keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 43/22.02.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Zonă rezidenţială Calea Buziaşului - IV", Timişoara

22.02.2005

Hotararea Consiliului Local 43/22.02.2005
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Zonă rezidenţială Calea Buziaşului - IV", Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. Nr.U32005 - 519/09.02.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Zonă rezidenţială Calea Buziaşului - IV", Timişoara conform Proiectului nr. 102/2004, întocmit de S.C. Neo Draft S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu "Zonă rezidenţială Calea Buziaşului - IV", Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.

Art. 2: Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu "Zonă rezidenţială Calea Buziaşului - IV" Timişoara are suprafaţa totală de 46.000 mp, fiind înscris în C.F. nr.135219 Timişoara, cu nr. top A1504/1/14 în suprafaţă de 23.000 mp., proprietatea lui Gavra Nicolae şi Gavra Raluca, şi în CF nr. 135139 Timişoara, cu nr. top A1504/1/13 în suprafaţă de 23.000 mp., proprietatea lui Ciorîcă Marin Eugen şi Ciorîcă Luminiţa Maria.

Art. 3: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Zonă rezidenţială Calea Buziaşului - IV" Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.
Autorizarea executării construcţiilor se va face după scoaterea terenului din circuitul agricol.
La realizarea construcţiilor se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.
Drumurile prevăzute prin prezenta documentaţie vor deveni domeniu public, iar autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezentul P.U.Z., se va face după ce drumurile prevăzute vor fi domeniu public, conform declaraţiilor notariale autentificate sub nr. 493/07.02.2005 şi nr. 486/07.02.2005.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-S.C. Neo Draft SRL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN KARAGENA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_PUD_C._Buziasului.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr.U32005-000519/ 09.02.2005

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Zonă rezidenţială

Calea Buziaşului - IV”, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara, Planului Urbanistic Zonal Calea Urseni – Buziaşului aprobat prin HCL 50/1999, Planului Urbanistic Zonal Calea Buziaşului aprobat prin HCL 327/2000, Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare” aprobat prin HCL 192/2004;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U32005-000519/ 08.02.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Zonă rezidenţială Calea Buziaşului - IV”, Timişoara; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Zonă rezidenţială Calea Buziaşului - IV”, Timişoara. Planul Urbanistic de Detaliu este elaborat de proiectant S.C. Neo Draft SRL, proiect nr. 102/2004, la cererea beneficiarilor, proprietari ai terenului.

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul extins al municipiului Timişoara, în zona de sud a Căii Buziaşului. Zona în care este situat terenul este o zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare, în regim de înălţime P-P+2, respective peste P+2, cu caracter preponderant rezidenţial.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Prin P.U.D. – “Zonă rezidenţială Calea Buziaşului - IV”, Timişoara se propune lotizarea terenului studiat pentru funcţiunea de locuinţe şi parţial funcţiuni mixte de locuinţe şi servicii, precum şi realizarea drumurilor de deservire şi echiparea tehnică aferentă.

Suprafaţa totală studiată în cadrul P.U.D. este de 46.000 mp. şi este proprietatea privată a lui Ciorîcă Marin Eugen şi Ciorîcă Luminiţa având nr. topo. A 1503/1/13, înscris în CF nr. 135139 cu suprafaţa de 23.000 mp. şi a lui Gavra Nicolae şi Gavra Raluca., având nr. topo A 1504/1/14, înscris în CF nr. 135219, cu suprafaţa de 23.000 mp.

Parcelele care fac obiectul P.U.D. vor fi scoase din circuitul agricol pe cheltuiala proprietarilor, după aprobarea prezentei documentaţii.

Accesul pe parcele se va face din Calea Buziaşului prin extinderea drumului propus prin documentaţiile aprobate anterior: P.U.Z. Calea Urseni – Buziaşului aprobat prin HCL 50/1999, P.U.Z. Calea Buziaşului aprobat prin HCL 327/2000 şi P.U.D. „Extindere zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare” aprobat prin HCL 192/2004. Extinderile drumurilor existente din zona studiată vor trece în domeniul public al municipiului Timişoara, în conformitate cu declaraţiile notariale autentificate sub nr. 493/07.02.2005 şi nr. 486/07.02.2005. Autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezentul PUD, se va face după ce drumurile prevăzute vor fi domeniu public.

Indicii propuşi prin prezenta documentaţie sunt: Pentru zona de locuinţe şi funcţiuni complementare: POT maxim = 40 % CUT maxim = 0,8 Regim maxim de înălţime P+2E +M

Pentru zona mixtă: POT maxim = 60 % CUT maxim = 1,8 Regim maxim de înălţime P+6E+M

Prin această documentaţie se propune şi translatarea parţială a zonei verzi situată pe parcela cu nr. topo A 1504/1/13, prevăzută conform PUG Timişoara şi PUZ Calea Urseni – Buziaşului, pe parcela cu nr. topo A 1504/1/18, A 1504/1/19 şi A 1504//1/20, care sunt afectate de reţele de transport şi distribuţie gaze naturale (înaltă şi medie presiune), neputând fi utilizate pentru construcţii. Aceste parcele vor face obiectul unei alte documentaţii de urbanism P.U.Z, pentru parcelarea terenului respectiv şi detalierea funcţiunilor din zonă (a fost solicitat C.U.).

Prin această operaţiune, suprafaţa de spaţii verzi pe ansamblul zonei (între Hcn 1502, Hcn 1498, Hcn 1505, str. G. Antipa, Calea Buziaşului), se va mari faţă de cea prevăzută prin P.U.G.

Propunerea se încadrează în prevederile Certificatului de Urbanism, nr. 5730/13.12.2004. Se vor respecta condiţiile impuse de prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 137/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planului Urbanistic de Detaliu “Zonă rezidenţială Calea Buziaşului - IV”, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, Dr. Arh. Radu RADOSLAV Arh. Laura MĂRCULESCU

CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Jr. Mirela LASUSCHEVICI Red./Dact. l.p.