keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 179/08.05.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificarea limitei de implantare a constructiei", Calea Torontalului, DN 6, km 564+600 stg., Timişoara

08.05.2017

Hotararea Consiliului Local 179/08.05.2017
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificarea limitei de implantare a constructiei", Calea Torontalului, DN 6, km 564+600 stg., Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.UR2017-003847/03.04.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 43/29.07.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul Favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 02/23.02.2017;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 4640 din 24.06.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Modificarea limitei de implantare a constructiei", Calea Torontalului, DN 6, km 564+600 stg., Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. AGIL S.R.L, întocmit conform Proiectului nr. 28/AGL/16 , realizat de S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. S+P+2E+M, Hmax = 12 m, accesul auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2016-002967/13.10.2016, procentul de ocupare al terenului POT max de 70 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 1.6, Spaţii verzi în procent de min 20.00 % - conform Adresei Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 4640 din 24.06.2016.
- Retragerea minimă faţă de aliniament (spre nord-vest): 43.62 m, conform PUD aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 401/2005;
- Retragerea minimă faţă de limita laterală vestica: 6.50 metri;
- Retragerea minimă faţă de limita laterală estica: 1.90 metri, conform PUD aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 401/2005;
- Retragerea minimă faţă de limita posterioară: 12 metri, conform PUD aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 401/2005;
- Spaţii verzi: minim 20%, spaţiu verde amenajat conform Deciziei de încadrare nr. 4640/24.06.2016 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;
- Circulaţii şi accese existent si propus: accesul este racordat la DN 6 pe latura Nord-Estica, de unde se pot accesa platformele si drumurile din incinta, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2016-002967/13.10.2016;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse de catre avizatori.
- Cablurile subterane si supraterane nu vor afecta constructiile existente si nici extinderea constructiei. Ingroparea cablurilor se va face pe terenul aflat in proprietatea SC AGIL SRL, la limita de proprietate, in afara zonei de siguranta a C.F.R. (20 metri din axul caii ferate).

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 2 ani.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 26.500 mp, este inscris in CF nr. 401424, Timisoara (vechi: nr. 123848, cad vechi Cc 744/5/b), top 401424, teren intravilan cu destinaţia curţi construcţii, în Timişoara, Calea Torontalului DN 6, Km 564+600, proprietar fiind S.C. AGIL S.R.L. TIMISOARA, CIF: 123848.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Emiterea autorizatiei de construire pentru ingroparea in subteran a liniei electrice aeriene (LEA) se va face conditionat de respectarea avizului nr. 7/5/1277/25.11.2016 eliberat de Ministerul Transporturilor - Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. AGIL SRL;
- S.C. Atelierele Arhitech S.R.L.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 02-Situatia_Existenta.pdf

43 .62

1.90

154.68

150.81

18 0.

39

115.91

43.53

35 .28

12 .0

0

33.00

31.95 50.00

24.00 12.00 12.00

24.00 12.00 12.00

50 .00

z.v.

z.v.

484800 20 21

50

484800 20 22

00

484800 20 22

50

484800 20 23

00

484850 20 21

50

484850 20 22

00

484850 20 22

50

484850 20 23

00

484900 20 23

00

484950 20 21

50

1

2

3

4

5

6

DN 6 ( km 564+600 ) 188.558

288.704 388.767

88.793

588.801

688.751

788.739

888.743

4388.807

4488.793

4588.728

4688.819

4788.989

4888.839

4989.117

5088.788

5188.772

5288.817

5388.808

5488.790 5588.778

5688.834

5788.8295888.877

5988.943

6088.988

6189.133

6288.768

6388.523

6488.489COTE

6588.250COTE

6688.225COTE

6788.163COTE

6887.495COTE

6987.367COTE

7087.487COTE

7187.656COTE

7287.537COTE

7387.398COTE

7487.618COTE 7587.774TARUS

76

10288.069COTE

10388.055COTE

10488.144COTE

10588.198COTE

10688.164COTE

10787.964COTE

10887.550COTE

10987.497COTE

11087.457COTE

11187.380COTE

11287.424COTE

12087.444COTE

12187.567COTE

12287.580COTE

12387.914COTE

112

132

133140141

4158

z.v.

z.v. z.v.

z.v.

Tarus

K m

7 +5

00 K

m 7

+6 00

K m

7 +4

00

Sa na

nd re

i

Ti m

is oa

ra

lim ita

z on

a de

s ig

ur an

at a

C FR

lim ita

z on

a ca

da st

ra la

C FR

ax li

ni e

C F

ax li

ni e

C F

ax li

ni e

C F

ax li

ni e

C F

88.704

SPRE TIMISOARA SPRE SANNICOLAU MARE

AC CE

S SC

. IC CO

S RL

Panou pub.

484900

20 21

50

484900 2 02

20 0

484900

20 22

50

484950

20 22

50 2

3

3.79m

35M ­ LIMITA ZONEI REZERVATE

PT. MODERNIZAREA DN6

Li m

ita z

on a

de s

ig ur

an at

a C

FR

LIMITA ASFALTICA DN6

Li m

ita z

on a

ca da

st ra

la C

FR Stalp

SC 168/43

Stalp SV 168/46

5 Stalp SC 168/44

LE A

20 k

V

LE A

20 kV

LE A

20 k

V

Atelierele ArhiTECH proiectare complexa in constructii civile si industriale

Semnatura

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Beneficiar:

Faza:

Plansa nr: arh. Eugen Filip

1:1000

Amplasament:

arh. Craciun Novella

S.C. AGIL S.R.L.

Timisoara, Calea Torontalului DN 6, KM 564+600

PLAN URBANISTIC DE DETALIU ­ modificarea limitei de implantare ­

S.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Bul. Eroilor de la Tisa nr. 77

Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085 E­mail: [email protected]

PUD

28/AGL/16

AUGUST 2016 02 A arh. Eugen Filip

SITUTIA EXISTENTA

PLAN INCADRARE

Suprafata construita

Terenul reglementat

Spatii verzi

Situatia existenta

POT max. CUT max.

Circulatii pietonale, auto si parcaje

70.00% 1.6

5.29

20,00 70.00

5 300 18 550

26 500 mp%

100

1400.44

Luciu de apa 1 249.564.71

ZONA DE IMPLANTARE PUD aprobat HCL 401 din 25.10.2005

POT max. = 70% CUT max. = 1.6

N

Limita de proprietate

Circulatie auto DN 6 ( km 564+600 )­ existenta

LEGENDA

Limita zona de implantare constructii ­ existent

Fabrica preparate din carne (P inalt + E partial) Zona de implantare existenta

Limita zonei studiate

Zona de protectie DN 6 Zona de protectie CFR

LEA 20 kV ­ existent

Zona interdictie LEA 20 kV ­24 m ­ existent

l6/ UTR 73 x Coca-Cola

Atasament: 04_-_Proprietatea_Asupra_Terenurilor.pdf

154.68

150.81

18 0.

39

115.91

43.53

11.57

z.v.

z.v.

484800 20 21

50

484800 20 22

00

484800 20 22

50

484800 20 23

00

484850 20 21

50

484850 20 22

00

484850 20 22

50

484850 20 23

00

484900 20 23

00

484950 20 21

50

1

2

3

4

5

6

DN 6 ( km 564+600 )

88.558

288.704 388.767

488.793

588.801

88.751

788.739

888.743

4388.807

4488.793

4588.728

4688.819

4788.989

4888.839

4989.117

5088.788

5188.772

5288.817

5388.808

5488.790 5588.778

5688.834

5788.8295888.877

5988.943

6088.988

6189.133

6288.768

6388.523

6488.489COTE

6588.250COTE

6688.225COTE

6788.163COTE

6887.495COTE

6987.367COTE

7087.487COTE

7187.656COTE

7287.537COTE

7387.398COTE

7487.618COTE 7587.774TARUS

76

10288.069COTE

10388.055COTE

10488.144COTE

10588.198COTE

10688.164COTE

10787.964COTE

10887.550COTE

10987.497COTE

11087.457COTE

11187.380COTE

11287.424COTE

12087.444COTE

12187.567COTE

12287.580COTE

12387.914COTE

112

132

133140141

4158

z.v.

z.v. z.v.

z.v.

Tarus

K m

7 +5

00 K

m 7

+6 00

K m

7 +4

00

Sa na

nd re

i

Ti m

is oa

ra lim

ita z

on a

ca da

st ra

la C

FR

ax li

ni e

C F

ax li

ni e

C F

ax li

ni e

C F

ax li

ni e

C F

88.704

SPRE TIMISOARA SPRE SANNICOLAU MARE

AC CE

S S

C. IC

CO S

RL

Panou pub.

484900

20 21

50

484900 2 02

20 0

484900

20 22

50

484950

20 22

50 2

3

3.79m

lim ita

z on

a ca

da st

ra la

C FR

Atelierele ArhiTECH proiectare complexa in constructii civile si industriale

Semnatura

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Beneficiar:

Faza:

Plansa nr: arh. Eugen Filip

1:1000

Amplasament:

arh. Craciun Novella

S.C. AGIL S.R.L.

Timisoara, Calea Torontalului DN 6, KM 564+600

S.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Bul. Eroilor de la Tisa nr. 77

Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085 E­mail: [email protected]

PUD

28/AGL/16

AUGUST 2016 04 A arh. Eugen Filip

PLAN INCADRARE

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

Teren propietate privata

Teren propietate publica

Limita de proprietate

LEGENDA

Limita zonei studiate

S.C. AGIL S.R.L. C.F. nr. 401424 Timisoara, nr. cad. 401424

S teren = 26 500 mp

N

PLAN URBANISTIC DE DETALIU ­ modificarea limitei de implantare ­

l6/ UTR 73 x Coca-Cola

Atasament: 05_-_Propunere_de_Mobilare.pdf

6189.133

43 .62

1.90

15 4.

68

150.81

18 0.

39

115.91

43.53

50 .00

35 .00

12 .0

0

6,50

6,50

24.00 12.00 12.00

24,16

23,23

728.53 m2

88.704

H

z.v.

z.v.

P

484800 20 21

50

484800 20 22

00

484800 20 22

50

484800 20 23

00

484850 20 21

50

484850 20 22

00

484850 20 22

50

484850 20 23

00

484900 20 23

00

484950 20 21

50

1

2

3

4

5

6

5 . 7 3 m

21 .72

m

5 . 7 3 m

7.3 9m

2.89m

9 . 3 6m

19 .78

m

DN 6 ( km 564+600 )

88.558

288.704 388.767

488.793

588.801

688.751

788.739

888.743

4388.807

4488.793

4588.728

4688.819

4788.989

4888.839

4989.117

5088.788

5188.772

5288.817

5388.808

5488.790 5588.778

5688.834

5788.8295888.877

5988.943

6088.988

6388.523

6488.489COTE

6588.250COTE

6688.225COTE

6788.163COTE

6887.495COTE

6987.367COTE

7087.487COTE

7187.656COTE

7287.537COTE

7387.398COTE

7487.618COTE 7587.774TARUS

76

10288.069COTE

10388.055COTE

10488.144COTE

10588.198COTE

10688.164COTE

10787.964COTE

10887.550COTE

10987.497COTE

11087.457COTE

11187.380COTE

11287.424COTE

12087.444COTE

12187.567COTE

12287.580COTE

12387.914COTE

112

132

133140141

4158

P

P

z.v.

z.v.

z.v. z.v.

z.v.

z.v.

Tarus

K m

7 +5

00 K

m 7

+6 00

K m

7 +4

00

Sa na

nd re

i

Ti m

is oa

ra

Li m

ita z

on a

de s

ig ur

an at

a C

FR 2

0. 00

m

Li m

ita z

on a

ca da

st ra

la C

FR

ax li

ni e

C F

ax li

ni e

C F

ax li

ni e

C F

ax li

ni e

C F

88.704

SPRE TIMISOARA

SPRE SANNICOLAU MARE

AC CE

S SC

. IC CO

S RL

3,444.99 m2

Panou pub.

H

H

z.v.

z.v.

Corp Administrativ

P C8

P C3

Casa Portar

P C6

C7

C4 post trafo

C5

Bazin de retentie (LUCIU DE APA)

P foraj

C9

ra m

pa

trotuar

trotuar

trotuar

terasa

484900

20 21

50

484900 2 02

20 0

484900

20 22

50

484950

20 22

50 2

3

2.85m

2.82m

2.23m

5.83m

5. 11

m 16

.5 3m

2.24m

7. 32

m

8.05m

4.19m

2.27m

13.25m

8.07m

7. 87

m

11.97m

18 .4

1m

2.38m

2. 27

m

platforma betonata

platforma betonata

platforma betonata

4. 16

m

6. 07

m

2.75m

1.25m4.64m

1.66m14.04m

1.63m7.29m

3. 28

m

10.32m

2.59m

36.10m

49 .5

5m

2.98m

2. 78

m

2. 75

m

1.30m

23.62m

7.09m 13.83m

19.05m

49.09m

30 .7

4m

4.74m

26.59m

4.89m

3. 25

m

9.74m

2.84m

6. 07

m

2.75m

1.25m4.64m21.41m9.67m

14.60m

25.60m

14.88m

10.06m

22.18m

2.90m

15 locuri de parcare (propuse)

CORP C EXTINDERE PROPUSA

FABRICA PREPARATE DIN CARNE EXISTENT

5 locuri de parcare existente

Limita de implantare la sol fata de limita NE­ 43.62 m

Li m

ita d

e im

pl an

ta re

la s

ol fa

ta d

e lim

ita V

­ 6.

50 m

Li m

ita z

on a

de s

ig ur

an at

a C

FR 2

0. 00

m

Li m

ita d

e im

pl an

ta re

la s

ol fa

ta d

e lim

ita E

­ 1 .9

0 m

Limita de implantare la solfata de limita S­ 12.00 m

Limita de implantare la solfata de limita S­ 12.00m

Limita de implantare la sol

fata de limita NE­ 43.62 m

Li m

ita d

e im

pl an

ta re

la s

ol fa

ta d

e lim

ita V

­ 6 .5

0 m

Limita de implantare la solfata de limita N ­ 0.00 m

LIMITA ASFALTICA DN635M ­ LIMITA ZONEI REZERVATE

PT. MODERNIZAREA DN6

C O

R P

B EX

TI N

D ER

E PR

O PU

SA

C O

R P

A EX

TI N

D ER

E PR

O PU

SA

Li m

ita z

on a

ca da

st ra

la C

FR

(conf. PUD HCL 401 din 25.10.2005)

(c on

f. PU

D H

C L

40 1

di n

25 .1

0. 20

05 )

Stalp SC 168/43

Stalp SV 168/46

Stalp SC 168/44

LE A

20 k

V

LE A

20 kV

LE S

20 k

V

LE A

20 k

V

(conf. PUD HCL 401 din 25.10.2005)

(conf. PUD HCL 401 din 25.10.2005)

Atelierele ArhiTECH proiectare complexa in constructii civile si industriale

Semnatura

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Beneficiar:

Faza:

Plansa nr: arh. Eugen Filip

1:1000

Amplasament:

arh. Craciun Novella

S.C. AGIL S.R.L.

Timisoara, Calea Torontalului DN 6, KM 564+600

S.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Bul. Eroilor de la Tisa nr. 77

Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085 E­mail: [email protected]

PUD

24/AGL/16

AUGUST 2016 05 A arh. Eugen Filip

PLAN INCADRARE

Limita de implantare la sol fata de limita N ­ 0.00 m

Limita de proprietate

Circulatie auto DN 6 ( km 564+600 )­ existenta Circulatie auto in incinta

Zona verde in incinta

LEGENDA

Limita zona de implantare constructii ­ propusa

Luciu de apa ­ bazin de retentie

Teren pentru viitoare dezvoltari Fabrica preparate din carne (P inalt + E partial)

Limita zonei studiate

Circulatie pietonala in incinta

Zona de implantare ­ propusa

N

LEA 20 kV ­ existent LEA 20 kV ­ pana la modificarea LEA in LES LES 20 kV ­ propus Zona interdictie LEA 20 kV ­ 24m ­ existent Zona interdictie temporara de construire pana la deviere LEA 20 kV in LES 20 kV ­ 24m Zona interdictie dupa deviere LEA 20 kV in LES 20 kV Zona rezervata pt. modernizare DN6 Zona de protectie CFR

PLAN URBANISTIC DE DETALIU ­ modificarea limitei de implantare ­

PROPUNERE DE MOBILARE URBANISTICA

l6/ UTR 73 x Coca-Cola

Atasament: 01-Plan_de_incadrare_in_zona.pdf

Atelierele ArhiTECH proiectare complexa in constructii civile si industriale

Semnatura

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Beneficiar:

Faza:

Plansa nr: arh. Eugen Filip

1:1000

Amplasament:

arh. Craciun Novella

S.C. AGIL S.R.L.

Timisoara, Calea Torontalului DN 6, KM 564+600

PLAN URBANISTIC DE DETALIU (modificarea limitei de implantare)

S.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Bul. Eroilor de la Tisa nr. 77

Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085 E­mail: [email protected]

PUD

28/AGL/16

AUGUST 2016 01 A arh. Eugen Filip

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA CĂ Serviciul Banca de Date Urbane Extras din planul de bază al municipiului ca referinţă pentru lucrări în continuare scara 1: ____ 5000.

Atasament: Microsoft_Word_-_memoriu_PUD_Agil.pdf

PLAN URBANISTIC DE DETALIU (modificarea limitei de implantare a constructie)

Amplasament Timi•oara, str. Torontalului nr. DN 6, KM 564+600 stg. C.F. nr. 401424, nr. cad. 401424

Beneficiar S.C. AGIL S.R.L.

Faza PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Data AUGUST 2016

Pr. Nr. 28/AGL/16

FOAIE DE CAPAT

• Denumirea proiectului PLAN URBANISTIC DE DETALIU (modificarea limitei de implantare a constructie)

• Amplasament Timi•oara, str. Torontalului nr. DN 6, KM 564+600 stg. ; C.F. nr. 401424, nr. cad. 401424

• Beneficiar S.C. AGIL S.R.L.

• Proiect Urbanism

Edilitare

Edilitare

S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L. Timisoara, Bulevardul Eroilor de la Tisa, nr. 77, et I Arh. FILIP Eugen Adrian

S.C. ELECTROPROIECT H.K. S.R.L. Timisoara, str. Cosminului nr. 36, sc.A ap.6 Ing. Horia Dinicica

S.C. PRO WASSER AT. S.R.L. str.C-tin Brincoveanu nr.64, Timisoara Ing. Simona Fintineanu

• Faza de proiectare P.U.D.

• Data August 2016

atelierele —J arhitech SC_Atelerele Arnitech SACI. Ter. 0020 256 405033 fax 0010 256 406172 e-mail ofice Damien To RO Timisoara Calea Dorobantilor nr. 20 et6 ap. 31 Reg. Com. J35/3726/2004 C.E. RO17025085, |.B.A N. RO15RNCBO249109385960001 BCR TM

Pr. Nr. 28/AGL/16

LISTA Sl SEMNATURILE PROIECTANTILOR

Urbanism arh. Filip Eugen Adrian

arh. Craciun Novella

Edilitare Ing. Horia Dinicica

Edilitare Ing. Simona Fintineanu

atelierele —J arhitech SC_Atelerele Arnitech SACI. Ter. 0020 256 405033 fax 0010 256 406172 e-mail ofice Damien To RO Timisoara Calea Dorobantilor nr. 20 et6 ap. 31 Reg. Com. J35/3726/2004 C.E. RO17025085, |.B.A N. RO15RNCBO249109385960001 BCR TM

S.C. Atelierele Arhitech S.R.L. tel. 0040 256 406033 fax 0040 256 406114 e-mail: [email protected] Timisoara, Bulevardul Eroilor de la Tisa, nr.77, Rer. Com. J35/3726/2004, C.I.F.RO17025085, I.B.A.N.RO15RNCB0249109385960001, BCR TM Pr. Nr. 28/AGL/16

BORDEROU

1. Parte scrisa Foaie de titlu Foaie de capat Lista si semnaturile proiectantilor Borderou Certificat de Urbanism Carte Funciara Taxa RUR CUI Aviz CTATU nr. 02 din 23.02.2017 Raportul informarii si consultarii publicului Aviz Agentia Regionala pentru Potectia Mediului Aviz Protectia Civila Aviz Securitatea la Incendiu Aviz Sanitar Aviz de principiu Mediu Urban Aviz de principiu Drumuri Aviz CFR Aviz DRDP Aviz Politia Rutiera Aviz Comisia de Circulatie Aviz Unic Adresa Servicul Juridic Adresa Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse Adresa Serviciul Administrare Fond Funciar Memoriu justificativ Studiu Geotehnic Plan de situatie vizat OCPI

2. Parte desenata Încadrare in zona 01-A Situa•ia existenta 02-A Reglementari urbanistice 03-A Obiective de utilitate publica 04-A Posibilitati de mobilare urbanistica 05-A Instalatii electrice Exterioare –Situatia existenta E.01 Instalatii electrice Exterioare –Situatia propusa E.02 Reglementari edilitare 01-ED

Intocmit, Arh. FILIP Eugen Adrian

atelierele —arhitech

S.C. Atelierele Arhitech S.R.L. tel. 0040 256 406033 fax 0040 256 406114 e-mail: [email protected] Timisoara, Bulevardul Eroilor de la Tisa, nr.77, Rer. Com. J35/3726/2004, C.I.F.RO17025085, I.B.A.N.RO15RNCB0249109385960001, BCR TM

Pr. Nr. 28/AGL/16

MEMORIU JUSTIFICATIV

1. INTRODUCERE Date de recunoa•tere a documenta•iei

• Denumirea proiectului PLAN URBANISTIC DE DETALIU • (modificarea limitei de implantare a

constructie)

• Amplasament Timi•oara, str. Torontalului nr. DN 6, KM 564+600 stg. C.F. nr. 401424, nr. cad. 401424

• Beneficiar S.C. AGIL S.R.L.

• Proiectant S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L. Arh. FILIP Eugen Adrian

• Data elaborarii AUGUST 2015

Obiectul lucrarii Obiectul prezentului Plan Urbanistic de Detaliu este acela de a schimba limita

vestica de implantare a constructiilor fara modificarea altor prevederi ale PUD-ului aprobat prin HCL nr. 401 din 25.10.2005.

In PUD-ul mentionat anterior limita de proprietate Vestica a fost determinata de zona de protectie CFR la 50m fata de calea ferata si culoarul de protectie al LEA 20kV existenta pe teren (24m). Intre timp beneficiarul a luat masurile de deviere a LEA in sistem ingropat (LES), iar pentru aceasta a fost intocmit un studiu de solutie de catre ENEL , urmand ca dupa realizarea lucrarilor de deviere interdictia sa fie ridicata. Acestea apar explicit reprezentate in Plansa de Reglementari Urbanistice. Deasemenea, urmare a solicitarii unui nou aviz CFR s-a restrans zona de siguranta CFR la 20m permitand instituirea unor noi limite de implantare la 6.87m fata de limita de proprietate.

Ceilalti indicatori raman neschimbati. Documentatia stabileste conditiile tehnice pentru: modul de ocupare al terenului si

condi•iile de realizare a constructiilor, respectiv amenajarea teritoriului in corelare cu cadrul natural si cadrul construit existent.

atelierele —arhitech

1. INCADRAREA IN ZONA

1.1. Concluzii din documentatii deja elaborate Zona studiata in prezenta documenta•ie este situata administrativ in intravilanul

extins al Municipiului Timisoara, in partea de Nord-Vestica, in zona industriala Calea Torontalului (Solectron, Coca-Cola, Parc Tehnologic si Industrial Timisoara). Terenul se gaseste pe partea stanga a DN 6 (Calea Torontalului) la kilometrul 564+600 inaintea trecerii la nivel cu calea ferata Timisoara – Arad.

In intocmirea acestui Plan Urbanistic de Detaliu au fost luate in considerare informatiile din studiile aprobate pe teren prin PUD avand HCL nr. 401 din 25.10.2005 si planurile de urbanism cu caracter director, care stabilestc directiile de dezvoltare ale teritorului precum si informatiile cu caracter analitic:

• Planului Urbanistic General, aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. nr. 107/2014 si a prevederilor aferente UTR-ului nr. 73, zona are functiunea propusa de - zona industriala, conform PUZ „Solectron, Coca Cola, Parc Thnologic si Industrial Timisoara

• Plan Urbanistic de Detaliu “Construire Fabrica noua de preparare a produselor din carne” aprobat prin H.C.L. Timisoara, nr. 401 din 25.10.2005 – Str. Torontalului, nr. DN 6 KM 564+600 stg;

• Studiul geotehnic intocmit la comanda beneficiarului; • Suportul topografic actualizat, realizat pe zona studiata; • Context urbanistic prielnic pentru constructii cu functiuni de productie; • Functiunile care se doresc a fi implementate pe terenul studiat nu au un

impact nociv asupra mediului existent.

1.2. Concluzii din documentatii elaborate concomitent cu P.U.D.

2. SITUATIA EXISTENTA

Terenul este inscris in C.F. nr. 401424, nr. cad. 401424, avand suprafata de 26500mp si fiind proprietatea S.C. Agil S.R.L.

Accesibilitatea la caile de comunicatie Parcela care face obiectul prezentului Plan Urbanistic de Detaliu este accesibila

in prezent de pe DN 6 (Calea Torontalului) la km 564+425 partea stanga. Accesl auto pe teren este existent si nu se va modifica cu nimica, caesta se

racordeaza la ND6 pe latura Nord-Estica, de unde se pot accesa platformele si drumirile din incinta. Acest drum de incinta este dimensionat astfel incat sa permita autoutilitarelor de interventie in caz de incensdiu accesul pe toate laturile halei.

In incinta s-au realizat circa 40% din locurile de parcare propuse in PUD-ul aprobat, in baza Autorizatiilor de Construire emise anterior.

Suprafata ocupata, limite si vecinatati Terenul studiat in cadrul Planului Urbanistic de Detaliu are o suprafata de 26 500

mp, cu forma aproximativ dreptunghiulara si este in proprietatea S.C. Agil S.R.L. Indicii de construibilitate propusi prin PUD-ul aprobat cu HCL nr. 401/2005 se

incadreaza in indicii aprobati pentru zone industriale si sunt: POT max = 70%

CUT = 1.60 Regimul de inaltime S+P+2E+M H max. = 12.00 m Procentul minim spatii verzi pe parcela = 20%.

In zona sunt in general terenuri proprietate privata, pe care s-au dezvoltat in ultimii ani zone industriale sau de servicii si depozitare.

In vecinatatea amplasamentului au fost aprobate documentatii prin care s-a detaliat utilizarea functionala a zonelor studiate, propunandu-se unitati industriale : Parcul Tehnologic si Industrial al Consilului Judetean Timis, unitati de servicii si depozitare. Vecinatati:

N – parcela proprietate privata – liber de constructii N-E – Calea Torontalului – DN 6 E – parcele proprietate privata – liber de constructii S – parcela proprietate privata – liber de constructii S – Calea ferata - propritate CFR

Suprafete de teren construite si suprafete de teren libere La data emiterii Certificatului de Urbanism nr. 2935 din 07.07.2016, conform

Extrasului de Carte Funciara nr. 401424 Timisoara, nr. top. 401424, situat in Timisoara, Calea Torontalului, nr. DN 6 KM 564+600, pe terenul in suprafata de 26 500 mp se afla urmatoarele constructii:

- Casa Portar avand suprafata de 67mp - Post trafo avand suprafata de 12 mp - Grup Electrogen avand suprafata de 8 mp - Rezervor apa incendiu si statie pompe uzate avand suprafata de 125 mp - Graj avand suprafata de 59 mp - Magazie de ambalaje edificata in anul 2014 avand suprafata de 445 mp - Fabrica de preparate din carne compusa din hala de productie cu extindere cu

spatii de procesare si depozitare (platforme de andocare si depozitare de ambalaje) si Corp Administrativ P+E. Avand suprafata de 6 296mp

Constructia principala este hala de productie, avand in general un singur nivel, iar in partea din fata unde se afla zona de birouri, cladirea are regimul de inaltime P+1E.

Suprafetele construite pana in prezent sunt: Amprenta la sol existent = 7012 mp Suprafata desfasurata existent = 7748.48 mp POT existent = 26.46% CUT existent = 0.29 S luciu de apa = 1249.56 mp S zona verde = 5300 = 20% S parcari = 322.00 mp S platforme = 6041.56 mp Teren pentru viitoare dezvoltari = 6574.88 mp Parcari existente = 25 locuri

Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic Zona studiata este situata in intravilanul Municipiului Timisoara, in

partea de Nord-Vest, in zona industriala Calea Torontalului (Solectron, Coca Cola, Parc Tehnologic si Industrial Timisoara). Pin Planul Urbanistic General al Municipului Timisoara zona este inclusa in UTR 73 cu destinatia propusa de instutii si servicii

publice. In vecinatate s-au dezvoltat in cursul ultimei perioade si alte obiective industriale si servicii.

Destinatia cladirilor In cadrul zonei fondul construit existent este constituit din zona industriala Calea

Torontalului (Solectron, Coca-Cola, Parc Tehnologic si Industrial Timisoara).

Tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafe•elor ocupate Terenul studiat in cadrul Planului Urbanistic de Detaliu are o suprafa•• de 26 500

mp. Imobilul, compus din teren intravilan, de pe str. Torontalului, Nr. DN 6 km

564+600 este identificat prin CF nr. 401424 Timisoara, nr. top. 401424 si se afla in proprietatea S.C. AGIL S.R.L., cota actuala 1/1.

Concluziile studiului geotehnic privind conditiile de fundare Terenul de fundare recomandat pentru extinderea propusa ca fiind apt de fundare

este constituit din argila prafoasa cafenie galbuie cu rare concretii calcaroase si feromanganoase plastic vartoasa umeda.

Adancimea minima de fundare pentruu locuintele ce urmeaza a fi edificate este: Df = 2,80m fata de cota ±0,00m. Dfmin = 1,30m fata de cota teren sistematizat

Stabilirea dimensiunilor fundatiilor pentru constructia care urmeaza a fi edificata se va adopta luand in considerare presiunea conventionala de baza (B = 1,00, Df =2,00 m) conform STAS 3300/2-85:

 pconv= 230 kPa Daca la cota recomandata de fundare se intercepteaza umpluturi, terenuri

necorespunzatoare (pamanturi negre, maluri, umpluturi) acestea se vor indeparta pana la terenul natural, recomandat ca fiind apt de fundare, completarea efectuandu-se prin plombare cu beton simplu.

Adancimea apei subterane La data efectuarii cercetarii pe teren freaticul a fost interceptat in forajele

executate sub forma de infiltratii la 3,80m –zona F1 respectiv 4,00m adancime zona F2 prezentand nivele stabilizate la 1,60m adancime zona F1 respectiv 1,70m adancime zona F2.

Diferentele de nivel constatate pe amplasamentele cercetate provin din apele meteorice (suprafreatic).

In lipsa unor masuratori sistematice si de durata efectuate de institutii specializate pe teritoriul localitatii Timisoara se apreciaza urmatoarele nivele hidrostatice caracteristice

NHmax = 1,50m fata de nivel teren actual NHmed = 3,50m fata de nivel teren actual

Parametrii seismici caracteristici zonei In conformitate cu P100-1/2006, perioada de col• Tc=0,7s. Factorul de amplificare

dinamica maxima a accelera•iei orizontale a terenului de catre structura *0= 3. Spectrul

normalizat de raspuns elastic Se(T) = ag.(T) se considera pentru Zona Banat iar accelera•ia orizontala a terenului pentru proiectare ag=0,16g.

Analiza fondului construit existent Functiunea dominanta pentru aceasta zona este cea industriala, cu zone

punctuale de servicii. In cadrul zonei fondul construit existent este constituit din zona industriala Calea

Torontalului (Solectron, Coca-Cola, Parc Tehnologic si Industrial Timisoara).

Echiparea existenta Zona din care face parte parcela studiata in PUD este echipata edilitar cu retele

de curent electric, alimentare cu gaze naturale, alimentare cu apa potabila si canalizare. Majoritatea retelelor edilitare sunt situate in vecinatatea amplasamentului adiacent la Calea Torontalului - DN 6.

Gabaritele re•elelor existente in zona vor fi confirmate de avizele detinatorilor de utilitati. Necesarul de utilitati pentru functiunea prevazuta va fi stabilit si se va realiza prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanti autorizati. La fel se va proceda si in cazul necesitatii devierii sau extinderii retelelor de utilitati existente.

Alimentare cu apa si canalizare menajera - conform avizului eliberat de catre SC AQUATIM SA, in zona studiata exista retele ce deservesc Parcul industrial Torontalului, amplasate paralel cu DN 6:

Avand in vedere cerintele de calitate a apei cerute la fabrici cu specific alimentar, respective, de preparare a produselor de carne, s-a optat pentru alimentarea cu apa dintr-o conducta publica.

Necesarul de apa menajera si tehnologica este asigurata de la conducta Parcului Industral TORONTAL, conducta care asigura apa potabila furnizata de Pegia de apa canal AQUATIM.

Zona din care face parte parcela analizata in PUD este echipata edilitare. Gabatitele si calitatea retelelor din vecinatate va fi confirmata prin avizele detinatorilor de utilitati ai municipiului Timisoara.

Necesarul de utilitati pentru functiunea solicitata prin P.U.D. va fi stabilita in urma realizarii Proiectului Tehnic si se va stabili prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanti autorizati.

Traseele si adancimea exacta a acestora sunt indicate de S.C. AQUATIM, pozitia exacta a acestora urmand a se determina prin sondaje.

Gaze naturale – conform avizului favorabil eliberat de SC E-ON Gaz Distributie SA, amplasamentul nu este afectat de retele de alimentare cu gaze. In zona, conducta de alimentare cu gaz este pozitionata paralel cu DN6.

Energie termica – conform aviz de amplasament emis de SC COLTERM SA nu exista retea de distributie a energiei termice in perimetrul terenului studiat.

Enegie electrica - Pe terenul in proprietatea SC AGIL SRL se gaseste o linie electrica aeriana de 20 kV (LEA 20 kV BILED) avand ca si zona de protectie 12.00m stanga- dereapta din axul liniei, aceasta linie electrica aeriana conditioneaza executarea extinderii fabricii in zona coprului B, motiv pentru care este necesara devierea acesteia, respectiv schimbarea din LEA 20 kV in LES 20 kV. pe tot culoarul de trecere din incinta fabricii S.C. AGIL S.R.L.. Lungimea totala asupra carora se vor efectua lucrari de deviere/reamplasare fiind de circa 300 m, conform studiului de solutie elaborate de ENEL.

Aceste lucrari se vor executa de catre firme atestate ANRE in urma intocmirii proiectului de catre operatorul local de distributie a energiei electrice SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT in a carui patrimoniu se afla linia electrica aeriana de 20 kV.

Extinderea fabricii se va realiza doar dupa devierea traseului actualei LEA, pe limita Vestica de proprietate a terenului aflat in proprietatea S.C. Agil S.R.L., in sistem ingropat si implicit a ridicarii interdictiei de construire.

Retea Telefonie – conform SC Romtelecom SA avizul este fara conditii care sa impiedice realizarea investitiei. Regia Autonoma deTransport – conform RATT, regia nu detine gospodarie subterana de cabluri electrice pe amplasament.

Probleme de mediu 1.Caracteristicile planurilor •i programelor: a) gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor - elaborarea PUD a fost determinata de dorinta de a dezvolta din punct de vedere urbanistic zona cu respectarea functiunii si utilizarilor premise prin acesta. Intrucat reglementeaza doar limitele zonei de implantare documentatia va avea un impact minor in ceea ce priveste crearea unui cadru pentru alte proiecte. b) gradul in care planul sau programul influentiaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele - propunerea respecta reglementarile propuse prin Regulamentului General de Urbanism si alte planuri urbanistice aprobate in zona. c) relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile - amenajarea terenului cu plantatii vegetale; - folosirea materialelor si sistemelor de inchidere ecologice cum ar fi lemnul, terasele verzi Aplicarea masurilor de protectie si conservare a mediului va determina mentinerea echilibrelor ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afecteaza sanatatea si creeaza disconfort si va permite valorificarea potentialului natural al amplasamentului propus. d) probleme de mediu relevante pentru plan sau program Apa: prin solutiile adoptate (de alimentare cu apa, de canalizare menajera si pluviala) – se elimina posibilitatea de infiltratii in sol. Aerul: nu exista surse de poluare a atmosferei – exceptand cele legate de circulatia autovehiculelor de pe Calea Torontalului - DN6 - artera cu trafic intens de circulatie Surse stationare nedirijate nu exista; surse stationare dirijate: emisiile de poluanti antrenati de la gazele de ardere de la centralele termice si echipamentele din dotarea fabricii genereaza monoxid de carbon si oxizi de azot; surse mobile: autoturisme si autoutilitare care genereaza poluanti precum monoxid de carbon, oxizi de azot, dioxid de sulf, hidrocarburi,nearse – intermitente. Solul: surse de poluare specifice perioadei de executie nu exista, decat accidental de la pierderea de carburanti la utilajele folosite – sunt nesemnificative cantitativ si pot fi inlaturate fara a avea efecte nedorite asupra solului. Pentru perioada de exploatare, surse posibile de poluare sunt: depozitarea necorespunzatoare a deseurilor menajere. Se va realiza o platforma adecvata pentru colectarea deseurilor, se va intretine solul in spatiile verzi si se va draga periodic luciul de apa.

Zgomot si vibratii: proiectul va respecta cerintele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, avand in vedere ca documentatia nu reglementeaza functiunea zonei, aceasta fiind reglementata prin Planului Urbanistic General, aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. nr. 107/2014 si a prevederilor aferente UTR-ului nr.73, zona alocata zonei industriale sau de servicii si depozitare. Radiatii: lucrarile propuse nu produc si nu folosesc radiatii. Ca principale acte normative privind protectia mediului ce trebuiesc respectate, sunt precizate urmatoarele:

- Se vor respecta conditiile de calitate a aerului, conform STAS 12574/87; - Deseurile rezultate vor fi ridicate de catre o unitate de salubrizare autorizata; cele

reciclabile – hartie, carton, sticla etc. – vor fi colectate separate, pe tipuri si vor fi predate unit•tilor specializate pentru valorificare, conform O.U. 16/2001 privind gestiunea deseurilor reciclabile, precum si cele al O.U. 78/2000 privind regimul deseurilor;

- Se va curata periodic luciul de apa, prin lucrari de dragare; - Se vor respecta prevederile O. 756/97 cu privire la factorul de mediu sol; - Nivelul de zgomot exterior se va mentine în limitele STAS 10009/98 si STAS

6156/1986; - Emisiile de poluanti in aer nu vor depasi valorile impuse de O. 462/93 si O.

MAPM1103/2003; - Apele uzate vor respecta conditiile de colectare din NTPA 002/2002; - Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind gestiunea ambalajelor pentru

asigurarea conditiilor impuse de Legea 426/2001; - Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autoritatile administratiei

publice locale sau judetene. e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau gospodarirea apelor) Prin canalizare si alimentare cu apa in sistem centralizat, solutia propusa este conforma cu normelor europene actuale. Managementul deseurilor menajere: acestea vor fi colectate in recipiente cu aceasta destinatie si vor fi preluate de societati autorizate cu mijloace de transport adecvate care nu permit împrastierea lor. Gospodarirea substantelor periculoase si toxice: nu rezulta nici un fel de substante toxice sau periculoase, deci nu se necesit• masuri speciale.

2.Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate: a) Probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor Probabilitatea de a afecta mediul este nula – ca durata sau frecventa – ca atare nu se pune problema reversibilitatii efectelor (elementele componente raman nenocive si deseurile se aduna si se elimina) b) Natura cumulativa a efectelor – Nu este cazul. c) Natura transfontiera a efectelor – Nu este cazul. d) Riscul pentru sanatatea umana sau mediu – Nu este cazul, functiunea - zona verde

si agrement, prin natura activitatilor pe care le propune contribuind la inbunatatirea sanatatii oamenilor si starii mediului inconjurator.

e) Marimea si spatialitatea efectelor – Nu este cazul. f) Valoarea si vulnerabilitatea areabilului posibil a fi afectat, date de:

(i) Caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural Nu sunt elemente ale patrimoniului cultural (national, regional sau local) In zona. Nu

exist• caracteristici naturale speciale. (ii)Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului – Nu este

cazul.

(iii)Folosirea terenului in mod intensiv – Nu este cazul. Pentru fabrica de preparate aproduselor din carne, vor fi prevazute spatii verzi si plantate 20 % din suprafata totala a terenului. g) Efecte asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international – Nu e cazul.

Din aceste considerente generale si specifice legislatiei de mediu, cunoscand in detaliu caracterul investitiei, luand in considerare situatiile cu investitii similare, se apreciaza ca investitia este cu un risc redus, nesemnificativ asupra mediului.

3. REGLEMENTARI

Se vor prezenta propunerile de ocupare si utilizare a terenului precum si conditiile de amplasare a Extinderii Fabricii de preparate din carne „Plan Urbanistic de Detaliu modificarea limitei de implantare vestice, privind:

a) Obiectivele noi solicitate prin tema-program Scopul prezentlui Plan de Urbanism de Detaliu este acela de a modifica limitele

de implantare ale constructiilor, ca urmare a intentiilor beneficiarlui de extindere a constructiilor existente inspre Vest (calea ferata), fara modificarea indicilor de construibilitate, accese, etc. regmentate prin PUD-ul aprobate prin HCL nr. 401 din 25.10.2005. Aceasta modificare va fi insotita de un nou aviz CFR care se va anexa prezentei documentatii facand parte integranta din acestea.

Func•ionalitatea, amplasarea si conformarea construc•iilor In conformitate cu prevederile Regulamentului Local de Urbanism la nivel de

zone si subzone functionale, pentru zone industriale sau de servicii si depozitare, se pot stabili urmatoarele:

• terenul studiat va fi subzona de tipul Ia (subzona unitatilor industriale si de depozitare existente), cu functiunea de zona industriala, servicii si depozitare.si functiuni complementare admise (servicii, accese pietonale si carosabile, spatii verzi amenajate, retele tehnico edilitare, racorduri de cale ferata)

• utilizari permise pentru subzona Ia a sunt: servicii, accese pietonale •i carosabile, spatii verzi amenajate, retele tehnico edilitare, racorduri de cale ferata • dispozi•ii specifice U.T.R. nr. 73-Parcul industrial propus-Calea Torontalului- Solectron: unitati de industrie mica si servicii diversificate, nepoluante; unitati de productie •i de depozitare specializate pe diverse profile de activitate, nepoluante; spatii pentru administratia coordonatoare a zonei, sedii pentru firme, spatii de prezentare si expunere, spatii comerciale si de alimentatie publica, spatii de cazare; centru comercial- spatii polifunctionale; centru afaceri; targ expozitional; spatii verzi amenajate, plantatii de protectie, amenajari sportive; sta•ionari auto, parking-uri.

• utilizari permise cu conditii: • functiunile mai sus men•ionate sunt permise in zona de protectie a infrastructurii

feroviare si in zona de protectie a drumurilor publice, cu conditia obtinerii avizului Regionalei CF – Timisoara, si CN “Cai Ferate CFR” SA respectiv avizul D.R.D.P. – Timisoara

• pe terenurile situate in zonele istorice urbane sunt permise functiunile precizate la Art. 4, cu condi•ia obtinerii avizului Comisiei Monumentelor Istorice la nivel teritorial, conform legislatiei in vigoare. De asemenea, orice interventie asupra constructiilor clasificate ca monumente istorice este conditionata de obtinerea aceluiasi aviz.

• Autorizatia de construire pe terenurile situate in zona de protectie a drumurilor publice poate fi acordata cu conditia obtinerii prealabile a avizelor institutiilor abilitate conform legii.

• unitatile de productie propuse se vor amplasa numai pe baza de PUZ sau PUD aprobat

• prin studiul de impact se va stabili daca exista pericole sau inconveniente care sa le faca incompatibile cu zona industriala sau vecinatatile ei si cu condi•ia sa fie luate toate masurile pentru evitarea poluarii mediului •i a altor pericole

• amplasarea oricarei constructii fata de canalele de desecare se va face avandu- se in vedere H.G. 611/1997 “Hotararea pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii Imbunatatirii Funciare nr. 84/1996”, care reglementeaza afectarea amenajarii de imbunatatiri funciare in functiune de catre investitori. La intocmirea documentatiilor tehnice de execu•ie se va solicita avizul R.A.I.F. pentru stabilirea condi•iilor necesare a fi respectate.

• interdictii definitive: se interzice construirea oricaror obiective altele decat cele mai sus mentionate.

• unitati ce prezinta riscuri tehnologice • unitati de productie in zonele industriale •i de depozitare in care P.U.G. propune

reconversie functionala • constructii de locuinte • depozite de deseuri • construc•ii în perimetrele de protectie ale forajelor de apa potabila.

Reguli de amplasare si retragerii minime obligatorii

Se vor respecta prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind modul de viata al populatiei.

Amplasarea fata de drumurile publice – cu retragere de 50.00m fata de limita covorului asfaltic.

Amplasarea fata de caile navigabile - nu este cazul. Amplasarea fata de caile ferate din administrarea S.N.C.F.R. – 20.00m fata de

limita zonei de siguranta CFR. Amplasarea fata de aeroporturi - nu este cazul. Retragerea fata de fasia de protectie a frontierei - nu este cazul. Amplasarea fata de aliniament: - 43.62m conf. PUD aprobat cu HCL 401 din

25.10.2005 Amplasarea in interiorul parcelei: - Amplasarea constructiilor fata de limitele laterale ale parcelei se va face la:

o -minimum 6.50m fata de limita laterala Vestica o 1.90m fata de limita laterala Estica conf. PUD aprobat cu HCL 401

din 25.10.2005.

- Amplasarea constructiilor fata de spatele parcelei se va face astfel incat sa se pastreze distanta minima de 12,00 m fata de limita posterioara a lotului, limita Sudica PUD aprobat cu HCL 401 din 25.10.2005.

- Amplasarea constructiilor in raport cu altele de pe aceeasi parcela se va face tinand cont de profilul functional al acestora, in asa fel incat sa nu fie umbrite spatiile constructiilor invecinate care pretind iluminare naturala.

- Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu.

b) Capacitatea, suprafa•a desfasurata Realizarea unor indicatori urbanistici în care POT sa fie max.=70%, iar CUT

maxim = 1,60.

c) Principii de compozitie pentru realizarea obiectivelor noi Planului Urbanistic General, aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin

H.C.L. nr. 107/2014 si a prevederilor aferente UTR-ului nr. 73, zona este alocata zonei indusriale sau de servicii si depozitare. Pe amplasamentul din Calea Torontalului, Dn 6, Km 564+600 se doreste modificarea limitei de implantare a PUD-ului aprobat prin HCL 401 din 25.10.2005, care prin volumetrie si aspect exterior sa se incadreze in aspectul arhitectural al zonei.

e) integrarea si amenajarea noilor construc•ii si armonizarea cu cele existente: Solutiile tehnice pun in evidenta conceptia structurala a ansamblului, care prin volumetrie si aspect exterior nu intra in contradictie cu aspectul general al zonei si cu functinea propusa. Ca si cromatica exterioara se vor folosi finisaje in alb si zone de accent in tonuri calde.

f) principii de interventie asupra constructiilor existente Se vor alipii trei corpuri de cladire noi la Fabrica de preparate din carne compusa din hala de productie cu extindere cu spatii de procesare si depozitare, Corpul A pe latura Estica, Corpul B pe latura Vestica si corpul C pe latura Nordica. Nu se va interveni major pe strctura cladirii existente. g) modalitati de organizare si rezolvare a circulatiei carosabile si pietonale

- Asigurarea acceselor carosabile pentru toate constructiile la reteaua de circula•ie si transport reprezinta o conditie majora de configurare, amplasarea si autorizarea acestora. Exista si nu se modifica, un acces carosabil de pe Calea Torontalului, conform plansei grafice 05- Propunere de mobilare urbanistica.

h) principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare a solutiilor de organizare la relieful zonei Amplasarea constructiilor în cadrul terenului si amenajarea peisagistica s-a realizat luand in calcul, forma terenului si accesul pe amplasament .

i) conditii de instituire a regimului de zona protejata si conditii impuse de acesta Nu este cazul.

j) solutii pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluarii Pentru a se evita poluarea mediului ambiant constructiile vor avea toate conditiile de norme igienico-sanitare, in ceea ce priveste evacuarea reziduurilor menajere si a celor rezultate in urma depozitarii si evacuarea gunoiului. Pentru depozitarea gunoiului menajer, se va realiza un spatiu special de colectare cu pubele. Evacuarea acestora din urma se va realiza periodic, in baza unui contract de salubritate dintre beneficiar si o firma abilitata de a efectua astfel de servicii.

Vor fi respectate Normele de igien• privind mediul de via•• al populatiei si Normele de protec•ia muncii în vigoare.

k) prevederea unor obiective publice in vecinatatea amplasamentului nu este cazul. l) solutii pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi In prezent in incinta exista amenajari de tip peisagistic. Pentru constructii propuse vor fi prevazute spatii verzi si plantate 20% din suprafata total• a terenului.

m) profiluri transversale caracteristice Terenul in cadrul zonei studiate este relativ plan.

n) lucrari necesare de sistematizare Lucrarile de sistematizare pe verticala necesare realizarii obiectivului de investitii sunt in categoria celor obisnuite nefiind necesare interventii speciale.

o) regimul de construire (alinierea •i inaltimea construc•iilor, procentul de ocupare a terenului) Implantarea constructiilor se va face in limitele zonei specificate, conform plansei Reglementari urbanistice. Regimul de inaltime general impus constructiilor este de maxim S+P+2E+M, iar inaltimea maxima a constructiilor va rezulta in urma gabaritarii spatiilor de productie / depozitare. Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a cladirilor învecinate si a caracterului zonei, fara ca diferen•a de inaltime sa depaseasca cu mai mult de doua niveluri cladirile imediat invecinate. Zona va avea un procent de ocupare ai terenului de maxim de 70% (respectand reglementarile propuse prin PUG aprobat prin prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. nr. 107/2014 si Certificatul de Urbanism Nr. 2935 din 07.07.2016.

p) coeficientul de utilizare a terenurilor Zona va avea un coeficient de ocupare al terenului de maxim de 1,60.

r) asigurarea resurselor (surse, re•ele, racorduri) Asa cum se prezinta in plansa de echipare edilitara si cum rezulta din avizele anexate in zona studiata sunt asigurate toate utilitatile pentru functionarea obiectivului de investitii.

Extindere retea de apa pentru incendiu In urma extinderii halei pe latura vestic• este necesara reamplasarea unui

tronson de conduct• de incendiu si montarea de hidranti pe nou tronson. Retea de incendiu se va amplasa in zona verde fiind realizat• din polietilen• PE-

HD, PE100, Pn 6 atm, defalcat• pe diametriii astfel: -De.180x6.6 mm – 90 m. -De 110x4.0 mm – 8 m. Re•eaua se va poza în zona verde, fiind echipat• cu 2 hidran•i de incendiu

supraterani Dn 100 mm. Conducta de incendiu se pozeaz• în tran•ee dreptunghiular• 0,70x1,10 m, sub

adâncimea de înghe• pe un pat de nisip de 10 cm grosime.

Extindere retea de canalizare menajer• In urma extinderii halei pe latura estic• este necesara mutarea unui tronson de

canalizare si prelungirea racordurilor din caminele de pe tronsonul respectiv. Canalizarea menajera propusa va prelua racordurile existente si le va descarca in cel mai apropit camin.

Reteaua de canalizarea propusa se va executa din tuburi PVC-KG: -D=250 mm, în lungime de 35 m. -D=110 mm, în lungime de 17 m. Conductele se vor poza îngropat la adâncimi cuprinse între 1,20 •i 2,00 m. Pe traseul canalului se vor monta 2 c•mine de vizitare la schimbare de directie •i

la intersectii. Dimensionarea canaliz•rii s-a f•cut din condi•ia asigur•rii unei viteze de scurgere mai mare sau egal• cu 0,7 m/s în func•ie de panta canaliz•rii.Canalizarea va prelua debitele de ape uzate menajere, care corespund prevederilor normativului NTPA 002.

In urma realiz•rii retelei de canalizare menajera, la traversarea platformei existente este afectat•structura acestora si senecesit• refacerea lor pe traseul conductelor.Refacerea structurii carosabiluluise face conform cu initialul.

Extindere retea de canalizare pluviala In urma extinderii halei pe latura estic• se demoleaz• santul perimetral halei

existente si se propune un nou sant pluvial care urm•reste conturul extinderii. Pentru racordarea santului pluvial deschis se propune un tronson de canalizare

pluviala realizat din tuburi PVC-KG, D=315 mm, în lungime de 25 m. Conducta se va descarca in caminul pluvial existent dinaintea separatorului de hidrocarburi prevazut inainte de bazinul de retentie ape pluviale.

Conducta se vor poza îngropat la adâncimi cuprinse între 1,20 •i 1,50 m. Dimensionarea canaliz•rii s-a f•cut din condi•ia asigur•rii unei viteze de scurgere

mai mare sau egal• cu 0,7 m/s în func•ie de panta canaliz•rii.Canalizarea va prelua debitele de ape pluviale.

(r) Bilant teritorial, in limita amplasamentului studiat (existent si propus)

Bilant / parcela Situatia existenta Situatia propusa

% mp % mp S teren reglementat 100 26 500 100 26 500 Cieculatii pietonale, auto si parcaje

5.29 1 400.44 5.29 1 400.44

Suprafata construita 70.00 18 550 70.00 18 550 Spa•ii verzi amenajate

20.00 5 300 20.00 5 300

Luciu de apa 4.71 1 249.56 4.71 1 249.56

Indicatori Urbanistici Situa•ia existent• Situa•ia propus•

POT max. 70.00% 70.00% CUT max. 1.6 1.6

5. CONCLUZII (a) Consecin•elor realizarii obiectivelor propuse Solutia urbanistica adoptata se Inscrie In prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara, a PUZ-ulul aprobat- Zona industrial Calea Torontalului si a PUD- ului aprobat prin HCL 401 din 25.10.2005 Fbrica noua de praparate din carne.

(b) Masurile ce decurg în continuarea P.U.D.-ului In urma acestui studiu consideram ca Direc•ia de Urbanism a Municipiului Timisoara ar trebui sa faca toate demersurile pentru a decide viabilitatea propunerilor din plansa Reglementari urbanistice. Varianta care de asemenea ar conduce la o cre•tere a calit••ii ambian•ei urbane in zona studiat•. (c) Punctului de vedere al elaboratorului asupra solutiei Consideram ca obiectivele temei program au fost atinse rezultand din analiza coroborata a situatiei existente Si situatiei propuse, toate posibilitatile care sa conduca la cresterea calitatii ambiantei urbane generale in zona studiata. Se recomanda centralizarea informa•iilor referitoare la operatiile ce vor urma avizarii Planului Urbanistic de Detaliu si introducerea lor in baza de date existenta, in scopul corelarii si mentinerii la zi a situatiei.

Intocmit, arh. Eugen Adrian FILIP

PLAN URBANISTIC DE DETALIU (modificarea limitei de implantare a constructie)

Amplasament Timi•oara, str. Torontalului nr. DN 6, KM 564+600 stg. C.F. nr. 401424, nr. cad. 401424

Beneficiar S.C. AGIL S.R.L.

Faza PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Data AUGUST 2016

Pr. Nr. 28/AGL/16

FOAIE DE CAPAT

• Denumirea proiectului PLAN URBANISTIC DE DETALIU (modificarea limitei de implantare a constructie)

• Amplasament Timi•oara, str. Torontalului nr. DN 6, KM 564+600 stg. ; C.F. nr. 401424, nr. cad. 401424

• Beneficiar S.C. AGIL S.R.L.

• Proiect Urbanism

Edilitare

Edilitare

S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L. Timisoara, Bulevardul Eroilor de la Tisa, nr. 77, et I Arh. FILIP Eugen Adrian

S.C. ELECTROPROIECT H.K. S.R.L. Timisoara, str. Cosminului nr. 36, sc.A ap.6 Ing. Horia Dinicica

S.C. PRO WASSER AT. S.R.L. str.C-tin Brincoveanu nr.64, Timisoara Ing. Simona Fintineanu

• Faza de proiectare P.U.D.

• Data August 2016

atelierele —J arhitech SC_Atelerele Arnitech SACI. Ter. 0020 256 405033 fax 0010 256 406172 e-mail ofice Damien To RO Timisoara Calea Dorobantilor nr. 20 et6 ap. 31 Reg. Com. J35/3726/2004 C.E. RO17025085, |.B.A N. RO15RNCBO249109385960001 BCR TM

Pr. Nr. 28/AGL/16

LISTA Sl SEMNATURILE PROIECTANTILOR

Urbanism arh. Filip Eugen Adrian

arh. Craciun Novella

Edilitare Ing. Horia Dinicica

Edilitare Ing. Simona Fintineanu

atelierele —J arhitech SC_Atelerele Arnitech SACI. Ter. 0020 256 405033 fax 0010 256 406172 e-mail ofice Damien To RO Timisoara Calea Dorobantilor nr. 20 et6 ap. 31 Reg. Com. J35/3726/2004 C.E. RO17025085, |.B.A N. RO15RNCBO249109385960001 BCR TM

S.C. Atelierele Arhitech S.R.L. tel. 0040 256 406033 fax 0040 256 406114 e-mail: [email protected] Timisoara, Bulevardul Eroilor de la Tisa, nr.77, Rer. Com. J35/3726/2004, C.I.F.RO17025085, I.B.A.N.RO15RNCB0249109385960001, BCR TM Pr. Nr. 28/AGL/16

BORDEROU

1. Parte scrisa Foaie de titlu Foaie de capat Lista si semnaturile proiectantilor Borderou Certificat de Urbanism Carte Funciara Taxa RUR CUI Aviz CTATU nr. 02 din 23.02.2017 Raportul informarii si consultarii publicului Aviz Agentia Regionala pentru Potectia Mediului Aviz Protectia Civila Aviz Securitatea la Incendiu Aviz Sanitar Aviz de principiu Mediu Urban Aviz de principiu Drumuri Aviz CFR Aviz DRDP Aviz Politia Rutiera Aviz Comisia de Circulatie Aviz Unic Adresa Servicul Juridic Adresa Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse Adresa Serviciul Administrare Fond Funciar Memoriu justificativ Studiu Geotehnic Plan de situatie vizat OCPI

2. Parte desenata Încadrare in zona 01-A Situa•ia existenta 02-A Reglementari urbanistice 03-A Obiective de utilitate publica 04-A Posibilitati de mobilare urbanistica 05-A Instalatii electrice Exterioare –Situatia existenta E.01 Instalatii electrice Exterioare –Situatia propusa E.02 Reglementari edilitare 01-ED

Intocmit, Arh. FILIP Eugen Adrian

atelierele —arhitech

S.C. Atelierele Arhitech S.R.L. tel. 0040 256 406033 fax 0040 256 406114 e-mail: [email protected] Timisoara, Bulevardul Eroilor de la Tisa, nr.77, Rer. Com. J35/3726/2004, C.I.F.RO17025085, I.B.A.N.RO15RNCB0249109385960001, BCR TM

Pr. Nr. 28/AGL/16

MEMORIU JUSTIFICATIV

1. INTRODUCERE Date de recunoa•tere a documenta•iei

• Denumirea proiectului PLAN URBANISTIC DE DETALIU • (modificarea limitei de implantare a

constructie)

• Amplasament Timi•oara, str. Torontalului nr. DN 6, KM 564+600 stg. C.F. nr. 401424, nr. cad. 401424

• Beneficiar S.C. AGIL S.R.L.

• Proiectant S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L. Arh. FILIP Eugen Adrian

• Data elaborarii AUGUST 2015

Obiectul lucrarii Obiectul prezentului Plan Urbanistic de Detaliu este acela de a schimba limita

vestica de implantare a constructiilor fara modificarea altor prevederi ale PUD-ului aprobat prin HCL nr. 401 din 25.10.2005.

In PUD-ul mentionat anterior limita de proprietate Vestica a fost determinata de zona de protectie CFR la 50m fata de calea ferata si culoarul de protectie al LEA 20kV existenta pe teren (24m). Intre timp beneficiarul a luat masurile de deviere a LEA in sistem ingropat (LES), iar pentru aceasta a fost intocmit un studiu de solutie de catre ENEL , urmand ca dupa realizarea lucrarilor de deviere interdictia sa fie ridicata. Acestea apar explicit reprezentate in Plansa de Reglementari Urbanistice. Deasemenea, urmare a solicitarii unui nou aviz CFR s-a restrans zona de siguranta CFR la 20m permitand instituirea unor noi limite de implantare la 6.87m fata de limita de proprietate.

Ceilalti indicatori raman neschimbati. Documentatia stabileste conditiile tehnice pentru: modul de ocupare al terenului si

condi•iile de realizare a constructiilor, respectiv amenajarea teritoriului in corelare cu cadrul natural si cadrul construit existent.

atelierele —arhitech

1. INCADRAREA IN ZONA

1.1. Concluzii din documentatii deja elaborate Zona studiata in prezenta documenta•ie este situata administrativ in intravilanul

extins al Municipiului Timisoara, in partea de Nord-Vestica, in zona industriala Calea Torontalului (Solectron, Coca-Cola, Parc Tehnologic si Industrial Timisoara). Terenul se gaseste pe partea stanga a DN 6 (Calea Torontalului) la kilometrul 564+600 inaintea trecerii la nivel cu calea ferata Timisoara – Arad.

In intocmirea acestui Plan Urbanistic de Detaliu au fost luate in considerare informatiile din studiile aprobate pe teren prin PUD avand HCL nr. 401 din 25.10.2005 si planurile de urbanism cu caracter director, care stabilestc directiile de dezvoltare ale teritorului precum si informatiile cu caracter analitic:

• Planului Urbanistic General, aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. nr. 107/2014 si a prevederilor aferente UTR-ului nr. 73, zona are functiunea propusa de - zona industriala, conform PUZ „Solectron, Coca Cola, Parc Thnologic si Industrial Timisoara

• Plan Urbanistic de Detaliu “Construire Fabrica noua de preparare a produselor din carne” aprobat prin H.C.L. Timisoara, nr. 401 din 25.10.2005 – Str. Torontalului, nr. DN 6 KM 564+600 stg;

• Studiul geotehnic intocmit la comanda beneficiarului; • Suportul topografic actualizat, realizat pe zona studiata; • Context urbanistic prielnic pentru constructii cu functiuni de productie; • Functiunile care se doresc a fi implementate pe terenul studiat nu au un

impact nociv asupra mediului existent.

1.2. Concluzii din documentatii elaborate concomitent cu P.U.D.

2. SITUATIA EXISTENTA

Terenul este inscris in C.F. nr. 401424, nr. cad. 401424, avand suprafata de 26500mp si fiind proprietatea S.C. Agil S.R.L.

Accesibilitatea la caile de comunicatie Parcela care face obiectul prezentului Plan Urbanistic de Detaliu este accesibila

in prezent de pe DN 6 (Calea Torontalului) la km 564+425 partea stanga. Accesl auto pe teren este existent si nu se va modifica cu nimica, caesta se

racordeaza la ND6 pe latura Nord-Estica, de unde se pot accesa platformele si drumirile din incinta. Acest drum de incinta este dimensionat astfel incat sa permita autoutilitarelor de interventie in caz de incensdiu accesul pe toate laturile halei.

In incinta s-au realizat circa 40% din locurile de parcare propuse in PUD-ul aprobat, in baza Autorizatiilor de Construire emise anterior.

Suprafata ocupata, limite si vecinatati Terenul studiat in cadrul Planului Urbanistic de Detaliu are o suprafata de 26 500

mp, cu forma aproximativ dreptunghiulara si este in proprietatea S.C. Agil S.R.L. Indicii de construibilitate propusi prin PUD-ul aprobat cu HCL nr. 401/2005 se

incadreaza in indicii aprobati pentru zone industriale si sunt: POT max = 70%

CUT = 1.60 Regimul de inaltime S+P+2E+M H max. = 12.00 m Procentul minim spatii verzi pe parcela = 20%.

In zona sunt in general terenuri proprietate privata, pe care s-au dezvoltat in ultimii ani zone industriale sau de servicii si depozitare.

In vecinatatea amplasamentului au fost aprobate documentatii prin care s-a detaliat utilizarea functionala a zonelor studiate, propunandu-se unitati industriale : Parcul Tehnologic si Industrial al Consilului Judetean Timis, unitati de servicii si depozitare. Vecinatati:

N – parcela proprietate privata – liber de constructii N-E – Calea Torontalului – DN 6 E – parcele proprietate privata – liber de constructii S – parcela proprietate privata – liber de constructii S – Calea ferata - propritate CFR

Suprafete de teren construite si suprafete de teren libere La data emiterii Certificatului de Urbanism nr. 2935 din 07.07.2016, conform

Extrasului de Carte Funciara nr. 401424 Timisoara, nr. top. 401424, situat in Timisoara, Calea Torontalului, nr. DN 6 KM 564+600, pe terenul in suprafata de 26 500 mp se afla urmatoarele constructii:

- Casa Portar avand suprafata de 67mp - Post trafo avand suprafata de 12 mp - Grup Electrogen avand suprafata de 8 mp - Rezervor apa incendiu si statie pompe uzate avand suprafata de 125 mp - Graj avand suprafata de 59 mp - Magazie de ambalaje edificata in anul 2014 avand suprafata de 445 mp - Fabrica de preparate din carne compusa din hala de productie cu extindere cu

spatii de procesare si depozitare (platforme de andocare si depozitare de ambalaje) si Corp Administrativ P+E. Avand suprafata de 6 296mp

Constructia principala este hala de productie, avand in general un singur nivel, iar in partea din fata unde se afla zona de birouri, cladirea are regimul de inaltime P+1E.

Suprafetele construite pana in prezent sunt: Amprenta la sol existent = 7012 mp Suprafata desfasurata existent = 7748.48 mp POT existent = 26.46% CUT existent = 0.29 S luciu de apa = 1249.56 mp S zona verde = 5300 = 20% S parcari = 322.00 mp S platforme = 6041.56 mp Teren pentru viitoare dezvoltari = 6574.88 mp Parcari existente = 25 locuri

Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic Zona studiata este situata in intravilanul Municipiului Timisoara, in

partea de Nord-Vest, in zona industriala Calea Torontalului (Solectron, Coca Cola, Parc Tehnologic si Industrial Timisoara). Pin Planul Urbanistic General al Municipului Timisoara zona este inclusa in UTR 73 cu destinatia propusa de instutii si servicii

publice. In vecinatate s-au dezvoltat in cursul ultimei perioade si alte obiective industriale si servicii.

Destinatia cladirilor In cadrul zonei fondul construit existent este constituit din zona industriala Calea

Torontalului (Solectron, Coca-Cola, Parc Tehnologic si Industrial Timisoara).

Tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafe•elor ocupate Terenul studiat in cadrul Planului Urbanistic de Detaliu are o suprafa•• de 26 500

mp. Imobilul, compus din teren intravilan, de pe str. Torontalului, Nr. DN 6 km

564+600 este identificat prin CF nr. 401424 Timisoara, nr. top. 401424 si se afla in proprietatea S.C. AGIL S.R.L., cota actuala 1/1.

Concluziile studiului geotehnic privind conditiile de fundare Terenul de fundare recomandat pentru extinderea propusa ca fiind apt de fundare

este constituit din argila prafoasa cafenie galbuie cu rare concretii calcaroase si feromanganoase plastic vartoasa umeda.

Adancimea minima de fundare pentruu locuintele ce urmeaza a fi edificate este: Df = 2,80m fata de cota ±0,00m. Dfmin = 1,30m fata de cota teren sistematizat

Stabilirea dimensiunilor fundatiilor pentru constructia care urmeaza a fi edificata se va adopta luand in considerare presiunea conventionala de baza (B = 1,00, Df =2,00 m) conform STAS 3300/2-85:

 pconv= 230 kPa Daca la cota recomandata de fundare se intercepteaza umpluturi, terenuri

necorespunzatoare (pamanturi negre, maluri, umpluturi) acestea se vor indeparta pana la terenul natural, recomandat ca fiind apt de fundare, completarea efectuandu-se prin plombare cu beton simplu.

Adancimea apei subterane La data efectuarii cercetarii pe teren freaticul a fost interceptat in forajele

executate sub forma de infiltratii la 3,80m –zona F1 respectiv 4,00m adancime zona F2 prezentand nivele stabilizate la 1,60m adancime zona F1 respectiv 1,70m adancime zona F2.

Diferentele de nivel constatate pe amplasamentele cercetate provin din apele meteorice (suprafreatic).

In lipsa unor masuratori sistematice si de durata efectuate de institutii specializate pe teritoriul localitatii Timisoara se apreciaza urmatoarele nivele hidrostatice caracteristice

NHmax = 1,50m fata de nivel teren actual NHmed = 3,50m fata de nivel teren actual

Parametrii seismici caracteristici zonei In conformitate cu P100-1/2006, perioada de col• Tc=0,7s. Factorul de amplificare

dinamica maxima a accelera•iei orizontale a terenului de catre structura *0= 3. Spectrul

normalizat de raspuns elastic Se(T) = ag.(T) se considera pentru Zona Banat iar accelera•ia orizontala a terenului pentru proiectare ag=0,16g.

Analiza fondului construit existent Functiunea dominanta pentru aceasta zona este cea industriala, cu zone

punctuale de servicii. In cadrul zonei fondul construit existent este constituit din zona industriala Calea

Torontalului (Solectron, Coca-Cola, Parc Tehnologic si Industrial Timisoara).

Echiparea existenta Zona din care face parte parcela studiata in PUD este echipata edilitar cu retele

de curent electric, alimentare cu gaze naturale, alimentare cu apa potabila si canalizare. Majoritatea retelelor edilitare sunt situate in vecinatatea amplasamentului adiacent la Calea Torontalului - DN 6.

Gabaritele re•elelor existente in zona vor fi confirmate de avizele detinatorilor de utilitati. Necesarul de utilitati pentru functiunea prevazuta va fi stabilit si se va realiza prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanti autorizati. La fel se va proceda si in cazul necesitatii devierii sau extinderii retelelor de utilitati existente.

Alimentare cu apa si canalizare menajera - conform avizului eliberat de catre SC AQUATIM SA, in zona studiata exista retele ce deservesc Parcul industrial Torontalului, amplasate paralel cu DN 6:

Avand in vedere cerintele de calitate a apei cerute la fabrici cu specific alimentar, respective, de preparare a produselor de carne, s-a optat pentru alimentarea cu apa dintr-o conducta publica.

Necesarul de apa menajera si tehnologica este asigurata de la conducta Parcului Industral TORONTAL, conducta care asigura apa potabila furnizata de Pegia de apa canal AQUATIM.

Zona din care face parte parcela analizata in PUD este echipata edilitare. Gabatitele si calitatea retelelor din vecinatate va fi confirmata prin avizele detinatorilor de utilitati ai municipiului Timisoara.

Necesarul de utilitati pentru functiunea solicitata prin P.U.D. va fi stabilita in urma realizarii Proiectului Tehnic si se va stabili prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanti autorizati.

Traseele si adancimea exacta a acestora sunt indicate de S.C. AQUATIM, pozitia exacta a acestora urmand a se determina prin sondaje.

Gaze naturale – conform avizului favorabil eliberat de SC E-ON Gaz Distributie SA, amplasamentul nu este afectat de retele de alimentare cu gaze. In zona, conducta de alimentare cu gaz este pozitionata paralel cu DN6.

Energie termica – conform aviz de amplasament emis de SC COLTERM SA nu exista retea de distributie a energiei termice in perimetrul terenului studiat.

Enegie electrica - Pe terenul in proprietatea SC AGIL SRL se gaseste o linie electrica aeriana de 20 kV (LEA 20 kV BILED) avand ca si zona de protectie 12.00m stanga- dereapta din axul liniei, aceasta linie electrica aeriana conditioneaza executarea extinderii fabricii in zona coprului B, motiv pentru care este necesara devierea acesteia, respectiv schimbarea din LEA 20 kV in LES 20 kV. pe tot culoarul de trecere din incinta fabricii S.C. AGIL S.R.L.. Lungimea totala asupra carora se vor efectua lucrari de deviere/reamplasare fiind de circa 300 m, conform studiului de solutie elaborate de ENEL.

Aceste lucrari se vor executa de catre firme atestate ANRE in urma intocmirii proiectului de catre operatorul local de distributie a energiei electrice SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT in a carui patrimoniu se afla linia electrica aeriana de 20 kV.

Extinderea fabricii se va realiza doar dupa devierea traseului actualei LEA, pe limita Vestica de proprietate a terenului aflat in proprietatea S.C. Agil S.R.L., in sistem ingropat si implicit a ridicarii interdictiei de construire.

Retea Telefonie – conform SC Romtelecom SA avizul este fara conditii care sa impiedice realizarea investitiei. Regia Autonoma deTransport – conform RATT, regia nu detine gospodarie subterana de cabluri electrice pe amplasament.

Probleme de mediu 1.Caracteristicile planurilor •i programelor: a) gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor - elaborarea PUD a fost determinata de dorinta de a dezvolta din punct de vedere urbanistic zona cu respectarea functiunii si utilizarilor premise prin acesta. Intrucat reglementeaza doar limitele zonei de implantare documentatia va avea un impact minor in ceea ce priveste crearea unui cadru pentru alte proiecte. b) gradul in care planul sau programul influentiaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele - propunerea respecta reglementarile propuse prin Regulamentului General de Urbanism si alte planuri urbanistice aprobate in zona. c) relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile - amenajarea terenului cu plantatii vegetale; - folosirea materialelor si sistemelor de inchidere ecologice cum ar fi lemnul, terasele verzi Aplicarea masurilor de protectie si conservare a mediului va determina mentinerea echilibrelor ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afecteaza sanatatea si creeaza disconfort si va permite valorificarea potentialului natural al amplasamentului propus. d) probleme de mediu relevante pentru plan sau program Apa: prin solutiile adoptate (de alimentare cu apa, de canalizare menajera si pluviala) – se elimina posibilitatea de infiltratii in sol. Aerul: nu exista surse de poluare a atmosferei – exceptand cele legate de circulatia autovehiculelor de pe Calea Torontalului - DN6 - artera cu trafic intens de circulatie Surse stationare nedirijate nu exista; surse stationare dirijate: emisiile de poluanti antrenati de la gazele de ardere de la centralele termice si echipamentele din dotarea fabricii genereaza monoxid de carbon si oxizi de azot; surse mobile: autoturisme si autoutilitare care genereaza poluanti precum monoxid de carbon, oxizi de azot, dioxid de sulf, hidrocarburi,nearse – intermitente. Solul: surse de poluare specifice perioadei de executie nu exista, decat accidental de la pierderea de carburanti la utilajele folosite – sunt nesemnificative cantitativ si pot fi inlaturate fara a avea efecte nedorite asupra solului. Pentru perioada de exploatare, surse posibile de poluare sunt: depozitarea necorespunzatoare a deseurilor menajere. Se va realiza o platforma adecvata pentru colectarea deseurilor, se va intretine solul in spatiile verzi si se va draga periodic luciul de apa.

Zgomot si vibratii: proiectul va respecta cerintele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, avand in vedere ca documentatia nu reglementeaza functiunea zonei, aceasta fiind reglementata prin Planului Urbanistic General, aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. nr. 107/2014 si a prevederilor aferente UTR-ului nr.73, zona alocata zonei industriale sau de servicii si depozitare. Radiatii: lucrarile propuse nu produc si nu folosesc radiatii. Ca principale acte normative privind protectia mediului ce trebuiesc respectate, sunt precizate urmatoarele:

- Se vor respecta conditiile de calitate a aerului, conform STAS 12574/87; - Deseurile rezultate vor fi ridicate de catre o unitate de salubrizare autorizata; cele

reciclabile – hartie, carton, sticla etc. – vor fi colectate separate, pe tipuri si vor fi predate unit•tilor specializate pentru valorificare, conform O.U. 16/2001 privind gestiunea deseurilor reciclabile, precum si cele al O.U. 78/2000 privind regimul deseurilor;

- Se va curata periodic luciul de apa, prin lucrari de dragare; - Se vor respecta prevederile O. 756/97 cu privire la factorul de mediu sol; - Nivelul de zgomot exterior se va mentine în limitele STAS 10009/98 si STAS

6156/1986; - Emisiile de poluanti in aer nu vor depasi valorile impuse de O. 462/93 si O.

MAPM1103/2003; - Apele uzate vor respecta conditiile de colectare din NTPA 002/2002; - Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind gestiunea ambalajelor pentru

asigurarea conditiilor impuse de Legea 426/2001; - Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autoritatile administratiei

publice locale sau judetene. e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau gospodarirea apelor) Prin canalizare si alimentare cu apa in sistem centralizat, solutia propusa este conforma cu normelor europene actuale. Managementul deseurilor menajere: acestea vor fi colectate in recipiente cu aceasta destinatie si vor fi preluate de societati autorizate cu mijloace de transport adecvate care nu permit împrastierea lor. Gospodarirea substantelor periculoase si toxice: nu rezulta nici un fel de substante toxice sau periculoase, deci nu se necesit• masuri speciale.

2.Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate: a) Probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor Probabilitatea de a afecta mediul este nula – ca durata sau frecventa – ca atare nu se pune problema reversibilitatii efectelor (elementele componente raman nenocive si deseurile se aduna si se elimina) b) Natura cumulativa a efectelor – Nu este cazul. c) Natura transfontiera a efectelor – Nu este cazul. d) Riscul pentru sanatatea umana sau mediu – Nu este cazul, functiunea - zona verde

si agrement, prin natura activitatilor pe care le propune contribuind la inbunatatirea sanatatii oamenilor si starii mediului inconjurator.

e) Marimea si spatialitatea efectelor – Nu este cazul. f) Valoarea si vulnerabilitatea areabilului posibil a fi afectat, date de:

(i) Caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural Nu sunt elemente ale patrimoniului cultural (national, regional sau local) In zona. Nu

exist• caracteristici naturale speciale. (ii)Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului – Nu este

cazul.

(iii)Folosirea terenului in mod intensiv – Nu este cazul. Pentru fabrica de preparate aproduselor din carne, vor fi prevazute spatii verzi si plantate 20 % din suprafata totala a terenului. g) Efecte asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international – Nu e cazul.

Din aceste considerente generale si specifice legislatiei de mediu, cunoscand in detaliu caracterul investitiei, luand in considerare situatiile cu investitii similare, se apreciaza ca investitia este cu un risc redus, nesemnificativ asupra mediului.

3. REGLEMENTARI

Se vor prezenta propunerile de ocupare si utilizare a terenului precum si conditiile de amplasare a Extinderii Fabricii de preparate din carne „Plan Urbanistic de Detaliu modificarea limitei de implantare vestice, privind:

a) Obiectivele noi solicitate prin tema-program Scopul prezentlui Plan de Urbanism de Detaliu este acela de a modifica limitele

de implantare ale constructiilor, ca urmare a intentiilor beneficiarlui de extindere a constructiilor existente inspre Vest (calea ferata), fara modificarea indicilor de construibilitate, accese, etc. regmentate prin PUD-ul aprobate prin HCL nr. 401 din 25.10.2005. Aceasta modificare va fi insotita de un nou aviz CFR care se va anexa prezentei documentatii facand parte integranta din acestea.

Func•ionalitatea, amplasarea si conformarea construc•iilor In conformitate cu prevederile Regulamentului Local de Urbanism la nivel de

zone si subzone functionale, pentru zone industriale sau de servicii si depozitare, se pot stabili urmatoarele:

• terenul studiat va fi subzona de tipul Ia (subzona unitatilor industriale si de depozitare existente), cu functiunea de zona industriala, servicii si depozitare.si functiuni complementare admise (servicii, accese pietonale si carosabile, spatii verzi amenajate, retele tehnico edilitare, racorduri de cale ferata)

• utilizari permise pentru subzona Ia a sunt: servicii, accese pietonale •i carosabile, spatii verzi amenajate, retele tehnico edilitare, racorduri de cale ferata • dispozi•ii specifice U.T.R. nr. 73-Parcul industrial propus-Calea Torontalului- Solectron: unitati de industrie mica si servicii diversificate, nepoluante; unitati de productie •i de depozitare specializate pe diverse profile de activitate, nepoluante; spatii pentru administratia coordonatoare a zonei, sedii pentru firme, spatii de prezentare si expunere, spatii comerciale si de alimentatie publica, spatii de cazare; centru comercial- spatii polifunctionale; centru afaceri; targ expozitional; spatii verzi amenajate, plantatii de protectie, amenajari sportive; sta•ionari auto, parking-uri.

• utilizari permise cu conditii: • functiunile mai sus men•ionate sunt permise in zona de protectie a infrastructurii

feroviare si in zona de protectie a drumurilor publice, cu conditia obtinerii avizului Regionalei CF – Timisoara, si CN “Cai Ferate CFR” SA respectiv avizul D.R.D.P. – Timisoara

• pe terenurile situate in zonele istorice urbane sunt permise functiunile precizate la Art. 4, cu condi•ia obtinerii avizului Comisiei Monumentelor Istorice la nivel teritorial, conform legislatiei in vigoare. De asemenea, orice interventie asupra constructiilor clasificate ca monumente istorice este conditionata de obtinerea aceluiasi aviz.

• Autorizatia de construire pe terenurile situate in zona de protectie a drumurilor publice poate fi acordata cu conditia obtinerii prealabile a avizelor institutiilor abilitate conform legii.

• unitatile de productie propuse se vor amplasa numai pe baza de PUZ sau PUD aprobat

• prin studiul de impact se va stabili daca exista pericole sau inconveniente care sa le faca incompatibile cu zona industriala sau vecinatatile ei si cu condi•ia sa fie luate toate masurile pentru evitarea poluarii mediului •i a altor pericole

• amplasarea oricarei constructii fata de canalele de desecare se va face avandu- se in vedere H.G. 611/1997 “Hotararea pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii Imbunatatirii Funciare nr. 84/1996”, care reglementeaza afectarea amenajarii de imbunatatiri funciare in functiune de catre investitori. La intocmirea documentatiilor tehnice de execu•ie se va solicita avizul R.A.I.F. pentru stabilirea condi•iilor necesare a fi respectate.

• interdictii definitive: se interzice construirea oricaror obiective altele decat cele mai sus mentionate.

• unitati ce prezinta riscuri tehnologice • unitati de productie in zonele industriale •i de depozitare in care P.U.G. propune

reconversie functionala • constructii de locuinte • depozite de deseuri • construc•ii în perimetrele de protectie ale forajelor de apa potabila.

Reguli de amplasare si retragerii minime obligatorii

Se vor respecta prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind modul de viata al populatiei.

Amplasarea fata de drumurile publice – cu retragere de 50.00m fata de limita covorului asfaltic.

Amplasarea fata de caile navigabile - nu este cazul. Amplasarea fata de caile ferate din administrarea S.N.C.F.R. – 20.00m fata de

limita zonei de siguranta CFR. Amplasarea fata de aeroporturi - nu este cazul. Retragerea fata de fasia de protectie a frontierei - nu este cazul. Amplasarea fata de aliniament: - 43.62m conf. PUD aprobat cu HCL 401 din

25.10.2005 Amplasarea in interiorul parcelei: - Amplasarea constructiilor fata de limitele laterale ale parcelei se va face la:

o -minimum 6.50m fata de limita laterala Vestica o 1.90m fata de limita laterala Estica conf. PUD aprobat cu HCL 401

din 25.10.2005.

- Amplasarea constructiilor fata de spatele parcelei se va face astfel incat sa se pastreze distanta minima de 12,00 m fata de limita posterioara a lotului, limita Sudica PUD aprobat cu HCL 401 din 25.10.2005.

- Amplasarea constructiilor in raport cu altele de pe aceeasi parcela se va face tinand cont de profilul functional al acestora, in asa fel incat sa nu fie umbrite spatiile constructiilor invecinate care pretind iluminare naturala.

- Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu.

b) Capacitatea, suprafa•a desfasurata Realizarea unor indicatori urbanistici în care POT sa fie max.=70%, iar CUT

maxim = 1,60.

c) Principii de compozitie pentru realizarea obiectivelor noi Planului Urbanistic General, aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin

H.C.L. nr. 107/2014 si a prevederilor aferente UTR-ului nr. 73, zona este alocata zonei indusriale sau de servicii si depozitare. Pe amplasamentul din Calea Torontalului, Dn 6, Km 564+600 se doreste modificarea limitei de implantare a PUD-ului aprobat prin HCL 401 din 25.10.2005, care prin volumetrie si aspect exterior sa se incadreze in aspectul arhitectural al zonei.

e) integrarea si amenajarea noilor construc•ii si armonizarea cu cele existente: Solutiile tehnice pun in evidenta conceptia structurala a ansamblului, care prin volumetrie si aspect exterior nu intra in contradictie cu aspectul general al zonei si cu functinea propusa. Ca si cromatica exterioara se vor folosi finisaje in alb si zone de accent in tonuri calde.

f) principii de interventie asupra constructiilor existente Se vor alipii trei corpuri de cladire noi la Fabrica de preparate din carne compusa din hala de productie cu extindere cu spatii de procesare si depozitare, Corpul A pe latura Estica, Corpul B pe latura Vestica si corpul C pe latura Nordica. Nu se va interveni major pe strctura cladirii existente. g) modalitati de organizare si rezolvare a circulatiei carosabile si pietonale

- Asigurarea acceselor carosabile pentru toate constructiile la reteaua de circula•ie si transport reprezinta o conditie majora de configurare, amplasarea si autorizarea acestora. Exista si nu se modifica, un acces carosabil de pe Calea Torontalului, conform plansei grafice 05- Propunere de mobilare urbanistica.

h) principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare a solutiilor de organizare la relieful zonei Amplasarea constructiilor în cadrul terenului si amenajarea peisagistica s-a realizat luand in calcul, forma terenului si accesul pe amplasament .

i) conditii de instituire a regimului de zona protejata si conditii impuse de acesta Nu este cazul.

j) solutii pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluarii Pentru a se evita poluarea mediului ambiant constructiile vor avea toate conditiile de norme igienico-sanitare, in ceea ce priveste evacuarea reziduurilor menajere si a celor rezultate in urma depozitarii si evacuarea gunoiului. Pentru depozitarea gunoiului menajer, se va realiza un spatiu special de colectare cu pubele. Evacuarea acestora din urma se va realiza periodic, in baza unui contract de salubritate dintre beneficiar si o firma abilitata de a efectua astfel de servicii.

Vor fi respectate Normele de igien• privind mediul de via•• al populatiei si Normele de protec•ia muncii în vigoare.

k) prevederea unor obiective publice in vecinatatea amplasamentului nu este cazul. l) solutii pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi In prezent in incinta exista amenajari de tip peisagistic. Pentru constructii propuse vor fi prevazute spatii verzi si plantate 20% din suprafata total• a terenului.

m) profiluri transversale caracteristice Terenul in cadrul zonei studiate este relativ plan.

n) lucrari necesare de sistematizare Lucrarile de sistematizare pe verticala necesare realizarii obiectivului de investitii sunt in categoria celor obisnuite nefiind necesare interventii speciale.

o) regimul de construire (alinierea •i inaltimea construc•iilor, procentul de ocupare a terenului) Implantarea constructiilor se va face in limitele zonei specificate, conform plansei Reglementari urbanistice. Regimul de inaltime general impus constructiilor este de maxim S+P+2E+M, iar inaltimea maxima a constructiilor va rezulta in urma gabaritarii spatiilor de productie / depozitare. Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a cladirilor învecinate si a caracterului zonei, fara ca diferen•a de inaltime sa depaseasca cu mai mult de doua niveluri cladirile imediat invecinate. Zona va avea un procent de ocupare ai terenului de maxim de 70% (respectand reglementarile propuse prin PUG aprobat prin prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. nr. 107/2014 si Certificatul de Urbanism Nr. 2935 din 07.07.2016.

p) coeficientul de utilizare a terenurilor Zona va avea un coeficient de ocupare al terenului de maxim de 1,60.

r) asigurarea resurselor (surse, re•ele, racorduri) Asa cum se prezinta in plansa de echipare edilitara si cum rezulta din avizele anexate in zona studiata sunt asigurate toate utilitatile pentru functionarea obiectivului de investitii.

Extindere retea de apa pentru incendiu In urma extinderii halei pe latura vestic• este necesara reamplasarea unui

tronson de conduct• de incendiu si montarea de hidranti pe nou tronson. Retea de incendiu se va amplasa in zona verde fiind realizat• din polietilen• PE-

HD, PE100, Pn 6 atm, defalcat• pe diametriii astfel: -De.180x6.6 mm – 90 m. -De 110x4.0 mm – 8 m. Re•eaua se va poza în zona verde, fiind echipat• cu 2 hidran•i de incendiu

supraterani Dn 100 mm. Conducta de incendiu se pozeaz• în tran•ee dreptunghiular• 0,70x1,10 m, sub

adâncimea de înghe• pe un pat de nisip de 10 cm grosime.

Extindere retea de canalizare menajer• In urma extinderii halei pe latura estic• este necesara mutarea unui tronson de

canalizare si prelungirea racordurilor din caminele de pe tronsonul respectiv. Canalizarea menajera propusa va prelua racordurile existente si le va descarca in cel mai apropit camin.

Reteaua de canalizarea propusa se va executa din tuburi PVC-KG: -D=250 mm, în lungime de 35 m. -D=110 mm, în lungime de 17 m. Conductele se vor poza îngropat la adâncimi cuprinse între 1,20 •i 2,00 m. Pe traseul canalului se vor monta 2 c•mine de vizitare la schimbare de directie •i

la intersectii. Dimensionarea canaliz•rii s-a f•cut din condi•ia asigur•rii unei viteze de scurgere mai mare sau egal• cu 0,7 m/s în func•ie de panta canaliz•rii.Canalizarea va prelua debitele de ape uzate menajere, care corespund prevederilor normativului NTPA 002.

In urma realiz•rii retelei de canalizare menajera, la traversarea platformei existente este afectat•structura acestora si senecesit• refacerea lor pe traseul conductelor.Refacerea structurii carosabiluluise face conform cu initialul.

Extindere retea de canalizare pluviala In urma extinderii halei pe latura estic• se demoleaz• santul perimetral halei

existente si se propune un nou sant pluvial care urm•reste conturul extinderii. Pentru racordarea santului pluvial deschis se propune un tronson de canalizare

pluviala realizat din tuburi PVC-KG, D=315 mm, în lungime de 25 m. Conducta se va descarca in caminul pluvial existent dinaintea separatorului de hidrocarburi prevazut inainte de bazinul de retentie ape pluviale.

Conducta se vor poza îngropat la adâncimi cuprinse între 1,20 •i 1,50 m. Dimensionarea canaliz•rii s-a f•cut din condi•ia asigur•rii unei viteze de scurgere

mai mare sau egal• cu 0,7 m/s în func•ie de panta canaliz•rii.Canalizarea va prelua debitele de ape pluviale.

(r) Bilant teritorial, in limita amplasamentului studiat (existent si propus)

Bilant / parcela Situatia existenta Situatia propusa

% mp % mp S teren reglementat 100 26 500 100 26 500 Cieculatii pietonale, auto si parcaje

5.29 1 400.44 5.29 1 400.44

Suprafata construita 70.00 18 550 70.00 18 550 Spa•ii verzi amenajate

20.00 5 300 20.00 5 300

Luciu de apa 4.71 1 249.56 4.71 1 249.56

Indicatori Urbanistici Situa•ia existent• Situa•ia propus•

POT max. 70.00% 70.00% CUT max. 1.6 1.6

5. CONCLUZII (a) Consecin•elor realizarii obiectivelor propuse Solutia urbanistica adoptata se Inscrie In prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara, a PUZ-ulul aprobat- Zona industrial Calea Torontalului si a PUD- ului aprobat prin HCL 401 din 25.10.2005 Fbrica noua de praparate din carne.

(b) Masurile ce decurg în continuarea P.U.D.-ului In urma acestui studiu consideram ca Direc•ia de Urbanism a Municipiului Timisoara ar trebui sa faca toate demersurile pentru a decide viabilitatea propunerilor din plansa Reglementari urbanistice. Varianta care de asemenea ar conduce la o cre•tere a calit••ii ambian•ei urbane in zona studiat•. (c) Punctului de vedere al elaboratorului asupra solutiei Consideram ca obiectivele temei program au fost atinse rezultand din analiza coroborata a situatiei existente Si situatiei propuse, toate posibilitatile care sa conduca la cresterea calitatii ambiantei urbane generale in zona studiata. Se recomanda centralizarea informa•iilor referitoare la operatiile ce vor urma avizarii Planului Urbanistic de Detaliu si introducerea lor in baza de date existenta, in scopul corelarii si mentinerii la zi a situatiei.

Intocmit, arh. Eugen Adrian FILIP

PLAN URBANISTIC DE DETALIU (modificarea limitei de implantare a constructie)

Amplasament Timi•oara, str. Torontalului nr. DN 6, KM 564+600 stg. C.F. nr. 401424, nr. cad. 401424

Beneficiar S.C. AGIL S.R.L.

Faza PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Data AUGUST 2016

Pr. Nr. 28/AGL/16

FOAIE DE CAPAT

• Denumirea proiectului PLAN URBANISTIC DE DETALIU (modificarea limitei de implantare a constructie)

• Amplasament Timi•oara, str. Torontalului nr. DN 6, KM 564+600 stg. ; C.F. nr. 401424, nr. cad. 401424

• Beneficiar S.C. AGIL S.R.L.

• Proiect Urbanism

Edilitare

Edilitare

S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L. Timisoara, Bulevardul Eroilor de la Tisa, nr. 77, et I Arh. FILIP Eugen Adrian

S.C. ELECTROPROIECT H.K. S.R.L. Timisoara, str. Cosminului nr. 36, sc.A ap.6 Ing. Horia Dinicica

S.C. PRO WASSER AT. S.R.L. str.C-tin Brincoveanu nr.64, Timisoara Ing. Simona Fintineanu

• Faza de proiectare P.U.D.

• Data August 2016

atelierele —J arhitech SC_Atelerele Arnitech SACI. Ter. 0020 256 405033 fax 0010 256 406172 e-mail ofice Damien To RO Timisoara Calea Dorobantilor nr. 20 et6 ap. 31 Reg. Com. J35/3726/2004 C.E. RO17025085, |.B.A N. RO15RNCBO249109385960001 BCR TM

Pr. Nr. 28/AGL/16

LISTA Sl SEMNATURILE PROIECTANTILOR

Urbanism arh. Filip Eugen Adrian

arh. Craciun Novella

Edilitare Ing. Horia Dinicica

Edilitare Ing. Simona Fintineanu

atelierele —J arhitech SC_Atelerele Arnitech SACI. Ter. 0020 256 405033 fax 0010 256 406172 e-mail ofice Damien To RO Timisoara Calea Dorobantilor nr. 20 et6 ap. 31 Reg. Com. J35/3726/2004 C.E. RO17025085, |.B.A N. RO15RNCBO249109385960001 BCR TM

S.C. Atelierele Arhitech S.R.L. tel. 0040 256 406033 fax 0040 256 406114 e-mail: [email protected] Timisoara, Bulevardul Eroilor de la Tisa, nr.77, Rer. Com. J35/3726/2004, C.I.F.RO17025085, I.B.A.N.RO15RNCB0249109385960001, BCR TM Pr. Nr. 28/AGL/16

BORDEROU

1. Parte scrisa Foaie de titlu Foaie de capat Lista si semnaturile proiectantilor Borderou Certificat de Urbanism Carte Funciara Taxa RUR CUI Aviz CTATU nr. 02 din 23.02.2017 Raportul informarii si consultarii publicului Aviz Agentia Regionala pentru Potectia Mediului Aviz Protectia Civila Aviz Securitatea la Incendiu Aviz Sanitar Aviz de principiu Mediu Urban Aviz de principiu Drumuri Aviz CFR Aviz DRDP Aviz Politia Rutiera Aviz Comisia de Circulatie Aviz Unic Adresa Servicul Juridic Adresa Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse Adresa Serviciul Administrare Fond Funciar Memoriu justificativ Studiu Geotehnic Plan de situatie vizat OCPI

2. Parte desenata Încadrare in zona 01-A Situa•ia existenta 02-A Reglementari urbanistice 03-A Obiective de utilitate publica 04-A Posibilitati de mobilare urbanistica 05-A Instalatii electrice Exterioare –Situatia existenta E.01 Instalatii electrice Exterioare –Situatia propusa E.02 Reglementari edilitare 01-ED

Intocmit, Arh. FILIP Eugen Adrian

atelierele —arhitech

S.C. Atelierele Arhitech S.R.L. tel. 0040 256 406033 fax 0040 256 406114 e-mail: [email protected] Timisoara, Bulevardul Eroilor de la Tisa, nr.77, Rer. Com. J35/3726/2004, C.I.F.RO17025085, I.B.A.N.RO15RNCB0249109385960001, BCR TM

Pr. Nr. 28/AGL/16

MEMORIU JUSTIFICATIV

1. INTRODUCERE Date de recunoa•tere a documenta•iei

• Denumirea proiectului PLAN URBANISTIC DE DETALIU • (modificarea limitei de implantare a

constructie)

• Amplasament Timi•oara, str. Torontalului nr. DN 6, KM 564+600 stg. C.F. nr. 401424, nr. cad. 401424

• Beneficiar S.C. AGIL S.R.L.

• Proiectant S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L. Arh. FILIP Eugen Adrian

• Data elaborarii AUGUST 2015

Obiectul lucrarii Obiectul prezentului Plan Urbanistic de Detaliu este acela de a schimba limita

vestica de implantare a constructiilor fara modificarea altor prevederi ale PUD-ului aprobat prin HCL nr. 401 din 25.10.2005.

In PUD-ul mentionat anterior limita de proprietate Vestica a fost determinata de zona de protectie CFR la 50m fata de calea ferata si culoarul de protectie al LEA 20kV existenta pe teren (24m). Intre timp beneficiarul a luat masurile de deviere a LEA in sistem ingropat (LES), iar pentru aceasta a fost intocmit un studiu de solutie de catre ENEL , urmand ca dupa realizarea lucrarilor de deviere interdictia sa fie ridicata. Acestea apar explicit reprezentate in Plansa de Reglementari Urbanistice. Deasemenea, urmare a solicitarii unui nou aviz CFR s-a restrans zona de siguranta CFR la 20m permitand instituirea unor noi limite de implantare la 6.87m fata de limita de proprietate.

Ceilalti indicatori raman neschimbati. Documentatia stabileste conditiile tehnice pentru: modul de ocupare al terenului si

condi•iile de realizare a constructiilor, respectiv amenajarea teritoriului in corelare cu cadrul natural si cadrul construit existent.

atelierele —arhitech

1. INCADRAREA IN ZONA

1.1. Concluzii din documentatii deja elaborate Zona studiata in prezenta documenta•ie este situata administrativ in intravilanul

extins al Municipiului Timisoara, in partea de Nord-Vestica, in zona industriala Calea Torontalului (Solectron, Coca-Cola, Parc Tehnologic si Industrial Timisoara). Terenul se gaseste pe partea stanga a DN 6 (Calea Torontalului) la kilometrul 564+600 inaintea trecerii la nivel cu calea ferata Timisoara – Arad.

In intocmirea acestui Plan Urbanistic de Detaliu au fost luate in considerare informatiile din studiile aprobate pe teren prin PUD avand HCL nr. 401 din 25.10.2005 si planurile de urbanism cu caracter director, care stabilestc directiile de dezvoltare ale teritorului precum si informatiile cu caracter analitic:

• Planului Urbanistic General, aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. nr. 107/2014 si a prevederilor aferente UTR-ului nr. 73, zona are functiunea propusa de - zona industriala, conform PUZ „Solectron, Coca Cola, Parc Thnologic si Industrial Timisoara

• Plan Urbanistic de Detaliu “Construire Fabrica noua de preparare a produselor din carne” aprobat prin H.C.L. Timisoara, nr. 401 din 25.10.2005 – Str. Torontalului, nr. DN 6 KM 564+600 stg;

• Studiul geotehnic intocmit la comanda beneficiarului; • Suportul topografic actualizat, realizat pe zona studiata; • Context urbanistic prielnic pentru constructii cu functiuni de productie; • Functiunile care se doresc a fi implementate pe terenul studiat nu au un

impact nociv asupra mediului existent.

1.2. Concluzii din documentatii elaborate concomitent cu P.U.D.

2. SITUATIA EXISTENTA

Terenul este inscris in C.F. nr. 401424, nr. cad. 401424, avand suprafata de 26500mp si fiind proprietatea S.C. Agil S.R.L.

Accesibilitatea la caile de comunicatie Parcela care face obiectul prezentului Plan Urbanistic de Detaliu este accesibila

in prezent de pe DN 6 (Calea Torontalului) la km 564+425 partea stanga. Accesl auto pe teren este existent si nu se va modifica cu nimica, caesta se

racordeaza la ND6 pe latura Nord-Estica, de unde se pot accesa platformele si drumirile din incinta. Acest drum de incinta este dimensionat astfel incat sa permita autoutilitarelor de interventie in caz de incensdiu accesul pe toate laturile halei.

In incinta s-au realizat circa 40% din locurile de parcare propuse in PUD-ul aprobat, in baza Autorizatiilor de Construire emise anterior.

Suprafata ocupata, limite si vecinatati Terenul studiat in cadrul Planului Urbanistic de Detaliu are o suprafata de 26 500

mp, cu forma aproximativ dreptunghiulara si este in proprietatea S.C. Agil S.R.L. Indicii de construibilitate propusi prin PUD-ul aprobat cu HCL nr. 401/2005 se

incadreaza in indicii aprobati pentru zone industriale si sunt: POT max = 70%

CUT = 1.60 Regimul de inaltime S+P+2E+M H max. = 12.00 m Procentul minim spatii verzi pe parcela = 20%.

In zona sunt in general terenuri proprietate privata, pe care s-au dezvoltat in ultimii ani zone industriale sau de servicii si depozitare.

In vecinatatea amplasamentului au fost aprobate documentatii prin care s-a detaliat utilizarea functionala a zonelor studiate, propunandu-se unitati industriale : Parcul Tehnologic si Industrial al Consilului Judetean Timis, unitati de servicii si depozitare. Vecinatati:

N – parcela proprietate privata – liber de constructii N-E – Calea Torontalului – DN 6 E – parcele proprietate privata – liber de constructii S – parcela proprietate privata – liber de constructii S – Calea ferata - propritate CFR

Suprafete de teren construite si suprafete de teren libere La data emiterii Certificatului de Urbanism nr. 2935 din 07.07.2016, conform

Extrasului de Carte Funciara nr. 401424 Timisoara, nr. top. 401424, situat in Timisoara, Calea Torontalului, nr. DN 6 KM 564+600, pe terenul in suprafata de 26 500 mp se afla urmatoarele constructii:

- Casa Portar avand suprafata de 67mp - Post trafo avand suprafata de 12 mp - Grup Electrogen avand suprafata de 8 mp - Rezervor apa incendiu si statie pompe uzate avand suprafata de 125 mp - Graj avand suprafata de 59 mp - Magazie de ambalaje edificata in anul 2014 avand suprafata de 445 mp - Fabrica de preparate din carne compusa din hala de productie cu extindere cu

spatii de procesare si depozitare (platforme de andocare si depozitare de ambalaje) si Corp Administrativ P+E. Avand suprafata de 6 296mp

Constructia principala este hala de productie, avand in general un singur nivel, iar in partea din fata unde se afla zona de birouri, cladirea are regimul de inaltime P+1E.

Suprafetele construite pana in prezent sunt: Amprenta la sol existent = 7012 mp Suprafata desfasurata existent = 7748.48 mp POT existent = 26.46% CUT existent = 0.29 S luciu de apa = 1249.56 mp S zona verde = 5300 = 20% S parcari = 322.00 mp S platforme = 6041.56 mp Teren pentru viitoare dezvoltari = 6574.88 mp Parcari existente = 25 locuri

Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic Zona studiata este situata in intravilanul Municipiului Timisoara, in

partea de Nord-Vest, in zona industriala Calea Torontalului (Solectron, Coca Cola, Parc Tehnologic si Industrial Timisoara). Pin Planul Urbanistic General al Municipului Timisoara zona este inclusa in UTR 73 cu destinatia propusa de instutii si servicii

publice. In vecinatate s-au dezvoltat in cursul ultimei perioade si alte obiective industriale si servicii.

Destinatia cladirilor In cadrul zonei fondul construit existent este constituit din zona industriala Calea

Torontalului (Solectron, Coca-Cola, Parc Tehnologic si Industrial Timisoara).

Tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafe•elor ocupate Terenul studiat in cadrul Planului Urbanistic de Detaliu are o suprafa•• de 26 500

mp. Imobilul, compus din teren intravilan, de pe str. Torontalului, Nr. DN 6 km

564+600 este identificat prin CF nr. 401424 Timisoara, nr. top. 401424 si se afla in proprietatea S.C. AGIL S.R.L., cota actuala 1/1.

Concluziile studiului geotehnic privind conditiile de fundare Terenul de fundare recomandat pentru extinderea propusa ca fiind apt de fundare

este constituit din argila prafoasa cafenie galbuie cu rare concretii calcaroase si feromanganoase plastic vartoasa umeda.

Adancimea minima de fundare pentruu locuintele ce urmeaza a fi edificate este: Df = 2,80m fata de cota ±0,00m. Dfmin = 1,30m fata de cota teren sistematizat

Stabilirea dimensiunilor fundatiilor pentru constructia care urmeaza a fi edificata se va adopta luand in considerare presiunea conventionala de baza (B = 1,00, Df =2,00 m) conform STAS 3300/2-85:

 pconv= 230 kPa Daca la cota recomandata de fundare se intercepteaza umpluturi, terenuri

necorespunzatoare (pamanturi negre, maluri, umpluturi) acestea se vor indeparta pana la terenul natural, recomandat ca fiind apt de fundare, completarea efectuandu-se prin plombare cu beton simplu.

Adancimea apei subterane La data efectuarii cercetarii pe teren freaticul a fost interceptat in forajele

executate sub forma de infiltratii la 3,80m –zona F1 respectiv 4,00m adancime zona F2 prezentand nivele stabilizate la 1,60m adancime zona F1 respectiv 1,70m adancime zona F2.

Diferentele de nivel constatate pe amplasamentele cercetate provin din apele meteorice (suprafreatic).

In lipsa unor masuratori sistematice si de durata efectuate de institutii specializate pe teritoriul localitatii Timisoara se apreciaza urmatoarele nivele hidrostatice caracteristice

NHmax = 1,50m fata de nivel teren actual NHmed = 3,50m fata de nivel teren actual

Parametrii seismici caracteristici zonei In conformitate cu P100-1/2006, perioada de col• Tc=0,7s. Factorul de amplificare

dinamica maxima a accelera•iei orizontale a terenului de catre structura *0= 3. Spectrul

normalizat de raspuns elastic Se(T) = ag.(T) se considera pentru Zona Banat iar accelera•ia orizontala a terenului pentru proiectare ag=0,16g.

Analiza fondului construit existent Functiunea dominanta pentru aceasta zona este cea industriala, cu zone

punctuale de servicii. In cadrul zonei fondul construit existent este constituit din zona industriala Calea

Torontalului (Solectron, Coca-Cola, Parc Tehnologic si Industrial Timisoara).

Echiparea existenta Zona din care face parte parcela studiata in PUD este echipata edilitar cu retele

de curent electric, alimentare cu gaze naturale, alimentare cu apa potabila si canalizare. Majoritatea retelelor edilitare sunt situate in vecinatatea amplasamentului adiacent la Calea Torontalului - DN 6.

Gabaritele re•elelor existente in zona vor fi confirmate de avizele detinatorilor de utilitati. Necesarul de utilitati pentru functiunea prevazuta va fi stabilit si se va realiza prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanti autorizati. La fel se va proceda si in cazul necesitatii devierii sau extinderii retelelor de utilitati existente.

Alimentare cu apa si canalizare menajera - conform avizului eliberat de catre SC AQUATIM SA, in zona studiata exista retele ce deservesc Parcul industrial Torontalului, amplasate paralel cu DN 6:

Avand in vedere cerintele de calitate a apei cerute la fabrici cu specific alimentar, respective, de preparare a produselor de carne, s-a optat pentru alimentarea cu apa dintr-o conducta publica.

Necesarul de apa menajera si tehnologica este asigurata de la conducta Parcului Industral TORONTAL, conducta care asigura apa potabila furnizata de Pegia de apa canal AQUATIM.

Zona din care face parte parcela analizata in PUD este echipata edilitare. Gabatitele si calitatea retelelor din vecinatate va fi confirmata prin avizele detinatorilor de utilitati ai municipiului Timisoara.

Necesarul de utilitati pentru functiunea solicitata prin P.U.D. va fi stabilita in urma realizarii Proiectului Tehnic si se va stabili prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanti autorizati.

Traseele si adancimea exacta a acestora sunt indicate de S.C. AQUATIM, pozitia exacta a acestora urmand a se determina prin sondaje.

Gaze naturale – conform avizului favorabil eliberat de SC E-ON Gaz Distributie SA, amplasamentul nu este afectat de retele de alimentare cu gaze. In zona, conducta de alimentare cu gaz este pozitionata paralel cu DN6.

Energie termica – conform aviz de amplasament emis de SC COLTERM SA nu exista retea de distributie a energiei termice in perimetrul terenului studiat.

Enegie electrica - Pe terenul in proprietatea SC AGIL SRL se gaseste o linie electrica aeriana de 20 kV (LEA 20 kV BILED) avand ca si zona de protectie 12.00m stanga- dereapta din axul liniei, aceasta linie electrica aeriana conditioneaza executarea extinderii fabricii in zona coprului B, motiv pentru care este necesara devierea acesteia, respectiv schimbarea din LEA 20 kV in LES 20 kV. pe tot culoarul de trecere din incinta fabricii S.C. AGIL S.R.L.. Lungimea totala asupra carora se vor efectua lucrari de deviere/reamplasare fiind de circa 300 m, conform studiului de solutie elaborate de ENEL.

Aceste lucrari se vor executa de catre firme atestate ANRE in urma intocmirii proiectului de catre operatorul local de distributie a energiei electrice SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT in a carui patrimoniu se afla linia electrica aeriana de 20 kV.

Extinderea fabricii se va realiza doar dupa devierea traseului actualei LEA, pe limita Vestica de proprietate a terenului aflat in proprietatea S.C. Agil S.R.L., in sistem ingropat si implicit a ridicarii interdictiei de construire.

Retea Telefonie – conform SC Romtelecom SA avizul este fara conditii care sa impiedice realizarea investitiei. Regia Autonoma deTransport – conform RATT, regia nu detine gospodarie subterana de cabluri electrice pe amplasament.

Probleme de mediu 1.Caracteristicile planurilor •i programelor: a) gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor - elaborarea PUD a fost determinata de dorinta de a dezvolta din punct de vedere urbanistic zona cu respectarea functiunii si utilizarilor premise prin acesta. Intrucat reglementeaza doar limitele zonei de implantare documentatia va avea un impact minor in ceea ce priveste crearea unui cadru pentru alte proiecte. b) gradul in care planul sau programul influentiaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele - propunerea respecta reglementarile propuse prin Regulamentului General de Urbanism si alte planuri urbanistice aprobate in zona. c) relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile - amenajarea terenului cu plantatii vegetale; - folosirea materialelor si sistemelor de inchidere ecologice cum ar fi lemnul, terasele verzi Aplicarea masurilor de protectie si conservare a mediului va determina mentinerea echilibrelor ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afecteaza sanatatea si creeaza disconfort si va permite valorificarea potentialului natural al amplasamentului propus. d) probleme de mediu relevante pentru plan sau program Apa: prin solutiile adoptate (de alimentare cu apa, de canalizare menajera si pluviala) – se elimina posibilitatea de infiltratii in sol. Aerul: nu exista surse de poluare a atmosferei – exceptand cele legate de circulatia autovehiculelor de pe Calea Torontalului - DN6 - artera cu trafic intens de circulatie Surse stationare nedirijate nu exista; surse stationare dirijate: emisiile de poluanti antrenati de la gazele de ardere de la centralele termice si echipamentele din dotarea fabricii genereaza monoxid de carbon si oxizi de azot; surse mobile: autoturisme si autoutilitare care genereaza poluanti precum monoxid de carbon, oxizi de azot, dioxid de sulf, hidrocarburi,nearse – intermitente. Solul: surse de poluare specifice perioadei de executie nu exista, decat accidental de la pierderea de carburanti la utilajele folosite – sunt nesemnificative cantitativ si pot fi inlaturate fara a avea efecte nedorite asupra solului. Pentru perioada de exploatare, surse posibile de poluare sunt: depozitarea necorespunzatoare a deseurilor menajere. Se va realiza o platforma adecvata pentru colectarea deseurilor, se va intretine solul in spatiile verzi si se va draga periodic luciul de apa.

Zgomot si vibratii: proiectul va respecta cerintele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, avand in vedere ca documentatia nu reglementeaza functiunea zonei, aceasta fiind reglementata prin Planului Urbanistic General, aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. nr. 107/2014 si a prevederilor aferente UTR-ului nr.73, zona alocata zonei industriale sau de servicii si depozitare. Radiatii: lucrarile propuse nu produc si nu folosesc radiatii. Ca principale acte normative privind protectia mediului ce trebuiesc respectate, sunt precizate urmatoarele:

- Se vor respecta conditiile de calitate a aerului, conform STAS 12574/87; - Deseurile rezultate vor fi ridicate de catre o unitate de salubrizare autorizata; cele

reciclabile – hartie, carton, sticla etc. – vor fi colectate separate, pe tipuri si vor fi predate unit•tilor specializate pentru valorificare, conform O.U. 16/2001 privind gestiunea deseurilor reciclabile, precum si cele al O.U. 78/2000 privind regimul deseurilor;

- Se va curata periodic luciul de apa, prin lucrari de dragare; - Se vor respecta prevederile O. 756/97 cu privire la factorul de mediu sol; - Nivelul de zgomot exterior se va mentine în limitele STAS 10009/98 si STAS

6156/1986; - Emisiile de poluanti in aer nu vor depasi valorile impuse de O. 462/93 si O.

MAPM1103/2003; - Apele uzate vor respecta conditiile de colectare din NTPA 002/2002; - Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind gestiunea ambalajelor pentru

asigurarea conditiilor impuse de Legea 426/2001; - Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autoritatile administratiei

publice locale sau judetene. e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau gospodarirea apelor) Prin canalizare si alimentare cu apa in sistem centralizat, solutia propusa este conforma cu normelor europene actuale. Managementul deseurilor menajere: acestea vor fi colectate in recipiente cu aceasta destinatie si vor fi preluate de societati autorizate cu mijloace de transport adecvate care nu permit împrastierea lor. Gospodarirea substantelor periculoase si toxice: nu rezulta nici un fel de substante toxice sau periculoase, deci nu se necesit• masuri speciale.

2.Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate: a) Probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor Probabilitatea de a afecta mediul este nula – ca durata sau frecventa – ca atare nu se pune problema reversibilitatii efectelor (elementele componente raman nenocive si deseurile se aduna si se elimina) b) Natura cumulativa a efectelor – Nu este cazul. c) Natura transfontiera a efectelor – Nu este cazul. d) Riscul pentru sanatatea umana sau mediu – Nu este cazul, functiunea - zona verde

si agrement, prin natura activitatilor pe care le propune contribuind la inbunatatirea sanatatii oamenilor si starii mediului inconjurator.

e) Marimea si spatialitatea efectelor – Nu este cazul. f) Valoarea si vulnerabilitatea areabilului posibil a fi afectat, date de:

(i) Caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural Nu sunt elemente ale patrimoniului cultural (national, regional sau local) In zona. Nu

exist• caracteristici naturale speciale. (ii)Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului – Nu este

cazul.

(iii)Folosirea terenului in mod intensiv – Nu este cazul. Pentru fabrica de preparate aproduselor din carne, vor fi prevazute spatii verzi si plantate 20 % din suprafata totala a terenului. g) Efecte asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international – Nu e cazul.

Din aceste considerente generale si specifice legislatiei de mediu, cunoscand in detaliu caracterul investitiei, luand in considerare situatiile cu investitii similare, se apreciaza ca investitia este cu un risc redus, nesemnificativ asupra mediului.

3. REGLEMENTARI

Se vor prezenta propunerile de ocupare si utilizare a terenului precum si conditiile de amplasare a Extinderii Fabricii de preparate din carne „Plan Urbanistic de Detaliu modificarea limitei de implantare vestice, privind:

a) Obiectivele noi solicitate prin tema-program Scopul prezentlui Plan de Urbanism de Detaliu este acela de a modifica limitele

de implantare ale constructiilor, ca urmare a intentiilor beneficiarlui de extindere a constructiilor existente inspre Vest (calea ferata), fara modificarea indicilor de construibilitate, accese, etc. regmentate prin PUD-ul aprobate prin HCL nr. 401 din 25.10.2005. Aceasta modificare va fi insotita de un nou aviz CFR care se va anexa prezentei documentatii facand parte integranta din acestea.

Func•ionalitatea, amplasarea si conformarea construc•iilor In conformitate cu prevederile Regulamentului Local de Urbanism la nivel de

zone si subzone functionale, pentru zone industriale sau de servicii si depozitare, se pot stabili urmatoarele:

• terenul studiat va fi subzona de tipul Ia (subzona unitatilor industriale si de depozitare existente), cu functiunea de zona industriala, servicii si depozitare.si functiuni complementare admise (servicii, accese pietonale si carosabile, spatii verzi amenajate, retele tehnico edilitare, racorduri de cale ferata)

• utilizari permise pentru subzona Ia a sunt: servicii, accese pietonale •i carosabile, spatii verzi amenajate, retele tehnico edilitare, racorduri de cale ferata • dispozi•ii specifice U.T.R. nr. 73-Parcul industrial propus-Calea Torontalului- Solectron: unitati de industrie mica si servicii diversificate, nepoluante; unitati de productie •i de depozitare specializate pe diverse profile de activitate, nepoluante; spatii pentru administratia coordonatoare a zonei, sedii pentru firme, spatii de prezentare si expunere, spatii comerciale si de alimentatie publica, spatii de cazare; centru comercial- spatii polifunctionale; centru afaceri; targ expozitional; spatii verzi amenajate, plantatii de protectie, amenajari sportive; sta•ionari auto, parking-uri.

• utilizari permise cu conditii: • functiunile mai sus men•ionate sunt permise in zona de protectie a infrastructurii

feroviare si in zona de protectie a drumurilor publice, cu conditia obtinerii avizului Regionalei CF – Timisoara, si CN “Cai Ferate CFR” SA respectiv avizul D.R.D.P. – Timisoara

• pe terenurile situate in zonele istorice urbane sunt permise functiunile precizate la Art. 4, cu condi•ia obtinerii avizului Comisiei Monumentelor Istorice la nivel teritorial, conform legislatiei in vigoare. De asemenea, orice interventie asupra constructiilor clasificate ca monumente istorice este conditionata de obtinerea aceluiasi aviz.

• Autorizatia de construire pe terenurile situate in zona de protectie a drumurilor publice poate fi acordata cu conditia obtinerii prealabile a avizelor institutiilor abilitate conform legii.

• unitatile de productie propuse se vor amplasa numai pe baza de PUZ sau PUD aprobat

• prin studiul de impact se va stabili daca exista pericole sau inconveniente care sa le faca incompatibile cu zona industriala sau vecinatatile ei si cu condi•ia sa fie luate toate masurile pentru evitarea poluarii mediului •i a altor pericole

• amplasarea oricarei constructii fata de canalele de desecare se va face avandu- se in vedere H.G. 611/1997 “Hotararea pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii Imbunatatirii Funciare nr. 84/1996”, care reglementeaza afectarea amenajarii de imbunatatiri funciare in functiune de catre investitori. La intocmirea documentatiilor tehnice de execu•ie se va solicita avizul R.A.I.F. pentru stabilirea condi•iilor necesare a fi respectate.

• interdictii definitive: se interzice construirea oricaror obiective altele decat cele mai sus mentionate.

• unitati ce prezinta riscuri tehnologice • unitati de productie in zonele industriale •i de depozitare in care P.U.G. propune

reconversie functionala • constructii de locuinte • depozite de deseuri • construc•ii în perimetrele de protectie ale forajelor de apa potabila.

Reguli de amplasare si retragerii minime obligatorii

Se vor respecta prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind modul de viata al populatiei.

Amplasarea fata de drumurile publice – cu retragere de 50.00m fata de limita covorului asfaltic.

Amplasarea fata de caile navigabile - nu este cazul. Amplasarea fata de caile ferate din administrarea S.N.C.F.R. – 20.00m fata de

limita zonei de siguranta CFR. Amplasarea fata de aeroporturi - nu este cazul. Retragerea fata de fasia de protectie a frontierei - nu este cazul. Amplasarea fata de aliniament: - 43.62m conf. PUD aprobat cu HCL 401 din

25.10.2005 Amplasarea in interiorul parcelei: - Amplasarea constructiilor fata de limitele laterale ale parcelei se va face la:

o -minimum 6.50m fata de limita laterala Vestica o 1.90m fata de limita laterala Estica conf. PUD aprobat cu HCL 401

din 25.10.2005.

- Amplasarea constructiilor fata de spatele parcelei se va face astfel incat sa se pastreze distanta minima de 12,00 m fata de limita posterioara a lotului, limita Sudica PUD aprobat cu HCL 401 din 25.10.2005.

- Amplasarea constructiilor in raport cu altele de pe aceeasi parcela se va face tinand cont de profilul functional al acestora, in asa fel incat sa nu fie umbrite spatiile constructiilor invecinate care pretind iluminare naturala.

- Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu.

b) Capacitatea, suprafa•a desfasurata Realizarea unor indicatori urbanistici în care POT sa fie max.=70%, iar CUT

maxim = 1,60.

c) Principii de compozitie pentru realizarea obiectivelor noi Planului Urbanistic General, aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin

H.C.L. nr. 107/2014 si a prevederilor aferente UTR-ului nr. 73, zona este alocata zonei indusriale sau de servicii si depozitare. Pe amplasamentul din Calea Torontalului, Dn 6, Km 564+600 se doreste modificarea limitei de implantare a PUD-ului aprobat prin HCL 401 din 25.10.2005, care prin volumetrie si aspect exterior sa se incadreze in aspectul arhitectural al zonei.

e) integrarea si amenajarea noilor construc•ii si armonizarea cu cele existente: Solutiile tehnice pun in evidenta conceptia structurala a ansamblului, care prin volumetrie si aspect exterior nu intra in contradictie cu aspectul general al zonei si cu functinea propusa. Ca si cromatica exterioara se vor folosi finisaje in alb si zone de accent in tonuri calde.

f) principii de interventie asupra constructiilor existente Se vor alipii trei corpuri de cladire noi la Fabrica de preparate din carne compusa din hala de productie cu extindere cu spatii de procesare si depozitare, Corpul A pe latura Estica, Corpul B pe latura Vestica si corpul C pe latura Nordica. Nu se va interveni major pe strctura cladirii existente. g) modalitati de organizare si rezolvare a circulatiei carosabile si pietonale

- Asigurarea acceselor carosabile pentru toate constructiile la reteaua de circula•ie si transport reprezinta o conditie majora de configurare, amplasarea si autorizarea acestora. Exista si nu se modifica, un acces carosabil de pe Calea Torontalului, conform plansei grafice 05- Propunere de mobilare urbanistica.

h) principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare a solutiilor de organizare la relieful zonei Amplasarea constructiilor în cadrul terenului si amenajarea peisagistica s-a realizat luand in calcul, forma terenului si accesul pe amplasament .

i) conditii de instituire a regimului de zona protejata si conditii impuse de acesta Nu este cazul.

j) solutii pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluarii Pentru a se evita poluarea mediului ambiant constructiile vor avea toate conditiile de norme igienico-sanitare, in ceea ce priveste evacuarea reziduurilor menajere si a celor rezultate in urma depozitarii si evacuarea gunoiului. Pentru depozitarea gunoiului menajer, se va realiza un spatiu special de colectare cu pubele. Evacuarea acestora din urma se va realiza periodic, in baza unui contract de salubritate dintre beneficiar si o firma abilitata de a efectua astfel de servicii.

Vor fi respectate Normele de igien• privind mediul de via•• al populatiei si Normele de protec•ia muncii în vigoare.

k) prevederea unor obiective publice in vecinatatea amplasamentului nu este cazul. l) solutii pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi In prezent in incinta exista amenajari de tip peisagistic. Pentru constructii propuse vor fi prevazute spatii verzi si plantate 20% din suprafata total• a terenului.

m) profiluri transversale caracteristice Terenul in cadrul zonei studiate este relativ plan.

n) lucrari necesare de sistematizare Lucrarile de sistematizare pe verticala necesare realizarii obiectivului de investitii sunt in categoria celor obisnuite nefiind necesare interventii speciale.

o) regimul de construire (alinierea •i inaltimea construc•iilor, procentul de ocupare a terenului) Implantarea constructiilor se va face in limitele zonei specificate, conform plansei Reglementari urbanistice. Regimul de inaltime general impus constructiilor este de maxim S+P+2E+M, iar inaltimea maxima a constructiilor va rezulta in urma gabaritarii spatiilor de productie / depozitare. Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a cladirilor învecinate si a caracterului zonei, fara ca diferen•a de inaltime sa depaseasca cu mai mult de doua niveluri cladirile imediat invecinate. Zona va avea un procent de ocupare ai terenului de maxim de 70% (respectand reglementarile propuse prin PUG aprobat prin prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. nr. 107/2014 si Certificatul de Urbanism Nr. 2935 din 07.07.2016.

p) coeficientul de utilizare a terenurilor Zona va avea un coeficient de ocupare al terenului de maxim de 1,60.

r) asigurarea resurselor (surse, re•ele, racorduri) Asa cum se prezinta in plansa de echipare edilitara si cum rezulta din avizele anexate in zona studiata sunt asigurate toate utilitatile pentru functionarea obiectivului de investitii.

Extindere retea de apa pentru incendiu In urma extinderii halei pe latura vestic• este necesara reamplasarea unui

tronson de conduct• de incendiu si montarea de hidranti pe nou tronson. Retea de incendiu se va amplasa in zona verde fiind realizat• din polietilen• PE-

HD, PE100, Pn 6 atm, defalcat• pe diametriii astfel: -De.180x6.6 mm – 90 m. -De 110x4.0 mm – 8 m. Re•eaua se va poza în zona verde, fiind echipat• cu 2 hidran•i de incendiu

supraterani Dn 100 mm. Conducta de incendiu se pozeaz• în tran•ee dreptunghiular• 0,70x1,10 m, sub

adâncimea de înghe• pe un pat de nisip de 10 cm grosime.

Extindere retea de canalizare menajer• In urma extinderii halei pe latura estic• este necesara mutarea unui tronson de

canalizare si prelungirea racordurilor din caminele de pe tronsonul respectiv. Canalizarea menajera propusa va prelua racordurile existente si le va descarca in cel mai apropit camin.

Reteaua de canalizarea propusa se va executa din tuburi PVC-KG: -D=250 mm, în lungime de 35 m. -D=110 mm, în lungime de 17 m. Conductele se vor poza îngropat la adâncimi cuprinse între 1,20 •i 2,00 m. Pe traseul canalului se vor monta 2 c•mine de vizitare la schimbare de directie •i

la intersectii. Dimensionarea canaliz•rii s-a f•cut din condi•ia asigur•rii unei viteze de scurgere mai mare sau egal• cu 0,7 m/s în func•ie de panta canaliz•rii.Canalizarea va prelua debitele de ape uzate menajere, care corespund prevederilor normativului NTPA 002.

In urma realiz•rii retelei de canalizare menajera, la traversarea platformei existente este afectat•structura acestora si senecesit• refacerea lor pe traseul conductelor.Refacerea structurii carosabiluluise face conform cu initialul.

Extindere retea de canalizare pluviala In urma extinderii halei pe latura estic• se demoleaz• santul perimetral halei

existente si se propune un nou sant pluvial care urm•reste conturul extinderii. Pentru racordarea santului pluvial deschis se propune un tronson de canalizare

pluviala realizat din tuburi PVC-KG, D=315 mm, în lungime de 25 m. Conducta se va descarca in caminul pluvial existent dinaintea separatorului de hidrocarburi prevazut inainte de bazinul de retentie ape pluviale.

Conducta se vor poza îngropat la adâncimi cuprinse între 1,20 •i 1,50 m. Dimensionarea canaliz•rii s-a f•cut din condi•ia asigur•rii unei viteze de scurgere

mai mare sau egal• cu 0,7 m/s în func•ie de panta canaliz•rii.Canalizarea va prelua debitele de ape pluviale.

(r) Bilant teritorial, in limita amplasamentului studiat (existent si propus)

Bilant / parcela Situatia existenta Situatia propusa

% mp % mp S teren reglementat 100 26 500 100 26 500 Cieculatii pietonale, auto si parcaje

5.29 1 400.44 5.29 1 400.44

Suprafata construita 70.00 18 550 70.00 18 550 Spa•ii verzi amenajate

20.00 5 300 20.00 5 300

Luciu de apa 4.71 1 249.56 4.71 1 249.56

Indicatori Urbanistici Situa•ia existent• Situa•ia propus•

POT max. 70.00% 70.00% CUT max. 1.6 1.6

5. CONCLUZII (a) Consecin•elor realizarii obiectivelor propuse Solutia urbanistica adoptata se Inscrie In prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara, a PUZ-ulul aprobat- Zona industrial Calea Torontalului si a PUD- ului aprobat prin HCL 401 din 25.10.2005 Fbrica noua de praparate din carne.

(b) Masurile ce decurg în continuarea P.U.D.-ului In urma acestui studiu consideram ca Direc•ia de Urbanism a Municipiului Timisoara ar trebui sa faca toate demersurile pentru a decide viabilitatea propunerilor din plansa Reglementari urbanistice. Varianta care de asemenea ar conduce la o cre•tere a calit••ii ambian•ei urbane in zona studiat•. (c) Punctului de vedere al elaboratorului asupra solutiei Consideram ca obiectivele temei program au fost atinse rezultand din analiza coroborata a situatiei existente Si situatiei propuse, toate posibilitatile care sa conduca la cresterea calitatii ambiantei urbane generale in zona studiata. Se recomanda centralizarea informa•iilor referitoare la operatiile ce vor urma avizarii Planului Urbanistic de Detaliu si introducerea lor in baza de date existenta, in scopul corelarii si mentinerii la zi a situatiei.

Intocmit, arh. Eugen Adrian FILIP

PLAN URBANISTIC DE DETALIU (modificarea limitei de implantare a constructie)

Amplasament Timi•oara, str. Torontalului nr. DN 6, KM 564+600 stg. C.F. nr. 401424, nr. cad. 401424

Beneficiar S.C. AGIL S.R.L.

Faza PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Data AUGUST 2016

Pr. Nr. 28/AGL/16

FOAIE DE CAPAT

• Denumirea proiectului PLAN URBANISTIC DE DETALIU (modificarea limitei de implantare a constructie)

• Amplasament Timi•oara, str. Torontalului nr. DN 6, KM 564+600 stg. ; C.F. nr. 401424, nr. cad. 401424

• Beneficiar S.C. AGIL S.R.L.

• Proiect Urbanism

Edilitare

Edilitare

S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L. Timisoara, Bulevardul Eroilor de la Tisa, nr. 77, et I Arh. FILIP Eugen Adrian

S.C. ELECTROPROIECT H.K. S.R.L. Timisoara, str. Cosminului nr. 36, sc.A ap.6 Ing. Horia Dinicica

S.C. PRO WASSER AT. S.R.L. str.C-tin Brincoveanu nr.64, Timisoara Ing. Simona Fintineanu

• Faza de proiectare P.U.D.

• Data August 2016

atelierele —J arhitech SC_Atelerele Arnitech SACI. Ter. 0020 256 405033 fax 0010 256 406172 e-mail ofice Damien To RO Timisoara Calea Dorobantilor nr. 20 et6 ap. 31 Reg. Com. J35/3726/2004 C.E. RO17025085, |.B.A N. RO15RNCBO249109385960001 BCR TM

Pr. Nr. 28/AGL/16

LISTA Sl SEMNATURILE PROIECTANTILOR

Urbanism arh. Filip Eugen Adrian

arh. Craciun Novella

Edilitare Ing. Horia Dinicica

Edilitare Ing. Simona Fintineanu

atelierele —J arhitech SC_Atelerele Arnitech SACI. Ter. 0020 256 405033 fax 0010 256 406172 e-mail ofice Damien To RO Timisoara Calea Dorobantilor nr. 20 et6 ap. 31 Reg. Com. J35/3726/2004 C.E. RO17025085, |.B.A N. RO15RNCBO249109385960001 BCR TM

S.C. Atelierele Arhitech S.R.L. tel. 0040 256 406033 fax 0040 256 406114 e-mail: [email protected] Timisoara, Bulevardul Eroilor de la Tisa, nr.77, Rer. Com. J35/3726/2004, C.I.F.RO17025085, I.B.A.N.RO15RNCB0249109385960001, BCR TM Pr. Nr. 28/AGL/16

BORDEROU

1. Parte scrisa Foaie de titlu Foaie de capat Lista si semnaturile proiectantilor Borderou Certificat de Urbanism Carte Funciara Taxa RUR CUI Aviz CTATU nr. 02 din 23.02.2017 Raportul informarii si consultarii publicului Aviz Agentia Regionala pentru Potectia Mediului Aviz Protectia Civila Aviz Securitatea la Incendiu Aviz Sanitar Aviz de principiu Mediu Urban Aviz de principiu Drumuri Aviz CFR Aviz DRDP Aviz Politia Rutiera Aviz Comisia de Circulatie Aviz Unic Adresa Servicul Juridic Adresa Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse Adresa Serviciul Administrare Fond Funciar Memoriu justificativ Studiu Geotehnic Plan de situatie vizat OCPI

2. Parte desenata Încadrare in zona 01-A Situa•ia existenta 02-A Reglementari urbanistice 03-A Obiective de utilitate publica 04-A Posibilitati de mobilare urbanistica 05-A Instalatii electrice Exterioare –Situatia existenta E.01 Instalatii electrice Exterioare –Situatia propusa E.02 Reglementari edilitare 01-ED

Intocmit, Arh. FILIP Eugen Adrian

atelierele —arhitech

S.C. Atelierele Arhitech S.R.L. tel. 0040 256 406033 fax 0040 256 406114 e-mail: [email protected] Timisoara, Bulevardul Eroilor de la Tisa, nr.77, Rer. Com. J35/3726/2004, C.I.F.RO17025085, I.B.A.N.RO15RNCB0249109385960001, BCR TM

Pr. Nr. 28/AGL/16

MEMORIU JUSTIFICATIV

1. INTRODUCERE Date de recunoa•tere a documenta•iei

• Denumirea proiectului PLAN URBANISTIC DE DETALIU • (modificarea limitei de implantare a

constructie)

• Amplasament Timi•oara, str. Torontalului nr. DN 6, KM 564+600 stg. C.F. nr. 401424, nr. cad. 401424

• Beneficiar S.C. AGIL S.R.L.

• Proiectant S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L. Arh. FILIP Eugen Adrian

• Data elaborarii AUGUST 2015

Obiectul lucrarii Obiectul prezentului Plan Urbanistic de Detaliu este acela de a schimba limita

vestica de implantare a constructiilor fara modificarea altor prevederi ale PUD-ului aprobat prin HCL nr. 401 din 25.10.2005.

In PUD-ul mentionat anterior limita de proprietate Vestica a fost determinata de zona de protectie CFR la 50m fata de calea ferata si culoarul de protectie al LEA 20kV existenta pe teren (24m). Intre timp beneficiarul a luat masurile de deviere a LEA in sistem ingropat (LES), iar pentru aceasta a fost intocmit un studiu de solutie de catre ENEL , urmand ca dupa realizarea lucrarilor de deviere interdictia sa fie ridicata. Acestea apar explicit reprezentate in Plansa de Reglementari Urbanistice. Deasemenea, urmare a solicitarii unui nou aviz CFR s-a restrans zona de siguranta CFR la 20m permitand instituirea unor noi limite de implantare la 6.87m fata de limita de proprietate.

Ceilalti indicatori raman neschimbati. Documentatia stabileste conditiile tehnice pentru: modul de ocupare al terenului si

condi•iile de realizare a constructiilor, respectiv amenajarea teritoriului in corelare cu cadrul natural si cadrul construit existent.

atelierele —arhitech

1. INCADRAREA IN ZONA

1.1. Concluzii din documentatii deja elaborate Zona studiata in prezenta documenta•ie este situata administrativ in intravilanul

extins al Municipiului Timisoara, in partea de Nord-Vestica, in zona industriala Calea Torontalului (Solectron, Coca-Cola, Parc Tehnologic si Industrial Timisoara). Terenul se gaseste pe partea stanga a DN 6 (Calea Torontalului) la kilometrul 564+600 inaintea trecerii la nivel cu calea ferata Timisoara – Arad.

In intocmirea acestui Plan Urbanistic de Detaliu au fost luate in considerare informatiile din studiile aprobate pe teren prin PUD avand HCL nr. 401 din 25.10.2005 si planurile de urbanism cu caracter director, care stabilestc directiile de dezvoltare ale teritorului precum si informatiile cu caracter analitic:

• Planului Urbanistic General, aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. nr. 107/2014 si a prevederilor aferente UTR-ului nr. 73, zona are functiunea propusa de - zona industriala, conform PUZ „Solectron, Coca Cola, Parc Thnologic si Industrial Timisoara

• Plan Urbanistic de Detaliu “Construire Fabrica noua de preparare a produselor din carne” aprobat prin H.C.L. Timisoara, nr. 401 din 25.10.2005 – Str. Torontalului, nr. DN 6 KM 564+600 stg;

• Studiul geotehnic intocmit la comanda beneficiarului; • Suportul topografic actualizat, realizat pe zona studiata; • Context urbanistic prielnic pentru constructii cu functiuni de productie; • Functiunile care se doresc a fi implementate pe terenul studiat nu au un

impact nociv asupra mediului existent.

1.2. Concluzii din documentatii elaborate concomitent cu P.U.D.

2. SITUATIA EXISTENTA

Terenul este inscris in C.F. nr. 401424, nr. cad. 401424, avand suprafata de 26500mp si fiind proprietatea S.C. Agil S.R.L.

Accesibilitatea la caile de comunicatie Parcela care face obiectul prezentului Plan Urbanistic de Detaliu este accesibila

in prezent de pe DN 6 (Calea Torontalului) la km 564+425 partea stanga. Accesl auto pe teren este existent si nu se va modifica cu nimica, caesta se

racordeaza la ND6 pe latura Nord-Estica, de unde se pot accesa platformele si drumirile din incinta. Acest drum de incinta este dimensionat astfel incat sa permita autoutilitarelor de interventie in caz de incensdiu accesul pe toate laturile halei.

In incinta s-au realizat circa 40% din locurile de parcare propuse in PUD-ul aprobat, in baza Autorizatiilor de Construire emise anterior.

Suprafata ocupata, limite si vecinatati Terenul studiat in cadrul Planului Urbanistic de Detaliu are o suprafata de 26 500

mp, cu forma aproximativ dreptunghiulara si este in proprietatea S.C. Agil S.R.L. Indicii de construibilitate propusi prin PUD-ul aprobat cu HCL nr. 401/2005 se

incadreaza in indicii aprobati pentru zone industriale si sunt: POT max = 70%

CUT = 1.60 Regimul de inaltime S+P+2E+M H max. = 12.00 m Procentul minim spatii verzi pe parcela = 20%.

In zona sunt in general terenuri proprietate privata, pe care s-au dezvoltat in ultimii ani zone industriale sau de servicii si depozitare.

In vecinatatea amplasamentului au fost aprobate documentatii prin care s-a detaliat utilizarea functionala a zonelor studiate, propunandu-se unitati industriale : Parcul Tehnologic si Industrial al Consilului Judetean Timis, unitati de servicii si depozitare. Vecinatati:

N – parcela proprietate privata – liber de constructii N-E – Calea Torontalului – DN 6 E – parcele proprietate privata – liber de constructii S – parcela proprietate privata – liber de constructii S – Calea ferata - propritate CFR

Suprafete de teren construite si suprafete de teren libere La data emiterii Certificatului de Urbanism nr. 2935 din 07.07.2016, conform

Extrasului de Carte Funciara nr. 401424 Timisoara, nr. top. 401424, situat in Timisoara, Calea Torontalului, nr. DN 6 KM 564+600, pe terenul in suprafata de 26 500 mp se afla urmatoarele constructii:

- Casa Portar avand suprafata de 67mp - Post trafo avand suprafata de 12 mp - Grup Electrogen avand suprafata de 8 mp - Rezervor apa incendiu si statie pompe uzate avand suprafata de 125 mp - Graj avand suprafata de 59 mp - Magazie de ambalaje edificata in anul 2014 avand suprafata de 445 mp - Fabrica de preparate din carne compusa din hala de productie cu extindere cu

spatii de procesare si depozitare (platforme de andocare si depozitare de ambalaje) si Corp Administrativ P+E. Avand suprafata de 6 296mp

Constructia principala este hala de productie, avand in general un singur nivel, iar in partea din fata unde se afla zona de birouri, cladirea are regimul de inaltime P+1E.

Suprafetele construite pana in prezent sunt: Amprenta la sol existent = 7012 mp Suprafata desfasurata existent = 7748.48 mp POT existent = 26.46% CUT existent = 0.29 S luciu de apa = 1249.56 mp S zona verde = 5300 = 20% S parcari = 322.00 mp S platforme = 6041.56 mp Teren pentru viitoare dezvoltari = 6574.88 mp Parcari existente = 25 locuri

Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic Zona studiata este situata in intravilanul Municipiului Timisoara, in

partea de Nord-Vest, in zona industriala Calea Torontalului (Solectron, Coca Cola, Parc Tehnologic si Industrial Timisoara). Pin Planul Urbanistic General al Municipului Timisoara zona este inclusa in UTR 73 cu destinatia propusa de instutii si servicii

publice. In vecinatate s-au dezvoltat in cursul ultimei perioade si alte obiective industriale si servicii.

Destinatia cladirilor In cadrul zonei fondul construit existent este constituit din zona industriala Calea

Torontalului (Solectron, Coca-Cola, Parc Tehnologic si Industrial Timisoara).

Tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafe•elor ocupate Terenul studiat in cadrul Planului Urbanistic de Detaliu are o suprafa•• de 26 500

mp. Imobilul, compus din teren intravilan, de pe str. Torontalului, Nr. DN 6 km

564+600 este identificat prin CF nr. 401424 Timisoara, nr. top. 401424 si se afla in proprietatea S.C. AGIL S.R.L., cota actuala 1/1.

Concluziile studiului geotehnic privind conditiile de fundare Terenul de fundare recomandat pentru extinderea propusa ca fiind apt de fundare

este constituit din argila prafoasa cafenie galbuie cu rare concretii calcaroase si feromanganoase plastic vartoasa umeda.

Adancimea minima de fundare pentruu locuintele ce urmeaza a fi edificate este: Df = 2,80m fata de cota ±0,00m. Dfmin = 1,30m fata de cota teren sistematizat

Stabilirea dimensiunilor fundatiilor pentru constructia care urmeaza a fi edificata se va adopta luand in considerare presiunea conventionala de baza (B = 1,00, Df =2,00 m) conform STAS 3300/2-85:

 pconv= 230 kPa Daca la cota recomandata de fundare se intercepteaza umpluturi, terenuri

necorespunzatoare (pamanturi negre, maluri, umpluturi) acestea se vor indeparta pana la terenul natural, recomandat ca fiind apt de fundare, completarea efectuandu-se prin plombare cu beton simplu.

Adancimea apei subterane La data efectuarii cercetarii pe teren freaticul a fost interceptat in forajele

executate sub forma de infiltratii la 3,80m –zona F1 respectiv 4,00m adancime zona F2 prezentand nivele stabilizate la 1,60m adancime zona F1 respectiv 1,70m adancime zona F2.

Diferentele de nivel constatate pe amplasamentele cercetate provin din apele meteorice (suprafreatic).

In lipsa unor masuratori sistematice si de durata efectuate de institutii specializate pe teritoriul localitatii Timisoara se apreciaza urmatoarele nivele hidrostatice caracteristice

NHmax = 1,50m fata de nivel teren actual NHmed = 3,50m fata de nivel teren actual

Parametrii seismici caracteristici zonei In conformitate cu P100-1/2006, perioada de col• Tc=0,7s. Factorul de amplificare

dinamica maxima a accelera•iei orizontale a terenului de catre structura *0= 3. Spectrul

normalizat de raspuns elastic Se(T) = ag.(T) se considera pentru Zona Banat iar accelera•ia orizontala a terenului pentru proiectare ag=0,16g.

Analiza fondului construit existent Functiunea dominanta pentru aceasta zona este cea industriala, cu zone

punctuale de servicii. In cadrul zonei fondul construit existent este constituit din zona industriala Calea

Torontalului (Solectron, Coca-Cola, Parc Tehnologic si Industrial Timisoara).

Echiparea existenta Zona din care face parte parcela studiata in PUD este echipata edilitar cu retele

de curent electric, alimentare cu gaze naturale, alimentare cu apa potabila si canalizare. Majoritatea retelelor edilitare sunt situate in vecinatatea amplasamentului adiacent la Calea Torontalului - DN 6.

Gabaritele re•elelor existente in zona vor fi confirmate de avizele detinatorilor de utilitati. Necesarul de utilitati pentru functiunea prevazuta va fi stabilit si se va realiza prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanti autorizati. La fel se va proceda si in cazul necesitatii devierii sau extinderii retelelor de utilitati existente.

Alimentare cu apa si canalizare menajera - conform avizului eliberat de catre SC AQUATIM SA, in zona studiata exista retele ce deservesc Parcul industrial Torontalului, amplasate paralel cu DN 6:

Avand in vedere cerintele de calitate a apei cerute la fabrici cu specific alimentar, respective, de preparare a produselor de carne, s-a optat pentru alimentarea cu apa dintr-o conducta publica.

Necesarul de apa menajera si tehnologica este asigurata de la conducta Parcului Industral TORONTAL, conducta care asigura apa potabila furnizata de Pegia de apa canal AQUATIM.

Zona din care face parte parcela analizata in PUD este echipata edilitare. Gabatitele si calitatea retelelor din vecinatate va fi confirmata prin avizele detinatorilor de utilitati ai municipiului Timisoara.

Necesarul de utilitati pentru functiunea solicitata prin P.U.D. va fi stabilita in urma realizarii Proiectului Tehnic si se va stabili prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanti autorizati.

Traseele si adancimea exacta a acestora sunt indicate de S.C. AQUATIM, pozitia exacta a acestora urmand a se determina prin sondaje.

Gaze naturale – conform avizului favorabil eliberat de SC E-ON Gaz Distributie SA, amplasamentul nu este afectat de retele de alimentare cu gaze. In zona, conducta de alimentare cu gaz este pozitionata paralel cu DN6.

Energie termica – conform aviz de amplasament emis de SC COLTERM SA nu exista retea de distributie a energiei termice in perimetrul terenului studiat.

Enegie electrica - Pe terenul in proprietatea SC AGIL SRL se gaseste o linie electrica aeriana de 20 kV (LEA 20 kV BILED) avand ca si zona de protectie 12.00m stanga- dereapta din axul liniei, aceasta linie electrica aeriana conditioneaza executarea extinderii fabricii in zona coprului B, motiv pentru care este necesara devierea acesteia, respectiv schimbarea din LEA 20 kV in LES 20 kV. pe tot culoarul de trecere din incinta fabricii S.C. AGIL S.R.L.. Lungimea totala asupra carora se vor efectua lucrari de deviere/reamplasare fiind de circa 300 m, conform studiului de solutie elaborate de ENEL.

Aceste lucrari se vor executa de catre firme atestate ANRE in urma intocmirii proiectului de catre operatorul local de distributie a energiei electrice SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT in a carui patrimoniu se afla linia electrica aeriana de 20 kV.

Extinderea fabricii se va realiza doar dupa devierea traseului actualei LEA, pe limita Vestica de proprietate a terenului aflat in proprietatea S.C. Agil S.R.L., in sistem ingropat si implicit a ridicarii interdictiei de construire.

Retea Telefonie – conform SC Romtelecom SA avizul este fara conditii care sa impiedice realizarea investitiei. Regia Autonoma deTransport – conform RATT, regia nu detine gospodarie subterana de cabluri electrice pe amplasament.

Probleme de mediu 1.Caracteristicile planurilor •i programelor: a) gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor - elaborarea PUD a fost determinata de dorinta de a dezvolta din punct de vedere urbanistic zona cu respectarea functiunii si utilizarilor premise prin acesta. Intrucat reglementeaza doar limitele zonei de implantare documentatia va avea un impact minor in ceea ce priveste crearea unui cadru pentru alte proiecte. b) gradul in care planul sau programul influentiaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele - propunerea respecta reglementarile propuse prin Regulamentului General de Urbanism si alte planuri urbanistice aprobate in zona. c) relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile - amenajarea terenului cu plantatii vegetale; - folosirea materialelor si sistemelor de inchidere ecologice cum ar fi lemnul, terasele verzi Aplicarea masurilor de protectie si conservare a mediului va determina mentinerea echilibrelor ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afecteaza sanatatea si creeaza disconfort si va permite valorificarea potentialului natural al amplasamentului propus. d) probleme de mediu relevante pentru plan sau program Apa: prin solutiile adoptate (de alimentare cu apa, de canalizare menajera si pluviala) – se elimina posibilitatea de infiltratii in sol. Aerul: nu exista surse de poluare a atmosferei – exceptand cele legate de circulatia autovehiculelor de pe Calea Torontalului - DN6 - artera cu trafic intens de circulatie Surse stationare nedirijate nu exista; surse stationare dirijate: emisiile de poluanti antrenati de la gazele de ardere de la centralele termice si echipamentele din dotarea fabricii genereaza monoxid de carbon si oxizi de azot; surse mobile: autoturisme si autoutilitare care genereaza poluanti precum monoxid de carbon, oxizi de azot, dioxid de sulf, hidrocarburi,nearse – intermitente. Solul: surse de poluare specifice perioadei de executie nu exista, decat accidental de la pierderea de carburanti la utilajele folosite – sunt nesemnificative cantitativ si pot fi inlaturate fara a avea efecte nedorite asupra solului. Pentru perioada de exploatare, surse posibile de poluare sunt: depozitarea necorespunzatoare a deseurilor menajere. Se va realiza o platforma adecvata pentru colectarea deseurilor, se va intretine solul in spatiile verzi si se va draga periodic luciul de apa.

Zgomot si vibratii: proiectul va respecta cerintele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, avand in vedere ca documentatia nu reglementeaza functiunea zonei, aceasta fiind reglementata prin Planului Urbanistic General, aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. nr. 107/2014 si a prevederilor aferente UTR-ului nr.73, zona alocata zonei industriale sau de servicii si depozitare. Radiatii: lucrarile propuse nu produc si nu folosesc radiatii. Ca principale acte normative privind protectia mediului ce trebuiesc respectate, sunt precizate urmatoarele:

- Se vor respecta conditiile de calitate a aerului, conform STAS 12574/87; - Deseurile rezultate vor fi ridicate de catre o unitate de salubrizare autorizata; cele

reciclabile – hartie, carton, sticla etc. – vor fi colectate separate, pe tipuri si vor fi predate unit•tilor specializate pentru valorificare, conform O.U. 16/2001 privind gestiunea deseurilor reciclabile, precum si cele al O.U. 78/2000 privind regimul deseurilor;

- Se va curata periodic luciul de apa, prin lucrari de dragare; - Se vor respecta prevederile O. 756/97 cu privire la factorul de mediu sol; - Nivelul de zgomot exterior se va mentine în limitele STAS 10009/98 si STAS

6156/1986; - Emisiile de poluanti in aer nu vor depasi valorile impuse de O. 462/93 si O.

MAPM1103/2003; - Apele uzate vor respecta conditiile de colectare din NTPA 002/2002; - Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind gestiunea ambalajelor pentru

asigurarea conditiilor impuse de Legea 426/2001; - Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autoritatile administratiei

publice locale sau judetene. e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau gospodarirea apelor) Prin canalizare si alimentare cu apa in sistem centralizat, solutia propusa este conforma cu normelor europene actuale. Managementul deseurilor menajere: acestea vor fi colectate in recipiente cu aceasta destinatie si vor fi preluate de societati autorizate cu mijloace de transport adecvate care nu permit împrastierea lor. Gospodarirea substantelor periculoase si toxice: nu rezulta nici un fel de substante toxice sau periculoase, deci nu se necesit• masuri speciale.

2.Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate: a) Probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor Probabilitatea de a afecta mediul este nula – ca durata sau frecventa – ca atare nu se pune problema reversibilitatii efectelor (elementele componente raman nenocive si deseurile se aduna si se elimina) b) Natura cumulativa a efectelor – Nu este cazul. c) Natura transfontiera a efectelor – Nu este cazul. d) Riscul pentru sanatatea umana sau mediu – Nu este cazul, functiunea - zona verde

si agrement, prin natura activitatilor pe care le propune contribuind la inbunatatirea sanatatii oamenilor si starii mediului inconjurator.

e) Marimea si spatialitatea efectelor – Nu este cazul. f) Valoarea si vulnerabilitatea areabilului posibil a fi afectat, date de:

(i) Caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural Nu sunt elemente ale patrimoniului cultural (national, regional sau local) In zona. Nu

exist• caracteristici naturale speciale. (ii)Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului – Nu este

cazul.

(iii)Folosirea terenului in mod intensiv – Nu este cazul. Pentru fabrica de preparate aproduselor din carne, vor fi prevazute spatii verzi si plantate 20 % din suprafata totala a terenului. g) Efecte asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international – Nu e cazul.

Din aceste considerente generale si specifice legislatiei de mediu, cunoscand in detaliu caracterul investitiei, luand in considerare situatiile cu investitii similare, se apreciaza ca investitia este cu un risc redus, nesemnificativ asupra mediului.

3. REGLEMENTARI

Se vor prezenta propunerile de ocupare si utilizare a terenului precum si conditiile de amplasare a Extinderii Fabricii de preparate din carne „Plan Urbanistic de Detaliu modificarea limitei de implantare vestice, privind:

a) Obiectivele noi solicitate prin tema-program Scopul prezentlui Plan de Urbanism de Detaliu este acela de a modifica limitele

de implantare ale constructiilor, ca urmare a intentiilor beneficiarlui de extindere a constructiilor existente inspre Vest (calea ferata), fara modificarea indicilor de construibilitate, accese, etc. regmentate prin PUD-ul aprobate prin HCL nr. 401 din 25.10.2005. Aceasta modificare va fi insotita de un nou aviz CFR care se va anexa prezentei documentatii facand parte integranta din acestea.

Func•ionalitatea, amplasarea si conformarea construc•iilor In conformitate cu prevederile Regulamentului Local de Urbanism la nivel de

zone si subzone functionale, pentru zone industriale sau de servicii si depozitare, se pot stabili urmatoarele:

• terenul studiat va fi subzona de tipul Ia (subzona unitatilor industriale si de depozitare existente), cu functiunea de zona industriala, servicii si depozitare.si functiuni complementare admise (servicii, accese pietonale si carosabile, spatii verzi amenajate, retele tehnico edilitare, racorduri de cale ferata)

• utilizari permise pentru subzona Ia a sunt: servicii, accese pietonale •i carosabile, spatii verzi amenajate, retele tehnico edilitare, racorduri de cale ferata • dispozi•ii specifice U.T.R. nr. 73-Parcul industrial propus-Calea Torontalului- Solectron: unitati de industrie mica si servicii diversificate, nepoluante; unitati de productie •i de depozitare specializate pe diverse profile de activitate, nepoluante; spatii pentru administratia coordonatoare a zonei, sedii pentru firme, spatii de prezentare si expunere, spatii comerciale si de alimentatie publica, spatii de cazare; centru comercial- spatii polifunctionale; centru afaceri; targ expozitional; spatii verzi amenajate, plantatii de protectie, amenajari sportive; sta•ionari auto, parking-uri.

• utilizari permise cu conditii: • functiunile mai sus men•ionate sunt permise in zona de protectie a infrastructurii

feroviare si in zona de protectie a drumurilor publice, cu conditia obtinerii avizului Regionalei CF – Timisoara, si CN “Cai Ferate CFR” SA respectiv avizul D.R.D.P. – Timisoara

• pe terenurile situate in zonele istorice urbane sunt permise functiunile precizate la Art. 4, cu condi•ia obtinerii avizului Comisiei Monumentelor Istorice la nivel teritorial, conform legislatiei in vigoare. De asemenea, orice interventie asupra constructiilor clasificate ca monumente istorice este conditionata de obtinerea aceluiasi aviz.

• Autorizatia de construire pe terenurile situate in zona de protectie a drumurilor publice poate fi acordata cu conditia obtinerii prealabile a avizelor institutiilor abilitate conform legii.

• unitatile de productie propuse se vor amplasa numai pe baza de PUZ sau PUD aprobat

• prin studiul de impact se va stabili daca exista pericole sau inconveniente care sa le faca incompatibile cu zona industriala sau vecinatatile ei si cu condi•ia sa fie luate toate masurile pentru evitarea poluarii mediului •i a altor pericole

• amplasarea oricarei constructii fata de canalele de desecare se va face avandu- se in vedere H.G. 611/1997 “Hotararea pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii Imbunatatirii Funciare nr. 84/1996”, care reglementeaza afectarea amenajarii de imbunatatiri funciare in functiune de catre investitori. La intocmirea documentatiilor tehnice de execu•ie se va solicita avizul R.A.I.F. pentru stabilirea condi•iilor necesare a fi respectate.

• interdictii definitive: se interzice construirea oricaror obiective altele decat cele mai sus mentionate.

• unitati ce prezinta riscuri tehnologice • unitati de productie in zonele industriale •i de depozitare in care P.U.G. propune

reconversie functionala • constructii de locuinte • depozite de deseuri • construc•ii în perimetrele de protectie ale forajelor de apa potabila.

Reguli de amplasare si retragerii minime obligatorii

Se vor respecta prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind modul de viata al populatiei.

Amplasarea fata de drumurile publice – cu retragere de 50.00m fata de limita covorului asfaltic.

Amplasarea fata de caile navigabile - nu este cazul. Amplasarea fata de caile ferate din administrarea S.N.C.F.R. – 20.00m fata de

limita zonei de siguranta CFR. Amplasarea fata de aeroporturi - nu este cazul. Retragerea fata de fasia de protectie a frontierei - nu este cazul. Amplasarea fata de aliniament: - 43.62m conf. PUD aprobat cu HCL 401 din

25.10.2005 Amplasarea in interiorul parcelei: - Amplasarea constructiilor fata de limitele laterale ale parcelei se va face la:

o -minimum 6.50m fata de limita laterala Vestica o 1.90m fata de limita laterala Estica conf. PUD aprobat cu HCL 401

din 25.10.2005.

- Amplasarea constructiilor fata de spatele parcelei se va face astfel incat sa se pastreze distanta minima de 12,00 m fata de limita posterioara a lotului, limita Sudica PUD aprobat cu HCL 401 din 25.10.2005.

- Amplasarea constructiilor in raport cu altele de pe aceeasi parcela se va face tinand cont de profilul functional al acestora, in asa fel incat sa nu fie umbrite spatiile constructiilor invecinate care pretind iluminare naturala.

- Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu.

b) Capacitatea, suprafa•a desfasurata Realizarea unor indicatori urbanistici în care POT sa fie max.=70%, iar CUT

maxim = 1,60.

c) Principii de compozitie pentru realizarea obiectivelor noi Planului Urbanistic General, aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin

H.C.L. nr. 107/2014 si a prevederilor aferente UTR-ului nr. 73, zona este alocata zonei indusriale sau de servicii si depozitare. Pe amplasamentul din Calea Torontalului, Dn 6, Km 564+600 se doreste modificarea limitei de implantare a PUD-ului aprobat prin HCL 401 din 25.10.2005, care prin volumetrie si aspect exterior sa se incadreze in aspectul arhitectural al zonei.

e) integrarea si amenajarea noilor construc•ii si armonizarea cu cele existente: Solutiile tehnice pun in evidenta conceptia structurala a ansamblului, care prin volumetrie si aspect exterior nu intra in contradictie cu aspectul general al zonei si cu functinea propusa. Ca si cromatica exterioara se vor folosi finisaje in alb si zone de accent in tonuri calde.

f) principii de interventie asupra constructiilor existente Se vor alipii trei corpuri de cladire noi la Fabrica de preparate din carne compusa din hala de productie cu extindere cu spatii de procesare si depozitare, Corpul A pe latura Estica, Corpul B pe latura Vestica si corpul C pe latura Nordica. Nu se va interveni major pe strctura cladirii existente. g) modalitati de organizare si rezolvare a circulatiei carosabile si pietonale

- Asigurarea acceselor carosabile pentru toate constructiile la reteaua de circula•ie si transport reprezinta o conditie majora de configurare, amplasarea si autorizarea acestora. Exista si nu se modifica, un acces carosabil de pe Calea Torontalului, conform plansei grafice 05- Propunere de mobilare urbanistica.

h) principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare a solutiilor de organizare la relieful zonei Amplasarea constructiilor în cadrul terenului si amenajarea peisagistica s-a realizat luand in calcul, forma terenului si accesul pe amplasament .

i) conditii de instituire a regimului de zona protejata si conditii impuse de acesta Nu este cazul.

j) solutii pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluarii Pentru a se evita poluarea mediului ambiant constructiile vor avea toate conditiile de norme igienico-sanitare, in ceea ce priveste evacuarea reziduurilor menajere si a celor rezultate in urma depozitarii si evacuarea gunoiului. Pentru depozitarea gunoiului menajer, se va realiza un spatiu special de colectare cu pubele. Evacuarea acestora din urma se va realiza periodic, in baza unui contract de salubritate dintre beneficiar si o firma abilitata de a efectua astfel de servicii.

Vor fi respectate Normele de igien• privind mediul de via•• al populatiei si Normele de protec•ia muncii în vigoare.

k) prevederea unor obiective publice in vecinatatea amplasamentului nu este cazul. l) solutii pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi In prezent in incinta exista amenajari de tip peisagistic. Pentru constructii propuse vor fi prevazute spatii verzi si plantate 20% din suprafata total• a terenului.

m) profiluri transversale caracteristice Terenul in cadrul zonei studiate este relativ plan.

n) lucrari necesare de sistematizare Lucrarile de sistematizare pe verticala necesare realizarii obiectivului de investitii sunt in categoria celor obisnuite nefiind necesare interventii speciale.

o) regimul de construire (alinierea •i inaltimea construc•iilor, procentul de ocupare a terenului) Implantarea constructiilor se va face in limitele zonei specificate, conform plansei Reglementari urbanistice. Regimul de inaltime general impus constructiilor este de maxim S+P+2E+M, iar inaltimea maxima a constructiilor va rezulta in urma gabaritarii spatiilor de productie / depozitare. Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a cladirilor învecinate si a caracterului zonei, fara ca diferen•a de inaltime sa depaseasca cu mai mult de doua niveluri cladirile imediat invecinate. Zona va avea un procent de ocupare ai terenului de maxim de 70% (respectand reglementarile propuse prin PUG aprobat prin prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. nr. 107/2014 si Certificatul de Urbanism Nr. 2935 din 07.07.2016.

p) coeficientul de utilizare a terenurilor Zona va avea un coeficient de ocupare al terenului de maxim de 1,60.

r) asigurarea resurselor (surse, re•ele, racorduri) Asa cum se prezinta in plansa de echipare edilitara si cum rezulta din avizele anexate in zona studiata sunt asigurate toate utilitatile pentru functionarea obiectivului de investitii.

Extindere retea de apa pentru incendiu In urma extinderii halei pe latura vestic• este necesara reamplasarea unui

tronson de conduct• de incendiu si montarea de hidranti pe nou tronson. Retea de incendiu se va amplasa in zona verde fiind realizat• din polietilen• PE-

HD, PE100, Pn 6 atm, defalcat• pe diametriii astfel: -De.180x6.6 mm – 90 m. -De 110x4.0 mm – 8 m. Re•eaua se va poza în zona verde, fiind echipat• cu 2 hidran•i de incendiu

supraterani Dn 100 mm. Conducta de incendiu se pozeaz• în tran•ee dreptunghiular• 0,70x1,10 m, sub

adâncimea de înghe• pe un pat de nisip de 10 cm grosime.

Extindere retea de canalizare menajer• In urma extinderii halei pe latura estic• este necesara mutarea unui tronson de

canalizare si prelungirea racordurilor din caminele de pe tronsonul respectiv. Canalizarea menajera propusa va prelua racordurile existente si le va descarca in cel mai apropit camin.

Reteaua de canalizarea propusa se va executa din tuburi PVC-KG: -D=250 mm, în lungime de 35 m. -D=110 mm, în lungime de 17 m. Conductele se vor poza îngropat la adâncimi cuprinse între 1,20 •i 2,00 m. Pe traseul canalului se vor monta 2 c•mine de vizitare la schimbare de directie •i

la intersectii. Dimensionarea canaliz•rii s-a f•cut din condi•ia asigur•rii unei viteze de scurgere mai mare sau egal• cu 0,7 m/s în func•ie de panta canaliz•rii.Canalizarea va prelua debitele de ape uzate menajere, care corespund prevederilor normativului NTPA 002.

In urma realiz•rii retelei de canalizare menajera, la traversarea platformei existente este afectat•structura acestora si senecesit• refacerea lor pe traseul conductelor.Refacerea structurii carosabiluluise face conform cu initialul.

Extindere retea de canalizare pluviala In urma extinderii halei pe latura estic• se demoleaz• santul perimetral halei

existente si se propune un nou sant pluvial care urm•reste conturul extinderii. Pentru racordarea santului pluvial deschis se propune un tronson de canalizare

pluviala realizat din tuburi PVC-KG, D=315 mm, în lungime de 25 m. Conducta se va descarca in caminul pluvial existent dinaintea separatorului de hidrocarburi prevazut inainte de bazinul de retentie ape pluviale.

Conducta se vor poza îngropat la adâncimi cuprinse între 1,20 •i 1,50 m. Dimensionarea canaliz•rii s-a f•cut din condi•ia asigur•rii unei viteze de scurgere

mai mare sau egal• cu 0,7 m/s în func•ie de panta canaliz•rii.Canalizarea va prelua debitele de ape pluviale.

(r) Bilant teritorial, in limita amplasamentului studiat (existent si propus)

Bilant / parcela Situatia existenta Situatia propusa

% mp % mp S teren reglementat 100 26 500 100 26 500 Cieculatii pietonale, auto si parcaje

5.29 1 400.44 5.29 1 400.44

Suprafata construita 70.00 18 550 70.00 18 550 Spa•ii verzi amenajate

20.00 5 300 20.00 5 300

Luciu de apa 4.71 1 249.56 4.71 1 249.56

Indicatori Urbanistici Situa•ia existent• Situa•ia propus•

POT max. 70.00% 70.00% CUT max. 1.6 1.6

5. CONCLUZII (a) Consecin•elor realizarii obiectivelor propuse Solutia urbanistica adoptata se Inscrie In prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara, a PUZ-ulul aprobat- Zona industrial Calea Torontalului si a PUD- ului aprobat prin HCL 401 din 25.10.2005 Fbrica noua de praparate din carne.

(b) Masurile ce decurg în continuarea P.U.D.-ului In urma acestui studiu consideram ca Direc•ia de Urbanism a Municipiului Timisoara ar trebui sa faca toate demersurile pentru a decide viabilitatea propunerilor din plansa Reglementari urbanistice. Varianta care de asemenea ar conduce la o cre•tere a calit••ii ambian•ei urbane in zona studiat•. (c) Punctului de vedere al elaboratorului asupra solutiei Consideram ca obiectivele temei program au fost atinse rezultand din analiza coroborata a situatiei existente Si situatiei propuse, toate posibilitatile care sa conduca la cresterea calitatii ambiantei urbane generale in zona studiata. Se recomanda centralizarea informa•iilor referitoare la operatiile ce vor urma avizarii Planului Urbanistic de Detaliu si introducerea lor in baza de date existenta, in scopul corelarii si mentinerii la zi a situatiei.

Intocmit, arh. Eugen Adrian FILIP

PLAN URBANISTIC DE DETALIU (modificarea limitei de implantare a constructie)

Amplasament Timi•oara, str. Torontalului nr. DN 6, KM 564+600 stg. C.F. nr. 401424, nr. cad. 401424

Beneficiar S.C. AGIL S.R.L.

Faza PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Data AUGUST 2016

Pr. Nr. 28/AGL/16

FOAIE DE CAPAT

• Denumirea proiectului PLAN URBANISTIC DE DETALIU (modificarea limitei de implantare a constructie)

• Amplasament Timi•oara, str. Torontalului nr. DN 6, KM 564+600 stg. ; C.F. nr. 401424, nr. cad. 401424

• Beneficiar S.C. AGIL S.R.L.

• Proiect Urbanism

Edilitare

Edilitare

S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L. Timisoara, Bulevardul Eroilor de la Tisa, nr. 77, et I Arh. FILIP Eugen Adrian

S.C. ELECTROPROIECT H.K. S.R.L. Timisoara, str. Cosminului nr. 36, sc.A ap.6 Ing. Horia Dinicica

S.C. PRO WASSER AT. S.R.L. str.C-tin Brincoveanu nr.64, Timisoara Ing. Simona Fintineanu

• Faza de proiectare P.U.D.

• Data August 2016

atelierele —J arhitech SC_Atelerele Arnitech SACI. Ter. 0020 256 405033 fax 0010 256 406172 e-mail ofice Damien To RO Timisoara Calea Dorobantilor nr. 20 et6 ap. 31 Reg. Com. J35/3726/2004 C.E. RO17025085, |.B.A N. RO15RNCBO249109385960001 BCR TM

Pr. Nr. 28/AGL/16

LISTA Sl SEMNATURILE PROIECTANTILOR

Urbanism arh. Filip Eugen Adrian

arh. Craciun Novella

Edilitare Ing. Horia Dinicica

Edilitare Ing. Simona Fintineanu

atelierele —J arhitech SC_Atelerele Arnitech SACI. Ter. 0020 256 405033 fax 0010 256 406172 e-mail ofice Damien To RO Timisoara Calea Dorobantilor nr. 20 et6 ap. 31 Reg. Com. J35/3726/2004 C.E. RO17025085, |.B.A N. RO15RNCBO249109385960001 BCR TM

S.C. Atelierele Arhitech S.R.L. tel. 0040 256 406033 fax 0040 256 406114 e-mail: [email protected] Timisoara, Bulevardul Eroilor de la Tisa, nr.77, Rer. Com. J35/3726/2004, C.I.F.RO17025085, I.B.A.N.RO15RNCB0249109385960001, BCR TM Pr. Nr. 28/AGL/16

BORDEROU

1. Parte scrisa Foaie de titlu Foaie de capat Lista si semnaturile proiectantilor Borderou Certificat de Urbanism Carte Funciara Taxa RUR CUI Aviz CTATU nr. 02 din 23.02.2017 Raportul informarii si consultarii publicului Aviz Agentia Regionala pentru Potectia Mediului Aviz Protectia Civila Aviz Securitatea la Incendiu Aviz Sanitar Aviz de principiu Mediu Urban Aviz de principiu Drumuri Aviz CFR Aviz DRDP Aviz Politia Rutiera Aviz Comisia de Circulatie Aviz Unic Adresa Servicul Juridic Adresa Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse Adresa Serviciul Administrare Fond Funciar Memoriu justificativ Studiu Geotehnic Plan de situatie vizat OCPI

2. Parte desenata Încadrare in zona 01-A Situa•ia existenta 02-A Reglementari urbanistice 03-A Obiective de utilitate publica 04-A Posibilitati de mobilare urbanistica 05-A Instalatii electrice Exterioare –Situatia existenta E.01 Instalatii electrice Exterioare –Situatia propusa E.02 Reglementari edilitare 01-ED

Intocmit, Arh. FILIP Eugen Adrian

atelierele —arhitech

S.C. Atelierele Arhitech S.R.L. tel. 0040 256 406033 fax 0040 256 406114 e-mail: [email protected] Timisoara, Bulevardul Eroilor de la Tisa, nr.77, Rer. Com. J35/3726/2004, C.I.F.RO17025085, I.B.A.N.RO15RNCB0249109385960001, BCR TM

Pr. Nr. 28/AGL/16

MEMORIU JUSTIFICATIV

1. INTRODUCERE Date de recunoa•tere a documenta•iei

• Denumirea proiectului PLAN URBANISTIC DE DETALIU • (modificarea limitei de implantare a

constructie)

• Amplasament Timi•oara, str. Torontalului nr. DN 6, KM 564+600 stg. C.F. nr. 401424, nr. cad. 401424

• Beneficiar S.C. AGIL S.R.L.

• Proiectant S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L. Arh. FILIP Eugen Adrian

• Data elaborarii AUGUST 2015

Obiectul lucrarii Obiectul prezentului Plan Urbanistic de Detaliu este acela de a schimba limita

vestica de implantare a constructiilor fara modificarea altor prevederi ale PUD-ului aprobat prin HCL nr. 401 din 25.10.2005.

In PUD-ul mentionat anterior limita de proprietate Vestica a fost determinata de zona de protectie CFR la 50m fata de calea ferata si culoarul de protectie al LEA 20kV existenta pe teren (24m). Intre timp beneficiarul a luat masurile de deviere a LEA in sistem ingropat (LES), iar pentru aceasta a fost intocmit un studiu de solutie de catre ENEL , urmand ca dupa realizarea lucrarilor de deviere interdictia sa fie ridicata. Acestea apar explicit reprezentate in Plansa de Reglementari Urbanistice. Deasemenea, urmare a solicitarii unui nou aviz CFR s-a restrans zona de siguranta CFR la 20m permitand instituirea unor noi limite de implantare la 6.87m fata de limita de proprietate.

Ceilalti indicatori raman neschimbati. Documentatia stabileste conditiile tehnice pentru: modul de ocupare al terenului si

condi•iile de realizare a constructiilor, respectiv amenajarea teritoriului in corelare cu cadrul natural si cadrul construit existent.

atelierele —arhitech

1. INCADRAREA IN ZONA

1.1. Concluzii din documentatii deja elaborate Zona studiata in prezenta documenta•ie este situata administrativ in intravilanul

extins al Municipiului Timisoara, in partea de Nord-Vestica, in zona industriala Calea Torontalului (Solectron, Coca-Cola, Parc Tehnologic si Industrial Timisoara). Terenul se gaseste pe partea stanga a DN 6 (Calea Torontalului) la kilometrul 564+600 inaintea trecerii la nivel cu calea ferata Timisoara – Arad.

In intocmirea acestui Plan Urbanistic de Detaliu au fost luate in considerare informatiile din studiile aprobate pe teren prin PUD avand HCL nr. 401 din 25.10.2005 si planurile de urbanism cu caracter director, care stabilestc directiile de dezvoltare ale teritorului precum si informatiile cu caracter analitic:

• Planului Urbanistic General, aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. nr. 107/2014 si a prevederilor aferente UTR-ului nr. 73, zona are functiunea propusa de - zona industriala, conform PUZ „Solectron, Coca Cola, Parc Thnologic si Industrial Timisoara

• Plan Urbanistic de Detaliu “Construire Fabrica noua de preparare a produselor din carne” aprobat prin H.C.L. Timisoara, nr. 401 din 25.10.2005 – Str. Torontalului, nr. DN 6 KM 564+600 stg;

• Studiul geotehnic intocmit la comanda beneficiarului; • Suportul topografic actualizat, realizat pe zona studiata; • Context urbanistic prielnic pentru constructii cu functiuni de productie; • Functiunile care se doresc a fi implementate pe terenul studiat nu au un

impact nociv asupra mediului existent.

1.2. Concluzii din documentatii elaborate concomitent cu P.U.D.

2. SITUATIA EXISTENTA

Terenul este inscris in C.F. nr. 401424, nr. cad. 401424, avand suprafata de 26500mp si fiind proprietatea S.C. Agil S.R.L.

Accesibilitatea la caile de comunicatie Parcela care face obiectul prezentului Plan Urbanistic de Detaliu este accesibila

in prezent de pe DN 6 (Calea Torontalului) la km 564+425 partea stanga. Accesl auto pe teren este existent si nu se va modifica cu nimica, caesta se

racordeaza la ND6 pe latura Nord-Estica, de unde se pot accesa platformele si drumirile din incinta. Acest drum de incinta este dimensionat astfel incat sa permita autoutilitarelor de interventie in caz de incensdiu accesul pe toate laturile halei.

In incinta s-au realizat circa 40% din locurile de parcare propuse in PUD-ul aprobat, in baza Autorizatiilor de Construire emise anterior.

Suprafata ocupata, limite si vecinatati Terenul studiat in cadrul Planului Urbanistic de Detaliu are o suprafata de 26 500

mp, cu forma aproximativ dreptunghiulara si este in proprietatea S.C. Agil S.R.L. Indicii de construibilitate propusi prin PUD-ul aprobat cu HCL nr. 401/2005 se

incadreaza in indicii aprobati pentru zone industriale si sunt: POT max = 70%

CUT = 1.60 Regimul de inaltime S+P+2E+M H max. = 12.00 m Procentul minim spatii verzi pe parcela = 20%.

In zona sunt in general terenuri proprietate privata, pe care s-au dezvoltat in ultimii ani zone industriale sau de servicii si depozitare.

In vecinatatea amplasamentului au fost aprobate documentatii prin care s-a detaliat utilizarea functionala a zonelor studiate, propunandu-se unitati industriale : Parcul Tehnologic si Industrial al Consilului Judetean Timis, unitati de servicii si depozitare. Vecinatati:

N – parcela proprietate privata – liber de constructii N-E – Calea Torontalului – DN 6 E – parcele proprietate privata – liber de constructii S – parcela proprietate privata – liber de constructii S – Calea ferata - propritate CFR

Suprafete de teren construite si suprafete de teren libere La data emiterii Certificatului de Urbanism nr. 2935 din 07.07.2016, conform

Extrasului de Carte Funciara nr. 401424 Timisoara, nr. top. 401424, situat in Timisoara, Calea Torontalului, nr. DN 6 KM 564+600, pe terenul in suprafata de 26 500 mp se afla urmatoarele constructii:

- Casa Portar avand suprafata de 67mp - Post trafo avand suprafata de 12 mp - Grup Electrogen avand suprafata de 8 mp - Rezervor apa incendiu si statie pompe uzate avand suprafata de 125 mp - Graj avand suprafata de 59 mp - Magazie de ambalaje edificata in anul 2014 avand suprafata de 445 mp - Fabrica de preparate din carne compusa din hala de productie cu extindere cu

spatii de procesare si depozitare (platforme de andocare si depozitare de ambalaje) si Corp Administrativ P+E. Avand suprafata de 6 296mp

Constructia principala este hala de productie, avand in general un singur nivel, iar in partea din fata unde se afla zona de birouri, cladirea are regimul de inaltime P+1E.

Suprafetele construite pana in prezent sunt: Amprenta la sol existent = 7012 mp Suprafata desfasurata existent = 7748.48 mp POT existent = 26.46% CUT existent = 0.29 S luciu de apa = 1249.56 mp S zona verde = 5300 = 20% S parcari = 322.00 mp S platforme = 6041.56 mp Teren pentru viitoare dezvoltari = 6574.88 mp Parcari existente = 25 locuri

Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic Zona studiata este situata in intravilanul Municipiului Timisoara, in

partea de Nord-Vest, in zona industriala Calea Torontalului (Solectron, Coca Cola, Parc Tehnologic si Industrial Timisoara). Pin Planul Urbanistic General al Municipului Timisoara zona este inclusa in UTR 73 cu destinatia propusa de instutii si servicii

publice. In vecinatate s-au dezvoltat in cursul ultimei perioade si alte obiective industriale si servicii.

Destinatia cladirilor In cadrul zonei fondul construit existent este constituit din zona industriala Calea

Torontalului (Solectron, Coca-Cola, Parc Tehnologic si Industrial Timisoara).

Tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafe•elor ocupate Terenul studiat in cadrul Planului Urbanistic de Detaliu are o suprafa•• de 26 500

mp. Imobilul, compus din teren intravilan, de pe str. Torontalului, Nr. DN 6 km

564+600 este identificat prin CF nr. 401424 Timisoara, nr. top. 401424 si se afla in proprietatea S.C. AGIL S.R.L., cota actuala 1/1.

Concluziile studiului geotehnic privind conditiile de fundare Terenul de fundare recomandat pentru extinderea propusa ca fiind apt de fundare

este constituit din argila prafoasa cafenie galbuie cu rare concretii calcaroase si feromanganoase plastic vartoasa umeda.

Adancimea minima de fundare pentruu locuintele ce urmeaza a fi edificate este: Df = 2,80m fata de cota ±0,00m. Dfmin = 1,30m fata de cota teren sistematizat

Stabilirea dimensiunilor fundatiilor pentru constructia care urmeaza a fi edificata se va adopta luand in considerare presiunea conventionala de baza (B = 1,00, Df =2,00 m) conform STAS 3300/2-85:

 pconv= 230 kPa Daca la cota recomandata de fundare se intercepteaza umpluturi, terenuri

necorespunzatoare (pamanturi negre, maluri, umpluturi) acestea se vor indeparta pana la terenul natural, recomandat ca fiind apt de fundare, completarea efectuandu-se prin plombare cu beton simplu.

Adancimea apei subterane La data efectuarii cercetarii pe teren freaticul a fost interceptat in forajele

executate sub forma de infiltratii la 3,80m –zona F1 respectiv 4,00m adancime zona F2 prezentand nivele stabilizate la 1,60m adancime zona F1 respectiv 1,70m adancime zona F2.

Diferentele de nivel constatate pe amplasamentele cercetate provin din apele meteorice (suprafreatic).

In lipsa unor masuratori sistematice si de durata efectuate de institutii specializate pe teritoriul localitatii Timisoara se apreciaza urmatoarele nivele hidrostatice caracteristice

NHmax = 1,50m fata de nivel teren actual NHmed = 3,50m fata de nivel teren actual

Parametrii seismici caracteristici zonei In conformitate cu P100-1/2006, perioada de col• Tc=0,7s. Factorul de amplificare

dinamica maxima a accelera•iei orizontale a terenului de catre structura *0= 3. Spectrul

normalizat de raspuns elastic Se(T) = ag.(T) se considera pentru Zona Banat iar accelera•ia orizontala a terenului pentru proiectare ag=0,16g.

Analiza fondului construit existent Functiunea dominanta pentru aceasta zona este cea industriala, cu zone

punctuale de servicii. In cadrul zonei fondul construit existent este constituit din zona industriala Calea

Torontalului (Solectron, Coca-Cola, Parc Tehnologic si Industrial Timisoara).

Echiparea existenta Zona din care face parte parcela studiata in PUD este echipata edilitar cu retele

de curent electric, alimentare cu gaze naturale, alimentare cu apa potabila si canalizare. Majoritatea retelelor edilitare sunt situate in vecinatatea amplasamentului adiacent la Calea Torontalului - DN 6.

Gabaritele re•elelor existente in zona vor fi confirmate de avizele detinatorilor de utilitati. Necesarul de utilitati pentru functiunea prevazuta va fi stabilit si se va realiza prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanti autorizati. La fel se va proceda si in cazul necesitatii devierii sau extinderii retelelor de utilitati existente.

Alimentare cu apa si canalizare menajera - conform avizului eliberat de catre SC AQUATIM SA, in zona studiata exista retele ce deservesc Parcul industrial Torontalului, amplasate paralel cu DN 6:

Avand in vedere cerintele de calitate a apei cerute la fabrici cu specific alimentar, respective, de preparare a produselor de carne, s-a optat pentru alimentarea cu apa dintr-o conducta publica.

Necesarul de apa menajera si tehnologica este asigurata de la conducta Parcului Industral TORONTAL, conducta care asigura apa potabila furnizata de Pegia de apa canal AQUATIM.

Zona din care face parte parcela analizata in PUD este echipata edilitare. Gabatitele si calitatea retelelor din vecinatate va fi confirmata prin avizele detinatorilor de utilitati ai municipiului Timisoara.

Necesarul de utilitati pentru functiunea solicitata prin P.U.D. va fi stabilita in urma realizarii Proiectului Tehnic si se va stabili prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanti autorizati.

Traseele si adancimea exacta a acestora sunt indicate de S.C. AQUATIM, pozitia exacta a acestora urmand a se determina prin sondaje.

Gaze naturale – conform avizului favorabil eliberat de SC E-ON Gaz Distributie SA, amplasamentul nu este afectat de retele de alimentare cu gaze. In zona, conducta de alimentare cu gaz este pozitionata paralel cu DN6.

Energie termica – conform aviz de amplasament emis de SC COLTERM SA nu exista retea de distributie a energiei termice in perimetrul terenului studiat.

Enegie electrica - Pe terenul in proprietatea SC AGIL SRL se gaseste o linie electrica aeriana de 20 kV (LEA 20 kV BILED) avand ca si zona de protectie 12.00m stanga- dereapta din axul liniei, aceasta linie electrica aeriana conditioneaza executarea extinderii fabricii in zona coprului B, motiv pentru care este necesara devierea acesteia, respectiv schimbarea din LEA 20 kV in LES 20 kV. pe tot culoarul de trecere din incinta fabricii S.C. AGIL S.R.L.. Lungimea totala asupra carora se vor efectua lucrari de deviere/reamplasare fiind de circa 300 m, conform studiului de solutie elaborate de ENEL.

Aceste lucrari se vor executa de catre firme atestate ANRE in urma intocmirii proiectului de catre operatorul local de distributie a energiei electrice SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT in a carui patrimoniu se afla linia electrica aeriana de 20 kV.

Extinderea fabricii se va realiza doar dupa devierea traseului actualei LEA, pe limita Vestica de proprietate a terenului aflat in proprietatea S.C. Agil S.R.L., in sistem ingropat si implicit a ridicarii interdictiei de construire.

Retea Telefonie – conform SC Romtelecom SA avizul este fara conditii care sa impiedice realizarea investitiei. Regia Autonoma deTransport – conform RATT, regia nu detine gospodarie subterana de cabluri electrice pe amplasament.

Probleme de mediu 1.Caracteristicile planurilor •i programelor: a) gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor - elaborarea PUD a fost determinata de dorinta de a dezvolta din punct de vedere urbanistic zona cu respectarea functiunii si utilizarilor premise prin acesta. Intrucat reglementeaza doar limitele zonei de implantare documentatia va avea un impact minor in ceea ce priveste crearea unui cadru pentru alte proiecte. b) gradul in care planul sau programul influentiaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele - propunerea respecta reglementarile propuse prin Regulamentului General de Urbanism si alte planuri urbanistice aprobate in zona. c) relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile - amenajarea terenului cu plantatii vegetale; - folosirea materialelor si sistemelor de inchidere ecologice cum ar fi lemnul, terasele verzi Aplicarea masurilor de protectie si conservare a mediului va determina mentinerea echilibrelor ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afecteaza sanatatea si creeaza disconfort si va permite valorificarea potentialului natural al amplasamentului propus. d) probleme de mediu relevante pentru plan sau program Apa: prin solutiile adoptate (de alimentare cu apa, de canalizare menajera si pluviala) – se elimina posibilitatea de infiltratii in sol. Aerul: nu exista surse de poluare a atmosferei – exceptand cele legate de circulatia autovehiculelor de pe Calea Torontalului - DN6 - artera cu trafic intens de circulatie Surse stationare nedirijate nu exista; surse stationare dirijate: emisiile de poluanti antrenati de la gazele de ardere de la centralele termice si echipamentele din dotarea fabricii genereaza monoxid de carbon si oxizi de azot; surse mobile: autoturisme si autoutilitare care genereaza poluanti precum monoxid de carbon, oxizi de azot, dioxid de sulf, hidrocarburi,nearse – intermitente. Solul: surse de poluare specifice perioadei de executie nu exista, decat accidental de la pierderea de carburanti la utilajele folosite – sunt nesemnificative cantitativ si pot fi inlaturate fara a avea efecte nedorite asupra solului. Pentru perioada de exploatare, surse posibile de poluare sunt: depozitarea necorespunzatoare a deseurilor menajere. Se va realiza o platforma adecvata pentru colectarea deseurilor, se va intretine solul in spatiile verzi si se va draga periodic luciul de apa.

Zgomot si vibratii: proiectul va respecta cerintele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, avand in vedere ca documentatia nu reglementeaza functiunea zonei, aceasta fiind reglementata prin Planului Urbanistic General, aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. nr. 107/2014 si a prevederilor aferente UTR-ului nr.73, zona alocata zonei industriale sau de servicii si depozitare. Radiatii: lucrarile propuse nu produc si nu folosesc radiatii. Ca principale acte normative privind protectia mediului ce trebuiesc respectate, sunt precizate urmatoarele:

- Se vor respecta conditiile de calitate a aerului, conform STAS 12574/87; - Deseurile rezultate vor fi ridicate de catre o unitate de salubrizare autorizata; cele

reciclabile – hartie, carton, sticla etc. – vor fi colectate separate, pe tipuri si vor fi predate unit•tilor specializate pentru valorificare, conform O.U. 16/2001 privind gestiunea deseurilor reciclabile, precum si cele al O.U. 78/2000 privind regimul deseurilor;

- Se va curata periodic luciul de apa, prin lucrari de dragare; - Se vor respecta prevederile O. 756/97 cu privire la factorul de mediu sol; - Nivelul de zgomot exterior se va mentine în limitele STAS 10009/98 si STAS

6156/1986; - Emisiile de poluanti in aer nu vor depasi valorile impuse de O. 462/93 si O.

MAPM1103/2003; - Apele uzate vor respecta conditiile de colectare din NTPA 002/2002; - Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind gestiunea ambalajelor pentru

asigurarea conditiilor impuse de Legea 426/2001; - Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autoritatile administratiei

publice locale sau judetene. e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau gospodarirea apelor) Prin canalizare si alimentare cu apa in sistem centralizat, solutia propusa este conforma cu normelor europene actuale. Managementul deseurilor menajere: acestea vor fi colectate in recipiente cu aceasta destinatie si vor fi preluate de societati autorizate cu mijloace de transport adecvate care nu permit împrastierea lor. Gospodarirea substantelor periculoase si toxice: nu rezulta nici un fel de substante toxice sau periculoase, deci nu se necesit• masuri speciale.

2.Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate: a) Probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor Probabilitatea de a afecta mediul este nula – ca durata sau frecventa – ca atare nu se pune problema reversibilitatii efectelor (elementele componente raman nenocive si deseurile se aduna si se elimina) b) Natura cumulativa a efectelor – Nu este cazul. c) Natura transfontiera a efectelor – Nu este cazul. d) Riscul pentru sanatatea umana sau mediu – Nu este cazul, functiunea - zona verde

si agrement, prin natura activitatilor pe care le propune contribuind la inbunatatirea sanatatii oamenilor si starii mediului inconjurator.

e) Marimea si spatialitatea efectelor – Nu este cazul. f) Valoarea si vulnerabilitatea areabilului posibil a fi afectat, date de:

(i) Caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural Nu sunt elemente ale patrimoniului cultural (national, regional sau local) In zona. Nu

exist• caracteristici naturale speciale. (ii)Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului – Nu este

cazul.

(iii)Folosirea terenului in mod intensiv – Nu este cazul. Pentru fabrica de preparate aproduselor din carne, vor fi prevazute spatii verzi si plantate 20 % din suprafata totala a terenului. g) Efecte asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international – Nu e cazul.

Din aceste considerente generale si specifice legislatiei de mediu, cunoscand in detaliu caracterul investitiei, luand in considerare situatiile cu investitii similare, se apreciaza ca investitia este cu un risc redus, nesemnificativ asupra mediului.

3. REGLEMENTARI

Se vor prezenta propunerile de ocupare si utilizare a terenului precum si conditiile de amplasare a Extinderii Fabricii de preparate din carne „Plan Urbanistic de Detaliu modificarea limitei de implantare vestice, privind:

a) Obiectivele noi solicitate prin tema-program Scopul prezentlui Plan de Urbanism de Detaliu este acela de a modifica limitele

de implantare ale constructiilor, ca urmare a intentiilor beneficiarlui de extindere a constructiilor existente inspre Vest (calea ferata), fara modificarea indicilor de construibilitate, accese, etc. regmentate prin PUD-ul aprobate prin HCL nr. 401 din 25.10.2005. Aceasta modificare va fi insotita de un nou aviz CFR care se va anexa prezentei documentatii facand parte integranta din acestea.

Func•ionalitatea, amplasarea si conformarea construc•iilor In conformitate cu prevederile Regulamentului Local de Urbanism la nivel de

zone si subzone functionale, pentru zone industriale sau de servicii si depozitare, se pot stabili urmatoarele:

• terenul studiat va fi subzona de tipul Ia (subzona unitatilor industriale si de depozitare existente), cu functiunea de zona industriala, servicii si depozitare.si functiuni complementare admise (servicii, accese pietonale si carosabile, spatii verzi amenajate, retele tehnico edilitare, racorduri de cale ferata)

• utilizari permise pentru subzona Ia a sunt: servicii, accese pietonale •i carosabile, spatii verzi amenajate, retele tehnico edilitare, racorduri de cale ferata • dispozi•ii specifice U.T.R. nr. 73-Parcul industrial propus-Calea Torontalului- Solectron: unitati de industrie mica si servicii diversificate, nepoluante; unitati de productie •i de depozitare specializate pe diverse profile de activitate, nepoluante; spatii pentru administratia coordonatoare a zonei, sedii pentru firme, spatii de prezentare si expunere, spatii comerciale si de alimentatie publica, spatii de cazare; centru comercial- spatii polifunctionale; centru afaceri; targ expozitional; spatii verzi amenajate, plantatii de protectie, amenajari sportive; sta•ionari auto, parking-uri.

• utilizari permise cu conditii: • functiunile mai sus men•ionate sunt permise in zona de protectie a infrastructurii

feroviare si in zona de protectie a drumurilor publice, cu conditia obtinerii avizului Regionalei CF – Timisoara, si CN “Cai Ferate CFR” SA respectiv avizul D.R.D.P. – Timisoara

• pe terenurile situate in zonele istorice urbane sunt permise functiunile precizate la Art. 4, cu condi•ia obtinerii avizului Comisiei Monumentelor Istorice la nivel teritorial, conform legislatiei in vigoare. De asemenea, orice interventie asupra constructiilor clasificate ca monumente istorice este conditionata de obtinerea aceluiasi aviz.

• Autorizatia de construire pe terenurile situate in zona de protectie a drumurilor publice poate fi acordata cu conditia obtinerii prealabile a avizelor institutiilor abilitate conform legii.

• unitatile de productie propuse se vor amplasa numai pe baza de PUZ sau PUD aprobat

• prin studiul de impact se va stabili daca exista pericole sau inconveniente care sa le faca incompatibile cu zona industriala sau vecinatatile ei si cu condi•ia sa fie luate toate masurile pentru evitarea poluarii mediului •i a altor pericole

• amplasarea oricarei constructii fata de canalele de desecare se va face avandu- se in vedere H.G. 611/1997 “Hotararea pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii Imbunatatirii Funciare nr. 84/1996”, care reglementeaza afectarea amenajarii de imbunatatiri funciare in functiune de catre investitori. La intocmirea documentatiilor tehnice de execu•ie se va solicita avizul R.A.I.F. pentru stabilirea condi•iilor necesare a fi respectate.

• interdictii definitive: se interzice construirea oricaror obiective altele decat cele mai sus mentionate.

• unitati ce prezinta riscuri tehnologice • unitati de productie in zonele industriale •i de depozitare in care P.U.G. propune

reconversie functionala • constructii de locuinte • depozite de deseuri • construc•ii în perimetrele de protectie ale forajelor de apa potabila.

Reguli de amplasare si retragerii minime obligatorii

Se vor respecta prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind modul de viata al populatiei.

Amplasarea fata de drumurile publice – cu retragere de 50.00m fata de limita covorului asfaltic.

Amplasarea fata de caile navigabile - nu este cazul. Amplasarea fata de caile ferate din administrarea S.N.C.F.R. – 20.00m fata de

limita zonei de siguranta CFR. Amplasarea fata de aeroporturi - nu este cazul. Retragerea fata de fasia de protectie a frontierei - nu este cazul. Amplasarea fata de aliniament: - 43.62m conf. PUD aprobat cu HCL 401 din

25.10.2005 Amplasarea in interiorul parcelei: - Amplasarea constructiilor fata de limitele laterale ale parcelei se va face la:

o -minimum 6.50m fata de limita laterala Vestica o 1.90m fata de limita laterala Estica conf. PUD aprobat cu HCL 401

din 25.10.2005.

- Amplasarea constructiilor fata de spatele parcelei se va face astfel incat sa se pastreze distanta minima de 12,00 m fata de limita posterioara a lotului, limita Sudica PUD aprobat cu HCL 401 din 25.10.2005.

- Amplasarea constructiilor in raport cu altele de pe aceeasi parcela se va face tinand cont de profilul functional al acestora, in asa fel incat sa nu fie umbrite spatiile constructiilor invecinate care pretind iluminare naturala.

- Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu.

b) Capacitatea, suprafa•a desfasurata Realizarea unor indicatori urbanistici în care POT sa fie max.=70%, iar CUT

maxim = 1,60.

c) Principii de compozitie pentru realizarea obiectivelor noi Planului Urbanistic General, aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin

H.C.L. nr. 107/2014 si a prevederilor aferente UTR-ului nr. 73, zona este alocata zonei indusriale sau de servicii si depozitare. Pe amplasamentul din Calea Torontalului, Dn 6, Km 564+600 se doreste modificarea limitei de implantare a PUD-ului aprobat prin HCL 401 din 25.10.2005, care prin volumetrie si aspect exterior sa se incadreze in aspectul arhitectural al zonei.

e) integrarea si amenajarea noilor construc•ii si armonizarea cu cele existente: Solutiile tehnice pun in evidenta conceptia structurala a ansamblului, care prin volumetrie si aspect exterior nu intra in contradictie cu aspectul general al zonei si cu functinea propusa. Ca si cromatica exterioara se vor folosi finisaje in alb si zone de accent in tonuri calde.

f) principii de interventie asupra constructiilor existente Se vor alipii trei corpuri de cladire noi la Fabrica de preparate din carne compusa din hala de productie cu extindere cu spatii de procesare si depozitare, Corpul A pe latura Estica, Corpul B pe latura Vestica si corpul C pe latura Nordica. Nu se va interveni major pe strctura cladirii existente. g) modalitati de organizare si rezolvare a circulatiei carosabile si pietonale

- Asigurarea acceselor carosabile pentru toate constructiile la reteaua de circula•ie si transport reprezinta o conditie majora de configurare, amplasarea si autorizarea acestora. Exista si nu se modifica, un acces carosabil de pe Calea Torontalului, conform plansei grafice 05- Propunere de mobilare urbanistica.

h) principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare a solutiilor de organizare la relieful zonei Amplasarea constructiilor în cadrul terenului si amenajarea peisagistica s-a realizat luand in calcul, forma terenului si accesul pe amplasament .

i) conditii de instituire a regimului de zona protejata si conditii impuse de acesta Nu este cazul.

j) solutii pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluarii Pentru a se evita poluarea mediului ambiant constructiile vor avea toate conditiile de norme igienico-sanitare, in ceea ce priveste evacuarea reziduurilor menajere si a celor rezultate in urma depozitarii si evacuarea gunoiului. Pentru depozitarea gunoiului menajer, se va realiza un spatiu special de colectare cu pubele. Evacuarea acestora din urma se va realiza periodic, in baza unui contract de salubritate dintre beneficiar si o firma abilitata de a efectua astfel de servicii.

Vor fi respectate Normele de igien• privind mediul de via•• al populatiei si Normele de protec•ia muncii în vigoare.

k) prevederea unor obiective publice in vecinatatea amplasamentului nu este cazul. l) solutii pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi In prezent in incinta exista amenajari de tip peisagistic. Pentru constructii propuse vor fi prevazute spatii verzi si plantate 20% din suprafata total• a terenului.

m) profiluri transversale caracteristice Terenul in cadrul zonei studiate este relativ plan.

n) lucrari necesare de sistematizare Lucrarile de sistematizare pe verticala necesare realizarii obiectivului de investitii sunt in categoria celor obisnuite nefiind necesare interventii speciale.

o) regimul de construire (alinierea •i inaltimea construc•iilor, procentul de ocupare a terenului) Implantarea constructiilor se va face in limitele zonei specificate, conform plansei Reglementari urbanistice. Regimul de inaltime general impus constructiilor este de maxim S+P+2E+M, iar inaltimea maxima a constructiilor va rezulta in urma gabaritarii spatiilor de productie / depozitare. Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a cladirilor învecinate si a caracterului zonei, fara ca diferen•a de inaltime sa depaseasca cu mai mult de doua niveluri cladirile imediat invecinate. Zona va avea un procent de ocupare ai terenului de maxim de 70% (respectand reglementarile propuse prin PUG aprobat prin prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. nr. 107/2014 si Certificatul de Urbanism Nr. 2935 din 07.07.2016.

p) coeficientul de utilizare a terenurilor Zona va avea un coeficient de ocupare al terenului de maxim de 1,60.

r) asigurarea resurselor (surse, re•ele, racorduri) Asa cum se prezinta in plansa de echipare edilitara si cum rezulta din avizele anexate in zona studiata sunt asigurate toate utilitatile pentru functionarea obiectivului de investitii.

Extindere retea de apa pentru incendiu In urma extinderii halei pe latura vestic• este necesara reamplasarea unui

tronson de conduct• de incendiu si montarea de hidranti pe nou tronson. Retea de incendiu se va amplasa in zona verde fiind realizat• din polietilen• PE-

HD, PE100, Pn 6 atm, defalcat• pe diametriii astfel: -De.180x6.6 mm – 90 m. -De 110x4.0 mm – 8 m. Re•eaua se va poza în zona verde, fiind echipat• cu 2 hidran•i de incendiu

supraterani Dn 100 mm. Conducta de incendiu se pozeaz• în tran•ee dreptunghiular• 0,70x1,10 m, sub

adâncimea de înghe• pe un pat de nisip de 10 cm grosime.

Extindere retea de canalizare menajer• In urma extinderii halei pe latura estic• este necesara mutarea unui tronson de

canalizare si prelungirea racordurilor din caminele de pe tronsonul respectiv. Canalizarea menajera propusa va prelua racordurile existente si le va descarca in cel mai apropit camin.

Reteaua de canalizarea propusa se va executa din tuburi PVC-KG: -D=250 mm, în lungime de 35 m. -D=110 mm, în lungime de 17 m. Conductele se vor poza îngropat la adâncimi cuprinse între 1,20 •i 2,00 m. Pe traseul canalului se vor monta 2 c•mine de vizitare la schimbare de directie •i

la intersectii. Dimensionarea canaliz•rii s-a f•cut din condi•ia asigur•rii unei viteze de scurgere mai mare sau egal• cu 0,7 m/s în func•ie de panta canaliz•rii.Canalizarea va prelua debitele de ape uzate menajere, care corespund prevederilor normativului NTPA 002.

In urma realiz•rii retelei de canalizare menajera, la traversarea platformei existente este afectat•structura acestora si senecesit• refacerea lor pe traseul conductelor.Refacerea structurii carosabiluluise face conform cu initialul.

Extindere retea de canalizare pluviala In urma extinderii halei pe latura estic• se demoleaz• santul perimetral halei

existente si se propune un nou sant pluvial care urm•reste conturul extinderii. Pentru racordarea santului pluvial deschis se propune un tronson de canalizare

pluviala realizat din tuburi PVC-KG, D=315 mm, în lungime de 25 m. Conducta se va descarca in caminul pluvial existent dinaintea separatorului de hidrocarburi prevazut inainte de bazinul de retentie ape pluviale.

Conducta se vor poza îngropat la adâncimi cuprinse între 1,20 •i 1,50 m. Dimensionarea canaliz•rii s-a f•cut din condi•ia asigur•rii unei viteze de scurgere

mai mare sau egal• cu 0,7 m/s în func•ie de panta canaliz•rii.Canalizarea va prelua debitele de ape pluviale.

(r) Bilant teritorial, in limita amplasamentului studiat (existent si propus)

Bilant / parcela Situatia existenta Situatia propusa

% mp % mp S teren reglementat 100 26 500 100 26 500 Cieculatii pietonale, auto si parcaje

5.29 1 400.44 5.29 1 400.44

Suprafata construita 70.00 18 550 70.00 18 550 Spa•ii verzi amenajate

20.00 5 300 20.00 5 300

Luciu de apa 4.71 1 249.56 4.71 1 249.56

Indicatori Urbanistici Situa•ia existent• Situa•ia propus•

POT max. 70.00% 70.00% CUT max. 1.6 1.6

5. CONCLUZII (a) Consecin•elor realizarii obiectivelor propuse Solutia urbanistica adoptata se Inscrie In prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara, a PUZ-ulul aprobat- Zona industrial Calea Torontalului si a PUD- ului aprobat prin HCL 401 din 25.10.2005 Fbrica noua de praparate din carne.

(b) Masurile ce decurg în continuarea P.U.D.-ului In urma acestui studiu consideram ca Direc•ia de Urbanism a Municipiului Timisoara ar trebui sa faca toate demersurile pentru a decide viabilitatea propunerilor din plansa Reglementari urbanistice. Varianta care de asemenea ar conduce la o cre•tere a calit••ii ambian•ei urbane in zona studiat•. (c) Punctului de vedere al elaboratorului asupra solutiei Consideram ca obiectivele temei program au fost atinse rezultand din analiza coroborata a situatiei existente Si situatiei propuse, toate posibilitatile care sa conduca la cresterea calitatii ambiantei urbane generale in zona studiata. Se recomanda centralizarea informa•iilor referitoare la operatiile ce vor urma avizarii Planului Urbanistic de Detaliu si introducerea lor in baza de date existenta, in scopul corelarii si mentinerii la zi a situatiei.

Intocmit, arh. Eugen Adrian FILIP

Atasament: 03_-_Reglementari_Urbanistice.pdf

43 .62

1.90

154.68

150.81

18 0.

39

115.91

43.53

35 .28

50 .00

12 .0

0

24.00 12.00 12.00

24.00 12.00 12.00

6,50

z.v.

z.v.

484800 20 21

50

484800 20 22

00

484800 20 22

50

484800 20 23

00

484850 20 21

50

484850 20 22

00

484850 20 22

50

484850 20 23

00

484900 20 23

00

484950 20 21

50

1

2

3

4

5

6

DN 6 ( km 564+600 ) 188.558

288.704 388.767

488.793

588.801

688.751

788.739

888.743

4388.807

4488.793

4588.728

4688.819

4788.989

4888.839

4989.117

5088.788

5188.772

5288.817

5388.808

5488.790 5588.778

5688.834

5788.8295888.877

5988.943

6088.988

6189.133

6388.523

6488.489COTE

6588.250COTE

6688.225COTE

6788.163COTE

6887.495COTE

6987.367COTE

7087.487COTE

7187.656COTE

7287.537COTE

7387.398COTE

7487.618COTE 7587.774TARUS

76

10288.069COTE

10388.055COTE

10488.144COTE

10588.198COTE

10688.164COTE

10787.964COTE

10887.550COTE

10987.497COTE

11087.457COTE

11187.380COTE

11287.424COTE

12087.444COTE

12187.567COTE

12287.580COTE

12387.914COTE

112

132

133140141

4158

z.v.

z.v. z.v.

z.v.

Tarus

K m

7 +5

00 K

m 7

+6 00

K m

7 +4

00

Sa na

nd re

i

Ti m

is oa

ra

lim ita

z on

a de

s ig

ur an

at a

C FR

2 0m

lim ita

z on

a ca

da st

ra la

C FR

ax li

ni e

C F

ax li

ni e

C F

ax li

ni e

C F

ax li

ni e

C F

88.704

SPRE TIMISOARA SPRE SANNICOLAU MARE

AC CE

S SC

. IC CO

S RL

Panou pub.

484900

20 21

50

484900 2 02

20 0

484900

20 22

50

484950

20 22

50

84.29m

2

3

3.79m

35M ­ LIMITA ZONEI REZERVATE

PT. MODERNIZAREA DN6

Limita de implantare la sol fata de limita NE­ 43.62 m

Li m

ita z

on a

de s

ig ur

an at

a C

FR 2

0m

Li m

ita d

e im

pl an

ta re

la s

ol fa

ta d

e lim

ita E

­ 1 .9

0 m

Limita de implantare la solfata de limita S­ 12.00 m

Limita de implantare la solfata de limita S­ 12.00m

Limita de implantare la sol

fata de limita NE­ 43.62 m

Limita de implantare la sol fata de limita N ­ 0.00 m

Limita de implantare la solfata de limita N ­ 0.00 m

LIMITA ASFALTICA DN6

(conf. PUD HCL 401 din 25.10.2005)

(c on

f. PU

D H

C L

40 1

di n

25 .1

0. 20

05 )

Li m

ita z

on a

ca da

st ra

la C

FR Stalp

SC 168/43

Stalp SV 168/46

Stalp SC 168/44

LE A

20 k

V

LE A

20 kV

LE A

20 k

V

Li m

ita d

e im

pl an

ta re

la s

ol fa

ta d

e lim

ita V

­ 6.

50 m

Li m

ita d

e im

pl an

ta re

la s

ol fa

ta d

e lim

ita V

­ 6 .5

0 m

(conf. PUD HCL 401 din 25.10.2005)

(conf. PUD HCL 401 din 25.10.2005)

LE S

2 0

kV ­P

R O

P U

S LE

S 2

0 kV

­P R

O P

U S

Atelierele ArhiTECH proiectare complexa in constructii civile si industriale

Semnatura

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Beneficiar:

Faza:

Plansa nr: arh. Eugen Filip

1:1000

Amplasament:

arh. Craciun Novella

S.C. AGIL S.R.L.

Timisoara, Calea Torontalului DN 6, KM 564+600

S.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Bul. Eroilor de la Tisa nr. 77

Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085 E­mail: [email protected]

PUD

28/AGL/16

AUGUST 2016 03 A arh. Eugen Filip

REGLEMENTARI URBANISTICE

PLAN INCADRARE

Suprafata construita

Terenul reglementat

Spatii verzi

Situatia propusaSituatia existenta

POT max. CUT max.

mp% 100

Circulatii pietonale, auto si parcaje

70.00% 1.6

5.29

20,00 70.00

5 300 18 550

26 500 mp%

100

1400.44

26 500

Luciu de apa 1 249.564.71 20,00 5 300

1 249.564.71

70.00

ZONA DE IMPLANTARE POT max. = 70% CUT max. = 1.6

70.00% 1.6

18 550 5.29 1400.44

N

Limita de proprietate

Circulatie auto DN 6 ( km 564+600 )­ existenta Circulatie auto in incinta

Zona verde in incinta

LEGENDA

Limita zona de implantare constructii ­ propusa

Luciu de apa ­ bazin de retentie

Teren pentru viitoare dezvoltari Fabrica preparate din carne (P inalt + E partial)

Limita zonei studiate

Circulatie pietonala in incinta

Zona de implantare ­ propusa

LEA 20 kV ­ existent LEA 20 kV ­ pana la modificarea LEA in LES LES 20 kV ­ propus Zona interdictie LEA 20 kV ­ 24m ­ existent Zona interdictie temporara de construire pana la deviere LEA 20 kV in LES 20 kV ­ 24m Zona interdictie dupa deviere LEA 20 kV in LES 20 kV­2m Zona rezervata pt. modernizare DN6 Zona de protectie CFR

PLAN URBANISTIC DE DETALIU ­ modificarea limitei de implantare ­

l6/ UTR 73 x Coca-Cola