keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 275/13.05.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective S+P+2E+Er/M" strada Popovici Banateanul nr. 27, Timisoara

13.05.2008

Hotararea Consiliului Local 275/13.05.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective S+P+2E+Er/M" strada Popovici Banateanul nr. 27, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22008 - 002007/03.04.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin.1şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(c) şi alin. 5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective S+P+2E+Er/M" strada Popovici Banateanul nr. 27, Timisoara, având ca beneficiar pe Opran Claudiu Constantin, Ilie Mircea, Buligoanea Florin, Drinceanu Alin Catalin, întocmit conform Proiectului nr.02/2008, realizat de SC ATELIER MLG SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime S+P+2E/M, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2008-2994/17.04.2008., realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,7, spaţii verzi de 35% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3:Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective S+P+2E+Er/M" strada Popovici Banateanul nr. 27, Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat, in suprafata totala de 4060mp este înscris în C.F. nr. 9988 Timisoara, nr. cadastral 22589, fiind proprietatea beneficiarilor OPRAN CLAUDIU CONSTANTIN casat., bun comun - 2/8 parte, ILIE MIRCEA casat., bun comun - 2/8 parte, BULIGOANEA FLORIN casat., bun comun - 2/8 parte, DRINCEANU ALIN CATALIN necasat., bun propriu - 2/8 parte;

Art.4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Beneficiarilor Opran Claudiu Constantin, Ilie Mircea, Buligoanea Florin, Drinceanu Alin Catalin;
- Proiectantului SC ATELIER MLG SRL;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: (p6)PROPUNERE_MOBILARE.pdf

Atasament: (p5)REGLEMENTARI.pdf

Atasament: (p7)DESFASURATA_F.S..pdf

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53 – 01, ver. 1

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ Nr. U22008-002007/03.04.2008

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuinte colective S+P+2E+Er/M”, str.

Popovici Banateanu, nr. 27, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U22008-002007/25.03.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuinte colective S+P+2E+Er/M”, str. Popovici Banateanu nr. 27, Timişoara; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1800/21.03.2008;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Locuinte colective S+P+2E+Er/M”, str. Popovici Banateanu nr. 27, Timişoara;

Planul Urbanistic de Detaliu “Locuinte colective S+P+2E+Er/M”, str. Popovici Banateanu nr. 27 Timişoara, este elaborat de proiectantul SC ATELIER MLG SRL, proiect nr. 02/2008, la cererea beneficiarilor OPRAN CLAUDIU CONSTANTIN, ILIE MIRCEA, BULIGOANEA FLORIN, DRINCEANU ALIN CATALIN.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit, pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Terenul studiat în cadrul documentaţiei, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de nord a cartierului Mehala si este incadrat de doua fronturi stradale: str. Popovici Banateanu si str. Vistula ( fosta Cetatea Alba ).

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Locuinte colective S+P+2E+Er/M”, str. Popovici Banateanu nr. 27, Timişoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002, prelungit cu HCL 139/2007, terenul studiat este cuprins in UTR 16, avand destinatia de zona de locuinte si functiuni complementare, in regim de P, P+2E.

Suprafaţa totală studiată în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu “Locuinte colective S+P+2E+Er/M”, str. Popovici Banateanu nr. 27, Timişoara este de 4060 mp şi este proprietatea beneficiarilor OPRAN CLAUDIU CONSTANTIN casat., bun comun – 2/8 parte, ILIE MIRCEA casat., bun comun – 2/8 parte, BULIGOANEA FLORIN casat., bun comun – 2/8 parte, DRINCEANU ALIN CATALIN necasat., bun propriu – 2/8 parte, înscrisa în C.F. nr. 9988 Timisoara, nr. cadastral 22589, teren intravilan.

Terenul care face obiectul acestei documentatii este liber de constructii si neamenajat. Având în vedere faptul că, zona studiata are destinatia de locuinte si functiuni

complementare, prin Planul Urbanistic de Detaliu “Locuinte colective S+P+2E+Er/M”, str. Popovici Banateanu, nr. 27, Timişoara, pe terenul studiat se propune construirea a doua imobile de locuinte colective in regim S+P+2E+Er/M. Cele doua constructii sunt propuse in aliniamentul

Cod FP 53 – 01, ver. 1

existent atat la strada popovici Banateanu cat si la strada Vistula cu respectarea distantei de H/2 fata de limitele laterale de proprietate. Cele doua volume independente, formeaza in interiorul parcelei o zona verde, cu alei pietonale si loc de joaca amenajat pentru copii.

Accesul auto pentru parcajele din incinta parcelei (amenajate la subsol cat si la nivel, pentru vizitatori) se va face conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2008- 2994/17.04.2008.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: POT max = 40 % CUT max= 1,7 Regim de inaltime max. S+P+2E+Er/M Spatii verzi 35% Intrucat documentatia a fost prezentata pe pagina de internet a Primariei Timisoara din

luna aprilie nefiind solicitari scrise pentru organizarea unei dezbatere publica, consideram ca a fost indeplinita procedura de informare si consultare conform Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul – cadru al Planului Urbanistic de Detaliu, indicativ GM 009 – 2000, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 37/N/08.06.2000.

Totodata, in aceasta faza nu este necesar acordul vecinilor, intrucat propunerea prezentata in documentatie respecta H/2 fata de limitele laterale de proprietate negasinduse in nici una din situatiile prevazute de Normele de aplicare a Legii nr. 50/1991. Se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu “Locuinte colective S+P+2E+Er/M”, str. Popovici Banateanu nr. 27, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU Pt. SEF BIROU, CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Liliana IOVAN AVIZAT JURIDIC,

Cod FP 53 – 01, ver. 1

Red./Dact. P.L.

Atasament: (p4)PLAN_DE_SITUATIE_EXISTENT.pdf