keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 37/29.01.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "ZONA PENTRU SPATII COMERCIALE, SERVICII, SHOW ROOM, DEPOZITE" Timişoara, intravilan şi extravilan, Calea Şagului DN 59 km. 7+300 dreapta

29.01.2008

Hotararea Consiliului Local 37/29.01.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "ZONA PENTRU SPATII COMERCIALE, SERVICII, SHOW ROOM, DEPOZITE" Timişoara, intravilan şi extravilan, Calea Şagului DN 59 km. 7+300 dreapta


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. - U32007-004369/17.01.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.( c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, repulicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "ZONA PENTRU SPATII COMERCIALE, SERVICII, SHOW ROOM, DEPOZITE" Timişoara, intravilan şi extravilan, Calea Şagului DN 59 km. 7+300 dreapta, având ca beneficiar pe S.C. JOMRITA INVESTIŢII S.R.L., Bucureşti, întocmit conform Proiectului nr. 81/2007, realizat de S.C. Atelier CAAD S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Se stabilesc condiţiile de construire: procentul de ocupare al terenului POT max de 45%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 0,9, spaţii verzi minim 10% din suprafaţa totală a parcelei, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari,

Art.3 : Prezentul Plan Urbanistic Zonal "ZONA PENTRU SPATII COMERCIALE, SERVICII, SHOW ROOM, DEPOZITE" Timişoara, intravilan şi extravilan, Calea Şagului DN 59 km. 7+300 dreapta se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 23,3714 ha este identificat prin: C.F. 5194 Freidorf, nr. cad. 602/1/1, 603/1/1 (A1318/4/2) în suprafaţă de 1,67ha, C.F. 3236 Freidorf, nr. cad. A1318/4/3 în suprafaţă de 1,5ha, C.F. 3363 Freidorf, nr. cad. A1318/4/4 în suprafaţă de 1,0ha, C.F. 3131 Freidorf, nr. cad. A1318/4/6/1 în suprafaţă de 3,0ha, C.F. 3447 Freidorf, nr. cad. 595/2/2, 596/2/2, 597/2/2 (A1318/4/6/2), C.F. 5160 Freidorf, nr. cad. A1318/4/7 în suprafaţă de 0,6ha, C.F. 5159 Freidorf, nr. cad. A1318/4/8 în suprafaţă de 0,7ha, C.F. 5022 Freidorf, nr. cad. A1316/19/1 în suprafaţă de 1,0ha, şi A1316/19/2 în suprafaţă de 0,0514ha, C.F. 4958 Freidorf, nr. cad. A1316/20 în suprafaţă de 1,0ha, C.F. 5188 Freidorf, nr. cad. A1316/21 în suprafaţă de 0,55ha, C.F. 5184 Freidorf, nr. cad. A1316/22 în suprafaţă de 0,5ha, C.F. 5120 Freidorf, nr. cad. A1316/23 în suprafaţă de 0,5ha, C.F. 5165 Freidorf, nr. cad. A1316/24 în suprafaţă de 0,5ha, C.F. 5141 Freidorf, nr. cad. A1316/25 în suprafaţă de 0,14ha, C.F. 5098 Freidorf, nr. cad. A1316/26 în suprafaţă de 0,16ha, C.F. 145624 Timişoara, nr. cad. A1316/27 în suprafaţă de 0,5ha, C.F. 4315 Freidorf, nr. cad. A1316/28 în suprafaţă de 0,8ha, C.F. 5167 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/1 în suprafaţă de 0,9ha, C.F. 4687 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/3 în suprafaţă de 0,9ha, C.F. 4688 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/4 în suprafaţă de 0,9ha, C.F. 4686 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/5 în suprafaţă de 0,9ha, C.F. 4301 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/6 în suprafaţă de 0,9ha, C.F. 4307 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/7 în suprafaţă de 0,9ha, C.F. 4303 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/8 în suprafaţă de 0,9ha, C.F. 4312 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/9 în suprafaţă de 0,9ha, C.F. 4310 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/10 în suprafaţă de 0,1ha, proprietar S.C. JOMRITA INVESTIŢII S.R.L. Bucureşti si C.F. 4689 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/2 în suprafaţă de 0,9ha, proprietar JISA Traian (cu promisiune de vanzare catre JOMRITA INVESTITII S.R.L.).

Art. 4:Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "ZONA PENTRU SPATII COMERCIALE, SERVICII, SHOW ROOM, DEPOZITE" Timişoara, intravilan şi extravilan, Calea Şagului DN 59 km. 7+300 dreapta şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5: Eliberarea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de reglementarea situaţiei juridice a suprafeţelor de teren afectate de drumuri, în conformitate cu Declaraţia notarială nr. 20 din 11.01.2008.
Terenurile ce vor fi introduse prin această documentaţie în intravilanul municipiului Timişoara, prin grija beneficiarilor, vor trece în zona D de impozitare.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului S.C. JOMRITA INVESTIŢII S.R.L. Bucureşti ;
- Proiectantului S.C. Atelier CAAD S.R.L.;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: memoriu_PUZ_Jomrita.pdf

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIᗠOARA 300222, str. Gheorghe Doja nr. 54, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIᗠOARA

Pr. nr. 81/2007 – P.U.Z. ZONA PENTRU SPAᘠII COMERCIALE, SERVICII, SHOW-ROOM, DEPOZITARE – TIMIᗠOARA, intravilan ᗰi extravilan, Calea ᗠagului (DN 59), km 7+300, dreapta

Beneficiar: S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L., BUCUREᗠTI

1

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONA PENTRU SPAᘠII COMERCIALE, SERVICII, SHOW ROOM, DEPOZITE

Timiᗰoara, intravilan ᗰi extravilan, Calea ᗠagului, DN59 km.7+300 dreapta, jud. Timiᗰ

Beneficiar S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L., Bucureᗰti, Str. Al. Sihleanu, Nr.12, Etaj 1, Camera 1

MEMORIU DE PREZENTARE

x Cc Certificat Nr.4237 IS09001

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIᗠOARA 300222, str. Gheorghe Doja nr. 54, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIᗠOARA

Pr. nr. 81/2007 – P.U.Z. ZONA PENTRU SPAᘠII COMERCIALE, SERVICII, SHOW-ROOM, DEPOZITARE – TIMIᗠOARA, intravilan ᗰi extravilan, Calea ᗠagului (DN 59), km 7+300, dreapta

Beneficiar: S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L., BUCUREᗠTI

2

FOAIE DE CAPဠT

§Nr. proiect: 81/2007

§ Denumirea lucrူrii: PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA PENTRU SPAᘠII COMERCIALE, SERVICII, SHOW ROOM, DEPOZITE Calea ᗠagului DN59 km7+300

§ Beneficiar: S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L., BUCUREᗠTI, Str. Al. Sihleanu, Nr.12, Etaj 1, Camera 1, C.Î.F. RO 19083090, nr. reg. Com. J40/15914/09.10.2006 administrator Silviu SAVIN

§ Proiectant general: S.C. Atelier CAAD S.R.L.

§ Data elaborူrii: iulie 2007

§ Faza de proiectare: Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.)

x Cc Certificat Nr.4237 IS09001

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIᗠOARA 300222, str. Gheorghe Doja nr. 54, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIᗠOARA

Pr. nr. 81/2007 – P.U.Z. ZONA PENTRU SPAᘠII COMERCIALE, SERVICII, SHOW-ROOM, DEPOZITARE – TIMIᗠOARA, intravilan ᗰi extravilan, Calea ᗠagului (DN 59), km 7+300, dreapta

Beneficiar: S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L., BUCUREᗠTI

3

LISTA DE RESPONSABILITဠᘠI

§ Proiectant general: S.C. Atelier CAAD S.R.L. § ᗠef de proiect: Arh. Cူtူlina BOCAN

§ Arhitecturူ ᗰi urbanism: S.C. Atelier CAAD S.R.L. Timiᗰoara, str. Gheorghe Doja nr.54

Arh. Cူtူlina BOCAN

§ Drumuri: S.C. PATH’S ROUT S.R.L. Timiᗰoara, str. Emile Zola nr.92

Ing. Vasile PERCEC

§ Ridicare topograficူ: S.C. GEOCAD & ASOCIAᘠII S.R.L. Timiᗰoara

Ing. Liviu LANGA

§ Edilitare – apူ canal: S.C. TECHNO PRO WATER S.R.L. Timiᗰoara

Ing. Mူrioara GOLUMBA

§ Edilitare – electrice: S.C. CAPABIL S.R.L. Timiᗰoara, str. Take Ionescu nr.71, ap.16-17

Ing. Ileana CဠPဠSTRARU

§ Edilitare – gaz: S.C. BREUER MP COMERT S.R.L. Timiᗰoara

Ing. Cူtူlin GRIGOR

§ Studiu geotehnic: S.C. TERRASOND S.R.L. Timiᗰoara

Ing. Thadeus SCHEIN

x Cc Certificat Nr.4237 IS09001

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIᗠOARA 300222, str. Gheorghe Doja nr. 54, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIᗠOARA

Pr. nr. 81/2007 – P.U.Z. ZONA PENTRU SPAᘠII COMERCIALE, SERVICII, SHOW-ROOM, DEPOZITARE – TIMIᗠOARA, intravilan ᗰi extravilan, Calea ᗠagului (DN 59), km 7+300, dreapta

Beneficiar: S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L., BUCUREᗠTI

4

BORDEROU

A. PIESE SCRISE Foaie de capူt Lista de responsabilitူᘰi Borderou

1. Introducere 1.1. Date de recunoaᗰtere a documentaᘰiei 1.2. Obiectul lucrူrii 1.3. Surse documentare

2. Stadiul actual al dezvoltူrii 2.1. Evoluᘰia zonei 2.2. Încadrarea în localitate 2.3. Elemente ale cadrului natural 2.4. Circulaᘰia 2.5. Ocuparea terenurilor 2.6. Echiparea edilitarူ 2.7. Probleme de mediu 2.8. Opᘰiuni ale populaᘰiei

3. Propuneri de dezvoltare urbanisticူ 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 3.2. Prevederi ale P.U.G. 3.3. Valorificarea cadrului natural 3.4. Modernizarea circulaᘰiei 3.5. Zonificarea funcᘰionala – reglementူri, bilanᘰ teritorial, indici urbanistici 3.6. Dezvoltarea echipူrii edilitare 3.7. Protecᘰia mediului 3.8. Obiective de utilitate publicူ

4. Concluzii, mူsuri în continuare 5. Anexe

5.1. Certificat de urbanism 5.2. Extrase CF 5.3. Avize ᗰi acorduri ale organismelor centrale ᗰi locale interesate - AVIZ UNIC REᘠELE EXISTENTE nr. 1408/14.08.2007 - AVIZ COMISIA DE CIRCULAᘠIE nr. TH2007-003672/16.08.2007 - AVIZ DRUMURI ᗠI MEDIU URBAN nr. 772/29.08.2007 - DRUMURI NAᘠIONALE nr.340/142 din 24.08.2007 - DSP TIMIᗠ nr. 617/M din 01.08.2007 - INSPECTORATUL PENTRU SITUAᘠII DE URGENᘠဠ BANAT (PSI) nr.828470/10.08.2007 - AVIZ TRANSELECTRICA nr. 5196/27.07.2007 - AVIZ TRANSGAZ nr. 10212/12/11.09.2007 - DIRECᘠIA APELOR BANAT nr. DAB – 383/02.08.2007 - AQUATIM nr. 16199/DT – ST/02.08.2007 - ANIF - OCPI - AGENᘠIA REGIONALဠ DE PROTECᘠIE A MEDIULUI nr. 1139RP/31.08.2007

x Cc Certificat Nr.4237 IS09001

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIᗠOARA 300222, str. Gheorghe Doja nr. 54, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIᗠOARA

Pr. nr. 81/2007 – P.U.Z. ZONA PENTRU SPAᘠII COMERCIALE, SERVICII, SHOW-ROOM, DEPOZITARE – TIMIᗠOARA, intravilan ᗰi extravilan, Calea ᗠagului (DN 59), km 7+300, dreapta

Beneficiar: S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L., BUCUREᗠTI

5

- CONSILIUL JUDEᘠEAN TIMIᗠ - ADRESA PATRIMONIU nr. D72007 – 003618/27.07.2007 - ADRESA JURIDIC nr. SC2007 – 016192/20.07.2007 - ADRESA FOND FUNCIAR nr. D02007 – 935/08.08.2007

B. PIESE DESENATE Pl. 0 – Încadrarea în zonူ sc.1:10000 Pl. 0' – Încadrarea în PUG Timiᗰoara sc.1:10000 Pl. 1 – Situaᘰia existentူ sc.1:1000 Pl. 2 – Reglementူri urbanistice - zonificare sc.1:1000 Pl. 3 – Reglementူri - echipare edilitarူ sc.1:1000 Pl. 4 – Proprietatea asupra terenurilor, obiective de utilitate publicူ sc.1:1000 Pl. 5 – Propunere de mobilare urbanisticူ sc.1:1000

x Cc Certificat Nr.4237 IS09001

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIᗠOARA 300222, str. Gheorghe Doja nr. 54, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIᗠOARA

Pr. nr. 81/2007 – P.U.Z. ZONA PENTRU SPAᘠII COMERCIALE, SERVICII, SHOW-ROOM, DEPOZITARE – TIMIᗠOARA, intravilan ᗰi extravilan, Calea ᗠagului (DN 59), km 7+300, dreapta

Beneficiar: S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L., BUCUREᗠTI

6

1. INTRODUCERE

1.1 DATE DE RECUNOAᗠTERE A DOCUMENTAᘠIEI §Nr. proiect: 81/2007

§ Denumirea lucrူrii: PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA PENTRU SPAᘠII COMERCIALE, SERVICII, SHOW ROOM, DEPOZITE TIMIᗠOARA, intravilan ᗰi extravilan, Calea ᗠagului (DN 59), km 7+300, dreapta

§ Beneficiar: S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L., BUCUREᗠTI, Str. Al. Sihleanu, Nr.12, Etaj 1, Camera 1 C.Î.F. RO 19083090, nr. reg. Com. J40/15914/09.10.2006 administrator Silviu SAVIN

§ Proiectant general: S.C. Atelier CAAD S.R.L.

§ Colaboratori: S.C. PATH’S ROUT S.R.L. S.C. GEOCAD & ASOCIAᘠII S.R.L. S.C. PRO WASSER AT S.R.L. S.C. CAPABIL S.R.L. S.C. BREUER MP COMERT S.R.L. S.C. TERRASOND S.R.L.

§ Data elaborူrii: sept. 2007

§ Faza de proiectare: Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.)

1.2. OBIECTUL P.U.Z. § Solicitူri ale temei – program

Prezenta documentaᘰie are ca obiect realizarea în intravilanul municipiului Timiᗰoara, în partea de sud, pe Calea ᗠagului, a unor imobile cu destinaᘰia spaᘰii comerciale, servicii, show room ᗰi depozitare pe o suprafaᘰူ de 239.914 mp teren. Delimitarea zonei studiate este fူcutူ la nord vest de parcelele A1318/16 ᗰi A1318/2/26 (proprietူᘰi private), la nord est de drumul de exploatare DE 1318/2/28, DE 1318/3 ᗰi A1318/4/1 (proprietate privatူ), la sud est de Calea ᗠagului (DN71) ᗰi la sud vest de DE 1205/3 ᗰi DE 1193.

Obiectivele principale propuse pentru aceastူ lucrare sunt: • asigurarea accesului la viitoarea lotizare, în contextul zonei ᗰi a legူturilor acesteia cu celelalte zone funcᘰionale din vecinူtate; • stabilirea funcᘰiunilor permise în cadrul acestei zone • reglementarea gradului de constructibilitate a terenului • rezolvarea circulaᘰiei ᗰi a acceselor carosabile, rezervarea suprafeᘰelor de teren necesare viitoarelor drumuri • propunerea infrastructurii tehnico – edilitare în vederea realizူrii de spaᘰii comerciale, servicii, show room ᗰi depozitare

x Cc Certificat Nr.4237 IS09001

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIᗠOARA 300222, str. Gheorghe Doja nr. 54, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIᗠOARA

Pr. nr. 81/2007 – P.U.Z. ZONA PENTRU SPAᘠII COMERCIALE, SERVICII, SHOW-ROOM, DEPOZITARE – TIMIᗠOARA, intravilan ᗰi extravilan, Calea ᗠagului (DN 59), km 7+300, dreapta

Beneficiar: S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L., BUCUREᗠTI

7

Obiectul P.U.Z.-ului constူ în analiza, evaluarea ᗰi reanalizarea problemelor funcᘰionale ᗰi tehnice din zonူ, ᘰinându-se cont de noua strategie de dezvoltare urbanူ a administraᘰiei locale.

În vederea realizူrii obiectivelor propuse s-a eliberat de cူtre Primူria Municipiului Timiᗰoara Certificatul de Urbanism nr. 1911 din 04.04.2007, beneficiar S.C. JORIA INVESTIᘠII S.R.L.

Prin C.U. nr. 1911 din 04.04.2007 s-au solicitat urmူtoarele avize: aviz Consiliul Judeᘰean, aviz Protecᘰia Mediului, aviz Sanitar, aviz Pompieri, aviz unic reᘰele existente, aviz Drumuri ᗰi Mediu Urban, aviz comisia de Circulaᘰie, aviz Drumuri Naᘰionale, aviz Transelectrica, aviz Transgaz, aviz ANIF, aviz OCPI. De asemenea se mai solicitူ studiu respectarea legislaᘰiei în vigoare privitoare la drumuri ᗰi la asigurarea locurilor de parcare.

1.3. SURSE DOCUMENTARE - Planul de Amenajare a Teritoriului municipiului Timiᗰoara; - R.G.U. aprobat cu HG 525 din 16 iulie 1996; - legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului ᗰi urbanismul; - ghid privind metodologia de elaborare ᗰi conᘰinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin

ordinul MLPAT 176/N/2000. În zona adiacentူ amplasamentului s-au elaborat ᗰi aprobat urmူtoarele P.U.Z.-uri:

- P.U.Z. – Calea ᗠagului DN59 km 7 + 500m dreapta Timiᗰoara (HCLM 291/01.11.2001)

- P.U.Z. – Calea ᗠagului ESTACADA km 7,05 Timiᗰoara (HCLM 258/17.09.2002)

- P.U.Z. – Calea ᗠagului DN59 „Platformူ industrialူ MONLANDYS” (HCLM 111/27.05.2003)

De asemenea a fost emis un Certificat de Urbanism de cူtre Primူria Comunei Giroc în vederea realizူrii unor spaᘰii comerciale – Magazin REAL ᗰi Magazin PRAKTIKER – proiect în derulare în vederea obᘰinerii avizelor pentru A.C.

În urma analizူrii documentaᘰilor mai sus menᘰionate, se pot trage urmူtoarele concluzii generale: - poziᘰia terenului îi conferူ o poziᘰie importantူ în cadrul localitူᘰii - zona propusူ spre studiu va avea din punct de vedere al zonificူrii funcᘰionale, destinaᘰia de spaᘰii comerciale, servicii, show room ᗰi depozitare; - soluᘰiile propuse pentru rezolvarea circulaᘰiilor în zonူ ᘰin cont atât de parcelူri, precum ᗰi de concluziile documentaᘰiilor întocmite ᗰi de avizele obᘰinute, dar ᗰi de trama majorူ propusူ. - echiparea edilitarူ se propune a se dezvolta cu noi trasee ᗰi reᘰele pentru alimentarea cu apူ, canalizူri, gaze naturale, telefonie, etc.

Se impune corelarea intenᘰiilor de dezvoltare a proprietarilor de terenuri ᗰi a investitorilor din zonူ, atât la nivelul propunerii unor proiecte comune de asigurare a utilitူᘰilor în variante centralizate de echipare, precum ᗰi realizarea unor soluᘰii de acces în concordanᘰူ cu avizele obᘰinute.

x Cc Certificat Nr.4237 IS09001

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIᗠOARA 300222, str. Gheorghe Doja nr. 54, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIᗠOARA

Pr. nr. 81/2007 – P.U.Z. ZONA PENTRU SPAᘠII COMERCIALE, SERVICII, SHOW-ROOM, DEPOZITARE – TIMIᗠOARA, intravilan ᗰi extravilan, Calea ᗠagului (DN 59), km 7+300, dreapta

Beneficiar: S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L., BUCUREᗠTI

8

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTဠRII

2.1.EVOLUᘠIA ZONEI Terenul supus planului urbanistic zonal se aflူ în partea de sud a municipiului

Timiᗰoara, cu acces direct din Calea ᗠagului DN59 (Timiᗰoara – Moraviᘰa), la km 7+300m. Amplasamentul, situat pe partea dreaptူ a drumului DN59 Timiᗰoara – Moraviᘰa,

este parᘰial inclus în intravilanul extins al municipiului ᗰi parᘰial extravilan. În partea sudicူ (cူtre METRO) se aflူ o zonူ pentru care s-au elaborat ᗰi aprobat

planuri urbanistice pentru depozitare ᗰi hale industriale. Pentru viitorul apropiat este propusူ construirea centurii Timiᗰoarei [ Inelul IV ] care se

aflူ mult spre sud faᘰူ de terenul studiat. Planul de amenajare a teritoriului Municipiului Timiᗰoara propune pentru aceastူ zonူ

(partea dreaptူ a Cူii ᗠagului) funcᘰiuni comerciale ᗰi industriale. Din punct de vedere a circulaᘰiilor sunt propuse câteva artere majore care sူ relaᘰioneze ᗰi sူ fluidizeze circulaᘰia de pe Calea ᗠagului. Astfel este propusူ o stradူ majorူ de legူturူ cu str. Ovidiu Cotruᗰ, în continuarea strူzii Anton Katrain. De asemenea este propusူ o stradူ de legူturူ cu continuarea strူzii Ioan Slavici din Freidorf.

Pe partea stângူ a Cူii ᗠagului – care administrativ ᘰine de Comuna Giroc, sat Chiᗰoda – se dezvoltူ aceleaᗰi funcᘰiuni (servicii, comerᘰ, depozitare ᗰi producᘰie).

Prin urmare, datoritူ bunei poziᘰii pe care o are amplasamentul – atât din punct de vedere a traficului ᗰi circulaᘰiilor majore, cât ᗰi din punct de vedere urbanistic pentru funcᘰiunea propusူ, se preconizeazူ cူ acest tip de funcᘰiuni se vor dezvolta ᗰi în continuare astfel de funcᘰiuni. 2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

Terenul este situat în sudul municipiului Timiᗰoara, amplasat în dreapta faᘰူ de Calea ᗠagului, DN59 la km7+500m. Vecinူtူᘰile sunt:

- la nord est DE 1318/2/28, A1318/4/1 - la sud est Calea ᗠagului DN 59 - la sud vest DE 1205/3 ᗰi DE 1193 - la nord vest A1316/18 ᗰi A1318/2/26 Suprafaᘰa terenului este de 239.914mp, distribuiᘰi dupူ cum urmeazူ: - A 1318/4/2-9 – 100.900mp - A 1316/19-28 – 57.014mp - A 1318/2/27/1-10 – 82.000mp.

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL Elemente ale cadrului natural în mare varietate nu sunt. Terenul este în totalitate

neamenajat, fူrူ plantaᘰii. Pe teren existူ un canal, Hcn 1300 care va fi deviat ᗰi intubat. Zona Timiᗰoarei se încadreazူ în caracteristicile climatice generale specifice ᘰူrii

noastre, clima temperat continentalူ moderatူ. Anotimpurile sunt bine conturate ᗰi caracterizate: - primူverile sunt timpurii ᗰi ades capricioase - veri uscate ᗰi lungi - toamne lungi ᗰi cu temperaturi relativ constante - ierni blânde ᗰi scurte

x Cc Certificat Nr.4237 IS09001

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIᗠOARA 300222, str. Gheorghe Doja nr. 54, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIᗠOARA

Pr. nr. 81/2007 – P.U.Z. ZONA PENTRU SPAᘠII COMERCIALE, SERVICII, SHOW-ROOM, DEPOZITARE – TIMIᗠOARA, intravilan ᗰi extravilan, Calea ᗠagului (DN 59), km 7+300, dreapta

Beneficiar: S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L., BUCUREᗠTI

9

Caracterizarea climatericူ a zonei: - temperatura medie multianualူ a aerului: 8,8gr C - data medie a primului îngheᘰ: 11 octombrie - nr. Mediu al zilelor tropicale [T max. >30 gr C]: 8 zile/an - cantitatea medie multianuala a precipitaᘰiilor: 660mm/ an - durata medie de strူlucire a soarelui: 1924,1 ore / an - numူr mediu al zilelor cu ninsoare: 28 zile / an - numူr mediu al zilelor cu brumူ: 25 zile / an

În anotimpul rece ᗰi în perioadele de calm poate apူrea fenomenul de inversiune atmosfericူ.

Corespunzူtor latitudinii la care se situeazူ zona studiatူ, se înregistreazူ o radiaᘰie solarူ directူ medie de 736cal/m2 la 21.06 ᗰi 118cal/m2 la 22.12, cu un coeficient de transparenᘰူ a norilor de 0,342.

Numူrul mediu anual de zile acoperite este de 160-180 zile. Din punct de vedere al particularitူᘰilor topoclimatice se remarcူ o repetiᘰie relativ

uniformူ în suprafaᘰa unora dintre elementele meteorologice. Morfologic, Timiᗰoara se situeazူ în Câmpia joasa Timiᗰ-Bega cu energie de relief

redusူ, parte a unitူᘰii geomorfologice Depresiunea Panonicူ. Geologic, pe adâncimea ce intereseazူ din punct de vedere geotehnic, se întâlnesc

depunerile aluvionare cuaternare, reprezentate printr-o alternanᘰူ lenticular încruciᗰatူ de pူmânturi argiloase ᗰi nisipoase într-o largူ gamူ granulometricူ, coloristica ᗰi de diferite consolidူri specifica câmpiei joase.

Amplasamentul în cauza se caracterizeazူ prin interceptarea pူmânturilor argiloase (umpluturi ᗰi teren natural) în partea superioara a stratificaᘰiei.

Pânza freaticူ permanentူ se aflူ la o adâncime de 2,5-3,5m, iar în perioadele cu exces de umiditate, pânza freaticူ urcူ la 1,00m.

Adâncimea de îngheᘰ este de 0,60-0,70m. Datele geotehnice ᗰi condiᘰiile de fundare recomandate urmeazူ a fi verificate pentru

fiecare amplasament pe care urmeazူ a se construi. În conformitate cu normativul P100/92 ᗰi harta seismicူ, amplasamentul se gူseᗰte în

zona seismicူ de calcul D, cu o valoare a coeficientului seismic Ks=0,16 ᗰi perioada de colᘰ Tc=1,0 sec.

2.4. CIRCULAᘠIA În prezent accesul pe parcelူ se poate face din Calea ᗠagului DN59 Timiᗰoara-

Moraviᘰa la sud est, din DE 1205/3 ᗰi DE 1193 la sud vest, DE 1318/2/28 la nord est.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR Repartizarea pe folosinᘰူ ᗰi funcᘰiuni a suprafeᘰei zonei studiate este în prezent cea de

teren intravilan ᗰi extravilan, arabil. Din punct de vedere juridic, parcelele pentru care s-a cerut Certificatul de Urbanism

sunt repartizate în felul urmူtor: C.F. 5194 Freidorf, nr. cad. 602/1/1, 603/1/1 (A1316/4/2) în suprafaᘰူ de 1,67ha,

arabil extravilan, proprietar S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L. Bucureᗰti C.F. 3236 Freidorf, nr. cad. A1318/4/3 în suprafaᘰူ de 1,5ha, arabil în intravilan extins,

proprietar S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L. Bucureᗰti

x Cc Certificat Nr.4237 IS09001

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIᗠOARA 300222, str. Gheorghe Doja nr. 54, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIᗠOARA

Pr. nr. 81/2007 – P.U.Z. ZONA PENTRU SPAᘠII COMERCIALE, SERVICII, SHOW-ROOM, DEPOZITARE – TIMIᗠOARA, intravilan ᗰi extravilan, Calea ᗠagului (DN 59), km 7+300, dreapta

Beneficiar: S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L., BUCUREᗠTI

10

C.F. 3363 Freidorf, nr. cad. A1318/4/4 în suprafaᘰူ de 1,0ha, arabil în intravilan extins, proprietar S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L. Bucureᗰti

C.F. 3131 Freidorf, nr. cad. A1318/4/6/1 în suprafaᘰူ de 3,0ha, arabil în intravilan extins, proprietar S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L. Bucureᗰti

C.F. 3447 Freidorf, nr. cad. 595/2/2, 596/2/2, 597/2/2 (A1318/4/6/2) în suprafaᘰူ de 1,0ha, arabil în intravilan extins, proprietar S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L. Bucureᗰti

C.F. 5160 Freidorf, nr. cad. A1318/4/7 în suprafaᘰူ de 0,6ha, arabil extravilan, proprietar S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L. Bucureᗰti

C.F. 5159 Freidorf, nr. cad. A1318/4/8 în suprafaᘰူ de 0,7ha, arabil extravilan, proprietar S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L. Bucureᗰti

Titlu de proprietate 28492/84, nr.top. A1318/4/9 în suprafaᘰူ de 0,62ha, proprietar Sူsူran I. Gruia

C.F. 5022 Freidorf, nr. cad. A1316/19/1 în suprafaᘰူ de 1,0ha, curᘰi construcᘰii extravilan, ᗰi A1316/19/2 în suprafaᘰူ de 0,0514ha arabil extravilan, proprietar S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L. Bucureᗰti

C.F. 4958 Freidorf, nr. cad. A1316/20 în suprafaᘰူ de 1,0ha, curᘰi construcᘰii extravilan, proprietar S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L. Bucureᗰti

C.F. 5188 Freidorf, nr. cad. A1316/21 în suprafaᘰူ de 0,55ha, arabil extravilan, proprietar S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L. Bucureᗰti

C.F. 5184 Freidorf, nr. cad. A1316/22 în suprafaᘰူ de 0,5ha, arabil extravilan, proprietari S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L. Bucureᗰti

C.F. 5120 Freidorf, nr. cad. A1316/23 în suprafaᘰူ de 0,5ha, arabil extravilan, proprietar S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L. Bucureᗰti

C.F. 5165 Freidorf, nr. cad. A1316/24 în suprafaᘰူ de 0,5ha, arabil extravilan, proprietar S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L. Bucureᗰti

C.F. 5141 Freidorf, nr. cad. A1316/25 în suprafaᘰူ de 0,14ha, arabil extravilan, proprietar S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L. Bucureᗰti

C.F. 5098 Freidorf, nr. cad. A1316/26 în suprafaᘰူ de 0,16ha, arabil extravilan, proprietar S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L. Bucureᗰti

C.F. 145624 Timiᗰoara, nr. cad. A1316/27 în suprafaᘰူ de 0,5ha, arabil extravilan, proprietar S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L. Bucureᗰti

C.F. 4315 Freidorf, nr. cad. A1316/28 în suprafaᘰူ de 0,8ha, arabil extravilan, proprietar S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L. Bucureᗰti

C.F. 5167 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/1 în suprafaᘰူ de 0,9ha, arabil extravilan, proprietar S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L. Bucureᗰti

C.F. 4689 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/2 în suprafaᘰူ de 0,9ha, arabil extravilan, proprietar JISA Traian

C.F. 4687 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/3 în suprafaᘰူ de 0,9ha, arabil extravilan, proprietar S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L. Bucureᗰti

C.F. 4688 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/4 în suprafaᘰူ de 0,9ha, arabil extravilan, proprietar S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L. Bucureᗰti

C.F. 4686 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/5 în suprafaᘰူ de 0,9ha, arabil extravilan, proprietar S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L. Bucureᗰti

C.F. 4301 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/6 în suprafaᘰူ de 0,9ha, arabil extravilan, proprietar S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L. Bucureᗰti

C.F. 4307 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/7 în suprafaᘰူ de 0,9ha, arabil extravilan, proprietar S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L. Bucureᗰti

x Cc Certificat Nr.4237 IS09001

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIᗠOARA 300222, str. Gheorghe Doja nr. 54, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIᗠOARA

Pr. nr. 81/2007 – P.U.Z. ZONA PENTRU SPAᘠII COMERCIALE, SERVICII, SHOW-ROOM, DEPOZITARE – TIMIᗠOARA, intravilan ᗰi extravilan, Calea ᗠagului (DN 59), km 7+300, dreapta

Beneficiar: S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L., BUCUREᗠTI

11

C.F. 4303 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/8 în suprafaᘰူ de 0,9ha, arabil extravilan, proprietar S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L. Bucureᗰti

C.F. 4312 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/9 în suprafaᘰူ de 0,9ha, arabil extravilan, proprietar S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L. Bucureᗰti

C.F. 4310 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/10 în suprafaᘰူ de 0,1ha, arabil extravilan, proprietar S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L. Bucureᗰti

- S totalူ = 23,9914ha În stadiul actual, ᘰinând cont de faptul cူ terenul are folosinᘰူ agricolူ, nu existူ zone

de spaᘰiu verde amenajat. Nu existူ riscuri naturale în zonူ. Analiza situaᘰiei existente a relevat urmူtoarele aspecte: accesul în zona se face

dinspre o arterူ majorူ Calea ᗠagului. La aceasta orူ nu existူ în zonူ circulaᘰie organizatူ, cu excepᘰia drumului de exploatare DE 1205/3 betonat. Nu existူ zone cu funcᘰiune de locuire în apropiere, datoritူ mai ales drumului DN59 ᗰi circulaᘰiei intense de pe acesta.

2.6. ECHIPAREA EDILITARဠ

a) Alimentarea cu apူ ᗰi canalizare Zona studiatူ nu este echipatူ cu reᘰele de apူ ᗰi canalizare. Existူ un proiect în faza

de studiu de fezabilitate aprobat de cူtre Primူria Timiᗰoara de-a lungul drumului DE 1205/3 ᗰi respectiv DE 1193 pentru alimentare cu apူ ᗰi canalizare care sူ traverseze Calea ᗠagului ᗰi sူ ajungူ pânူ la hala ᗰi birourile IMP din partea stângူ a cူii ᗠagului.

b) Alimentarea cu gaze naturale În vecinူtate existူ o magistralူ de gaze naturale, care este propusူ pentru deviere.

Pentru poziᘰionarea exactူ a acesteia s-au cerut avize de amplasament de la C.N. TRANSGAZ S.A. ᗰi E-ON GAZ.

c) Alimentarea cu energie electricူ În apropierea zonei existူ reᘰele de energie electricူ. Amplasamentul este traversat

instalaᘰii electrice aeriene de 20kv ᗰi 110kv. Pentru restricᘰiile impuse de acestea ᗰi posibilitatea de deviere a lor s-au cerut avize de amplasament de la C.N. TRANSELECTRICA S.A. ᗰi ENEL ELECTRICA BANAT.

d) Alimentarea cu energie termicူ Amplasamentul este mူrginit înspre DE 1205/3 de conducte supraterane care aparᘰin

de S.C. COLTERM S.A. Pentru repoziᘰionarea instalaᘰiilor aferente astfel încât sူ se poatူ realiza investiᘰia propusူ s-a cerut un aviz de amplasament ᗰi urmeazူ sူ se realizeze proiectul de deviere a acestora.

e) Telefonizare

În zonူ existူ cabluri fibrူ opticူ, ce ar impune restricᘰii referitoare la modul de executare al sူpူturilor în apropierea cablurilor existente. Pentru poziᘰionarea exactူ a acestora s-a cerut un aviz de principiu de la ROMTELECOM.

f) Reᘰea de televiziune în cablu În zonူ nu existူ reᘰea urbanူ de televiziune în cablu.

x Cc Certificat Nr.4237 IS09001

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIᗠOARA 300222, str. Gheorghe Doja nr. 54, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIᗠOARA

Pr. nr. 81/2007 – P.U.Z. ZONA PENTRU SPAᘠII COMERCIALE, SERVICII, SHOW-ROOM, DEPOZITARE – TIMIᗠOARA, intravilan ᗰi extravilan, Calea ᗠagului (DN 59), km 7+300, dreapta

Beneficiar: S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L., BUCUREᗠTI

12

2.7. PROBLEME DE MEDIU Terenurile încadrate în zona de studiu au avut categoria de folosinᘰူ de terenuri

arabile, deci fူrူ surse de poluare semnificativူ a mediului. Se va asigura un balans optim între suprafeᘰele ocupate de construcᘰii ᗰi cele

rezervate spaᘰiilor verzi. În prezent, zona nu este dotatူ cu canalizare centralizatူ, nici cu reᘰea de distribuᘰie a

apei potabile, iar apele pluviale sunt preluate de canalele de desecare. Evidenᘰierea riscurilor naturale ᗰi antropice: nu existူ. Evidenᘰierea valorilor de patrimoniu ce necesitူ protecᘰie: nu este cazul. Evidenᘰierea potenᘰialului balnear ᗰi turistic: nu este cazul. Traseele din sistemul de comunicaᘰii ce prezintူ posibile poluူri pentru zonူ se referူ

la Calea ᗠagului, datoritူ intensitူᘰii traficului.

2.8. OPᘠIUNI ALE POPULAᘠIEI Terenul din zona studiatူ este proprietate privatူ, iar în întreaga zonူ s-au fူcut

solicitူri pentru diverse investiᘰii, în principal destinate comerᘰului, serviciilor ᗰi depozitူrii. Cerinᘰele autoritူᘰilor locale, precum ᗰi punctele de vedere ale factorilor interesaᘰi cu

privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost urmူtoarele: - dezvoltarea sူ se poatူ corela cu strူzile majore prevူzute prin planul de amenajare a teritoriului - dezvoltarea unei trame stradale în corelare cu cea din P.U.G.-ul municipiului; - asigurarea necesarului de spaᘰii verzi; - asigurarea utilitူᘰilor necesare dezvoltူrii zonei într-o variantူ de echipare centralizatူ.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICဠ

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE Conform prevederilor P.A.T. pentru aceastူ zonူ sunt propuse funcᘰiuni comerciale,

servicii, depozitare ᗰi industrie. Pe teritoriul comunei Giroc, (stânga Cူii ᗠagului) s-au dezvoltat aceleaᗰi tipuri de funcᘰiuni.

În urma solicitူrilor beneficiarilor se propune realizarea unei zone pentru comerᘰ, servicii ᗰi depozitare, în corelare cu celelalte dezvoltူri din vecinူtate.

§ RIDICAREA TOPOGRAFICဠ În scopul realizူrii investiᘰiei pe terenul studiat a fost realizatူ ridicarea topograficူ.

Aceasta a ajutat la determinarea corectူ a amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, poziᘰionarea faᘰူ de parcelele vecine, poziᘰionarea fata de drumuri, intravilanul Timiᗰoara, indicarea drumurilor de pူmânt care întretaie zona studiatူ. De asemenea sunt indicate cele mai apropiate reᘰele de utilitူᘰi. Suportul grafic pentru partea desenatူ a prezentului PUZ are la baza ridicarea topograficူ realizatူ.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. În P.U.G.-ul Timiᗰoarei aceastူ zona este încadratူ parᘰial în intravilan ᗰi parᘰial în

extravilan, teren agricol. Din discuᘰiile cu autoritူᘰile locale a reieᗰit cူ zona poate sူ devinူ suport pentru comerᘰ, servicii ᗰi depozitare. Documentaᘰia propune utilizူrile funcᘰionale ale

x Cc Certificat Nr.4237 IS09001

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIᗠOARA 300222, str. Gheorghe Doja nr. 54, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIᗠOARA

Pr. nr. 81/2007 – P.U.Z. ZONA PENTRU SPAᘠII COMERCIALE, SERVICII, SHOW-ROOM, DEPOZITARE – TIMIᗠOARA, intravilan ᗰi extravilan, Calea ᗠagului (DN 59), km 7+300, dreapta

Beneficiar: S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L., BUCUREᗠTI

13

zonei, precum ᗰi traseele ᗰi profilele principalelor drumuri care vor deservi zona. Sunt evidenᘰiate traseele de utilitူᘰi care au impun restricᘰii precum ᗰi culoarele de protecᘰie.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Se propune punerea în valoare a cadrului natural existent. Astfel, se prevူd spaᘰii

verzi ᗰi se urmူreᗰte integrarea propunerii în dezvoltarea zonei.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAᘠIEI Sunt de menᘰionat câteva intervenᘰii majore ce influenᘰeazူ în mod pozitiv dezvoltူrile

ulterioare: - realizarea accesului principal din Calea ᗠagului prin intermediul unui sens giratoriu ce se va executa împreunူ cu ceilalᘰi investitori interesaᘰi adiacenᘰi zonei. Din acest sens se va crea o arterူ cu 4 benzi (câte douူ pe sens de-o parte ᗰi de alta a conductelor termice) din care se vor realiza trei accese pe relaᘰie dreapta pentru pူtrunderea pe terenul ce face obiectul P.U.Z. - realizarea unui sens giratoriu secundar (la intersecᘰia drumurilor de exploatare DE 1205/3 ᗰi DE 1193) pentru rezolvarea traficului din 3 direcᘰii (o arterူ cu 4 benzi ce continuူ cူtre str. Ovidiu Cotruᗰ în dreptul strူzii Anton Katrain, o arterူ cu 4 benzi dezvoltatူ de-a lungul actualului DE 1193 pentru o legူturူ cu continuarea strူzii Ioan Slavici ᗰi o a treia arterူ majorူ cu 4 benzi – douူ benzi pe sens de-o parte ᗰi de alta a conductelor termice – cူtre Metrou, paralel cu Calea ᗠagului) - realizarea unui acces secundar din Calea ᗠagului pe relaᘰie dreapta, la colᘰul de nord est al parcelei

În interiorul terenului aferent investiᘰiei sunt propuse cူi de circulaᘰie cu douူ benzi de 6m lူᘰime carosabil, platforme ᗰi locuri de parcare pentru circa 2500 maᗰini. Se vor respecta cူile de intervenᘰie pentru maᗰinile de pompieri.

Pentru Calea ᗠagului DN59 se propune o zonူ de protecᘰie de 30m din axul carosabilului actual.

3.5. ZONIFICARE FUNCᘠIONALဠ – REGLEMENTဠRI, BILANᘠ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Intervenᘰiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfuncᘰionalitူᘰilor semnalizate ᗰi au condus la urmူtoarele principii de lucru: - generarea unei zone pentru comerᘰ, servicii, showroom ᗰi depozitare; - asigurarea mai multor accese în zona studiatူ; - spaᘰii verzi – parc ᗰi spaᘰii verzi de aliniament ᗰi cu rol de protecᘰie - regim de înူlᘰime maxim P+1E, P.O.T. maxim = 45%, C.U.T. maxim = 0,9 - asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu apူ ᗰi a canalizူrii pentru viitoarea dezvoltare; - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilitူᘰilor pentru întreaga zonူ: alimentare cu energie electricူ, alimentare cu gaz - Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. este cel care reglementeazူ posibilitူᘰile de edificare

Bilanᘰ teritorial: Destinaᘰie teren Situaᘰia existentူ Situaᘰia propusူ

suprafaᘰူ procente suprafaᘰူ procente

x Cc Certificat Nr.4237 IS09001

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIᗠOARA 300222, str. Gheorghe Doja nr. 54, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIᗠOARA

Pr. nr. 81/2007 – P.U.Z. ZONA PENTRU SPAᘠII COMERCIALE, SERVICII, SHOW-ROOM, DEPOZITARE – TIMIᗠOARA, intravilan ᗰi extravilan, Calea ᗠagului (DN 59), km 7+300, dreapta

Beneficiar: S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L., BUCUREᗠTI

14

Teren studiat 246.130,00mp 100,00% 246.130,00mp 100,00% Teren proprietate privatူ 239.914,00mp Drumuri de exploatare (la schimb) 3.836,00mp Canal (se deviazူ, dar rူmâne pe teren)

2.830,00mp

Drumuri majore de acces 40.928,00mp 16,63% Suprafaᘰူ rူmasူ conform HCJ 205.202,00mp Zonူ comerᘰ, servicii ᗰi depozitare, showroom

126.615,00mp 62,61%

Spaᘰii verzi 23.689,00mp 11,54% Alei carosabile platforme, parcaje 54.898,00mp 26,75%

Total 246.130,00mp 100,00% 246.130,00mp 100,00% Investiᘰia se va face gradat ᗰi etapizat. Imobilele propuse pentru mobilarea terenului nu sunt legate funcᘰional între ele astfel

cူ existူ posibilitatea ca ele sူ aibူ ulterior destinatari diferiᘰi. Fiecare clူdire va avea utilitူᘰi proprii cu folosirea în comun a dotူrilor edilitare majore: staᘰii de pompare, bazin de retenᘰie ape pluviale, post trafo, SRM.

S-au rezervat zone speciale pentru spaᘰii verzi ᗰi dotူrile edilitare: staᘰii de pompare, bazin de retenᘰie ape pluviale, post trafo, SRM.

Se vor asigura locuri de parcare pentru angajaᘰi, vizitatori ᗰi TIR (aprovizionare). Amplasarea construcᘰiilor se va face cu respectarea unei distanᘰe minime de 9m faᘰူ

de limitele parcelelor. Se vor respecta normele de igienူ ᗰi normele PSI.

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPဠRII EDILITARE a) Alimentarea cu apူ b) Canalizarea menajerူ c) Canalizarea pluvialူ

Date hidrologice de bazူ - niveluri, debite ᗰi volume de apူ - necesare pentru amplasarea ᗰi dimensionarea lucrူrilor.

Sursa de alimentare cu apူ pentru consum curent este stratul acvifer de adâncime. Necesarul de apa pentru care se va dimensiona sursa va fi:

Q zi med = 34,50 mc/zi Q zi max = 42,13 mc/zi = 0,49 l/s Q max h = 8,43 mc/h = 2,35 l/s

Debitul necesar la sursa :

QSURSA = 0,35 l/s

Pentru asigurarea debitului necesar de apူ potabilူ se prevede o înmagazinare cu capacitatea de 100mc, realizata în construcᘰia rezervorului de incendiu, prin compartimentare.

x Cc Certificat Nr.4237 IS09001

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIᗠOARA 300222, str. Gheorghe Doja nr. 54, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIᗠOARA

Pr. nr. 81/2007 – P.U.Z. ZONA PENTRU SPAᘠII COMERCIALE, SERVICII, SHOW-ROOM, DEPOZITARE – TIMIᗠOARA, intravilan ᗰi extravilan, Calea ᗠagului (DN 59), km 7+300, dreapta

Beneficiar: S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L., BUCUREᗠTI

15

Pentru construcᘰiile cu funcᘰiunea de birouri sursa de apူ potabilူ va fi câte o instalaᘰie tip fântânူ cu bidoane de apူ potabilူ aprovizionate din comerᘰ, amplasate în spaᘰii amenajate la fiecare nivel.

Sursa de apူ pentru refacere debit de incendiu este frontul de micူ adâncime, cca. 45m care va fi captat de un foraj.

Debitul necesar pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu pentru incendiu exterior ᗰi interior este de :

Q ref.inc. = 3,25 l/s. Valoarea debitului necesar pentru stins incendiu din exterior este de 35l/s, care trebuie asigurat pentru o perioada de 3 ore. Rezerva de intangibila de incendiu exterior ᗰi hidranᘰi interiori este de :

V INC. = 280mc.

Analiza din punct de vedere al gospodူririi apelor, a influenᘰei lucrူrilor proiectate asupra regimului apelor de suprafaᘰူ sau subterane ᗰi a obiectivelor existente ᗰi programate a se executa în zonူ prin schema directoare de amenajare ᗰi management a bazinului hidrografic sau conform PUZ.

Fluxul apei pe zona studiata se prezintူ astfel: Sursa de apူ pentru necesarul de apူ potabilူ este un foraj de adâncime Sursa de apူ pentru asigurarea debitului de refacere a rezervei de incendiu este un foraj de micူ adâncime. Emisarul apelor uzate menajere va fi canalul colector care este aprobat de primူria Timiᗰoara în faza de Studiu de Fezabilitate, care are traseu de la Calea ᗠagului, paralel cu conductele de steril ale CET, apoi spre str. Ion Slavici pânူ la canalul colector ISPA în curs de execuᘰie. Canalul va prelua doar ape care au calitatea cerutူ de normativul NTPA 002. Nu vor fi ape uzate tehnologice pe zona studiatူ. Apele pluviale vor fi preluate de o canalizare cu diametru mare DN 500mm, care va realiza ᗰi înmagazinarea parᘰialူ a acestora. Surplusul de apူ se va înmagazina într-un bazin de retenᘰie deschis, amenajat cu o staᘰie de pompare alူturat lui în care vor fi montate pompe care vor asigura necesarul zilnic de apူ pentru gazonul zonelor verzi. Apa de ploaie de pe construcᘰii, consideratူ convenᘰional curatူ se va descူrca în canalizarea incintei de unde prin pompare este dirijatူ în bazinul de retenᘰie. Apele de pe platforme vor fi trecute în prealabil prin SNH, decantoare de nူmol ᗰi separatoare de produse petroliere, dupူ care se descarcူ tot în staᘰia de pompare.

Din punct de vedere al gospodူririi apelor, lucrူrile proiectate nu influenᘰeazူ regimul apelor de suprafaᘰူ sau subterane ᗰi a obiectivelor existente ᗰi programate a se executa în zonူ.

Scopul investiᘰiei ᗰi elementele de coordonare 1.Elemente privind profilul ᗰi capacitူᘰile investiᘰiei, în funcᘰie de care se dimensioneazူ lucrူrile:

- un numူr de 1.200 de persoane/ schimb din care: - 150 depozitare - administrativ - 300 spatii comerciale

x Cc Certificat Nr.4237 IS09001

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIᗠOARA 300222, str. Gheorghe Doja nr. 54, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIᗠOARA

Pr. nr. 81/2007 – P.U.Z. ZONA PENTRU SPAᘠII COMERCIALE, SERVICII, SHOW-ROOM, DEPOZITARE – TIMIᗠOARA, intravilan ᗰi extravilan, Calea ᗠagului (DN 59), km 7+300, dreapta

Beneficiar: S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L., BUCUREᗠTI

16

- 650 pers. birouri pentru care s-a dimensionat necesarul de apူ menajerူ. - 100 pers. anexe

- 2.500 vizitatori/zi care folosesc grupurile sanitare;

Nu se necesita apူ tehnologicူ.

2.Necesitatea investiᘰiei ᗰi impactul ei major asupra mediului ᗰi comunitူᘰii din zonူ Realizarea investiᘰiei face ca numူrul locurilor de muncူ sူ creascူ, putând fi

ocupate ᗰi de locuitorii zonelor care se dezvoltူ spre comuna ᗠAG. ᘠinând cont de proximitatea imediatူ cu teritoriul intravilanului, potenᘰialul de

dezvoltare al zonei va fi sporit.

3.Precizူri referitoare la alte documente ᗰi avize emise anterior Pentru aceastူ investiᘰie nu s-a obᘰinut un alt aviz de gospodူrire a apelor. Se anexeazူ în copie la documentaᘰie: certificat de urbanism ᗰi extrasele CF care sူ

ateste deᘰinerea terenului pe care se executူ investiᘰia - zona nouူ.

4.Încadrarea în schema directoare de amenajare ᗰi management a bazinului hidrografic

Lucrူrile proiectate se încadreazူ în schema cadru de amenajare, a bazinului hidrografic Timiᗰ - Bega.

5.Încadrarea lucrူrilor în clasa ᗰi categoria de importanᘰူ Conform STAS 4273-83, cu privire la asigurarea sursei de apူ ᗰi la apူrarea împotriva

inundaᘰiilor: Clasa de importanta III - construcᘰii de importanᘰူ medie Categoria construcᘰiei hidrotehnice – 3 – construcᘰii de importanᘰူ medie - instituᘰie

publica. Funcᘰie de durata de exploatare – construcᘰii definitive (permanente). Durata de funcᘰionare este permanentူ, de 24 ore/zi; 7 zile/sူptူmânူ; 365 zile/an;

6.Influenᘰa lucrူrilor proiectate asupra obiectivelor existente în zonူ Lucrူrile proiectate nu influenᘰeazူ în vreun fel obiectivele existente sau proiectate în

zonူ.

Precizူri privind: 1.Mူsurile tehnico-constructive pentru prevenirea evacuူrii directe sau indirecte în resursele de apူ a substanᘰelor periculoase

Destinaᘰia construcᘰiilor din incintele propuse este de aᗰa naturူ cူ nu produc ape sau substanᘰe periculoase.

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare ale construcᘰiilor vor fi preluate de un canal care le descarcူ în canalizarea municipiului Timiᗰoara.

Apele pluviale vor fi stocate într-un bazin de compensare ᗰi retenᘰie amplasat în incintူ de unde apa stocatူ va fi utilizatူ la întreᘰinerea spaᘰiilor verzi.

x Cc Certificat Nr.4237 IS09001

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIᗠOARA 300222, str. Gheorghe Doja nr. 54, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIᗠOARA

Pr. nr. 81/2007 – P.U.Z. ZONA PENTRU SPAᘠII COMERCIALE, SERVICII, SHOW-ROOM, DEPOZITARE – TIMIᗠOARA, intravilan ᗰi extravilan, Calea ᗠagului (DN 59), km 7+300, dreapta

Beneficiar: S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L., BUCUREᗠTI

17

Valorile de evacuare pentru familiile ᗰi grupele de substanᘰe periculoase din lista I, specifice sectorului de activitate ᗰi tipului de produs

Nu este cazul.

Lucrူri pentru respectarea normelor de calitate ale resursei de apူ receptoare Descူrcarea apelor uzate menajere în canalul colector respecta condiᘰiile impuse de

NTPA 002 privind calitatea apelor ce pot fi preluate de reᘰeaua de canalizare orူᗰeneascူ. Apele de ploaie colectate de pe platformele incintelor ᗰi de pe drumurile

interioare vor fi preepurate prin decantoare separatore de produse petroliere înainte de a fi descူrcate în bazinul de retenᘰie ape de ploaie.

Numူrul acestor obiecte - SNH - va fi stabilit la faza de proiectare când se vor ᗰti pantele parcူrilor ᗰi a drumurilor din incintူ.

Program de reducere a valorilor indicatorilor de calitate a apelor uzate la evacuare

Apele de ploaie care spalူ suprafeᘰele circulate ᗰi parcူrile, considerate potenᘰial impurificabile prin scူpူri accidentale de uleiuri vor fi colectate printr-o canalizare separatူ, vor fi preepurate apoi vor fi descူrcate în canalizarea pluvialူ generalူ, de unde se descarcူ în bazinul de retenᘰie.

Nu exista alte categorii de ape care sူ fie preluate din zonူ. Abordarea combinatူ a programului de monitorizare Nu este cazul.

2.Aparatura ᗰi instalaᘰiile de mူsurare a debitelor ᗰi volumelor de apူ captate, prelevate ᗰi evacuate

Pentru mူsurarea debitului preluat de la captare, fiecare foraj va avea propriul sistem de mူsurare cu apometru funcᘰie de debitul forajului.

De asemenea, fiecare consumator va avea în punctul de branᗰament un cူmin de apometru ce va fi echipat cu o linie de mူsurူ care va determina consumul de apူ.

Debitul de ape uzate menajere va fi determinat la ieᗰirea din incintူ, în cူminul de debitmetru de unde se descarcူ în canalul colector.

3.Aparatura ᗰi instalaᘰiile de monitorizare a calitူᘰii apei la evacuare în emisar. Nu exista descူrcူri de ape în emisari naturali. La descူrcarea canalelor menajere din zonူ în canalul colector se prevede

posibilitatea de mူsurare a cantitူᘰii de apူ descူrcatူ, de asemenea se pot lua probe de calitate a apei.

4.Controlul poluူrii industriale, gestiunea deᗰeurilor. Datoritူ destinaᘰiei alese a construcᘰiilor, nu exista poluare industrialူ. Deᗰeurile care rezultူ vor fi separate ᗰi depozitate în containere specifice pe funcᘰiuni,

pentru care se vor amenaja locuri speciale de depozitare a containerelor pregူtite pe funcᘰiuni, reciclabile ᗰi gunoi menajer.

Containerele sunt preluate de unitူᘰi specializate, operatorul regional al deᗰeurilor ᗰi transportate de asemenea pe funcᘰiuni la depozitele de gunoi sau la staᘰiile de sortare aprobate pentru municipiul Timiᗰoara.

x Cc Certificat Nr.4237 IS09001

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIᗠOARA 300222, str. Gheorghe Doja nr. 54, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIᗠOARA

Pr. nr. 81/2007 – P.U.Z. ZONA PENTRU SPAᘠII COMERCIALE, SERVICII, SHOW-ROOM, DEPOZITARE – TIMIᗠOARA, intravilan ᗰi extravilan, Calea ᗠagului (DN 59), km 7+300, dreapta

Beneficiar: S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L., BUCUREᗠTI

18

5.Sistemul informaᘰional, sistem de prognozူ hidrometeorologicူ, sistem de avertizare ᗰi alarmare a populaᘰiei în caz de incidente sau accidente la construcᘰiile hidrotehnice.

Nu este cazul.

6.Lucrူri pentru refacerea axului cadastral de referinᘰူ afectat prin obiectivul propus. Nu sunt necesare, lucrူrile proiectate nu afecteazူ în nici un fel axul cadastral de

referinᘰူ.

7.Lucrူri pentru refacerea amplasamentului în zona afectatူ de execuᘰia investiᘰiei. Dupူ terminarea lucrူrilor de construire a clူdirilor ᗰi a lucrူrilor de infrastructurူ, se

va realiza o sistematizare pe verticalူ a zonei, se va amenaja zona verde prin plantaᘰii ᗰi parcuri ᗰi se vor marca toate arterele de circulaᘰie.

Consideraᘰii privind alegerea celor mai bune tehnici disponibile Având în vedere cူ toate lucrူrile ce urmeazူ sူ se realizeze vor fi începute în anul

2007, devine obligatorie utilizarea materialelor, utilajelor, tehnologiei, etc. care sူ respecte prevederile normelor U.E.

PREVEDERI SPECIFICE. a). precizarea sursei de apa ᗰi calitatea necesarူ pentru scopul avizat ᗰi a

receptorului apelor uzate ᗰi pluviale .

a.1.sursa de apa potabila: un foraj de adâncime, calitatea apei – potabilူ a.2. sursa de apa de incendiu: un foraj de micူ adâncime, calitate nepotabilူ a.3. receptorul apelor uzate menajere: canal colector, apoi canalizarea Timiᗰoara a.4. receptorul apelor de ploaie: bazinul de retenᘰie apoi întreᘰinerea umiditူᘰii

zonelor verzi .

b). Valorile medii ale necesarului de apူ, cerinᘰa la sursူ ᗰi evacuarea apelor uzate menajere/tehnologice ᗰi meteorice, gradul de recirculare al apei.

§ Necesarul de apူ potabilူ: Q zi med = 3,81mc/h = 1,06 l/s Q zi max = 53,38 mc/zi = 0,62 l/s Q max h = 10,68 mc/h = 2,97 l/s

Debitul necesar la sursa : q SURSA = 0,43 l/s V comp. = 100mc

§ Rezerva intangibila de incendiu exterior ᗰi hidranᘰi interiori: V INC. = 280mc. Qinc.ext. = 35 l/s

§ Necesarul de apူ pentru refacere rezerva de incendiu, sursa : foraj de mica adâncime: QRI = 3,25 l/s.

§ Debite evacuate la canalul colector:

x Cc Certificat Nr.4237 IS09001

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIᗠOARA 300222, str. Gheorghe Doja nr. 54, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIᗠOARA

Pr. nr. 81/2007 – P.U.Z. ZONA PENTRU SPAᘠII COMERCIALE, SERVICII, SHOW-ROOM, DEPOZITARE – TIMIᗠOARA, intravilan ᗰi extravilan, Calea ᗠagului (DN 59), km 7+300, dreapta

Beneficiar: S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L., BUCUREᗠTI

19

Q u zi med = 35,60 mc/zi= 0,41 l/s Q u zi max = 42,70 mc/zi= 0,50 l/s Q u max h = 8,55 mc/h = 2,37 l/s § Debite de ape de ploaie de pe construcᘰii ᗰi drumurile din interiorul zonei:

Qpluvial total = 3671,50 l/s ~ 3,67 mc/s Nu sunt ape care sa fie recirculate.

c).Regimul de funcᘰionare al folosinᘰei de apူ. Sursa de apူ este folositူ pentru asigurarea întregului consum de apူ pe obiectiv. Funcᘰie de durata de exploatare - construcᘰii definitive (permanente). Durata de functionare este permanentူ, de 24 ore/zi; 7 zile/sူptူmânူ; 365 zile/an;

Gospodူria de apa, va fi alcူtuitူ astfel: § Foraj de adâncime § Foraj de micူ adâncime § Echipare surse § Staᘰie de tratare apူ (dacူ este cazul) § Rezervor la sol cu staᘰie de pompare pentru apa potabilူ § Idem, pentru apa de incendiu § Împrejmuiri ᗰi porᘰi § Reᘰea de distribuᘰie apူ potabilူ § Reᘰea de apူ de incendiu exterior § Reᘰea de canalizare menajerူ § Reᘰea de canalizare pluvialူ § S.N.H. decantoare de nူmol ᗰi separatoare de hidrocarburi, la parcူri ᗰi

drumuri de incintူ § Alimentare cu energie electricူ

- Foraj de adâncime, Foraj de micူ adâncime vor respecta recomandူrile Studiului Hidrogeologic care se va elabora la faza urmူtoare de proiectare.

Forajele vor avea coloana definitivူ de Ø 225mm, vor capta strate acvifere (de mare adâncime mai adânci de 60m, putând avea grosimea totalူ de cca. 30 m. – iar cel de micူ adâncime strate de la suprafaᘰa terenului pânူ în talpူ)

- Echipare surse. Forajele se echipeazူ cu electropompe submersibile a cူror caracteristici de debit ᗰi presiune se vor stabili dupူ execuᘰia acestora, dupူ ce se vor fi realizat pompူrile de probe ᗰi se vor stabili debitele de exploatare recomandate.

Pe fiecare foraj se va executa un cူmin de protecᘰie din beton, care va adူposti casca puᘰului forat ᗰi instalaᘰiile hidraulice (robinet de închidere, apometru, clapetူ de unic sens, robinet de prelevare probe de apူ, manometru ).

Zona de protecᘰie sanitarူ este asiguratူ de perimetrul împrejmuit al incintei gospodူriei de apူ formatူ din forajul de captare, rezervor de înmagazinare cu staᘰie de pompare eventual tratare.

- Staᘰie de tratare. Dacူ dupူ execuᘰie rezultatele de laborator indicူ o apူ cu calitate nepotabilူ, se va prevedea tratarea apei care asigura necesarul de apူ potabilူ. Se propune realizarea unei instalaᘰii de tratare, amplasatူ în staᘰia de pompare.

- Rezervorul de apူ. Înmagazinarea a fost dimensionatူ pentru pူstrarea rezervei de compensare a debitului maxim orar ᗰi al rezervei intangibile de incendiu,

x Cc Certificat Nr.4237 IS09001

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIᗠOARA 300222, str. Gheorghe Doja nr. 54, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIᗠOARA

Pr. nr. 81/2007 – P.U.Z. ZONA PENTRU SPAᘠII COMERCIALE, SERVICII, SHOW-ROOM, DEPOZITARE – TIMIᗠOARA, intravilan ᗰi extravilan, Calea ᗠagului (DN 59), km 7+300, dreapta

Beneficiar: S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L., BUCUREᗠTI

20

rezultând un volum de înmagazinare total necesar de 380 mc. Pentru acoperirea necesarului minim de apူ potabilူ în caz de calamitate, conform Ordin 536/1997 al Ministerului Sူnူtူᘰii (Norme de igienူ ᗰi a recomandူrilor privind mediul de viatူ al populaᘰiei) este obligatorie asigurarea unei capacitူᘰi de rezervူ care sူ corespundူ unui consum de 12 ore,.

- Reᘰeaua de distribuᘰie. Reᘰeaua de distribuᘰie se va realiza din ᘰeavူ de polietilena PE-HD, va avea diametrul Dn125 mm, montatူ în pူmânt la 1.10 m adâncime pe pat de nisip.

- Reᘰea de canalizare menajerူ în incintူ. Reᘰeaua de canalizare se va amplasa paralel cu construcᘰiile, se va realiza din tuburi din PVC – KG cu diametrii cu D=200mm pânူ la D=300mm colectorul care se descarcူ în canalul colector proiectat în zona care la rândul lui se descarcူ în canalizarea Timiᗰoara.

- La descူrcarea apelor uzate în canalul colector se prevede un cူmin echipat cu debitmetru pentru determinarea valorii debitelor.

- În incinta, canalizarea va funcᘰiona gravitaᘰional, cu intercalarea unor staᘰii de pompare între incintူ ᗰi canalul colector.

- Reᘰea de canalizare pluvialူ în incintူ. Apele de ploaie de pe întreaga suprafaᘰူ a zonei studiatူ în PUZ se preiau în canalizarea pluvialူ a incintei alcူtuitူ din tuburi cu DN500-800 mm ᗰi prin pompare se descarcူ în bazinul de retenᘰie ce se amplaseazူ în zona verde.

- Apele de ploaie de pe construcᘰii se preiau direct în canalizare, apele de ploaie de pe drumurile interioare ᗰi de pe platformele de parcare sunt trecute prin SNH, decantoare de nူmol ᗰi separatoare de hidrocarburi apoi se preiau în reᘰea. Bazinul de retenᘰie are un volum de 1.500mc, contând ᗰi pe capacitatea de

înmagazinare a tuburilor. Alူturat bazinului de retenᘰie se amplaseazူ o staᘰie de pompare care preia

apele din bazin ᗰi le transmite instalaᘰiilor de udare a gazonului din toate zonele verzi.

e). Elemente de calcul pentru dimensionarea lucrူrilor de captare pentru ape subterane

Debitele necesare a fi prelevate din subteran sunt prezentate în breviarul de calcul anexat.

f). Elemente caracteristice ale lucrူrilor în albie. Nu este cazul. Nu se executa lucrူri în albie.

g) .Sisteme de monitoring cantitativ ᗰi calitativ a apelor subterane. La fiecare foraj se prevူd cabine put forat care vor fi echipate cu apometre pentru

cuantificarea debitelor prelevate. Se monteazူ apometre ᗰi la staᘰia de pompare care pompeazူ în reᘰea ap de consum

dupူ o prealabilူ tratare dacူ va fi cazul.

h). Aparatura ᗰi instalaᘰii atestate în ᘰarူ/UE cu certificat de metrologie în termen de valabilitate.

Lucrူrile vor fi atacate dupူ aprobarea PUZ ᗰi a studiului de fezabilitate, în anul 2007, an când intrarea în U.E. ne impune utilizarea materialelor ᗰi utilajelor corespunzူtoare

x Cc Certificat Nr.4237 IS09001

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIᗠOARA 300222, str. Gheorghe Doja nr. 54, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIᗠOARA

Pr. nr. 81/2007 – P.U.Z. ZONA PENTRU SPAᘠII COMERCIALE, SERVICII, SHOW-ROOM, DEPOZITARE – TIMIᗠOARA, intravilan ᗰi extravilan, Calea ᗠagului (DN 59), km 7+300, dreapta

Beneficiar: S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L., BUCUREᗠTI

21

normelor U.E., dar ᗰi provenienᘰa acestora sူ fie U.E.

BREVIAR DE CALCUL

1. NECESAR DE APဠ POTABILဠ Debitul de apူ potabilူ necesar satisfacerii nevoilor igenico sanitare pentru personalul angajat ᗰi vizitatorii pentru funcᘰiunile studiate, s-a determinat conform STAS 1478 - 90 pentru:

- un numူr de 1.200 de persoane/ schimb din care: - 150 depozitare - administrativ - 300 spatii comerciale - 650 pers. birouri - 100 pers. anexe

- 2.500 vizitatori/zi care folosesc grupurile sanitare;

Conform STAS 1478 - 90 norma de consum de apူ potabilူ pe om ᗰi zi este: - servicii administrative ᗰi anume : Nc = 20 l/om zi - productivi Nc = 50 l/om zi - vizitatori Nc = 5 l/om zi

Necesar apူ potabilူ în scopuri menajere

Q zi medAP =(Σnr.oameni/zi x ΣNc) x Kp

Kp - pierderile de apူ admisibile prin reᘰele

Kp = 1,1

Q zi medAP = [(1.100 pers.adm x 20 l/om/zi) + (100 productivi x 50 l/om/zi) + (2500 vizit x 5 l/zi)] x 1,1 = 39.500 l/zi

Q zi medAP = 39,50 mc/zi

Q zi maxAP = Qzi med x Kzi

Kzi = 1,25 - coeficient de variaᘰie zilnicူ

Q zi maxAP = 39,50 x 1,25 = 49,38 mc/zi

Q zi maxAP = 49,38 mc/zi

Necesar de apူ potabilူ în scopuri tehnologice

- Consum pentru spူlarea spaᘰiilor ST = 2.000 mp

x Cc Certificat Nr.4237 IS09001

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIᗠOARA 300222, str. Gheorghe Doja nr. 54, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIᗠOARA

Pr. nr. 81/2007 – P.U.Z. ZONA PENTRU SPAᘠII COMERCIALE, SERVICII, SHOW-ROOM, DEPOZITARE – TIMIᗠOARA, intravilan ᗰi extravilan, Calea ᗠagului (DN 59), km 7+300, dreapta

Beneficiar: S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L., BUCUREᗠTI

22

Norma de consum este de 2 l/mp.zi.

Q zi medSp = 2.000 mp x 2 l/mp.zi = 4.000 l/zi = 4,0 mc/zi

Q zi medSp = 4,0 mc/zi

Necesar de apူ potabilူ menajerူ + spူlare

Q zi med = Q zi medAp + Q zi medSP Q zi med = 39,50+ 4,0 = 43,50 mc/zi

Q zi med = 43,50 mc/zi

Q zi max = Q zi maxAp + Q zi maxSP Q zi max = 49,38 + 4,0 = 53,38 mc/zi

Q zi max = 53,38 mc/zi = 0,62 l/s

Q zi med h = onarefuncᘰuncᘰioreNr

Qzi ..

max

Nr. ore de funcᘰionare = 14

Q zi med h = 14 maxQzi

Q zi med h = 53,38/14 = 3,81 mc/h Q max h = Q med x Ko

Ko - coeficient de variaᘰie orarူ

Ko = 2,8

Q max h = 3,81 x 2,8 = 10,68 mc/h = 2,97 l/s Q max h = 10,68 mc/h = 2,97 l/s

Debitele necesare sunt:

Q zi med = 3,81mc/h = 1,06 l/s Q zi max = 53,38 mc/zi = 0,62 l/s Q max h = 10,68 mc/h = 2,97 l/s

Necesarul de apူ pentru care va fi dimensionatူ sursa de apူ potabilူ este: q SURSA = 0,7 XQ zi max.(l/s) q SURSA = 0,7 X 0,62 l/s = 0,43 l/s

q SURSA = 0,43 l/s

x Cc Certificat Nr.4237 IS09001

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIᗠOARA 300222, str. Gheorghe Doja nr. 54, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIᗠOARA

Pr. nr. 81/2007 – P.U.Z. ZONA PENTRU SPAᘠII COMERCIALE, SERVICII, SHOW-ROOM, DEPOZITARE – TIMIᗠOARA, intravilan ᗰi extravilan, Calea ᗠagului (DN 59), km 7+300, dreapta

Beneficiar: S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L., BUCUREᗠTI

23

Un foraj de adâncime din zonူ poate asigura un debit de 5l/s. Rezultူ cူ forajul are debit disponibil pentru a aduce aport la sursa de apူ care asigurူ debitul de refacere a rezervei intangibile de incendiu.

2. CALCULUL VOLUMULUI DE APဠ PENTRU INCENDIU Acesta s-a fူcut conform Normativ NP 086 - 05, Normativ P 118 pentru clူdirea cea mai mare :

- Volumul clူdirii celei mai mari - 99000 mc - Clasa de importanᘰူ “C” - Grad de rezistenᘰူ la foc II

Hidranᘰi interiori Conform Normativ NP 086-05, este obligatoriu prevederea de hidranᘰi interiori.

Debitul de apူ pentru hidranᘰii interiori este:

qhi = 2 x 2,5 l/s = 5 l/s conf. NP 086-05, anexa nr. 3

Timpul teoretic de funcᘰionare conf. STAS 1478 - 90, pct. 3.2.3.1 este de 10 minute.

Hidranᘰi exteriori - Volumul clူdirii - 99.000 mc - Categoria de importanᘰူ – C - Grad de rezistenᘰူ la foc II Conform NP 086-05, anexa nr.8 debitul de apူ pentru hidranᘰii exteriori:

QHe = 35 l/s Hidranᘰii exteriori prevူzuᘰi sunt tip A (Dn 100 mm) cu 2 racorduri tip B (Dn 75 mm)

cu diametrul pentru ajutaj ∅ 20 mm. Hp = 18,40 mCA

Hmin pompe = 28,5 + 18,40 = 46,90 mCA

Hmin pompe = 47,00 mCA

S-au ales pompe cu H = 50 mCA Timpul teoretic de funcᘰionare - 3 ore

Volumul de apူ pentru incendiu

- hidranᘰi interiori: 5 l/s x 10’ x 60’’ = 3,0 mc

- hidranᘰi exteriori 25 l/s x 3,6 x 3 h = 270 mc

VTotal mc = 273 mc

x Cc Certificat Nr.4237 IS09001

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIᗠOARA 300222, str. Gheorghe Doja nr. 54, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIᗠOARA

Pr. nr. 81/2007 – P.U.Z. ZONA PENTRU SPAᘠII COMERCIALE, SERVICII, SHOW-ROOM, DEPOZITARE – TIMIᗠOARA, intravilan ᗰi extravilan, Calea ᗠagului (DN 59), km 7+300, dreapta

Beneficiar: S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L., BUCUREᗠTI

24

Se considerူ un rezervor de apူ pentru incendiu V = 280mc Conform STAS 1478 - 90, tabel 15 timpul teoretic de refacere a rezervei pentru

incendiu este de 24 h.

qref rez inc = 24 280 = 11,67 mc/h = 3,25 l/s

Necesarul de apူ pentru care va fi dimensionatူ sursa de apa de incendiu este: qsursူ = 3,25 l/s

qsursူ = 3,25 l/s

Daca se necesitူ stingere cu sprinklere înmagazinarea se rezolvူ strict pentru zona respectivူ, sursa de apူ fiind forajul de micူ adâncime – f – ajutat de cel de mare adâncime .

3. RESTITUᘠII

3.1. Ape uzate menajere (Se considerူ 80% din consumul de apူ potabilူ în scopuri menajere)

Q u zi med = 0,80 x 44,50 mc/zi = 35,60 mc/zi= 0,41 l/s Q u zi max = 0,80 x 53,38 mc/zi = 42,70 mc/zi= 0,50 l/s Q u max h = 0,80 x 10,68 mc/h = 8,55 mc/h = 2,37 l/s

3.2. Debite de ape pluviale Calculul debitului de ape pluviale de pe construcᘰii (ape convenᘰional curate) ᗰi

cele din zona parcူrilor (ape impurificate) se face conform STAS 9470 pentru zona 13 de precipitaᘰii ᗰi STAS 1846 pentru clasa III-a de importanᘰူ ᗰi frecvenᘰူ a ploii de calcul de 1/2.

Qpl = S x i x ϕ x m x 0,0001 m – coeficient de înmagazinare a apei S – suprafaᘰa de calcul (mp) i – intensitatea ploii de calcul, l/s.ha

t = tcs + l/v

tcs = 10 min (pentru pante medii generale de 2ä) l ≈ 600 m ϕ = 0,9 vmed = 1,3 m/sec

t = 10 + 600/78 = 17,7 min imed = 120 l/s.ha

Suprafaᘰa totalူ incintူ:

x Cc Certificat Nr.4237 IS09001

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIᗠOARA 300222, str. Gheorghe Doja nr. 54, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIᗠOARA

Pr. nr. 81/2007 – P.U.Z. ZONA PENTRU SPAᘠII COMERCIALE, SERVICII, SHOW-ROOM, DEPOZITARE – TIMIᗠOARA, intravilan ᗰi extravilan, Calea ᗠagului (DN 59), km 7+300, dreapta

Beneficiar: S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L., BUCUREᗠTI

25

ST = 395.500mp din care: Sconstr = 138.425 mp Sparcူri+drumuri = 193.755 mp Ssp verzi = 79.100 mp

Qpl constructii = 13,85 x 120 x 0,95 = 1.579 l/s Qpl parcူri + drumuri = 19, 37 x 120 x 0,9 = 2.092,5 l/s

Ape pluviale convenᘰional curate: Qpl = 1579 l/s

Ape pluviale impurificate: Qpl = 2.092,5 l/s

Debit total de ape pluviale ce trebuie colectat de pe suprafaᘰa incintei :

Qpluvial total = 3671,50 l/s ~ 3,67 mc/s

3.3. Bazin de retenᘰie Apele pluviale curate ᗰi impurificate de pe întreaga suprafaᘰူ a incintei vor fi colectate

în conducte perimetrale, de unde se descarcူ într-un bazin de retenᘰie urmând a fi utilizate la udarea zilnic a gazonului.

Bazinul va fi deschis, va avea o forma neregulat în plan, cu marginile taluzate înierbate.

Canalizarea incintei se descarcူ în bazinul de retenᘰie prin pompare. Canalizarea care preia apele de ploaie de pe case, considerate convenᘰional curate,

se descarcူ direct în staᘰia de pompare. Apa de ploaie de pe suprafeᘰele circulate ᗰi parcူri, considerat impurificatူ va fi

trecutူ prin decantoare separatoare de produse petroliere, dupူ care se descarcူ în staᘰia de pompare.

Se prevede o staᘰie de pompare care ridicူ apa din canale în bazinul de retenᘰie ᗰi o staᘰie de pompare care aspirူ din bazinul de retenᘰie ᗰi refuleazူ în instalaᘰiile care întreᘰin umiditatea în zona verde.

Volumul bazinului de retenᘰie ce se realizeazူ va avea 1.500 mc, ce acoperူ necesarul la ploi mari.

d) Alimentarea cu energie electricူ Conform aviz de amplasament favorabil nr. 13815/09.08.2007 emis de SC ENEL

DISTRIBUᘠIE BANAT SA, pe amplasament se gူsesc douူ linii aeriene paralele de 110kV, faᘰူ de care se va crea un culoar de protecᘰie de 18m din ax stânga-dreapta. Mobilarea zonei s-a fူcut ᘰinând cont de aceastူ condiᘰie.

De asemenea, paralel cu DN59, pe partea amplasamentului studiat se gူseᗰte LEA 20kV faᘰူ de care se va pူstra o distanᘰူ de 12m ax stânga-dreapta.

Beneficiarul va comanda la SC ENEL DISTRIBUᘠIE BANAT SA Studiu de Coexistenᘰူ cu reᘰele existente pe amplasament.

x Cc Certificat Nr.4237 IS09001

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIᗠOARA 300222, str. Gheorghe Doja nr. 54, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIᗠOARA

Pr. nr. 81/2007 – P.U.Z. ZONA PENTRU SPAᘠII COMERCIALE, SERVICII, SHOW-ROOM, DEPOZITARE – TIMIᗠOARA, intravilan ᗰi extravilan, Calea ᗠagului (DN 59), km 7+300, dreapta

Beneficiar: S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L., BUCUREᗠTI

26

Conform aviz de amplasament favorabil nr. 5196/27.07.2007 emis de SC TRANSELECTRICA SA, pe amplasament nu se gူsesc reᘰele de transport energie electricူ.

În zonူ apar noi consumatori de energie electrica: Spaᘰii comerciale, servicii, Show Room, depozite.

Bilanᘰul energetic al acestor consumatori se apreciazူ astfel: Pi = 10 MW ; Ps = 5 MW Pentru alimentarea cu energie electrica se propune realizarea unui punct de

conexiune de 20kV de la care pleacူ reᘰele subterane de 20kV la posturile proprii fiecူrui obiectiv.

Beneficiarul intenᘰioneazူ ca într-o etapူ viitoare sူ elibereze amplasamentul de cele 2 LEA 110kV.

Toate aceste lucrူri se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA sau alᘰi proiectanᘰi autorizaᘰi ᗰi se vor executa de cူtre de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrူri.

e) Telecomunicaᘰii ᗰi televiziune în cablu Conform aviz tehnic cu condiᘰii nr. 2231/16.07.2007 emis de SC ROMTELECOM SA,

paralel cu DN59 pe dreapta, se gူseᗰte un cablu de telecomunicaᘰii în sူpူturူ, de existenᘰa cူruia trebuie ᘰinut cont.

Obiectivele se vor racorda la reᘰelele de telecomunicaᘰii pe baza comenzii lansate de beneficiar la un operator de specialitate care ii va asigura cerinᘰele conform temei. La proiectare ᗰi execuᘰie se respectူ prevederile tuturor normativelor ᗰi legislaᘰia în

vigoare ( PE 107-1995; P 118-1999 ).

h) Gospodူrie comunalူ Colectarea ᗰi depozitarea deᗰeurilor menajere se va face controlat, în containere

speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de cူtre o firmူ specializatူ, în baza unui contract ᗰi transportate la deponeu.

3.7. PROTECᘠIA MEDIULUI Dezvoltarea durabilူ a aᗰezူrilor umane obligူ la o reconsiderare a mediului natural

sub toate aspectele sale: economice, ecologice ᗰi estetice ᗰi accentueazူ caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilူ ᗰi contribuie la dezvoltarea celui din urmူ. Aplicarea mူsurilor de reabilitare, protecᘰie ᗰi conservare a mediului va determina menᘰinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanᘰi ce afecteazူ sူnူtatea ᗰi creeazူ disconfort ᗰi va permite valorificarea potenᘰialului natural ᗰi a sitului construit. • Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaᘰii verzi. Se prevူd plantူri de zone verzi, punerea în valoare a cadrului natural existent. • Spaᘰiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi ᗰi plante decorative • Odatူ cu realizarea urbanizူrii zonei propuse este necesarူ asigurarea utilitူᘰilor aferente acestora, respectiv alimentarea cu apူ ᗰi canalizarea. Prin adaptarea soluᘰiei de canalizare ᗰi alimentare cu apူ în etapa viitoare în sistem centralizat, soluᘰia ce se propune este conformူ cu normelor europene actuale.

x Cc Certificat Nr.4237 IS09001

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIᗠOARA 300222, str. Gheorghe Doja nr. 54, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIᗠOARA

Pr. nr. 81/2007 – P.U.Z. ZONA PENTRU SPAᘠII COMERCIALE, SERVICII, SHOW-ROOM, DEPOZITARE – TIMIᗠOARA, intravilan ᗰi extravilan, Calea ᗠagului (DN 59), km 7+300, dreapta

Beneficiar: S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L., BUCUREᗠTI

27

• Depozitarea controlatူ a deᗰeurilor: colectarea ᗰi depozitarea deᗰeurilor menajere se va face pe fiecare parcelူ, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de cူtre o firmူ specializatူ, în baza unui contract. • Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate: nu e cazul • Refacerea peisagisticူ ᗰi reabilitarea urbanူ: nu e cazul • Valorificarea potenᘰialului turistic ᗰi balnear: nu e cazul • Eliminarea disfuncᘰionalitူᘰilor din domeniul cူilor de comunicaᘰii ᗰi al reᘰelelor edilitare majore: zona studiatူ este caracterizatူ de existenᘰa terenurilor ce au avut pânူ în prezent caracter arabil, accesul fူcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente. Trecerea acestor terenuri la o altူ funcᘰionalitate, presupune ᗰi asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulaᘰiei rutiere.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENᘠIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTဠRÂRII 1076 din 08/07/2004)

1. Caracteristicile planurilor ᗰi programelor cu privire în special la : 1.a. Soluᘰiile de urbanism propuse creeazူ suportul pentru activitူᘰi viitoare. 1.b. Se încadreazူ în documentaᘰiile de urbanism cu caracter director. 1.c. Actualmente terenul are categoria de folosinᘰူ teren arabil, dar nu este un teren valoros pentru culturi, calitatea acestuia nefiind mulᘰumitoare. Se vor consulta ᗰi rezultatele studiului O.S.P.A. privind clasa de fertilitate a terenului, factor ce va fi luat în calcul ᗰi în ceea ce priveᗰte scoaterea terenului din circuitul agricol. 1.d. Propunerile documentaᘰiei de urbanism nu afecteazူ mediul. 1.e. Prin canalizare ᗰi alimentare cu apူ în sistem centralizat, soluᘰia ce se propune pentru etapa imediat urmူtoare este conformူ cu normelor europene actuale.

2. Caracteristicile efectelor ᗰi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special la: 2.a. Propunerile promovate prin documentaᘰia de faᘰူ produc niᗰte efecte ireversibile. Terenul agricol dispare, dar schimbarea se produce în sens pozitiv. Se creeazူ locuri de muncူ prin serviciile create. 2.b. Nu e cazul. 2.c. Nu se produc efecte transfrontaliere. 2.d. Nu e cazul. 2.e. Nu existူ riscuri pentru sူnူtatea umanူ. 2.f. Nu e cazul.

2.f.i. – nu sunt zone naturale speciale ᗰi nici patrimoniu natural care sူ fie afectat. 2.f.ii – nu e cazul. Nu se depူᗰesc standardele ᗰi valorile limitူ de calitate a mediului. 2.f.iii - nu e cazul.

2.g. Nu e cazul.

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ Pentru toate lucrူrile rutiere propuse ᗰi care urmူresc realizarea unor noi trasee de

strူzi sau lူrgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea suprafeᘰelor de teren necesare.

Eliberarea autorizaᘰiilor de construcᘰie se va face cu impunerea mူsurilor necesare de asigurare a condiᘰiilor juridice pentru finalizarea mူsurilor de modernizare a circulaᘰiei.

x Cc Certificat Nr.4237 IS09001

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIᗠOARA 300222, str. Gheorghe Doja nr. 54, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIᗠOARA

Pr. nr. 81/2007 – P.U.Z. ZONA PENTRU SPAᘠII COMERCIALE, SERVICII, SHOW-ROOM, DEPOZITARE – TIMIᗠOARA, intravilan ᗰi extravilan, Calea ᗠagului (DN 59), km 7+300, dreapta

Beneficiar: S.C. JOMRITA INVESTIᘠII S.R.L., BUCUREᗠTI

28

4. CONCLUZII – MဠSURI ÎN CONTINUARE Principalele categorii de intervenᘰie vor fi cele legate de modernizarea circulaᘰiei,

extinderea infrastructurii tehnico – edilitare, realizarea de spaᘰii verzi ᗰi zone construite, precum ᗰi asigurarea funcᘰiunilor complementare necesare unei astfel de dezvoltူri.

ᘠinându-se cont de tendinᘰele de dezvoltare a zonelor rezidenᘰiale în intravilanul localitူᘰii Timiᗰoara, trebuie asiguratူ atât infrastructura necesarူ, cât ᗰi posibilitူᘰile de cooperare ᗰi corelare a terenurilor din zonူ, în vederea generူrii unor soluᘰii armonioase, cu o dotare corespunzူtoare din punct de vedere al echipူrilor ᗰi serviciilor necesare funcᘰionူrii.

Întocmit, Arh. Cူtူlina BOCAN

x Cc Certificat Nr.4237 IS09001

Atasament: incadrare_la_5000_jomrita.pdf

atelier

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. 16677315, Timisoara, str. Gheorghe Doja 54, tel.228717

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Pro iect nr.

Faza

Titlul p lanşei

Titlul pro iectului

Beneficiar

P.U.Z.

x

81/2007

S.C. JOMRITA INVESTITII S.R.L. C.F. 5194519451945194 Fre idorf, nr . cad . 602/1/1,603/1/1 ( A1316/4/2) C.F. 3236323632363236 Fre idorf, nr . c ad. A1318/4/3 C.F. 3363336333633363 Fre idorf, nr . cad . A1318/4/4 C.F. 3131313131313131 Fre idorf, nr . c ad. A1318/4/6/1 C.F. 3447344734473447 Fre idorf, nr . cad . 595/2/2,596/2/2,597/2/2 ( A1318/4/6/2 ) C.F. 5160516051605160 Fre idorf, nr . c ad. A1318/4/7 C.F. 5159515951595159 Fre idorf, nr . cad . A1318/4/8 Ti tlu de proprie ta te 28492/8428492/8428492/8428492/84 , nr.top. A1318/4/9 C.F. 5022502250225022 Fre idorf, nr . cad . A1316/19 /, A1316/19/2 C.F. 4958495849584958 Fre idorf, nr . c ad. A1316/20 C.F. 5188518851885188 Fre idorf, nr . cad . A1316/21 C.F. 5184518451845184 Fre idorf, nr . c ad. A1316/22 C.F. 5120512051205120 Fre idorf, nr . cad . A1316/23 C.F. 5165516551655165 Fre idorf, nr . c ad. A1316/24 C.F. 5141514151415141 Fre idorf, nr . cad . A1316/25 C.F. 5098509850985098 Fre idorf, nr . c ad. A1316/26 C.F. 145624145624145624145624 Tim iş oara , nr. cad. A1316/27 C.F. 4315431543154315 Fre idorf, nr . c ad. A1316/28 C.F. 5167516751675167 Fre idorf, nr . cad . A1318/2/27/1 C.F. 4689468946894689 Fre idorf, nr . c ad. A1318/2/27/2 C.F. 4687468746874687 Fre idorf, nr . cad . A1318/2/27/3 C.F. 4688468846884688 Fre idorf, nr . c ad. A1318/2/27/4 C.F. 4686468646864686 Fre idorf, nr . cad . A1318/2/27/5 C.F. 4301430143014301 Fre idorf, nr . c ad. A1318/2/27/6 C.F. 4307430743074307 Fre idorf, nr . cad . A1318/2/27/7 C.F. 4303430343034303 Fre idorf, nr . c ad. A1318/2/27/8 C.F. 4312431243124312 Fre idorf, nr . cad . A1318/2/27/9 C.F. 4310431043104310 Fre idorf, nr . c ad. A1318/2/27/10

81/2007

Plan Urban ist i c Zo nal - Z ONA PENT RU SPAŢIIP lan Urban ist i c Zo nal - Z ONA PENT RU SPAŢIIP lan Urban ist i c Zo nal - Z ONA PENT RU SPAŢIIP lan Urban ist i c Zo nal - Z ONA PENT RU SPAŢII COM ERCIAL E, SERVICII , SHOW ROOM , DEPOZ IT ECOM ERCIAL E, SERVICII , SHOW ROOM , DEPOZ IT ECOM ERCIAL E, SERVICII , SHOW ROOM , DEPOZ IT ECOM ERCIAL E, SERVICII , SHOW ROOM , DEPOZ IT E Calea Şagului DN59 km 7+300

iun.2007

DE1205/3(drum betona t)

dru m

be ton

at

conduct e aer i ene

D e l Bo

n o

culoar t evi t erm of icar e

co nd uc

te a eri

ene

2 0 2 5 0 0

2 0 2 6 0 0

2 0 2 7 0 0

2 0 2 8 0 0

2 0 2 9 0 0

2 0 3 0 0 0

2 0 3 1 0 0

2 0 3 2 0 0

4744 00

4745 00

4746 00

2 0 2 5 0 0

2 0 2 5 0 0

47 440 0 474 40 0 4744 00 47 440 0 474 40 0 4744 00 47 44 00

ext in der

e S .E.

ext in der

e S .E.

ext in der

e S .E.

ext in der

e S .E.

38

117

116

41

40

39

24

119

121

122

124

12 3

125

10 4

10 3

10 2

101

3 7

36

33

3 5

34

31

32

30

29

28

26 25

2 3

22 21

20

19

18

17

16

15

14

13 12

11

1098

7

6

5

4

115

114

11 3

112

110

10 7

10 6

10 5

11 8 .0

0

15 8 .

16

15 8.3

6

11 . 55

191.27

1 6 .2 6

48. 1 7

70. 40

5 1.9 0

53. 58

12 8.9 0

HC n 1 22 8/ 2

H AL A H AL A H AL A H AL A S. C. I N TE RC O LO RS. C. I N TE RC O LO RS. C. I N TE RC O LO RS. C. I N TE RC O LO R

E XTI N D ER E E XTI N D ER E E XTI N D ER E E XTI N D ER E

UR M AT O AR EUR M AT O AR EUR M AT O AR EUR M AT O AR E

2

15

3

4

5

6

7

8

1 2 .3 7

-2.522 S

Ti mi

so ar

a

M ET

R O

7

9

7

8

6

5

4

3

1

2

10

R E

P R

E Z

E N

T A

N T

A

A R A B E S C Q U E

C A

L E

E A

S

A G

U L

U I

S t

r a d

a A

n to

n C

o t r u

s

f R E

I D O

R F

A U

T O

E U

R O

P A

PR OP

RIE T ATE PA

RTIC UL AR

A

T im

i s o

a r a

M E

R C

E D

E S

PRO PR

IETA T E PART

IC ULA R

A

PRO PR

IETA T E P

ARTIC UL A R

A PRO

PR IETA

T E PART IC

UL AR A

D r um

176176176176176

depoz it m agazie

cab. poarta

b irouri m agaz ie

sediu fi rm a comercia lspatiu

pom pa

depozi t

pies e automagazin

ate l ier

cafe bar

ate l ier bar

b irouPALM ERT bar

terasa

hala

depozi tdes eur i

cos centr. term ic a

pod ru lant

ate lier piese pod rulant

ha la produc tie

hala debi tare

vopsi torie

depozi t serv. adm in istra tiv

vops itorie

gara j

MULTIM TEXTOR S.R.L.

depoz itS.R.L. TEX TO RSC Ivan SRL

Tex tor SRL Lipoplast a te l ier

ate l ier

TEXTOR S.R .L. + LIPO PLAST

Lipoplast hala

bi rouri

depoz it

pos t tra fo

c abina portar

statie pom pe

Lipoplas t ha la

statie pom pe

Lipoplas t ate l ier

term ica centra la

spalatorie

LIP OPLAST bi rouri

LIPOPLAST halaatel ier

ate lier ves tiar

Pr.munci B.C.I.P.S.I.+

portarcas a

sediu admin is tra tivLIPO PLAST

LIPO PLAST atel ier

Real i tatea SRL

punc t control

Lipoplast a tel ier

pla tf.

Lipoplas t ate l ier

centra la termic a Real i tatea SRL

c abina poarta

bi rouri expozi tie auto

AQ UATIM

bazin

baz in

pos t trafo

SALCIA bar

spalatorie

auto spalatorie

COM PETRO L TIMIS S.C.

sediu fir ma

rampa rampa

depozi t

sta tie COM PETRO L

S.C .M EDC AF S .A

cos

hala montaj

S.C .PECO S.A

centra la term ic a

post tra fo hala

adm in istra tie+expozi tie

service auto hala

Ex poz i tie+Admin is tratie

s palatorie auto

hala b i rouri

atel ier bi rouri adm in istra tie

cabina poarta

atel ier

ate l ier

atel ier

baz in

Sectie C .T.

bi rouri depozi t

pos ttra fo

rezerv or

depoz i t m ateria le

baz ine

santier

po d rul a nt

bazine

bazine

co nd .

co nd. con d .co nd .

zona inc erta

santier

santier

santier

betonplatform aplatform a beton

depoz i t m ateria le

santier in lucru

santier

pod ru lant betonat

pod ru lant

pod ru lant

C A

LE A

S A

GU L

U I

C AL

E A

S AG

U LU

I

C AL

E A

S AG

U LU

I

C AL

E A

S AG

UL U

I

I N T

R . P

R OF

. A N

T O N

K A

T R A

I N

S T R

. O V

I DI U C

O T R

U S

C AL

E A

S A

GU L

UI

C A

L EA

S A

G UL

U I

STR. SUL IN A

STR . SU L INA

C A

LE A

S A

G U

L U

I

C A

L E

A S

A G

UL U

I

C AL

E A

S AG

U LU

I

14 0A

17 3

175

17 7

17 9-

18 9

BL O

C N

R. 3

19 1

19 3

19 5-

19 7

BL O

C N

R. 2

BL O

C N

R. 1

19 9

19 9

14 4

14 6

14 8

28 6 m

30 1, 89 m

31 7 ,3 1 m

33 4, 62 m

2 91 m

27 8 ,1 8 m

2 74 ,2 9 m

29 7 ,8 7 m

2 79 ,1 6 m

3 2, 01

26 ,2 6

68 ,9 3

34 ,9 6 3 6,0 8

13 0 ,1 9

37 ,08

24 3 ,5 8

86 ,3 8

23 7, 51

19 ,6 4

23 4 ,8 1

19 ,4 3

3 4, 06

H C n

1 30

0

D e 1

19 3

A1349/3/7

A1152

A1 31

6/2 8A1

31 6/2

7

A1 31

6/2 6

A1 31

6/2 5

A1 31

6/2 4A1

31 6/2

3 A1

31 6/2

2A1 31

6/2 1

A1 31

6/2 0

A1 31

6/1 9

A1 31

6/1 8

A1 31

6/1 7

A1 31

6/1 6

A1 31

6/1 5

A1 316

/14 A1

31 6/1

3 A1

31 6/1

2 A1

31 6/1

1 A1

31 6/1

0A1 31

6/9 /3A1

31 6/9

/2A1 31

6/9 /1A1

31 6/8

/3A1 31

6/8 /2A1

31 6/8

/1 A1

31 6/7

A1 31

6/6

A1 316

/5

A1 31

6/4

A1 31

6/3

A1 31

6/2

A1 31

6/1

A1 25

5/1 /3

A1 299

/1/ 11

A1 299

/1/ 10

A1 299

/1/ 12

A1 299

/1/ 13

A1 299

/1/1 4

A1 299

/1/1 5

A1 29

9/1 /16

A1 299

/1/ 2

A1 29

9/1 /3

A1 29

9/1 /4

A1 29

9/1 /5

A1 299

/1/ 6

A1 299

/1/ 7

A1 29

9/1 /8

A1 299

/1/ 9

A1 29

9/1 /1

A1 25

5/1 /9A

12 55

/1/ 8A

12 55

/1/ 7

A1 25

5/1 /5

A1 25

5/1 /6

A1 25

5/1 /2

A1 25

5/1 /4

A1 25

5/1 /1

A1193/6/7

A1 19

1/1 /7A

11 91

/1/6

A1193/6/6

A1193/6/5

A1193/6/4 A1193/6/3

A1193/6/2 A1193/6/1

A1 31

8/2 /2

5

A1 318

/2/ 26

A1 31

8/2 /24

A1 31

8/2 /15

A1 318

/2/ 14A1

318 /2/

13 A1

318 /2/

11 A1

318 /2/

10

A1 318

/2/ 12

A1 31

8/1 /3

A1 31

8/2 /22

A1 31

8/2 /2

3

A1 318

/2/ 2 1

/2

A1 31

8/2 /21

/ 1 A1

31 8/2

/18

A1 318

/2/ 19

A1 318

/2/ 2 0

A1 318

/2/ 16

A1 318

/2/ 17

A1314/12

A1290/7

A131 4/11

A1283/6

A131 4/4

A1 318

/1/ 2

A1 31

8/1 /1

A1318 /4/9

A13 18 / 2 / 27 / 1 0

A1318/2 /27/9

A1318/2/ 27/8

A1318/2/27/2

A1318/2/ 27/3

A1318/2/27 /4

A1318/2/ 27/5

A1318/2/27/6

A1 318/2

/27/7

A1 318

/2/ 1

A1 31

8/2 /2

A1 318

/2/ 3

A1 31

8/2 /4

A1 318

/2/ 5

A1 31

8/2 /6

A1 31

8/2 /7

A1 31

8/2 /8

A1 318

/2/ 9

A1349/ 3/4

A1349/3/3

A1 349/3/2

A1349/ 3/1

A131 4/1

A1314/2

A1314/3A1314/5

A1314/6

A1314/7

A1314/8

A1314/8/1

A1314/9

A1314/10

A1289/1

A1289/2

A1290/5A1290/4

A1290/3

A1283/5

A1290/2

A1290/1

A11 9 1

/4/ 4A1

19 1/4

/5

A11 91

/4/3

A11 91

/4/2

A11 91

/4/1

A12 96

/1/ 2

A12 96

/1/ b

A12 96/

1/a

A1318/ 4/8

A1318/2/ 27/1 A1349/3/6

A1349/3/5

A1 31

8/2 /2

9

A1 34

9/ 4/ 2

:/30 /1:/3

0/ 2:/30

/3:/3 0/

4:/30 /5:/3

0/6:/ 30

/7:/30 /8:/30

/9:/ 3 0 /1

0

A1318 /4/1

A1318/ 4/2

A1318/ 4/3A1318/4/4

A1318/4/6

A1318/ 4/7

A1349 /3/10

A1349/ 3/9

A1349/3/8

A 1296/3

A1 31

9/2

A1228/2/1

A1228/2/2/a A1228/2/2/b

A1228/2/2/c

A1228/2 /2/d

A1228/2/3

A1228/2/4

A1228/1/1

A1228/1/2

A1228/1/3

rezerva

A12 06/

5/1

A12 06/

5/1 /1

A1 206

/5/2

A12 06/

5/3

A1228/6/1

A1228/6/1 /1

A1228/6/2A1228/6/3A1228/6/4

A1228/6/5

A1228/6/6

A1228/ 6/7A1228/ 6/8

A1228/6/9A1228/6/10A1228/6/11

A1228/ 6/12

A1205/1/1A1205/1/2A1205/1/3

A1205 /1/4

A1205/1/5

A1205/2/1

A12 4 5

/4/ 17/

1

A12 45

/4/ 18

A12 45

/4/ 19

A1 245

/4/ 20

A12 45/

4/2 1

A12 45

/4/2 2

A12 45

/4/ 23

A1 245

/1/ 12

A1 245

/1/ 13

A12 45/

1/1 4

A12 45/

5/2

A12 45/

5/1 /2

A12 45/

5/1 /1

A1228/1/4/1

A1228/1/4/2

A122 8/1/4/3

A12 06/

5/4/ 1

A1 206

/5/5

A1 206

/5/4

A1205/3 /1

A1205/4

A1205/5

A1205/6

A1205/7

A 12 0 5 /23

A 12 05 /2 4

A 12 05 /28A 12 05 /2 5 A 12 05 /26

A 12 05 /27

A1245/1/3

A12 4 5

/4/ 4

A12 4 5

/4/ 5

A1 245

/4/ 6

A12 45

/4/7

A1 245

/4/ 8

A12 45

/4/ 9

A1 245

/4/ 10/

1

A12 45

/4/1 0/2

A12 4 5

/4/ 11

A12 45

/4/1 2

A12 45/

4/1 3

A1 245

/4/ 14

A12 45

/4/ 15

A12 45

/1/ 6

A12 45

/1/7

A12 45

/1/8

A1 245

/1/ 9

A12 4 5

/1/ 10

A1 206

/1/1

A12 06/

1/2

A1205 /2/2

A1 245

/4/ 15/

1

A12 4 5

/4/ 17

A12 45/

1/1 1

A12 45/

1/1 2/1

A12 45

/4/ 16

A1227/1/1

A1228/1/1

A1228/1/2

A1228/1/3

rezerva

A1228/1/4/1

A1228/1/4/2

A122 8/1/4/3

A1228/1/1

A1228/1/2

A1228/1/3

rezerva

A1228/1/4/1

A1228/1/4/2

A122 8/1/4/3

A1228/1/1

A1228/1/2

A1228/1/3

rezerva

A1228/1/4/1

A1228/1/4/2

A122 8/1/4/3

St=1.00ha St=0.70ha

St=0.90ha

St= 2.0

0haS t=1

.00 ha

St= 0.6

7h aSt=

0.5 0h

a

St= 0.1

6h a

St= 0.1

4h a

St= 0.5

0ha St=

0.5 0h

a St=

0.5 0h

aSt= 0.5

5h a

St= 1.0

0h a

St= 1.0

51 4ha

St= 2.0

0h a

St= 1.0

0h a

St= 2.0

0h a

St= 2.0

0h a

St= 1.5

0h a

St= 1.5

0h a

St= 1.5

0h a

St= 1.5

0h a

St= 1.5

0h aSt=

1.0 0h

aSt= 1.0

0h aSt=

1.0 0ha

St= 1.0

0h aSt

=1. 00h

aSt= 1.0

0h a

St= 2.0

0h a

St= 2.0

0h a

St= 2.0

0ha

St= 2.0

0h a

St= 2.0

0ha

St= 2.0

0h a

St= 2.0

0h a

St= 2.7

2h a

St= 2.0

0ha

St= 2.0

0ha

St= 2.0

0h a

St= 2.0

0h a

St= 2.0

0h a

St= 2.0

0h a

St= 2.0

0h a

St= 2.0

0h a

St= 2.0

0h a

St= 2.0

0h a

St= 2.0

0h a

St= 2.0

0h a

St= 2.0

0h a

St= 2.0

0h a

St= 3.0

0h a

St= 1.0

0h aS

t=1 .00

ha St=

1.0 0h

a

St= 2.

00h a

St= 1.0

0h aS

t=1 .00

haSt= 0.

50h a

St= 0.5

0h aS

t=1 .75

ha

St=1. 00haSt=1. 00ha

St=1.00haSt=1. 00ha St=0.62ha

St =0 . 1 0 h a St=0.90ha

St=0.90ha St=0.90ha

St=0.90ha St=0.90ha

St= 0.90ha St=0.90ha

St=0.90ha

St= 2.0

0h a

St= 2.0

0ha St=

1.0 0h

a St=

1.3 2h

a St=

0.3 8h

a

St= 1.0

0h a

St= 1.0

0h a

St= 1.0

0h a

St= 1.0

0h a

St= 1.0

0h aSt=

1.0 0haSt=

1.0 0ha

St= 2.0

0h aSt=

1.0 0h

a St=

1.0 0h

a St=

1.0 0h

a St=

1.0 0h

a St=

1.0 0haSt=

1.0 0haSt

=1 .00

haSt= 1.0

0haSt =1

.00 haS

t=1 .00

haS t=1

.00 haSt=

1.0 0ha

St= 0.4

7h aSt=

1.4 5h

a

St= 1.5

0ha

St=0.43ha

St=3.50ha St=1.00ha St=1.00ha

St=1.58ha St=1.00ha

St=1.00ha St=1.00ha

St=1.00ha St=1.00ha

St=1.00ha St=1.00ha

St=1.00ha

St=1.00ha

St=2.00ha

St=0.27ha St=0.30ha St= 0 . 10 h a

S t = 0. 1 0 ha St=0 .18

ha

St=0.50ha

St=1.20haSt=2.00ha

St=2.77haSt=1.50ha

St=1.00ha

St=1.00ha

St= 0.50ha

St= 1.30ha

St=1.00ha

St=1.00ha

St=1.50ha

St=1.50ha St=1.00ha

St=1.00ha

St= 2.3

0ha

St= 0.5

0ha

St= 0.5

0ha

St= 2.0

0ha

St= 1.0

0ha

St= 1.0

0ha

St= 1.0

0ha St=

1.0 0ha

St= 1.0

0ha

St= 2.

00 ha

St= 8. 0

0h a

St=1.70ha

St=1. 00ha

St=1. 00ha

St=1.00ha

St=1.00ha

St=0.60ha

St=4.00ha

St=1.00ha St=1.50ha

St=1.67ha

St=3.00ha

St = 0. 1 0

h a S t =

0 .1 0 ha

S t= 0 . 1 0

h a S t =

0 .1 0 h

a S t =

0 .1 0 h a

S t= 0 . 1 0

h a S t =

0 .1 0 ha

S t = 0. 1 0

h a S t =

0 .1 0 h

a S t =

0 .1 0h a

St= 4.1

9h a

St= 1.5

0h a

S=1 .50

ha

S=0 .5h

a

S= 1.2

0h a

S=1 .00

ha

S=1 .20

ha

S=1 .00

ha

S=1 .00

ha

S=1 .00

ha

S=2 .00

ha

S=1 .00

ha

S= 1.5

0h a

S= 1.5

0h a

S= 2.0

0h a

S= 2.0

0h a

S=1 .00

ha

S=1 .00

ha

S=1 .00

ha

S=1 .00

ha

S=1 .00

ha

S=1.00ha

S=1.00haS=1.00ha

S=1.00haS=1.00ha

S=1.00haS=1.00haS=1.00ha

S=1.00ha

S=1.00ha

S=1.00ha

S=1.50ha

S= 0.60ha

S=1.00haS= 1.00ha

S= 1.00ha

S= 1.00ha

S=1.00ha

S=1.00ha

S=1.00ha

S=1 .00

ha

S=0 .50

ha S=2

.00 ha

S= 1.00

ha

S= 1.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S=2.81ha

S=0.50ha S=0.50ha

S=0.50ha

S=1.00ha

S=1.30ha

S=0.30ha

S=3.25ha

S=3.25ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S=3.25ha

S= 1.00ha

S=1.00ha

S= 2.0

0ha

S=0.61ha

S=1 .00

ha

S=1 .00

ha

S=1 .20

ha

S=1 .00

ha

S=1 .20

ha

S=2 .00

ha

S=2 .00

ha

S=1 .50

ha

S=1 .00

ha

S= 0.8

0h a

S=1 .00

ha

S=1 .00

ha

S=1 .00

ha

S=3.70haS=1.00ha

S=1.00ha

S=3.70ha

S =1 .00 ha

S = 1 .00 ha

S =1 .00 ha

S =1 .00 ha

S = 1 .00 ha

S =1 .00 ha

S= 2.0

0ha

S=2.00ha

S=1.00ha

S=1 .00

ha

S= 1.0

0h a

S=2 .00

ha

S=1 .00

ha

S= 2.0

0ha

S= 2.0

0ha

S=3.25ha

S=3.25ha

S=3.25ha

S=3.25ha

S=3.25ha

S=3.25ha

S=3.25ha

S=3.25ha

S=3.25ha

D e1244

De1193

De13 18/ 2/28

De 12

94

HC n1

19 7/1

De1 293

HCn1193 /6

HCn 1253

De 11

92

De 1 2

73

De 12

94

HCn1228/ 2

H Cn

1 2 2 8

/3

DE 12

05 /3

D E1231

DE

DE 12

05 / 9

DE 12

27 /1

D E1206/4

DE 120

5 /9

HCn1234

De

De1245/3

HCn1 245/2

De 12

4 5 / 4

DE 12

05/ 3

HCn 1300

De 13

18 /3

HCn1228/ 2

H Cn

1 2 2 8

/3

DE 12

27 /1

HCn1228/ 2

H Cn

1 2 2 8

/3

DE 12

27 /1

HCn1228/ 2

H Cn

1 2 2 8

/3

DE 12

27 /1

Starl a= 13 .09ha

Star la= 10 .70ha

St arla= 40. 0714ha

St ar la= 33. 72ha

A1316

A12 55/1

Starl a= 9.7 5ha

A1299/ 1

A1193/ 6

St arla= 8.3 0ha

A134 9/3

(f ara r ezer va)

A13 18/2

Star la= 45 .18ha

A131 8/1

Star la= 3.4 2ha

A1314

Starl a= 15 .51ha

A1 290

St ar la= 8. 9 7ha

A129 6/1

St arl a= 3.3 0ha

Star la= 6. 50ha

A1191/ 4

A1318/ 4

A1349/ 4

St ar la= 8. 0 0ha

Star la= 1. 50ha

St arla=7.11 ha

A1228/ 1

A1228 /2

Star la=13.0 0ha

St ar la=1.50 ha

A1245 /5 / 1

A12 06/5

Star la=24.0 0ha

HS 12 3 3/1

A1205

Star la=32. 80ha

A124 5/4

Star la=33.7 0ha

A1 245/ 1

Starl a=15. 03ha

De660/10( dr um pam ant)

zona pr otecti e canal

Canal deviat (dalat )

V

V

V

V

6 0

60

60 60

60 60

6060

6060

6 060

6 0

60

60 60

6 0

60

60 60

60 60

6060

6 0

60

606 0

6 060

6 0

60

6060

60 60

60 60

6 060

6 060

6 060

60 60

60 60

606 0

6060

60 60

6 0

60

6 0

60

6 060

60606 0

60 6 0

60

6060 6 0606060

6 0

6060 60

606 0

6060

606 0

606 0

60 60

60 6 0

60 6060 60

6 0

60 60 60

6 0

606060

6060 6 0

60

60 6 0

6060606 0

60 6 0

6 0

60

6 0

60

6 0

60 60 60

6 0

60

6 0

60 60

60 60

60 6 0

6 0

60

6060

606 0

60 6 0

SA G

1. 572,1 74 m 2

1. 046 ,40 0 m 2

2 1 . 89

8 , 8 9

0 m 2

1. 0 7 6

,1 77

m 2

8.6 33, 118 m 2

TI M I SO

A R A

HC n 6 74/1

HC n 67 4/1

HC n 66

1

De660/ 8

De660/ 8(dr um bet onat )

De660/ 8(dr um bet onat )

De660/8(dr um bet onat )

HC n 66

1

6060

606 0

6 0

6060

60 60

6 0

60

6 0

606 060

6 0

60

606 0

60 60

60 60

6 0

60

606 0

6060

6060

6 060

6 0

60

6 0

60

6 0

60

6060

6060

6060606 0

60 60

60 60

60 60

606 0

6 0

60

6 0

606060

60 60

6 0606060

606 0

606 0

60 60

60 60

60 6 0

60 60

6060

6 0

6060 60

606 0

6060

606 0

6 0

606 0

60

6 060

6060

606 0

6060606 0

6060

6 0

60

6 0

6060 60

606 0

60 606 0

60

60 60

60 60

60 6 0

60 6 0

60 6 0

60 6 0

60 60

60 6 0

60 6 0

6 0

60

6060

6 0

60

6 060

60 60

60 60

606 0

6 0

60

6 0

60

60 60

6 0

6060 60

606 0

60 60

6060

606 0

60 60

60 6 0

60 60

60

606 0

6060

6 060

6 0

60

60 60

6 0

60

6060

6060

606 0

60 60

60 60

6 0

60

6 0

60

60 60

606 0

606 0

60 60

60 60

6060

6060

6 0

60

60 60

60 60

606 0

606 0

60 60

6060

60 6 0

60 60

60 60

606 0

606 0

6060

6 0

60

60 60

606 0

6 0

60

6060

60 60

60 60

6 0

60 606 0

606 0

60 6 0

606 0

6060

6060

606 0

6 0

6 0

60 6 0

6 0

60

60 60

60 60

60 60

60 60

60 60

60 60

60 6 0

60 6 0

6060

606 0

6060

60 6 0

6060

6060

60 60

60 60

6 0

60

6 0

60

60 6060 60

606 0

606 0

606 0

6 0

60

60 60

6 0

60 60 60

6 0

60

606 0

60 60

606 0

606 060 60

6060

60606060 6 0

60

6 0

60 6060 6 0

606 0

PL AN

M O N TA

J S TI LP

I

60 60

6 0

60

60 60

6 0

60

6060

606 0

6 0

60

606 0

6 0

60

606 0

606 0

6 0

60

606 0

606 0

6 0

60

606 0

60 60

60 6 060 60

606 0

60 6 0

6060

60 60

60 60

60 60

60 60

6060

6060

6060

60 60

6 060

6 0

60

6060 pe r et e b e t o n arm

a t m o no lit 3 0c m

in sa r c in a A G

60 6 0

6 060

60 60

6 0

60

6 060

6 0

60

60 6 0

Co pe rtin a

L2

L2

L4

L1

L1 L1

L3

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

HALA + BIROURI

I.M.P .

Cc6 60 /7/1

A6 60/7/2/1

A660/7/2 /2

A6 60/7 /2/2

A6 60/7/3

A6 60/7 /4

A6 60/8/16-17 /1

A6 60/8/16-17 /2

S=200 00mp

S=287 59mp

S=5502 7mp

A6 60/8/10

A660/8/11-12A660/8/1 3

A66 0/8 /1 4

A6 60/8/15

A 66 0/ 6/1

0

A6 60

/6 /11

LE A 1 10

k V

LE A 1 10

k V

LEA m edie 2

0kV

statie gaz

Cc660/8 /18-1 9

Cc 1299 /5 /1

Cc1 299 /2 /11

DE 1

2 2 7 / 1 /

1

Cc 1299 /2 /1 3

A129 9/2 /7

Cc1 299

/ 2/ 12

C c129 9/ 5/ 2

SRM

28

24

16

3

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

22

26

61

19

28

28

28

28

28

28

2 8

2 8

2 8

2 8

28

5 6

artera majora propusa prin PUG

str. Ovidiu Cotrus

continuare Calea Sagului DN 59 (Timisoara - Moravita)

str. Anton Katrain

ZONA AFERENTA P.U.Z.

artera majora propusa prin PUG

artera majora propusa prin PUZ

Metro

artera majora propusa

limita intravilan Timisoara

acces zona din DN 59

Spatii comerciale PRAKTIKER si REAL (in faza de autorizare)

arh. Catalina BOCAN

arh. Catalina BOCAN

arh. Catalina BOCAN 00INCADRAREA IN ZONA

1:5000

P.U.Z. - ZONA PENTRU SPAŢII COMERCIALE, SERVICII, SHOW ROOM, DEPOZITE

Calea Şagului DN59 km7+300 INCADRAREA IN ZONA SC.1:5000

Atasament: reglementari_Jomrita.pdf

atelier

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. 16677315, Timisoara, str. Gheorghe Doja 54, tel.228717

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Pro iect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul pro iectului

Beneficiar

P.U.Z.

x

81/200781/2007

Plan Urban ist ic Zo nal - Z ONA PENT RU SPAŢIIP lan Urban ist ic Zo nal - Z ONA PENT RU SPAŢIIP lan Urban ist ic Zo nal - Z ONA PENT RU SPAŢIIP lan Urban ist ic Zo nal - Z ONA PENT RU SPAŢII COM ERCIAL E, SERVICI I , SHOW ROOM , DEPOZ IT ECOM ERCIAL E, SERVICI I , SHOW ROOM , DEPOZ IT ECOM ERCIAL E, SERVICI I , SHOW ROOM , DEPOZ IT ECOM ERCIAL E, SERVICI I , SHOW ROOM , DEPOZ IT E Calea Şagului DN59 km 7+300

S.C. JOMRITA INVESTITII S.R.L. C.F. 5194519451945194 Fre idorf, nr . c ad. 602/1/1,603/1/1 ( A1316/4/2) C.F. 3236323632363236 Fre idorf, nr . c ad. A1318/4/3 C.F. 3363336333633363 Fre idorf, nr . c ad. A1318/4/4 C.F. 3131313131313131 Fre idorf, nr . c ad. A1318/4/6/1 C.F. 3447344734473447 Fre idorf, nr . c ad. 595/2/2,596/2/2,597/2/2 ( A1318/4/6/2 ) C.F. 5160516051605160 Fre idorf, nr . c ad. A1318/4/7 C.F. 5159515951595159 Fre idorf, nr . c ad. A1318/4/8 Ti tlu de proprie ta te 28492/8428492/8428492/8428492/84 , nr.top. A1318/4/9 C.F. 5022502250225022 Fre idorf, nr . c ad. A1316/19 /, A1316/19/2 C.F. 4958495849584958 Fre idorf, nr . c ad. A1316/20 C.F. 5188518851885188 Fre idorf, nr . c ad. A1316/21 C.F. 5184518451845184 Fre idorf, nr . c ad. A1316/22 C.F. 5120512051205120 Fre idorf, nr . c ad. A1316/23 C.F. 5165516551655165 Fre idorf, nr . c ad. A1316/24 C.F. 5141514151415141 Fre idorf, nr . c ad. A1316/25 C.F. 5098509850985098 Fre idorf, nr . c ad. A1316/26 C.F. 145624145624145624145624 Tim iş oara , nr . cad. A 1316/27 C.F. 4315431543154315 Fre idorf, nr . c ad. A1316/28 C.F. 5167516751675167 Fre idorf, nr . c ad. A1318/2/27/1 C.F. 4689468946894689 Fre idorf, nr . c ad. A1318/2/27/2 C.F. 4687468746874687 Fre idorf, nr . c ad. A1318/2/27/3 C.F. 4688468846884688 Fre idorf, nr . c ad. A1318/2/27/4 C.F. 4686468646864686 Fre idorf, nr . c ad. A1318/2/27/5 C.F. 4301430143014301 Fre idorf, nr . c ad. A1318/2/27/6 C.F. 4307430743074307 Fre idorf, nr . c ad. A1318/2/27/7 C.F. 4303430343034303 Fre idorf, nr . c ad. A1318/2/27/8 C.F. 4312431243124312 Fre idorf, nr . c ad. A1318/2/27/9 C.F. 4310431043104310 Fre idorf, nr . c ad. A1318/2/27/10

sept.2007

A1 31

6/2 0

A1 31

6/2 3

A1 31

6/2 7

conducte aeriene

St= 0,5

5ha

A1 31

6/1 8

A1 31

6/1 9

A1 316

/21

A1 316

/22

A1 31

6/2 4

A1 316

/26

A1 316

/28

St = 1,0

514 ha

St= 1,0

0h a

St= 0,5

0ha

St= 0,5

0 h a

St = 0,5

0h a

A1 31

6/2 5

St= 0,1

4 h a

St = 0,1

6ha

St= 0,5

0h a

St= 0,8

0ha

9. 00

12.0 0

12. 00

12 .00

12.00

12.00

12.0 0

12.0 0

12.0 0

12. 00

0.85

19.0 0

11.00

0.8 0

15. 00

1.90

2.50

8.00

3. 80

15.80

0.90

1.0 0

8.8 5

3.0 0

4.5 0

3.00

5. 07

5.08

De66 0/ 8

DE1205/3(d rum betonat)

A660/7/2/2

HALA + BIROURI

I.M.P.

A660/8/16-17/1

S=55027mp

De l B

on o

culoar tevi termoficare

culoar tevi termoficare

De660/8(drum bet onat)

LEA me die 20k

V

dru m

be to

na t

C

B 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9'

D D '

E

H id ro izo

lati e D ER B IG U M S P

+ 8. 15

+7 .9 0

+ 8. 15

So rt t ab

la 0, 75 mm

vop s ita

elec tr os ta ti c

R AL 50

10

So rt t ab

la 0, 75 mm

vo p sit a

ele ct ro st at ic

RA L 5 01

0

pa ra so la r L ux al on

p ar as o lar Lu xa lo n

Mem b r an

a t ip D ER B IG U M S P

5m m a

utoa d ez iv a mo ntat a p e

va tamin e ra la

cas e ra ta ( fi xa ta

m ec a nic

)

M emb ra

na ti p D ER B IG UM S P

5m m a

utoa de z iva mon tat a pe

vat am in er al

a c as er a ta ( fix ata

m ec an ic

)

DA 0 5

B'

+8 .1 5

+ 7. 90

D A 01

Tra p a F

um

Lu min a

tor

L1

ti p A CO

DA 01

+ 8. 15

D A 0 1

+ 8. 15

+7 .9 0

B

C

+ 8 .1 5

+7 .7 5+

8. 15

Co p er tin

a - st ru c tu ra me ta li ca si in ve

lito ar e

tab la cu

tata RA N 8 5 g r=1 ,5 m m

Jg he ab ta bl a z inc a ta

Tr ap a F

um

Lu min at

orAcc es te

rasa DA

0 1

tip A C O

D

E

EXTINDERE SALA GRADINA

IN ETAPA a- II-a

L2

D A 0 6

16

3

28

19

V Panou publ.

V

Panou publ.

Panou publ.

H Cn

67

4/ 1

I. M .P

.

conducte aeriene

DE 13

1 8/

3

HCn1300

D E11

93

D N 59

2 0 2 5 0 0

2 0 2 6 0 0

2 0 2 7 0 0

2 0 2 8 0 0

2 0 2 9 0 0

2 0 3 0 0 0

2 0 3 1 0 0

2 0 3 2 0 0

2 0 3 3 0 0

2 0 3 4 0 0

474400

474500

474600

474700

474800

474400

474500

474600

474700

474800

2 0 2 5 0 0

2 0 2 5 0 0

2 0 2 5 0 0

2 0 2 5 0 0

2 0 3 4 0 0

2 0 3 4 0 0

2 0 3 4 0 0

2 0 3 4 0 0

474400 474400 474400 474400 474400 474400 474400 474400

E 6 7 1

km 7+300

R 35

.0 0

9. 0 0

2. 0 0

24

HC n 12 28 /2

119

121

122

124

123

125

104

103

102

101

33

34

31

32

30

29

28

26 25

23

22 21

20

19

18

17

16

15

14

13 12

11

1098

7

6

5

4

113

112

110

108

107

106

105

2

15

3

4

5

6

7

8

11 8. 00

15 8. 16

15 8.3 6

11 .5 5

191.27

16 .26

48.17

70.40

51.90

53.58

128.90

HALA S.C. INTERCOLOR

EXTINDERE URMATOARE

ex ti n

de re

S. E.

ex ti n

de re

S. E.

ex ti n

de re

S. E.

ex ti n

de re

S. E. P

TT 2

P TT

2 5.

00

9.0 0

9.00

9.0 0

30.00

30.0 0

magistrala gaz propusa spre deviere

artera majora propusa prin P.U.Z. (cate 2 benzi pe sens)

pentru legatura cu continuarea strazii I. Slavici

artera majora propusa prin PUG (cate 2 benzi pe sens)

acces zona din DN 59

Calea Sagului

SP AT IU P EN TR U SE RV IC II SI S HO W RO OM

(d e e x. au to , d e m

at eri ale de co ns tru ct ii, et c.)

SP AT IU C OM ER CI AL T IP "H IP ER MA RK ET "

(de ex . R EA L, C OR A, T ES CO , C AR RE FO UR , e tc. )

SP AT IU C OM ER CI AL

(d e t ip P RA KT IK ER , B AU M AX , B RI CO ST OR E, et c.)

S P A T IU C O M E R C IA L

(d e ti p P R A K T IK E R , B A U M A X , B R IC O S T O R E, e tc . )

ZONA AFERENTA P.U.Z.

canal propus spre deviere

canal deviat

magistrala gaz deviata

LEA propusa spre deviere

LEA deviata

limita intravilan Timisoara

DE1318/4

St=0.90ha

A1318/2/27/1 St=0.90ha

A1 31

8/2 /2

9 St=

4.1 9h

a

St=1.67ha

A1318/4/3 St=1.50ha

St=0.6 2ha

39

St=3.00ha

36 41

A1318/4/6/2 St=1.00ha

St=0.60ha

A1318/4/7

St=0.70ha

A1318/4/8

A13 18/4/9

Cc1299/5/1

A1318/4/1

A1 318 /2/2 7/2

ScS1160A

ICn 110412ICn 110412

ScS1161

ScS1160A

SE7

SCS 1160

SC 3100

SC 3100

SC 15015

SE6

SE6

SC 3100

SC 3100

SC 3100

SE8

SE9

17

14

3

51

35

12

9

41 41

41

13

26

26

11 41

41

13

20

18

13

28

35

38

28 22

19

42

43

44

42

44

22

45

38

44

44

38

25

43

42

41

De1318/2/28

A1 318

/2/2 6

A1 318 /2/27/10

De 13

18 /3

A1318/4/2

Cc1299/2/11

DE 1

22 7/

1/ 1

Cc1299/2/13

A1299/2/7

Cc 12

99 /2

/12

Cc1299/5/2 SRM

A1 31

8 / 2/

31

DE1320

A1318/2/27/9

St=0.10ha

St=0.90ha

A1318/2/27/ 8 St=0. 90ha

A1318/2/ 27/7 St=0. 90ha

A1318/2/27/ 6 St=0.90ha

A1318/2/ 27/5 St=0.9 0ha

A1 318/ 2/27/4 St=0.90ha

A1318 /2/2 7/3 St=0.90ha

91.47

18

19

21

49

14

35

18

34

34

23

CA LE

A SA

G U

LU I

CA L

EA S

AG U

LU I

CA L

EA S

AG U

LU I

CA LE

A S

AG U

LU I

A1318/4/ 6/1 St=3.00ha

38

38

A1318/4/4 St=1.00ha

33

39

42

30

42 42

42 42

42

41

10

10

41

41

41

41 41

41

41 41

23

56

482 locuri

371 locuri

673 locuri

195 locuri

215 locuri

596 locuri

2532 locuri parcare

Bilant teritorialBilant teritorialBilant teritorialBilant teritorial ExistentExistentExistentExistent PropusPropusPropusPropus %%%% Suprafata studiataSuprafata studiataSuprafata studiataSuprafata studiata 246.130,00246.130,00246.130,00246.130,00mp 246.130,00246.130,00246.130,00246.130,00mp 100,00%

Teren proprietate privata 239.914,00mp Drumuri de exploatare (la schimb) 3.836,00mp Canal (se deviaza, dar ramane pe teren) 2.830,00mp Drumuri majore de acces (se cedeaza) 40.928,0040.928,0040.928,0040.928,00mp 16,63% Suprafata ramasa de amenajat (cf. HCJ) 205.202,00205.202,00205.202,00205.202,00mp 100% Zonă comerţ, servicii şi depozitare, showroom 126.615,00mp 62,61% Spaţii verzi 23.689,00mp 11,54% Alei carosabile pe platforme si parcaje 54.898,00mp 26,75% TotalTotalTotalTotal 246.130,00246.130,00246.130,00246.130,00mp 100,00%100,00%100,00%100,00%

LEGENDA P.U.Z.

LIMITELIMITELIMITELIMITE

LIMITE DE PROPRIETATE ALE PARCELELOR CE FAC OBIECTUL PUZ

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA ZONA DE CONSTRUIRE

FOLOSINTA TERENURILORFOLOSINTA TERENURILORFOLOSINTA TERENURILORFOLOSINTA TERENURILOR

CONTUR POSIBIL CONSTRUCTIE

COMERT, DEPOZITARE

SPATII VERZI

CANAL

GOSPODARIE COMUNALA

CAI DE COMUNICATIECAI DE COMUNICATIECAI DE COMUNICATIECAI DE COMUNICATIE

DRUMURI EXISTENTE

DRUMURI SI TROTUARE PROPUSE

ZONE DE PROTECTIEZONE DE PROTECTIEZONE DE PROTECTIEZONE DE PROTECTIE

CULOAR DE PROTECTIE L.E.A. 110KV 36M

BAZIN DE RETENTIE

arh. Catalina BOCAN

arh. Catalina BOCAN

arh. Catalina BOCAN REGLEMENTARI URBANISTICE 02

1:1000

Plan Urbanistic Zonal

ZONA PENTRU SPAŢII COMERCIALE, SERVICII, SHOW ROOM, DEPOZITE Calea Şagului DN59 km7+300 benef ic iar: S.C. JOMRITA INVESTITII S.R.L., Bucureşti,benef ic iar: S.C. JOMRITA INVESTITII S.R.L., Bucureşti,benef ic iar: S.C. JOMRITA INVESTITII S.R.L., Bucureşti,benef ic iar: S.C. JOMRITA INVESTITII S.R.L., Bucureşti, Str. Al. Sihleanu, Nr.12, Etaj 1, Camera 1 C.F. 5194519451945194 Freidorf , nr. cad. 602/1/1,603/1/1 (A1318/4/2), C.F. 3236323632363236 Freidorf , nr. cad. A1318/4/3 C.F. 3363336333633363 Freidorf , nr. cad. A1318/4/4, C.F. 3131313131313131 Freidorf , nr. cad. A1318/4/6/1 C.F. 3447344734473447 Freidorf , nr. cad. 595/2/2,596/2/2,597/2/2 (A1318/4/6/2), C.F. 5160516051605160 Freidorf , nr. cad. A1318/4/7 C.F. 5159515951595159 Freidorf , nr. cad. A1318/4/8, Titlu de proprietate 28492/8428492/8428492/8428492/84, nr.top. A1318/4/9 C.F. 5022502250225022 Freidorf , nr. cad. A1316/19/, A1316/19/2, C.F. 4958495849584958 Freidorf , nr. cad. A1316/20 C.F. 5188518851885188 Freidorf , nr. cad. A1316/21, C.F. 5184518451845184 Freidorf , nr. cad. A1316/22 C.F. 5120512051205120 Freidorf , nr. cad. A1316/23, C.F. 5165516551655165 Freidorf , nr. cad. A1316/24 C.F. 5141514151415141 Freidorf , nr. cad. A1316/25, C.F. 5098509850985098 Freidorf , nr. cad. A1316/26 C.F. 145624145624145624145624 Timişoara, nr. cad. A1316/27, C.F. 4315431543154315 Freidorf , nr. cad. A1316/28 C.F. 5167516751675167 Freidorf , nr. cad. A1318/2/27/1, C.F. 4689468946894689 Freidorf , nr. cad. A1318/2/27/2 C.F. 4687468746874687 Freidorf , nr. cad. A1318/2/27/3, C.F. 4688468846884688 Freidorf , nr. cad. A1318/2/27/4 C.F. 4686468646864686 Freidorf , nr. cad. A1318/2/27/5, C.F. 4301430143014301 Freidorf , nr. cad. A1318/2/27/6 C.F. 4307430743074307 Freidorf , nr. cad. A1318/2/27/7, C.F. 4303430343034303 Freidorf , nr. cad. A1318/2/27/8 C.F. 4312431243124312 Freidorf , nr. cad. A1318/2/27/9, C.F. 4310431043104310 Freidorf , nr. cad. A1318/2/27/10

REGLEMENTARI URBANISTICE SC.1:1000

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE SPATIALA U32007-004369/17.01.2008

REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA PENTRU SPAŢII COMERCIALE,

SERVICII, SHOW ROOM, DEPOZITE” Timişoara, intravilan şi extravilan, Calea Şagului DN 59 km. 7+300 dreapta

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. U32007-004369/13.09.2007, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic Zonal “Zonă pentru spaţii comerciale, servicii, show room, depozite” Timişoara, intravilan şi extravilan, Calea Şagului DN 59 km. 7+300 dreapta.

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 1911 din 04.04.2007;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Planului Urbanistic Zonal “Zonă pentru spaţii comerciale, servicii, show room, depozite” Timişoara, intravilan şi extravilan, Calea Şagului DN 59 km. 7+300 dreapta.

Documentaţia este iniţiată de proprietarul terenului S.C. JOMRITA INVESTIŢII S.R.L., Bucureşti elaborată de S.C. Atelier CAAD S.R.L., arhitect CATALINA BOCAN Timişoara, proiect nr. 81/2007.

Terenul propus pentru construire este situat in în partea de sud, pe Calea Şagului, in vecinatatea drumului cenuşii. Delimitarea zonei studiate este făcută la nord vest de parcelele proprietăţi private, la nord est de drumul de exploatare DE 1318/2/28, DE 1318/3 şi A1318/4/1 (proprietate privată), la sud est de Calea Şagului (DN59) şi la sud vest de DE 1205/3 şi DE 1193.

Zona studiata care face obiectul acestei documentaţii nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice pentru care este necesar Avizul Comisiei de Monumente. Pentru aceasta documentatie, conform Legii nr. 350/2001 a fost obtinut Avizul Consiliului Judetean Timis nr.150 din 16.11.2007.

P.U.G. Timisoara prevede pentru aceasta zona functiunea de institutii si servicii publice, unitati industriale. Se propun spaţii comerciale, servicii, show room şi depozitare.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “Zonă pentru spaţii comerciale, servicii, show room, depozite” Timişoara, intravilan şi extravilan, Calea Şagului DN 59 km. 7+300 dreapta nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, existând în acest sens la documentaţie Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 1198RP din 17.09.2007. Terenurile, în suprafaţă totală de 23,3714 ha sunt identificate prin: C.F. 5194 Freidorf, nr. cad. 602/1/1, 603/1/1 (A1318/4/2) în suprafaţă de 1,67ha, C.F. 3236

Freidorf, nr. cad. A1318/4/3 în suprafaţă de 1,5ha, C.F. 3363 Freidorf, nr. cad. A1318/4/4 în suprafaţă de 1,0ha, C.F. 3131 Freidorf, nr. cad. A1318/4/6/1 în suprafaţă de 3,0ha, C.F. 3447 Freidorf, nr. cad. 595/2/2, 596/2/2, 597/2/2 (A1318/4/6/2), C.F. 5160 Freidorf, nr. cad. A1318/4/7 în suprafaţă de 0,6ha, C.F. 5159 Freidorf, nr. cad. A1318/4/8 în suprafaţă de 0,7ha, C.F. 5022 Freidorf, nr. cad. A1316/19/1 în suprafaţă de 1,0ha, şi A1316/19/2 în suprafaţă de 0,0514ha, C.F. 4958 Freidorf, nr. cad. A1316/20 în suprafaţă de 1,0ha, C.F. 5188 Freidorf, nr. cad. A1316/21 în suprafaţă de 0,55ha, C.F. 5184 Freidorf, nr. cad. A1316/22 în suprafaţă de 0,5ha, C.F. 5120 Freidorf, nr. cad. A1316/23 în suprafaţă de 0,5ha, C.F. 5165 Freidorf, nr. cad. A1316/24 în suprafaţă de 0,5ha, C.F. 5141 Freidorf, nr. cad. A1316/25 în suprafaţă de 0,14ha, C.F. 5098 Freidorf, nr. cad. A1316/26 în suprafaţă de 0,16ha, C.F. 145624 Timişoara, nr. cad. A1316/27 în suprafaţă de 0,5ha, C.F. 4315 Freidorf, nr. cad. A1316/28 în suprafaţă de 0,8ha, C.F. 5167 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/1 în suprafaţă de 0,9ha, C.F. 4687 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/3 în suprafaţă de 0,9ha, C.F. 4688 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/4 în suprafaţă de 0,9ha, C.F. 4686 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/5 în suprafaţă de 0,9ha, C.F. 4301 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/6 în suprafaţă de 0,9ha, C.F. 4307 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/7 în suprafaţă de 0,9ha, C.F. 4303 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/8 în suprafaţă de 0,9ha, C.F. 4312 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/9 în suprafaţă de 0,9ha, C.F. 4310 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/10 în suprafaţă de 0,1ha, proprietar S.C. JOMRITA INVESTIŢII S.R.L. Bucureşti si C.F. 4689 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/2 în suprafaţă de 0,9ha, proprietar JISA Traian (cu promisiune de vanzare catre JOMRITA INVESTITII S.R.L.)

Terenul este liber de constructii si este accesibil de pe latura sa sud-estica (Calea Sagului) printr-un sens giratoriu realizat pe Calea Sagului, sens giratoriu ce deserveşte şi noile investiţii realizate pe teritoriul Comunei Giroc. Soluţia de circulaţie va ţine cont de drumul colector prevăzut şi menţinut pe Calea Sagului, atât pe partea stângă cât şi pe partea dreaptă. De aici se creeaza o noua artera cu 4 benzi, doua pe sens, de-o parte si de alta a conductelor de termoficare. Este propus un al doilea sens giratoriu pentru o legatura pe direcţia est vest cu strada Anton Katrein şi către nord cu strada Ioan Slavici.

In interiorul zonei se afla propuse o serie de strazi interioare, pentru accesul facil la zonele de parcare din vecinatatea fiecarui spatiu comercial prevazut. Toate strazile interioare sunt prevazute cu carosabil de minim 6.00m, cu spatii verzi de aliniament, cu trotuare si parcaje publice.

Se vor asigura parcari la nivelul terenului conform Anexei 2 din RLU aferent PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, in conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002.

Autorizatia de Construire se va emite doar dupa ce suprafetele de teren afectate de drumuri vor deveni domeniul public in conformitate cu documentatia aprobata si conform Declaraţiei notariale nr. 20 din 11.01.2008 din documentaţie.

Se propune un procent de ocupare al terenului de 45% precum si un coeficient maxim de utilizare al terenului de 0,9. Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal, „ZONA PENTRU SPAŢII COMERCIALE, SERVICII, SHOW ROOM, DEPOZITE” Timişoara, intravilan şi extravilan, Calea Şagului, DN59 km. 7+300 dreapta, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU SEF BIROU CONSILIER Arh. Loredana PALALAU Arh. Diana BELCI AVIZAT JURIDIC Red./Dact. P.L.