1

84

ter asa

61 88

86 terasa

90

22 20 STR. ULPI A TRAI ANA

17

18

teras a

15

65A 63

terasa

92

65 94 96

terasa 16 14 13

1 1

terasa 67

21 19

ter asa

69 71

24

22 19 17

98 10 0

STR. G LAD69 10

2

18 20

16

14

STR . D ROB ETA 13A

Biserica catolica din Balcescu

birou administratie

11

2D 2C 2B

21

terasaterasa

10 STR. UL PIA TR AIA NA

6 8

12

9 7A

7 5

terasa

4 2

1

terasa

2A

terasa

3

STR. MEM ORANDULU

I

2 4 6

terasa terasa

71

12

terasa

10 8

9

2

11 1B

2A punct termic 4 4A

9A

1A 1

3

biserica

4

STR . DRO BET A

6

7

3 5

2

1 terasa

82 80

78

terasa

76 ST R. ULP IA TR AIA NA

83 B punct termic

1 casa portar

8 10

birouri

Romgaz S.A. Medias Regionala Timis

birouri

74 72

83 A 83

70 70

79 81 79 -81

parcare

1A

12

28birouri

birouri2 6

14A

14 1 6

1 3 18

2018A

5

24 22

23 21

gang

20 20

terasa

19 17S

TR . I ND EPE

NDE NTE

I

18

terasa

Cultul crestin adventistBiserica Adventista

Coop deproductie

birouri

atelier

23

20 18

21 19

17

18

1416

15

depozit

68

66

65

depozit

64

63 61

STR. ALEXANDRU ODOBESCU 59

59A

62

60

57

68 C 68 B

77 73

75

68 A

71

ST R. ALE XA NDR U ODO BE SCU 69

13 11

15

16

13

14

11 A

12 11

10 8

6

S TR . I ND EP E ND

EN T EI

4

9

magazin

magazin

gang

5 7

magazin

post trafo 11A

9

67 65A post trafo

12

10

7A 7

STR. C IPRIAN

PORU MBESC

U 8

5 5A

11

A. N. D. DirectiaDrumuri si Poduri

atelier

ga ng6

gang 2 4

Bloc B2terasa

bazin terasa22A

24B STR . GIURGIU

24 Cinema Victoria

terasa

2 A 2

1

3

5 4

Scara A

2 Bloc B2Scara B

2 Scara

C 2

alimentaraS. C. Alcom S.A.

Bloc B2 Scara

D 8

Bloc B2

Bloc B2 Scara

E7

PIA TA

NIC OLA

E B ALC

ES CU

terasa

56 58

STR . ODOBESCU

55

terasa

19 STR.

VIRG IL O

NITI U (S

TR. S OIMU

S)

17

10/8

51 15post trafo

13

A8 6

Gradinita terasa

12 14

10 11

8 6

7

9 terasa

9A

4 6

4 STR. CORIOLAN BARA N (GIU RGIU)

1A

5

3 terasa

terasa

bazin

atelier

birou birou 18

baz 16A

22

birou20A20

21

21

17 19

11

16

15STR. COR IOLAN BAR AD (ST R. GIURGIU)

B

9

A G.I.G.C.L.sector IIIhornarit Dispensarnr.1 si nr.5

50

46 48

S TR . A

RH . S Z EK

EL Y L AS

ZL O (S

T R. Z O E )

5

post trafo

5658 35

54

33

31

1

52

scoala27/29

48A 48B

46 44

13 7 5A

4

terasa 44A 44

terasa

42

40

38

post trafo

parcare

1 3

terasa

5A

terasa

42 40

38 B-D UL MIH AI VIT AZUL

36

5

STR. VIR

GIL ONI T

IU (S TR.

SOI M US)

5B

3

post trafo

34

terasa

cos

De

73

6 8A

8 STR. DIMINETII 10

12

53 56

51 54 STR

. A . P.

CE HOV

71 69

67 65

STR . A .P .C

EHO V

63 61

68

57- 59

STR . A .P .C

EHO V

55 53

STR. DIMINETII

24 24A 66 51

49 47

64 45

62

43A

CAL EA M AR TIR

IL O R

105 107

10 9

16

32 4

58 56

54

1

STR. DIMINETII

59 57

55 53

51

5 2A

49

5 2

47 5 0

45 4 8

4 8 A

5 8 6 0

56 5 4

52

49

ST R. MUN

CI T OR ILO

R

47 45

43 41

51 A 5 1 5 0

5 2

49A

4 8

49 47

4 4 4 6

45

STR . A NU L1 8

48

STR . A VA NT UL UI

41 43

39

4 6 4 4

37 33-

35

4 0 4 2

31

38

25 27-

29

3 6 3 4

3 2

51

57 53 55

43 41

39

4 2 3 6

3 8 4 0

37 35

33 3 2 A

3 4

3 1

3 2 3 0

61

63 71

6765 69

52 52A

STR. ALUNIS

54 56 58

50 48

46A

60A

436 0

STR . A. P .C

EHO V

58 54

56 50

52 41

39

46 44

39 37

42 40

40A

35

48

37 46

44 42

rez.

bz.apa

parcare

1

rez. 9

STR. APICULTORILOR

11 13 13A

3

7 7A3 3

ST R. MUN

CIT OR I LO

R

31 29A

38 29

36

38 40

77 79

81

73 75

64

60

ST R. MUN

CIT OR I LO

R

27 34

STR. ALUNIS

68 64A 66 70 72

33 35

313 6

29

5

74 27

34

21- 23

25

32 30

19 15

1 7

45 47 49

38 36

gradinita

dispensar

STR. ALUNIS

42

gradinita 40

46 48

30 23

28 26

1 9 21

1 5 1 7

ST R. AV I NT

UL UI

24 22

1 3 1 3A

20

50

31 2 9

2 7 23

2 5

28 26B

18 2 1

17 A

26 22

24 STR

. A NUL

1 8 48

15 17

20

13

16 18

1 1

1 8 16

1 4

7 9

5B

1 2 1 0

86

terasa 106 108 110 112

3 5A 4 A

4B

1

2A 2

114 STR. GAVRIL MUSICESCU

79 81

9B 11

12 14

9A 7

10 8

5 4 6

4A

118 120 122 116

87

1 3 2

124

STR. GAVRIL MUSICESCU

89 91 93

32

25

terasa

23 19

21

30 32

26 28

24

15 17

22

13

20 18

ST R. MUN

CI T OR I LO

R 12

14

11

28

1 3

26 1 1 9

terasa22 24 7

18 20

5 atelier

16

STR . A . P.C

EH OV

14 1 3

1 2 1 0

8

138A

9

10 10 A

5 7

6 8

3 1

2 4

126

93B

128 130

ST R . P R U T U L

93C 95 97 99

terasa

fanar

132A 134 132

STR. GAVRIL MUSICESCU 136

4 6

2

103A

138

105

101 103

15 1917 21

23 STR. APICULTORILOR 17

8

103 101 terasa

99

bazin

atelier atelier 176

172 -17

4

depozit

170 168

97 95

CAL EA M ART

IRI LOR

93 91

hala hala

166

terasa 164

depozitdepozitbirouridepozitterasa162 158

-16 0

89 89A

87 83

85

birouri

156terasa

15 4

padoc

152 150

77

81

75 71

73

15 ST R. GO SP OD AR IL OR

14

79

13 12

11 10

9

atelier

148 69

144 146 67

piv. depozit

142 140

65

138

61 63

136 59

134

57

130 132 55

140 142

107 109

144 146 148 150 152

113 STR. GHEORGHE MUSICESCU

atelier

depozit

atelier birouri

154 156 158

115

128 5 3

126

birouri

12 4

terasa

12 2 12 0

51 / 17

51 / 16

116 118

114

51 / 15

51 / 14

8 7

6 4

5 ST R. G OSPO DAR ILO R

2 3

158A terasa158

51/18 51/2051/19

162160 terasa

164 166

51/21

STR. GAVRIL MUSICESCU

piscina terasa

terasa

terasa

terasa

piscina terasa terasa

terasa

51/2 6

51/28

piscina

51/3 4

51/27

51/2 5

51/3 3

terasa

terasaterasa

1

13 1

te ras

a

13 3 ST R

. G E N. G H E O R G HE

ST AV RE SC U

13 5

terasa

terasa

terasa

terasa

13 7

te ra s

a

STR. GAVRIL MUSICESCU

73 75 77

SERVICE

131

COOP.UNIREA

ST R . M

I NO TA UR UL U

I 79 A3 6

34

37 A 37

12 9 12 7

afum.

12 5 12 3

32

terasaterasa30

35 33

28 A 28

31 29

40

ST R . B

E R Z EI

39 37

36 - 3 8

42

35 A

34 32

32 A

atelier atelier

30 30 A

atelier 2 8

35 33

31 29 A

29 27

CO

afum.

12 1 11 9

ST R . D RU BE T A

11 7

26 27

24 2 5

22 ST R.

MI N OT AU RU L

U I 23

20 A 21

11 5

116 11 3

terasa

114 1 1 1

20 B 18 A

18 B 20

19

18

16B

16 16 A

14

26 24

22

atelier

25 A

25 23

ST R . B

E R Z EI

21

17

bazin

15 13

20

19

18 17

16

15

14

13

40 S T R. P RU TUL

38 36

3 2 3 4

3 0 3 0A

17

12 14

piscina

15 13 pi scina

28 2 6 17

2 4 2 4A

22

terasa

15 ST R

. P R U T U L

20

13

18 16

11

10

11 A

terasa

terasa

terasa

11 9

6 ST R . C A L A T OR I

L OR I

9C

cabina poartagenerator

hala

112 1 0 9

110 10 7

10 8 106 ST R

. D R U B E TA

10 5 10 3

12

ST R . M

INO TA UR U

L UI

10 8

104 10 1

102 10 0

99

A1

parcare A8 6

pa r ca r e

A7

A8

pubela gunoi

4

11 11A

9 7

12

11

10 8 S

T R . B

E R Z EI 6A

6B

9 7

5 3

1A 1 bazin

4 2

atelier

5 3

1 1A

98 96

97

S.C. BANE S.R.L.

A2

9 4

9 5

A3

A6

A4 A5

STR. MURES

gang

7977

9 2 93 9 1

88 9 0

ST R . D

R U B ET

A 8 9

8 7A

atelier birouri

92AA 12

B

2 centrala

90 92

81 83 87

89

A 18

94 STR. MURES

88

91 93 95 89

B

ST R . M E Z IA

DA

A

90

B 16

9114

7

A B 88

5

S.C. CRISTOBAR S.R.L.3

post trafo

14 9 ST R

. P R U TU L

12 10

8 6

5

4

3

2

4

9B

2

9A 7

5

hala hala

3 ST R. CA LA TO RIL

OR 1

98A 100 112

hala

GIROTIM PHILIP MORIS

birouri birouri

116A

STR. MURES

90 92

97 99

94

1

101 103

96 terasa

STR. MURES

105 107 109 111

98

113 113A 48

A 115

A BST

R. CR IV A

IA 9

49

B 117

47 A 119 B

post trafo

50

7 B

51 A 2 B

STR. MAGURA

52 4

57 1 56

A 3

rez. apa

depozit

110 B 112 51 / 13

110 A

104 108

-10 6

51 / 12

51 / 1 1

st. pompare

st. gaze

51 / 1 0

10 2

atelier atelier

10 0

CA L E A M AR TIR

ILO R

te r as a

terasa

12 8 D

terasa

terasa

te r a sa terasa

uscator

uscator

centralaelectrica

centr. termica atelier

moara

uscator

uscator

sectie S

post trafo

uscator

Sector M

sectie S

98

R.P.S. I.

Sectie P.M.

R.A. PLAFAR

birori

terasa terasa 51/3 0

terasa51 /35

51 / 3 6

51/68

51 / 3 6

terasapiscina terasa

51 / 9

terasa

51 / 4 0

51 / 6 2

51 / 8

51 / 4 1

51 / 4 2

13 9

51 / 7 terasa

51 / 6

terasa

51 / 5

terasa

post trafo

51/ 37

51/ 38

terasa

51 / 4

terasa

terasa51 / 3

51 / 2

terasa

te r a s a

te r a s a

te r a s a

12 8 C

12 8 B

12 8 A t

e ra s a

116B 116C 118 STR. MURES

120 122

A B 121

statie

124 126

A 123

128

B

A te r

as a

te r as a

S. Atomizare

te r as a

Sector conducere

96

Biserica Baptista

cantarcantar terasa

depozit

rampa

94

terasa

132 134

centru administrativ

C

33 125 127

STR. MURES

129 32

31 131

30

82

42

ST R . C

H E I A

9

41 41

pa r c ar

e

53

C B10

437

reglare gaz

pa rc a

r e

parcare

statie

45 A8

A

ST R . M A R T IR

A LE X

AN D R U

FE RK E

L -S UT E

U

44 B

44 6

5 B

55 A 8

B

23

24

A

245

A STR. MAGURA

7

B

21 9

22

termica

B

ST R . A

Z U G A

8

34B 5

A

6 parcare

35B 10 A

pa r ca r eposttrafo

36B 12 A

STR. MAGURA

B 37 A

14

A 11 B15

20

A 4

B S T R . A

Z UG A

163

13 B 14A

13A B15

post trafo

platf.beton 82

51/1 51/45

51/ 46

51/ 47

terasa terasa

101

te r asa

99

9 terasa

1 7

8

2

te r as

a te r

a s a 134A

STR. MURES 132

133 135

terasa

CA L EA M A

RT IR I LO R

38

80

97 95-

9 3 91

te ras

a 89

te r a s a

ST R . I ON M ONO

RAN 6

10 11

terasa 5

terasa 4

12

12

78

87 te ras

a 57 gang

80

51 - 5 5

te ra s

a 3 13

13

terasa

1

terasa

terasa

piscina

111 113

platf.beton

terasacabina portar

terasa

STR. MUSICESCU

terasa

STR. MUSICESCU

terasa terasa

padoc

135C

136A STR. MURES

135D

hidrofor

136B 138

135E 135F

13 5 A

terasaterasa

terasa 13 5 B

terasa

13 5 C

terasaterasa

140 142 142A

STRADA MURES

135

terasa

144

137 139

78

13 5

78 13 0 A / 4

13 0 A / 3

13 0 A/ 2

ST RA D

A M URE

S

cantar

STRADA MURES

S.C. MARCKS S.R.L.

terasa

11 0 A terasa14 0 C

dr u m a c c es

A ST R . M

UR ES

hidrofor

146

STR. MURES

tera sa

ST R. L ID

I A

STR. MURES ateliere frigorifice

S.N. Gaze naturale

terasa

dr u m d

e a c ce

s

cabina poartaateliere

S.C. ROMHEL S.R.L.

ateliere

drum acces

pescarie

14

platforma betonplatforma beton

12 B

154 S.C. PERLA SUDULUI11

STR. MARESAL C-TIN PREZAN

12

terasa

133 C 135 Bl.56

B 137

Bazin Bazin

conducta

rampa auto

71 73

67

69

CALEA URSENI

57

59 61

61A

65 afum.

63

CALEA URSENI

75

STR . PA

VEL ST EIC A

afum.

46

44

40

42

31

36 38

29 A

29 B

33

2A

2

19

De

cos

platforma beton

decantor statieclorinare

platforma beton

UZINA DE APA Nr. 1statieclorinare

platforma beton

platforma beton

rez. apa

platforma beton

statie filtre

statie filtre electrice transformatoare

rez. apa platforma beton

vana vanapompe

atelier

hala

prefiltre platforma beton bazin

35 37

CALEA URSENI 33A

29

25 27

31 33

4

panouri transformatoare

platf. beton atelierpost trafo

grup fantani

UZINA DE APA NR.1

terasa

STR. MUSICESCU

platforma beton

cladire prefiltre

cos

buteli i gaz centrala termica

cos cos

platf. fier vechi

platf. beton

statiepompare

CALEA URSENI

19C

cladire protocol

platf. beton cabina poarta

21 21A 23

19B 1 9A

19

terasa

2 4

2 2

17 D 17 C

terasa

birouri

INT RA RE A URS

ENI 1

4 2

5 3

9

7 8

23C

23A 23B

gater

5

16A

3

16

ST R . A NIN

A 12

14

18 STR

. L EG UMI

CUL TUR

II 16

14 12

10

m

55

49

53

51

45

41

43

47

20 22

STR . IU LIU

POD LIBN

Y

34

32

34A

27A

STR. DIMI TRIE DINICU

27

30

25

26

24

28 23

21

19

19 21

22 24 ST

R. I ULI U P ODL IBNY

17

15

18

20 terasa

39

12

16

18

15 A

STR. DIMITRIE DINICU

13 15

14 7

9

11

6A

10 8

5

6 STR. DIMITRIE DINICU

48 bazin

65

17

6

10

8

STR. NICOLAE STOICA DE HATEG

3

3A

2 4

27 25

1

29

18 17

20

13

11

15

14

16 5

7

12 STR. NICOLAE STOICA DE HATEG

9

13 A

16 11 13

STR . IU LIU

POD LIBN

I

9 A 14

12 7 9

10

STR. NEAJLOV

5

7

4

STR. NEAJLOV

2

1

3

8 3 5

6 8A

STR. IUL

IU P ODL IBNY

1

4

2 38

46

63 61

44

59B

42 57

40 38

55 53

36

51

34

49

20 23

18 21 19

16 B

17 15

13

ST R . E

URI PID

E

16

11

14

9 7

10

8

m

6

32 ST R

. M ATE

I M ILL

O

30

piv

28

terasa 4 2

47 45 A

45 43

26

41

12 8

10

5

atelier

3

4A 6

1

4

24

39A

22

39 37

20 18

35A 35

2

21

STR. EMIL RACOVITA

25 23

2

6

4

5

7

STR. LUTA IOVITA

1A 1

atelier

3

34 36

32 35

STR . M

ART IR

CO NST

A NT IN

RAD U (

STR . H UMU

LES TI)

30 28A

33 31B

28 31A

26 24

32

30

28 28A

24 26

26A

atelier27 depozit cherestea 27A

25A atelier

atelier 58

32A

24A

Fabrica de paine

22A

66A

62 60

64 STR. NICOLAE D. COCEA

21

68 68A

23

17B 17 A

17 15 A

13 A 15

terasa

atelier depozit

20B 20B

20 A

13 11

18 A - 18 B

ERROMED S.R.L.16D

CAL E A U R SE N I 9

7 A

1 6C

7

13B

3 8 A

1 8

2 4

12A

6 8

10 12

7

16

14

16A 18

9

7A

ST R . L

E GU MIC

UL T UR I

I

6 D 3A

1 3

6 C

birouri

6 B 2 4

S.C. S.B. INTERCOMERT S.A.6 A

5 5A

8A 10

22

14 16 18

12

20

6 8 STR. NICOLAE D. COCEA

5

16 3 1

atelier

S.C. AGROSEM S.A. 9

birouri atelier

CALEA U RSENI

STR. MARESAL C-TIN PREZAN

A 139

birouri birouri29

Bl.C2127

put apa

25

Bl.C24

32

Bl.C23

34

Bl.B15

30

Bl.B1423

Bl.B1321

Bl.C22

INTRAREA VENUS

Bl.C17

Bl.C18 29

Bl.C20 27

Bl.C1627 STR .

ELEC TRON

IC II 26

Bl.B121 9

Bl.C15

Bl.B1117

Bl.C14

24 Bl.C11

Bl.C12

4 6

terasa

4 A

ST R . L

E G U MI

CUL TU R

I I

Bl.F2 11

16

7

5

1

2

3

Bl.1015

20

Bl.95 16

1

14 12

magazin

10

statie gaze

8

bazin

Bl.F215

13

Bl.F4 17 STR. LEGUMICULTURII

INT R. N

EPT UN

(S ID ERU RGI E I)

3

cresa gradinita

4

STR. ATOMULUI 6

cos

4 2

3

INTR ARE A S

ATU RN

4

Auto - Tim

20 STR. EMIL RACOVITA

1

22

17

17C 17D

15

11 13

19

33

STR . M ATE

I M ILL

O

16

31 29A

29

44 46

40 42

14

38

3 5

27A

12 10 27

25

26

24

28 30

1

vestiare

2

10A

6 8 23A

23

4 2 1A

2B

4 STR

. R ECO

LT E I

4A

sediu clubsportiv

st. pompare

2A 2

atelier

8 6

atelier reparatii

atelier atelier

52

48 50

11 11A11A

54 56

15

11B

13

7 9

17 19 19A

21 19

171 5

13

atelier

11

8

7 6 5

3 4

Asociatia Sportiva Autoturisme

STR. RECOLTEI

6

10 8

12

post trafo

14

7

3 1

5

camin

cos

vestiar bazin

bazin sala sport

cantina

punct termic punct termiccos

caminadministratie atelier

11

13

9

S.C. Tehnomet S.A.Timis

STRADA ATOMULUI

6A

4A

2

1

puncttermic

INT R. N

EPT UN

(SID ERU

RG IE I)

S.C. TELECONSTRUCTIE S.A..

camin

4

(STR. METALURGIEI)

2

STR. MARTIR MARIUS NEMTOC

15

8 cabina poarta

6

5

15A

Bl.D132A

Bl.D2

34

36

STR . M A TE

I M ILL O

9 7B

4

7A 7

Liceul Electro Timis

5

lLiceul Electro Timis

3 3A

1

40 40A

2 STR

. S PAT

A RU M ILE

SC U 1

54 54A

44

46

42 42A

48 50 52

2

38

CALEA BUZIASULUI

11

S.C. TIMTEROS S.A.

teren de tenis teren de handbaltribuna

parcare

pavilion administrativ

pavi lion administrativ

cimitir

27

r

26 24

25

26

29terasa 32A 32 3031 29 ST R. T H. PALLADY28A 28 26 22 A22terasa70 72 787472A STR. NICOLAE D. COCEA76 78A 272722 20 25 STR. NICOLAE D. COCEA 70A70 25 25Adispensar scoalarestaurant18B STR . MART IR CONS TAN TIN R ADU2318A Ministerul Educatiei Nationalescoala 24 vestiareSTR . TH. PA LLA DY22 20 18A 18 arena sport 23 2180 80A 1929 17 15 26 24 2022terasa 1618 14 1220 18 16 13 11 914 712A STR. IOA N S IM U12 5 310 1 STR . G RIGOR E A NTIPA10 8 6 4 2 terasaterasa 11618 16 21 19A 191 4

17

depozit

12 10

15

13

8

13A 11

9

16A 16

14 12B

12A

12

4 6

2B 2

2A

terasa

atelier

7

BisericaOrtodoxaRomana5

Of. Parohial

capela

80 80A

3

1

72

72A

76

76A 74

78

12C ST R .

T H. P AL L

AD Y10

Parcons S.R.L.

6 8

8 6

4

4 2

Parcons S.R.L.

terasa92 96

94 98

100

90

88

37 37A

84

82

84A

86

29

25 27

21 A

19

21

23

31A

33A

29A 31

35 35A

62

58A 58

56

60

CALEA BUZIASULUI

68

64 66

70 70A

15

17

STR . O LAR

I LO R

hala prelucrari opticeanexa tehnica hala prelucrari optice

S.C. ENJOY IMOBILIAR S.R.L.

anexa tehnica hala anexa tehnica

STR . O LAR

ILO R

2

atelier 10

12

12B 12A

STR. OLARILOR 14-16

18 20 22

22B

4 6

8 STR. OLARILOR

104 106 108

102

piv

110 112

114

51 49

43 41A

39

41B 41

45 47 47A

CALEA BUZIASULUI

53

55 57

24

26 24A

26A 28

STR. OLARILOR

30

22A

39 37

86 8 7

84 82

8 5 A

7 8 8 0

85 83

terasa

8 1 92B

A

7 6 7 4

7 2 7 0

79 77 platf. betonplatf. beton

75

97 2

parcare

92 B 10 C

93 6

A

8

pa r ca re

pa r ca re

94

B 4

1A ST R

. M EZ IA D

B

96A 4

95

96 A6B

STR. ALBAC

2 841

83 B 8 A

1

STR. MARTIR DUMITRU JUGANARU(STR. ALBAC)

72A3

bazin terasa

bazin

68 6 6

S TR . D

RU B E T A

C 2

6 2 6 4 C 1

6664 STR. LIDIA

gang B 78

parcare

pa rc a

r ep a rc

ar e pa rc a

r e

parcare

77A

centrala termica

72 77

parcare 7776

A270

parcare STR. MARESAL ALEX. AVERESCU (LIDIA)

A1

2

74

100 33

99 35

95A 99A

80

Biserica Ortodoxa

ST R . S A L CI M

IL O R

54

81 10 AB

A 72B 72b

B5 C

73 73

STR. MARTIR DUMITRU JUGANARU(STR. ALBAC)

7

52

69A A B

70 70

55

58

AS T R . C

R IV AIA

5 B 59

3 A

60 A 12 B

B

9 69 68 A

2

STR. MARTIR DUMITRU JUGANARU(STR. ALBAC)

65 11

A

66

B 1 post trafo

A

75 78

73A B

50

7480

ST R. S AL CIM IL OR

53 51

70A

71

71A82 B

STR. LIDIA

A 9837 B

46 44

49

4139

47 45

STR . S

AL C A MIL

OR

D15/2

A

68

ST R. CR I V A IA

A 84 86

66

A B 88

STR. LIDIA

4543 47 49

ST R . CO L A BO R AR

II

A

post trafo

3E16/5 E16/42

E16/3

B

2

E15/1 BST

R. C OL

A BO R AR

II 1

E14/251 E14/1

B

A A

STR. ADOLESCENTEI

E15/2 E15/36

4

58

terasa

56 54

6 0

5 9

61A- 61

57 55

5 0 5 0

4 8 46

S TR . DRU BETA 5 7

terasa

5 1 49A

106

47B

terasa

1

53

terasa bazin

7

4

9 INTR . MARTIR

IANO S PAR

IS 11

post trafo terasa

105

6 8

terasa8 13

17

10

2119

12 10

104 14 103

16

STR. V LADEAS

A

8

107

108 A

9

111

7

B

113 B

terasa

4 4 40

4 2 45

terasa

3 8 3 6

43 41

47A

2 STR. IO

AN MU RESAN

(DR. S T. STA

NCA)

11

terasa

4 6

1A 3

terasa

terasa

3 4 3 2

37 39

3 0A 3 0

STR . D RUBE TA 35

33

atelier

anexa spalatorie

8 terasa

10 12 5

7

14 STR. D

R. IOAN MURE

SAN9

16

4

Bloc 110

2

Bloc 111

11-13

AsociatiaStudentilorMusulmani

15 19

17 24 2

6

21 2523

terasa

42

10A 12

23. STR. V

ALENII DE M

UNTE

40/C 40/A

43 41

39

D15/1

B 11

40/ B

37 35

B

25 27

29

A5 113

terasa

38

35/A 2 2/A

D12/2A STR. DUZILOR

B

38/ A D12/1

33

STR . S

AL C AM

ILO R

36 D10/1 A

D14/24 B

A D13/3

D14/1 A

STR . L

EB ED EI

D13/2

B

1

A

B1 A D13/41/A B

4 6

D13/1

B

3

PIA TA V

IDR ARU

A

post trafo atelier

3

1

32 34 31/

A31

30

29

1A1B

gang D10 B

28 Bloc D11/1

25

26 Bloc D11/1ST R . S

A LC AM I

LOR

23

gjgj gj

gjgj

gjgj

28 30

32

27 29

34

3331

terasa24

21 19

Bloc D8/6

8

Bloc D8/56

36 terasa

38 teras

a 40

D9/6A

STR . A

PE LO R

B2 INT R.

ORI ZON

T

D9/5A6

gj

8

Bloc D9/1 Bloc D9/5

post trafo

platf. beton

INTR . APELO

R

Bloc D9/23

Bloc D9/3

Bloc D9/44

Bloc D8/44 1

Bloc D8/32

Scoala Ambilopi

Bloc D7/45

Bloc D7/3

3 Scar a A

B

54 6

3 25

61 A14

A

B

centrala

16

27

26 A 16

18 28

B 13 C 64

63

9

4

B 1

62

ST R . C H E IA

A

2

8 15

7 17

parcare

B

A 229

B

1

17 18

20

STR. MARTIR DUMITRU JUGANARU (ALBAC)

F5 21

22

19 24

25 4

A 25A 3

terasa 6

19

atelier

U.J.C.O.M. atelier

atelier

11AB 23

A

C

C

100 D

D

B 90 A

62

terasa53 55 E13/157

B

92

A A94

E9A3

A

A

post trafo

ST R . A

DO LE S

CE N TE I

8 E12/1

parcare

10 12

parcare parcare

E12/4

A

2 ST R . E

C H IT A

T II 1

B E10

B E11

pa r c a r e

pa r c a r e

S.C. SARDONE

parcare

96 100

U.J.C.O.M atelier

STR. LIDIA

B C E959 E8A4 3

E4A

ST R. CO DR U L U I

A E461

parcare

E11A

E8 2

E8B16

A

pa r c a r e

pa r c a r e

pa r c ar

e pa rc a

r e

5 E7A

E51

E5A18 E5B 20

E7BA B7 E6

E6A

78

49

B27

72

45 -4 7

terasa

A 70

43

B

A 104

B

4 1

terasa

terasa 102 104 106104A

atelier

brutarie terasa

106A 108

STR. MARESAL C-TIN PREZAN (STR. LIDIA)

110

73

B F3B

E5C22 E3A 68 A

F5A65

A 67 B

B 37

Bl.F10A 24

37 A

post trafo

E2A E3 6

8

9 66 A

E2

66

A F5

depozit

garaje

BF4C sectia programe siintretinere filme

CA L E A M A RT

IR I LO R

(G IRO

CU LU I)

35

D.T.D.E.F.

16

motorinadep.

C 69

7

22 Bl.F10B

B 2

A 71 B

8

A STR. PEPINIEREI 4

6

Bl.F10C

20

atelier Bl.F10D18

ST R . C

A NT U LU

I 5

punct termic

platforma beton

platformabeton

parcare

platf. beton

Scoala Nr. 25

42 ST R

. C OS M IN

UL UI

cantina splatorie

E73

centrala termica

sala gimnastica

platf. beton

B E6B13 A

atelier,laborator sali de clasa

cos coscos

centrala termica statia pilot BIOMEDICA

ateliere

Liceul de chimie Azur

Scoala Ambliopi Scoala Ampliopi

scoala 40

R.A. Urbis Formatia Nr. 1

birou R.A. Urbis

Bloc D4

D3b

38

D4 Scara A

Scara B 3

Bloc D5

A 36

Sc ara

B

B

A C22 B1

31

C21

B

centrala gaz terasa

cantina

cantina Liceul de chimie

STR. NATURII

internat

cabina portar 158

internat

A C25B 3

1 3

A 2 B

7 5 INTR.

PANDU RILOR

C

S.C. TH S.R.L.5

STR . S

TE GA RIL

OR 7

4

C7

11

64

A birouri

F4D

33 A

STR. ELEVULUI 2 4

1 A 3

terasa

R.A. ROMTELECOM Oficiul Nr. 16

6 4

post trafo A

C B

33

4

A

14 S T R . C A N TU LU I

B

12

remizaremiza

rampa depozitcarburanti

pompa

atelier depozitcarburanti

carburantidepozit

atelier cos

depozit

loc de joaca 10

birouri

3

6 8 A

parcare B

S.C. FORTIM S.A. platforma beton

WCpublic atelier depozit

B INTRAREA PESTERII

1 C

internat

internat

B

terasa 6 2 D

piata

C 3 1

A

C6 B 7

C8

A

B IN T

R. VI NUL

UI A 60

B 1

2

A

C9

Bl.A629 A

2

magazine

ST R . C

A NT U LU

I A1

B A 2

Bl.A7 B

STR. MARTIR IOAN STANCIU

9

(STR. NATURII)

Bl.A7aA B9

B A5 INTRAREA PESTERII

A B A4

Cp A

STR. MARTIR IOAN STANCIU

Bloc A8 posttrafo

STR. MARTIR CLAUDIU VARCUS (STR. POEZIEI)B Cp

Bloc A9C

20 A

B18 A

A 18

Bl.A7bis

B

13 B

Bloc A9/a 18 Cp

Bl.4bA 11

STR. MARTIR MARIUS CIOPEC {STR. BALANTEI)

2 8

29A 3 1

29B

44 terasa

halaterasa 46

terasa

48 50

52 5 427

25 24A 59

STR . DR U BE T A 2 3

STR. LI VIU RE

BREANU CLUB

terasa

61 63 6

5 67

punct termic

56 58 60

62 64

66

69 71

73 7 5

teras 68 70

77-79

hala reparatii72 74 76

21

92

73 7 3A

75 STR. E NEAS

9496

77

79 8 1

98100 102104

83 85

8987

terasa

bazin

81 81- A 83

85

terasaterasa

106 108

9391 110

112

97 95 STR. E

NEAS

depozit

114 116

118 99

101

120 122

teras

bazin

22 20

terasa19

terasaKasaibar

18

ST R . S

A L CA M IL

OR

16

17 15

15A

teras bazin

78 80

14

13B 13

13A

10 12

11

terasa

Bloc D8/1 42 Bloc D8/1

STR. D R. IOAN

MURES AN (DR

. STEF AN STA

NCA)

44 Bloc D8/22 INTR . OR IZ ONTU LUI

Bloc D7/21

Bloc 29 41

41 43

Bloc D6/2 Bloc D6/1

2 Sc ara B

Bloc D7/1 46

47

54 56 58

gjgjgj gjgj gj

gjgj Bloc 28

1

2

Bloc 27

Bloc 25 5

3 Bloc 30

INTR . VISINUL UI

Scara A7

Bloc 33 49B 49A

Scara A Sca

ra B 53

gj

51

gj

Bloc 34S cara B

4

gjgj gj

Scara A

posttrafo

87 89 91

80A

93 95

97

8

9

99 99A

82

101

6

4 2

STR. SALCAMILOR

1

7

terasa 103

terasa

5 3A

3

Bloc 26Scara B

birouriatelier

84 8 4A

86 terasa 88

90 92

Bloc 36

8

terasa

94 atelier

105 107

terasa 10

terasa 8

96

B-DUL LIVIU

REBREA NU

98 DispensarFarmacia Baldona100 -102

104A

109 111

16B16A

6 8 8A

5 7

10

9

10A 12

11 13

15

14 16

17 18

STR. C OZIA19

21 23

103 105

ga ng

atelier

20 22

25 27

27A

24 24A

26 29

31

2 3

28 30

4 4A

7 9

22 24 26

26A 289

A

gan g 11 1 3 STR. ME

MORAND ULUI

15

30 32

17 19

34

21 23

34A

25

18

33

5

STR. FELDIOARA

20 17

13 15

depozit

36 gan g

16 16A

14 11

27 29

9A

gang

STR. M EMORAN

DULUI

38 40 4

2

124

1

20

1A PIATA AXENTE SEV ER

post trafo 19 terasa

PIATA AXENTE

SEVE R

18 17 16

cabina portar

Observatorul Astronomic

2 6 5

4 3

15

STR. MAR TIR L ADISLA U CS ISZMAR IK (CAZ ANE)

1 1A

terasa

terasa

12 14

2-1 2

1 STR. D

IACONU CORE

SI 3terasa

14 A 14 placa beton

terasa 2A

2B 4

STR. COSMINULUI

10 10A

5

terasa 8A

6 7A

7

Biserica

PIATA AXENT

E SEV ER8 9A

9

PIATA AXEN TE SEVER 11

10A

Tipografie Gradinita Nr.2

ateliere

ateliere

ateliere

10 32

35

ST R. A RON P UMN UL 3

4

5

13

terasa

12

terasa

terasa

8 6

9 7

STR. COSMINULUI

4 2B

5 3

STR. COZ IA

34 36

37 39 39A

terasa

38

depozit

41

1

2A 1A

2 1

40 42

bufet 43

IN T R.

BAS MU L UI

Sc a ra A

IN T RA RE A B

AS M UL

U I

A

D2

D1

STR . C

OSM INU

LUI

A

B 34

23

32

21

C23

B2 7

A

62

Scara A

57

64 64A

6

59

30

30A

68B 66A

4161

STR. D R. IOAN

MURES AN (DR

. STEF AN STA

NCA)

68 66B

70A

63

9

statie trafo

11 15

2

ST R . S

TE GAR

ILO R

7

gradinita

72 74 76

2

5

bazin

C11

C13

3

88

Bloc 37

28

terasa

26

Bloc 3510

22 24

17 -17A

STR. CO SMINUL UI 15

15A

C40

19 42 A

1terasa

terasa

43

INT R. SEPIEI

3

104 18

106

centralatermica INTRAR

EA SE PIEI

post trafo

108

110

terasa

piscina

112

B 78

80

A 65 B

47

2 46

50

post trafo

82 58A8 4

58B

86

parcare

50A 67

INTR . S EPIEI

terasa

53B

54 4

7

9

486

terasa

49

49

A 10

8 B -A

53

15

13

INTR. LUPULUI4 3

C10 1 6

9 11

8

54 56

58 52

Bl.A5a

B 27

CA L E A M AR T

IR I LO R

(S T R.

GIR OC U

LU I )

Bl.A5aC 2 7

50

C4/A 48

INTR. URSULUI

B 1 A

44 46

25

Bl.A4a23

Sc ara

A

Bl.A10 B Bl. A10

C STR. MARTIR CLAUDIU VARCUS (STR. POEZIEI)14

A B12

Bl.A9bis

16

A14 Cp

Bl4a

9

Bl.5

C 12A

10 B

Bl.A4c

Bl.A4b2

4

1

DS

Bl. A12 B A6

parcare

STR. POEZIEI

Bl.A205

8

centralatermica

terasa 90

C1792 A

cos

B 96 piv

98

Sc a ra

B

Bloc C24 2

cabinapoarta

Sc a ra

C

A B71

STR. D R.IOAN

MURESA N55

19

statie gaz

52

A

95

3

B

100

A 97 B2

8

38

C

Bl.A3

A 3

B 21

A

B C

B A

7

A

parcare9 B

9 Bl.A21

STR. MARTIR MARIUS CIOPEC {STR. BALANTEI)

9

Bl.A16

Bl.A15

STR. IO N MURE

SAN (D R. STAN

CA)

102 terasa104

106 108

B

A 6

110

teras a

16 C 14A

Parohia Ortodoxa Romana

114

piv

6 8 8A

10

Parohia Ortodoxa Romana

116 118

120 124

126 128

130

113 115

117 119 B-DUL

L.REB REANU121

bazin

5 7

12

9 11

14

13 15 17A

17 16

gang 19

4442A 46 4

8 50 52

hala

hala

18 1 8A

21 23 20

22

terasa

terasa

bazin terasa 25

27 29

24

31

26 28

33 33A

28A 30

35 37

32

39

4

A

B

posttrafo

B

132

A B

A136A

136

36

B

34 32

4A130A

123

134

134A

125 127

129A piv 129A

6A

138

140

30

142

131 B-DUL IOSIF B

ULBUCA )LIVIU

REBRE ANU)

133 13 5

CA L E A

M AR TIR

ILO R

B

A 99 B

A 19 2

3

IN T R.

CR AN GUL

UI

101

1

A parcare

B

105

B

A

4

103

17 15

13 144

B-DUL IOSIF BULBUCA (LIVIU REBREANU)

146

D C 148

B

137 A 137

C

44C

B

te r a s a

terasa

piv 34A

34 36

STR. D IACONU

CORE SSI

41 38 terasa

38A

pubela

44BA

44AB

terasaintr. pivnita

4 4A A

26 24

22 20

CA L E A M AR TIR

ILO R

T19

1 1

T11 14 1

143 T12

147 149

parcare

centrala termica

18 16

B9 A

9

14 12

C

laborator

20

A 20

B

depozit carburantsubteran S.C. JUVEX S.R.L.

pl a t f o r ma

b et on

terasa Statie PECO

112 114 116

75

spalat.auto hala

platforma beton 116A

terasa13 0 A

12 6 A

terasa

120 122-124 126

STR. MARESAL C-TIN PREZAN (STR. LIDIA)

130A/1

77 10 12

parcare

A B C1

22 ST R

. V E R SU L

U I

20

parcare

terasa

132 134 136

130

1

1

STR. MARESAL C-TIN PREZAN (STR. LIDIA)

ST R. UR AN US

29

dr u m a c c es

Cp terasa

terasa

120B 120A

118A120

85A

79 B

Bl.E94

81 A 83 Bl.E94 Bl.E94

Bloc E94

INTR. VEGA

20

B-DU L SU

D ULU I

parcare groapanisip

13 Bl85

B Bl8510 A 8

B6

Bloc 83

Bl8727

J

Bl83A 4

42

Bl91 I 40

Bl91

INT R. VE GA

Bl91A3 1 Bl91B

ST R . U

R A NU S

25 Bloc 90

post trafo

Bl82

23

B 21

parcare

Bl82 Bl82 4

platf. beton Bl82G

2

Bl82

D

Bl82 E6

F Bl82 8

STR. OGLINZILOR

B9

16 14

garaj

ST R. VE

RS UL U I

12

10

2 A

B

3

A 4

B

ST R . V

E R SU L

U I

8

B 6

C

8

B11 C

Bloc 1

ST R . V

ER S UL U

I 9

A 1 3

B A

4

2

bazin

baz.

cresa + gradinita

Bl.89 B

3

Bl.89C 5

post trafo

C

Bl88 D

7

Bl 88

9

ALEE A SA

NATA TI I

C 2

3

C 1 B

Bl.80

D Bl.80 Bl.80

19

A Bl.805

Bl79A 7

A

Bl.80E 17

Bl7515 A

Bl7513

STR . U RAN

US

B

centrala termica

Bl76

Bl75 D 4

CBl75 2

A 8

ALEEA CRISTALULUI

STR . U

RAN US

ST R . U

RAN US

1

118B

85B

136 STR. MARESAL C-TIN PREZAN (STR. LIDIA)138

A B 89

E Bl.54

93

Directia Vamala

54

rampa Bl.45 Bl.45

F

Bl.54

91

Bl.44

43

C

Bl.448

D10

Bl.44B6

140B 140A 140

D 95 C Bl.5497

Bl.54 Bl.54 B 99 A101

Bl.54

142 144

C 107 B Bl.53 109

pl a t f . p

ie t r ui

t a D

Bl.53

Bl.53 105

E Bl.53

103

post trafo

Bl.44 14

platf.pietruita

E 12

Bl.36

ST R . M

A RT I R

VA S IL

E B AL

NO S (

STR . L

UM I NI )

Bl.45

STR. MARTIR VASILE BALMUS (STR. LUMINII)

Bl.36 7

Bl.47

Bl.48 18

16

Bl.35 G 9

F Bl.35F 11

E

H38

Bl91

36 G

F

Bl91

34

post trafo Bl91

B-D UL

SUD ULU

I

E32

Bl.45

Bl.45BB A41

Bl.45AB39

A 4

Bl.44

37 Bl.45AA

A

Bl.33 Bl.332

parcare

Bl91C Bl91D

STR . OGLINZILOR 10

12

Bl91

Bl79

14 B

33 Bl.26A 11

Bl.26

B

31

Bl.26C

C 3

B

Bl.36

A5

C 1

Bl.34 Bl.34 B 16

Bl.34A 18

Bl.35 S TR . A

S T R IL

OR

36

Bl.35

Bl.35

D 34

post trafo

Bl.35

A 20 Bl.35

C 32

B 22

STR. OGLINZILOR

piata alimentara

statie gaz

15 Bl.25D Bl.25

C 17

B 3 0

post trafo

Bl.25

A

Bl.25

28

ABl.53111

117C

D

Bl.52115 Bl.52

A

Bl.43

E

Bl.52

Bl.52 113

B 119 A 121 Bl.52

125

F G

Bl.51 123

A

Bl.51

A Bl.50 32

B

Bl.43 20

CBl.4322

pubela

Bl.43 DBl.43

24 26

Bl.43B 13 Bl.43A 15

parcare

Bl.43F 30E 28

STR. MARTIR VASILE BALMUS

B Bl.50 34

C Bl.50 36

Bl.42 B 19 Bl.42

A

parcare

21

platf. pietruita

E Bl.51

127 DBl.51 129 C Bl.51 131

B2 6Bl.51

24

parcare

A

Bl.51

E9 Bl.56 Bl.56

Bl.56

F ST R. O R IO N

7

A 44

post trafo

8 Bl.55 346

D Bl.50 38 E

Bl.50 40

23 27

FBl.50 42 GBl.50 44

Bl.41

B Bl.40

A

Bl.41 Bl.40

B

Bl.39

A Bl.39

STR. MARTIR VASILE BALMUS

E 2 2

D 20

Bl.43 21C Bl.43D 23

Bl.37 A

Bl.37 24 B 26

D

centrala termica 17

Bl.38 A

STR. OGLINZILOR

21 C

Bl.38 28 B 30

23 B Bl.32

25

E

ST R . A

ST RIL

OR

Bl.27D 19

Bl.2719

Bl.27

C 17

Bl.27

B

Bl.32 Bl.32

A

Bl.32

27

Bl.28

A Bl.29

A

16

Bl.39

Bl.39

34Bl.39 A 32

G 29

B

F E

C

ST R . O R IO

N

18

33 Bl.31 Bl.31Bl.31

31

post trafo

Bl.30 A 18

Bl.31 A 20

D

Bl.31

16

Bl.31

C 14

Bl.31 22B

Bl.78 B 22

20

B 16

B77A 18 Bl77

ALE E A C R

IST AL ULU

I

D 29

B-D UL

SUD ULU

I

Bl.23

Bl76

B Bl76

10 C 12

Bl76 D 14

Bl.234 Bl.23B 2

STR. MARTIR NAGY EUGEN (STR.FARULUI) A

Bl.24A 6 Bl.24B

Bl.2410 8 C

C2

26

platf.beton

bazin

Bl.21

B4 Bl.21

Bl.21

A6

Bl.74 ALEEA CRISTALULUI

A Bl.745B 7

3

C1Bl.74 5A

Bl.74

Bl.74

C2

D F12 Bl.73

B

INT RAR

E A AR E

NEI

E Bl.7310

8 B

Bl.73

6

S.C. Cosmin E-El S.R.L.S.C. COSMIN-E-EL S.R.L. platforma beton

S.C. Roghi-Hik

ma g a zin

e

S.C. Fana-Farka S.N.C. S.C. Rell 2 S.R.L.B

- DU L S

UDU LU I

Bl.10 23

ALEEA AZURULUI

E

Bl.10

C

B A21

Bl.1019

Bl.11 C24

Bl.11B 26

C

Bl.71

14

post trafoB Bl.71

mag a zi ne 12

10 ma g az i n e

A Bl.71

Bl.10

D 17 15 Bl.10

E Bl.10Bl.10 F20 G22

G17 F Bl.1

Bl.115

15 Bl.27 A 12

D C

soc . c om er cia le

24

STR. MARTIR NAGY EUGEN (STR. FARULUI)14

scoala

B soc

. co me rci ale

22

STR . A ST RI L

OR

A 20

B 1 1

A Bl.149 Bl.20 A 11

platf. beton

ST R. OR ION

ALEEA AZURULUI

A13 A

Bl.16G17

15

Bl.19 Bl.18

post trafo

Bl.16 F 19

Bl.16

E 1 0 platforma beton

Bl.16

D8

Bl.16 C 42

STR . O RIO

N

Bl.125 Bl.12D 7 Bl.14S TR. AS

TRI LO RBl.12C 1 8

Bl.11A

post trafo 28 B16

Bl.12 Bl.12

A

Bl.14

C 9

Bl.15

D

Bl.147 EBl.14 32

STR. SIRIUS

23 B Bl.9 25

30

STR. SIRIUS 19

C Bl.4 21

D Bl.4 Bl.4

posttrafo

B14

Bl.9

D 5

C Bl.9

centrala termica

ST R . A ST R

ILO R

A

Bl.4

12

Bl.5A 3

Bl.5B1

Bl.5

Bl.15 A 34

36B

Bl. 16 A

STR. SIRIUS38

E

F Bl.8

A

Bl.9

31 33 Bl.8

B40

D Bl.835

C6

B

Bl.8

Bl.8 4

27

Bl.7

A16

Bl.6

A14

Bl.5 D 12 ALEEA ICAR

Bl.8A 2

STR . O RI O N

7

baz.

dep. cab. portar

birouri

parcare

13

trafo post

rampa spalareautosanitarerampa

Bl 88

5

centrala termicaatelier

statie salvare

atelier

statie oxigen

Cc

post trafostatiegaze Spitalul Clinic Judetean

centrala termica centralatermica

rampa

Bl 8811

A

B

santier in lucru

Casa Faenza

Spital de ortopedie

Spital clinic judetean

Centru deMedicinaLegala

oxigen parcare statie

parcare

cab. portar

post trafo atelier

pista aterizare

Centru de recoltare sange

STR. I ON MUR

ESAN (DR . S

TANCA)

cantina

rampa

teras a

gang

spital

Spitalul Clinic Judetean

terasa

terasa

Spitalul de Politraumatologie

ALEEA CRISTALULUI

4

Bl.64 F2 Bl.64

E

Bl.65B22 A Bl.65 24

Bl.64D 6 8 Bl.64C

Bloc 64B 8

Bloc 64

A 6

1B D 1C Bl.93E

C

Bl.65

20

Bl.651 8

post trafo

D E

Bl.6516 A LE E

A R AC HET

E I 25 B

1A Bl.93 C

Bl.95B 25 A

Bl.93

Bl.95A

par car

e

AL EEA

SA NAT

ATI I

Casa Austria

Bl.62 A 1 4

12

Bl.62

Bl.63G 23

B Bl.63F21

Bl.6319

1 0

Bl.62C

E

Bl.59A8

cos S.C. MOBEXPERT S.A.

B-DUL DR. IOSIF BULBUCA (B-DUL LIVIU REBREANU)

post trafo

A 109 B

107 152

150

par car e

par car e

par car e

B A

M.C DONALDS

parcar e

parcare

Benzinarie MOL

parc ar e

magazin

T13 145

terasa terasa

E 20

ST R. A RIES

terasa

terasa

D 20

parcare

B-DUL DR. IOSIF BULBUCA (B-DUL LIVIU REBREANU)

bazin

teren de tenis

S.A.I.S. I.M.- I.T.A.

teren de tenis

bazin

bazin

bazin

Disco Bar teren de fotbal

bazin

bar bar

bazin

platforma beton

bazin

vestiare

terasa bazin

S.C. Hidrotim S.A.

IPROTIM

bazin

platformabeton

bazin sala sport

teren de tenisteren de fotbal

tribune

teren de handbal

teren de tenis S.C. HIDROTIM S.A.

bar

tribune

post trafo

7A

Bl.72

5 Bl.72

B Bl.72 C Bl.72

10 D 12

1 Bl.67D 3

C

Bl.73

A Bl.73 B

Bl.73

14 16

B STR. SIRIUS

Bl.67 C 5

Bl.67

B 4

C7 Bl.68

Bl.68

Bl.68D5

F 4

G 4

par c a re ST R

. U RAN

US

Bl.67

Bl.67E

3F 1

Bl.63

A 2

2

Bl.67G

A INT

RA RE A

AR ENE

I

2

Bl.67 A

post trafo

Bloc 66 Bl.66

B 11

Bl.66C 9

Bl.68A 7

9 H 11 13 Bl.70G

Bl.70

centrala termica9A

parcare

Bl.70F 8

E Bl.113 D11 Bl.1

Bl.70 E6

Bl.70D 4

B- D UL

SU DU L

UI C

Bl.19

Bl.693

Bl.69B1

Bl.697C

Bl.69D 5

ALEEA RACHETEI

Bl.70 C 2

Bl.70 Bl.70 B 1

A 3

parcare

Bl.63 B

Bl.63D 17 Bl.63C

ALEEA RACHETEI 15

A

4

B6 Bl.59

Bl.60

13

A2 Bl.61

depozit

152-154

156

2A

atelier

terasaterasa 158

atelier

centralatermica

statie PECO

196164 pompePECO

E Bl.4 2

Bl.4 6

F Bl.4 4 G

BBl.17

A 3 B Bl.3 5

Bl.3

8

CBl.37 D Bl.3

9

C 10

Bl.2F 10

EBl.2 8

A

Bl.1

ALE EA

ICA R5

A 1 Bl.2

BBl.2

post trafo

D Bl.2

C Bl.2

2 parcareSTR. ASTRILOR4 6

platf. beton

platf.betoncapelaprovizorie

Biserica Sf. Nicolae

B-DUL DR. IOSIF BULBUCA ( LIVIU REBREANU)

S.C. AEM S.A.

teren de tenis

S.C. ELBA S.A.

teren de tenis

Club Politehnica Timisoara

teren de fotbal

bazin

teren de fotbal

vestiare

vestiare

teren de fotbal

bazin

Club Politehnica Timisoara

Club Politehnica Timisoara

teren de fotbal

Club Politehnica Timisoara

bazin

bazin

bar terasa

I.C.M. Brasov vestiare

platforma

17

STR. CER NA

S.C. SPUMOTIM S.A.

post trafo

15

B 13

A 9

11

27A

8 6

4 2

8

1A

14 12

9 7

10 ST R. FEL DIO ARA

3 5

S.C. Scorex S.R.L.

31 33 terasa

44 4 6

35

1

10 12 14 16 terasa

18 20

magazin Piata agroalimentaraN. Balcescu 4-6

2

B-D UL 1 D EC EMBRIE

Bis Catolica

manastire

6

7

cab. poarta

Ministerul Invatamantului sala sport

scoala

3 5

STR. GHIRLANDEI

2 4

gradinita

5 terasa

3 7 9

terasa piv

11

pubela

13 15

terasa 2 STR. IZVORULUI 4 6

1

1 terasa baz.

3

terasa

8 baz.

5 75A

48 48A birouri

magazin

depozit

50

37 39

52 52B 52A

terasaB

41 43

B

2 1

STR . A RON PUM NU L

depozitdepozit depozit

STR. M EMORAN

DULUI

54 56

45 47

58 B

60

B 49

2

STR. HUNEDOARA

62 64

3

PIATAVASILE ADAMACHE

post trafo

Urbis Timisoara

Humanitascentru ajutoare

51

5A

8

7 5

atelier

Urbis Timisoarapivnita hol Urbis Timisoara 66

53 68

Urbis Timisoara 70

22 24

17

26 28

atelier

19 terasa 21

30 B-DUL

1 DECE MBRIE

34 32

terasa 23

25

36

atelier

Timisoaraatelier

atelier S.C Oglinda S.A.

atelierbirou capela

BISERICA

terasa 27

27A

9 PIAT A CR UCII

4 6

ST R. M ART IR SOR INEL LEIA

2

depozit

55 ST R. ME

MORA NDUL

UI

57

depozit depozit

depozit

depozit

8 PIATA

CRUCI I

PIATA CRUCII

depozitdepozit

7A7 6

depozit

2

STR. SAVA PETROVI CI

38

3

F.B.C.I. Banatia post trafo

2

21

STR. PROT. GEORGE DRAGOMIR

1

4 6

20 A 3

19 17 gradinita

dis pe nsa

r

terasa

terasa

15

20 18

16 17 19

S.C.Neurotic S.R.L.1A

8 10A 10

5 7 9

terasa

11

12 14 14A

STR. PROT. GEORGE DRAGOMIR

13 15

hotel

18 16

14 12

9

13A 13 terasa

11

terasa 14 12 13-1 5

STR . SOR IN TIT EL

10 8

11 9

9 terasab az in

5 7 terasa

6 4

7

2 3 5

hotel

biro uri

7

10 8

5

6 STR. EVLI A CEBELI

4 A 4 1- 3

2

atelier atelier

cab poarta7

bazin

6

PIATA BISERICII

PIATA BISERICII(PIATA EFORIE)

terasa

5 pubela4

10

PIATA CRUCI

I

1 PIATA BISERIC

II 21A

3 STR . M

ITROP OLIT

VARL AAM (

STR. I. FUC

IK)

1

3 5

PIATA CRUCII

post trafo

PIATA CRUCII

4 5

PIATA CRUCII

STR. PE

TRE RAM NEA

NTU (ST

R. O LTU LUI)

37

terasa 5A

29

12 10

35

33A

birouri33 31

7

STR. A UREL GANDEA (STR. TRIUMFULUI )

5 atelier

8

8

29A 29

10 12 14

2 4 STR. PROT

OP GEORG E POPOVI

CI (STR. L. FEUERB

ACH)

6

6A 6

pivnita8 8A

4 1

STR. AUREL GANDEA (STR. TRIUMFULU I)

SPITALUL BEGA

tamplarie

cos statie oxigen

post trafo STR. P ROTOP

GEORG E POPO

VICI (S TR. L.

FEUERB ACH)

laborator

7 STR. MITROPOLIT VARLAAM (STR. I. FUCIK)

97A 11 11A 13pubela

STR. MITROPOLIT VARLAAM (STR. I. FUCIK)

4

10 12

14A

animale biblioteca

pubela

16 2

45 47

anexa

49A49

5351

54

55 57A

57

56 58 60

59 terasa

birouri

anexa

terasa

62

61

64 66

68 70

63-65 67A

67

69

72 72A

71

74 76

73 71A 78

78A 75

77-7 9

74 72

76

59 61A

80 80 82

61

5

64

depozit Episcopia romano-catolicaTimisoara

parohie 84 86 88

69 71

6

3

1 terasa

40

67

90 9 2 94 S.C. Colortex S.A.

STR. ME MORANDU

LUI

96-98birouri birouri

10073 75

77 7 9 81

81A

102 104

83 85

43/A 43

45 47

38B 40

49 51A

51

42 44

53 55

80 82

84 81 S

TR. C OZIA

85 83

86

88 90 9

0A

10

UNIVERSITARAFUNDATIABANATUL

8

1

HIDROTIM S.A.

20

laborator

6

CA L EA M AR T

IR I LO R

4

STR . ARIES

87 8 7A 92

hotel 91

89

pubela

94

8

106 1 08

intr. pivnita

8A

110 STR. SEVERIN

87 89 89

/A

13

112

91

firma 112A

STR. ME MORAND

ULUI

114

2

platf. beton

96

18 16

14

STR . ARIES

B-DU L 1 D

ECEM BRI E

42

31 33

44

46 terasa 35

lemnarieterasa

centrala

52A

48A 48

37 39

50 52

atelier

Sc.A

41

STR . 1 DE CE MBR IE

54

24

Sc.B

20

STR. MITROPOLITUL VARLAAM

22

2

54A

56 62A

58

terasa

60 B 64

43 45A 45

47

62

A

2

66

68

49 70 terasa

16 16 20 23

1

19 17

STR . PUT NA

15 13

11

4

piv.

5 3 S

TR. ARG ES

6

terasa

8

10

51 53

55

terasa

7 10-12

terasa 3 6 3 4

17 POLICLINICASPORTIVA

birouri

14 16

18 9

11

6A 6B

11B terasa

11

6 4 7

9

93 95

12

magazin

10

ST R. AR IE S

ST R. S EVERIN

2A

5 3

1

terasa

6 8

9

4

2

5 3

7

terasa

spatiu com.7A

1 STR. C

RAIOVA 3

piv.piv.

7 3

Policlinica 5

PIAT A CE AIKO VS KI 1

spatiu com.

2 terasa

STR. S ALIGNY

4A

terasapivnita

1 3

4

6

laborator terasa

12A

10

6A 8

7 5

9

72

57 B-DUL 1 DECE

MBRIE59

74 patiserie 76

30

terasa

78

61

80

spatiu com.

82

26 28

ST R. CLUJ 19

17

21

farmacie

terasa

63/2 63/1

terasa

8

10 10 A 7BIS

centrala termica terasa

84

7 5STR . CON STA NTA (MINE RVA)

pivnita

9

afumatoare

B-DUL 1 DECE

MBRIE

65

3

1A

B 86 A86

4 6 STR. RETEZAT

67 69

STR . PETR E RAMN EANTU (STR. OLTUL UI)

ST R. B EL A BA RT OC

ST R. CON STA NTA (MINE RVA)

parc

ALEEA F. C. RI PENSIA

casa bilete

B

CASA TINERETULUI

ram pa

birouri

DIRECTIA SANITARA

crematoriu

VETERINARAbiobaza

4 C5B C5

9

STR. S URORIL

E MART IR CAC

EU (S TR . NE

GOIUL )

6

3

garaje

A8A

C4CB 10 C4CA

10

8

parcare

Bloc C3B

4

parcare

6 3 A

parcare

ST R. CU LTU RII

A4sCp B

tribuna principala Stadionul Politehnica

tribune

vestiare teren tenis

B

tribune

post trafo

ALEEA F. C. RI PENSIA

teren sport

Liceul Sportiv Banatul dormitor

14

terasa12

7

9

17 17A

T3

STR . FE

LEA CUL

STR. SALIGNY

pivnita

11 13

terasa

15

4

7 S TR.

CRA IOV

A 6

pivnita atelier

1 6 STR

. FE LEA

CUL

3 5

terasa 16

12 Bloc C4A

11

14

Bloc C3D

2 STR . CUL TURII

13 17

21 19

Bloc C2D1

34

Bloc C1C

16 Bloc C2B18 Bloc C2A30

4

centrala termica R.A. CalorS. C. Gy opp er S.R. L.

Dud est ii Vech i

8

25A 23

25B

26

28

9

11

terasa

8 13

10 6A

posttrafo

8

terasa10

terasa 12

14 STR . RETEZAT

STR . RETEZAT

Gradinita nr.28Cresa nr.12

R.A. CONEL

A 8 8

88 88A

Gradinita nr.28Cresa nr.12

terasa

Sc.Aspatiu com. rampa

Statie de distributie gaze

Cc1

22

24

platforma beton

ALE EA F. C. RIP ENS IA (A LEE A S POR TIVILOR )

21

20

18

19

49

32

ALEEA F. C. R IPENSIA

STR. SU RORILE

MARTI R CAC

EU (ST R. NEG

OIUL) platforma beton 27

A 15

STR. AUREL PAUNESC U-PODEANU (STR. DI

ACONU CORESI)

B 10 19 17

STR. BU CEG I 15

Cc1

8 10

gj

6 parcar e 47

49 27

Bloc A16C

post trafo5

49

B

Bloc A16B

A 25

16

STR. C ARTURA

RILOR10

49 29

8A 8

9 11

B 14

Bloc A16A23

Scoala Profesionala Speciala

A

centrala termica

B1

2

9

ST R. B UC EGI

B1 1

13

34 36ST

R. SUR ORILE

MARTIR CACE

U (STR . NEGO

IUL)

31 33

B 38

40 B

35 37

42

39 41

22 24

3

26 2 6A

28

baz.

atelier

baz.

atelier

atelier

ALEEA F.C. RIPE NSIA

teren de fotbal

Poligon auto

rampa

rampa

tribuna

POLITEHNICA

rampa

baza sportiva Baza sportiva

teren sport

F.C. GUBAN S.A.

Baza sportiva Poli II

7 5

platforma beton

Coop. Prestarea

hala productie

laborator

bazin var

buncar

Coop. Progresul

rampa cuptor

sediu

119

121 12B

14 12A

7

123

125

3 5

atelier terasa

STR . B RADUL

2

1

B terasa

terasa

post trafo STR. ST

EJARUL 14

A

12

B

10

Cp

44

43

A

terasa

46

45 4 8

B12 Cp

54B 54A

8 6 123

STR. A UREL P

AUNESC U-POD

EANU ( DIACON

U CORE SI)

127 129

133 131

4

terasa

2 STR . ST EJA RUL 1

56

laborator

laborator

FACULTATEA DE MECANICA

atelier centr. termica

hala productie

trafo

hala productie

rampa COOP. TIMISULrampa

depozit

135 137

139 141

trafo

S.C. ELECTRICA S.A. trafo

STR. A UREL P

AUNESC U-PODE

ANU (D IACONU

CORES I)

trafo

birouri

28

26 24A

29 143

25 27

casapompe

parcare depozit

hala pi lot laborator

6

turn racire

INSTITUTUL DE ELECTROCHIMIE

5

144 casa condens

Bl.56

F 5 4

E 5 2

D48 50

Bl.5837

Bl.5835

remiza P.S.I.

hala debitare

B A

hala aparate masura

33 31 S.C.A.E.M.S.A. TIMISOARA

depozit chimicale

statie gaze

parcare

23 23A

Bl.C13

STR. ELECTR ONICII

post trafo

terasa 23

chiosc metalicchiosc metalic

STR. VENU

S

21 19

hala aparate masura

bazindecantor statie tratare apa centrala termica

statie fluide

put apa atelier

hala principala de productie

parcare STR .

ELEC TRONI

CII

17 15

13

13Bl.B8 Bl.B7 11

9Bl.C8 14

12

Bl.B6

Bl.C7 Bl.C6

apa

11A 11

9

rezervor 7

1

5

INTR. VENUS(IN TR.PETROL ISTI LOR)

3

1

centrala termica

INTR. MESERIASILOR

depozitcarburanti

Bl.B57

10

Bl.B4 Bl.B31

5

parcare

2

Bl.B23

STR. ELECTRONICII

Bl.B1 1

Bl.C5

sediufirma

Bl.C4 8

1

Bl.C36 4

1

Bl.C2 Bl.C1 2

28C

cabinapoarta

administratie

magazin parcare

CALEA BUZIASULUI

PIATA GENERAL GH. DOMASNEAN

ALEEA AZURULUI

platforma beton

statie trafo Electrica S.A.

statie trafo

platforma beton

Sediu R.A.T.T

centru decomanda

hala productie hala montaj

(B-DUL LIVIU REBREAN U)

B- DUL DR. IOSIF BULBUCA

cintar

32

S.C. Timtecons S.A.

cantina birouri

platf. beton

S.C. Alcom S.A. magazin alimentar

30

32

11

bazin

11

S.C. ACELLUM S.R.L.

birouri

hala productie

S.C. ROMACOST S.A. hala de productie

S.C. SUPER MOLD S.A.

atelier

cabina portar

sediu administrativ

atelier

parcare hala

S.C. ELECTRO- TIMIS S.A. hala

teren de tenis bazin

rampa auto

S.C. STIMEL S.A.

vestiar

birouri parcare

Hala productie

platf. beton

st. gaz

atelier

atelier

S.C. OPTICA S.A.

statieneutralizare

bazin hala prelucrare mecanica

S.C. ELECTRO- TIMIS hala

atelier

B-DUL INDU

STR IE I

bazin

bazincasa pompe

S.C. METALSTAR

S.C. ALUMINIUM birouri

atelier

bazin atelier

B-DU L IND

USTR IEI

S.C. TIMTEROSI remiza P.S.I .

S.C. MECATIM S.A.

As

statie debitare

casa cantarbascula

cabina portar

E.E.E. S.A.4 E.E. TIM birouri

4A S.C. Cablaje Electronice

hala productie

As

bazin

bazin

S.C. SPUMOTIM S.A.

rampa

S.C. SPUMOTIM S.A.

tribune

COMTIM - TIMCAR GRUP

grup sanitar

casa portarcastel apa

cintar rampa

rampa

sectie productie

sectieproductie

sectie fabricatie

S.C. Spumotim S.A.

sectie fabricatie

birouribirouri

foraj apa

sectie productie

depozit sectie fabricatie

sectie

castel apa

sectie productie

padoc descoperit

COMTIM TIMCAR GRUP

sectie productie

platforma beton

magazin

birouri

S.C. FOREVER S.R.L.ateliertapiterie auto

foisor

RODAE AUTOMOBILE CRAIOVA PARCARE

depozit

S.C. SPUMOTIM S.A.

cabinapoarta

birouri 22 parcare

cabina poarta

cabina poarta

C AL E A S T AN VID R IG HI N ( C AL E A BUZ I AS U LU I )

parcare

parcare

hala

sectie presaj

revizie

sectie sectie

pazapost

sectie sectiefabricatie

19 centralatermica

birouri

sectie fabricatie

poartacabina

platforma depozitareS.C. Electrocont Elco S.A.

STR. CERNA punctpompieri

bz.

bazin

statiepompare

bazin casavane

bazin

bazinstatieepurare cantar

centralatermicacos

statiegaz

hala galvanizare

conducte

S.A. Agatext S.A. Timisoarahala productie

13

bazin statie pompare

atelier pavilionadm. 18

administrativpavilion

parcare

grupadministrativ

punctgaze cantina platforma birouri

hala si magazie piese ambatisate

atelier grup electrogen

platformaplatforma

cabinaportar

laborator metrologic

atelier reparati i

B-DUL CONST RUCTORILOR

S.C. GRAFFITIX S.A.

depozit

S.C. SERCOMS METAL S.R.L.

birouri S.C. UNITEH S.A.

S.C. ERLACH S.A.

pod ru

lan t

rampa

atelier S.C. Sercoms Metal S.R.L.

S.C. Erlach S.R.L.

bobinaj

foisor

foisor

PARCARE

pod r ula

nt

birouri

As

As S.C. MECATIM S.A.

rampa

S.C. MECATIM S.A.

cabinapoarta

rampa beton statie bioxid posttrafo

hala vopsitorie

vopsitorie

bazin

hala montaj

S. C. MECATIM S.A.

birouri

foisor

S.C. UNITEH S.A. S.C. SAS BERTON S.R.L.

S.C. Timcor S.R.L.

Unisensbirouri

parcare

platforma

moara span rampa

platforma depozit materiale

rampa beton

pompecasa

casapompe birouri

cabinaportar

P.S.I .

remiza

remiza P.S.I .

P.S.I .

statiepompe

I.R.E.T. statie electrica

parcare

parcare

bazin

hala

birouri

hala

cabinapoarta

parcare

vopsitorie

atelier stand incercari

nod energetic termic

hala prelucrare mecanica

st. pompe st. prelucrariapa

S.C. COMPUTER TRADE III S.R.L.hala productie

P.S.I . remiza

atelier ateliertamplarie

atelierdebitare

28pod rulant cantarhala pod rul ant depozit cabinapoartaS.C. TEHNOMET S.A.bazin conducte sectia cabluri gospodarie apalaborator C. T. C.cos atelier mecanicbirourirezervorbazinhala compresoare dep utilaj cabinapoartabaraca depozitgrup santierutilajbaraca depozitdepozit halaS. C. IL- TEMPO S.R.L. utilajbaracabirouriutilajutilajdepozitstatiefiltrare cos posttrafobazinbazingroapa var hala rampa birouriS.C. RIGIPS S.R.L.cantaratelier DATCOMPdepozitdepozitpod r ulant ALUMIL pod r ul ant atelierateliercab. poartaS.C. I .C.M. TIMIS S.A.atelier depozitEURO- EXCEL atelierpod r ulant depozitcabina portar S.C. Guban S.A.

cab. poarta

bazin

statie pompare

bazinstatie epurare bazin

bazin bazin

rampa

statie pompare

atelier

Alumil Timisoara

C AL E A STA N VID R IG HI N ( CA LEA B UZ IA S U LU I)

18A

platforma beton

platforma depozitare

cabina portar

16 A

dep. dep.

Coop. Mobila Banatului

Coop Colortext

hala productiecos

Coop. Progresul

hala productie

cos

cos uscator

hala productie

hala productie

birouri atelier reparatii

cab. portar

14

platforma beton

birouri Coop. Incaltamintea

cos

birouri st. gaz

cos vulcanizare vopsitorie

cos centrala termicaspalatorie

rampa

soferi statie benzina

dormitor

parcare

administratie electrica

2 bufet centrala

S.C. Autobaza Tim S.A.

atelier reparatii

rampa

depozit

rampa

atelier forta pod r ulant

S.C. Uniteh S.A. S.C. Unitap S.R.L.

atelier

atelierreparatii St. gaze

depozit

S.C. Unitap S.R.L. atelier strungarie

P.S.I.

bazin

platforma beton 5 cond.

9 cond.

cond.

8 cond.

bucatariiS.C. Coti S.N.C.5-9 birouri

STR. CHIMIS TILOR

platforma beton

Centralatermica

S.C. Motorep S.R.L.

S.C. Imsat S.A.9

depozit materii prime rampa

rampa

transf. cos

parcare

hala productie COOP PROGRESUL

birouri

centr. termica

hala productie

hala productie

parcare

parcare baz. baz.

cabinapoarta

parcare

hala productie

Instit. Oxi

corp. adm.

transf. depozit atelier statie frigorifica

atelier

S.C. AZUR S.A.

rampa rampa bazin

atelier

hala

hala bazin

hala productie

14

6 con d 10 cond

6 cond 8 cond

6 cond.

6 cond.

6 cond.

8 cond .

8 cond.

bazin

conducte

6 cond.

4 cond.

6 cond.

bazin

platforma

birouri

hala productie

hala productie

platforma

cond .

centralatermica

statie pompe

hala 5 co nd. cantar

bufet S.C. Azur S.A. 10 conduct

e

6 cond .

7 co nd.

11 con d .

8 cond.

4 con d .

4 con d.

4 cond.

rezervoringropat

rezervoringropat

4 cond.

5 con d .

9 con d .

4 cond .

4 con d.

5 co nd .

4 cond.

S.C. Tepro - West S.A.atelier

pod rulant

atelier scularieS.C. Hydrolarex S.R.L.

S.C. Uniteh S.A. atelier

atelier

S.C. Seugetex S.A.

statiebenzina

sala compresor

poliester

hala repere poliester armat

hala

punct masuraenergo-termica

c ond u ct e

hala

rasinistatiematurare conducte hala prese post trafo

punct termic

cos

conductecon d uc t e

atelier spalare ambalaje atelier birouri

S.C. Maschinente HnickIMPEX S.R.L.

birouri atelier

atelier

atelier

co n duc t e

cos atelier

atelier auto

mecano-energeticatelier

S.C. Azur S.A.

utilaj atelier

depozit materiale

P.S.I .centrala spuma atelier

conducte

cos rampa

cabina poarta35

dispensar

tehnico-socialgrup

birouri

laborator

instalatie rasini

cos

depozit gunoi

turn de racire

instalatii

parcare

B-D UL

I ND US TRI

ILO R

bazin

bazincos hala

bazin statie epurare

parcare

par ca re ateliermecanic

distributiegaz metan

bufet

rez.

cantar

rez. conducte

casapompe

c on d uc t e

conducterezervor co n du c t e

hala productie rasini

posttrafo vulcanizare

platformabazin pompe

conducte

cos

conducte

cosc on d uc t e

baz.bazin

statie electrica

bazin

conducte

depozit produse finite

rampa

conducte grup social

Instalatie naturare

depozit

bazin

conducte vestiar

con duc

te

cabinaportar

S.C. INSIGNIFIANT S.R.L. statie uleiuri

pompe benzina

hala productie rasini

conducte

rampa

hala

B-D UL

IND U ST

R II L OR

rampa cab. portar

ateliercond.

bazin platforma

parcare

posttrafo

5 c o nd .

5 cond .

S.C. ROMTENSID S. A.

diversi

16 cond. bazin

8 cond. auxi liari laboratorcercetaresi C. T. C.

cos

con du cte casa pompf

conducte

lichidedepozit

casaspume

bazin bazin

toxilarie

casa pompa

post trafo

bazin

casa pompe post trafo

rampa rampa magazie materii prime

rampa

atelier

1

5

CALEA MOSNITEI

7 3B

ga ng

gan g

11

3A

3

Primarie Timisoara S.C. ROMTENSID S.A.

13

12

10

post trafocos rezervor materialrecuperabil

P.E.C.O.Magazie centrala rampa

conducte

Atelier mecanic P.E.C.O.

birouri

depozit

rampacantar

placa beton

B-DUL CONS TRUCTORILOR

ceasapometru prototipservice

cond.

birouri centrala termica

vane vane

cond.

vane

cantar rampa

rezervoare benzinaingropate

Depozit P.E.C.O. Nr.1

incarcare combustibili peroane

con du ct e

con du ct e

statiepompe

decantor

rampa ulei uzat platforma conducte

co nd.

con d.

cond. vane

con d. con

d.

con d.

S.C. ETERMA S.A.

hala

depozit cos

birouri parcare

cabina poarta

birouri

atelier reparatii

parcare

remiza P.S.I.

sectie

cond .

etilare

rampa

depozit

bazine

con d.

pompe

cabinaplatformaportar

magazie uleiuri

depozit ambalaje depozit produse P.E.C.O.rampa

rampa magazieuleiuri rampa

casa pompe

cond. statie pompare

Depozit PECO Nr. 1

casa hala

rampa

Depozit PECO Nr. 1

conducte conducte

baz

sectie de productie baie vestiar

CV

CV

CVCV

CV

CVCV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CVCVCV

CV

CV CV

CV CV

CVCV

CV

CV

CV

CV

CVCV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CVCV CV

CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV CV

CVCV

CVCV

CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CVCV CV

CV

CV

CV

CVCV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CVCV

CV

CVCV

CV

CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV CVCV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CVCV

CV CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CA

CV

CV CV

STR . I OAN

S I M U

476 400207 70

0

207 75

0

4764 00

4764 00207 75

0

Nr. top.14348/1/1 /15

Nr. top.14348/1/1/16 100

SmartFIT

Davia Sport

Helios Sport ClubGYM ONE

Stadion Dan Paltinisanu

Baza UPT 2

Extreme Fitness

Alma Libre Gym

High Class Studio

Strandul Sun Beach

Strand Lemon Strand Heaven

Bază sportivă

Bv S

ud ul

ui

Str. Mar. C-tin Prezan

Str. Mures

R: 1 000

m Calea Urseni

R: 750m

R: 750m R: 7

50m

R: 750m

Teren studiat Zonă studiată

1:10.000

Atasament: 10_Studiu_-_Parcuri.pdf

arh. Tiron Andrei

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. pl.:

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

arh. Tiron Andrei

Denumire proiect:

Studiu - Parcuri

Data:20/12/2018

Specialist RUR: arh. Georgeta Trimbitas

Denumire planşa:

S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. Timişoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Narita Alina

PUZ

134/2015P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Ţigu Gheorghe Sabin Milenco Beneficiar:

1:1000

P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

134 A10/2015

9.290

6.907

1 0.1 60

9.491

1 8.2 69

15 12

13

14

1011

9

bazincarburanti centralatermica

STR. DIMINETII STR. DIMINETII

38 36

34 32

30 28

STR. DIMINETII

47

50

45

48

43 46

49 B

51

capela

STR. DIMINETII

54

2 5 5

53

atelier

49A

52 48-

5047

46

45 44

41

44

39 42 40

STR . V

AN AT ORI

LOR

37 35

35 A

38 36

33 33A

31 29

34

27 32

23A 25

30 28

41 43

STR . I . P . P AV

LO V

39

42B 42

40

35 A

37

38 36

atelier

33 35

34 32

31

30

25 27

29

atelieratelier

STR . W

. SH AK ES PE ARE

26 24

35 33

31 22

20A

29 2 7

17 19

STR. ALUNIS

20 22 24 24A 26

25 terasa

20B

23 20

co

atelier

19 21

17

spatiu comercial1 8

STR . W

.SH AK ESP

EAR E

16

15

16A

13

14

9B 11

9A

8 1 0

23 2 6B 2

6A

21B STR

. V I NA

TOR ILO

R1 9A

27 29

26 24A

terasa

24 31 33

3735

21 23

28 30

25

32 32A

34

21 21A

22

23A ST R. I .P . PA VL

OV

23

39 terasa41

STR. ALUNIS

scoala 41A

Ministerul Invatamantului 43

STR. ALUNIS

clopotnitaBiserica Catolica

34

21

S.C.Macesul S.R.L.

grup sanitar

camin cultural

28 26A

19 24 26

1 7 22

atelier

20

terasa

19 17

18

terasa

STR . V

AN AT ORI

LOR

15 13

terasa

16 14

1 2

11 9

1 0 8

8A

7

6A 6

5 4 2

20

15 1 5A 16- 1 8

1 3 1 1

1 4 12

9 7

1 0 8

STR . I . PA VL

OV 6

3 5 4

2

5 7

6

3 4

76 78

STR. G.MUSICESCU 74

63 65 65A84A

84

80 A

82 80

34 32

30

59 61

55 57

78 74

76

51 53

49

70 A

72 70

28 26

26 24 A

47 ST R

. V IC T

O R V

A LC O V

I CI 45

43 66 68

66 A

39 41

24

37

64

39 A 62

80

2

82 84 86

3

2A

1

88 90

62 6 4

85

ST R . A

R C ID A

V A5 8

60

9294 96 100 102

STR. G.MUSICESCU98

67

104

69 71

1 13 4

ST R . D RU BE TAS.C.Agrovet.S.A.

ST R . U

L P I A

T R A IA

N A 12 3

12 1 11 9

11 7

13 2 13 0

12 8 12 6

81 83

54 56

50 52

79 AST R

. T R A IA N

V U IA

77 A 79

46B

48B 48A 48 46 A

53 55

77 75

44 46

42

73

60 71

40

49 51

36 38

32 34

11 5 11 3

116 118

11 1 10 9

cazan 12 4 12 2

12 0

45 47

112 114

108 110

10 5 10 7

41 43

39

10 4 10 6

102 10 3

118

22

33 35

18 20 31

54 A

27 29

14 16

23 25

23A

ST R. VI C T O R V AL CO VIC

I(S TR. Z A H AR IN A

) 21

12 19

46 A

10 8

17 15

13

14

6 4

11 9

7

2

5 3

A

55

60 62

1

STR. MURES

57 59 6163

58

69

54 56

67

52

65

48 50

ST R . T RA IA N

V U IA

63

24B

26B

30

26 28

2 9 31

2 7

STR. ARCIDAVA

24A

26A

24 22

2 3 2 5 terasa

23A

21 21A

46 42

44

61

40 36

38

5 9 57

18 20

14B 14A

16

17 19

15

14 12

11 13

ST R . A

RCI DAV

A

10

9

33 35 37

terasa terasa

10 0 ST R

. U LP IA

TR AIA

NA 10 1

98 99

23B 23C 23D

21B 92 94

96

97 95

depozitmagazin

15A 15B

90 88

86 84

93 91

89

atelier

34 30

32

5 5 5 3

28

26A 26

5 1 4 9B

4 9 C

6B 6A

8

5 7

6 4

3

2

1

74

4 9 A 66

65 47 - 4 9

68 70

67A67B

STR. MURES 72

69 71

82 80 /

3

76 78

80 / 2 8

0 / 1

80

87 85

84 86 86A

STR. MURES

73A73B 75A

80

83

78 8 1

83B

76 ST R. UL P IA

T R AI

A NA 77 79

4 6 8 10 12

3

STR. ION SIRBU (STR. MIGDALULUI)

5 7 9 11

4 6 8 10

1 3-5 STR. MANGIUCA

5A

piv.

ST R . T

RA IAN

V U IA

45 4 3

1614

4 1

18 STR. ION SIRBU (STR. MIGDALULUI)

17

20 22 24

19 21

13 15

ST R . T

RA IA N

V U IA

39 37

35 33

26 28

23 25

30

27

72 74

73 75

70 68

66 A 66

69 67

64 62

65 63

12 1614 18

7 9 terasa

11

31 18

29

44A 46 46A 48

ST R . T

R AI AN

V U IA

27 25

23

50 52

2220 STR. MANGIUCA

15 1915

2624

15 17 60

61 59

58

57 / AS

T R . U

L PI A T

R AI ANA

56 B 56

57 / B

piv. 54

STR. LIDIA

56

27

55

54 60

58

29

62

53

34 36 38

38 5

40 STR. LIDIA 42

7 9

terasa

18C

scoala

B-DUL LIVIU R

EBREANU

18D 20

22

37

scoala

70/5

44A

11 13 15 15A13A 17 19A terasa19B 21

terasa

21B

18

21 21A

terasa

16

19

14 17

12

15

10 13

23 25

terasa 51

52 50

49 47

terasa

40

48

43

46

45

42-44 41

STR. ULPI A TRAI ANA 37

39

24 2 6 S.C. Rodex Company S.R.L.

37A BULEV

ARDUL LIVIU

REBRE ANU

28 30A

STR . TR AI AN VU IA 11

8 9 34

32 37B

37C

9

7

39

34

36

41 BULEV ARDUL

LIVI U REB

REANU 43

terasa terasa 38

36A-36 B 34

terasa

32

terasa 30B

33 35

Atelier de reparatii auto

terasa

31 29

38

30

27A 27

STR. ULPIA TRAI ANA

terasa

4547

40A 40B

42 44

57/3 57/457/

5 57/6

70/6 70/7

STR . E NEAS

57/7 57/8

2/2A 2/5 2/3

72A7 4

76 78

80

2/2

STR. G LAD

82

70/7A 2

STR. TRAIA N VUIA

4

57/9 72

74

59

STR. E NEAS 7

6

2/5A 2/4 5

3

STR. TRAIAN VUIA 1A

61

63

ter asa 26 24

49

STR. ULPIA TRAI ANA

28

25 terasa

teras a

bazinterasa

51 53

terasa 55 57

FOREIGNTRADING

23

82

65A

terasa

65

puncttermic

STR. E NEAS

86 84

67

S.C. ZIMPEX S.R.L.

terasa

2 6

88 90 terasa

1

84

ter asa

61 88

86 terasa

90

22 20 STR. ULPI A TRAI ANA

17

18

teras a

15

65A 63

terasa

92

65 94 96

terasa 16 14 13

1 1

terasa 67

21 19

ter asa

69 71

24

22 19 17

98 10 0

STR. G LAD69 10

2

18 20

16

14

STR . D ROB ETA 13A

Biserica catolica din Balcescu

birou administratie

11

2D 2C 2B

21

terasaterasa

10 STR. UL PIA TR AIA NA

6 8

12

9 7A

7 5

terasa

4 2

1

terasa

2A

terasa

3

STR. MEM ORANDULU

I

2 4 6

terasa terasa

71

12

terasa

10 8

9

2

11 1B

2A punct termic 4 4A

9A

1A 1

3

biserica

4

STR . DRO BET A

6

7

3 5

2

1 terasa

82 80

78

terasa

76 ST R. ULP IA TR AIA NA

83 B punct termic

1 casa portar

8 10

birouri

Romgaz S.A. Medias Regionala Timis

birouri

74 72

83 A 83

70 70

79 81 79 -81

parcare

1A

12

28birouri

birouri2 6

14A

14 1 6

1 3 18

2018A

5

24 22

23 21

gang

20 20

terasa

19 17S

TR . I ND EPE

NDE NTE

I

18

terasa

Cultul crestin adventistBiserica Adventista

Coop deproductie

birouri

atelier

23

20 18

21 19

17

18

1416

15

depozit

68

66

65

depozit

64

63 61

STR. ALEXANDRU ODOBESCU 59

59A

62

60

57

68 C 68 B

77 73

75

68 A

71

ST R. ALE XA NDR U ODO BE SCU 69

13 11

15

16

13

14

11 A

12 11

10 8

6

S TR . I ND EP E ND

EN T EI

4

9 magazin

magazin

gang

5 7

magazin

post trafo 11A

9

67 65A post trafo

12

10

7A 7

STR. C IPRIAN

PORU MBESC

U 8

5 5A

11

A. N. D. DirectiaDrumuri si Poduri

atelier

ga ng6

gang 2 4

Bloc B2terasa

bazin terasa22A

24B STR . GIURGIU

24 Cinema Victoria

terasa

2 A 2

1

3

5 4

Scara A

2 Bloc B2Scara B

2 Scara

C 2

alimentaraS. C. Alcom S.A.

Bloc B2 Scara

D 8

Bloc B2

Bloc B2 Scara

E7

PIA TA

NIC OLA

E B ALC

ES CU

terasa

56 58

STR . ODOBESCU

55

terasa

19 STR.

VIRG IL O

NITI U (S

TR. S OIMU

S)

17

10/8

51 15post trafo

13

A8 6

Gradinita terasa

12 14

10 11

8 6

7

9 terasa

9A

4 6

4 STR. CORIOLAN BARA N (GIU RGIU)

1A

5

3 terasa

terasa

bazin

atelier

birou birou 18

baz 16A

22

birou20A20

21

21

17 19

11

16

15STR. COR IOLAN BAR AD (ST R. GIURGIU)

B

9

A G.I.G.C.L.sector IIIhornarit Dispensarnr.1 si nr.5

50

46 48

S TR . A

RH . S Z EK

EL Y L AS

ZL O (S

T R. Z O E )

5

post trafo

5658 35

54

33

31

1

52

scoala27/29

48A 48B

46 44

13 7 5A

4

terasa 44A 44

terasa

42

40

38

post trafo

parcare

1 3

terasa

5A

terasa

42 40

38 B-D UL MIH AI VIT AZUL

36

5

STR. VIR

GIL ONI T

IU (S TR.

SOI M US)

5B

3

post trafo

34

terasa

cos

De

73

6 8A

8 STR. DIMINETII 10

12

53 56

51 54 STR

. A . P.

CE HOV

71 69

67 65

STR . A .P .C

EHO V

63 61

68

57- 59

STR . A .P .C

EHO V

55 53

STR. DIMINETII

24 24A 66 51

49 47

64 45

62

43A

CAL EA M AR TIR

IL O R

105 107

10 9

16

32 4

58 56

54

1

STR. DIMINETII

59 57

55 53

51

5 2A

49

5 2

47 5 0

45 4 8

4 8 A

5 8 6 0

56 5 4

52

49

ST R. MUN

CI T OR ILO

R

47 45

43 41

51 A 5 1 5 0

5 2

49A

4 8

49 47

4 4 4 6

45

STR . A NU L1 8

48

STR . A VA NT UL UI

41 43

39

4 6 4 4

37 33-

35

4 0 4 2

31

38

25 27-

29

3 6 3 4

3 2

51

57 53 55

43 41

39

4 2 3 6

3 8 4 0

37 35

33 3 2 A

3 4

3 1

3 2 3 0

61

63 71

6765 69

52 52A

STR. ALUNIS

54 56 58

50 48

46A

60A

436 0

STR . A. P .C

EHO V

58 54

56 50

52 41

39

46 44

39 37

42 40

40A

35

48

37 46

44 42

rez.

bz.apa

parcare

1

rez. 9

STR. APICULTORILOR

11 13 13A

3

7 7A3 3

ST R. MUN

CIT OR I LO

R

31 29A

38 29

36

38 40

77 79

81

73 75

64

60

ST R. MUN

CIT OR I LO

R

27 34

STR. ALUNIS

68 64A 66 70 72

33 35

313 6

29

5

74 27

34

21- 23

25

32 30

19 15

1 7

45 47 49

38 36

gradinita

dispensar

STR. ALUNIS

42

gradinita 40

46 48

30 23

28 26

1 9 21

1 5 1 7

ST R. AV I NT

UL UI

24 22

1 3 1 3A

20

50

31 2 9

2 7 23

2 5

28 26B

18 2 1

17 A

26 22

24 STR

. A NUL

1 8 48

15 17

20

13

16 18

1 1

1 8 16

1 4

7 9

5B

1 2 1 0

86

terasa 106 108 110 112

3 5A 4 A

4B

1

2A 2

114 STR. GAVRIL MUSICESCU

79 81

9B 11

12 14

9A 7

10 8

5 4 6

4A

118 120 122 116

87

1 3 2

124

STR. GAVRIL MUSICESCU

89 91 93

32

25

terasa

23 19

21

30 32

26 28

24

15 17

22

13

20 18

ST R. MUN

CI T OR I LO

R 12

14

11

28

1 3

26 1 1 9

terasa22 24 7

18 20

5 atelier

16

STR . A . P.C

EH OV

14 1 3

1 2 1 0

8

138A

9

10 10 A

5 7

6 8

3 1

2 4

126

93B

128 130

ST R . P R U T U L

93C 95 97 99

terasa

fanar

132A 134 132

STR. GAVRIL MUSICESCU 136

4 6

2

103A

138

105

101 103

15 1917 21

23 STR. APICULTORILOR 17

8

103 101 terasa

99

bazin

atelier atelier 176

172 -17

4

depozit

170 168

97 95

CAL EA M ART

IRI LOR

93 91

hala hala

166

terasa 164

depozitdepozitbirouridepozitterasa162 158

-16 0

89 89A

87 83

85

birouri

156terasa

15 4

padoc

152 150

77

81

75 71

73

15 ST R. GO SP OD AR IL OR

14

79

13 12

11 10

9

atelier

148 69

144 146 67

piv. depozit

142 140

65

138

61 63

136 59

134

57

130 132 55

140 142

107 109

144 146 148 150 152

113 STR. GHEORGHE MUSICESCU

atelier

depozit

atelier birouri

154 156 158

115

128 5 3

126

birouri

12 4

terasa

12 2 12 0

51 / 17

51 / 16

116 118

114

51 / 15

51 / 14

8 7

6 4

5 ST R. G OSPO DAR ILO R

2 3

158A terasa158

51/18 51/2051/19

162160 terasa

164 166

51/21

STR. GAVRIL MUSICESCU

piscina terasa

terasa

terasa

terasa

piscina terasa terasa

terasa

51/2 6

51/28

piscina

51/3 4

51/27

51/2 5

51/3 3

terasa

terasaterasa

1

13 1

te ras

a

13 3 ST R

. G E N. G H E O R G HE

ST AV RE SC U

13 5

terasa

terasa

terasa

terasa

13 7

te ra s

a

STR. GAVRIL MUSICESCU

73 75 77

SERVICE

131

COOP.UNIREA

ST R . M

I NO TA UR UL U

I 79 A3 6

34

37 A 37

12 9 12 7

afum.

12 5 12 3

32

terasaterasa30

35 33

28 A 28

31 29

40

ST R . B

E R Z EI

39 37

36 - 3 8

42

35 A

34 32

32 A

atelier atelier

30 30 A

atelier 2 8

35 33

31 29 A

29 27

CO

afum.

12 1 11 9

ST R . D RU BE T A

11 7

26 27

24 2 5

22 ST R.

MI N OT AU RU L

U I 23

20 A 21

11 5

116 11 3

terasa

114 1 1 1

20 B 18 A

18 B 20

19

18

16B

16 16 A

14

26 24

22

atelier

25 A

25 23

ST R . B

E R Z EI

21

17

bazin

15 13

20

19

18 17

16

15

14

13

40 S T R. P RU TUL

38 36

3 2 3 4

3 0 3 0A

17

12 14

piscina

15 13 pi scina

28 2 6 17

2 4 2 4A

22

terasa

15 ST R

. P R U T U L

20

13

18 16

11

10

11 A

terasa

terasa

terasa

11 9

6 ST R . C A L A T OR I

L OR I

9C

cabina poartagenerator

hala

112 1 0 9

110 10 7

10 8 106 ST R

. D R U B E TA

10 5 10 3

12

ST R . M

INO TA UR U

L UI

10 8

104 10 1

102 10 0

99

A1

parcare A8 6

pa r ca r e

A7

A8

pubela gunoi

4

11 11A

9 7

12

11

10 8 S

T R . B

E R Z EI 6A

6B

9 7

5 3

1A 1 bazin

4 2

atelier

5 3

1 1A

98 96

97

S.C. BANE S.R.L.

A2

9 4

9 5

A3

A6

A4 A5

STR. MURES

gang

7977

9 2 93 9 1

88 9 0

ST R . D

R U B ET

A 8 9

8 7A

atelier birouri

92AA 12

B

2 centrala

90 92

81 83 87

89

A 18

94 STR. MURES

88

91 93 95 89

B

ST R . M E Z IA

DA

A

90

B 16

9114

7

A B 88

5

S.C. CRISTOBAR S.R.L.3

post trafo

14 9 ST R

. P R U TU L

12 10

8 6

5

4

3

2

4

9B

2

9A 7

5

hala hala

3 ST R. CA LA TO RIL

OR 1

98A 100 112

hala

GIROTIM PHILIP MORIS

birouri birouri

116A

STR. MURES

90 92

97 99

94

1

101 103

96 terasa

STR. MURES

105 107 109 111

98

113 113A 48

A 115

A BST

R. CR IV A

IA 9

49

B 117

47 A 119 B

post trafo

50

7 B

51 A 2 B

STR. MAGURA

52 4

57 1 56

A 3

rez. apa

depozit

110 B 112 51 / 13

110 A

104 108

-10 6

51 / 12

51 / 1 1

st. pompare

st. gaze

51 / 1 0

10 2

atelier atelier

10 0

CA L E A M AR TIR

ILO R

te r as a

terasa

12 8 D

terasa

terasa

te r a sa terasa

uscator

uscator

centralaelectrica

centr. termica atelier

moara

uscator

uscator

sectie S

post trafo

uscator

Sector M

sectie S

98

R.P.S. I.

Sectie P.M.

R.A. PLAFAR

birori

terasa terasa 51/3 0

terasa51 /35

51 / 3 6

51/68

51 / 3 6

terasapiscina terasa

51 / 9

terasa

51 / 4 0

51 / 6 2

51 / 8

51 / 4 1

51 / 4 2

13 9

51 / 7 terasa

51 / 6

terasa

51 / 5

terasa

post trafo

51/ 37

51/ 38

terasa

51 / 4

terasa

terasa51 / 3

51 / 2

terasa

te r a s a

te r a s a

te r a s a

12 8 C

12 8 B

12 8 A t

e ra s a

116B 116C 118 STR. MURES

120 122

A B 121

statie

124 126

A 123

128

B

A te r

as a

te r as a

S. Atomizare

te r as a

Sector conducere

96

Biserica Baptista

cantarcantar terasa

depozit

rampa

94

terasa

132 134

centru administrativ

C

33 125 127

STR. MURES

129 32

31 131

30

82

42

ST R . C

H E I A

9

41 41

pa r c ar

e

53

C B10

437

reglare gaz

pa rc a

r e

parcare

statie

45 A8

A

ST R . M A R T IR

A LE X

AN D R U

FE RK E

L -S UT E

U

44 B

44 6

5 B

55 A 8

B

23

24

A

245

A STR. MAGURA

7

B

21 9

22

termica

B

ST R . A

Z U G A

8

34B 5

A

6 parcare

35B 10 A

pa r ca r eposttrafo

36B 12 A

STR. MAGURA

B 37 A

14

A 11 B15

20

A 4

B S T R . A

Z UG A

163

13 B 14A

13A B15

post trafo

platf.beton 82

51/1 51/45

51/ 46

51/ 47

terasa terasa

101

te r asa

99

9 terasa

1 7

8

2

te r as

a te r

a s a 134A

STR. MURES 132

133 135

terasa

CA L EA M A

RT IR I LO R

38

80

97 95-

9 3 91

te ras

a 89

te r a s a

ST R . I ON M ONO

RAN 6

10 11

terasa 5

terasa 4

12

12

78

87 te ras

a 57 gang

80

51 - 5 5

te ra s

a 3 13

13

terasa

1

terasa

terasa

piscina

111 113

platf.beton

terasacabina portar

terasa

STR. MUSICESCU

terasa

STR. MUSICESCU

terasa terasa

padoc

135C

136A STR. MURES

135D

hidrofor

136B 138

135E 135F

13 5 A

terasaterasa

terasa 13 5 B

terasa

13 5 C

terasaterasa

140 142 142A

STRADA MURES

135

terasa

144

137 139

78

13 5

78 13 0 A / 4

13 0 A / 3

13 0 A/ 2

ST RA D

A M URE

S

cantar

STRADA MURES

S.C. MARCKS S.R.L.

terasa

11 0 A terasa14 0 C

dr u m a c c es

A ST R . M

UR ES

hidrofor

146

STR. MURES

tera sa

ST R. L ID

I A

STR. MURES ateliere frigorifice

S.N. Gaze naturale

terasa

dr u m d

e a c ce

s

cabina poartaateliere

S.C. ROMHEL S.R.L.

ateliere

drum acces

pescarie

14

platforma betonplatforma beton

12 B

154 S.C. PERLA SUDULUI11

STR. MARESAL C-TIN PREZAN

12

terasa

133 C 135 Bl.56

B 137

Bazin Bazin

conducta

rampa auto

71 73

67

69

CALEA URSENI

57

59 61

61A

65 afum.

63

CALEA URSENI

75

STR . PA

VEL ST EIC A

afum.

46

44

40

42

31

36 38

29 A

29 B

33

2A

2

19

De

cos

platforma beton

decantor statieclorinare

platforma beton

UZINA DE APA Nr. 1statieclorinare

platforma beton

platforma beton

rez. apa

platforma beton

statie filtre

statie filtre electrice transformatoare

rez. apa platforma beton

vana vanapompe

atelier

hala

prefiltre platforma beton bazin

35 37

CALEA URSENI 33A

29

25 27

31 33

4

panouri transformatoare

platf. beton atelierpost trafo

grup fantani

UZINA DE APA NR.1

terasa

STR. MUSICESCU

platforma beton

cladire prefiltre

cos

buteli i gaz centrala termica

cos cos

platf. fier vechi

platf. beton

statiepompare

CALEA URSENI

19C

cladire protocol

platf. beton cabina poarta

21 21A 23

19B 1 9A

19

terasa

2 4

2 2

17 D 17 C

terasa

birouri

INT RA RE A URS

ENI 1

4 2

5 3

9

7 8

23C

23A 23B

gater

5

16A

3

16

ST R . A NIN

A 12

14

18 STR

. L EG UMI

CUL TUR

II 16

14 12

10

m

55

49

53

51

45

41

43

47

20 22

STR . IU LIU

POD LIBN

Y

34

32

34A

27A

STR. DIMI TRIE DINICU

27

30

25

26

24

28 23

21

19

19 21

22 24 ST

R. I ULI U P ODL IBNY

17

15

18

20 terasa

39

12

16

18

15 A

STR. DIMITRIE DINICU

13 15

14 7

9

11

6A

10 8

5

6 STR. DIMITRIE DINICU

48 bazin

65

17

6

10

8

STR. NICOLAE STOICA DE HATEG

3

3A

2 4

27 25

1

29

18 17

20

13

11

15

14

16 5

7

12 STR. NICOLAE STOICA DE HATEG

9

13 A

16 11 13

STR . IU LIU

POD LIBN

I

9 A 14

12 7 9

10

STR. NEAJLOV

5

7

4

STR. NEAJLOV

2

1

3

8 3 5

6 8A

STR. IUL

IU P ODL IBNY

1

4

2 38

46

63 61

44

59B

42 57

40 38

55 53

36

51

34

49

20 23

18 21 19

16 B

17 15

13

ST R . E

URI PID

E

16

11

14

9 7

10

8

m

6

32 ST R

. M ATE

I M ILL

O

30

piv

28

terasa 4 2

47 45 A

45 43

26

41

12 8

10

5

atelier

3

4A 6

1

4

24

39A

22

39 37

20 18

35A 35

2

21

STR. EMIL RACOVITA

25 23

2

6

4

5

7

STR. LUTA IOVITA

1A 1

atelier

3

34 36

32 35

STR . M

ART IR

CO NST

A NT IN

RAD U (

STR . H UMU

LES TI)

30 28A

33 31B

28 31A

26 24

32

30

28 28A

24 26

26A

atelier27 depozit cherestea 27A

25A atelier

atelier 58

32A

24A

Fabrica de paine

22A

66A

62 60

64 STR. NICOLAE D. COCEA

21

68 68A

23

17B 17 A

17 15 A

13 A 15

terasa

atelier depozit

20B 20B

20 A

13 11

18 A - 18 B

ERROMED S.R.L.16D

CAL E A U R SE N I 9

7 A

1 6C

7

13B

3 8 A

1 8

2 4

12A

6 8

10 12

7

16

14

16A 18

9

7A

ST R . L

E GU MIC

UL T UR I

I

6 D 3A

1 3

6 C

birouri

6 B 2 4

S.C. S.B. INTERCOMERT S.A.6 A

5 5A

8A 10

22

14 16 18

12

20

6 8 STR. NICOLAE D. COCEA

5

16 3 1

atelier

S.C. AGROSEM S.A. 9

birouri atelier

CALEA U RSENI STR. MARESAL C-TIN PREZAN

A 139

birouri birouri29

Bl.C2127

put apa

25

Bl.C24

32

Bl.C23

34

Bl.B15

30

Bl.B1423

Bl.B1321

Bl.C22

INTRAREA VENUS

Bl.C17

Bl.C18 29

Bl.C20 27

Bl.C1627 STR .

ELEC TRON

IC II 26

Bl.B121 9

Bl.C15

Bl.B1117

Bl.C14

24 Bl.C11

Bl.C12

4 6

terasa

4 A

ST R . L

E G U MI

CUL TU R

I I

Bl.F2 11

16

7

5

1

2

3

Bl.1015

20

Bl.95 16

1

14 12

magazin

10

statie gaze

8

bazin

Bl.F215

13

Bl.F4 17 STR. LEGUMICULTURII

INT R. N

EPT UN

(S ID ERU RGI E I)

3

cresa gradinita

4

STR. ATOMULUI 6

cos

4 2

3

INTR ARE A S

ATU RN

4

Auto - Tim

20 STR. EMIL RACOVITA

1

22

17

17C 17D

15

11 13

19

33

STR . M ATE

I M ILL

O

16

31 29A

29

44 46

40 42

14

38

3 5

27A

12 10 27

25

26

24

28 30

1

vestiare

2

10A

6 8 23A

23

4 2 1A

2B

4 STR

. R ECO

LT E I

4A

sediu clubsportiv

st. pompare

2A 2

atelier

8 6

atelier reparatii

atelier atelier

52

48 50

11 11A11A

54 56

15

11B

13

7 9

17 19 19A

21 19

171 5

13

atelier

11

8

7 6 5

3 4

Asociatia Sportiva Autoturisme

STR. RECOLTEI

6

10 8

12

post trafo

14

7

3 1

5

camin

cos

vestiar bazin

bazin sala sport

cantina

punct termic punct termiccos

caminadministratie atelier

11

13

9

S.C. Tehnomet S.A.Timis

STRADA ATOMULUI

6A

4A

2

1

puncttermic

INT R. N

EPT UN

(SID ERU

RG IE I)

S.C. TELECONSTRUCTIE S.A..

camin

4

(STR. METALURGIEI)

2

STR. MARTIR MARIUS NEMTOC

15

8 cabina poarta

6

5

15A

Bl.D132A

Bl.D2

34

36

STR . M A TE

I M ILL O

9 7B

4

7A 7

Liceul Electro Timis

5

lLiceul Electro Timis

3 3A

1

40 40A

2 STR

. S PAT

A RU M ILE

SC U 1

54 54A

44

46

42 42A

48 50 52

2

38

CALEA BUZIASULUI

11

S.C. TIMTEROS S.A.

teren de tenis teren de handbaltribuna

parcare

pavilion administrativ

pavi lion administrativ

cimitir

27

r

26 24

25

26

29terasa 32A 32 3031 29 ST R. T H. PALLADY28A 28 26 22 A22terasa70 72 787472A STR. NICOLAE D. COCEA76 78A 272722 20 25 STR. NICOLAE D. COCEA 70A70 25 25Adispensar scoalarestaurant18B STR . MART IR CONS TAN TIN R ADU2318A Ministerul Educatiei Nationalescoala 24 vestiareSTR . TH. PA LLA DY22 20 18A 18 arena sport 23 2180 80A 1929 17 15 26 24 2022terasa 1618 14 1220 18 16 13 11 914 712A STR. IOA N S IM U12 5 310 1 STR . G RIGOR E A NTIPA10 8 6 4 2 terasaterasa 11618 16 21 19A 191 4

17

depozit

12 10

15

13

8

13A 11

9

16A 16

14 12B

12A

12

4 6

2B 2

2A

terasa

atelier

7

BisericaOrtodoxaRomana5

Of. Parohial

capela

80 80A

3

1

72

72A

76

76A 74

78

12C ST R .

T H. P AL L

AD Y10

Parcons S.R.L.

6 8

8 6

4

4 2

Parcons S.R.L.

terasa92 96

94 98

100

90

88

37 37A

84

82

84A

86

29

25 27

21 A

19

21

23

31A

33A

29A 31

35 35A

62

58A 58

56

60

CALEA BUZIASULUI

68

64 66

70 70A

15

17

STR . O LAR

I LO R

hala prelucrari opticeanexa tehnica hala prelucrari optice

S.C. ENJOY IMOBILIAR S.R.L.

anexa tehnica hala anexa tehnica

STR . O LAR

ILO R

2

atelier 10

12

12B 12A

STR. OLARILOR 14-16

18 20 22

22B

4 6

8 STR. OLARILOR

104 106 108

102

piv

110 112

114

51 49

43 41A

39

41B 41

45 47 47A

CALEA BUZIASULUI

53

55 57

24

26 24A

26A 28

STR. OLARILOR

30

22A

39 37

86 8 7

84 82

8 5 A

7 8 8 0

85 83

terasa

8 1 92B

A

7 6 7 4

7 2 7 0

79 77 platf. betonplatf. beton

75

97 2

parcare

92 B 10 C

93 6

A

8

pa r ca re

pa r ca re

94

B 4

1A ST R

. M EZ IA D

B

96A 4

95

96 A6B

STR. ALBAC

2 841

83 B 8 A

1

STR. MARTIR DUMITRU JUGANARU(STR. ALBAC)

72A3

bazin terasa

bazin

68 6 6

S TR . D

RU B E T A

C 2

6 2 6 4 C 1

6664 STR. LIDIA

gang B 78

parcare

pa rc a

r ep a rc

ar e pa rc a

r e

parcare

77A

centrala termica

72 77

parcare 7776

A270

parcare STR. MARESAL ALEX. AVERESCU (LIDIA)

A1

2

74

100 33

99 35

95A 99A

80

Biserica Ortodoxa

ST R . S A L CI M

IL O R

54

81 10 AB

A 72B 72b

B5 C

73 73

STR. MARTIR DUMITRU JUGANARU(STR. ALBAC)

7

52

69A A B

70 70

55

58

AS T R . C

R IV AIA

5 B 59

3 A

60 A 12 B

B

9 69 68 A

2

STR. MARTIR DUMITRU JUGANARU(STR. ALBAC)

65 11

A

66

B 1 post trafo

A

75 78

73A B

50

7480

ST R. S AL CIM IL OR

53 51

70A

71

71A82 B

STR. LIDIA

A 9837 B

46 44

49

4139

47 45

STR . S

AL C A MIL

OR

D15/2

A

68

ST R. CR I V A IA

A 84 86

66

A B 88

STR. LIDIA

4543 47 49

ST R . CO L A BO R AR

II

A

post trafo

3E16/5 E16/42

E16/3

B

2

E15/1 BST

R. C OL

A BO R AR

II 1

E14/251 E14/1

B

A A

STR. ADOLESCENTEI

E15/2 E15/36

4

58

terasa

56 54

6 0

5 9

61A- 61

57 55

5 0 5 0

4 8 46

S TR . DRU BETA 5 7

terasa

5 1 49A

106

47B

terasa

1

53

terasa bazin

7

4

9 INTR . MARTIR

IANO S PAR

IS 11

post trafo terasa

105

6 8

terasa8 13

17

10

2119

12 10

104 14 103

16

STR. V LADEAS

A

8

107

108 A

9

111

7

B

113 B

terasa

4 4 40

4 2 45

terasa

3 8 3 6

43 41

47A

2 STR. IO

AN MU RESAN

(DR. S T. STA

NCA)

11

terasa

4 6

1A 3

terasa

terasa

3 4 3 2

37 39

3 0A 3 0

STR . D RUBE TA 35

33

atelier

anexa spalatorie

8 terasa

10 12 5

7

14 STR. D

R. IOAN MURE

SAN9

16

4

Bloc 110

2

Bloc 111

11-13

AsociatiaStudentilorMusulmani

15 19

17 24 2

6

21 2523

terasa

42

10A 12

23. STR. V

ALENII DE M

UNTE

40/C 40/A

43 41

39

D15/1

B 11

40/ B

37 35

B

25 27

29

A5 113

terasa

38

35/A 2 2/A

D12/2A STR. DUZILOR

B

38/ A D12/1

33

STR . S

AL C AM

ILO R

36 D10/1 A

D14/24 B

A D13/3

D14/1 A

STR . L

EB ED EI

D13/2

B

1

A

B1 A D13/41/A B

4 6

D13/1

B

3

PIA TA V

IDR ARU

A

post trafo atelier

3

1

32 34 31/

A31

30

29

1A1B

gang D10 B

28 Bloc D11/1

25

26 Bloc D11/1ST R . S

A LC AM I

LOR

23

gjgj gj

gjgj

gjgj

28 30

32

27 29

34

3331

terasa24

21 19

Bloc D8/6

8

Bloc D8/56

36 terasa

38 teras

a 40

D9/6A

STR . A

PE LO R

B2 INT R.

ORI ZON

T

D9/5A6

gj

8

Bloc D9/1 Bloc D9/5

post trafo

platf. beton

INTR . APELO

R

Bloc D9/23

Bloc D9/3

Bloc D9/44

Bloc D8/44 1

Bloc D8/32

Scoala Ambilopi

Bloc D7/45

Bloc D7/3

3 Scar a A

B

54 6

3 25

61 A14

A

B

centrala

16

27

26 A 16

18 28

B 13 C 64

63

9

4

B 1

62

ST R . C H E IA

A

2

8 15

7 17

parcare

B

A 229

B

1

17 18

20

STR. MARTIR DUMITRU JUGANARU (ALBAC)

F5 21

22

19 24

25 4

A 25A 3

terasa 6

19

atelier

U.J.C.O.M. atelier

atelier

11AB 23

A

C

C

100 D

D

B 90 A

62

terasa53 55 E13/157

B

92

A A94

E9A3

A

A

post trafo

ST R . A

DO LE S

CE N TE I

8 E12/1

parcare

10 12

parcare parcare

E12/4

A

2 ST R . E

C H IT A

T II 1

B E10

B E11

pa r c a r e

pa r c a r e

S.C. SARDONE

parcare

96 100

U.J.C.O.M atelier

STR. LIDIA

B C E959 E8A4 3

E4A

ST R. CO DR U L U I

A E461

parcare

E11A

E8 2

E8B16

A

pa r c a r e

pa r c a r e

pa r c ar

e pa rc a

r e

5 E7A

E51

E5A18 E5B 20

E7BA B7 E6

E6A

78

49

B27

72

45 -4 7

terasa

A 70

43

B

A 104

B

4 1

terasa

terasa 102 104 106104A

atelier

brutarie terasa

106A 108

STR. MARESAL C-TIN PREZAN (STR. LIDIA)

110

73

B F3B

E5C22 E3A 68 A

F5A65

A 67 B

B 37

Bl.F10A 24

37 A

post trafo

E2A E3 6

8

9 66 A

E2

66

A F5

depozit

garaje

BF4C sectia programe siintretinere filme

CA L E A M A RT

IR I LO R

(G IRO

CU LU I)

35

D.T.D.E.F.

16

motorinadep.

C 69

7

22 Bl.F10B

B 2

A 71 B

8

A STR. PEPINIEREI 4

6

Bl.F10C

20

atelier Bl.F10D18

ST R . C

A NT U LU

I 5

punct termic

platforma beton

platformabeton

parcare

platf. beton

Scoala Nr. 25

42 ST R

. C OS M IN

UL UI

cantina splatorie

E73

centrala termica

sala gimnastica

platf. beton

B E6B13 A

atelier,laborator sali de clasa

cos coscos

centrala termica statia pilot BIOMEDICA

ateliere

Liceul de chimie Azur

Scoala Ambliopi Scoala Ampliopi

scoala 40

R.A. Urbis Formatia Nr. 1

birou R.A. Urbis

Bloc D4

D3b

38

D4 Scara A

Scara B 3

Bloc D5

A 36

Sc ara

B

B

A C22 B1

31

C21

B

centrala gaz terasa

cantina

cantina Liceul de chimie

STR. NATURII

internat

cabina portar 158

internat

A C25B 3

1 3

A 2 B

7 5 INTR.

PANDU RILOR

C

S.C. TH S.R.L.5

STR . S

TE GA RIL

OR 7

4

C7

11

64

A birouri

F4D

33 A

STR. ELEVULUI 2 4

1 A 3

terasa

R.A. ROMTELECOM Oficiul Nr. 16

6 4

post trafo A

C B

33

4

A

14 S T R . C A N TU LU I

B

12

remizaremiza

rampa depozitcarburanti

pompa

atelier depozitcarburanti

carburantidepozit

atelier cos

depozit

loc de joaca 10

birouri

3

6 8 A

parcare B

S.C. FORTIM S.A. platforma beton

WCpublic atelier depozit

B INTRAREA PESTERII

1 C

internat

internat

B

terasa

6 2 D

piata

C 3 1

A

C6 B 7

C8

A

B IN T

R. VI NUL

UI A 60

B 1

2

A

C9

Bl.A629 A

2

magazine

ST R . C

A NT U LU

I A1

B A 2

Bl.A7 B

STR. MARTIR IOAN STANCIU

9

(STR. NATURII)

Bl.A7aA B9

B A5 INTRAREA PESTERII

A B A4

Cp A

STR. MARTIR IOAN STANCIU

Bloc A8 posttrafo

STR. MARTIR CLAUDIU VARCUS (STR. POEZIEI)B Cp

Bloc A9C

20 A

B18 A

A 18

Bl.A7bis

B

13 B

Bloc A9/a 18 Cp

Bl.4bA 11

STR. MARTIR MARIUS CIOPEC {STR. BALANTEI)

2 8

29A 3 1

29B

44 terasa

halaterasa 46

terasa

48 50

52 5 427

25 24A 59

STR . DR U BE T A 2 3

STR. LI VIU RE

BREANU CLUB

terasa

61 63 6

5 67

punct termic

56 58 60

62 64

66

69 71

73 7 5

teras 68 70

77-79

hala reparatii72 74 76

21

92

73 7 3A

75 STR. E NEAS

9496

77

79 8 1

98100 102104

83 85

8987

terasa

bazin

81 81- A 83

85

terasaterasa

106 108

9391 110

112

97 95 STR. E

NEAS

depozit

114 116

118 99

101

120 122

teras

bazin

22 20

terasa19

terasaKasaibar

18

ST R . S

A L CA M IL

OR

16

17 15

15A

teras bazin

78 80

14

13B 13

13A

10 12

11

terasa

Bloc D8/1 42 Bloc D8/1

STR. D R. IOAN

MURES AN (DR

. STEF AN STA

NCA)

44 Bloc D8/22 INTR . OR IZ ONTU LUI

Bloc D7/21

Bloc 29 41

41 43

Bloc D6/2 Bloc D6/1

2 Sc ara B

Bloc D7/1 46

47

54 56 58

gjgjgj gjgj gj

gjgj Bloc 28

1

2

Bloc 27

Bloc 25 5

3 Bloc 30

INTR . VISINUL UI

Scara A7

Bloc 33 49B 49A

Scara A Sca

ra B 53

gj

51

gj

Bloc 34S cara B

4

gjgj gj

Scara A

posttrafo

87 89 91

80A

93 95

97

8

9

99 99A

82

101

6

4 2

STR. SALCAMILOR

1

7

terasa 103

terasa

5 3A

3

Bloc 26Scara B

birouriatelier

84 8 4A

86 terasa 88

90 92

Bloc 36

8

terasa

94 atelier

105 107

terasa 10

terasa 8

96

B-DUL LIVIU

REBREA NU

98 DispensarFarmacia Baldona100 -102

104A

109 111

16B16A

6 8 8A

5 7

10

9

10A 12

11 13

15

14 16

17 18

STR. C OZIA19

21 23

103 105

ga ng

atelier

20 22

25 27

27A

24 24A

26 29

31

2 3

28 30

4 4A

7 9

22 24 26

26A 289

A

gan g 11 1 3 STR. ME

MORAND ULUI

15

30 32

17 19

34

21 23

34A

25

18

33

5

STR. FELDIOARA

20 17

13 15

depozit

36 gan g

16 16A

14 11

27 29

9A

gang

STR. M EMORAN

DULUI

38 40 4

2

124

1

20

1A PIATA AXENTE SEV ER

post trafo 19 terasa

PIATA AXENTE

SEVE R

18 17 16

cabina portar

Observatorul Astronomic

2 6 5

4 3

15

STR. MAR TIR L ADISLA U CS ISZMAR IK (CAZ ANE)

1 1A

terasa

terasa

12 14

2-1 2

1 STR. D

IACONU CORE

SI 3terasa

14 A 14 placa beton

terasa 2A

2B 4

STR. COSMINULUI

10 10A

5

terasa 8A

6 7A

7

Biserica

PIATA AXENT

E SEV ER8 9A

9

PIATA AXEN TE SEVER 11

10A

Tipografie Gradinita Nr.2

ateliere

ateliere

ateliere

10 32

35

ST R. A RON P UMN UL 3

4

5

13

terasa

12

terasa

terasa

8 6

9 7

STR. COSMINULUI

4 2B

5 3

STR. COZ IA

34 36

37 39 39A

terasa

38

depozit

41

1

2A 1A

2 1

40 42

bufet 43

IN T R.

BAS MU L UI

Sc a ra A

IN T RA RE A B

AS M UL

U I

A

D2

D1

STR . C

OSM INU

LUI

A

B 34

23

32

21

C23

B2 7

A

62

Scara A

57

64 64A

6

59

30

30A

68B 66A

4161

STR. D R. IOAN

MURES AN (DR

. STEF AN STA

NCA)

68 66B

70A

63

9

statie trafo

11 15

2

ST R . S

TE GAR

ILO R

7

gradinita

72 74 76

2

5

bazin

C11

C13

3

88

Bloc 37

28

terasa

26

Bloc 3510

22 24

17 -17A

STR. CO SMINUL UI 15

15A

C40

19 42 A

1terasa

terasa

43

INT R. SEPIEI

3

104 18

106

centralatermica INTRAR

EA SE PIEI

post trafo

108

110

terasa

piscina

112

B 78

80

A 65 B

47

2 46

50

post trafo

82 58A8 4

58B

86

parcare

50A 67

INTR . S EPIEI

terasa

53B

54 4

7

9

486

terasa

49

49

A 10

8 B -A

53

15

13

INTR. LUPULUI4 3

C10 1 6

9 11

8

54 56

58 52

Bl.A5a

B 27

CA L E A M AR T

IR I LO R

(S T R.

GIR OC U

LU I )

Bl.A5aC 2 7

50

C4/A 48

INTR. URSULUI

B 1 A

44 46

25

Bl.A4a23

Sc ara

A

Bl.A10 B Bl. A10

C STR. MARTIR CLAUDIU VARCUS (STR. POEZIEI)14

A B12

Bl.A9bis

16

A14 Cp

Bl4a

9

Bl.5

C 12A

10 B

Bl.A4c

Bl.A4b2

4

1

DS

Bl. A12 B A6

parcare

STR. POEZIEI

Bl.A205

8

centralatermica

terasa 90

C1792 A

cos

B 96 piv

98

Sc a ra

B

Bloc C24 2

cabinapoarta

Sc a ra

C

A B71

STR. D R.IOAN

MURESA N55

19

statie gaz

52

A

95

3

B

100

A 97 B2

8

38

C

Bl.A3

A 3

B 21

A

B C

B A

7

A

parcare9 B

9 Bl.A21

STR. MARTIR MARIUS CIOPEC {STR. BALANTEI)

9

Bl.A16

Bl.A15

STR. IO N MURE

SAN (D R. STAN

CA)

102 terasa104

106 108

B

A 6

110

teras a

16 C 14A

Parohia Ortodoxa Romana

114

piv

6 8 8A

10

Parohia Ortodoxa Romana

116 118

120 124

126 128

130

113 115

117 119 B-DUL

L.REB REANU121

bazin

5 7

12

9 11

14

13 15 17A

17 16

gang 19

4442A 46 4

8 50 52

hala

hala

18 1 8A

21 23 20

22

terasa

terasa

bazin terasa 25

27 29

24

31

26 28

33 33A

28A 30

35 37

32

39

4

A

B

posttrafo

B

132

A B

A136A

136

36

B

34 32

4A130A

123

134

134A

125 127

129A piv 129A

6A

138

140

30

142

131 B-DUL IOSIF B

ULBUCA )LIVIU

REBRE ANU)

133 13 5

CA L E A

M AR TIR

ILO R

B

A 99 B

A 19 2

3

IN T R.

CR AN GUL

UI

101

1

A parcare

B

105

B

A

4

103

17 15

13 144

B-DUL IOSIF BULBUCA (LIVIU REBREANU)

146

D C 148

B

137 A 137

C

44C

B

te r a s a

terasa

piv 34A

34 36

STR. D IACONU

CORE SSI

41 38 terasa

38A

pubela

44BA

44AB

terasaintr. pivnita

4 4A A

26 24

22 20

CA L E A M AR TIR

ILO R

T19

1 1

T11 14 1

143 T12

147 149

parcare

centrala termica

18 16

B9 A

9

14 12

C

laborator

20

A 20

B

depozit carburantsubteran S.C. JUVEX S.R.L.

pl a t f o r ma

b et on

terasa Statie PECO

112 114 116

75

spalat.auto hala

platforma beton 116A

terasa13 0 A

12 6 A

terasa

120 122-124 126

STR. MARESAL C-TIN PREZAN (STR. LIDIA)

130A/1

77

10 12

parcare

A B C1

22 ST R

. V E R SU L

U I

20

parcare

terasa

132 134 136

130

1

1

STR. MARESAL C-TIN PREZAN (STR. LIDIA)

ST R. UR AN US

29

dr u m a c c es

Cp terasa

terasa

120B 120A

118A120

85A

79 B

Bl.E94

81 A 83 Bl.E94 Bl.E94

Bloc E94

INTR. VEGA

20

B-DU L SU

D ULU I

parcare groapanisip

13 Bl85

B Bl8510 A 8

B6

Bloc 83

Bl8727

J

Bl83A 4

42

Bl91 I 40

Bl91

INT R. VE GA

Bl91A3 1 Bl91B

ST R . U

R A NU S

25 Bloc 90

post trafo

Bl82

23

B 21

parcare

Bl82 Bl82 4

platf. beton Bl82G

2

Bl82

D

Bl82 E6

F Bl82 8

STR. OGLINZILOR

B9

16 14

garaj

ST R. VE

RS UL U I

12

10

2 A

B

3

A 4

B

ST R . V

E R SU L

U I

8

B 6

C

8

B11 C

Bloc 1

ST R . V

ER S UL U

I 9

A 1 3

B A

4

2

bazin

baz.

cresa + gradinita

Bl.89 B

3

Bl.89C 5

post trafo

C

Bl88 D

7

Bl 88

9

ALEE A SA

NATA TI I

C 2

3

C 1 B

Bl.80

D Bl.80 Bl.80

19

A Bl.805

Bl79A 7

A

Bl.80E 17

Bl7515 A

Bl7513

STR . U RAN

US

B

centrala termica

Bl76

Bl75 D 4

CBl75 2

A 8

ALEEA CRISTALULUI

STR . U

RAN US

ST R . U

RAN US

1

118B

85B

136 STR. MARESAL C-TIN PREZAN (STR. LIDIA)138

A B 89

E Bl.54

93

Directia Vamala

54

rampa Bl.45 Bl.45

F

Bl.54

91

Bl.44

43

C

Bl.448

D10

Bl.44B6

140B 140A 140

D 95 C Bl.5497

Bl.54 Bl.54 B 99 A101

Bl.54

142 144

C 107 B Bl.53 109

pl a t f . p

ie t r ui

t a D

Bl.53

Bl.53 105

E Bl.53

103

post trafo

Bl.44 14

platf.pietruita

E 12

Bl.36

ST R . M

A RT I R

VA S IL

E B AL

NO S (

STR . L

UM I NI )

Bl.45

STR. MARTIR VASILE BALMUS (STR. LUMINII)

Bl.36 7

Bl.47

Bl.48 18

16

Bl.35 G 9

F Bl.35F 11

E

H38

Bl91

36 G

F

Bl91

34

post trafo Bl91

B-D UL

SUD ULU

I

E32

Bl.45

Bl.45BB A41

Bl.45AB39

A 4

Bl.44

37 Bl.45AA

A

Bl.33 Bl.332

parcare

Bl91C Bl91D

STR . OGLINZILOR 10

12

Bl91

Bl79

14 B

33 Bl.26A 11

Bl.26

B

31

Bl.26C

C 3

B

Bl.36

A5

C 1

Bl.34 Bl.34 B 16

Bl.34A 18

Bl.35 S TR . A

S T R IL

OR

36

Bl.35

Bl.35

D 34

post trafo

Bl.35

A 20 Bl.35

C 32

B 22

STR. OGLINZILOR

piata alimentara

statie gaz

15 Bl.25D Bl.25

C 17

B 3 0

post trafo

Bl.25

A

Bl.25

28

ABl.53111

117C

D

Bl.52115 Bl.52

A

Bl.43

E

Bl.52

Bl.52 113

B 119 A 121 Bl.52

125

F G

Bl.51 123

A

Bl.51

A Bl.50 32

B

Bl.43 20

CBl.4322

pubela

Bl.43 DBl.43

24 26

Bl.43B 13 Bl.43A 15

parcare

Bl.43F 30E 28

STR. MARTIR VASILE BALMUS

B Bl.50 34

C Bl.50 36

Bl.42 B 19 Bl.42

A

parcare

21

platf. pietruita

E Bl.51

127 DBl.51 129 C Bl.51 131

B2 6Bl.51

24

parcare

A

Bl.51

E9 Bl.56 Bl.56

Bl.56

F ST R. O R IO N

7

A 44

post trafo

8 Bl.55 346

D Bl.50 38 E

Bl.50 40

23 27

FBl.50 42 GBl.50 44

Bl.41

B Bl.40

A

Bl.41 Bl.40

B

Bl.39

A Bl.39

STR. MARTIR VASILE BALMUS

E 2 2

D 20

Bl.43 21C Bl.43D 23

Bl.37 A

Bl.37 24 B 26

D

centrala termica 17

Bl.38 A

STR. OGLINZILOR

21 C

Bl.38 28 B 30

23 B Bl.32

25

E

ST R . A

ST RIL

OR

Bl.27D 19

Bl.2719

Bl.27

C 17

Bl.27

B

Bl.32 Bl.32

A

Bl.32

27

Bl.28

A Bl.29

A

16

Bl.39

Bl.39

34Bl.39 A 32

G 29

B

F E

C

ST R . O R IO

N

18

33 Bl.31 Bl.31Bl.31

31

post trafo

Bl.30 A 18

Bl.31 A 20

D

Bl.31

16

Bl.31

C 14

Bl.31 22B

Bl.78 B 22

20

B 16

B77A 18 Bl77

ALE E A C R

IST AL ULU

I

D 29

B-D UL

SUD ULU

I

Bl.23

Bl76

B Bl76

10 C 12

Bl76 D 14

Bl.234 Bl.23B 2

STR. MARTIR NAGY EUGEN (STR.FARULUI) A

Bl.24A 6 Bl.24B

Bl.2410 8 C

C2

26

platf.beton

bazin

Bl.21

B4 Bl.21

Bl.21

A6

Bl.74 ALEEA CRISTALULUI

A Bl.745B 7

3

C1Bl.74 5A

Bl.74

Bl.74

C2

D F12 Bl.73

B

INT RAR

E A AR E

NEI

E Bl.7310

8 B

Bl.73

6

S.C. Cosmin E-El S.R.L.S.C. COSMIN-E-EL S.R.L. platforma beton

S.C. Roghi-Hik

ma g a zin

e

S.C. Fana-Farka S.N.C. S.C. Rell 2 S.R.L.B

- DU L S

UDU LU I

Bl.10 23

ALEEA AZURULUI

E

Bl.10

C

B A21

Bl.1019

Bl.11 C24

Bl.11B 26

C

Bl.71

14

post trafoB Bl.71

mag a zi ne 12

10 ma g az i n e

A Bl.71

Bl.10

D 17 15 Bl.10

E Bl.10Bl.10 F20 G22

G17 F Bl.1

Bl.115

15 Bl.27 A 12

D C

soc . c om er cia le

24

STR. MARTIR NAGY EUGEN (STR. FARULUI)14

scoala

B soc

. co me rci ale

22

STR . A ST RI L

OR

A 20

B 1 1

A Bl.149 Bl.20 A 11

platf. beton

ST R. OR ION

ALEEA AZURULUI

A13 A

Bl.16G17

15

Bl.19 Bl.18

post trafo

Bl.16 F 19

Bl.16

E 1 0 platforma beton

Bl.16

D8

Bl.16 C 42

STR . O RIO

N

Bl.125 Bl.12D 7 Bl.14S TR. AS

TRI LO RBl.12C 1 8

Bl.11A

post trafo 28 B16

Bl.12 Bl.12

A

Bl.14

C 9

Bl.15

D

Bl.147 EBl.14 32

STR. SIRIUS

23 B Bl.9 25

30

STR. SIRIUS 19

C Bl.4 21

D Bl.4 Bl.4

posttrafo

B14

Bl.9

D 5

C Bl.9

centrala termica

ST R . A ST R

ILO R

A

Bl.4

12

Bl.5A 3

Bl.5B1

Bl.5

Bl.15 A 34

36B

Bl. 16 A

STR. SIRIUS38

E

F Bl.8

A

Bl.9

31 33 Bl.8

B40

D Bl.835

C6

B

Bl.8

Bl.8 4

27

Bl.7

A16

Bl.6

A14

Bl.5 D 12 ALEEA ICAR

Bl.8A 2

STR . O RI O N

7

baz.

dep. cab. portar

birouri

parcare

13

trafo post

rampa spalareautosanitarerampa

Bl 88

5

centrala termicaatelier

statie salvare

atelier

statie oxigen

Cc

post trafostatiegaze Spitalul Clinic Judetean

centrala termica centralatermica

rampa

Bl 8811

A

B

santier in lucru

Casa Faenza

Spital de ortopedie

Spital clinic judetean

Centru deMedicinaLegala

oxigen parcare statie

parcare

cab. portar

post trafo atelier

pista aterizare

Centru de recoltare sange

STR. I ON MUR

ESAN (DR . S

TANCA)

cantina

rampa

teras a

gang

spital

Spitalul Clinic Judetean

terasa

terasa

Spitalul de Politraumatologie

ALEEA CRISTALULUI

4

Bl.64 F2 Bl.64

E

Bl.65B22 A Bl.65 24

Bl.64D 6 8 Bl.64C

Bloc 64B 8

Bloc 64

A 6

1B D 1C Bl.93E

C

Bl.65

20

Bl.651 8

post trafo

D E

Bl.6516 A LE E

A R AC HET

E I 25 B

1A Bl.93 C

Bl.95B 25 A

Bl.93

Bl.95A

par car

e

AL EEA

SA NAT

ATI I

Casa Austria

Bl.62 A 1 4

12

Bl.62

Bl.63G 23

B Bl.63F21

Bl.6319

1 0

Bl.62C

E

Bl.59A8

cos S.C. MOBEXPERT S.A.

B-DUL DR. IOSIF BULBUCA (B-DUL LIVIU REBREANU)

post trafo

A 109 B

107 152

150

par car e

par car e

par car e

B A

M.C DONALDS

parcar e

parcare

Benzinarie MOL

parc ar e

magazin

T13 145

terasa terasa

E 20

ST R. A RIES

terasa

terasa

D 20

parcare

B-DUL DR. IOSIF BULBUCA (B-DUL LIVIU REBREANU)

bazin

teren de tenis

S.A.I.S. I.M.- I.T.A.

teren de tenis

bazin

bazin

bazin

Disco Bar teren de fotbal

bazin

bar bar

bazin

platforma beton

bazin

vestiare

terasa bazin

S.C. Hidrotim S.A.

IPROTIM

bazin

platformabeton

bazin sala sport

teren de tenisteren de fotbal

tribune

teren de handbal

teren de tenis S.C. HIDROTIM S.A.

bar

tribune

post trafo

7A

Bl.72

5 Bl.72

B Bl.72 C Bl.72

10 D 12

1 Bl.67D 3

C

Bl.73

A Bl.73 B

Bl.73

14 16

B STR. SIRIUS

Bl.67 C 5

Bl.67

B 4

C7 Bl.68

Bl.68

Bl.68D5

F 4

G 4

par c a re ST R

. U RAN

US

Bl.67

Bl.67E

3F 1

Bl.63

A 2

2

Bl.67G

A INT

RA RE A

AR ENE

I

2

Bl.67 A

post trafo

Bloc 66 Bl.66

B 11

Bl.66C 9

Bl.68A 7

9 H 11 13 Bl.70G

Bl.70

centrala termica9A

parcare

Bl.70F 8

E Bl.113 D11 Bl.1

Bl.70 E6

Bl.70D 4

B- D UL

SU DU L

UI C

Bl.19

Bl.693

Bl.69B1

Bl.697C

Bl.69D 5

ALEEA RACHETEI

Bl.70 C 2

Bl.70 Bl.70 B 1

A 3

parcare

Bl.63 B

Bl.63D 17 Bl.63C

ALEEA RACHETEI 15

A

4

B6 Bl.59

Bl.60

13

A2 Bl.61

depozit

152-154

156

2A

atelier

terasaterasa 158

atelier

centralatermica

statie PECO

196164 pompePECO

E Bl.4 2

Bl.4 6

F Bl.4 4 G

BBl.17

A 3 B Bl.3 5

Bl.3

8

CBl.37 D Bl.3

9

C 10

Bl.2F 10

EBl.2 8

A

Bl.1

ALE EA

ICA R5

A 1 Bl.2

BBl.2

post trafo

D Bl.2

C Bl.2

2 parcareSTR. ASTRILOR4 6

platf. beton

platf.betoncapelaprovizorie

Biserica Sf. Nicolae

B-DUL DR. IOSIF BULBUCA ( LIVIU REBREANU)

S.C. AEM S.A.

teren de tenis

S.C. ELBA S.A.

teren de tenis

Club Politehnica Timisoara

teren de fotbal

bazin

teren de fotbal

vestiare

vestiare

teren de fotbal

bazin

Club Politehnica Timisoara

Club Politehnica Timisoara

teren de fotbal

Club Politehnica Timisoara

bazin

bazin

bar terasa

I.C.M. Brasov vestiare

platforma

17

STR. CER NA

S.C. SPUMOTIM S.A.

post trafo

15

B 13

A 9

11

27A

8 6

4 2

8

1A

14 12

9 7

10 ST R. FEL DIO ARA

3 5

S.C. Scorex S.R.L.

31 33 terasa

44 4 6

35

1

10 12 14 16 terasa

18 20

magazin Piata agroalimentaraN. Balcescu 4-6

2

B-D UL 1 D EC EMBRIE

Bis Catolica

manastire

6

7

cab. poarta

Ministerul Invatamantului sala sport

scoala

3 5

STR. GHIRLANDEI

2 4

gradinita

5 terasa

3 7 9

terasa piv

11

pubela

13 15

terasa 2 STR. IZVORULUI 4 6

1

1 terasa baz.

3

terasa

8 baz.

5 75A

48 48A birouri

magazin

depozit

50

37 39

52 52B 52A

terasaB

41 43

B

2 1

STR . A RON PUM NU L

depozitdepozit depozit

STR. M EMORAN

DULUI

54 56

45 47

58 B

60

B 49

2

STR. HUNEDOARA

62 64

3

PIATAVASILE ADAMACHE

post trafo

Urbis Timisoara

Humanitascentru ajutoare

51

5A

8

7 5

atelier

Urbis Timisoarapivnita hol Urbis Timisoara 66

53 68

Urbis Timisoara 70

22 24

17

26 28

atelier

19 terasa 21

30 B-DUL

1 DECE MBRIE

34 32

terasa 23

25

36

atelier

Timisoaraatelier

atelier S.C Oglinda S.A.

atelierbirou capela

BISERICA

terasa 27

27A

9 PIAT A CR UCII

4 6

ST R. M ART IR SOR INEL LEIA

2

depozit

55 ST R. ME

MORA NDUL

UI

57

depozit depozit

depozit

depozit

8 PIATA

CRUCI I

PIATA CRUCII

depozitdepozit

7A7 6

depozit

2

STR. SAVA PETROVI CI

38

3

F.B.C.I. Banatia post trafo

2

21

STR. PROT. GEORGE DRAGOMIR

1

4 6

20 A 3

19 17 gradinita

dis pe nsa

r

terasa

terasa

15

20 18

16 17 19

S.C.Neurotic S.R.L.1A

8 10A 10

5 7 9

terasa

11

12 14 14A

STR. PROT. GEORGE DRAGOMIR

13 15

hotel

18 16

14 12

9

13A 13 terasa

11

terasa 14 12 13-1 5

STR . SOR IN TIT EL

10 8

11 9

9 terasab az in

5 7 terasa

6 4

7

2 3 5

hotel

biro uri

7

10 8

5

6 STR. EVLI A CEBELI

4 A 4 1- 3

2

atelier atelier

cab poarta7

bazin

6

PIATA BISERICII

PIATA BISERICII(PIATA EFORIE)

terasa

5 pubela4

10

PIATA CRUCI

I

1 PIATA BISERIC

II 21A

3 STR . M

ITROP OLIT

VARL AAM (

STR. I. FUC

IK)

1

3 5

PIATA CRUCII

post trafo

PIATA CRUCII

4 5

PIATA CRUCII

STR. PE

TRE RAM NEA

NTU (ST

R. O LTU LUI)

37

terasa 5A

29

12 10

35

33A

birouri33 31

7

STR. A UREL GANDEA (STR. TRIUMFULUI )

5 atelier

8

8

29A 29

10 12 14

2 4 STR. PROT

OP GEORG E POPOVI

CI (STR. L. FEUERB

ACH)

6

6A 6

pivnita8 8A

4 1

STR. AUREL GANDEA (STR. TRIUMFULU I)

SPITALUL BEGA

tamplarie

cos statie oxigen

post trafo STR. P ROTOP

GEORG E POPO

VICI (S TR. L.

FEUERB ACH)

laborator

7 STR. MITROPOLIT VARLAAM (STR. I. FUCIK)

97A 11 11A 13pubela

STR. MITROPOLIT VARLAAM (STR. I. FUCIK)

4

10 12

14A

animale biblioteca

pubela

16 2

45 47

anexa

49A49

5351

54

55 57A

57

56 58 60

59 terasa

birouri

anexa

terasa

62

61

64 66

68 70

63-65 67A

67

69

72 72A

71

74 76

73 71A 78

78A 75

77-7 9

74 72

76

59 61A

80 80 82

61

5

64

depozit Episcopia romano-catolicaTimisoara

parohie 84 86 88

69 71

6

3

1 terasa

40

67

90 9 2 94 S.C. Colortex S.A.

STR. ME MORANDU

LUI

96-98birouri birouri

10073 75

77 7 9 81

81A

102 104

83 85

43/A 43

45 47

38B 40

49 51A

51

42 44

53 55

80 82

84 81 S

TR. C OZIA

85 83

86

88 90 9

0A

10

UNIVERSITARAFUNDATIABANATUL

8

1

HIDROTIM S.A.

20

laborator

6

CA L EA M AR T

IR I LO R

4

STR . ARIES

87 8 7A 92

hotel 91

89

pubela

94

8

106 1 08

intr. pivnita

8A

110 STR. SEVERIN

87 89 89

/A

13

112

91

firma 112A

STR. ME MORAND

ULUI

114

2

platf. beton

96

18 16

14

STR . ARIES

B-DU L 1 D

ECEM BRI E

42

31 33

44

46 terasa 35

lemnarieterasa

centrala

52A

48A 48

37 39

50 52

atelier

Sc.A

41

STR . 1 DE CE MBR IE

54

24

Sc.B

20

STR. MITROPOLITUL VARLAAM

22

2

54A

56 62A

58

terasa

60 B 64

43 45A 45

47

62

A

2

66

68

49 70 terasa

16 16 20 23

1

19 17

STR . PUT NA

15 13

11

4

piv.

5 3 S

TR. ARG ES

6

terasa

8

10

51 53

55

terasa

7 10-12

terasa 3 6 3 4

17 POLICLINICASPORTIVA

birouri

14 16

18 9

11

6A 6B

11B terasa

11

6 4 7

9

93 95

12

magazin

10

ST R. AR IE S

ST R. S EVERIN

2A

5 3

1

terasa

6 8

9

4

2

5 3

7

terasa

spatiu com.7A

1 STR. C

RAIOVA 3

piv.piv.

7 3

Policlinica 5

PIAT A CE AIKO VS KI 1

spatiu com.

2 terasa

STR. S ALIGNY

4A

terasapivnita

1 3

4

6

laborator terasa

12A

10

6A 8

7 5

9

72

57 B-DUL 1 DECE

MBRIE59

74 patiserie 76

30

terasa

78

61

80

spatiu com.

82

26 28

ST R. CLUJ 19

17

21

farmacie

terasa

63/2 63/1

terasa

8

10 10 A 7BIS

centrala termica terasa

84

7 5STR . CON STA NTA (MINE RVA)

pivnita

9

afumatoare

B-DUL 1 DECE

MBRIE

65

3

1A

B 86 A86

4 6 STR. RETEZAT

67 69

STR . PETR E RAMN EANTU (STR. OLTUL UI)

ST R. B EL A BA RT OC

ST R. CON STA NTA (MINE RVA)

parc

ALEEA F. C. RI PENSIA

casa bilete

B

CASA TINERETULUI

ram pa

birouri

DIRECTIA SANITARA

crematoriu

VETERINARAbiobaza

4 C5B C5

9

STR. S URORIL

E MART IR CAC

EU (S TR . NE

GOIUL )

6

3

garaje

A8A

C4CB 10 C4CA

10

8

parcare

Bloc C3B

4

parcare

6 3 A

parcare

ST R. CU LTU RII

A4sCp B

tribuna principala Stadionul Politehnica

tribune

vestiare teren tenis

B

tribune

post trafo

ALEEA F. C. RI PENSIA

teren sport

Liceul Sportiv Banatul dormitor

14

terasa12

7

9

17 17A

T3

STR . FE

LEA CUL

STR. SALIGNY

pivnita

11 13

terasa

15

4

7 S TR.

CRA IOV

A 6

pivnita atelier

1 6 STR

. FE LEA

CUL

3 5

terasa 16

12 Bloc C4A

11

14

Bloc C3D

2 STR . CUL TURII

13 17

21 19

Bloc C2D1

34

Bloc C1C

16 Bloc C2B18 Bloc C2A30

4

centrala termica R.A. CalorS. C. Gy opp er S.R. L.

Dud est ii Vech i

8

25A 23

25B

26

28

9

11

terasa

8 13

10 6A

posttrafo

8

terasa10

terasa 12

14 STR . RETEZAT

STR . RETEZAT

Gradinita nr.28Cresa nr.12

R.A. CONEL

A 8 8

88 88A

Gradinita nr.28Cresa nr.12

terasa

Sc.Aspatiu com. rampa

Statie de distributie gaze

Cc1

22

24

platforma beton

ALE EA F. C. RIP ENS IA (A LEE A S POR TIVILOR )

21

20

18

19

49

32

ALEEA F. C. R IPENSIA

STR. SU RORILE

MARTI R CAC

EU (ST R. NEG

OIUL) platforma beton 27

A 15

STR. AUREL PAUNESC U-PODEANU (STR. DI

ACONU CORESI)

B 10 19 17

STR. BU CEG I 15

Cc1

8 10

gj

6 parcar e 47

49 27

Bloc A16C

post trafo5

49

B

Bloc A16B

A 25

16

STR. C ARTURA

RILOR10

49 29

8A 8

9 11

B 14

Bloc A16A23

Scoala Profesionala Speciala

A

centrala termica

B1

2

9

ST R. B UC EGI

B1 1

13

34 36ST

R. SUR ORILE

MARTIR CACE

U (STR . NEGO

IUL)

31 33

B 38

40 B

35 37

42

39 41

22 24

3

26 2 6A

28

baz.

atelier

baz.

atelier

atelier

ALEEA F.C. RIPE NSIA

teren de fotbal

Poligon auto

rampa

rampa

tribuna

POLITEHNICA

rampa

baza sportiva Baza sportiva

teren sport

F.C. GUBAN S.A.

Baza sportiva Poli II

7 5

platforma beton

Coop. Prestarea

hala productie

laborator

bazin var

buncar

Coop. Progresul

rampa cuptor

sediu

119

121 12B

14 12A

7

123

125

3 5

atelier terasa

STR . B RADUL

2

1

B terasa

terasa

post trafo STR. ST

EJARUL 14

A

12

B

10

Cp

44

43

A

terasa

46

45 4 8

B12 Cp

54B 54A

8 6 123

STR. A UREL P

AUNESC U-POD

EANU ( DIACON

U CORE SI)

127 129

133 131

4

terasa

2 STR . ST EJA RUL 1

56

laborator

laborator

FACULTATEA DE MECANICA

atelier centr. termica

hala productie

trafo

hala productie

rampa COOP. TIMISULrampa

depozit

135 137

139 141

trafo

S.C. ELECTRICA S.A. trafo

STR. A UREL P

AUNESC U-PODE

ANU (D IACONU

CORES I)

trafo

birouri

28

26 24A

29 143

25 27

casapompe

parcare depozit

hala pi lot laborator

6

turn racire

INSTITUTUL DE ELECTROCHIMIE

5

144 casa condens

Bl.56

F 5 4

E 5 2

D48 50

Bl.5837

Bl.5835

remiza P.S.I.

hala debitare

B A

hala aparate masura

33 31 S.C.A.E.M.S.A. TIMISOARA

depozit chimicale

statie gaze

parcare

23 23A

Bl.C13

STR. ELECTR ONICII

post trafo

terasa 23

chiosc metalicchiosc metalic

STR. VENU

S

21 19

hala aparate masura

bazindecantor statie tratare apa centrala termica

statie fluide

put apa atelier

hala principala de productie

parcare STR .

ELEC TRONI

CII

17 15

13

13Bl.B8 Bl.B7 11

9Bl.C8 14

12

Bl.B6

Bl.C7 Bl.C6

apa

11A 11

9

rezervor 7

1

5

INTR. VENUS(IN TR.PETROL ISTI LOR)

3

1

centrala termica

INTR. MESERIASILOR

depozitcarburanti

Bl.B57

10

Bl.B4 Bl.B31

5

parcare

2

Bl.B23

STR. ELECTRONICII

Bl.B1 1

Bl.C5

sediufirma

Bl.C4 8

1

Bl.C36 4

1

Bl.C2 Bl.C1 2

28C

cabinapoarta

administratie

magazin parcare

CALEA BUZIASULUI

PIATA GENERAL GH. DOMASNEAN

ALEEA AZURULUI

platforma beton

statie trafo Electrica S.A.

statie trafo

platforma beton

Sediu R.A.T.T

centru decomanda

hala productie hala montaj

(B-DUL LIVIU REBREAN U)

B- DUL DR. IOSIF BULBUCA

cintar

32

S.C. Timtecons S.A.

cantina birouri

platf. beton

S.C. Alcom S.A. magazin alimentar

30

32

11

bazin

11

S.C. ACELLUM S.R.L.

birouri

hala productie

S.C. ROMACOST S.A. hala de productie

S.C. SUPER MOLD S.A.

atelier

cabina portar

sediu administrativ

atelier

parcare hala

S.C. ELECTRO- TIMIS S.A. hala

teren de tenis bazin

rampa auto

S.C. STIMEL S.A.

vestiar

birouri parcare

Hala productie

platf. beton

st. gaz

atelier

atelier

S.C. OPTICA S.A.

statieneutralizare

bazin hala prelucrare mecanica

S.C. ELECTRO- TIMIS hala

atelier

B-DUL INDU

STR IE I

bazin

bazincasa pompe

S.C. METALSTAR

S.C. ALUMINIUM birouri

atelier

bazin atelier

B-DU L IND

USTR IEI

S.C. TIMTEROSI remiza P.S.I .

S.C. MECATIM S.A.

As

statie debitare

casa cantarbascula

cabina portar

E.E.E. S.A.4 E.E. TIM birouri

4A S.C. Cablaje Electronice

hala productie

As

bazin

bazin

S.C. SPUMOTIM S.A.

rampa

S.C. SPUMOTIM S.A.

tribune

COMTIM - TIMCAR GRUP

grup sanitar

casa portarcastel apa

cintar rampa

rampa

sectie productie

sectieproductie

sectie fabricatie

S.C. Spumotim S.A.

sectie fabricatie

birouribirouri

foraj apa

sectie productie

depozit sectie fabricatie

sectie

castel apa

sectie productie

padoc descoperit

COMTIM TIMCAR GRUP

sectie productie

platforma beton

magazin

birouri

S.C. FOREVER S.R.L.ateliertapiterie auto

foisor

RODAE AUTOMOBILE CRAIOVA PARCARE

depozit

S.C. SPUMOTIM S.A.

cabinapoarta

birouri 22 parcare

cabina poarta

cabina poarta

C AL E A S T AN VID R IG HI N ( C AL E A BUZ I AS U LU I )

parcare

parcare

hala

sectie presaj

revizie

sectie sectie

pazapost

sectie sectiefabricatie

19 centralatermica

birouri

sectie fabricatie

poartacabina

platforma depozitareS.C. Electrocont Elco S.A.

STR. CERNA punctpompieri

bz.

bazin

statiepompare

bazin casavane

bazin

bazinstatieepurare cantar

centralatermicacos

statiegaz

hala galvanizare

conducte

S.A. Agatext S.A. Timisoarahala productie

13

bazin statie pompare

atelier pavilionadm. 18

administrativpavilion

parcare

grupadministrativ

punctgaze cantina platforma birouri

hala si magazie piese ambatisate

atelier grup electrogen

platformaplatforma

cabinaportar

laborator metrologic

atelier reparati i

B-DUL CONST RUCTORILOR

S.C. GRAFFITIX S.A.

depozit

S.C. SERCOMS METAL S.R.L.

birouri S.C. UNITEH S.A.

S.C. ERLACH S.A.

pod ru

lan t

rampa

atelier S.C. Sercoms Metal S.R.L.

S.C. Erlach S.R.L.

bobinaj

foisor

foisor

PARCARE

pod r ula

nt

birouri

As

As S.C. MECATIM S.A.

rampa

S.C. MECATIM S.A.

cabinapoarta

rampa beton statie bioxid posttrafo

hala vopsitorie

vopsitorie

bazin

hala montaj

S. C. MECATIM S.A.

birouri

foisor

S.C. UNITEH S.A. S.C. SAS BERTON S.R.L.

S.C. Timcor S.R.L.

Unisensbirouri

parcare

platforma

moara span rampa

platforma depozit materiale

rampa beton

pompecasa

casapompe birouri

cabinaportar

P.S.I .

remiza

remiza P.S.I .

P.S.I .

statiepompe

I.R.E.T. statie electrica

parcare

parcare

bazin

hala

birouri

hala

cabinapoarta

parcare

vopsitorie

atelier stand incercari

nod energetic termic

hala prelucrare mecanica

st. pompe st. prelucrariapa

S.C. COMPUTER TRADE III S.R.L.hala productie

P.S.I . remiza

atelier ateliertamplarie

atelierdebitare

28pod rulant cantarhala pod rul ant depozit cabinapoartaS.C. TEHNOMET S.A.bazin conducte sectia cabluri gospodarie apalaborator C. T. C.cos atelier mecanicbirourirezervorbazinhala compresoare dep utilaj cabinapoartabaraca depozitgrup santierutilajbaraca depozitdepozit halaS. C. IL- TEMPO S.R.L. utilajbaracabirouriutilajutilajdepozitstatiefiltrare cos posttrafobazinbazingroapa var hala rampa birouriS.C. RIGIPS S.R.L.cantaratelier DATCOMPdepozitdepozitpod r ulant ALUMIL pod r ul ant atelierateliercab. poartaS.C. I .C.M. TIMIS S.A.atelier depozitEURO- EXCEL atelierpod r ulant depozitcabina portar S.C. Guban S.A.

cab. poarta

bazin

statie pompare

bazinstatie epurare bazin

bazin bazin

rampa

statie pompare

atelier

Alumil Timisoara

C AL E A STA N VID R IG HI N ( CA LEA B UZ IA S U LU I)

18A

platforma beton

platforma depozitare

cabina portar

16 A

dep. dep.

Coop. Mobila Banatului

Coop Colortext

hala productiecos

Coop. Progresul

hala productie

cos

cos uscator

hala productie

hala productie

birouri atelier reparatii

cab. portar

14

platforma beton

birouri Coop. Incaltamintea

cos

birouri st. gaz

cos vulcanizare vopsitorie

cos centrala termicaspalatorie

rampa

soferi statie benzina

dormitor

parcare

administratie electrica

2 bufet centrala

S.C. Autobaza Tim S.A.

atelier reparatii

rampa

depozit

rampa

atelier forta pod r ulant

S.C. Uniteh S.A. S.C. Unitap S.R.L.

atelier

atelierreparatii St. gaze

depozit

S.C. Unitap S.R.L. atelier strungarie

P.S.I.

bazin

platforma beton 5 cond.

9 cond.

cond.

8 cond.

bucatariiS.C. Coti S.N.C.5-9 birouri

STR. CHIMIS TILOR

platforma beton

Centralatermica

S.C. Motorep S.R.L.

S.C. Imsat S.A.9

depozit materii prime rampa

rampa

transf. cos

parcare

hala productie COOP PROGRESUL

birouri

centr. termica

hala productie

hala productie

parcare

parcare baz. baz.

cabinapoarta

parcare

hala productie

Instit. Oxi

corp. adm.

transf. depozit atelier statie frigorifica

atelier

S.C. AZUR S.A.

rampa rampa bazin

atelier

hala

hala bazin

hala productie

14

6 con d 10 cond

6 cond 8 cond

6 cond.

6 cond.

6 cond.

8 cond .

8 cond.

bazin

conducte

6 cond.

4 cond.

6 cond.

bazin

platforma

birouri

hala productie

hala productie

platforma

cond .

centralatermica

statie pompe

hala 5 co nd. cantar

bufet S.C. Azur S.A. 10 conduct

e

6 cond .

7 co nd.

11 con d .

8 cond.

4 con d .

4 con d.

4 cond.

rezervoringropat

rezervoringropat

4 cond.

5 con d .

9 con d .

4 cond .

4 con d.

5 co nd .

4 cond.

S.C. Tepro - West S.A.atelier

pod rulant

atelier scularieS.C. Hydrolarex S.R.L.

S.C. Uniteh S.A. atelier

atelier

S.C. Seugetex S.A.

statiebenzina

sala compresor

poliester

hala repere poliester armat

hala

punct masuraenergo-termica

c ond u ct e

hala

rasinistatiematurare conducte hala prese post trafo

punct termic

cos

conductecon d uc t e

atelier spalare ambalaje atelier birouri

S.C. Maschinente HnickIMPEX S.R.L.

birouri atelier

atelier

atelier

co n duc t e

cos atelier

atelier auto

mecano-energeticatelier

S.C. Azur S.A.

utilaj atelier

depozit materiale

P.S.I .centrala spuma atelier

conducte

cos rampa

cabina poarta35

dispensar

tehnico-socialgrup

birouri

laborator

instalatie rasini

cos

depozit gunoi

turn de racire

instalatii

parcare

B-D UL

I ND US TRI

ILO R

bazin

bazincos hala

bazin statie epurare

parcare

par ca re ateliermecanic

distributiegaz metan

bufet

rez.

cantar

rez. conducte

casapompe

c on d uc t e

conducterezervor co n du c t e

hala productie rasini

posttrafo vulcanizare

platformabazin pompe

conducte

cos

conducte

cosc on d uc t e

baz.bazin

statie electrica

bazin

conducte

depozit produse finite

rampa

conducte grup social

Instalatie naturare

depozit

bazin

conducte vestiar

con duc

te

cabinaportar

S.C. INSIGNIFIANT S.R.L. statie uleiuri

pompe benzina

hala productie rasini

conducte

rampa

hala

B-D UL

IND U ST

R II L OR

rampa cab. portar

ateliercond.

bazin platforma

parcare

posttrafo

5 c o nd .

5 cond .

S.C. ROMTENSID S. A.

diversi

16 cond. bazin

8 cond. auxi liari laboratorcercetaresi C. T. C.

cos

con du cte casa pompf

conducte

lichidedepozit

casaspume

bazin bazin

toxilarie

casa pompa

post trafo

bazin

casa pompe post trafo

rampa rampa magazie materii prime

rampa

atelier

1

5

CALEA MOSNITEI

7 3B

ga ng

gan g

11

3A

3

Primarie Timisoara S.C. ROMTENSID S.A.

13

12

10

post trafocos rezervor materialrecuperabil

P.E.C.O.Magazie centrala rampa

conducte

Atelier mecanic P.E.C.O.

birouri

depozit

rampacantar

placa beton

B-DUL CONS TRUCTORILOR

ceasapometru prototipservice

cond.

birouri centrala termica

vane vane

cond.

vane

cantar rampa

rezervoare benzinaingropate

Depozit P.E.C.O. Nr.1

incarcare combustibili peroane

con du ct e

con du ct e

statiepompe

decantor

rampa ulei uzat platforma conducte

co nd.

con d.

cond. vane

con d. con

d.

con d.

S.C. ETERMA S.A.

hala

depozit cos

birouri parcare

cabina poarta

birouri

atelier reparatii

parcare

remiza P.S.I.

sectie

cond .

etilare

rampa

depozit

bazine

con d.

pompe

cabinaplatformaportar

magazie uleiuri

depozit ambalaje depozit produse P.E.C.O.rampa

rampa magazieuleiuri rampa

casa pompe

cond. statie pompare

Depozit PECO Nr. 1

casa hala

rampa

Depozit PECO Nr. 1

conducte conducte

baz

sectie de productie baie vestiar

CV

CV

CVCV

CV

CVCV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CVCVCV

CV

CV CV

CV CV

CVCV

CV

CV

CV

CV

CVCV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CVCV CV

CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV CV

CVCV

CVCV

CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CVCV CV

CV

CV

CV

CVCV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CVCV

CV

CVCV

CV

CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV CVCV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CVCV

CV CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CA

CV

CV CV

STR . I OAN

S I M U

476 400207 70

0

207 75

0

4764 00

4764 00207 75

0

Nr. top.14348/1/1 /15

Nr. top.14348/1/1/16 100

Parcul Lidia

Parc Sudului

Parc

Parcul Triade

Parc Stadion

Parcul Adolescentei

Bv S

ud ul

ui

Str. Mar. C-tin Prezan

Str. Mures Calea Urseni

Teren studiat Zonă studiată

1:10.000

Atasament: 11_Plansa_ANCPI.pdf

arh. Tiron Andrei

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. pl.:

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

arh. Tiron Andrei

Denumire proiect:

Plansa ANCPI

Data:20/12/2018

Specialist RUR: arh. Georgeta Trimbitas

Denumire planşa:

S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. Timişoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Narita Alina

PUZ

134/2015P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

Vârjan Zlatiborca, Vârjan Alexandru, Ţigu Gheorghe Sabin Milenco Beneficiar:

134 A /11

1:1000

P.U.Z. "Dezvoltare zonă mixtă" Timişoara, Străzile Mareşal Constantin Prezan -Florin Medeleţ - Mureş

Strada Mures

tr ot ua r

420898 420897

420896

C F

42 08

96

C F

42 08

97

C F

42 08

98

Str. Maresal C-tin Prezan

s t r a d

a F l o r

i n M e

d e l e t

B u l e v a r d u l M a r e s a l C o n s t a n t i n P r e z a n

S t r . M U R E S

N r.

to p.

14 31

2/ 1/

2/ 2

S =

59 5

m p

N r.

to p.

14 31

2/ 1/

2/ 3

S =

17 85

m p

N r.

to p.

14 31

2/ 1/

2/ 4

S =

23 81

m p

:/3

:/7

:/8

:/12

:/13

:/18

435436

N r.

to p.

14 31

2/ 1/

1 C

F 40

10 76

. 14313

N r.

to p.

14 31

4/ 1/

a C

F 41

20 39

N r.

to p.

14 31

4/ 1/

b C

F 42

29 19

N r.

to p.

14 31

5/ 1/

1 C

F 40

33 57

N r.

to p.

14 31

5/ 1/

2

N r.

to p.

14 31

6/ 1

N r.

to p.

14 31

7/ 1/

2

118B 118A

120

14312/2

29147

29077

14314/2

:/59

nr. top. 11260

zona verde

B- du

l S ud

ul ui

tro tu

ar

29144

29206

nr.topo 29206/5/2

416676

(asfalt)

(p am

an t)

te re

n pe

nt ru

d ru

m

te re

n pe

nt ru

d ru

m

zona verde

S t r . M U R E S

R20.00Bu l e v

a r d u l

S u d u

l u i

Bu lev

ard u l

Su du

lu i

P P

S t r a d

a E d u

a r d B e

n e s

s t r a d

a B o e

m a

s t r a d

a C l a u

d e D e

b u s s

y

B u l e v a r d u l M a r e s a l C o n s t a n t i n P r e z a n

S t r . M U R E SS t r . M U R E S

C C

C C

C

C

Nr.top. 14317/1/1/1;14317/1/1/5-8/15

477000

2 0 8 1 0 0

477000

2 0 8 2 0 0

477000

2 0 8 1 0 0

476900

2 0 8 1 0 0

476900

2 0 8 2 0 0

476900

2 0 8 1 0 0

476800

2 0 8 1 0 0

476800

2 0 8 2 0 0

476800

2 0 8 1 0 0

476700

2 0 8 2 0 0

476700

2 0 8 1 0 0

st ra da

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/13

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/14

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/12

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/11

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/10

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/9

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/4/2

Top.14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/4/1

To p. 14 31 2/ 1/ 2/ 3

To p. 14 31 2/ 1/ 2/ 4

To p. 14 31 2/ 1/ 2/ 1

To p. 14 31 2/ 1/ 1

To p. 14 31 2/ 2

C

C

C

S t r a d

a V i c t

o r G a

g a

To p. 14 31 4/ 1/ b - S=

28 97 m p - C .F . 42 29 19 - K ov ac s Vi or ic a, P ap M ar in el a

To p. 14 31 4/ 1/ a - S=

57 92 m p - C .F . 41 20 39 - P et ra sc u Io an si Ile an a

To p. 14 31 7/ 1/ 1/ 1, 14 31 7/ 1/ 1/ 5- 8/ 5- 8

Nr .to p. 1 43 17 /1 /1 /1 ;

14 31 7/ 1/ 1/ 5-

8/ 16

N r. 11 8a

N r. 11 8b

Directia Vamala

Bl.45 Bl.45

C a d .4 2 0 8 9 6 (t o p .1 4 3 1 5 / 1 / 2 )

S = 4 9 9 6 m p

1 2

11

12

1

2

11

12

X (m)

INVENTAR DE COORDONATE 420896

Nr.

477000.742

476998.324

476697.591

476699.651

C a d .4 2 0 8 9 7 (t o p .1 4 3 1 6 / 1 )

10

3

S = 5 9 3 3 m p

4

5

7

8

9

6

C a d .4 2 0 8 9 8 (t o p .1 4 3 1 7 / 1 / 2 )

S = 9 7 0 0 m p

479700

2 0 8 1 0 0

trotuar

zona verde

CF 404420

444177 440804

440805

423554

422937

437365

422940

415371

425037

424505

414291

435954

435955

422943 422942

19.42

5 1 .2 1

4 9 .0 7

1 4 3 .0 0

31.03

3 0 4 .1 1

16.44

3 0 3 .7 5

16.44

19.55

19.55

31.77

5 .7 9

5 3 .5 4

32.81

HCL 229/2007 P+2E+Er Locuinte colective POT: 52%, CUT: 2.6

1:2000

teren studiat Caracterul zonei extras site ANCPI

S t r a d a M u r e s

B u l e v a r d u l M a r e s a l C o n s t a n t i n P r e z a n

1