keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 460/09.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconversie incinta industriala în zona mixta", strada Anton Pann nr. 9 si Piata Aurel Vlaicu nr. 1-2"

09.09.2019

Hotararea Consiliului Local 460/09.09.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconversie incinta industriala în zona mixta", strada Anton Pann nr. 9 si Piata Aurel Vlaicu nr. 1-2"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-011474/17.07.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-011474/17.07.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 02.08.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-011474/17.07.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 15/15.03.2018, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 17/18.06.2019;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 12 din 18.02.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
Având în vedere Avizul MAPN - Statul Major al Apararii nr. DT5839/14.08.2018
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1, alin 2, lit. c) si alin. 6, lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. 1 şi 3 din Ordonanţa de Urgenă a Guvernului 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Reconversie incintă industrială în zonă mixtă", strada Anton Pann nr. 9 şi Piaţa Aurel Vlaicu nr. 1-2, Timisoara, având ca beneficiar pe SC CERAMICA CRINUL SA, întocmit conform Proiectului nr. P89/2017, realizat de SC POLIFORM SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Functiuni propuse: - Zonă mixtă: servicii si locuinţe colective
P.O.T. servicii = max. 65%
P.O.T. locuire colectivă= max. 35%
C.U.T. = max. 2,4
Regim de înălţime max. (S)+P+3E+3Er
Hmax. cornişă = 13m - pentru Regimul de înălţime (S)+P+2E
Hmax. cornişă = 16m - pentru Regimul de înălţime (S)+P+3E
Hmax. totală = 25m
Spaţii verzi amenajate: min. 20%, în conformitate cu Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului, Decizia de încadrare nr. 12/18.02.2019 - min 20,00%. Suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută.
Retrageri faţă de aliniament, limitele laterale şi limita posterioară, zonele de construibilitate se vor realiza conform planşei Reglementări Urbanistice nr. P89-A03.
Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde".
Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-003595/28.06.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Reconversie incintă industrială în zonă mixtă", strada Anton Pann nr. 9 şi Piaţa Aurel Vlaicu nr. 1-2, Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 4862mp, proprietar SC CERAMICA CRINUL SA, conform extraselor CF anexate la documentaţie: CF nr. 401659 nr. cad. 401659 (CF vechi 108174, nr. top 6818/2/2) Steren = 1484 mp; CF nr. 408407 nr. cad 408407 (CF vechi 108174, nr. top 6815) Steren = 1024 mp; CF nr. 408408 nr. cad 408408 (CF vechi 108174, nr. top 6817/2) Steren = 111mp; CF nr. 408409, nr. cad 408409 (CF vechi 108174, top 6819/2/1/2) Steren - 504 mp; CF nr. 412741, nr. cad 412741 (CF vechi 16604, nr. top 6816) Steren = 1739 mp, terenurile sunt situate în intravilan şi au categoria de folosinţă curţi-construcţii.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Reconversie incintă industrială în zonă mixtă", strada Anton Pann nr. 9 şi Piaţa Aurel Vlaicu nr. 1-2, Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor: SC CERAMICA CRINUL SA;
- Proiectantului: SC POLIFORM SRL;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR UR2019-011474/17.07.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconversie incintă industrială în zonă mixtă”, strada Anton Pann nr. 9 si Piaţa Aurel Vlaicu nr. 1-2;

1. Descrierea situaţiei actuale

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUZ „Reconversie incintă industrială în zonă mixtă”, strada Anton Pann nr. 9 şi Piaţa Aurel Vlaicu nr. 1-2, Timisoara, este în suprafaţă totală de 4862 mp, este amplasat în partea de sud a Cartierului Fabric aflat la intersecția străzii Anton Pann nr. 9 cu Piața Aurel Vlaicu nr.1 și 2, situat în intravilan, categoria de folosință curți-construcții, conform CF-uri anexate la documentaţie. Conform PUZ aprobat prin HCL 95/1998 preluat prin PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 131/2017: teren este situat în Subzona construcţiilor vechi FV: în UTR Fv2 - parcaj; UTR Fv3 - unitate de producţie mică; POT max = 65%; CUT max = 1,8, înălţimea max. la cornişă = 9 m, înălţimea max. la coamă = 12 m.

Conform Listei monumentelor istorice din 2004 - terenul se află în Situl urban „Fabric”, Cod LMI 2004: TM-II-m-B-06170, Casă, Municipiul Timişoara, Piaţa Traian nr. 7, Sec. XVIII.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Reconversie incintă industrială în zonă mixtă”, strada Anton Pann nr. 9 şi Piaţa Aurel Vlaicu nr.

1-2, Timisoara, prin care se propune revitalizarea incintei unei foste zone industriale de mică producție din Cartierul Fabric, prin reconversia acesteia şi reglementarea unei zone mixte, de servicii și locuire colectivă, cu dotările aferente: drumuri și platforme, parcaje, branșamente la utilități, rețele și lucrări tehnico-edilitare în incintă, spații verzi, amenajare accese.

Pe parcela studiată se va asigura acces auto şi pietonal în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-003595/28.06.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.

3. Alte informaţii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, actualizată, pentru documentaţia PUZ „Reconversie incintă industrială în zonă mixtă”, strada Anton Pann nr. 9 şi Piaţa Aurel Vlaicu nr. 1-2, Timisoara, au fost obţinute Certificatului de Urbanism nr. 127/16.01.2018, cu termen de valabilitate prelungit până la data de 15.01.2020, Avizul de Oportunitate nr. 15/15.03.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 17/18.06.2019.

Pentru terenul reglementat, care face obiectul acestei documentaţii s-au obţinut Avizul Consiliului Judeţean Timiş – Arhitect Şef nr. 37/12.06.2019, Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş nr. 1531/29.05.2018.

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al

municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconversie incintă industrială în zonă mixtă”, strada Anton Pann nr. 9 şi Piaţa Aurel Vlaicu nr. 1-2, Timisoara, elaborat de proiectantul SC POLIFORM SRL, proiect nr. P89/2017, la cererea beneficiarilor SC CERAMICA CRINUL SA, proiect care îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU

Pentru conformitate date tehnice ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Atasament: Raport_specialitate.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 1

UR2019-011474/17.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconversie incintă industrială în zonă mixtă”, strada Anton Pann nr. 9 si Piaţa Aurel Vlaicu nr. 1-2;

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-011474/17.07.2019 a Primarului

Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconversie incintă industrială în zonă mixtă”, strada Anton Pann nr. 9 şi Piaţa Aurel Vlaicu nr. 1-2, Timisoara, prin care se propune revitalizarea incintei unei foste zone industriale de mică producție din Cartierul Fabric, prin reconversia acesteia şi reglementarea unei zone mixte, de servicii și locuire colectivă, cu dotările aferente: drumuri și platforme, parcaje, branșamente la utilități, rețele și lucrări tehnico-edilitare în incintă, spații verzi, amenajare accese.

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2019-011474/12.07.2019, privind

aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconversie incintă industrială în zonă mixtă”, strada Anton Pann nr. 9 şi Piaţa Aurel Vlaicu nr. 1-2, Timisoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 15/15.03.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 17/18.06.2019;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 127/16.01.2018, cu termen de valabilitate prelungit până la data de 15.01.2020, Avizul Consiliului Judeţean Timiş – Arhitect Şef nr. 37/12.06.2019, Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş nr. 1531/29.05.2018, precum şi Decizia de încadrare nr. 12/18.02.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

Documentaţia PUZ „Reconversie incintă industrială în zonă mixtă”, strada Anton Pann nr. 9 şi Piaţa Aurel Vlaicu nr. 1-2, Timisoara, beneficiari SC CERAMICA CRINUL SA, proiectant SC POLIFORM SRL, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Georgeta V. Trimbiţaş, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 15.06.2018, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017. La intalnirea cu proiectantul S.C. POLIFORM S.R.L., organizată în data de 26.06.2018 au participat două persoane interesate, din zonă. După aceasta întâlnire, în urma solicitării reprezentantului SC TIM CICLOP SRL care a participat la întâlnire, proiectantul S.C. POLIFORM S.R.L. a depus la documentaţie cópii după Avizul nr. 113/U/14.05.2018 al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale – Direcţia pentru Cultură a Judeţului Timiş, cu planşele anexă şi Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-003595/28.06.2018 cu planşa anexă. Aceste avize au fost consultate de către reprezentantul SC TIM CICLOP SRL la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, Direcţia Urbanism, în data de 12.07.2018.

Etapa 2 a fost finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara a

Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2018 – 009311/23.07.2018.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 2

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, documentaţia PUZ „Reconversie incintă industrială în zonă mixtă”, strada Anton Pann nr. 9 şi Piaţa Aurel Vlaicu nr. 1-2, Timisoara se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif. prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Planul Urbanistic Zonal „Reconversie incintă industrială în zonă mixtă”, strada Anton

Pann nr. 9 şi Piaţa Aurel Vlaicu nr. 1-2, Timisoara, este elaborat de proiectantul SC POLIFORM SRL, proiect nr. P89/2017, beneficiari SC CERAMICA CRINUL SA.

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUZ „Reconversie incintă industrială în zonă mixtă”, strada Anton Pann nr. 9 şi Piaţa Aurel Vlaicu nr. 1-2, Timisoara, este în suprafaţă totală de 4862 mp, suprafața totală a incintei a fost diminuată de la 4900mp la 4862mp, în urma rectificării efectuate cu scopul obținerii Avizului OCPI, recepționat prin Procesul verbal nr. 2327/2018. Terenul este amplasat în partea de sud a Cartierului Fabric aflat la intersecția străzii Anton Pann nr. 9 cu Piața Aurel Vlaicu nr.1 și 2. Conform extraselor CF anexate la documentaţie, terenurile sunt situate în intravilan şi au categoria de folosință curți-construcții.

Conform PUZ aprobat prin HCL 95/1998 preluat prin PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 131/2017: teren este situat în Subzona construcţiilor vechi FV: în UTR Fv2 - parcaj; UTR Fv3 - unitate de producţie mică; POT max = 65%; CUT max = 1,8, înălţimea max. la cornişă = 9 m, înălţimea max. la coamă = 12 m.

Conform Listei monumentelor istorice din 2004 - terenul se află în Situl urban „Fabric”, Cod LMI 2004: TM-II-m-B-06170, Casă, Municipiul Timişoara, Piaţa Traian nr. 7, Sec. XVIII.

Pentru terenul reglementat, care face obiectul acestei documentaţii s-au obţinut Avizul Consiliului Judeţean Timiş – Arhitect Şef nr. 37/12.06.2019, Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş nr. 1531/29.05.2018.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Reconversie incintă industrială în zonă mixtă”, strada Anton Pann nr. 9 şi Piaţa Aurel Vlaicu nr. 1-2, Timisoara nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 4862mp, proprietar SC CERAMICA CRINUL SA, conform extraselor CF anexate la documentaţie: CF nr. 401659 nr. cad. 401659 (CF vechi 108174, nr. top 6818/2/2) Steren = 1484 mp; CF nr. 408407 nr. cad 408407 (CF vechi 108174, nr. top 6815) Steren = 1024 mp; CF nr. 408408 nr. cad 408408 (CF vechi 108174, nr. top 6817/2) Steren = 111mp; CF nr. 408409, nr. cad 408409 (CF vechi 108174, top 6819/2/1/2) Steren – 504 mp; CF nr. 412741, nr. cad 412741 (CF vechi 16604, nr. top 6816) Steren = 1739 mp, terenurile sunt situate în intravilan şi au categoria de folosință curți-construcții.

Planul Urbanistic Zonal „Reconversie incintă industrială în zonă mixtă”, strada Anton Pann nr. 9 şi Piaţa Aurel Vlaicu nr. 1-2, Timisoara propune reglementarea unei zone mixte, de servicii și locuire colectivă, cu dotările aferente: drumuri și platforme, parcaje, branșamente la utilități, rețele și lucrări tehnico-edilitare în incintă, spații verzi, amenajare accese.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare

necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 3

din R.L.U. aferenta P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 619/2018 şi în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-003595/28.06.2018, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 169/06.03.2019 şi conform Planului de Acţiune asumat.

Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef nr. 17 din 18.06.2019, sunt următorii: Funcţiuni propuse:

- Zonă mixtă: servicii si locuinţe colective  P.O.T. servicii = max. 65%  P.O.T. locuire colectivă= max. 35%  C.U.T. = max. 2,4  Regim de înălțime max. (S)+P+3E+3Er  Hmax. cornișă = 13m – pentru Regimul de înălțime (S)+P+2E  Hmax. cornișă = 16m – pentru Regimul de înălțime (S)+P+3E  Hmax. totală = 25m  Spații verzi amenajate: min. 20%

Retrageri faţă de aliniament, limitele laterale şi limita posterioară conform planşei

Reglementări Urbanistice nr. P89-A03. Zone verzi propuse în documentaţie şi în conformitate cu Avizul Agenţiei pentru Protecţia

Mediului, Decizia de încadrare nr. 12/18.02.2019 – min 20,00%. Suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută.

Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde".

În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT

se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul

Comisiei de Circulatie nr. DT2018-003595/28.06.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U..

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform acestui PUZ, şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 4

corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Plan Urbanistic Zonal „Reconversie incintă industrială în zonă mixtă”, strada Anton Pann nr. 9 şi Piaţa Aurel Vlaicu nr. 1-2, Timisoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal Reconversie incintă industrială în

zonă mixtă”, strada Anton Pann nr. 9 şi Piaţa Aurel Vlaicu nr. 1-2, Timisoara, beneficiari SC CERAMICA CRINUL SA, elaborat de proiectantul SC POLIFORM SRL, proiect nr. P89/2017, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Se stabilesc condiţiile de construire: Functiuni propuse: - Zonă mixtă: servicii si locuinţe colective P.O.T. servicii = max. 65% P.O.T. locuire colectivă= max. 35% C.U.T. = max. 2,4 Regim de înălțime max. (S)+P+3E+3Er Hmax. cornișă = 13m – pentru Regimul de înălțime (S)+P+2E Hmax. cornișă = 16m – pentru Regimul de înălțime (S)+P+3E Hmax. totală = 25m Spații verzi amenajate: min. 20% Retrageri faţă de aliniament, limitele laterale şi limita posterioară, zonele de

construibilitate se vor realiza conform planşei Reglementări Urbanistice nr. P89-A03. Zone verzi propuse în documentaţie şi în conformitate cu Avizul Agenţiei pentru Protecţia

Mediului, Decizia de încadrare nr. 12/18.02.2019 – min 20,00%. Suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută.

Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde".

Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-003595/28.06.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U. În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public. 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Reconversie incintă industrială în zonă mixtă”, strada Anton Pann nr. 9 şi Piaţa Aurel Vlaicu nr. 1-2, Timisoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 5

Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 4862mp, proprietar SC CERAMICA CRINUL SA, conform extraselor CF anexate la documentaţie: CF nr. 401659 nr. cad. 401659 (CF vechi 108174, nr. top 6818/2/2) Steren = 1484 mp; CF nr. 408407 nr. cad 408407 (CF vechi 108174, nr. top 6815) Steren = 1024 mp; CF nr. 408408 nr. cad 408408 (CF vechi 108174, nr. top 6817/2) Steren = 111mp; CF nr. 408409, nr. cad 408409 (CF vechi 108174, top 6819/2/1/2) Steren – 504 mp; CF nr. 412741, nr. cad 412741 (CF vechi 16604, nr. top 6816) Steren = 1739 mp, terenurile sunt situate în intravilan şi au categoria de folosință curți-construcții.

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor

reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. P89/2017, şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent,

hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în

concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Reconversie incintă industrială în zonă mixtă”, strada Anton Pann nr. 9 şi Piaţa Aurel Vlaicu nr. 1-2, Timisoara, a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului

Local al municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconversie incintă industrială în zonă mixtă”, strada Anton Pann nr. 9 şi Piaţa Aurel Vlaicu nr. 1-2, Timisoara, elaborat de proiectantul SC POLIFORM SRL, proiect nr. P89/2017, la cererea beneficiarilor SC CERAMICA CRINUL SA pentru a fi supus analizării şi aprobării în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF, Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Sorina POPA

Red/dact – S.P

Atasament: Plan_de_Actiune_Ceramica_A_Pann.pdf

PLAN DE ACȚIUNE În vederea implementării investiţiilor propuse prin Planul Urbanistic Zonal „RECONVERSIE INCINTĂ INDUSTRIALĂ ÎN ZONĂ MIXTĂ”, Generat de imobilul: teren intravilan, Mun. Timişoara, str. Anton Pann, nr.9, Piaţa Aurel Vlaicu nr. 1 şi 2, jud. Timiş Identificat prin CF nr. 401659, 408407, 408408, 408409, 412741 Beneficiar S.C. CERAMICA CRINUL S.A. Conform Avizului de oportunitate nr. 15 din data de 15.03.2018 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ, IMPLEMENTARE INVESTIŢII PUBLICE, Nr OPERAȚIUNI CADASTRALE ŞI NOTARIALE EFECTUARE OPERAȚIUNI CADASTRALE ŞI NOTARIALE crt, Denumirea obiectivelor de utilitate publică, Evaluarea Etapele de realizare a operaţiunilor cadastrale şi notariale şi a investițiilor estimativă a Responsabilul finanţării operațiunilor și investiţiilor propuse costurilor (perioada preconizată) Prin PUZ nu sunt prevăzute lucrări de investiţii publice 1 | care să se realizeze pe teren aflat sau propus a fi trecut în Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul domeniul public Branşamentele la utilităţi vor fi realizate pe teren aflat în 2 | proprietate privată, şi nu pe terenuri aflate în domeniul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul public Lucrări rutiere: accesurile auto la parcelă din Strada 3 Anton Pann și Piaţa Aurel Vlaicu-_ 3800 euro DEZVOLTATOR 2019-2020 TE IT < Primăria Municipiului Timişoara, Z Investitor, Primar, EA BUNI S.C. GERAMICA CRINUL S.A. Nicolae Robu Sp GRILEI anna E etate ntre Reprezântat prin administrâtoxAlin Bic Observaţie: Se vor menţiona: efectuarea operaţiunilor cadastrale şi notariale după aprobarea P.U.Z. (dezlipire parcele, intabulare, trecerea în domeniul public a terenurilor prevăzute prin P.UZ.), în corelare cu etapele de proiectare, obţinere a autorizaţiilor de construire și execuţie a lucrărilor de investiţii publice propuse în P.UZ. şi cu stabilirea responsabilității pentru fiecare acţiune în parte.

Atasament: 17_AS_PUZ_Ceramica_Crinul_A._Pann.pdf

ROMÂNIA —__— Za JUDEŢUL TIMIŞ _ ss MUNICIPIUL TIMIŞOARA romania2019.eu DIRECŢIA URBANUSM Președinția României la Consiliul Uniunii Europene BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Ca urmare a cererii adresate de S.C. CERAMICA CRINUL S.A., prin S.C. POLIFORM S.R.L., cu domiciliul in județul Timiş, localitatea Timişoara, strada Aurel Vlaicu nr. 1, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. UR2019-009712/13.06.2019; Ca urmare a proiectului nr. P89/2017 realizat de S.C. POLIFORM S.R.L,, cu sediul în județul Timiş, localitatea Timişoara, str. Bucureşti nr. 19, cod poştal 300065, având în vedere observațiile şi recomandările în urma şedinţei din data de 18.06.2019 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea CTATU; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezentul: AVIZ Nr. 17 din 18.06.2019 Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru — „Reconversie incintă industrială în zonă mixtă”, strada Anton Pan nr.9 si Piaţa Aurel Vlaicu nr. 1-2. Generat de imobilul situat în județul Timiş, Timişoara, identificat prin planul de încadrare în zonă, planul de situație şi extras CF nr. 408409, nr. top 408409 (CF vechi 108174, top 6819/2/1/2); CE nr. 401659 nr. top 6818/2/2 (CF vechi 108174); CF nr. 408407 nr. top 6815 (CF vechi 108174); CF nr. 408408 nr. top 6817/2 (CF vechi 108174); CF nr. 412741 nr. top 6816 (CF vechi 16604), în suprafață totală de 4862,00 mp. Suprafața totală a incintei a fost diminuată de la 4900,00 mp la 4862,00 mp, în urma rectificării efectuate cu scopul obținerii Avizului OCPI, recepționat prin Procesul verbal nr. 2327/2018. Beneficiar: S.C. CERAMICA CRINUL S.A. Proiectant: S.C. POLIFORM S.R.L.; Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: Arh. Georgeta V. Trîmbițaş Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.Z.: terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de sud a cartierului istoric Fabric, în cvartalul delimitat la vest de strada Anton Pan, la sud Piața Aurel Vlaicu, iar la est şi nord proprietățile vecine. Se reglementează terenul deținut de proprietarii din CF - S.C. CERAMICA CRINUL S.A,, în suprafață totală de 4862,00 mp. Prevederile Planului urbanistic general (P.U.G.) şi a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) aprobate anterior: Conform PUZ aprobat prin HCL 95/1998 preluat prin PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 131/2017: teren situat in Subzona constructiilor vechi FV: in UTR Fy2 - parcaj; UTR Fv3 - unitate de productie mica; POT max = 65%; CUT max = 1,8, inaltimea max. la cornisa = 9 m, inaltimea max. la coama = 12 m. Conform Listei monumentelor istorice din 2004 - terenul se afla in Situl urban „Fabric”, Cod LMI 2004: TM-ll-m-B-06170, Casă, Municipiul Timişoara, Piaţa Traian nr. 7,Sec. XVIIL Prevederile Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) şi a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) propuse: Se propune reconversia incintei industriale existente în suprafață totală de 4862mp, în zonă mixtă: servicii şi locuire colectivă, rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunea propusă, echiparea cu utilități.

ROMÂNIA a = JUDEŢUL TIMIŞ —_ —_ MUNICIPIUL TIMIŞOARA romania2019.eu DIRECŢIA URBANUSM Președinția României ia Consiliul Uniunii Europene BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Funcțiuni propuse: - Zonă mixtă: servicii si locuințe colective * P.O.T. servicii = max. 65% * P.O.T. locuire colectivă= max. 35% * C.U.T. = max. 24 * Regim de înălțime max. (S)+*P+3E+3Er * Hmax. cornișă = 13m — pentru Regimul de înălțime (S)+P+2E * Hmax. cornișă = 16m — pentru Regimul de înălțime (S)+P+3E * Hmax. totală = 25m * Spaţii verzi amenajate: min. 20% Retrageri față de aliniament, limitele laterale şi limita posterioară conform planşei Reglementări Urbanistice nr. P89-A03. Suprafața minimă de spații verzi este de 20%, conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 12 din 18.02.2019 a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafață care va fi amenajată şi întreținută; - Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" - Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Circulații şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-003595/28.06.2018 şi planşa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa S din R.G.U; - Servituți: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 169/06.03.2019. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele şi utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. În urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanismul din data de 18.06.2019 înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.TA.TU, se avizează favorabil Planul urbanistic zonal şi Regulamentul local de urbanism aferent acestuia: - Se vor respecta condițiile de amplasare, precum şi toate condițiile impuse prin avizele care fac parte integrantă din documentația P.U.Z; Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planga „Reglementări urbanistice nr. nr. P89-A03” anexată şi vizată spre neschimbare. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia. to

ROMÂNIA — Fir JUDEŢUL TIMIŞ E adi ŞI MUNICIPIUL TIMIŞOARA romania201%.eu DIRECŢIA URBANUSM Președinția României ia Consiiul Uniunii Europene BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Prezentul aviz este un aviz tehnic şi poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. şi cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 127/16.01.2018, cu termen de valabilitate prelungit până la data de 15.01.2024, emis de Primăria Municipiului Timişoara. Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanței nr. 57181/13.06.2019. Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prinpoştă la data de .......... i... Arhitect-şef, Emilian Sorin CIURARIU Consilier Sorina Popa Red./ dact. S.P., 2 ex.

Atasament: Raportul_informarii_Etapa_2_PUZ_Ceramica__A_Pann.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TiMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIRROUL AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ Bd, Constantla Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 internet:www.primariatm.ra Nr. UR2018 — 009311/23.07.2018 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: Plan Urbanistic Zonal - ”Reconversie incinta industrială în zonă mixtă” Amplasament: str. Anton Pann nr. 9 — Aurel Vlaicu nr. 1-2 Beneficiar: S.C. CERAMICA CRINUL S.A. Proiectant: S.C. POLIFORM S.R.L. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetăţenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site- ul www.primariatm.ro, în perioada 13.06.2018 — 09.07.2018. În acest scop, beneficiarii documentației au amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin PUZ. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timişoara), conform Anexei 2 din HC.L. ar. 63/29.07.2016 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului , au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați: Au fost notificați 16 proprietari din zona, de pe străzile Pialia Mitropolit Alexandru Sterca- SuluDiu, PiaDa Aurel Vlaicu, Str. Anton Pann, Str. Constantin Titel Petrescu. Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, a fost consultată de o singură persoană. La intalnirea cu proiectantul S.C. POLIFORM S.R.L., organizată in data de 26.06.2018, între orele 14,00 — 15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara — Direcţia Urbanism, au participat proiectantul, un reprezentant al beneficiarului, şi două persoane interesate, din zonă. După întâlnirea cu proiectantul din 26.06.2018, în urma solicitării reprezentantului SC TIM CICLOP SRL care a participat la această întâlnire, proiectantul S.C. POLIFORM S.R.L. a depus la documentație copii după Avizul nr. 113/U/14.05.2018 al Ministerului Culturii şi Identității Naționale — Direcţia pentru Cultură a Județului Timiş, cu planşele ancxă şi Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-003595/28.06.2018 cu planşa anexă. Aceste avize au fost consultate de către reprezentantul

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA a DIRECTIA URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIRROUL AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ & Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tei: +40 256 408435 Be s-mail:dezvoltareurbana primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro SC TIM CICLOP SRL la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, Direcţia Urbanism, în data de 12.07.2018. Nu s-au înregistrat alte observații şi sesizări cu privire la această documentație. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia Plan Urbanistic Zonal ”Reconversie incinta industrială în zonă mixtă”str. str. Anton Panu nr. 9 — Aurel Vlaicu nr. 1-2, Timişoara, jud. Timiş, beneficiar S.C. CERAMICA CRINUL S.A., Proiectant: S.C. POLIFORM S.R.L a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. SEF BIROU Liliana IOVAN Red-Ll, -Zex

Atasament: 15_AVIZ_DE_OPORTUNITATE_Ceramica.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Aprobat Primar Nicolae ROBU Ca urmare a cererii adresate de S.C. CERAMICA CRINUL S.A,, prin S.C. POLIFORM S.R.L., cu domiciliul/sediul în judeţul Timiș, municipiul Timişoara, str. Aurel Vlaicu nr. 1, Timisoara, cod poștal 300103, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. UR2018-003983/09.03.2018; Ca urmare a proiectului nr. P8B9/2017 realizat de S.C. POLIFORM S.R.L., cu sediul în judeţul Timiş, str. Bucureşti nr. 19, sc. A, ap. 7, Timisoara, cod poștal 300440, CUI. 19005548. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma ședinței din data de 15.03.2018 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U,; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite prezentul: AVIZ DE OPORTUNITATE Nr.15 din 15.03.2018 Pentru elaborarea planului urbanistic zonal pentru „Reconversie incintă industrială în zonă mixtă”. Generat de imobilul situat în județul Timiş, în suprafață totală de 4900 mp: în intravilanul municipiului Timişoara, strada str. Anton Pan nr. 9 - CF nr. 408409, nr. top 408409 (CF vechi 108174, top 6819/2/1/2); str. Anton Pan nr. 9 - CF nr. 401659 nr. top 6818/2/2 (CF vechi 108174); P-ta Aurel Vlaicu nr.2 - CF nr. 408407 nr. top 6815 (CF vechi 108174); str. Anton Pan nr.9 - CF nr. 408408 nr. top 6817/2 (CF vechi 108174); str. Aurel Vlaicu nr. 1 - CF nr. 412741 nr. top 6816 (CF vechi 16604) Cu respectarea următoarelor condiții: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este terenul deţinut de beneficiar, respectiv conform: extras CF nr. nr. 408409, nr. top 408409 (CF vechi 108174, top 6819/2/1/2) - teren intravilan curti constructii, constructii industriale si edilitare, S = 504 mp; extras CF nr. 401659 nr. top 6818/2/2 (CF vechi 108174) - teren intravilan curti constructii, constructii de locuinte, curte, S = 1498 mp; extras CF nr. 408407 nr. top 6815 (CF vechi 108174) - teren intravilan curti constructii, casa si curte, S = 1024 mp; extras CF nr. 408408 nr. top 6817/2 (CF vechi 108174) - teren intravilan curti constructii, constructii de locuinte, S = 135 mp; extras CF nr. 412741 nr. top 6816 (CF vechi 16604) - teren intravilan curti constructii, constructii industriale si edilitare, S = 1739 mp, și conform planșei PB9-A03 - Reglementări urbanistice, anexă la prezentul aviz. Teritoriul care urmează să fie studiat prin P.U.Z.: cvartalul delimitat la vest de strada Anton COD FO 47-09, VER. 2 PAGINA 1/3

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Pan, la sud Piaţa Aurel Vlaicu, iar la est și nord proprietățile vecine. 2. Categoriile funcţionale ale dezvoltării și eventualele servituţi: - Categoria funcţională existentă pe terenul beneficiarului: incintă ex-industrială de mică producţie - conform PUZ aprobat prin HCL 95/1998 preluat prin PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 131/2017: teren situat în subzona constructiilor vechi FV: in UTR Fv2 - parcaj; UTR Fvy3 - unitate de productie mica; POT max = 65%; CUT max = 1,8, inaltimea max. la cornisa = 9 m, inaltimea max. la coama = 12 m. Conform Listei monumentelor istorice din 2004 - terenul se afla in Situl urban „Fabric”, Cod LMI 2004: TM-ll-m-B-06170, Casă, Municipiul Timişoara, Piaţa Traian nr. 7, Sec. XVIII. - Categoria funcţională propusă pe terenul beneficiarului: reconversia acesteia într-o zonă mixtă, de servicii şi locuire colectivă.; - Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013. 3. Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime): Zonă mixtă: servicii și locuinţe colective (4900 mp) - P.O.T. servicii = max. 65% - P.0.T.locuire colectivă= max. 35% - C.U.T.= max.2,4 - Regim de înălţime max. (S)+P+3E+3Er - Hmax. cornişă = 16m - Hmax. totală = 25m - Spaţii verzi amenajate: min. 20% Retrageri faţă de limitele laterale și faţă de limita posterioară, cu respectarea caracterului zonei. Se va detalia zona de construibilitate/ implantare pentru identificarea regimului de înălţime şi zonelor libere de construcţii de pe limitele parcelei. Locurile de parcare din incintă necesare funcţiunilor se vor calcula conform normativelor în vigoare; Procent de spaţii verzi propus în corelare cu funcţiunea propusă: minim 20 % din suprafaţa reglementată, amenajate şi îngrijite. 4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor: - Drumurile propuse în zonă și de acces la parcelă vor respecta legislaţia în vigoare; -Vor fi asigurate locuri de parcare în incintă. - Parcările necesare funcţiunilor propuse se vor realiza exclusiv pe terenul benefi- ciarului; - Se vor lua în considerare pentru elaborarea P.U.Z. şi „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public. COD FO 47-09, VER. 2 PAGINA 2/3

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro 5. Capacităţile de transport admise în raport cu funcțiunile propuse și cu încărcările estimate datorită traficului suplimentar generat de viitoarele investiţii: - Capacitatea de transport a drumurilor/străzilor sau aleilor propuse va fi analizată prin P.U.Z. în funcţie de legislaţia în vigoare pentru funcţiunea propusă; 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru P.U.Z.: - Avize necesare pentru PUZ: aviz CTATU (Avizul Arhitectului-Sef), aviz Unic, aviz Sanitar, aviz Agentia pentru Protectia Mediului Timis, Aviz Comisia de Monumente, Aviz Consiliul Judetean, aviz Transelectrica, aviz Statul Major (conf. HG 62/1996), aviz Protectia Civila, aviz Pompieri, aviz de Principiu Mediu Urban (PMT), aviz de Principiu Drumuri (PMT), aviz Comisia de Circulatie (PMT), adeverinte cu referire la eventualele litigii sau revendicari eliberate de Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse (PMT), Compartimentul Administrare Fond Funciar (PMT) si Serviciul Juridic (PMT), studiu geotehnic, plan topografic/cadastral actualizat, furnizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Acorduri notariale cu referire la inscrieri privitoare la proprietate, respectiv inscrieri la sarcini conform CF-uri - daca este cazul; reglementarea situapiei juridice teren (dupa caz). Drumurile de acces la parcela vor respecta legislatia în vigoare. Vor fi asigurate locuri de parcare în incinta. Se va marca sistematizarea pe verticală a terenului. Alte avize si acorduri conform legislatiei în vigoare, daca este cazul. 7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare şi consultare a publicului: - Se vor respecta prevederile H.C.L. nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 127 din 16.01.2018, emis de Primăria Municipiului Timişoara. Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanţei nr. 9359 din 09.03.2018. Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prinpoștă la data de Consilier, Popa Sorina COD FO 47-09, VER. 2 PAGINA 3/3

Atasament: A12_-_volumetrii.pdf

P.U.Z. "Reconversie incintă în zonă mixtă"

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant:

CUI 7951780 J35/1396/1995

Scara:

iunie 2019arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

S.C. CERAMICA CRINUL S.A.

P89/2017"Reconversie incintă în zonă mixtă" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Strada Anton Pann nr. 9, Piața Aurel Vlaicu nr.1-2, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 401659, 408407, 408408, 408409, 412741

Număr planșă:

Data:

P.U.Z.

Str. Anton Pann nr.9; Piața Aurel Vlaicu nr.1-2

S.C. "POLIFORM" S.R.L. CUI 19005548 J35/2824/2006 ( (+4) 0744 69 80 12, (+4) 0256 43 22 12 : [email protected]

Colaborator Urbanism:

S.C. CERAMICA CRINUL S.A. Timișoara

P89-A12VOLUMETRIE PROPUSĂ

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

EXISTENT PROPUS

POTexistent = 65.59% CUTexistent = 1.22

POTmax = 65% CUTmax = 2.4

Atasament: A13_-_panoramice.pdf

P.U.Z. "Reconversie incintă în zonă mixtă"

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant:

CUI 7951780 J35/1396/1995

Scara:

iunie 2019arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

S.C. CERAMICA CRINUL S.A.

P89/2017"Reconversie incintă în zonă mixtă" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Strada Anton Pann nr. 9, Piața Aurel Vlaicu nr.1-2, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 401659, 408407, 408408, 408409, 412741

Număr planșă:

Data:

P.U.Z.

Str. Anton Pann nr.9; Piața Aurel Vlaicu nr.1-2

S.C. "POLIFORM" S.R.L. CUI 19005548 J35/2824/2006 ( (+4) 0744 69 80 12, (+4) 0256 43 22 12 : [email protected]

Colaborator Urbanism:

S.C. CERAMICA CRINUL S.A. Timișoara

P89-A13VEDERI PANORAMICE

EXISTENT

PROPUS

n RE a f i

Atasament: A14_-_desfasurate.pdf

P.U.Z. "Reconversie incintă în zonă mixtă"

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant:

CUI 7951780 J35/1396/1995

Scara:

iunie 2019arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

S.C. CERAMICA CRINUL S.A.

P89/2017"Reconversie incintă în zonă mixtă" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Strada Anton Pann nr. 9, Piața Aurel Vlaicu nr.1-2, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 401659, 408407, 408408, 408409, 412741

Număr planșă:

Data:

P.U.Z.

Str. Anton Pann nr.9; Piața Aurel Vlaicu nr.1-2

S.C. "POLIFORM" S.R.L. CUI 19005548 J35/2824/2006 ( (+4) 0744 69 80 12, (+4) 0256 43 22 12 : [email protected]

Colaborator Urbanism:

S.C. CERAMICA CRINUL S.A. Timișoara

N

DESFĂȘURATE STRADALE P89-A14

s t r a d a I o n M i h a l a c h e

s t r a d a C o n s t a n t i n T i t e l P e t r e s c u

s t r a d a A n t o n P a n n s t r a d a A n t o n P a n n s t r a d a A n t o n P a n n

p i a t a A u r e l V l a i c u p i a t a A u r e l V l a i c u

DESFASURATE STRADALE - PROPUS

AMPLASAMENT STUDIAT

cornișa 99,67m N.M.N.= 9,97m

coama 103,42m N.M.N.= 13,72m

cornișa 94,86m N.M.N.= 5,16m coama 97,84m N.M.N.= 8,14m cornișa 96,39m N.M.N.= 6,69m

coama 100,00m N.M.N.= 10,30m

cornișa 103,82m N.M.N.= 14,12m

coama 109,31m N.M.N.= 19,61m

coama 106,97m N.M.N.= 17,27m

cornișa 103,04m N.M.N.= 13,34m

cornișa 98,36m N.M.N.= 8,66m cornișa 97,75m N.M.N.= 8,05m

coama 101,65m N.M.N.= 11,95m

max. (S)+P+2E 102,70m N.M.N.= 13,00m

max. (S)+P+3E 105,70m N.M.N.= 16,00m max. (S)+P+3E 105,70m N.M.N.= 16,00m

max. (S)+P+2E 102,70m N.M.N.= 13,00m

max. (S)+P+3E+3Er 114,70m N.M.N.= 25,00m

cornișa 94,82m N.M.N.= 5,12m coama 95,72m N.M.N.= 6,02m

max. (S)+P+3E 105,70m N.M.N.= 16,00m

max. (S)+P+2E 102,70m N.M.N.= 13,00m

max. (S)+P+3E+3Er 114,70m N.M.N.= max. 25,00m

max. (S)+P+3E 105,70m N.M.N.= 16,00m max. (S)+P+3E 105,70m N.M.N.= 16,00m

cornișa 99,67m N.M.N.= 9,97m

coama 103,42m N.M.N.= 13,72m

coama 106,97m N.M.N.= 17,27m

cornișa 103,04m N.M.N.= 13,34m

cornișa 94,47m N.M.N.= 4,77m coama 97,81m N.M.N.= 8,11m

" iei intă i ială î A ivtă" S.C. CERAMICA CRINUL S.A. Timişoara Al P.U.Z. "Reconversie incintă industrială în zonă mixtă” Sir Anton Pan nr.9; Piaţa Aurel Vlaicu nr.1-2 EIN) i : da m A Specialist R.U.R. Proiectant: S.C. "POLIFORM" S.R.L. Denumire PLAN URBANISTIC ZONAL Nr. pr.: CUI 19005548 J35/2824/2006 proiect: a P89/2017 tel. (+4) 0744 69 80 12, tel./fax: (+4) 0256 43 22 12 "Reconversie incintă industrială în zonă mixtă” e-mail: office(Qtrimbitas.ro arh. Georgeta Trimbitas Strada Anton Pan nr. 9, Piaţa Aurel Vlaicu nr.1-2, Faza: Colaborator S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L. Timișoara, jud. Timiș PUZ Urbanism: CUI 7951780 J35/1396/1995 CF nr. 401659, 408407, 408408, 408409, 412741 BE iciar: Data: Sef proiect: | arh. Georgeta Trimbitas Beneficiar S.C. CERAMICA CRINUL S.A. februarie 2018 Număr planşă: Denumire planșă: Scara: arh. Alina Narita arh. Alina Narita arh. Camil Milincu Proiectat: Desenat: Verificat:
a=!3m1!1e3!4m5!3ma!1si Google Traducere (Q) Online Photo Edit [N Primaria Tin ga ED] Digital Imported - dl August 1919, [EREU] i Soundcreation ET SN i-a) DT Te a < afio:catolicat î £ Millenium li Lu ÎN APR TEL EI rada Johann Heinrich P: 0115 Deschis acum: 09-18 SUGERAȚI O MODIFICARE populare marți» a. hr E E tir E RESETA

Atasament: A15_-_POT_existente.pdf

P.U.Z. "Reconversie incintă în zonă mixtă"

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant:

CUI 7951780 J35/1396/1995

Scara:

iunie 2019arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

S.C. CERAMICA CRINUL S.A.

P89/2017"Reconversie incintă în zonă mixtă" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Strada Anton Pann nr. 9, Piața Aurel Vlaicu nr.1-2, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 401659, 408407, 408408, 408409, 412741

Număr planșă:

Data:

P.U.Z.

Str. Anton Pann nr.9; Piața Aurel Vlaicu nr.1-2

S.C. "POLIFORM" S.R.L. CUI 19005548 J35/2824/2006 ( (+4) 0744 69 80 12, (+4) 0256 43 22 12 : [email protected]

Colaborator Urbanism:

S.C. CERAMICA CRINUL S.A. Timișoara

C

PP

P

P

P+1

P+1

P+1

P

P

P

P+1

P+1

P+2

P+2

P+M

P

P+2

P

P P

P

P

P+1

D+P P+1

P

P

P

P

P

P

P

P+2

P

P+2

P P

P

P

P

P+1

P P

P+1

P

P

P

P+2

P+2

POT ~ 69.37%

POT ~ 69.79%

POT ~ 84.75%

27.65%

POT ~ 47.85%

POT ~ 60.77%

POT ~ 56.73%

POT ~ 78.55%

POT ~ 53.44%

POT ~ 80.28%

POT ~ 62.07%

POT ~ 88.78%

POT = 0%

POT ~ 38.10%

POT ~ 83.91%

POTEXISTENT ~ 65.59%

POT = 0%

POT = 100%

POT = 100%

POT = 100%

N

STUDIU ZONĂ - P.O.T. EXISTENTE P89-A15

STUDIU ZONĂ - P.O.T. EXISTENTE

1:1000

Atasament: EDILITARE.pdf

9.30

9.30

D rum

A sfalt

Parcare

Drum Asfalt

Alee

Alee

A lee

A lee

Bazin

Bazin

Alee

Alee

Alee

Alee

Alee

st r.

A nt

on P

an n

st r.

S te

fa n

C el

M ar

e

Atelier

Atelier

Casa

Garaj

Alee

Terasa acoperita

A lee

Alee

Parcare

Parcare

Parcare

Parcare

Alee

Alee

Strada Titu Maiorescu

Piata Aure l Vlaicu

st r.

C on

st an

ti n

Ti te

l P et

re sc

u

str. A nton Pann

Parcare

Parcar e

st r.

A nt

on P

an n

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Gradinita Anexa

Zid Caramida

Atelier P+1E

Cota ac operis=

96.39m

Cota ac operis=

100.91 m

Cota cornisa= 95.71m

Cota coama= 99.38m

Cota cornisa= 94.49m

Cota coama= 97.83m

Co ta

c or

ni sa

= 94

.4 7m

Co ta

c oa

m a=

9 7.

81 m

Co ta

c or

ni sa

= 94

.4 3m

Co ta

c oa

m a=

9 7.

77 m

Co ta

c or

ni sa

= 94

.4 1m

Co ta

c oa

m a=

9 7.

75 m

Co ta

c or

ni sa

= 99

.0 6m

Co ta

c oa

m a=

1 03

.0 0m

Co ta

c or

ni sa

= 10

0. 99

m

Co ta

c oa

m a=

10 5.

27 m

Co ta

c or

ni sa

= 97

.7 5m

Co ta

c oa

m a=

10 1.

65 m

Co ta

co rn

isa =

94 .8

9m Co

ta co

am a=

9 7.4

7m

C ot

a co

rn is

a= 9

4. 86

m

C ot

a co

am a=

9 7.

84 m

C ot

a co

rn is

a= 9

4. 65

m

C ot

a co

am a=

9 7.

94 m

C ot

a co

rn is

a= 9

6. 39

m

C ot

a co

am a=

1 00

.0 0m

Cutie Gaz Cutie Gaz

R igola incastrata

Alee

Alee

Zona verde de aliniament

Zona verde de aliniament

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Zona verde de aliniament

Zona verde de aliniamentZona verde de aliniament

VV

V

V

V

V

V V

V

V

Top: 6823

Top: 6822 CF439555

Top: 6821

CF 417543

Top: 6820

CF 442263

Top: 6814

CF 411107

Top: 6809

Top: 6810

Top: 6811

Top: 6812

Top: 6838

CF 411950

Top: 6840

CF 400003

Top: 6843

CF 406195

Top: 6844

CF 400453

Top. 6817/1

TOP. 6819/1 TOP. 6818/1

TOP. 6819/2/1/1

TOP. 6818/2/1

CF 418943

S=404mp

CF 413083

C ot

a co

rn is

a= 9

9. 67

m

Curte interioara

Curte interioara

Casa

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Casa

Casa

Casa

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

A te

lie r

P

Parcare

Parcare

Parcar e

Pa rc

ar e

Zona v erde

Zona v erde

Zona v erde

Alee

Zona verde d e aliniament

Cota cornisa= 92.61m

Cota coama= 94.71m

Cota coama= 96.80m

C ot

a co

am a=

9 8.

12 m

C ot

a co

rn is

a= 9

6. 23

m

Cota coama= 98.21m

C ot

a co

am a=

9 8.

35 m

C ot

a co

am a=

9 2.

74 m

C ot

a co

rn is

a= 9

2. 21

m

Cota cornisa= 92.89m

Cota coama= 95.33m

C ot

a co

am a=

9 7.

39 m

Cota coama= 97.76m

Cota cornisa= 92.58m

Cota coama= 95.33m

Co ta

c oa

m a=

9 5.

72 m

Co ta

c or

ni sa

= 94

.8 2m

Cota cornisa= 98.09m

Cota coama= 103.42m

Magazin si service auto

Cabinet medical

"Ciclop"

Scoala

PIATA AUREL VLAICU

P P

P P

P

P+1

P+1

P

P

P

P+1

P+M

P

P

P+1

P+1

P

P

P

P

P P P

P

P

P

P+1

P P

P+1+M

max. (S)+P+3E

max. (S)+P +3E

max.(S)+P+3E+3Er max.

(S)+P+3E+ 3Er

acces

pietonal

curte int.

B

acces

parcare

subsol

r

a

m

p

a

a

c

c

e

s

s

u

b

s

o

l

18 17

16 15

14

11

10

9

8

7

6

5

4

3

acces

auto si

pietonal

curte int.

2

1

13 12

c

i r

c

u

l a

t

i e

p

i e

t

o

n

a

l a

CF 408409

CF 408407 S=1024 mp

CF 401659 S=1484 mp

CF 412741 S=1739mp

CF 408408 S=111mp

S=504 mp

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

C ot

a co

rn is

a= 1

01 .4

7m

C ot

a co

am a=

1 05

.3 1m

C ot

a co

rn is

a= 9

8. 82

m

C ot

a co

am a=

1 03

.8 6m

C ot

a co

rn is

a= 1

04 .4

2m

C ot

a co

am a=

1 08

.6 7m

P+1

P+1

P

P

P

P+2

Sistem de referinta planimetric: Stereografic 1970 Sistem de referinta altimetric: Marea Neagra 1975

C

e

x

RECONVERSIE INCINTA IN ZONA MIXTA

str. Rasaritului nr.6 TIMISOARA Tel. /Fax. 004-0356-101621

SOCIETATEA DE CONSULTANTA SI PROIECTARE

S.C. ELATIS S.R.L.

SEF PROIECT

C.U.I. R17185205 J35/307/2005

PROIECTANT ing. STRIMBEI ILDICO

DESENAT teh. IEPURE SIMONA

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

SCARA

1:500

DATA

06.2019

VERIFICATOR/

EXPERT

NUME SEMNATURA CERINTA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

Beneficiar:

Titlu :

Titlu plansei:

PR. NR.

FAZA

NR. PL.

01 ED

330/

2018

DOC.

Retele de alimentare cu apa si canalizare

PLAN DE SITUATIE - PROPUNERI

str. Anton Pann nr.9 - P-ta Aurel Vlaicu nr.1 si 2, intravilan Timisoaraarh. TRIMBITAS GEORGETA

S.C. CERAMICA CRINUL S.A.

LEGENDA

racord canal cu CR propus

BR

bazin de retentie propus

bransament apa cu CA propus

separator de hidrocarburi propus SH

retea alimentare cu apa existenta

Aex Aex

retea canalizare existentaCex Cex

A e x

C

e

x

C

e

x

C e x

H

H

C R

C e x

A e x

Aex

A

e x

A e x

A

e

x

A

e

x

A

e

x

A

e

x

C

e

x

C

e

x

C A

B R

S H

C L

racord canal pluvial cu CL propus

C P

Atasament: ELECTRICE.pdf

9.30

9.30

Alee

A lee

st r.

A n

to n

P a

n n

Atelier

Atelier

Parcare

Parcare

Parcare Piata Au

rel Vlaic u

st r.

A n

to n

P an

n

Casa

Casa

Casa

Zid Caramida

Atelier P+1E

C o

ta c

o rn

is a

= 9

4 .4

7 m

C o

ta c

o a

m a

= 9

7 .8

1m

C o

ta c

o rn

is a=

9 4

.4 3

m

C o

ta c

o am

a= 9

7. 77

m

C o

ta c

o rn

is a=

9 4

.4 1m

C o

ta c

o am

a= 9

7. 75

m

C o

ta c

o rn

is a=

9 9

.0 6

m

C o

ta c

o am

a =

1 0

3 .0

0 m

C o

ta c

o a

m a

= 9

7 .8

4 m

Cutie Gaz Cutie Gaz

Alee

Zona verde de aliniament

Zona verde de aliniament

Zona verde de aliniamentZona verde de aliniament

V

V

V

V

Top: 6820

CF 442263

Top: 6814

CF 411107

Top: 6840

CF 400003

Top. 6817/1

TOP. 6819/1 TOP. 6818/1

TOP. 6819/2/1/1

TOP. 6818/2/1

CF 418943

S=404mp

Curte interioara

Curte interioara

Casa

Curte interioara

Curte interioara

A te

li er

P

Alee

Zona verd e de alinia

ment

Cota cornisa= 92.61m

Cota coama= 94.71m

Cota coama= 96.80m

C o

ta c

o a

m a

= 9

8 .1

2 m

C o

ta c

o rn

is a

= 9

6 .2

3 m

Cota coama= 98.21m

C o

ta c

o a

m a

= 9

8 .3

5 m

C o

ta c

o a

m a

= 9

2 .7

4 m

C o

ta c

o rn

is a

= 9

2 .2

1m

Cota cornisa= 92.89m

Cota coama= 95.33m

C o

ta c

o a

m a

= 9

7 .3

9 m

Cota coama= 97.76m

Cota cornisa= 92.58m

Cota coama= 95.33m

C o

ta c

o a

m a

= 9

5 .7

2 m

C o

ta c

o rn

is a=

9 4

.8 2

m

Cota corni sa= 98.09m

Cota coam a= 103.42m

P

P+1

P

P+M

P

P

P+1

P+1

P

P

P

max. (S)+P+3E

max. (S )+P+3E

max. (S)+P+3E+3Er

max.

(S)+P+ 3E+3Er

acces pietonal curte int.

acces parcare subsol

rampaaccessubsol

18 17

16 15

14

11

10

9

8

7

6

5

4

3

acces auto si

pietonal curte int.

2

1

13 12

circulatie pietonala

CF 408409

CF 408407 S=1024 mp

CF 401659 S=1484 mp

CF 412741 S=1739mp

CF 408408 S=111mp

S=504 mp

PC+PT

SDS1

SDS2

SDS3 SDS4

PC-FO

PTE

LEGENDA

- Camin de tragere rectangular de dimensiuni interioare 1000x1000x1000 mm, grosime perete exterior 150mm, constructie din beton clasa C30, echipat cu elemente de etansare si goluri prefabricate, etanse, conform dimensiunilor specificate pe planse, de tip necarosabil\carosabil, echipat cu rama si capac circular de fonta, D=625mm, cu incuietoare, rezistenta

10kN\400kN, montat in locul indicat pe plansa pe un pat de balast compactat de 150mm; - Traseu bransare la retelele de fibra optica format din fibra optica de tip

SingleMode, pozat pe jgheab metalic la nivelul subsolului;

- Traseu pentru alimentarea tablourilor secundare, pozat pe jgheab metalic

la nivelul subsolului;

PC+PT - Punct de conexiune si post de transformare, proiectat si executat in baza avizului tehnic de racordare si a studiuliu de solutie. SDS1-4 - Tablou secundar de distributie, aferent fiecarui corp de cladire, conform propunerii de mobilare; PC-FO - Punct de conexiune cu providerii de fibra optica, intre beneficiar si providerii de servicii;

- LES 20kV existent, conform aviz de amplasament 254644953 din 07.02.2019;

- LES 0.4kV existent, conform aviz de amplasament 254644953 din 07.02.2019;

PTE - Post de transformare existent, conform aviz de amplasament 254644953 din 07.02.2019;

- Postul de transformare existent, se propune a se anula si ingloba in postul

de transformare propus. Postul de transformare propus se va echipa cu un punct de transformare cu masura la bornele de 20kV si un punct de transformare care va prelua consumatorii existenti. -Solutiile tehnice pentru racordarea noilor consumatori si reglementarea consumatorilor existenti se va stabili la faza de autorizare de constructie.

Solutia s eva stabili de catre distribuitorul local de energie electrica;

Acest proiect este proprietatea firmei SC ELECTRIC EYE SRL. Drepturile de proiectare apartin in intregime proiectantului.

Refolosirea oricarei parti din aceasta documentatie este interzisa.

Verificator Nume Semnatura Cerinţa Referat\expertiză Nr.\Data

Desenat

Proiectat

Şef Proiect

Specificaţie

Titlul planşei : Instalatii electrice

Faza:

Proiectant Instalaţii Electrice :

P.U.Z.

Pr. Nr :

Nume Semnatura

Scara:

Data:

396\2018

1\200

Iul. 2018

Planşa:

E01

Titlul proiectului : PUZ Reconversie incintă în zonă mixtă, Strada Anton Pann

nr.9, Piața Aurel Vlaicu nr.1 și 2 Intravilan Timișoara, județul Timiș

Verificat Rev: 00

Beneficiar :

S.C. “CERAMICA CRINUL” S.A. Giarmata Vii, Intrarea Rozelor, nr. 6-8;

Timisoara, str. Zimnicea, nr. 26; jud. Timis, e-mail: [email protected]

SC ELECTRIC EYE SRL

arh. Georgeta Trîmbițaș

ing. Lucian Volintiru

ing. Adrian Valea

ing. Adrian Valea

Atasament: RUTIERE.pdf

dvi a fr : E da TILA a LA pă

Atasament: _MEMORIU.pdf

Pagina 1 I 19

s.c. ”POLIFORM” s.r.l. 300044 Timişoara, str. București, nr.19, sc.A, ap.7, tel.: 0256/432212, e-mail: [email protected]

MEMORIU TEHNIC Proiect nr. P89/2017

1. INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Denumire proiect: PLAN URBANISTIC ZONAL ”Reconversie incintă în zonă mixtă”

Amplasament: Strada Anton Pann nr.9, Piața Aurel Vlaicu nr.1 și 2

Intravilan Timișoara, județul Timiș CF nr. 401659, 408407, 408408, 408409, 412741

Număr proiect: P89/2017

Faza: Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) Iniţiatori: S.C. “CERAMICA CRINUL” S.A. (Beneficiari) Timişoara, str. Aurel Vlaicu, nr.1, jud. Timiș Elaborator: S.C. “POLIFORM” S.R.L. (Proiectant) Timişoara, str. București, nr.19, sc. A, ap. 7, jud. Timiș

tel./fax: 0256/432212, e-mail: [email protected] Data: iunie 2019 1.2. OBIECTUL P.U.Z. 1.2.1 SOLICITĂRI ALE TEMEI PROGRAM

Documentaţia în fază de Plan Urbanistic Zonal: ”Reconversie incintă în zonă mixtă”, propune reglementări din punct de vedere urbanistic a terenului situat în intravilanul Municipiului Timișoara, în partea de sud a Cartierului Fabric aflat la intersecția Străzii Anton Pan nr.9 cu Piața Aurel Vlaicu nr.1 și 2, aflat în proprietatea S.C. “CERAMICA CRINUL” S.A.

Suprafaţa de teren ce face obiectul prezentei documentații P.U.Z., măsoară 4862 mp și este compusă din următoarele parcele curți construcții în intravilan Timișoara:

 CF nr. 401659 cu nr. top. 6818/2/2 în suprafaţă de 1484 mp,  CF nr. 408407 cu nr. top. 6815 în suprafaţă de 1024 mp,  CF nr. 408408 cu nr. top. 6817/2 în suprafaţă de 111 mp,  CF nr. 408409 cu nr. top. 6819/2/1/2 în suprafaţă de 504 mp,  CF nr. 412741 cu nr. top. 6816 în suprafaţă de 1739 mp.

Pagina 2 I 19

Suprafața totală a incintei a fost diminuată de la 4900mp la 4862mp, în urma rectificării efectuate cu scopul obținerii Avizului OCPI, recepționat prin Procesul verbal nr. 2327/2018.

Propunerile ce fac obiectul prezentei documentații au fost generate de solicitarea

beneficiarei S.C. CERAMICA CRINUL S.A. de a revitaliza o incintă ex-industrială de mică producție din Cartierul Fabric, prin reconversia acesteia într-o zonă mixtă, de servicii și locuire colectivă.

Conform ridicării topografice, terenul ce face obiectul PUZ este delimitat de:

 la Vest: strada Anton Pan  la Sud: Piața Aurel Vlaicu  la Nord: terenuri proprietate privată identificate prin

- CF nr. 439555, top. 6822 - top. 6819/1 - top. 6819/2/1/1 - top. 6818/2/1

 la Est: teren proprietate privată identificat prin CF nr. 411107, top. 6814. 1.2.2 PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII

PENTRU ZONA STUDIATĂ Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare, aprobat

prin H.C.L. nr.157/2002, cu valabilitate prelungită prin H.C.L. 131/2017, terenul este încadrat în UTR 41.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 127/16.01.2018 emis de Primăria Municipiului Timișoara, eliberat în baza documentațiilor PUD/PUZ aprobate, se specifică:

Regimul economic:  destinația conform P.U.Z. “Zona Fabric” aprobat cu H.C.L. 95/1998, preluat

prin P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin H.C.L. 131/2017: unitate de mică producție

 conform Listei Monumentelor istorice din 2004, terenul se află în Situl urban “Fabric”, Cod LMI 2004: TM-II-m-B-06170

Regimul tehnic:  conform P.U.Z. “Zona Fabric” aprobat cu H.C.L. 95/1998: teren situat în

subzona construcțiilor vechi FV (UTR FV3) cu următorii indici caracteristici: - unitate de producție mică - P.O.T. max = 65% - C.U.T. max = 1,8 - înălțimea max. la cornișă = 9m - înălțimea max. la coamă = 12m

1.3. SURSE DOCUMENTARE 1.3.1 LISTA STUDIILOR ȘI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.

Pentru întocmirea acestei documentaţii s-au consultat:  Planul Urbanistic Zonal “Zona Fabric” aprobat cu H.C.L. 95/1998, preluat prin

Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare, aprobat prin H.C.L. nr.157/2002, cu valabilitate prelungită prin H.C.L. 131/2017

 Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara în lucru – revizia 4  Planul de Mobilitate Urbană Durabilă  Prevederi ale Masterplan 2012

Pagina 3 I 19

1.3.2 LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z.

 Certificatul de Urbanism nr. 127/16.01.2018 emis de Primăria Municipiului Timișoara, eliberat în baza documentațiilor PUZ aprobate.

 Suport Topografic întocmit de S.C. MULTILINES S.R.L. în sistem de referință planimetric Stereografic 1970, sistem de referință altimetric Marea Neagră 1975

 Avizul OCPI nr. 2327/2018  Studiul Geotehnic întocmit de S.C. CARA S.R.L.  Studiul istoric al amplasamentului studiat întocmit de Specialist monumente istorice

dr. arh. Liliana Roșiu  Evaluarea rezistenței clădirilor existente pe amplasamentul studiat întocmită de

expert tehnic atestat MLPAT dr. ing. Suma Corneliu  Avizul de Oportunitate nr. 15/15.03.2018 emis de Primăria Municipiului Timișoara,

eliberat în baza studiului de oportunitate întocmit de S.C. Poliform S.R.L.  Avizul Favorabil nr. 113/U/14.05.2018 al Direcției pentru Cultură Timiș

1.3.3 PROIECTE DE INVESTIȚII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC

DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A ZONEI Conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara în

lucru – revizia 4, terenul studiat se încadrează în M3 – ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENTĂ ARTERELOR PRINCIPALE DE TRAFIC.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1 EVOLUȚIA ZONEI 2.1.1 DATE PRIVIND EVOLUȚIA ZONEI

Incinta S.C. ”CERAMICA CRINUL” S.A. se află într-o zonă urbană cu statut de zonă istorică protejată, de importanță locală, respectiv inclusă în categoria B, conform clasificării folosite de Lista monumentelor istorice. Astfel, în Lista monumentelor istorice din judeţul Timiș, poziția care are legătură cu această incintă este:

TM-II-a-B-06096, Situl urban „Fabric” (I), Str. Timocului – str. Dacilor (ambele fronturi) - str. Ștefan cel Mare (ambele fronturi) – str. Școlii – str. Comănești – Piața Suluțiu Sterca Al. Mitropolit – Piața Vlaicu Aurel – str. Neculuță Th. – str Negruzzi C. – str. Ispirescu Petre.

Odată cu restructurarea cetății Timișoarei din secolul al XVIII-lea, s-a reconfigurat întreaga formă urbană a orașului, care include și nucleele viitoarelor cartiere ce au în conjurat cetatea. Odată cu anul 1718 începe locuirea în această zonă a orașului și tot acum apare aici și primul stabiliment de producție, fabrica de bere.

În Timișoara, ”Canalul Morilor” a fost unul dintre numeroasele cursuri de apă care au împânzit cartierul Fabric, favorizând dezvoltarea sa ca nucleu industrial al orașului. ”Canalul Morilor” a străbătut cartierul de la sud-vest spre nord-est și, în afară de acționarea mecanismelor morilor din zonă, a mai fost folosit și de diferite manufacturi și stabilimente industriale. Amplasamentul S.C. ”Ceramica Crinul” S.A., corelat cu acest plan de la mijlocul secolului al XVIII-lea, corespunde suficient de bine cu cel al uneia dintre aceste mori. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, moara de pe amplasamentul în studiu se găsea într-un spațiu urban străbătut de Canalul Morilor, context în care se mai aflau încă două mori. În afara lor, la mobilarea acestui spațiu mai participau biserica din Piața Mitropolit Sterca Suluțiu, construită în 1765 și devenită în 1906 greco-catolică, clădirea corpului de pompieri din Fabric și parțial, Fabrica de bere.

Pagina 4 I 19

Deși existent în planurile orașului din preajma anului 1920, Canalul Morilor își pierde rolul funcțional, până va dispărea cu totul. Importanța morilor se diminuează și ea in perioada interbelică, când centrul de greutate al industriei morăritului se mută în cartierul Iosefin, unde Moara Mare Timișoreană, reconstruită în 1918, va deveni una dintre cele mai mari asemenea stabilimente industriale din țară.

În evidența dotărilor industriale și comerciale din Timișoara anului 1936 nu apare nici o referire la amplasamentul morii din Piața Aurel Vlaicu. În zonă sunt consemnate pe Splaiul Morarilor Fabrica de piele ”Ideal”, o fabrică de broderii în Piața Mitropolit Sterca Suluțiu și firma ”Duschnits” S.A. pentru comerț cu mărunțișuri și tricotaje pe Strada Anton Pann.

Se cunoaște că între anii 1960 și 1970, amplasamentul este destinat introducerii unei ramuri a industriei chimice. Odată cu înființarea secției de mase plastice apar și investiții pentru amenajarea corespunzătoare a clădirilor aferente. Acum au loc lucrări de amenajare pentru hala de producție.

Este perioada când incinta primește o primă formă adaptată noii sale destinații industriale. Lucrările de transformare a construcțiilor continuă, între 1978-1980 adăugându- se corpuri sau modificându-se unele existente.

Din 1991 se produc aici tot mase plastice, dar intreprinderea devine secție a S.C. ”CERAPLAST” S.A. Timișoara. Acum se fabrică mase plastice, cauciuc, produse din PVC și repere industriale.

În anul 1995 are loc intabularea ansamblului industrial de către S.C. ”CERAMICA CRINUL” S.A., care îl folosește pentru fabricarea unor produse de porțelan și articole pentru domeniul electrotehnic.

În 1997 se mai întocmesc documentații pentru refuncționalizarea unor anexe din incintă, ateliere, spații pentru depozitare, cantină. Acestea au avut ca scop adaptarea existentului și eficientizarea funcționalității spațiilor, fără să conducă la o nouă configurare a incintei. Acestea se adaugă la reamenajările spațiilor interioare, care s-au operat în repetate rânduri în ultima jumătate de secol.

Construcțiile inițiale au suferit modificările majore între anii 1960 -1980, prin înlocuirea aproape integrală a structurilor vechii mori. Se păstrează un singur zid, cel al fațadei posterioare a unuia dintre corpurile morii, cel estic, la care a fost adosat un volum nou ce include și coșul de fum. Acest spațiu a fost destinat cuptorului noii fabrici.

2.1.2 CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAȚIONATE CU

EVOLUȚIA LOCALITĂȚII Un prim aspect, ce se cere scos în evidenţă din punct de vedere urbanistic și al

apartenenței amplasamentului S.C. ”Ceramica Crinul” S.A. la zona protejată ”Fabric”, privește conformarea sa la modul de ocupare a terenului și relația sa cu spațiul urban al Pieței Aurel Vlaicu.

În acest sens, dimensiunea incintei și felul în care a fost mobilată o apropie de unitățile industriale mici, care nu au contrastat semnifictiv cu rezolvările caracteristice fondului construit din Fabric. Astfel, participarea construcțiilor la susținerea frontului stradal și a colțului determinat de piață și strada Anton Pann, răspunde tipologiei locului, dar distribuția aleatorie a volumelor din interiorul incintei nu oferă calitate din punct de vedere urbanistic.

Sub aspectul calității arhitecturale, nici unul dintre corpurile prezente pe amplasament nu prezintă valoare.

Din analiza incintei și a evoluției sale rezultă câteva etape distincte de construcție, faza inițială din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, cea de refacere în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și cea de transformare de după 1960. Din toate construcțiile ridicate aici în decursul celor cca 250 de ani nu s-au păstrat elemente de interes, care să fie înscrise în categoria valorilor de patrimoniu.

2.1.3 POTENȚIAL DE DEZVOLTARE

Potențialul incintei S.C. ”CERAMICA CRINUL” S.A. poate fi valorificat cu condiția eliberării amplasamentului de construcțiile existente, fără valoare arhitecturală, aflate într-o stare avansată de degradare.

Pagina 5 I 19

Revitalizarea incintei ex-industriale existente reprezintă un beneficiu pentru spațiul public urban, ridicând calitatea fondului construit al Cartierului Fabric, aflat într-o stare de deteriorare continuă.

2.2 ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

2.2.1 POZIȚIA ZONEI FAȚĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂȚII Terenul studiat, în suprafaţă totală de 4862 mp este format din 5 parcele și este

situat în partea de sud a cartierului istoric Fabric, în intravilanul Municipiului Timișoara.

2.2.2 RELAȚIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIȚIEI, ACCESIBILITĂȚII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUȚII DE INTERES GENERAL Din punctul de vedere al încadrării în oraș, poziția este favorabilă, datorită

accesibilității, echipării edilitare și a deservirii cu instituții de interes general. Amplasamentul studiat are front la două străzi, într-un țesut urban clar definit, și este

accesibil atât pietonal, cât și cu mașina, sau prin intermediul mijloacelor de transport în comun sau cu bicicleta.

La 75m spre sud se află Strada Johann Heinrich Pestalozzi – Iepurelui – Baba Dochia, una dintre cele mai importante artere de circulație din oraș, echipată inclusiv cu pistă de biciclete.

Mijloacele de transport în comun care deservesc zona sunt:  Linia de tramvai 1  Linia de tramvai 2  Linia de tramvai 4  Linia de tramvai 5  Linia de tramvai 6  Linia de tramvai 10  Linia urbană 21  Linia expres 8

Stațiile corespunzătoare liniilor mai sus menționate se află la mai puțin de 200m de incinta studiată.

Zona este echipată la nivel edilitar cu rețele de alimentare cu apă – canal, gaz,

electricitate și telefonie. De asemenea, zona este dotată cu servicii și instituții de interes general: școli

generale, grădinițe, o școală pentru educație incluzivă, licee și facultăți, oficiu poștal, restaurante și alte spații de alimentație publică, birouri, sedii de firmă, spații comerciale, instituții precum ENEL, Transelectrica, Colterm, cabinete medicale, biserici, hoteluri, dintre care:

 Oficiul Poștal nr. 3 – aprox. 200m față de terenul studiat  Școli generale

- Școala Gimnazială nr.1 – aprox. 200m față de terenul studiat - Școala Generală nr. 6 - aprox. 600m față de terenul studiat - Școala Generală nr. 21 - aprox. 600m față de terenul studiat - Școala Gimnazială nr.28 – aprox. 900m față de terenul studiat

 Licee - J.L. Calderon – aprox. 600m față de terenul studiat - W. Shakespeare - aprox. 200m față de terenul studiat

 Departamente ale Universității de Vest: Facultățile de Economie, Biologie, Chimie

 Școala pentru persoane cu deficiențe mentale  Grădiniță – lângă terenul studiat  Fabrica de Bere

Pagina 6 I 19

 Clădiri de cult: Biserica Catolică din Piața Romanilor, Biserica Sârbească din Piața Traian, Biserica Ortodoxă Sfântul Ilie, Biserica Greco-Catolică din Piața Vârful cu Dor etc.

2.3 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL Relieful Conform ridicării topografice, suprafaţa terenului este relativ plată, având diferenţe de

nivel nesemnificative. Acesta nu prezintă potențial de alunecare.

Clima este temperat continentală moderată, caracteristică părții de sud-est a Depresiunii Panonice, cu unele influențe submediteraneene. Trăsăturile sale generale sunt marcate de diversitatea şi neregularitatea proceselor atmosferice.

Din punct de vedere climatic, zona se caracterizează prin următoarele : a) Temperatura aerului: - Media lunară minimă: –1,2oC în Ianuarie; - Media lunară maximă: +21,5oC în Iulie-August; - Temperatura minimă absolută: –35,5oC - Temperatura maximă absolută: +42,5oC - Temperatura medie anuală: +10,6oC b) Precipitaţii: - Media anuală: 592 mm.

Regimul eolian Cele mai frecvente sunt vânturile de nord - vest (13%) şi cele de vest (9,8%), reflex al

activităţii anticiclonului Azorelor, cu extensiune maximă în lunile de vară. În aprilie - mai, o frecvenţă mare o au şi vânturile de sud (8,4% din total). Celelalte direcţii înregistrează frecvenţe reduse.

Seismicitatea Conform codului de proiectare seismica P100-1/2013, condiţiile locale de teren

studiat in localitatea Timişoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colţ Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleraţiei orizontale a terenului ß0 = 2,50; a spectrului normalizat de răspuns elastic (din codul menţionat) si acceleraţia terenului pentru proiectare ag=0,20g.

Adâncimea maxima de îngheţ este stabilită conform STAS 6054-77 la 0,60-0,70m.

Caracteristici geotehnice Conform Studiului Geotehnic anexat, lucrarea se încadrează în categoria

geotehnică 1 – risc geotehnic redus. Pentru întocmirea studiului geotehnic, pe amplasamentul cercetat s-a efectuat un foraj la adâncimea de -6,00m de la suprafața terenului. Apa subterană nu a fost interceptată pe adâncimea forajului efectuat.

2.4 CIRCULAȚIA

2.4.1 ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂȘURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAȚIEI RUTIERE Imobilul studiat este amplasat în partea de est a municipiul Timișoara fiind mărginit

pe latura de vest de strada Anton Pan, pe latura de sud de piața Aurel Vlaicu, iar pe celelalte două laturi de parcele private construite.

Strada Anton Pann este o stradă de deservire locală de categoria a IV-a cu circulație în regim de sens unic și un prospect stradal cu o lățime de 8,00 m. Partea carosabilă are o lățime de 5,50 m și este măginită de o parte și de alta de trotuare pentru circulația pietonală.

Pagina 7 I 19

Piața Aurel Vlaicu are o parte carosabilă cu o lățime de 7,00 m și circulație în ambele sensuri. Partea carosabilă este mărginită înspre imobilul studiat de zonă verde și trotuar, iar pe partea cealaltă de parcaje amplasate perpendicular, zonă verde și trotuar.

În prezent parcelele studiate sunt deservite rutier din strada Anton Pan prin două accese rutiere.

În zona amplasamentului, la o distanță de aproximativ 200 m există stații ale mijloacelor de transport în comun (liniile 1, 2, 4, 5, 6 și 10 de tramvai, respectiv linia urbana 21 și expres 8). 2.4.2 CAPACITĂŢI DE TRANSPORT, GREUTĂŢI ÎN FLUENŢA CIRCULAŢIEI,

INCOMODĂRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAŢIE, NECESITĂŢI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ŞI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, INTERSECŢII CU PROBLEME, PRIORITĂȚI Accesul auto pe amplasament este asigurat în prezent din strada Anton Pan, strada

cu circulație în regim de sens unic din direcția piața Traian înspre piața Aurel Vlaicu. Intrarea în incintă se poate face doar din direcția piața Traian, zonă cu circulație ce se desfășoară pe străzi de deservire locală, multe dintre ele cu sens unic, ceea ce implică parcurgerea unor trasee suplimentare pentru cei care vin din direcția sudică a amplasamentului și creșterea numărului de mașini pe străzile adiacente amplasamentului.

2.5 OCUPAREA TERENURILOR

2.5.1 PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCȚIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ Zona cartierului Fabric prezintă o varietate de funcțiuni, dintre care:

- Imobile în general destinate funcțiunii de locuire, dispuse în clădiri vechi pe parter, sau parter și 1-2 etaje. Majoritatea locuințelor existente sunt colective, și cuprind la parter spații comerciale, servicii, mică producție, spații de alimentație publică etc.

- Interiorul careurilor de locuințe cu front închis este ocupat de construcții auxiliare (magazii, garaje, construcții depreciate, ateliere improvizate etc.) care scad calitatea fondului de locuire, cât și funcționalitatea incintelor (accesuri, spații verzi și spații de joacă, spații gospodărești adecvate)

- Clădiri de cult: Biserica Catolică din Piața Romanilor, Biserica Sârbească din Piața Traian, Biserica Ortodoxă Sfântul Ilie, Biserica Greco-Catolică din Piața Vârful cu Dor etc.

- Clădiri de Învățământ: școli generale, licee, școala pentru persoane cu deficiențe mentale, grădiniță.

- Clădiri Comerciale: imobilele din Piața Vârful cu Dor și Piața Aurel Vlaicu - Clădiri administrative, birouri, hoteluri etc. - Spații de alimentație publică: restaurante, cafenele etc.

În cadrul incintei studiate, clădirile din ansamblu, azi dezafectate, corespund unor funcțiuni de hale de producție, ateliere, magazii, șoproane, depozite și centrală termică.

2.5.2 GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT

În zona studiată, parcelele sunt în cea mai mare parte ocupate de construcții, amplasate în front închis, dar și de-a lungul limitelor de proprietate laterale sau posterioare. Una dintre puținele excepții este parcela vecină incintei studiate, la nord, identificată prin CF nr. 439555, top. 6822. În consecință, procentul de ocupare al terenului este în general peste 50%.

Dimensiunea incintei și felul în care a fost mobilată o apropie de unitățile industriale mici, care nu au contrastat semnificativ cu rezolvările caracteristice fondului construit din Fabric. Astfel, participarea construcțiilor la susținerea frontului stradal și a colțului determinat

Pagina 8 I 19

de piață și strada Anton Pann, răspunde tipologiei locului, dar distribuția aleatorie a volumelor din interiorul incintei nu oferă calitate din punct de vedere urbanistic.

Amplasamentul studiat este caracterizat prin următorii indici urbanistici existenți:

- Regim de înălțime D+P, P, P+1E, P+2E - POTexistent = 65,59% - CUTexistent = 1,22

2.5.3 ASPECTE CALITATIVE ALE FONDULUI CONSTRUIT Caracteristici ale fondul construit din zona studiată:

 Păstrarea topografiei de fronturi continui formând careuri neregulate,  Calitatea inegală a construcțiilor  Fondul construit se extinde și în interiorul careurilor, și cuprinde funcțiuni diverse:

locuințe, anexe gospodărești, garaje, spații de producție. Caracteristici ale fondul construit din amplasamentul ce face obiectul PUZ:

 Incinta S.C. ”Ceramica Crinul” S.A. ocupă o parcelă de colț, de la intersecția Pieței Aurel Vlaicu și străzii Anton Pann. Cea mai mare parte a spațiului construit este dispusă în jumătatea sudică a terenului, susținând frontul pieței.

 Diferitele corpuri sunt amplasate heterogen, perimetral și în centrul incintei. Față de modul de ocupare a terenului în zonă, cu fronturi continue și careuri neregulate, pe amplasamentul studiat dispunerea construcțiilor pare în consecință, mai dezordonată.

 Clădirile din ansamblu, azi dezafectate, corespund unor funcțiuni de hale de producție, ateliere, magazii, șoproane, depozite și centrală termică.

 Starea de conservare: Dată fiind dezfectarea incintei S.C. Ceramica Crinul S.A., clădirile ce fac parte din ansamblu se află în condiții de degradare mai mult sau mai puțin avansate. Ele derivă în principal din lipsa de întreținere, care a condus la infiltrații în diferite zone ale sistemelor de acoperire și la deterioarea materialelor de finisaj.

 Sub aspectul calității arhitecturale, nici unul dintre corpurile prezente pe amplasament nu prezintă valoare. Conform Comunicării Direcției Județene pentru Cultură Timiș nr. 356 din

13.02.2018, se acceptă desființarea corpurilor de clădire situate în cadrul incintei, și reconversia acesteia din zonă industrială de mică producție în zonă mixtă.

2.5.4 ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE

Zona studiată este asigurată cu instituții și servicii de interes general, enumerate anterior la subcapitolele 2.2.2 și 2.5.1

2.5.5 ASIGURAREA CU SPAȚII VERZI

În prezent, în cadrul amplasamentului studiat nu există spații verzi amenajate, acesta fiind ocupat de construcții și platforme betonate.

2.5.6 EXISTENȚA UNOR RISCURI NATURALE ÎN ZONA STUDIATĂ

Nu e cazul.

2.5.7 PRINCIPALELE DISFUNCȚIONALITĂȚI Principala disfuncționalitate identificată este existența pe amplasament a unor clădiri

care nu prezintă valoare arhitecturală, și care se află într-o stare avansată de degradare. De asemenea, fondul construit din vecinătate este într-o stare avansată de degradare

datorită infiltrațiilor, lipsei de întreținere și exploatării improprii a imobilelor. În consecință, peisajul urban are un aspect neîngijit și deteriorat.

Pagina 9 I 19

2.6 ECHIPAREA EDILITARĂ

2.6.1 STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU INFRASTRUCTURA LOCALITĂȚII Pentru determinarea rețelelor edilitare existente în zonă, au fost solicitat avize de la

toţi deţinătorii de gospodării subterane din zonă, obținându-se Avizul Unic nr. 169/06.03.2019 cu avizele anexe:

- Telefonie Conform avizului de amplasament nr.70/28.01.2019 al S.C. TELEKOM ROMANIA

COMMUNICATIONS S.A., pe amplasamentul studiat, există rețele de comunicații electronice aeriene montate pe fațadă.

- Societatea de Transport Public Timişoara Conform avizului de amplasament nr.UR2019-00-0359/17.01.2019 al Societății de

Transport Public Timişoara, în zonă regia nu deține gospodărie subterană de cabluri electrice sau infrastructură /suprastructură de transport public.

- Alimentare cu apă şi canalizare Conform avizului de amplasament nr.983/25.01.2019 emis de Serviciul Tehnic

AQUATIM, în zonă există rețele de apă-canal, atât pe Strada Anton Pann, cât și pe Strada Aurel Vlaicu.

- Alimentarea cu gaze naturale Conform aviz de amplasament nr.4526/29.01.2019 eliberat de E-ON Distribuție

ROMANIA S.A., pe Strada Anton Pann există rețea de gaz. - Alimentarea cu energie electrică Conform avizului de amplasament nr.254644953/07.02.2019 eliberat de SC ENEL

Distribuție Banat SA, pe cele două străzi există rețele electrice de medie și joasă tensiune în exploatare. Se va respecta distanța minimă de 0,6m față de traseul cablurilor electrice existente, și minim 3m față de latura cu acces în postul trafo existent, respectiv 1,5m față de latura cu ferestre de ventilație.

- Alimentarea cu agent termic Conform avizului de amplasament al Companiei de Termoficare COLTERM S.A. nr.

UR2019-000359/15.01.2019, în Piața Aurel Vlaicu există rețele termice.

2.6.2 PRINCIPALELE DISFUNCȚIONALITĂȚI  existența Postului Trafo în cadrul incintei studiate  amplasarea pe fațada clădirii a rețelelor de telecomunicații

2.7 PROBLEME DE MEDIU

În prezent, în cadrul amplasamentului studiat nu există spații verzi amenajate, acesta

fiind ocupat de construcții și platforme betonate. 2.8 OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Proprietatea este privată, funcțiunea propusă este zonă mixtă: servicii și locuințe colective.

Potrivit legii, propunerea de reglementare a fost supusă consultării populaţiei în cadrul procedurilor de informare a populaţiei ce vor fi organizate de Municipiul Timişoara, Direcţia de Urbanism, Serviciul Planificare Spaţială.

Pagina 10 I 19

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 3.1 CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

În urma analizării studiilor de fundamentare, se pot trage următoarele concluzii generale:

 se va reabilita zona de producție existentă prin schimbarea funcțiunii în servicii și locuințe colective

 se va asigura un procent de minim 20% (973 mp) spații verzi amenajate în cadrul incintei;

 se va asigura numărul necesar de locuri de parcare calculate pentru funcțiunile propuse exclusiv în cadrul incintei;

 se vor respecta limitele de implantare în funcție de regimul de înălțime maxim, conform planșei P89-A03 “Reglementări urbanistice”;

 se vor respecta următorii indicatori urbanistici:  P.O.T. max = 65%

 funcțiunea de locuire colectivă poate ocupa max. 35% (1702 mp) din suprafața terenului / nivel construit;

 C.U.T. max = 2,4  Regim de înălțime max. (S)+P+3E+3Er  Hmax. cornișă pentru (S)+P+2E = 13 m  Hmax. cornișă pentru (S)+P+3E = 16 m  Hmax. totală = 25 m

3.2 PREVEDERI ALE P.U.G.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare, aprobat prin H.C.L. nr.157/2002, cu valabilitate prelungită prin H.C.L. 131/2017, terenul este încadrat în UTR 41.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 127/16.01.2018 emis de Primăria Municipiului Timișoara, eliberat în baza documentațiilor PUD/PUZ aprobate, se specifică:

Regimul economic:  destinația conform P.U.Z. “Zona Fabric” aprobat cu H.C.L. 95/1998, preluat

prin P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin H.C.L. 131/2017: unitate de mică producție

 conform Listei Monumentelor istorice din 2004, terenul se află în Situl urban “Fabric”, Cod LMI 2004: TM-II-m-B-06170

Regimul tehnic:  conform P.U.Z. “Zona Fabric” aprobat cu H.C.L. 95/1998: teren situat în

subzona construcțiilor vechi FV (UTR FV3) cu următorii indici caracteristici: - unitate de producție mică - P.O.T. max = 65% - C.U.T. max = 1,8 - înălțimea max. la cornișă = 9m - înălțimea max. la coamă = 12m

Pagina 11 I 19

3.3 PREVEDERI ALE ETAPEI 2 P.U.G. – CONCEPT GENERAL DE DEZVOLTARE URBANĂ (MASTERPLAN) 2012

Pentru zona de care aparține terenul studiat, “Masterplan 2012” prevede în principal

întărirea și creșterea calității spațiului urban. Conform “Masterplan 2012”, terenul studiat este situat în zona de aplicare a

următoarelor politici: Politica 2 – Creșterea ponderii IMM-urilor în economia locală

Program 2 – Încurajarea intreprinderilor mici și mijlocii cu profil axat pe servicii  deschiderea de afaceri mici și mijlocii în centrele de cartier și în centrele istorice  păstrarea, respectiv întărirea unei structuri economice active prin asigurarea unor

suprafețe suficiente pentru spații comerciale de dimensiuni mai mari și asigurarea cu servicii și aprovizionare de proximitate pe raza municipiului Program 3 – Servicii în industria de ospitalitate / pensiuni, hoteluri, aparthoteluri

Politica 5 – Îmbunătățirea calității și gestionării domeniului public

Program 1 – Creșterea calității spațiului public urban  Modernizarea și întreținerea spațiului public  Crearea de spații publice atractive în zonele periferice  Creșterea atractivității străzilor comerciale

Politica 7 – Reabilitarea patrimoniului arhitectural și cultural, clădiri și zone urbane

Program 1 – Reabilitarea imobilelor de patrimoniu în proprietate de stat  Monitorizarea stării imobilelor  Stabilirea criteriilor de intervenție și modernizare  Monitorizarea stării imobilelor

Program 2 – Încurajarea lucrărilor de reabilitare prin acordare de asistenșă tehnică și de sprijin financiar proprietarilor de imobile istorice

 Monitorizarea fondului construit și a procesului de reabilitare Program 3 – Reabilitarea domeniului public în cartierele istorice

E ti > 3 Hu 5 = 8 LEII)
Zone de intervenție pe termen mediu și lung Zone de intervenție prioritare / dotări majore Zone de împădurire propuse, zone cu impact ecologic major Întărirea și creșterea calității zonelor centrale/campusurilor Zone plantate de protecţie a unor reţele de trans- port sau cursuri de apă

Pagina 12 I 19

 Amenajarea zonelor de trecere din cartierele istorice către alte cartiere  Îmbunătățirea calității spațiului public  Creșterea atractivității străzilor comerciale  Integrarea infrastructurii edilitare în amenajarea urbană

Politica 8 – Asigurarea de servicii și facilități pentru comunitate Program 6 – Localizarea și potențarea centrelor de cartier pe categorii

 Creșterea atractivității spațiului public, încurajarea comerțului mic

3.4 PREVEDERI ALE P.U.G. – revizia 4 în lucru

Conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara, revizia 4 în lucru, terenul este încadrat în zona M3 // Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor principale de trafic.

CARACTERUL:  zonă cu funcțiuni mixte de tip subcentral dezvoltată în lungul unor artere de

importanță majoră  zona se remarcă printr-o structură funcțională heterogenă, caracterizată de mixajul

între activitățile de interes general, cu acces public, ce tind să ocupe parterele și locuirea de tip colectiv, situată la nivelurile superioare ale imobilelor multifuncționale.

 sunt prezente, ocupând imobile monofuncționale, instituții publice și de interes public, dar și alte tipuri de activități

 având în vedere numeroase situații atipice ca neregularitatea parcelarului, se recomandă elaborarea de P.U.Z. pentru fiecare situație.

UTILIZĂRI ADMISE CONFORM PUG ÎN LUCRU:  Structură funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, activități administrative, de

administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale, culturale, de învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism etc.

 Spațiile de locuit vor putea fi amplasate doar la etajele imobilelor. Prezența locuirii nu este obligatorie.

 La imobilele noi parterele spre spațiile publice vor avea în mod obligatoriu funcțiuni de interes pentru public.

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢII CONFORM PUG ÎN LUCRU:  Elemente aferente infrastructurii tehnico – edilitare, cu condiția amplasării acestora în

subteran sau în afara spațiului public  Garaje publice sau private sub și supraterane în clădiri dedicate - Condiţii:

- să nu ocupe frontul spre spațiul public - accesul să se realizeze acolo unde este posibil, din străzi cu circulație redusă (secundare)

astfel încât să nu perturbe traficul.

 Activități de tip terțiar, servicii profesionale sau manufacturiere desfășurate în interiorul locuințelor - Condiţii: - să se desfăşoare în paralel cu funcţiunea de locuire - suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 50mp - să implice maximum 5 persoane - să aibă acces public limitat - activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii - să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii pe

parcelele vecine

INDICI DE OCUPARE ŞI DE UTILIZARE A TERENULUI propuşi în etapa 4 din Planul Urbanistic General în lucru, pentru parcele de colț:

 POT maxim admis 50% (35% pentru locuințe)  CUT maxim admis: 2,4

Pagina 13 I 19

 Suprafaţa Spaţii Verzi minimă în cadrul parcelei, propusă: 25%  Regimul de înălţime maxim admis: (1-3S) +P+5+1Er  Înălţimea maximă admisă la cornişă sau la atic: 22m.  Înălţimea maximă totală: 25m.

3.5 PREVEDERI ALE PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ

Conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, zona studiată este caracterizată

printr-un nivel al serviciului transportului public ridicat, cu o frecvență de max. 5 min. la ora de vârf dimineața, și max. 10 min. în perioada dintre vârfuri.

Tronsoanele de linie de tramvai care converg spre Piața Traian au fost modernizate. În zona studiată există piste pentru biciclete numai pe Strada J.H. Pestalozzi.

Calitatea pistei este apreciată ca fiind “bună”. PMUD prevede completarea rețelei de piste pentru biciclete pe Strada Ștefan cel Mare.

Din punct de vedere a circulației auto, nu există prevederi ale planului de mobilitate urbană pentru zona studiată.

3.6 VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL În cazul amplasamentului studiat, nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui echilibru între suprafeţele construite şi dotarea cu zone verzi, în concordanţă cu reglementările în vigoare şi în spiritul îmbunătăţirii factorilor de mediu şi a calităţii vieţii, prin creşterea suprafeţelor de spaţii verzi amenajate. Prin prezenta documentaţie se propune asigurarea unui procent de minim 20% spații verzi amenajate în cadrul incintei.

3.7 MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI Strada Anton Pann este o stradă de deservire locală de categoria a IV-a cu circulație

în regim de sens unic. Majoritatea clădirilor existente de pe strada Anton Pann, cuprinse între strada Ion Mihalache și piața Aurel Vlaicu, sunt amplasate la frontul stradal și sunt clădiri istorice.

Strada Anton Pann are, pe sectorul cuprins între strada Ion Mihalache și piața Aurel Vlaicu, un prospect stradal cu lățime variabilă cuprinsă între 8,00…9,30 m, având partea carosabilă de 5,50 m lățime, mărginită pe latura vestică de trotuar cu lățimea de de 2,00 m, iar pe latura estică de trotuar cu lățime variabilă cuprinsă între 0,50…2,00 m.

În soluția proiectată, prospectul stradal al străzii Anton Pann, pe lungimea frontului

parcelei studiate, va avea o lățime de 9,30m, fiind alcătuit din: - trotuar existent latura vestică 2,00m - carosabil existent 5,50m - trotuar propus latura estică 1,80m. Frontul propus la Strada Anton Pann a fost corectat, prin retragerea zonei de

implantare a construcțiilor supraterane față de aliniament, corelat cu clădirile vecine și prospectul stradal propus, conform planșei P89-A03 ”Reglementări urbanistice” atașate.

Frontul propus la Strada Aurel Vlaicu a fost corectat, prin retragerea zonei de implantare a construcțiilor supraterane față de aliniament, corelat cu clădirile vecine, conform planșei P89-A03 ”Reglementări urbanistice” atașate.

Pagina 14 I 19

Profilul transversal pe strada Aurel Vlaicu, în dreptul parcelei studiate, are o lățime variabilă de 15,50…23,00 m și se menține cu aceeași lățime și după realizarea proiectului propus.

Pentru deservirea rutieră a incintei studiate se propune amenajarea a două accesuri auto amenajate din străzile adiacente parcelei: strada Anton Pann, respectiv piața Aurel Vlaicu.

Accesul din strada Anton Pann va deservi subsolul imobilului propus și va asigura doar relația de stînga în raport cu strada Anton Pann. Accesul va avea o parte carosabilă cu lățimea de 6,00 m și se va racorda la partea carosabilă a străzii Anton Pann cu raze de racordare de 3,00 m.

Accesul din piața Aurtel Vlaicu va deservi curtea interioară a incintei. Partea carosabilă va avea o lățime de 6,00 m și se va racorda la piața Aurel Vlaicu cu raze de racordare de 6,00 m.

Pentru sistematizarea circulației prin incintă și subsol și asigurarea priorității pentru traficul de pe străzile Anton Pann, respectiv piața Aurel Vlaicu, la care se face racordarea, se propune aplicarea de marcaje rutiere și plantarea de indicatoare de circulație.

Soluția de deservire a parcelei studiate a fost aprobată în cadrul comisiei de circulația a municipiului Timișoara cu aviz nr. DT2018-003595/28.06.2018.

Amenajarea locurilor de parcare la sol și la subsol este prezentată în planșa

”LUCRĂRI RUTIERE – PLAN DE SITUAȚIE” întocmită de S.C. PATHS ROUT S.R.L. Calculul numărului de locuri de parcare necesare pentru deservirea investiției a fost

efectuat în conformitate cu Anexa 2 la R.L.U. Timișoara pentru fiecare funcțiune propusă. Necesarul de locuri de parcare a fost stabilit conform normativelor și legislației în

vigoare, obținându-se avizul Comisiei de Circulație nr. DT2018-003595/28.06.2018. Necesarul de locuri de parcare pentru deservirea clădirilor propuse se va asigura în

incintă, prin amenajarea de parcaje în subsol și la sol. Structurile rutiere propuse pentru realizarea acceselor și a drumurilor de incintă sunt

alcătuite din îmbrăcăminți moderne așezate pe o fundație din piatră spartă și ballast. Apele meteorice de suprafață se vor colecta prin intermediul unor guri de scurgere

într-o rețea internă de canalizare și se vor evacua în rețeaua de canalizare a municipiului. Pentru sistematizarea circulației prin incintă și asigurarea priorității pentru traficul de

pe străzile Anton Pann, respectiv piața Aurel Vlaicu, la care se face racordarea, se propune aplicarea de marcaje rutiere și plantarea de indicatoare de circulație.

Pentru asigurarea circulației pietonale prin incintă se vor amenaja trotuare și alei pietonale.

În incintă se va amenaja un rastel pentru biciclete. 3.8 ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANȚ

TERITORIAL, INDICI URBANISTICI Prin tema de proiectare stabilită de comun acord, se propune reconversia

incintei industriale existente în suprafață totală de 4862mp, în zonă mixtă: servicii și locuire colectivă.

Propunerile constau în: 1. Reconversia funcțiunii de mică producție în zonă mixtă: servicii și locuire

colectivă. 2. Regimul de înălțime general este (S)+P+3E, fiind permisă amplasarea unor

accente volumetrice în concordanță cu zona de implantare din planșa de Reglementări urbanistice, rezultând (S)+P+3E+3Er. La frontul Străzii Anton Pann se va respecta regimul de înălțime maxim (S)+P+2E.

Pagina 15 I 19

3. Asigurarea numărului necesar de locuri de parcare pentru funcțiunea propusă în cadrul incintei

4. Asigurarea unei suprafețe de 20% din suprafața incintei pentru spații verzi amenajate.

5. Asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga incintă: alimentare cu energie electrică, gaz, apă-canal, telefonie, conform propunerilor şi avizelor, etc.

6. Distribuția funcțiunilor se va face în felul următor: funcțiunea de locuire poate fi prezentă numai la etajele imobilelor, parterul fiind dedicat exclusiv serviciilor (instituții, comerț, cabinete, agenții, alimentație publică etc.) Locuirea nu este obligatorie.

COEFICIENȚI PROPUȘI Zonă mixtă: servicii și locuințe colective (4862 mp)

 P.O.T. max = 65%  funcțiunea de locuire colectivă poate ocupa max. 35% (1702 mp) din

suprafața terenului / nivel construit;  C.U.T. max = 2,4  Regim de înălțime max. (S)+P+3E+3Er  Hmax. cornișă pentru (S)+P+2E = 13 m  Hmax. cornișă pentru (S)+P+3E = 16 m  Hmax. totală = 25 m  Spații verzi amenajate: min. 20% (973 mp)

BILANȚ TERITORIAL PROPUS EXISTENT PROPUS

Zonă unități industriale de mică producție 100,00% 4862 mp - -

Teren pentru drumuri publice - - - -

Zonă Mixtă: Servicii și locuințe colective - - 100,00% 4862 mp

TOTAL 100,00% 4862 mp 100,00% 4862 mp

SUPRAFEȚE ÎN SITUAȚIA PROPUSĂ EXISTENT PROPUS

Servicii și locuințe colective - - Max.

65,00% Max.

3160 mp

Spații verzi amenajat în cadrul incintei - - Min.

20,00% Min.

973 mp

Circulații în cadrul incintei, parcări, locuri de joacă etc.

- - 15,00% 729 mp

TOTAL 100,00% 4862 mp 100,00% 4862 mp

Pagina 16 I 19

3.9 DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 3.9.1 ALIMENTARE CU APĂ – BRANȘAMENTUL DE APĂ

Pe strada Anton Pann exista o rețea de apă De 200 mm și o rețea de apă Dn 80 mm, iar în P-ta Aurel Vlaicu la fel există o retea de Dn 80 mm și De 200 mm (conform Aviz tehnic de amplasament AQUATIM).

Alimentarea cu apă a obiectivului se va face de la rețeaua de apă De 200 mm existentă în P-ta Aurel Vlaicu, printr-un branșament nou de apă din țeava PEHD De 63 mm echipat cu cămin de apometru.

Stingerea incendiului se va asigura de la hidranții stradali existenți montați pe rețeaua de apă.

Pe strada Anton Pann exista un hidrant pe rețeaua de apă De 200 mm în dreptul amplasamentului și în P-ta Aurel Vlaicu la fel există un hidrant pe rețeaua de apă în dreptul amplasamentului.

3.9.2 CANALIZARE MENAJERĂ – RACORD DE CANALIZARE MENAJERĂ

Pe strada Anton Pann există o rețea de canalizare ov 30/45 mm și în P-ta Aurel Vlaicu există o rețea de canalizare ov 70/105 mm.

Evacuarea apelor uzate se va face printr-un racord nou de canalizare din țeavă PVC De 160 mm, care prin cămin de racord CR se racordează la canalul existent ov 70/105 mm din P-ta Aurel Vlaicu.

3.9.3 CANALIZARE PLUVIALĂ

Apele pluviale vor fi colectate prin rigole carosabile din incintă, de unde ajung în reţeaua de canalizare pluvială din ţeavă PVC De 315 mm, apoi trec prin separator de hidrocarburi subteran SH, ajung în bazinul de retenţie subteran BR cu V = 50 mc amplasat la subsolul clădirii cu regim de înălțime (S) + P + 3E.

Timpul de retenție este 1 oră si apoi cu pompa submersibilă apa va fi pompată prin conducta de refulare în căminul de liniștire CL, de unde ajunge gravitational in caminul de racord CR. In caminul de racord ajung si apele uzate menajere si impreuna cu apele pluviale se descarcă în canalul stradal existent ov 70/105 mm din P-ta Aurel Vlaicu. 3.9.4 ALIMENTAREA DE BAZĂ CU ENERGIE ELECTRICĂ

Alimentarea cu energie electrică se va face prin solicitarea racordării locului nou de consum la rețelele electrice de interes public pentru transportul și distribuția energiei electrice, în conformitate cu HG90\2008 - Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza din LEA 0.4kV existentă, proiectată și executată de către distribuitorul local de energie electrică.

Datele energetice stabilite în baza normativului I7\2011, capitolul 3, sunt următoarele: - Putere instalată clădire 1 – SDS1 - 323kW; - Putere instalată clădire 2 – SDS2 – 310kW; - Putere instalată clădire 3 – SDS3 – 80kW; - Putere instalată subsol – SDS4 - 88.5kW;

Total putere instalată : 801.5kW; Coeficient de simultaneitate : Ks (nivel 2) – 0.55; Putere maxim absorbită : 440.83kW; Factor de putere mediu : 0.92;

Alimentarea cu energie electrică se propune a se realiza printr-un punct de conexiune cu delimitarea la bornele celulei de măsură, la nivelul de 20kV. Soluția se va stabili după definitivarea arhitecturală a clădirilor în baza unui aviz tehnic de racordare solicitat de catre beneficiar.

Pagina 17 I 19

Anvelopa propusă se va echipa cu un compartiment pentru mutarea consumatorilor și a transformatorului existent pe limita de proprietate. Soluția se va stabili în baza studiului de soluție pentru eliberarea amplasamentului, la faza de proiectare DTAC.

Anvelopa se va echipa cu un post de transformare cu izolație în ulei, putere 630kVA și un tablou de tip TDRI echipat cu protecții cu declanșatoare electronice pentru plecările către tablourile secundare de distribuție.

3.9.5 REȚELE DE TELECOMUNICAȚII

Fiecare construcție se va racorda la rețelele de fibră optică prin extinderea rețelelor din zona până la fiecare consumator. Fiecare obiectiv se va racorda la rețelele extinse prin fibră optică de tip single mode, de 6 perechi, pozată în tub gofrat de protecție, având punctul de delimitare la limita de proprietate.

Extinderea rețelelor se va face de către providerii de servicii. 3.9.6 ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

Conform avizului S.C. DELGAZ-GRID S.A. si a plansei atasate acestuia, pe strada Anton Pann exista o retea de gaze naturale. Pentru alimentarea cu gaze naturale a obiectivului se propune realizarea unui bransament si a unui/unei post/statie de reglare masurare gaze naturale. Pentru racordarea la sistemul de distributie al gazelor naturale beneficiarul sau firma mandatara va depune actele necesare la operatorul sistemului de distributie iar acesta va emite un aviz tehnic de racordare insotit de schita cu solutia tehhnica pentru realizarea bransamentului de gaze naturale si oferta de contract de racordare. Bransamentul de gaze naturale se va echipa cu un/o post/statie de reglare masurare gaze naturale. Conductele de distribuție a gazelor naturale, racordurile și instalațiile de utilizare subterane de gaze naturale se montează la adâncimea minimă de montaj de 0,9 m de la generatoarea superioară a acestora sau a tubului de protecție, după caz. La capătul branșamentului, adâncimea minimă de montare este de 0,5 m. La stabilirea adâncimii de montare se are în vedere că temperatura de îngheț a solului poate afecta caracteristicile mecanice ale conductelor din polietilenă.

De la postul/statia de reglare-masurare si pana la consumatori se va realiza o Instalatie exterioara de utilizare gaze naturale naturale se montează:

a) din oțel, suprateran/subteran; b) din polietilenă, subteran. Pentru executarea reţelei se vor utiliza ţevi din polietilenă care vor fi însoţite de certificat de calitate emis de către fabrica producătoare. În cazul că nu se prezintă un certificat de calitate, materialul tubular se poate folosi numai după verificarea de către un laborator de specialitate, care va emite un certificat de calitate. 3.10 PROTECȚIA MEDIULUI 3.10.1 DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE

Lucrările proiectate nu influenţează obiectivele existente în zonă, ca atare nu necesită măsuri pentru evitarea pagubelor sau măsuri de refacere a lucrărilor afectate.

În faza de construire ulterioară PUZ, colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către RETIM, în baza unui contract şi transportate la deponeul Municipiului Timişoara.

3.10.2 PREVENIREA RISCURILOR NATURALE

Surse de poluanţi pentru apele subterane în perioada de execuţie, respectiv de exploatare, nu există. Riscurile pentru sănătatea umană sau pentru mediu pot apărea în fazele de execuție ulterioare PUZ. Poluanţii pentru aer în timpul execuţiei sunt: praful,

Pagina 18 I 19

zgomotul, gaze de eşapament. Praful rezultă de la execuţia săpăturilor, împrăştierea nisipului, a pământului, din compactare etc.

3.10.3 DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEŞEURILOR

În momentul demolării construcțiilor existente, deşeurile menajere se vor colecta în europubele, care se vor amplasa pe o platformă amenajată. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmă specializată, care îl va depozita la un deponeu autorizat. Materialele rezultate din săpături care constituie excedent vor fi transportate de către constructor pe un amplasament stabilit de primărie.

3.10.4 RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE

MALURI, PLANTĂRI DE ZONE VERZI ETC. În prezent, terenul este ocupat de construcții și platforme betonate. Ulterior demolării se va avea în vedere amenajarea de spații verzi în procent de 20%

din suprafața terenului, adică 973mp. După terminarea lucrărilor se va îmbunătăţi cadrul natural prin plantarea de arbori de diferite specii şi de gazon pentru zonele stabilite ca fiind zone verzi amenajate.

3.10.5 REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ

Lucrările propuse propun soluții de revitalizare a peisajului urban, îmbunătățind calitatea spațiului public și a fondului construit.

3.10.6 ELIMINAREA DISFUNCȚIONALITĂȚILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE

COMUNICAȚIE ȘI AL REȚELELOR EDILITARE MAJORE Se va asigura fluenţa traficului la nivel de zonă, precum și echiparea edilitară

corespunzătoare funcționării obiectivului fără a aduce prejudicii în raport cu calitatea arhitecturală a spațiului public.

3.11 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ Analiza situaţiei existente a relevat faptul că zona este echipată din punct de vedere

edilitar. În cazul prezentului plan urbanistic, nu se vor face rezervări de teren pentru lărgirea profilelor stradale.

BILANŢ TERITORIAL OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ: EXISTENT PROPUS

Teren proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

100,00% 4862 mp 100,00% 4862 mp

Teren ce se intenționează a fi trecut în domeniul public

- - - -

TOTAL 100,00% 4862 mp 100,00% 4862 mp

Pagina 19 I 19

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE 4.1 ÎNSCRIEREA AMENAJĂRII ȘI DEZVOLTĂRII URBANISTICE

PROPUSE ÎN PREVEDERILE P.U.G. Documentația urbanistică de față propune soluții cu scopul regenerării unei zone

industriale de mici dimensiuni aflată în stare de degradare, într-o zonă cu funcțiuni mixte, respectând P.O.T. (65%) prevăzut conform P.U.Z. “Zona Fabric” aprobat cu H.C.L. 95/1998.

Datorită faptului că la momentul aprobării P.U.G. Timișoara în vigoare, incinta se afla în stare de funcționare, actuala propunere de revitalizare nu se încadrează în prevederile acestei documentații.

Schimbările produse în ultimii ani au avut drept consecință dezafectarea incintei, care în prezent este utilizată ca spațiu de depozitare sau reparații.

Noile propuneri P.U.Z. sunt corelate cu prevederile P.U.G. – revizia 4 în lucru, respectându-se tipul de funcțiune (obligatoriu servicii la parter, locuire la etaje), C.U.T. (2,4), și înălțimea maximă (25,00m). 4.2 PRIORITĂȚI DE INTERVENȚIE

Lucrările necesare de elaborat în perioada următoare:

- Întocmirea documentațiilor pentru demolarea construcțiilor existente pe amplasament, care nu pot fi adaptate noilor funcțiuni

- Soluții pentru echiparea edilitară – în subteran Şef de proiect, Întocmit, arhitect Georgeta Trîmbițaș arhitect Alina Narița

Atasament: _REGULAMENT.pdf

Pagina 1 I 13

s.c. ”POLIFORM” s.r.l. 300044 Timişoara, str. București, nr.19, sc.A, ap.7, tel.: 0256/432212, e-mail: [email protected]

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) PLAN URBANISTIC ZONAL „RECONVERSIE INCINTĂ ÎN ZONĂ MIXTĂ”

Strada Anton Pann nr.9, Piata Aurel Vlaicu nr. 1 si 2, intravilan TIMIŞOARA, C.F. nr. 401659, 408407, 408408, 408409, 412741

Beneficiar S.C. CERAMICA CRINUL S.A. Proiect nr. P89/2017

1. GENERALITĂŢI

1.1. Introducere, rolul R.L.U. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentaţie cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice şi juridice modul de realizare a construcţiilor şi prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) ”Reconversie incintă în zonă mixtă”, Strada Anton Pann nr.9, Piața Aurel Vlaicu nr. 1 și 2 - intravilan Timișoara, jud. Timiș, CF nr. 401659, 4048407, 408408, 408409, 412741, şi constituie un ansamblu de norme şi reglementări obligatorii pentru administraţia publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism, respectiv autorizaţii de construire) pentru realizarea construcţiilor în zona studiată. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

 stabileşte reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configuraţia parcelelor, natura proprietăţii, amplasarea şi conformarea construcţiilor şi amenajărilor aferente) precum şi condiţiile de ocupare şi utilizare a terenului);

 precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General şi Regulamentul General de Urbanism) şi impune condiţiile şi restricţiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

 Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic Zonal – indicativ GM–010-2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

 Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, modificată şi completată;

 Legea nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

 Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;  Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism – indicativ

GM – 007 – 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;  Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă a

recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei;

Pagina 2 I 13

 Ordinul Ministrului Sănătății nr. 994/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

 Hotărârea C.J.Timiş nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor şi indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potenţial de edificare urbană din judeţul Timiş;

 Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 350/2001.

şi are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate care au tangenţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 P.U.G. al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002 (prelungit prin HCL nr.131/24.04.2017);

 Planul Urbanistic Zonal “Zona Fabric” aprobat cu H.C.L. 95/1998, preluat prin Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare, aprobat prin H.C.L. nr.157/2002, cu valabilitate prelungită prin H.C.L. 131/2017

 Etapa 2 P.U.G. al Municipiului Timişoara - Concept general de dezvoltare urbană (Masterplan) 2012;

 Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara în lucru

1.3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal ”Reconversie incintă în zonă mixtă”, elaborat pe terenul proprietate privată a S.C. CERAMICA CRINUL S.A., aflat în intravilanul Municipiului Timișoara, amplasat în zona urbană cu statut de zonă istorică protejată de importanță locală (TM-II-a-B-06096, Situl urban „Fabric” (I), Str. Timocului – str. Dacilor (ambele fronturi) - str. Ștefan cel Mare (ambele fronturi) – str. Școlii – str. Comănești – Piața Suluțiu Sterca Al. Mitropolit – Piața Vlaicu Aurel – str. Neculuță Th. – str Negruzzi C. – str. Ispirescu Petre), cu fronturi la Strada Anton Pann și Piața Aurel Vlaicu, identificat prin C.F. nr. 401659, 4048407, 408408, 408409, 412741 în suprafaţă totală de 4862 mp, se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timişoara în baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi devine act de autoritate publică al Administraţiei Publice Locale. 1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor ce vor fi amplasate pe terenul aflat în intravilanul Municipiului Timişoara, jud. Timiş, având o suprafaţă totală de 4862 mp, cu fronturi la Strada Anton Pann și Piața Aurel Vlaicu, compus din:

 CF nr. 401659 cu nr. top. 6818/2/2 în suprafaţă de 1484 mp, curți construcții în intravilanul Municipiului Timișoara, proprietar S.C. CERAMICA CRINUL S.A.,

 CF nr. 408407 cu nr. top. 6815 în suprafaţă de 1024 mp, curți construcții în intravilanul Municipiului Timișoara, proprietar S.C. CERAMICA CRINUL S.A.,

 CF nr. 408408 cu nr. top. 6817/2 în suprafaţă de 111 mp, curți construcții în intravilanul Municipiului Timișoara, proprietar S.C. CERAMICA CRINUL S.A.,

 CF nr. 408409 cu nr. top. 6819/2/1/2 în suprafaţă de 504 mp, curți construcții în intravilanul Municipiului Timișoara, proprietar S.C. CERAMICA CRINUL S.A.,

 CF nr. 412741 cu nr. top. 6816 în suprafaţă de 1739 mp, curți construcții în intravilanul Municipiului Timișoara, proprietar S.C. CERAMICA CRINUL S.A.

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z. Zonificarea funcţională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinaţia construcţiilor şi funcţiunea dominantă a zonei şi este prezentată în planşa nr. P89-A03 “Reglementări urbanistice”. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor.

Pagina 3 I 13

2. PRECIZĂRI, DETALIERI ŞI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTULUI LOCAL ŞI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCŢIILOR REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI ŞI

PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT

2.1.1. Terenuri agricole din intravilan În zona studiată există terenuri având categoria de folosinţă curți construcții.

2.1.2. Zonele cu valoare peisagistică şi zonele naturale protejate

 Consiliul Judeţean Timiş impreuna cu Consiliul Local Timisoara vor identifica şi vor delimita, în funcţie de particularităţile specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecţie pentru valoarea lor peisagistică şi vor stabili condiţiile de autorizare a executării construcţiilor, având în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi a echilibrului ecologic.

2.1.3. Resursele subsolului

 În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului P.U.Z., modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

2.1.4. Resursele de apă

 Autorizarea executării lucrărilor pentru construcţiile propuse în acest Regulament este permisă numai cu avizul autorităţilor de gospodărire a apelor, după caz şi cu asigurarea măsurilor de apărare a construcţiilor respective împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii apelor de suprafaţă şi subterane, de respectarea zonelor de protecţie faţă de lucrările de gospodărire şi de captare a apelor (dacă e cazul).

2.1.5. Zonele construite protejate

 Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate şi delimitate prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Timiş, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din judeţul Timiş, subordonate Ministerului Culturii şi Cultelor şi Patrimoniului naţional şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

2.2.1. Siguranţa în construcţii

 Autorizarea construcţiilor de orice fel se va putea face numai în condiţiile respectării prevederilor legale privind siguranţa în construcţii între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă: - Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării

lucrărilor de construcţii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizaţiei de Construire;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;

Pagina 4 I 13

- H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor, inclusiv instrucţiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

- Proiectele care însoţesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcţii vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă privind realizarea şi exploatarea construcţiilor.

2.2.2. Expunerea la riscuri naturale

 Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate şi delimitate prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Timiş, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din judeţul Timiş, subordonate Ministerului Culturii şi Cultelor şi Patrimoniului naţional şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice

 Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

2.2.4. Construcţii cu funcţiuni generatoare de riscuri tehnologice  Autorizarea executării construcţiilor se va face doar în cazul existenţei posibilităţii de

racordare la reţelele de apă, canalizare şi energie electrică, în sistem local, colectiv sau centralizat.

 Terenul studiat este deservit de rețele de alimentare cu apă, canalizare, gaz, rețele termice, telecomunicații, şi energie electrică.

2.2.5. Asigurarea echipării edilitare

 Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

 Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de obligaţia efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaţi.

2.2.6. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor

 Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei.

 Condiţiile de amplasare a construcţiilor în funcţie de destinaţia acestora în cadrul zonei de faţă sunt prevăzute în cap.4 a prezentului Regulament.

2.2.7. Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului

În cazul prezentului regulament, POT şi CUT se stabilesc astfel: Zonă mixtă: servicii și locuințe colective (4862 mp)

 P.O.T. max. = 65%  C.U.T. max. = 2,4

2.2.8. Lucrări de utilitate publică

 Prin prezenta documentație nu se propun lucrări de utilitate publică.

Pagina 5 I 13

3. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

3.1. DOMENIUL DE APLICARE  Parcelele pentru care s-a întocmit Regulamentul Local de Urbanism sunt situate în

intravilanul Municipiului Timişoara şi au o suprafaţă totală de 4862mp. Funcțiunile propuse au condus la propunerea unei singure Unități Teritoriale de Referință.

 La nivelul incintei studiate s-a delimitat următoarea zonă funcțională: Zonă mixtă: servicii și locuințe colective (4862 mp) cu regim de înălţime maxim (S)+P+3E+3Er

3.2. UTILIZĂRI PERMISE Se permite amplasarea următoarelor funcţiuni pentru Zonă mixtă: servicii și locuințe colective:

 instituţii, servicii, comerţ, birouri  sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru mici întreprinderi, proiectare,

cercetare, expertizare, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale  sedii sociale, colective şi personale  activităţi din domeniul învăţământului  unități de cazare, cămine studențești  cabinete medicale fără paturi  servicii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.  servicii în industria de ospitalitate: pensiuni, hoteluri, aparthoteluri  comerţ cu amănuntul  agenţii de turism  restaurant, bar, cafenea, cofetărie, ceainărie  locuinţe colective (funcțiunea de locuire colectivă poate ocupa max. 35% din

suprafața terenului / nivel construit);  amenajări aferente locuinţelor  căi de acces carosabile şi pietonale în incintă,  parcări la sol  parcaje subterane  spaţii plantate  locuri de joacă pentru copii  spaţii pentru sport şi recreere  construcţii pentru echipări tehnico-edilitare  împrejmuiri  spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite  alte funcţiuni compatibile

3.3. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIŢII Profil funcțional admis cu condiționări pentru Zonă mixtă: servicii și locuințe colective:

 Se permite schimbarea destinaţiei apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru categoriile de funcţiuni cuprinzând activităţi pentru servicii specializate şi practică profesională privată cu grad redus de perturbare a locuirii şi program de activitate de 12 ore pe zi (între 8 şi 20), de exemplu: cabinete medicale, cabinete de avocatură, notariale, consultanţă, asigurări, proiectare, reprezentanţe, agenţii imobiliare etc;

3.4. INTERDICŢII TEMPORARE

 Zonele afectate de reţele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicţiei temporare de construire până la implementarea soluţiilor de deviere a acestora pe lângă căile de circulaţie, prin grija operatorului de reţea sau a proprietarului terenului (dacă este cazul).

Pagina 6 I 13

3.5. UTILIZĂRI INTERZISE Se interzice amplasarea următoarelor funcţiuni pentru Zonă mixtă: servicii și locuințe colective:

 schimbarea destinaţiei apartamentelor pentru activităţi generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi funcţiuni de producţie, jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfă, ateliere de reparaţii;

 schimbarea destinaţiei spaţiilor comune ale imobilelor având funcţiunea de circulaţie (holuri, accese, culoare, ganguri, curţi interioare, casele scărilor, etc.);

 depozitare en-gros sau mic-gros  comerţ en-gros, antrepozite  depozitări materiale refolosibile  platforme de precolectare a deşeurilor urbane  depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice  staţii de întreţinere auto, spălătorii auto  staţii de betoane  lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice si

construcţiile învecinate  activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat  construcţii provizorii de orice natură, cu excepţia organizărilor de şantier, chioscuri,

tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile si in spațiile publice, corpuri si panouri de afişaj, firme si reclame, copertine si pergole.

 platforme de precolectare a deşeurilor urbane  depozite de deşeuri  anexe pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor  ferme agro-zootehnice, abatoare  stații distribuție carburanți  activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot,

fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat  activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile

publice sau din instituţii publice

4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 4.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 4.1.1. Orientarea faţă de punctele cardinale

 Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce priveşte însorirea conform normelor şi recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 şi Ordinului Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă nr.119/2014, modificat și completat prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 994/2018.

 Se recomandă ca în clădirile în care se desfăşoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să fie asigurată iluminarea naturală a spaţiilor pentru birouri cât şi a celor pentru public.

 Amplasarea construcţiilor de locuinţe va fi astfel făcută încât pentru toate încăperile de locuit să se asigure durata minimă de însorire de 1 ½ h, potrivit Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.119/2014 modificat și completat, pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei.

Pagina 7 I 13

4.1.2. Amplasarea faţă de aliniament  Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG

nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public.

 Cu scopul asigurării unui profil transversal tip constant de 9,30m al Străzii Anton Pann în dreptul amplasamentului studiat, zona de implantare a construcțiilor supraterane va fi retrasă față de aliniament, corelat cu clădirile vecine și prospectul stradal propus, conform planșei P89-A03 "Reglementări urbanistice" atașate.

 Frontul construit propus la Strada Aurel Vlaicu se va simplifica, prin retragerea zonei de implantare a construcțiilor supraterane față de aliniament, corelat cu clădirile vecine, conform planșei P89-A03 "Reglementări urbanistice" atașate.

 Spațiul de retragere va fi destinat circulației publice pietonale, conform planșei P89- A04"Circulația terenurilor".

 Mobilarea incintei se va face în concordanță cu tipologia zonei, conform schițelor de ocupare a amplasamentului, prezentat în cadrul planșei P89-A03 "Reglementări urbanistice" atașate.

 Este obligatorie și prioritară mobilarea continuă a fronturilor stradale, în concordanță cu tipologia zonei.

 Regimul de înălțime general este (S)+P+3E, fiind permisă amplasarea unor accente

volumetrice în concordanță cu zona de implantare din planșa P89-A03 "Reglementări urbanistice", rezultând (S)+P+3E+3Er. La frontul Străzii Anton Pann se va respecta regimul de înălțime maxim (S)+P+2E.

 Spre Strada Anton Pann, limita de implantare aferentă regimului de înălțime (S)+P+3E, va fi amplasată la 3,00m față de front.

 Se pot crea substracții în volumul care mobilează continuu fronturile stradale, de

maxim 5m adâncime (în zona de acces, zona de colț etc.), atât la parter cât și la nivelurile superioare.

 Se pot crea volume adiționale în planul fațadei dinspre Piața Aurel Vlaicu, de maxim 1,80m adâncime și maxim 6,00m lățime, respectând următoarele condiții:

- să asigure o înălțime liberă de minim 4,00m față de cota circulației publice pietonale și accesurilor carosabile.

- suprafața cumulată a volumelor adiționale în planul fațadei să nu depășească 30% din suprafața acesteia.

 Rampa de acces în subsolul imobilelor se poate amenaja doar în interiorul limitei de proprietate și aliniamentului propus.

PENTRU REGIMUL DE ÎNĂLȚIME (S)+P+3E+1Er până la (S)+P+3E+3Er:  Limita de implantare față de Strada Anton Pann și Piața Aurel Vlaicu, a regimului de

înălțime suprateran P+3E+1Er până la P+3E+3Er va fi retrasă cu minim 6,00m față de limita de implantare supraterană P+3E, conform planșei P89-A03 "Reglementări urbanistice", cu respectarea condițiilor de însorire conform OMS 119/2014 și OMS 994/2018.

4.1.3. Amplasarea faţă de drumurile publice:  Construcţiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal

doar în condiţiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

4.1.4. Amplasarea faţă de limitele laterale

 Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, retragerile impuse faţă de limitele laterale şi posterioare ale terenului au un caracter minimal pentru realizarea cerinţelor de asigurare a

Pagina 8 I 13

confortului urban, privind respectarea condiţiilor de vizibilitate, în acord cu realizarea intimităţii pentru locuire a construcţiilor învecinate.

 Amplasarea faţă de limitele laterale se va face conform planșei P89-A03 "Reglementări urbanistice", și respectării distanţelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu.

 Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

 Noile construcții vor ocupa continuu frontul stradal al Pieței Aurel Vlaicu și al Străzii Anton Pann.

 Etajele retrase vor respecta retragerea minimă de 6,00m față de limita de proprietate laterală vecină cu parcela identificată prin CF 418943, și retragerea minimă de 12,00m față de limita de proprietate laterală vecină cu parcela identificată prin CF 411107 aflată la est, conform planșei P89-A03 "Reglementări urbanistice", cu respectarea condițiilor de însorire prevăzute în OMS 119/2014 și OMS 994/2018.

4.1.5. Amplasarea faţă de limita posterioară

 Poziția amplasamentul studiat este pe colțul cvartalului din care face parte. Limitele de proprietate nord și est vor fi considerate ca fiind limite laterale.

4.1.6. Lucrări de utilitate publică

 Clădirile se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate sau nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicaţie, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicaţii etc.)

 Prin prezentul proiect P.U.Z .nu se propun lucrări de utilitate pe domeniul public. 4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESURILOR OBLIGATORII 4.2.1. Accesuri carosabile

 Orice construcţie trebuie să fie accesibilă printr-un drum public (direct sau prin servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărare contra incendiilor.

 Numărul şi configuraţia accesurilor carosabile pentru toate categoriile de construcţii se stabileşte în funcţie de destinaţia funcţională a construcţiei, de capacitatea acesteia şi de numărul de utilizatori, cu condiţia asigurării accesurilor pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor.

 Poziția accesurilor carosabile nu este fixă, ea va fi stabilită la momentul autorizării construcțiilor.

 Accesurile carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă.

 Pentru deservirea rutieră a incintei studiate s-a propus amenajarea a două accesuri auto amenajate din strada Anton Pann, respectiv piața Aurel Vlaicu.

 Accesul din strada Anton Pann va deservi subsolul imobilului propus și va asigura doar relația de stânga în raport cu strada Anton Pann. Accesul va avea o parte carosabilă cu lățimea de 6,00 m și se va racorda la partea carosabilă a străzii Anton Pann cu raze de racordare de 3,00 m.

 Accesul din piața Aurel Vlaicu va deservi curtea interioară a incintei. Partea carosabilă va avea o lățime de 6,00 m și se va racorda la piața Aurel Vlaicu cu raze de racordare de 6,00 m.

 Pentru sistematizarea circulației prin incintă și subsol și asigurarea priorității pentru traficul de pe străzile Anton Pann, respectiv piața Aurel Vlaicu, la care se face racordarea, se propune aplicarea de marcaje rutiere și plantarea de indicatoare de circulație.

Pagina 9 I 13

 Se recomandă ca la faza de autorizare a construcțiilor să se studieze și posibilitatea deservirii parcajului din subsolul imobilului propus, prin acces din Piața Aurel Vlaicu.

4.2.2. Accesuri pietonale

 Este obligatorie asigurarea accesurilor pietonale la clădiri.  În sensul prezentului articol, prin accesuri pietonale se înţeleg căile de acces pentru

pietoni, care pot fi: trotuare, alei pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.

 Accesurile pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu dizabilități şi care folosesc mijloace specifice de deplasare.

4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ 4.3.1. Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente

 Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele tehnico-edilitare existente sau extinse ale localităţii şi anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră şi alimentare cu energie electrică;

 Se va asigura în mod special captarea şi evacuarea apelor meteorice din spaţiile rezervate pietonilor, din spaţiile mineralizate şi din spaţiile plantate.

 Alimentarea cu apă a parcelei studiate prin prezenta documentaţie în fază de P.U.Z., se va asigura din reţeaua de apă existenta în zonă

 Canalizarea menajeră propusă se va racorda la conducta existentă amplasată pe terenul aferent străzii Anton Pann sau Pieței Aurel Vlaicu.

 Apele pluviale se vor descărca în canalizare din preaplinul bazinului de retenţie. 4.3.2. Realizarea de reţele tehnico-edilitare Alimentarea cu apă, canalizarea menajeră și pluvială

 Costurile extinderilor de reţele publice sau ale măririlor de capacitate a reţelelor edilitare publice se suportă de către proprietari, parţial sau în întregime (corelat cu situația existentă în zonă la momentul dezvoltării echipării hidro-edilitare).

 Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari.

 Toate reţelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepţia celor aflate deja în curs de execuţie şi a căror extindere se preconizează (dacă e cazul).

 Se recomandă realizarea bazinelor de retenţie pentru colectarea apelor pluviale. Apa stocată va putea fi folosită la udarea spaţiilor verzi şi la circuite casnice sau tehnice care nu necesită apă potabilă.

Alimentarea cu energie electrică

 Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

 ansamblul de lucrări inginereşti care asigură aprovizionarea zonei cu energie electrică din sistemul naţional, aparţinând domeniului public şi exploatată de instituţia publică specializată va cuprinde: posturi de transformare şi reţea de distribuţie a energiei electrice.

 Conform soluției de principiu propuse în planșa ”INSTALAȚII ELECTRICE” elaborată de S.C. ELECTRIC EYE S.R.L., postul de transformare existent se propune a se anula și îngloba în postul de transformare propus. Postul de transformare propus se va echipa cu un punct de transformare cu măsura la bornele de 20kV și un punct de transformare care va prelua consumatorii existenți.

Pagina 10 I 13

 Soluțiile tehnice pentru racordarea noilor consumatori și reglementarea consumatorilor existenți se va stabili la faza de autorizație de construire. Soluția se va stabili de către distribuitorul local de energie electrică, la faza de autorizație de construire.

Telecomunicaţii

 Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

Reţele termice, alimentare cu gaze

 Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie, fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

 Reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la acestea se va realiza subteran.  Firidele de branşare vor fi amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului

arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor.  Toate construcţiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data

realizării lor, referitoare la distanţele impuse de funcţiunile pe care le adăpostesc. 4.3.3. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

 Edificarea este permisă cu respectarea dreptului de proprietate asupra reţelelor edilitare, publică sau privată, după caz.

4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE

CONSTRUCŢIILOR 4.4.1. Parcelarea

 Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcţii.

 Pentru a fi construibil, un teren trebuie să fie accesibil dintr-un drum public (direct sau prin servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

 Se propune alipirea parcelelor identificate prin CF nr. 401659, 4048407, 408408, 408409, 412741, ce fac obiectul P.U.Z.

4.4.2. Înălţimea construcţiilor La stabilirea înălţimii construcţiilor se vor avea în vedere:

 Protejarea şi punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziţie arhitectural-urbanistică a zonei;

 Respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinelor Ministerului Sănătăţii nr.119/2014 și 994/2018 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

 Se va respecta Hmax. cornișă = 13m pentru regimul de înălțime maxim (S)+P+2E spre Strada Anton Pann.

 Se va respecta Hmax. cornișă = 16m pentru regimul de înălțime maxim (S)+P+3E.  Este permisă amplasarea a maxim 2 accente de volum având regim de înălțime

(S)+P+3E+1Er până la (S)+P+3E+3Er conform planșei P89-A03 "Reglementări urbanistice".

 Pentru regimul de înălțime (S)+P+3E+1Er până la (S)+P+3E+3Er se va respecta Hmax. totală = 25m

Pagina 11 I 13

Zonă mixtă: servicii și locuințe colective (4862 mp)  Regim de înălțime max. (S)+P+3E+3Er  Hmax. cornișă = 13m pentru (S)+P+2E  Hmax. cornișă = 16m pentru (S)+P+3E  Hmax. totală = 25m pentru (S)+P+3E+3Er

4.4.3. Aspectul exterior al construcţiilor

 Autorizaţia de Construire nu se va emite dacă o construcţie prin situare, arhitectură, dimensiuni şi aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului vecinătăţilor și a peisajului urban.

 Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în armonie cu acestea.

 Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural.

 Sunt interzise construcţiile ce reprezintă pastişe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice.

 Culorile dominante pentru faţadele imobilelor vor fi: alb-gri natur, ocru, culori armonizate în general. Sunt permise totuşi culori specifice firmelor ce îşi desfăşoară activitatea în clădirile respective, conform Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timișoara.

 Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinţei propuse şi în concordanţă stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Poziţia şi dimensiunile lor nu vor stânjeni traficul auto sau pietonal.

4.4.4. Procentul de ocupare a terenului şi coeficientul de utilizare al terenului

 Procentul de ocupare (P.O.T.) al terenului este raportul dintre suprafaţa construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția la sol a perimetrului etajelor superioare) şi suprafaţa parcelei.

 Coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T.) este raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa parcelei.

 In cazul prezentului regulament:

Zonă mixtă: servicii și locuințe colective (4862 mp)  P.O.T. max = 65%  funcțiunea de locuire colectivă poate ocupa max. 35% (1702 mp) din

suprafața terenului / nivel construit;  C.U.T. max = 2,4

4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI 4.5.1. Parcaje

 Numărul locurilor de parcare va fi stabilit cu respectarea prevederilor din H.G.525/1996 republicată, şi a normativelor în vigoare. Numărul locurilor de parcare se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei.

 Vor fi prevăzute parcaje în funcţie de specificul activităţii: - 1,15 locuri de parcare / apartament - Pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii pentru care există

norme diferite de dimensionare parcajelor, acestea vor fi dimensionate conform normelor specifice.

 Eliberarea Autorizaţiei de Construire pentru construcţii ce necesită spaţii de parcare este condiţionată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

 Intrările şi ieşirile la parcaje şi garaje vor fi astfel dispuse încât să asigure o circulaţie fluentă şi să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersectează.

Pagina 12 I 13

4.5.2. Spaţii verzi şi plantate

 Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare.

 Se vor asigura spaţii verzi amenajate în procent de minim 20% din suprafaţa totală a incintei, respectiv minim 973 mp

 Se va acorda atenţie reconstrucţiei ecologice după încheierea lucrărilor de construcţie, constând în: grupuri de arbori izolaţi, aranjamente peisagere cu arbuşti, partere florale, gazon.

4.5.3. Împrejmuiri

 Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 împrejmuirile reprezintă construcţiile sau amenajările cu caracter definitiv sau temporar amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietăţile învecinate (dacă e cazul).

 Fronturile stradala vor fi mobilate integral cu construcții. Porțile de acces se vor putea deschide doar spre interior.

 Pe limitele laterale, împrejmuirile vor fi transparente, din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. Înălţimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80m (față de cota terenului sistematizat), şi vor putea fi dublate de un gard viu. Împrejmuirile pot avea un soclu plin de max. 0,60m (dacă e cazul).

 Se interzice executarea împrejmuirilor din panouri prefabricate din beton. 4.5.4. Gestionarea deşeurilor

 Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract şi transportate la un deponeu de gunoi autorizat.

4.6. BILANŢ TERITORIAL EXISTENT PROPUS

Zonă unități industriale de mică producție 100,00% 4862 mp - -

Teren pentru drumuri publice - - - -

Zonă Mixtă: Servicii și locuințe colective - - 100,00% 4862 mp

TOTAL 100,00% 4862 mp 100,00% 4862 mp

SUPRAFEȚE ÎN SITUAȚIA PROPUSĂ

EXISTENT PROPUS

Servicii și locuințe colective - - Max.

65,00% Max.

3160 mp

Spații verzi amenajat în cadrul incintei - - Min.

20,00% Min.

973 mp Circulații în cadrul incintei, parcări, locuri de joacă etc.

- - 15,00% 729 mp

TOTAL 100,00% 4862 mp 100,00% 4862 mp

Pagina 13 I 13

4.7. INDICATORI URBANISTICI Zonă mixtă: servicii și locuințe colective (4862 mp)

 P.O.T. max = 65%  funcțiunea de locuire colectivă poate ocupa max. 35% (1702 mp) din

suprafața terenului / nivel construit;  C.U.T. max = 2,4  Regim de înălțime max. (S)+P+3E+3Er  Hmax. cornișă pentru (S)+P+2E = 13 m  Hmax. cornișă pentru (S)+P+3E = 16 m  Hmax. totală = 25 m  Spații verzi amenajate: min. 20% (973 mp)

5. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ În perimetrul terenului studiat există o singură Unitate Teritorială de Referinţă. Şef de proiect, Întocmit, arhitect GEORGETA TRÎMBIŢAŞ arhitect Alina Narița

Atasament: A01_-_incadrare.pdf

P.U.Z. "Reconversie incintă în zonă mixtă"

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant:

CUI 7951780 J35/1396/1995

Scara:

iunie 2019arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

S.C. CERAMICA CRINUL S.A.

P89/2017"Reconversie incintă în zonă mixtă" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Strada Anton Pann nr. 9, Piața Aurel Vlaicu nr.1-2, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 401659, 408407, 408408, 408409, 412741

Număr planșă:

Data:

P.U.Z.

Str. Anton Pann nr.9; Piața Aurel Vlaicu nr.1-2

S.C. "POLIFORM" S.R.L. CUI 19005548 J35/2824/2006 ( (+4) 0744 69 80 12, (+4) 0256 43 22 12 : [email protected]

Colaborator Urbanism:

S.C. CERAMICA CRINUL S.A. Timișoara

CETATE

Bega

Be ga

Beg a

J. H. Pestalozzi

St ef

an c

el M

ar e

Spl aiu

l Ni stru

lui

3 Augus t 1919

Ie pu

re lu

i

Stefan cel M

are

Revolutiei din 1989

Tak e Io

nes cu

Take Ione

scu

M ichelangelo

PIATATRAIAN

PIATAUNIRII

PI A

TA V

IC TO

R IE

I

Parcul Regina MariaParcul

Civic

N

LEGENDA:

INCADRARE IN TERITORIU

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU, ÎNCADRARE ÎN PUG TIMISOARA P89-A01

EXTRAS P.U.Z. "ZONA FABRIC" APROBAT CU H.C.L. 95/1998, PRELUAT PRIN P.U.G.

EXTRAS P.U.G. TIMIȘOARA ÎN VIGOARE EXTRAS P.U.G. TIMIȘOARA ÎN LUCRU

LEGENDA:

TEREN STUDIAT TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

125
TI Q Conectare | Rh = o a o | a AT Oz um =
az a E A Fi | Şi | - N E d | | | PRIMARIA BENEFICIAR _/1997 MUNICIPIULUI Fn Fv la ala tt di iii a ir di i n RON RE TOS a PERIMETRU ZONĂ ISTORICĂ BEE | IMITE SUBZONE CONSTRUCŢII NOI PLAN URBANISTIC ZONAL / PROPUNERE PROIECTAT pi îi = A _ m = = 4 j O 38| fe n | 7 A es = z 5 a : | = a ra i | i = Sa. O? RM 5 a = N ot a =" E fir ÎN O = Pr Hi < dm | lol : E [5128 = = NSE Ha ft (SI pa a <€ n Z ul |) PROPUNERI PUD ELA UNITATE DE PRODUCŢIE RECONVERTITĂ EEE A UNITAT LA cca N EEE LIMITA ZONEI STUDIATE LEGENDA Z 1 A ali m | =! E a AR BAU PROIECT CIRCULAŢII AUTO REAMENAJATE SSW TRASEE DE PERSPECTIVĂ |] PLATFORME PIETONALE CJ EI | | TRASEU PIETONAL DE PERSPECTIVĂ ZONA REFUNCŢIONALIZATA Vasa O 7 a per Y al a pt n n 2 mm = a Z a Pa O x Ca = Şi = ca Ha n = = a _—_ O Y o CULTE AGREMENT (| SPAȚII VERZI PARCAJE GARAJ COLECTIV TATI TRANSPORT ÎN COMUN BAe 4 GE/ A d E | Hf E EN E de ic i ta LUĂ Ă N E , a C E ÎI re RD N TIET ——/ Li UI ARN | AN FT e Rn GU RC RE LV Ie e ETEODOR VA CL, pr CZ + VA CF FE DS d VA 7 = VE A x CEE E EEE rea E EEE ET Er EET REGLEMENTARI PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA PIATA TRAIAN TIMISOARA Str. PESTALOZZI Le NE EI N , SN A E N de A ANN şi E NE NE N 1 | i RI el Ri NY + QR Vei : | “i si i NAN, NA iu LA SE E i
PLAN URBANISTIC ZONAL N ZONA PIATA TRAIAN TIMISOARA A Ă ,
Ci STEA LL n ES LEGENDA NEI TRASEE AUTO REAMENAJATE PENE “TRASEE AUTO EXISTENTE îl TRASEE AUTO DE PERSPECTIVA PARCAJE ZONE VERZI PLATFORME DALATE, STRAZI PIETONALE SI PIETE ETAPA 1 PLATFORME DALATE, STRAZI PIETONALE SI PIETE ETAPA 2 | _ i rr
a=!3m1!1e3!4m5!3ma!1si Google Traducere (Q) Online Photo Edit [N Primaria Tin ga ED] Digital Imported - dl August 1919, [EREU] i Soundcreation ET SN i-a) DT Te a < afio:catolicat î £ Millenium li Lu ÎN APR TEL EI rada Johann Heinrich P: 0115 Deschis acum: 09-18 SUGERAȚI O MODIFICARE populare marți» a. hr E E tir E RESETA

Atasament: A02_-_existent.pdf

P.U.Z. "Reconversie incintă în zonă mixtă"

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant:

CUI 7951780 J35/1396/1995

Scara:

iunie 2019arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

S.C. CERAMICA CRINUL S.A.

P89/2017"Reconversie incintă în zonă mixtă" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Strada Anton Pann nr. 9, Piața Aurel Vlaicu nr.1-2, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 401659, 408407, 408408, 408409, 412741

Număr planșă:

Data:

P.U.Z.

Str. Anton Pann nr.9; Piața Aurel Vlaicu nr.1-2

S.C. "POLIFORM" S.R.L. CUI 19005548 J35/2824/2006 ( (+4) 0744 69 80 12, (+4) 0256 43 22 12 : [email protected]

Colaborator Urbanism:

S.C. CERAMICA CRINUL S.A. Timișoara

13.05

7.04

14.20

19.51

9.7 9

25.95

1.0 7

20.97

2.2 3

21 .64

13.44

34.72

22.30 7.29

20.87 6.85

10.37

10 .00

6.9 2

19 .54

6.40

13.85

8.8 4

12 .94

9.30

8.98

9.34

9.27

8.01

7.54

7.67

8.55

8.56

9.88

89.98

89.17

89.48

89.40 89.50 89.47

89.48 89.51

89.88

90.0490.05 90.04

89.88

89.37 89.36

89.51

89.32 89.33

89.53

89.60 89.29

89.62 89.68 89.70

89.76 89.76

89.93 89.92 89.95 89.93

89.81

89.85

89.6689.52 89.40

89.3989.52

89.55

89.61

89.42 89.44

89.5589.62 89.58 89.55

89.58

89.48

89.66 89.71

89.49 C

89.56 C

89.41 89.46

89.6689.77

89.81

91.9890.16 90.0290.01

90.15

90.01 89.86 89.8490.01

91.69 91.6590.20

90.09 90.11

89.8889.89

89.97 C

90.0789.96 89.8089.8189.95

89.92

89.53

89.44 89.31

89.46

89.28 89.31

89.45

89.37

89.47

89.40

89.49

89.68

89.63

89.82 89.69

89.79

89.90

89.35

89.42

89.22

89.18 89.17H

C

89.84 C

89.26

88.62 89.07C

88.96

89.204 89.205

89.116 89.02

88.99

88.60 88.62 88.61

89.20

88.71 89.11

88.99 88.90

C

88.98 88.95

89.17

89.03

89.22 89.19

89.28 89.44

89.3589.29

89.19

89.2089.31 89.37

89.38 89.42

89.30 C

89.24 C

89.06

89.06

89.21

89.04

89.11 89.13

89.42

89.88 90.03

89.7789.84

89.71

89.59

89.76

89.97

89.95

89.88 89.87 89.90 C

89.75 89.81

89.79

89.80

89.78

89.76

89.55 89.61

89.5189.59 89.5189.70 89.55

89.70

89.6589.73

89.85 89.90

89.74

89.89

90.02 89.93

90.01

89.99

89.79

89.89

90.11

C

89.99 C

89.91 C

89.91 C

89.89

89.8989.92

89.98

89.94C

89.93

89.8689.86 89.83

89.88 89.97

90.01

89.95

89.9789.98 90.00

89.96 89.95 90.09 90.05

90.14 89.96

89.93

89.92

89.96 89.9489.95

89.99 90.11

89.85

90.01 90.06

90.01 89.98

89.90 89.90 89.89

89.9989.97 90.04

90.2090.19

90.12 90.18

90.1790.16

89.83 89.96

89.82 89.8289.79 89.76 89.84

89.93

89.94

89.97

89.91 89.86 89.9689.88

89.72 89.74

C

89.75 89.81

89.81

89.89

89.90 89.89

89.85 90.03

89.83

89.81 89.84

89.81 89.82

89.83 89.81

89.83 89.79 90.02

C

89.84

89.80 89.75

89.84 89.87

89.90 89.88

89.88

89.92

89.87

89.87 89.83

89.92

89.90

89.87 89.88 89.97 89.95

89.9989.82 89.97

89.86

89.91 89.99

89.9189.9289.90

89.86 89.91

89.89 89.84

89.81 89.81

89.86

89.80

89.82

89.81

89.88

89.86 89.91

89.96

89.93

89.87

89.85 89.87

89.93

89.86

89.94

89.92

89.88

89.90

89.89

89.90

89.93 89.9489.93 89.95

89.95 90.08

89.98

89.89

89.97 89.91

89.97

90.09

90.07 90.12 90.22

89.97 C

90.07

90.23

90.12 89.94

90.14

90.28

90.14 90.25

89.22 90.1290.15

90.12 90.15

89.89 89.87 89.87

89.76

89.84

89.89

89.84

88.97 89.10

88.92

89.10 C

89.18 89.24

89.19

89.26

89.28

89.93

89.70 89.81

89.9089.92

89.95 89.93

90.05

90.1890.07

90.17

90.09

90.09

90.09 94.61

89.90 89.99

90.03

92.14

Parcare

Drum Asfalt

Alee

Alee

A lee

A lee

Bazin

Bazin

Alee

Alee

Alee

Alee

Alee

st r.

A nt

on P

an n

89.56

89.86

89.59

89.61

89.69

89.56

89.36

90.08

89.96

89.58

89.71

89.60

89.22

89.03

88.94

89.43

89.39

89.20 89.29

88.70

88.54 88.53

88.51

88.46 88.34 88.31

C

88.93 C

88.90

88.97

89.21 89.1989.50

89.62

89.86

89.87 89.87

89.88C 89.89C

89.67

89.26

88.71 88.74

89.26

89.78

88.85 88.98

89.83 89.87 89.84

89.83 C 89.78

89.78 C

88.92 89.74

89.80

89.79

89.57

89.40 C

89.59 C89.61

89.61 89.60 89.60

89.62

89.61 C

89.65

89.6589.73

89.94

92.40

89.28

89.88 C

89.77

89.63

89.49 89.59

89.57

89.56 89.56

90.60 90.53

90.9989.74

89.6789.74

89.59

89.61 89.46 89.45

89.58

89.89

89.89

89.59 89.54

89.65

89.50 89.64

89.63

89.69 89.71

89.97 90.31

89.62

89.41 89.43

Magazie Produse finite

Hala productie

Depozit materii prime

Atelier

Atelier

Atelier

Extindere fara acte

Atelier

Constructie de beton

Platf. de beton Drum

Zid de beton

Garaj Alee

Parcare

Parcare

Parcare

Parcare

Alee

Piata Aure l Vlaicu

st r.

An to

n Pa

n

st r.

C on

st an

ti n

Ti te

l P et

re sc

u

str. A nton Pann

Parcare

Parcar e

st r.

A nt

on P

an n

96.39 90.11

100.91

99.38

95.71

94.49

97.83

94.52

94.47

94.42

89.97

89.39

89.14

89.15

89.15 103.00

99.06

100.99

105.27

101.65 97.75

93.20

93.39

94.07 93.53

94.89 97.47

98.29

98.36

106.97

103.04 100.59 94.48

94.95

97.16

89.75

99.67

93.6593.68

89.87

94.86

97.84

92.95

94.65

97.94

100.00 96.39

95.21

90.23

89.93

89.54

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Gradinita Anexa

95.00 95.90

98.04

92.33

93.87 94.31 94.6193.66

96.59

90.44 90.45

91.98

93.60 93.22

98.35 98.21

98.19 97.87

97.80 98.45

97.87

94.7194.90

94.6894.70

Zid Caramida

Atelier

Cota ac operis=

96.39m

Cota ac operis=

100.91 m

Cota cornisa= 95.71m

Cota coama= 99.38m

Cota cornisa= 94.49m

Cota coama= 97.83m

Co ta

c or

ni sa

= 94

.4 7m

Co ta

c oa

m a=

9 7.

81 m

Co ta

c or

ni sa

= 94

.4 3m

Co ta

c oa

m a=

9 7.

77 m

Co ta

c or

ni sa

= 94

.4 1m

Co ta

c oa

m a=

9 7.

75 m

Co ta

c or

ni sa

= 99

.0 6m

Co ta

c oa

m a=

1 03

.0 0m

Co ta

c or

ni sa

= 10

0. 99

m

Co ta

c oa

m a=

10 5.

27 m

Co ta

c or

ni sa

= 97

.7 5m

Co ta

c oa

m a=

10 1.

65 m

Co ta

a co

pe ri

s= 9

8. 36

m

Co ta

c or

ni sa

= 10

3. 04

m

Co ta

c oa

m a=

10 6.

97 m

Co ta

co rn

isa =

94 .8

9m Co

ta co

am a=

9 7.4

7m

C ot

a co

rn is

a= 9

4. 86

m

C ot

a co

am a=

9 7.

84 m

C ot

a co

rn is

a= 9

4. 65

m

C ot

a co

am a=

9 7.

94 m

C ot

a co

rn is

a= 9

6. 39

m

C ot

a co

am a=

1 00

.0 0m

Cutie Gaz Cutie Gaz

R igola incastrata

Alee

Zona verde de aliniament

Zona verde de aliniament

Zona verde

Zona verde

Zona verde de aliniament

Zona verde de aliniamentZona verde de aliniament

VV

V

V

V

V

V V

Top: 6826Top: 6825

CF 411238 CF 409335Top: 6824

CF 421976

Top: 6823

Top: 6822 CF439555

Top: 6821

CF 417543

Top: 6820

CF 442263

Top: 6814

CF 411107

Top: 6827

Top: 6830 CF 407196

CF 406365

Top: 6832 CF 400876

Top: 6838

CF 411950

Top: 6840

CF 400003

Top: 6843

CF 406195

Top: 6844

CF 400453

CF 408409

Top. 6817/1

TOP. 6819/1 TOP. 6818/1

TOP. 6819/2/1/1

CF 408407 S=1024 mp

CF 401659 S=1484 mp

TOP. 6818/2/1

CF 412741 S=1739mp

CF 408408 S=111mp

S=504 mp

CF 418943

S=404mp

CF 413083

C ot

a co

rn is

a= 9

9. 67

m

Curte interioara

Curte interioara

Casa

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interio ara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Casa

Casa

Casa

A te

lie r

P

Parcare

Parcare

Parcar e

Pa rc

ar e

Zona v erde

Zona v erde

Zona v erde

24

20

21

28

27

26

25

19

22

23

12 7

11

1

2

18

5

17

16

15 14

13

9 10

4

6 89.55

Alee

Alee

Zona verd e de alinia

ment

90.0390.03 90.04

90.07

89.87

89.58 89.61 89.63 89.56 89.51

89.55 89.51 89.42 89.42

89.53 89.51 89.52 89.49

89.5689.53 89.56 89.57

89.54 89.38 89.53

89.85

89.82 89.65

90.13

Zona verde d e aliniament

479700 2 0 8 4 5 0

479700 2 0 8 5 0 0

479700 2 0 8 5 5 0

479700 2 0 8 6 0 0

479750 2 0 8 4 5 0

479750 2 0 8 5 0 0

479750 2 0 8 5 5 0

479750 2 0 8 6 0 0

479800 2 0 8 4 5 0

479800 2 0 8 5 0 0

479800 2 0 8 5 5 0

479800 2 0 8 6 0 0

479850 2 0 8 4 5 0

479850 2 0 8 5 0 0

479850 2 0 8 5 5 0

479850 2 0 8 6 0 0

Cota cornisa= 100.40m

Cota coama= 102.78m

Cota acoperis ( tip terasa)= 93.88m

Cota cornisa= 92.61m

Cota coama= 94.71m

Cota coama= 96.80m

C ot

a co

am a=

9 8.

12 m

C ot

a co

rn is

a= 9

6. 23

m

Cota coama= 98.21m

C ot

a co

am a=

9 8.

35 m

C ot

a co

am a=

9 2.

74 m

C ot

a co

rn is

a= 9

2. 21

m

Cota cornisa= 92.89m

Cota coama= 95.33m

C ot

a co

am a=

9 7.

39 m

Cota coama= 97.76m

Cota cornisa= 92.58m

Cota coama= 95.33m

C ota coam

a= 96.02m

C ota cornisa=

92.34m

Cota cornisa= 95.07m

Cota coama= 95.51m

C ot

a co

rn is

a= 9

2. 47

m

C ot

a co

am a=

9 3.

52 m

C ot

a co

rn is

a= 9

3. 68

m

C ot

a co

am a=

9 6.

97 m

Co ta

c oa

m a=

9 5.

72 m

Co ta

c or

ni sa

= 94

.8 2m

C ota coam

a= 98.51m

C ota cornisa=

94.22m

Cota coama = 98.51m

Cota cornisa = 94.22m

Cota coama = 95.60m

Cota cornisa = 94.80m

C ot

a co

am a=

1 04

.6 0m

C ot

a co

rn is

a= 9

9. 40

m

C ot

a co

rn is

a= 9

9. 40

m

Cota Horn= 115.70m

Co ta

c or

ni sa

= 94

.1 2m

Cota cornisa= 98.09m

Cota coama= 103.42m

Magazin si service auto

Cabinet medical

"Ciclop"

Scoala

Sistem de referinta planimetric: Stereografic 1970 Sistem de referinta altimetric: Marea Neagra 1975

PIATA AUREL VLAICU

P P

P P

P

P+1

P+1

P

P

P

P+1

P+1

P+2

P+M

P

P+2

P

P

P

P

P

P+1

D+P

P+1

P

P

P

P

P

P

P

P+2

P

P+2

P P

P

P

P

P+1

P P

P+1+M

3

Extindere fara acte

Extindere fara acte

Extindere fara acte

Constructie fara acte

PTT 2

P T

T 1

Aex

Cex

Cex Aex

Aex

Ae x

Ae x

Ae x

Ae x

C ex

Ce x

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

C ot

a co

rn is

a= 1

01 .4

7m

C ot

a co

am a=

1 05

.3 1m

C ot

a co

rn is

a= 9

8. 82

m

C ot

a co

am a=

1 03

.8 6m

C ot

a co

rn is

a= 1

04 .4

2m

C ot

a co

am a=

1 08

.6 7m

C ot

a co

rn is

a= 1

04 .4

2m

C ot

a co

am a=

1 08

.6 7m

P+1

P+1

P

P

P

P+2

P+2

C ot

a co

rn is

a= 1

03 .8

2m

C ot

a co

am a=

1 09

.3 1m

Á

Á

Á

Á

ÁÁ

ÁÁ

ÁÁ

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

8

CETATE

Bega

Be ga

Beg a

J. H. Pestalozzi

St ef

an c

el M

ar e

Spl aiu

l Ni stru

lui

3 Augus t 1919

Ie pu

re lu

i

Stefan cel M

are

Revolutiei din 1989

Tak e Io

nes cu

Take Ione

scu

M ichelangelo

PIATATRAIAN

PIATAUNIRII

PI A

TA V

IC TO

R IE

I

Parcul Regina MariaParcul

Civic

Împrejmuiri existente Contur imobil vecin

Cămin de vizitareC

Stâlp beton

Cota teren natural 90.22

Semn circulație Rigola

Conducta Gaz supraterană conform ridicării topografice V Răsuflător gaze

29 Punct de contur

479800 2 0 8 6 5 0

Caroiaj

Limita topografică teren ce face obiectul P.U.Z. Acces existent teren studiat

Arbori

DELIMITĂRI SIMBOLURI

ZONIFICARE EXISTENT

Zonă unități industriale de mică producție existentă

Zonă instituții și servicii publice existentă

Zonă locuințe și funcțiuni complementare până la P+2, existentă

Clădiri cu servicii la parter

Construcții existente

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă

Trotuare / alei pietonale existente

Locuri de parcare existente

Spații verzi de aliniament existente

Traseu subteran Magistrala AF conf. Aviz Colterm nr. UR2019-000359/15.01.2019 Traseu subteran alimentare cu apă conf. Aviz Aquatim nr. 983/25.01.2019

Aex

Traseu subteran canalizare conf. Aviz Aquatim nr. 983/25.01.2019

Cex

Post Trafo existent, înglobat în clădire, conf. Aviz Enel nr. 254644953/07.02.2019

LEA JT conf. Aviz Enel nr. 254644953/07.02.2019 LES JT conf. Aviz Enel nr. 254644953/07.02.2019 LES JTIP conf. Aviz Enel nr. 254644953/07.02.2019 LES MT conf. Aviz Enel nr. 254644953/07.02.2019

notă: conform Aviz Enel nr. 254644953/07.02.2019, se vor efectua sondaje pt. determinarea exactă a traseului cablurilor electrice existente, și se va respecta distanța de 0.6m față de acestea

Zona de protecție LES 0.6m Á

Sensul de circulație rutieră

Aviz PUZ

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

1 479762.499 208547.711 7.389 2 479769.846 208546.922 20.868

18 479790.660 208545.420 6.848 19 479797.497 208545.025 10.375 20 479800.044 208534.968 9.794 24 479809.689 208536.672 2.231 25 479811.896 208536.998 20.970 26 479815.884 208516.411 1.072 27 479814.846 208516.143 25.950 28 479821.448 208491.047 10.004 21 479811.986 208487.798 6.916 22 479805.549 208485.269 19.507 23 479798.739 208503.549 19.535 12 479779.948 208498.209 6.400

7 479781.800 208492.083 13.854 8 479785.810 208478.822 8.837 9 479777.251 208476.624 12.943

13 479764.714 208473.408 21.632 14 479743.473 208469.316 14.200 15 479741.303 208483.349 7.040 16 479737.043 208488.954 13.052 17 479734.500 208501.756 13.437 5 479736.238 208515.080 34.722 6 479740.273 208549.567 22.303

S(AvizPUZ)=0.49ha P=329.879m

Parcela (Cad412741)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

11 479775.820 208517.061 19.299 12 479779.948 208498.209 6.400

7 479781.800 208492.083 7.692 10 479774.605 208489.363 13.011 9 479777.251 208476.624 12.943

13 479764.714 208473.408 21.632 14 479743.473 208469.316 14.200 15 479741.303 208483.349 7.040 16 479737.043 208488.954 13.052 17 479734.500 208501.756 13.437 5 479736.238 208515.080 34.320 4 479770.515 208516.796 5.312

S(Cad412741)=0.17ha P=168.336m

Parcela (Cad401659)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

18 479790.660 208545.420 6.848 19 479797.497 208545.025 10.375 20 479800.044 208534.968 48.658 21 479811.986 208487.798 6.916 22 479805.549 208485.269 19.507 23 479798.739 208503.549 19.535 12 479779.948 208498.209 19.299 11 479775.820 208517.061 5.312 4 479770.515 208516.796 22.630 3 479769.343 208539.396 7.543 2 479769.846 208546.922 20.868

S(Cad401659)=0.15ha P=187.491m

Parcela (Cad408408)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

7 479781.800 208492.083 13.854 8 479785.810 208478.822 8.837 9 479777.251 208476.624 13.011

10 479774.605 208489.363 7.692

S(Cad408408)=0.01ha P=43.394m

Parcela (Cad408407)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

1 479762.499 208547.711 7.389 2 479769.846 208546.922 7.543 3 479769.343 208539.396 22.630 4 479770.515 208516.796 34.320 5 479736.238 208515.080 34.722 6 479740.273 208549.567 22.303

S(Cad408407)=0.10ha P=128.908m

Parcela (Cad408409)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

20 479800.044 208534.968 9.794 24 479809.689 208536.672 2.231 25 479811.896 208536.998 20.970 26 479815.884 208516.411 1.072 27 479814.846 208516.143 25.950 28 479821.448 208491.047 10.004 21 479811.986 208487.798 48.658

S(Cad408409)=0.05ha P=118.679m

3.001.50 15.50...23.00

2.007.002.00...9.50 0.5...1.802.00 8.00...9.30 5.50

Strada Aurel Vlaicu - existent si propus

trz.v.ccz.v.tr

≈≈≈

PROFIL TRANSVERSAL PTT1 Strada Anton Pann - existent

trctr

PROFIL TRANSVERSAL PTT2

lim ita

de pr

op rie

tat e

Ce ra

mi ca

C rin

ul SA

lim ita

de pr

op rie

tat e

Ce ra

mi ca

C rin

ul SA

N

SITUAȚIA EXISTENTĂ P89-A021:500

LEGENDA:

INVENTAR DE COORDONATE IN SISTEM STEREO '70

Zonă Unități industriale de mică producție existentă (4862 mp): - Regim de înălțime D+P, P, P+1E, P+2E - POT existent = 65.59% - CUT existent = 1.22

PROFILURI DE DRUM TRANSVERSALE EXISTENTE:

INDICATORI URBANISTICI EXISTENTI:

Atasament: A03_-_reglementari.pdf

P.U.Z. "Reconversie incintă în zonă mixtă"

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant:

CUI 7951780 J35/1396/1995

Scara:

iunie 2019arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

S.C. CERAMICA CRINUL S.A.

P89/2017"Reconversie incintă în zonă mixtă" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Strada Anton Pann nr. 9, Piața Aurel Vlaicu nr.1-2, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 401659, 408407, 408408, 408409, 412741

Număr planșă:

Data:

P.U.Z.

Str. Anton Pann nr.9; Piața Aurel Vlaicu nr.1-2

S.C. "POLIFORM" S.R.L. CUI 19005548 J35/2824/2006 ( (+4) 0744 69 80 12, (+4) 0256 43 22 12 : [email protected]

Colaborator Urbanism:

S.C. CERAMICA CRINUL S.A. Timișoara

1.63

3.00

14.88

1.85 3.02

21.08

1.0 7

20.97

6.0 0 6.00

12.00

22.30 7.39

20.87 6.85

10.37

9.7 9

2.2 3

19 .54

6.40

1.31

12.54

9.4 7

6.0 0

9.30 3.00

9.88

12.00

19 .30

6.00

34.14

3.00

43.907.04

13.05 14.02

C

Alee

A lee

A lee

Alee

st r.

A nt

on P

an n

C

Atelier

Atelier

Garaj Alee

Parcare

Parcare

Piata Aure l Vlaicu

str. A nton Pann

st r.

A nt

on P

an n

Casa

Casa

Casa

Atelier P+1E

Cota ac operis=

100.91 m

Cota cornisa= 94.49m

Cota coama= 97.83m

Co ta

c or

ni sa

= 94

.4 7m

Co ta

c oa

m a=

9 7.

81 m

Co ta

c or

ni sa

= 94

.4 3m

Co ta

c oa

m a=

9 7.

77 m

Co ta

c or

ni sa

= 94

.4 1m

Co ta

c oa

m a=

9 7.

75 m

Co ta

c or

ni sa

= 99

.0 6m

Co ta

c oa

m a=

1 03

.0 0m

Co ta

c or

ni sa

= 10

0. 99

m

Co ta

c oa

m a=

10 5.

27 m

Co ta

c or

ni sa

= 97

.7 5m

Co ta

c oa

m a=

10 1.

65 m

Co ta

a co

pe ri

s= 9

8. 36

m

Co ta

c or

ni sa

= 10

3. 04

m

Co ta

c oa

m a=

10 6.

97 m

Co ta

co rn

isa =

94 .8

9m Co

ta co

am a=

9 7.4

7m

R igola incastrata

Alee

Zona verde de aliniament

Zona verde de aliniament

Zona verde

Zona verde de aliniamentZona verde de aliniament

Top: 6826Top: 6825

CF 411238 CF 409335Top: 6824

CF 421976

Top: 6823

Top: 6822 CF439555

Top: 6832 CF 400876

Top: 6838

CF 411950

Top: 6840

CF 400003

Top: 6843

CF 406195

Top: 6844

CF 400453

Top. 6817/1

TOP. 6819/1 TOP. 6818/1

TOP. 6819/2/1/1

TOP. 6818/2/1

CF 418943

S=404mp

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara Casa

Casa

Casa

A te

lie r

P

Parcare

Zona v erde

Alee

Zona verd e de alinia

ment

Zona verde d e aliniament

479700 2 0 8 5 0 0

479700 2 0 8 5 5 0

479750 2 0 8 5 0 0

479750 2 0 8 5 5 0

479800 2 0 8 5 0 0

479800 2 0 8 5 5 0

479850 2 0 8 5 0 0

479850 2 0 8 5 5 0

Cota cornisa= 92.61m

Cota coama= 94.71m

Cota coama= 96.80m

C ot

a co

am a=

9 8.

12 m

C ot

a co

rn is

a= 9

6. 23

m

Cota coama= 98.21m

C ot

a co

am a=

9 2.

74 m

C ot

a co

rn is

a= 9

2. 21

m

Cota cornisa= 92.89m

Cota coama= 95.33m

C ot

a co

am a=

9 7.

39 m

Cota coama= 97.76m

Co ta

c oa

m a=

9 5.

72 m

Co ta

c or

ni sa

= 94

.8 2m

Cota cornisa= 98.09m

Cota coama= 103.42m

Scoala

Sistem de referinta planimetric: Stereografic 1970 Sistem de referinta altimetric: Marea Neagra 1975

PIATA AUREL VLAICU

P

P

P

P+1

P+1

P

P

P

P+1

P+1

P+M

P

P

P

P P

P

P

P+1

P+1+M

max. (S)+P+3E+3Er P.O.T. max. 65% C.U.T. max. 2,4

24

20

21

28

27

26

25

19 23

12

7

11

1

2

18

517

16

1514

13

9

10

4

6

3

A

A

max. (S)+P+3E+ 3Er

max. (S)+P+3E+ 3Er

max. (S)+P+3E+3Er

m ax. (S)+P+3E+3Er

ma x.

(S )+

P+ 3E

+3 Er

ma x.

(S )+

P+ 3E

ma x.

(S )+

P+ 2E

ma x.

(S )+

P+ 3E

ma x.

(S )+

P+ 2E

max. (S)+P+3E max. (S)+P+3E

m ax. (S)+P+3E

m ax. (S)+P+3E

m ax. (S)+P+3E

max. (S)+P+3E

max. (S)+P+3E

ma x.

(S )+P

+3 E

ma x.

(S )+P

+2 E

max. (S)+P+3E+3Er

max. (S)+P+3E

max. (S)+P+3E

30.00

17 .10

25 .90

9.30 3.00 3.00

9.30 3.00

7.9 8

22

8

1.63 17.88

1.85

24.10

1.0 7

20.97

9.30 6.00

6.0 0 6.00

12.00

46.90 34.14

22.30 7.39

20.87 6.85

10.37

9.7 9

2.2 3

19 .54

6.40

1.31

12.54

9.4 7

6.0 0

9.30

9.30 3.00

9.30

9.88 19

.30

3.00 3.00

12.00

89.98

89.17

89.48

89.40 89.50 89.47

89.48 89.51

89.88

90.0490.05 90.04

89.88

89.37 89.36

89.51

89.32 89.33

89.53

89.60 89.29

89.62 89.68 89.70

89.76 89.76

89.93 89.92 89.95 89.93

89.81

89.85

89.6689.52 89.40

89.3989.52

89.55

89.61

89.42 89.44

89.5589.62 89.58 89.55

89.58

89.48

89.66 89.71

89.49 C

89.56 C

89.41 89.46

89.6689.77

89.81

91.9890.16 90.0290.01

90.15

90.01 89.86 89.8490.01

91.69 91.6590.20

90.09 90.11

89.8889.89

89.97 C

90.0789.96 89.8089.8189.95

89.92

89.53

89.44 89.31

89.46

89.28 89.31

89.45

89.37

89.47

89.40

89.49

89.68

89.63

89.82 89.69

89.79

89.90

89.35

89.42

89.22

89.18 89.17H

C

89.84 C

89.26

88.62 89.07C

88.96

89.204 89.205

89.116 89.02

88.99 88.63

88.60 88.62 88.61

89.20

88.71 89.11

88.99 88.90

C

88.98 88.95

89.17

89.03

89.22 89.19

89.28 89.44

89.3589.29

89.19

89.2089.31 89.37

89.38 89.42

89.57 89.47

89.59 89.65

89.51 89.50

89.30 C

89.24 C

89.06

89.06

89.21

89.04

89.11 89.13

89.42

89.88 90.03

89.7789.84

89.71

89.59

89.76

89.97

89.95

89.88 89.87 89.90 C

89.75 89.81

89.79

89.80

89.78

89.76

89.55 89.61

89.5189.59 89.5189.70 89.55

89.70

89.6589.73

89.85 89.90

89.74

89.89

90.02 89.93

90.01

89.99

89.79

89.89

90.11

C

89.99 C

89.91 C

89.91 C

89.89

89.8989.92

89.98

89.94C

89.93

89.8689.86 89.83

89.88 89.97

90.01

89.95

89.9789.98 90.00

89.96 89.95 90.09 90.05

90.14 89.96

89.93

89.92

89.96 89.9489.95

89.99 90.11

89.85

90.01 90.06

90.01 89.98

89.90 89.90 89.89

89.9989.97 90.04

90.2090.19

90.12 90.18

90.1790.16

89.83 89.96

89.82 89.8289.79 89.76 89.84

89.93

89.94

89.97

89.91 89.86 89.9689.88

89.72 89.74

C

89.75 89.81

89.81

89.89

89.90 89.89

89.85 90.03

89.83

89.81 89.84

89.81 89.82

89.83 89.81

89.83 89.79 90.02

C

89.84

89.80 89.75

89.84 89.87

89.90 89.88

89.88

89.92

89.87

89.87 89.83

89.92

89.90

89.87 89.88 89.97 89.95

89.9989.82 89.97

89.86

89.91 89.99

89.9189.9289.90

89.86 89.91

89.89 89.84

89.81 89.81

89.86

89.80

89.82

89.81

89.88

89.86 89.91

89.96

89.93

89.87

89.85 89.87

89.93

89.86

89.92

89.88

89.90

89.89

89.90

89.9489.93 89.95

89.95 90.08

89.97

90.09 90.22

89.97

90.23

90.12 89.94

90.14

90.28

90.14 90.25

89.22 90.1290.15

90.12 90.15

89.89 89.87 89.87

89.76

89.84

89.89

89.84

88.97 89.10

88.92

89.10 C

89.18 89.24

89.19

89.26

89.28

89.93

89.70

89.9089.92

89.95 89.93

90.05

90.1890.07

90.17

90.09

90.09

90.09 94.61

89.90

92.14

Parcare

Drum Asfalt

Alee

Alee

A lee

A lee

Bazin

Bazin

Alee

Alee

Alee

Alee

Alee

st r.

A nt

on P

an n

89.56

89.86

89.59

89.61

89.69

89.56

89.36

90.08

89.96

89.58

89.71

89.60

89.22

88.94

89.39

89.20 89.29

88.70

88.54 88.53

88.51

88.46 88.34 88.31

C

88.93 C

88.90

88.97

89.21 89.1989.50

89.62

89.86

89.87 89.87

89.88C 89.89C

89.67

89.26

88.71 88.74

89.26

89.78

88.85 88.98

89.83 89.87 89.84

89.83 C 89.78

89.78 C

88.92 89.74

89.80

89.79

89.57

89.40 C

89.59 C89.61

89.61 89.60 89.60

89.62

89.61 C

89.65

89.6589.73

89.94

92.40

89.28

89.88 C

89.77

89.63

89.49 89.59

89.56 89.56

90.60 90.53

89.74

89.6789.74

89.59

89.61 89.46 89.45

89.58

89.89

89.89

89.59 89.54

89.65

89.50 89.64

89.63

89.69 89.71

89.97 90.31

89.62

89.41

Atelier

Atelier

Garaj Alee

Parcare

Parcare

Parcare

Parcare

Alee

Piata Aure l Vlaicu

st r.

An to

n Pa

n

st r.

C on

st an

ti n

Ti te

l P et

re sc

u

str. A nton Pann

Parcare

Parcar e

st r.

A nt

on P

an n

96.39 90.11

100.91

99.38

95.71

94.49

97.83

94.52

94.47

94.42

89.97

89.39

89.14

89.15

89.15 103.00

99.06

100.99

105.27

101.65 97.75

93.20

93.39

94.07 93.53

94.89 97.47

98.29

98.36

106.97

103.04 100.59 94.48

94.95

97.16

89.75

99.67

93.6593.68

89.87

94.86

97.84

92.95

94.65

97.94

100.00 96.39

95.21

90.23

89.93

89.54

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Gradinita Anexa

95.00 95.90

98.04

92.33

93.87 94.31 94.6193.66

96.59

90.44 90.45

91.98

93.60 93.22

98.35 98.21

98.19 97.87

97.80 98.45

97.87

94.7194.90

94.6894.70

Zid Caramida

Atelier P+1E

Cota ac operis=

96.39m

Cota ac operis=

100.91 m

Cota cornisa= 95.71m

Cota coama= 99.38m

Cota cornisa= 94.49m

Cota coama= 97.83m

Co ta

c or

ni sa

= 94

.4 7m

Co ta

c oa

m a=

9 7.

81 m

Co ta

c or

ni sa

= 94

.4 3m

Co ta

c oa

m a=

9 7.

77 m

Co ta

c or

ni sa

= 94

.4 1m

Co ta

c oa

m a=

9 7.

75 m

Co ta

c or

ni sa

= 99

.0 6m

Co ta

c oa

m a=

1 03

.0 0m

Co ta

c or

ni sa

= 10

0. 99

m

Co ta

c oa

m a=

10 5.

27 m

Co ta

c or

ni sa

= 97

.7 5m

Co ta

c oa

m a=

10 1.

65 m

Co ta

a co

pe ri

s= 9

8. 36

m

Co ta

c or

ni sa

= 10

3. 04

m

Co ta

c oa

m a=

10 6.

97 m

Co ta

co rn

isa =

94 .8

9m Co

ta co

am a=

9 7.4

7m

C ot

a co

rn is

a= 9

4. 86

m

C ot

a co

am a=

9 7.

84 m

C ot

a co

rn is

a= 9

4. 65

m

C ot

a co

am a=

9 7.

94 m

C ot

a co

rn is

a= 9

6. 39

m

C ot

a co

am a=

1 00

.0 0m

Cutie Gaz

Cutie Gaz Cutie Gaz

R igola incastrata

Alee

Zona verde de aliniament

Zona verde de aliniament

Zona verde

Zona verde

Zona verde de aliniament

Zona verde de aliniamentZona verde de aliniament

VV

V

V

V

V

V V

Top: 6826Top: 6825

CF 411238 CF 409335Top: 6824

CF 421976

Top: 6823

Top: 6822 CF439555

Top: 6821

CF 417543

Top: 6820

CF 442263

Top: 6814

CF 411107

Top: 6827

Top: 6828

Top: 6830

Top: 6829

CF 407196

CF 424153

CF 401960

CF 406365

Top: 6832 CF 400876

Top: 6838

CF 411950

Top: 6840

CF 400003

Top: 6843

CF 406195

Top: 6844

CF 400453

Top. 6817/1

TOP. 6819/1 TOP. 6818/1

TOP. 6819/2/1/1

TOP. 6818/2/1

CF 418943

S=404mp

CF 413083

C ot

a co

rn is

a= 9

9. 67

m

Curte interioara

Curte interioara

Casa

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Casa

Casa

Casa

A te

lie r

P

Parcare

Parcare

Parcar e

Zona v erde

Zona v erde

Zona v erde

89.55 Alee

Alee

Zona verd e de alinia

ment

90.0390.03 90.04

90.07

89.87

89.58 89.61 89.63 89.56 89.51

89.55 89.51 89.42 89.42

89.53 89.51 89.52 89.49

89.5689.53 89.56 89.57

89.54 89.38 89.53

89.85

89.82 89.65

90.13

Zona verde d e aliniament

479700 2 0 8 4 5 0

479700 2 0 8 5 0 0

479700 2 0 8 5 5 0

479700 2 0 8 6 0 0

479750 2 0 8 4 5 0

479750 2 0 8 5 0 0

479750 2 0 8 5 5 0

479750 2 0 8 6 0 0

479800 2 0 8 4 5 0

479800 2 0 8 5 0 0

479800 2 0 8 5 5 0

479800 2 0 8 6 0 0

479850 2 0 8 4 5 0

479850 2 0 8 5 0 0

479850 2 0 8 5 5 0

479850 2 0 8 6 0 0

479900 2 0 8 4 5 0

479900 2 0 8 5 0 0

479900 2 0 8 5 5 0

479900 2 0 8 6 0 0

Cota cornisa= 92.61m

Cota coama= 94.71m

Cota coama= 96.80m

C ot

a co

am a=

9 8.

12 m

C ot

a co

rn is

a= 9

6. 23

m

Cota coama= 98.21m

C ot

a co

am a=

9 8.

35 m

C ot

a co

am a=

9 2.

74 m

C ot

a co

rn is

a= 9

2. 21

m

Cota cornisa= 92.89m

Cota coama= 95.33m

C ot

a co

am a=

9 7.

39 m

Cota coama= 97.76m

Co ta

c oa

m a=

9 5.

72 m

Co ta

c or

ni sa

= 94

.8 2m

Cota cornisa= 98.09m

Cota coama= 103.42m

Magazin si service auto

Cabinet medical

"Ciclop"

Scoala

Sistem de referinta planimetric: Stereografic 1970 Sistem de referinta altimetric: Marea Neagra 1975

PIATA AUREL VLAICU

P P

P P

P

P+1

P+1

P+1

P+1

P

P

P

P+1

P+1

P+2

P+M

P

P

P+1

P+1

P

P

P

P

P

P+2

P

P+2

P P

P

P

P

P+1

P P

P+1+M

max. (S)+P+3E+3Er P.O.T. max. 65% C.U.T. max. 2,4

CF 408409

CF 408407 S=1024 mp

CF 401659 S=1484 mp

CF 412741 S=1739mp

CF 408408 S=111mp

S=504 mp 24

20

21

28

27

26

25

19 23

12

7

11

1

2

18

5

17

16

15 14

13

9

10

4

6

3

PTT 2

P T

T 1

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

C ot

a co

rn is

a= 1

01 .4

7m

C ot

a co

am a=

1 05

.3 1m

C ot

a co

rn is

a= 9

8. 82

m

C ot

a co

am a=

1 03

.8 6m

C ot

a co

rn is

a= 1

04 .4

2m

C ot

a co

am a=

1 08

.6 7m

C ot

a co

rn is

a= 1

04 .4

2m

C ot

a co

am a=

1 08

.6 7m

P+1

P+1

P

P

P

P+2

P+2

A

A

C ot

a co

rn is

a= 1

03 .8

2m

C ot

a co

am a=

1 09

.3 1m

Aex

Cex

Cex Aex

Aex

Ae x

Ae x

Ae x

Ae x

C ex

Ce x

H co

rn is

a= 1

3, 34

m H

co am

a= 1

7, 27

m

H co

rn is

a= 1

1, 29

m

H co

am a=

1 5,

57 m

H co

rn is

a= 1

4, 12

m

H co

am a=

1 9,

61 m

H co

rn is

a= 1

4, 72

m

H co

am a=

1 8

,9 7m

r=3.00

r=3.00

r=3.00

r=3.00

Á

Á

Á

Á

ÁÁ

ÁÁ

ÁÁ

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

30.00

17 .10

25 .90

7.9 8

22

8

Împrejmuiri existente

Contur imobil vecin

Cămin de vizitareC

Stâlp beton

Cota teren natural 90.22

Semn circulație Rigolă

V Răsuflător gaze

29 Punct de contur

479800 2 0 8 6 5 0

Caroiaj

Limita topografică teren ce face obiectul P.U.Z. Acces propus teren studiat

Arbori

DELIMITĂRI SIMBOLURI

ZONIFICARE EXISTENT

Zonă unități industriale de mică producție existentă

Zonă instituții și servicii publice existentă

Zonă locuințe și funcțiuni complementare până la P+2, existentă

Clădiri cu servicii la parter

Construcții existente

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă

Trotuare / alei pietonale existente

Locuri de parcare existente

Spații verzi de aliniament existente

ZONIFICARE PROPUS

Zonă mixtă: servicii și locuire colectivă propusă

Limita de implantare până la (S)+P+3E propusă

Limita de implantare până la (S)+P+3E+3Er propusă

Spații verzi și locuri de joacă amenajate în cadrul zonei mixte de servicii și locuire colectivă, propuse

Teren destinat circulației pietonale publice

Limita de implantare până la (S)+P+2E propusă (Retragere propusă din aliniamentul stradal existent)

Conducta Gaz supraterană conform ridicării topografice Traseu subteran Magistrala AF conf. Aviz Colterm nr. UR2019-000359/15.01.2019 Traseu subteran alimentare cu apă conf. Aviz Aquatim nr. 983/25.01.2019

Aex

Traseu subteran canalizare conf. Aviz Aquatim nr. 983/25.01.2019

Cex

LEA JT conf. Aviz Enel nr. 254644953/07.02.2019 LES JT conf. Aviz Enel nr. 254644953/07.02.2019 LES JTIP conf. Aviz Enel nr. 254644953/07.02.2019 LES MT conf. Aviz Enel nr. 254644953/07.02.2019

notă: conform Aviz Enel nr. 254644953/07.02.2019, se vor efectua sondaje pt. determinarea exactă a traseului cablurilor electrice existente, și se va respecta distanța de 0.6m față de acestea

Zona de protecție LES 0.6m

Á

Sensul de circulație rutieră

Aviz PUZ

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

1 479762.499 208547.711 7.389 2 479769.846 208546.922 20.868

18 479790.660 208545.420 6.848 19 479797.497 208545.025 10.375 20 479800.044 208534.968 9.794 24 479809.689 208536.672 2.231 25 479811.896 208536.998 20.970 26 479815.884 208516.411 1.072 27 479814.846 208516.143 25.950 28 479821.448 208491.047 10.004 21 479811.986 208487.798 6.916 22 479805.549 208485.269 19.507 23 479798.739 208503.549 19.535 12 479779.948 208498.209 6.400

7 479781.800 208492.083 13.854 8 479785.810 208478.822 8.837 9 479777.251 208476.624 12.943

13 479764.714 208473.408 21.632 14 479743.473 208469.316 14.200 15 479741.303 208483.349 7.040 16 479737.043 208488.954 13.052 17 479734.500 208501.756 13.437 5 479736.238 208515.080 34.722 6 479740.273 208549.567 22.303

S(AvizPUZ)=0.49ha P=329.879m

Parcela (Cad412741)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

11 479775.820 208517.061 19.299 12 479779.948 208498.209 6.400

7 479781.800 208492.083 7.692 10 479774.605 208489.363 13.011 9 479777.251 208476.624 12.943

13 479764.714 208473.408 21.632 14 479743.473 208469.316 14.200 15 479741.303 208483.349 7.040 16 479737.043 208488.954 13.052 17 479734.500 208501.756 13.437 5 479736.238 208515.080 34.320 4 479770.515 208516.796 5.312

S(Cad412741)=0.17ha P=168.336m

Parcela (Cad401659)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

18 479790.660 208545.420 6.848 19 479797.497 208545.025 10.375 20 479800.044 208534.968 48.658 21 479811.986 208487.798 6.916 22 479805.549 208485.269 19.507 23 479798.739 208503.549 19.535 12 479779.948 208498.209 19.299 11 479775.820 208517.061 5.312 4 479770.515 208516.796 22.630 3 479769.343 208539.396 7.543 2 479769.846 208546.922 20.868

S(Cad401659)=0.15ha P=187.491m

Parcela (Cad408408)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

7 479781.800 208492.083 13.854 8 479785.810 208478.822 8.837 9 479777.251 208476.624 13.011

10 479774.605 208489.363 7.692

S(Cad408408)=0.01ha P=43.394m

Parcela (Cad408407)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

1 479762.499 208547.711 7.389 2 479769.846 208546.922 7.543 3 479769.343 208539.396 22.630 4 479770.515 208516.796 34.320 5 479736.238 208515.080 34.722 6 479740.273 208549.567 22.303

S(Cad408407)=0.10ha P=128.908m

Parcela (Cad408409)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

20 479800.044 208534.968 9.794 24 479809.689 208536.672 2.231 25 479811.896 208536.998 20.970 26 479815.884 208516.411 1.072 27 479814.846 208516.143 25.950 28 479821.448 208491.047 10.004 21 479811.986 208487.798 48.658

S(Cad408409)=0.05ha P=118.679m

3.001.50 15.50...23.00

2.007.002.00...9.50 1.802.00 9.30 5.50

Strada Aurel Vlaicu - existent si propus

trz.v.ccz.v.tr

≈≈≈

PROFIL TRANSVERSAL PTT1 Strada Anton Pann - propus

trctr

PROFIL TRANSVERSAL PTT2

lim ita

de pr

op rie

tat e /

im pla

nta re

Ce ra

mi ca

C rin

ul SA

lim ita

de pr

op rie

tat e /

im pla

nta re

Ce ra

mi ca

C rin

ul SA

CETATE

Bega

Be ga

Beg a

J. H. Pestalozzi

St ef

an c

el M

ar e

Spl aiu

l Ni stru

lui

3 Augus t 1919

Ie pu

re lu

i

Stefan cel M

are

Revolutiei din 1989

Tak e Io

nes cu

Take Ione

scu

M ichelangelo

PIATATRAIAN

PIATAUNIRII

PI A

TA V

IC TO

R IE

I

Parcul Regina MariaParcul

Civic

±0.00 (89.70)

+4.77 (94.47)

+8.11 (97.81)

±0.00 (89.70)

+8.39 (98.09)

+13.72 (103.42)

3.00 3.00 9.3012.00

max. +16.00 (105.70)

max. +25.00 (114.70)

+13.00

STRADA ANTON PANN

Constructie existenta

P

E1

E2

E3

Er1

Er2

Er3

S

P

E1

E2

E3

Er1

Er2

Er3

S

Constructie existenta cu front la Piata Aurel Vlaicu

Anexa existenta

Hcornisa max = 16m

H/2

Htotal max = 25m

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

P

E1

E2

N

REGLEMENTĂRI URBANISTICE P89-A031:500

LEGENDA:

INVENTAR DE COORDONATE IN SISTEM STEREO '70

BILANȚ TERITORIAL:

PROPUS:

Zonă Mixtă: Servicii și locuire colectivă

TOTAL: 100,00%4862 mp

EXISTENT: PROPUS:

Zonă Industrială de mică producție existentă

Zonă Mixtă: Servicii și locuire colectivă

TOTAL:

-

100,00%4862 mp

100,00%4862 mp

100,00%4862 mp

100,00%4862 mp

-

- Servicii și locuire colectivă 65,00%3160 mp

- Spații verzi amenajate în cadrul incintei 20,00%973 mp

max.

min.

- Circulații în cadrul incintei, parcări, locuri de joacă etc. 15,00%729 mp

SUPRAFEȚE ÎN SITUAȚIA PROPUSĂ:

max.

min.

Teren pentru drumuri publice - -

În urma aprobării P.U.Z. se vor alipi parcelele identificate prin C.F. nr. 401659, 408407, 408408, 408409, 412741.

INDICATORI URBANISTICI: Zonă MIXTĂ - Regim de înălțime max. (S)+P+3E+3Er - POT max. = 65% - CUT max. = 2,4 - Hmax. cornișă (S)+P+3E = 16m - Hmax. cornișă (S)+P+2E = 13m - Hmax. totală = 25m

PROFILURI DE DRUM TRANSVERSALE PROPUSE:

TIPOLOGII DE OCUPARE A AMPLASAMENTULUI CE FACE OBIECTUL P.U.Z.

SECTIUNE TIP A-A

Atasament: A04_-_circulatia.pdf

P.U.Z. "Reconversie incintă în zonă mixtă"

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant:

CUI 7951780 J35/1396/1995

Scara:

iunie 2019arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

S.C. CERAMICA CRINUL S.A.

P89/2017"Reconversie incintă în zonă mixtă" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Strada Anton Pann nr. 9, Piața Aurel Vlaicu nr.1-2, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 401659, 408407, 408408, 408409, 412741

Număr planșă:

Data:

P.U.Z.

Str. Anton Pann nr.9; Piața Aurel Vlaicu nr.1-2

S.C. "POLIFORM" S.R.L. CUI 19005548 J35/2824/2006 ( (+4) 0744 69 80 12, (+4) 0256 43 22 12 : [email protected]

Colaborator Urbanism:

S.C. CERAMICA CRINUL S.A. Timișoara

14.38

13.05

7.04

32.70

14.20

6.9 2

1.63

17.88

10 .00

1.85

24.10

1.0 7

20.97

13.44

59

34.14

22.30 7.39

20.87 6.85

10.37

9.7 9

2.2 3

19 .54

6.40

12.54

1.31

8.8 4

12 .94

9.4 7

21 .63

25 .90

7.9 8

17 .10

34.72

9.30

9.30

89.98

89.17

89.48

89.40 89.50 89.47

89.48 89.51

89.88

90.0490.05 90.04

89.88

89.37 89.36

89.51

89.32 89.33

89.53

89.60 89.29

89.62 89.68 89.70

89.76 89.76

89.93 89.92 89.95 89.93

89.81

89.85

89.6689.52 89.40

89.3989.52

89.55

89.61

89.42 89.44

89.5589.62 89.58 89.55

89.58

89.48

89.66 89.71

89.49 C

89.56 C

89.41 89.46

89.6689.77

89.81

91.9890.16 90.0290.01

90.15

90.01 89.86 89.8490.01

91.69 91.6590.20

90.09 90.11

89.8889.89

89.97 C

90.0789.96 89.8089.8189.95

89.92

89.53

89.44 89.31

89.46

89.28 89.31

89.45

89.37

89.47

89.40

89.49

89.68

89.63

89.82 89.69

89.79

89.90

89.35

89.42

89.22

89.18 89.17H

C

89.84 C

89.26

88.62 89.07C

88.96

89.204 89.205

89.116 89.02

88.99 88.63

88.60 88.61

89.20

88.71 89.11

88.99 88.90

C

88.98 88.95

89.17

89.03

89.22 89.19

89.28 89.44

89.3589.29

89.19

89.2089.31 89.37

89.38 89.42

89.30 C

89.24 C

89.06

89.06

89.21

89.04

89.11 89.13

89.42

89.88 90.03

89.7789.84

89.71

89.59

89.76

89.97

89.95

89.88 89.87 89.90 C

89.75 89.81

89.79

89.80

89.78

89.76

89.55 89.61

89.5189.59 89.5189.70 89.55

89.70

89.6589.73

89.85 89.90

89.74

89.89

90.02 89.93

90.01

89.99

89.79

89.89

90.11

C

89.99 C

89.91 C

89.91 C

89.89

89.8989.92

89.98

89.94C

89.93

89.8689.86 89.83

89.88 89.97

90.01

89.95

89.9789.98 90.00

89.96 89.95 90.09 90.05

90.14 89.96

89.93

89.92

89.96 89.9489.95

89.99 90.11

89.85

90.01 90.06

90.01 89.98

89.90 89.90 89.89

89.9989.97 90.04

90.2090.19

90.12 90.18

90.1790.16

89.83 89.96

89.82 89.8289.79 89.76 89.84

89.93

89.94

89.97

89.91 89.86 89.9689.88

89.72 89.74

C

89.75 89.81

89.81

89.89

89.90 89.89

89.85 90.03

89.83

89.81 89.84

89.81 89.82

89.83 89.81

89.83 89.79 90.02

C

89.84

89.80 89.75

89.84 89.87

89.90 89.88

89.88

89.92

89.87

89.87 89.83

89.92

89.90

89.87 89.88 89.97 89.95

89.9989.82 89.97

89.86

89.91 89.99

89.9189.9289.90

89.86 89.91

89.89 89.84

89.81 89.81

89.86

89.80

89.82

89.81

89.88

89.86 89.91

89.96

89.93

89.87

89.85 89.87

89.93

89.86

89.94

89.92

89.88

89.90

89.89

89.90

89.93 89.9489.93 89.95

89.95 90.08

89.98

89.89

89.97 89.91

89.97

90.09

90.07 90.12 90.22

89.97 C

90.07

90.23

90.12 89.94

90.14

90.28

90.14 90.25

89.22 90.1290.15

90.12 90.15

89.89 89.87 89.87

89.76

89.84

89.89

89.84

88.97 89.10

88.92

89.10 C

89.18 89.24

89.19

89.26

89.28

89.93

89.70 89.81

89.9089.92

89.95 89.93

90.05

90.1890.07

90.17

90.09

90.09

90.09 94.61

89.90 89.99

90.03

92.14

Parcare

Drum Asfalt

Alee

Alee

A lee

A lee

Bazin

Bazin

Alee

Alee

Alee

Alee

Alee

st r.

A nt

on P

an n

89.56

89.86

89.59

89.61

89.69

89.56

90.08

89.96

89.58

89.71

89.60

89.22

88.94

89.43

89.39

89.20 89.29

88.70

88.54 88.53

88.51

88.46 88.34 88.31

88.93 88.90

88.97

89.21 89.1989.50

89.62

89.86

89.87 89.87

89.88 89.89

89.67

89.26

88.71 88.74

89.26

89.78

88.85 88.98

89.83 89.87 89.84

89.83 89.78 89.78

88.92 89.74

89.80

89.79

89.57

89.40

89.59 89.61

89.61 89.60 89.60

89.62

89.61

89.65

89.6589.73

89.94

92.40

89.28

89.88 C

89.77

89.63

89.49 89.59

89.56 89.56

90.60 90.53

89.74

89.6789.74

89.59

89.61 89.46 89.45

89.58

89.89

89.89

89.59 89.54

89.65

89.50 89.64

89.63

89.69 89.71

89.97 90.31

89.62

89.41 89.43

Atelier

Atelier

Garaj Alee

Parcare

Parcare

Parcare

Parcare

Alee

Piata Aure l Vlaicu

st r.

An to

n Pa

n

st r.

C on

st an

ti n

Ti te

l P et

re sc

u

str. A nton Pann

Parcare

Parcar e

st r.

A nt

on P

an n

96.39 90.11

100.91

99.38

95.71

94.49

97.83

94.52

94.47

94.42

89.97

89.39

89.14

89.15

89.15 103.00

99.06

100.99

105.27

101.65 97.75

93.20

93.39

94.07 93.53

94.89 97.47

98.29

98.36

106.97

103.04 100.59 94.48

94.95

97.16

89.75

99.67

93.6593.68

89.87

94.86

97.84

92.95

94.65

97.94

100.00 96.39

95.21

90.23

89.93

89.54

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Gradinita Anexa

95.00 95.90

98.04

92.33

93.87 94.31 94.6193.66

96.59

90.44 90.45

91.98

93.60 93.22

98.35 98.21

98.19 97.87

97.80 98.45

97.87

94.7194.90

94.6894.70

Zid Caramida

Atelier P+1E

Cota ac operis=

96.39m

Cota ac operis=

100.91 m

Cota cornisa= 95.71m

Cota coama= 99.38m

Cota cornisa= 94.49m

Cota coama= 97.83m

Co ta

c or

ni sa

= 94

.4 7m

Co ta

c oa

m a=

9 7.

81 m

Co ta

c or

ni sa

= 94

.4 3m

Co ta

c oa

m a=

9 7.

77 m

Co ta

c or

ni sa

= 94

.4 1m

Co ta

c oa

m a=

9 7.

75 m

Co ta

c or

ni sa

= 99

.0 6m

Co ta

c oa

m a=

1 03

.0 0m

Co ta

c or

ni sa

= 10

0. 99

m

Co ta

c oa

m a=

10 5.

27 m

Co ta

c or

ni sa

= 97

.7 5m

Co ta

c oa

m a=

10 1.

65 m

Co ta

a co

pe ri

s= 9

8. 36

m

Co ta

c or

ni sa

= 10

3. 04

m

Co ta

c oa

m a=

10 6.

97 m

Co ta

co rn

isa =

94 .8

9m Co

ta co

am a=

9 7.4

7m

C ot

a co

rn is

a= 9

4. 86

m

C ot

a co

am a=

9 7.

84 m

C ot

a co

rn is

a= 9

4. 65

m

C ot

a co

am a=

9 7.

94 m

C ot

a co

rn is

a= 9

6. 39

m

C ot

a co

am a=

1 00

.0 0m

Cutie Gaz Cutie Gaz

R igola incastrata

Alee

Zona verde de aliniament

Zona verde de aliniament

Zona verde

Zona verde

Zona verde de aliniament

Zona verde de aliniamentZona verde de aliniament

VV

V

V

V

V

V V

Top: 6826Top: 6825

CF 411238 CF 409335Top: 6824

CF 421976

Top: 6823

Top: 6822 CF439555

Top: 6821

CF 417543

Top: 6820

CF 442263

Top: 6814

CF 411107

Top: 6827

Top: 6830 CF 407196

CF 406365

Top: 6832 CF 400876

Top: 6838

CF 411950

Top: 6840

CF 400003

Top: 6843

CF 406195

Top: 6844

CF 400453

Top. 6817/1

TOP. 6819/1 TOP. 6818/1

TOP. 6819/2/1/1

TOP. 6818/2/1

CF 418943

S=404mp

CF 413083

C ot

a co

rn is

a= 9

9. 67

m

Curte interioara

Curte interioara

Casa

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Casa

Casa

Casa

A te

lie r

P

Parcare

Parcare

Parcar e

Pa rc

ar e

Zona v erde

Zona v erde

Zona v erde

89.55 Alee

Alee

Zona verd e de alinia

ment

90.0390.03 90.04

90.07

89.87

89.58 89.61 89.63 89.56 89.51

89.55 89.51 89.42 89.42

89.53 89.51 89.52 89.49

89.5689.53 89.56 89.57

89.54 89.38 89.53

89.85

89.82 89.65

90.13

Zona verde d e aliniament

479700 2 0 8 4 5 0

479700 2 0 8 5 0 0

479700 2 0 8 5 5 0

479700 2 0 8 6 0 0

479750 2 0 8 4 5 0

479750 2 0 8 5 0 0

479750 2 0 8 5 5 0

479750 2 0 8 6 0 0

479800 2 0 8 4 5 0

479800 2 0 8 5 0 0

479800 2 0 8 5 5 0

479800 2 0 8 6 0 0

479850 2 0 8 4 5 0

479850 2 0 8 5 0 0

479850 2 0 8 5 5 0

479850 2 0 8 6 0 0

Cota cornisa= 92.61m

Cota coama= 94.71m

Cota coama= 96.80m

C ot

a co

am a=

9 8.

12 m

C ot

a co

rn is

a= 9

6. 23

m

Cota coama= 98.21m

C ot

a co

am a=

9 8.

35 m

C ot

a co

am a=

9 2.

74 m

C ot

a co

rn is

a= 9

2. 21

m

Cota cornisa= 92.89m

Cota coama= 95.33m

C ot

a co

am a=

9 7.

39 m

Cota coama= 97.76m

Cota cornisa= 92.58m

Cota coama= 95.33m

Co ta

c oa

m a=

9 5.

72 m

Co ta

c or

ni sa

= 94

.8 2m

Cota cornisa= 98.09m

Cota coama= 103.42m

Magazin si service auto

Cabinet medical

"Ciclop"

Scoala

Sistem de referinta planimetric: Stereografic 1970 Sistem de referinta altimetric: Marea Neagra 1975

PIATA AUREL VLAICU

P P

P P

P

P+1

P+1

P

P

P

P+1

P+1

P+M

P

P

P+1

P+1

P

P

P

P

P

P+2

P

P+2

P P

P

P

P

P+1

P P

P+1+M

CF 408409

CF 408407 S=1024 mp

CF 401659 S=1484 mp

CF 412741 S=1739mp

CF 408408 S=111mp

S=504 mp 24

20

21

28

27

26

25

19

22

23

12

7

11

1

2

18

5

17

16

15 14

13

9

10

4

6

8

3

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

C ot

a co

rn is

a= 1

01 .4

7m

C ot

a co

am a=

1 05

.3 1m

C ot

a co

rn is

a= 9

8. 82

m

C ot

a co

am a=

1 03

.8 6m

C ot

a co

rn is

a= 1

04 .4

2m

C ot

a co

am a=

1 08

.6 7m

C ot

a co

rn is

a= 1

04 .4

2m

C ot

a co

am a=

1 08

.6 7m

P+1

P+1

P

P

P

P+2

P+2

C ot

a co

rn is

a= 1

03 .8

2m

C ot

a co

am a=

1 09

.3 1m

CETATE

Bega

Be ga

Beg a

J. H. Pestalozzi

St ef

an c

el M

ar e

Spl aiu

l Ni stru

lui

3 Augus t 1919

Ie pu

re lu

i

Stefan cel M

are

Revolutiei din 1989

Tak e Io

nes cu

Take Ione

scu

M ichelangelo

PIATATRAIAN

PIATAUNIRII

PI A

TA V

IC TO

R IE

I

Parcul Regina MariaParcul

Civic

Împrejmuiri existente

Contur imobil vecin

Cămin de vizitareC

Stâlp beton

Cota teren natural 90.22

Semn circulație Rigola

V Răsuflător gaze

29 Punct de contur

479800 2 0 8 6 5 0

Caroiaj

Limita topografică teren ce face obiectul P.U.Z. Acces propus teren studiat

Arbori

DELIMITĂRI SIMBOLURI

ZONIFICARE

Terenuri proprietate publică de interes local

Terenuri proprietate privată S.C. Ceramica Crinul S.A.

Construcții existente

Trotuare / alei pietonale existente

Locuri de parcare existente

Spații verzi de aliniament existente

Suprafețe destinate circulației pietonale publice

Aviz PUZ

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

1 479762.499 208547.711 7.389 2 479769.846 208546.922 20.868

18 479790.660 208545.420 6.848 19 479797.497 208545.025 10.375 20 479800.044 208534.968 9.794 24 479809.689 208536.672 2.231 25 479811.896 208536.998 20.970 26 479815.884 208516.411 1.072 27 479814.846 208516.143 25.950 28 479821.448 208491.047 10.004 21 479811.986 208487.798 6.916 22 479805.549 208485.269 19.507 23 479798.739 208503.549 19.535 12 479779.948 208498.209 6.400

7 479781.800 208492.083 13.854 8 479785.810 208478.822 8.837 9 479777.251 208476.624 12.943

13 479764.714 208473.408 21.632 14 479743.473 208469.316 14.200 15 479741.303 208483.349 7.040 16 479737.043 208488.954 13.052 17 479734.500 208501.756 13.437 5 479736.238 208515.080 34.722 6 479740.273 208549.567 22.303

S(AvizPUZ)=0.49ha P=329.879m

Parcela (Cad412741)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

11 479775.820 208517.061 19.299 12 479779.948 208498.209 6.400

7 479781.800 208492.083 7.692 10 479774.605 208489.363 13.011 9 479777.251 208476.624 12.943

13 479764.714 208473.408 21.632 14 479743.473 208469.316 14.200 15 479741.303 208483.349 7.040 16 479737.043 208488.954 13.052 17 479734.500 208501.756 13.437 5 479736.238 208515.080 34.320 4 479770.515 208516.796 5.312

S(Cad412741)=0.17ha P=168.336m

Parcela (Cad401659)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

18 479790.660 208545.420 6.848 19 479797.497 208545.025 10.375 20 479800.044 208534.968 48.658 21 479811.986 208487.798 6.916 22 479805.549 208485.269 19.507 23 479798.739 208503.549 19.535 12 479779.948 208498.209 19.299 11 479775.820 208517.061 5.312 4 479770.515 208516.796 22.630 3 479769.343 208539.396 7.543 2 479769.846 208546.922 20.868

S(Cad401659)=0.15ha P=187.491m

Parcela (Cad408408)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

7 479781.800 208492.083 13.854 8 479785.810 208478.822 8.837 9 479777.251 208476.624 13.011

10 479774.605 208489.363 7.692

S(Cad408408)=0.01ha P=43.394m

Parcela (Cad408407)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

1 479762.499 208547.711 7.389 2 479769.846 208546.922 7.543 3 479769.343 208539.396 22.630 4 479770.515 208516.796 34.320 5 479736.238 208515.080 34.722 6 479740.273 208549.567 22.303

S(Cad408407)=0.10ha P=128.908m

Parcela (Cad408409)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

20 479800.044 208534.968 9.794 24 479809.689 208536.672 2.231 25 479811.896 208536.998 20.970 26 479815.884 208516.411 1.072 27 479814.846 208516.143 25.950 28 479821.448 208491.047 10.004 21 479811.986 208487.798 48.658

S(Cad408409)=0.05ha P=118.679m

N

CIRCULAȚIA TERENURILOR P89-A041:500

BILANȚ TERITORIAL OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ: EXISTENT: PROPUS:

Teren proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

Teren ce se intenționează a fi trecut în domeniul public

TOTAL:

-

100,00%4862 mp

100,00%4862 mp 100,00%4862 mp

100,00%4862 mp

-

LEGENDA:

INVENTAR DE COORDONATE IN SISTEM STEREO '70

În urma aprobării P.U.Z. se vor alipi parcelele identificate prin C.F. nr. 401659, 408407, 408408, 408409, 412741.

Atasament: A05_-_mobilare.pdf

P.U.Z. "Reconversie incintă în zonă mixtă"

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant:

CUI 7951780 J35/1396/1995

Scara:

iunie 2019arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

S.C. CERAMICA CRINUL S.A.

P89/2017"Reconversie incintă în zonă mixtă" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Strada Anton Pann nr. 9, Piața Aurel Vlaicu nr.1-2, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 401659, 408407, 408408, 408409, 412741

Număr planșă:

Data:

P.U.Z.

Str. Anton Pann nr.9; Piața Aurel Vlaicu nr.1-2

S.C. "POLIFORM" S.R.L. CUI 19005548 J35/2824/2006 ( (+4) 0744 69 80 12, (+4) 0256 43 22 12 : [email protected]

Colaborator Urbanism:

S.C. CERAMICA CRINUL S.A. Timișoara

Împrejmuiri existente

Contur imobil vecin

Cămin de vizitareC

Stâlp beton

Cotă teren natural 90.22

Semn circulație Rigolă

V Răsuflător gaze

29 Punct de contur

479800 2 0 8 6 5 0

Caroiaj

Limita topografică teren ce face obiectul P.U.Z. Acces propus teren studiat

Arbori

DELIMITĂRI SIMBOLURI

ZONIFICARE EXISTENT Zonă unități industriale de mică producție existentă

Zonă instituții și servicii publice existentă

Zonă locuințe și funcțiuni complementare până la P+2, existentă

Clădiri cu servicii la parter

Trotuare / alei pietonale existente

Locuri de parcare existente

Spații verzi de aliniament existente

ZONIFICARE PROPUS

Zona mixtă: servicii și locuire colectivă propusă

Curți interioare

Spațiu verde amenajat în cadrul incintei, propus

Loc de joacă pentru copii, propus

Curte interioară propusă

Conducta Gaz supraterană conform ridicării topografice Traseu subteran Magistrala AF conf. Aviz Colterm nr. UR2019-000359/15.01.2019 Traseu subteran alimentare cu apă conf. Aviz Aquatim nr. 983/25.01.2019

Aex

Traseu subteran canalizare conf. Aviz Aquatim nr. 983/25.01.2019

Cex

LEA JT conf. Aviz Enel nr. 254644953/07.02.2019 LES JT conf. Aviz Enel nr. 254644953/07.02.2019 LES JTIP conf. Aviz Enel nr. 254644953/07.02.2019 LES MT conf. Aviz Enel nr. 254644953/07.02.2019

notă: conform Aviz Enel nr. 254644953/07.02.2019, se vor efectua sondaje pt. determinarea exactă a traseului cablurilor electrice existente, și se va respecta distanța de 0.6m față de acestea

Zona de protecție LES 0.6m

Á

Sensul de circulație rutieră

Limita de implantare până la (S)+P+3E propusă

Limita de implantare până la (S)+P+3E+3Er propusă

Limita de implantare până la (S)+P+2E propusă (Retragere propusă din aliniamentul stradal existent)

46.90

1.63 17.88

1.85

24.10

1.0 7

20.97

6.00 12.00

6.0 0

1.31

12.54

6.40

19 .54

2.2 3

9.7 9

10.37

6.85 20.87

7.39 22.30

34.14

9.30

9.30

6.00 30.00

6.0 0

12.00

19 .30

89.98

89.17

89.48

89.40 89.50 89.47

89.48 89.51

89.88

90.0490.05 90.04

89.88

89.37 89.36

89.51

89.32 89.33

89.53

89.60 89.29

89.62 89.68 89.70

89.76 89.76

89.93 89.92 89.95 89.93

89.81

89.85

89.6689.52 89.40

89.3989.52

89.55

89.61

89.42 89.44

89.5589.62 89.58 89.55

89.58

89.48

89.66 89.71

89.49 C

89.56 C

89.41 89.46

89.6689.77

89.81

91.9890.16 90.0290.01

90.15

90.01 89.86 89.8490.01

91.69 91.6590.20

90.09 90.11

89.8889.89

89.97 C

90.0789.96 89.8089.8189.95

89.92

89.53

89.44 89.31

89.46

89.28 89.31

89.45

89.37

89.47

89.40

89.49

89.68

89.63

89.82 89.69

89.79

89.90

89.35

89.42

89.22

89.18 89.17H

C

89.84 C

89.26

88.62 89.07C

88.96

89.204 89.205

89.116 89.02

88.99 88.63

88.62 88.61

89.20

88.71 89.11

88.99 88.90

C

88.98 88.95

89.17

89.03

89.22 89.19

89.28 89.44

89.3589.29

89.19

89.2089.31 89.37

89.38 89.42

89.24 C

89.06

89.06

89.21

89.04

89.11 89.13

89.42

89.88 90.03

89.7789.84

89.71

89.59

89.76

89.97

89.95

89.88 89.87 89.90 C

89.75 89.81

89.79

89.80

89.78

89.76

89.55 89.61

89.5189.59 89.5189.70 89.55

89.70

89.6589.73

89.85 89.90

89.74

89.89

90.02 89.93

90.01

89.99

89.79

89.89

90.11

C

89.99 C

89.91 C

89.91 C

89.89

89.8989.92

89.98

89.94C

89.93

89.8689.86 89.83

89.88 89.97

90.01

89.95

89.9789.98 90.00

89.96 89.95 90.09 90.05

90.14 89.96

89.93

89.92

89.96 89.9489.95

89.99 90.11

89.85

90.01 90.06

90.01 89.98

89.90 89.90 89.89

89.9989.97 90.04

90.2090.19

90.12 90.18

90.1790.16

89.83 89.96

89.82 89.8289.79 89.76 89.84

89.93

89.94

89.97

89.91 89.86 89.9689.88

89.72 89.74

C

89.75 89.81

89.81

89.89

89.90 89.89

89.85 90.03

89.83

89.81 89.84

89.81 89.82

89.83 89.81

89.83 89.79 90.02

C

89.84

89.80 89.75

89.84 89.87

89.90 89.88

89.88

89.92

89.87

89.87 89.83

89.92

89.90

89.87 89.88 89.97 89.95

89.9989.82 89.97

89.86

89.91 89.99

89.9189.9289.90

89.86 89.91

89.89 89.84

89.81 89.81

89.86

89.80

89.82

89.81

89.88

89.86 89.91

89.96

89.93

89.87

89.85 89.87

89.93

89.86

89.88

89.90

89.90

89.95

90.23

90.12 89.94

90.14

90.28

90.14 90.25

89.22 90.1290.15

90.12 90.15

89.87 89.87

89.76

89.84

89.89

89.84

88.97 89.10

88.92

89.10 C

89.18 89.24

89.19

89.26

89.28

89.93

89.70 89.81

89.9089.92

89.95 89.93

90.05

90.1890.07

90.17

90.09

Parcare

Drum Asfalt

Alee

Alee

A lee

A lee

Bazin

Bazin

Alee

Alee

Alee

Alee

Alee

st r.

A nt

on P

an n

89.56

89.86

89.59

89.61

89.69

89.56

89.36

90.08

89.96

89.58

89.71

89.60

89.22

88.94

89.43

89.39

89.20 89.29

88.70

88.54 88.53

88.51

88.46 88.34 88.31

C

88.93 C

88.90

88.97

89.21 89.1989.50

89.62

89.86

89.87 89.87

89.88C 89.89C

89.67

89.26

88.71 88.74

89.26

89.78

88.85 88.98

89.83 89.87 89.84

89.83 C 89.78

89.78 C

88.92 89.74

89.80

89.79

89.57

89.40

89.59 C89.61

89.61 89.60 89.60

89.62

89.61 C

89.65

89.6589.73

89.94

92.40

89.28

89.88 C

89.77

89.63

89.49 89.59

89.56 89.56

90.60 90.53

89.74

89.6789.74

89.59

89.61 89.46 89.45

89.58

89.89

89.89

89.59 89.54

89.65

89.50 89.64

89.63

89.69

89.97 90.31

89.62

89.41 89.43

Atelier

Atelier

Garaj Alee

Parcare

Parcare

Parcare

Parcare

Alee

Piata Aure l Vlaicu

st r.

An to

n Pa

n

st r.

C on

st an

ti n

Ti te

l P et

re sc

u

str. A nton Pann

Parcare

Parcar e

st r.

A nt

on P

an n

96.39 90.11

100.91

99.38

95.71

94.49

97.83

94.52

94.47

94.42

89.97

89.39

89.14

89.15

89.15 103.00

99.06

100.99

105.27

101.65 97.75

93.20

93.39

94.07 93.53

94.89 97.47

98.29

98.36

106.97

103.04 100.59 94.48

94.95

97.16

89.75

99.67

93.6593.68

89.87

94.86

97.84

92.95

94.65

97.94

100.00 96.39

95.21

90.23

89.93

89.54

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Gradinita Anexa

95.00 95.90

98.04

92.33

93.87 94.31 94.6193.66

96.59

90.44 90.45

91.98

93.60 93.22

98.35 98.21

98.19 97.87

97.80 98.45

97.87

94.7194.90

94.6894.70

Zid Caramida

Atelier P+1E

Cota ac operis=

96.39m

Cota ac operis=

100.91 m

Cota cornisa= 95.71m

Cota coama= 99.38m

Cota cornisa= 94.49m

Cota coama= 97.83m

Co ta

c or

ni sa

= 94

.4 7m

Co ta

c oa

m a=

9 7.

81 m

Co ta

c or

ni sa

= 94

.4 3m

Co ta

c oa

m a=

9 7.

77 m

Co ta

c or

ni sa

= 94

.4 1m

Co ta

c oa

m a=

9 7.

75 m

Co ta

c or

ni sa

= 99

.0 6m

Co ta

c oa

m a=

1 03

.0 0m

Co ta

c or

ni sa

= 10

0. 99

m

Co ta

c oa

m a=

10 5.

27 m

Co ta

c or

ni sa

= 97

.7 5m

Co ta

c oa

m a=

10 1.

65 m

Co ta

a co

pe ri

s= 9

8. 36

m

Co ta

c or

ni sa

= 10

3. 04

m

Co ta

c oa

m a=

10 6.

97 m

Co ta

co rn

isa =

94 .8

9m Co

ta co

am a=

9 7.4

7m

C ot

a co

rn is

a= 9

4. 86

m

C ot

a co

am a=

9 7.

84 m

C ot

a co

rn is

a= 9

4. 65

m

C ot

a co

am a=

9 7.

94 m

C ot

a co

rn is

a= 9

6. 39

m

C ot

a co

am a=

1 00

.0 0m

Cutie Gaz Cutie Gaz

R igola incastrata

Alee

Zona verde de aliniament

Zona verde de aliniament

Zona verde

Zona verde

Zona verde de aliniament

Zona verde de aliniamentZona verde de aliniament

VV

V

V

V

V

V V

Top: 6826Top: 6825

CF 411238 CF 409335Top: 6824

CF 421976

Top: 6823

Top: 6822 CF439555

Top: 6821

CF 417543

Top: 6820

CF 442263

Top: 6814

CF 411107

Top: 6827Top: 6832

Top: 6838

CF 411950

Top: 6840

CF 400003

Top: 6843

CF 406195

Top: 6844

CF 400453

Top. 6817/1

TOP. 6819/1 TOP. 6818/1

TOP. 6819/2/1/1

TOP. 6818/2/1

CF 418943

S=404mp

CF 413083

C ot

a co

rn is

a= 9

9. 67

m

Curte interioara

Curte interioara

Casa

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Casa

Casa

Casa

A te

lie r

P

Parcare

Parcare

Parcar e

Zona v erde

Zona v erde

Zona v erde

89.55 Alee

90.0390.03 90.04

90.07

89.87

89.58 89.61 89.63 89.56 89.51

89.55 89.51

89.52 89.49

89.5689.53 89.56 89.57

89.54 89.38 89.53

89.85

89.82 89.65

90.13

Zona verde d e aliniament

479700 2 0 8 4 5 0

479700 2 0 8 5 0 0

479700 2 0 8 5 5 0

479700 2 0 8 6 0 0

479750 2 0 8 4 5 0

479750 2 0 8 5 0 0

479750 2 0 8 5 5 0

479750 2 0 8 6 0 0

479800 2 0 8 4 5 0

479800 2 0 8 5 0 0

479800 2 0 8 5 5 0

479800 2 0 8 6 0 0

479850 2 0 8 4 5 0

479850 2 0 8 5 0 0

479850 2 0 8 5 5 0

479850 2 0 8 6 0 0

Cota cornisa= 92.61m

Cota coama= 94.71m

Cota coama= 96.80m

C ot

a co

am a=

9 8.

12 m

C ot

a co

rn is

a= 9

6. 23

m

Cota coama= 98.21m

C ot

a co

am a=

9 8.

35 m

C ot

a co

am a=

9 2.

74 m

C ot

a co

rn is

a= 9

2. 21

m

Cota cornisa= 92.89m

Cota coama= 95.33m

C ot

a co

am a=

9 7.

39 m

Cota coama= 97.76m

Cota cornisa= 92.58m

Cota coama= 95.33m

Co ta

c oa

m a=

9 5.

72 m

Co ta

c or

ni sa

= 94

.8 2m

Cota cornisa= 98.09m

Cota coama= 103.42m

Magazin si service auto

Cabinet medical

"Ciclop"

Scoala

Sistem de referinta planimetric: Stereografic 1970 Sistem de referinta altimetric: Marea Neagra 1975

PIATA AUREL VLAICU

P P

P P

P

P+1

P+1

P

P

P

P+1

P+1

P+M

P

P

P+1

P+1

P

P

P

P

P

P+2

P

P+2

P P

P

P

P

P+1

P P

P+1+M

m ax

. ( S)

+P +3

E

max. (S)+P +3E

max.(S)+P+3E+3Er max.

(S)+P+3E+ 3Er

acces pietonal curte int.

A

A

B

B

rampaaccessubsol

18 17 16 15 14

11

10

9

8

7

6

5

4

3

acces auto si

pietonal curte int.

2

1

13 12

circulatie pietonala CF 408409

CF 408407 S=1024 mp

CF 401659 S=1484 mp

CF 412741 S=1739mp

CF 408408 S=111mp

S=504 mp 24

20

21

28

27

26

25

19

22

23

12

7

11

1

2

18

5

17

16

15 14

9

10

4

6

3

P T

T 1

PTT2

max. (S)+P+3E+3Er P.O.T. max. 65% C.U.T. max. 2,4

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

C ot

a co

rn is

a= 1

01 .4

7m

C ot

a co

am a=

1 05

.3 1m

C ot

a co

rn is

a= 9

8. 82

m

C ot

a co

am a=

1 03

.8 6m

C ot

a co

rn is

a= 1

04 .4

2m

C ot

a co

am a=

1 08

.6 7m

C ot

a co

rn is

a= 1

04 .4

2m

C ot

a co

am a=

1 08

.6 7m

P+1

P+1

P

P

P

P+2

P+2

C ot

a co

rn is

a= 1

03 .8

2m

C ot

a co

am a=

1 09

.3 1m

Aex

Cex

Cex Aex

Aex

Ae x

Ae x

Ae x

Ae x

C ex

Ce x

Á

Á

Á

Á

ÁÁ

ÁÁ

ÁÁ

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Áma x.

(S )+

P+ 2E

m ax

. ( S

)+ P

+3 E

m ax

. ( S

)+ P

+2 E

17 .10

acces parcare subsol

13

8

±0.00 (89.70)

+4.77 (94.47)

+8.11 (97.81)

max. +16.00 (105.70)

max. +25.00 (114.70)

max. +13.00 (102.70)

max. +16.00 (105.70)

max. +25.00 (114.70)

m ax

. 1 6.0

0m ax

. 2 5.0

0

±0.00 (89.70)

+8.39 (98.09)

+13.72 (103.42)

3.00 3.00 9.3012.00

STRADA ANTON PANN

P

E1

E2

E3

Constructie existenta

S

P

E1

E2

E3

Er1

Er2

Er3

S

P

E1

E2

E3

P

E1

E2

E3

Er1

Er2

Er3

S

Constructie existenta cu front la Piata Aurel Vlaicu

Anexa existenta

Hcornisa max = 16m

H/ 2

H/ 2

H/ 2

H/ 2

H/2

H/2

H/2

m ax

. 1 6.0

0 m ax

. 2 5.0

0

±0.00 (89.70)

max. +16.00 (105.70)

max. +25.00 (114.70) Hcoama max = 25m

Hcornisa max = 16m

P

E1

E2

E3

Er1

Er2

Er3

E1

E2

E3

SS

P

E1

Scoala

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

PIATA AUREL VLAICU

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

servicii

CETATE

Bega

Be ga

Beg a

J. H. Pestalozzi

St ef

an c

el M

ar e

Spl aiu

l Ni stru

lui

3 Augus t 1919

Ie pu

re lu

i

Stefan cel M

are

Revolutiei din 1989

Tak e Io

nes cu

Take Ione

scu

M ichelangelo

PIATATRAIAN

PIATAUNIRII

PI A

TA V

IC TO

R IE

I

Parcul Regina MariaParcul

Civic

1.50 6.00 5. 00

5.0 0

6.0 0

1.5 0

6.0 0

1.50 6.00

9.30

9.30

9.88

H

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Alee

Alee

A lee

Alee

st r.

A nt

on P

an n

C

Atelier

Atelier

Parcare

Parcare

Piata Aure l Vlaicu

st r.

A nt

on P

an n

Casa

Casa

Casa

Casa

Zid Caramida

Atelier P+1E

Alee

Zona verde de aliniament

Zona verde de aliniament

Zona verde de aliniamentZona verde de aliniament

V V

V

V

V

V

Top: 6822 CF439555

Top: 6821

CF 417543

Top: 6814

CF 411107

Top: 6838

CF 411950

Top: 6840

CF 400003

Top: 6843

CF 406195

Top: 6844

CF 400453

Top. 6817/1

TOP. 6819/1 TOP. 6818/1

TOP. 6819/2/1/1

TOP. 6818/2/1

CF 418943

S=404mp

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara Casa

Casa

A te

lie r

P

Parcare

Zona v erde

Alee

Zona verde d e aliniament

2 0 8 4 5 0

479750 2 0 8 5 0 0

479750 2 0 8 5 5 0

2 0 8 4 5 0

479800 2 0 8 5 0 0

479800 2 0 8 5 5 0

acces parcare subsol

acces pietonal curte int.

rampa acces subsol

circulatie pietonala

18 17 16 15 14

11

10

9

8

7

6

5

4

3

spatiu tehnic

spatiu comercial

spatiu comercial

spatiu comercial

spatiu comercial

spatiu comercial

acces auto si

pietonal curte int.

2

1

13 12

Á

Á

ÁÁ

ÁÁ Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

5.00 5.50

5.00 5.00

5.50 5.00

5.00 5.50

5.00

5.50 5.00

5.00 5.5 0 5.00

5.005.505.00

5.0 0

5.5 0

5.0 0

5.5 0

5.0 0

7.5 0

6.0 0

1.5 0

H

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Alee

Alee

A lee

Alee

st r.

A nt

on P

an n

C

Atelier

Atelier

Parcare

Parcare

Piata Aure l Vlaicu

st r.

A nt

on P

an n

Casa

Casa

Casa

Casa

Zid Caramida

Atelier P+1E

Alee

Zona verde

Zona verde

Zona verdeZona verde

V V

V

V

V

V

Top: 6822 CF439555

Top: 6821

CF 417543

Top: 6814

CF 411107

Top: 6838

CF 411950

Top: 6840

CF 400003

Top: 6843

CF 406195

Top: 6844

CF 400453

Top. 6817/1

TOP. 6819/1 TOP. 6818/1

TOP. 6819/2/1/1

TOP. 6818/2/1

CF 418943

S=404mp

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara

Curte interioara Casa

A te

lie r

P Parcare

Zona v erde

Alee

Alee

Zona verd e

Zona verde

2 0 8 4 5 0

479750 2 0 8 5 0 0

479750 2 0 8 5 5 0

2 0 8 4 5 0

479800 2 0 8 5 0 0

479800 2 0 8 5 5 0

SPATII TEHNICE

A.L.A.

102

103

104

105

107 108

109 111

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

1718 19

2022

23

24

25

27

28

29 31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

42

43

45 49

51 52 53 54 55 56

57 58

92

91

94

96

95 83

84

85

87

88

89

90 60

59

62

61

64

66

65

70

69

71

98

73

74 75

76

78

79

80

46 47 48

101

110

3

13

21

26

30

37

44

50

93 86

63

72 77

S.H. B.R.

rampa acces subsol

circulatie pietonala

68

67

81

82

100

99

98

97

1061

acces parcare subsol

Á

Á

ÁÁ

ÁÁ

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á Á

Á

Á

Aviz PUZ

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

1 479762.499 208547.711 7.389 2 479769.846 208546.922 20.868

18 479790.660 208545.420 6.848 19 479797.497 208545.025 10.375 20 479800.044 208534.968 9.794 24 479809.689 208536.672 2.231 25 479811.896 208536.998 20.970 26 479815.884 208516.411 1.072 27 479814.846 208516.143 25.950 28 479821.448 208491.047 10.004 21 479811.986 208487.798 6.916 22 479805.549 208485.269 19.507 23 479798.739 208503.549 19.535 12 479779.948 208498.209 6.400

7 479781.800 208492.083 13.854 8 479785.810 208478.822 8.837 9 479777.251 208476.624 12.943

13 479764.714 208473.408 21.632 14 479743.473 208469.316 14.200 15 479741.303 208483.349 7.040 16 479737.043 208488.954 13.052 17 479734.500 208501.756 13.437 5 479736.238 208515.080 34.722 6 479740.273 208549.567 22.303

S(AvizPUZ)=0.49ha P=329.879m

Parcela (Cad412741)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

11 479775.820 208517.061 19.299 12 479779.948 208498.209 6.400

7 479781.800 208492.083 7.692 10 479774.605 208489.363 13.011 9 479777.251 208476.624 12.943

13 479764.714 208473.408 21.632 14 479743.473 208469.316 14.200 15 479741.303 208483.349 7.040 16 479737.043 208488.954 13.052 17 479734.500 208501.756 13.437 5 479736.238 208515.080 34.320 4 479770.515 208516.796 5.312

S(Cad412741)=0.17ha P=168.336m

Parcela (Cad401659)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

18 479790.660 208545.420 6.848 19 479797.497 208545.025 10.375 20 479800.044 208534.968 48.658 21 479811.986 208487.798 6.916 22 479805.549 208485.269 19.507 23 479798.739 208503.549 19.535 12 479779.948 208498.209 19.299 11 479775.820 208517.061 5.312 4 479770.515 208516.796 22.630 3 479769.343 208539.396 7.543 2 479769.846 208546.922 20.868

S(Cad401659)=0.15ha P=187.491m

Parcela (Cad408408)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

7 479781.800 208492.083 13.854 8 479785.810 208478.822 8.837 9 479777.251 208476.624 13.011

10 479774.605 208489.363 7.692

S(Cad408408)=0.01ha P=43.394m

Parcela (Cad408407)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

1 479762.499 208547.711 7.389 2 479769.846 208546.922 7.543 3 479769.343 208539.396 22.630 4 479770.515 208516.796 34.320 5 479736.238 208515.080 34.722 6 479740.273 208549.567 22.303

S(Cad408407)=0.10ha P=128.908m

Parcela (Cad408409)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

20 479800.044 208534.968 9.794 24 479809.689 208536.672 2.231 25 479811.896 208536.998 20.970 26 479815.884 208516.411 1.072 27 479814.846 208516.143 25.950 28 479821.448 208491.047 10.004 21 479811.986 208487.798 48.658

S(Cad408409)=0.05ha P=118.679m

3.001.50 15.50...23.00

2.007.002.00...9.50 1.802.00 9.30 5.50

Strada Aurel Vlaicu - existent si propus

trz.v.ccz.v.tr

≈≈≈

PROFIL TRANSVERSAL PTT1 Strada Anton Pann - propus

trctr

PROFIL TRANSVERSAL PTT2

lim ita

de pr

op rie

tat e /

im pla

nta re

Ce ra

mi ca

C rin

ul SA

lim ita

de pr

op rie

tat e /

im pla

nta re

Ce ra

mi ca

C rin

ul SA

N

POSIBILITĂȚI DE MOBILARE P89-A051:500

LEGENDA:

POSIBILITATE DE MOBILARE - SECTIUNE A-A

POSIBILITATE DE MOBILARE - SECTIUNE B-B

INVENTAR DE COORDONATE IN SISTEM STEREO '70

POSIBILITATE DE MOBILARE - PLAN SUBSOL

POSIBILITATE DE MOBILARE - PLAN PARTER

BILANȚ TERITORIAL:

PROPUS:

Zonă Mixtă: Servicii și locuire colectivă

TOTAL: 100,00%4862 mp

EXISTENT: PROPUS:

Zonă Industrială de mică producție existentă

Zonă Mixtă: Servicii și locuire colectivă

TOTAL:

-

100,00%4862 mp

100,00%4862 mp

100,00%4862 mp

100,00%4862 mp

-

- Servicii și locuire colectivă 65,00%3160 mp

- Spații verzi amenajate în cadrul incintei 20,00%973 mp

max.

min.

- Circulații în cadrul incintei, parcări, locuri de joacă etc. 15,00%729 mp

SUPRAFEȚE ÎN SITUAȚIA PROPUSĂ:

max.

min.

Teren pentru drumuri publice - -

PROFILURI DE DRUM TRANSVERSALE PROPUSE:

INDICATORI URBANISTICI: Zonă MIXTĂ - Regim de înălțime max. (S)+P+3E+3Er - POT max. = 65% - CUT max. = 2,4 - Hmax. cornișă (S)+P+3E = 16m - Hmax. cornișă (S)+P+2E = 13m - Hmax. totală = 25m

Atasament: A06_-_masterplan.pdf

P.U.Z. "Reconversie incintă în zonă mixtă"

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant:

CUI 7951780 J35/1396/1995

Scara:

iunie 2019arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

S.C. CERAMICA CRINUL S.A.

P89/2017"Reconversie incintă în zonă mixtă" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Strada Anton Pann nr. 9, Piața Aurel Vlaicu nr.1-2, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 401659, 408407, 408408, 408409, 412741

Număr planșă:

Data:

P.U.Z.

Str. Anton Pann nr.9; Piața Aurel Vlaicu nr.1-2

S.C. "POLIFORM" S.R.L. CUI 19005548 J35/2824/2006 ( (+4) 0744 69 80 12, (+4) 0256 43 22 12 : [email protected]

Colaborator Urbanism:

S.C. CERAMICA CRINUL S.A. Timișoara

N

PREVEDERI ALE MASTERPLAN 2012 P89-A06

POLITICA 2: Cresterea ponderii IMM-urilor in economia locala

VIZIUNEA DE DEZVOLTARE MAJORA

POLITICA 7: Reabilitarea patrimoniului arhitectural si cultural, cladiri si zone urbane

POLITICA 5: Imbunatatirea calitatii si gestionarii domeniului public

POLITICA 8: Asigurarea de servicii si facilitati pentru comunitate

Imobile, de patrimoniu in afară zonelor istorice” 1 1 / Nota: Matorialele grafice can ținute în acest matefial sunt orlontative și pot suferi modificări. Arealole descrise în această fază nu au caracter de regiamentaro de urbanism. m 500m Tkm
PLANUL URBANISTIC GENERAL:
Program 1: reabilitare imobile in proprietatea statului Program prijin financiar si asistenta tehnica pentru proprietari privati Program 3: reabilitarea domeniului public
[Gara de Nord
| Door expo si congres / 7 Nota: Materialele grafice conținute în acest matofial suni crientative și pot suferi modificări Arealele descrise în această fază nu au caracter de reglementare de urbanism. 7 m 500m Tkm
PLANUL URBANISTIC GENERAL:
Dotari culturale majore
oa AProvizionare , 1 7 Nota: Materialele grafice con inute în acest matofial sunt crientative i pot suferi modificări. Arealelo descrise în această fază nu au caracter de reglomentare de urbanism. m 500m Tkm
PLANUL URBANISTIC GENERAL:
RI + Centre tip A: cresterea atractivitatii spațiului public Încurajarea comertului mic Centre tip C: centre de cartier care au cel putin o functie culturala sociala sau recreationala || Centre tip B: centre comerciale divefsificate Centre tip D: centre comerciale pentru
Imobile, de patrimoniu in afară zonelor istorice” 1 1 / Nota: Matorialele grafice can ținute în acest matefial sunt orlontative și pot suferi modificări. Arealole descrise în această fază nu au caracter de regiamentaro de urbanism. m 500m Tkm
PLANUL URBANISTIC GENERAL:
Program 1: reabilitare imobile in proprietatea statului Program prijin financiar si asistenta tehnica pentru proprietari privati Program 3: reabilitarea domeniului public
[Gara de Nord
acelui obtinut prin regenerare , 1 7 Nota: Matorialele grafice conținute în acest matofial sunt orientative și pot suferi modificări. Arealole descrise în această fază ru au caracter de regiamentaro do urbanișm. m 500m Tkm 25km a”
PLANUL URBANISTIC GENERAL:
Zone de imbunatatire a spatiului public pe structura existenta e Piete publice existente Definirea spatiului public prin regenerare/ Intarirea aspectului public existent si
| Door expo si congres / 7 Nota: Materialele grafice conținute în acest matofial suni crientative și pot suferi modificări Arealele descrise în această fază nu au caracter de reglementare de urbanism. 7 m 500m Tkm
PLANUL URBANISTIC GENERAL:
Dotari culturale majore
oa AProvizionare , 1 7 Nota: Materialele grafice con inute în acest matofial sunt crientative i pot suferi modificări. Arealelo descrise în această fază nu au caracter de reglomentare de urbanism. m 500m Tkm
PLANUL URBANISTIC GENERAL:
RI + Centre tip A: cresterea atractivitatii spațiului public Încurajarea comertului mic Centre tip C: centre de cartier care au cel putin o functie culturala sociala sau recreationala || Centre tip B: centre comerciale divefsificate Centre tip D: centre comerciale pentru
om 500 Tm
E
Tr
E
ua,
>
O ar
ia
TI,
|
PPE ji:
PLANUL URBANISTIC GENERAL:
IEEE
A 5 m incubatoare de afaceri existente sau in faza de proiect 1 7 Nota: Materialele grafice con inute în acest matațial sunt orientative i pot suferi modificări. Arealele descrise în această fază nu au caracter de reglementare de urbanism. 7 Om 500m — Tkm 25km
e
PLANUL URBANISTIC GENERAL:
Program 3: servici în industria de ospitalitate 1 proiecte hoteliere tip business Program 2: incurajarea intreprinderilor mici si mijlocii cu profil axat pe servit Program 3: servicii in industria de ospitalitate / pensiuni, hosteluri, aparthoteluri : incurajarea intreprihderilor mici si mijlocii cu profil axat pe mestesuguri/ateliere productie Program
Proaram 1: ini re de afaceri si dentre die fort orofesionala
A 5 m incubatoare de afaceri existente sau in faza de proiect 1 7 Nota: Materialele grafice con inute în acest matațial sunt orientative i pot suferi modificări. Arealele descrise în această fază nu au caracter de reglementare de urbanism. 7 Om 500m — Tkm 25km
e
PLANUL URBANISTIC GENERAL:
Program 3: servici în industria de ospitalitate 1 proiecte hoteliere tip business Program 2: incurajarea intreprinderilor mici si mijlocii cu profil axat pe servit Program 3: servicii in industria de ospitalitate / pensiuni, hosteluri, aparthoteluri : incurajarea intreprihderilor mici si mijlocii cu profil axat pe mestesuguri/ateliere productie Program
Proaram 1: ini re de afaceri si dentre die fort orofesionala
acelui obtinut prin regenerare , 1 7 Nota: Matorialele grafice conținute în acest matofial sunt orientative și pot suferi modificări. Arealole descrise în această fază ru au caracter de regiamentaro do urbanișm. m 500m Tkm 25km a”
PLANUL URBANISTIC GENERAL:
Zone de imbunatatire a spatiului public pe structura existenta e Piete publice existente Definirea spatiului public prin regenerare/ Intarirea aspectului public existent si

Atasament: A07_-_sz_-_regim_h.pdf

P.U.Z. "Reconversie incintă în zonă mixtă"

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant:

CUI 7951780 J35/1396/1995

Scara:

iunie 2019arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

S.C. CERAMICA CRINUL S.A.

P89/2017"Reconversie incintă în zonă mixtă" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Strada Anton Pann nr. 9, Piața Aurel Vlaicu nr.1-2, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 401659, 408407, 408408, 408409, 412741

Număr planșă:

Data:

P.U.Z.

Str. Anton Pann nr.9; Piața Aurel Vlaicu nr.1-2

S.C. "POLIFORM" S.R.L. CUI 19005548 J35/2824/2006 ( (+4) 0744 69 80 12, (+4) 0256 43 22 12 : [email protected]

Colaborator Urbanism:

S.C. CERAMICA CRINUL S.A. Timișoara

STR. STEFAN C EL M

ARE

STR. C O

M A

N ESTI

STR. SO ARELUI

STR. SC OLII

STR. J. H. PESTA LOZZI

ST R.

E PI

SC O

P BO

N A

Z (D

EV A

)

STR. I. L. CARAGIALE

PI A

TA R

O M

A N

ILO R

STR. V ARFU

L CU DOR

P-TA VIRFUL C

U DO R

STR. IEPUR ELUI

ST R.

S TE

FA N

C EL

M A

RE

PIATA AUREL VLAICU

ST R.

A NT

O N

PA NN

ST R.

S TE

FA N

C EL

M A

RE

STR. AUREL VLA ICU

ST R.

C -T

IN TI

TE L

PE TR

ES C

U (N

EC UL

ITA )

STR. TITU MAIORESCU

PIATA ROMANILOR

ST R.

D EV

A

B-DUL 3 AUGUST 1918 (STR. 12 APRILIE 1961)

ST R.

Z LA

TN A

ST R.

A NT

O N

PA NN

STR. ION MIHALACHE (STR. BICAZ)

STR. COSTACHE NEGRUZZI

Piata Traian

ST R.

Z A

VO I

STR . S

T. O . IO

SIF

STR. IEPURELUI

(M. MUSSORGSKI)

STR. PETRE ISPIRESC U

STR. ECATERINA TEODOROIU

STR . BA

BA DO

CH IA

S.C. Ceramica Crinul S.A.

CETATE

Bega

Be ga

Beg a

J. H. Pestalozzi

St ef

an c

el M

ar e

Spl aiu

l Ni stru

lui

3 Augus t 1919

Ie pu

re lu

i

Stefan cel M

are

Revolutiei din 1989

Tak e Io

nes cu

Take Ione

scu

M ichelangelo

PIATATRAIAN

PIATAUNIRII

PI A

TA V

IC TO

R IE

I

Parcul Regina MariaParcul

Civic

P+1 ... P+1+M

P ... P+M

P+2 ... P+2+M

P+3 ... P+3+M

P+4 ... P+4+M

P+6

P+7

Biserici

N

STUDIU ZONĂ - REGIM DE ÎNĂLȚIME P89-A071:2000

LEGENDA: Regim de înălțime existent

PLAN DE ÎNCADRARE

Atasament: A08_-_sz_-_auto.pdf

P.U.Z. "Reconversie incintă în zonă mixtă"

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant:

CUI 7951780 J35/1396/1995

Scara:

iunie 2019arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

S.C. CERAMICA CRINUL S.A.

P89/2017"Reconversie incintă în zonă mixtă" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Strada Anton Pann nr. 9, Piața Aurel Vlaicu nr.1-2, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 401659, 408407, 408408, 408409, 412741

Număr planșă:

Data:

P.U.Z.

Str. Anton Pann nr.9; Piața Aurel Vlaicu nr.1-2

S.C. "POLIFORM" S.R.L. CUI 19005548 J35/2824/2006 ( (+4) 0744 69 80 12, (+4) 0256 43 22 12 : [email protected]

Colaborator Urbanism:

S.C. CERAMICA CRINUL S.A. Timișoara

CETATE

Bega

Be ga

Beg a

J. H. Pestalozzi

St ef

an c

el M

ar e

Spl aiu

l Ni stru

lui

3 Augus t 1919

Ie pu

re lu

i

Stefan cel M

are

Revolutiei din 1989

Tak e Io

nes cu

Take Ione

scu

M ichelangelo

PIATATRAIAN

PIATAUNIRII

PI A

TA V

IC TO

R IE

I

Parcul Regina MariaParcul

Civic

STR. STEFAN C EL M

ARE

STR. C O

M A

N ESTI

STR. SO ARELUI

STR. SC OLII

STR. J. H. PESTA LOZZI

ST R.

E PI

SC O

P BO

N A

Z (D

EV A

)

STR. I. L. CARAGIALE

PI A

TA R

O M

A N

ILO R

STR. V ARFU

L CU DOR

P-TA VIRFUL C

U DO R

STR. IEPUR ELUI

ST R.

S TE

FA N

C EL

M A

RE

PIATA AUREL VLAICU

ST R.

A NT

O N

PA NN

ST R.

S TE

FA N

C EL

M A

RE

STR. AUREL VLA ICU

ST R.

C -T

IN TI

TE L

PE TR

ES C

U (N

EC UL

ITA )

STR. TITU MAIORESCU

PIATA ROMANILOR

ST R.

D EV

A

B-DUL 3 AUGUST 1918 (STR. 12 APRILIE 1961)

ST R.

A NT

O N

PA NN

STR. ION MIHALACHE (STR. BICAZ)

STR. COSTACHE NEGRUZZI

Piata Traian

STR . S

T. O . IO

SIF

STR. IEPURELUI

(M. MUSSORGSKI)

STR. PETRE ISPIRESC U

STR . BA

BA DO

CH IA

S.C. Ceramica Crinul S.A.

Strada de categoria a II-a 2 benzi de circulatie pe sens

Strada de categoria a III-a 1 bandă de circulatie pe sens

Strada de categoria a IV-a sens unic

Linii de tramvai

N

LEGENDA:

STUDIU ZONĂ - CIRCULAȚII AUTO P89-A081:2000

PLAN DE ÎNCADRARE

Atasament: A09_-_sz_-_transp.pdf

P.U.Z. "Reconversie incintă în zonă mixtă"

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant:

CUI 7951780 J35/1396/1995

Scara:

iunie 2019arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

S.C. CERAMICA CRINUL S.A.

P89/2017"Reconversie incintă în zonă mixtă" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Strada Anton Pann nr. 9, Piața Aurel Vlaicu nr.1-2, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 401659, 408407, 408408, 408409, 412741

Număr planșă:

Data:

P.U.Z.

Str. Anton Pann nr.9; Piața Aurel Vlaicu nr.1-2

S.C. "POLIFORM" S.R.L. CUI 19005548 J35/2824/2006 ( (+4) 0744 69 80 12, (+4) 0256 43 22 12 : [email protected]

Colaborator Urbanism:

S.C. CERAMICA CRINUL S.A. Timișoara

CETATE

Bega

Be ga

Beg a

J. H. Pestalozzi

St ef

an c

el M

ar e

Spl aiu

l Ni stru

lui

3 Augus t 1919

Ie pu

re lu

i

Stefan cel M

are

Revolutiei din 1989

Tak e Io

nes cu

Take Ione

scu

M ichelangelo

PIATATRAIAN

PIATAUNIRII

PI A

TA V

IC TO

R IE

I

Parcul Regina MariaParcul

Civic

STR. STEFAN C EL M

ARE

STR. C O

M A

N ESTI

STR. SO ARELUI

STR. SC OLII

STR. J. H. PESTA LOZZI

ST R.

E PI

SC O

P BO

N A

Z (D

EV A

)

STR. I. L. CARAGIALE

PI A

TA R

O M

A N

ILO R

STR. V ARFU

L CU DOR

P-TA VIRFUL C

U DO R

STR. IEPUR ELUI

ST R.

S TE

FA N

C EL

M A

RE

PIATA AUREL VLAICU ST

R. A

NT O

N PA

NN

ST R.

S TE

FA N

C EL

M A

RE

STR. AUREL VLA ICU

ST R.

C -T

IN TI

TE L

PE TR

ES C

U (N

EC UL

ITA )

STR. TITU MAIORESCU

PIATA ROMANILOR ST

R. D

EV A

B-DUL 3 AUGUST 1918 (STR. 12 APRILIE 1961)

ST R.

A NT

O N

PA NN

STR. ION MIHALACHE (STR. BICAZ)

STR. COSTACHE NEGRUZZI

Piata Traian

STR . C

RO NI

CA RU

L I ON

N EC

UL CE

STR. SOARELUI

STR . S

T. O . IO

SIF

STR. IEPURELUI

(M. MUSSORGSKI)

STR . BA

BA DO

CH IA

STR . ST

. O . IO

SIF

S.C. Ceramica Crinul S.A.

STATIA "Iepurelui"

STATIA "Fabrica de Bere"

STATIA "Piata Traian"

100 m

100 m

100 m

100 m

10 0 m

10 0

m

200 m

200 m

200 m

200 m

200 m

200 m

200 m

20 0

m 20

0 m

30 0 m

300 m

300 m

300 m

300 m

300 m

Linia tramvai 6

Linia tramvai 4

Linia tramvai 10

Linia tramvai 1

Linia tramvai 2

Linia tramvai 5

Linia urbana 21

Linia expres E8

Statii transport in comun

N

LEGENDA:

STUDIU ZONĂ - TRANSPORT ÎN COMUN P89-A091:2000

PLAN DE ÎNCADRARE

e e e e

Atasament: A10_-_sz_-_invat.pdf

P.U.Z. "Reconversie incintă în zonă mixtă"

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant:

CUI 7951780 J35/1396/1995

Scara:

iunie 2019arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

S.C. CERAMICA CRINUL S.A.

P89/2017"Reconversie incintă în zonă mixtă" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Strada Anton Pann nr. 9, Piața Aurel Vlaicu nr.1-2, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 401659, 408407, 408408, 408409, 412741

Număr planșă:

Data:

P.U.Z.

Str. Anton Pann nr.9; Piața Aurel Vlaicu nr.1-2

S.C. "POLIFORM" S.R.L. CUI 19005548 J35/2824/2006 ( (+4) 0744 69 80 12, (+4) 0256 43 22 12 : [email protected]

Colaborator Urbanism:

S.C. CERAMICA CRINUL S.A. Timișoara

CETATE

Bega

Be ga

Beg a

J. H. Pestalozzi

St ef

an c

el M

ar e

Spl aiu

l Ni stru

lui

3 Augus t 1919

Ie pu

re lu

i

Stefan cel M

are

Revolutiei din 1989

Tak e Io

nes cu

Take Ione

scu

M ichelangelo

PIATATRAIAN

PIATAUNIRII

PI A

TA V

IC TO

R IE

I

Parcul Regina MariaParcul

Civic

STR. M EH

A D

IA

STR. CH. DA RWIN

STR. M EH

A D

IA

STR. SALCEANU CORNELIA

STR . GL

OR IEI

STR. STEFAN CEL M ARE

CALEA BUZIASULUI

STR. C UV

IN

STR . G

LOR IEI

STR. STEFA N

C EL M

A RE

STR. C O

M A

N ESTI STR. SO

A RELUI

STR. SC OLII

STR. J. H. PESTA LOZZI

STR. 12 APRILIE

1961

STR. EPISCOP NISCHBACH

ST R.

S PL

A IU

L C

O LO

N IE

I

STR. PRO F.LIN

TIA D

IO N

ISIE

STR. AB RUD STR. M

IRC ESTI

ST R.

GA LA

TI

STR. M IRCESTI

STR. VIDRA

STR. J. H. PESTA LOZZI

ST R.

G H.

M A

RI N

ES C

U

STR. I. L. CARAGIALE

ST R.

E PI

SC O

P BO

N A

Z

STR. I. L. CARAGIALE

PI A

TA R

O M

A N

ILO R

STR. V ARFU

L CU DOR

P-TA V

IRFUL C U D

O R

STR. IEPUR ELUI

PIATA AUREL VLAICU

ST R.

S TE

FA N

C EL

M A

RE

STR. AUREL VL AICU

ST R.

C -T

IN T

ITE L

PE TR

ES C

U

STR. TITU MAIORESCU

ST R.

G H.

M A

RI N

ES C

U PIATA ROMANILOR

ST R.

D EV

A

B-DUL 3 AUGUST 1918

STR . A

BR UD

ALE EA

DE TUN

ATA

ST R.

Z LA

TN A

ST R.

A NT

O N

PA NN

PI A

TA T

RA IA

N

STR. PIATA TRAIAN STR. ION MIHALACHE {STR. BICAZ)

PIATA TRAIAN

PIATA RARES

ST R.

Z A

V O

I

STR. E. TEODOROIU

STR. BRAILA

SPL AIU

L IN DUS

TRIE I LIN

II

STR. TAPIA

ST R.

A . G

O LE

SC U

B-DU L TA

CHE ION

ESC U

ST R.

IN FR

A TIR

II

ST R.

A. G

OL ES

CU STR. ENRIC BAADER

STR. ZLA TN

A

SPLAI UL IND

USTRIE I LINII

SPLAI UL NI

STRUL UI (G

ALAT I)

STR. DAC ILO

R

SPLAI UL PE

NES C URCA

NUL

SPLAI UL PE

NES C URCA

NUL

B-DU L TAC

HE IO NESC

U

STR. DR

AG ASA

NI

STR. M . KO

G A

LN IC

EA N

U

STR. M . KO

G ALNIC

EANU

STR. BA D

EA C

A RTA

N

BULEV ARDU

L SIMI ON B

ARNU TIU

STR. ENRIC BAADER

STR . V

IRT UT

II

ST R.

IN FR

A TIR

II

STR. SA M

UIL M IC

U

ST R.

CR ON

IC AR

UL IO

N NE

CU LC

E

STR . G

HE OR

GH E A

SA CH

I

STR. SOARELUI

STR. NO UA ST

R. TI

BL ES

UL UI

STR. M ELO

DIEI

STR . S

T. O . IO

SIF

STR. SOARELUI

STR. SOARELUI

STR . G

HE OR

GH E A

SA CH

I

STR. NO UA

ST R.

N O

UA

STR . S

T. O . IO

SIF

ST R.

N O

UA

ST R.

L UN

EI

STR. MELODIEI

STR . TIB

LES ULU

I

STR. LUNEI

STR. TIG RULUI

STR . IO

N L OTR

EAN U

STR. IEPURELUI

STR. LUNEI

ST R.

S T.

O . I

O SI

F ST

R. BA

BA D

OC HI

ASTR . TIT

U M AIO

RES CU

(MU SSO

RG SKI)

STR . C

RO NIC

AR U I

OA N

NE CU

LC E

STR . B

AB A D

OC HIA

STR. TIG RULUI

STR. TIG RULUI

STR . IO

AN BO

NT ILA

(S TR

. B US

TEN I)

STR. INO C

ENTIU M IC

U KLEIN

STR . IO

AN BO

NT ILA

(B US

TEN I)

STR. PETRE ISPIRESC U

STR. ECATERINA TEODOROIU

ST R.

IO N

C RE

A N

G A

STR. P. I

ORG OVI

CI

ST R.

SA GU

NA

ST R.

B .S

. D EL

A V

RA N

C EA

STR. COSTACHE NEGRUZZI

STR . M

OI SE

N IC

OA RA

ST R.

N O

U IN

FII NT

AT A

ST R.

SA GU

NA

P.TA SARMISEGETUSA

STR. PETRE ISPIRESC U

STR. IO N C

REANG A

STR. TIMO

CULU I STR. GROZESCU

STR . P

. IO RG

OV IC

I STR. GROZESCU

STR . P

. IO RG

OV IC

I

PI A

TA S

A RM

IS EG

ET US

A

SPLAIUL MORARILOR

SPLAIUL GRIVITA

STR. O VID

IU

SPL AIU

L PE NES

CU RC

AN UL

STR. SAM UIL M

ICU

SPLAIUL GRIVITA

STR. VIO RELELO

R

INTRAREA TOPOLOG

ULUI

BULEVARDUL SIMION BARNUTIU

ST R.

P RI

M A

V ER

II

STR. VIO RELELO

RSTR. O VID

IU

STR . VI

OR ELE

LOR

STR. RENASTERII

B-DUL SIMIO

N BAR NUTIU

STR. VALEA BEHELEI

STR. LUGO JULUI

STR. LUGO JULUI

STR. REN A

STERII

60 0 m

800 m

800 m

800 m

800 m

600 m

600 m

600 m

600 m

600 m

600 m

600 m

60 0

m

60 0

m

40 0 m

400 m

400 m

400 m 400 m

400 m

400 m

40 0 m

40 0

m

20 0 m

200 m

200 m

200 m

200 m

20 0

m

1000 m

1000 m

1000 m

B e g a

B e g a

B e g a

B e g a

Scoala Generala

Liceu Teoretic

Universitate

Centru Scolar pentru educatie incluziva

Gradinita

N

LEGENDA:

STUDIU ZONĂ - INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT P89-A101:5000

PLAN DE ÎNCADRARE

C.S.E.I. "Paul Popescu Neveanu"

Gradinita

Scoala Gimnaziala nr.1 Scoala Gimnaziala nr.1

Scoala Generala nr.6

Scoala Gimnaziala nr.21

Scoala Generala nr.28

Liceul J.L. Calderon

Liceul W. Shakespeare

Universitatea de Vest

Amplasament studiat S.C. Ceramica Crinul S.A.

R e 5

Atasament: A11_-_perceptii.pdf

P.U.Z. "Reconversie incintă în zonă mixtă"

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant:

CUI 7951780 J35/1396/1995

Scara:

iunie 2019arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

S.C. CERAMICA CRINUL S.A.

P89/2017"Reconversie incintă în zonă mixtă" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Strada Anton Pann nr. 9, Piața Aurel Vlaicu nr.1-2, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 401659, 408407, 408408, 408409, 412741

Număr planșă:

Data:

P.U.Z.

Str. Anton Pann nr.9; Piața Aurel Vlaicu nr.1-2

S.C. "POLIFORM" S.R.L. CUI 19005548 J35/2824/2006 ( (+4) 0744 69 80 12, (+4) 0256 43 22 12 : [email protected]

Colaborator Urbanism:

S.C. CERAMICA CRINUL S.A. Timișoara

m ax

. 2 5.0

0

m ax

. 1 6.0

0

P-TA VIR FUL CU

DOR

STR. STEFAN CEL MARE

PI A

TA A

UR EL

V LA

IC U

STR. ANTON PANN

STR. STEFAN CEL MARE

STR. A UREL V

LA IC

U

STR. C-TIN TITEL PETRESCU (NECULITA)

STR. ANTON PANN

ST R.

IO N

M IH

A LA

C HE

(S TR

. B IC

A Z)

STR. ZAVOI

89,70

Hcoama max = 25m

Hcornisa max = 16m

Hcos fum existent = 115,70m 26m

Limita implantare (S)+ P+3E

Limita implantare (S)+P+3E

Limita implantare (S)+P+3E+3Er

Limita implantare (S )+P+3E+3Er

P E1 E2 E3 Er1 Er2 Er3Hcornisa existent = 100,99m

11,29m

Hcoama existent = 105,27m 15,57m

PIATA TRAIAN

Limita implantare (S)+P+2E

Li m

. i m

pl . (

S) +P

+3 E

N

P1

P2

P1 P2Proiectie cos de fum

Proiectie cos de fum

STUDIU PERCEPȚII VIZUALE DIN P. TRAIAN P89-A111:1000

d E = 3 Î

Atasament: Aviz_Juridic_Ceramica_Crinul.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr.UR2019-011474/17.07.2019 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 02.08.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Reconversie incintă industrială în zonă mixtă”, strada Anton Pann nr. 9 și Piața Aurel Vlaicu nr. 1-2 Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărților funciare anexate rezultă următoarea situație juridică: Cartea Funciară nr. 401659 Timişoara, nr. cad. 401659 (CF vechi 108174, nr. topografic 6818/2/2), terenul în suprafață de 1484 mp , categoria de folosință curţi construcţii, intravilan, este proprietatea SC CERAMICA CRINUL SA Timișoara — beneficiara documentației. De asemenea, din examinarea cărtii funciare (datată 10.07.2019) mai sus individualizată rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Cartea Funciară nr. 408407 Timişoara, nr. cad. 408407 (CF vechi 108174, nr. topografic 6815), terenul în suprafață de 1024 mp, categoria de folosință curți construcţii intravilan, este proprietatea SC CERAMICA CRINUL SA Timişoara — beneficiara documentației. De asemenea, din examinarea cărtii funciare (datată 10.07.2019) mai sus individualizată rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Cartea Funciară nr. 408408 Timişoara, nr. cad. 408408, (CF vechi 108174, nr. topografic 6817/2), terenul în suprafață de 111 mp, categoria de folosinţă curţi construcţii, intravilan, este proprietatea SC CERAMICA CRINUL SA Timişoara — beneficiara documentației. De asemenea, din examinarea cărtii funciare (datată 10.07.2019) mai sus individualizată rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Cartea Funciară nr. 408409 Timişoara, nr. cad. 408409, (CF vechi 108174,nr. topografic 6819/2/1/2 ), terenul în suprafață de 504 mp, categoria de folosință curți construcţii intravilan, este proprietatea SC CERAMICA CRINUL SA Timişoara — beneficiara documentației. De asemenea, din examinarea cărtii funciare (datată 10.07.2019) mai sus individualizată rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Cartea Funciară nr. 412741 Timişoara, nr. cad. 412741 (CF vechi 16604, nr. topografic 6816),terenul în suprafață de 1739 mp este proprietatea SC CERAMICA CRINUL SA Timişoara — beneficiara documentației. Se notează Contractul de locaţiune nr. 22/09.07.2014, încheiat între locator SC CERAMICA CRINUL SA Timişoara şi locatar SC COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMMUNICATIONS SA asupra 31 mp, pe durata 7 ani. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2019-011474/17.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Reconversie incintă industrială în zonă mixtă”, strada Anton Pann nr. 9 și Piața Aurel Vlaicu nr. 1-2 „cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarii documentatiei având calitatea de proprietari asa cum rezultă din CF-urile nr. 401659, 408407, 408408, 408409, 412741, cu privire la imobilul ce se reglementeaza.

Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Reconversie incintă industrială în Zonă mixtă”, strada Anton Pann nr. 9 și Piaţa Aurel Vlaicu nr. 1-2 si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de art.243 (1), lit.a din 0UG nr.57/2019 privind codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC E N Cod FO53-13,Ver.1