keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 402/30.09.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă pentru depozitare şi servicii", strada Ovidiu Cotrus, Timişoara - SC Imobiliare Italiana SRL

30.09.2008

Hotararea Consiliului Local 402/30.09.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă pentru depozitare şi servicii", strada Ovidiu Cotrus, Timişoara - SC Imobiliare Italiana SRL


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U92008-005490/16.09.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art. 25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) şi alin. 5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zonă pentru depozitare şi servicii", strada Ovidiu Cotrus Timisoara având ca beneficiar pe S.C. IMOBILIARE ITALIANA S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 3.09/2007, realizat de S.C. Pilot Team S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2:Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+2E+Eparţial, sub rezerva asigurării accesului auto în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr.TH2008-004394/12.06.2008, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 55%, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 1,8, spaţii verzi de 20% din suprafaţa totală a terenului, conform Avizului ARPMT nr. 4393/13.08.2008

Art.3 : Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zonă pentru depozitare şi servicii", strada Ovidiu Cotrus Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat, în suprafaţă totală de 39.350 mp este identificat prin CF nr. 4113 Freidorf, nr. cad A 1366/1/8/1 în suprafaţă de 30.895 mp proprietatea privată a societăţii S.C. IMOBILIARE ITALIANA S.R.L. şi CF nr. 5231 nr. cad A 1366/1/8/2, în suprafaţă de 8.003 mp şi CF nr. 5232 nr. cad A 1366/1/8/3, în suprafaţă de 452 mp, proprietatea privată a SC COM R.R. SRL Timişoara.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zonă pentru depozitare şi servicii", strada Ovidiu Cotrus Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5: Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse, exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent Planului Urbanistic General aprobat prin Hotăreârea Consiliuliu Local nr. 157/2002 şi va putea fi eliberată doar după reglementarea situaţiei juridice a terenurilor afectate de drumul propus prin documentaţie.

Art. 6:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului S.C. IMOBILIARE ITALIANA S.R.L.;
-Proiectantului S.C. Pilot Team S.R.L.;
-Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
CIPRIAN BOGDAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 080417_Mem_PUZ_OCotrus.pdf

Plan Urbanistic Zonal Zonă depozitare şi servicii

Timişoara, Str. Ovidiu Cotruş, Freidorf

1

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONĂ DEPOZITARE ŞI SERVICII

TIMIŞOARA INTRAVILAN, STR. OVIDIU COTRUŞ, FREIDORF Beneficiari: S.C. IMOBILIARE ITALIANA S.R.L.

Comuna Giroc, sat Chişoda, DN 59 km 8 + 550 m. Tel. 0256-400380

Reprezentant: Cristiano Mina

Amplasament: Timişoara - teritoriul intravilan extins

Strada Ovidiu Cotruş

Proiectant: S.C. PILOT TEAM s.r.l.

Strada CarpaŃi nr. 15, Timişoara www.pilotteam.ro

Proiectant de specialitate : Arh. Glad Tudora Arh. Laura Mărculescu

Faza de proiectare : Plan Urbanistic Zonal

Timişoara, Noiembrie 2007

FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect:

Plan Urbanistic Zonal Zonă depozitare şi servicii

Timişoara, Str. Ovidiu Cotruş, Freidorf

2

Urbanism: S.C. PILOT TEAM S.R.L. Timişoara, Str. CarpaŃi nr. 15 www.pilotteam.ro Arh. Glad Paul Tudora Arh. Laura Mărculescu Edilitare: S.C. DELTA PROJECT S.R.L. Timişoara, Str. 1 Decembrie nr. 27/A Ing. Constantin Florescu Electrice: S.C. CAPABIL S.R.L. Timişoara, Str. Take Ionescu nr. 71, ap 16-17 Ing. Ileana Căpăstraru Drumuri: S.C. ULHIDES S.R.L. Făgăraş, Str. 13 Decembrie nr. 96 Ing. IonuŃ Heia

LISTA DE SEMNĂTURI

Plan Urbanistic Zonal Zonă depozitare şi servicii

Timişoara, Str. Ovidiu Cotruş, Freidorf

3

FOAIE DE CAPAT BORDEROU MEMORIU GENERAL URBANISM 1. INTRODUCERE 1.1. Date de recunoaştere a documentaŃiei

1.2. Obiectul lucrării 1.3. Surse documentare

2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1. EvoluŃia zonei 2.2. Încadrarea în localitate 2.3. Elemente ale cadrului natural 2.4. CirculaŃia 2.5. Ocuparea terenurilor 2.6. Echiparea edilitară 2.7. Probleme de mediu 2.8. OpŃiuni ale populaŃiei

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 3.2. Prevederi ale P.U.G. Timişoara 3.3. Valorificarea cadrului natural 3.4. Modernizarea circulaŃiei 3.5. Zonificare funcŃională - reglementări, bilanŃ teritorial, indici urbanistici 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare 3.7. ProtecŃia mediului 3.8. Obiective de utilitate publică

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

PIESE DESENATE

0.1. PLAN DE ÎNCADRARE ÎN TERITORIU SC. 1:10 000 1. SITUAłIA EXISTENTĂ SC. 1: 2000 2. REGLEMENTĂRI – ZONIFICARE FUNCłIONALĂ SC. 1: 1000 3. REGLEMENTĂRI - ECHIPARE EDILITARĂ SC. 1: 1000 4. PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR SC. 1: 2000 5. REGLEMENTĂRI - PROPUNERE DE MOBILARE SC. 1: 1000

BORDEROU PIESE SCRISE ŞI DESENATE

Plan Urbanistic Zonal Zonă depozitare şi servicii

Timişoara, Str. Ovidiu Cotruş, Freidorf

4

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documentaŃiei

DENUMIREA LUCRĂRII: PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONĂ PENTRU DEPOZITARE ŞI SERVICII

BENEFICIAR : S.C. IMOBILIARE ITALIANA S.R.L.

AMPLASAMENT : TIMIŞOARA, teritoriul intravilan

Strada Ovidiu Cotruş

NUMĂR PROIECT : 3.09 / 2007

FAZA DE PROIECTARE : PLAN URBANISTIC ZONAL - P.U.Z.

DATA ELABORĂRII : Noiembrie 2007

1.2. Obiectul lucrării Prezenta documentaŃie la nivel de P.U.Z. îşi propune să constituie suportul juridic, instituŃional şi tehnic pentru realizarea unei zone pentru depozitare şi servicii pe terenul situat în intravilanul municipiului Timişoara, în zona de sud, pe parcela cu nr. topo A 1366/1/8, ulterior dezmemebrată în parcelele A 1366/1/8/1, A 1366/1/8/2 şi A 1366/1/8/3, teren cu folosinŃă actuală agricolă.

Prin prezentul plan urbanistic zonal se stabilesc condiŃiile pentru:

• Utilizare funcŃională a terenului, în relaŃie cu planurile de urbanism aprobate în zonă; • Reglementarea caracterului extravilan al terenului; • Trasarea şi profilarea viitoarelor drumuri în corelare cu cele existente sau prevăzute

prin planurile de urbanism aprobate în zonă; • Modului de ocupare al terenului şi condiŃiile de realizare a construcŃiilor. • Realizarea lucrărilor rutiere şi tehnico-edilitare necesare creării unei infrastructuri

adecvate. • Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural şi cadrul construit existent.

1.3. Surse documentare Pentru elaborarea acestei documentaŃii s-au studiat planurile urbanistice aprobate în zona adiacentă amplasamentului, precum şi planurile de urbanism cu caracter director care stabilesc direcŃiile de dezvoltare ale teritoriului:

� Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi RLU aferent; � P.U.Z. "Sediu firmă cu hală depozitare" - Zona Freidorf, Timişoara (HCLMT nr.

327/26.07.2005) - SC MAGELLAN SRL � P.U.D. "Construire două hale – producŃie şi depozitare", Zona Freidorf, Timişoara (HCLMT

nr. 336/26.07.2005) – SC TOP SIDE CONSTRUCTION SRL. � P.U.D. "Clădire pentru birouri şi spaŃii de depozitare", strada Ovidiu Cotruş, Zona Freidorf,

Timişoara (HCLMT nr. 168/18.04.2006)

MEMORIU GENERAL

Plan Urbanistic Zonal Zonă depozitare şi servicii

Timişoara, Str. Ovidiu Cotruş, Freidorf

5

� P.U.D. "ConstrucŃii industriale, depozitare, servicii", strada Ovidiu Cotruş Timişoara (HCLMT nr. 536/14.11.2006) – SC BARUM TECHNIK SRL.

� P.U.D. "Hale pentru depozitare - A 1355/1/5", str. Ovidiu Cotruş, Zona Freidorf, Timişoara (HCLMT nr. 612/19.12.2006)

� P.U.D. "Construire hală depozitare – Zona Freidorf, nr. Top 545/4/1", Timişoara (HCLMT nr. 496/20.12.2005) – SC FOREST TRADING 93 SRL.

� P.U.D. "Constructii pentru servicii si depozitare" Timisoara drum Centura Freidorf (HCLMT nr. 503/18.12.2007) – SC ALIMTEX SRL

� P.U.Z. Hale producŃie A 1318/1/2, extravilan Timişoara (HCLMT nr. 143/24.04.2007) – S.C. INDIMEX-CIUTA S.R.L. , S.C. CROITER'S S.R.L. Sag.

� P.U.Z. "Constructii pentru servicii, productie si depozitare", Zona Freidorf, Timisoara (HCLMT nr. 494/18.12.2007) – S.C. NELSON S.R.L., S.C. TOP STEEL S.R.L. si S.C. BETA INTERNATIONAL S.R.L.,

� P.U.D. "Construire Depozit Industrial", strada Anton Kathrein nr. 1, Timişoara (HCLMT nr. 38/29.01.2008) – SC Romkatel SRL

� P.U.D. "Extindere spatii de productie"strada Ovidiu Cotrus nr. 28, Timisoara (HCLMT nr. 39/29.01.2008) – SC Kathrein Romania SRL

� Ridicare topografică pentru zona studiată La elaborarea documentaŃiei s-a Ńinut cont de prevederile următoarelor documente: - Ghidul privind metodologia de elaborare şi conŃinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată; - H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism., şi alte documente sau norme cu caracter de reglementare. 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. EvoluŃia zonei Terenul studiat în cadrul P.U.Z se situează în partea de sud a Municipiului Timişoara, în

intravilan, în zona Freidorf, pe strada Ovidiu Cotruş, în UTR nr. 59 conform Planului Urbanistic General. În partea sudică a teritoriului administrativ al Timişoarei se află o zonă pentru care s-au elaborat şi aprobat planuri urbanistice pentru depozitare şi hale industriale. Acest tip de dezvoltare s-a realizat şi pe teritoriul comunei Giroc, de cealaltă parte a drumului naŃional DN 59, unde sunt realizate zone compacte cu hale pentru depozitare şi producŃie, alternând cu zone comerciale (hiper-magazine, showroom+uri, etc.). Pentru viitorul apropiat este propusă construirea în zonă a centurii Timişoarei care se află mult spre sud faŃă de terenul studiat. Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara propune pentru această zonă (partea dreaptă a Căii Şagului) funcŃiuni comerciale, de depozitare şi industriale. Din punct de vedere a circulaŃiilor sunt propuse câteva artere majore care să relaŃioneze şi să fluidizeze circulaŃia de pe Calea Şagului. Astfel este propusă o stradă majoră de legătură cu str. Ovidiu Cotruş, în continuarea străzii Anton Katrain.

Pe terenurile învecinate situate pe strada Ovidiu Cotruş, s-au aprobat şi parŃial implementat următoarele documentaŃii de urbanism:

� P.U.Z. "Sediu firmă cu hală depozitare" - Zona Freidorf, Timişoara (HCLMT nr. 327/26.07.2005) - SC MAGELLAN SRL

Pe o suprafaŃă de 15.000 mp. se propune amplasarea sediului firmei Magellan şi a unor hale pentru depozitare.

Plan Urbanistic Zonal Zonă depozitare şi servicii

Timişoara, Str. Ovidiu Cotruş, Freidorf

6

� P.U.D. "Construire două hale – producŃie şi depozitare", Zona Freidorf,

Timişoara (HCLMT nr. 336/26.07.2005) – SC TOP SIDE CONSTRUCTION SRL. Se propune pe o suprafaŃă de 15.000 mp. dezvoltarea unei zone pentru producŃie şi depozitare, cu amplasarea a două hale. � P.U.D. "Clădire pentru birouri şi spaŃii de depozitare", strada Ovidiu Cotruş,

Zona Freidorf, Timişoara (HCLMT nr. 168/18.04.2006) DocumentaŃia prevede amplasarea pe un teren cu suprafaŃa de 8.000 mp. a unei clădiri pentru birouri şi a unor spaŃii (hale) pentru depozitare.

� P.U.D. "ConstrucŃii industriale, depozitare, servicii", strada Ovidiu Cotruş Timişoara (HCLMT nr. 536/14.11.2006) – SC BARUM TECHNIK SRL.

DocumentaŃia prevede dezvoltarea pe un teren cu suprafaŃa de 20.000 mp. a unei zone pentru industrie, depozitare şi servicii, cu amplasarea a trei hale.

� P.U.D. "Hale pentru depozitare - A 1355/1/5", str. Ovidiu Cotruş, Zona Freidorf, Timişoara (HCLMT nr. 612/19.12.2006)

DocumentaŃia prevede dezvoltarea pe un teren cu suprafaŃa de 15.000 mp. a unei zone pentru depozitare.

� P.U.D. "Construire hală depozitare – Zona Freidorf, nr. Top 545/4/1", Timişoara (HCLMT nr. 496/20.12.2005) – SC FOREST TRADING 93 SRL.

DocumentaŃia prevede amplasarea pe un teren cu suprafaŃa de 7.899 mp. a unei hale de depozitare.

� P.U.D. "Constructii pentru servicii si depozitare" Timisoara drum Centura Freidorf (HCLMT nr. 503/18.12.2007) – SC ALIMTEX SRL

DocumentaŃia prevede amplasarea pe un teren cu suprafaŃa de 5.755 mp. a unei hale de depozitare.

� P.U.Z. Hale producŃie A 1318/1/2, extravilan Timişoara (HCLMT nr. 143/24.04.2007) – S.C. INDIMEX-CIUTA S.R.L. , S.C. CROITER'S S.R.L. Sag.

DocumentaŃia prevede amplasarea pe un teren cu suprafaŃa de 14.500 mp. a două hale de producŃie.

� P.U.Z. "Constructii pentru servicii, productie si depozitare", Zona Freidorf, Timisoara (HCLMT nr. 494/18.12.2007) – S.C. NELSON S.R.L., S.C. TOP STEEL S.R.L. si S.C. BETA INTERNATIONAL S.R.L.,

DocumentaŃia prevede amplasarea pe trei parcele cu suprafaŃa de 10.000 mp. fiecare, a trei fabrici: fabrică de mobilă, fabrică de confecŃii metalice şi fabrică de îngheŃată.

� P.U.D. "Construire Depozit Industrial", strada Anton Kathrein nr. 1, Timişoara (HCLMT nr. 38/29.01.2008) – SC Romkatel SRL

DocumentaŃia prevede construirea pe sit a unei hale de depozitare.

� P.U.D. "Extindere spatii de productie"strada Ovidiu Cotrus nr. 28, Timisoara (HCLMT nr. 39/29.01.2008) – SC Kathrein Romania SRL

DocumentaŃia prevede amplasarea extinderea actualei fabrici. Prin urmare, în acest teritoriu se preconizează dezvoltarea unor zone destinate în principal depozitării şi serviciilor, în cooperare cu zone de comerŃ şi producŃie nepoluantă. Acest tip de funcŃiuni sunt preferate datorită poziŃionării în apropierea unei rute principale de trafic: DN 59 şi

Plan Urbanistic Zonal Zonă depozitare şi servicii

Timişoara, Str. Ovidiu Cotruş, Freidorf

7

centura ocolitoare a Timişoarei, deci cu posibilitatea accederii facile la reŃeaua de transport majoră.

2.2. Încadrarea în localitate Terenul studiat în cadrul planului urbanistic se află situat partea de sud a municipiului Timişoara, zona Freidorf, pe strada Ovidiu Cotruş. Terenul studiat are suprafaŃa totală de 39.350 mp., înscris în C.F. nr. 4113 Freidorf, nr. topo A 1366/1/8/1, A 1366/1/8/2, A 1366/1/8/3, teren arabil în intravilan, proprietar S.C. IMOBILIARE ITALIANA S.A..

Teritoriul luat în studiu este delimitat astfel : - la sud-vest: strada Ovidiu Cotruş - la sud-est: parcela A 1366/1/7 - la nord-vest: parcela A 1366/1/9 - la nord-est: DE 1359.

2.3. Elemente ale cadrului natural Terenul este în totalitate neamenajat, fiind prezente doar drumuri de exploatare DE (agricole). Pe teren nu sunt plantaŃii, înalte sau joase, fiind utilizat preponderent pentru agricultură. Se gasesc arbori de-a lungul străzii Ovidiu Cotruş. Pe teren nu au existat construcŃii sau activităŃi generatoare de poluare a solului. La limita nordică a amplasamentului se află un canal de desecare Hcn 1352. Caracteristici climatice ale zonei

Temperatura aerului: - media lunară maximă + 20 - 28 C ( iulie- august ) - media lunară minimă - 1 - -2 C ( ianuarie ) - temperatura medie multianuala a aerului : 8,8gr C - data medie a primului îngheŃ : 11 octombrie - nr. mediu al zilelor tropicale [T max. > 30 gr. C] : 8 zile/an - durata medie de strălucire a soarelui : 1924,1 ore/an

PrecipitaŃii : - media lunară maximă 70- 80 mm. ( iunie ) - cantitatea medie multianuala a precipitaŃiilor : 660 mm/an - număr mediu al zilelor cu ninsoare : 28 zile/an - număr mediu al zilelor cu bruma : 25 zile/an

Vântul: direcŃii predominante: N-S 16 % E-V 13 % Caracteristici geo-tehnice ale terenului Amplasamentul aproximativ plan orizontal nu este la momentul prezent ocupat de constructii, destinaŃia anterioara a terenului fiind agricola; terenul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care sa-i pericliteze stabilitatea. Terenul studiat face parte din punct de vedere geomorfologic din Câmpia Banatului, respectiv Depresiunea Panonică, fiind situat în partea de nord – vest a municipiului Timişoara. Conform normativului P 100 – 92 pentru proiectarea antiseismică a constructiilor şi a hărtii de zonare teritorială din punct de vedere al valorii K S, oraşul Timişoara se găseşte amplasată în zona seismică de calcul “D”, perioada de colŃ TC = 1.0 sec, coeficientul KS = 0,16.

Plan Urbanistic Zonal Zonă depozitare şi servicii

Timişoara, Str. Ovidiu Cotruş, Freidorf

8

2.4. CirculaŃia În prezent, accesul pe parcelă se face din strada Ovidiu Cotruş, stradă cu 2 benzi de circulaŃie.

2.5. Ocuparea terenurilor Terenul care se parcelează este liber de construcŃii şi neamenajat.

In vecinătate spre est, vest şi sud, sunt aprobate documentaŃii de urbanism pentru realizarea unor zone de servicii, comerŃ, depozitare şi producŃie, pe teritoriul municipiului Timişoara, prezentate anterior. In apropiere nu sunt zone cu funcŃiunea de locuire, în principal şi datorită învecinării cu DN 59 /E 671 care este un traseu major de circulaŃie în zonă. Zonele de locuinŃe sunt situate la o distanŃă de cca.600 m. de amplasamentul studiat. 2.6. Echiparea edilitară

Alimentare cu apă şi canalizare menajeră

Conform aviz de amplasament nr. U12007-1894/2007 emis de S.C. AQUATIM S.A. nu există reŃele de alimentare cu apa şi canalizare în vecinătatea amplasamentului. În zona Freidorf există sistem centralizat de alimentare cu apa şi canalizare, cele mai apropiate reŃele fiind situate pe strada A. Bacalbaşa. În zonă sunt canale de desecare care colecteaza apele meteorice de pe terenurile agricole, canale aflate in administrarea A.N.I.F. Timisoara. La nord de terenul studiat, după DE 1359, este situat canalul de desecare HCn 1352. Gaze naturale

Conform avizului favorabil eliberat de C.N. TRANSGAZ S.A. – aviz nr. 3702/2007 pe amplasament nu există reŃele de alimentare cu gaze naturale de înaltă sau medie presiune. Conform avizului favorabil nr. 1894/2007 eliberat de S.C. E.ON Gaz România S.A există o reŃea de gaze naturale de medie presiune paralelă cu strada O. Cotruş, care nu afectează amplasamentul studiat. Energie termică

Conform aviz de amplasament favorabil nr. U12007-1894/2007 emis de S.C. COLTERM S.A. nu există reŃea de distribuŃie a energiei termice în zonă. În vecinătate, pe partea opusă faŃă de strada O. Cotruş, se află un culoar al CET, dar acesta nu este afectat în nici un mod de propunerea din PUZ. Alimentarea cu energie electrică şi telefonie

Conform avizului nr. 13657/2008 emis de SC ENEL DISTRIBUłIE BANAT SA, pe amplasament şi în vecinătate există două reŃele LEA 20 kV, cu o zonă de protecŃie de 12m.. Pe amplasament trec linii electrice LEA 110 kV Fratelia CET 1 şi 2 care au un culoar de protecŃie de 37 m.. Conform aviz de amplasament favorabil nr. 4447/2007 emis de S.C. TRANSELECTRICA SA, amplasamentul nu este afectat de reŃele de transport energie electrică care aparŃin acesteia. Conform aviz de amplasament favorabil nr. 1894/2007 emis de S.C. ROMTELECOM S.A., amplasamentul nu este afectat de reŃele de telecomunicaŃii.

2.7. Probleme de mediu RelaŃia cadrul natural – cadrul construit

Plan Urbanistic Zonal Zonă depozitare şi servicii

Timişoara, Str. Ovidiu Cotruş, Freidorf

9

În zonă nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului, terenul având o vreme îndelungată folosinŃă în principal agricolă. În acest moment şi în viitorul apropiat, necesitatea de a se asigura terenuri pregătite pentru o dezvoltare in acord cu funcŃiunile urbane şi implicit industriale, este în continuă creştere. łinând cont de poziŃia terenului, se va asigura un echilibru între suprafeŃele ocupate de construcŃii şi cele rezervate spaŃiilor verzi. În prezent, zona nu este dotată cu reŃea de canalizare centralizată, respectiv reŃea de distribuŃie a apei potabile, iar apele pluviale de pe întreaga zonă sunt preluate de canalele de desecare. EvidenŃierea riscurilor naturale şi antropice Nu sunt riscuri naturale sau artificiale în zona studiată sau în vecinătăŃi. Marcarea punctelor şi traseelor din sistemul căilor de comunicaŃii şi din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă Pe amplasament există reŃele electrice aeriene, două reŃele LEA 20 kV şi o linie de transport energie electrică LEA 110 kV Fratelia CET. EvidenŃierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecŃie Nu e cazul. EvidenŃierea potenŃialului balnear şi turistic Nu e cazul.

2.8. OpŃiuni ale populaŃiei Terenul din zona studiată este propretate privată, iar proprietarii de teren din zonă fac solicitări de amplasare pentru diverse investiŃii, în principal destinate serviciilor, comerŃului sau depozitării. Primăria municipului Timişoara ca autoritate locală are rol de decizie şi mediere a intereselor individuale şi a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltări controlate în teritoriu, fiind susŃinută de către Consiliul JudeŃean Timiş ca autoritate cu rol de coordonare a amenajării teritoriului la nivel judeŃean. Legea nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia publică facilitează accesul populaŃiei la luarea deciziilor din administraŃia publică, la consultarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism, propunerilor acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate şi integrate în aceste documentaŃii. Consultarea populaŃiei se realizează prin anunŃuri publice, consultare în diferitele faze de elaborare şi dezbatere publică. 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare Conform prevederilor P.U.G. Timişoara este preferabilă dezvoltarea de funcŃiuni altele decât locuirea de-a lungul DN 59 şi de-a lungul străzii Ovidiu Cotruş. În urma solicitărilor beneficiarilor, se propune realizarea unei zone pentru depozitare şi servicii, în corelare cu reglementările existente pentru teritoriul în care este amplasată, respectiv cu alte dezvoltări propuse în vecinătate.

Plan Urbanistic Zonal Zonă depozitare şi servicii

Timişoara, Str. Ovidiu Cotruş, Freidorf

10

3.2. Prevederi ale P.U.G. Timişoara Zona studiată face parte din intravilanul municipiului Timişoara pentru care se aplică prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara. Conform P.U.G. terenul se situează parŃial într-o zonă cu spaŃii verzi cu plantaŃii de protecŃie şi servitute a culoarelor generatoare de riscuri tehnologice (LEA 110 kV). În cadrul acestei documentaŃii sunt propuse utilizările funcŃionale ale zonei studiate, precum şi traseele şi profilele principalelor drumuri care vor deservi zona De asemenea se preiau traseele de circulaŃii propuse prin alte documentaŃii de urbanism aprobate pentru zonele limitrofe amplasamentului studiat. Sunt evidenŃiate traseele de utilităŃi care au zone de restricŃie, precum şi zonele cu restricŃii de construire.

3.3. Valorificarea cadrului natural Zona studiată are caracter agricol. Pe teren nu există plantaŃii înalte care să pună problema menŃinerii acestora. Prin sistematizarea zonei se urmăreşte integrarea propunerii în cadrul existent, cu preluarea dezvoltărilor adiacente.

3.4. Modernizarea circulaŃiei Planul Urbanistic General al municipiului Timişoara şi celălalte documentaŃii aprobate în zonă prevăd extinderea străzii Ovidiu Cotruş la 4 benzi de circulaŃie, respectiv un profil de 26,00 m.. Strada Ovidiu Cotruş era prevăzută a face parte din traseul viitorului Inel 5 de circulaŃie. Este prevăzută de asemenea şi realizarea unei străzi cu 2 benzi şi un profil de 14,00 m. pe actualul traseu al DE 1359. Prin prezenta documentaŃie se propune un drum cu 2 benzi, cu lăŃimea de 14,00 m.. amplasat perpendicular pe strada Ovidiu Cotruş, cu axul pe limita actuală de proprietate, care va face legătura cu drumul DE 1359. Accesul pe teren se va realiza de pe acest drum nou propus, respectiv din str. O. Cotruş şi de pe drumul paralel cu str. Cotruş. În incinte se vor prevedea alei carosabile, platforme şi parcaje. Vor fi respectate căile de intervenŃie pentru maşinile de pompieri prevăzute in NORMATIVUL P 118/1998.

3.5. Zonificare funcŃională - reglementări, bilanŃ teritorial, indici urbanistici � FuncŃiunea dominantă a zonei studiate va fi depozitare şi servicii � SuprafaŃa de teren studiată va fi zonificată astfel:

- Zona de depozitare şi servicii; cu regim de înălŃime maxim S(D)+P+2E+M; - Zona verde de protecŃie a culoarelor generatoare de riscuri - Zona circulaŃii auto, drumuri de acces în zonă.

Pentru teritoriul studiat se propun următoarele:

Realizarea unei zone pentru depozitare şi servicii: Se consideră posibilă depozitarea de materiale de construcŃie, produse finite nealimentare, utilaje şi maşini diverse, produse electrocasnice, obiecte de uz casnic, textile, încălŃăminte, bunuri de larg consum preambalate etc.. Nu se vor depozita produse chimice, toxice sau periculoase pentru mediu. Rezervarea terenurilor necesare realizării lucrărilor de infrastructură: modernizarea drumurilor clasificate, trasee noi propuse şi realizarea legăturilor acestora în teritoriu. Valorificarea traseelor drumurilor şi canalelor existente.

Plan Urbanistic Zonal Zonă depozitare şi servicii

Timişoara, Str. Ovidiu Cotruş, Freidorf

11

Rezolvarea într-un sistem centralizat a alimentării cu apă şi canalizării, precum şi a celorlalte utilităŃi. Terenul se va lotiza în 2 parcele pentru depozitare şi servicii. A treia parcelă cu nr. top. A 1366/1/8/3 este rezervată pentru extinderea drumului.

BilanŃ teritorial Total teren % Parcela 1 Parcela 2 şi 3

Teren studiat 39350 mp 100,00 % 30895 mp 8003 mp. + 452 mp.

Drumuri 3515 mp. 8,93 % 2435 mp 1080 mp.

Teren rămas de amenajat 35835 mp 100,00 % 28460 mp 7375 mp

Zona depozitare şi servicii 29703 mp 82,89 % 25256 mp 4447 mp

Zona protecŃie a culoarelor generatoare de riscuri

6132 mp 17,11 % 3204 mp 2928 mp

Zone verzi obligatorii pe fiecare lot - minim 20%

minim 20%

minim 5692mp minim 1475 mp

Se va asigura procentul minim de spaŃii verzi în corelare cu funcŃiunea propusă, respectiv 20% pe fiecare parcelă rezultată.

� Indici urbanistici

Pentru zona de depozitare şi servicii indicii urbanistici de utilizare a terenului propuşi sunt: POT max = 55 % (conform anexei la H.C.J. Timiş nr. 87/14.12.2004) CUT max = 1,8

Regimul maxim de înălŃime propus pentru zona de depozitare şi servicii este PARTER, pentru hale, respectiv P+2E+Ep pentru corpurile administrative.

Reglementări – configurare spaŃială ConfiguraŃia spaŃială a zonei prevede dezvoltarea pe sit a unei zone de depozitare şi servicii şi păstrarea zonei pentru servitute a culoarelor generatoare de risc (37 m.) – LEA 110 kV. Se prevăd zone speciale pentru spatii verzi şi dotari tehnico-edilitare: post trafo, bazine de retentie ape pluviale, staŃii de pompare.

Terenul va fi ocupat gradat, construcŃiile realizându-se în etape. Se vor asigura locuri de parcare pentru angajaŃi, vizitatori şi pentru TIR (aprovizionare), proporŃional cu dimensiunile şi capacitatea construcŃiilor ce se vor realiza, distribuite pentru fiecare clădire în parte. Accesele auto propuse vor fi din strada Ovidiu Cotruş şi din drumurile propuse perpendicular, respectiv paralel cu aceasta, conform planşelor anexate. Amplasarea construcŃiilor pe parcelă

Având în vedere configuraŃia zonei, precum şi retragerile impuse faŃă de culoarele de utilităŃi, se propun următoarele:

Plan Urbanistic Zonal Zonă depozitare şi servicii

Timişoara, Str. Ovidiu Cotruş, Freidorf

12

Amplasarea construcŃiilor faŃă de limitele frontale ale parcelei se va face cu respectarea alinierii din zonă, pe parcelele învecinate. DistanŃa clădirilor faŃă de limita din spate a parcelei este de 10,00 m.. DistanŃele între clădirile de parcele învecinate vor fi conform normelor de însorire în vigoare.

Amplasarea construcŃiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 536 /1997 al Ministerului SănătăŃii. Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanŃele de siguranŃă între clădiri (constructii propuse) conform NORMATIVULUI P 118/1998. SoluŃia propusă a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile construcŃiilor, a căilor de comunicaŃii terestre, a drumurilor de deservire locala, a necesarului de parcaje. 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

3.6.1. Alimentarea cu apa potabila

Pentru satisfacerea nevoilor de apă se impune realizarea unui sistem de alimentare atât pentru satisfacerea nevoilor igienico-sanitare ale angajaŃilor din cele trei hale cât şi pentru asigurarea debitului necesar stingerii incendiilor.

Alimentarea cu apă a obiectivului se va realiza prin intermediul unei conducte de apă din PE-HD, De 125 x 11,4 mm cu racordare la reŃeaua existentă de pe str. Anton Bacalbaşa.

Gospodăria de apă propusă va fi compusă din: cămin de apometru rezervor pentru înmagazinarea debitului de incendiu, staŃie de pompare debit incendiu, reŃea de incendiu echipată cu hidranŃi şi reŃea de apă potabilă.

Debitele de apă necesare conform breviarului de calcul sunt:

Qzi med. = Ks x Kp x N = 1,1 x 3,6 m3/zi = 3,96 m3/zi = 0,045 l/s

Qzi max. = Kzi x Qzi med. = 1,15 x 3,96 m3/zi = 4,55 m3/zi = 0,052 l/s

Qorar max. = Ko x Qzi max. = 2,8 x 4,55 m3/zi = 12,75 m3/zi = 0,53 m3/h = 0,147 l/s

Debitul de refacere a rezervei de incendiu = 3,78 l/s

Rezerva de incendiu va fi stocată într-un rezervor cu capacitatea de 330 mc, care va înmagazina apa pentru alimentarea atât a hidranŃilor exteriori cât şi a celor interiori. StaŃia de pompare pentru incendiu va avea următoarele caracteristici: Q = 126 mc/h, H = 50 mCA.

ReŃeaua de apă potabilă se va realiza din tuburi de PE-HD, PE80, PN6, De 63 mm în lungime de 534 m.

ReŃeaua de incendiu se va realiză din tuburi de PE-HD, PE80, PN6, De 160 mm în lungime de 930 m şi va alimenta atât hidranŃii exteriori câr şi cei interiori. Pe această reŃea s-au prevăzut 10 hidranŃi de incendiu subterani cu DN 100 mm.

Pozarea conductelor se va face îngropat sub adâncimea de îngheŃ conform STAS 6054- 77, pe un strat de nisip de cca. 15 cm.

3.6.2. Canalizarea apelor uzate menajere şi apelor meteorice

Apele uzate menajere provenite de la obiectiv vor fi colectate de o reŃea de canalizare menajeră şi evacuate la reŃeaua de canalizare a municipiului Timişoara de pe str. A. Bacalbaşa, prin intermediul unei extinderi de canal din tuburi PVC, De 400 mm.

Plan Urbanistic Zonal Zonă depozitare şi servicii

Timişoara, Str. Ovidiu Cotruş, Freidorf

13

Debitele de ape menajere rezultate conform breviarului de calcul sunt:

Quz.zimed = 0,8 x Qzimed = 3,11 m3/zi = 0,036 l/s;

Quz.zimax = 0,8 x Qzimax = 3,59 m3/zi = 0,041 l/s;

Quz.orarmax = 0,8 x Qorarmax = 10,16 m 3/zi = 0,117 l/s;

Canalizarea menajeră din incintă se va realiza din tuburi PVC 100, SN 8, De 250 mm în lungime de 438 m.

Canalizarea pluvială pentru platformă va colecta apele meteorice căzute pe suprafaŃa studiată şi le va transporta la bazinul de retenŃie. Apele de pe platforme vor fi în prealabil epurate printr-un separator de hidrocarburi pentru îndepărtarea eventualelor scurgeri apărute accidental de la autovehiculele care circulă prin incintă. Pentru compensarea diferenŃelor de nivel, înainte de bazinul de retenŃie, s-a prevăzut o staŃie de pompare. Volumul de acumulare al bazinului de retenŃie este de 173 mc, din acesta urmând să fie deversat în canalul de desecare HC1352 un debit egal cu cel cazut pe suprafaŃa studiată în starea iniŃială (vezi breviarul de calcul anexat).

ReŃeaua de canalizare pluvială se va realiza din tuburi PVC 100, SN 8, De 315 mm, De 400 mm în lungime de 400 m. Apele pluviale de pe acoperişul halelor se vor colecta prin intermediul unei canalizări din tuburi PVC în lungime de 430 m şi evacuate direct în bazinul de retenŃie.

ReŃeaua de canalizare va fi poziŃionată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de 15 cm iar lateral de 20 cm.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, reŃelele de canalizare vor fi prevăzute cu cămine de vizitare amplasate la o distanŃă maximă de 60 m unul de altul, conform STAS 3051 – 91. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcŃiei, de intersecŃie cu alte canale şi în puncte de schimbare a pantelor. Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii şi întreŃinerii acestora, pentru curăŃirea şi evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor. Căminele de vizitare vor fi realizate din beton armat monolit, conform STAS 2448 – 82, având dimensiunile plăcii de bază 1,5 x 1,5 m şi H = 2,0 m. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile, în teren cu apă subterană şi vor fi protejate la exterior prin strat de bitum iar la interior prin tencuire.

C. Gaze naturale Conform avizelor eliberate, nu există reŃele de distibuŃie sau transport gaze naturale pe amplasament sau în vecinătate acestuia. În municipiul Timişoara, în zona Freidorf există reŃele de gaze naturale de medie presiune, de la există posibilitatea realizării unei extinderi a reŃelei pentru alimentarea investiŃiilor propuse, în urma obŃinerii avizelor şi autorizaŃiilor necesare. Se prevad branşamente separate şi post de reglare/măsurare pentru fiecare imobil în parte. D. InstalaŃii termice Se prevede pentru intreg ansamblul independenta energetica privind furnizarea caldurii si a apei calde de consum prin prevederea de centrale termice individuale. Centralele termice individuale pentru fiecare imobil in parte. Toate centralele termice vor avea cazane cu randamente ridicate (peste 92%), rezultand astfel emisii reduse de noxe. Arzatoarele cazanelor vor functiona cu combustibil gazos (gaze naturale) furnizate de reteaua de distributie a orasului – extindere.

Plan Urbanistic Zonal Zonă depozitare şi servicii

Timişoara, Str. Ovidiu Cotruş, Freidorf

14

E. Alimentarea cu energie electrică şi telefonie Pe amplasament apar noi consumatori de energie electrică. BilanŃul energetic al acestor consumatori se apreciază astfel: - Hale depozitare şi iluminat parcări Pi = 1,5 MW ks = 0,7 Ps = 1,0 MW Pentru alimentarea obiectivului se propune amplasarea unui post trafo prefabricat, racordat la sursă SC ENEL ELECTRICA BANAT SA prin cablu 20kV, conform solicitării depuse la SC ENEL ELECTRICA BANAT SA.. De la P.T. se alimentează tablourile generale de joasă tensiune ale obiectivelor. Lucrări necesare: - Studiu de soluŃie pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului - Executarea Postului Trafo şi a racordului aferent de 20kV (LES 20kV) Toate aceste lucrări se proiectează de S.C. ENEL ELECTRICA BANAT S.A. şi se realizează de către firme atestate de ANRE. La proiectare şi execuŃie se respectă toate prevederile normativelor şi legislaŃia în vigoare.

F. Telefonie De-a lungul traseului DN 69 Timişoara - Arad este amplast un cablu de telefonie aparŃinând S.C. ROMTELECOM S.A., situat în afara zonelor de implantare a construcŃiilor, pe parcela prevăzută ca zonă verde. Obiectivele se pot racorda la reŃelele de telefonie (fibra optică) a S.C. ROMTELECOM S.A., pe baza comenzii lansate şi a proiectului elaborat de acesta sau la reŃelele altor furnizori de servicii similare. La proiectare şi execuŃie se respectă prevederile tuturor normativelor şi legislaŃia în vigoare.

3.7. ProtecŃia mediului Conform Anexei 1 din Hotărarea de Guvern 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenŃiale asupra mediului sunt: I.Caracteristicile planurilor si programelor cu privire in special la: a) Gradul în care Planul Urbanistic Zonal creează un cadru pentru proiecte şi alte activităŃi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiŃiile de funcŃionare, fie în privinŃa alocării resurselor. Elaborarea Planului Urbanistic Zonal.

Elaborarea PUZ de faŃă este determinata de intenŃia proprietarului SC IMOBILIARE ITALIANA S.A. de a funcŃionaliza parcelele cu nr. cad A 1366/1/8/1, A 1366/1/8/2 şi A 1366/1/8/3 în suprafaŃă totală de 39.350 mp. Cele două loturi (al treilea este pentru drum) vor avea urmatoarele functiuni:

- lotul „1” – activitati de birou si depozitare materiale nepericuloase pentru mediu, - lotul „2” - activitate de birou si depozitare materiale nepericuloase pentru mediu

Astfel, planul prezent creează în mare măsură cadrul pentru proiecte şi activităŃi viitoare, datorită următorilor factori: planurile urbanistice aprobate, construirea şoselei de centură proiectate în vecinătate. Modelarea zonală propusă creează premise pentru prevenirea impactului semnificativ asupra mediului, cu condiŃia respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea şi transportarea deşeurilor, precum şi la factorii de potenŃial stress ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier.

Plan Urbanistic Zonal Zonă depozitare şi servicii

Timişoara, Str. Ovidiu Cotruş, Freidorf

15

Aplicarea prevederilor Regulamentului de urbanism asigură “corelarea intereselor cetăŃeanului cu cele ale colectivităŃii, respectiv protecŃia proprietăŃii private şi apărarea interesului public”.

b) Gradul în care Planul Urbanistic influenŃează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele.

In Certificatul de Urbanism nr. 3070/22.05.2007 se mentioneaza: „Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 – Zonă de spaŃii verzi cu plantaŃii de protecŃie şi servitute a culoarelor generatoare de riscuri tehnologice”. În organizarea amplasamentului s-a Ńinut seama de planurile care au relevanŃă pentru prezentul PUZ. La baza stabilirii categoriilor de intervenŃie, reglementărilor şi restricŃiilor impuse au stat urmatoarele obiective principale:

- încadrarea in Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Timişoara; - asigurarea îndeplinirii măsurilor legale şi amenajărilor necesare pentru modelarea

urbanistica propusa. c) RelevanŃa planului pentru integrarea consideraŃiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltării durabile.

Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice, accentuând caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaŃii verzi şi plantaŃii de aliniament, utilizarea eficientă şi durabilă a spaŃiului existent, asigurarea facilităŃilor de desfăşurare a activităŃii, cu conservarea factorilor de mediu. d) Probleme de mediu relevante pentru plan sau program:

d.1. Apa Lucrările de alimentare cu apă potabilă şi canalizare sunt concepute în sensul încadrării indicatorilor în limitele admise de prevederile legale in vigoare. In zona acceselor rutiere ale amplasamentului, dat fiind potenŃialul aport de produse petroliere, prin antrenarea apelor meteorice, se va monta un decantor de nămol şi separator de hidrocarburi. d.1.1. Apa potabilă Alimentarea cu apă va servi consumului de tip menajer şi se va utiliza apa din reŃeaua de alimentare a municipiului Timişoara. d.1.2. Apa uzată Vor fi generate ape uzate din surse menajere. Apele uzate menajere contin cantitati de poluanti specifice acestor tipuri de ape. Dintre acestia mentionam substantele organice, compuşi cu azot, materii în suspensie şi alti compuşi specifici. De asemenea canalizarea care preia apele din parcari va fi echipata cu separatoare de namol si hidrocarburi inainte de descarcarea in canalizarea incintei. Vor fi intrunite astfel conditiile prevazute de Directiva Cadru Apa 2000/60/EC (WFD). d.2. Aerul Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activitatile care pot constitui surse de poluare a atmosferei sunt legate de traficul rutier.

Plan Urbanistic Zonal Zonă depozitare şi servicii

Timişoara, Str. Ovidiu Cotruş, Freidorf

16

În vederea diminuării presiunii asupra factorului de mediu AER, prin proiect au fost prevazute o serie de măsuri : - realizarea unei zone verzi de protectie, - realizarea acceselor interioare se face cu prevederea de plantatii pe aliniament pentru imbunatatirea capacitatii de regenerare a atmosferei, protectia fonica si eoliana, conform prevederilor Legii 265/2006. Se vor respecta astfel si prevederile Directivei Cadru Aer 96/62/EC. II. Caracteristicile efectelor ale zonei posibil a fi afectate cu privire in special la : a) probabilitatea , durata , frecventa si reversibilitatea efectelor Se are in vedere că proiectul se va armoniza cu tendinŃa zonei de a moderniza peisajul actualmente neamenajat cu funcŃiuni specifice necesitatilor socio-economice. Probabilitatea ca să se producă efecte indezirabile asupra mediului este scăzută. b) natura cumulative a efectelor – nu este cazul. c) natura transfrontaliera a efectelor – nu este cazul. d) riscul pentru sanatatea umana În vederea asigurării protecŃiei mediului şi a sănătăŃii oamenilor, în cadrul prezentei documentaŃii se prevăd toate măsurile ce se impun a fi luate pentru faza de implementare a planului propus. Lucrările proiectate nu influenŃează negativ mediul in ansamblul său. Nu există în imediata vecinătate zone locuite. De asemenea, în zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie protejate. e) marimea si spatialitatea efectelor- nu este cazul f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de : Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural In conformitate cu „Planul de amenajare a teritoriului, sectiunea III- zone protejate” si anexele sale publicate in MO 152/12. 04. 2000, nu exista zone ecologice de interes, desemnate in vecinatatea amplasamentului. In apropierea perimetrului studiat nu se afla nici o arie de protectie avifaunistica sau arii speciale de conservare reglementate conform OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, pană la Legea 345/2006. Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului – nu se vor depăşi valorile limita. Folosirea terenului in mod intensiv Terenul în suprafaŃă de 39.350 mp are prevăzute ca zone verzi 20% din total suprafaŃă. Regimul de înălŃime maxim propus pentru zona de servicii şi depozitare este P+2E+EparŃial. g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naŃional, comunitar sau internaŃional. Nu e cazul.

3.8. Obiective de utilitate publică Obiective de utilitate publică sunt: drumurile, reŃelele edilitare: alimentare cu apă, canalizare, care vor deveni publice după realizare. Terenul pe care sunt poziŃionate drumurile propuse, respectiv cel afectat de extinderea străzii Ovidiu Cotruş va trece în domeniul public de interes local. SuprafaŃă drumuri propusă pentru a trece în domeniul public = 3515 mp.

Plan Urbanistic Zonal Zonă depozitare şi servicii

Timişoara, Str. Ovidiu Cotruş, Freidorf

17

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanŃă cu Ghidul privind metodologia de elaborare şi conŃinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi prevederile legale în vigoare.

La baza stabilirii categoriilor de intervenŃie, reglementări şi restricŃii impuse au stat următoarele obiective principale:

• încadrarea în Planul urbanistic general al municipiului Timişoara; • încadrarea în planul urbanistice aprobate până în prezent pentru zona studiată şi zonele adiacente; • asigurarea amplasamentelor şi amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin temă.

Prezentul P.U.Z. are un caracter de reglementare ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare şi conformare a construcŃiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al municipiului Timişoara. Intocmit, Arh. Laura MĂRCULESCU

Atasament: 080213_OCotrus_Incadrare.pdf

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr.U92008-005490/16.09.2008

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă pentru depozitare şi servicii”, strada

Ovidiu Cotrus, Timişoara – SC Imobiliare Italiana SRL

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U92008-005490/19.08.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ Zonă pentru depozitare şi servicii”, strada Ovidiu Cotrus, Timişoara; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3070/22.05.2007 prelungit până la data de 22.05.2009; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “ Zonă pentru depozitare şi servicii”, strada Ovidiu Cotrus, Timişoara. Planul Urbanistic Zonal este elaborat de proiectantul S.C. Pilot Team S.R.L., proiect nr.3.09/2007, la cererea beneficiarului S.C. IMOBILIARE ITALIANA S.R.L.

Terenul studiat în cadrul P.U.Z. este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în zona de sud a oraşului. Prin P.U.G. Timişoara acest amplasament face parte din UTR 59, pentru care este stabilita functiunea de zona unitati industriale, depozitare, prestari servicii, cu interdictie temporara de constructie, pana la elaborare PUZ sau PUD.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Prin prezentul Planul Urbanistic Zonal “Zonă pentru depozitare şi servicii”, strada Ovidiu Cotrus, Timişoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Terenul studiat, în suprafaţă totală de 39.350 mp este identificat prin CF nr. 4113 Freidorf, nr. cad A 1366/1/8/1 în suprafaţă de 30.895 mp proprietatea privată a societăţii S.C. IMOBILIARE ITALIANA S.R.L. şi CF nr. 5231 nr. cad A 1366/1/8/2, în suprafaţă de 8.003 mp şi CF nr. 5232 nr. cad A 1366/1/8/3, în suprafaţă de 452 mp proprietatea privată a SC COM R.R. SRL Timişoara.

În partea sudică a teritoriului administrativ al Timişoarei se află o zonă pentru care s-au elaborat şi aprobat planuri urbanistice pentru depozitare şi hale industriale. Acest tip de dezvoltare s-a realizat şi pe teritoriul comunei Giroc, de cealaltă parte a drumului naţional DN 59, unde sunt realizate zone compacte cu hale pentru depozitare şi producţie, alternând cu zone comerciale (hiper.magazine, showroom-uri, etc).

Pentru viitorul apropiat este propusă construirea în zonă a centurii Timişoarei care se află mult spre sud faţă de terenul studiat.

Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara propune pentru această zonă (partea dreaptă a Căii Şagului) funcţiuni comerciale, de depozitare şi industriale. Din punct de vedere al circulaţiilor sunt propuse câteva artere majore care să relaţioneze şi să fluidizeze circulaţia de pe

Cod FP53 – 01, ver. 1

Calea Şagului. Astfel este propusă o stradă majoră de legătură cu str. Ovidiu Cotruş, în continuarea străzii Anton Katrain.

Avand in vedere ca functiunea principala în zonă este cea de servicii şi depozitare si ca acest tip de funcţiune se încadrează în caracterul zonei, aprobându-se până în prezent mai multe documentaţii de urbanism care sunt la fază de implementare, prin documentaţia P.U.Z. “Zonă pentru depozitare şi servicii” se propune aceleaşi funţiuni şi anume: servicii, comerţ, depozitare şi producţie. Faţă de situaţia din PUG, se menţine un singur traseu de LEA 110kv - cu zonă de protecţie aferentă, în diagonală, exterior faţă de loturile analizate, iar o linie de 20 a fost deviată la faze anterioare de construire, pe traseul străzii Anton Kathrein.

Accesul şi drumurile sunt asigurate din strada Ovidiu Cotrus, conform avizului Comisiei de Circulatie TH2008-004394/12.06.2008. Locurile de parcare pentru funcţiunile propuse, în conformitate cu R.L.U., sunt asigurate pe parcelele studiate, proprietate privată, cu respectarea condiţiei impuse prin avizul Comisiei de Circulaţie, ca acestea să fie amenajate ca parcaje ecologice. Indicii propuşi prin prezenta documentaţie sunt: Regimul de înălţime maxim propus = P+2E+Eparţial

POT maxim = 55 % - funcţiune mixtă depozitare şi servicii CUT maxim = 1,8 Zona verde = minim 20% conf. Avizului Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului

Timişoara nr. 4393/13.08.2008.

Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal “ Zonă pentru depozitare şi servicii”, strada Ovidiu Cotrus, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

Avand in vedere faptul că reglementările propuse prin Planul Urbanistic Zonal “Zonă pentru depozitare şi servicii” au fost postate pe site-ul Primăriei Timişoara din luna iulie 2008 si nu a fost făcută nici o sesizare cu privire la această documentaţie până în acest moment, şi funcţiunea propusă nu este de locuire colectivă, lasam la aprecierea Consiliului Local Timisoara oportunitatea realizarii obiectivului.

DIRECTOR, Arh. Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER, CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA

AVIZAT JURIDIC

Cod FP53 – 01, ver. 1

  • ROMÂNIA SE APROBA,
  • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R
    • DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU
    • REFERAT

Atasament: PUZ_OCotrus_Mobilare.pdf

T

o ta

l te

re n

P a

rc e

la 1

P a

rc e

la 2

ş i

3

T e

re n

s tu

d ia

t 3

9 3 5

0 ,0

0 m

p

1 0

0 ,0

0 %

3

0 8

9 5

m p

1

0 0

,0 0

%

8 0

0 3

m p

. +

4 5

2 m

p

1 0

0 ,0

0 %

D ru

m u

ri

3 5

1 5

m p

. 8

,9 3

%

2 4

3 5

m p

8

,9 3 %

1

0 8 0

m p

. 8

,9 3

%

T e

re n

r ă

m a

s d

e

a m

e n

a ja

t 3

5 8 3

5 m

p

1 0

0 ,0

0 %

2

8 4

6 0

m p

1

0 0

,0 0

%

7 3

7 5

m p

1

0 0

,0 0

%

H a

le p

e n

tr u

d e

p o

z it a

re

ş i s e

rv ic

ii 1

6 2 6

8 m

p .

4 5

,4 0

%

1 4

3 5

8 m

p

5 0

,4 4

%

1 9

1 0

m p

2

5 ,9

0 %

C ir

c u

la Ńi i in

i n

c in

ta ,

a le

i, p

la tf

o rm

e , p

a rc

a je

9

4 5 3

,3 5

m p

. 2

6 ,3

8 %

7

4 1

5 ,3

5 m

p .

2 6

,0 5

%

2 0

3 8

m p

. 2

7 ,6

4 %

Z o

n e

v e

rz i

8 6

9 3

,3 8

m p

. 2

4 ,2

6 %

5

2 6

6 ,3

8 m

p .

3 4

2 7

m p

4

6 ,4

6 %

P a

rc a

je î n

ie rb

a te

1

4 2 0

,2 7

m p

. 3

,9 6

%

1 4

2 0

,2 7

m p

.

2 3

,5 1

%

Atasament: 080526_OCotrus_PUZ_Reglementari.pdf

Total teren Parcela 1 Parcela 2 şi 3

Teren studiat 39350,00 mp 100,00 % 30895 mp

8003 mp. + 452 mp.

Drumuri 3515mp. 8,93 % 2435mp 1080 mp.

Teren rămas de amenajat 35835 mp 100,00 % 28460 mp 7375 mp

Zona depozitare şi servicii 29703 mp 82,89 % 25256 mp 4447 mp

Zona protectie culoare generatoare de riscuri 6132 mp 17,11 % 3204 mp 2928 mp

Zone verzi obligatorii pe fiecare lot - minim 20%

minim 7167 mp

min. 20%

minim 5692 mp

minim 1475 mp