keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 332/25.09.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Calea Torontalului - Construire sediu R.A.R.", extravilan Cioca Noua, Municipiul Timişoara

25.09.2007

Hotararea Consiliului Local 332/25.09.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Calea Torontalului - Construire sediu R.A.R.", extravilan Cioca Noua, Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U32007-003574/12.09.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Calea Torontalului - Construire sediu R.A.R.", extravilan Cioca Noua, Timişoara, având ca beneficiar pe Registrul Auto Roman - regie autonoma, întocmit conform Proiectului nr. U 48/2007, realizat de S.C. "Melvin" S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+1E ,acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 60%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2, spaţii verzi de 20% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Calea Torontalului - Construire sediu R.A.R.", extravilan Cioca Noua, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul este înscris în C.F. nr. 145784 , având nr. cadastral A 732/1/5/2 - A 732/1/6/2, fiind proprietatea Registrului Auto Roman - regie autonoma.

Art.4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: Scoaterea din circuitul agricol se va face pe cheltuiala beneficiarilor acestei documentatii. Dupa aprobarea documentatiei, terenul se va introduce in intravilanul Municipiului Timisoara si va trece in zona D de impozitare.

Art.6: Autorizaţia de construire se va emite doar după ce drumurile vor trece in domeniul public al Municipiului Timisoara.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.8: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului Registrul Auto Roman - regie autonoma;
-Proiectantului S.C. Melvin S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PUZ_Cioca_Noua.pdf

LEGENDA BEE EET LIMITE PLAN URBANISTIC ZONAL Limita studiata Limita Parc Industrial Limita teren beneficiar CALEA TORONTALULUI Limita parcele propuse Coca Cola Aliniament propus ZONIFICARE URBANISTICA Sediu REGISTRU AUTO ROMAN Dotari existente - Parc industrial Calea Torontalului - Hale productie, prelucrari piese metalice Zona industriala propusa prin PUZ Director Nord Proprietate particulara Drept de servitute in favoarea C.J.T. pentru retele (2.50 m) Zona de protectie drum national (50 m) DN6&km Largire la 4 benzi DN 6 rca N CAI DE CIRCULATII SI SPATII VERZI Spatii verzi propuse Vegetatie inalta propusa (Bariera verde) Paraul Beregsau DN 6 Timisoara - Sannicolau Mare Drum colector paralel cu DN (intersectia Metro 2 - intersectia Parc Industrial Torontalului) Drum de acces privat - extindere drum "B" Parc Industrial Torontalului 11.34 m (in momentul modificarii prospectului stradal De 743/1 la 12 m se va dona 4m, restul de 7.34 urmand a fi transformata in zona de parcare) Drum "B" Parc Industrial m ref LE al MR BEE Drumuri de exploatare existente Acces pe parcela BILANT TERITORIAL AL PARCELEI ZONE FUNCTIONALE INDICI URBANISTICI sau se va stabili in studiul de fezabilitate Marea NUME VERIFICATOR / EXPERT SEMNATURA REFERAT / EXPERTIZA NRIDATA CITI |] ca RA. REGISTRUL AUTO ROMAN MELVIN ec SERE, a EEST U 48/2007 mal SPECIFICATIE 1:1000 PUZRAR. - CALEA TORONTALULUI - A 732/1/5I2, A T32/4/6/2 PUZ. SEF PROIECT VERIFICAT REGLEMENTARI URBANISTICE Par U48/2007-03 DESENAT

Atasament: Referat_-_PUZ_Torontalului.pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL PLANIFICARE SPATIALA Nr.U32007-003574/12.09.2007

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Calea Torontalului - Construire sediu R.A.R.”,

extravilan Cioca Noua, Municipiul Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007, Planului Urbanistic Zonal cu caracter director Timişoara - Nord aprobat prin HCL 325/2005 si strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere documentaţia înregistrată la noi cu numărul U32007-003574 din 24.07.2007 prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic Zonal "Calea Torontalului - Construire sediu R.A.R.”, extravilan Cioca Noua, Timişoara.

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 1734/28.03.2007, propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal "Calea Torontalului - Construire sediu R.A.R.”, extravilan Cioca Noua, Timişoara.

Documentaţia PUZ “Calea Torontalului - Construire sediu R.A.R.” a fost iniţiată la cererea beneficiarului Registrul Auto Roman - regie autonoma şi elaborată de S.C. Melvin S.R.L., proiect nr. U48/2007;

Terenul studiat în cadrul PUZ este situat în extravilanul municipiului Timişoara adiacent drumului national DN6, Timisoara - Sînnicolau Mare şi este liber de constructii fiind inca in folosinta agricola;

Parcela studiată, în suprafaţă totală de 14210 mp, este înscrisă în CF 145784, nr. cadastral. A 732/1/5/2 - A 732/1/6/2, arabil extravilan în Cioca Noua, conform extrasului CF anexat la documentaţie.

Prin prezenta documentaţie se propune realizarea noului sediu R.A.R. cu o suprafata de 1200 mp, in regim de inaltime P+1E, spatii de parcare, alei de acces si platforme carosabile, spatii verzi plantate, trotuare si zone verzi de aliniament. Amplasamentul se află în extravilan fiind mărginit la nord de paraul Beregsau, la est de drumul national DN 6, iar la sud şi vest de parcele aflate in proprietate privata.

Deservirea rutieră in zona studiata se va asigura in doua etape. In prima etapa se va amenaja un acces rutier provizoriu care va asigura relatia de dreapta direct din drumul national DN 6 în dreptul km 563 + 057 stânga, în conformitate cu Avizul DRDP nr. 340/53 din 26. 06. 2007, pana la executarea lucrarilor de sporire a capacitatii rutiere la 4 benzi de circulatie. In a doua etapa va amenaja accesul rutier definitiv care se va realiza prin drumul colector prevazut dupa realizarea sectorului de 4 benzi. De asemenea au fost prevazute zone speciale pentru spatii verzi, rigole pentru scurgerea apelor pluviale, dotari tehnico - edilitare si spatii de parcare.

Autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezenta documentaţie, se va face după ce drumurile prevăzute vor fi domeniu public.

Indicii de construibilitate propuşi pentru zona de locuinţe sunt: POT maxim = 60 % CUT maxim = 2 Regim maxim de înălţime = P+1E

Amplasare construcţiilor faţă de limitele laterale şi faţă de aliniament se va face cu respectarea Regulamentului General de Urbanism şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG , conform plansei de Reglementari Urbanistice nr. U48/2007-03.

Se vor respecta prevederile din cadrul avizelor furnizorilor de utilităţi şi ale organismelor abilitate. Reţelele edilitare se vor realiza doar prin racordarea la sistemele centralizate ale localităţii, conform avizelor anexate la dosar şi conform Avizului eliberat de Agenţia de Mediu nr. 898RP din 30.07.2007 şi a Avizului CJT nr. 90/20.07.2007.

Scoaterea din circuitul agricol se va face pe cheltuiala beneficiarilor acestei documentatii. Dupa aprobarea documentatiei, terenul se va introduce in intravilanul Municipiului Timisoara si va trece in zona D de impozitare.

Documentaţia de urbanism este însoţită de toate avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, in conformitate cu legislatia in vigoare si Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Plan Urbanistic Zonal "Calea Torontalului - Construire sediu R.A.R.”, extravilan Cioca Noua, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR, ARHITECT, Ing. Dorel BORZA Arh. Emilian Sorin CIURARIU SEF BIROU, CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Gabriela POPA

AVIZAT JURIDIC, Red./Dact. G.P.