keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 451/21.11.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "PUZ - Dezvoltare zonă mixtă: locuinte colective si servicii", str. Bucovinei, nr. 73, intravilan Timişoara

21.11.2017

Hotararea Consiliului Local 451/21.11.2017
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "PUZ - Dezvoltare zonă mixtă: locuinte colective si servicii", str. Bucovinei, nr. 73, intravilan Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017 - 017742/06.11.2017 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2017-017742/06.11.2017 - al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 14.11.2017 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2017 - 017742/06.11.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 24/08.12.2016, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 23/21.09.2017, respectiv adresa Agentiei pentru Protectia Mediului Timiş cu nr. 42 din 26.05.2017 prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "PUZ - Dezvoltare zonă mixtă: locuinte colective si servicii", str. Bucovinei, nr. 73, intravilan Timişoara, având ca beneficiari pe Ghiurcan Stefan Alexandru si Ghiurcan Rodica, întocmit conform Proiectului nr. 149/2016, realizat de SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
- regimul de înălţime: de la (1-3S)+P+8E (spre Calea Torontalului) descrescător la (1-3S)+P+4E (către vest), sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto si realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari conform Avizului Comisiei de Circulatie DT2017-001369/04.05.2017,
- procentul de ocupare al terenului POTmax parter comercial=50%, POTmax locuinte colective=35%,
- coeficientul de utilizare al terenului CUTmax=2.4,
- Hmax cornisă =35.00 metri la (1-3S)+P+8E (spre est), cu respectarea celorlalte prevederi si OMS 119/2014;
- Spaţii verzi: minim 20% din suprafaţa terenului conform adresei nr. 42/26.05.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, care ramane valabila pe perioada punerii in aplicare a planului, in conditiile in care nu intervin modificari ale datelor care au stat la baza emiterii acesteia (conform adresei APM Timis nr. 42/26.05.2017 ).

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "PUZ - Dezvoltare zonă mixtă: locuinte colective si servicii", str. Bucovinei, nr. 73, intravilan Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani.
Terenul reglementat în suprafaţă de 4131 mp este înscris în CF nr. 415170, nr. top. 415170 (Nr. top. vechi A541/3/35/a/1/a/1/a/1), având ca proprietari pe Ghiurcan Stefan Alexandru si sotia Ghiurcan Rodica.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă mixtă: locuinte colective si servicii" str. Bucovinei, nr. 73, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Ghiurcan Ştefan Alexandru şi Ghiurcan Rodica;
- S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 149A09_situatia_existenta.pdf

Nr. pr.: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timisoara, jud. Timis tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

octombrie 2017

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

Ghiurcan Stefan-Alexandru si Ghiurcan Rodica

149/2016"Dezvoltare zona mixta: Locuinte colective si servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire plansa:

Beneficiar:

Strada Bucovinei, nr. 73, Timisoara, jud. Timis CF nr. 415170, Nr. Top.: A541/1/35/a/1/a/1/a/1

Numar plansa:

Data:

P.U.Z. Dezvoltare zonă mixtă: Locuințe colective și servicii Timişoara, Strada Bucovinei - Calea Torontalului, nr. 73

P.U.Z.

67.8 0

16. 44

5

9.5 2 3

.0 0

38.56

42.26 5

93. 41

5.0 0

5.0 0

5.00

5.00

5.00 5.00

5.00 5.00

3.00

Zon a v

erd e

C

C

C C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C

s

s

s s

Nr. top. 28350 404063

s

s

s

s

s

platforma beton

dru m-

pam ant

TRO TUA

R

TROTUAR

TROTUAR

TROTUAR

TRO TUA

R

TRO TUA

R

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Zona verde

2

3

4

5

6

7

1

48165020 58

50

48165020 59

00

48165020 59

50

48170020 58

50

48170020 59

00

48170020 59

50

48175020 58

50

48175020 59

00

48175020 59

50

troita

Cc541/3/35/a/1/a/1/b/1;A541/3/35/a/1/a/1/a/2;

A541/3/35/a/1/a/2;Cc541/3/35/a/1/a/1/b/2/1

nr. topografic 28344

418217

S = 4131mp

CF NR.: 415170 Nr. top.: A541/1/35/a/1/a/1/a/1

S t r a d

a B u c

o v i n e

i ( n r t

o p . 2

2 8 5 4

)

C a l e a T o r o n t a l u l u i

( n r t o p . 2 3 1 4 2 )

Nr.top.:23312

Nr. Cad.430544

nr. topografic 28345

LEA MT

LEA MT

LEA M T

LEA M T

LEA M T

LEA M T

LEA JT

LEA JT

LEA JT

LEA JT

LEA JT

LEA JT

LEA JT

LEA JT

LEA JT

LEA JT

LEA JT

LEA JT

POST TRAFO

LES M T

LES M T

LES M T

LE S M

T

LES MT

LES MT

LES MT

LES MT

LES MT

de la c onduc

torul

cel ma i aprop

iat

de la c onduc

torul

cel ma i aprop

iat

de la conductorul

cel m ai apropiat

de la conductorul

cel m ai apropiat

de la c

ond uct

oru l

cel ma

i ap rop

iat

de la c

ond uct

oru l

cel ma

i ap rop

iat

de la conductorul

cel m ai apropiat

de la conductorul

cel m ai apropiat

89.584

89.436

89.584

89.436

89.378

89.74289.723 89.739

89.727

89.378

89.74289.723 89.739

89.727

90.47590.475

89.351

89.315

90.135

90.193

90.991

90.640

89.745

89.512 89.627 89.630

89.843

89.928

90.387

90.372

90.395

90.510

90.232

89.351

89.315

90.135

90.193

90.991

90.640

89.745

89.512 89.627 89.630

89.843

89.928

90.387

90.372

90.395

90.510

89.090

89.588 89.707

89.752

89.849

89.883

89.090

89.588 89.707

89.75289.693

89.849

89.883

90.365

90.415

90.206

90.152 90.365

90.415

90.206

90.152

89.110

89.059

89.069

89.069

88.400

89.392

89.438 89.422

88.92388.876

89.116

88.978

88.927 88.867

89.018

89.043 89.040

88.931

88.886 88.895

88.964

88.808 88.874 88.916

88.93089.062 89.04389.044

89.34689.169

92.510

89.510

89.12189.129

89.294

89.061 89.049

89.275

92.052

89.205

89.279

89.292

89.250

89.435

89.838

90.372

90.531

90.636

89.249

89.198

89.167

89.242

89.183

89.199

88.356

89.529

89.454

89.420

89.270

89.179

89.295

89.339

89.236

89.474

89.384

89.458

89.376

89.440

89.483

89.711 89.659

89.587 89.761

89.742

89.832

89.749

89.749

89.733

89.748 89.738

89.939

89.993 89.956

89.743

89.862

89.714

89.746

90.440

89.934

89.985

90.022

89.864

89.929

89.887 89.87089.902

89.818 89.800

89.80089.826 89.831

89.860

89.861

89.850 89.843

89.907

90.098

90.111 90.094

90.184 90.166

89.965 89.862

89.898

89.875

89.919

89.834

89.871

89.705

89.872

89.952 89.947

89.922

89.748

89.646

89.750

89.870

89.829

89.668

89.860

89.783

89.745

89.793

89.997

89.883

90.044

90.034

89.975

90.036

89.702

89.730

89.572

89.374

89.529

90.097

90.109 90.065

90.065

90.04990.070

89.906

90.028

90.080

90.114

90.127 90.130

90.158

90.015

90.383 90.394

90.31592.854

90.401

90.361

90.418

90.420

90.490

90.568

90.39290.39090.382

90.146

90.12190.12190.112

90.31590.3 03

90.184

90.122

90.116

90.106

89.997

90.05490.065 90.011

90.03290.03890.001

90.098

90.170 90.171 90.151

89.829

90.014 89.463

89.293

90.369

90.326

89.349

89.431

ZONIFICARE FUNCTIONALA: Zone locuinte si functiuni complementare P... P+2 - existenta

Zone locuinte si functiuni complementare peste P+2 - existenta

Zone institutii si servicii publice existenta

Zona culte existenta

Zona spatii verzi amenajate de aliniament existente

Carosabil auto existent

Trotuar si pista de biciclete existente

Teren arabil in intravilan, propus prin PUG ca zone locuinte si functiuni complementare P... P+2

LEGENDA: DELIMITARI:

Limita topografica parcela studiata

Limita topografica conform CF

SIMBOLURI:

RETELE EXISTENTE: LEA MT

LEA JT

LES MT

Stalp electricitate

C Capac Canal s Semafor

LEA MT in exploatare

LEA JT in exploatare

LES MT in exploatare

zona protectie LEA MT in exploatare - 5m de la cel mai apropiat conductor

zona protectie LEA JT in exploatare - 5m de la cel mai apropiat conductor

zona protectie LES MT in exploatare - 0,6m

zona protectie POST TRAFO - 3m

Constructii existente

Zone locuinte si servicii P... P+2 - existenta

N

1:500 Situatia existenta

149 A09

INVENTAR DE COORDONATE in sistem de proiectie STEREO 70

Nr. Y(m) X(m) 1 2 3 4 5 6 7

IN C

A D

R A

R E

IN T

ER IT

O R

IU

CALEA TORONTALULUI

CALEA ARADULUI

ST RA

DA B

UC OV

IN EI

BV . C

ET AT

II

481713.695 205850.259 481677.102 205871.408 481708.493 205931.501 481718.409 205944.622 481725.587 205950.877 481728.465 205951.725 481760.896 205930.866

Atasament: 149A08_regim_de_inaltime.pdf

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timisoara, jud. Timis tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

martie 2017

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

IN C

A D

R A

R E

IN T

ER IT

O R

IU

Ghiurcan Stefan-Alexandru si Ghiurcan Rodica

149/2016"Dezvoltare zona mixta: Locuinte colective si servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire plansa:

Beneficiar:

Strada Bucovinei, nr. 73, Timisoara, jud. Timis CF nr. 415170, Nr. Top.: A541/1/35/a/1/a/1/a/1

Numar plansa:

Data:

P.U.Z.

CALEA TORONTALULUI

CALEA TORONTALULUI

CALEA ARADULUI

ST RA

DA BU

CO VIN

EI

BV . C

ET AT

II

CETATE

P.U.Z. Dezvoltare zonă mixtă: Locuințe colective și servicii Timişoara, Strada Bucovinei - Calea Torontalului, nr. 73

REGIM DE INALTIME:

P

P+1

P+2

P+3

P+4

P+5

P+6

P+7

P+8

P+9

P+10

P

LEGENDA:

P+3

P+10+Er

P+17+2Er

P+20+2Er

P+14+2Er

Drumuri existente

P+8+M

Teren studiat

Zona studiata conform Aviz de Oportunitate nr. 24 / 08.12.2016

Terenuri reglementate prin documentatii PUZ aprobate cu HCL

Drumuri propuse in documentatii PUZ aprobate cu HCL

existent

existent

existent

existent

existent

existent

existent

existent

existent

existent

existent

conform documentatii PUZ aprobate cu HCL

conform documentatii PUZ aprobate cu HCL

conform documentatii PUZ aprobate cu HCL

conform documentatii PUZ aprobate cu HCL

conform documentatii PUZ aprobate cu HCL

conform documentatii PUZ aprobate cu HCL

conform documentatii PUZ aprobate cu HCL

A L E E A V I I L O R

A L E E A V I I L O R

S T R .

B U C

O V I N

E I

S T R .

R U B

I N U L

U I

S T R .

B U C O

V I N E

I

S T

R . I O

N V

I D U

A L E E

A R U

B I N U

L U I A

L E

E A

R U

B I N

U L

U I

C A

L E

A T

O R

O N

T A

L U

L U

I

C A

L E

A T

O R

O N

T A

L U

L U

I

S T

R . O

R S

O V

A

C A

L E

A T

O R

O N

T A

L U

L U

I

S T R .

L I E G

E

C A

L E

A T

O R

O N

T A

L U

L U

I

S T

R . O

R S

O V

A

S T

R . O

R S

O V

A

C A

L E

A T

O R

O N

T A

L U

L U

I

S T R .

F E L

I X

S T

R . O

R S

O V

A

S T

R . O

R S

O V

A

S T

R . D

E J

S T R .

C U G

I R

S T R .

F E L

I X

S T R .

F E L

I XS T

R . D

E J

S T R .

L I E

G E

S T R .

L I E

G E

S T

R . D

E J

S T

R . C

U G

I R

S T R .

C U G

I R

se rv it ut e de t re ce re

C A

L E

A T

O R

O N

T A

L U

L U

I

STR . AR

THU R R

UBI NST

EIN

STR . M

AR IUS

MO GA

STR . VL

AD BĂ

NĂ ŢEA

NU

STR. AUREL POP

STR. AUREL POP

STR . AR

THU R R

UB INS

TEI N STR

. VL AD

BĂ NĂ

ŢEA NU

STR. AUREL POP

STR. AUREL POP

N

N

1:2000 Studiu zona - regim de inaltime

149 A08

Teren studiat: CF nr. 415170, Nr. Top.: A 541/1/35/a/1/a/1/a/1

Regim de inaltime maxim propus: P+8 POTmaxim = 50% POTmaxim locuire = 35% CUTmaxim = 2.4

P.U.Z. "Birouri, servicii, comert si locuinte"

aprobat prin H.C.L. 302/2008 Regim de inaltime maxim propus: S+P+6E+Er - S+P+10E POTmaxim = 50% CUTmaxim birouri = 4.2 CUTmaxim locuinte = 3.5

P.U.Z. "Zona locuinte colective, comert, servicii si functiuni complementare"

aprobat prin H.C.L. 418/2008 Regim de inaltime maxim propus: S+P+10E+Er - S+P+20E POTmaxim locuinte = 33-40% CUTmaxim = 3,3 - 3,6

S+P+6E+Er - S+P+10E în execuție

2S+P+14E - 2S+P+20E+2Er

S+P+14E - S+P+17E+2Er

S+P+3E - S+P+10E+Er

P+8E existent

P.U.Z. "Calea Torontalului - str. Arthur Rubinstein"

aprobat prin H.C.L. 30/2003 - partial ZONA REZIDENTIALA locuinte individuale pentru max. 2 familii P-P+2 - partial ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE Regim de inaltime maxim propus: S+P+8E+M POTmaxim = 50%

S+P+8E+M

Atasament: 149A01_incadrare.pdf

Nr. pr.: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timisoara, jud. Timis tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

martie 2017

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

Ghiurcan Stefan-Alexandru si Ghiurcan Rodica

149/2016"Dezvoltare zona mixta: Locuinte colective si servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire plansa:

Beneficiar:

Strada Bucovinei, nr. 73, Timisoara, jud. Timis CF nr. 415170, Nr. Top.: A541/1/35/a/1/a/1/a/1

Numar plansa:

Data:

P.U.Z. Dezvoltare zonă mixtă: Locuințe colective și servicii Timişoara, Strada Bucovinei - Calea Torontalului, nr. 73

P.U.Z.

Cp

Cp

CcDtr

DtrCp Cc Cp69

71

54

STR . BU

COV INE

I

Cc

Cc

Ag Ag Cgj Cc Cc

56

Cp A

Dtr

Dtr

Dtr

51

Ag

Cc Cc Cc

L

Ag Cp

Dtr

Cp 5 8A

58

53

Cc

54

Fp

Cp

Ds

Cp

Cp

Cp

Cp

58

Cp Cp

Cp Dtr

CAL. TORONTALULUI

Cc

Cc

Cp

1

56

Cp

Cp

N N

N

Încadrare în P.U.G. în vigoare, P.U.G. etapa 4 în lucru Încadrare în teritoriu

149 A01

IN C

A D

R A

R E

IN T

ER IT

O R

IU PL

AN D

E SI

TU AT

IE B

DU

CALEA TORONTALULUI

CALEA TORONTALULUI

CALEA ARADULUI

ST RA

DA BU

CO VIN

EI

BV . C

ET AT

II

CETATE

EXTRAS DIN P.U.G. IN VIGOARE U.T.R. 18

EXTRAS DIN P.U.G. IN CURS DE APROBARE

Lc - $ubzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa - Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 existentă LMb - Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri +1, P+2 si dotari de cartier propusă
UTR 21

Atasament: 149_s_rutiere.pdf

Atasament: 149_s_electrice.pdf

6 7

8 9

1011121314

38 39

23 24

25 26

27 28

29 30

31 32

34 35

36 37

20 21

22

33

40

41

42

43

44

45

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00 5.00

5.00

5.00

1 0

.00

Zona verde

C

C

C

s

s s

s

s

drum - pam

ant

T R

O T

U A

R

TROTUAR

TROTUAR

T R

O T

U A

R

T R

O T

U A

R

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Zona verde

2

3

4

5

6

7

1

4 8

1 7

00

205850

4 8

1 7

00

205900

4 8

1 7

00

205950

4 8

1 7

50

205850

4 8

1 7

50

205900

4 8

1 7

50

205950

troita

Cc541/3/35/a/1/a/1/b/1;A541/3/35/a/1/a/1/a/2;

A541/3/35/a/1/a/2;Cc541/3/35/a/1/a/1/b/2/1

S =

4 131m

p

C F

N R

.: 415170 N

r. to p

.: A 5

4 1

/1 /35/a/1/a/1/a/1

S trad

a B ucovinei (nr top. 22854)

Calea Torontalului

(nr top. 23142)

N r.to

p .:23312

N r. C

a d

.430544

LEA MT

LEA MT

LEA MT

LEA MT

LEA MT

LEA MT

LE A

JT

LE A

JT

LEA JT

LEA JT

LE A

JT

LE A

JT

LE A

JT

LE A

JT

LE A

JT

LE A

JT

P O

S T

T R

A F

O

LES MT

LES MT

LES MT

LES M T

LE S

M T

LE S

M T

LE S

M T

LE S

M T

LE S

M T

de la conductorul

cel m a

i apropiat

de la conductorul

cel m a

i apropiat

de la conductorul

cel mai apropiat

de la conductorul

cel mai apropiat

de la conductorul

cel m ai apropiat

de la conductorul

cel m ai apropiat

de la conductorul

cel mai apropiat

de la conductorul

cel mai apropiat

4

1 2

5

3

19

18 17

16

S +

P +

8 E

15

P +

3 E

P +

1 E

P

P

P P

P

P

S +

P +

6E

S +

P +

4E

FDCE

S IM

B O

L U

R I:

R E

T E

L E

E X

IS T

E N

T E

: L

E A

M T

L E

A JT

L E

S M

T

S ta

lp e

le ctricitate

C C

a p

a c C

anal

s S

e m

a for

A rb

o ri

L E

A M

T in

e xp

loatare

L E

A JT

in e

xp loatare

L E

S M

T in

e xp

loatare

zo n

a in

te rd

ictie d

e construire

p ro

te ctie

L E

A M

T in

e xp

lo a

ta re

- 5 m

d e

la ce

l m a

i apropiat conductor

zo n

a in

te rd

ictie d

e construire

p ro

te ctie

L E

A JT

in e

xp lo

a ta

re - 5

m d

e la

ce l m

a i apropiat conductor

zo n

a in

te rd

ictie d

e co

n stru

ire - p

ro te

ctie L

E S

M T

in exploatare - 0,6m

zo n

a in

te rd

ictie d

e co

n stru

ire - p

ro te

ctie P O

S T

T R

A F

O - 10m

L E

G E

N D

A IN

S T

A L

A T

II P R

O P

U S

E

A p

a ra

t d e

ilu m

in a

t p ro

p u

s, d e

tip stra

d a

l/re zid

e n

tial, m ontat pe stalp

m e

ta lic cu

in a

ltim e

u tila

6 m

, m o

n ta

t in fundatie de beton

A p

a ra

t d e

ilu m

in a

t p ro

p u

s, d e

tip re

zid e

n tia

l, m o

ntat pe stalpisor cu in

a ltim

e u

tila 1

m , m

o n

ta t in

fu n

d atie de beton

F irid

a m

u ltip

la d

e d

istrib u

tie si co

n to

riza re

d e

e xte

rior propusa, m ontata

p e

p o

sta m

e n

t d e

b e

to n

, p e

n tru

a lim

e n

ta re

a si co

ntorizarea atat a lo

ca ta

rilo r ca

t si a u

tilita tilor com

une F

D C

E

T ra

se u

ca b

lu ri jo

a sa

te n

siu n

e p

ro p

u s p

e n

tru a

lim e

ntarea firidelor F D

C E

d in

p o

stu l tra

fo E

n e

l.S e

va co

re la

cu so

lu tia

de alim entare E

nel si re

sp e

ctiv cu p

o zitia

n o

u lu

i p o

st tra fo

p ro

ie cta

t.C a

b lurile vor fi m

ontate in

g ro

p a

t, p ro

te ja

te in

tub P V

C -G

.

T ra

se u

ca b

lu ri jo

a sa

te n

siu n

e p

ro p

u s p

e n

tru a

lim e

n tarea consum

atorilor in

te rio

ri d in

firid e

le F

D C

E .C

a b

lu rile

vo r fi m

o n

ta te

in g

ropat, protejate in tu P

V C

-G .

T ra

se u

ca b

lu ri/fib

ra o

p tica

p e

n tru

ra co

rd a

re a

o b

ie ctivului la serviciile de

in te

rn e

t-T V

-te le

fo n

.S e

va co

re la

cu so

lu tia

d e

ra co

rdare corespunzatoar fu

rn izo

rilo r d

e se

rvicii se le

ctio n

a ti.C

a b

lu rile

vo r fi m

ontate ingropat, p

ro te

ja te

in tu

b P V

C -G

.

T ra

se u

ca b

lu ri ilu

m in

a t e

xte rio

r.In sta

la tia

d e

ilu m

inat exterior se va a

lim e

n ta

d in

ta b

lo u

l d e

u tilita

ti co m

u n

e a

l o b

ie ctivului.C

ablurile vor fi m

o n

ta te

in g

ro p

a t, p

ro te

ja te

in tub P V

C -G

.

S P

E C

IF IC

A Ţ

IE

Ş E

F P

R O

IE C

T

P R

O IE

C T

A T

D E

S E

N A

T

N U

M E

S E

M N

Ă T

U R

A S

ca ra:

D ata:

P la

n şa nr.

P ro

ie ct n

r.

T itlu

l p lanşei :

D e

n u

m ire

p roiect :

F aza

P U

Z

1 72

/2 01

6

a rh

. G e

o rg

e ta

T ram

bitas

in g

. O vid

iu D octor

in g

. O vid

iu D octor

P L

A N

U R

B A

N IS

T IC

Z O

N A

L "D

e zv

o lta

re zo

n a

m ix

ta : L

o c

u in

te co lective si servicii"

S trad

a B u

co vin

e i, T

im is

o a

ra , ju

d . T

im is

C F

n r. 4

1 5

1 7

0 , N

r. T o

p .: A

541/1/35/a/1/a/1/a/1

B e

n e

ficiar : G h

iu rc

a n

S te

fa n

-A le

x a

n d

ru si G

h iu

rcan R

o d

ica

a prilie

2 0

17

1 :5

00 P

R O

P U

N E

R E

R E

T E

L E

E L

E C

T R

IC E

E X

T E

R IO

A R

E E

01

T im

iso ara

, B -dul D

am b

o vita nr.54, bl.C

1 1, a

p.5 tel.fax : 03

56-8 000

09 m obil : 07

45-2 012

24 e

-m a

il : o vid

[email protected] yah

oo.com

E L D O

P R O IE C T

P R

O IE

C T

A N

T S

P E

C IA

LIT A

T E

A 3

297 x4

20 m

m

Atasament: 149_s_edilitare.pdf

Atasament: 149_RLU.pdf

Pagina 1 I 12

s.c. ”ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” s.r.l. Timişoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, tel./fax.: 0256/432212, e-mail: [email protected]

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) aferent PLAN URBANISTIC ZONAL

„DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SERVICII”

Strada Bucovinei – Calea Torontalului, Nr. 73, TIMIŞOARA, C.F. 415170; NR.TOP: A541/1/35/a/1/a/1/a/1

Proiect nr. 149/2016 1. GENERALITĂŢI

1.1. Introducere, rolul R.L.U. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentaţie cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice şi juridice modul de realizare a construcţiilor şi prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) ”Dezvoltare zonă mixtă: locuinţe colective şi servicii” – Timișoara, strada Bucovinei – Calea Torontalului, nr. 73, C.F. nr. 415170, nr. top. A541/1/35/a/1/a/1/a/1, şi constituie un ansamblu de norme şi reglementări obligatorii pentru administraţia publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism, respectiv autorizaţii de construire) pentru realizarea construcţiilor în zona studiată. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

- stabileşte reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configuraţia parcelelor, natura proprietăţii, amplasarea şi conformarea construcţiilor şi amenajărilor aferente) precum şi condiţiile de ocupare şi utilizare a terenului);

- precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General şi Regulamentul General de Urbanism) şi impune condiţiile şi restricţiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

- Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic Zonal – indicativ GM – 010 -2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

Pagina 2 I 12

- Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, modificată şi completată;

- Legea nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;

- Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism – indicativ GM – 007 – 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei;

- Hotărârea C.J.Timiş nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor şi indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potenţial de edificare urbană din judeţul Timiş;

- H.C.L. nr.43/2011 privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal – terase sezoniere pe raza municipiului Timişoara.

şi are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate care au tangenţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

- P.U.G. al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL 157/2002 (prelungit prin HCL nr.105/27.03.2012); - Etapa 2 PUG - Concept general de dezvoltare urbana (Masterplan) 2012 - Etapa 3 PUG – în curs de aprobare

1.3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă mixtă: locuinţe colective şi servicii” – Timișoara, strada Bucovinei – Calea Torontalului, nr.73, C.F. nr. 415170, nr. top. A541/1/35/a/1/a/1/a/1, se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timişoara pe baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi devine act de autoritate publică a Administraţiei Publice Locale. 1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor ce vor fi amplasate pe suprafaţa de teren intravilan în teritoriul administrativ al Municipiului Timişoara, jud. Timiş, având o suprafaţă totală de 4131 mp, situată pe strada Bucovinei, identificată prin CF nr. 415170–Timişoara, Nr. top. A541/1/35/a/1/a/1/a/1, proprietari Ghiurcan Ștefan Alexandru şi Ghiurcan Rodica. Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z. Zonificarea funcţională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinaţia construcţiilor şi funcţiunea dominantă a zonei şi este prezentată în planşa nr. 149.A10 “Reglementări urbanistice”. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor.

Pagina 3 I 12

2. PRECIZĂRI, DETALIERI ŞI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTULUI LOCAL ŞI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCŢIILOR REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI ŞI

PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT

2.1.1. Terenuri agricole din intravilan În zona studiată există terenuri având categoria de folosinţă arabil.

▪ Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcţii şi amenajări cuprinse în prezentul regulament, cu respectarea condiţiilor impuse de lege.

▪ De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea raţională a terenurilor şi pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele tehnico-edilitare, amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

Parcela ce face obiectul proiectului, se va încadra în această situație ulterior obținerii H.C.L. pentru aprobare P.U.Z.

2.1.2. Zonele cu valoare peisagistică şi zonele naturale protejate

▪ Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care prin amplasament, funcţiune, volumetrie şi aspect arhitectural – conformare şi amplasare, goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică, etc. depreciază valoarea peisajului, este interzisă.

▪ Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii mediului natural (a vegetaţiei mature şi sănătoase) şi a echilibrului ecologic.

▪ În zonă nu există elemente cu valoare peisagistică sau zone naturale protejate.

2.1.3. Zonele construite protejate

▪ Imobilul este situat în perimetrul obiectivului arheologic ”Timișoara 45 – Fântâna pașei”. Lucrările de execuție se vor desfășura cu supraveghere arheologică, conform Avizului Direcției de Cultură Timiș nr. 2550/25.07.2017 favorabil cu condiții.

2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI LA APĂRAREA

INTERESULUI PUBLIC 2.2.1. Siguranţa în construcţii

▪ Autorizarea construcţiilor de orice fel se va putea face numai în condiţiile respectării prevederilor legale privind siguranţa în construcţii între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

Pagina 4 I 12

- Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizaţiei de Construire;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în

construcţii; - H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică a

proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor, inclusiv instrucţiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

- Proiectele care însoţesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcţii vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă privind realizarea şi exploatarea construcţiilor.

2.2.2. Expunerea la riscuri naturale

▪ Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepţia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.

2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice

▪ Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

2.2.4. Asigurarea echipării edilitare

▪ Autorizarea executării construcţiilor se va face doar în cazul existenţei posibilităţii de racordare la reţelele de apă, canalizare şi energie electrică, în sistem local, colectiv sau centralizat.

▪Terenul studiat este deservit de retele apă, canalizare şi energie electrică. În zonă există rețea de alimentare cu gaz.

2.2.5. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor

▪ Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei.

▪ Condiţiile de amplasare a construcţiilor în funcţie de destinaţia acestora în cadrul zonei de faţă sunt prevăzute în cap.4 a prezentului Regulament.

2.2.6. Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului

▪ În cazul prezentului regulament, POT şi CUT se stabilesc astfel: • Locuinţe colective şi servicii în regim de înălţime maxim (1-3S)+P+8E, descrescător la (1-3S)+P+4E înspre latura de vest, conform planșei 149A10 „Reglementări urbanistice”

P.O.T. max servicii = 50% P.O.T. max locuințe colective = 35% C.U.T. max suprateran = 2,4

▪ În situaţia în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafaţa parcelei.

2.2.7. Lucrări de utilitate publică

▪ Prin prezenta documentație nu se propun lucrări de utilitate publică.

Pagina 5 I 12

3.1. DOMENIUL DE APLICARE ▪ Parcela pentru care s-a întocmit Regulamentul Local de Urbanism este

situată în intravilanul Municipiului Timişoara şi face parte din teritoriul administrativ al municipiului Timişoara. La nivelul terenului studiat în suprafaţă de 4131 mp, s-a delimitat următoarea zonă funcţională: - Zonă mixtă – locuinţe colective şi servicii.

3.2. UTILIZĂRI PERMISE Se permite amplasarea următoarelor funcţiuni pentru – zonă mixtă: locuinţe colective şi servicii:

▪ locuinţe colective, cu regim de înălţime maxim (1-3S)+P+4E ÷ (1-3S)+P+8E ▪ amenajări aferente locuinţelor ▪ căi de acces carosabile şi pietonale în incintă, ▪ parcări la sol ▪ parcaje subterane ▪ spaţii plantate ▪ locuri de joacă pentru copii ▪ spaţii pentru sport şi recreere ▪ construcţii pentru echipare tehnică ▪ împrejmuiri ▪ instituţii, servicii, comerţ ▪ sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru mici întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale ▪ sedii sociale, colective şi personale ▪ activităţi din domeniul învăţământului ▪ cabinete medicale fără paturi ▪ servicii ale unor organizaţii politice, profesionale etc. ▪ comerţ cu amănuntul ▪ agenţii de turism ▪ restaurant, bar, cafenea, cofetărie, ceainărie ▪ spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite ▪ alte funcţiuni compatibile

3.3. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIŢII Profil funcţional admis cu condiţionări pentru – zonă mixtă: locuinţe colective şi servicii:

▪ Se permite schimbarea destinaţiei apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru categoriile de funcţiuni, cuprinzând activităţi pentru servicii specializate şi practică profesională privată cu grad redus de perturbare a locuirii şi program de activitate de 12 ore pe zi (între 8 şi 20), de exemplu: cabinete medicale, cabinete de avocatură, notariale, consultanţă, asigurări, proiectare, reprezentanţe, agenţii imobiliare etc;

3.4. INTERDICŢII TEMPORARE

▪ Zonele afectate de reţele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicţiei temporare de construire până la găsirea soluţiilor de deviere a acestora pe lângă căile de circulaţie, prin grija operatorului de reţea sau a proprietarului terenului.

Pagina 6 I 12

3.5. UTILIZĂRI INTERZISE Se interzice amplasarea următoarelor funcţiuni pentru – zonă pentru locuinţe colective şi servicii:  schimbarea destinaţiei apartamentelor pentru activităţi generatoare de disconfort

pentru locatari cum ar fi funcţiuni de producţie, jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfă, ateliere de reparaţii;

 schimbarea destinaţiei spaţiilor comune ale imobilelor având funcţiunea de circulaţie (holuri, accese, culoare, ganguri, curţi interioare, casele scărilor, etc.);

 depozitare en-gros sau mic-gros  comerţ en-gros, antrepozite  depozitări materiale refolosibile  platforme de precolectare a deşeurilor urbane  depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau

toxice  staţii de întreţinere auto  staţii de betoane  lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice si

construcţiile învecinate  activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul

generat  construcţii provizorii de orice natură, cu excepţia organizărilor de şantier,

chioscuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile si in spațiile publice,corpuri si panouri de afişaj, firme si reclame, copertine si pergole.

 platforme de precolectare a deşeurilor urbane  depozite de deşeuri  anexe pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor  ferme agro-zootehnice, abatoare  stații distribuție carburanți  activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații,

zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat  activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din

circulaţiile publice sau din instituţii publice 3.6. INTERDICŢII

Nu există interdicții permanente. Se vor respecta interdicțiile impuse în vederea asigurării zonei de protecție a

rețelelor de utilități existente. 4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE ACONSTRUCŢIILOR 4.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 4.1.1. Orientarea faţă de punctele cardinale

▪ Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce priveşte însorirea conform normelor şi recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 şi Ordinului Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă nr.119/2014.

Pagina 7 I 12

▪ Se recomandă ca clădirile în care se desfăşoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să aibă asigurată iluminarea naturală a spaţiilor pentru birouri cât şi a celor pentru public.

▪ Amplasarea construcţiilor se va face respectând condițiile de însorire prevăzute la Art.3, Cap.I din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei.

4.1.2. Amplasarea faţă de aliniament

▪ Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public.

▪ Construcţiile se vor amplasa conform reglementărilor din planşa nr. 149.A10 "Reglementări urbanistice "

▪ Spaţiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulaţii carosabile şi pietonale, carport-uri, împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajări exterioare, spaţii verzi, lucrări edilitare.

▪ Rampa de acces în subsolul imobilelor se poate amenaja doar în interiorul limitei de proprietate.

4.1.3. Amplasarea faţă de drumurile publice:

▪ Construcţiile se vor amplasa conform planşei 149.A10 - ”Reglementări urbanistice”

▪ Construcţiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal doar în condiţiile în care au asigurat accesul la drumurile publice,direct sau prin servitute de trecere. 4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limitele laterale ale parcelei ▪ Amplasarea în interiorul parcelei faţă de limitele laterale ale parcelei se va face ţinând cont de distanţele minime obligatorii potrivit Codului Civil, respectării condiţiilor minime de însorire şi a distanţelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu;

▪ pe limitele laterale din nord și vest, construcţiile se vor amplasa respectându-se concomitent H/2 fata de limita laterală dar nu mai puțin de 4,50m, unde H reprezintă înălţimea la cornişă a ultimului nivel.

4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limita posterioară a parcelei

▪ Fiind o parcelă de colț, amplasarea față de limita posterioară va respecta principiile de amplasare față de limitele laterale descrise anterior la 4.1.4.

▪ Pe parcelă este posibilă amplasarea de anexe cu condiţia ca acestea să nu depăşească înălţimea de 3,00m la cornişă, de la cota terenului sistematizat.

4.1.6. Lucrări de utilitate publică

▪ Clădirile se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate sau nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicaţie, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrica, gaz, telecomunicaţii, etc.)

Pagina 8 I 12

4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 4.2.1. Accese carosabile

▪ Construcţiile vor fi accesibile printr-un drum în incintă, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărare contra incendiilor. ▪ configuraţia acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcţii se stabileşte în funcţie de destinaţia funcţională a construcţiei, de capacitatea acesteia şi de numărul de utilizatori. ▪ Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu. ▪ Accesele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă.

4.2.2. Accese pietonale

▪ Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădiri. ▪ În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţeleg căile de acces pentru pietoni, care pot fi: trotuare, alei pietonale. ▪ Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare.

4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ 4.3.1. Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente

▪ Toate clădirile vor fi racordate la reţele tehnico-edilitare publice; ▪ Se va asigura în mod special captarea şi evacuarea apelor meteorice din spaţiile rezervate pietonilor, din spaţiile mineralizate şi din spaţiile plantate cu gazon. ▪ Alimentarea cu apă a parcelei studiate prin prezenta documentaţie în fază de PUZ, se va asigura din reţeaua de apă existenta in zonă ▪ Canalizarea menajeră propusă se va racorda la conducta existentă amplasată pe terenul aferent strazii Bucovinei. ▪ Apele pluviale se vor descărca în canalizare din preaplinul bazinului de retenţie. ▪ Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele tehnico-edilitare existente sau extinse ale localităţii şi anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră şi alimentare cu energie electrică.

4.3.2. Realizarea de reţele tehnico-edilitare

▪ După caz se vor prevedea extinderi de reţele publice sau măriri de capacitate ale reţelelor edilitare publice ▪ Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari.

Alimentarea cu energie electrică

▪ Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel

Pagina 9 I 12

încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

Telecomunicaţii

▪ Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

Reţele termice, alimentare cu gaze

▪ Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie,fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. ▪ Reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la acestea se va realiza subteran. ▪ Firidele de branşare vor fi amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor. ▪ Toate construcţiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data realizării lor, referitoare la distanţele impuse de funcţiunile pe care le adăpostesc.

4.3.3. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

▪ Edificarea este permisă cu respectarea dreptului de proprietate asupra reţelelor edilitare, publică sau privată, după caz.

4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE

CONSTRUCŢIILOR 4.4.1. Parcelarea

▪ Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcţii. ▪ Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil dintr-un drum public (sau cu servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

4.4.2. Înălţimea construcţiilor ▪ Regimul de înălţime al construcţiilor este maxim (1-3S)+P+8E înspre Calea Torontalului și scade la maxim (1-3S)+P+4E către latura de vest, conform reglementărilor din planşa 149A10 “Reglementări urbanistice” și Avizului de Oportunitate nr. 24/08.12.2016 ▪ Înălţimea maximă a construcţiilor la ultima cornişă este stabilită, astfel: locuinţe colective şi servicii în regim de înălţime maxim (1-3S)+P+8E

H max. Cornișă = 35,00m la (1-3S)+P+8E

4.4.3. Aspectul exterior al construcţiilor

▪ Autorizaţia de Construire nu se va emite dacă o construcţie prin situare, arhitectură, dimensiuni şi aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului şi intereselor vecinătăţilor, peisajului urban.

Pagina 10 I 12

▪ Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în armonie cu acestea. ▪ Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural de tip urban. ▪ Sunt interzise construcţiile ce reprezintă pastişe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice. ▪ Culorile dominante pentru faţadele imobilelor vor fi: alb-gri natur, ocru, culori armonizate în general. Sunt permise totuşi culori specifice firmelor ce îşi desfăşoară activitatea în clădirile respective, conform Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timișoara.

▪ Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinţei propuse şi în concordanţă stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Poziţia şi dimensiunile lor nu vor stânjeni traficul auto sau pietonal.

4.4.4. Procentul de ocupare a terenului şi coeficientul de utilizare al terenului

▪ Procentul de ocupare (POT) a terenului este raportul dintre suprafaţa construită la sol şi suprafaţa terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare al terenului (CUT) este raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa terenului. ▪ Locuinţe colective cu funcţiuni complementare şi servicii în regim de înălţime maxim (1-3S)+P+8E, descrescător la (1-3S)+P+4E înspre latura de vest:

P.O.T. max servicii = 50% P.O.T. max locuințe colective = 35% C.U.T. max suprateran = 2,4 4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI 4.5.1. Parcaje

▪ Suprafeţele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată, a anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism RGU şi a normativelor în vigoare. Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei.

Vor fi prevăzute parcaje în funcţie de specificul activităţii după cum urmează: - 1,15 locuri de parcare / apartament - pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii pentru care

există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

▪ Eliberarea Autorizaţiei de Construire pentru construcţii ce necesită spaţii de parcare, este condiţionată de posibilitatea realizării acestora în incintă, în afara domeniului public. ▪ Intrările şi ieşirile la parcaje şi garaje vor fi astfel dispuse încât să asigure o circulaţie fluentă şi să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersectează.

Pagina 11 I 12

4.5.2. Spaţii verzi şi plantate

▪ Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare.

▪ Se vor asigura spaţii verzi în procentul de minim 20,00% din suprafaţa totală a parcelei, respectiv minim 826 mp

▪ Aceste spaţii verzi vor fi asigurate sub formă de spaţii verzi amenajate ▪ Este obligatorie plantarea cel puţin a unui arbore de talie medie pentru

fiecare 100 mp de spații verzi amenajate. ▪ Spaţiile verzi se vor asigura în concordanţă cu prevederile O.M.S.,

dimensionându-se astfel încât să satisfacă indicele de minim de 2 mp/locatar pentru spaţii verzi

▪ Se va acorda atenţie reconstrucţiei ecologice după încheierea lucrărilor de construcţie, constând în: plantaţii de aliniament, grupuri de arbori izolaţi, aranjamente peisajere cu arbuşti, partere florale, gazon.

4.5.3. Împrejmuiri posibile

▪ Gardurile vor avea înălţimea maximă de 2,00m din care un parapet plin de max.0,6m iar partea superioară transparentă.

▪ Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate în vegetaţie spre aliniamentul stradal.

4.5.4. Gestionarea deşeurilor

▪ Deşeurile menajere vor fi adunate în containere preluate şi transportate periodic de către societatea cu proprietarul terenului are contract, în zone special amenajate pentru depozitarea şi gestionarea integrată a gunoiului aferent municipiului Timişoara. 4.6. BILANŢ TERITORIAL SUPRATERAN

SUPRAFAŢĂ TEREN

SITUAŢIA EXISTENTĂ

SITUAŢIA PROPUSĂ

Teren arabil în intravilan propus prin PUG ca zone locuințe și funcțiuni complementare P... P+2

4131 mp 100% - -

Parcelă locuințe colective și servicii cu regim de înălțime maxim (1-3S)+P+8E descrescător la (1-3S)+P+4E spre vest

- - Max.

2066 mp Max. 50%

Spații verzi în cadrul parcelei de locuințe colective și servicii (amplasarea spațiilor verzi în cadrul parcelei este orientativă)

- - Min.

826 mp Min. 20%

Circulații carosabile și pietonale, parcări, accese, locuri de joacă pentru copii și alte amenajări exterioare în cadrul parcelei de locuințe colective și servicii

- - 1239 mp 30%

TOTAL 4131 mp 100% 4131 mp 100%

Pagina 12 I 12

4.7. BILANŢ TERITORIAL SUBTERAN mp % Teren conform CF 4131 Subsol- parcaj auto max. 3717 max. 90%

5. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ În perimetrul terenului studiat există o singură Unitate Teritorială de Referinţă.

Şef de proiect, Întocmit, arhitect GEORGETA TRÎMBIŢAŞ arhitect Alina Narița

Atasament: 149_MEMORIU.pdf

Pagina 1 I 13

s.c. ”ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” s.r.l. Timişoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, tel./fax.: 0256/432212, e-mail: [email protected]

MEMORIU TEHNIC Proiect nr. 149/2016

1. Introducere 1.1.DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL

“DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SERVICII” C.F. 415170; NR.TOP: A541/1/35/a/1/a/1/a/1; (S= 4131 mp)

Amplasament: Strada Bucovinei, Nr. 73, TIMIŞOARA, Jud. TIMIŞ

Beneficiar: GHIURCAN ȘTEFAN ALEXANDRU ȘI GHIURCAN RODICA

Proiectant general: S.C. ”ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” S.R.L. Data elaborării: octombrie 2017 Faza de proiectare: PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

1.2. OBIECTUL PUZ 1.2.1 SOLICITĂRI ALE TEMEI – PROGRAM

Documentaţia de faţă, în fază de Plan Urbanistic Zonal: „Dezvoltare zonă mixtă: Locuinţe colective şi servicii”, propune reglementări din punct de vedere urbanistic al terenului situat în intravilanul localității Timişoara, la intersecția Căii Torontalului cu Strada Bucovinei, identificat prin CF 415170, nr. top. A541/1/35/a/1/a/1/a/1, aflat în proprietatea beneficiarilor Ghiurcan Ștefan Alexandru și Ghiurcan Rodica. 1.2.2 PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII PENTRU ZONA STUDIATĂ

Zona studiată este situată în partea de nord a Municipiului Timişoara, pe frontul de nord al străzii Bucovinei, la intersecția cu Calea Torontalului. Astfel, există posibilitatea accesului direct de pe cele două străzi.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara în vigoare, se înscrie din punct de vedere a zonificării teritoriale în intravilan, în UTR 18 destinată Locuințelor și funcțiunilor complementare cu regim de înălțime P...P+2.

Pagina 2 I 13

Conform P.U.G. etapa 4 în lucru, parcela studiată și terenurile învecinate sunt încadrate în zona UM3 // Zonă de urbanizare - Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor principale de trafic.

1.3. SURSE DOCUMENTARE 1.3.1 LISTA STUDIILOR ŞI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara, terenul de faţă este inclus în UTR 18 - Zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare cu regim de înălțime P...P+2.

Limitele parcelei sunt: - La nord: imobilul identificat prin Nr. Cad. 23312. - La sud: Strada Bucovinei. - La est: Calea Torontalului. - La vest: imobilul identificat prin Nr. Cad. 430544. Terenurile vecine aflate pe fronturile opuse ale Străzii Bucoviei și Căii Torontalului

sunt mobilate cu locuințe colective având regim de înălțime P+4…5. Terenul vecin de la vest este mobilat cu o construcție P+3, iar terenul vecin de la nord este în prezent neconstruit. 1.3.2 LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU

P.U.Z.  Certificatul de Urbanism nr. 3369/10.08.2016 emis de Primăria Municipiului

Timișoara, eliberat în baza H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. 107/2014.  Avizul de Oportunitate favorabil, cu condiții nr. 24/08.12.2016 emis de Primăria

Municipiului Timișoara  Avizul Direcției de Cultură Timiș favorabil, cu condiții nr. 2550/25.07.2017

1.3.3 PROIECTE DE INVESTIŢII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC

DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A ZONEI În zona studiată aparținând UTR 18 au apărut investiţii în special în sensul mobilării

parcelelor libere de construcţii cu clădiri având ca funcţiuni dominante locuire colectivă şi servicii. Astfel, la nord de terenul studiat, pe frontul opus al Căii Torontalului se află o clădire cu regim de înălțime P+8, având funcțiunea de locuințe colective cu parter comercial.

De asemenea, pe latura de vest, amplasamentul studiat se învecinează cu o clădire P+3E, servicii din domeniul sănătății - clinică privată.

În zonă s-au elaborat mai multe documentații de urbanism aprobate:

HCL 302/2008 - PUZ "Birouri, servicii, comerț și locuințe colective" pentru terenul situat pe Calea Torontalului, la nr. 21, aflat la nord de terenul studiat, având următorii indici aprobați:

- pentru subzona de birouri, servicii și comerț: POT maxim =50% CUT maxim =4,2 Regim de înălţime maxim S+P+6E+1Er până la S+P+10E.

- pentru subzona de locuințe colective: POT maxim =50% CUT maxim =3,5 Regim de înălţime maxim S+P+6E+1Er până la S+P+10E.

În subzona de birouri, există o clădire S+P+10E în construcție.  HCL 418/2008 – PUZ "Zonă locuințe colective, comerț, servicii și funcțiuni

complementare" pentru terenul situat în UTR 18, aflat la vest de terenul studiat, având următorii indici aprobați:

- pentru subzona S1: POT maxim =40%

Pagina 3 I 13

POT maxim locuire =20% CUT maxim suprateran = 3 CUT maxim = 3,8 Regim de înălţime maxim 2S+P+14E/20E.

- pentru subzona S2: POT maxim =40% POT maxim locuire =25% CUT maxim suprateran = 4 CUT maxim = 5 Regim de înălţime maxim 2S+P+14E/17E+Er.

- pentru subzona S3: POT maxim =40% CUT maxim suprateran = 2,63 CUT maxim = 3,6 Regim de înălţime maxim 2S+P+3E/10E+Er.

Prin documentațiile PUZ aprobate în cadrul UTR 18 s-a urmărit atât reglementarea terenurilor, cât și corelarea regimului de înălțime și a indicilor urbanistici POT, CUT.

2. Stadiul actual al dezvoltării

2.1. EVOLUŢIA ZONEI 2.1.1 DATE PRIVIND EVOLUŢIA ZONEI

La nord de amplasamentul studiat se constată o densitate redusă a construcțiilor existente.

În comparație cu alte zone din oraș situate la aceeași distanță față de zona centrală, teritoriul aferent UTR 18, aflat la vest de Calea Torontalului a rămas în ultimii 20 de ani în cea mai mare parte neconstruit. Dacă la est de Calea Torontalului caracterul zonei începe să se coaguleze prin mobilarea cu clădiri de peste 8 niveluri supraterane, pe latura de vest se găsesc dispersat, imobile cu funcțiuni diverse: benzinărie, biserică, hotel, locuințe individuale.

În consecință, frontul stradal al uneia dintre cele mai importante artere de circulație din oraș are un aspect necoerent și neunitar.

De asemenea, studiind regimul de înălțime și tipologia clădirilor situate în sudul, sud- vestul și estul UTR 18, se constată că majoritatea sunt locuințe colective cu servicii la parter, având un regim de înălțime P+4/5E.

Având în vedere parametrii urbanistici aprobați în PUZ elaborate anterior, se remarcă tendința de creștere a regimului de înălțime și de densificare a acestui teritoriu situat în intravilanul orașului, începând cu anul 2008. 2.1.2 CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAŢIONATE CU

EVOLUŢIA LOCALITĂŢII Unul dintre aspectele negative ale evoluției zonei se reflectă în prezența clădirilor de

dimensiuni reduse, unele chiar pe Parter, la frontul arterei principale de circulație, în spatele cărora se află locuințe colective P+4/5E.

Această situație defavorabilă se întâlnește îndeosebi pe porțiunea dintre intersecția cu Strada Miresei și intersecția cu Strada Liege, unde frontul stradal are un aspect fragmentat.

Se remarcă totuși coerența spațiului urban, continuitatea aliniamentului și retragerea față de profilul stradal printr-o zonă tampon de spațiu verde, pe latura de est a Căii Torontalului până la intersecția cu Strada Bucovinei.

Pagina 4 I 13

2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE 2.2.1 POZIŢIA ZONEI FAŢĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂŢII

Terenul studiat este situat în partea de nord a Municipiului Timişoara, în intravilan, pe parcela identificată prin CF 415170, Nr. top. A541/1/35/a/1/a/1/a/1, la intersecția Străzii Bucovinei cu Calea Torontalului. Terenul are front stradal pe latura lungă de 93,76 m la Strada Bucovinei, și front stradal pe latura scurtă de 43,77 m la Calea Torontalului.

Forma sa este regulată, și orientată Nord-Est spre Sud-Vest. Forma regulată a parcelei asigură posibilitatea unei mobilări raționale.

2.2.2 RELAŢIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIŢIEI, ACCESIBILITĂŢII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUŢII DE INTERES GENERAL

 Din punct de vedere al încadrării în oraș, poziţia este una favorabilă, datorită amplasării pe una dintre principalele artere de circulație ale orașului.

 De asemenea, distanța până în centrul orașului este de aproximativ 1900 m.  Accesibilitatea zonei este asigurată de mijloacele de transport in comun ale

RATT. La intersecția Străzii Bucovinei cu Calea Torontalui se află stația Liniei de Troleibuz 18 și a Liniilor Autobuzelor E1 și E6. De asemenea, în dreptul intersecției Bulevardului Cetății cu Calea Torontalului se află stația de tramvai „Ciocanul”, pentru Liniile 4 și 10. Stația Ciocanul se află la aprox. 450 m de sit.

 Din punct de vedere al deservirii cu instituții de interes general, imobilul se află în aria de deservire a școlilor generale din Cartierul Circumvalațiunii: Școala Gimnazială nr.18, Școala Gimnazială nr.24, Școala Gimnazială nr.26. Zona este dotata cu cabinete medicale, inclusiv construcția edificată pe parcela vecină din partea de vest a parcelei studiate.

 La nivel edilitar, zona este echipată cu rețele de apă potabilă, canalizare, energie electică, gaz și telecomunicații.

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 2.3.1 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE

ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REŢEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, CONDIŢII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE Relieful. Conform ridicării topografice, suprafaţa terenului este relativ plată, având

diferenţe de nivel nesemnificative. În zonă nu se află cursuri de apă, iar clima este cea tipică Câmpiei de Vest.

Din punct de vedere climatic, zona se caracterizează prin următoarele : a) Temperatura aerului: - Media lunară minimă: –1oC în Ianuarie; - Media lunară maximă: +20oC ... 21oC în Iulie-August; - Temperatura minimă absolută: –35,3oC - Temperatura maximă absolută: +40,0oC - Temperatura medie anuală: +10,9oC b) Precipitaţii: - Media anuală: 631 mm. Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismica P100-1/2013, condiţiile

locale de teren studiat in localitatea Timişoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colţ Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleraţiei orizontale a terenului ß0 = 2,50; a spectrului normalizat de răspuns elastic (din codul menţionat) si acceleraţia terenului pentru proiectare ag=0,20g.

Adâncimea maxima de îngheţ este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,60-0,70m.

Pagina 5 I 13

Regimul eolian indică o frecvenţă mai mare a vânturilor din sectorul vestic, cu precipitaţii bogate şi viteze medii ale acestora de 3 m/s … 4 m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic (15 %).

Studiul geotehnic Totalul de 9 (nouă) puncte acumulate Conform Normativului NP 074/2013 intitulat

„NORMATIV PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENŢELE ŞI METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE”, pentru stabilirea riscului geotehnic al lucrării încadrează terenul de fundare din amplasamentul cercetat în tipul de risc „REDUS”, iar din punctul de vedere al categoriei geotehnice în „CATEGORIA GEOTEHNICĂ 1”.

Pentru întocmirea Studiului Geotehnic pe amplasamentul cercetat s-au efectuat 2 (două) foraje geotehnice cu diametrul de 5”, până la adâncimea de -6,00m de la suprafaţa terenului.

Terenul de fundare din amplasamentul cercetat este alcătuit din pământuri coezive formate din argile și argile prăfoase, cuprinse între cotele -0,30m... -6,00m, aflate în stare de consistenţă vârtoasă, cu plasticitate mare și foarte mare.

Straturile argiloase din suprafaţa terenului de fundare sunt pământuri cu caracter contractil, din categoria pământurilor cu umflări şi contracţii mari (PUCM) fiind încadrate în categoria pământurilor PUŢIN ACTIVE, iar la fundarea pe aceste pământuri se va ţine cont de NORMATIV NP 126 - Fundarea construcţiilor pe pământuri cu umflări şi contarcţii mari. 2.3.2 DATE GENERALE DESPRE AMPLASAMENT ŞI CONSTRUCŢII

În prezent, pe teren nu există construcții.

2.4. CIRCULAŢIA 2.4.1 ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂŞURAREA ÎN CADRUL ZONEI A

CIRCULAŢIEI RUTIERE În intersecția Calea Torontalului – Strada Bucovinei nu sunt înregistrate aspecte

critice în desfășurarea circulației rutiere.

2.4.2 CAPACITĂŢI DE TRANSPORT, GREUTĂŢI ÎN FLUENŢA CIRCULAŢIEI, INCOMODĂRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAŢIE, NECESITĂŢI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ŞI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, INTERSECŢII CU PROBLEME Calea Torontalului este o stradă de categoria a II-a, cu două benzi de circulație pe

sens, pistă de biciclete în dublu sens și trotuar, recent modernizată. Strada Bucovinei este stradă de categoria a III-a cu câte o bandă de circulație pe

sens, trotuar și spațiu verde de aliniament pe latura de sud. În prezent, nu se înregistrează greutăți în desfășurarea circulației rutiere.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCŢIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ Funcțiunea dominantă a zonei este aceea de locuințe colective cu funcțiuni

complementare și, parțial, locuinte cu regim de înălțime P...P+2 și servicii de interes public. În cadrul UTR 18 funcțiunea principală este aceea de locuinte cu regim de înălțime

P...P+2 și funcțiuni complementare, însă, în anul 2008 au fost aprobate planuri urbanistice zonale în scopul reglementării terenurilor prin schimbarea funcțiunii în locuințe colective și servicii cu regim de înălțime peste P+2, descrise anterior la subcapitolul 1.3.3.

Pe Strada Bucovinei, parcelele ocupate cu locuințe având regim de înălțime redus au de obicei parter comercial sau de servicii.

Pagina 6 I 13

2.5.2. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT În UTR 18, gradul de ocupare al terenului este unul redus, construcțiile ocupând, de

regulă fronturile Străzii Bucovinei și Aleii Viilor. În ultimii 20 de ani au fost aprobate PUZ în partea de nord pentru locuințe cu regim de înălțime redus P…P+2 având un POT maxim de 35%. POT este mai ridicat pentru parcelele cu funcțiunea de servicii, comerț.

În prezent, pe terenurile reglementate prin PUZ "Zonă cu funcțiune mixtă: birouri, servicii, comerț și locuințe colective", aprobat prin HCL 302/2008, a început construirea unei clădiri de birouri care se încadrează în următorii indici urbanistici:

- POT maxim =50% - CUT maxim =3,5 - Regim de înălţime maxim S+P+6E+1Er până la S+P+10E

Unitățile teritoriale vecine din partea de sud, est și vest sunt formate din parcele mobilate. 2.5.3. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE

Fiind mobilată în principal la frontul străzilor care o delimitează, UTR 18 este deservită atât de servicii localizate în cadrul său, înspre Calea Torontalului și Strada Bucovinei, dar și de servicii din unitățile teritoriale vecine.

Din acest motiv, în vecinătatea terenului studiat se află atât magazine de cartier, cât și spații de alimentație publică sau servicii. 2.5.4. ASIGURAREA CU SPAŢII VERZI

Terenul studiat este liber de construcţii şi fără spații verzi amenajate. Prin propunere se va asigura un procent de minim 20% spații verzi în cadrul parcelei şi necesarul de spaţii de joacă aferent numărului de persoane preconizat.

2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ

2.6.1. STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU INFRASTRUCTURA LOCALITĂŢII Căi de comunicaţie Amplasamentul este situat pe latura de vest a Căii Torontalului, stradă de categoria a

II-a cu 2 benzi de circulație pe sens, la intersecția cu Strada Bucovinei, stradă de categoria a III-a, cu 1 bandă de circulație pe sens.

Rețele existente Avizul unic nr. 903/20.09.2017 este favorabil, cu condiții: 1. Telefonie Conform aviz nr.1739 din 24.07.2017 eliberat de S.C. TELEKOM ROMANIA

COMMUNICATIONS S.A., Anexă la Aviz Unic nr. 903/20.09.2017, nu există amplasate rețele de comunicații electronice care să fie afectate de lucrările de construire.

2. R.A. Transport Timişoara Conform aviz favorabil nr. UR2017-01-1128 din 12.07.2017 eliberat de REGIA

AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIȘOARA, Anexă la Aviz Unic nr. 903/20.09.2017, pe amplasamentul studiat, regia nu deține gospodărie subterană de cabluri electrice sau infrastructură/suprastructură de transport public.

3. Alimentare cu apă şi canalizare – situaţia existentă Conform avizului tehnic de amplasament nr. 18624/19.07.2017 eliberat de REGIA

AUTONOMĂ DE APĂ ŞI CANAL “AQUATIM”, Anexă la Aviz Unic nr. 903/20.09.2017, atât pe strada Bucovinei, cât și pe Calea Torontalului există conducte de apă potabilă din PVC și conducte de canalizare în dreptul amplasamentului studiat.

4. Alimentarea cu gaze naturale Conform aviz de principiu nr.3311/17.07.2017 al DELGAZ GRID SA SUCURSALA

TIMIŞOARA, Anexă la Aviz Unic nr. 903/20.09.2017, societatea deţine reţele de gaze naturale în dreptul amplasamentului, pe strada Bucovinei, și pe Calea Torontalului

Pagina 7 I 13

5. Alimentarea cu energie electrică Conform avizului favorabil cu condiții nr.192142741/21.08.2017, eliberat de S.C.

“ENEL Distribuție BANAT” S.A., Anexă la Aviz Unic nr. 903/20.09.2017, se condiționează utilizarea amplasamentului respectând următoarele zonele de protecție:

- 3 m față de Postul Trafo existent - 0,6 m față de traseul cablurilor electrice. 6. Alimentarea cu agent termic Conform aviz favorabil cu condiții nr.UR2017-011128/11.07.2017 eliberat de S.C.

“COLTERM” S.A., Anexă la Aviz Unic nr. 903/20.09.2017, COLTERM are în evidenţă reţele termice secundare pe Strada Bucovinei în dreptul amplasamentului.

2.7. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI Proprietatea este privată, construcţiile ce sunt propuse a se realiza sunt locuinţe

colective şi servicii. Potrivit legii, propunerea de reglementare a fost supusă consultării populaţiei în

cadrul procedurilor de informare a populaţiei organizate de Municipiul Timişoara, Direcţia de Urbanism, Serviciul Planificare Spaţială, obținându-se Raportul Informării și Consultării Publicului nr. UR2017-004447/ 04.05.2017.

3. Propuneri de dezvoltare urbanistică

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE Certificatul de Urbanism nr. 3369/10.08.2016 eliberat de Primăria Municipiului

Timișoara, a fost emis în baza H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. 107/2014. Avizul de Oportunitate nr. 24/08.12.2016 emis de Primăria Municipiului Timișoara

este favorabil. Avizul Direcției de Cultură Timiș nr. 2550/25.07.2017 este favorabil, cu condiția ca

lucrările de execuție să se desfășoare cu supraveghere arheologică, imobilul fiind situat în perimetrul obiectivului arheologic ”Timișoara 45 – Fântâna pașei”.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara, terenul este situat în

intravilan, în UTR 18, zonă destinată Locuințelor și funcțiunilor complementare cu regim de înălțime P...P+2.

Conform P.U.G. al Municipiului Timişoara, etapa 4 aflat în curs de aprobare, terenul este încadrat în zona UM3 // Zonă de urbanizare - Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor principale de trafic.

3.3. PREVEDERI ALE ETAPEI 2 P.U.G. – CONCEPT GENERAL DE DEZVOLTARE URBANĂ (MASTERPLAN) 2012 Conform “Masterplan”, terenul studiat este situat în zona de aplicare a unor politici:

Politica 4 – Asigurarea infrastructurii edilitare, a mobilității și a infrastructurii de comunicare Program 1 – Completare rețele de alimentare cu apă Program 2 – Completare rețele de canalizare

Prin mobilare se va ține cont de necesitatea asigurării de utilități, fiind vorba de o zonă aflată în proces de urbanizare și de densificare.

Pagina 8 I 13

Politica 5 – Îmbunătăţirea calităţii şi gestionării domeniului public Program 1 – Creşterea calităţii spaţiului public urban

Prin mobilare se urmăreşte întărirea spațiului public existent și a celui obținut prin regenerare, prin: - creșterea atractivității străzii; - asigurarea multifuncţionalităţii spaţiilor publice prin crearea unor spaţii care

sa funcţioneze ca servicii pentru populaţie; - asigurarea accesibilităţii pentru toate grupele de vârstă şi pentru persoanele

cu disabilităţi prin propuneri care să elimine bariere fizice; - modernizarea şi întreţinerea spaţiului public.

Program 2 – creşterea calităţii reţelei de spaţii verzi – creșterea și asigurarea suprafeței de spații verzi raportată la densitatea zonei de referință.

Prin mobilare se urmăreşte îndeplinirea următoarelor cerinţe: - asigurarea suprafeţelor necesare de spaţii verzi pe cartiere – propunerea de

mobilare va asigura minim 20% din suprafața terenului ca spațiu verde în cadrul parcelei și necesarul de suprafață dedicată locurilor de joacă pentru copii;

- creşterea valorii ecologice.

Politica 6 – Mărirea fondului de locuințe și creșterea calității locuirii Program 3 – Zone rezidențiale coerente obținute prin urbanizare/reconversie

Prin mobilare se urmăreşte îndeplinirea următoarelor cerinţe: - dezvoltarea prudentă în zone construite cu respectarea calității spațiului

urban existent; - concentrarea pe zone bine deservite cu utilități și servicii publice; - asigurarea, prin implementarea sistemului de reparcelare, a unei structuri

teritoriale și funcționale coerente, cu desemnarea suprafețelor pentru dotări comunitare și a spațiilor verzi.

3.4. PREVEDERI ALE P.U.G. ÎN CURS DE APROBARE Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara, revizia 4, în lucru,

terenul este încadrat în zona UM3 // Zonă mixtă cu regim de înălţime deschis adiacent arterelor principale de trafic. Caracterul actual al zonei este: arabil în intravilanul municipiului, propus să devină zonă cu funcţiuni mixte de tip subcentral adiacentă principalelor artere de circulaţie ale municipiului.

UTILIZĂRI ADMISE: - Structură funcţională mixtă incluzând locuire colectivă, activităţi administrative, de

administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terţiare), culturale, de învăţământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism etc.

- Spaţiile de locuit (apartamente) vor putea fi amplasate doar la etajele imobilelor. Prezenţa locuirii nu este obligatorie.

- La imobilele noi, parterele spre spaţiile publice vor avea în mod obligatoriu funcţiuni de interes pentru public.

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢII: - Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora

în subteran sau în afara spaţiului public; - Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu

condiţia ca în funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor;

- Garaje publice sau private sub şi supraterane în clădiri dedicate; - Activităţi de tip terţiar ale locatarilor desfăşurate în interiorul locuinţelor, fără ca

acest fapt să implice o conversie funcţională – servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 la regulament, prestate numai de proprietari/ ocupanţi.

Pagina 9 I 13

SUNT INTERZISE URMĂTOARELE ACTIVITĂŢI: - Activităţi / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natură, cu

risc tehnologic sau incomode prin traficul generat. - Depozitare en gros. - Depozitare de materiale refolosibile. - Comerţ en gros. - Comerţ en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big

box), mall etc. - Comerţ şi alimentaţie publică practicate prin vitrine / ferestre. - Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în interiorul

parcelelor. - Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse

pe spaţiul public. - Ansambluri monofuncţionale rezidenţiale. - Locuire de tip individual. - Constructii provizorii de orice natură. - Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţada dinspre spaţiul public a imobilelor. - Reparaţia capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea,

extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare. - Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de orice

natură pe imobile - faţade, calcane, acoperişuri, terase - sau pe împrejmuiri. - Orice utilizări, altele decât cele admise la punctulele anterioare - Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să

afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. INDICI DE OCUPARE ŞI DE UTILIZARE A TERENULUI propuşi în etapa 4 din

Planul Urbanistic General în curs de aprobare pentru parcelele de colț:  POT maxim propus Parter comercial: 50%  POT maxim propus Locuinţe colective: 35%  CUT maxim admis: 2,4  Suprafaţa Spaţii Verzi minimă în cadrul parcelei, propusă: 20%  Regim de Înălţime maxim propus: 1-3S+P+8E  Retrageri faţă de limitele laterale: minim h/2 din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin

de 4,50 m  Retrageri faţă de limita posterioară: minim h/2 din înălţimea clădirii, dar nu mai

puţin de 6,00 m  Înălţimea maximă admisă la atic, măsurată de la cota trotuarului: 35,00m

3.5. PREVEDERI ALE PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ Din studiul aferent planului de mobilitate urbană durabilă reiese ca intersecția Calea

Torontalului – Strada Bucovinei a avut un raport debit/capacitate în anul 2015 cuprins între 50-70% atât în ora de vârf dimineața, cât și între vârfuri.

Nu sunt prevederi ale planului de mobilitate pentru acestă intersecție, în afara asigurării fluenței traficului și a gabaritelor necesare pentru pistele de biciclete și trotuare.

3.6. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Terenul care face obiectul PUZ este teren proprietate privată, liber de construcții în

intravilan. Fiind parcelă de colț într-o intersecție cu o arteră principală, iniţiativa de a construi pe el se încadrează intr-un proces normal de dezvoltare şi densificare urbană.

Terenul nu are o valoare deosebită din punct de vedere al mediului. Se va asigura un echilibru optim între suprafeţele ocupate de construcţii şi cele rezervate spaţiilor verzi.

Pagina 10 I 13

3.7. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI Pentru deservirea traficului auto generat de realizarea soluţiei propuse, se prevede

amenajarea locurilor de parcare pe parcela studiată, drumurile de acces la platformele de parcare fiind racordate la reţeaua stradală existentă în zonă.

Terenul studiat este prevăzut cu acces rutier racordat la Strada Bucovinei, intrare și ieșire, și Calea Torontalului doar ieșire cu relație dreapta. Accesele rutiere şi locurile de parcare la sol se vor realiza cu îmbrăcăminte bituminoasă pe fundaţie din piatră spartă și balast.

Modul final de rezolvare a acceselor carosabile precum şi numărul şi configuraţia locurilor de parcare se vor definitiva în urma elaborării unei documentaţii în fază de Autorizare de Construire.

3.8. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI Din punct de vedere al zonificării conform etapei 4 din Planul Urbanistic General în

curs de aprobare, terenul este încadrat în zona UM3 // Zonă de urbanizare – Zonă mixtă cu regim de înălţime deschis adiacent arterelor principale de trafic. Caracterul propus este acela de zonă cu funcţiuni mixte de tip subcentral dezvoltată în lungul principalelor artere de circulaţie ale municipiului.

Prin tema de proiectare stabilită de comun acord, se solicită următoarele: - realizarea unei zone de locuinţe colective şi servicii cu regim de înalţime maxim

1-3S+P+4E până la 1-3S+P+8E, conform planșei 149 A10 – ”Reglementări urbanistice”

- asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcţiunilor propuse de locuinte colective şi servicii;

- asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga incintă: alimentare cu energie electrică, canalizare, conform propunerilor şi avizelor, etc.

Intervenţiile urbanistice propuse au condus la următoarele principii de lucru: - generarea unei zone de locuire si servicii în concordanţă cu tendinţele de

dezvoltare ale zonei; - asigurarea acceselor şi circulaţiei carosabile la nivelul întregii zone studiate; - stabilirea limitei de implantare a clădirilor şi a retragerilor faţă de limite şi

vecinătăţi; - stabilirea unui regim de înălţime, a POT şi CUT; Stabilirea acestor propuneri s-a făcut în concordanţă cu prevederile reviziei 4

din Planul Urbanistic General în lucru, corelate cu intervenţiile deja făcute în zonă. Având în vedere poziția favorabilă ca parcelă de colț pe una dintre arterele

principale ale municipiului, se propun următorii indici urbanistici pentru Locuinţe colective şi servicii:

 POT maxim servicii propus: 50%  POT maxim Locuinţe colective propus: 35%  CUT maxim suprateran propus: 2,4  Suprafaţa Spaţii Verzi minimă propusă în cadrul parcelei: 20%  Retragere din aliniament la Calea Aradului: conform plansa 149A10

„Reglementări urbanistice”  Retragere din aliniament la Strada Bucovinei: minim 6,00m

Pagina 11 I 13

 Regim de Înălţime maxim propus: (1-3S)+P+8E până la (1-3S)+P+4E descrescător înspre latura de vest, conform plansa 149A10 „Reglementări urbanistice”

 Retrageri faţă de limitele laterale minim 4,50m și minim h/2 din înălţimea clădirii măsurată la cornişă;

 Înălţimea maximă admisă la atic, măsurată de la cota trotuarului: 35,00m  Locurile de parcare din incintă necesare funcţiunilor se vor calcula conform

normativelor în vigoare. BILANŢ TERITORIAL:

SUPRAFAŢĂ TEREN

SITUAŢIA EXISTENTĂ

SITUAŢIA PROPUSĂ

Teren arabil în intravilan propus prin PUG ca zone locuințe și funcțiuni complementare P... P+2

4131 mp 100% - -

Parcelă locuințe colective și servicii cu regim de înălțime maxim (1-3S)+P+8E descrescător la (1-3S)+P+4E spre vest

- - Max.

2066 mp Max. 50%

Spații verzi în cadrul parcelei de locuințe colective și servicii (amplasarea spațiilor verzi în cadrul parcelei este orientativă)

- - Min.

826 mp Min. 20%

Circulații carosabile și pietonale, parcări, accese, locuri de joacă pentru copii și alte amenajări exterioare în cadrul parcelei de locuințe colective și servicii

- - 1239 mp 30%

TOTAL 4131 mp 100% 4131 mp 100%

3.9. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

Soluţiile de echipare edilitară se vor stabili după obţinerea avizelor de la operatorii regionali, în fazele ulterioare de proiectare.

În prezent, pe Strada Bucovinei există o rețea de alimentare cu apă din PVC Ø De 225 mm, și o rețea de canalizare din beton cu Ø Dn 400 mm.

Alimentarea cu apă a obiectivului (refacere rezervor de apă incendiu și apă menajeră) se va realiza prin intermediul unui branșament la conducta de apă existentă, din PVC, cu De 225mm, prin intermediul unui cămin de vane propus.

Pentru satisfacerea nevoilor de apă se impune realizarea unui sistem de alimentare atât pentru satisfacerea nevoilor igienico-sanitare ale locatarilor din cadrul obiectivului cât şi pentru asigurarea debitului necesar hidranţilor interiori, exteriori şi pentru sprinklere.

Gospodăria de apă propusă va fi compusă din: branşament de apă, rezervor de înmagazinare a debitului de incendiu, staţie de pompare pentru incendiu şi reţele de apă: apă menajeră, incendiu exterior - interior şi sprinklere.

Apele uzate menajere provenite de la obiectiv sunt colectate şi evacuate prin intermediul unei reţele de canalizare la canalizarea existentă din beton cu Dn 400 mm. Racordul la canalul existent se va face prin intermediul unui cămin de vizitare.

Apele pluviale din cadrul obiectivului se vor colecta prin intermediul unei reţele de canalizare şi vor fi trecute printr-un decantor separator de hidrocarburi şi pompate într-un bazin de retenţie.

Pagina 12 I 13

În situația în care, la faza PAC vor fi propuse locuri de parcare la cota terenului, se va adopta soluția colectării apelor pluviale de pe căile de circulație și platformele de parcare propuse; apele pluviale vor fi trecute printr-un decantor separator de hidrocarburi și colectate într-un bazin de retenție. Numărul și poziția locurilor de parcare sunt orientative, acestea putând fi amplasate în totalitate la subsol.

Preaplinul bazinului de retenţie va fi descărcat în căminul de racord propus CR, şi de aici, prin intermediul unei conducte de preaplin va fi evacuat în canalul existent cu Dn 400mm, de pe strada Bucovinei.

S-a optat pentru această variantă datorită faptului că în zonă nu există canale de desecare, exploatate de A.N.I.F.

În momentul în care la nivel local se va opta pentru o colectare centralizată a apelor de ploaie, bazinul de retenţie propus în prezentul P.U.Z. se va racorda la viitorul sistem de colectare a apelor pluviale.

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va realiza la nivel de joasă tensiune prin intermediul unor firide de distribuție colective cu contorizări individuale tip FDCE amplasate la limita de proprietate, cu acces nerestricționat pentru compania de distribuție a energiei electrice. Alimentarea firidelor se va realiza dintr-un post de transformare nou proiectat conform soluției de alimentare cu energie electrică ce va fi elaborată ulterior de către compania de distribuție.

Furnizarea de servicii de telefonie/televiziune/internet pentru obiectiv se va realiza prin racordarea la rețelele de telefonie și fibră optică existente în proximitate. Datorită amplasării obiectivului există posibilități multiple de racordare la aceste servicii conform soluțiilor tehnice ce vor fi elaborate ulterior.

3.10. PROTECŢIA MEDIULUI 3.10.1 DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE

Lucrările proiectate nu influenţează obiectivele existente în zonă, ca atare nu necesită măsuri pentru evitarea pagubelor sau măsuri de refacere a lucrărilor afectate.

Terenul fiind liber de construcţii, nu vor exista materiale din demolări. În faza de construire ulterioară PUZ, colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere

se va face controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către RETIM, în baza unui contract şi transportate la deponeul Municipiului Timişoara.

3.10.2 PREVENIREA RISCURILOR NATURALE

Surse de poluanţi pentru apele subterane în perioada de execuţie, respectiv de exploatare, nu există.

Riscurile pentru sănătatea umană sau pentru mediu pot apărea în fazele de execuție ulterioare PUZ. Poluanţii pentru aer în timpul execuţiei sunt: praful, zgomotul, gaze de eşapament. Praful rezultă de la execuţia săpăturilor, împrăştierea nisipului, a pământului, din compactare etc.

3.10.3 DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEŞEURILOR

În cazul construirii, deşeurile menajere se vor colecta în europubele, care se vor amplasa pe o platformă amenajată. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmă specializată, care îl va depozita la un deponeu autorizat. Materialele rezultate din săpături care constituie excedent vor fi transportate de către constructor pe un amplasament stabilit de primărie.

Terenul fiind liber de construcţii, nu vor exista materiale din demolări.

3.10.4 RECUPERAREA TERNENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE MALURI, PLANTĂRI DE ZONE VERZI ETC. În prezent, terenul nu este degradat. Se va asigura o suprafaţă de minim 20%

raportată la suprafaţa terenului pentru spaţiile verzi în cadrul parcelei.

Pagina 13 I 13

3.10.5 REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ Fiind situat în intravilan la frontul unei străzi principale, iniţiativa de reglementare

urbanistică se încadrează intr-un proces normal de dezvoltare şi densificare urbană, care este un beneficiu, generând un aspect coerent şi unitar al Căii Torontalului.

După terminarea lucrărilor se va îmbunătăţi cadrul natural prin plantarea de arbori de diferite specii şi de gazon pentru zonele stabilite ca fiind zone verzi în cadrul parcelei.

3.10.6 ELIMINAREA DISFUNCŢIONALITĂŢILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE

COMUNICAŢIE ŞI AL REŢELELOR EDILITARE MAJORE Analiza situaţiei existente a relevat faptul că nu există disfuncționalități ale căilor de

comunicație. Calea Torontalului este echipată cu trotuare, piste de biciclete și spații verzi. De asemenea, zona este echipată din punct de vedere edilitar.

PRINCIPALELE DISFUNCŢIONALITĂŢI:

 Întregul front stradal de vest al Căii Torontalului aflat la nord de intersecția cu Strada Bucovinei are în prezent un caracter incoerent, cu fronturi nesusţinute;

 În dreptul intersecției a fost amplasat un post trafo pe stâlp, care stânjenește circulația pietonală;

 prezența cablurilor și a echipamentelor edilitare pe stâlpi;  prezența clădirilor abandonate/nelocuite.

PROPUNERI DE ELIMINARE A DISFUNCȚIONALITĂȚILOR:

 Mobilarea cu construcții având un regim de înăltime și funcțiuni corelate cu cele existente;

 Mutarea infrastructurii edilitare în subteran.

3.11. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Amplasamentul studiat nu va fi afectat de lucrări de utilitate publică. Noile construcţii vor contribui la definirea unui front stradal pe Calea Torontalului,

momentan incoerent. Realizarea acestei funcţiuni rezultă din necesitatea uniformizării frontului stradal al

Căii Torontalului și corelarea cu funcțiunea dominantă existentă.

Şef de proiect, Întocmit, arhitect GEORGETA TRÎMBIŢAŞ arhitect Alina Narița

Atasament: Raportul_informarii.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I S O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l : + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Nr. UR2017-004447/04.05.2017

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

- PUZ - DEZVOLTARE ZONA MIXTA: LOCUINTE COLECTIVE SI SERVICII”; - Amplasament: Str. Bucovinei nr. 73, Timisoara; - Beneficiari: Ghiurcan Stefan Alexandru si Ghiurcan Rodica; - Proiectant: S.C. ARHITECT TRAMBITAS S.R.L.;

Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observaţii referitoare la documentaţia P.U.Z. disponibilă la

Compartimentul Avizare Conformităţi PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 30.03.2017 – 23.04.2017. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 63/21.02.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificaţi: - Proprietari imobil Str. BUCOVINEI nr.: 45, 45A, 45B, 45C, 45D, 47A, 49, 54, 56, 58A, 59A, 59B,

59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 79; - BUCOVINEI – BGS DIVIZIA DE SECURITATE; - CALEA TORONTALULUI – BISERICA METANOIA; - CALEA TORONTALULUI – STATIA PECO;

Documentaţia disponibilă la Compartimentul Avizare Conformităţi PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată

de nici o persoana. La intalnirea cu proiectantul S.C. ARHITECT TRAMBITAS S.R.L, organizata in data de 12.04.2017,

intre orele 14,00 – 15,00, la sediul PMT – Directia de Urbanism, nu s-a prezentat nici o persoana. Nu au fost formulate obiectii/ sesizari.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 43/29.07.2016 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 – Etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia Plan Urbanistic Zonal DEZVOLTARE ZONA MIXTA: LOCUINTE COLECTIVE SI SERVICII”, Str. Bucovinei nr. 73, Timişoara, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Steluta URSU

Red – S.U.-2 ex

Atasament: Raport_specialitate.pdf

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

1

UR2017-017742/06.11.2017

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

”Dezvoltare zonă mixtă: locuinte colective si servicii”, str. Bucovinei, nr. 73, intravilan Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2017-017742/06.11.2017 a Primarului

Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “PUZ – Dezvoltare zonă mixtă: locuinte colective si servicii”, str. Bucovinei, nr. 73, intravilan Timişoara, prin care se propun functiuni mixte: locuinte colective si servicii.

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2017-017742/24.10.2017, privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă mixtă: locuinte colective si servicii”, str. Bucovinei, nr. 73, intravilan Timişoara,

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 24/08.12.2016, Avizul Arhitectului Sef nr.23/21.09.2017;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3369/10.08.2016 prelungit pana la data de 10.08.2018, precum si adresei Agentiei pentru Protectia Mediului Timiş cu nr. 42 din 26.05.2017 prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu,

Documentaţia Planului Urbanistic Zonal “PUZ – Dezvoltare zonă mixtă: locuinte colective si servicii”, str. Bucovinei, nr.73, intravilan Timişoara, beneficiari Ghiurcan Stefan Alexandru si Ghiurcan Rodica, proiectant SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna martie 2017, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 43/2016, etapă finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în luna mai 2017, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr.UR2017-004447/04.05.2017;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ “Dezvoltare zonă mixtă: locuinte colective si servicii” str. Bucovinei, nr.73, Timişoara se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr.

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

2

138/2012), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Planul Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă mixtă: locuinte colective si servicii”, str. Bucovinei, nr. 73, intravilan Timişoara, este elaborat de proiectantul SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, proiect nr. 149/2016, la cererea beneficiarilor Ghiurcan Stefan Alexandru si Ghiurcan Rodica.

Terenul reglementat in cadrul PUZ ”Dezvoltare zonă mixtă: locuinte colective si servicii” str. Bucovinei, nr. 73, Timişoara, este situat partea de nord a Municipiului Timisoara, în intravilan, la intersectia Căii Torontalului cu Strada Bucovinei..

Vecinătăţi: terenul studiat are front la Calea Torontalului pe latura de est, front la Strada Bucovinei pe latura de sud, si se învecinează cu parcelele identificate prin nr.cad. 430544 la vest si nr.top. 23312 la nord.

Pentru terenul reglementat in cadrul PUZ “Dezvoltare zonă mixtă: locuinte colective si servicii”, str. Bucovinei, nr. 73, intravilan Timişoara, a fost atasat si Avizul Directiei Judetene pentru Cultură Timis nr. 2550/25.07.2017.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă mixtă: locuinte colective si servicii”, str. Bucovinei, nr. 73, intravilan Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat în suprafaţă de 4131 mp este înscris în CF nr. 415170, Nr.top. A541/3/35/a/1/a/1/a/1, având ca proprietari pe Ghiurcan Stefan Alexandru si sotia Ghiurcan Rodica.

Planul Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă mixtă: locuinte colective si servicii” str. Bucovinei, nr. 73, Timişoara, propune dezvoltarea unei zone mixte: locuire colectivă şi servicii.

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura conform avizului Comisiei de Circulaţie nr.DT2017-001369/04.05.2017.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcela detinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr.157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr.131/2017 aferenta P.U.G., şi în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr.DT2017-001369/04.05.2017.

Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef sunt următorii:

• Regim de construire: de la (1-3S)+P+8E (spre Calea Torontalului) descrescător la (1- 3S)+P+4E (către vest);

• Funcţiuni predominante: zonă mixtă - locuire colectivă si servicii; • Procent de ocupare al terenului maxim: • POTmax parter comercial=50%, POTmax locuinte colective=35%; • Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=2.4; • Retragere minima fata de aliniament la Calea Torontalului: conform plansei 149-A10

"Reglementări urbanistice";

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

3

• Retragere minima fata de aliniament la Strada Bucovinei: minim 6 m • Retragere minimă fată de limita laterală nord: conform plansei 149-A10 "Reglementări

urbanistice", minim 4,50m dar nu mai putin de H/2. • În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi

CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

• Spaţii verzi: minim 20% din suprafaţa terenului conform adresei nr.42/26.05.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, care ramane valabila pe perioada punerii in aplicare a planului, in conditiile in care nu intervin modificari ale datelor care au stat la baza emiterii acesteia (conform adresei APM Timis nr.42/26.05.2017 );

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin

avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă mixtă: locuinte colective si servicii” str. Bucovinei, nr. 73, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1.Analizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă mixtă: locuinte colective si servicii” str. Bucovinei, nr. 73, Timişoara având ca beneficiari pe Ghiurcan Stefan Alexandru si Ghiurcan Rodica, întocmit conform proiectului nr.149/2016, realizat de SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

4

2. Se stabilesc condiţiile de construire: • Regim de construire: de la (1-3S)+P+8E (spre Calea Torontalului) descrescător la (1-

3S)+P+4E (către vest); • Funcţiuni predominante: zonă mixtă - locuire colectivă Si servicii; • Procent de ocupare al terenului maxim: • POTmax parter comercial=50%, POTmax locuinte colective=35%; • Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=2.4; • Hmax cornisă =35.00 metri la (1-3S)+P+8E (spre est), cu respectarea celorlalte prevederi

si OMS 119/2014; • Retragere minima fata de aliniament la Calea Torontalului: conform planșei 149-A10

"Reglementări urbanistice"; • Retragere minima fata de aliniament la Strada Bucovinei: minim 6 m • Retragere minimă fată de limita laterală nord: conform plansei 149-A10 "Reglementări

urbanistice", minim 4,50m dar nu mai putin de H/2. • Retragere minimă fată de limita laterală vest: conform plansei 149-A10 "Reglementări

urbanistice", minim 4,50m dar nu mai putin de H/2. • În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi

CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

• Spaţii verzi: minim 20% din suprafaţa terenului conform adresei nr. 42/26.05.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, care ramane valabila pe perioada punerii in aplicare a planului, in conditiile in care nu intervin modificari ale datelor care au stat la baza emiterii acesteia (conform adresei APM Timis nr. 42/26.05.2017 );

• Circulatii si accese: accesurile auto si pietonale se vor realiza din strada Bucovinei, precum si din Calea Torontalului, prin intermediul strazilor interioare de legatura propuse, in conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-001369/04.05.2017.

• Echiparea tehnico-edilitara pentru investitia propusa va asigura toate utilitatile necesare functionarii acesteia, respectandu-se conditiile impuse prin Avizul pentru retele existente nr. 903/20.09.2017;

• Asigurarea tuturor obiectivelor de utilitate publica necesare functionarii investitiilor in conformitate cu Planul de actiune asumat.

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă mixtă: locuinte colective si servicii”

str. Bucovinei, nr. 73, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

5

Terenul reglementat în suprafaţă de 4131 mp este înscris în CF nr. 415170, Nr.top. A541/3/35/a/1/a/1/a/1, având ca proprietari pe Ghiurcan Stefan Alexandru si sotia Ghiurcan Rodica.

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor

reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 149/2016, planşa nr. 149A11 - ,,Circulatia terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent,

hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în

concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă mixtă: locuinte colective si servicii”, str. Bucovinei, nr. 73, intravilan Timişoara si a Regulamentului Local de Urbanism aferent.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă mixtă: locuinte colective si servicii”, str. Bucovinei, nr. 73, intravilan Timişoara îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii plenului consiliului local.

ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Steluta URSU

Red/dact – S.U.

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2017-017742/06.11.2017

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Dezvoltare zonă mixtă: locuinte colective si servicii”, str. Bucovinei, nr. 73, intravilan

Timişoara 1. Descrierea situatiei actuale

Zona studiată în cadrul documentatiei ”Dezvoltare zonă mixtă: locuinte colective si servicii” str. Bucovinei, nr. 73, Timişoara este situată partea de nord a Municipiului Timisoara, în intravilan, la intersectia Căii Torontalului cu Strada Bucovinei.

Vecinătăţi: terenul studiat are front la Calea Torontalului pe latura de est, front la Strada Bucovinei pe latura de sud, si se învecinează cu parcelele identificate prin nr.cad. 430544 la vest si nr.top. 23312 la nord.

Terenul reglementat în suprafaţă de 4131 mp este înscris în CF nr. 415170, Nr.top. A541/3/35/a/1/a/1/a/1, având ca proprietari pe Ghiurcan Stefan Alexandru si sotia Ghiurcan Rodica.

Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă mixtă: locuinte colective si servicii” str.

Bucovinei, nr. 73, Timişoara, propune dezvoltarea unei zone mixte: locuire colectivă şi servicii.

2. Alte informaţii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor

de construcţii, actualizată, pentru documentatia PUZ ”Dezvoltare zonă mixtă: locuinte colective si servicii” str. Bucovinei, nr. 73, Timişoara, a fost obţinut Certificatul de Urbanism nr. 3369 din 10.08.2016, Avizul de Oportunitate nr. 24/08.12.2016 si Avizul cu conditii al Arhitectului Şef nr. 23/21.09.2017.

3. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă mixtă: locuinte colective si servicii” str. Bucovinei, nr. 73, Timişoara, beneficiari Ghiurcan Stefan Alexandru si sotia Ghiurcan Rodica îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate Si, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: 149A10_reglementari.pdf

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timisoara, jud. Timis tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

octombrie 2017

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

IN C

A D

R A

R E

IN T

ER IT

O R

IU

Ghiurcan Stefan-Alexandru si Ghiurcan Rodica

149/2016"Dezvoltare zona mixta: Locuinte colective si servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire plansa:

Beneficiar:

Strada Bucovinei, nr. 73, Timisoara, jud. Timis CF nr. 415170, Nr. Top.: A541/1/35/a/1/a/1/a/1

Numar plansa:

Data:

P.U.Z.

CALEA TORONTALULUI

CALEA TORONTALULUI

CALEA ARADULUI

ST RA

DA BU

CO VIN

EI

BV . C

ET AT

II

CETATE

P.U.Z. Dezvoltare zonă mixtă: Locuințe colective și servicii Timişoara, Strada Bucovinei - Calea Torontalului, nr. 73

67.8 0

16. 44

5 9.5

2 3 .0

0

38.56

42.26 5

93. 41

5.0 0

5.0 0

5.00

5.00

5.00 5.00

5.00 5.00

3.00

6.00 11.95

8.9 0

3.50 6.00

15.00

8.90

8.90

11.95

m in. 4.50 si

m in. H/2

min . 4.

50 si

min . H/

2

6.00

Zon a v

erd e

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C

s

s

s s

Nr. top. 28350

417514

404063

s

s

s

s

s

s

s

dru m-

pam ant

TRO TUA

R

TROTUAR

TROTUAR

TROTUAR

TRO TUA

R

TRO TUA

R

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Zon a v

erd e

2

3

4

5

6

7

1

48165020 58

50

48165020 59

00

48165020 59

50

48165020 60

00

48170020 58

50

48170020 59

00

48170020 59

50

48170020 60

00

48175020 58

50

48175020 59

00

48175020 59

50

48175020 60

00

48180020 58

50

48180020 59

00

48180020 59

50

48180020 60

00

troita

Cc541/3/35/a/1/a/1/b/1;A541/3/35/a/1/a/1/a/2;

A541/3/35/a/1/a/2;Cc541/3/35/a/1/a/1/b/2/1

418217

S = 4131mp

CF NR.: 415170 Nr. top.: A541/1/35/a/1/a/1/a/1

S t r a d

a B u c

o v i n e

i ( n r t

o p . 2

2 8 5 4

)

C a l e a T o r o n t a l u l u i

( n r t o p . 2 3 1 4 2 )

Nr.top.:23312

Nr. Cad.430544

nr. topografic 28345

LEA MT

LEA MT

LEA M T

LEA M T

LEA M T

LEA M T

LEA JT

LEA JT

LEA JT

LEA JT

LEA JT

LEA JT

LEA JT

LEA JT

LEA JT

LEA JT

LEA JT

LEA JT

POST TRAFO

LES M T

LES M T

LES M T

LE S M

T

LES MT

LES MT

LES MT

LES MT

LES MT

de la c onduc

torul

cel ma i aprop

iat

de la c onduc

torul

cel ma i aprop

iat

de la conductorul

cel m ai apropiat

de la conductorul

cel m ai apropiat

de la c

ond uct

oru l

cel ma

i ap rop

iat

de la c

ond uct

oru l

cel ma

i ap rop

iat

de la conductorul

cel m ai apropiat

de la conductorul

cel m ai apropiat

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+8

P+8

P+8

aliniam ent la Calea Torontalului propus

aliniam ent la Calea Torontalului propus

aliniam ent la Calea Torontalului propus

max. (1-3S)+P+8E POTmax servicii = 50% POTmax loc. col. = 35% CUTmax = 2,4

P+3E

P+3E

P+4E+M

P+4E

P+4E

P

PP

P P

P+4E

P

P+1

P

P

P

P+6

P+6

P+6

P+6

89.584

89.436

89.584

89.436

89.378

89.74289.723 89.739

89.727

89.378

89.74289.723 89.739

89.727

90.47590.475

89.351

89.315

90.135

90.193

90.991

90.640

89.745

89.512 89.627 89.630

89.843

89.928

90.387

90.372

90.395

90.510

90.232

89.351

89.315

90.135

90.193

90.991

90.640

89.745

89.512 89.627 89.630

89.843

89.928

90.387

90.372

90.395

90.510

89.090

89.588 89.707

89.752

89.849

89.883

89.090

89.588 89.707

89.75289.693

89.849

89.883

90.679

90.365

90.415

90.206

90.152

90.744 90.606

90.679

90.365

90.415

90.206

90.152

90.744 90.606

89.110

89.059

89.069

89.069

88.400

89.392

89.438 89.422

88.92388.876

89.116

88.978

88.927 88.867

89.018

89.043 89.040

88.931

88.886 88.895

88.964

88.808 88.874 88.916

88.93089.062 89.04389.044

89.025

89.34689.169

92.510

89.510

89.12189.129

89.294

89.061 89.049

89.275

92.052

89.205

89.279

89.292

89.250

89.435

89.838

90.372

90.531

90.636

89.249

89.198

89.167

89.242

89.183

89.199

88.356

89.529

89.454

89.420

89.270

89.179

89.295

89.339

89.236

89.474

89.384

89.458

89.376

89.440

89.483

89.711 89.659

89.587 89.761

89.742

89.550

89.832

89.749

89.749

89.733

89.748 89.738

89.939

89.993 89.956

89.719

89.743

89.862

89.574

89.714

89.746

90.440

89.934

89.985

90.022

89.71089.704

89.715

89.864

89.664

89.741

89.922 89.929

89.887 89.87089.902

89.913

89.873

89.818 89.800

89.80089.826 89.831

89.860

89.861

89.850 89.843

89.907

90.098

90.111 90.094

90.184 90.166

89.965 89.862

89.898

89.875

89.919

89.834

89.871

89.705

89.872

89.952 89.947

89.922

89.748

89.646

89.750

89.870

89.829

89.668

89.860

89.783

89.745

89.793

89.997

89.883

90.044

90.034

89.975

90.036

89.702

89.730

89.572

89.374

89.529

90.097

90.109 90.065

90.065

90.04990.070

89.906

90.028

90.080

90.114

90.127 90.130

90.158

90.015

90.102

90.383 90.394

90.416 90.425

90.48390.516 90.481

90.326 90.32690.297

90.492 90.513 90.520

90.395

90.431 90.39690

.282

90.219

90.31592.854

95.386

93.099

90.401

90.361

90.418

90.420

90.490

90.568

90.653 90.663

90.753

90.634 90.626 90.608

90.387

90.39290.39090.382

90.146

90.12190.12190.112

90.31590.3 03

90.184

90.122

90.116

90.106

89.997

90.05490.065 90.011

90.03290.03890.001

90.098

90.170 90.171 90.151

89.829

90.014 89.463

89.293

90.369

90.326

89.349

89.431

ZONIFICARE FUNCTIONALA EXISTENTA: Zone locuinte si functiuni complementare P... P+2 - existenta

Zone locuinte si functiuni complementare peste P+2 - existenta

Zone institutii si servicii publice existenta

Zona culte existenta

Zona spatii verzi amenajate de aliniament existente

Carosabil auto existent

Trotuar si pista de biciclete existente

Teren arabil in intravilan, propus prin PUG ca zone locuinte si functiuni complementare P... P+2

LEGENDA: DELIMITARI:

Limita topografica parcela studiata

Limita topografica conform CF

SIMBOLURI:

RETELE EXISTENTE: LEA MT

LEA JT

LES MT

Stalp electricitate

C Capac Canal s Semafor

LEA MT in exploatare

LEA JT in exploatare

LES MT in exploatare

zona protectie LEA MT in exploatare - 5m de la cel mai apropiat conductor

zona protectie LEA JT in exploatare - 5m de la cel mai apropiat conductor

zona protectie LES MT in exploatare - 0,6m

zona protectie POST TRAFO - 3m

Zona mixta: locuinte colective si servicii cu regim de inaltime maxim (1-3S)+P+8E - (1-3S)+P+4E propusa

Constructii existente

Zona de implantare propusa a constructiilor supraterane

Zona de implantare propusa a constructiilor subterane

Zona verde in cadrul parcelei propusa

ZONIFICARE FUNCTIONALA PROPUSA:

Acces auto propus

Zone locuinte si servicii P... P+2 - existenta

Statie autobuz

N

1:500 Reglementari urbanistice

149 A10

INDICI PROPUSI Regim de inaltime

P.O.T. maxim servicii

P.O.T. maxim locuinte

C.U.T. maxim suprateran

Spatii verzi

H maxima cornisa

Subsol parcaj auto

max. (1-3S)+P+4E ∏ (1-3S)+P+8E

max. 50%

max. 35%

max. 2.4

min. 20%

35 m

max. 90%

2066 mp

1446 mp

9914 mp

826 mp

3717 mp

BILANT TERITORIAL

Teren arabil in intravilan propus prin PUG ca zone locuinte si functiuni complementare P...P+2

Parcela locuinte colective si servicii cu regim de inaltime max. (1-3S)+P+8E descrescator la (1-3S)+P+4E spre vest

EXISTENT PROPUS

TOTAL

4131 mp 100 %

4131 mp 100 % 4131 mp 100 %

max. 2066 mp

max. 50 %

INVENTAR DE COORDONATE in sistem de proiectie STEREO 70

Nr. Y(m) X(m)

1

2

3

4

5

6

7

481713.695 205850.259

481677.102 205871.408

481708.493 205931.501

481718.409 205944.622

481725.587 205950.877

481728.465 205951.725

481760.896 205930.866

Spatii verzi in cadrul parcelei de locuinte colective si servicii (amplasarea spatiilor verzi in cadrul parcelei este orientativa)

Circulatii carosabile si pietonale, parcari, accese, locuri de joaca pentru copii si alte amenajari exterioare in cadrul parcelei de locuinte colective si servicii

1239 mp 30 %

min. 826 mp

min. 20 %

e e e e