keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 480/15.12.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Hala depozitare materiale", str. Ovidiu Cotrus, zona Freidorf, Timisoara

15.12.2009

Hotararea Consiliului Local 480/15.12.2009
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Hala depozitare materiale", str. Ovidiu Cotrus, zona Freidorf, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2009-016695/16.11.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(c) şi alin. 5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Hala depozitare materiale", str. Ovidiu Cotrus, zona Freidorf, Timisoara, având ca beneficiar pe S.C. MAGELLAN S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 123/2007, realizat de S.C. ATELIER U.A.D. S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire conform Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 327/26.07.2005: regimul de înălţime de max P+2E, accesul auto si pietonal: intr-o prima etapa se mentine acelasi acces auto si pietonal aprobat in prima faza a proiectului, in cadrul documentatiei de PUZ, urmand ca intr-o etapa ulterioara accesul auto sa se poata realiza si de pe De (drumul de exploatare) existent, in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. T92009-000012/ 26.02.2009, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 80%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de maxim 1, spaţii verzi de minim 20% din suprafaţa totală a parcelei, conform R.G.U. si R.L.U.

Art.3:Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Hala depozitare materiale", str. Ovidiu Cotrus, zona Freidorf, Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu "Hala depozitare materiale", str. Ovidiu Cotrus, zona Freidorf, Timişoara, în suprafaţă totală de 14270 mp, este identificat prin CF nr. 409603 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 4031/Freidorf), nr. top 535/1/2, 536/1, 537/1/1/2-3/a, proprietatea firmei SC MAGELLAN SRL Timişoara.
Pe terenul studiat este edificat pana in prezent, in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 327/2005 si a AC nr. 95/20.01.2006 emisa, hala de depozitare materiale de constructii, corp cladire birouri P+1E+M, parcaje si totem in incinta.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Hala depozitare materiale", str. Ovidiu Cotrus, zona Freidorf, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Mnagementul Calităţii;
- Beneficiarului S.C. MAGELLAN S.R.L.;
- Proiectantului S.C. ATELIER U.A.D. S.R.L;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ELENA WOLF
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: reglementari.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/7211808C15A11154C225768100260F91/reglementari.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: mobilare.pdf

N

20 .00

2.078

14. 00

2.078

704 5

2.6 00

37,00

30 ,30

2,00

20,71

16.90

2,00

12 ,00

96 ,00

12 ,00

20,71

30 ,30

12 .00

0

350 700

350

14.00

1.50 3.00 7.00 3.00 1.50

41.63

34 9.7

7

20 .00

34 9.7

4

700

R 600

R 600

ZON A DE

PRO TEC

TIE S ANI

TAR A GOS

POD ARI

E APA

EX IS TE NT A

(FO RAJ

,RE ZER

VOR ,ST

ATI E DE

POM PAR

E)

BLO C DE

DRE NAJ

I N SOL

T IP

HAU RAT

ON EXT

INS

V=2 24M

C

constructie existenta

CUVA VIDANJABILA PROVIZORIE PANA LA EXECUTIA CANALIZARII STRADALE

:/1 S=109mp

:/4 S=109mp

:/2-3/b s=208mp

trotuar trotuar carosabil

zona verdezona verde

A

A

B

B

20 36

00 Constructi existente

20 35

00

20 34

00 DRUM PAMANT

dru m p

rop us

4 b enz

i

DE

DE

PROPRIETATE PRIVATA

LE A

11 0K

W

20 37

00

20 36

00

20 35

00

475700 20 34

00

475700

20 35

00 475800 475800

475900

20 36

00

F1 20

88 .70

88 .72

87 .19

87 .04

88 .61

88 .62

88 .60

87 .69

88 .59

88 .51

88 .56

88 .60

88 .58

88 .62

88 .58 8

8.4 9

88 .57

88 .62

88 .57

87 .85

88 .62

88 .69

88 .69

88 .08

88 .048

8.0 0

89 .14

88 .08

87 .94

87 .95

87 .76

87 .76

88 .01

88 .01

87 .98

86 .39

86 .09

87 .69

88 .03

87 .93

87 .68

87 .65

88 .04

87 .47

88 .04

88 .04

87 .77

88 .06

87 .69

88 .17

88 .00

86 .67

86 .67

86 .61

86 .61

86 .07

86 .20

88 .06

88 .01

85 .97

86 .05

88 .18

87 .97

88 .02

88 .02

87 .81

87 .98

87 .89

87 .94

87 .89

87 .95

87 .86

87 .99

87 .93

88 .00

87 .93

87 .92

88 .05

87 .92

88 .02

88 .04

87 .89

88 .01

88 .01

87 .86

87 .90

87 .99

87 .88

87 .98

87 .91

87 .85

87 .81

87 .79

87 .83

87 .86

87 .86

87 .78

87 .90

87 .92

87 .99

87 .96

87 .93

87 .97

88 .02

88 .00

88 .08

88 .05

87 .91

87 .86

87 .95

87 .91

87 .93

87 .82

87 .44

88 .45

88 .30

88 .02

87 .89

87 .87

87 .93

87 .71

87 .76

87 .77

87 .78

87 .99

87 .87

88 .51

87 .88

87 .87

87 .98

88 .50

87 .91

87 .97

89 .34

89 .34

88 .05

88 .01

88 .13

87 .85

87 .88

87 .80

87 .85

87 .80

87 .85

87 .76

87 .82

87 .78

87 .87

88 .15

87 .85

87 .91

88 .27

87 .95

87 .98

88 .25

88 .12

87 .99

88 .54

88 .46

88 .12

88 .15

88 .45

88 .17

88 .49

88 .37

88 .29

88 .34

88 .04

88 .08

88 .26

87 .94

87 .99

88 .19

87 .93

87 .95

87 .98

87 .79

87 .86

87 .96

88 .19

87 .86

87 .97

88 .21

87 .96

88 .15

88 .31

88 .08

88 .18

88 .11

88 .22

88 .44

88 .28

88 .31

88 .25

88 .30

88 .05

88 .11

6

7

9

8

RA MP

A A PR

OV IZI

ON AR

E

PARCAJ

26LOCURI

475800

20 34

00

5.2 5m

dru m e

xis ten

t 2 ben

zi

88 .61

5

4

DC 1351

20 37

00

475900

HALA DEPOZITARE MATERIALE CALEA SAGULUI - FREIDORF TIMISOARA

Zona rezervata extinderii drumurilor

PROFIL STRADAL B-B

Constructi propuse

Zona de retragere fata de drum

Spatii verzi

S.C . B

AR UM

TE CH

NIC S S

.R. L.

arh. NICOLAE COVACI PREDA

arh. NICOLAE COVACI PREDA

teh. IUDEANU ELISABETA

Beneficiar :

Scara:

Denumire proiect :

Denumire plansa :

Nume Semnat:

str.Astrilor nr.20ap.10 Timisoara J35/1347/17.12.1998,tel 435199

Desenat :

u r b a n i s m a r h i t e c t u r a d e s i g n A T E L I E R U. A. D.

Specificatie:

Sef proiect:

Proiectat: Data:

1 : 1000

SC. "MAGELLAN" - SRL

LEGENDA

BILANT TERITORIAL

HA LA

D EP

OZ ITA

RE

P

CO NS

TR UC

TI E P

RO PU

SA

BI RO

UR I

P+ 1

BI RO

UR I

P+ 1

Pla tfo

rm e b

eto na

te

1366/1/3

2

1

05/2008

87 .95

87 .91

F

ap rov

izio na

re ma

rfa

ap rov

izio na

re ma

rfa

SUPRFATA PLATFORM E BETONATE

S=3000mp

EXTRAS P.U.G. TIMISOARA

Nr.proiect:

Nr.plansa:

Faza:

123/2007

PUD

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

SP

R

ac ce

s a uto

co nfo

rm pu

z

ap rob

at

Limita proprietate Propunere prospect strada

Platforme betonate

3

TE RE

N L IB

ER DE

CO NS

TR UC

TI I

10

12

PARCAJ

28 LOCURI

PLAN PROPUNERI DE MOBILARE URBANA 03A

top 53

5/1 /2;

53 6/1

;53 7/1

/1/ 2-3

/a

TE RE

N L IB

ER DE

CO NS

TR UC

TI I

5.2 5m

5.2 5m

S= 14

27 0 m

p

pro pri

eta te

sc / M

AG EL

LA N s

rl

CF . N

R. 40

96 03

(c on

ve rsi

e d in

cf. nr

.40 31

)

53 7/2

53 5/1

/1

Zona protectie linii electrice(34m pentru LEA 110Kw )

CUT = 0,18 POT = 8,14%

existent propus total

S. extindere drumuri 426,00 mp 2,84 %

S. protectie linii electrice 4265,00mp 28,43% -1764,00mp 2501,00mp 17,52%

S. interdictie de cons (z. verde) 4275,00mp 28,50% -4275,00mp

S. construit 1222,00mp 8,14% +2485,00mp 3707,00mp 25,97%

S. spatii verzi 2607,00mp 17,38% -470,00mp 2137,00mp 14,97%

S. parcaj+ platforme 2205,00mp 14,70% +3723,00mp 5928,00mp 41,54%

TOTAL TEREN 15000,00mp 100% 14270,00mp 100% POT = 25,97 % CUT = 0,40

AMPLASAMENT

CORP BIROURI SI

EXPUNERE

P+2

CORP DE

LEGATURA

P

HALA DEPOZITARE

S=735mp

, E = _

Atasament: Referat_PUD_O._Cotrus.pdf

Cod FP 53-01, ver 1

ROMANIA SE APROBA, MUNICIPIUL TIMISOARA P R I M A R CONSILIUL LOCAL Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECTIA URBANISM Biroul Dezvoltare Urbana si Metropolitana UR2009-016695/16.11.2009

REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic de Detaliu „Hala depozitare materiale”,

str. Ovidiu Cotrus, zona Freidorf, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. UR2009-016695/05.11.2009, cu completarile ulterioare, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu ,,Hala depozitare materiale”, str. Ovidiu Cotrus, zona Freidorf, Timişoara;

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 7810 din 09.12.2008; Intucat documentatia PUD „ Hala depozitare materiale de constructii”, str. Ovidiu

Cotrus, zona Freidorf, Timişoara, a fost afisata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara incepand cu luna noiembrie 2009;

Avand in vedere ca, nu au fost solicitari privind organizarea unei dezbateri publice, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica si coroborat cu Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 92/2007, consideram ca nu necesita dezbatere publica;

Tinand cont de documentatia Plan Urbanistic Zonal “Sediu firma cu hala depozitare” – Zona Freidorf, Timisoara aprobata cu HCL nr. 327/26.07.2005 prin care a fost ridicata interdictia temporara de construire stabilita prin PUG Timisoara, pentru terenul detinut de firma SC Magellan SRL. Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu ,,Hala depozitare materiale”, str. Ovidiu Cotrus, zona Freidorf, Timişoara;

Documentaţia este iniţiată de proprietarii terenului S.C. MAGELLAN S.R.L. şi elaborată de S.C. ATELIER U.A.D. S.R.L., Timişoara nr. proiect 123/2007.

Zona studiată se află în intravilanul municipiului Timişoara, in partea de sud – vest a orasului, cu acces din strada Ovidiu Cotrus, strada cu un profil transversal de 26 m.

Conform PUZ ,,Sediu firma cu hala depozitare”, zona Freidorf, Timisoara, aprobat prin HCL nr. 327/2005, terenul a fost reglementat din punct de vedere urbanistic, fiind stabilita functiunea de zona pentru prestari servicii si depozitare cu interdictie de construire in zona de protectie a liniilor electrice ce traverseaza parcela, asa cum au fost ele stabilite prin Avizul SC Electrica Banat nr. 2212/16.02.2005.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu ,,Hala depozitare materiale”, str. Ovidiu Cotrus, zona Freidorf, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu ,,Hala depozitare materiale”, str. Ovidiu Cotrus, zona Freidorf, Timişoara, în suprafaţă totală de 14270 mp, este identificat prin CF nr. 409603 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 4031/Freidorf), nr. top 535/1/2, 536/1, 537/1/1/2-3/a, proprietatea firmei SC MAGELLAN SRL Timişoara.

Cod FP 53-01, ver 1

Pe terenul studiat este edificat pana in prezent, in baza HCL nr. 327/2005 si a AC nr. 95/20.01.2006 emisa, hala de depozitare materiale de constructii, corp cladire birouri P+1E+M, parcaje si totem in incinta.

Intrucat terenul studiat, in momentul aprobarii prin HCL nr. 327/2005 a documentatiei PUZ ,,Sediu firma cu hala depozitare”, zona Freidorf, Timisoara, era afectat de zona de protectie a celor doua LEA existente, de inalta, respectiv de medie tensiune, prin prezenta documentaţie se propune ridicarea interdictiei in vederea construirii cu mentinerea functiunilor si a indicilor de consttruibilitate reglementati prin PUZ. Astfel, se doreste ridicarea interdictiei impusa de zona de protectie a LEA 20 KV de medie tensiune, ca urmare a desfiintarii acesteia si a emiterii avizului favorabil in acest sens de catre societatea de distributie a energiei electrice, Aviz nr. 131/05.08.2009, mentinandu-se in continuare interdictia de construire in zona culoarului de protectie a LEA 110 KV de inalta tensiune. In zona de pe care se ridica interdictia se doreste construirea unei noi hale, in regim P cu functiunea de depozitare si 2 corpuri de cladire in regim P+1E ce vor adaposti birouri.

Intr-o prima etapa se mentine acelasi acces auto si pietonal aprobat in prima faza a proiectului, in cadrul documentatiei de PUZ urmand ca intr-o etapa ulterioara accesul auto sa se poata realiza si de pe De (drumul de exploatare) existent, in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. T92009-000012/ 26.02.2009. In acest sens, De existent in partea de nord a parcelei a fost propus spre largire la 14m si a fost reglementat, din punct de vedere juridic, prin PUZ-ul aprobat cu HCL nr. 327/2005 Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 si prelungit cu HCL 139/2007. Indicii permisi conform PUZ aprobat prin HCL nr. 327/26.07.2005 sunt: POT maxim = 80 % CUT maxim = 1 Regim de inaltime max P+2E Spatii verzi min 20% - conform R.G.U. si R.L.U.

Constructiile propuse prin aceasta documentatie se vor incadra in indicii aprobati anterior. Sunt prevăzute bransamente la reţelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivul propus. Se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislaţia în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.) Planul Urbanistic de Detaliu “Hala depozitare materiale”, str. Ovidiu Cotrus, zona Freidorf, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 5 ani.

DIRECTOR, Arh. Şef Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Liliana IOVAN

AVIZAT JURIDIC,

Red./Dact. P.L.

Atasament: plan_existent.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/7211808C15A11154C225768100260F91/plan_existent.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443