keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 129/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", zona Calea Şagului, Timişoara

31.03.2020

Hotararea Consiliului Local 129/31.03.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", zona Calea Şagului, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. UR2020-004144/10.03.2020 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2020-004144/10.03.2020 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 11.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.UR2020-004144/10.03.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 38/01.08.2019, Avizul Arhitectului Sef nr. 12/27.02.2020;
Având în vedere Decizia de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 19/28.01.2020;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), lit. c), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", zona Calea Şagului, Timişoara, având ca beneficiar pe SC SAPIENT VEST SRL, întocmit conform Proiectului nr. 170/2019, realizat de SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire in conformitate cu Avizului Arhitectului Şef nr. 12/27.02.2020:
Funcţiuni propuse: de depozitare, producţie nepoluantă si functiuni complementare;
POTmax=60%; CUT=1,2; Zone verzi in cadrul parcelelor minim 22.145%;
Regimul maxim de înălţime propus: (S)+P+2E, Hmax = 20,00m
Retragere minima fata de aliniament: conform planşei nr. 170-A06 - Reglementari Urbanistice si precizarilor R.L.U.
Spaţii verzi propuse minim 20% - conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 19 din 28.01.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută şi conform documentaţiei de PUZ supusă analizării;
- Circulatii si accese: accese pietonale şi auto din DE 1231 şi pe parcelele înscrise în CF 437062, nr.cad. A1227/5/1/2/2 şi CF 437058, nr. cad. A1227/5/2/2/2, proprietatea Municipiului Timişoara - domeniu public conform HG 1016/2005 - se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005728/21.11.2019 şi planşa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 23/20.01.2020 si de plansa nr. 01-ED - Plan de reglementari lucrari hidroedilitare si conform Planului de actiune asumat.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", zona Calea Şagului, Timişoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 248.100 mp, este înscris în CF 425744, nr. cad. 425744, CF 425746, nr. cad. 425746, CF 422922, nr. cad. 422922, CF 425740, nr. cad. 425740, CF 425745, nr. cad. 425745, CF 422971, nr. cad. 422971, CF 422972, nr. cad. 422972, CF 422968, nr. cad. 422968, CF 422969, nr. cad. 422969, CF 422970, nr. cad. 422970, CF 425750, nr. cad. 425750 Timişoara, având ca proprietar pe SC SAPIENT VEST SRL.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. 170-A07 - ,,Circulatia terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat; Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public si doar dupa obtinerea Avizului Agentiei Nationale pentru Imbunatatiri Funciare (A.N.I.F.) pentru realizarea podetelor de traversarea canalului pentru realizarea drumului de acces propus prin documentatia Plan Urbanistic Zonal "ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", zona Calea Şagului, Timişoara.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", zona Calea Şagului, Timişoara si a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
-Beneficiarului SC SAPIENT VEST SRL;
- Proiectantului SC ARHITECT TRIMBITAS SRL;
- O.C.P.I Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: 170_2019_A08_-_MOBILARE.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

CUI 7951780 J35/1396/1995 * str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș ( (+4) 0744 698 012, (+4) 0256 43 22 12 : [email protected]

Scara:

martie 2020 arh. Georgeta Trîmbițaș

Specialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat:

Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița

arh. Camil Milincu

S.C. SAPIENT VEST S.R.L.

170/2019 PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

curți construcții în intravilan Timișoara, zona Calea Șagului, CF nr. 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750

Nr. planșă:

Data:

"ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE"

curți construcții în intravilan Timișoara, zona Calea Șagului - DN59

P.U.Z.

P.U.Z.

"ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE"

arh. Georgeta Trîmbițaș

Beneficiar:

veri ficat

or

exp ert

PRO IEC

TAN T G

ENE RAL

:

PRO IEC

TAN T A

RHI TEC

TUR A:

S.C . W

H P RO

JE CT

S. R.L

.

TIM ISO

ARA

C.U .I. R

O13 870

345

tel. 025

6 / 4 37 1

20

Piat a VI

CTO RIE

I nr. 8

J35 /508

/200 1

fax: 025

6 43 7 12

0

se f pro

iect

pr oiec

tat

de sen

at

arh. WA

LDA R F

ACK ELM

ANN

arh. GE

ORG EAN

A B URA

N

BEN EFIC

IAR :

20 19

-02 -14

PR OP

UN ER

I D E R

EG LE

ME NT

AR I

UR BA

NIS TIC

E - de

tal iu

Nr . pla

nsa :

A.0 3.b

Fa za:

P.U .Z.

Nr . pro

iect :

27 9

20 17

Sc ara:

NUM E P

ROI ECT

:

PU Z C

OM ER

T, SE

RV ICI

I, D EP

OZ ITA

RE , P

RO DU

CT IE

NE PO

LU AN

TA C

c1 22

8/2 /4,

Cc 12

28 /2/3

, C c1

22 8/2

/2/4 ,

Cc 12

28 /2/2

/1, Cc

12 28

/2/2 /2,

Cc 12

28 /2/2

/1, lo

c. TIM

ISO AR

A,

jud . T

IM IS

S.C . M

IRF AG

TR AN

S S .R.

L.,

S.C . D

EG AM

I S .R.

L., S

.C.

PO D C

ON ST

RU CT

S. R.L

.

ACE ST P

ROI ECT

ES TE P

ROP RIE

TAT EA

s.c. WH

PR OJE

CT s.r.l

. TIM ISO

ARA , str

. ME NDE

LEE V, n

r. 29 B N

U P OAT

E FI RE

PRO DUS

SA U U

TILI ZAT

DE CAT

CU AC

ORD UL F

IRM EI IN

CO NFO

RMI TAT

E C U LE

GEA DR

EPT ULU

I DE AU

TOR (LE

GEA nr.8

/199 6)

pr oiec

tat arh.

GE ORG

EAN A B

URA N

S.C . W

H P RO

JE CT

S. R.L

.

TIM ISO

ARA

C.U .I. R

O13 870

345

tel. 025

6 / 4 37 1

20

Piat a VI

CTO RIE

I nr. 8

J35 /508

/200 1

fax: 025

6 43 7 12

0

arh. WA

LDA R F

ACK ELM

ANN

1:5 00

N

5.0 0

30.00

30.00

A

A

B

B

ret ea

de zg

ura si c

en usa

CE T SU

D

ret ea

de ap

a r ec

ircu lata

UT VIN

CU LO

AR VE

RD E E

CO LO

GIC

sp atiu

ve rde

pe ntru

pro tec

tie ca

na l

lin ie e

lec tric

a a eria

na

LE A 2

0kV

ca na

l de de

sec are

Hc n12

28/ 3

86.26

86.34

86.67

86.69

86.58

86.60

86.42

86.38

86.38

86.44

86.23

86.19

86.11

86.15

86.14

86.11

84.91

84.76

84.88 84.84

85.00

84.86

84.78

84.86

84.79

84.80

84.75

84.84

84.77

84.92

84.88

84.91 84.87

84.84

86.04

86.34

86.59

85.92

85.42

85.17

85.39

85.87

86.47

85.98

85.75

85.31

85.14

84.97

84.96

84.73

84.86

84.90

84.89

85.17

85.03

85.18

84.93

84.97

86.19

86.07

86.01

85.86

85.71

85.49

84.89

85.78

86.31

86.54

86.51

86.48

86.04

86.0686.11 86.36

86.25

86.19

85.71

84.75

84.75

85.44

85.99

86.03

86.14

86.22

86.06

86.06

85.77

85.71

85.39

84.81

85.09

85.74

85.95

85.97

85.91

86.08

85.95

85.96

85.88

85.90

86.16

86.10

85.85

85.82

85.63

85.32

84.94

86.35

86.29

86.32

86.22

86.32 86.37 86.27

86.56

86.30

86.26 86.07

dru m b

eto n -

EXI STE

NT

su pra

fat a b

eto na

ta

sa nt

c an

al

sa nt

c an

al

co nd

uc te

sa nt

c an

al

suprafata betonata

C c1228/2/2/1

C c1228/2/2/2

C c1228/2/2/3

C c1228/2/2/4

C c1228/2/3

DE 120

5/3

AC CES

AC CES

AC CE

S

AC CE

S

AC CES

11.00

7.50

7. 50

7. 50

4.00 (profil stradal existent)

10.00

10.00

10 .0

0

12. 00

12. 00

12. 00

50 .0

0

12. 00

12. 00

12. 00

50 .0

0

12. 00

12. 00

12. 00

12. 00

50.00

50.00

12. 00

12. 00

50.00

12. 00

12. 00

12. 00

35 .0

0

12. 00

12. 00

12. 00

12. 00

12. 00

35 .0

0

16.00 (profil stradal propus)

6.00 (teren cedat dom eniului public)

8.0 0 (p

rof il st

rad al p

rop us)

4.0 0

5.0 0

10. 00

5.0 0

5.0 0

5.0 0

4.0 0

10. 00

5.0 0

5.0 0

4. 00

2.00 2.00

R=9.00m

R= 9.

00 m

12.00

12.00

24.005.00 5.00

5.00

R=9.00m

R= 9.

00 m

56. 19

R=9.00m

56. 06

102 .53

80 .0

0

80.00

80 .0

0

80.00

49.75

86 .84

16 6.

00 16

6.0 0

64. 23

56. 21

14 5.3

0

14 9.7

3

P+3 E

Hma x c

orn isa

= 1 5m

Hma x c

oa ma

= 1 6m

P.O .T.m

ax = 5

5%

C.U .T.m

ax = 2

S tere n=

4.4 96

mp

P+3 E

Hma x c

orn isa

= 1 5m

Hma x c

oa ma

= 1 6m

P.O .T.m

ax = 5

5%

C.U .T.m

ax = 2

S tere n=

4.4 97

mp

P+3 E

Hma x c

orn isa

= 1 5m

Hma x c

oa ma

= 1 6m

P.O .T.m

ax = 5

5%

C.U .T.m

ax = 2

S tere n=

4.3 39

mp

P+3 E

Hma x c

orn isa

= 1 5m

Hma x c

oa ma

= 1 6m

P.O .T.m

ax = 5

5%

C.U .T.m

ax = 2

S tere n=

9.6 62

mp

P+3 E

Hma x c

orn isa

= 1 5m

Hma x c

oa ma

= 1 6m

P.O .T.m

ax = 5

5%

C.U .T.m

ax = 2

S tere n=

14. 383

mp

AX DR

UM

zon a c

u re stric

tie de

co nst

ruir e

zon a e

difi ca

bila

lim ita

ter en

reg lem

en tat

lim ita

pro prie

tat e e

xist en

ta

sta lp b

eto n li

nie cu

ren t

linie ele

ctr ica

ae rian

a

lim ita

zon a s

tud iata

co nd

uct a c

en usa

LEG END

A

ret ea

ma jora

dis trib

utie ga

z

zon a s

erv icii

/ z on

a u nita

ti in du

stria le

/ d ep

ozi tar

e

ZO NIF

ICA RE

LIM ITE

ap e

LUC RA

RI T EHN

ICO -ED

ILIT AR

E

spa tii p

lan tat

e, a gre

me nt

co nd

uct a d

e a pa

rec ircu

lata

UTV IN -

CE T SU

D; CO

LTE RM

S.A .

lim ita

pro prie

tat e p

rop usa

REG LEM

ENT AR

I

stra zi p

rop use

STR AZI

PR OP

USE

tra see

pie ton

ale pr

op use

6.0 0

2.0 0

8.0 0

-0.1 5

±0. 00

+15 .00

LIM ITA

TE RE

N RE

GL EM

EN TA

T

LIM ITA

D E P

RO PR

IET AT

E P RO

PU SA

CA RO

SAB IL

TRO TUA

R

16. 00

2.0 0

2.5 0

3.5 0

3.5 0

2.5 0

2.0 0

-0.1 5

-0.2 0

±0. 00

-0.2 0

±0. 00

+15 .00

2.0 0

2.0 0

4.0 0

dru m e

xist en

t

6.0 0

(te ren

ce da

t d om

en iulu

i pu blic

)

AX D

RU M

ex ist

en t /

p ro

pu s

LIM ITA

D E P

RO PR

IET AT

E P RO

PU SA

LIM ITA

TE RE

N RE

GL EM

EN TA

T

CA RO

SAB IL

TRO TUA

R

ZO NA

VE RD

E

ZO NA

VE RD

E

TRO TUA

R

CA RO

SAB IL

PLA N U

RB AN

IST IC Z

ON AL

CO ME

RT , SE

RV ICII

, DE PO

ZIT AR

E, P RO

DU CT

IE N EP

OL UA

NT A

Cc1 228

/2/4 , C

c12 28/

2/3 ,Cc

122 8/2

/2/4 , C

c12 28/

2/2 /1,

Cc1 228

/2/2 /2,

Cc1 228

/2/2 /1,

loc . TI

MIS OA

RA , ju

d. T IMI

S

PRO FIL

STR AD

AL - SE

CTI UN

EA AA

PRO FIL

STR AD

AL - SE

CTI UN

EA BB

TER EN

TER EN

UR I C

E S E IN

TEN TIO

NE AZA

A FI

TRE CU

TE I N D

OM EN

IUL PU

BLI C

CIR CU

LAT II

ZO NE

VE RZI

SUP RA

FET E E

XPL OA

TAT E A

GR ICO

L

(ar ab

ile, liv

ezi , pa

sun i, fa

net e)

SUP RA

FET E E

DIF ICA

BIL E

P.O .T.

C.U .T.

40 000

mp

0 m p

0 m p

0 m p

40 000

mp

0 m p

100 %

0% 0%

100 %

0%

37 377

.00 mp

2 623

.00 mp

9 3 44.

25 mp

7 4 75.

40 mp

0.0 0 m

p

20 557

.35 mp

100 .00

%

25. 00%

20. 00%

0.0 0%

55. 00%

0.0 0% 0.0

0

55. 00%

1.5 0

EXI STE

NT

PRO PUS

BILA NT

TER ITO

RIA L

Nu m

e

pr oi

ec ta

re co

m pl

ex ă î

n co

ns tru

cț ii c

ivi le

și in

du st

ria le Se

m nă

tu ra

Pr oi

ec ta

t

Șe f p

ro ie

ct De

se na

t

Pr oi

ec t n

r.:

Sc ar

a:

Da ta

:

Ti tlu

p la

nș ă:

Ti tlu

p ro

ie ct

:

Be ne

fic ia

r:

Fa za

:

Pl an

șa n

r:

Am pl

as am

en t:

S. C.

5U S

TA MP

S .R

.L .

Ti m

iso ar

a, St

r. Bu

co vin

ei Nr

.63 a

Re g.

C om

. J 35

/25 04

/20 11

C .I.F

. 2 93

40 98

1

E- m

ail : 5

us ta

m pt

m @

gm ail

.co m

5U S

TA MP

De ce

m br

ie 20

16

Ar h.

B aia

D ra

go s

Ar h.

O ne

t A lex

an dr

a

S. C.

IM OB

IL IA

RA B

.A .C

. S .R

.L .

23 -P

CS -1

6

M OD

IF IC

AR E

PU Z

PL AT

FO RM

A IN

DU ST

RI AL

A M

ON LA

ND Y'

S

Ti m

is oa

ra , C

al ea

S ag

ul ui

, D N

59 k

m 8

+9 50

C. F.

n r.

44 36

37 T

im is

oa ra

PU Z

10 10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10 10

15

15

15

15

10 10

15

15

15

15

10

10

10

10

15

15

15

10 10

15

10

15

10

10

10

15

1010

10 15

10

10 10

10

15

15

15

1010

10

10

10

10

1010

20

101 0

10 10

15

15

10

10

10

10

15

10

15

10

10

10

10

15

15

15

10

10

15

10 10

1010

15

10 1010

10

15

15

10 10

10

15

10 10

10

15

15

15

15

15

10 10 10

10 10 10 10

10

1010 28

50

51

10

10

15

10

10

15

10

10

15

15

10

10

15

15

15

15

15

10

10

3 7,5 3

15

10

58

10 10 10

15

15

15

15

15

15

15 25

.2 81

m 2

33 .5

00 m

2

30 .4

58 m

2

GO SP

OD AR

IR E

AP A

FO RA

J

FO RA

J

PT

PT

PT

S. R.

M .

St r.

NA PO

LI

Str . PA

RM A

Str . M

ILA NO

Str . TO

RIN O

PT

PT

PT

nr. cad. A1227/1/4/2/1/1/1

11 0,7

5 m

258 ,68

m

17, 72

m

23 9,

80 m

19 1,

36 m

111 ,41

m

23 9,9

1m

99, 46

m

21 3,

13 m

18 9,

18 m

139 ,85

m

13, 50

m

158 ,12

m

119 ,22

m

144 ,92

m

St r.

PA LE

RM O

lim ita

de imp

lan tare

mi n. 1

0m

1

2

3

4

lim ita

de imp

lan tare

mi n. 1

0m

lim ita

de imp

lan tare

mi n. 1

5m

Str . C

RE MO

NA

FO RA

J

11 .6

08 m

2

nr. cad. 443334

nr. cad. 412936

nr. top. 859-860/1/1/2/1/1

De 1

22 7/

1

10 10

3 7,

5 3

P

P+ 1E

P

P+ 1P

P+ 1E

nr. cad. A1227/1/2/1

1

23

22

21 15

14

13 9

8

7

6

5

4 3

2

P

P

35 0,

69 m

9,5 7 m

lim ita

de im

pla nta

re

mi n.

10 m

ali nia

m en

t f ro

nt

str ad

al1 5m

ali nia

m en

t f ro

nt

str ad

al1 5m

lim ita

d e

im pla

nt ar

e

m in.

1 0m

lim ita

d e

im pla

nt ar

e

m in.

1 0m

ali nia

m en

t f ro

nt

str ad

al1 5m

11, 83

m

sp re

T im

iso ar

a

sp re

S ag

/ Pa

rta

AC CE

S PL

AT FO

RM A

IN DU

ST RI

AL A

M ON

LA ND

Y' S

DN 5

9 km

8 +9

50

DN 5

9 km

6 +4

00 -

km 1

0+ 00

0

in ad

m ini

str ar

ea C

.L .M

. T im

iso ar

a

Ho ta

ra re

a nr

. 9 95

d in

2 se

pt em

br ie

20 09

M et

ro Ca

sh &C

ar ry

Pa ul

Tr an

s Se

rv ice

M ac

ch ine

p er

ca ffe

es pr

es so

Ro si-i

ta U no

Fa ste

m

Ve rn

i& Fi

da

N

Ar h.

B aia

D ./

Ar h

Fo lea

D .

RE GL

EM EN

TA RI

U RB

AN IS

TI CE

- P AR

CE LA

RE

1: 20

001

03

C. F.

n r.

44 36

37 T

im iso

ar a

S =

10 08

47 m

p

Pr ofi

l s tra

da l re

gle me

nta t p

rin PU

Z a pro

ba t p

rin H.

C.L . T

im iso

ara nr

. 1 11

/20 03

Sc ara

1: 10

0

1

2

3

4

PL AN

UR BA

NIS TIC

ZO NA

L

- M OD

IFI CA

RE PU

Z - PL

AT FO

RM A I

ND US

TR IAL

A M ON

LA ND

Y'S -

Zo na

in du

str ial

a s i d

e d ep

oz ita

re -ex

ist en

ta

Co ns

tru cti

i d es

tin ate

ec hip

ari i te

hn ico

-ed ilita

re - P

.T. / S

.R .M

.

ex ist

en te

Zo na

de im

pla nta

re a c

on str

uc tilo

r p e p

arc ele

- r eg

lem en

tat a

pri n P

UZ ap

rob at

pri n H

.C .L.

Ti mi

so ara

nr . 1

11 /20

03

Nu ma

r p arc

ela - p

ro pu

s

Cir cu

lat ie

au to/

pi eto

na la

- e xis

ten ta

Lim ita

de pr

op rie

tat e t

ere n r

eg lem

en tat

Zo na

ve rde

/ e ch

ipa re

teh nic

o-e dil

ita ra

- e xis

ten ta

Cir cu

lat ii a

uto / p

iet on

ale -

reg lem

en tat

a pri

n P UZ

ap rob

at

pri n H

.C .L.

Ti mi

so ara

nr . 1

11 /20

03

Lim ita

in tra

vila nu

lui m

un icip

iul ui

Tim iso

ara

Lim ita

te rito

riu lui

ad mi

nis tra

tiv

LE GE

ND A

Lim ita

de pr

op rie

tat e p

arc ele

pr op

us e

Co ns

tru cti

i u nit

ati in

du str

ial e s

i d e d

ep oz

ita re

(P - P

+1 E)

-

ex ist

en te

Zo na

m ixt

a a un

ita tilo

r in du

str ial

e, de

de po

zit are

si

se rvi

cii ( P

- P +3

E) - r

eg lem

en tat

a pri

n P UZ

ap rob

at pri

n

H. C.

L. Tim

iso ara

nr . 1

11 /20

03

Co ns

tru cti

i p en

tru se

rvi cii

- e xis

ten te

Zo na

de im

pla nta

re co

ns tru

cti i- p

rop us

a

Zo na

in du

str ial

a / d

ep oz

ita re

( P - P

+3 E)

- p rop

us a

Cir cu

lat ii a

uto / p

iet on

ale -

pro pu

se

Lim ita

de im

pla nta

re co

ns tru

cti i- p

rop us

a

Ali nia

me nt

fro nt

str ad

al - e

xis ten

t / pro

pu s

Zo na

pe ntr

u s erv

icii - e

xis ten

ta

Zo na

m ixt

a: ind

us trie

, d ep

oz ita

re, se

rvi cii,

co me

rt, tar

gu ri s

i

ins titu

tii pu

bli ce

- c on

for m

PU G

ap rob

at pri

n H .C

.L. Ti

mi so

ara

nr. 15

7/2 00

2, pre

lun git

pr in

H. C.

L. Tim

iso ara

nr . 1

07 /20

14 si

PU Z a

pro ba

t p rin

H .C

.L. Ti

mi so

ara nr

. 1 11

/20 03

Zo na

ve rde

/ pla

tfo rm

e - pr

op us

Sp ati

u v erd

e d e a

lin iam

en t -c

on for

m pro

fil str

ad al

reg lem

en tat

pri n P

UZ ap

rob at

pri n H

.C .L.

Ti mi

so ara

nr . 1

11 /20

03

Ci rc

ul at

ii pi

et on

al e,

au to

s i p

ar ca

je

-

00

33 .5

00 0

CU T

m ax

im

PO T

m ax

im

Si tu

at ia

e xi

st en

ta Si

tu at

ia p

ro pu

sa

Sp at

ii ve

rz i -

m in

im

Te re

nu l r

eg le

m en

ta t

Su pr

af at

a co

ns tru

ita

%

m p

m p

-

25 55

20

10 0

1, 5

55 ,0

0%

H m

ax im

Re gi

m d

e in

al tim

e

P+ 3E

20 m

18 .4

253 3.

50 0

6. 70

08. 37

5

Pa rc

el a

nr .

Ci rc

ul at

ii pi

et on

al e,

au to

s i p

ar ca

je

-

0 0

30 .4

58 0

CU T

m ax

im

PO T

m ax

im

Si tu

at ia

e xi

st en

ta Si

tu at

ia p

ro pu

sa

Sp at

ii ve

rz i -

m in

im

Te re

nu l r

eg le

m en

ta t

Su pr

af at

a co

ns tru

ita

%

m p

m p

-

25 55

20

10 0

1, 5

55 ,0

0%

H m

ax im

Re gi

m d

e in

al tim

e

P+ 3E

20 m

16 .7

51 ,9

6. 09

1, 67. 61

4, 5

Pa rc

el a

nr .

30 .4

58

Ci rc

ul at

ii pi

et on

al e,

au to

s i p

ar ca

je

-

0 0

25 .2

81 0

CU T

m ax

im

PO T

m ax

im

Si tu

at ia

e xi

st en

ta Si

tu at

ia p

ro pu

sa

Sp at

ii ve

rz i -

m in

im

Te re

nu l r

eg le

m en

ta t

Su pr

af at

a co

ns tru

ita

%

m p

m p

-

25 55

20

10 0

1, 5

55 ,0

0%

H m

ax im

Re gi

m d

e in

al tim

e

P+ 3E

20 m

Pa rc

el a

nr .

25 .2

81 13

.9 04

,5 5

6. 32

0, 25

5. 05

6, 2

Ci rc

ul at

ii pi

et on

al e

si

au to

0

11 .6

08 0

Si tu

at ia

e xi

st en

ta Si

tu at

ia p

ro pu

sa

Sp at

ii ve

rz i d

e

al in

ia m

en t

Te re

nu l r

eg le

m en

ta t

%

m p

m p

10 0

Pa rc

el a

nr .

1 .9

31 ,5

7

9. 67

6, 43

11 .6

08

83 ,3

6 16

,6 4

Te ren

pr op

rie tat

e p riv

ata de

sti na

t

ren un

tar ii la

dr ep

tul de

pr op

rie tat

e

pe ntr

u c on

sti tui

rea do

me niu

lui

pu bli

c - pr

op us

17.68

A

A

C

C

C

C

C

C

V

C

C

HcN 1228/3

CF429810

CF429814

HcN 1219

14 .0

0

15.00

A A

A

V

C

C

C

C

C

C

13.63

C

C

C

C

C

C

C

V

C

C

C

V

V

C

C

C

C

C

C

CC

C C

C A

A

13 .5

3

CF429808

CF429811

CF429817

CF 42

98 12

CF429813

ac ce

s in

cin ta FastemHALAP

Rosi-Ita Uno s.r.l.

HALAP

Hc N 1

22 8/3

10 .0

0

10.00

10 .0

0

10 .0

0

15.00

P+2E

16 .1

9

29.30

19 .6

5

10 .0

0

10 .0

010 .0

0

10 .0

0

P+2E

acces incinta

acces incinta

6. 00

MONLANDY S" - HCL 111/2003

11 1.

66

60.46

16 5.

08

182.27

20 .3

3

27.01

21 .2

8

13 .4

7

CF429809

174.41

84.64

84.88 84.90 84.97

85.10

84.87 84.93

85.09

85.34

85.44

85.39

83.56 84.72

84.78

84.75 84.65

84.48

84.58

84.79

84.79

85.4484.82

84.85

86.00

86.03

86.11

86.21

86.17

86.18

85.96

85.96

85.92 85.94

86.24

84.96

85.50

85.71

85.90

85.02

85.80

85.50

85.50

85.54

85.44 85.56

84.9884.74

84.82

84.75 84.86

86.18 86.38

V

85.84

85.29

85.01

85.01

85.08

85.10

85.14

85.16

85.19

85.01

85.40 85.49

86.17 86.33

85.89 85.93

85.81

85.89

85.88

86.31

86.30

86.31

86.33

86.27 86.23

86.22

86.26

86.24

86.27

86.21

86.23

86.27

86.21

86.24

86.28

86.22

86.23

V 85.93

86.19

86.16

86.24

86.18

86.21

86.14

86.20 86.18

86.18 86.10

86.23

86.2486.21

86.24

86.23

86.24

86.22

86.12

86.01

85.99

86.03 86.09

86.08 86.11

86.14

86.21

86.22

86.22

86.12

85.57

85.57

85.57

85.52

85.46

85.63

85.23

85.06

84.9884.89

86.22

86.24

86.22

86.19

86.17

86.17

86.20

86.18

86.19

86.18

86.17

86.21

86.20

86.34

86.35

86.19

86.35 86.26

86.14

86.17

86.17

86.21

86.15

86.17

86.27

V

V 86.33

86.24

86.29

86.20

86.21

86.24

86.22

86.24

86.23

86.32

86.22

86.32

86.19

86.21

86.22

86.25

86.24

86.27

86.25

86.30

86.22

86.21

86.25

86.26

86.18

86.23

86.26

86.16

86.25

V 86.33

86.37

86.22

85.8985.69

85.63 85.62

85.63

85.68

85.55

85.71

85.7385.66

85.87

86.17

86.10

86.19 86.38

86.32

86.07

85.88

85.67

85.67

85.67

85.77

85.58 85.58

85.3085.27

85.18

86.62

86.16

86.16

86.36

86.44

86.28

86.42

86.17

86.57

85.56

85.57

85.52

85.72

85.69

85.55

85.45

85.59

85.52

85.71

85.57

86.31

85.86

86.00

86.59

85.97

85.67

85.40

85.75

85.85

85.88

86.01

86.13

87.12

86.94 87.02

87.40 87.3787.4387.68

85.93 86.00

86.8787.30

86.48

86.49

canal

canal

can al

trafo

trafo

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

nr. cad. 429810

nr. cad. 429809

nr. cad. 429808

nr. cad. 429811

nr. cad. 429816

nr . c

ad . 4

29 81

2

nr. cad. 429815

nr. cad. 429814

nr. cad. 429813

hala

hala

nr. cad. 430362

nr . c

ad . A

12 08

/1 /1

/2

nr. cad. 429817

nr. cad. 429817

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 21

22

23

16 .4

8

3.85

10.22 45.17

113.97

25 .0

2

38 .4

8

25 .0

0

21 .3

3

41 .2

7

41 .5

2

78.83

43.64

15.89

28.915. 9920.78

17.12 15.2812.3215.82

7.83

17 0.

79

nr . c

ad . A

12 08

/1 /1

/1 ;A

12 08

/1 /2

/1 /2

/1 2

21 m

/ p ro

fil pr

oie cta

t

55.38

39 .4

4

13.76

STR. TORINO

ST R.

N AP

OL I

H C

N 12

19

HCN1219

STR. MILANO

SC GRUP CONSTRUCT SRL

STR. MILANO

ST R.

N AP

OL I

115.24

canal

437062

A1208/1/1/2

430104

430362

443933

443931

445059

443930

446392

434366

444537

443924

443923

CF421535-SISTAT

436992

430683

445060

436990

CF421535-SISTAT

436991

406083

437007

DE 123

1-4 m

HC n1

228 /3

15.00

P.U.Z. in lucru - AO 38/2019

S= 4 556

S= 1 7324

S= 3 3027

7.50 carosabilpista

ciclisti

1.251.001.00 1.25 1.00 1.00 pista ciclisti

z.v.z.v.

14.00

trotuar trotuar

Profil transfersal prelungire str. Milano

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE

Accese pe parcele propuse

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

12.11/159/2016 S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L.

Timisoara, Zona Calea Sagului, str. Napoli, jud. Timis

ZONA DEPOZITARE, SERVICII SI INDUSTRIE NEPOLUANTAArh. Glad Tudora

02 REGLEMENTARI URBANISTICE

P.U.Z.

02

10.2019

1: 1000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Laura Marculescu

Zona Calea Sagului, Str. Napoli, Timisoara

Limite parcele propuse

Limita teren P.U.Z./ Limita proprietate

Zona unitati industriale / depozitare/ servicii existenta / reglementata

LEGENDA

LIMITE

Limita intravilan existent

Zona depozitare, servicii, industrie nepoluanta, edilitara, spatii verzi propusa

ZONIFICARE FUNCTIONALA

CAI DE COMUNICATIE

Zona cai de circulatie propusa

Zona verde existenta / reglementata

Zona depozitare, servicii, industrie nepoluanta propusa

Cladiri pentru productie, depozitare, servicii existente

Indicii urbanistici propusi: P.O.T. max. = 55% C.U.T. max. = 1,70 Regim de inaltime max = P+2E Hmax cornisa = 16 m Hmax coama = 17 m

Zona edilitara existenta / reglementata

Limite parcele existente

Limita / zona de implantare a cladirilor

Canale de desecare existente/zp=2m / culoar protectie=10m

Strazi existente

Strazi reglementate prin alte documentatii

Limite fizice canale de desecare existente

BILANT TERITORIAL Existent Propus

Teren studiat 43.366 mp| 100,00 %| 43.366 mp| 100,00 % 29.233 mp| 67,41 %| 31.109 mp| 71,74 %

| | 8.674 mp| 20,00 % 5.652 mp| 13,03 %| |

8.481 mp| 19,56 %| 3.583 mp| 8,26 %

NOTA: Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- plan de amplasament si delimitarea imobilului, revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru, conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara.

PROFIL TRANSVERSAL TIP DRUM 1-1

Scara 1:100

Trotuar

1.00 %

Zona verde TrotuarZona verde

DE 1227/1

HALA S.C. INTERCOLOR

Nr.top. 1302/2

BA ZI

N RE

TE NT

IE

SP RE

M OR

AV IT

A DN

5 9

M E T R O

IN TR

AR E

M ET

RO

INTRARE METRO

INTRARE INCONTRO

DN 5

9 SA G

F.S.

S.E.

HALA S.C. INTERCOLOR

ext ind

ere S.

E.

Cc1299/5/1/1/1

foraj

Pro pri

eta r S

C A gro

Im ob

ilia re

sa

Pro pri

eta r S

C A gro

Im ob

ilia re

sa

HCn 1228/2

Drum acces

De 12

05/ 3

S=4380mp

Cc 1299/2/6/5

A1299/4/9

A1299/4/8

A1299/4/7

A1299/4/6

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

conducte aeriene

A

A

C

C

C

dr um

p am

an t

HcN 1228/3

CF429810

HcN 1210

14 .0

0

13.76 15.00

A A

A

V

C

C

C

C

C

C

St r.

Na po

li

13.63

Str Milano (beton)

Str. Parma

13 .5

3

CF429808

CF429811

CF429817

CF 42

98 12

CF429813

Hc N 1

22 8/3

CF429809

10.00

10 .0

0

10 .0

0

P+2E

16 .1

9

10 .0

010 .0

0

10 .0

0

P+2E 6.

00

ST R.

N AP

OL I

STR. MILANO

STR. PARMA

CF436992

CF436991

CF436990

CF437007 CF436983

CF437059

CF430659

CF429296

CF 43

06 83

ST R.

N AP

OL I

H C

N 12

19

HCN1219

CF437058

CF437062

CF 43

06 88

ST R.

P AL

ER M

O

ST R.

N AP

OL I

ST R.

P AL

ER M

O

DE 12

27 /1

/1

P+3E Hmax= 25 m

ZONA PROTECTIE CANAL 2m

15.00

15.03

H/ 2;

m in.

6 .0

0m

TERMINAL INTERMODAL

MONLANDY S" - HCL 111/2003

P.U.Z. "Modificare platforma industriala Monlandy`s", Calea

S= 1 63175

S= 2 31257

S= 3 25357

S= 4 6092

13 .0

0

P+3E Hmax= 25 m

P+2E Hmax= 20 m

ac ce

s i nc

int a

comerciale, servicii si depozitare', Calea Sagului / DN 59 Km. 7+500 dreapta, Timisoara -HCL 393/2008

LEROY MERLIN

ZONA PROTECTIE

CANAL 2m

h/2

15.00

H/ 2;

m in.

6. 00

m

DRUM DE SERVITUTE - 7m

CA LE

A SA

GU LU

I

LE A

10.00

10.0 0

acces incinta

acces incinta

304.56

22 5.

13

164.55

140.01

7. 00

124.16

86 .7

6

53 .6

7

43 .3

6

21 .5

0

39.28 35.99

336.97

57 .1

6

13 5.1

1

22 8.

84

38 .0

2

20 .0

5 50

.4 6

18 .8

7 5.

56 14

.0 7

18 .96

31.5 4

5.46

3.98

38.43

10.00

CULOAR ECOLOGIC 10m

59.40

12.0 0

9.50

ac ce

s in

cin ta

ac ce

s i nc

int a

DRUM DE SERVITUTE - 7m

cladiri edilitare P/ Hmax= 12 m

H/ 2;

m in.

6 .0

0m

10.00

1229/2/6, Calea Sagului, DN 59, km 8 dr., intravilan extins Timisoara - HCL 310/2007 modificat cu HCL 338/2007

PUZ in lucru - AO nr. 5/2018

teritoriu UAT Giroc

6. 00

12.00

12.00

H/ 2;

m in.

6 .0

0m

10 .0

0

ac ce

s in

cin ta

11.93

81 .7

5

143.70

9.82

10.0 0

BC GOLF

17

DE1231

DE 12

31

DE1231

S= 5 1825

S= 6 3035

DE 120

5/3

DE 120

5/3

D E1

22 8/

4

teren proprietatea Municipiului Timisoara - domeniu public conform HG 1016/2005

CF 425750

CF 42

296 8

CF 42

296 9

CF 42

297 1

CF 42

297 2

CF 42

297 0

405297

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

14.10/181/2019CON-A SRL

ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTAArh. Glad Tudora

03 REGLEMENTARI URBANISTICE

P.U.Z.

01

10.2019

1: 2000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Laura Marculescu

BILANT TERITORIAL EXISTENT % PROPUS % Zona studiata 130.000 mp 100,00 % 130.000 mp 100,00 % Zona depozitare, logistica, productie nepoluanta 92.640 mp 71,26 % Zona depozitare si servicii; industrie nepoluanta 94.979 mp 73,06 % Zona cale ferata 9.021 mp 6,94 % Zona cai de circulatie rutiera 4.860 mp 3,74 % Zona spatii verzi pe parcele 26.000 mp 20,00 % 32.500 mp. 25,00 %

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE

Accese pe parcele propuse

Limite parcele propuse

Limita teren reglementat prin P.U.Z./

Zona unitati industriale, depozitare, comert existenta/ reglementata

LEGENDA

LIMITE

Limita intravilan existent

Zona edilitara, circulatii, spatii verzi propusa

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Strazi existente

Canale de desecare existente/zp=2m

CAI DE COMUNICATIE

Zona cai de circulatie propusa

Zona verde existenta / reglementata

Zona depozitare,logistica, productie nepoluanta propusa

Cladiri pentru productie, depozitare, servicii existente

Indicii urbanistici propusi: P.O.T. max. = 55% C.U.T. max. = 2,20 Regim de inaltime max. = P+3E / H cornisa maxim = 25 m Regim de inaltime max. = P+2E / H cornisa maxim = 20 m Zone verzi pe parcele = 25%

Zona edilitara existenta / reglementata

Limite parcele existente

Zona de implantare a cladirilor propusa

Zona de implantare a cladirilor reglementata

Cladiri pentru comert, servicii existente

Culoar ecologic de protectie canal=10m

Limita proprietate

Zona de implantare a cladirilor edilitare propusa

Zona Calea Sagului, Timisoara, jud. Timis

Pod traversare canal de desecare

NOTA: Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- plan de amplasament si delimitarea imobilului, revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru, conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara.

86.38

86.23

86.15

86.11

86.08

86.21

86.12

86.1186.05

86.05

85.9785.95

85.95

85.83

85.79 85.72

85.54

85.50

85.54

85.40

85.1285.22

85.36

85.14

85.17

85.20

85.36

85.07

85.10

85.16

85.24 85.17

84.83 84.95

85.00

84.92 85.00

85.16 85.22

85.03 85.29

85.68

85.61

85.70

85.51

85.69 85.56

85.61

85.70

85.47

85.12

85.10

85.04

85.20

85.21

85.16

84.90 84.82

84.9984.99

84.97

84.91 84.76

85.00

84.86

84.78

84.86

84.79

84.80

84.75

84.84

84.77

84.92

84.88 84.91

84.94

85.29

85.29

85.50

85.55 85.44

85.12

84.76 84.96

86.34

86.59

85.92

85.42

85.17

85.39

85.87

86.47 85.98

85.75

85.51

85.58

85.67

85.70

85.84

85.92

86.03

85.73

85.80

85.54

85.36

85.30

85.20

85.24

85.56

85.25

85.32

84.85 84.86 84.75 84.76 84.96 84.67 84.75

84.58

85.34 85.37

85.08 85.45

85.55

85.46

85.67

85.66

85.46 85.57

85.59

85.44

85.57

85.51

85.30

85.01

84.85

84.99

84.98

84.99

85.35

85.11

84.83

84.94

85.30

85.17

85.31

85.14

84.97

84.96

84.73

84.86

84.90

84.89

85.17

85.03

85.18

84.93 84.97 84.98

85.86

85.71

85.49

84.89

85.78

86.31

86.54

86.51

86.25

86.19

85.71

84.75

84.75

85.44

85.99

86.03

86.14

86.22

86.06

86.06

85.77

85.71

85.09

85.74

85.95

85.97

85.91

86.08

85.95

85.96

85.90

86.16

86.10

85.85

85.82

85.63

85.32

84.94

85.09

85.63

85.52

85.55

85.69

85.93

86.02

85.89

85.80

85.99

85.96

85.95

85.81

85.69

85.56

85.47

85.70

85.77

85.61

85.11

85.60

85.79

85.76

85.57

85.52

85.53

85.50

85.67

85.79

85.92

85.92

85.99

85.26

84.84

84.99

86.18

85.83 85.82 85.85

85.85

86.6085.99

85.98

85.92

86.03 85.97

85.93

86.03

85.9785.98

86.35 86.22

86.27

84.7184.80

86.12

86.09

85.97

85.74

85.50

85.54

85.43

85.52 85.46

85.39

85.22

85.07

85.25

85.20

85.22

85.33

85.46

85.37

85.41

85.38

85.15

84.83

84.97

84.84

85.41

85.59

85.42

85.36

85.49

85.36

85.54

85.52

85.32

85.30

85.27

85.45

85.35

85.44

85.78

85.51

85.44

85.25

85.15

85.19

85.46

85.20

85.20

85.08

85.18

85.32

85.42

85.26

85.40

85.12

85.43

85.33

85.37

85.36

85.29

85.28

85.19

85.28

85.13

85.27

85.29

85.41

85.55

85.61

85.97

86.18

85.70

85.47

85.39

85.41

85.35

85.45 85.8785.87

85.39

85.36

85.29

85.50

85.35

85.35

85.20

85.08

85.18

85.26

85.16

85.20

85.39

85.36

85.17

85.32

85.16

85.34

85.26

85.48

85.64

85.67

85.70

85.85

85.84

85.99

85.92 86.18 85.84

85.93

85.83

85.84

85.58

85.49

85.32

85.35

85.40

85.30

85.41

85.37

85.34

85.34

85.32

85.00

85.12 84.95

84.92 84.80

84.74 84.74

84.77

84.74

84.85

85.01

84.87

85.21

85.46

85.92

85.61

85.55

85.58

85.53

85.66

85.54

85.55

85.57

85.67

85.47

85.66

85.53

85.56

85.76

85.33

85.35

85.80

86.07 85.83

85.34

85.33

85.50

85.74

85.73

85.72

85.80

85.44

85.68

85.56

85.67

85.65

85.62

85.78

85.73

86.09

86.19

85.75

85.57

85.84

85.76

85.65

85.76

85.52

85.63

85.84

85.99

86.20

86.22

86.01

86.22

86.21

86.09

85.71

85.58

85.73

85.90

85.97

86.09

86.12

86.25

86.24

86.14

85.93

85.81

85.69

85.83

86.00

86.10

86.02

85.95

85.46

85.36

85.25

85.31

85.57

85.68

85.84

85.86

85.91

85.35

85.55

85.82

85.87

85.89

85.83

85.96

86.07

86.25

86.17

86.19

86.22

86.37

86.08

86.23

86.29

86.16

86.04

85.81

85.86

85.79

85.27

85.16

85.53

85.87

86.17

86.07

86.11

86.28

86.38

86.26

86.32

86.26

86.07

86.10

86.30

86.05

85.67

85.1885.12

85.22

85.28

85.14

85.16

85.23

85.27

85.26

85.27

85.29

85.32

85.37

84.88

84.93

84.94

85.00

84.98

85.04

85.08

85.08

85.10

85.16

85.17

85.25

86.06

85.96

86.17

85.91

85.48

85.51

85.45

85.52

85.33

85.30

85.23

85.22

85.46

85.27

85.44

85.61

85.73

85.31

85.33

85.08

85.07

85.01 85.36

85.41

85.73

85.61

85.62

85.49

85.71

85.68

85.59

85.51

85.40

85.38

85.36

85.42

85.50

85.51

85.60

85.57

85.57

85.38

85.35

85.35

85.57

85.42

85.34

85.29

85.17 85.45

85.25

85.19

85.22

85.20

85.23

85.29

85.33

85.38

85.28

85.18

85.30

85.22

85.31

85.34

85.23

85.28

85.40

85.60

85.70

85.80 85.69

85.62

85.35

85.30

85.49

85.29

85.46

85.42

85.39

85.41

85.35

85.31

85.09

85.12

85.11

85.16

85.31

85.48

85.18

85.18

85.29

85.34

85.47

85.38

85.53

85.49

85.58

85.68

85.55

85.85

86.01

85.97 86.18

85.89

85.90

85.95

85.86

85.70

85.55

85.51

85.45

85.35

85.27

85.40

85.48

85.47

85.42

85.38

85.33

85.37

85.22 85.10

85.09

84.93

85.02

84.93

84.90

84.86

84.87

85.56

85.48

85.39

85.54

85.44

85.48

85.52

85.52

85.66

85.42

85.46

85.41

85.54

85.60

85.85

85.60

85.59

85.75

86.00

86.23

85.74

85.32

85.44

85.54

85.63

85.64

85.56

85.68

85.52

85.78

85.47

85.56

85.62

85.55

85.68

85.66

85.84

86.17

85.69

85.59

85.61

85.84

85.76

85.74

85.65

85.66

85.97

86.21

86.20

85.93

85.87

86.05

86.22

85.97

85.77

85.59

85.64

85.73

86.00

86.13

86.07

86.27

86.15

86.18

85.98

85.74

85.71

85.99

86.14

86.22

86.19

86.13

85.64

85.52

85.30

85.29

85.46

85.69

85.82

85.89

85.63

85.84

85.97

86.00

85.80

85.77

85.87

86.14

86.24

86.22

86.29

86.45

86.07

86.21

86.09

85.99

85.85

85.97

85.97

85.65

85.36

85.59

85.85

86.08

86.11

86.21

86.42

86.27

86.10

86.12

86.23

86.29

86.27

86.24

86.29

86.17

86.09

85.78

85.21

85.22

85.11

85.15

85.10

85.02

85.02

85.03

84.99

84.95

84.96

85.05

85.11

85.06

84.93

84.90

84.93

84.92

84.97

85.00

85.04

85.09

85.13

85.18

85.25

CF 422

970 - C

c12 06/

5/1 0

S= 3.0

0ha

R11.00

6.00

14

21

5 4 5

14

13.5

10

10

10

10

14

12 .86

338 .21

7.14

233.58

128.51

5.84 5.84 5.23

5.23 5.23 5.23 4.45

172 .19

8.5 5

306.55

14.87

14.87

96.76

127.91

385 .76

419 .82

11.18

32.77

324.55

11 .76

75.9 2

246.86

7.65

6.23 6.23

6.23 39.71

4.454.454.45 4.45 4.45 4.45 4.454.4

5

240 .00

240 .00

240 .00

330 .00

71.00

36.0 0

216.00

18.50 18.50

37.00

11 18.39

11

18.50 18.50

37.00

12.00 12.00

24.00

12.00 12.00

24.00

25,808 m2

143,092 m2

55,169 m2

sant canal

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

3 .0 2 4 .0 1

8 2 .6 43 5 .9 0 5 1 .7 0

9 0 .3 9

2 2 .5 2

4 2 8 .3 2

4 7 .8 8

3 5 .5 2

9 .0 2 4 .2 8

4 9 .5 5

3 7 8 .9 0 3 0 .2 2

1 9 .0 8 1 7 .0 2

3 1 .2 0

4 7 .2 0

3 5 .3 9

4 3 .0 0

1 3 .2 5

2 2 .8 7

3 2 .5 8

5 5 .1 0

4 5 .2 5

9 .5 0

5 4 .7 4

5 5 .1 0

5 5 .4 5

3 1 3 .1 9

6 5 .7 4

8 6 .7 0

2 5 2 .8 6

2 3 . 0 0

2 9 . 5 2

4 8 . 5 2

4 3 .7 8 2 3 .3 8

6 .2 0 7 .0 2

4 3 .7 0

3 3 .7 3

2 4 .9 6

5 4 .3 5

3 7 .2 9

4 5 .4 3

4 1 .4 3 6.48

4 .9 2

6 .2 7

6 0 .7 0

8 3 .9 0

4 4 .9 0

A12 06/

1/1 2/2

A1208/3/10

A12 06/

1/1 2/1

A1208/1/1/2

A1228/2/4

rezerva

A1228/6/8

A1228/6/9

A1228/6/10

A1228/6/11

A1228/6/12

A1205/1/1

A1205/1/2

A1205/1/3

A1205/1/4

A1205/1/5

A1205/2/1

HCn1219

A12 06/

1/1 0

A12 06/

1/11

A1208/3/8/1

A1208/3/8/2

A1208/3/9/1

A1208/3/9/2

A1205/3/1

A1205/4

A1205/5

A1205/7

A1205/7/1

A12 06/

1/1

A12 06/

1/2

A12 06/

1/3

A12 06/

1/4

A1207/4/1

A1207/4/2

A1207/4/3 A1207/4/4

A1207/4/6 A1207/4/7

A1207/4/8 A1207/4/9

A1205/7/2

A1205/2/2

HCn1228/2

DE 12

27 /1

A1207/3/3

430104

443931

443933

429809

419257

430632

430362

439234

412936

419406

445400

446391

430641

431208

443930

429811

429816

444960

445059

427549

434366

429813

446392

417640

428081

444264

444537 444944

445401

430671

430636

432887

432886

441757

444408

429808

429810

42 98

12

429814

419259 419227

419258

430652

443924

445060

443923

445464

430640

430672

ST R.

N AP

OL I

STR. MILANO

STR. PARMA

436992

436991

436990

437007

436983

437059

430683

406083

429817

429815

A1207/3/4

A1207/3/5

A1207/3/2

429815

STR. CREMONA

ST R.

N AP

OL I

CF 425750 - Cc1228/2/1

CF 421

294 - C

c12 06/

5/1

CF 421

306 - C

c12 06/

5/1 /1

CF 412

296 - C

c12 06/

5/2

CF 421

297 - C

c12 06/

5/3

S= 1.0

0ha

S= 1.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0haCF 425

740 - C

c12 06/

5/4 /1

CF 425

745 - C

c12 06/

5/5

CF 422

971 - C

c12 06/

5/6

CF 422

972 - C

c12 06/

5/7

CF 422

968 - C

c12 06/

5/8

CF 422

969 - C

c12 06/

5/9 S=

2.0 0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 3.0

0ha

CF 421

300 - C

c12 06/

5/4

S= 2.0

0ha

CF 421

448 - C

c12 06/

1/5

CF 425

743 - C

c12 06/

1/6

CF 425

744 - C

c12 06/

1/7

CF 425

746 - C

c12 06/

1/8

CF 422

922 - C

c12 06/

1/9

CF 425903 - Cc1207/3/1

S=2.81 ha

S=1.00ha

De 120

5/3

DE1231-4m

DE 120

6/3 -4m

HC n12

28/ 3

DE 123

1-4 m

DE1206/4 4m

HC n12

07/ 3

HCn1207/7

DE 120

5/3 -8m

("D rum

ul C enu

sii" )

HC n1

22 8/3

DE 12

08 /2

DE12 07/6

HCn1228/2

DE 12

27 /1

STR. CREMONA

HCn1207/7

HCn12 07/3

DE 120

6/3 -4m

DE1206/4 4m

PUZ IN LUCRU A.O. 05/2018

POTmax 55% CUTmax 1,5 VERDEmin 20%

3

1

2

max. (S)+P+2E POTmax = 60% CUTmax = 1,2 H max = 20m

max. (S)+P+2E POTmax = 60% CUTmax = 1,2 H max = 20m

437058

437062 430688

3.1a

3.1c

3.1d

3.1b

1.3d

1.3e

1.3b

1.1c

1.2a

1.1d

1.1a

1.1b

1.2c

1.2f

1.3c

1.2b

1.2g 1.2d

1.2h

1.2e

1.3a

2.1b

2.1d

2.1e

2.1f

2.1c

2.1a

1.3f

1.3g

1.3h

BR 1

R 1

R 3

BR 3

BR 2

R 2

4 1,547 m2

9 6,908 m2

5 745 m2

6 5,977 m2

1,197 m2

8 2,826 m2

PUZ "PLATFORMA INDUSTRIALĂ MONLANDYS" aprobat cu HCL nr. 111/2003 POTmax 55% CUTmax 1,5 VERDEmin 20%

PUZ "INTERPORTO - TERMINAL INTERMODAL TIMISOARA" aprobat cu HCL nr. 31/2003 POTmax 55% CUTmax 1 VERDEmin 20%

PUZ "MODIFICARE PLATFORMA INDUSTRIALĂ MONLANDYS" aprobat cu HCL nr. 305/2017 POTmax 55% CUTmax 1,5 VERDEmin 20%

PUZ "ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ" aprobat cu HCL nr. 535/2019 POTmax 55% CUTmax 2,2 VERDEmin 25%

PUZ "ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ȘI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ" aprobat cu HCL nr. 618/2019 POTmax 55% CUTmax 1,7 VERDEmin 20%

145 9

9

8.5 4 8.5

21

6 10

14

54 5

14 10

5 4 5

14

14

11 4

15

11 4

10

10

10 21

10

10

25

15

96.00

19.00 14.00

19.00

96.00

19.00 14.00

19.00

64.00

PTT 2

PTT 3

PTT 3

PTT 1

PTT 3

PTT 4

PTT 4

max. (S)+P+2E POTmax = 60% CUTmax = 1,2 H max = 20m

4 0 0 .5 5

35.52

47

22

23

24

25

26

27

29

9

1

2

3

4

5

6

7

8 28

30

31

32

33

34

35

36

37 38 39 40

41

10

1112 13

14 15

16

17

18

19

20

21

48

49

50

51

52

53

42

43

44 45 46

PTT 4

PTT 3

PTT 2

PTT 2

10 4,831 m2

7

LIMITE PARCELE EXISTENTE

DRUM DE EXPLOATARE EXISTENT DE1208/2

LIMITA JURIDICĂ A CANALULUI DE DESECARE CONFORM PLANULUI PARCELAR HCn1207/3

LIMITA TOPOGRAFICĂ A TERENULUI CE FACE OBIECTUL P.U.Z.

LIMITA FIZICĂ A CANALULUI DE DESECARE CONFORM RIDICĂRII TOPOGRAFICE

REȚEA LEA 110kV EXISTENTĂ

ZONA DE PROTECȚIE LEA EXISTENTĂ

CONDUCTE DE CENUȘĂ

DELIMITĂRI ȘI SIMBOLURI:

ZONIFICARE PROPUS:

ZONA DE IMPLANTARE A CONSTRUCȚIILOR PROPUSĂ

CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ ȘI AMENAJĂRI AFERENTE PROPUSE

20 22

00

474000 CAROIAJ

2 NUMĂR PARCELE PROPUSE 16 PUNCT DE CONTUR

STÂLP LEA EXISTENT

LIMITE PARCELE PROPUSE

REȚEA LEA 20kV EXISTENTĂ

REȚEA LES 20kV PROIECTATĂ

STÂLP LES PROIECTAT

SPAȚIU VERDE / CULOAR ECOLOGIC DE PROTECȚIE A CANALULUI DE DESECARE AMENAJAT ÎN CADRUL PROFILULUI TRANSVERSAL PTT4, LĂȚIME 4,00m, PROPUS

DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, PROPUSE

SPAȚII VERZI ÎN CADRUL PARCELELOR DE DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, PROPUSE

CIRCULAȚII, PLATFORME ȘI LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTELE PARCELELOR DE DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, PROPUSE

1.00 1.00 1.50 7.00 1.50 variabil 1.50 7.00 1.50 1.00 1.00 12.00

8.00 6.00

12.00 1.50 1.00 1.50 3.50 3.00 3.00 3.50 1.50 1.00 1.50

21.00

drum de exploatare

CA RO

SA BI

L

ZO NA

V ER

DE DE

A LIN

IA ME

NT

ZO NA

V ER

DE DE

A LIN

IA ME

NT

TR OT

UA R

TR OT

UA R

PI ST

A BI

CI CL

ET E

PI ST

A BI

CI CL

ET E

CA RO

SA BI

L

ZO NA

V ER

DE CO

ND UC

TA C

EN US

A

PTT 2 De 1205/3 (prelungire Strada Petre Stoica)

TR OT

UA R

PI ST

A BI

CI CL

ET E

ZO NA

V ER

DE DE

A LIN

IA ME

NT

ZO NA

V ER

DE DE

A LIN

IA ME

NT

PI ST

A BI

CI CL

ET E

TR OT

UA R

CA RO

SA BI

L

PTT 1 De 1206/4

1.00 1.00 1.50 7.00 1.50 1.00 1.00 14.00

HCn 4.00 2.00 1.00 7.00 1.00 15.00

4.00 11.00

TR OT

UA R

PI ST

A BI

CI CL

ET E

ZO NA

V ER

DE DE

A LIN

IA ME

NT

ZO NA

V ER

DE DE

A LIN

IA ME

NT

PI ST

A BI

CI CL

ET E

TR OT

UA R

CA RO

SA BI

L

TR OT

UA R

PI ST

A BI

CI CL

ET E

CA RO

SA BI

L

ZO NA

V ER

DE PR

OT EC

TI E

HC N

PTT 3 PTT 4 De 1231, 1206/3 - sectoare vecine HCN

drum de exploatare

ZO NA

P RO

TE CT

IE

N

POSIBILITĂȚI DE MOBILARE 170-A081:2000

POSIBILITĂȚI DE MOBILARE LEGENDA:

Sistem de referință planimetric: Stereografic 1970 Sistem de referință altimetric: Marea Neagră 1975

INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI

max. (S)+P+2E POTmax = 60% CUTmax = 1,2 S min. spatii verzi = 22,145% în cadrul parcelelor 1, 2 și 3 H max = 20m

Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare

Zonă de depozitare și servicii, parțial subzonă de comunicații feroviare și construcții aferente, drumuri de incintă și parcări

Căi de comunicație rutieră și amenajări aferente propuse (Drumuri ce vor deveni domeniu public)

TOTAL

BILANȚ TERITORIAL - 248 100 mp EXISTENT PROPUS

248 100 mp 100,00%

24 031 mp 9,69%

248 100 mp 100,00% 248 100 mp 100,00%

Construcții depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare 134 441 mp 54,19%

Spații verzi amenajate* * 25% spații verzi conform HCL 62/2012, astfel: 20% gazon/peluză la cota terenului și 5% însemnând arbori, gard viu, arbuști sau plante floricole plantate în cadrul peluzei, asigurate în cadrl fiecărei parcele

49 620 mp 20,00%

Circulații pietonale și carosabile, locuri de parcare, platforme în incintă 40 008 mp 16,12%

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

473775.612 473821.744 473867.582 474060.641 474013.578 473966.212 473918.545 473913.217 473906.744 473866.348 473835.167 473812.086 473761.840 473727.298 473685.212 473646.711 473640.227 473635.716 473631.405 473595.323

473544.870 473514.934 473513.135 473512.796 473520.784 473513.338 473556.861 473632.951 473681.705 473717.901 473729.065 473748.339

201786.641 201756.508 201726.567 202038.177 202066.140 202094.283 202122.605 202125.770 202128.482 202145.146 202158.008 202167.520 202188.228 202202.279 202219.398 202234.703 202234.711 202232.755 202228.196 202179.386

202112.347 202078.885 202076.456 202072.465 201990.212 201955.093 201927.182 201878.385 201847.120 201823.907 201816.773 201804.456

INVENTAR DE COORDONATE CF 425750

Pct. Nord(X) Est(Y) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

474249.395 474296.827 474084.534 474063.046 474034.663 473988.451 473945.358 473922.477 474191.814

201933.167 202005.739 202143.104 202134.907 202126.808 202112.040 202119.698 202124.921 201964.892

S=28 100mp

INVENTAR DE COORDONATE CF 425744, CF 425746, CF 422922 Pct. Nord(X) Est(Y) 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

473425.484 473469.918 473502.882 473510.859 473514.852 473561.687 473771.466 473746.168 473730.090 473715.744 473689.506 473649.806

201498.062 201480.232 201467.004 201462.794 201461.266 201443.346 201784.572 201801.096 201811.371

201820.538 201837.413 201862.945

S=60 000mp

INVENTAR DE COORDONATE CF 425740, CF 425745, CF 422971, CF 422972, CF 422968, CF 422969,

CF 422970

Pct. Nord(X) Est(Y) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

S=160 000mp

INVENTAR DE COORDONATE Pct. Nord(x) Est(Y) 1 473505.396 | 201997.256 2 473505.862 202005.072 3 473505.213 202020.875 4 473505.258 | 202033.193 5 473505.673 202048.463 6 473506,761 202065,552 7 473501.536 202085.667 8 473505.413 | 202090.234 9 473499.069 202118.440 10 473495.583 202133.945 11 473486.007 | 202176.524 12 473442,884 202242,508 13 473408.005 202219.992 14 473373.249 202197.731 15 473355.335 202186.156 16 473334.335 202172,586 17 473302.021 | 202151.689 18 473280.987 202138.144 19 473304.480 202026.626 20 473313.790 | 201982.431 21 473315.897 | 201972.432 22 473319.713 201972.931 23 473336.055 201975.072 S=13386mp
PROFIL TRANSVERSAL PROPUS DN 59 Aj ETAPA FINALA v V.1 PLATFORMA INDUSTRIAL A TRASEU CURENT E. E E DN59 LIMITA MINIMA ALINIERE LIMITA PROPRIETATE - LIMITA PROPRIETATE LIMITA MINIMA ALINIERE PROFIL TRANSVERSAL F-F SC. METRO PROFIL TRANSVERSAL PROPUS DN 59 ETAPA! TRASEU CURENT LU Il Lu , i E luu 5 = E I= 1 OT I= I< = 1 i E IZ Im Lu I< b o ss IT Lu l 2? 2o% I< a IE Is = I= la 15 I= SS 5Sx I= IS Ie I= 5 555 E E IE E = Es = IE = PF 3 TERITORIU ADMINISTRATIV I= = = IE S 33 MUNICIPIUL TIMISOARA E EV A AVE P Be E [ | , i 14 5 DN 59- SPRE SAG - STAMORA-MORAVITA. CALEA SAGULUI _ SI 05 05 EEE Gu n" T 23 1.50 10.75 70 70 10.73 15 237 TERITORIU ADMINISTRATIV COMUNA GIROC SCHEMA 0 1234 5 0 POZITIA PROFILELOR TRANSVERSALE IN TRAMA DE CIRCULATIE BT 234% 0 20 DI ——— o PROFIL TRANSVERSAL G - G e PROFIL TRANSVERSAL M-M o PROFIL TRANSVERSAL J,- J, e PROFIL TRANSVERSAL D-D o PROFIL TRANSVERSAL H,- H, o PROFIL TRANSVERSAL P - P PROFIL TRANSVERSAL A - A W so, A „1100, 0,50,50,6 i pr Ss E J | sase | ei nu ata FN NITA furiei | un mi i pn ra | | fan n ML NOI TI 09 10 = 10.30 e | 10 Vi CĂ i 19 E o? 12050 5 : Q320 -var : o e o E WI o o “7 oo“ 8433 = n 43 a ră, E Bă 3: 5 PI NS e SS? = ss 5 = ES = 8 SE 15 | 15 1.50 5 1.5 | 15 1.50 15 15 | 15 1.50 15 15 eo o e o = PROFIL TRANSVERSAL B-B PROFIL TRANSVERSAL E - E PROFIL TRANSVERSAL H - H PROFIL TRANSVERSAL | - | PROFIL TRANSVERSAL K- K PROFIL TRANSVERSAL N-N PROFIL TRANSVERSAL R - R Ss A pi A pe aa , „1100, ir | om i pn nat aa LL ba punand Gu | n a | uni -09 10 DI | 1,0 09 10 09 -09 10, | LI -09 | 1,0 PI E d 8 DEA : ile ser e 4 1,0 98 DĂ . a 20| 1,20-5,0 _ n 1,20 - var. s12 o oo * a "o ră o O | i. YT- "14 o 3 5 | | 5 03. e | 3 28 | ez PE 5 E = ș E = 8 53 £ e 2$ 55 E E ă SE 252 5 >ă 5 3 = E SR s Ș 5 9 $ a BD $o Ss 3 2 £s SS= & S = 3. 3 8 E “555 s > 54 53 sii =3 Son 5 ul = a E 2335 E Ra 55 E 35 55 E 4 SE 8 | o ai SIE SE DI 8 15 7.50 „15 15 15 15 15 15 15 1.5 15 | 15 7.50 15 | 15 e PROFIL TRANSVERSAL O - O PROFIL TRANSVERSAL C-C PROFIL TRANSVERSAL S - S PROFIL TRANSVERSAL H,- H, PROFIL TRANSVERSAL J - J PROFIL TRANSVERSAL L - L 11,00, 11,00, RMO n 6 A n, o n, 0, 910 A 02 10,10, | a s ap) lu = sep d 3 plata unfit NI DOM MIR ENE i uefa pt ra = 1) pn nd NORI IT uni 10 10 -09 09 | E E 10, | E -09 |. | 1,0 02 E : e E = Cc 12 Țeoe: 1,2 e -1,20 7 150 Pa “n „za 9 ( o . 03 a = e os st = e' E 5 "Ze 3. 5 ss s 5 3 E Snn 5 £ = 3 a 3 43 Se E e E g a 5 'S UI LI E = să E s & 5 _— Cc Na FII DI DI 3 e so N se & E 2 - S 20 & N& o 53 SE 15 | 15 SE 15 | 15 7.50 15 1.5 15 7.50 15 | 15 7.50 15 | 15 _< Proiectani general Proiect: PUZ. PLATFORMA INDUSTRIALA MONLANDYS SUBCONTROL s.r.l. DN 59-TIMISOARA Director: ing. Dan Radoslav Beneficiar. S.C. "VONLANDYS” S.R.L. ing. Dan Bălu Plansa: PROFILE STRADALE TRANSVERSALE SI POZARE RETELE SUBTERANE Plansa nr... 5 - 189/2002 - UAT Proiectant specialitate] arh. Mariana Fuchs Proiectare asistata | arh. Mariana fuck | 02. 2003
ZONIFICARE FUNCTIONALA Zone verzi
mm nn n
Zonele de drum Zone depozitare Zone servicil Zona caii ferate

Atasament: 170_2019_A07_-_CIRCULATIA_TERENURILOR.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

CUI 7951780 J35/1396/1995 * str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș ( (+4) 0744 698 012, (+4) 0256 43 22 12 : [email protected]

Scara:

martie 2020 arh. Georgeta Trîmbițaș

Specialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat:

Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița

arh. Camil Milincu

S.C. SAPIENT VEST S.R.L.

170/2019 PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

curți construcții în intravilan Timișoara, zona Calea Șagului, CF nr. 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750

Nr. planșă:

Data:

"ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE"

curți construcții în intravilan Timișoara, zona Calea Șagului - DN59

P.U.Z.

P.U.Z.

"ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE"

arh. Georgeta Trîmbițaș

Beneficiar:

86.38

86.23

86.15

86.11

86.08

86.21

86.12

86.1186.05

86.05

85.9785.95

85.95

85.83

85.79 85.72

85.54

85.50

85.54

85.40

85.1285.22

85.36

85.14

85.17

85.20

85.36

85.07

85.10

85.16

85.24 85.17

84.83 84.95

85.00

84.92 85.00

85.16 85.22

85.03 85.29

85.68

85.61

85.70

85.51

85.69 85.56

85.61

85.70

85.47

85.12

85.10

85.04

85.20

85.21

85.16

84.90 84.82

84.9984.99

84.97

84.91 84.76

85.00

84.86

84.78

84.86

84.79

84.80

84.75

84.84

84.77

84.92

84.88 84.91

84.94

85.29

85.29

85.50

85.55 85.44

85.12

84.76 84.96

86.34

86.59

85.92

85.42

85.17

85.39

85.87

86.47 85.98

85.75

85.51

85.58

85.67

85.70

85.84

85.92

86.03

85.73

85.80

85.54

85.36

85.30

85.20

85.24

85.56

85.25

85.32

84.85 84.86 84.75 84.76 84.96 84.67 84.75

84.58

85.34 85.37

85.08 85.45

85.55

85.46

85.67

85.66

85.46 85.57

85.59

85.44

85.57

85.51

85.30

85.01

84.85

84.99

84.98

84.99

85.35

85.11

84.83

84.94

85.30

85.17

85.31

85.14

84.97

84.96

84.73

84.86

84.90

84.89

85.17

85.03

85.18

84.93 84.97 84.98

85.86

85.71

85.49

84.89

85.78

86.31

86.54

86.51

86.25

86.19

85.71

84.75

84.75

85.44

85.99

86.03

86.14

86.22

86.06

86.06

85.77

85.71

85.09

85.74

85.95

85.97

85.91

86.08

85.95

85.96

85.90

86.16

86.10

85.85

85.82

85.63

85.32

84.94

85.09

85.63

85.52

85.55

85.69

85.93

86.02

85.89

85.80

85.99

85.96

85.95

85.81

85.69

85.56

85.47

85.70

85.77

85.61

85.11

85.60

85.79

85.76

85.57

85.52

85.53

85.50

85.67

85.79

85.92

85.92

85.99

85.26

84.84

84.99

86.18

85.83 85.82 85.85

85.85

86.6085.99

85.98

85.92

86.03 85.97

85.93

86.03

85.9785.98

86.35 86.22

86.27

84.7184.80

86.12

86.09

85.97

85.74

85.50

85.54

85.43

85.52 85.46

85.39

85.22

85.07

85.25

85.20

85.22

85.33

85.46

85.37

85.41

85.38

85.15

84.83

84.97

84.84

85.41

85.59

85.42

85.36

85.49

85.36

85.54

85.52

85.32

85.30

85.27

85.45

85.35

85.44

85.78

85.51

85.44

85.25

85.15

85.19

85.46

85.20

85.20

85.08

85.18

85.32

85.42

85.26

85.40

85.12

85.43

85.33

85.37

85.36

85.29

85.28

85.19

85.28

85.13

85.27

85.29

85.41

85.55

85.61

85.97

86.18

85.70

85.47

85.39

85.41

85.35

85.45 85.8785.87

85.39

85.36

85.29

85.50

85.35

85.35

85.20

85.08

85.18

85.26

85.16

85.20

85.39

85.36

85.17

85.32

85.16

85.34

85.26

85.48

85.64

85.67

85.70

85.85

85.84

85.99

85.92 86.18 85.84

85.93

85.83

85.84

85.58

85.49

85.32

85.35

85.40

85.30

85.41

85.37

85.34

85.34

85.32

85.00

85.12 84.95

84.92 84.80

84.74 84.74

84.77

84.74

84.85

85.01

84.87

85.21

85.46

85.92

85.61

85.55

85.58

85.53

85.66

85.54

85.55

85.57

85.67

85.47

85.66

85.53

85.56

85.76

85.33

85.35

85.80

86.07 85.83

85.34

85.33

85.50

85.74

85.73

85.72

85.80

85.44

85.68

85.56

85.67

85.65

85.62

85.78

85.73

86.09

86.19

85.75

85.57

85.84

85.76

85.65

85.76

85.52

85.63

85.84

85.99

86.20

86.22

86.01

86.22

86.21

86.09

85.71

85.58

85.73

85.90

85.97

86.09

86.12

86.25

86.24

86.14

85.93

85.81

85.69

85.83

86.00

86.10

86.02

85.95

85.46

85.36

85.25

85.31

85.57

85.68

85.84

85.86

85.91

85.35

85.55

85.82

85.87

85.89

85.83

85.96

86.07

86.25

86.17

86.19

86.22

86.37

86.08

86.23

86.29

86.16

86.04

85.81

85.86

85.79

85.27

85.16

85.53

85.87

86.17

86.07

86.11

86.28

86.38

86.26

86.32

86.26

86.07

86.10

86.30

86.05

85.67

85.1885.12

85.22

85.28

85.14

85.16

85.23

85.27

85.26

85.27

85.29

85.32

85.37

84.88

84.93

84.94

85.00

84.98

85.04

85.08

85.08

85.10

85.16

85.17

85.25

86.06

85.96

86.17

85.91

85.48

85.51

85.45

85.52

85.33

85.30

85.23

85.22

85.46

85.27

85.44

85.61

85.73

85.31

85.33

85.08

85.07

85.01 85.36

85.41

85.73

85.61

85.62

85.49

85.71

85.68

85.59

85.51

85.40

85.38

85.36

85.42

85.50

85.51

85.60

85.57

85.57

85.38

85.35

85.35

85.57

85.42

85.34

85.29

85.17 85.45

85.25

85.19

85.22

85.20

85.23

85.29

85.33

85.38

85.28

85.18

85.30

85.22

85.31

85.34

85.23

85.28

85.40

85.60

85.70

85.80 85.69

85.62

85.35

85.30

85.49

85.29

85.46

85.42

85.39

85.41

85.35

85.31

85.09

85.12

85.11

85.16

85.31

85.48

85.18

85.18

85.29

85.34

85.47

85.38

85.53

85.49

85.58

85.68

85.55

85.85

86.01

85.97 86.18

85.89

85.90

85.95

85.86

85.70

85.55

85.51

85.45

85.35

85.27

85.40

85.48

85.47

85.42

85.38

85.33

85.37

85.22 85.10

85.09

84.93

85.02

84.93

84.90

84.86

84.87

85.56

85.48

85.39

85.54

85.44

85.48

85.52

85.52

85.66

85.42

85.46

85.41

85.54

85.60

85.85

85.60

85.59

85.75

86.00

86.23

85.74

85.32

85.44

85.54

85.63

85.64

85.56

85.68

85.52

85.78

85.47

85.56

85.62

85.55

85.68

85.66

85.84

86.17

85.69

85.59

85.61

85.84

85.76

85.74

85.65

85.66

85.97

86.21

86.20

85.93

85.87

86.05

86.22

85.97

85.77

85.59

85.64

85.73

86.00

86.13

86.07

86.27

86.15

86.18

85.98

85.74

85.71

85.99

86.14

86.22

86.19

86.13

85.64

85.52

85.30

85.29

85.46

85.69

85.82

85.89

85.63

85.84

85.97

86.00

85.80

85.77

85.87

86.14

86.24

86.22

86.29

86.45

86.07

86.21

86.09

85.99

85.85

85.97

85.97

85.65

85.36

85.59

85.85

86.08

86.11

86.21

86.42

86.27

86.10

86.12

86.23

86.29

86.27

86.24

86.29

86.17

86.09

85.78

85.21

85.22

85.11

85.15

85.10

85.02

85.02

85.03

84.99

84.95

84.96

85.05

85.11

85.06

84.93

84.90

84.93

84.92

84.97

85.00

85.04

85.09

85.13

85.18

85.25

CF 422

970 - C

c12 06/

5/1 0

S= 3.0

0ha

6.00

14

21

5 4 5

14

13.5

14

12 .86

338 .21

7.14

144.74

88.85

128.51

5.8 4

5.8 4

5.2 3

5.2 3

5.2 3

5.2 3

4.4 5

4.4 5

172 .19

8.5 5

34.09

272.46

14.87

14.87

96.76

127.91

385 .76

419 .82

11.18

32.77

122.66

201.88

11 .76

75.9 2

6.00

246.86

4.2 06.2 3

6.2 36.237.6 5 4.454.454.45

4.45 4.45 4.45 4.454.4

539.71

37.00 18.50

18.50

18.50 18.50

37.00

37.00 18.50

18.50

12.00 12.00

24.00

12.00 12.00

24.00

143,092 m2

55,169 m2

25,808 m2

sant canal

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

3 .0 2 4 .0 1

8 2 .6 43 5 .9 0 5 1 .7 0

9 0 .3 9

2 2 .5 2

4 2 8 .3 2

4 7 .8 8

3 5 .5 2

9 .0 2 4 .2 8

4 9 .5 5

3 7 8 .9 0 3 0 .2 2

1 9 .0 8 1 7 .0 2

3 1 .2 0

4 7 .2 0

3 5 .3 9

4 3 .0 0

1 3 .2 5

2 2 .8 7

3 2 .5 8

5 5 .1 0

4 5 .2 5

9 .5 0

5 4 .7 4

5 5 .1 0

5 5 .4 5

3 1 3 .1 9

6 5 .7 4

8 6 .7 0

2 5 2 .8 6

2 3 . 0 0

2 9 . 5 2

4 8 . 5 2

4 3 .7 8 2 3 .3 8

6 .2 0 7 .0 2

4 3 .7 0

3 3 .7 3

2 4 .9 6

5 4 .3 5

3 7 .2 9

4 5 .4 3

4 1 .4 3 6.48

4 .9 2

6 .2 7

6 0 .7 0

8 3 .9 0

4 4 .9 0

A1208/3/10A12 06/

1/1 2/2

A1208/3/10

A12 06/

1/1 2/1

A1208/1/1/2

A1228/2/4

rezerva

A1228/6/8

A1228/6/9

A1228/6/10

A1228/6/11

A1228/6/12

A1205/1/1

A1205/1/2

A1205/1/3

A1205/1/4

A1205/1/5

A1205/2/1

HCn1219

A12 06/

1/1 0

A12 06/

1/11

A1208/3/8/1

A1208/3/8/2

A1208/3/9/1

A1208/3/9/2

A1205/3/1

A1205/4

A1205/5

A1205/7

A1205/7/1

A12 06/

1/1

A12 06/

1/2

A12 06/

1/3

A12 06/

1/4

A1207/4/1

A1207/4/2

A1207/4/3 A1207/4/4

A1207/4/6 A1207/4/7

A1207/4/8 A1207/4/9

A1205/7/2

A1205/2/2

HCn1228/2

DE 12

27 /1

A1207/3/3

430104

443931

443933

429809

419257

430632

430362

439234

412936

419406

445400

446391

430641

431208

443930

429811

429816

444960

445059

427549

434366

429813

446392

417640

428081

444264

444537 444944

445401

430671

430636

432887

432886

441757

444408

429808

429810

42 98

12

429814

419259

419227

419258

430652

443924

445060

443923

445464

430640

430672

ST R.

N AP

OL I

STR. MILANO

STR. PARMA

436992

436991

436990

437007

436983

437059

430683

406083

429817

429815

A1207/3/4

A1207/3/5

A1207/3/2

429815

STR. CREMONA

ST R.

N AP

OL I

CF 425750 - Cc1228/2/1

CF 421

294 - C

c12 06/

5/1

CF 421

306 - C

c12 06/

5/1 /1

CF 412

296 - C

c12 06/

5/2

CF 421

297 - C

c12 06/

5/3

S= 1.0

0ha

S= 1.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0haCF 425

740 - C

c12 06/

5/4 /1

CF 425

745 - C

c12 06/

5/5

CF 422

971 - C

c12 06/

5/6

CF 422

972 - C

c12 06/

5/7

CF 422

968 - C

c12 06/

5/8

CF 422

969 - C

c12 06/

5/9

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 3.0

0ha

CF 421

300 - C

c12 06/

5/4

S= 2.0

0ha

CF 421

448 - C

c12 06/

1/5

CF 425

743 - C

c12 06/

1/6

CF 425

744 - C

c12 06/

1/7

CF 425

746 - C

c12 06/

1/8

CF 422

922 - C

c12 06/

1/9

CF 425903 - Cc1207/3/1

S=2.81 ha

S=1.00ha

De 120

5/3

DE1231-4m

DE 120

6/3 -4m

HC n12

28/ 3

DE 123

1-4 m

DE1206/4 4m

HC n12

07/ 3

HCn1207/7

DE 120

5/3 -8m

("D rum

ul C enu

sii" )

HC n1

22 8/3

DE 12

08 /2

DE12 07/6

HCn1228/2

DE 12

27 /1

STR. CREMONA

HCn1207/7

HCn12 07/3

DE 120

6/3 -4m

DE1206/4 4m

PUZ IN LUCRU A.O. 05/2018

POTmax 55% CUTmax 1,5 VERDEmin 20%

3

1

2

4 1,547 m2

9 6,908 m2

437058

437062 430688

5 745 m2

6 5,977 m2

1,197 m2

8 2,826 m2

PUZ "PLATFORMA INDUSTRIALĂ MONLANDYS" aprobat cu HCL nr. 111/2003 POTmax 55% CUTmax 1,5 VERDEmin 20%

PUZ "INTERPORTO - TERMINAL INTERMODAL TIMISOARA" aprobat cu HCL nr. 31/2003 POTmax 55% CUTmax 1 VERDEmin 20%

PUZ "MODIFICARE PLATFORMA INDUSTRIALĂ MONLANDYS" aprobat cu HCL nr. 305/2017 POTmax 55% CUTmax 1,5 VERDEmin 20%

PUZ "ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ" aprobat cu HCL nr. 535/2019 POTmax 55% CUTmax 2,2 VERDEmin 25%

PUZ "ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ȘI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ" aprobat cu HCL nr. 618/2019 POTmax 55% CUTmax 1,7 VERDEmin 20%

145 9

9

8.5 4 8.5

21

6

14

54 5

14

5 4 5

14

14

11 4

15

11 4

21

10

10

15

10 4,831 m2

PTT 2

PTT 3

PTT 3

PTT 1

PTT 3

PTT 4

PTT 4

4 0 0 .5 5

35.52

47

22

23

24

25

26

27

29

9

1

2

3

4

5

6

7

8 28

30

31

32

33

34

35

36

37 38 39 40

41

10

1112 13

14 15

16

17

18

19

20

21

48

49

50

51

52

53

42

43

44 45 46

PTT 4

PTT 3

PTT 2

PTT 2

7

LIMITE PARCELE EXISTENTE

DRUM DE EXPLOATARE EXISTENT DE1208/2

LIMITA JURIDICĂ A CANALULUI DE DESECARE CONFORM PLANULUI PARCELAR HCn1207/3

LIMITA TOPOGRAFICĂ A TERENULUI CE FACE OBIECTUL P.U.Z.

LIMITA FIZICĂ A CANALULUI DE DESECARE CONFORM RIDICĂRII TOPOGRAFICE

CONDUCTE DE CENUȘĂ

DELIMITĂRI ȘI SIMBOLURI:

ZONIFICARE PROPUS:

TEREN PROPRIETATE PRIVATĂ A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

TEREN CE SE INTENȚIONEAZĂ A FI TRECUT ÎN DOMENIUL PUBLIC

TEREN PROPRIETATE PUBLICĂ DE INTERES LOCAL

TEREN PROPRIETATE PUBLICĂ DE INTERES NAȚIONAL

LIMITĂ PARCELE PROPUSE

DRUMURI PROPUSE

REȚEA LEA 110kV EXISTENTĂ

ZONA DE PROTECȚIE LEA EXISTENTĂ

20 22

00

474000 CAROIAJ

2 NUMĂR PARCELE PROPUSE 16 PUNCT DE CONTUR

STÂLP LEA EXISTENT

REȚEA LEA 20kV EXISTENTĂ

REȚEA LES 20kV PROIECTATĂ

STÂLP LES PROIECTAT

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

473775.612 473821.744 473867.582 474060.641 474013.578 473966.212 473918.545 473913.217 473906.744 473866.348 473835.167 473812.086 473761.840 473727.298 473685.212 473646.711 473640.227 473635.716 473631.405 473595.323

473544.870 473514.934 473513.135 473512.796 473520.784 473513.338 473556.861 473632.951 473681.705 473717.901 473729.065 473748.339

201786.641 201756.508 201726.567 202038.177 202066.140 202094.283 202122.605 202125.770 202128.482 202145.146 202158.008 202167.520 202188.228 202202.279 202219.398 202234.703 202234.711 202232.755 202228.196 202179.386

202112.347 202078.885 202076.456 202072.465 201990.212 201955.093 201927.182 201878.385 201847.120 201823.907 201816.773 201804.456

INVENTAR DE COORDONATE CF 425750

Pct. Nord(X) Est(Y) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

474249.395 474296.827 474084.534 474063.046 474034.663 473988.451 473945.358 473922.477 474191.814

201933.167 202005.739 202143.104 202134.907 202126.808 202112.040 202119.698 202124.921 201964.892

S=28 100mp

INVENTAR DE COORDONATE CF 425744, CF 425746, CF 422922 Pct. Nord(X) Est(Y) 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

473425.484 473469.918 473502.882 473510.859 473514.852 473561.687 473771.466 473746.168 473730.090 473715.744 473689.506 473649.806

201498.062 201480.232 201467.004 201462.794 201461.266 201443.346 201784.572 201801.096 201811.371

201820.538 201837.413 201862.945

S=60 000mp

INVENTAR DE COORDONATE CF 425740, CF 425745, CF 422971, CF 422972, CF 422968, CF 422969,

CF 422970

Pct. Nord(X) Est(Y) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

S=160 000mp

1.00 1.00 1.50 7.00 1.50 variabil 1.50 7.00 1.50 1.00 1.00 12.00

8.00 6.00

12.00 1.50 1.00 1.50 3.50 3.00 3.00 3.50 1.50 1.00 1.50

21.00

drum de exploatare

CA RO

SA BI

L

ZO NA

V ER

DE DE

A LIN

IA ME

NT

ZO NA

V ER

DE DE

A LIN

IA ME

NT

TR OT

UA R

TR OT

UA R

PI ST

A BI

CI CL

ET E

PI ST

A BI

CI CL

ET E

CA RO

SA BI

L

ZO NA

V ER

DE CO

ND UC

TA C

EN US

A

PTT 2 De 1205/3 (prelungire Strada Petre Stoica)

TR OT

UA R

PI ST

A BI

CI CL

ET E

ZO NA

V ER

DE DE

A LIN

IA ME

NT

ZO NA

V ER

DE DE

A LIN

IA ME

NT

PI ST

A BI

CI CL

ET E

TR OT

UA R

CA RO

SA BI

L

PTT 1 De 1206/4

1.00 1.00 1.50 7.00 1.50 1.00 1.00 14.00

HCn 4.00 2.00 1.00 7.00 1.00 15.00

4.00 11.00

TR OT

UA R

PI ST

A BI

CI CL

ET E

ZO NA

V ER

DE DE

A LIN

IA ME

NT

ZO NA

V ER

DE DE

A LIN

IA ME

NT

PI ST

A BI

CI CL

ET E

TR OT

UA R

CA RO

SA BI

L

TR OT

UA R

PI ST

A BI

CI CL

ET E

CA RO

SA BI

L

ZO NA

V ER

DE PR

OT EC

TI E

HC N

PTT 3 PTT 4 De 1231, 1206/3 - sectoare vecine HCN

drum de exploatare

ZO NA

P RO

TE CT

IE

N

CIRCULAȚIA TERENURILOR 170-A071:2000

CIRCULAȚIA TERENURILOR LEGENDA:

Teren proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

Teren pentru drumuri publice

TOTAL

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ EXISTENT PROPUS

248 100 mp 100,00%

24 031 mp 9,69%

224 069 mp 90,31%

248 100 mp 100,00% 248 100 mp 100,00%

Sistem de referință planimetric: Stereografic 1970 Sistem de referință altimetric: Marea Neagră 1975

Atasament: 170_2019_A06_-_REGLEMENTARI.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

CUI 7951780 J35/1396/1995 * str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș ( (+4) 0744 698 012, (+4) 0256 43 22 12 : [email protected]

Scara:

martie 2020 arh. Georgeta Trîmbițaș

Specialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat:

Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița

arh. Camil Milincu

S.C. SAPIENT VEST S.R.L.

170/2019 PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

curți construcții în intravilan Timișoara, zona Calea Șagului, CF nr. 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750

Nr. planșă:

Data:

"ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE"

curți construcții în intravilan Timișoara, zona Calea Șagului - DN59

P.U.Z.

P.U.Z.

"ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE"

arh. Georgeta Trîmbițaș

Beneficiar:

veri ficat

or

exp ert

PRO IEC

TAN T G

ENE RAL

:

PRO IEC

TAN T A

RHI TEC

TUR A:

S.C . W

H P RO

JE CT

S. R.L

.

TIM ISO

ARA

C.U .I. R

O13 870

345

tel. 025

6 / 4 37 1

20

Piat a VI

CTO RIE

I nr. 8

J35 /508

/200 1

fax: 025

6 43 7 12

0

se f pro

iect

pr oiec

tat

de sen

at

arh. WA

LDA R F

ACK ELM

ANN

arh. GE

ORG EAN

A B URA

N

BEN EFIC

IAR :

20 19

-02 -14

PR OP

UN ER

I D E R

EG LE

ME NT

AR I

UR BA

NIS TIC

E - de

tal iu

Nr . pla

nsa :

A.0 3.b

Fa za:

P.U .Z.

Nr . pro

iect :

27 9

20 17

Sc ara:

NUM E P

ROI ECT

:

PU Z C

OM ER

T, SE

RV ICI

I, D EP

OZ ITA

RE , P

RO DU

CT IE

NE PO

LU AN

TA C

c1 22

8/2 /4,

Cc 12

28 /2/3

, C c1

22 8/2

/2/4 ,

Cc 12

28 /2/2

/1, Cc

12 28

/2/2 /2,

Cc 12

28 /2/2

/1, lo

c. TIM

ISO AR

A,

jud . T

IM IS

S.C . M

IRF AG

TR AN

S S .R.

L.,

S.C . D

EG AM

I S .R.

L., S

.C.

PO D C

ON ST

RU CT

S. R.L

.

ACE ST P

ROI ECT

ES TE P

ROP RIE

TAT EA

s.c. WH

PR OJE

CT s.r.l

. TIM ISO

ARA , str

. ME NDE

LEE V, n

r. 29 B N

U P OAT

E FI RE

PRO DUS

SA U U

TILI ZAT

DE CAT

CU AC

ORD UL F

IRM EI IN

CO NFO

RMI TAT

E C U LE

GEA DR

EPT ULU

I DE AU

TOR (LE

GEA nr.8

/199 6)

pr oiec

tat arh.

GE ORG

EAN A B

URA N

S.C . W

H P RO

JE CT

S. R.L

.

TIM ISO

ARA

C.U .I. R

O13 870

345

tel. 025

6 / 4 37 1

20

Piat a VI

CTO RIE

I nr. 8

J35 /508

/200 1

fax: 025

6 43 7 12

0

arh. WA

LDA R F

ACK ELM

ANN

1:5 00

N

5.0 0

30.00

30.00

A

A

B

B

ret ea

de zg

ura si c

en usa

CE T SU

D

ret ea

de ap

a r ec

ircu lata

UT VIN

CU LO

AR VE

RD E E

CO LO

GIC

sp atiu

ve rde

pe ntru

pro tec

tie ca

na l

lin ie e

lec tric

a a eria

na

LE A 2

0kV

ca na

l de de

sec are

Hc n12

28/ 3

86.26

86.34

86.67

86.69

86.58

86.60

86.42

86.38

86.38

86.44

86.23

86.19

86.11

86.15

86.14

86.11

84.91

84.76

84.88 84.84

85.00

84.86

84.78

84.86

84.79

84.80

84.75

84.84

84.77

84.92

84.88

84.91 84.87

84.84

86.04

86.34

86.59

85.92

85.42

85.17

85.39

85.87

86.47

85.98

85.75

85.31

85.14

84.97

84.96

84.73

84.86

84.90

84.89

85.17

85.03

85.18

84.93

84.97

86.19

86.07

86.01

85.86

85.71

85.49

84.89

85.78

86.31

86.54

86.51

86.48

86.04

86.0686.11 86.36

86.25

86.19

85.71

84.75

84.75

85.44

85.99

86.03

86.14

86.22

86.06

86.06

85.77

85.71

85.39

84.81

85.09

85.74

85.95

85.97

85.91

86.08

85.95

85.96

85.88

85.90

86.16

86.10

85.85

85.82

85.63

85.32

84.94

86.35

86.29

86.32

86.22

86.32 86.37 86.27

86.56

86.30

86.26 86.07

dru m b

eto n -

EXI STE

NT

su pra

fat a b

eto na

ta

sa nt

c an

al

sa nt

c an

al

co nd

uc te

sa nt

c an

al

suprafata betonata

C c1228/2/2/1

C c1228/2/2/2

C c1228/2/2/3

C c1228/2/2/4

C c1228/2/3

DE 120

5/3

AC CES

AC CES

AC CE

S

AC CE

S

AC CES

11.00

7.50

7. 50

7. 50

4.00 (profil stradal existent)

10.00

10.00

10 .0

0

12. 00

12. 00

12. 00

50 .0

0

12. 00

12. 00

12. 00

50 .0

0

12. 00

12. 00

12. 00

12. 00

50.00

50.00

12. 00

12. 00

50.00

12. 00

12. 00

12. 00

35 .0

0

12. 00

12. 00

12. 00

12. 00

12. 00

35 .0

0

16.00 (profil stradal propus)

6.00 (teren cedat dom eniului public)

8.0 0 (p

rof il st

rad al p

rop us)

4.0 0

5.0 0

10. 00

5.0 0

5.0 0

5.0 0

4.0 0

10. 00

5.0 0

5.0 0

4. 00

2.00 2.00

R=9.00m

R= 9.

00 m

12.00

12.00

24.005.00 5.00

5.00

R=9.00m

R= 9.

00 m

56. 19

R=9.00m

56. 06

102 .53

80 .0

0

80.00

80 .0

0

80.00

49.75

86 .84

16 6.

00 16

6.0 0

64. 23

56. 21

14 5.3

0

14 9.7

3

P+3 E

Hma x c

orn isa

= 1 5m

Hma x c

oa ma

= 1 6m

P.O .T.m

ax = 5

5%

C.U .T.m

ax = 2

S tere n=

4.4 96

mp

P+3 E

Hma x c

orn isa

= 1 5m

Hma x c

oa ma

= 1 6m

P.O .T.m

ax = 5

5%

C.U .T.m

ax = 2

S tere n=

4.4 97

mp

P+3 E

Hma x c

orn isa

= 1 5m

Hma x c

oa ma

= 1 6m

P.O .T.m

ax = 5

5%

C.U .T.m

ax = 2

S tere n=

4.3 39

mp

P+3 E

Hma x c

orn isa

= 1 5m

Hma x c

oa ma

= 1 6m

P.O .T.m

ax = 5

5%

C.U .T.m

ax = 2

S tere n=

9.6 62

mp

P+3 E

Hma x c

orn isa

= 1 5m

Hma x c

oa ma

= 1 6m

P.O .T.m

ax = 5

5%

C.U .T.m

ax = 2

S tere n=

14. 383

mp

AX DR

UM

zon a c

u re stric

tie de

co nst

ruir e

zon a e

difi ca

bila

lim ita

ter en

reg lem

en tat

lim ita

pro prie

tat e e

xist en

ta

sta lp b

eto n li

nie cu

ren t

linie ele

ctr ica

ae rian

a

lim ita

zon a s

tud iata

co nd

uct a c

en usa

LEG END

A

ret ea

ma jora

dis trib

utie ga

z

zon a s

erv icii

/ z on

a u nita

ti in du

stria le

/ d ep

ozi tar

e

ZO NIF

ICA RE

LIM ITE

ap e

LUC RA

RI T EHN

ICO -ED

ILIT AR

E

spa tii p

lan tat

e, a gre

me nt

co nd

uct a d

e a pa

rec ircu

lata

UTV IN -

CE T SU

D; CO

LTE RM

S.A .

lim ita

pro prie

tat e p

rop usa

REG LEM

ENT AR

I

stra zi p

rop use

STR AZI

PR OP

USE

tra see

pie ton

ale pr

op use

6.0 0

2.0 0

8.0 0

-0.1 5

±0. 00

+15 .00

LIM ITA

TE RE

N RE

GL EM

EN TA

T

LIM ITA

D E P

RO PR

IET AT

E P RO

PU SA

CA RO

SAB IL

TRO TUA

R

16. 00

2.0 0

2.5 0

3.5 0

3.5 0

2.5 0

2.0 0

-0.1 5

-0.2 0

±0. 00

-0.2 0

±0. 00

+15 .00

2.0 0

2.0 0

4.0 0

dru m e

xist en

t

6.0 0

(te ren

ce da

t d om

en iulu

i pu blic

)

AX D

RU M

ex ist

en t /

p ro

pu s

LIM ITA

D E P

RO PR

IET AT

E P RO

PU SA

LIM ITA

TE RE

N RE

GL EM

EN TA

T

CA RO

SAB IL

TRO TUA

R

ZO NA

VE RD

E

ZO NA

VE RD

E

TRO TUA

R

CA RO

SAB IL

PLA N U

RB AN

IST IC Z

ON AL

CO ME

RT , SE

RV ICII

, DE PO

ZIT AR

E, P RO

DU CT

IE N EP

OL UA

NT A

Cc1 228

/2/4 , C

c12 28/

2/3 ,Cc

122 8/2

/2/4 , C

c12 28/

2/2 /1,

Cc1 228

/2/2 /2,

Cc1 228

/2/2 /1,

loc . TI

MIS OA

RA , ju

d. T IMI

S

PRO FIL

STR AD

AL - SE

CTI UN

EA AA

PRO FIL

STR AD

AL - SE

CTI UN

EA BB

TER EN

TER EN

UR I C

E S E IN

TEN TIO

NE AZA

A FI

TRE CU

TE I N D

OM EN

IUL PU

BLI C

CIR CU

LAT II

ZO NE

VE RZI

SUP RA

FET E E

XPL OA

TAT E A

GR ICO

L

(ar ab

ile, liv

ezi , pa

sun i, fa

net e)

SUP RA

FET E E

DIF ICA

BIL E

P.O .T.

C.U .T.

40 000

mp

0 m p

0 m p

0 m p

40 000

mp

0 m p

100 %

0% 0%

100 %

0%

37 377

.00 mp

2 623

.00 mp

9 3 44.

25 mp

7 4 75.

40 mp

0.0 0 m

p

20 557

.35 mp

100 .00

%

25. 00%

20. 00%

0.0 0%

55. 00%

0.0 0% 0.0

0

55. 00%

1.5 0

EXI STE

NT

PRO PUS

BILA NT

TER ITO

RIA L

Nu m

e

pr oi

ec ta

re co

m pl

ex ă î

n co

ns tru

cț ii c

ivi le

și in

du st

ria le Se

m nă

tu ra

Pr oi

ec ta

t

Șe f p

ro ie

ct De

se na

t

Pr oi

ec t n

r.:

Sc ar

a:

Da ta

:

Ti tlu

p la

nș ă:

Ti tlu

p ro

ie ct

:

Be ne

fic ia

r:

Fa za

:

Pl an

șa n

r:

Am pl

as am

en t:

S. C.

5U S

TA MP

S .R

.L .

Ti m

iso ar

a, St

r. Bu

co vin

ei Nr

.63 a

Re g.

C om

. J 35

/25 04

/20 11

C .I.F

. 2 93

40 98

1

E- m

ail : 5

us ta

m pt

m @

gm ail

.co m

5U S

TA MP

De ce

m br

ie 20

16

Ar h.

B aia

D ra

go s

Ar h.

O ne

t A lex

an dr

a

S. C.

IM OB

IL IA

RA B

.A .C

. S .R

.L .

23 -P

CS -1

6

M OD

IF IC

AR E

PU Z

PL AT

FO RM

A IN

DU ST

RI AL

A M

ON LA

ND Y'

S

Ti m

is oa

ra , C

al ea

S ag

ul ui

, D N

59 k

m 8

+9 50

C. F.

n r.

44 36

37 T

im is

oa ra

PU Z

10 10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10 10

15

15

15

15

10 10

15

15

15

15

10

10

10

10

15

15

15

10 10

15

10

15

10

10

10

15

1010

10 15

10

10 10

10

15

15

15

1010

10

10

10

10

1010

20

101 0

10 10

15

15

10

10

10

10

15

10

15

10

10

10

10

15

15

15

10

10

15

10 10

1010

15

10 1010

10

15

15

10 10

10

15

10 10

10

15

15

15

15

15

10 10 10

10 10 10 10

10

1010 28

50

51

10

10

15

10

10

15

10

10

15

15

10

10

15

15

15

15

15

10

10

3 7,5 3

15

10

58

10 10 10

15

15

15

15

15

15

15 25

.2 81

m 2

33 .5

00 m

2

30 .4

58 m

2

GO SP

OD AR

IR E

AP A

FO RA

J

FO RA

J

PT

PT

PT

S. R.

M .

St r.

NA PO

LI

Str . PA

RM A

Str . M

ILA NO

Str . TO

RIN O

PT

PT

PT

nr. cad. A1227/1/4/2/1/1/1

11 0,7

5 m

258 ,68

m

17, 72

m

23 9,

80 m

19 1,

36 m

111 ,41

m

23 9,9

1m

99, 46

m

21 3,

13 m

18 9,

18 m

139 ,85

m

13, 50

m

158 ,12

m

119 ,22

m

144 ,92

m

St r.

PA LE

RM O

lim ita

de imp

lan tare

mi n. 1

0m

1

2

3

4

lim ita

de imp

lan tare

mi n. 1

0m

lim ita

de imp

lan tare

mi n. 1

5m

Str . C

RE MO

NA

FO RA

J

11 .6

08 m

2

nr. cad. 443334

nr. cad. 412936

nr. top. 859-860/1/1/2/1/1

De 1

22 7/

1

10 10

3 7,

5 3

P

P+ 1E

P

P+ 1P

P+ 1E

nr. cad. A1227/1/2/1

1

23

22

21 15

14

13 9

8

7

6

5

4 3

2

P

P

35 0,

69 m

9,5 7 m

lim ita

de im

pla nta

re

mi n.

10 m

ali nia

m en

t f ro

nt

str ad

al1 5m

ali nia

m en

t f ro

nt

str ad

al1 5m

lim ita

d e

im pla

nt ar

e

m in.

1 0m

lim ita

d e

im pla

nt ar

e

m in.

1 0m

ali nia

m en

t f ro

nt

str ad

al1 5m

11, 83

m

sp re

T im

iso ar

a

sp re

S ag

/ Pa

rta

AC CE

S PL

AT FO

RM A

IN DU

ST RI

AL A

M ON

LA ND

Y' S

DN 5

9 km

8 +9

50

DN 5

9 km

6 +4

00 -

km 1

0+ 00

0

in ad

m ini

str ar

ea C

.L .M

. T im

iso ar

a

Ho ta

ra re

a nr

. 9 95

d in

2 se

pt em

br ie

20 09

M et

ro Ca

sh &C

ar ry

Pa ul

Tr an

s Se

rv ice

M ac

ch ine

p er

ca ffe

es pr

es so

Ro si-i

ta U no

Fa ste

m

Ve rn

i& Fi

da

N

Ar h.

B aia

D ./

Ar h

Fo lea

D .

RE GL

EM EN

TA RI

U RB

AN IS

TI CE

- P AR

CE LA

RE

1: 20

001

03

C. F.

n r.

44 36

37 T

im iso

ar a

S =

10 08

47 m

p

Pr ofi

l s tra

da l re

gle me

nta t p

rin PU

Z a pro

ba t p

rin H.

C.L . T

im iso

ara nr

. 1 11

/20 03

Sc ara

1: 10

0

1

2

3

4

PL AN

UR BA

NIS TIC

ZO NA

L

- M OD

IFI CA

RE PU

Z - PL

AT FO

RM A I

ND US

TR IAL

A M ON

LA ND

Y'S -

Zo na

in du

str ial

a s i d

e d ep

oz ita

re -ex

ist en

ta

Co ns

tru cti

i d es

tin ate

ec hip

ari i te

hn ico

-ed ilita

re - P

.T. / S

.R .M

.

ex ist

en te

Zo na

de im

pla nta

re a c

on str

uc tilo

r p e p

arc ele

- r eg

lem en

tat a

pri n P

UZ ap

rob at

pri n H

.C .L.

Ti mi

so ara

nr . 1

11 /20

03

Nu ma

r p arc

ela - p

ro pu

s

Cir cu

lat ie

au to/

pi eto

na la

- e xis

ten ta

Lim ita

de pr

op rie

tat e t

ere n r

eg lem

en tat

Zo na

ve rde

/ e ch

ipa re

teh nic

o-e dil

ita ra

- e xis

ten ta

Cir cu

lat ii a

uto / p

iet on

ale -

reg lem

en tat

a pri

n P UZ

ap rob

at

pri n H

.C .L.

Ti mi

so ara

nr . 1

11 /20

03

Lim ita

in tra

vila nu

lui m

un icip

iul ui

Tim iso

ara

Lim ita

te rito

riu lui

ad mi

nis tra

tiv

LE GE

ND A

Lim ita

de pr

op rie

tat e p

arc ele

pr op

us e

Co ns

tru cti

i u nit

ati in

du str

ial e s

i d e d

ep oz

ita re

(P - P

+1 E)

-

ex ist

en te

Zo na

m ixt

a a un

ita tilo

r in du

str ial

e, de

de po

zit are

si

se rvi

cii ( P

- P +3

E) - r

eg lem

en tat

a pri

n P UZ

ap rob

at pri

n

H. C.

L. Tim

iso ara

nr . 1

11 /20

03

Co ns

tru cti

i p en

tru se

rvi cii

- e xis

ten te

Zo na

de im

pla nta

re co

ns tru

cti i- p

rop us

a

Zo na

in du

str ial

a / d

ep oz

ita re

( P - P

+3 E)

- p rop

us a

Cir cu

lat ii a

uto / p

iet on

ale -

pro pu

se

Lim ita

de im

pla nta

re co

ns tru

cti i- p

rop us

a

Ali nia

me nt

fro nt

str ad

al - e

xis ten

t / pro

pu s

Zo na

pe ntr

u s erv

icii - e

xis ten

ta

Zo na

m ixt

a: ind

us trie

, d ep

oz ita

re, se

rvi cii,

co me

rt, tar

gu ri s

i

ins titu

tii pu

bli ce

- c on

for m

PU G

ap rob

at pri

n H .C

.L. Ti

mi so

ara

nr. 15

7/2 00

2, pre

lun git

pr in

H. C.

L. Tim

iso ara

nr . 1

07 /20

14 si

PU Z a

pro ba

t p rin

H .C

.L. Ti

mi so

ara nr

. 1 11

/20 03

Zo na

ve rde

/ pla

tfo rm

e - pr

op us

Sp ati

u v erd

e d e a

lin iam

en t -c

on for

m pro

fil str

ad al

reg lem

en tat

pri n P

UZ ap

rob at

pri n H

.C .L.

Ti mi

so ara

nr . 1

11 /20

03

Ci rc

ul at

ii pi

et on

al e,

au to

s i p

ar ca

je

-

00

33 .5

00 0

CU T

m ax

im

PO T

m ax

im

Si tu

at ia

e xi

st en

ta Si

tu at

ia p

ro pu

sa

Sp at

ii ve

rz i -

m in

im

Te re

nu l r

eg le

m en

ta t

Su pr

af at

a co

ns tru

ita

%

m p

m p

-

25 55

20

10 0

1, 5

55 ,0

0%

H m

ax im

Re gi

m d

e in

al tim

e

P+ 3E

20 m

18 .4

253 3.

50 0

6. 70

08. 37

5

Pa rc

el a

nr .

Ci rc

ul at

ii pi

et on

al e,

au to

s i p

ar ca

je

-

0 0

30 .4

58 0

CU T

m ax

im

PO T

m ax

im

Si tu

at ia

e xi

st en

ta Si

tu at

ia p

ro pu

sa

Sp at

ii ve

rz i -

m in

im

Te re

nu l r

eg le

m en

ta t

Su pr

af at

a co

ns tru

ita

%

m p

m p

-

25 55

20

10 0

1, 5

55 ,0

0%

H m

ax im

Re gi

m d

e in

al tim

e

P+ 3E

20 m

16 .7

51 ,9

6. 09

1, 67. 61

4, 5

Pa rc

el a

nr .

30 .4

58

Ci rc

ul at

ii pi

et on

al e,

au to

s i p

ar ca

je

-

0 0

25 .2

81 0

CU T

m ax

im

PO T

m ax

im

Si tu

at ia

e xi

st en

ta Si

tu at

ia p

ro pu

sa

Sp at

ii ve

rz i -

m in

im

Te re

nu l r

eg le

m en

ta t

Su pr

af at

a co

ns tru

ita

%

m p

m p

-

25 55

20

10 0

1, 5

55 ,0

0%

H m

ax im

Re gi

m d

e in

al tim

e

P+ 3E

20 m

Pa rc

el a

nr .

25 .2

81 13

.9 04

,5 5

6. 32

0, 25

5. 05

6, 2

Ci rc

ul at

ii pi

et on

al e

si

au to

0

11 .6

08 0

Si tu

at ia

e xi

st en

ta Si

tu at

ia p

ro pu

sa

Sp at

ii ve

rz i d

e

al in

ia m

en t

Te re

nu l r

eg le

m en

ta t

%

m p

m p

10 0

Pa rc

el a

nr .

1 .9

31 ,5

7

9. 67

6, 43

11 .6

08

83 ,3

6 16

,6 4

Te ren

pr op

rie tat

e p riv

ata de

sti na

t

ren un

tar ii la

dr ep

tul de

pr op

rie tat

e

pe ntr

u c on

sti tui

rea do

me niu

lui

pu bli

c - pr

op us

17.68

A

A

C

C

C

C

C

C

V

C

C

HcN 1228/3

CF429810

CF429814

HcN 1219

14 .0

0

15.00

A A

A

V

C

C

C

C

C

C

13.63

C

C

C

C

C

C

C

V

C

C

C

V

V

C

C

C

C

C

C

CC

C C

C A

A

13 .5

3

CF429808

CF429811

CF429817

CF 42

98 12

CF429813

ac ce

s in

cin ta FastemHALAP

Rosi-Ita Uno s.r.l.

HALAP

Hc N 1

22 8/3

10 .0

0

10.00

10 .0

0

10 .0

0

15.00

P+2E

16 .1

9

29.30

19 .6

5

10 .0

0

10 .0

010 .0

0

10 .0

0

P+2E

acces incinta

acces incinta

6. 00

MONLANDY S" - HCL 111/2003

11 1.

66

60.46

16 5.

08

182.27

20 .3

3

27.01

21 .2

8

13 .4

7

CF429809

174.41

84.64

84.88 84.90 84.97

85.10

84.87 84.93

85.09

85.34

85.44

85.39

83.56 84.72

84.78

84.75 84.65

84.48

84.58

84.79

84.79

85.4484.82

84.85

86.00

86.03

86.11

86.21

86.17

86.18

85.96

85.96

85.92 85.94

86.24

84.96

85.50

85.71

85.90

85.02

85.80

85.50

85.50

85.54

85.44 85.56

84.9884.74

84.82

84.75 84.86

86.18 86.38

V

85.84

85.29

85.01

85.01

85.08

85.10

85.14

85.16

85.19

85.01

85.40 85.49

86.17 86.33

85.89 85.93

85.81

85.89

85.88

86.31

86.30

86.31

86.33

86.27 86.23

86.22

86.26

86.24

86.27

86.21

86.23

86.27

86.21

86.24

86.28

86.22

86.23

V 85.93

86.19

86.16

86.24

86.18

86.21

86.14

86.20 86.18

86.18 86.10

86.23

86.2486.21

86.24

86.23

86.24

86.22

86.12

86.01

85.99

86.03 86.09

86.08 86.11

86.14

86.21

86.22

86.22

86.12

85.57

85.57

85.57

85.52

85.46

85.63

85.23

85.06

84.9884.89

86.22

86.24

86.22

86.19

86.17

86.17

86.20

86.18

86.19

86.18

86.17

86.21

86.20

86.34

86.35

86.19

86.35 86.26

86.14

86.17

86.17

86.21

86.15

86.17

86.27

V

V 86.33

86.24

86.29

86.20

86.21

86.24

86.22

86.24

86.23

86.32

86.22

86.32

86.19

86.21

86.22

86.25

86.24

86.27

86.25

86.30

86.22

86.21

86.25

86.26

86.18

86.23

86.26

86.16

86.25

V 86.33

86.37

86.22

85.8985.69

85.63 85.62

85.63

85.68

85.55

85.71

85.7385.66

85.87

86.17

86.10

86.19 86.38

86.32

86.07

85.88

85.67

85.67

85.67

85.77

85.58 85.58

85.3085.27

85.18

86.62

86.16

86.16

86.36

86.44

86.28

86.42

86.17

86.57

85.56

85.57

85.52

85.72

85.69

85.55

85.45

85.59

85.52

85.71

85.57

86.31

85.86

86.00

86.59

85.97

85.67

85.40

85.75

85.85

85.88

86.01

86.13

87.12

86.94 87.02

87.40 87.3787.4387.68

85.93 86.00

86.8787.30

86.48

86.49

canal

canal

can al

trafo

trafo

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

nr. cad. 429810

nr. cad. 429809

nr. cad. 429808

nr. cad. 429811

nr. cad. 429816

nr . c

ad . 4

29 81

2

nr. cad. 429815

nr. cad. 429814

nr. cad. 429813

hala

hala

nr. cad. 430362

nr . c

ad . A

12 08

/1 /1

/2

nr. cad. 429817

nr. cad. 429817

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 21

22

23

16 .4

8

3.85

10.22 45.17

113.97

25 .0

2

38 .4

8

25 .0

0

21 .3

3

41 .2

7

41 .5

2

78.83

43.64

15.89

28.915. 9920.78

17.12 15.2812.3215.82

7.83

17 0.

79

nr . c

ad . A

12 08

/1 /1

/1 ;A

12 08

/1 /2

/1 /2

/1 2

21 m

/ p ro

fil pr

oie cta

t

55.38

39 .4

4

13.76

STR. TORINO

ST R.

N AP

OL I

H C

N 12

19

HCN1219

STR. MILANO

SC GRUP CONSTRUCT SRL

STR. MILANO

ST R.

N AP

OL I

115.24

canal

437062

A1208/1/1/2

430104

430362

443933

443931

445059

443930

446392

434366

444537

443924

443923

CF421535-SISTAT

436992

430683

445060

436990

CF421535-SISTAT

436991

406083

437007

DE 123

1-4 m

HC n1

228 /3

15.00

P.U.Z. in lucru - AO 38/2019

S= 4 556

S= 1 7324

S= 3 3027

7.50 carosabilpista

ciclisti

1.251.001.00 1.25 1.00 1.00 pista ciclisti

z.v.z.v.

14.00

trotuar trotuar

Profil transfersal prelungire str. Milano

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE

Accese pe parcele propuse

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

12.11/159/2016 S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L.

Timisoara, Zona Calea Sagului, str. Napoli, jud. Timis

ZONA DEPOZITARE, SERVICII SI INDUSTRIE NEPOLUANTAArh. Glad Tudora

02 REGLEMENTARI URBANISTICE

P.U.Z.

02

10.2019

1: 1000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Laura Marculescu

Zona Calea Sagului, Str. Napoli, Timisoara

Limite parcele propuse

Limita teren P.U.Z./ Limita proprietate

Zona unitati industriale / depozitare/ servicii existenta / reglementata

LEGENDA

LIMITE

Limita intravilan existent

Zona depozitare, servicii, industrie nepoluanta, edilitara, spatii verzi propusa

ZONIFICARE FUNCTIONALA

CAI DE COMUNICATIE

Zona cai de circulatie propusa

Zona verde existenta / reglementata

Zona depozitare, servicii, industrie nepoluanta propusa

Cladiri pentru productie, depozitare, servicii existente

Indicii urbanistici propusi: P.O.T. max. = 55% C.U.T. max. = 1,70 Regim de inaltime max = P+2E Hmax cornisa = 16 m Hmax coama = 17 m

Zona edilitara existenta / reglementata

Limite parcele existente

Limita / zona de implantare a cladirilor

Canale de desecare existente/zp=2m / culoar protectie=10m

Strazi existente

Strazi reglementate prin alte documentatii

Limite fizice canale de desecare existente

BILANT TERITORIAL Existent Propus

Teren studiat 43.366 mp| 100,00 %| 43.366 mp| 100,00 % 29.233 mp| 67,41 %| 31.109 mp| 71,74 %

| | 8.674 mp| 20,00 % 5.652 mp| 13,03 %| |

8.481 mp| 19,56 %| 3.583 mp| 8,26 %

NOTA: Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- plan de amplasament si delimitarea imobilului, revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru, conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara.

PROFIL TRANSVERSAL TIP DRUM 1-1

Scara 1:100

Trotuar

1.00 %

Zona verde TrotuarZona verde

DE 1227/1

HALA S.C. INTERCOLOR

Nr.top. 1302/2

BA ZI

N RE

TE NT

IE

SP RE

M OR

AV IT

A DN

5 9

M E T R O

IN TR

AR E

M ET

RO

INTRARE METRO

INTRARE INCONTRO

DN 5

9 SA G

F.S.

S.E.

HALA S.C. INTERCOLOR

ext ind

ere S.

E.

Cc1299/5/1/1/1

foraj

Pro pri

eta r S

C A gro

Im ob

ilia re

sa

Pro pri

eta r S

C A gro

Im ob

ilia re

sa

HCn 1228/2

Drum acces

De 12

05/ 3

S=4380mp

Cc 1299/2/6/5

A1299/4/9

A1299/4/8

A1299/4/7

A1299/4/6

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

conducte aeriene

A

A

C

C

C

dr um

p am

an t

HcN 1228/3

CF429810

HcN 1210

14 .0

0

13.76 15.00

A A

A

V

C

C

C

C

C

C

St r.

Na po

li

13.63

Str Milano (beton)

Str. Parma

13 .5

3

CF429808

CF429811

CF429817

CF 42

98 12

CF429813

Hc N 1

22 8/3

CF429809

10.00

10 .0

0

10 .0

0

P+2E

16 .1

9

10 .0

010 .0

0

10 .0

0

P+2E 6.

00

ST R.

N AP

OL I

STR. MILANO

STR. PARMA

CF436992

CF436991

CF436990

CF437007 CF436983

CF437059

CF430659

CF429296

CF 43

06 83

ST R.

N AP

OL I

H C

N 12

19

HCN1219

CF437058

CF437062

CF 43

06 88

ST R.

P AL

ER M

O

ST R.

N AP

OL I

ST R.

P AL

ER M

O

DE 12

27 /1

/1

P+3E Hmax= 25 m

ZONA PROTECTIE CANAL 2m

15.00

15.03

H/ 2;

m in.

6 .0

0m

TERMINAL INTERMODAL

MONLANDY S" - HCL 111/2003

P.U.Z. "Modificare platforma industriala Monlandy`s", Calea

S= 1 63175

S= 2 31257

S= 3 25357

S= 4 6092

13 .0

0

P+3E Hmax= 25 m

P+2E Hmax= 20 m

ac ce

s i nc

int a

comerciale, servicii si depozitare', Calea Sagului / DN 59 Km. 7+500 dreapta, Timisoara -HCL 393/2008

LEROY MERLIN

ZONA PROTECTIE

CANAL 2m

h/2

15.00

H/ 2;

m in.

6. 00

m

DRUM DE SERVITUTE - 7m

CA LE

A SA

GU LU

I

LE A

10.00

10.0 0

acces incinta

acces incinta

304.56

22 5.

13

164.55

140.01

7. 00

124.16

86 .7

6

53 .6

7

43 .3

6

21 .5

0

39.28 35.99

336.97

57 .1

6

13 5.1

1

22 8.

84

38 .0

2

20 .0

5 50

.4 6

18 .8

7 5.

56 14

.0 7

18 .96

31.5 4

5.46

3.98

38.43

10.00

CULOAR ECOLOGIC 10m

59.40

12.0 0

9.50

ac ce

s in

cin ta

ac ce

s i nc

int a

DRUM DE SERVITUTE - 7m

cladiri edilitare P/ Hmax= 12 m

H/ 2;

m in.

6 .0

0m

10.00

1229/2/6, Calea Sagului, DN 59, km 8 dr., intravilan extins Timisoara - HCL 310/2007 modificat cu HCL 338/2007

PUZ in lucru - AO nr. 5/2018

teritoriu UAT Giroc

6. 00

12.00

12.00

H/ 2;

m in.

6 .0

0m

10 .0

0

ac ce

s in

cin ta

11.93

81 .7

5

143.70

9.82

10.0 0

BC GOLF

17

DE1231

DE 12

31

DE1231

S= 5 1825

S= 6 3035

DE 120

5/3

DE 120

5/3

D E1

22 8/

4

teren proprietatea Municipiului Timisoara - domeniu public conform HG 1016/2005

CF 425750

CF 42

296 8

CF 42

296 9

CF 42

297 1

CF 42

297 2

CF 42

297 0

405297

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

14.10/181/2019CON-A SRL

ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTAArh. Glad Tudora

03 REGLEMENTARI URBANISTICE

P.U.Z.

01

10.2019

1: 2000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Laura Marculescu

BILANT TERITORIAL EXISTENT % PROPUS % Zona studiata 130.000 mp 100,00 % 130.000 mp 100,00 % Zona depozitare, logistica, productie nepoluanta 92.640 mp 71,26 % Zona depozitare si servicii; industrie nepoluanta 94.979 mp 73,06 % Zona cale ferata 9.021 mp 6,94 % Zona cai de circulatie rutiera 4.860 mp 3,74 % Zona spatii verzi pe parcele 26.000 mp 20,00 % 32.500 mp. 25,00 %

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE

Accese pe parcele propuse

Limite parcele propuse

Limita teren reglementat prin P.U.Z./

Zona unitati industriale, depozitare, comert existenta/ reglementata

LEGENDA

LIMITE

Limita intravilan existent

Zona edilitara, circulatii, spatii verzi propusa

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Strazi existente

Canale de desecare existente/zp=2m

CAI DE COMUNICATIE

Zona cai de circulatie propusa

Zona verde existenta / reglementata

Zona depozitare,logistica, productie nepoluanta propusa

Cladiri pentru productie, depozitare, servicii existente

Indicii urbanistici propusi: P.O.T. max. = 55% C.U.T. max. = 2,20 Regim de inaltime max. = P+3E / H cornisa maxim = 25 m Regim de inaltime max. = P+2E / H cornisa maxim = 20 m Zone verzi pe parcele = 25%

Zona edilitara existenta / reglementata

Limite parcele existente

Zona de implantare a cladirilor propusa

Zona de implantare a cladirilor reglementata

Cladiri pentru comert, servicii existente

Culoar ecologic de protectie canal=10m

Limita proprietate

Zona de implantare a cladirilor edilitare propusa

Zona Calea Sagului, Timisoara, jud. Timis

Pod traversare canal de desecare

NOTA: Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- plan de amplasament si delimitarea imobilului, revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru, conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara.

86.38

86.23

86.15

86.11

86.08

86.21

86.12

86.1186.05

86.05

85.9785.95

85.95

85.83

85.79 85.72

85.54

85.50

85.54

85.40

85.1285.22

85.36

85.14

85.17

85.20

85.36

85.07

85.10

85.16

85.24 85.17

84.83 84.95

85.00

84.92 85.00

85.16 85.22

85.03 85.29

85.68

85.61

85.70

85.51

85.69 85.56

85.61

85.70

85.47

85.12

85.10

85.04

85.20

85.21

85.16

84.90 84.82

84.9984.99

84.97

84.91 84.76

85.00

84.86

84.78

84.86

84.79

84.80

84.75

84.84

84.77

84.92

84.88 84.91

84.94

85.29

85.29

85.50

85.55 85.44

85.12

84.76 84.96

86.34

86.59

85.92

85.42

85.17

85.87

86.47 85.98

85.75

85.51

85.58

85.67

85.70

85.84

85.92

86.03

85.73

85.80

85.54

85.36

85.30

85.20

85.24

85.56

85.25

85.32

84.85 84.86 84.75 84.76 84.96 84.67 84.75

84.58

85.34 85.37

85.08 85.45

85.55

85.46

85.67

85.66

85.46 85.57

85.59

85.44

85.57

85.51

85.30

85.01

84.85

84.99

84.98

84.99

85.35

85.11

84.83

84.94

85.30

85.17

85.31

85.14

84.97

84.96

84.73

84.86

84.90

84.89

85.17

85.03

85.18

84.93 84.97 84.98

85.86

85.71

85.49

84.89

85.78

86.31

86.54

86.51

86.25

86.19

85.71

84.75

84.75

85.44

85.99

86.03

86.14

86.22

86.06

86.06

85.77

85.71

85.39

85.09

85.74

85.95

85.97

85.91

86.08

85.95

85.96

85.90

86.16

86.10

85.85

85.82

85.63

85.32

84.94

85.09

85.63

85.52

85.55

85.69

85.93

86.02

85.89

85.80

85.99

85.96

85.95

85.81

85.69

85.56

85.47

85.70

85.77

85.61

85.11

85.60

85.79

85.76

85.57

85.52

85.53

85.50

85.67

85.79

85.92

85.92

85.99

85.26

84.84

84.99

86.18

85.83 85.82 85.85

85.85

86.6085.99

85.98

85.92

86.03 85.97

85.93

86.03

85.9785.98

86.35 86.22

86.27

84.7184.80

86.12

86.09

85.97

85.74

85.50

85.54

85.43

85.52 85.46

85.39

85.22

85.07

85.25

85.20

85.22

85.33

85.46

85.37

85.41

85.38

85.15

84.83

84.97

84.84

85.41

85.59

85.42

85.36

85.49

85.36

85.54

85.52

85.32

85.30

85.27

85.45

85.35

85.44

85.78

85.51

85.44

85.25

85.15

85.19

85.46

85.20

85.20

85.08

85.18

85.32

85.42

85.26

85.40

85.12

85.43

85.33

85.37

85.36

85.29

85.28

85.19

85.28

85.13

85.27

85.29

85.41

85.55

85.61

85.97

86.18

85.70

85.47

85.39

85.41

85.35

85.45 85.8785.87

85.39

85.36

85.29

85.50

85.35

85.35

85.20

85.08

85.18

85.26

85.16

85.20

85.39

85.36

85.17

85.32

85.16

85.34

85.26

85.48

85.64

85.67

85.70

85.85

85.84

85.99

85.92 86.18 85.84

85.93

85.83

85.84

85.58

85.49

85.32

85.35

85.40

85.30

85.41

85.37

85.34

85.34

85.32

85.00

85.12 84.95

84.92 84.80

84.74 84.74

84.77

84.74

84.85

85.01

84.87

85.21

85.46

85.92

85.61

85.55

85.58

85.53

85.66

85.54

85.55

85.57

85.67

85.47

85.66

85.53

85.56

85.76

85.33

85.35

85.80

86.07 85.83

85.34

85.33

85.50

85.74

85.73

85.72

85.80

85.44

85.68

85.56

85.67

85.65

85.62

85.78

85.73

86.09

86.19

85.75

85.57

85.84

85.76

85.65

85.76

85.52

85.63

85.84

85.99

86.20

86.22

86.01

86.22

86.21

86.09

85.71

85.58

85.73

85.90

85.97

86.09

86.12

86.25

86.24

86.14

85.93

85.81

85.69

85.83

86.00

86.10

86.02

85.95

85.46

85.36

85.25

85.31

85.57

85.68

85.84

85.86

85.91

85.35

85.55

85.82

85.87

85.89

85.83

85.96

86.07

86.25

86.17

86.19

86.22

86.37

86.08

86.23

86.29

86.16

86.04

85.81

85.86

85.79

85.27

85.16

85.53

85.87

86.17

86.07

86.11

86.28

86.38

86.26

86.32

86.26

86.07

86.10

86.30

86.05

85.67

85.1885.12

85.22

85.28

85.14

85.16

85.23

85.27

85.26

85.27

85.29

85.32

85.37

84.88

84.93

84.94

85.00

84.98

85.04

85.08

85.08

85.10

85.16

85.17

85.25

86.06

85.96

86.17

85.91

85.48

85.51

85.45

85.52

85.33

85.30

85.23

85.22

85.46

85.27

85.44

85.61

85.73

85.31

85.33

85.08

85.07

85.01 85.36

85.41

85.73

85.61

85.62

85.49

85.71

85.68

85.59

85.51

85.40

85.38

85.36

85.42

85.50

85.51

85.60

85.57

85.57

85.38

85.35

85.35

85.57

85.42

85.34

85.29

85.17 85.45

85.25

85.19

85.22

85.20

85.23

85.29

85.33

85.38

85.28

85.18

85.30

85.22

85.31

85.34

85.23

85.28

85.40

85.60

85.70

85.80 85.69

85.62

85.35

85.30

85.49

85.29

85.46

85.42

85.39

85.41

85.35

85.31

85.09

85.12

85.11

85.16

85.31

85.48

85.18

85.18

85.29

85.34

85.47

85.38

85.53

85.49

85.58

85.68

85.55

85.85

86.01

85.97 86.18

85.89

85.90

85.95

85.86

85.70

85.55

85.51

85.45

85.35

85.27

85.40

85.48

85.47

85.42

85.38

85.33

85.37

85.22 85.10

85.09

84.93

85.02

84.93

84.90

84.86

84.87

85.56

85.48

85.39

85.54

85.44

85.48

85.52

85.52

85.66

85.42

85.46

85.41

85.54

85.60

85.85

85.60

85.59

85.75

86.00

86.23

85.74

85.32

85.44

85.54

85.63

85.64

85.56

85.68

85.52

85.78

85.47

85.56

85.62

85.55

85.68

85.66

85.84

86.17

85.69

85.59

85.61

85.84

85.76

85.74

85.65

85.66

85.97

86.21

86.20

85.93

85.87

86.05

86.22

85.97

85.77

85.59

85.64

85.73

86.00

86.13

86.07

86.27

86.15

86.18

85.98

85.74

85.71

85.99

86.14

86.22

86.19

86.13

85.64

85.52

85.30

85.29

85.46

85.69

85.82

85.89

85.63

85.84

85.97

86.00

85.80

85.77

85.87

86.14

86.24

86.22

86.29

86.45

86.07

86.21

86.09

85.99

85.85

85.97

85.97

85.65

85.36

85.59

85.85

86.08

86.11

86.21

86.42

86.27

86.10

86.12

86.23

86.29

86.27

86.24

86.29

86.17

86.09

85.78

85.21

85.22

85.11

85.15

85.10

85.02

85.02

85.03

84.99

84.95

84.96

85.05

85.11

85.06

84.93

84.90

84.93

84.92

84.97

85.00

85.04

85.09

85.13

85.18

85.25

CF 422

970 - C

c12 06/

5/1 0

S= 3.0

0ha

R11.00

6.00

14

21

5 4 5

14

13.5

10

10

10

10

14

12 .86

338 .21

7.14

233.58

128.51

5.84 5.84 5.23

5.23 5.23 5.23 4.45

4.45

172 .19

8.5 5

306.55

14.87

14.87

96.76

127.91

385 .76

419 .82

11.18

32.77

324.55

11 .76

75.9 2

246.86

7.65

6.23 6.23 6.23 4.20 39.71 4.4

5 4.4 5 4.45

4.45 4.45 4.45 4.45 4.45

18.50 18.50

37.00

18.50 18.50

37.00

18.50 18.50

37.00

12.00 12.00

24.00

12.00 12.00

24.00

25

10

25,808 m2

143,092 m2

55,169 m2

sant canal

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

3 .0 2 4 .0 1

8 2 .6 43 5 .9 0 5 1 .7 0

9 0 .3 9

2 2 .5 2

4 2 8 .3 2

4 7 .8 8

3 5 .5 2

9 .0 2 4 .2 8

4 9 .5 5

3 7 8 .9 0 3 0 .2 2

1 9 .0 8 1 7 .0 2

3 1 .2 0

4 7 .2 0

3 5 .3 9

4 3 .0 0

1 3 .2 5

2 2 .8 7

3 2 .5 8

5 5 .1 0

4 5 .2 5

9 .5 0

5 4 .7 4

5 5 .1 0

5 5 .4 5

3 1 3 .1 9

6 5 .7 4

8 6 .7 0

2 5 2 .8 6

2 3 . 0 0

2 9 . 5 2

4 8 . 5 2

4 3 .7 8 2 3 .3 8

6 .2 0 7 .0 2

4 3 .7 0

3 3 .7 3

2 4 .9 6

5 4 .3 5

3 7 .2 9

4 5 .4 3

4 1 .4 3 6.48

4 .9 2

6 .2 7

6 0 .7 0

8 3 .9 0

4 4 .9 0

A1208/3/10A12 06/

1/1 2/2

A1208/3/10

A12 06/

1/1 2/1

A1208/1/1/2

A1228/2/4

rezerva

A1228/6/8

A1228/6/9

A1228/6/10

A1228/6/11

A1228/6/12

A1205/1/1

A1205/1/2

A1205/1/3

A1205/1/4

A1205/1/5

A1205/2/1

HCn1219

A12 06/

1/1 0

A12 06/

1/11

A1208/3/8/1

A1208/3/8/2

A1208/3/9/1

A1208/3/9/2

A1205/3/1

A1205/4

A1205/5

A1205/7

A1205/7/1

A12 06/

1/1

A12 06/

1/2

A12 06/

1/3

A12 06/

1/4

A1207/4/1

A1207/4/2

A1207/4/3 A1207/4/4

A1207/4/6 A1207/4/7

A1207/4/8 A1207/4/9

A1205/7/2

A1205/2/2

HCn1228/2

DE 12

27 /1

A1207/3/3

430104

443931

443933

429809

419257

430632

430362

439234

412936

419406

445400

446391

430641

431208

443930

429811

429816

444960

445059

427549

434366

429813

446392

417640

428081

444264

444537 444944

445401

430671

430636

432887

432886

441757

444408

429808

429810

42 98

12

429814

419259

419227

419258

430652

443924

445060

443923

445464

430640

430672

ST R.

N AP

OL I

STR. MILANO

STR. PARMA

436992

436991

436990

437007

436983

437059

430683

406083

429817

429815

A1207/3/4

A1207/3/5

A1207/3/2

429815

STR. CREMONA

ST R.

N AP

OL I

CF 425750 - Cc1228/2/1

CF 421

294 - C

c12 06/

5/1

CF 421

306 - C

c12 06/

5/1 /1

CF 412

296 - C

c12 06/

5/2

CF 421

297 - C

c12 06/

5/3

S= 1.0

0ha

S= 1.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0haCF 425

740 - C

c12 06/

5/4 /1

CF 425

745 - C

c12 06/

5/5

CF 422

971 - C

c12 06/

5/6

CF 422

972 - C

c12 06/

5/7

CF 422

968 - C

c12 06/

5/8

CF 422

969 - C

c12 06/

5/9

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 3.0

0ha

CF 421

300 - C

c12 06/

5/4

S= 2.0

0ha

CF 421

448 - C

c12 06/

1/5

CF 425

743 - C

c12 06/

1/6

CF 425

744 - C

c12 06/

1/7

CF 425

746 - C

c12 06/

1/8

CF 422

922 - C

c12 06/

1/9

CF 425903 - Cc1207/3/1

S=2.81 ha

S=1.00ha

De 120

5/3

DE1231-4m

DE 120

6/3 -4m

HC n12

28/ 3

DE 123

1-4 m

DE1206/4 4m

HC n12

07/ 3

HCn1207/7

DE 120

5/3 -8m

("D rum

ul C enu

sii" )

HC n1

22 8/3

DE 12

08 /2

DE12 07/6

HCn1228/2

DE 12

27 /1

STR. CREMONA

HCn1207/7

HCn12 07/3

DE 120

6/3 -4m

DE1206/4 4m

PUZ IN LUCRU A.O. 05/2018

POTmax 55% CUTmax 1,5 VERDEmin 20%

3

1

2

max. (S)+P+2E POTmax = 60% CUTmax = 1,2 H max = 20m

max. (S)+P+2E POTmax = 60% CUTmax = 1,2 H max = 20m

max. (S)+P+2E POTmax = 60% CUTmax = 1,2 H max = 20m

437058

437062 430688

4 1,547 m2

9 6,908 m2

5 745 m2

6 5,977 m2

1,197 m2

8 2,826 m2

PUZ "PLATFORMA INDUSTRIALĂ MONLANDYS" aprobat cu HCL nr. 111/2003 POTmax 55% CUTmax 1,5 VERDEmin 20%

PUZ "INTERPORTO - TERMINAL INTERMODAL TIMISOARA" aprobat cu HCL nr. 31/2003 POTmax 55% CUTmax 1 VERDEmin 20%

PUZ "MODIFICARE PLATFORMA INDUSTRIALĂ MONLANDYS" aprobat cu HCL nr. 305/2017 POTmax 55% CUTmax 1,5 VERDEmin 20%

PUZ "ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ" aprobat cu HCL nr. 535/2019 POTmax 55% CUTmax 2,2 VERDEmin 25%

PUZ "ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ȘI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ" aprobat cu HCL nr. 618/2019 POTmax 55% CUTmax 1,7 VERDEmin 20%

14 10

5 9

10 9

8.5 4 8.5

21

6 10

14

54 5

14 10

5 4 5

14

14

11 4

15

11 4

10

10

10 21

10

10

15

PTT 2

PTT 3

PTT 3

PTT 1

PTT 3

PTT 4

PTT 4

4 0 0 .5 5

35.52

47

22

23

24

25

26

27

29

9

1

2

3

4

5

6

7

8 28

30

31

32

33

34

35

36

37 38 39 40

41

10

1112 13

14 15

16

17

18

19

20

21

48

49

50

51

52

53

42

43

44 45 46

PTT 4

PTT 3

PTT 2

PTT 2

10 4,831 m2

7

LIMITE PARCELE EXISTENTE

DRUM DE EXPLOATARE EXISTENT DE1208/2

LIMITA JURIDICĂ A CANALULUI DE DESECARE CONFORM PLANULUI PARCELAR HCn1207/3

LIMITA TOPOGRAFICĂ A TERENULUI CE FACE OBIECTUL P.U.Z.

LIMITA FIZICĂ A CANALULUI DE DESECARE CONFORM RIDICĂRII TOPOGRAFICE

REȚEA LEA 110kV EXISTENTĂ

ZONA DE PROTECȚIE LEA EXISTENTĂ

CONDUCTE DE CENUȘĂ

DELIMITĂRI ȘI SIMBOLURI:

ZONIFICARE PROPUS:

ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, PROPUSĂ

ZONA DE IMPLANTARE A CONSTRUCȚIILOR PROPUSĂ

CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ ȘI AMENAJĂRI AFERENTE PROPUSE

20 22

00

474000 CAROIAJ

2 NUMĂR PARCELE PROPUSE 16 PUNCT DE CONTUR

STÂLP LEA EXISTENT

LIMITE PARCELE PROPUSE

REȚEA LEA 20kV EXISTENTĂ

REȚEA LES 20kV PROIECTATĂ

STÂLP LES PROIECTAT

SPAȚIU VERDE, CULOAR ECOLOGIC / PLATFORME PARCARE, CIRCULAȚII PIETONALE ȘI RUTIERE, ÎN CADRUL ZONEI DE DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

SPAȚIU VERDE / CULOAR ECOLOGIC DE PROTECȚIE A CANALULUI DE DESECARE AMENAJAT ÎN CADRUL PROFILULUI TRANSVERSAL PTT4, LĂȚIME 4,00m, PROPUS

ACCESURI PROPUSE

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

473775.612 473821.744 473867.582 474060.641 474013.578 473966.212 473918.545 473913.217 473906.744 473866.348 473835.167 473812.086 473761.840 473727.298 473685.212 473646.711 473640.227 473635.716 473631.405 473595.323

473544.870 473514.934 473513.135 473512.796 473520.784 473513.338 473556.861 473632.951 473681.705 473717.901 473729.065 473748.339

201786.641 201756.508 201726.567 202038.177 202066.140 202094.283 202122.605 202125.770 202128.482 202145.146 202158.008 202167.520 202188.228 202202.279 202219.398 202234.703 202234.711 202232.755 202228.196 202179.386

202112.347 202078.885 202076.456 202072.465 201990.212 201955.093 201927.182 201878.385 201847.120 201823.907 201816.773 201804.456

INVENTAR DE COORDONATE CF 425750

Pct. Nord(X) Est(Y) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

474249.395 474296.827 474084.534 474063.046 474034.663 473988.451 473945.358 473922.477 474191.814

201933.167 202005.739 202143.104 202134.907 202126.808 202112.040 202119.698 202124.921 201964.892

S=28 100mp

INVENTAR DE COORDONATE CF 425744, CF 425746, CF 422922 Pct. Nord(X) Est(Y) 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

473425.484 473469.918 473502.882 473510.859 473514.852 473561.687 473771.466 473746.168 473730.090 473715.744 473689.506 473649.806

201498.062 201480.232 201467.004 201462.794 201461.266 201443.346 201784.572 201801.096 201811.371

201820.538 201837.413 201862.945

S=60 000mp

INVENTAR DE COORDONATE CF 425740, CF 425745, CF 422971, CF 422972, CF 422968, CF 422969,

CF 422970

Pct. Nord(X) Est(Y) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

S=160 000mp

1.00 1.00 1.50 7.00 1.50 variabil 1.50 7.00 1.50 1.00 1.00 12.00

8.00 6.00

12.00 1.50 1.00 1.50 3.50 3.00 3.00 3.50 1.50 1.00 1.50

21.00

drum de exploatare

CA RO

SA BI

L

ZO NA

V ER

DE DE

A LIN

IA ME

NT

ZO NA

V ER

DE DE

A LIN

IA ME

NT

TR OT

UA R

TR OT

UA R

PI ST

A BI

CI CL

ET E

PI ST

A BI

CI CL

ET E

CA RO

SA BI

L

ZO NA

V ER

DE CO

ND UC

TA C

EN US

A

PTT 2 De 1205/3 (prelungire Strada Petre Stoica)

TR OT

UA R

PI ST

A BI

CI CL

ET E

ZO NA

V ER

DE DE

A LIN

IA ME

NT

ZO NA

V ER

DE DE

A LIN

IA ME

NT

PI ST

A BI

CI CL

ET E

TR OT

UA R

CA RO

SA BI

L

PTT 1 De 1206/4

1.00 1.00 1.50 7.00 1.50 1.00 1.00 14.00

HCn 4.00 2.00 1.00 7.00 1.00 15.00

4.00 11.00

TR OT

UA R

PI ST

A BI

CI CL

ET E

ZO NA

V ER

DE DE

A LIN

IA ME

NT

ZO NA

V ER

DE DE

A LIN

IA ME

NT

PI ST

A BI

CI CL

ET E

TR OT

UA R

CA RO

SA BI

L

TR OT

UA R

PI ST

A BI

CI CL

ET E

CA RO

SA BI

L

ZO NA

V ER

DE PR

OT EC

TI E

HC N

PTT 3 PTT 4 De 1231, 1206/3 - sectoare vecine HCN

drum de exploatare

ZO NA

P RO

TE CT

IE

N

REGLEMENTĂRI URBANISTICE 170-A061:2000

REGLEMENTĂRI URBANISTICE LEGENDA:

Sistem de referință planimetric: Stereografic 1970 Sistem de referință altimetric: Marea Neagră 1975

Zonă de depozitare și servicii, parțial subzonă de comunicații feroviare și construcții aferente, drumuri de incintă și parcări

Căi de comunicație rutieră și amenajări aferente propuse (Drumuri ce vor deveni domeniu public)

TOTAL

BILANȚ TERITORIAL - 248 100 mp EXISTENT PROPUS

248 100 mp 100,00%

24 031 mp 9,69%

248 100 mp 100,00% 248 100 mp 100,00%

Construcții depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare 134 441 mp 54,19%

Spații verzi amenajate* * 25% spații verzi conform HCL 62/2012, astfel: 20% gazon/peluză la cota terenului și 5% însemnând arbori, gard viu, arbuști sau plante floricole plantate în cadrul peluzei, asigurate în cadrl fiecărei parcele

49 620 mp 20,00%

Circulații pietonale și carosabile, locuri de parcare, platforme în incintă 40 008 mp 16,12%

INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI

max. (S)+P+2E POTmax = 60% CUTmax = 1,2 S min. spatii verzi = 22,145% în cadrul parcelelor 1, 2 și 3 H max = 20m

Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare

INVENTAR DE COORDONATE Pct. Nord(x) Est(Y) 1 473505.396 | 201997.256 2 473505.862 202005.072 3 473505.213 202020.875 4 473505.258 | 202033.193 5 473505.673 202048.463 6 473506,761 202065,552 7 473501.536 202085.667 8 473505.413 | 202090.234 9 473499.069 202118.440 10 473495.583 202133.945 11 473486.007 | 202176.524 12 473442,884 202242,508 13 473408.005 202219.992 14 473373.249 202197.731 15 473355.335 202186.156 16 473334.335 202172,586 17 473302.021 | 202151.689 18 473280.987 202138.144 19 473304.480 202026.626 20 473313.790 | 201982.431 21 473315.897 | 201972.432 22 473319.713 201972.931 23 473336.055 201975.072 S=13386mp
PROFIL TRANSVERSAL PROPUS DN 59 Aj ETAPA FINALA v V.1 PLATFORMA INDUSTRIAL A TRASEU CURENT E. E E DN59 LIMITA MINIMA ALINIERE LIMITA PROPRIETATE - LIMITA PROPRIETATE LIMITA MINIMA ALINIERE PROFIL TRANSVERSAL F-F SC. METRO PROFIL TRANSVERSAL PROPUS DN 59 ETAPA! TRASEU CURENT LU Il Lu , i E luu 5 = E I= 1 OT I= I< = 1 i E IZ Im Lu I< b o ss IT Lu l 2? 2o% I< a IE Is = I= la 15 I= SS 5Sx I= IS Ie I= 5 555 E E IE E = Es = IE = PF 3 TERITORIU ADMINISTRATIV I= = = IE S 33 MUNICIPIUL TIMISOARA E EV A AVE P Be E [ | , i 14 5 DN 59- SPRE SAG - STAMORA-MORAVITA. CALEA SAGULUI _ SI 05 05 EEE Gu n" T 23 1.50 10.75 70 70 10.73 15 237 TERITORIU ADMINISTRATIV COMUNA GIROC SCHEMA 0 1234 5 0 POZITIA PROFILELOR TRANSVERSALE IN TRAMA DE CIRCULATIE BT 234% 0 20 DI ——— o PROFIL TRANSVERSAL G - G e PROFIL TRANSVERSAL M-M o PROFIL TRANSVERSAL J,- J, e PROFIL TRANSVERSAL D-D o PROFIL TRANSVERSAL H,- H, o PROFIL TRANSVERSAL P - P PROFIL TRANSVERSAL A - A W so, A „1100, 0,50,50,6 i pr Ss E J | sase | ei nu ata FN NITA furiei | un mi i pn ra | | fan n ML NOI TI 09 10 = 10.30 e | 10 Vi CĂ i 19 E o? 12050 5 : Q320 -var : o e o E WI o o “7 oo“ 8433 = n 43 a ră, E Bă 3: 5 PI NS e SS? = ss 5 = ES = 8 SE 15 | 15 1.50 5 1.5 | 15 1.50 15 15 | 15 1.50 15 15 eo o e o = PROFIL TRANSVERSAL B-B PROFIL TRANSVERSAL E - E PROFIL TRANSVERSAL H - H PROFIL TRANSVERSAL | - | PROFIL TRANSVERSAL K- K PROFIL TRANSVERSAL N-N PROFIL TRANSVERSAL R - R Ss A pi A pe aa , „1100, ir | om i pn nat aa LL ba punand Gu | n a | uni -09 10 DI | 1,0 09 10 09 -09 10, | LI -09 | 1,0 PI E d 8 DEA : ile ser e 4 1,0 98 DĂ . a 20| 1,20-5,0 _ n 1,20 - var. s12 o oo * a "o ră o O | i. YT- "14 o 3 5 | | 5 03. e | 3 28 | ez PE 5 E = ș E = 8 53 £ e 2$ 55 E E ă SE 252 5 >ă 5 3 = E SR s Ș 5 9 $ a BD $o Ss 3 2 £s SS= & S = 3. 3 8 E “555 s > 54 53 sii =3 Son 5 ul = a E 2335 E Ra 55 E 35 55 E 4 SE 8 | o ai SIE SE DI 8 15 7.50 „15 15 15 15 15 15 15 1.5 15 | 15 7.50 15 | 15 e PROFIL TRANSVERSAL O - O PROFIL TRANSVERSAL C-C PROFIL TRANSVERSAL S - S PROFIL TRANSVERSAL H,- H, PROFIL TRANSVERSAL J - J PROFIL TRANSVERSAL L - L 11,00, 11,00, RMO n 6 A n, o n, 0, 910 A 02 10,10, | a s ap) lu = sep d 3 plata unfit NI DOM MIR ENE i uefa pt ra = 1) pn nd NORI IT uni 10 10 -09 09 | E E 10, | E -09 |. | 1,0 02 E : e E = Cc 12 Țeoe: 1,2 e -1,20 7 150 Pa “n „za 9 ( o . 03 a = e os st = e' E 5 "Ze 3. 5 ss s 5 3 E Snn 5 £ = 3 a 3 43 Se E e E g a 5 'S UI LI E = să E s & 5 _— Cc Na FII DI DI 3 e so N se & E 2 - S 20 & N& o 53 SE 15 | 15 SE 15 | 15 7.50 15 1.5 15 7.50 15 | 15 7.50 15 | 15 _< Proiectani general Proiect: PUZ. PLATFORMA INDUSTRIALA MONLANDYS SUBCONTROL s.r.l. DN 59-TIMISOARA Director: ing. Dan Radoslav Beneficiar. S.C. "VONLANDYS” S.R.L. ing. Dan Bălu Plansa: PROFILE STRADALE TRANSVERSALE SI POZARE RETELE SUBTERANE Plansa nr... 5 - 189/2002 - UAT Proiectant specialitate] arh. Mariana Fuchs Proiectare asistata | arh. Mariana fuck | 02. 2003
ZONIFICARE FUNCTIONALA Zone verzi
mm nn n
Zonele de drum Zone depozitare Zone servicil Zona caii ferate

Atasament: 170_2019_A05_-_EXISTENT.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

CUI 7951780 J35/1396/1995 * str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș ( (+4) 0744 698 012, (+4) 0256 43 22 12 : [email protected]

Scara:

martie 2020 arh. Georgeta Trîmbițaș

Specialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat:

Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița

arh. Camil Milincu

S.C. SAPIENT VEST S.R.L.

170/2019 PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

curți construcții în intravilan Timișoara, zona Calea Șagului, CF nr. 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750

Nr. planșă:

Data:

"ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE"

curți construcții în intravilan Timișoara, zona Calea Șagului - DN59

P.U.Z.

P.U.Z.

"ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE"

arh. Georgeta Trîmbițaș

Beneficiar:

Nu m

e

pr oi

ec ta

re co

m pl

ex ă î

n co

ns tru

cț ii c

ivi le

și in

du st

ria le Se

m nă

tu ra

Pr oi

ec ta

t

Șe f p

ro ie

ct De

se na

t

Pr oi

ec t n

r.:

Sc ar

a:

Da ta

:

Ti tlu

p la

nș ă:

Ti tlu

p ro

ie ct

:

Be ne

fic ia

r:

Fa za

:

Pl an

șa n

r:

Am pl

as am

en t:

S. C.

5U S

TA MP

S .R

.L .

Ti m

iso ar

a, St

r. Bu

co vin

ei Nr

.63 a

Re g.

C om

. J 35

/25 04

/20 11

C .I.F

. 2 93

40 98

1

E- m

ail : 5

us ta

m pt

m @

gm ail

.co m

5U S

TA MP

De ce

m br

ie 20

16

Ar h.

B aia

D ra

go s

Ar h.

O ne

t A lex

an dr

a

S. C.

IM OB

IL IA

RA B

.A .C

. S .R

.L .

23 -P

CS -1

6

M OD

IF IC

AR E

PU Z

PL AT

FO RM

A IN

DU ST

RI AL

A M

ON LA

ND Y'

S

Ti m

is oa

ra , C

al ea

S ag

ul ui

, D N

59 k

m 8

+9 50

C. F.

n r.

44 36

37 T

im is

oa ra

PU Z

10 10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10 10

15

15

15

15

10 10

15

15

15

15

10

10

10

10

15

15

15

10 10

15

10

15

10

10

10

15

1010

10 15

10

10 10

10

15

15

15

1010

10

10

10

10

1010

20

101 0

10 10

15

15

10

10

10

10

15

10

15

10

10

10

10

15

15

15

10

10

15

10 10

1010

15

10 1010

10

15

15

10 10

10

15

10 10

10

15

15

15

15

15

10 10 10

10 10 10 10

10

1010 28

50

51

10

10

15

10

10

15

10

10

15

15

10

10

15

15

15

15

15

10

10

3 7,5 3

15

10

58

10 10 10

15

15

15

15

15

15

15 25

.2 81

m 2

33 .5

00 m

2

30 .4

58 m

2

GO SP

OD AR

IR E

AP A

FO RA

J

FO RA

J

PT

PT

PT

S. R.

M .

St r.

NA PO

LI

Str . PA

RM A

Str . M

ILA NO

Str . TO

RIN O

PT

PT

PT

nr. cad. A1227/1/4/2/1/1/1

11 0,7

5 m

258 ,68

m

17, 72

m

23 9,

80 m

19 1,

36 m

111 ,41

m

23 9,9

1m

99, 46

m

21 3,

13 m

18 9,

18 m

139 ,85

m

13, 50

m

158 ,12

m

119 ,22

m

144 ,92

m

St r.

PA LE

RM O

lim ita

de imp

lan tare

mi n. 1

0m

1

2

3

4

lim ita

de imp

lan tare

mi n. 1

0m

lim ita

de imp

lan tare

mi n. 1

5m

Str . C

RE MO

NA

FO RA

J

11 .6

08 m

2

nr. cad. 443334

nr. cad. 412936

nr. top. 859-860/1/1/2/1/1

De 1

22 7/

1

10 10

3 7,

5 3

P

P+ 1E

P

P+ 1P

P+ 1E

nr. cad. A1227/1/2/1

1

23

22

21 15

14

13 9

8

7

6

5

4 3

2

P

P

35 0,

69 m

9,5 7 m

lim ita

de im

pla nta

re

mi n.

10 m

ali nia

m en

t f ro

nt

str ad

al1 5m

ali nia

m en

t f ro

nt

str ad

al1 5m

lim ita

d e

im pla

nt ar

e

m in.

1 0m

lim ita

d e

im pla

nt ar

e

m in.

1 0m

ali nia

m en

t f ro

nt

str ad

al1 5m

11, 83

m

sp re

T im

iso ar

a

sp re

S ag

/ Pa

rta

AC CE

S PL

AT FO

RM A

IN DU

ST RI

AL A

M ON

LA ND

Y' S

DN 5

9 km

8 +9

50

DN 5

9 km

6 +4

00 -

km 1

0+ 00

0

in ad

m ini

str ar

ea C

.L .M

. T im

iso ar

a

Ho ta

ra re

a nr

. 9 95

d in

2 se

pt em

br ie

20 09

M et

ro Ca

sh &C

ar ry

Pa ul

Tr an

s Se

rv ice

M ac

ch ine

p er

ca ffe

es pr

es so

Ro si-i

ta U no

Fa ste

m

Ve rn

i& Fi

da

N

Ar h.

B aia

D ./

Ar h

Fo lea

D .

RE GL

EM EN

TA RI

U RB

AN IS

TI CE

- P AR

CE LA

RE

1: 20

001

03

C. F.

n r.

44 36

37 T

im iso

ar a

S =

10 08

47 m

p

Pr ofi

l s tra

da l re

gle me

nta t p

rin PU

Z a pro

ba t p

rin H.

C.L . T

im iso

ara nr

. 1 11

/20 03

Sc ara

1: 10

0

1

2

3

4

PL AN

UR BA

NIS TIC

ZO NA

L

- M OD

IFI CA

RE PU

Z - PL

AT FO

RM A I

ND US

TR IAL

A M ON

LA ND

Y'S -

Zo na

in du

str ial

a s i d

e d ep

oz ita

re -ex

ist en

ta

Co ns

tru cti

i d es

tin ate

ec hip

ari i te

hn ico

-ed ilita

re - P

.T. / S

.R .M

.

ex ist

en te

Zo na

de im

pla nta

re a c

on str

uc tilo

r p e p

arc ele

- r eg

lem en

tat a

pri n P

UZ ap

rob at

pri n H

.C .L.

Ti mi

so ara

nr . 1

11 /20

03

Nu ma

r p arc

ela - p

ro pu

s

Cir cu

lat ie

au to/

pi eto

na la

- e xis

ten ta

Lim ita

de pr

op rie

tat e t

ere n r

eg lem

en tat

Zo na

ve rde

/ e ch

ipa re

teh nic

o-e dil

ita ra

- e xis

ten ta

Cir cu

lat ii a

uto / p

iet on

ale -

reg lem

en tat

a pri

n P UZ

ap rob

at

pri n H

.C .L.

Ti mi

so ara

nr . 1

11 /20

03

Lim ita

in tra

vila nu

lui m

un icip

iul ui

Tim iso

ara

Lim ita

te rito

riu lui

ad mi

nis tra

tiv

LE GE

ND A

Lim ita

de pr

op rie

tat e p

arc ele

pr op

us e

Co ns

tru cti

i u nit

ati in

du str

ial e s

i d e d

ep oz

ita re

(P - P

+1 E)

-

ex ist

en te

Zo na

m ixt

a a un

ita tilo

r in du

str ial

e, de

de po

zit are

si

se rvi

cii ( P

- P +3

E) - r

eg lem

en tat

a pri

n P UZ

ap rob

at pri

n

H. C.

L. Tim

iso ara

nr . 1

11 /20

03

Co ns

tru cti

i p en

tru se

rvi cii

- e xis

ten te

Zo na

de im

pla nta

re co

ns tru

cti i- p

rop us

a

Zo na

in du

str ial

a / d

ep oz

ita re

( P - P

+3 E)

- p rop

us a

Cir cu

lat ii a

uto / p

iet on

ale -

pro pu

se

Lim ita

de im

pla nta

re co

ns tru

cti i- p

rop us

a

Ali nia

me nt

fro nt

str ad

al - e

xis ten

t / pro

pu s

Zo na

pe ntr

u s erv

icii - e

xis ten

ta

Zo na

m ixt

a: ind

us trie

, d ep

oz ita

re, se

rvi cii,

co me

rt, tar

gu ri s

i

ins titu

tii pu

bli ce

- c on

for m

PU G

ap rob

at pri

n H .C

.L. Ti

mi so

ara

nr. 15

7/2 00

2, pre

lun git

pr in

H. C.

L. Tim

iso ara

nr . 1

07 /20

14 si

PU Z a

pro ba

t p rin

H .C

.L. Ti

mi so

ara nr

. 1 11

/20 03

Zo na

ve rde

/ pla

tfo rm

e - pr

op us

Sp ati

u v erd

e d e a

lin iam

en t -c

on for

m pro

fil str

ad al

reg lem

en tat

pri n P

UZ ap

rob at

pri n H

.C .L.

Ti mi

so ara

nr . 1

11 /20

03

Ci rc

ul at

ii pi

et on

al e,

au to

s i p

ar ca

je

-

00

33 .5

00 0

CU T

m ax

im

PO T

m ax

im

Si tu

at ia

e xi

st en

ta Si

tu at

ia p

ro pu

sa

Sp at

ii ve

rz i -

m in

im

Te re

nu l r

eg le

m en

ta t

Su pr

af at

a co

ns tru

ita

%

m p

m p

-

25 55

20

10 0

1, 5

55 ,0

0%

H m

ax im

Re gi

m d

e in

al tim

e

P+ 3E

20 m

18 .4

253 3.

50 0

6. 70

08. 37

5

Pa rc

el a

nr .

Ci rc

ul at

ii pi

et on

al e,

au to

s i p

ar ca

je

-

0 0

30 .4

58 0

CU T

m ax

im

PO T

m ax

im

Si tu

at ia

e xi

st en

ta Si

tu at

ia p

ro pu

sa

Sp at

ii ve

rz i -

m in

im

Te re

nu l r

eg le

m en

ta t

Su pr

af at

a co

ns tru

ita

%

m p

m p

-

25 55

20

10 0

1, 5

55 ,0

0%

H m

ax im

Re gi

m d

e in

al tim

e

P+ 3E

20 m

16 .7

51 ,9

6. 09

1, 67. 61

4, 5

Pa rc

el a

nr .

30 .4

58

Ci rc

ul at

ii pi

et on

al e,

au to

s i p

ar ca

je

-

0 0

25 .2

81 0

CU T

m ax

im

PO T

m ax

im

Si tu

at ia

e xi

st en

ta Si

tu at

ia p

ro pu

sa

Sp at

ii ve

rz i -

m in

im

Te re

nu l r

eg le

m en

ta t

Su pr

af at

a co

ns tru

ita

%

m p

m p

-

25 55

20

10 0

1, 5

55 ,0

0%

H m

ax im

Re gi

m d

e in

al tim

e

P+ 3E

20 m

Pa rc

el a

nr .

25 .2

81 13

.9 04

,5 5

6. 32

0, 25

5. 05

6, 2

Ci rc

ul at

ii pi

et on

al e

si

au to

0

11 .6

08 0

Si tu

at ia

e xi

st en

ta Si

tu at

ia p

ro pu

sa

Sp at

ii ve

rz i d

e

al in

ia m

en t

Te re

nu l r

eg le

m en

ta t

%

m p

m p

10 0

Pa rc

el a

nr .

1 .9

31 ,5

7

9. 67

6, 43

11 .6

08

83 ,3

6 16

,6 4

Te ren

pr op

rie tat

e p riv

ata de

sti na

t

ren un

tar ii la

dr ep

tul de

pr op

rie tat

e

pe ntr

u c on

sti tui

rea do

me niu

lui

pu bli

c - pr

op us

PROFIL TRANSVERSAL TIP DRUM 1-1

Scara 1:100

Trotuar

1.00 %

Zona verde TrotuarZona verde

DE 1227/1

HALA S.C. INTERCOLOR

Nr.top. 1302/2

BA ZI

N RE

TE NT

IE

SP RE

M OR

AV IT

A DN

5 9

M E T R O

IN TR

AR E

M ET

RO

INTRARE METRO

INTRARE INCONTRO

DN 5

9 SA G

F.S.

S.E.

HALA S.C. INTERCOLOR

ext ind

ere S.

E.

Cc1299/5/1/1/1

foraj

Pro pri

eta r S

C A gro

Im ob

ilia re

sa

Pro pri

eta r S

C A gro

Im ob

ilia re

sa

HCn 1228/2

Drum acces

De 12

05/ 3

S=4380mp

Cc 1299/2/6/5

A1299/4/9

A1299/4/8

A1299/4/7

A1299/4/6

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

conducte aeriene

A

A

C

C

C

dr um

p am

an t

HcN 1228/3

CF429810

HcN 1210

14 .0

0

13.76 15.00

A A

A

V

C

C

C

C

C

C

St r.

Na po

li

13.63

Str Milano (beton)

Str. Parma

13 .5

3

CF429808

CF429811

CF429817

CF 42

98 12

CF429813

Hc N 1

22 8/3

CF429809

10.00

10 .0

0

10 .0

0

P+2E

16 .1

9

10 .0

010 .0

0

10 .0

0

P+2E 6.

00

ST R.

N AP

OL I

STR. MILANO

STR. PARMA

CF436992

CF436991

CF436990

CF437007 CF436983

CF437059

CF430659

CF429296

CF 43

06 83

ST R.

N AP

OL I

H C

N 12

19

HCN1219

CF437058

CF437062

CF 43

06 88

ST R.

P AL

ER M

O

ST R.

N AP

OL I

ST R.

P AL

ER M

O

DE 12

27 /1

/1

P+3E Hmax= 25 m

ZONA PROTECTIE CANAL 2m

15.00

15.03

H/ 2;

m in.

6 .0

0m

TERMINAL INTERMODAL

MONLANDY S" - HCL 111/2003

P.U.Z. "Modificare platforma industriala Monlandy`s", Calea

S= 1 63175

S= 2 31257

S= 3 25357

S= 4 6092

13 .0

0

P+3E Hmax= 25 m

P+2E Hmax= 20 m

ac ce

s i nc

int a

comerciale, servicii si depozitare', Calea Sagului / DN 59 Km. 7+500 dreapta, Timisoara -HCL 393/2008

LEROY MERLIN

ZONA PROTECTIE

CANAL 2m

h/2

15.00

H/ 2;

m in.

6. 00

m

DRUM DE SERVITUTE - 7m

CA LE

A SA

GU LU

I

LE A

10.00

10.0 0

acces incinta

acces incinta

304.56

22 5.

13

164.55

140.01

7. 00

124.16

86 .7

6

53 .6

7

43 .3

6

21 .5

0

39.28 35.99

336.97

57 .1

6

13 5.1

1

22 8.

84

38 .0

2

20 .0

5 50

.4 6

18 .8

7 5.

56 14

.0 7

18 .96

31.5 4

5.46

3.98

38.43

10.00

CULOAR ECOLOGIC 10m

59.40

12.0 0

9.50

ac ce

s in

cin ta

ac ce

s i nc

int a

DRUM DE SERVITUTE - 7m

cladiri edilitare P/ Hmax= 12 m

H/ 2;

m in.

6 .0

0m

10.00

1229/2/6, Calea Sagului, DN 59, km 8 dr., intravilan extins Timisoara - HCL 310/2007 modificat cu HCL 338/2007

PUZ in lucru - AO nr. 5/2018

teritoriu UAT Giroc

6. 00

12.00

12.00

H/ 2;

m in.

6 .0

0m

10 .0

0

ac ce

s in

cin ta

11.93

81 .7

5

143.70

9.82

10.0 0

BC GOLF

17

DE1231

DE 12

31

DE1231

S= 5 1825

S= 6 3035

DE 120

5/3

DE 120

5/3

D E1

22 8/

4

teren proprietatea Municipiului Timisoara - domeniu public conform HG 1016/2005

CF 425750

CF 42

296 8

CF 42

296 9

CF 42

297 1

CF 42

297 2

CF 42

297 0

405297

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

14.10/181/2019CON-A SRL

ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTAArh. Glad Tudora

03 REGLEMENTARI URBANISTICE

P.U.Z.

01

10.2019

1: 2000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Laura Marculescu

BILANT TERITORIAL EXISTENT % PROPUS % Zona studiata 130.000 mp 100,00 % 130.000 mp 100,00 % Zona depozitare, logistica, productie nepoluanta 92.640 mp 71,26 % Zona depozitare si servicii; industrie nepoluanta 94.979 mp 73,06 % Zona cale ferata 9.021 mp 6,94 % Zona cai de circulatie rutiera 4.860 mp 3,74 % Zona spatii verzi pe parcele 26.000 mp 20,00 % 32.500 mp. 25,00 %

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE

Accese pe parcele propuse

Limite parcele propuse

Limita teren reglementat prin P.U.Z./

Zona unitati industriale, depozitare, comert existenta/ reglementata

LEGENDA

LIMITE

Limita intravilan existent

Zona edilitara, circulatii, spatii verzi propusa

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Strazi existente

Canale de desecare existente/zp=2m

CAI DE COMUNICATIE

Zona cai de circulatie propusa

Zona verde existenta / reglementata

Zona depozitare,logistica, productie nepoluanta propusa

Cladiri pentru productie, depozitare, servicii existente

Indicii urbanistici propusi: P.O.T. max. = 55% C.U.T. max. = 2,20 Regim de inaltime max. = P+3E / H cornisa maxim = 25 m Regim de inaltime max. = P+2E / H cornisa maxim = 20 m Zone verzi pe parcele = 25%

Zona edilitara existenta / reglementata

Limite parcele existente

Zona de implantare a cladirilor propusa

Zona de implantare a cladirilor reglementata

Cladiri pentru comert, servicii existente

Culoar ecologic de protectie canal=10m

Limita proprietate

Zona de implantare a cladirilor edilitare propusa

Zona Calea Sagului, Timisoara, jud. Timis

Pod traversare canal de desecare

NOTA: Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- plan de amplasament si delimitarea imobilului, revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru, conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara.

17.68

A

A

C

C

C

C

C

C

V

C

C

HcN 1228/3

CF429810

CF429814

HcN 1219

14 .0

0

15.00

A A

A

V

C

C

C

C

C

C

13.63

C

C

C

C

C

C

C

V

C

C

C

V

V

C

C

C

C

C

C

CC

C C

C A

A

13 .5

3

CF429808

CF429811

CF429817

CF 42

98 12

CF429813

ac ce

s in

cin ta FastemHALAP

Rosi-Ita Uno s.r.l.

HALAP

Hc N 1

22 8/3

10 .0

0

10.00

10 .0

0

10 .0

0

15.00

P+2E

16 .1

9

29.30

19 .6

5

10 .0

0

10 .0

010 .0

0

10 .0

0

P+2E

acces incinta

acces incinta

6. 00

MONLANDY S" - HCL 111/2003

11 1.

66

60.46

16 5.

08

182.27

20 .3

3

27.01

21 .2

8

13 .4

7

CF429809

174.41

84.64

84.88 84.90 84.97

85.10

84.87 84.93

85.09

85.34

85.44

85.39

83.56 84.72

84.78

84.75 84.65

84.48

84.58

84.79

84.79

85.4484.82

84.85

86.00

86.03

86.11

86.21

86.17

86.18

85.96

85.96

85.92 85.94

86.24

84.96

85.50

85.71

85.90

85.02

85.80

85.50

85.50

85.54

85.44 85.56

84.9884.74

84.82

84.75 84.86

86.18 86.38

V

85.84

85.29

85.01

85.01

85.08

85.10

85.14

85.16

85.19

85.01

85.40 85.49

86.17 86.33

85.89 85.93

85.81

85.89

85.88

86.31

86.30

86.31

86.33

86.27 86.23

86.22

86.26

86.24

86.27

86.21

86.23

86.27

86.21

86.24

86.28

86.22

86.23

V 85.93

86.19

86.16

86.24

86.18

86.21

86.14

86.20 86.18

86.18 86.10

86.23

86.2486.21

86.24

86.23

86.24

86.22

86.12

86.01

85.99

86.03 86.09

86.08 86.11

86.14

86.21

86.22

86.22

86.12

85.57

85.57

85.57

85.52

85.46

85.63

85.23

85.06

84.9884.89

86.22

86.24

86.22

86.19

86.17

86.17

86.20

86.18

86.19

86.18

86.17

86.21

86.20

86.34

86.35

86.19

86.35 86.26

86.14

86.17

86.17

86.21

86.15

86.17

86.27

V

V 86.33

86.24

86.29

86.20

86.21

86.24

86.22

86.24

86.23

86.32

86.22

86.32

86.19

86.21

86.22

86.25

86.24

86.27

86.25

86.30

86.22

86.21

86.25

86.26

86.18

86.23

86.26

86.16

86.25

V 86.33

86.37

86.22

85.8985.69

85.63 85.62

85.63

85.68

85.55

85.71

85.7385.66

85.87

86.17

86.10

86.19 86.38

86.32

86.07

85.88

85.67

85.67

85.67

85.77

85.58 85.58

85.3085.27

85.18

86.62

86.16

86.16

86.36

86.44

86.28

86.42

86.17

86.57

85.56

85.57

85.52

85.72

85.69

85.55

85.45

85.59

85.52

85.71

85.57

86.31

85.86

86.00

86.59

85.97

85.67

85.40

85.75

85.85

85.88

86.01

86.13

87.12

86.94 87.02

87.40 87.3787.4387.68

85.93 86.00

86.8787.30

86.48

86.49

canal

canal

can al

trafo

trafo

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

nr. cad. 429810

nr. cad. 429809

nr. cad. 429808

nr. cad. 429811

nr. cad. 429816

nr . c

ad . 4

29 81

2

nr. cad. 429815

nr. cad. 429814

nr. cad. 429813

hala

hala

nr. cad. 430362

nr . c

ad . A

12 08

/1 /1

/2

nr. cad. 429817

nr. cad. 429817

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 21

22

23

16 .4

8

3.85

10.22 45.17

113.97

25 .0

2

38 .4

8

25 .0

0

21 .3

3

41 .2

7

41 .5

2

78.83

43.64

15.89

28.915. 9920.78

17.12 15.2812.3215.82

7.83

17 0.

79

nr . c

ad . A

12 08

/1 /1

/1 ;A

12 08

/1 /2

/1 /2

/1 2

21 m

/ p ro

fil pr

oie cta

t

55.38

39 .4

4

13.76

STR. TORINO

ST R.

N AP

OL I

H C

N 12

19

HCN1219

STR. MILANO

SC GRUP CONSTRUCT SRL

STR. MILANO

ST R.

N AP

OL I

115.24

canal

437062

A1208/1/1/2

430104

430362

443933

443931

445059

443930

446392

434366

444537

443924

443923

CF421535-SISTAT

436992

430683

445060

436990

CF421535-SISTAT

436991

406083

437007

DE 123

1-4 m

HC n1

228 /3

15.00

P.U.Z. in lucru - AO 38/2019

S= 4 556

S= 1 7324

S= 3 3027

7.50 carosabilpista

ciclisti

1.251.001.00 1.25 1.00 1.00 pista ciclisti

z.v.z.v.

14.00

trotuar trotuar

Profil transfersal prelungire str. Milano

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE

Accese pe parcele propuse

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

12.11/159/2016 S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L.

Timisoara, Zona Calea Sagului, str. Napoli, jud. Timis

ZONA DEPOZITARE, SERVICII SI INDUSTRIE NEPOLUANTAArh. Glad Tudora

02 REGLEMENTARI URBANISTICE

P.U.Z.

02

10.2019

1: 1000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Laura Marculescu

Zona Calea Sagului, Str. Napoli, Timisoara

Limite parcele propuse

Limita teren P.U.Z./ Limita proprietate

Zona unitati industriale / depozitare/ servicii existenta / reglementata

LEGENDA

LIMITE

Limita intravilan existent

Zona depozitare, servicii, industrie nepoluanta, edilitara, spatii verzi propusa

ZONIFICARE FUNCTIONALA

CAI DE COMUNICATIE

Zona cai de circulatie propusa

Zona verde existenta / reglementata

Zona depozitare, servicii, industrie nepoluanta propusa

Cladiri pentru productie, depozitare, servicii existente

Indicii urbanistici propusi: P.O.T. max. = 55% C.U.T. max. = 1,70 Regim de inaltime max = P+2E Hmax cornisa = 16 m Hmax coama = 17 m

Zona edilitara existenta / reglementata

Limite parcele existente

Limita / zona de implantare a cladirilor

Canale de desecare existente/zp=2m / culoar protectie=10m

Strazi existente

Strazi reglementate prin alte documentatii

Limite fizice canale de desecare existente

BILANT TERITORIAL Existent Propus

Teren studiat 43.366 mp| 100,00 %| 43.366 mp| 100,00 % 29.233 mp| 67,41 %| 31.109 mp| 71,74 %

| | 8.674 mp| 20,00 % 5.652 mp| 13,03 %| |

8.481 mp| 19,56 %| 3.583 mp| 8,26 %

NOTA: Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- plan de amplasament si delimitarea imobilului, revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru, conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara.

86.38

86.23

86.15

86.11

86.08

86.21

86.12

86.1186.05

86.05

85.9785.95

85.95

85.83

85.79 85.72

85.54

85.50

85.54

85.40

85.1285.22

85.36

85.14

85.17

85.20

85.36

85.07

85.10

85.16

85.24 85.17

84.83 84.95

85.00

84.92 85.00

85.16 85.22

85.03 85.29

85.68

85.61

85.70

85.51

85.69 85.56

85.61

85.70

85.47

85.12

85.10

85.04

85.20

85.21

85.16

84.90 84.82

84.9984.99

84.97

84.91 84.76

85.00

84.86

84.78

84.86

84.79

84.80

84.75

84.84

84.77

84.92

84.88 84.91

84.94

85.29

85.29

85.50

85.55 85.44

85.12

84.76 84.96

86.34

86.59

85.92

85.42

85.17

85.39

85.87

86.47 85.98

85.75

85.51

85.58

85.67

85.70

85.84

85.92

86.03

85.73

85.80

85.54

85.36

85.30

85.20

85.24

85.56

85.25

85.32

84.85 84.86 84.75 84.76 84.96 84.67 84.75

84.58

85.34 85.37

85.08 85.45

85.55

85.46

85.67

85.66

85.46 85.57

85.59

85.44

85.57

85.51

85.30

85.01

84.85

84.99

84.98

84.99

85.35

85.11

84.83

84.94

85.30

85.17

85.31

85.14

84.97

84.96

84.73

84.86

84.90

84.89

85.17

85.03

85.18

84.93 84.97 84.98

85.86

85.71

85.49

84.89

85.78

86.31

86.54

86.51

86.25

86.19

85.71

84.75

84.75

85.44

85.99

86.03

86.14

86.22

86.06

86.06

85.77

85.71

85.39

85.09

85.74

85.95

85.97

85.91

86.08

85.95

85.96

85.90

86.16

86.10

85.85

85.82

85.63

85.32

84.94

85.09

85.63

85.52

85.55

85.69

85.93

86.02

85.89

85.80

85.99

85.96

85.95

85.81

85.69

85.56

85.47

85.70

85.77

85.61

85.11

85.60

85.79

85.76

85.57

85.52

85.53

85.50

85.67

85.79

85.92

85.92

85.99

85.26

84.84

84.99

86.18

85.83 85.82 85.85

85.85

86.6085.99

85.98

85.92

86.03 85.97

85.93

86.03

85.9785.98

86.35 86.22

86.27

84.7184.80

86.12

86.09

85.97

85.74

85.50

85.54

85.43

85.52 85.46

85.39

85.22

85.07

85.25

85.20

85.22

85.33

85.46

85.37

85.41

85.38

85.15

84.83

84.97

84.84

85.41

85.59

85.42

85.36

85.49

85.36

85.54

85.52

85.32

85.30

85.27

85.45

85.35

85.44

85.78

85.51

85.44

85.25

85.15

85.19

85.46

85.20

85.20

85.08

85.18

85.32

85.42

85.26

85.40

85.12

85.43

85.33

85.37

85.36

85.29

85.28

85.19

85.28

85.13

85.27

85.29

85.41

85.55

85.61

85.97

86.18

85.70

85.47

85.39

85.41

85.35

85.45 85.8785.87

85.39

85.36

85.29

85.50

85.35

85.35

85.20

85.08

85.18

85.26

85.16

85.20

85.39

85.36

85.17

85.32

85.16

85.34

85.26

85.48

85.64

85.67

85.70

85.85

85.84

85.99

85.92 86.18 85.84

85.93

85.83

85.84

85.58

85.49

85.32

85.35

85.40

85.30

85.41

85.37

85.34

85.34

85.32

85.00

85.12 84.95

84.92 84.80

84.74 84.74

84.77

84.74

84.85

85.01

84.87

85.21

85.46

85.92

85.61

85.55

85.58

85.53

85.66

85.54

85.55

85.57

85.67

85.47

85.66

85.53

85.56

85.76

85.33

85.35

85.80

86.07 85.83

85.34

85.33

85.50

85.74

85.73

85.72

85.80

85.44

85.68

85.56

85.67

85.65

85.62

85.78

85.73

86.09

86.19

85.75

85.57

85.84

85.76

85.65

85.76

85.52

85.63

85.84

85.99

86.20

86.22

86.01

86.22

86.21

86.09

85.71

85.58

85.73

85.90

85.97

86.09

86.12

86.25

86.24

86.14

85.93

85.81

85.69

85.83

86.00

86.10

86.02

85.95

85.46

85.36

85.25

85.31

85.57

85.68

85.84

85.86

85.91

85.35

85.55

85.82

85.87

85.89

85.83

85.96

86.07

86.25

86.17

86.19

86.22

86.37

86.08

86.23

86.29

86.16

86.04

85.81

85.86

85.79

85.27

85.16

85.53

85.87

86.17

86.07

86.11

86.28

86.38

86.26

86.32

86.26

86.07

86.10

86.30

86.05

85.67

85.1885.12

85.22

85.28

85.14

85.16

85.23

85.27

85.26

85.27

85.29

85.32

85.37

84.88

84.93

84.94

85.00

84.98

85.04

85.08

85.08

85.10

85.16

85.17

85.25

86.06

85.96

86.17

85.91

85.48

85.51

85.45

85.52

85.33

85.30

85.23

85.22

85.46

85.27

85.44

85.61

85.73

85.31

85.33

85.08

85.07

85.01 85.36

85.41

85.73

85.61

85.62

85.49

85.71

85.68

85.59

85.51

85.40

85.38

85.36

85.42

85.50

85.51

85.60

85.57

85.57

85.38

85.35

85.35

85.57

85.42

85.34

85.29

85.17 85.45

85.25

85.19

85.22

85.20

85.23

85.29

85.33

85.38

85.28

85.18

85.30

85.22

85.31

85.34

85.23

85.28

85.40

85.60

85.70

85.80 85.69

85.62

85.35

85.30

85.49

85.29

85.46

85.42

85.39

85.41

85.35

85.31

85.09

85.12

85.11

85.16

85.31

85.48

85.18

85.18

85.29

85.34

85.47

85.38

85.53

85.49

85.58

85.68

85.55

85.85

86.01

85.97 86.18

85.89

85.90

85.95

85.86

85.70

85.55

85.51

85.45

85.35

85.27

85.40

85.48

85.47

85.42

85.38

85.33

85.37

85.22 85.10

85.09

84.93

85.02

84.93

84.90

84.86

84.87

85.56

85.48

85.39

85.54

85.44

85.48

85.52

85.52

85.66

85.42

85.46

85.41

85.54

85.60

85.85

85.60

85.59

85.75

86.00

86.23

85.74

85.32

85.44

85.54

85.63

85.64

85.56

85.68

85.52

85.78

85.47

85.56

85.62

85.55

85.68

85.66

85.84

86.17

85.69

85.59

85.61

85.84

85.76

85.74

85.65

85.66

85.97

86.21

86.20

85.93

85.87

86.05

86.22

85.97

85.77

85.59

85.64

85.73

86.00

86.13

86.07

86.27

86.15

86.18

85.98

85.74

85.71

85.99

86.14

86.22

86.19

86.13

85.64

85.52

85.30

85.29

85.46

85.69

85.82

85.89

85.63

85.84

85.97

86.00

85.80

85.77

85.87

86.14

86.24

86.22

86.29

86.45

86.07

86.21

86.09

85.99

85.85

85.97

85.97

85.65

85.36

85.59

85.85

86.08

86.11

86.21

86.42

86.27

86.10

86.12

86.23

86.29

86.27

86.24

86.29

86.17

86.09

85.78

85.21

85.22

85.11

85.15

85.10

85.02

85.02

85.03

84.99

84.95

84.96

85.05

85.11

85.06

84.93

84.90

84.93

84.92

84.97

85.00

85.04

85.09

85.13

85.18

85.25

A12 06/

1/1 2/2

A1208/3/10

A12 06/

1/1 2/1

A1208/1/1/2

A1228/2/4

rezerva

A1228/6/8

A1228/6/9

A1228/6/10

A1228/6/11

A1228/6/12

A1205/1/1

A1205/1/2

A1205/1/3

A1205/1/4

A1205/1/5

A1205/2/1

HCn1219

A12 06/

1/1 0

A12 06/

1/11

A1208/3/8/1

A1208/3/8/2

A1208/3/9/1

A1208/3/9/2

A1205/3/1

A1205/4

A1205/5

A1205/7

A1205/7/1

DE12 07/6

A12 06/

1/1

A12 06/

1/2

A12 06/

1/3

A12 06/

1/4

A1207/4/1

A1207/4/2

A1207/4/3 A1207/4/4

A1207/4/6 A1207/4/7

A1207/4/8 A1207/4/9

A1205/7/2

A1205/2/2

HCn1228/2

DE 12

27 /1

A1207/3/3

430104

443931

443933

429809

419257

430632

430362

439234

412936

419406

445400

446391

430641

431208

443930

429811

429816

444960

445059

427549

434366

429813

446392

417640

428081

444264

444537 444944

445401

430671

430636

432887

432886

441757

444408

429808

429810

42 98

12

429814

419259

419227

419258

430652

443924

445060

443923

445464

430640

430672

ST R.

N AP

OL I

STR. MILANO

STR. PARMA

436992

436991

436990

437007

436983

437059

430683

406083

429817

429815

A1207/3/4

A1207/3/5

A1207/3/2

429815

STR. CREMONA

ST R.

N AP

OL I

366 .57

54.75

55.10

55.45

43.00

13.25

57.92

90.39

51.7042 8.32

47.88

35.52 9.02

4.28

50.15

400 .55

30.22

19.08 17.02

31.20

47.20

419 .28

410 .98

86.7 0

252.86

23 .00

29 .52

48 .51

43.77

23.47

313.29

65.74

54.74

55.10

55.45

6.20 7.02

43.70

33.73

24.96

54.35

37.29

45.43

35.90 82.64 4.01

3.02

44. 90

83.9 0

41.43

6.48

60.7 0

4.9 2

6.2 7

362 .92

361 .90

359 .77

350 .59

340 .13

323 .62

18.50 18.50

37.00

18.50 18.50

37.00

18.50

18.50 37.00

12.00 12.00

24.00

24.0012.00 12.00

dru m b

eto n

dru m b

eto n

sant canal

drum pam

ant

drum pam

ant

drum pam

ant

dru m b

eto n

conducte

drum pam

ant

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

20 13

00

20 14

00

20 15

00

20 16

00

20 17

00

20 18

00

20 19

00

20 20

00

20 21

00

20 22

00

20 23

00

20 24

00

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

473300

473400

473500

473600

473700

473800

473900

474000

474100

474200

474300

326.43

A1208/3/10

CF 425750 - Cc1228/2/1

CF 421

294 - C

c12 06/

5/1

CF 421

306 - C

c12 06/

5/1 /1

CF 412

296 - C

c12 06/

5/2

CF 421

297 - C

c12 06/

5/3

S= 1.0

0ha

S= 1.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0haCF 425

740 - C

c12 06/

5/4 /1

CF 425

745 - C

c12 06/

5/5

CF 422

971 - C

c12 06/

5/6

CF 422

972 - C

c12 06/

5/7

CF 422

968 - C

c12 06/

5/8

CF 422

969 - C

c12 06/

5/9

CF 422

970 - C

c12 06/

5/1 0

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 3.0

0ha

S= 3.0

0ha

CF 421

300 - C

c12 06/

5/4

S= 2.0

0ha

CF 421

448 - C

c12 06/

1/5

CF 425

743 - C

c12 06/

1/6

CF 425

744 - C

c12 06/

1/7

CF 425

746 - C

c12 06/

1/8

CF 422

922 - C

c12 06/

1/9

CF 425903 - Cc1207/3/1

S=2.81 ha

S=1.00ha

De 120

5/3

DE1231-4m

DE 120

6/3 -4m

HC n12

28/ 3

DE 123

1-4 m

DE1206/4 4m

HC n12

07/ 3

HCn1207/7

DE 120

5/3 -8m

("D rum

ul C enu

sii" )

HC n1

22 8/3

DE 12

08 /2

DE12 07/6

HCn1228/2

DE 12

27 /1

STR. CREMONA

HCn1207/7

HCn12 07/3D

E1206 /3-4m

DE1206/4 4m

437058

437062 430688

35.52

47

22

23

24

25

26

27

29

9

1

2

3

4

5

6

7

8 28

30

31

32

33

34

35

36

37 38 39 40

41

10

1112 13

14 15

16

17

18

19

20

21

48

49

50

51

52

53

42

43

44 45 46

PUZ "INTERPORTO - TERMINAL INTERMODAL TIMISOARA" aprobat cu HCL nr. 31/2003 POTmax 55% CUTmax 1 VERDEmin 20%

PUZ "PLATFORMA INDUSTRIALĂ MONLANDYS" aprobat cu HCL nr. 111/2003 POTmax 55% CUTmax 1,5 VERDEmin 20%

PUZ "MODIFICARE PLATFORMA INDUSTRIALĂ MONLANDYS" aprobat cu HCL nr. 305/2017 POTmax 55% CUTmax 1,5 VERDEmin 20%

PUZ "ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ" aprobat cu HCL nr. 535/2019 POTmax 55% CUTmax 2,2 VERDEmin 25%

PUZ "ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ȘI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ" aprobat cu HCL nr. 618/2019 POTmax 55% CUTmax 1,7 VERDEmin 20%

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

473775.612 473821.744 473867.582 474060.641 474013.578 473966.212 473918.545 473913.217 473906.744 473866.348 473835.167 473812.086 473761.840 473727.298 473685.212 473646.711 473640.227 473635.716 473631.405 473595.323

473544.870 473514.934 473513.135 473512.796 473520.784 473513.338 473556.861 473632.951 473681.705 473717.901 473729.065 473748.339

201786.641 201756.508 201726.567 202038.177 202066.140 202094.283 202122.605 202125.770 202128.482 202145.146 202158.008 202167.520 202188.228 202202.279 202219.398 202234.703 202234.711 202232.755 202228.196 202179.386

202112.347 202078.885 202076.456 202072.465 201990.212 201955.093 201927.182 201878.385 201847.120 201823.907 201816.773 201804.456

INVENTAR DE COORDONATE CF 425750

Pct. Nord(X) Est(Y) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

474249.395 474296.827 474084.534 474063.046 474034.663 473988.451 473945.358 473922.477 474191.814

201933.167 202005.739 202143.104 202134.907 202126.808 202112.040 202119.698 202124.921 201964.892

S=28 100mp

INVENTAR DE COORDONATE CF 425744, CF 425746, CF 422922 Pct. Nord(X) Est(Y) 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

473425.484 473469.918 473502.882 473510.859 473514.852 473561.687 473771.466 473746.168 473730.090 473715.744 473689.506 473649.806

201498.062 201480.232 201467.004 201462.794 201461.266 201443.346 201784.572 201801.096 201811.371

201820.538 201837.413 201862.945

S=60 000mp

INVENTAR DE COORDONATE CF 425740, CF 425745, CF 422971, CF 422972, CF 422968, CF 422969,

CF 422970

Pct. Nord(X) Est(Y) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

S=160 000mp

LEGENDA:

LIMITE PARCELE

DRUM DE EXPLOATARE EXISTENT DE1208/2

LIMITA JURIDICĂ A CANALULUI DE DESECARE CONFORM PLANULUI PARCELAR HCn1207/3

LIMITA TOPOGRAFICĂ A TERENULUI CE FACE OBIECTUL P.U.Z.

LIMITA FIZICĂ A CANALULUI DE DESECARE CONFORM RIDICĂRII TOPOGRAFICE

REȚEA LEA 110kV EXISTENTĂ

ZONA DE PROTECȚIE LEA EXISTENTĂ

CONDUCTE DE CENUȘĂ

20 22

00

474000 CAROIAJ

16 PUNCT DE CONTUR

STÂLP LEA EXISTENT

REȚEA LEA 20kV EXISTENTĂ

N

SITUAȚIA EXISTENTĂ 170-A051:2000

SITUAȚIA EXISTENTĂ

CONFORM C.U. 2194/26.06.2019 SUNT PRELUATE PREVEDERILE

PUZ "INTERPORTO - TERMINAL INTERMODAL TIMISOARA" APROBAT CU H.C.L. nr. 31/2003

INDICATORI URBANISTICI EXISTENȚI: POTmax 55% CUTmax 1 VERDEmin 20%

Sistem de referință planimetric: Stereografic 1970 Sistem de referință altimetric: Marea Neagră 1975

INVENTAR DE COORDONATE Pct. Nord(x) Est(Y) 1 473505.396 | 201997.256 2 473505.862 202005.072 3 473505.213 202020.875 4 473505.258 | 202033.193 5 473505.673 202048.463 6 473506,761 202065,552 7 473501.536 202085.667 8 473505.413 | 202090.234 9 473499.069 202118.440 10 473495.583 202133.945 11 473486.007 | 202176.524 12 473442,884 202242,508 13 473408.005 202219.992 14 473373.249 202197.731 15 473355.335 202186.156 16 473334.335 202172,586 17 473302.021 | 202151.689 18 473280.987 202138.144 19 473304.480 202026.626 20 473313.790 | 201982.431 21 473315.897 | 201972.432 22 473319.713 201972.931 23 473336.055 201975.072 S=13386mp
ZONIFICARE FUNCTIONALA Zone verzi
mm nn n
Zonele de drum Zone depozitare Zone servicil Zona caii ferate
PROFIL TRANSVERSAL PROPUS DN 59 Aj ETAPA FINALA v V.1 PLATFORMA INDUSTRIAL A TRASEU CURENT E. E E DN59 LIMITA MINIMA ALINIERE LIMITA PROPRIETATE - LIMITA PROPRIETATE LIMITA MINIMA ALINIERE PROFIL TRANSVERSAL F-F SC. METRO PROFIL TRANSVERSAL PROPUS DN 59 ETAPA! TRASEU CURENT LU Il Lu , i E luu 5 = E I= 1 OT I= I< = 1 i E IZ Im Lu I< b o ss IT Lu l 2? 2o% I< a IE Is = I= la 15 I= SS 5Sx I= IS Ie I= 5 555 E E IE E = Es = IE = PF 3 TERITORIU ADMINISTRATIV I= = = IE S 33 MUNICIPIUL TIMISOARA E EV A AVE P Be E [ | , i 14 5 DN 59- SPRE SAG - STAMORA-MORAVITA. CALEA SAGULUI _ SI 05 05 EEE Gu n" T 23 1.50 10.75 70 70 10.73 15 237 TERITORIU ADMINISTRATIV COMUNA GIROC SCHEMA 0 1234 5 0 POZITIA PROFILELOR TRANSVERSALE IN TRAMA DE CIRCULATIE BT 234% 0 20 DI ——— o PROFIL TRANSVERSAL G - G e PROFIL TRANSVERSAL M-M o PROFIL TRANSVERSAL J,- J, e PROFIL TRANSVERSAL D-D o PROFIL TRANSVERSAL H,- H, o PROFIL TRANSVERSAL P - P PROFIL TRANSVERSAL A - A W so, A „1100, 0,50,50,6 i pr Ss E J | sase | ei nu ata FN NITA furiei | un mi i pn ra | | fan n ML NOI TI 09 10 = 10.30 e | 10 Vi CĂ i 19 E o? 12050 5 : Q320 -var : o e o E WI o o “7 oo“ 8433 = n 43 a ră, E Bă 3: 5 PI NS e SS? = ss 5 = ES = 8 SE 15 | 15 1.50 5 1.5 | 15 1.50 15 15 | 15 1.50 15 15 eo o e o = PROFIL TRANSVERSAL B-B PROFIL TRANSVERSAL E - E PROFIL TRANSVERSAL H - H PROFIL TRANSVERSAL | - | PROFIL TRANSVERSAL K- K PROFIL TRANSVERSAL N-N PROFIL TRANSVERSAL R - R Ss A pi A pe aa , „1100, ir | om i pn nat aa LL ba punand Gu | n a | uni -09 10 DI | 1,0 09 10 09 -09 10, | LI -09 | 1,0 PI E d 8 DEA : ile ser e 4 1,0 98 DĂ . a 20| 1,20-5,0 _ n 1,20 - var. s12 o oo * a "o ră o O | i. YT- "14 o 3 5 | | 5 03. e | 3 28 | ez PE 5 E = ș E = 8 53 £ e 2$ 55 E E ă SE 252 5 >ă 5 3 = E SR s Ș 5 9 $ a BD $o Ss 3 2 £s SS= & S = 3. 3 8 E “555 s > 54 53 sii =3 Son 5 ul = a E 2335 E Ra 55 E 35 55 E 4 SE 8 | o ai SIE SE DI 8 15 7.50 „15 15 15 15 15 15 15 1.5 15 | 15 7.50 15 | 15 e PROFIL TRANSVERSAL O - O PROFIL TRANSVERSAL C-C PROFIL TRANSVERSAL S - S PROFIL TRANSVERSAL H,- H, PROFIL TRANSVERSAL J - J PROFIL TRANSVERSAL L - L 11,00, 11,00, RMO n 6 A n, o n, 0, 910 A 02 10,10, | a s ap) lu = sep d 3 plata unfit NI DOM MIR ENE i uefa pt ra = 1) pn nd NORI IT uni 10 10 -09 09 | E E 10, | E -09 |. | 1,0 02 E : e E = Cc 12 Țeoe: 1,2 e -1,20 7 150 Pa “n „za 9 ( o . 03 a = e os st = e' E 5 "Ze 3. 5 ss s 5 3 E Snn 5 £ = 3 a 3 43 Se E e E g a 5 'S UI LI E = să E s & 5 _— Cc Na FII DI DI 3 e so N se & E 2 - S 20 & N& o 53 SE 15 | 15 SE 15 | 15 7.50 15 1.5 15 7.50 15 | 15 7.50 15 | 15 _< Proiectani general Proiect: PUZ. PLATFORMA INDUSTRIALA MONLANDYS SUBCONTROL s.r.l. DN 59-TIMISOARA Director: ing. Dan Radoslav Beneficiar. S.C. "VONLANDYS” S.R.L. ing. Dan Bălu Plansa: PROFILE STRADALE TRANSVERSALE SI POZARE RETELE SUBTERANE Plansa nr... 5 - 189/2002 - UAT Proiectant specialitate] arh. Mariana Fuchs Proiectare asistata | arh. Mariana fuck | 02. 2003

Atasament: 170_2019_A04_-_Accesibilitate.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

CUI 7951780 J35/1396/1995 * str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș ( (+4) 0744 698 012, (+4) 0256 43 22 12 : [email protected]

Scara:

martie 2020 arh. Georgeta Trîmbițaș

Specialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat:

Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița

arh. Camil Milincu

S.C. SAPIENT VEST S.R.L.

170/2019 PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

curți construcții în intravilan Timișoara, zona Calea Șagului, CF nr. 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750

Nr. planșă:

Data:

"ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE"

curți construcții în intravilan Timișoara, zona Calea Șagului - DN59

P.U.Z.

P.U.Z.

"ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE"

arh. Georgeta Trîmbițaș

Beneficiar:

A12 06/1

/12/ 2

A1208/3/10

A12 06/1

/12/ 1

A1228/6/1/1

A1318/4/9505 30

A1200/1/ 7

50603

50602

50601

50600

50599

50598

50597

50 60

4

A1202/5 50609

A1200/1/ 2

50647

A 12

08 /1/

1/2

A12 99/1

/13

A12 99/1

/14

A12 99/1

/15

A1210/3/24

A1210/3/25

A1210/3/26

12 14

/1/ 1

DE1231

A1228/2/4

rezerva

A1228/6/1

A1228/6/2A1228/6/3A1228/6/4

A1228/6/5

A1228/6/6A1228/6/7A1228/6/8

A1228/6/9A1228/6/10A1228/6/11

A1228/6/12

DE

A1205/1/1A1205/1/2A1205/1/3

A1205/1/4A1205/1/5

A1205/2/1

DE 12

05 /9

A12 45/4

/17/ 1

A12 45/4

/18

A12 45/4

/19

A12 45/4

/20

A12 45/4

/21

A12 45/4

/22

A12 45/4

/23

DE 120

6/3

HC n12

28/ 3

HCn1219

DN 59

- CA

LE A

ȘA GU

LU I

DE 123

1

A838-840/b/3/1/3

A838-840/b/3/1/1

A838-840/b/3/1/2

HC n1

21 9

A838-840/b/3/2

DE1206/4

HC n12

07/ 3

A1208/1/7

DE 12

08 /2

DE1209

A12 06/1

/10

A12 06/1

/11

A1208/3/2

A1208/3/3/1

A1208/3/3/2

A1208/3/4/1

A1208/3/4/2

A1208/3/5

A1208/3/6/1

A1208/3/6/2

A1208/3/7/1

A1208/3/7/2

A1208/3/8/1

A1208/3/8/2

A1208/3/9/1

A1208/3/9/2

D E1

21 0/

2

A1210/1/1

A1210/1/2

A1210/1/3

A1210/1/4

A1210/1/5

A1210/1/6

A1210/1/7

A1210/1/8

A1210/1/9

A1202

HS 1233/1

DE1 205

/9

A1205/3/1

A1205/4

A1205/5

A1205/7A1205/7/1

A1205/11

A1205/12

A1205/13

A1205/14

A1205/16 A1205/17

A1205/18

A1205/19

A1205/20

A1205/21

A1205/22

A1205/23

A1205/24

A1205/28A1205/25 A1205/26

A1205/27

HCn1234

HCn1 205/1

5

HCn

A12 45/4

/6

A12 45/4

/7

A12 45/4

/8

A12 45/4

/9

A12 45/4

/10/ 1

A12 45/4

/10/ 2

A12 45/4

/11

A12 45/4

/12

A12 45/4

/13

A12 45/4

/14

A12 45/4

/15

A1208/5/1

DE1208/5

DE 12

08 /4

HC n12

07/ 3

HCn1207/2

A1208/5/2

DE 120

5/3

HCn1207/7

DE1207/5

DE12 07/6

A12 06/1

/1

A12 06/1

/2

A12 06/1

/3

A12 06/1

/4

A1207/4/1

A1207/4/2 A1207/4/3 A1207/4/4

A1207/4/6 A1207/4/7

A1207/4/8 A1207/4/9

A1210/3/1 A1210/3/2

A1210/3/3 A1210/3/4

A1210/3/5 A1210/3/6

A1210/3/7 A1210/3/8 A1210/3/9

A1210/3/10 A1210/3/11 A1210/3/12

A1210/3/13

A1210/3/14

A1210/3/15 A1210/3/16

A1210/3/17

A1210/3/18

A1210/3/19

A1210/3/20

A1210/3/21

A1210/3/22

A1210/3/23

DE1205/10

A1205/7/4A1205/8

A1205/7/2A1205/7/3

DE 120

5/3

A1208/3/1/1

A1208/3/1/2

A1205/2/2

A12 45/4

/15/ 1

A12 45/4

/17 A12

45/4 /16

HCn1212

12 14

/1/ 2

12 14

/1/ 3

12 14

/1/ 4

12 14

/1/ 5

12 14

/2

12 14

/3/ 1

12 14

/3/ 2

12 14

/3/ 3

12 14

/3/ 4

HCn1228/2

HC n1

22 8/

3

DE 12

27 /1

De 12

05/ 3

A1207/3/3

400204

402621

402581

404755

425927 425275

405747

430104

401783

436783

411546

411902

412929

413033

443931

443933

413514

413648

429809

419257

404750

433341

445466

414490

446289

430632

402617

422823

405184

430362

433846

439234

412936

400053

412927

412918

405623

412943

400894

400412

444390

419406

421429

445400

414675

423417

414729

446391

430641

404338

407511

402616

417635

404009

426849

405075

428082

431208

410059

410057

410056

410054

404937

405297

400895

443525

443334

443930

400425

413720

429811

429816

400406

444960

445052

445059

445061

414280

414488

403281

415297

402624

402620 402618

417637

419373

419372

403056

404754

405748

427549

425988

410547

410053

411545

434366

400235

412930

412925

412924

412942

413176

413174

407670

443499

413515

405165

44 43

95

408683

404238

429813

445062

403990

446392

404360

405593

410546

400205

402625 402623

417640

417636

416085

422821

425987 428081

404938

411166

405697

411903 412713

412926

412923

412921

405639

412949

412948

413175

402070

444264

413649

404242

444537

402335

444944

445401

400783

414489

414686

430671

430636

404077 404081

408436

402626

404756

421498

405234

426911

406684

409633

432887

432886

411165

404489

441757

401877

405164

444408

429808 429810

42 98

12

408128

429814

419259 419227

419258

445465

445730

405352

430652

418655

402622

402615

417 639

410055

410457

436782

402067

441113

412792

412931

412920

412919

443924

413600

413645

404244

421282

445060

445467

404095

402627

402619

417 638

422822

403027

410058

410929

412928

412922

443923

413513

402028

413598

413599

413601

404241

413719

405647

445464

405358

403852

414687

430640

430672

415411

415098

415117

ST R.

N AP

OL I

STR. MILANO

ST R.

P AL

ER MO

STR. TORINO

STR. PARMA

CF421535-SISTAT

CF421535-SISTAT HC

N1 21

9

436992

436991

436990

437007

436983

437059

430669

430673

430695

430716

430659

429296

43 06

83

440878 440992

406083

De 12

05/ 3

De 1205/3

HC n1

22 8/2

DE 12

27 /1

42 98

17

429815

A1207/3/4

A1207/3/5

A1207/3/6

A1208/1/8

A1208/1/9

DE1209 DE1220

A1 22

1/1 /3

A1207/3/2

A6 60

/2/ 5

A6 60

/2/ 9

A6 60

/2/ 6A

66 0/2

/11 A6 60

/2/ 10

A6 60

/2/ 8

A6 60

/2/ 7

Cc 66

0/6 /4

- T ER

EN SC

OS DI

N C IRC

UIT UL

AG RIC

OL

A6 60

/6/ 5

A6 60

/6/ 6

A6 60

/6/ 7

A6 60

/6/ 8

A6 60

/6/ 9

A6 60

/6/ 10

HC n

66 1

HCn 665/1

A 668

A6 60

/3/ 8

A6 60

/3/ 7/1

A660/5/9

Top. 1300/1

Top.2404/1/2

A660/5/4/2/1/1

A660/5/4/2/2

Top. 2406

CC 66

0/4 /5-

6/2

(D RU

M BE

TO NA

T)

(DRUM BETONAT)

VIA LOMBARDIA

VI A

TI M

IS OA

RA

VIA VENETIA

VIA BRESCIA

Top.2410/1/1/1

Top.2410/1/1/1

To p.2

41 0/1

/1/ 1

Top.2410/1/1/1

To p.1

30 4

429815

De1244

STR. CREMONA

ST R.

N AP

OL I

CF 425750 - Cc1228/2/1

CF 4 212

94 - Cc1

206 /5/1

CF 4 213

06 - Cc1

206 /5/1

/1

CF 4 122

96 - Cc1

206 /5/2

CF 4 212

97 - Cc1

206 /5/3

S=1 .00h

a

S=1 .00h

a

S=2 .00h

a

S=2 .00h

a

S=2 .00h

a

S= 2.0

0ha

CF 425

740 - C

c12 06/

5/4 /1

CF 425

745 - C

c12 06/

5/5

CF 422

971 - C

c12 06/

5/6

CF 422

972 - C

c12 06/

5/7

CF 422

968 - C

c12 06/

5/8

CF 422

969 - C

c12 06/

5/9

CF 422

970 - C

c12 06/

5/1 0

S=2 .00h

a

S=2 .00h

a

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 3.0

0ha

S= 3.0

0ha

CF 4 213

00 - Cc1

206 /5/4

S= 2.0

0ha

CF 4 214

48 - Cc1

206 /1/5

CF 4 257

43 - Cc1

206 /1/6

CF 425

744 - C

c12 06/

1/7

CF 425

746 - C

c12 06/

1/8

CF 422

922 - C

c12 06/

1/9

CF 425903 - Cc1207/3/1

S=2.81 ha

S=1.00ha

TRASEU CENTURA - VARIANTA PROIECTATA

TRASEU CENTURA - VARIANTA PROIECTATA

TR AS

EU C

EN TU

RA -

VA RI

AN TA

P RO

IE CT

AT A

21

TI MI

ȘO AR

A Ë

Á Ș

AG

METRO

LEROY MERLIN

BRICO DEPOT

AUCHAN

FACTO ITOBOXO

INTERCOLOR

PLATFORMA INCONTRO

TE RI

TO RI

U AD

MI N.

G IR

OC

TE RI

TO RI

U AD

MI N.

G IR

OC

TE RI

TO RI

U AD

MI N.

T IM

IȘ OA

RA

TE RI

TO RI

U AD

MI N.

T IM

IȘ OA

RA

TE RI

TO RI

U AD

MI N.

Ș AG

TE RI

TO RI

U AD

MI N.

T IM

IȘ OA

RA

TERITORIU ADMIN. ȘAG

TERITORIU ADMIN. TIMIȘOARA

TERITORIU ADMIN. ȘAG

TERITORIU ADMIN. GIROC

TERITO RIU ADM

IN. ȘAG TERITO

RIU ADM IN. TIM

IȘO ARA

TERITO RIU ADM

IN. SÂNM IHAIU RO

M ÂN

TERITO RIU ADM

IN. TIM IȘO

ARA

TERITO RIU AD

MIN. ȘA G

TERITO RIU AD

MIN. SÂ NMIHAI

U ROMÂ N

437058

437062 430688

15

15

21

15

1414

17

17

PT T 1

PT T 3

PTT 2

PTT 4

PTT 4

PTT 4

12

24

12 12

12 12

14

14

14

PTT 3

PTT 3

PTT 1

14

14

P TT

1

14

13.5

13.5

13.5

13.5

13.5

7

21

LEGENDA:

LIMITA TERENULUI CE FACE OBIECTUL P.U.Z.

PROFILURI DE DRUM EXISTENTE / PROPUSE

LIMITE PARCELE

LIMITA TERITORIULUI STUDIAT

LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV

DRUM DE EXPLOATARE EXISTENTDE1208/2

CANAL DE DESECARE EXISTENTHCn1207/3

CONSTRUCȚII EXISTENTE

DRUM NAȚIONAL DN59 - CALEA ȘAGULUI

TEREN PENTRU DRUM REZULTAT ÎN URMA APROBĂRII DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM ÎN ZONĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DRUMURI PROPUSE ÎN CONCORDANȚĂ CU ALTE DOCUMENTAȚII DE URBANISM APROBATE ÎN ZONĂ

TEREN PENTRU DRUM REZULTAT ÎN URMA APROBĂRII DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM ÎN ZONĂ AFLATE ÎN PROPRIETATE PRIVATĂ

1414

N

DIRECȚII DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 170-A041:5000

DIRECȚII DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

Atasament: 170_2019_A03_-_PUZ_in_zona.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

CUI 7951780 J35/1396/1995 * str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș ( (+4) 0744 698 012, (+4) 0256 43 22 12 : [email protected]

Scara:

martie 2020 arh. Georgeta Trîmbițaș

Specialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat:

Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița

arh. Camil Milincu

S.C. SAPIENT VEST S.R.L.

170/2019 PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

curți construcții în intravilan Timișoara, zona Calea Șagului, CF nr. 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750

Nr. planșă:

Data:

"ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE"

curți construcții în intravilan Timișoara, zona Calea Șagului - DN59

P.U.Z.

P.U.Z.

"ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE"

arh. Georgeta Trîmbițaș

Beneficiar: Nu

m e

pr oi

ec ta

re co

m pl

ex ă î

n co

ns tru

cț ii c

ivi le

și in

du st

ria le Se

m nă

tu ra

Pr oi

ec ta

t

Șe f p

ro ie

ct De

se na

t

Pr oi

ec t n

r.:

Sc ar

a:

Da ta

:

Ti tlu

p la

nș ă:

Ti tlu

p ro

ie ct

:

Be ne

fic ia

r:

Fa za

:

Pl an

șa n

r:

Am pl

as am

en t:

S. C.

5U S

TA MP

S .R

.L .

Ti m

iso ar

a, St

r. Bu

co vin

ei Nr

.63 a

Re g.

C om

. J 35

/25 04

/20 11

C .I.F

. 2 93

40 98

1

E- m

ail : 5

us ta

m pt

m @

gm ail

.co m

5U S

TA MP

De ce

m br

ie 20

16

Ar h.

B aia

D ra

go s

Ar h.

O ne

t A lex

an dr

a

S. C.

IM OB

IL IA

RA B

.A .C

. S .R

.L .

23 -P

CS -1

6

M OD

IF IC

AR E

PU Z

PL AT

FO RM

A IN

DU ST

RI AL

A M

ON LA

ND Y'

S

Ti m

is oa

ra , C

al ea

S ag

ul ui

, D N

59 k

m 8

+9 50

C. F.

n r.

44 36

37 T

im is

oa ra

PU Z

10 10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10 10

15

15

15

15

10 10

15

15

15

15

10

10

10

10

15

15

15

10

10

15

10

15

10

10

10

15

1010

10

15

10

10 10

10

15

15

15

1010

10

10

10

10

1010

20

101 0

10 10

15

15

10

10

10

10

15

10

15

10

10

10

10

15

15

15

10

10

15

10 10

1010

15

10 1010

10

15

15

10 10

10

15

10 10

10

15

15

15

15

15

10 10 10

10 10 10 10

10

1010 28

50

51

10

10

15

10

10

15

10

10

15

15

10

10

15

15

15

15

15

10

10

3 7,5 3

15

10

58

10 10 10

15

15

15

15

15

15

15

25 .2

81 m

2

33 .5

00 m

2

30 .4

58 m

2

GO SP

OD AR

IR E

AP A

FO RA

J

FO RA

J

PT

PT

PT

S. R.

M .

St r.

NA PO

LI

Str . PA

RM A

Str . M

ILA NO

Str . TO

RIN O

PT

PT

PT nr. cad.

A1227/1/4/2/1/1/1

11 0,7

5 m

258 ,68

m

17, 72

m

23 9,

80 m

19 1,

36 m

111 ,41

m

23 9,9

1m

99, 46

m

21 3,

13 m

18 9,

18 m

139 ,85

m

13, 50

m

158 ,12

m

119 ,22

m

144 ,92

m

St r.

PA LE

RM O

lim ita

de imp

lan tare

mi n. 1

0m

1

2

3

4

lim ita

de imp

lan tare

mi n. 1

0m

lim ita

de imp

lan tare

mi n. 1

5m

Str . C

RE MO

NA

FO RA

J

11 .6

08 m

2

nr. cad. 443334

nr. cad. 412936

nr. top. 859-860/1/1/2/1/1

De 1

22 7/

1

10 10

3 7,

5 3

P

P+ 1E

P

P+ 1P

P+ 1E

nr. cad. A1227/1/2/1

1

23

22

21 15

14

13 9

8

7

6

5

4 3

2

P

P

35 0,

69 m

9,5 7 m

lim ita

de im

pla nta

re

mi n.

10 m

ali nia

m en

t f ro

nt

str ad

al1 5m

ali nia

m en

t f ro

nt

str ad

al1 5m

lim ita

d e

im pla

nt ar

e

m in.

1 0m

lim ita

d e

im pla

nt ar

e

m in.

1 0m

ali nia

m en

t f ro

nt

str ad

al1 5m

11, 83

m

sp re

T im

iso ar

a

sp re

S ag

/ Pa

rta

AC CE

S PL

AT FO

RM A

IN DU

ST RI

AL A

M ON

LA ND

Y' S

DN 5

9 km

8 +9

50

DN 5

9 km

6 +4

00 -

km 1

0+ 00

0

in ad

m ini

str ar

ea C

.L .M

. T im

iso ar

a

Ho ta

ra re

a nr

. 9 95

d in

2 se

pt em

br ie

20 09

M et

ro Ca

sh &C

ar ry

Pa ul

Tr an

s Se

rv ice

M ac

ch ine

p er

ca ffe

es pr

es so

Ro si-i

ta U no

Fa ste

m

Ve rn

i& Fi

da

N

Ar h.

B aia

D ./

Ar h

Fo lea

D .

RE GL

EM EN

TA RI

U RB

AN IS

TI CE

- P AR

CE LA

RE

1: 20

001

03

C. F.

n r.

44 36

37 T

im iso

ar a

S =

10 08

47 m

p

Pr ofi

l s tra

da l re

gle me

nta t p

rin PU

Z a pro

ba t p

rin H.

C.L . T

im iso

ara nr

. 1 11

/20 03

Sc ara

1: 10

0

1

2

3

4

PL AN

UR BA

NIS TIC

ZO NA

L

- M OD

IFI CA

RE PU

Z - PL

AT FO

RM A I

ND US

TR IAL

A M ON

LA ND

Y'S -

Zo na

in du

str ial

a s i d

e d ep

oz ita

re -ex

ist en

ta

Co ns

tru cti

i d es

tin ate

ec hip

ari i te

hn ico

-ed ilita

re - P

.T. / S

.R .M

.

ex ist

en te

Zo na

de im

pla nta

re a c

on str

uc tilo

r p e p

arc ele

- r eg

lem en

tat a

pri n P

UZ ap

rob at

pri n H

.C .L.

Ti mi

so ara

nr . 1

11 /20

03

Nu ma

r p arc

ela - p

ro pu

s

Cir cu

lat ie

au to/

pi eto

na la

- e xis

ten ta

Lim ita

de pr

op rie

tat e t

ere n r

eg lem

en tat

Zo na

ve rde

/ e ch

ipa re

teh nic

o-e dil

ita ra

- e xis

ten ta

Cir cu

lat ii a

uto / p

iet on

ale -

reg lem

en tat

a pri

n P UZ

ap rob

at

pri n H

.C .L.

Ti mi

so ara

nr . 1

11 /20

03

Lim ita

in tra

vila nu

lui m

un icip

iul ui

Tim iso

ara

Lim ita

te rito

riu lui

ad mi

nis tra

tiv

LE GE

ND A

Lim ita

de pr

op rie

tat e p

arc ele

pr op

us e

Co ns

tru cti

i u nit

ati in

du str

ial e s

i d e d

ep oz

ita re

(P - P

+1 E)

-

ex ist

en te

Zo na

m ixt

a a un

ita tilo

r in du

str ial

e, de

de po

zit are

si

se rvi

cii ( P

- P +3

E) - r

eg lem

en tat

a pri

n P UZ

ap rob

at pri

n

H. C.

L. Tim

iso ara

nr . 1

11 /20

03

Co ns

tru cti

i p en

tru se

rvi cii

- e xis

ten te

Zo na

de im

pla nta

re co

ns tru

cti i- p

rop us

a

Zo na

in du

str ial

a / d

ep oz

ita re

( P - P

+3 E)

- p rop

us a

Cir cu

lat ii a

uto / p

iet on

ale -

pro pu

se

Lim ita

de im

pla nta

re co

ns tru

cti i- p

rop us

a

Ali nia

me nt

fro nt

str ad

al - e

xis ten

t / pro

pu s

Zo na

pe ntr

u s erv

icii - e

xis ten

ta

Zo na

m ixt

a: ind

us trie

, d ep

oz ita

re, se

rvi cii,

co me

rt, tar

gu ri s

i

ins titu

tii pu

bli ce

- c on

for m

PU G

ap rob

at pri

n H .C

.L. Ti

mi so

ara

nr. 15

7/2 00

2, pre

lun git

pr in

H. C.

L. Tim

iso ara

nr . 1

07 /20

14 si

PU Z a

pro ba

t p rin

H .C

.L. Ti

mi so

ara nr

. 1 11

/20 03

Zo na

ve rde

/ pla

tfo rm

e - pr

op us

Sp ati

u v erd

e d e a

lin iam

en t -c

on for

m pro

fil str

ad al

reg lem

en tat

pri n P

UZ ap

rob at

pri n H

.C .L.

Ti mi

so ara

nr . 1

11 /20

03

Ci rc

ul at

ii pi

et on

al e,

au to

s i p

ar ca

je

-

00

33 .5

00 0

CU T

m ax

im

PO T

m ax

im

Si tu

at ia

e xi

st en

ta Si

tu at

ia p

ro pu

sa

Sp at

ii ve

rz i -

m in

im

Te re

nu l r

eg le

m en

ta t

Su pr

af at

a co

ns tru

ita

%

m p

m p

-

25 55

20

10 0

1, 5

55 ,0

0%

H m

ax im

Re gi

m d

e in

al tim

e

P+ 3E

20 m

18 .4

253 3.

50 0

6. 70

08. 37

5

Pa rc

el a

nr .

Ci rc

ul at

ii pi

et on

al e,

au to

s i p

ar ca

je

-

0 0

30 .4

58 0

CU T

m ax

im

PO T

m ax

im

Si tu

at ia

e xi

st en

ta Si

tu at

ia p

ro pu

sa

Sp at

ii ve

rz i -

m in

im

Te re

nu l r

eg le

m en

ta t

Su pr

af at

a co

ns tru

ita

%

m p

m p

-

25 55

20

10 0

1, 5

55 ,0

0%

H m

ax im

Re gi

m d

e in

al tim

e

P+ 3E

20 m

16 .7

51 ,9

6. 09

1, 67. 61

4, 5

Pa rc

el a

nr .

30 .4

58

Ci rc

ul at

ii pi

et on

al e,

au to

s i p

ar ca

je

-

0 0

25 .2

81 0

CU T

m ax

im

PO T

m ax

im

Si tu

at ia

e xi

st en

ta Si

tu at

ia p

ro pu

sa

Sp at

ii ve

rz i -

m in

im

Te re

nu l r

eg le

m en

ta t

Su pr

af at

a co

ns tru

ita

%

m p

m p

-

25 55

20

10 0

1, 5

55 ,0

0%

H m

ax im

Re gi

m d

e in

al tim

e

P+ 3E

20 m

Pa rc

el a

nr .

25 .2

81 13

.9 04

,5 5

6. 32

0, 25

5. 05

6, 2

Ci rc

ul at

ii pi

et on

al e

si

au to

0

11 .6

08 0

Si tu

at ia

e xi

st en

ta Si

tu at

ia p

ro pu

sa

Sp at

ii ve

rz i d

e

al in

ia m

en t

Te re

nu l r

eg le

m en

ta t

%

m p

m p

10 0

Pa rc

el a

nr .

1 .9

31 ,5

7

9. 67

6, 43

11 .6

08

83 ,3

6 16

,6 4

Te ren

pr op

rie tat

e p riv

ata de

sti na

t

ren un

tar ii la

dr ep

tul de

pr op

rie tat

e

pe ntr

u c on

sti tui

rea do

me niu

lui

pu bli

c - pr

op us

17 .00

17 .00

4.00

12.00

6.0 0

2.00

6.00

6.00

4,00

2.0 0

2.0 0

R SP

F

Hala "Finimm"

SNH

SNH

BC

1

2

Ha la

faz a 1

Pa rte

r

Ha la

faz a 2

Pa rte

r

Hala

S Teren = 6346 mp

86.97

86.96

86.96

86.99

86.96 87.01

86.9186 .99

86.91 86.76

87.01

86.62

86.85

86.76

86.80

86.90

86.83

86.91

86.78

86.78 86.88

86.78 86.82

86.86

86.68

86.78

86.85

86.89

86.72 86.89

86.65

86.77

86.77

86.79

87.68

86.78 86.63

86.58

86.63

86.52 86.55

85.80

85.58

85.49

85.68

85.77

85.56

85.91

85.48

84.08 85.51

85.15

84.61

85.31

83.89

84.79

84.65

83.31

86.26

86.15

85.85

86.09

86.44

85.59

85.99

85.02

Co rp

ad mi

nis tra

tiv

P+ 3

A 1299/2/6 S=3,51 ha

CF nr 137174

PTT 1

PT T 2

1

2 3

4

5

16 17

19

20

21

22

23

S Teren = 13005 mp

12.00

BC

A 1 299

/1/1 6

Pla tfor

ma ba

las t

S.C . F

EN IMM

SR L

De 12

05 /3

Drum beton

DE 1228/6/1

A 1 31

6/1 9

A 1 31

6/1 8

DE 1293

Spre DN59

A 1 31

6/2 0

De 12

05

324 .00

83.95

324 .00

A 1 299

/1/1 5

Pla tfor

ma ba

las t

De 12

05 /3

Drum beton

DE 1228/6/1

A 1 31

6/1 9

A 1 31

6/1 8

DE 1293

Spre DN59

A 1 31

6/2 0

De 12

05

A 1 299

/1/1 5

Plan reglementari si zonificare PROIECTANT

PUZ D.E. 1205 CALEA SAGULUI

sc LAVEDI srl

titlul plansei :data : pl. nr. :

2007

scara :

1 :1000

titlul proiectului :

beneficiar :

faza :

pr. nr. :

PLAN REGLEMENTARI

Sef proiect Arh. Radu Grumeza PUZ

1/2005

03 - A

sc TOPOSISTEM srl TIMISOARA

EXTRAVILAN TIMISOARA, A1299/1/16 amplasament :

Sa ntie

r in co

nst ruc

tie

1 Numar parcele

Limita zona studiata

Limite parcele propuse

LEGENDA

Aliniament constructii

Limita parcela

Parcele functiuni industriale

Drumuri existente

Drumuri si accese propuse

Zona amplasare constructii

Zona verde

Limita parcele cadastrale

Conducta gaz DN 200 GASGASGASGASGASGASGAS

Imprejmuire gard

Urbanism Arh. Oana Grumeza

Topografie Ing. Delia Laszlo

6

S = 2845 mp

5

4

3

2

1

S = 3719 mp

S = 3715 mp

S = 3564 mp

S = 3726 mp

S = 2533 mp

6

Zona de protectie linii electrice si conducta gaze naturale

Linie electrica LEA 20 KV

Interdictie de constructie : - zona de protectie linie electrica

Co ndu

cte co

lter m

Conducte Colterm

%mp. Propus

%mp. ExistentSuprafata teren

Bilant teritorial

73,9

21,6

4,5 5.877

00

0

00 0

00 00100

Terenuri industriale Strazi acces Spatii verzi Agricol 15.000

1.221

POTmax. = 50 %

Regim de inaltime maxim : - functiuni industriale P+2E

Zona verde S = 1221 mp

20.102 Total parcela 10010027.200 27.200

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT3

PROPUNERE PROFIL TRANSVERSAL PTT1

PROFIL TRANSVERSAL PTT4

Proiectare, asistenta si monitorizare investitii G R U P

REGLEMENTARI URBANISTICE ETAPA II

Proiectat:

Nr. Plansa: 002a/1

CF nr.: 410312, Nr. Cad: A1299/1/15/b/2, TimisoaraSef Proiect: arh. HENT Sorin

SC TECHNOLUB SRL

P.U.Z. - EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA

Denumire proiect:

Amplasament:

SCARA: 1: 1000 Beneficiar:arh. HENT Sorin

Proiect Nr.: 9066/2009

Faza: P.U.Z.

Denumire plansa:

B-dul B. P. Hasdeu Nr. 21, Timisoara Tel-fax: +4 0256 493670, Tel: +4 0722 778955

e-mail: [email protected], web: www.siregon.ro SR EN ISO 9001:2008

Certificat nr. 1824

Proiectat: arh. TRIF Vlad

SC SIREGON GRUP SRL

HALA INDUSTRIALA MICHEL THEIRRY ROMANIA

P+1E partial

DATA: Noiembrie 2011

PUZ "RECONFIGURARE ZONA PENTRU SPATII COMERCIALE, SERVICII, SHOW ROOM, DEPOZITARE". Timisoara intravilan si extravilan; Calea Sagului (DN 59), km 7+300, dreapta. S.C. JOMRITA INVESTITII S.R.L. HCLMT nr. 37/29.01.2008

EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA

REGLEMENTARI URBANISTICE ETAPA II

100,00SUPRAFATA TEREN (ha)

PLATFORME RUTIERE, ALEI SI PARCAJE (ha)

EXISTENT

BILANT TERITORIAL

ZONA FUNCTIONALA

0,00

100,00

0,00

1,0011 (1,0000 conf.CF)

1,0011 (1,0000 conf.CF)

PROPUS

% din Steren

0,2366

Suprafata (ha) masurat

100,00

% din Steren Suprafata (ha)

masurat

23,63

0,000,00TEREN AGRICOL (ha)

Ape, cursuri de apa, canale

Zona agricola

Zona extindere servicii si depozitare

Zona construibila

Zona industrie

Zona spatii verzi amenajate plantatii protectie

Zona servicii, depozitare si industrie

Accese pe amplasament

1,0011 (1,0000 conf.CF)

-

REGIM DE INALTIME, COEFICIENTI, RETRAGERI

1

Regim de inaltime

existent propus

DRUMURI, ALEI, PARCAJE

DEPOZITARE, SERVICII SI INDUSTRIE

ZONA FUNCTIONALA

2 -

max. S+P+2E

-

C.U.T. (%)

55

-

P.O.T. (%)

1,60

Hmax cornisa (m) propusParcela

Hmax coama (m) propus

15,0

existent 30 m de la

limita de la strada - E 10 m de la

limita din spate - V si laterala - N

5m de la limita laterala - S

Retrageri

16,0

- -

--

-

propus

-

existent propus

-

Zona protectie magistrala gaz

Zona protectie linie electrica aeriana 20 kV

CONSTRUCTII (ha)

SPATII VERZI AMENAJATE (ha) 0,00 0,00 0,2006+0,0500 20,03+5,00

0,00 0,00 0,4505 45,00

DRUMURI PUBLICE (ha) 0,00 0,00 0,0634 6,34

TI M

IS OA

RA >

< SA

G

METRO

PLAN DE INCADRARE IN LOCALITATE sc 1:10000

SC TECHNOLUB SRL P.U.Z. - EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA CF NR: 410312, Nr.Cad: A1299/1/15/b/2 S teren conform CF = 10.000 mp S teren masurat = 10.011 mp

SC TECHNOLUB SRL P.U.Z. - EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI

INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA CF NR: 410312,

Nr.Cad: A1299/1/15/b/2 S teren conform CF = 10.000 mp

S teren masurat = 10.011 mp

LEGENDA

Limita de proprietate

Retrageri, aliniamente

Limita PUZ aprobat

Limita intravilan

Drum propus prin PUZ

Drum propus prin PUG

Drum existent

S=2006mp zona verde

20,03% din Steren

PUZ "DE 1205, CALEA SAGULUI, KM 7". zona Calea Sagului (DN 59), km 7 - Timisoara. S.C. LAVEDI LIMITED S.R.L. HCLMT nr. 495/18.12.2007

HALA INDUSTRIALA INTERCOLOR P+1E partial

1

2

4

3

6

5

63,38 m

79, 22

m

158 ,45

m

63,38 m

63,38 m

158 ,45

m

79, 22

m

P.U.Z.

Linie electrica aeriana 20 kV

Magistrala CET Magistrala gaz Linie electrica subterana 20 kV

1. S=9377mp

2. S=634mp

(S=623mp-conformCF)

veri ficat

or

exp ert

PRO IEC

TAN T G

ENE RAL

:

PRO IEC

TAN T A

RHI TEC

TUR A:

S.C . W

H P RO

JE CT

S. R.L

.

TIM ISO

ARA

C.U .I. R

O13 870

345

tel. 025

6 / 4 37 1

20

Piat a VI

CTO RIE

I nr. 8

J35 /508

/200 1

fax: 025

6 43 7 12

0

se f pro

iect

pr oiec

tat

de sen

at

arh. WA

LDA R F

ACK ELM

ANN

arh. GE

ORG EAN

A B URA

N

BEN EFIC

IAR :

20 19

-02 -14

PR OP

UN ER

I D E R

EG LE

ME NT

AR I

UR BA

NIS TIC

E - de

tal iu

Nr . pla

nsa :

A.0 3.b

Fa za:

P.U .Z.

Nr . pro

iect :

27 9

20 17

Sc ara:

NUM E P

ROI ECT

:

PU Z C

OM ER

T, SE

RV ICI

I, D EP

OZ ITA

RE , P

RO DU

CT IE

NE PO

LU AN

TA C

c1 22

8/2 /4,

Cc 12

28 /2/3

, C c1

22 8/2

/2/4 ,

Cc 12

28 /2/2

/1, Cc

12 28

/2/2 /2,

Cc 12

28 /2/2

/1, lo

c. TIM

ISO AR

A,

jud . T

IM IS

S.C . M

IRF AG

TR AN

S S .R.

L.,

S.C . D

EG AM

I S .R.

L., S

.C.

PO D C

ON ST

RU CT

S. R.L

.

ACE ST P

ROI ECT

ES TE P

ROP RIE

TAT EA

s.c. WH

PR OJE

CT s.r.l

. TIM ISO

ARA , str

. ME NDE

LEE V, n

r. 29 B N

U P OAT

E FI RE

PRO DUS

SA U U

TILI ZAT

DE CAT

CU AC

ORD UL F

IRM EI IN

CO NFO

RMI TAT

E C U LE

GEA DR

EPT ULU

I DE AU

TOR (LE

GEA nr.8

/199 6)

pr oiec

tat arh.

GE ORG

EAN A B

URA N

S.C . W

H P RO

JE CT

S. R.L

.

TIM ISO

ARA

C.U .I. R

O13 870

345

tel. 025

6 / 4 37 1

20

Piat a VI

CTO RIE

I nr. 8

J35 /508

/200 1

fax: 025

6 43 7 12

0

arh. WA

LDA R F

ACK ELM

ANN

1:5 00

N

5.0 0

30.00

30.00

A

A

B

B

ret ea

de zg

ura si c

en usa

CE T SU

D

ret ea

de ap

a r ec

ircu lata

UT VIN

CU LO

AR VE

RD E E

CO LO

GIC

sp atiu

ve rde

pe ntru

pro tec

tie ca

na l

lin ie e

lec tric

a a eria

na

LE A 2

0kV

ca na

l de de

sec are

Hc n12

28/ 3

86.26

86.34

86.67

86.69

86.58

86.60

86.42

86.38

86.38

86.44

86.23

86.19

86.11

86.15

86.14

86.11

84.91

84.76

84.88 84.84

85.00

84.86

84.78

84.86

84.79

84.80

84.75

84.84

84.77

84.92

84.88

84.91 84.87

84.84

86.04

86.34

86.59

85.92

85.42

85.17

85.39

85.87

86.47

85.98

85.75

85.31

85.14

84.97

84.96

84.73

84.86

84.90

84.89

85.17

85.03

85.18

84.93

84.97

86.19

86.07

86.01

85.86

85.71

85.49

84.89

85.78

86.31

86.54

86.51

86.48

86.04

86.0686.11 86.36

86.25

86.19

85.71

84.75

84.75

85.44

85.99

86.03

86.14

86.22

86.06

86.06

85.77

85.71

85.39

84.81

85.09

85.74

85.95

85.97

85.91

86.08

85.95

85.96

85.88

85.90

86.16

86.10

85.85

85.82

85.63

85.32

84.94

86.35

86.29

86.32

86.22

86.32 86.37 86.27

86.56

86.30

86.26 86.07

dru m b

eto n -

EXI STE

NT

su pra

fat a b

eto na

ta

sa nt

c an

al

sa nt

c an

al

co nd

uc te

sa nt

c an

al

suprafata betonata

C c1228/2/2/1

C c1228/2/2/2

C c1228/2/2/3

C c1228/2/2/4

C c1228/2/3

DE 120

5/3

AC CES

AC CES

AC CE

S

AC CE

S

AC CES

11.00

7.50

7. 50

7. 50

4.00 (profil stradal existent)

10.00

10.00

10 .0

0

12. 00

12. 00

12. 00

50 .0

0

12. 00

12. 00

12. 00

50 .0

0

12. 00

12. 00

12. 00

12. 00

50.00

50.00

12. 00

12. 00

50.00

12. 00

12. 00

12. 00

35 .0

0

12. 00

12. 00

12. 00

12. 00

12. 00

35 .0

0

16.00 (profil stradal propus)

6.00 (teren cedat dom eniului public)

8.0 0 (p

rof il st

rad al p

rop us)

4.0 0

5.0 0

10. 00

5.0 0

5.0 0

5.0 0

4.0 0

10. 00

5.0 0

5.0 0

4. 00

2.00 2.00

R=9.00m

R= 9.

00 m

12.00

12.00

24.005.00 5.00

5.00

R=9.00m

R= 9.

00 m

56. 19

R=9.00m

56. 06

102 .53

80 .0

0

80.00

80 .0

0

80.00

49.75

86 .84

16 6.

00 16

6.0 0

64. 23

56. 21

14 5.3

0

14 9.7

3

P+3 E

Hma x c

orn isa

= 1 5m

Hma x c

oa ma

= 1 6m

P.O .T.m

ax = 5

5%

C.U .T.m

ax = 2

S tere n=

4.4 96

mp

P+3 E

Hma x c

orn isa

= 1 5m

Hma x c

oa ma

= 1 6m

P.O .T.m

ax = 5

5%

C.U .T.m

ax = 2

S tere n=

4.4 97

mp

P+3 E

Hma x c

orn isa

= 1 5m

Hma x c

oa ma

= 1 6m

P.O .T.m

ax = 5

5%

C.U .T.m

ax = 2

S tere n=

4.3 39

mp

P+3 E

Hma x c

orn isa

= 1 5m

Hma x c

oa ma

= 1 6m

P.O .T.m

ax = 5

5%

C.U .T.m

ax = 2

S tere n=

9.6 62

mp

P+3 E

Hma x c

orn isa

= 1 5m

Hma x c

oa ma

= 1 6m

P.O .T.m

ax = 5

5%

C.U .T.m

ax = 2

S tere n=

14. 383

mp

AX DR

UM

zon a c

u re stric

tie de

co nst

ruir e

zon a e

difi ca

bila

lim ita

ter en

reg lem

en tat

lim ita

pro prie

tat e e

xist en

ta

sta lp b

eto n li

nie cu

ren t

linie ele

ctr ica

ae rian

a

lim ita

zon a s

tud iata

co nd

uct a c

en usa

LEG END

A

ret ea

ma jora

dis trib

utie ga

z

zon a s

erv icii

/ z on

a u nita

ti in du

stria le

/ d ep

ozi tar

e

ZO NIF

ICA RE

LIM ITE

ap e

LUC RA

RI T EHN

ICO -ED

ILIT AR

E

spa tii p

lan tat

e, a gre

me nt

co nd

uct a d

e a pa

rec ircu

lata

UTV IN -

CE T SU

D; CO

LTE RM

S.A .

lim ita

pro prie

tat e p

rop usa

REG LEM

ENT AR

I

stra zi p

rop use

STR AZI

PR OP

USE

tra see

pie ton

ale pr

op use

6.0 0

2.0 0

8.0 0

-0.1 5

±0. 00

+15 .00

LIM ITA

TE RE

N RE

GL EM

EN TA

T

LIM ITA

D E P

RO PR

IET AT

E P RO

PU SA

CA RO

SAB IL

TRO TUA

R

16. 00

2.0 0

2.5 0

3.5 0

3.5 0

2.5 0

2.0 0

-0.1 5

-0.2 0

±0. 00

-0.2 0

±0. 00

+15 .00

2.0 0

2.0 0

4.0 0

dru m e

xist en

t

6.0 0

(te ren

ce da

t d om

en iulu

i pu blic

)

AX D

RU M

ex ist

en t /

p ro

pu s

LIM ITA

D E P

RO PR

IET AT

E P RO

PU SA

LIM ITA

TE RE

N RE

GL EM

EN TA

T

CA RO

SAB IL

TRO TUA

R

ZO NA

VE RD

E

ZO NA

VE RD

E

TRO TUA

R

CA RO

SAB IL

PLA N U

RB AN

IST IC Z

ON AL

CO ME

RT , SE

RV ICII

, DE PO

ZIT AR

E, P RO

DU CT

IE N EP

OL UA

NT A

Cc1 228

/2/4 , C

c12 28/

2/3 ,Cc

122 8/2

/2/4 , C

c12 28/

2/2 /1,

Cc1 228

/2/2 /2,

Cc1 228

/2/2 /1,

loc . TI

MIS OA

RA , ju

d. T IMI

S

PRO FIL

STR AD

AL - SE

CTI UN

EA AA

PRO FIL

STR AD

AL - SE

CTI UN

EA BB

TER EN

TER EN

UR I C

E S E IN

TEN TIO

NE AZA

A FI

TRE CU

TE I N D

OM EN

IUL PU

BLI C

CIR CU

LAT II

ZO NE

VE RZI

SUP RA

FET E E

XPL OA

TAT E A

GR ICO

L

(ar ab

ile, live

zi, p asu

ni, fan

ete )

SUP RA

FET E E

DIF ICA

BIL E

P.O .T.

C.U .T.

40 000

mp

0 m p

0 m p

0 m p

40 000

mp

0 m p

100 %

0% 0%

100 %

0%

37 377

.00 mp

2 623

.00 mp

9 3 44.

25 mp

7 4 75.

40 mp

0.0 0 m

p

20 557

.35 mp

100 .00

%

25. 00%

20. 00%

0.0 0%

55. 00%

0.0 0% 0.0

0

55. 00%

1.5 0

EXI STE

NT

PRO PUS

BILA NT

TER ITO

RIA L

17.68

A

A

C

C

C

C

C

C

V

C

C

HcN 1228/3

CF429810

CF429814

HcN 1219

14 .0

0

15.00

A A

A

V

C

C

C

C

C

C

13.63

C

C

C

C

C

C

C

V

C

C

C

V

V

C

C

C

C

C

C

CC

C C

C A

A

13 .5

3

CF429808

CF429811

CF429817

CF 42

98 12

CF429813

ac ce

s in

cin ta FastemHALAP

Rosi-Ita Uno s.r.l.

HALAP

Hc N 1

22 8/3

10 .0

0

10.00

10 .0

0

10 .0

0

15.00

P+2E

16 .1

9

29.30

19 .6

5

10 .0

0

10 .0

010 .0

0

10 .0

0

P+2E

acces incinta

acces incinta

6. 00

MONLANDY S" - HCL 111/2003

11 1.

66

60.46

16 5.

08

182.27

20 .3

3

27.01

21 .2

8

13 .4

7

CF429809

174.41

84.64

84.88 84.90 84.97

85.10

84.87 84.93

85.09

85.34

85.44

85.39

83.56 84.72

84.78

84.75 84.65

84.48

84.58

84.79

84.79

85.4484.82

84.85

86.00

86.03

86.11

86.21

86.17

86.18

85.96

85.96

85.92 85.94

86.24

84.96

85.50

85.71

85.90

85.02

85.80

85.50

85.50

85.54

85.44 85.56

84.9884.74

84.82

84.75 84.86

86.18 86.38

V

85.84

85.29

85.01

85.01

85.08

85.10

85.14

85.16

85.19

85.01

85.40 85.49

86.17 86.33

85.89 85.93

85.81

85.89

85.88

86.31

86.30

86.31

86.33

86.27 86.23

86.22

86.26

86.24

86.27

86.21

86.23

86.27

86.21

86.24

86.28

86.22

86.23

V 85.93

86.19

86.16

86.24

86.18

86.21

86.14

86.20 86.18

86.18 86.10

86.23

86.2486.21

86.24

86.23

86.24

86.22

86.12

86.01

85.99

86.03 86.09

86.08 86.11

86.14

86.21

86.22

86.22

86.12

85.57

85.57

85.57

85.52

85.46

85.63

85.23

85.06

84.9884.89

86.22

86.24

86.22

86.19

86.17

86.17

86.20

86.18

86.19

86.18

86.17

86.21

86.20

86.34

86.35

86.19

86.35 86.26

86.14

86.17

86.17

86.21

86.15

86.17

86.27

V

V 86.33

86.24

86.29

86.20

86.21

86.24

86.22

86.24

86.23

86.32

86.22

86.32

86.19

86.21

86.22

86.25

86.24

86.27

86.25

86.30

86.22

86.21

86.25

86.26

86.18

86.23

86.26

86.16

86.25

V 86.33

86.37

86.22

85.8985.69

85.63 85.62

85.63

85.68

85.55

85.71

85.7385.66

85.87

86.17

86.10

86.19 86.38

86.32

86.07

85.88

85.67

85.67

85.67

85.77

85.58 85.58

85.3085.27

85.18

86.62

86.16

86.16

86.36

86.44

86.28

86.42

86.17

86.57

85.56

85.57

85.52

85.72

85.69

85.55

85.45

85.59

85.52

85.71

85.57

86.31

85.86

86.00

86.59

85.97

85.67

85.40

85.75

85.85

85.88

86.01

86.13

87.12

86.94 87.02

87.40 87.3787.4387.68

85.93 86.00

86.8787.30

86.48

86.49

canal

canal

can al

trafo

trafo

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

nr. cad. 429810

nr. cad. 429809

nr. cad. 429808

nr. cad. 429811

nr. cad. 429816

nr . c

ad . 4

29 81

2

nr. cad. 429815

nr. cad. 429814

nr. cad. 429813

hala

hala

nr. cad. 430362

nr . c

ad . A

12 08

/1 /1

/2

nr. cad. 429817

nr. cad. 429817

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 21

22

23

16 .4

8

3.85

10.22 45.17

113.97

25 .0

2

38 .4

8

25 .0

0

21 .3

3

41 .2

7

41 .5

2

78.83

43.64

15.89

28.915. 9920.78

17.12 15.2812.3215.82

7.83

17 0.

79

nr . c

ad . A

12 08

/1 /1

/1 ;A

12 08

/1 /2

/1 /2

/1 2

21 m

/ p ro

fil pr

oie cta

t

55.38

39 .4

4

13.76

STR. TORINO

ST R.

N AP

OL I

H C

N 12

19

HCN1219

STR. MILANO

SC GRUP CONSTRUCT SRL

STR. MILANO

ST R.

N AP

OL I

115.24

canal

437062

A1208/1/1/2

430104

430362

443933

443931

445059

443930

446392

434366

444537

443924

443923

CF421535-SISTAT

436992

430683

445060

436990

CF421535-SISTAT

436991

406083

437007

DE 123

1-4 m

HC n1

228 /3

15.00

P.U.Z. in lucru - AO 38/2019

S= 4 556

S= 1 7324

S= 3 3027

7.50 carosabilpista

ciclisti

1.251.001.00 1.25 1.00 1.00 pista ciclisti

z.v.z.v.

14.00

trotuar trotuar

Profil transfersal prelungire str. Milano

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE

Accese pe parcele propuse

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

12.11/159/2016 S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L.

Timisoara, Zona Calea Sagului, str. Napoli, jud. Timis

ZONA DEPOZITARE, SERVICII SI INDUSTRIE NEPOLUANTAArh. Glad Tudora

02 REGLEMENTARI URBANISTICE

P.U.Z.

02

10.2019

1: 1000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Laura Marculescu

Zona Calea Sagului, Str. Napoli, Timisoara

Limite parcele propuse

Limita teren P.U.Z./ Limita proprietate

Zona unitati industriale / depozitare/ servicii existenta / reglementata

LEGENDA

LIMITE

Limita intravilan existent

Zona depozitare, servicii, industrie nepoluanta, edilitara, spatii verzi propusa

ZONIFICARE FUNCTIONALA

CAI DE COMUNICATIE

Zona cai de circulatie propusa

Zona verde existenta / reglementata

Zona depozitare, servicii, industrie nepoluanta propusa

Cladiri pentru productie, depozitare, servicii existente

Indicii urbanistici propusi: P.O.T. max. = 55% C.U.T. max. = 1,70 Regim de inaltime max = P+2E Hmax cornisa = 16 m Hmax coama = 17 m

Zona edilitara existenta / reglementata

Limite parcele existente

Limita / zona de implantare a cladirilor

Canale de desecare existente/zp=2m / culoar protectie=10m

Strazi existente

Strazi reglementate prin alte documentatii

Limite fizice canale de desecare existente

BILANT TERITORIAL Existent Propus

Teren studiat 43.366 mp| 100,00 %| 43.366 mp| 100,00 % 29.233 mp| 67,41 %| 31.109 mp| 71,74 %

| | 8.674 mp| 20,00 % 5.652 mp| 13,03 %| |

8.481 mp| 19,56 %| 3.583 mp| 8,26 %

NOTA: Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- plan de amplasament si delimitarea imobilului, revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru, conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara.

PROFIL TRANSVERSAL TIP DRUM 1-1

Scara 1:100

Trotuar

1.00 %

Zona verde TrotuarZona verde

DE 1227/1

HALA S.C. INTERCOLOR

Nr.top. 1302/2

BA ZI

N RE

TE NT

IE

SP RE

M OR

AV IT

A DN

5 9

M E T R O

IN TR

AR E

M ET

RO

INTRARE METRO

INTRARE INCONTRO

DN 5

9 SA G

F.S.

S.E.

HALA S.C. INTERCOLOR

ext ind

ere S.

E.

Cc1299/5/1/1/1

foraj

Pro pri

eta r S

C A gro

Im ob

ilia re

sa

Pro pri

eta r S

C A gro

Im ob

ilia re

sa

HCn 1228/2

Drum acces

De 12

05/ 3

S=4380mp

Cc 1299/2/6/5

A1299/4/9

A1299/4/8

A1299/4/7

A1299/4/6

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

conducte aeriene

A

A

C

C

C

dr um

p am

an t

HcN 1228/3

CF429810

HcN 1210

14 .0

0

13.76 15.00

A A

A

V

C

C

C

C

C

C

St r.

Na po

li

13.63

Str Milano (beton)

Str. Parma

13 .5

3

CF429808

CF429811

CF429817

CF 42

98 12

CF429813

Hc N 1

22 8/3

CF429809

10.00

10 .0

0

10 .0

0

P+2E

16 .1

9

10 .0

010 .0

0

10 .0

0

P+2E

6. 00

ST R.

N AP

OL I

STR. MILANO

STR. PARMA

CF436992

CF436991

CF436990

CF437007 CF436983

CF437059

CF430659

CF429296

CF 43

06 83

ST R.

N AP

OL I

H C

N 12

19

HCN1219

CF437058

CF437062

CF 43

06 88

ST R.

P AL

ER M

O

ST R.

N AP

OL I

ST R.

P AL

ER M

O

DE 12

27 /1

/1

P+3E Hmax= 25 m

ZONA PROTECTIE CANAL 2m

15.00

15.03

H/ 2;

m in.

6 .0

0m

TERMINAL INTERMODAL

MONLANDY S" - HCL 111/2003

P.U.Z. "Modificare platforma industriala Monlandy`s", Calea

S= 1 63175

S= 2 31257

S= 3 25357

S= 4 6092

13 .0

0

P+3E Hmax= 25 m

P+2E Hmax= 20 m

ac ce

s i nc

int a

comerciale, servicii si depozitare', Calea Sagului / DN 59 Km. 7+500 dreapta, Timisoara -HCL 393/2008

LEROY MERLIN

ZONA PROTECTIE

CANAL 2m

h/2

15.00

H/ 2;

m in.

6. 00

m

DRUM DE SERVITUTE - 7m

CA LE

A SA

GU LU

I

LE A

10.00

10.0 0

acces incinta

acces incinta

304.56

22 5.

13

164.55

140.01

7. 00

124.16

86 .7

6

53 .6

7

43 .3

6

21 .5

0

39.28 35.99

336.97

57 .1

6

13 5.1

1

22 8.

84

38 .0

2

20 .0

5 50

.4 6

18 .8

7 5.

56 14

.0 7

18 .96

31.5 4

5.46

3.98

38.43

10.00

CULOAR ECOLOGIC 10m

59.40

12.0 0

9.50

ac ce

s in

cin ta

ac ce

s i nc

int a

DRUM DE SERVITUTE - 7m

cladiri edilitare P/ Hmax= 12 m

H/ 2;

m in.

6 .0

0m

10.00

1229/2/6, Calea Sagului, DN 59, km 8 dr., intravilan extins Timisoara - HCL 310/2007 modificat cu HCL 338/2007

PUZ in lucru - AO nr. 5/2018

teritoriu UAT Giroc

6. 00

12.00

12.00

H/ 2;

m in.

6 .0

0m

10 .0

0

ac ce

s in

cin ta

11.93

81 .7

5

143.70

9.82

10.0 0

BC GOLF

17

DE1231

DE 12

31

DE1231

S= 5 1825

S= 6 3035

DE 120

5/3

DE 120

5/3

D E1

22 8/

4

teren proprietatea Municipiului Timisoara - domeniu public conform HG 1016/2005

CF 425750

CF 42

296 8

CF 42

296 9

CF 42

297 1

CF 42

297 2

CF 42

297 0

405297

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

14.10/181/2019CON-A SRL

ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTAArh. Glad Tudora

03 REGLEMENTARI URBANISTICE

P.U.Z.

01

10.2019

1: 2000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Laura Marculescu

BILANT TERITORIAL EXISTENT % PROPUS % Zona studiata 130.000 mp 100,00 % 130.000 mp 100,00 % Zona depozitare, logistica, productie nepoluanta 92.640 mp 71,26 % Zona depozitare si servicii; industrie nepoluanta 94.979 mp 73,06 % Zona cale ferata 9.021 mp 6,94 % Zona cai de circulatie rutiera 4.860 mp 3,74 % Zona spatii verzi pe parcele 26.000 mp 20,00 % 32.500 mp. 25,00 %

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE

Accese pe parcele propuse

Limite parcele propuse

Limita teren reglementat prin P.U.Z./

Zona unitati industriale, depozitare, comert existenta/ reglementata

LEGENDA

LIMITE

Limita intravilan existent

Zona edilitara, circulatii, spatii verzi propusa

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Strazi existente

Canale de desecare existente/zp=2m

CAI DE COMUNICATIE

Zona cai de circulatie propusa

Zona verde existenta / reglementata

Zona depozitare,logistica, productie nepoluanta propusa

Cladiri pentru productie, depozitare, servicii existente

Indicii urbanistici propusi: P.O.T. max. = 55% C.U.T. max. = 2,20 Regim de inaltime max. = P+3E / H cornisa maxim = 25 m Regim de inaltime max. = P+2E / H cornisa maxim = 20 m Zone verzi pe parcele = 25%

Zona edilitara existenta / reglementata

Limite parcele existente

Zona de implantare a cladirilor propusa

Zona de implantare a cladirilor reglementata

Cladiri pentru comert, servicii existente

Culoar ecologic de protectie canal=10m

Limita proprietate

Zona de implantare a cladirilor edilitare propusa

Zona Calea Sagului, Timisoara, jud. Timis

Pod traversare canal de desecare

NOTA: Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- plan de amplasament si delimitarea imobilului, revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru, conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara.

A12 06/1

/12/ 2

A1208/3/10

A12 06/1

/12/ 1

A1228/6/1/1

A1318/4/9

A12 45/4

/3

A 1 245

/4/1 8

505 30

A1200/1/ 7

50603

50602

50601

50600

50599

50598

50597

50 60

4

50615

411 453

A 12

08 /1/

1/2

A13 16/1

8 A13

16/1 7

A13 16/1

5

A12 99/1

/11

A12 99/1

/10

A12 99/1

/12

A12 99/1

/13

A12 99/1

/14

A12 99/1

/15

A1318/4/1

A1318/4/2

DE1231

A1228/2/4

rezerva

A1228/6/1

A1228/6/2A1228/6/3A1228/6/4

A1228/6/5

A1228/6/6A1228/6/7A1228/6/8

A1228/6/9A1228/6/10A1228/6/11

A1228/6/12

DE

A1205/1/1A1205/1/2A1205/1/3

A1205/1/4A1205/1/5

A1205/2/1

DE 12

05 /9

A12 45/4

/17/ 1

A12 45/4

/18

A12 45/4

/19

A12 45/4

/20

A12 45/4

/21

A12 45/4

/22

A12 45/4

/23

A12 45/5

/1/2

A12 45/5

/1/1

DE 120

6/3

HC n12

28/ 3

HCn1219

DN 59

- CA

LE A

ȘA GU

LU I

DE 123

1

DE1206/4

HC n12

07/ 3

A1208/1/7

DE 12

08 /2

A12 06/1

/10

A12 06/1

/11

A1208/3/2

A1208/3/3/1

A1208/3/3/2

A1208/3/4/1

A1208/3/4/2

A1208/3/5

A1208/3/6/1

A1208/3/6/2

A1208/3/7/1

A1208/3/7/2

A1208/3/8/1

A1208/3/8/2

A1208/3/9/1

A1208/3/9/2

HS 1233/1

DE1 205

/9

A1205/3/1

A1205/4

A1205/5

A1205/7A1205/7/1

A1205/18

A1205/19

A1205/20

A1205/21

A1205/22

A1205/23

A1205/24

A1205/28A1205/25 A1205/26

A1205/27

HCn1234

HCn

HC n12

45/ 2

A12 45/4

/1

A12 45/4

/2

A12 45/4

/4

A12 45/4

/5

A12 45/4

/6

A12 45/4

/7

A12 45/4

/8

A12 45/4

/9

A12 45/4

/10/ 1

A12 45/4

/10/ 2

A12 45/4

/11

A12 45/4

/12

A12 45/4

/13

A12 45/4

/14

A12 45/4

/15

A1208/5/1

DE 12

08 /4

HC n12

07/ 3

HCn1207/2

A1208/5/2

DE 120

5/3

HCn1207/7

DE1207/5

DE12 07/6

A12 06/1

/1

A12 06/1

/2

A12 06/1

/3

A12 06/1

/4

A1207/4/1

A1207/4/2 A1207/4/3 A1207/4/4

A1207/4/6 A1207/4/7

A1207/4/8 A1207/4/9

A1205/7/4A1205/8

A1205/7/2A1205/7/3

DE 120

5/3

A1205/2/2

A12 45/4

/15/ 1

A12 45/4

/17 A12

45/4 /16

HCn1228/2

HC n1

22 8/

3

DE 12

27 /1

De 12

05/ 3

A1207/3/3

407920

402621

425927 425275

405747

430104

401783

436783

413033

443931

443933

413514

413648

429809

419257

404750

433341

445466

414490

446289

430632

402617

422823

430362

433846

439234

412936

400053

405623

400412

444390

419406

421429

411679

445400

414675

423417

414729

446391

430641

412477

407511

402616

417635

422820

426849

428082

431208

405297

443525

443334

443930

413720

429811

429816

400406

444960

445052

445059

445061

414280

414488

415297

402624

402620 402618

417637

419373

419372

403056

409590

405748

427549

425988

410547

434366

413515

44 43

95

408683

429813

444711

445062

446392

407777

410546

402625 402623

417640

417636

422821

425987 428081

411166

411903412713

405639

402070

444264

444537

402335

444944

445401

400783

414489

430671

430636

408436

402626

424832

432887

432886

411165

441757

401877

444408

429808 429810

42 98

12

429814

419259 419227

419258

445465

445730

430652

402622

402615

417 639

422819433847

436782

402067

441113

443924

413645

421282

445060

445467

402619

417 638

422822

403027

410929

443923

402028

413599

413719

445464

430640

430672

415098

415117

ST R.

N AP

OL I

STR. MILANO

ST R.

P AL

ER MO

STR. TORINO

STR. PARMA

CF421535-SISTAT

CF421535-SISTAT

HC N1

21 9

436992

436991

436990

437007

436983

437059

430669

430673

430695

430716

430659

429296

43 06

83

440878 440992

406083

De 12

05/ 3 -

ST R.

PE TR

E S TO

ICA De 1205/3 - STR. PETRE STOICA

HC n1

22 8/2

DE 12

27 /1

42 98

17

429815

A1207/3/4

A1207/3/5A1207/3/6

A1207/3/2

A6 60

/6/ 6

A6 60

/6/ 7

A6 60

/6/ 8

A6 60

/6/ 9

A6 60

/6/ 10

HC n

66 1

A 668

A6 60

/3/ 8

A6 60

/3/ 7/1

A660/5/9

Top. 1300/1

Top.2404/1/2

A660/5/4/2/1/1

A660/5/4/2/2

Top. 2406

CC 66

0/4 /5-

6/2

(D RU

M BE

TO NA

T)

(DRUM BETONAT)

VIA LOMBARDIA

VI A

TI M

IS OA

RA

VIA VENETIA

VIA BRESCIA

Top.2410/1/1/1

Top.2410/1/1/1

To p.2

41 0/1

/1/ 1

Top.2410/1/1/1

To p.1

30 4

429815

De1244

STR. CREMONA ST

R. N

AP OL

I

CF 425750 - Cc1228/2/1

CF 4 212

94 - Cc1

206 /5/1

CF 4 213

06 - Cc1

206 /5/1

/1

CF 4 122

96 - Cc1

206 /5/2

CF 4 212

97 - Cc1

206 /5/3

S=1 .00h

a

S=1 .00h

a

S=2 .00h

a

S=2 .00h

a

S=2 .00h

a

S= 2.0

0ha

CF 425

740 - C

c12 06/

5/4 /1

CF 425

745 - C

c12 06/

5/5

CF 422

971 - C

c12 06/

5/6

CF 422

972 - C

c12 06/

5/7

CF 422

968 - C

c12 06/

5/8

CF 422

969 - C

c12 06/

5/9

CF 422

970 - C

c12 06/

5/1 0

S=2 .00h

a

S=2 .00h

a

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 3.0

0ha

S= 3.0

0ha

CF 4 213

00 - Cc1

206 /5/4

S= 2.0

0ha

CF 4 214

48 - Cc1

206 /1/5

CF 4 257

43 - Cc1

206 /1/6

CF 425

744 - C

c12 06/

1/7

CF 425

746 - C

c12 06/

1/8

CF 422

922 - C

c12 06/

1/9

CF 425903 - Cc1207/3/1

S=2.81 ha

S=1.00ha

PUZ - HCL 37/2008 reconfigurat prin:

PUD - HCL 482/2009

PUZ - HCL 363/2008

PUZ - HCL 305/2017

PUZ - HCL 111/2003

PUZ - HCL 495/2007

PUZ - HCL 253/2012

PUZ - HCL 291/2001

PUZ - HCL 310/2007 modificat prin:

PUZ - HCL 338/2007

PUZ IN LUCRU AO 5/2018

PUZ - HCL 618/2019

PUZ - HCL 535/2019

PUZ - HCL 31/2003

TI MI

ȘO AR

A Ë

Á Ș

AG

21

METRO

PLATFORMA INCONTRO

14

17

24

17

12

24

12 12

12 12

14

13.5

13.5

13.5

13.5

13.5 13.5

13.5

13.5

13.5

7

21

TEREN STUDIAT

PROFILURI DE DRUM EXISTENTE

PROFILURI DE DRUM PROPUSE14

14

N

DOCUMENTAȚII DE URBANISM APROBATE ÎN ZONĂ 170-A031:5000

DOCUMENTAȚII DE URBANISM APROBATE ÎN ZONĂ DOCUMENTATII DE URBANISM APROBATE:

HCL nr. 31/2003 PUZ "INTERPORTO - TERMINAL INTERMODAL TIMISOARA" POTmax 55% CUTmax 1 VERDEmin 20%

HCL nr. 111/2003 PUZ "PLATFORMA INDUSTRIALA MONLANDY'S" POTmax 55% CUTmax 1,5 VERDEmin 20%

HCL nr. 305/2017 PUZ "MODIFICARE PLATFORMA INDUSTRIALA MONLANDY'S" POTmax 55% CUTmax 1,5 VERDEmin 20%

HCL nr. 310/2007 PUZ "CONSTRUIRE HALE DPOZITARE CU CORP ADMINISTRATIV" POTmax 60% CUTmax 1 VERDEmin 20%

HCL nr. 338/2007 PUZ "CONSTRUIRE HALE DPOZITARE CU CORP ADMINISTRATIV" - MODIFICARE POTmax 55% CUTmax 0,8 VERDEmin 20%

HCL nr. 37/2008 PUZ "ZONA PENTRU SPATII COMERCIALE, SERVICII, SHOWROOM, DEPOZITE" POTmax 45% CUTmax 0,9 VERDEmin 10%

HCL nr. 482/2009 PUD " RECONFIGURARE ZONA PENTRU SPATII COMERCIALE, SERVICII, SHOWROOM, DEPOZITE" POTmax 45% CUTmax 0,9 VERDEmin 10%

HCL nr. 363/2008 PUZ "ANSAMBLU CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE, SERVICII SI DEPOZITARE" POTmax 55% CUTmax 1,8 VERDEmin 10%

HCL nr. 495/2007 PUZ "DE 1205 CALEA SAGULUI KM7" POTmax 50% CUTmax 1 VERDEmin 10%

HCL nr. 253/2012 PUZ "EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE, INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA" POTmax 55% CUTmax 1,6 VERDEmin 25,02%

HCL nr. 535/2019 PUZ "ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTA" POTmax 55% CUTmax 2,2 VERDEmin 25%

HCL nr. 618/2019 PUZ "ZONA DEPOZITARE, SERVICII SI INDUSTRIE NEPOLUANTA" POTmax 55% CUTmax 1,7 VERDEmin 20%

DOCUMENTATII DE URBANISM IN LUCRU: AO nr. 05/2018 PUZ "COMERT, SERVICII, DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA" POTmax 55% CUTmax 1,5 VERDEmin 20%

LEGENDA:

PROFIL TRANSVERSAL PROPUS DN 59 Aj ETAPA FINALA v V.1 PLATFORMA INDUSTRIAL A TRASEU CURENT E. E E DN59 LIMITA MINIMA ALINIERE LIMITA PROPRIETATE - LIMITA PROPRIETATE LIMITA MINIMA ALINIERE PROFIL TRANSVERSAL F-F SC. METRO PROFIL TRANSVERSAL PROPUS DN 59 ETAPA! TRASEU CURENT LU Il Lu , i E luu 5 = E I= 1 OT I= I< = 1 i E IZ Im Lu I< b o ss IT Lu l 2? 2o% I< a IE Is = I= la 15 I= SS 5Sx I= IS Ie I= 5 555 E E IE E = Es = IE = PF 3 TERITORIU ADMINISTRATIV I= = = IE S 33 MUNICIPIUL TIMISOARA E EV A AVE P Be E [ | , i 14 5 DN 59- SPRE SAG - STAMORA-MORAVITA. CALEA SAGULUI _ SI 05 05 EEE Gu n" T 23 1.50 10.75 70 70 10.73 15 237 TERITORIU ADMINISTRATIV COMUNA GIROC SCHEMA 0 1234 5 0 POZITIA PROFILELOR TRANSVERSALE IN TRAMA DE CIRCULATIE BT 234% 0 20 DI ——— o PROFIL TRANSVERSAL G - G e PROFIL TRANSVERSAL M-M o PROFIL TRANSVERSAL J,- J, e PROFIL TRANSVERSAL D-D o PROFIL TRANSVERSAL H,- H, o PROFIL TRANSVERSAL P - P PROFIL TRANSVERSAL A - A W so, A „1100, 0,50,50,6 i pr Ss E J | sase | ei nu ata FN NITA furiei | un mi i pn ra | | fan n ML NOI TI 09 10 = 10.30 e | 10 Vi CĂ i 19 E o? 12050 5 : Q320 -var : o e o E WI o o “7 oo“ 8433 = n 43 a ră, E Bă 3: 5 PI NS e SS? = ss 5 = ES = 8 SE 15 | 15 1.50 5 1.5 | 15 1.50 15 15 | 15 1.50 15 15 eo o e o = PROFIL TRANSVERSAL B-B PROFIL TRANSVERSAL E - E PROFIL TRANSVERSAL H - H PROFIL TRANSVERSAL | - | PROFIL TRANSVERSAL K- K PROFIL TRANSVERSAL N-N PROFIL TRANSVERSAL R - R Ss A pi A pe aa , „1100, ir | om i pn nat aa LL ba punand Gu | n a | uni -09 10 DI | 1,0 09 10 09 -09 10, | LI -09 | 1,0 PI E d 8 DEA : ile ser e 4 1,0 98 DĂ . a 20| 1,20-5,0 _ n 1,20 - var. s12 o oo * a "o ră o O | i. YT- "14 o 3 5 | | 5 03. e | 3 28 | ez PE 5 E = ș E = 8 53 £ e 2$ 55 E E ă SE 252 5 >ă 5 3 = E SR s Ș 5 9 $ a BD $o Ss 3 2 £s SS= & S = 3. 3 8 E “555 s > 54 53 sii =3 Son 5 ul = a E 2335 E Ra 55 E 35 55 E 4 SE 8 | o ai SIE SE DI 8 15 7.50 „15 15 15 15 15 15 15 1.5 15 | 15 7.50 15 | 15 e PROFIL TRANSVERSAL O - O PROFIL TRANSVERSAL C-C PROFIL TRANSVERSAL S - S PROFIL TRANSVERSAL H,- H, PROFIL TRANSVERSAL J - J PROFIL TRANSVERSAL L - L 11,00, 11,00, RMO n 6 A n, o n, 0, 910 A 02 10,10, | a s ap) lu = sep d 3 plata unfit NI DOM MIR ENE i uefa pt ra = 1) pn nd NORI IT uni 10 10 -09 09 | E E 10, | E -09 |. | 1,0 02 E : e E = Cc 12 Țeoe: 1,2 e -1,20 7 150 Pa “n „za 9 ( o . 03 a = e os st = e' E 5 "Ze 3. 5 ss s 5 3 E Snn 5 £ = 3 a 3 43 Se E e E g a 5 'S UI LI E = să E s & 5 _— Cc Na FII DI DI 3 e so N se & E 2 - S 20 & N& o 53 SE 15 | 15 SE 15 | 15 7.50 15 1.5 15 7.50 15 | 15 7.50 15 | 15 _< Proiectani general Proiect: PUZ. PLATFORMA INDUSTRIALA MONLANDYS SUBCONTROL s.r.l. DN 59-TIMISOARA Director: ing. Dan Radoslav Beneficiar. S.C. "VONLANDYS” S.R.L. ing. Dan Bălu Plansa: PROFILE STRADALE TRANSVERSALE SI POZARE RETELE SUBTERANE Plansa nr... 5 - 189/2002 - UAT Proiectant specialitate] arh. Mariana Fuchs Proiectare asistata | arh. Mariana fuck | 02. 2003
INVENTAR DE COORDONATE Pct. Nord(x) Est(Y) 1 473505.396 | 201997.256 2 473505.862 202005.072 3 473505.213 202020.875 4 473505.258 | 202033.193 5 473505.673 202048.463 6 473506,761 202065,552 7 473501.536 202085.667 8 473505.413 | 202090.234 9 473499.069 202118.440 10 473495.583 202133.945 11 473486.007 | 202176.524 12 473442,884 202242,508 13 473408.005 202219.992 14 473373.249 202197.731 15 473355.335 202186.156 16 473334.335 202172,586 17 473302.021 | 202151.689 18 473280.987 202138.144 19 473304.480 202026.626 20 473313.790 | 201982.431 21 473315.897 | 201972.432 22 473319.713 201972.931 23 473336.055 201975.072 S=13386mp
ZONIFICARE FUNCTIONALA Zone verzi
mm nn n
Zonele de drum Zone depozitare Zone servicil Zona caii ferate

Atasament: 170_2019_A02_-_Incadrare_PUG.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

CUI 7951780 J35/1396/1995 * str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș ( (+4) 0744 698 012, (+4) 0256 43 22 12 : [email protected]

Scara:

martie 2020 arh. Georgeta Trîmbițaș

Specialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat:

Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița

arh. Camil Milincu

S.C. SAPIENT VEST S.R.L.

170/2019 PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

curți construcții în intravilan Timișoara, zona Calea Șagului, CF nr. 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750

Nr. planșă:

Data:

"ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE"

curți construcții în intravilan Timișoara, zona Calea Șagului - DN59

P.U.Z.

P.U.Z.

"ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE"

arh. Georgeta Trîmbițaș

Beneficiar:

N

ÎNCADRARE ÎN P.U.G. TIMIȘOARA 170-A02

ÎNCADRARE ÎN P.U.G. TMIȘOARA

CONFORM C.U. 2194/26.06.2019 SUNT PRELUATE PREVEDERILE

PUZ "INTERPORTO - TERMINAL INTERMODAL TIMISOARA"

APROBAT CU H.C.L. nr. 31/2003

INDICATORI URBANISTICI EXISTENȚI: POTmax 55% CUTmax 1 VERDEmin 20%

TEREN STUDIAT

EXTRAS P.U.G. TIMIȘOARA ÎN LUCRU:EXTRAS P.U.G. TIMIȘOARA ÎN VIGOARE:

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

P.U.Z. INTERPORTO

DN 59

- CA

LE A

ȘA GU

LU I

TI MI

ȘO AR

A Ë

Á Ș

AG

E EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE DE EEE IV SIMIS INOHOIV vUVI d NVS IVIDI LVIMBNA NS SMMDUAIN 1 VIII |4 JI VO NN 15354 78 "A PEIS UV _ 23104d : 1 3 e,
Mn, WIdI$ 01114IS OSN3SNOD 1 YZN3S 314YJA NI O OLLAL NI ILN3IWIULTIV O 'O01VIdOJ 333SS3 .VvULOd NON OLNIWN30J 01S3ND p1ooo op UBAZEX BUJEg L = V 00 URI, JDUBsap - nIsoJuUNg Npeu ESue[d Ieuinu 7 Bui ZNMd IuVLNIWNI193I -ezej BJEIS DSUDId od U WQS6+8 WM 6S NA ay 40 IN dOL IN Juouiosojduuo Joqoudo BJEOSIUUI L JEUILUJSL - OLHOdUYIINI uS SAQNVINOW IS eunu 1 JDIDI US (eudue4s) VL ZNd'HHN T£ snuyoa Sul — dd) enoped - I3YS VIHINDIDNI 3SS303QI 3 P3JU38408Yg - snapeL 'Buj "sa -— AL) PAPId IP CUBJEH - VAS DNIU3INIDNI3 1004d odoj - AT] "Gu IQ IA ON3HNY IA VL3I3OS VYNN 3 HId /INOLYUO8SVI10) "Bu BJ0opAL PeID OlUOIUY "Buj OJBIAIS. bul 9 06 ZIZ IZ Oht d- 13 06 ZIC IL Oht L DIUDWOY — | 10J09s “9 "Ju nJ0J0pos] 'NS "14" — E — /0113904d 130 3NOIZVAJTY 3 OddNIAS IWNOZ SILSINYVE=A NV la PJPOSIUII | 3IJSIBOJ IS JNJJUBJ 9J4U3I) 314SIBOJ pue | - DTIL PJEPOSIUII] JeuIUJSL — VS VINVYVINOSE % L6O0L % 00L ! 1 58002 LOd €6€cv9 N3UYIL VON3931
Limita proprietate —— Limita intravilan — Gard ——— Constructii Trotuare — Parcaje Canale
YNIN3INIDON
ZONIFICARE FUNCTIONALA Zone verzi
mm nn n
Zonele de drum Zone depozitare Zone servicil Zona caii ferate
ZONIFICARE FUNCTIONALA Zone verzi
mm nn n
Zonele de drum Zone depozitare Zone servicil Zona caii ferate
pdf - Adobe Acrobat Reader DC. UO3_UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA 20160718. Asistenţă Editare Vizualizare Fereastră Fişier Conectare o x UO3_UNITATI TERIT. Instrumente Pagina principală H m AI Comentariu & Completare & semnare / Mai multe instrumente aaa yINUL 1VAlud IS/AVS IBN INIWIHDV YNOZ / YNOZ IZ3AT - 103I49Y N3UIL YNOZ N3U3L NI 3102I49V IS LLYLINN 3A YNOZ IDINDV INNNIYIL IS IÎYLINN 3A YNOZ I$ 3ILVINDHID 30 YNOZ ÎNV IS YUVIAON33 BILVINDHID 30 YNOZ JILVDINNWOD 3 IYD 3A YNOZ 31VNOILVN IlyuydV n ddey ddey v v vV AL SL 1 Vdv Y1VID3dS II NI IUNNIUIL NdVWSAL YIVID34S 3ILVNILS3A NI YNOZ Y1VID34S NM YNOZ IV yNOZANS VINIUI4V YNOZ DN ILLINULSNOD 3A YNOZ ANVBUN IHNLINIIHDV 3LVNILS3a 34DV IA YNOZ- 3UlUyaodso5 7S 'NVOUN 1NLUOASNVUL NULNId IUNO43A WOTIUN3$I V 3UV.LIZOAIA A YAWVY N3U3L 5 ION 3ULLIINID NY HO1313dVD VIUVSVIAWY VIBULLIWID VINIDNI NY 3134VD 3 yNOZaNS 5 I13dVD “WILINID LIV N VId 3A YNOZaNS LIHD3A 3A YLVId YIYNNWOD 3a VYNOZ IVI N3QIZ34 W3LDVUVI NI INOZ VD NI IIIWONOII LYLIAILIV 30 MD IIIWINODI LL YLIALIV YNOZ ISN3WIA IUVIW 30 LEYLINA NI 0D di 3A IIWONOII LLYLIALLIV 3 YNOZ INN N3, LU3WOD 3 IIDIAY3S “JI DNMOW VII 3A YNOZANS diL 30 IIDIAW3S VIN Ia YNOZ YDI1SIDOT '34V1IZO43A 3A YNOZ LEYLINA VD MD IDINONOI3 ILYLIALIV 3A YNOZaNS N IWONOI3 LLYLIALLDV 3 VNOZ 3IINONODI3 30 YNOZ 3N133102 31NIU33V IN 3LTAW IVI AVS 1ANN 3d ) NAd HOTII DNHLSNOD Y1VNILS3A YNOZBNS 30 NI 3ALLII10D BWVSNY N] LVIOZI 313D4Vd d SQq34 WID34 NI 3LNINIO1 3A YNOZBNS 3133102 3LNIN301 30 1133105 3013ÎNINI01 YLNIY34V VNOZANS IAIAIANI HOTI ÎNINIOT YLNIU34V YNOZBNS ÎȘI 3A13310 30 SAM34 WID34 N 3ÎNINIO1 YNOZ ÎN] 3d SNA3U WI934 NI IÎNINIO1 3A YNOZ dlL 3 (NL 3a SNa3u WI934 N 3ÎNIAJO1 3 yNOZ NYSUN di 30 UVIBDUVd IN] 3a WI934 NI 3ÎNIAJO1 3 YNOZ 141301 ALVALIS 31VDIA3A NI LIALILSNOI JINaNd IIDIAHIS IS 3A YNOZNAS INNTAWYSNY NI 3LINLIISNOD IS IS ILLALLSNI 30 YNOZ MN IDIAY3SȘ IS IILNLILSNI 3A INOZ YIVDO1 30 LUV S3d 3HINY1SNOD 3 WI93Y NI YIXIN YNOZ DIJVUL Id S3d 3A NI VIXIW YNOZ Y1Y3O1 3a DN] IHINYLSNOD IA NI VIXIIN YNOZ DIJVUL JA 343 LUV DN] IHINYLSNOI IA NI VLXIW YNOZ VYAXIIN YyNOZ ds ds a3%$ gs 1 23 w35 3 13 Ss a 3 EI _v n qo/n >/n on A dn n ss Vs sI VIN EW a TW N LINLILSNO 3TVNOILDNNI 1NOZANS IS INOZ V 31031044 3 / YNOZ N 3LIMYLSNOD I3NOZ NIA NOT3LNI3WNNOW V 3ILI3LONA 3 YNOZ (a 0LOZINI NIUd 31VSVID RUNIBWYSNY NE n) 3UVSY1> NULNId YSNdOYd mAh 0L0ZIWT NRId LVSY1 LNSWANOW YLINULSNOD YNOZ Ca 18 1V4NLI3LIHYV VI$ NOTIWHOJ VILOILONA VZ 3 INOZ IS 3LVCILOWA Cc YSNdOYd YNVYILONS VLVUII 31VD | N / = YSNdOUYd 31VI | IA / (A A Y1NILSIX3 VLVUYII 31VD DIN 0002 VUNLVN LIS YDMANd ILVLNMILN IA oc SNdOYd MOd A LL | LN YNOZANS YLIWII A NI WLAN VIN NYVTIAVULNI YNOZ „1V8OYdY ZNd WHO4NOS 1N3LSIX3 ININNVIIAVULNI VLINII 2002 DNd WWO4NOS 1NILSIX3 ININNVIIAVULNI VLINIT SNdOYd INTINANVIIAVULNI VLINIT NLVULSINIWNAV INTNIMOLRIIL VLINIT BLUNT T ercare gratuită Începe versiunea d 1,189 mm. CI O pe here to search <
3 ş a 3 a 5 Î 3 241 x 1,189 mm. < a AT Începe versiunea de încercare gratuită TDA TDF Tve CLADIRE PROPUSĂ PENTRU CLASARE ANSAMBLURI CLASATE PRIN LMI 2010 ZONĂ DE PROTECȚIE A MONUMENTELOR DIN AFARA ZONEI CONSTRUITE PROTEJATE ZONĂ PROTEJATĂ / DE PROTECȚIE A SITURILOR ARHEOLOGICE 2.2 ZONE DE PROTECȚIE A INFRASTRUCTURII ȘI A DOTĂRILOR ZONĂ DE PROTECŢIE SANITARĂ A SURSELOR DE APĂ, CIMITIRE, UNITĂŢILOR CU RISC TEHNOLOGIC SI ZONĂ DE PROTECȚIE AEROPORT N TA ay ZONĂ DE SIGURANȚĂ MApN ZONĂ DE SIGURANȚĂ A MAGISTRALELOR DE GAZ ZONĂ DE PROTECȚIE A MAGISTRALELOR DE GAZ ZONĂ DE PROTECŢIE A LINIIOR DE ÎNALTĂ TENSIUNE 110KV + 220 KV ZONĂ DE PROTECŢIE/SIGURANȚĂ A MAGISTRALELOR DE APĂ ZONĂ DE PROTECȚIE A INFRASTRUCTURII FEROVIARE OCUPAREA TERENURILOR DIN EXTRAVILAN TERENURI CU DESTINAȚIE AGRICOLĂ - ARABIL, PĂȘUNI, FÂNEȚE TERENURI CU DESTINAȚIE FORESTIERĂ ZONĂ VERDE DE PROTECȚIE A ARTERELOR SAU CU ROL DE CORIDOR ECOLOGIC zCPO1 zCP 02 ZCP 03 ZCP 04 ZCP 05 ZCP 06, ZONE CONSTRUITE PROTEJATE (ZCP) CARTIERUL ISTORIC CETATE PARCUL CIVIC ZONA BD. LOGA ȘI BD. EMINESCU ZONA PARCURILOR CENTRALE DE PE MALUL CANALULUI BEGA ZONA PARCULUI BOTANIC ZONA FUNCȚIONALĂ DINTRE CALEA ARADULUI, STR. POPA ȘAPCĂ, STR. OITUZ zcP 07 ZCP 08 zcP 09 ZCP 10 ZCP11 ZCP12 zcP13 ZCP 14 ZONA TIPOGRAFILOR ZONA KOGALNICEANU ZONA CARTIERULUI ISTORIC FABRIC ZONA CARTIERULUI STUDENȚESC ZONA ABATOR ZONA GUBAN, BANATIM ZONA FACULTĂȚILOR ANSAMBLUL SUDIC EXTINS AL CARTIERULUI ELISABETIN Tf FE<< ARĂRII NAȚIONALE INĂ DE CĂI DE COMUNICAȚIE INĂ DE CIRCULAȚIE FEROVIARĂ ȘI AMEI INĂ DE CIRCULAȚIE RUTIERĂ ȘI AMENA. NĂ DE UNITĂȚI ȘI TERENURI AGR INĂ DE UNITĂȚI ȘI TERENURI AGRICOLE FÂNEȚE, TEREN ARABIL AL Aapp Aapp Va S_Va Vs S_Vs Vt Ve VPr VP S_Vpa SUBZO| Ri RIM RIM_C RiLc RiLiu ÎNĂLȚIME RiEt Rr RrM1 Rriv2 INĂ TEREN AGRICOL - LIVEZI INĂ AGREMENT PUBLIC / PRIVAT INĂ AGREMENT PUBLIC SAU/ȘI PRIVAT NĂ VERDE /Ă VERDE - SCUARURI, GRĂDINI, PARC IMITAT 'ONA SPAȚIILOR VERZI PUBLICE AFER INĂ VERDE CU ROL DE COMPLEX SPORT 'ONA VERDE CU ROL DE COMPLEX SP, INĂ VERDE CU CARACTER TEMATIC NĂ VERDE DE PROTECȚIE A APELOR SA INĂ VERDE CU ROL DE PROTECȚIE FAȚĂ ANTAȚII CU ROL DE PROTECȚIE SANITAI OGICĂ INĂ VERDE - PĂDURI ÎN INTRAVILAN INĂ PĂDURI DE AGREMENT E DE RESTRUCTURARE DE RESTRUCTURARE A SUPRA ROVIARE SAU DE GOSPODĂRIRE ( INĂ INDUSTRIALĂ RESTRUCTURABILĂ - INĂ INDUSTRIALĂ RESTRUCTURABILĂ Cl INĂ INDUSTRIALĂ RESTRUCTURABILĂ - /Ă INDUSTRIALĂ RESTRUCTURABILĂ - INA INDUSTRIALĂ RESTRUCTURABILĂ - CARACTER TERȚIAR RCELAR RIVERAN ARTERELOR DE 'STRUCTURĂRII INĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE Î INCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC INĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE Î DE IMPORTANȚĂ LOCALĂ RrM3 RrM4 INĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE [ INCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC INĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE [ DE IMPORTANȚĂ LOCALĂ RrEm RrEt Rric INĂ DE MICĂ PRODUCȚIE, SERVICII DE 1 /ASI-INDUSTRIAL, COMERȚ EN-GROS INĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CAF INĂ LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂ LOCUINŢE COLECTIVE UM1 UM2 UM3 UM4 E DE URBANIZARE INĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE Î INCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC INĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE Î IMPORTANȚĂ LOCALĂ INĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE | INCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC INĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE [ ARTERELOR DE IMPORTANȚĂ LOCALĂ UIS_A INĂ DE INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE $ CONSTITUITE ÎN ANSAMBLURI INDEPENDI S_UIs 'ONĂ DE INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLI CONSTITUITE ÎN ANSAMBLURI INDEPENDI ULiu ULc ULi/c COLECTIVE MICI ULi/c_a ULi/c_b UEc INĂ LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂ RCELAR DE TIP URBAN INĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE INĂ DE LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE UBZONĂ AFERENTĂ LOCUINȚELOR Il UBZONĂ AFERENTĂ LOCUINȚELOC C NĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE DE TIP DESFĂȘURATE ÎN UNITĂȚI DE MARI DIMEI UEt UEi UED S_UED UG_c IOWROOM INĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CAF INĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CAF INĂ DE CONSTRUCȚII AFERENTE LUCRĂ ONĂ AFERENTĂ INFRASTRUCTURII E T CARACTER ZONĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ - > AI Comentariu & Completare & semnare 6 Mai multe instrumente m H Pagina principală Instrumente UO3_UNITATI TERIT. x o Conectare Fişier Editare Vizualizare Fereastră Asistenţă ă s 5 ă a E = 5 3 3 E E E
Photos - PUG_2jpg = a PT [FI 20202 creation CE a mo 2 R încat ID E UT - , k = X . IL ADMINISTR "AMI RAMÂ IAU ROMA
Photos - PUG 2jpg - x FE) Atata eter
U03_UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA 20160718.pdf - Adobe Acrobat Reader DC - x Fişier Editare Vizualizare Fereastră Asistenţă Pagina principală Instrumente UO3_UNITATI TERIT... x QD Conectare AI Comentariu & Completare & semnare 6 Mai multe instrumente » Converiţ și editați fişiere PDF N cu Acrobat Pro DC n N E AAA v Începeți versiunea de încercare gratuită 241x 1,189 mm < E LA CI O pe here to search RRC

Atasament: 170_2019_A01_-_Incadrare_teritoriu.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

CUI 7951780 J35/1396/1995 * str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș ( (+4) 0744 698 012, (+4) 0256 43 22 12 : [email protected]

Scara:

martie 2020 arh. Georgeta Trîmbițaș

Specialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat:

Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița

arh. Camil Milincu

S.C. SAPIENT VEST S.R.L.

170/2019 PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

curți construcții în intravilan Timișoara, zona Calea Șagului, CF nr. 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750

Nr. planșă:

Data:

"ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE"

curți construcții în intravilan Timișoara, zona Calea Șagului - DN59

P.U.Z.

P.U.Z.

"ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE"

arh. Georgeta Trîmbițaș

Beneficiar:

N

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU 170-A01

DN 5

9 - C

AL EA

Ș AG

UL UI

TI MI

ȘO AR

A Ë

Á Ș

AG

TEREN STUDIAT

DN 5

9 - C

AL EA

Ș AG

UL UI

TI MI

ȘO AR

A Ë

Á Ș

AG

TEREN STUDIAT

TE RI

T. A

DM IN

. T IM

IȘ OA

RA

TE RI

T. A

DM IN

. G IR

OC

TERIT. ADMIN. GIROC TERIT. ADMIN. ȘAG

TERIT. ADM IN. TIM

IȘO ARA

TERIT. ADM IN. ȘAG

TERIT. ADM IN. TIM

IȘO ARA

TERIT. ADM IN. SÂNM

IHAIU RO M

ÂN

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

Atasament: 170_2019_-_Regulament_Sapient.pdf

Pagina 1 I 14

s.c. ”ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” s.r.l. 300044 Timişoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, tel.: 0256/432212, e-mail: [email protected]

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) PLAN URBANISTIC ZONAL

„ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE” zona Calea Șagului – DN59, Timișoara,

C.F. nr. 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750 curți construcții în intravilan Timișoara

Beneficiar S.C. SAPIENT VEST S.R.L. Proiect nr. 170/2019

1. GENERALITĂŢI

1.1. Introducere, rolul R.L.U.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentaţie cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice şi juridice modul de realizare a construcţiilor şi prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) ”Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare”, zona Calea Șagului - DN59, CF nr. 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750 – curți construcții în intravilan Timișoara, jud. Timiș, şi constituie un ansamblu de norme şi reglementări obligatorii pentru administraţia publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism, respectiv autorizaţii de construire) pentru realizarea construcţiilor în zona studiată. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

 stabileşte reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configuraţia parcelelor, natura proprietăţii, amplasarea şi conformarea construcţiilor şi amenajărilor aferente) precum şi condiţiile de ocupare şi utilizare a terenului);

 precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General şi Regulamentul General de Urbanism) şi impune condiţiile şi restricţiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

Pagina 2 I 14

1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:  Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic

Zonal – indicativ GM–010-2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;  Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, modificată şi

completată;  Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii

350/2001;  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele

măsuri pentru realizarea locuinţelor, cu modificările și completările ulterioare;  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările

ulterioare;  Legea nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind

autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

 Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;  Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism – indicativ

GM – 007 – 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;  Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă a

recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei;  Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.994/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului

Ministrului Sănătăţii nr.119/2014;  Legea Locuinței nr. 114/1996 actualizată.

şi are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate care au tangenţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 P.U.G. al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002 (prelungit prin H.C.L. nr.619/23.11.2018);

 Etapa 2 P.U.G. al Municipiului Timişoara - Concept general de dezvoltare urbană (Masterplan) 2012;

 Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara în lucru  P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 31/2003 “INTERPORTO – TERMINAL INTERMODAL

Timișoara”  P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 111/2003 “Platforma industrială Monlandys”  P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 305/2017 “Modificare platforma industrială Monlandys”  P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 310/2007 “Construire hale depozitare cu corp

administrativ”  P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 338/2007 “Modificare Construire hale depozitare cu corp

administrativ”  P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 495/2007 “DE1205 Calea Șagului km7”  P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 37/2008 “Zonă pentru spații comerciale, servicii,

showroom, depozite”  P.U.D. aprobat cu H.C.L. nr. 482/2009 “Reconfigurare Zonă pentru spații comerciale,

servicii, showroom, depozite”  P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 363/2008 “Ansamblu clădiri cu funcțiuni comerciale,

servicii și depozitare”  P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 253/2012 “Extindere zonă de servicii, depozitare,

industrie în extravilan Timișoara”  P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 535/2019 “Zonă depozitare, logistică, producție

nepoluantă”  P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 618/2019 “Zonă depozitare, servicii și industrie

nepoluantă”

Pagina 3 I 14

1.3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism anexă Planului Urbanistic Zonal ”Zonă depozitare,

producție nepoluantă și funcțiuni complementare” – zona Calea Șagului DN59, CF nr. 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750 – curți construcții în intravilan Timișoara, jud. Timiș se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, pe baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi devine act de autoritate publică al Administraţiei Publice Locale. 1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism

Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor ce vor fi amplasate pe terenul curți construcții, aflat în intravilanul Municipiului Timişoara, jud. Timiş, având o suprafaţă totală de 248.100 mp, compusă din 11 parcele curți construcții în intravilan Timișoara:

nr. CF nr. Cad. nr. CF vechi S (mp)

425744 Timisoara Cc 1206/1/7 4503 Freidorf 20,000

425746 Timisoara Cc 1206/1/8 4608 Freidorf 20,000

422922 Timisoara Cc 1206/1/9 4593 Freidorf 20,000

425740 Timisoara Cc 1206/5/4/1 4527 Freidorf 20,000

425745 Timisoara Cc 1206/5/5 4487 Freidorf 20,000

422971 Timisoara Cc 1206/5/6 4505 Freidorf 20,000

422972 Timisoara Cc 1206/5/7 4507 Freidorf 20,000

422968 Timisoara Cc 1206/5/8 4504 Freidorf 20,000

422969 Timisoara Cc 1206/5/9 4383 Freidorf 30,000

422970 Timisoara Cc 1206/5/10 4382 Freidorf 30,000

425750 Timisoara Cc 1228/2/1 3531 Freidorf 28,100

TOTAL 248,100

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor ce vor fi amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z.

Zonificarea funcţională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinaţia construcţiilor şi funcţiunea dominantă a zonei şi este prezentată în planşa nr. 170- A06 “Reglementări urbanistice”. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi conformare a viitoarelor construcţii.

Pagina 4 I 14

2. PRECIZĂRI, DETALIERI ŞI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTULUI LOCAL ŞI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCŢIILOR REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI ŞI

PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT

2.1.1. Terenuri agricole din intravilan În zona studiată există terenuri având categoria de folosinţă curți construcții în intravilan.

2.1.2. Zonele cu valoare peisagistică şi zonele naturale protejate

 Consiliul Judeţean Timiş impreuna cu Consiliul Local Timisoara vor identifica şi vor delimita, în funcţie de particularităţile specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecţie pentru valoarea lor peisagistică şi vor stabili condiţiile de autorizare a executării construcţiilor, având în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi a echilibrului ecologic.

2.1.3. Resursele subsolului

 În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului P.U.Z., modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

2.1.4. Resursele de apă

 Autorizarea executării lucrărilor pentru construcţiile propuse în acest Regulament este permisă numai cu avizul autorităţilor de gospodărire a apelor, după caz şi cu asigurarea măsurilor de apărare a construcţiilor respective împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii apelor de suprafaţă şi subterane, de respectarea zonelor de protecţie faţă de lucrările de gospodărire şi de captare a apelor (dacă e cazul).

2.1.5. Zonele construite protejate

 Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate şi delimitate prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Timiş, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din judeţul Timiş, subordonate Ministerului Culturii şi Cultelor şi Patrimoniului naţional şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

2.2.1. Siguranţa în construcţii

 Autorizarea construcţiilor de orice fel se va putea face numai în condiţiile respectării prevederilor legale privind siguranţa în construcţii între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

Pagina 5 I 14

- Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizaţiei de Construire;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; - H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică a

proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor, inclusiv instrucţiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

- Proiectele care însoţesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcţii vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă privind realizarea şi exploatarea construcţiilor.

2.2.2. Expunerea la riscuri naturale

 Viitoarele construcții și amenajări se pot amplasa numai pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efecte ale excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale etc.)

2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice

 Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

2.2.4. Construcţii cu funcţiuni generatoare de riscuri tehnologice  Autorizarea executării construcțiilor care prin dimensiunile și destinația lor, pot genera

riscuri tehnologice, se face numai în baza unui studiu de impact, elaborat și aprobat conform prevederilor legale.

 Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice este cuprinsă în Ordinul Ministerului Industriei și Comerțului nr. 1587/1997.

2.2.5. Asigurarea echipării edilitare

 Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

 Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de obligaţia efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaţi.

2.2.6. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor

 Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei.

 Condiţiile de amplasare a construcţiilor în funcţie de destinaţia acestora în cadrul zonei de faţă sunt prevăzute în cap.4 a prezentului Regulament.

2.2.7. Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului

 Procentul de ocupare (P.O.T.) al terenului este raportul dintre suprafaţa construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția la sol a perimetrului etajelor superioare) şi suprafaţa parcelei.

 Coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T.) este raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa parcelei.

Pagina 6 I 14

3. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

3.1. DOMENIUL DE APLICARE

 Parcelele pentru care s-a întocmit Regulamentul Local de Urbanism sunt situate în zona Calea Șagului, în intravilanul Municipiului Timişoara şi au o suprafaţă totală de 248.100 mp. Funcțiunile propuse au condus la propunerea unei singure Unități Teritoriale de Referință.

 La nivelul incintei studiate s-a delimitat următoarea zonă funcțională: Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare

3.2. UTILIZĂRI PERMISE

Se permite amplasarea următoarelor funcţiuni pentru Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare:

 Spatii de producţie industrială nepoluantă și activități complementare, întreprinderi sau ateliere de orice fel;

 Servicii de tip industrial și cvasi industrial cu caracter nepoluant;  Depozite cu caracter nepoluant;  Activități de cercetare și dezvoltare tehnologică;  Sedii / puncte de lucru pentru microintreprinderi, intreprinderi mici și mijlocii ce

desfășoară activități complexe bazate pe producția de tip industrial sau cvasiindustrial – administrative, de depozitare, comerciale etc.;

 Spații pentru administrația coordonatoare a zonei;  Incubatoare de afaceri pentru domeniile industrial și cvasiindustrial;  Formare profesională;  Cercetare si dezvoltare tehnologică;  Spații polifuncționale: sală conferințe, centru expozițional, sediu administrativ;  Clădiri administrative, birouri;  Servicii publice, comerț, complexe comerciale cu vânzări en-gros, en-detail;  Staționări auto și parking-uri;  Alimentație publică, spații cazare;  Spaţii verzi amenajate și sport;  Spaţii verzi şi plantate cu rol decorativ şi de protecţie, plantaţii de protecţie;  Construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane

cum ar fi: foraje, bazine de retenție, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră.

3.3. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIŢII

Profil funcțional admis cu condiționări pentru Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare:

 Sunt permise activități complementare și de susținere a funcțiunii principale a zonei;  Locuințe de serviciu (Locuinţă destinată funcţionarilor publici, angajaţilor unor instituţii

sau agenţi economici, acordată în condiţiile contractului de muncă, potrivit prevederilor legale – conf. Legii 114/1996 actualizate);

Pagina 7 I 14

 Locuințe de intervenție (Locuinţă destinată cazării personalului unităţilor economice sau bugetare, care, prin contractul de muncă, îndeplineşte activităţi sau funcţii ce necesită prezenţa permanentă sau în caz de urgenţă în cadrul unităţilor economice – conf. Legii 114/1996 actualizate);

 Locuințe de protocol (Locuinţă destinată utilizării de către persoanele care sunt alese sau numite în unele funcţii ori demnităţi publice, exclusiv pe durata exercitării acestora – conf. Legii 114/1996 actualizate);

3.4. INTERDICŢII TEMPORARE

 Zonele afectate de reţele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicţiei temporare de construire până la implementarea soluţiilor de deviere sau reglementare a acestora pe lângă căile de circulaţie, prin grija operatorului de reţea sau a proprietarului terenului (dacă este cazul).

3.5. UTILIZĂRI INTERZISE

Se interzice amplasarea următoarelor funcţiuni pentru Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare:

 locuire (cu excepția tipologiilor enumerate anterior la subcapitolul 3.3);  depozitarea de deșeuri industriale, tehnologice etc. în afara spațiilor special

amenajate conform normelor de protectia mediului in vigoare;  comerț și alimentație publică practicate prin vitrine/ferestre;  platforme de precolectare a deşeurilor urbane și depozite de deşeuri;  anexe pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;  ferme agro-zootehnice, abatoare;  activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot,

fum, miros.

3.6. LUCRĂRI DE UTILITATE PUBLICĂ

 Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism aprobate conform legii.

 Lucrările de utilitate publică se execută pe terenuri aflate în proprietatea persoanelor fizice ori juridice, cu schimbarea funcţiunii şi afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituţi de utilitate publică.

 Delimitarea terenurilor necesare se stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

Pagina 8 I 14

4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 4.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 4.1.1. Orientarea faţă de punctele cardinale

 Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce priveşte însorirea conform normelor şi recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996, Ordinului Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă nr.119/2014 și Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.994/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.119/2014.

 Se recomandă ca în clădirile în care se desfăşoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să se asigure iluminarea naturală a spaţiilor pentru birouri cât şi a celor pentru public.

4.1.2. Amplasarea faţă de aliniament

 Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public.

 Amplasarea construcţiilor se va face conform planşei nr. 170-A06 “Reglementări Urbanistice”;

 Se va respecta distanța de minim 10,00m față de aliniament;  Construcţiile pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane

(foraje, bazine de retenție, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră), totemurile, cabina-poartă etc. pot fi amplasate și în afara limitei de implantare a clădirilor, cu condiția respectării prevederilor Codului civil și a legislației în vigoare.

4.1.3. Amplasarea faţă de drumurile publice:  Construcţiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal

doar în condiţiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

4.1.4. Amplasarea faţă de limitele laterale și posterioare

 Amplasarea construcţiilor se va face conform planşei nr. 170-A06 “Reglementări Urbanistice”;

 Se va respecta distanța de minim 10,00m față de limitele de proprietate laterale și posterioare;

 Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

4.1.5. Amplasarea faţă de canalele de desecare:  Amplasarea construcţiilor se va face conform planşei nr. 170-A06 “Reglementări

Urbanistice”;  În cazul parcelelor cu nr. 2 și 3, împrejmuirile se vor retrage cu min. 2,00m față de

canalele de desecare cu care se învecinează terenul ce face obiectul PUZ.

Pagina 9 I 14

 În cazul parcelelor cu nr. 2 și 3, se va respecta distanța de minim 10,00m față de limitele de proprietate comune cu limitele juridice ale canalelor de desecare, distanță în care vor putea fi amenajate doar spații verzi și împrejmuiri;

4.1.6. Lucrări de utilitate publică

 Construcţiile şi echipamentele auxiliare se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate cu canale de desecare şi care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicaţie, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicaţii, etc.)

4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESURILOR OBLIGATORII 4.2.1. Accesuri carosabile

 Orice construcţie trebuie să fie accesibilă printr-un drum public (direct sau prin servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărare contra incendiilor.

 Numărul şi configuraţia accesurilor carosabile pentru toate categoriile de construcţii se stabileşte în funcţie de destinaţia funcţională a construcţiei, de capacitatea acesteia şi de numărul de utilizatori, cu condiţia asigurării acceselor pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor.

 Accesurile carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă.

4.2.2. Accesuri pietonale

 Este obligatorie asigurarea accesurilor pietonale la clădiri.  În sensul prezentului articol, prin accesuri pietonale se înţeleg căile de acces pentru

pietoni, care pot fi: trotuare, alei pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.

 Accesurile pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu dizabilități şi care folosesc mijloace specifice de deplasare.

4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ 4.3.1. Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente

 Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele tehnico-edilitare centralizate existente ale localităţii şi anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră şi alimentare cu energie electrică (dacă e cazul).

 De la dispoziţiile alineatului precedent se poate deroga cu avizul organelor administraţiei publice competente în situaţia în care reţelele publice centralizate de echipare edilitară nu există, astfel:

- se vor realiza soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de protecţia mediului, urmând ca beneficiarul să racordeze construcţia (potrivit regulilor impuse de Consiliul Local) la reţeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa (dacă e cazul);

 Autorizarea executării construcţiilor este permisă doar după asigurarea echipării tehnico-edilitare în condiţiile aliniatului precedent (dacă e cazul).

Pagina 10 I 14

4.3.2. Realizarea de reţele tehnico-edilitare Alimentarea cu apă, canalizarea menajeră și pluvială  Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se

realizează de către proprietari, parţial sau în întregime, după caz, (dacă e cazul).  Colectarea apelor pluviale de pe drumuri se face prin guri de scurgere laterale. Apele

pluviale se trec prin separatoare de nămol-hidrocarburi şi sunt apoi colectate în bazinul de retenţie.

 Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari (dacă e cazul).

 Toate reţelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepţia celor aflate deja în curs de execuţie şi a căror extindere se preconizează (dacă e cazul).

Alimentarea cu energie electrică  Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de

alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

 ansamblul de lucrări inginereşti care asigură aprovizionarea zonei cu energie electrică din sistemul naţional, aparţinând domeniului public şi exploatată de instituţia publică specializată va cuprinde: posturi de transformare şi reţea de distribuţie a energiei electrice.

Telecomunicaţii  Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de

alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

Reţele termice, alimentare cu gaze  Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie, fiind concepute în aşa

fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

 Reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la acestea se va realiza subteran.  Firidele de branşare vor fi amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului

arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor.  Toate construcţiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data

realizării lor, referitoare la distanţele impuse de funcţiunile pe care le adăpostesc. 4.3.3. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

 Edificarea este permisă cu respectarea dreptului de proprietate asupra reţelelor edilitare, publică sau privată, după caz.

4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE

CONSTRUCŢIILOR 4.4.1. Parcelarea

 Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcţii.

 Pentru a fi construibil, un teren trebuie să fie accesibil dintr-un drum public (direct sau prin servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

Pagina 11 I 14

 Sunt permise alipiri și dezmembrări ulterioare ale parcelelor destinate producției și depozitării cu caracter nepoluant cu următoarele condiţii:

 suprafațele parcelelor rezultate să fie de minim 5000 mp;  fronturile stradale să fie de minim 50.00m;  să se păstreze valorile indicatorilor urbanistici propuși, a procentului minim de

22.145% spații verzi - conf. HCL nr. 62/2012 în cadrul parcelelor și a limitei de implantare a construcțiilor, asigurându-se față de noile limite de proprietate rezultate în urma dezmembrării minim 10,00m;

 să fie accesibile dintr-un drum public (direct sau prin servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;

 parcelele rezultate să aibă forme regulate;  să se păstreze prevederile cap. 3 – Utilizare Funcțională.

4.4.2. Înălţimea construcţiilor

 La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere protejarea şi punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziţie arhitectural-urbanistică a zonei;

 Se vor respecta:

 Regimul de înălțime max. (S)+P+2E  Hmax. = 20 m

4.4.3. Aspectul exterior al construcţiilor

 Autorizaţia de Construire nu se va emite dacă o construcţie prin situare, arhitectură, dimensiuni şi aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului vecinătăţilor și a peisajului urban.

 Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în armonie cu acestea.

 Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural.

 Sunt interzise construcţiile ce reprezintă pastişe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice.

 Se va respecta Regulamentul privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timișoara.

 Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinţei propuse şi în concordanţă stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Poziţia şi dimensiunile lor nu vor stânjeni traficul auto sau pietonal.

4.4.4. Procentul de ocupare a terenului şi coeficientul de utilizare al terenului

 In cazul prezentului regulament:

 P.O.T. = max. 60%  C.U.T. = max. 1,2

4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE ŞI ÎMPREJMUIRI 4.5.1. Parcaje

 Suprafeţele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată şi a normativelor în vigoare. Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei.

 Vor fi prevăzute parcaje în funcţie de specificul activităţii.

Pagina 12 I 14

 Pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii pentru care există norme diferite de dimensionare parcajelor, acestea vor fi dimensionate conform normelor specifice.

 Eliberarea Autorizaţiei de Construire pentru construcţii ce necesită spaţii de parcare este condiţionată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

- Intrările şi ieşirile la parcaje şi garaje vor fi astfel dispuse încât să asigure o circulaţie

4.5.2. Împrejmuiri

 Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 împrejmuirile reprezintă construcţiile sau amenajările cu caracter definitiv sau temporar amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietăţile învecinate (dacă e cazul).

 Împrejmuirile spre stradă se vor pozitiona pe linia de aliniere a străzii (dacă e cazul). Porţile împrejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai înspre interior (dacă e cazul).

 Împrejmuirile se vor retrage cu min. 2,00m față de canalele de desecare cu care se învecinează terenul ce face obiectul PUZ.

 Împrejmuirile vor fi transparente, din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. Înălţimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80m (de la nivelul trotuarului/solului), şi vor putea fi dublate de un gard viu. Împrejmuirile pot avea un soclu plin de max. 0,60m (dacă e cazul).

4.5.3. Gestionarea deşeurilor

 Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract şi transportate la un deponeu de gunoi autorizat.

4.6. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPAŢII VERZI ÎN CADRUL

PARCELELOR DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE

4.6.1. DOMENIUL DE APLICARE  Parcelele pentru care s-a întocmit Regulamentul Local de Urbanism sunt situate în

zona Calea Șagului, în intravilanul Municipiului Timişoara şi au o suprafaţă totală de 248.100 mp. Funcțiunile propuse au condus la propunerea unei singure Unități Teritoriale de Referință.

 Autorizaţia de construire se va emite pentru parcelele rezultate în urma dezmembrării terenului conform prevederilor din Regulamentul de Urbanism aferent prezentului PUZ, cap. 4.4.

 Pentru fiecare parcelă se va institui obligaţia creării de spaţii verzi şi plantate, într-un procent de 22,145%.

 Conform HCL nr. 62/2012, se vor asigura în cadrul fiecărei parcele de depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare, zonele verzi echivalente a 25 de puncte procentuale, astfel:

- 20 de puncte procentuale însemnând gazon și peluze înierbate amenajate la cota terenului (respectiv 20% spații verzi amenajate) și

- 5 puncte procentuale însemnând arbori, gard viu, arbuști sau plante floricole plantate în cadrul peluzei, (respectiv 5%).

 Se va acorda atenţie reconstrucţiei ecologice după încheierea lucrărilor de construcţie, constând în: plantaţii de aliniament, grupuri de arbori izolaţi, aranjamente peisajere cu arbuşti, partere florale, gazon.

Pagina 13 I 14

4.6.2. UTILIZĂRI PERMISE Se permite amplasarea următoarelor funcţiuni pe spațiile verzi din cadrul parcelelor

de producție și depozitare:  Spaţii verzi amenajate;  Spaţii verzi şi plantate cu rol decorativ şi de protecţie, plantaţii de protecţie;  Accesuri pietonale și carosabile, împrejmuiri;  Mobilier urban, amenajări peisagere, amenajări pentru odihnă și sport sau alte

activități în aer liber compatibile, cabine poartă, edicule etc.;

4.6.3. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIŢII Profil funcțional admis cu condiționări pe spațiile verzi din cadrul parcelelor de

producție și depozitare:  Construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane

cum ar fi: foraje, bazine de retenție subterane sau supraterane amenajate peisager, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră, cu condiția asigurării în cadrul parcelei a procentului de 22,145% spații verzi.

 Platforme carosabile și parcări pentru autovehicule, pentru tir, pentru biciclete, cu condiția asigurării în cadrul parcelei a procentului de 22,145% spații verzi.

4.6.4. INTERDICŢII TEMPORARE

 nu este cazul

4.6.5. UTILIZĂRI INTERZISE  Se va respecta Legea spațiilor verzi nr. 24/2007 cu modificările și completările

ulterioare. 4.7. BILANŢ TERITORIAL EXISTENT PROPUS

Zonă de depozitare și servicii, parțial subzonă de comunicații feroviare și construcții aferente, drumuri de incintă și parcări

100,00% 248 100 mp - -

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente propuse (Drumuri ce vor deveni domeniu public)

- - 9,69% 24 031 mp

Construcții depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare

- - 54,19% 134 441 mp

Spații verzi amenajate* *25% spații verzi conform HCL nr.62/2012, astfel: 20% gazon/peluză la cota terenului și 5% însemnând arbori, gard viu, arbuști sau plante floricole plantate în cadrul peluzei, asigurate în cadrul fiecărei parcele

- - 20,00% 49 620 mp

Circulații pietonale și carosabile, locuri de parcare, platforme în incintă

- - 16,12% 40 008 mp

TOTAL 100,00% 248 100 mp 100,00% 248 100 mp

Pagina 14 I 14

4.8. INDICATORI URBANISTICI Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare (248100 mp)

 regim de înălţime maxim (S)+P+2E  P.O.T. max = 60%  C.U.T. max = 1,2  Hmax. = 20 m  Spații verzi min. 22,145% în cadrul parcelelor 1, 2 și 3.

5. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ În perimetrul terenului studiat există o singură Unitate Teritorială de Referinţă. Şef de proiect, Întocmit, arhitect GEORGETA TRÎMBIŢAŞ arhitect Alina Narița

Atasament: 170_2019_-_Memoriu_Sapient.pdf

Pagina 1 I 35

s.c. ”ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” s.r.l. 300044 Timişoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, tel.: 0256/432212, e-mail: [email protected]

MEMORIU TEHNIC Proiect nr. 170/2019

1. INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL ”ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”

Amplasament: Zona Calea Șagului, cu acces din Calea Șagului – DN59, în dreptul km. 7+300 – km. 8+920, curți construcții în intravilan Timişoara, CF nr. 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750 Suprafața totală = 248 100 mp

Număr proiect: 170/2019 Beneficiar: s.c. SAPIENT VEST s.r.l. Elaborator: s.c. ARHITECT TRIMBITAS s.r.l. (Proiectant urbanism) Data elaborării: martie 2020 Faza de proiectare: PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) 1.2. OBIECTUL P.U.Z. 1.2.1. SOLICITǍRI ALE TEMEI PROGRAM

Documentaţia în fază de Plan Urbanistic Zonal: ”Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare”, zona Calea Șagului, Timişoara, a fost întocmită la comanda societății S.C. SAPIENT VEST S.R.L.

Documentaţia de faţă propune reglementări noi cu scopul reconfigurării zonei anterior reglementate prin P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 31/2003 “INTERPORTO – TERMINAL INTERMODAL Timișoara”, preluat de P.U.G. prelungit prin H.C.L. nr. 619/2018 - subzonă de depozitare și servicii propusă, parțial subzonă de comunicații feroviare și construcții aferente propusă, drumuri de incintă și parcări propuse, canal desecare propus pentru anulare, pe terenul identificat prin CF nr. 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750, situat în intravilanul Municipiului Timișoara, în zona Calea Șagului.

Pagina 2 I 35

1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII PENTRU ZONA STUDIATĂ

Zona studiată se află în partea de sud-vest a Municipiului Timișoara, în vecinătatea arterei majore Calea Șagului (DN59) şi Centurii Timişoara (în varianta proiectată). Funcțiunea dominantă a zonei este de industrie nepoluantă și servicii. Terenul ce face obiectul prezentei documentații P.U.Z. a fost anterior reglementat prin documentația de urbanism în fază P.U.Z. aprobată cu H.C.L. nr. 31/2003 “INTERPORTO – TERMINAL INTERMODAL Timișoara”, având următorii indicatori urbanistici:

 POTmax = 55%  CUTmax =1  Spații verzi min. 20%

1.3. SURSE DOCUMENTARE 1.3.1. LISTA STUDIILOR ŞI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.

Pentru întocmirea acestei documentații s-au consultat:

 P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 31/2003 “INTERPORTO – TERMINAL INTERMODAL Timișoara”

 P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 111/2003 “Platforma industrială Monlandys”  P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 305/2017 “Modificare platforma industrială Monlandys”  P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 310/2007 “Construire hale depozitare cu corp

administrativ”  P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 338/2007 “Modificare Construire hale depozitare cu corp

administrativ”  P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 495/2007 “DE1205 Calea Șagului km7”  P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 37/2008 “Zonă pentru spații comerciale, servicii,

showroom, depozite”  P.U.D. aprobat cu H.C.L. nr. 482/2009 “Reconfigurare Zonă pentru spații comerciale,

servicii, showroom, depozite”  P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 363/2008 “Ansamblu clădiri cu funcțiuni comerciale,

servicii și depozitare”  P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 253/2012 “Extindere zonă de servicii, depozitare,

industrie în extravilan Timișoara”  P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 535/2019 “Zonă depozitare, logistică, producție

nepoluantă”  P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 618/2019 “Zonă depozitare, servicii și industrie

nepoluantă”

 Planul urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare, aprobat prin H.C.L. nr.157/2002, cu valabilitate prelungită prin H.C.L. nr. 619/2018

 Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara în lucru  Planul de Mobilitate Urbană durabilă  Prevederi ale Masterplan 2012

1.3.2. LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z.

 Certificatul de Urbanism nr. 2194/26.06.2019 obţinut în temeiul reglementărilor documentației în fază P.U.Z. aprobată cu H.C.L. nr. 31/2003 “INTERPORTO – TERMINAL INTERMODAL Timișoara”, preluată de P.U.G. prelungit prin H.C.L. nr. 619/2018

 Avizul de Oportunitate nr. 38/01.08.2019 obținut în urma analizării în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului Timișoara

 Comunicarea nr. 3/6/1/1/1509/02.09.2019 eliberată de Biroul Avize C.F.R.  Studiul geotehnic și Ridicarea topografică

Pagina 3 I 35

1.3.3. PROIECTE DE INVESTITII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A ZONEI LEGĂTURI RUTIERE

În teritoriul apropiat, la circa 650m distanță de terenul ce face obiectul PUZ, este prevăzut traseul drumului Centurii de ocolire a Municipiului Timișoara pe partea vestică.

Legătura rutieră cu Centura se va realiza prin intermediul străzii Calea Șagului, care se va intersecta cu Centura la intersecția existentă cu DJ593, aflată la aproximativ 1100m distanță de intersecția cu Strada Torino. Această intersecție urmează a fi amenajată sub forma unei girații.

Strada Calea Șagului, aflată în administrarea Primăriei Municipiului Timișoara conform protocolului de predare-primire încheiat în 21.12.2005 între D.R.D.P. și Primărie, urmează a se moderniza, urmând a fi utilată cu o linie de transport în comun amplasată central (linie tramvai), și patru benzi de circulație, câte două pe sens.

Lateral, sunt prevăzute locuri de staționare, piste pentru biciclete și trotuare. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

În zona obiectivului studiat pe Calea Şagului este în fază de execuţie o conductă de apă din PE-HD, cu De 355 mm şi un canal menajer din PAFSIN cu Dn 500 mm.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1. EVOLUŢIA ZONEI 2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUŢIA ZONEI

În vecinătatea amplasamentului studiat, sunt în vigoare următoarele documentații de

urbanism preluate de P.U.G. Timișoara, având următorii indicatori urbanistici aprobați:

H.C.L. 111/2003 – P.U.Z. ”Platforma industrială Monlandys”, DN59 - Calea Șagului, Timișoara:

- POTmax 55% - CUTmax 1,5 - SVerde min 20%

H.C.L. 305/2017 – P.U.Z. ”Modificare Platforma industrială Monlandys”, DN59 - Calea Șagului, Timișoara, km8+950:

- POTmax 55% - CUTmax 1,5 - SVerde min 20% - Regim de înălțime max. P+3E

H.C.L. 338/2007 – Modificare P.U.Z. ”Construire hale depozitare cu corp administrativ”, DN59 - Calea Șagului, Timișoara, km8:

- POTmax 55% - CUTmax 0,8 - SVerde min 20% - Regim de înălțime max. P+3E

H.C.L. 495/2007 – P.U.Z. ”DE1205 Calea Șagului km 7”, DN59 - Calea Șagului, Timișoara, km7:

- POTmax 50% - CUTmax 1 - SVerde min 10%

Pagina 4 I 35

H.C.L. 253/2012 – P.U.Z. ”Extindere zonă de servicii, depozitare, industrie în extravilan Timișoara”, DN59 - Calea Șagului, Timișoara, km7:

- POTmax 55% - CUTmax 1,6 - SVerde min 25,02%

H.C.L. 363/2008 – P.U.Z. ”Ansamblu clădiri cu funcțiuni comerciale, servicii și depozitare”, DN59 - Calea Șagului, Timișoara, km7+300:

- POTmax 55% - CUTmax 1,8 - SVerde min 10%

H.C.L. 482/2009 – P.U.D. ”Reconfigurare Zonă pentru spații comerciale, servicii, showroom, depozite”, DN59 - Calea Șagului, Timișoara, km7+300:

- POTmax 45% - CUTmax 0,9 - SVerde min 10%

H.C.L. 535/2019 - P.U.Z. ”Zonă depozitare, logistică, producție nepoluantă”, - zona Calea Șagului, Timișoara

- POTmax 55% - CUTmax 2,2 - SVerde min 25%

H.C.L. 618/2019 - P.U.Z. ”Zonă depozitare, servicii și industrie nepoluantă”, - zona Calea Șagului, Strada Napoli, Timișoara

- POTmax 55% - CUTmax 1,7 - SVerde min 20%

Documentații de urbanism în lucru, în vecinătatea amplasamentului studiat:

 P.U.Z. ”Comerț, servicii, depozitare, producție nepoluantă”, - zona Calea Șagului, Timișoara (beneficiarI S.C. MIRFAG TRANS S.R.L., S.C. BEGAMI S.R.L., S.C. POD CONSTRUCT S.R.L.), având A.O. nr. 05/2018

- POTmax 50% - CUTmax 1,5 - SVerde min 20%

2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAŢIONATE CU EVOLUŢIA

LOCALITĂŢII Pentru zona limitrofă Căii Șagului – DN59, atât în cadrul teritoriului administrativ Timișoara, cât și al localității Giroc, s-au elaborat şi aprobat o serie de proiecte de urbanism care au definit caracterul zonei: industrie, producție, logistică, depozitare, comerț şi servicii conexe acestor funcțiuni. O parte din ele s-au concretizat prin construcţii executate, de referința pentru oraș:

 Metro Cash & Carry  Leroy Merlin  Parcul Industrial Incontro  Casa Auto Hyundai Timișoara  Praktiker  Auchan  Adient Automotive SRL  Intercolor SA  Facto Itoboxo SRL, și altele

Pagina 5 I 35

2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE 2.2.1. POZIŢIA ZONEI FAŢĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂŢII

Terenul ce face obiectul prezentei documentații de urbanism este situat în partea de sud-vest a Municipiului Timişoara, în intravilan, la Nord de Calea Șagului – (fost DN59, E70).

Terenul este format din 11 parcele curți construcții în intravilan Timișoara:

nr. CF nr. Cad. nr. CF vechi S (mp)

425744 Timisoara Cc 1206/1/7 4503 Freidorf 20,000

425746 Timisoara Cc 1206/1/8 4608 Freidorf 20,000

422922 Timisoara Cc 1206/1/9 4593 Freidorf 20,000

425740 Timisoara Cc 1206/5/4/1 4527 Freidorf 20,000

425745 Timisoara Cc 1206/5/5 4487 Freidorf 20,000

422971 Timisoara Cc 1206/5/6 4505 Freidorf 20,000

422972 Timisoara Cc 1206/5/7 4507 Freidorf 20,000

422968 Timisoara Cc 1206/5/8 4504 Freidorf 20,000

422969 Timisoara Cc 1206/5/9 4383 Freidorf 30,000

422970 Timisoara Cc 1206/5/10 4382 Freidorf 30,000

425750 Timisoara Cc 1228/2/1 3531 Freidorf 28,100

TOTAL 248,100 Terenul are accesibilitatea asigurată prin intermediul: - girației existente pe Calea Șagului – DN 59 la km. 7+300, prin drumul de

exploatare De 1205/3 (“Drumul Cenușii”) - intersecției amenajate pe Calea Șagului – DN 59 la km. 8+920, prin

intermediul Străzilor Torino – Palermo – Parma, și a drumurilor de exploatare existente în zonă: De 1206/3, De 1206/4, De 1231.

Terenul este delimitat astfel:

 La sud:  parcelele identificate prin nr. cad. A1206/1/10, A1206/1/11, A1206/1/12,  drumul de exploatare De1231,  canalul de desecare HCn 1228/3,  pe parcelele aflate la sud de canalul de desecare HCn 1228/3 se află terenul

reglementat prin P.U.Z. Platforma industrială Monlandys”, DN59 - Calea Șagului, Timișoara, aprobat prin H.C.L. 111/2003, și terenul reglementat prin P.U.Z. ”Zonă depozitare, servicii și industrie nepoluantă”, - zona Calea Șagului, Strada Napoli, Timișoara (beneficiar S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L., aprobat prin H.C.L. 618/2019.

 La est:  drumul de exploatare De1231,  canalul de desecare HCn 1228/3,  parcelele identificate prin CF nr. 419256, 419227, 419257, 419258, 419406,

pe care este în curs de elaborare documentația P.U.Z. ”Comerț, servicii, depozitare, producție nepoluantă”, - zona Calea Șagului, Timișoara (beneficiarI S.C. MIRFAG TRANS S.R.L., S.C. BEGAMI S.R.L., S.C. POD CONSTRUCT S.R.L.), având A.O. nr. 05/2018.

 parcelele identificate prin CF nr. 430632, 430636, 430652, 430672, 430640, 430641, 430671, 445464, reglementate prin documentația P.U.Z. ”Zonă depozitare, logistică și producție nepoluantă”, - zona Calea Șagului, Timișoara aprobat prin H.C.L. 535/2019.

Pagina 6 I 35

 La vest:  canalul de desecare HCn 1207/7

 La nord:  drumul de exploatare De1205/3 cu racord direct la Calea Șagului,  parcelele identificate prin nr. cad. A1206/1/1, A1206/1/2, A1206/1/3,

A1206/1/4, CF nr. 421448 (nr. cad. Cc1206/1/5), CF 425743 (nr. cad. Cc1206/1/6), CF 421294 (nr. cad. Cc1206/5/1), CF 421306 (nr. cad. Cc1206/5/1/1), CF 412296 (nr. cad. Cc1206/5/2), CF 421297 (nr. cad. Cc1206/5/3), CF 421300 (nr. cad. Cc1206/5/4).

2.2.2. RELAŢIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIŢIEI,

ACCESIBILITĂŢII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUŢII DE INTERES GENERAL

 Prin prisma poziţiei faţă de cadrul oraşului, zona ce face obiectul studiului este favorizată, în primul rând datorită arealului consistent încă neconstruit şi care are mari şanse să fie edificat conform principiilor de dezvoltare teritorială durabilă.

 Accesibilitatea zonei este asigurată de existenţa arterei majore Calea Șagului – fost DN59, şi de propunerea de traseu a Centurii ocolitoare Timişora Vest.

 Zona limitrofă zonei studiate se conturează ca o zonă cu caracter industrial, producție, depozitare, logistică, comerț şi servicii.

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 2.3.1. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE

ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REŢEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, CONDIŢII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE Relieful. Conform ridicării topografice, suprafaţa terenului este relativ plată, având

diferenţe de nivel nesemnificative. În zonă se află canale de desecare, iar clima este cea tipică Câmpiei de Vest.

Din punct de vedere climatic, zona se caracterizează prin următoarele : a) Temperatura aerului: - Media lunară minimă: –1oC în Ianuarie; - Media lunară maximă: +20oC ... 21oC în Iulie-August; - Temperatura minimă absolută: –35,3oC - Temperatura maximă absolută: +40,0oC - Temperatura medie anuală: +10,9oC b) Precipitaţii: - Media anuală: 631 mm. Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismica P100-1/2013, condiţiile

locale de teren studiat in localitatea Timişoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colţ Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleraţiei orizontale a terenului ß0 = 2,50; a spectrului normalizat de răspuns elastic (din codul menţionat) si acceleraţia terenului pentru proiectare ag=0,20g.

Adâncimea maxima de îngheţ este stabilita conform STAS 6054-77 de -0,70. Regimul eolian indică o frecvenţă mai mare a vânturilor din sectorul vestic, cu

precipitaţii bogate şi viteze medii ale acestora de 3 m/s … 4 m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic (15 %).

Condiții geotehnice. Din analiza stratificației se constată că terenul de fundare se încadreaza în terenuri

medii, conform Normativului NP 074/2014, cu un total de 10 puncte, deci un risc geotehnic de tip «MODERAT», iar din punct de vedere al categoriei geotehnice, poate rămâne în «categoria geotehnică 2».

Pagina 7 I 35

Factori de influență Caracteristici ale amplasamentului Punctaj Condiții de teren terenuri medii 3 Apă subterană fără epuismente 1 Clasificarea construcției după categoria de importanță

normală 3

Vecinătăți fără risc 1 Zona seismică Tc=0,7sec.; ag=0,20g ; β0 = 2,50

spectru normalizat de răspuns elastic (din codul de proiectare seismică P100-1/2013)

2

TOTAL punctaj 10 2.3.2. DATE GENERALE DESPRE AMPLASAMENT ŞI CONSTRUCŢII

Amplasamentul ce face obiectul prezentei documentații P.U.Z. de faţă este liber de construcții, și se află în intravilanul Municipiului Timişoara, jud. Timiș, identificat prin planul de situaţie anexat. Terenul are o suprafață relativ plană și nu prezintă potenţial de alunecare.

2.4. CIRCULAŢIA 2.4.1. ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂŞURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAŢIEI

RUTIERE Obiectivul este amplasat în partea de sud-vest a municipiului Timişoara, pe partea

dreaptă a Căii Șagului (fost DN59, E70). Accesibilitatea zonei studiate este asigurată prin intersecția amenajată dintre Calea

Șagului și Strada Torino. Calea Șagului, prin intermediul căreia se asigură accesul rutier la zona studiată nu

are în prezent trotuare pentru circulație pietonală și nici piste pentru biciclete, acest aspect urmând a fi remediat cu ocazia viitoarei modernizări a străzii.

2.4.2. CAPACITĂŢI DE TRANSPORT, GREUTĂŢI ÎN FLUENŢA CIRCULAŢIEI,

INCOMODĂRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAŢIE, PRECUM ŞI DINTRE ACESTEA ŞI ALTE FUNCŢIUNI ALE ZONEI, NECESITĂŢI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ŞI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, CAPACITĂŢI ŞI TRASEE ALE TRANSPORTULUI ÎN COMUN, INTERSECŢII CU PROBLEME. În primă fază, până în momentul dezvoltării drumurilor de exploatare De1227/1,

De1205/3, și reglementarea drumului propus în P.U.Z. ”Zonă depozitare, servicii și industrie nepoluantă”, - zona Calea Șagului, Strada Napoli, terenul studiat va fi accesibil din intersecția Căii Șagului cu Strada Torino, pe traseul definit de Strada Palermo - Strada Parma.

În perspectivă, zona va putea fi accesată rutier și prin partea nordică, prin intermediul DE1205/3 (“Drumul Cenușii”), care se intersectează cu Strada Calea Șagului prin giratoriul existent amenajat în dreptul Leroy-Merlin și Auchan Sud.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR 2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCŢIUNILOR CE OCUPĂ ZONA

STUDIATĂ Pentru zona limitrofă Căii Șagului – DN59, atât în cadrul teritoriului administrativ Timișoara, cât și al localității Giroc, s-au elaborat şi aprobat o serie de proiecte de urbanism care au definit caracterul zonei: industrie, producție, logistică, depozitare, comerț, servicii și funcțiuni conexe acestora. Funcțiunile propuse în cadrul terenului ce face obiectul P.U.Z. vor fi corelate cu cele existente în zona studiată.

Pagina 8 I 35

2.5.2. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT Terenul ce face obiectul prezentei documentații este liber de construcții.

2.5.3. ASIGURAREA CU SPAŢII VERZI Pe terenul ce face obiectul prezentei documentații nu există spații verzi amenajate.

2.6. ECHIPARE EDILITARĂ Principalale disfuncționalități:

 Pentru moment, în zonă nu există posibilitatea racordării la următoarele rețele de utilități în sistem centralizat: telefonie, apă, canalizare, gaz, agent termic;

 Necesitatea reglementării rețelelor LEA care traversează terenul;  Existența conductelor de cenușă de-a lungul drumului de exploatare De1205/3;

2.7. PROBLEME DE MEDIU

Terenul ce face obiectul prezentei documentații de urbanism este situat în partea de

sud-vest a Municipiului Timişoara, în intravilan, la Nord de Calea Șagului – (fost DN59, E70). Riscuri naturale/antropice: nu este cazul.

Epurarea si preepurarea apelor uzate: in zona obiectivului studiat pe Calea Şagului este în fază de execuţie o conductă de apă din PE-HD, cu De 355 mm şi un canal menajer din PAFSIN cu Dn 500 mm. Pentru moment, în zonă nu există posibilitatea racordării la rețele de utilități în sistem centralizat: apă, canalizare.

Depozitarea controlata a deseurilor: ca urmare a implementarii planului vor rezulta deseuri menajere de la angajati precum si deseuri rezultate din contructii in faza de realizare. Acestea vor fi colectate selectiv respectand normele legale in vigoare. Se va tine evidenta gestiunii deseurilor conform HG nr 856/2002. Preluarea deseurilor va fi facuta de unitati specializate autorizate.

Recuperarea terenurilor degradate, plantatii de spatii verzi, etc.: nu este teren degradat. Spatiul verde va fi amenajat conform reglementarilor urbanistice in vigoare.

Organizarea sistemelor de spatii verzi: pe terenul ce face obiectul prezentei documentații nu există spații verzi amenajate. Prin prezenta documentaţie se propune asigurarea unui minim de 20% spaţii verzi amenajate, din suprafața totală a terenului ce face obiectul P.U.Z.

Protejarea bunurilor de patrimoniu: nu este cazul. Refacerea peisagistica si reabilitare urbana: parcela va fi amenajata conform

reglementarilor urbanistice in vigoare. Valorificarea potentialului turistic si balnear: nu este cazul. Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul retelelor edilitare, comunicatiilor:

În zona obiectivului studiat pe Calea Şagului este în fază de execuţie o conductă de apă din PE-HD, cu De 355 mm şi un canal menajer din PAFSIN cu Dn 500 mm. Pentru moment, în zonă nu există posibilitatea racordării la următoarele rețele de utilități în sistem centralizat: telefonie, apă, canalizare, gaz, agent termic.

În primă fază, până în momentul dezvoltării drumurilor de exploatare De1227/1, De1205/3, și reglementarea drumului propus în P.U.Z. ”Zonă depozitare, servicii și industrie nepoluantă”, - zona Calea Șagului, Strada Napoli, terenul studiat va fi accesibil din intersecția Căii Șagului cu Strada Torino, pe traseul definit de Strada Palermo - Strada Parma.

În perspectivă, zona va putea fi accesată rutier și prin partea nordică, prin intermediul DE1205/3 (“Drumul Cenușii”), care se intersectează cu Strada Calea Șagului prin giratoriul existent amenajat în dreptul Leroy-Merlin și Auchan Sud.

Prin realizarea si implementarea planului toate disfunctionalitatile vor fi remediate prin solutiile propuse.

Pagina 9 I 35

2.8. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI Proprietatea este privată, construcţiile ce sunt propuse a se realiza sunt depozitare,

producție și servicii. Funcţiunile şi activităţile din zonă vor avea un caracter nepoluant. Potrivit legii, propunerea de urbanizare a fost supusă consultării populaţiei în cadrul

procedurilor de informare a populaţiei organizate de Municipiul Timişoara, Direcţia Urbanism, Serviciul Planificare Spaţială.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Certificatul de Urbanism nr. 2194/26.06.2019 a fost obţinut în temeiul

reglementărilor documentației în fază P.U.Z. aprobată cu H.C.L. nr. 31/2003 “INTERPORTO – TERMINAL INTERMODAL Timișoara”, preluată de P.U.G. Timișoara în vigoare, prelungit prin H.C.L. nr. 619/2018 - subzonă de depozitare și servicii propusă, parțial subzonă de comunicații feroviare și construcții aferente propusă, drumuri de incintă și parcări propuse, canal desecare propus pentru anulare.

Conform adresei Diviziei Tehnice a Biroului de Avize C.F.R. nr. 3/6/1/1/1509 din 02.09.2019, nu este necesar avizul Sucursalei Regionale C.F. Timișoara deoarece obiectivul de investiții analizat nu afectează zona de protecție a infrastructurii feroviare C.N.C.F. C.F.R. – S.A., fiind situat la mai mult de 100m de aceasta.

În urma elaborării studiului de oportunitate, a fost obținut Avizul de Oportunitate nr. 38/01.08.2019 prin care s-au stabilit următoarele condiții:

 INDICATORII URBANISTICI: Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare (248 100 mp):

- regim de înălţime maxim (S)+P+2E - P.O.T. max = 60% - C.U.T. max = 1,2 - Hmax. = 20 m - Spații verzi min. 20%

 Ierarhizarea tramei stradale și dezvoltarea DE1206/4 la un profil de 21 m lățime  Asigurarea aliniamentelor de arbori în cadrul profilelor transversale, și

asigurarea unei zone verzi / culoar ecologic de protecție de minim 4 m în cadrul profilelor de drum care se învecinează cu canalele de desecare

 Realizarea parcărilor necesare funcțiunilor propuse exclusiv pe terenul beneficiarului

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. ÎN VIGOARE

Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara în vigoare preia reglementările

aprobate în documentația P.U.Z. “INTERPORTO – TERMINAL INTERMODAL Timișoara” aprobată cu H.C.L. nr. 31/2003:  Funcțiuni: subzonă de depozitare și servicii propusă, parțial subzonă de comunicații

feroviare și construcții aferente propusă, drumuri de incintă și parcări propuse  POTmax = 55%  CUTmax =1  Spații verzi min. 20%

Pagina 10 I 35

3.3. PREVEDERI ALE P.U.G. ÎN LUCRU Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara în lucru, terenul se

încadrează în zona TDA – Terenuri cu destinație agricolă – arabil, pășuni, fânețe, situate în extravilan.

Terenul studiat a fost scos din circuitul agricol, fiind introdus în intravilanul Municipiului Timișoara, în baza documentației P.U.Z. aprobată cu H.C.L. nr. 31/2003 “INTERPORTO – TERMINAL INTERMODAL Timișoara”, preluată de P.U.G. Timișoara în vigoare, prelungit prin H.C.L. nr. 619/2018.

3.4. PREVEDERI ALE MASTERPLAN 2012 Nu există prevederi ale Masterplan 2012 pentru terenul ce face obiectul P.U.Z. Prevederile Masterplan tangente zonei limitrofe Căii Șagului sunt următoarele:

POLITICA 2 – Creșterea ponderii IMM-urilor în economia locală Program 2 – Încurajarea intreprinderilor mici și mijlocii cu profil axat pe meșteșuguri /

ateliere producție POLITICA 4 – Asigurarea infrastructurii edilitare, a mobilității și infrastructurii de comunicare

Program 3 – Transport motorizat individual și public Program 4 – Trafic nemotorizat, trasee velo și pietonale

POLITICA 8 – Asigurarea de servicii și facilități pentru comunitate Program 6 – Localizarea și potențarea centrelor de cartier pe categorii;

centre de tip B: centre comerciale diversificate majore

3.5. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Începând cu anul 2003 a început un proces de schimbare a statutului terenurilor prin

aprobarea de planuri urbanistice. Terenurile cu destinaţie agricolă au fost introduse în intravilan şi au devenit construibile. În concluzie, nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui echilibru optim între suprafeţele construite şi dotarea cu zone verzi, în concordanţă cu reglementările în vigoare şi în spiritul îmbunătăţirii factorilor de mediu şi a calităţii vieţii, prin creşterea suprafeţelor de spaţii verzi amenajate. Prin prezenta documentaţie se propune asigurarea unui minim de 20% spaţii verzi amenajate, din suprafața totală a terenului ce face obiectul P.U.Z.

Conform HCL nr. 62/2012, se vor asigura în cadrul fiecărei parcele de depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare, zonele verzi echivalente a 25 de puncte procentuale, astfel:

- 20 de puncte procentuale însemnând gazon și peluze înierbate amenajate la cota terenului (respectiv 20% spații verzi amenajate) și

- 5 puncte procentuale însemnând arbori, gard viu, arbuști sau plante floricole plantate în cadrul peluzei, (respectiv 5%).

3.6. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI

Rețeaua rutieră propusă în cadrul zonei studiate va prelungi traseele rutiere

existente: Strada Torino, Strada Milano și Strada Parma. Pentru racordul acestor străzi existente cu rețeaua nou prevăzută în cadrul zonei studiate, se propune realizarea unei girații.

În scopul ierarhizării viitoarei trame stradale, se propune continuarea profilurilor transversale de drum propuse în documentațiile de urbanism aprobate în zonă sau aflate în

Pagina 11 I 35

lucru, prin dezvoltarea drumurilor de exploatare existente la următoarele profiluri transversale de drum:

- De 1206/4 se va dezvolta la o lățime de 21,00m conform profilului transversal tip PTT1. Acesta va deveni principala stradă de legătură între Calea Șagului și Drumul Cenușii, fiind propus în continuarea Străzii Torino. PTT1 este o stradă de categoria a II-a, simetrică față de ax, cu două benzi de circulație auto pe sens, echipată cu zone verzi de aliniament, piste pentru biciclete și trotuare pe ambele laturi.

- De 1205/3 (Drumul Cenușii) va fi dezvoltat la un profil de drum cu 2 benzi de circulație auto pe sens, păstrând conducta de cenușă existentă în cadrul unei zone verzi centrale, conform profilului PTT2. Practic, acesta va fi format din 2 profiluri de 12,00m situate de o parte și de cealaltă a conductei. La fel ca PTT1, va fi echipat cu zone verzi de aliniament, piste pentru biciclete și trotuare pe ambele laturi.

- Străzile secundare nou propuse vor fi de categoria a III-a, și vor fi dezvoltate simetric la o lățime de 14,00m, conform profilului transversal tip PTT3, fiind alcătuite din carosabil de 7,00m în dublu sens, spații verzi de aliniament, piste pentru biciclete și trotuare.

- Pe porțiunea în care se învecinează cu HCn 1228/3, De 1231 va fi dezvoltat conform PTT4 la o lățime de 15,00m, astfel încât de-a lungul canalului să fie amenajată o fâșie de 4,00m spațiu verde cu rol de culoar ecologic de protecție. Profilul este echipat cu o pistă de biciclete în dublu sens între carosabil și spațiul verde, trotuarul fiind propus pe cealaltă latură a sa.

Circulația rutieră și pietonală din interiorul zonei va fi reglementată prin indicatoare rutiere și marcaje.

3.7. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL, INDICATORI URBANISTICI

3.7.1. ELEMENTE DE TEMĂ, FUNCŢIONALITATE, AMPLASARE

Prin tema de proiectare stabilită de comun acord, se solicită următoarele:

- configurarea unei zone alcătuite din 3 parcele cu funcțiunea dominantă de depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare;

- rezervarea suprafeţelor de teren necesare pentru asigurarea prospectelor transversale aferente zonelor de comunicație rutieră, ce vor deveni domeniu public, în perimetrul terenului studiat;

- asigurarea în incinta parcelelor de depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare, a locurilor de parcare necesare funcţiunilor propuse;

- asigurarea în incinta parcelelor de depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare, a minim 22,145% spații verzi amenajate din suprafața fiecărei parcele, în total minim 49.620 mp (echivalentul a minim 20% spații verzi amenajate din suprafața totală a terenului studiat);

- asigurarea în cadrul fiecărei parcele de depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare, zonele verzi calculate conform HCL nr. 62/2012 (se vor asigura 25 puncte procentuale) - în concordanță cu precizările din Avizul de Oportunitate nr. 38/01.08.2019:

- 20 de puncte procentuale însemnând gazon și peluze înierbate amenajate la cota terenului (respectiv 20% spații verzi amenajate) și

- 5 puncte procentuale însemnând arbori, gard viu, arbuști sau plante floricole plantate în cadrul peluzei, (respectiv 5%).

Pagina 12 I 35

- asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga incintă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz, apă-canal, conform propunerilor şi avizelor, etc.

3.7.2. BILANȚ TERITORIAL – FOLOSINȚA TERENURILOR EXISTENT PROPUS

Zonă de depozitare și servicii, parțial subzonă de comunicații feroviare și construcții aferente, drumuri de incintă și parcări

100,00% 248 100 mp - -

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente propuse (Drumuri ce vor deveni domeniu public)

- - 9,69% 24 031 mp

Construcții depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare

- - 54,19% 134 441 mp

Spații verzi amenajate* *25% spații verzi conform HCL nr.62/2012, astfel: 20% gazon/peluză la cota terenului și 5% însemnând arbori, gard viu, arbuști sau plante floricole plantate în cadrul peluzei, asigurate în cadrul fiecărei parcele

- - 20,00% 49 620 mp

Circulații pietonale și carosabile, locuri de parcare, platforme în incintă

- - 16,12% 40 008 mp

TOTAL 100,00% 248 100 mp 100,00% 248 100 mp

3.7.3. INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI

Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare:  regim de înălţime maxim (S)+P+2E  P.O.T. max = 60%  C.U.T. max = 1,2  Hmax. = 20 m  Spații verzi min. 22,145% în cadrul parcelelor 1, 2 și 3.

3.8. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE – ENERGIE ELECTRICĂ

3.8.1. SITUAŢIA EXISTENTĂ – ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

În prezent, în zona de amplasament a obiectivului există instalații electrice 20kV și 110kV aparținând Operatorului de Distribuție publică din zonă: E-Distributie Banat SA.

Zonele de protecție și siguranță pentru instalațiile electrice existente se stabilesc conform Ordinului 4/09.03.2007: Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice - Revizia I, și anume:

Art.18 (1) Pentru linii electrice aeriene cu tensiuni de peste 1 kV zona de protecţie şi zona de siguranţă coincid cu culoarul de trecere al liniei şi sunt simetrice faţă de axul liniei. (2) Dimensiunea (lăţimea) zonei de protecţie şi de siguranţă a unei linii simplu sau dublu circuit are valorile:

a) 24 m pentru LEA cu tensiuni între 1 şi 110 kV b) 37 m pentru LEA cu tensiune de 110 kV

Pagina 13 I 35

Art.21– Pentru linii electrice în cablu zona de protecţie şi zona de siguranţă se stabilesc astfel: (2) În cazul instalării în pământ a cablurilor de medie sau/ şi joasă tensiune: a) zona de protecţie a traseului de cabluri coincide cu zona de siguranţă, este

simetrică faţă de axul traseului şi are lăţimea de 0,8 m; în plan vertical zonele de protecţie şi de siguranţă ale traseului de cabluri se delimitează prin distanţa (adâncimea) de pozare în valoare de cel puţin 0,8 m

3.8.2. PROPUNERI ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

Reglementare instalații electrice existente 110kV, 20kV Având în vedere prevederile normativului NTE 003/04/00 - “Normativ pentru

construcţia liniilor electrice aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000V” (PE 104/93, PE 122/82, PE 123/78), pentru coexistența instalațiilor electrice în zone cu circulație frecventă (conform PUZ), sunt necesare lucrări de reglementare instalații electrice 110kV, 20kV, în urma cărora se va obține avizul de amplasament favorabil necesar aprobării PUZ. Studiile de coexistență se vor elabora și aproba în urma solicitării acestora către Operatorul de Distribuție.

Soluția de reglementare a LEA 20kV Ghilad constă in cablarea acesteia în zona aferentă PUZ, între stâlpii proiectați nr.1 și nr.2.

Pentru linia LEA 110kV Timișoara-Giulvăz se vor dubla legăturile de susținere la stâlpii nr.71 si 72 și se vor face prize de pământ cu Rp<4ohmi.

Alimentarea cu energie electrică

Pentru alimentarea cu energie electrică a viitorilor consumatori din incinta PUZ sunt necesare lucrări de extindere rețea electrică 20kV și realizarea unor posturi de transformare 20/0.4kV. Aceste posturi de transformare vor fi dimensionate la puterile solicitate de către viitorii consumatori. Se vor emite avize tehnice de racordare pentru fiecare solicitare adresata Operatorului de Distribuție Zonal. Poziționarea acestor posturi de transformare în teren se va face de comun acord cu viitorul consumator la stabilirea soluțiilor de racordare.

Se estimează a fi necesară o putere maxim simultan absorbită de cca 1,8MW. Pentru asigurarea puterii maxim simultan absorbite sunt necesare 4 posturi de transformare 20/0.4kV-630kVA amplasate conform planului de situație. Aceste posturi de transformare se vor inseria în LEA (viitor LES) 20kV Ghilad din stația 110/20kV Fratelia existentă pe amplasamentul PUZ.

Zonele de protecție și siguranță pentru posturile proiectate se stabilesc conform Ordinului: 4/09.03.2007 Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice - Revizia I, și anume:

Art.17– Pentru un post de transformare zonele de protecţie şi de siguranţă se stabilesc după cum urmează:

1. Zona de protecţie, ţinând seama de tipul constructiv al postului, se stabileşte astfel: a) pentru posturi aeriene pe stâlpi este delimitată de conturul fundaţiei stâlpilor şi de

proiecţia pe sol a platformei suspendate; b) pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secţionare îngrădite,

este delimitată de îngrădire; c) pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secţionare în

construcţie zidită sau realizate din alte materiale (cabine metalice), supraterane, zona de protecţie este delimitată astfel:

i. de suprafaţa construită, respectiv de suprafaţa fundaţiei (atunci când aceasta depăşeşte conturul cabinei metalice), pe laturile fără uşi de acces şi fără ferestre de ventilaţie

ii. la distanţă de 3 m faţă de latura cu acces în post pentru transformator iii. la distanţă de 1,5 m faţă de alte laturi cu uşi, respectiv cu ferestre de

ventilaţie, acolo unde este cazul;

Pagina 14 I 35

d) pentru posturi de transformare subterane, este egală cu proiecţia pe sol a perimetrului încăperii postului.

2. Zona de siguranţă, ţinând seama de tipul constructiv al postului, respectiv al echipamentului cu care acesta este echipat, se stabileşte astfel:

a) pentru posturi de transformare dotate cu echipament cu ulei, de tip aerian, respectiv pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secţionare amplasate la sol, îngrădite, este zona extinsă în spaţiu delimitată la distanţa de 20 m de la limita zonei de protecţie

b) pentru orice tip de post de transformare, punct de alimentare, cabină de secţionare, prevăzută cu echipament uscat, coincide cu zona de protecţie

c) pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secţionare supraterane, amplasate în în cabină metalică, în construcţie zidită/ în anvelopă de beton sau înglobate în clădiri precum şi pentru posturi subterane, prevăzute cu echipament cu ulei sau uscat, coincide cu zona de protecţie.

3.9. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE – ALIMENTARE CU APĂ ȘI

CANALIZARE

3.9.1.BAZINUL HIDROGRAFIC

Obiectivul proiectat este amplasat în bazinul hidrografic Timiş-Bega.

3.9.2.SITUAŢIA EXISTENTĂ:

În prezent în zona de amplasament a obiectivului, nu există un sistem centralizat de alimentare cu apă şi canalizare menajeră şi pluvială.

În zona obiectivului studiat, pe Calea Şagului, este în fază de execuţie o conductă de apă din PE-HD, cu De 355 mm şi un canal menajer din PAFSIN cu Dn 500 mm. 3.9.3.SITUAŢIA PROPUSĂ:

 CAPACITĂȚILE INVESTIȚIEI PROPUSE PENTRU ALIMENTARE CU APĂ

Alimentarea cu apă a obiectivului pentru apă menajeră, se va realiza de la conducta de apă în fază de execuţie pe Calea Şagului din PE-HD, De 355 mm, prin intermediul unei extinderi a reţelei de apă din PE-HD, PN10, PE100, De 160x9,5 mm în lungime totală de L = 453 m, pe strada Parma.

Reţeaua de apă propusă va alimenta obiectivele, prin intermediul branşamentelor de apă propuse pentru fiecare locaţie în parte.

Condutele de apă amplasate pe drumurile ce vor fi cedate domeniului public, sunt din PE-HD, PN10, PE100, De 125 x 7,4 mm în lungime totală de 2.150 m. Pe această reţea s- au prevăzut 10 cămine de vane şi 22 de hidranţi de incendiu.

LOTUL 1: Pentru alimentarea cu apă de consum a imobilelor C1.3, C1.2 şi C1.3 se propun 3

conducte din PE-HD, PN10, PE100, De 125x7,4 mm în lungime totală L = 871 m. Pe aceste conducte s-au prevăzut 3 cămine de apometre care vor fi amplasate la 1 m de limita de proprietate a Lotului 1, din care se vor branşa imobilele de pe această parcelă.

Sursa de apă pentru asigurarea debitului de incendiu, o reprezintă 2 foraje de mică adâncime care pentru refacerea incendiului în 24 de ore trebuie să aibă Qrinc = 7,9 l/s. Alimentarea cu apă a rezervorului de incendiu cu V = 700 mc, se realizează prin intermediul unei conducte din PE-HD, PN6, De 110x4 mm de la cele 2 foraje propuse F1 şi F2 în lungime de L = 594 m.

Pentru asigurarea cu apă la incendiu exterior, interior şi sprinklere a obiectivelor, se va realiza un sistem de alimentare cu apă format din:

Pagina 15 I 35

- rezervor de incendiu circular, suprateran, metalic cu V = 700 mc; - staţie de pompare prevăzută cu 2 grupuri de pompare; - reţea de apă pentru incendiu interior şi exterior; - reţea de apă pentru sprinklere. Reţeaua de incendiu interior şi exterior se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De

180 x10,7 mm în lungime de L = 2.049 m. Pe această reţea de incendiu s-au prevăzut 5 cămine de vane şi 21 hidranţi de incendiu supraterani cu Dn 100 mm.

Reţeaua de incendiu pentru sprinklere se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De 315 x 18,7 mm, prin 2 conducte în lungime totală de L = 4216 m.

Traseul acestor reţele poate fi urmărit pe planul de reglementări reţele hidroedilitare, planşa nr. 01-ED.

Pentru LOTUL 1 din cadrul acestui P.U.Z. Volumul de incendiu Vi (conf. STAS 1478-90) este:

- volumul de apă pentru hidranţi interiori: Vhi = 4,2 l/s x 10 min x 60 sec x 10

-3 = 2,52 mc - volumul de apă pentru hidranţi exteriori:

Vhe = 20 l/s x 2 ore x 3600/1000 sec. = 144 mc - volumul de apă pentru sprinklere:

Vsp = 149 l/s x 1 oră x 3600/1000 sec. = 536,4 mc - volumul de incendiu:

Vi = Vhi + Vhe + Vsp = 682,92 mc - debitul de refacere a rezervei de incendiu:

Qri = Vi / 24 = 682,92 / 24 = 28,45 m 3/h = 7,90 l/s

- Volumul rezervorului de incendiu se alege de 700 mc. Această cantitate de apă se va păstra într-un rezervor de înmagazinare, la care se

vor crea condiţii pentru amplasarea şi alimentarea directă a maşinilor de intervenţie ale pompierilor.

Staţia de pompare apă incendiu este amplasată în imediata vecinătate a bazinului şi este compusă din 2 grupuri de pompare: - (1+1R) şi o pompă pilot, pentru incendiu interior şi exterior pentru un debit de Q = 25 l/s; - 1 pompă electrică + 1 pompă DIESEL, pentru sprinklere la un debit de Q = 149 l/s; - grup electrogen pentru grupul de pompare pentru incendiu interior şi exterior.

Pentru parcela propusă în cadrul acestui P.U.Z., s-a întocmit o documentaţie P.S.I.

pentru stabilirea debitului de incendiu interior şi exterior şi sprinklere, aferent soluţiei din breviarul de calcul.

Debitele de incendiu rezultate din breviarul de calcul P.S.I. au fost determinate, conform P118-2/2013, în funcţie de mărimea clădirilor şi de destinaţia clădirilor.

Pozarea conductelor se va face îngropat sub adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-77, pe un strat de nisip de cca. 15 cm.

Materialul folosit pentru conductele de apă este PE-HD, PN6, PN10, PE100, De 110, De 125 mm, De 180 mm şi De 315 mm.

Conductele PE 80 au rezistenţa minimă la solicitări mecanice MRS = 10 Mpa pentru care furnizorul garantează o durată de folosinţă de 50 de ani, practic presiunea se poate atinge numai teoretic şi în perioadele de probe tehnice înainte de punere în funcţiune.

Ţinând cont de coeficientul de dilatare liniară a conductelor din polietilenă de înaltă densitate egal cu 0,02 mm/m nu se pot genera tensiuni periculoase la variaţiile de temperatură ce pot să apară în exploatare, conductele fiind pozate pe pat de nisip.

LOTUL 2: Pentru alimentarea cu apă de consum a imobilelor C2.1, se propun branşamente de

apă pentru fiecare clădire cu branşare la conducta de apă propusă pe strada cedată domeniului public.

Pagina 16 I 35

Sursa de apă pentru asigurarea debitului de incendiu, o reprezintă 2 foraje de mică adâncime care pentru refacerea incendiului în 24 de ore trebuie să aibă Qrinc = 7,9 l/s. Alimentarea cu apă a rezervorului de incendiu cu V = 700 mc, se realizează prin intermediul unei conducte din PE-HD, PN6, De 110x4 mm de la cele 2 foraje propuse F3 şi F4 în lungime de L = 405 m.

Pentru asigurarea cu apă la incendiu exterior, interior şi sprinklere a obiectivelor, se va realiza un sistem de alimentare cu apă format din:

- rezervor de incendiu circular, suprateran, metalic cu V = 700 mc; - staţie de pompare prevăzută cu 2 grupuri de pompare; - reţea de apă pentru incendiu interior şi exterior; - reţea de apă pentru sprinklere. Reţeaua de incendiu interior şi exterior se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De

180 x10,7 mm în lungime de L = 591 m. Pe această reţea de incendiu s-au prevăzut 1 cămin de vane şi 11 hidranţi de incendiu supraterani cu Dn 100 mm.

Reţeaua de incendiu pentru sprinklere se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De 315 x 18,7 mm, prin 2 conducte în lungime totală de L = 864 m.

Traseul acestor reţele poate fi urmărit pe planul de reglementări reţele hidroedilitare, planşa nr. 01-ED.

Pentru LOTUL 2 din cadrul acestui P.U.Z. Volumul de incendiu Vi (conf. STAS 1478-90) este:

- volumul de apă pentru hidranţi interiori: Vhi = 4,2 l/s x 10 min x 60 sec x 10

-3 = 2,52 mc - volumul de apă pentru hidranţi exteriori:

Vhe = 20 l/s x 2 ore x 3600/1000 sec. = 144 mc - volumul de apă pentru sprinklere:

Vsp = 149 l/s x 1 oră x 3600/1000 sec. = 536,4 mc - volumul de incendiu:

Vi = Vhi + Vhe + Vsp = 682,92 mc - debitul de refacere a rezervei de incendiu:

Qri = Vi / 24 = 682,92 / 24 = 28,45 m 3/h = 7,90 l/s

- Volumul rezervorului de incendiu se alege de 700 mc. Această cantitate de apă se va păstra într-un rezervor de înmagazinare, la care se

vor crea condiţii pentru amplasarea şi alimentarea directă a maşinilor de intervenţie ale pompierilor.

Staţia de pompare apă incendiu este amplasată în imediata vecinătate a bazinului şi este compusă din 2 grupuri de pompare: - (1+1R) şi o pompă pilot, pentru incendiu interior şi exterior pentru un debit de Q = 25 l/s; - 1 pompă electrică + 1 pompă DIESEL, pentru sprinklere la un debit de Q = 149 l/s; - grup electrogen pentru grupul de pompare pentru incendiu interior şi exterior.

Pentru parcela propusă în cadrul acestui P.U.Z., s-a întocmit o documentaţie P.S.I.

pentru stabilirea debitului de incendiu interior şi exterior şi sprinklere, aferent soluţiei din breviarul de calcul.

Debitele de incendiu rezultate din breviarul de calcul P.S.I. au fost determinate, conform P118-2/2013, în funcţie de mărimea clădirilor şi de destinaţia clădirilor.

Pozarea conductelor se va face îngropat sub adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-77, pe un strat de nisip de cca. 15 cm.

Materialul folosit pentru conductele de apă este PE-HD, PN6, PN10, PE100, De 110, De 125 mm, De 180 mm şi De 315 mm.

Conductele PE 80 au rezistenţa minimă la solicitări mecanice MRS = 10 Mpa pentru care furnizorul garantează o durată de folosinţă de 50 de ani, practic presiunea se poate atinge numai teoretic şi în perioadele de probe tehnice înainte de punere în funcţiune.

Pagina 17 I 35

Ţinând cont de coeficientul de dilatare liniară a conductelor din polietilenă de înaltă densitate egal cu 0,02 mm/m nu se pot genera tensiuni periculoase la variaţiile de temperatură ce pot să apară în exploatare, conductele fiind pozate pe pat de nisip.

LOTUL 3: Pentru alimentarea cu apă de consum a imobilelor C3, se propun branşamente de

apă pentru fiecare clădire cu branşare la conducta de apă propusă pe strada cedată domeniului public.

Sursa de apă pentru asigurarea debitului de incendiu, o reprezintă 2 foraje de mică adâncime care pentru refacerea incendiului în 24 de ore trebuie să aibă Qrinc = 7,9 l/s. Alimentarea cu apă a rezervorului de incendiu cu V = 700 mc, se realizează prin intermediul unei conducte din PE-HD, PN6, De 110x4 mm de la cele 2 foraje propuse F5 şi F6 în lungime de L = 291 m.

Pentru asigurarea cu apă la incendiu exterior, interior şi sprinklere a obiectivelor, se va realiza un sistem de alimentare cu apă format din:

- rezervor de incendiu circular, suprateran, metalic cu V = 700 mc; - staţie de pompare prevăzută cu 2 grupuri de pompare; - reţea de apă pentru incendiu interior şi exterior; - reţea de apă pentru sprinklere. Reţeaua de incendiu interior şi exterior se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De

180 x10,7 mm în lungime de L = 705 m. Pe această reţea de incendiu s-au prevăzut 1 cămin de vane şi 7 hidranţi de incendiu supraterani cu Dn 100 mm.

Reţeaua de incendiu pentru sprinklere se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De 315 x 18,7 mm, prin 2 conducte în lungime totală de L = 705 m.

Traseul acestor reţele poate fi urmărit pe planul de reglementări reţele hidroedilitare, planşa nr. 01-ED.

Pentru LOTUL 3 din cadrul acestui P.U.Z. Volumul de incendiu Vi (conf. STAS 1478-90) este:

- volumul de apă pentru hidranţi interiori: Vhi = 4,2 l/s x 10 min x 60 sec x 10

-3 = 2,52 mc - volumul de apă pentru hidranţi exteriori:

Vhe = 20 l/s x 2 ore x 3600/1000 sec. = 144 mc - volumul de apă pentru sprinklere:

Vsp = 149 l/s x 1 oră x 3600/1000 sec. = 536,4 mc - volumul de incendiu:

Vi = Vhi + Vhe + Vsp = 682,92 mc - debitul de refacere a rezervei de incendiu:

Qri = Vi / 24 = 682,92 / 24 = 28,45 m 3/h = 7,90 l/s

- Volumul rezervorului de incendiu se alege de 700 mc. Această cantitate de apă se va păstra într-un rezervor de înmagazinare, la care se

vor crea condiţii pentru amplasarea şi alimentarea directă a maşinilor de intervenţie ale pompierilor.

Staţia de pompare apă incendiu este amplasată în imediata vecinătate a bazinului şi este compusă din 2 grupuri de pompare: - (1+1R) şi o pompă pilot, pentru incendiu interior şi exterior pentru un debit de Q = 25 l/s; - 1 pompă electrică + 1 pompă DIESEL, pentru sprinklere la un debit de Q = 149 l/s; - grup electrogen pentru grupul de pompare pentru incendiu interior şi exterior.

Pentru parcela propusă în cadrul acestui P.U.Z., s-a întocmit o documentaţie P.S.I.

pentru stabilirea debitului de incendiu interior şi exterior şi sprinklere, aferent soluţiei din breviarul de calcul.

Debitele de incendiu rezultate din breviarul de calcul P.S.I. au fost determinate, conform P118-2/2013, în funcţie de mărimea clădirilor şi de destinaţia clădirilor.

Pagina 18 I 35

Pozarea conductelor se va face îngropat sub adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-77, pe un strat de nisip de cca. 15 cm.

Materialul folosit pentru conductele de apă este PE-HD, PN6, PN10, PE100, De 110, De 125 mm, De 180 mm şi De 315 mm.

Conductele PE 80 au rezistenţa minimă la solicitări mecanice MRS = 10 Mpa pentru care furnizorul garantează o durată de folosinţă de 50 de ani, practic presiunea se poate atinge numai teoretic şi în perioadele de probe tehnice înainte de punere în funcţiune.

Ţinând cont de coeficientul de dilatare liniară a conductelor din polietilenă de înaltă densitate egal cu 0,02 mm/m nu se pot genera tensiuni periculoase la variaţiile de temperatură ce pot să apară în exploatare, conductele fiind pozate pe pat de nisip.

 CAPACITĂȚILE INVESTIȚIEI PROPUSE PENTRU CANALIZARE APE UZATE MENAJERE

Debitele apelor uzate menajere evacuate sunt: Quz.zimed = Qzimed = 47,22 m

3/zi = 0,546 l/s; Quz.zimax = Qzimax = 61,39 m

3/zi = 0,71 l/s; Quz.orarmax = Qorarmax = 171,89 m

3/zi = 7,16 m3/h = 1,99 l/s. Apele uzate menajere provenite de la loturile 1, 2 şi 3 sunt colectate prin intermediul

unei reţele de canalizare menajere din tuburi PVC-KG, SN8 cu De 315x9,2 mm, în lungime de 2150 m şi evacuate la o staţie de pompare ape uzate. Din staţia de pompare, apele uzate menajere sunt refulate pe strada Parma, prin intermediul unei conducte de refulare din PE- HD, PN6, PE100, De 125x4,6 mm, în lungime de 53 m. Această conductă subtraversează canalul de desecare HCn 1228/3 în tub de protecţie din PE-HD, PN10, PE100 cu De 280 mm în lungime de L = 13 m.

Pe strada Parma se va executa o reţea de canalizare din tuburi PVC-KG, SN8, De315x9,2 mm cu racordare în reţeaua de canalizare în fază de execuţie de pe Calea Şagului, pe o lungime de cca. 434 m.

Pentru o bună funcţionare a reţelei de canalizare menajeră pe străzile care vor fi cedate domeniului public s-au propus 53 cămine de vizitare, un cămin de liniştire Clin şi o staţie de pompare, conform specificaţiilor din STAS 3051.

LOTUL 1 Pe străzile din incinta Lotului 1, s-au prevăzut 3 reţele de canalizare menajeră din

PVC-KG, SN8, De 250x7,3 mm, în lungime totală de 870 m. Pentru o bună funcţionare a reţelei de canalizare menajeră pe străzile din incita Lotului 1 s-au propus 16 cămine de vizitare şi 3 cămine de racord CR1, CR2 şi CR3. Aceste cămine de racord sunt amplasate la 1 m de limita de proprietate al Lotului 1.

LOTURILE 2 şi 3 Apele uzate menajere provenite de la loturile 2 şi 3 sunt evacuate la reţeaua de

canalizare propusă pe străzile care vor fi cedate domeniului public, prin intermediul unui racord la canal pentru fiecare clădire în parte.

Materialul utilizat pentru realizarea reţelei de canalizare va fi din tuburi PVC-KG cu mufă pentru canalizare, SN4, De 250 mm şi De 315 mm, pentru ape uzate menajere.

Materialul din care sunt realizate conductele are o rezistenţă mare faţă de agresivitatea solului şi o durată mare de viaţă (cca. 50 ani).

Reţeaua de canalizare va fi poziţionată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de 15 cm, iar lateral de 20 cm.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, reţelele de canalizare vor fi prevăzute cu cămine de vizitare amplasate la o distanţă de maxim 60 m unul de altul, conform STAS 3051.

Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcţiei, de intersecţie cu alte canale şi în puncte de schimbare a pantelor.

Pagina 19 I 35

Canalele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii şi întreţinerii acestora, pentru curăţirea şi evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

Căminele de vizitare vor fi realizate conform STAS 2448 – 82, având dimensiunile fundaţiei 1,5 x 1,5 m. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile.

 CAPACITĂȚILE INVESTIȚIEI PROPUSE PENTRU CANALIZARE APE METEORICE

Apele pluviale, de pe străzile care vor fi cedate domeniului public, se vor colecta prin rigole stradale, trecute prin decantoare-separatoare de hidrocarburi (DSH1, DSH2 şi DSH3) şi evacuate la bazinele de retenţie propuse (BR1, BR2 şi BR3).

LOTUL 1 Apele pluviale de pe partea carosabilă din incinta LOTULUI 1 se vor colecta separat

de apele pluviale provenite de pe acoperişul clădirilor. Apele pluviale de pe partea carosabilă sunt colectate prin intermediul gurilor de

scurgere şi evacuate în reţeaua de canalizare pluvială propusă din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm şi De 500 mm, în lungime totală de 2470 m, 46 cămine de vizitare şi trecute printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coaleşcent şi by-pass.

Apele pluviale provenite de pe acoperişul fiecărei clădiri vor fi colectate prin intermediul unei reţele de canalizare pluvială din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm şi De 500 mm, în lungime totală de 2138 m, 45 cămine de vizitare şi evacuate în bazinul de retenţie propus. În bazinul de retenţie sunt înmagazinate şi apele pluviale provenite de pe carosabil care în prealabil sunt trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi.

Apele convenţional curate din bazinul de retenţie vor fi evacuate în canalul de desecare HCn 1228/3 din zona amplasamentului prin intermediul unei conducte de refulare şi a unei guri de vărsare.

Clasa de importanţă a folosinţei conform STAS 4273-83 este de clasa IV: Debitul de ape meteorice căzut pe suprafeţele carosabile şi zonele verzi este:

QPcarosabil+zv = m x S x φ x i = 0,8 x 8,1498 x 0,51 x 100 = 332,51 l/s Decantorul-separatorul de hidrocarburi este dimensionat la un debit de 350 l/s şi va colecta nisipul şi uleiurile provenite accidental de la autovehicole, de pe carosabilul zonei studiate.

Debitul de ape meteorice căzut pe suprafaţa acoperişurilor, este: QPacoperis = m x S x φ x i = 0,8 x 6,1440 x 0,95 x 100 = 466,94 l/s

Debitul total de ape pluviale provenit de pe suprafaţa lotului 1, este de: Qp = 466,94 + 332,51 = 799,45 l/s Bazinul de retenţie, asigură stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 1.560 m3. V = QP x tp = 799,45 x 10

-3 x 31 x 60 = 1486,97 mc. Dimensiunile bazinului de retenţie sunt: H = 1,5 m, L = 52,00 m şi B = 20 m.

Prin conducta de refulare se va evacua un debit de: Qevacuat = m x Siarba x φiarba x i = 0,8 x 14,3092 x 0,05 x 100 = 57,23 l/sec. – considerându-se toată suprafaţa obiectivului ca fiind înierbată. Conducta de refulare propusa pentru apele pluviale este din PE-HD, PE100, PN6, De 315x18,7 mm, în lungime totală de L = 45 m. LOTUL 2 Apele pluviale de pe partea carosabilă din incinta LOTULUI 2 se vor colecta separat

de apele pluviale provenite de pe acoperişul clădirilor. Apele pluviale de pe partea carosabilă sunt colectate prin intermediul gurilor de

scurgere şi evacuate în reţeaua de canalizare pluvială propusă din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm şi De 500 mm, în lungime totală de 940 m, 19 cămine de vizitare şi trecute printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coaleşcent şi by-pass.

Apele pluviale provenite de pe acoperişul fiecărei clădiri vor fi colectate prin intermediul unei reţele de canalizare pluvială din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400

Pagina 20 I 35

mm şi De 500 mm, în lungime totală de 852 m, 17 cămine de vizitare şi evacuate în bazinul de retenţie propus. În bazinul de retenţie sunt înmagazinate şi apele pluviale provenite de pe carosabil care în prealabil sunt trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi.

Apele convenţional curate din bazinul de retenţie vor fi evacuate în canalul de desecare HCn 1207/7 din zona amplasamentului prin intermediul unei conducte de refulare şi a unei guri de vărsare.

Clasa de importanţă a folosinţei conform STAS 4273-83 este de clasa IV: Debitul de ape meteorice căzut pe suprafeţele carosabile şi zonele verzi este:

QPcarosabil+zv = m x S x φ x i = 0,8 x 3,1555 x 0,51 x 115 = 148,05 l/s Decantorul-separatorul de hidrocarburi este dimensionat la un debit de 150 l/s şi va colecta nisipul şi uleiurile provenite accidental de la autovehicole, de pe carosabilul zonei studiate.

Debitul de ape meteorice căzut pe suprafaţa acoperişurilor, este: QPacoperis = m x S x φ x i = 0,8 x 2,346 x 0,95 x 115 = 205,04 l/s

Debitul total de ape pluviale provenit de pe suprafaţa lotului 2, este de: Qp = 148,05 + 205,04 = 353,09 l/s Bazinul de retenţie, asigură stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 522 m3. V = QP x tp = 353,09 x 10

-3 x 23,90 x 60 = 506,33 mc. Dimensiunile bazinului de retenţie sunt: H = 1,5 m, L = 29,00 m şi B = 12 m.

Prin conducta de refulare se va evacua un debit de: Qevacuat = m x Siarba x φiarba x i = 0,8 x 5,5169 x 0,05 x 115 = 25,37 l/sec. – considerându-se toată suprafaţa obiectivului ca fiind înierbată. Conducta de refulare propusa pentru apele pluviale este din PE-HD, PE100, PN6, De 200x11,9 mm, în lungime totală de L = 21 m. LOTUL 3 Apele pluviale de pe partea carosabilă din incinta LOTULUI 3 se vor colecta separat

de apele pluviale provenite de pe acoperişul clădirilor. Apele pluviale de pe partea carosabilă sunt colectate prin intermediul gurilor de

scurgere şi evacuate în reţeaua de canalizare pluvială propusă din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm şi De 500 mm, în lungime totală de 600 m, 13 cămine de vizitare şi trecute printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coaleşcent şi by-pass.

Apele pluviale provenite de pe acoperişul fiecărei clădiri vor fi colectate prin intermediul unei reţele de canalizare pluvială din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm şi De 500 mm, în lungime totală de 571 m, 12 cămine de vizitare şi evacuate în bazinul de retenţie propus. În bazinul de retenţie sunt înmagazinate şi apele pluviale provenite de pe carosabil care în prealabil sunt trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi.

Apele convenţional curate din bazinul de retenţie vor fi evacuate în canalul de desecare HCn 1228/3 din zona amplasamentului prin intermediul unei conducte de refulare şi a unei guri de vărsare.

Clasa de importanţă a folosinţei conform STAS 4273-83 este de clasa IV: Debitul de ape meteorice căzut pe suprafeţele carosabile şi zonele verzi este:

QPcarosabil+zv = m x S x φ x i = 0,8 x 1,7878 x 0,49 x 138 = 96,71 l/s Decantorul-separatorul de hidrocarburi este dimensionat la un debit de 100 l/s şi va colecta nisipul şi uleiurile provenite accidental de la autovehicole, de pe carosabilul zonei studiate.

Debitul de ape meteorice căzut pe suprafaţa acoperişurilor, este: QPacoperis = m x S x φ x i = 0,8 x 0,7776 x 0,95 x 138 = 81,55 l/s

Debitul total de ape pluviale provenit de pe suprafaţa lotului 3, este de: Qp = 96,71 + 81,55 = 178,26 l/s Bazinul de retenţie, asigură stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 210 m3. V = QP x tp = 178,26 x 10

-3 x 19,38 x 60 = 207,28 mc. Dimensiunile bazinului de retenţie sunt: H = 1,5 m, L = 20,00 m şi B = 7 m.

Prin conducta de refulare se va evacua un debit de:

Pagina 21 I 35

Qevacuat = m x Siarba x φiarba x i = 0,8 x 2,5808 x 0,05 x 138 = 14,24 l/sec. – considerându-se toată suprafaţa obiectivului ca fiind înierbată. Conducta de refulare propusa pentru apele pluviale este din PE-HD, PE100, PN6, De 160x9,5 mm, în lungime totală de L = 19 m.

3.9.4. SISTEME DE MONITORIZARE A CALITĂȚII APELOR SUBTERANE: Nu este cazul.

3.9.5. APARATURĂ ȘI INSTALAȚII DE MĂSURARE A DEBITELOR DE APĂ Căminele de apometru, propuse la 1 m faţă de limita de proprietate, sunt prevăzute cu un contor de apă pentru măsurarea debitului consumat. De asemenea, în cabinele puţurilor forate, sunt amplasate apometre care vor contoriza cantitatea de apă pentru refacerea incendiului necesar obiectivului.

3.9.6. MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL AL DEVERSĂRILOR ACCIDENTALE,

TIPUL ȘI FRECVENȚA DE REALIZARE A INSPECȚIILOR ȘI MONITORINGULUI Branşamentul de apă şi racordul la canal vor fi preluate în exploatare de către AQUATIM S.A. După realizarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare pe amplasamentul obiectivului propus, acestea vor fi preluate în exploatare de către beneficiarul obiectivului, care se va ocupa de monitorizarea, întreţinerea şi exploatarea acestora. Prin monitorizarea permanentă a sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare se reduce posibilitatea producerii unor accidente ecologice.

3.9.7. BREVIAR DE CALCUL

 ALIMENTARE CU APĂ (conf. SR 1343-1:2006) NECESARUL DE APĂ PENTRU NEVOILE GOSPODĂREŞTI:

În cadrul acestui P.U.Z. sunt prevăzute 3 parcele, având diferite zone după cum

urmează: LOTUL 1: Parcelă pentru depozitare: C1.3, C1.2 şi C1.1 - nr. angajaţi la birou: 100 persoane/zi - normă consum: 40 l/om . zi – conform SR 1343/1-06;

- nr. muncitori: 200 persoane/zi - normă consum: 60 l/om . zi – conform SR 1343/1-06; LOTUL 2: Parcelă pentru depozitare: C2.1 - nr. angajaţi la birou: 30 persoane/zi - normă consum: 40 l/om . zi – conform SR 1343/1-06;

- nr. muncitori: 70 persoane/zi - normă consum: 60 l/om . zi – conform SR 1343/1-06; LOTUL 3: Parcelă pentru producţie: C3 - nr. angajaţi la birou: 20 persoane/zi - normă consum: 40 l/om . zi – conform SR 1343/1-06;

- nr. muncitori: 180 persoane/zi - normă consum: 60 l/om . zi – conform SR 1343/1-06; Debitul total de apă pentru consumul menajer pentru cele 3 loturi:

N = 1000

1 x (100 x 40 + 200 x 60 + 30 x 40 + 70 x 60 + 20 x 40 + 180 x 60) = 33

m3/zi = 0,382 l/s Qzi med. = Ks x Kp x N = 1,06 x 1,35 x 33 m

3/zi = 47,22 m3/zi = 0,54 l/s; Qzi max. = Kzi x Qzi med. = 1,3 x 47,22 m

3/zi = 61,39 m3/zi = 0,71 l/s; Qorar max. = Ko x Qzi max. = 2,8 x 61,39 m

3/zi = 171,89 m3/zi = 7,16 m3/h = 1,98 l/s.

Pagina 22 I 35

Debitul de apă pentru consumul menajer pentru fiecare lot în parte: LOTUL 1

Qzi med. = Ks x Kp x N = 1,06 x 1,35 x (100x40 + 200x60)/1000 m 3/zi = 22,89 m3/zi = 0,26 l/s;

Qzi max. = Kzi x Qzi med. = 1,3 x 22,89 m 3/zi = 29,76 m3/zi = 0,34 l/s;

Qorar max. = Ko x Qzi max. = 2,8 x 29,76 m 3/zi = 83,32 m3/zi = 3,47 m3/h = 0,97 l/s.

LOTUL 2 Qzi med. = Ks x Kp x N = 1,06 x 1,35 x (30x40 + 70x60)/1000 m

3/zi = 7,72 m3/zi = 0,09 l/s; Qzi max. = Kzi x Qzi med. = 1,3 x 7,72 m

3/zi = 9,38 m3/zi = 0,12 l/s; Qorar max. = Ko x Qzi max. = 2,8 x 9,38 m

3/zi = 26,26 m3/zi = 1,09 m3/h = 0,30 l/s. LOTUL 3

Qzi med. = Ks x Kp x N = 1,06 x 1,35 x (20x40 + 180x60)/1000 m 3/zi = 16,60 m3/zi = 0,19 l/s;

Qzi max. = Kzi x Qzi med. = 1,3 x 16,60 m 3/zi = 21,58 m3/zi = 0,25 l/s;

Qorar max. = Ko x Qzi max. = 2,8 x 21,58 m 3/zi = 60,42 m3/zi = 2,52 m3/h = 0,71 l/s.

Alimentarea cu apă pentru consumurile menajere a celor 3 loturi se va face prin

intermediul unei extinderi a reţelei de apă din PE-HD, PN10, PE100, De 160x9,5 mm pe strada Parma, în lungime de L = 453 m, cu branşare la conducta de apă cu De 355 mm aflată în fază de execuţie pe Calea Şagului.

Condutele de apă amplasate pe drumurile ce vor fi cedate domeniului public, sunt din PE-HD, PN10, PE100, De 125 x 7,4 mm în lungime totală de 2.150 m. Pe această reţea s- au prevăzut 10 cămine de vane şi 22 de hidranţi de incendiu.

NECESARUL DE APĂ PENTRU INCENDIU: GOSPODĂRIA DE APĂ LOT 1

Gospodăria de apă pentru lotul 1, conform datelor primite de la scenariul de incendiu, este alcătuită din:

- rezervor de înmagazinare; - staţie de pompare; - reţea de incendiu interior şi exterior.

Volumul de incendiu Vi (conf. STAS 1478-90) este: - volumul de apă pentru hidranţi interiori:

Vhi = 4,2 l/s x 10 min x 60 sec x 10 -3 = 2,52 mc

- volumul de apă pentru hidranţi exteriori: Vhe = 20 l/s x 2 ore x 3600/1000 sec. = 144 mc

- volumul de apă pentru sprinklere: Vsp = 149 l/s x 1 oră x 3600/1000 sec. = 536,4 mc

- volumul de incendiu: Vi = Vhi + Vhe + Vsp = 682,92 mc - debitul de refacere a rezervei de incendiu:

Qri = Vi / 24 = 682,92 / 24 = 28,45 m 3/h = 7,90 l/s

- Volumul rezervorului de incendiu se alege de 700 mc. Această cantitate de apă se va păstra într-un rezervor de înmagazinare, la care se

vor crea condiţii pentru amplasarea şi alimentarea directă a maşinilor de intervenţie ale pompierilor.

Staţia de pompare apă incendiu este amplasată în imediata vecinătate a bazinului şi este compusă din 2 grupuri de pompare:

- (1+1R) şi o pompă pilot, pentru incendiu interior şi exterior pentru un debit de Q = 25 l/s;

- 1 pompă electrică + 1 pompă DIESEL, pentru sprinklere la un debit de Q = 149 l/s;

- grup electrogen pentru grupul de pompare pentru incendiu interior şi exterior. Pentru parcela propusă în cadrul acestui P.U.Z., s-a întocmit o documentaţie P.S.I.

pentru stabilirea debitului de incendiu interior şi exterior şi sprinklere, aferent soluţiei din breviarul de calcul.

Pagina 23 I 35

Debitele de incendiu rezultate din breviarul de calcul P.S.I. au fost determinate, conform P118-2/2013, în funcţie de mărimea clădirilor şi de destinaţia clădirilor.

Alimentarea cu apă a rezervorului de apă pentru incendiu se va face de la 2 foraje de mică adîncime.

Conducta de apă din incintă propusă care alimentează rezervorul se va realiza din PE-HD, PE100, PN6, De 110x4 mm în lungime de L = 594 m.

Pentru asigurarea cu apă la incendiu exterior şi interior a obiectivelor, se va realiza un sistem de alimentare cu apă format dintr-un rezervor, staţie de pompare şi 2 reţele de incendiu. Reţeaua de incendiu interior şi exterior se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De 180 x10,7 mm în lungime de L = 2049 m.

Pe această reţea de incendiu s-au prevăzut 5 cămine de vane şi 21 hidranţi de incendiu supraterani cu Dn 100 mm.

Reţeaua de incendiu pentru sprinklere se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De 315 x 18,7 mm, prin 2 conducte în lungime totală de L = 4216 m. GOSPODĂRIA DE APĂ LOT 2

Gospodăria de apă pentru lotul 2, conform datelor primite de la scenariul de incendiu, este alcătuită din:

- rezervor de înmagazinare; - staţie de pompare; - reţea de incendiu interior şi exterior.

Volumul de incendiu Vi (conf. STAS 1478-90) este:

- volumul de apă pentru hidranţi interiori: Vhi = 4,2 l/s x 10 min x 60 sec x 10

-3 = 2,52 mc - volumul de apă pentru hidranţi exteriori:

Vhe = 20 l/s x 2 ore x 3600/1000 sec. = 144 mc - volumul de apă pentru sprinklere:

Vsp = 149 l/s x 1 oră x 3600/1000 sec. = 536,4 mc - volumul de incendiu: Vi = Vhi + Vhe + Vsp = 682,92 mc - debitul de refacere a rezervei de incendiu:

Qri = Vi / 24 = 682,92 / 24 = 28,45 m 3/h = 7,90 l/s

- Volumul rezervorului de incendiu se alege de 700 mc. Această cantitate de apă se va păstra într-un rezervor de înmagazinare, la care se

vor crea condiţii pentru amplasarea şi alimentarea directă a maşinilor de intervenţie ale pompierilor.

Staţia de pompare apă incendiu este amplasată în imediata vecinătate a bazinului şi este compusă din 2 grupuri de pompare:

- (1+1R) şi o pompă pilot, pentru incendiu interior şi exterior pentru un debit de Q = 25 l/s;

- 1 pompă electrică + 1 pompă DIESEL, pentru sprinklere la un debit de Q = 149 l/s;

- grup electrogen pentru grupul de pompare pentru incendiu interior şi exterior. Pentru parcela propusă în cadrul acestui P.U.Z., s-a întocmit o documentaţie P.S.I.

pentru stabilirea debitului de incendiu interior şi exterior şi sprinklere, aferent soluţiei din breviarul de calcul.

Debitele de incendiu rezultate din breviarul de calcul P.S.I. au fost determinate, conform P118-2/2013, în funcţie de mărimea clădirilor şi de destinaţia clădirilor.

Alimentarea cu apă a rezervorului de apă pentru incendiu se va face de la 2 foraje de mică adîncime.

Conduta de apă din incintă propusă care alimentează rezervorul se va realiza din PE- HD, PE100, PN6, De 110x4 mm în lungime de L = 405 m.

Pentru asigurarea cu apă la incendiu exterior şi interior a obiectivelor, se va realiza un sistem de alimentare cu apă format dintr-un rezervor, staţie de pompare şi 2 reţele de

Pagina 24 I 35

incendiu. Reţeaua de incendiu interior şi exterior se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De 180 x10,7 mm în lungime de L = 591 m.

Pe această reţea de incendiu s-au prevăzut 1 cămine de vane şi 11 hidranţi de incendiu supraterani cu Dn 100 mm.

Reţeaua de incendiu pentru sprinklere se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De 315 x 18,7 mm, prin 2 conducte în lungime totală de L =864 m.

GOSPODĂRIA DE APĂ LOT 3

Gospodăria de apă pentru lotul 3, conform datelor primite de la scenariul de incendiu, este alcătuită din:

- rezervor de înmagazinare; - staţie de pompare; - reţea de incendiu interior şi exterior.

Volumul de incendiu Vi (conf. STAS 1478-90) este: - volumul de apă pentru hidranţi interiori:

Vhi = 4,2 l/s x 10 min x 60 sec x 10 -3 = 2,52 mc

- volumul de apă pentru hidranţi exteriori: Vhe = 20 l/s x 2 ore x 3600/1000 sec. = 144 mc

- volumul de apă pentru sprinklere: Vsp = 149 l/s x 1 oră x 3600/1000 sec. = 536,4 mc

- volumul de incendiu: Vi = Vhi + Vhe + Vsp = 682,92 mc - debitul de refacere a rezervei de incendiu:

Qri = Vi / 24 = 682,92 / 24 = 28,45 m 3/h = 7,90 l/s

- Volumul rezervorului de incendiu se alege de 700 mc. Această cantitate de apă se va păstra într-un rezervor de înmagazinare, la care se

vor crea condiţii pentru amplasarea şi alimentarea directă a maşinilor de intervenţie ale pompierilor.

Staţia de pompare apă incendiu este amplasată în imediata vecinătate a bazinului şi este compusă din 2 grupuri de pompare:

- (1+1R) şi o pompă pilot, pentru incendiu interior şi exterior pentru un debit de Q = 25 l/s;

- 1 pompă electrică + 1 pompă DIESEL, pentru sprinklere la un debit de Q = 149 l/s;

- grup electrogen pentru grupul de pompare pentru incendiu interior şi exterior. Pentru parcela propusă în cadrul acestui P.U.Z., s-a întocmit o documentaţie P.S.I.

pentru stabilirea debitului de incendiu interior şi exterior şi sprinklere, aferent soluţiei din breviarul de calcul.

Debitele de incendiu rezultate din breviarul de calcul P.S.I. au fost determinate, conform P118-2/2013, în funcţie de mărimea clădirilor şi de destinaţia clădirilor.

Alimentarea cu apă a rezervorului de apă pentru incendiu se va face de la 2 foraje de mică adîncime.

Conduta de apă din incintă propusă care alimentează rezervorul se va realiza din PE- HD, PE100, PN6, De 110x4 mm în lungime de L = 291 m.

Pentru asigurarea cu apă la incendiu exterior şi interior a obiectivelor, se va realiza un sistem de alimentare cu apă format dintr-un rezervor, staţie de pompare şi 2 reţele de incendiu. Reţeaua de incendiu interior şi exterior se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De 180 x10,7 mm în lungime de L = 705 m.

Pe această reţea de incendiu s-au prevăzut 1 cămine de vane şi 7 hidranţi de incendiu supraterani cu Dn 100 mm.

Reţeaua de incendiu pentru sprinklere se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De 315 x 18,7 mm, prin 2 conducte în lungime totală de L = 705 m.

Pagina 25 I 35

 CANALIZARE MENAJERĂ (conf. SR 1846-1:2006) Apele uzate menajere provenite de la loturile 1, 2 şi 3 sunt coolectate prin intermediul

unei reţele de canalizare menajere din tuburi PVC-KG, SN8 cu De 315x9,2 mm, în lungime de 2150 m şi evacuate la o staţie de pompare ape uzate. Din staţia de pompare, apele uzate menajere sunt refulate pe strada Parma, prin intermediul unei conducte de refulare din PE- HD, PN6, PE100, De 125x4,6 mm, în lungime de 53 m. Această conductă subtraversează canalul de desecare HCn 1228/3 în tub de protecţie din PE-HD, PN10, PE100 cu De 280 mm în lungime de L = 11 m.

Pe strada Parma se va executa o reţea de canalizare din tuburi PVC-KG, SN8, De315x9,2 mm cu racordare în reţeaua de canalizare în fază de execuţie de pe Calea Şagului, pe o lungime de cca. 434 m.

Pentru o bună funcţionare a reţelei de canalizare menajeră pe străzile care vor fi cedate domeniului public s-au propus 53 cămine de vizitare, un cămin de liniştire Clin şi o staţie de pompare, conform specificaţiilor din STAS 3051.

LOTUL 1 Pe străzile din incinta Lotului 1, s-au prevăzut 3 reţele de canalizare menajeră din

PVC-KG, SN8, De 250x7,3 mm, în lungime totală de 870 m. Pentru o bună funcţionare a reţelei de canalizare menajeră pe străzile din incita Lotului 1 s-au propus 16 cămine de vizitare şi 3 cămine de racord CR1, CR2 şi CR3. Aceste cămine de racord sunt amplasate la 1 m de limita de proprietate al Lotului 1.

LOTURILE 2 şi 3 Apele uzate menajere provenite de la loturile 2 şi 3 sunt evacuate la reţeaua de

canalizare propusă pe străzile care vor fi cedate domeniului public, prin intermediul unui racord la canal pentru fiecare clădire în parte.

Debitele apelor uzate menajere evacuate sunt: Quz.zimed = Qzimed = 47,22 m

3/zi = 0,546 l/s; Quz.zimax = Qzimax = 61,39 m

3/zi = 0,71 l/s; Quz.orarmax = Qorarmax = 171,89 m

3/zi = 7,16 m3/h = 1,99 l/s.  CANALIZARE PLUVIALĂ (conf. SR 1846-2:2007)

Apele pluviale, de pe străzile care vor fi cedate domeniului public, se vor colecta prin rigole stradale, trecute prin decantoare-separatoare de hidrocarburi (DSH1, DSH2 şi DSH3) şi evacuate la bazinele de retenţie propuse (BR1, BR2 şi BR3).

Canalizarea pluvială pentru cele 3 loturi se va face în mod independent pentru fiecare lot în parte, fiind alcătuită din:

- reţea de canalizare pluvială acoperiş şi reţea de canalizare pluvială carosabil; - decantor-separator de hidrocarburi; - bazin de retenţie; - staţie de pompare ape pluviale; - conductă de refulare; - gură de vărsare.

LOTUL 1 Apele pluviale de pe partea carosabilă din incinta LOTULUI 1 se vor colecta separat

de apele pluviale provenite de pe acoperişul clădirilor. Apele pluviale de pe partea carosabilă sunt colectate prin intermediul gurilor de

scurgere şi evacuate în reţeaua de canalizare pluvială propusă din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm şi De 500 mm, în lungime totală de 2470 m, 46 cămine de vizitare şi trecute printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coaleşcent şi by-pass.

Apele pluviale provenite de pe acoperişul fiecărei clădiri vor fi colectate prin intermediul unei reţele de canalizare pluvială din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400

Pagina 26 I 35

mm şi De 500 mm, în lungime totală de 2138m, 45 cămine de vizitare şi evacuate în bazinul de retenţie propus. În bazinul de retenţie sunt înmagazinate şi apele pluviale provenite de pe carosabil care în prealabil sunt trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi.

Apele convenţional curate din bazinul de retenţie vor fi evacuate în canalul de desecare HCn 1228/3 din zona amplasamentului prin intermediul unei conducte de refulare şi a unei guri de vărsare.

Clasa de importanţă a folosinţei conform STAS 4273-83 este de clasa IV: Debitul de ape meteorice căzut pe suprafeţele carosabile şi zonele verzi este:

QP = m x S x φ x i unde: φ – coeficientul mediu = (4,9601x0,8 +3,1897x0,05)/8,1498 = 0,51 – pentru zonă verde, parte carosabilă

m = 0,80 - t <40 minute. Suprafaţa totală a obiectivului este:

Stotal = 8,1198 ha Timpul de ploaie va fi:

tp = 12 + L1/60xV = 12 + 800/60x0,7 = 31 min. Conform STAS 9470-73 zona 13 f 1/2 i = 100 l/sec.ha

QPcarosabil+zv = m x S x φ x i = 0,8 x 8,1498 x 0,51 x 100 = 332,51 l/s Decantorul-separatorul de hidrocarburi este dimensionat la un debit de 350 l/s şi va

colecta nisipul şi uleiurile provenite accidental de la autovehicole, de pe carosabilul zonei studiate.

Debitul de ape meteorice căzut pe suprafaţa acoperişurilor, este:

QP = m x S x φ x i unde: φ – coeficientul de scurgere = 0,95 – pentru acoperiş

m = 0,80 - t <40 minute. Suprafaţa totală a obiectivului este:

Stotal = 6,1440 ha Timpul de ploaie va fi:

tp = 12 + L1/60xV = 12 + 800/60x0,7 = 31 min. Conform STAS 9470-73 zona 13 f 1/2 i = 100 l/sec.ha

QPacoperis = m x S x φ x i = 0,8 x 6,1440 x 0,95 x 100 = 466,94 l/s Debitul total de ape pluviale provenit de pe suprafaţa lotului 1, este de: Qp = 466,94 + 332,51 = 799,45 l/s Bazinul de retenţie, asigură stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 1.560 m3.

V = QP x tp = 799,45 x 10 -3 x 31 x 60 = 1486,97 mc.

Dimensiunile bazinului de retenţie sunt: H = 1,5 m, L = 52,00 m şi B = 20 m. Prin conducta de refulare se va evacua un debit de: Qevacuat = m x Siarba x φiarba x i = 0,8 x 14,3092 x 0,05 x 100 = 57,23 l/sec. – considerându-se toată suprafaţa obiectivului ca fiind înierbată.

Conducta de refulare propusa pentru apele pluviale este din PE-HD, PE100, PN6, De 315x18,7 mm, în lungime totală de L = 45 m.

Debitul Qp = 799,45 l/s a fost determinat pentru o ploaie maximă cu f 1/2, pentru o durată a ploii de 31 min.

Debitul apelor meteorice pe un an de pe suprafaţa considerată de 143092 mp, (suprafaţă totală a obiectivului), se calculează în funcţie de media anuală căzută pe suprafaţa respectivă (592 l/m2 an, conf. datelor din P.U.G. Municipiul Timişoara). Debitul anual de pe suprafaţa considerată este de:

Q = 592 l/m2 an x 143092 m2 = 592 x 10-3 x 143092 = 84.710,46m3/an LOTUL 2 Apele pluviale de pe partea carosabilă din incinta LOTULUI 2 se vor colecta separat

de apele pluviale provenite de pe acoperişul clădirilor.

Pagina 27 I 35

Apele pluviale de pe partea carosabilă sunt colectate prin intermediul gurilor de scurgere şi evacuate în reţeaua de canalizare pluvială propusă din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm şi De 500 mm, în lungime totală de 940 m, 19 cămine de vizitare şi trecute printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coaleşcent şi by-pass.

Apele pluviale provenite de pe acoperişul fiecărei clădiri vor fi colectate prin intermediul unei reţele de canalizare pluvială din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm şi De 500 mm, în lungime totală de 852 m, 17 cămine de vizitare şi evacuate în bazinul de retenţie propus. În bazinul de retenţie sunt înmagazinate şi apele pluviale provenite de pe carosabil care în prealabil sunt trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi.

Apele convenţional curate din bazinul de retenţie vor fi evacuate în canalul de desecare HCn 1207/7 din zona amplasamentului prin intermediul unei conducte de refulare şi a unei guri de vărsare.

Clasa de importanţă a folosinţei conform STAS 4273-83 este de clasa IV: Debitul de ape meteorice căzut pe suprafeţele carosabile şi zonele verzi este:

QP = m x S x φ x i , unde: φ – coeficientul mediu = (1,9290x0,8 +1,2265x0,05)/3,1555 = 0,51 – pentru zonă verde, parte carosabilă

m = 0,80 - t <40 minute. Suprafaţa totală a obiectivului este:

Stotal = 3,1555 ha Timpul de ploaie va fi:

tp = 12 + L1/60xV = 12 + 500/60x0,7 = 23,90 min. Conform STAS 9470-73 zona 13 f 1/2 i = 115 l/sec.ha

QPcarosabil+zv = m x S x φ x i = 0,8 x 3,1555 x 0,51 x 115 = 148,05 l/s Decantorul-separatorul de hidrocarburi este dimensionat la un debit de 150 l/s şi va

colecta nisipul şi uleiurile provenite accidental de la autovehicole, de pe carosabilul zonei studiate.

Debitul de ape meteorice căzut pe suprafaţa acoperişurilor, este: QP = m x S x φ x i

unde: φ – coeficientul de scurgere = 0,95 – pentru acoperiş

m = 0,80 - t <40 minute. Suprafaţa totală a obiectivului este:

Stotal = 2,346 ha Timpul de ploaie va fi:

tp = 12 + L1/60xV = 12 + 500/60x0,7 = 23,90 min. Conform STAS 9470-73 zona 13 f 1/2 i = 115 l/sec.ha

QPacoperis = m x S x φ x i = 0,8 x 2,346 x 0,95 x 115 = 205,04 l/s Debitul total de ape pluviale provenit de pe suprafaţa lotului 2, este de: Qp = 148,05 + 205,04 = 353,09 l/s Bazinul de retenţie, asigură stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 522 m3.

V = QP x tp = 353,09 x 10 -3 x 23,90 x 60 = 506,33 mc.

Dimensiunile bazinului de retenţie sunt: H = 1,5 m, L = 29,00 m şi B = 12 m. Prin conducta de refulare se va evacua un debit de: Qevacuat = m x Siarba x φiarba x i = 0,8 x 5,5169 x 0,05 x 115 = 25,37 l/sec. – considerându-se toată suprafaţa obiectivului ca fiind înierbată.

Conducta de refulare propusa pentru apele pluviale este din PE-HD, PE100, PN6, De 200x11,9 mm, în lungime totală de L = 21 m.

Debitul Qp = 353,09 l/s a fost determinat pentru o ploaie maximă cu f 1/2, pentru o durată a ploii de 23,90 min.

Debitul apelor meteorice pe un an de pe suprafaţa considerată de 55169 mp, (suprafaţă totală a obiectivului), se calculează în funcţie de media anuală căzută pe suprafaţa respectivă (592 l/m2 an, conf. datelor din P.U.G. Municipiul Timişoara). Debitul anual de pe suprafaţa considerată este de:

Q = 592 l/m2 an x 55169 m2 = 592 x 10-3 x 55169 = 32.660,05 m3/an

Pagina 28 I 35

LOTUL 3 Apele pluviale de pe partea carosabilă din incinta LOTULUI 3 se vor colecta separat

de apele pluviale provenite de pe acoperişul clădirilor. Apele pluviale de pe partea carosabilă sunt colectate prin intermediul gurilor de

scurgere şi evacuate în reţeaua de canalizare pluvială propusă din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm şi De 500 mm, în lungime totală de 600 m, 13 cămine de vizitare şi trecute printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coaleşcent şi by-pass.

Apele pluviale provenite de pe acoperişul fiecărei clădiri vor fi colectate prin intermediul unei reţele de canalizare pluvială din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm şi De 500 mm, în lungime totală de 571m, 12 cămine de vizitare şi evacuate în bazinul de retenţie propus. În bazinul de retenţie sunt înmagazinate şi apele pluviale provenite de pe carosabil care în prealabil sunt trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi.

Apele convenţional curate din bazinul de retenţie vor fi evacuate în canalul de desecare HCn 1228/3 din zona amplasamentului prin intermediul unei conducte de refulare şi a unei guri de vărsare.

Clasa de importanţă a folosinţei conform STAS 4273-83 este de clasa IV: Debitul de ape meteorice căzut pe suprafeţele carosabile şi zonele verzi este:

QP = m x S x φ x i unde: φ – coeficientul mediu = (1,0698x0,8 +0,7180x0,05)/1,7878 = 0,49 – pentru

zonă verde, parte carosabilă m = 0,80 - t <40 minute. Suprafaţa totală a obiectivului este: Stotal = 1,7878 ha Timpul de ploaie va fi: tp = 12 + L1/60xV = 12 + 310/60x0,7 = 19,38 min. Conform STAS 9470-73 zona 13 f 1/2 i = 138 l/sec.ha

QPcarosabil+zv = m x S x φ x i = 0,8 x 1,7878 x 0,49 x 138 = 96,71 l/s Decantorul-separatorul de hidrocarburi este dimensionat la un debit de 100 l/s şi va

colecta nisipul şi uleiurile provenite accidental de la autovehicole, de pe carosabilul zonei studiate.

Debitul de ape meteorice căzut pe suprafaţa acoperişurilor, este: QP = m x S x φ x i

unde: φ – coeficientul de scurgere = 0,95 – pentru acoperiş m = 0,80 - t <40 minute.

Suprafaţa totală a obiectivului este: Stotal = 0,7776 ha Timpul de ploaie va fi: tp = 12 + L1/60xV = 12 + 310/60x0,7 = 19,38 min. Conform STAS 9470-73 zona 13 f 1/2 i = 138 l/sec.ha

QPacoperis = m x S x φ x i = 0,8 x 0,7776 x 0,95 x 138 = 81,55 l/s Debitul total de ape pluviale provenit de pe suprafaţa lotului 3, este de: Qp = 96,71 + 81,55 = 178,26 l/s Bazinul de retenţie, asigură stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 210 m3.

V = QP x tp = 178,26 x 10 -3 x 19,38 x 60 = 207,28 mc.

Dimensiunile bazinului de retenţie sunt: H = 1,5 m, L = 20,00 m şi B = 7 m. Prin conducta de refulare se va evacua un debit de: Qevacuat = m x Siarba x φiarba x i = 0,8 x 2,5808 x 0,05 x 138 = 14,24 l/sec. – considerându-se toată suprafaţa obiectivului ca fiind înierbată.

Conducta de refulare propusa pentru apele pluviale este din PE-HD, PE100, PN6, De 160x9,5 mm, în lungime totală de L = 19 m.

Debitul Qp = 178,26 l/s a fost determinat pentru o ploaie maximă cu f 1/2, pentru o durată a ploii de 19,38 min.

Debitul apelor meteorice pe un an de pe suprafaţa considerată de 55169 mp, (suprafaţă totală a obiectivului), se calculează în funcţie de media anuală căzută pe suprafaţa respectivă (592 l/m2 an, conf. datelor din P.U.G. Municipiul Timişoara). Debitul anual de pe suprafaţa considerată este de:

Q = 592 l/m2 an x 25808 m2 = 592 x 10-3 x 25808 = 15.278,33 m3/an

Pagina 29 I 35

3.10. PROTECŢIA MEDIULUI

PROBLEME DE MEDIU: Riscuri naturale/antropice: nu este cazul. Epurarea si preepurarea apelor uzate: in zona obiectivului studiat pe Calea

Şagului este în fază de execuţie o conductă de apă din PE-HD, cu De 355 mm şi un canal menajer din PAFSIN cu Dn 500 mm. Pentru moment, în zonă nu există posibilitatea racordării la rețele de utilități în sistem centralizat: apă, canalizare.

Apele uzate menajere provenite de la loturile 1, 2 şi 3 sunt colectate prin intermediul unei reţele de canalizare menajere din tuburi PVC-KG, SN8 cu De 315x9,2 mm, în lungime de 2150 m şi evacuate la o staţie de pompare ape uzate. Din staţia de pompare, apele uzate menajere sunt refulate pe strada Parma, prin intermediul unei conducte de refulare din PE- HD, PN6, PE100, De 125x4,6 mm, în lungime de 53 m. Această conductă subtraversează canalul de desecare HCn 1228/3 în tub de protecţie din PE-HD, PN10, PE100 cu De 280 mm în lungime de L = 13 m.

Pe strada Parma se va executa o reţea de canalizare din tuburi PVC-KG, SN8, De315x9,2 mm cu racordare în reţeaua de canalizare în fază de execuţie de pe Calea Şagului, pe o lungime de cca. 430 m.

Pentru o bună funcţionare a reţelei de canalizare menajeră pe străzile care vor fi cedate domeniului public s-au propus 53 cămine de vizitare, un cămin de liniştire Clin şi o staţie de pompare, conform specificaţiilor din STAS 3051.

Depozitarea controlata a deseurilor: ca urmare a implementarii planului vor rezulta deseuri menajere de la angajati precum si deseuri rezultate din contructii in faza de realizare. Acestea vor fi colectate selectiv respectand normele legale in vigoare. Se va tine evidenta gestiunii deseurilor conform HG nr 856/2002. Preluarea deseurilor va fi facuta de unitati specializate autorizate.

Recuperarea terenurilor degradate, plantatii de spatii verzi, etc.: nu este teren degradat. Spatiul verde va fi amenajat conform reglementarilor urbanistice in vigoare.

Se va asigura o suprafaţă de minim 20% spaţii verzi amenajate din suprafața totală a terenului (minim 22,145% spații verzi amenajate în cadrul fiecărei parcele de depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare propusă).

Organizarea sistemelor de spatii verzi: pe terenul ce face obiectul prezentei documentații nu există spații verzi amenajate. Prin prezenta documentaţie se propune asigurarea unui minim de 20% spaţii verzi amenajate, din suprafața totală a terenului ce face obiectul P.U.Z.

Conform HCL nr. 62/2012, se vor asigura în cadrul fiecărei parcele de depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare, zonele verzi echivalente a 25 de puncte procentuale, astfel:

- 20 de puncte procentuale însemnând gazon și peluze înierbate amenajate la cota terenului (respectiv 20% spații verzi amenajate) și

- 5 puncte procentuale însemnând arbori, gard viu, arbuști sau plante floricole plantate în cadrul peluzei, (respectiv 5%). Protejarea bunurilor de patrimoniu: nu este cazul. Refacerea peisagistica si reabilitare urbana: parcela va fi amenajata conform

reglementarilor urbanistice in vigoare.

Valorificarea potentialului turistic si balnear: nu este cazul.

Pagina 30 I 35

Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul retelelor edilitare, comunicatiilor: În zona obiectivului studiat pe Calea Şagului este în fază de execuţie o conductă de

apă din PE-HD, cu De 355 mm şi un canal menajer din PAFSIN cu Dn 500 mm. Pentru moment, în zonă nu există posibilitatea racordării la următoarele rețele de utilități în sistem centralizat: telefonie, apă, canalizare, gaz, agent termic.

În primă fază, până în momentul dezvoltării drumurilor de exploatare De1227/1, De1205/3, și reglementarea drumului propus în P.U.Z. ”Zonă depozitare, servicii și industrie nepoluantă”, - zona Calea Șagului, Strada Napoli, terenul studiat va fi accesibil din intersecția Căii Șagului cu Strada Torino, pe traseul definit de Strada Palermo - Strada Parma.

În perspectivă, zona va putea fi accesată rutier și prin partea nordică, prin intermediul DE1205/3 (“Drumul Cenușii”), care se intersectează cu Strada Calea Șagului prin giratoriul existent amenajat în dreptul Leroy-Merlin și Auchan Sud.

Prin realizarea si implementarea planului toate disfunctionalitatile vor fi remediate prin solutiile propuse.

Rețeaua rutieră propusă în cadrul zonei studiate va prelungi traseele rutiere existente: Strada Torino, Strada Milano și Strada Parma. Pentru racordul acestor străzi existente cu rețeaua nou prevăzută în cadrul zonei studiate, se propune realizarea unei girații.

În scopul ierarhizării viitoarei trame stradale, se propune continuarea profilurilor transversale de drum propuse în documentațiile de urbanism aprobate în zonă sau aflate în lucru, prin dezvoltarea drumurilor de exploatare existente la următoarele profiluri transversale de drum:

- De 1206/4 se va dezvolta la o lățime de 21,00m conform profilului transversal tip PTT1. Acesta va deveni principala stradă de legătură între Calea Șagului și Drumul Cenușii, fiind propus în continuarea Străzii Torino. PTT1 este o stradă de categoria a II-a, simetrică față de ax, cu două benzi de circulație auto pe sens, echipată cu zone verzi de aliniament, piste pentru biciclete și trotuare pe ambele laturi.

- De 1205/3 (Drumul Cenușii) va fi dezvoltat la un profil de drum cu 2 benzi de circulație auto pe sens, păstrând conducta de cenușă existentă în cadrul unei zone verzi centrale, conform profilului PTT2. Practic, acesta va fi format din 2 profiluri de 12,00m situate de o parte și de cealaltă a conductei. La fel ca PTT1, va fi echipat cu zone verzi de aliniament, piste pentru biciclete și trotuare pe ambele laturi.

- Străzile secundare nou propuse vor fi de categoria a III-a, și vor fi dezvoltate simetric la o lățime de 14,00m, conform profilului transversal tip PTT3, fiind alcătuite din carosabil de 7,00m în dublu sens, spații verzi de aliniament, piste pentru biciclete și trotuare.

- Pe porțiunea în care se învecinează cu HCn 1228/3, De 1231 va fi dezvoltat conform PTT4 la o lățime de 15,00m, astfel încât de-a lungul canalului să fie amenajată o fâșie de 4,00m spațiu verde cu rol de culoar ecologic de protecție. Profilul este echipat cu o pistă de biciclete în dublu sens între carosabil și spațiul verde, trotuarul fiind propus pe cealaltă latură a sa.

Circulația rutieră și pietonală din interiorul zonei va fi reglementată prin indicatoare rutiere și marcaje.

Pagina 31 I 35

Tratarea criteriillor pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului conform HG nr 1076/2004

Anexa nr 1. Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului

I. CARACTERISTICILE PLANURILOR SI PROGRAMELOR CU PRIVIRE, IN SPECIAL LA:

1.a. Gradul in care planul creaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor Obiectivul este amplasat în partea de sud-vest a municipiului Timişoara, pe partea

dreaptă a Căii Șagului (fost DN59, E70). Accesibilitatea zonei studiate este asigurată prin intersecția amenajată dintre Calea

Șagului și Strada Torino. Calea Șagului, prin intermediul căreia se asigură accesul rutier la zona studiată nu

are în prezent trotuare pentru circulație pietonală și nici piste pentru biciclete, acest aspect urmând a fi remediat cu ocazia viitoarei modernizări a străzii.

Prin implementarea planului vor aparea facilitate privind infrastructura privind utilitatile.

Astfel se va pune in valoare potentialul zonei prin cresterea functionalitatii zonei, acestea conducand la dezvoltarea zonei.

1.b. Gradul in care Planul Urbanistic Zonal influenteaza alte planuri si programe, inclusive pe cele care se integreaza sau deriva din el. Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara în lucru, terenul se

încadrează în zona TDA – Terenuri cu destinație agricolă – arabil, pășuni, fânețe, situate în extravilan.

Terenul studiat a fost scos din circuitul agricol, fiind introdus în intravilanul Municipiului Timișoara, în baza documentației P.U.Z. aprobată cu H.C.L. nr. 31/2003 “INTERPORTO – TERMINAL INTERMODAL Timișoara”, preluată de P.U.G. Timișoara în vigoare, prelungit prin H.C.L. nr. 619/2018.

1.c. Relevanta planului pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltarii durabile

 Prin prisma poziţiei faţă de cadrul oraşului, zona ce face obiectul studiului este favorizată, în primul rând datorită arealului consistent încă neconstruit şi care are mari şanse să fie edificat conform principiilor de dezvoltare teritorială durabilă.

 Accesibilitatea zonei este asigurată de existenţa arterei majore Calea Șagului – fost DN59, şi de propunerea de traseu a Centurii ocolitoare Timişora Vest.

 Zona limitrofă zonei studiate se conturează ca o zonă cu caracter industrial, producție, depozitare, logistică, comerț şi servicii. Managementul deseurilor Ca urmare a implementarii planului vor rezulta deseuri menajere de la angajati

precum si deseuri rezultate din contructii in faza de realizare. Acestea vor fi colectate selectiv respectand normele legale in vigoare. Se va tine evidenta gestiunii deseurilor conform HG nr 856/2002. Preluarea deseurilor va fi facuta de unitati specializate autorizate.

Apa Alimentarea cu apa: pentru apă menajeră, se va realiza de la conducta de apă în

fază de execuţie pe Calea Şagului din PE-HD, De 355 mm, prin intermediul unei extinderi a

Pagina 32 I 35

reţelei de apă din PE-HD, PN10, PE100, De 160x9,5 mm în lungime totală de L = 453 m, pe strada Parma.

Reţeaua de apă propusă va alimenta obiectivele, prin intermediul branşamentelor de apă propuse pentru fiecare locaţie în parte.

Condutele de apă amplasate pe drumurile ce vor fi cedate domeniului public, sunt din PE-HD, PN10, PE100, De 125 x 7,4 mm în lungime totală de 2.150 m. Pe această reţea s- au prevăzut 10 cămine de vane şi 22 de hidranţi de incendiu.

Canalizarea menajera: apele uzate menajere provenite de la loturile 1, 2 şi 3 sunt colectate prin intermediul unei reţele de canalizare menajere din tuburi PVC-KG, SN8 cu De 315x9,2 mm, în lungime de 2150 m şi evacuate la o staţie de pompare ape uzate. Din staţia de pompare, apele uzate menajere sunt refulate pe strada Parma, prin intermediul unei conducte de refulare din PE-HD, PN6, PE100, De 125x4,6 mm, în lungime de 53 m. Această conductă subtraversează canalul de desecare HCn 1228/3 în tub de protecţie din PE-HD, PN10, PE100 cu De 280 mm în lungime de L = 13 m.

Pe strada Parma se va executa o reţea de canalizare din tuburi PVC-KG, SN8, De315x9,2 mm cu racordare în reţeaua de canalizare în fază de execuţie de pe Calea Şagului, pe o lungime de cca. 434 m.

Pentru o bună funcţionare a reţelei de canalizare menajeră pe străzile care vor fi cedate domeniului public s-au propus 53 cămine de vizitare, un cămin de liniştire Clin şi o staţie de pompare, conform specificaţiilor din STAS 3051.

Canalizarea pluviala: apele pluviale, de pe străzile care vor fi cedate domeniului public, se vor colecta prin rigole stradale, trecute prin decantoare-separatoare de hidrocarburi (DSH1, DSH2 şi DSH3) şi evacuate la bazinele de retenţie propuse (BR1, BR2 şi BR3).

LOTUL 1 Apele pluviale de pe partea carosabilă din incinta LOTULUI 1 se vor colecta separat

de apele pluviale provenite de pe acoperişul clădirilor. Apele pluviale de pe partea carosabilă sunt colectate prin intermediul gurilor de

scurgere şi evacuate în reţeaua de canalizare pluvială propusă din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm şi De 500 mm, în lungime totală de 2470 m, 46 cămine de vizitare şi trecute printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coaleşcent şi by-pass.

Apele pluviale provenite de pe acoperişul fiecărei clădiri vor fi colectate prin intermediul unei reţele de canalizare pluvială din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm şi De 500 mm, în lungime totală de 2138 m, 45 cămine de vizitare şi evacuate în bazinul de retenţie propus. În bazinul de retenţie sunt înmagazinate şi apele pluviale provenite de pe carosabil care în prealabil sunt trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi.

Apele convenţional curate din bazinul de retenţie vor fi evacuate în canalul de desecare HCn 1228/3 din zona amplasamentului prin intermediul unei conducte de refulare şi a unei guri de vărsare.

LOTUL 2 Apele pluviale de pe partea carosabilă din incinta LOTULUI 2 se vor colecta separat

de apele pluviale provenite de pe acoperişul clădirilor. Apele pluviale de pe partea carosabilă sunt colectate prin intermediul gurilor de

scurgere şi evacuate în reţeaua de canalizare pluvială propusă din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm şi De 500 mm, în lungime totală de 940 m, 19 cămine de vizitare şi trecute printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coaleşcent şi by-pass.

Apele pluviale provenite de pe acoperişul fiecărei clădiri vor fi colectate prin intermediul unei reţele de canalizare pluvială din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm şi De 500 mm, în lungime totală de 852 m, 17 cămine de vizitare şi evacuate în bazinul de retenţie propus. În bazinul de retenţie sunt înmagazinate şi apele pluviale provenite de pe carosabil care în prealabil sunt trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi.

Apele convenţional curate din bazinul de retenţie vor fi evacuate în canalul de desecare HCn 1207/7 din zona amplasamentului prin intermediul unei conducte de refulare şi a unei guri de vărsare.

Pagina 33 I 35

LOTUL 3 Apele pluviale de pe partea carosabilă din incinta LOTULUI 3 se vor colecta separat

de apele pluviale provenite de pe acoperişul clădirilor. Apele pluviale de pe partea carosabilă sunt colectate prin intermediul gurilor de

scurgere şi evacuate în reţeaua de canalizare pluvială propusă din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm şi De 500 mm, în lungime totală de 600 m, 13 cămine de vizitare şi trecute printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coaleşcent şi by-pass.

Apele pluviale provenite de pe acoperişul fiecărei clădiri vor fi colectate prin intermediul unei reţele de canalizare pluvială din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm şi De 500 mm, în lungime totală de 571 m, 12 cămine de vizitare şi evacuate în bazinul de retenţie propus. În bazinul de retenţie sunt înmagazinate şi apele pluviale provenite de pe carosabil care în prealabil sunt trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi.

Apele convenţional curate din bazinul de retenţie vor fi evacuate în canalul de desecare HCn 1228/3 din zona amplasamentului prin intermediul unei conducte de refulare şi a unei guri de vărsare.

Zgomotul si vibratiile Obiectivul prin natura activitatii nu va produce poluare fonica si vibratii. Zgomotul va fi temporar, se va incadra in limitele normale conform STAS in vigoare. Radiatii Nu este cazul, activitatile planului nu duc la modificari ale acestui factor. 1.d. Relevanta PUZ pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu Factori de mediu posibil a fi afectati: Gospodarirea substantelor chimice periculoase: nu este cazul. Protectia calitatii apelor: se vor respecta valorile prevazute in HG nr 188/2002 si

modificat prin HG nr 352/2005 privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.

Protectia calitatii aerului: in perioada realizarii planului vor fi utilizate masini si

echipamente performante. Alimentarea cu combustibil a utilajelor, intretinerea/repararea acestora se va face doar prin intermediul unitatilor spacializate autorizate.

Protectia calitatii solului si subsolului: pe perioada de realizare a planului se vor

evita depozitarile necontrolate de deseuri. Alimentarea cu combustibil a utilajelor, intretinerea/repararea acestora se va face doar prin intermediul unitatilor specializate autorizate. Deseurile vor fi colectate selectiv si vor fi preluate de unitati specializate autorizate.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public: terenul este

delimitat astfel:

 La sud:  parcelele identificate prin nr. cad. A1206/1/10, A1206/1/11, A1206/1/12,  drumul de exploatare De1231,  canalul de desecare HCn 1228/3,  pe parcelele aflate la sud de canalul de desecare HCn 1228/3 se află terenul

reglementat prin P.U.Z. Platforma industrială Monlandys”, DN59 - Calea Șagului, Timișoara, aprobat prin H.C.L. 111/2003, și terenul reglementat prin P.U.Z. ”Zonă depozitare, servicii și industrie nepoluantă”, - zona Calea Șagului, Strada Napoli, Timișoara (beneficiar S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L., aprobat prin H.C.L. 618/2019.

Pagina 34 I 35

 La est:  drumul de exploatare De1231,  canalul de desecare HCn 1228/3,  parcelele identificate prin CF nr. 419256, 419227, 419257, 419258, 419406,

pe care este în curs de elaborare documentația P.U.Z. ”Comerț, servicii, depozitare, producție nepoluantă”, - zona Calea Șagului, Timișoara (beneficiarI S.C. MIRFAG TRANS S.R.L., S.C. BEGAMI S.R.L., S.C. POD CONSTRUCT S.R.L.), având A.O. nr. 05/2018.

 parcelele identificate prin CF nr. 430632, 430636, 430652, 430672, 430640, 430641, 430671, 445464, reglementate prin documentația P.U.Z. ”Zonă depozitare, logistică și producție nepoluantă”, - zona Calea Șagului, Timișoara aprobat prin H.C.L. 535/2019.

 La vest:  canalul de desecare HCn 1207/7

 La nord:  drumul de exploatare De1205/3 cu racord direct la Calea Șagului,  parcelele identificate prin nr. cad. A1206/1/1, A1206/1/2, A1206/1/3,

A1206/1/4, CF nr. 421448 (nr. cad. Cc1206/1/5), CF 425743 (nr. cad. Cc1206/1/6), CF 421294 (nr. cad. Cc1206/5/1), CF 421306 (nr. cad. Cc1206/5/1/1), CF 412296 (nr. cad. Cc1206/5/2), CF 421297 (nr. cad. Cc1206/5/3), CF 421300 (nr. cad. Cc1206/5/4).

Nu se pune problema vreunui impact asupra sanatatii populatiei prin implementarea

planului si a vecinatatilor deja conturate din punct de vedere urbanistic. II. CARACTERISTICILE EFECTELOR SI ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATE CU PRIVIRE, IN SPECIAL LA:

2.a. Probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor: Propunerile din plan produc efecte cu caracter ireversibil prin implementarea planului.

Se va respecta legislatia in vigoare privind indicatorii urbanistici si spatiile verzi. Factorii de mediu vor fi tratati conform solutiilor descrise in plan, pentru ca efectul asupra acestora sa fie minim.

2.b. Natura cumulativa a efectelor Zona este structurata inca din faza de PUG. Fiecare plan in parte a fost analizat din

punct de vedere al protectiei mediului, efectul cumulativ va fi redus semnaificativ daca sunt respectate conditiile din avizele obtinute.

2.c. Natura transfrontiera a efectelor Nu se produc efecte transfrontaliere.

2.d. Riscul pentru sanatatea umana si pentru mediu Fiecare posibil risc a fost analizat in procesul de avizare al fiecarui plan. In ceea ce

priveste planul prezent, riscul asupra sanatatii populatiei si mediului este redus prin solutiile propuse a fi implementate.

2.e. Marimea si spatialitatea efectelor Nu este cazul. 2.f. Valoarea si vulnerabilitatea aerului posibil a fi afectat de : 2.f.i.Caracteristicile naturale speciale sau patrimoniului cultural: in zona studiata nu

sunt resurse naturale speciale sau patrimoniu cultural care sa fie afectat. 2.f.ii.Depasirea standardelor sau a valorillor limita de calitate a mediului

Pagina 35 I 35

Conform planului, activitatea care se va desfasura este nepoluanta, vor fi respectate standardele actuale in vigoare.

2.f.iii.Folosirea terenului in mod intensiv: nu este cazul. 2.g.Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar si international In perimetrul amplasamentului nu sunt zone sau peisaje cu statut de protejare.

3.11. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Conform planşei 170-A07 “Circulaţia terenurilor“ urmeaza a fi prevăzute:

- rezervarea suprafeţelor de teren necesare pentru asigurarea prospectelor transversale finale în perimetrul terenului studiat

- obligativitatea ca drumurile de acces, pistele pentru biciclete, trotuarele aferente drumurilor mai sus menţionate să devină domeniu public.

BILANȚ TERITORIAL OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ EXISTENT PROPUS

Teren proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

100,00% 248 100 mp 90,31% 224 069 mp

Teren pentru drumuri publice - - 9,69% 24 031 mp

TOTAL 100,00% 248 100 mp 100,00% 248 100 mp

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Proiectul P.U.Z. aprobat va fi transmis elaboratorului P.U.G. iar proiectul va fi integrat și preluat în noul P.U.G.

Eforturile proiectantului au fost îndreptate către realizarea în condiţii normale a funcţiunilor cerute de temă, încadrarea în normele sanitare şi de mediu precum şi asigurarea unei folosiri a terenului la parametri contemporani. Regulamentul urban aferent P.U.Z. urmează a fi analizat la întocmirea P.U.G., prevederile acestuia urmând a fi coroborate cu condiţiile impuse de această documentaţie.

Ca măsură prioritară legată de evoluţia zonei, se propune corelarea stadiului actual de construcţie al zonei cu strategia de dezvoltare a teritoriului situat în zona calea Șagului.

Operaţiunile viitoare din zonă, vor ţine seama de schema majoră a circulaţiilor propuse, în vederea evitării situaţiilor de obstrucţionare a traseelor cu construcţii.

Prezentul P.U.Z. ”ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE” are un caracter de reglementare ce explicitează şi detaliază prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare şi conformare a construcţiilor pe întreaga zonă studiată. Întocmit, Şef de proiect, arhitect Alina Narița arhitect Georgeta Trîmbițaș

Atasament: RAPORTUL_INF_SI_CONS_PUBL_PUZ_SAPIENT_VEST.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA a DIRECȚIA URBANISM ROMANIA Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ Nr. UR2019-019463/10.02.2020 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: P.U.Z. — "ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE” Amplasament: ZONA CALEA SAGULUI, Timişoara Beneficiar: S.C. SAPIENT VEST S.R.L. Proiectant: S.C. ARHITECT TRIMBITAŞ S.R.L. Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Serviciul Certificari si Autorizari din cadrul Direcţiei Generale de Urbanism, şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 13.12.2019 — 27.01.2020. În acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe terenul care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcţia Generală de Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.UZ. şi 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Țimişoara), conform Anexei 2 din H.C:L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Proprietari notificaţi: - Rosi-lta Uno srl - Str. Calea Sagului KM 8+700 m dreapta; - Metro “Cash&Carry” - Str. Calea Sagului nr. 194; - Verni & Fida srl - Str. Napoli nr. 1; - Macchine per Caffe Espresso - Str. Calea Sagului KM 8+300 m dreapta; - Paul Trans Service - Str. Calea Șagului DN 59 Km 8+700 m; - Metallika (centru reciclare) - Str. Milano; - Veradi Trade SRL - Str. Milano; - SC ADIENT AUTOMOTIVE SRL - Str. Calea Sagului Km 5 dreapta; - SC LEROY MERLIN SRL - Str. Calea Sagului DN59; - SC INTERCOLOR SRL - Str. Calea Sagului Km 7 + 550 m dreapta; - SC FACTOITOBOX SRL - Str. Calea Sagului Km 5 dreapta; - S.C. DEGAMI S.R.L - Str. Nicolae Firu 72, Chisoda „Timiş; - S.C. POD CONSTRUCT S.R.L. - Str. Simion Barnutiu Il A; - SC SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL, comuna Giroc, satul Chisoda, DN 59km5+3550, Timiş: - SC DUTCH REAL ESTATE SRL - Str..Italia, NR.1-7,etaj.1, birou Chiajna, jud,Ilfov Documentaţia disponibilă la Serviciul Certificari si Autorizari, nu a fost consultată de nici o persoană interesată. La întâlnirea cu proiectantul S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L., organizată în data de 16.01.2020, intre orele 14,00 — 15,00, la sediul PMT — Direcţia Generală de Urbanism, nu s-a prezentat nici o persoana interesata de această investiție. Nu au fost formulate obiecții referitoare la documentație. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului „Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal — „ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, CALEA SAGULUI, Timişoara, beneficiar S.C. SAPIENT VEST S.R.L., proiectant: S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L., a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. ARHITECT ŞEF Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER UN UI Liliana IOVAN PATUL Red/dact. LI. —2 ex | LL Le 91 Timişoara 2021 a Capitală Europeană a Culturii

Atasament: AVIZ_JURIDIC_SAPIENT.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2020-004144/11.03.2020 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 11.03.2020 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea $agului, Timişoara În considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2020-004144/11.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare”, Calea Șagului, Timişoara, beneficiar fiind societatea SAPIENT VEST SRL, proiectant ARHITECT TRIMBITAS SRL, proiect nr. 170/2019, conform cerințelor stabilite prin certificatul de urbanism nr. 2194/26.06.2019,, Având în vedere Proiectul de hotărâre privind Planului Urbanistic Zonal „Zona depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare”, Calea Șagului, Timişoara, precum și Referatul Primarului Municipiului Timișoara de aprobare a acestuia, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul șef, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local, În considerarea Avizului de Oportunitate nr. 38/01.08.2019 și Avizului Arhitectului Sef nr. 12/27.02.2020, Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlurilor de proprietate potrivit extraselor de carte funciară pentru informare, anexate documentației, aferente terenului în suprafață de 248.100 mp reglementat prin documentație, rezultă următoarea situație juridică: Cartea funciară nr. 425744 Timișoara nr. cadastral 425744 (datat 04.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 20.000 mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea SC Sapient Vest SRL. Este notată interdicție de înstrăinare, grevare de orice sarcini, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, restructurare și amenajare, respectiv alipire, în favoarea SC Slovunit AS, fiind intabulat dreptul de ipotecă legală în favoarea acestei societăți. - Cartea funciară nr. 425746 Timișoara nr. cadastral 425746 (datat 04.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 20.000mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea SC Sapient Vest SRL. Este notată interdicție de înstrăinare, grevare de orice sarcini, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, restructurare și amenajare, respectiv alipire, în favoarea SC Slovunit, AS fiind intabulat dreptul de ipotecă legală în favoarea acestei societăți. - Cartea funciară nr. 422922 Timișoara nr. cadastral 422922 (datat 04.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 20.000mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea SC Sapient Vest SRL. Este notată interdicție de înstrăinare, grevare de orice sarcini, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, restructurare și amenajare, respectiv alipire, în favoarea SC Slovunit AS, fiind intabulat dreptul de ipotecă legală în favoarea acestei societăți. - Cartea funciară nr. 425740 Timișoara nr. cadastral 425740 (datat 04.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 20.000mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea SC Sapient Vest SRL. Este notată interdicție de înstrăinare, grevare de orice sarcini, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, restructurare și amenajare, respectiv alipire, în favoarea SC Slovunit AS, fiind intabulat dreptul de ipotecă legală în favoarea acestei societăți. - Cartea funciară nr. 425745 Timișoara nr. cadastral 425745 (datat 04.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 20.000mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea SC Sapient Vest SRL. Este notată interdicție de înstrăinare, grevare de orice sarcini, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, restructurare și amenajare, respectiv alipire, în favoarea SC Slovunit AS, fiind intabulat dreptul de ipotecă legală în favoarea acestei societăți. page 10f3

Cartea funciară nr. 422971 Timișoara nr. cadastral 422971 (datat 04.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 20.000mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea SC Sapient Vest SRL. Este notată interdicție de înstrăinare, grevare de orice sarcini, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, restructurare și amenajare, respectiv alipire, în favoarea SC Slovunit AS, fiind intabulat dreptul de ipotecă legală în favoarea acestei societăți. Cartea funciară nr. 422972 Timișoara nr. cadastral 422972 (datat 04.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 20.000mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea SC Sapient Vest SRL. Este notată interdicție de înstrăinare, grevare de orice sarcini, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, restructurare și amenajare, respectiv alipire, în favoarea SC Slovunit AS, fiind intabulat dreptul de ipotecă legală în favoarea acestei societăți. - Cartea funciară nr. 422968 Timișoara nr. cadastral 422968 (datat 04.03.2020), referitoare la imobilul -teren intravilan în suprafață de 20.000mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea SC Sapient Vest SRL. Este notată interdicție de înstrăinare, grevare de orice sarcini, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, restructurare și amenajare, respectiv alipire, în favoarea SC Slovunit AS, fiind intabulat dreptul de ipotecă legală în favoarea acestei societăți. - Cartea funciară nr. 422969 Timișoara nr. cadastral 422969 (datat 04.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 30.000mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea SC Sapient Vest SRL. Este notată interdicție de înstrăinare, grevare de orice sarcini, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, restructurare și amenajare, respectiv alipire, în favoarea SC Slovunit AS, fiind intabulat dreptul de ipotecă legală în favoarea acestei societăți. Cartea funciară nr. 422970 Timișoara nr. cadastral 422970 (datat 04.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 30.000mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea SC Sapient Vest SRL. Este notată interdicție de înstrăinare, grevare de orice sarcini, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, restructurare și amenajare, respectiv alipire, în favoarea SC Slovunit AS, fiind intabulat dreptul de ipotecă legală în favoarea acestei societăți. Cartea funciară nr. 425750 Timișoara nr. cadastral 425750 (datat 04.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 28.100mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea SC Sapient Vest SRL. Este notată interdicție de înstrăinare, grevare de orice sarcini, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, restructurare și amenajare, respectiv alipire, în favoarea SC Slovunit AS, fiind intabulat dreptul de ipotecă legală în favoarea acestei societăți. Prin adresa nr. SC2020-2276/11.02.2020 a Municipiului Timișoara - Biroul Contencios, transmisă proiectantului documentației, se menționează faptul că nu figurează litigii pe rolul instanțelor judecătorești cu privire la imobilele ce fac obiectul prezentei documentații și înscrise în cărțile funciare mai sus individualizate, iar prin adresa nr. CT2020-505/06.02.2020 se menționează faptul că aceste imobile nu au făcut obiectul retrocedării conform Legii nr. 10/2001. Potrivit adresei nr. DO2020-00180/06.02.202 se menționează faptul că parcelele au făcut obiectul legilor fondului funciar și au fost atribuite cu titlu de proprietate persoanelor îndreptățite.. De asemenea, se constată existența acordului titularului dreptului de ipotecă legală asupra imobilelor reglementate prin prezenta documentație cu privire la elaborarea proiectului faza PUZ "Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare” Zona Calea $agului — curți construcții în intravilan Timișoara, proiect nr. 170/2019 întocmit de SC Arhitect Trimbițaș SRL în baza certificatului de urbanism nr. 2194/26.06.2019..." În considerarea prevederilor art. 555 Codul civil privind conţinutul dreptului de proprietate privată - "(1) Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în limitele stabilite de lege. (2) In condiţiile legii, dreptul de proprietate privată este susceptibil de modalităţi şi dezmembrăminte, după caz.” coroborate cu dispozițiile art. 565 Codul civil "In cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară”. Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, În considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. c) coroborat cu art. 129 alin. 6 lit. c) din QUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ('avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor”), page 20f 3

Se avizează raportul de specialitate nr. UR2020-004144/11.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare” zona Calea Șagului, Timişoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul având drepturi reale asupra terenului. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare” Zona Calea Șagului, Timişoara și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, sub toate aspectele, nu privește indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC Adriana ȘEITAN Cod FO53-13,Ver.1 page 3 of 3

Atasament: Referat.pdf

Cod FO53-03,Ver.3

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR UR2020-004144/10.03.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Plan Urbanistic Zonal – „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Sagului, CF 425744, 425746, 422922, 425740,

425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750, mun. Timișoara Proiect emis la solicitarea proprietarului S.C. SAPIENT VEST S.R.L., de înaintare în Plenul

Consiliului Local al Municipiului Timişoara a documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Sagului, CF 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750, Timișoara documentaţie elaborată după obţinerea Certificatului de urbanism nr. 2194/26.06.2019 cu termen de valabilitate până în data de 26.06.2020.

1. Descrierea situaţiei actuale

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUZ „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Sagului, mun. Timişoara, este amplasat în partea de sud-vestică a Timișoarei.

Conform Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) aprobat prin HCL 31/2003 “Interporto – terminal intermodal Timisoara” preluat de PUG aprobat prin HCL NR. 157/2002 prelungit prin HCL NR. 619/2018 – subzona de depozitare si servicii propusa, partial subzona de comunicatie feroviare si constructii aferente propusa, drumuri de incinta si parcari propuse, partial subzona de spatii verzi plantate propuse, canal de desecare propus pentru anulare.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI

FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Sagului, CF 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750, mun. Timișoara propune reglementari noi cu scopul reconfigurarii zonei de depozitare si servicii deja existenta conf. PUZ aprobat prin HCL 31/2003 – se asigura parcaje la sol, spaţii libere pietonale dar și utilitățile necesare la nivel de parcelă; asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse.

Pe parcela studiată se va asigura acces auto şi pietonal în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005728/21.11.2019.

PUZ-ul permite operaţiuni topo-cadastrale de alipire a parcelelor existente si de dezmembrare in 3 loturi cu functiunea de depozitare, productie nepoluanta si functiuni complementare, fiecare lot având asigurate accesele conform planșei de Reglementari Urbanistice nr. 170-A06, anexă la prezentul aviz.

3. Alte informaţii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, actualizată, pentru documentaţia PUZ „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Sagului, CF 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750, mun. Timișoara, au fost obţinute: Certificatul de Urbanism nr. 2194/26.06.2019, Avizul de Oportunitate nr. 38/01.08.2019, Avizul Arhitectului Sef nr. 12/27.02.2020;

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI

Cod FO53-03,Ver.3

FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Sagului, CF 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750, mun. Timișoara, elaborat de proiectantul SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, proiect nr. 170/2019 la cererea beneficiarului SC SAPIENT VEST SRL, poate fi supus analizării şi aprobării în plenul consiliului local.

PRIMAR Pentru conformitate date tehnice NICOLAE ROBU ARHITECT ŞEF

EMILIAN SORIN CIURARIU NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Atasament: Raport_specialitate.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 1

UR2020-004144/10.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE

NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2020-004144/10.03.2020 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timişoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone de depozitare, producţie nepoluantă si functiuni complementare, asigurarea parcarilor pe terenurile deţinute de proprietari conform legislaţiei în vigoare pentru funcţiunile propuse, echiparea cu utilităţi.

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2020 - 004144/05.03.2020 privind

aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 38/01.08.2019, Avizul Arhitectului Sef nr. 12/27.02.2020;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2194/26.06.2019, precum si Deciziei de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 19/28.01.2020 prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu.

Documentaţia Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timişoara, beneficiar SC SAPIENT VEST SRL şi proiectant SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 13.12.2019, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s- a inregistrat nicio sesizare cu privire la aceasta documentaţie.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului ,,Etapa 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia Plan Urbanistic Zonal - „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timisoara, beneficiar SC SAPIENT VEST SRL, proiectant SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, a fost finalizată, s-a putut începe circuitul legal de avizare.

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 2

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timişoara.

Planul Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timişoara, este elaborat de proiectantul SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, proiect nr. 170/2019, la cererea SC SAPIENT VEST SRL.

Terenul reglementat in cadrul documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timişoara, identificat prin: CF 425744, nr. cad. 425744, CF 425746, nr. cad. 425746, CF 422922, nr. cad. 422922, CF 425740, nr. cad. 425740, CF 425745, nr. cad. 425745, CF 422971, nr. cad. 422971, CF 422972, nr. cad. 422972, CF 422968, nr. cad. 422968, CF 422969, nr. cad. 422969, CF 422970, nr. cad. 422970, CF 425750, nr. cad. 425750, Timişoara în suprafaţă totală de 248.100 mp, este situat în zona de sud-vest a Municipiului Timisoara, fiind delimitat la nord de DE 1205/3, la vest de HCn 1207/7, la est de HCn 1228/3, la sud de DE1231 si HCn 1228/3.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Teritoriul studiat prin P.U.Z.: teritoriul cuprins intre Calea Sagului la sud, drumul de exploatare DE 1205/3 la nord, canalul de desecare HCn 1207/7 la vest, si canalul de desecare HCn 1228/3 la est.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 248.100 mp, este înscris în CF 425744, nr. cad. 425744, CF 425746, nr. cad. 425746, CF 422922, nr. cad. 422922, CF 425740, nr. cad. 425740, CF 425745, nr. cad. 425745, CF 422971, nr. cad. 422971, CF 422972, nr. cad. 422972, CF 422968, nr. cad. 422968, CF 422969, nr. cad. 422969, CF 422970, nr. cad. 422970, CF 425750, nr. cad. 425750 Timişoara, având ca proprietar pe SC SAPIENT VEST SRL.

Planul Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timişoara, propune dezvoltarea unei zone de depozitare, producţie nepoluantă, si functiuni complementare, asigurarea parcarilor pe terenurile deţinute de proprietari conform legislaţiei în vigoare pentru funcţiunile propuse, echiparea cu utilităţi.

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-005728/21.11.2019.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-005728/21.11.2019, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.

Indicii propuşi prin documentaţie şi in conformitate cu Avizului Arhitectului Şef cu nr.

12/27.02.2020 sunt următorii: Funcţiuni propuse: de depozitare, producţie nepoluantă si functiuni complementare;

POTmax=60%; CUT=1,2; Zone verzi in cadrul parcelelor minim 22.145%;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 3

Regimul maxim de înălţime propus: (S)+P+2E, Hmax = 20,00m Retragere minima fata de aliniament: conform planşei nr. 170-A06 - Reglementari Urbanistice si precizarilor R.L.U.

Spaţii verzi propuse minim 20% - conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 19 din 28.01.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută şi conform documentaţiei de PUZ supusă analizării;

- Circulatii si accese: accese pietonale şi auto din DE 1231 şi pe parcelele înscrise în CF

437062, nr.cad. A1227/5/1/2/2 şi CF 437058, nr.cad. A1227/5/2/2/2, proprietatea Municipiului Timişoara - domeniu public conform HG 1016/ 2005 – se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005728/21.11.2019 şi planşa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U;

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 23/20.01.2020 si de plansa nr. 01-ED - Plan de reglementari lucrari hidroedilitare si conform Planului de actiune asumat;

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. 170-A07 - ,,Circulatia terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat. Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public si doar dupa obtinerea Avizului Agentiei Nationale pentru Imbunatatiri Funciare (A.N.I.F.) pentru realizarea podetelor de traversarea canalului pentru realizarea drumului de acces propus prin documentatia Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timişoara;

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 4

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planul Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timişoara, având ca beneficiar pe SC SAPIENT VEST SRL, întocmit conform proiectului nr. 170/2019, realizat de SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire in conformitate cu Avizului Arhitectului Şef nr. 12/27.02.2020:

Funcţiuni propuse: de depozitare, producţie nepoluantă si functiuni complementare; POTmax=60%; CUT=1,2; Zone verzi in cadrul parcelelor minim 22.145%; Regimul maxim de înălţime propus: (S)+P+2E, Hmax = 20,00m Retragere minima fata de aliniament: conform planşei nr. 170-A06 - Reglementari Urbanistice si precizarilor R.L.U.

Spaţii verzi propuse minim 20% - conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 19 din 28.01.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută şi conform documentaţiei de PUZ supusă analizării;

- Circulatii si accese: accese pietonale şi auto din DE 1231 şi pe parcelele înscrise în CF 437062, nr.cad. A1227/5/1/2/2 şi CF 437058, nr.cad. A1227/5/2/2/2, proprietatea Municipiului Timişoara - domeniu public conform HG 1016/2005 – se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005728/21.11.2019 şi planşa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U;

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 23/20.01.2020 si de plansa nr. 01-ED - Plan de reglementari lucrari hidroedilitare si conform Planului de actiune asumat;

3. Prezentul Planul Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timişoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 248.100 mp, este înscris în CF 425744, nr. cad. 425744, CF 425746, nr. cad. 425746, CF 422922, nr. cad. 422922, CF 425740, nr. cad. 425740, CF 425745, nr. cad. 425745, CF 422971, nr. cad. 422971, CF 422972, nr. cad. 422972, CF 422968, nr. cad. 422968, CF 422969, nr. cad. 422969, CF 422970, nr. cad. 422970, CF 425750, nr. cad. 425750 Timişoara, având ca proprietar pe SC SAPIENT VEST SRL.

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. 170-A07 - ,,Circulatia terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat; Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public si doar dupa obtinerea Avizului Agentiei Nationale pentru Imbunatatiri Funciare (A.N.I.F.) pentru realizarea podetelor de traversarea canalului pentru realizarea drumului de acces propus prin documentatia Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE,

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 5

PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timişoara;

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent,

hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în

concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timişoara si a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al

municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timişoara, elaborat de proiectantul SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, proiect nr. 170/2019, la cererea beneficiarului SC SAPIENT VEST SRL, pentru a fi supus analizării şi aprobării în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF, Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Liliana IOVAN

Red/dact – L.I.

Atasament: 170_2019_A09_-_PTT.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

CUI 7951780 J35/1396/1995 * str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș ( (+4) 0744 698 012, (+4) 0256 43 22 12 : [email protected]

Scara:

martie 2020 arh. Georgeta Trîmbițaș

Specialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat:

Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița

arh. Camil Milincu

S.C. SAPIENT VEST S.R.L.

170/2019 PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

curți construcții în intravilan Timișoara, zona Calea Șagului, CF nr. 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750

Nr. planșă:

Data:

"ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE"

curți construcții în intravilan Timișoara, zona Calea Șagului - DN59

P.U.Z.

P.U.Z.

"ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE"

arh. Georgeta Trîmbițaș

Beneficiar:

21.00

1.50 1.00 1.50 3.50 3.00 3.00 3.50 1.50 1.00 1.50

PTT 1

trotuar spatiu verde

spatiu verde trotuarcarosabil

pista biciclete

pista biciclete

retea canal menajer retea alimentare cu apa

De 1206/4

12.00

1.00 1.00 1.50 3.50 3.50 1.50 variabil 1.50 3.50 3.50 1.50 1.00 1.00

12.00

PTT 2

spatiu verde

spatiu verde trotuarcarosabil

pista biciclete

ZO NA

V ER

DE CO

ND UC

TA C

EN US

A

spatiu verde

spatiu verdetrotuar carosabil

pista biciclete

De 1205/3 (prelungire Strada Petre Stoica)

14.00

1.00 1.00 1.50 3.50 3.50 1.50 1.00 1.00

PTT 3

trotuar spatiu verde

spatiu verde trotuarcarosabil

pista biciclete

pista biciclete

retea canal menajer retea alimentare cu apa

15.00

HCn 4.00 2.00 1.00 3.50 3.50 1.00

PTT 4

zona verde de protectie HCn trotuarcarosabil

pista biciclete

retea canal menajer

zona protectie

De 1231, 1206/3 - sectoare vecine HCN

retea alimentare cu apa

PROFILURI TRANSVERSALE TIP PROPUSE

PROFILURI TRANSVERSALE TIP PROPUSE 170-A091:100

Atasament: 170_2019_A10_-_volumetrie.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

CUI 7951780 J35/1396/1995 * str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș ( (+4) 0744 698 012, (+4) 0256 43 22 12 : [email protected]

Scara:

martie 2020 arh. Georgeta Trîmbițaș

Specialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat:

Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița

arh. Camil Milincu

S.C. SAPIENT VEST S.R.L.

170/2019 PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

curți construcții în intravilan Timișoara, zona Calea Șagului, CF nr. 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750

Nr. planșă:

Data:

"ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE"

curți construcții în intravilan Timișoara, zona Calea Șagului - DN59

P.U.Z.

P.U.Z.

"ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE"

arh. Georgeta Trîmbițaș

Beneficiar:

SIMULARE VOLUMETRICĂ - 1 170-A10

DE 1205/3

DE 1205/3

CALEA ȘAGULUI

DE 1227/1

DE 12

06 /4

DE 12

06 /4

DE 12

31

DE 1

23 1

DE 1206/3

DE 1231

METRO

TIMIȘOARA Ë

SIMULARE VOLUMETRICĂ

TO R

IN O

NAPOLI

M IL

A N

O

P A

R M

A

Amr TNT

Atasament: 170_2019_A11_-_volumetrie.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

CUI 7951780 J35/1396/1995 * str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș ( (+4) 0744 698 012, (+4) 0256 43 22 12 : [email protected]

Scara:

martie 2020 arh. Georgeta Trîmbițaș

Specialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat:

Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița

arh. Camil Milincu

S.C. SAPIENT VEST S.R.L.

170/2019 PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

curți construcții în intravilan Timișoara, zona Calea Șagului, CF nr. 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750

Nr. planșă:

Data:

"ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE"

curți construcții în intravilan Timișoara, zona Calea Șagului - DN59

P.U.Z.

P.U.Z.

"ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE"

arh. Georgeta Trîmbițaș

Beneficiar:

SIMULARE VOLUMETRICĂ - 2 170-A11

DE 120

5/3

DE 120

5/3

C A

LE A

Ș A

G U

LU I

DE 1206/4

METRO

SIMULARE VOLUMETRICĂ

DE 12

06 /3

D E

12 27

/1

DE 1231

DE 1231

T IM

IȘ O

A R

A Ë

DE 1

23 1

DE 1206/4

PARMA

MILANO

TORINO

N A

PO LI

E fot ai Se ai E fu E