keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 612/19.12.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Hale pentru depozitare - A 1355/1/5", str. Ovidiu Cotruş, Zona Freidorf, Timişoara

19.12.2006

Hotararea Consiliului Local 612/19.12.2006
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Hale pentru depozitare - A 1355/1/5", str. Ovidiu Cotruş, Zona Freidorf, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22006-006041/27.11.2006 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.2 lit.(c) şi alin.5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;
În temeiul art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Hale pentru depozitare - A 1355/1/5, str. Ovidiu Cotruş, zona Freidorf, Timişoara, conform proiectului nr. 28/2005, întocmit de S.C. ARHITECT TRIMBIŢAŞ S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu - Hale pentru depozitare - A 1355/1/5 se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr .4941 Freidorf, nr. topo 1355/1/5, în suprafaţă de 15000 mp, fiind proprietatea Iosa Ana Olimpia şi Clonta Mircea.

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu - Hale pentru depozitare - A 1355/1/5, str. Ovidiu Cotruş, zona Freidorf, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.
Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după ce sprafaţa de teren afectată de drum va fi domeniu public.
La realizarea construcţiei se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Centrului de Consiliere Cetăţeni;
-Beneficiarilor Iosa Ana Olimpia şi Clonta Mircea;
-Proiectantului S.C. ARHITECT TRIMBIŢAŞ S.R.L;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PUD_Hale_O_Cotrus.pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU CONSILIUL LOCAL U22006-006041/28.11.2006

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu: „Hale pentru depozitare – A

1355/1/5”, strada Ovidiu Cotruş, Zona Freidorf, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. U22006-006041/26.10.2006, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Hale pentru depozitare” strada Ovidiu Cotruş, Zona Freidorf, Timişoara.

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 5513 din 13.10.2005, Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Planului Urbanistic de Detaliu „Hale pentru depozitare” strada Ovidiu Cotruş, Zona Freidorf, Timişoara.

Documentaţia este iniţiată de beneficiarii Iosa Ana Olimpia şi Clonta Mircea, elaborată de S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. Timişoara proiect nr. 28/2005.

Terenul studiat este amplasat în partea de sud-vest a municipiului Timişoara si este invecinat cu S.C. BARUM TEHNIC S.A., accesul realizandu-se de pe Dc1351 actualmente str. Ovidiu Cotrus , care face legatura intre Calea Sagului si str. I. Andreescu.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

În partea de sud şi de nord terenul se învecinează cu alte parcele, in partea de vest cu Dc1351 iar la est cu canalul de desecare Cn1355.

Din punct de vedere al zonificării funcţionale, conform P.U.G. Timişoara aprobat prin HCL nr. 157/2002, terenul ce face obiectul prezentei documentaţii, este inclus în zona de locuinţe şi funcţiuni complementare UTR 58. Amplasamentul studiat se incadreaza in subzona depozite si prestari de servicii propuse şi se invecinează, pe latura de sud cu o clădire nou construită, S.C. BARUM TEHNIC S.A.- hală de producţie cu corp administrativ.

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu „Hale pentru depozitare” este înscris în CF nr. 4941-Freidorf, nr. Top. 1355/1/5, în suprafaţă de 15.000 mp, proprietatea lui Iosa Ana Olimpia şi Clonta Mircea, conform extrasului CF anexat la documentaţie.

Prin documentaţia prezentată se propune analizarea, evaluarea şi sistematizarea intervenţiilor propuse pe terenul deţinut de beneficiari.

Amplasamentul studiat este liber de constructii iar terenul are categoria de folosinţă arabil în intravilan.

Prin documentatie se propune realizarea unui numar de 7 parcele, din care doua cu acces direct din strada Ovidiu Cotrus iar restul sunt deservite de pe noua stradă de legătură propusă prin prezenta documentaţie; construcţiie vor avea regimul de înălţime parter, max. P+2E pentru aspatiile de birouri destinate corpurilor administrative.

Se va genera o nouă tramă stradală care se înscrie în trama generală definită în P.U.Z.- ul aprobat anterior, astfel: de pe strada Ovidiu Cotruş, ce asigură accesul principal în viitoarea lotizare, se va dezvolta o alee de deservire locală, cu o lăţime de 12,0 m, ce va lega strada Ovidiu Cotruş de strada paralelă cu canalul de desecare Cn 1355; de pe această nouă stradă se

va asigura deservirea parcelelor destinate construirii de hale de depozitare. Pentru materializarea acestei strazi, propusa proportional pe limita de proprietate dintre parcela detinuta de beneficiari si parcela cu care se invecineaza, s-a obtinut acordul notarial al proprietarului afectat.

Autorizatia de construire se va putea elibera numai dupa ce drumurile noi propuse prin documentatia de urbanism vor deveni domeniul public, conform legislatiei in vigoare.

Documentaţia propune procentul de ocupare al terenului de maxim 60%, cu asigurarea procentului de spaţii verzi de 20% pentru fiecare parcelă. De asemenea, documentaţia precizează limitele de implantare a construcţiilor. Locurile de parcare necesare functiunilor propuse se vor asigura exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, conform Anexei 2 din RLU, aferent PUG.

La realizarea costrucţiilor se vor respecta toate condiţiile impuse de avizatori. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului

privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu „Hale pentru depozitare” strada Ovidiu Cotruş, Zona Freidorf, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

Documentaţia Plan Urbanistic de Detaliu „Hale pentru depozitare” strada Ovidiu Cotruş, Zona Freidorf, Timişoara, va fi supusă dezbaterii publice, iar concluziile dezbaterii publice se vor prezenta într-un referat anexă.

VICEPRIMAR ARHITECT SEF, Ing. Dorel BORZA Arh. Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA AVIZAT JURIDIC, Jr. Mirela LASUSCHEVICI Red./Dact. P.L. Dact.2exemplare

Atasament: plansa_reglementari_IOSA.pdf

2. %

2. %

% %

PR O

FIL TR A

N SVER

SA L TIP( PTT1, PTT2, PTT3)

SE A PLIC

• PE STR

A D

A PR

O PU

SA SI PE str. O

VID IU

C O

TR U

S PER SPEC

TIVA

PTT2

PTT1

PUZ Sediu firm a cu hala depozitare"

Zona Freidorf" aprobat prin HCL

327/ 26.07.2005

S.C. BARUM TEHNIC" S.R.L.

LEG EN

D A

: LIM

ITE SI D ELIM

ITA R

I

Lim

ita zona studiata Lim

ite topo teren conform C

.F. Teren ce face obiectul P

U D

" H ale pentru

depozitare Lim

ita de im plantare a cladirilor

Lim ite parcele propuse

LE

A 20 K

V

D ESTIN

A TIE

Zona industriala existenta

S ubzona de depozitare si servicii propus

Zona de im plantare a cladirilor

Zona cu interdictie de construire

C IR

C U

LA TII

D

rum com

unal

SIM B

O LU

R I

H C

n C anal

P O

T m ax. propus - 55%

C U

T m ax. propus - 1.5

R egim

de inaltim e m

ax. P +2E

S spatii verzi = 20%

S teren (din C

.F.) = 15.000m p

S ituatia existenta (m

p) S

ituatia propusa (m p)

P arcele pentru hale

dincare 20% spatii verzi -

13355.38

C irculatii, drum

uri, acces, trotuare, spatii verzi de aliniam

ent -

1644.62

Total 15000

15000

89.03%

10.97%

100%

B ILA

N T TE

R ITO

R IA

L

6 5

5

3

6

3

12

5

LEA 20KV

LEA 20KV

12

PTT3

C alitate

R eferat /E

xpertiza tehnica . nr.........................din data de dec.2005

C alitate

R eferat /E

xpertiza tehnica . nr.........................din data de dec.2005

Scara:

1:1000

10.2006

P U

D - H

A LE

P E

N TR

U D

E P

O ZITA

R E

D enum

ire proiect:

IO S

A A

N A

O LIM

P IA

C LO

N TA

M IR

C E

A

B eneficiar :

D enum

ire plansa:

Proiectant :

V erificator /E

xpert tennic:

V erificator /E

xpert tennic:

ing. ......

arh. ......

P roiectat:

S ef proiect:

D esenat:

arh. G eorgeta Trim

bitas

arh. G eorgeta Trim

bitas V

erificator intern:

A VIZE

Faza:

Tim isoara, Zona Freidorf, str.O

vidiu C otrus

N r. pr.:

28/2005 S

.C . A

R H

ITE C

T TR IM

B ITA

S S

.R .L.

R 7951780

Tim isoara, tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212

cond.arh. C alin A

ncuta N

r.pl. 28A 05

R E

G LE

M E

N TA

R I U

R B

A N

IS TIC

E

arh. G eorgeta Trim

bitas

Atasament: memoriu_tehnic_IOSA.pdf

1

S.C. „ Arhitect Trîmbiᘰaᗰ ” S.R.L. 1900 Timiᗰoara, str. Martir Miroslav Todorov nr. 2, tel.(0256)-432212,fax:(0256)- 436845,

e-mail: [email protected]

Proiect nr.28/2005 MEMORIU

1. Introducere DATE DE RECUNOAᗠTERE A DOCUMENTAᘠIEI

Denumirea lucrူrii : PLAN URBANISTIC DE DETALIU AMPLASARE HALE DE DEPOZITARE Str. Ovidiu Cotrus, Zona Freidorf, TIMIᗠOARA

Nr. proiect : 28/2005

Iniᘰiator : IOSA ANA OLIMPIA MIRCEA CLONTA

(Beneficiar) Elaborator : s.c. ARHITECT TRIMBITAS s.r.l. Timisoara

Arh. Georgeta Trimbitas (proiectant)

s.c. MS-CAD s.r.l. Timiᗰoara Ing. Maria ᗠUTEU

s.c. CARAMIDARIU PROIECT s.r.l. Timisoara Ing. Constantin CARAMIDARIU

s.c. CAPABIL s.r.l. Timisoara Ing. Ileana CAPASTRARU

s.c. AGHI PROIECT s.r.l. Timisoara Ing. Atilla PENZES

Data elaborူrii : septembrie 2006

Faza de proiectare : PLAN URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.)

2

OBIECTUL LUCRဠRII

Documentaᘰia de faᘰူ, studiazူ modalitatea de realizare a unor hale de depozitare, in zona Freidorf, str. Ovidiu Cotrus (Calea Buziasului), in intravilanul localitatii Timisoara.

2. Încadrarea în zonူ 2.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTAᘠII DEJA ELABORATE

Terenul studiat este situat în partea de sud-vest a municipiului Timiᗰoara, accesandu-se de pe str.Ovidiu Cortus (zona Freidorf), care face legatura intre Calea Sagului si Str. I. Andreescu.

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timiᗰoara, terenul de faᘰူ este inclus în UTR 58. Amplasamentul este delimitat astfel:

- la nord: alte parcele, respectiv parcela identificata cu numarul cadastral nr.TOP 1355/1/4 - spre sud: alte parcele, respectiv parcela identificata cu numarul cadastral nr.TOP 1355/1/6, in proprietatrea S.C. Barum Tehnic S.R.L., cu PUD aprobat prin HCL327/26.07.2005 - la est: canalul de desecare Cn1355 - la vest: drumul comunal DC1351, actualmente str. Ovidiu Cotrus. Din punct de vedere al zonificူrii funcᘰionale, UTR 58 înseamnူ: - subzona unitatilor industriale existente; - subzonူ unitatilor industriale propuse; - subzona depozite si prestari de servicii propuse; Amplasamentul studiat se incadreaza in subzona depozite si prestari de servicii

propuse. La elaborarea P.U.D. se va ᘰine seama de prevederile Regulamentului Local de

Urbanism, ale cူrui reglementူri sunt explicitူri ᗰi detalieri ale Regulamentului General de Urbanism al municipiului Timiᗰoara.

2.2. CONCLUZII DIN DOCUMENTAᘠII ELABORATE CONCOMITENT CU P.U.D. Paralel cu întocmirea acestei documentaᘰii s-au obᘰinut urmူtoarele avize,

eliberate de deᘰinူtorii de gospodူrii subterane din zonူ. - Aviz de principiu eliberat de Electrica S.A., cu nr. Înregistrare 10711/ 14.03.2006 - valabil 1 an; - Aviz Romtelecom S.A., cu nr. de Inregistrare 520 din data de 23.02.2006- valabil 1 an; - Aviz S.C. Distrigaz S.A. Tîrgu-Mureᗰ , sucursala Timiᗰoara cu nr. 274/ 23.02.2006 – valabil 6 luni; - Aviz Termoficare „Colterm” S.A. Timiᗰoara, din data 09.03.2006 - valabil 12 luni; - Aviz R.A. Transport Timiᗰoara , nr. U12006-00-0526 din 02.03.2006 -valabil 1 an;

3

- Aviz R.A. Apူ ᗰi Canal Timiᗰoara- Aquatim Timisoara, Nr. 3503/ 01.03.2006- valabil 6 luni.

Situaᘰia existentူ 3.1. ACCESIBILITATE LA CဠILE DE COMUNICAᘠIE; LIMITE ᗠI VECINဠTဠᘠI Terenul studiat este amplasat în partea de sud-vest a municipiului Timiᗰoara si

este invecinat cu S.C. BARUM TEHNIC S.A., accesul realizandu-se de pe DC1351, str. Ovidiu Cotrus , care face legatura intre C-lea Sagului si str. I. Andreescu.

În partea de sud ᗰi de nord terenul se învecineazူ cu alte parcele, in partea de vest cu DC1351 iar la est cu canalul de desecare Cn1355.

3.2. SUPRAFEᘠE DE TEREN CONSTRUITE ᗠI SUPRAFEᘠE DE TEREN LIBERE În prezent, terenul este liber de constructii si are o suprafata de 15000 mp. La sud de parcela ce face obiectul prezentei documentaᘰii, a fost recent

realizatူ hala S.C. BARUM TEHNIC S.A.

3.3. TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR, CU PRECIZAREA SUPRAFEᘠELOR OCUPATE; Terenul studiat se aflူ în prorietatea lui:

IOSA ANA OLIMPIA MIRCEA CLONTA - C.F. nr.: 4941 Freidorf - NR.TOP: 1355/1/5 (15000 mp) - nu existူ sarcini;

Terenul nu este ocupat în prezent. Terenul este arabil în intravilanul extins al municipiului Timiᗰoara.

3.4. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT Parcela studiatူ este situatူ într-o zonူ populatူ în special cu construcᘰii

industriale, comerciale, de depozitare ᗰi de prestူri servicii. Complementar, s-au dezvoltat funcᘰiuni servante ale acestor construcᘰii: parcaje, fast-food, spaᘰii administrative, etc.

În general, gradul de ocupare al zonei cu fond construit este scူzut, aceastူ situaᘰie fiind determinatူ atât de stadiul redus de dezvoltare al zonei, cât ᗰi de tipul de construcᘰii (hale, în general) ce adူpostesc funcᘰiunile menᘰionate. Zona este ocupatူ în special cu construcᘰii standard de tip halူ pe structurူ de beton, cu închideri metalice sau cu închideri din panouri de beton . Aceste construcᘰii sunt retrase de la limita de proprietate, o bunူ parte din parcele fiind ocupate de parcaje ᗰi circulaᘰii.

3.5. CARACTERISTICI GEO-TEHNICE ALE TERENULUI Prospecᘰiunile geotehnice de teren efectuate pe amplasament au pus în

evidenᘰူ urmူtoarea stratificaᘰie generalူ: -0,00 – 0,30 m – strat vegetal; -0,30 – 0.60 m – argilူ negricioasူ ; -0.60 –1.20 m praf argilos, albicios, plastic consistent .

4

Adâncimea de îngheᘰ conform STAS 6054/77 este de 0,70 m.

3.6. ECHIPAREA EXISTENTဠ

1. Cူi de comunicaᘰie Terenul pentru care se întocmeᗰte Planul Urbanistic de Detaliu, este amplasat

în partea de sud - vest a municipiului Timiᗰoara, accesandu-se de pe Str.Ovidiu Cotrus( Zona Freidorf). Pe acest sector, str. O.Cotrus este asfaltata si prezinta doua benzi, cu câte o circulatie pe sens.

2. Alimentare cu apa si canalizare – situaᘰia existenta Zona care face obiectul documentaᘰiei de faᘰူ nu este echipatူ la ora actualူ

cu reᘰele de apူ ᗰi canalizare, conform avizului AQUATIM nr. 3503 / 01.03.2006. Planul urbanistic zonal propune dezvoltarea unei zone de construcᘰii pentru

hale de depozitare pe str. Ovidiu Cotruᗰ zona Freidorf. Lucrူrile proiectate pentru asigurarea utilitူᘰilor de alimentare cu apူ ᗰi

canalizare a apelor uzate menajere ᗰi pluviale se va încadra în schema cadru de amenajare în sistem centralizat prevူzutူ în PUG nr. 34233/010/Kb.

3. Alimentarea cu gaze naturale Conform aviz tehnic favorabil emis de DISTRIGAZ NORD S.A. Târgu Mureᗰ,

nr. 274/ 23.02.2006, amplasamentul nu este afectat de reᘰele de distribuᘰie gaze naturale.

4. Alimentarea cu energie electricူ Conform aviz nr. 10711/ 14.03.2006 emis de S.C.„ELECTRICA”S.A.

amplasamentul este afectat de o linie electricူ LEA 20 kV. Se va respecta culoarul de protectie de 12m de-o parte si de alta din axul liniei, prevazut prin aviz.

De asemenea s-a comandat la ELECTRICA BANAT S.A. Sucursala Timiᗰoara, un studiu de soluᘰie prin care se vor reglementa instalaᘰiile electrice existente, în raport cu propunerile urbanistice ale acestei documentaᘰii

5. Telefonizare Conform aviz tehnic favorabil nr. 520 din data de 23.02.2006, emis de

ROMTELECOM S.A. amplasamentul nu este afectat de instalaᘰii de telecomunicaᘰii.

6. Serviciul transport Conform aviz tehnic favorabil nr. U12006-00-0520 din data de 02.03.2006,

emis de R.A.Transport Timisoara, amplasamentul nu este afectat de retele.

7. Necesitaᘰi si oportunitူᘰi Cerinᘰele autoritူᘰilor locale, precum ᗰi punctele de vedere ale factorilor

interesaᘰi cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost urmူtoarele: - îmbunူtူᘰirea aspectului urbanistic al zonei prin inventarierea plantaᘰiei înalte ᗰi prin menᘰinerea arborilor cu potenᘰial; - asigurarea necesarului de locuri de parcare pentru zonူ; - creearea de noi legaturi intre loturi.

8. Probleme de mediu

5

În stadiul actual de dezvoltare, majoritatea construcᘰiilor noi apူrute în zonူ nu au un impact negativ asupra mediului natural, iar activitူᘰile desfူᗰurate de acestea în prezent nu afecteazူ cadrul natural.

Pe de-altူ parte, nu se poate remarca o atenᘰie deosebitူ acordatူ relaᘰiei cadru construit - cadru natural. Majoritatea clူdirilor din zona studiatူ sunt construite indiferent faᘰူ de mediul natural, acestea limitându-se la respectarea condiᘰiilor minime de protecᘰie a mediului impuse de legile în vigoare.

Spaᘰiile plantate din zona în discuᘰie ocupူ un procent minim, deᗰi se poate remarca nevoia unei bariere vegetale anti-praf ᗰi fonice faᘰူ de arterele principale de circulatie.

În zonူ nu existူ valori de patrimoniu care necesitူ protecᘰie.

9. Opᘰiuni ale populaᘰiei Punctul de vedere al administraᘰiei locale cu privire la perspectivele de

dezvoltare a zonei Calea ᗠagului SUD s-a exprimat în ansamblu prin aprobarea prevederilor PLANULUI URBANISTIC GENERAL al municipiului Timiᗰoara (H.C.L. 229/14.09.1999), respectiv a prevederilor specifice din REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM.

În aceste documentaᘰii, sunt prevူzute pentru sudul oraᗰului zone de instituᘰii ᗰi servicii publice, zone de unitူᘰi industriale, de depozitare ᗰi prestူri servicii, specificându-se modul de organizare ᗰi de dezvoltare în perspectivူ al acestora.

În zonူ nu existူ populaᘰie stabilူ, neexistând clူdiri rezidenᘰiale, însူ opᘰiunile populaᘰiei interesate, vis-a- vis de perspectivele de dezvoltare ale sectorului studiat ᗰi de propunerile concrete ale P.U.D.-lui se vor putea exprima odatူ cu expunerea publicူ a propunerilor proiectului.

3. Stabilirea modului de organizare urbanisticူ a zonei; categorii de intervenᘰii ᗰi reglementူri

4.1. ELEMENTE DE TEMဠ Tema de proiectare, stabilitူ de comun acord cu beneficiarul Planului

Urbanistic de Detaliu, solicitူ urmူtoarele: - elaborarea documentatiei in vederea construirii pe parcela a unor hale de depozitare cu parcaje aferente fiecarei unitati constructive. 4.2. REGLEMENTဠRI § Tema program propune sistematizarea terenului ᗰi amplasarea pe lot a

unor hale de depozitare. § Proiectul îᗰi propune asigurarea condiᘰiilor de trafic în zonူ prin generarea

unor noi drumuri de acces ᗰi prin rezervarea suprafeᘰelor de teren necesare.

§ Documentaᘰia îᗰi propune de asemenea sူ propunူ soluᘰii de echipare pentru amenajူrile solicitate.

4.3. MODERNIZAREA CIRCULAᘠIEI

6

Prezentul capitol se referူ la lucrူrile necesare a se executa pentru deservirea obiectivului din punct de vedere al traficului rutier.

Se va propune o alee de deservire locala cu latimea de 12 m, ce va lega str. Ovidiu Cotruᗰ de strada paralela propusa prin P.U.Z.-ul deja aprobat prin H.C.L. nr. 327/26.07.2005, astfel accesindu-se parcelele propuse in actualul studiu.

In incinta fiecarui lot propus, se vor prevedea locuri de parcare atit pentru autovehicule cu gabarit mare cit si pentru autoturisme, rezolvate in conformitate cu standardele in vigoare si dimensionate in functie de aria desfasurata construita ᗰi de personalul prezumat (ADC).

4.4. TRANSPORTUL ÎN COMUN În momentul de faᘰူ, în apropierea amplasamentului nu existူ transport în

comun. Reᘰeaua de transport în comun (tramvai) deserveᗰte strada Ioan Slavici, la nord de strada Bacalbaᗰa.

4.5. DEZVOLTAREA ECHIPဠRII EDILITARE 4.5.1. Alimentare cu apူ Din punct de vedere al echipူrii hidroedilitare se propun urmူtoarele: Sursa de apူ va fi reᘰeaua de alimentare cu apူ a municipiului Timiᗰoara.

Alimentarea cu apူ din zona propusူ se realizeazူ dintr-o conductူ de aducᘰiune din polietilenူ Dn-200 mm PN 10.

Reᘰeaua de distribuᘰie în interiorul parcelei se va realiza din ᘰeavူ de polietilenူ Dn-80 PN 6 echipatူ cu hidranᘰi de incendiu supraterani ᗰi cူmine de apometru la fiecare obiectiv.

Debitele caracteristice ale cerinᘰei de apူ sunt:

Qzi med = 20,15 mc / zi

Qzi max = 28,60 mc / zi

Qh max = 3 mc / h

Debitul de apူ pentru stingerea incendiilor cu hidranᘰi exteriori: Qie = 10 l / s = 36 mc / h

Reᘰelele exterioare de distribuᘰie a apei cuprind: - conducte principale de distribuᘰie - conducte de serviciu care transportူ apူ de la conductele principale la

punctele de branᗰament

Extinderea reᘰelei de apူ se va face în conformitate cu avizul AQUATIM ᗰi corelat cu proiectul de extindere al reᘰelei de apူ potabilူ ᗰi canalizare furnizat de cူtre RA AQUATIM.

4.5.2. Canalizare menajerူ ᗰi pluvialူ Colectarea apelor uzate menajere ᗰi pluviale se va realiza prin intermediul unui

canal colector din tuburi PVC Dn-200-205 mm care se va racorda la canalizarea existentူ municipiului Timiᗰoara.

7

În incintူ se va realiza o reᘰea de canalizare Dn-150 din PVC având cူmine menajere de racord. Sistemul de canalizare a instalaᘰiilor interioare la canalizarea exterioarူ:

- reᘰele de canalizare exterioarူ - guri de scurgere a apelor pluviale

Debitele evacuate sunt: Qzi med = 16,12 mc / zi Qzi max = 22,88 mc / zi Qh max = 2,4 mc / h

Soluᘰia de alimentare cu apူ ᗰi canalizare centralizatူ este cea avizatူ în PUG.

4. 5.3. Alimentarea cu energie electricူ În zonူ apar noi consumatori de energie electricူ Bilanᘰul energetic al consumatorilor de energie electricူ se apreciazူ astfel:

- 7 hale de depozitare P+2 7 x 80 kW / halူ Pi = 560 kW

Ps = 336 kW - Iluminat drumuri acces

20 LL x 0,25 kW / LL Pi = 5,0 kW Ps = 5,0 kW

_____________________________________________________________ TOTAL Pi = 565 kW

Ps = 341 kW

Alimentarea cu energie electricူ se va asigura prin montarea unui POST TRAFO prefabricat ᗰi realizarea racordurilor electrice trifazice de joasူ tensiune, cu cabluri subterane, la firidele de branᗰament ale halelor.

Postul Trafo se va racorda la linia de 20kV existentူ. De la Postul Trafo se va asigura ᗰi iluminatul exterior al drumurilor de acces.

Toate aceste lucrူri se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL ELECTRICA BANAT SA ᗰi se vor executa de cူtre de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrူri.

4.5.5. Alimentarea cu gaze naturale Pentru viitoarele hale de depozitare, se va prevedea extinderea reᘰelelor de

gaz existente, în vederea branᗰူrii noilor construcᘰii.

4.6. OBIECTIVE ᗠI MODALITဠᘠI DE OPERARE

Prin documentaᘰia de faᘰူ se propune realizarea unui plan urbanistic de detaliu pentru amplasarea pe lotul studiat a unor hale de depozitare.

Soluᘰia urbanisticူ a fost elaboratူ ᘰinându-se seama de urmူtoarele obiective:

8

§ Rezervarea suprafetelor de teren necesare noilor drumuri de acces si propunerea unei sectiuni transversale finale (conform aprobarilor obtinute);

§ Asigurarea suprafetelor de teren necesare viitoarelor dotari; § Asigurarea de spatii verzi necesare zonei; § Asigurarea cooperarii proprietarilor de terenuri din zona, in vederea

realizarii unei zone coerente, valorificandu-se potentialul zonei; § Asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilitatilor pentru

intreaga zona: aliniamentare cu energie electrica, alimentare cu gaz, conform propunerilor si avizelor anexate.

Prin documentaᘰia în fazူ de Plan Urbanistic de Detaliu, se propune realizarea unei parcelူri destinatူ executူrii unor hale pentru depozitare.

Soluᘰia se raporteazူ la propunerile de urbanizare deja enunᘰate prin proiectul în fazူ de Plan Urbanistic Zonal ”Construcᘰie halူ parter în Timiᗰoara, Zona Freidorf”, beneficiar S.C. ”BARUM TECHNIK” S.R.L., proiect întocmit de S.C. ”SIGN A” S.R.L., aprobat prin H.C.L.nr. 327/26.07.2005. Prin acest proiect, s-a trasat trama generalူ de strူzi, prezenta intervenᘰie subordonându-se propunerilor deja aprobate anterior.

Proiectul de faᘰူ propune: - extinderea subzonei de depozite si prestari de servicii propuse

ᗰi precizarea condiᘰiilor de operare în zonူ prin realizarea unei parcelူri destinate construcᘰiei de hale de depozitare, cu suprafeᘰe ale parcelelor de cca. 1700-2000 mp; se propun 7 parcele din care douူ au acces de pe strada Ovidiu Cotruᗰ iar cinci sunt deservite de pe noua stradူ de legူturူ propusူ prin prezenta documentaᘰie; construcᘰiie vor avea regimul de înူlᘰime de max. P+2E putând acomoda zone de birouri destinate corpurilor administrative;

- generarea unei noi trame stradale care sူ se înscrie în trama generalူ definitူ în P.U.Z.-ul aprobat anterior, astfel: de pe strada Cotruᗰ, ce asigurူ accesul principal în viitoarea lotizare, se va dezvolta o alee de deservire localူ, cu o lူᘰime de 12,0 m, ce va lega strada Cotruᗰ de strada paralelူ cu canalul de desecare Cn 1355; de pe aceastူ nouူ stradူ se va asigura deservirea parcelelor destinate construirii de hale de depozitare;

- asigurarea procentului de spaᘰii verzi de 20% pentru fiecare parcelူ; - asigurarea soluᘰiilor necesare echipူrii terenului într+un sistem centralizat;

4.7. REGLEMENTဠRI

CAP.1. - GENERALITဠᘠI

art. 1. TIPUL DE SUBZONဠ FUNCᘠIONALဠ

1.1. FUNCᘠIUNEA DOMINANTဠ PROPUSဠ: Funcᘰiunea dominantူ a zonei: zona de depozitare si prestari servicii.

1.2. FUNCᘠIUNI COMPLEMENTARE PROPUSE: Funcᘰiunile complementare admise ale zonei sunt:

• Servicii • Spaᘰii verzi amenajate • Plantaᘰii de protecᘰie

9

• Platforme de parcare, etc. • Accese carosabile, pietonale, piste cicliᗰti • Reᘰele tehnico – edilitare ᗰi construcᘰii aferente

CAP.2. - UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

2.1. UTILIZဠRI PERMISE: • Construcᘰii cu funcᘰiune de regulူ industrialူ, administrativူ, de depozitare,

comerᘰ, servicii, precum ᗰi de echipamente legate de funcᘰionarea zonei. • Spaᘰii verzi amenajate, perdele de protecᘰie • Construcᘰii pentru gospodူrire comunalူ • Staᘰionူri auto.

2.2. INTERDICᘠII TEMPORARE DE CONSTRUIRE • Necesitatea realizူrii în zonူ a unor lucrူri de utilitate publicူ (supralူrgiri

ale drumurilor existente, intersecᘰii, etc.), impune ca eventualele lucrူri de construire sူ nu se facူ fူrူ asigurarea condiᘰiilor de rezervare a suprafeᘰelor de teren necesare realizူrii acceselor pietonale ᗰi carosabile.

2.4. INTERDICᘠII DEFINITIVE DE CONSTRUIRE Sunt interzise urmူtoarele activitူᘰi: • Activitူᘰi industriale ce prezintူ riscuri tehnologice; • Construcᘰii de locuinᘰe; • Depozite de deᗰeuri; • Este interzisူ amplasarea oricူrei construcᘰii în interiorul perimetrului de

protecᘰie al liniilor de inalta tensiune.

CAP.3. - CONDIᘠII DE AMPLASARE ᗠI CONFORMARE A CONSTRUCᘠIILOR

3.1. REGULI DE AMPLASARE ᗠI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

art. 3.1.1. - Orientarea faᘰူ de punctele cardinale • Nu se impun condiᘰii de orientare faᘰူ de punctele cardinale.

art. 3.1.2. - Amplasarea faᘰူ de drumurile publice • Amplasarea construcᘰiilor faᘰူ de aliniamentul strူzilor (limita dintre

domeniul public ᗰi cel privat) se va face respectând aliniamentul existent ᗰi în general în cazul strူzilor construite compact.

3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

art.3.2.1. – Accese carosabile • Autorizarea executူrii construcᘰiilor va fi permisူ numai în cazul asigurူrii

posibilitူᘰilor de acces la drumurile publice. • Se vor asigura accese pentru intervenᘰii în caz de incendiu, dimensionate

conform normelor pentru trafic greu. • Toate drumurile sunt publice, cu excepᘰia drumurilor de incintူ ale agenᘰilor

economici.

10

art.3.2.2. - Accese pietonale • Autorizarea executူrii construcᘰiilor va fi permisူ numai în cazul asigurူrii

acceselor pietonale, potrivit importanᘰei ᗰi destinaᘰiei construcᘰiei.

art.3.2.3. – Modalitူᘰi de organizare ᗰi rezolvare a circulaᘰiei carosabile ᗰi pietonale • Accesele pietonale ᗰi carosabile vor fi dimensionate conform soluᘰiilor

avizate prin Comisia de Circulaᘰie a Primူriei Municipiului Timiᗰoara;

3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARဠ

art.3.3.1. - Racordarea la reᘰele tehnico-edilitare existente • Autorizarea executူrii construcᘰiilor va fi permisူ numai în cazul existenᘰei

posibilitူᘰii de racord la reᘰelele existente de apူ, instalaᘰiile de canalizare ᗰi de energie electricူ sau în cazul:

- realizူrii de soluᘰii de echipare în sistem individual - în care beneficiarul se obligူ sူ racordeze construcᘰia la reᘰeaua centralizatူ publicူ, atunci când aceasta se va executa.

art.3.3.2. - Realizarea de reᘰele tehnico-edilitare • Extinderile de reᘰele publice sau mူririle de capacitate a reᘰelelor edilitare

publice se realizeazူ de cူtre investitor sau beneficiar, parᘰial sau în întregime, dupူ caz.

• Lucrူrile de racordare ᗰi de branᗰare la reᘰeaua edilitarူ publicူ se suportူ în întregime de investitor sau de beneficiar.

• Toate reᘰelele stradale: de alimentare cu apူ, energie electricူ, gaze naturale, telecomunicaᘰii, se vor realiza subteran.

art.3.3.3. - Proprietatea publicူ asupra reᘰelelor edilitare • Reᘰelele de apူ, de canalizare, de drumuri publice ᗰi alte utilitူᘰi aflate în

serviciul public sunt proprietate publicူ a oraᗰului, dacူ legea nu dispune altfel;

• Reᘰelele de alimentare cu gaze, cu energie electricူ ᗰi de telecomunicaᘰii sunt proprietatea publicူ a oraᗰului, dacူ legea nu dispune altfel.

• Lucrူrile prevူzute mai sus, indiferent de modul de finanᘰare, intrူ în proprietate publicူ.

art.3.3.4. – Alimentare cu apူ-canal • În funcᘰie de cerinᘰele zonelor noi dezvoltate, se vor face extinderi ale

reᘰelelor.

art.3.3.5. – Alimentare cu cူldurူ • Apariᘰia de noi consumatori în zona studiatူ determinူ analiza

consecinᘰelor energetice, fူcutူ în colaborare cu furnizorul de energie termicူ, care va analiza din punct de vedere energetic toate problemele rezultate ᗰi va indica eventualele investiᘰii care se impun în sistemul de reᘰele termice al zonei analizate.

• art.3.3.6. – Reᘰea gaze naturale

11

• Eventualele extinderi ale reᘰelelor de gaze naturale existente se vor face tinând seama de solicitူrile beneficiarilor ᗰi în urma obᘰinerii cotei de gaze naturale de la DISTRIGAZ-NORD Timiᗰoara.

• Traseul reᘰelei de gaz ᗰi punctul de racordare se vor stabili cu deᘰinူtorul de reᘰea, având în vedere ᗰi condiᘰiile tehnice de realizare a extinderii reᘰelei. La fazele urmူtoare se vor obᘰine avize de principiu de la toᘰi factorii interesaᘰi în zonူ, privind racordarea la utilitူᘰi: apူ, canal, gaze, etc.

art.3.3.7. - Alimentarea cu energie electricူ • Eventualele extinderi se vor face în baza documentaᘰiilor în fazူ de P.U.Z.

sau P.U.D. Alimentarea cu energie electricူ a noilor consumatori din zonူ se va asigura prin realizarea de noi posturi de transformare ᗰi de reᘰele electrice 0,4kV. Aceste lucrူri se vor executa pe baza Studiilor ᗰi proiectelor elaborate de S.C. ELECTRICA S.A. De la aceste reᘰele se vor realiza branᗰamente individuale la obiective.

• În paralel cu realizarea reᘰelelor electrice se va asigura ᗰi iluminatul stradal corespunzူtor al strူzilor noi.

art.3.3.8. - Telefonie • În funcᘰie de cerinᘰele de dezvoltare ale zonei, ROMTELECOM-ul va

extinde reᘰelele de telefonie în zonူ, pe baza propriilor studii.

art.3.3.9. - Reᘰea TVC În funcᘰie de solicitူrile beneficiarilor ᗰi a dezvoltူrilor zonei se va extinde ᗰi reᘰeaua urbanူ de televiziune în cablu.

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ᗠI DIMENSIUNILE TERENULUI ᗠI CONSTRUCᘠIILOR

art.3.4.1. - Parcelarea Pentru zonele industriale, se va ᘰine cont ca: Suprafaᘰa minimူ a parcelei sူ fie de 1.000 mp; Frontul la stradူ minim al parcelei sူ fie de 20 m; Parcelarea este operaᘰiunea de divizare a unei suprafeᘰe de teren în minimum 4 loturi alူturate, în vederea realizူrii de noi construcᘰii. Parcelူrile pot fi aprobate doare în baza unui proiect P.U.D. sau P.U.Z. Parcelူrile vor respecta prescripᘰiile Art.30 din Hotူrârea nr.525/1996, art.30 din R.G.U.

art.3.4.2. - Înူlᘰimea construcᘰiilor Autorizarea executူrii construcᘰiilor se face cu respectarea înူlᘰimii medii a clူdirilor învecinate ᗰi a caracterului zonei, fူrူ ca diferenᘰa de înူlᘰime sူ depူᗰeascူ cu mai mult de douူ niveluri clူdirile imediat învecinate; În sensul prezentului regulament, clူdirile imediat învecinate sunt cele amplasate alူturat, de aceeaᗰi parte a strူzii;

art.3.4.3. - Aspectul exterior al construcᘰiilor a) Dispoziᘰii generale

12

Autorizarea executူrii construcᘰiilor este permisူ numai dacူ aspectul lor exterior nu contravine funcᘰiunii acestora ᗰi nu depreciazူ aspectul general al zonei. Autorizarea executူrii construcᘰiilor care, prin conformare, volumetrie ᗰi aspect exterior intrူ în contradicᘰie cu aspectul general al zonei ᗰi depreciazူ valorile general acceptate ale urbanismului ᗰi arhitecturii, este interzisူ. Construcᘰiile trebuie sူ se apropie prin volumetrie ᗰi proporᘰii de tipul dominant al construcᘰiilor din zona înconjurူtoare. Faᘰadele laterale ᗰi posterioare ale clူdirilor trebuie tratate la acelaᗰi nivel calitativ cu cele principale ᗰi în armonie cu acestea. Lucrူrile tehnice (reᘰele, conducte, cutii de branᗰament, etc.) trebuie integrate în volumul construcᘰiilor sau al împrejmuirilor. Instalaᘰiile de alimentare cu gaze naturale, energie electricူ ᗰi CATV, precum ᗰi punctele de racord vor fi concepute în aᗰa fel încât sူ nu aducူ prejudicii aspectului arhitectural al construcᘰiilor sau zonei înconjurူtoare.

b) Faᘰade Faᘰadele vor trebui sူ reflecte funcᘰiunea, atât prin materialele ᗰi tehnologiile de finisare propuse, cât ᗰi prin culorile folosite.

c) Acoperiᗰuri La stabilirea pantei de acoperiᗰ, se va urmူri ca acestea sူ fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei ᗰi în concordanᘰူ cu funcᘰiunea. Construcᘰiile vor avea învelitori tip ᗰarpantူ - cu pante mici - sau învelitori tip terasူ. Învelitorile extinderilor construcᘰiilor principale, ale spaᘰiilor de depozitare sau ale garajelor vor fi realizate din aceleaᗰi materiale ca ᗰi la construcᘰia principalူ, utilizând aceleaᗰi materiale ᗰi aceeaᗰi tipologie.

art.3.4.4. - Procentul de ocupare al terenului Pentru zonele industriale existente nu este prevူzut un procent maxim de ocupare a terenului. Pentru cele propuse, procentul maxim se stabileᗰte prin studiu de fezabilitate. Pentru zona studiatူ se propune POT max= 60%

3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAᘠII VERZI ᗠI ÎMPREJMUIRI

art.3.5.1. - Parcaje, garaje ᗰi anexe • Autorizarea executူrii lucrူrilor care, prin destinaᘰie, necesitူ spaᘰii de

parcare, se emite numai dacူ existူ posibilitatea realizူrii acestora în afara domeniului public.

• Prin excepᘰie de la prevederile aliniatului anterior, utilizarea domeniului public pentru spaᘰii de parcare se stabileᗰte prin autorizaᘰia de construire de cူtre delegaᘰiile permanente ale consiliilor locale.

• Suprafeᘰele parcajelor se determinူ în funcᘰie de destinaᘰia ᗰi de capacitatea construcᘰiei, conform normativelor în vigoare.

13

• Vor fi prevူzute parcaje în funcᘰie de specificul activitူᘰii, dupူ cum urmeazူ:

- activitူᘰi desfူᗰurate pe o suprafaᘰူ de 10 -100 mp, un loc de parcare la 25mp;

- activitူᘰi desfူᗰurate pe o suprafaᘰူ de 100 -1.000 mp, un loc de parcare la 150mp;

- activitူᘰi desfူᗰurate pe o suprafaᘰူ mai mare de 1.000 mp, un loc de parcare la o suprafaᘰူ de 100 mp.

art.3.5.2. - Spaᘰii verzi ᗰi plantate • Autorizaᘰia de construire va conᘰine obligaᘰia menᘰinerii sau creူrii de spaᘰii

verzi ᗰi plantate, în funcᘰie de destinaᘰia ᗰi de capacitatea construcᘰiei, conform normativelor în vigoare, respectiv minim 20%.

• Pentru construcᘰiile industriale vor fi prevူzute spaᘰii verzi ᗰi aliniamente cu rol de protecᘰie, în funcᘰie de categoria acestora.

• Se vor menᘰine spaᘰiile verzi plantate de aliniament de-a lungul strူzilor unde acestea existူ.

• Se recomandူ realizarea de spaᘰii verzi plantate de aliniament în zonele în care se vor realiza P.U.Z. sau P.U.D.

art.3.5.3. - Împrejmuiri • Este permisူ autorizarea urmူtoarelor tipuri de împrejmuiri:

a) împrejmuiri opace, necesare pentru protecᘰia împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcᘰionale, etc. b) împrejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmူ; înူlᘰimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80, cu soclu plin de 0,30 - 0,60 m ᗰi vor putea fi dublate de un gard viu;

• Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraᗰi exigenᘰe ca ᗰi în cazul aspectului exterior al construcᘰiei.

• Se interzice executarea împrejmuirilor din panouri prefabricate din beton.

CAP.4. - CONCLUZII

Soluᘰia urbanisticူ adoptatူ se înscrie în prevederile ”PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMIᗠOARA”.

Trasarea strူzilor ᗰi respectiv a împrejmuirilor, se va face pe bazူ de ridicူri topometrice prin coordonate, datele putând fi puse la dispoziᘰie de proiectantul de specialitate, care va verifica ᗰi confirma corectitudinea trasူrii.

Certificatele de urbanism ce se vor elibera, vor cuprinde elementele obligatorii din REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM.

Se recomandူ centralizarea informaᘰiilor referitoare la operaᘰiile ce vor urma avizူrii P.U.Z.-ului ᗰi introducerea lor în baza de date existentူ, în scopul corelူrii ᗰi al menᘰinerii la zi a situaᘰiei din zonူ.

Întocmit, arhitect GEORGETA TRÎMBIᘠAᗠ

14