keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 248/27.06.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona locuinţe şi funcţiuni complementare", Intravilan, Zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. 408132 (nr. cad. vechi A574/1/3) , C.F. 408133, nr. cad. 408133 (nr. cad. vechi A574/1/6), C.F. 435097, nr. cad. 435097 (nr. cad. vechi A574/1/5/1), C.F. 435095, nr. cad. 435095 (nr. cad. vechi A574/1/5/2), Timişoara

27.06.2017

Hotararea Consiliului Local 248/27.06.2017
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona locuinţe şi funcţiuni complementare", Intravilan, Zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. 408132 (nr. cad. vechi A574/1/3) , C.F. 408133, nr. cad. 408133 (nr. cad. vechi A574/1/6), C.F. 435097, nr. cad. 435097 (nr. cad. vechi A574/1/5/1), C.F. 435095, nr. cad. 435095 (nr. cad. vechi A574/1/5/2), Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2017-008088/ 22.05.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 43/29.07.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 15 / 26.06.2015, Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 14 / 10.11.2016;
Având în vedere Avizul Consiliului Judeţean Timis nr. 23/16.05.2017, Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş nr. 1536/08.05.2017,
Având în vedere Decizia de incadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş nr. 71/29.09.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zona locuinţe şi funcţiuni complementare", Intravilan, Zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. 408132 (nr. cad. vechi A574/1/3) , C.F. 408133, nr. cad. 408133 (nr. cad. vechi A574/1/6), C.F. 435097, nr. cad. 435097 (nr. cad. vechi A574/1/5/1), C.F. 435095, nr. cad. 435095 (nr. cad. vechi A574/1/5/2), Timişoara, având ca beneficiari pe Balaşiu Octavian Gheorghe, Balaş Elena Simziana, Duca Ambroziu, Duca Marinela, Precob Creţu Liana Codruta, întocmit conform Proiectului nr. 269/ 2014, realizat de S.C. Atelier CAAD S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: - pentru loturile 2 - 13, 16 - 20: regimul de înălţime de max. S+P+2E, H max = 12.00 m, H cornişă = 8.00 m, accese auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2016-000276/ 25.02.2016, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT de max 35 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 0.9. Spaţiile verzi şi plantate se vor asigura pe loturile nr. 1, 14 şi 15, reprezentând min 10.00 % din suprafata de teren reglementat prin PUZ (conform Deciziei de încadrare nr. 71/29.09.2016 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş).

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zona locuinţe şi funcţiuni complementare", Intravilan, Zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. 408132 (nr. cad. vechi A574/1/3), C.F. 408133, nr. cad. 408133 (nr. cad. vechi A574/1/6), C.F. 435097, nr. cad. 435097 (nr. cad. vechi A574/1/5/1), C.F. 435095, nr. cad. 435095 (nr. cad. vechi A574/1/5/2),, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 15.000 mp, este înscris în: C.F. 408132, nr. cad. 408132 (nr. cad. vechi A574/1/3), teren intravilan în suprafaţă de 5.000 mp, proprietari Balaşiu Octavian Gheorghe cotă actuală 3/4, Balaş Elena Simziana cotă actuală 1/4, C.F. 408133, nr. cad. 408133 (nr. cad. vechi A574/1/6), teren intravilan în suprafaţă de 8.000 mp, proprietari Balaşiu Octavian Gheorghe cotă actuală 3/4, Balaş Elena Simziana cotă actuală 1/4, C.F. 435097, nr. cad. 435097 (nr. cad. vechi A574/1/5/1), teren intravilan în suprafaţă de 1.000 mp, proprietari Duca Ambroziu si sotia Duca Marinela, bun comun, C.F. 435095, nr. cad. 435095 (nr. cad. vechi A574/1/5/2), Timişoara, teren intravilan în suprafaţă de 1.000 mp, proprietar Precob Creţu Liana Codruta.

Art.4: Autorizaţiile de Construire se vor emite doar dupa realizarea in prealabil a operatiunilor reglementate prin documentatia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurarii acceselor din domeniul public , si asigurarea tuturor utilitatilor necesare functionarii investitiei in conformitate cu Planul de actiune asumat.

Art.5 : Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice.
Art.6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zona locuinţe şi funcţiuni complementare", Intravilan, Zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. 408132 (nr. cad. vechi A574/1/3), C.F. 408133, nr. cad. 408133 (nr. cad. vechi A574/1/6), C.F. 435097, nr. cad. 435097 (nr. cad. vechi A574/1/5/1), C.F. 435095, nr. cad. 435095 (nr. cad. vechi A574/1/5/2), Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art.8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 03_REGLEMENTARI.pdf

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel. 228717 SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiari

P.U.Z.

ian. 2017

269 / 2014

Plan Urbanistic Zonal - ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA AMBROZIU si sotia DUCA MARINELA,

PRECOB CRETU LIANA CODRUTA INCADRAREA IN ZONA SI SITUATIA EXISTENTA

intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6,

C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

A5 74 /1 /6

A574/1/7

A574/1/12/1

2

3

8

A5 74 /1 /5 /2

DE620

canal

48220020 41 00

Nr.C.F./Cad.435096

N r. C. F. /C ad .4 35 09 5

Nr.C.F./Cad.435098

N r. C. F. /C ad .4 08 13 3482100

482200

482100

482200 20 40 00

20 39 00

20 40 00

20 39 00

20 40 00

20 39 00

482000 482000

1

9

A5 74 /1 /5 /1

N r. C. F. /C ad .4 35 09 7

A574/1/13

Nr.C.F./Cad.431413

87.288 87.511

87.555 87.621

87.668 87.546

87.589

87.594

87.558

87.260

87.137

87.514

87.542 87.184

87.134 87.055

87.102

87.026

86.936

87.527

87.933

88.093

88.296

88.195

88.128

88.072

87.634

86.999

87.003

86.796

86.890

87.004

86.717

86.900

87.410

88.183

88.231

88.362

A574/1/4/2

A574/1/4/1

A574/1/4/3

A574/1/4/4

A574/1/4/11

A574/1/4/14

Ps619

4

5

6

7

S= 80 00 m p

S= 10 00 m p

S= 10 00 m p

86.894

87.397

88.180

88.202

Nr .C .F ./ Ca d. 40 81 32

A5 74 /1 /2 /2

CC 57 4/ 1/ 4/ 9

A574/1/13

Nr.C.F./Cad.431413

Identic cu

A 5 7 4 / 1 / 1 4

N r.C .F ./ C a d .4 0 3 9 9 5

CC 57 4/ 1/ 4/ 8

DE620

canal

N r.T o p .2 3 4 0 6 ,2 3 4 0 7 ,2 3 4 0 8

A5 74 /1 /3

20 41 00

48210020 40 00

20 40 00

482000

20 41 00

48210020 42 00

48200020 42 00

481900

1

2

3

4

A5 74 /1 /4 /1 3

A574/ 1/ 4/ 6A574/

1/ 4/ 7

A574/ 1/ 4/ 14

C

C

87.261

87.188

87.001 87.320

87.336

87.208 87.101

87.049 87.037

86.716

86.829

86.779

86.678

87.142

87.135

87.305

87.291

87.093

87.285

87.235

87.337

87.301

87.174

87.162

87.195

87.405

87.507

87.864

88.009

87.645

87.406

87.073

86.903

86.806

86.922

87.232

87.451

87.674

87.454

87.743

87.977

88.027

87.007

87.004

86.867

88.194

87.015

A574/1/4/12

A574/1/4/5

A574/1/4/10

N

31.52

17 .21

18 .00

18 .00

17 .00

21 .13

22 .86

9.1 9

16 .80

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

1.7 8

6.00

10.00 6.00

18 .55

9.8 9

19 .26

17 .78

18 .00

18 .00

18 .03

18 .84

19 .26

18 .03

18 .00

18 .00

17 .78

16 .30

11. 65

10.00

21 .08

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

19 .42

8.3 4

18 .00

18 .00

17 .00

10 .87

30 .13

31.77

33.76

12.00 6.00

38.16

6.00

10.00

33.76

33.91

20 .52

33.8633.81

33.8933.50

31.91

29.13

33.76

3.0 0

3.0 0

3.0 0

10.00

3. 00

3.0 0

3.0 0

33.39

16.00

INDICI CARACTERISTICI PUZ PROPUS Locuinte cu dotari si servicii POT max 35% CUT max 0,9 Hmax cornisa 8 m P+1E+M/Er Hmax coama 12 m P+1E+M/Er acoperis unghi 20°- 45°/ terasa

S = 602 mp

P+M

terasa

P+M

PTT 67

PTT 67

PTT 67

PTT 40

PTT 35

PTT 40

PTT 67

PTT 67

PTT 73

PTT 67

Ve

Ve

Ve

Liu

Liu

Liu

1 A: 296 m2

2 A: 611 m2

3 A: 608 m2

4 A: 608 m2

5 A: 608 m2

6 A: 608 m2

7 A: 679 m2

8 A: 679 m2

9 A: 609 m2

10 A: 608 m2

11 A: 608 m2

12 A: 600 m2

13 A: 600 m2

14 A: 362 m2

15 A: 842 m2

16 A: 508 m2

17 A: 540 m2

19 A: 572 m2

20 A: 569 m2

18 A: 572 m2

LEGENDA P.U.Z. P.U.Z. aprobat LIMITE LIMITE DE PROPRIETATE LIMITA ZONA STUDIATA LIMITA ZONA / FUNCTIUNI PROPUSE FOLOSINTA TERENURILOR LOCUINTE Liu ZONA DE CONSTRUIBILITATE SPATII VERZI Ve CANAL EXISTENT, IN PROPRIETATEA PRIVATA A DETINATORILOR DE TERENURI INVECINATE CAI DE COMUNICATIE DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE DRUMURI PROPUSE ZONE DE PROTECTIE CULOAR DE PROTECTIE LEA 110KW- 37M UTILITATI LEA 110KW EXISTENT

DE575 A574

A576

DE561

ELEV

A574/1/9 S_T.P. Nr.25463/52 = 4000mp

S_mas.=4016.8657mp

A574/1/10 S_T.P. Nr.25463/52 = 4000mp

S_mas.=4016.8657mp

A574/1/11 S_T.P. Nr.23974/75 = 6400mp

S_mas.=6400mp

S_mas.=10000mp

S_mas.=10000mp

A574/1/15 S_T.P. Nr.23974/63 = 10800mp

S_mas.=10800mp

A574/1/16 S_T.P. Nr.19990/8 = 2000mp

S_mas.=2000mp

A574/1/17 S_T.P. Nr.19990/4 = 6800mp S_mas.=***mp

A574/1/4

S_T.P. Nr.23974/62 = 12400mp S_mas.=12695.5480mp

A574/1/7 S_T.P. Nr.19990/22 = 10000mp

S_mas.=10000mp

S_ m as .= 11 00 m p

A574/1/2/1 S_T.P. Nr.28459/16 = 7900mp

S_mas.=7900mp

A574/1/1 S_T.P. Nr.19990/4 = 16100mp

S_mas.=19119mp

A574/1/4(8) S_T.P. Nr.23974/86 = 10000mp

S_mas.=14184.3049mp

Nr.Top. 23419,23420 S_C.F. = 8117mp

S_mas.=2664.5126mp

S_act = 5500mp

A574/1/12/2 S_act = 5500mp

DE575

ZONA AFERENTA P.U.Z. LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6,

C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2,

S teren=10.000m

PUZ APROBAT CU HCL NR. 154/2015 Locuinte cu regim mic de inaltime: POT max = 35 %; CUT max = 0.9; Regim de înălţime maxim S+P+E+M/Er

Functiuni complementare: POT max = 40 %; CUT max = 1.6; Regim de înălţime maxim S+P+2E+M/Er

Valabil pana la aprobarea PUG

PUZ APROBAT CU HCL NR. 355/2006 Locuinte cu regim mic de inaltime: POT max = 40 %; CUT max = 1; Regim de înălţime maxim P+2E;

Functiuni complementare: POT max = 40 %; CUT max = 1; Regim de înălţime maxim P+3E

Valabil 10 ani

ZONA AFERENTA P.U.Z. LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, S teren=5.000m

REGLEMENTARI URBANISTICE SC. 1:1000

PROFILE STRADALE (cf. PUG et. 3)

REGLEMENTARI URBANISTICE

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6,

C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000m

Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA AMBROZIU si sotia DUCA MARINELA,

PRECOB CRETU LIANA CODRUTA REGLEMENTARI URBANISTICE

02A

1:1000

INCADRARE IN PUG TIMISOARA etapa 3 SC. 1:10000

Bilant teritorial Existent Propus % Suprafata teren 15.000 m2 15000 m2 100,00 Circulatii, spatii verzi de aliniament - 3316 m2 22.11 Locuinte, dotari si servicii - 10184 m2 67.89 Spatii verzi - 1500 m2 10.00 (Canal mentinut in zona de spatii verzi, in proprietate privata 636 m2)

PLAN DE SITUATIE SC. 1:1000 [ < IE _ Ş șI i E | =“ j %, < 7 e 4 CA | 1 - a = 2 ui NS pu 848 m 1 e RS = a 3 = 3 25463 5 =, 5 « | < : 3 s 7 _ i | i : i i | i e : | = 1046 m” 5 e n Ş a < = 5 _ op RL Ţ sh | Î 2 EEE < | 5 Î ! n i ț AFIS, STASI HI i ţ | Top 23425/2:23409-23410/2 | | FT PROFL TRANSVERSAL TIP STAN : SC. 1:100 16.00 7.00 SR 1001.00 2.50 04 6.20, MI 2,50, 100 _, 1.00 s a Woluar dsls zona verde parcare acologica rigole asfel Tigală parcare ecologica zona verde trotuar dale e N N BE R EI 5 ET = = dale prefabricate 11 cm = = nisip de rau 4 cm nisip de rau 4 fundatie bâlast 20'dm fundatie balast 20 cm ABIAITISITI NUMELE EMNATURA| CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA FEN TI TI a [BENEFICIAR DUMITROV MARIA - e Ss x Cc VIADESIGN S r. | AMPLASAMENT Timisoara zona Torontal, identificat cu | R.Com. J35/109/20.01.2003 Aleea CF, 403935 cu top 23406; 23407; 23408 P.U.Z DEZVOLTARE ZONE LOCUINTE | == CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE; Timisoara zona Torontal De 620 Azurului nr. 9 Timisoara viadesign_srtyahoo.com sef. proiect: |arh.MA, Zegrea CF, 403895 cu top 23406; 23407; 25408 E | Proiectat | ing. Malita | PLANBA PLAN DE SITUATIE | PLN PROFIL TRANSVERSAL TIP E | arh. MA. Zegrea E g
SAVA
SIMA 2.500 Trotuar Zona verde 1.500" 1.500 3.250 ai | ae | 13.000 Auto 3250 Zona | Blole verde 1.500” 1.500 37.000
P JUMA PROPRETAȚE Trotuar Bilet Zona verde. Auto Auto Zona verde |Blelidta Trotuar Zora| parcare. parcare _ |Zona Protețile lo 2.000 "1006 2.500 3.500 3500 2500 1.000 2.000 1,000 20.000 1.000 Titi REGRETE
TA 1500 1500 3.500 3.500 3.500 3.500 1,500 1,500 22.000
RM Profil Tr sversal 35 -lăţime 1Zm Zona verdp _ a a | ass | 1.500” 1500” 2.000 3500 3500 2000 1.500 fo 1.500 17.000 TA PROPRIETATE
rofil Transversal 40 -lățime 12m TATA PROPRIETATE 2250 "2.000 2.750 2750 2250 12.000
și n d A PROSE
  • 03 REGLEMENTARI

Atasament: RAPORTUL_INFORMARII_BALASIU.pdf

ROMÂNIA fi JUDEŢUL TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMISOARA | DIRECTIA URBANISM || SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE CLADIRI ISTORICE | BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-maii:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro | Nr. UR2015-011678/21.09.2015 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: - Documentaţia: PUZ — „ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”; - Amplasament: CF 408132, CF 408133, CF 435097, CF 435095, zona Mehala, Timisoara; - Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA AMBROZIU, DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA; - Proiectant: S.C. ATELIER CAAD SRL; Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observaţii referitoare la documentaţia P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD /PUZ, din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 17.08.2015 — 10.09.2015. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat incepand cu data de 17.08.2015 — data anuntului, un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin HCL. ar. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați : - Proprietari imobile — str. Ion Ratiu nr. 98, str. Crisan nr. 73, str. Iancu Flondor bl. C2, et.2, ap. 6 (beneficiar PUZ aprobat prin HCL nr. 154/2015), Calea Circumvalatiunii nr, 21 (beneficiar PUZ aprobat prin HCL nr. 154/2013), str. Petru Vintila nr. 1, Str. Intrarea Cincinat Pavelescu nr. 1; Intrarea Cincinat Pavelescu nr. 3; Intrarea Cincinat Pavelescu nr. 11.; - Aeroport Utilitar CIOCA — Calea Torontalului, DN 6 Timisoara-Sanicolaul Mare, Timisoara ; Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana. La intalnirea cu proiectantul S.C. ATELIER CAAD S.R.L., organizata in data de 03.09.2015, intre orele 15,00 — 16,00, la sediul PMT — Directia de Urbanism, s-a prezentat o persoană. Nu s-au formulat obiectii. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011 modificata si completata cu HCL nr. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — Etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia Plan Urbanistic Zonal „ZONA LOCUINTE SI

ROMÂNIA | JUDEŢUL TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMISOARA | DIRECTIA URBANISM f SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: 140 256 408435 | e-mail:dezvaltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, CF 408132, CF 408133, CF 435097, CF 435095, zona Mehala, Timisoara, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. ARHITEC ȘEF Ciprian Silviu CAD Pt. CONSILIER si a IAN Steluta d / / Red/dart 2 ex SU.

Atasament: Aviz_Juridic_PUZ_Balasiu.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR SERVICIUL JURIDIC Nr, UR2017-008088/15.06.2017 AVIZ referitor la aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ Zona locuinţe şi funcțiuni complementare, Intravilan extins, Zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. 408132 (nr. cad. vechi A574/1/3), C.F. 408133, nr. cad. 408133 (nr. cad. vechi A574/1/6), C.F. 435097, nr. cad. 435097 (nr. cad. vechi A574/1/5/1), C.F. 435095, nr. cad. 435095 (ar. cad. vechi A574/1/5/2), Timişoara “ Avand in vedere adresa inregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra carora se pronunta serviciul nostru, prin prezentul va facem cunoscut ca din examinarea cartilor funciare rezulta ca terenul reglementat, este alcătuit din 4 parcele, în suprafață totală de 15.000 mp, inscrise in: C.F. 408132, ( C.F, vechi nr, 140593 ) nr. cad. 408132 (nr. cad. vechi A 574/1/3), teren intravilan în suprafață de 5.000 mp, proprietari Balaşiu Octavian Gheorghe cotă actuală 3/4, Balaş Elena Simziana cotă actuală 4; C.F. 408133, ( CF, vechi nr. 140593 ) nr, cad. 408133 (nr. cad, vechi A 574/1/6), teren intravilan în suprafață de 8.000 mp, proprietari Balaşiu Octavian Gheorghe cotă actuală 3/4, Balaș Elena Simziana cotă actuală 1/4, C.F. 435097, nr. cad. 435097 teren intravilan în suprafață de 1.000 mp, proprietari Duca Ambroziu si sotia Duca Marinela, bun comun, C.F. 435095, nr. cad. 435095, Timişoara, teren intravilan în suprafață de 1.000 mp, proprietar Precob Creţu Liana Codruta. De asemenea, din examinarea cartilor funciare ( datate 13.06.2017 ) mai sus individualizate rezulta ca nu sunt inscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Prezentul aviz nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de inaltime, retrageri, accese, POT, CUT ete ), nu obliga la emiterea actelor administrative ulterioare si nu inlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumba, DV. SEF BIROU CONSULTANTA JURIDICA, DANIEL VACARESCU

Atasament: 04_PROPRIETATEA.pdf

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel. 228717 SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiari

P.U.Z.

ian. 2017

269 / 2014

Plan Urbanistic Zonal - ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA AMBROZIU si sotia DUCA MARINELA,

PRECOB CRETU LIANA CODRUTA INCADRAREA IN ZONA SI SITUATIA EXISTENTA

intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6,

C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

STR. LT. O

VIDIU BAL

EA

3537 33 31

25 2927

23 21

22

25 25

A

24

23

22

27 A

27 25

20

77 79

464 6A

99 99A

95 97

93

97A 9092

STR. HORIA 90A

88A 91

88 86

26

17 19

15 13

31

24

29

2 6

2 8

3 0

S T

R . M

E S

T E

A C

Ă N

U LU

I

87 81

83 85

89

105

S T

R . G

R IG

O R

E A

LE X

A N

D R

E S

C U

101A 101

103A 103

105A

110106104/A

98 99B

99C

100

104102

94 96

67A 6971

63

67 63A

64B 66

64A

61

65

66A

11 9

STR. LT. O

VIDIU BAL

EA

1 5 37 919

3 93

A 89B87A 89 84

8686A

81 83

85 85A

7975A7775

76 78

80 82 STR. CLOŞCA 72A

72

73A 73

70

74

68

90 9294

88

71 71A

67 69 82

82 84

63-65

STR. CRIŞAN 5961

78

83A 83 98/A

100

77 77A

79A 7981

98

102 STR. CRIŞAN

73 75 88

90 92

94 96

84A 86

S T

R . G

R IG

O R

E A

LE X

A N

D R

E S

C U

112 110 108

104 104A

106

103 103A

105 101A99

102

95

101 9799A

100

(STR. SAMUIL SAGOVICI)

94A 9698

93 94

85 878991

(STR. SAMUIL SAGOVICI)

122 122BIS

113

109/A

120

111 113

118

109

112114 116

108 106

110

107 106A104

104A

48 A

57 6255 5149

53

62A

47

60

2

58

45 45A

45B STR. PLUGARILOR

56

S TR

. G R

IG O

R E

A LE

X A

N D

R E

S C

U

50 48

6971 73

74

STR. PLUGARILOR

72

63 67

6159

70

65

70A 68 STR. BASARABIA 64

66 66A

5 3

4

1

77 A

17 4

STR. BASARABIA

4 8

6 INTR. COŞARILOR

916 10

7

1412

11 9

11 A

24 25

ST R.

P ET

RU V

IN TI

ALEEA VIILO R

INTR . C

IN CINAT PAVELESC

U

ALEEA VIILO R

24 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Extras din planul de bază al municipiului

scara 1: ________________

Serviciul Banca de Date Urbane

ca referinŃă pentru lucrări în continuare

Data ________________ _____________________

5000

A5 74 /1 /6

A574/1/7

A574/1/12/1

2

3

8

A5 74 /1 /5 /2

DE620

canal

48220020 41 00

Nr.C.F./Cad.435096

N r. C. F. /C ad .4 35 09 5

Nr.C.F./Cad.435098

N r. C. F. /C ad .4 08 13 3482100

482200

482100

482200 20 40 00

20 39 00

20 40 00

20 39 00

20 40 00

20 39 00

482000 482000

1

9

A5 74 /1 /5 /1

N r. C. F. /C ad .4 35 09 7

A574/1/13

Nr.C.F./Cad.431413

87.288 87.511

87.555 87.621

87.668 87.546

87.589

87.594

87.558

87.260

87.137

87.514

87.542 87.184

87.134 87.055

87.102

87.026

86.936

87.527

87.933

88.093

88.296

88.195

88.128

88.072

87.634

86.999

87.003

86.796

86.890

87.004

86.717

86.900

87.410

88.183

88.231

88.362

A574/1/4/2

A574/1/4/1

A574/1/4/3

A574/1/4/4

A574/1/4/11

A574/1/4/14

Ps619

4

5

6

7

S= 80 00 m p

S= 10 00 m p

S= 10 00 m p

86.894

87.397

88.180

88.202

Nr .C .F ./ Ca d. 40 81 32

A5 74 /1 /2 /2

CC 57 4/ 1/ 4/ 9

A574/1/13

Nr.C.F./Cad.431413

Identic cu

A 5 7 4 / 1 / 1 4

N r.C .F ./ C a d .4 0 3 9 9 5

CC 57 4/ 1/ 4/ 8

DE620

canal

N r.T o p .2 3 4 0 6 ,2 3 4 0 7 ,2 3 4 0 8

A5 74 /1 /3

20 41 00

48210020 40 00

20 40 00

482000

20 41 00

48210020 42 00

48200020 42 00

481900

1

2

3

4

A5 74 /1 /4 /1 3

A574/ 1/ 4/ 6A574/

1/ 4/ 7

A574/ 1/ 4/ 14

C

C

87.261

87.188

87.001 87.320

87.336

87.208 87.101

87.049 87.037

86.716

86.829

86.779

86.678

87.142

87.135

87.305

87.291

87.093

87.285

87.235

87.337

87.301

87.174

87.162

87.195

87.405

87.507

87.864

88.009

87.645

87.406

87.073

86.903

86.806

86.922

87.232

87.451

87.674

87.454

87.743

87.977

88.027

87.007

87.004

86.867

88.194

87.015

A574/1/4/12

A574/1/4/5

A574/1/4/10

N

31.52

17 .21

18 .00

18 .00

17 .00

21 .13

22 .86

9.1 9

16 .80

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

1.7 8

6.00

10.00 6.00

18 .55

9.8 9

19 .26

17 .78

18 .00

18 .00

18 .03

18 .84

19 .26

18 .03

18 .00

18 .00

17 .78

16 .30

11. 65

10.00

21 .08

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

19 .42

8.3 4

18 .00

18 .00

17 .00

10 .87

30 .13

31.77

33.76

12.00 6.00

38.16

6.00

10.00

33.76

33.91

20 .52

33.8633.81

33.8933.50

31.91

29.13

33.76

3.0 0

3.0 0

3.0 0

10.00

3. 00

3.0 0

3.0 0

33.39

16.00

S = 602 mp

P+M

terasa

P+M

PTT 67

PTT 67

PTT 67

PTT 40

PTT 35

PTT 40

PTT 67

PTT 67

PTT 73

PTT 67

1 A: 296 m2

2 A: 611 m2

3 A: 608 m2

4 A: 608 m2

5 A: 608 m2

6 A: 608 m2

7 A: 679 m2

8 A: 679 m2

9 A: 609 m2

10 A: 608 m2

11 A: 608 m2

12 A: 600 m2

13 A: 600 m2

14 A: 362 m2

15 A: 842 m2

16 A: 508 m2

17 A: 540 m2

19 A: 572 m2

20 A: 569 m2

18 A: 572 m2

DE575 A574

A576

DE561

ELEV

A574/1/9 S_T.P. Nr.25463/52 = 4000mp

S_mas.=4016.8657mp

A574/1/10 S_T.P. Nr.25463/52 = 4000mp

S_mas.=4016.8657mp

A574/1/11 S_T.P. Nr.23974/75 = 6400mp

S_mas.=6400mp

S_mas.=10000mp

S_mas.=10000mp

A574/1/15 S_T.P. Nr.23974/63 = 10800mp

S_mas.=10800mp

A574/1/16 S_T.P. Nr.19990/8 = 2000mp

S_mas.=2000mp

A574/1/17 S_T.P. Nr.19990/4 = 6800mp S_mas.=***mp

A574/1/4

S_T.P. Nr.23974/62 = 12400mp S_mas.=12695.5480mp

A574/1/7 S_T.P. Nr.19990/22 = 10000mp

S_mas.=10000mp

S_ m as .= 11 00 m p

A574/1/2/1 S_T.P. Nr.28459/16 = 7900mp

S_mas.=7900mp

A574/1/1 S_T.P. Nr.19990/4 = 16100mp

S_mas.=19119mp

A574/1/4(8) S_T.P. Nr.23974/86 = 10000mp

S_mas.=14184.3049mp

Nr.Top. 23419,23420 S_C.F. = 8117mp

S_mas.=2664.5126mp

S_act = 5500mp

A574/1/12/2 S_act = 5500mp

DE575

LEGENDA P.U.Z. P.U.Z. aprobat LIMITE LIMITE DE PROPRIETATE LIMITA ZONA STUDIATA LIMITA SUPRAFATA DE TEREN AFERENTA PUZ - 15000MP PROPUSA A FI INCLUSA IN INTRAVILAN FOLOSINTA TERENURILOR ZONA DE CONSTRUIBILITATE CANAL EXISTENT PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR TEREN PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE TERENURI CE SE INTENTIONEAZA A FI TRECUTE IN DOMENIUL PUBLIC TEREN PROPRIETATE PUBLICA DE INTERES LOCAL TEREN PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE CU DESTINATIA DE SPATIU VERDE IN INTRAVILAN, INTABULAT IN EXTRAS CF

ZONA AFERENTA P.U.Z. LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6,

C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2,

S teren=10.000m

PUZ APROBAT CU HCL NR. 154/2015 Locuinte cu regim mic de inaltime: POT max = 35 %; CUT max = 0.9; Regim de înălţime maxim S+P+E+M/Er

Functiuni complementare: POT max = 40 %; CUT max = 1.6; Regim de înălţime maxim S+P+2E+M/Er

Valabil pana la aprobarea PUG

PUZ APROBAT CU HCL NR. 355/2006 Locuinte cu regim mic de inaltime: POT max = 40 %; CUT max = 1; Regim de înălţime maxim P+2E;

Functiuni complementare: POT max = 40 %; CUT max = 1; Regim de înălţime maxim P+3E

Valabil 10 ani

ZONA AFERENTA P.U.Z. LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, S teren=5.000m

REGLEMENTARI URBANISTICE SC. 1:1000

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6,

C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000m

Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA AMBROZIU si sotia DUCA MARINELA,

PRECOB CRETU LIANA CODRUTA PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

04A

1:1000

INCADRARE IN PUG TIMISOARA etapa 3 SC. 1:10000

PLAN DE INCADRARE IN TIMISOARA SC. 1:5000

Bilant teritorial Existent Propus % Suprafata teren 15.000 m2 15000 m2 100,00 Circulatii, spatii verzi de aliniament - 3316 m2 22.11 Locuinte, dotari si servicii - 10184 m2 67.89 Spatii verzi - 1500 m2 10.00 (Canal mentinut in zona de spatii verzi, in proprietate privata 636 m2)

PLAN DE SITUATIE SC. 1:1000 [ < IE _ Ş șI i E | =“ j %, < 7 e 4 CA | 1 - a = 2 ui NS pu 848 m 1 e RS = a 3 = 3 25463 5 =, 5 « | < : 3 s 7 _ i | i : i i | i e : | = 1046 m” 5 e n Ş a < = 5 _ op RL Ţ sh | Î 2 EEE < | 5 Î ! n i ț AFIS, STASI HI i ţ | Top 23425/2:23409-23410/2 | | FT PROFL TRANSVERSAL TIP STAN : SC. 1:100 16.00 7.00 SR 1001.00 2.50 04 6.20, MI 2,50, 100 _, 1.00 s a Woluar dsls zona verde parcare acologica rigole asfel Tigală parcare ecologica zona verde trotuar dale e N N BE R EI 5 ET = = dale prefabricate 11 cm = = nisip de rau 4 cm nisip de rau 4 fundatie bâlast 20'dm fundatie balast 20 cm ABIAITISITI NUMELE EMNATURA| CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA FEN TI TI a [BENEFICIAR DUMITROV MARIA - e Ss x Cc VIADESIGN S r. | AMPLASAMENT Timisoara zona Torontal, identificat cu | R.Com. J35/109/20.01.2003 Aleea CF, 403935 cu top 23406; 23407; 23408 P.U.Z DEZVOLTARE ZONE LOCUINTE | == CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE; Timisoara zona Torontal De 620 Azurului nr. 9 Timisoara viadesign_srtyahoo.com sef. proiect: |arh.MA, Zegrea CF, 403895 cu top 23406; 23407; 25408 E | Proiectat | ing. Malita | PLANBA PLAN DE SITUATIE | PLN PROFIL TRANSVERSAL TIP E | arh. MA. Zegrea E g
SAVA
  • 04 PROPRIETATEA

Atasament: memoriu_PUZ.pdf

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

FOAIE DE CAPĂT Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONA LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE intravilan Timișoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6, C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2

Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA AMBROZIU și soția DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA

Timișoara, str. Bucovinei nr. 15/B Proiectant general: S.C. Atelier CAAD S.R.L.

Arh. Cătălina BOCAN Data elaborării: ian. 2017

Această documentație este proprietatea intelectuală a Atelier CAAD S.R.L. și intră sub incidența legii dreptului de autor. Reproducerea, copierea sau multiplicarea parțială sau în totalitate a documentației

se poate face doar cu acordul scris al firmei mai sus menționate

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 269/2014 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare - intravilan extins Timișoara, zona Mehala,.C.F.

408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6, C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2, Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA

AMBROZIU și soția DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA

2

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 269/2014 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare - intravilan extins Timișoara, zona Mehala,.C.F.

408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6, C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2, Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA

AMBROZIU și soția DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA

3

LISTA DE RESPONSABILITĂȚI

Proiectant general: S.C. Atelier CAAD S.R.L.

Coordonator proiect: Arh. Cătălina BOCAN

Arhitectură și urbanism: S.C. Atelier CAAD S.R.L.

Arh. Cătălina BOCAN Drumuri: S.C. PATH’S ROUT S.R.L.

Ing. Dan PERCEC

Edilitare – apă canal: S.C. PRO WASSER AT S.A.

Ing. Simona FINTINEANU

Edilitare – electrice: S.C. CAPABIL S.R.L.

Ing. Ileana CĂPĂSTRARU

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 269/2014 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare - intravilan extins Timișoara, zona Mehala,.C.F.

408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6, C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2, Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA

AMBROZIU și soția DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA

4

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 269/2014 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare - intravilan extins Timișoara, zona Mehala,.C.F.

408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6, C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2, Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA

AMBROZIU și soția DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA

5

BORDEROU

A. PIESE SCRISE Foaie de capăt Lista de responsabilități Borderou Memoriu de prezentare 1. Introducere 1.1. Date de recunoaștere a documentației 1.2. Obiectul lucrării 1.3. Surse documentare 2. Stadiul actual al dezvoltării 2.1. Evoluția zonei 2.2. Încadrarea în localitate 2.3. Elemente ale cadrului natural 2.4. Circulația 2.5. Ocuparea terenurilor 2.6. Echiparea edilitara 2.7. Probleme de mediu 2.8. Opțiuni ale populației 3. Propuneri de dezvoltare urbanistică 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 3.2. Prevederi ale P.U.G. 3.3. Valorificarea cadrului natural 3.4. Modernizarea circulației 3.5. Zonificarea funcțională – reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare 3.7. Protecția mediului 3.8. Obiective de utilitate publică 4. Concluzii, măsuri în continuare Regulament local de urbanism aferent PUZ 1. Generalități 2. Utilizarea funcțională 3. Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor Anexe: Certificate de urbanism nr. 3146/28.07.2016, nr. 2865/20.07.2015 și planșa anexă Extrase C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6, C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2 CI Balașiu Octavian Gheorghe, Balaș Elena Simziana, Duca Ambroziu, Duca Marinela, Precob Crețu Liana Codruta Avize și acorduri ale organismelor centrale și locale interesate - Plan de acțiune - Taxa RUR - Aviz C.T.A.T.U. nr. 14/10.11.2016 și planșa anexă

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 269/2014 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare - intravilan extins Timișoara, zona Mehala,.C.F.

408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6, C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2, Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA

AMBROZIU și soția DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA

6

- Aviz de oportunitate Primăria mun. Timișoara nr. 15/26.06.2015 - Raport și rezultatele informării și consultării publicului nr. UR2015-011678/21.09.2015 - Aviz pt. rețele existente nr. 93395/25.10.2016 - Telekom nr. 1856/30.09.2016 - RATT nr. 933/25.10.2016 - E-on Gaz nr. 5022/10.10.2016 - Enel nr. 888/05.10.2016 - Colterm nr. 13910/27.09.2016 - Aquatim nr. 29676/27.09.2016 - Aviz unic nr. 895/19.10.2015 - Telekom nr. 445/30.09.2015 - RATT nr. 895/19.10.2015 - E-on Gaz nr. 3760/28.09.2015 - Enel nr. 886/14.10.2015 - Colterm nr. 13382/17.09.2015 - Aquatim nr. 300802/24.09.2015 și aviz tehnic nr. 39552/22.12.2015 - DSP nr. 24286/695/05.01.2017 și 527/C/16.12.2015 - AGENȚIA REGIONALĂ DE PROTECȚIE A MEDIULUI nr. 71/29.09.2016 - Protecția civilă nr. 917367/21.09.2015 - PSI nr. 917368/21.09.2015 - Aviz mediu urban PMT nr. 255/22.03.2016 - Aviz direcția tehnică drumuri PMT nr. 226/22.03.2016 - Aviz comisia de circulație PMT nr. 276/25.02.2016 - Adeverință litigii PMT nr. CT2016-5062/14.09.2016 - Adeverință fond funciar PMT nr. D02016-001585/13.09.2016 - Adeverință serviciul juridic PMT nr. SJ2016-5062/14.09.2016 - Studiu geotehnic nr. 414/2015 - OCPI nr. 63713/28.04.2015, 63708/29.04.2015, PV nr. 537/28.04.2015, 550/29.04.2015 - ANIF nr. 493/19.12.2016, 2296/17.05.2016 și nr. 323/04.12.2015 - Apele Române nr. ABAB 225/14.12.2016 , 8648/26.04.2016, ABAB 07/20.01.2016 - HCL Primăria Municipiului Timișoara

B. PIESE DESENATE Planșa 00 – Încadrarea în teritoriu sc.1:5000 Planșa 01 – Situația existentă sc.1:1000 Planșa 02 – Reglementări urbanistice - sc.1:1000 Planșa 3 – Reglementări - echipare edilitară 3-1 – Rețele apă potabilă și canalizare sc.1:1000 3-2 – Rețele electrice și telecomunicații sc.1:1000 Planșa 04 – Obiective de utilitate publică Proprietatea asupra terenurilor sc.1:1000

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 269/2014 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare - intravilan extins Timișoara, zona Mehala,.C.F.

408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6, C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2, Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA

AMBROZIU și soția DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA

7

Planșa 05 – Propunere de mobilare urbanistică sc.1:1000 Planșa 06 – Propuneri volumetrice sc.1:2000

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONA LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, intravilan Timișoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6, C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2

Beneficiari: BALAȘIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA AMBROZIU și soția DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA Timișoara, str. Bucovinei nr. 15/B

MEMORIU DE PREZENTARE

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 269/2014 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare - intravilan extins Timișoara, zona Mehala,.C.F.

408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6, C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2, Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA

AMBROZIU și soția DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA

8

1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI Denumirea lucrării: P.U.Z. ZONA LOCUINTE ȘI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

intravilan Timișoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6, C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2,

S teren=15.000 m2 Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA,

DUCA AMBROZIU și sotia DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA

Timișoara, str. Bucovinei nr. 15/B Proiectant general: S.C. ATELIER CAAD SRL.

Arh. Cătălina BOCAN Data elaborării: ian. 2017 1.2. OBIECTUL P.U.Z.

Solicitări ale temei – program Prin tema program se solicită analizarea contextului urbanistic privind amplasarea obiectivului: PUZ- ZONA LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, intravilan Timișoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6, C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, Steren 15000 m2.

Prezenta documentație are ca obiect realizarea în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de nord-vest, în zona Mehala, cu acces din str. G. Alexandrescu (prin drumul de exploatare DE 620) și str. Petru Vintilă, a unor locuințe și funcțiuni complementare, pe o suprafața de 15.000 m2 teren. Delimitarea zonei studiate este făcută la nord-vest de drumul major cu profil PTT35 prevăzut prin PUG Timișoara etapa 3 (în vecinătatea HC 670 și DE 578), la nord-est de DE 575, la sud-est de drumul major cu profil PTT73 prevăzut în PUG Timișoara etapa 3 și respectiv LEA 110KV, la sud-vest de drumul de exploatare DE620.

Caracteristici ale amplasamentului: - se constituie teren agricol în intravilanul localității Timișoara - este adiacent altor Planuri urbanistice avizate deja. Prevederi ale programului de dezvoltare a localității pentru zona studiată, în

conformitate cu prevederile PLANULUI URBANISTIC GENERAL al localității. În conformitate cu PLANUL URBANISTIC GENERAL – ETAPA 2 – CONCEPT GENERAL DE DEZVOLTARE URBANA (MASTERPLAN), zona studiată se încadrează în politica 6 - Mărirea fondului de locuințe și creșterea calității locuirii, programul 1- creșterea calității mediului locuit în cartierele rezidențiale. Prin contextul urbanistic se definește conform noului PUG ca zonă cu destinație de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un plan parcelar de tip urban Uliu – Zonă de urbanizare – Locuințe individuale cu caracter urban.

Obiectivele principale propuse pentru această lucrare sunt:

 asigurarea accesului la viitoarea lotizare, în contextul zonei și a legăturilor acesteia cu celelalte zone funcționale din vecinătate;

 stabilirea funcțiunilor permise în cadrul acestei zone

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 269/2014 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare - intravilan extins Timișoara, zona Mehala,.C.F.

408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6, C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2, Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA

AMBROZIU și soția DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA

9

 reglementarea gradului de constructibilitate a terenului

 rezolvarea circulației și a acceselor carosabile, rezervarea suprafețelor de teren necesare viitoarelor drumuri

 propunerea infrastructurii tehnico – edilitare în vederea realizării de spații pentru depozitare, birouri, producție și parcaje.

Obiectul acestei dezvoltări constă în analiza, evaluarea și reanalizarea problemelor funcționale și tehnice din zonă, ținându-se cont de noua strategie de dezvoltare urbană a administrației locale.

În vederea realizării obiectivelor propuse s-a eliberat de către Primăria Timișoara, Certificatul de Urbanism nr. 2865 din 20.07.2015, respectiv nr. 3146/28.07.2016 beneficiari Balașiu Octavian, Balaș Elena, Duca Ambroziu, Duca Marinela și Crețu Liliana.

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014 – teren situat în intravilan – zonă propusă pentru locuințe; în acest sens s-a întocmit documentația necesară în vederea avizării PUZ-ului în Consiliul Local Timiș. S-a obținut avizul de oportunitate nr. 15/26.06.2015

Alimentarea cu apă și canalizarea se vor realiza în sistem centralizat. Se vor respecta zonele de protecție ale rețelelor edilitare și cele pentru îmbunătățiri funciare existente. 1.3. SURSE DOCUMENTARE - Planul de Amenajare a Teritoriului municipiului Timișoara;

- R.G.U. aprobat cu HG 525 / 1996; - legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul; - ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin ordinul

MLPAT 176/N/2000 - PUG Timișoara, etapa 3.

În zona adiacentă amplasamentului s-au elaborat și aprobat următoarele P.U.Z.-uri: - Plan Urbanistic Zonal "Lotizare teren pentru construire locuințe și servicii", Zona Mehala, Timișoara (HCL 355/25.07.2006)

- Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona rezidențială cu funcțiuni complementare", Zona Torontal C.F. 403995, top 403995, Timișoara (HCL 154/20.03.2015)

În urma analizării documentației mai sus menționate, se pot trage următoarele concluzii generale:  poziția terenului îi conferă o poziție importantă în cadrul zonei  zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcționale, destinația de locuințe individuale cu regim redus de înălțime de tip urban, în concordanță cu construcții existente deja în zona, în intravilanul municipiului Timișoara;  pentru realizarea zonelor de mai sus se propune: - rezolvarea circulațiilor ținând cont atât de parcelări, precum și de concluziile documentațiilor întocmite și de trama majoră propusă prin PUG Timișoara etapa 3. - echiparea edilitară se propune a se dezvolta cu noi trasee și rețele pentru alimentarea cu apă, canalizări, gaze naturale, telefonie, etc. Se impune corelarea intențiilor de dezvoltare a proprietarilor de terenuri și a investitorilor din zonă, atât la nivelul propunerii unor proiecte comune de asigurare a utilităților

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 269/2014 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare - intravilan extins Timișoara, zona Mehala,.C.F.

408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6, C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2, Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA

AMBROZIU și soția DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA

10

în variante centralizate de echipare, precum și realizarea unor soluții de acces în concordanță cu avizele obținute. 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1 EVOLUȚIA ZONEI Terenul supus planului urbanistic zonal se află în partea de nord-vest a municipiului Timișoara, cu acces cu acces din str. G. Alexandrescu (prin drumul de exploatare DE 620) și str. Petru Vintilă.

Amplasamentul face parte din intravilanul municipiului Timișoara. Planul urbanistic general al Municipiului Timișoara propune pentru această zonă locuințe cu caracter urban. Din punct de vedere a circulațiilor sunt propuse câteva artere majore care să relaționeze și să fluidizeze circulația. Prin urmare, datorită bunei poziții pe care o are amplasamentul – atât din punct de vedere a traficului și circulațiilor majore, cât și din punct de vedere urbanistic pentru funcțiunea propusă, se preconizează că acest tip de funcțiuni se vor dezvolta și în continuare.

2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE Terenul este situat în nord-vestul municipiului Timișoara, amplasat în stânga sus față

de strada G. Alexandrescu. Vecinătățile sunt: - la nord-vest parcele private intravilan și curți construcții în PUZ aprobat cu HCL 355/2006 - la sud-vest drumul de exploatare DE 620 și parcele private - la nord-est parcele private în PUZ aprobat cu HCL nr.154/2015 și parcele private nereglementate - la sud-est parcele private, teren intravilan

Suprafața totală a terenului este de 15000 m2.

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL Elemente ale cadrului natural în mare varietate nu sunt. Terenul este în totalitate neamenajat, fără plantații. Pe teren există un canal de desecare, aflat în proprietatea privată a deținătorilor de parcele pe care acesta le străbate. Zona Timișoarei se încadrează în caracteristicile climatice generale specifice țării noastre, clima temperat continentală moderată. Anotimpurile sunt bine conturate și caracterizate: - primăverile sunt timpurii și ades capricioase - veri uscate și lungi - toamne lungi și cu temperaturi relativ constante - ierni blânde și scurte Caracterizarea climaterică a zonei: - temperatura medie multianuală a aerului: 8,8° C - data medie a primului îngheț: 11 octombrie - nr. mediu al zilelor tropicale [T max. >30 ° C]: 8 zile/an - cantitatea medie multianuala a precipitațiilor: 660 mm/ an - durata medie de strălucire a soarelui: 1924,1 ore / an - număr mediu al zilelor cu ninsoare: 28 zile / an - număr mediu al zilelor cu brumă: 25 zile / an

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 269/2014 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare - intravilan extins Timișoara, zona Mehala,.C.F.

408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6, C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2, Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA

AMBROZIU și soția DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA

11

În anotimpul rece și în perioadele de calm poate apărea fenomenul de inversiune atmosferică. Corespunzător latitudinii la care se situează zona studiată, se înregistrează o radiație solară directă medie de 736cal/m2 la 21.06 și 118cal/m2 la 22.12, cu un coeficient de transparență a norilor de 0,342.

Numărul mediu anual de zile acoperite este de 160-180 zile. Din punct de vedere al particularităților topoclimatice se remarcă o repetiție relativ

uniformă în suprafața unora dintre elementele meteorologice. Morfologic, Timișoara se situează în Câmpia joasa Timiș-Bega cu energie de relief

redusă, parte a unității geomorfologice Depresiunea Panonică. Geologic, pe adâncimea ce interesează din punct de vedere geotehnic, se întâlnesc

depunerile aluvionare cuaternare, reprezentate printr-o alternanță lenticular încrucișată de pământuri argiloase și nisipoase într-o largă gamă granulometrică, coloristica și de diferite consolidări specifica câmpiei joase.

Amplasamentul în cauza se caracterizează prin interceptarea pământurilor argiloase (umpluturi și teren natural) în partea superioara a stratificației.

Pânza freatică permanentă se află la o adâncime de 2,5-3,5 m, iar în perioadele cu exces de umiditate, pânza freatică urcă la 1,00 m.

Adâncimea de îngheț este de 0,60-0,70 m. Datele geotehnice și condițiile de fundare recomandate urmează a fi verificate pentru

fiecare amplasament pe care urmează a se construi. În conformitate cu normativul P100/92 și harta seismică, amplasamentul se găsește în

zona seismică de calcul D, cu o valoare a coeficientului seismic Ks=0,20 și perioada de colț Tc=1,0 sec.

2.4. CIRCULAȚIA În prezent accesul pe parcelă se poate face din str. G. Alexandrescu (prin drumul de

exploatare DE 620) și str. Petru Vintilă.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Repartizarea pe folosință și funcțiuni a suprafeței zonei studiate este în prezent cea de teren intravilan. Din punct de vedere juridic, parcela pentru care s-a cerut Certificatul de Urbanism este repartizată în felul următor: - C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3 5000 m2, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6 8000 m2, arabil intravilan, beneficiari BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA (conform adeverință Primăria Timișoara) - C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1 1000 m2, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2 1000 m2, arabil intravilan, beneficiari DUCA AMBROZIU și soția DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA TOTAL S teren=15.000 m2 În afara acestora, mai există în cadrul zonei studiate:

a) terenuri cu destinația de curți construcții, aflate în proprietate privată b) drumul de exploatare DE 720 la sud-vest și DE 575 la nord- est c) terenuri în intravilan, aflate în proprietate privată d) o linie aeriană 110 KV la sud – est

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 269/2014 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare - intravilan extins Timișoara, zona Mehala,.C.F.

408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6, C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2, Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA

AMBROZIU și soția DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA

12

e) un canal de desecare, aflat în proprietatea privată a deținătorilor de parcele pe care acesta le străbate

În stadiul actual, ținând cont de faptul că terenul are folosință agricolă, nu există zone de spațiu verde amenajat.

Nu există riscuri naturale în zonă. Analiza situației existente a relevat disfuncționalități grupate pe categorii: a) de circulație (au fost dezvoltate la punctul referitor la Căi de comunicație): - traseele drumurilor de exploatare din zonă nu permit rezolvări coerente, fiind necesare intervenții suplimentare pentru asigurarea continuității drumurilor în zonă, respectiv asigurarea unor profile transversale corespunzătoare, precum și inițierea unor drumuri noi, compatibile cu dezvoltarea unei zone de locuințe și funcțiuni complementare, dotări și servicii publice; - accesul din DE 720 și str. P. Vintilă pe parcelele studiate se poate face doar într-o manieră unitară, coordonat cu planurile urbanistice deja aprobate; b) funcționale - existența canalului de desecare menționat anterior. 2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ a) Căi de comunicație

Zona studiată este mărginită, la sud-vest de drumul de exploatare DE 720 și la nord este de DE 575. În interiorul zonei există strada P. Vintilă, rezultată în urma P.U.Z. avizat anterior (HCL 355/2006).

Analiza situației existente a relevat următoarele disfuncționalități ale circulației rutiere:  zona studiată este caracterizată de existența terenurilor ce au avut până în prezent caracter arabil, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente;  trecerea acestor terenuri la o altă funcționalitate, presupune și asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulației rutiere. b) Alimentarea cu apă și canalizare

În apropierea zonei există rețele de alimentare cu apă și canalizare, precum și canale de desecare care colectează excesul de umiditate din sol și parțial apele de ploaie.

Conform avizului de amplasament emis de SC AQUATIM SA avem rețea de apă pe str. P. Vintilă și DE 620– De.125 mm și rețea de canalizare pe str. P. Vintilă și DE 620- D=315mm.

În interiorul terenului studiat există un canal de desecare, aflat în proprietatea privată a deținătorilor de parcele pe care acesta le străbate. c) Alimentarea cu gaze naturale

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal, nu există rețea de gaze naturale. d) Alimentarea cu energie electrică

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal, nu exista linii electrice aeriene care să afecteze amplasamentul; conform aviz de amplasament favorabil nr. 886/14.10.2015 emis de ENEL DISTRIBUŢIE BANAT, în zonă există LEA 110kV dar la distanță față de obiectivul studiat. e) Telefonizare

Conform avizului de amplasament favorabil nr. 445/30.09.2015 emis de TELEKOM ROMANIA, amplasamentul nu este afectat de rețele de cabluri fibră optică. f) Rețea de televiziune în cablu

În zonă nu există rețea urbană de televiziune în cablu.

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 269/2014 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare - intravilan extins Timișoara, zona Mehala,.C.F.

408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6, C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2, Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA

AMBROZIU și soția DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA

13

2.7. PROBLEME DE MEDIU Terenurile încadrate în zona extinsă de studiu au avut, iar majoritatea au și în prezent,

categoria de folosință de terenuri arabile, deci fără surse de poluare semnificativă a mediului. Se va asigura în consecință, un balans optim între suprafețele ocupate de construcții și

cele rezervate spațiilor verzi. Intervențiile propuse în cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru zonă. În prezent, zona nu este dotată cu canalizare centralizată, nici cu rețea de distribuție a

apei potabile, iar apele pluviale sunt preluate de canalele de desecare. Evidențierea riscurilor naturale și antropice: nu există. Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție: nu este cazul. Evidențierea potențialului balnear și turistic: nu este cazul. Traseele din sistemul de comunicații ce prezintă posibile poluări pentru zonă se referă

la str. G. Alexandrescu, datorită intensității traficului.

2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI Cerințele autorităților locale, precum și punctele de vedere ale factorilor interesați cu

privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele:  dezvoltarea să se poată corela cu străzile majore prevăzute prin planul de amenajare a

teritoriului  dezvoltarea unei trame stradale în corelare cu cea din P.U.G.-ul municipiului;  asigurarea necesarului de spații verzi;  asigurarea utilităților necesare dezvoltării zonei într-o variantă de echipare centralizată.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE Conform prevederilor P.U.G. etapa 3 pentru această zonă sunt propuse funcțiuni de locuințe urbane.

 RIDICAREA TOPOGRAFICĂ A fost realizată o ridicare topografică în scopul elaborării acestei documentații. Aceasta

a ajutat la determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, poziționarea față de parcelele vecine, poziționarea fata de drumuri. 3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

În P.U.G. etapa 3, R.L.U. Timișoarei această zona este încadrată în intravilan, teren cu destinație agricolă sau liber. Zona de urbanizare este ULiu și are caracterul propus de zonă cu funcțiune rezidențială de densitate mică - PUZ – Zonă de urbanizare locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un plan parcelar de tip urban.

Din discuțiile cu autoritățile locale a reieșit că zona poate să devină suport pentru mărirea fondului de locuințe și creșterea calității locuirii. Documentația propune utilizările funcționale ale zonei, precum și traseele și profilele principalelor drumuri care vor deservi zona. Sunt evidențiate traseele de utilități care au impus restricții precum și culoarele de protecție.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Se propune punerea în valoare a cadrului natural existent.

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 269/2014 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare - intravilan extins Timișoara, zona Mehala,.C.F.

408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6, C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2, Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA

AMBROZIU și soția DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA

14

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI Propunerea de rezolvare a accesibilității terenurilor din zona studiată prin documentația

de față presupune realizarea unei trame stradale pornind de la P.U.Z.-ul director. Sunt de menționat câteva intervenții majore ce influențează în mod pozitiv dezvoltările

ulterioare: în interiorul terenului aferent investiției sunt propuse căi de circulație conforme cu prevederile din PUG Timișoara etapa 3, profilele transversale aferente fiind prezentate pe planșa de reglementări. Se vor respecta căile de intervenție pentru mașinile de pompieri.

Apele meteorice de suprafață vor fi colectate prin rigole, ce vor fi racordate la rețeaua de canalizare proiectată în zonă (vezi lucrări edilitare). Străzile vor fi executate din îmbrăcăminți moderne alcătuite dintr-o fundație din balast și piatră spartă și o îmbrăcăminte bituminoasă din mixturi asfaltice. 3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Intervențiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfuncționalităților semnalizate și au condus la următoarele principii de lucru: - generarea unei zone pentru locuințe individuale și funcțiuni complementare (Liu conform PUG Timișoara etapa 3); - asigurarea mai multor accese în zona studiată; - spații verzi – zonă verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic (Ve conform PUG Timișoara etapa 3) - regim de înălțime maxim (S/D)+P+1E+M/Er pentru zona de locuințe P.O.T. Maxim = 35%, C.U.T. Maxim = 0.9, H max. Cornișă 12 m; H max. Coamă / atic 17 m - asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu apă și a canalizării pentru viitoarea dezvoltare; - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga zonă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz - Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. este cel care reglementează posibilitățile de edificare

Bilanț teritorial:

Destinație teren Situația existentă Situația propusă suprafață procente suprafață procente Teren aferent P.U.Z. 15000.00 mp 100,00% 15000.00 mp 100,00% Zonă de locuințe și dotări 10184.00 mp 67.89% Spații verzi (Canal menținut in zona de spatii verzi, in proprietate privata)

1500.00 mp 636 mp

10.00%

Circulații auto și pietonale, spații verzi de aliniament-suprafața destinată trecerii în domeniul public

3316.00 mp 22.11%

Total 15000.00 mp 100,00% 15000.00mp 100,00%

Investiția se va face gradat și etapizat. S-au rezervat zone speciale pentru spații verzi și dotările edilitare: stații de pompare,

bazin de retenție ape pluviale, post trafo, SRM (dacă este cazul). Amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea unei distanțe minime de 10 m față

de limitele posterioare ale parcelelor, zonă în care este prevăzut spațiu verde, cel puțin 6 m.

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 269/2014 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare - intravilan extins Timișoara, zona Mehala,.C.F.

408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6, C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2, Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA

AMBROZIU și soția DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA

15

Se vor respecta normele de igienă și normele PSI. 3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

a. Alimentarea cu apă potabila pentru zona studiata se va face de la reteaua de

alimentare cu apa a municipiului Timisoara, existenta pe strada P. Vintilă și DE 620.

Alimentarea cu apă rece potabilă a cladirilor propuse se va face de la reteaua existenta De 125 mm de pe strada P. Vintilă și DE 620, prin extinderea acesteia cu teava PE-HD, PE100, PN10, De.125x7.4 mm pe care sunt prevazuti 3 hidranti de incendiu Dn 80 mm și 2 camine de vane. Lungimea retelei de apa propusa este: L = 318 m.

Bransamentele propuse ale parcelelor din PUZ vor asigura necesarul de apa potabila al consumatorilor de pe fiecare parcelă. Conductele de apa se vor realiza din teava de polietilena PE-HD, Pn 6, De. 32 mm și se vor amplasa in zona verde sau zona de acces pe amplasament. De asemenea, la cca 1 m fata de limita de proprietate se va monta cate un camin de apometru pentru masurarea debitului de apa consupmat. Lungimea totala a bransamentelor este de 225 m.

Presiunea necesara la bransament este de 1,80 atm. Debitele de apa pentru zona studiata sunt: Q S ZI MED = 10,42 mc/zi = 0,12 l/s Q S ZI MAX = 13,55 mc/zi = 0,16 l/s Q S ORAR MAX = 1,13 mc/h = 0,31 l/s Conductele se pozeaza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip. b. Canalizare unitara Canalizarea propusa in zona studiata este unitară și se va racorda la reteaua de

canalizare a municipiului Timisoara, existenta pe strada P. Vintilă și DE 620. Canalizarea propusa pentru a deservi cladirile din PUZ, se va racorda la reteaua de canalizare de pe strada P. Vintilă și DE 620, D = 315 cm. Extinderea retelei stradale de canalizare, se va executa din tuburi din PVC–KG cu diametrul D=315 mm, lungime 306 m și se va amplasa pe strazile nou propuse. Racordurile parcelelor la reteaua de canalizare vor functiona gravitational, iar la limita de proprietate se va monta cate un camin de racord. Racordurile menajere ale parcelelor se vor executa cu tuburi din PVC–KG cu diametrul D=200 mm. Lungimea fiecarui racord este de cca. 12,0 m, lungime totala 204 m și se vor amplasa in zona verde sau zona de acces pe amplasament. Apele pluviale se vor colecta doar de pe suprafata drumurilor de acces (S=3.316 m) prin intermediul gurilor de scurgere, urmand a fi evacuate direct in reteaua de canalizare stradală propusă.

Apele pluviale de pe parcele și zona verde se vor infiltra liber sistematizat in teren. Conductele se pozeaza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip. Debitele de apa menajera evacuate in reteaua orasului sunt: Q U ZI MED = 10,42 mc/zi = 0,12 l/s Q U ZI MAX = 13,55 mc/zi = 0,16 l/s Q U ORAR MAX = 1,13 mc/h = 0,31 l/s

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 269/2014 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare - intravilan extins Timișoara, zona Mehala,.C.F.

408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6, C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2, Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA

AMBROZIU și soția DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA

16

Debitul pluvial colectat de pe drum este de: Qpl = 37,20 l/s Rezultă debit total de ape menajere și pluviale evacuat este de: QUZ = 37,51 l/s

BREVIAR DE CALCUL

ALIMENTARE CU APĂ Necesarul de apă s-a determinat în baza STAS 1343-1/2006 “Alimentari cu apă.

Determinarea cantitătilor de apă potabilă pentru localitati urbane și rurale”. Calculul necesarului de apă și dimensionarea lucrărilor s-a făcut pentru etapa finală și se preconizeaza ca zona se va amenaja între anii 2015 - 2016.

Suprafata totală a zonei studiate este de 15.000 mp, cuprinzând 17 parcele pentru locuinte și 3 parcele cu rol de zona verde.

Numãrul total estimat de locuitori va fi de 60 .

1.NECESARUL DE APĂ Conform S.R. 1343/1-2006, necesarul de apă este de: N = N g+p ( i ) unde:

N g ( i ) – necesarul de apă pentru nevoi gospodărești și publice

N g+p ( i ) = 1000

1 x N (i ) x [q g ( i ) + q p ( i )]

unde: N (i ) – număr de locuitori, estimat la 60.

q g1 + q p1 – debit specific, cantitatea medie zilnică de apă pentru nevoi gospodărești și publice, egală cu 150 l/om zi – conform S.R. 1343/1-2006 – zone cu gospodării având instalatii interioare de apă și canalizare, cu preparare locală a apei calde. Conform precizărilor SR 1343/1-2006 debitele specifice au semnificatia :

q g – debit specific pentru nevoi gospodărești, precum și pentru creșterea animalelor de pe lângă gospodăriile proprii ale locuitorilor.

q p – apă pentru nevoi publice: unităti publice și fântâni de băut apă Necesarul de apă va fi:

N g+p = 000.1

1 x 60 x 150 = 9,00 mc/zi

2. DETERMINAREA DEBITELOR DE CALCUL

Q S ZI MED – debitul zilnic mediu ( mc/zi ) Q S ZI MED = k p x k s x N unde :

Kp =1,007 – coeficient ce ține seama de pierderile de apă tehnic admisibile pe aductiune și retelele de distributie, conform S.R. 1343/1-2006 Ks =1,15 – coeficient ce tine seama de nevoile tehnice ale sistemului de alimentare cu apă, conform S.R. 1343/1-2006

Q S ZI MED = 1,007 x 1,15 x 9,00 = 10,42 mc/zi = 0,12 l/s

Q S ZI MAX – debitul zilnic maxim ( mc/zi )

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 269/2014 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare - intravilan extins Timișoara, zona Mehala,.C.F.

408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6, C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2, Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA

AMBROZIU și soția DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA

17

Q S ZI MAX = k zi x Q S ZI MED unde :

K ZI =1,30 – coeficient de neuniformitate al debitului zilnic maxim conform, S.R. 1343/1-2006, tabel 1- zone cu gospodării având instalatii interioare de apă și canalizare, cu preparare locală a apei calde.

Q S ZI MAX = 1,30 x 10,42 = 13,55 mc/zi = 0,16 l/s

Q S ORAR MAX – debitul orar maxim ( mc/h ) Q S ORAR MAX = k O x Q S ZI MAX / 24 unde :

K O = 2,0 – coeficient de neuniformitate al debitului orar maxim conform, S.R.1343/1-2006, tabel 2.

QS ORAR MAX = 2,0 x 13,55 / 24 = 1,13 mc/h = 0,31 l/s

Debitele necesare sunt: Q S ZI MED = 10,42 mc/zi = 0,12 l/s Q S ZI MAX = 13,55 mc/zi = 0,16 l/s Q S ORAR MAX = 1,13 mc/h = 0,31 l/s

3.SURSĂ

Sursa de apa va fi reteaua de alimentare cu apa a municipiului Timisoara, de pe str. Nicolae Andreescu. Aceasta sursa va asigura un debit pentru satisfacerea consumului de apa și stingerea eventualelor incendii. CANALIZARE UNITARA Canalizare menajera

Apele colectate în reteaua de canalizare s-au determinat conform STAS 1846/90 pentru un numar de 60 locuitori. Procentul de restitutie se considera de 100% din necesarul de apa calculat pentru etapa de perspectiva apreciata la:

Debitele evacuate sunt: Q U ZI MED = 10,42 mc/zi = 0,12 l/s Q U ZI MAX = 13,55 mc/zi = 0,16 l/s Q U ORAR MAX = 1,13 mc/h = 0,31 l/s

Canalizare pluvială Apele de ploaie de pe strada este colectată de retea de canalizare prin intermediul gurilor de scurgere propuse. Debitul de ape meteorice se stabileste luându-se în considerare numai debitul ploii de calcul, conform STAS 1846-2/2007 – „Canalizări exterioare” și STAS 9470-73 - „Ploi maxime” debitul pluvial se calculează cu relatia:

Qpl = S x ø x I x m m = 0,8 daca t < 40 m

Suprafata de pe care se va prelua apa de ploaie este cea a drumului propus in PUZ: S= 3.316 mp coef. de scurgere ø = 0,85. Clasa de importantă III =>frecventa ploii de calcul 1/1. t =durata ploii

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 269/2014 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare - intravilan extins Timișoara, zona Mehala,.C.F.

408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6, C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2, Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA

AMBROZIU și soția DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA

18

t=tcs + av

L =5+

42

270 = 11 minute

tcs =5 minute pentru zonă de ses va = 42 m/min -lungimea colectorului este de 270 m I= 165 l/sxha - pentru durata de 11 minute și frecventa de 1/1 Q PL = 0,3316 x 0,85 x 165 x 0,8 = 37,2 l/s

Rezultă debit total de ape menajere și pluviale evacuat este de: QUZ = Q U ORAR MAX + Q PL = 37,51 l/s

d) Alimentarea cu energie electrică

În zonă apar noi consumatori de energie electrică preponderent de uz casnic. Alimentarea cu energie electrică se va face prin extinderea reţelelor existente în zonă

prin realizarea unei reţele aferente zonei studiate. De la această reţea se vor realiza bransamente individuale la locuinţe şi la obiectivele cu dotări şi funcţiuni complementare . Bilanţul energetic al consumatorilor de energie electrică se prezintă astfel : 18 Locuinţe P+1E+M Pi = 360 kW 18 x 20 kW / loc. Ps = 144 kW 2 Obiective dotări şi funcţ. complem. P+1E+M/ER Pi = 80 kW 2 x 40 kW / ob. Ps = 40 kW 12 LL iluminat stradal Pi = 3 kW 12 x 0,25 kW / LL Ps = 3 kW ___________________________________________________________________ TOTAL : Pi = 443 kW Ps = 187 kW De asemenea se va prevedea iluminat stradal cu corpuri de iluminat cu vapori de mercur sau de sodiu de 250W montate pe stâlpi. Toate aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de firme autorizate şi se vor executa de către firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări. e) Telecomunicații și televiziune prin cablu La comanda beneficiarului, operatorii de specialitate vor extinde rețelele de telecomunicații și cablare TV din zonă. De la aceste rețele se vor realiza branșamente individuale la locuințe și la obiectivele de dotări și servicii. La proiectare și execuție se respectă prevederile tuturor normativelor și legislația în vigoare ( PE 132-2003; I7-2011; NTE 007/08/00; P 118-1999 ). f) Gospodărie comunală

Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract.

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 269/2014 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare - intravilan extins Timișoara, zona Mehala,.C.F.

408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6, C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2, Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA

AMBROZIU și soția DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA

19

3.7. PROTECTIA MEDIULUI Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural

sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice și accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit. - Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de minim 10% din suprafața privată ocupată de spații verzi. Se prevăd consolidări de maluri, plantări de zone verzi, punerea în valoare a cadrului natural existent. - Spațiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi și plante decorative

Odată cu realizarea urbanizării zonei propuse este necesară asigurarea utilităților aferente acestora, respectiv alimentarea cu apă și canalizarea. Prin adaptarea soluției de canalizare și alimentare cu apă în etapa viitoare în sistem centralizat, soluția ce se propune este conformă cu normelor europene actuale.

Depozitarea controlată a deșeurilor: colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract.

Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate: nu e cazul Refacerea peisagistică și reabilitarea urbană: nu e cazul Valorificarea potențialului turistic și balnear: nu e cazul Eliminarea disfuncționalităților din domeniul căilor de comunicații și al rețelelor edilitare

majore: zona studiată este caracterizată de existența terenurilor ce au avut până în prezent caracter arabil, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente. Trecerea acestor terenuri la o altă funcționalitate, presupune și asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulației rutiere.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENȚIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din 08/07/2004)

1. Caracteristicile planurilor și programelor cu privire în special la : 1.a. Soluțiile de urbanism propuse creează suportul pentru activități viitoare. Soluțiile de urbanism propuse creează suportul pentru activități viitoare. Elaborarea PUZ este determinată de intenția de a funcționa liza un perimetru extravilan în acord cu cerințele și tendința de dezvoltare zonală. Amplasamentul este situat într-o zonă din perimetrul municipiului Timișoara, în care sunt foarte multe alte planuri similare aprobate. Modelarea propusă creează premise pentru protecția mediului, înțeles ca fiind de tip urban, cu condiția respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea și transportarea deșeurilor, precum și la factorii de potențial stres ambiental (zgomot, noxe din traficul rutier). 1.b. Se încadrează în documentațiile de urbanism cu caracter director. La baza stabilirii categoriilor de intervenție, reglementărilor și restricțiilor impuse au stat câteva obiective principale: încadrarea în caracterul zonei precum și asigurarea îndeplinirii măsurilor legale și amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute. 1.c. Actualmente terenul are categoria de folosință teren intravilan, dar nu este un teren valoros pentru culturi, calitatea acestuia nefiind mulțumitoare. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 269/2014 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare - intravilan extins Timișoara, zona Mehala,.C.F.

408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6, C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2, Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA

AMBROZIU și soția DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA

20

constituie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spații verzi și plantații de aliniament, utilizarea eficientă și durabilă a spațiului existent, asigurarea facilităților de trai, cu conservarea factorilor de mediu. 1.d. Propunerile documentației de urbanism de extindere a zonei de locuințe nu afectează mediul. Apa: prin soluțiile adoptate (de alimentare cu apă, de canalizare menajeră și pluvială) – se elimină posibilitatea de infiltrații în sol. Aerul: nu există surse de poluare a atmosferei – exceptând cele legate de circulația autovehiculelor, funcțiunea fiind de locuire. Surse staționare nedirijate nu există; surse staționare dirijate: emisiile de poluanți antrenați de la gazele de ardere de la centralele termice generează monoxid de carbon și oxizi de azot; surse mobile: autoturisme și autoutilitare care generează poluanți precum monoxid de carbon, oxizi de azot, dioxid de sulf, hidrocarburi nearse – intermitente. Solul: surse de poluare specifice perioadei de execuție nu există, decât accidental de la pierderea de carburanți la utilajele folosite – sunt nesemnificative cantitativ și pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului. Pentru perioada de exploatare, surse posibile de poluare sunt: depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor menajere. Se va realiza o platformă adecvată pentru colectarea deșeurilor , se va întreține solul în spațiile verzi. Zgomot și vibrații: proiectul va respecta cerințele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, având în vedere că nu se vor desfășura activități generatoare de zgomot. Radiații: lucrările propuse nu produc și nu folosesc radiații. Ca principale acte normative privind protecția mediului ce trebuie respectate, sunt precizate următoarele: - Se vor respecta condițiile de calitate a aerului, conform STAS 12574/87; - Deșeurile rezultate vor fi ridicate de către o unitate de salubrizare autorizată; cele reciclabile – hârtie, carton, sticlă etc. – vor fi colectate separate, pe tipuri și vor fi predate unităților specializate pentru valorificare, conform O.U. 16/2001 privind gestiunea deșeurilor reciclabile, precum și cele al O.U. 78/2000 privind regimul deșeurilor; - Se vor respecta prevederile O. 756/97 cu privire la factorul de mediu sol; - Nivelul de zgomot exterior se va menține în limitele STAS 10009/88 (max. 50dB) și STAS 6156/1986; - Emisiile de poluanți în aer nu vor depăși valorile impuse de O. 462/93 și O. MAPM 1103/2003; - Apele uzate vor respecta condițiile de colectare din NTPA 002/2002; - Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind gestiunea ambalajelor pentru asigurarea condițiilor impuse de Legea 426/2001; - Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autoritățile administrației publice locale sau județene. 1.e. Prin canalizare și alimentare cu apă în sistem centralizat, soluția ce se propune pentru etapa imediat următoare este conformă cu normelor europene actuale. Managementul deșeurilor menajere: acestea vor fi colectate în recipiente cu această destinație și vor fi preluate de societăți autorizate cu mijloace de transport adecvate care nu permit împrăștierea lor. Gospodărirea substanțelor periculoase și toxice: fiind o clădire de locuințe, nu rezultă nici un fel de substanțe toxice sau periculoase, deci nu se necesită măsuri speciale.

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 269/2014 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare - intravilan extins Timișoara, zona Mehala,.C.F.

408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6, C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2, Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA

AMBROZIU și soția DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA

21

Protecția calității apelor: prin canalizare și alimentare cu apă în sistem centralizat, soluția ce se propune pentru etapa imediat următoare este conformă cu normelor europene actuale.

Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special la: 2.a. Propunerile promovate prin documentația de față produc niște efecte ireversibile. Terenul agricol dispare, dar schimbarea se produce în sens pozitiv. Se creează locuri de muncă prin serviciile create. Probabilitatea de a afecta mediul este nulă – ca durată sau frecvență – ca atare nu se pune problema reversibilității efectelor (elementele componente rămân nenocive și deșeurile neutre se adună și se elimină în câteva minute) 2.b. Nu e cazul. Nu se pune problema cumulării efectelor, toate materialele utilizate, depozitate sau comercializate sunt inerte, neutre, netoxice, în general create și agrementate special pentru medii în care stau și locuiesc oameni. 2.c. Nu se produc efecte transfrontaliere, fiind la o distanță de peste 60km față de graniță. 2.d. Nu e cazul. Nici în condiții accidentale, nici în condiții normale natura activității nu afectează sănătatea oamenilor sau starea mediului înconjurător. 2.e. Nu există riscuri pentru sănătatea umană. Efectele – ca areal de suprafață cât și ca număr de populație posibil afectat – sunt practice nule, neafectând practic nici măcar locuitorii din clădirile propuse. Toate spațiile vor fi încălzite, ventilate și se vor asigura toate normele P.S.I. necesare, clădirile vor fi incombustibile, materialele utilizate vor fi incombustibile sau greu combustibile, se va asigura dotarea P.S.I. necesară. 2.f. Nu e cazul. 2.f.i. – nu sunt zone naturale speciale și nici patrimoniu natural care să fie afectat. Nu sunt elemente ale patrimoniului cultural (național, regional sau local) în zonă. Nu există caracteristici naturale speciale 2.f.ii – nu e cazul. Nu se depășesc standardele și valorile limită de calitate a mediului, pe parcela studiată nefiind activitate generatoare de noxe, risc poluare, accident, etc. 2.f.iii - nu e cazul. Este exclusă folosirea terenului în mod intensiv, procentul maxim de ocupare al terenului studiat cu construcții P.O.T. este sub 40%, rămân în zonă platforme, parcaje, spații verzi amenajate (minim 10,00%) 2.g. Nu e cazul. În zonă nu există peisaje cu statut de protejare (nici măcar local) deci nici național, comunitar sau internațional.

Din aceste considerente generale și specifice legislației de mediu, cunoscând în detaliu caracterul investiției, luând în considerare situațiile cu investiții similare; se apreciază că investiția este cu un risc redus, nesemnificativ asupra mediului și se realizează pe o suprafață relativ mică.

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Principalele categorii de intervenție vor fi cele legate de modernizarea circulației, extinderea infrastructurii tehnico – edilitare, realizarea de spații verzi și zone construite, precum și asigurarea funcțiunilor complementare necesare unei astfel de dezvoltări.

Întocmit, șef proiect, Arh. Cătălina BOCAN

Atasament: 05_MOBILARE.pdf

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel. 228717 SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiari

P.U.Z.

ian. 2017

269 / 2014

Plan Urbanistic Zonal - ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA AMBROZIU si sotia DUCA MARINELA,

PRECOB CRETU LIANA CODRUTA INCADRAREA IN ZONA SI SITUATIA EXISTENTA

intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6,

C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

ZONA AFERENTA P.U.Z. LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, S teren=5.000m

PUZ APROBAT CU HCL NR. 154/2015 Locuinte cu regim mic de inaltime: POT max = 35 %; CUT max = 0.9; Regim de înălţime maxim S+P+E+M/Er

Functiuni complementare: POT max = 40 %; CUT max = 1.6; Regim de înălţime maxim S+P+2E+M/Er

Valabil pana la aprobarea PUG

PUZ APROBAT CU HCL NR. 355/2006 Locuinte cu regim mic de inaltime: POT max = 40 %; CUT max = 1; Regim de înălţime maxim P+2E;

Functiuni complementare: POT max = 40 %; CUT max = 1; Regim de înălţime maxim P+3E

Valabil 10 ani

PROPUNERE DE MOBILARE URBANISTICA

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6,

C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000m

Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA AMBROZIU si sotia DUCA MARINELA,

PRECOB CRETU LIANA CODRUTA PROPUNERE DE MOBILARE URBANISTICA

05A

1:1000

INCADRARE IN PUG TIMISOARA etapa 3 SC. 1:10000

Bilant teritorial Existent Propus % Suprafata teren 15.000 m2 15000 m2 100,00 Circulatii, spatii verzi de aliniament - 3316 m2 22.11 Locuinte, dotari si servicii - 10184 m2 67.89 Spatii verzi - 1500 m2 10.00 (Canal mentinut in zona de spatii verzi, in proprietate privata 636 m2)

A5 74 /1 /6

A574/1/7

A574/1/12/1

2

3

8

A5 74 /1 /5 /2

DE620

canal

48220020 41 00

Nr.C.F./Cad.435096

N r. C. F. /C ad .4 35 09 5

Nr.C.F./Cad.435098

N r. C. F. /C ad .4 08 13 3482100

482200

482100

482200 20 40 00

20 39 00

20 40 00

20 39 00

20 40 00

20 39 00

482000 482000

1

9

A5 74 /1 /5 /1

N r. C. F. /C ad .4 35 09 7

A574/1/13

Nr.C.F./Cad.431413

87.288 87.511

87.555 87.621

87.668 87.546

87.589

87.594

87.558

87.260

87.137

87.514

87.542 87.184

87.134 87.055

87.102

87.026

86.936

87.527

87.933

88.093

88.296

88.195

88.128

88.072

87.634

86.999

87.003

86.796

86.890

87.004

86.717

86.900

87.410

88.183

88.231

88.362

A574/1/4/2

A574/1/4/1

A574/1/4/3

A574/1/4/4

A574/1/4/11

A574/1/4/14

Ps619

4

5

6

7

S= 80 00 m p

S= 10 00 m p

S= 10 00 m p

86.894

87.397

88.180

88.202

Nr .C .F ./ Ca d. 40 81 32

A5 74 /1 /2 /2

CC 57 4/ 1/ 4/ 9

A574/1/13

Nr.C.F./Cad.431413

Identic cu

A 5 7 4 / 1 / 1 4

N r.C .F ./ C a d .4 0 3 9 9 5

CC 57 4/ 1/ 4/ 8

DE620

canal

N r.T o p .2 3 4 0 6 ,2 3 4 0 7 ,2 3 4 0 8

A5 74 /1 /3

20 41 00

48210020 40 00

20 40 00

482000

20 41 00

48210020 42 00

48200020 42 00

481900

1

2

3

4

A5 74 /1 /4 /1 3

A574/ 1/ 4/ 6A574/

1/ 4/ 7

A574/ 1/ 4/ 14

C

C

87.261

87.188

87.001 87.320

87.336

87.208 87.101

87.049 87.037

86.716

86.829

86.779

86.678

87.142

87.135

87.305

87.291

87.093

87.285

87.235

87.337

87.301

87.174

87.162

87.195

87.405

87.507

87.864

88.009

87.645

87.406

87.073

86.903

86.806

86.922

87.232

87.451

87.674

87.454

87.743

87.977

88.027

87.007

87.004

86.867

88.194

87.015

A574/1/4/12

A574/1/4/5

A574/1/4/10

N

31.52

17 .21

18 .00

18 .00

17 .00

21 .13

22 .86

9.1 9

16 .80

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

1.7 8

6.00

10.00 6.00

18 .55

9.8 9

19 .26

17 .78

18 .00

18 .00

18 .03

18 .84

19 .26

18 .03

18 .00

18 .00

17 .78

16 .30

11. 65

10.00

21 .08

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

19 .42

8.3 4

18 .00

18 .00

17 .00

10 .87

30 .13

31.77

33.76

12.00 6.00

38.16

6.00

10.00

33.76

33.91

20 .52

33.8633.81

33.8933.50

31.91

29.13

33.76

3.0 0

3.0 0

3.0 0

10.00

3. 00

3.0 0

3.0 0

33.39

16.00

INDICI CARACTERISTICI PUZ PROPUS Locuinte cu dotari si servicii POT max 35% CUT max 0,9 Hmax cornisa 8 m P+1E+M/Er Hmax coama 12 m P+1E+M/Er acoperis unghi 20°- 45°/ terasa

S = 602 mp

P+M

terasa

P+M

PTT 67

PTT 67

PTT 67

PTT 40

PTT 35

PTT 40

PTT 67

PTT 67

PTT 73

PTT 67

Ve

Ve

Ve

Liu

Liu

Liu

1 A: 296 m2

2 A: 611 m2

3 A: 608 m2

4 A: 608 m2

5 A: 608 m2

6 A: 608 m2

7 A: 679 m2

8 A: 679 m2

9 A: 609 m2

10 A: 608 m2

11 A: 608 m2

12 A: 600 m2

13 A: 600 m2

14 A: 362 m2

15 A: 842 m2

16 A: 508 m2

17 A: 540 m2

19 A: 572 m2

20 A: 569 m2

18 A: 572 m2

LEGENDA P.U.Z. P.U.Z. aprobat LIMITE LIMITE DE PROPRIETATE LIMITA ZONA STUDIATA LIMITA ZONA / FUNCTIUNI PROPUSE FOLOSINTA TERENURILOR LOCUINTE Liu ZONA DE CONSTRUIBILITATE SPATII VERZI Ve CANAL EXISTENT, IN PROPRIETATEA PRIVATA A DETINATORILOR DE TERENURI INVECINATE CAI DE COMUNICATIE DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE DRUMURI PROPUSE ZONE DE PROTECTIE CULOAR DE PROTECTIE LEA 110KW- 37M UTILITATI LEA 110KW EXISTENT

DE575 A574

A576

DE561

ELEV

A574/1/9 S_T.P. Nr.25463/52 = 4000mp

S_mas.=4016.8657mp

A574/1/10 S_T.P. Nr.25463/52 = 4000mp

S_mas.=4016.8657mp

A574/1/11 S_T.P. Nr.23974/75 = 6400mp

S_mas.=6400mp

S_mas.=10000mp

S_mas.=10000mp

A574/1/15 S_T.P. Nr.23974/63 = 10800mp

S_mas.=10800mp

A574/1/16 S_T.P. Nr.19990/8 = 2000mp

S_mas.=2000mp

A574/1/17 S_T.P. Nr.19990/4 = 6800mp S_mas.=***mp

A574/1/4

S_T.P. Nr.23974/62 = 12400mp S_mas.=12695.5480mp

A574/1/7 S_T.P. Nr.19990/22 = 10000mp

S_mas.=10000mp

S_ m as .= 11 00 m p

A574/1/2/1 S_T.P. Nr.28459/16 = 7900mp

S_mas.=7900mp

A574/1/1 S_T.P. Nr.19990/4 = 16100mp

S_mas.=19119mp

A574/1/4(8) S_T.P. Nr.23974/86 = 10000mp

S_mas.=14184.3049mp

Nr.Top. 23419,23420 S_C.F. = 8117mp

S_mas.=2664.5126mp

S_act = 5500mp

A574/1/12/2 S_act = 5500mp

DE575

ZONA AFERENTA P.U.Z. LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6,

C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2,

S teren=10.000m

PLAN DE SITUATIE SC. 1:1000 [ < IE _ Ş șI i E | =“ j %, < 7 e 4 CA | 1 - a = 2 ui NS pu 848 m 1 e RS = a 3 = 3 25463 5 =, 5 « | < : 3 s 7 _ i | i : i i | i e : | = 1046 m” 5 e n Ş a < = 5 _ op RL Ţ sh | Î 2 EEE < | 5 Î ! n i ț AFIS, STASI HI i ţ | Top 23425/2:23409-23410/2 | | FT PROFL TRANSVERSAL TIP STAN : SC. 1:100 16.00 7.00 SR 1001.00 2.50 04 6.20, MI 2,50, 100 _, 1.00 s a Woluar dsls zona verde parcare acologica rigole asfel Tigală parcare ecologica zona verde trotuar dale e N N BE R EI 5 ET = = dale prefabricate 11 cm = = nisip de rau 4 cm nisip de rau 4 fundatie bâlast 20'dm fundatie balast 20 cm ABIAITISITI NUMELE EMNATURA| CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA FEN TI TI a [BENEFICIAR DUMITROV MARIA - e Ss x Cc VIADESIGN S r. | AMPLASAMENT Timisoara zona Torontal, identificat cu | R.Com. J35/109/20.01.2003 Aleea CF, 403935 cu top 23406; 23407; 23408 P.U.Z DEZVOLTARE ZONE LOCUINTE | == CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE; Timisoara zona Torontal De 620 Azurului nr. 9 Timisoara viadesign_srtyahoo.com sef. proiect: |arh.MA, Zegrea CF, 403895 cu top 23406; 23407; 25408 E | Proiectat | ing. Malita | PLANBA PLAN DE SITUATIE | PLN PROFIL TRANSVERSAL TIP E | arh. MA. Zegrea E g
SAVA
  • 05 MOBILARE

Atasament: 03_retele_electrice.pdf

Na ISO 14001
22 NE Certificat Nr.2008
a e GI Certificat Nr.5059
IF:Net 5

Atasament: Referat.pdf

 

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M C O M P A R T I M E N T   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

1

SE APROBA, P R I M A R

NICOLAE ROBU Nr. UR2017-000502/ 25.01.2017

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zona locuinţe şi funcţiuni complementare”, Intravilan,

Zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. 408132 (nr. cad. vechi A574/1/3) , C.F. 408133, nr. cad. 408133 (nr. cad. vechi A574/1/6), C.F. 435097, nr. cad. 435097 (nr. cad. vechi A574/1/5/1), C.F. 435095, nr. cad.

435095 (nr. cad. vechi A574/1/5/2), Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2017-000502/17.01.2017, privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal „Zona locuinţe şi funcţiuni complementare”, Intravilan, Zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. 408132 (nr. cad. vechi A574/1/3), C.F. 408133, nr. cad. 408133 (nr. cad. vechi A574/1/6), C.F. 435097, nr. cad. 435097 (nr. cad. vechi A574/1/5/1), C.F. 435095, nr. cad. 435095 (nr. cad. vechi A574/1/5/2), Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 15 / 26.06.2015, Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 14 / 10.11.2016;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3146 din 28.07.2016 şi al Certificatului de Urbanism nr. 2865 din 20.07.2015, precum şi Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin Decizia de încadrare nr. 71/29.09.2016;

Documentaţia PUZ „Zona locuinţe şi funcţiuni complementare”, Intravilan, Zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. 408132 (nr. cad. vechi A574/1/3), C.F. 408133, nr. cad. 408133 (nr. cad. vechi A574/1/6), C.F. 435097, nr. cad. 435097 (nr. cad. vechi A574/1/5/1), C.F. 435095, nr. cad. 435095 (nr. cad. vechi A574/1/5/2), Timişoara, beneficiari Balaşiu Octavian Gheorghe, Balaş Elena Simziana, Duca Ambroziu, Duca Marinela, Precob Creţu Liana Codruta, proiectant S.C. ATELIER CAAD S.R.L, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna august 2015, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012, pe perioada căreia nu s-au formulat sugestii şi obiecţii din partea vreunui vecin, etapa finalizata prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în data de 18.06.2015, a Raportului informarii şi consultarii publicului cu nr. UR2015-011678/21.09.2015;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, documentaţia PUZ „Zona locuinţe şi funcţiuni complementare”, Intravilan, Zona Mehala C.F. 408132, nr. cad. 408132 (nr. cad. vechi A574/1/3) , C.F. 408133, nr. cad.

 

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M C O M P A R T I M E N T   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

2

408133 (nr. cad. vechi A574/1/6), C.F. 435097, nr. cad. 435097 (nr. cad. vechi A574/1/5/1), C.F. 435095, nr. cad. 435095 (nr. cad. vechi A574/1/5/2), Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ şi RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif. prin HCL nr. 138/2012), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publica;

Planul Urbanistic Zonal „Zona locuinţe şi funcţiuni complementare”, Intravilan, Zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. 408132 (nr. cad. vechi A574/1/3) , C.F. 408133, nr. cad. 408133 (nr. cad. vechi A574/1/6), C.F. 435097, nr. cad. 435097 (nr. cad. vechi A574/1/5/1), C.F. 435095, nr. cad. 435095 (nr. cad. vechi A574/1/5/2), Timişoara, este elaborat de proiectantul Atelier CAAD S.R.L., proiect nr. 269/2014, la cererea beneficiarilor Balaşiu Octavian Gheorghe, Balaş Elena Simziana, Duca Ambroziu, Duca Marinela, Precob Creţu Liana Codruta.

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUZ „Zona locuinţe şi funcţiuni complementare”, Intravilan, Zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. 408132 (nr. cad. vechi A574/1/3) , C.F. 408133, nr. cad. 408133 (nr. cad. vechi A574/1/6), C.F. 435097, nr. cad. 435097 (nr. cad. vechi A574/1/5/1), C.F. 435095, nr. cad. 435095 (nr. cad. vechi A574/1/5/2), Timişoara, este situat în nord-vestul municipiului Timişoara, amplasat în stânga faţă de Calea Torontalului, DN6, Timişoara – Sânnicolau Mare. Vecinătăţile amplasamentului sunt: - la nord-vest drumul de exploatare DE620, şi parcele private, - la sud-est parcele private în P.U.Z. aprobat cu HCL 154/2015 şi DE 575, - la nord-est drumul parcele private în PUZ aprobat cu HCL nr.355/2006 , - la sud-vest parcele private.

Zona reglementată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “ Zona locuinţe şi funcţiuni complementare”, Intravilan, Zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. 408132 (nr. cad. vechi A574/1/3), C.F. 408133, nr. cad. 408133 (nr. cad. vechi A574/1/6), C.F. 435097, nr. cad. 435097 (nr. cad. vechi A574/1/5/1), C.F. 435095, nr. cad. 435095 (nr. cad. vechi A574/1/5/2), Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 15.000 mp, este înscris în: C.F. 408132, nr. cad. 408132 (nr. cad. vechi A574/1/3), teren intravilan în suprafaţă de 5.000 mp, proprietari Balaşiu Octavian Gheorghe cotă actuală 3/4, Balaş Elena Simziana cotă actuală 1/4, C.F. 408133, nr. cad. 408133 (nr. cad. vechi A574/1/6), teren intravilan în suprafaţă de 8.000 mp, proprietari Balaşiu Octavian Gheorghe cotă actuală 3/4, Balaş Elena Simziana cotă actuală 1/4, C.F. 435097, nr. cad. 435097 (nr. cad. vechi A574/1/5/1), teren intravilan în suprafaţă de 1.000 mp, proprietari Duca Ambroziu si sotia Duca Marinela, bun comun, C.F. 435095, nr. cad. 435095 (nr. cad. vechi A574/1/5/2), Timişoara, teren intravilan în suprafaţă de 1.000 mp, proprietar Precob Creţu Liana Codruta.

Planul Urbanistic Zonal “Zona locuinţe şi funcţiuni complementare”, Intravilan, Zona Mehala C.F. 408132, nr. cad. 408132 (nr. cad. vechi A574/1/3) , C.F. 408133, nr. cad. 408133 (nr. cad. vechi A574/1/6), C.F. 435097, nr. cad. 435097 (nr. cad. vechi A574/1/5/1), C.F. 435095, nr. cad. 435095 (nr. cad. vechi A574/1/5/2), Timişoara, propune pentru acest teren o zona rezidenţială cu dotări şi servicii publice, cu regim de înălţime maxim de P+1E+Er/M.

 

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M C O M P A R T I M E N T   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

3

Propunerea de rezolvare a accesibilităţii terenurilor din zona reglementată prin documentaţia de faţă presupune realizarea unei trame stradale pornind de la P.U.Z.-ul director şi PUZ-urile avizate ulterior.

Accesul pe parcela se poate face din DE 620, respectiv str. Petru Vintilă, iar accesul la fiecare parcela se va realiza dintr-un drum cu profil stradal de 12 metri respectiv 16m, propus prin documentaţia de urbanism alăturată, aprobata prin HCL 154/2015, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2016- 000276 / 25.02.2016.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 şi prelungit prin HCL nr. 107/2014.

Indicii propuşi prin documentaţie pentru loturile 2-13, 16-20 sunt: POT max = 35 %; CUT max = 0.9; Regim de înălţime max P+1E+Er/M; H max = 12.00 m; H cornisa = 8.00 m; Spaţiile verzi şi plantate se vor asigura pe loturile nr. 1, 14 şi 15, reprezentând min 10.02 % din

suprafata de teren reglementatǎ prin PUZ (conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin Decizia de încadrare nr. 71/29.09.2016).

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Planul Urbanistic Zonal “Zona locuinţe şi funcţiuni complementare”, Intravilan, Zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. 408132 (nr. cad. vechi A574/1/3) , C.F. 408133, nr. cad. 408133 (nr. cad. vechi A574/1/6), C.F. 435097, nr. cad. 435097 (nr. cad. vechi A574/1/5/1), C.F. 435095, nr. cad. 435095 (nr. cad. vechi A574/1/5/2), Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zona locuinţe şi funcţiuni complementare”,

Intravilan, Zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. 408132 (nr. cad. vechi A574/1/3), C.F. 408133, nr. cad.

 

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M C O M P A R T I M E N T   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

4

408133 (nr. cad. vechi A574/1/6), C.F. 435097, nr. cad. 435097 (nr. cad. vechi A574/1/5/1), C.F. 435095, nr. cad. 435095 (nr. cad. vechi A574/1/5/2), Timişoara, având ca beneficiari Balaşiu Octavian Gheorghe, Balaş Elena Simziana, Duca Ambroziu, Duca Marinela, Precob Creţu Liana Codruta, întocmit conform proiectului nr. 269/2014, realizat de S.C. ATELIER CAAD S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire - pentru loturile 2 – 13, 16 – 20: regimul de înălţime de max. P+E+Er/M, H max = 12.00 m, H cornişă = 8.00 m, accese auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2016-000276/ 25.02.2016, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT de max 35 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 0.9. Spaţiile verzi şi plantate se vor asigura pe loturile nr. 1, 14 şi 15, reprezentând min 10.02 % din suprafata de teren reglementatǎ prin PUZ (conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin Decizia de încadrare nr. 71/29.09.2016);

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal “Zona locuinţe şi funcţiuni complementare”, Intravilan, Zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. 408132 (nr. cad. vechi A574/1/3), C.F. 408133, nr. cad. 408133 (nr. cad. vechi A574/1/6), C.F. 435097, nr. cad. 435097 (nr. cad. vechi A574/1/5/1), C.F. 435095, nr. cad. 435095 (nr. cad. vechi A574/1/5/2),, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 15.000 mp, este înscris în: C.F. 408132, nr. cad. 408132 (nr. cad. vechi A574/1/3), teren intravilan în suprafaţă de 5.000 mp, proprietari Balaşiu Octavian Gheorghe cotă actuală 3/4, Balaş Elena Simziana cotă actuală 1/4, C.F. 408133, nr. cad. 408133 (nr. cad. vechi A574/1/6), teren intravilan în suprafaţă de 8.000 mp, proprietari Balaşiu Octavian Gheorghe cotă actuală 3/4, Balaş Elena Simziana cotă actuală 1/4, C.F. 435097, nr. cad. 435097 (nr. cad. vechi A574/1/5/1), teren intravilan în suprafaţă de 1.000 mp, proprietari Duca Ambroziu si sotia Duca Marinela, bun comun, C.F. 435095, nr. cad. 435095 (nr. cad. vechi A574/1/5/2), Timişoara, teren intravilan în suprafaţă de 1.000 mp, proprietar Precob Creţu Liana Codruta.

4. Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice.

5. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal “Zona locuinţe şi funcţiuni complementare”, Intravilan, Zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. 408132 (nr. cad. vechi A574/1/3), C.F. 408133, nr. cad. 408133 (nr. cad. vechi A574/1/6), C.F. 435097, nr. cad. 435097 (nr. cad. vechi A574/1/5/1), C.F. 435095, nr. cad. 435095 (nr. cad. vechi A574/1/5/2), Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Steluta URSU

ŞEF BIROU CONSULTANŢĂ

 

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M C O M P A R T I M E N T   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

5

JURIDICĂ Daniel VĂCĂRESCU

Red/Dact – L.I.

Atasament: 03_edilitare_reglementari.pdf

Atasament: 02_EXISTENT.pdf

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel. 228717 SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiari

P.U.Z.

ian. 2017

269 / 2014

Plan Urbanistic Zonal - ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA AMBROZIU si sotia DUCA MARINELA,

PRECOB CRETU LIANA CODRUTA INCADRAREA IN ZONA SI SITUATIA EXISTENTA

intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6,

C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

STR. LT. O

VIDIU BAL

EA

3537 33 31

25 2927

23 21

22

25 25

A

24

23

22

27 A

27 25

20

77 79

464 6A

99 99A

95 97

93

97A 9092

STR. HORIA 90A

88A 91

88 86

26

17 19

15 13

31

24

29

2 6

2 8

3 0

S T

R . M

E S

T E

A C

Ă N

U LU

I

87 81

83 85

89

105

S T

R . G

R IG

O R

E A

LE X

A N

D R

E S

C U

101A 101

103A 103

105A

110106104/A

98 99B

99C

100

104102

94 96

67A 6971

63

67 63A

64B 66

64A

61

65

66A

11 9

STR. LT. O

VIDIU BAL

EA

1 5 37 919

3 93

A 89B87A 89 84

8686A

81 83

85 85A

7975A7775

76 78

80 82 STR. CLOŞCA 72A

72

73A 73

70

74

68

90 9294

88

71 71A

67 69 82

82 84

63-65

STR. CRIŞAN 5961

78

83A 83 98/A

100

77 77A

79A 7981

98

102 STR. CRIŞAN

73 75 88

90 92

94 96

84A 86

S T

R . G

R IG

O R

E A

LE X

A N

D R

E S

C U

112 110 108

104 104A

106

103 103A

105 101A99

102

95

101 9799A

100

(STR. SAMUIL SAGOVICI)

94A 9698

93 94

85 878991

(STR. SAMUIL SAGOVICI)

122 122BIS

113

109/A

120

111 113

118

109

112114 116

108 106

110

107 106A104

104A

48 A

57 6255 5149

53

62A

47

60

2

58

45 45A

45B STR. PLUGARILOR

56

S TR

. G R

IG O

R E

A LE

X A

N D

R E

S C

U

50 48

6971 73

74

STR. PLUGARILOR

72

63 67

6159

70

65

70A 68 STR. BASARABIA 64

66 66A

5 3

4

1

77 A

17 4

STR. BASARABIA

4 8

6 INTR. COŞARILOR

916 10

7

1412

11 9

11 A

24 25

ST R.

P ET

RU V

IN TI

ALEEA VIILO R

INTR . C

IN CINAT PAVELESC

U

ALEEA VIILO R

24 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Extras din planul de bază al municipiului

scara 1: ________________

Serviciul Banca de Date Urbane

ca referinŃă pentru lucrări în continuare

Data ________________ _____________________

5000

LEGENDA P.U.Z. P.U.Z. aprobat LIMITE LIMITE DE PROPRIETATE LIMITA ZONA STUDIATA FOLOSINTA TERENURILOR TEREN ARABIL SPATII VERZI CANAL EXISTENT, IN PROPRIETATEA PRIVATA A DETINATORILOR DE TERENURI INVECINATE CAI DE COMUNICATIE DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE ZONE DE PROTECTIE CULOAR DE PROTECTIE LEA 110KW- 37M UTILITATI LEA 110KW EXISTENT

A5 74 /1 /6

A574/1/7

A574/1/12/1

2

3

8

A5 74 /1 /5 /2

DE620

canal

48220020 41 00

Nr.C.F./Cad.435096

N r. C. F. /C ad .4 35 09 5

Nr.C.F./Cad.435098

N r. C. F. /C ad .4 08 13 3482100

482200

482100

482200 20 40 00

20 39 00

20 40 00

20 39 00

20 40 00

20 39 00

482000 482000

1

9

A5 74 /1 /5 /1

N r. C. F. /C ad .4 35 09 7

A574/1/13

Nr.C.F./Cad.431413

87.288 87.511

87.555 87.621

87.668 87.546

87.589

87.594

87.558

87.260

87.137

87.514

87.542 87.184

87.134 87.055

87.102

87.026

86.936

87.527

87.933

88.093

88.296

88.195

88.128

88.072

87.634

86.999

87.003

86.796

86.890

87.004

86.717

86.900

87.410

88.183

88.231

88.362

A574/1/4/2

A574/1/4/1

A574/1/4/3

A574/1/4/4

A574/1/4/11

A574/1/4/14

Ps619

4

5

6

7

S= 80 00 m p

S= 10 00 m p

S= 10 00 m p

86.894

87.397

88.180

88.202

Nr .C .F ./ Ca d. 40 81 32

A5 74 /1 /2 /2

CC 57 4/ 1/ 4/ 9

A574/1/13

Nr.C.F./Cad.431413

Identic cu

A 5 7 4 / 1 / 1 4

N r.C .F ./ C a d .4 0 3 9 9 5

CC 57 4/ 1/ 4/ 8

DE620

canal

N r.T o p .2 3 4 0 6 ,2 3 4 0 7 ,2 3 4 0 8

A5 74 /1 /3

20 41 00

48210020 40 00

20 40 00

482000

20 41 00

48210020 42 00

48200020 42 00

481900

1

2

3

4

A5 74 /1 /4 /1 3

A574/ 1/ 4/ 6A574/

1/ 4/ 7

A574/ 1/ 4/ 14

C

C

87.261

87.188

87.001 87.320

87.336

87.208 87.101

87.049 87.037

86.716

86.829

86.779

86.678

87.142

87.135

87.305

87.291

87.093

87.285

87.235

87.337

87.301

87.174

87.162

87.195

87.405

87.507

87.864

88.009

87.645

87.406

87.073

86.903

86.806

86.922

87.232

87.451

87.674

87.454

87.743

87.977

88.027

87.007

87.004

86.867

88.194

87.015

A574/1/4/12

A574/1/4/5

A574/1/4/10

N

31.52

S = 602 mp

P+M

terasa

P+M

DE575 A574

A576

DE561

ELEV

A574/1/9 S_T.P. Nr.25463/52 = 4000mp

S_mas.=4016.8657mp

A574/1/10 S_T.P. Nr.25463/52 = 4000mp

S_mas.=4016.8657mp

A574/1/11 S_T.P. Nr.23974/75 = 6400mp

S_mas.=6400mp

S_mas.=10000mp

S_mas.=10000mp

A574/1/15 S_T.P. Nr.23974/63 = 10800mp

S_mas.=10800mp

A574/1/16 S_T.P. Nr.19990/8 = 2000mp

S_mas.=2000mp

A574/1/17 S_T.P. Nr.19990/4 = 6800mp S_mas.=***mp

A574/1/4

S_T.P. Nr.23974/62 = 12400mp S_mas.=12695.5480mp

A574/1/7 S_T.P. Nr.19990/22 = 10000mp

S_mas.=10000mp

S_ m as .= 11 00 m p

A574/1/2/1 S_T.P. Nr.28459/16 = 7900mp

S_mas.=7900mp

A574/1/1 S_T.P. Nr.19990/4 = 16100mp

S_mas.=19119mp

A574/1/4(8) S_T.P. Nr.23974/86 = 10000mp

S_mas.=14184.3049mp

Nr.Top. 23419,23420 S_C.F. = 8117mp

S_mas.=2664.5126mp

S_act = 5500mp

A574/1/12/2 S_act = 5500mp

DE575

Metro II

ZONA AFERENTA P.U.Z. LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6,

C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2,

S teren=10.000m

continuare Calea Torontal DN 6 (Timisoara - Sannicolau Mare)

PUZ APROBAT

PUZ APROBAT

ZONA AFERENTA P.U.Z. LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, S teren=5.000m

INCADRARE IN PUG TIMISOARA etapa 3 SC. 1:10000

SITUATIE EXISTENTA

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6,

C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000m

Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA AMBROZIU si sotia DUCA MARINELA,

PRECOB CRETU LIANA CODRUTA INCADRAREA IN ZONA SI SITUATIA EXISTENTA

01A

SITUATIE EXISTENTA SC. 1:1000

PLAN DE INCADRARE IN TIMISOARA SC. 1:5000

INCADRARE IN ORAS

PLAN DE SITUATIE SC. 1:1000 [ < IE _ Ş șI i E | =“ j %, < 7 e 4 CA | 1 - a = 2 ui NS pu 848 m 1 e RS = a 3 = 3 25463 5 =, 5 « | < : 3 s 7 _ i | i : i i | i e : | = 1046 m” 5 e n Ş a < = 5 _ op RL Ţ sh | Î 2 EEE < | 5 Î ! n i ț AFIS, STASI HI i ţ | Top 23425/2:23409-23410/2 | | FT PROFL TRANSVERSAL TIP STAN : SC. 1:100 16.00 7.00 SR 1001.00 2.50 04 6.20, MI 2,50, 100 _, 1.00 s a Woluar dsls zona verde parcare acologica rigole asfel Tigală parcare ecologica zona verde trotuar dale e N N BE R EI 5 ET = = dale prefabricate 11 cm = = nisip de rau 4 cm nisip de rau 4 fundatie bâlast 20'dm fundatie balast 20 cm ABIAITISITI NUMELE EMNATURA| CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA FEN TI TI a [BENEFICIAR DUMITROV MARIA - e Ss x Cc VIADESIGN S r. | AMPLASAMENT Timisoara zona Torontal, identificat cu | R.Com. J35/109/20.01.2003 Aleea CF, 403935 cu top 23406; 23407; 23408 P.U.Z DEZVOLTARE ZONE LOCUINTE | == CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE; Timisoara zona Torontal De 620 Azurului nr. 9 Timisoara viadesign_srtyahoo.com sef. proiect: |arh.MA, Zegrea CF, 403895 cu top 23406; 23407; 25408 E | Proiectat | ing. Malita | PLANBA PLAN DE SITUATIE | PLN PROFIL TRANSVERSAL TIP E | arh. MA. Zegrea E g
SAVA
  • 02 EXISTENT

Atasament: RLU_aferent_PUZ.pdf

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, intravilan Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6, C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2

Beneficiari: BALAȘIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA AMBROZIU și soția DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA Timișoara, str. Bucovinei nr. 15/B

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

aferent P.U.Z.

Această documentație este proprietatea intelectuală a Atelier CAAD S.R.L. și intră sub incidența legii dreptului de autor. Reproducerea, copierea sau multiplicarea parțială sau în totalitate a documentației se

poate face doar cu acordul scris al firmei mai sus menționate

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 269/2014 – PUZ – Zona locuinte și funcțiuni complementare - intravilan extins Timişoara, zona Mehala,.C.F.

408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6, C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2, Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA

AMBROZIU si sotia DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

2

ZONA LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde norme

obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor, în limitele parcelelor reglementate: la nord-vest parcele private intravilan și curți construcții în PUZ aprobat cu HCL 355/2006, la sud-vest drumul de exploatare DE 620 și parcele private, la nord-est parcele private în PUZ aprobat cu HCL nr.154/2015 și parcele private nereglementate, la sud-est parcele private, teren intravilan.

Limita zonei studiate este figurată în planșa de REGLEMENTĂRI a Planului Urbanistic Zonal. Suprafața acestei zone este de 1,5 ha.

Zonificarea funcțională a zonei s-a stabilit în funcție de categoriile de activități propuse și este evidențiată în planșa de REGLEMENTĂRI; pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și de conformare ale construcțiilor ce se vor aplica.

În perimetrul zonei funcționale menționate mai sus, eliberarea autorizațiilor de construcție se va face pe baza reglementărilor ce urmează. În acest perimetru se propune dezvoltarea unei zone cu funcțiunea de locuințe și funcțiuni complementare, cu un procent de ocupare maximă a terenului de 35%.

Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism face parte din extravilanul municipiului Timișoara.

PREVEDERI LA NIVELUL ZONEI FUNCȚIONALE

Conținutul Regulamentului Pentru fiecare zonă funcțională prevederile Regulamentului cuprind reglementări specifice, pe articole, grupate în trei capitole:

cap. 1 - Generalități cap. 2 - Utilizarea funcțională cap. 3 - Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor

În cap. 1 - Generalități se detaliază: art. 1 – tipurile de subzone funcționale art. 2 – funcțiunea dominantă a zonei art. 3 – funcțiunile complementare admise ale zonei. În cap. 2 – Utilizarea funcțională a terenurilor din cadrul zonei și subzonei, se pun în evidență: art. 4 – utilizări permise art. 5 – utilizări permise cu condiții art. 6 – interdicții temporare art. 7 – interdicții definitive (permanente). În cap. 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor: 3.1. Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii în completarea art. 17-24 din R.G.U. cu referire la: art. 8 – orientarea față de punctele cardinale art. 9 – amplasarea față de drumurile publice art. 10 – amplasarea față de căi navigabile existente art. 11 – amplasarea față de C.F. art. 12 – retrageri față de fâșia de protecție a frontierei de stat

art. 13 – amplasarea față de aeroporturi art. 14 – amplasarea față de aliniament art. 15 – amplasarea în interiorul parcelei.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii în completarea art. 25 și 26 din R.G.U. cu referire la :

art. 16 – accese carosabile art. 17 – accese pietonale

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 269/2014 – PUZ – Zona locuinte și funcțiuni complementare - intravilan extins Timişoara, zona Mehala,.C.F.

408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6, C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2, Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA

AMBROZIU si sotia DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

3

3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară în completarea art. 27, 28 și 29 din R.G.U. cu referire la:

art. 18 – racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente art. 19 – realizarea de rețele tehnico-edilitare art. 20 – proprietatea publică asupra rețelelor edilitare 3.4 Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și construcțiilor în completarea art. 30,

31, 32 și 15 din R.G.U. cu referire la: art. 21 – parcelare art. 22 – înălțimea construcțiilor art. 23 – aspectul exterior art. 24 – procentul de ocupare al terenului 3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri în completarea art. 33,

34 și 35 din R.G.U. cu referire la: art. 25 – parcaje art. 26 – spații verzi art. 27 – împrejmuiri.

Cap. 1 Generalități Art. 1. Tipuri de subzonă funcțională

În funcție de regimul de înălțime propus, în zona studiată se întâlnesc mai multe tipuri de subzone:

- subzona rezidențială propusă cu locuințe individuale cu funcțiuni complementare, cu acces public (de proximitate), servicii profesionale sau manufacturiere: clădiri P, P+1E, P+1E+M,(S)+P+1E,(S)+P+1E+M,( S)+P+1E+R, D+P+M, D+P+R

- subzonă de parcuri, grădini publice, scuaruri, spații verzi de aliniament propuse, marcate distinct. Art. 2. Funcțiunea dominantă

Este cea rezidențială, zona fiind compusă din locuințe cu caracter urban cu regim de înălțime P, P+1E, P+1E+M, S/D+P, S/R+P+1E, D+P+M/R. Regim de înălțime admis este de 3 niveluri supraterane.

Art. 3. Funcțiunile adiacente admise ale zonei studiate: - dotări servicii cu acces public (de proximitate), servicii profesionale sau manufacturiere, instituții de învățământ ( creșe, grădinițe, școli publice sau private) cu îndeplinirea condițiilor RLU. - spații verzi amenajate, terenuri de sport, locuri de joacă - accese carosabile, pietonale, piste cicliști, parcaje, garaje - rețele tehnico – edilitare și construcții aferente. Cap. 2 Utilizarea funcțională

Art. 4. Utilizări permise: Subzona rezidențială propusă cu locuințe individuale: clădiri P, S/D+P, P+1E, P+1E+M/R, S/D+P+1E,S/D+P+M/R. Regim de înălțime admis este de 3 niveluri supraterane.

- locuințe individuale cu caracter urban

- locuințe familiale cu maxim două unități locative – apartamente suprapuse sau locuințe cuplate

- conversia locuințelor în alte funcțiuni ce nu deranjează zona de locuit: de ex. birouri, prestări servicii, cabinete medicale, alte funcțiuni similare, etc. dacă implică maxim 10 persoane, își desfășoară activitatea doar la interior, nu afectează intimitatea locuirii pe parcelele învecinate (în caz contrar se va obține acordul vecinilor)

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 269/2014 – PUZ – Zona locuinte și funcțiuni complementare - intravilan extins Timişoara, zona Mehala,.C.F.

408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6, C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2, Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA

AMBROZIU si sotia DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

4

- este permisă utilizarea unor spații de la parterul unor clădiri de locuit pentru comerț, servicii sau activități ce nu contribuie la poluarea fonică, chimică sau vizuală, nu afectează intimitatea locuirii învecinate (de exemplu: cabinet medical, farmacie, birouri, prestări servicii, etc.), au o suprafață utilă maximă de 80 m2, cu maxim 5 persoane implicate, cu activitate desfășurată doar la interior,

- dotări admise zonei de locuit: spații verzi; locuri de joacă pentru copii; staționare autovehicule; instalații tehnico-edilitare necesare zonei; servicii profesionale sau manufacturiere (care nu contribuie la poluarea fonică, chimică sau vizuală, nu afectează intimitatea locuirii învecinate, au o suprafață utilă maximă de 160 m2, cu maxim 5 persoane implicate, cu activitate desfășurată doar la interior); instituții de învățământ (creșe, grădinițe, școli publice sau private) cu îndeplinirea condițiilor RLU și asigurarea suprafețelor necesare în funcție de capacitate și normele în vigoare;

- alimentație publică (sunt permise activități de alimentație publică gen cafenele, pizzerii, restaurante, ce pot acomoda un număr de maxim 40 locuri); se va obține acordul vecinilor pe o rază de 50 m de la limita parcelei, pe toate direcțiile; dotările necesare acestor funcțiuni (parcaje, rezervoare, etc.) trebuie asigurate în interiorul limitei de proprietate.

Subzona de parcuri, grădini publice, scuaruri, spații verzi de aliniament propuse, marcate distinct.

- amenajări specifice parcurilor, grădinilor publice, scuarurilor (alei pietonale, obiecte de mobilier urban, fântâni arteziene, oglinzi de apă amenajate, pergole, obiecte decorative, locuri de joacă pentru copii, etc.) Această zonă poate fi ulterior relocată (parțial) de către administrația publică locală prin diferite proceduri.

- pentru spațiile verzi de aliniament stradal: plantații, obiecte de mobilier urban (stâlpi de iluminat, semnalizatoare auto, suporturi biciclete, bănci, suporturi reclame). Art. 5. Utilizări permise cu condiții Construcțiile pentru echiparea cu instalații se pot amplasa cu condiția să corespundă necesităților și confortului populației din zona centrală, să nu dăuneze relațiilor cu vecinătățile și să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător.

Art. 6. Interdicții temporare de construire

- Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor pietonale și carosabile.

Art. 7. Interdicții definitive de construire

Sunt interzise următoarele:

 altă tipologie de locuire

 activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 stabilimente pentru adulți: baruri de noapte, cazinouri, care își desfășoară activitatea în afara orelor uzuale de funcționare și care pot produce disconfort, în special fonic, pentru locuitorii zonei

 activități de depozitare, comerț en gros, antrepozite;

 stații de întreținere auto;

 lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau parcelele adiacente;

 ferme agro – zootehnice, abatoare;

 anexe gospodărești pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor

 panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri

 depozite de deșeuri.

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 269/2014 – PUZ – Zona locuinte și funcțiuni complementare - intravilan extins Timişoara, zona Mehala,.C.F.

408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6, C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2, Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA

AMBROZIU si sotia DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

5

Cap. 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor 3.1. Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii

Art. 8. Orientarea față de punctele cardinale. Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor

privind modul de viață al populației Ordinul nr. 119/2014. Se va asigura pentru fiecare parcelă posibilitatea dublei orientări pentru spațiile interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusiv nord. Amplasarea construcțiilor de locuințe va fi astfel făcută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe fațada cea mai favorabilă, să se asigure durata minimă de însorire de 1 ½ h. Se recomandă amplasarea casei în partea de nord a parcelei (acolo unde se poate), pentru o însorire de durată. Art. 9. Amplasarea față de drumurile publice Autorizarea executării construcțiilor cu funcțiuni de locuit (locuințe și dotări adiacente) este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor.

Art. 10. Amplasarea față de căile navigabile existente și cursuri de apă cu potențial navigabil Nu este cazul.

Art. 11. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S.N.C.F.R. Nu este cazul.

Art. 12. Amplasarea față de aeroporturi Nu este cazul.

Art. 13. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei Nu este cazul.

Art. 14. Amplasarea față de aliniament Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor (limita dintre domeniul public și cel

privat) se va face respectând aliniamentul propus în planșa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE (6 m).

Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condițiile:

- În cazul în care clădirile de locuit sunt cuplate, distanța acestora față de proprietățile învecinate va fi de 2 m conform codului civil, pentru regim de înălțime P, P+M, iar pentru clădirile ce vor depăși regimul de înălțime P+M se va respecta h/2 din înălțimea la cornișă, respectiv minimum 4,00 m pentru P+1E+M/R, D+P+1E/M/R.

- Construcțiile de garaje din interiorul parcelelor pot fi amplasate pe limitele laterale ale acestora, în condițiile respectării prevederilor codului civil sau în aliniament, cu respectarea unei înălțimi maxime de 2.8 m.

- Nu se admit calcane spre vecini decât pentru garaje sau clădiri cuplate, proiectarea trebuind să fie corelată.

- Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

- Amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119 din 2014 al Ministerului Sănătății.

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 269/2014 – PUZ – Zona locuinte și funcțiuni complementare - intravilan extins Timişoara, zona Mehala,.C.F.

408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6, C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2, Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA

AMBROZIU si sotia DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

6

Amplasarea construcțiilor față de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiții:

- clădirile principale se vor amplasa la o distanță de 10 m față de limită, conform planșei de reglementări, cu condiția să nu stânjenească însorirea pe parcela vecină;

- anexele gospodărești, garajele se vor amplasa la cel puțin 4,5 m față de limită sau pe limită cu condiția să nu depășească înălțimea de 2,8 m. Amplasarea unei construcții principale în spatele unei alte construcții existente aflate la stradă se va face doar cu condiția ca prin înălțimea și volumetria ei să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al clădirii existente sau al străzii și să nu fie perceptibilă din stradă.

Amplasarea clădirilor pe o parcelă în raport cu alte construcții se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Ordinul nr. 119/2014 și RLU. Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea construcției celei mai înalte măsurată la cornișă sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai mică de 4,50 m. în cazul în care sunt încăperi principale (camere de zi, dormitoare) orientate spre spațiul dintre cele două clădiri, distanța minimă va fi de 6 m.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art. 16. Accese carosabile

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităților de acces la drumurile publice. Este permis un singur acces carosabil la parcelă cu lățimea maximă de 3 m. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului eliberat de administratorul acestuia. Pentru căile pietonale și carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea de învelișuri permeabile. Se va respecta RLU (Uliu PUG et. III).

Art. 17. Accese pietonale Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale,

potrivit importanței și destinației construcției. Pentru accesul la parcelele din terenul studiat, se va prevede amenajarea de străzi noi.

3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară Art. 18. Racordarea la rețele publice de echipare edilitară existentă.

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare, alimentare cu apa și de energie electrică sau în cazul în care beneficiarul se obligă să racordeze construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa. Se va respecta RLU, Subzona Uliu (PUG Et. III)

Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităților necesare la rețelele edilitare publice. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Infrastructura de branșament și contorizare va fi integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate,

situate în interiorul incintelor. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe

spațiul public. Fiecare unitate va dispune de un spațiu interior parcelei(eventual integrat în clădire) destinat

colectării deșeurilor evacuate prin intermediul serviciului urban de salubritate, accesibil din spațiul public.

Art. 19. Realizarea de rețele tehnico-edilitare. Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează

de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz.

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 269/2014 – PUZ – Zona locuinte și funcțiuni complementare - intravilan extins Timişoara, zona Mehala,.C.F.

408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6, C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2, Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA

AMBROZIU si sotia DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

7

Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.

Toate rețelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza subteran.

Art. 20. Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico-edilitare. Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localității.

Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații sunt proprietatea publică a localității.

Alimentare cu apă-canal În funcție de evoluția extinderii rețelelor, se vor realiza racorduri la sistemele de echipare

centralizată ale localităților Timișoara. Alimentare cu căldură Fiecare clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru

producerea agentului termic de încălzire și prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid ușor tip STAS 54/83.

Rețea gaze naturale Eventualele extinderi ale rețelelor de gaze naturale existente se vor face ținând seama de solicitările beneficiarilor și în urma obținerii cotei de gaze naturale de la DISTRIGAZ-NORD Timișoara.

Traseul rețelei de gaz și punctul de racordare se vor stabili cu deținătorul de rețea, având în vedere și condițiile tehnice de realizare a extinderii rețelei.

Alimentarea cu energie electrică Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la un Post Trafo prefabricat și racordul de

20kV aferent, din sursă SC ENEL ELECTRICA BANAT SA. Racordul se va realiza cu cablu subteran (LES 20kV).

De la postul trafo se vor realiza rețele stradale de joasă tensiune 0,4kV, cu cabluri subterane sau aeriene, de la care se vor realiza branșamentele individuale la fiecare consumator.

Zona studiată va fi dotată cu iluminat stradal, realizat pe stâlpii rețelelor de joasă tensiune, cu corpuri tip stradal cu lămpi cu vapori de mercur sau sodiu 250 W (PHILIPS).

Toate lucrările se vor realiza de către SC ENEL ELECTRICA BANAT SA, conform proiectelor elaborate de aceasta.

Telefonie În funcție de cerințele de dezvoltare ale zonei, TELEKOM-ul va extinde rețelele de telefonie în

zonă, pe baza propriilor studii. Rețea TVC În funcție de solicitările beneficiarilor și a dezvoltărilor zonei se va extinde și rețeaua urbană de

televiziune în cablu.

3.4. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor Art. 21. Parcelarea Se vor asigura prin parcelare condițiile necesare pentru obținerea unor loturi construibile. Adâncimea va fi mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei. Se propune divizarea terenului în 20 loturi din care 3 vor fi pentru spații verzi și 17 vor avea funcțiunea de locuire. Art. 22. Înălțimea construcțiilor

La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere: - protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei;

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 269/2014 – PUZ – Zona locuinte și funcțiuni complementare - intravilan extins Timişoara, zona Mehala,.C.F.

408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6, C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2, Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA

AMBROZIU si sotia DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

8

- respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform Ordinului nr.119 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora. - regimul de înălțime general al construcțiilor este de la Parter până la S/D+P, P+1E, P+1E+M/R, S/D+P+1E,S/D+P+M/R. Regimul de înălțime admis este de 3 niveluri supraterane. - Autorizațiile de construcție eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puțin trei case învecinate, care să păstreze un regim de înălțime similar.

- în sensul prezentului regulament, clădirile imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeași parte a străzii. Art. 23. Aspectul exterior al construcțiilor a) Dispoziții generale Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporții de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare. Se va respecta RLU, ULiu – art 13. referitor la aspectul exterior al clădirilor noi. Lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de branșament, etc.) trebuie integrate în volumul construcțiilor sau al împrejmuirilor. Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică și CATV, precum și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare. Instalațiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fațade. Ele pot fi montate pe acoperișuri numai pe versantul interior și retrase obligatoriu cu minimum 3m sau în podurile nemansardabile. b) Fațade Este interzisă executarea de construcții din materiale nedurabile. Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea. Culorile dominante pentru fațadele imobilelor vor fi: alb, alb-crem natur, ocru, culori armonizate în general – culori calde. c) Acoperișuri La stabilirea pantei de acoperiș, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei. Coama principală a acoperișului va trebui să aibă o poziție paralelă față de axul străzii, excepție făcând casele care în mod deliberat susțin un alt principiu de conformare spațială (curți interioare, alternare a poziției acoperișului). Autorizațiile de construcție eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puțin trei case învecinate, ce să păstreze un regim de înălțime similar, cu corelarea cotei cornișei și coamei acoperișului Construcțiile vor avea fie învelitori tip șarpantă - cu pante maxim 40o – fie învelitori tip terasă. Cota la cornișă va fi la 3 – 3,5 m pentru case cu 1 nivel suprateran, 5,6 – 6,5 m pentru case cu 2 nivele supraterane și maxim 12 m pentru case cu 3 nivele supraterane. Înălțimea maximă admisă a clădirilor nu va depăși 17 m. Iluminarea spațiilor de la nivelul mansardelor se va putea face prin intermediul lucarnelor sau al ferestrelor tip “Velux”. Învelitorile extinderilor construcțiilor sau ale garajelor vor fi realizate din aceleași materiale ca și la construcția principală, utilizând aceeași tipologie de acoperiș. Art. 24. Procentul de ocupare a terenului Zona are caracter rezidențial (locuințe cu dotări servicii) P.O.T. maxim = 35%.

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 269/2014 – PUZ – Zona locuinte și funcțiuni complementare - intravilan extins Timişoara, zona Mehala,.C.F.

408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6, C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2, Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA

AMBROZIU si sotia DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

9

Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) maxim admis, definit ca raport între suprafața construită desfășurată și suprafața terenului de amplasament este 0,9 pentru locuințe individuale. 3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri Art. 25. Parcaje

Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinație, necesită spații de parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

Fiecare parcelă va conține obligatoriu un garaj sau loc de parcare pentru 2 mașini. În cazul garajelor cu pardoseala sub cota terenului, panta de acces va începe după limita

proprietății. Construcțiile de garaje vor fi realizate din aceleași materiale și în același spirit ca și clădirile de

locuit (inclusiv acoperire cu șarpantă sau învelitori tip terasă).

Art. 26. Spații verzi Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 200 m2 de lot. Zona verde aferentă acestei dezvoltări urbanistice se va realiza într-un procent de minim

10,00%.

Art. 27. Împrejmuiri Împrejmuirile spre spațiul public vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 80 cm și o

parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care permite vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea vegetației.

Înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,2 m înălțime și vor fi de tip transparent sau opac.

Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spațiul public.

CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Soluția urbanistică adoptată se înscrie în prevederile PLANULUI URBANISTIC GENERAL – ETAPA 3 - Propuneri preliminare ce vor fi supuse spre avizare. Trasarea străzilor și respectiv a limitelor de parcele se va face pe bază de ridicări topometrice prin coordonate, datele putând fi puse la dispoziție de proiectantul de specialitate, care va verifica și confirma corectitudinea trasării. Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elementele obligatorii din REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM.

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării P.U.Z.-ului și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și al menținerii la zi a situației din zonă.

Șef proiect, întocmit Arh. Cătălina BOCAN

LAN

Atasament: 01_INCADRARE_IN_ZONA.pdf

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel. 228717 SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiari

P.U.Z.

ian. 2017

269 / 2014

Plan Urbanistic Zonal - ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA AMBROZIU si sotia DUCA MARINELA,

PRECOB CRETU LIANA CODRUTA INCADRAREA IN ZONA SI SITUATIA EXISTENTA

intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6,

C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

STR. LT. O

VIDIU BAL

EA

3537 33 31

25 2927

23 21

22

25 25

A

24

23

22

27 A

27 25

20

77 79

464 6A

99 99A

95 97

93

97A 9092

STR. HORIA 90A

88A 91

88 86

26

17 19

15 13

31

24

29

2 6

2 8

3 0

S T

R . M

E S

T E

A C

Ă N

U LU

I

87 81

83 85

89

105

S T

R . G

R IG

O R

E A

LE X

A N

D R

E S

C U

101A 101

103A 103

105A

110106104/A

98 99B

99C

100

104102

94 96

67A 6971

63

67 63A

64B 66

64A

61

65

66A

11 9

STR. LT. O

VIDIU BAL

EA

1 5 37 919

3 93

A 89B87A 89 84

8686A

81 83

85 85A

7975A7775

76 78

80 82 STR. CLOŞCA 72A

72

73A 73

70

74

68

90 9294

88

71 71A

67 69 82

82 84

63-65

STR. CRIŞAN 5961

78

83A 83 98/A

100

77 77A

79A 7981

98

102 STR. CRIŞAN

73 75 88

90 92

94 96

84A 86

S T

R . G

R IG

O R

E A

LE X

A N

D R

E S

C U

112 110 108

104 104A

106

103 103A

105 101A99

102

95

101 9799A

100

(STR. SAMUIL SAGOVICI)

94A 9698

93 94

85 878991

(STR. SAMUIL SAGOVICI)

122 122BIS

113

109/A

120

111 113

118

109

112114 116

108 106

110

107 106A104

104A

48 A

57 6255 5149

53

62A

47

60

2

58

45 45A

45B STR. PLUGARILOR

56

S TR

. G R

IG O

R E

A LE

X A

N D

R E

S C

U

50 48

6971 73

74

STR. PLUGARILOR

72

63 67

6159

70

65

70A 68 STR. BASARABIA 64

66 66A

5 3

4

1

77 A

17 4

STR. BASARABIA

4 8

6 INTR. COŞARILOR

916 10

7

1412

11 9

11 A

24 25

ST R.

P ET

RU V

IN TI

ALEEA VIILO R

INTR . C

IN CINAT PAVELESC

U

ALEEA VIILO R

24

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Extras din planul de bază al municipiului

scara 1: ________________

Serviciul Banca de Date Urbane

ca referinŃă pentru lucrări în continuare

Data ________________ _____________________

5000

Metro II

ZONA AFERENTA P.U.Z. LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6, C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=10.000m

ZONA AFERENTA P.U.Z. LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, S teren=5.000m

INCADRARE IN PUG TIMISOARA etapa 3 SC. 1:10000

INCADRARE IN PUG TIMISOARA - ETAPA 3 PLAN DE INCADRARE IN TIMISOARA

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6,

C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000m

Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA AMBROZIU si sotia DUCA MARINELA,

PRECOB CRETU LIANA CODRUTA INCADRAREA IN ZONA

00A

PLAN DE INCADRARE IN TIMISOARA SC. 1:5000 INCADRARE IN ORAS

PLAN DE SITUATIE SC. 1:1000 [ < IE _ Ş șI i E | =“ j %, < 7 e 4 CA | 1 - a = 2 ui NS pu 848 m 1 e RS = a 3 = 3 25463 5 =, 5 « | < : 3 s 7 _ i | i : i i | i e : | = 1046 m” 5 e n Ş a < = 5 _ op RL Ţ sh | Î 2 EEE < | 5 Î ! n i ț AFIS, STASI HI i ţ | Top 23425/2:23409-23410/2 | | FT PROFL TRANSVERSAL TIP STAN : SC. 1:100 16.00 7.00 SR 1001.00 2.50 04 6.20, MI 2,50, 100 _, 1.00 s a Woluar dsls zona verde parcare acologica rigole asfel Tigală parcare ecologica zona verde trotuar dale e N N BE R EI 5 ET = = dale prefabricate 11 cm = = nisip de rau 4 cm nisip de rau 4 fundatie bâlast 20'dm fundatie balast 20 cm ABIAITISITI NUMELE EMNATURA| CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA FEN TI TI a [BENEFICIAR DUMITROV MARIA - e Ss x Cc VIADESIGN S r. | AMPLASAMENT Timisoara zona Torontal, identificat cu | R.Com. J35/109/20.01.2003 Aleea CF, 403935 cu top 23406; 23407; 23408 P.U.Z DEZVOLTARE ZONE LOCUINTE | == CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE; Timisoara zona Torontal De 620 Azurului nr. 9 Timisoara viadesign_srtyahoo.com sef. proiect: |arh.MA, Zegrea CF, 403895 cu top 23406; 23407; 25408 E | Proiectat | ing. Malita | PLANBA PLAN DE SITUATIE | PLN PROFIL TRANSVERSAL TIP E | arh. MA. Zegrea E g
SAVA
  • 01 INCADRARE IN ZONA