keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 583/26.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Mixed-Use - Zona centrala - Construire clădiri cu funcţiuni mixte: locuire colectivă, activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (terţiare), culturale, de turism, servicii (terţiare), parcaj colectiv public şi privat", Bd. Mihai Eminescu nr. 2, bd. C.D. Loga nr. 3, Timişoara

26.11.2019

Hotararea Consiliului Local 583/26.11.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Mixed-Use - Zona centrala - Construire clădiri cu funcţiuni mixte: locuire colectivă, activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (terţiare), culturale, de turism, servicii (terţiare), parcaj colectiv public şi privat", Bd. Mihai Eminescu nr. 2, bd. C.D. Loga nr. 3, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-013776; 15363; 16045/03.10.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-013776; 15363; 16045/03.10.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.10.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-013776; 15363; 16045/03.10.2019;
Având în vedere Minuta Dezbaterii publice din data de 13.11.2019, înregistrată cu nr. SC2019 - 29740/19.11.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 21/29.03.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 21/04.07.2019, Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 26/19.04.2019, respectiv Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş cu nr. 204/U/12.09.2018;
Având în vedere Decizia de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 130/07.12.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), lit c), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Mixed-Use - Zona centrala - Construire clădiri cu funcţiuni mixte: locuire colectivă, activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (terţiare), culturale, de turism, servicii (terţiare), parcaj colectiv public şi privat", Bd. Mihai Eminescu nr. 2, bd. C.D. Loga nr. 3, Timişoara, având ca beneficiar pe SC STUDIUM GREEN SRL, întocmit conform Proiectului nr. 15/2018, realizat de SC START SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire in conformitate cu Avizul Arhitectului Sef nr. 21/04.07.2019:
Funcţiuni propuse: - de locuire colectiva, activitati administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale, culturale, de turism, servicii (tertiare), parcaj colectiv public si privat;
Regim de construire : izolat sau cuplat:
POTmax=80%; CUT=3.8; Zone verzi minim 10%;
Retragere minima fata de aliniament: conform plansei de "reglementari Urbanistice - Etapa 1 - V2 - Plansa U.05.2 si precizarilor R.L.U.
Pentru SUBZONA M1 - SUBZONA MIXTA: ELEMENT DE SIGNALISTICA - GRUPUL "SIGMA", ACTIVITATI ADMINISTRATIVE, DE ADMINISTRAREA AFACERILOR, COMERCIALE, CULTURALE, DE TURISM, SERVICII (TERTIARE), PARCAJ COLECTIV, PUBLIC SI PRIVAT;
Functiuni predominante: activitati administrative, de administrarea afacerilor, comerciale, culturale, de turism, servicii, parcaj colectiv public si privat subteran, element de signalistica - grupul "SIGMA";
Hmaxim=26.00m suprateran si adancimea de excavatie maxima: -7.5m fata de nivelul actual de calcare;
Retragere minima fata de aliniament" conform plansei "Reglementari urbanistice - Etapa 1 - V2" - Plansa nr. U.05.2 si precizarilor din R.L.U.
Pentru SUBZONA M2 - SUBZONA MIXTA: ACTIVITATI ADMINISTRATIVE, DE ADMINISTRAREA AFACERILOR, FINANCIAR-BANCARE, COMERCIALE, CULTURALE, DE TURISM, SERVICII (TERTIARE), PARCAJ COLECTIV PUBLIC SI PRIVAT:
Functiuni predominante: activitati administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale, culturale, de turism, servicii nepoluante, parcaj colectiv public si privat subteran,
Hmax la strada 20 Decembrie 1989 si Bd. C.D. Loga=23.50m (cornisa/atic);
Hmax la Bd. Mihai Eminescu=22.50m (cornisa/atic);
Hmax Etaj retras=26.00m;
Regim de inaltime: S+P+6E+Er (niveluri); adancime maxima excavatie: -7.5m fata de nivelul actual de calcare;
Retragere minima fata de aliniament: conform plansei "Reglementari urbanistice - Etapa 1 - V2" - Plansa nr. U.05.2 si precizarilor din R.L.U.;
Pentru SUBZONA M3 - SUBZONA MIXTA: LOCUIRE COLECTIVA, ACTIVITATI ADMINISTRATIVE, DE ADMINISTRAREA AFACERILOR, FINANCIAR-BANCARE, COMERCIALE, CULTURALE, SERVICII (TERTIARE), PARCAJ COLECTIV PUBLIC SI PRIVAT;
Functiuni predominante: cladiri de locuit in sistem colectiv, activitati administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale, culturale, servicii nepoluante, parcaj colectiv public si privat subteran,
Hmax la Bd. Mihai Eminescu si Bd. C. D. Loga si Patr. Miron Cristea=22.50m (cornisa/atic);
Hmax Etaj retras=26.00m;
Regim de inaltime: S+P+5E+Er (niveluri); adancime maxima excavatie: -7.5m fata de nivelul actual de calcare;
Retragere minima fata de aliniament: minim 5.00 m fata de aliniamentul la strada Patriarh Miron Cristea si conform plansei "Reglementari urbanistice - Etapa 1 - V2" - Plansa nr. U.05.2 si precizarilor din R.L.U.;
Pentru SUBZONA ZV - SUBZONA NON-EDIFICABILA SUPRATERAN, PARCAJ COLECTIV PUBLIC SI PRIVAT SUBTERAN, ZONA VERDE, CAI DE COMUNICATIE VELO, PIETONALA SI ACCESE RUTIERE;
Functiuni predominante: zona verde, cai circulatie velo, pietonala si accese. Parcaj colectiv public si privat subteran;
Subsol cu adancimea maxima de excavatie: -7.5m fata de nivelul actual de calcare;
Retragere faţă de aliniament: conform planşei "Reglementări Urbanistice -Etapa 1 - V2 - Plansa nr. U.05.2 si precizarilor din R.L.U.
Spaţii verzi propuse minim 10% din suprafaţa terenului - conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 130 din 07.12.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută şi conform documentaţiei de PUZ supusă analizării;
- Circulatii si accese: accese pietonale din B-dul Mihai Eminescu, str. 20 Decembrie 1989, str. Patriarh Miron Cristea, B-dul C. Diaconovici Loga, accese auto din B-dul Mihai Eminescu, str. Patriarh Miron Cristea, B-dul C. Diaconovici Loga - se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-003984/19.07.2018 şi planşa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 507/24.06.2019, si de Plan Retele edilitare - Plansa nr. Ed.01 si conform Planului de actiune asumat.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Mixed-Use - Zona centrala - Construire clădiri cu funcţiuni mixte: locuire colectivă, activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (terţiare), culturale, de turism, servicii (terţiare), parcaj colectiv public şi privat", Bd. Mihai Eminescu nr. 2, bd. C.D. Loga nr. 3, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani.
Terenul studiat în suprafaţă 8.365 mp, este înscris în CF 444184 nr. cad. 444184 Timişoara, având ca proprietar pe SC STUDIUM GREEN SRL cu drept de ipoteca legala in favoarea Fundatiei Caritatea, pentru care s-a obtinut Declaratia notariala a domnului ISZAK SAMUEL reprezentant al Fundatiei Caritatea cu nr. 1155 din 21.02.2019.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. U.07 - ,,Proprietatea asupra terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea Consiliului Local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Mixed-Use - Zona centrala - Construire clădiri cu funcţiuni mixte: locuire colectivă, activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (terţiare), culturale, de turism, servicii (terţiare), parcaj colectiv public şi privat", Bd. Mihai Eminescu nr. 2, bd. C.D. Loga nr. 3, Timişoara si a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului S.C. STUDIUM GREEN S.R.L.;
- Proiectantului S.C. START S.R.L.;
- O.C.P.I Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI

Cod FP 53-01, ver. 1

UR2019-013776; 15363; 16045/03.10.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Mixed-Use – Zona centrala – Construire

clădiri cu funcţiuni mixte: locuire colectivă, activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (terțiare), culturale, de turism, servicii (terțiare), parcaj colectiv

public și privat”, Bd. Mihai Eminescu nr. 2, bd. C.D. Loga nr. 3, Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-013776; 15363; 16045/03.10.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Mixed-Use – Zona centrala – Construire clădiri cu funcţiuni mixte: locuire colectivă, activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (terțiare), culturale, de turism, servicii (terțiare), parcaj colectiv public și privat”, Bd. Mihai Eminescu nr. 2, bd. C.D. Loga nr. 3, Timişoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone mixte (locuire colectiva, activitati administrative de administrarea afacerilor, financiar – bancare, comerciale (tertiare), culturale, de turism, parcaj colectiv public si privat), asigurarea parcarilor pe terenurile deţinute de proprietari conform legislaţiei în vigoare pentru funcţiunile propuse, echiparea cu utilităţi.

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2019-013776/22.08.2019 completata cu nr.

UR2019-015363/19.09.2019, respectiv cu nr.UR2019-016045/01.10.2019, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Mixed-Use – Zona centrala – Construire clădiri cu funcţiuni mixte: locuire colectivă, activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (terțiare), culturale, de turism, servicii (terțiare), parcaj colectiv public și privat”, Bd. Mihai Eminescu nr. 2, bd. C.D. Loga nr. 3, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 21/29.03.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 21/04.07.2019;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 29/03.01.2018 prelungit până la data de 02.01.2020, precum si Deciziei de încadrare a Agenției pentru Protecția Mediului Timiş cu nr. 130/07.12.2018 prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu.

Documentaţia Planului Urbanistic Zonal „Mixed-Use – Zona centrala – Construire clădiri cu funcţiuni mixte: locuire colectivă, activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (terțiare), culturale, de turism, servicii (terțiare), parcaj colectiv public și privat”, Bd. Mihai Eminescu nr. 2, bd. C.D. Loga nr. 3, Timişoara, beneficiar SC STUDIUM GREEN SRL., proiectant SC START SRL, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 13.08.2018, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, pe perioada căreia s-au formulat sugestii si obiectii din partea publicului cu privire la aceasta investitie, transmise pe mail-ul [email protected] cat si inregistrate la Serviciul Relationare Directa cu Cetatenii din cadrul Primariei municipiului Timisoara, înregistrata cu nr. RU2018- 000287/06.09.2018.

Având în vedere obiecţiile ridicate de cetăţenii din zonă si solicitarea organizarii unei dezbateri publice, pentru documentaţia PUZ ,,MIXED USE – ZONA CENTRALA. Construire cladiri cu functiuni mixte: locuire colectiva, activitati administrative de administrarea afacerilor, financiar – bancare, comerciale (tertiare), culturale, de turism, parcaj colectiv public si privat”, bd. Mihai Eminescu nr. 2 –

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI

Cod FP 53-01, ver. 1

bd. C.D. Loga nr. 3, Timisoara, beneficiar SC STUDIUM GREEN SRL, s-a organizat o dezbatere publica la sediul administraţiei publice in data de 26 septembrie 2018, în conformitate cu procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului. In urma înregistrării audio a dezbaterii publice din data de 26 septembrie 2018, s-a întocmit de către Direcţia Urbanism procesul verbal al dezbaterii publice, care ulterior a fost afişat pe site-ul oficial www.primariatm.ro.

Ulterior dezbaterii publice din data de 26 septembrie 2018 s-au formulat sugestii si obiectii din partea publicului cu privire la aceasta investitie, prin adrese înregistrate la Serviciul Relationare Directa cu Cetatenii din cadrul Primariei Municipiului Timisoara cu nr. RU2018-000321/26.09.2018, UR2018- 016042/26.09.2018, respectiv pe portalul Primariei Timisoara înregistrate cu nr. WW2018- 002508/26.09.2018.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului ,,Etapa 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia Plan Urbanistic Zonal - ,,MIXED USE – ZONA CENTRALA. Construire cladiri cu functiuni mixte: locuire colectiva, activitati administrative de administrarea afacerilor, financiar – bancare, comerciale (tertiare), culturale, de turism, parcaj colectiv public si privat”, bd. Mihai Eminescu nr. 2 – bd. C.D. Loga nr. 3, Timisoara, beneficiar SC STUDIUM GREEN SRL, proiectant SC START SRL, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare.

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia Plan Urbanistic Zonal „Mixed-Use – Zona centrala – Construire clădiri cu funcţiuni mixte: locuire colectivă, activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (terțiare), culturale, de turism, servicii (terțiare), parcaj colectiv public și privat”, Bd. Mihai Eminescu nr. 2, bd. C.D. Loga nr. 3, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Mixed-Use – Zona centrala – Construire clădiri cu funcţiuni mixte: locuire colectivă, activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (terțiare), culturale, de turism, servicii (terțiare), parcaj colectiv public și privat”, Bd. Mihai Eminescu nr. 2, bd. C.D. Loga nr. 3, Timişoara.

Planul Urbanistic Zonal „Mixed-Use – Zona centrala – Construire clădiri cu funcţiuni mixte: locuire colectivă, activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (terțiare), culturale, de turism, servicii (terțiare), parcaj colectiv public și privat”, Bd. Mihai Eminescu nr. 2, bd. C.D. Loga nr. 3, Timişoara, este elaborat de proiectantul SC START SRL, proiect nr. 15/2018, la cererea SC STUDIUM GREEN SRL.

Terenul reglementat in cadrul documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Mixed-Use – Zona centrala – Construire clădiri cu funcţiuni mixte: locuire colectivă, activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (terțiare), culturale, de turism, servicii (terțiare), parcaj colectiv public și privat”, Bd. Mihai Eminescu nr. 2, bd. C.D. Loga nr. 3, Timişoara, identificat prin: CF 444184 nr. cad. 444184 Timişoara în suprafaţă de 8.365 mp

(5 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI

Cod FP 53-01, ver. 1

(înainte de unificare identificat prin CF 412544 nr. top. 16 în suprafaţă de 1.675 m² şi CF 412841 nr. cad. 412841 în suprafaţă de 6.690 m²), este situat în zona centrala a Municipiului Timisoara, fiind delimitat la nord de bv. Mihai Eminescu, la sud de bv. C.D. Loga, la vest de str. 20 Decembrie 1989, la est de strada Patriarh Miron Cristea, parte din ansamblul monument istoric înscris în LMI 2015 – jud. Timiş la poziţia nr. 65: Ansamblul II municipiul Timişoara - cod TM-II-a-B-06100, pentru care a fost obtinut Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 26/19.04.2019, respectiv Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş cu nr. 204/U/12.09.2018.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Mixed-Use – Zona centrala – Construire clădiri cu funcţiuni mixte: locuire colectivă, activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (terțiare), culturale, de turism, servicii (terțiare), parcaj colectiv public și privat”, Bd. Mihai Eminescu nr. 2, bd. C.D. Loga nr. 3, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Teritoriul studiat prin P.U.Z.: terenul deţinut de proprietar, cvartalul delimitat la nord de Piaţa Huniade, la sud de bv. C.D. Loga, la vest de str. 20 Decembrie 1989, la est de strada Patriarh Miron Cristea şi fronturile adiacente parcelei.

Terenul reglementat în suprafaţă 8.365 mp, este înscris în CF 444184 nr. cad. 444184 Timişoara, având ca proprietar pe SC STUDIUM GREEN SRL cu drept de ipoteca legala in favoarea Fundatiei Caritatea, pentru care s-a obtinut Declaratia notariala a domnului ISZAK SAMUEL reprezentant al Fundatiei Caritatea cu nr. 1155 din 21.02.2019.

Planul Urbanistic Zonal „Mixed-Use – Zona centrala – Construire clădiri cu funcţiuni mixte: locuire colectivă, activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (terțiare), culturale, de turism, servicii (terțiare), parcaj colectiv public și privat”, Bd. Mihai Eminescu nr. 2, bd. C.D. Loga nr. 3, Timişoara, propune dezvoltarea unei zone mixte (locuire colectiva, activitati administrative de administrarea afacerilor, financiar – bancare, comerciale (tertiare), culturale, de turism, parcaj colectiv public si privat), asigurarea parcarilor pe terenurile deţinute de proprietari conform legislaţiei în vigoare pentru funcţiunile propuse, echiparea cu utilităţi.

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-003984/19.07.2018.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-003984/19.07.2018, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.

Indicii propuşi prin documentaţie şi in conformitate cu Avizului Arhitectului Şef cu nr.

21/04.07.2019 sunt următorii: Funcţiuni propuse: - de locuire colectiva, activitati administrative, de administrarea

afacerilor, financiar-bancare, comerciale, culturale, de turism, servicii (tertiare), parcaj colectiv public si privat; Regim de construire : izolat sau cuplat: POTmax=80%; CUT=3.8; Zone verzi minim 10%; Retragere minima fata de aliniament: conform plansei de „reglementari Urbanistice – Etapa 1 – V2 – Plansa U.05.2 si precizarilor R.L.U.

(5 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI

Cod FP 53-01, ver. 1

Pentru SUBZONA M1 – SUBZONA MIXTA: ELEMENT DE SIGNALISTICA – GRUPUL „SIGMA”, ACTIVITATI ADMINISTRATIVE, DE ADMINISTRAREA AFACERILOR, COMERCIALE, CULTURALE, DE TURISM, SERVICII (TERTIARE), PARCAJ COLECTIV, PUBLIC SI PRIVAT;: Functiuni predominante: activitati administrative, de administrarea afacerilor, comerciale, culturale, de turism, servicii, parcaj colectiv public si privat subteran, element de signalistica – grupul „SIGMA”; Hmaxim=26.00m suprateran si adancimea de excavatie maxima: -7.5m fata de nivelul actual de calcare; Retragere minima fata de aliniament” conform plansei „Reglementari urbanistice – Etapa 1 – V2” – Plansa nr. U.05.2 si precizarilor din R.L.U.

Pentru SUBZONA M2 – SUBZONA MIXTA: ACTIVITATI ADMINISTRATIVE, DE DE ADMINISTRAREA AFACERILOR, FINANCIAR-BANCARE, COMERCIALE, CULTURALE, DE TURISM, SERVICII (TERTIARE), PARCAJ COLECTIV PUBLIC SI PRIVAT: Functiuni predominante: activitati administrative, de administrarea afacerilor, financiar- bancare, comerciale, culturale, de turism, servicii nepoluante, parcaj colectiv public si privat subteran, Hmax la strada 20 Decembrie 1989 si Bd. C.D. Loga=23.50m (cornisa/atic); Hmax la Bd. Mihai Eminescu=22.50m (cornisa/atic); Hmax Etaj retras=26.00m; Regim de inaltime: S+P+6E+Er (niveluri); adancime maxima excavatie: -7.5m fata de nivelul actual de calcare; Retragere minima fata de aliniament: conform plansei „Reglementari urbanistice – Etapa 1 – V2” – Plansa nr. U.05.2 si precizarilor din R.L.U.;

Pentru SUBZONA M3 – SUBZONA MIXTA: LOCUIRE COLECTIVA, ACTIVITATI ADMINISTRATIVE, DE ADMINISTRAREA AFACERILOR, FINANCIAR-BANCARE, COMERCIALE, CULTURALE, SERVICII (TERTIARE), PARCAJ COLECTIV PUBLIC SI PRIVAT; Functiuni predominante: cladiri de locuit in sistem colectiv, activitati administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale, culturale, servicii nepoluante, parcaj colectiv public si privat subteran, Hmax la Bd. Mihai Eminescu si Bd. C. D. Loga si Patr. Miron Cristea=22.50m (cornisa/atic); Hmax Etaj retras=26.00m; Regim de inaltime: S+P+5E+Er (niveluri); adancime maxima excavatie: -7.5m fata de nivelul actual de calcare; Retragere minima fata de aliniament: minim 5.00 m fata de aliniamentul la strada Patriarh Miron Cristea si conform plansei „Reglementari urbanistice – Etapa 1 – V2” – Plansa nr. U.05.2 si precizarilor din R.L.U.;

(5 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI

Cod FP 53-01, ver. 1

Pentru SUBZONA ZV – SUBZONA NON-EDIFICABILA SUPRATERAN, PARCAJ

COLECTIV PUBLIC SI PRIVAT SUBTERAN, ZONA VERDE, CAI DE COMUNICATIE VELO, PIETONALA SI ACCESE RUTIERE; Functiuni predominante: zona verde, cai circulatie velo, pietonala si accese. Parcaj colectiv public si privat subteran; Subsol cu adancimea maxima de excavatie: -7.5m fata de nivelul actual de calcare; Retragere faţă de aliniament: conform planşei „Reglementări Urbanistice –Etapa 1 – V2 – Plansa nr. U.05.2 si precizarilor din R.L.U. Spaţii verzi propuse minim 10% din suprafaţa terenului - conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 130 din 07.12.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută şi conform documentaţiei de PUZ supusă analizării; - Circulatii si accese: accese pietonale din B-dul Mihai Eminescu, str. 20 Decembrie 1989, str. Patriarh Miron Cristea, B-dul C. Diaconovici Loga, accese auto din B-dul Mihai Eminescu, str. Patriarh Miron Cristea, B-dul C. Diaconovici Loga – se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-003984/19.07.2018 şi planşa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U;

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 507/24.06.2019, si de Plan Retele edilitare – Plansa nr. Ed.01 si conform Planului de actiune asumat;

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. U.07 - ,,Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „Mixed-Use – Zona centrala – Construire clădiri cu funcţiuni mixte: locuire colectivă, activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (terțiare), culturale, de turism, servicii (terțiare), parcaj colectiv public și privat”, Bd. Mihai Eminescu nr. 2, bd. C.D. Loga nr. 3, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al

(5 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI

Cod FP 53-01, ver. 1

Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planul Urbanistic Zonal „Mixed-Use – Zona centrala – Construire clădiri cu funcţiuni mixte: locuire colectivă, activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (terțiare), culturale, de turism, servicii (terțiare), parcaj colectiv public și privat”, Bd. Mihai Eminescu nr. 2, bd. C.D. Loga nr. 3, Timişoara, având ca beneficiar pe SC STUDIUM GREEN SRL, întocmit conform proiectului nr. 15/2018, realizat de SC START SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire in conformitate cu Avizului Arhitectului Şef nr. 21/04.07.2019:

Funcţiuni propuse: - de locuire colectiva, activitati administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale, culturale, de turism, servicii (tertiare), parcaj colectiv public si privat; Regim de construire : izolat sau cuplat: POTmax=80%; CUT=3.8; Zone verzi minim 10%; Retragere minima fata de aliniament: conform plansei de „reglementari Urbanistice – Etapa 1 – V2 – Plansa U.05.2 si precizarilor R.L.U.

Pentru SUBZONA M1 – SUBZONA MIXTA: ELEMENT DE SIGNALISTICA – GRUPUL „SIGMA”, ACTIVITATI ADMINISTRATIVE, DE ADMINISTRAREA AFACERILOR, COMERCIALE, CULTURALE, DE TURISM, SERVICII (TERTIARE), PARCAJ COLECTIV, PUBLIC SI PRIVAT;: Functiuni predominante: activitati administrative, de administrarea afacerilor, comerciale, culturale, de turism, servicii, parcaj colectiv public si privat subteran, element de signalistica – grupul „SIGMA”; Hmaxim=26.00m suprateran si adancimea de excavatie maxima: -7.5m fata de nivelul actual de calcare; Retragere minima fata de aliniament” conform plansei „Reglementari urbanistice – Etapa 1 – V2” – Plansa nr. U.05.2 si precizarilor din R.L.U.

Pentru SUBZONA M2 – SUBZONA MIXTA: ACTIVITATI ADMINISTRATIVE, DE DE ADMINISTRAREA AFACERILOR, FINANCIAR-BANCARE, COMERCIALE, CULTURALE, DE TURISM, SERVICII (TERTIARE), PARCAJ COLECTIV PUBLIC SI PRIVAT: Functiuni predominante: activitati administrative, de administrarea afacerilor, financiar- bancare, comerciale, culturale, de turism, servicii nepoluante, parcaj colectiv public si privat subteran, Hmax la strada 20 Decembrie 1989 si Bd. C.D. Loga=23.50m (cornisa/atic); Hmax la Bd. Mihai Eminescu=22.50m (cornisa/atic); Hmax Etaj retras=26.00m; Regim de inaltime: S+P+6E+Er (niveluri); adancime maxima excavatie: -7.5m fata de nivelul actual de calcare;

(5 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI

Cod FP 53-01, ver. 1

Retragere minima fata de aliniament: conform plansei „Reglementari urbanistice – Etapa 1 – V2” – Plansa nr. U.05.2 si precizarilor din R.L.U.;

Pentru SUBZONA M3 – SUBZONA MIXTA: LOCUIRE COLECTIVA, ACTIVITATI ADMINISTRATIVE, DE ADMINISTRAREA AFACERILOR, FINANCIAR-BANCARE, COMERCIALE, CULTURALE, SERVICII (TERTIARE), PARCAJ COLECTIV PUBLIC SI PRIVAT; Functiuni predominante: cladiri de locuit in sistem colectiv, activitati administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale, culturale, servicii nepoluante, parcaj colectiv public si privat subteran, Hmax la Bd. Mihai Eminescu si Bd. C. D. Loga si Patr. Miron Cristea=22.50m (cornisa/atic); Hmax Etaj retras=26.00m; Regim de inaltime: S+P+5E+Er (niveluri); adancime maxima excavatie: -7.5m fata de nivelul actual de calcare; Retragere minima fata de aliniament: minim 5.00 m fata de aliniamentul la strada Patriarh Miron Cristea si conform plansei „Reglementari urbanistice – Etapa 1 – V2” – Plansa nr. U.05.2 si precizarilor din R.L.U.;

Pentru SUBZONA ZV – SUBZONA NON-EDIFICABILA SUPRATERAN, PARCAJ COLECTIV PUBLIC SI PRIVAT SUBTERAN, ZONA VERDE, CAI DE COMUNICATIE VELO, PIETONALA SI ACCESE RUTIERE; Functiuni predominante: zona verde, cai circulatie velo, pietonala si accese. Parcaj colectiv public si privat subteran; Subsol cu adancimea maxima de excavatie: -7.5m fata de nivelul actual de calcare; Retragere faţă de aliniament: conform planşei „Reglementări Urbanistice –Etapa 1 – V2 – Plansa nr. U.05.2 si precizarilor din R.L.U. Spaţii verzi propuse minim 10% din suprafaţa terenului - conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 130 din 07.12.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută şi conform documentaţiei de PUZ supusă analizării; - Circulatii si accese: accese pietonale din B-dul Mihai Eminescu, str. 20 Decembrie 1989, str. Patriarh Miron Cristea, B-dul C. Diaconovici Loga, accese auto din B-dul Mihai Eminescu, str. Patriarh Miron Cristea, B-dul C. Diaconovici Loga – se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-003984/19.07.2018 şi planşa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U;

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 507/24.06.2019, si de Plan Retele edilitare – Plansa nr. Ed.01 si conform Planului de actiune asumat;

3. Prezentul Planul Urbanistic Zonal „Mixed-Use – Zona centrala – Construire clădiri cu funcţiuni mixte: locuire colectivă, activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (terțiare), culturale, de turism, servicii (terțiare), parcaj colectiv public și privat”, Bd. Mihai Eminescu nr. 2, bd. C.D. Loga nr. 3, Timişoara, se va integra în Planul

(5 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI

Cod FP 53-01, ver. 1

Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat în suprafaţă 8.365 mp, este înscris în CF 444184 nr. cad. 444184 Timişoara, având ca proprietar pe SC STUDIUM GREEN SRL cu drept de ipoteca legala in favoarea Fundatiei Caritatea, pentru care s-a obtinut Declaratia notariala a domnului ISZAK SAMUEL reprezentant al Fundatiei Caritatea cu nr. 1155 din 21.02.2019.

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. U.07 - ,,Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Mixed-Use – Zona centrala – Construire clădiri cu funcţiuni mixte: locuire colectivă, activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (terțiare), culturale, de turism, servicii (terțiare), parcaj colectiv public și privat”, Bd. Mihai Eminescu nr. 2, bd. C.D. Loga nr. 3, Timişoara si a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Mixed-Use – Zona centrala – Construire clădiri cu funcţiuni mixte: locuire colectivă, activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (terțiare), culturale, de turism, servicii (terțiare), parcaj colectiv public și privat”, Bd. Mihai Eminescu nr. 2, bd. C.D. Loga nr. 3, Timişoara, elaborat de proiectantul SC START SRL, proiect nr. 15/2018, la cererea beneficiarului SC STUDIUM GREEN SRL, pentru a fi supus analizării şi aprobării în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Liliana IOVAN

Red. - L.I.

(5 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: AVIZ_JURIDIC.pdf

ROMANIA Anexa la JUDETUL TIMIS Raportul de specialitate nr.UR2019-013776, 15363, 16045/03.10.2019 MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 03.10.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Mixed-Use — Zona centrală — Construire clădiri cu funcțiuni mixte: locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terțiare), culturale, de turism, servicii (terțiare), parcaj colectiv public şi privat”, Bd. M.Eminescu nr. 2, Bd. C.D. Loga nr. 3,Timişoara În considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, Având în vedere raportul de specialitate nr.UR2019-013776, 15363, 16045/03.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Mixed-Use — Zona centrală — Construire clădiri cu funcțiuni mixte: locuire colectivă, activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terțiare), culturale, de turism, servicii (terțiare), parcaj colectiv public şi privat”, Bd. M.Eminescu nr. 2, Bd. C.D. Loga nr. 3, Timişoara, beneficiar SC Studium Green SRL, plan elaborat de către proiectantul SC Start SRL prin proiect nr. 15/2018, Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Mixed-Use — Zona centrală — Construire clădiri cu funcțiuni mixte: (...) Bd. M.Eminescu nr. 2, Bd. C.D. Loga nr. 3, Timişoara, precum şi Expunerea de motive nr. UR2019-013776, 15363, 16045/03.10.2019 a Primarului Municipiului Timişoara privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind aprobarea acestui plan urbanistic de detaliu, întocmit în vederea supunerii dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local, Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlului de proprietate asupra terenului reglementat prin PUZ-ul ce face obiectul documentației, în suprafață de 8365 mp, potrivit extrasului de carte funciară pentru informare, anexat documentației, rezultă următoarea situație juridică: Cartea funciară nr. 444184 Timişoara nr. cadastral 444184, referitoare la următoarele imobile: teren intravilan, împrejmuit, în suprafață de 8365 mp, din care 7475 mp având categorie de folosință „curți construcţii”, iar 890 mp fiind în categoria teren arabil; construcţii înscrise sub nr. cadastral 444184-Cl — construcţii de locuințe în suprafață de 511 mp şi nr. cadastral 444184-C2, cu aceeaşi destinație, construcţii de locuințe, în suprafață de 2289, are înscris ca titular al dreptului de proprietate societatea Studium Green SRL, CIF 15500551. De asemenea, din examinarea cărții funciare mai sus individualizată (datată 27.09.2019), rezultă că este înscris un drept de ipotecă legală cu privire la acest imobil, în favoarea Fundației Caritatea, care, prin reprezentant legal, dl. Izsak Samuel, conform declarației autentificate prin Încheierea nr. 1155/21.02.2019 a SPN Popovici Maria, Popovici Alexandra şi Solacolu Raluca-loana, îşi exprimă acordul “ca societatea Studium Green SRL, proprietara imobilului ... să depună documentaţia șI să obțină de la Primăria Timişoara HCL pentru aprobarea PUZ “Mixed use — Zona centrală...”. Din acelaşi extras de carte funciară pentru informare rezultă că nu sunt notate litigii cu privire la imobil. Cu privire la documentația supusă avizării din punct de vedere juridic, se cuvine a se face următoarele precizări:

Prin cererea înaintată instanței de contencios administrativ de către Instituţia Prefectului — județul Timiş, care face obiectul dosarului nr. 3461/30/2019, a fost solicitată anularea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Timişoara nr. 619/23.11.2018 privind modificarea art. 1 din HCLMT nr. 105/27.03.2012 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara aprobat prin HCLMT nr. 157/28.05.2002. Potrivit dispozițiilor art. 3 alin. 3 din Legea nr. 554/2004, “Până la soluționarea cauzei, actul atacat ... este suspendat de drept”. Menţionăm, totodată, faptul că, urmare a solicitării Municipiului Timişoara, s-a stabilit termen de judecare a cauzei în prima instanţă, pentru azi, data de 03 octombrie 2019, dată la care instanța de judecată a amânat pronunțarea pentru data de 24.10.2019. De menționat că, în ceea ce priveşte litigiul mai sus indicat, în prezent, nu mai subzistă motivul de nelegalitate invocat de către Prefectul Judeţului Timiş în susţinerea cererii în anularea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 619/23.11.2018, fiind obţinut avizul prealabil al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, aspect care, însă, nu înlătură suspendarea de drept a efectelor hotărârii atacate. Astfel cum reiese din documentația înaintată spre avizare, aceasta a fost întocmită în baza certificatului de urbanism nr. 29/03.01.2018, cu valabilitate până la 02.01.2020, emis “în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 131/2017”, din care reiese cerința ca “autorizarea construcțiilor se va face în baza unui PUZ aprobat prin HCL . (...) Documentaţia pentru PUZ se va întocmi conform....RLU aferent PUG...”. Având în vedere premisa respectării prevederilor Legii nr. 350/2001- “art. 31! alin. 1 “Dreptul de construire se acordă potrivit prevederilor legale, cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi regulamentelor locale de urbanism aferente”, şi următ., art. 65 alin. 1 — “În absenţa Planului de amenajare a teritoriului judeţean şi a Planului urbanistic general aprobate, pe teritoriile aferente se pot realiza investiţii în construcţii, lucrări tehnicoedilitare, precum şi orice alte investiții urbane numai pe baza unui plan urbanistic zonal aprobat potrivit legii şi cu respectarea Regulamentului general de urbanism”, Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, În considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. cO coroborat cu art. 129 alin. 6 lit. c) (“avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Se avizează raportul de specialitate nr.UR2019-013776, 15363, 16045/03.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Mixed-Use — Zona centrală — Construire clădiri cu funcțiuni mixte: locuire colectivă, activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terțiare), culturale, de turism, servicii (terțiare), parcaj colectiv public şi privat”, Bd. M.Eminescu nr. 2, Bd. C.D. Loga nr. 3, Timişoara, beneficiar SC Studium Green SRL, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul având calitatea de proprietar al acestuia, conform extrasului de carte funciară anexat documentației. Mentionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconfigurare zonă activități economice — producţie şi depozitare”, Calea Torontalului, în intravilan Timişoara şi nu se substituie avizului de legalitate al secretarului general, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, sub toate aspectele, nu priveşte indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieşte obligația structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC Cod FO53-13, Ver.l

Atasament: PLAN_DE_ACTIUNE_CD_LOGA_M_EMINESCU.002.pdf

PLAN DE ACȚIUNE pentru implementarea investițiilor propuse prin Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) "Construire cladiri cu functiuni mixte: Locuire Colectiva, Activitati Administrative, de Administarea Afacerilor, Financiar-Bancare, Comerciale (Tertiare), Culturale, de Turism, Servicii (Tertiare), Parcaj Colectiv Public si Privat", beneficiar SC STUDIUM GREEN SRL conform Avizului de oportunitate nr. 21 / 29.03.2018 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ, STUDII, IMPLEMENTARE INVESTIŢII PUBLICE, OPERAȚIUNI CADASTRALE ȘI NOTARIALE EFECTUARE OPERAȚIUNI CADASTRALE ȘI NOTARIALE Etape de realizare a Nr. Denumire obiective utilitate publică, sara R abil finantare investițiilor, operațiunilor Crt. Operațiuni cadastrale şi notariale costuri sporeste cadastrale/notariale Elaborare, aprobare 1 | terenului cedată pentru realizarea obiectivului de | 1.000,00 Euro SC STUDIUM GREEN SRL documentație utilitate publică (S=315 mp) (sfârșitul anului 2018) Trecerea în domeniul public a terenului cedat 2 | pentru realizarea obiectivului de utilitate publică 1.000,00 Euro SC STUDIUM GREEN SRL. | Transfer notarial de proprietate =315 mp): mi - Elaborare, aprobare 5 i st documentație 1 Studiu, proiect şi descărcare arheologică 122.000,00 Euro SC STUDIUM GREEN SRL - Execuţie lucrare (sfârșitul anului 2018) Realizarea rețelei publică de apă potabilă apare 2 | (L= 400 ml), cămine de vane, hidranţi de incendiu, | 10.000,00 Euro SC STUDIUM GREEN SRL locumentație Essai - Execuţie lucrare brangamente şi cămine de apometre (sfârsitul anului 2020) - Elaborare, aprobare documentație - Execuţie lucrare (sfârșitul anului 2020) - Elaborare, aprobare documentație - Execuţie lucrare (sfârșitul anului 2020) Realizarea rețelei publice de canalizare menajeră 3 (L= 400 ml), cămine de vizitare, racorduri şi 12.000,00 Euro SC STUDIUM GREEN SRL cămine de racord 4 Realizarea rețelei publice de canalizare pluvială (L=400 ml), cămine de vizitare, bazin de retenţie SC STUDIUM GREEN SRL

Amplasare a noului post trafo; Execuţie etapizata la comanda reglementare retele M.T.+J.T 100.000,00 Euro SC STUDIUM GREEN SRL. dezvoltatorului 6 Realizarea reţelei publice electrice de iluminat Conform studiu de PRIMARIA MUNICIPIULUI Execuţie etapizata conform stradal pe domeniu public J.T. fezabilitate TIMISOARA studiu de fezabilitate Amplasarea unei stații de reglare şi măsurare Execuţie etapizata la comanda 7 gaze naturale 25.000,00 Euro SC STUDIUM GREEN SRL dezvoltatorului - Elaborare, aprobare Amenajare lucrări rutiere necesare funcţionării documentatie 8 obiectivului (S = 3.483 mp) SC STUDIUM GREEN SRL - Execuţie lucrare (sfârsitul anului 2020) - Elaborare, aprobare Amenajare lucrări trotuare necesare funcționării documentație 9 obiectivului (S = 935 mp) SC STUDIUM GREEN SRL. - Execuţie lucrare (sfârșitul anului 2020) - Elaborare, aprobare Amenajare spații verzi necesare funcționării documentație 10 obiectivului (S = 865 mp) 13.000,00 Euro SC STUDIUM GREEN SRL - Execuţie lucrare (sfârșitul anului 2020) 11 Amenajare lucrări rutiere impuse de Primaria Conform studiu de PRIMARIA MUNICIPIULUI Execuţie etapizata conform Municipiului Timişoara (S = 550 mp) fezabilitate TIMISOARA studiu de fezabilitate 12 Amenajare lucrări trotuare impuse de Primaria Conform studiu de PRIMARIA MUNICIPIULUI Execuţie etapizata conform Municipiului Timişoara (S = 955 mp) fezabilitate TIMISOARA studiu de fezabilitate 13 Amenajare spații verzi impuse de Primaria Conform studiu de PRIMARIA MUNICIPIULUI Execuţie etapizata conform Municipiului Timişoara (S = 460 mp) fezabilitate TIMISOARA studiu de fezabilitate PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA S.C. STUDIUM GREEN S.R.L. Primar, reprezentat prin: ROBU, Nicolae BOB, Dorin George Întocmit, arh. Claudiu IONESCU e NA

Atasament: [2018_07_01]_-_01_INCADRARE_IN_POL._MASTERPLAN__-_A1.pdf

planşa nr./

arhitect / architect: şef proiect / architect in charge: verificat / checked:

drawing no.:

data / date:nr. pr. / pr. no.:

proiect / project: client:

desenat / drawn:

titlul planşei / drawing title: faza / phase: scara / scale:nivel / level:

proiectant general / main designer: coord. pr. urbanism - spec. RUR / urban planning coord. / RUR spec.:

amplasament / location:stampila p.g./ m.d. stamp:

stampila c. urb./ urb. pl. c. stamp:

stampila RUR / RUR stamp: stampila cons. / cons. stamp:

P.U.Z.

RO: Drepturile de autor © apartin 'RINO ARCHITECTURE'. Sunt interzise reproducerea totala sau partiala, stocarea sau transmiterea sub orice forma a acestui document fara obtinerea unui acord scris din partea 'RINO ARCHITECTURE' // Arh. Claudiu IONESCU // S.C. START S.R.L.

EN: Copyright © of 'RINO ARCHITECTURE'. All Rights Reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form without the prior written permission of 'RINO ARCHITECTURE' // Arch. Claudiu IONESCU // S.C. START S.R.L.

15_04_1815/2018

MIXED USE - ZONA CENTRALA CONSTRUIRE CLADIRI CU FUNCTIUNI MIXTE: LOCUIRE COLECTIVA,

ACTIVITATI ADMINISTRATIVE, DE ADMINISTRAREA AFACERILOR, FINANCIAR-BANCARE, COMERCIALE (TERTIARE), CULTURALE, DE

TURISM, SERVICII (TERTIARE), PARCAJ COLECTIV PUBLIC ŞI PRIVAT

Claudiu IONESCU Cătălin JIANU-HANCHEȘ

S.C. START S.R.L. str. Cezar, nr. 25, Arad, jud. Arad, Romania

arh. Cătălin JIANU-HANCHEȘ str. Petuniei, nr. 7, Timisoara, jud. Timis, Romania

Claudiu IONESCU

URB

BD. MIHAI EMINESCU NR. 2, BD. C.D. LOGA NR. 3, TIMISOARA, JUD. TIMIS, ROMANIA

STUDIUM GREEN

format:

observatii / comments:

Claudiu IONESCU

A1

RO15500551, J12/1547/2003, str. Teodor Mihali, nr. 39-43,

spatiu comercial P, Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romania

supervizor-client / client supervisor:

arh. Sotirios NOTARIS

N

amplasament studiat

AMPLASAMENT STUDIAT

TIMIȘOARA VIZIUNE DE DEZVOLTARE MAJORĂ

CONCLUZII: calitate

Amplasamentul are un caracter complex, fiind situat intre zona centrala unde se doreste cresterea calitatii spatiilor publice si zone cu caracter verde, coridoare ecologice, etc. Terenul are in apropiere o multitudine de functiuni (pe directia EST-VEST), putand prelua din cele publice aflate preponderent in VEST-ul acestuia (activitati administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale, culturale, de turism, servicii, parcaj colectic public si privat) si din cele private aflate in EST-ul acestuia (locuire - colectiva), incercand o intrepatrundere intre cele doua tipuri de functiuni si tesuturi urbanistice, imbunatatind calitatea vietii prin preluarea caracterului verde (pe directia NORD-SUD - din Parcul Justitiei) in zona rezidentiala si legarea intregii dezvoltari de toate caile de transport public si privat pe care Masterplan-ul le prevede (inelul 1, piste velo, transportul pe Bega, etc.). Toate aceste lucruri vor trebui realizate tinandu-se cont de faptul ca acesta a fost amplasamentu fostului Liceu Israelit, ulterior fost Liceu de arta.

amplasament studiat

amplasament studiat

amplasament studiat

amplasament studiat

amplasament studiat

amplasament studiat

amplasament studiat

amplasament studiat

U.01

STUDIU URBANISTIC - INCADRARE IN MASTERPPLAN 2012 %

STUDIU URBANISTIC MASTERPLAN 2012

F gr dl
e = a - E 5
a e zone cu caracter verde / coridoare ecologice / / Program 5 / 6: masuri pentru elimirtarea poluarii si monitorizarea __ Cara fai verzi £ 1 emisiilor, ecologizarea solului si E lor stagnante 4 1 Peak, | 16: protejarea zonele a culturi complexe II Program 4: managementul si fe rea _deseurilor menajere si industriale
Nota: Materialele grafice conținute în acest material sun de reglamentare de urbanism.
Mm Dotari tip expo si congres“ 7 7 Nota: Materialole grafice conținute în acest matefial sunt orientative i pot suferi modilicări. Arealele descrise în această fază nu au caracter de reglementare de urbanism. 7 om 500m Tkm 2.5km LA
E
[2 5 z o s g LS i | )
Program 1: reabilitare imobile in proprietatea statului Program 2: sprijin financiar si asistenta tehnica pentru proprietari privati Program 3: reabilitarea domeniului public 1
o Imobile, de patrimoniu in afară zonelor istorice” e Nota: Materialele grafice con ținute în acest matofial sunt crientative și pot suferi modificări. Arealele descrise în această fază ru au caracter de reglamentare de urbanism. 7 om 500m Tkm
F gr
STUDIUM GREEN
Spatii urbane
Asigurarea unui al zonei si a suprafetelor de spatii verzi necesare dezvoltarii ulterioare Asigurarea unor trasee verzi," & 7 de roglomeniare de urbanism. 7 Om 500m —Tkm 2.5km N Nota: Materialele grafice conținute în acest matoial sunt orientative și pol suferi modifici. Arealele descrise în această fază nu au caracter DL] | 7 a
RR dai
Zone de imbunatatire a spatiului public pe structura existenta e Piete publice existente 7 Definirea / spatiului public prin regenerare/ Intarirea aspectului public existent si
acelui obtinut prin regenerare 7 7 Nota: Materialele grafice conținute în acest matefial sunt orientative și pot suferi modificări. Arealele descrise în această fază nu au caracter de reglamentaro de urbanism. 7 om 500m Tkm
Piste velo / &/
V Piste velo - agrement + conectivitate rapida Piste velo - turism + spatii urbane 7 2 Piste velo - Puncte de atri nectivitate cu zona centrala tivitate
de reglementare de urbanism. 7 Um 500m —Tkm 2.5km 7 7 Nota: Materialele grafice conținute în acest material sunt orientative și pol suferi modiicări. Arealele descrise în această fază nu au caracter ML TI %
PRE and Ride
„ Park and Ride WE A
FIN tramvai - DT O ara ” - 1 i linii autobuz transport feroviar subteran / suprateran linii troleibuz i capat de linie
— transport pe apa "(GQ gara : = tai statie de transbordare , a autogara Om 500m Tkm 25km 1
GENERAL
i R
sistem de râdiale majore locatie gara noua
— sistem de inele majore cale ferata subterana BA parcare locatie statie de transbordare necesitate de modernizare intersectie park and ride 5007 Tkm
GENERAL
Proaram 1: inc re de afaceri si dentre de formate profesionala:
Program 3: servicii in industria de ospitalitate 1 proiecte hoteliere tip business Program 2: incurajarea intreprinderilor mici si mijlocii cu profil axat pe servicii Program 3: servicii in industria aș ospitalitate / pensiuni, hosteluri, aparthoteluri 1 BEE Program 2: incurajarea intreprinderilor mici si mijlocii cu profil axat pe mestesuguri/ateliere productie
, m incubatoare de afaceri existente sau in faza de proiect 7 7 Nota: Materialele grafice con ținute în acest matatial sunt orientative și pot suferi modificări. Arealele descrise în această fază nu au caracter de reglementare de urbanism. 7 Om 500m —Tkm 2.5km
Tr x
“Să Om 500m —Tkm

Atasament: [2018_07_01]_-_02_INCADRARE_IN_MACRO_SI_MICRO_UN._URB._-_A1_copy.pdf

Atasament: [2018_07_01]_-_03_INCADRARE_IN_TERITORIU_-_A2_copy.pdf

Atasament: [2018_07_01]_-_04_SITUATIA_EXISTENTA-_A2_copy.pdf

Atasament: [2018_07_01]_-_11_STUDIU_INSORIRE_-_A1_copy.pdf

Atasament: [2018_08_07]_-_13_LUCRARI_RUTIERE.pdf

Proiect nr.:Proiect nr.: 38.PC/201838.PC/2018

Faza:Faza:

Scara:Scara:SemnSemnăătura:tura:Nume:Nume:

Planșa nr.:Planșa nr.: 01 01

Data:Data: AUG. 2018AUG. 2018

P.U.Z.P.U.Z. Specificație:Specificație:

1:500,1:500, 1:1001:100ing. F. Cosoveanuing. F. Cosoveanu

ing. F. Beneing. F. Bene

Str. Str. Sorin TitelSorin Titel nr. nr. 11,, Ap. 5Ap. 5, Timisoara, Timisoara

Tel / Fax: 0356 Tel / Fax: 0356 465465 1 15959 Reg.Com.35/3979/2005Reg.Com.35/3979/2005

C.U.I.18220270C.U.I.18220270 e-mail: [email protected]: [email protected]

Șef proiectȘef proiect ProiectatProiectat DesenatDesenat

ing. F. Cosoveanuing. F. Cosoveanu

PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONPLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂĂ

S.C. START S.R.L.S.C. START S.R.L. str. Cezar, nr. 25, Arad, jud. Arad, Romaniastr. Cezar, nr. 25, Arad, jud. Arad, Romania

arh. Claudiu Ionescuarh. Claudiu Ionescu

S.C. STUDIUM GREEN S.R.L.S.C. STUDIUM GREEN S.R.L.Beneficiar:Beneficiar:

Titlu proiect: Titlu proiect: CONSTRUIRE CLĂDIRI CU FUNCȚIUNI MIXTE: LOCUIRECONSTRUIRE CLĂDIRI CU FUNCȚIUNI MIXTE: LOCUIRE COLECTIVĂ, ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE, DE ADMINISTRAREACOLECTIVĂ, ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE, DE ADMINISTRAREA AFACERILOR, FINANCIAR-BANCARE, COMERCIALE (TERȚIARE), CULTURALE,AFACERILOR, FINANCIAR-BANCARE, COMERCIALE (TERȚIARE), CULTURALE, DE TURISM, SERVICII (TERȚIARE), PARCAJ COLECTIV PUBLIC ŞI PRIVAT.DE TURISM, SERVICII (TERȚIARE), PARCAJ COLECTIV PUBLIC ŞI PRIVAT. Titlu planșTitlu planșăă:: PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ, PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ, PLAN DE SITUAȚIE LUCRĂRI RUTIERE ETAPA I-A,PLAN DE SITUAȚIE LUCRĂRI RUTIERE ETAPA I-A,

PLAN DE SITUAȚIE LUCRĂRI RUTIERE ETAPA A II-A, PLAN DE SITUAȚIE LUCRĂRI RUTIERE ETAPA A II-A, PLANURI DE SITUAȚIE AMENAJARE PARCĂRIPLANURI DE SITUAȚIE AMENAJARE PARCĂRI SUBTERANE, PROFILE TRANSVERSALE TIPSUBTERANE, PROFILE TRANSVERSALE TIP

ProiectantProiectant General:General:

REVIZIE:REVIZIE:

Amplasament: Amplasament: Bv. Mihai Eminescu nr. 2, Bv. C.D. Loga nr. 3,Bv. Mihai Eminescu nr. 2, Bv. C.D. Loga nr. 3, mun. Timișoara, jud. Timișmun. Timișoara, jud. Timiș

ProiectantProiectant specialitatespecialitate Drumuri:Drumuri:

RO15500551, J12/1547/2003, str. Teodor Mihali, nr. 39-43, Cluj-Napoca, jud. ClujRO15500551, J12/1547/2003, str. Teodor Mihali, nr. 39-43, Cluj-Napoca, jud. Cluj Supervizor-client: arh. Sotirios NotarisSupervizor-client: arh. Sotirios Notaris

Șef proiectȘef proiect

CONTUR CLĂDIRI PROPUSE PRIN PUZ SPRE A FI REALIZATECONTUR CLĂDIRI PROPUSE PRIN PUZ SPRE A FI REALIZATE

LEGENDĂLEGENDĂ

SUPRAFAȚĂ CEDATĂ PRIMARIEI MUNICIPIULUI TIMISOARA PENTRU REALIZAREASUPRAFAȚĂ CEDATĂ PRIMARIEI MUNICIPIULUI TIMISOARA PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE UTILITATE PUBLICA - INELUL 1 DE CIRCULATIE - APROX. 315 mpOBIECTIVULUI DE UTILITATE PUBLICA - INELUL 1 DE CIRCULATIE - APROX. 315 mp

ZONE VERZI EXISTENTE PROPUSE SPRE REAMENAJAREZONE VERZI EXISTENTE PROPUSE SPRE REAMENAJARE

LIMITĂ DE PROPRIETATE ÎN PREZENT TEREN STUDIATLIMITĂ DE PROPRIETATE ÎN PREZENT TEREN STUDIAT

TROTUARE PIETONALE EXISTENTE PROPUSE PENTRU LTROTUARE PIETONALE EXISTENTE PROPUSE PENTRU LĂRGIREĂRGIRE

LIMITĂ DE PROPRIETATE TEREN STUDIAT DUPĂ CEDARE TERENLIMITĂ DE PROPRIETATE TEREN STUDIAT DUPĂ CEDARE TEREN

CONTUR CLĂDIRI EXISTENTE PROPUSE PRIN PUZ PENTRUCONTUR CLĂDIRI EXISTENTE PROPUSE PRIN PUZ PENTRU CONSOLIDARE, REMODELARE, RESTAURARE ŞICONSOLIDARE, REMODELARE, RESTAURARE ŞI RECONVERSIE FUNCŢIONALĂRECONVERSIE FUNCŢIONALĂ

ACCESE PIETONALE (ROZ) / AUTO (ALBASTRU) PROPUSEACCESE PIETONALE (ROZ) / AUTO (ALBASTRU) PROPUSE

SUBZONA SUBZONA 1 1 - - ZONĂ ZONĂ MIXTĂ: MIXTĂ: TURN TURN INFORMAȚIONAL INFORMAȚIONAL - - CULTURALE, CULTURALE, DE DE TURISM, TURISM, COMERCIALE COMERCIALE (TERȚIARE), (TERȚIARE), SERVICII SERVICII (TERȚIARE), (TERȚIARE), PARCAJ PARCAJ COLECTIV COLECTIV PUBLIC PUBLIC ȘI ȘI PRIVAT, REGIM DE ÎNALȚIME: 3S+P+9E (47 m), SM1 = 230 mpPRIVAT, REGIM DE ÎNALȚIME: 3S+P+9E (47 m), SM1 = 230 mp

EXISTENT:EXISTENT:

PROPUNERI:PROPUNERI:

SUBZONA SUBZONA 2 2 - - ZONĂ ZONĂ MIXTĂ: MIXTĂ: TURISM, TURISM, CULTURALE, CULTURALE, ACTIVITĂȚI ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE, ADMINISTRATIVE, DE DE ADMINISTRAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR, AFACERILOR, FINANCIAR FINANCIAR - - BANCARE, BANCARE, COMERCIALE COMERCIALE (TERȚIARE), (TERȚIARE), SERVICII SERVICII (TERȚIARE), (TERȚIARE), PARCAJ PARCAJ COLECTIV COLECTIV PUBLIC PUBLIC ȘI ȘI PRIVAT, PRIVAT, REGIM REGIM DE ÎNALȚIME: 3S+P+6E+ER (26 m), SM2 = 2167 mpDE ÎNALȚIME: 3S+P+6E+ER (26 m), SM2 = 2167 mp

SUBZONA SUBZONA 3 3 - - ZONĂ ZONĂ MIXTĂ: MIXTĂ: LOCUIRE LOCUIRE COLECTIVĂ, COLECTIVĂ, CULTURALE, CULTURALE, ACTIVITĂȚI ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE, ADMINISTRATIVE, DE DE ADMINISTRAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR, AFACERILOR, FINANCIAR FINANCIAR - - BANCARE, BANCARE, COMERCIALE COMERCIALE (TERȚIARE), (TERȚIARE), SERVICII SERVICII (TERȚIARE), (TERȚIARE), PARCAJ PARCAJ COLECTIV COLECTIV PUBLIC PUBLIC ȘI ȘI PRIVAT, REGIM DE ÎNALȚIME: 3S+P+5E+ER (26 m), SM3 = 4646 mp.PRIVAT, REGIM DE ÎNALȚIME: 3S+P+5E+ER (26 m), SM3 = 4646 mp. ZONĂ VERDE CU ROL DE AGREMENT ȘI ACCES SEMI-PUBLIC,ZONĂ VERDE CU ROL DE AGREMENT ȘI ACCES SEMI-PUBLIC, REGIM DE ÎNALTIME: PESTE CLADIRE // LA NIVEL +10,50 m.REGIM DE ÎNALTIME: PESTE CLADIRE // LA NIVEL +10,50 m.

SUBZONA SUBZONA 4 4 - - ZONĂ ZONĂ NON-EDIFICABILĂ, NON-EDIFICABILĂ, DETERMINATĂ DETERMINATĂ DE DE RETRATEGERILE RETRATEGERILE DE DE LA ALINIAMENT: PARCAJ COLECTIV PUBLIC ȘI PRIVAT, SPAȚII VERZILA ALINIAMENT: PARCAJ COLECTIV PUBLIC ȘI PRIVAT, SPAȚII VERZI REGIM DE ÎNALTIME: 3S, SZV = 1007 mpREGIM DE ÎNALTIME: 3S, SZV = 1007 mp

MARCAJE RUTIERE LINIE CONTINUĂ PROPUSEMARCAJE RUTIERE LINIE CONTINUĂ PROPUSE MARCAJE RUTIERE LINIE ÎNTRERUPTĂ PROPUSEMARCAJE RUTIERE LINIE ÎNTRERUPTĂ PROPUSE

3939404041414242 LOCURI DE PARCARE AUTOTURISME PROPUSELOCURI DE PARCARE AUTOTURISME PROPUSE

MARCAJE RUTIERE LA TRECERI PENTRU PIETONI PROPUSEMARCAJE RUTIERE LA TRECERI PENTRU PIETONI PROPUSE

BORDURI DENIVELATE PENTRU ÎNCADRARE CAROSABIL PROPUSEBORDURI DENIVELATE PENTRU ÎNCADRARE CAROSABIL PROPUSE

COPACI EXISTENȚICOPACI EXISTENȚI

ZONE VERZI EXISTENTEZONE VERZI EXISTENTE

TROTUARE PIETONALE EXISTENTETROTUARE PIETONALE EXISTENTE

MARCAJE RUTIERE LINIE CONTINUĂ EXISTENTEMARCAJE RUTIERE LINIE CONTINUĂ EXISTENTE MARCAJE RUTIERE LINIE ÎNTRERUPTĂ EXISTENTEMARCAJE RUTIERE LINIE ÎNTRERUPTĂ EXISTENTE

BORDURI DENIVELATE PENTRU ÎNCADRARE CAROSABIL EXISTENTEBORDURI DENIVELATE PENTRU ÎNCADRARE CAROSABIL EXISTENTE

SEMAFOR PROPUSSEMAFOR PROPUS

PISTĂ PENTRU CICLIȘTI PROPUSĂ PRIN PROIECTUL DE REALIZARE A INELULUI 1PISTĂ PENTRU CICLIȘTI PROPUSĂ PRIN PROIECTUL DE REALIZARE A INELULUI 1

Calcul necesar locuri de parcare - Conform ANEXA 2 PUG TIMIȘOARACalcul necesar locuri de parcare - Conform ANEXA 2 PUG TIMIȘOARA Punctul 13. Locuințe: Conform P132/93 Tabel 2 coloana 2:Punctul 13. Locuințe: Conform P132/93 Tabel 2 coloana 2: Necesar: 1 loc de parcare / apartament;Necesar: 1 loc de parcare / apartament; Se propun 123 apartamenteSe propun 123 apartamente;; RezultRezultă: 123 locuri de parcare - LOCUINȚE COLECTIVE.ă: 123 locuri de parcare - LOCUINȚE COLECTIVE.

Punctul 4. Construcții comerciale:Punctul 4. Construcții comerciale: Necesar: 1 loc de parcare la 20 mp suprafațNecesar: 1 loc de parcare la 20 mp suprafațăă de vânz de vânzăări + 1 loc de parcare la 5 angajați;ri + 1 loc de parcare la 5 angajați; Se propune 4500 mp suprafațSe propune 4500 mp suprafațăă spații comerciale; spații comerciale; RezultRezultă: 4500/ 20 + 6 locuri pentru 30 angajați = 231 locuri de parcare - COMERȚ.ă: 4500/ 20 + 6 locuri pentru 30 angajați = 231 locuri de parcare - COMERȚ.

Punctul 5. Construcții cultural: c. Galerii de artPunctul 5. Construcții cultural: c. Galerii de artăă, muzee, târguri:, muzee, târguri: Necesar: 1 loc de parcare la 50 mp suprafațNecesar: 1 loc de parcare la 50 mp suprafațăă destinat destinatăă activit activitățății de bazii de bază;ă; Se propune 2036 mp suprafațSe propune 2036 mp suprafațăă spații cu funcțiuni de cultur spații cu funcțiuni de culturăă;; RezultRezultă: 2036/ 50 = 41 locuri de parcare - CULTURĂ.ă: 2036/ 50 = 41 locuri de parcare - CULTURĂ.

MARCAJE RUTIERE LA TRECERI PENTRU CILIȘTI PROPUSEMARCAJE RUTIERE LA TRECERI PENTRU CILIȘTI PROPUSE

Punct 12. Turism: Conform P132/93 Tabel 3 coloana 2 + 1 loc de parcare la 2 angajați:Punct 12. Turism: Conform P132/93 Tabel 3 coloana 2 + 1 loc de parcare la 2 angajați: Necesar pt. Hotel 4 stele: 1 loc de parcare la 6 paturi;Necesar pt. Hotel 4 stele: 1 loc de parcare la 6 paturi; Se propune 149 camere Hotel 4 stele;Se propune 149 camere Hotel 4 stele; RezultRezultă: 149 x 2 paturi/cameră = 298 paturi;ă: 149 x 2 paturi/cameră = 298 paturi; 298 paturi/6 + 298 paturi/6 + 3 locuri de parcare la 6 angajați 3 locuri de parcare la 6 angajați = 53 locuri de parcare - TURISM.= 53 locuri de parcare - TURISM. TOTAL LOCURI DE PARCARE NECESARE pct. 13 + 4 + 5 + 12TOTAL LOCURI DE PARCARE NECESARE pct. 13 + 4 + 5 + 12: : 123 + 231 + 41 + 53 = 448 locuri de parcare.123 + 231 + 41 + 53 = 448 locuri de parcare.

LOCURI DE PARCARE REALIZATE:LOCURI DE PARCARE REALIZATE: SUBSOL NIVEL 1: 149 locuri de parcare;SUBSOL NIVEL 1: 149 locuri de parcare; SUBSOL NIVEL 2: 146 locuri de parcare;SUBSOL NIVEL 2: 146 locuri de parcare; SUBSOL NIVEL 3: 155 locuri de parcare;SUBSOL NIVEL 3: 155 locuri de parcare; TOTAL = 149 + 146 + 155 = 450 locuri de parcare.TOTAL = 149 + 146 + 155 = 450 locuri de parcare.

SEPARATOR DE SENS FIG. V16 PROPUSSEPARATOR DE SENS FIG. V16 PROPUS

SEPARATOR DE SENS FIG. V19SEPARATOR DE SENS FIG. V19 CONFORM SR 1848/1/2011CONFORM SR 1848/1/2011

Se propune și amenajarea de parcSe propune și amenajarea de parcări suplimentare ări suplimentare pe domeniul public:pe domeniul public: - pe str. C.D.Loga: 14 locuri de parcare laterale, 5 locuri de parcare pentru- pe str. C.D.Loga: 14 locuri de parcare laterale, 5 locuri de parcare pentru TAXI și 2 locuri de parcare pentru staționare de scurtTAXI și 2 locuri de parcare pentru staționare de scurtă durată, maxim 5ă durată, maxim 5 minute;minute; - pe str. M.Eminescu: 12 locuri de parcare laterale și o zon- pe str. M.Eminescu: 12 locuri de parcare laterale și o zonă pentruă pentru debarcare rapidă pasageri la Hotel cudebarcare rapidă pasageri la Hotel cu staționare de scurt staționare de scurtă durată, maximă durată, maxim 5 minute.5 minute.

PISTE BICICLETE PROPUSEPISTE BICICLETE PROPUSE

PISTE BICICLETE EXISTENTEPISTE BICICLETE EXISTENTE

P+2EP+2E

parcare parcare

terasaterasa

ga ng

ga ng

ga ng

coscos ganggang

post trafopost trafo

terasaterasa

anfiteatruanfiteatru

atelieratelier

ter as

a ter

as a

Cinematograful CapitolCinematograful Capitol Gradina de varaGradina de vara

W.C.W.C.

caseriecaserie

Cinematograful Capitol

Cinematograful Capitol

birouribirouri

pivpiv

terasaterasa

Str. Trand afirilor

Str. Trand afirilor

terasaterasa

ghenaghena

terasaterasa

ghenaghena

EpiscopiaEpiscopia Ortodoxa RomanaOrtodoxa Romana

terasaterasa

STR. ADA STR. ADA

PalatulPalatul TelefoanelorTelefoanelor

Cinematograful TimisCinematograful Timis

ga ng

ga ng

post trafopost trafo

ga ng

ga ng

STR. MIHAI EMINESCU

STR. MIHAI EMINESCU

ga ng

ga ng

coscos

grupgrup electrogenelectrogen

sediu administrativsediu administrativ

terasa terasa

terasa terasa

ga ng

ga ng

ate lie

r ate

lie r

ram pa

ram pa

ghena ghena

birouribirouri

S.C. BANATUL S.A.S.C. BANATUL S.A. braseriebraserie

biroubirou

ga ng

ga ng

Directia Nationala a Telecomunicatii

Directia Nationala a Telecomunicatii

biroubirou

restaurantrestaurant

Hotel CentralHotel Central

terasaterasa

cantinacantina

poartapoarta

ganggang

scoalascoala

terasaterasa

platformaplatforma

ganggang

centrala termicacentrala termica ghenaghena

terasaterasa

terasaterasa

statie gaz metanstatie gaz metan

parcare Grup Scolar De Industrie Usoara

Grup Scolar De Industrie Usoara

Filarmonica Banatul

Filarmonica Banatul

Colegiul Tehnic "Emanuil Ungureanu"Colegiul Tehnic "Emanuil Ungureanu"

P+4P+4

19,50 m19,50 m

P+2P+2

PP

P+2P+2

P+2P+2

14,50 m14,50 m

P+7P+7

P+7P+7

P+6P+6

P+4P+4

P+2P+2

20,00 m20,00 m

D+P+3D+P+3

15,00 m15,00 m

D+P+2D+P+2

15,00 m15,00 m

D+P+3D+P+3

15,00 m15,00 m

P+2P+2

15,00 m15,00 m

S+P+3S+P+3

13,20 m13,20 m

D+P+1D+P+1

10,50 m10,50 m

D+P+1D+P+1

10,50 m10,50 m

D+P+1D+P+1

8,50 m8,50 m

P+3P+3

13,20 m13,20 m

P+2P+2

11,00 m11,00 m

D+P+2D+P+2

11,00 m11,00 m

P+3+MP+3+M

13,20 m13,20 m

D+P+2D+P+2

11,00 m11,00 m

D+P+2D+P+2

11,00 m11,00 m

D+P+2D+P+2

11,00 m11,00 m

D+P+2+EpD+P+2+Ep

11,00 m11,00 m

P+2+ErP+2+Er

11,00 m11,00 m

D+P+1D+P+1

9,50 m9,50 m

D+P+2D+P+2

12,50 m12,50 m

D+P+1D+P+1

9,50 m9,50 m

D+P+2D+P+2

11,00 m11,00 m

D+P+2D+P+2

11,00 m11,00 m

D+P+1D+P+1

8,50 m8,50 m

D+P+1D+P+1

11,00 m11,00 m

D+P+1D+P+1

10,50 m10,50 m

Directia JudeteanaDirectia Judeteana pentru sport si tineret Timis (Baza turistica)pentru sport si tineret Timis (Baza turistica)

LOCATIE P.U.Z. STUDIATLOCATIE P.U.Z. STUDIATS tr

20 D

ec em

br ie

1 98

9

St r 2

0 De

ce m

br ie

1 98

9

Blv Mihai EminescuBlv Mihai Eminescu

Blv. C.Diaconovici Loga Blv. C.Diaconovici Loga

Str. Patriarh M iron C

ristea Str. Patriarh M

iron C ristea

Pi at

a Vi

ct or

ie i

Pi at

a Vi

ct or

ie i

PARCUL JUSTIȚIEIPARCUL JUSTIȚIEI

Str. Ion Huniade Str. Ion Huniade

B-dul Regele Ferdinand B-dul Regele Ferdinand

21.0021.00

St r.

G eo

rg e

En es

cu St

r. G

eo rg

e En

es cu

STOP STOP

taxitaxi

HH

GG

GG

GG GG

GG

GG

GG

GG

GG

AA

AA

CC

CC CC

CC CC

CC

CC

CC

CC

CC

TT

TT

TT

TT

TT

TT

GG

Primaria Municipiului TimisoaraPrimaria Municipiului Timisoara

tro tu

ar e

xi st

en t

tro tu

ar e

xi st

en t

tro tu

ar e

xis te

nt

tro tu

ar e

xis te

nt

trotuar existent

trotuar existent

tro tu

ar e

xis te

nt

tro tu

ar e

xis te

nt

St r 2

0 De

ce m

br ie

1 98

9

St r 2

0 De

ce m

br ie

1 98

9

St r 2

0 De

ce m

br ie

1 98

9

St r 2

0 De

ce m

br ie

1 98

9

Blv C.Diaconovici Loga

Blv C.Diaconovici Loga

(P+3E)(P+3E)

(P+2E)(P+2E)

Blv Mihai Eminescu

Blv Mihai Eminescu

Nr cad NOU 402772Nr cad NOU 402772 (Nr top 12)(Nr top 12)

Nr top 198Nr top 198

P+2P+2

14,50 m14,50 m

P+2P+2

20,00 m20,00 m

D+P+3D+P+3

15,00 m15,00 m

PP

parcare parcare

parcare parcare

parcare parcare

taxitaxi taxitaxi

Blv C.Diaconovici Loga

Blv C.Diaconovici Loga

Blv C.Diaconovici LogaBlv C.Diaconovici Loga

Blv. Mihai EminescuBlv. Mihai Eminescu

P P <5min<5min P P <5min<5min

44

66 88 1010

55

EpiscopiaEpiscopia Ortodoxa RomanaOrtodoxa Romana

44

1717 1515

ra m

pă in

tra re

P ar

ca re

ra m

pă in

tra re

P ar

ca re

su bt

er an

ă N

iv el

1 su

bt er

an ă

N iv

el 1

P+4P+4

19,50 m19,50 m

S+P+3S+P+3

13,20 m13,20 m

D+P+1D+P+1

10,50 m10,50 m

P+3P+3

13,20 m13,20 m

P+2P+2

11,00 m11,00 m

D+P+1D+P+1

9,50 m9,50 m

D+P+2D+P+2

12,50 m12,50 m

D+P+1D+P+1

9,50 m9,50 m

D+P+2D+P+2

11,00 m11,00 m

Directia JudeteanaDirectia Judeteana pentru sport si tineret Timis (Baza turistica)pentru sport si tineret Timis (Baza turistica)

zona drop offzona drop off

SUBZONA M2SUBZONA M2 FUNCTIUNIFUNCTIUNI

MIXTEMIXTE 3S+P+6E+ER3S+P+6E+ER

H = 26,00 mH = 26,00 m

ST RA

PU NG

ER E

ST RA

PU NG

ER E

B-D UL

M. EM

INE SC

U - B-

DU L C

.D. LO

GA

B-D UL

M. EM

INE SC

U - B-

DU L C

.D. LO

GA

SUBZONA M3SUBZONA M3 FUNCTIUNI MIXTEFUNCTIUNI MIXTE

3S+P+5E+ER3S+P+5E+ER H = 26,00 mH = 26,00 m

SUBZONA M1SUBZONA M1 FUNCTIUNI MIXTEFUNCTIUNI MIXTE - turn informational- turn informational

3S+P+93S+P+9 h max. = 47,00 mh max. = 47,00 m

HH CORNISA CORNISA = 22,50 m= 22,50 mRacordRacord fatada-cornisa de lafatada-cornisa de la

20,00m20,00m

HH CO

RN IS

A CO

RN IS

A = 2

3.5 0 m

= 2 3.5

0 m Ra

co rd

fat ad

a - co

rni sa

cl ad

irii de

la 20

.00 m

Ra co

rd fat

ad a -

co rni

sa cl

ad irii

de la

20 .00

m

SUPRAFATASUPRAFATA PARCELAPARCELA

RAMASA INRAMASA IN PROPRIETATEPROPRIETATE PRIVATA DUPAPRIVATA DUPA

CEDARECEDARE SS TERENTEREN = 8050 mp = 8050 mp

Blv C.Diaconovici Loga Blv C.Diaconovici Loga

zona aprovizionare hotelzona aprovizionare hotel

zonă aprovizionarezonă aprovizionare spații comercialespații comerciale

HH CORNISA CORNISA = 22,50 m

= 22,50 m Racord Racord

fatada-cornisa de la fatada-cornisa de la

20,00m 20,00m

R12.00 R12.00

STOP STOP

rampa iesire Prampa iesire P subteranăsubterană

CORP IMOBIL EXISTENT PĂSTRATCORP IMOBIL EXISTENT PĂSTRAT FACE OBIECTUL CONSOLIDARII, REMODELARII,FACE OBIECTUL CONSOLIDARII, REMODELARII, RESTAURARII ŞI RECONVERSIEI FUNCŢIONALERESTAURARII ŞI RECONVERSIEI FUNCŢIONALE

IMOBIL EXISTENT PĂSTRAT IMOBIL EXISTENT PĂSTRATFACE OBIECTUL CONSOLIDARII, REMODELARII,

FACE OBIECTUL CONSOLIDARII, REMODELARII,RESTAURARII ŞI RECONVERSIEI FUNCŢIONALE RESTAURARII ŞI RECONVERSIEI FUNCŢIONALE

PARCUL JUSTIȚIEIPARCUL JUSTIȚIEI

PLAN DE SITUAȚIE LUCRĂRI RUTIERE ETAPA I-APLAN DE SITUAȚIE LUCRĂRI RUTIERE ETAPA I-A Scara 1:500Scara 1:500

Str. Patriarh M iron C

ristea Str. Patriarh M

iron C ristea

NN

Fig. B2Fig. B2

Fig. G2Fig. G2

Fig. D3Fig. D3

STO P

STO P

Fig. D3Fig. D3

Fig. G2Fig. G2

Fig. G4Fig. G4

Fig. G2Fig. G2

Fig. G2Fig. G2

Fig.D4Fig.D4

Fig.C1Fig.C1

Fig.B1Fig.B1

Fig. G2Fig. G2 Fig. D3Fig. D3

Fig. G2Fig. G2 Fig. G4Fig. G4

STOP STOP

Fig. G2Fig. G2

Fig.B1Fig.B1

Fig. G4Fig. G4

Fig. G2Fig. G2

Fig.D1Fig.D1

Fig.A24Fig.A24

Fig.D6Fig.D6

Fig.A48Fig.A48

HotelHotel

HotelHotel

ComercialComercial

LocuinteLocuinte

colectivecolective

ComercialComercial

LocuinteLocuinte

colectivecolective

L

o

c

u

i

n

t

e

L

o

c

u

i

n

t

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

L

o

c

u

i

n

t

e

L

o

c

u

i

n

t

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

CulturalCultural

CulturalCultural

CulturalCultural

CulturalCultural

CulturalCultural

R9.0 0

R9.0 0

R3 .50

R3 .50

R6.00R6.00

R12.00R12.00

R6.00R6.00

R9.0 0

R9.0 0

R6.00 R6.00

R9.00R9.00 R9.00 R9.00

R6.00 R6.00

R9.00 R9.00

9.00 9.00

6.006.00

48.0048.00

30.0030.00 6.006.00

3.0 0

3.0 0

13.5013.50 7.007.00

20.0020.0012.0012.0048.0048.00

54.0054.00 3.0 0

3.0 0 6.006.0018.0018.00

24.0024.00

3.0 0

3.0 06.006.00 12.0012.00

4.504.50

6.006.00

3.753.75

3.753.75

25.00 25.00

7.2 5

7.2 5

1.5 0

1.5 0

AccesAcces existentexistent

parcare existe

nta parcare

existe nta

parcare existe

nta parcare

existe nta

8877 5544

33 11

11118877665544332211

1010 1111 1212 1313 1414

22

66

99

99 1010 1212

22. 50

22. 50

7.00 7.00

6.006.00

5.705.70

12.0012.00

12. 00

12. 00

3.0 0

3.0 0

Fig.C1Fig.C1

Fig. A31Fig. A31

Fig.A24Fig.A24

Fig.A24Fig.A24

Fig.D4Fig.D4

Fig. G2Fig. G2

Fig. G2Fig. G2

8.00 8.00

Iesire din ParcareIesire din Parcare subteranăsubterană

Intrare la nivel pentruIntrare la nivel pentru aprovizionare magazineaprovizionare magazine

Intrare în ParcareIntrare în Parcare subteranăsubterană

19.0019.00

4.67 4.67

57.87 57.87

5.9 0

5.9 0

2.0 0

2.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

4.0 0

4.0 0

3.0 0

3.0 0

2.0 0

2.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

1.0 0

1.0 0

17. 85

17. 85

4.5 0

4.5 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 019.

50 19.

50

45.6245.62 15.0515.05 14.0014.00

56. 48

56. 48

5.9 3

5.9 3

17. 57

17. 57

11.0711.07

18. 39

18. 39

2.202.204.304.303.003.003.003.003.503.503.003.00

3.003.00 3.503.50 3.003.00 3.003.00 4.504.50 2.102.10

3.00 3.00

4.00 4.00

3.00 3.00

3.00 3.00

3.00 3.003.00

3.00 2.00 2.00

7.0 0

7.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

52.1252.12

43.8743.87

43.4943.49

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.503.50 3.503.50 3.503.50 3.503.50

15.1915.19

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

21.0021.00

1.5 0

1.5 0

1.5 0

1.5 0

1.50 1.50

3.0 0

3.0 0

5.9 0

5.9 0

4.0 0

4.0 0

Fig. D3Fig. D3

Fig. G4Fig. G4

Fig. G4Fig. G4

Fig. G2Fig. G2

Fig. G1Fig. G1

Fig. G2Fig. G2

Fig. G1Fig. G1

Fig.C1Fig.C1

Fig.A24Fig.A24

Fig.A23Fig.A23Fig.D1Fig.D1

Fig.B1Fig.B1

Fig.D1Fig.D1

Fig. G2Fig. G2

Fig. B1Fig. B1

Fig. G4Fig. G4

Fig. G2Fig. G2

Fig.C1Fig.C1

Fig.B1Fig.B1 Fig.D4Fig.D4

Fig.A24Fig.A24

Fig. D3Fig. D3

Fig.A23Fig.A23

Fig. G1Fig. G1

Fig. G1Fig. G1 Fig. G1Fig. G1

Fig. G4Fig. G4

Fig.D2Fig.D2

Fig.C1Fig.C1

Fig.A24Fig.A24

Fig.A22Fig.A22

Fig.A22Fig.A22

Fig.A22Fig.A22

Blv Mih ai Emin

escu

Blv Mih ai Emin

escu

6.006.00

Fig.A24Fig.A24

Iesire la nivel din spatiuIesire la nivel din spatiu aprovizionare magazineaprovizionare magazine

Fig. B2Fig. B2

Fig.A22Fig.A22

14.2514.25

3.003.00

Fig.C1Fig.C1

tro tu

ar e

xis te

nt

tro tu

ar e

xis te

nt

tro tu

ar e

xis te

nt

tro tu

ar e

xis te

nt

trotuar existent

trotuar existent

trotuar existent trotuar existent

trotuar existent trotuar existent

trotuar existent trotuar existent

trotuar existent trotuar existent

trotuar existent

trotuar existenttrotuar existent

trotuar existent trotuar existent

7.007.00

3.003.00 3.503.50

3.0 0

3.0 0

Fig.D6Fig.D6

Fig.A48Fig.A48

3.0 0

3.0 0

1.001.00 2.002.00

Fig.A23Fig.A23

Fig.A23Fig.A23

Fig. G2Fig. G2

R6.00R6.00

Fig.C1Fig.C1

Fig.A24Fig.A24

Str. Patriarh M iron C

ristea Str. Patriarh M

iron C ristea

Fig. G2Fig. G2

Intersecție semaforizatăIntersecție semaforizată propusăpropusă

Intersecție semaforizatăIntersecție semaforizată existentăexistentă

6.35 6.35

6.006.00 11.8011.80

3.50 3.50

3.00 3.00 1.00

1.003.0 0

3.0 0

Fig. G2Fig. G2

2.00 2.00

3.0 0

3.0 0

3.003.00

Fig.A24Fig.A24 3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

Fig.A22Fig.A22

Fig.A24Fig.A24 Fig. G2Fig. G2

R9.00 R9.00

St r.

G eo

rg e

En es

cu St

r. G

eo rg

e En

es cu

STOP STOP

taxitaxi

GG

CC CC

CC

CC

TT

Primaria Municipiului TimisoaraPrimaria Municipiului Timisoara

tro tu

ar tro

tu ar

trotuar trotuar

trotuar trotuar

trotuar trotuar

trotuar trotuar

St r 2

0 De

ce m

br ie

1 98

9

St r 2

0 De

ce m

br ie

1 98

9

Blv C.Diaconovici Loga

Blv C.Diaconovici Loga

(P+3E)(P+3E)

(P+2E)(P+2E)

Blv Mihai Eminescu

Blv Mihai Eminescu

Nr cad NOU 402772Nr cad NOU 402772 (Nr top 12)(Nr top 12)

Nr top 198Nr top 198

P+2P+2

14,50 m14,50 m

P+2P+2

20,00 m20,00 m

D+P+3D+P+3

15,00 m15,00 m

PP

parcare parcare

parcare parcare

parcare parcare

taxitaxi taxitaxi

Blv C.Diaconovici Loga

Blv C.Diaconovici Loga

Blv C.Diaconovici LogaBlv C.Diaconovici Loga

Blv Mihai EminescuBlv Mihai Eminescu

Str. Patriarh M iron C

ristea Str. Patriarh M

iron C ristea

trotuartrotuar 8877

5544 33

11

11118877665544332211

P P <5min<5min P P <5min<5min

1010 1111 1212 1313 1414

44

66 88 1010

44

1717 1515

P+4P+4

19,50 m19,50 m

S+P+3S+P+3

13,20 m13,20 m

P+3P+3

13,20 m13,20 m

P+2P+2

11,00 m11,00 m

D+P+1D+P+1

9,50 m9,50 m

D+P+2D+P+2

12,50 m12,50 m

D+P+1D+P+1

9,50 m9,50 m

D+P+2D+P+2

11,00 m11,00 m

Directia JudeteanaDirectia Judeteana pentru sport si tineret Timis (Baza turistica)pentru sport si tineret Timis (Baza turistica)

SUBZONA M2SUBZONA M2 FUNCTIUNIFUNCTIUNI

MIXTEMIXTE 3S+P+6E+ER3S+P+6E+ER

H = 26,00 mH = 26,00 m

ST RA

PU NG

ER E

ST RA

PU NG

ER E

B-D UL

M. EM

INE SC

U - B-

DU L C

.D. LO

GA

B-D UL

M. EM

INE SC

U - B-

DU L C

.D. LO

GA

SUBZONA M1SUBZONA M1 FUNCTIUNI MIXTEFUNCTIUNI MIXTE - turn informational- turn informational

3S+P+93S+P+9 h max. = 47,00 mh max. = 47,00 m

HH CORNISA CORNISA = 22,50 m= 22,50 mRacordRacord fatada-cornisa de lafatada-cornisa de la

20,00m20,00m

HH CO

RN IS

A CO

RN IS

A = 2

3.5 0 m

= 2 3.5

0 m Ra

co rd

fat ad

a - co

rni sa

cl ad

irii de

la 20

.00 m

Ra co

rd fat

ad a -

co rni

sa cl

ad irii

de la

20 .00

m

SUPRAFATASUPRAFATA PARCELAPARCELA

RAMASA INRAMASA IN PROPRIETATEPROPRIETATE PRIVATA DUPAPRIVATA DUPA

CEDARECEDARE SS TERENTEREN = 8050 mp = 8050 mp

Blv C.Diaconovici Loga Blv C.Diaconovici Loga

trotuartrotuar

HH CORNISA CORNISA = 22,50 m

= 22,50 m Racord Racord

fatada-cornisa de la fatada-cornisa de la

20,00m 20,00m

R12.00 R12.00

STOP STOPrampa iesire Prampa iesire P

subteranăsubterană

St r 2

0 De

ce m

br ie

1 98

9

St r 2

0 De

ce m

br ie

1 98

9

CORP IMOBIL EXISTENT PĂSTRATCORP IMOBIL EXISTENT PĂSTRAT FACE OBIECTUL CONSOLIDARII, REMODELARII,FACE OBIECTUL CONSOLIDARII, REMODELARII, RESTAURARII ŞI RECONVERSIEI FUNCŢIONALERESTAURARII ŞI RECONVERSIEI FUNCŢIONALE

IMOBIL EXISTENT PĂSTRAT IMOBIL EXISTENT PĂSTRATFACE OBIECTUL CONSOLIDARII, REMODELARII,

FACE OBIECTUL CONSOLIDARII, REMODELARII,RESTAURARII ŞI RECONVERSIEI FUNCŢIONALE RESTAURARII ŞI RECONVERSIEI FUNCŢIONALE

ra m

pă in

tra re

P ar

ca re

ra m

pă in

tra re

P ar

ca re

su bt

er an

ă N

iv el

1 su

bt er

an ă

N iv

el 1

SUBZONA M3SUBZONA M3 FUNCTIUNI MIXTEFUNCTIUNI MIXTE

3S+P+5E+ER3S+P+5E+ER H = 26,00 mH = 26,00 m

PARCUL JUSTIȚIEIPARCUL JUSTIȚIEI

PLAN DE SITUAȚIE LUCRĂRI RUTIERE ETAPA A II-APLAN DE SITUAȚIE LUCRĂRI RUTIERE ETAPA A II-A Scara 1:500Scara 1:500

NN

Fig. G2Fig. G2

Fig. D3Fig. D3 Fig.C1Fig.C1

Fig.B1Fig.B1

Fig. G2Fig. G2 Fig. D3Fig. D3

Fig. G2Fig. G2

Fig.D6Fig.D6

Fig.A48Fig.A48

Fig. G4Fig. G4

Fig. G4Fig. G4

Fig. G2Fig. G2

Fig.D1Fig.D1

Fig.B1Fig.B1

Fig. G1Fig. G1

Fig.C1Fig.C1

Fig.A24Fig.A24

Fig. B1Fig. B1 Fig. D3Fig. D3

Fig.C1Fig.C1

Fig.A24Fig.A24 Fig. G1Fig. G1

Fig.D6Fig.D6

Fig.A48Fig.A48

zonă aprovizionarezonă aprovizionare spații comercialespații comerciale

zona drop offzona drop off zona aprovizionare hotelzona aprovizionare hotel

HotelHotel

HotelHotel

ComercialComercial

LocuinteLocuinte

colectivecolective

ComercialComercial

LocuinteLocuinte

colectivecolective

L

o

c

u

i

n

t

e

L

o

c

u

i

n

t

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

L

o

c

u

i

n

t

e

L

o

c

u

i

n

t

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

CulturalCultural

CulturalCultural

CulturalCultural

CulturalCultural

CulturalCultural

R6.00R6.00

R9.0 0

R9.0 0

R9.00R9.00 R9.00 R9.00

R9.00 R9.00

25.00 25.009.00

9.00

6.006.00

48.0048.00

6.006.00

3.0 0

3.0 0

20.0020.0012.0012.0048.0048.00

54.0054.00 3.0 0

3.0 0 6.006.0018.0018.00

6.006.00 11.8011.80 6.35 6.35

3.0 0

3.0 06.006.00 12.0012.00

6.006.00

3.003.00 3.003.00

12.4512.45

3.003.00

7.2 5

7.2 5

1.5 0

1.5 0

22

66

99

AccesAcces existentexistent

99 1010 1212

1.001.00

2.502.50

2.002.00

Fig. G2Fig. G2 Fig.C1Fig.C1

1717

Fig. B2Fig. B2

Fig. D3Fig. D3

Fig. G4Fig. G4

Fig. G2Fig. G2

Fig. G2Fig. G2

Fig. G2Fig. G2

Fig.B1Fig.B1

R9.0 0

R9.0 0

6.006.00

7.00 7.00

6.006.00

Fig.C1Fig.C1

Fig. A31Fig. A31

Fig.A24Fig.A24

Fig.D4Fig.D4

Fig. G2Fig. G2

Intrare la nivel pentruIntrare la nivel pentru aprovizionare magazineaprovizionare magazine

Intrare în ParcareIntrare în Parcare subteranăsubterană

8.00 8.00

12. 00

12. 00

19.0019.00

3.683.68

4.67 4.67

57.87 57.87

5.9 0

5.9 0

3.5 0

3.5 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

4.0 0

4.0 0

3.0 0

3.0 0

1.0 0

1.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

1.0 0

1.0 0

21.0021.00

18. 00

18. 00

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 019.

50 19.

50

45.6245.62

4.15 4.15

5.9 0

5.9 0

15.0515.05 14.0014.00

56. 48

56. 48

5.9 3

5.9 3

17. 57

17. 57

11.0711.07

18. 39

18. 39

2.202.204.304.303.003.003.003.003.503.503.003.00

3.503.50

3.003.00 3.503.50 3.003.00 3.003.00 4.504.50 2.102.10

5.00 5.00

3.00 3.00

3.00 3.00

3.00 3.003.00

3.00 1.50 1.502.00

2.00

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

52.1252.12

43.8743.87

43.4943.49

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

15.1915.19

3.0 0

3.0 0

4.0 0

4.0 0

3.0 0

3.0 0

21.0021.00

1.5 0

1.5 0

1.5 0

1.5 0

7.0 0

7.0 0

4.67 4.67

4.5 0

4.5 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

4.15 4.15

22. 50

22. 50

Fig. G4Fig. G4

Fig. G2Fig. G2

Fig.A24Fig.A24

Fig. G2Fig. G2

Fig.C1Fig.C1

Fig.A24Fig.A24

Fig.A23Fig.A23Fig.D1Fig.D1

Fig.B1Fig.B1

Fig.D1Fig.D1

Fig. G2Fig. G2

Fig. G2Fig. G2

Fig. B1Fig. B1

Fig. G4Fig. G4

Fig.A23Fig.A23

Fig.A23Fig.A23

Fig.A23Fig.A23

Fig.A22Fig.A22

Fig.A22Fig.A22

Fig.A22Fig.A22

Fig.C1Fig.C1

Fig.A24Fig.A24 Fig. G2Fig. G2Fig. G4Fig. G4

parcare existe

nta parcare

existe nta

parcare existe

nta parcare

existe nta

Blv Mih ai Emin

escu

Blv Mih ai Emin

escu

6.006.00

3.503.50 3.003.00

3.503.50

Fig.C1Fig.C1

Fig.C1Fig.C1

R9.00R9.00

5.705.70 Iesire la nivel din spatiuIesire la nivel din spatiu aprovizionare magazineaprovizionare magazine

Fig. B2Fig. B2 STOP STOP

7.007.0013.5013.50 R6.00 R6.00

R12.00 R12.00

6.006.00

R9.00 R9.00

R6.00R6.00

3.0 0

3.0 0

30.0030.00

R12.00R12.00

R3 .50

R3 .50

Fig.A22Fig.A22

R6.00R6.00

3.00 3.00 4.504.50

1.0 0

1.0 0

24.0024.00

1.0 0

1.0 01.0

0 1.0

0

3.003.00

2.00 2.001.00

1.00

3.0 0

3.0 0

Fig.A24Fig.A24

Fig. D3Fig. D3

Fig.A22Fig.A22

R6.00 R6.00

Fig. G2Fig. G2

55

EpiscopiaEpiscopia Ortodoxa RomanaOrtodoxa Romana

D+P+1D+P+1

10,50 m10,50 m

Iesire din ParcareIesire din Parcare subteranăsubterană

Intersecție semaforizatăIntersecție semaforizată propusăpropusă

STOP STOP

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

Fig.A24Fig.A24

Fig.A24Fig.A24

Fig.A24Fig.A24

Fig.D4Fig.D4 Fig. G2Fig. G2

Fig. G2Fig. G2

3.0 0

3.0 0

Fig. D3Fig. D3 Fig. G2Fig. G2

Fig.A24Fig.A24

Str. Patriarh M iron C

ristea

fast lane spre centrufast lane spre centru

orice directieorice directie

STOP STOP

barierebariere iesireiesire

STO P

STO P

STO P

STO P

barierebariere intrareintrare

Lift+Lift+ scăriscări

ba rie

ra a

cc es

ba rie

ra a

cc es

pa rc

ar e

ho te

l pa

rc ar

e ho

te l

STOP STOP

STOPSTOP

STOP STOP

STOPSTOP

STOP STOP

STOPSTOP

STOPSTOP

STOPSTOP

STOPSTOP

STOP STOP STOP STOP

STO P

STO P

Es ca

la to

ar e

ac ce

s Es

ca la

to ar

e ac

ce s

la s

pa ții

c om

er ci

al e

la s

pa ții

c om

er ci

al e

STOP STOP

STOP STOP

PLAN DE SITUAȚIE AMENAJARE PARCARE SUBTERANĂ NIVEL 3PLAN DE SITUAȚIE AMENAJARE PARCARE SUBTERANĂ NIVEL 3 Scara 1:500Scara 1:500

PLAN DE SITUAȚIE AMENAJARE PARCARE SUBTERANĂ NIVEL 2PLAN DE SITUAȚIE AMENAJARE PARCARE SUBTERANĂ NIVEL 2 Scara 1:500Scara 1:500

PLAN DE SITUAȚIE AMENAJARE PARCARE SUBTERANĂ NIVEL 1PLAN DE SITUAȚIE AMENAJARE PARCARE SUBTERANĂ NIVEL 1 Scara 1:500Scara 1:500

Spațiu Spațiu tehnic tehnic

SpațiuSpațiu tehnictehnic

Lift+Lift+ scăriscări

R am

pă d

e ac

ce s

pi et

on al

R am

pă d

e ac

ce s

pi et

on al

SpațiuSpațiu tehnictehnic

SpațiuSpațiu tehnictehnic

Lift+Lift+ scăriscări

Sc ăr

i Sc

ăr i

SpațiuSpațiu tehnictehnic

SpațiuSpațiu tehnictehnic

Cabină poartă - plată parcareCabină poartă - plată parcare

Lift+Lift+ scăriscări

Spațiu Spațiu tehnic tehnic

Lift+Lift+ scăriscări

SpațiuSpațiu tehnictehnic

SpațiuSpațiu tehnictehnic

Lift+Lift+ scăriscări

Sc ăr

i Sc

ăr i

SpațiuSpațiu tehnictehnic

SpațiuSpațiu tehnictehnic

11 22 33 44 55 66 77 88 99

1010

1111

1212

1313

1414

1515

1616

1717

1818

1919

2020

2121

2222

2828

2727

2626

2525

2424

2323

2929

3030

3131

3232333334343535363637373838393940404141424243434444454546464747484849495050 515152525353545455555656575758585959

6060 6161 6262 6363 6464 6565 6666 6767 6868 6969 7070 7171 7272 7373 7474 7575 7676 7777 7878 7979 8080 8181

82828383848485858686878788889090 8989919192929393949495959696979798989999

103103

100100101101

102102104104105105106106107107108108109109110110111111112112113113114114115115116116117117118118

119119120120121121122122123123124124 125125126126

127127

128128

129129

130130

131131

132132

133133

134134

135135

136136 137137138138

139139 140140

141141 142142143143

144144 145145

146146

147147

148148

149149

ba rie

ra a

cc es

ba rie

ra a

cc es

pa rc

ar e

ho te

l pa

rc ar

e ho

te l

ba rie

ra a

cc es

ba rie

ra a

cc es

ho te

l ș i r

ez id

en ți

ho te

l ș i r

ez id

en ți

11 22 33 44 55 66 77 88 99

1010

1111

1212

1313

1414

1515

1616

1717

1818

1919

2020

2121

2222

2828

2727

2626

2525

2424

2323

2929

3030

3131

323233333434353536363737383839394040414142424343444445454646474748484949 505051515252535354545555565657575858

5959 6060 6161 6262 6363 6464 6565 6666 6767 6868 6969 7070 7171 7272 7373 7474 7575

76767777787879798080818182828383848485858686878788889090 898991919292

9393949495959696979798989999103103 100100101101102102104104105105106106107107108108109109

110110111111112112113113114114115115 116116117117

118118

127127

128128

129129

130130

131131

132132 133133

126126

136136 137137

138138

139139

140140

142142143143 144144

145145 146146

119119

120120 121121

122122

123123

124124

125125

134134135135

141141

11

22

33

44

55 66

77

88

99

1010

1111

1212

1313

1414

1515

1616

1717

1818

1919

2020

2121

2222

2828

2727

2626

2525

2424

23233838

3939

4040 3232

3333

3434

3535

3636

3737

414142424343444445454646474748484949505051515252535354545555565657575858

5959 6060 6161 6262 6363 6464 6565 6666 6767 6868 6969 7070 7171 7272 7373 7474 7575

76767777787879798080818182828383848485858686878788889090 898991919292

9393949495959696979798989999103103 100100101101102102104104105105106106107107108108109109

110110111111112112113113114114115115 116116117117

118118

127127

128128

129129

130130

131131

132132 133133

126126

136136 137137

138138

139139

140140

142142143143 144144

145145 146146

119119

120120 121121

122122

123123

124124

125125

134134135135

141141

Lift+Lift+ scăriscări

Spațiu Spațiu tehnic tehnic

Lift+Lift+ scăriscări

SpațiuSpațiu tehnictehnic

SpațiuSpațiu tehnictehnic

Lift+Lift+ scăriscări

Sc ăr

i Sc

ăr i

SpațiuSpațiu tehnictehnic

2929

3030

3131

147147148148149149150150151151152152153153154154155155

NN

NN

NN

Fig.C1Fig.C1

Fig. G2Fig. G2 Fig. D3Fig. D3

Fig. G2Fig. G2

STOP STOPFig.D6Fig.D6

Fig.A48Fig.A48

Fig. G4Fig. G4

Fig.A48Fig.A48

Fig. B2Fig. B2

ST OP

ST OP

Fig. B2Fig. B2

Fig.C1Fig.C1

Fig. G4Fig. G4

Fig. G4Fig. G4

Fig.C1Fig.C1 Fig. G4Fig. G4

Fig.C1Fig.C1 Fig.C1Fig.C1

Fig. G4Fig. G4

Fig. G4Fig. G4

Fig. G4Fig. G4

Fig. G4Fig. G4

Fig.C1Fig.C1

Fig. G4Fig. G4

Fig. G4Fig. G4

Fig.C1Fig.C1

Fig.C1Fig.C1

Fig. G4Fig. G4

Fig. G4Fig. G4

Fig.C1Fig.C1

Fig. G4Fig. G4

Fig.C1Fig.C1

Fig. G4Fig. G4

Fig. G4Fig. G4

Fig. G4Fig. G4

Fig. B2Fig. B2

Fig. D3Fig. D3 STOPSTOP

STOP STOP

Fig. B2Fig. B2 Fig. D3Fig. D3

STOPSTOP

STOP STOP

Fig. B2Fig. B2

Fig. B2Fig. B2

Fig. D3Fig. D3 STOPSTOP

STOP STOP

Fig. B2Fig. B2

Fig.C1Fig.C1

Fig. B2Fig. B2 Fig. D3Fig. D3

Fig.C1Fig.C1

Fig. G4Fig. G4Fig. G4Fig. G4

Fig. G4Fig. G4Fig. B2Fig. B2STOPSTOP

Fig.C1Fig.C1

Fig.C1Fig.C1

Fig.C1Fig.C1

Fig. B2Fig. B2 STOPSTOP

STOPSTOP

Fig. A31Fig. A31

Fig. B2Fig. B2

Fig.C1Fig.C1

STOP STOP

Fig. B2Fig. B2

STOP STOP

ST OP

ST OP

Fig. B2Fig. B2

Fig. B2Fig. B2

STOP STOP

Fig. B2Fig. B2

STOP STOP

Fig. G4Fig. G4 Fig. B2Fig. B2

ST OP

ST OP

Fig.C1Fig.C1

Fig. G4Fig. G4

Fig. G4Fig. G4

Fig.C1Fig.C1

Fig.C1Fig.C1

R6.00R6.00

R3 .50

R3 .50

4.504.50

6.006.00

6.006.00

3.5 0

3.5 0

3.003.003.003.00

6.0 0

6.0 0

8.0 0

8.0 0

6.006.00

5.0 0

5.0 0

5.0 0

5.0 0

5.0 0

5.0 0

1.1 2

1.1 2

5.0 0

5.0 0

5.7 5

5.7 55.7 5

5.7 54.2

0 4.2

0 5.9

0 5.9

0

6.506.50 5.005.00 4.304.30

5.1 0

5.1 03.5

0 3.5

0

5.355.35 5.005.00 5.005.00

5.0 0

5.0 0

2.302.30

6.0 0

6.0 0

2.4 0

2.4 0

3.5 0

3.5 0

2.4 0

2.4 0

2.402.40

5.0 0

5.0 02.402.40 2.402.40

2.402.40

2.402.40

2.402.40 2.402.40

2.402.40

2.402.40

2.402.40

2.402.402.402.40 5.0

0 5.0

0

5.0 0

5.0 0

5.0 0

5.0 0

5.0 0

5.0 0

5.205.20 5.005.00

3.5 0

3.5 0

2.5 0

2.5 0

3.503.50 2.402.40

6.006.00

6.706.70

5.005.00 5.005.00 4.854.85

2.50 2.50

2.50 2.50

2.50 2.503.8

0 3.8

0

2.40 2.40 2.75

2.75 2.75 2.75

2.50 2.50

5.0 0

5.0 0

2.4 0

2.4 0

6.1 5

6.1 5

5.0 0

5.0 0 2.402.402.402.40

1.0 0

1.0 0

6.156.15

6.006.00

5.0 0

5.0 0

7.5 0

7.5 0

6.706.70

5.005.00 5.005.00 4.854.85

2.50 2.50

2.50 2.50

2.50 2.50

2.40 2.40 2.75

2.75 2.75 2.75

2.50 2.50

6.1 5

6.1 5

5.0 0

5.0 0 2.402.402.402.40

8.0 0

8.0 0

5.0 0

5.0 0

5.0 0

5.0 0

5.0 0

5.0 0

1.1 2

1.1 2

5.0 0

5.0 0

5.7 5

5.7 55.7 5

5.7 54.2

0 4.2

0 5.9

0 5.9

0

6.506.50 5.005.00 4.304.30

5.1 0

5.1 03.5

0 3.5

0

5.355.35 5.005.00 5.005.00

5.0 0

5.0 0

2.302.30

6.0 0

6.0 0

2.4 0

2.4 0

3.5 0

3.5 0

2.4 0

2.4 0

2.402.40

5.0 0

5.0 02.402.40 2.402.40

2.402.40

2.402.40

2.402.40 2.402.40

2.402.40

2.402.40

2.402.40

2.402.40

5.0 0

5.0 0

5.0 0

5.0 0

5.0 0

5.0 0

5.0 0

5.0 0

5.0 0

5.0 0

5.205.20 5.005.00

3.5 0

3.5 0

2.5 0

2.5 0

3.503.50 2.402.405.0 0

5.0 0

2.4 0

2.4 0

6.156.15

2.402.40

2.402.40

5.005.00

2.4 0

2.4 0

7.007.00

3.5 0

3.5 0

5.1 0

5.1 0

5.0 0

5.0 0

6.006.00

6.5 0

6.5 0

6.706.70

5.005.005.005.00 4.854.85

2.50 2.50

2.50 2.50

2.40 2.40 2.75

2.75 2.75 2.75

2.50 2.50

5.005.00

2.4 0

2.4 0

8.0 0

8.0 0

5.0 0

5.0 0

5.0 0

5.0 0

5.0 0

5.0 0

5.0 0

5.0 0

5.7 5

5.7 56.0

0 6.0

0

6.506.50 5.005.00 4.304.30

5.1 0

5.1 03.5

0 3.5

0

5.355.35 5.005.00 5.005.00

5.0 0

5.0 0

2.302.30

6.0 0

6.0 0

2.4 0

2.4 0

3.5 0

3.5 0

2.4 0

2.4 0

2.402.40

5.0 0

5.0 02.402.40 2.402.40

2.402.40

2.402.40

2.402.40 2.402.40

2.402.40

2.402.40

2.402.40

2.402.40

5.0 0

5.0 0

5.0 0

5.0 0

5.0 0

5.0 0

5.0 0

5.0 0

5.0 0

5.0 0

5.205.20 5.005.00

3.5 0

3.5 0

3.503.50 2.402.405. 005.0 0

2.4 0

2.4 0

6.156.15

2.402.40

2.402.40

5.005.00

2.4 0

2.4 0

7.007.00

7.407.40

5.005.00

2.4 0

2.4 0

5.005.00

2.50 2.50

5.505.50

1.1 2

1.1 2

5.505.50

4.404.40

Locuri de parcare subsolLocuri de parcare subsol NIVEL 1 = 149NIVEL 1 = 149

Locuri de parcare subsolLocuri de parcare subsol NIVEL 2 = 146NIVEL 2 = 146

Locuri de parcare subsolLocuri de parcare subsol NIVEL 3 = 155NIVEL 3 = 155

ba rie

ra a

cc es

ba rie

ra a

cc es

pa rc

ar e

ho te

l pa

rc ar

e ho

te l

ba rie

ra a

cc es

ba rie

ra a

cc es

pa rc

ar e

ho te

l pa

rc ar

e ho

te l

Fig. D3Fig. D3

Intrare în Parcarea subterană Nivel 1Intrare în Parcarea subterană Nivel 1 din Blv. Mihai Eminescudin Blv. Mihai Eminescu

Iesire din Parcarea subterană Nivel 1Iesire din Parcarea subterană Nivel 1 în Str. Patriarh Miron Cristeaîn Str. Patriarh Miron Cristea

Intrare în Parcarea subterană Nivel 1Intrare în Parcarea subterană Nivel 1 din Parcarea subterană Nivel 2din Parcarea subterană Nivel 2

Coborâre pentru intrare din Parcarea subterană Nivel 1Coborâre pentru intrare din Parcarea subterană Nivel 1 în Parcarea subterană Nivel 2în Parcarea subterană Nivel 2

Intrare în Parcarea subterană Nivel 2Intrare în Parcarea subterană Nivel 2 din Parcarea subterană Nivel 3din Parcarea subterană Nivel 3

Urcare pentru ieșire dinUrcare pentru ieșire din Parcarea subterană Nivel 2Parcarea subterană Nivel 2

în Parcarea subterană Nivel 1în Parcarea subterană Nivel 1

Urcare pentru ieșire dinUrcare pentru ieșire din Parcarea subterană Nivel 1Parcarea subterană Nivel 1

în Str. Patriarh Miron Cristeaîn Str. Patriarh Miron Cristea

Urcare pentru ieșire dinUrcare pentru ieșire din Parcarea subterană Nivel 3Parcarea subterană Nivel 3

în Parcarea subterană Nivel 2în Parcarea subterană Nivel 2

Coborâre pentru intrare în Parcarea subterană Nivel 2Coborâre pentru intrare în Parcarea subterană Nivel 2 din Parcarea subterană Nivel 1din Parcarea subterană Nivel 1

Coborâre pentru intrare din Parcarea subterană Nivel 2Coborâre pentru intrare din Parcarea subterană Nivel 2 în Parcarea subterană Nivel 3în Parcarea subterană Nivel 3

Coborâre pentru intrare din Parcarea subterană Nivel 2Coborâre pentru intrare din Parcarea subterană Nivel 2 în Parcarea subterană Nivel 3în Parcarea subterană Nivel 3

3.00 3.00

9.009.00

Fig. G4Fig. G4

Fig. D3Fig. D3

Fig. B1Fig. B1

Fig. D3Fig. D3 Fig. B2Fig. B2

Fig. G2Fig. G2

Fig. G2Fig. G2

Profil stradal tip PTT 1Profil stradal tip PTT 1 (se aplica pe (se aplica pe Blv. C.Diaconovici Loga în zona studiatăBlv. C.Diaconovici Loga în zona studiată

sectorul cuprins între intersecțiile cu străzile sectorul cuprins între intersecțiile cu străzile Patriarh Miron Cristea și 20 Decembrie 1989Patriarh Miron Cristea și 20 Decembrie 1989)) Scara 1:100Scara 1:100

22.5022.50

1.001.003.003.00 9.009.00

2.5 %2.5 %

3.003.00 parcare laterală propusăparcare laterală propusă

sau zonă verdesau zonă verde

3.003.00

2.5 %2.5 %

3.003.001.501.50 2.002.00

3.003.00

carosabil existentcarosabil existent

variabil 18.00... 19.50variabil 18.00... 19.50

Lim ită

p ro

pr iet

at e

ve cin

i Lim

ită p

ro pr

iet at

e ve

cin i

3.003.00 9.009.00

2.5 %2.5 %

3.003.00

parcareparcare laterală propusălaterală propusă sau zonă verdesau zonă verde

3.003.00

2.5 %2.5 %

3.00...3.503.00...3.50

Lim ită

p ro

pr iet

at e

te re

n stu

dia t

Lim ită

p ro

pr iet

at e

te re

n stu

dia t

3.003.00

bandă suplimentarăbandă suplimentară propusăpropusă

3.003.00

Profil stradal tip PTT 2Profil stradal tip PTT 2 (se aplica pe (se aplica pe Blv. Mihai Eminescu în zona studiatăBlv. Mihai Eminescu în zona studiată

sectorul cuprins între intersecțiile cu străzile sectorul cuprins între intersecțiile cu străzile Patriarh Miron Cristea și 20 Decembrie 1989Patriarh Miron Cristea și 20 Decembrie 1989)) Scara 1:100Scara 1:100

carosabil existentcarosabil existent zonă verdezonă verde

Lim ită

p ro

pr iet

at e

te re

n stu

dia t

Lim ită

p ro

pr iet

at e

te re

n stu

dia t

Lim ită

p ro

pr iet

at e

ve cin

i Lim

ită p

ro pr

iet at

e ve

cin i

19.0019.00

4.30...4.504.30...4.50

Lim ită

p ro

pr iet

at e

ve cin

i Lim

ită p

ro pr

iet at

e ve

cin i

3.003.00 9.509.50

2.5 %2.5 %

3.003.00 2.00...2.202.00...2.20

Lim ită

p ro

pr iet

at e

te re

n stu

dia t

Lim ită

p ro

pr iet

at e

te re

n stu

dia t

3.503.50

Profil stradal tip PTT 3Profil stradal tip PTT 3 (se aplica pe (se aplica pe Str. Patriarh Miron Cristea în zona studiatăStr. Patriarh Miron Cristea în zona studiată

sectorul cuprins între intersecțiile cu străzile sectorul cuprins între intersecțiile cu străzile C.D.Loga și M.EminescuC.D.Loga și M.Eminescu)) Scara 1:100Scara 1:100

carosabil existentcarosabil existent

bandă suplimentarăbandă suplimentară propusă pt. accespropusă pt. acces sau zonă verdesau zonă verde

zonă verdezonă verde

zonă verdezonă verde

Profil stradal tip PTT 4Profil stradal tip PTT 4 (se aplica pe (se aplica pe Blv. 20 Decembrie 1989 în Etapa I-a pe zona studiatăBlv. 20 Decembrie 1989 în Etapa I-a pe zona studiată

sectorul cuprins între intersecțiile cu străzile sectorul cuprins între intersecțiile cu străzile C.D.Loga și M.EminescuC.D.Loga și M.Eminescu)) Scara 1:100Scara 1:100

variabil 20.75...21.00variabil 20.75...21.00

14.2514.25 3.753.75

2.5 %2.5 % carosabil existentcarosabil existent

bandă suplimentarăbandă suplimentară propusăpropusă

3.503.50

Lim ită

p ro

pr iet

at e

te re

n stu

dia t

Lim ită

p ro

pr iet

at e

te re

n stu

dia t

Lim ită

p ro

pr iet

at e

ve cin

i Lim

ită p

ro pr

iet at

e ve

cin i

3.503.503.503.50 3.50...3.753.50...3.75

du pă

ce da

re te

re n

du pă

ce da

re te

re n

carosabil existentcarosabil existent

Profil stradal tip PTT 5Profil stradal tip PTT 5 (se aplica pe (se aplica pe Blv. 20 Decembrie 1989 în Etapa a II-a pe zona studiatăBlv. 20 Decembrie 1989 în Etapa a II-a pe zona studiată sectorul cuprins între intersecțiile cu străzile sectorul cuprins între intersecțiile cu străzile C.D.Loga și M.EminescuC.D.Loga și M.Eminescu))

Scara 1:100Scara 1:100

21.0021.00

12.5012.50 3.503.50

2.5 %2.5 %

3.003.00

Lim ită

p ro

pr iet

at e

te re

n stu

dia t

Lim ită

p ro

pr iet

at e

te re

n stu

dia t

Lim ită

p ro

pr iet

at e

ve cin

i Lim

ită p

ro pr

iet at

e ve

cin i

3.003.003.003.002.002.00

pistă cicliștipistă cicliști remodelatăremodelată

du pă

ce da

re te

re n

du pă

ce da

re te

re n

carosabil existentcarosabil existent

1.001.002.502.50 zonă verdezonă verdetrotuartrotuar

pietonalpietonal remodelatremodelat

0.50...1.500.50...1.50

bandă realizată în Etapa I-abandă realizată în Etapa I-a

3.003.00

2.0 %2.0 % 2.0 %2.0 %

1.001.00 2.00...2.502.00...2.50

trotuartrotuar pietonalpietonal

2.0 %2.0 %

trotuartrotuar pietonalpietonal existentexistent

3.003.00

3.50...4.503.50...4.50

4.004.00

parcare laterală propusăparcare laterală propusă sau zonă verdesau zonă verde

4.504.50

pistăpistă ciclișticicliști

existentăexistentă

1.001.00 1.001.00

pistă cicliștipistă cicliști propusăpropusă

trotuar pietonaltrotuar pietonal existentexistent

3.003.00

2.0 %2.0 % 2.0 %2.0 %

1.001.00 2.002.00 trotuartrotuar

pietonalpietonal pistă cicliștipistă cicliști

propusăpropusă

3.003.00

trotuar pietonaltrotuar pietonal lărgitlărgit

trotuartrotuar pietonalpietonal existentexistent

pistăpistă ciclișticicliști

existentăexistentă

1.50...1.751.50...1.75 1.001.00 1.001.00

4.504.50

bandă suplimentarăbandă suplimentară propusă pt. accespropusă pt. acces sau zonă verdesau zonă verde

2.0 %2.0 %

trotuar pietonaltrotuar pietonal lărgitlărgit

zonă verdezonă verde

trotuar pietonaltrotuar pietonal lărgitlărgit

2.0 %2.0 %

trotuar pietonaltrotuar pietonal lărgitlărgit

STUDIUM GREEN
Separator de sens (cu folie albă)

Atasament: [2019_03_13]_-_05_REGLEMENTARI_ETAPA_1_V1-_A2.pdf

planşa nr./

arhitect / architect: şef proiect / architect in charge: verificat / checked:

drawing no.:

data / date:nr. pr. / pr. no.:

proiect / project: client:

desenat / drawn:

titlul planşei / drawing title: faza / phase: scara / scale:nivel / level:

proiectant general / main designer: coord. pr. urbanism - spec. RUR / urban planning coord. / RUR spec.:

amplasament / location:stampila p.g./ m.d. stamp:

stampila c. urb./ urb. pl. c. stamp:

stampila RUR / RUR stamp: stampila cons. / cons. stamp:

A2

RO: Drepturile de autor © apartin 'RINO ARCHITECTURE'. Sunt interzise reproducerea totala sau partiala, stocarea sau transmiterea sub orice forma a acestui document fara obtinerea unui acord scris din partea 'RINO ARCHITECTURE' // Arh. Claudiu IONESCU // S.C. START S.R.L.

EN: Copyright © of 'RINO ARCHITECTURE'. All Rights Reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form without the prior written permission of 'RINO ARCHITECTURE' // Arch. Claudiu IONESCU // S.C. START S.R.L.

15_04_1815/2018

MIXED USE - ZONA CENTRALA CONSTRUIRE CLADIRI CU FUNCTIUNI MIXTE: LOCUIRE COLECTIVA,

ACTIVITATI ADMINISTRATIVE, DE ADMINISTRAREA AFACERILOR, FINANCIAR-BANCARE, COMERCIALE (TERTIARE), CULTURALE, DE

TURISM, SERVICII (TERTIARE), PARCAJ COLECTIV PUBLIC ŞI PRIVAT

Claudiu IONESCU Cătălin JIANU-HANCHEȘ

S.C. START S.R.L. str. Cezar, nr. 25, Arad, jud. Arad, Romania

arh. Cătălin JIANU-HANCHEȘ str. Petuniei, nr. 7, Timisoara, jud. Timis, Romania

Claudiu IONESCU

URB

BD. MIHAI EMINESCU NR. 2, BD. C.D. LOGA NR. 3, TIMISOARA, JUD. TIMIS, ROMANIA

STUDIUM GREEN RO15500551, J12/1547/2003, str. Teodor Mihali, nr. 39-43,

spatiu comercial P, Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romania

supervizor-client / client supervisor:

arh. Sotirios NOTARIS

format:

observatii / comments:

Claudiu IONESCU

PUZ

479350 2 0 6 7 0 0

479400 2 0 6 7 0 0

S tr

. G

e o rg

e E

n e

s c u

parca re

parca re

p a rca

re

P+1

10,50 m

S T

O P

STOP

taxi

at el

ie r

ra m

pa

ghena

S.C. BANATUL S.A. braserie

Hotel Central

terasa

2

10

H

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

A

A

A

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

T

T

T

T

T

G

G

G

T

Primaria Municipiului Timisoara

Firida

zv

zv

zv

platf bet

tr o tu

a r

tr o tu

a r

trotuar

trotuar

tr o tu

a r

tr o tu

a r

trotuar

tr o tu

a r

tr o tu

a r

Firida

S tr

2 0 D

e ce

m b ri e 1

9 8 9

S tr

20 D

ec em

br ie

1 98

9 (N

r t op

1 97

)

(P+8E)

garaj

(P+3E) Blv Mihai Eminescu (Nr top 96)

Judeteana Timis

Directia de Sanatate Publica

parcare

(N r

to p 1

3 )

Nr top 208

Nr top 198

P+2

14,50 m

P+7

P+7

P+6

P+2

20,00 m

D+P+3

15,00 m

D+P+2

15,00 m

P P

P

parcare

taxi taxi

taxi taxi

Blv C.Diaconovici Loga (Nr top 9)

S tr. P

a tria

rh M

iro n C

ri s te

a

Blv Mihai Eminescu

S tr. P

a tria

rh M

iro n C

ri s te

a

(N r to

p 1

9 4 )

(Nr top 96)

Blv M ihai E

mine scu

trotuar

tr o tu

a r

PP P

P P

P P

P

PPPPPPPPPPP P

P <5min P <5min

P P P P P P

4 6 8

Ortodoxa Romana

cantina

poarta

4

17 15

13 11

platforma

CORP IMOBIL EXISTENT PĂSTRAT FACE OBIECTUL CONSOLIDARII, REMODELARII, RESTAURARII

ŞI RECONVERSIEI FUNCŢIONALE

rampa iesire P subterana

ra m

p a i n t r

a re

P s u

b te

ra n a

p o

s i b

il a p

e n e

t r a

r e p i e

to n

a la

/ /

a c c e s s

e m

i - p

u b

li c l a n

iv e

l u l P

P+4

19,50 m

P+2

P

S+P+3

13,20 m

P+2 11,00 m

D+P+2

11,00 m

P+3+M

13,20 m

D+P+2

11,00 m

D+P+1

9,50 m

D+P+2

12,50 m

D+P+1 9,50 m

479250 2 0 6 7 0 0

479250 2 0 6 7 5 0

479250 2 0 6 8 0 0

479250 2 0 6 8 5 0

479300 2 0 6 7 0 0

479300 2 0 6 7 5 0

479300 2 0 6 8 0 0

479300 2 0 6 8 5 0

479350 2 0 6 7 5 0

479350 2 0 6 8 0 0

479350 2 0 6 8 5 0

479400 2 0 6 7 5 0

479400 2 0 6 8 0 0

479400 2 0 6 8 5 0

Directia Judeteana

pentru sport si tineret Timis (Baza turistica)

479350 2 0 6 7 0 0

19,38

18,68 5

4,303,003,003,503,005,00

3,68

4,67

57,86 5

3,45 5

65,99 3,00 3,50

24 ,00

5,00 3,00 3,50 3,00

3,00 4,50

6,10

2,80 3 ,0 0

5 ,0 0 3 ,0 0

3 ,0 0 3 ,0 0

3 ,0 0 1 ,5 0

7 , 2 2

3 , 0 0

3 , 0 0

3 , 0 0

4, 0 0

3 , 0 0

52,12

43,87

43,49

5, 90

139,475

5,55

1, 38

5 3,

00 3,

00 3,

00 3,

00 4,

00 3,

00

1, 5 4

5 3,

0 0 3,

00 3,

0 0 3,

0 0 3,

00

1, 0 03

,0 0

21,00

20,90

17 ,8

55

3, 00

3, 00

3, 00

3, 00

3, 00

5, 00

3, 00

3, 00

3, 00

3, 00

3, 00

19 ,5

0

45,615

4,14 5

5, 90

15,055

14,01

56 ,4

8

79

4,375 112,28

3.60 3,50

3,55 3,55 3,75

3,00

1,25

5,63 3,21 5

5, 93

17 ,5

7 5

11,065

18 ,3

9

15,185

4, 80

6,03 16,50 33,6341,15

5

1,80

1 , 80

6, 61

5

5, 1 8

1,80 Inspectoratul Scolar TimisFostul Internat al Liceului Israelit (Evreiesc)

su pr

af aț

ă ce

da tă

p en

tru re

al iz

ar ea

o bi

ec tiv

ul ui

d e

ut ili

ta te

p ub

lic ă

- 3 15

,0 0m

p

zona drop off

SUBZONA M2

FUNCTIUNI MIXTE

3S+P+6E+ER H = 26,00 m

S T R A P U N G E R E

B -D U L M . E M IN E S C U - B -D U L C .D .L O G A

SUBZONA M3 FUNCTIUNI

MIXTE 3S+P+5E+ER

H = 26,00 m

SUBZONA M1

FUNCTIUNI MIXTE - Element de

signalistica urbana - grupul Sigma

HCORNISA = 22,50 m Racord fatada-

cornisa de la 20,00m

H C O

R N

IS A

= 2

3, 50

m R

ac or

d fa

ta da

- co

rn is

a cl

ad iri

i d e

la 2

0, 00

m

SUPRAFATA PARCELA

RAMASA IN PROPRIETATE

PRIVATA DUPA

CEDARE STEREN = 8050 mp

IMOBIL EXISTENT PĂSTRATFACE OBIECTUL CONSOLIDARII, REMODELARII, RESTAURARII ŞIRECONVERSIEI FUNCŢIONALE

Blv C.Diaconovici Loga (Nr top 9)

trotuar

trotuar

tr o tu

a r

trotuar

tro tu

a r

tro tu

a r

trotuar

zona aprovizionare hotel

zona aprovizionare sp. comerciale

H C

O R

N I S

A = 2 2,5 0 m

R a cord fa tad a-

co rni sa de l a 2 0,0 0m

Fostul Liceu de Arta / Liceu Israelit (Evreiesc)

l im i ta z on a

E taj R

etras +2 6,00m

lim ita

z on

a Et

aj R

et ra

s +2

6, 00

m

3S+P+9E H = 47,00 m

N

25 505 75 100

0 30 secMINUTE PARCURSE PIETONAL (la un ritm de 4,00km/h - 1,11m/s)

st e re

o 7

0

479250

P L A

N R

E G

L E

M E

N T A

R I

U R

B A

N IS

T IC

E E

T A

P A

1 -

V A

R IA

N T

A 1

- P

R O

P U

N E

R E

- S

C A

R A

1 :5

0 0

479300

479350

479400

2 0 6 7 5 0

2 0 6 8 0 0

2 0 6 7 0 0

10 15 20

1 min 1 min si 30 sec

125 m

479250

479300

479350

479400

150 175

2 min 2 min si 30 sec

1:500 A2

Limita teritoriului propus a fi studiat prin PUZ

Limita parcelei care face obiectul prezentului P.U.Z.

Legenda

Limita ansamblurilor urbane protejate clasificate conform LMI 2015 actualizata

Zona locuinte de toate tipurile

Zona verde cu rol de agrement, sport sau cu caracter tematic

Retragerea propusa fata de aliniament

Retrageri de la aliniament

MIXED USE

ZONA CENTRALA, TIMISOARA

Zonificare existenta

Bilant teritorial propus UTR

1

Suprafata

actuala 8.365

dupa cedare 8.050

Subzona Functiune Suprafata

mp mp

Zona mixta

Suprafata cedata pentru realizarea obiectivului de

utilitate publica

315 mp

POT CUT

80,00% 3,80

Spatii verzi

10,00% din suprafata

actuala 836,5

mp

min. mp

Regim de inaltime

Inaltime m

3S+P+9E

3S+P+6E+ER

3S+P+5E+ER

47,00

26,00

- 0 0 0 conform

profil stradal

ZV 1.007 3S 0

ACCESE

RETRAGERE

26,00

0 0

Limita UTR 1 - Zona Centrala (P.U.G. TM)

Accese pietonale (roz) / auto (albastru) propuse

Spatii verzi de aliniament

Zona institutii publice si de interes public

Carosabil (asfaltate - stare buna)

Trotuare pietonale

Constructii mici - existente

Constructii de inaltime medie - existente

Constructii de inaltime medie - existente

Marcaje noi pentru sensuri de mers nou propuse

MARCAJE NOI

Marcaj interdictie stationare (zona doar pentru aprovizionare) - (galben) / Marcaj zona interzisa (alb)

230

2.167

4.646

6.692 mp

31.787 mp

Zona care va fi transferata in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara pentru realizarea obiectivului de utilitate publica - INELUL 1 de circulatie - aprox. 315 mp

Zona mixta: de turism, culturale, act. administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (tertiare), servicii (tertiare), parcaj colectiv public si privat Regim de înaltime: 3S+P+6E+ER (26m)

Zona mixta: element de signalistica urbana - grupul Sigma - culturale, de turism, comerciale (tertiare), servicii (tertiare), parcaj colectiv public si privat Regim de înaltime: 3S+P+9E (47m)

Zona non-edificabila suprateran, determinata de retrategerile de la aliniament: parcaj colectiv public si privat, spatii verzi Regim de înaltime: 3S

Propuneri

SUBZONA 1

SUBZONA 2

SUBZONA 3

SUBZONA 4

STEREN DONATA

Zona mixta: locuire colectiva, culturale, act. administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (tertiare), servicii (tertiare), parcaj colectiv public si privat, zone verzi Regim de înaltime: 3S+P+5E+ER (26m)

Zona verde cu rol de agrement si acces semi-public, contului terasei verzi va fi propus in urma mobilarii Regim de înaltime: peste cladire // la niv. +10,50m

CL. EXISTENTE

Nota: Solutia de circulatie pentru rezolvarea acceselor in si dinspre subsol (in interiorul parcelei) va fi detaliata ulterior in faza D.T.A.C. // P.T. - D.D.E. Se va urmari evitarea aglomerarii traficului.

Profilul stradal dinspre strada 20 Decembrie 1989 a fost realizat conform S.F. aprobat prin HCL Timisoara - INEL 1, conform PTT 5 din plansa SF 4.

Profilul stradal dinspre B-dul Mihai Eminescu si B-dul C.D. Loga sunt restrictionate de catre cladirile propuse inspre pastrare, astfel incat ele pot acomoda infrastructura necesara realizarii investitiei fara a aglomera zona, dar la un nivel relativ minim de gabarite ale benzilor de circulatie.

Pe strada Patriarh Miron Cristea, modificarile aduse profilului stradal se mai pot regla pe partea investitiei prin crearea unui trotuar pietonal sau a unei benzi velor mai late, in functie de necesitate, in zona non-edificabila. Aceste modificari se vor detalia ulterior, in faza D.T.A.C. // P.T. - D.D.E..

Profilul de trotuare a fost reglementat conform recomandari STAS 10144/2-91 - TROTUARE, ALEI DE PIETONI SI PISTE DE CICLISTI - Tabel 1, categoria strazii II, in functie de nr. de pietoni / ora - intre 1400-2100 pietoni / ora, adica 1,50m-2,25m latimea aleii pietonale, incluzand bordura si cap. 5.4 - "Latimea minima a pistelor de ciclisti trebuie sa fie 1,00m pentru o banda sens de circulatie [...]" rezultand un trotuar de minim 3,00m.

Colturile cladirii la intersectia str. 20 Decembrie 1989 cu B-dul Mihai Eminescu sau B-dul C.D. Loga vor fi ridicate de la CTS, astfel incat sa ofere o sporire a vizibilitatii dupa colt, soferii putand anticipa traficul cu care urmeaza sa se intersecteze.

Cladiri sau corpuri de cladiri existente pe teren propuse spre consolidare, remodelare, restaurare si reconversie functionala cu sau fara pastrarea acoperisului existent.

Arbori / pomi existenti

Amplasamentul cladirilor fata de aliniament va fi efectuat dupa cum urmeaza:

Vest: cladirile sunt amplasate in aliniament, conform tipologiei date de frontul Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu.

Nord: cladirile sunt amplasate partial in aliniament, conform tipologiei date de cladirea P+1 existenta pe parcela si partial cu retrageri (≈5.9m), datorita conturului limitei de proprietate.

Est: cladirile sunt retrase fata de aliniament, in linie vizuala la fel ca si cladirea de pe coltul Bd. C.D. Loga - str. P. Miron Cristea, colt de cvartal in axul Bd.-ului C.D. Loga (5,00m fata de aliniament)

Sud: ampl. cladirilor se realizeaza prin racord la retragerile cladirii Primariei Municipiului Timisoara, Inspectoratului Scolar si Mitr. Banatului (var. de la 0.79m in Vest, 4,8 in mijloc si 2,80m in Est)

M1 - el. sign. urbana - gr. Σ

M2

M3

Zona non-ed. suprateran

REGL. URBANISTICE-ETAPA 1-V1

U.05.1

REGLEMENTARI URBANISTICE - ETAPA 1 - Varianta 1

iesire

i e s ire

intrare

in t ra

re

STUDIUM GREEN

Atasament: [2019_03_13]_-_05_REGLEMENTARI_ETAPA_1_V2-_A2.pdf

planşa nr./

arhitect / architect: şef proiect / architect in charge: verificat / checked:

drawing no.:

data / date:nr. pr. / pr. no.:

proiect / project: client:

desenat / drawn:

titlul planşei / drawing title: faza / phase: scara / scale:nivel / level:

proiectant general / main designer: coord. pr. urbanism - spec. RUR / urban planning coord. / RUR spec.:

amplasament / location:stampila p.g./ m.d. stamp:

stampila c. urb./ urb. pl. c. stamp:

stampila RUR / RUR stamp: stampila cons. / cons. stamp:

A2

RO: Drepturile de autor © apartin 'RINO ARCHITECTURE'. Sunt interzise reproducerea totala sau partiala, stocarea sau transmiterea sub orice forma a acestui document fara obtinerea unui acord scris din partea 'RINO ARCHITECTURE' // Arh. Claudiu IONESCU // S.C. START S.R.L.

EN: Copyright © of 'RINO ARCHITECTURE'. All Rights Reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form without the prior written permission of 'RINO ARCHITECTURE' // Arch. Claudiu IONESCU // S.C. START S.R.L.

15_04_1815/2018

MIXED USE - ZONA CENTRALA CONSTRUIRE CLADIRI CU FUNCTIUNI MIXTE: LOCUIRE COLECTIVA,

ACTIVITATI ADMINISTRATIVE, DE ADMINISTRAREA AFACERILOR, FINANCIAR-BANCARE, COMERCIALE (TERTIARE), CULTURALE, DE

TURISM, SERVICII (TERTIARE), PARCAJ COLECTIV PUBLIC ŞI PRIVAT

Claudiu IONESCU Cătălin JIANU-HANCHEȘ

S.C. START S.R.L. str. Cezar, nr. 25, Arad, jud. Arad, Romania

arh. Cătălin JIANU-HANCHEȘ str. Petuniei, nr. 7, Timisoara, jud. Timis, Romania

Claudiu IONESCU

URB

BD. MIHAI EMINESCU NR. 2, BD. C.D. LOGA NR. 3, TIMISOARA, JUD. TIMIS, ROMANIA

STUDIUM GREEN RO15500551, J12/1547/2003, str. Teodor Mihali, nr. 39-43,

spatiu comercial P, Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romania

supervizor-client / client supervisor:

arh. Sotirios NOTARIS

format:

observatii / comments:

Claudiu IONESCU

PUZ

479350 2 0 6 7 0 0

479400 2 0 6 7 0 0

S tr

. G

e o rg

e E

n e

s c u

parca re

parca re

p a rca

re

P+1

10,50 m

S T

O P

STOP

taxi

at el

ie r

ra m

pa

ghena

S.C. BANATUL S.A. braserie

Hotel Central

terasa

2

10

H

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

A

A

A

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

T

T

T

T

T

G

G

G

T

Primaria Municipiului Timisoara

Firida

zv

zv

zv

platf bet

tr o tu

a r

tr o tu

a r

trotuar

trotuar

tr o tu

a r

tr o tu

a r

trotuar

tr o tu

a r

tr o tu

a r

Firida

S tr

2 0 D

e ce

m b ri e 1

9 8 9

S tr

20 D

ec em

br ie

1 98

9 (N

r t op

1 97

)

(P+8E)

garaj

(P+3E) Blv Mihai Eminescu (Nr top 96)

Judeteana Timis

Directia de Sanatate Publica

parcare

(N r

to p 1

3 )

Nr top 208

Nr top 198

P+2

14,50 m

P+7

P+7

P+6

P+2

20,00 m

D+P+3

15,00 m

D+P+2

15,00 m

P P

P

parcare

taxi taxi

taxi taxi

Blv C.Diaconovici Loga (Nr top 9)

S tr. P

a tria

rh M

iro n C

ri s te

a

Blv Mihai Eminescu

S tr. P

a tria

rh M

iro n C

ri s te

a

(N r to

p 1

9 4 )

(Nr top 96)

Blv M ihai E

mine scu

trotuar

tr o tu

a r

PP P

P P

P P

P

PPPPPPPPPPP P

P <5min P <5min

P P P P P P

4 6 8

Ortodoxa Romana

cantina

poarta

4

17 15

13 11

platforma

CORP IMOBIL EXISTENT PĂSTRAT FACE OBIECTUL CONSOLIDARII, REMODELARII, RESTAURARII

ŞI RECONVERSIEI FUNCŢIONALE

rampa iesire P subterana

ra m

p a i n t r

a re

P s u

b te

ra n a

p o

s i b

il a p

e n e

t r a

r e p i e

to n

a la

/ /

a c c e s s

e m

i - p

u b

li c l a n

iv e

l u l P

P+4

19,50 m

P+2

P

S+P+3

13,20 m

P+2 11,00 m

D+P+2

11,00 m

P+3+M

13,20 m

D+P+2

11,00 m

D+P+1

9,50 m

D+P+2

12,50 m

D+P+1 9,50 m

479250 2 0 6 7 0 0

479250 2 0 6 7 5 0

479250 2 0 6 8 0 0

479250 2 0 6 8 5 0

479300 2 0 6 7 0 0

479300 2 0 6 7 5 0

479300 2 0 6 8 0 0

479300 2 0 6 8 5 0

479350 2 0 6 7 5 0

479350 2 0 6 8 0 0

479350 2 0 6 8 5 0

479400 2 0 6 7 5 0

479400 2 0 6 8 0 0

479400 2 0 6 8 5 0

Directia Judeteana

pentru sport si tineret Timis (Baza turistica)

479350 2 0 6 7 0 0

19,38

18,68 5

5,00

4,303,003,003,503,00

3,68

4,67

57,86 5

3,45

65,99 3,00 3,50

24 ,00

5,00 3,00 3,50 3,00

3,00 4,50

6,10

2,80 3 ,0 0

5 ,0 0 3 ,0 0

3 ,0 0 3 ,0 0

3 ,0 0 1 ,5 0

7 , 2 2

3 , 0 0

3 , 0 0

3 , 0 0

4, 0 0

3 , 0 0

52,12

43,87

43,49

5, 90

139,475

5,55

1, 38

5 3,

00 3,

00 3,

00 3,

00 4,

00 3,

00

1, 5 4

5 3,

0 0 3,

00 3,

0 0 3,

0 0 3,

00 1 , 0

03 ,0

0

21,00

20,90

17 ,8

55

3, 00

3, 00

3, 00

3, 00

3, 00

5, 00

3, 00

3, 00

3, 00

3, 00

3, 00

19 ,5

0

45,615 4,14 5

5, 90

15,055 12,035 14,01

56 ,4

8

79

4,375 112,28

3.60 3,50

3,55 3,55 3,75

3,00

1,25

5,63 3,22 5,

93

17 ,5

7 5

11,065

18 ,3

9

15,185

4, 80

6,03 16,50 41,155 11,985 11,885

1, 80

1,80

5, 17

6, 61

5

1, 80

Inspectoratul Scolar TimisFostul Internat al Liceului Israelit (Evreiesc)

su pr

af aț

ă ce

da tă

p en

tru re

al iz

ar ea

o bi

ec tiv

ul ui

d e

ut ili

ta te

p ub

lic ă

- 3 15

,0 0m

p

zona drop off

S T R A P U N G E R E

B -D U L M . E M IN E S C U - B -D U L C .D .L O G A

HCORNISA = 22,50 m Racord fatada-

cornisa de la 20,00m

H C O

R N

IS A

= 2

3, 50

m R

ac or

d fa

ta da

- co

rn is

a cl

ad iri

i d e

la 2

0, 00

m

SUPRAFATA PARCELA

RAMASA IN PROPRIETATE PRIVATA DUPA

CEDARE STEREN = 8050 mp

IMOBIL EXISTENT PĂSTRATFACE OBIECTUL CONSOLIDARII, REMODELARII, RESTAURARII ŞIRECONVERSIEI FUNCŢIONALE

Blv C.Diaconovici Loga (Nr top 9)

trotuar

trotuar

tr o tu

a r

trotuar

tro tu

a r

tro tu

a r

trotuar

zona aprovizionare hotel

zona aprovizionare sp. comerciale

H C

O R

N I S

A = 2 2,5 0 m

R a cord fa tad a-

co rni sa de l a 2 0,0 0m

Fostul Liceu de Arta / Liceu Israelit (Evreiesc)

l im i ta z on a

E taj R

etras +2 6,00m

lim ita

z on

a Et

aj R

et ra

s +2

6, 00

m

SUBZONA M2 FUNCTIUNI MIXTE

3S (max. 8m adancime) +P+6E+ER

H = 26,00 m

SUBZONA M3 FUNCTIUNI MIXTE

3S (max. 8m adancime) +P+5E+ER

H = 26,00 m

SUBZONA M1 FUNCTIUNI MIXTE

- Element de signalistica urbana -

Grupul Sigma

3S (max. 8m adancime) +P+6E+ER

H = 26,00 m

N

25 505 75 100

0 30 secMINUTE PARCURSE PIETONAL (la un ritm de 4,00km/h - 1,11m/s)

st e re

o 7

0

479250

P L A

N R

E G

L E

M E

N T A

R I

U R

B A

N IS

T IC

E E

T A

P A

1 -

V A

R IA

N T

A 2

- P

R O

P U

N E

R E

- S

C A

R A

1 :5

0 0

479300

479350

479400

2 0 6 7 5 0

2 0 6 8 0 0

2 0 6 7 0 0

10 15 20

1 min 1 min si 30 sec

125 m

479250

479300

479350

479400

150 175

2 min 2 min si 30 sec

REGL. URBANISTICE-ETAPA 1-V2

U.05.2

REGLEMENTARI URBANISTICE - ETAPA 1 - Varianta 2 1:500 A2

Limita teritoriului propus a fi studiat prin PUZ

Limita parcelei care face obiectul prezentului P.U.Z.

Legenda

Limita ansamblurilor urbane protejate clasificate conform LMI 2015 actualizata

Zona locuinte de toate tipurile

Zona verde cu rol de agrement, sport sau cu caracter tematic

Retragerea propusa fata de aliniament

Amplasamentul cladirilor fata de aliniament va fi efectuat dupa cum urmeaza:

Vest: cladirile sunt amplasate in aliniament, conform tipologiei date de frontul Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu.

Nord: cladirile sunt amplasate partial in aliniament, conform tipologiei date de cladirea P+1 existenta pe parcela si partial cu retrageri (≈5.9m), datorita conturului limitei de proprietate.

Est: cladirile sunt retrase fata de aliniament, in linie vizuala la fel ca si cladirea de pe coltul Bd. C.D. Loga - str. P. Miron Cristea, colt de cvartal in axul Bd.-ului C.D. Loga (5,00m fata de aliniament)

Sud: ampl. cladirilor se realizeaza prin racord la retragerile cladirii Primariei Municipiului Timisoara, Inspectoratului Scolar si Mitr. Banatului (var. de la 0.79m in Vest, 4,8 in mijloc si 2,80m in Est)

Retrageri de la aliniament

MIXED USE

ZONA CENTRALA, TIMISOARA

Zonificare existenta

Bilant teritorial propus UTR

1

Suprafata

actuala 8.365

dupa cedare 8.050

Subzona

M1 - el. sign. urbana - gr. Σ

Functiune Suprafata

mp mp

M2

M3

Zona mixta

Zona non-ed. suprateran

Suprafata cedata pentru realizarea obiectivului de

utilitate publica

315 mp

POT CUT

80,00% 3,80

Spatii verzi

10,00% din suprafata

actuala 836,5

mp

min. mp Regim de inaltime

Inaltime m

3S(max 8m adancime)+P+6E+ER

3S(max 8m adancime)+P+5E+ER

26,00

26,00

- 0 0 0 conform

profil stradal

ZV 1.007 3S(max 8m adancime) 0

ACCESE

RETRAGERE

26,00

0 0

Limita UTR 1 - Zona Centrala (P.U.G. TM)

Accese pietonale (roz) / auto (albastru) propuse

Spatii verzi de aliniament

Zona institutii publice si de interes public

Carosabil (asfaltate - stare buna)

Trotuare pietonale

Constructii mici - existente

Constructii de inaltime medie - existente

Constructii de inaltime medie - existente

Marcaje noi pentru sensuri de mers nou propuse

MARCAJE NOI

Marcaj interdictie stationare (zona doar pentru aprovizionare) - (galben) / Marcaj zona interzisa (alb)

230

2.167

4.646

6.692 mp

31.787 mp

Zona care va fi transferata in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara pentru realizarea obiectivului de utilitate publica - INELUL 1 de circulatie - aprox. 315 mp

Zona mixta: de turism, culturale, act. administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (tertiare), servicii (tertiare), parcaj colectiv public si privat Regim de înaltime: 3S(max 8m adancime)+P+6E+ER (26m)

Zona mixta: element de signalistica urbana - grupul Sigma - culturale, de turism, comerciale (tertiare), servicii (tertiare), parcaj colectiv public si privat Regim de înaltime: 3S(max 8m adancime)+P+6E (26m)

Zona non-edificabila suprateran, determinata de retrategerile de la aliniament: parcaj colectiv public si privat subteran, spatii verzi Regim de înaltime: 3S(max 8m adancime)

Propuneri

SUBZONA 1

SUBZONA 2

SUBZONA 3

SUBZONA 4

STEREN DONATA

Zona mixta: locuire colectiva, culturale, act. administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (tertiare), servicii (tertiare), parcaj colectiv public si privat, zone verzi Regim de înaltime: 3S(max 8m adancime)+P+5E+ER (26m)

Zona verde cu rol de agrement si acces semi-public, contului terasei verzi va fi propus in urma mobilarii Regim de înaltime: peste cladire // la niv. +10,50m

CL. EXISTENTE

Nota: Solutia de circulatie pentru rezolvarea acceselor in si dinspre subsol (in interiorul parcelei) va fi detaliata ulterior in faza D.T.A.C. // P.T. - D.D.E. Se va urmari evitarea aglomerarii traficului.

Profilul stradal dinspre strada 20 Decembrie 1989 a fost realizat conform S.F. aprobat prin HCL Timisoara - INEL 1, conform PTT 5 din plansa SF 4.

Profilul stradal dinspre B-dul Mihai Eminescu si B-dul C.D. Loga sunt restrictionate de catre cladirile propuse inspre pastrare, astfel incat ele pot acomoda infrastructura necesara realizarii investitiei fara a aglomera zona, dar la un nivel relativ minim de gabarite ale benzilor de circulatie.

Pe strada Patriarh Miron Cristea, modificarile aduse profilului stradal se mai pot regla pe partea investitiei prin crearea unui trotuar pietonal sau a unei benzi velor mai late, in functie de necesitate, in zona non-edificabila. Aceste modificari se vor detalia ulterior, in faza D.T.A.C. // P.T. - D.D.E..

Profilul de trotuare a fost reglementat conform recomandari STAS 10144/2-91 - TROTUARE, ALEI DE PIETONI SI PISTE DE CICLISTI - Tabel 1, categoria strazii II, in functie de nr. de pietoni / ora - intre 1400-2100 pietoni / ora, adica 1,50m-2,25m latimea aleii pietonale, incluzand bordura si cap. 5.4 - "Latimea minima a pistelor de ciclisti trebuie sa fie 1,00m pentru o banda sens de circulatie [...]" rezultand un trotuar de minim 3,00m.

Colturile cladirii la intersectia str. 20 Decembrie 1989 cu B-dul Mihai Eminescu sau B-dul C.D. Loga vor fi ridicate de la CTS, astfel incat sa ofere o sporire a vizibilitatii dupa colt, soferii putand anticipa traficul cu care urmeaza sa se intersecteze.

Cladiri sau corpuri de cladiri existente pe teren propuse spre consolidare, remodelare, restaurare si reconversie functionala cu sau fara pastrarea acoperisului existent.

Arbori / pomi existenti

3S(max 8m adancime)+P+6E+ER

iesire

i e s ire

intrare

in t ra

re

STUDIUM GREEN

Atasament: [2019_03_13]_-_06_REGLEMENTARI_ETAPA_2_V1-_A2.pdf

planşa nr./

arhitect / architect: şef proiect / architect in charge: verificat / checked:

drawing no.:

data / date:nr. pr. / pr. no.:

proiect / project: client:

desenat / drawn:

titlul planşei / drawing title: faza / phase: scara / scale:nivel / level:

proiectant general / main designer: coord. pr. urbanism - spec. RUR / urban planning coord. / RUR spec.:

amplasament / location:stampila p.g./ m.d. stamp:

stampila c. urb./ urb. pl. c. stamp:

stampila RUR / RUR stamp: stampila cons. / cons. stamp:

A2

RO: Drepturile de autor © apartin 'RINO ARCHITECTURE'. Sunt interzise reproducerea totala sau partiala, stocarea sau transmiterea sub orice forma a acestui document fara obtinerea unui acord scris din partea 'RINO ARCHITECTURE' // Arh. Claudiu IONESCU // S.C. START S.R.L.

EN: Copyright © of 'RINO ARCHITECTURE'. All Rights Reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form without the prior written permission of 'RINO ARCHITECTURE' // Arch. Claudiu IONESCU // S.C. START S.R.L.

15_04_1815/2018

MIXED USE - ZONA CENTRALA CONSTRUIRE CLADIRI CU FUNCTIUNI MIXTE: LOCUIRE COLECTIVA,

ACTIVITATI ADMINISTRATIVE, DE ADMINISTRAREA AFACERILOR,

FINANCIAR-BANCARE, COMERCIALE (TERTIARE), CULTURALE, DE

TURISM, SERVICII (TERTIARE), PARCAJ COLECTIV PUBLIC ŞI PRIVAT

Claudiu IONESCU Cătălin JIANU-HANCHEȘ

S.C. START S.R.L. str. Cezar, nr. 25, Arad, jud. Arad, Romania

arh. Cătălin JIANU-HANCHEȘ str. Petuniei, nr. 7, Timisoara, jud. Timis, Romania

Claudiu IONESCU

URB

BD. MIHAI EMINESCU NR. 2, BD. C.D. LOGA NR. 3, TIMISOARA, JUD. TIMIS, ROMANIA

STUDIUM GREEN RO15500551, J12/1547/2003, str. Teodor Mihali, nr. 39-43,

spatiu comercial P, Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romania

supervizor-client / client supervisor:

arh. Sotirios NOTARIS

format:

observatii / comments:

Claudiu IONESCU

PUZ

H

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G G

G

G

G

G

G

G

G

G

A

A

A

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

T

T

T

T

T

G

G

G

T

Primaria Municipiului Timisoara

Firida

zv

zv

tr o tu

a r

tr o tu

a r

trotuar

trotuar

tr o tu

a r

tr o tu

a r

trotuar

tr o tu

a r

tr o tu

a r

S tr

2 0 D

e ce

m b ri e 1

9 8 9

S tr

20 D

ec em

br ie

1 98

9 (N

r to

p 19

7)

zv

(P+8E)

garaj

(P+3E) Blv Mihai Eminescu (Nr top 96)

parcare

(N r

to p 1

3 )

Nr top 208

Nr top 198

P P

P

parcare

S tr

. G

e o rg

e E

n e

s c u

parca re

parca re

P+1

10,50 m

S T

O P

STOP

taxi

C

taxi taxi

taxi taxi

Blv C.Diaconovici Loga (Nr top 9)

Blv Mihai Eminescu

S tr. P

a tria

rh M

iro n C

ri s te

a

(N r to

p 1

9 4 )

(Nr top 96)

Blv M ihai E

mine scu

trotuar PP

P P

P P

P P

PPPPPPPPPPP P

P <5min P <5min

P P P P P P

p a rca

re

S tr. P

a tria

rh M

iro n C

ri s te

a

at el

ie r

ra m

pa

ghena

S.C. BANATUL S.A. braserie

Hotel Central

terasa

2

10

4 6 8

Ortodoxa Romana

cantina

poarta

4

17 15

13 11

platforma

CORP IMOBIL EXISTENT PĂSTRAT FACE OBIECTUL CONSOLIDARII, REMODELARII, RESTAURARII

ŞI RECONVERSIEI FUNCŢIONALE

rampa iesire P subterana

ra m

p a i n t r

a re

P s u

b te

ra n a

p o

s i b

il a p

e n e

t r a

r e p i e

to n

a la

/ /

a c c e s s

e m

i - p

u b

li c l a n

iv e

l u l P

P+2

14,50 m

P+7

P+7

P+6

P+2

20,00 m

D+P+3

15,00 m

D+P+2

15,00 m

P+4

19,50 m

P+2

P

S+P+3

13,20 m

P+2 11,00 m

D+P+2

11,00 m

P+3+M

13,20 m

D+P+2

11,00 m

D+P+1

9,50 m

D+P+2

12,50 m

D+P+1 9,50 m

479350 2 0 6 7 0 0

479400 2 0 6 7 0 0

479250 2 0 6 7 0 0

479250 2 0 6 7 5 0

479250 2 0 6 8 0 0

479250 2 0 6 8 5 0

479300 2 0 6 7 0 0

479300 2 0 6 7 5 0

479300 2 0 6 8 0 0

479300 2 0 6 8 5 0

479350 2 0 6 7 5 0

479350 2 0 6 8 0 0

479350 2 0 6 8 5 0

479400 2 0 6 7 5 0

479400 2 0 6 8 0 0

479400 2 0 6 8 5 0

Directia Judeteana

pentru sport si tineret Timis (Baza turistica)

2,25 2,45 1,00 3,00 3,00 3,00 3,50 3,00

21,00

20,90

56 ,4

8

79

5,63 3,18

19,38

18,68 5

4,303,003,003,503,005,00

3,68

4,67

57,8 6

5

3,45 5

65,99 3,00 3,50

24 ,00

5,00 3,00 3,50 3,00

3,00 4,50

6,10

2,80 3 ,0

0 5 ,0 0

3 ,0 0 3 ,0 0

3 ,0 0 3 ,0 0 1 ,5 0

5, 2 2

5 3 ,

0 0 3 ,

0 0

3 , 0 0

4, 0 0

3 , 0 0

52,12

43,87

43,49

5, 90

139,475

5,55

1, 38

5 3 ,0

0 3,

00 3,

00 3,

00 4,

00 3,

00

1, 54

5

3, 0 0

3, 00

3, 0 0

3, 0 0

3, 0 0 1

,0 03

, 0 0

20,90

17 ,8

55

3, 0

0 3,

00 3,

00 3,

00 3,

00

4, 50

3, 00

3, 00

3, 00

3, 0

0 3,

00

19 ,5

0

45,615

4,1 4

5

5, 90

15,055

14,01

56 ,4

8

4,375 112,28

5, 93

11,07

17 ,5

7 5

18 ,3

9

15,185

4, 80

6,01 33,6041,15

516,50

1 , 80

1,80

1, 8

0

5, 1 8

6, 61

5

tr o tu

a r

Judeteana Timis

Directia de Sanatate Publica

B U

S

B U

S

B U

S

B U

S

B U

S

Inspectoratul Scolar TimisFostul Internat al Liceului Israelit (Evreiesc)

zona drop off

S T R A P U N G E R E

B -D U L M . E M IN E S C U - B -D U L C .D .L O G A

HCORNISA = 22,50 m Racord fatada-

cornisa de la 20,00m

H C

O R

N IS

A =

2 3,

50 m

R ac

or d

fa ta

da -

c or

ni sa

c la

di rii

d e

la 2

0, 00

m

SUPRAFATA PARCELA

RAMASA IN PROPRIETATE

PRIVATA DUPA

CEDARE STEREN = 8050 mp

IMOBIL EXISTENT PĂSTRATFACE OBIECTUL CONSOLIDARII, REMODELARII, RESTAURARII ŞIRECONVERSIEI FUNCŢIONALE

Blv C.Diaconovici Loga (Nr top 9)

trotuar

trotuartrotuar

tro tu

a r

tro tu

a r

trotuar

zona aprovizionare hotel

zona aprovizionare sp. comerciale

H C

O R

N I S

A =

2 2,5 0 m

R a

cord fa ta d a-

co rni sa de l a 2 0 ,0 0m

Fostul Liceu de Arta / Liceu Israelit (Evreiesc)

l im i ta z o

n a

E taj R

etras + 2

6,00m

lim ita

z on

a E

ta j R

et ra

s +2

6, 00

m

SUBZONA M2

FUNCTIUNI MIXTE

3S+P+6E+ER H = 26,00 m

SUBZONA M3 FUNCTIUNI

MIXTE 3S+P+5E+ER

H = 26,00 m

SUBZONA M1

FUNCTIUNI MIXTE - Element de

signalistica urbana - grupul Sigma

3S+P+9E H = 47,00 m

N

25 505 75 100

0 30 secMINUTE PARCURSE PIETONAL (la un ritm de 4,00km/h - 1,11m/s)

st e re

o 7

0

479250

479300

479350

479400

2 0 6 7 5 0

2 0 6 8 0 0

2 0 6 7 0 0

10 15 20

1 min 1 min si 30 sec

125 m

479250

479300

479350

479400

150 175

2 min 2 min si 30 sec

1:500 A2

MIXED USE

ZONA CENTRALA, TIMISOARA

Pista velo cu 2 benzi - propusa prin INEL I

PISTA VELO

P L A

N R

E G

L E

M E

N T A

R I

U R

B A

N IS

T IC

E E

T A

P A

2 -

V A

R IA

N T

A 1

- P

R O

P U

N E

R E

- S

C A

R A

1 :5

0 0

Limita teritoriului

propus a fi studiat prin PUZ

Limita parcelei care face obiectul

prezentului P.U.Z.

Legenda

Limita ansamblurilor urbane protejate

clasificate conform LMI 2015 actualizata

Zona locuinte de toate tipurile

Zona care va fi transferata in proprietatea Primariei

Municipiului Timisoara pentru realizarea obiectivului de

utilitate publica - INELUL 1 de circulatie - aprox. 315 mp

Zona verde cu rol de agrement, sport

sau cu caracter tematic

Retragerea propusa fata de aliniament

Zona mixta: de turism, culturale, act. administrative, de

administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale

(tertiare), servicii (tertiare), parcaj colectiv public si privat

Regim de înaltime: 3S+P+6E+ER (26m)

Zonificare existenta

Propuneri

Bilant teritorial propus UTR

1

Suprafata

actuala 8.365

dupa cedare 8.050

Subzona Functiune Suprafata

mp mp

Zona mixta

230

2.167

4.646

Suprafata cedata pentru realizarea obiectivului de

utilitate publica

315 mp

POT CUT

80,00% 3,80

6.692 mp

31.787 mp

Spatii verzi

10,00% din suprafata

actuala 836,5

mp

min. mp

Regim de inaltime

Inaltime m

3S+P+9E

3S+P+6E+ER

3S+P+5E+ER

47,00

26,00

- 0 0 0 conform

profil stradal

ZV 1.007 3S 0

SUBZONA 1

SUBZONA 2

SUBZONA 3

SUBZONA 4

STEREN DONATA

ACCESE

RETRAGERE

26,00

0 0

Limita UTR 1 - Zona Centrala (P.U.G. TM)

Zona mixta: locuire colectiva, culturale, act.

administrative, de administrarea afacerilor, financiar -

bancare, comerciale (tertiare), servicii (tertiare), parcaj

colectiv public si privat, zone verzi

Regim de înaltime: 3S+P+5E+ER (26m)

Zona verde cu rol de agrement si acces semi-public,

contului terasei verzi va fi propus in urma mobilarii

Regim de înaltime: peste cladire // la niv. +10,50m

Accese pietonale (roz) / auto (albastru) propuse

Cladiri sau corpuri de cladiri existente pe teren propuse

spre consolidare, remodelare, restaurare si reconversie

functionala cu sau fara pastrarea acoperisului existent.

CL. EXISTENTESpatii verzi de aliniament

Zona institutii publice si de interes public

Carosabil (asfaltate - stare buna)

Trotuare pietonale

Constructii mici - existente

Constructii de inaltime medie - existente

Constructii de inaltime medie - existente

Marcaje noi pentru sensuri de mers nou propuse

MARCAJE NOI

Marcaj interdictie stationare (zona doar pentru

aprovizionare) - (galben) / Marcaj zona interzisa (alb)

Nota:

Solutia de circulatie pentru rezolvarea acceselor in si dinspre subsol (in

interiorul parcelei) va fi detaliata ulterior in faza D.T.A.C. // P.T. - D.D.E. Se va urmari evitarea aglomerarii traficului.

Profilul stradal dinspre strada 20 Decembrie 1989 a fost realizat conform S.F.

aprobat prin HCL Timisoara - INEL 1, conform PTT 5 din plansa SF 4.

Profilul stradal dinspre B-dul Mihai Eminescu si B-dul C.D. Loga sunt

restrictionate de catre cladirile propuse inspre pastrare, astfel incat ele pot

acomoda infrastructura necesara realizarii investitiei fara a aglomera zona, dar

la un nivel relativ minim de gabarite ale benzilor de circulatie.

Pe strada Patriarh Miron Cristea, modificarile aduse profilului stradal se mai

pot regla pe partea investitiei prin crearea unui trotuar pietonal sau a unei

benzi velor mai late, in functie de necesitate, in zona non-edificabila. Aceste

modificari se vor detalia ulterior, in faza D.T.A.C. // P.T. - D.D.E..

Profilul de trotuare a fost reglementat conform recomandari STAS 10144/2-91 - TROTUARE, ALEI DE PIETONI SI PISTE DE CICLISTI - Tabel 1, categoria strazii II, in functie de nr. de pietoni / ora - intre 1400-2100 pietoni / ora, adica 1,50m-2,25m latimea aleii pietonale, incluzand bordura si cap. 5.4 - "Latimea minima a pistelor de ciclisti trebuie sa fie 1,00m pentru o banda sens de circulatie [...]" rezultand un trotuar de minim 3,00m.

Colturile cladirii la intersectia str. 20 Decembrie 1989 cu B-dul Mihai Eminescu sau B-dul C.D. Loga vor fi ridicate de la CTS, astfel incat sa ofere o sporire a vizibilitatii dupa colt, soferii putand anticipa traficul cu care urmeaza sa se intersecteze.

M1 - el. sign. urbana - gr. Σ

M2

M3

Zona non-ed. suprateran

REGL. URBANISTICE-ETAPA 2-V1

U.06.1

REGLEMENTARI URBANISTICE - ETAPA 2 - Varianta 1

Retrageri de la aliniament

Zona mixta: element de signalistica urbana - grupul

Sigma - culturale, de turism, comerciale (tertiare),

servicii (tertiare), parcaj colectiv public si privat

Regim de înaltime: 3S+P+9E (47m)

Zona non-edificabila suprateran, determinata de

retrategerile de la aliniament: parcaj colectiv public si

privat, spatii verzi

Regim de înaltime: 3S

Arbori / pomi existenti

Amplasamentul cladirilor fata de aliniament va fi efectuat dupa cum urmeaza:

Vest: cladirile sunt amplasate in aliniament, conform tipologiei date de frontul Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu.

Nord: cladirile sunt amplasate partial in aliniament, conform tipologiei date de cladirea P+1 existenta pe parcela si partial cu retrageri (≈5.9m), datorita conturului limitei de proprietate.

Est: cladirile sunt retrase fata de aliniament, in linie vizuala la fel ca si cladirea de pe coltul Bd. C.D. Loga - str. P. Miron Cristea, colt de cvartal in axul Bd.-ului C.D. Loga (5,00m fata de aliniament)

Sud: ampl. cladirilor se realizeaza prin racord la retragerile cladirii Primariei Municipiului Timisoara, Inspectoratului Scolar si Mitr. Banatului (var. de la 0.79m in Vest, 4,8 in mijloc si 2,80m in Est)

iesire

i e s ire

intrare

in t ra

re

STUDIUM GREEN

Atasament: [2019_03_13]_-_06_REGLEMENTARI_ETAPA_2_V2-_A2.pdf

planşa nr./

arhitect / architect: şef proiect / architect in charge: verificat / checked:

drawing no.:

data / date:nr. pr. / pr. no.:

proiect / project: client:

desenat / drawn:

titlul planşei / drawing title: faza / phase: scara / scale:nivel / level:

proiectant general / main designer: coord. pr. urbanism - spec. RUR / urban planning coord. / RUR spec.:

amplasament / location:stampila p.g./ m.d. stamp:

stampila c. urb./ urb. pl. c. stamp:

stampila RUR / RUR stamp: stampila cons. / cons. stamp:

A2

RO: Drepturile de autor © apartin 'RINO ARCHITECTURE'. Sunt interzise reproducerea totala sau partiala, stocarea sau transmiterea sub orice forma a acestui document fara obtinerea unui acord scris din partea 'RINO ARCHITECTURE' // Arh. Claudiu IONESCU // S.C. START S.R.L.

EN: Copyright © of 'RINO ARCHITECTURE'. All Rights Reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form without the prior written permission of 'RINO ARCHITECTURE' // Arch. Claudiu IONESCU // S.C. START S.R.L.

15_04_1815/2018

MIXED USE - ZONA CENTRALA CONSTRUIRE CLADIRI CU FUNCTIUNI MIXTE: LOCUIRE COLECTIVA,

ACTIVITATI ADMINISTRATIVE, DE ADMINISTRAREA AFACERILOR,

FINANCIAR-BANCARE, COMERCIALE (TERTIARE), CULTURALE, DE

TURISM, SERVICII (TERTIARE), PARCAJ COLECTIV PUBLIC ŞI PRIVAT

Claudiu IONESCU Cătălin JIANU-HANCHEȘ

S.C. START S.R.L. str. Cezar, nr. 25, Arad, jud. Arad, Romania

arh. Cătălin JIANU-HANCHEȘ str. Petuniei, nr. 7, Timisoara, jud. Timis, Romania

Claudiu IONESCU

URB

BD. MIHAI EMINESCU NR. 2, BD. C.D. LOGA NR. 3, TIMISOARA, JUD. TIMIS, ROMANIA

STUDIUM GREEN RO15500551, J12/1547/2003, str. Teodor Mihali, nr. 39-43,

spatiu comercial P, Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romania

supervizor-client / client supervisor:

arh. Sotirios NOTARIS

format:

observatii / comments:

Claudiu IONESCU

PUZ

H

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G G

G

G

G

G

G

G

G

G

A

A

A

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

T

T

T

T

T

G

G

G

T

Primaria Municipiului Timisoara

Firida

zv

zv

tr o tu

a r

tr o tu

a r

trotuar

trotuar

tr o tu

a r

tr o tu

a r

trotuar

tr o tu

a r

tr o tu

a r

S tr

2 0 D

e ce

m b ri e 1

9 8 9

S tr

20 D

ec em

br ie

1 98

9 (N

r to

p 19

7)

zv

(P+8E)

garaj

(P+3E) Blv Mihai Eminescu (Nr top 96)

parcare

(N r

to p 1

3 )

Nr top 208

Nr top 198

P P

P

parcare

S tr

. G

e o rg

e E

n e

s c u

parca re

parca re

P+1

10,50 m

S T

O P

STOP

taxi

C

taxi taxi

taxi taxi

Blv C.Diaconovici Loga (Nr top 9)

Blv Mihai Eminescu

S tr. P

a tria

rh M

iro n C

ri s te

a

(N r to

p 1

9 4 )

(Nr top 96)

Blv M ihai E

mine scu

trotuar PP

P P

P P

P P

PPPPPPPPPPP P

P <5min P <5min

P P P P P P

p a rca

re

S tr. P

a tria

rh M

iro n C

ri s te

a

at el

ie r

ra m

pa

ghena

S.C. BANATUL S.A. braserie

Hotel Central

terasa

2

10

4 6 8

Ortodoxa Romana

cantina

poarta

4

17 15

13 11

platforma

CORP IMOBIL EXISTENT PĂSTRAT FACE OBIECTUL CONSOLIDARII, REMODELARII, RESTAURARII

ŞI RECONVERSIEI FUNCŢIONALE

rampa iesire P subterana

ra m

p a i n t r

a re

P s u

b te

ra n a

p o s i b

il a p

e n e

t r a

r e p i e

to n

a la

/ /

a c c e s s

e m

i - p

u b

li c l a n

iv e

l u l P

P+2

14,50 m

P+7

P+7

P+6

P+2

20,00 m

D+P+3

15,00 m

D+P+2

15,00 m

P+4

19,50 m

P+2

P

S+P+3

13,20 m

P+2 11,00 m

D+P+2

11,00 m

P+3+M

13,20 m

D+P+2

11,00 m

D+P+1

9,50 m

D+P+2

12,50 m

D+P+1 9,50 m

479350 2 0 6 7 0 0

479400 2 0 6 7 0 0

479250 2 0 6 7 0 0

479250 2 0 6 7 5 0

479250 2 0 6 8 0 0

479250 2 0 6 8 5 0

479300 2 0 6 7 0 0

479300 2 0 6 7 5 0

479300 2 0 6 8 0 0

479300 2 0 6 8 5 0

479350 2 0 6 7 5 0

479350 2 0 6 8 0 0

479350 2 0 6 8 5 0

479400 2 0 6 7 5 0

479400 2 0 6 8 0 0

479400 2 0 6 8 5 0

Directia Judeteana

pentru sport si tineret Timis (Baza turistica)

2,25 2,45 1,00 3,00 3,00 3,00 3,50 3,00

21,00

20,90

56 ,4

8

.7 9

5,63 3,22

19,38

18,68 5

5,00

4,303,003,003,50 3,00

3,68

4,67

57,8 6

5

3,45

65,99 3,00 3,50

24 ,00

1,80 5,00 3,00 3,50

3,00 3,00 4,50

6,10

2,80 3 ,0 0

5 ,0 0 3 ,0 0

3 ,0 0 3 ,0 0

3 ,0 0 1 ,5 0

5, 2 2

5 3 ,

0 0 3 ,

0 0

3 , 0 0

4, 0 0

3 , 0 0

52,12

43,87

43,49

5, 90

139,475

5,55

1, 38

5 3 ,0

0 3,

00 3,

00 3,

00 4,

00 3,

00

1, 54

5

3, 0 0

3, 00

3, 0 0

3, 0 0

3, 0 0

1, 0 0

3, 0

0

20,90

17 ,8

55

3, 00

3, 00

3, 00

3, 00

3, 00

4, 50

3, 00

3, 00

3, 00

3, 0

0 3,

00

19 ,5

0

45,615 4,1 4

5

5, 90

15,055 12,035 14,01

56 ,4

8

4,375 112,28

5, 93

11,07

17 ,5

7 5

18 ,3

9

15,185

16,506,01 41,155

4, 80

5, 17

6, 61

5

1, 80

1 , 80

1,8 0

tr o tu

a r

Judeteana Timis

Directia de Sanatate Publica

B U

S

B U

S

B U

S

B U

S

B U

S

Inspectoratul Scolar TimisFostul Internat al Liceului Israelit (Evreiesc)

zona drop off

SUBZONA M2 FUNCTIUNI MIXTE

3S (max. 8m adancime) +P+6E+ER

H = 26,00 m

S T R A P U N G E R E

B -D U L M . E M IN E S C U - B -D U L C .D .L O G A

SUBZONA M3 FUNCTIUNI MIXTE

3S (max. 8m adancime) +P+5E+ER

H = 26,00 m

SUBZONA M1 FUNCTIUNI MIXTE

- Element de signalistica urbana -

Grupul Sigma

HCORNISA = 22,50 m Racord fatada-

cornisa de la 20,00m

H C

O R

N IS

A =

2 3,

50 m

R ac

or d

fa ta

da -

c or

ni sa

c la

di rii

d e

la 2

0, 00

m

SUPRAFATA PARCELA

RAMASA IN PROPRIETATE PRIVATA DUPA

CEDARE STEREN = 8050 mp

IMOBIL EXISTENT PĂSTRATFACE OBIECTUL CONSOLIDARII, REMODELARII, RESTAURARII ŞIRECONVERSIEI FUNCŢIONALE

Blv C.Diaconovici Loga (Nr top 9)

trotuar

trotuartrotuar

tro tu

a r

tro tu

a r

trotuar

zona aprovizionare hotel

zona aprovizionare sp. comerciale

H C

O R

N I S

A =

2 2,5 0 m

R a

cord fa ta d a-

co rni sa de l a 2 0 ,0 0m

Fostul Liceu de Arta / Liceu Israelit (Evreiesc)

l im i ta z o

n a

E taj R

etras + 2

6,00m

lim ita

z on

a E

ta j R

et ra

s +2

6, 00

m

3S (max. 8m adancime) +P+6E+ER

H = 26,00 m

N

25 505 75 100

0 30 secMINUTE PARCURSE PIETONAL (la un ritm de 4,00km/h - 1,11m/s)

st e re

o 7

0

479250

479300

479350

479400

2 0 6 7 5 0

2 0 6 8 0 0

2 0 6 7 0 0

10 15 20

1 min 1 min si 30 sec

125 m

479250

479300

479350

479400

150 175

2 min 2 min si 30 sec

U.06.2

1:500 A2

P L A

N R

E G

L E

M E

N T A

R I

U R

B A

N IS

T IC

E E

T A

P A

2 -

V A

R IA

N T

A 2

- P

R O

P U

N E

R E

- S

C A

R A

1 :5

0 0

REGL. URBANISTICE-ETAPA 2-V2

REGLEMENTARI URBANISTICE - ETAPA 2 - Varianta 2

Limita teritoriului

propus a fi studiat prin PUZ

Limita parcelei care face obiectul

prezentului P.U.Z.

Legenda

Limita ansamblurilor urbane protejate

clasificate conform LMI 2015 actualizata

Zona locuinte de toate tipurile

Zona verde cu rol de agrement, sport

sau cu caracter tematic

Amplasamentul cladirilor fata de aliniament va fi efectuat dupa cum urmeaza:

Vest: cladirile sunt amplasate in aliniament, conform tipologiei date de frontul Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu.

Nord: cladirile sunt amplasate partial in aliniament, conform tipologiei date de cladirea P+1 existenta pe parcela si partial cu retrageri (≈5.9m), datorita conturului limitei de proprietate.

Est: cladirile sunt retrase fata de aliniament, in linie vizuala la fel ca si cladirea de pe coltul Bd. C.D. Loga - str. P. Miron Cristea, colt de cvartal in axul Bd.-ului C.D. Loga (5,00m fata de aliniament)

Sud: ampl. cladirilor se realizeaza prin racord la retragerile cladirii Primariei Municipiului Timisoara, Inspectoratului Scolar si Mitr. Banatului (var. de la 0.79m in Vest, 4,8 in mijloc si 2,80m in Est)

Retrageri de la aliniament

MIXED USE

ZONA CENTRALA, TIMISOARA

Zonificare existenta

Bilant teritorial propus UTR

1

Suprafata

actuala 8.365

dupa cedare 8.050

Subzona

M1 - el. sign. urbana - gr. Σ

Functiune Suprafata

mp mp

M2

M3

Zona mixta

Zona non-ed. suprateran

Suprafata cedata pentru realizarea obiectivului de

utilitate publica

315 mp

POT CUT

80,00% 3,80

Spatii verzi

10,00% din suprafata

actuala 836,5

mp

min. mp Regim de inaltime

Inaltime m

3S(max 8m adancime)+P+6E+ER

3S(max 8m adancime)+P+5E+ER

26,00

26,00

- 0 0 0 conform

profil stradal

ZV 1.007 3S(max 8m adancime) 0

26,00

0 0

Limita UTR 1 - Zona Centrala (P.U.G. TM)

Spatii verzi de aliniament

Zona institutii publice si de interes public

Carosabil (asfaltate - stare buna)

Trotuare pietonale

Constructii mici - existente

Constructii de inaltime medie - existente

Constructii de inaltime medie - existente

230

2.167

4.646

6.692 mp

31.787 mp

Zona mixta: de turism, culturale, act. administrative, de

administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale

(tertiare), servicii (tertiare), parcaj colectiv public si privat

Regim de înaltime: 3S(max 8m adancime)+P+6E+ER (26m)

Zona mixta: element de signalistica urbana - grupul

Sigma - culturale, de turism, comerciale (tertiare),

servicii (tertiare), parcaj colectiv public si privat

Regim de înaltime: 3S(max 8m adancime)+P+6E (26m)

Zona non-edificabila suprateran, determinata de

retrategerile de la aliniament: parcaj colectiv public si

privat subteran, spatii verzi

Regim de înaltime: 3S(max 8m adancime)

Propuneri

SUBZONA 1

SUBZONA 2

SUBZONA 3

SUBZONA 4

Zona mixta: locuire colectiva, culturale, act.

administrative, de administrarea afacerilor, financiar -

bancare, comerciale (tertiare), servicii (tertiare), parcaj

colectiv public si privat, zone verzi

Regim de înaltime: 3S(max 8m adancime)+P+5E+ER (26m)

Zona verde cu rol de agrement si acces semi-public,

contului terasei verzi va fi propus in urma mobilarii Regim de înaltime: peste cladire // la niv. +10,50m

CL. EXISTENTE

Nota:

Solutia de circulatie pentru rezolvarea acceselor in si dinspre subsol (in

interiorul parcelei) va fi detaliata ulterior in faza D.T.A.C. // P.T. - D.D.E. Se va urmari evitarea aglomerarii traficului.

Profilul stradal dinspre strada 20 Decembrie 1989 a fost realizat conform S.F.

aprobat prin HCL Timisoara - INEL 1, conform PTT 5 din plansa SF 4.

Profilul stradal dinspre B-dul Mihai Eminescu si B-dul C.D. Loga sunt

restrictionate de catre cladirile propuse inspre pastrare, astfel incat ele pot

acomoda infrastructura necesara realizarii investitiei fara a aglomera zona, dar

la un nivel relativ minim de gabarite ale benzilor de circulatie.

Pe strada Patriarh Miron Cristea, modificarile aduse profilului stradal se mai

pot regla pe partea investitiei prin crearea unui trotuar pietonal sau a unei

benzi velor mai late, in functie de necesitate, in zona non-edificabila. Aceste

modificari se vor detalia ulterior, in faza D.T.A.C. // P.T. - D.D.E..

Profilul de trotuare a fost reglementat conform recomandari STAS 10144/2-91 - TROTUARE, ALEI DE PIETONI SI PISTE DE CICLISTI - Tabel 1, categoria strazii II, in functie de nr. de pietoni / ora - intre 1400-2100 pietoni / ora, adica 1,50m-2,25m latimea

aleii pietonale, incluzand bordura si cap. 5.4 - "Latimea minima a pistelor de ciclisti trebuie sa fie 1,00m pentru o banda sens de circulatie [...]" rezultand un trotuar de minim 3,00m.

Colturile cladirii la intersectia str. 20 Decembrie 1989 cu B-dul Mihai Eminescu sau B-dul C.D. Loga vor fi ridicate de la CTS, astfel incat sa ofere o sporire a vizibilitatii dupa colt, soferii putand anticipa traficul cu care urmeaza sa se intersecteze.

Cladiri sau corpuri de cladiri existente pe teren propuse

spre consolidare, remodelare, restaurare si reconversie

functionala cu sau fara pastrarea acoperisului existent.

Arbori / pomi existenti

3S(max 8m adancime)+P+6E+ER

Pista velo cu 2 benzi - propusa prin INEL I

PISTA VELO

Zona care va fi transferata in proprietatea Primariei

Municipiului Timisoara pentru realizarea obiectivului de

utilitate publica - INELUL 1 de circulatie - aprox. 315 mp

Retragerea propusa fata de aliniament

STEREN DONATA

ACCESE

RETRAGERE

Accese pietonale (roz) / auto (albastru) propuse

Marcaje noi pentru sensuri de mers nou propuse

MARCAJE NOI

Marcaj interdictie stationare (zona doar pentru

aprovizionare) - (galben) / Marcaj zona interzisa (alb)

iesire

i e s ire

intrare

in t ra

re

STUDIUM GREEN

Atasament: [2019_03_13]_-_07_CIRCULATIA_TERENURILOR_-_A2.pdf

Atasament: [2019_03_13]_-_08_VOLUMETRIE_-_A2.pdf

planşa nr./

arhitect / architect: şef proiect / architect in charge: verificat / checked:

drawing no.:

data / date:nr. pr. / pr. no.:

proiect / project: client:

desenat / drawn:

titlul planşei / drawing title: faza / phase: scara / scale:nivel / level:

proiectant general / main designer: coord. pr. urbanism - spec. RUR / urban planning coord. / RUR spec.:

amplasament / location:stampila p.g./ m.d. stamp:

stampila c. urb./ urb. pl. c. stamp:

stampila RUR / RUR stamp: stampila cons. / cons. stamp:

A2

RO: Drepturile de autor © apartin 'RINO ARCHITECTURE'. Sunt interzise reproducerea totala sau partiala, stocarea sau transmiterea sub orice forma a acestui document fara obtinerea unui acord scris din partea 'RINO ARCHITECTURE' // Arh. Claudiu IONESCU // S.C. START S.R.L.

EN: Copyright © of 'RINO ARCHITECTURE'. All Rights Reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form without the prior written permission of 'RINO ARCHITECTURE' // Arch. Claudiu IONESCU // S.C. START S.R.L.

15_04_1815/2018

MIXED USE - ZONA CENTRALA CONSTRUIRE CLADIRI CU FUNCTIUNI MIXTE: LOCUIRE COLECTIVA,

ACTIVITATI ADMINISTRATIVE, DE ADMINISTRAREA AFACERILOR,

FINANCIAR-BANCARE, COMERCIALE (TERTIARE), CULTURALE, DE

TURISM, SERVICII (TERTIARE), PARCAJ COLECTIV PUBLIC ŞI PRIVAT

Claudiu IONESCU Cătălin JIANU-HANCHEȘ

S.C. START S.R.L. str. Cezar, nr. 25, Arad, jud. Arad, Romania

arh. Cătălin JIANU-HANCHEȘ str. Petuniei, nr. 7, Timisoara, jud. Timis, Romania

Claudiu IONESCU

URB

BD. MIHAI EMINESCU NR. 2, BD. C.D. LOGA NR. 3, TIMISOARA, JUD. TIMIS, ROMANIA

STUDIUM GREEN RO15500551, J12/1547/2003, str. Teodor Mihali, nr. 39-43,

spatiu comercial P, Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romania

supervizor-client / client supervisor:

arh. Sotirios NOTARIS

format:

observatii / comments:

Claudiu IONESCU

PUZ

VOLUMETRIE PROPUSA

Perspectiva aeriana dinspre SUD

Perspectiva nivelul ochiului - din Parcul Justitiei - bd. C.D. Loga

Perspectiva asupra fragmentarii fatadelor lungi - colt C.D. Loga - P. Miron Cristea, inspre Catedrala MitropolitanaPerspectiva nivelul ochiului - P. Justitiei - int. C.D. LOGA - 20 DEC. 1989

Dispozitiv urbanistic si arhitectural

Se propune valorificarea potenţialului latent al locaţiei, prin introducerea unui dispozitiv urbanistic şi arhitectural care permite dezvoltarea socio-economică a unei zone adiacente centrului istoric. Rezultatul scontat este reintroducerea sa în circuitul urban, prin transformarea arealului de intervenţie într-o zonă activă, cu funcţiuni mixte. Propunerea priveşte ca prioritară includerea memoriei locului în soluţie, încă din faza de concept volumetric. Situl păstrează memoria etapelor anterioare ale devenirii sale, însă utilizează procedee contemporane specifice pentru a primi o nouă valenţă urbană prin care zona adiacentă celei centrale să se integreze în dispozitivul de ansamblu şi să medieze între zona densificată a celor două cvartale încadrate de Corso şi str. 20 Decembrie 1989 şi zona rezidenţială. Conceptele integrate in solutie: - summum bonum - grupul SIGMA - "... spiritul grupului inca pluteste in aer" - C. Flondor - Scoala Israelita - Liceul de Arte - terasa verde - avangarda si istorie - elementul de signalistica urbana - multe altele...

Accesibilitate

Din punctul de vedere al accesibilităţii pe sit, Inelul I de circulaţie rutieră reprezintă cea mai importantă cale de acces. Deşi, momentan, sensul acestuia este dublu pe segmentul dintre bulevardele C.D. Loga şi M. Eminescu, odată pusă în practică intenţia studiului de fezabilitate prezentat anterior, segmentul va putea fi parcurs doar pe direcţia sud-nord. Vor apărea: o bandă dedicată transportului în comun şi o pistă dublă pentru ciclişti. Din punct de vedere funcţional, ansamblul propus va cuprinde locuinţe colective, spatii pentru cultura, birouri şi servicii, funcţiuni comerciale şi un hotel.

Descrierea propunerii

Perspectiva nivelul ochiului - int. M. EMINESCU - 20 DEC. 1989

MIXED USE

ZONA CENTRALA, TIMISOARA

U.08

VOLUMETRIE PROPUSA % A2

Raportarea la tesutul construit

În ceea ce priveşte configurarea ţesutului construit, se propune preluarea aliniamentelor stradale şi a retragerilor de la aliniament şi, astfel, construcţia unui imobil a cărui amprentă să ajungă până la un C.U.T. de 3,8 si un P.O.T. de 80%. Limitand cladirea la o cornisa de + 22,5m (+23,5m) cu o racordare in retragere de la +20,0m in partea cu P.M.T. si un eventual Etaj Retras (+26,0m) ansamblul de cladiri isi respecta vecinatatile. Totodata, solutia rupe in plan fatadele lungi (bd. M. EMINESCU si bd. C.D. LOGA) pentru a "scurta" vizual perceptia, la nivel pietonal, de parcurs anevoios. Astfel, ansamblul creaza fragmentarea vizuala pe care zona rezidentiala il are la nivel de raport plin - gol, si totodata pastreaza linia de dezvoltare pe inaltime din zona de institutii - pta Victoriei. Solutia incearca sa se raporteze cate de bine se poate la context, sa-l respecte si sa dezvolte armonios un cvartal subdimensionat astazi la nivel de potential si beneficii pe care le poate aduce comunitatii. Aici se vor dezvolta in subteran, pe 3 niveluri functiuni de parcaj public, parcaj rezidenţial şi parcaj comercial si spatii tehnice, iar in suprateran spaţii pentru cultura, un hotel, locuinţe colective s.a.m.d.. Volumetriile "rotunjite" vor crea aspectul de plutire si de obiect usor, la fel ca si citatul lui C. Flondor dintr-o revista scrisa la sfarsit de anii '70, "... spiritul grupului inca pluteste in aer".

Spatii publice

Din punct de vedere al spaţiilor deschise pentru acces public, ansamblul propus mizează pe definirea unei piatete in zona de colt CD Loga - 20 Dec. 1989, creand acolo o zona de intalnire si trecere protejata prin intermediul unui pasaj intre contextul - Parcul Justitiei / Filarmonica / Primarie si zona Liceului E. Ungureanu. Aici se mai propune si inserarea unui element de signalistica urbana. Acest element se doreste a fi rezultatul unei colaborari cu membrii grupului SIGMA. Propunerea de a face acolo un obiect de acest gen vine in ajutorul marcarii acestui loc ca un simbol pentru Timisoara, cu atat mai mult cat orasul va deveni Capitala Culturala 2021. Un alt aspect specific este platforma propusă peste nivelul parter, cu acces semipublic, acoperită integral cu un strat vegetal. Scopul acestei amenajări este de a realiza o mediere între vegetaţia abundentă din Parcul Justiţiei şi propunerea unei clădiri care depăşeşte în înălţime clădirile imediat apropiate.

Prevederile avizului de oportunitate nr. 21/2018

Soluţia a primit un aviz de oportunitate din partea DGUDU - Biroul Avizare Conf. P.U.D. / P.U.Z. / P.U.G. din cadrul P.M.T., cu respectarea conditiilor prezentate in etapa I a P.U.Z.-ului. Totodata, se va nota faptul ca in final, solutia aleasa tine cont de toate prevederile avizului si faptul ca ea mentine, consolideaza si refunctionalizeaza ambele cladiri existente propuse si anterior spre pastrare. Aceste cladiri se vor integra in arhitectura ansamblului astfel incat sa nu modifice radical solutia stabilita prin concursul de arhitectura anterior avizului.

BE Ea ani EAT
= RI.
te tb bo + RAND VOAL, ea, ase) ROCA Ko RR RR Ro OS SR II ISI AD RR ORI RSR ROG RC ROG ROCI RSR Ko Ro Ro (o o Ko Ra 0, o a ROG» co o RS Go Ko SGS RR a. Ro Ro co SS Co Ro ROG ROG RODRIGO . Ko & Ro Sa O RR Ro a E RR . > SRO ROOT o Ro Go ae, RCS RR d OLE OR SĂ co Co Go ROCA ROG Ro . > So ROS ca e A n CR Ro ses pr 7 2 SR = Ro et i d SR a d Sa RO RR a RI ORA RO o. RS . So SA a RI Ro o . > Sa SR R
++. eee E TITI CR atat tate tt UI RR RIO datata E e E RE A AA: sete tele tate atatea Ra i SRR tele, Rt tot, Ru SS e RSS SOSIRII at, e RR RSR ate ere e CIRES e tatele! tt e RV ES | _ IA is; Ss, SS x a i s; SEES isa SS sees, = e e II SA i SI e se ast, ta ee, NENE Nes SIE N, SS, SN, | N NN, AN, e EEE sa o TR ESI IE DE N, NIN, x, SS RI!
tt d ti DDB. în IERI DEEE E EEE EAT a) A ROCONI SS ROSES SEO SE ee ES RL SSI RI ES Sa RISTI atat tata IRA RAC
GT IE, TI n SI
RR RR RR SS
STUDIUM GREEN

Atasament: [2019_03_13]_-_09_MOBILARE_URBANISTICA_-_A2.pdf

planşa nr./

arhitect / architect: şef proiect / architect in charge: verificat / checked:

drawing no.:

data / date:nr. pr. / pr. no.:

proiect / project: client:

desenat / drawn:

titlul planşei / drawing title: faza / phase: scara / scale:nivel / level:

proiectant general / main designer: coord. pr. urbanism - spec. RUR / urban planning coord. / RUR spec.:

amplasament / location:stampila p.g./ m.d. stamp:

stampila c. urb./ urb. pl. c. stamp:

stampila RUR / RUR stamp: stampila cons. / cons. stamp:

P.U.Z.

RO: Drepturile de autor © apartin 'RINO ARCHITECTURE'. Sunt interzise reproducerea totala sau partiala, stocarea sau transmiterea sub orice forma a acestui document fara obtinerea unui acord scris din partea 'RINO ARCHITECTURE' // Arh. Claudiu IONESCU // S.C. START S.R.L.

EN: Copyright © of 'RINO ARCHITECTURE'. All Rights Reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form without the prior written permission of 'RINO ARCHITECTURE' // Arch. Claudiu IONESCU // S.C. START S.R.L.

15_04_1815/2018

MIXED USE - ZONA CENTRALA CONSTRUIRE CLADIRI CU FUNCTIUNI MIXTE: LOCUIRE COLECTIVA,

ACTIVITATI ADMINISTRATIVE, DE ADMINISTRAREA AFACERILOR, FINANCIAR-BANCARE, COMERCIALE (TERTIARE), CULTURALE, DE

TURISM, SERVICII (TERTIARE), PARCAJ COLECTIV PUBLIC ŞI PRIVAT

Claudiu IONESCU Cătălin JIANU-HANCHEȘ

S.C. START S.R.L. str. Cezar, nr. 25, Arad, jud. Arad, Romania

arh. Cătălin JIANU-HANCHEȘ str. Petuniei, nr. 7, Timisoara, jud. Timis, Romania

Claudiu IONESCU

URB

BD. MIHAI EMINESCU NR. 2, BD. C.D. LOGA NR. 3, TIMISOARA, JUD. TIMIS, ROMANIA

STUDIUM GREEN

format:

observatii / comments:

Claudiu IONESCU

A1

RO15500551, J12/1547/2003, str. Teodor Mihali, nr. 39-43, spatiu comercial P, Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romania

supervizor-client / client supervisor:

arh. Sotirios NOTARIS

45°45°

P R

O F

IL S

T R

. P

A T

R IA

R H

M IR

O N

C R

IS T

E A

P R

O F

IL S

T R

. 2 0

D E

C E

M B

R IE

1 9 8 9

Hmax utilaje +36,00m

Hmax utilaje +36,00m

+26,00m (Er)+26,00m (Er)

+22,50m

+20,00m racord

+20,00m racord

+23,50m

lim it a a

lin ia

m e n

t

lim it a a

lin ia

m e n t

limita aliniament

lim ita

a lin

ia m

e n t

Hmax +10,50m terasa v.

+20,00m H cornisa

+10,50m H cornisa

zo n a

de pr

ab u si

re

zo n a d

e p ra

b u si

re

(S+)P+8+1Er

lim it a a

l. a

c tu

a l

cornise intermediare

≈ +30,00m

≈ +23,50m

≈ +4,50m

≈ +33,50m

≈ +76,00m

-8,00m in Varianta 2 a reglementarilor

-10,50m in Varianta 1 a reglementarilor

+47,00m (Hmax admis pentru elementul de signalistica urbana)

3S (max. 8m adancime) - Varianta 2 Reglementari 3S - Varianta 1 Reglementari

10,00 4,96 7,85 7,50 14,23 5,85

5,00

207,775

SUBZONA M3 FUNCTIUNI MIXTE

P+5E+ER H = 26,00 m

SUBZONA M2 FUNCTIUNI MIXTE

P+6E+ER H = 26,00 m

SUBZONA M1 FUNCTIUNI MIXTE

- signalistica urbana - grupul Sigma

P+6E+ER h max. = 26,00 m

479250 2 0 6 6 5 0

479300 2 0 6 6 5 0

479350 2 0 6 6 5 0

479350 2 0 6 7 0 0

479400 2 0 6 6 5 0

479400 2 0 6 7 0 0

479450 2 0 6 6 5 0

479450 2 0 6 7 0 0

S tr

. G

e o rg

e E

n e s c u

parca re

parca re

S T

O P

STOP

taxi

Cinematograful Capitol

piv

3 ga ng

5

sediu administrativ

terasa terasa

ga ng

at el

ie r

ra m

pa

ghena

birouri

S.C. BANATUL S.A. braserie

Directia Nationala a Telecomunicatii

birou 4-6

restaurant

Hotel Central

6

terasa

2

10

H

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

A

A

A

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

T

T

T

T

T

T

G

G

G

G

G

G

G

T

Primaria Municipiului Timisoara

Firida

Firida

tr o

tu a r

trotuar

zv

zv

zv

zv

platf bet

trotuar

tr ot

u a r

tr o tu

a r

tr o tu

a r

trotuar

trotuar

trotuar

trotuar

tr o tu

a r

tr ot

u a r

trotuar

trotuar

tr o tu

a r

tr o tu

a r

tr o tu

a r

Firida

S tr

2 0 D

e ce

m br

ie 1

9 8 9

S tr

2 0 D

ec e m

b ri e 1

9 8 9

S tr

20 D

ec em

br ie

1 98

9 (N

r t op

1 97

)

Blv C.Diaconovici Loga (Nr top 9)

Filarmonica "Banatul"

(P+8E)

garaj

(P+3E)

(P+2E)

str. Nicolaus Lenau

Blv Mihai Eminescu (Nr top 96)

Judeteana Timis Directia de Sanatate Publica

parcare

parcare

parcare

Nr top 213/1

Nr cad NOU 402772

(Nr top 12)

(N r to

p 1

3 )

Nr top 208

Nr top 198

P+2 14,50 m

P+7

P+7

P+6

P+4

P+2 20,00 m

D+P+3 15,00 m

D+P+2 15,00 m

D+P+3 15,00 m

Filarmonica Banatul

P P

P

parcare

parcare

parcare

parcare

parcare

taxi taxi

taxi taxi

Blv C.Diacon ovici Loga (N

r top 9) Blv C.Diaconovici Loga (Nr top 9)

Blv Mihai Eminescu

S tr. P

a tr ia

rh M

iro n C

ris te

a

(N r to

p 1

9 4 )

(Nr top 96)

Blv M ihai E

mine scu

trotuar

tr o tu

a r

PP P

P P

P P

P

PPPPPPPPPPP P

P <5min P <5min

P P P P P P

p a

r c a re

S tr. P

a tr ia

rh M

ir o n

C ris

t e a

4 6

ghena

8

Episcopia Ortodoxa Romana

cantina

poarta

4

17 15

7

13 11

platforma 9

Colegiul Tehnic "Emanuil Ungureanu"

CORP IMOBIL EXISTENT PĂSTRAT FACE OBIECTUL CONSOLIDARII, REMODELARII, RESTAURARII ŞI RECONVERSIEI FUNCŢIONALE

rampa iesire P subterana

ra m

p a

i n tr

a re

P s u b

te ra

n a

Hotel (parte din S.Z. M2)

3S+P+6E+Er H = 26,00 m

Hotel + Comercial (parte din S.Z. M2)

3S+P+5E+Er H = 26,00 m

Comercial (parte din S.Z. M3)

3S+P+1E H = 11,50 m

Locuinte colective (parte din S.Z. M3)

3S+P+5E+Er H = 26,00 m

Locuinte colective (parte din S.Z. M3)

3S+P+5E+Er H = 26,00 m

Locuinte colective (parte din S.Z. M3)

3S+P+5E+Er H = 26,00 m

Cultural + servicii (parte din S.Z. M3)

P+1E H = 11,50 m

Comercial (parte din S.Z. M3)

3S+P+1E H = 11,50 m

Comercial (parte din S.Z. M3)

3S+P+1E H = 11,50 m

P+4 19,50 m

P+2

P

P+2

S+P+3 13,20 m

D+P+1 10,50 m

P+3 13,20 mP+2

11,00 m

D+P+2 11,00 m

P+3+M 13,20 m

D+P+2 11,00 m

D+P+2 11,00 m

D+P+1 9,50 m

D+P+2 12,50 m

D+P+1 9,50 m

D+P+1 8,50 m

D+P+1 11,00 m

479250 2 0 6 7 0 0

479250 2 0 6 7 5 0

479250 2 0 6 8 0 0

479250 2 0 6 8 5 0

479300 2 0 6 7 0 0

479300 2 0 6 7 5 0

479300 2 0 6 8 0 0

479300 2 0 6 8 5 0

479350 2 0 6 7 5 0

479350 2 0 6 8 0 0

479350 2 0 6 8 5 0

479400 2 0 6 7 5 0

479400 2 0 6 8 0 0

479400 2 0 6 8 5 0

479450 2 0 6 7 5 0

479450 2 0 6 8 0 0

479450 2 0 6 8 5 0

Directia Judeteana

pentru sport si tineret Timis (Baza turistica)

479350 2 0 6 7 0 0

19,38

18,68 5

4,303,003,003,503 ,00

5,00

3,68

4,67

57 ,8 6 5

3,45 5

65 ,99

3,00 3,50

24, 00

5,00 3,00 3,50 3,00

3,00 4,50

6,10

2 ,8 0 3 ,00

5 ,00 3 ,00

3 ,00 3 ,00

3 ,00 1 ,50

7, 22

3, 00

3, 00

3, 00

4, 00

3, 00

52,12

43,87

43,49

5, 90

139,475

5,55

3, 0 0

3, 0 0

3, 0 0

3, 0 0

4, 0 0

3, 0 0

3, 00

3, 00

3, 00

3, 00

3, 00

1, 00

5

3, 00

21,00

20,90

17 ,8

55

3, 00

3, 00

3, 00

3, 00

3, 00

5, 00

3, 00

3, 00

3, 00

3, 00

3, 00

19 ,5

0

45,615 4,14 5

5, 90

15,055 14,01

56 ,4

8

79

3.60 3,50

3,55 3,55

3,75 5

3,00

1,25

5,63

5, 93

10,00

10 ,0

0

4, 80

37,325

Inspectoratul Scolar TimisFostul Internat al Liceului Israelit (Evreiesc)

su pr

af aț

ă ce

da tă

p en

tru re

al iz

ar ea

o bi

ec tiv

ul ui

d e

ut ili

ta te

p ub

lic ă

- 3 15

,0 0m

p

zona drop off

SUBZONA M2 FUNCTIUNI

MIXTE

3S+P+6E+ER H = 26,00 m

S T R A P U N G E R E

B -D U L M . E M IN E S C U - B -D U L C .D .L O G A

SUBZONA M3 FUNCTIUNI

MIXTE 3S+P+5E+ER H = 26,00 m

Signalistica urbana - Grupul Sigma - (parte din S.Z. M1)

3S+P+3 h max. = 10,00 m

HCORNISA = 22,50 m Racord fatada-

cornisa de la 20,00m

H C O

R N

IS A

= 2

3, 50

m R

ac or

d fa

ta da

- co

rn is

a cl

ad iri

i d e

la 2

0, 00

m

IMOBIL EXISTENT PĂSTRATFACE OBIECTUL CONSOLIDARII, REMODELARII, RESTAURARII ŞI RECONVERSIEI FUNCŢIONALE

Blv C.Diaconovici Loga (Nr top 9)

trotuar

trotuar

tr o tu

a r

trotuar

tr o tu

a r

tro tu

a r

trotuar

zona aprovizionare hotel

zona aprovizionare sp. comerciale

H C

O R

N I S

A = 22 ,50 m

R acord f at ada-

corni sa de l a 20, 00m

Fostul Liceu de Arta / Liceu Israelit (Evreiesc)

ga ng

- P+

1E

gang ETAJUL 2

gang ETAJUL 2 gang

ETAJUL 2

gang ETAJUL 2

SUBZONA M1 FUNCTIUNI MIXTE

- signalistica urbana - grupul Sigma 3S+P+6E+Er

h max. = 26,00 m

Cultural + servicii (parte din S.Z. M3)

P+1E H = 11,50 m

li m it a zon a

E taj R

e tras + 2 6, 00m

lim ita

z on

a Et

aj R

et ra

s +2

6, 00

m

p o

s ib

ila p

e n

e tr

a re

p ie

t o n

a la

l a

n iv

e lu

l P

p o s ib

ila p

e n

e tr

a re

p ie

to n

a la

l a n

iv e

lu l P

copertina peste piateta (Hmax = 26m)

N

Etaj Retras sau Utilaje

MOBILARE URBANISTICA 1:600

MIXED USE

ZONA CENTRALA, TIMISOARA

Zone pietonale P

P L A

N M

O B

IL A

R E

U R

B A

N IS

T IC

A -

P R

O P

U N

E R

E -

S C

A R

A 1

:6 0 0

Limita teritoriului propus a fi studiat prin PUZ

Limita parcelei care face obiectul prezentului P.U.Z.

Legenda

Arbori existenti (tineri sau batrani)

Zona locuinte de toate tipurile

Zona care va fi transferata in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara pentru realizarea obiectivului de utilitate publica - INELUL 1 de circulatie - aprox. 315 mp

Zona verde cu rol de agrement, sport sau cu caracter tematic

Retragerea propusa fata de aliniament

Zona mixta: de turism, culturale, act. administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (tertiare), servicii (tertiare), parcaj colectiv public si privat Regim de înaltime: 3S+P+6E+ER (26m)

Retrageri de la aliniament

Zona mixta: element de signalistica urbana - grupul Sigma - culturale, de turism, comerciale (tertiare), servicii (tertiare), parcaj colectiv public si privat Regim de înaltime: 3S+P+6E+ER (26m sau 47m)

Zona non-edificabila suprateran, determinata de retrategerile de la aliniament: parcaj colectiv public si privat, spatii verzi Regim de înaltime: 3S

Zonificare existenta

Propuneri

Bilant teritorial propus UTR

1

Suprafata

actuala 8.365

dupa cedare 8.050

Subzona

M1 - s. urb. Σ

Functiune Suprafata

mp mp

M2

M3.1/2/3

Zona mixta

Zona non-ed. suprateran

230

2.167

4.646

Suprafata cedata pentru realizarea obiectivului de

utilitate publica

315 mp

POT CUT

80,00% 3,80

6.692 mp

31.787 mp

Spatii verzi

10,00% din suprafata

actuala 836,5

mp

min. mp

Regim de inaltime

Inaltime m

3S+P+6E+ER

3S+P+6E+ER

3S+P+5E+ER

26,00

26,00

- 0 0 0 conform

profil stradal

ZV 1.007 3S 0

SUBZONA M1

SUBZONA M2

SUBZONA M3.1

SUBZONA 4

STEREN DONATA

ACCESE

RETRAGERE

26,00

0 0

Limita UTR 1 - Zona Centrala (P.U.G. TM)

Zona mixta: locuire colectiva, culturale, act. administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (tertiare), servicii (tertiare), parcaj colectiv public si privat Regim de înaltime: 3S+P+5E+ER (26m)

Accese pietonale (roz) / auto (albastru) propuse

Cladiri sau corpuri de cladiri existente pe teren propuse spre consolidare, remodelare, restaurare si reconversie functionala cu sau fara pastrarea acoperisului existent. Zona mixta: locuire colectiva, culturale, act. administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (tertiare), servicii (tertiare), parcaj colectiv public si privat, zone verzi Regim de înaltime: S+P+5E+ER (26m) Zona verde cu rol de agrement si acces semi-public, contului terasei verzi va fi propus in urma D.T.A.C.-P.T. Regim de înaltime: peste cladire // la niv. +10,50m

SUBZONA M3.2 CL. EXISTENTE

Spatii verzi de aliniament

Zona institutii publice si de interes public

Carosabil (asfaltate - stare buna)

Trotuare pietonale

Constructii mici - existente

Constructii de inaltime medie - existente

Constructii de inaltime medie - existente

Marcaje noi pentru sensuri de mers nou propuse

MARCAJE NOI

Marcaj interdictie stationare (zona doar pentru aprovizionare) - (galben) / Marcaj zona interzisa (alb)

Nota: Solutia de circulatie pentru rezolvarea acceselor in si dinspre subsol (in interiorul parcelei) va fi detaliata ulterior in faza D.T.A.C. // P.T. - D.D.E. // Se va urmari evitarea aglomerarii traficului.

Profilul stradal dinspre strada 20 Decembrie 1989 a fost realizat conform S.F. aprobat prin HCL Timisoara - INEL 1, conform PTT 5 din plansa SF 4.

Profilul stradal dinspre B-dul Mihai Eminescu si B-dul C.D. Loga sunt restrictionate de catre cladirile propuse inspre pastrare, astfel incat ele pot acomoda infrastructura necesara realizarii investitiei fara a aglomera zona, dar la un nivel relativ minim de gabarite ale benzilor de circulatie.

Pe strada Patriarh Miron Cristea, modificarile aduse profilului stradal se mai pot regla pe partea investitiei prin crearea unui trotuar pietonal sau a unei benzi velor mai late, in functie de necesitate, in zona non-edificabila. Aceste modificari se vor detalia ulterior, in faza D.T.A.C. // P.T. - D.D.E..

DESFASURATA STRADALA IN LUNGUL B-DULUI C. D. LOGA - PROPUNERE - SCARA 1:600

macheta uneia dintre piramidele grupului SIGMA dimensiunea elementelor care o compun va fi la o scara potrivita

*imagine cu titlu informativ - © Grupul Sigma

exemplu pentru fatada dinspre parc s-ar propune o fatada cinetica raspunde la miscarile vantului care parcurge parcul Justitiei *imagine cu titlu informativ - © Tehnorama Museum - Zurich

coltul dinspre PMT - galerie de arta contemporana se doreste a deveni o prezenta importanta in intersectie precum si un obiect iconic de

arh. avangardista - materiale de f. buna calitate rezistente la uzura morala si fizica *imagine cu titlu informativ - © Rafael de La-Hoz & Group GSA

Zona pietonala propusa, cu acces public neimprejmuit

Zona mixta: culturale, act. administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (tertiare), servicii (tertiare), parcaj colectiv public si privat, zone verzi Regim de înaltime: 3S+P+1E (11,5m)

Zona verde cu rol de agrement si acces semi-public, contului terasei verzi va fi propus in urma D.T.A.C.-P.T. Regim de înaltime: peste cladire // la niv. +10,50m

SUBZONA M3.2

Zona pietonala propusa, cu caracter semi-public la nivelul Parterului - se va detalia in D.T.A.C. // P.T. - D.D.E.

MOBILARE URBANISTICA

U.09

colt M. EMINESCU - 20 Decembrie, inspre HOTEL

terasa inverzita, vedere inspre parcul Justitiei si casele adiacente

vedere dinspre parcul Justitiei, spre terasa inverzita (continuarea parcului pe cladire)

coronament verde la cornisa intermediara a terasei inverzite (colt M. EMINESCU - P. MIRON CR.)

vedere asupra intregului ansamblu - v1 - Fatada SUD

Amplasamentul cladirilor fata de aliniament va fi efectuat dupa cum urmeaza:

Vest: cladirile sunt amplasate in aliniament, conform tipologiei date de frontul Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu.

Nord: cladirile sunt amplasate partial in aliniament, conform tipologiei date de cladirea P+1 existenta pe parcela si partial cu retrageri (≈5.9m), datorita conturului limitei de proprietate.

Est: cladirile sunt retrase fata de aliniament, in linie vizuala la fel ca si cladirea de pe coltul Bd. C.D. Loga - str. P. Miron Cristea, colt de cvartal in axul Bd.-ului C.D. Loga (5,00m fata de aliniament)

Sud: ampl. cladirilor se realizeaza prin racord la retragerile cladirii Primariei Municipiului Timisoara, Inspectoratului Scolar si Mitr. Banatului (var. de la 0.79m in Vest, 4,8 in mijloc si 2,80m in Est)

H max de fundare admis va fi stabilit in final printr-o expertiza geotehnica aflata in curs de realizare. Aceasta presupune forarea a 4-5 foraje la adancimi de 40 m si care impreuna cu un test de permeabilitate a terenului sa releve adancimea la care acest ansamblu poate fi realizat tehnic in parametrii optimi, atat de stabilitate a solului cat si financiari. Propunerile in ambele cazuri (atat varianta 1 cat si varianta 2) sunt propuneri cu 3 subsoluri, adica -10,5m adancime in var. 1 si -8,0m in var. 2. In prima se va opta pentru subsoluri clasice total / partial neautomatizate, iar in cea de-a doua se va opta pentru subsoluri total / partial autom. in sistem de tip Klauss.

H max pentru elementul de signalistica urbana in ambele variante a fost stabilit in functie de natura solutiei tehnice pentru fundare. Un teren slab implica un obiect mai scund. Aceasta inaltime va fi decisa doar de catre reprezentantii grupului Sigma si natura terenului de fundare conform expertizei geot. in curs.

iesire

ie si re

intrare

in tra

r e

ala RS RSS x Ri «=
STUDIUM GREEN

Atasament: [2019_03_13]_-_10_SECTIUNI_H_MAX_V1_-_A3.pdf

planşa nr./

şef proiect / architect in charge: verificat / checked:

drawing no.:

data / date:nr. pr. / pr. no.:

proiect / project: client:

desenat / drawn:

titlul planşei / drawing title: faza / phase:varianta / type: revizia / rev.: scara / scale:

1A

nivel / level:

proiectant general / main designer:

amplasament / location:stampila p.g./ m.d. stamp:

stampila RUR / RUR stamp: stampila cons. / cons. stamp:

P.U.Z.

15_04_1815/2018

MIXED USE - ZONA CENTRALA CONSTRUIRE CLADIRI CU FUNCTIUNI MIXTE: LOCUIRE COLECTIVA,

ACTIVITATI ADMINISTRATIVE, DE ADMINISTRAREA AFACERILOR,

FINANCIAR-BANCARE, COMERCIALE (TERTIARE), CULTURALE, DE

TURISM, SERVICII (TERTIARE), PARCAJ COLECTIV PUBLIC ŞI PRIVAT

Claudiu IONESCU

S.C. START S.R.L. str. Cezar, nr. 25, Arad, jud. Arad, Romania

Claudiu IONESCU

URB

BD. MIHAI EMINESCU NR. 2, BD. C.D. LOGA NR. 3, TIMISOARA, JUD. TIMIS, ROMANIA

STUDIUM GREEN

format:

observatii / comments:

R O

: D

re p tu

ri le

d e

a

u to

r ©

a

p a

rt in

'R

IN O

A R

C H

IT E

C T

U R

E '. S

u n t

i n

te rz

is e

re

p ro

d u c e re

a

to ta

la

s a

u

p a

rt ia

la ,

s to

c a

re a

s a u

tr

a n s m

it e re

a

s u

b

o ri

c e

fo

rm a

a

a

c e

s tu

i d

o c u m

e n

t f

a ra

o

b ti n

e re

a

u n

u i a

c o

rd s c ri

s

d in

p a

rt e

a

'R IN

O A

R C

H IT

E C

T U

R E

'

//

A rh

. C

la u

d iu

I O

N E

S C

U

/ /

S

.C . S

T A

R T

S .R

.L .

E N

: C

o p

y ri

g h

t ©

o

f

'R IN

O A

R C

H IT

E C

T U

R E

'.

A ll

R ig

h ts

R

e s e rv

e d .

N

o

p a

rt

o f

t h is

d

o c u

m e

n t

m a

y

b e

re

p ro

d u

c e

d ,

s to

re d

in

a

re

tr ie

v a

l s

y s te

m

o r

t ra

n s m

it te

d

in

a n y

fo rm

w

it h o

u t

t h e

p

ri o

r w

ri tt

e n

p e

rm is

s io

n

o f

'R

IN O

A R

C H

IT E

C T

U R

E '

//

A rc

h .

C la

u d

iu I

O N

E S

C U

/

/

S .C

. S

T A

R T

S .R

.L .

arhitect / architect:

coord. pr. urbanism - spec. RUR / urban planning coord. / RUR spec.:

stampila c. urb./ urb. pl. c. stamp:

Cătălin JIANU-HANCHEȘ

arh. Cătălin JIANU-HANCHEȘ str. Petuniei, nr. 7, Timisoara, jud. Timis, Romania

Claudiu IONESCU

RO15500551, J12/1547/2003, str. Teodor Mihali, nr. 39-43, spatiu comercial P, Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romania

supervizor-client / client supervisor:

arh. Sotirios NOTARIS

H

G

G G

G

G

G

G

G

G

G G

G

G

G

G

G

G

A

A

C

C C

C C

C

C

C

C

T

T

T

T

T

G

G

Primaria Municipiului Timisoara

Firida

zv

tr o tu

a r

tr o tu

a r

trotuar

trotuar

trotuar

trotuar

tr o tu

a r

tr o tu

a r

S tr 2

0 D

e ce

m b ri e 1

9 8 9

S tr 2

0 D

e c e m

b ri e 1

9 8 9

zv

garaj

(P+3E)

(P+2E)

Blv Mihai Eminescu (Nr top 96)

(N r to

p 1

3 )

Nr top 198

P P

P

parcare

S tr

. G

e o

rg e E

n e s c u

parca re

parca re

P+1 10,50 m

S T

O P

STOP

taxi

C

taxi taxi

taxi taxi

Blv C.Diaconovici Loga (Nr top 9)

Blv Mihai Eminescu

S tr. P

a t ri a

rh M

iro n

C ri s

te a

(N r to

p 1

9 4

)

(Nr top 96)

trotuar PP

P P

P P

P P

PPPPPPPPPPP P

P <5min P <5min

P P P P P P

p a rc

a re

S tr. P

a t ri a

rh M

i ro n C

ri s t e

a

at el

ie r

ra m

pa

ghena

birouri

terasa

2

parcare

4 6 8

cantina

17 15

13 11

CORP IMOBIL EXISTENT PĂSTRAT FACE OBIECTUL CONSOLIDARII, REMODELARII, RESTAURARII

ŞI RECONVERSIEI FUNCŢIONALE

rampa iesire P subterana

ra m

p a in

tr a re

P s u b te

ra n a

P+2

14,50 m

P+7

P+2 20,00 m

D+P+3 15,00 m

D+P+2 15,00 m

P+4 19,50 m

P

S+P+3

13,20 m

P+2

11,00 m

D+P+2

11,00 m

P+3+M 13,20 m

D+P+1 9,50 m

D+P+2

12,50 m

D+P+1 9,50 m

479350 2 0 6 7 0 0

479400 2 0 6 7 0 0

479250 2 0 6 7 0 0

479250 2 0 6 7 5 0

479250 2 0 6 8 0 0

479250

479300 2 0 6 7 0 0

479300 2 0 6 7 5 0

479300 2 0 6 8 0 0

479300

479350 2 0 6 7 5 0

479350 2 0 6 8 0 0

479350

479400 2 0 6 7 5 0

479400 2 0 6 8 0 0

479400

Directia Judeteana

pentru sport si tineret Timis (Baza turistica)

2,25 2,45 1,00 3,00 3,00 3,00 3,50 3,00

21,00

20,90

56 ,4

8

79

5,63

19,38

18,68 5

4,303,003,003,503,005,00

3,68

4,67

57,8 6

5

3,45 5

65 ,9

9

3,00 3,50

2 4 , 0

0

5,00 3,00 3,50 3,00

3,00 4,50

6,10

3,0 0 4

,0 0

3,0 0

3,0 0

3,0 0 3,0

0 1,5 0

2,0 0 1,6

9

5 , 22

5 3 ,

00 3 ,

0 0

3 , 00

4 , 0

0 3 ,

0 0

52,12

43,87

43,49

5, 9

0

139,475

5,55

1, 38

5 3,

00 3,

0 0

3, 00

3, 0

0 4,

00 3,

0 0

1, 5

4 5

3, 0

0 3

, 0 0

3, 00

3, 0

0 3,

0 0 1

, 0 03

, 0 0

20,90

17 ,8

5 5

3, 00

3, 00

3, 0

0 3,

0 0

3, 00

5, 00

3, 0

0 3,

00 3,

00 3,

0 0

3, 00

19 ,5

0

45,615 4,14 5

5, 9

0

15,055 14,01

56 ,4

8

79

4,375 112,28

5, 9

3

11,07

17 , 5

7 5

18 ,3

9

15,185

tr o t u

a r

B U

S

B U

S

B U

S

B U

S

B U

S

Inspectoratul Scolar TimisFostul Internat al Liceului Israelit (Evreiesc)

zona drop off

SUBZONA M2 FUNCTIUNI

MIXTE

3S+P+6E+ER H = 26,00 m

S T R A P U N G E R E

B - D U L M . E M IN E S C U - B - D U L C .D .L O G A

SUBZONA M3 FUNCTIUNI

MIXTE 3S+P+5E+ER H = 26,00 m

SUBZONA M1 FUNCTIUNI MIXTE

- signalistica urbana -

grupul Sigma 3S+P+9

h max. = 47,00 m

HCORNISA = 22,50 m Racord fatada-

cornisa de la 20,00m

H C

O R

N IS

A =

23 ,5

0 m

R a

co rd

f at

ad a

- co

rn is

a c

la di

rii d

e la

2 0,

00 m

SUPRAFATA PARCELA

RAMASA IN PROPRIETATE PRIVATA DUPA

CEDARE STEREN = 8050 mp

IMOBIL EXISTENT PĂSTRATFACE OBIECTUL CONSOLIDARII, REMODELARII, RESTAURARII ŞIRECONVERSIEI FUNCŢIONALE

Blv C.Diaconovici Loga (Nr top 9)

trotuar

trotuartrotuar

t ro t u

a r

t ro tu

a r

trotuar

zona aprovizionare hotel

zona aprovizionare sp. comerciale

H C

O R

N IS

A = 2

2 ,5 0 m

R aco

r d fa

ta d a -

c o r n is a

d e la

2 0 ,0 0

m

Fostul Liceu de Arta / Liceu Israelit (Evreiesc)

li m ita zo

na

E ta

j R et ra

s + 26

,00 m

lim ita

z o

na Et

a j R

et ra

s +

26 ,0

0m 45°45°

P R

O F

IL S

T R

. P

A T

R IA

R H

M IR

O N

C R

IS T

E A

P R

O F

IL S

T R

. 2

0 D

E C

E M

B R

IE 1

9 8

9 +47,00m

+26,00m (Er)+26,00m (Er)

+22,50m

+20,00m racord

+20,00m racord

+23,50m

lim it a a

lin ia

m e n

t

lim it a

a lin

ia m

e n

t

limita aliniament

lim it a

a lin

ia m

e n t

Hmax +10,50m terasa v.

+20,00m H cornisa

+10,50m H cornisa E

pi sc

op ia

O rt

od ox

a R

om an

a

SECTIUNE 1-1

zo na

d e

pr a b us

ir e

zo n

a d

e p ra

b u s ir e

3 S (-10,5m)

10,00 4,96 7,85 7,50 14,23 5,25

10 ,5

0 20

,0 0

3, 50

10 ,5

0 10

,5 0

12 ,0

0 3,

50

5,00

47 ,0

0

SUBZONA M3 FUNCTIUNI MIXTE

P+5E+ER H = 26,00 m

SUBZONA M2 FUNCTIUNI MIXTE

P+6E+ER H = 26,00 m

SUBZONA M1 FUNCTIUNI MIXTE - turn informational

3S+P+9 h max. = 47,00 m

P ri m a ri a

M u n ic ip iu lu i

T im is o a ra

45°45°

lim it a

a lin

ia m

e n t

lim it a

a lin

ia m

e n t

lim it a

a lin

ia m

e n

t

limita aliniament

P R

O F

IL B

-D U

L .

M IH

A I

E M

IN E

S C

U

P R

O F

IL B

-D U

L .

C .D

. L

O G

A

+26,00m (Er)

+22,50m

+20,00m racord

+19,50m

lo c u in te

c o le c ti v e

+26,00m (Er)

+22,50m

+19,00m racord

SECTIUNE 2-2

Hmax +10,50m terasa v.

+9,50m H cornisa

zo n a d

e pr

a b u si

rezo na

d e p

ra b us

ire

3 S (-10,5m)

D ir e c ti a J

u d e te

a n

a p e

n tr

u s

p o rt

s i ti n

e re

t T

im is

( B

a z a

t u

ri s ti c a )

9,75 2,65 6,40 7,50 20,615 4,75

4,98

10 ,5

0 10

,5 0

12 ,0

0 3,

50

SUBZONA M3 FUNCTIUNI MIXTE

P+5E+ER H = 26,00 m

45° 45°

lim it a

a lin

ia m

e n t

lim it a

a lin

ia m

e n t

lim it a

a lin

ia m

e n t

limita aliniament

P R

O F

IL B

-D U

L .

M IH

A I

E M

IN E

S C

U

P R

O F

IL B

-D U

L .

C .D

. L

O G

A

+26,00m (Er)

+22,50m

+20,00m racord

Hmax +10,50m terasa verde

PARCUL JUSTITIEI

+19,50m

+26,00m (Er)

+22,50m

+19,00m racord

SECTIUNE 3-3

zo na

d e p

ra b us

ire

3 S (-10,5m)

D ir e c ti a J

u d e te

a n

a p e

n tr

u s

p o rt

s i ti n

e re

t T

im is

( B

a z a

t u

ri s ti c a )

9,75 2,10 6,40 7,50 21,03

10 ,5

0 10

,5 0

12 ,0

0 3,

50

SUBZONA M3 FUNCTIUNI MIXTE

P+5E+ER H = 26,00 m

N

SECTIUNI - H MAX. ADMISE - V1

U.10.1

SECTIUNI - H MAX. ADMISE - V1 1:1000 A33 2

3 2

1 1

Profilul de trotuare a fost reglementat conform recomandari STAS 10144/2-91 - TROTUARE, ALEI DE PIETONI SI PISTE DE CICLISTI - Tabel 1, categoria strazii II, in functie de nr. de pietoni / ora - intre 1400-2100 pietoni / ora, adica 1,50m-2,25m latimea aleii pietonale, incluzand bordura si cap. 5.4 - "Latimea minima a pistelor de ciclisti trebuie sa fie 1,00m pentru o banda sens de circulatie [...]" rezultand un trotuar de minim 3,00m

STUDIUM GREEN

Atasament: [2019_03_13]_-_10_SECTIUNI_H_MAX_V2_-_A3.pdf

planşa nr./

şef proiect / architect in charge: verificat / checked:

drawing no.:

data / date:nr. pr. / pr. no.:

proiect / project: client:

desenat / drawn:

titlul planşei / drawing title: faza / phase:varianta / type: revizia / rev.: scara / scale:

1A

nivel / level:

proiectant general / main designer:

amplasament / location:stampila p.g./ m.d. stamp:

stampila RUR / RUR stamp: stampila cons. / cons. stamp:

P.U.Z.

15_04_1815/2018

MIXED USE - ZONA CENTRALA CONSTRUIRE CLADIRI CU FUNCTIUNI MIXTE: LOCUIRE COLECTIVA,

ACTIVITATI ADMINISTRATIVE, DE ADMINISTRAREA AFACERILOR,

FINANCIAR-BANCARE, COMERCIALE (TERTIARE), CULTURALE, DE

TURISM, SERVICII (TERTIARE), PARCAJ COLECTIV PUBLIC ŞI PRIVAT

Claudiu IONESCU

S.C. START S.R.L. str. Cezar, nr. 25, Arad, jud. Arad, Romania

Claudiu IONESCU

URB

BD. MIHAI EMINESCU NR. 2, BD. C.D. LOGA NR. 3, TIMISOARA, JUD. TIMIS, ROMANIA

STUDIUM GREEN

format:

observatii / comments:

R O

: D

re p tu

ri le

d e

a

u to

r ©

a

p a

rt in

'R

IN O

A R

C H

IT E

C T

U R

E '. S

u n t

i n

te rz

is e

re

p ro

d u c e re

a

to ta

la

s a

u

p a

rt ia

la ,

s to

c a

re a

s a u

tr

a n s m

it e re

a

s u

b

o ri

c e

fo

rm a

a

a

c e

s tu

i d

o c u m

e n

t f

a ra

o

b ti n

e re

a

u n

u i a

c o

rd s c ri

s

d in

p a

rt e

a

'R IN

O A

R C

H IT

E C

T U

R E

'

//

A rh

. C

la u

d iu

I O

N E

S C

U

/ /

S

.C . S

T A

R T

S .R

.L .

E N

: C

o p

y ri

g h

t ©

o

f

'R IN

O A

R C

H IT

E C

T U

R E

'.

A ll

R ig

h ts

R

e s e rv

e d .

N

o

p a

rt

o f

t h is

d

o c u

m e

n t

m a

y

b e

re

p ro

d u

c e

d ,

s to

re d

in

a

re

tr ie

v a

l s

y s te

m

o r

t ra

n s m

it te

d

in

a n y

fo rm

w

it h o

u t

t h e

p

ri o

r w

ri tt

e n

p e

rm is

s io

n

o f

'R

IN O

A R

C H

IT E

C T

U R

E '

//

A rc

h .

C la

u d

iu I

O N

E S

C U

/

/

S .C

. S

T A

R T

S .R

.L .

arhitect / architect:

coord. pr. urbanism - spec. RUR / urban planning coord. / RUR spec.:

stampila c. urb./ urb. pl. c. stamp:

Cătălin JIANU-HANCHEȘ

arh. Cătălin JIANU-HANCHEȘ str. Petuniei, nr. 7, Timisoara, jud. Timis, Romania

Claudiu IONESCU

RO15500551, J12/1547/2003, str. Teodor Mihali, nr. 39-43, spatiu comercial P, Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romania

supervizor-client / client supervisor:

arh. Sotirios NOTARIS

H

G

G G

G

G

G

G

G

G

G G

G

G

G

G

G

G

A

A

C

C C

C C

C

C

C

C

T

T

T

T

T

G

G

Primaria Municipiului Timisoara

Firida

zv

tr o tu

a r

tr o tu

a r

trotuar

trotuar

trotuar

trotuar

tr o tu

a r

tr o tu

a r

S tr 2

0 D

e ce

m b ri e 1

9 8 9

S tr 2

0 D

e c e m

b ri e 1

9 8 9

zv

garaj

(P+3E)

(P+2E)

Blv Mihai Eminescu (Nr top 96)

(N r to

p 1

3 )

Nr top 198

P P

P

parcare

S tr

. G

e o

rg e E

n e s c u

parca re

parca re

P+1 10,50 m

S T

O P

STOP

taxi

C

taxi taxi

taxi taxi

Blv C.Diaconovici Loga (Nr top 9)

Blv Mihai Eminescu

S tr. P

a t ri a

rh M

iro n

C ri s

te a

(N r to

p 1

9 4

)

(Nr top 96)

trotuar PP

P P

P P

P P

PPPPPPPPPPP P

P <5min P <5min

P P P P P P

p a rc

a re

S tr. P

a t ri a

rh M

i ro n C

ri s t e

a

at el

ie r

ra m

pa

ghena

birouri

terasa

2

parcare

4 6 8

cantina

17 15

13 11

CORP IMOBIL EXISTENT PĂSTRAT FACE OBIECTUL CONSOLIDARII, REMODELARII, RESTAURARII

ŞI RECONVERSIEI FUNCŢIONALE

rampa iesire P subterana

ra m

p a in

tr a re

P s u b te

ra n a

P+2

14,50 m

P+7

P+2 20,00 m

D+P+3 15,00 m

D+P+2 15,00 m

P+4 19,50 m

P

S+P+3

13,20 m

P+2

11,00 m

D+P+2

11,00 m

P+3+M 13,20 m

D+P+1 9,50 m

D+P+2

12,50 m

D+P+1 9,50 m

479350 2 0 6 7 0 0

479400 2 0 6 7 0 0

479250 2 0 6 7 0 0

479250 2 0 6 7 5 0

479250 2 0 6 8 0 0

479250

479300 2 0 6 7 0 0

479300 2 0 6 7 5 0

479300 2 0 6 8 0 0

479300

479350 2 0 6 7 5 0

479350 2 0 6 8 0 0

479350

479400 2 0 6 7 5 0

479400 2 0 6 8 0 0

479400

Directia Judeteana

pentru sport si tineret Timis (Baza turistica)

2,25 2,45 1,00 3,00 3,00 3,00 3,50 3,00

21,00

20,90

56 ,4

8

79

5,63

19,38

18,68 5

4,303,003,003,503,00

3,68

4,67

57,8 6

5

3,45 5

65 ,9

9

3,00 3,50

2 4 , 0

0

3,00 3,50 3,00

3,00 4,50

6,10

3,0 0 4

,0 0

3,0 0

3,0 0

3,0 0 6,4

4 5

1,6 9

5 , 22

5 3 ,

00 3 ,

0 0

3 , 00

4 , 0

0 3 ,

0 0

52,12

43,87

43,49

5, 9

0

139,475

5,55

1, 38

5 3,

00 3,

0 0

3, 00

3, 0

0 4,

00 3,

0 0

1, 5

4 5

3, 0

0 3

, 0 0

3, 00

3, 0

0 3,

0 0

4, 0

0

20,90

17 ,8

5 5

3, 00

3, 00

3, 0

0 3,

0 0

3, 00

5, 00

3, 0

0 3,

00 3,

00 3,

0 0

3, 00

19 ,5

0

45,615 4,14 5

5, 9

0

15,055 14,01

56 ,4

8

79

4,375 112,28

2,25 2,45 1,00 3,00 3,00 3,00 3,50 3,00

21,00

20,90

56 ,4

8

.7 9

5,63 3,22

19,38

18,68 5

5,00

4,303,003,003,50 3,00

3,68

4,67

57,8 6

5

3,4 5

65 ,9

9

3,00 3,50

2 4 , 0

0

1,80 5,00 3,00 3,50

3,00 3,00 4,50

6,10

2, 8 0

3,0 0 5

,0 0

3,0 0

3,0 0

3,0 0 3,0

0 1,5 0

5 , 22

5 3 ,

00 3 ,

0 0

3 , 00

4 , 0

0 3 ,

00

52,12

43,87

43,49

5, 9 0

139,475

5,55

1, 38

5 3 ,0

0 3,

0 0

3, 00

3, 0

0 4,

00 3

,0 0

1 , 5

4 5

3, 0

0 3

, 0 0

3, 00

3, 0

0 3,

0 0 1

, 0 03

, 0 0

20,90

17 ,8

5 5

3, 0

0 3,

00 3,

0 0

3, 0

0 3,

00

4, 50

3, 0

0 3,

00 3,

00 3,

0 0

3, 00

19 ,5

0

45,615

4,14 5

5, 90

15,055 12,035 14,01

56 ,4

8

4,375 112,28

5, 93

11,07

17 , 5

7 5

18 ,3

9

15,185

16,506,01 41,155

4, 80

5, 1

7

6, 6

15

1, 8

0

1, 8

0

1,80

tr o t u

a r

B U

S

B U

S

B U

S

B U

S

B U

S

Inspectoratul Scolar TimisFostul Internat al Liceului Israelit (Evreiesc)

zona drop off

SUBZONA M2 FUNCTIUNI MIXTE

3S (max. 8m adancime) +P+6E+ER

H = 26,00 m

S T R A P U N G E R E

B - D U L M . E M IN E S C U - B - D U L C .D .L O G A

SUBZONA M3 FUNCTIUNI MIXTE

3S (max. 8m adancime) +P+5E+ER

H = 26,00 m

SUBZONA M1 FUNCTIUNI MIXTE

- Element de signalistica urbana -

Grupul Sigma

HCORNISA = 22,50 m Racord fatada-

cornisa de la 20,00m

H C

O R

N IS

A =

23 ,5

0 m

R a

co rd

f at

ad a

- co

rn is

a c

la di

rii d

e la

2 0,

00 m

SUPRAFATA PARCELA

RAMASA IN PROPRIETATE PRIVATA DUPA

CEDARE STEREN = 8050 mp

IMOBIL EXISTENT PĂSTRATFACE OBIECTUL CONSOLIDARII, REMODELARII, RESTAURARII ŞIRECONVERSIEI FUNCŢIONALE

Blv C.Diaconovici Loga (Nr top 9)

trotuar

trotuartrotuar

t ro t u

a r

t ro t u

a r

trotuar

zona aprovizionare hotel

zona aprovizionare sp. comerciale

H C

O R

N IS

A = 2

2 ,5 0 m

R aco

r d fa

ta d a -

c o r n is a

d e la

2 0 ,0 0

m

Fostul Liceu de Arta / Liceu Israelit (Evreiesc)

li m ita zo

na

E ta

j R et ra

s + 26

,00 m

lim ita

z o

na Et

a j R

et ra

s +

26 ,0

0m

3S (max. 8m adancime) +P+6E+ER

H = 26,00 m

45°45°

P R

O F

IL S

T R

. P

A T

R IA

R H

M IR

O N

C R

IS T

E A

P R

O F

IL S

T R

. 2

0 D

E C

E M

B R

IE 1

9 8

9 +26,00m (Er)+26,00m (Er)

+22,50m

+20,00m racord

+20,00m racord

+23,50m

lim it a a

lin ia

m e n

t

lim it a

a lin

ia m

e n

t

limita aliniament

lim it a

a lin

ia m

e n t

Hmax +10,50m terasa v.

+20,00m H cornisa

+10,50m H cornisa E

pi sc

op ia

O rt

od ox

a R

om an

a

SECTIUNE 1-1

zo na

d e

pr a b us

ir e

zo n

a d

e p ra

b u s ir e

3 S (-8,0m)

10,00 4,96 7,85 7,50 14,23 5,25

5,00

8, 00

10 ,5

0 12

,0 0

3, 50

P ri m a ri a

M u n ic ip iu lu i

T im is o a ra SUBZONA M3

FUNCTIUNI MIXTE P+5E+ER

H = 26,00 m

SUBZONA M2 FUNCTIUNI MIXTE

P+6E+ER H = 26,00 m

SUBZONA M1 FUNCTIUNI MIXTE

- signalistica urbana - grupul Sigma

P+6E+ER h max. = 26,00 m

45°45°

lim it a

a lin

ia m

e n t

lim it a

a lin

ia m

e n t

lim it a

a lin

ia m

e n

t

limita aliniament

P R

O F

IL B

-D U

L .

M IH

A I

E M

IN E

S C

U

P R

O F

IL B

-D U

L .

C .D

. L

O G

A

+26,00m (Er)

+22,50m

+20,00m racord

+19,50m

lo c u in te

c o le c ti v e

+26,00m (Er)

+22,50m

+19,00m racord

SECTIUNE 2-2

Hmax +10,50m terasa v.

+9,50m H cornisa

zo n a d

e pr

a b u si

rezo na

d e p

ra b us

ire

3 S (-8,0m)

D ir e c ti a J

u d e te

a n

a p e

n tr

u s

p o rt

s i ti n

e re

t T

im is

( B

a z a

t u

ri s ti c a )

9,75 2,65 6,40 7,50 20,615 4,75

4,98

8, 0

0 10

,5 0

15 ,5

0

SUBZONA M3 FUNCTIUNI MIXTE

P+5E+ER H = 26,00 m

45° 45°

lim it a

a lin

ia m

e n t

lim it a

a lin

ia m

e n t

lim it a

a lin

ia m

e n t

limita aliniament

P R

O F

IL B

-D U

L .

M IH

A I

E M

IN E

S C

U

P R

O F

IL B

-D U

L .

C .D

. L

O G

A

+26,00m (Er)

+22,50m

+20,00m racord

Hmax +10,50m terasa verde

PARCUL JUSTITIEI

+19,50m

+26,00m (Er)

+22,50m

+19,00m racord

SECTIUNE 3-3

zo na

d e p

ra b us

ire

3 S (-8,0m)

D ir e c ti a J

u d e te

a n

a p e

n tr

u s

p o rt

s i ti n

e re

t T

im is

( B

a z a

t u

ri s ti c a )

9,75 2,10 6,40 7,50 21,03

8, 00

10 ,5

0 15

,5 0

SUBZONA M3 FUNCTIUNI MIXTE

P+5E+ER H = 26,00 m

N

SECTIUNI - H MAX. ADMISE - V2

U.10.2

SECTIUNI - H MAX. ADMISE - V2 1:1000 A33 2

3 2

1 1

Profilul de trotuare a fost reglementat conform recomandari STAS 10144/2-91 - TROTUARE, ALEI DE PIETONI SI PISTE DE CICLISTI - Tabel 1, categoria strazii II, in functie de nr. de pietoni / ora - intre 1400-2100 pietoni / ora, adica 1,50m-2,25m latimea aleii pietonale, incluzand bordura si cap. 5.4 - "Latimea minima a pistelor de ciclisti trebuie sa fie 1,00m pentru o banda sens de circulatie [...]" rezultand un trotuar de minim 3,00m

STUDIUM GREEN

Atasament: [2019_03_13]_-_12_RETELE_EDILITARE_-_A2.pdf

planşa nr./

ing. inst. / inst. eng.: şef proiect / arch. in charge: verificat / checked:

drawing no.: proiect / project: client:

desenat / drawn:

titlul planşei / drawing title: faza / phase: scara / scale:nivel / level:

proiectant general / main designer: coord. pr. urbanism - spec. RUR / urban planning coord. / RUR spec.:

amplasament / location:stampila p.g./ m.d. stamp:

stampila c. urb./ urb. pl. c. stamp:

stampila RUR / RUR stamp:

A2

RO: Drepturile de autor © apartin 'RINO ARCHITECTURE'. Sunt interzise reproducerea totala sau partiala, stocarea sau transmiterea sub orice forma a acestui document fara obtinerea unui acord scris din partea 'RINO ARCHITECTURE' // Arh. Claudiu IONESCU // S.C. START S.R.L.

EN: Copyright © of 'RINO ARCHITECTURE'. All Rights Reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form without the prior written permission of 'RINO ARCHITECTURE' // Arch. Claudiu IONESCU // S.C. START S.R.L.

15_04_1815/2018

MIXED USE - ZONA CENTRALA CONSTRUIRE CLADIRI CU FUNCTIUNI MIXTE: LOCUIRE COLECTIVA,

ACTIVITATI ADMINISTRATIVE, DE ADMINISTRAREA AFACERILOR, FINANCIAR-BANCARE, COMERCIALE (TERTIARE), CULTURALE, DE

TURISM, SERVICII (TERTIARE), PARCAJ COLECTIV PUBLIC ŞI PRIVAT

S.C. START S.R.L. str. Cezar, nr. 25, Arad, jud. Arad, Romania

arh. Cătălin JIANU-HANCHEȘ str. Petuniei, nr. 7, Timisoara, jud. Timis, Romania

Claudiu IONESCU

URB

BD. MIHAI EMINESCU NR. 2, BD. C.D. LOGA NR. 3, TIMISOARA, JUD. TIMIS, ROMANIA

STUDIUM GREEN RO15500551, J12/1547/2003, str. Teodor Mihali, nr. 39-43,

spatiu comercial P, Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romania

supervizor-client / client supervisor:

arh. Sotirios NOTARIS

format:

Calin SEBARCHIEVICI

PUZ

S.C. EST GAZ S.R.L. str. T. Vladimirescu, nr. 4, ap.15, Arad, jud. Arad, Romania

proiectant de instalatii edilitare / utilities designer:

observatii / comments:stampila pr. i. ed. / ut. des. stamp:

C. SEBARCHIEVICI

479350 2 0 6 7 0 0

479400 2 0 6 7 0 0

S tr

. G

e o rg

e E

n e

s c u

parca re

parca re

S T

O P

STOP

taxi

at el

ie r

ra m

pa

ghena

S.C. BANATUL S.A. braserie

Hotel Central

terasa

2

10

H

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

A

A

A

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

T

T

T

T

T

G

G

G

T

Primaria Municipiului Timisoara

Firida

zv

zv

zv

platf bet

tr o tu

a r

tr o tu

a r

trotuar

trotuar

tr o tu

a r

tr o tu

a r

trotuar

tr o tu

a r

tr o tu

a r

Firida

S tr

2 0 D

e ce

m b ri e 1

9 8 9

S tr

20 D

ec em

br ie

1 98

9 (N

r t op

1 97

)

(P+8E)

garaj

(P+3E) Blv Mihai Eminescu (Nr top 96)

Judeteana Timis

Directia de Sanatate Publica

parcare

(N r

to p 1

3 )

Nr top 208

Nr top 198

P+2

14,50 m

P+7

P+7

P+6

P+2

20,00 m

D+P+3

15,00 m

D+P+2

15,00 m

P P

P

parcare

taxi taxi

taxi taxi

Blv C.Diaconovici Loga (Nr top 9)

Blv Mihai Eminescu

S tr. P

a tria

rh M

iro n C

ri s te

a

(N r to

p 1

9 4 )

(Nr top 96)

Blv M ihai E

mine scu

trotuar

tr o tu

a r

PP P

P P

P P

P

PPPPPPPPPPP P

P <5min P <5min

P P P P P P

p a rca

re

S tr. P

a tria

rh M

iro n C

ri s te

a

4 6 8

Ortodoxa Romana

cantina

poarta

4

17 15

13 11

platforma

CORP IMOBIL EXISTENT PĂSTRAT FACE OBIECTUL CONSOLIDARII, REMODELARII, RESTAURARII ŞI RECONVERSIEI FUNCŢIONALE

rampa iesire P subterana

ra m

p a i n t r

a re

P s u

b te

ra n a

Hotel (parte din S.Z. M2)

3S+P+6E+Er H = 26,00 m

Hotel + Comercial (parte din S.Z. M2)

3S+P+5E+Er H = 26,00 m

Comercial (parte din S.Z. M3)

3S+P+1E H = 11,50 m

Locuinte colective (parte din S.Z. M3)

3S+P+5E+Er H = 26,00 m

Locuinte colective (parte din S.Z. M3)

3S+P+5E+Er H = 26,00 m

Locuinte colective (parte din S.Z. M3)

3S+P+5E+Er H = 26,00 m

Cultural + servicii (parte din S.Z. M3)

P+1E H = 11,50 m

Comercial (parte din S.Z. M3)

3S+P+1E H = 11,50 m

Comercial (parte din S.Z. M3)

3S+P+1E H = 11,50 m

P+4

19,50 m

P+2

P

S+P+3

13,20 m

P+2 11,00 m

D+P+2

11,00 m

P+3+M

13,20 m

D+P+2

11,00 m

D+P+1

9,50 m

D+P+2

12,50 m

D+P+1 9,50 m

HE HE

HE

HE

PT

RPL

CA

CA

CA Ad=400mm

Ad=400mm

CBr

CBr

CBr

SRM

Ad=150mm

Ad=150mm

CR

CR

CR

CM

CM

CMCR

479250 2 0 6 7 0 0

479250 2 0 6 7 5 0

479250 2 0 6 8 0 0

479250 2 0 6 8 5 0

479300 2 0 6 7 0 0

479300 2 0 6 7 5 0

479300 2 0 6 8 0 0

479300 2 0 6 8 5 0

479350 2 0 6 7 5 0

479350 2 0 6 8 0 0

479350 2 0 6 8 5 0

479400 2 0 6 7 5 0

479400 2 0 6 8 0 0

479400 2 0 6 8 5 0

Directia Judeteana

pentru sport si tineret Timis (Baza turistica)

479350 2 0 6 7 0 0

19,38

18,68 5

4,303,003,003,503 ,00

5,00

3,68

4,67

57,86 5

3,45 5

65,99 3,00 3,50

24 ,00

5,00 3,00 3,50 3,00

3,00 4,50

6,10

2,80 3 ,0 0

5 ,0 0 3 ,0 0

3 ,0 0 3 ,0 0

3 ,0 0 1 ,5 0

7 , 2 2

3 , 0 0

3 , 0 0

3 , 0 0

4, 0 0

3 , 0 0

52,12

43,87

43,49

5, 90

139,475

5,55

3, 00

3, 00

3, 00

3, 00

4, 00

3, 00

3, 0 0

3, 00

3, 0 0

3, 0 0

3, 0 0

1, 00

5

3, 00

21,00

20,90

17 ,8

55

3, 00

3, 00

3, 00

3, 00

3, 00

5, 00

3, 00

3, 00

3, 00

3, 00

3, 00

19 ,5

0

45,615 4,14 5

5, 90

15,055 14,01

56 ,4

8

79

3.60 3,50

3,55 3,55 3,75 5

3,00

1,25

5,63

5, 93

10,00

10 ,0

0

4, 80

37,325

Inspectoratul Scolar TimisFostul Internat al Liceului Israelit (Evreiesc)

su pr

af aț

ă ce

da tă

p en

tru re

al iz

ar ea

o bi

ec tiv

ul ui

d e

ut ili

ta te

p ub

lic ă

- 3 15

,0 0m

p

zona drop off

SUBZONA M2 FUNCTIUNI

MIXTE

3S+P+6E+ER H = 26,00 m

S T R A P U N G E R E

B -D U L M

. E M IN E S C U - B -D U L C .D .L O G A

SUBZONA M3 FUNCTIUNI

MIXTE 3S+P+5E+ER H = 26,00 m

Signalistica urbana - Grupul Sigma -

(parte din S.Z. M1) 3S+P+3

h max. = 10,00 m

HCORNISA = 22,50 m Racord fatada-

cornisa de la 20,00m

H C O

R N

IS A

= 2

3, 50

m R

ac or

d fa

ta da

- co

rn is

a cl

ad iri

i d e

la 2

0, 00

m

IMOBIL EXISTENT PĂSTRATFACE OBIECTUL CONSOLIDARII, REMODELARII, RESTAURARII ŞI RECONVERSIEI FUNCŢIONALE

Blv C.Diaconovici Loga (Nr top 9)

trotuar

trotuar

tr o tu

a r

trotuar

tro tu

a r

tro tu

a r

trotuar

zona aprovizionare hotel

zona aprovizionare sp. comerciale

H C

O R

N I S

A = 2 2,5 0 m

R ac ord fa tad a-

co rni sa de l a 2 0,0 0m

Fostul Liceu de Arta / Liceu Israelit (Evreiesc)

ga ng

- P+

1E

gang ETAJUL 2

gang ETAJUL 2 gang

ETAJUL 2

gang ETAJUL 2

SUBZONA M1 FUNCTIUNI MIXTE

- signalistica urbana - grupul Sigma 3S+P+6E+Er

h max. = 26,00 m

Cultural + servicii (parte din S.Z. M3)

P+1E H = 11,50 m

l im i ta z on a

E taj R

etras +2 6,00m

lim ita

z on

a E

ta j R

et ra

s +2

6, 00

m

copertina peste piateta (Hmax = 26m)

N

PLAN RETELE EDILITARE

Ed.01

PLAN RETELE EDILITARE A2 25 505 75 100

0 30 secMINUTE PARCURSE PIETONAL (la un ritm de 4,00km/h - 1,11m/s)

st e re

o 7

0

479250

P L A

N R

E T

E L

E E

D IL

IT A

R E

- P

R O

P U

N E

R E

- S

C A

R A

1 :5

0 0

479300

479350

479400

2 0 6 7 5 0

2 0 6 8 0 0

2 0 6 7 0 0

10 15 20

1 min 1 min si 30 sec

125 m

479250

479300

479350

479400

150 175

2 min 2 min si 30 sec

1:500

Limita teritoriului propus a fi studiat prin PUZ

Limita parcelei care face obiectul prezentului P.U.Z.

Legenda

Limita ansamblurilor urbane protejate clasificate conform LMI 2015 actualizata

Zona locuinte de toate tipurile

Zona verde cu rol de agrement, sport sau cu caracter tematic

Retragerea propusa fata de aliniament

MIXED USE

ZONA CENTRALA, TIMISOARA

Zonificare existenta

ACCESE

RETRAGERE

Limita UTR 1 - Zona Centrala (P.U.G. TM)

Accese pietonale (roz) / auto (albastru) propuse

Spatii verzi de aliniament

Zona institutii publice si de interes public

Carosabil (asfaltate - stare buna)

Trotuare pietonale

Constructii mici - existente

Constructii de inaltime medie - existente

Constructii de inaltime medie - existente

Marcaje noi pentru sensuri de mers nou propuse

MARCAJE NOI

Marcaj interdictie stationare (zona doar pentru aprovizionare) - (galben) / Marcaj zona interzisa (alb)

Zona care va fi transferata in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara pentru realizarea obiectivului de utilitate publica - INELUL 1 de circulatie - aprox. 315 mp

Propuneri mobilare

STEREN DONATA

RPL - rezervol retentie ape pluviale, V=100 mc - subteran

PT - post trafo electric propus - in cladire

SRM - statie reglare masurare gaze naturale propusa - in cl.

Conducta de canalizare menajera - existenta

Conducta alimentare cu apa rece dupa modificari

Conducta colectare apa pluviala propusa

CA - camin apometru apa rece propus

CBr - camin bransament apa rece retea stradala pr.

CM - camin canalizare menajera propus

HE - hidrant exterior subteran / suprateran, 5 l/s propus

CR - camin racord canalizare menajera retea stradala

Retele edilitare propuse

Bazinul pentru ape pluviale s-a estimate sa inmagazineze apa pluviala din incinta pentru primele 10 minute.

Solutia de evacuare ape pluviale: se vor evacua prin pompare in retea sau se vor folosi pentru uz intern (spalat platforme, udat spatii verzi).

Solutia de evacuare ape menajere: se vor evacua prin intermediul unor Camine de canalizare menajera, direct in reteaua de canalizare existenta, conform solutiei propuse in memoriul tehnic.

Plansa privind reglementările edilitare a fost întocmită de ingineri atestați pentru fiecare specialitate in parte. In acest sens se vor atasa documentatiei diplomele de atestare.

Zona mixta: de turism, culturale, act. administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (tertiare), servicii (tertiare), parcaj colectiv public si privat Regim de înaltime: 3S+P+6E+ER (26m)

Zona mixta: element de signalistica urbana - grupul Sigma - culturale, de turism, comerciale (tertiare), servicii (tertiare), parcaj colectiv public si privat Regim de înaltime: 3S+P+6E+ER (26m sau 47m)

Zona non-edificabila suprateran, determinata de retrategerile de la aliniament: parcaj colectiv public si privat, spatii verzi Regim de înaltime: 3S

SUBZONA M1

SUBZONA M2

SUBZONA M3.1

SUBZONA 4

Zona mixta: locuire colectiva, culturale, act. administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (tertiare), servicii (tertiare), parcaj colectiv public si privat Regim de înaltime: 3S+P+5E+ER (26m)

Cladiri sau corpuri de cladiri existente pe teren propuse spre consolidare, remodelare, restaurare si reconversie functionala cu sau fara pastrarea acoperisului existent. Zona mixta: locuire colectiva, culturale, act. administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (tertiare), servicii (tertiare), parcaj colectiv public si privat, zone verzi Regim de înaltime: S+P+5E+ER (26m) Zona verde cu rol de agrement si acces semi-public, contului terasei verzi va fi propus in urma D.T.A.C.-P.T. Regim de înaltime: peste cladire // la niv. +10,50m

SUBZONA M3.2 CL. EXISTENTE

Zona mixta: culturale, act. administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (tertiare), servicii (tertiare), parcaj colectiv public si privat, zone verzi Regim de înaltime: 3S+P+1E (11,5m)

Zona verde cu rol de agrement si acces semi-public, contului terasei verzi va fi propus in urma D.T.A.C.-P.T. Regim de înaltime: peste cladire // la niv. +10,50m

SUBZONA M3.2

Arbori existenti (tineri sau batrani)

iesire

i e s ire

intrare

in t ra

re

PT

SRM

RPL

HE

Calin SEBARCHIEVICI nr. pr. / pr. no.: data / date:

STUDIUM GREEN

Atasament: [2019_03_14]_-_ANEXA_MEMORIU_ETAPA2_[RO].pdf

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D M A R C H 2 0 1 9 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

61

VIII. ANEXA LA MEMORIU

Conform cerintelor autoritatilor avizatoare, se adauga sub forma prezentei

anexe urmatoarele paragrafe:

1) Estimarea influentei excavatiilor de pe b-dul C.D. Loga nr. 3 asupra cladirilor invecinate:

Conform studiilor geotehnice preliminare (40m, 21m si 10m adancime), cu

o coloana litologica furnizata de acestea, s-a facut o evaluare a

impactului posibil pentru excavatiile necesare realizarii fundatiilor la -

10,50m si tinand cont de recomandarile venite din partea d-lui prof. dr. ing.

Marin Marin si a d-lui conf. dr. ing. Pantea Petru, au rezultat urmatoarele:

 Este necesara efectuarea unui studiu geotehnic de detaliu, cu 3-4

foraje la 40-50m adancime distribuite pe amplasament, pentru a

avea toate datele necesare si toate fisele completate conform NP

– 074-14. Se doreste inclusiv realizarea unui test de permeabilitate

(metoda cu 1 sau 2 puturi);

 Este necesara efectuarea unei expertize geotehnice pe baza

datelor gasite in teren;

 Pentru datele cunoscute pana in prezent, se recomanda realizarea

a 2 subsoluri (estimat -8,00 m) in loc de 3 (-10,50m), prin reducerea

adancimii de forare, avand toate avantajele care decurg din acest

lucru si implicatiile mult reduse pentru cladirile din apropiere.

Astfel, in concluzie pentru a preintampina orice problema care poate

aparea in subsol, s-au dezvoltat 2 variante ale Reglementarilor Urbanistice

propuse, unde se pot realiza in faza de AC solutii fie pe 3 subsoluri (-10,50m)

– varianta 1 in cazul in care se gasesc solutii tehnice viabile pentru solul de

sub cladire, fie pe 3 subsoluri (-8,00m) – varianta 2, dar in sistem total/partial

automatizat conform estimarilor influentei excavatiilor.

Ambele solutii (in -8,00m sau -10,50m adancime) nu modifica

functionalitatea cladirii in nici un fel, nu modifica fluxul sau nr. masinilor de

jur-imprejurul acesteia si nici nu influenteaza avize existente pana la

momentul aparitiei acestei estimari.

In cazul in care expertiza geotehnica releva faptul ca se pot realiza tehnic

3 subsoluri la -10,5m – Varianta 1, se va pastra solutia reglementarilor in

Varianta 1. In caz contrar, daca aceasta va cere reducerea la -8,00m

adancime, parcarea se va realiza tot in 3 subsoluri, dar total/partial

automatizate cu 3 niveluri de masini, economisindu-se spatiu important

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D M A R C H 2 0 1 9 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

62

prin eliminarea circulatiilor, reducerea poluarii, etc.. si se va adopta

Varianta 2 a Reglementarilor urbanistice propuse.

In concluzie:

Trebuie realizate studii geotehnice mai extinse (inca 4-5 foraje la 40-50m

adancime si test de permeabilitate).

Daca expertiza geotehnica o cere, cladirea cu toate zonele si subzonele

ei isi va reduce adancimea subsolurilor la -8,00m (tot 3 subsoluri – cu

parcaj total/partial automatizat) – Varianta 2, iar daca se gaseste o solutie

tehnica pentru adancimea de -10,50m si realizarea a 3 subsoluri clasice –

total/partial neautomatizate, datele prezentului PUZ raman pe Varianta 1

a Reglementarilor Urbanistice Propuse - inclusiv in faza de AC. Ambele

solutii nu vor influenta functionalitatea cladirii, accese, flux de masini sau

orice alte implicatii la nivel de avize, acorduri sau alte asemenea.

Intocmit,

Arh. Claudiu IONESCU

hd

Atasament: [2019_03_14]_-_MEMORIU_ETAPA2_[RO].pdf

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

1

Nr. 1903141200 // 04.2018

PLAN URBANISTIC ZONAL PROIECTUL NR. 15/2018 // NIVEL: URBANISM // FAZA: P.U.Z.

FOAIE DE CAPAT

DENUMIREA PROIECTULUI:

MIXED USE – ZONA CENTRALA CONSTR. CLADIRI CU FUNCTIUNI MIXTE: LOCUIRE COLECTIVA, ACTIVITATI ADMINISTRATIVE,

DE ADMINISTRAREA AFACERILOR, FINANCIAR - BANCARE, COMERCIALE (TERTIARE),

CULTURALE, DE TURISM, SERVICII (TERTIARE), PARCAJ COLECTIV PUBLIC SI PRIVAT

AMPLASAMENT:

BD. MIHAI EMINESCU NR.2, BD. C.D. LOGA NR.3 // TIMISOARA // JUD. TIMIS // ROMANIA

TITULARUL/BENEFICIARUL INVESTITIEI:

STUDIUM GREEN S.R.L. // STR. TEODOR MIHALI, NR. 39 // CLUJ-NAPOCA // JUD. CLUJ // RO

ELABORATORUL DOCUMENTATIEI:

S.C. START S.R.L. // STR. CEZAR NR. 25 // ARAD // JUD. ARAD // ROMANIA

FAZA:

URBANISM – PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

DATA:

APRILIE 2018

hd
asi

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

2

FISA DE RESPONSABILITATI – LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR

Proiectant general: S.C. START S.R.L.

- ARAD – jud. ARAD -

Sef proiect: arh. Claudiu IONESCU

S.C. START S.R.L.

- ARAD – jud. ARAD -

Topografie si cadastru: ing. Marcel TORJE

S.C. PILOT CAD S.R.L.

- TIMISOARA – jud. TIMIS -

Proiectanti de specialitate:

Specialist R.U.R. / Urbanism: arh. Catalin JIANU-HANCHES

Coordonator proiect urbanism: S.C. ICEBERG S.R.L.

- TIMISOARA – jud. TIMIS -

Rutiere / drumuri: ing. Florin COSOVEANU

S.C. PROTON CONSULT S.R.L.

- TIMISOARA – jud. TIMIS -

Retele edilitare: ing. Calin SEBARCHIEVICI

S.C. EST GAZ S.R.L.

- ARAD – jud. ARAD –

intocmit:

arh. Claudiu IONESCU

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

3

BORDEROU

A. PIESE SCRISE PAG

A1. MEMORIU DE PREZENTARE

I. FOAIE DE CAPAT 1

II. FISA DE RESPONSABILITATI – LISTA SI SEMNAT. PROIECTANTILOR 2

III. BORDEROU 3

IV. INTRODUCERE 4

V. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 9

VI. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 32

VII. CONCLUZII SI MASURI IN CONTINUARE 59

VIII. ANEXE 60

A2.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

A3. AVIZE SI ACORDURI

B. PIESE DESENATE SCARA PLANSA

B1. PLANSE DE URBANISM

I. STUDIU URBANISTIC – INCADRARE IN MASTERPLAN

2012, FORMAT A1

VAR. U.01

II. STUDIU URBANISTIC – INCADRARE IN MACRO SI

MICRO-UNITATI URBANISTICE, FORMAT A1

VAR. U.02

III. INCADRARE IN TERITORIU, FORMAT A2 1:5000 U.03

IV. SITUATIA EXISTENTA - DISFUNCTIONALITATI,

FORMAT A2

1:1000 U.04

V. REGLEMENTARI URBANISTICE – ETAPA 1, FORMAT A2 1:500 U.05

VI. REGLEMENTARI URBANISTICE – ETAPA 2, FORMAT A2 1:500 U.06

VII. PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR, FORMAT A2 1:500 U.07

VIII. VOLUMETRIE PROPUSA, FORMAT A2 VAR. U.08

IX. MOBILARE URBANISTICA, FORMAT A2 VAR. U.09

X SECTIUNI – H. MAX. ADMISE, FORMAT A3 1:1000 U.10

XI. STUDIU INSORIRE, FORMAT A1 VAR. U.11

B2. PLANSE DE RETELE EDILITARE

I. PLAN RETELE EDILITARE, FORMAT A2 1:500 ED.01

B3. PLANSE DRUMURI

I. Conform borderou de specialitate VAR. 01

intocmit:

arh. Claudiu IONESCU

verificat:

specialist RUR

arh. Catalin J. HANCHES

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

4

MEMORIU TEHNIC EXPLICATIV

IV. INTRODUCERE

4.1. Date de identificare:

Denumirea proiectului: CONSTRUIRE CLADIRI CU FUNCTIUNI

MIXTE: LOCUIRE COLECTIVA, ACTIVITATI

ADMINISTRATIVE, DE ADMINISTRAREA

AFACERILOR, FINANCIAR - BANCARE,

COMERCIALE (TERTIARE), CULTURALE,

DE TURISM, SERVICII (TERTIARE), PARCAJ

COLECTIV PUBLIC SI PRIVAT.

Titular / Beneficiar: S.C. STUDIUM GREEN S.R.L.

- CLUJ-NAPOCA – jud. CLUJ –

supervizor client: arh. Sotirios NOTARIS

Amplasament: BD. MIHAI EMINESCU NR.2, BD. C.D.

LOGA NR.3 // TIMISOARA // JUD. TIMIS //

ROMANIA

Proiectant general: S.C. START S.R.L.

- ARAD – jud. ARAD -

Sef proiect: arh. Claudiu IONESCU

S.C. START S.R.L.

- ARAD – jud. ARAD -

Topografie si cadastru: ing. Marcel TORJE

S.C. PILOT CAD S.R.L.

- TIMISOARA – jud. TIMIS -

Proiectanti de specialitate:

Specialist R.U.R. / Urbanism: arh. Catalin JIANU-HANCHES

Coordonator proiect urbanism: S.C. ICEBERG S.R.L.

- TIMISOARA – jud. TIMIS -

Rutiere / drumuri: ing. Florin COSOVEANU

S.C. PROTON CONSULT S.R.L.

- TIMISOARA – jud. TIMIS -

Retele edilitare: ing. Calin SEBARCHIEVICI

S.C. EST GAZ S.R.L.

- ARAD – jud. ARAD –

Nr. proiect: 15/2018

Faza de proiectare: URBANISM – PLAN URBANISTIC ZONAL

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

5

4.2. Obiectul P.U.Z.:

Obiectul documentatiei de fata il constituie urbanizarea prin schimbare

partiala de destinatie (se introduce locuirea) a unui teren aflat conform

Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara in ZONA CENTRALA, cu

functiuni complexe (institutii publice administrative, culturale, de

invatamant superior, institutii financiar-bancare, reprezentante state

straine, unitati comerciale, servicii diversificate, locuire, parcuri etc..), la

limita centrului istoric, intr-un cartier dezvoltat in perioada interbelica pe

amplasamentul glacis-ului care inconjura fortificatiile Cetatii Timisoara. Din

punct de vedere urbanistic, amplasamentul se afla in UTR 1, fiind parte din

ansamblul protejat Ansamblul urban II, cod TM-II-a- B-06100.

Regimul juridic al terenului luat in studiu se prezinta astfel: parcelele sunt

proprietate privata a unei persoane juridice – SC STUDIUM GREEN SRL (si

ipoteca legala in favoarea Fundatiei Caritatea, conform C.F.) - si au fost

dobandite prin intabularea dreptului de proprietate de catre proprietari,

fiind intabulate in Cartea Funciara nr. 444184 – Timisoara. Proprietatea

contine teren si constructii.

Suprafata totala a terenului care urmeaza a fi urbanizat este de 8.365 mp.

Se anexeaza extrasele CF.

Regimul economic actual al terenului il incadreaza in folosinta curti-

constructii. Terenul se afla in intravilanul municipiului resedinta de judet

Timisoara.

Solicitari ale temei program

Tema program a fost stabilita de catre beneficiarul lucrarii si contine

reconversia functionala a terenului, din folosinta actuala, in functiuni mixte:

LOCUIRE COLECTIVA, ACTIVITATI ADMINISTRATIVE, DE ADMINISTRAREA

AFACERILOR, FINANCIAR - BANCARE, COMERCIALE (TERTIARE), CULTURALE,

DE TURISM, SERVICII (TERTIARE), PARCAJ COLECTIV PUBLIC SI PRIVAT.

Se doreste structurarea unei zonei mixte, care sa permita o mai buna

legatura intre zonele publice / administrative aflate in vestul parcelei si

cele predominant private / rezidentiale in zona de est.

Zona este vazuta ca o dala urbana, ce permite amenajarea in 3 subsoluri,

a unei parcari subterane sub tot perimetrul studiat (cu exceptie facand

suprafetele marcate de cladirile fostului Internat al Liceului Israelit /

Inspectorat Scolar Judetean si cea a cladirii P+1 din cadrul fostului Liceul

Israelit / Liceu de arta). Aceste parcaje ar trebui sa asigure in totalitate

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

6

necesarul de locuri de parcare necesar zonei (intre 440-450 estimate).

Zona este vazuta cu o mobilare inter-conectata a corpurilor construite,

favorizand la maximum circulatia pietonala la nivelul dalei urbane.

Proiectul doreste sa fructifice pozitia foarte buna fata de zona centrala si

fata de Parcul Justitiei, Canalul Bega, Catedrala Mitropolitana, Piata

Victoriei si tot centrul istoric aflat in imediata apropiere.

Regimul maxim de inaltime dorit este in general de 3S+P+6E+Er (+26m) sau

3S+P+5E+Er (+26m), de asemenea se doreste amplasarea unui element de

signalistica urbana a grupului Sigma, element propus de catre ultimii

membri in viata ai Grupului. Pentru a crea un punct de belvedere pentru

toata zona centrala, acest element poate avea un regim de inaltime de

3S+P+9E (+47m) – varianta 1 a reglementarilor. In cazul in care in urma

expertizei geotehnice terenul nu permite realizarea unei structuri atat de

inalte, se va reduce atat adancimea de fundare pentru cele 3 subsoluri

de la -10,50m la doar -8,00 m si limitarea elementului de signalistica urbana

la +26m si 3S (max. 8m adancime)+P+6E+Er – varianta 2 a reglementarilor.

Coeficientii urbanistici ai dezvoltarii, care sa satisfaca din punct de vedere

al planului de afaceri zona studiata ar fi: POT maxim 80% si CUT maxim 3,8.

Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona studiata

Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara in vigoare a fost elaborat

in anul 1998 si aprobat prin HCL 157/28.05.2002, valabilitatea acestuia fiind

prelungita ultima data in 11.03.2014. Fiind ultima posibilitate de prelungire,

municipiul Timisoara risca de a se afla in curand in situatia de a nu mai

avea un PUG in vigoare. Acesta nu propunea refunctionalizarea zonei

studiate, la vremea elaborarii lui (1998), pe acest amplasament aflandu-

se Liceul de arta si Inspectoratul Scolar Judetean.

In anul 2012, a fost demarata actualizarea PUG-ului Timisoara. La ora

actuala, propunerile noului PUG se afla la nivel de intocmire a

documentatiilor pentru avize, fiind deja creionate noile reglementari

referitoare la zona studiata, inclusiv Regulamentul Local de Urbanism

aferent. In acestea se poate surprinde incadrarea acestuia in zonificarea

in „M1 // Zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor

artere de trafic”. Acesta zona permite: „Structura functionala mixta

incluzand locuire colectiva, activitati administrative, de administrarea

afacerilor, financiar-bancare, comerciale (tertiare), culturale, de

invatamant, de sanatate cu caracter ambulatoriu, de turism etc.. Spatiile

de locuit (apartamente) vor putea fi amplasate doar la etajele imobilelor.

Prezenta locuirii nu este obligatorie. La imobilele noi, parterele spre spatiile

publice vor avea in mod obligatoriu functiuni de interes pentru public.”

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected]escu.ro // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

7

Amplasamentul studiat este unul complex, incadrandu-se in multe politici

de dezvoltare municipale cuprinse in Masterplanul Timisoara din 2012,

acestea fiind prezentate mai jos, iar grafic in plansa U.01. Studiu urbanistic.

Incadrare in politicile Masterplan Timisoara 2012:

Concluziile ce pot fi trase de pe urma incadrarii amplasamentului in

politicile de dezvoltare mentionate mai sus sunt urmatoarele:

CALITATE

Amplasamentul are un caracter complex, fiind situat intre zona centrala

unde se doreste cresterea calitatii spatiilor publice si zone cu caracter

verde, coridoare ecologice, etc. Terenul are in apropiere o multitudine de

functiuni (pe directia EST-VEST), putand prelua din cele publice aflate

preponderent in VEST-ul acestuia (activitati administrative, de

administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale, culturale, de

turism, servicii, parcaj colectic public si privat) si din cele private aflate in

EST-ul acestuia (locuire – individuala si colectiva), incercand o

intrepatrundere intre cele doua tipuri de functiuni si tesuturi urbanistice,

imbunatatind calitatea vietii prin preluarea caracterului verde (pe directia

NORD-SUD - din Parcul Justitiei) in zona rezidentiala si legarea intregii

dezvoltari de toate caile de transport public si privat pe care Masterplan-

ul le prevede (inelul 1, piste velo, transportul pe Bega, etc.). Toate aceste

lucruri vor trebui realizate tinandu-se cont de faptul ca acesta a fost

amplasamentul fostului Liceu Israelit, ulterior fost Liceu de arta.

4.3. Surse de documentare:

Pentru fundamentarea documentatiei de urbanism au fost studiate

planurile urbanistice cu caracter director care stabilesc directiile de

dezvoltare urbana in zona:

- Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara, aprobat prin HCL

157/2002, prelungit prin HCL 107/2014;

- Noul Plan Urbanistic General al Municipiului Timisoara, Revizia 3;

- Conceptul general de dezvoltare urbana (Masterplan) Timisoara;

- Planul de Mobilitate Urbana Durabila a Polului de Crestere Timisoara;

- Proiectul aprobat in faza SF : Reorganizarea circulatiei rutiere pe

Inelul I de circulatie si reproiectarea infrastructurii rutiere si de transport

public (Pasaj P-ta Victoriei);

- Documentatia topografica intocmita pentru zona studiata.

- Studiul istoric: Liceul si internatul evreiesc – ian. 2014

La elaborarea documentatiei s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor

documente:

- Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z.

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

8

aprobat prin ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrarilor

Publice si Amenajarii Tertoriului;

- HCL 183 din 08.05.2017 privind modificarea Hotararii Consiliului Local

nr. 140/ 19.04.2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de

implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de

urbanism si amenajare a teritoriului", cu modificarile si completarile

ulterioare;

- Norme metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr.

350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare

si actualizare a documentatiilor de urbanism;

- HCL nr. 62 din 25 februarie 2014 pentru aprobarea Strategiei locale

privind dezvoltare si functionarea pe termen mediu a serviciului

public de salubrizare a Municipiului Timisoara / "Strategiei dezvoltarii

spatiilor verzi a Municipiului Timisoara 2010-2020 si Anexa 1 - Cadastrul

Verde";

- HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de

Urbanism;

- Legea 287/2009 privind Noul Cod Civil, republicat.

- Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului,

republicata;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele

masuri pentru realizarea locuintelor, republicata;

- H.G. 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de

Urbanism, republicata;

- Certificat de Urbanism nr. 29 din 03.01.2018 - prelungit;

- Aviz Nr. 180/Z/05.08.2014, privind Studiu istoric – Liceul si internatul

evreiesc – evaluare istorica, urbanistica si arhitecturala a cvartalului

cuprins intre b-dul C.D. Loga, str. Patriarh Miron Cristea, b-dul Mihai

Eminescu, str. 20 Decembrie 1989, emis de Ministerul Culturii – Directia

pentru Cultura a Judetului Timis;

- Aviz consultativ nr. 1137 din 28.03.2018 emis de Directia Judeteana

pentru Cultura Timis;

- Aviz de oportunitate nr. 21 din 29.03.2018;

- Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului

amenajarii teritoriului;

- Contract de parteneriat intre Fundatia Caritatea – Municipiul

Timisoara – in vederea realizarii inelului 1.

- Estimarea influentei excavatiilor de pe b-dul C.D. Loga nr. 3 asupra

Cladirilor invecinate – prof. dr. ing. M. Marin / conf. dr. ing. P. Pantea

In ceea ce priveste proiectele elaborate anterior PUZ, se precizeaza faptul

ca zona este influentata direct de urmatoarele:

- Planului Urbanistic Zonal "Piata Victoriei Timisoara si a Regulamentului

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

9

aferent spatiilor cu alta destinatie situate la parterul imobilelor din Piata

Victoriei", aprobat prin HCL 292/23.11.1999

- Planul Urbanistic Zonal "Extindere hotel Continental prin etajare

constructie existenta (sala de nunti) cu 12 nivele", etapa I, Timisoara, cu

o valabilitate de 1-2 ani, Aviz de oportunitate - nr. 15 / 11.05.2017 -

concurs;

- Plan Urbanistic Zonal "Extindere Hotel Timisoara cladire multifunctionala

si parcaj subteran", str. Marasti nr. 1-3, Timisoara, aprobat prin HCL

508/20.11.2015;

- Planului Urbanistic de Detaliu "Mansardare bloc de locuinte S+P+6E si

S+P+7E, rezultand S+6E+M si S+P+7E+M partial" Timisoara, Piata Victoriei,

nr. 5, sc. C si D, aprobat prin HCL 52/27.02.2007;

- Plan Urbanistic Zonal "Malurile Canalului Bega", Timisoara, aprobat prin

HCL 27/26.01.2010

Pentru investitia propusa s-a obtinut Certificatul de Urbanism nr. 29 din

03.01.2018, in urma caruia a fost obtinut Avizul de Oportunitate nr. 21 din

29.03.2018 favorabil acestor tipuri de functiuni.

Alte surse de documentare:

Proiectul se bazeaza si pe studii ale proiectelor similare dezvoltate pe

mapamond, in special in zona Europei centrale si de nord.

V. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

5.1. Evolutia zonei:

5.1.1. Date privind evolutia zonei

Amplasamentul propus spre studiere in cadrul prezentei documentatii se

situeaza in zona centrala cu functiuni complexe a Municipiului Timisoara

(institutii publice administrative, culturale, de invatamant superior, institutii

financiar-bancare, reprezentante state straine, unitati comerciale, servicii

diversificate, locuire, parcuri etc..), la limita centrului istoric, intr-un cartier

dezvoltat in perioada interbelica pe amplasamentul glacis-ului care

inconjura fortificatiile Cetatii Timisoara.

5.1.2. Caracteristici semnificative ale zonei relationate cu evolutia localitatii

Functiunea zonei este de zona centrala cu functiuni complexe specifice,

conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat,

respectiv in zona mixta de locuinte si servicii, conform Planului urbanistic

General al Municipiului Timisoara aflat in curs de elaborare. Din cauza

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

10

distantei de timp mare intre elaborarea celor doua P.U.G.-uri, nu exista o

coerenta perfecta intre prevederile P.U.G.-ul in vigoare, elaborat in 1998 si

functiunile nou dezvoltate in oras / necesitatile acestuia in 2018. Din

aceasta perspectiva in noul PUG, zona studiata nu mai apartine zonei

centrale.

5.1.3. Potential de dezvoltare

Potentialul de dezvoltare a zonei este mare datorat urmatoarelor aspecte:

- pozitiei foarte bune, adiacente zonei centrului istoric (in principiu

pietei Victoriei), Primariei Municipiului Timisoara si a majoritatii

institutiilor administrative, Scoli, Licee, Colegii si Facultati, tangent

Inelului I;

- apropierii de Parcul Justitiei, Parcul Rozelor, Parcul Catedralei, Parcul

Civic, Parcul I.C. Bratianu si nu in ultimul rand canalului Bega –

navigabil;

- apropierii de Catedrala Mitropolitana, Biserica de lemn Sf. Dimitrie,

Catedrala Sfantul Gheorghe, Biserica Mizericordienilor, Biserica Sf.

Ecaterina, Biserica Inaltarea Sfantei Cruci, Sinagoga din Cetate,

Biserica Sarbeasca, etc. ;

- situarea in apropierea tuturor dotarilor sociale necesare;

- lipsa de suficiente unitati de cazare in centrul municipiului;

- necesitatea unor spatii comerciale de calitate in zona centrala;

- necesitatea unor spatii de cultura in zona centrala (muzee, galerii

de arta);

- necesitatea unui element de signalistica urbana in zona centrala

(eventual punct de belvedere);

- necesitatea unui centru fitness-spa in legatura cu Parcul Justitiei;

5.2. Incadrarea in localitate

Din punct de vedere urbanistic, amplasamentul se afla in UTR 1, fiind parte

din ansamblul protejat Ansamblul urban II, cod TM-II-a- B-06100. Situl se

afla adiacent zonei ultracentrale si reprezinta o functiune de trecere intre

complexul adiacent Corso si zona de locuinte individuale din ansamblul

bulevardului C.D. Loga. In partea sudica se afla Bulevardul C.D. Loga, care

separa parcelele de Parcul Justitiei. Dintre institutiile reprezentative din

zona, distingem:

- La est: resedinta Mitropoliei Banatului, din ansamblul careia face parte

biserica de lemn cu hramul Sf. Dimitrie, cod LMI TM-II-m-B-06145;

- La nord: Liceul Electromotor (Colegiul tehnic „Emanuil Ungureanu”),

partea nordica a Ansamblului urban II, intre perimetrul Piata Iancu de

Hunedoara - Str. 20 Decembrie 1989 - Bd. Loga C.D - Str. Patriarh Miron

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

11

Cristea, cod LMI TM-II-a-B-06100;

- La vest: Scoala Superioara de Comert, azi Primaria Municipiului, cod LMI

TM-II-m-B-06144.

Limitele zonei care face obiectul prezentului PUZ sunt:

- La sud: bd. Constantin Diaconovici Loga;

- La est: str. Patriarh Miron Cristea;

- La nord: bd. Mihai Eminescu;

- La vest: str. 20 Decembrie 1989.

5.3. Evolutia istorica:

Conform propunerilor de urbanizare a teritoriului aflat intre Cetate si

cartierele Josefin si Fabric, suprafetele ramase dupa desfiintarea sistemului

de fortificatii si perimetrul glacis-ului urmau a fi ocupate de parcele cu

imobile amplasate in aliniament, fronturi continue cu o cornisa stabilita la

o inaltime adecvata pentru o zona centrala: P+2E..P+3E, similar cu ceea

ce intalnim in arhitectura cladirilor din zona pietelor Maria si Plevnei, in

prezent. In planurile inceputului de secol XX, structura parcelara este

trasata pentru a forma cele doua bulevarde care pornesc din strazile

perpendiculare pe Corso, respectiv strada Ferencz Jozsef. Planul din

aceasta perioada ilustreaza prezenta liceului Electromotor, orientat catre

scuarul verde din zona nordica, spre scuarul Castelului;

Planul din 1920 ne prezinta situatia zonei dupa constructia cladirii fostului

Liceu de Arte, in conditiile edificarii actualei cladiri a Primariei locale.

Planimetria cladirii este diferita de cea actuala. Zonei, per ansamblu, ii

lipseste un nivel decent de coordonare, care sa poata sa permita

dezvoltarea unui complex unitar. Astfel, cele trei cladiri adiecente strazilor

20 Decembrie 1989 si C.D. Loga nu formeaza un aparat unitar de acces

spre zona centrala, dinspre Podul Mitropolit Andrei Saguna. Acest fapt s-a

datorat unei operatiuni de tip periferic care nu a respectat planificarea

anterioara, prin constructia unui ansamblu de imobile rezidentiale

amplasate liber pe parcela, in gradini verzi. In planurile din 1931 si 1936

apare figurata si cladirea actualului Inspectorat Scolar al Judetului Timis,

amplasata liber pe parcela. Aceasta a fost proiectata in atelierul

coordonat de fostul arhitect sef al Timisoarei, László Székely. De asemenea,

in planul din 1936 observam si cladirea cinematografului Capitol, proiectat

de Duiliu Marcu, inaugurat in 1930. Acest edificiu adauga o functiune

publica pe latura sudica a bulevardului C.D. Loga, primul edificiu de la

bulevard amplasat la sud fata de acesta.

Planurile urbanistice imediat urmatoare vor cuprinde si Catedrala

Mitroplitana, deja finalizata pana la izbucnirea II RM. In perioada

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

12

postbelica nu apar modificari semnificative ale ansamblului, singurele

exceptii fiind cladirile de locuinte edificate la coltul strazilor C.D. Loga si

actuala Piata a Victoriei, respectiv al strazilor Wilson si F. Sarbu. Ansamblul

urban primeste si o cladire de locuinte colective in regim de camin,

element de factura rationala, fara calitati din punct de vedere

arhitectural, dar si actuala cantina a liceului Electromotor. In anii

premergatori si posteriori Revolutiei din Decembrie 1989, cel mai important

eveniment, din punct de vedere urbanistic, este pietonizarea Pietei

Victoriei si propunerea de pietonizare a traseului continuu spre Piata Unirii.

Ansamblul zonei centrale nu se mai dezvolta, ci primeste o serie de structuri

adiacente, cum este de fapt si sediul Bancpost.

Conform avizului favorabil cu nr. 180/Z/05.08.2014, privind Studiul istoric –

Liceul si internatul evreiesc – evaluare istorica, urbanistica si arhitecturala

a cvartalului cuprins intre b-dul C.D. Loga, str. Patriarh Miron Cristea, b-dul

Mihai Eminescu, str. 20 Decembrie 1989, emis de Ministerul Culturii – Directia

pentru Cultura a Judetului Timis, se impune conditia ca la elaborarea

documentatiilor de interventii pe amplasament, acestea vor fi intocmite

cu respectarea legislatiei specifice urbanismului, a Legii 50/1991 si a Legii

422/2001, reactualizate cu completarile si modificarile ulterioare.

Concluziile studiului istoric nu conduc la declasificarea cladirilor de pe

amplasament, termen incorect utilizat in Protocolul intocmit intre Primaria

Municipiului Timisoara si Proprietar – terenul fiind acela care ramane in

continuare in ansamblul cuprins in Lista Monumentelor Istorice – 2010.

Concluziile studiului istoric specifica faptul ca, in cadrul Ansambulului

urban II poz.65, cod Tm-II-a-B- 06100 LMI 2010, fostul liceu evreiesc apare

ca subordonat, dominanta ansamblului fiind Liceul Emanuil Ungureanu.

Fata de celelalte exemple amplasarea in cvartal este facuta fara

respectarea tipologiei de ocupare a terenului zonei centrale si a regimului

de inaltime specific (cornise 15-25m), nu sustine toate fronturile cvartalului.

Comparativ cu Liceul Carmen Sylva si C.D.Loga, are asemanari

planimetrice cu acesta insa este organizat spre strada secundara

(M.Eminescu) si nu spre bulevard, iar comparativ cu Liceul Piarist rezolvarea

volumetrica nu sustine intregul front pe C.D.Loga si nu marcheaza colturile

importante ale cvartalului. Comparativ cu Liceul Carmen Sylva si Liceulul

Piarist plastica arhitecturala a fatadelor cladirilor liceului evreiesc este

uzuala, anacronica fata de epoca in care a fost edificat. Comparativ cu

Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau” nu este integrat in tesutul urban. Cladirile

liceului evreiesc au cel mai mic regim de inaltime din toate exemplele

studiate in cadrul studiului. Analizate impreuna cu exemplele de constructii

scolare prezentate, cladirile liceul israelit si internatul sunt modeste din

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

13

punct de vedere al vechimii, reprezentativitatii cladiriilor, traditiei unitatii

de invatamant, importantei plasticii arhitecturale si indeosebi a

semnificatie de reper urban. Din punct de vedere urbanistic, cladirea

Liceului izraelit defineste un intreg front stradal al unui cvartal, insa regimul

de inaltime nu atinge nivelul global de inaltime de P+6 – P+8, si nici nu se

inscrie in regimul specific al cladirilor similare din epoca. Cadrul construit

invecinat si contextul urban prin urmare nu este valorificat la adevaratul lui

potential. Cladirea internatului evreiesc prin volumetria si regimul de

inaltime este caracteristica pentru zona de vile de pe b-dul. C.D.Loga. Insa

raportata la modul in care este amplasata pe cvartal si cvartalul pozitionat

in zona centrala, cladirea nu reuseste sa faca o tranzitie corecta intre cele

doua zone urbane: zona centrala si cea de vile. Cadrul construit invecinat

si contextul urban prin urmare nu este valorificat la adevaratul lui potential.

In concluziile studiului istoric sunt propuse 3 variante:

1. Restructurare partiala prin lucrari care conduc la transformarea partiala a

cladirii prin demolarea si reconstructia locala a unor componente inclusiv

structurale si redistribuiri spatii, consolidarea de structurii fara modificarea

suprafetei construite totale, a inchiderilor si volumetriei.

2. Restructurare globala prin lucrari ce conduc la transformarea de ansamblu

a cladirilor ce ocupa in prezent cvartalul.

3. Demolare si reconstruire, in functie de prevederile urbanistice pentru

dezvoltarea zonei, in limitele aceleiasi geometrii a lotului, pastrarea tipului

de impl., cu resp. tip. de ocupare a terenului din zona centrala a orasului.

5.4. Cadrul natural:

Din punct de vedere al reliefului, zona se incadreaza in caracteristicile

generale ale Municipiului Timisoara, respectiv campia joasa rezultata ca

urmare a divagarii recente a cursului raurilor Timis si Bega. Mai exact:

Amplasamentul se afla in campia de divagare, joasa, aluviala a raului

Bega, la cca. 250 m N fata de cursul regularizat al acesteia din intravilan.

Subunitatea de relief in care se afla ampl.l este Campia Timisoarei.

Cota generala de altitudine a terenului este de cca. 88,50 m. Terenul este

relativ plan si are stabilitatea generala asigurata. Panta generala, foarte

usoara a terenului este spre SSV.

Principalul curs de apa din zona este raul Bega. Risc scazut de inundatii,

datorita lucrarilor hidrotehnice situate in amonte si in aval de Timisoara.

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

14

Pe amplasamentul studiat se intalneste atat orizontul acvifer freatic cat si

complexul acvifer de adancime. Orizontul acvifer freatic se dezvolta pe

intervalul poros-permeabil cuprins intre 2-15 m, iar nivelul hidrostatic var. la

nivelul zonei Timisoara intre 0,5-4m.

Timisoara se incadreaza in climatul temperat continental moderat,

caracteristic partii de SE a depresiunii Panonice, cu unele influente

submediteraneene (varianta adriatica). Trasaturile sale generale sunt

marcate de diversitatea si neregularitatea proceselor atmosferice.

Temperatura medie anuala este de 10,6 grade C, luna cea mai calda fiind

iulie (21,1 grade C).

Cele mai frecvente sunt vanturile de NV (13%) si cele de V (9,8%). In aprilie-

mai, o frecventa mare o au si vanturile de sud (8,4%). Ca intensitate

vanturile ating uneori gradul 10 (scara Beaufort), furtunile cu caracter

ciclonal venind intotdeauna dinspre V si SV.

In lipsa unui studiu geotehnic mai amanuntit nu se poate preciza

stratigrafia terenului studiat. Este obligatorie intocmirea unui studiu

geotehnic complex la fazele urmatoare.

Cel mai important risc natural este cel seismic, cutremurele cu epicentrul

la Timisoara nedepasind magnitudinea de 6 pe scara Richter.

In ceea ce priveste strict zona studiata, aceasta este relativ orizontala. In

proximitate, Sud fata de b-dul C.D. Loga, se afla Parcul Justitiei, spatiu

verde urban de mari dimensiuni aflat in ansamblul de spatii verzi adicente

Canalului Bega. De asemenea, cele doua bulevarde (M. Eminescu si C.D.

Loga) prezinta aliniamente de arbori, inreg. in cadrul Cadastrului Verde al

Municipiului Timisoara, recent modificat de catre P.M.T. pentru a acomoda

3 benzi pe C.D Loga. Acestea dau un caracter specific celor doua profile

stradale, cu precadere pe bd. C.D. Loga. Aici, profilul str. permite cele 3

benzi, cu trasarea si a unor supr. pietonale si pentru piste velo pe ambele

trotuare, separate prin spatii verzi plantate fata de carosabil.

5.5. Ocuparea terenurilor:

5.5.1. Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata

Terenul studiat este ocupat momentan de cladiri care, pe rand, au avut

functiuni diferite, dar care in general aveau legatura cu functiunea de

invatamant. La ora actuala, cladirea fostului Liceu Israelit (spital militar, iar

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

15

apoi Liceu de arta) nu mai este ocupata de nimeni, iar cea a fostului

internat al Liceului Israelit are inca functiunea de cladire administrativa,

adapostind Inspectoratul Scolar judetean Timis. Totodata pe terenul unde

liceul avea terenurile de sport, astazi s-au amenajat 2 parcari privata cu

acces public (din strada 20 Decembrie 1989 si strada P. Miron Cristea).

5.5.2. Relationari intre functiuni

Relationandu-ne la cele 2 functiuni mai sus mentionate, la N continua

functiunea de Invatamant (Colegiul tehnic „Emanuil Ungureanu”) si la Vest

cea administrativa (Primaria Municipiului Timisoara). In rest, funct. pred.

este cea de locuire, intr-un singur caz individuala si in rest loc. colectiva.

In ceea ce priveste studiul relationarilor intre functiuni, cel mai important

aspect de studiat il reprezinta prezenta in zona a unor dotari sociale, care

sa permita o buna desfasurare a vietii locuitorilor.

Din acest punct de vedere, analiza este bine sa fie plasata in contextul

micro si macrounitatilor urbane, asa cum functioneaza ele in realitate:

orasul, cartierul, cvartalul, unitatea de vecinatate (piata, strada), unitatea

de locuit (imobilul), apartamentul, camera.

La scara orasului, analiza a avut in vedere in primul rand studiul de

fundamentare al PUG Timisoara in lucru privind Analiza urbana – cu

subsectiunea Analiza functionala, respectiv plansa 07-af-Calitatea vietii la

nivel urban, dar si studii dedicate.

Conform plansei mentonate mai sus, terenul studiat este incadrat in zona

1 a municipiului, fiind astfel adiacent zonei centrale istorice. Cateva din

cele mai importante dotari la nivelul orasului din apropierea

amplasamentului sunt considerate: Opera Nationala Romana Timisoara

impreuna cu Teatrul de Vara din Parcul Rozelor, Catedrala Mitropolitana,

Filarmonica Banatului, Muzeul Banatului, Rectoratul Universitatii

Politehnica, Piata Victoriei, etc.

Plansa mai cuprinde si lipsa unor facilitati cheie pentru municipiu, fiind

enumerate mai jos doar cele ce pot avea o relationare cu studiul, in ideea

unor preluari:

- Cultura:

o nu exista la ora actuala sali de concerte cu capacitati suficiente;

o sectorului cultural ii lipseste de asemenea un spatiu muzeal dedicat

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

16

curentelor contemporane;

- Economie:

o orasul si zona metropolitana nu dispun de sali de conferinta cu

capacitate suficienta organizarii unor evenimente de talie majora;

o sectorul economic nu beneficiaza de un centru expo adecvat.

- Agrement:

o lipsesc coridoarele verzi si conectivitatea necesara unei retele de

spatii verzi sustinute in lungul unor trasee majore.

- Sport:

o Facilitatile sportive la nivel urban sunt insuficient dezvoltate raportat

la suprafetele deservite. In special dotarea cu bazine este deficitara.

Daca in cartierele cu o densitate mare de locuitori exista in general

facilitati sportive (de diverse tipuri), in cartierele traditionale in care

prevaleaza locuintele unifamiliale situatia este deficitara.

o Daca sportul de agrement ofera o acoperire destul de larga, cel de

performanta este deficitar calitativ si cantitativ.

- Mobilitate:

o Exista o permeabilitate redusa intre teritoriile de la N si cele de la S

de canalul Bega, la nivelul intregului municipiu (acelasi lucru se

intampla si cu actuala cale ferata).

o In adiacenta terenului se va afla Inelul 1 de circulatie, dezvoltat in

urma studiului de fezabilitate elaborat de exe Company Romania

S.R.L. si aprobat prin H.C.L. Timisoara.

Tot la scara orasului, din punct de vedere al obiectivelor legate de

transporturi, cel mai important obiectiv functional care are impact asupra

terenului este inelu 1 de circulatie auto. Mai indepartate, dar cu influenta

asupra terenului sunt si arterele majore ale orasului precum: inelul II

(Circumvalatiunii), Calea Aradului si B-dul Gh. Lazar, strada Cluj, B-dul Mihai

Viteazu, B-dul 16 Decembrie 1989, B-dul Republicii, ca radiale de baza ale

orasului precum si calea ferata care strabate orasul. Principala

disfunctionalitate la scara orasului legata de calea ferata si canalul Bega,

o reprezinta permeabilitatea foarte redusa intre zonele din N si cele din S

ale caii ferate sau ale canalului Bega, astfel ca o mai mare permeabilizare

intre cele doua zone este necesara de avut in vedere in viitor. Acest studiu

incearca doar sa se lege direct de viitoare mijloace de transport in comun

cum ar fi cel pe apa, transport careia i-a fost atribuit o statie de vapor

langa podul Mitropolit ANDREI SAGUNA.

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

17

La nivelul cartierului, analiza a luat in considerare studiul de fundamentare

al PUG Timisoara in lucru privind Analiza urbana – cu subsectiunea Analiza

functionala, respectiv plansa 06-af-Calitatea vietii pe cartiere, precum si

analize dedicate in cadrul acestui studiu.

Conform plansei mai sus mentionate, terenul se afla in Cartierul Cetate,

cartier care conform datelor din plansa de mai sus, are toate dotarile

sociale majore de cartier necesare: comerciale, educative

preuniversitare, educative prescolare, sanatate, sport, parc, piata agro-

alimentara, culte. De asemenea, datorita excetricitatii terenului fata de

cartierul Cetate si apropierii sale fata de Cartierul Elisabetin-Balcescu si

Stadion-Complex Studentesc, au fost analizate si dotarile acestor cartiere,

despre care plansa spune ca detin si ele aproximativ toate dotarile

mentionate si in cartierul Cetate. Din acest punct de vedere, se poate

mentiona faptul ca la nivel de cartier nu este nevoie de nici o completare

cu dotari majore, de care terenul de fata trebuie sa tina cont. Este

interesant de remarcat faptul ca din cele 27 de cartiere analizate in studiul

de fundamentare din PUG, doar 4 au un nivel de dotare mult peste medie,

fiind considerate cu un trend ascendent; din aceste 4 fac parte ambele

cartiere: Cetate si Stadion-Cetate, situatia in cartierul Elisabetin-Balcescu

fiind relativ stabilizata. Totodata, se remarca faptul ca in Elisabetin-

Balcescu si in Stadion-Complex Studentesc lipsesc spatii comerciale (de

calitate - de tip mall sau mari retaileri / piete agro-alimentare).

O completare a acestui studiu de fundamentare, a fost facuta mai in

detaliu pentru acest studiu prin verificarea la nivel pietonal a apropierii fata

de dotarile publice concrete existente in zona, astfel ca terenul studiat se

afla la o distanta minima de:

- 500 m fata de dotari comerciale majore (Magazinul Bega);

- 20 m fata de dotari educative preuniversitare (Colegiul Tehnic „Emanuil

Ungureanu”);

- 250 m fata de dotari educative prescolare (Gradinita PP Troita de pe str.

Academician Alexandru Borza);

- 650 m fata de dotari de sanatate (Spitalul Clinic Cai Ferate de pe Splaiul

Tudor Vladimiescu);

- 100 m fata de dotari sportive majore (OJS Timis de pe al. / spl. Spiru Haret);

- 20 m fata de Parcul Justitiei;

- >900 m fata de o piata agro-alimentara (Piata Balcescu sau Piata 700)

- 30 m fata de dotari de culte (Biserica de lemn Sf. Dimitrie, in curtea

Mitropoliei Banatului – ca si confesiune majoritara).

Analizand distantele de mai sus din punct de vedere al distantei limita de

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

18

parcurs pietonal care este de cca. 500 m, se poate spune ca doar dotarile

de comert sau piata agro-alimentara se afla la peste 500 m, de aceea se

poate concluziona ca toate dotarile importante se afla in limita pietonala

de apropiere de 500 m fata de amplasament.

In ceea ce priveste analiza la nivelul cvartalului, este de mentionat faptul

ca terenul care face obiectul acestui P.U.Z. este un cvartal intreg, cuprins

intre: b-dul C.D. Loga, b-dul Mihai Eminescu, str. 20 Decembrie 1989 si str.

Patriarh Miron Cristea, caz destul de rar intalnit in zona centrala.

La nivel de cvartal s-ar putea desprinde urmatoarele concluzii:

- Cvartalul a fost dezvoltat odata cu Liceul Israelit (regim de inaltime P si

P+1), si a gazduit de-a lungul timpului predominant functiuni de tip

INVATAMANT si ADMINISTRATIV. Toate functiunile pe care acest cvartal le-

a avut, au fost functiuni de tip PUBLIC, facand astfel pe directia V-E o

rupere destul de brusca intre functiuni publice si private (de tip locuire

colectiva / individuala).

- Datorita aprobarii SF-ului pentru INELUL 1 de Circulatie, cvartalul va suferi

usoare modificari la nivel de contur.

- In toata zona exista un deficit de locuri de parcare publice, in special in

partea Nord-Vestica a cvartalului - zona predominant publica.

- Astazi in zona exista functiuni de educatie, ceea ce ofera posibilitatea

deplasarii copiilor chiar si singuri (pentru a ajunge la scoala, ei trebuind

doar sa traverseze o strada secundara - b-dul M. Eminescu).

- Nu lipsesc in cvartal nici spatiile verzi de vecinatate, peste b-dul C.D. Loga

aflandu-se Parcul Justitiei.

- Pentru comert se poate accesa tot la nivel de o singura traversare (str. 20

Decembrie 1989) zona pietei Victoriei.

- Acelasi lucru se intampla si la nivel de servicii, cultura, etc.

- La nivel de cvartal cele 2 alveole aflate in zona de Nord al acestuia si care

sunt astazi in proprietatea Municipiului Timisoara, se disting prin faptul ca

rup liniaritatea aliniamentului si acest lucru este rar intalnit in zona.

In ceea ce priveste unitatile de vecinatate (strada, piata) si avand in

vedere ca analiza acestui P.U.Z. se extinde la nivel de cvartal, vecinatatea

directa este doar cu domeniul public al mun. Timisoara.

Totusi se poate vorbi despre analiza la acest nivel, despre urmatoarele:

- La gradul de vecinatate directa, dezvoltarea care face obiectul

actualului studiu, se face la nivelul unui cvartal intreg, aceasta constituind

o noua si unitara unitate de vecinatate. Terenul din stanga (Vest), va fi

donat catre Municipiul Timisoara, iar dupa reconversia functionala,

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

19

probabil undeva pe aceasta latura se va dezv. o statie de tr. in comun.

La nivel de unitati de vecinatate existente, dar care sunt nemodificate si

neafectate de obiectul acestui P.U.Z., se afla la Nord un Camin + Colegiul

Tehnic "Emanuil Ungureanu", la Vest fosta Scoala superioara de Comert,

actualmente sediul Primariei Municipiului Timisoara, la Est un bloc de

locuinte colective (P+3) si complexul Mitropoliei Banatului. La Sud se afla

Parcul Justitiei si cateva case individuale sau apartamentate (D+P+1 sau

D+P+2). Toate aceste vecinatati nu sunt direct afectate de aceasta

dezvoltare, dat fiind faptul ca au o strada sau o intersectie intre ele si

cvartalul pe care se propune noul proiect.

- la nivel de inaltime, influenta majora este data de cornisa Primariei

Municipiului Timisoara (+20m) si de faptul ca pentru cladirile din zona

imediat invecinata, trebuie asigurat minimul de 1,5h/zi in fiecare incapere

de locuit la solstitiu de iarna.

- nu exista probleme majore la nivel de fond construit, spatiile verzi si

dotarile urbane fiind destul de echilibrate in raport cu densitatea

populatiei din zona.

- exista momentan o trecere prea brusca dintre functiunile publice si cele

private, iar prin acest proiect se va incerca o impletire / tranzitie mai buna

intre cele doua.

Amplasamentul a fost pe rand Liceu Israelit si mai apoi Liceu de arta, drept

pentru care, datorita spiritului locului, ar putea fi probabil cele mai bune

locatii pentru urmatoarele functiuni:

- Muzeu al comunitatii evreiesti din Banat, in leg. cu fostul Liceu Israelit

- Muzeu al artei contemporane, in leg. cu fostul Liceu de arte (Sigma/111)

- Galerie de arta, in leg. cu fostul Liceu de arte (Sigma/111)

In plus, vecinatatea terenului cu Parcul Justitiei, aduce in vedere functiuni

care ar putea fi amplasate aici, in baza acestei oportunitati:

- Hub creativ / Office hub / Work & Co-working hub – pentru tineri absolventi

din profesii liberal-creative (arhitecti, designeri, graficieni, etc.)

- Centru de Fitness-Spa – cu orientare spre parcul Justitiei;

- Restaurant panoramic, cu vedere spre Parcul Justitiei si zona Centrala, la

ultimele nivele (ale turnului informatinal);

- Punct de belvedere - la ultimele nivele, cu vedere spre Parcul Justitiei si

zona Centrala, la ultimele nivele (ale turnului informatinal);

- Cabinete medicale (aerul proaspat din parcul Justitiei).

Restul nivelelor de micro-unitati: apartament, camera, depasesc nivelul

de detaliere din prezentul studiu.

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

20

5.5.3. Elemente de structura urbana

Structura urbana a zonei studiate este tributara cvartalului dezvoltat de

Liceul Israelit si de zona centrala, adica strazi in sistem deformat de

Cardo & Decumanus, cu diverse grade de importanta, in functie de

organicitatea reparcelarilor si conform necesitatilor comunitatii aparute in

zona dupa demolarea zidurilor cetatii.

Restul cailor de acces, respectiv parcelarul, reprezinta o structura definita

astazi de cladirile fostului Liceu Israelit, cu o particularitate reprezentata de

cele 2 alveole de acces in cladirea liceului, astazi aflate in domeniul

public. Aceste 2 alveole fragmenteaza liniaritatea aliniamentelor din zona

si dau o particularitate acestei parcele.

Structura urbana este deja definita clar la nivel la nivelul cvartal, cu

mentiunea ca acesta va suferi modificari de contur odata cu cedarea de

catre investitor catre P.M.T. a parcelei necesare dezvoltarii inelului 1 de

circulatie pe str. 20 Decembrie 1989. Dupa modificare, cvartalul va fi definit

tot ce aceleasi 4 cai rutiere: b-dul C.D. Loga, b-dul Mihai Eminescu, str. 20

Decembrie1989 si str. Patriarh Miron Cristea.

5.5.4. Gradul de ocupare al zonei cu fond contruit

La ora actuala, terenul studiat este ocupat de un numar de 2 cladiri de

folosinta INVATAMANT (+ SPORT) si ADMINISTRATIV, mai importante si inca

cateva anexe mici (ateliere, depozitare, garaje). Dintre toate, folosita este

doar cea ADMINISTRATIVA, in scopul adapostirii Inspectoratului Judetean

Timis. Aceasta cladire a fost initial internatul Liceului Israelit.

5.5.5. Aspecte calitative ale fondului contruit

In contextul aflarii in zona centrala, ansamblul existent astazi pe teren are

sansa de a se fi dezvoltat intr-o perioada in care stilurile arhitecturale erau

un lucru absolut necesar. Atelierul coordonat de László Székely semneaza

cladirea internatului Liceului Evreiesc, drept pentru care aceasta cladire

este probabil cea mai valoroasa de pe parcela. Cladirile Liceului propriu-

zis, au fost dezvoltate fragmentat si fara mari pretentii arhitecturale, dar

care pentru a fi armonizate cu imprejurimile, au primit un tratament de

fatada intr-un stil neo-clasic / eclectic fara prea mare valoare. Restul

anexelor si cladirilor de pe parcela sunt fara valoare si au fost realizate

pentru diversele necesitati aparute de-a lungul timpului.

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

21

5.5.6. Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine

Singurele servicii pe care astazi zona le asigura sunt acelea de parcaj

privat cu plata, destinata zonei ultracentrale (cu precadere zonei pietei

Victoriei si instituriilor administrative) si aceea de sediu al Inspectoratului

Scolar Judetean Timis.

5.5.7. Asigurarea de spatii verzi

Astazi zona nu ofera spatii verzi amenajate comunitatii din zona, singurele

zone relativ ingrijite fiind in fata ISJ Timis. Acest mic loc plantat din fata

cladirii nu este intretinut / plantat coerent astfel singurul beneficiu fiind

acela al unui aport de oxigen in zona.

5.5.8. Zone cu riscuri naturale sau tehnologice

Teritoriul Timisoarei se afla in zona cu risc seismic, zona VII pe scara Richter.

Zona nu prezinta la ora actuala nici un risc tehnologic cunoscut.

5.5.9. Zone functionale

Pe teren astazi exista 3 zone functionale: INVATAMANT, ADMINISTRATIV si

PARCAJ PUBLIC / PRIVAT.

5.5.10. Disfunctionalitati majore - prioritati

1. Ingustarea profilului inelului 1, strada 20 decembrie 1989, pe segmentul

dintre bulevardele C.D. Loga si M. Eminescu.

Prin Studiul de Fezabilitate ,,Reorganizarea circulatiei rutiere pe inelul I de

circulatie si reproiectarea infrastructurii rutiere si de transport public (Pasaj

P-ta Victoriei)", aprobat prin Hotararea Consiliului Local 427/16.10.2015, se

propune un sistem de 4 benzi de circulatie rutiera pe acest segment, profil

neconform cu posibilitatile actuale (distanta redusa dintre cladirea P. M.

Timisoara si parcela pentru care se elaboreaza prezentul PUZ).

Masura propusa: Largirea profilului stradal prin acapararea unei suprafete

necesare din parcela care face obiectul PUZ, ca obiectiv de utilitate

publica.

2. Alaturarea functionala a zonei centrale cu zona rezidentiala din partea

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

22

estica a parcelei studiate

Zona centrala este o zona cu caracter predominant public, din care fac

parte institutii si servicii de interes local, judetean sau regional, pe cand

zona rezidentiala este una linistita. In acest moment nu exista o articulatie

propice intre cele doua categorii de functiuni, trecerea facandu-se fara

un mediator.

Masura propusa: Reglementarea unei zone mixte care sa realizeze o

articulatie corespunzatoare intre cele doua tipuri de functiuni si tesut

urbanistic.

3. Limitarea dezvoltarii unor functiuni specifice zonei centrale

Cladirea in care a functionat Liceul de Arte are un regim de inaltime

predominant Parter, neconform cu posibilitatile si necesitatile de

dezvoltare socioeconomica a parcelelor adiacente zonei centrale. Se

impune ridicarea valorii POT si CUT actuale prin edificare.

Masura propusa: Reglementarea unor valori maxime ale POT si CUT pentru

a putea implementa functiuni specifice zonei centrale, intr-un concept de

tip mixed use.

5.6. Circulatia

5.6.1. Analiza circulatiilor in zona

In ceea ce priveste integrarea in principalele retele ale orasului, sunt

analizate acele functiuni care se pot coagula ca parte a unei retele

continue care permit satisfacerea nevoilor unei unitati teritorial-admin.

RETEAUA DE TRANSPORT PUBLIC

Reteaua de mobilitate motorizata este reprezentata in zona prin

proximitatea traseului de transport in comun pe strada 20 Decembrie 1989

al troleibuzului 16. La o distanta relativ acceptabila de cca 200m se afla

statia de transport in comun pentru autobuzul 33.

Din Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Polul de Crestere

Timisoara extragem necesitatea largirii profilului strazii 20 Decembrie 1989.

Executat in sistem 2x2, acesta va permite reconfigurarea traseelor de

transport in comun in zona, prin pos. de a adauga noi linii, pe Inelul 1.

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

23

In conformitate cu proiectele in domeniu intreprinse de Primaria

Municipiului Timisoara, prin care se propune implementarea transportului

in comun pe canalul Bega, zona studiata se afla la o distanta relativ mica

(cca 250m) de Podul Mitropolit Andrei Saguna si, implicit, de statia de

vaporetto aferenta. In prezent sunt prevazute statii pentru acesta la

intersectia cu podul de traversare.

RETEAUA DE STRAZI MAJORE

Implementarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru Polul de

Crestere Timisoara presupune largirea inelului 1 pe directia N-S si

exproprierea unei parcele de latime suficienta pentru un profil de 2+2

carosabil si trotuare pietonale si piste de biciclete pe laterale, pentru

continuarea traseului strazii 20 Decembrie 1989 si evitarea zonei centrale in

cazul ciclistilor.

ACCESE

La ora actuala circulatia rutiera de acces la terenul studiat se desfasoara

de pe str. 20 Decembrie 1989, de pe str. Patriarh Miron Cristea si de pe b-

dul C.D. Loga. Toate cele 3 accese rutiere nu sunt corect amenajate si sunt

direct din banda de circulatie, perpendicular pe aliniament, fara raze de

racord corepunzatoare. Cu toate acestea, toate cele 3 strazi au

canalizare pluviala si sunt asfaltate. Str. Patriarh Miron Cristea si b-dul C.D.

Loga au fata de strada zone verzi de protectie. B-dul Mihai Eminescu

(astazi cu circulatia intr-un singur sens) nu beneficiaza de acces auto.

Circulatia rutiera si pietonala este reglementata prin semne de circulatie si

marcaje orizontale.

La ora actuala circulatia ciclista se desfasoara pe b-dul C.D. Loga si b-dul

Mihai Eminescu, trotuarul fiind doar partial amenajat pe partea cu terenul

studiat.

Accesul pietonal este posibil de pe toate cele 4 laturi ale terenului.

5.6.2. Disfunctionalitati - prioritati

Principalele disfunctionalitati la nivel de circulatii in zona sunt dupa cum

urmeaza:

- Circulatia actuala de jur-imprejurul parcelei este depasita de valorile de

trafic si nevoia de locuri de parcare, drept dovada parcajele blocheaza

benzile (chiar si astazi) insuficiente;

- Zonele de conflict sunt datorate in general intrarilor / iesirilor de pe parcele,

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

24

neprotejate fata de benzile de circulatie si a coltului b-dlui Mihai Eminescu

cu str. 20 Decembrie 1989 unde, datorita mobilarii coltului cu latura ESTICA

a cladirii fostului Liceu Israelit, soferii nu pot vedea din timp traficul de pe

str. 20 Decembrie in directia Pietei Iancu Huniade;

- Gatuirea str. 20 Decembrie 1989 in zona Primaria Municipiului Timisoara –

amplasamentul studiat, datorita nealinierii corecte a cladirii fostului liceul

fata de trama actuala / necesara traficului viitorului INEL 1 de circulatie

rutiera. Totodata, datorita profilului prea mic, aici nu se pot amenaja astazi

piste velo corespunzatoare, acestea fiind deviate in zona parcelei studiate

doar pe directia EST-VEST;

- Pentru a cauta un loc de parcare in zona si dat fiind faptul ca b-dul M.

Eminescu este astazi in sens unic, este nevoie de a ocoli cvartalul prin Piata

Iancu Huniade, si apoi intoarcere pe str. Patriarh Miron Cristea. Timpii

pierduti astazi indica necesitatea realizarii unei mari giratii in jurul parcelei,

pentru a fluidiza traficul atat astazi cat si odata cu realizarea INELULUI 1.

5.7. Echipare edilitara

5.7.1. Stadiul echiparii edilitare

Constructiile de pe terenul studiat sunt alimentate cu apa de la reteaua

publica, prezenta la S de terenul studiat, aceste racorduri fiind facute de

pe timpul in care in cladirile liceului era activitate. Cladirea Inspectoratului

Scolar Judetean Timis are si el racordul propriu tot in reteaua orasului

(AQUATIM).

In prezent, in zona obiectivului studiat exista o retea de alimentare cu apa

in zona de S, cu De 150 mm si una De 100 in Estul parcelei. De asemenea

exista o retea de canalizare pe b-dul C.D. Loga, cu De 400 mm, conform

avizului tehnic de amplasament – Aquatim - nr. 7945 din 26.04.2018.

Terenul studiat este alimentat cu energie electrica, neavand un post trafo

propriu.

Terenul este asigurat si cu bransamente de telecomunicatii – telefonie fixa

si internet.

Alimentarea cu caldura a cladirilor existente este asigurata prin

conexiunea la retaua publica de termoficare a orasului (COLTERM).

Reteaua de gaze naturale se face de pe b-dul Mihai Eminescu, loc pe

unde trece reteaua DELGAZ Grid.

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

25

5.7.2. Disfunctionalitati - prioritati

Nu exista disfunctionalitati majore in ceea ce priveste asigurarea zonei cu

utilitati. Acest lucru reiese inclusiv din estimarea bransamentelor viitoare.

5.8. Probleme de mediu

5.8.1. Relatia cadru natural-construit

Figura 1. Perspectiva asupra ansmblului, cu evidentierea vegetatiei medii

si inalte.

Parcul Justitiei domina, din punct de vedere al relatiei cu cadrul natural,

amplasamentul studiat. Astfel, pozitia sa in zona de sud a parcelei imprima

solutiei de urbanism si arhitectura posibilitatea de subordonare a

suprafetelor construite fata de cele ocupate de spatii verzi si necesitatea

unei deschideri a cat mai multor fronturi fata de masivele suprafete verzi.

Zona vestica si cea nordica a amplasamentului vor suporta, in aceasta

situatie, o densitate ridicata de construire si ocupare a parcelelor.

5.8.2. Evidentierea riscurilor naturale si antropice

Conform Normativului P100/1992 zona pe care se gaseste amplasamentul

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

26

studiat se incadreaza in zona seismica “D” echivalenta in grade de

intensitate seismica fiind 6, in imediata vecinatate cu zona de seismicitate

de intensitate 7. Coef. seismic este Ks=0,16 si perioada de colt TC=1 sec.

Zona studiata se caract. printr-un relief calm, terenul fiind aprox. plan si

orizontal, stabilitatea gen. fiind asigurata. Nu se cunosc antecedente care

sa fi dus la modif. stratificatiei naturale a terenului. Singura amenintare

naturala cunoscuta in istoria orasului o reprezenta pericolul inundatiilor

datorat tocmai planeitatii reliefului din aceasta zona care a determinat si

modificarile de curs ale raurilor din zona. Aceasta amenintare a fost

diminuata considerabil ca urmare a lucrarilor de canalizare a raului Bega.

5.8.3. Disfunctionalitati - prioritati

Astazi pe teren nu exista spatii verzi amenajate si intretinute, drept dovada

vegetatia crescuta oarecum aleator prin curtile interioare ale cladirilor ce

constituiau liceul sau internatul liceului, nu aduc nici un aport de calitate

spatiului verde al orasului. Aceste suprafete complet neingrijite (cu exeptia

celei din fata ISJ Timis, trebuie relocate in zone unde ele pot fi intretinute

corespunzator. Aspectul astazi este dezolant (de zona dezafectata).

5.9. Necesitati si optiuni ale populatiei

5.9.1. Necesitati ale populatiei

Princip. necesitati ale pop. din zona se refera la asig. de o zona de comert

de calitate mai aproape, de spatii culturale, de spatii publice si spatii verzi

amenajate, la asig. unui climat urban propice locuirii si circulatiilor piet., pe

scurt la asigurarea unui confort sporit si a unor spatii de calitate.

5.9.2. Optiuni ale populatiei

Optiunile pop. vor fi colectate in perioadele de implicare a publ. in

procesul de avizare, conf. legii.

5.9.3. Punct de vedere al administratiei publice locale

Prin Avizul de Oportunitate nr. 21 din 29.03.2018, Primaria Municipiului

Timisoara si-a exprimat punctul de vedere afirmativ in legatura cu

demararea unei documentatii de refunctionalizare a zonei in zona mixta,

solicitand un studiu care sa cuprinda zona intregului cvartal cu anumite

conditii rezultate din complexitatea ampl. ales de catre investitor.

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

27

Pentru investitia de fata s-au obtinut Certificatul de Urbanism nr. 29 din

03.01.2018 de la Primaria Municipiului Timisoara, favorabil investiei.

5.9.4. Punct de vedere al proiectantului P.U.Z.

Proiectantul PUZ considera oportuna refunctionalizarea zonei, si

transformarea acesteia in zona mixta, insa considera ca aceasta trebuie

facuta in concordanta cu functiunile existente din zona, in vederea

obtinerii unei corelari ce va creste calitatea amenajarilor urbane rezultate.

5.10. Evidentierea valorilor de patrimoniu care necesita protectie

Parcelele studiate se afla integral in ansamblul construit protejat TM-II-a-B-

06100, constituit din ansamblul Liceului Electromotor aflat la nord de bd.

Mihai Eminescu si ansamblul Liceului de Arte si al Inspectoratului Scolar

Judetean, aflat intre bulevardele C.D. Loga si M. Eminescu (figura 2).

Adiacent, pe latura vestica a strazii 20 Decembrie 1989, se afla cladirea

Primariei Municipiului Timisoara, cod TM-II-m-B-06144, iar pe latura estica

a strazii Patriarh Miron Cristea se afla biserica de lemn Sf. Dimitrie, cod TM-

II-M-B-06145, in ansamblul resedintei Mitropoliei Banatului.

Figura 2. Monumente si ansambluri istorice clasate conform LMI 2010 si

zona lor de protectie trasata pe parcele. Sursa: Noul PUG, Etapa 1.

5.11. Prevederile documentatiilor de urbanism:

PREVEDERI PUG APROBAT TIMISOARA

hd
devina ate Ţ / / | Comerţ, Muni M-Il-a-B-06100. 1l-m-8-06145 TM-ll-m-B-06145 Biserica de lemn "Sf. Dimitrie”

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

28

Amplasamentul propus spre studiere in cadrul prezentei documentatii se

situeaza in zona centrala cu functiuni complexe a Municipiului Timisoara

(institutii publice administrative, culturale, de invatamant superior, institutii

financiar-bancare, reprezentante state straine, unitati comerciale, servicii

diversificate, locuire, parcuri etc..), la limita centrului istoric. Din punct de

vedere urbanistic, amplasamentul se afla in UTR 1, fiind parte a ansamblului

istoric cod TM-II-a-B-06100.

In cadrul PUG aflat in vigore, se specifica protejarea si punerea in valoare

a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compozitie

arhitecturala urbanistica a zonei istorice. Inaltimea cladirilor nu va depasi

la cornisa distanta dintre aliniamente. Daca inaltimea depaseste distanta

dintre aliniamente, cladirea se va retrage de la aliniament cu minim

diferenta de distanta, dar nu mai putin de 4 m. Conform Regulamentului

Local de Urbanism, POT maxim este de 80%, cu un procent de spatii verzi

de minim 10%.

PREVEDERI ALE PLANULUI URBANISTIC GENERAL IN ELABORARE TIMISOARA

In conformitate cu prevederile noului PUG, zona studiata face parte din

ZCP M1 Cetate // Zona construita protejata, Zona mixta cu regim de

construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic. Zona situata in

intravilanul dezvoltat pana in 1918 suprapus pe amplasamentul de incinta

a fortificatiei si caracterizata in general de un parcelar omogen, rezultat al

unor proceduri de urbanizare coordonate si o structura urbana bazata pe

o trama stradala unitara cu profile continue fara aliniament de arbori.

Mobilarea parcelelor este caracterizata de aliniamente continue, fara

retrageri si cu o inaltime de cornisa variabila. Specific este modul de

construire urbana de tip inchis. Zona se remarca printr-o structura

functionala heterogena, caracterizata de mixajul intre activitatile de

interes general, cu acces public, ce tind sa ocupe parterele si locuirea de

tip colectiv situata la nivelele superioare ale imobilelor multifunctionale.

In ceea ce priveste servitutile de utilitate publica, conform prevederilor din

plansa Reglementari Urbanistice – Unitati teritoriale de referinta. Acestea

se vor aplica pentru trama stradala pana la nivel de colectoare. Locatiile

concrete ale obiectivelor de utilitate publica si servitutile de utilitate

publica eferente tramei stradale de interes local, infrastructurii edilitare,

spatiilor verzi etc se vor stabili odata cu elaborarea PUZ in conformitate cu

programul urbanistic confirmat prin Avizul de Oportunitate.

Utilizarile admise sunt: zone mixte incluzand locuire colectiva, activitati

administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

29

(tertiare), culturale, de invatamant, de sanatate cu caracter ambulatoriu,

de turism etc.

Cladirile se vor amplasa in aliniament, in front continuu (inchis).

Aliniamentul existent se va conserva, cu exceptia situatiilor in care

prezentul PUG prevede realinierea sau in care la limita intre doua parcele

exista un decalaj, caz in care se va proceda la o corectie prin retragerea

cladirii mai avansate pana la nivelul colturilor parcelelor adiacente,

realizandu-se astfel o realiniere locala.

De asemenea, inaltimea maxima admisa la cornisa va fi limitata de

inaltimea maxima a cornisei masurate de la nivelul trotuarului a celei mai

inalte cladiri pe colt a cvartalului din care face parte parcela in cauza.

Interventiile asupra cladirilor monument istoric sau cu valoare ambientala

se vor realiza in regim specific, numai pe baza de proiecte detaliate

fundamentate pe studii istorice si investigatii complexe asupra

constructiilor, avizate si autorizate conform legii.

PREVEDERI ALE PLANULUI DE MOBILITATE URBANA DURABILA AL POLULUI DE

CRESTERE TIMISOARA

In conformitate cu prevederile Planului de Mobilitate Urbana Durabila

pentru polul de crestere Timisoara, strada 20 Decembrie 1989 este parte a

inelului I de circulatie rutiera, pe segmentul dintre bulevardele. C.D. Loga

si I.C. Bratianu. Segmentul este parte din proiectele angajate la nivel local,

finantate din surse locale, decompletare si reconfigurare a inelului I de

circulatie rutiera, proiect aflat in faza de finalizare studiu de fezabilitate.

Zona centrala protejata este tratata in special prin proiectul M14

(Pietonalizare Cetate - Etapa a II-a), dar si prin proiectele B8 (Inel I:

Completare si reconfigurare) si S3 (Optimizarea retelei TP dupa

completarea inelului I).

STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND REORGANIZAREA CIRCULATIEI RUTIERE PE

INELUL I DE CIRCULATIE SI REPROIECTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE SI DE

TRANSPORT PUBLIC

Documentatia elaborata de catre Exe Company Romania SRL pentru

Primaria Municipiului Timisoara propune urmatorul traseu al inelului 1: P-ta

Marasesti - str. Dima (racord la P-ta 700 - str. Paris) - str. Paris - b- dul

Republicii - b-dul Regele Ferdinand - bdul C.D. Loga - str. 20 Decembrie

1989 - P-ta I.C. Brateanu - str. Hector - str. Oituz - P-ta Marasesti.

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

30

Pentru strada 20 Decembrie 1989 se prevede infiintarea de noi linii de

troleibus pe sectoarele b-dul Regele Ferdinand — C.D. Loga pana la

intersectia cu str. 20 Decembrie 1989 (1= 650 m) si pe b-dul I.C. Brateanu —

str. Hector (1= 500 m). De asemenea, este prevazuta circulatie in dublu

sens pe b-dul C.D. Loga sector str. 20 Decembrie 1989 — b-dul Regele

Carol I si circulatie in sens dublu pe str. 20 Decembrie 1989 sector P-ta

Huniade — b-dul C.D. Loga;

Este remarcat faptul ca, exceptand corectia frontului stradal de pe str. 20

Decembrie 1989, unde se necesita dezmembrarea a cca. 315 mp (teren

proprietate privata), pe restul traseului, terenul (prospectele stradale) face

parte din domeniul public al Primariei Timisoara.

Figura 3. Plan de detaliu propus. Inelul 1. Studiu de Fezabilitate, 2014

5.12. Concluzie:

In concluzie la cele enumerate in subcapitolele anterioare, cladirile de pe

parcela care face obiectul prezentei documentatii au fost edificate fara

pastrarea tipologiei stabilite prin proiectele initiale de urbanizare ale

epocii. De-a lungul timpului s-au petrecut o serie de evenimente notabile,

printre care se remarca avangarda grupului Sigma / 111, care insa nu au

fost conditionata de arhitectura cladirii. In timp, imobilele si-au pastrat

conformarea spre deosebire de zona din imediata proximitate din Vest,

cladirea si-a pastrat volumetria, ceea ce inseamna ca zona a ramas intr-

un decalaj fata de axul Opera - Catedrala Mitropolitana. Din punct de

vedere urbanistic, Corso este o esplanada reprez. careia i se contrapune

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

31

nejustificat zona fostului liceu de arte, o zona lipsita de viata publica.

Pentru a regla acest mecanism este necesara realizarea unei operatiuni

de tip „Stadtreparatur”, prin care zona subdezvoltata sa suporte operatiuni

de reinformare si arheologie urbana, de recalibrare in raport cu zona.

Asadar, rolul edificarii in etapa contemporana e evolutiei sale este de a

deveni un dispozitiv care mediaza intre diversele tipologii ale zonei si le

aduce impreuna in cadrul unui sistem unitar, deschis spre contextul proxim.

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

32

VI. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

6.1. Concluziile studiilor de fundamentare:

Concluziile studiului istoric si avizelor preliminare acestui P.U.Z.:

Din cele 3 optiuni pe care acest studiu le propune drept valabile, avand

in vedere concluziile avizului consultativ al DJC Timis si avizului de

oportunitate nr. 21 din 29.03.2018, exista 2 optiuni de valorificare a fondului

construit pe parcela care face obiectul acestui P.U.Z.:

- Pastrarea macar la nivelul fatadei a fostului Liceu de Arta, pe b-dul M.

Eminescu si integrarea in ansamblu a cladirii Inspectoratului Scolar de pe

b-dul C.D. Loga

si

- Se recomanda a se avea in vedere si o alta interpretare a fatadei dinspre

b-dul M. Eminescu, fara a se pastra fatada Liceului de Arta, in scopul

potentarii solutiei noi propuse.

Din aceste 2 optiuni, clientul a ales sa mearga pe o varianta si mai

consevatoare, prin pastrarea corpului central (P+1) a fostului Liceu de Arta,

integrandu-l la fel ca si cladirea Inspectoratului Scolar Judetean in

ansamblul nou propus.

Aceasta solutie este mentionata de catre beneficiar in ideea integrarii in

ansamblu si a unui posibil Muzeu al comunitatii Evreiesti, pastrand astfel

amintirea senzoriala si experienta pe care au avut-o elevii trecuti prin

aceasta scoala.

Cladirile cu regim de inaltime Parter, de pe coltul b-dului Mihai Eminescu

cu str. 20 Decembrie 1989 si str. Patriarh Miron Cristea sunt propuse spre

declasare apoi pentru demolare, dat fiind faptul ca parcela pe care se

afla astazi segmentul dinspre str. 20 Decembrie 1989 se va dezmembra in

vederea realizarii obiectivului de utilitate publica, Inelul 1 de circulatie. In

urma acestei dezmembrari, arhitectura relativ simetrica a cladirii nu mai

functioneaza, drept pentru care s-a optat pentru renuntarea si la

segmentul dintre corpul central P+1 si str. Patriarh Miron Cristea.

Cladirea proiectata de atelierul lui László Székely (fostul Internat Evreiesc),

la fel ca si corpul central al fostului Liceu de Arta sunt propuse spre

consolidare, remodelare, restaurare si reconversie functionala cu sau fara

pastrarea acoperisului sau a parti din ele, conform solutiei arhitecturale

propuse in faza D.T.A.C. // P.T.-D.D.E..

Restul cladirilor, asa cum reiese din studiile anterioare sunt fara o valoare

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

33

arhitecturala semnificativa si sunt propuse spre declasare, apoi demolare.

6.2. Prevederi ale P.U.G.:

Pentru a stabili o inaltime corecta a corpurilor de cladire ce vor fi construite

pe cvartalul care face obiectul acestui P.U.Z., s-au luat in considerare,

conform Avizului de Oportunitate nr. 21 din 29.03.2018 criteriile P.U.G.-ului

in vigoare si anume:

La stabilirea inaltimii constructiilor se va avea in vedere:

o protejarea si punerea in valoare a fondului construit existent, cu

respectarea regulilor de compozitie arhitectural - urbanistica a zonei

istorice;

o respectarea normativelor legate de asigurarea insoririi constructiilor

(conform Ordinului nr. 536 (actualizat O.M.S. 119/2014) pentru

aprobarea Normelor de igiena si recomandarilor privind modul de

viata al populatiei, etc.) pentru a nu aduce prejudicii cladirilor

invecinate sub aspectul insoririi acestora;

o inaltimea cladirilor nu va depasi distanta dintre aliniamente;

o in cazul cladirilor de colt situate la racordarea dintre strazi avand

regim diferit de inaltime, daca diferenta este de un singur nivel, se

va prelungi regimul cel mai inalt spre strada secundara pe intreaga

parcela; daca regimul difera cu doua niveluri se va realiza o

descrestere in trepte, primul tronson prelungind inaltimea cladirii de

pe strada principala pe o lungime minima egala cu distanta dintre

aliniamente;

o daca inaltimea cladirii depaseste distanta dintre aliniamente,

cladirea se va retrage de la aliniament cu o distanta minima egala

cu plusul de inaltime al cladirii fata de distanta dintre aliniamentele

strazii, dar nu cu mai putin de 4,0 metri; fac exceptie de la aceasta

regula numai intoarcerile si racordarile de inaltime a cladirilor pe

strazile laterale conform aliniamentul anterior;

o in zona protejata se va respecta alinierea corniselor existente.

In concluzie:

- cornisa fostei Scoli superioare de comert se afla la +20,00 m fata de cota

trotuarului pe coltul dinspre b-dul C.D. Loga si str. 20 Decembrie 1989;

- profilul actual al strazii este de: 15.75 m, rezultand conform r.g.u. in vigoare

o inaltime de +15,75 la actualul aliniament al parcelei studiate;

- pentru largirea profilului stradal, din parcela studiata se va dona o fasie de

5,50m latime, pe toata lungimea str. 20 Decembrie 1989 in vederea

realizarii Inelului 1 de circulatie, rezulta o inaltime la cornisa de +21,25m;

- in consecinta, se propune pe fatada dinspre PMT, o racordare cu

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

34

retragere la cornisa intermediara de la +20.00m (la fel ca si cea a cladirii

PMT), urmand sa ajunga pana la maxim +26,00m la punctul cel mai inalt,

prin retragere;

- cornisa dinspre P.M.T. va fi data de o copertina propusa peste piateta la

cota +23.50m. Acest lucru este posibil datorita cedarii a >5m din latimea

parcelei beneficiarului catre P.MT., deci si a largirii profilului stradal existent

creand astfel loc unei zone mai aerisite intre aliniamente;

- tot prin studierea in sectiune a aliniamentelor, inaltimea maxima propusa

este de +47m, valabila doar pentru accentul vertical – element de

signalistica urbana – grupul Sigma, aflat in zona piatetei pietonale nou

propuse. In rest, inaltimea maxima este de + 26,00 m in regim de Etaj retras

(>1.8m din planul fatadei). Acest Hmax=+47m este valabil doar in varianta

1 a reglementarilor urbanistice propuse, in cazul in care terenul o permite.

Conform noului P.U.G. aflat in avizare:

Tot la nivel de oras, noul PLAN UBANISTIC GENERAL ce se doreste a fi

aprobat in viitorul apropiat prevede in aceste zone un regim maxim de

inaltime de 1-3S+P+5+1R sau 1-3S+P+5+1R cu inaltime de cornisa la +25m

in mod curent si cele aflate in pozitii privilegiate urban, cu inaltimi admise

de pana la +28m.

Deasemenea, noul P.U.G. nu propune interventia majora in zona conform

S.F. aprobat prin HCL, largirea str. 20 Decembrie 1989 in 4 benzi (+20m profil

stradal) si astfel crearearea Inelului 1 de circulatie (conform profilului

stradal 5).

Din punct de vedere al R.L.U., noul P.U.G. prevede pentru zone de acest

tip urmatoarele:

Zona M1 // Zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta

principalelor artere de trafic:

Structura functionala mixta incluzand locuire colectiva, activitati

administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale

(tertiare), culturale, de invatamant, de sanatate cu caracter ambulatoriu,

de turism etc.

Amplasare fata de aliniament:

Cladirile se vor amplasa in aliniament, in front continuu (inchis).

Aliniamentul existent se va conserva, cu exceptia situatiilor in care

prezentul PUG prevede realinierea sau in care la limita intre doua parcele

exista un decalaj, caz in care se va proceda la o corectie prin retragerea

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

35

cladirii mai avansate pana la nivelul colturilor parcelelor adiacente,

realizandu-se astfel o realiniere locala.

Prin exceptie, in situatiile in care frontul deschis constituie o specificitate

locala, se va conserva acest mod de construire. Aceste cazuri se vor

reglementa prin PUD.

Spatiile de locuit (apt.) vor putea fi amplasate doar la etajele imobilelor.

La imobilele noi, parterele spre spatiile publice vor avea in mod obligatoriu

functiuni de interes pentru public.

Elemente aferente infrastructurii tehnicoedilitare, cu conditia amplasarii

acestora in subteran sau in afara spatiului public.

Pe ansamblul unei parcele, spatiile verzi organizate pe solul natural vor

ocupa minimum 20% in cazul POT max = 50% si minimum 15% in cazul POT

maxim 70% din suprafata totala si vor cuprinde exclusiv vegetatie (joasa,

medie si inalta). Suprafetele avand o acoperire de orice tip sunt cuprinse

in categoria spatiilor libere.

Prin exceptie, pe parcelele ce includ cladiri cu garaje / parcaje colective

cu acces public, spatiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim

5% din suprafata totala.

Garaje publice sau private sub si supraterane in cladiri dedicate cu

urmatoarele conditii:

- sa nu ocupe frontul spre spatiul public (sa fie amplasate in interiorul

parcelei, in spatele unui tract dedicat altor functiuni)

- accesul autovehiculelor sa se realizeze acolo unde este posibil din strazi

cu circulatie redusa / secundare si sa fie organizat astfel incat sa nu

perturbe traficul

Pentru parcele ce includ cladiri cu garaje/parcaje colective cu acces

public: POT maxim = 85% si

Pentru parcele ce includ cladiri cu garaje/parcaje colective cu acces

public: CUT maxim = 4,5

In cazul in care parcela este partial grevata de o servitute de utilitate

publica (servitute de realiniere etc), portiunea de teren implicata va fi

achizitionata / expropriata inainte de emiterea Autorizatiei de Construire,

iar suprafata de referinta pentru calculul POT si CUT va fi cea efectiv

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

36

ramasa in proprietate privata.

Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafata afectata de servitutea de

utilitate publica va putea trece cu titlu gratuit in proprietate publica, caz

in care suprafata de referinta pentru calculul POT si CUT va fi suprafata

totala a parcelei initiale + 0,5 x suprafata trecuta in proprietate publica.

6.3. Valorificarea potentialului cadrului natural si protectia mediului:

Se vor amenaja terase inverzite la nivelul Parter (min. 10% din S. terenului) si la

etajelor sup. ale cladirii, accesibile cu restrictii publicului si locatarilor.

Cadrul natural cu cel mai mare potential in zona il reprezinta parcul

Justitiei, ce confera o atmosfera de liniste, aport de oxigen si spatiu verde

larg. Spre acesta trebuie sa fie orientata si dezvoltarea propusa.

6.4. Valorificarea contextului socio-economic:

Avand in vedere locatia centrala a terenului, identificam cateva din

caracteristicile contextului socio-economic al Timisoarei si al cestei zone:

- Avand in vedere preconizata crestere demografica a populatiei

municipiului Timisoara si cresterea fondului construit de buna calitate in

apropiere de zona centrala, crestere propusa prin multitudinea de P.U.Z.-

uri prezentate in plansa U.03 – Incadrare in teritoriu, prezentul proiect este

considerat sincron si in spiritul dezvoltarii Timisoarei;

- De asemenea, odata cu cresterea demografica a populatiei, va aparea

si nevoia de locuri de munca, zona de servicii incercand sa ofere

posibilitati de dezvoltare in acest sens;

- Timisoara capitala culturala 2021 va avea un impact major asupra

necesarului si modului in care Timisoara stie sa-si gestioneze turismul, drept

pentru care, in zona centrala este nevoie de spatii de cazare de calitate,

usor accesibile si bine pozitionate pentru explorarea unor trasee culturale.

- Avand in vedere contextul existent al zonei in relatie cu cea a Pietei

Victoriei, acest loc asteapta o dezvoltare serioasa pentru a putea dezvolta

mai departe aceasta zona centrala, aducand infrastructura de servicii,

cultura (muzee si galerie de arta), unitati de cazare, parcaj subteran cu

acces public, comert de calitate, etc.

6.5. Valorificarea contextului cultural:

Sunt multe valori de patrimoniu cultural recunoscute in zona, iar acest loc

nu face exceptie. El este astazi parte dintr-un ansamblu de cladiri istorice

impreuna cu Colegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu”. Valorificarea culturala

acestor cladiri existente este una dintre prioritatile proiectului, drept pentru

care s-a incercat pe cat posibil mentinerea acelor cladiri cu incarcare

istorica / arhitecturala / emotionala. Astfel, se va incerca crearea in

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

37

acestea a unor spatii dedicate artei contemporane, dat fiind faptul ca pe

aceasta locatie s-a nascut grupul de arta de avangarda SIGMA / 111. Tot

aici s-ar putea realiza si un muzeul al comunitatii evreiesti din Timisoara,

comunitate extrem de importanta pentru dezvoltarea orasului.

6.6. Zonificare functionala – reglementari. Bilant teritorial, indici urbanistici

6.6.1. Zone functionale – reglementari

6.6.1.1. Principii generale de organizare

Se propune valorificarea potentialului latent al locatiei, prin introducerea

unui dispozitiv urbanistic si arhitectural care permite dezvoltarea socio-

economica a unei zone adiacente centrului istoric. Rezultatul scontat este

reintroducerea sa in circuitul urban, prin transformarea arealului de

interventie intr-o zona activa, cu functiuni mixte. Propunerea priveste ca

prioritara includerea memoriei locului in solutie, inca din faza de concept

volumetric. Situl pastreaza memoria etapelor anterioare ale devenirii sale,

insa utilizeaza procedee contemporane specifice pentru a primi o noua

valenta urbana prin care zona adiacenta celei centrale sa se integreze in

dispozitivul de ansamblu si sa medieze intre zona densificata a celor doua

cvartale incadrate de Corso si str. 20 Decembrie 1989 si zona rezidentiala.

Din punctul de vedere al accesibilitatii pe sit, Inelul I de circulatie rutiera

reprezinta cea mai importanta cale de acces. Desi, momentan, sensul

acestuia este dublu pe segmentul dintre bulevardele C.D. Loga si M.

Eminescu, odata pusa in practica intentia studiului de fezabilitate

prezentat anterior, segmentul va putea fi parcurs doar pe directia sud-

nord. Vor aparea: o banda dedicata transportului in comun si o pista dubla

pentru ciclisti. Totodata se vor reconfigura complet toate strazile de jur

imprejurul parcelei, conform plansei de drumuri si planselor de

reglementari, atat in faza 1 (inainte de realizarea INELULUI 1) cat si in faza

2 (dupa realizarea INELULUI 1). Din punct de vedere functional, ansamblul

propus va cuprinde locuinte colective, spatii pentru cultura, birouri si

servicii, functiuni comerciale, precum si un hotel.

In ceea ce priveste configurarea tesutului construit, se propune preluarea

aliniam. stradale si a retragerilor de la aliniament si, astfel, constructia unui

imobil a carui amprenta sa ajunga pana la un C.U.T. de 3,8 si un P.O.T. de

80%. Limitand cladirea la o cornisa generala de 22,5m, exceptie facand

zona dinspre Primarie unde cornisa va fi suprainaltata la 23,5m - inaltime

posibila datorita retragerii cu >5m fata de aliniamentul actual (inainte de

transferarea dreptului de proprietate catre PMT in vederea realizarii inelului

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

38

1 de circulatie, pe toata fasia dinspre str. 20 Decembrie 1989).

Totodata, solutia creaza aceste ruperi de plan in fatadele lungi (bd. M.

EMINESCU si bd. C.D. LOGA) pentru a "scurta" vizual perceptia, la nivel

pietonal, de parcurs anevoios. Astfel, ansamblul creaza fragmentarea

vizuala pe care zona rezidentiala il are la nivel de raport plin - gol, si

totodata pastreaza linia de dezvoltare pe inaltime din zona de institutii -

pta Victoriei. Solutia incearca sa se raporteze cate de bine se poate la

context, sa-l respecte si sa dezvolte armonios un cvartal subdimensionat

astazi la nivel de potential si beneficii pe care le poate aduce comunitatii.

Aici se vor dezvolta in subteran, pe 3 niveluri functiuni de parcaj public,

parcaj rezidential si parcaj comercial si spatii tehnice, iar in suprateran

spatii pentru cultura, un hotel, locuinte colective s.a.m.d.. Volumetriile

"rotunjite" vor crea aspectul de plutire si de obiect usor, la fel ca si citatul

lui C. Flondor dintr-o revista scrisa la sfarsit de anii '70, "... spiritul grupului inca

pluteste in aer".

Din punct de vedere al spatiilor deschise pentru acces public, ansamblul

propus mizeaza pe definirea unei piatete in zona de colt CD Loga - 20 Dec.

1989, creand acolo o zona de intalnire si trecere protejata prin intermediul

unui pasaj intre contextul - Parcul Justitiei / Filarmonica / Primarie si zona

Liceului E. Ungureanu.

Tot aici se propune si inserarea unui element de signalistica urbana, ca un

punct de atractie pentru toata zona centrala. Acest element se doreste a

fi rezultatul unei colaborari cu ultimii membrii ramasi ai grupului SIGMA.

Propunerea de a face acolo un obiect de acest gen vine in ajutorul

marcarii acestui loc ca un simbol pentru Timisoara, cu atat mai mult cat

orasul se pregateste pentru a deveni Capitala Culturala 2021. Colturile

cladirii la intersectia str. 20 Decembrie 1989 cu B-dul Mihai Eminescu sau B-

dul C.D. Loga vor fi ridicate de la CTS, astfel incat sa ofere o sporire a

vizibilitatii dupa colt, soferii putand anticipa traficul cu care urmeaza sa se

intersecteze.

Un alt aspect specific este platforma propusa peste nivelul etajului 1, cu

acces semipublic, acoperita integral cu un strat vegetal. Aceasta

amenajare va realiza o mediere intre vegetatia abundenta din P. Justitiei

si prop. unei cladiri care depaseste in inaltime cladirile imediat apropiate.

Solutia a primit un aviz consultativ favorabil din partea Comisiei Zonale a

Monumentelor Istorice, pentru scenariul care prezinta posibilitatea de

inserare sau rel. a cladirii fostului internat / inspectorat scolar si a corpului

central (P+1) al fostului Liceul de Arta / Scoala Israelita, prin pastrarea

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

39

totala sau partiala a internatului si totala sau partiala a corpului principal

din scoala in noul ansamblu ce urmeaza a se dezvolta pe amplasament

cu sau fara pastrarea acoperisului sau altor parti din cladiri.

Solutiile de mobilare vor fi prezentate in FAZA D.T.A.C. sau P.U.D., dar

acestea vor pastra principial, fara a devia prea mult, solutia propusa prin

concursul de arhitectura mentionat si in Avizul de Op. nr. 21 / 29.03.2017.

6.6.1.2. Zone functionale obtinute

Parcela obtinuta reprezinta o zona cu functiuni mixte, care cumuleaza

cladiri in care pot coexista servicii comerciale si sociale, in special la

nivelele inferioare, culturale, locuinte colective sau servicii hoteliere.

S-a propus ca zona destinata serviciilor hoteliere sa ocupe pozitia dinspre

Primarie, iar locuintele colective vor fi cantonate in jumatatea de Est a

parcelei obtinute, conform si functiunilor existente la momentul de fata

(functiuni publice in vest, functiuni private in est).

Spatiile verzi vor ocupa cu preponderenta conturul parcelei si vor fi

constituite in zone verzi legate prin pietonale. Acestea vor ocupa un minim

de 10% din suprafata intregului teren. Detalii referitoare la organizarea

spatiilor verzi vor putea fi stabilite in faza de Autorizatie de Construire.

Amplasarea acestora urmareste conturul (in special cel din N-E-S). Tot la

nivel de spatii verzi, se va realiza si o terasa verde, deasupra spatiilor

comerciale de la etajul 1. Acestea vor fi accesibile tuturor locatarilor aflati

in cladirile rezidentiale si eventual hotelului.

Se propune un melanj de functiuni: LOCUIRE COLECTIVA, ACTIVITATI

ADMINISTRATIVE, DE ADMINISTRAREA AFACERILOR, FINANCIAR-BANCARE,

COMERCIALE (TERTIARE), CULTURALE, DE TURISM, SERVICII (TERTIARE),

PARCAJ COLECTIV PUBLIC SI PRIVAT.

Practic la aceasta faza este propusa o singura zona functionala: cea

mixta, cu subzone ce contin conditii diferite de construibilitate.

Avand in vedere faptul ca interventia propusa are ca impact si limita de

studiu un areal mai amplu, se recomanda orientarea la necesitate,

impreuna cu administratia publica locala, dupa urmatorii coeficienti in

ceea ce priveste asigurarea serviciilor publice si de cartier:

- intre 0,03-0,05 mp/loc – functiuni destinate dispensarelor medicale;

- intre 0-0,3 mp/loc – cresa;

- intre 0,6-0,9 mp/loc – gradinita;

- intre 2,5-4 mp/loc – scoala (primara si/sau gimnaziala);

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

40

- intre 1,5-3 mp/loc – scuar verde;

- cca. 1 mp/loc – dotari sportive.

6.6.1.3. Interdictii de construire:

Nu au fost impuse prin prezenta documentatie.

6.6.2. Bilant teritorial

Tabel 1 Bilantul teritorial al suprafetelor cuprinse in terenul studiat

Zone functionale Suprafata (mp) Procent

% din total

ZONA MIXTA din care: 7.043,0 84,19%

- Subzona M1 (el. de signalistica urbana – grupul Sigma) 230,0 2,75%

- Subzona M2 2.167,0 25,91%

- Subzona M3 4.646,0 55,54%

ZONE NON EDIFICABILE suprateran, din care: 1.070,0 20,00%

- Zone verzi obligatorii (in parcela zonei mixte) 836,5 10,00%

TOTAL TEREN DIN C.F. SI MASURATORI 8.365,0 100,00

TOTAL TEREN DUPA CEDARE – INEL 1 8.050,0 96,23%

TOTAL ZONA STUDIATA 8.916,2 106,59%

6.6.3. Indicatori urbanistici

Indicatorii urbanistici propusi pentru zona studiata sunt urmatorii:

Varianta 1 a Reglementarilor urbanistice (etapa 1 & etapa 2):

- POT maxim = 80%

- Regim de inaltime maxim

o 3S+P+9E (+47 m) Subzona M1 –

el. de signalistica urbana – grupul Sigma;

o 3S+P+6E+ER (+26 m) Subzona M2

o 3S+P+5E+ER (+26 m) Subzona M3

- CUT maxim = 3,80

Varianta 2 a Reglementarilor urbanistice (etapa 1 & etapa 2):

- POT maxim = 80%

- Regim de inaltime maxim

o 3S(max. 8m adancime)+P+6E+ER (+26 m) Subzona M1 – el.

de signalistica urbana – grupul Sigma;

o 3S(max. 8m adancime)+P+6E+ER (+26 m) Subzona M2

o 3S(max. 8m adancime)+P+5E+ER (+26 m) Subzona M3

- CUT maxim = 3,80

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

41

6.6.4. Modernizarea circulatiei

Principalele modernizari ale circulatiilor rutiere si al transportului in comun

tin cont de prevederile Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru

orasul Timisoara. Acestea propun amenajarea sectorului inelului I prin

cedarea unei suprafete de teren catre Primaria Municipiului Timisoara in

zona strazii 20 Decembrie 1989. Accesul auto pe amplasament se va

realiza din celelalte trei strazi care flancheaza perimetrul reglementat,

evitand un acces direct din inelul I, respectiv strada 20 Decembrie 1989.

Accesele vor permite coborarea, prin rampe, la nivelurile inferioare de

parcare, respectiv aprovizionarea la nivel a spatiilor comerciale. Totodata,

se va lua in considerare necesitatea accesului pietonal si velo, prin

continuitatea suprafetelor si pistelor dedicate.

Astfel, se vor moderniza:

- Strada 20 Decembrie 1989 – largirea profilului stradal in dreptul cvartalului

la min. 20m prin cedarea unei suprafete din terenul beneficiarului, catre

domeniul public si crearea a 4 benzi cu sens dublu (2 / sens + trotuare si

pista velo – existenta si propusa), inainte de realizarea fluxului de Inel 1

(etapa 1-intermediara) si cu sens unic (4 benzi / sens + trotuare + pista cu

dublu/singur sens de biciclete + zona verde de protectie, dupa caz), dupa

realizarea Inelului 1 (etapa 2 – finala) – Profilul strazii va fi: pentru etapa 1 –

conform PTT4 si pentru etapa 2 – conform PTT5.

- B-dul C.D. Loga – modificarea profilului stradal in dreptul cvartalului de la

2 benzi (1 / sens) la 3 benzi (2 / sensul spre Primarie din care 1 dedicata

pentru stocaj + accelerare la iesirea din parcajul subteran al noii dezvoltari,

1 / sensul dinspre Primarie) + zona de parcaj inspre Parcul Justitei si zona

de stationare pentru Taxi + P temporara (<5minute – stationarea interzisa)

pe partea fostului liceu + trotuare si zona verde de protectie. Profilul

bulevardului va fi conform PTT1.

- B-dul Mihai Eminescu – modificarea profilului stradal in dreptul cvartalului

de la 1 banda cu sens unic si 2 de parcaj lateral la 3 benzi (1 / fiecare sens

+ 1 de aprovizionare si drop-off + stocaj pentru acces in parcajul subteran

al actualei dezvoltari) + parcaj public pe partea cu Baza turistica a DJST

Timis. Profilul bulverdului va fi conform PTT 2.

- Strada Patriarh Miron Cristea – taierea profilului pentru facilitarea accesului

inspre si dinspre noua dezvoltare + modificarea acestei strazi din dublu sens

in sens unic dinspre b-dul Mihai Eminescu inspre b-dul C.D. Loga. Profilul

strazii va fi conform PTT3.

- Toate aceste modificari se regasesc in plansa 01 – profile transversale tip –

plansa elaborata de: S.C. Proton Consult S.R.L. Tot acolo se regasesc si

latimile benzilor de circulatie, a trotuarelor, a pistelor de bicicleta, s.a.m.d.

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

42

Racordarile dintre strazi s-au prevazut cu raze de racordare directa cu R

intre 6,00 m – 12,00 m, iar colturile cladirii la intersectia str. 20 Decembrie

1989 cu B-dul Mihai Eminescu sau B-dul C.D. Loga vor fi ridicate de la CTS,

astfel incat sa ofere o sporire a vizibilitatii dupa colt, soferii putand anticipa

traficul cu care urmeaza sa se intersecteze.

Dirijarea circulatiei si reglementarea prioritatii pentru circulatia rutiera pe

domeniul public s-a prevazut prin realizarea de marcaje orizontale si prin

amplasarea de indicatoare de circulatie conform SR 1848-1 din decembrie

2011, asigurand prioritate pentru traficul de pe arterele principale.

In apropierea zonei centrale se vor reamenaja pe domeniu public locuri

de parcare laterale avand dimensiunile de 6,00 x 3,00 m. Acestea nu intra

in calculul necesar al locurilor de parcare destinate viitoarei dezvoltari si

vor putea fi folosite in regim de parcare cu plata / domeniu public conform

conventiei deja existente intre primarie si operatorul de parcaje publice.

- Pe b-dul C.D. Loga – 14 locuri de parcare laterale, 5 locuri pentru TAXI, 2

locuri pentru parcare cu stationare interzisa (max. 5 minute).

- Pe b-dul Mihai Eminescu – 12 locuri de parcare laterale si o zona de

debarcare rapida pentru pasagerii hotelului cu stationare interzisa (max. 5

minute).

Totodata, in incinta la fiecare din cele 3 subsoluri se vor amenaja locuri de

parcare pentru autoturisme, raportate la tipul de servicii, locuinte si

functiuni complementare desfasurate. In total se vor amenaja, in ipoteza

de mobilare propusa 440-450 locuri de parcare subterane dintre care:

Calculul locurilor de parcare conform P132/93:

Punctul 13. Locuinte: Conform P132/93 Tabel 2 coloana 2:

Necesar: 1 loc de parcare / apartament;

Se propun cca 123 apartamente; in suprafata de cca 9.304 mp;

Rezultă: cca 123 locuri de parcare - LOCUINTE COLECTIVE.

Punctul 4. Constructii comerciale:

Necesar: 1 loc de parcare la 20 mp suprafată de vânzări + 1 loc de

parcare la 5 angajati;

Se propun cca 4500 mp suprafată spatii comerciale;

Rezultă: cca 4500/ 20 + 6 locuri pentru 30 angajati = cca 231 locuri de

parcare - COMERT.

Punctul 5. Constructii cultural: c. Galerii de artă, muzee, târguri:

Necesar: 1 loc de parcare la 50 mp suprafată destinată activitătii de bază;

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

43

Se propun cca 2036 mp suprafață spatii cu functiuni de cultură;

Rezultă: cca 2036/ 50 = cca 41 locuri de parcare - CULTURĂ.

Punct 12. Turism: Conform P132/93 Tabel 3 coloana 2 + 1 loc de parcare la

2 angajați:

Necesar pt. Hotel 4 stele: 1 loc de parcare la 6 paturi;

Se propune cca 149 camere Hotel 4 stele; in suprafata de cca 8.848 mp;

Rezultă: cca 149 x 2 paturi/cameră = 298 paturi;

Cca 298 paturi/6 + 3 locuri de parcare la 6 angajați = cca 53 locuri de

parcare - TURISM.

TOTAL LOCURI DE PARCARE NECESARE pct. 13 + 4 + 5 + 12: 123 + 231 + 41 +

53 = cca 448 locuri de parcare.

LOCURI DE PARCARE REALIZATE:

SUBSOL NIVEL 1: cca 149 locuri de parcare;

SUBSOL NIVEL 2: cca 146 locuri de parcare;

SUBSOL NIVEL 3: cca 155 locuri de parcare;

TOTAL = 149 + 146 + 155 = cca 450 locuri de parcare.

Acestea impreuna cu accesele si dispunerea locurilor de parcare se vor

definitiva in functie de mobilarea finala si varianta reglementarilor aleasa.

Apele meteorice de suprafata din zona studiata se va realiza prin

intermediul gurilor de scurgere ce vor fi prevazute intre bordura si marginea

partii carosabile, apoi spre reteaua de canalizare existenta. Cele de pe

parcela studiata se vor duce in prima faza intr-un bazin de retentie al

apelor pluviale, iar apoi controlat in reteaua de canalizare existenta.

Pentru perioada executiei lucrarilor, beneficiarul si executantul vor fi

obligati sa respecte normele de protectia muncii si siguranta circulatiei,

astfel incat sa se evite producerea de accidente de circulatie.

Lucrarile studiate respecta, prevederile continute in O.G. nr. 43/1997

privind regimul drumurilor, republicata in M.O. nr. 237/29.04.1998.

Costul tuturor lucrarilor aferente lucrarilor rutiere, precum si al semnalizarii

rutiere (indicatoare si marcaje) necesare pentru desfasurarea circulatiei

auto in conditii de siguranta, va fi conform planului de actiune semnat de

beneficiar, Primaria Municipiului Timisoara si orice alta entitate parte din

acest proces, iar executia lucrarilor se va face de catre unitati specializate

in respectivele lucrari.

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

44

6.6.5. Circulatia ciclista si pietonala

Principala artera pietonala propusa o reprezinta un traseu pe directia SV-

NE, ce porneste din zona canalului Bega, a viitoarei statii de transport pe

apa, trece prin / pe langa Parcul Justiei si traverseaza pietonii feriti fata de

inelul 1 de circulatie, prin situl studiat, urmand salba de parcuri pana in

zona magazinului Bega. Acest traseu plimba pietonii feriti de aglomeratie

si poluare, pe un traseu in mare parte ferit de lumina directa a soarelui.

In zona de colt a terenului (zona str. 20 Decembrie 1989 – b-dul C.D. Loga

este prevazuta o piateta urbana, piateta care se afla pe traseul urban mai

sus mentionat, si care este retrasa de la frontul stradal din motive de

protectie fata de artera de circulatie de la S oferind pietonilor un punct de

atractie si respiro prin intermediul turnului informational aflat aici.

Prin prevederile proiectului privind mobilarea ult., este facilitata circulatia

pietonala pe intreaga dala urbana, pe toate directiile: E-V si N-S.

Profilele stradale propuse prevad circulatii cicliste. conf. planselor de

specialitate (drumuri).

Circulatia pietonala este prezenta pe toate profilele stradale nou propuse.

6.6.6. Parcaje

In ceea ce priveste parcajele necesare zonei cat si un plus pentru zona de

cartier adiacenta, solutia aleasa este ca acestea sa fie asigurate, prin 3

nivele subterane, ce se extind pana la limita de proprietate a parcelei

rezultate prin urbanizare, pe toate directiile, dar si de parcaje propuse in

cadrul profilelor stradale de la S si N (acestea constituind un surplus, nefiind

luate in calcul in necesarul de locuri de parcare).

Asadar spatiul estimat destinat parcajelor va fi de cca. 16.500 mp pentru

cele trei nivele subterane.

Calculul necesarului de locuri de parcare a fost facut in acord cu plansele

de posibilitati de mobilare urbanistica, functie de suprafetele pe tipuri de

functiuni cuprinse in plansa, in acord cu Anexa 2 la PUG Timisoara.

Totalitatea locurilor de parcare necesare in aceste conditii a fost calculat

la 441 locuri de parcare. Acestea sunt detaliate si mai jos.

Calcul necesar locuri de parcare – Cf. Anexa 2 PUG Timisoara:

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

45

Punctul 13. Locuinte: Conform P132/93 Tabel 2 coloana 2:

Necesar: 1 loc de parcare / apartament;

Se propun cca 123 apartamente; in suprafata de cca 9.304 mp;

Rezultă: cca 123 locuri de parcare - LOCUINTE COLECTIVE.

Punctul 4. Constructii comerciale:

Necesar: 1 loc de parcare la 20 mp suprafată de vânzări + 1 loc de

parcare la 5 angajati;

Se propun cca 4500 mp suprafată spatii comerciale;

Rezultă: cca 4500/ 20 + 6 locuri pentru 30 angajati = cca 231 locuri de

parcare - COMERT.

Punctul 5. Constructii cultural: c. Galerii de artă, muzee, târguri:

Necesar: 1 loc de parcare la 50 mp suprafată destinată activitătii de bază;

Se propun cca 2036 mp suprafață spatii cu functiuni de cultură;

Rezultă: cca 2036/ 50 = cca 41 locuri de parcare - CULTURĂ.

Punct 12. Turism: Conform P132/93 Tabel 3 coloana 2 + 1 loc de parcare la

2 angajați:

Necesar pt. Hotel 4 stele: 1 loc de parcare la 6 paturi;

Se propune cca 149 camere Hotel 4 stele; in suprafata de cca 8.848 mp;

Rezultă: cca 149 x 2 paturi/cameră = 298 paturi;

Cca 298 paturi/6 + 3 locuri de parcare la 6 angajați = cca 53 locuri de

parcare - TURISM.

TOTAL LOCURI DE PARCARE NECESARE pct. 13 + 4 + 5 + 12: 123 + 231 + 41 +

53 = cca 448 locuri de parcare.

LOCURI DE PARCARE REALIZATE:

SUBSOL NIVEL 1: cca 149 locuri de parcare;

SUBSOL NIVEL 2: cca 146 locuri de parcare;

SUBSOL NIVEL 3: cca 155 locuri de parcare;

TOTAL = 149 + 146 + 155 = cca 450 locuri de parcare.

Se propune și amenajarea pe domeniul public:

- pe str. C.D.Loga: 14 locuri de parcare laterale, 5 locuri de parcare pentru

TAXI și 2 locuri de parcare pentru stationare de scurtă durată, maxim 5

minute;

- pe str. M.Eminescu: 12 locuri de parcare laterale și o zonă pentru

debarcare rapidă pasageri la Hotel cu staționare de scurtă durată, maxim

5 minute.

Surplusul de 2 locuri de parcare sunt propuse spre inchiriere, reducand

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

46

astfel deficitul de locuri de parcare din zona studiata.

Totalitatea locurilor de parcare estimate prin posibilitatatile de mobilare

propuse este undeva la cca. 450 locuri de parcare in subteran. Cele de la

sol se afla pe domeniul public si nu vor fi luat in considerare pentru calculul

si necesarul actualei dezvoltari.

In functie de varianta de reglementari urbanistice aleasa (varianta 1 sau

varianta 2), subsolurile vor avea parcajele total / partial neautomatizate in

prima varianta (cea cu subsolul la -10,50m) si total / partial automatizata

in cea de-a doua varianta a reglementarilor (cea cu subsolul la -8,00m).

Ambele pot acomoda minim locurile de parcare sus mentionate.

6.6.7. Dezvoltarea echiparii edilitare

Alimentarea cu apa se va face prin bransamente la reteaua existenta de

alimentare cu apa potabila a localitatii Timisoara prin intermediul

caminelor de bransament (CBr) amplasate pe domeniul public, conform

pieselor desenate. De la acestea se vor amplasa camine de apometru

pentru fiecare cladire in parte.

Pentru colectarea apelor uzate menajer se vor prevedea camine de

racord (CR) amplasate pe domeniul public, conform pieselor desenate.

Apele uzate menajer se vor colecta de la fiecare cladire in parte intr-un

camin menajer de la care, prin intermediul retelei de canalizare din

vecinatatea cladirilor se vor deversa in reteaua de canalizare a orasului.

Pentru preluarea apelor de pe platforme si suprafata carosabila se vor

prevedea separatoare de hidrocarburi si nisip (SH) amplasate conform

pieselor desenate. Ulterior, apele uzate de pe platforme se vor deversa in

reteaua de canalizare a localitatii.

In cazul in care se va opta si pentru constructii prevazute cu subsol, se vor

prevedea statii de pompare apa catre reteaua de canalizare a localitatii,

in caz de avarie ale instalatiilor sau in caz de inundare.

Se vor prevedea rezervoare de retentie pentru ape pluviale (RPL). De la

acestea apa pluviala va fi directionata treptat catre sistemul de

canalizare al orasului, dupa minim 30 minute de la incetarea ploii.

BREVIAR DE CALCUL APA POTABILA

1. NECESARUL SI CERINTA DE APA

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

47

1.1. Necesarul de apa potabila

Necesarul de apa s-a determinat pentru un numar de aproximativ 2500 de

persoane (circa 3 persoane/apartament) si circa 2100 de persoane in

zona comeciala si servicii, rezultand un necesar anual de circa 43000 mc.

Pentru alimentarea cu apa rece a obiectivelor se propune realizarea unui

bransament la reteaua de alimentare cu apa rece a localitatii. In functie

de regimul de inaltime al cladirilor propuse se va solicita furnizorului de apa

rece sa precizeze debitul si presiunea asigurata in zona. In cazul in care nu

se dispune de presiunea necesara alimentarii cu apa pentru toti

consumatorii se va monta un grup hidrofor (sau grupuri hidrofoare) pentru

ridicarea presiunii apei reci.

1.2. Apa pentru nevoi igienico-sanitare (rezidential)

Necesarul de apa se va determina conform STAS 1478-90 “Alimentare cu

apa la constructii civile si industriale – Instalatii sanitare”, tabel 4.

- 400 persoane x 170 l/om x zi = 68000 l/zi

N = 68000 l/zi = 68 mc/zi

debit zilnic mediu

Q1 zi med. = N1 = 68 mc / zi

debit zilnic maxim

Q1 zi max = Kzi x Q zi med. = 1,15 x 68 = 78,2 mc/zi

debit orar maxim

Q1 orar max = 1/24 x Ko x Q zi max. = 1/24 x 2 x 78,2 = 6,51 mc/h

1.3. Apa pentru nevoi igienico-sanitare (cultura, birouri, servicii)

- 2100 persoane x 20 l/omxzi = 42000 l/zi

N = 42000 l/zi = 42 mc/zi

Q2 zi med = N2 = 42000 l/zi = 42,00 mc/zi

debit zilnic maxim

Q2 zi max = Kzi x Q 2 zi med. = 1,15 x 42,00 = 48,30 mc/zi

debit orar maxim

Q2 orar max. = 1/24 x Ko x Q zi max. = 1/24 x 2 x 48,30 = 4,025 mc/h

Rezulta debitele totale de apa:

Q zi med = Q1 zi med. + Q2 zi med = 110 mc/zi = 1,27 l/s

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

48

Q zi max = Q1 zi max + Q2 zi max = 126,5 mc/zi = 1,46 l/s

Q orar max = Q1 orar max + Q2 orar max = 10,535 mc/h = 2,92 l/s

Cerinta de apa functie de nevoile tehnologice si pierderile din sistem:

Qzimed_FINAL = Ks x Kp x Qzimed = 1,02 x 1,05 x 110 = 117,81 mc/zi = 1,363 l/s

Qzimax_FINAL = Ks x Kp x Qzimax = 1,02 x 1,05 x 126,5 = 135,48 mc/zi = 1,568 l/s

Qorarmax_FINAL = Ks x Kp x Qorarmax = 1,02 x 1,05 x 10,535 = 11,28 mc/h = 3,134 l/s

2. SURSA DE APA

1. Sursa de apa (sistemul de alimentare cu apa al localitatii) trebuie sa

asigure debitul necesar pentru consumul menajer al locuintelor, birourilor

si zonei destinate serviciilor (+ refacerea rezervei intangibile de incendiu):

Q brans. = Qor.max= 3,134 l/s = 11,28 mc/h.

2. Statia de pompare incendiu trebuie sa asigure debitul necesar pentru

hidrantii interiori (2 jeturi simultan = 2 x 2,1 = 4,2 l/s) plus debitul de pentru

incendiul exterior daca acesta nu este asigurat de sistemul de alimentare

cu apa al localitatii (Qie = 20,0 l/s pentru 4 hidranti exteriori).

In cazul in care va fi necesara si o statie de pompare pentru stingere

incendiu cu ajutorul sprinklerelor se va realiza o rezerva de incendiu

separat pentru acest sistem. Si aceasta rezerva de incendiu va trebui sa fie

alimentata de la reteaua de apa a loc. pentru refacerea ei in maxim 24h.

Qie = 20,0 + 4,2 l/s ≈ 88 mc/h

BREVIAR DE CALCUL CANALIZARE MENAJERA

1. Debitul de canalizare menajera se determina conform STAS 1846/90

Qu zi mediu = Q zi med = 117,81 mc/zi = 1,363 l/s

Qu zi max = Q zi max = 135,48 mc/zi = 1,568 l/s

Qu orar max = Q orar max = 11,28 mc/h = 3,134 l/s

Apele uzate menajere de la fiecare obiectiv se vor colecta si apoi deversa

in reteaua de canalizare a localitatii prin intermediul racordurilor de

canalizare din PVC KG cu Dn minim 160 mm.

BREVIAR DE CALCUL CANALIZARE PLUVIALA

Se propune realizarea unui bazin de retentie a apelor conventional curate

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

49

pentru apele colectate de pe acoperisul obectivelor in scopul reducerii

debitelor de varf. Ulterior aceste ape conventional curate se vor utiliza la

udatul spatiilor verzi, spalatul platformelor si strazilor sau vor fi deversate

treptat, controlat, catre sistemul de canalizare al orasului printr-un preaplin

sau sistem pompare.

Se propune realizarea unui bazin de retentie a apelor pluviare cu un volum

de circa 100 mc ce asigura colectarea apelor conventionale curarate

pentru o intensitate maxim a ploii de calcul si un timp de 15 minute.

Apele pluviale rezultate de pe platforme si zona stradala vor fi colectate

prin intermediul gurilor de scurgere si se vor trece in prealabil printr-un

separator hidrocarburi.

2. Debitul de apa pentru canalizare pluviala – pentru se determina

conform STAS 1846/90:

Qc= m x S x Φ x i [/s] in care:

m = 0,8; S = suprafata de calcul:

S1= supraf. construita = 5850 mp =0,59 ha;

S2= drumuri si platforme = 1200 mp =0,12 ha,

S3= spatii verzi = 1000 mp = 0,10 ha,

Φ = coeficient de scurgere: Φ1= 0,95; Φ2= 0,70; Φ3= 0,15;

I=intensitatea ploii de calcul, stabilita in functie de frecventa normata a

ploii de calcul, care este 1/1. si durata teoretica a ploii de calcul t.

Qc= 0,8 x (0,59 x 0,95 + 0,12 x 0,70+ 0,10 x 0,15) x 190= 100,25 l/s

BREVIAR DE CALCUL ENERGIE ELECTRICA

Evaluare putere electrica totala necesara:

Ptotala zona rezidentiala si servicii = 3200 kW; Ptot.ilum.ext.=0,25 kW x 60 corpuri

ilum.=15 kW; Ptot.esitmat ≈ 3500 kW

Instalatia electrica de utilizare va asigura functionarea tuturor

consumatorilor in conditii de siguranta. Pentru protectia la atingeri directe

si indirecte se va asigura gradul de izolare corespunzator si legarea la priza

de pamant prin conductorul de nul de protectie. Se vor executa instalatii

electrice de siguranta pentru continuarea lucrului si evacuare.

Dimensionarea coloanelor de alimentare ale tablourilor se va face

considerand un coeficient de simultaneitate de ”0,80”, rezultand sectiunile

specificate in schema monofilara. Alegerea materialelor si sistemul de

montare a tinut cont de categoria de incadrare a incaperilor din punct de

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

50

vedere al caracteristicilor de mediu, al pericolului de electrocutare si al

pericolului de incendiu. De asemenea s-a tinut cont de destinatia

constructiilor si de criteriile economice de folosire a materialelor: tuburi de

protectie din materiale plastice.

Legatura pentru egalizarea potentialelor va fi realizata in partile exterioare

- captare, coborari, priza de pamant - si elementele metalice in legatura

cu pamantul ce se gasesc in interiorul cladirii sau in peretii acestuia:

conducte de apa, de incalzire, de gaze, de stins incendii, ventilare-

climatizare, echipamente metalice, armatura constructiei, echipamente

ale instalatiilor electrice si de telecomunicatii. Elementele metalice de mai

sus se leaga intre ele si bara de egalizare a potentialelor (BEP) care se

leaga la pamant.

Conform I7/2011 mijloacele de interconectare pentru realizarea legaturilor

de echipotentializare pot fi: – conductoare de echipotentializare, daca

continuitatea electrica nu este asigurata de legaturi naturale; – dispozitive

de protectie la supratensiuni si supracurenti (SPD), daca conectarile

directe cu conductoare de echipotentializare nu sunt posibile.

Este important modul in care este realizata legatura de echipotentializare

si trebuie discutata cu operatorul retelei de telecomunicatii, cu operatorul

retelei electrice si cu alti operatori sau cu autoritati implicate datorita

faptului ca pot fi prescriptii conflictuale. SPD trebuie astfel instalate incat

sa permita inspectarea lor.

In cazurile in care instalatia electrica (tuburi, conductoare) au traseu

comun cu conductele altor instalatii, montarea instalatiei electrice se va

face deasupra celor de apa si canalizare si sub conductele calde.

Distantele minime pe trasee paralele fata de alte instalatii vor fi :

- fata de conductele de apa rece si canalizare : 5 cm

- fata de conductele calde : 20 cm

Distantele minime la intersectii sunt :

- cu conductele de apa rece si canalizare : 3 cm

- cu conductele calde : 5 cm

Daca nu este posibila respectarea acestor distante minime, se vor lua

masuri de protectie (tevi de protectie, izolatii termice) pe portiunea de

traseu in cauza, de o parte si cealalta.

Distanta minima dintre intreruptoare, comutatoare si prize si elementele

metalice in legatura cu pamantul (conducte de apa, radiatoare) va fi de

80 cm.

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

51

Traversarea elementelor de constructie se va face prin protejarea pe

portiunea respectiva in tuburi de protectie.

Pentru protectia impotriva supracurentilor se prevad sigurante fuzibile

dimensionate corespunzator pe toate plecarile din tablourile de distributie.

Pentru o mai usoara identificare a conductelor se recomanda

urmatoarele culori ale izolatiei :

- verde/galben pentru conductoarele de protectie

- alb ( cenusiu deschis ) pentru nulul de lucru

- negru, albastru inchis, si maro pentru conductoarele de faza

Conductoarele cu izolatie din PVC vor fi trase in tuburi la temperaturi ale

mediului ambiant cuprinse intre -50C si + 350C numai dupa ce tencuiala

care acopera tuburile s-a uscat.

Tuburile de protectie din PVC au fost alese tinand cont de sectiunea si

numarul conductoarelor de protejat. Diametrele nominale alese sunt

valabile pe trasee pana la 15 m lungime cu max. 3 curbe intre doua doze,

tragerea conductoarelor in tub se va face folosind talc pentru lubrifiere,

operatia executandu-se cu ajutorul unei sirme din otel.

Este interzisa imbinarea tuburilor la trecerea lor prin pereti. Raza interioara

a curbelor va fi cel putin egala cu 10 x diametrul exterior al tubului.

Legaturile sau derivatiile se vor face numai in doze.

Intreruptoarele si comutatoarele din circuitele lampilor fluorescente/cu

incandescenta vor avea curentul nominal de cel putin 6 A . Ele se vor

monta numai pe conductoarele de faza la o inaltime de 0,6-1,5 m fata de

pardoseala finita.

Prizele se vor monta la peste 0,60 m de pardoseala, sau dupa caz la 1 m

de pardoseala, la cel putin 0,80 m de elementele metalice in legatura cu

pamantul. Fac exceptie prizele cu contact de protectie pentru care

distanta nu este normata, ca si in cazul prezentului proiect.

Circuitele pentru alimentarea corpurilor de iluminat vor fi separate de cele

pentru alimentarea prizelor. Conductorul de faza trecut prin intreruptor sau

contactor se va lega la borna de interior a duliei iar nulul la contactul de

exterior al corpului de iluminat.

Protectia impotriva tensiunilor de atingere se va face prin legarea la nulul

de protectie a corpului protejat.

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

52

Instalatii de protectie prin legare la pamant si priza de pamant

Priza de pamant

Conductorul de coborare va fi legat la priza de pamant generala, ce va

fi utilizata pentru protectia impotriva atingerilor accidentale.

Priza de pamant este alcatuita din platbanda OLZn 40x4. Conductorul de

captare va fi deasemenea din OLZn 40x4 si va fi legat de priza de pamant

prin intermediul unei eclise amplasata in cutia de conexiue special

prevazuta montata pe peretele imobilului. Valoarea rezistentei de

dispersie nu trebuie sa depasasca valoarea de 1Ω fiind conectata la priza

paratrasetului.

Protectia contra atingerilor accidentale

Se va prevedea legarea la nulul de protectie a tuturor partilor metalice ale

instalatiilor care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar pot ajunge

accidental. Legarea se face prin conductor format dintr-un fir de cupru al

cablului de alimentare.

Pentru consumatorii aflati in medii periculoase (grupuri sanitare), sau

alimentati prin intermediul prizelor, vor fi prevazute suplimentar protectii

diferentiale cu sensibilitatea de 30 mA.

Toate elementele conducatoare de curent ale instalatiei electrice (parti

active) trebuie sa fie inaccesibile unei atingeri directe astfel:

− izolatia cablurilor si conductelor sa fie conform STAS 11388/3;

− carcasele ap.si tablourilor electrice sa respecte prevederile STAS 5325;

− alimentarea aparatelor amplasate in baie, se va face prin intermediul

unei sigurante automate prevazute cu protectie diferentiala de 30 mA.

Toate elementele instalatiei electrice care in mod normal nu sunt sub

tensiune (carcase metalice, sustineri metalice) dar care pot intra sub

tensiune in mod accidental, vor fi prevazute cu urmatoarele masuri de

protectie la atingeri indirecte:

− legarea la nul de protectie conform STAS 12604/4,5

− legarea la pamant conform STAS 12604/4,5.

Suprafetele accesibile ale instalatiei electrice (cutii, panouri, muchii,

suprafete rugoase, etc) trebuie sa nu produca raniri cu nici o parte a lor si

sa nu deterioreze izolatia electrica a cablurilor sau echipamentelor.

Temperatura exterioara a suprafetelor accesibile ale instalatiei electrice

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

53

nu trebuie sa depaseasca valorile de 60°C pentru elementele nemetalice

si 50°C pentru elementele metalice.

Instalatii electrice de curenti slabi. Pentru asigurarea serviciilor de

telecomunicatii (telefon, internet si tv) se vor monta retelele exteriorare

cladirilor de la care se vor realiza conexiuni pentru fiecare cladire in parte.

BREVIAR DE CALCUL ENERGIE TERMICA

Evaluare putere electrica totala necesara pentru asigurarea necesarului

de incalzire si preparare apa calda de consum:

Ptotala zona rezidentiala, birouri si servicii ≈ 3200 kW termici

Acoperirea necesarului de incalzire si preparare apa calda de consum

pentru zona apartamentelor se va realiza cu ajutorul centralelor murale pe

gaz sau a centralelor de cladire. In cazul in care se doreste si climatizarea

spatiilor acestei zone se vor monta unitati de climatizare tip split sau multi

split centralizat.

Acoperirea necesarului de incalzire si preparare a apei calde de consum

pentru zona servicii se va realiza cu ajutorul centralelor termice pe gaz si

respectiv a centralelor de tratare aer si a unitatilor de climatizare split sau

multiplit pentru racirea-climatizarea spatiilor.

Se recomanda implementarea sistemelor de instalatii ce utilizeaza energii

regenerabile: pompe de caldura sol-apa sau aer-apa pentru incalzire,

racire si preparare apa calda de consum, panouri solare fotovoltaice

utilizate pentru producerea de energie electrica si panouri solare termice

pentru aport de energie termica in sistemele de incalzire si preparare apa

calda de consum.

TELECOMUNICATII

Se propune bransarea subterana a intregului ansamblu la retelele de

telecomunicatii din zona.

GAZE NATURALE

Alimentarea cu gaze naturale este propusa subteran pentru intreg

ansamblul.

SURSE DE ENERGIE REGENERABILA

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

54

Se incurajeaza folosirea in cat mai multe cazuri cu putinta a energiilor

regenerabile.

6.7. Protectia mediului:

In cele ce urmeaza, in vederea surprinderii efectelor semnificative

potentiale asupra mediului, situatia propusa prin prezenta documentatie,

se va analiza din punct de vedere al incadrarii in criteriile pentru

determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului, cuprinse

in anexa nr.1 la HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a

evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Cele doua nivele de analiza precizate in hotararea mentionata mai sus

sunt cel referitor la caracteristici ale planului si cel referitor la caracteristici

ale efectelor si ale zonei posibil a fi afectate de propunerile PUZ.

In ceea ce priveste caracteristicile semnificative ale planului, se

precizeaza urmatoarele:

• Planul urbanistic zonal creeaza un cadru organizatoric si juridic

pentru toate proiectele concrete de dezvoltare teritoriala ulterioara a

zonei, cuprinzand toate investitiile in zona; prin natura activitatilor propuse

– servicii, comert, turism, locuire colectiva, etc. este materializata

readaptarea unui teren reglementat astazi sub adevaratul sau potential in

folosinta mixta urbana, ceea ce reprezinta un castig pentru oras;

activitatile propuse sunt cu impact important in zona, iar conditiile de

functionare ale acestora presupun circulatii foarte bine rezolvate;

asigurarea apartamentelor urbane, a locurilor de munca si transportul in

comun vor creste in viitor; proiectul lamureste orizontul alocarii resurselor

atat pentru administratia publica Timisoara cat si pentru beneficiar;

• Planul urbanistic zonal influenteaza in primul rand viitorul Plan

Urbanistic General al Municipiului Timisoara, aflat in studiu; planul urbanistic

zonal va influenta si investitiile viitoare din zona prin trama stradala

generata in fiecare dintre etape (inainte de inelul 1 cat si dupa realizarea

sa) cat si prin tipul de functiuni la care acestea vor fi juxtapuse;

• Din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile, planul urbanistic

zonal se include in urmatoarele directii: dezoltarea unui urbanism ce

favorizeaza mixtura de activitati, asigurarea unei echipari tehnico-edilitare

centralizate pentru intreaga zona, dezvoltarea prevenirii si reciclarea

deseurilor;

• Problemele de mediu relevante pentru plan sunt urmatoarele:

- alimentarea cu apa se va realiza in sistem centralizat, prin extindere

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

55

de la reteaua publica a municipiului Timisoara;

- evacuarea apelor uzate menajere este propusa in sistem

centralizat, prin racordare la canalizarea municipiului Timisoara;

- sunt de incurajat solutiile de folosire a energiilor regenerabile in toate

cazurile si la toate nivelurile posibile, sursele de energii fiind disponibile la

nivelul zonei;

- evacuarea deseurilor de va face diferentiat pentru cele menajere,

preluate de Retim SA.

- protectia ariilor construite impotriva poluarii provenite din trafic este

prevazuta a fi rezolvata prin retragerea in special a locuintelor de la

arterele mari de trafic, precum si retragerile fata de aliniament;

• Planul cuprinde prevederi din toate strategiile la nivel national,

preluate si detaliate la nivel local in cadrul PUG Timisoara: strategia

nationala privind gestionarea deseurilor, strategia nationala privind

gospodarirea apelor, strategia nationala pentru conservarea factorilor de

mediu, strategiile nationale, europene si internationale privind zonele

naturale si construite protejate, s.a.

In ceea ce priveste caracteristicile efectelor si ale zonelor posibil a fi

afectate de propunerile PUZ, se precizeaza urmatoarele:

• efectele cele mai probabile ale implementarii planului se refera pot

raporta la principalii factori de mediu: biodiversitatea nu este afectata,

datorita faptului ca pe terenul de fata nu exista decat cativa copaci care

vor fi inlocuiti de spatii verzi nou propuse; asupra populatiei existente la

NORD-EST, EST SI SUD se poate aprecia ca strazile pe care acestia circula

astazi nu vor fi influentate major de catre noua dezvoltare, urbanizarea va

schimba peisajul locuitorilor din zona rezidentiala existenta de la NORD-EST,

EST si SUD, dar la momentul finalizarii, ofera si acestora un spatiu urban

public in masura sa catalizeze intreg cvartalul studiat; interventia este una

greu reversibila; in ceea ce priveste sanatatea umana in urma

implementarii planului se poate spune ca locuirea in apropierea Parcului

Justitiei este una mai recomandabila; fauna si flora nu vor avea de suferit

de pe urma implementarii planului, nefiind cazul de a fi luate in discutie; se

propune ocuparea a minim 10% din teren cu spatii verzi publice; solul isi va

pierde stratul vegetal pe zonele ce vor fi ocupate de constructii sau

amenajari, pe toata durata de existenta a acestora, acest proces fiind

reversibil in urma demolarii constructiilor si amenajarilor; apa este un factor

ce nu va avea de suferit datorita echiparii centralizate, racordate la

sistemul municipal; din punct de vedere al aerului, se poate spune ca un

urma construirii, microclimatul poate sa se incalzeasca usor, insa se propun

si solutii de compensare a fenomenului de ridicare a temperaturii locale:

dublarea cu terasa inierbata si eventuale fatade verzi a imobilelor; factorii

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

56

climatici - temperatura, vant, presiune, etc, nu vor fi influentati de

implementarea planului; valorile materiale care se pierd prin

implementarea planului sunt o parte din constructiile actuale – cele fara o

valoare arhitecturala sau istorica insemnata; prin acest proces se vor

modifica limitele ansamblului urban II iar arhitectonic sau peisagistic zona

nu va avea parte decat de o crestere a nivelului acestora, cercetarea

arheologica va trebui sa-si spuna cuvantul in acest proiect, odata cu

inceperea investigatiilor pe acest subiect. Este posibila descoperirea unor

ramasite ale zidurilor exterioare ale cetatii;

• efectele nu au o natura cumulativa semnificativa;

• in context transfrontalier, nu exista efecte semnificative;

• riscul privind sanatatea oamenilor sau pentru mediu este considerat

in limite acceptabile;

• se estimeaza ca efectele implemetarii prezentului plan pot afecta

cel mult pe o raza de 400 m;

• Amplasamentul se afla la o distanta de cca 10 km NV fata de cea

mai apropiata arie naturala protejata Lunca Timisului - sit de importanta

comunitara si arie de importanta avifaunistica, distanta la care aceasta,

prin activitatile propuse nu afecteaza aria naturala protejata.

Distanta minima intre cladirile de locuinte existente si cladirile propuse este

de 26 m.

Bilant teritorial:

Suprafata teren existent propus mp % mp %

Suprafata construita 2.958,65 35,37 6.692,00 80,00 (din Steren existent)

Spatii verzi 579,73 6,93 836,50 10,00 (din Steren existent)

Circulatii, parcari, accese 4.826,62 57,70 521,50 6,23 (din Steren existent)

Total teren 8.365,00 100 8.050,00 96,23 (din Steren existent)

Raportarea suprafetelor propuse la Steren existent se face in urma

contractului de parteneriat semnat intre Municipiul Timisoara (prin PMT) si

Fundatia Caritatea (Art. 4, 4.1) inclus in documentatia Studiului Istoric, prin

care Mun. Timisoara acorda obtinerea indicilor de dezvoltare urbana:

C.U.T. 3,95, P.O.T. 80% calculati la suprafata anterioara donatiei necesare

realizarii obiectivului de utilitate publica INEL 1 de circulatie. In actuala

solutie a P.U.Z. s-a optat pentru reducerea C.U.T. la 3,80, P.O.T. 80%.

6.8. Incadrare in OMS 119 / 2014

(1) Pentru zonele prevăzute în prezentul PUZ, vor exista următoarele dotări

tehnico-edilitare (art. 4, OMS 119/2014):

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

57

- platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare

selectivă a deseurilor menajere, care vor fi amenajate la distanta de min.

10 m de ferestrele locuintelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu

asigurarea unei pante de scurgere si vor fi prevăzute cu sistem de spalare

si sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza

indicelui maxim de producere a gunoiului si a ritmului de evacuare a

acestuia si vor fi întreținute în permanentă stare de curătenie; platformele

pot fi cuplate cu instalații pentru bătut covoare;

- spatii de joacă pentru copii, amenajate si echipate cu mobilier urban

specific, realizat conform normativelor în vigoare astfel încat să fie evitată

accidentarea utilizatorilor;

- spatii amenajate pentru gararea și parcarea autovehiculelor populației

din zona respectivă, situate la distante de minimum 5 m de ferestrele

camerelor de locuit; în aceste spatii este interzisă gararea autovehiculelor

de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, autobuzele,

remorcile etc., precum si realizarea activitătilor de reparatii si întretinere

auto.

(2) Amplasarea cladirilor destinate locuintelor se vor face in zone sigure,

pe terenuri salubre care vor asigura (alin.1, art.2, OMS 119/2014):

- reducerea degajarii sau infiltrarii de substante toxice, inflamabile sau

explozive, aparute ca urmare a poluarii mediului;

- sistem de alimentare cu apa potabila in conformitate cu normele legale

in vigoare;

- sistem de canalizare pentru colectarea, indepartarea si neutralizarea

apelor reziduale menajere, a apelor meteorice;

- sistem de colectare selectiva a deseurilor menajere;

(3) Clădirilor destinate locuintelor se va asigura însorirea acestora pe o

durată de minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarnă, a încăperilor de locuit

din clădire si din locuintele învecinate (alin.1, art.3, OMS 119/2014).

(4) În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidentiază că

distanța dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel putin egală cu

înăltimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să

confirme nerespectarea prevederii aliniatului precedent (alin.2, art. 3, OMS

119/2014). In acest sens, s-a realizat deja un studiu de insorire pe o

volumetrie propusa (plansa U.11 – STUDIU INSORIRE), studiu care releva

faptul ca nici o incapere de locuit a cladirilor invecinate nu sufera de o

slaba insorire si, drept dovada respecta OMS 119/2014 la acest capitol.

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

58

(5) In toate fazele aferente acestei investitii se vor respecta toate

prevederile si recomandarile OMS 119/2014.

6.9. Obiective de utilitate publica:

Obiective de utilitate publica propuse sunt:

- drumurile si retelele edilitare (alimentare cu apa, electricitate, canalizare),

care vor deveni publice dupa realizare.

- se propune transferul dreptului de proprietate intre proprietarul actual si

Primaria Municipiului Timisoara asupra suprafetei aferente carosabilului

propus, aferent inelului I, conform Contractului de Parteneriat intre F.

Caritatea si Mun. Timisoara cu nr. SC2013-031497 din data de 04.11.2013.

Realizarea efectiva al acestui obiectiv de utilitate publica face

implementarea actualului P.U.Z. o operatiune in 2 etape:

Etapa 1 – inainte de realizarea inelului 1 de circulatie – timp in care noul

ansablu trebuie sa functioneze perfect (var. 1 sau var. 2)

Etapa 2 – etapa finala, dupa realizarea inelului 1 de circulatie – faza la care

ansamblul trebuie sa se readapteze, cu eforturi minime (var. 1 sau var. 2).

Este propusa declasarea tuturor cladirilor fostului liceu evreiesc.

Concret, obiectivele de utilitate publica propuse contin:

- Studiu, proiect si descarcare arheologica

- Realizarea retelei publica de apa potabila (L= 400 ml), camine de vane,

hidranti de incendiu, bransamente si camine de apometre

- Realizarea retelei publice de canalizare menajera (L= 400 ml), camine de

vizitare, racorduri si camine de racord

- Realizarea retelei publice de canalizare pluviala (L=400 ml), camine de

vizitare, bazin de retentie

- Amplasare a noului post trafo si reglementare retele M.T.+J.T

- Realizarea retelei publice electrice de il. stradal pe domeniu public J.T.

- La nevoie, amplasarea unei statii de reglare si masurare gaze naturale

- Amenajare lucrari rutiere, trotuare, parcaje si spatii verzi necesare

functionarii obiectivului

Aceste obiective de utilitate publica au fost enumerate sub forma unui

tabel in PLANUL DE ACTIUNE, semnat de reprezentantii beneficiarului si

Primaria Municipiului Timisoara.

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

59

6.10. Tipuri de proprietate asupra terenurilor:

Totalitatea terenurilor aflate in studiu sunt propr. priv. a unor ag. economici.

6.11. Circulatia juridica a terenurilor:

In urma actiunii de urbanizare, au loc urmatoarele circulatii ale terenurilor:

- pentru realizarea obiectivului de utilitate publica reprezentand

INELUL 1 de circulatie se vor trece in domeniul public aprox. 315mp;

- restul terenurilor vor ramane in domeniul privat;

VII. CONCLUZII SI MASURI IN CONTINUARE

7.1. Inscrierile in prevederile P.U.G.:

In urma urbanizarii s-a obtinut o reconversie a terenului in zona mixta care

este in concordanta cu prevederile noului P.U.G.

Fata de prev. noului si actualului PUG, indicatorii urbanistici sunt urmatorii:

- POT a fost respectat de maxim 80% (fata de 85% permis in noul

P.U.G.), ca pentru parcele cu garaje/parcaj subteran;

- CUT a fost propus de 3,80 conform A.O. nr. 21 / 29.03.2018.

- Regimul de inaltime a fost adus la nivelul permis prin A.O. nr. 21 din

29.03.2018 in ambele variante ale reglementarilor urbanistice.

7.2. Categorii principale de interventie:

In ceea ce priveste interventiile ele pot fi categorisite astfel:

- Declasarea tututror cladirilor fostului liceu de arta / liceu israelit

- Demolarea tuturor cladirilor care nu se doresc a fi pastrate

- Descarcarea arheologica;

- Circulatii juridice de terenuri;

- Realizarea echiparii tehnico-edilitare subterane, apoi a cailor de

circulatie perimetrale propuse;

- Construirea subsolului general destinat parcajelor (-8 sau -10,5m);

- Construirea etapizata a cladirilor propuse.

7.3. Prioritati de investitie:

Prioritara este realizarea obiectivelor de utilitate publica, dar nu inainte de

declasarea cladirilor fostului liceul de arta / liceu evreiesc, descarcarea

arheologica, cedarea terenurilor pentru drumuri, realizarea traseelor

subterane de utilitati si realizarea profilelor stradale propriu zise deodata cu

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

60

incepera constructiilor conform unui calendar de executie ulterior stabilit.

7.4. Aprecieri ale elaboratorului P.U.Z.:

Elaboratorul PUZ considera ca refunctionalizarea zonei este necesara si in

slujba municipiului insa elaboratorul crede ca pentru reusita deplina a

acestui tip de investitii este nevoie de intocmirea unor studii de piata mai

amanuntite, precum si a unor studii de circulatie, pastrand nemodificate

principial relatiile volumetrice rezultate in timpul concursului de arhitectura

anterior actualului P.U.Z., care sa fundamenteze investitia propriu zisa.

7.5. Lucrari necesare in continuare:

7.5.1. Planuri urbanistice de detaliu:

In situatia in care propunerile viitoare se suprapun cu plansele - Posibilitati

de mobilare a terenului, se considera ca nu mai este nevoie de a detalia

amplasamentul printr-un studiu de amplasament de tip PUD.

In situatia in care sunt propuse alte tipuri de mobilari, se lasa la latitudinea

administratiei publice locale decizia elaborarii unui PUD. Proiectantul

recomanda intocmirea unui PUD in atare situatii.

7.5.2. Proiecte prioritare de investitie:

- Studiu de piata pentru cl. temei program a investitiei propriu zise;

- Studiu de circulatie in ipoteza unei investitii clare, pentru luarea celei

mai bune decizii referitoare la traficul din zona si cel generat de inv.;

- Descarcarea de sarcini arheologice a zonei;

- Inelul 1 de circulatie;

- Studiul geotehnic de mare adancime (40-50m).

VIII. ANEXE

8.1. Materiale scrise:

8.1.1. Avizul de oportunitate nr. 21 din 29.03.2018

8.1.2. Certificatul de urbanism nr. 29 din 03.01.2018

8.2. Materiale grafice

APRILIE 2018 Intocmit,

Arh. Claudiu IONESCU

Verificat,

Specialist RUR,

Arh. Catalin J. HANCHES

hd

Atasament: [2019_03_14]_-_RLU_ETAPA2_[RO].pdf

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

1

Nr. 1903141400 // 04.2018

VOL.2 – REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM PROIECTUL NR. 15/2018 // NIVEL: URBANISM // FAZA: P.U.Z.

FOAIE DE GARDA

ANEXA LA P.U.Z.:

MIXED USE – ZONA CENTRALA CONSTR. CLADIRI CU FUNCTIUNI MIXTE: LOCUIRE COLECTIVA, ACTIVITATI ADMINISTRATIVE,

DE ADMINISTRAREA AFACERILOR, FINANCIAR - BANCARE, COMERCIALE (TERTIARE),

CULTURALE, DE TURISM, SERVICII (TERTIARE), PARCAJ COLECTIV PUBLIC SI PRIVAT

AMPLASAMENT:

BD. MIHAI EMINESCU NR.2, BD. C.D. LOGA NR.3 // TIMISOARA // JUD. TIMIS // ROMANIA

TITULARUL/BENEFICIARUL INVESTITIEI:

STUDIUM GREEN S.R.L. // STR. TEODOR MIHALI, NR. 39 // CLUJ-NAPOCA // JUD. CLUJ // RO

ELABORATORUL DOCUMENTATIEI:

S.C. START S.R.L. // STR. CEZAR NR. 25 // ARAD // JUD. ARAD // ROMANIA

FAZA:

URBANISM – PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

DATA:

APRILIE 2018

hd
asi

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

2

FISA DE RESPONSABILITATI – LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR

Proiectant general: S.C. START S.R.L.

- ARAD – jud. ARAD -

Sef proiect: arh. Claudiu IONESCU

S.C. START S.R.L.

- ARAD – jud. ARAD -

Proiectanti de specialitate:

Specialist R.U.R. / Urbanism: arh. Catalin JIANU-HANCHES

Coordonator proiect urbanism: S.C. ICEBERG S.R.L.

- TIMISOARA – jud. TIMIS -

intocmit:

arh. Claudiu IONESCU

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

3

CUPRINS

A. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM PAG

I. FOAIE DE GARDA 1

II. LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR 2

III. CUPRINS 3

CAP1. DISPOZITII GENERALE 4

CAP2.

REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

I. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea

patrimoniului natural si construit

6

II. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea

interesului public

7

III. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 11

IV. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 13

V. Reguli cu privire la echiparea edilitara 14

VI. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru

constructii

15

VII. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri 17

VIII. Reguli finale 18

CAP3. ZONIFICAREA FUNCTIONALA

I. Zone si subzone functionale 20

II. Unitati teritoriale de referinta 21

CAP4.

PREVEDERI SPECIFICE LA NIVELUL ZONELOR FUNCTIONALE

I. M – ZONA MIXTA 21

II. ZV – ZONA NON-EDIFICABILA SUPRATERAN 28

B. ANEXE

I. Anexa 1 – Extras din reglementari tehnice aplicabile in zona 31

intocmit:

arh. Claudiu IONESCU

verificat:

specialist RUR

arh. Catalin J. HANCHES

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

4

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

CAPITOLUL 1. DISPOZITII GENERALE

ART.1. Rolul Regulamentului local de urbanism

(1) Regulamentul local de urbanism reprezinta sistemul unitar de norme

tehnice si juridice care sta la baza autorizarii si executarii tuturor tipurilor de

constructii si amenajari precum si a elaborarii tuturor planurilor urbanistice

ulterioare de detaliere a zonei pentru care acesta s-a elaborat.

(2) Regulamentul local de urbanism stabileste, in aplicarea legii, regulile de

ocupare a terenurilor si de amplasare si utilizare a constructiilor si

amenajarilor aferente acestora.

(3) Regulamentul local de urbanism are un caracter de reglementare

specifica si stabileste reguli ce se aplica direct asupra zonei studiate,

cuprinzand norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor de

pe intreaga zona. Prezentul regulament expliciteaza si detaliaza

prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal

impreuna cu care a fost elaborat.

(4) Autoritatile administratiei publice locale au dreptul si datoria de a asigura

prin activitatea de urbanism si amenajarea teritoriului conditiile de

dezvoltare durabila si respectarea interesului general, potrivit legii (alin.4,

art.1, L 350/2001).

(5) Regulamentul local de urbanism reprezinta act de autoritate al

administratiei publice locale si a fost aprobat, in baza avizelor obtinute in

prealabil in conformitate cu legislatia in vigoare, de catre Consiliul Local

Timisoara, prin Hotararea nr. din .

ART.2. Baza legala a elaborarii

(1) Prezentul Regulament local de urbanism este elaborat in baza:

- Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului,

- Legii 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri

pentru realizarea locuintelor,

- Hotararii de Guvern 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General

de Urbanism

- Ordinului MLPAT 176/N/2000 pentru aprobarea „Ghidului privind

metodologia de elaborare si continutul cadrul al Planului Urbanistic Zonal”,

indicativ GM 010/2000, si

- Ordinului MLPAT 21/N/2000 pentru aprobarea „Ghidului privind elaborarea

si aprobarea regulamentelor locale de urbanism”, indicativ GM-007-2000.

(2) Prezentul Regulament local de urbanism cumuleaza prevederi ale

legislatiei de specialitate in domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si

a avizarii si autorizarii constructiilor si amenajarilor, precum si din domeniile

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

5

conexe acestora.

(3) Prezentul Regulament local de urbanism preia si detaliaza prevederi ale

Planului Urbanistic General al municipiului Timisoara aflat in curs de

elaborare.

(4) Este obligatorie coroborarea prezentului regulament cu intreaga legislatie

in vigoare la data autorizarii constructiilor si amenajarilor.

(5) Orice modificare legislativa ce intra in contradictie cu prevederi ale

prezentului regulament sau modifica unele restrictii prevazute in legislatie

preluate ca atare in prezentul regulament, va modifica in consecinta si

acele prevederi corespunzatoare din prezentul regulament.

ART.3. Domeniul de aplicare

(1) Regulamentul local de urbanism se aplica in proiectarea, autorizarea si

realizarea tuturor constructiilor si amenajarilor, amplasate pe orice

categorie de terenuri, cuprinse in terenul studiat, identificat prin imobilele

inscrise in Cartile Funciare nr. 444184 - Timisoara, cu nr. cad. 444184, cu o

suprafata totala de 8.365 mp.

(2) Se excepteaza de la prevederile alin.1 constructiile si amenajarile cu

caracter militar si special, care se autorizeaza si se executa in conditiile

stabilite de lege.

(3) Dreptul de construire se acorda potrivit prevederilor legale, cu

respectarea documentatiilor de urbanism si regulamentelor locale de

urbanism aferente, aprobate potrivit legii (alin.1, art.311IV, L350/2001).

(4) Prezentul Regulament local de urbanism se aproba odata cu Planul

urbanistic zonal pe care il detaliaza.

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

6

CAPITOLUL 2. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

2.I. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului

natural si construit:

ART.4. Resursele subsolului

(1) Autorizarea executarii constructiilor definitive, altele decat cele industriale,

necesare exploatarii si prelucrarii resurselor in zone delimitate conform legii,

care contin resurse identificate ale subsolului, este interzisa.

(2) Autorizarea executarii constructiilor industriale necesare exploatarii si

prelucrarii resurselor identificate ale subsolului se face de catre Consiliul

Local Timisoara, dupa caz, cu avizul organelor de stat specializate.

(3) In cazul identificarii de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul

prezentului PUZ, modalitatea exploatarii acestora va face obiectul unui

studiu de impact aprobat conform legii.

(4) Zonele care contin resurse identificate ale subsolului, delimitate potrivit

legii, se comunica la Consiliul Judetenean Timis prin ordin al presedintelui

Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale Timis.

ART.5. Resursele de apa

(1) Autorizarea executarii lucrarilor permise prin acest Regulament este

permisa cu asigurarea masurilor de aparare a constructiilor respective

impotriva inundatiilor, a masurilor de prevenire a deteriorarii calitatii apelor

de suprafata si subterane, de respectare a zonelor de protectie fata de

lucrarile de gospodarire si de captare a apelor.

(2) Poluarea in orice mod a resurselor de apa este interzisa (alin.1, art.15,

L107/1996).

(3) Pentru protectia resurselor de apa, se interzic (art.16, L107/1996):

(a) punerea in functiune de obiective economice noi sau dezvoltarea

celor existente, darea in functiune de noi ansambluri de locuinte,

introducerea la obiectivele economice existente de tehnologii de

productie modificate, care maresc gradul de incarcare a apelor

uzate, fara punerea concomitenta in functiune a retelelor de

canalizare si a instalatiilor de epurare ori fara realizarea altor lucrari si

masuri care sa asigure, pentru apele uzate evacuate, respectarea

prevederilor impuse prin autorizatia de gospodarire a apelor;

(b) realizarea de lucrari noi pentru alimentare cu apa potabila sau

industriala ori de extindere a celor existente, fara realizarea sau

extinderea corespunzatoare si concomitenta a retelelor de

canalizare si a instalatiilor de epurare necesare;

(c) evacuarea de ape uzate in apele subterane, in balti, helesteie sau in

iazuri, cu exceptia iazurilor de decantare;

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

7

(d) utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuarile ori

scurgerile de ape fecaloid-menajere sau cu continut periculos;

(4) Lucrarile de constructii, inginerie civila si cladiri, precum si alte activitati

similare pe teren sau in teren care intra in contact cu corpurile de apa

subterana pot fi autorizate specificand conditiile particulare ale acestora.

In acest scop, aceste activitati trebuie sa se desfasoare in conformitate cu

normele tehnice generale obligatorii elaborate pentru activitatile

respective (alin.3, art.20, L107/1996).

ART.6. Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate

(1) Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care, prin

amplasament, functiune, volumetrie si aspect arhitectural - conformare si

amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, invelitoare, paleta

cromatica etc. depreciaza valoarea peisajului natural inconjurator este

interzisa.

ART.7. Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate

(1) Zona in studiu se afla in Ansamblul urban II din LMI (TM-II-a- B-06100).

(2) Se propune declasarea intregului ansamblu de pe perimetru studiat.

(3) Orice interventie se va autoriza dupa declasarea monumentului.

2.II. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public

ART.8. Expunerea la riscuri naturale

(1) Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor se va face cu

respectarea conditiilor tehnice impuse de situarea terenului in zona cu risc

seismic.

ART.9. Expunerea la riscuri tehnologice

(1) Autorizarea executarii constructiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice,

precum si in zonele de servitute si de protectie ale sistemelor de alimentare

cu energie electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare, cailor de

comunicatie si altor asemenea lucrari de infrastructura, delimitate conform

avizelor de specialitate obtinute in prealabil, anexe prezentului PUZ, este

interzisa.

(2) In sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele

determinate de procesele industriale sau agricole care prezinta pericol de

incendii, explozii, radiatii ori de poluare a aerului, apei sau solului.

(3) Fac exceptie de la prevederile aliniatului precedent constructiile si

amenajarile care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau

limitarea efectelor acestora, sau cele care sunt permise prin normativele

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

8

de specialitate privitoare la energia electrica, gaze, apa, canalizare, cai

de comunicatie si alte asemenea lucrari de infrastructura, precizate sau

nu in avizele de specialitate obtinute in prealabil, anexe prezentului PUZ.

(4) Categoriile de constructii care se supun avizarii privind securitatea la

incendiu este cuprinsa in HG 1739/2006 si ca anexa la prezentul

regulament.

ART.10. Constructii cu functiuni generatoare de riscuri tehnologice

(1) Autorizarea executarii constructiilor care, prin natura si destinatia lor, pot

genera riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact

elaborat si aprobat conform prevederilor legale.

(2) Lista categoriilor de constructii generatoare de riscuri tehnologice este

cuprinsa in Ordinul Ministrului Industriei si Comertului nr.1587 din 12

septembrie 1997.

ART.11. Expunerea la riscuri armate

(1) Autoritatile administratiei publice, institutiile publice, operatorii economici

si proprietarii de imobile au obligatia sa prevada in planurile de investitii si

sa realizeze adaposturi de protectie civila (alin.2, art.45, L481/2004).

(2) Categoriile de constructii la care este obligatorie realizarea de adaposturi

publice de protectie civila, precum si adaposturile care se amenajeaza ca

puncte de comanda este cuprinsa in HG 560/2005, modificata de HG

37/2007, cuprinsa si ca anexa a prezentului RLU.

ART.12. Siguranta in constructii

(1) Autorizarea constructiilor de orice fel se va putea face numai in conditiile

respectarii prevederilor legale privind siguranta in constructii intre care se

amintesc urmatoarele considerate ca prioritare fara ca enumerarea sa fi

limitativa:

(a) Legea nr. 50/1991 cu modificarile ulterioare privind autorizarea

executarii lucrarilor de constructii inclusiv Normele metodologice

pentru aplicare in vigoare la data eliberarii Autorizatiei de Constructii;

(b) Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

(c) HGR nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind

calitatea in constructii;

(d) HGR nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare

tehnica a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor inclusiv

instructiunile de aplicare aprobate prin ord. MLPAT nr. 77/N/1996;

(2) Proiectele care insotesc cererea pentru autorizarea unor lucrari de

constructii vor cuprinde toate elementele necesare in care sa fie

specificate masurile luate pentru asigurarea conditiilor de siguranta privind

realizarea si exploatarea constructiilor

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

9

ART.13. Asigurarea echiparii edilitare

(1) Autorizarea executarii constructiilor care, prin dimensiunile si destinatia lor,

presupun cheltuieli de echipare edilitara ce depasesc posibilitatile

financiare si tehnice ale administratiei publice locale ori ale investitorilor

interesati sau care nu beneficiaza de fonduri de la bugetul de stat este

interzisa.

(2) Autorizarea executarii constructiilor poate fi conditionata de stabilirea, in

prealabil, prin contract, a obligatiei efectuarii, in parte sau total, a lucrarilor

de echipare edilitara aferente, de catre investitorii interesati.

(3) Schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic al terenului, potrivit legii,

poate fi conditionata de asigurarea cailor de acces, a dotarilor publice si

echipamentelor tehnice, necesare functionarii coerente a zonei.

(4) Pentru zonele prevazute in prezentul PUZ, vor exista urmatoarele dotari

tehnico-edilitare (art. 4, OMS 119/2014):

(a) platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare

selectiva a deseurilor menajere, care vor fi amenajate la distanta de

minimum 10 m de ferestrele locuintelor, vor fi imprejmuite,

impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere si vor fi

prevazute cu sistem de spalare si sifon de scurgere racordat la

canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere

a gunoiului si a ritmului de evacuare a acestuia si vor fi intretinute in

permanenta stare de curatenie; platformele pot fi cuplate cu instalatii

pentru batut covoare;

(b) spatii de joaca pentru copii, amenajate si echipate cu mobilier urban

specific, realizat conform normativelor in vigoare astfel incat sa fie

evitata accidentarea utilizatorilor;

(c) spatii amenajate pentru gararea si parcarea autovehiculelor

populatiei din zona respectiva, situate la distante de minimum 5 m de

ferestrele camerelor de locuit; in aceste spatii este interzisa gararea

autovehiculelor de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5

tone, autobuzele, remorcile etc., precum si realizarea activitatilor de

reparatii si intretinere auto.

(5) Zonele de protectie sanitara se vor asigura, conform prevederilor legale in

vigoare, pe baza avizelor corespunzatoare dotarilor tehnico-edilitare ale

zonelor de locuit.

ART.14. Asigurarea compatibilitatii functiunilor

(1) Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia asigurarii

compatibilitatii dintre destinatia constructiei si functiunea dominanta a

zonei.

(2) Conditiile de amplasare a constructiilor in functie de destinatia acestora in

cadrul terenului de fata sunt prevazute si in cap. 4 al prezentului

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

10

Regulament.

(3) Amplasarea cladirilor destinate locuintelor se vor face in zone sigure, pe

terenuri salubre care vor asigura (alin.1, art.2, OMS 119/2014):

(a) reducerea degajarii sau infiltrarii de substante toxice, inflamabile sau

explozive, aparute ca urmare a poluarii mediului;

(b) sistem de alimentare cu apa potabila in conformitate cu normele

legale in vigoare;

(c) sistem de canalizare pentru colectarea, indepartarea si neutralizarea

apelor reziduale menajere, a apelor meteorice;

(d) sistem de colectare selectiva a deseurilor menajere;

ART.15. Procentul de ocupare a terenului

(1) Autorizarea executarii constructiilor se va face cu conditia ca procentul

de ocupare a terenului sa nu depaseasca limita superioara stabilita in

aliniatele de mai jos.

(2) In sensul prezentului regulament, procentul de ocupare a terenului (P.O.T.)

reprezinta raportul dintre suprafata construita (amprenta la sol a cladirii sau

proiectia pe sol a perimetrului etajelor superioare) si suprafata parcelei.

Suprafata construita este suprafata construita la nivelul solului, cu exceptia

teraselor descoperite ale parterului, care depasesc planul fatadei, a

platformelor, scarilor de acces. Proiectia la sol a balcoanelor a caror cota

de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat si a logiilor inchise ale

etajelor se include in suprafata construita (anexa nr.2 la L350/2001).

(3) Procentul maxim de ocupare a terenului pentru zona mixta este de: 80 %.

(4) Procentul maxim de ocupare a terenului pentru zonele verzi este de: 10 %,

cu referire la amenajari si mobilier specific amenajarilor peisagere.

ART.16. Coeficientul de utilizare a terenului

(1) Autorizarea executarii constructiilor se va face cu conditia nedepasirii

limitei superioare a coeficientului de utilizare a terenului precizata in

prevederilor specifice precizate in aliniamentele de mai jos.

(2) In sensul prezentului regulament, coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.)

reprezinta raportul dintre suprafata construita desfasurata (suprafata

desfasurata a tuturor planseelor) si suprafata parcelei inclusa in unitatea

teritoriala de referinta. Nu se iau in calculul suprafetei construite

desfasurate: suprafata subsolurilor cu inaltimea libera de pana la 1,80 m,

suprafata subsolurilor cu destinatie stricta pentru gararea autovehiculelor,

spatiile tehnice sau spatiile destinate protectiei civile, suprafata

balcoanelor, logiilor, teraselor deschise si neacoperite, teraselor si

copertinelor necirculabile, precum si a podurilor neamenajate, alei de

acces pietonal/carosabil din incinta, scarile exterioare, trotuarele de

protectie (anexa nr.2 la L350/2001).

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

11

(3) Coeficientul maxim de utilizare a terenului pentru zona mixta este de 3,80.

(4) Coeficientul maxim de utilizare a terenului pentru zonele verzi este de 0,1,

cu referire la amenajari si mobilier specific amenajarilor peisagere.

ART.17. Lucrari de utilitate publica

(1) Autorizarea executarii altor constructii pe terenuri care au fost rezervate in

Planul Urbanistic General al mun. Timisoara si/sau prezentul plan urbanistic

zonal, pentru realizarea de lucrari de utilitate publica, este interzisa.

(2) In toate cazurile, la eliberarea unei Autorizatii de Constructie, interesul

public va fi considerat prioritar fata de interesul persoanei direct interesate.

Orice actiune de constructie din zona va fi analizata avand in vedere ca

aceasta sa nu aduca atingere interesului public.

(3) Exproprierea de imobile, in tot sau in parte, se face numai pentru cauza de

utilitate publica, dupa o dreapta si prealabila desp. (art.1, L33/1994).

(4) Utilitatea publica se declara pentru lucrari de interes national sau de

interes local (art.5, L33/1994).

(5) Sunt de utilitate publica lucrarile privind: prospectiunile si explorarile

geologice; extractia si prelucrarea substantelor minerale utile; instalatii

pentru producerea energiei electrice; caile de comunicatii, deschiderea,

alinierea si largirea strazilor; sistemele de alimentare cu energie electrica,

telecomunicatii, gaze, termoficare, apa, canalizare; instalatii pentru

protectia mediului; statii hidrometeorologice, seismice si sisteme de

avertizare si prevenire a fenomenelor naturale periculoase si de alarmare

a populatiei, sisteme de irigatii si desecari; lucrari de combatere a eroziunii

de adancime; salvarea, protejarea si punerea in valoare a monumentelor,

ansamblurilor si siturilor istorice; prevenirea si inlaturarea urmarilor

dezastrelor naturale - cutremure, inundatii; apararea tarii, ordinea publica

si siguranta nationala (art.6, L33/1994).

(6) Sunt declarate de utilitate publica urmatoarele lucrari (art.2, L255/2010):

(a) lucrarile de constructie, reabilitare si modernizare de drumuri de

interes national, judetean si local, precum si toate lucrarile de

constructie, reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice;

(b) lucrarile din domeniul gospodaririi apelor, instalatiile de determinare

automata a calitatii apei, statiile de pompare;

(c) lucrarile de interes national de dezvoltare a producerii, transportului si

distributiei de energie electrica si gaze naturale;

2.III. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

ART.18. Amplasarea fata de punctele cardinale

(1) Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea conditiilor si a

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

12

recomandarilor de orientare fata de punctele cardinale, conform anexei

nr. 3 la Ghid privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor locale de

urbanism, fiind prioritare conditiile tehnologice specifice ale activitatilor.

(2) Cladirilor destinate locuintelor se va asigura insorirea acestora pe o durata

de minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarna, a incaperilor de locuit din cladire

si din locuintele invecinate (alin.1, art.3, OMS 119/2014).

(3) In cazul in care proiectul de amplasare a cladirilor evidentiaza ca distanta

dintre cladirile invecinate este mai mica sau cel putin egala cu inaltimea

cladirii celei mai inalte, se va intocmi studiu de insorire, care sa confirme

nerespectarea prevederii aliniatului precedent (alin.2, art. 3, OMS

119/2014)

(4) Pentru toate categoriile de constructii administrative si financiar-bancare

se recomanda orientarea, astfel incat sa se asigure insorirea spatiilor

pentru public si a birourilor.

(5) Se recomanda orientarea nord a depozitelor, atelierelor de lucru,

bucatariilor si a spatiilor de preparare.

(6) Salile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau sud-est.

(7) Se recomanda evitarea amplasarii dormitoarelor spre nord.

ART.19. Amplasare fata de caile ferate sau aeroporturi

(1) Nu este cazul.

ART.20. Amplasarea fata de drumurile publice

(1) In zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de

specialitate ale administratiei publice:

(a) constructii si instalatii aferente drumurilor publice, de deservire, de

intretinere si de exploatare;

(b) conducte de alimentare cu apa si de canalizare, sisteme de transport

gaze, titei sau alte produse petroliere, retele termice, electrice, de

telecom. si infrastucturi ori alte instalatii sau constructii de acest gen.

(2) In sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se intelege

ampriza, fasiile de siguranta si fasiile de protectie.

ART.21. Amplasarea fata de aliniament

(1) Constructiile noi propuse vor respecta regimul de alin. prevazut in plansa

U.05 – Reglem. urbanistice – Etapa 1, U.06 – Reglem. urbanistice – Etapa 2.

(2) Amplasarea constructiilor noi, se face cu o retragere variabila fata de

aliniament, pentru b-dul. Constantin Dinovici Loga si b-dul. Mihai Eminescu,

mai putin str. 20 Decembrie 1989 unde regimul de aliniere este obligatoriu

fara retragere si str. Patriarh Miron Cristea unde retragerea este de 5,00m.

(3) La strada 20 Decembrie 1989, regimul de aliniere este obligatoriu, (fara

retragere). La strada din Patriarh Miron Cristea regimul de aliniere

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

13

mentionat este considerat cel al casei care termina cvartalul vecin (la

SUD) pe directia b-dului C.D. Loga, dinspre Primarie, spre strada

Michelangelo – 5,00m. La Nord, pe b-dul Mihai Eminescu retragerile sunt

variabile, in functie de aliniamentul proprietatii si pe coltul dinspre str.

Patriarh Miron Cristea retragerea din aliniament mentionata este

considerata ca a imobilului de locuire colectiva S+P+3 de pe coltul

cvartalului vecin (la EST) pe directia b-dului Mihai Eminescu, dinspre strada

Michelangelo spre Primarie – 5,90m. La b-dul C.D. Loga, se considera o

minima retragere de la aliniament cea a cladirii existente, fostul internat al

liceului israelit.

(4) In sensul prezentului regulament, prin aliniament se intelege limita dintre

domeniul privat si domeniul public.

(5) Colturile cladirilor la intersectia str. 20 Decembrie 1989 cu b-dul Mihai

Eminescu sau B-dul C.D. Loga se vor ridica de la CTS, astfel incat sa ofere

o sporire a vizibilitatii dupa colt, soferii putand anticipa traficul cu care

urmeaza sa se intersecteze.

ART.22. Amplasarea in interiorul parcelei

(1) Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta:

(a) distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu, stabilite

pe baza avizului unitatii teritoriale de pompieri.

(2) Amplasarea constructiilor pe acceasi parcela se recomanda a se face cu

respectarea unei distante de minim 2/3 din inaltimii cladirii celei mai inalte,

dar nu mai putin de 6 m.

2.IV. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

ART.23. Accese carosabile

(1) Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista

posibilitati de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform

destinatiei constructiei. Sunt prevazute in proiect accese auto subterane si

supraterane care sa deserveasca atat locuitorii cat si vizitatorii zonei sau

aprovizionarea diverselor functiuni cu marfa.

(2) Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permita

interventia mijloacelor de stingere a incendiilor. Pentru acestea, cat si

pentru accesul autospecialelor sanitare, sau a masinilor de gunoi si

transport marfa sunt prevazute accese si la nivelul solului.

(3) In mod exceptional se poate autoriza executarea constructiilor fara

indeplinirea conditiilor prevazute la alin.1, cu avizul Inspectoratului pentru

Situatii de Urgenta teritorial.

(4) Numarul si configuratia acceselor prevazute la alin.1 se determina conform

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

14

anexei nr. 4 la RGU.

(5) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului si autorizatiei

speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

ART.24. Accese pietonale

(1) Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor de orice fel este

permisa numai daca se asigura accese pietonale, potrivit importantei si

destinatiei constructiei.

(2) In sensul prezentului articol, prin accese pietonale se intelege caile de

acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, strazi

pietonale, piete si piatete pietonale, precum si orice cale de acces public

pe terenuri proprietate publica sau, dupa caz, pe terenuri proprietate

privata grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii.

(3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia

persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

(4) Pentru amenajarile pietonale si aleile semicarosabile se recomanda

utilizarea stratificarilor permeabile.

2.V. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

ART.25. Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existent

(1) Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista

posibilitatea racordarii de noi consumatori la retelele existente de apa, la

instalatiile de canalizare si de energie electrica.

(2) Pentru toate categoriile de constructii se poate deroga de la prevederile

alin.1 cu avizul organelor administratiei publice competente, daca

beneficiarul se obliga sa prelungeasca reteaua existenta, atunci cand

aceasta are capacitatea necesara, sau se obliga fie sa mareasca

capacitatea retelelor publice existente, fie sa construiasca noi retele.

(3) Autorizarea executarii constructiilor este permisa doar dupa realizarea

retelelor tehnico-edilitare sau in paralel cu acestea.

ART.26. Realizarea de retele edilitare

(1) Extinderile de retele sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice

se realizeaza de catre investitor sau beneficiar, in intregime, in conditiile

contractelor incheiate cu Consiliul Local Timisoara.

(2) Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se

suporta in intregime de catre proprietari.

(3) Toate retelele stradale: de alimentare cu apa, energie electrica, gaze

naturale, telecomunicatii, se vor realiza subteran, cu exceptia celor aflate

deja in curs de executie.

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

15

(4) Se interzice amplasarea retelelor edilitare pe stalpi de iluminat public si de

distributie a curentului electric, pe plantatii de aliniament, pe elemente de

fatada ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de aceasta natura.

(5) Pe traseele retelelor edilitare amplasate subteran se prevad obligatoriu

sisteme de identificare nedestructive, respectiv markeri, pentru reperarea

operativa a pozitiei retelelor edilitare in plan orizontal si vertical, in scopul

executarii lucrarilor de interventie la acestea.

(6) Lucrarile de constructii pentru realizarea/extinderea retelelor edilitare se

executa de regula, anterior sau concomitent cu lucrarile de realizare /

extindere / modernizare / reabilitare a retelei stradale, in conformitate cu

programele anuale / multianuale ale autoritatilor administratiei publice,

aprobate in conditiile legii.

(7) Documentatiile tehnice elaborate pentru obiective de investitii privind

realizarea / extinderea / modernizarea / reabilitarea retelei stradale,

precum si a drumurilor de interes local (si/sau national), daca este cazul,

vor prevedea in mod obligatoriu canale subterane in vederea amplasarii

retelelor edilitare.

ART.27. Proprietarea publica asupra retelelor edilitare

(1) Retelele de apa, de canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate in

serviciul public sunt propr. a mun. Timisoara, daca legea nu dispune altfel.

(2) Retelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica si de telecomunicatii

sunt proprietate publica a statului daca legea nu dispune altfel.

(3) Lucrarile prevazute la alin.1 si 2, indiferent de modul de finantare, intra in

proprietatea publica, daca legea nu dispune altfel.

2.VI. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii

ART.28. Parcelarea

(1) Parcelarea este operatiunea de divizare a unei suprafete de teren, in

vederea realizarii de noi constructii.

(2) Autorizarea executarii parcelarilor, in baza prezentului regulament, este

permisa numai daca suprafata minima a parcelei obtinute in urma

dezmembrarilor ulterioare va respecta Regulamentul General si cel Local

de Urbanism de la vremea respectiva.

(3) Sunt admise comasari si dezmembrari. Comasarea se poate face doar in

urma elaborarii si aprobarii unui PUD pentru zona respectiva.

(4) Regulamentul Local de Urbanism este facut pentru forma actuala a

parcelei. Cazurile particulare rezultate din nevoi ulterioare de folosire a

terenului, care nu s-ar regasi in prevederile PUZ-ului, se vor reglementa prin

PUD-uri.

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

16

ART.29. Inaltimea constructiilor

(1) In Varianta 1 a Reglementarilor Urbanistice, regimul maxim de inaltime

admis este de 3S+P+9E (+47m) pentru subzona M1, 3S+P+5E+Er (+26m)

pentru subzona M3 sau 3S+P+6E+Er (+26m) pentru subzona M2. Regimul

maxim de inaltime va fi corelat conform zonificarii din plansa de

Reglementari urbanistice – Varianta 1 (Etapa 1 si Etapa 2). Zonificare, in

sensul ca in zona de SUD (o parte din piateta pietonala), regimul maxim

de inaltime admis este de 3S+P+9E (+47m), in zona de VEST regimul maxim

de inaltime admis este de 3S+P+6E+Er (+26m), iar in zona de EST regimul

maxim de inaltime este 3S+P+5E+Er.

(2) In Varianta 2 a Reglementarilor Urbanistice, regimul maxim de inaltime

admis este de 3S(max. 8m adancime)+P+6E+Er (+26m) pentru subzona M1,

3S(max. 8m adancime)+P+5E+Er (+26m) pentru subzona M3 sau 3S(max.

8m adancime)+P+6E+Er (+26m) pentru subzona M2. Regimul maxim de

inaltime va fi corelat conform zonificarii din plansa de Reglementari

urbanistice – Varianta 2 (Etapa 1 si Etapa 2). Zonificare, in sensul ca in zona

de SUD (o parte din piateta pietonala), regimul maxim de inaltime admis

este de 3S(max. 8m adancime)+P+6E+Er (+26m), in zona de VEST regimul

maxim de inaltime admis este de 3S(max. 8m adancime)+P+6E+Er (+26m),

iar in zona de EST regimul maxim de inaltime este 3S(max. 8m

adancime)+P+5E+Er.

(3) In varianta 1 a Reglementarilor Urbanistice, inaltimea totala a constructiilor

nu va depasi +47 m, iar in varianta 2 a Reglementarilor Urbanistice,

inaltimea totala a constructiilor nu va depasi +26 m. Pentru zona de

element de signalistica urbana – grupul sigma, delimitata in plansa de

Reglementari Urbanistice – varianta 1, inaltimea totala a constructiilor nu

va depasi +47 m, iar in rest, inaltimea constructiilor nu va depasi +26 m. In

varianta 2 a Reglementarilor Urbanistice, toate constructiile vor respecta

inaltimea maxima de +26m si adancimea maxim a subsolurilor de 8m.

(4) Se admit nivele partiale (supante mezanine) cu conditia incadrarii in

inaltimea la cornisa reglementata.

ART.30. Aspectul exterior al constructiilor

(1) Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor

exterior nu contravine functiunii acestora.

(2) Autorizarea executarii constructiilor care, prin conformare, volumetrie si

aspect exterior, depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si

arhitecturii, este interzisa.

(3) Este obligatorie realizarea integrarii noii arhitecturi in fondul construit

existent.

(4) Se admite realizarea de balcoane, bow-window-uri, etc, incepand de la

inaltimea de 4 m de la cota trotuarului, cu conditia ca aceasta sa nu fie

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

17

dispuse la ultimul nivel de sub cornisa si sa ocupe, cumulat, maxim 1/3 din

lungimea frontului cladirii.

(5) Cladirile se vor acoperi cu terase sau acoperisuri existente cu panta

variabila si se vor propune pe cat posibil zone (terase) verzi la cota de

calcare a acceselor in si dinspre zonele de locuire colectiva.

(6) Pentru a determina o imagine urbana unitara se vor utiliza de o maniera

limitativa, o suita de doar cateva materialele de finisaj care sa nu

contravina celor specifice zonei, acestea conformandu-se macar la nivel

de textura sau culoare cu cele deja existente;

(7) Materialele folosite pentru finisaje, inchideri sau placari vor fi calitate buna

sau foarte buna. Acestea vor trebui sa reziste in timp atat uzurii fizice cat si

uzurii morale.

(8) Se permite folosirea culorilor saturate, dar pe portiuni limitate si care nu

depreciaza aspectul general al zonei, in conf. cu regulamentul privind

identitatea cromatica a cladirilor din municipiul Timisoara aprobat prin HCL

455/2014.

(9) Firmele comerciale sau necomerciale si vitrinele vor respecta

reglementarile cuprinse in Anexa 3 la Regulamentul de Urbanism al noului

PUG, dar se vor conforma unui manual de identitate vizuala, realizat

dedicat pentru aceasta zona.

2.VII. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri

ART.31. Parcaje

(1) Autorizarea executarii constructiilor care, prin destinatie, necesita locuri de

parcare se emite doar daca exista posibilitatea realizarii acestora in afara

domeniului public. Premisa de proiectare este ca toate locurile de parcare

necesare zonei vor fi amplasate in subteran inclusiv pentru vizitatorii zonei.

(2) Suprafetete parcajelor se determina in functie de destinatia si de

capacitatea constructiei, conform anexei nr. 5 la RGU si anexei 2 la

Regulamentul noului PUG:

(3) Necesarul de parcaje va fi determinat prin insumarea numarului de

parcaje necesar fiecarei functiuni in parte.

(4) Mijloacele de transport al marfurilor, vehiculele de orice alt tip decat

autoturismele vor stationa exclusiv in afara spatiului public, in interiorul

incintelor de la nivelul solului sau in zonele special amenajate in acest sens

(zone cu marcaj de zona de aprovizionare).

ART.32. Spatii verzi si plantate

(1) Autorizatia de construire va contine obligatia mentinerii sau creari de spatii

verzi si plantate, in functie de destinatia si capacitatea constructiilor.

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

18

(2) Este obligatorie amenajarea de spatii verzi cu rol decorativ si de protectie,

minim 10% din suprafata terenului.

(3) Este obligatorie amenajarea si plantarea spatiului verde aferent circulatiilor

carosabile, adica a zonele de protectie.

(4) Schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau

prevazute ca atare in documentatiile de urbanism, reducerea suprafetelor

acestora ori stramutarea lor este interzisa, indiferent de regimul juridic al

acestora (alin.1, art.71, OUG195/2005).

(5) Actele administrative emise cu nerespectarea prevederilor aliniatului

precedent sunt lovite de nulitate absoluta (alin.2, art.71, OUG195/2005).

ART.33. Imprejmuiri

(1) Premisa de proiectare este ca intreaga zona va avea acces public

nelimitat astfel incat nu sunt prevazute imprejmuiri de proprietate.

2.VIII. Reguli finale

ART.34. Procesele de aprobare si autorizare

(1) Executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei

autorizatii de construire sau de desfiintare, emisa in conditiile legii 50/1991,

in cazul in care legea nu dispune altfel (alin.1, art.1, L50/1991).

(2) Autorizatia de construire se emite in baza documentatiei pentru

autorizarea executarii lucrarilor de constructii, in temeiul si cu respectarea

prevederilor documentatiilor de urbanism, avizate si aprobate potrivit legii

(alin.2, art.2, L50/1991).

(3) Se pot executa fara autorizatie de constructie lucrari care nu modifica

structura de rezistenta si / sau aspectul arhitectural al constructiilor,

prevazute la art.11 din legea 50/1991.

(4) In conditiile legii, nu se emit autorizatii provizorii (alin.11, art.7, L50/1991).

(5) Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt

obligatorii realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta a

constructiilor (deci si in procesul de autorizare) a urmatoarelor cerinte

esentiale:

(a) rezistenta mecanica si stabilitate;

(b) securitate la incendiu;

(c) igiena, sanatate si mediu;

(d) siguranta in exploatare;

(e) protectie impotriva zgomotului;

(f) economie de energie si izolare termica; (art.5, L10/1995)

(g) se recomanda conf. normelor U.E. – cerinta de coerenta

(h) se recomanda conf. normelor U.E. – cerinta de eleganta

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

19

(6) Nivelul si cerintele esentiale de calitate se vor stabili de catre proiectanti si

investitori pentru fiecare obiectiv in parte, conform reglementarilor in

vigoare.

(7) Verificarea proiectelor pentru executia constructiilor, in ceea ce priveste

respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerintele esentiale de

calitate, se va face numai de catre specialistii verificatori de proiecte

atestati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor (alin.1, art.13,

L10/1995).

(8) Este interzisa autorizarea obiectivelor ce nu se inscriu in nivelul si cerintele

esentiale de calitate minime, prevazute in reglementarile in vigoare, si/sau

neverificate in conditiile aliniatului precedent.

ART.35. Detalieri prin planuri urbanistice de detaliu

(1) Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare

specifica, pentru o parcela in relatie cu parcelele invecinate. Planul de

urbanism nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar

detalia modul specific de construire in raport cu functionarea zonei si cu

identitatea arhitecturala a acesteia, in baza unui studiu de specialitate

(alin.1, art.48, L350/2001).

(2) Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbana care

reglementeaza retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale

parcelei, procentul de ocupare al terenului, accesuri auto si pietonale,

conformarea arhitecturala arhitectural volumetrica, modul de ocupare a

terenului, designul spatiilor publice (alin.2, art.48, L350/2001).

(3) Planul urbanistic de detaliu se elaboreaza numai pentru reglementarea

amanuntita a prevederilor stabilite prin Planul urbanistic zonal (alin.3,

art.48, L350/2001).

(4) Nu pot fi initiate si aprobate documentatii de urbanism care au ca scop

intrarea in legalitate a unor constructii edificate fara autorizatie de

construire sau care nu respecta prevederile autorizatiei de construire

(art.561, L350/2001).

ART.36. Modificari ale Planului urbanistic zonal

(1) Prezentul Regulament local de urbanism poate fi modificat doar dupa 12

luni de la aprobare si doar prin aceeasi procedura ca in cazul aprobarii

sale initiale, impreuna cu Planul urbanistic zonal.

(2) In cazul in care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se

solicita o modificare de la prevederile documentatiei de urbanism

aprobate sau daca conditiile specifice ale amplasamentului ori natura

obiectivelor de investitii o impun, autoritatea publica locala are dreptul ca,

dupa caz, prin certificatul de urbanism :

(a) sa respinga cererea in mod justificat cererea de modificare a

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

20

prevederilor documentatilor de urbanism aprobate;

(b) sa conditioneze autorizarea investitiei de elaborarea si aprobarea

unui plan urbanistic de detaliu;

(c) sa permita intocmirea documentatiei tehnice pentru autorizatia de

construire, in situatia solicitarii construirii pe o parcela in cadrul unui

front construit continuu preexistent in care cladirile de pe parcelele

adiacente au acelasi regim de inaltime cu cel solicitat.

(3) Pentru situatiile prevazute la alin.2, lit. c), initierea planului urbanistic zonal

se face dupa obtinerea unui aviz de oportunitate intocmit de arhitectul-

sef si aprobat de primarul municipiului Timisoara.

(4) Dupa elaborarea si aprobarea conform legii a Planului urbanistic zonal

mentionat mai sus, se poate intocmi documentatia tehnica in vederea

obtinerii autorizatiei de construire (alin.1-5, art.32, L350/2001).

ART.37. Litigiile

(1) Litigiile dintre solicitantii de autorizatii si autoritatile administratiei publice

sunt de competenta instantelor judecatoresti, in conditiile Legii

contenciosului administrativ.

CAPITOLUL 3. ZONIFICAREA FUNCTIONALA

3.I. Zone si subzone functionale:

ART.38. Generalitati

(1) Zona functionala reprezinta o parte din teritoriul unei localitati in care, prin

documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, se determina

functiunea dominanta existenta si viitoare. Zona functionala poate rezulta

din mai multe parti cu aceeasi functiune dominanta (zona de locuit, zona

activitatilor industriale, zona spatiilor verzi etc.) (anexa la L350/2001).

(2) Zonificarea functionala este actiunea impartirii teritoriului in zone

functionale (anexa la L350/2001).

(3) Subzona functionala reprezinta o parte din teritoriul unei zone functionale,

cuprinsa intr-o singura unitate teritoriala de referinta, omogena din punct

de vedere al caracteristicilor urbanistice, asupra careia se pot aplica

acelasi set de reguli.

ART.39. Zone si subzone functionale

(1) Teritoriului zonei studiate este compus din urmatoarele zone functionale:

(a) M – Zona mixta pentru locuire colectiva, activitati administrative, de

administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (tertiare),

culturale, de turism, servicii (tertiare), parcaj colectiv public si privat;

(i) M1 – element de signalistica urbana – Grupul Sigma: Subzona

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

21

mixta pentru activitati administrative, de administrarea afacerilor,

comerciale (tertiare), culturale, de turism, servicii (tertiare), parcaj

colectiv public si privat;

(ii) M2: Subzona mixta pentru activitati administrative, de

administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale

(tertiare), culturale, de turism, servicii (tertiare), parcaj colectiv

public si privat;

(iii) M3: Subzona mixta pentru locuire colectiva, activitati

administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare,

comerciale (tertiare), culturale, de turism, servicii (tertiare), parcaj

colectiv public si privat, zone verzi;

(b) ZV: Subzona non – edificabila suprateran pentru parcaj colectiv

public si privat, zona verde si cai de comunicatie rutiera, velo si

pietonala;

(c) CCR (cai de comunicatie rutiera): Suprafata cedata pentru realizarea

obiectivului de utilitate publica, Inelul 1 de circulatie.

3.II. Unitati teritoriale de referinta:

ART.40. Unitati teritoriale de referinta

(1) Unitatea teritoriala de referinta (UTR) reprezinta o subdiviziune urbanistica

a teritoriului intravilan, delimitata pe limite cadastrale, caracterizata prin

omogenitate functionala si morfologica din punct de vedere urbanistic si

arhitectural, avand ca scop reglementarea urbanistica omogena. UTR se

delimiteaza, dupa caz, in functie de relief si peisaj cu caracteristici similare,

evolutie istorica unitara intr-o anumita perioada, sistem parcelar si mod de

construire omogen, folosinte de aceeasi natura a terenurilor si

constructiilor, regim juridic al imobilelor similar (anexa nr.2 la L350/2001).

(2) Teritoriul zonei studiate este cuprins intr-o singura Unitate Teritoriala de

Referinta. In cadrul PUG in lucru aceasta se inscrie in UTR ZCP M1 Cetate:

Zona construita protejata, Zona mixta cu regim de construire inchis

adiacenta principalelor artere de trafic – Zona mixta.

CAPITOLUL 4. PREVEDERI SPECIFICE LA NIVELUL ZONELOR FUNCTIONALE

4.I. M – ZONA MIXTA:

4.I.1. GENERALITATI:

ART.41. Caracterul zonei

(1) Zona are un caracter mixt urban, in care se regasesc proportii diferite de

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

22

functiuni pentru locuire colectiva, activitati administrative, de

administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (tertiare),

culturale, de turism, servicii (tertiare), parcaj colectiv public si privat.

(2) Zona este gandita ca o dala urbana, sub care se desfasoara 3 (trei)

subsoluri destinate parcajelor, si pe care este favorizata la maximum

circulatia pietonala atat perimetrala cat si pe directiile principale.

ART.42. Tipuri de subzone functionale

(1) Zona mixta este impartita in 3 (trei) subzone functionale, in conformitate cu

plansele U.05 - Reglementari urbanistice – Etapa 1 si U.06 - Reglementari

urbanistice – Etapa 2 atat varianta 1, cat si varianta 2. Zonificare:

(a) M1 – element de signalistica urbana – Grupul Sigma: Subzona mixta

cu activitati: comerciale (tertiare), culturale, de turism, servicii (tertiare),

parcaj colectiv public si privat propusa la SUD;

(b) M2: Subzona mixta pentru activitati administrative, de administrarea

afacerilor, financiar - bancare, comerciale (tertiare), culturale, de

turism, servicii (tertiare), parcaj colectiv public si privat propusa la VEST;

(c) M3: Subzona mixta pentru locuire colectiva, activitati administrative,

de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (tertiare),

culturale, de turism, servicii (tertiare), parcaj colectiv public si privat,

zone verzi, propusa la EST;

(2) Fiecare subzona functionala va prelua reglementarile regulamentului local

de urbanism al prezentului P.U.Z. si va aplica restrictii in functie de permisiunile

functionale ale fiecarei subzone in parte.

ART.43. Functiunea dominanta a zonei

(1) Functiunea dominanta din mixtura zonei este cea de locuire colectiva.

ART.44. Functiunile complementare admise ale zonei

(1) Functiunile complemetare admise ale zonei sunt:

(a) functiuni administrative;

(b) de administrarea afacerilor;

(c) financiar-bancare;

(d) comerciale (tertiare);

(e) culturale;

(f) de turism;

(g) servicii (tertiare);

(h) parcaj colectiv public si privat;

(i) institutii si servicii publice;

(j) sanatate;

(k) functiuni de agrement si sport;

(l) echipare tehnico-edilitara;

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

23

(m) zone verzi amenajate.

4.I.2. SUB ZONA M1 – ELEMENT DE SIGNALISTICA URBANA – GRUPUL SIGMA -

UTILIZARE FUNCTIONALA:

ART.45. Utilizari permise

(1) Este permisa, amplasarea de cladiri cu urmatoarele tipuri de functiuni:

(a) comerciale (tertiare) cu caracter intraurban;

(b) culturale;

(c) de turism;

(d) servicii (tertiare);

(e) parcaj colectiv public si privat;

(f) echipare tehnico-edilitara;

(g) zone verzi amenajate.

ART.46. Utilizari permise cu conditii

(1) In cadrul amenajarii si dotarii zonelor destinate odihnei si recreerii se vor

asigura (art.8, OMS 119/2014), cu conditia integrarii acestora in coerenta

spatiului urban:

(a) instalatii de alimentare cu apa potabila;

(b) colectarea si indepartarea apelor uzate prin instalatii de canalizare,

locale sau zonale, a caror constructie si exploatare sa evite poluarea

factorilor de mediu;

(c) banci si spatii amenajate pentru recreere.

(2) Este permis accesul public neingradit in cladirile supraterane din aceasta

zona , cu exceptia spatiilor tehnice, a celor inchiriate in scop privat, in

situatii de probleme tehnice, conditii meteo exceptionale, in afara orelor

de program stabilite de catre operatorul acestora sau situatiilor de forta

majora.

ART.47. Utilizari interzise temporar

(1) Este interzisa amplasarea constructiilor in zonele de protectie a

infrastructurii de retele electrice existente si ulterior a infrastructurii de retele

de irigatii ale spatiilor verzi, pana la obtinerea avizului proprietarilor

acestora si indeplinirea conditiilor tehnice inscrise in acestea.

ART.48. Utilizari interzise permanent

(1) Comert en detail cu suprafata utila mai mare de 50 mp / unitate de

vanzare in Parter.

(2) Activitati sau servicii de tip industrial sau cvasi-industrial poluante;

(3) Depozitare en-gros;

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

24

(4) Locuire de orice tip;

(5) Sunt interzise lucrari de terasament si sistematizare verticala de natura sa

afecteze amenajarile din spatiile publice sau de pe parcelele adiacente.

(6) Se interzice schimbarea destinatiei functionale a unor zone, daca prin

aceasta se creeaza premisa aparitiei de riscuri pentru sanatatea

populatiei din sub-zona locuita adiacenta (alin. 2, art.5, OMS 119/2014).

4.I.3. SUB ZONA M2 - UTILIZARE FUNCTIONALA:

ART.49. Utilizari permise

(1) Este permisa, amplasarea de cladiri cu urmatoarele tipuri de functiuni:

(a) administrarea afacerilor – birouri, sedii de companii, etc;

(b) financiar-bancare;

(c) comerciale (tertiare) cu caracter intraurban;

(d) culturale;

(e) de turism;

(f) servicii (tertiare);

(g) parcaj colectiv public si privat;

(h) institutii si servicii publice;

(i) sanatate;

(j) sportive si de agrement;

(k) echipare tehnico-edilitara;

(l) zone verzi amenajate.

ART.50. Utilizari permise cu conditii

(1) Unitatile comerciale si de prestari servicii, precum si spalatorii auto

(automatizare si amplasate doar in subsolurile cladirii) care pot crea riscuri

pentru sanatate si disconfort pentru populatie prin producerea de zgomot,

vibratii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante, etc, se vor amplasa in

cladiri separate sau in subsol, la distanta de minim 15 m de ferestrele

locuintelor din zonele adiacente. Distanta se masoara intre fatada

locuintei si perimetrul unitatii, reprezentand limita suprafetei unitatii

respective. Pentru unitatile mai sus mentionate se asigura mijloacele

adecvate de limitare a nocivitatilor, astfel incat sa se incadreze in normele

din standardele in vigoare (alin.1, art. 5, OMS 119/2014).

(2) Conform OMS 119/2014, zonele necesare odihnei si recreerii se vor

amplasa in locuri care prezinta cele mai avantajoase elemente naturale.

(3) In cadrul amenajarii si dotarii zonelor destinate odihnei si recreerii se vor

asigura (art.8, OMS 119/2014):

(a) instalatii de alimentare cu apa potabila;

(b) W.C.-uri publice si locuri pentru colectarea selectiva a deseurilor;

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

25

(c) colectarea si indepartarea apelor uzate prin instalatii de canalizare,

locale sau zonale, a caror constructie si exploatare sa evite poluarea

factorilor de mediu;

(d) spatiu ingradit pentru cainii de companie, cu modalitati adecvate de

colectare a dejectiilor acestora;

(e) banci si spatii amenajate pentru picnic.

(4) Nocivitatile fizice (zgomot, vibratii, radiatii ionizante si neionizante),

substantele poluante si alte nocivitati din aerul, apa si solul adiacent

zonelor locuite nu vor putea depasi limitele maxime admisibile din

standardele in vigoare (art.10, OMS 119/2014).

(5) Pentru unitatile care, prin specificul activitatii lor, necesita protectie

speciala: spitale, centre de sanatate, centre de diagnostic, centre

multifunctionale, ambulatorii de specialitate, crese, gradinite, scoli, se

asigura o zona de protectie sanitara fata de locuinte, arterele de circulatie

cu trafic intens, zonele urbane aglomerate, stabilita prin studii de impact

(art. 14, OMS 119/2014).

(6) Demolarea fondului construit existent este permisa doar dupa declasarea

lui din Lista Monumentelor Istorice (LMI).

ART.51. Utilizari interzise temporar

(1) Este interzisa amplasarea constructiilor in zonele de protectie a

infrastructurii de retele electrice existente si ulterior a infrastructurii de retele

de irigatii ale spatiilor verzi, pana la obtinerea avizului proprietarilor

acestora si indeplinirea conditiilor tehnice inscrise in acestea.

ART.52. Utilizari interzise permanent

(1) Comert en detail cu suprafata utila mai mare de 800 mp / unitate de

vanzare in Parter.

(2) Comert en detail cu suprafata utila de vanzare mai mare de 3000 mp, in

cladiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall, etc.

(3) Activitati sau servicii de tip industrial sau cvasi-industrial poluante;

(4) Depozitare en-gros;

(5) Sunt interzise lucrari de terasament si sistematizare verticala de natura sa

afecteze amenajarile din spatiile publice sau de pe parcelele adiacente.

(6) In zonele de odihna si recreere nu se vor amplasa:

(a) obiective industriale care, prin activitatea lor, produc zgomot, vibratii

sau impurifica apa, aerul, solul;

(b) unitati de transporturi;

(c) statii de epurare a apelor uzate si a depozitelor de deseuri solide;

(d) artere de circulatie cu trafic rutier intens.

(7) Se interzice schimbarea destinatiei functionale a unor zone, daca prin

aceasta se creeaza premisa aparitiei de riscuri pentru sanatatea

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

26

populatiei din zona locuita (alin. 2, art.5, OMS 119/2014).

4.I.4. SUB ZONA M3 - UTILIZARE FUNCTIONALA:

ART.53. Utilizari permise

(1) Este permisa, amplasarea de cladiri cu urmatoarele tipuri de functiuni:

(a) locuire colectiva;

(b) administrarea afacerilor – birouri, sedii de companii, etc;

(c) financiar-bancare;

(d) comerciale (tertiare) cu caracter intraurban;

(e) culturale;

(f) servicii (tertiare);

(g) parcaj colectiv public si privat;

(h) institutii si servicii publice;

(i) sanatate;

(j) sportive si de agrement;

(k) echipare tehnico-edilitara;

(l) zone verzi amenajate.

ART.54. Utilizari permise cu conditii

(1) La etajul inferior destinat unitatilor de locuit (art. 6, OMS 119/2014):

(a) se pot amplasa/amenaja unitati comerciale, unitati de prestari servicii,

cabinete medicale umane fara paturi si cabinete veterinare pentru

animale de companie, care nu vor crea disconfort si riscuri pentru

sanatatea locatarilor; pentru unitatile sus-mentionate se vor asigura

mijloacele adecvate de limitare a nocivitatilor;

(b) se pot amenaja camere speciale pentru: depozitarea deseurilor solide,

spalatorii, uscatorii;

(c) se pot amenaja si alte anexe ale locuintelor, doar cu acceptul

asociatiei de locatari sau proprietari;

(d) activitatile de birou se pot organiza si la alte etaje ale imobilelor de

locuit daca se obtine acceptul vecinilor directi;

(e) schimbarea destinatiei unui spatiu de locuit se va face numai cu

respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 230/2007 privind

infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu

modificarile ulterioare.

(2) Unitatile comerciale si de prestari servicii, precum si spalatorii auto

(automatizare si amplasate doar in subsolurile cladirii) care pot crea riscuri

pentru sanatate si disconfort pentru populatie prin producerea de zgomot,

vibratii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante, etc, se vor amplasa in

cladiri separate sau in subsol, la distanta de minim 15 m de ferestrele

locuintelor. Distanta se masoara intre fatada locuintei si perimetrul unitatii,

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

27

reprezentand limita suprafetei unitatii respective. Pentru unitatile mai sus

mentionate se asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivitatilor,

astfel incat sa se incadreze in normele din standardele in vigoare (alin.1,

art. 5, OMS 119/2014).

(3) Conform OMS 119/2014, zonele necesare odihnei si recreerii se vor

amplasa in locuri care prezinta cele mai avantajoase elemente naturale.

(4) In cadrul amenajarii si dotarii zonelor destinate odihnei si recreerii se vor

asigura (art.8, OMS 119/2014):

(a) instalatii de alimentare cu apa potabila;

(b) W.C.-uri publice si locuri pentru colectarea selectiva a deseurilor;

(c) colectarea si indepartarea apelor uzate prin instalatii de canalizare,

locale sau zonale, a caror constructie si exploatare sa evite poluarea

factorilor de mediu;

(d) spatiu ingradit pentru cainii de companie, cu modalitati adecvate de

colectare a dejectiilor acestora;

(e) banci si spatii amenajate pentru picnic.

(5) Nocivitatile fizice (zgomot, vibratii, radiatii ionizante si neionizante),

substantele poluante si alte nocivitati din aerul, apa si solul zonelor locuite

nu vor putea depasi limitele maxime admisibile din standardele in vigoare

(art.10, OMS 119/2014).

(6) Pentru unitatile care, prin specificul activitatii lor, necesita protectie

speciala: spitale, centre de sanatate, centre de diagnostic, centre

multifunctionale, ambulatorii de specialitate, crese, gradinite, scoli, se

asigura o zona de protectie sanitara fata de locuinte, arterele de circulatie

cu trafic intens, zonele urbane aglomerate, stabilita prin studii de impact

(art. 14, OMS 119/2014).

(7) Demolarea fondului construit existent este permisa doar dupa declasarea

lui din Lista Monumentelor Istorice (LMI).

ART.55. Utilizari interzise temporar

(1) Este interzisa amplasarea constructiilor in zonele de protectie a

infrastructurii de retele electrice existente si ulterior a infrastructurii de retele

de irigatii ale spatiilor verzi, pana la obtinerea avizului proprietarilor

acestora si indeplinirea conditiilor tehnice inscrise in acestea.

ART.56. Utilizari interzise permanent

(1) Comert en detail cu suprafata utila mai mare de 800 mp / unitate de

vanzare in Parter.

(2) Comert en detail cu suprafata utila de vanzare mai mare de 3000 mp, in

cladiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall, etc.

(3) Ansambluri monofunctionale, rezidentiale;

(4) Activitati sau servicii de tip industrial sau cvasi-industrial poluante;

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

28

(5) Depozitare en-gros;

(6) Locuire de tip individual;

(7) Sunt interzise lucrari de terasament si sistematizare verticala de natura sa

afecteze amenajarile din spatiile publice sau de pe parcelele adiacente.

(8) In zonele de odihna si recreere nu se vor amplasa:

(a) obiective industriale care, prin activitatea lor, produc zgomot, vibratii

sau impurifica apa, aerul, solul;

(b) unitati de transporturi;

(c) statii de epurare a apelor uzate si a depozitelor de deseuri solide;

(d) artere de circulatie cu trafic rutier intens.

Se interzice schimbarea destinatiei functionale a unor zone, daca prin

aceasta se creeaza premisa aparitiei de riscuri pentru sanatatea

populatiei din zona locuita (alin. 2, art.5, OMS 119/2014).

4.II. ZV – ZONA NON-EDIFICABILA SUPRATERAN:

4.II.1. GENERALITATI:

ART.57. Caracterul zonei

(1) Zona are un caracter predominant de zona verde amenajata la nivelul

strazii si pe alocuri parcaj colectiv public si privat in subsoluri. Aceasta zona

va acomoda cai de comunicare pietonale in limita de C.U.T. = 0,1. Zona

va putea fi intrerupta de cai de acces rutiere in si dinspre cladiri.

(2) Zona este gandita ca o dala urbana, sub care partial se desfasoara 3 (trei)

subsoluri destinate parcajelor si pe care este favorizata la maximum

circulatia pietonala atat perimetrala cat si pe directiile principale.

(3) Zona este cu acces public neingradit.

ART.58. Tipuri de subzone functionale

(1) Zona non-edificabila destinata spatiilor verzii, cailor de comunicatie

pietonale si rutiere, in conformitate cu plansele U.05 - Reglementari

urbanistice – Etapa 1 si U.06 - Reglementari urbanistice – Etapa 2 varianta

1 si varianta 2. Partial, in subsoluri se afla functiuni de parcaj public si privat.

Nu exista subzone functionale.

ART.59. Functiunea dominanta a zonei

(1) Functiunea dominanta a zonei este cea de zona verde amenajata.

ART.60. Functiunile complementare admise ale zonei

(1) Functiunile complemetare admise ale zonei sunt:

(a) cai de comunicatie rutiera;

(b) cai de comunicatie pietonala;

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

29

(c) parcaj colectiv public si privat;

(d) zona verde amenajata cu sculpturi;

4.II.2. UTILIZARE FUNCTIONALA:

ART.61. Utilizari permise

(1) Este permisa amplasarea cladirilor si amenajarilor destinate cailor de

comunicatie pietonale si cailor de comunicatie si transporturilor auto.

(2) Este permisa amplasarea de zone verzi de protectie, aliniamente de

protectie si lucrari si/sau zone de protectie impotriva poluarii vizuale,

fonice, olfactive.

(3) Este permisa amplasarea de zone verzi amenajate si mobilate cu

vegetatie de mica, medie si mare inaltime precum si mobilate cu sculpturi.

(4) Este permisa amplasarea de parcaje de-a lungul cailor de circulatie, in

conformitate cu profilele stradale din cadrul proiectului.

(5) Este permisa realizarea strict in subsol a parcajelor colective publice si

private si a spatiilor tehnice necesare cladirilor adiacente.

(6) Este permisa realizarea strict in subsol a depozitarilor necesare functionarii

cladirilor adiacente.

(7) Este permisa, amplasarea de mobilier urban si constructii mici provizorii,

inscrise in atmosfera zonei in limita a C.U.T. = 0,1.

ART.62. Utilizari permise cu conditii

(1) Amplasarea constructiilor si amenajarilor in zona drumului public este

permisa cu avizul administratorului de drum.

(2) La amenajarea, modificarea sau sistematizarea intersectiilor dintre

drumurile publice se va obtine acordul administratorului drumului, al politiei

rutiere (art.30, OG43/1997).

(3) Lucrarile edilitare subterane se amplaseaza in afara amprizei, in afara

zonei de siguranta a drumului public sau in galerii vizitabile. Constructia,

repararea si intretinerea acestor lucrari in zona drumului public se fac cu

aprobarea administratorului drumului si cu respectarea legislatiei in vigoare

(alin.1, art.48, OG43/1997).

ART.63. Utilizari interzise permanent

(1) Este interzisa amplasarea unor cladiri sau amenajari avand alta destinatie

decat una din cele mentionate in ultimele doua articole.

(2) Se interzice amplasarea panourilor publicitare cu exceptia unor totemuri

conform manualului de identitate vizuala ce urmeaza a fi elaborat pentru

intreg ansamblul si distantele legale fata de intersectii si drumuri publice

(conform OG 43/1997).

(3) Se interzice obturarea vizibilitatii indicatoarelor rutiere prin amplasarea

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

30

constructiilor, instalatiilor, panourilor publicitare, plantatiilor rutiere si a

oricaror alte obstacole (conform OG43/1997).

APRILIE 2018 Intocmit,

Arh. Claudiu IONESCU

Verificat,

Specialist RUR,

Arh. Catalin J. HANCHES

hd

ARCHITECT // ARHITECT // ARCHITEKT // معماري مهندس // 建筑师 web: www.claudiuionescu.ro // email: [email protected] // tel: +40 727 82 02 12 START S.R.L. // RO1686919 // J2/702/1991 // STR. CEZAR, NR. 25, ARAD, JUD. ARAD

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. M I X E D U S E // T I M I S O A R A // R O // I S S U E D A P R I L 2 0 1 8 // M O R E I N F O O N : W W W . C L A U D I U I O N E S C U . R O

CLAUDIU IONESCU

31

ANEXE

I. ANEXA 1 – EXTRAS DIN REGLEMENTARI TEHNICE APLICABILE IN ZONA

(a) Extras din RLU PUG Timisoara in lucru, revizia 3, privind subzona ZCP M1

(b) Categoriile de constructii care se supun avizarii privind securitatea la

incendiu, extras din HG 1739/2006.

(c) Categoriile de constructii la care este obligatorie realizarea de

adaposturi publice de protectie civila, precum si adaposturile care se

amenajeaza ca puncte de comanda extras din HG 560/2005,

modificata de HG 37/2007.

hd