keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 343/28.09.2010 privind aprobarea Convenţiei pentru reabilitarea clădirii istorice din Piaţa Unirii nr. 4, Timişoara

28.09.2010

Hotararea Consiliului Local 343/28.09.2010
privind aprobarea Convenţiei pentru reabilitarea clădirii istorice din Piaţa Unirii nr. 4, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 21662/10.09.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.158/18.04.2006 privind încheierea unui contract de asociere cu SC URSUS Breweries SA;
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 147/25.03.2008 privind aprobarea listei de priorităţi cu clădirile istorice cărora li se vor restaura faţadele în anul 2008, în baza contractului de asociere nr. 1/20.05.2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi SC URSUS Breweries SA;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 330/29.07.2008 privind aprobarea Convenţiei pentru realizarea obiectului contractului de asociere nr. 1/20.05.2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi SC Ursus Breweries SA, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 158/ 18.04.2006;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2) lit. d) şi e), alin.(6) lit. a) pct. 10, alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Convenţia pentru reabilitarea clădirii istorice din Piaţa Unirii nr. 4, Timişoara, prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Proprietarului clădirii istorice din Piaţa Unirii nr. 4, Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu DIRECŢIA DEZVOLTARE Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Clădirilor Istorice din Timişoara (CCRCIT) SC2010- 21662/10.09.2010

REFERAT privind aprobarea Convenţiei pentru reabilitarea clădirii istorice din Piaţa Unirii nr. 4, Timişoara În vederea punerii în valoare a unor clădiri istorice din municipiul Timişoara şi promovării unor activităţi tradiţionale ale municipiului Timişoara, Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi S.C. URSUS Breweries S.A. au încheiat contractul de asociere nr. 1/20.05.2006, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 158/18.04.2006. Conform acestui contract, S.C. URSUS Breweries S.A. s-a angajat să vireze Municipiului Timişoara, pe perioada celor 5 ani ai contractului de asociere, suma de 500 mii de USD pentru lucrările de restaurare a faţadelor clădirilor istorice din Timişoara. În acest context, s-a stabilit o listă a clădirilor care urmează să fie renovate, care cuprinde clădirile din Piaţa Unirii nr. 4, nr. 10 şi nr. 11, listă aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 147/ 25.03.2008, precum şi o convenţie cadru, aprobată prin HCL nr. 330/29.07.2008. Din totalul de 500 mii de USD, SC URSUS Breweries SA a achitat până în anul 2010 suma de 300 mii de USD care a fost folosită pentru reabilitarea clădirilor istorice din Piaţa Unirii nr. 10 şi 11, urmând ca restul de 200 mii de USD să fie folosiţi pentru reabilitarea clădirii din Piaţa Unirii nr. 4. Având în vedere faptul că pentru lucrările de reabilitare a clădirii istorice din Piaţa Unirii nr. 4, preconizate a se realiza în perioada anilor 2010-2011, a rezultat conform devizului general o sumă mai mare decât cea de 200 mii USD, respectiv 1.295,2 mii lei, Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timişoara, în calitate de proprietar, va suporta diferenţa până la concurenţa sumei de 100 mii USD. Luând în considerare că acest fapt modifică convenţia cadru, în sensul că Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timişoara se obligă să asigure cofinanţarea lucrărilor până la concurenţa sumei de 100 de mii de USD, este necesară aprobarea unei noi convenţii pentru reabilitarea clădirii istorice din Piaţa Unirii nr. 4, pe care o ataşăm la prezentul referat. Având în vedere cele expuse mai sus,

propunem aprobarea următoarelor: - Convenţia pentru reabilitarea clădirii istorice din Piaţa Unirii nr. 4, Timişoara, prevăzută în Anexa la prezentul referat. Director executiv Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Economică Arh. Aurelia Junie Ec. Smaranda Haracicu Şef Serviciul CCRCIT Consilier CCRIT Arh. Monica Stampar Ing. Ovidiu Purdea Avizat juridic cons. juridic

Mirela Lasuschevici Redactat, cons. Maria Telbis

FP 53-01, Ver. 1 1

Atasament: Anexa_343.pdf

CONVENȚIA DE SUBVENȚIONARE încheiată în data de............ Între: MUNICIPIUL TIMIŞOARA cu sediul în bv. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, cod fiscal R 14756536, tel. 0256-408.367, fax 0256-204.177, reprezentat prin Gheorghe Ciuhandu - Primar şi Smaranda Haracicu — Director Direcţia Economică numit în continuare „Municipiu” Şi proprietarii imobilului situat în Timişoara, Piața Unirii nr. d: Nr. ap. Nume proprietar CNP | CUICE Episcopia ortodoxa sarba de Timişoara, CF 2483777 | prin preotul Marcov Marinco Cl seria TM 464925 1671018354783 numiți în continuare „Beneficiar” 1. INTERPRETARE 1.1. În prezenta convenție, cu excepția unei prevederi contrare, cuviniele la forma singular vor include forma plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 1.2. Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit, 2. OBIECTUL CONVENȚIEI 2.1. Prezenta convenție prevede acordarea de subvenţii, în conformitate cu contraciul de asociere nr. 1 din 20.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi SC URSUS Breweries SA, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 158 din 18.04.2006, pentru punerea în aplicare a măsurilor de restaurare, conservare şi punere în valoare a fațadelor unor clădiri cu valoare istorică din Municipiul Timişoara, şi anume asupra imobilului situat în Timişoara, Piața Unirii nr. 4. Imobilul face parte din sitului urban Cartierul „Cetatea Timisoara”, care este inclus în Lista monumentelor istorice aprobată de Ministerul Culturii şi Cultelor, Institutul Național al Monumentelor Istorice, cod TM-— ll-s-A-0D6095 şi conform art.3 din Legea 422 din 18.07.2001 privind protecția monumentelor istorice, Tlind considerat monument istoric. Măsurile admise vor consta în : Lucrări de restaurare după cum urmează: Acoperiş / învelitoare - repararea acoperişului construcțiilor (șarpantă şi învelitoare), Fațade - hidro-izolarea clădirilor, eliminarea umidității - tencuirea şi zugrăvirea fațadelor - repararea/confecționarea ornamentelor fațadelor - înlăturarea sau mascarea echipamentelor tehnice şi elementelor de infrastructură (rețele curent, rețele comunicaţii) amplasate fără autorizație sau fără acceptul proprietarului conform proiectului. Părţi metalice - tinichigerie (burlane, jgheaburi, pazii, dolii, glafuri, etc) - ornamente/sculpturi - balustrade, coperiine, tâmplărie, opritori zăpadă, porți Părţi din lemn - reparare/confecționare tâmplărie (ferestre, uşi, porți, rulouri) pa

3. STANDARDE 3.1. Lucrările pentru reabilitarea prudentă a imobilului mai sus menționat trebuie să fie executate în conformitate cu legislația română şi regulamentele locale de urbanism în vigoare (L 422/2001, H 1430/2003, L 50/1991, HCL 157/2002 privind aprobarea PUG, HCL 52/1999 privind aprobarea RLU, HCL nr. 98/1998 privind aprobarea PUZ „Zona Centrală”, HCL 3/2007 privind aprobarea Conceptului Integrat de Măsuri pentru Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara, HCL 224/2008 privind aprobarea Îndrumarului pentru Regulamentul Local de Urbanism al cartierului Cetate şi al altor zone istorice protejate din Timişoara etc.) proprietarii fiind obligați să respecte toate obligaţiile legale ce le revin. 4. VALOAREA SUBVENȚIEI 4.1. Valoarea totală a lucrărilor de intervenții conform devizului general elaborat de proiectant, parte a Proiectului tehnic este de 1.295,2 mii lei, din care valoarea lucrărilor de reabilitare este de 1.044,54 mii lei la care se adaugă TVA 250,690 mii lei. 4.2. Municipiul acordă o subvenție pentru măsuri de reabilitare a imobilului situat în Timişoara - Piaţa Unirii nr. 4, inclusiv dirigenție de şantier, după cum urmează : -în anul 2010 — 344,32 mii lei. - în anul 2011 — contravaloarea în lei la data efectuării viramentului în contul Municipiului Timişoara de către SC URSUS Breweries SA a sumei de 100 mii USD. Cele două sume cumulate reprezintă suma maximă acordată ca subvenție de către Municipiul Timişoara pentru reabilitarea imobilului situat în Piaţa Unirii nr.4, conform proiectului de reabilitare autorizat. 4.3. Beneliciarul asigură cofinanțarea lucrărilor, prin achitarea contravalorii excedentare sumei menţionate la punctul 4.2. din prezenta convenţie, până la concurența valorii necesare executării lucrărilor de reabilitare, inclusiv dirigenție de şantier, conform contractului de asistență tehnică semnat cu dirigintele de şantier respectiv a contractului de execuție lucrări semnat cu executantul, la care se adaugă valoarea eventualelor lucrări suplimentare si/sau neprevăzute conform actelor adiționale. Contribuţia beneficiarului nu va depăşi suma reprezentând contravaloarea a 100 mii USD la cursul de schimb al BNR la data constituirii contului ESCROW. 5. DURATA CONVENȚIEI 5.1. Prezenta convenție se derulează începând cu data semnării acesteia de către toți semnatarii, până la recepţia finală a lucrărilor. 6. OBLIGAȚIILE MUNICIPIULUI 6.1. Include, în baza devizului general, contractele de prestări servicii (dirigenție de şantier) şi execuție lucrări necesare pentru reabilitarea imobilului din Timişoara, Piaţa Unirii nr. 4, în programul anual de achiziţii publice al Municipiului Timişoara. 6.2. Organizează şi desfăşoară procedurile de atribuire a contractelor de prestări servicii şi execuție" lucrări, în conformitate cu legislaţia română în vigoare (documentația de atribuire, desfăşurarea şedinţelor, desemnarea ofertantului câştigător, încheierea contractului). 6.3. Efeciuează plata către prestatorii şi/sau executanții desemnați câştigători , a contravalorii serviciilorlucrărilor prestate/executate în termenele convenite prin Contractele de prestări servicii/execuţie lucrări. 6.4. Desemnează dirigintele de şantier. Contravaloarea serviciilor prestate de acesta se va achita din fonduri alocate în baza contractului de asociere nr. 1 din 20.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi SC URSUS Breweries SA, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 158 din 18.04.2006 6.5. Emite prin CCRCIT Ordinul de începere a lucrărilor. 2 u

6.6. Participă prin CCROIT împreună cu Beneficiarul la deschiderea şantierului. 6.7. Urmăreşte prin CCRCIT, în colaborare cu Beneficiarul, execuția lucrărilor. 6.8. Numeşte Comisia de Recepție din care va face parte şi reprezentatul desemnat al Beneficiarului. 6.9. Organizează prin CCRCIT, împreună cu reprezentantul desemnat al Beneficiarului, recepţia lucrărilor la solicitarea Executantului. 6.10. Achită valoarea lucrărilor, pe baza situaţiilor de plată şi facturilor confirmate de către dirigintele de şantier şi avizate de către Beneficiar şi Municipiu, prin CCRCIT. 6.11. Asigură, după caz, realizarea pe domeniul public a lucrărilor necesare pentru efectuarea lucrărilor de execuție în cadrul proiectului de reabilitare, 7 + BLIGAȚIILE BENEFICIARULUI - În vederea semnării prezentei convenții, predă Municipiului documentația tehnică necesară lucrărilor de execuție (PT, DDE, PAC, AC). 7.2. Împuterniceşte prin mandat legal un reprezentant să participe la procedura de achiziţii prestări servicii şi/sau execuție lucrări şi în comisiile de recepție. 7.3, Încheie — înaintea începerii lucrărilor - o asigurare generală pentru diverse riscuri (asigurarea va cuprinde obligatoriu riscul de incendiu, risc la foc, calamități naturale — inundații, cutremur). 7.5. Pune la dispoziția executantului - fără plată - amplasamentul lucrării liber de orice sarcini. 7.6. Va asigura accesul executantului, la utilități (apă-canal, electrice, termice); Costurile pentru utilități se suportă de către executanți. 7.7. Face parte din Comisia de Recepție numită de Municipiu. 7.8. Se implică împreună cu Municipiul în comisiile de evaluare a ofertelor şi în comisiile de recepție. 7.8. Participă la procedurile de atribuire a contractelor de prestări servicii şi execuţie lucrări, în conformitate cu legislaţia română în vigoare (documentația de atribuire, desfăşurarea şedinţelor, desemnarea ofertantului câştigător, încheierea contractului). 7.10. Participă împreună cu Municipiul la deschiderea şantierului. 7.11. Avizează prin reprezentantul său situațiile de lucrări, respeciiv procesele verbale de recepție confirmate de către Dirigintele de şantier în vederea achitării acestora de către Municipiu. 7.12. Participă prin reprezentantul său împreună cu Municipiul la recepționarea lucrărilor de execuție/prestări servicii. 7.13. Avizează împreună cu Municipiul situațiile de plată şi facturile confirmate de către dirigintele de şantier în vederea achitării acestora de către Municipiu. 7.14.La data semnării contractului de execuție lucrări, beneficiarul va face dovada depunerii contribuției proprii conform punctului 4.3. intr-un cont de tip ESCROW la o bancă desemnată de Municipiul Timişoara. Contul va fi realimentat, după caz, pentru achitarea lucrărilor suplimentare şi/sau neprevăzute necesare pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare a imobilului din Piața Unirii nr.4. 8. MODALITĂȚI DE PLATĂ 8.1. Subvenția e acordată în baza şi în conformitate cu contractul de asociere nr. 1 din 20.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi SC URSUS Breweries SA, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 158 din 18.04.2006, pentru punerea în aplicare a măsurilor de restaurare, conservare şi punere în valoare a fațadelor unor clădiri cu valoare istorică din Municipiul Timişoara. 8.2. Subvențiile se acordă strict pentru execuție de lucrări de reabilitare şi servicii aferente (dirigenție de şantier), în conformitate cu devizului general aprobat, 8.3. Plata subvenţiilor, aşa cum este definită la punctul 4, se face de către Municipiu, direct către prestator şi/sau executant, pe baza situațiilor de plată şi a facturilor emise, confirmate de către Dirigintele de şantier, după avizarea situațiilor de lucrări, respectiv a proceselor verbale de recepție aferente. 8.4. Facturile vor fi achitate de către Municipiu, menționat la pct. 4.2., eşalonat după cum urmează: - până la data de 31.12.2010, maxim 344,32 mii lei - până la data de 20.12.2011 restul valorii conform contractului de execuție lucrări semnat cu executantul şi a actelor adiționale pentru lucrările suplimentare dacă este cazul. 2

9. TERMENE GENERALE 9.1. Data limită pentru finalizarea lucrărilor este 30.11.2011. 9.2. Data limită pentru efectuarea ultimelor plăți este 20.12.2011. 10. AMENDAMENTE 10.1. Părțile convenției au dreptul, pe durata îndeplinirii convenției, de a conveni modificarea clauzelor convenției, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii convenției. 11. FORȚĂ MAJORĂ 11.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă, 11.2. Forţa majoră exonerează părțile convenției de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezenta convenție, pe toată perioada în care aceasta acționează, 11.3. Îndeplinirea convenției va fi suspendată în perioada de acţiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuvenea părților până la apariția acesteia. 11.4. Partea convenției care invocă forța majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părți, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să la orice măsuri care il stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor. 11.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentei convenții, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese, 12. REZILIEREA CONTRACTULUI 12.1. Părţile îşi rezervă dreptul de a denunța unilateral convenția în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii convenției şi care conduc la modificarea clauzelor în aşa măsură încât îndeplinirea convenției respective ar fi contrară interesului public. 12.2. În cazul prevăzut la clauza 12.1 partea care a denunțat unilateral convenția este obligată să facă plata pentru partea din convenție îndeplinită până la data denunțării unilaterale a convenției. 12.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezenta convenție de către una din părți, în mod culpabil şi repetat, dă drepiul părții lezate de a considera convenția desființată de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere sau intervenția instanței de judecată conform pactului comisoriu de gradui IV şi de a pretinde plata de daune — interese. 13. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 13.1. Părţile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegeri sau dispută care se pot ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea convenției. 13.2, Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, părțile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergență convențională, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanța judecătorească competentă. 14. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONVENȚIA 14.1. Limba care guvernează convenția este limba română. 15, COMUNICĂRI 15.1, (1) Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentei convenții, trebuie să fie transmisă în scris. A

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 15.2. Comunicările între părți se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării. 16. LEGEA APLICABILĂ CONVENȚIEI 16.1. Convenția va fi interpretată conform legilor în vigoare din România. Părţile au înțeles să încheie astăzi... imi prezenta convenție în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. MUNICIPIUL BENEFICIAR MUNICIPIUL TIMIȘOARA EPISCOPIA ORTODOXA SARBA DE TIMIŞOARA Preot MARCOV MARINCO PRIMAR : Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECTIA ECONOMICĂ DIRECTOR Ec. SMARANDĂ HARACICU AVIZAT SERVICIUL JURIDIC z