keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 221/08.05.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Locuinţe şi funcţiuni complementare, conform Aviz de oportunitate 07/03.10.2013", Calea Urseni F.N., Timişoara

08.05.2015

Hotararea Consiliului Local 221/08.05.2015
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Locuinţe şi funcţiuni complementare, conform Aviz de oportunitate 07/03.10.2013", Calea Urseni F.N., Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2015 - 003732/20.04.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 138/2012 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 07/03.10.2013, Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 02/22.01.2015;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 58 din 29.12.2014;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal ,,Locuinţe şi funcţiuni complementare, conform Aviz de oportunitate 07/03.10.2013", Calea Urseni F.N., Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. GATEWAY CONSTRUCTION S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 156/2014, realizat de S.C. AC TECTURA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime pentru locuinţe cu regim redus de înălţime cu caracter urban de max. P+1E+M, H max cornisa = 9 m, regimul de înălţime max P+2E, pentru locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici care vor cuprinde maximum 6 unităţi locative pe o parcelă, H max = 9.00 m, acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-003769/ 24.07.2014, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT propus de 30 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT propus de 0,9, spaţii verzi de min 5% - conform Adresei Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 58 din 29.12.2014.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal ,,Locuinţe şi funcţiuni complementare, conform Aviz de oportunitate 07/03.10.2013", Calea Urseni F.N., Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea perioadă de valabilitate până la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 25.277 mp, este inscris in C.F. nr. 435219 (C.F. vechi nr. 1499 Urseni), nr. topografic - 1290/998 - 1030/b/1/1 - teren arabil intravilan, proprietar fiind S.C. GATEWAY CONSTRUCTION S.R.L..

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal ,,Locuinţe şi funcţiuni complementare, conform Aviz de oportunitate 07/03.10.2013", Calea Urseni F.N., Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Proiectantului S.C. AC TECTURA S.R.L.;
- Beneficiarului S.C. GATEWAY CONSTRUCTION S.R.L.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 04_circulatia_terenurilor.PDF

������ ���

������������ �

�����������,*

�����

����� ������

������ � ������ ��� �-��

,��������� �

����� ���

�������

���� ����*���*

����,��� ���� ����

�%!���% "&)'"$���(��ș �%!��� $�� �� �(�!"$

�����������

�� � ����

Timișoara, Calea Urseni CF. 435219, TOP. 1290/998-1030/b/1/1�%!���"%� ��� %+�(# ��

s.c. Gateway Construction s.r.l.

PUZ - locuințe și funcțiuni complementare conform A.O. 07 / 03.10.2013

� �����

A C RO - 300569 Timişoara , str. Stejarul nr. 7, apt. SAD 1 mobil : +40 0746 142 069 e-mail : office @ actectura.ro

T E C T U R A

LOCUINȚE ȘI FUNCȚ IUNI COMPLEMENTAREPLAN URBANISTIC ZONAL P.U.Z.

CONTUR PROPRIETATE

DRUMURI PROPUSE

CANALE

SUPRAFAȚĂ CEDATĂ - DRUMURI (CĂI DE COMUNICARE, ZONĂ VERDE DE PROTECȚIE) - 6.384,00 MP

SUPRAFAȚĂ RĂMASĂ ÎN PROPRIETATE -18.893,00 MP

TEREN 25.277,00 100,00%

SUPRAFAȚĂ CEDATĂ 5.906,00 23,38%

SUPRAFAȚĂ RĂMASA ÎN PROPRIETATE 18.893,00 76,62%

N

L E G E N D Ă

LEA ÎN EXPOATARE

8 88.85 00B1

5189.83 0B10

1388.99 B100

1389.00 B101 1389.09 B102

2589.00 B103

2589.05 B104

689.07 B105

6

89.09 B106

489.05 B107

488.89 B108

488.83 B109

1589.19 0B11

488.71 B110

488.70 B111

2588.71 B112

2588.75 B113

2588.56 B114

2588.66 B115

2588.83 B116

2588.79 B117

2588.72 B118

2588.77 B119

1589.10

0B12

2588.85 B120

2588.86 B121

489.04 B122

6

89.08 B123689.08 B124

689.00 B125

688.97 B126

489.18 B127

489.18 B128

42

89.04 B129

31LH 88.97 0B13

42

89.01 B130 4289.00 B131

42

89.00 B132989.01 B133

989.04 B134

989.03 B135 989.00 B136

1389.25 B137 1389.21

B138 1389.11

B139

2689.02 0B14

1388.96 B1406

89.17 B141

6

89.18 B142

489.10 B143

2888.87 B144

2888.95 B145

6

89.22 B146689.22 B147

2588.95 B148

6

89.19 B149

488.99 0B15

689.20 B150

688.56 B151

688.75 B152

688.84 B153

688.82 B154

688.77 B155

688.88 B156

688.90 B157

489.14 B158

689.25 B159

588.97 0B16

689.25 B160

2589.04 B161

2589.10 B162

2589.02 B163 25

88.98 B164

2588.81 B1652588.96

B166

2588.98 B167 25

88.91 B168

2588.82 B169

488.90 0B17

2588.77 B170

2588.75 B171 2588.70

B172

2588.67 B173

2588.74 B174

2588.52 B175

2588.68 B176

2588.91 B177

2588.85 B178

2588.77 B179

6

88.67 0B18

2588.94 B180

2589.29 B181

989.49 B1829

89.37 B183

989.31 B184

988.91 B18525

89.42 B186

489.65 B187

489.53 B188

489.62 B189

2848 88.79 0B19

489.62 B190

489.61 B191

489.60 B192

2589.41 B193

2589.17 B194

2588.89 B195

2588.75 B196

2588.90 B1974

89.23 B198

2589.12 B199

888.84 00B2

425 88.61 0B20

2589.09 B200

2589.16 B201

25

89.16 B202 2590.26 B203

2590.29 B204

2590.08 B205

2590.43 B206

2589.36 B207

489.47 B208

488.41 B209

16 C

88.61

0B21

2589.54 B210

2589.37 B211

4789.21 B212

4789.31 B213

4789.29 B214

4789.26 B215

4789.21 B216

4789.09 B217

4789.08

B218

47

89.06 B219

4288.89 0B22

4788.97 B220

47

89.02 B221

4789.14 B222

4789.16 B223

4789.10 B224

4789.30 B225

4789.26 B226

4789.18 B227

4789.18 B228

4789.28 B229

2288.78

0B23

47

89.26 B230 47

89.20 B231 4789.18 B232

42 89.19 B233

4289.20 B23442

89.14B23542 89.22 B236

988.22 B237

988.21 B238 988.21 B239

1388.56 0B24

988.13 B240CAMIN

89.17 B241CAMIN

89.18B242 CAMIN

89.18 B243

CAMIN

89.16 B244

88.77 B245

88.80 B246

88.83 B247

88.82 B248

2589.04 B249

13

88.63 0B25

6989.21 B250

2589.37 B251

489.48 B252

489.44 B253

489.64 B254 489.57

B255

489.51 B256

489.57 B257

2589.30 B258

2589.39 B259

4288.71 0B26

2589.32 B260

2588.79 B261

2289.77 B262

2589.29 B263489.42 B264

489.40 B265

489.41 B266 4

89.40 B267

990.83 B268

2589.20

B269

4288.70 0B27

2588.81 B270

4788.88 B271

489.36 B272

489.36 B273

4789.12 B274

4788.99 B275

4788.91 B276

4788.73 B277

4788.67 B278

4788.61 B279

42

88.89 0B28

4788.65 B280

488.68 B281

488.57 B282

488.68 B283

488.69

B284 488.56 B285

488.48 B286

488.67

B287 488.92 B288

2588.68 B289

4288.91

0B29

2588.64 B290

2588.65 B291

2588.76 B292

2588.75 B293

2588.96 B294

2589.07 B295489.25 B296

489.27 B2972588.89 B298

2588.70 B299

8 88.86 00B3

16 C88.76 0B30

2589.12 B300

2589.14 B301

489.38 B302

489.41 B303

2589.30 B304

2589.03 B305

2589.03 B306

2588.95 B307

2588.93 B308

25+2.9

91.71 B309

18

A88.72 0B31 2588.68 B310

2588.54 B311

488.76 B312

488.63 B313

488.53 B314

588.75 B315

2589.03 B316

2588.18 B317

489.23 B318

489.29 B319

CL 88.79 0B32

489.28 B320488.94 B321

2588.95 B322

589.02 B323

588.88 B324

588.66 B325

588.59 B326

489.01 B327

488.95 B3282588.80 B329

6 88.73 0B33

2588.60 B330

2588.70 B331

2588.77 B332

2588.60 B333

2588.58 B334

2588.66 B335

2588.46 B336

2588.54 B337

2588.65 B338

2588.75 B339

488.92 0B34

488.86 B340

489.49 B341

489.33 B342

589.29 B343

589.10 B344

588.75 B345

588.66 B346

588.57 B3476988.58 B348

6988.71 B349

16 C

88.92 0B35

6988.63 B350

6988.77 B351 6988.95 B352489.16 B353

489.02 B3542588.92 B355

2588.95 B356

6989.04 B357

488.94 B358

489.01 B359

588.94 0B36

2588.92 B360

2588.87 B361

2588.76 B362

2589.17 B363

2589.40 B364

2589.39 B365

2589.50 B366

489.37 B367

489.43 B368

2589.14 B369

488.94 0B37

2589.27 B370

2589.15 B371

2589.30 B372

2589.23 B373

2589.16 B374

2589.01 B375

2588.71 B376 488.76 B377

488.72 B3782588.51 B379

2688.80 0B38

887.28 B380

8 89.25 B381 8

87.15 B382 887.19 B383

887.18 B384

887.15 B385

887.12 B386

887.19 B3872589.02

B388

2589.14 B389

2588.75 0B39

2589.17 B390

2589.08 B391

2589.15 B392

2689.79 B393

2689.60 B394

888.82 00B4

2588.78 0B40

488.90 0B41 4

89.03 0B425

88.99 0B43 688.71

0B44 4888.69 0B45

4888.79 0B46

16 C 88.84

0B47 18

A88.87 0B48 18

A89.01 0B49 8

88.91 00B5

16 C88.90 0B50

16 C88.82 0B5121V88.87 0B52CL88.820B53

cl88.86 0B54

cl88.56 0B55

188.89 0B566

88.96 0B57 1389.43 0B58

1389.00 0B59

888.99 00B6

489.37 0B60

489.23

0B61 4 89.32 0B62

489.31 489.35 0B64

489.06 0B65

489.30 0B66

489.20 0B674

89.08 0B68489.02

0B69

8 88.7800B7

489.03 0B70

489.13 0B71489.07

0B72

489.12 0B73

489.11 0B74

2689.03 0B75

16 C

88.98

0B76 18

A89.03 0B77688.890B78CL89.00 0B79

5189.93

00B8

CL48 89.06

0B80

6 88.94 0B81

16 C88.97 0B821389.110B831388.940B84

18

A89.11 0B85 1389.37 0B8613

89.70 0B87

4889.38 0B88

6

88.85 0B89

26 88.96 00B9

CL88.95

0B90

6

88.86 0B91CL 88.75 0B92

2848 88.93 0B93

3289.08 0B94

3288.99 0B95

689.04

0B96 6

88.98 0B97688.99 0B98

1388.89 0B99

2688.75 00E1

88.76 0E10

2589.01 E100

2589.08 E101

2589.04 E102

2589.09 E103

2588.98 E104

2588.82 E105

2588.86 E106

2589.09 E107

2589.40 E108

2589.29 E109

4288.90

0E11

2588.88 E110

2589.35

E111 489.34 E112

489.26 E1134788.97 E114

ELECTRIC

89.17 E115 ELECTRIC

89.17 E116ELECTRIC

89.23 E117ELECTRIC

89.22 E118 FORAJ

89.24 E119

1388.84

0E12

FORAJ

89.26 E120

FORAJ

89.33 E121FORAJ

89.26 E122

2588.96 E123

2589.20 E124

2588.78 E125

2588.75 E126

2588.70 E127

2588.74 E128

2588.77 E129

1388.99 0E13

2588.63 E130

2588.37 E131

2588.58 E132

2588.70 E133

2588.78 E134

2588.89 E135

2589.04 E136

489.31 E137

2589.30 E138489.31 E139

7CL 88.71 0E14

4788.81 E140

2588.83 E14125

88.65 E142

4788.92 E143

489.33 E144

2589.42 E145

489.53 E146

4789.17 E147

HD 89.21 E148

HD 89.31 E149

6

88.74 0E15

HD 89.15 E150HD 89.08 E151

2589.29 E152

2589.01 E153

2588.90 E154

2588.81 E155

2588.70 E156

2588.87 E157

2588.71 E158

2588.54 E159

488.88

0E16

2588.40 E160

2588.48 E161

2588.49 E162

2588.53 E163

2588.76 E164

2588.95 E165

4789.21 E168489.47 E169

588.99

0E17

2589.43 E170

489.41 E1714789.03 E172

2589.06 E173

2588.84 E174

4788.85 E175

489.13 E176

489.14 E177

2589.16 E178

4788.92 E179

488.99 0E18

2588.96 E180

2588.75 E181

2588.55 E182

2588.53 E1832589.21

E184

2588.91 E185

2588.67 E186

2588.63 E187

2588.91 E188

2588.60 E189

2788.81 0E19

2588.42 E190

2588.92 E1914

88.91 E192

4788.67 E193

488.98 E194

4788.64 E195

2588.44 E196

2588.90 E197

489.00 E198

489.06 E199

489.00 00E2

2788.88 0E20

2588.81 E200

2588.51 E201

2588.26 E202

2588.42 E203

2588.84 E204

2589.09 E205

2589.28 E206

2589.20 E2072589.42

E208

2589.17 E209

488.98 0E21

2589.40 E210

2589.38 E211

2589.29 E212

2589.02 E213

2588.69 E214

2588.65 E215

488.85 E216

488.82 E217

2588.71 E2184 88.69 E219

588.99 0E22

488.73 E220 P88.82 E221

2589.04 E222

2589.07 E223

2589.14 E224

2589.53 E225

2589.36 E226

2589.36 E227

2689.34

E228

2689.34 E229

488.98 0E23

2589.00 E230

2588.89 E231

2588.97 E232

26

89.09 E233

2689.08 E234

3089.14 E235

688.65 0E24

2589.14 E247

2589.06 E248

2588.92 E249

788.79 0E25

2588.89 E250

2588.85 E251

2588.96 E252

2589.01 E253

21

V88.83 0E26

1389.34 E2631389.38 E264

3091.20

E265 H88.69

E2663088.55

E267

3089.14

E268H88.77 E269

18

A 88.93 0E27

3086.71 E270

2689.21

E271

3089.23

E272

989.39 E273

1388.78 0E2813

88.79 0E29

588.98 00E3

16 C 88.81 0E30

1388.86 0E311388.86 0E32

1389.08

0E3313 89.21 0E34489.04

0E35 589.04 0E36

489.02 0E372788.73

0E38

2788.89 0E39 4

88.96 0E40

589.01 0E414

88.98 0E42 1389.03 0E4313

89.02 0E44 6

88.80 0E45

7CL88.89 0E46

4888.97 0E47

489.08 0E485

89.06 0E49

489.00 0E5027

89.08 0E51

1388.91 0E52

1389.06

0E531388.90 0E54

1388.99 0E55 89.04 0E56

1389.00

0E57

2588.99 0E58

2589.01 0E59

689.08 0E60

4 89.05 0E61

489.01 0E62

2588.81 0E63

2588.71 0E64

2588.63 0E65

2588.86 0E66

2588.65 0E67

2588.49 0E68

588.68 0E69

CL 88.66 00E7

588.76 0E70

588.90 0E71

589.04 0E72

589.08 0E73

589.09 0E74

589.13 0E75

489.15 0E76

4

89.20 0E77489.20 0E78

489.11 0E79

4288.62 00E8

489.21 0E80

2588.49 0E81

2588.53 0E82

2588.67 0E83

2589.25 0E84

2589.26 0E85

2589.01 0E86

2588.67 0E87

2588.67 0E88

2588.43 0E89

18

A88.85 00E9

2588.58 0E90

2588.31 0E91

2588.33 0E92488.71

0E93

2588.88 0E94

2588.96 0E95

2589.00 0E96

988.97 0E97

988.94 0E98 9

89.10 0E99

0.00 0_L1

0.00 0_L2

0.00 0_L3

0_L4

4 88.91 0_L5 6

88.62 0_L6

2689.1000G1

3089.28

0G10 30

89.07 0G1130 87.45

0G12

30 89.15

0G13

26 89.22

0G14

30 87.57

0G15 30

89.12 0G1630 89.11

0G17

30

89.44 0G18

30 87.65

0G19

30 89.08

00G2

30 89.55

0G20

30 87.61

0G2130 89.27

0G22 30 89.45

0G23

30 89.33

0G24

30 88.36

0G2530

89.43 0G26

3087.560G27 30

89.39 0G28

3089.29

0G29

25 87.39

00G3

30 88.39

0G30 30 89.44

0G31 30

89.25 0G32

PDT 89.11

0G33

PDT 89.09

0G34

PDT 89.38

0G35

1389.360G361389.290G37 0G38

PDT 89.33

0G39

30

89.19 00G4

PDT 89.06

0G40 PDT 89.26

0G41

PDT89.14

0G42

PDT 89.27

0G43

PDT 89.05

0G44

0G45

PDT 89.45

0G48

25 89.19

0G49

30 89.16

00G5

25 89.16

0G50

25 89.21

0G51

3087.0300G630 89.30 00G7

30

87.39 00G8 30 89.32

00G9

167.0 16.0 152.0 16.0 89.7

9. 5

42 .9

9. 5

42 .9

472.52

52.34 C

alea U rseni profil stradal propus

continuare str.Podlibny continuare str.Podlibny

1290/998-1030/b/1/2/b

teren

H O R T I C O L A

1290/998-998-1030/a/2

1290/998-1030/b/1/1

1290/998-1030/b/1/2/a

CF 435219

continuare str.Podlibny

S teren = 25.277,00mp

S U P R A F A Ț A C E D A T Ă S U P R A F A Ț A C E D A T Ă

S U

P R

A F

A Ț

A

C E

D A

T Ă

S U

P R

A F

A Ț

A

C E

D A

T Ă

S U

P R

A F

A Ț

A

C E

D A

T Ă

S U P R A F A Ț A P E N T R U P A R C E L A R E S U P R A F A Ț A P E N T R U P A R C E L A R E S U P R A F A Ț A P E N T R U P A R C E L A R E

493.03

56 .1 7

P. U. Z. Î N C U R S D E E L A B O R A R E S.C. SUBCONTROL S.R.L.

P A R C E L A R E / Z O N I F I C A R E C O N F O R M A V I Z D E O P O R T U N I T A T E 07 / 03.10.2013 S.C. SUBCONTROL S.R.L.

Proprietatea asupra terenurilor

� ����

04

  • 04 circulatia terenurilor

Atasament: 02.1_reglemetari_incadrare_in_PUZ.PDF

������ ���

������������ �

�����������,*

�����

����� ������

������ � ������ ��� �-��

,��������� �

����� ���

�������

���� ����*���*

����,��� ���� ����

�%!���% "&)'"$���(��ș �%!��� $�� �� �(�!"$

�����������

�� � ����

Timișoara, Calea Urseni CF. 435219, TOP. 1290/998-1030/b/1/1�%!���"%� ��� %+�(# ��

s.c. Gateway Construction s.r.l.

PUZ - locuințe și funcțiuni complementare conform A.O. 07 / 03.10.2013

� �����

A C RO - 300569 Timişoara , str. Stejarul nr. 7, apt. SAD 1 mobil : +40 0746 142 069 e-mail : office @ actectura.ro

T E C T U R A

LOCUINȚE ȘI FUNCȚ IUNI COMPLEMENTAREPLAN URBANISTIC ZONAL P.U.Z.

scara:

1:2500

PLANCONTROL srl

sef proiect:

proiectat:

desenat:

specificatie: nume: semnatura:

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

RO18220238; J35/3973/2005

sef proiect:

data:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995 beneficiar:

titlu proiect:

titlu plansa:

nr.proiect:

605.05.10

faza:

Plan Reglementari

PUZ Locuinte si functiuni

complementare

Ion Cristian Ursu

Proiectant

General

REVIZIE:

nr.plansa:

02.4

jur. Ruxandra Badescu

Calea Urseni, Timisoara, Timis,

Radu D. Radoslav

Oana Josan

Proiectant

Arhitectura

Radu D. Radoslav

1.166 m 2

404 m 2

1 2 , 0 0

12,00

12,00

1 2 , 0 0

1 2 . 0 0

1 2 , 0 0

12,00

6,00

3,50

12,00

14,00

23.00

12,00

1 8 , 0 0

1 8 , 0 0

6 , 0 0

6 , 0 0

2 8 . 5 0

2 8

. 5

0

6 , 0 0

6 . 0 0

9 .0 0

S = 5 6 6 . 2 m

p

S = 5 6 6 .4 m

p

S = 5 4 5 .1 m

p

S = 5 7 6 . 6 m

p

S = 6 2 2 .3 m

p

S = 6 0 1 . 9 m

p

S = 6 9 5 .4 m

p

S = 6 3 6 .9 m

p

S = 5 3 4 .4 m

p

S = 6 7 4 .8 m

p

S = 6 6 9 .6 m

p

S = 6 5 2 .5 m

p

S = 6 5 3 ,4 m

p

S = 6 3 8 .6 m

p

S = 6 3 2 .1 m

p

S = 6 4 5 .3 m

p

S = 6 6 8 .6 m

p

S = 5 3 5 .1 m

p

S = 6 4 5 .1 m

p

S = 5 3 8 .8 m

p

S = 7 6 6 m

p

S = 6 9 8 .5 m

p

S = 5 0 9 .3 m

p

S = 5 0 1 .4 m

p

S = 5 1 2 .1 m

p

S = 5 1 2 .8 m

p

S = 5 3 7 . 9 m

p

S = 5 9 9 m

p

S = 5 9 9 m

p

S = 8 9 4 . 9 m

p

S = 6 4 7 .8 m

p

S = 9 1 4 .4 m

p

S = 6 5 8 m

p

S = 9 0 7 .4 m

p

S = 5 3 5 . 7 m

p

S = 5 0 4 .1 m

p

S = 5 4 1 .4 m

p

S = 5 5 4 . 6 m

p

S = 7 2 2 .1 m

p

S = 5 2 8 .2 m

p

S = 8 6 1 .3 m

p

S = 7 2 6 .3 m

p

7

1

2

3

4

5

6

9

1 0

1 1

1 2

2

1

2

3

4

5

3

2

1

5

4

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

4

3

21

9

1 0

8

7

6

5

8

1

S = 6 7 3 .8 m

p

1

S = 6 8 0 .6 m

p

2

3 4

5 S = 6 3 8 .1 m

p

S = 6 8 9 .7 m

p

7

S = 6 6 0 .4 m

p

8

S = 6 2 8 . 1 m

p

9

S = 1 2 2 3 .8 m

p

1 1

S = 7 7 2 . 9 m

p

S = 7 7 1 .2 m

p

S = 5 8 6 .8 m

p

S = 5 1 0 .8 m

p

1

2 S = 5 1 2 m p

3

6 S = 6 9 9 . 7 m

p

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1

S = 6 0 8 .3 m

p

S = 7 0 0 .6 m

p

S = 5 6 5 .2 m

p

S = 5 6 2 m

p

S = 5 5 8 . 8 m

p

S = 5 5 5 .6 m

p

S = 5 5 2 . 4 m

p

S = 5 4 9 .2 m

p

S = 5 4 6 m

p

S = 5 4 2 .9 m

p

S = 5 3 9 .7 m

p

S = 5 3 6 . 5 m

p

S = 5 3 3 . 3 m

p

S = 9 9 1 .5 m

p

S = 5 5 9 . 5 m

p

S = 9 0 7 . 5 m

p

S = 5 5 9 .5 m

p

S = 5 5 9 .5 m

p

S = 5 5 9 .5 m

p

S = 5 5 9 .5 m

p

S = 5 5 9 .5 m

p

S = 5 5 9 .5 m

p

S = 5 5 9 . 5 m

p

S = 5 5 9 . 5 m

p

S = 5 5 9 . 5 m

p

S = 5 5 9 .5 m

p

S = 5 9 5 .8 m

p

1 0

S = 7 5 0 .2 m

p

S = 7 5 0 .2 m

p

S = 7 5 0 .2 m

p

DE83/1

H C 6 9

C C 8 5 / 2

S = 0 .0 2 H A

N G L 8 1 /2

C C 8 2

A 8 4

H C 6 9

A 8 8 / 1 / 1

A 8 5 / 1 / 1

A 8 8 / 1 / 2

A 8 1 / 1 / 3

A 8 1 / 1 / 5

A 8 1 / 1 / 6

A 8 1 / 1 / 7

A 8 1 / 1 / 8

A 8 1 / 1 / 9

A 8 1 / 1 / 1 0

De 81/2

A 7 8 / 6 / 2 / 4

A 7 8 / 6 / 2 / 1

A 7 8 / 6 / 1 / 1 5

De 8 7/

2

A 7 8 / 6 / 2 / 2

A 7 8 / 6 / 2 / 3 / 1

A 8 1 / 1 / 2

A 8 1 / 1 / 2 / 1

A 8 5 / 1 / 2

D C 9 6

A 8 1 / 1 / 2 / 2

A 8 1 / 1 / 2 / 3

A81/1/4

A 8 1 / 1 / 1

8

1 0

21.082 m 2

934 m 2

484 m 2

657 m 2

492 m 2

7.629 m 2

Locuire/ servicii (S)+P+2+Er

A: 7.876 m2

Locuire/ servicii (S)+P+2+Er

A: 6.100 m2

Locuire/ servicii (S)+P+2+Er

A: 3.234 m2

Locuire/ servicii (S)+P+2+Er

A: 3.238 m2

Locuire/ servicii (S)+P+2+Er

A: 4.789 m2

Locuire/ servicii (S)+P+2+Er

A: 8.311 m2

Locuire/ servicii (S)+P+2+Er

A: 4.077 m2

Locuire/ servicii (S)+P+2+Er

A: 4.344 m2

Locuire (S)+P+1+M

A: 8.713 m2

Locuire (S)+P+1+M

A: 8.330 m2

Locuire (S)+P+1+M

A: 4.959 m2

Locuire (S)+P+1+M

A: 4.615 m2

Locuire (S)+P+1+M

A: 4.615 m2

Locuire (S)+P+1+M

A: 6.818 m2

Locuire (S)+P+1+M

A: 8.809 m2

Locuire (S)+P+1+M

A: 5.487 m2

Locuire (S)+P+1+M

A: 9.389 m2

Locuire (S)+P+1+M

A: 6.283 m2

Locuire (S)+P+1+M

A: 5.888 m2

Locuire (S)+P+1+M

A: 5.888 m2

Locuire (S)+P+1+M

A: 4.610 m2

Locuire (S)+P+1+M

A: 5.000 m2

Locuire (S)+P+1+M

A: 10.065 m2

Locuire (S)+P+1+M

A: 8.894 m2

Locuire (S)+P+1+M

A: 5.864 m2

25.270 m 2

a c c

e s a

u to

s i

p ie

to n

a l

p r o

p u

s

aprox. 24 locuri de parcare ecologice

a c c e s

acc es

a c c e s

a c c e s

a c c e s

a c c

e s

S + P

+ 3 E

S+P+2E S+P+2E

S+P+2E

S+P+2E

S+P+2E S+P+2E

S+P+2E S+P+2E

S+P+2E

S+P+2E

S+P+2E

S+P+2E

C O R

P B

S + P + 3 E + 2 E p

C O R

P A

S + P + 2 E + 2 E p

acces parcaresubterana

acces parcaresubterana

ULc

Uls_A

Uliu

Uliu

ULi/c

Uliu

Vs

Uva

ULc

ULc

N

aviz de

oportunitate

aug 2013

canale

locuire S+P+2+Er/ servicii

locuire/ fct. complementare

unitati invatamant

zona sport

drumuri propuse

zona parc public

zona implementare constructii

interdictie construire/ sp. verzi

472.52

52.34N

CONTUR PROPRIETATE

DRUMURI PROPUSE

CANALE

LOCUIRE P+1E+M

LOCUIRE P+1E+M (PARCELE SCHIMB)

LOCUIRE, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE P+2E

SERVICII

ZONĂ IMPLEMENTARE CONSTRUCȚII

INTERDICȚIE CONSTRUIRE/SPAȚII VERZI

ZONĂ VERDE DE PROTECȚIE

L E G E N D Ă

Suprafața teren studiat 25.277,00mp 100,00% Parcele rezidențiale 18.106,00 mp 71,62% Zonă verde compactă 1.265,00 mp 5,00% Căi de comunicare - drumuri cedate 5.906,00 mp 23.38%

Plantații de protecție(pe căi de comunicare) 774,00 mp 3,06% Parcele rezidențiale pentru schimb 491,00 mp 1,94% (până la 5% conform Aviz Oportunitate)

P.O.T. maxim 30% C.U.T. maxim 0.9

Suprafața parcele rezidențiale 18.105,00 mp

Construcții pe parcelă maxim 30% Zone verzi pe parcelă minim 40% Platforme și accese 30%

N

B I L A N Ț T E R I T O R I A L

493.03

56 .1

7

Reglementări conform Aviz de Oportunitate 07/03.10.2013

� ����

02.1

10% SPAȚIU VERDE CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE 7 / 3.10.2013

UVA

  • 02.1 reglemetari incadrare in PUZ

Atasament: 01_situatia_existenta.PDF

������ ���

������������ �

�����������,*

�����

����� ������

������ � ������ ��� �-��

,��������� �

����� ���

�������

���� ����*���*

����,��� ���� ����

�%!���% "&)'"$���(��ș �%!��� $�� �� �(�!"$

�����������

�� � ����

Timișoara, Calea Urseni CF. 435219, TOP. 1290/998-1030/b/1/1�%!���"%� ��� %+�(# ��

s.c. Gateway Construction s.r.l.

PUZ - locuințe și funcțiuni complementare conform A.O. 07 / 03.10.2013

� �����

A C RO - 300569 Timişoara , str. Stejarul nr. 7, apt. SAD 1 mobil : +40 0746 142 069 e-mail : office @ actectura.ro

T E C T U R A

LOCUINȚE ȘI FUNCȚ IUNI COMPLEMENTAREPLAN URBANISTIC ZONAL P.U.Z.

472.52

52.34

71 73

67 69

C A

LE A U

R S

E N

I

57 59

61 61A

65 63

75 55

49 53

51 45

41 43

47

STR. IULIU PODLIBNY

39

1290/998-1030/b/1/2/b

1290/998-1030/b/1/2/a

1290/998-1030/b/1/1

dr um

d e

pă m

ân t

dr um

d e

pă m

ân t

drum de pământ

dr um

d e

pă m

ân t

8 88.85 00B1

5189.83 0B10

1388.99 B100

1389.00 B101 1389.09 B102

2589.00 B103

2589.05 B104

689.07 B105

6

89.09 B106

489.05 B107

488.89 B108

488.83 B109

1589.19 0B11

488.71 B110

488.70 B111

2588.71 B112

2588.75 B113

2588.56 B114

2588.66 B115

2588.83 B116

2588.79 B117

2588.72 B118

2588.77 B119

1589.10

0B12

2588.85 B120

2588.86 B121

489.04 B122

6

89.08 B123689.08 B124

689.00 B125

688.97 B126

489.18 B127

489.18 B128

42

89.04 B129

31LH 88.97 0B13

42

89.01 B130 4289.00 B131

42

89.00 B132989.01 B133

989.04 B134

989.03 B135 989.00 B136

1389.25 B137 1389.21

B138 1389.11

B139

2689.02 0B14

1388.96 B1406

89.17 B141

6

89.18 B142

489.10 B143

2888.87 B144

2888.95 B145

6

89.22 B146689.22 B147

2588.95 B148

6

89.19 B149

488.99 0B15

689.20 B150

688.56 B151

688.75 B152

688.84 B153

688.82 B154

688.77 B155

688.88 B156

688.90 B157

489.14 B158

689.25 B159

588.97 0B16

689.25 B160

2589.04 B161

2589.10 B162

2589.02 B163 25

88.98 B164

2588.81 B1652588.96

B166

2588.98 B167 25

88.91 B168

2588.82 B169

488.90 0B17

2588.77 B170

2588.75 B171 2588.70

B172

2588.67 B173

2588.74 B174

2588.52 B175

2588.68 B176

2588.91 B177

2588.85 B178

2588.77 B179

6

88.67 0B18

2588.94 B180

2589.29 B181

989.49 B1829

89.37 B183

989.31 B184

988.91 B18525

89.42 B186

489.65 B187

489.53 B188

489.62 B189

2848 88.79 0B19

489.62 B190

489.61 B191

489.60 B192

2589.41 B193

2589.17 B194

2588.89 B195

2588.75 B196

2588.90 B1974

89.23 B198

2589.12 B199

888.84 00B2

425 88.61 0B20

2589.09 B200

2589.16 B201

25

89.16 B202 2590.26 B203

2590.29 B204

2590.08 B205

2590.43 B206

2589.36 B207

489.47 B208

488.41 B209

16 C

88.61

0B21

2589.54 B210

2589.37 B211

4789.21 B212

4789.31 B213

4789.29 B214

4789.26 B215

4789.21 B216

4789.09 B217

4789.08

B218

47

89.06 B219

4288.89 0B22

4788.97 B220

47

89.02 B221

4789.14 B222

4789.16 B223

4789.10 B224

4789.30 B225

4789.26 B226

4789.18 B227

4789.18 B228

4789.28 B229

2288.78

0B23

47

89.26 B230 47

89.20 B231 4789.18 B232

42 89.19 B233

4289.20 B23442

89.14B23542 89.22 B236

988.22 B237

988.21 B238 988.21 B239

1388.56 0B24

988.13 B240CAMIN

89.17 B241CAMIN

89.18B242 CAMIN

89.18 B243

CAMIN

89.16 B244

88.77 B245

88.80 B246

88.83 B247

88.82 B248

2589.04 B249

13

88.63 0B25

6989.21 B250

2589.37 B251

489.48 B252

489.44 B253

489.64 B254 489.57

B255

489.51 B256

489.57 B257

2589.30 B258

2589.39 B259

4288.71 0B26

2589.32 B260

2588.79 B261

2289.77 B262

2589.29 B263489.42 B264

489.40 B265

489.41 B266 4

89.40 B267

990.83 B268

2589.20

B269

4288.70 0B27

2588.81 B270

4788.88 B271

489.36 B272

489.36 B273

4789.12 B274

4788.99 B275

4788.91 B276

4788.73 B277

4788.67 B278

4788.61 B279

42

88.89 0B28

4788.65 B280

488.68 B281

488.57 B282

488.68 B283

488.69

B284 488.56 B285

488.48 B286

488.67

B287 488.92 B288

2588.68 B289

4288.91

0B29

2588.64 B290

2588.65 B291

2588.76 B292

2588.75 B293

2588.96 B294

2589.07 B295489.25 B296

489.27 B2972588.89 B298

2588.70 B299

8 88.86 00B3

16 C88.76 0B30

2589.12 B300

2589.14 B301

489.38 B302

489.41 B303

2589.30 B304

2589.03 B305

2589.03 B306

2588.95 B307

2588.93 B308

25+2.9

91.71 B309

18

A88.72 0B31 2588.68 B310

2588.54 B311

488.76 B312

488.63 B313

488.53 B314

588.75 B315

2589.03 B316

2588.18 B317

489.23 B318

489.29 B319

CL 88.79 0B32

489.28 B320488.94 B321

2588.95 B322

589.02 B323

588.88 B324

588.66 B325

588.59 B326

489.01 B327

488.95 B3282588.80 B329

6 88.73 0B33

2588.60 B330

2588.70 B331

2588.77 B332

2588.60 B333

2588.58 B334

2588.66 B335

2588.46 B336

2588.54 B337

2588.65 B338

2588.75 B339

488.92 0B34

488.86 B340

489.49 B341

489.33 B342

589.29 B343

589.10 B344

588.75 B345

588.66 B346

588.57 B3476988.58 B348

6988.71 B349

16 C

88.92 0B35

6988.63 B350

6988.77 B351 6988.95 B352489.16 B353

489.02 B3542588.92 B355

2588.95 B356

6989.04 B357

488.94 B358

489.01 B359

588.94 0B36

2588.92 B360

2588.87 B361

2588.76 B362

2589.17 B363

2589.40 B364

2589.39 B365

2589.50 B366

489.37 B367

489.43 B368

2589.14 B369

488.94 0B37

2589.27 B370

2589.15 B371

2589.30 B372

2589.23 B373

2589.16 B374

2589.01 B375

2588.71 B376 488.76 B377

488.72 B3782588.51 B379

2688.80 0B38

887.28 B380

8 89.25 B381 8

87.15 B382 887.19 B383

887.18 B384

887.15 B385

887.12 B386

887.19 B3872589.02

B388

2589.14 B389

2588.75 0B39

2589.17 B390

2589.08 B391

2589.15 B392

2689.79 B393

2689.60 B394

1389.17 B395

1389.15 B396

888.82 00B4

2588.78 0B40

488.90 0B41 4

89.03 0B425

88.99 0B43 688.71

0B44 4888.69 0B45

4888.79 0B46

16 C 88.84

0B47 18

A88.87 0B48 18

A89.01 0B49 8

88.91 00B5

16 C88.90 0B50

16 C88.82 0B5121V88.87 0B52CL88.820B53

cl88.86 0B54

cl88.56 0B55

188.89 0B566

88.96 0B57 1389.43 0B58

1389.00 0B59

888.99 00B6

489.37 0B60

489.23

0B61 4 89.32 0B62

489.35 0B64

489.06 0B65

489.30 0B66

489.20 0B674

89.08 0B68489.02

0B69

8 88.7800B7

489.03 0B70

489.13 0B71489.07

0B72

489.12 0B73

489.11 0B74

2689.03 0B75

16 C

88.98

0B76 18

A89.03 0B77688.890B78CL89.00 0B79

5189.93

00B8

CL48 89.06

0B80

6 88.94 0B81

16 C88.97 0B821389.110B831388.940B84

18

A89.11 0B85 1389.37 0B8613

89.70 0B87

4889.38 0B88

6

88.85 0B89

26 88.96 00B9

CL88.95

0B90

6

88.86 0B91CL 88.75 0B92

2848 88.93 0B93

3289.08 0B94

3288.99 0B95

689.04

0B96 6

88.98 0B97688.99 0B98

1388.89 0B99

2688.75 00E1 42

88.76 0E10

2589.01 E100

2589.08 E101

2589.04 E102

2589.09 E103

2588.98 E104

2588.82 E105

2588.86 E106

2589.09 E107

2589.40 E108

2589.29 E109

4288.90

0E11

2588.88 E110

2589.35

E111 489.34 E112

489.26 E1134788.97 E114

ELECTRIC

89.17 E115 ELECTRIC

89.17 E116ELECTRIC

89.23 E117ELECTRIC

89.22 E118 FORAJ

89.24 E119

1388.84

0E12

FORAJ

89.26 E120

FORAJ

89.33 E121FORAJ

89.26 E122

2588.96 E123

2589.20 E124

2588.78 E125

2588.75 E126

2588.70 E127

2588.74 E128

2588.77 E129

1388.99 0E13

2588.63 E130

2588.37 E131

2588.58 E132

2588.70 E133

2588.78 E134

2588.89 E135

2589.04 E136

489.31 E137

2589.30 E138489.31 E139

7CL 88.71 0E14

4788.81 E140

2588.83 E14125

88.65 E142

4788.92 E143

489.33 E144

2589.42 E145

489.53 E146

4789.17 E147

HD 89.21 E148

HD 89.31 E149

6

88.74 0E15

HD 89.15 E150HD 89.08 E151

2589.29 E152

2589.01 E153

2588.90 E154

2588.81 E155

2588.70 E156

2588.87 E157

2588.71 E158

2588.54 E159

488.88

0E16

2588.40 E160

2588.48 E161

2588.49 E162

2588.53 E163

2588.76 E164

2588.95 E165

4789.21 E168489.47 E169

588.99

0E17

2589.43 E170

489.41 E1714789.03 E172

2589.06 E173

2588.84 E174

4788.85 E175

489.13 E176

489.14 E177

2589.16 E178

4788.92 E179

488.99 0E18

2588.96 E180

2588.75 E181

2588.55 E182

2588.53 E1832589.21

E184

2588.91 E185

2588.67 E186

2588.63 E187

2588.91 E188

2588.60 E189

2788.81 0E19

2588.42 E190

2588.92 E1914

88.91 E192

4788.67 E193

488.98 E194

4788.64 E195

2588.44 E196

2588.90 E197

489.00 E198

489.06 E199

489.00 00E2

2788.88 0E20

2588.81 E200

2588.51 E201

2588.26 E202

2588.42 E203

2588.84 E204

2589.09 E205

2589.28 E206

2589.20 E2072589.42

E208

2589.17 E209

488.98 0E21

2589.40 E210

2589.38 E211

2589.29 E212

2589.02 E213

2588.69 E214

2588.65 E215

488.85 E216

488.82 E217

2588.71 E2184 88.69 E219

588.99 0E22

488.73 E220 P88.82 E221

2589.04 E222

2589.07 E223

2589.14 E224

2589.53 E225

2589.36 E226

2589.36 E227

2689.34

E228

2689.34 E229

488.98 0E23

2589.00 E230

2588.89 E231

2588.97 E232

26

89.09 E233

2689.08 E234

3089.14 E235

H89.76 E23630

89.18 E237

2588.83 E238

2589.08 E239

688.65 0E24

2589.01 E240

2588.93 E241

2588.98 E242

2589.16 E243

2589.18 E244

2588.97 E245

2589.15 E246 2589.14

E247

2589.06 E248

2588.92 E249

788.79 0E25

2588.89 E250

2588.85 E251

2588.96 E252

2589.01 E253

2588.49 E254

2588.63 E255

2588.54 E256

2588.88 E257

2588.77 E258

2589.21 E259

21

V88.83 0E26

2589.11 E260

2589.11 E261

2589.13 E262

1389.34 E2631389.38 E264

3091.20

E265 H88.69

E2663088.55

E267

3089.14

E268H88.77 E269

18

A 88.93 0E27

3086.71 E270

2689.21

E271

3089.23

E272

989.39 E273

1388.78 0E2813

88.79 0E29

588.98 00E3

16 C 88.81 0E30

1388.86 0E311388.86 0E32

1389.08

0E3313 89.21 0E34489.04

0E35 589.04 0E36

489.02 0E372788.73

0E38

2788.89 0E39 4

88.96 0E40

589.01 0E414

88.98 0E42 1389.03 0E4313

89.02 0E44 6

88.80 0E45

7CL88.89 0E46

4888.97 0E47

489.08 0E485

89.06 0E49

489.00 0E5027

89.08 0E51

1388.91 0E52

1389.06

0E531388.90 0E54

1388.99 0E55 89.04 0E56

1389.00

0E57

2588.99 0E58

2589.01 0E59

689.08 0E60

4 89.05 0E61

489.01 0E62

2588.81 0E63

2588.71 0E64

2588.63 0E65

2588.86 0E66

2588.65 0E67

2588.49 0E68

588.68 0E69

CL 88.66 00E7

588.76 0E70

588.90 0E71

589.04 0E72

589.08 0E73

589.09 0E74

589.13 0E75

489.15 0E76

4

89.20 0E77489.20 0E78

489.11 0E79

4288.62 00E8

489.21 0E80

2588.49 0E81

2588.53 0E82

2588.67 0E83

2589.25 0E84

2589.26 0E85

2589.01 0E86

2588.67 0E87

2588.67 0E88

2588.43 0E89

18

A88.85 00E9

2588.58 0E90

2588.31 0E91

2588.33 0E92488.71

0E93

2588.88 0E94

2588.96 0E95

2589.00 0E96

988.97 0E97

988.94 0E98 9

89.10 0E99

0.00 0_L1

0.00 0_L2

0.00 0_L3

0_L4

4 88.91 0_L5 6

88.62 0_L6

2689.1000G1

3089.28

0G10 30

89.07 0G1130 87.45

0G12

30 89.15

0G13

26 89.22

0G14

30 87.57

0G15 30

89.12 0G1630 89.11

0G17

30

89.44 0G18

30 87.65

0G19

30 89.08

00G2

30 89.55

0G20

30 87.61

0G2130 89.27

0G22 30 89.45

0G23

30 89.33

0G24

30 88.36

0G2530

89.43 0G26

3087.560G27 30

89.39 0G28

3089.29

0G29

25 87.39

00G3

30 88.39

0G30 30 89.44

0G31 30

89.25 0G32

PDT 89.11

0G33

PDT 89.09

0G34

PDT 89.38

0G35

1389.360G361389.290G37 0G38

PDT 89.33

0G39

30

89.19 00G4

PDT 89.06

0G40 PDT 89.26

0G41

PDT89.14

0G42

PDT 89.27

0G43

PDT 89.05

0G44

PDT 89.03

0G45

1388.490G461388.490G47

PDT 89.45

0G48

25 89.19

0G49

30 89.16

00G5

25 89.16

0G50

25 89.21

0G51

3087.0300G630 89.30 00G7

30

87.39 00G8 30 89.32

00G9

S teren = 25.277,00mp

S teren = 79.566,00mp

1290/998-998-1030/a/2 S teren = 34.528,00mp

teren

H O R T I C O L A

TEREN PROPRIETATE

493.03

56 .1 7

drum de pământ

drum de pământ

dr um

d e

pă m

ân t

dr um

d e

pă m

ân t

N

LIMITĂ PROPRIETATE

DRUMURI EXISTENTE

CANALE

ZONĂ VERDE

GOSPODĂRIE COMUNALĂ

DEPOZITARE PRESTĂRI SERVICII sediul administrativ HORTICOLA

LOCUIRE, FUNCȚIUNI COMPLEMETARE

L E G E N D Ă

Situația existentă

� ����

01

  • 01 situatia existenta

Atasament: 00_incadrare_PUG.PDF

������ ���

������������ �

�����������,*

�����

����� ������

������ � ������ ��� �-��

,��������� �

����� ���

�������

���� ����*���*

����,��� ���� ����

�%!���% "&)'"$���(��ș �%!��� $�� �� �(�!"$

�����������

�� � ����

Timișoara, Calea Urseni CF. 435219, TOP. 1290/998-1030/b/1/1�%!���"%� ��� %+�(# ��

s.c. Gateway Construction s.r.l.

PUZ - locuințe și funcțiuni complementare conform A.O. 07 / 03.10.2013

� �����

A C RO - 300569 Timişoara , str. Stejarul nr. 7, apt. SAD 1 mobil : +40 0746 142 069 e-mail : office @ actectura.ro

T E C T U R A

LOCUINȚE ȘI FUNCȚ IUNI COMPLEMENTAREPLAN URBANISTIC ZONAL P.U.Z.

zo nă

s tu

di at ă

zo nă

s tu

di at ă

CALEA URSENI

CALEA URSENI

CALEA BUZIAȘULUI

CALEA BUZIAȘULUI

CIARDA ROȘIE

ZONA SOARELUI ZONĂ INDUSTRIALĂ

Te re

n s

tu di

at

pe nt

ru

P.U .Z

.

CONTUR ZONA STUDIATĂ CONTUR ZONĂ PROPRIETATE

ARTERE PRINCIPALE STRĂZI PRINCIPALE STRĂZI SECUNDARE LEGĂTURI NECESARE

L E G E N D Ă

N

P.U.G. VECHI (ACTUAL) UTR 71

Te re

n s

tu di

at

pe nt

ru

P.U .Z

.

P.U.G. NOU (ÎN CURS DE AVIZARE)

Uliu

Te re

n s

tu di

at

pe nt

ru

P.U .Z

.

Încadrare în localitate

� ����

00

4SI
Ga (2 RI: : IN,
  • 00 incadrare PUG

Atasament: Memoriu_PUZ_Urseni.pdf

P r o i e c t nr : 156 / 2014 PUZ – Locuințe și funcțiuni complementare, conf A.O. 07/03.10.2013 Timișoara str. Calea Urseni 1

Documentație tehnică pentru obținerea Planului Urbanistic Zonal – P.U.Z. P.U.Z – Locuințe și funcțiuni complementare, conf. Aviz de Oportunitate 07/03.10.2013 Beneficiar: sc GATEWAY CONSTRUCTION srl Amplasament: Timișoara, str. Calea Urseni Cf. nr: 435219, nr. top: 1290/998-1030/b/1/1

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t nr : 156 / 2014 PUZ – Locuințe și funcțiuni complementare, conf A.O. 07/03.10.2013 Timișoara str. Calea Urseni 2

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t nr : 156 / 2014 PUZ – Locuințe și funcțiuni complementare, conf A.O. 07/03.10.2013 Timișoara str. Calea Urseni 3

01. FOAIE DE CAPĂT Denumirea proiectului: P.U.Z – Locuințe și funcțiuni complementare, conf. Aviz de Oportunitate 07/03.10.2013 Beneficiar: sc GATEWAY CONSTRUCTION srl Amplasament: Timișoara, str. Calea Urseni Cf. nr: 435219, nr. top: 1290/998-1030/b/1/1 Proiectant general: S.c. Ac Tectura s.r.l. str. Stejarul nr.7, Parter, ap. SAD 1 Timișoara J35/54/2004, RO 16039449 Număr proiect: 156/2014 Faza de proiectare: Proiect Urbanistic Zonal

BENEFICIAR

AMPLASAMENT

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t nr : 156 / 2014 PUZ – Locuințe și funcțiuni complementare, conf A.O. 07/03.10.2013 Timișoara str. Calea Urseni 4

02. COLECTIV DE ELABORARE Proiectant general: S.c. Ac Tectura s.r.l. str. Stejarul nr.7, Parter, ap. SAD 1 Timișoara Arhitectură: Mircea Crăculeac Nenad Luchin Krisztina Dudaș

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t nr : 156 / 2014 PUZ – Locuințe și funcțiuni complementare, conf A.O. 07/03.10.2013 Timișoara str. Calea Urseni 5

03. BORDEROU Piese scrise: 1. Introducere 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei 1.2. Obiectul lucrării 1.3. Surse de documentare 2. Stadiul actual al dezvoltării 2.1. Evoluţia zonei 2.2. Încadrare în localitate 2.3. Vecinătăti, limite 2.4. Situatia juridică a trenului 2.5. Elemente ale cadrului natural 2.6. Circulaţia 2.7. Ocuparea terenurilor 2.8. Echiparea tehnico edilitară 2.9. Probleme de mediu 2.10. Opţiuni ale populaţiei 3. Propuneri de dezvoltare urbanistică 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 3.2. Prevederi ale PUG, înscrierea în programele PUG 3.3. Modernizarea circulaţiei 3.4. Zonificarea funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici 3.5. Echiparea tehnico edilitară 3.6. Protecţia mediului 3.7. Obiective de utilitate publică 4. Concluzii 5. Anexe Extras C.F. Nr. 435219

Certificat de Urbanism nr. 2124/17.06.2014 Piese desenate: 01. Plan încadrare în zonă sc. 1:200...................................01 02. Plan situația existentă sc. 1: 1500..................................02 03. Plan reglementări zonă sc. 1: 1000................................03 04. Plan reglementări propuse sc. 1: 1000...........................04 05. Planșă circulația terenurilor sc. 1:1000...........................05 06. Planșă volumetrie ...........................................................06 Întocmit: arh. Krisztina Dudaș Timişoara 06. 2014

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t nr : 156 / 2014 PUZ – Locuințe și funcțiuni complementare, conf A.O. 07/03.10.2013 Timișoara str. Calea Urseni 6

04. MEMORIU DE PREZENTARE 1. INTRODUCERE

1.1 Date de recunoaștere a documentației Denumirea proiectului: P.U.Z – Locuințe și funcțiuni complementare, conf. Aviz de Oportunitate 07/03.10.2013 Beneficiar: sc GATEWAY CONSTRUCTION srl Amplasament: Timișoara, str. Calea Urseni Cf. nr: 435219 nr. top: 1290/998-1030/b/1/1 Proiectant general: S.c. Ac Tectura s.r.l. str. Stejarul nr.7, Parter, ap. SAD 1 J35/54/2004, RO 16039449 Număr proiect: 156/2014 Faza de proiectare: PUZ 1.2 Obiectul lucrării Lucrarea are la bază Certificatul de Urbanism nr. 2124 din data de 17.06.2014, emis de Primăria Municipiului Timișoara. Obiectul prezentului proiect îl constituie promovarea unei investiţii private, privind realizarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), pentru cdezvoltarea unui complex rezidențial cu locuințe și funcțiuni complementare, conform avizului de oportunitate nr. 07/03.10.2013. Tema de proiectare are ca obiect parcelarea unei suprafețe de teren de 25.277,00 mp, în vederea organizării unui complex de locuințe individuale, colective și dotări cu funcțiuni complementare. Caracteristica zonei impune o tramă stradală carteziană. Parcelele de locuire vor avea între 250 și 450 mp. Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal se stabilesc conditiile pentru: - utilizarea funcțională a terenului, în relație cu planurile de urbanism aprobate în zonă - reglementarea funcțiunii terenului - modului de ocupare al terenului și condițiile de aliniere a construcțiilor

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t nr : 156 / 2014 PUZ – Locuințe și funcțiuni complementare, conf A.O. 07/03.10.2013 Timișoara str. Calea Urseni 7

1.3 Surse documentare La elaborarea documentatiei s-a tinut cont de prevederile următoarelor documente: - Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG - Codul Civil - Studiul de oportunitate aprobat conform Avizului de Oportunitate nr.07/03.10.2013 - PUZ Locuințe și funcțiuni complementare Calea Urseni nr 36, proiectant sc. SUBCONTROL srl - Ghidul privind metodologia de elaborare și continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/16.08.2000 al MLPAT. - Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată. - Ordinul nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului - Ordinul Ministerului sănătății nr 119/2014 privind formele de igienă - H.G 525/1996 privind aprobarea regulamentului General de Urbanism - H.C.L. 140/2011 modif. prin H.C.L 138/2012 - Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire - Studiu geotehnic întocmit la comanda beneficiarului - suport topografic actualizat, realizat pe terenul studiat 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1 Evoluția zonei Terenul studiat în cadrul P.U.Z. se situează în partea de sud a Municipiului Timișoara, conform nr top 1290/998-1030/b/1/1. Pe zona în care se află terenul studiat, în ultimii cațiva zeci de ani au funcționat serele Horticola SA. Zona nu s-a dezvoltat datorita situației incerte în care s-a aflat începând cu colectivizarea din anii 50. Terenurile au fost colectivizate forțat de la proprietarii de drept, iar dupa ani intregi de procese în instanță, acestea au fost retrocedate urmașilor. Proiectul propus vine în sprijinul valorificării zonei prin reglementarea de zone de locuire colectivă și individuală. 2.2 Încadrare în localitate Terenul studiat în cadrul P.U.Z. se situează în partea de sud a Municipiului Timișoara, zona C, conform nr top 1290/998-1030/b/1/1 și are o suprafață de 25.277,00 mp. Terenul este intravilan arabil, iar categoria actuală de folosință : curți , construcții. Terenul este plat, cu denivelări minore. Nu există în prezent spaţii verzi şi nici spaţii cu plantaţii de protecţie. Nu sunt riscuri naturale în zona studiată şi nici în vecinătăţi. În zonă nu sunt surse majore de poluare a mediului. 2.3 Vecinătăți, limite -la Nord: teren viran, proprietate privată -la Vest: canal colectare apă pluvială -la Sud: teren viran, proprietate privată -la Est: Calea Urseni Cea mai apropiată zonă de locuințe se află in partea de est a terenului, peste drum de Calea Urseni, la 23,15 metri distanță. Este o zonă de locuințe individuale.

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t nr : 156 / 2014 PUZ – Locuințe și funcțiuni complementare, conf A.O. 07/03.10.2013 Timișoara str. Calea Urseni 8

2.4 Situația juridică a terenului Date de identificare din extrasul de carte funciară CF nr : 435219 nr top 1290/998 – 1030/b/1/1 Suprafața : 25.277,00 mp 2.5 Elemente ale cadrului natural Pe zona în care se află terenul studiat, în ultimii cațiva zeci de ani au funcționat serele Horticola SA. Firma și-a restrâns mult activitatea în ultimul timp, iar locul pepinierelor a fost luat de vegetație sălbatică abundentă, terenul nefiind întreținut și curățat. 2.6 Circulația În zona amplasamentului studiat, strada Calea Urseni este în aliniament. În prezent strada are două benzi de circulaţie din îmbrăcăminte bituminoasă, având un prospect de 23,00 m, din care partea carosabilă de 7,00 m lăţime, încadrată de zone verzi. Se menţionează faptul că pe planul de situaţie nu sunt poziţionate reţelele subterane, drept pentru care beneficiarul lucrării va solicita avizul de la deţinătorii de reţele subterane, în vederea executării unor eventuale lucrări de modificare a traseelor existente.

2.7 Ocuparea terenurilor În momentul actual, terenul este în proprietatea sc GATEWAY CONSTRUCTION srl, conform C.F.nr.435219. Suprafaţa de 25.277,00 mp a teritoriului analizat în P.U.Z., este alcătuită dintr-un teren needificat, având conform CU categoria de folosință curți, construcții. Nu sunt riscuri naturale în zona studiată şi nici în vecinătăţi. 2.8 Echiparea tehnico edilitară 2.8.1 Lucrări de apă - canal existente În prezent pe strada Calea Urseni există o conductă de apă cu De 180 mm şi o reţea de canalizare cu De 500 mm, conform planului de reglementări lucrări hidroedilitare.

2.8.2 Reţele de energie electrică - amplasamentul nu este afectat de retele electrice.

2.8.3 Telecomunicaţii În prezent în zona de amplasament a PUZ-ului există reţele de telecomunicatii.

2.8.4 Retele de gaze naturale –amplasamentul nu este afectat de rețele de gaze naturale.

2.9 Probleme de mediu Terenul care se parcelează este plat, liber de construcţii şi neamenajat. În zona adiacentă sunt în general terenuri proprietate privată destinate construcțiilor de case. Zona are o orientare bună faţă de punctele cadinale, permiţând noilor funcţiuni respectarea normelor sanitare cu privire la însorirea minimă obligatorie. Relatia cadru natural-cadru construit: În prezent pe teritoriul analizat în cadrul P.U.Z. nu sunt factori de poluare. Factori de poluare în zonă limitrofă sunt provocaţi de circulaţia rutieră din zonă. Ținând cont de poziția terenului, se va asigura un echilibru între suprafețele ocupate de construcții și cele rezervate spațiilor verzi. 2.10 Opțiuni ale populației Terenul studiat este proprietate privată.

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t nr : 156 / 2014 PUZ – Locuințe și funcțiuni complementare, conf A.O. 07/03.10.2013 Timișoara str. Calea Urseni 9

Legea nr.52/2003 privind transpartența decizională în administrația publică facilitează acesul populației la luarea deciziilor în administrația publică la consultarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanismului, propunerile acestora fiind analizate și integrate corespunzător în aceste documentații. Consultarea populației se realizează prin anunțuri publice, consultarea în diferite faze de elaborare și dezbatere publică. 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare Abordarea studiului acestei zone a fost precedată de studierea și actualizarea datelor operate în ultimii ani în zonă. În urma soliciării proprietarului terenului studiat, se propune realizarea unui complex de locuințe individuale și colective cu funcțiuni complementare, în corelare cu reglementările existente pentru teritoriul în care este amplasată parcela. Reglementări și zonificări propuse prin documentația în urma căruia a fost emis avizul de oportunitate nr 07/ 03.10.2013. Realizarea complexului ce face subiectul prezentului P.U.Z., va fi un pas important în folosirea optimă a spaţiului și dezvoltarea zonei. 3.2 Prevederi ale PUG, înscrierea în programele PUG In conformitate cu P.U.G. Timişoara zona este cuprinsă în intravilanul Municipiului Timişoara, încadrată în UTR 71 - cu funcţiunea propusă de gospodarire comunală - cimitire. Proiectul aflat în discuție se înscrie în următoarele politici și programe: -Politica 6 din Masterplanul Timișoarei referitor la Planul Urbanistic General, privind Mărirea fondului de locuinţe şi creşterea calităţii locuirii, având aspecte comune cu acest program precum utilizarea responsabilă a terenurilor în dezvoltarea imobiliară prin impunerea densităţii adecvate, dezvoltare urbană sustenabilă în raport cu utilităţile şi serviciile publice existente sau planificate, creşterea atractivităţii municipiului pentru tineri precum si prevenirea segregării sociale şi a conflictelor sociale/ interculturale. -Programul 3 al acestei politici a Masterplanului se referă la Obținerea de zone rezidențiale prin reconversie și urbanizare. Accentul aici se pune pe delimitarea suprafeţelor de dezvoltare imobiliară pe tipuri şi densităţi locative, concentrarea pe zone bine deservite cu utilităţi şi servicii publice și asigurarea, prin implementarea sistemului de reparcelare, unei structuri teritoriale şi funcţionale coerente, cu desemnarea suprafeţelor pentru dotări comunitare și a spaţiilor verzi, în cadrul unor planuri urbanistice zonale. -Politica 5 privind Imbunătățirea calității și gestionării fondului public, înscriindu-se în Programul 1 privind Creșterea calității spațiului public urban, respectiv Programul 2 referitor la Creșterea calității rețelei de spații verzi. 3.3 Modernizarea circulației Deservirea rutieră a terenului studiat va fi asigurată din strada Calea Urseni, prin intermediul străzilor interioare de legătura propuse. Racordările dintre străzi s-au prevăzut cu raze R = 6,00 m, iar razele de racordare pentru accesele la parcele s-au prevăzut de R = 3,0 m. Accesele rutiere la viitoarele parcele se vor realiza, cu lățimea de 3,00 m pentru locuințele individuale, respectiv de 6,00 m pentru zonele de servicii.

Străzile interioare au fost propuse cu un prospect de 16,00 m , 23,00 m şi 25,00 m. Profilul transversal tip PTT1 (profil A) de 16.00 m, se aplică pe strada principală de legatură, în

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t nr : 156 / 2014 PUZ – Locuințe și funcțiuni complementare, conf A.O. 07/03.10.2013 Timișoara str. Calea Urseni 10

zona locuințelor și constă din următoarele: - parte carosabilă 7,00 m; - zonă verde de 2 x 3,00 m; - trotuare pietonale 2 x 1,50 m Profilul transversal tip PTT2 (profil A’) de 16.00 m se aplică pe strada principală de legătură, în zona destinată serviciilor și constă din următoarele: - parte carosabilă 7,00 m; - parcare laterală 2 x 3,00 m; - trotuare pietonale 2 x 1,50 m. Profilul transversal tip PTT4 (profil B) de 23.00 m se aplică pe strada Calea Urseni și constă din următoarele: - parte carosabilă 7,00 m; - parcare laterală de 3,00 m in partea stangă a părții carosabile; - zonă verde de 2,00 m, în stânga părții carosabile, respectiv 5,00 m în partea dreaptă a parții carosabile; - pistă de biciclete 2 x 1,00 m; - trotuar pietonal 2x 2,00 m. Profilul transversal tip PTT3 (profil C) de 25.00 m se aplica pe strada principala din zona de Vest către canalul colector: - parte carosabilă 7,00 m; - zone verzi de 7,00 m, respectiv 4,50 m în stânga părții carosabile; - pistă de biciclete dublu sens de 2,00 m în stânga părții carosabile ; - parcare laterală de 3,00 m în partea dreaptă a părții carosabile; - zona verde de 0,50 m în partea dreaptă a părții carosabile; - trotuar pietonal de 1,00 m în partea dreaptă a părții carosabile. Pe domeniul public în apropierea zonelor de servicii se vor amenaja locuri de parcare laterale având dimensiunile de 6,00 x 3,00 m.

Dirijarea circulaţiei şi reglementarea priorităţii pentru circulaţia rutieră pe domeniul public s-a prevăzut prin realizarea de marcaje orizontale şi prin amplasarea de indicatoare de circulaţie conform SR 1848-1 din decembrie 2011, asigurând prioritate pentru traficul de pe arterele principale.

Apele meteorice vor fi colectate prin intermediul gurilor de scurgere ce vor fi prevazute între bordură și marginea părții carosabile și direcționate spre reţeaua de canalizare existentă.

Realizarea lucrărilor se va face numai de către un constructor autorizat pentru acest gen de lucrări. Începerea lucrărilor se va face numai după obţinerea autorizaţiei de construcţie, întocmirea procesului verbal cu deţinătorii de reţele tehnico – edilitare şi obţinerea aprobărilor de la Primaria Municipiuli Timisoara.

Pentru perioada execuţiei lucrărilor, beneficiarul şi executantul vor fi obligaţi să respecte normele de protecţia muncii şi siguranţa circulaţiei, astfel încât să se evite producerea de accidente de circulaţie.

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t nr : 156 / 2014 PUZ – Locuințe și funcțiuni complementare, conf A.O. 07/03.10.2013 Timișoara str. Calea Urseni 11

3.4 Zonificarea funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici Reglementarea funcțională permite amplasarea de clădiri mai înalte la Calea Urseni, în parcelele din vecinatatea acesteia fiind propusă o zonă de ansambluri de locuințe colective și dotări aferente acestora. Zona rezidențială are o structură urbană coerentă, rezultat al aplicării proceduri de urbanizare. Prezența Căii Urseni permite locuințe colective, cu un regim de înălțime de maxim P+2E. În interiorul parcelei, se propun locuințe individuale cu densitate mica, cu caracter urban. În conformitate cu planșa de reglementări urbanistice, parcelarea va acomoda următoarele funcțiuni majore: ULi/c – zonă locuințe individuale, semicolective și colective mici, P+2E, situate la Calea Urseni - se propun 5 parcele; Uliu – zonă locuințe cu regim redus de înălțime, P+1E+M, în spatele Uli/c; - se propun 32 de parcele; Zp – zone verzi și plantații de protecție CC –căi de comunicație rutieră și amenajări aferente Bilanț teritorial Teren studiat_______________________________25.277,00mp_________100,00% Parcele rezidențiale_________________________ 18.105,00mp_________ 71,62% Zonă verde compactă________________________ 1.265,00mp__________ 5,00% Căi de comunicare – drumuri cedate____________ 5.906,00mp_________ 23,38% Zonă verde de-a lungul căilor de comunicație______ 774,00mp__________ 3,06% Parcele rezidențiale pentru schimb (pînă la 5%)_____ 491,00mp_________ 1,94% POT maxim 30% CUT maxim 0,9 3.5 Dezvoltarea echiparii edilitare Alimentare cu apă În prezent pe strada Calea Urseni există o conductă de apă cu De 180 mm şi o reţea de canalizare cu De 500 mm, conform planului de reglementări lucrări hidroedilitare. Debitele de apă potabilă necesare consumului igienico-sanitar şi gospodăresc, conform breviarului de calcul sunt: Debitul specific de consum:Qs = N × qs = 132 loc × 150 l / om.zi = 0.22 l/s = 19.8 m

3/zi Debitul zilnic mediu: Qzi _ med = ks × kp × Qs = 1,05 × 1,15 × 0.22 l/s = 0.267 l/s = 22.90 m

3/zi Debitul zilnic maxim: Qzi _ med = ks × kp × Qs = 1,05 × 1,15 × 0.22 l/s = 0.267 l/s = 22.90 m

3/zi

Debitul orar maxim:Qor _ max = ko × Qzi _ max m3/zi = 2.33 × 0.347 l/s = 0.80 l/s = 3.01 m3/h = 72.41 Debitul total de calcul este de: Q= 1.79l/s Alimentarea cu apă a obiectivului se va realiza de la reţeaua de apă existentă de pe strada Calea Urseni, cu De 180 mm prin intermediul unei extinderi din PE-HD, cu diametrul De 125 mm. Reţeaua de apă potabilă pentru alimentarea obiectivului din carul acestui P.U.Z. se va realiza din tuburi de PE-HD, PE80, PN10, De 125x11,4 mm. La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie pentru lucrările propriu- zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t nr : 156 / 2014 PUZ – Locuințe și funcțiuni complementare, conf A.O. 07/03.10.2013 Timișoara str. Calea Urseni 12

execuţie necesare constructorului, precum şi avizele de gospodărire subterană pentru reţelele edilitare din zonă. Canalizare Debitele de apă menajere evacuate la canalizare (conf. SR 1846-1:2006): Quz.zimed = Qzimed = 14,14 m3/zi = 0,163 l/s; Quz.zimax = Qzimax = 18,38 m3/zi = 0,213 l/s; Quz.orarmax = Qorarmax = 51,46 m3/zi = 2,14 m3/h = 0,596 l/s. Apele uzate menajere de la parcelele propuse vor fi colectate prin intermediul unui canal propus din tuburi PVC, De 315x7,7 mm. Pe reţeaua de canalizare s-au prevăzut cămine de vizitare. Racordarea reţelei de canalizare propusă în cadrul acestui P.U.Z. se va face la canalizarea existentă de pe strada Calea Urseni, cu De 500 mm prin intermediul căminului de vizitare, Cm1. Alimentare cu energie electrică Obiectivul va constitui un nou consumator de energie electrică în zonă. Bilanţul energetic conform breviarului de calcul anexat se apreciază astfel: - Conform normativului I7-2011 pentru o casa P+M se considera urmatoarele caracteristici energetice: Pi = 20,0kW; Ps = 12,0kW - Pentru o zona de servicii se considera urmatoarele caracteristici energetice: Pi = 50,0kW; Ps = 30,0kW - Pentru parcela din mijloc rezulta urmatorul bilant energetic: Pi = 12x20,0+2x50=340,0KW; Ps=340x0,72=245,0KW - Unde 0,72 este coeficientul de simulianeitate Ks. Pentru parcela din stanga rezulta urmatorul bilant energetic: Pi = 15x20,0+2x50=400,0KW; Ps=340x0,72=288,0KW - Unde 0,72 este coeficientul de simulianeitate Ks. Pentru un bloc de locuinte semicolective in regim P+3E conform normativului I7-2011 rezulta urmatoarele caracteristici energetice: Pi = 162,0kW; Ps = 86,0kW - Pentru parcela de locuinte semicolective rezulta urmatorul bilant energetic: Pi = 162,0x4=648 kW ; Ps = 648,0x0,52=336,0 kW Pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va solicita Studiu de Solutie la SC Enel Electrica Banat SA. Se propune ca alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv sa se faca din LES 20kV existenta. Retele de telecomunicaţii Obiectivul se va racorda la retelele de telecomunicatii pe baza comenzii efectuate de beneficiar la un operator de specialitate care ii va asigura cerintele conform temei. La proiectare şi execuţie se respectă prevederile tuturor normativelor şi legislaţia în vigoare ( PE 107-1995; P 118-2009 ) 3.6 Protecția mediului Caracteristicile planurilor și programelor cu privire in special la: Gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare fie în ceea ce priveste amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privinta alocării resurselor. Documentația se referă la delimitarea unui contur în care se va putea dezvolta un complex rezidențial cu locuințe individuale, semicolective și colective mici, respectiv regulamentul în care acesta se va putea amplasa.

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t nr : 156 / 2014 PUZ – Locuințe și funcțiuni complementare, conf A.O. 07/03.10.2013 Timișoara str. Calea Urseni 13

Pe amplasamentul studiat nu se întrevede dezvoltarea activităţilor cu impact asupra mediului. Proiectul nu impune rezolvarea unor probleme deosebite de mediu, decât cele uzuale legate de servicii publice locale (ridicarea gunoiului menajer, asigurarea debitului de apă potabilă, întreţinerea reţelelor, etc.) Gradul în care planul sau P.U.Z.-ul influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau derivă din ele; În organizarea amplasamentului s-a ținut seama de specificatiile Avizului Prealabil de Oportunitate nr. 07/03.10.2013, Regulamentului Local de Urbanism aferent, precum și ale Certificatului de Urbanism nr.2124 din 17.06.2014, eliberat în baza acestuia. În concluzie, prezentul plan concordă functional și peisagistic cu celelalte studii, planuri și programe din zonă, se integrează în strategia de dezvoltare urbanistică a localitatii Timisoara, oferindu-i funcţiunile concordante cu dezvoltarea urbana.

Relația cadru natural/cadru construit Dezvoltarea durabilă a asezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice și accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural / mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit. În cadrul prezentului studiu se prevăd măsuri cu implicații referitoare la impactul asupra mediului: -recomandarea inserării de spatii verzi la nivelul solului -conform reglementărilor urbanistice, se vor prevedea spații verzi conform cu legislația în vigoare. Măsuri de protectie a mediului pentru perioada de executie Pe parcursul execuţiei construcţiilor, impactul asupra mediului va fi generat de activităţile de construcţie specifice (zgomot, praf) datorită lucrărilor de excavaţii şi transport de materiale. Aceste efecte îşi încetează înfluenţa în momentul în care se finalizează construirea zonei. Efectele descrise mai sus sunt de scurtă durată şi cu impact redus asupra mediului chiar în situaţia când se construiesc concomitent mai multe imobile învecinate. Pentru lucrările de dezafectare și construire se vor folosi firme abilitate în acest sens. Se vor lua următoarele măsuri pentru protejarea factorilor de mediu: Apa -se vor verifica, și daca va fi cazul, se vor goli canalele și conductele înainte de dezafectare, astfel încât să se excludă posibilitatea infiltratiilor în sol de substanțe lichide și contaminarea pânzei freatice -deseurile se vor preda, conform avizului eliberat Aquatim SA, către agenti economici autorizati, contractati în acest scop Aerul -se va evita efectuarea de lucrări de dezafectare generatoare de praf în condiții meteorologice nefavorabile: vânt puternic, ploi torențiale -se va folosi un echipament de eliminare a prafului, de tip „dust buster” -deșeurile lemnoase vor fi depozitate separat, până la predarea acestora -nu se vor permite arderile cu foc deschis ale deșeurilor Solul -se va evita contaminarea solului cu deșeuri de construcții și demolări -la decopertare se vor respecta prevederile din autorizația de demolare

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t nr : 156 / 2014 PUZ – Locuințe și funcțiuni complementare, conf A.O. 07/03.10.2013 Timișoara str. Calea Urseni 14

-containerele metalice pentru stocarea temporară a deșeurilor din construcții și demolări vor fi amplasate pe o platformă betonată existentă sau stocarea recipienților se va realiza pe o suprafață impermeabilizată și acoperită în vederea evitării levigării conținutului în caz de precipitații. Managementul deșeurilor Se va întocmi, pentru faza DTAC, planul de eliminare de deșeuri din construcții și demolări, conform cerințelor de protecție a mediului și se vor respecta condițiile pentru gestionarea deșeurilor generate pe parcursul lucrărilor. Celelalte măsuri au fost descrise mai sus. Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase Conform HG 856-2002 următoarele deșeuri, posibil a se identifica pe amplasament pe parcursul lucrărilor propuse, sunt clasificate ca periculoase: -17 01 06* amestecuri sau fracții separate de beton, cărămizi, țigle sau contaminate cu substanțe periculoase -17 02 04* sticlă, materiale plastice sau lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase -17 03 01* asfalturi cu conținut de gudron de huilă -17 04 09* deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase -17 05 03* pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase -17 05 07* resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase -17 09 03* alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase În cazul identificării acestora prin responsabilul de șantier, se vor lua următoarele măsuri: -containerele utilizate trebuie să asigure un grad ridicat de impermeabilizare – nu este permisă scurgerea de lichide din recipienți în timpul manipulării (stocării) și al transportului. -este necesară asigurarea acoperirii zonei de stocare pentru a împiedica spălarea deșeurilor din containere în caz de precipitații -este obligatorie utilizarea de containere care să poată fi închise și securizate Protecția calității apelor Pe lângă măsurile descrise mai sus, vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Legii 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, precum și actele normative subsecvente, respectiv HG nr. 188 din februarie 2002. Protecția calității aerului Pe lângă măsurile descrise mai sus, utilajele tehnologice și de transport folosite în timpul construcției și operării ulterioare vor respecta HG 1209/2004 modificată prin HG 2176/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile rerutiere și a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze și particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei. Prorectia solului Pe lângă măsurile descrise mai sus, dacă vor apărea pe parcursul lucrărilor, fracțiuni de sol contaminat, acestea pot fi stocate temporar în incinta amplasamentului de unde au fost excavate. Conform HG 1408/2007 privind modalitătile de investigare și evacuare a poluării solului și subsolului, detinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pentru curătarea/remedierea si/sau reconstructia ecologică a zonei afectate. 3.7 Obiective de utilitate publică Obiectivele de utilitate publică se vor realiza de regulă pe terenurile din domeniul public. Obiectivele de utilitate publică sunt: retelele edilitare (alimentare cu apă, canalizare și energie electrică), care vor deveni publice după realizare.

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t nr : 156 / 2014 PUZ – Locuințe și funcțiuni complementare, conf A.O. 07/03.10.2013 Timișoara str. Calea Urseni 15

Circulaţia terenurlor Pentru realizarea obiectivului propus în cadrul Planului Urbanistic Zonal sunt necesare schimburi de teren: 6.384,00 mp (25,25%) se cedează pentru drumuri Cei 6.384,00 mp destinaţi realizării drumurilor şi reţelelor edilitare vor trebui să treacă din proprietatea privată a beneficiarului, în proprietatea publică a orașului Timișoara. 4.Concluzii Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordantă cu Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și prevederile legale în viguare. La baza criteriilor de intervenție, reglementări și restricții impuse au stat următoarele obiective principale: -încadrarea în Planul Urbanistic General -asigurarea amplasamentului și amenajărilor pentru obiectivul solicitat prin temă -zonificarea functională a teritoriului având ca scop creşterea eficienţei -rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere și de mediu Prezentul P.U.Z. are un caracter director, de reglementare, ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare și conformare a construcțiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al Timișoarei. Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării P.U.Z. ului și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și al menținerii la zi a situației din zonă.

Acest proiect şi informaţiile cuprinse în el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau parţial, decât cu acordul scris al S.C. AC TECTURA S.R.L. şi nu vor fi folosite în alt scop decât cel pentru care au fost elaborate. Prezenta documentaţie, în faza de PUZ, a fost elaborată cu respectarea prevederilor RLU, precum şi a altor Legi şi Normative tehnice în vigoare. Întocmit: arh. Krisztina Dudaș Timişoara 08. 2014

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t nr : 156 / 2014 PUZ – Locuințe și funcțiuni complementare, conf A.O. 07/03.10.2013 Timișoara str. Calea Urseni 16

P.U.Z – Locuințe și funcțiuni complementare, conf. Aviz de Oportunitate 07/03.10.2013 Beneficiar: sc GATEWAY CONSTRUCTION srl Amplasament: Timișoara, str. Calea Urseni Cf. nr: 435219, nr. top: 1290/998-1030/b/1/1 Lucrarea are la bază Certificatul de Urbanism nr. 2124 din data de 17.06.2014, emis de Primăria Municipiului Timișoara. Obiectul prezentului proiect îl constituie promovarea unei investiţii private, privind realizarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), pentru cdezvoltarea unui complex rezidențial cu locuințe și funcțiuni complementare, conform avizului de oportunitate nr. 07/03.10.2013. Tema de proiectare are ca obiect parcelarea unei suprafețe de teren de 25.277,00 mp, în vederea organizării unui complex de locuințe individuale, colective și dotări cu funcțiuni complementare. Caracteristica zonei impune o tramă stradală carteziană. Parcelele de locuire vor avea intre 250 și 450 mp. Pe zona în care se află terenul studiat, în ultimii cațiva zeci de ani au funcționat serele Horticola SA. Zona nu s-a dezvoltat datorita situației incerte în care s-a aflat începând cu colectivizarea din anii 50. Terenurile au fost colectivizate forțat de la proprietarii de drept, iar dupa ani intregi de procese în instanță, acestea au fost retrocedate urmașilor. Proiectul propus vine în sprijinul valorificării zonei prin reglementarea de zone de locuire colectivă și individuală.

În zona amplasamentului studiat, strada Calea Urseni este în aliniament. În prezent strada are două benzi de circulaţie din îmbrăcăminte bituminoasă, având un prospect de 23,00 m, din care partea carosabilă de 7,00 m lăţime, încadrată de zone verzi. Se menţionează faptul că pe planul de situaţie nu sunt poziţionate reţelele subterane, drept pentru care beneficiarul lucrării va solicita avizul de la deţinătorii de reţele subterane, în vederea executării unor eventuale lucrări de modificare a traseelor existente.

Cea mai apropiată zonă de locuințe se află in partea de est a terenului, peste drum de Calea Urseni, la 23,15 metri distanță. Este o zonă de locuințe individuale.

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

Atasament: 02.2_reglementari_urseni_fn.pdf

������ ���

������������ �

�����������,*

�����

����� ������

������ � ������ ��� �-��

,��������� �

����� ���

�������

���� ����*���*

����,��� ���� ����

�%!���% "&)'"$���(��ș �%!��� $�� �� �(�!"$

�����������

�� � ����

Timișoara, Calea Urseni CF. 435219, TOP. 1290/998-1030/b/1/1�%!���"%� ��� %+�(# ��

s.c. Gateway Construction s.r.l.

PUZ - locuințe și funcțiuni complementare conform A.O. 07 / 03.10.2013

� �����

A C RO - 300569 Timişoara , str. Stejarul nr. 7, apt. SAD 1 mobil : +40 0746 142 069 e-mail : office @ actectura.ro

T E C T U R A

LOCUINȚE ȘI FUNCȚ IUNI COMPLEMENTAREPLAN URBANISTIC ZONAL P.U.Z.

CONTUR PROPRIETATE

DRUMURI PROPUSE

CANALE

LOCUIRE P+1E+M

LOCUIRE P+1E+M (PARCELE SCHIMB)

LOCUIRE, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE P+2E

SERVICII

ZONĂ IMPLEMENTARE CONSTRUCȚII

INTERDICȚIE CONSTRUIRE/SPAȚII VERZI

ZONĂ VERDE DE PROTECȚIE

L E G E N D Ă

Suprafața teren studiat 25.277,00mp 100,00% Parcele rezidențiale 18.106,00 mp 71,62% Zonă verde compactă 1.265,00 mp 5,00% Căi de comunicare - drumuri cedate 5.906,00 mp 23.38%

Plantații de protecție(pe căi de comunicare) 774,00 mp 3,06% Parcele rezidențiale pentru schimb 491,00 mp 1,94% (până la 5% conform Aviz Oportunitate)

P.O.T. maxim 30% C.U.T. maxim 0.9

Suprafața parcele rezidențiale 18.105,00 mp

Construcții pe parcelă maxim 30% Zone verzi pe parcelă minim 40% Platforme și accese 30%

N

B I L A N Ț T E R I T O R I A L

LEA ÎN EXPOATARE

8 88.85 00B1

5189.83 0B10

1388.99 B100

1389.00 B101 1389.09 B102

2589.00 B103

2589.05 B104

689.07 B105

6

89.09 B106

489.05 B107

488.89 B108

488.83 B109

1589.19 0B11

488.71 B110

488.70 B111

2588.71 B112

2588.75 B113

2588.56 B114

2588.66 B115

2588.83 B116

2588.79 B117

2588.72 B118

1589.10

0B12

2588.86 B121

489.04 B122

6

89.08 B123689.08 B124

689.00 B125

688.97 B126

489.18 B127

489.18 B128

42

89.04 B129

31LH 88.97 0B13

42

89.01 B130 4289.00 B131

42

89.00 B132989.01 B133

989.04 B134

989.03 B135 989.00 B136

1389.25 B137 1389.21

B138 1389.11

B139

2689.02 0B14

1388.96 B1406

89.17 B141

6

89.18 B142

489.10 B143

2888.87 B144

2888.95 B145

6

89.22 B146689.22 B147

2588.95 B148

6

89.19 B149

488.99 0B15

689.20 B150

688.56 B151

688.75 B152

688.84 B153

688.82 B154

688.77 B155

688.88 B156

688.90 B157

489.14 B158

689.25 B159

588.97 0B16

689.25 B160

2589.04 B161

2589.10 B162

2589.02 B163 25

88.98 B164

2588.81 B1652588.96

B166

2588.98 B167 25

88.91 B168

2588.82 B169

488.90 0B17

2588.77 B170

2588.75 B171 2588.70

B172

2588.67 B173

2588.74 B174

2588.52 B175

2588.68 B176

2588.91 B177

2588.85 B178

2588.77 B179

6

88.67 0B18

2588.94 B180

2589.29 B181

989.49 B1829

89.37 B183

989.31 B184

988.91 B18525

89.42 B186

489.65 B187

489.53 B188

489.62 B189

2848 88.79 0B19

489.62 B190

489.61 B191

489.60 B192

2589.41 B193

2589.17 B194

2588.89 B195

2588.75 B196

2588.90 B1974

89.23 B198

2589.12 B199

888.84 00B2

425 88.61 0B20

2589.09 B200

2589.16 B201

25

89.16 B202 2590.26 B203

2590.29 B204

2590.08 B205

2590.43 B206

2589.36 B207

489.47 B208

488.41 B209

16 C

88.61

0B21

2589.54 B210

2589.37 B211

4789.21 B212

4789.31 B213

4789.29 B214

4789.26 B215

4789.21 B216

4789.09 B217

4789.08

B218

47

89.06 B219

4288.89 0B22

4788.97 B220

47

89.02 B221

4789.14 B222

4789.16 B223

4789.10 B224

4789.30 B225

4789.26 B226

4789.18 B227

4789.18 B228

4789.28 B229

2288.78

0B23

47

89.26 B230 47

89.20 B231 4789.18 B232

42 89.19 B233

4289.20 B23442

89.14B23542 89.22 B236

988.22 B237

988.21 B238 988.21 B239

1388.56 0B24

988.13 B240CAMIN

89.17 B241CAMIN

89.18B242 CAMIN

89.18 B243

CAMIN

89.16 B244

88.77 B245

88.80 B246

88.83 B247

88.82 B248

2589.04 B249

13

88.63 0B25

6989.21 B250

2589.37 B251

489.48 B252

489.44 B253

489.64 B254 489.57

B255

489.51 B256

489.57 B257

2589.30 B258

2589.39 B259

4288.71 0B26

2589.32 B260

2588.79 B261

2289.77 B262

2589.29 B263489.42 B264

489.40 B265

489.41 B266 4

89.40 B267

990.83 B268

2589.20

B269

4288.70 0B27

2588.81 B270

4788.88 B271

489.36 B272

489.36 B273

4789.12 B274

4788.99 B275

4788.91 B276

4788.73 B277

4788.67 B278

4788.61 B279

42

88.89 0B28

4788.65 B280

488.68 B281

488.57 B282

488.68 B283

488.69

B284 488.56 B285

488.48 B286

488.67

B287 488.92 B288

2588.68 B289

4288.91

0B29

2588.64 B290

2588.65 B291

2588.76 B292

2588.75 B293

2588.96 B294

2589.07 B295489.25 B296

489.27 B2972588.89 B298

2588.70 B299

8 88.86 00B3

16 C88.76 0B30

2589.12 B300

2589.14 B301

489.38 B302

489.41 B303

2589.30 B304

2589.03 B305

2589.03 B306

2588.95 B307

2588.93 B308

25+2.9

91.71 B309

18

A88.72 0B31 2588.68 B310

2588.54 B311

488.76 B312

488.63 B313

488.53 B314

588.75 B315

2589.03 B316

2588.18 B317

489.23 B318

489.29 B319

CL 88.79 0B32

489.28 B320488.94 B321

2588.95 B322

589.02 B323

588.88 B324

588.66 B325

588.59 B326

489.01 B327

488.95 B3282588.80 B329

6 88.73 0B33

2588.60 B330

2588.70 B331

2588.77 B332

2588.60 B333

2588.58 B334

2588.66 B335

2588.46 B336

2588.54 B337

2588.65 B338

2588.75 B339

488.92 0B34

488.86 B340

489.49 B341

489.33 B342

589.29 B343

589.10 B344

588.75 B345

588.66 B346

588.57 B3476988.58 B348

6988.71 B349

16 C

88.92 0B35

6988.63 B350

6988.77 B351 6988.95 B352489.16 B353

489.02 B3542588.92 B355

2588.95 B356

6989.04 B357

488.94 B358

489.01 B359

588.94 0B36

2588.92 B360

2588.87 B361

2588.76 B362

2589.17 B363

2589.40 B364

2589.39 B365

2589.50 B366

489.37 B367

489.43 B368

2589.14 B369

488.94 0B37

2589.27 B370

2589.15 B371

2589.30 B372

2589.23 B373

2589.16 B374

2589.01 B375

2588.71 B376 488.76 B377

488.72 B3782588.51 B379

2688.80 0B38

887.28 B380

8 89.25 B381 8

87.15 B382 887.19 B383

887.18 B384

887.15 B385

887.12 B386

887.19 B3872589.02

B388

2589.14 B389

2588.75 0B39

2589.17 B390

2589.08 B391

2589.15 B392

2689.79 B393

2689.60 B394

888.82 00B4

2588.78 0B40

488.90 0B41 4

89.03 0B425

88.99 0B43 688.71

0B44 4888.69 0B45

4888.79 0B46

16 C 88.84

0B47 18

A88.87 0B48 18

A89.01 0B49 8

88.91 00B5

16 C88.90 0B50

16 C88.82 0B5121V88.87 0B52CL88.820B53

cl88.86 0B54

cl88.56 0B55

188.89 0B566

88.96 0B57 1389.43 0B58

1389.00 0B59

888.99 00B6

489.37 0B60

489.23

0B61

489.35 0B64

489.06 0B65

489.30 0B66

489.20 0B674

89.08 0B68489.02

0B69

8 88.7800B7

489.03 0B70

489.13 0B71489.07

0B72

489.12 0B73

489.11 0B74

2689.03 0B75

16 C

88.98

0B76 18

A89.03 0B77688.890B78CL89.00 0B79

5189.93

00B8

CL48 89.06

0B80

6 88.94 0B81

16 C88.97 0B821389.110B831388.940B84

18

A89.11 0B85 1389.37 0B8613

89.70 0B87

4889.38 0B88

6

88.85 0B89

26 88.96 00B9

CL88.95

0B90

6

88.86 0B91CL 88.75 0B92

2848 88.93 0B93

3289.08 0B94

3288.99 0B95

689.04

0B96 6

88.98 0B97688.99 0B98

1388.89 0B99

2688.75 00E1 42

88.76 0E10

2589.01 E100

2589.08 E101

2589.04 E102

2589.09 E103

2588.98 E104

2588.82 E105

2588.86 E106

2589.09 E107

2589.40 E108

2589.29 E109

4288.90

0E11

2588.88 E110

2589.35

E111 489.34 E112

489.26 E1134788.97 E114

ELECTRIC

89.17 E115 ELECTRIC

89.17 E116ELECTRIC

89.23 E117ELECTRIC

89.22 E118 FORAJ

89.24 E119

1388.84

0E12

FORAJ

89.26 E120

FORAJ

89.33 E121FORAJ

89.26 E122

2588.96 E123

2589.20 E124

2588.78 E125

2588.75 E126

2588.70 E127

2588.74 E128

2588.77 E129

1388.99 0E13

2588.63 E130

2588.37 E131

2588.58 E132

2588.70 E133

2588.78 E134

2588.89 E135

2589.04 E136

489.31 E137

2589.30 E138489.31 E139

7CL 88.71 0E14

4788.81 E140

2588.83 E14125

88.65 E142

4788.92 E143

489.33 E144

2589.42 E145

489.53 E146

4789.17 E147

HD 89.21 E148

HD 89.31 E149

6

88.74 0E15

HD 89.15 E150HD 89.08 E151

2589.29 E152

2589.01 E153

2588.90 E154

2588.81 E155

2588.70 E156

2588.87 E157

2588.71 E158

2588.54 E159

488.88

0E16

2588.40 E160

2588.48 E161

2588.49 E162

2588.53 E163

2588.76 E164

2588.95 E165

4789.21 E168489.47 E169

588.99

0E17

2589.43 E170

489.41 E1714789.03 E172

2589.06 E173

2588.84 E174

4788.85 E175

489.13 E176

489.14 E177

2589.16 E178

4788.92 E179

488.99 0E18

2588.96 E180

2588.75 E181

2588.55 E182

2588.53 E1832589.21

E184

2588.91 E185

2588.67 E186

2588.63 E187

2588.91 E188

2588.60 E189

2788.81 0E19

2588.42 E190

2588.92 E1914

88.91 E192

4788.67 E193

488.98 E194

4788.64 E195

2588.44 E196

2588.90 E197

489.00 E198

489.06 E199

489.00 00E2

2788.88 0E20

2588.81 E200

2588.51 E201

2588.26 E202

2588.42 E203

2588.84 E204

2589.09 E205

2589.28 E206

2589.20 E2072589.42

E208

2589.17 E209

488.98 0E21

2589.40 E210

2589.38 E211

2589.29 E212

2589.02 E213

2588.69 E214

2588.65 E215

488.85 E216

488.82 E217

2588.71 E2184 88.69 E219

588.99 0E22

488.73 E220 P88.82 E221

2589.04 E222

2589.07 E223

2589.14 E224

2589.53 E225

2589.36 E226

2589.36 E227

2689.34

E228

2689.34 E229

488.98 0E23

2589.00 E230

2588.89 E231

2588.97 E232

26

89.09 E233

2689.08 E234

3089.14 E235

H89.76 E23630

89.18 E237

2588.83 E238

2589.08 E239

688.65 0E24

2589.01 E240

2588.93 E241

2588.98 E242

2589.16 E243

2589.18 E244

2588.97 E245

2589.15 E246 2589.14

E247

2589.06 E248

2588.92 E249

788.79 0E25

2588.89 E250

2588.85 E251

2588.96 E252

2589.01 E253

21

V88.83 0E26

1389.34 E2631389.38 E264

3091.20

E265 H88.69

E2663088.55

E267

3089.14

E268H88.77 E269

18

A 88.93 0E27

3086.71 E270

2689.21

E271

3089.23

E272

989.39 E273

1388.78 0E2813

88.79 0E29

588.98 00E3

16 C 88.81 0E30

1388.86 0E311388.86 0E32

1389.08

0E3313 89.21 0E34489.04

0E35 589.04 0E36

489.02 0E372788.73

0E38

2788.89 0E39 4

88.96 0E40

589.01 0E414

88.98 0E42 1389.03 0E4313

89.02 0E44 6

88.80 0E45

7CL88.89 0E46

4888.97 0E47

489.08 0E485

89.06 0E49

489.00 0E5027

89.08 0E51

1388.91 0E52

1389.06

0E531388.90 0E54

1388.99 0E55 89.04 0E56

1389.00

0E57

2588.99 0E58

2589.01 0E59

689.08 0E60

4 89.05 0E61

489.01 0E62

2588.81 0E63

2588.71 0E64

2588.63 0E65

2588.86 0E66

2588.65 0E67

2588.49 0E68

588.68 0E69

CL 88.66 00E7

588.76 0E70

588.90 0E71

589.04 0E72

589.13 0E75

489.15 0E76

4

89.20 0E77489.20 0E78

489.11 0E79

4288.62 00E8

489.21 0E80

2588.49 0E81

2588.53 0E82

2588.67 0E83

2589.25 0E84

2589.26 0E85

2589.01 0E86

2588.67 0E87

2588.67 0E88

2588.43 0E89

18

A88.85 00E9

2588.58 0E90

2588.31 0E91

2588.33 0E92488.71

0E93

2588.88 0E94

2588.96 0E95

2589.00 0E96

988.97 0E97

988.94 0E98 9

89.10 0E99

0.00 0_L1

0.00 0_L2

0.00 0_L3

0_L4

4 88.91 0_L5 6

88.62 0_L6

2689.1000G1

3089.28

0G10 30

89.07 0G1130 87.45

0G12

30 89.15

0G13

26 89.22

0G14

30 87.57

0G15 30

89.12 0G1630 89.11

0G17

30

89.44 0G18

30 87.65

0G19

30 89.08

00G2

30 89.55

0G20

30 87.61

0G2130 89.27

0G22 30 89.45

0G23

30 89.33

0G24

30 88.36

0G2530

89.43 0G26

3087.560G27 30

89.39 0G28

3089.29

0G29

25 87.39

00G3

30 88.39

0G30 30 89.44

0G31 30

89.25 0G32

PDT 89.11

0G33

PDT 89.09

0G34

PDT 89.38

0G35

1389.360G361389.290G37 0G38

PDT 89.33

0G39

30

89.19 00G4

PDT 89.06

0G40 PDT 89.26

0G41

PDT89.14

0G42

PDT 89.27

0G43

PDT 89.05

0G44

PDT 89.03

0G45

1313

PDT 89.45

0G48

25 89.19

0G49

30 89.16

00G5

25 89.16

0G50

25 89.21

0G51

3087.0300G630 89.30 00G7

30

87.39 00G8 30 89.32

00G9 26.026.022.5

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 22.4 16.0 26.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 26.0 16.0

9. 5

42 .9

52 .4

6. 0

6. 5

9. 5

42 .9

4. 0

34 .9

4. 0

12 .0

6.0 12.4 4.0

11.3 6.0

6. 0

4.0 16.0 6.0

4. 0

16 .0

22 .9

12 .0

12 .06.0 16.0

4.0

9. 5

9. 5

42 .9

29 .7

16 .0

29 .7

15.8 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 20.2 16.0 22.5 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 22.5 16.0 36.0 60.4

9. 7

16 .0

4. 0

4. 0

16 .0

9. 7

75 .4

18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 58.6 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 74.5

442.8

18 .9

12 .0

12 .0

30 .9

12 .0

472.52

52.34

44.8 44.8

17 .5

17 .5

12 .5

5. 0

4. 0

10.0 28.8

6.0 28.8 10.0

44.8 44.8

27 .0

17 .5

17 .5

17 .5

17 .5

1290/998-1030/b/1/2/b

teren

H O R T I C O L A

VECINĂTATE 1290/998-998-1030/a/2

S teren = 25.277,00mp1290/998-1030/b/1/1

VECINĂTATE 1290/998-1030/b/1/2/a

CF 435219

profil stradal A

profil stradal A

profil stradal A profil stradal A'

PTT 30, conf PUG

profil stradal B

continuare str.Podlibny continuare str.Podlibny

continuare str.Podlibny

C alea U

rseni profil stradal propus

L O C U I R E P + 1 E + M

H m a x = 9 m

L O C U I R E + S E R V I C I I

P + 2 E H m a x = 9 mL i u

L i u

L i c

L O C U I R E P + 1 E + M

H m a x = 9 m

Locuire 32 594 m2

Locuire 31 594 m2

Locuire 29 594 m2

Locuire 30 594 m2

Locuire 24 535 m2

Locuire 23 535 m2

Locuire 17 814 m2

Locuire 16 535 m2

Locuire 8 594 m2

Locuire 22 535 m2

Locuire 20 831 m2

Locuire 21 535 m2

Locuire 22 535 m2

Locuire 7 594 m2

Locuire 6 594 m2

Locuire 5 594 m2

Locuire 4 594 m2

Locuire/ servicii 33 877 m2

Locuire/ servicii 3 877 m2

Locuire/ servicii 9 668 m2

Locuire/ servicii 26 668 m2

Locuire/ servicii 10 600 m2

Locuire 28 594 m2

Locuire 15 535 m2

Locuire 14 535 m2

Locuire 13 535 m2

Locuire 12 535 m2

Locuire 11 535 m2

Locuire/ servicii 25 600 m2

Locuire+Servicii 1.3

A: 782 m2

Locuire+Servicii 1.2

A: 782 m2

Locuire+Servicii 1.1

A: 782 m2

Locuire+Servicii 1.5

A: 782 m2

Locuire 22

A: 429 m2Locuire23 A: 429 m2

Locuire 24

A: 429 m2Locuire25 A: 429 m2

Locuire 26

A: 429 m2Locuire27 A: 429 m2

Locuire 28

A: 429 m2 Locuire

29 A: 429 m2

Locuire 30

A: 429 m2Locuire31 A: 429 m2

Locuire 32

A: 429 m2 Locuire14 A: 429 m2

Locuire 13

A: 429 m2Locuire12 A: 429 m2

Locuire 11

A: 429 m2Locuire10 A: 429 m2

Locuire 9

A: 429 m2 Locuire

8 A: 429 m2

Locuire 7

A: 429 m2Locuire6 A: 429 m2

Locuire 17

A: 312 m2 Locuire

16 A: 312 m2

Locuire 15

A: 491 m2

Locuire 5

A: 429 m2

Locuire 2

A: 312 m2 Locuire

3 A: 312 m2

Locuire 4

A: 490 m2

Locuire 18

A: 269 m2

Locuire 20

A: 424 m2

Locuire 21

A: 429 m2

Locuire 33

A: 928 m2

Locuire 19

A: 269 m2

Locuire+Servicii 1.4

A: 1,427 m2

Locuinte semicolective 2 860 m2

Locuinte semicolective 34 860 m2

Locuinte semicolective 1 1,802 m2

Locuinte semicolective 35 1,797 m2

4. 0

16 .0

22 .9

493.03

56 .1

7

P. U. Z. Î N C U R S D E E L A B O R A R E S.C. SUBCONTROL S.R.L.

P A R C E L A R E / Z O N I F I C A R E C O N F O R M A V I Z D E O P O R T U N I T A T E 07 / 03.10.2013 S.C. SUBCONTROL S.R.L.

Reglementări urbanistice - zonificare

� ���� � ���

02.2

9.0 2.0 2.5 7.0 2.25 .25

2.0 4.0

25.00 m

profil PTT 30 conf PUG

al in

ia m

en t

domeniu privattrotuar z.verde carosabil parcare trotuar

profil B

z.verde protecție canal

4.0 2.0 2.5 7.0 2.25 .25

2.0 5.0

16.00 m

4.0 2.0 2.5 7.0 2.25 .25

2.0 4.0

16.00 m

al in

ia m

en t

al in

ia m

en t

domeniu privatdomeniu privat trotuar z.verde carosabil parcare trotuar

profil A'

al in

ia m

en t

al in

ia m

en t

domeniu privatdomeniu privat trotuar z.verde carosabil parcare trotuar

profil A

16.00 m

5.0 1.5 1.0

1.5 3.5 3.5 3.5 3.5 1.5 1.0

1.5

22.00 m

al in

ia m

en t

domeniu privat z.verde carosabil

profil A'

profil PTT 30 conf PUG

Calea Urseni

trotuar z.verdecarosabil velo trotuar

aliniam ent

domeniu privatvelo

Atasament: 02.3_mobilare_urseni_fn.pdf

������ ���

������������ �

�����������,*

�����

����� ������

������ � ������ ��� �-��

,��������� �

����� ���

�������

���� ����*���*

����,��� ���� ����

�%!���% "&)'"$���(��ș �%!��� $�� �� �(�!"$

�����������

�� � ����

Timișoara, Calea Urseni CF. 435219, TOP. 1290/998-1030/b/1/1�%!���"%� ��� %+�(# ��

s.c. Gateway Construction s.r.l.

PUZ - locuințe și funcțiuni complementare conform A.O. 07 / 03.10.2013

� �����

A C RO - 300569 Timişoara , str. Stejarul nr. 7, apt. SAD 1 mobil : +40 0746 142 069 e-mail : office @ actectura.ro

T E C T U R A

LOCUINȚE ȘI FUNCȚ IUNI COMPLEMENTAREPLAN URBANISTIC ZONAL P.U.Z.

8 88.85 00B1

5189.83 0B10

1388.99 B100

1389.00 B101 1389.09 B102

2589.00 B103

2589.05 B104

689.07 B105

6

89.09 B106

489.05 B107

488.89 B108

488.83 B109

1589.19 0B11

488.71 B110

488.70 B111

2588.71 B112

2588.75 B113

2588.56 B114

2588.66 B115

2588.83 B116

2588.79 B117

2588.72 B118

25 88.77 B119

1589.10

0B12

25 88.85 B120

25 88.86 B121

489.04 B122

6

89.08 B123689.08 B124

689.00 B125

688.97 B126

489.18 B127

489.18 B128

42

89.04 B129

31LH 88.97 0B13

42

89.01 B130 42 89.00

B131

42

89.00 B132989.01 B133

989.04 B134

989.03 B135

989.00 B136

1389.25 B137 1389.21

B138 1389.11

B139

2689.02 0B14

1388.96 B1406

89.17 B141

6

89.18 B142

489.10 B143

2888.87 B144

2888.95 B145

6

89.22 B146689.22 B147

2588.95 B148

6

89.19 B149

488.99 0B15

689.20 B150

688.56 B151

688.75 B152

688.84 B153

688.82 B154

688.77 B155

688.88 B156

688.90 B157

489.14 B158

689.25 B159

588.97 0B16

689.25 B160

2589.04 B161

2589.10 B162

2589.02 B163 25

88.98 B164

2588.81 B1652588.96

B166

2588.98 B167 25

88.91 B168

2588.82 B169

488.90 0B17

2588.77 B170

2588.75 B171 2588.70

B172

2588.67 B173

2588.74 B174

2588.52 B175

2588.68 B176

2588.91 B177

2588.85 B178

2588.77 B179

60B18

2588.94 B180

2589.29 B181

989.49 B1829

89.37 B183

989.31 B184

988.91 B18525

89.42 B186

489.65 B187

489.53 B188

489.62 B189

2848 88.79 0B19

489.62 B190

489.61 B191

489.60 B192

2589.41 B193

2589.17 B194

2588.89 B195

2588.75 B196

2588.90 B1974

89.23 B198

2589.12 B199

888.84 00B2

425 88.61 0B20

2589.09 B200

2589.16 B201

25

89.16 B202 2590.26 B203

2590.29 B204

2590.08 B205

2590.43 B206

2589.36 B207

489.47 B208

488.41 B209

16 C

88.61

0B21

2589.54 B210

2589.37 B211

4789.21 B212

4789.31 B213

4789.29 B214

4789.26 B215

4789.21 B216

4789.09 B217

4789.08

B218

47

89.06 B219

4288.89 0B22

4788.97 B220

47

89.02 B221

4789.14 B222

4789.16 B223

4789.10 B224

4789.30 B225

4789.26 B226

4789.18 B227

4789.18 B228

4789.28 B229

2288.78

0B23

47

89.26 B230 47

89.20 B231 4789.18 B232

42 89.19 B233

4289.20 B23442

89.14B23542 89.22 B236

988.22 B237

988.21 B238 988.21 B239

1388.56 0B24

988.13 B240CAMIN

89.17 B241CAMIN

89.18B242 CAMIN

89.18 B243

CAMIN

89.16 B244

88.77 B245

88.80 B246

88.83 B247

88.82 B248

2589.04 B249

13

88.63 0B25

6989.21 B250

2589.37 B251

489.48 B252

489.44 B253

489.64 B254 489.57

B255

489.51 B256

489.57 B257

2589.30 B258

2589.39 B259

4288.71 0B26

2589.32 B260

2588.79 B261

2289.77 B262

2589.29 B263489.42 B264

489.40 B265

489.41 B266 4

89.40 B267

990.83 B268

2589.20

B269

4288.70 0B27

2588.81 B270

4788.88 B271

489.36 B272

489.36 B273

4789.12 B274

4788.99 B275

4788.91 B276

4788.73 B277

4788.67 B278

4788.61 B279

42

88.89 0B28

4788.65 B280

488.68 B281

488.57 B282

488.68 B283

488.69

B284 488.56 B285

488.48 B286

488.67

B287 488.92 B288

2588.68 B289

4288.91

0B29

2588.64 B290

2588.65 B291

2588.76 B292

2588.75 B293

2588.96 B294

2589.07 B295489.25 B296

489.27 B2972588.89 B298

2588.70 B299

8 88.86 00B3

16 C88.76 0B30

2589.12 B300

2589.14 B301

489.38 B302

489.41 B303

2589.30 B304

2589.03 B305

2589.03 B306

2588.95 B307

2588.93 B308

25+2.9

91.71 B309

18

A88.72 0B31 2588.68 B310

2588.54 B311

488.76 B312

488.63 B313

488.53 B314

588.75 B315

2589.03 B316

2588.18 B317

489.23 B318

489.29 B319

CL 88.79 0B32

489.28 B320488.94 B321

2588.95 B322

589.02 B323

588.88 B324

588.66 B325

588.59 B326

489.01 B327

488.95 B3282588.80 B329

6 88.73 0B33

2588.60 B330

2588.70 B331

2588.77 B332

2588.60 B333

2588.58 B334

2588.66 B335

2588.46 B336

2588.54 B337

2588.65 B338

2588.75 B339

488.92 0B34

488.86 B340

489.49 B341

489.33 B342

589.29 B343

589.10 B344

588.75 B345

588.66 B346

588.57 B3476988.58 B348

6988.71 B349

16 C

88.92 0B35

6988.63 B350

6988.77 B351 6988.95 B352489.16 B353

489.02 B3542588.92 B355

2588.95 B356

6989.04 B357

488.94 B358

489.01 B359

588.94 0B36

2588.92 B360

2588.87 B361

2588.76 B362

2589.17 B363

2589.40 B364

2589.39 B365

2589.50 B366

489.37 B367

489.43 B368

2589.14 B369

488.94 0B37

2589.27 B370

2589.15 B371

2589.30 B372

2589.23 B373

2589.16 B374

2589.01 B375

2588.71 B376 488.76 B377

488.72 B3782588.51 B379

2688.80 0B38

887.28 B380

8 89.25 B381 8

87.15 B382 887.19 B383

887.18 B384

887.15 B385

887.12 B386

887.19 B3872589.02

B388

2589.14 B389

2588.75 0B39

2589.17 B390

2589.08 B391

2589.15 B392

2689.79 B393

2689.60 B394

888.82 00B4

2588.78 0B40

488.90 0B41 4

89.03 0B425

88.99 0B43 688.71

0B44 4888.69 0B45

4888.79 0B46

16 C 88.84

0B47 18

A88.87 0B48 18

A89.01 0B49 8

88.91 00B5

16 C88.90 0B50

16 C88.82 0B5121V88.87 0B52CL88.820B53

cl88.86 0B54

cl88.56 0B55

188.89 0B566

88.96 0B57 1389.43 0B58

1389.00 0B59

888.99 00B6

489.37 0B60

489.23

0B61 4 89.32 0B62

489.31 0B63

489.35 0B64

489.06 0B65

489.30 0B66

489.20 0B674

89.08 0B68489.02

0B69

8 88.7800B7

489.03 0B70

489.13 0B71489.07

0B72

489.12 0B73

489.11 0B74

2689.03 0B75

16 C

88.98

0B76 18

A89.03 0B77688.890B78CL89.00 0B79

5189.93

00B8

CL48 89.06

0B80

6 88.94 0B81

16 C88.97 0B821389.110B831388.940B84

18

A89.11 0B85 1389.37 0B8613

89.70 0B87

4889.38 0B88

6

88.85 0B89

26 88.96 00B9

CL88.95

0B90

6

88.86 0B91CL 88.75 0B92

2848 88.93 0B93

3289.08 0B94

3288.99 0B95

689.04

0B96 6

88.98 0B97688.99 0B98

1388.89 0B99

2688.75 00E1 42

88.76 0E10

2589.01 E100

2 589.08

E101

2589.04 E102

2589.09 E103

2588.98 E104

2588.82 E105

2588.86 E106

2589.09 E107

2589.40 E108

2589.29 E109

4288.90

0E11

2588.88 E110

2589.35

E111 489.34 E112

489.26 E1134788.97 E114

ELECTRIC

89.17 E115 ELECTRIC

89.17 E116ELECTRIC

89.23 E117ELECTRIC

89.22 E118 FORAJ

89.24 E119

1388.84

0E12

FORAJ

89.26 E120

FORAJ

89.33 E121FORAJ

89.26 E122

2588.96 E123

2589.20 E124

2588.78 E125

2588.75 E126

2588.70 E127

2588.74 E128

2588.77 E129

1388.99 0E13

2588.63 E130

2588.37 E131

2588.58 E132

2588.70 E133

2588.78 E134

2588.89 E135

2589.04 E136

489.31 E137

2589.30 E138489.31 E139

7CL 88.71 0E14

4788.81 E140

2588.83 E14125

88.65 E142

4788.92 E143

489.33 E144

2589.42 E145

489.53 E146

4789.17 E147

HD 89.21 E148

HD 89.31 E149

6

88.74 0E15

HD 89.15 E150HD 89.08 E151

2589.29 E152

2589.01 E153

2588.90 E154

2588.81 E155

2588.70 E156

2588.87 E157

2588.71 E158

2588.54 E159

488.88

0E16

2588.40 E160

2588.48 E161

2588.49 E162

2588.53 E163

2588.76 E164

2588.95 E165

4789.21 E168489.47 E169

588.99

0E17

2589.43 E170

489.41 E1714789.03 E172

2589.06 E173

2588.84 E174

4788.85 E175

489.13 E176

489.14 E177

2589.16 E178

4788.92 E179

488.99 0E18

2588.96 E180

2588.75 E181

2588.55 E182

2588.53 E1832589.21

E184

2588.91 E185

2588.67 E186

2588.63 E187

2588.91 E188

2588.60 E189

2788.81 0E19

2588.42 E190

2588.92 E1914

88.91 E192

4788.67 E193

488.98 E194

4788.64 E195

2588.44 E196

2588.90 E197

489.00 E198

489.06 E199

489.00 00E2

2788.88 0E20

2588.81 E200

2588.51 E201

2588.26 E202

2588.42 E203

2588.84 E204

2589.09 E205

2589.28 E206

2589.20 E2072589.42

E208

2589.17 E209

488.98 0E21

2589.40 E210

2589.38 E211

2589.29 E212

2589.02 E213

2588.69 E214

2588.65 E215

488.85 E216

488.82 E217

2588.71 E2184 88.69 E219

588.99 0E22

488.73 E220 P88.82 E221

2589.04 E222

2589.07 E223

2589.14 E224

2589.53 E225

2589.36 E226

2589.36 E227

2689.34

E228

2689.34 E229

488.98 0E23

2589.00 E230

2588.89 E231

2588.97 E232

26

89.09 E233

2689.08 E234

E235

688.65 0E24

2589.14 E247

2589.06 E248

2588.92 E249

788.79 0E25

2588.89 E250

2588.85 E251

2588.96 E252

2589.01 E253

21

88.83 0E26

1389.34 E2631389.38 E264

3091.20

E265 H88.69

E2663088.55

E267

3089.14

E268H88.77 E269

18

A 88.93 0E27

3086.71 E270

2689.21

E271

3089.23

E272

989.39 E273

1388.78 0E2813

88.79 0E29

588.98 00E3

16 C 88.81 0E30

1388.86 0E311388.86 0E32

1389.08

0E3313 89.21 0E34489.04

0E35 589.04 0E36

489.02 0E372788.73

0E38

2788.89 0E39 4

88.96 0E40

589.01 0E414

88.98 0E42 1389.03 0E4313

89.02 0E44 6

88.80 0E45

7CL88.89 0E46

4888.97 0E47

489.08 0E485

89.06 0E49

489.00 0E5027

89.08 0E51

1388.91 0E52

1389.06

0E531388.90 0E54

1388.99 0E55 89.04 0E56

1389.00

0E57

2588.99 0E58

2589.01 0E59

689.08 0E60

4 89.05 0E61

489.01 0E62

2588.81 0E63

2588.71 0E64

2588.63 0E65

2588.86 0E66

2588.65 0E67

2588.49 0E68

588.68 0E69

CL 88.66 00E7

588.76 0E70

588.90 0E71

589.04 0E72

589.08 0E73

589.09 0E74

589.13 0E75

489.15 0E76

4

89.20 0E77489.20 0E78

489.11 0E79

4288.62 00E8

489.21 0E80

2588.49 0E81

2588.53 0E82

2588.67 0E83

2589.25 0E84

2589.26 0E85

2589.01 0E86

2588.67 0E87

2588.67 0E88

2588.43 0E89

18

A88.85 00E9

2588.58 0E90

2588.31 0E91

2588.33 0E92488.71

0E93

2588.88 0E94

2588.96 0E95

2589.00 0E96

988.97 0E97

988.94 0E98 9

89.10 0E99

0.00 0_L1

0.00 0_L2

0.00 0_L3

0_L4

4 88.91 0_L5 6

88.62 0_L6

2689.1000G1

3089.28

0G10 30

89.07 0G1130 87.45

0G12

30 89.15

0G13

26 89.22

0G14

30 87.57

0G15 30

89.12 0G1630 89.11

0G17

30

89.44 0G18

30 87.65

0G19

30 89.08

00G2

30 89.55

0G20

30 87.61

0G2130 89.27

0G22 30 89.45

0G23

30 89.33

0G24

30 88.36

0G2530

89.43 0G26

3087.560G27 30

89.39 0G28

3089.29

0G29

25 87.39

00G3

30 88.39

0G30 30 89.44

0G31 30

89.25 0G32

PDT 89.11

0G33

PDT 89.09

0G34

PDT 89.38

0G35

1389.360G361389.290G37 0G38

PDT 89.33

0G39

30

89.19 00G4

PDT 89.06

0G40 PDT 89.26

0G41

PDT89.14

0G42

PDT 89.27

0G43

PDT 89.05

0G44

PDT 89.45

0G48

25 89.19

0G49

30 89.16

00G5

25 89.16

0G50

25 89.21

0G51

3087.0300G630 89.30 00G7

30

87.39 00G8 30 89.32

00G9

VB3 07

26.026.022.5

18.8 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 22.4 16.0 16.6 3.4

6.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 26.0 16.0

9. 5

4. 0

16 .0

22 .9

13 .5

16 .0

22 .9

6. 5

9. 5

4. 0

16 .0

22 .9

42 .9

12 .0

6.0 12.4 4.0

16.6 3.4

6.0

16 .0

22 .9

4. 0

14 .9

12 .0

12 .06.0

9. 5

9. 5

4. 0

16 .0

22 .9

29 .7

16 .0

29 .7

15.8 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 20.2 16.0 22.5 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 22.5 16.0 36.0 60.4

9. 7

16 .0

4. 0

4. 0

16 .0

9. 7

75 .4

18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 58.6 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 74.5

442.8

4. 0

14 .9

12 .0

12 .0

18 .9

12 .0

12 .0

21 .4

21 .5

24.5

21 .6

21 .6

43 .3

21.6

46 .0

32.4

12.4 4.0

4. 0

15 .4

2. 0

472.52

52.34

62.012 .9

6. 0

44.8 44.8

17 .5

17 .5

12 .5

5. 0

4. 0

10.0 28.8

6.0 38.8

6.0 28.8 10.0 10.0 28.8 6.0

1290/998-1030/b/1/2/b

teren

H O R T I C O L A

VECINĂTATE 1290/998-998-1030/a/2

S teren = 25.277,00mp1290/998-1030/b/1/1

VECINĂTATE 1290/998-1030/b/1/2/a

CF 435219

profil stradal A

profil stradal A

profil stradal A profil stradal A'

profil stradal B

continuare str.Podlibny continuare str.Podlibny

continuare str.Podlibny

31

30

29 27 25

26 28

24

23

22

21

32

14

13

12

11

10

9

8

7

6

520

19

18

16

17

15 4

3

2

33

34

PTT 30, conf PUG

LEA MICĂ TENSIUNE

35

1.1

1.2

1.31.5

1.4

L O C U I R E P + 1 E + M

L O C U I R E P + 1 E + M

L O C U I R E + S E R V I C I I

P + 2 E

L i uL i u

L i c

C alea U

rseni profil stradal propus

4. 0

16 .0

22 .9

493.03

56 .1

7

P. U. Z. Î N C U R S D E E L A B O R A R E S.C. SUBCONTROL S.R.L.

P A R C E L A R E / Z O N I F I C A R E C O N F O R M A V I Z D E O P O R T U N I T A T E 07 / 03.10.2013 S.C. SUBCONTROL S.R.L.

CONTUR PROPRIETATE

DRUMURI PROPUSE

CANALE

LOCUIRE P+1E+M

LOCUIRE, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE P+2E

ZONĂ VERDE DE PROTECȚIE

LOCURI DE PARCARE

LOCURI DE PARCARE AMENAJATE 90 -33 LOCURI ÎN INCINTE PRIVATE -24 LOCURI DE-A LUNHGUL DRUMURILOR -33 LOCURI ÎN ZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE

L E G E N D Ă

Suprafața teren studiat 25.277,00mp 100,00% Parcele rezidențiale 18.106,00 mp 71,62% Zonă verde compactă 1.265,00 mp 5,00% Căi de comunicare - drumuri cedate 5.906,00 mp 23.38%

Plantații de protecție(pe căi de comunicare) 774,00 mp 3,06% Parcele rezidențiale pentru schimb 491,00 mp 1,94% (până la 5% conform Aviz Oportunitate)

P.O.T. maxim 30% C.U.T. maxim 0.9

Suprafața parcele rezidențiale 18.105,00 mp

Construcții pe parcelă maxim 30% Zone verzi pe parcelă minim 40% Platforme și accese 30%

N

B I L A N Ț T E R I T O R I A L

LEA ÎN EXPOATARE

Reglementări urbanistice - propunere mobilare

� ����

02.3

9.0 2.0 2.5 7.0 2.25 .25

2.0 4.0

25.00 m

profil PTT 30 conf PUG

al in

ia m

en t

domeniu privattrotuar z.verde carosabil parcare trotuar

profil B

z.verde protecție canal

4.0 2.0 2.5 7.0 2.25 .25

2.0 5.0

16.00 m

4.0 2.0 2.5 7.0 2.25 .25

2.0 4.0

16.00 m

al in

ia m

en t

al in

ia m

en t

domeniu privatdomeniu privat trotuar z.verde carosabil parcare trotuar

profil A'

al in

ia m

en t

al in

ia m

en t

domeniu privatdomeniu privat trotuar z.verde carosabil parcare trotuar

profil A

16.00 m

5.0 1.5 1.0

1.5 3.5 3.5 3.5 3.5 1.5 1.0

1.5

22.00 m

al in

ia m

en t

domeniu privat z.verde carosabil

profil A'

profil PTT 30 conf PUG

Calea Urseni

trotuar z.verdecarosabil velo trotuar

aliniam ent

domeniu privatvelo

  • 02.3 mobilare

Atasament: r_PUZ_GATEWAY_CALEA_URSENI_PEPINIERA_ACTECTURA_LASAM_la_aprecierea_CLT.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

1

SE APROBA,

P R I M A R NICOLAE ROBU

Nr. UR2015-003732/20.04.2015

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinte si functiuni complementare, conform Aviz

de Oportunitate 07/03.10.2013”, Calea Urseni F.N., Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2015-003732/16.03.2015, privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal “Locuinte si functiuni complementare, conform Aviz de Oportunitate 07/03.10.2013”, Calea Urseni F.N., Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 07/03.10.2013, Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 02/22.01.2015;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2124 din 17.06.2014, precum si Adresei Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 58 din 29.12.2014;

Documentaţia PUZ “Locuinte si functiuni complementare, conform Aviz de Oportunitate 07/03.10.2013”, Calea Urseni F.N., Timişoara, beneficiarului S.C. GATEWAY CONSTRUCTION S.R.L., proiectant S.C. AC TECTURA S.R.L., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna martie 2014, cu ocazia demararii Etapei 2 – etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 05.05.2014, a Raportul informarii si consultarii publicului cu nr. UR2014-015652/ 21.11.2014;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ “Locuinte si functiuni complementare, conform Aviz de Oportunitate 07/03.10.2013”, Calea Urseni F.N., Timişoara, se incadreaza in Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modificat prin HCL nr. 138/2012), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Având in vedere Dezbaterea publica organizata in data de 13.11.2014, pentru documentatia de urbanism Plan Urbanistic Zonal ,,LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE ”, Calea Urseni, F.N., Timişoara, beneficiar S.C. GATEWAY CONSTRUCTION S.R.L., proiectant S.C AC TECTURA S.R.L. in care s-au formulat obiectiuni, proiectantul a redus regimul de inaltime de la Calea Urseni de la P+2E+M la P+2E (zona ULI/c s-a transformat in LI/c conform plansei de “Reglementari” nr. 02.2).

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

2

Planul Urbanistic Zonal “Locuinte si functiuni complementare, conform Aviz de Oportunitate 07/03.10.2013”, Calea Urseni F.N., Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. AC TECTURA S.R.L., proiect nr. 156/2014, la cererea beneficiarului S.C. GATEWAY CONSTRUCTION S.R.L.

Terenul studiat in cadrul documentatiei PUZ “Locuinte si functiuni complementare, conform Aviz de Oportunitate 07/03.10.2013”, Calea Urseni F.N., Timişoara, este amplasat in partea de sud a teritoriului administrativ al municipiului Timisoara, fiind prevazut prin PUG Timisoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 si prelungit prin H.C.L. nr. 107/2014, ca zona cu functiunea de gospodarire comunala - cimitire.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “Locuinte si functiuni complementare, conform Aviz de Oportunitate 07/03.10.2013”, Calea Urseni F.N., Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul studiat în suprafaţă totală de 25.277 mp, este inscris in C.F. nr. 435219 ( C.F. vechi nr. 1499 Urseni), Nr. topografic – 1290/998-1030/b/1/1 - teren arabil intravilan, proprietar fiind S.C. GATEWAY CONSTRUCTION S.R.L.

La documentatia prezenta, este atasata declaratia notariala nr. 3884 din data de 05 august 2014 a domnului DEJEU FLORIAN, in calitate de mostenitor legal al terenului cu nr. Top 1290/988- 1030/a/1/2, prin care isi da acordul ca functiunea de zona verde (Uva), complex sportiv (Vs) si servicii publice (Uls_A) pentru PUZ “Locuinte si functiuni complementare conform Aviz de Oportunitate 07/03.10.2013”, Calea Urseni F.N., Timişoara sa se realizeze pe terenul (proprietate privata a declarantului) cu nr. Top 1290/988-1030/a/1/2, conform proiectului Nr. 156/2014.

Prin Planul Urbanistic Zonal “Locuinte si functiuni complementare, conform Aviz de Oportunitate 07/03.10.2013”, Calea Urseni F.N., Timişoara, se propune lotizarea terenului in 37 de parcele, dupa cum urmeaza:

- 32 de parcele vor avea functiunea de locuinte cu regim redus de inaltime cu caracter urban, care vor cuprinde maximum 2 unităţi locative pe o parcelă;

- 5 parcele vor avea functiunea de locuinte cu regim redus de inaltime – individuale si colective mici, care vor cuprinde maximum 6 unităţi locative pe o parcelă;

Accesul auto si pietonal va fi asigurat din Calea Urseni, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-003769/ 24.07.2014.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 107/2014.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: Regim de înalţime pentru locuinte cu regim redus de inaltime cu caracter urban max P+1E+M,

care vor cuprinde maximum 2 unităţi locative pe o parcelă; Înălţimea maximă admisă a clădirilor nu va depăşi 9m CUT max = 0,9 POT max = 30%

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

3

Regim de înalţime pentru locuinte cu regim redus de inaltime– individuale si colective mici, max P+2E, care vor cuprinde maximum 6 unităţi locative pe o parcelă;

Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la aticul ultimului nivel sau la coama acoperişului, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 9m;

CUT max = 0,9 POT max = 30% Spatii verzi si plantate - min 5% - conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 58

din 29.12.2014. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele

eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri,

vor deveni publice. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind

metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic Zonal “Locuinte si functiuni complementare, conform Aviz de Oportunitate 07/03.10.2013”, Calea Urseni F.N., Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei Urbanism, lăsăm la aprecierea Consiliului Local al muncipiului Timişoara, oportunitatea realizării acestui obiectiv.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinte si functiuni complementare,

conform Aviz de Oportunitate 07/03.10.2013”, Calea Urseni F.N., Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. GATEWAY CONSTRUCTION S.R.L., întocmit conform proiectului nr. 156/2014, realizat de S.C. AC TECTURA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire: - regimul de înălţime max P+1E+M, pentru locuinte cu regim redus de inaltime cu caracter

urban, care vor cuprinde maximum 2 unităţi locative pe o parcela, H max = 9.00 m, procentul de ocupare al terenului POT propus de max 30 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT propus de max 0,9;

- regimul de înălţime max P+2E, pentru locuinte cu regim redus de inaltime– individuale si colective mici care vor cuprinde maximum 6 unităţi locative pe o parcelă, H max = 9.00 m, procentul de ocupare al terenului POT propus de max 30 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT propus de max 0,9;

- acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-003769/ 24.07.2014, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, , spaţii verzi si plantate - min 5% - conform Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 58 din 29.12.2014.

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Locuinte si functiuni complementare, conform Aviz de Oportunitate 07/03.10.2013”, Calea Urseni F.N., Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

4

General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

4. Terenul studiat în suprafaţă totală de 25.277 mp, este inscris in C.F. nr. 435219 ( C.F. vechi nr. 1499 Urseni), Nr. topografic – 1290/998-1030/b/1/1 - teren arabil intravilan, proprietar fiind S.C. GATEWAY CONSTRUCTION S.R.L.

5. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Locuinte si functiuni complementare, conform Aviz de Oportunitate 07/03.10.2013”, Calea Urseni F.N., Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

SECRETAR Ioan COJOCARI

ARHITECT SEF Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU Gabriela GHILEZAN

ŞEF BIROU CONSULTANŢĂ

JURIDICĂ Daniel VĂCĂRESCU

Red/Dact – G.G.

Atasament: 07_volumetrii.PDF

������ ���

������������ �

�����������,*

�����

����� ������

������ � ������ ��� �-��

,��������� �

����� ���

�������

���� ����*���*

����,��� ���� ����

�%!���% "&)'"$���(��ș �%!��� $�� �� �(�!"$

�����������

�� � ����

Timișoara, Calea Urseni CF. 435219, TOP. 1290/998-1030/b/1/1�%!���"%� ��� %+�(# ��

s.c. Gateway Construction s.r.l.

PUZ - locuințe și funcțiuni complementare conform A.O. 07 / 03.10.2013

� �����

A C RO - 300569 Timişoara , str. Stejarul nr. 7, apt. SAD 1 mobil : +40 0746 142 069 e-mail : office @ actectura.ro

T E C T U R A

LOCUINȚE ȘI FUNCȚ IUNI COMPLEMENTAREPLAN URBANISTIC ZONAL P.U.Z.

Volumetrii 05

5 ti UE WU ut n) ut n E bt
  • 07 volumetrii

Atasament: Aviz_OCPI_PUZ_Urseni.pdf

ET “A E: EI ET E LE i a E dea = ar E iii e E E = ZE = E TR E NE ET ET - E = — Eu m = = E Em ERA —_ AI ST E Br E i E E TE E _ e a i EU E iii E + Te TE : E am = TRI i - E ai __ DEE E e E | E E EEE
_ 475006 | înc a 475800 19 BO LT ai sa 209200 fn CONFORM SARTII FUNCIARE Extravilan, Timisoara <| LIER ZE ciul de Cadastru şi Publicitate Tiriş | BOTA ADRIANA“ Desc'iera imozii Proprietari arsi:

Atasament: Memoriu_nontehnic_PUZ_Urseni.pdf

P r o i e c t nr : 156 / 2014 PUZ – Locuințe și funcțiuni complementare, conf A.O. 07/03.10.2013 Timișoara str. Calea Urseni 16

P.U.Z – Locuințe și funcțiuni complementare, conf. Aviz de Oportunitate 07/03.10.2013 Beneficiar: sc GATEWAY CONSTRUCTION srl Amplasament: Timișoara, str. Calea Urseni Cf. nr: 435219, nr. top: 1290/998-1030/b/1/1 Lucrarea are la bază Certificatul de Urbanism nr. 2124 din data de 17.06.2014, emis de Primăria Municipiului Timișoara. Obiectul prezentului proiect îl constituie promovarea unei investiţii private, privind realizarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), pentru cdezvoltarea unui complex rezidențial cu locuințe și funcțiuni complementare, conform avizului de oportunitate nr. 07/03.10.2013. Tema de proiectare are ca obiect parcelarea unei suprafețe de teren de 25.277,00 mp, în vederea organizării unui complex de locuințe individuale, colective și dotări cu funcțiuni complementare. Caracteristica zonei impune o tramă stradală carteziană. Parcelele de locuire vor avea intre 250 și 450 mp. Pe zona în care se află terenul studiat, în ultimii cațiva zeci de ani au funcționat serele Horticola SA. Zona nu s-a dezvoltat datorita situației incerte în care s-a aflat începând cu colectivizarea din anii 50. Terenurile au fost colectivizate forțat de la proprietarii de drept, iar dupa ani intregi de procese în instanță, acestea au fost retrocedate urmașilor. Proiectul propus vine în sprijinul valorificării zonei prin reglementarea de zone de locuire colectivă și individuală.

În zona amplasamentului studiat, strada Calea Urseni este în aliniament. În prezent strada are două benzi de circulaţie din îmbrăcăminte bituminoasă, având un prospect de 23,00 m, din care partea carosabilă de 7,00 m lăţime, încadrată de zone verzi. Se menţionează faptul că pe planul de situaţie nu sunt poziţionate reţelele subterane, drept pentru care beneficiarul lucrării va solicita avizul de la deţinătorii de reţele subterane, în vederea executării unor eventuale lucrări de modificare a traseelor existente.

Cea mai apropiată zonă de locuințe se află in partea de est a terenului, peste drum de Calea Urseni, la 23,15 metri distanță. Este o zonă de locuințe individuale.

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro