keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 414/31.10.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire casă familială cu 2 apartamente", str. Apicultorilor nr. 4, Timişoara

31.10.2017

Hotararea Consiliului Local 414/31.10.2017
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire casă familială cu 2 apartamente", str. Apicultorilor nr. 4, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. SC2017-24567/11.10.2017 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr UR2017-015917/ 11.10.2017 - al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 12.10.2017- Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2017-015917/11.10.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 17/ 21.09.2017, precum şi de Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului cu nr. 3208 din 25.07.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire casă familială cu 2 apartamente", str. Apicultorilor nr. 4, Timişoara, având ca beneficiar pe ANTAL IOAN GABRIEL, întocmit conform Proiectului nr. 132/2016, realizat de SC DIRC ARCHITECTING SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de maxim P+1E (conform PUG - regim maxim admis P+2E), Hmax coam/atic = 8 m, accesul auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2016-002493/25.08.2016, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POTmax propus = 22,86% (POT max admis = 40%), coeficientul de utilizare al terenului CUTmax propus = 0.46 (CUT max admis = 1), spatii verzi si plantate minim 40% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire casă familială cu 2 apartamente", str. Apicultorilor nr. 4, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea perioada de valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 701 mp, este înscris în CF 443436 Timisoara, nr. cad. 443436, teren intravilan situat în str. Apicultorilor nr. 4, Timişoara, proprietari fiind ANTAL IOAN - GABRIEL şi ANTAL DANA, beneficiar ANTAL IOAN - GABRIEL, pentru care s-a obţinut acordul coproprietarului imobilului înscris in CF 443436 Timisoara, nr. cad. 443436 - ANTAL DANA, conform Declaraţiei notariale nr. 1112 din data de 18 iulie 2017

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire casă familială cu 2 apartamente", str. Apicultorilor nr. 4, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Edilitara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Juridic;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Beneficiarilor Antal Ioan Gabriel şi Antal Dana;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: Aviz_Juridic_12_oct_2017.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2017-015917/11.10.2017 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 12.10.2017 AVIZ la raportul de specialitate privind propunerea de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu “ Construire casă familială cu 2 apartamente ”, str. Apicultorilor nr. 4, Timişoara Avand in vedere adresa inregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra carora se pronunta serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism prin prezentul va facem cunoscut ca din examinarea C.F. nr. 443436 Timișoara rezulta ca nr. cadastral 443436 — teren intravilan în suprafață totală de 701 mp situat în str. Apicultorilor nr. 4, Timișoara este proprietatea lui ANTAL IOAN - GABRIEL şi a sotiei ANTAL DANA. La documentatie s-a anexat acordul coproprietarului imobilului înscris in CF 443436 Timisoara, nr. cad. 443436 - ANTAL DANA - Declaraţie notariala autentificata sub nr. 1112/18 iulie 2017 de notar public Neagu lulia Oana. De asemenea, din examinarea cartii funciare ( datata 22.09.2017 ) mai sus individualizata rezulta ca nu sunt inscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2017-015917/ 04.10.2017 privind propunerea de aprobare a aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire casă familială cu 2 apartamente ”, str. Apicultorilor nr. 4, Timişoara cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul documentatiei avand calitatea de proprietar asa cum rezulta din C.F. nr. 443436 Timisoara, precum si acordul coproprietarului imobilului înscris in CF 443436 Timisoara, nr. cad. 443436 - ANTAL DANA. Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “ Construire casă familială cu 2 apartamente ”, str. Apicultorilor nr. 4, Timişoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea inscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de inaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obliga la emiterea actelor administrative ulterioare si nu inlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumba. SERVICIUL JURIDIC, DANIEL VACARESCU Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: memoriu_pud_apicultorilor_-___PUD_2017_09_11_4.pdf

P . U . D . " C O N S T R U I R E C A S Ă F A M I L I A L Ă C U 2 A P A R T A M E N T E ” , s t r . A P I C U L T O R I L O R , n r . 4 , T I M I Ș O A R A , C . F . 4 4 3 4 3 6 , n r . t o p . 4 4 3 4 3 6

1

FOAIE DE CAPĂT

Denumire lucrare:

P U D - C O N S T R U I R E C A S Ă F A M I L I A L Ă C U 2 A P A R T A M E N T E

Faza: PUD

DOCUMENTAŢIE PENTRU APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

Amplasament: CF nr. 443436, nr.top. 443436, Str. APICULTORILOR, nr. 4, Timisoara, jud. TIMIS

Beneficiar:

ANTAL IOAN-GABRIEL și ANTAL DANA

ELABORATOR PUD:

s.c. DIRC architecting s.r.l. Timisoara, str. Legumiculturii nr. 11/B, jud. Timis.

Nr. pr.: 132/2016

sc DIRC ARCHITECTING s.r.l. str legumiculturii nr 11/b timisoara cui RO 23038667 j35/33/14.01.2008 UniCredit Tiriac Bank RO06 BACX 0000 00019195 7001 tel 0721 438579 fax 0356 459862 email : officedircEyahoo.com

P . U . D . " C O N S T R U I R E C A S Ă F A M I L I A L Ă C U 2 A P A R T A M E N T E ” , s t r . A P I C U L T O R I L O R , n r . 4 , T I M I Ș O A R A , C . F . 4 4 3 4 3 6 , n r . t o p . 4 4 3 4 3 6

2

LISTA DE SEMNĂTURI Urbanism arh. urb. Roxana Cârjan arh. Dan Idiceanu-Mathe arh. Adrian Rachieru

sc DIRC ARCHITECTING s.r.l. str legumiculturii nr 11/b timisoara cui RO 23038667 j35/33/14.01.2008 UniCredit Tiriac Bank RO06 BACX 0000 00019195 7001 tel 0721 438579 fax 0356 459862 email : officedircEyahoo.com

P . U . D . " C O N S T R U I R E C A S Ă F A M I L I A L Ă C U 2 A P A R T A M E N T E ” , s t r . A P I C U L T O R I L O R , n r . 4 , T I M I Ș O A R A , C . F . 4 4 3 4 3 6 , n r . t o p . 4 4 3 4 3 6

3

BORDEROU

PIESE SCRISE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Foaie de capat Lista si semnaturile proiectantilor Borderou, piese scrise si desenate Certificat de Urbanism NR. 2936 din 07.07.2016 si NR.3068 din 11.07.2017 Extras CF, NR. 443436, nr. TOP 443436 Carte de identitate- copie Aviz C.T.A.T.U., NR. ___ din 21.09.2017 si _________________ Raportul Informarii si Consultarii Publicului (Directia de Urbanism) NR.UR2016-018903/02.02.2017 AVIZ Agentia Regionala pentru Protectia Mediului, NR. 6193/21.11.2016 AVIZ Protectia Civila, NR. 4 320 127 din 20.02.2017 AVIZ Securitate la Incendiu, NR. 4 320 126 din 20.02.2017 AVIZ Sanitar, NR. 18524 din 24.10.2016 AVIZ de Principiu Mediu Urban (PMT), Nr. 860/ 26.07.2017 AVIZ de Principiu Drumuri (PMT), Nr. 862/22.09.2016 AVIZ Comisia de Circulatie (PMT), Nr. 911/31.08.2017 AVIZ Unic PMT nr 849 din 30 VII 2017 - aviz alimentare cu apa si canalizare (Aviz tehnic de amplasament Aquatim; Nr. 19526 /27.07.2017) -aviz alimentare cu energie electrica (Aviz tehnic de amplsament Enel; Nr. 190967052/03.08.2017 -aviz alimentare cu energie termica(Aviz de amplasamnet Colterm;

Nr. UR2017-011828/20.07.2017) -aviz gaze naturale (Aviz de amplasament DELGAZ grid; Nr. 3444, 25.07.2016 ) -aviz telefonizare (Aviz de amplasament Telekom; Nr. 1784 24.07.2017) -aviz transport urban (Aviz de amplasamnet R.A.T.T.; Nr. UR2016-01-1828 din 21.06.2017 )

AVIZ ANIF, Nr. 72 din 27.02.2017 si Rectificare/completare cu nr 3086 din 24.07.2017 ADRESA Serviciul Juridic, Nr. SJ2016-21669, 21472/14.09.2016 si act nr SC2017- 17906/21.07.2017 ADRESA Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Nr. CT2016-004937/07.09.2016 ADRESA Serviciul Administrare Fond Funciar, Nr. D02016-001550/12.09.2016 Plan de situatie vizat OCPI Studiu geotehnic, Nr. Proiect: 3941-2/2016 Memoriu general

sc DIRC ARCHITECTING s.r.l. str legumiculturii nr 11/b timisoara cui RO 23038667 j35/33/14.01.2008 UniCredit Tiriac Bank RO06 BACX 0000 00019195 7001 tel 0721 438579 fax 0356 459862 email : officedircEyahoo.com

P . U . D . " C O N S T R U I R E C A S Ă F A M I L I A L Ă C U 2 A P A R T A M E N T E ” , s t r . A P I C U L T O R I L O R , n r . 4 , T I M I Ș O A R A , C . F . 4 4 3 4 3 6 , n r . t o p . 4 4 3 4 3 6

4

PIESE DESENATE

01 01.1 02 03 04 05 06 07 08

PLAN DE ÎNCADRARE ÎN TERITORIU PLAN DE ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE, ÎNCADRARE ÎN PUG SITUAȚIA EXISTENTĂ REGLEMENTĂRI URBANISTICE REGLEMENTARI EDILITARE OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA POSIBILITATI DE MOBILARE URBANA VOLUMETRII, PERSPECTIVE, AXONOMETRII VOLUMETRII, PERSPECTIVE, AXONOMETRII

întocmit, arh. urb. Roxana Cârjan

sc DIRC ARCHITECTING s.r.l. str legumiculturii nr 11/b timisoara cui RO 23038667 j35/33/14.01.2008 UniCredit Tiriac Bank RO06 BACX 0000 00019195 7001 tel 0721 438579 fax 0356 459862 email : officedircEyahoo.com

P . U . D . " C O N S T R U I R E C A S Ă F A M I L I A L Ă C U 2 A P A R T A M E N T E ” , s t r . A P I C U L T O R I L O R , n r . 4 , T I M I Ș O A R A , C . F . 4 4 3 4 3 6 , n r . t o p . 4 4 3 4 3 6

5

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE 1.1 DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

Denumire lucrare:

P U D - C O N S T R U I R E C A S Ă F A M I L I A L Ă C U 2 A P A R T A M E N T E

Faza: PUD

DOCUMENTAŢIE PENTRU APROBARE PLAN URBANISTIC DETALIU

Amplasament: CF nr. 443436, nr.top. 443436, Str. APICULTORILOR, nr. 4, Timisoara, jud. TIMIS

Beneficiar:

ANTAL IOAN-GABRIEL și ANTAL DANA

ELABORATOR PUD:

s.c. DIRC architecting s.r.l. Timisoara, str. Legumiculturii nr. 11/B, jud. Timis.

Nr. pr.: 132/2016 Obiectul lucrării Obiectul prezentei documentații îl constituie elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în Timișoara, strada Apicultorilor, nr. 4, în vederea realizării unei locuințe pentru două familii care să se integreze în conteztul urbanistic existent. Documentația stabilește condițiile tehnice pentru: modul de ocupare al terenului și condițiile de realizare a construcțiilor, respectiv amenajarea teritoriului în strânsă legătură cu cadrul natural și construit existent. 2. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ 2.1 Concluzii din documentații deja elaborate Zona studiată în prezenta documentație este situată pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara, în partea sud-estică a acestuia. La întocmirea acestui plan urbanistic de detaliu, s-au luat în considerare studiile aprobate în zona adiacentă amplasamentului și planurile urbanistice cu caracter director, care stabilesc direcțiile de dezvoltare ale teritoriului precum și informațiile cu caracter analitic:

• P.U.G., aprobat prin H.C.L. nr. 15/2002 prelungit prin H.C.L. nr. 105/2012 și a prevederilor aferente UTR-ului nr. 66, zona este alocată locuințelor pentru maxim două familii și funcțiuni complementare;

• P.U.D. Construire casă P+1E cu 2 apartamente, aprobat prin HCL 295/ 25.06.2015, strada A. Cehov, nr.33, Timișoara

sc DIRC ARCHITECTING s.r.l. str legumiculturii nr 11/b timisoara cui RO 23038667 j35/33/14.01.2008 UniCredit Tiriac Bank RO06 BACX 0000 00019195 7001 tel 0721 438579 fax 0356 459862 email : officedircEyahoo.com

P . U . D . " C O N S T R U I R E C A S Ă F A M I L I A L Ă C U 2 A P A R T A M E N T E ” , s t r . A P I C U L T O R I L O R , n r . 4 , T I M I Ș O A R A , C . F . 4 4 3 4 3 6 , n r . t o p . 4 4 3 4 3 6

6

2.2 Concluzii din documentații elaborate concomitent cu P.U.D. - 3. SITUAȚIA EXISTENTĂ 3.1. Accesibilitatea la căile de comunicație Parcela care face obiectul prezentului Plan Urbanistic de Detaliu este accesibil în prezent din partea nordică, de pe strada Apicultorilor, stradă cu sens unic de circulație și îmbrăcăminte din asfalt. Circulația pietonală se desfășoară pe un trotuar aferent străzii. 3.2. Suprafața ocupată, limite și vecinătăți Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu are o suprafață de 701 mp, cu o formă în ”L”. Terenul este dezlipit dintr-o parcelă mai mare. Vecinătăți: N - strada Apicultorilor - parcelă proprietate privtată - CF 443435 nr.top. 443435 V - top3416/1/2/a/1 - proprietate privată - casă si anexa E - top 3416/6 - proprietate privată - casă și anexă S - canal Hc 3.3. Suprafețe de teren construite și suprafețe de teren libere La data emiterii Certificatului de Urbanism nr. 2936 din 7.07.2016, terenul înscris în C.F. nr. 443436, nr.top. 443436, în suprafață de 701 mp, este liber de construcții. Amplasamentul este plan aproximativ orizontal. În prezent pe terenul cu care se învecinează în partea nordică se dorește realizarea unei construcții similare, o casă familială cu 2 apartamente. P.O.T. existent = 0% C.U.T. existent =0 3.4. Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic Zona studiată este situată în teritoriul administrativ al Municipiului Timișoara, în partea sud-estică. Conform Planului Urbanistic General, aprobat prin H.C.L. 157/2002 și prelungit prin H.C.L. 105/2012 și a prevederilor aferente unității teritoriale UTR nr. 66 în subzona LMa - subzonă rezidențială existentă cu locuire în regim de înălțime P-P+2E - locuințe cu caracter urban și semi- rural. 3.5. Destinația clădirilor Terenul in discutie face parte dintr-o zona rezidențială cu densitate mică cu parcelar regulat sau variat. Cvartalul are ca funcțiune predominantă cea rezidentiala cu locuințe individuale în regim maxim de înălțime P-P+2E. 3.6. Tipologie Cvartalul din care face parte amplasamentul reglementat este ocupat de locuințe individuale și colective cu regim redus de înălțime cu accese din străzile perimetrale.

sc DIRC ARCHITECTING s.r.l. str legumiculturii nr 11/b timisoara cui RO 23038667 j35/33/14.01.2008 UniCredit Tiriac Bank RO06 BACX 0000 00019195 7001 tel 0721 438579 fax 0356 459862 email : officedircEyahoo.com

P . U . D . " C O N S T R U I R E C A S Ă F A M I L I A L Ă C U 2 A P A R T A M E N T E ” , s t r . A P I C U L T O R I L O R , n r . 4 , T I M I Ș O A R A , C . F . 4 4 3 4 3 6 , n r . t o p . 4 4 3 4 3 6

7

Parcelele sunt construite în aliniament la stradă și dezvoltate în adâncime cu construcții cu sau fără calcan pe una sau ambele laturi laterale. Regimul de construire este izolat sau cuplat cu cladiri de tip traditional. 3.7. Tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafețelor ocupate Terenul studiat are o suprafață de 701 mp, cu o formă în ”L”, având latura cea mai scurtă la strada Apicultorilor. Imobilui compus din teren intravilan, aflat pe strada Apiculotrilor și înscris in C.F. nr. 443436, nr.top. 443436 se află in proprietatea lui Antal Ioan-Gabriel și soția Antal Dana, inițiatorii acestui proiect. 3.8. Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare Din observațiile asupra amplasamentului, din foraj s-a identificat următoarea succesiune stratigrafică: umplutură din argile prăfoase cenușii, plastic consistente și plastic vârtoase cu urme de oxizi de fier, cărămidă, piatră spartă și nisipuri fine cenușii și cafenii. Adâncimea minimă de fundare: Fundarea directă pe o pernă de balast compactată cu grosime de 0,80 m. Adâncimea la care se va realiza perna este de 1,80 m față de CTN. Pe teren îmbunătățit presiunea convențională de bază = 240 Kpa, totuși la adâncimea de 1,80 m presiunea convențională de bază este de 200 Kpa. Terenul se încadrează în categoria geotehnică 2 - risc geotehnic moderat. Adâncimea apei subterane Acviferul freatic a fost atins la adâncimea de 1,1 m față de CTN din punctul de execuție al forajului. Aceasta fiind sub presiune, apa freatică s-a stabilizat în foraj la adâncimea de 0,7 m. NH max = 0,3 m față de nivelul teren actual NH med = 0,7 m față de nivelul teren actual Parametrii seismici caracteristici zonei Amplasamentul este caracterizat de următorii parametrii seismici: ag= 0,20 g, Tc= 0,7 s ( conform P100-1/2013) Adâncimea de îngheț este 0,7 m- 0,8 m ( STAS_6054/77). 3.9. Analiza fondului contruit existent. Evoluția zonei Funcțiunea predominantă a acestei zone este cea rezidențială, având în apropiere și zone punctuale de servicii, în partea nord- estică a amplasamentului. Există câteva tipuri de configurații: - cel al locuințelor unifamiliale, cu case construite în aliniamentul stradal sau retrase față de front, cu regim de înalțime P, P+1E, construit în perioada comunistă, în partea nordică și vestică; - cel al locuințelor familiale, în aliniamentul stradal, contruite în anii 1990; -cladiri de locuințe colective cu un număr de apartamente mai mic de 10, construite după anii 2000, retrase din frontul stradal; Parcelele ocupate izolat cu cladiri care au acces din străzile perimetrale nu au suferit in timp transformari majore. Intervențiile recente nu au generat o modificare generală a structurii acestui țesut urban.

sc DIRC ARCHITECTING s.r.l. str legumiculturii nr 11/b timisoara cui RO 23038667 j35/33/14.01.2008 UniCredit Tiriac Bank RO06 BACX 0000 00019195 7001 tel 0721 438579 fax 0356 459862 email : officedircEyahoo.com

P . U . D . " C O N S T R U I R E C A S Ă F A M I L I A L Ă C U 2 A P A R T A M E N T E ” , s t r . A P I C U L T O R I L O R , n r . 4 , T I M I Ș O A R A , C . F . 4 4 3 4 3 6 , n r . t o p . 4 4 3 4 3 6

8

Unele transformări pe străzile adiacente au schimbat parțial regimul de înălțime și tipul de locuire – în locuire colectivă. 4. ÎNCADRARE IN P.U.G. TIMISOARA ÎNCADRAREA ÎN MASTERPLAN – CONCEPT GENERAL DE DEZVOLTARE URBANĂ

Terenul este intravilan reglementat prin PUG (aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 139/2007) – zona Lma -cu locuințe și funcțiuni complementare (P – P+2E), locuințe cu caracter urban, semi-rural și face parte din unitatea teritoriala UTR66. Conform Noul PUG aflat în curs de elaborare, aceasta zona este încadrată ca zonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip periferic.

Masterplanul Timișoarei prevede în cadrul POLITICII 6 – mărirea fondului de locuințe și creșterea calității locuirii. 5. ECHIPAREA EXISTENTĂ Utilități existente în zonă: energie electrică, apă, canal, gaze naturale, rețea de telefonie, rețea de televiziune și date. Gabaritele rețelelor existente în zonă vor fi confirmate de avizele deținătorilor de utilități. Necesarul de utilități pentru funcțiunea prevăzută va fi stabilită și se va realiza prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanți autroizați. La fel se va proceda și în cazul devierii sau extinderii rețelelor de utilități existente. 5.1. Alimentarea cu apă și canalizarea menajeră - conform avizului Nr. 19526 /27.07.2017) eliberat de SC AQUATIM SA, în zona studiată există rețele de apă și canalizare, pe strada Apicultorilor. Traseele și adâncimea exactă a acestora sunt indicate orientativ de SC AQUATIM SA, poziția exactă a acestora urmând a se determina prin sondaje. 5.2. Gaze naturale Conform avizului favorabil eliberat de DELGAZ grid; Nr. 3444, 25.07.2016 , amplasamentul nu este afectat de rețele de alimentare cu gaze. În zonă, conducta de alimentare cu gaz este poziționată conform avizului mai sus enuntat. 5.3. Energie termică Conform aviz favorabil de amplasament; Nr. UR2017-011828/20.07.2017 emis de SC COLTERM SA nu există rețea de distribuție a energiei termice în perimetrul teritoriului studiat. 5.4. Energie electrică Conform aviz favorabil de amplasament Nr. 190967052/03.08.2017 emis de SC E Distribuție Banat SA, amplasamentul nu este afectat de rețele de transport de energie electrică. În zonă exista rețeaua LEA JT, aflată în exploatare, poziționată conform aviz ENEL. 5.5. Rețea de telefonie Conform aviz favorabil de amplasament Nr. 1784 24.07.2017) emis de SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA nu deține rețele de cabluri precum echipamente de comunicațiii care să fie afectate de planul urbanistic propus. 5.6. Regia Autonomă de Transport

sc DIRC ARCHITECTING s.r.l. str legumiculturii nr 11/b timisoara cui RO 23038667 j35/33/14.01.2008 UniCredit Tiriac Bank RO06 BACX 0000 00019195 7001 tel 0721 438579 fax 0356 459862 email : officedircEyahoo.com

P . U . D . " C O N S T R U I R E C A S Ă F A M I L I A L Ă C U 2 A P A R T A M E N T E ” , s t r . A P I C U L T O R I L O R , n r . 4 , T I M I Ș O A R A , C . F . 4 4 3 4 3 6 , n r . t o p . 4 4 3 4 3 6

9

Conform aviz favorabil de amplasament Nr. UR2016-01-1828 din 21.06.2017 regia R.A.T.T. nu deține gospodărie subterană de cabluri electrice pe amplasament. 6. PROBLEME DE MEDIU 6.1. Caracteristicile planurilor și programelor: a) gradul în care planul sau programul creează un cadru prentru proiecte și alte activități viitoare fie în ceea ce privește amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privința alocării resurselor. - elaborarea PUD a fost determinată de dorința de a dezvolta din punct de vedere urbanistic zona cu respectarea funcțiunii și a utilizărilor permise prin acesta. Întrucât reglementează doar distanța dintre clădiri în perimetrul zonei de implantare, documentația va avea un impact minor în ceea ce privește crearea unui cadru pentru alte proiecte. b) gradul în care planul sau programul influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele - propunerea respectă reglementările propuse prin Regulamentul General de Urbanism și alte planuri urbanistice aprobate în zonă. c) relevanța planului sau programului în/ pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile -amenajarea terenului cu plantații vegetale; - folosirea materialelor și sistemelor de închidere ecologice cum ar fi lemnu, terasele verzi. Aplicarea măsurilor de protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrelor ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural al amplasamentului propus. d) probleme de mediu relevante pentru plan sau pentru program APA: prin soluțiile adoptate (de alimentare cu apă, de canalizare menajeră și pluvială) - elimină posibilitatea de infiltrații în sol. AERUL: nu există surse de poluare a atmosferei - exceptând cele legate de circulația autovehiculelor de pe Calea Martirilor - arteră cu trafic intens de circulație și strada Apicultorilor, arteră cu trafic redus de circulație. Surse staționare nedirijate nu există; Surse staționare dirijate: emisiile de poluanți antrenați de la gazele de ardere de la centralele termice si echipamentele din dotarea bucătăriilor genereaza monoxid de carbon și oxizi de azot; surse mobile: autoturisme și autoutilitare care generează poluanți precum monoxid de carbon, oxizi de azot, dioxid de sulf, hidrocarburi nearse intermitente. SOLUL surse de poluare specifice perioadei de execuție nu există decât accidental de la pierderea de carburanți la utilajele folosite - sunt semnificative cantitativ și pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului. Pentru perioada de exploatare, surse posibile de poluare sunt: depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor menajere. Se varealiza o platformă adecvată pentru colectarea deșeurilor, se va întreține solul în spațiile verzi și se va draga periodic luciul de apă.

sc DIRC ARCHITECTING s.r.l. str legumiculturii nr 11/b timisoara cui RO 23038667 j35/33/14.01.2008 UniCredit Tiriac Bank RO06 BACX 0000 00019195 7001 tel 0721 438579 fax 0356 459862 email : officedircEyahoo.com

P . U . D . " C O N S T R U I R E C A S Ă F A M I L I A L Ă C U 2 A P A R T A M E N T E ” , s t r . A P I C U L T O R I L O R , n r . 4 , T I M I Ș O A R A , C . F . 4 4 3 4 3 6 , n r . t o p . 4 4 3 4 3 6

10

ZGOMOTUL ȘI VIBRAȚIILE: proiectul va respecta cerințele impuse de prevedereile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, având în vedere că documentația nu reglementează funcțiunea zonei, aceasta fiind reglementată prin Planul Urbansitic General, aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. nr. 105/2012 și a prevederilor aferente UTR-ului 66, zona alocată locuințelor pentru maxim două familii și funcțiuni complementare. RADIAȚIILE: lucrările propuse nu produc și nu folosesc radiații. Ca principale acte normative privind protecția mediului ce trebuiesc respectate, sunt precizate următoarele: - Se vor respecta condițiile de calitate a aerului, conform STAS 12574/87; - Deșeurile rezultate vor fi ridicate de către o unitate de salubrizare autorizată. Cele reciclabile - hârtie, carton, sticle, etc. - vor fi colectate separat, pe tipuri și vor fi predate unităților specializate pentru valorificare, conform O.U. 756/97 cu privire la factorul de mediu sol; - Nivelul de zgomot exterior se minține în limitele STAS 10009/88 (max. 50dB) și STAS 6156/1986; - Emisiile de poluanți în aer nu vor depăși valorile impuse de O. 462/93 și O. MAPM 1103/2003; - Apele uzate vor respecta condițiile de colectare din NTPA 002/2002; - Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind gestiunea ambalajelor pentru asigurarea condițiilor impuse de Legea 426/2001; - Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autoritățile administrației publice locale sau județene. e) relevața planului sau programului pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu ( de exemplu, planurile și programele legate de gospodărirea deșeurilor sau gospodărirea apelor) Prin canalizare și alimentare cu apă în sistem centralizat, soluția porpusă este conformă cu normele europene actuale. Managementul deșeurilor menajere: acestea vor fi colectate în recipiente cu această destinație și vor fi preluate de societățile autorizate cu mijloace de transport adecvate care nu permit împrăștierea lor. Gospodărirea substanțelor periculoase și toxice: nu rezultă niciun fel de substanțe toxice sau periculoase, deci nu se necesită măsuri speciale. 6.2.Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil afectate: a) Probabilitatea, durata, freceveța și reversibiliatea efectelor Probabilitatea de a afecta mediul este nulă - ca durată sau frecvență - ca atare nu se pune problema reversibilității efectelor (elementele componente rămân nenocive și deșeurile se adună și se elmină). b) Natura cumulativă a efectelor - Nu este cazul. c) Natura transfrontieră a efectelor - Nu este cazul. d) Riscul pentru sănătatea umană sau mediu - Nu este cazul. Funcțiunea - zona verde și agrement, prin natura activităților pe care le propune contribuind la îmbunătățirea sănătății oamenilor și stării mediului înconjurător.

sc DIRC ARCHITECTING s.r.l. str legumiculturii nr 11/b timisoara cui RO 23038667 j35/33/14.01.2008 UniCredit Tiriac Bank RO06 BACX 0000 00019195 7001 tel 0721 438579 fax 0356 459862 email : officedircEyahoo.com

P . U . D . " C O N S T R U I R E C A S Ă F A M I L I A L Ă C U 2 A P A R T A M E N T E ” , s t r . A P I C U L T O R I L O R , n r . 4 , T I M I Ș O A R A , C . F . 4 4 3 4 3 6 , n r . t o p . 4 4 3 4 3 6

11

e) Mărimea și spațialitatea efectelor - Nu este cazul. f) Valoarea și vulnerabilitaea areabilului posibil a fi afectat, date de: (i) Caracteristicile naturale speciale sau patrimoniului cultural Nu sunt elemente ale patrimoniului cultural (național, regional sau local) în zonă. Nu există caracteristici naturale speciale. (ii) Depășirea standardelor sau a valorilor limitei de calitate a mediului. Nu este cazul. (iii) Folosirea terenului în mod intensiv - Nu este cazul. Pentru locuințe pentru două familii vor fi prevăzute spații verzi și plantate 40% din suprafața totală a terenului. g) Efecte asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional - Nu e cazul. Din aceste considerente generale și specifice legislației de mediu, cunoscând în detaliu caracterul investiției, luând în considerare situațiile cu investițiile similare, se apreciază că investiția este cu un risc redus, nesemnificativ asupra mediului și se realizează pe o suprafață mică.

7. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 7.1. Elemente de tema Prin prezenta documentatie se propune amplasarea a unei case cu 2 familii pe terenul studiat. În definirea soluției s-a ținut cont de realizarea unui spațiu verde cu utilizare comună și crearea unor grădini private. În incintă se vor amenaja:

- accese auto și pietonale; - alee auto și pietonală; - se vor organiza 4 locuri de parcare supraterane; - curți private cu spatii verzi, jardinière, ziduri verzi;

8. REGLEMENTĂRI Se vor prezenta propunerile de ocupare și utilizare a terenurilor precum și condițiile de amplasare a obiectivului CASĂ FAMILIALĂ CU 2 APARTAMENTE în regim P+1E, privind: a) Obiectivele noi solicitate prin tema-program. Soluția urbanistică a fost elaborată, ținându-se seama de următoarele obiective: realizarea unei clădiri cu maxim 2 apartamente, adaptată contextului urbanistic, cu asigurarea accesului auto și pietonal la parcelă și organizarea unor curți private. b) Funcționalitatea, amplasarea și conformarea construcțiilor În conformitate cu prevederile Regulamentului Local de Urbanism la nivel de zone și subzone funcționale, pentru zona rezidențială, se pot stabili următoarele:

• terenul studiat este încadrat în subzona de tipul LM a (subzonă rezidențială cu clădiri mici P, P+1, P+2 existentă), cu funcțiunea rezidențială dominantă de locuire și funcțiuni

sc DIRC ARCHITECTING s.r.l. str legumiculturii nr 11/b timisoara cui RO 23038667 j35/33/14.01.2008 UniCredit Tiriac Bank RO06 BACX 0000 00019195 7001 tel 0721 438579 fax 0356 459862 email : officedircEyahoo.com

P . U . D . " C O N S T R U I R E C A S Ă F A M I L I A L Ă C U 2 A P A R T A M E N T E ” , s t r . A P I C U L T O R I L O R , n r . 4 , T I M I Ș O A R A , C . F . 4 4 3 4 3 6 , n r . t o p . 4 4 3 4 3 6

12

complementare admise (servicii, accese pietonale și auto, spații verzi amenajate, rețele tehnico- edilitare și construcțiile aferente);

• utilizări permise pentru subzona LM a sunt: locuințe individuale cu caracter urban, locuințe pentru maxim 2 familii, conversia locuințelor în alte funcțiuni ce nu deranjează zona de locuit precum și funcțiuni complementare zonei de locuit: comerț, alimentație publică, servicii, administrație, cultură, culte, învățământ, sănătate, spații verzi, locuri de joacă pentru copii, instalații tehnico-edilitare necesare zonei;

• utilizări permise cu condiții: - localuri care comercializează băuturi alcoolice, discotecile sunt admise cu condiția de a nu fi amplasate la o distanță mai mare de 100 m față de serviciile publice (policlinici, grădinițe, școli) și față de biserici; - construcțiile pentru echiparea cu instalații se pot amplasa cu condiția să corespundă necesităților și confortului populației din zona centrală și să nu dăuneze relațiilor cu vecinătățile și să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător; - autorizațiile de construire pentru obiectivele ce se intenționează a se construi în zonele protejate din punct de vedere istoric și arhitectural sau pentru orice intervenție asupra clădirilor existente în aceste zone, se vor acorda după obținerea în prealabil a avizului Comisiei teritoriale a Monumentelor Istorice conform legislației în vigoare. - orice intervenție asupra monumentelor de arhitectură sau de artă plastică din zona centrală se va efectua cu condiția obținerii avizului Comisiei Monumentelor Istorice la nivel teritorial, conform legislației în vigoare. - toate proiectele PUD și PUZ ce se vor realiza pe terenurile din zonele protejate din punct de vedere istoric și arhitectural, vor fi aprobate după obținerea în prealabil a avizului Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice. - extinderea aceleiași funcțiuni pe 2 sau mai multe parcele învecinate în clădiri existente se admite numai în condiții bine justificate și cu condiția păstrării individualității fiecărei clădiri de pe fiecare parcelă în parte, a fațadei, a sistemului structural și al expresiei arhitecturale. - în zonele istorice protejate autorizațiile de demolare ale clădirilor existente situate la stradă se vor elibera cu condiția obținerii prealabile a avizului Comisiei Teritoriale a Monumentelor Istorice.

• interdicții definitive: se interzice construirea oricăror obiective, altele decât cele de mai sus menționate: - activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat; - activități de depozitare, comerț en gros, antrepozite; - stații de întreținere auto; - ferme agro-zootehncie, abatoare; - anexe gospodărești pentru creșterea șuinelor, bovinelor, cabalinelor; - panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri sau pe clădirile din zonele protejate; - depozite de deșeuri; - este interzisă amplasarea oricărei construcții în interiorul perimetrului de protecție al forajelor de apă;

sc DIRC ARCHITECTING s.r.l. str legumiculturii nr 11/b timisoara cui RO 23038667 j35/33/14.01.2008 UniCredit Tiriac Bank RO06 BACX 0000 00019195 7001 tel 0721 438579 fax 0356 459862 email : officedircEyahoo.com

P . U . D . " C O N S T R U I R E C A S Ă F A M I L I A L Ă C U 2 A P A R T A M E N T E ” , s t r . A P I C U L T O R I L O R , n r . 4 , T I M I Ș O A R A , C . F . 4 4 3 4 3 6 , n r . t o p . 4 4 3 4 3 6

13

Reguli de amplasare și retrageri minimi obligatorii Orientarea față de punctele cardinale pentru locuințe: se recomandă evitarea orientării spre Nord a dormitoarelor. Se vor respecta prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentrru aprobarea Normelor de igienă și recomandările privind modul de viață al populației. Amplasarea față de drumurile publice - nu este cazul. Amplasarea față de căile navigabile - nu este cazul. Amplasarea față de căile ferate din administrarea SNCFR - nu este cazul. Amplasarea față de aeroporturi - nu este cazul. Retragerea față de fâșia de protecție a frontierei - nu este cazul. Amplasarea față de aliniament: Terenul in discuție are o latură de 8,00 m la strada Apicultorilor, această fâșie constituie accesul pe parcelă și va deveni o alee de acces privată. (conform planșelor grafice, 03- Reglementări urbanistice și 06- Propunere de mobilare urbanistică). Terenul provine dintr-un teren dreptunghiular cu front la stradă care a fost dezlipit în 2 imobile, unul cu acces direct de la stradă și celălalt cu acces printr-un drum privat de servitute. Terenul studiat este cel care nu are front la strada Apicultorilor. Zona construibilă se desfășoară in spatele parcelei din care s-a dezlipit. Amplasarea în interiorul parcelei: - amplasarea construcțiilor față de limitele laterale, considerate în documentația de față, ale parcelei se va face la ½ din inaltimea maxima a cladirii (dar nu mai mica de 2 m) și respectiv la 3,00 m înspre canal; - amplasarea construcției față de limita pe partea cu drumul de acces se va face la 6,00 m; - amplasarea față de limita posterioară se va face la 6,00 m; - distanța între clădiri măsurată pe orizontală din orice punct al clădirii față de orice punct al clădirii învecinată va fi minim înălțimea la cornișă a clădirii. - autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu.

c) Propuneri de zonificare funcțională, regim de înălțime, indici urbanistici. În incintă se vor organiza următoarele funcțiuni: - se va amenaja drumul de acces și 4 locuri de parcare, un trotuar și spațiu verde comun; - zona construibilă este retrasă cu: ½ din inaltimea maxima a cladirii (dar nu mai mica de 2 m) / 3 m (in spre canal) față de limitele laterale și 6 m față de limita posterioară și cea principală. - pe restul parcelei se vor organiza 2 curți private. Modul de utilizare a terenului Regimul de inaltime admis este de P+2. POT maxim existent= 40 %; CUT maxim existent = 1; Imobilul propus va avea regim de inaltime P+1E. Pentru amplasamentul studiat se propun urmatorii indici:

sc DIRC ARCHITECTING s.r.l. str legumiculturii nr 11/b timisoara cui RO 23038667 j35/33/14.01.2008 UniCredit Tiriac Bank RO06 BACX 0000 00019195 7001 tel 0721 438579 fax 0356 459862 email : officedircEyahoo.com

P . U . D . " C O N S T R U I R E C A S Ă F A M I L I A L Ă C U 2 A P A R T A M E N T E ” , s t r . A P I C U L T O R I L O R , n r . 4 , T I M I Ș O A R A , C . F . 4 4 3 4 3 6 , n r . t o p . 4 4 3 4 3 6

14

POT propus= 22.86 %; care se incadreaza POT maxim admis = 40%, CUT prop = 0,46; care incadreaza in CUT max. admis = 1 Suprafață construită propusă = 160,28 mp d) Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi Planul Urbanistic General, aprobat prin H.C.L. nr 157/2002 și prelungit prin H.C.L. nr. 105/2012 și a prevederilor aferente UTR-ului 66, pe amplasament sunt permise locuințe individuale cu maxim 2 familii in regim maxim de înalțime P+2E și funcțiuni complementare. Se dorește realizarea unor construcții pentru o locuință cu 2 familii, care prin volumetrie și aspectul exterior să se încadreze în aspectul arhitectural al zonei. Acest proiect vizează realizarea unei locuințe pentru maxim 2 familii adaptate contextului urbanistic, propunerea unor circulații auto și pietonale precum și a spațiilor verzi: - 1 locuință pentru 2 familii în regim P+1E - sistematizarea incintei prin configurația circulațiilor auto/ pietonale și zonelor verzi. Amplasarea construcțiilor în cadrul sitului va respecta distanțele stabilite în planșa reglementări urbanistice. e) integrarea și amenajarea noilor construcții și armonizarea cu cele existente: Soluțiile tehnice pun în evidență concepția structurală a ansamblului, care prin volumetrie și aspect exterior nu intră în contradicție cu aspectul general al zonei și cu funcțiunea propusă. Ca și cromatică exterioară, se vor folosi finisaje de culoare predominant albă și zone de accent gri/maro. f) principii de intervenție asupra construcțiilor existente - nu este cazul. g) modalități de organizare și rezolvare a circulației carosabile și pietonale - asigurarea acceselor carosabile pentru toate contrucțiile la rețeaua de circulație și transport reprezintă o condiție majoră de configurare, amplasare și autorizare a acestora. Se propune acces carosabil de pe strada Apicultorilor, conform planșei grafice 03- Reglementari urbanistice. - conform Anexei nr.4 din RGU, locuințele familiale cu acces și lot folosit în comun vor fi prevăzute cu accese pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor și acceste la parcaje. h) principii și modalități de integrare și valorificare a cadrului natural și de adaptare a soluțiilor de organizare la relieful zonei. Amplasarea construcțiilor în cadrul terenului și amenajarea peisagistică s-a realizat luând în calcul, forma terenului și accesul pe amplasament. i) condiții de instituire a regimului de zonă protejată și condiții impuse de acesta. Nu este cazul j) soluții pentru reabilitarea ecologică și diminuarea poluării Pentru a se evita poluarea mediului ambiant construcțiile vor avea toate condițiile de norme igienico-sanitare, în ceea ce privește evacuarea reziduurilor menajere și a celor rezultate în urma depozitării și evacuarea gunoiului.

sc DIRC ARCHITECTING s.r.l. str legumiculturii nr 11/b timisoara cui RO 23038667 j35/33/14.01.2008 UniCredit Tiriac Bank RO06 BACX 0000 00019195 7001 tel 0721 438579 fax 0356 459862 email : officedircEyahoo.com

P . U . D . " C O N S T R U I R E C A S Ă F A M I L I A L Ă C U 2 A P A R T A M E N T E ” , s t r . A P I C U L T O R I L O R , n r . 4 , T I M I Ș O A R A , C . F . 4 4 3 4 3 6 , n r . t o p . 4 4 3 4 3 6

15

Pentru depozitarea gunoiului menajer, se va realiza un spațiu special de colectare cu pubele. Evacuarea acestora din urmă se va realiza periodic, în baza unui contract de salubritate dintre beneficiar și o firma abilitată de a efectua astfel de servicii. Vor fi respectate Normele de igienă privind mediul de viață al populației și Normele de protecția muncii în vigoare. k) prevederea unor obiective publice în vecinătatea amplasamentului - nu este cazul. l) soluții pentru reabilitarea și dezvoltarea spațiilor verzi În prezent în incintă nu există amenajări de tip peisagistic. Pentru construcții propuse vor fi prevăzute spații verzi plantate 40% din suprafața totală a terenului. m) profiluri transversale caracteristice Lucrările de sistematizare pe verticală necesare realizării obiectivului de investiții sunt în categoria celor obișnuite nefiind necesare intervenții speciale. o) regimul de construire (alinierea și înălțimea construcțiilor, procentul de ocupare a terenului) Implanatarea construcțiilor se va face în limitele zonei specificate, conform planșei grafice 03- Propunere reglementari urbanistice . Regimul de înălțime general impus construcțiilor este de maxim P+1E, fata de un regim maxim admis prin PUG de P+2, iar înălțimea maxima a construcțiilor la cornișă/coamă este maxim 8 m. Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, fără ca diferența de înălțime să depășească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate. Zona va avea un procent de ocupare al terenului de maxim 40% (respectând reglementarile propuse prin PUG aprobat și prelungit si Certificatul de Urbanism nr.2936/2016). p) coeficientul de utilizare al terenurilor Zona va avea un coeficient de utilizare propus maxim 0,46 . r) asigurarea resurselor (surse, rețele, racorduri) Așa cum se prezintă în planșele de echipare edilitară și cum rezultă din avizele anexate în zona studiată sunt asigurate utilități pentru funcționarea obiectivului de investiții. q) bilanț teritorial în limita amplasamentului studiat (existent și propus)

Bilanț/ parcelă Situația existentă Mp/ %

Situația propusă Mp %

S teren reglementat 701 701 100

Circulații auto 0 135,88--------------19,38 %

Circulații pietonale 68,47 9,76%

Parcaje înierbate 54,87-----------------7,82%

Spații verzi amenajate 285,2-----------------40,68 %

Regim de înălțime P+1E

sc DIRC ARCHITECTING s.r.l. str legumiculturii nr 11/b timisoara cui RO 23038667 j35/33/14.01.2008 UniCredit Tiriac Bank RO06 BACX 0000 00019195 7001 tel 0721 438579 fax 0356 459862 email : officedircEyahoo.com

P . U . D . " C O N S T R U I R E C A S Ă F A M I L I A L Ă C U 2 A P A R T A M E N T E ” , s t r . A P I C U L T O R I L O R , n r . 4 , T I M I Ș O A R A , C . F . 4 4 3 4 3 6 , n r . t o p . 4 4 3 4 3 6

16

Indicatori urbanistici

Situația existentă

Situația propusă

POT 0 22,86%

CUT 0 0,46

9. CONCLUZII a) Consecințele realizării obiectivelor propuse Soluția urbanistică adoptată se înscrie în prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara. b) Măsurile ce decurg în continuarea PUD-ului În urma acestui studiu considerăm ca propunerile din planșa Reglementări Urbanistice pot fi avizate ca viabile. Această variantă conduce la creșterea calității urbane generale în zona studiată. Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării Planului Urbanistic de Detaliu și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și mentinerii la zi a situației.

arh Dan Idiceanu-Mathe arh. Urb. Roxana Cârjan

sc DIRC ARCHITECTING s.r.l. str legumiculturii nr 11/b timisoara cui RO 23038667 j35/33/14.01.2008 UniCredit Tiriac Bank RO06 BACX 0000 00019195 7001 tel 0721 438579 fax 0356 459862 email : officedircEyahoo.com

Atasament: Planse_-___PUD__Apicultorilor.pdf

GSPublisherEngine 0.20.100.100 Pr ez

en tu

l p ro

ie ct

re pr

ez in

ta p

ro pi

et at

ea in

te le

ct ua

la a

fir m

ei s

c di

rc a

rc hi

te ct

in g

sr l -

P re

ze nt

ul p

ro ie

ct p

oa te

fi fo

lo sit

d oa

r p en

tru a

ce as

ta lu

cr ar

e - O

ric e

re pr

od uc

er e

pa rti

al a

sa u

to ta

la p

oa te

fi fa

cu ta

d oa

r c u

ac or

du l p

re al

ab il a

l s c

di rc

a rc

hi te

ct in

g sr

l.

PROIECTANT ARHITECTURA :

PLAN ÎNCADRARE IN TERITORIU

PROIECTANT GENERAL:

BENEFICIAR:

ANTAL IOAN GABRIEL si sotia DANA SAT DUMBRAVITA, COM. DUMBRAVITA, JUD. TIMIS, STR. BERLIN, NR. 23-25, AP. 16

DENUMIRE PROIECT:

P.U.D.- CONSTRUIRE CASA FAMILIALA CU 2 APARTAMENTE

© sc DIRC ARCHITECTING s.r.l. str legumiculturii nr 11/b TM cui RO 23038667 j35/33/14.01.2008 tel +40-721 438579 email : [email protected]

AMPLASAMENT :

MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. APICULTORILOR, NR. 4 CF. NR. 443436, NR. CAD 443436 TIMISOARA

Proiect nr:

132/2016 Scara:

1:2000

SEF PROIECT:

arh.drd. Dan Idiceanu-Mathe

PROIECTAT/DESENAT:

arh. Adrian Rachieru

PROIECTAT/DESENAT:

arh.drd. Roxana Carjan

Plansa nr:

01

Data:

05.2016

Faza:

P.U.D.

PROIECTAT/DESENAT:

arh.drd. Dan Idiceanu-Mathe

© sc DIRC ARCHITECTING s.r.l. str legumiculturii nr 11/b TM cui RO 23038667 j35/33/14.01.2008 tel +40-721 438579 email : [email protected]

AMPLASAMENTUL STUDIAT

ZONA STUDIATA

CA LE

A M

AR TI

RI LO

R CA

LE A

M AR

TI RI

LO R

STRADA APICULTORILOR

ST RA

DA A

NT O

N PA

VL O

V CE

HO V

STRADA ALUNIS

ST RA

DA M

UN CI

TO RI

LO R

ST RA

DA M

UN CI

TO RI

LO R

STRADA GOSPOD

ARILOR CANAL

AMPLASAMENTUL STUDIAT

ZONA STUDIATA

CAI DE CIRCULATIE RUTIERA MAJORA

CAI DE CIRCULATIE RUTIERA SECUNDARE

CANALE EXISTENTE

N

propunere - Graphisoft ArchiCAD-64 18 - [01.1 INCADRARE IN TERITORIU / Layout] MT x | e A-B-a-|se-| Marquee + Desion CIT 2 Document a A Text CAL Label ZE Fi / ne Q arcferde CZ Polyine BB travns TD + (p crance » More 05% „COE CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE S*P+4E+E retras | GU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER na > | < l Go — [Navigator Layout BX BD & 8 Tree by subset » = CONSTRUIRE MANSARE| E 01 OPORTUNITATE + [BOLI INCADRA 01.2 SITUATIA 01.3 SITUATIEE 01 4REGLEMEN 01.5 01.5 VOLUMETR [O 02 rivel retras [TB 03Lavout [A 02 DOCUMENTATII [A 03 ANALIZA SITUAT [A 04 REGLEMENTARI [A 05 POSIBILITATI DE [A 06 INSERTII PE FOT BB Master layout 8 [A 01 INCADRARE INT | < > Alămai xXx Properies [01.1 ||INCADRARE IN TERIT m , e 52007250 m 5 SS G20476B () 89468 m's ie o = "Mi: C |B https: www.google.ro/ma Blu) PULS TUE E orientare * o a < SALVAȚI ÎNAPROPIERE TRIMITEȚIPE DISTRIBUIȚI TELEFONUL În anul 201 populație din Român având Populație: 306. Suprafață: 130,5 kr Sursele includ: Organizația Națiunilor Unite LI OTET Tr ae Wps_office_business_..exe E) C9 arhitectura orastiedoc x

GSPublisherEngine 0.20.100.100 Pr ez

en tu

l p ro

ie ct

re pr

ez in

ta p

ro pi

et at

ea in

te le

ct ua

la a

fir m

ei s

c di

rc a

rc hi

te ct

in g

sr l -

P re

ze nt

ul p

ro ie

ct p

oa te

fi fo

lo sit

d oa

r p en

tru a

ce as

ta lu

cr ar

e - O

ric e

re pr

od uc

er e

pa rti

al a

sa u

to ta

la p

oa te

fi fa

cu ta

d oa

r c u

ac or

du l p

re al

ab il a

l s c

di rc

a rc

hi te

ct in

g sr

l.

PROIECTANT ARHITECTURA :

PLAN DE INCADRARE IN LOCALITATE, INCADRARE IN PUG

PROIECTANT GENERAL:

BENEFICIAR:

ANTAL IOAN GABRIEL si sotia DANA SAT DUMBRAVITA, COM. DUMBRAVITA, JUD. TIMIS, STR. BERLIN, NR. 23-25, AP. 16

DENUMIRE PROIECT:

P.U.D.- CONSTRUIRE CASA FAMILIALA CU 2 APARTAMENTE

© sc DIRC ARCHITECTING s.r.l. str legumiculturii nr 11/b TM cui RO 23038667 j35/33/14.01.2008 tel +40-721 438579 email : [email protected]

AMPLASAMENT :

MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. APICULTORILOR, NR. 4 CF. NR. 443436, NR. CAD 443436 TIMISOARA

Proiect nr:

132/2016

Scara:

1:2000, 1:1000,

1:500

SEF PROIECT:

arh.drd. Dan Idiceanu-Mathe

PROIECTAT/DESENAT:

arh. Adrian Rachieru

PROIECTAT/DESENAT:

arh.drd. Roxana Carjan

Plansa nr:

01.1

Data:

05.2016

Faza:

P.U.D.

PROIECTAT/DESENAT:

arh.drd. Dan Idiceanu-Mathe

© sc DIRC ARCHITECTING s.r.l. str legumiculturii nr 11/b TM cui RO 23038667 j35/33/14.01.2008 tel +40-721 438579 email : [email protected]

AMPLASAMENTUL STUDIAT

AMPLASAMENTUL STUDIAT

AMPLASAMENTUL STUDIAT

INCADRARE IN P.U.G. TIMISOARA VALABIL INCADRARE IN NOUL P.U.G. TIMISOARA - avizat ETAPA 3

CA LE

A M

AR TI

RI LO

R

STRADA GOSPOD

ARILOR

CA LE

A M

AR TI

RI LO

R

STR GAVRIL MUSICESCU

STR ALUNIS

STR GAVRIL MUSICESCU

N

TRI NEA UITI RET STA Ter i
ES PS SN SUE BRD
usi n WE
du
APTTI6A
sl = = =
at Ie UIT
lu SA Rt Ti DT ml NOS pi
IS 09. Ido Val
BENE SSI ta iale SL LEE a e ILIE ET Pre VIU
îl
DU
LA na =|| E
a Sp = e E
CTL INȚE ZAR Aun oar e si rt
N
ego) DOO IP SPT,
ef Sa = 5 CES
ru ELE aripă | TR E ran ge |
Ă ŞI ALĂ NTRU STRĂ RU TELOI RES ŢELOI DE Loc, ANI; ERES ERES ALĂ ZITAF EMEN TECŢ IAJOF ia M imi xac ich
A A SEI]
Ne Ca E
A-
<
d =
am SE a LE
ar = yon o SEI LIN leu odaa a01N NAWC sin UNI 3 TUE VI aul S3 mn ad dC VIoae NAWC VIA
Et SN VA
a"
A
RE CI ŢIESI RIL: ROFIL SUP ĂRID SUP Loc A ZON Loct ARID E ŞI D Locu RE CI TRIE, OLDI R TEM OLDI SUCTI LOGI PORT ul B
n 0! E E E
7 NSE
CE -
„a Fm, E, ——
OI Mr
LAȚIE AFERI DARI RUCI EDIL STINA TENT PUSĂ CLĂ EA P ARE, IXTE: IERT RARE TĂR ) DOT IBLI IXTE: IERŢ DĂRI TĂȚI TĂŢI NDUS CUF ACTE CUF RASTI TECC _EXS e di nic ONES ara det Pa es, ia C arh.
N II NI,
Sa m n „== „ar
==
| a
-A
„= “E d! N; va
ONST RILOF U DE i EX: i PRO IERE/ NIZAF UPA: NT/P IEN UNE E IEN ZARE CTIVI ZARE CTIVI ICE ICĂ ZARE ERDE 'CAR JRIRI oca clu işo; Cure arh. ich del ata 013
Or GEN hp:
_ ua” ju
„i
=
NĂ C MENA NĂ C NĂ C JCRA NĂ C ĂZI RAD, D SA USTE LEI NCŢI ESTRI DUCS CAL ESTRI DUST INCŢI =STRI JNCŢI ERVIC NĂ 4 BAN NĂ £ TONI GIST NĂ N AU CL DNĂ N ŢĂ D CC RBAN DNĂ ( IPĂDI şoa| Nap' verl . Ai opa
ASA =
SECT LN
a
__ e ASE SEE SE N STR REG lac rim atii nple imi 635 .ro 153 ffice 410 535 i Po BSCI
, | | | I 30 7 490 iatrr 23, 941 .ro "ani avin
d i d d : le p ned 000 256 mar 002 ffice cts 6,: lor f cts arh lovi Li
natii eri Sr. nr. 5, IOR ru, arh. Inge sc
AN forr in ir e di act n.re s.r.l bar BIH 7,1 iho hor. Iesi ef, ralu pro 90TI
WIL e in e pr te» Pai +ul esc
TRI losi cial ea der «m gen dolf olai agii dolf A
JI IN RES RES ŞTI FATE RES t fo mei za per Nic gen VII pla teci en| DAI tant
IULI INTE INTE ENȚE ENSI UCTU VICII URISI cu ERE, MICA RRY, INTE IALĂ MEN AU 1 fo: s.c arhi str. 026 S.C. bd. tel./ s.c. arh. arh. arh. s.c. oiec
'OR ĂRI DI ARI DI ICĂD ASTR | SER ICI DET CENT MICE ATELI MICE I& CA soc ITERE IEŢE: AGRE TIC LIC S ea etai a SE lod TIM 201 ct pr .201
ERII 'DOT 'DOT MINE NTEŞ E SEF IALE ONEI IAL, ARE CASI BLICI ENŢI COLE VI FĂI LDE TEMA T PUE ORTIN TA, rm ntra 8.1
LAN ILAN ATI ŢE CU TE CL ERAL E -CĂ VINȚE FĂRI ocul LĂ LEE D MERI ARA! ĂȚI E UST AENT, ATI E ETAIL ŢII PU ASIS AGR PĂŞU CU RE CTER EMEN ss
TRAV (TRAI ARE CUIN CUIN | GEN CUIR Loc ORIU TĂ XTĂL STITU TE TRAȚI RT IE ŞI RDE: CARA AGR MPLI enti dre /eri : | _ _ |
TA IN TAB FICI NĂ LC CAL NA LC DAL S NA LC NĂ DE TERII MPLE NĂ MI NĂ CE NĂ DE OURI NĂ AC RACT ŢII D NA AC DUC DWRC JCAŢ VĂTA LTUR RT ȘTA ANSP TE DTEC NĂ UI RAVII ABIL EZI NĂ VE y CU: NĂ DE VAT NĂ cc URI rez sti ma ral Tl. ani: rchi —_—_ 7 or:
MIT BMI BLM ONI zo 8 LO PE co ) zo zo PRI SHI PUI | se | o | E E INT ) UV & ) PRI ) zo ) PĂI API ea | asu ntra Jen ks urb NA nan
E i d E Ă d — _— TL DE JI - X oyei ju 1 JUN 3 10 INY + Bu om
ntot catr antu liga iaţi cta lar ctu VATA HS "RC AM cta ntra 8.10
TA tru | ecti a ot Om SOC roie pec ue r. co 0/C
2 AT one old nes ud ON
IE E
E
RS TR mt
=
52 >! Ja e» "di cf.
ara, a N ur
dv)
VI
o m DE | ini otet: TR po 5 77 TES E
MA
B1ej OS|I
a =
|
= E =
e ao
ME NE TITAN PAR
“i SCENE LEGENDA — LIMITE = fm — LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV 3 LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTEI fr, LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE nl LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA ZONA UNTATI INDUSTRIALE — ZONA DEPOZITARE, PRESTARI Si E [] ZONA UNITATI AGRICOLE tit DE SPATII VERZI AMENAJATE, ti UZ) POARTA SE PROTECTIE = [7] ZONA DE SPORT - AGREMENT [CEZ] ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE ZONA AFERENTE LUCRARILOR L— + EDILITARE E EREI E ] ZPNA GIRCULATIE RUTIERA SI CONSTRUC -— AFERENTE = = CIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII SPACE > = ILATIE NAVALA. ISTRUCTII — Fate” E E APE, OGLINZI DE APA / PORT 5 BEI PADURE PARC _] TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA + a [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI - “mm DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE 3 CENTURA OCOLITOARE - INEL V =4 LEGATURA AUTOSTRADA ERE fm —-| STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE - osia o m] MODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI TRASEE PIETONALE MAJORE. RUSSET _ INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE = PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE E PASAJE DENIVELATE RUTIERE /CU C.F. — REGLEMENTARI fn) CU VALOARE ISTORICA, ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA x] ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE. ZONADE PROTECTIE CF. = - EI ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELORMETEU DAIA SERIALE RUTE A —_— E DE CONSTRUIRE PANA INTERDICTIE TEMPORARA LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE [LUI ÎI INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA : LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE = DNA rm = / Ta rana = It a o”? o? > ti DN it, — ea STATIE ” 220/110 Kv SCOIETATEA COMERCIALA PI MUNICIPIUL ȚIMSOARA | N prsect DEPROGETARI pl ESTI ROTUND, EEE REGLEMENTARI
m pud apicultorilor1 - Graphisoft ArchiCAD-64 18 - [01.1 PLAN DE INCADRARE IN LOCAL / Layout] - sr Xe rad Bei RER RT TO i A A-B-O-|t-|P* ONE E E =. Dr N Marquee — [Navigator Layout Bock x ar, BB & DBA ratat "VB XE i (mr is is Ye lo to (DB WR ic (o Vic (m (m i (sc G (Fi la (ea VEI (Fa j x - CONSTRUIRE CASA FAMILTALA CU PIESE SCRISE € C | Securizat | https://www.google.ro/maps/ !1e3 x [HI FOAIA DE CAPĂT CB PAGINA DE TITLU _ a Personalizați și controlați Google Chrome [A BORDEROU Jam" E DESENATE [A 01 PLAN ÎNCADRARE IN TERITORIL [AOL PLAN DETNCADRARE IN LO, [A 02 SITUATIA EXISTENTA [A 05 REGLEMENTARI URBANISTICE [A 04 REGLEMENTARI EDILITARE [A 05 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC |N — LL [A 06 POSIBILITATI DE MOBILARE DĂ 07 VOLUMETRIT, PERSPECTIVE, x: DĂ 08 VOLUMETRII, PERSPECTIVE, AX: (A) A-10 scHrrE Masters Li Obiect e ie MB 7 d BB A4Portrait BB AS Landscape x BB AZ Landscape = A2Portait d A e = c ZECI IUL BAI Londscape CC a i ESEIST [BB AD Landscape n M a A Ca Rola A1 (610) A Tot Rola A0 (514) , E A e E Master layout 9 Tel e SE ae UB Master layout 12. n, PIE a ZE ri u / Une QO Arcfarde CZ Polyine | BB travns e = (E chance » More E NE 7 < > Z EET RE e Băi %|x UI 5 v Properties en a A a [PLAN DE INCADRARE IN LOCALITAT m [AS Landscape E R N 4 - 5 n d A 6420 70257 Fi m , Mm re OH RI RI GI + NIC _snz Setings 4 E Click an Element or Draw a Selection Area, Press and Hold Ctl+Shiftto Toggle Element/Sub-Elernent Selection. ScAIc Q 35368 Ia un Sao

GSPublisherEngine 0.20.100.100 Pr ez

en tu

l p ro

ie ct

re pr

ez in

ta p

ro pi

et at

ea in

te le

ct ua

la a

fir m

ei s

c di

rc a

rc hi

te ct

in g

sr l -

P re

ze nt

ul p

ro ie

ct p

oa te

fi fo

lo sit

d oa

r p en

tru a

ce as

ta lu

cr ar

e - O

ric e

re pr

od uc

er e

pa rti

al a

sa u

to ta

la p

oa te

fi fa

cu ta

d oa

r c u

ac or

du l p

re al

ab il a

l s c

di rc

a rc

hi te

ct in

g sr

l.

PROIECTANT ARHITECTURA :

SITUATIA EXISTENTA

PROIECTANT GENERAL:

BENEFICIAR:

ANTAL IOAN GABRIEL si sotia DANA SAT DUMBRAVITA, COM. DUMBRAVITA, JUD. TIMIS, STR. BERLIN, NR. 23-25, AP. 16

DENUMIRE PROIECT:

P.U.D.- CONSTRUIRE CASA FAMILIALA CU 2 APARTAMENTE

© sc DIRC ARCHITECTING s.r.l. str legumiculturii nr 11/b TM cui RO 23038667 j35/33/14.01.2008 tel +40-721 438579 email : [email protected]

AMPLASAMENT :

MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. APICULTORILOR, NR. 4 CF. NR. 443436, NR. CAD 443436 TIMISOARA

Proiect nr:

132/2016 Scara:

1:500

SEF PROIECT:

arh.drd. Dan Idiceanu-Mathe

PROIECTAT/DESENAT:

arh. Adrian Rachieru

PROIECTAT/DESENAT:

arh.drd. Roxana Carjan

Plansa nr:

02

Data:

05.2016

Faza:

P.U.D.

PROIECTAT/DESENAT:

arh.drd. Dan Idiceanu-Mathe

© sc DIRC ARCHITECTING s.r.l. str legumiculturii nr 11/b TM cui RO 23038667 j35/33/14.01.2008 tel +40-721 438579 email : [email protected]

4.96

4.53

52

1.18

1.45

1.59

1.50

1.32

1.36

5. 47

7. 51

11 13

13A 15

19 17

21

23

2A

150390/07

167875/10

Smas=2970 mp

433

S=4100 mp

S2280=3036 mp

Top. 3416/1/2/b

S=464m.p.

2A

3416/1/2/a/2

123

456

2

3

3416/1/2/a/1 S=326 mp

Smas=326 mp

1 3 .9 1 m

C

TOP: 3416/6

Str. Apicultorilor

TOP: 3416/1/1/1

S=500 mp

Lot 1

5

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

14.82m

2 0 .0 2 m

1 2 .7 3 m

15.37m

3 3 .6 5 m

8.00m

1 2 .2 7 m

7 .3 2 m

1 3 .5 5 m

25.42m

2 2 .5 0 m

Canal

Str. Apicultorilor

TOP: 3416/1/1/2

S=701 mp

Lot 2

A

A

P

P

P

P

P+M P+M

P

P

P

P

P

P+1

P

P

P

P PP+1+M

P+1+M

P+1+M

P+1

P

P P

P

P

P

P P

P

P

P

P

TEREN LIBER DE CONSTRUCTII PROPUS SPRE MOBILARE

LEGENDA :

LIMITA DE PROPRIETATE/ TEREN REGLEMENTAT

CLADIRI P, P+M, P+1E, P+1+M LOCUINTE INDIVIDUALE

ANEXE P, GARAJE

ZONA STUDIATA

ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI P, P+M,P+1E, P+1+M EXISTENTA/ ZONA LOCUINTE CU REGIM REDUS DE INALTIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP PERIFERIC , REGIM MAXIM ADMIS P+2E

RETRAGERI ALE FRONTURILOR STRADALE - EXISTENTE

SPATII VERZI NEAMENAJATE

N

GSPublisherEngine 0.20.100.100 Pr ez

en tu

l p ro

ie ct

re pr

ez in

ta p

ro pi

et at

ea in

te le

ct ua

la a

fir m

ei s

c di

rc a

rc hi

te ct

in g

sr l -

P re

ze nt

ul p

ro ie

ct p

oa te

fi fo

lo sit

d oa

r p en

tru a

ce as

ta lu

cr ar

e - O

ric e

re pr

od uc

er e

pa rti

al a

sa u

to ta

la p

oa te

fi fa

cu ta

d oa

r c u

ac or

du l p

re al

ab il a

l s c

di rc

a rc

hi te

ct in

g sr

l.

PROIECTANT ARHITECTURA :

REGLEMENTARI URBANISTICE

PROIECTANT GENERAL:

BENEFICIAR:

ANTAL IOAN GABRIEL si sotia DANA SAT DUMBRAVITA, COM. DUMBRAVITA, JUD. TIMIS, STR. BERLIN, NR. 23-25, AP. 16

DENUMIRE PROIECT:

P.U.D.- CONSTRUIRE CASA FAMILIALA CU 2 APARTAMENTE

© sc DIRC ARCHITECTING s.r.l. str legumiculturii nr 11/b TM cui RO 23038667 j35/33/14.01.2008 tel +40-721 438579 email : [email protected]

AMPLASAMENT :

MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. APICULTORILOR, NR. 4 CF. NR. 443436, NR. CAD 443436 TIMISOARA

Proiect nr:

132/2016

Scara:

1:500, 1:542.84

2

SEF PROIECT:

arh.drd. Dan Idiceanu-Mathe

PROIECTAT/DESENAT:

arh. Adrian Rachieru

PROIECTAT/DESENAT:

arh.drd. Roxana Carjan

Plansa nr:

03

Data:

05.2016

Faza:

P.U.D.

PROIECTAT/DESENAT:

arh.drd. Dan Idiceanu-Mathe

© sc DIRC ARCHITECTING s.r.l. str legumiculturii nr 11/b TM cui RO 23038667 j35/33/14.01.2008 tel +40-721 438579 email : [email protected]

6.00

3. 00

≥2 .0

0

6.00

7.97

3.00 2.001.40 1.46

1.54 1.40

2.00 3.00

11.41

11 .6

0

12.76

15 .4

5

13 .8

3

34 .3

5

4.96

4.53

52

1.18

1.45

1.59

1.50

1.32

1.36

5. 47

7. 51

7. 17

3. 00

3. 00

6. 08

10.99 6.03

10 .1

7

9. 08

2. 00

4. 00

1. 00

160.28 m2

RETRAGERE MINIMA FATA DE LIMITA DE PROPRIETATE: 1/2 DIN INALTIMEA MAXIMA A CLADIRII, DAR NU MAI MICA DE 2M

RETRAGERE MAXIMA FATA DE LIMITA DE PROPRIETATE: 1/2 DIN INALTIMEA MAXIMA A CLADIRII (corp p+1, retragere 4 m, h maxim construc e 8 m)

11 13

13A 15

19 17

21

23

2A

150390/07

167875/10

Smas=2970 mp

433

S=4100 mp

S2280=3036 mp

Top. 3416/1/2/b

S=464m.p.

2A

3416/1/2/a/2

123

456

2

3

3416/1/2/a/1 S=326 mp

Smas=326 mp

ACCES AUTO

CASA P

CASA P

CASA P

AN EX

A P

AN EX

A P

ACCES AUTO ACCESPIETONAL

ACCES PIETONAL ACCESAUTO

ACCES PIETONALACCES

AUTO ACCES AUTOACCES

PIETONAL

ACCES AUTO ACCESPIETONAL

1 3 .9 1 m

C

TOP: 3416/6

Str. Apicultorilor

TOP: 3416/1/1/1

S=500 mp

Lot 1

TOP: 3416/1/1/2

S=701 mp

Lot 2

5

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

14.82m 2 0 .0 2 m

1 2 .7 3 m

15.37m

3 3 .6 5 m

8.00m

1 2 .2 7 m

7 .3 2 m

1 3 .5 5 m

25.42m

2 2 .5 0 m

Canal

Str. Apicultorilor

A

A

P

P

P

P

P+M P+M

P

P

P

P

P

P+1

P

P

P

P PP+1+M

P+1+M

P+1+M

P+1

P

P P

P

P

P

P

P P

P

P

P

P

INDICI MAXIMI PROPUSI

STeren existenta= 701 mp SConstruita maxima= 160.28 mp

P.O.T. Maxim Propus= 22.86% C.U.T. Maxim Propus= 0.46

H Streasina maxim = 7.00 m H Maxim construc e(coama/a c) = 8.00m

hala

ZONA CU INTERDITIE DE CONSTRUIRE RETRAGERE MINIMA DE 1M FATA DE RETEAUA ELECTRICA EXISTENTA LEA LJ ZONA CU INTERDITIE DE CONSTRUIRE RETRAGERE MINIMA 2M PENTRU PROTECTIEA CANALULUI EXISTENT

LIMITA DE PROPRIETATE

ZONA STUDIATA

LEGENDA :

ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI P, P+M,P+1E, P+1+M EXISTENTA/ ZONA LOCUINTE CU REGIM REDUS DE INALTIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP PERIFERIC REGIM MAXIM ADMIS P+2E

ANEXE P, GARAJE

CLADIRI P, P+M, P+1E, P+1+M LOCUINTE INDIVIDUALE

ZONA LOCUINTE CU MAXIM 2 APARTAMENTE, REGIM DE INALTIME MAXIM ADMISA P+2E, PROPUS P+1E

ZONA CONSTRUIBILA LOCUINTA

ZONA CONSTRUIBILA PARCAJ AUTO

RETRAGERI ALE FRONTURILOR STRADALE - EXISTENTE RETRAGERI LIMITA DE CONSTRUIBILITATE PROPUSA

ACCESE EXISTENTE

ACCESE PROPUSE

BILANT TERITORIAL

SUPRAFETE EXISTENT PROPUS

SUPRAF. (MP) %

SUPRAF. (MP) %

SUPRAFATA TERENULUI IN STUDIU

ZONA CONSTRUIBILA

ACCESE PIETONALE

CIRCULATII PIETONALE PUBLICE

CIRCULATII PIETONALE SEMIPUBLICE CIRCULATII PIETONALE INTERIOARE

TOTAL CIRCULATII PIETONALE

PLATFORME AUTO PAVATE INTERIOARE (PIATRA) PARCAJE PE PARCELA (DALE INIERBATE)

SPATII VERZI INTERIOARE PROPUSE

TOTAL SPATII VERZI PE PARCELA

701 100% 701 100%

0 ACCES 1 ACCES

-

-

0

0

0%

0%

0%

0%

0 0%

0 0%

200 28.53%

200 28.53%

-

68.47

68.47

0%

9.76%

9.76%

0%

135.88 19.38%

54.87(4 LOCURI) 7.82%

340.07 48.51%

285,2

0 0% 160.28 22.86%

40.68%

ACCESE AUTO 0 ACCES 1 ACCES

-

C.U.T. MAXIM REGLEMENTAT 1 0.46

P.O.T. MAXIM REGLEMENTAT 40% 22.86%

H MAXIM construc e (coama/a c) 8.00 m

Regim Maxim de Inal me admis= P+2E

H MAXIM P+2 P+1 -

N

GSPublisherEngine 0.20.100.100

433 [] S5=4100 mp Smas=2970 mp S2280=3036 mp 150390/07 Top. 3416/1/2/b S=464m.p. 3416/1/2/a/2 167875/10 3416/1/2/a/1 S=326 mp Smas=326 mp LEGENDA Retea alimentare apa Canalizare Menajera Ci Cămin Inspecție CR Cămin Racord Canalizare CA Cămin Apometru TOP: 3416/6 Lt 2 TOP: 3416/1/1/2 S=701 mp Verificator /Expatj Titlu / Nume Semnătura Cerinţa Referat / Expertiza nr. / Data SC.DIRC ARCHITECTING SRL Beneficiar: Pr. nr.: Jud. Timiş, Timişoara, Str. Legumiculturii, Nr. 11/B, CUI: RO 23038667; ORC: 135/33/2008; Tel.: 0721 138 579; email: office Gdire com PROIECTANT GENERAL ANTAL IOAN GABRIEL 132/2016 Sc. TOTAL ENGINEERING SRL total.enginering yahoo.com = PROIECTANT DE INSTALAŢII Amplasament: Municipiul Timişoara, Str. Apicultorilor, Nr. 4, C.F. 443436, Nr. Cad. 443436, Judetul Timis Pr.nr.: 02/1/2017 Specificaţie | Titlu /Nume Semnătura l Scara: Titlul proiectului: Faza: ŞEF PROIECT | arh. Idiceanu-Mathe Dan | Voi 1:500 BUD, - CONSTRUIRE CASĂ FANTIIALĂ |- PAC PROIECTAT | Ing. Lacatusu Denisa Data: Titlul plangei: Pl. nr.: PLAN DE SITUAŢIE DESENAT Ing. Lacatusu Florin 01.2017 INSTALAȚII EDILITARE| ED 01 o 6

GSPublisherEngine 0.20.100.100 Pr ez

en tu

l p ro

ie ct

re pr

ez in

ta p

ro pi

et at

ea in

te le

ct ua

la a

fir m

ei s

c di

rc a

rc hi

te ct

in g

sr l -

P re

ze nt

ul p

ro ie

ct p

oa te

fi fo

lo sit

d oa

r p en

tru a

ce as

ta lu

cr ar

e - O

ric e

re pr

od uc

er e

pa rti

al a

sa u

to ta

la p

oa te

fi fa

cu ta

d oa

r c u

ac or

du l p

re al

ab il a

l s c

di rc

a rc

hi te

ct in

g sr

l.

PROIECTANT ARHITECTURA :

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

PROIECTANT GENERAL:

BENEFICIAR:

ANTAL IOAN GABRIEL si sotia DANA SAT DUMBRAVITA, COM. DUMBRAVITA, JUD. TIMIS, STR. BERLIN, NR. 23-25, AP. 16

DENUMIRE PROIECT:

P.U.D.- CONSTRUIRE CASA FAMILIALA CU 2 APARTAMENTE

© sc DIRC ARCHITECTING s.r.l. str legumiculturii nr 11/b TM cui RO 23038667 j35/33/14.01.2008 tel +40-721 438579 email : [email protected]

AMPLASAMENT :

MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. APICULTORILOR, NR. 4 CF. NR. 443436, NR. CAD 443436 TIMISOARA

Proiect nr:

132/2016 Scara:

1:500

SEF PROIECT:

arh.drd. Dan Idiceanu-Mathe

PROIECTAT/DESENAT:

arh. Adrian Rachieru

PROIECTAT/DESENAT:

arh.drd. Roxana Carjan

Plansa nr:

05

Data:

05.2016

Faza:

P.U.D.

PROIECTAT/DESENAT:

arh.drd. Dan Idiceanu-Mathe

© sc DIRC ARCHITECTING s.r.l. str legumiculturii nr 11/b TM cui RO 23038667 j35/33/14.01.2008 tel +40-721 438579 email : [email protected]

4.96

4.53

52

1.18

1.45

1.59

1.50

1.32

1.36

5. 47

7. 51

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

11 13

13A 15

19 17

21

23

2A

150390/07

167875/10

Smas=2970 mp

433

S=4100 mp

S2280=3036 mp

Top. 3416/1/2/b

S=464m.p.

2A

3416/1/2/a/2

123

456

2

3

3416/1/2/a/1 S=326 mp

Smas=326 mp

PROPRIETATE PUBLICA

PROPRIETATE PRIVATA (STUDIATA)

PROPRIETATE PUBLICA

PROPRIETATE PRIVATA (STUDIATA)

ZONA CU INTERDITIE DE CONSTRUIRE

ACCES AUTO

ACCES PIETONAL

ACCES AUTO ACCESPIETONAL

ACCES PIETONAL ACCESAUTO

ACCES PIETONALACCES

AUTO ACCES AUTOACCES

PIETONAL

ACCES AUTO ACCESPIETONAL

1 3 .9 1 m

C

TOP: 3416/6

Str. Apicultorilor

TOP: 3416/1/1/1

S=500 mp

Lot 1

5

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

14.82m

2 0 .0 2 m

1 2 .7 3 m

15.37m

3 3 .6 5 m

8.00m

1 2 .2 7 m

7 .3 2 m

1 3 .5 5 m

25.42m

2 2 .5 0 m

Canal

Str. Apicultorilor

TOP: 3416/1/1/2

S=701 mp

Lot 2

A

A

P

P

P

P

P+M P+M

P

P

P

P

P

P+1

P

P

P

P PP+1+M

P+1+M

P+1+M

P+1

P

P P

P

P

P

P

P P

P

P

P

P

ZONA STUDIATA

LEGENDA :

ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI P, P+M,P+1E, P+1+M EXISTENTA/ ZONA LOCUINTE CU REGIM REDUS DE INALTIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP PERIFERIC , REGIM MAX ADMIS P+2E

ANEXE P, GARAJE

CLADIRI P, P+M, P+1E, P+1+M LOCUINTE INDIVIDUALE

ZONA LOCUINTE CU MAXIM 2 APARTAMENTE, REGIM DE INALTIME MAXIM P+2E

RETRAGERI ALE FRONTURILOR STRADALE - EXISTENTE RETRAGERI LIMITA DE CONSTRUIBILITATE PROPUSA

ACCESE EXISTENTE

ACCESE EPROPUSE

N

GSPublisherEngine 0.20.100.100 Pr ez

en tu

l p ro

ie ct

re pr

ez in

ta p

ro pi

et at

ea in

te le

ct ua

la a

fir m

ei s

c di

rc a

rc hi

te ct

in g

sr l -

P re

ze nt

ul p

ro ie

ct p

oa te

fi fo

lo sit

d oa

r p en

tru a

ce as

ta lu

cr ar

e - O

ric e

re pr

od uc

er e

pa rti

al a

sa u

to ta

la p

oa te

fi fa

cu ta

d oa

r c u

ac or

du l p

re al

ab il a

l s c

di rc

a rc

hi te

ct in

g sr

l.

PROIECTANT ARHITECTURA :

POSIBILITATI DE MOBILARE

PROIECTANT GENERAL:

BENEFICIAR:

ANTAL IOAN GABRIEL si sotia DANA SAT DUMBRAVITA, COM. DUMBRAVITA, JUD. TIMIS, STR. BERLIN, NR. 23-25, AP. 16

DENUMIRE PROIECT:

P.U.D.- CONSTRUIRE CASA FAMILIALA CU 2 APARTAMENTE

© sc DIRC ARCHITECTING s.r.l. str legumiculturii nr 11/b TM cui RO 23038667 j35/33/14.01.2008 tel +40-721 438579 email : [email protected]

AMPLASAMENT :

MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. APICULTORILOR, NR. 4 CF. NR. 443436, NR. CAD 443436 TIMISOARA

Proiect nr:

132/2016

Scara:

1:500, 1:200

SEF PROIECT:

arh.drd. Dan Idiceanu-Mathe

PROIECTAT/DESENAT:

arh. Adrian Rachieru

PROIECTAT/DESENAT:

arh.drd. Roxana Carjan

Plansa nr:

06

Data:

05.2016

Faza:

P.U.D.

PROIECTAT/DESENAT:

arh.drd. Dan Idiceanu-Mathe

© sc DIRC ARCHITECTING s.r.l. str legumiculturii nr 11/b TM cui RO 23038667 j35/33/14.01.2008 tel +40-721 438579 email : [email protected]

3.00

6.75 4.74

12 .6

3

10 .6

2

6.75 4.74

35 .7

2

10 .6

2

1.34 3.00 2.001.40 1.54

1.46 1.40

2.003.00

4.96

4.53

52

1.18

1.45

1.59

1.50

1.32

1.36

5. 47

7. 51

10.95

12 .4

2

11 13

13A 15

19 17

21

23

2A

150390/07

167875/10

Smas=2970 mp

433

S=4100 mp

S2280=3036 mp

Top. 3416/1/2/b

S=464m.p.

2A

3416/1/2/a/2

123

456

2

3

3416/1/2/a/1 S=326 mp

Smas=326 mp

ACCES AUTO

ACCES PIETONAL

ACCES AUTO ACCESPIETONAL

ACCES PIETONAL ACCESAUTO

ACCES PIETONALACCES

AUTO ACCES AUTOACCES

PIETONAL

ACCES AUTO ACCESPIETONAL

ACCES

ACCES

CASA P

CASA P

CASA P

AN EX

A P

AN EX

A P

TE RA

SA N

EA CO

P.

PA RC

AR E

IN IE

RB AT

A

1 3 .9 1 m

C

TOP: 3416/6

Str. Apicultorilor

TOP: 3416/1/1/1

S=500 mp

Lot 1

5

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

14.82m 2 0 .0 2 m

1 2 .7 3 m

15.37m

3 3 .6 5 m

8.00m

1 2 .2 7 m

7 .3 2 m

1 3 .5 5 m

25.42m

2 2 .5 0 m

Canal

Str. Apicultorilor

TOP: 3416/1/1/2

S=701 mp

Lot 2

6.00

6.00

4. 00

4. 00

3. 00

6. 05

6.73

6.00

7. 03

5. 399.

05

A

A

P

P

P

P

P+M P+M

P

P

P

P

P P

P

P

P PP+1+M

P+1+M

P+1+M

P+1

P

P P

P

P P

P

P

P

P

CASA P+1 PROPUSA

H maxim coama/a c =8.00m

CASA P+1 IN CURS DE EXECUTIE

hala

LIMITA DE PROPRIETATE

SPATII VERZI - PROPUSE PE PARCELA

LEGENDA :

ZONA STUDIATA

ACCESE EXISTENTE

ACCESE EPROPUSE

ANEXE P, GARAJE EXISTENTE

CLADIRI P, P+M, P+1E, P+1+M LOCUINTE INDIVIDUALE EXISTENTE

ZONA CONSTRUIBILA LOCUINTA

PARCAJ PROPUS 4 LOCURI- DALE INIERBATE

AMPRENTA LOCUINTA P+1 PROPUSA

TERASA DIN LEMN LA NIVELUL PARTERULUI PROPUSA

TRASEU AUTO PIETRUIT PROPUS PE PARCELA

TRASEU PIETONAL(ALEI) DIN DALE DE PIATRA, PROPUS PE PARCELA

DRUMURI INTERIOARE PROPUSE

RETRAGERI ALE FRONTURILOR STRADALE - EXISTENTE

CLADIRE P+1E IN CURS DE AUTORIZARE

ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI P, P+M,P+1E, P+1+M EXISTENTA/ ZONA LOCUINTE CU REGIM REDUS DE INALTIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP PERIFERIC REGIM MAXIM ADMIS P+2E

1.30 3.00 2.00 1.40 1.50

SP AT

II VE

RZ I -

P RO

PU SE

P E

PA RC

EL A

PA RC

AJ P

RO PU

S 4

LO CU

RI -

DA LE

IN IE

RB AT

E

TR AS

EU A

U TO

P IE

TR U

IT PR

O PU

S PE

P AR

CE LA

TR AS

EU P

IE TO

N AL

(A LE

I) DI

N D

AL E

DE P

IA TR

A, P

RO PU

S PE

P AR

CE LA

CL AD

IR E

P EX

IS TE

N TA

TE RE

N L

IB ER

D E

CO N

ST RU

CT II

-1.03 ±0.00

+3.40

+5.71

+8.00

4.51 6.44 11.50 6.00

ZO N

A VE

RD E

AL EE

P IE

TO N

AL A

LI M

IT A

DE PR

O PR

IE TA

TE

LI M

IT A

DE PR

O PR

IE TA

TE

TE RA

SA N

EA CO

PE RI

TA

CA SA

IN R

EG IM

P+ 1E

cornisa +6.00 fata de CTN

AN EX

A EX

IS TE

N TA

POD

ETAJ

PARTER

SECTIUNE A-A DRUM INTERIOR PROPUS SC 1/200

NSECTIUNE B-B CLADIRE DE LOCUIT SC. 1/500

m pud apicultorilor - Graphisoft ArchiCAD-64 18 - [pud apicultorilor / 1. reglementari] - ÎI File Ed View Design Document Options Teamwork Window Help tt |esga-| Tester E [x Select mi, [SI Rh, R 7 — RER x aaa = E ip CONSTRUIRE CASA FAMILIALA GU 2| / 3 aci racheru - Yahoo Mail x" [ Facebook x [RN Streda Apicutorlor4 -G_ X] “P Unnamed St- [Ia 02 SITUATIE EXISTENTA Ulm 03 REGLEMENTARI €e C [i streetmix.net/-/411943 ba [Ea (04 POSIBILA MOBILARE eat - My streets - Share + NN! [Pa 1 PLANDE INCADRARE Streetmix - Help v - Contact + | Unnamed St ] Signin - New + Document + Dimension levalDi... A Text CA label ZE ri / Une O arcforde Z [3 branno = Section Ă INN Ela x + Properies [oa POSIBILA MOBILARE = Custom â m â BOS Pezonalizat ESP ECC 37% |» lase REGI SI os el 85 < > E ru «is +, |N Eee ar: m: 2300 a A FA ave = 352.56" » to Project Zero oii. n - Undo Redo ea Press and H bit to Toogle Element/Sub-Element Selection SD ca0scs O 10468 Fi Click an Element or Dr

GSPublisherEngine 0.20.100.100 Pr ez

en tu

l p ro

ie ct

re pr

ez in

ta p

ro pi

et at

ea in

te le

ct ua

la a

fir m

ei s

c di

rc a

rc hi

te ct

in g

sr l -

P re

ze nt

ul p

ro ie

ct p

oa te

fi fo

lo sit

d oa

r p en

tru a

ce as

ta lu

cr ar

e - O

ric e

re pr

od uc

er e

pa rti

al a

sa u

to ta

la p

oa te

fi fa

cu ta

d oa

r c u

ac or

du l p

re al

ab il a

l s c

di rc

a rc

hi te

ct in

g sr

l.

PROIECTANT ARHITECTURA :

VOLUMETRII, PERSPECTIVE, AXONOMETRII

PROIECTANT GENERAL:

BENEFICIAR:

ANTAL IOAN GABRIEL si sotia DANA SAT DUMBRAVITA, COM. DUMBRAVITA, JUD. TIMIS, STR. BERLIN, NR. 23-25, AP. 16

DENUMIRE PROIECT:

P.U.D.- CONSTRUIRE CASA FAMILIALA CU 2 APARTAMENTE

© sc DIRC ARCHITECTING s.r.l. str legumiculturii nr 11/b TM cui RO 23038667 j35/33/14.01.2008 tel +40-721 438579 email : [email protected]

AMPLASAMENT :

MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. APICULTORILOR, NR. 4 CF. NR. 443436, NR. CAD 443436 TIMISOARA

Proiect nr:

132/2016 Scara:

1:500

SEF PROIECT:

arh.drd. Dan Idiceanu-Mathe

PROIECTAT/DESENAT:

arh. Adrian Rachieru

PROIECTAT/DESENAT:

arh.drd. Roxana Carjan

Plansa nr:

07

Data:

05.2016

Faza:

P.U.D.

PROIECTAT/DESENAT:

arh.drd. Dan Idiceanu-Mathe

© sc DIRC ARCHITECTING s.r.l. str legumiculturii nr 11/b TM cui RO 23038667 j35/33/14.01.2008 tel +40-721 438579 email : [email protected]

PLAN DE SITUATIE PERSPECTIVA AERIANA CU ZONA DE ACCES PE PARCELA

AXONUMETRIE AERIANA CU ZONA DE NORD-EST

AXONUMETRIE AERIANA CU ZONA DE NORD-VEST PERSPECTIVA LA NIVELUL OCHIULUI CU ZONA DE CIRCULATIE AUTO SI PIETONALA

AXONUMETRIE AERIANA CU ZONA DE SUD-EST

GSPublisherEngine 0.20.100.100 Pr ez

en tu

l p ro

ie ct

re pr

ez in

ta p

ro pi

et at

ea in

te le

ct ua

la a

fir m

ei s

c di

rc a

rc hi

te ct

in g

sr l -

P re

ze nt

ul p

ro ie

ct p

oa te

fi fo

lo sit

d oa

r p en

tru a

ce as

ta lu

cr ar

e - O

ric e

re pr

od uc

er e

pa rti

al a

sa u

to ta

la p

oa te

fi fa

cu ta

d oa

r c u

ac or

du l p

re al

ab il a

l s c

di rc

a rc

hi te

ct in

g sr

l.

PROIECTANT ARHITECTURA :

VOLUMETRII, PERSPECTIVE, AXONOMETRII

PROIECTANT GENERAL:

BENEFICIAR:

ANTAL IOAN GABRIEL si sotia DANA SAT DUMBRAVITA, COM. DUMBRAVITA, JUD. TIMIS, STR. BERLIN, NR. 23-25, AP. 16

DENUMIRE PROIECT:

P.U.D.- CONSTRUIRE CASA FAMILIALA CU 2 APARTAMENTE

© sc DIRC ARCHITECTING s.r.l. str legumiculturii nr 11/b TM cui RO 23038667 j35/33/14.01.2008 tel +40-721 438579 email : [email protected]

AMPLASAMENT :

MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. APICULTORILOR, NR. 4 CF. NR. 443436, NR. CAD 443436 TIMISOARA

Proiect nr:

132/2016 Scara:

1:500

SEF PROIECT:

arh.drd. Dan Idiceanu-Mathe

PROIECTAT/DESENAT:

arh. Adrian Rachieru

PROIECTAT/DESENAT:

arh.drd. Roxana Carjan

Plansa nr:

08

Data:

05.2016

Faza:

P.U.D.

PROIECTAT/DESENAT:

arh.drd. Dan Idiceanu-Mathe

© sc DIRC ARCHITECTING s.r.l. str legumiculturii nr 11/b TM cui RO 23038667 j35/33/14.01.2008 tel +40-721 438579 email : [email protected]

PERSPECTIVA AERIANA CU ZONA DE NORD-EST PERSPECTIVA AERIANA CU ZONA DE NORD-VEST

PERSPECTIVA AERIANA CU ZONA DE SUD-VEST PERSPECTIVA AERIANA CU ZONA DE SUD-EST

PERSPECTIVA LA NIVELUL OCHIULUI CU ZONA DE CIRCULATIE AUTO SI PIETONALA

PERSPECTIVA LA NIVELUL OCHIULUI CU VOLUMETRIA PROPUSA

Atasament: Raport_specialitate.pdf

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

1

UR2017-015917/ 11.10.2017

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire casă familială cu 2 apartamente”,

str. Apicultorilor nr. 4, Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017-24567/ 11.10.2017 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire casă familială cu 2 apartamente”, str. Apicultorilor nr. 4, Timişoara, prin care se propune construirea unei locuinţe pentru maxim două familii în regim de maxim P+1E (conform PUG - regim maxim admis P+2E);

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2017-015917/28.09.2017 privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu “Construire casă familială cu 2 apartamente”, str. Apicultorilor nr. 4, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 17/ 21.09.2017, precum şi de Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului cu nr. 3208 din 25.07.2017;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2936 din 07.07.2016, respectiv prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3068 din 11.07.2017;

Documentaţia PUD “Construire casă familială cu 2 apartamente”, str. Apicultorilor nr. 4, Timişoara, beneficiar ANTAL IOAN GABRIEL, proiectant SC DIRC ARCHITECTING SRL, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna ianuarie 2017, cu ocazia demararii Etapei 1 - etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011 modificat prin H.C.L. 43/2016, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 02.02.2017, a Raportului informarii si consultarii publicului cu nr. UR2016-018903/ 02.02.2017;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUD ,, Construire casă familială cu 2 apartamente”, str. Apicultorilor nr. 4, Timişoara, se încadreaza in Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011 modificat prin H.C.L. nr. 183/2017), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

2

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Construire casă familială cu 2 apartamente”, str. Apicultorilor nr. 4, Timişoara;.

Planul Urbanistic de Detaliu “Construire casă familială cu 2 apartamente”, str. Apicultorilor nr. 4, Timişoara, este elaborat de proiectantul SC DIRC ARCHITECTING SRL, proiect nr. 132/2016, la cererea beneficiarului ANTAL IOAN GABRIEL.

Terenul reglementat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu “Construire casă familială cu 2 apartamente”, str. Apicultorilor nr. 4, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de sud a oraşului, în UTR 66, fiind delimitat la nord - strada Apicultorilor, la vest - parcela proprietate privată nr. top 3416/1/2/a/1 cu casă si anexa, la est - parcela proprietate privată nr. top 3416/6 cu casă si anexa, la sud - canal Hc, fiind prin PUG Timişoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 si prelungit prin H.C.L. nr. 131/2017, ca fiind zonă de locuinţe pentru maxim 2 familii si funcţiuni complementare în regim de P – P+2E, POT max = 40%.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Construire casă familială cu 2 apartamente”, str. Apicultorilor nr. 4, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 701 mp, este înscris în CF 443436 Timisoara, nr. cad. 443436, teren intravilan situat în str. Apicultorilor nr. 4, Timişoara, proprietari fiind ANTAL IOAN - GABRIEL şi ANTAL DANA, beneficiar ANTAL IOAN - GABRIEL, pentru care s-a obţinut acordul coproprietarului imobilului înscris in CF 443436 Timisoara, nr. cad. 443436 - ANTAL DANA, conform Declaraţiei notariale nr. 1112 din data de 18 iulie 2017.

Terenul reglementat este liber de construcţii. Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Construire casă familială cu 2 apartamente”, str.

Apicultorilor nr. 4, Timişoara, se propune construirea unei locuinţe pentru maxim două familii în regim de maxim P+1E (conform PUG - regim maxim admis P+2E).

Accesul auto şi pietonal se va realiza din Apicultorilor (acces existent), conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2016-002493/25.08.2016.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcela detinută de beneficiar, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017.

Indicii urbanistici propuşi prin documentaţie sunt: - Regim de construire: maxim P+2E;

- Funcţiune propusă: locuinţă pentru maxim 2 familii în regim de maxim P+1E (conform PUG - regim maxim admis P+2E);

- Înălţime maximă: Hmax coam/atic = 8 m; - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax propus = 22,86% (POT max admis = 40%); - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax propus = 0.46 (CUT max admis = 1);

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

3

- În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

- Amplasarea construcţiilor: faţă de limitele laterale ale parcelei se va face la 2,00 m şi respectiv la 3,00 m înspre canal, față de limita pe partea cu drumul de acces se va face la 6,00 m, față de limita posterioară se va face la 6,00 m;

- distanța între clădiri măsurată pe orizontală din orice punct al clădirii față de orice punct al clădirii învecinată va fi minim înălțimea la cornișă a clădirii. - Spaţii verzi interioare propuse: minim 40%; - Circulaţii şi servituţi: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3- a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

- Accese: accesul auto şi pietonal se va realiza din Apicultorilor (acces existent), conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2016-002493/25.08.2016; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 810/12.09.2016.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislaţia în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic de Detaliu “Construire casă familială cu 2 apartamente”, str. Apicultorilor nr. 4, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o perioadă de valabilitate de 2 ani.

PROPUNEM:

1. Analizarea si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire casă familială cu 2

apartamente”, str. Apicultorilor nr. 4, Timişoara, având ca beneficiar pe ANTAL IOAN GABRIEL, întocmit conform proiectului nr. 132/2016, realizat de SC DIRC ARCHITECTING SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Se stabilesc condiţiile de construire: Regim de înalţime maxim P+1E (conform PUG - regim maxim admis P+2E), Hmax coam/atic = 8 m, accesul auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2016-002493/25.08.2016, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POTmax propus = 22,86% (POT max admis = 40%), coeficientul de utilizare al terenului CUTmax propus = 0.46 (CUT max admis = 1), spatii verzi si plantate minim 40%;

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

4

3. Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Construire casă familială cu 2 apartamente”, str. Apicultorilor nr. 4, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea perioada de valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 701 mp, este înscris în CF 443436 Timisoara, nr. cad. 443436, teren intravilan situat în str. Apicultorilor nr. 4, Timişoara, proprietari fiind ANTAL IOAN - GABRIEL şi ANTAL DANA, beneficiar ANTAL IOAN - GABRIEL, pentru care s-a obţinut acordul coproprietarului imobilului înscris in CF 443436 Timisoara, nr. cad. 443436 - ANTAL DANA, conform Declaraţiei notariale nr. 1112 din data de 18 iulie 2017.

4. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu “Construire casă familială cu 2 apartamente”, str. Apicultorilor nr. 4, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

ARHITECT ŞEF Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Liliana IOVAN

Red/Dact - L.I.

Atasament: Raportul_Informarii_Apicultorilor_4.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUZ/PUD Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 internet:www.primariatm.ro Nr. UR2016-018903/02.02.2017 RAPORTUL INFORMARII ŞI CONSULTARII PUBLICULUI Etapa 1- etapa pregătitoare PUD: - PUD - „CONSTRUIRE CASA FAMILIALA CU 2 APARTAMENTE”, - Amplasament: STR. APICULTORILOR NR. 4, TIMISOARA; - Beneficiar: ANTAL IOAN GABRIEL SI ANTAL IOANA - Proiectant: SC DIRC ARCHITECTING SRL; Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate pentru a informa şi a consulta publicul, Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 12.01.2017 — 01.02.2017, la documentația disponibilă in cadrul Compartimentului Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ, din cadrul Direcţiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro. În acest scop pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu a fost amplasat prin grija beneficiarului, un panou conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 43/2016 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată), au fost anunțați proprietarii parcelelor învecinate şi a fost afişat anunțul pe site-ul www.primariatm.ro; Proprietari notificați: Proprietar imobil str. Apicultorilor nr. 2 - Checean Ileana; Proprietar imobil str. Apicultorilor nr. 4 — Albotica Adrian Matei; Proprietar imobil str. Apicultorilor nr. 6 — Popa Tache; Proprietar imobil str. Apicultorilor nr. 19 — Mihai Burnar; Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, a fost consultată de o persoana. Nu s-au formulat sugestii si/sau obiectii cu privire la aceasta investitie. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 432016 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, etapa pregătitoare PUD, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația PUD „CONSTRUIRE CASA FAMILIALA CU 2 APARTAMENTE”, Str. APICULTORILOR NR. 4, Timisoara, beneficiari ANTAL IOAN GABRIEL SI ANTAL IOANA, proiectant SC DIRC ARCHITECTING SRL, a fost finalizată, si se va putea începe circuitul legal de avizare. LILIANA IOVAN Red/Dact S.U. — 2ex i cf

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC2017-24567/ 11.10.2017

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire casă familială cu 2 apartamente”, str. Apicultorilor nr. 4, Timişoara

1. Descrierea situatiei actuale

Terenul reglementat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu “Construire casă familială cu 2 apartamente”, str. Apicultorilor nr. 4, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de sud a oraşului, în UTR 66, fiind delimitat la nord - strada Apicultorilor, la vest - parcela proprietate privată nr. top3416/1/2/a/1 cu casă si anexa, la est - parcela proprietate privată nr. top 3416/6 cu casă si anexa, la sud - canal Hc, fiind prin PUG Timişoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 si prelungit prin H.C.L. nr. 131/2017, ca fiind zonă de locuinţe pentru maxim 2 familii si funcţiuni complementare în regim de P – P+2E, POT max = 40%.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 701 mp, este înscris în CF 443436 Timisoara, nr. cad. 443436, teren intravilan situat în str. Apicultorilor nr. 4, Timişoara, proprietari fiind ANTAL IOAN - GABRIEL şi ANTAL DANA, beneficiar ANTAL IOAN - GABRIEL, pentru care s-a obţinut acordul coproprietarului imobilului înscris in CF 443436 Timisoara, nr. cad. 443436 - ANTAL DANA, conform Declaraţiei notariale nr. 1112 din data de 18 iulie 2017.

Terenul reglementat este liber de construcţii.

2. Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic de Detaliu “Construire casă familială cu 2 apartamente”, str.

Apicultorilor nr. 4, Timişoara, propune construirea unei locuinţe pentru maxim două familii în regim de maxim P+1E (conform PUG - regim maxim admis P+2E).

3. Alte informatii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării

lucrărilor de construcţii, actualizată. pentru documentatia PUZ “Zonă urbanizare – zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă principalelor artere de trafic”, str. Samuil Micu nr. 9, Timişoara, a fost obţinut Certificatului de Urbanism nr. 2936 din 07.07.2016, respectiv prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3068 din 11.07.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 17/ 21.09.2017;

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse proiectul de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu “Construire casă familială cu 2 apartamente”, str. Apicultorilor nr. 4, Timişoara, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.