keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 458/13.09.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare", str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, Timişoara

13.09.2018

Hotararea Consiliului Local 458/13.09.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare", str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-011783/20.07.2018 - a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-011783/23.07.2018 - al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 31.07.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-011783/23.07.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 17/08.06.2017, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 28/29.06.2018;
Având în vedere Avizul Favorabil cu conditii al Directiei Judetene pentru Cultură Timis nr. 3794/23.10.2017, Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 24/31.05.2018, precum şi Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 14 din 15.02.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare", str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, Timişoara, beneficiar S.C. LOMAS SERV S.R.L., întocmit conform proiectului nr. 154/2016, realizat de S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.RL., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Pentru SzL - Subzonă locuire colectivă - cu functiuni complementare la parter:
- Regim de construire: (S)+P+2E+M;
- Funcţiuni predominante: ansamblu de constructii cu functiuni mixte - locuire colectivă si functiuni complementare locuirii la parter, conform plansei "Reglementări Urbanistice" nr. 154-A03 si precizărilor din R.L.U.;
- POTmax = 35%; CUTmax = 1.30; Hmax cornisă = 10.80m - pentru clădiri cu sarpantă; Hmax = 14.80m;
Pentru SzS - Subzonă servicii si institutii publice:
- Regim de construire: (S)+P;
- Funcţiuni predominante: spatii comerciale, servicii cu acces public - functiuni compatibile cu locuirea cu indeplinirea conditiilor precizate in RLU;
- POTmax = 55%; CUTmax = 0.55; Hmax cornisă = 8.00m;
ˇ Spaţii verzi compacte minim 5,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 14/15.02.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută;
ˇ acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-004318/15.12.2017, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare", str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 26.300 mp, este înscris în CF nr. 402010 (CF vechi 4734/Freidorf), nr. cadastral 402010 (nr. cad. vechi A855/1/8), teren arabil intravilan in suprafata de 10.000 mp si în CF nr. 413811 (CF vechi 3731/Freidorf), nr. cadastral 413811 (nr. cad. vechi A855/1/7, teren arabil intravilan in suprafata de 16.300 mp, proprietar fiind S.C. LOMAS SERV S.R.L., cu interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, alipire, dezmembrare, demolare, amenajare, restructurare si construire in favoarea ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti, pentru care a fost obtinut Acordul ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti - Agentia Bancara Timisoara cu nr. WB/NW/909/21.02.2018.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 154/2016, planşa nr. 154-A04 - ,,Circulaţia terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea Consiliului Local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic "Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare", str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei MunicipiuluiTimişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului S.C. LOMAS SERV S.R.L..;
- Proiectantului S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.RL.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: A13_SZ_-_Posibilitate_de_dezvolatre_urbanistica_a_zonei.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. (+4) 0744 698012, tel./fax: (+4) 0256 432212 e-mail: [email protected]

Scara: 25 mai 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. LOMAS SERV S.R.L.

154/2016"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare"

PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

Nr. planșă:

Data:

"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare" Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

P.U.Z.

s.c. TIMIOR COLLANT s.r.l.

P.U.Z.-Locuinte colective mici in regim de inaltime P+1E+M/Ep str. Nicolae Andreescu, nr. 42, Timisoara

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

CF nr. 419887 - nr.cad 419887 Suprafata teren conf. CF= 15000 mp

Timisoara, str Nicolae Andreescu, nr. 42

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 390/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format 420x420

scara:

iul. 2015

arh. Radu GOLUMBA

N

8,2 5

33 ,12

40 ,83

22

20

24B

13B

13

15-17

18

16

ST R.

N. AN

DR EE

SC U

57

59 44

63

STR. OCTAV BANCILA

63 A

48

50

C.F. 419887

nr. TOP 419887

LOT 2 LOT 3

LOT 4 LOT 5

LOT 6 LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14 LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 16

LOT 9 LOT 10

LOT 11 LOT 12

P+1E+M/Er

P+1E+M/Er

SUBZONA A - Locuinte individuale

SUBZONA B - Locuinte colective mici 7,7

5 5,0

0

25 ,14

10 ,00

3,00

20,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

7,7 5

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

7,7 5

5,0 0

21 ,95

6,0 0

25 ,61

193,39

10 ,96

12,50

131,15

15,11

176,00

2,00

40,78

PTT47

PT T4

0

limita max.de implantare a cladirilor

limita max.de implantare a cladirilor

REGLEMENTARI URBANSTICE1:1500

03

reglementari urbanistice 03

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA - 26,02 % (21,02 % - trama stradala si 5% spatii verzi)

Prin RLU aferent "Etapei a 3-a elaborare PUG Timisoara", revizia 03, se propune un procent de 10% pentru trama stradala majora, invatamant, sanatate, locuinte sociale, spatii verzi.

BILANT TERITORIAL

EXISTENT PROPUS mp % mp %

15 000 100% 15 000 100%Suprafata amplasament

Zona cai de circulatie, auto/pietonala - strazi

- -

--

11 097 73,98%

3 153 21,02%

Zona locuinte cu regim redus de inaltime

ZONA LOCUINTE CU REGIM REDUS DE INALTIME mp %

100%Suprafata zona locuinte curegim redus de inaltime

Zona ocupata de cladiri (locuinte)

Zona alei, terase, accese auto/ pietonale, loc de parcare (in interiorul parcelei) Zone verzi, amenajari peisagere (in interiorul parcelei)

3 883,95 max.35%

2 774,25 min.25%

cca. 40%

11 097

4 438,80

Zona verde -- 750 5%

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

PTT 47 - 12,50 m EXTRAS DIN PUG 2013 - ETAPA 3 revizia 3

PTT 40 - 12,00 m EXTRAS DIN PUG 2013 - ETAPA 3 revizia 3

P.O.T.maxim = 35% C.U.T.maxim = 0,9 regim maxim de inaltime: P+1E+M/Ep

Zona locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici

Zona construibila

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Aliniament stradal

Cladiri existente

Acces auto si pietonal, propus

Zona verde, min. 5%

Zona industriala

Zona de locuinte, P-P+2

Zona rezervata pentru drum

Zona mixta: locuire, depozitare, servicii

Drumuri existente

Drumuri propuse/ preluate din PUG 2013 etapa 3, rev.3

(conf. PUG aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL 107/2014)

13. 75

12.50

C

C

C

C

C

G

C

C

Strada Aurel Buteanu (pietruita)

Strada Octavian Bancila

9

P+M

str. Daniel Constantin (asfalt)

P+M

P+M

P+M

4768002 0 3 4 0 0

4768002 0 3 5 0 0

4768002 0 3 6 0 0

4768002 0 3 7 0 0

4768002 0 3 8 0 0 4769002

0 3 4 0 0

4769002 0 3 5 0 0

4769002 0 3 6 0 0

4769002 0 3 7 0 0

4769002 0 3 8 0 0

4770002 0 3 4 0 0

4770002 0 3 5 0 0

4770002 0 3 6 0 0

4770002 0 3 7 0 0

4770002 0 3 8 0 0

4771002 0 3 4 0 0

4771002 0 3 5 0 0

4771002 0 3 6 0 0 4771002

0 3 7 0 0

4771002 0 3 8 0 0

4772002 0 3 4 0 0

4772002 0 3 6 0 0

4772002 0 3 7 0 0

4772002 0 3 8 0 0

4773002 0 3 4 0 0

4773002 0 3 5 0 0

4773002 0 3 6 0 0

4773002 0 3 7 0 0

4773002 0 3 8 0 0

Str . B

ac alb

as a

Str ad

a N ico

lae An

dre es

cu (a

sfa lt)

84 A

22

20

26 19

25

23

27

21

24B 24A

13B 13

15-17

32 A3

2B

45

9

11

10 12

14

10

8 8A

18

12

16

4

6

3

2

3A

47 49

51

34 36

36 B

1

53

3 5

7 4

2A2B 2

55

57

59 4 4

6

8

1A 1

63

2

4 6

8

10

5

7

9A 9 8

10

63 A

48

46

50

1

52 A/1

52 B

65 65

A

52 A/2

52

2

4 6

67 69

71 73

54 56

58 A

75 77

79 58

B

Strada Agronom iei

Strada Pacii

PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er”

PTT 2Str . B

ela Lu

go si

PTT 4

DJ 59

1

teren proprietate privata ce se va intabula in CF cu servitute de trecere pentru parceal cu nr.cad. 438999 conform plansei 05- OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er”

aliniament teren afectat de corectarea profilului transversal

al str. Constantin Daniel

teren rezervat pentru eventuala extindere a profilului de drum la 10.50m

in situatia in care dezvoltarea zonei o va impune

PT T 1

posibila extensie a strazii Agronomiei

posibila extensie a strazii Bela Lugosi

3

Subzona B - Locuințe colective mici

max. 6 unități locative/ clădire

Subzona A - Locuințe individuale

max. 2 unități locative/ parcelă

aliniament propus str. Bacalbasa

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

(S)+P+2E+M P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

(S)+P+2E+M P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

(S)+P P.O.T. max 55% C.U.T. max 0,55

9

SzS

SzL

SzL

SzV 13

SzU

SzC

DELIMITĂRI Limita de proprietate a terenului ce face obiectul PUZ

Limita teren studiat conform A.O. nr.17/08.06.2017

Limita imobile conform CF

ZONĂ MIXTĂ: locuire, servicii, industrie (conf. PUG Timișoara aprobat prin HCL 157/2002) Interdicție temporară de construire până la aprobare PUZ / PUD

Limita de proprietate PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er” Limita parcele propuse

ZONIFICARE

Subzonă funcțiuni complementare - servicii și intituții publice propusă

Subzonă locuire colectivă în regim de înălțime (S)+P+2E+M propusă

Limita de implantare a construcțiilor propusă

Accesuri la parcelele propuse

Varianta de urbanizare propusa pe terenuri ce nu fac obiectul PUZ

LEGENDĂ:

Zonă locuințe și funcțiuni complementare P... P+2 existentă

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă

Zonă spații verzi existentă

Subzonă verde propusă

Subzonă utilități propusă

Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente propusă

N

154-A13Studiu zonă - Posibilitate de dezvoltare urbanistică a zonei

1:2000

Profil Transversal 47 -lătime 12.5m LIMITA PROPRIETATE LIMITA PROPRIETATE verde + verde + trotuar trotuar 3.000 3.250 3.250 3.000 Zona | Auto RE Auto +BICICLETA | Zona 12.500
Profil Transversal 40 -lătime 12m MITA PROPRIETATE Trotuar | Parcare Auto | Auto 2.250 2000 "2750 2750 12.000
-uso o E

Atasament: A12_SZ_-_puz_aprobate_in_zona.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. (+4) 0744 698012, tel./fax: (+4) 0256 432212 e-mail: [email protected]

Scara: 21 mai 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. LOMAS SERV S.R.L.

154/2016"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare"

PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

Nr. planșă:

Data:

"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare" Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

P.U.Z.

DE  1 35 9/ 5/ 5

HC N  13 59 /1

HCN 1352/1

S.C. C+C S.A.

STR. SULINA

22

SO PR ON  DE

PO ZIT AR E

ATE LIE R

HA LA

STR . AN

TO N B

AC ALB

AS A

P+ 3 P

+6

P

P

20

14 locuri

HCN 1352/1

P+ 2E +M

P+ 2E +M

P+ 2E +M

P+ 2E +M

PA RC AR I ­ 15 8  lo cu ri

BLO C L

OC UIN

TE  P+ 3E

DATA

BENEFICIAR

TITLUL PLANSEI

REFERAT / EXPERTIZA ­ NR. / DATA

TITLUL  PROIECTULUI

SCARASEMNATURA   NUME

SEMNATURA CERINTA   NUME

PROIECTANT

SPECIFICATIE

Sef  proiect:

Proiectat:

Desenat:

SC ARTPLAN SRL

VERIFICATOR/ EXPERT

PR. NR.

FAZA

PL. NR.

C.U.I. RO 14621431 STR. C.D. LOGA 40A, TEL. 0356/437691, 

[email protected]  

Timisoara, str. Gh. Marinescu nr. 2

COLECTIVE P+2E+M CU SPATII PENTRU COMERT, 

LA PARTERSERVICII SI INSTITUTII TIMISOARA, STR. SULINA NR. 13

CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE

MARTIE 2008

P.U.Z.

P.U.Z.

S.C.TRISTAR SERVICE S.R.L

arh. Andrei RACOLTA

arh. Andrei RACOLTA

arh. Andrei RACOLTA

2007­2008

80/

REGLEMENTARI URBANISTICE

P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE P+2E+M

CU SPATII PENTRU COMERT,  SERVICII SI INSTITUTII LA PARTER

TIMISOARA, STR. SULINA NR. 13

PLAN URBANISTIC ZONAL

1 : 2500

INCADRAREA IN PUG

INCADRAREA IN PUG TIMISOARA SCARA 1 : 2500

REGLEMENTARI URBANISTICE

02 URB

s.c. TIMIOR COLLANT s.r.l.

P.U.Z.-Locuinte colective mici in regim de inaltime P+1E+M/Ep str. Nicolae Andreescu, nr. 42, Timisoara

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

CF nr. 419887 - nr.cad 419887 Suprafata teren conf. CF= 15000 mp

Timisoara, str Nicolae Andreescu, nr. 42

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 390/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format 420x420

scara:

dec. 2016

arh. Radu GOLUMBA

N

8,0 0

14 ,08

10 ,00

ST R.

N. AN

DR EE

SC U

STR. OCTAV BANCILA

C.F. 419887

nr. cad. 419887

LOT 2 LOT 3

LOT 4 LOT 5

LOT 6 LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14 LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 20 LOT 9

LOT 10 LOT 11

LOT 12

P+1E+M/Er

P+1E+M/Er

SUBZONA A - Locuinte individuale

SUBZONA B - Locuinte colective mici

22

20

24B

13B

13

15-17

18

16

59 44

63

63 A

48

50

nr. cad. 438999n r. t

op . 4

19 /b/

2

86.242

86.154

86.613

85.662

86.053

85.807

85.637

85.690

86.350

86.480

86.728

86.754

85.591

86.275

85.390

86.163

86.327

86.720

86.907

86.700

86.671

86.902

86.885

86.481

86.395

86.314

86.403

86.468 86.727

86.275

86.800 85.989

86.513

86.377

86.141

86.683

86.596

86.132

85.940

85.828

85.754

85.855

86.049

86.098

86.160

87.217 85.790

86.027

86.752

86.917

86.804

86.517

86.725

86.881 86.244

86.026

86.067

86.064 86.170

86.071

85.841

86.040

86.238 86.973

STR. DANIEL CONSTANTIN

7,7 5

5,0 0

25 ,14

10 ,00

3,00

20,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

7,7 5 5,0

0

25 ,83

10 ,00

14,50

16,00

16,00

16,00

5,0 0

15 ,14

10 ,00

7,7 5

5,0 0

18 ,00

10 ,00

25 ,61

193,39

10 ,96

12,50

131,15

18,61

171,00

3,50

40,788,2 5

40 ,83

33 ,00

30 ,14

12 ,00

16,00

16,00

16,00

12,50

3,50

16,00

16,00

16,00 PUD aprobat prin HCL 614/2006

SUBZONA B - Locuinte colective mici POT maxim = 35% CUT maxim = 0,9 Regim de inaltime maxim P+1E+M/Ep Inaltime maxima 12,00 m

SUBZONA A - Locuinte individuale insiruite POT maxim = 35% CUT maxim = 0,9 Regim de inaltime maxim P+1E+M/Ep Inaltime maxima 12,00 m

PTT47

PT T4

0

limita max.de implantare a cladirilor

limita max.de implantare a cladirilor

P

P

P

P+ 1+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P P

P

P

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M P+

M

P+ M

P+ M

P

P

P+ M

P+ M

so lar

ii

cla dir

i d ez

afe cta

te

nr. top. A.855/1/5

nr. cad. 413811 (A.855/1/7)

nr. cad. 402010

limita max.de implantare a cladirilor

limita max.de implantare a cladirilor

limita max.de implantare a cladirilor

REGLEMENTARI URBANSTICE1:1500

03

reglementari urbanistice 03

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA - 26,02 % (21,02 % - trama stradala si 5% spatii verzi)

Prin RLU aferent "Etapei a 3-a elaborare PUG Timisoara", revizia 03, se propune un procent de 10% pentru trama stradala majora, invatamant, sanatate, locuinte sociale, spatii verzi.

BILANT TERITORIAL

EXISTENT PROPUS mp % mp %

15 000 100% 15 000 100%Suprafata amplasament

Zona cai de circulatie, auto/pietonala - strazi

- -

--

11 097 73,98%

3 153 21,02%

Zona locuinte cu regim redus de inaltime

ZONA LOCUINTE CU REGIM REDUS DE INALTIME mp %

100%Suprafata zona locuinte curegim redus de inaltime

Zona ocupata de cladiri (locuinte)

Zona alei, terase, accese auto/ pietonale, loc de parcare (in interiorul parcelei) Zone verzi, amenajari peisagere (in interiorul parcelei)

3 883,95 max.35%

2 774,25 min.25%

cca. 40%

11 097

4 438,80

Zona verde -- 750 5%

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

PTT 47 - 12,50 m EXTRAS DIN PUG 2013 - ETAPA 3 revizia 3

PTT 40 - 12,00 m EXTRAS DIN PUG 2013 - ETAPA 3 revizia 3

P.O.T.maxim = 35% C.U.T.maxim = 0,9 Regim maxim de inaltime: P+1E+M/Ep Inaltime maxima - 12,00 m Inaltime maxima cornisa - 8,00 m

Zona locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici

Zona construibila

LIMITE / ACCESE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Cladiri existente

Limita zona reglementata

Limite cadastrale

Limita de construibilitate/ retrageri Acces auto si pietonal, propus

Zona verde, ce va fi intabulata in CF ca spatiu verde, min. 5%

Zona de locuinte, P-P+2

Zona rezervata pentru drum, ce urmeaza sa fie trecuta in proprietate publica

Zona mixta: locuire, depozitare, servicii

Drumuri existente

Drumuri propuse/ preluate din PUG 2013 etapa 3, rev.3

(conf. PUG aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL 107/2014)

137,90

241,00

18 ,49

55,40 S=942mp.

nr. topo 403/4/a/1-420/a/2/a/1/b-504/21/b/2-504/22/a/1/b/2

6

5

4

nr. topo 403/4/a/1-420/a/2/a/1/b-504/21/b/2-504/22/a/1/b/1

103,10

7.0 0

10 ,70

S=400mp.

S=400mp.

Str . N

. A nd

ree scu

6,00

6.00

41,25

41,25

7,7 6

9,7 2

11 ,29

8,0 6

8,50

3,5 0

7,0 0

2

S=300mp.

3 S=300mp.

6,00

6,00

S=400 mp.

1

10 .50

S+P+2E+M

S+P+2E+M

S+P+2E+M

S+P+2E+M

50

LIMITE CONF. CARTII FUNCIARE

LIMITE PARCELE PROPUSE

LEGENDA:

LIMITA TERENULUI STUDIAT

DRUMURI, ALEI PROPUSE

ZONA DE LOCUINTE PROPUSA

ZONA SERVICII SI LOCUIRE PROPUSA

ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE EXISTENTA

ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR

LEA

ZONE VERZI / SPATII VERZI DE ALINIAMENT EXISTENTE / PROPUSE

P.U.D. Lotizare pentru locuinte si servicii 02/2006

Sept. 2006Timisoara, Strada Nicolae Andreescu nr. 50

S.C. ALDIS TRADE S.R.L.

Arh. Glad Tudora

Arh. Glad Tudora

P.U.D.

11/09/060

REGLEMENTARI URBANISTICE

1:500 03

PLAN URBANISTIC DE DETALIU Lotizare pentru locuinte si servicii

s. c. T E C T O N I C S s. r. l.art FAZA

DATA

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

NR. PROIECT

SCARA

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT

NR.PLANSA

AMPLASAMENT:

J35/190/2000

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

BENEFICIAR: s.c. BUILDING & COMERT ITALY s.r.l

PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

04/2009

OCT. 2009

TIMISOARA , str. N.Andreescu-str.Vasia Vasilescu (Laurentiu NICOARA)

P.U.Z.

PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE COLECTIVE

si FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

2,400 m2

6 8 .6 7 5

1 2 .2 4

4 8 .3 8 5

2.70

1,669 m2

Constructii existente ce se mentin

P+ M

P+ 2E

+M

P+ 1E

P+ 2E

+M

P+ 1E

P+ 1E

P+ M

P+ 1E

+M

50.00

100.0 0

12.00

20.00

5.0 0

11 .1 2 5

16 .5 0

3 1 .9 9 5

7 7 .2 9 5

7 7 .3 5

13 .1 4

7 7 .8 4

1 0 8 .3 8 5

1 7 0 .3 9 5

7 .0 5 5

7. 64 5

10 .4 8 5

60

1 4 .5 2 5

1 0 7 .4 2 5

5 5 .7 5

2 2 .9 3

4 2 .1 0

2 3 .5 3 5

3 6 .5 8

5 8 .8 6

6 9 .1 7

5 0 .7 6

7 .7 5 5

6 .1 8

4 7 .7 6

31 .8 9

15 .7 2

7 3 .6 6 5 6.00

62.00

12.00

10.50

6 8 .1 2 5

3.00

2.0 0

PTT1

PTT1

1,406 m2

4,980 m2

1,425 m2

AL INI

AM EN

T C ON

ST RU

CT II

PR OP

US

PUZ in lucru

PUD in lucru

1

2

3

4

5

D+P+3E+M

D+P+3E+M

D+P+2E

P+M

D+P+1E

4

ST R.

LA UR

EN TIU

NI CO

AR A

ST R.

NIC OL

AE AN

DR EE

SC U

casa

casa

HALA

casa

casa

spalatorie AUTO

Ap.1/1

st at ie RA TT

19

drum pam

ant

drum pam

ant

Nr.82 C1

CC

anexa

Km 3+700(100.35)

Km 3+600(100.00)

Km 3+500(100.30)

Km 3+400(100.00)

podet tubular stare buna

Nr.cad.427/a

St r. N. An dr ee sc u Nr .ca d. 15 96 9

429/ a/ 2

S= 2877m

p

Scf=9852mp

N r. cad.427/

b/ 2

CF-1355

CC

C

C

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

C

C

C

C

C

C

C

Cc

Cc

Cc

nr.top.437/3

C1

C2

C3

nr.top.437/3

C1

C2

C3

Nr.55

Nr.57

Nr.59

Nr.61

Nr.47

Nr.49

Nr.51

Nr.53

Nr.57

Nr.59

Nr.61

Nr.55

Nr.48

Nr.50

Nr.52

Nr.54

Nr.56

GjGj

428/ 2/ 1

429/ b/ 2/ 1 430/2/1/1/2

430/1 430/2/ 1/1/1

42 9/ b/ 2/ 2

428/2/2

St r.B an at ul

STR. PAUL CONSTANTINESCU nr.cad.423/1

Nr.63

Nr.107

Nr.109

Str.Muncii (pietruita)

Nr.cad.393/a

Nr.cad.394

Cc

Cc

Cc

nr.top.15925

nr.top.15926

nr.top.15927

nr.top.15930

nr.top.15931

Gr nr.top.15928

Gr nr.top.15929

Gr

nr.top.15932 Gr

nr.top.15933 Gr

nr.top.15936 Gr

nr.top.15937

DRUM - nr. cad. 423/2

nr.top.437/2/a

nr.top.437/2/b

nr.top.437/4/a

nr.top.437/4/b

nr.top.437/5/a

nr.top.437/5/b

nr.top.437/6

nr.top.437/7/a

nr.top.437/7/b

nr. top

.43 6/2

nr. top

.43 6/1

nr.top.436/3

nr.top.436/4

nr.top.436/5

nr.top.436/6

nr.top.436/7

nr.top.436/8

nr.top.436/9

nr.top.433

nr.top.434/a

nr.top.434/b

nr.top.392/20

N r. cad.429/

b/ 1

N r. cad.427/

b/ 3

N r. cad.430/

:

Nr. cad.431/:

sopron

St r. N. An dr ee sc u Nr .ca d. 15 96 9

Cc

Ap.1/1

C1-U2

C1-U1

Ap.1/2

sopron

spalatorie

Nr.2

Nr.cad.428/a Sact=9078mp

429/a/1

S= 2877m

p

sopron

63

90.807

85.948

91.319

91.212 90.968 90.621 91.260 91.074

91.276

91.126

91.031

91.229

90.999

91.195

90.807

90.311 86.990

86.457 86.696

86.471

86.464

86.187

86.258

87.243

87.198

90.577 86.614

86.308 86.361

86.414

90.598 90.182

86.534 86.247

86.265 86.276

91.003

91.231

90.983

90.606 90.284

86.693 86.286

86.270 86.294

91.176 90.876

90.421 86.217

86.219 86.071

86.767

91.065 90.855

86.567 86.25990.937

86.268

90.446

86.550

90.565 90.935 90.704 90.192

86.907 86.395

85.717

85.761 85.909

86.509

90.727 90.818

90.660

90.352 90.164

86.456 86.062

85.458 85.530

85.299

85.407

90.709

90.498 90.013 89.705

86.419 85.778

85.226

85.861 85.795

85.482

85.823

90.550

90.214 89.931 86.361 85.440 85.122

85.601

85.838

89.947 90.353

90.123

89.792

89.619 85.667

85.112 84.827 84.654

89.756 90.128 89.842 89.546 89.332 85.411 84.795

84.948 84.637

89.680 89.937 89.943 89.982 86.602

85.085

90.791

90.080

91.508

91.171

90.874

90.278

86.388

86.177

85.62885.361

85.195

91.075

90.393

86.651

86.294

86.17784.958

85.032

86.580

86.353

90.928

90.106

90.511

90.023

90.678

90.480

89.944

90.526

90.036

90.366

89.332

90.149

89.179

89.269

86.451

86.208

85.784 86.163

86.04885.842

86.299

85.74285.540

85.319

85.512

85.33585.300

86.162

85.894

85.316

86.118

86.645

86.158 86.429

86.704

86.449

86.247

86.017

85.862

85.592

85.561

85.764

86.855 86.894

86.343

86.235

86.542

86.407

86.833

87.253

87.287

87.540 86.856

86.780

86.79985.638

85.217

85.125

84.956

85.454

85.229

85.231 85.204

85.940

86.112

85.157

85.518 85.509

85.619

86.173

86.237

88.048

85.245

85.832

87.575

85.549

85.640

85.390

85.381

86.835

87.276

87.260 87.259

87.065

87.088 87.07387.049

86.975

86.989

86.905

86.907

86.134

86.040

86.80886.824 86.824

86.819

86.889

88.707

86.814

86.533

86.544 86.467

86.442

86.433

86.452

86.256 87.546

86.633

86.585

86.577

87.125

87.101

86.140

86.387

86.753 87.196

85.953

86.251 86.133

86.472

86.620 86.640 89.252

86.554 86.485 86.48486.476

86.428 86.214

86.580

87.259

86.876

Smas=9007mp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

15

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

477200 2 0 3 9 0 0

477200 2 0 4 0 0 0

477200 2 0 4 1 0 0

477200 2 0 4 2 0 0

477300 2 0 3 9 0 0

477300 2 0 4 0 0 0

477300 2 0 4 1 0 0

477300 2 0 4 2 0 0

477400 2 0 3 9 0 0

477400 2 0 4 0 0 0

477400 2 0 4 1 0 0

477400 20 42 00

477500 2 0 3 9 0 0

477500 2 0 4 0 0 0

477500 2 0 4 1 0 0

477500 2 0 4 2 0 0

477600 2 0 3 9 0 0

477600 2 0 4 0 0 0

477600 2 0 4 1 0 0

477600 20 42 00

45 5/b

/1/ 1/1

S= 14

.56 mp

C1P +1 E

C1

455/b/1/1/6

B P+M

C1

9

455/b/1/1/2

99.572

99.610

99.470

99.433

99.459

99.742

99.838

99.318

99.310

99.356 99.854

99.982

99.944

99.331

Sc=117.47mp

10/b

P+M

cad.453-455/a/b/1/2/28,29/1/b

acces

piet- 1.40m

acces

piet- 1.69m

te ra sa

ne ac op er it a

st r. J. We is sm ul er (p ie tr is )

acces

au to- 2.40m

Scf=351mp.

Smasurat=357mp.

10/b

P+M

te ra sa

ne ac op er it a

CASA P+M

curte pamant

Nr. cad: 453-455/a/b/1/2/27-26/2

te ra sa

ac op er it a

te ra sa

ac op er it a

ter asa

acop er ita

cad.453-455/a/b/1/2/28,29/1/a

Scf=352mp.

Smasurat=352mp.

Sc=118.06mp

10/A

P+M

acces

piet- 1.36macces

au to- 2.40m

te ra sa

ne ac op er it a

acces

p iet-

1.69m

VAR.1

VAR.2

P

P+ 1E

P+ M

P+ 1E P

+1 E+

M

LIMITA ZONA STUDIATA

ZONA PREPONDERENT REZIDENTIALA CU LOCUINTE COLECTIVE D+P+3E+M SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER

CAROSABIL ASFALT propus

SPATII VERZI DE ALINIAMENT

POT MAX . 40% CUT MAX. 2,00

INTERDICTIE DE CONSTRUIRE 20M DIN AX C.F. ZONA DE SIGURANTA CFR

ZONA DE IMPLANTARE A VIITOARELOR CONSTRUCTII

LIMITA ZONA CU PLANTATII DE PROTECTIE

OGLINDA DE APA

ACCES LA PARCELA

NUMAR PARCELA

ZONA CU DOTARI ALE ZONEI DE LOCUIRE FUNCTIUNI PENTRU RECREERE SI SPORT D+P+1E

TROTUARE

1

LEGENDA

REGLEMENTARI URBANISTICE

ZONA PROPUSA PT LOCUIRE CU INTERDICTIE DE CONSTRUIRE PINA LA AVIZARE PUD/PUZ

CAROSABIL ASFALT existent

LIMITA DE PROPRIETATE A TERENURILOR STUDIATE IN PUZ

POT MAX . 20% CUT MAX. 0.9

PLANTATII DE PROTECTIE

LIMITA ZONA DE PROTECTIE CFR 100 M DIN AX LINIE CFR

PARCAJE INIERBATE

GjGj

430/2/ 1/1/1

CONSTRUCTII EXISTENTE CE SE MENTIN

ZONA CONSTRUCTII PT. SERVICII D+P+2E CU INTERDICTIE DE CONSTRUIRE PINA LA AVIZARE PUD/PUZ POT MAX . 40% CUT MAX. 2,00

BILANT TERITORIAL ZONAL

SUPRAFATA TOTALA

PLANTATIE DE PROTECTIE

a zonei aferente PUZ conf.CF

LOCUINTE COLECTIVE

Existent Propus %

100,00

11,92CIRCULATII 1425,00

2990,00

11955,00 11955,00

25,01

6134,00 51,31

DOTARI ALE ZONEI DE LOCUIT 11,761406,00

TEREN AGRICOL INTRAVILAN 9007,00

din care FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 7,00837,00

7.00

50

2.00 1.50

25.50 12.0020.00

1.507.00

50

2.001.50

25.50 12.00 20.00

1.50

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT1

tr

A x

C F

z.v.z.v.tr z.v. z.v.

U04

1:1000

PLAN DE SITUATIE REGLEMENTARI URBANISTICE

N

PUZ "Locuinte colective mici in regim de inaltime P+1E+M/Ep" aprobat cu HCL 121/31.03.2017 regim de inaltime max. P+1E+M/Ep

PUD "Lotizare pentru locuinte si servicii" aprobat cu HCL 614/19.12.2006

regim de inaltime max. S+P+2E+M

PUZ "Locuinte colective si functiuni complementare" aprobat cu HCL 273/29.06.2010

regim de inaltime max. D+P+3E+M

PUZ "Locuinte" aprobat cu HCL 359/29.07.2008

regim de inaltime max. P+2E

TEREN STUDIAT

PUZ "Locuinte" aprobat cu HCL 377/11.10.2005

PUZ "Locuinte si dotari" aprobat cu HCL 511/22.10.2013 regim de inaltime max. D+P+1E

PUD "Constructie locuinte colective in regim D+P+3E, amenajare locuri de parcare in demisol

si imprejmuire proprietate" aprobat cu HCL 189/28.04.2009 regim de inaltime max. D+P+3E

PUZ "Construire ansamblu locuinte colective P+2E+M cu spatii pentru institutii, servicii si comert la parter" aprobat cu HCL 398/30.09.2008 regim de inaltime max. P+2E+M

154-A12 Studiu zonă - Documentații de urbanism aprobate în zonă1:2500

C+C S.A.

JOMO THERMOMOLDING

S.R.L.

str . N

ico lae

A nd

re es

cu

str . N

ico lae

A nd

re es

cu

str . A

nt on

B ac

alb as

a

str . A

nt on

B ac

alb as

a

solarii legume

flori

str. Sulina

str. Sulina

str. Constantin Daniel

str. Constantin Daniel

limite implantare

limita implantare

SK PUD CONSTRUCTIHEOCUINTE COLECTIVE IN REGIM D+P+3E, AMENAJARI SR DE PARCARE IN DEMISOL SI IMPREJMUIRE PLAN URBANISTIC ZONAL SC ARHITRAVA DESIGN SRL i m_i AC LOCUINTE SI DOTARI TIMISOARA, str. SULINA NR. 19-21 Reglementari urbanistice, zoniicare 1:1000 LEGENDA LIMITE = = = = i teren beneficiar propus pentru parcelare Limita parcele existente ZONIFICARE FUNCTIONALA A : Locuinte propuse regim de inaltime D+P+1 Dotari si servicii publice propuse regim de inaltime D+P+1 Zona de locuinte familiale propusa prin PUZ aprobat cu HCL 377/2005 Zona de locuinte colective propuse prin PUZ-uri aprobate Locuinte familiale existente, maxim P+1+M Top501/1/1/3/1/1 : ( / Ă NT LEA 20KW existenta CAI DE CIRCULATII SI SPATII VERZI pg, Spatii verzi amenajate propuse prin PUZ —/ Spatii verzi propuse prin documentatii de urbanism aprobate anterior PUZ IUNI UI Canal ANIF existent [ Drumuri propuse cu prospect 9m si 12m Top 419637 aprobate anterior PUZ INDICI URBANISTICI up Acces auto pe parcela pentru zona de locuinte E L A - 7 TA Drumuri propuse prin documentatii de urbanism P.O.T. = 35% N C.U.T.= 1.00 H cornisa = 7,00m; PUZ CONSTRUIREANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVER+2E+M H coama = 11,00m LÂRARTER, : BILANT TERITORIAL PROPUS EXISTENT PROPUS ZONE FUNCTIONALE [Suprafata] o, | Suprafata & mp mp, pentru zona de dotari si aprobat cu HCL 398/2008 ervicii publice Suprafata totala teren 7.081 RT. = 40% |Circulatii si Zone verzi de 384 > e Ă H cornisa = 8,00m; A1359/5/6/4 N 4 d H coama = 12,00m D+P+1E CZ | REGIM DE INALTIME PROPUS Suprafata studiata Statie tran: Beneficiar: Nr. proiect: CHIRICI ALEXANDRU P12/2011 aprobat cu HCIŞ77/2005 __ TI A E BD, 300 161 RO - QUALITY rea = ca tel.fax +40-256-441 102, CHIRICI MARIA ELENA ASSURAICE e-mail: melvin officeEgmail com SEF PROIECT | ing. Daniel Pescaru Pata Titlu plansa: DIRECTOR | ing. Daniel Pescaru PROIECTAT arh. Loredana Pescaru N E REGLEMETARI URBANISTICE, ZONIFICARE DDESENAT arh. Loredana Pescaru 420x594
-uso o E
Profil Transversal 47 -lătime 12.5m LIMITA PROPRIETATE LIMITA PROPRIETATE verde + verde + trotuar trotuar 3.000 3.250 3.250 3.000 Zona | Auto RE Auto +BICICLETA | Zona 12.500
Profil Transversal 40 -lătime 12m MITA PROPRIETATE Trotuar | Parcare Auto | Auto 2.250 2000 "2750 2750 12.000
RIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA iciul Banca Age Date Urbane planul de bază al municipiului pentru lucrări în continuare ip
“Serviciul Banca de Date 1 “Extras din planul de bază al PP ca referinţă pentru lucrări Şi nieipiului coiijayare
> Google Earth Pro File Edit View Tools Add Help Y Search timisoara Search GetDirections History La Y Places w » “VC Sichtsesing Teur D Temporary Places O Ocean TE Weather Gallery e RS RE , 9 Global Avarer ROSE ue DI More 7 Terrain = Earth EESTI EEE CSI COD CICI CL) 1205 EET ZE Tour Guide CI) E)
EEE DD 1705 11/10/2017 = 3 a
File Edit View Add Help Y Search timisoara Search GetDirections History La Y Places TD MyPla » 3 Sightzesing Teur D Temporary Places PE Er et ATi Li Tour Guide d, 4 , TE “elevi 87im Ș, eye alt, 808m TE 11/10/2017 E) a
Google Earth Pro File Edit View Add Help Search timisoara ara Y Places ” ÎS MyPla » ID Si D Temporary Places Y Lavers YI 3D Buildings O Ocean Tour Guide PI STI cs tii ED) eye alt 810'm TR 11/10/2017 LI
File Edit View Tools Add Help Y Search SEE re Y Places - ÎS D Temporary Places Y Lavers a , N DSP CNSAS n >, At d n. E FE UI ._ ZE SETI E ZET ERIS CTT
Add Help Y Search timisoara Bra Y Places D Temporary Places Y Lavers GE? A n a ID STATI ES feat Tour Guide | LE . Ol : PEPE IESE DST CEI SISESTI: 1703 LR E
File Edit View Tools Add Help Y Search timisoara La Y Places 1 MyPlac D Temporary Places Y Lavers ESC Co MEET) U E) 11/10/2017
re Y Places Is m p d d Google Earth A 1704 ERE E
File Edit View Tools Add Help Y Search timisoara re Y Places D Temporary Places O Ocean E Weather A [= ED N EEE SSI a m. eyealt 808 m, m m 11/10/2017 E)

Atasament: A10_SZ_-_transport.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. (+4) 0744 698012, tel./fax: (+4) 0256 432212 e-mail: [email protected]

Scara: 21 mai 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. LOMAS SERV S.R.L.

154/2016"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare"

PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

Nr. planșă:

Data:

"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare" Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

P.U.Z.

Nr. Nord(m) Est(m) 1 477171.482 203471.664 2 477188.824 203491.957 3 477216.894 203524.804 4 476929.096 203764.169 5 476900.738 203730.638 6 476883.433 203710.202

STR. FRAGILOR

PIAT A PE

TOF I SAN

DOR

STR. VALIUG

STR. NICOLAE FILIMON

ST R.

N.A ND

RE ES

CU

ST R.

AN TO

N B AC

AL BA

SA

STR. SULINA

INT RA

RE A A

RD EA

LU LU

I

ST R.

IO N S

LA VIC

I

ST R

. A R

D EA

LU LU

I

STR. EUGEN CUTEANU (VALIUG) STR. LAMAITEI

STR. GEORGE GEORGESCU

ST R.

ION SL

AV ICI

STR. C-TIN SILVESTRI

STR. AGRONOMIEI

ST R.

AR DE

AL UL

UI

STR. ION ROM ANU STR.(VEAC NOU)

STR. DANIEL CONSTANTIN

ST R.

NIC OL

AE AN

DR EE

SC U

STR. OCTAV BANCILA

STR. PACII

STR. CORNELIU BABA

STR. MACARIE

ST R.

CO L E

NE SC

U

STR. PAVEL DAN STR. VASLUI

STR. MUNCII

ST R.

BA NA

TU LST

R. AR

DE AL

UL UI

ST R.

NIC OL

AE AN

DR EE

SC U

STR. VALIUG

STR. PODGORIEI

STR. PODGORIEI

STR. CONSTANTIN NOTTARA

STR. NICCOLO PAGANINI

GARA C.F.R. TIMIȘOARA VEST

TEREN STUDIAT

LIMITA ZONEI STUDIATE

Traseul liniilor de Cale Ferata

Teren studiat

Traseul liniilor de Tramvai - DEZAFECTAT

Zonă de protecție Cale Ferată 100 m din ax

GARA C.F.R. TIMIȘOARA VEST

STAȚII AUTOBUZ

Linia 3 Autobuz Linia Expres 7

N

154-A10Studiu zonă - transport în comun1:5000

TABEL DE COORDONATE SISTEM STEREOGRAFIC 1970

LEGENDA:

Atasament: A11_SZ_-_circulatie.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. (+4) 0744 698012, tel./fax: (+4) 0256 432212 e-mail: [email protected]

Scara: 21 mai 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. LOMAS SERV S.R.L.

154/2016"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare"

PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

Nr. planșă:

Data:

"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare" Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

P.U.Z.

Nr. Nord(m) Est(m) 1 477171.482 203471.664 2 477188.824 203491.957 3 477216.894 203524.804 4 476929.096 203764.169 5 476900.738 203730.638 6 476883.433 203710.202

STR. FRAGILOR

PIAT A PE

TOF I SAN

DOR

STR. VALIUG

STR. NICOLAE FILIMON

ST R.

N.A ND

RE ES

CU

ST R.

AN TO

N B AC

AL BA

SA

STR. SULINA

INT RA

RE A A

RD EA

LU LU

I

ST R.

IO N S

LA VIC

I

ST R

. A R

D EA

LU LU

I

STR. EUGEN CUTEANU (VALIUG) STR. LAMAITEI

STR. GEORGE GEORGESCU

ST R.

ION SL

AV ICI

STR. C-TIN SILVESTRI

STR. AGRONOMIEI

ST R.

AR DE

AL UL

UI

STR. ION ROM ANU STR.(VEAC NOU)

STR. DANIEL CONSTANTIN

ST R.

NIC OL

AE AN

DR EE

SC U

STR. OCTAV BANCILA

STR. PACII

STR. CORNELIU BABA

STR. MACARIE

ST R.

CO L E

NE SC

U

STR. PAVEL DAN STR. VASLUI

STR. MUNCII

ST R.

BA NA

TU LST

R. AR

DE AL

UL UI

ST R.

NIC OL

AE AN

DR EE

SC U

STR. VALIUG

STR. PODGORIEI

STR. PODGORIEI

STR. CONSTANTIN NOTTARA

STR. NICCOLO PAGANINI

GARA C.F.R. TIMIȘOARA VEST

TEREN STUDIAT

TEREN REGLEMENTAT PRIN PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017

12,5

13,75

15,5

16

10

12

5,50

LIMITA ZONEI STUDIATE

TEREN STUDIAT

TEREN REGLEMENTAT PRIN PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017

GARA C.F.R. TIMIȘOARA VEST

Traseul liniilor de Cale Ferata/Tramvai

DJ 591 - Strada Nicolae Andreescu - categoria III

Drumuri locale - categoria III

Drumuri locale - categoria III propuse și preluate din documentații PUZ aprobate, conform PUG Timișoara etapa 3 în lucru

Lățime Profile Transversale drum

Drumuri locale - categoria IV propuse

16

N

154-A11Studiu zonă - circulația rutieră1:5000

TABEL DE COORDONATE SISTEM STEREOGRAFIC 1970

LEGENDA:

Atasament: A09_SZ_-_scoli.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. (+4) 0744 698012, tel./fax: (+4) 0256 432212 e-mail: [email protected]

Scara: 21 mai 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. LOMAS SERV S.R.L.

154/2016"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare"

PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

Nr. planșă:

Data:

"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare" Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

P.U.Z.

Nr. Nord(m) Est(m) 1 477171.482 203471.664 2 477188.824 203491.957 3 477216.894 203524.804 4 476929.096 203764.169 5 476900.738 203730.638 6 476883.433 203710.202

STR. FRAGILOR

PIAT A PE

TOF I SAN

DOR

STR. VALIUG

STR. NICOLAE FILIMON

ST R.

N.A ND

RE ES

CU

ST R.

AN TO

N B AC

AL BA

SA

STR. SULINA

INT RA

RE A A

RD EA

LU LU

I

ST R.

IO N S

LA VIC

I

ST R

. A R

D EA

LU LU

I

STR. EUGEN CUTEANU (VALIUG) STR. LAMAITEI

STR. GEORGE GEORGESCU

ST R.

ION SL

AV ICI

STR. C-TIN SILVESTRI

STR. AGRONOMIEI

ST R.

AR DE

AL UL

UI

STR. ION ROM ANU STR.(VEAC NOU)

STR. DANIEL CONSTANTIN

ST R.

NIC OL

AE AN

DR EE

SC U

STR. OCTAV BANCILA

STR. PACII

STR. CORNELIU BABA

STR. MACARIE

ST R.

CO L E

NE SC

U

STR. PAVEL DAN STR. VASLUI

STR. MUNCII

ST R.

BA NA

TU LST

R. AR

DE AL

UL UI

ST R.

NIC OL

AE AN

DR EE

SC U

STR. VALIUG

STR. PODGORIEI

STR. PODGORIEI

STR. CONSTANTIN NOTTARA

STR. NICCOLO PAGANINI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 CU CLASELE I-VIII TIMIȘOARA

LICEUL AUTO TIMIȘOARA

R = 100

0m

R = 5

00 m

TEREN STUDIAT

LIMITA ZONEI STUDIATE Traseul liniilor de Cale Ferata/Tramvai

Teren studiat

LICEU

ȘCOALĂ GENERALĂ

GRĂDINIȚĂ

N

154-A09Studiu zonă - instituții de învățământ1:5000

TABEL DE COORDONATE SISTEM STEREOGRAFIC 1970

LEGENDA:

R e 5

Atasament: A08_SZ_-_functiuni.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. (+4) 0744 698012, tel./fax: (+4) 0256 432212 e-mail: [email protected]

Scara: 21 mai 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. LOMAS SERV S.R.L.

154/2016"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare"

PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

Nr. planșă:

Data:

"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare" Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

P.U.Z.

STR. FRAGILOR

PIAT A PE

TOF I SAN

DOR

STR. VALIUG

STR. NICOLAE FILIMON

ST R.

N.A ND

RE ES

CU

ST R.

AN TO

N B AC

AL BA

SA

STR. SULINA

INT RA

RE A A

RD EA

LU LU

I

ST R.

IO N S

LA VIC

I

ST R

. A R

D EA

LU LU

I

STR. EUGEN CUTEANU (VALIUG) STR. LAMAITEI

STR. GEORGE GEORGESCU

ST R.

ION SL

AV ICI

STR. C-TIN SILVESTRI

STR. AGRONOMIEI

ST R.

AR DE

AL UL

UI

STR. ION ROM ANU STR.(VEAC NOU)

STR. DANIEL CONSTANTIN

ST R.

NIC OL

AE AN

DR EE

SC U

STR. OCTAV BANCILA

STR. PACII

STR. CORNELIU BABA

STR. MACARIE

ST R.

CO L E

NE SC

U

STR. PAVEL DAN STR. VASLUI

STR. MUNCII

ST R.

BA NA

TU LST

R. AR

DE AL

UL UI

ST R.

NIC OL

AE AN

DR EE

SC U

STR. VALIUG

STR. PODGORIEI

STR. PODGORIEI

STR. CONSTANTIN NOTTARA

STR. NICCOLO PAGANINI

TEREN STUDIAT

Nr. Nord(m) Est(m) 1 477171.482 203471.664 2 477188.824 203491.957 3 477216.894 203524.804 4 476929.096 203764.169 5 476900.738 203730.638 6 476883.433 203710.202

N

TABEL DE COORDONATE SISTEM STEREOGRAFIC 1970

154-A08Studiu zonă - funcțiuni existente1:5000

LEGENDA:

LIMITA ZONEI STUDIATE

Traseul liniilor de Cale Ferata/Tramvai

Teren studiat

ZONIFICARE EXISTENT Zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare P... P+2

Zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare peste P+2

Zonă instituții și servicii publice

Zonă unități industriale

Zonă culte

Zonă sport/agrement

Zonă cimitire

Zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare peste P+2 cu servicii la parter

Zonă spații verzi amenajate

Zonă de protecție Cale Ferată 100 m din ax

DELIMITĂRI

Zonă depozitare, prestări servicii

Atasament: A07_VOLUMETRIE.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. (+4) 0744 698012, tel./fax: (+4) 0256 432212 e-mail: [email protected]

Scara: 21 mai 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. LOMAS SERV S.R.L.

154/2016"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare"

PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

Nr. planșă:

Data:

"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare" Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

P.U.Z.

154-A07Volumetrie propusă

prelungire str. Octav Bancila
RER EET TERRIER EI ERIE ACER ERE ZE ORIENTAREA
stie rr a a STr. Octav Bă
AA f i , i = —_ —— at tt aer _——— i aan _ a Ea _ _ = prelungire II — | LA str. Octav Bancila ISI SIT IEEE n E . IER EEE EEE x: = 1 „AI ZT Ă ART LE

Atasament: A06_VOLUMETRIE.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. (+4) 0744 698012, tel./fax: (+4) 0256 432212 e-mail: [email protected]

Scara: 21 mai 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. LOMAS SERV S.R.L.

154/2016"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare"

PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

Nr. planșă:

Data:

"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare" Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

P.U.Z.

154-A06Volumetrie propusă

a a a ra UP Ba aa StroOctay Bancila n TR RE “SP sr prelungire 7 „str. Octav Bancila Str. lie Gropseanu fr e e Sir. Agronomiei SR PUZ aprobat sem "Locuinte colective mici P+1E+M/ER" > 7 PUZ "Dezvoltare zonă locuinte coleciive si functiuni complementare" d P+2E+M — x d

Atasament: A05_MOBILARE.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. (+4) 0744 698012, tel./fax: (+4) 0256 432212 e-mail: [email protected]

Scara: 25 mai 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. LOMAS SERV S.R.L.

154/2016"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare"

PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

Nr. planșă:

Data:

"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare" Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

P.U.Z.

300 m2

1,315 m2

86.549 86.531

86.400

86.462

86.460 86.433

86.655

86.481

86.478

86.469 86.726

86.850

86.641 86.628

86.406

86.446

86.429

86.620 86.658

86.587 86.354

86.396

86.450

86.590 86.595

86.576 86.529

86.411

86.350

86.344 86.486

86.673 86.619

86.642 86.662

86.558 86.757

86.295

86.331

86.204

86.508 86.524

86.536 86.417

86.272

86.317

86.261 86.520

86.473

86.446

86.325

86.467 86.540

86.549 86.531

86.400

86.462

86.460 86.433

86.655

86.481

86.478

86.469 86.726

86.850

86.641 86.628

86.406

86.446

86.429

86.620 86.658

86.587 86.354

86.396

86.450

86.590 86.595

86.576 86.529

86.411

86.350

86.344 86.486

86.673 86.619

86.642 86.662

86.558 86.757

86.295

86.331

86.204

86.508 86.524

86.536 86.417

86.272

86.317

86.261 86.520

86.473

86.446

86.326 86.325

86.467 86.540

86.363

86.502

86.450

86.518

86.493

86.527

86.641

86.542

86.512

86.441

86.147

86.409

86.479

86.445

86.402

86.460

86.338

86.270

86.430

86.243

86.485

86.546

86.133

85.842

85.880

86.075

86.099

86.330

86.223

86.250

86.233

86.168

86.130

86.170

86.232

86.174

86.218

86.211

86.256

86.244

86.213

86.265

86.181

86.180

86.091

86.179

86.334

86.124

85.946

85.929

85.930

85.968

86.058

86.151

86.166

86.133

86.132

86.185

86.161

86.108

86.059

86.116

86.302

86.360

86.269

86.081

85.968

85.859

86.034

86.081

86.228

86.120

86.083

86.193

85.947

86.048

85.986

86.031

86.203

86.309

86.219

86.224

86.228

86.297

86.403

86.260

86.198

86.247

86.146

86.217

86.138

86.228

86.323

86.175

86.330

86.495

86.366

86.401

86.145

86.155

86.078

86.048

86.039

86.132

86.108

86.212

86.174

86.338

86.306

86.185

86.336

86.277

86.208

86.126

86.132

86.041

86.081

86.054

86.161

86.160

86.077

86.058

86.082

85.999

86.067

85.983

86.095

86.083

86.284 86.504

86.444

86.152

86.152

86.167

86.223 86.219 86.250

86.391 86.42186.326

86.357

86.301 86.317

86.103 86.296

86.396

86.425 86.54886.521

86.438

86.341 86.410

86.404 86.443

86.444

86.597

86.623

86.594 86.583

86.600

86.484

86.484

86.447

86.462

86.502 86.475

86.674

86.554 86.511

86.532

86.541 86.618

86.713

86.879

85.704

85.666

86.071

86.227

86.149

86.167

86.097

86.066

86.257

86.368

86.333

86.526

86.473

86.017 85.437

85.750

85.991

85.910

86.058

85.934 86.204

86.323

86.414

86.408

86.486

86.595 87.027

86.754

86.938 86.868

86.530

86.362

86.455

86.448

86.350

86.338 86.093

86.184

86.575

86.742

86.81186.428

86.447

86.493

86.360

86.266

86.406 86.670

86.850

86.878 86.884

86.435

86.338

86.365

86.451

86.319

86.533

86.569 86.883

87.078

86.950

87.015 86.892

86.839 86.627

86.623

86.612

86.520

86.440

86.53186.789 86.850

86.782 86.664

86.562

86.575

86.616

86.719

86.702

86.684

86.561

86.329

86.40186.596

86.682

86.647

86.656

86.599

86.620 86.767

86.575

86.634

86.599

86.606

86.564

86.510

86.308 86.12985.976

86.191

86.194

86.045 86.216

86.489

86.545

86.560

86.482

86.249

86.256

86.334

86.282

86.228

86.123

86.107

85.905

86.136

86.01986.010

85.818

86.031

86.043

86.210

86.105

86.074

85.917

85.974

85.868

85.899

85.972

85.863

85.755

85.766

85.772

85.635

85.773

85.920

85.731

85.819

85.900

85.985

86.107

86.243

86.240

86.149

86.033

85.868

85.887

85.478

85.816

85.781

85.873

86.045

86.012

86.106

86.367

86.386

86.641

86.598

86.506

86.413

86.063

86.192

85.899

85.744

86.108

86.209

86.034

85.990

85.849

85.788

85.460

85.592

85.755

85.639

85.585

85.923

85.764

85.715

85.945

85.902

85.909

86.005

86.165

86.184

85.972

85.847

85.820

85.913

85.873

85.922

86.014

86.113

86.155

86.065

86.028

85.980

86.012

86.077

86.032

86.007

85.974

85.866

85.867

85.928

85.813

85.840

85.800

85.890

85.799 85.689

85.840

85.922

85.801

85.730

85.769

85.830

85.872

85.843

85.947

85.993

85.883

85.995

86.261

86.203

86.007

85.941

85.992

85.923

86.061

86.169

86.342

86.623

86.676

86.921

86.780

86.655

86.447

86.376

86.304

86.257

86.473

86.655

86.874

86.670

86.421

86.342

86.146

86.200

86.065

86.030

86.106

86.248

86.491

86.252

86.182

86.076

86.052

86.082 86.131

86.395

86.330

86.247

86.239

86.082

86.166

86.278

86.343

86.417

86.446 86.564

86.560

86.486

86.403

86.358

86.137

85.958

86.122

86.213

86.314

86.419

86.307

86.162

85.815

85.871

85.783

86.159

85.972 85.682

86.043

85.997 85.665

86.137 85.931 85.675

85.662 85.956

86.152

86.215

86.253

86.491

86.180

86.045

86.009

85.864

85.771

85.775

85.750

85.841

86.111

86.409

86.684

86.888

86.845

86.775

86.857

86.801

86.756

86.843

86.866

86.787

86.502

86.137

85.982

86.173

86.268

86.210

86.175

86.228

86.225

86.137

86.018

86.195

86.034

85.967

85.915

85.998

86.086

86.260

86.242

86.172

86.157

86.087

85.880

85.751

85.903

86.152

85.888

85.759

85.867

85.645

85.980

85.879

86.046 86.061

86.064

86.199

86.233

86.321

86.362

86.353

85.960

85.923

86.156

86.323

86.363

86.534

86.372

86.436

86.372

86.273

86.299

86.419

86.354

86.322

86.371

86.312

86.588

26.64

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

34.00

34.00

34.02

10.00

30.64 64.

68

6.25

26.91

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

34.00

34.00

34.02

42.90

6.0 0

7.7 5

13. 75

6.0 0

7.7 5

13. 75

30. 00

64. 35

64. 40

6.0 0

7.7 5

13. 75

3.00 10.00

3.00

3.00

3.00

3.00si h/2

64. 48

64. 55

64. 62

3.0 0

3.0 0

3.0 0

10. 00

10. 00

10. 00

3.0 0

3.0 0

5.00

64. 39

64. 06

64. 13

64. 20

64. 28

10. 00

10. 00

10. 00

10. 00

10. 00

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

12.50 8.25

4.25

6.25 2.00

2.002.25

6.25 2.00

2.002.25

8.25 4.25

12.50

9.1 1

34 .10

26 .69

4.37

374.00

374.33

26 .78

43 .91

11. 00

11. 00

11. 00

11. 00

11. 00

11. 00

11. 00

3.00

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

5.50

5.00

2,465 m2

2,178 m2

2,179 m2

2,182 m2

2,184 m2

2,187 m2

2,191 m2

2,193 m2

2,196 m2

1,731 m2

CF 42

84 56

Pla tfor

ma be

ton ata

Ha la

ate lierTerasa acoperita

Cladire

dezafectata

Dr um

pi etr

uit

C

C

C

C

C

G

C

Str ad

a N ico

lae An

dre es

cu (a

sfa lt)

tro tua

r

tro tua

r

zo na

ve rde

zo na

ve rde

zo na

ve rde

C

Strada Aurel Buteanu (pietruita)

Strada Octavian Bancila

Strada Constantin Daniel (asfalt)

Anexa

Nr.9 Nr.9

Casa P+M

str. Daniel Constantin (asfalt)

Casa P+M

Casa P+M

Casa P+M

2 0 3 4 0 0

2 0 3 5 0 0

2 0 3 6 0 0

2 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4769002 0 3 4 0 0

4769002 0 3 5 0 0

4769002 0 3 6 0 0

4769002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4770002 0 3 4 0 0

4770002 0 3 5 0 0

4770002 0 3 6 0 0

4770002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4771002 0 3 4 0 0

4771002 0 3 5 0 0

4771002 0 3 6 0 0

4771002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4772002 0 3 4 0 0

4772002 0 3 6 0 0

4772002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4773002 0 3 4 0 0

4773002 0 3 5 0 0

4773002 0 3 6 0 0

4773002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

Str . B

ac alb

as a

nr. to

p. 45

6

Cla dir

e

bir ou

ri

CF413811

S=16300 mp

Nr.cad.A855/1/7

Nr.cad.A855/1/8

S=10000 mp CF402010

Nr.cad.A855/1/9

S=9378mp

CF427565

Nr.cad.405/a/1/2/b

CF438999

CF441544

CF441545

CF412901

CF428075

CF413730

CF423588

CF 42

39 22

CF 40

58 88

CF 40

58 87

CF 43

16 64

CF428430

43 76

51

Str ad

a N ico

lae An

dre es

cu (a

sfa lt)

22

20

26 19

25

23

27

21

24B

24A

13B

13

15-17

32 A

45

9 10

12

10

8

8A

18

12

16

4

6

2

3A

36

47

49

51

34

36 36

B

1

53

3

5

7

4

2A 2B

2

55

57

59 44

6

8

1A

1

63

2

4

6

8

5

63 A

48

46

50

1

52 A/1

52 B

65

65 A

52 A/2

52

2

67

69

71

54

56

Dr um

de in

cin ta

CF428430

Strada Agronom iei

Strada Pacii

tro tua

r

PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er”

PT T 1

PTT 2

PTT 2

PT T 1

Str . B

ela Lu

go si

CF 445717

CF 44

57 16

CF 44

57 15

CF 44

57 01

CF 44

57 05

CF 445698

CF 44

56 99

CF 44

57 08

CF 44

57 11

CF 44

57 13

CF 44

57 00

CF 44

57 02

CF 44

57 03

CF 44

57 04

CF 44

57 06

CF 44

57 07

CF 44

57 09

CF 44

57 10

CF 44

57 12

CF 44

57 14

PTT 4

DJ 59

1

DJ 59

1

teren proprietate privata ce se va intabula in CF cu servitute de trecere pentru parceal cu nr.cad. 438999 conform plansei 05- OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er”

teren rezervat pentru eventuala extindere a profilului de drum de la 5,50m la 10,50m

in situatia in care dezvoltarea zonei o va impune

seră seră

seră

seră

seră seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

Subzona B - Locuințe colective mici. max. 6 unități locative/ clădire

Subzona A - Locuințe individuale max. 2 unități locative/ parcelă

1

2

3

4

5

6

1

2

13

3

4

5

6

7

8

10

11

12

(S)+P P.O.T. max 55% C.U.T. max 0,55

(S)+P+2E+M P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

(S)+P+2E+M P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

(S)+P+2E+M P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

(S)+P+2E+M P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

9

SzL

SzL

SzV

SzU

SzS

SzL

SzL

Nr. Nord(m) Est(m) 1 477171.482 203471.664 2 477188.824 203491.957 3 477216.894 203524.804 4 476929.096 203764.169 5 476900.738 203730.638 6 476883.433 203710.202

LEGENDĂ:

Limita teren studiat conform A.O. nr.17/08.06.2017

Limita imobile conform CF

Garduri

Stâlp iluminare publică

C Capac cămin de vizitare apă/canal

G Capac cămin gaz

Semn de circulație

ZONĂ MIXTĂ existentă: locuire, servicii, industrie (conform PUG Timișoara aprobat prin HCL 157/2002) Interdicție temporară de construire până la aprobare PUZ / PUD

Limita de proprietate PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er” Limita parcele propuse

ZONIFICARE EXISTENT:

MOBILARE PROPUS:

Funcțiuni complementare - Servicii și instituții publice propuse

Locuințe colective cu funcțiuni complementare în regim de înălțime (S)+P+2E+M propuse

Spații verzi propuse

Parcelă utilități propusă

Căi de comunicație rutieră / locuri de parcare / trotuare în cadrul parcelelor propuse

Accesuri la parcelele propuse

Limita de implantare a construcțiilor propusă

Zonă locuințe și funcțiuni complementare P... P+2 existentă

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă

Zonă spații verzi existentă

Teren rezervat pentru eventuala extindere a profilului de drum de la 5,50m la 10,50m (in situatia in care dezvoltarea zonei o va impune)

Limita de proprietate teren ce face obiectul PUZ

1.50 1.50 6.50 1.50 1.50 12.50

2.257.002.502.00 13.75

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

carosabil + biciclete

PTT 2 - conform PT 47 din PUG

trotuartrotuar z.v.z.v.

DRAWN BY arq .EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

carosabil

PTT 1

trotuar trotuarstationari/ z. verde

2.00 1.70 7.00 3.00 1.80 15.50

carosabil trotuartrotuar zonaverde zona verde

PTT 4 - existent Str. N. Andreescu

N

154-A05Posibilități de mobilare1:1000

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

TABEL DE COORDONATE SISTEM STEREOGRAFIC 1970

LEGENDA

PROPUSEXISTENT

Teren arabil în intravilan

SzS - Subzonă servicii și instituții

SzL - Subzonă locuire colectivă cu funcțiuni complementare

SzV - Subzonă spații verzi

SzU - Subzonă utilități

SzC - Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente

26 300 mp 100,00 % - -

2 465 mp 9,37 %

19 221 mp 73,09 %

1 315 mp 5,00 %

300 mp 1,14 %

2 999 mp 11,40 %

- -

- -

- -

- -

- -

26 300 mp 100,00 % 26 300 mp 100,00 %TOTAL

BILANȚ TERITORIAL

INDICI URBANISTICI

SzS - Subzonă servicii și instituții publice P.O.T. max C.U.T. max Regim de înălțime max. Înălțimea max. la cornișă

55% 0,55 (S)+P 8,00 m

SzL - Subzonă locuire colectivă cu funcțiuni complementare la parter, conform limitei de implantare P.O.T. max C.U.T. max Regim de înălțime max. Înălțimea max.

35% 1,3 (S)+P+2E+M 14,80 m

Înălțimea max. la cornișă în cazul clădirilor cu șarpantă 10,80 m

Platforma o, Industrială Solventul Zona Ind Calea Bu itirul Calea Sagului CALEA ȘAGULUI CALEA şi MARTIRILOR al Constantin Prezan Strada Mureş î Strada Tosca Strada Gavril Musicescu

Atasament: A04_CIRCULATIA.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. (+4) 0744 698012, tel./fax: (+4) 0256 432212 e-mail: [email protected]

Scara: 25 mai 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. LOMAS SERV S.R.L.

154/2016"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare"

PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

Nr. planșă:

Data:

"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare" Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

P.U.Z.

86.549 86.531

86.400

86.462

86.460 86.433

86.655

86.481

86.478

86.469 86.726

86.850

86.641 86.628

86.406

86.446

86.429

86.620 86.658

86.587 86.354

86.396

86.450

86.590 86.595

86.576 86.529

86.411

86.350

86.344 86.486

86.673 86.619

86.642 86.662

86.558 86.757

86.295

86.331

86.204

86.508 86.524

86.536 86.417

86.272

86.317

86.261 86.520

86.473

86.446

86.325

86.467 86.540

86.549 86.531

86.400

86.462

86.460 86.433

86.655

86.481

86.478

86.469 86.726

86.850

86.641 86.628

86.406

86.446

86.429

86.620 86.658

86.587 86.354

86.396

86.450

86.590 86.595

86.576 86.529

86.411

86.350

86.344 86.486

86.673 86.619

86.642 86.662

86.558 86.757

86.295

86.331

86.204

86.508 86.524

86.536 86.417

86.272

86.317

86.261 86.520

86.473

86.446

86.326 86.325

86.467 86.540

86.363

86.502

86.450

86.518

86.493

86.527

86.641

86.542

86.512

86.441

86.147

86.409

86.479

86.445

86.402

86.460

86.338

86.270

86.430

86.243

86.485

86.546

86.133

85.842

85.880

86.075

86.099

86.330

86.223

86.250

86.233

86.168

86.130

86.170

86.232

86.174

86.218

86.211

86.256

86.244

86.213

86.265

86.181

86.180

86.091

86.179

86.334

86.124

85.946

85.929

85.930

85.968

86.058

86.151

86.166

86.133

86.132

86.185

86.161

86.108

86.059

86.116

86.302

86.360

86.269

86.081

85.968

85.859

86.034

86.081

86.228

86.120

86.083

86.193

85.947

86.048

85.986

86.031

86.203

86.309

86.219

86.224

86.228

86.297

86.403

86.260

86.198

86.247

86.146

86.217

86.138

86.228

86.323

86.175

86.330

86.495

86.366

86.401

86.145

86.155

86.078

86.048

86.039

86.132

86.108

86.212

86.174

86.338

86.306

86.185

86.336

86.277

86.208

86.126

86.132

86.041

86.081

86.054

86.161

86.160

86.077

86.058

86.082

85.999

86.067

85.983

86.095

86.083

86.284 86.504

86.444

86.152

86.152

86.167

86.223 86.219 86.250

86.391 86.42186.326

86.357

86.301 86.317

86.103 86.296

86.396

86.425 86.54886.521

86.438

86.341 86.410

86.404 86.443

86.444

86.597

86.623

86.594 86.583

86.600

86.484

86.484

86.447

86.462

86.502 86.475

86.713

86.879

85.704

85.666

86.071

86.227

86.149

86.167

86.097

86.066

86.257

86.368

86.333

86.526

86.473

86.017 85.437

85.750

85.991

85.910

86.058

85.934 86.204

86.323

86.414

86.408

86.486

86.595 87.027

86.754

86.938 86.868

86.530

86.362

86.455

86.448

86.350

86.338 86.093

86.184

86.575

86.742

86.81186.428

86.447

86.493

86.360

86.266

86.406 86.670

86.850

86.878 86.884

86.435

86.338

86.365

86.451

86.319

86.533

86.569 86.883

87.078

86.950

87.015 86.892

86.839 86.627

86.623

86.612

86.520

86.440

86.53186.789 86.850

86.782 86.664

86.562

86.575

86.616

86.719

86.702

86.684

86.561

86.329

86.40186.596

86.682

86.647

86.656

86.599

86.620 86.767

86.575

86.634

86.599

86.606

86.564

86.510

86.308 86.12985.976

86.191

86.194

86.045 86.216

86.489

86.545

86.560

86.482

86.249

86.256

86.334

86.282

86.228

86.123

86.107

85.905

86.136

86.01986.010

85.818

86.031

86.043

86.210

86.105

86.074

85.917

85.974

85.868

85.899

85.972

85.863

85.755

85.766

85.772

85.635

85.773

85.920

85.731

85.819

85.900

85.985

86.107

86.243

86.240

86.149

86.033

85.868

85.887

85.478

85.816

85.781

85.873

86.045

86.012

86.106

86.367

86.386

86.641

86.598

86.506

86.413

86.063

86.192

85.899

85.744

86.108

86.209

86.034

85.990

85.849

85.788

85.460

85.592

85.755

85.639

85.585

85.923

85.764

85.715

85.945

85.902

85.909

86.005

86.165

86.184

85.972

85.847

85.820

85.913

85.873

85.922

86.014

86.113

86.155

86.065

86.028

85.980

86.012

86.077

86.032

86.007

85.974

85.866

85.867

85.928

85.813

85.840

85.800

85.890

85.799 85.689

85.840

85.922

85.801

85.730

85.769

85.830

85.872

85.843

85.947

85.993

85.883

85.995

86.261

86.203

86.007

85.941

85.992

85.923

86.061

86.169

86.342

86.623

86.676

86.921

86.780

86.655

86.447

86.376

86.304

86.257

86.473

86.655

86.874

86.670

86.421

86.342

86.146

86.200

86.065

86.030

86.106

86.248

86.491

86.252

86.182

86.076

86.052

86.082 86.131

86.395

86.330

86.247

86.239

86.082

86.166

86.278

86.343

86.417

86.446 86.564

86.560

86.486

86.403

86.358

86.137

85.958

86.122

86.213

86.314

86.419

86.307

86.162

85.815

85.871

85.783

86.159

85.972 85.682

86.043

85.997 85.665

86.137 85.931 85.675

85.662 85.956

86.152

86.215

86.253

86.491

86.180

86.045

86.009

85.864

85.771

85.775

85.750

85.841

86.111

86.409

86.684

86.888

86.845

86.775

86.857

86.801

86.756

86.843

86.866

86.787

86.502

86.137

85.982

86.173

86.268

86.210

86.175

86.228

86.225

86.137

86.018

86.195

86.034

85.967

85.915

85.998

86.086

86.260

86.242

86.172

86.157

86.087

85.880

85.751

85.903

86.152

85.888

85.759

85.867

85.645

85.980

85.879

86.046 86.061

86.064

86.199

86.233

86.321

86.362

86.353

85.960

85.923

86.156

86.323

86.363

86.534

86.372

86.436

86.372

86.273

86.299

86.419

86.354

86.322

86.371

86.312

86.588

26.64

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

34.00

34.00

34.02

10.00

30.64

20.43

34.00

34.00

34.00

34.00

34.02

42.90

6.0 0

7.7 5

13. 75

6.0 0

7.7 5

13. 75

64. 35

64. 40

6.0 0

7.7 5

13. 75

12.50

30. 00

10.00

64. 48

64. 55

64. 62

33. 99

30. 00

64. 06

64. 13

64. 20

64. 28

64. 39

6.25

26.91

34.00

34.00

34.00

5.50

8.25 4.25

8.25 4.25

12.50

6.25 2.00

2.002.25

6.25 2.00

2.002.25

64. 68

26 .69

34 .10

9.1 1

4.37

374.33

374.00

5.00

5.50

2,044 m2

2,999 m2

2,191 m2

2,193 m2

2,196 m2

2,187 m2

2,184 m2

2,182 m2

300 m2

2,179 m2

2,178 m2

2,465 m2

1,731 m2

1,315 m2

CF 42

84 56

Pla tfor

ma be

ton ata

Ha la

ate lierTerasa acoperita

Dr um

pi etr

uit

C

C

C

C

C

G

C

Str ad

a N ico

lae An

dre es

cu (a

sfa lt)

tro tua

r

tro tua

r

zo na

ve rde

zo na

ve rde

zo na

ve rde

C

Strada Aurel Buteanu (pietruita)

Strada Octavian Bancila

Strada Constantin Daniel (asfalt)

Anexa

Nr.9 Nr.9

Casa P+M

str. Daniel Constantin (asfalt)

Casa P+M

Casa P+M

Casa P+M

4768002 0 3 4 0 0

4768002 0 3 5 0 0

4768002 0 3 6 0 0

4768002 0 3 7 0 0

4769002 0 3 4 0 0

4769002 0 3 5 0 0

4769002 0 3 6 0 0

4769002 0 3 7 0 0

4770002 0 3 4 0 0

4770002 0 3 5 0 0

4770002 0 3 6 0 0

4770002 0 3 7 0 0

4771002 0 3 4 0 0

4771002 0 3 5 0 0

4771002 0 3 6 0 0

4771002 0 3 7 0 0

4772002 0 3 4 0 0

4772002 0 3 6 0 0

4772002 0 3 7 0 0

4773002 0 3 4 0 0

4773002 0 3 5 0 0

4773002 0 3 6 0 0

4773002 0 3 7 0 0

Str . B

ac alb

as a

nr. to

p. 45

6

Cla dir

e

bir ou

ri

CF413811

S=16300 mp

Nr.cad.A855/1/7

Nr.cad.A855/1/8

S=10000 mp CF402010

Nr.cad.A855/1/9

S=9378mp

CF427565

Nr.cad.405/a/1/2/b

CF438999

CF441544

CF441545

CF412901

CF428075

CF413730

CF423588

CF 42

39 22

CF 40

58 88

CF 40

58 87

CF 43

16 64

CF428430

43 76

51

Str ad

a N ico

lae An

dre es

cu (a

sfa lt)

22

20

26 19

25

23

27

21

24B

24A

13B

13

15-17

32 A

45

9 10

12

10

8

8A

18

12

16

4

6

3

2

3A

36

47

49

51

34

36 36

B

1

53

3

5

7

4

2A 2B

2

55

57

59 44

6

8

1A

1

63

2

4

6

8

5

63 A

48

46

50

1

52 A/1

52 B

65

65 A

52 A/2

52

2

67

69

71

54

56

Dr um

de in

cin ta

CF428430

Strada Agronom iei

Strada Pacii

tro tua

r

PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er”

PTT 2

PTT 2

PT T 1

PT T 1

Str . B

ela Lu

go si

CF 445717- teren pentru drum

CF 44

57 16

CF 44

57 15

CF 44

57 01

CF 44

57 05

CF 445698

CF 44

56 99

CF 44

57 08

CF 44

57 11

CF 44

57 13

CF 44

57 00

CF 44

57 02

CF 44

57 03

CF 44

57 04

CF 44

57 06

CF 44

57 07

CF 44

57 09

CF 44

57 10

CF 44

57 12

CF 44

57 14

CF 445717- teren pentru drum

PTT 4

DJ 59

1

DJ 59

1

teren proprietate privata ce se va intabula in CF cu servitute de trecere pentru parceal cu nr.cad. 438999 conform plansei 05- OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er”

teren rezervat pentru eventuala extindere a profilului de drum de la 5,50m la 10.50m

in situatia in care dezvoltarea zonei o va impune

seră seră

seră

seră

seră seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

1

2

3

4

5

6

1

2

13

3

4

5

6

7

9

10

11

12

8

Nr. Nord(m) Est(m) 1 477171.482 203471.664 2 477188.824 203491.957 3 477216.894 203524.804 4 476929.096 203764.169 5 476900.738 203730.638 6 476883.433 203710.202

LEGENDĂ:

Limita teren studiat conform A.O. nr.17/08.06.2017

Limita imobile conform CF

Garduri

Stâlp iluminare publică

C Capac cămin de vizitare apă/canal

G Capac cămin gaz

Semn de circulație

Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

Terenuri proprietate publică de interes local

Limita de proprietate PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er” Limita parcele propuse

ZONIFICARE EXISTENT:

Terenuri ce se intenționează a fi trecute în domeniul public

Teren rezervat pentru eventuala extindere a profilului de drum de la 5,50m la 10,50m (in situatia in care dezvoltarea zonei o va impune)

Limita de proprietate teren ce face obiectul PUZ

N

154-A04Circulația terenurilor1:1000

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

TABEL DE COORDONATE SISTEM STEREOGRAFIC 1970

LEGENDĂ

PROPUSEXISTENT

Teren proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

Teren ce se intenționează a fi trecut în domeniul public

26 300 mp 100,00 %

2 999 mp 11,40 %- -

26 300 mp 100,00 % 26 300 mp 100,00 %TOTAL

CIRCULAȚIA TERENURILOR

23 301 mp 88,60 %

Platforma o, Industrială Solventul Zona Ind Calea Bu itirul Calea Sagului CALEA ȘAGULUI CALEA şi MARTIRILOR al Constantin Prezan Strada Mureş î Strada Tosca Strada Gavril Musicescu

Atasament: A03_REGLEMENTARI.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. (+4) 0744 698012, tel./fax: (+4) 0256 432212 e-mail: [email protected]

Scara: 25 mai 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. LOMAS SERV S.R.L.

154/2016"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare"

PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

Nr. planșă:

Data:

"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare" Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

P.U.Z.

2,196 m2

1,731 m2

s.c. TIMIOR COLLANT s.r.l.

P.U.Z.-Locuinte colective mici in regim de inaltime P+1E+M/Ep str. Nicolae Andreescu, nr. 42, Timisoara

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

CF nr. 419887 - nr.cad 419887 Suprafata teren conf. CF= 15000 mp

Timisoara, str Nicolae Andreescu, nr. 42

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 390/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format 420x420

scara:

iul. 2015

arh. Radu GOLUMBA

N

8,2 5

33 ,12

40 ,83

22

20

24B

13B

13

15-17

18

16

ST R.

N. AN

DR EE

SC U

57

59 44

63

STR. OCTAV BANCILA

63 A

48

50

C.F. 419887

nr. TOP 419887

LOT 2 LOT 3

LOT 4 LOT 5

LOT 6 LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14 LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 16

LOT 9 LOT 10

LOT 11 LOT 12

P+1E+M/Er

P+1E+M/Er

SUBZONA A - Locuinte individuale

SUBZONA B - Locuinte colective mici

7,7 5

5,0 0

25 ,14

10 ,00

3,00

20,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

7,7 5

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00 5,0

0

18 ,93

6,1 0

7,7 5

5,0 0

21 ,95

6,0 0

25 ,61

193,39

10 ,96

12,50

131,15

15,11

176,00

2,00

40,78

PTT47

PT T4

0

limita max.de implantare a cladirilor

limita max.de implantare a cladirilor

REGLEMENTARI URBANSTICE1:1500

03

reglementari urbanistice 03

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA - 26,02 % (21,02 % - trama stradala si 5% spatii verzi)

Prin RLU aferent "Etapei a 3-a elaborare PUG Timisoara", revizia 03, se propune un procent de 10% pentru trama stradala majora, invatamant, sanatate, locuinte sociale, spatii verzi.

BILANT TERITORIAL

EXISTENT PROPUS mp % mp %

15 000 100% 15 000 100%Suprafata amplasament

Zona cai de circulatie, auto/pietonala - strazi

- -

--

11 097 73,98%

3 153 21,02%

Zona locuinte cu regim redus de inaltime

ZONA LOCUINTE CU REGIM REDUS DE INALTIME mp %

100%Suprafata zona locuinte curegim redus de inaltime

Zona ocupata de cladiri (locuinte)

Zona alei, terase, accese auto/ pietonale, loc de parcare (in interiorul parcelei) Zone verzi, amenajari peisagere (in interiorul parcelei)

3 883,95 max.35%

2 774,25 min.25%

cca. 40%

11 097

4 438,80

Zona verde -- 750 5%

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

PTT 47 - 12,50 m EXTRAS DIN PUG 2013 - ETAPA 3 revizia 3

PTT 40 - 12,00 m EXTRAS DIN PUG 2013 - ETAPA 3 revizia 3

P.O.T.maxim = 35% C.U.T.maxim = 0,9 regim maxim de inaltime: P+1E+M/Ep

Zona locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici

Zona construibila

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Aliniament stradal

Cladiri existente

Acces auto si pietonal, propus

Zona verde, min. 5%

Zona industriala

Zona de locuinte, P-P+2

Zona rezervata pentru drum

Zona mixta: locuire, depozitare, servicii

Drumuri existente

Drumuri propuse/ preluate din PUG 2013 etapa 3, rev.3

(conf. PUG aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL 107/2014)

2,193 m2

300 m2

1,315 m2

86.549 86.531

86.400

86.462

86.460 86.433

86.655

86.481

86.478

86.469 86.726

86.850

86.641 86.628

86.406

86.446

86.429

86.620 86.658

86.587 86.354

86.396

86.450

86.590 86.595

86.576 86.529

86.411

86.350

86.344 86.486

86.673 86.619

86.642 86.662

86.558 86.757

86.295

86.331

86.204

86.508 86.524

86.536 86.417

86.272

86.317

86.261 86.520

86.473

86.446

86.325

86.467 86.540

86.549 86.531

86.400

86.462

86.460 86.433

86.655

86.481

86.478

86.469 86.726

86.850

86.641 86.628

86.406

86.446

86.429

86.620 86.658

86.587 86.354

86.396

86.450

86.590 86.595

86.576 86.529

86.411

86.350

86.344 86.486

86.673 86.619

86.642 86.662

86.558 86.757

86.295

86.331

86.204

86.508 86.524

86.536 86.417

86.272

86.317

86.261 86.520

86.473

86.446

86.326 86.325

86.467 86.540

86.363

86.502

86.450

86.518

86.493

86.527

86.641

86.542

86.512

86.441

86.147

86.409

86.479

86.445

86.402

86.460

86.338

86.270

86.430

86.243

86.485

86.546

86.133

85.842

85.880

86.075

86.099

86.330

86.223

86.250

86.233

86.168

86.130

86.170

86.232

86.174

86.218

86.211

86.256

86.244

86.213

86.265

86.181

86.180

86.091

86.179

86.334

86.124

85.946

85.929

85.930

85.968

86.058

86.151

86.166

86.133

86.132

86.185

86.161

86.108

86.059

86.116

86.302

86.360

86.269

86.081

85.968

85.859

86.034

86.081

86.228

86.120

86.083

86.193

85.947

86.048

85.986

86.031

86.203

86.309

86.219

86.224

86.228

86.297

86.403

86.260

86.198

86.247

86.146

86.217

86.138

86.228

86.323

86.175

86.330

86.495

86.366

86.401

86.145

86.155

86.078

86.048

86.039

86.132

86.108

86.212

86.174

86.338

86.306

86.185

86.336

86.277

86.208

86.126

86.132

86.041

86.081

86.054

86.161

86.160

86.077

86.058

86.082

85.999

86.067

85.983

86.095

86.083

86.284 86.504

86.444

86.152

86.152

86.167

86.223 86.219 86.250

86.391 86.42186.326

86.357

86.301 86.317

86.103 86.296

86.396

86.425 86.54886.521

86.438

86.341 86.410

86.404 86.443

86.444

86.597

86.623

86.594 86.583

86.600

86.484

86.484

86.447

86.462

86.502 86.475

86.674

86.554 86.511

86.532

86.541 86.618

86.713

86.879

85.704

85.666

86.071

86.227

86.149

86.167

86.097

86.066

86.257

86.368

86.333

86.526

86.473

86.017 85.437

85.750

85.991

85.910

86.058

85.934 86.204

86.323

86.414

86.408

86.486

86.595 87.027

86.754

86.938 86.868

86.530

86.362

86.455

86.448

86.350

86.338 86.093

86.184

86.575

86.742

86.81186.428

86.447

86.493

86.360

86.266

86.406 86.670

86.850

86.878 86.884

86.435

86.338

86.365

86.451

86.319

86.533

86.569 86.883

87.078

86.950

87.015 86.892

86.839 86.627

86.623

86.612

86.520

86.440

86.53186.789 86.850

86.782 86.664

86.562

86.575

86.616

86.719

86.702

86.684

86.561

86.329

86.40186.596

86.682

86.647

86.656

86.599

86.620 86.767

86.575

86.634

86.599

86.606

86.564

86.510

86.308 86.12985.976

86.191

86.194

86.045 86.216

86.489

86.545

86.560

86.482

86.249

86.256

86.334

86.282

86.228

86.123

86.107

85.905

86.136

86.01986.010

85.818

86.031

86.043

86.210

86.105

86.074

85.917

85.974

85.868

85.899

85.972

85.863

85.755

85.766

85.772

85.635

85.773

85.920

85.731

85.819

85.900

85.985

86.107

86.243

86.240

86.149

86.033

85.868

85.887

85.478

85.816

85.781

85.873

86.045

86.012

86.106

86.367

86.386

86.641

86.598

86.506

86.413

86.063

86.192

85.899

85.744

86.108

86.209

86.034

85.990

85.849

85.788

85.460

85.592

85.755

85.639

85.585

85.923

85.764

85.715

85.945

85.902

85.909

86.005

86.165

86.184

85.972

85.847

85.820

85.913

85.873

85.922

86.014

86.113

86.155

86.065

86.028

85.980

86.012

86.077

86.032

86.007

85.974

85.866

85.867

85.928

85.813

85.840

85.800

85.890

85.799 85.689

85.840

85.922

85.801

85.730

85.769

85.830

85.872

85.843

85.947

85.993

85.883

85.995

86.261

86.203

86.007

85.941

85.992

85.923

86.061

86.169

86.342

86.623

86.676

86.921

86.780

86.655

86.447

86.376

86.304

86.257

86.473

86.655

86.874

86.670

86.421

86.342

86.146

86.200

86.065

86.030

86.106

86.248

86.491

86.252

86.182

86.076

86.052

86.082 86.131

86.395

86.330

86.247

86.239

86.082

86.166

86.278

86.343

86.417

86.446 86.564

86.560

86.486

86.403

86.358

86.137

85.958

86.122

86.213

86.314

86.419

86.307

86.162

85.815

85.871

85.783

86.159

85.972 85.682

86.043

85.997 85.665

86.137 85.931 85.675

85.662 85.956

86.152

86.215

86.253

86.491

86.180

86.045

86.009

85.864

85.771

85.775

85.750

85.841

86.111

86.409

86.684

86.888

86.845

86.775

86.857

86.801

86.756

86.843

86.866

86.787

86.502

86.137

85.982

86.173

86.268

86.210

86.175

86.228

86.225

86.137

86.018

86.195

86.034

85.967

85.915

85.998

86.086

86.260

86.242

86.172

86.157

86.087

85.880

85.751

85.903

86.152

85.888

85.759

85.867

85.645

85.980

85.879

86.046 86.061

86.064

86.199

86.233

86.321

86.362

86.353

85.960

85.923

86.156

86.323

86.363

86.534

86.372

86.436

86.372

86.273

86.299

86.419

86.354

86.322

86.371

86.312

86.588

26.64

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

34.00

34.00

34.02

10.00

30.64

6.25

26.91

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

34.00

34.00

34.02

42.90

26 .69

6.0 0

7.7 5

13. 75

6.0 0

7.7 5

13. 75

30. 00

64. 40

6.0 0

7.7 5

13. 75

10. 00

10. 00

10. 00

10. 00

10. 00

5.00

3.0 0

25 .00

3.0 0

25 .00

3.0 0

25 .00

3.0 0

3.0 0

25 .00

3.0 0

3.00

3.00

3.00

10.00 3.00

10. 00

10. 00

10. 00

64. 06

64. 13

64. 20

64. 28

64. 35

34 .10

9.1 14.37

25. 00

3.0 0

12.50 8.25

4.25

4.25

6.25 2.00

2.002.25

6.25 2.00

2.002.25

8.25 4.25

12.50

2.00 2.00

64. 48

64. 55

64. 62

64. 68

374.00

374.33

3.00si h/2

3.00

3.00si h/2 3.00si h/2

3.00si h/2 3.00si h/2

3.00si h/2 3.00si h/2

3.00si h/2 3.00si h/2

5.00 5.50

2,465 m2

2,179 m2

2,182 m2

2,184 m2

2,187 m2

2,999 m2

2,191 m2

2,178 m2

CF 42

84 56

Pla tfor

ma be

ton ata

Ha la

ate lierTerasa acoperita

Cladire

dezafectata

Dr um

pi etr

uit

C

C

C

C

C

G

C

Str ad

a N ico

lae An

dre es

cu (a

sfa lt)

tro tua

r

tro tua

r

zo na

ve rde

zo na

ve rde

zo na

ve rde

C

Strada Aurel Buteanu (pietruita)

Strada Octavian Bancila

Strada Constantin Daniel (asfalt)

Anexa

Nr.9 Nr.9

Casa P+M

str. Daniel Constantin (asfalt)

Casa P+M

Casa P+M

Casa P+M

2 0 3 4 0 0

2 0 3 5 0 0

2 0 3 6 0 0

2 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4769002 0 3 4 0 0

4769002 0 3 5 0 0

4769002 0 3 6 0 0

4769002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4770002 0 3 4 0 0

4770002 0 3 5 0 0

4770002 0 3 6 0 0

4770002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4771002 0 3 4 0 0

4771002 0 3 5 0 0

4771002 0 3 6 0 0

4771002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4772002 0 3 4 0 0

4772002 0 3 6 0 0

4772002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4773002 0 3 4 0 0

4773002 0 3 5 0 0

4773002 0 3 6 0 0

4773002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

Str . B

ac alb

as a

nr. to

p. 45

6

Cla dir

e

bir ou

ri

CF413811

S=16300 mp

Nr.cad.A855/1/7

Nr.cad.A855/1/8

S=10000 mp CF402010

Nr.cad.A855/1/9

S=9378mp

CF427565

Nr.cad.405/a/1/2/b

CF438999

CF441544

CF441545

CF412901

CF428075

CF413730

CF423588

CF 42

39 22

CF 40

58 88

CF 40

58 87

CF 43

16 64

CF428430

43 76

51

Str ad

a N ico

lae An

dre es

cu (a

sfa lt)

22

20

26 19

25

23

27

21

24B

24A

13B

13

15-17

32 A

45

9 10

12

10

8

8A

18

12

16

4

6

3

2

3A

36

47

49

51

34

36 36

B

1

53

3

5

7

4

2A 2B

2

55

57

59 44

6

8

1A

1

63

2

4

6

8

5

63 A

48

46

50

1

52 A/1

52 B

65

65 A

52 A/2

52

2

67

69

71

54

56

Dr um

de in

cin ta

CF428430

Strada Agronom iei

Strada Pacii

tro tua

r

PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er”

PT T 1

PTT 2

PTT 2 PT

T 1

Str . B

ela Lu

go si

CF 445717

CF 445717

CF 445717

CF 44

57 16

CF 44

57 15

CF 44

57 01

CF 44

57 05

CF 445698

CF 44

56 99

CF 44

57 08

CF 44

57 11

CF 44

57 13

CF 44

57 00

CF 44

57 02

CF 44

57 03

CF 44

57 04

CF 44

57 06

CF 44

57 07

CF 44

57 09

CF 44

57 10

CF 44

57 12

CF 44

57 14

PTT 4

DJ 59

1

DJ 59

1

teren proprietate privata ce se va intabula in CF cu servitute de trecere pentru parceal cu nr.cad. 438999 conform plansei 05- OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er”

teren rezervat pentru eventuala extindere a profilului de drum la 10.50m

in situatia in care dezvoltarea zonei o va impune

seră seră

seră

seră

seră seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

Subzona B - Locuințe colective mici. max. 6 unități locative/ clădire

Subzona A - Locuințe individuale max. 2 unități locative/ parcelă

posibila extensie a strazii Bela Lugosi

aliniament teren afectat de corectarea profilului transversal al str. Constantin Daniel

aliniament propus str. Bacalbasa

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

(S)+P+2E+M P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

(S)+P+2E+M P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

(S)+P P.O.T. max 55% C.U.T. max 0,55

9

SzS

SzL

SzU

SzL

SzV

SzC

SzC

13

Nr. Nord(m) Est(m) 1 477171.482 203471.664 2 477188.824 203491.957 3 477216.894 203524.804 4 476929.096 203764.169 5 476900.738 203730.638 6 476883.433 203710.202

LEGENDĂ:

Limita teren studiat conform A.O. nr.17/08.06.2017

Limita imobile conform CF

Garduri

Stâlp iluminare publică

C Capac cămin de vizitare apă/canal

G Capac cămin gaz

Semn de circulație

ZONĂ MIXTĂ existentă: locuire, servicii, industrie (conform PUG Timișoara aprobat prin HCL 157/2002) Interdicție temporară de construire până la aprobare PUZ / PUD

Limita de proprietate PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er” Limita parcele propuse

ZONIFICARE EXISTENT:

ZONIFICARE PROPUS: Subzonă funcțiuni complementare - servicii și intituții publice propusă

Subzonă locuire colectivă cu funcțiuni complementare în regim de înălțime (S)+P+2E+M propusă

Subzonă verde propusă

Subzonă utilități propusă

Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente propusă

Limita de implantare a construcțiilor propusă

Accesuri la parcelele propuse

Zonă locuințe și funcțiuni complementare P... P+2 existentă

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă

Zonă spații verzi existentă

Limita de implantare a funcțiunilor complementare la parterul imobilelor

Teren rezervat pentru eventuala extindere a profilului de drum de la 5,50m la 10,50m (in situatia in care dezvoltarea zonei o va impune)

Limita de proprietate teren ce face obiectul PUZ

1.50 1.50 6.50 1.50 1.50 12.50

2.257.002.502.00 13.75

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

carosabil + biciclete

PTT 2 - conform PT 47 din PUG

trotuartrotuar z.v.z.v.

DRAWN BY arq .EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

carosabil

PTT 1

trotuar trotuarstationari/ z. verde

2.00 1.70 7.00 3.00 1.80 15.50

carosabil trotuartrotuar zonaverde zona verde

PTT 4 - existent Str. N. Andreescu

N

154-A03Reglementări urbanistice1:1000

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

TABEL DE COORDONATE SISTEM STEREOGRAFIC 1970

LEGENDA

PROPUSEXISTENT

Teren arabil în intravilan

SzS - Subzonă servicii și instituții

SzL - Subzonă locuire colectivă cu funcțiuni complementare

SzV - Subzonă spații verzi

SzU - Subzonă utilități

SzC - Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente

26 300 mp 100,00 % - -

2 465 mp 9,37 %

19 221 mp 73,09 %

1 315 mp 5,00 %

300 mp 1,14 %

2 999 mp 11,40 %

- -

- -

- -

- -

- -

26 300 mp 100,00 % 26 300 mp 100,00 %TOTAL

BILANȚ TERITORIAL

INDICI URBANISTICI

SzS - Subzonă servicii și instituții publice P.O.T. max C.U.T. max Regim de înălțime max. Înălțimea max. la cornișă

55% 0,55 (S)+P 8,00 m

SzL - Subzonă locuire colectivă cu funcțiuni complementare la parter, conform limitei de implantare P.O.T. max C.U.T. max Regim de înălțime max. Înălțimea max.

35% 1,3 (S)+P+2E+M 14,80 m

Înălțimea max. la cornișă în cazul clădirilor cu șarpantă 10,80 m

Profil Transversal 47 -lătime 12.5m LIMITA PROPRIETATE LIMITA PROPRIETATE verde + verde + trotuar trotuar 3.000 3.250 3.250 3.000 Zona | Auto RE Auto +BICICLETA | Zona 12.500
Profil Transversal 40 -lătime 12m MITA PROPRIETATE Trotuar | Parcare Auto | Auto 2.250 2000 "2750 2750 12.000
-uso o E
Platforma o, Industrială Solventul Zona Ind Calea Bu itirul Calea Sagului CALEA ȘAGULUI CALEA şi MARTIRILOR al Constantin Prezan Strada Mureş î Strada Tosca Strada Gavril Musicescu

Atasament: A02_EXISTENT.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. (+4) 0744 698012, tel./fax: (+4) 0256 432212 e-mail: [email protected]

Scara: 21 mai 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. LOMAS SERV S.R.L.

154/2016"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare"

PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

Nr. planșă:

Data:

"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare" Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

P.U.Z.

7.7 5

26 .69

43 .21

374.33

43 .91

26 .78

374.00

7.7 5

86.549 86.531

86.400

86.462

86.460 86.433

86.655

86.481

86.478

86.469 86.726

86.850

86.641 86.628

86.406

86.446

86.429

86.620 86.658

86.587 86.354

86.396

86.450

86.590 86.595

86.576 86.529

86.411

86.350

86.344 86.486

86.673 86.619

86.642 86.662

86.558 86.757

86.295

86.331

86.204

86.508 86.524

86.536 86.417

86.272

86.317

86.261 86.520

86.473

86.446

86.325

86.467 86.540

86.549 86.531

86.400

86.462

86.460 86.433

86.655

86.481

86.478

86.469 86.726

86.850

86.641 86.628

86.406

86.446

86.429

86.620 86.658

86.587 86.354

86.396

86.450

86.590 86.595

86.576 86.529

86.411

86.350

86.344 86.486

86.673 86.619

86.642 86.662

86.558 86.757

86.295

86.331

86.204

86.508 86.524

86.536 86.417

86.272

86.317

86.261 86.520

86.473

86.446

86.326 86.325

86.467 86.540

86.363

86.502

86.450

86.518

86.493

86.527

86.641

86.542

86.512

86.441

86.147

86.409

86.479

86.445

86.402

86.460

86.338

86.270

86.430

86.243

86.485

86.546

86.133

85.842

85.880

86.075

86.099

86.330

86.223

86.250

86.233

86.168

86.130

86.170

86.232

86.174

86.218

86.211

86.256

86.244

86.213

86.265

86.181

86.180

86.091

86.179

86.334

86.124

85.946

85.929

85.930

85.968

86.058

86.151

86.166

86.133

86.132

86.185

86.161

86.108

86.059

86.116

86.302

86.360

86.269

86.081

85.968

85.859

86.034

86.081

86.228

86.120

86.083

86.193

85.947

86.048

85.986

86.031

86.203

86.309

86.219

86.224

86.228

86.297

86.403

86.260

86.198

86.247

86.146

86.217

86.138

86.228

86.323

86.175

86.330

86.495

86.366

86.401

86.145

86.155

86.078

86.048

86.039

86.132

86.108

86.212

86.174

86.338

86.306

86.185

86.336

86.277

86.208

86.126

86.132

86.041

86.081

86.054

86.161

86.160

86.077

86.058

86.082

85.999

86.067

85.983

86.095

86.083

86.284 86.504

86.444

86.152

86.152

86.167

86.223 86.219 86.250

86.391 86.42186.326

86.357

86.301 86.317

86.103 86.296

86.396

86.425 86.54886.521

86.438

86.341 86.410

86.404 86.443

86.444

86.597

86.623

86.594 86.583

86.600

86.484

86.484

86.447

86.462

86.502 86.475

86.554 86.511

86.532

86.541 86.618

86.713

86.879

85.704

85.666

86.071

86.227

86.149

86.167

86.097

86.066

86.257

86.368

86.333

86.526

86.473

86.017 85.437

85.750

85.991

85.910

86.058

85.934 86.204

86.323

86.414

86.408

86.486

86.595 87.027

86.754

86.938 86.868

86.530

86.362

86.455

86.448

86.350

86.338 86.093

86.184

86.575

86.742

86.81186.428

86.447

86.493

86.360

86.266

86.406 86.670

86.850

86.878 86.884

86.435

86.338

86.365

86.451

86.319

86.533

86.569 86.883

87.078

86.950

87.015 86.892

86.839 86.627

86.623

86.612

86.520

86.440

86.53186.789 86.850

86.782 86.664

86.562

86.575

86.616

86.719

86.702

86.684

86.561

86.329

86.40186.596

86.682

86.647

86.656

86.599

86.620 86.767

86.575

86.634

86.599

86.606

86.564

86.510

86.308 86.12985.976

86.191

86.194

86.045 86.216

86.489

86.545

86.560

86.482

86.249

86.256

86.334

86.282

86.228

86.123

86.107

85.905

86.136

86.01986.010

85.818

86.031

86.043

86.210

86.105

86.074

85.917

85.974

85.868

85.899

85.972

85.863

85.755

85.766

85.772

85.635

85.773

85.920

85.731

85.819

85.900

85.985

86.107

86.243

86.240

86.149

86.033

85.868

85.887

85.478

85.816

85.781

85.873

86.045

86.012

86.106

86.367

86.386

86.641

86.598

86.506

86.413

86.063

86.192

85.899

85.744

86.108

86.209

86.034

85.990

85.849

85.788

85.460

85.592

85.755

85.639

85.585

85.923

85.764

85.715

85.945

85.902

85.909

86.005

86.165

86.184

85.972

85.847

85.820

85.913

85.873

85.922

86.014

86.113

86.155

86.065

86.028

85.980

86.012

86.077

86.032

86.007

85.974

85.866

85.867

85.928

85.813

85.840

85.800

85.890

85.799 85.689

85.840

85.922

85.801

85.730

85.769

85.830

85.872

85.843

85.947

85.993

85.883

85.995

86.261

86.203

86.007

85.941

85.992

85.923

86.061

86.169

86.342

86.623

86.676

86.921

86.780

86.655

86.447

86.376

86.304

86.257

86.473

86.655

86.874

86.670

86.421

86.342

86.146

86.200

86.065

86.030

86.106

86.248

86.491

86.252

86.182

86.076

86.052

86.082 86.131

86.395

86.330

86.247

86.239

86.082

86.166

86.278

86.343

86.417

86.446 86.564

86.560

86.486

86.403

86.358

86.137

85.958

86.122

86.213

86.314

86.419

86.307

86.162

85.815

85.871

85.783

86.159

85.972 85.682

86.043

85.997 85.665

86.137 85.931 85.675

85.662 85.956

86.152

86.215

86.253

86.491

86.180

86.045

86.009

85.864

85.771

85.775

85.750

85.841

86.111

86.409

86.684

86.888

86.845

86.775

86.857

86.801

86.756

86.843

86.866

86.787

86.502

86.137

85.982

86.173

86.268

86.210

86.175

86.228

86.225

86.137

86.018

86.195

86.034

85.967

85.915

85.998

86.086

86.260

86.242

86.172

86.157

86.087

85.880

85.751

85.903

86.152

85.888

85.759

85.867

85.645

85.980

85.879

86.046 86.061

86.064

86.199

86.233

86.321

86.362

86.353

85.960

85.923

86.156

86.323

86.363

86.534

86.372

86.436

86.372

86.273

CF 42

84 56

Pla tfor

ma be

ton ata

Pla tfo

rm a b

eto na

ta

Ha la

ate lierTerasa acoperita

Cladire

dezafectata

Dr um

pi etr

uit

C

C

C

C

C

G

C

Str ad

a N ico

lae An

dre es

cu (a

sfa lt)

tro tua

r

tro tua

r

zo na

ve rde

Pa rca

re pie

tris

zo na

ve rde

zo na

ve rde

C

Strada Aurel Buteanu (pietruita)

Strada Octavian Bancila

Strada Constantin Daniel (asfalt)

Anexa

Nr.9 Nr.9

Casa P+M

str. Daniel Constantin (asfalt)

Casa P+M

Casa P+M

Casa P+M

4768002 0 3 4 0 0

4768002 0 3 5 0 0

4768002 0 3 6 0 0

4768002 0 3 7 0 0

4769002 0 3 4 0 0

4769002 0 3 5 0 0

4769002 0 3 6 0 0

4769002 0 3 7 0 0

4770002 0 3 4 0 0

4770002 0 3 5 0 0

4770002 0 3 6 0 0

4770002 0 3 7 0 0

4771002 0 3 4 0 0

4771002 0 3 5 0 0

4771002 0 3 6 0 0

4771002 0 3 7 0 0

4772002 0 3 4 0 0

4772002 0 3 6 0 0

4772002 0 3 7 0 0

4773002 0 3 4 0 0

4773002 0 3 5 0 0

4773002 0 3 6 0 0

4773002 0 3 7 0 0

Str . B

ac alb

as a

nr. to

p. 45

6

Cla dir

e

bir ou

ri

CF413811

S=16300 mp

Nr.cad.A855/1/7

Nr.cad.A855/1/8

S=10000 mp CF402010

Nr.cad.A855/1/9

S=9378mp

CF427565

Nr.cad.405/a/1/2/b

CF438999

CF441544

CF441545

CF412901

CF428075

CF413730

CF423588

CF 42

39 22

CF 40

58 88

CF 40

58 87

CF 43

16 64

CF428430

86.299

86.419

86.354

86.322

86.371

86.312

86.588

43 76

51

Str ad

a N ico

lae An

dre es

cu (a

sfa lt)

22

20

26 19

25

23

27

21

24B

24A

13B

13

15-17

32 A

45

9 10

12

10

8

8A

18

12

16

4

6

3

2

3A

36

47

49

51

34

36 36

B

1

53

3

5

7

4

2A 2B

2

55

57

59 44

6

8

1A

1

63

2

4

6

8

5

63 A

48

46

50

1

52 A/1

52 B

65

65 A

52 A/2

52

2

67

69

54

56

Dr um

de in

cin ta

CF428430

Strada Agronom iei

Strada Pacii

tro tua

r

PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er”

Str . B

ela Lu

go si

CF 445717

CF 44

57 16

CF 44

57 15

CF 44

57 01

CF 44

57 05

CF 445698

CF 44

56 99

CF 44

57 08

CF 44

57 11

CF 44

57 13

CF 44

57 00

CF 44

57 02

CF 44

57 03

CF 44

57 04

CF 44

57 06

CF 44

57 07

CF 44

57 09

CF 44

57 10

CF 44

57 12

CF 44

57 14

seră seră

seră

seră

seră seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

AexC ex

AexC ex

AexC ex

G

G

G

G

G

G

G

G

LE A J

T

LE A J

T

LE A J

T

LE S M

T

LE S M

T

LE S M

T

LE S M

T

LE S M

T

LE S M

T

RA TT

RA TT

RA TT

DJ 59

1

DJ 59

1

teren proprietate privata ce se va intabula in CF cu servitute de trecere pentru parceal cu nr.cad. 438999 conform plansei 05- OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er”

Subzona B - Locuințe colective mici. max. 6 unități locative/ clădire

Subzona A - Locuințe individuale max. 2 unități locative/ parcelă

1

2

3

4

5

6

DELIMITĂRI: Limita de proprietate teren ce face obiectul PUZ Limita teren studiat conform A.O. nr.17/08.06.2017

Limita imobile conform CF

Garduri

Stâlp iluminare publică

C Capac cămin de vizitare apă/canal

G Capac cămin gaz

Semn de circulație

ZONĂ MIXTĂ existentă: locuire, servicii, industrie (conform PUG Timișoara aprobat prin HCL 157/2002) Interdicție temporară de construire până la aprobare PUZ / PUD

Zonă locuințe și funcțiuni complementare P... P+2 existentă

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă

Limita de proprietate PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er”

Zonă spații verzi existentă

Aex

Cex

LEA JT

LES MT

RATT

G

Aex

Traseu LEA JT conform avizului Enel nr. 196782857/11.10.2017

Traseu LES MT conform avizului Enel nr. 196782857/11.10.2017 Traseu conductă apă menajeră (f 600) conform avizului Aquatim nr. 31538/11.10.2016 Traseu conductă apă potabilă (f 800) conform avizului Aquatim nr. 31538/11.10.2016 Traseu conductă apă potabilă (f 225) conform avizului Aquatim nr. 31538/11.10.2016

Traseu rețea gaz conform avizului DelGazGrid nr. 4892/18.10.2017

Traseu instalații de comunicații electronice subterane conform avizului Telekom nr. 2476/03.10.2017 Traseu cabluri electrice subterane conform avizului RATT nr. UR2016-01-4790/07.10.2016

REȚELE EXISTENTE:

ZONIFICARE EXISTENT:

Nr. Nord(m) Est(m) 1 477171.482 203471.664 2 477188.824 203491.957 3 477216.894 203524.804 4 476929.096 203764.169 5 476900.738 203730.638 6 476883.433 203710.202

N

154-A02Situația existentă1:1000

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

TABEL DE COORDONATE SISTEM STEREOGRAFIC 1970

LEGENDA

Platforma o, Industrială Solventul Zona Ind Calea Bu itirul Calea Sagului CALEA ȘAGULUI CALEA şi MARTIRILOR al Constantin Prezan Strada Mureş î Strada Tosca Strada Gavril Musicescu

Atasament: A01_INCADRARE.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. (+4) 0744 698012, tel./fax: (+4) 0256 432212 e-mail: [email protected]

Scara: 21 mai 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. LOMAS SERV S.R.L.

154/2016"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare"

PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

Nr. planșă:

Data:

"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare" Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

P.U.Z.

N

N

154-A01Încadrare în PUG Timișoara în vigoare

UTR 58

Categorie funcțională: ZONĂ MIXTĂ: locuire, servicii, industrie (conform PUG Timișoara aprobat prin HCL 157/2002)

Interdicție temporară de construire până la aprobare PUZ / PUD

M

Teren studiat

Teren studiat

ÎNCADRARE IN P.U.G. TIMIȘOARA ÎN VIGOARE

PLAN DE ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

TEREN STUDIAT

Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

TEREN STUDIAT

str . N

ico lae

An dre

es cu

str . A

nto n B

ac alb

as a

[O vuvoSIM! N PA. eu ne LD ZA
IA MUNICIPIULU ul Banca de Da rba planul de bază al pentru luc nuare 00 e
Platforma o, Industrială Solventul Zona Ind Calea Bu itirul Calea Sagului CALEA ȘAGULUI CALEA şi MARTIRILOR al Constantin Prezan Strada Mureş î Strada Tosca Strada Gavril Musicescu
43 UTR 58
REGLEMENTARI ZONIFICAREA TERITORIULUI LEGENDA —_ LIMITE. a LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV 3 LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA ZONIFICARE FUNCTIONALA — | ZONA CENTRALA Si ALTE ZONE CU FI COMPLEXE DE INTERES GENTI RAD ZONE PENTRU LOCUINTE SI FUNCTI COMPLEMENTARE (P - P+2) / (PESTE Pin CEZ) 77) ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE BIWA ZONA UNTAT INDUSTRIALE BI ZONA DEPOZITARE. PRESTARI SERVICI! | ZONA UNITATI AGRICOLE ZONA_DE SPATII VERZI AMENAJATE, 71 PLANTATII DE PROTECTIE [77] ZONA DE SPORT - AGREMENT ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE TI ZONA RONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR 1 EDILITARE ZONA CIRCULATIE RUTIERA SI CONSTRUCTII AFERENTE ZONA SIRE FEROVIARA SI CONSTRUCTII AFERENT! ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII AFERENTE APE, OGLINZI DE APA / PORT PADURE PARC TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE CENTURA OCOLITOARE - INEL V/ LEGATURA AUTOSTRADA | STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE MODERNIZAR! DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI SEEN TRASEE PIETONALE MAJORE INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE = PODURI EXISTENTE / PROPUSE, LARGIRE a PASAJE DENIVELATE RUTIERE /CU C.F. — REGLEMENTARI e JATE CU VALOARE ISTORICA, ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA | ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ZONA DE PROTECTIE C.F. - —] ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEO TORRE PE SCURT — INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE E INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE d | | | | | I INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE Ga Da
LI UA INA A d JI 8 - a ALEE, ri. Ss RI TLVIS ! d t re i F.*- cit: n 3a pe Ta. aste dan S AR LT N N, ATS , RD So ACIN RN , dn rara | ON RE to DS e DE PE e a PE Sa pn . 7. RS a CN Ed IOD fm if N n SINA VAIO Ze e = E Sica FYINGONLITIĂ = X < Ra E N A. A vaio 8 , Ci -- MA SN RSR ÎN SI E o) a , - . SG 3 = art ia Za a < SN A RL a IT ti SP * A 6 N N LT NS La AR by 7 E : pu RS 4 FAG , a ' CSI , o 1 NP n OG : d; RL DS R a e E A / & h OS , pe SSE RX A ba d a Ş EU L-a.” e a „e N d d pl Si , d F NI (4 a Cs l a p ISO pi e N Ca . so 5 de N VA SR 2 SUN (u DIIABJ4X 2) (UPJIAP
[IEEE = x RT CAE So e = E) EŞI tat 3) fotate 1735 Lo > OD MEG = N.A LR RELE)

Atasament: Regulament.pdf

Pagina 1 I 16

s.c. ”ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” s.r.l. Timişoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, tel./fax.: 0256/432212, e-mail: [email protected]

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) aferent PLAN URBANISTIC ZONAL

„DEZVOLTARE ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE” Străzile Nicolae Andreescu – Anton Bacalbașa, intravilan TIMIŞOARA,

C.F. nr. 402010, C.F. nr. 413811 Beneficiar S.C. LOMAS SERV S.R.L.

Proiect nr. 154/2016

1. GENERALITĂŢI

1.1. Introducere, rolul R.L.U. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentaţie cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice şi juridice modul de realizare a construcţiilor şi prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) ”Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare”, Străzile Nicolae Andreescu – Anton Bacalbașa, intravilan Timișoara, C.F. nr. 402010, C.F. nr. 413811, şi constituie un ansamblu de norme şi reglementări obligatorii pentru administraţia publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism, respectiv autorizaţii de construire) pentru realizarea construcţiilor în zona studiată. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

 stabileşte reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configuraţia parcelelor, natura proprietăţii, amplasarea şi conformarea construcţiilor şi amenajărilor aferente) precum şi condiţiile de ocupare şi utilizare a terenului);

 precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General şi Regulamentul General de Urbanism) şi impune condiţiile şi restricţiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

 Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic Zonal – indicativ GM–010-2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

Pagina 2 I 16

 Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, modificată şi completată;

 Legea nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

 Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;  Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism –

indicativ GM – 007 – 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;  Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă

a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei;  Hotărârea C.J.Timiş nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor şi

indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potenţial de edificare urbană din judeţul Timiş;

 Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 350/2001.

şi are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate care au tangenţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 P.U.G. al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002 (prelungit prin HCL nr.131/24.04.2017);

 Etapa 2 P.U.G. al Municipiului Timişoara - Concept general de dezvoltare urbană (Masterplan) 2012

 PUZ “Locuințe colective mici în regim de înălțime P+1E+M/Er”, Străzile Nicolae Andreescu – Anton Bacalbașa aprobat cu HCL nr. 121/2017

1.3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare”, cu fronturi la Străzile Nicolae Andreescu și Anton Bacalbașa, elaborat pe terenul arabil aflat în intravilanul Municipiului Timișoara, identificat prin C.F. nr. 402010, C.F. nr. 413811, se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timişoara în baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi devine act de autoritate publică al Administraţiei Publice Locale. 1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor ce vor fi amplasate pe suprafaţa de teren aflată în intravilanul Municipiului Timişoara, jud. Timiş, având o suprafaţă totală de 26300 mp, cu fronturi la Străzile Nicolae Andreescu și Anton Bacalbașa, identificată prin CF nr. 428456 și 413811 – teren arabil în intravilan Timişoara, proprietar S.C. LOMAS SERV S.R.L. Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z. Zonificarea funcţională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinaţia construcţiilor şi funcţiunea dominantă a zonei şi este prezentată în planşa nr. 154-A03 “Reglementări urbanistice”. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor.

Pagina 3 I 16

2. PRECIZĂRI, DETALIERI ŞI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTULUI LOCAL ŞI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCŢIILOR REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI ŞI

PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT

2.1.1. Terenuri agricole din intravilan În zona studiată există terenuri având categoria de folosinţă arabil.

 Autorizarea executării construcţiilor și amenajărilor pe terenurile arabile din intravilan este permisă pentru funcţiunile şi condiţiile stabilite de lege.

 De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea raţională a terenurilor şi pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele tehnico-edilitare, amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

 Parcelele ce fac obiectul proiectului se vor încadra în această situație ulterior obținerii H.C.L. pentru aprobare P.U.Z.

2.1.2. Zonele cu valoare peisagistică şi zonele naturale protejate

 Consiliul Judeţean Timiş impreuna cu Consiliul Local Timisoara vor identifica şi vor delimita, în funcţie de particularităţile specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecţie pentru valoarea lor peisagistică şi vor stabili condiţiile de autorizare a executării construcţiilor, având în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi a echilibrului ecologic.

2.1.3. Resursele subsolului

 În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului P.U.Z., modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

2.1.4. Resursele de apă

 Autorizarea executării lucrărilor pentru construcţiile premise în acest Regulament este permisă numai cu avizul autorităţilor de gospodărire a apelor, după caz şi cu asigurarea măsurilor de apărare a construcţiilor respective împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii apelor de suprafaţă şi subterane, de respectarea zonelor de protecţie faţă de lucrările de gospodărire şi de captare a apelor (dacă e cazul).

2.1.5. Zonele construite protejate

 Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate şi delimitate prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Timiş, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din judeţul Timiş, subordonate Ministerului Culturii şi Cultelor şi Patrimoniului naţional şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Pagina 4 I 16

2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

2.2.1. Siguranţa în construcţii

 Autorizarea construcţiilor de orice fel se va putea face numai în condiţiile respectării prevederilor legale privind siguranţa în construcţii între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă: - Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării

lucrărilor de construcţii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizaţiei de Construire;

- Legea nr. 10/1995 cu completările și modificările ulterioare, privind calitatea în construcţii;

- H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor, inclusiv instrucţiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

- Proiectele care însoţesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcţii vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă privind realizarea şi exploatarea construcţiilor.

2.2.2. Expunerea la riscuri naturale

 Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate şi delimitate prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Timiş, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din judeţul Timiş, subordonate Ministerului Culturii şi Cultelor şi Patrimoniului naţional şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice

 Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

2.2.4. Construcţii cu funcţiuni generatoare de riscuri tehnologice  Autorizarea executării construcţiilor se va face doar în cazul existenţei

posibilităţii de racordare la reţelele de apă, canalizare şi energie electrică, în sistem local, colectiv sau centralizat.

 Terenul studiat este deservit de retele apă, canalizare şi energie electrică. În zonă există rețea de alimentare cu gaz.

2.2.5. Asigurarea echipării edilitare

 Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

 Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de obligaţia efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaţi.

Pagina 5 I 16

2.2.6. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor  Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării

compatibilităţii dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei (zonă predominant rezidențială).

 Condiţiile de amplasare a construcţiilor în funcţie de destinaţia acestora în cadrul zonei de faţă sunt prevăzute în cap.4 a prezentului Regulament.

2.2.7. Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului În cazul prezentului regulament, POT şi CUT se stabilesc astfel:

SzL - Subzonă locuire colectivă - cu funcțiuni complementare la parter

 Regim de înălţime maxim (S)+P+2E+M  P.O.T. max = 35%  C.U.T. max = 1,30  H max = 14,80m  H max cornișă în cazul clădirilor cu șarpantă = 10,80m

SzS - Subzonă servicii și instituții publice

 Regim de înălţime maxim (S)+P  P.O.T. max = 55%  C.U.T. max = 0,55  H max cornișă = 8,00m

2.2.8. Lucrări de utilitate publică Conform planșei 154-A04 ”Circulația terenurilor”, urmează a fi prevăzute:

 Rezervarea suprafețelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale ale străzilor propuse, în perimetrul terenului studiat;

 Obligativitatea ca drumurile de acces, trotuarele și spațiile verzi din cadrul profilelor transversale ale străzilor propuse să devină domeniu public.

3. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

3.1. DOMENIUL DE APLICARE  Parcelele pentru care s-a întocmit Regulamentul Local de Urbanism sunt

situate în intravilanul Mun. Timişoara şi au o suprafaţă totală de 26300 mp.  Funcțiunile propuse au condus la propunerea unei singure Unități Teritoriale

de Referință ca zonă predominant rezidențială (locuințe colective, funcțiuni complementare, servicii și instituții publice).

 Terenul studiat se împarte în următoarele subzone funcționale: - SzL – Subzonă locuire colectivă cu funcțiuni complementare la parter, conform limitei de implantare,

cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E+M - SzS – Subzonă servicii și instituții publice

cu regim de înălțime maxim (S)+P - SzV – Subzonă spații verzi amenajate - SzC – Subzonă căi de circulație rutieră și amenajări aferente - SzU – Subzonă utilități

Pagina 6 I 16

3.2. UTILIZĂRI PERMISE Se permite amplasarea următoarelor funcţiuni pentru: SzL – Subzonă locuire colectivă - cu funcțiuni complementare la parter

 Locuinţe colective  Amenajări aferente locuinţelor  Căi de acces carosabile şi pietonale în incintă  Parcări la sol  Parcaje subterane  Spaţii plantate  Locuri de joacă pentru copii  Construcţii pentru echipare tehnică  Împrejmuiri  Platforme colectare deșeuri menajere  Alte funcţiuni compatibile

SzS – Subzonă servicii și instituții publice

 Spații comerciale  Sedii de firmă/administrative/birouri  Servicii  Reprezentanțe firme  Sedii financiar-bancare  Clădiri ale administrației publice  Unităţi de comerţ cu amănuntul  Construcții cu destinație socială, culturală  Edificii de cult  Școli, creșe, grădinițe  Dotări pentru sănătate  Dotări sportive  Parcaje la sol  Parcaje subterane  Spaţii plantate  Construcţii pentru echipare tehnică  Împrejmuiri  Platforme colectare deșeuri menajere

SzV – Subzonă spații verzi amenajate

 spaţii verzi amenajate;  spaţii verzi şi plantate cu rol decorativ, de recreere şi de protecţie;  căi de comunicaţie - accese carosabile şi pietonale la parcele;  mobilier urban specific, amenajări peisajere de orice fel, terenuri de

sport și spații de joacă pentru copii;  construcţii provizorii, chioşcuri, pergole, gradene;  construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau

supraterane de mici dimensiuni cum ar fi: foraje, bazine de retenție, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră etc.

Pagina 7 I 16

SzC – subzonă căi de comunicaţie rutieră  căi de comunicaţie (construire, modernizare, lărgire), trotuare, alei

pentru ciclişti, spaţii verzi de aliniament plantate, echipare edilitară, lucrări pentru protecţia împotriva poluării vizuale şi fonice (parapete de protecţie, plantaţii de protecţie);

 amenajarea de locuri de parcare de-a lungul căilor de acces cu condiţia ca acestea să nu perturbe desfăşurarea traficului sau accesul la vreo parcelă din drumul public.

 construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane.

SzU – subzonă utilități

 construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane de mici dimensiuni cum ar fi: foraje, bazine de retenție, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră etc.

3.3. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIŢII SzL – Subzonă locuire colectivă - cu funcțiuni complementare la parter

 La parterul fiecărei clădiri cu front la strada nou propusă ce face legătura între străzile Anton Bacalbaș și Nicolae Andreescu se vor asigura funcțiuni complementare în suprafață de aproximativ 100 mp (echivalentul unei unități locative) destinate locuitorilor din zonă, în concordanță cu prevederile planșei 154 A03 – “Reglementări urbanistice”.

 Funcţiunile complementare permise vor respecta următoarele condiţii: - să nu genereze transport greu - să aibă posibilitatea de a asigura în parcela proprie staţionarea

autovehiculelor aferente acestei funcţiuni - să fie activităţi nepoluante fără riscuri tehnologice, fără

incomodări datorate utilizării incintei pentru depozitare deşeuri. - să nu fie surse de poluare fonică

 construcţiile pentru echiparea cu instalaţii se pot amplasa cu condiţia să corespundă necesităţilor şi confortului populaţiei, să nu dăuneze relaţiilor cu vecinătăţile şi să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător;

Funcțiunile complementare vor fi:  spații pentru servicii și comerț de capacitate redusă (de exemplu:

cabinet medical, farmacie, birouri, prestări servicii, cafenele, patiserii, coafor etc.) cu acces public (de proximitate) la parterul clădirii cu îndeplinirea următoarelor condiții:

- să se adreseze preponderent locuitorilor zonei - activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în

interiorul clădirii - să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, - să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine - să se asigure locurile de parcare necesare în incintă

Pagina 8 I 16

 servicii profesionale sau manufacturiere cu îndeplinirea următoarelor condiții:

- să se desfăşoare în paralel cu funcţiunea de locuire - suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 80mp - să implice maximum 5 persoane - activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în

interiorul clădirii - să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, - să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine

SzS – Subzonă servicii și instituții publice

 se admit restaurante, baruri, cafenele de orice tip cu următoarele condiții:

- unităţile care comercializează băuturi alcoolice pentru consum sa fie situate la o distanță de minim 100 de metri de instituţii publice reprezentative, școli și de lăcaşe de cult

- locurile de parcare să fie asigurate în interiorul incintei - să nu devină o sursă de poluare fonică

3.4. INTERDICŢII TEMPORARE

 Zonele afectate de reţele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicţiei temporare de construire până la găsirea soluţiilor de deviere a acestora pe lângă căile de circulaţie, prin grija operatorului de reţea sau a proprietarului terenului (dacă este cazul).

 Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări şi parcelări să nu se facă fără asigurarea condiţiilor de rezervare a suprafeţelor de teren necesare realizării acceselor pietonale şi carosabile.

3.5. UTILIZĂRI INTERZISE Profil funcțional interzis de ocupare a terenului pentru: SzL – Subzonă locuire colectivă - cu funcțiuni complementare la parter SzS – Subzonă servicii și instituții publice

 activităţi industriale sau alte tipuri de activităţi care generează noxe, vibraţii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 activităţi de depozitare, comerţ en gros, antrepozite;  staţii de întreţinere auto cu capacitate peste 5 maşini;  ferme agro – zootehnice, abatoare;  anexe gospodăreşti pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;  panouri mari publicitare în spaţiile verzi de aliniament sau parcuri;  depozite de deşeuri

SzV – Subzonă spații verzi amenajate

 sunt interzise orice alt tip de construcţii decât cele enumerate la funcţiuni permise;

 panouri mari publicitare în spaţiile verzi de aliniament sau parcuri;

Pagina 9 I 16

SzC – subzonă căi de comunicaţie rutieră  sunt interzise construcţiile care prin amplasare, configuraţie sau

exploatare împiedică buna desfăşurare, organizare şi dirijare a traficului de pe drumuri şi prezintă riscuri de accidente.

3.6. LUCRĂRI DE UTILITATE PUBLICĂ

Autorizarea executării lucrărilor și echipamentelor de utilitate publică se poate face pe parcelele rezervate pentru utilități și spaţii verzi, cu condiţia să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism aprobate conform legii.

Lucrările de utilitate publică se execută pe terenuri aflate în proprietatea persoanelor fizice ori juridice, cu schimbarea funcţiunii şi afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituţi de utilitate publică.

Delimitarea terenurilor necesare se stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 4.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 4.1.1. Orientarea faţă de punctele cardinale

 Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce priveşte însorirea conform normelor şi recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 şi Ordinului Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă nr.119/2014.

 Se recomandă ca clădirile în care se desfăşoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să aibă asigurată iluminarea naturală a spaţiilor pentru birouri cât şi a celor pentru public.

 Amplasarea construcţiilor de locuinţe va fi astfel făcută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe faţada cea mai favorabilă, să se asigure durata minimă de însorire de 1 ½ h.

 Amplasarea construcţiilor se va face cu asigurarea condiţiilor de respectare a duratei minime zilnice de însorire de 1 oră şi ½, potrivit Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei.

 Se va asigura pentru fiecare clădire posibilitatea dublei orientări pentru spaţiile interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusiv la nord.

4.1.2. Amplasarea faţă de aliniament

 Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public.

 Construcţiile se vor amplasa cu o retragere de min. 5,00m față de aliniament la Strada Nicolae Andreescu și cu o retragere de min. 3,00m faţă de

Pagina 10 I 16

aliniament la strada nou propusă având profilul PTT1 și la Strada Anton Bacalbașa, conform planşei 154-A03 - ”Reglementări urbanistice”

 Spaţiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulaţii carosabile şi pietonale, carport-uri, împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajări exterioare, spaţii verzi, lucrări edilitare.

 Rampa de acces în subsolul imobilelor se poate amenaja doar în interiorul limitei de proprietate.

4.1.3. Amplasarea faţă de drumurile publice:  Construcţiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic

Zonal doar în condiţiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limitele laterale ale parcelei

 Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, retragerile impuse faţă de limitele laterale şi de fund ale terenului au un caracter minimal pentru realizarea cerinţelor de asigurare a confortului urban, privind respectarea condiţiilor de vizibilitate, în acord cu asigurarea intimităţii pentru locuire a construcţiilor învecinate.

 Amplasarea în interiorul parcelei faţă de limitele laterale ale parcelei se va face ţinând cont de distanţele minime obligatorii potrivit Codului Civil, respectării condiţiilor minime de însorire şi a distanţelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu.

 În cazul în care clădirile sunt cuplate sau izolate, distanţa acestora faţă de proprietăţile învecinate va fi de minimum h/2 unde h este înălţimea maximă la cornişă, dar nu mai puțin de 3,00m.

 Nu se admit calcane spre vecini decât pentru clădiri cuplate sau înşiruite, proiectarea trebuind să fie corelată.

 Clădirile vor putea fi realizate în regim cuplat cu condiţia de a avea obligatoriu un acces auto pe parcelă, având minim 3,00m;

 Este obligatorie amplasarea a două construcții principale pe parcelele din cadrul zonei SzL (subzonă locuire colectivă predominant rezdențială), ce vor asigura între ele o distanță minimă, egală cu înălțimea la cornișă a clădirii celei mai înalte.

 Amplasarea în interiorul parcelei faţă de limitele laterale ale parcelei se va face respectând limita de implantare conform planșei 154-A03 – “Reglementări urbanistice“, cu posibilitatea alipirii construcțiilor de pe două parcele vecine pe limita de proprietate comună, din cadrul aceleiași subzone funcționale.

 Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limita posterioară a parcelei

 Construcţiile se vor amplasa cu o retragere de minim 10,00m faţă de limita posterioară a parcelelor.

 Pe parcelă este posibilă amplasarea de anexe (terase acoperite, chioşcuri, barbeque, piscine, magazii unelte grădină, biciclete, etc) pe limita posterioară a parcelei sau sub această distanţă, cu condiţia ca acestea să nu depăşească

Pagina 11 I 16

înălţimea de 3,00m la cornişă de la cota terenului sistematizat pe limita de proprietate.

4.1.6. Lucrări de utilitate publică

 Clădirile se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate sau nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicaţie, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicaţii etc.)

4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESURILOR OBLIGATORII 4.2.1. Accesuri carosabile

 Orice construcţie trebuie să fie accesibilă printr-un drum public (direct sau prin servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărare contra incendiilor.

 Numărul şi configuraţia accesurilor carosabile pentru toate categoriile de construcţii se stabileşte în funcţie de destinaţia funcţională a construcţiei, de capacitatea acesteia şi de numărul de utilizatori, cu condiţia asigurării accesurilor pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu.

 Poziția accesurilor carosabile nu este fixă, ea va fi stabilită la momentul autorizării construcțiilor.

 Accesurile carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă.

 Este permis ca două parcele alăturate, din cadrul aceleiași subzone funcționale să folosească accesurile auto în comun, acolo unde este cazul, în baza unei servituți de trecere.

4.2.2. Accesuri pietonale

 Este obligatorie asigurarea accesurilor pietonale la clădiri.  În sensul prezentului articol, prin accesuri pietonale se înţeleg căile de acces

pentru pietoni, care pot fi: trotuare, alei pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.

 Accesurile pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare.

4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ 4.3.1. Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente

 Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele tehnico-edilitare existente ale localităţii şi anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră şi alimentare cu energie electrică;  De la dispoziţiile alineatului precedent se poate deroga cu avizul organelor

administraţiei publice competente în situaţia în care reţelele publice de echipare edilitară nu există, astfel:

- se vor realiza soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de protecţia mediului, urmând ca beneficiarul să racordeze construcţia (potrivit regulilor impuse de Consiliul Local) la reţeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa;

Pagina 12 I 16

- beneficiarul se obligă să prelungească reţeaua existentă atunci când aceasta are capacitatea necesară;

- beneficiarul se obligă fie să mărească capacitatea reţelelor publice existente, fie să construiască noi reţele.;

 Autorizarea executării construcţiilor este permisă doar după asigurarea echipării tehnico-edilitare în condiţiile aliniatului precedent (dacă e cazul).

4.3.2. Realizarea de reţele tehnico-edilitare Alimentarea cu apă, canalizarea menajeră și pluvială

 Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către proprietari, parţial sau în întregime (corelat cu situația existentă în zonă la momentul dezvoltării echipării hidro-edilitare).

 Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari.

 Toate reţelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepţia celor aflate deja în curs de execuţie şi a căror extindere se preconizează (dacă e cazul).

 Este obligatorie realizarea bazinelor de retenţie pentru colectarea apelor pluviale. Apa stocată va putea fi folosită la udarea spaţiilor verzi şi la circuite casnice sau tehnice care nu necesită apă potabilă.

Alimentarea cu energie electrică

 Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

 ansamblul de lucrări inginereşti care asigură aprovizionarea zonei cu energie electrică din sistemul naţional, aparţinând domeniului public şi exploatată de instituţia publică specializată va cuprinde: posturi de transformare şi reţea de distribuţie a energiei electrice.

Telecomunicaţii

 Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

Reţele termice, alimentare cu gaze

 Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie, fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

 Reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la acestea se va realiza subteran.  Firidele de branşare vor fi amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii

aspectului arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor.  Toate construcţiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data

realizării lor, referitoare la distanţele impuse de funcţiunile pe care le adăpostesc.

Pagina 13 I 16

4.3.3. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare  Edificarea este permisă cu respectarea dreptului de proprietate asupra

reţelelor edilitare, publică sau privată, după caz. 4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE

CONSTRUCŢIILOR 4.4.1. Parcelarea

 Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcţii.

 Adâncimea parcelei va fi mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei.  Parcelările pot fi aprobate doar în baza unui proiect P.U.Z. Parcelările vor

respecta prescripţiile Art.30 din Hotărârea nr.525/1996, art.30 din R.G.U. şi Cap. II 9 din R.L.U.

 Dezmembrarea terenului studiat se va face în baza prevederilor prezentului proiect faza PUZ, în urma aprobării acestuia prin HCL.

 Ulterior dezmembrării conform PUZ vor fi interzise alipiri și dezlipiri ale parcelelor.

 Pentru a fi construibil, un teren trebuie să fie accesibil dintr-un drum public (sau cu servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

 Clădirile pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulaţie cu acces public sau pot fi grupate pe un teren utilizat in comun cu accesele asigurate din circulaţia publică prin intermediul unor circulaţii private.

 Suprafeţele necesare pentru deschideri de străzi, alei se vor trece in domeniu public sau se vor acorda servituţi de trecere.

4.4.2. Înălţimea construcţiilor La stabilirea înălţimii construcţiilor se vor avea în vedere:

 Protejarea şi punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziţie arhitectural-urbanistică a zonei;

 Respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinului nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

 Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate şi a caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime să depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate;

SzL – Subzonă locuire colectivă - cu funcțiuni complementare la parter

 Regimul de înălţime al construcţiilor este de maxim (S)+P+2E+M  Înălţimea maximă a constructiilor este 14,80m.  Înălţimea maximă la cornişă în cazul clădirilor cu șarpantă este max. 10,80m.

SzS – Subzonă servicii și instituții publice

 Regimul de înălţime al construcţiilor este de maxim (S)+P  Înălţimea maximă la cornişă a construcţiilor este max. 8,00m;

Pagina 14 I 16

4.4.3. Aspectul exterior al construcţiilor  Autorizaţia de Construire nu se va emite dacă o construcţie prin situare,

arhitectură, dimensiuni şi aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului şi intereselor vecinătăţilor, peisajului urban.

 Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în armonie cu acestea.

 Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural.

 Sunt interzise construcţiile ce reprezintă pastişe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice.

 Culorile dominante pentru faţadele imobilelor vor fi: alb-gri natur, ocru, culori armonizate în general.

 Pentru SzS (funcțiuni complementare – servicii și instituții publice) sunt permise totuşi culori specifice firmelor ce îşi desfăşoară activitatea în clădirile respective.

 Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinţei propuse şi în concordanţă stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Poziţia şi dimensiunile lor nu vor stânjeni traficul auto sau pietonal.

4.4.4. Procentul de ocupare a terenului şi coeficientul de utilizare al terenului

 Procentul de ocupare (P.O.T.) a terenului este raportul dintre suprafaţa construită la sol şi suprafaţa terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare al terenului (C.U.T.) este raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa terenului.

 In cazul prezentului regulament: SzL – Subzonă locuire colectivă - cu funcțiuni complementare la parter

(S)+P+2E+M P.O.T. max = 35% C.U.T. max = 1,30

SzS – Subzonă servicii și instituții publice (S)+P

P.O.T. max = 55% C.U.T. max = 0,55 4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI 4.5.1. Parcaje

 Suprafeţele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată şi a normativelor în vigoare. Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei.

 Vor fi prevăzute parcaje în funcţie de specificul activităţii: - 1,15 locuri de parcare / apartament - Pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii pentru care

există norme diferite de dimensionare parcajelor, acestea vor fi dimensionate conform normelor specifice.

 Eliberarea Autorizaţiei de Construire pentru construcţii ce necesită spaţii de parcare este condiţionată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Pagina 15 I 16

 Intrările şi ieşirile la parcaje şi garaje vor fi astfel dispuse încât să asigure o circulaţie fluentă şi să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersectează.

 Se recomandă asigurarea locurilor de pacare și la subsolul clădirilor.

4.5.2. Spaţii verzi şi plantate  Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii

verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare.

 Conform Bilanțului Teritorial, au fost asigurate spaţii verzi în procentul de 5,00% din suprafaţa totală a terenului studiat, respectiv 1.315 mp.

 Aceste spaţii verzi vor fi asigurate sub formă de spaţii verzi amenajate  Este obligatorie plantarea cel puţin a unui arbore de talie medie pentru fiecare

100 mp de spațiu verde.  Spaţiile verzi se vor asigura în concordanţă cu prevederile O.M.S.,

dimensionându-se astfel încât să satisfacă indicele de minim de 2 mp/locatar pentru spaţii verzi.

 De asemenea, se vor asigura spații verzi în suprafață de min. 25% din suprafața parcelei în cadrul fiecărei parcele de locuire colectivă cu funcțiuni complementare, respectiv min. 20% în cadrul parcelei de servicii.

 Se va acorda atenţie reconstrucţiei ecologice după încheierea lucrărilor de construcţie, constând în: plantaţii de aliniament, grupuri de arbori izolaţi, aranjamente peisajere cu arbuşti, partere florale, gazon.

4.5.3. Împrejmuiri

 Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 împrejmuirile reprezintă construcţiile sau amenajările cu caracter definitiv sau temporar amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietăţile învecinate (dacă e cazul).

 Împrejmuirile spre stradă se vor pozitiona pe linia de aliniere a străzii (dacă e cazul). Porţile împrejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai înspre interior (dacă e cazul).

 Spre frontul străzilor și pe limitele laterale dintre parcele, vor fi elemente de delimitare, constând din soclu/jardinieră de maxim 0.60m înălțime, și fine elemente din structuri metalice transparente - suport pentru plante cățărătoare, de maxim 1,80m. Aceste elemente vor fi discontinue.

 Pe aliniamentul fiecărei parcele va fi prevăzut un panou plin (zidărie/beton/ cărămidă aparentă), cu înălțime de maxim 1,80m, destinat amplasării/ integrării firidelor de branșament, numerelor poștale, rastelurilor pentru biciclete, cu iluminat indirect, și care va putea încorpora diverse echipamente tehnico – edilitare.

 Față de limita posterioară se pot realiza împrejmuiri opace (zidărie etc.) sau transparente cu vegetație cățărătoare, cu o înălţime maximă de 2,00m.

 Se interzice executarea împrejmuirilor din panouri prefabricate din beton.  Împrejmuirile care se vor realiza spre parcela de spaţii verzi vor fi

transparente, din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă; tipul de împrejmuire folosit va fi identic; soluţia va fi corelată pe parcursul execuţiei, astfel încât imaginea rezultată să fie unitară spre incintele propuse cu spaţii verzi; de asemenea, se propune susţinerea coerenţei vizuale a

Pagina 16 I 16

acestor împrejmuiri, prin crearea unei perdele de vegetaţie din plante căţărătoare.

4.5.4. Gestionarea deşeurilor

 Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract şi transportate la un deponeu de gunoi autorizat.

4.6. BILANŢ TERITORIAL

EXISTENT PROPUS

Teren arabil în intravilan 100,00% 26 300 mp - -

SzL - Subzonă locuire colectivă - cu funcțiuni complementare la parter - - 73,09% 19 221 mp

SzS - Subzonă servicii și instituții publice

- - 9,37% 2 465 mp

SzV - Subzonă spații verzi - - 5,00% 1 315 mp

SzU - Subzonă utilități - - 1,14% 300 mp

SzC - Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente

- - 11,40% 2 999 mp

TOTAL 100,00% 26 300 mp 100,00% 26 300 mp

4.7. INDICI CARACTERISTICI

SzL – Subzonă locuire colectivă - cu funcțiuni complementare la parter

(S)+P+2E+M P.O.T. max = 35% C.U.T. max = 1,30

H max = 14,80m H max cornișă în cazul clădirilor cu șarpantă = 10,80m

SzS – Subzonă servicii și instituții publice (S)+P

P.O.T. max = 55% C.U.T. max = 0,55

H max cornișă = 8,00m

5. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ În perimetrul terenului studiat există o singură Unitate Teritorială de Referinţă.

Şef de proiect, Întocmit, arhitect GEORGETA TRÎMBIŢAŞ arhitect Alina Narița

Atasament: Raportul_informarii_Etapa_2_PUZ_N_Andreescu_A_Bacalbasa_ben_LOMAS_SERV.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 internet:www.primariatm.ro Nr. UR2017-014344/27.10.2017 RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: - Documentaţia: PUZ - „DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”; - Amplasament: str. Nicolae Andreescu — str. Anton Bacalbaşa, CF nr. 402010, CF nr. 413811, Timişoara; - Beneficiar: SC LOMAS SERV SRL - Proiectant: SC ARHITECT TRIMBITAŞ SRL Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitaţi să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană şi afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 11.09.2017 - 05.10.2017. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.UZ. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site- ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați : - SC TIMIOR COLLANT SRL — str Nicolae Andreescu nr. 42 - Proprietar imobil str. Nicolae Andreescu nr. 36, 34, 36 A, 36 B, 44, 46, 48, 50, 52 B, 52A/1, 52A/2, 52, 54, 56, 58A, 58B; - Proprietar imobil str. Daniel Constantin nr. 3, 3A, 5, 5A, 7, 7,9, 11, 13, 13B, 15-17, 19, 21,23, 25,27 - Proprietar imobil str. Aurel Buteanu nr. 2, 4, 6, 8. - Proprietar imobil str. Ilie Gropşian nr. IB, 30, 32, 34, 40, 40a Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, a fost consultată de doua persoane interesate de aceasta investitie. La intalnirea cu proiectantul SC ARHITECT TRIMBIAS SRL, organizata in data de 19.09.2017, intre orele 15,00 — 16,00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, au participat din partea publicului 8 persoane interesate de aceasta investitie.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd, Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaQprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro S-au formulat sugestii si obiectii din partea publicului cu privire la aceasta investitie, atat din partea persoanelor care au consultat documentatia, respectiv din partea persoanelor participante la intalnirea cu proiectantul SC ARHITECT TRIMBIAS SRL organizata in data de 19.09.2017, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 213, et. 2, cat si din partea proprietarilor imobilelor din zonă, vecine amplasamentului pe care se propune Planul Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, str. Nicolae Andreescu — str. Anton Bacalbaşa, CF nr. 402010, CF nr. 413811, Timişoara, prin adresele înregistrate la Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara cu nr. RU2017-000376/19.09.2017, UR2017-016106/02.10.2017, UR2017-016268/03.10.2017, UR2017-016321/03.10.2017, UR2017-016328/04.10.2017, respectiv prin sesizări pe mail-ul Biroului Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ - dezvoltareurbana(&primariatm.ro. La toate aceste sugestii si obiectii din partea publicului, proiectantul documentatiei PUZ „DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, str. Nicolae Andreescu — str. Anton Bacalbaşa, CF nr. 402010, CF nr. 413811, Timişoara, a răspuns prin adresa înregistrata cu nr. UR2017- 017085/13.10.2017. Conform acestui raspuns din partea proiectantului: 1. Referitor la faptul că „zona UIT LIU din actualul PUG, este declarată în noul PUG (etapa a IV-a) ca zonă rezidențială, astfel că nu se vor putea face inserţii cu funcțiuni care produc disconfort şi disfuncţionalități, care poluează sau produc trafic intens”, respectiv „dorim să se respecte toate prevederile Regulamentului Local de urbanism aferent UTR Liu, a zonei cuprinse între calea ferată - continuarea străzii Muncii - strada Constantin Daniel şi strada Nicolae Andreescu, iar pe cale de consecinţă să respingeți toate solicitările privind modificarea reglementărilor stabilite prin PUD” Conform PUG în vigoare aprobat prin HCL nr.157/2002 prelungit prin H.C.L. 131/2017, functiunea zonei este mixtă cu interdicție de construire până la elaborare PUZ/PUD, terenul fiind încadrat în UTR 358, având ca funcțiune dominantă serviciile şi mică producție, locuirea fiind funcțiune complementară admisă a zonei. Conform Legii 350/2001, în cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism să condiționeze autorizarea investiţiei de aprobarea de către autoritatea publică competentă a unui plan urbanistic zonal, elaborat și finanțat prin grija persoanelor fizice și/sau juridice interesate, numai în baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de structura specializată condusă de arhitectul-şef şi aprobat, după caz, conform competenţei de primarul localității; În baza Certificatului de Urbanism obținut, a fost elaborat studiul de oportunitate „DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, str. Nicolae Andreescu — str. Anton Bacalbaşa, CF nr. 402010, CF nr. 413811, Timişoara, pentru care în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţți PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro de Urbanism din data de 08.06.2017, a fost obţinut Avizul de Oportunitate nr. 17/08.06.2017, prin care s-a definit teritoriul ce urmează să fie studiat, respectiv reglementat prin Planul Urbanistic Zonal, categoria funcţională existentă pe terenul beneficiarului: zonă mixtă cu interdicție temporară de construire până la elaborare PUD/PUZ — conform PUG aprobat prin HC.L. nr.157/2002 prelungit prin H.C.L. nr. 131/2017 şi categoria funcțională propusă pe terenul beneficiarului: zonă de locuințe colective cu funcțiuni complementare şi eventuale servituți. În concluzie, pentru terenul studiat, sunt în vigoare reglementările PUG aprobat prin HCL nr.157/2002 prelungit prin H.C.L. 131/2017, care încadrează zona studiată ca Di Zonă MIXTA. Modificari sunt permise in urma aprobarii unor documentatii de urbanism — PUZ. 2. Referitor la faptul că „în prezent ZONA CANAL LAKER FREIDORF, este zona de locuinte individuale cu regim redus de inaltime cu caracter urban” Cvartalul studiat, delimitat de străzile Daniel Constantin (George Georgescu), Nicolae Andreescu, strada Anton Bacalbașa și calea ferată, prezintă următoarele caracteristici: parcele cu caracter arabil cu front îngust şi adâncime mare, construcţii concentrate spre frontul stradal, fond construit de tip semi-rural, regim de înălțime variind între P - P+IE+M, grad mic de ocupare al terenului, reflectat de: POT existent/cvartal = 7% și CUT existent/cvartal = 0,1 Aceste caracteristici precum şi indicii de ocupare a terenului sunt adecvate unui mediu rural, fiind evidentă necesitatea unei strategii de urbanizare pentru zona mai sus menționată. În plus, prin elaborarea PUZ se va asigura funcțiunea rezidențială a zonei studiate, eliminând posibilitatea de folosire în viitor ca zonă de mică producție şi servicii, conform prevederilor în vigoare. 3. Referitor la faptul că „un PUZ nu ar trebui să rezolve doar un interes privat ci să ia în calcul dezvoltarea pe termen lung a unei zone. Pentru a masca caracterul inadmisibil al solicitării, în documentaţia depusă la PMT au fost preluate atât elemente din actualul PUG cât şi elemente din noul PUG ignorând totodată elementele definitorii ale noului PUG, care contravin intereselor private şi care ar trebui să fie definitorii ţinând seama că noul PUG se află în etapa a 4-a de avizare.” Prin Avizul de Oportunitate nr. 17/08.06.2017 obţinut, se impune respectarea respectarea servituților trecute în “Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare — Etapa a 3-a elaborare PUG Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr.428/30.07.2013 cu privire la profilul stradal propus pentru strada Anton Bacalbaşa (PTT4 — lățime 12,50m). Indicatorii urbanistici sunt stabiliți prin avizul de oportunitate mai sus mentionat şi au valorile maximale stabilite, acestea fiind pentru subzona locuințe colective S+P+2E+M, POT max. 35%, CUT maxim 1.3, H maxim coamă 16m. Din prevederile PUG aflat în faza de avizare se preiau în documentațiile de urbanism aflate în derulare, în vederea coordonării, prevederile Planului de Mobilitate Urbană din PUG în lucru — ce corelează dezvoltarea spațială a localităţii şi a zonei periurbane/ metropolitane cu nevoile de mobilitate și transport ale persoanelor și mărfurilor.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţți PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaeprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro În plus este evidentă tendința de urbanizare a zonei, concretizată prin aprobarea mai multor documentații de urbanism de tip PUZ / PUD ce propun locuințe colective şi servicii, în regim de înălțime variind de la P+LE+M până la P+3E+M. 4. Referitor la „respingerea proiectului propus, constând în ridicarea nivelului de înălţime, schimbarea de destinaţie a zonei, respectiv construirea a 18 blocuri de câte 4 nivele fiecare (S)+P+2E+M/Er” În zona studiată (UTR 58), au fost aprobate documentații de urbanism care propun edificarea de locuințe colective cu un regim de înălțime variind între P+IE+M/Er și D+P+3E+M, identificate în planşa anexă cu nr. 154 - Al2 — Studiu Zonă - Documentații de urbanism aprobate în zonă, zona studiată nefiind definită ca zonă de locuințe individuale, ci zonă MIXTĂ, conform PUG în vigoare. Chiar dacă, din analiza situației existente, se identifică caracterul predominant al locuințelor unifamiliale cu regim de înălțime variind între P — P+LE+M, în arealul studiat au fost aprobate documentații de urbanism ce propun locuire colectivă, cu un regim de înălțime peste P+IE+M, ce ilustrează tendința de urbanizare a zonei, şi anume: PUZ "Locuinţe colective mici în regim de înălțime P+IE+M/Er” beneficiar S.C. TIMIOR COLLANT S.R.L,, aprobat prin H.C.L. nr.121/31.03.2017, PUZ "Locuinţe”, Timişoara, zona Freidorf intravilan, str. Nicolae Andreescu, nr. 70, beneficiar KONRAD MIA CARMEN, aprobat prin H.C.L. nr.359/29.07.2008, PUZ "Locuinţe colective și funcțiuni complementare” strada Nicolae Andreescu — strada Vasia Vasilescu (Laurenţiu Nicoară), Timişoara, beneficiar S.C. BULIDING & COMERT ITALY S.R.L., aprobat prin H.C.L. nr.273/29.06.2010, PUZ "Construire ansamblu locuințe colective P+2E+M cu spații pentru instituţii, comerț si servicii la parter” strada Sulina, nr.13, Timişoara, beneficiar S.C. TRISTAR SERVICE S.R.L. aprobat prin H.C.L. nr.398/30.09.2008, PUD "Construcție locuințe colective în regim D+P+3E, amenajare locuri de parcare în demisol şi împrejmuire proprietate” strada Sulina, nr.19 Timisoara, beneficiari NACOV LAZĂR, NACOV KATALIN, BĂNĂȚEANU MARIUS, BĂNĂȚEANU LUMINIŢA aprobat prin HCL. nr.189/28.04.2009. 5. Referitor la faptul că „(...) va creea disconfort, va înrăutăți aspectul existent (construirea de blocuri mai înalte într-un cartier de case), va cauza invadarea spaţiului privat de către locatarii de la etaj, va creea poluare fonică...” Conformarea zonei de implantare a construcțiilor propusă nu încalcă niciuna din prevederile : Regulamentului General de Urbanism, aprobat prin H.G. nr. 525/1996 — Cap.lll — Condiții de amplasare şi conformare a construcțiilor — art. 24 - Amplasarea în interiorul parcelei ; R.LU. aferent PUG în vigoare, aprobat prin HCL nr.157/2002 prelungit prin H.C.L. 131/2017, aferent zonei LM, art. 15: a) Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei, b) Amplasarea construcțiilor față de limitele de fund ale parcelelor ; Noului Cod Civil, Capitolul III, Sectiunea Il, Articol 612 : „Distanţa minimă în construcții”, Capiltolul III, Sectiunea 1, Articol 615, „Distanța minimă pentru fereastra de vedere”.

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Clădirile ce se vor autoriza în baza prevederilor PUZ şi vor respecta toate prevederile legale referitoare la distanța între clădiri față de limitele de proprietate, prevederile referitoare la igiena populației și la aspectul exterior al construcției. 6. Referitor la faptul că „ se va înrăutăți considerabil traficul din zonă prin introducerea în circulație, într-o zonă relativ mică, a unui număr de minim 400 de maşini”, respectiv „lipsa din documentaţia depusă a unui studiu de trafic pentru această zonă, pentru a putea estima impactul noilor construcţii” Măsurile impuse de Planul de Mobilitate Urbană în PUG în lucru, aflat in faza de avizare referitor la modernizarea străzii Anton Bacalbaşa, vor contribui la fluidizarea traficului în zonă. Studiul de trafic nu a fost solicitat, acesta se va elabora în cazul în care acest lucru este considerat a fi necesar de către forurile avizatoare. 7. Referitor la faptul că „NU SUNTEM DE ACORD cu extinderea strazii Anton Bacalbasa, urmand sa dispuneti interzicerea circulatiei pentru autovehiculele cu capacitate mai mare de 3 tone”, respectiv „prezentarea în documentația depusă, a prelungirii străzii Anton Bacalbaşa ca zonă de comunicație rutieră existentă, lucru total fals uşor demonstrabil la fața locului sau consultând o hartă a Timişoarei” Conform solicitărilor Avizului de Oportunitate nr.17 din 08.06.2017 - se vor respecta servituțile trecute în “Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare -Etapa a 3-a elaborare PUG Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr.428/30.07.2013 cu privire la profilul stradal propus pentru strada Anton Bacalbaşa (PTT4 — lățime 12,50m). Strada este prevăzută în Planul de Mobilitate Urbana în PUG în lucru în curs de avizare. Modernizarea străzii Anton Bacalbaşa la un prospect final de 12.50m reprezintă o alternativă de circulație pentru str. Nicolae Andreescu şi este impusă neconditionat de aprobarea prezentului PUZ. Prin aprobarea PUZ "Locuinţe colective mici în regim de înălțime P+IE+M/Er” beneficiar S.C. TIMIOR COLLANT S.R.L., aprobat prin H.C.L. nr.121/31.03.2017, PUZ "Locuinţe”, Timişoara, zona Freidorf intravilan, str. Nicolae Andreescu, nr. 70, beneficiar KONRAD MIA CARMEN, aprobat prin H.C.L. nr.359/29.07.2008, se impune realizarea prospectului final de 12.50m. Restricția de 3 tone nu se stabileşte prin PUZ, ea poate fi solicitată Direcției Edilitare, Serviciul Drumuri, Poduri, Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara 8. Referitor la faptul că „infrastructura stradală nu poate susține un cvartal de blocuri atașate străzii Nicolae Andreescu care trece pe sub un pod feroviar de 1 bandă și jumătate” Accesul rutier din şi în zona studiată prin PUZ se poate realiza atât pe strada Nicolae Andreescu, cât şi pe strada Ardealului, precum şi de pe Str. Ovidiu Cotruş. Modernizarea străzii Anton Bacalbaşa reprezintă o alternativă de circulație pentru str. Nicolae Andreescu.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţți PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaQprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Rezultatele informării şi consultării împreună cu răspunsul iniţiatorului au fost afișate pe site-ul oficial www.primariatm.ro si expediate prin Poştă celor care au formulat sugestii si obiectii din partea publicului cu privire la aceasta investitie, atat persoanelor care au consultat documentatia, respectiv persoanelor participante la intalnirea cu proiectantul SC ARHITECT TRIMBIAS SRL, organizată in data de 19.09.2017, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, cat si proprietarilor imobilelor din zonă, vecine amplasamentului pe care se propune Planul Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", str. Nicolae Andreescu — str. Anton Bacalbaşa, CF nr. 402010, CF nr. 413811, Timişoara. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, str. Nicolae Andreescu — str. Anton Bacalbaşa, CF nr. 402010, CF nr. 413811, Timişoara, beneficiar S.C. LOMAS SERV S.R.L,, a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare. CONSILIER Liliana IOVAN ur Red -L.[.-2 ex

Atasament: Aviz_Juridic_PUZ_N_Andreescu_A_Bacalbasa.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr.UR2018-011783/23.07.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 31.07.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu Anton Bacalbasa , Timișoara Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul și de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărților funciare anexate rezultă următoarea situație juridică: CF nr. 402010 Timişoara, nr. cad. 402010, teren în suprafață de 10.000 mp, categoria de folosință arabil intravilan, este proprietatea SC LOMAS SERV SRL - beneficiara documentației, cu interdicţie de înstrăinare, grevare, închiriere, comasare, divizare, edificare, alipire, dezmembrare, amenajare, restructurare, construire în favoarea ING BANK NV AMSTERDAM SUC. BUCUREȘTI. CF nr. 413811 Timişoara, nr. cad. 413811, teren în suprafață de 16.300 mp, categoria de folosință arabil intravilan este proprietatea SC LOMAS SERV SRL Timișoara, cu interdicție de înstrăinare, grevare, închiriere, alipire, dezmembrare, demolare, amenajare, restructurare şi construire, De asemenea, din examinarea cărtilor funciare (datate 26.07.2018) mai sus individualizate rezultă că este înscris drept de ipotecă în favoarea ING BANK NV AMSTERDAM SUC. BUCUREȘTI. ING BANK NV AMSTERDAM SUC. BUCUREȘTI, prin adresa nr. WB/NW/909/21.02.2018, comunică acordul cu privire la elaborare PUZ “Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu —Anton Bacalbasa, CF nr. 402010, 413811 intravilan Timişoara, conform Certificatului de Urbanism nr. 4032/06.10.2016 (prelungit), a Avizului de Oportunitate nr. 17/08.06.2017 și în baza proiectului nr.154/2016 pentru imobilele ipotecate în favoarea Bancii. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-011783/23.07.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu Anton Bacalbasa, Timișoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul documentatiei având calitatea de proprietar asa cum rezultă din C.F. nr. 402010 și nr. 413811 cu privire la imobilul ce se reglementeaza. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu — Anton Bacalbasa, Timişoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIELA STEFAN Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: Raport_de_specialitate_PUZ_LOMAS_SERV.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

UR2018-011783/23.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinte colective cu

functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu – Anton Bacalbasa, Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-011783/20.07.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu – Anton Bacalbasa, Timişoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone de locuinte colective cu functiuni complementare, servicii şi institutii publice;

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-011783/16.07.2018, privind

aprobarea Planului Urbanistic „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu – Anton Bacalbasa, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 17 din 08.06.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 28 din 29.06.2018;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 4032 din 06.10.2016, Avizul Favorabil cu conditii al Directiei Judetene pentru Cultură Timis nr. 3794/23.10.2017, Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 24/31.05.2018, precum şi Decizia Etapei de încadrare nr. 14 din 15.02.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

Documentaţia PUZ „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu – Anton Bacalbasa, Timişoara, beneficiar S.C. LOMAS SERV S.R.L., proiectant S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Georgeta Trimbitas, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna septembrie 2017, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, pe perioada careia s-au formulat sugestii si obiectii din partea publicului cu privire la aceasta investitie, atat din partea persoanelor care au consultat documentatia, repesctiv din partea persoanelor participante la intalnirea cu proiectantul ARHITECT TRIMBITAS S.R.L., organizata in data de 19.09.2017 la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, cat si din partea proprietarilor imobilelor din zonă, vecine amplasamentului pe care se propune Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu – Anton Bacalbasa, Timişoara, prin adresele înregistrate la Directia Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Primariei Municipiului Timisoara cu nr. RU2017-000376/19.09.2017; UR2017- 016106/02.10.2017; UR2017-016268, 016321/03.10.2017; UR2017-016328/04.10.2017, respective prin sesizari pe mail-ul Biroului Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ, etapă finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în octombrie 2017, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2017-014344/27.10.2017;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentaţia PUZ „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu – Anton Bacalbasa, Timişoara se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu – Anton Bacalbasa, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L., proiect nr. 154/2016, la cererea firmei beneficiare S.C. LOMAS SERV S.R.L.

Terenul reglementat în cadrul documentatiei PUZ „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu – Anton Bacalbasa, Timişoara, este amplasat în partea de sud-vest a teritoriului administrativ al municipiului Timişoara, în cartierul Freidorf, in cvartalul delimitat la nord-vest de str. Nicolae Andreescu, la nord-est de calea ferată, la sud-vest de str. Daniel Constantin, la sud-est de str. Anton Bacalbasa, este accesibil pe latura sa nord-vestică din strada Nicolae Andreescu, pe latura sud-estică din str. Anton Bacalbasa, şi este învecinat pe celelalte laturi cu alte proprietăţi private.

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 - UTR 58 – zonă mixtă cu interdictie temporară de construire până la aprobare PUZ/PUD.

Pentru terenul reglementat, care face obiectul acestei documentaţii, a fost necesară întocmirea evaluării arheologice teoretice care nu au dus la identificarea unor monumente istorice, culturale, religioase sau situri arheologice, obtinându-se Avizul Favorabil cu conditii al Directiei Judetene pentru Cultură Timis nr. 3794/23.10.2017.

Pentru terenul reglementat a fost obtinut Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 24/31.05.2018.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu – Anton Bacalbasa, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 26.300 mp, este înscris în CF nr. 402010 (CF vechi 4734/Freidorf), nr. cadastral 402010 (nr. cad. vechi A855/1/8), teren arabil intravilan in suprafata de 10.000 mp si în CF nr. 413811 (CF vechi 3731/Freidorf), nr. cadastral 413811 (nr. cad. vechi A855/1/7, teren arabil intravilan in suprafata de 16.300 mp, proprietar fiind S.C. LOMAS SERV S.R.L., cu interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, alipire, dezmembrare, demolare, amenajare, restructurare si construire in favoarea ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti, pentru care a fost obtinut Acordul ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti – Agentia Bancara Timisoara cu nr. WB/NW/909/21.02.2018.

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu – Anton Bacalbasa, Timişoara, propune soluţii şi

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

reglementări în scopul dezvoltării unei zone destinată locuirii colective si functiunilor complementare, serviciilor si institutiilor publice cu regim de înălţime maxim (S)+P+2E+M (pentru zona de locuire si functiuni complementare) şi (S)+P (pentru zona de servicii).

Accesul auto şi pietonal la parcela studiată se face din strada Nicolae Andreescu, strada Anton Bacalbasa si strada nou propusă cu prospectul final de 13,75m, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-004318/15.12.2017.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017 şi în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-004318/15.12.2017.

Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef sunt

următorii: Pentru SzL – Subzonă locuire colectivă - cu functiuni complementare la parter:

- Regim de construire: (S)+P+2E+M; - Funcţiuni predominante: ansamblu de constructii cu functiuni mixte - locuire

colectivă si functiuni complementare locuirii la parter, conform plansei „Reglementari Urbanistice” nr. 154-A03 si precizărilor din R.L.U.;

- POTmax = 35%; - CUTmax = 1.30; - Hmax cornisă = 10.80 m – pentru clădiri cu sarpantă; - Hmax = 14.80 m;

Pentru SzS – Subzonă servicii si institutii publice: - Regim de construire: (S)+P; - Funcţiuni predominante: spatii comerciale, servicii cu acces public - functiuni

compatibile cu locuirea cu îndeplinirea conditiilor precizate în R.L.U.; - POTmax = 55%; - CUTmax = 0.55; - Hmax cornisă = 8.00m; Spaţii verzi compacte minim 5,00% - conform Deciziei de încadrare nr. 14 din

15.02.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută;

În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 154/2016, planşa nr. 154- A04 - ,,Circulaţia terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu – Anton Bacalbasa, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinte colective

cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu – Anton Bacalbasa, Timişoara, beneficiar S.C. LOMAS SERV S.R.L., întocmit conform proiectului nr. 154/2016, realizat de S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.RL., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire:

 Pentru SzL – Subzonă locuire colectivă - cu functiuni complementare la parter: - Regim de construire: (S)+P+2E+M; - Funcţiuni predominante: ansamblu de constructii cu functiuni mixte - locuire colectivă si

functiuni complementare locuirii la parter, conform plansei „Reglementări Urbanistice” nr. 154-A03 si precizărilor din R.L.U.;

- POTmax = 35%; - CUTmax = 1.30; - Hmax cornisă = 10.80m – pentru clădiri cu sarpantă; - Hmax = 14.80m;

 Pentru SzS – Subzonă servicii si institutii publice: - Regim de construire: (S)+P; - Funcţiuni predominante: spatii comerciale, servicii cu acces public - functiuni

compatibile cu locuirea cu indeplinirea conditiilor precizate in RLU; - POTmax = 55%; - CUTmax = 0.55;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

- Hmax cornisă = 8.00m;  Spaţii verzi compacte minim 5,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 14/15.02.2018 a

Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută;

 acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-004318/15.12.2017, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar

 În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni

complementare”, str. Nicolae Andreescu – Anton Bacalbasa, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 26.300 mp, este înscris în CF nr. 402010 (CF vechi 4734/Freidorf), nr. cadastral 402010 (nr. cad. vechi A855/1/8), teren arabil intravilan in suprafata de 10.000 mp si în CF nr. 413811 (CF vechi 3731/Freidorf), nr. cadastral 413811 (nr. cad. vechi A855/1/7, teren arabil intravilan in suprafata de 16.300 mp, proprietar fiind S.C. LOMAS SERV S.R.L., cu interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, alipire, dezmembrare, demolare, amenajare, restructurare si construire in favoarea ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti, pentru care a fost obtinut Acordul ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti – Agentia Bancara Timisoara cu nr. WB/NW/909/21.02.2018.

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 154/2016, planşa nr. 154-A04 - ,,Circulaţia terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent,

hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în

concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu – Anton Bacalbasa, Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul

de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu – Anton Bacalbasa, Timişoara îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU SEF BIROU Liliana IOVAN Red/dact – L.I.

Atasament: Expunere_motive_PUZ_LOMAS_SERV.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2018-011783/20.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu – Anton BacalbaSa, Timişoara

1. Descrierea situaţiei actuale Terenul reglementat în cadrul documentatiei PUZ „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni

complementare”, str. Nicolae Andreescu – Anton Bacalbasa, Timişoara, este amplasat în partea de sud-vest a teritoriului administrativ al municipiului Timişoara, în cartierul Freidorf, in cvartalul delimitat la nord-vest de str. Nicolae Andreescu, la nord-est de calea ferată, la sud-vest de str. Daniel Constantin, la sud-est de str. Anton BacalbaSa, este accesibil pe latura sa nord-vestică din strada Nicolae Andreescu, pe latura sud-estică din str. Anton BacalbaSa, şi este învecinat pe celelalte laturi cu alte proprietăţi private.

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 - UTR 58 – zonă mixtă cu interdictie temporară de construire până la aprobare PUZ/PUD.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 26.300 mp, este înscris în CF nr. 402010 (CF vechi 4734/Freidorf), nr. cadastral 402010 (nr. cad. vechi A855/1/8), teren arabil intravilan in suprafata de 10.000 mp Si în CF nr. 413811 (CF vechi 3731/Freidorf), nr. cadastral 413811 (nr. cad. vechi A855/1/7, teren arabil intravilan in suprafata de 16.300 mp, proprietar fiind S.C. LOMAS SERV S.R.L., cu interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, alipire, dezmembrare, demolare, amenajare, restructurare si construire in favoarea ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti, pentru care a fost obtinut Acordul ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti – Agentia Bancara Timisoara cu nr. WB/NW/909/21.02.2018.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare”, str.

Nicolae Andreescu – Anton Bacalbasa, Timişoara, propune soluţii şi reglementări în scopul dezvoltării unei zone destinată locuirii colective Si functiunilor complementare, serviciilor Si institutiilor publice cu regim de înălţime maxim (S)+P+2E+M (pentru zona de locuire Si functiuni complementare) şi (S)+P (pentru zona de servicii).

3. Alte informaţii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,

actualizată, pentru documentaţia PUZ „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu – Anton Bacalbasa, Timişoara au fost obţinute: Certificatul de Urbanism nr. 4032 din 06.10.2016, Avizul de Oportunitate nr. 17 din 08.06.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 28 din 29.06.2018;

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic

Zonal „Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu – Anton Bacalbasa, Timişoara, beneficiară S.C. LOMAS SERV S.R.L., îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare. Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: A14_PTT.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. (+4) 0744 698012, tel./fax: (+4) 0256 432212 e-mail: [email protected]

Scara: 25 mai 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. LOMAS SERV S.R.L.

154/2016"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare"

PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

Nr. planșă:

Data:

"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare" Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

P.U.Z.

1.50 1.50 3.25 3.25 1.50 1.50

12.50

2.253.503.502.502.00

13.75

1.50 1.00 3.00

5.50

2.00 1.70 3.50 3.50 3.00 1.80

15.50

carosabil + biciclete

PTT 2 propus conform PT 47 din PUG Timisoara si PUZ aprobat cu HCL 121/31.03.2017

trotuartrotuar zonaverde carosabiltrotuar trotuarstationari /

zona verde

carosabil

PTT 3 propus conform PT 76 din PUG Timisoara

trotuar

PTT 1 propus conform AO nr. 17/08.06.2017

retea iluminat public

retea telecomunicatii

retea canalizare pluviala

retea canal menajer

retea alimentare cu apa

retea canalizare pluviala

retea electrica

2.5% 2.5%

borduri prefabricate 20x25 borduri prefabricate 20x25

2.5%2.5%

- dale beton - 6 cm - nisip pilinat - 3 cm - fundatie balast - 20 cm

- beton asfaltic BA16 - 4 cm - beton asfaltic deschis BAD25 - 6 cm - piatra sparta - 20 cm - fundatie balast - 25 cm - nisip - 7 cm

2.5% 2.5%2.5%2.5%

zona verde

2.5% 2.5%

zona verde

borduri prefabricate 20x25 borduri prefabricate 10x15

borduri prefabricate 20x25 borduri prefabricate 10x15

borduri prefabricate 20x25 borduri prefabricate 10x15

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

retea gaz retea gaz

retea alimentare cu apa retea iluminat public

retea telecomunicatii retea electrica

- dale beton carosabile - 8 cm - nisip pilonat - 3 cm - piatra sparta - 15 cm - fundatie balast - 15 cm

- dale beton - 6 cm - nisip pilinat - 3 cm - fundatie balast - 20 cm

- dale beton - 6 cm - nisip pilinat - 3 cm - fundatie balast - 20 cm

- dale beton - 6 cm - nisip pilinat - 3 cm - fundatie balast - 20 cm

- beton asfaltic BA16 - 4 cm - beton asfaltic deschis BAD25 - 6 cm - piatra sparta - 20 cm - fundatie balast - 25 cm - nisip - 7 cm

- dale beton - 6 cm - nisip pilinat - 3 cm - fundatie balast - 20 cm

- beton asfaltic BA16 - 4 cm - beton asfaltic deschis BAD25 - 6 cm - piatra sparta - 20 cm - fundatie balast - 25 cm - nisip - 7 cm

carosabil

PTT 4 existent strada Nicolae Andreescu

trotuartrotuar zonaverde zona verde

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

154-A14Profiluri transversale de drum1:100

Atasament: Colab_-_edilitare.pdf

2 ,1

78 m

2

2 ,1

79 m

2

2 ,1

82 m

2

2 ,1

84 m

2

2 ,1

87 m

2

2 ,1

91 m

2

2 ,1

93 m

2

1 ,7

31 m

2

3 00

m 2

1 ,3

15 m

2

8 6.549

8 6.531

8 6.400

8 6.462

8 6.460

8 6.433

8 6.655

8 6.481

8 6.478

8 6.469

8 6.726

8 6.850

8 6.641

8 6.628

8 6.406

8 6.446

8 6.429

8 6.620

8 6.658

8 6.587

8 6.35486.39686.450

8 6.590

8 6.595

8 6.576

8 6.529

8 6.411

8 6.350

8 6.344

8 6.486

8 6.673

8 6.619

8 6.642

8 6.662

8 6.558

8 6.75786.295

8 6.33186.204

8 6.508 8

6.524

8 6.536

8 6.417

8 6.272

8 6.317

8 6.261

8 6.520

8 6.473

8 6.446

8 6.325

8 6.467

8 6.540

8 6.549

8 6.531

8 6.400

8 6.462

8 6.460

8 6.433

8 6.655

8 6.481

8 6.478

8 6.469

8 6.726

8 6.850

8 6.641

8 6.628

8 6.406

8 6.446

8 6.429

8 6.620

8 6.658

8 6.587

8 6.35486.39686.450

8 6.590

8 6.595

8 6.576

8 6.529

8 6.411

8 6.350

8 6.344

8 6.486

8 6.673

8 6.619

8 6.642

8 6.662

8 6.558

8 6.75786.295

8 6.33186.204

8 6.508 8

6.524

8 6.536

8 6.417

8 6.272

8 6.317

8 6.261

8 6.520

8 6.473

8 6.446

8 6.3268

6.325

8 6.467

8 6.540

8 6.363

8 6.502

8 6.450

8 6.518

8 6.493

8 6.527

8 6.641

8 6.542

8 6.512

8 6.441

8 6.147

8 6.409

8 6.479

8 6.445

8 6.402

8 6.460

8 6.338

8 6.270 8

6.430

8 6.243

8 6.485

8 6.546

8 6.133

8 5.842

8 5.880

8 6.075

8 6.099

8 6.330

8 6.223

8 6.250

8 6.233

8 6.168

8 6.130

8 6.170

8 6.232

8 6.174

8 6.218

8 6.211

8 6.256

8 6.244

8 6.213

8 6.265

8 6.181

8 6.180

8 6.091

8 6.179

8 6.334

8 6.124

8 5.946

8 5.929

8 5.930

8 5.9688

6.058

8 6.151

8 6.166

8 6.133

8 6.132

8 6.185

8 6.161

8 6.108

8 6.059

8 6.116

8 6.302

8 6.360

8 6.269

8 6.081

8 5.968

8 5.859

8 6.0348

6.081

8 6.228

8 6.120

8 6.083

8 6.193

8 5.947

8 6.048

8 5.986

8 6.031

8 6.203

8 6.309

8 6.219

8 6.224

8 6.228

8 6.297

8 6.403

8 6.260

8 6.198

8 6.247

8 6.146

8 6.217

8 6.138

8 6.228

8 6.323

8 6.175

8 6.330

8 6.495

8 6.366

8 6.401

8 6.145

8 6.155

8 6.078

8 6.048

8 6.039

8 6.132

8 6.108

8 6.212

8 6.174

8 6.338

8 6.306

8 6.185

8 6.336

8 6.277

8 6.208

8 6.126

8 6.132

8 6.041

8 6.081

8 6.054

8 6.161 8

6.160

8 6.077

8 6.058

8 6.082

8 5.999

8 6.067

8 5.983

8 6.095

8 6.083

8 6.284

8 6.504

8 6.444

8 6.152

8 6.152

8 6.16786.223

8 6.219 8

6.250

8 6.391

8 6.421

8 6.326

8 6.357

8 6.301

8 6.317

8 6.103 8

6.296 8

6.396

8 6.425 8

6.548 8

6.521 8

6.438

8 6.341

8 6.410

8 6.404

8 6.443

8 6.444

8 6.59786.6238

6.59486.583

8 6.600

8 6.484

8 6.484

8 6.447

8 6.462

8 6.502

8 6.475

8 6.674

8 6.554

8 6.511

8 6.532

8 6.541

8 6.618

8 6.713

8 6.879

8 5.704

8 5.666 86.071

8 6.227

8 6.149

8 6.167 86.097 86.066

8 6.257

8 6.368

8 6.333

8 6.526

8 6.473

8 6.017

8 5.437

8 5.750

8 5.991

8 5.910

8 6.058

8 5.934 8

6.204

8 6.323

8 6.414

8 6.408

8 6.486

8 6.595 8

7.027 86.754

8 6.938

8 6.868

8 6.530

8 6.362

8 6.455

8 6.448

8 6.350

8 6.338

8 6.093

8 6.184

8 6.575

8 6.742

8 6.811 8

6.428

8 6.447

8 6.493

8 6.360

8 6.266

8 6.406 8

6.670 8

6.850

8 6.878

8 6.884

8 6.435

8 6.338

8 6.365

8 6.451

8 6.319

8 6.533

8 6.569

8 6.883

8 7.078

8 6.950

8 7.015

8 6.892 8

6.839 8

6.627

8 6.623

8 6.612

8 6.520

8 6.440

8 6.531 8

6.789 8

6.850

8 6.782

8 6.664

8 6.562

8 6.575

8 6.616

8 6.719

8 6.702

8 6.684

8 6.561

8 6.329

8 6.401 8

6.596

8 6.682

8 6.647

8 6.656

8 6.599

8 6.620 86.767

8 6.575

8 6.634

8 6.599

8 6.606

8 6.564

8 6.510

8 6.308

8 6.129

8 5.976

8 6.191

8 6.194

8 6.045

8 6.216

8 6.489

8 6.545

8 6.560

8 6.482

8 6.249

8 6.256

8 6.334

8 6.282

8 6.228

8 6.123

8 6.107

8 5.905

8 6.136

8 6.019 8

6.010

8 5.818

8 6.031

8 6.043

8 6.210

8 6.105

8 6.074

8 5.917

8 5.974

8 5.868

8 5.899

8 5.972

8 5.863

8 5.755

8 5.766

8 5.772

8 5.635

8 5.773

8 5.920

8 5.731

8 5.819

8 5.900

8 5.985

8 6.107

8 6.243

8 6.240

8 6.149

8 6.033

8 5.868

8 5.887

8 5.478

8 5.816

8 5.781

8 5.873

8 6.045

8 6.012

8 6.106

8 6.367

8 6.386

8 6.6418

6.598

8 6.506

8 6.413

8 6.063

8 6.192

8 5.899

8 5.744

8 6.108

8 6.209

8 6.034

8 5.990

8 5.849

8 5.788

8 5.460

8 5.592

8 5.755

8 5.639

8 5.585

8 5.923

8 5.764

8 5.715

8 5.945

8 5.902

8 5.909

8 6.005 8

6.165

8 6.184

8 5.972

8 5.847

8 5.820

8 5.913

8 5.873

8 5.922

8 6.014

8 6.113

8 6.155

8 6.065

8 6.028

8 5.980

8 6.012

8 6.077

8 6.032 8

6.007

8 5.974

8 5.866

8 5.867

8 5.928

8 5.813 85.840

8 5.800

8 5.890

8 5.799 8

5.689

8 5.840

8 5.922

8 5.801

8 5.730

8 5.769

8 5.830

8 5.872 8

5.843

8 5.947

8 5.993

8 5.883 85.995

8 6.261

8 6.203

8 6.007

8 5.941

8 5.992

8 5.923

8 6.061

8 6.169

8 6.342

8 6.623

8 6.676

8 6.921

8 6.780

8 6.655

8 6.447

8 6.376

8 6.304

8 6.257

8 6.473

8 6.655

8 6.874

8 6.670

8 6.421

8 6.342

8 6.146

8 6.200

8 6.065 8

6.030

8 6.106

8 6.248

8 6.491

8 6.252

8 6.182

8 6.076

8 6.052

8 6.082

8 6.131

8 6.395 8

6.330

8 6.247

8 6.239

8 6.082

8 6.166

8 6.278

8 6.343

8 6.417

8 6.446

8 6.564

8 6.560 8

6.486

8 6.403

8 6.358

8 6.137

8 5.958

8 6.122

8 6.213

8 6.314

8 6.419

8 6.307 8

6.162

8 5.815

8 5.871

8 5.783

8 6.159

8 5.972

8 5.6828

6.043 8 5.997 8

5.665

8 6.137

8 5.931 8

5.675

8 5.662

8 5.956

8 6.152

8 6.215

8 6.253

8 6.491

8 6.180

8 6.045

8 6.009

8 5.864

8 5.771

8 5.775

8 5.750

8 5.841

8 6.111

8 6.409

8 6.684

8 6.888

8 6.845

8 6.775

8 6.857

8 6.801

8 6.756

8 6.843

8 6.866

8 6.787

8 6.502

8 6.137

8 5.982

8 6.173

8 6.268

8 6.210

8 6.175

8 6.228

8 6.225

8 6.137

8 6.018

8 6.195

8 6.034

8 5.967

8 5.915

8 5.998

8 6.086

8 6.260 8

6.242

8 6.172

8 6.157

8 6.087

8 5.880

8 5.751

8 5.903

8 6.152

8 5.888

8 5.759

8 5.867

8 5.645

8 5.980

8 5.879

8 6.046 86.061 86.064

8 6.199

8 6.233

8 6.321

8 6.362

8 6.353

8 5.960

8 5.923

8 6.156

8 6.323

8 6.363

8 6.53486.372

8 6.436

8 6.372

8 6.273

8 6.299

8 6.419

8 6.354

8 6.322

8 6.371

8 6.312

8 6.588

2 ,4

65 m

2

5.50

6.25

5.50

12.50 8.25

4.25

6.25 2.00

2.00 2.25

374.00

5.00

C F428456

P latform

a betonata

H alaatelier

Terasa acoperita

Cladire

dezafectata

Cladire

dezafectata

D rum

pietruit

C

C

C

CC

G

Strada N icolae Andreescu (asfalt)

trotuar

trotuar

zona verde

zona verde

zona verde

Strada Aurel Buteanu (pietruita)

Strada Octavian Bancila

Strada Constantin Daniel (asfalt)

A ne

xa

C asa

P +

M

str. Daniel Constantin (asfalt)

C asa

P +

M

C asa

P +

M

C asa

P +

M

Str. B acalbasa

nr. top. 456

C ladire

birouri

Nr.cad.A855/1/9

S=9378m p

CF427565

Nr.cad.405/a/1/2/b

CF438999

CF441544

CF441545

CF412901

CF428075

CF413730

CF423588

C F423922

C F405888

C F405887

C F431664

CF428430

C F

4 42

530

437651

Strada N icolae Andreescu (asfalt)

84A 22

20

26

19

25

23

27

21

24B

24A

13B

13

15-17

32 32A

32B

43

32A

45

1 6

4

2

9

11

13

10

15

12

16

14

18

10

8

8A

18

12

16

4

6

2

3A

36

47

49

51

34

36 36B

1

53

3

5

7

4

2A 2B

2

55

57

59 44

6

8

1A

1

63

2

4

6

5

63A

48

46

50

1

52A/1

52B

65

65A

52A/2

52

2

67

69

54

D rum

de incinta

CF428430

Strada Agronomiei

Strada Pacii

trotuar

Str. B ela Lugosi

CF 445717

C F 445716

C F 445715

C F 445701

C F 445705

CF 445698

C F 445699

C F 445708

C F 445711

C F 445713

C F 445700

C F 445702

C F 445703C

F 445704

C F 445706C

F 445707

C F 445709C

F 445710

C F 445712

C F 445714

CF 445717

D J 591

D J 591

te re

n re

ze rvat p

en tru

e v

e n

tu a

la e

x tin

d e

re a

p ro

filu lu

i d e d

ru m

d e la 5,50m

la 10,50m in

s itu

a tia

in c

a re

d e

zv o

ltarea zo n

ei o va im

p u

n e

se ră

se ră

se ră

se ră

se ră

se ră

se ră

se ră

se ră

se ră

se răse

se ră

se ră

se ră

Subzona B - Locuințe colective m ici. m

ax. 6 unități locative/ clădire

Subzona A - Locuințe individuale m ax. 2 unități locative/ parcelă

1

2

3

4

5

6

7

8

1 0

1 1

1 2

(S )+

P P

.O .T

. m ax 55%

C .U

.T . m

ax 0,55

(S )+

P +

2E +

M P

.O .T

. m ax 35%

C .U

.T . m

ax 1,3

(S )+

P +

2E +

M P

.O .T

. m ax 35%

C .U

.T . m

ax 1,3

(S )+

P +

2E +

M P

.O .T

. m ax 35%

C .U

.T . m

ax 1,3

(S )+

P +

2E +

M P

.O .T

. m ax 35%

C .U

.T . m

ax 1,3

9

S zL

S zL

S zV

S zU

S zS

S zL

S zL

8 6.801

C F428456

Strada N icolae Andreescu (asfalt)

L E

G E

N D

A

C C

can alizare pluvia

la p

ropusa C

P C

P

retea d

e alim en

ta re

cu ap a propusa

A A

retea a

pa e

xistenta A

ex can

alizare m e

na je

ra e

xistenta C

e x

S .C

. L O

M A

S S

E R

V S

.R .L

.

D e zv

o lta

re z

o n

a lo

cu in

te c

o le

c tiv

e c

u fu

n ctiu

n i

c o

m p

le m

e n

ta re

s tr. N

. A n

d re

e s c u

- A . B

a ca

lb a sa

str. R a

sa ritu

lu i nr.6

T IM

IS O

A R

A T

el. /F ax. 00

4-03 56-101621

S O

C IE

T A

T E

A D

E C

O N

S U

L T

A N

T A

S I P

R O

IE C

T A

R E

S.C . ELATIS S.R

.L.

S E

F P

R O

IE C

T

C .U

.I. R 1

7 1

8 5

2 0

5 J35/307/2005

P R

O IE

C T

A N

T in

g . S

T R

IM B

E I ILD

IC O

D E

S E

N A

T teh

. IE P

U R

E S

IM O

N A

S P

E C

IF IC

A T

IE N

U M

E S

E M

N A

T U

R A

S C

A R

A 1

:1 000

D A

T A

0 5.20

18

V E

R IF

IC A

T O

R /

E X

P E

R T

N U

M E

S E

M N

A T

U R

A C

E R

IN T

A R

E F

E R

A T

/ E X

P E

R T

IZ A

N R

. / D A

T A

B e

n e

ficiar:

T itlu :

T itlu

p la

nsei:

P R

. N R

.

F A

Z A

N R

. P L.

0 1 E

D

28 5/

20 16

D O

C .

R e

te le

d e

a lim

e n

ta re

cu a

p a

si canalizare P

L A

N D

E S

IT U

A T IE

- P R

O P

U N

E R

I

in tra

v ila

n T

im is

o a

ra , C

F 4

0 2010, 413811, ju

d . T

im is

a rh

. T R

IM B

IT A

S G

E O

R G

E T

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Aex

Aex

Aex

Aex

Ø 225m

m C

ex

C ex

C ex

C ex

Ø 600m

m

CP

CP

CP

CP

CM

A

CM

CM

CM

CM

A

A

A

A

Bazin retentieSH

C

C

C

C

h id

ra n

t e xterio

r de incen

diu pro pus

b azin

d e

re te

ntie propus

B R

cam in

d e va

ne p

rop us

C L

H

sep arator h

id ro

ca rb

u ri propus

S H

C

can alizare propusa

C M

H

CP CPA

A

A

A

A

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

H

H

H

H

C

C

C L

can alizare m

e n

a je

ra prop

usa C

M

C V

cam in

d e linistire p

rop u

s C

V

P U

Z A

P R

O B

A T

C U

H C

L 12

1/31 .0

3.2017 ”L

O C

U IN

Ț E

C O

L E

C T

IV E

M IC

I ÎN

R E

G IM

D E

ÎN Ă

L Ț

IM E

P +

1E +

M /E

r”

te re

n p

ro p

rie ta

te p

riv a

ta ce se va in

tab u

la in C

F c

u s

e rv

itu te

d e

tre c

e re

p e

n tru

p arceal cu

n r.cad

. 438999 c

o n

fo rm

p la

n s

ei 0 5- O

B IE

C T

IV E

D E

U T

IL IT

A T

E P

U B

L IC

A P

U Z

A P

R O

B A

T C

U H

C L

12 1/31

.0 3.2017

”L O

C U

IN Ț

E C

O L

E C

T IV

E M

IC I

ÎN R

E G

IM D

E ÎN

Ă L

Ț IM

E P

+ 1E

+ M

/E r”

2 ,1

96 m

2 CP

Atasament: Colab_-_electrice.pdf

2,178 m2

2,179 m2

2,182 m2

2,184 m2

2,187 m2

2,191 m2

2,193 m2

2,196 m2

1,731 m2

300 m2

1,315 m2

2,465 m2

Terasa acoperita

C

C

C

G

St ra

da N

ic ol

ae A

nd re

es cu

(a sf

al t)

tr ot

ua r

tro tu

ar

zo na

v er

de

zo na

v er

de

zo na

v er

de

Anexa

Casa

P+M

str. D aniel C

onstantin (asfalt)

Casa

P+M

Casa

P+M

Casa

P+M

Cl ad

ire

bi ro

ur i

C F413811

S=16300 m p

N r.cad.A

855/1/7

N r.cad.A

855/1/8

S=10000 m p

C F402010

N r.cad.A

855/1/9

S=9378m p

C F 4 3 8 9 9 9

C F 4 4 1 5 4 4

C F 4 4 1 5 4 5

C F 4 1 2 9 0 1

C F 4 2 8 0 7 5

C F 4 1 3 7 3 0

C F 4 2 3 5 8 8

C F 42

39 22

C F 40

58 88

C F 40

58 87

C F 43

16 64

43 76

51

22

20

26 19

25

23

27

21

24B

24A

13B

13

15-17

18

16

57

59 44

63

63 A

48

46

C F428430

tr ot

ua r

P TT 2

St r.

Be la

Lu go

si

C F 445717

CF 4

45 70

1

CF 4

45 70

5

C F 445698

CF 4

45 69

9

CF 4

45 70

8

CF 4

45 71

1

CF 4

45 71

3

CF 4

45 70

0

CF 4

45 70

2

CF 4

45 70

3

CF 4

45 70

4

CF 4

45 70

6

CF 4

45 70

7

CF 4

45 70

9

CF 4

45 71

0

CF 4

45 71

2

CF 4

45 71

4

C F 445717

C F 445717

DJ 5

91

”LOCUINȚE COLECTIVE MICI

teren rezervat pentru eventuala extindere a profilului de drum de la 5,50m la 10,50m

in situatia in care dezvoltarea zonei o va impune

seră

seră

seră

seră

seră seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

P TT 3

S ubzona A

- Locuințe individuale m ax. 2 unități locative/ parcelă

2

3

5

6

1

2

13

3

4

5

6

7

8

10

11

12

(S)+P

P.O.T. max 55%

C.U.T. max 0,55

(S)+P+2E+M

P.O.T. max 35%

C.U.T. max 1,3

(S)+P+2E+M

P.O.T. max 35%

C.U.T. max 1,3

(S)+P+2E+M

P.O.T. max 35%

C.U.T. max 1,3

(S)+P+2E+M

P.O.T. max 35%

C.U.T. max 1,3

9

SzL

SzL

SzV

SzU

SzS

SzL

SzL

PT+ PA

BMPT

FDCP

PCFO

PCFO

PCFO

PCFO

PCFO

PCFO

PCFO

PCFO

PCFO

PCFO

FDCP

FDCP

FDCP

FDCP

FDCP

FDCP

FDCP

FDCP

Camin racord FO

LEGENDA

- Traseu bransare la retelele de fibra optica format din fibra optica de tip SingleMode, pozat pe pat de nisip in profil de sant, in tub gofrat Ø63mm, de catre providerii de servicii;

- Traseu pentru alimentarea FDCP-urilor, pozat din tub gofrat, realizat de catre distribuitorul local de energie electrica;

PT - Post de transformare de retea, construtie in anvelopa, proiectat si executat in baza studiului de solutie si a avizului tehnic de racordare, in grija distribuitorului local de energie electrica;

FDCP - Firida de distributie, contorizare si protectie, proiectat si executat in baza studiului de solutie si a avizului tehnic de racordare, in grija distribuitorului local de energie electrica;

PCFO - Punct de conexiune fibra optica, proiectat si executat de care providerii de servicii de telecomunicatii;

PA - Punct de aprindere pentru iluminatul stradal;

- Traseu pentru iluminatul exterior, pozat din tub gofrat Ø63mm, pe pat de nisip conform detaliilor;

- Corp de iluminat stradal, echipat cu surse LED, putere 93W, 10200lm, distributie larga, indice de redare a culorilor 70, temperatura de culoare 4000K, grad de protectie IP66, IK08, cu montaj pe stalp, Ø60-76mm, montat pe stalp;

Acest proiect este proprietatea firmei SC ELECTRIC EYE SRL. Drepturile de proiectare apartin in intregime proiectantului.

Refolosirea oricarei parti din aceasta documentatie este interzisa.

Verificator Nume Semnatura Cerinţa Referat\expertiză Nr.\Data

Desenat

Proiectat

Şef Proiect

Specificaţie

Titlul planşei : Instalatii electrice

Faza:

Proiectant Instalaţii Electrice :

P.U.Z.

Pr. Nr :

Nume Semnatura

Scara:

Data:

251\2017

1\500

Iul. 2017

Planşa:

E01

arh. Georgeta Trîmbițaș

Titlul proiectului : PUZ "Dezvoltare zonă

locuințe colective cu funcțiuni comple- mentare", Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811,

Intravilan Timișoara, jud. Timiș Verificat ing. Lucian Volintiru Rev: 00

ing. Adrian Valea

ing. Adrian Valea

Beneficiar :

S.C. LOMAS SERV S.R.L. Giarmata Vii, Intrarea Rozelor, nr. 6-8;

Timisoara, str. Zimnicea, nr. 26; jud. Timis, e-mail: [email protected]

SC ELECTRIC EYE SRL

Atasament: Colab_-_rutiere.pdf

6

.

0

0

7

.

7

5

1

2

.

5

0

8

.

2

5

4

.

2

5

6

.

2

5

2

.

0

0

2

.

0

0

8

.

2

5

4

.

2

5

1

2

.

5

0

4 .3

7

3

7

4

.

0

0

P

l

a

t

f

o

r

m

a

b

e

t

o

n

a

t

a

H

a

l

a

a

t

e

l

i

e

r

T

e

r

a

s

a

a

c

o

p

e

r

i

t

a

C

l

a

d

i

r

e

d

e

z

a

f

e

c

t

a

t

a

D

r

u

m

p

i

e

t

r

u

i

t

C

C

G

t

r

o

t

u

a

r

t

r

o

t

u

a

r

z

o

n

a

v

e

r

d

e

z

o

n

a

v

e

r

d

e

z

o

n

a

v

e

r

d

e

S

t

r

a

d

a

A

u

r

e

l

B

u

t

e

a

n

u

(

p

i

e

t

r

u

i

t

a

)

S

t

r

a

d

a

O

c

t

a

v

i

a

n

B

a

n

c

i

l

a

A nexa

Casa

P+M

s

t

r

.

D

a

n

i

e

l

C

o

n

s

t

a

n

t

i

n

(

a

s

f

a

l

t

)

Casa

P+M

Casa

P+M

Casa

P+M

C

l

a

d

i

r

e

b

i

r

o

u

r

i

C

F

4

1

9

8

8

7

N

r

.

c

a

d

.

C

C

8

5

5

/

1

/

6

N

r

.

c

a

d

.

A

8

5

5

/

1

/

9

S

=

9

3

7

8

m

p

N

r

.

c

a

d

.

4

0

5

/

a

/

1

/

2

/

b

C

F

4

3

8

9

9

9

C

F

4

4

1

5

4

4

C

F

4

4

1

5

4

5

C

F

4

1

2

9

0

1

C

F

4

2

8

0

7

5

C

F

4

1

3

7

3

0

C

F

4

2

3

5

8

8

C

F

4

2

3

9

2

2

C

F

4

0

5

8

8

8

C

F

4

0

5

8

8

7

C

F

4

3

1

6

6

4

4

3

7

6

5

1

S

t

r

a

d

a

N

i

c

o

l

a

e

A

n

d

r

e

e

s

c

u

2

2

2

0

2

6

1

9

2

1

2

4

B

2

4

A

1

3

B

1

3

1

5

-

1

7

1

0

1

8

1

2

1

6

3

A

5

3

5

5

5

7

5

9

4

4

6

3

4

6

C

F

4

2

8

4

3

0

t

r

o

t

u

a

r

P

T

T

1

P

T

T

2

P

T

T

2

P

T

T

1

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

(S)+P

(S)+P+2E+M/Er

(S)+P+2E+M/Er

(S)+P+2E+M/Er

(S)+P+2E+M/Er

9

22

4

22

4

22

4

4

4

4

4

22

22

22

22

22

9

11

15

6

.

0

0

5

.

0

0

9

2

1

3

.

7

5

5

.

5

0

5

.

0

0

5

.

0

0

5

.

5

0

5

.

0

0

5

.

5

0

5

.

0

0

6

.

0

0

5

.

0

6

.

0

2

.

0

3

.

5

6

.

0

6

.

0

2

.

0

3

.

5

2

.

0

3

.

5

2

.

0

0

3

.

5

0

5

.

0

5

.

0

5

.

5

0

5

.

0

0

5

.

0

0

5

.

5

0

3

.

0

0

2

.

0

3

.

5

6

.

0

6

.

0

6

.

0

5

.

5

0

5

.

0

0

5

.

0

0

5

.

5

0

5

.

5

0

5

.

0

0

2

.

0

0

3

.

5

0

2

.

0

3

.

5

6

.

0

2

.

0

3

.

5

6

.

0

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

C1

C1

C1

C1

C1

G4

G4

G4

G4

G4

2

.

5

0

2

.

5

0

2

.

5

0

2

.

5

0

2

.

5

0

2

.

5

0

2

.

5

0

2

.

5

0

2

.

5

0

1.50 1.50 6.50 1.50 1.50

12.50

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

carosabil

+ biciclete

PTT 2 - conform PT 47 din PUG

trotuartrotuar z.v.z.v.

2.257.002.502.00

13.75

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

carosabil

PTT 1

trotuar

trotuar

stationari/

z. verde

N

.

A

n

d

r

e

e

s

c

u A

r

d

e

a

l

u

l

u

i

A

g

r

o

n

o

m

i

e

i

O

.

B

a

n

c

i

l

a

A

.

B

a

c

a

l

b

a

s

a

01

SEF PROIECT

PROIECTANT

Titlu proiect:

Titlu planşă:

Proiect nr:

Faza:

Plansa nr.

Str. Ec. Teodoroiu nr. 21

email: [email protected]

WESTCosMun

Tel.: 0744 78 74 66

TIMISOARA

Amplasare:

PUZ

1:500

Beneficiar:

PLAN DE SITUATIE

01.2016

P10

DESENAT

ING. LINDA MUNTEANU

PUZ - DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE

COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Str. N Andreescu- str. Bacalbasa, Timisoara

Timisoara, str. N. Andreescu

CF 402010, CF 413811

S.C. LOMAS SERV S.R.L.

ING. LINDA MUNTEANU

ING. LINDA MUNTEANU

Conf. C.U. nr. 40323/06.10.2016

DATA:

SCARA:

CALCULUL NECESARULUI DE LOCURI DE PARCARE

conform Anexa 2 la PUG Timisoara

Parcelele 3...7 si 9...11

Blocuri de locuinte in regim (S)+P+2E+M/Er

22 apartamente : 1 = 22 locuri

spor 15% = 3 locuri

Total necesar = 25 locuri

Total parcaje realizate pe fiecare parcela = 26 locuri

Parcela12

Bloc de locuinte in regim (S)+P+2E+M/Er

16 apartamente : 1 = 16 locuri

spor 15% = 2 locuri

Total necesar =18 locuri

Total parcaje realizate pe parcela =18 locuri

Parcela 1- zona servicii -comert (S)+P

Suprafata 500 mp : 50 = 10 locuri

Angajati 15/5 = 3 locuri

Total necesar = 13 locuri

Total parcaje realizate pe parcela 1 = 28 locuri

CENTRALIZATOR :

Parcaje necesare 8x25+18+13 =231 locuri

Parcaje realizate 8x26+18+28 =254 locuri

PLAN INCADRARE IN ZONA PLAN DE SITUATIE scara 1:1000

Nota:

Mobilarea reprezentata pe aceasta plansa este orientativa avand menirea de a arata

o modalitate de ocupare a terenului in raport cu reglementarile propuse.

Mobilarea finala se va autoriza cu respectarea plansei de reglementari urbanistice si

poate fi diferita de prezenta mobilare.

AutoCAD SHX Text
C
AutoCAD SHX Text
C
AutoCAD SHX Text
Nr.9
AutoCAD SHX Text
Nr.9
AutoCAD SHX Text
Muncii
AutoCAD SHX Text
Vaslui
AutoCAD SHX Text
Pavel Dan
AutoCAD SHX Text
C. Baba
AutoCAD SHX Text
Pacii
AutoCAD SHX Text
Macarie
AutoCAD SHX Text
s. Sofocle
AutoCAD SHX Text
Ion Romanu
AutoCAD SHX Text
Constantin Silvestri (Gruia Dumitru)
AutoCAD SHX Text
Ardealului
AutoCAD SHX Text
Valiug
AutoCAD SHX Text
E. Varga
AutoCAD SHX Text
N. Andreescu
AutoCAD SHX Text
Daniel Constantin
AutoCAD SHX Text
V. Vasilescu
AutoCAD SHX Text
Valiug
AutoCAD SHX Text
i. Petalelor
AutoCAD SHX Text
Dreptatea
AutoCAD SHX Text
a. Citadelei
AutoCAD SHX Text
i. Cerceilor
AutoCAD SHX Text
i. Iorgovanului
AutoCAD SHX Text
G. Enescu
AutoCAD SHX Text
Lamiitei
AutoCAD SHX Text
Prepelitei
AutoCAD SHX Text
T 7,9
AutoCAD SHX Text
Dimitrie Stan
  • Sheets and Views
    • PLAN

Atasament: Memoriu.pdf

Pagina 1 I 18

s.c. ”ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” s.r.l. 300044 Timişoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, tel./fax.: 0256/432212, e-mail: [email protected]

MEMORIU TEHNIC Proiect nr. 154/2016

1. INTRODUCERE 1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL

”Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare”

Amplasament: Străzile Nicolae Andreescu – Anton Bacalbașa, Teren arabil în intravilan Timișoara, județul Timiș CF nr. 402010, 413811

Beneficiar: S.C. “LOMAS SERV” S.R.L. (Beneficiar) Timişoara, str. Hebe, nr.2, jud. Timiș Elaborator: S.C. “ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” S.R.L. (Proiectant) Timişoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, jud. Timiș tel./fax: 0256/432212, e-mail: [email protected] Data elaborării: mai 2018 Faza de proiectare: PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) 1.2. OBIECTUL P.U.Z. 1.2.1 SOLICITĂRI ALE TEMEI PROGRAM Elaborarea Planului Urbanistic Zonal de faţă, este determinată de intenţia de a reglementa din punct de vedere urbanistic o zonă cu funcţiunea actuală agricolă, din sud-vestul Municipiului Timișoara (Cartierul Freidorf), în zonă predominant rezidențială, destinată funcţiunilor de locuire, funcţiuni complementare acestora, servicii și instituții publice, cu dotările aferente şi legăturile ce se impun cu vecinătăţile.

Obiectul prezentei documentaţii îl reprezintă studiul unui teren format din două parcele, înscrise în CF nr. 402010 și 413811 ca terenuri arabile în intravilanul Municipiului Timișoara. Prin studiul de faţă urmează să se propună:

Pagina 2 I 18

 reglementarea din punct de vedere urbanistic a terenului în vederea dezvoltării unui ansamblu cu caracter predominant rezidenţial şi funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice;

 rezervarea suprafeţelor de teren necesare dezvoltării tramei stradale;  realizarea lucrărilor tehnico-edilitare necesare creării unei infrastructuri

adecvate. Propunerile din această documentaţie vor ţine cont de prevederile din Planul

Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare şi alte documentaţii de urbanism aprobate în zonă.

Suprafaţa de teren ce face obiectul prezentei documentații P.U.Z., măsoară 26.300 mp și este compusă din parcelele cu nr. cad. 402010 în suprafaţă de 10.000 mp, și nr. cad. 413811 în suprafaţă de 16.300 mp, (provenite din numerele cadastrale vechi A855/1/8, respectiv A855/1/7).

Terenul studiat este mărginit de:

- la Nord-Vest: Strada Nicolae Andreescu – nr. Cad. 428456. - la Sud-Est: Strada Anton Bacalbașa – nr. Top. 456. - La Nord-Est: parcela de drum identificată prin CF. nr. 445717, rezultată

în urma dezmembrării terenului cu nr. cad 419887 conform documentației P.U.Z. ”Locuințe colective mici în regim de înălțime P+1E+M/Er” aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 121/31.03.2017.

- la Sud-Vest: se învecinează cu parcela A855/1/9, pe care există construcții cu caracter temporar - sere.

1.2.2 PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII

PENTRU ZONA STUDIATĂ Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara în

vigoare, aprobat prin H.C.L. nr.157/2002, cu valabilitate prelungită prin H.C.L. 131/2017, terenul este încadrat în UTR 58, cu interdicție temporară de construire până la elaborarea și aprobarea unei documentații P.U.Z. sau P.U.D., și se specifică Categoria funcţională:

Zonă mixtă: (M)  Zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare,  Zonă instituții și servicii publice,  Zonă unități industriale. În RLU aferent P.U.G. (conform Cap.2, Art.2-3-4) se specifică pentru zona

mixtă următoarele:  Funcțiuni dominante: servicii, mică producție  Funcțiuni complementare:

 locuințe,  spații verzi amenajate,  accese pietonale, carosabile, parcaje, rețele  instalații tehnico-edilitare.

Prin planșa de Reglementări urbanistice aferentă P.U.G. se instituie interdicție

temporară de construire pentru zona studiată, stabilindu-se obligativitatea întocmirii unor documentații P.U.Z. sau P.U.D. Interdicțiile se stabilesc până la elaborarea și aprobarea documentației P.U.Z. respectiv P.U.D. (conform Art.6).

Pagina 3 I 18

Conform Art.15 se permite amplasarea locuințelor în raport cu limitele laterale ale parcelei in sistem înșiruit, în regim cuplat sau izolat.

Procentul de ocupare al terenului este reglementat (conform Art.24 RLU PUG) prin corelare cu prevederile Art.15 RGU și Anexa 2 RGU.

Conform acestora, pentru zona exclusiv rezidențială cu regim de înălțime P - P+2, POT maxim este 35%. Pentru zona mixtă, POT maxim este 70%. 1.3. SURSE DOCUMENTARE 1.3.1 LISTA STUDIILOR ȘI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.

Pentru întocmirea acestei documentaţii s-a consultat Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare, aprobat prin H.C.L. nr.157/2002, cu valabilitate prelungită prin H.C.L. 131/2017.

În urma analizării documentaţiei mai sus menţionate, se pot trage următoarele concluzii generale:

 zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcţionale, destinaţia de zonă predominant rezidenţială (locuire colectivă, funcţiuni complementare, servicii şi servicii publice);

 necesitatea rezervării unui procent de minim 5% din suprafaţa terenului pentru dotări şi servicii publice;

 rezervarea unui procent de minim 5% din suprafaţa terenului pentru spații verzi amenajate;

1.3.2 LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU

P.U.Z.  Certificatul de Urbanism nr. 4032/06.10.2016, cu valabilitate prelungită,

emis de Primăria Municipiului Timișoara, eliberat în baza H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. 107/2014, destinația terenurilor este aceea de zonă mixtă cu interdicție temporară de construire până la aprobare P.U.D./P.U.Z.

 Avizul de Oportunitate nr. 17/08.06.2017 este favorabil cu condiții: - Înălțimea maximă a clădirilor propuse nu va depăși 14,80m - În cazul clădirilor cu șarpantă, înălțimea la cornișă va fi maxim 10,80m - se va extinde profilul stradal al drumului nou propus între parcela

beneficiarului și terenul reglementat prin PUZ aprobat cu H.C.L. nr.121/31.03.2017 la lățimea de 13,75m.

 Planul topografic vizat de către OCPI recepționat în baza procesului verbal de recepție nr. 2252/2017

 Avizul Direcției Județene pentru Cultură Timiș nr. 3794/23.10.2017 favorabil, cu condiția ca în cazul descoperirii unor vestigii arheologice în timpul lucrărilor, să fie anunțate autorităților în maxim 72 de ore. Conform raportului evaluării arheologice teoretice întocmit, nu au fost identificate monumente istorice, culturale, religioase sau situri arheologice în perimetrul vizat.

1.3.3 PROIECTE DE INVESTIȚII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC

DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A ZONEI În zona studiată, aparținând UTR 58, cu interdicție de construire până la

aprobare P.U.D./P.U.Z., pe limita de proprietate nord-est a terenului ce face obiectul P.U.Z. a fost aprobată prin hotărâri de consiliu local mai multe documentații de urbanism P.U.D./P.U.Z.:

Pagina 4 I 18

 P.U.Z. ”Locuințe colective mici în regim de înălțime P+1E+M/Er” aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr.121/31.03.2017 – beneficiar S.C. Timior Collant S.R.L.

Indici urbanistici aprobați: Subzona A:

- Locuințe individuale înșiruite - regim de înălțime maxim P+1E+M/Er - POTmax = 35% - CUTmax = 0,9 - Hmax = 12m

Subzona B: - Locuințe colective mici - regim de înălțime maxim P+1E+M/Er - POTmax = 35% - CUTmax = 0,9 - Hmax = 12m

 P.U.Z. ”Locuințe și dotări” aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local

nr.511/22.10.2013 Indici urbanistici aprobați: Zona Rezidențială:

- regim de înălțime maxim D+P+1E - POTmax = 35% - CUTmax = 1 - Hmax cornișă = 7m - Hmax coamă = 11m

Zona Dotări și servicii publice: - regim de înălțime maxim D+P+1E - POTmax = 40% - CUTmax = 1,2 - Hmax cornișă = 8m - Hmax coamă = 12m

 P.U.Z. ”Locuințe colective și funcțiuni complementare” aprobat prin

Hotărârea de Consiliu Local nr.273/29.06.2010 Indici urbanistici aprobați:

- Locuințe colective și funcțiuni complementare - regim de înălțime maxim D+P+3E+M - POTmax = 40% - CUTmax = 2

 P.U.D. ”Construcție locuințe colective în regim D+P+3E, amenajare locuri

de parcare în demisol și împrejmuire proprietate” aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr.189/28.04.2009

Indici urbanistici aprobați: - Locuințe colective - regim de înălțime maxim D+P+3E

Pagina 5 I 18

 P.U.Z. ”Construcție ansamblu locuințe colective P+2E+M, cu spații pentru instituții, servicii și comerț la parter” aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr.398/30.09.2008

Indici urbanistici aprobați: - Locuințe colective cu spații pentru instituții, servicii și comerț la parter - regim de înălțime maxim P+2E+M - POTmax = 25% - CUTmax = 1,2

 P.U.Z. ”Locuințe” aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local

nr.359/29.07.2008 Indici urbanistici aprobați: Zona de locuințe și funcțiuni complementare

- regim de înălțime maxim P+2E - POTmax = 35% - CUTmax = 0,4

Zona mixtă: - regim de înălțime maxim P+2E - POTmax = 40% - CUTmax = 1,2

 P.U.D. ”Lotizare pentru locuințe și servicii” aprobat prin Hotărârea de

Consiliu Local nr.614/19.12.2006 Indici urbanistici aprobați: Zona locuințe

- regim de înălțime maxim S(D)+P+2E+M - POTmax = 40% - CUTmax = 1,2 - Hmax cornișă = 12m

Zona locuințe și servicii - regim de înălțime maxim S(D)+P+2E+M - POTmax = 50% - CUTmax = 2 - Hmax cornișă = 13m

 P.U.Z. ”Locuințe” aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local

nr.377/11.10.2005 Indici urbanistici aprobați:

- POTmax = 35% - CUTmax = 0,4

Se observă tendința de reglementare a UTR 58 marcată cu interdicție de

construire până la aprobarea unor documentații urbanistice.

Pagina 6 I 18

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1 EVOLUȚIA ZONEI 2.1.1 DATE PRIVIND EVOLUȚIA ZONEI

Inițial o localitate de origine germană, Freidorf a devenit cartier al Municipiului Timișoara în a doua jumătate a secolului XX.

Din punct de vedere urbanistic, țesutul construit este în mare parte tipic unei așezări rurale, având construcția poziționată în aliniament, și adâncime mare a parcelelor. Densitatea construcțiilor este redusă, acestea având de regulă regimul de înălțime Parter.

În vecinătatea amplasamentului studiat, în zona centrală a Cartierului Freidorf, între Străzile Ardealului, Nicolae Andreescu și Lămâiței, au apărut în timpul regimului comunist locuințele colective cu regim de înălțime P+4...5E, la parterul cărora se găsesc majoritatea serviciilor care deservesc cartierul.

Cu excepția zonei de locuințe colective, trama stradală este ortogonală, ușor înclinată în plan, în direcția Nord-Vest.

2.1.2 CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAȚIONATE CU

EVOLUȚIA LOCALITĂȚII În zonele cu densitate redusă, există case care încă mai păstrează

caracteristicile estetice și funcționale impuse de tipologia de locuire specifică coloniștilor germani.

În același timp, evoluția zonei a fost marcată de inființarea Comtim-ului, devenit ulterior parc industrial parțial revitalizat după anii 2000. În prezent, aici își desfășoară activitatea Companiile Smithfield Prod, Nestle, ELBA și altele.

Cartierul Freidorf este conectat la Calea Șagului – DN59 prin intermediul Străzilor Ovidiu Cotruș și Sulina, de-a lungul cărora s-a coagulat o zonă de industrie și servicii.

Ca o consecință a dezvoltării neplanificate, multe terenuri aflate între zona locuită și zona industrială/servicii au rămas nereglementate.

2.2 ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

2.2.1 POZIȚIA ZONEI FAȚĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂȚII

Conform extraselor CF nr. 402010, 413811 terenul studiat este arabil în intravilanul Municipiului Timișoara, situat în cartierul Freidorf, cu fronturi la Străzile Nicolae Andreescu și Anton Bacalbașa.

Forma terenului este regulată, dreptunghiulară și orientată Nord-Vest spre Sud-Est.

Forma regulată a terenului asigură posibilitatea unei mobilări raționale a acestuia.

2.2.2 RELAȚIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIȚIEI,

ACCESIBILITĂȚII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUȚII DE INTERES GENERAL Din punctul de vedere al încadrării în oraș, poziția este favorabilă, datorită

amplasării cu front la DJ 591 (Strada Nicolae Andreescu). În partea de Nord a cartierului se află Gara de Vest de pe linia Timișora-

Cruceni care deservea transportul de mărfuri.

Pagina 7 I 18

Accesibilitatea zonei este asigurată de mijloacele de transport în comun ale R.A.T.T. care au stații pe Strada Nicolae Andreescu la intersecția cu Strada Virgil Simionescu și Strada Păcii, de-o parte și de cealaltă a amplasamentului studiat:

 Autobuz Linia 3  Expres 7

La nivel edilitar zona este echipată cu rețele de apă potabilă, canalizare, energie electrică, gaz și telecomunicații.

Principalele instituții de interes general din Freidorf sunt: Școla Generală cu clasele I-VIII nr.29, Biserica, Oficiul Poștal nr.4, Liceul Auto, și clădirile diverselor fundații de caritate.

Alte școli care deservesc zona sunt Școala Gimnazială nr.2, Școla Generală nr.13 și Școla Generală nr.27 aflate la mai mult de 1,5km de amplasamentul studiat.

2.3 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

2.3.1 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE

ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REȚEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, CONDIȚII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE Relieful. Conform ridicării topografice, suprafaţa terenului este relativ plată,

având diferenţe de nivel nesemnificative. Acesta nu prezintă potențial de alunecare. La Nord de Cartierul Freidorf trece Bega (aproximativ 900m față de

amplasament). În zona locuințelor colective P+4...5 se află Balta Lămâiței. Suprafața relativ netedă a câmpiei a imprimat apelor curgatoare și a celor în

retragere, cursuri rătăcitoare cu numeroase brațe și zone mlăștinoase Clima este cea tipică Câmpiei de Vest. Din punct de vedere climatic, zona se

caracterizează prin următoarele : a) Temperatura aerului: - Media lunară minimă: –1oC în Ianuarie; - Media lunară maximă: +20oC ... 21oC în Iulie-August; - Temperatura minimă absolută: –35,3oC - Temperatura maximă absolută: +40,0oC - Temperatura medie anuală: +10,9oC b) Precipitaţii: - Media anuală: 631 mm. Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismica P100-1/2013,

condiţiile locale de teren studiat in localitatea Timişoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colţ Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleraţiei orizontale a terenului ß0 = 2,50; a spectrului normalizat de răspuns elastic (din codul menţionat) si acceleraţia terenului pentru proiectare ag=0,20g.

Adâncimea maxima de îngheţ este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,60- 0,70m.

Regimul eolian indică o frecvenţă mai mare a vânturilor din sectorul vestic, cu precipitaţii bogate şi viteze medii ale acestora de 3 m/s … 4 m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic (15 %).

Geologic, zona se caracterizează prin existența în partea superioară a formațiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri și nisipuri, cu extindere la peste 200m adâncime. Fundamentul cristalin-granitic se află la circa 1400  1700m adâncime și este străbătut de o rețea densă de microfolii (fracturi).

Pagina 8 I 18

Terenul de fundare este apreciat între cotele -0,80 ÷ -6,00m ca fiind un teren mediu format din praf argilos spre bază, praf argilos nisipos, nisip argilos, nisip fin prăfos, nisip mijlociu și mare.

Factori de influență Caracteristici ale amplasamentului Punctaj

Condiții de teren terenuri medii 3

Apa subterană cu epuismente normale (dacă va fi cazul) 2

Clasificarea construcției după categoria de importanță

normală 3

Vecinătăți fără risc 1

Zona seismică Tc=0,7sec.; ag=0,20g ; β0 = 2,50 spectru normalizat de răspuns elastic (din codul de proiectare seismică P100-1/2013)

2

TOTAL 11 Din analiza stratificației prezentată anterior se constată că terenul de fundare

se incadreaza în terenuri medii, conform Normativului NP 074/2014 (tabelul A1.2 conditii de teren); cu un total de 11 puncte, deci un risc geotehnic de tip «moderat», iar din punct de vedere al categoriei geotehnice, poate rămâne în «categoria geotehnică 2».

2.3.2 DATE GENERALE DESPRE AMPLASAMENT ȘI CONSTRUCȚII

În prezent, pe teren nu există construcții.

2.4 CIRCULAȚIA

2.4.1 ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂȘURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAȚIEI RUTIERE Nu sunt înregistrate aspecte critice în desfășurarea circulației rutiere în dreptul

amplasamentului studiat.

2.4.2 CAPACITĂŢI DE TRANSPORT, GREUTĂŢI ÎN FLUENŢA CIRCULAŢIEI, INCOMODĂRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAŢIE, NECESITĂŢI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ŞI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, INTERSECŢII CU PROBLEME În general, străzile din vecinătate, inclusiv Strada Nicolae Andreescu și Strada

Anton Bacalbașa până la intersecția cu Strada Constantin Daniel sunt străzi de categoria a III-a cu o bandă de circulație pe sens.

Pentru fluidizarea circulației este prevăzută prelungirea Străzii Anton Bacalbașa prin extinderea parcelei de drum cu nr. top. 456 până la Strada Laurențiu Nicoară.

2.5 OCUPAREA TERENURILOR

2.5.1 PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCȚIUNILOR CE OCUPĂ ZONA

STUDIATĂ În cadrul UTR 58 funcțiunea principală este aceea de locuințe cu regim de

înălțime P...P+2 și funcțiuni complementare.

Pagina 9 I 18

În zona centrală a Cartierului Freidorf, între Străzile Ardealului, Nicolae Andreescu și Lămâiței, au apărut în timpul regimului comunist locuințele colective cu regim de înălțime P+4...5E, la parterul cărora se găsesc servicii care deservesc cartierul.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare, pe terenurile aflate la sud de Strada Nicolae Andreescu este instituită interdicție temporară de construire până la elaborarea și aprobarea unei documentații P.U.Z. sau P.U.D. datorită incoerenței reglementărilor actuale.

Pe terenul vecin de la Est, arabil în intravilan, a fost recent aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr.121/31.03.2017 documentația P.U.Z. ”Locuințe colective mici în regim de înălțime P+1E+M/Er” cu două subzone:

 Subzona A: Locuințe individuale înșiruite  Subzona B: Locuințe colective mici

2.5.2 GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT În UTR 58, la sud de Strada Nicolae Andreescu, gradul de ocupare al

terenului este unul redus, trama stradală ortogonală fiind modulată la aproximativ 400m. Construcțiile sunt amplasate de obicei la frontul străzilor.

La nord de Nicolae Andreescu, între Străzile Lămâiței și Muncii, procentul de ocupare al terenului este mai ridicat, fiind în jur de 35% din suprafața parcelei.

2.5.3 ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE

Zona din imediata vecinătate a amplasamentului are un caracter predominant rezidențial. Serviciile sunt amplasate în general, în zona cu densitate a populației mai mare, unde sunt și locuințele colective.

2.5.4 ASIGURAREA CU SPAȚII VERZI

Terenul studiat este liber de construcții și fără spații verzi amenajate. Cele mai apropiate spații verzi amenajate sunt:

- parcelele identificate prin CF. nr. 445698 și 445710, rezultate în urma dezmembrării terenului cu nr. cad 419887 conform documentației P.U.Z. ”Locuințe colective mici în regim de înălțime P+1E+M/Er” aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 121/31.03.2017

- Parcul din Freidorf – Piața Petofi Sandor, situat la aproximativ 500m de amplasamentul studiat.

În comparație cu alte cartiere ale orașului, Freidorf are o poziție favorabilă din punctul de vedere al accesului la spații verzi și de loisir, în vecinătate aflându-se malurile reabilitate ale Canalului Bega cu trasee pietonale și pistă pentru biciclete.

2.6 ECHIPAREA EDILITARĂ

2.6.1 STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU

INFRASTRUCTURA LOCALITĂȚII Pentru determinarea rețelelor edilitare existente în zonă, au fost solicitat avize

de la toţi deţinătorii de gospodării subterane din zonă, obținându-se Avizul Unic nr. 961/28.10.2016 cu avizele anexe:

- Telefonie Conform avizului de amplasament nr.2476/03.10.2017 al S.C. TELEKOM

ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., pe Strada Nicolae Andreescu există instalații de comunicații electronice subterane. Viitoarele construcții se vor amplasa la minim 1m față de acestea, iar lucrările de amenajare nu vor putea depăși 40cm adâncime.

Pagina 10 I 18

- Regia Autonomă de Transport Timişoara Conform avizului de amplasament nr.UR2016-01-4790/07.10.2016 prelungit,

al Regiei Autonome de Transport Timişoara, pe Strada Nicolae Andreescu există cabluri electrice subterane de tipul LES20Kvca și LES600Vcc. Avizul este cu condiții și necesită efectuarea predării de amplasament.

- Alimentare cu apă şi canalizare Conform avizului de amplasament nr.31538/11.10.2016 prelungit, emis de

Serviciul Tehnic AQUATIM, în zonă există posibilitatea racordării la rețele de apă- canal existente pe Strada Nicolae Andreescu.

- Alimentarea cu gaze naturale Conform aviz de amplasament nr.4892/18.10.2017 eliberat de E-ON

Destribuție ROMANIA S.A., în zonă există rețele de gaz atât pe Strada Nicolae Andreescu, cât și pe Anton Bacalbașa.

- Alimentarea cu energie electrică Conform avizului de amplasament nr.196782857/11.10.2017 eliberat de SC

ENEL Distribuție Banat SA, atât pe Strada Nicolae Andreescu, cât și pe Anton Bacalbașa există rețele electrice. Se va respecta distanța minimă de 60cm față de traseul cablurilor electrice existente.

- Alimentarea cu agent termic Conform avizului de amplasament al Companiei de Termoficare COLTERM

S.A. nr. UR2016-014790/04.10.2016 prelungit, în zonă nu există rețele termice sau de apă rece hidrofor. 2.7 OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Proprietatea este privată, construcţiile ce sunt propuse a se realiza sunt locuinţe colective cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E+M, funcțiuni complementare, servicii și instituții publice.

Potrivit legii, propunerea de reglementare a fost supusă consultării populaţiei în cadrul procedurilor de informare organizate de Municipiul Timişoara, Direcţia de Urbanism, Serviciul Planificare Spaţială.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 3.1 CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

În scopul elaborării PUZ au fost obținute următoarele studii de fundamentare:  Certificatul de Urbanism nr. 4032/06.10.2016, cu valabilitate prelungită, emis

de Primăria Municipiului Timișoara, eliberat în baza H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. 107/2014, destinația terenurilor este aceea de zonă mixtă cu interdicție temporară de construire până la aprobare P.U.D./P.U.Z.

 Planul topografic vizat de către OCPI recepționat în baza procesului verbal de recepție nr. 2252/2017

 Avizul Direcției Județene pentru Cultură Timiș nr. 3794/23.10.2017 favorabil, cu condiția ca în cazul descoperirii unor vestigii arheologice în timpul lucrărilor, să fie anunțate autorităților în maxim 72 de ore. Conform raportului evaluării arheologice teoretice întocmit, nu au fost identificate monumente istorice, culturale, religioase sau situri arheologice în perimetrul vizat.

Pagina 11 I 18

 Se vor respecta condițiile impuse prin Avizul de Oportunitate nr. 17/08.06.2017:

- Înălțimea maximă a clădirilor propuse nu va depăși 14,80m - În cazul clădirilor cu șarpantă, înălțimea la cornișă va fi maxim 10,80m - se va extinde profilul stradal al drumului nou propus între parcela

beneficiarului și terenul reglementat prin PUZ aprobat cu H.C.L. nr.121/31.03.2017 la lățimea de 13,75m.

3.2 PREVEDERI ALE P.U.G.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare, aprobat prin H.C.L. nr.157/2002, cu valabilitate prelungită prin H.C.L. 105/2012, terenul este încadrat în UTR 58, cu interdicție temporară de construire până la elaborarea și aprobarea unei documentații P.U.Z. sau P.U.D., și se specifică Categoria funcţională:

Zonă mixtă: (M)  Zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare,  Zonă instituții și servicii publice,  Zonă unități industriale. În RLU aferent P.U.G. (conform Cap.2, Art.2-3-4) se specifică pentru zona

mixtă următoarele:  Funcțiuni dominante: servicii, mică producție  Funcțiuni complementare:

 locuințe,  spații verzi amenajate,  accese pietonale, carosabile, parcaje, rețele  instalații tehnico-edilitare.

Prin planșa de Reglementări urbanistice aferentă P.U.G. se instituie interdicție

temporară de construire pentru zona studiată, stabilindu-se obligativitatea întocmirii unor documentații P.U.Z. sau P.U.D. Interdicțiile se stabilesc până la elaborarea și aprobarea documentației P.U.Z. respectiv P.U.D. (conform Art.6).

Procentul de ocupare al terenului este reglementat (conform Art.24 RLU PUG) prin corelare cu prevederile Art.15 RGU și Anexa 2 RGU. Conform acestora, pentru zona exclusiv rezidențială cu regim de înălțime P - P+2, POT maxim este 35%. Pentru zona mixtă, POT maxim este 70%. 3.3 PREVEDERI ALE ETAPEI 2 P.U.G. – CONCEPT GENERAL DE

DEZVOLTARE URBANĂ (MASTERPLAN) 2012

Conform “Masterplan”, terenul studiat este situat în zona de aplicare a următoarelor politici:

Politica 4 – Asigurarea infrastructurii edilitare, a mobilității și a infrastructurii de

comunicare Program 3 – Transport motorizat individual și public

 Amenajarea unui spațiu de parcare suficient pentru parcul industrial Freidorf; corelat cu reorganizarea căilor de acces pentru o mai bună fluidizare a traficului, Inel de legătură între Calea Șagului și Calea Torontalului

Pagina 12 I 18

 Sporirea capacitatii de circulatie pe penetratia: DJ591 (Utvin)  Legatura rutieră nouă, în paralel cu calea ferată existentă, între Calea Șagului

(zona pasajului C.F.) și str. Nicolae Andreescu (și viitorul punctul de transfer multimodal Freidorf);

 Conectarea Parcului Industrial Freidorf la rețeaua stradală majoră a orașului printr-o arteră rutieră nouă, pe malul stâng al Canalului Bega, în prelungirea spl. T.Vladimirescu – Sofocle Program 4 – Trafic nemotorizat, trasee velo și pietonale

 Pistă velo în rețeaua urbană și cu conexiuni în cadrul periurban  Extinderea traseelor velo pentru accesibilizarea cadrului natural pe direcţia

Iosefin – Freidorf – Sân Mihaiul Român, cu măsuri pentru marcarea şi reglementarea punctelor de intersecţie cu drumurile naţionale, judeţene, express, respectiv viitoarea centură pe zona sud a oraşului.

 Îmbunătăţirea profilului stradal pentru creşterea accesibilităţii velo  Îmbunătăţirea punctelor de intersecţie cu reţeaua de trafic motorizat

Politica 5 – Îmbunătățirea calității și gestionării domeniului public Program 2 – Creșterea calității rețelei de spații verzi

 Modernizarea Parcului Petofi (PMT)  Asigurarea rolului de coridor verde cu efect ecologic a unor spații verzi  Asigurarea continuității rețelei de spații verzi

Politica 10 – Asigurarea unui mediu urban nepoluant, cu emisii reduse de CO2 – un oraș verde

Program 2 – Managementul apelor pluviale și activarea rețelei hidrografice  Ecologizare și includere în sistemul de management a apelor pluviale a rețelei

hidrografice - Lacul Lămâița Program 6 – Calitatea apelor subterane și de suprafață

 Studiu pentru identificarea și implementarea sistemului de monitorizare a biotopurilor valoroase din zona urbană și periurbană a municipiului, în corelare cu studiul privind exploatarea prudentă pentru agrement a cadrului natural.

 Renaturalizarea cursurilor de apă naturale și artificiale (canale de desecare)  Monitorizarea și desființarea deversărilor neautorizate în apele de suprafata

sau subterane  Monitorizarea apelor stagnante și introducerea lor în sistemul ecologic prin

masuri de ecologizare  Reconstrucţia ecologică a bălţii de pe strada Lămâiţei (PMT)

3.4 PREVEDERI ALE PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ

DURABILĂ

Conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, nivelul serviciului transportului public din zonă este unul de bază, atât la ora de vârf dimineața, cât și între orele de vârf, cu o frecvență <= 60 minute.

Sectorul de linie de tramvai aflat după Dâmbovița este unul nemodernizat și neutilizat.

Tot din studiul de mobilitate reiese că până în 2030, traficul pe străzile din Cartierul Freidorf nu va fi aglomerat în condițiile în care va fi finalizat proiectul de Centură al orașului și închiderea Inelului IV.

Din punct de vedere al asigurării pistelor pentru bicicliști, în Planul De Mobilitate Durabilă este prevăzută completarea rețelei VeloTm pe Strada Ardealului.

Pagina 13 I 18

Acesta prevede modernizarea Străzii Ardealului (paralelă cu Strada Nicolae Andreescu, situată la nord de aceasta) la un profil transversal de 27m, pentru o stradă de categoria a II-a, cu două benzi de circulație pe sens, câte una comună cu liniile de tramvai. Traseele pentru biciclete se doresc a fi separate de carosabil prin zona verde de aliniament, urmând ca trotuarele să aibă dimensiuni generoase de până la 2,5m.

3.5 VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Terenul care face obiectul PUZ este teren proprietate privată, liber de construcții în intravilan.

Terenul nu are o valoare deosebită din punct de vedere al mediului. Se va asigura un echilibru optim între suprafeţele ocupate de construcţii şi cele rezervate spaţiilor verzi.

Suprafața de spații verzi amenajate de 1315mp (5% din suprafața terenului studiat) va fi asigurată în cadrul unei parcele, corelat cu spațiile verzi propuse în P.U.Z. vecin ”Locuințe colective mici în regim de înălțime P+1E+M/Er” aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr.121/31.03.2017.

În cadrul parcelelor propuse se va asigura următorul procent de spații verzi: - min. 25% din suprafața parcelei în cadrul fiecărei parcele de locuire colectivă

și funcțiuni complementare, - min. 20% în cadrul parcelei de servicii și instituții publice

3.6 MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Accesul la parcelele propuse se va realiza atât de pe Strada Nicolae

Andreescu, de pe Strada Anton Bacalbașa, cât și prin intermediul drumului propus în documentația P.U.Z. aprobată prin H.C.L. nr.121/31.03.2017, ”Locuințe colective mici în regim de înălțime P+1E+M/Er”, cu profil transversal de 12m.

Prin P.U.Z. de față se propune extinderea prospectului transversal integral al acestui drum propus pe latura estică a terenului și prezentat în planșa A03 ”Reglementări urbanistice” la o lățime de 13,75m.

 PTT 1 (13,75m lățime)  format din carosabil de 2x3,50m cu circulaţie în ambele sensuri;  staționări sau spații verzi de aliniament de 2,50m, pe stânga, cu rigolă  trotuar 2,00m cu pantă de 1,5% spre rigolă, pe partea cu staționările;  trotuar 2,25m cu pantă de 1,5% spre rigolă, pe partea opusă.

De asemenea, se va asigura suprafața de teren necesară dezvoltării profilului

transversal al Străzii Anton Bacalbașa, preluat din documentația P.U.Z. aprobată prin H.C.L. nr.121/31.03.2017, ”Locuințe colective mici în regim de înălțime P+1E+M/Er”:

 PTT 2 – conform PT 47 din PUG în curs de aprobare (12,50m lățime)  format din carosabil de 2x3,25m cu circulaţie în ambele sensuri

pentru autovehicule și biciclete;  trotuar și spații verzi de aliniament (3,00m pe ambele laturi ale

carosabilului) cu pantă de 1,5% spre rigolă. Pentru eventualitatea în care se va intenționa continuarea străzii Bela Lugoși,

s-a rezervat o suprafață de teren necesară dezvoltării unui drum cu sens unic de deservire locală, de 5,50m lățime pentru fluidizarea traficului.

Pagina 14 I 18

Lucrările rutiere se vor executa dintr-o îmbrăcăminte bituminoasă pe o fundaţie din balast şi piatră spartă. Înainte de executarea structurilor rutiere se va asigura excavarea şi evacuarea stratului vegetal pe o grosime de circa 0,50m.

Semnalizarea în plan vertical şi orizontal se va realiza conform STAS1848/1- 2004, STAS1848/7-85. Colectarea apelor pluviale se va realiza prin intermediul pantelor transversale şi longitudinale spre rigolele proiectate.

3.7 ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANȚ

TERITORIAL, INDICI URBANISTICI Prin tema de proiectare stabilită de comun acord, se solicită

următoarele:  realizarea unei zone predominant rezidențiale, de locuinţe colective si

funcţiuni complementare  asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcţiunilor propuse de

locuinţe colective si funcţiuni complementare;  asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga

incintă: alimentare cu energie electrică, gaz, apă-canal, telefonie, conform propunerilor şi avizelor, etc. Documentaţia are drept obiect:

 Realizarea a 9 parcele destinate construirii de locuinţe colective cu funcțiuni complementare cu un regim de înălțime maxim (S)+P+2E+M,

 Realizarea unei parcele destinate serviciilor/instituțiilor publice cu regim de înălțime maxim (S)+P către Strada Nicolae Andreescu,

 Realizarea unei parcele destinate spațiilor verzi amenajate, având o suprafaţă echivalentă cu 5% din suprafaţa totală a terenului studiat. Parcela de spații verzi va fi amplasată corelat cu spațiile verzi propuse prin P.U.Z. aprobat cu H.C.L. 121/31.03.2017,

 Realizarea unei parcele pentru utilități  Rezervarea suprafeţelor de teren necesare noilor drumuri de acces cu

profilurile transversale detaliate anterior la punctul 3.6.  Asigurarea locurilor de parcare necesare funcţionării zonei în incintă.  stabilirea limitei de implantare a clădirilor şi a retragerilor faţă de limite şi

vecinătăţi;  stabilirea unui regim de înălţime, a POT şi CUT;

COEFICIENȚI URBANISTICI PROPUȘI SzL - Subzona Locuire colectivă - cu funcțiuni complementare la parter:

 P.O.T. = max. 35%  C.U.T. = max. 1,3  Regim de înălțime max. (S)+P+2E+M  Hmax. = 14,80m  Hmax. cornișă = 10,80m pentru clădirile cu șarpantă

Pagina 15 I 18

SzS - Subzona Servicii și Instituții publice:  P.O.T. = max. 55%  C.U.T. = max. 0,55  Regim de înălțime max. (S)+P  Hmax. cornișă= 8,00m

BILANȚ TERITORIAL PROPUS

EXISTENT PROPUS

Teren arabil în intravilan 100,00% 26 300 mp - -

SzL - Subzonă locuire colectivă - cu funcțiuni complementare la parter

- - 73,09% 19 221 mp

SzS - Subzonă servicii și instituții publice

- - 9,37% 2 465 mp

SzV - Subzonă spații verzi - - 5,00% 1 315 mp

SzU - Subzonă utilități - - 1,14% 300 mp

SzC - Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente

- - 11,40% 2 999 mp

TOTAL 100,00% 26 300 mp 100,00% 26 300 mp

3.8 DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

Alimentare cu apă Alimentarea cu apă a incintei PUZ se asigură prin extinderea rețelei de apă

PEHD De225mm existentă pe strada Nicolae Andreescu. Extinderea rețelei de alimentare cu apă pe strada nouă va fi din conductă PEHD, Pn6, De 125mm cu lungimea L = 380m.

Reţeaua de alimentare cu apă din incinta PUZ se va realiza prin conducte PEHD, Pn6, De 110mm cu lungimea L = 680m. La fiecare imobil se va realiza câte un cămin de apometru individual.

Pe rețeaua de apă De125mm se amplaseaza hidranți de incendiu exterior. Canalizare menajeră Pe strada Nicolae Andreescu există o rețea de canalizare Dn 600mm. Apele

uzate menajere și pluviale se evacuează în rețeaua de canalizare existentă. Se propune un canal din PVC De 400mm, L = 370m pe strada nouă. În acest

canal se racordează canalele menajere din incinta PUZ. Pentru fiecare imobil se va realiza câte un cămin de racord individual.

Rețeaua de canalizare menajeră din incintă va fi din conducte PVC De250mm, L = 280m.

Pagina 16 I 18

Canalizare pluvială Canalele pluviale din incinta PUZ (de pe parcări și străzi interioare) va fi din

conducte PVC De 250-315mm, L = 1000m. Apele pluviale vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi, apoi se vor

descărca într-un bazin de retenție și ulterior într-un cămin de liniștire prin pompare. Acest cămin de liniștire se amplasează pe rețeaua de canalizare proiectată

De400mm de pe strada nouă și se descarcă în rețeaua de canalizare existentă Dn600mm pe strada Nicolae Andreescu.

Bazinul de retenție va avea capacitatea V=250mc și timpul de retenție 1 oră. Alimentare cu energie electrică Alimentarea cu energie electrică se va face prin solicitarea racordării locului

nou de consum la rețelele electrice de interes public pentru transportul și distribuția energiei electrice, în conformitate cu HG90\2008 - Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza printr-un post de transformare de rețea, proiectat și executat de către distribuitorul local de energie electrică.

Datele energetice stabilite în baza normativului I7\2011, capitolul 3, sunt următoarele:

- Putere instalată - 740kW; - Ku (coeficient de utilizare) – 0.5; - Putere ceruta – 370 kW; - Ks (coeficient de simultaneitate) – 0.48; - Putere simultan absorbită: 177.6kW; Din postul de transformare propus se va realiza reteaua LES 0.4kV până la

fiecare FDCP propus. Lucrările se vor realiza în baza avizelor tehnice de racordare, în grija distribuitorului local de energie electrică.

Rețele de telecomunicații Fiecare construcție se va racorda la rețelele de fibră optică prin extinderea

rețelelor din zonă până la fiecare consumator. Fiecare obiectiv se va racorda la rețelele extinse prin fibră optică de tip single mode, de 6 perechi, pozată în tub gofrat de protecție, având punctul de delimitare la limita de proprietate. Fiecare obiectiv se va echipa cu un punct de conexiune, având punctele de delimitare în interiorul fiecărui obiectiv racordat.

Extinderea rețelelor se va face de către providerii de servicii.

Instalații luminotehnice Instalațiile luminotehnice rutiere se vor clasifica conform normativului

NP062\2002 în următoarele clase: - Drumul de acces – Clasa M3 - Intersecțiile cu zona de acces – Clasa M3

Iluminatul stradal este format din corpuri de iluminat montate pe stâlpi metalici cu o înălțime utilă de 8m, de oțel zincat la cald, montați în fundații prefabricate de beton, de dimensiune 1000x1000x1000mm, respectând în totalitate indicațiile producătorului. Stâlpii de iluminat se vor lega la centura principală de legare la pământ prin conductor rotund de oțel zincat, D=10mm. Corpurile de iluminat propuse vor fi echipate cu surse LED, indice de redare al culorilor minim 70, temperatura de culoare 4000K, intensitate 15,000lm. Rețeaua luminotehnică se va realiza printr-un nou punct de aprindere.

Pagina 17 I 18

3.9 PROTECȚIA MEDIULUI 3.9.1 DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE

Lucrările proiectate nu influenţează obiectivele existente în zonă, ca atare nu necesită măsuri pentru evitarea pagubelor sau măsuri de refacere a lucrărilor afectate.

Terenul fiind liber de construcţii, nu vor exista materiale din demolări. În faza de construire ulterioară PUZ, colectarea şi depozitarea deşeurilor

menajere se va face controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către RETIM, în baza unui contract şi transportate la deponeul Municipiului Timişoara.

3.9.2 PREVENIREA RISCURILOR NATURALE

Surse de poluanţi pentru apele subterane în perioada de execuţie, respectiv de exploatare, nu există.

Riscurile pentru sănătatea umană sau pentru mediu pot apărea în fazele de execuție ulterioare PUZ. Poluanţii pentru aer în timpul execuţiei sunt: praful, zgomotul, gaze de eşapament. Praful rezultă de la execuţia săpăturilor, împrăştierea nisipului, a pământului, din compactare etc.

3.9.3 DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEŞEURILOR

În cazul construirii, deşeurile menajere se vor colecta în europubele, care se vor amplasa pe o platformă amenajată. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmă specializată, care îl va depozita la un deponeu autorizat. Materialele rezultate din săpături care constituie excedent vor fi transportate de către constructor pe un amplasament stabilit de primărie.

Terenul fiind liber de construcţii, nu vor exista materiale din demolări.

3.9.4 RECUPERAREA TERNENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE MALURI, PLANTĂRI DE ZONE VERZI ETC. În prezent, terenul nu este degradat. Se va asigura o suprafaţă de minim 5%

raportată la suprafaţa totală a terenului studiat pentru spaţiile verzi amenajate, precum și minim 25% spații verzi în cadrul fiecărei parcele de locuințe colective și funcțiuni complementare și minim 20% spații verzi în cadrul parcelei de servicii și instituții publice.

3.9.5 REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ

Fiind teren nereglementat situat în intravilan la frontul unei străzi principale (DJ591), iniţiativa de reglementare urbanistică se încadrează intr-un proces normal de dezvoltare şi densificare urbană.

După terminarea lucrărilor se va îmbunătăţi cadrul natural prin plantarea de arbori de diferite specii şi de gazon pentru zonele stabilite ca fiind zone verzi în cadrul parcelei.

3.9.6 ELIMINAREA DISFUNCŢIONALITĂŢILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE

COMUNICAŢIE ŞI AL REŢELELOR EDILITARE MAJORE PRINCIPALELE DISFUNCŢIONALITĂŢI:

 densitatea redusă a teritoriului din care face parte terenul studiat marcat cu interdicție de construire pînă la elaborare PUZ/PUD

Pagina 18 I 18

 lipsa infrastructurii rutiere și a echipării ediliare care să permită densificarea UTR 58

PROPUNERI DE ELIMINARE A DISFUNCȚIONALITĂȚILOR:

 Rezervarea suprafețelor de teren în vederea completării tramei stradale existente – ceea ce va conduce la o fluidizare a traficului.

 Densificarea gradului de ocupare al terenurilor astfel încât să fie justificate investițiile propuse pentru mijloacele de transport în comun (tramvai).

3.10 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ Analiza situaţiei existente a relevat faptul că zona poate fi echipată din punct

de vedere edilitar prin extinderea rețelelor existente. Pentru toate lucrările rutiere propuse, se impune rezervarea suprafeţelor de

teren necesare, în zonele unde profilul stradal nu este asigurat, conform planșei A04 ”Circulația terenurilor”. BILANȚ TERITORIAL OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

EXISTENT PROPUS

Teren proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

100,00% 26 300 mp 88,60% 23 301 mp

Teren ce se intenționează a fi trecut în domeniul public

- - 11,40% 2 999 mp

TOTAL 100,00% 26 300 mp 100,00% 26 300 mp

Pentru etapa următoare de dezvoltare a zonei, se vor realiza, corelat cu

evoluţia viitoare a localităţii, şi drumurile pentru care s-au făcut rezervări de suprafeţe de teren în etapa actuală. Şef de proiect, Întocmit, arhitect Georgeta Trîmbițaș arhitect Alina Narița