keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 284/28.06.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Corp administrativ-birouri", Extravilan Timişoara - Calea Aradului

28.06.2005

Hotararea Consiliului Local 284/28.06.2005
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Corp administrativ-birouri", Extravilan Timişoara - Calea Aradului


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr Nr.U22005-003173/ 17.06.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Corp administrativ-birouri", Extravilan Timişoara - Calea Aradului conform Proiectului nr.09`/2005, întocmit de S.C."ARHITECT TRAMBIŢAŞ", care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Terenul studiat este înscris în CF nedefinitivă nr. 136163, cu nr.cadastral A 330/1/1/2/1-A330/1/1/3/1 şi în C.F. nedefinitivă nr. 136180 cu nr. cadastral A 328/1/1/2 , fiind proprietatea lui Jivi Nicolae Ilie şi soţia Jivi Luminiţa Simona şi Vasilescu Nicoleta Adriana.
Prin prezentul Planul Urbanistic Zonal "Corp administrativ-birouri", Extravilan Timişoara - Calea Aradului Timişoara, suprafaţa reglementată ce se se va introduce în intravilanul municipiului Timişoara este aceea din Faza Ia, în suprafaţă de 18 153 mp.
Fazele Ib, II, III şi IV se vor realiza numai după elaborarea şi aprobarea unui nou Plan Urbanistic Zonal.

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism;
Autorizarea oricăror lucrări de construcţii in conformitate cu prezenul Plan Urbanistic Zonal se va face după ce drumurile vor fi publice, conform declaraţiei notariale autentificate sub nr. 802/07.06.2005 şi după scoaterea terenului din circuitul agricol.

Art. 3: La realizarea construcţiilor se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.
Intersecţia dintre DN 69 şi Centura Nord Timişoara se va realiza conform Avizului nr. 40/306/26.05.2005 al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri - Timişoara.

Art. 4: Planul Urbanistic Zonal "Corp administrativ-birouri", Extravilan Timişoara - Calea Aradului se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are valabilitatea de 10 ani.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Jivi Nicolae Ilie şi soţia Jivi Luminiţa Simona şi Vasilescu Nicoleta Adriana;
- S.C."ARHITECT TRAMBIŢAŞ" s.r.l.
-Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Reg.Calea_Arad-birouri.pdf

Bazin de retentie ape SUPRAFETE TEREN SITUATIA EXISTENTA | SITUATIA PROPUSA % CONSTRUCTII propuse FAZA d 35 | 4,85% CIRCULATII = 9580 | 52,85% SPATII VERZI 7725 [425% TOTAL 18150 | 100% DELIMITARI Limita PUZ Limite topo teren conform C.F. Limita zona de implantare a cladirilor Limita interdictie de construire - protectie drum judetean si centura DESTINATIE Spatii administrative, birouri - FAZAI Zone comerciale, de servicii si depozitare propuse in fazele ulterioare Spatii verzi de aliniament CZ) Spatii verzi propuse în fazele ulterioare Zona interdictie de construire - protectie drum judetean si centura RETELE EXISTENTE == = Retea - cablu fibra optica ____=- Retea - cabluri interurbane CIRCULATII DE 62/2-4am Drumuri de exploatare existente DN 69 Drumuri nationale existente Strazi si alei de deservire locala propuse SIMBOLURI 1197mp Suprafata parcele propuse HCn 91 0 6 h RER | Canal Rezervor + statie de pompare , _ +SP P.O.T. max. - 60% SC. ARHITECT TRIMBITAS SARL. | SPATII 09/2005 CUT. max-1 5 SI JIVI NICOLAE ILIE si VASILESCU NICOLETA UZ P (partial P+1E) FE ESTE RR E INALTIMEA CONSTRUCTIILOR — [Dot _ PI ar. Bazin de retentie ape pluviale

Atasament: Referat_CArad_Corp_administrativ-birouri.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, JUDEŢULTIMIŞ P R I M A R PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr.U22005-003173/ 17.06.2005

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Corp administrativ-birouri”,

Extravilan Timişoara - Calea Aradului

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Municipiului Timişoara, Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara, Planului Urbanistic Zonal cu Caracter Director Timişoara Nord şi a strategiei de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată la noi cu numărul U22005-003173/ 15.06.2005, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic Zonal “Corp administrativ-birouri”, Extravilan Timişoara - Calea Aradului Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 2679 din 26.05.2005; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Corp administrativ-birouri”, Extravilan Timişoara - Calea Aradului. Planul Urbanistic Zonal este elaborat de S.C.”ARHITECT TRAMBIŢAŞ” s.r.l., proiect nr.09`/2005, la cererea beneficiarului prezentului studiu Jivi Nicolae şi Jivi Luminiţa Simona, Vasilescu Nicoleta Adriana pentru S.C. MAHLE FILTERSYSTEME GmbH Germania.

Terenul studiat în cadrul PUZ este situat în extravilanul municipiului Timişoara, în nordul teritoriului administrativ, în zona tampon dintre Timişoara şi comuna Sânandrei, pe partea stângă a drumului naţional a DN 69(283) Timişoara – Arad, în vecinătatea intersecţiei acestuia cu drumul de centură. Destinaţia actuală a amplasamentului este de zonă agricolă.

Parcelele studiate sunt în proprietatea lui Jivi Nicolae Ilie şi soţia Jivi Luminiţa Simona şi Vasilescu Nicoleta Adriana şi sunt înscrise în CF nedefinitivă nr. 136163, cu nr. cadastral A 330/1/1/2/1-A330/1/1/3/1 (arabil în extravilan) şi C.F. nedefinitivă nr. 136180 cu nr. cadastral A 328/1/1/2 (arabil extravilan).

Prin prezenta documentaţie se propune realizarea Fazei Ia şi anume construirea unui corp de birouri, reorganizarea şi completarea circulaţiei carosabile din zonă şi asigurarea infrastructurii tehnico-edilitare necesare acestui corp administrativ. Fazele Ib, II, III şi IV sunt de perspectivă şi se vor realiza numai după elaborarea şi aprobarea unui nou Plan Urbanistic Zonal.

Prin P.U.Z. “Corp administrativ-birouri”, Extravilan Timişoara - Calea Aradului se reglementează suprafaţa de teren de 18 153 mp. şi se propune destinaţia de servicii, conform planşei Reglementări Urbanistice nr. 09A02.

Indicii de construibilitate propuşi sunt: POT maxim = 60 % CUT maxim = 1,5 Regim maxim de înălţime = P+1 Deservirea rutieră se va asigura prin una din bretelele laterale prevăzute pentru viitoarea

intersecţie giratorie la nivel, dintre DN69 şi drumul de centură, după ce aceasta şi drumul de centură se vor realiza.

Accesul provizoriu la parcelă se va face din drumul agricol existent pe partea stângă a DN69 la km 7+050 , conform Avizului de principiu al DRDP nr. 40/306/26.05.2005

Drumul de acces pentru terenul studiat şi suprafaţa destinată lăţirii DN69 vor deveni domeniu public conform ofertei de donaţie anexate şi conform propunerii de dezmembrare, care fac parte din prezenta documentaţie.

Autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezentul PUZ, se va face după ce drumurile prevăzute vor fi domeniu public. Suprafaţa reglementată, de 18 153 mp., prin prezentul Plan Urbanistic Zonal se va introduce în intravilanul municipiului Timişoara, după scoaterea din circuitul agricol a terenului care se va face pe cheltuiala beneficiarilor acestei documentaţiei.

Se vor respecta prevederile din cadrul avizelor furnizorilor de utilităţi şi ale organismelor abilitate. Condiţiile impuse prin Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr.39/15.06.2005 nu afectează Faza Ia a prezentei documentaţii.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/08.06.2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Aviz DRDP – nr. 40/306 din 26.05.2005 Aviz Consiliul Judeţean Timiş – 39/15.06.2005 Aviz Comisia de Circulaţie – nr. TH2005-001699/26.05.2005 Aviz Direcţia Edilitară – nr. 352/30.05.2005 Aviz CFR– nr. 5/3/403/2005 şi nr. 5/3/441/2005 Aviz OSPA – nr. 846/09.06.2005 Adresă Mediu – 3701/14.06.2005 Aviz ALA- Nr. 569/31.05.2005 Aviz Direcţia Apelor Banat – Timişoara – nr. DAB 80/27.07.2004 Aviz Aquatim – nr. 9638/6.06.2005 Aviz Pompieri – nr. 825174/07.06.2005 Aviz Sanitar – nr.184/C/02.06.2005 Aviz UNIC – 381/4.2005 Aviz Transgaz SA – nr. 2330/18.05.2005 Aviz ANIF- nr. 1478/4516 DIN 10.06.2005 Planului Urbanistic Zonal - “Corp administrativ-birouri”, Extravilan Timişoara - Calea

Aradului se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Dr. Arh. Radu RADOSLAV ŞEF SERVICIU, CONSILIER Arh. Laura MĂRCULESCU Urb. Carmen FALNIŢĂ

AVIZAT JURIDIC, Jr. Mirela LASUSCHEVICI Red./Dact. C.F. Dact.2exemplare