keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 606/16.11.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona de urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros", Extravilan Timişoara, CF 442996 si CF 442997

16.11.2018

Hotararea Consiliului Local 606/16.11.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona de urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros", Extravilan Timişoara, CF 442996 si CF 442997


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-017681/26.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-017681/26.10.2018 - al Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 30.10.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-017681/26.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 26/26.11.2015, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 36/25.09.2018, precum si Avizul Consiliului Judetean Timis nr. 43/28.08.2018;
Având în vedere adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 10/01.03.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal, având ca beneficiar pe PLAVOSIN DEIAN-DAN, întocmit conform Proiectului nr. 69/2014, realizat de SC ATG STUDIO SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul maxim de înălţime P+4E, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N, din 27 martie 1997, acces auto si realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari - conform avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2017-004375/15.12.2017, procentul de ocupare al terenului POT max de 60%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1.2, spaţii verzi de minim 20% din suprafaţa totală a parcelei, conform adresei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş nr. 10/01.03.2017.
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zona de urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros", Extravilan Timişoara, CF 442996 si CF 442997, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani.
Terenul studiat situat in extravilan Timisoara, este înscris în C.F. nr. 442996, nr. cad. 442996, si C.F. nr. 442997, nr. cad. 442997, fiind proprietatea lui PLAVOSIN DEIAN DAN.

Art. 4: Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa realizarea in prealabil a operatiunilor reglementate prin documentatia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurarii acceselor din domeniul public conform plansei "Circulatia terenurilor - Plansa nr. A-03", si asigurarea tuturor obiectivelor de utilitate publica necesare functionarii investitiilor in conformitate cu Planul de actiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea Consiliului Local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zona de urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros", Extravilan Timişoara, CF 442996 si CF 442997, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor PLAVOSIN DEIAN DAN;
- Proiectantului S.C. ATG STUDIO S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Aviz_Juridic_PUZ_Plavosin.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-017681/26.10.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 30.10.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ZONA DE URBANIZARE — ZONA DE MICĂ PRODUCŢIE, SERVICII DE TIP INDUSTRIAL ȘI CVASIINDUSTRIAL, COMERȚ ENGROS”, Extravilan Timișoara, CF 442996 și CF 442997 Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărților funciare anexate rezultă următoarea situație juridică: Cartea Funciară nr. 442996 Timișoara, nr. cadastral 442996, terenul în suprafață de 16.697 mp, categoria de folosință arabil, extravilan este proprietatea d-lui Plavosin Deian-Dan — beneficiarul documentației. Cartea Funciară nr. 442997 Timişoara, nr. cadastral 442997, terenul în suprafață de 21.364 mp, categoria de folosință arabil, extravilan este proprietatea d-lui Plavosin Deian-Dan — beneficiarul documentației. De asemenea, din examinarea cărtilor funciare (datate 22.10.2018) mai sus individualizate rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii. Referitor la promisiunea bilaterală de vânzare notată în cartea funciară nr. 442996, nr. cadastral /topografic 442996, d-na Dumitru Alina-Diana prin Declaraţia notarială cu încheierea de autentificare nr. 1933 din 22.10.2018 în calitate de promitentă-cumpărătoare îşi exprimă acordul pentru PUZ “ZONA DE URBANIZARE — ZONA DE MICĂ PRODUCȚIE, SERVICII DE TIP INDUSTRIAL ȘI CVASIINDUSTRIAL, COMERŢ ENGROS”, De asemenea, referitor la promisiunea bilaterală de vânzare notată în cartea funciară nr. 442996, nr. cadastral /topografic 442996 şi în cartea funciară nr. 442997, nr. cadastral/topografic 442997, prin Declaraţia notarială cu încheierea de autentificare nr. 1935 din 22.10.2018 SC ARTEGO SRL, în calitate de promitentă-cumpărătoare îşi exprimă acordul pentru PUZ “ZONA DE URBANIZARE — ZONA DE MICĂ PRODUCŢIE, SERVICII DE TIP INDUSTRIAL ȘI CVASIINDUSTRIAL, COMERȚ ENGROS”, Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-017681/26.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ZONA DE URBANIZARE — ZONA DE MICĂ PRODUCȚIE, SERVICII DE TIP INDUSTRIAL ȘI CVASIINDUSTRIAL, COMERȚ ENGROS”, Extravilan Timișoara, CF 442996 şi CF 442997 cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul documeniatiei având calitatea de proprietar aşa cum rezultă din C.F, nr, 442996 şi C.F. nr. 442997 cu privire la imobilul ce se reglementează,

Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ZONA DE URBANIZARE — ZONA DE MICĂ PRODUCȚIE, SERVICII DE TIP INDUSTRIAL ȘI CVASIINDUSTRIAL, COMERȚ ENGROS”, Extravilan Timișoara, CF 442996 și CF 442997 si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIELA UT " 7 Cod FO53-13,Ver.1 j

Atasament: Raportul_Informarii_PUZ_Plavosin.pdf

JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISMSI DEZVOLTARE URBANA BIROU AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mall:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internetiwww.primariatm.ro Nr. UR2017 — 012089/16.09.2017 RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația: - PUZ - „UEM-ZONA URBANIZARE-ZONA DE MICA PRODUCTIE, SERVICII DE TIP INDUSTRIAL SI CVASIINDUSTRIAL, COMERT EN GROS”; - Amplasament: EXTRAVILAN CF 435230, CF 435222, Timisoara; - Beneficiar: PLAVOSIN DEIAN DAN; - Proiectant: S.C. ATG STUDIO S.R.L.; Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul; Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana, şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 03.08.2017 — 27.08.2017. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana, a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.UZ. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din HC.L. ar. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă și prin publicarea anunţului pe site- ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați: - CALEA TORONTALULUI: SC COCA COLA HBC ROMANIA; - CALEA TORONTALULUI - AEROPORT UTILITAR CIOCA, - CALEA TORONTALULUI - AGIL GROUP; - CALEA TORONTALULUI — SC METRO CASH & CARRY SRL; Documentaţia disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana. La intalnirea cu proiectantul S.C. ATG STUDIO S.R.L, organizata in data de 17.08.2017, intre orele 14,00 — 15,00, la sediul PMT — Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana, au fost prezente trei persoane interesate. S-au formulat obiecții din partea Parohiei Ortodoxe Romane Timisoara Mehala cu privire la aceasta investitie, prin adresa inregistrata la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii cu nr. RU2017-000329/17.08.2017. La aceste sesizare, proiectantul a raspuns prin adresa inregistrata cu nr. RU2017- 000355/31.08.2017. Conform acestei adrese: ROMÂNIA | | |

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanea Eprimariatm.ro, înternet:www.,primariatm.ro Documentatia asupra careia se face sesizarea este un STUDIU cu caracter director si NU un Plan Urbanistic Zonal, prin urmare propunerile acestuia NU au avut caracter de reglementare urbanistica obligatorie, nefiind o lucrare de urbanism aprobata prin HCL, in sensul Legii 350/2001 actualizata. STUDIUL a fost initiat de catre proprietarii terenurilor extravilane arabile (inclusiv Parohia Ortodoxa Romana Timisoara mehala) conform tabelului de semnaturi atasat acestuia, pentru a-si valorifica terenurile prin includerea zonei respective in intravilanul propus al noului Plan Urbanistic General Timisoara, solicitand Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism o analizare a posibilitatilor de urbanizare a respectivului cvartal. In urma analizarii Studiului in cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, acesta a fost avizat favorabil in data de 2.10.2014, si stabileste Unitati Teritoriale d Referinta, in cadrul carora se vor putea realiza de catre proprietarii terenurilor, Planuri Urbanistice Zonale de urbanizare, ce vor stabili zonele de construibilitate, indicii constructivi, parcelarile si alte reglementari conform Legii 350/2001. Parohia Ortodoxa Romana a fost informata de posibilitatea realizarii unui PUZ detaliat pe parcela A 347/13, inca din anul 2014, cand Studiul a fost initiat si avizat favorabil. Faptul ca in prezent STUDIUL a fost preluat de noul Plan Urbanistic General Etapa a 4-a, aflat in elaborare, ce NU este aprobat la acest moment si poate suferi modificari, da posibilitatea Parohiei sa initieze propriile Planuri Urbanistice Zonale, beneficiind de insasi avizarea favorabila a STUDIULUI sub aspectul includerii acestor terenuri in intentiile de dezvoltareale orasului prevazute in noul PUG. Asa cum a prevazut STUDIUL. Documentatiile de tip PUZ ce se vor elabora de catre proprietarii terenurilor vor reglemanta in detaliu parcelele respective si vor avea caracter de reglementare urbanistica, urmand a fi aprobate prin HCL. Terenul aflat în proprietatea Parohiei Ortodoxe Romane nu este afectat de prevederile prezentului PUZ.” Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de v H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului ,„, Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanisti , Zonal „ PUZ - „UEM-ZONA URBANIZARE-ZONA DE MICA PRODUCTIE, SERVICII DE TIP INDUSTRIAL SI CVASIINDUSTRIAL, COMERT EN GROS ”, EXTRAVILAN CF 435230, CF 435222, Timisoara, beneficiar PLAVOSIN DEIAN DAN, proiectant: S.C. ATG STUDIO SRL, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. ; „ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU EI NL CONSILIER Steluta URSU PE Rul - SU? ex ( | VL N DIRECTIA GENERALA DE URBANISMSI DEZVOLTARE URBANA | BIROU AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ |) | | | |

Atasament: A-04_Mobilare_urbana_(propunere).pdf

GSPublisherVersion 215.0.43.100

extravilan Timisoara, CF442996, CF442997, jud. Timisarh. Gabriel T. Almajan arh. Gabriel T. Almajan

arh. Gabriel T. AlmajanDesenat:

Proiectat:

Aprobat: Plansa :

Amplasament:

PROIECT: PUZ - UEM - Zona urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros

Beneficiar : Plavosin Deian Dan

S.C. ATG Studio S.R.L. Jud. TIMIS, Mun. TIMISOARA

str. Loichita Vasile, Nr. 1-3, sc. A, SAD 6 J35/1696/20.07.2011

CUI 28897810 Tel./Fax: 0356-204080; Mobil:0721-424360

Pr. nr. 69 Faza:PUZ

Data: 07.2018

stampila RUR stampila OARstampila CLT

PROPUNERE MOBILARE URBANA Sc.: 1:1000 Pl. nr.: A-04

44.00

1.502.00 1.50 2.002.00 3.00 3.50 3.50 3.00 3.50 3.50 3.00 3.50 3.50 3.00 2.00

carosabilcarosabilZona verdeTrotuar ciclisti Pista

(Plan urbanistic general-Timisoara) Profil transversal tip propus PTT6

Zona zona verdecarosabilcarosabil

Pista Zona verde ciclisti Trotuarzona verde carosabil carosabil carosabilcarosabil

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

Prospect stradal de perspectiva Calea Torontalului

Limita teren in proprietate

Drumuri propuse

Zona verde in aliniament

Latime profil stradal

Constructii Parter Spatii verzi in interiorul parcelelor

LEGENDA

DRUMURI

LIMITE

Limita intravilan Limita zona studiata Limita proprietati actuale

ZONE DE PROTECTIE

Drumuri propuse prin Studiul cu Caracter Director

Cladire P+4E

Acces auto

AMENAJARE PARCELA

Zona de protectie Calea Torontalului 50m din axul drumului

27m Zona protectie con aterizare/decolare aeroport utilitar

Zona de protectie Hcn 2m

RETELE UTILITATI EXISTENTE

Retea Delgaz Retea Aquatim

GAZ

ARC

Drumuri existente

20

1,325.64 m2

424396

METRO II

11

20

DN 344

F13

F13

F13

F13

F 1 3

5.00 10.00

41.95 10.00

20.00

49 5.4

4

76.94

66.94

10.00

10.00 46.94

10.00 20.00

76.97 50 .00

10 .00

20 .00

20.00

10.00

41.95

10.00

5.00

33 .00

74 .69

37 .35

37 .34

39 .00

26 .00

29 .90

50. 11

53 .00

53 .00

56 .06

6.0 0

R 6.00

R 6.

00

R 9.00

R 9.0

0

R 6.00

P

4

A3 47

/12 /3

A

A

A

A3 47

/10

A3 47

/11 A3

47 /12

/1A3 47

/12 /2METRO II

P+4E

P+4E

P+4E

P

1

P+4E

P

11

P+4E

P+4EP

P+4E

3

2

P+4E

7

6

5

8

P

P

P+4E

P

10

A3 47

/12 /4

A3 47

/13

DE 350

9

P+4E

P

GAZ

GAZ

GAZ

GA Z

GA Z

GA Z

GA Z

AR

AR

AR

AR

C

C

C

C

7

1

3

5

2

4

6

8

20

20

20

16

16

16

16

16

A3 47/ 11

A3 47/ 12/ 1A3

47/ 12/ 2

A3 47/ 12/ 3

A3 47/ 12/ 4

A3 47/ 13

A A

A

424401

437044

434540

435230

426734

432369

432371

424396

424402

424401

437047

435222

1 92.94

3 93.11

4 93.12

5 93.05

6 93.05

7 92.88

8 92.71

9 92.61

10 92.58

11 92.58

12 92.59

13 92.34

14 92.26

15 92.10

16 91.86

17 91.56

18 91.49

19 91.02

20 90.80

21 90.37

22 90.53

23 90.47

24 90.41

25 90.31

26 90.07

27 90.14

28 90.13

29 90.12 30

90.37

31 90.16

32 90.23

33 90.76

34 90.59

35 90.54

36 90.44

37 90.45

38 90.4239

90.43

40 90.44

41 90.61

42 90.61

43 ZV

45 90.71

46

90.70

47 ZV

50

90.61

51 90.61

52 90.44

53 90.42

54 90.40

55 90.42

56 90.37

57 90.3858

90.43

59 90.28

60 90.33

61 90.39

62 90.49

63 90.60

64 90.78

65 90.89

66 91.10

67 91.75

68 92.39

69 92.62

70 92.40

92.18

73 92.27

74 92.53

75 92.62

76 92.19

77 91.59

78 91.6179

91.62 80 91.57

81 91.43

82 91.23

83 90.98

90.97

85 ZV

87 91.04 91.08

89 90 ZV

91 90.9092

90.93

93 90.70 94

90.71 90.76 96

90.75

97 90.76

98 90.71

99 90.72

100 90.81

101 90.88

102 90.90

103 ZV

104 ZV

105 90.99

106 90.98107

91.11

108 90.26

109 90.99

110 90.73

111 90.76

112 91.02

113 91.22

114 91.30

115 91.05

116 90.99

117 91.32

118 91.70

119 91.61

120 91.54

121 91.82

122 92.04

123 92.18

124 92.42

125 93.05

126 92.93

127 92.82

128 92.53

129 91.87

130 91.68

131 91.72

132 91.53

133 91.36

134 91.53

135 91.38

136 91.43

137 91.55

138 91.82

139 91.90

140 91.81

141 91.70

142 91.65

143 91.66

144 92.11

145 91.60

146 91.33

147 91.69

148 91.90

149 92.04

150 91.95

151 91.59

152 91.36

153 91.37

154 91.36

155 91.18

156 91.41

157 91.54

158 91.64

159 91.76

160 92.27

161 92.77

42 44

01

42 43

96

42 44

01

42 43

96

Calea Torontalului

44 29

96

S= 16

69 7 m

p

44 29

97

S= 21

36 4 m

p

PUZ - UEM - Zona urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros

INDICI CONSTRUCTIVI:

Procent de ocupare al terenului maxim 60% Coeficient de utilizare al terenului maxim 1,2 Regim de inaltime maxim P+4E Inaltime maxima la atic: 21m Inaltime maxima cladiri: 24m

intravilan Timisoara

extravilan Timisoara

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

1 484388.201 203835.698 2 484529.546 204000.343 3 484710.917 203211.611 4 484706.692 204215.248 5 484652.601 204261.808 6 484472.257 204051.739 7 484330.911 203887.095 8 484384.050 203839.420

Profil Transversal Calea Torontalului Aprobat DADPJ

Profil Transversal 16 -lătime 20m LIMITA PROPRIETATE LIMITA PROPRIETATE Trotuar Bițicleta Zona verde Zona verde Bicicleta Trotuar Zona| parcare parcare Zona Protectie Protectie 2.000 * 1000 2.500 3.500 3.500 2500 1.000" 2.000 1.000 20.000 1.000
.: Profil Transversal 67 -lătime 16m ET E E E = a 6 a a g a 5 LIMITA PROPRIETATE Bicicleta Trotuar Zona Biciclpta Zona Trotuar verde + Zona Zona verde + rotuar Protectie Protectie trotuar 1500” 1.500” | “4000 3.000 3000 “1000 | 1.500” 1.500 1.000 16.000 1.000

Atasament: A-03._Circulatia_terenurilor_.pdf

GSPublisherVersion 215.0.43.100

extravilan Timisoara, CF442996, CF442997, jud. Timisarh. Gabriel T. Almajan arh. Gabriel T. Almajan

arh. Gabriel T. AlmajanDesenat:

Proiectat:

Aprobat: Plansa :

Amplasament:

PROIECT: PUZ - UEM - Zona urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros

Beneficiar : Plavosin Deian Dan

S.C. ATG Studio S.R.L. Jud. TIMIS, Mun. TIMISOARA

str. Loichita Vasile, Nr. 1-3, sc. A, SAD 6 J35/1696/20.07.2011

CUI 28897810 Tel./Fax: 0356-204080; Mobil:0721-424360

Pr. nr. 69 Faza:PUZ

Data: 07.2018

stampila RUR stampila OARstampila CLT

CIRCULATIA TERENURILOR Sc.: 1:1000 Pl. nr.: A-03

44.00

1.502.00 1.50 2.002.00 3.00 3.50 3.50 3.00 3.50 3.50 3.00 3.50 3.50 3.00 2.00

carosabilcarosabilZona verdeTrotuar ciclisti Pista

(Plan urbanistic general-Timisoara) Profil transversal tip propus PTT6

Zona zona verdecarosabilcarosabil

Pista Zona verde ciclisti Trotuarzona verde carosabil carosabil carosabilcarosabil

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

Prospect stradal de perspectiva Calea Torontalului

TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

LEGENDA

LIMITE

Teren aflat in proprietatea persoanelor fizice/juridice ce se intentioneaza a fi trecut in domeniul public

Teren aflat in proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice

Teren din domeniul public de interes local

Limita teren aflat in proprietate propus pentru introducere in intravilan

Limita intravilan Limita zona studiata Limita proprietati actuale

Teren aflat in proprietatea persoanelor fizice/juridice rezervat pentru drum conform declaratiei 29 din 09.06.2017

11 Parcela cu numarul 11 va fi intabulata ca spatiu verde

49 5.4

4

76.94

76.97

10.00

8.0 0

11.90

49 3.8

6

5.1718 .00

53.13

46 2.9

3

66.94

10.00

10,00 10.00

15 .38

2,500.58 m2

2,499.53 m2

2,001.50 m2

3,573.10 m2

3,548.07 m2

3,548.08 m2

3,354.34 m2

5,000.14 m2

2,610.88 m2

1,740.37 m2

14,554.68 m2

14,310.15 m2

A3 47

/12 /3

A

A

A A

A3 47

/11 A3

47 /12

/1A3 47

/12 /2

2

4

3

1

6

7

8

10

A3 47/ 13

A A

A

424402

424401

437044

434540

435230

426734

432369

432371

424402

424401

437047

435222

1 92.94

3 93.11

4 93.12

5 93.05

6 93.05

7 92.88

8 92.71

9 92.61

10 92.58 11 92.58

12 92.59

13 92.34

14 92.26

15 92.10

16 91.86

17 91.56

18 91.49

19 91.02

20 90.80

21 90.37

22 90.53

23 90.47

24 90.41

25 90.31

26 90.07

27 90.14

28 90.13

29 90.12 30

90.37

31 90.16

32 90.23

33 90.76

34 90.59

35 90.54

37 90.45

38 90.4239

90.43

40 90.44

41 90.61

42 90.61

43 90.62

45 90.71

90.70 90.70 48

50 90.61

52 90.44

53 90.42

54 90.40

55 90.42

56 90.37

57 90.3858

90.43

59 90.28

60 90.33

61

62 90.49

63 90.60

64 90.78

65 90.89

66 91.10

67 91.75

68 92.39

92.62

74 92.53

75 92.62

76 92.19

77 91.59 78 91.6179

91.62 80 91.57

81 91.43

82 91.23

83 90.98

90.97

85 ZV

87 91.04

89 ZV

90

91 90.90

90.93

9394 90.71 95

90.76 96

90.75

97 90.76

98 90.71

99 90.72

100 90.81

101 90.88

102 90.90

103 ZV

104 ZV

105 90.99

106 90.98107

91.11

108 90.26

109 90.99

110 90.73

111 90.76

112 91.02

113 91.22

114 91.30

115 91.05

116 90.99

117 91.32

118 91.70

119 91.61

120 91.54

121 91.82

122 92.04

123 92.18

124 92.42

125 93.05

126 92.93

127 92.82

128 92.53

129 91.87

130 91.68

131 91.72

132 91.53

133 91.36

134 91.53

135 91.38

136 91.43

137 91.55

138 91.82

139 91.90

140 91.81

141 91.70

142 91.65 143 91.66

144 92.11

145 91.60

146 91.33

147 91.69

148 91.90

149 92.04

150 91.95

151 91.59

152 91.36

153 91.37

154 91.36

155 91.18

156 91.41

157 91.54

158 91.64

159 91.76

160 92.27

161 92.77

5

11

DE350-4m

A3 47

/12 /4

A3 47

/13

DE 350

9

GAZ

GAZ

GAZ

GA Z

GA Z

GA Z

AR

AR

AR

AR

C

C

C

C

7

1

3

5

2

4

6

8

1,325.64 m2

METRO II

20

20

km 562+600 ACCES METRO

DN 344

F13

F 1 3

42 44

01

42 43

96

Calea Torontalului

44 29

96

S= 16

69 7 m

p

44 29

97

S= 21

36 4 m

p

PUZ - UEM - Zona urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros

Total

38 061,00 31 702,23

6 358,77 16,71

mpmp

-

Teren proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice

% Existent Propus

%

BILANT TERITORIAL OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

100,00 83,29

Teren ce se intentioneaza a fi trecut in domeniul public -

38 061,00 100,00 38 061,00 100,00

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

1 484388.201 203835.698 2 484529.546 204000.343 3 484710.917 203211.611 4 484706.692 204215.248 5 484652.601 204261.808 6 484472.257 204051.739 7 484330.911 203887.095 8 484384.050 203839.420

Profil Transversal Calea Torontalului Aprobat DADPJ

Profil Transversal 16 -lătime 20m LIMITA PROPRIETATE LIMITA PROPRIETATE Trotuar Bițicleta Zona verde Zona verde Bicicleta Trotuar Zona| parcare parcare Zona Protectie Protectie 2.000 * 1000 2.500 3.500 3.500 2500 1.000" 2.000 1.000 20.000 1.000
.: Profil Transversal 67 -lătime 16m ET E E E = a 6 a a g a 5 LIMITA PROPRIETATE Bicicleta Trotuar Zona Biciclpta Zona Trotuar verde + Zona Zona verde + rotuar Protectie Protectie trotuar 1500” 1.500” | “4000 3.000 3000 “1000 | 1.500” 1.500 1.000 16.000 1.000

Atasament: A-01_Plan_de_situatie_existent_.pdf

GSPublisherVersion 215.0.43.100

extravilan Timisoara, CF442996, CF442997, jud. Timisarh. Gabriel T. Almajan arh. Gabriel T. Almajan

arh. Gabriel T. AlmajanDesenat:

Proiectat:

Aprobat: Plansa :

Amplasament:

PROIECT: PUZ - UEM - Zona urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros

Beneficiar : Plavosin Deian Dan

S.C. ATG Studio S.R.L. Jud. TIMIS, Mun. TIMISOARA

str. Loichita Vasile, Nr. 1-3, sc. A, SAD 6 J35/1696/20.07.2011

CUI 28897810 Tel./Fax: 0356-204080; Mobil:0721-424360

Pr. nr. 69 Faza:PUZ

Data: 07.2018

stampila RUR stampila OARstampila CLT

SITUATIA EXISTENTA Sc.: 1:1000 Pl. nr.: A-01

50 ,00

50 ,00

8,0 0

437044

A3 47/ 11

A3 47/ 12/ 1A3

47/ 12/ 2

A3 47/ 12/ 3

A3 47/ 12/ 4

A3 47/ 13

A A

A

DE350-4m

424402

434540

426734

432369

432371

424402

437047

92.94

3 93.11

4 93.12

5 93.05

6 93.05

7 92.88

8 92.71

9 92.61

10 92.58

11 92.58

12 92.59

13 92.34

14 92.26

15 92.10

16 91.86

17 91.56

18 91.49

19 91.02

20 90.80

21 90.37

22 90.53

23 90.47

24 90.41

25 90.31

26 90.07

27 90.14

28 90.13

29 90.12 30

90.37

31 90.16CCCAM

32 90.23

33 90.76

34 90.59

35 90.54

36 90.44

37 90.45

38 90.4239

90.43

40 90.44

41 90.61

42 90.61

43 90.62

44 90.66ZV

45 90.71

46 90.70

47 90.70ZV 48 90.68ZV

49 90.64ZV

50 90.61ZV

51 90.61ZV

52 90.44

53 90.42

54 90.40

55 90.42

56 90.37

57 90.3858

90.43

59 90.28

60 90.33

61 90.39

62 90.49

63 90.60

64 90.78

65 90.89

66 91.10

67 91.75

68 92.39

69 92.62

70 92.40

73 92.27

74 92.53

75 92.62

76 92.19

77 91.59

78 91.6179

91.62 80 91.57

81 91.43

82 91.23

83 90.98 84

90.97

85 90.99ZV 86 91.00ZV

87 91.04

88 91.08 89 91.13ZV

90 91.16ZV

91 90.9092

90.93

93 90.70 94

90.71 95 90.76ZV

96 90.75

97 90.76

98 90.71

99 90.72

100 90.81

101 90.88

102 90.90

103 90.96ZV

104 91.00ZV

105 90.99ZV

106 90.98107

91.11

108 90.26

109 90.99

110 90.73

111 90.76

112 91.02

113 91.22

114 91.30

115 91.05

116 90.99

117 91.32

118 91.70

119 91.61

120 91.54

121 91.82

122 92.04

123 92.18

124 92.42

125 93.05

126 92.93

127 92.82

128 92.53

129 91.87

130 91.68

131 91.72

132 91.53

133 91.36

134 91.53

135 91.38

136 91.43

137 91.55

138 91.82

139 91.90

140 91.81

141 91.70

142 91.65

143 91.66

144 92.11

145 91.60

146 91.33

147 91.69

148 91.90

149 92.04

150 91.95

151 91.59

152 91.36

153 91.37

154 91.36

155 91.18

156 91.41

157 91.54

158 91.64

159 91.76

160 92.27

161 92.77

7

1

3

5

A3 47

/12 /4

A3 47

/13

DE 350

2

4

6

8

GAZ

GAZ

GAZ

GAZ

GA Z

GA Z

GA Z

GA Z

AR

AR

AR

AR

42 44

01

44 29

96

S= 16

69 7 m

p

42 43

96

Calea Torontalului

44 29

97

S= 21

36 4 m

p

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

1 484388.201 203835.698 2 484529.546 204000.343 3 484710.917 203211.611 4 484706.692 204215.248

PUZ - UEM - Zona urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros

5 484652.601 204261.808 6 484472.257 204051.739 7 484330.911 203887.095 8 484384.050 203839.420

intravilan Timisoara

extravilan Timisoara

spre Timisoara

zo na

PU Z

CAI DE COMUNICATIE EXISTENTE

Drumuri intravilane Drumuri de exploatare

Limita intravilanului municipiului Timisoara Limita zona studiata Limita teren aflat in proprietate propus pentru introducere in intravilan Limita PUZ-ului

RETELE UTILITATI EXISTENTE

Teren agricol intravilan Teren agricol extravilan Zona productie, servicii si comert exisente

LEGENDA

LIMITE

Retea Delgaz Retea Aquatim

FOLOSINTA TERENURILOR

ZONE DE PROTECTIE/ INTERDICTIE

Zona de protectie Calea Torontalului 50m din axul drumului

GAZ

ARC

zi ra utili

Atasament: 3613116_ConfirmarePlata_(1).pdf

ORDIN DE PLATA NR. 1 PLATITI 928.56 LEI, ADICA

nouasutedouazecisioptleisicincizecisisasebani

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLATITOR: ATG STUDIO SRL

COD FISCAL: 28897810 DIN CONT:

RO34WBAN003658501107RO01

DE LA BANCA: BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO

ROMANIA S.A.

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LEI CATRE BENEFICIAR: Registrul Urbanistilor din Romania

IN CONT

RO12TREZ70020F305000XXXX

LA ADRESA/BANCA: ROMANIAN STATE TREASURY

.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REPREZENTAND: TARIF COORD RUR PUZ NR CF 442996 442997 TIMISOARA BENEF PLAVOSIN DEIAN DAN

VETI PLATI NUMAI PRIN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LA DATA DE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRIMIREA/ACCEPTAREA:

SEMNATURA

R 08-08-2018 A

P 08-08-2018

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEMNATURA PLATITORULUI DATA EMITERII EXP

ACEST ORDIN A FOST GENERAT PRIN SERVICIUL DE INTERNET BANKING AL INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A.

(LIMITA MAXIMA ADMISA 500 MILIOANE LEI)

Atasament: 00_Plan_de_incadrare_in_zona.pdf

GSPublisherVersion 168.0.57.100

Sc.: 1:5000 Pl. nr.: A-00PLAN DE INCADRARE IN ZONA

arh. Gabriel T. Almajan

arh. Gabriel T. Almajan

arh. Gabriel T. AlmajanDesenat:

Proiectat:

Aprobat: Plansa :

Amplasament:

Beneficiar : PLAVOSIN DEIAN DAN

extravilan Timisoara, CF442996, CF442997, jud. Timis Data:

07.2018

PROIECT: PUZ - UEM - Zona urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros

S.C. ATG Studio S.R.L. Jud. TIMIS, Mun. TIMISOARA

str. Loichita Vasile, Nr. 1-3, sc. 6, SAD6 J35/1696/20.07.2011

CUI 28897810 Tel./Fax: 0356-204080; Mobil:0721-424360

Pr. nr. 69 Faza: PUZ

stampila RUR stampila OARstampila CLT

4 m 4 m Km559

1.5 m

4 m

0.5 m

1.5 m

156Teren de aterizare

1.8 m

Hotar aviatia utilitara

155

4 m

P A

R A

U B

E R

E G

S A

U

1 m

4 m

4 m

1.3 m

4 m

157

4 m

1 m

168 13

249

12 167

11166

Clalea Torontalului

248

4 m

0.6 m

0.7 m

Km560

253

4 m

4 m

0.7 m

4 m

6 m

4 m

4 m

6 m

4 m 4 m

4 m

1.5 m

4 m

4 m

1 m

160 161

0.8 m159

299

300 2 m 4 m

4 m

1.5 m

1 m

16 m

55

7

Clalea Aradului

16 m

4 m

De Hc

1.0

1.0

P

jegheab

Aeroportul Utilitar Timisoara Pista aterizare

platforma beton

platforma beton

platforma beton platforma beton

rez. dezafectate

remiza pompieri

baz

statie pomp.

terasa poarta

A7 4/

1/ 6

A 56

/1 /8

S400

:/1 /9

A 56

/1 /8

26 .7

6

27 .0

3

16 .5

44.27

16 .5

19

22.27

22.00

44.27

16 .5

44.27

44.27

17 .0

0

44.27

17 .0

0

44.27

17 .0

0

44.27

17 .0

0

17 .0

0

4. 0

6.0

20

18

17

16

15

14

13

12 A 5

6/ 1/

7/ :

De57-4m

De 61

-4 m

A59

De 61

-4 m

A59

De57-4m

D e7

6- 4m

De64

HCn

HCn70/3

A7 0/

1/ 1

A7 0/

1/ 2

A7 0/

1/ 3

A7 0/

1/ 4

A7 0/

1/ 5

A7 0/

1/ 6

A70/1/7-8/:

A7 0/

2/ 1/

3/ 1

S= 5,

57 h

a

A7 0/

2/ 1/

4

S= 1,

63 h

a

A7 0/

2/ 3/

1

S= 1,

20 h

a

A7 0/

2/ 3/

2

A7 0/

2/ 3/

3

S= 0,

50 h

a

A70/2/2S=0,81 ha

A70/2/1S=3.11 ha

De 70

/2 /1

/5

33 6.

41

18

484200

20 60

00

28 6.

08

474.62

PA

De

TEREN AFERENT

centru comercial "CHORA"

HCn65

HC n6

5

2 3

35.00

35.00

6.0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

2

3

4 5

6

7

8

9

10

11

12

29

30

31

32

33

34

35

1.8

6.0

4.0

1

2

3

4

5

6

7

9

10

29

30

31

32

33

34

35

48

49

50

51

52

8

1

2

7

8

9

10

11

12

13 14

15

16

17

18

19

De 61

-4 m

A59

De64

HCn

HCn70/3

HCn70/4

A7 0/

1/ 1

A7 0/

1/ 6

A70/1/7-8/:

S= 2,

88 h

a

A7 0/

2/ 1/

3/ 1

S= 5,

57 h

a

A7 0/

2/ 1/

4

S= 1,

63 h

a

A7 0/

2/ 3/

1

S= 1,

20 h

a

A7 0/

2/ 3/

2

A7 0/

2/ 3/

3

S= 0,

50 h

a

A70/2/4

De 70

/2 /1

/5

6

S1

20 60

00

484400

33 6.

41

6. 52

90.49

18

20 60

00

484400

484200

20 60

00

48420020 58

00

48440020 56

00

2

1

4

5

16

17

40

15

19

21

20 14

13

12

11

10

22

23

24

25

8

9

7

6

26

27

28

29

30

31

3

256.97

28 6.

08

39

38

37

36

35

34

33

32

474.62

PA

8.0

4.0

6.0

De

TEREN AFERENT

centru comercial "CHORA"

HCn65

HC n6

5

1

A 7

0 /2

/1 /3

/1

D e64

HCn70/4

A 7

0 /2

/1 /4

5

4

1

9

De 70

/2 /1

/5

S=3.11 ha

A70/2/

S=0,81 ha

A70/2/2

S= 0,

50 h

a

A7 0/

2/ 3/

3

A7 0/

2/ 3/

2 S=

1, 20

h a

A7 0/

2/ 3/

1

S= 5,

57 h

a

A7 0/

2/ 1/

2 S=

2, 88

h a

A7 0/

1/ 7A7 0/

1/ 6A7

0/ 1/

5A7 0/

1/ 4

A7 0/

1/ 3

A7 0/

1/ 2

A7 0/

1/ 1

HCn70/3

HCn

De64

HC n6

5

D e7

6- 4m

De57-4m

A59

De 61

-4 m

7

6

A 7

0 /2

/1 /3

/2

S =

6, 00

ha

A 7

0 /2

/1 /3

/1

20

A7 4/

1/ 5

35.00

35.00

635.00

735.00

835.00

935.00

1035.00

1135.00

1235.00

1335.00

1435.00

1535.00

1635.00

17

6.0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0 18

.0 0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0 12.0

6.0

18

18 .0

0

18 .0

0

19

20

22

21

35.00

35.00 35.00

35.00

23

35.0024

35.0025

35.0026

35.0027

35.00 28

35.0029

35.0030

35.0031

35.0032

35.0033

34

53

54

38.01

38.29

38.86

38.58

55

18 .0

0

17 .0

0

39.15

39.43

56

57

58

34 .8

8

38 .3

1

36 .2

816.03

20.32

19.70

59

60

39 .1

9

13.53

43 .0

7

17.50

17.54

41 .9

3

17.54

39 .8

0

17.50

34 .6

8

13.53

61

62

63

38.77

39.10

39.42

33 .3

7

16.37

20.20 25 .9

2

20.00

18 .1

6

18 .0

0

64

65

66

67

A7 4/

1/ 5/

:

De 61

-4 m

De57-4m

str. Praga

str. Haga

str. Oslo

st r.

Be rn

a

st r.

Ki ev

st r.

So fia

0.5 m

1.5 m

8

3

7 2

17

1012 11

12

4 m

1 4

5

6

11 2

8 3

9 4

10 5

11 6

12 7

10 5 1

16

13 8

9 14

15 10

69

78

7 1

157

25

3 4

2

16 11

6 1

155

0.5 m

1.5 m

156 Teren de aterizare

Ps 704/1

Hotar aviatia utilitara

1.8 m

1 m

2 1

4 m

4 m

4 m

4 m

1

1 m 2 3

4

4 m

25 5

6

15 24

20

7

4 m

8

12

13

18

17

14

19

23 21 2122

20

1.3 m

3 24

9 4 m

10

19 11

12

13

14

22 17

18

15

16

5 4

3

4

0.6 m

23

6

2 1

1 m

5 7

4

3

4 m

0.7 m

0.7 m

253

Km560

4 m

0.8 m

CC709/3

2

1 m

160

161

159 709/1

299

300 2 m 4 m

De Hc

1.0

1.0

P

jegheab

Aeroportul Utilitar Timisoara Pista aterizare

platforma beton

platforma beton

platforma beton platforma beton

rez. dezafectate

remiza pompieri

baz

statie pomp.

terasa poarta

233 02/

4/2 /2 2

330 2/4

/2/1

233 02/

4/2 /3

:/7

:/6

:/5

:/4

23 22

7/1 -2/

:

:/3

:/1 6

:/2

INEL IV de CIRCULATIE

TERENURI PRIMARIE

4 m

P A

R A

U B

E R

E G

S A

U

1.5 m

4 m2 m300

161 160

299

1590.8 m

4 m

4 m

4 m

155

De Hc

1.0

1.0

P

jegheab

Aeroportul Utilitar Timisoara Pista aterizare

platforma beton

platforma beton

platforma beton platforma beton

rez. dezafectate

remiza pompieri

baz

statie pomp.

terasa poarta

CONSTRUCTII EXISTENTE

ST R.

AU GU

ST IN

C OM

AN

STR. S. EVUTIANU

STR. GRIGORE ALEXAN DRESCU

V4

CD P (

R.A .I.F

)

CD P (

R.A .I.F

)

Universitatea de Stiinte Agricole a Banatului

Universitatea de Stiinte Agricole a Banatului

tribune

CALEA TORONTALULUI

175

6

7 1 5

16

4

2

3

P.T .

5

str . A

UG US

TIN C

OM AN

str. GRIGORE ALEXANDRES

CU

PUZ_CL. TORONTALULUI - GRIGORE ALEXADRESCU (B-CUBB)

METRO II

5,0 0

20, 00

450

50 ,00

60 ,00

16 .00

22 5,0

0

16 ,00

60 .00

29 ,00

50 ,00

20 ,00

15 5,0

0

10 0,0

0

65,00

14 5,0

0

16 .00

14 0.0

0

66,94

73,09

68,06

68,06

47 3,4

0

46 1,8

0

43 5,8

5

16 ,23

17 ,6

4

15%

COCA-COLA

UEM

UET

ULIC

ULIC

ULIC

ULIC UM3

ULIC

UEM

UM3

UEM

UET

UET

UVA UEM

UEM

UAAPP

UET

UET

UGC

UVA

UAAPP

UEM

2.0 00

50, 00 20,00

42 ,00

29 ,00

42 ,00

50 ,00

16,00

140.00

16.00

70.00

66,93 1010

PUZ aprobat prin HCL432/30.11.2010

"Dotari si servicii publice" SPITALUL REGIONAL

PUZ aprobat prin HCL446/03.10.2006 "Construire locuinte si functiuni

complementare"

PUZ aprobat prin HCL368/28.09.2010 "Industrie nepoluanta si functiuni complementare in extinderea fabricii existente" COCA-COLA

PUZ aprobat prin HCL214/25.05.2010 "Spatii comerciale"

PUZ aprobat prin HCL77/23.02.2010 "Locuinte individuale, colective, functiuni

complementare, comert si servicii"

PUZ aprobat prin HCL138/30.11.2004 "Spatii comerciale si depozitare"

METRO II

PUZ aprobat prin HCL381/18.12.2001 "Parc industrial Timisoara - Calea Torontalului" prelungire valabilitate prin HCL40/29.01.2008

PUZ aprobat prin HCL478/15.12.2009 "Locuinte colective si functiuni complementare"

PUZ aprobat prin HCL374/25.07.2006 "Zona rezidentiala si spatii comerciale"

modificat prin HCL519/31.10.2006 PUZ aprobat prin

HCL366/28.09.2010 "Comert, servicii, depozitare,

activitati economice industriale nepoluante"

PUZ aprobat prin HCL479/15.12.2009 "Locuinte si functiuni complementare"

PUZ aprobat prin HCL332/25.09.2007

"Construire sediu RAR"

AE RO

PO RT

UT ILIT

AR

- C IOC

A

cul oar

ae rian

de ac

ces

A359

Vo ge

l H elm

ut

A3 47

/12 /1,

S= 1.5

2h a

84866/2012

26

26

26

20

16

26

26

42

34

34

20

20

20

20

16

20

20

20

20

20

26

Calea Torontalului

16

16

HCn386

20

20

zon a d

e tr anz

itie

pan ta

1/1 0

UNIVERSITATEA de STIINTE AGRICOLE

a BANATULUI

Ispan Virgil A347/12/3, S=0.3443ha

45 9.1

3

45 9.1

3

49 5,3

2m

A398 85127/2012

53.20

CC348

Juncu M. Cristina Minodora A347/9, S=0.88ha

90 .00

49 0.1

3m

14 28

38 /08

A354/1

84.02

49 0.6

6m

43. 81

Popovici D. Ana A347/12/2, S=0.67ha

17 .99

48 9.6

6

45 8.9

1

400956

48 9.0

0

17 .58

50.00

67 .36

135.55

87.52

330,18m

52.51

38.99

31.00m

30.05

175,36m

7,0 2m

13 .66

m

17 .79

9.1 5

23.07

32.45

7.1 4

109.03

Odiatiu Sergiu-Stefan A347/8, S=0.87ha

Zanzinger E. Klara A347/5, S=0.42ha

A369

46 8.4

4

A354/1

37.96

Pa ve

l V . G

he org

he -C

on sta

nti n

A3 47

/4/ 4,

S= 1.0

0h a

46.31

Pa ka

i D ori

na

A3 47

/4/ 1,

S= 1.0

0h a

14 7.1

4

45 8.3

3

Pa ve

l V . R

od ica

Da nie

la

A3 47

/4/ 5,

S= 1.0

0h a

HCn346

86206/2012

9.74

45 7.6

1

37.96

Mu n F

lor ica

A3 47

/4/ 3,

S= 1.0

0h a

Ion es

cu M

ari a

A3 47

/4/ 2,

S= 1.0

0h a

33.49 6.48

43. 89

DE -4m

109.03

26 6.8

8

16 69

20 /10

_d ez

.

SPITALUL MUNICIPAL

ter en

de zbo

r

A373/1 S=135853mp

zon a d

e tr anz

itie

pan ta

1/1 0

A373/5

A369

ME TR

O 2

22664mp

9.1 5

17 .67

18 .19

49 0,7

4m

12.36 27.24

14.71

DE350-4m

48 9.3

1

48 9.2

0

17 .42

37 68

7/2 01

2_ de

z.

38.53

45.70

17 .79

17 .99

52.52

38.99

31.00m

13 .66

m7,0 2m

175,39m

71,39m

5,58m

275,23m

1745mp

CC364

84949/2012

419086 HC

n6 70

S=237322mp

425182

124823/09

98 96

7/0 7

HC613

A713/3

HC 714

-5/1 m

DE 71

3/4

A713/2

25 15

2/b

25 15

2/a

25 15

2/b

25 15

2/a

25 15

2/b

DE 71

1/1 /17

DE 71

1/1 /17

DE 71

1/1 /17

53324/08

419087

908 67/

10- OD

G4 15

424 268

114326/10_ODG 415

144255/10 UM5117

425966

HPr337

HC n6

70

DE 371

-4m

HC n37

3/2

HC n37

3/4

CC372 HCn 373 /3 DE370-4m

183474/07

32438/08

A5 80

/1/ 3

14374/07

Cc 527/1/8-10/10

29416/07

A 732/1/41 S=1.50 ha

60117/07

S=1051m p

33650/07

str. GRIGORE ALEXANDRE

SCU

Cc 527/1/8-10/10/1

De 527/1/8-10/17

Cc 527/1/8-10/10/2

Bloc de locuinte A D + P + 5 E + M

25 24

23 22

21 20

26

27

28 29 3031323334

3536

3738 39

40 41

42 44 43

23

72524/07

80474/07

80668/07

A74 3/3

/12 /1-

387077/07

Pr. Be

reg sa

u

Cc 74 3/3/13

;743/3 /14;74

3/3/15 ;

743/3 /16;74

3/3/17 ;743/3

/18;

743/3 /19;74

3/3/20 ;743/3

/21

86281 /07

93141/07

1

1

A7 32

/1/ 4

A7 32

/1/ 5/2

-A 73

2/1 /6/

2 A7

32 /1/

5/2 -A

73 2/1

/6/ 2

A7 32

/1/ 5/1

A7 32

/1/ 6/1

13 42

8/0 7

9615mp

1135mp

TE RE

N A RA

BILA5 96/

4/1

A596/4/3/1

A5 96

/4/ 3/2 LOTUL2

TEREN ARABIL

TEREN ARABIL

TEREN ARABIL BALTA

14 84

mp HA

LA

SC AL

IN I R

OM AN

IA S.R

.L.

CULOAR SERVITUTE DE TRECERE AUTO SI PIETONAL 4m x 162m

POARTA35mp

Cp

CASA

G CCC

DE 71

5/1 /8

14057/07

14056/07

a713/2

94024/07

Hc 613/8

15153/07

A5 80

/1/ 6

13 14

92 /07

13 16

79 /07

S=586mp

S=643mp S=704mp

S=698mp

S=693mp

S=684mp

S=676mp S=673mp

S=671mp

S=665mp

S=1125mp

S=706mp

S=652mp

S=620mp

S=615mp

S=786mp

S=567mp

S=550mp

S=1014mp

S=813mp

S=843mp

S=861mp

S=859mp

S=838mp

S=798mp

S=744mp

S=680mp

S=1057mp

S=804mp

S=792mp

S=780mp

S=768mp

S=756mp

S=744mp

S=732mp

S=713mp

S=813mp

S=640mp

S=632mp S=624mp

S=614mp S=605mp

S=786mp S=792mp

S=802mp S=790mp

S=759mp

S=712mp

S=758mp

S=690mp

S=864mp

S=739mp

S=662mp

S=758mp

S=673mp

S=682mp

S=711mp

S=792mp

S=607mp

S=580mp

S=730mp

S=650mp

S=642mp

S=634mp

S=627mp

S=619mp

S=611mp

S=619mp

S=583mp

S=653mp

72

10 11

12 13

14 15

16 17

18

19 20

21 22

23

24 25

26 27

56 57

58 59

60

61

62 63

64 65

66 67

68 69

70 71

55

54

45

46 47

44

48

43

49

42

50

41

51

40 39

52

53

38

37

34

35 36

33

32

31

30

28

9

8 7

6 5

4 3

2

1

A715/1/13

DE 71

5/1 /8

HC613

A715/1/14

HC 714

-5/1 m

131676/07

S=586mp

S=643mp S=704mp

S=698mp

S=693mp

S=684mp

S=676mp S=673mp

S=671mp

S=665mp

S=1125mp

S=706mp

S=652mp

S=620mp

S=615mp

S=786mp

S=567mp

S=550mp

S=1014mp

S=813mp

S=843mp

S=861mp

S=859mp

S=838mp

S=798mp

S=744mp

S=680mp

S=1057mp

S=804mp

S=792mp

S=780mp

S=768mp

S=756mp

S=744mp

S=732mp

S=713mp

S=813mp

S=640mp

S=632mp S=624mp

S=614mp S=605mp

S=786mp S=792mp

S=802mp S=790mp

S=759mp

S=712mp

S=758mp

S=690mp

S=864mp

S=739mp

S=662mp

S=758mp

S=673mp

S=682mp

S=711mp

S=792mp

S=607mp

S=580mp

S=730mp

S=650mp

S=642mp

S=634mp

S=627mp

S=619mp

S=611mp

S=619mp

S=583mp

S=653mp

72

10 11

12 13

14 15

16 17

18

19 20

21 22

23

24 25

26 27

56 57

58 59

60

61

62 63

64 65

66 67

68 69

70 71

55

54

45

46 47

44

48

43

49

42

50

41

51

40 39

52

53

38

37

34

35 36

33

32

31

30

29

28

9

8 7

6 5

4 3

2

1

DE 71

5/1 /8

A715/1/13

HC613

A715/1/14

HC 714

-5/1 m

HC613

HC 714

-5/1 m

B

A 580/2/2

A 580

DE 57

9-4 m A 596/7

A 596/6

A 580/2/1/1

A 5 80

/2/ 1/6

A 5 80

/2/ 1/7

A 5 80

/2/ 1/8A 580/2/1/9

S=1052mp

A 580/2/1/10

S=1046mp

A 580/2/1/11

S=1103mp

A 580/2/1/12

S=1300mp A 580/2/1/13

S=1140mp A 580/2/1/14

S=1140mp

A 5 80

/2/ 1/1

7 A 5

80 /2/

1/1 8

A 580/2/1/18

19491/07

A527/1/6

Cc527/1/2-3/1

HCn52 6

Cc527/1/2-3/2

De527/ 1/13

NR.19281/2007

NR.19282/07

A732/1/32 S=10000mp

A732/1/31 S=28700mp

A732/1/30 S=19900mp

A732/1/29 S=23200mp

A732/1/28 S=28400mp

A732/1/27 S=17300mp

A732/1/26 S=16800mp

A732/25 S=11500mp

A732/1/24 S=10000mp

A732/1/23 S=11500mp

A732/1/47 S=23200mp A732/1/45 S=34500mp

A732/1/44 S=24700mp

A732/1/43 S=18600mp

A732/1/42 S=22100mp

A732/1/41 S=15000mp

A732/1/40 S=13300mp

A732/1/39 S=8700mp

A732/1/38 S=11300mp

A732/1/37 S=11500mp

A732/1/36 S=18300mp

A732/1/35/2 S=11500mp

A732/1/35/1 S=4300mp A732/1/34 S=70000mp

A732/1/33 S=14200mp

(Sact=Smas)(Sact=Smas)

(Sact=Smas)(Sact=Smas)

(Sact=Smas)

(Sact=Smas)(Sact=Smas) (Sact=Smas)

(Sact=Smas) (Sact=Smas)

(Sact=Smas) (Sact=Smas)

(Sact=Smas) (Sact=Smas)

(Sact=Smas) (Sact=Smas)

(Sact=Smas)

(Sact=Smas)

(Sact=Smas) (Sact=Smas)

(Sact=Smas)

(Sact=Smas)

(Sact=Smas) (Sact=Smas)

Hc n 6

93

Hc n 6

93

De 73

2/1 /2

De 71

5-4 m

De 732/1/1

19815/07

140789/07

152288/07

158810/07

16 12

15 /0

7

158788/07

N R

. C A

D . A

7 1 1 /1

/6

162750/07

158795/07

24051/07

A 596/6A 580/2/1/2 A 580/2/1/3

A 5 80

/2/ 1/6

A 5 80

/2/ 1/7

A 5 80

/2/ 1/8A 580/2/1/9

S=1052mp

A 580/2/1/10

S=1046mp

A 580/2/1/11

S=1103mp A 58

0/2 /1/

16

A 5 80

/2/ 1/1

8

A 580/2/1/18

16 12

11/ 07

26 08

0/0 7

CC 596/5/4

S=8560mpS=8560mp CC596/5/2

CC 596/5/1

S=5000mp

NR.27635/2007

sa nt

25 15

1/1 /b

18 67

07 /07

186 704

/07

sa nt

25 15

1/1 /a

251 52/

c

25 06

6/1 -7/

1/1 /b

186704 /07

A743/3/12/1-3/1

A743/3/12/1-3/2

A743/3/12/1-3/4 A743/3/12/1-3/3

S= 1250m p

S= 1250m p

S= 1250m p

S= 1250m p

18348 2/07

A715/1/6/2

97 11

/08

A732/1/29

S=23200m p

13 92

2/0 8

NR.12938/2008

NR.12945/2008

CC596/7/3/2

2 7 9 5 9 /0

7

PS 607/1;608/1;610/1

144240/08

S=5794mp:/9S=5794mp:/9

Nu se avizeaza nimic in A743

nr.cad.nou 50272

D.N .344 HCn346

Nr .to

p2 50

59 /1-

5;8 ;11

;12 /2/

1

A711/1/2

Cc 711

/1/1 /1/2

/1CC 711

/1/1 /1/2

/2

CC 711

/1/1 /2/1

Sdi n C

.F.= 790

6m p

Sm as.

=79 06m

p

Sdi n C

.F.= 500

0m p

Sm as.

=49 42m

p

Sdi n C

.F.= 500

0m p

Sm as.

=49 42m

p

NR .17

70 0/0

8

NR .17

70 0/0

8

D.N .344 HCn346

Nr .to

p2 50

59 /1-

5;8 ;11

;12 /2/

1

A711/1/2

Cc 711

/1/1 /1/2

/1CC 711

/1/1 /1/2

/2

CC 711

/1/1 /2/1

CC 711

/1/1 /2/2

Sdi n C

.F.= 790

6m p

Sm as.

=79 06m

p

Sdi n C

.F.= 500

0m p

Sm as.

=49 42m

p

Sdi n C

.F.= 500

0m p

Sm as.

=49 42m

p

NR .17

70 0/0

8

NR .17

70 0/0

8

NR .17

70 0/0

8

NR .17

70 0/0

8

A7 32

/1/ 15

/2A 73

2/1 /15

/1

A7 32

/1/ 14

A7 32

/1/ 13

NR .17

70 1/0

8

NR .17

70 1/0

8

NR .17

70 1/0

8

NR .17

70 1/0

8

2

3

25

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

DE 71

1/1 /17

25

NR. CAD.NOU 50002

NR. CAD.NOU 50003

NR. CAD.NOU 50026

NR. CAD.NOU 50004

NR. CAD.NOU 50005

NR. CAD.NOU 50006

NR. CAD.NOU 50007

NR. CAD.NOU 50008

NR. CAD.NOU 50009

NR. CAD.NOU 50010

NR. CAD.NOU 50011

NR. CAD.NOU 50012

NR. CAD.NOU 50013

NR. CAD.NOU 50014

NR. CAD.NOU 50015

NR. CAD.NOU 50016

NR. CAD.NOU 50017

NR. CAD.NOU 50018

NR. CAD.NOU 50019

NR. CAD.NOU 50020

NR. CAD.NOU 50021

NR. CAD.NOU 50022

NR. CAD.NOU 50023

NR. CAD.NOU 50024

NR. CAD. 50025

940 82/

08

S= 27500mp A743/3/10

95096/08

A715/1/4

Stitlu=2.0

20173.00m p

22862/08 aviz PUZ

A5 80

/2/ 1/1

5

170804/0 8

50605

Cc527/1/8-10/1;Cc527/1/8-10/11-16/2

Cc527/1/8-10/1;Cc527/1/8-10/11-16/1

176648/08

166327/08_dez.

166318/08_dez.aviz PUZ

50671

50670

Cc527/1/8-10/2-8/2

Cc527/1/8-10/2-8/1

176657/08

50673

50672

nr.cad. 50480

158/09

Cc527/1/11/2

|A527/1/11/3 1

7 1

9 /0

9 _

a v i z

P U

Z

AVIZ PUZ

64 50

/09 _s

ca

Nr.cad Cc 527/1/2-3/1

S+P+5E+M corp A

corp C

S+P+5E+M corp D

parcaj subteran C1

Nr.cad Cc 527/1/2-3/1

S+P+5E+M corp B

S+P+5E+M corp C

S+P+5E+M corp A

S+P+5E+M corp D

parcaj subteran

54776/09

400028-C1

Cc527/1/5

Cc527/1/4/2

Cc527/1/4/1

101172/09_alip.Cc527/1/4-5

lot 1

lot 2

104254/09_dez.

416101

416100

415913

A 521/1/1/1

A 521/1/1/2 124814/09_dez.

23 52

4/ 2/

1

A 373/1/1

A 373/1/2

418001

418002

5

SED IU

FIR M

A SI C O

N STR

U C

TIE PEN TR

U STATIO

N AR

E AU TO

VEH IC

U LE

Cc 74 3/3/13

;743/3 /14;

743/3 /15;74

3/3/16 ;

743/3 /17;74

3/3/18 ;

743/3 /19;74

3/3/20 ;

743/3 /21/9/

1

15221 6/09

143838/09

N r . C

a d

. A 7

1 1 /1

/6 /1

N r . C

a d

. A 7

1 1 /1

/6 /2

C1

Cc 74 3/3/13

; 743/ 3/14;

743/3 /15; 7

43/3/1 6; 743

/3/17;

743/3 /18; 7

43/3/1 9; 743

/3/20;

743/3 /21/9/

2 15983

0/09 40971

7

41755 2

41694128385/10 A715/1/7/1

A 5 80

/2/ 1/5A

58 0/2

/1/ 4

DE 581/1 - 4m

1 2

3

4

5

6

7 8

9 14 11

12

13

10

15

A 596

DE 581 - 4m DE

57 9 -

4m

DE 58

0/1 /1

- 4 m

DE 581/1 - 4m

DE 57

8 - 4m

11

12

HCn 581/2 - 6m

Ps 603

118997/10_dez. Lot Nr.1

Lot Nr.2

418350

Casa duplex P+M132256/10

424912

424913

Nr.Cad.424912 provenit din Nr.Cad.416100

St+P+7E+Er

identic cu Cc527/1/4-5/1

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

147231/10_inscr. constr.

St+P+7E+Er 149372/10-apart.

424912-C1-U1-U42

425 057

425 058

A9 /1/

2

16 69

23 /10

41 78

01 /2

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

nr.cad.nou=

426329

426330

426331

426332

426333

426334

426335

426336

426337

426338426339

426340

426341

426342

426343

426344

426345

426346

426347

426348

426349

426350

426351

426352

426353

426354

426355

426356

426357

426358

426359

426360

426361

426362

426363

426364

426365

426366

426367

426368

426369

426370

426371

426372

426373

426374

426375

426376

426377

154322/2010_dez.

42 67

35

Cad A715/1/6/2/1

Cad A715/1/6/2/2

1639 81/1

0_av iz PU

Z

418587

418588

2 1

3

4

5

6

nr.cad.nou428535

nr.cad.nou428536

nr.cad.nou428537

nr.cad.nou428538

nr.cad.nou428539

nr.cad.nou428540

49 97

7/2 01

1_ av

iz P UZ

A5 80

/1/ 6

S =4

.44 ha

81 55

0/2 01

1_ ac

t. d ate

im ob

.A 58

0/1 /4

S =2

.30 ha

81 54

5/2 01

1-a ct.

da te

im ob

.

41 92

00

A732/1/46 S=13600mp

(Sact=Smas)

A715/1/4

5844/2011-SCA

109632/2011_dez.

nr.cad.nou429964

nr.cad.nou429965

nr.cad.nou429966

nr.cad.nou429967

nr.cad.nou429968

nr.cad.nou429969

109632/2011

St+P+7E+Er C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11 144584/2011_act. dateU.I

144602/2011

Locuinte colectivesi functiuni complementare St+P+7E+Er C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

5 parcari supraterane

5 parcari supraterane

5 parcari supraterane

5 parcari supraterane 5 parcari supraterane

4 parcari supraterane

7 parcari supraterane

6 parcari supraterane

5 parcari supraterane

4 parcari supraterane

147891/2011_alip./dezlip. U.I 147901/2011

425 024

-CF .A5

77/ 11

Locuinte colective "IRIS 3"S+P+7E+Er

C6

5 parcaje supraterane

5 parcaje supraterane

5 parcaje supraterane

5 parcaje supraterane

9 parcaje supraterane

4 parcaje supraterane

5 parcaje supraterane

4 parcaje supraterane

9 p arc

aje su

pra tera

ne

Nr.Cad.429937

200577/2011 429937-C1-C10

S=4.95ha A580/1/3

S=1.88haA580/1/2

19 26

83 /20

11 _a

viz PU

Z

S= 4.4

4h a

ca d.

41 91

93

ca d.

41 92

00

C1

HalaCorp

P

Admi nistra

tiv

P+M

indus triala

15202 /2012

_apar tam.

41755 2-C1-

U1;2

A 7 32

/1/ 12

32 53

4/2 01

2

A 34

7/1 2/

1/2

(Top 23481/1/1,23481/2/1/1/2 23474/2,23475/2,23476/2,

23477/2,23479/3/1/2/1/1/3/1)

424/2012_sca. nr. cad. A 569/7/3/1

CC 73

2/1 /5/

2-C C7

32 /1/

6/2

CC 73

2/1 /5/

2-C C7

32 /1/

6/2 /1

CC732/1/5/2-CC732/1/6/2/2

CC732/1/5/2-CC732/1/6/2/337 27

/08 -de

z.

Nr.Cad.429937-C1

Nr.Cad.429937-C2

Nr.Cad.429937-C3

Nr.Cad.429937-C4

Nr.Cad.429937-C5

Nr.Cad.429937-C7

Nr.Cad.429937-C8

Nr.Cad.429937-C9 Nr.Cad.429937-C10

50153/2012_subapt.

S_cf=5000m p

50156/2012

A527/1/6

Nr.C.F./Cad.431351

A 521/1/1

43 23

72

A527/1/7

A527/1/7

A527/1/7

A527/1/7

A732/1

CC37284393/2012 A373/5 85110/2012

87986/2012_rectif. supraf.

Cad A715/1/6/2/2

1 2

3

4 5

6 7

8

9 10

11

16

17

15

14

12 13

1

1

88007/2012_dez.

88007/2012_dez.

88007/2012_dez.

91124/2012

1 2

3

4 5

6 7

8

9 10

11

16

17

15

14

12 13

1

1

91124/2012_dez.

A527/1/7

Nr.C.F./Cad.431422

78022/2012 431422

431351

nr.cad. A 521/1/1/1/2117271/2012Smas=117100mp

A 580/1/11117273/2012 Smas=8300mp

A 580/1/7-9117272/2012 Smas=5300mp

A589/2Scf=247 117231/2012

A592/2nr.cad.A592/2Scf=13250mp117232/2012 nr.cad.

A595/2117234/2012Smas=1194mp

Cpc590/2 117235/2012Smas=1007mp

Cc591/2 117236/2012Smas=1652mp

Cc591/3

117237/2012

nr.cad. A 521/1/1/1/1 Scf=87100mp117200/2012

429937-C1-U104;105

425184

Nr.cadastral Cc 50719141396/2012

162507/2012 A527/1/7/1 Nr. cad. nou ...............

425183

birouri si

CPlaboratoare P+1E

locuinta

atelier

ga raj

ate lie

r

si pu

nc t

ter mi

c

filtru sanitar

so pr

on fo sa

se pt

ica

m agazie

m agazie

gra jd

gra jd

gra jd

gra jd

gra jd

gra jd

gra jd

de va

ra

pavilion

dresaj

gr up

sa nit

ar

car use

l

ca rus

el me

ca nic

rez erv

or ap

a

m oara

drum uri si platform

e betonate

can tar

m agazie

spatiu verde NR.125

NR.TO P.23485/1/2

164935/2012_act. date im ob.

A715/1/6/2/188087/2012_rectif.405324 440530

Cc 71

5/1 /14

/29

CasaSp+P+M

Garaj P 9

C1

Str ada

Al exa

ndr u J

ebe lea

nu

16 89

86 /20

12

191612/2012_inscr. constr.

Locuinta D+P+M Supraf. 140mp

1 9 1 6 2 1 / 2 0 1 2

401732

4 0 1 7 3 1 -C 1

4 0 0 6 0 6

S=1867mp37335/2013

~~

101 ,56

m

201,11m

425178

20

Popa Tulia, Veltan Olimpia A347/14, S=0.61ha

Pa roh

ia ort

od ox

a R om

an a -

M eh

ala

A3 47

/13 , S

=1 9.2

4h a

Nu tas

Do ina

Ca rm

en

A3 47

/10 , S

=2 .57

ha Go

de r C

. C aro

l

A3 47

/11 , S

=1 .91

ha

Cr isa

n A na

, M ilut

in So

fia

A3 47

/7, S=

4.0 3h

a

Pa roh

ia Or

tod ox

a S arb

a - M

eh ala

A3 47

/12 /4,

S= 8.6

3h a

16

Sa lan

ki T ibe

riu s E

dv in,

So rin

M ate

i

A3 47

/6, S=

2.5 4h

a

A363/2

S=184378mp

A363

S=199335mp

A3 47

/1

S =2

.38 ha

DE 35

6-4 m

A359

DE 35

6/1 -4m

DE361-4m

HCn353

HC n35

4/2 (no

u)

425180

A359

S=258264mp

A366 A366

A363/1 S=14957mp

DE356/2-4m

HCn346

DN344

F367

20

20

26

42

DN344

12

16

16

20

20

16

16

A343

Ba rto

lf H eld

wig , G

ott sch

ick Ev

a

A3 47

/2, S=

1.6 0h

a

Arad D N

355 Tim isoara

16

76.06

16

16

16

16

VE

Pla vo

sin De

ian Da

n

A3 47

/12 /5,

S= 3.8

0h a

XA NA

T I MP

EX SR

L

A3 47

/3, S=

3.4 9h

a

20

Zona de protectie UGC

Zona de protectie Calea Torontalului

Zona protectie con aterizare/decolare aeroport utilitar

LEGENDA

DRUMURI

Latime profil stradal

Drumuri existente

Drumuri propuse prin PUZ Director

Drumuri propuse prin PUG in lucru

UEM

Zona urbanizare - Zona de activitati economice cu caracter tertiar

UET

Zona urbanizare - Locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici

Zona urbanizare - Cimitire, capele, cladiri administrative si anexe ale cimitirelor Zona urbanizare - Zona verde-scuaruri, gradini, parcuri cu acces public nelimitat

UVA

ULIC

Zona verde - de protectie a apelor sau cu rol de culoar ecologic

Zona urbanizare - Zona de agrement public/privat

ZONE DE PROTECTIE

TIPURI ZONE URBANIZARE

LIMITE

Limita teren intravilan PUG vechi

Limita teren intravilan PUG in lucru

Limita UTR si PUZ-uri de urbanizare

Limita zona studiata

Limita proprietati actuale

Zona urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros

Zona urbanizare - Zona mixta cu regim de construire deschis adiacenta principalelor artere de trafic

20

UM3

VE

UAAPP

UGC

N

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

DN 69

1 T im

iso ara

-Li po

va

E70 Tim isoara-

Lugoj

E6 71

T im

is oa

ra -A

ra d

Timisoara Ring

Timisoara Ring

Pro pun

ere dr

um ex

pre s

Leg atu

ra Au

tos tra

da A1

Parc Industrial Torontalului

Arie Studiata

DN 6 Timisoara-Cenad (Vama)

Aeroportul Traian Vuia

Arad-Timisoara Autostrada A1

Ae rop

ort Ut

ilita r C

ioc a

PUZ - UEM - Zona urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros

Zonificare conform Studiu cu caracter director

Calea Aradului

spre Timisoara

spre Arad

spre Cenad

spre Timisoara

Zona PUZ

Atasament: Raport_specialitate.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

UR2018-017681/26.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DE URBANIZARE – ZONA DE MICA PRODUCTIE, SERVICII DE TIP INDUSTRIAL SI CVASIINDUSTRIAL,

COMERT ENGROS”, Extravilan Timişoara, CF 442996 si CF 442997

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-017681/26.10.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DE URBANIZARE – ZONA DE MICA PRODUCTIE, SERVICII DE TIP INDUSTRIAL SI CVASIINDUSTRIAL, COMERT ENGROS” Extravilan Timişoara, CF 442996 si CF 442997, prin care se propune urbanizarea unei zone cu functiuni de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, si comert engros.

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-017681/22.10.2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona de urbanizare – zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros”, Extravilan Timişoara, CF 442996 si CF 442997;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 26/26.11.2015, Avizul Arhitectului Sef nr. 36/25.09.2018, precum si de Avizul C. J. Timis nr. 43/28.08.2018;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 5459 din data de 19.12.2017, si ale Certificatului de Urbanism nr. 214/13.01.2016 prelungit pana la data de 12.01.2018, precum şi Adresa nr. 10/01.03.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

Documentaţia PUZ „Zona de urbanizare – zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros”, Extravilan Timişoara, CF 442996 si CF 442997, beneficiar PLAVOSIN DEIAN DAN, este elaborat de proiectantul S.C. ATG STUDIO S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Titus Gabriel ALMAJAN, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 03.08.2017, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017. In perioada de informare s-au formulat sugestii si obiectii cu privire la aceasta investitie, din partea Parohiei Ortodoxe Romane Timisoara Mehala, al carei reprezentant a participat la intalnirea cu proiectantul S.C. ATG STUDIO S.R.L., organizata in data de 17.08.2017 la sediul Primăriei Municipiului

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Timişoara, camera 213, et. 2. Sesizarea a fost înregistrata la Serviciul Relationare Directa cu Cetatenii din cadrul Primariei Municipiului Timisoara cu nr. RU2017-000329/17.08.2017.

La toate aceste sugestii si obiectii, proiectantul documentatiei PUZ „Zona de urbanizare – zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros”, Extravilan Timişoara, CF 442996 si CF 442997, a răspuns prin adresa înregistrata cu nr. RU2017- 000355/31.08.2017.

Etapa 2 – etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 pentru documentaţia Planul Urbanistic Zonal PUZ „Zona de urbanizare – zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros”, Extravilan Timişoara, CF 442996 si CF 442997, a fost finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 16.09.2017 a Raportului informarii si consultarii publicului cu nr. UR2017-012089/16.09.2017;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ „Zona de urbanizare – zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros”, Extravilan Timişoara, CF 442996 si CF 442997, se încadreaza in Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modificat prin HCL nr. 183/2017), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica;

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUZ „Zona de urbanizare – zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros”, Extravilan Timişoara, CF 442996 si CF 442997, în suprafaţă totala de 38.061 mp este situat în partea de nord a Municipiului Timişoara, în extravilan, amplasat pe partea dreaptă a Caii Torontalului, fiind delimitat astfel: teren arabil parcela cu nr. Cad. 437044 la nord-vest, Calea Torontalului la sud- vest, Drum de exploatare De350 la nord-est, teren arabil parcela cu nr. Cad. 434540 la sud-est.

Conform PUG aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. nr. 131/2017 - terenul propus in vederea urbanizarii se afla in extravilanul municipiului Timisoara intr-o zonă cu caracter nedefinit.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zona de urbanizare – zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros”, Extravilan Timişoara, CF 442996 si CF 442997, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului. Terenul reglementat, în suprafață totală de S=38.061 mp, este înscris în CF 442996 nr. cad. 442996 si CF 442997, nr. Cad. 442997, categoria de folosinţă – arabil, proprietar PLAVOSIN DEIAN-DAN.

Planul Urbanistic Zonal „Zona de urbanizare – zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros”, Extravilan Timişoara, CF 442996 si CF 442997, propune realizarea unei zone de mica productie, servicii industriale si cvasiindustriale, comert engros, asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcţiunilor propuse; asigurarea prin proiectare a soluţiilor de realizare a utilităţilor: alimentare cu energie electrică, gaz, apă-canal, telefonie, conform propunerilor şi avizelor.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Accesul auto la terenul propus spre reglementare se face din Calea Torontalului, conform

avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-004375/15.12.2017. Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare

necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 şi prelungit prin HCL nr. 131/2017 şi în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-004375/15.12.2017.

Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef sunt următorii:

Subzone functionale: Constructii pentru mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, nepoluante, comert en-gros, parcaje, spatii verzi de aliniament;

Regim de construire: izolat sau cuplat, P+4E, cu respectarea recomandarilor din Studiul geotehnic;

Functiuni predominante: constructii pentru mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, nepoluante, comert en-gros;

Inaltime maxima la cornisa H max = 21.00 m (cornisa); Procent maxim de ocupare a terenului POT max=60%; Coeficient maxim de utilizare a terenuluiCUT max=1.20; Retragere minima fata de aliniament: conform plansei Reglementari urbanistice –

Plansa nr. A-02; Retrageri minime fata de limitele laterale: conform plansei Reglementari urbanistice

– Plansa nr. A-02; Retrageri minime fata de limitele posterioare: minimum 10.00 m, conform plansei

Reglementari urbanistice – Plansa nr. A-02; Suprafata minima de spatii verzi amenajate minim 20.00 % din suprafata totala a

parcelei, conform Adresei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş nr. 10/01.03.2017; Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării

aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;

Accesul auto si pietonal se va realiza din Calea Torontalului, in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-004375/15.12.2017, iar necesarul de parcaje va fi asigurat in conformitate cu Art. 33 si anexa 5 din RGU;

În cazul în care parcela este parţial grevată de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula conform planşei „Reglementari urbanistice” A-02 şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z., dar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa realiazarea in prealabil a operatiunilor

reglementate prin documentatia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurarii acceselor din domeniul public conform plansei „Circulatia terenurilor – Plansa nr. A-03”, si asigurarea tuturor obiectivelor de utilitate publica necesare functionarii investitiilor in conformitate cu Planul de actiune asumat.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Plan Urbanistic Zonal „Zona de urbanizare – zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros”, Extravilan Timişoara, CF 442996 si CF 442997, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic „Zona de urbanizare – zona de mica

productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros”, Extravilan Timişoara, CF 442996 si CF 442997, beneficiar PLAVOSIN DEIAN DAN, întocmit conform proiectului nr. 69/2014 realizat de SC ATG STUDIO SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire: Subzone functionale: Constructii pentru mica productie, servicii de tip industrial si

cvasiindustrial, nepoluante, comert en-gros, parcaje, spatii verzi de aliniament; Regim de construire: izolat sau cuplat, maxim P+4E, cu respectarea recomandarilor din

Studiul geotehnic; Functiuni predominante: constructii pentru mica productie, servicii de tip industrial si

cvasiindustrial, nepoluante, comert en-gros; Inaltime maxima la cornisa H max = 21.00 m; Procent maxim de ocupare a terenului POT max=60%; Coeficient maxim de utilizare a terenului CUT max=1.20;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Retragere minima fata de aliniament: conform plansei Reglementari urbanistice – Plansa nr. A-02;

Retrageri minime fata de limitele laterale: conform plansei Reglementari urbanistice – Plansa nr. A-02;

Retrageri minime fata de limitele posterioare: minimum 10.00 m, conform plansei Reglementari urbanistice – Plansa nr. A-02;

Suprafata minima de spatii verzi amenajate minim 20.00 % din suprafata totala a

parcelei, conform Adresei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş nr. 10/01.03.2017; Accesul auto si pietonal se va realiza din Calea Torontalului, in conformitate cu

Avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-004375/15.12.2017, iar necesarul de parcaje va fi asigurat in conformitate cu Art. 33 si anexa 5 din RGU;

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zona de urbanizare – zona de mica productie, servicii

de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros”, Extravilan Timişoara, CF 442996 si CF 442997, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat este înscris în CF 442996 nr. cad. 442996 si CF 442997, nr. Cad. 442997, în suprafaţă de 38.061 mp, categoria de folosinţă – arabil, proprietar PLAVOSIN DEIAN DAN.

4. Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa realiazarea in prealabil a

operatiunilor reglementate prin documentatia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurarii acceselor din domeniul public conform plansei „Circulatia terenurilor – Plansa nr. A-03”, si asigurarea tuturor obiectivelor de utilitate publica necesare functionarii investitiilor in conformitate cu Planul de actiune asumat.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent,

hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în

concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Zona de urbanizare – zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros”, Extravilan Timişoara, CF 442996 si CF 442997, si a Regulamentului Local de Urbanism.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona de urbanizare – zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros”, Extravilan Timişoara, CF 442996 si CF 442997, elaborat de proiectantul S.C. ATG STUDIO S.R.L., proiect nr. 69/2014, beneficiar PLAVOSIN DEIAN DAN, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii in cadrul plenului consiliului local.

ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU

SEF BIROU CONSILIER Liliana IOVAN Steluta URSU Red/dact – S.U.

Atasament: Memoriu.pdf

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, LOICHITA VASILE, NR.1-3, SAD 6, SCARA A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 411328 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

1

FOAIE DE CAPAT

PR. NR. 69/2014

DENUMIRE PROIECT : PUZ- ZONA DE URBANIZARE: ZONA DE MICA

PRODUCTIE, SERVICII DE TIP INDUSTRIAL SI CVASIINDUSTRIAL, COMERT ENGROS

AMPLASAMENT : extravilan Timisoara, jud.Timis

BENEFICIAR : PLAVOSIN DEIAN-DAN PROIECTANT GENERAL : S.C. ATG STUDIO S.R.L.

TIMISOARA, Strada Loichita Vasile, nr 1-3, SAD 6 Tel/fax: 0356 – 204080 Mobil: 0721 424 360 FAZA DE PROIECTARE : P.U.Z.

S.C. ATG STUDIO S.R.L.

ae STODIO CI

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, LOICHITA VASILE, NR.1-3, SAD 6, SCARA A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 411328 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

2

LISTA DE SEMNATURI

ARHITECTURA SC ATG STUDIO SRL

Arh. Gabriel T. Almajan

TOPOGRAFIE SC SAUROCAD SRL

Ing. Tigan Tania

EDILITARE SC PROWASSER SRL

Ing. Simona Fintinenu

ELECTRICE SC ELDD SRL

Ing. Alin Tudor

STUDIU GEOTEHNIC SC AVROM SRL

Ing. Jurca Avram

ae STODIO CI
Boya S Ne —

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, LOICHITA VASILE, NR.1-3, SAD 6, SCARA A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 411328 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

3

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1. Date generale Denumire proiect : PUZ- ZONA DE URBANIZARE: ZONA MICA DE PRODUCTIE,

SERVICII DE TIP INDUSTRIE SI CVASIINDUSTRIAL, COMERT ENGROS

Amplasament : extravilan Timisoara, jud.TIMIS Faza de proiectare : PLAN URBANISTIC ZONAL Beneficiar proiect : PLAVOSIN DEIAN-DAN Proiectant general : S.C. ATG STUDIO S.R.L.

1.2. Obiectul lucrarii In urma studiului cu caracter director realizat la cererea beneficiariilor si a reprezentatiilor Directiei de Urbanism ai Primariei Timisoara, se solicita de beneficiar realizarea PUZ-ului care are ca obiect zona mica de productie, servicii de tip industrie si cvasiindustrial si comert engros. Datele temei program au fost stabilite in studiul cu caracter director. Din punct de vedere juridic Plavosin Deian Dan are dreptul de proprietate conform CF 442996 si 442997.

1.3. Surse de documentare

Studiile de fundamentare si proiectele elaborate pentru intocmirea PUZ sunt : - Ridicare topografica - Studiu geotehnic - Alte documentatii de urbanism aprobate in zona - RGU aprobat prin HG 525/1996 republicata - OMS 119/2014 privind normele de igiena - HCJ 115/2008 privind aprobarea reglementarilor si indicatorilor urbanistici

pentru dezvoltarea zonelor cu potential de edificare urbana din judetul Timis - Studiu cu Caracter Director

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. Evolutia zonei

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit, avand un caracter agricol.

ae STODIO CI

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, LOICHITA VASILE, NR.1-3, SAD 6, SCARA A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 411328 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

4

2.2. Incadrare in localitate

Terenurile se afla la nord de municipiul Timisoara, intre calea Torontalului si De 350. 2.3. Vecinatati Zona studiata se invecineaza la nord-vest cu terenul arabil A347/13, la nord-est cu De350, la sud-est cu terenul arabil A347/12/4 iar la sud-vest cu Calea Torontalului.

2.4. Elemente ale cadrului natural Conform extrasului CF, terenul este liber de constructii. Regimul eolian in partea de sud – vest a Romaniei este determinat de dezvoltarea sistemelor barice care se interfereaza deasupra Europei la latitudinea de 45º nord. In zona de campie, cea mai mare pondere o au vanturile din nord.

Tipul topoclimatic este specific zonei de silvostepa. El se caracterizeaza prin temperaturi medii anuale ridicate ( 10,6º C ), intervalul anual fara inghet este mai extins ( peste 200 de zile), iar numarul mediu anual de zile cu inghet mai mic ( 95 ). Clima este temperat – moderata.

2.5. Circulatia

Accesul la zona se face de pe Calea Aradului si Calea Torontalului. In interiorul zonei studiate circulatia se desfasoara pe cele cateva drumuri de exploatare ce traverseaza cvartalul.

2.6. Ocuparea terenurilor Parcelele nu sunt afectate de constructii.

2.7. Echipare edilitara În zona studiata exista reţele de alimentare cu apă şi canalizare, figurate pe planul de lucrari edilitare, conform avizului de amplasament emis de SC AQUATIM SA:

- retea de apă: - str. Calea Torontalului – Ø 400 mm;

- retea de canalizare: - str. Calea Torontalului – D = 600mm. - retea de gaz: - str. Calea Torontalului.

2.8. Probleme de mediu Zona studiata este lipsita de factori de poluare majori. In vecinatate nu exista agenti cu degajari de noxe, sau alte elemente, care nu sunt compatibile cu functiunea propusa.

Terenurile sunt aproximativ plane si nu prezinta riscuri naturale de mediu.

2.9. Optiuni ale populatiei Propunerile prevazute in aceasta documentatie vor fi dezbatute in cadrul procedurii de avizare.

ae STODIO CI

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, LOICHITA VASILE, NR.1-3, SAD 6, SCARA A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 411328 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

5

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare Din analiza datelor existente, a specificatiilor din tema de proiectare, CU si consultarea cu furnizorii de utilitati rezulta ca aceste elemente pot constitui premisa reala pentru abordarea unor propuneri in zona studiata, incluzand prin aceasta : -extinderea intravilanului ;

3.2. Prevederi ale PUG PUG-ul actual nu contine prevederi pentru zona, in momentul actual terenul fiind extravilan.

3.3. Valorificarea cadrului natural Prin pozitie, relatie cu propunerile de dezvoltare din zona si accesibilitate, cadrul natural are un potential mare de dezvoltare.

3.4. Modernizarea circulatiei Prin PUZ-ul director, PUG-ul aflat in lucru si studiului cu caracter director se prevede largirea Caii Torontalului la un profil stradal de 42m. Acest drum va avea o zona de protectie cu interdictie de construire cu o latime de 50m de o parte si de alta a axului. De asemenea s-a prevazut o trama stradala majora ce traverseaza zona studiata pe partea longitudinala cu drumu avand un profil stradal de 20m. Pe latura de nord-est se propune un drum cu un profilul de 20m.

3.5. Zonificarea functionala

Pe parcela se va realiza o zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros. Utilizarea funcţională

Utilizări admise:

(01) structură funcţională dedicată activităţilor de mică producţie, serviciilor de tip industrial şi cvasiindustrial, comerţului engros, comert cu materiale de construcţie etc;

(02) mică producţie şi activităţi complementare - administrative, de depozitare, de transport, sociale etc - direct legate de funcţia de bază;

(03) sedii / puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii ce desfăşoară activităţi complexe bazate pe producţia de tip industrial sau cvasiindustrial - administrative, de depozitare, comerciale etc;

ae STODIO CI

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, LOICHITA VASILE, NR.1-3, SAD 6, SCARA A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 411328 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

6

(04) servicii de tip industrial sau cvasiindustrial(industrie nepoluanta,depozitare, logistica, distributie si desfacere, parc de activitati, service auto, statie de carburanti);

(05) comerţ engros de dimensiune mică şi medie;

(06) formare profesională.

Utilizări admise cu condiţii:

(07) Sunt admise activităţi complementare şi de susţinere a funcţiunii principale a zonei; funcţiuni administrative, comerciale, de cazare, loisir, educaţionale cu condiţia amplasării în perimetre delimitate şi reglementate prin PUZ ca zone de servire special instituite.

(08) Infrastructură tehnico-edilitară condiţionat de amplasarea în subteran a acestora sau în afara spaţiului public.

(09) Garaje publice sau private supraterane în clădiri dedicate cu condiţia ca accesul autovehiculelor să se realizeze din străzi cu circulaţie redusăşi să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul.

Utilizări interzise:

(10) Orice utilizări, altele decât cele admise la punctele anterioare

3.5.1 Reglementari

Suprafata totala a parcelei este de 38 061mp din care se va ceda domeniului public o suprafata de 6 358,77 mp pentru realizarea profilului stradal de 20 m pe partea de sud-est a parcelei, respectiv realizarea profilului stradal de 20 m pe partea de nord-est. Conform certificatului de urbanism se prevede o zona de protectie cu interdictie de construire lata de 50m fata din axul drumului dupa modernizarea Calea Torontalului. Pe parcela se propun 9 parcele cu aceeasi functiune, avand acces de pe drumurile propuse si de pe bretele speciale de dublare a arterelor principale de circulatie.

Amplasarea cladirilor fata de limite:

Amplasarea cladiriilor pe parcele se va face la o distanta de 10 m fata de drumurile publice si minim 10m fata de limita din spate a parcelei. Cladirile se pot construi pana in limitele de proprietate laterale.

Fiecare parcela va avea minim un acces auto. Necesarul de parcaje va fi dimensionat prin insumarea numarului de parcaje necesar fiecarei functiuni in parte.

Inaltimea maxima admisa:

Regimul de inaltime nu va depasi P+4E, la cornisa inaltimea maxima nu va depasi 21 m, iar inaltimea totala (maxima) nu va depasi 24 m. POT maxim=60%, CUT maxim=1,2;

Spatii verzi:

Se vor prevedea zone verzi care insumate vor avea o suprafata minima 7612,22mp (20% din suprafata parcelei initiale).

Imprejmuirea:

ae STODIO CI

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, LOICHITA VASILE, NR.1-3, SAD 6, SCARA A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 411328 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

7

Imprejmuirea va fi cu un soclu de 80 cm si o parte transparenta la strada , semi-opaca sau opaca catre vecini, cu o inaltime de 2,2 m. Portile imprejmuirilor situate in aliniament se vor deschide fara afectarea spatiului public.

In functie de natura si tipul investitiei beneficiarul va actiona in stricta concordanta cu prevederile normelor generale si specifce de protectia muncii, a cerintelor PSI privind proiectarea si utilizarea constructiilor.

La cladire se va asigura accesul masinilor de interventie.

3.5.2. Bilant teritorial

Suprafata teren

Existent

Propus

mp % mp % Teren conform CF 38 061 100 38 061 100 Teren conform ridicare topografica

38 061 100 38 061 100

Zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustri al, comert engros

Constructii 0 0 18 087,81 47,52 Spatii verzi 0 0 6 286,58 16,52

Alei, accese, parcari in incinta

0 0 6 002,20 15,77

Zone verzi 0 0 1 325,64 3,48 Drumuri, trotuare, spatii verzi in aliniament, piste de biciclete

0 0 6 358,77 16,71

Zona cedata in vederea realizarii drumurilor de acces

6 358,77 16,71

Total spatiu verde asigurat format din suma spatiilor verzi din interiorul parcelelor de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros in suprafata de 6286,58mp si zona verde intabulata ca zona verde in suprafata de 1325,64mp – 20% din parcela initiala (7612.22mp)

3.5.3. Indici constructivi propusi UEM -POT maxim=60%, CUT maxim=1,2; Regim de inaltime maxim P+4E 3.6.Dezvoltarea echiparii edilitare

3.6.1Alimentare cu apă

Alimentarea cu apă potabila pentru zona studiata se va face de la sistemul centralizat de alimentare cu apa potabila al municipiului Timisoara. (existent pe calea Torontalului si administrat de s.c. AQUATIM s.a.)

ae STODIO CI

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, LOICHITA VASILE, NR.1-3, SAD 6, SCARA A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 411328 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

8

Alimentarea cu apă rece potabilă a cladirilor propuse se va face de la reteaua existenta Dn 400 mm de pe calea Torontalului, prin reteaua stradala propusa PE-HD, PE100, PN10, De.140x8.3 mm, prevazuta cu hidranti de incendiu exteriori Dn 80 mm. Lungimea retelei de apa propusa este: L = 470 m.

Bransamentele propuse ale parcelelor din PUZ vor asigura necesarul de apa potabila al consumatorilor de pe fiecare parcelă. Conductele de apa se vor realiza din teava de polietilena PE-HD, Pn 6, De. 90 mm si se vor amplasa in zona verde sau zona de acces pe amplasament. De asemenea, la cca 1 m fata de limita de proprietate se va monta cate un camin de apometru pentru masurarea debitului de apa consumat. Lungimea bransamentelor va fi de cca. 7,0 m fiecare, in total 63 m.

Presiunea necesara la bransament este de 1,5 atm

La intrarea pe fiecare parcela se va prevede cate un cămin de apometru de la care pleacă o reteaua care va alimenta consumatorii din incintă: obiectele sanitare din clădiri şi rezervorul de incendiu.

Pentru refacerea rezervei de incendiu în incintă fiecarei parcele va fi prevăzută o gospodaria de apa amplasata in zona verde, formata dintr-o statie de pompare cu rezervor de incendiu (V=170 mc) şi retea de incendiu inelară cu hidranti de incendiu.

In incinta fiecarei parcele se realizează două retele de apă independente:

- una de apa potabila, pentru consum curent (folosita pentru grupurile sanitare), care se va realiza din PE-HD, Pn 6, De. 63÷90 mm, L= 20 m si se va poza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip;

- o retea de incendiu amplasata perimetral halelor, pentru crearea unui inel de incendiu, care se va realiza din PE-HD, Pn 6, De. 160 mm, L=135 m si se va echipa cu hidranti de incendiu supraterani Dn 100 mm.

Reteaua de apa stradala se va lega la reteaua existenta de pe calea Torontalului printr- un camin de vane.

Debitele totale de apa sunt :

Q S ZI MED = 33,95 mc/zi = 0,40 l/s

Q S ZI MAX = 44,14 mc/zi = 0,52 l/s

Q S ORAR MAX = 11,04 mc/h = 3,07 l/s

Q IE = 15 l/s – la parcele

Q II = 2x2,1 l/s – la parcele

3.6.2Canalizarea menajeră

Sistemul de canalizare stabilit pentru zona studiată situate in extravilanul municipiului Timisoara va fi de tip separativ, preluand strict apele uzate provenite de la grupurile sanitare.

ae STODIO CI

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, LOICHITA VASILE, NR.1-3, SAD 6, SCARA A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 411328 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

9

Canalizarea menajera propusa in zona studiata se va racorda la sistemul centralizat de canalizare menajera al municipiului Timisoara. (aflat in administrarea s.c. AQUATIM s.a.)

Canalizarea propusa pentru a deservi cladirile din PUZ, se va racorda la reteaua de canalizare de pe calea Torontalului, D = 600 cm.

Reteaua stradala de canalizare, se va executa din tuburi din PVC–KG cu diametrul D=315 mm, lungime 470 m si se va amplasa pe strada nou propusa.

Racordurile parcelelor la reteaua de canalizare vor functiona gravitational, iar la limita de proprietate se va monta cate un camin de racord. Racordurile menajere ale parcelelor se vor executa cu tuburi din PVC–KG cu diametrul D=200 mm. Lungimea fiecarui racord este de 8,7 m, lungime totala 78 m si se vor amplasa in zona verde sau zona de acces pe amplasament.

Apele uzate descărcate in final sunt descarcate la statia de epurare a municipiului Timisoara.

In incintă de la caminul de racord la clădire se prevede o retea de canalizare cu o lungime de 10 m / incinta, din PVC-KG, D=200 mm, rezulltand o lungime totala de 90 m.

Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Canalizarea propusă va functiona gravitational.Debitele menajere evacuate sunt:

Q U ZI MED = 33,95 mc/zi = 0,40 l/s

Q U ZI MAX = 44,14 mc/zi = 0,52 l/s

Q U ORAR MAX = 11,04 mc/h = 3,07 l/s

3.6.3Canalizarea pluviala

Apele de ploaie de pe fiecare parcela sunt colectate de cate o retea de canalizare pluviala, pre-epurate intr-un separator de namol si hidrocarburi (SNH) si apoi descarcate intr-un bazin de retentie BR propriu. De aici, apele pluviale vor fi preluate de o retea stradala de canalizare pluviala si descarcate mai apoi in paraul Beregsau aflat la cca. 350 m nord de amplasamentul propus.

In incinte conductele de pluvial vor fi realizate din PVC-KG, D=315 mm, L=100 m pozată ingropat.

Pe drumul de acces conducta de pluvial va fi realizata din PVC-KG, D=315÷500 mm, L=860 m pozată ingropat.

Pe reteaua se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Canalizarea propusă va functiona gravitational.

Q PL = 214,06 l/s

Se propune realizarea a 9 bazine de retentie, fiecare bazin deservind cate o parcela. Volumul unui bazin este:

ae STODIO CI

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, LOICHITA VASILE, NR.1-3, SAD 6, SCARA A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 411328 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

10

Volumul bazinului de retentie pe fiecare incintă este de 28 mc (~18 mp)

Volumul anual al apelor pluviale va fi: Vanual= 32.109 mc/an

Apele pluviale colectate de canalizarea pluvială din zona studiată sunt descărcate în pârâul Beregsău printr-o gura de descărcare GD propusă.

In dreptul gurii de descărcare pârâul se va pava pe o lungime de 4,0 m (2,0 m de o parte şi de alta a locului de descărcare) cu un pereu din beton simplu C 25/30 de 10 cm grosime, pentru a se prevenii erodarea malului şi a fundului.

La descărcare, conducta se va încastra într-un masiv din beton simplu C25/30.

Pentru prevenirea descărcării în pârâu a unor ape care sã nu întrunesc conditiile de calitate cerute de norme, se prevede la 2 m de gura de descărcare pe conductă un cămin de vane. 3.7.Protectia Mediului - Date conform HG 1076/2004 anexa1:

3.7.1.Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la: a) gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor: Proiectul va putea genera dezvoltari urbane ulterioare datorita creeri unei infrastructuri (circulatii, echipare edilitara). b) gradul in care planul sau programul influentiaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele: Propunerea tine cont de PUZ-ul director realizat in zona. c) relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile: Dezvoltarea durabila a asezarilor umane obliga la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice si estetice, accentuând caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul anual natural-mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului in care utilizarea primului este profitabila si contribuie la dezvoltarea celui din urma, astfel ca prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spatii verzi si plantatii de aliniament, utilizarea eficienta si durabila a spatiului existent, asigurarea facilitatilor de desfasurare a activitatii, cu conservarea factorilor de mediu. Spatiul verde total prevazut prin PUZ va fi de 7612,22mp (20,00% din suprafata totala a terenului). d) probleme de mediu relevante pentru plan sau program

APA: Alimentarea cu apă:

ae STODIO CI

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, LOICHITA VASILE, NR.1-3, SAD 6, SCARA A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 411328 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

11

Alimentarea cu apă potabila pentru zona studiata se va face de la sistemul centralizat de alimentare cu apa potabila al municipiului Timisoara. (existent pe calea Torontalului si administrat de s.c. AQUATIM s.a.)

Alimentarea cu apă rece potabilă a cladirilor propuse se va face de la reteaua existenta Dn 400 mm de pe calea Torontalului, prin reteaua stradala propusa PE-HD, PE100, PN10, De.140x8.3 mm, prevazuta cu hidranti de incendiu exteriori Dn 80 mm. Lungimea retelei de apa propusa este: L = 470 m.

Bransamentele propuse ale parcelelor din PUZ vor asigura necesarul de apa potabila al consumatorilor de pe fiecare parcelă. Conductele de apa se vor realiza din teava de polietilena PE-HD, Pn 6, De. 90 mm si se vor amplasa in zona verde sau zona de acces pe amplasament. De asemenea, la cca 1 m fata de limita de proprietate se va monta cate un camin de apometru pentru masurarea debitului de apa consumat. Lungimea bransamentelor va fi de cca. 7,0 m fiecare, in total 63 m.

Presiunea necesara la bransament este de 1,5 atm

La intrarea pe fiecare parcela se va prevede cate un cămin de apometru de la care pleacă o reteaua care va alimenta consumatorii din incintă: obiectele sanitare din clădiri şi rezervorul de incendiu.

Pentru refacerea rezervei de incendiu în incintă fiecarei parcele va fi prevăzută o gospodaria de apa amplasata in zona verde, formata dintr-o statie de pompare cu rezervor de incendiu (V=170 mc) şi retea de incendiu inelară cu hidranti de incendiu.

In incinta fiecarei parcele se realizează două retele de apă independente:

- una de apa potabila, pentru consum curent (folosita pentru grupurile sanitare), care se va realiza din PE-HD, Pn 6, De. 63÷90 mm, L= 20 m si se va poza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip;

- o retea de incendiu amplasata perimetral halelor, pentru crearea unui inel de incendiu, care se va realiza din PE-HD, Pn 6, De. 160 mm, L=135 m si se va echipa cu hidranti de incendiu supraterani Dn 100 mm.

Reteaua de apa stradala se va lega la reteaua existenta de pe calea Torontalului printr- un camin de vane. Canalizare ape menajere: Sistemul de canalizare stabilit pentru zona studiată situate in extravilanul municipiului Timisoara va fi de tip separativ, preluand strict apele uzate provenite de la grupurile sanitare.

Canalizarea menajera propusa in zona studiata se va racorda la sistemul centralizat de canalizare menajera al municipiului Timisoara. (aflat in administrarea s.c. AQUATIM s.a.)

Canalizarea propusa pentru a deservi cladirile din PUZ, se va racorda la reteaua de canalizare de pe calea Torontalului, D = 600 cm.

Reteaua stradala de canalizare, se va executa din tuburi din PVC–KG cu diametrul D=315 mm, lungime 470 m si se va amplasa pe strada nou propusa.

Racordurile parcelelor la reteaua de canalizare vor functiona gravitational, iar la limita de proprietate se va monta cate un camin de racord. Racordurile menajere ale parcelelor se vor

ae STODIO CI

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, LOICHITA VASILE, NR.1-3, SAD 6, SCARA A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 411328 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

12

executa cu tuburi din PVC–KG cu diametrul D=200 mm. Lungimea fiecarui racord este de 8,7 m, lungime totala 78 m si se vor amplasa in zona verde sau zona de acces pe amplasament.

Apele uzate descărcate in final sunt descarcate la statia de epurare a municipiului Timisoara.

In incintă de la caminul de racord la clădire se prevede o retea de canalizare cu o lungime de 10 m / incinta, din PVC-KG, D=200 mm, rezulltand o lungime totala de 90 m.

Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Canalizarea propusă va functiona gravitational Canalizare ape pluviale:

Apele de ploaie de pe fiecare parcela sunt colectate de cate o retea de canalizare pluviala, pre-epurate intr-un separator de namol si hidrocarburi (SNH) si apoi descarcate intr-un bazin de retentie BR propriu. De aici, apele pluviale vor fi preluate de o retea stradala de canalizare pluviala si descarcate mai apoi in paraul Beregsau aflat la cca. 350 m nord de amplasamentul propus.

In incinte conductele de pluvial vor fi realizate din PVC-KG, D=315 mm, L=100 m pozată ingropat.

Pe drumul de acces conducta de pluvial va fi realizata din PVC-KG, D=315÷500 mm, L=860 m pozată ingropat.

Pe reteaua se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Canalizarea propusă va functiona gravitational.

Q PL = 214,06 l/s

Se propune realizarea a 10 bazine de retentie, fiecare bazin deservind cate o parcela. Volumul unui bazin este:

Volumul bazinului de retentie pe fiecare incintă este de 28 mc (~18 mp)

Volumul anual al apelor pluviale va fi: Vanual= 32.109 mc/an

Apele pluviale colectate de canalizarea pluvială din zona studiată sunt descărcate în pârâul Beregsău printr-o gura de descărcare GD propusă.

In dreptul gurii de descărcare pârâul se va pava pe o lungime de 4,0 m (2,0 m de o parte şi de alta a locului de descărcare) cu un pereu din beton simplu C 25/30 de 10 cm grosime, pentru a se prevenii erodarea malului şi a fundului.

La descărcare, conducta se va încastra într-un masiv din beton simplu C25/30.

Pentru prevenirea descărcării în pârâu a unor ape care sã nu întrunesc conditiile de calitate cerute de norme, se prevede la 2 m de gura de descărcare pe conductă un cămin de vane.

ae STODIO CI

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, LOICHITA VASILE, NR.1-3, SAD 6, SCARA A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 411328 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

13

AERUL: Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei activitatile care pot contitui surse de poluare sunt cele legate de functionarea centralelor de incalzire/producere a apei calde si a traficului de masini din zona. - surse stationare nedirijate - nu exista - surse stationare dirijate - emisiile de la centralele termice individuale au un impact cumulat nesemnificativ asupra atmosferei - surse mobile - autovehiculele care vin si parcheaza in zona, din acest punct de vedere emisiile de poluanti sunt intermitente si au loc la nivelul solului. Ordinul 462/1993 referitor la traficul rutier precizeaza ca emisiile poluante ale autovehiculelor rutiere se limiteaza cu cararcter preventiv prin conditiile tehnice prevazute la omologarea autovehiculului.

SOLUL:

Prin realizarea proiectului, activitatile care pot fi considerate surse de poluare solului se impart in doua categorii:

- surse specifice perioadei de executie - surse specifice perioadei de exploatare

In perioada executiei nu sunt surse industriale de poluare a solului, acestea pot aparea doar accidental prin pierderea de carburanti de la utilajele folosite pentru realizarea lucrarilor. In vederea diminuarii si chiar eliminarii impactului asupra solului au fost prevazute puncte de depozitare a pubelelor pentru deseurile menajere. Acestea vor fi transportate ulterior de o unitate de profil la depozitul din zona. Deci putem concluziona ca din punct de vedere al factorului de mediu aer, apa si sol activitatea de pe amplasamentul studiat nu reprezinta o sursa semnificativa de poluare. e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu

-NU E CAZUL

3.7.2.Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special la: a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor Se are in vedere ca proiectul se va armoniza cu tendintele zonei de a moderniza zona actualmente neamenajata cu functiuni specifice necesitatilor socio-economice. Probabilitatea ca sa se produca efecte indezirabile asupra mediului este scazuta. b) natura cumulativa a efectelor - NU E CAZUL c) natura trasfrontiera a efectelor - NU E CAZUL d) riscul pentru sanatatea umana sau mediu In vederea asigurarii protectiei mediului si a sanatatii oamenilor, in cadrul prezentei documentatii se prevad toate masurile ce se impun a fi luate pentru faza de implementare a planului propus. De asemenea, dezvoltarea propusa nu se va invecina cu zone de locuinte. e) marimea si spatialitatea efectelor - NU E CAZUL f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectata, date de :

- caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural - NU E CAZUL - depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului

ae STODIO CI

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, LOICHITA VASILE, NR.1-3, SAD 6, SCARA A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 411328 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

14

Nu se vor depasi valorile limita - folosirea terenului in mod intensiv - NU E CAZUL

g) efecte asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international - NU E CAZUL 3.8.Obiective de utilitate publica In vederea largirii Caii Torontalului, a realizarii tramei stradale majore din interiorul zonei studiate, a realizarii acceselor se va ceda teren catre domeniul public al Municipiului Timisoara.

4. CONCLUZII Avand in vedere cele de mai sus consideram ca zona studiata are potential de dezvoltare urbana si se incadreaza in planurile de urbanism existente. Intocmit:arh. Gabriel T. Almajan

ae STODIO CI

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, LOICHITA VASILE, NR.1-3, SAD 6, SCARA A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 411328 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

15

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

I. DISPOZITII GENERALE

1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism este o documentatie cu caracter de reglementare, care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pe terenul studiat.

Normele cuprinse in prezentul regulament sunt obligatorii la autorizarea constructiilor, in limitele terenului studiat.

Modificarile Regulamentului Local de Urbanism aprobat se vor face numai in conditiile in care nu contravin prevederile Regulamentului General de Urbanism si urmeaza filiera de avizare aprobata, urmata de documentatia initiala.

2. Baza legala

La baza elaborarii PUZ-lui au stat urmatoarele:

-Legea 50/91 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata si completata in 2001

-Ordinul MLPAT 91/91, privind formularele, procedura de autorizatie si continutul documentelor si alte acte legislative specifice domeniului

-Regulament General de Urbanism aprobat prin Hotararea Consiliului Local Timisoara nr. HCL 157/2007, prelungit cu HCL 105/2012

-Metodologia elaborare PUZ – Ordinul nr. 176/N/16 August 2000.

ae STODIO CI

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, LOICHITA VASILE, NR.1-3, SAD 6, SCARA A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 411328 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

16

-HCJ Timis nr. 115/2008

3. Domeniul de aplicare

Planul Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprind norme

obligatorii pentru autorizarea constructiilor, pentru orice categorie de teren aflat in limita

terenului studiat.

Zonificarea functionala a terenului s-a stabilit in functie de categoriile de activitati ce se desfasoara pe teren si de ponderea acestora, evidentiate in plansa de reglementari. Pe baza acestei zonificari s-au stabilit conditiile de amplasare si de conformare a constructiilor ce se vor realiza in cadrul fiecarei zone functionale.

Odata aprobat, impreuna cu Planul Urbanistic Zonal, Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia constituie act de autoritate al administratiei publice locale.

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

Terenul in suprafata de 38 061 mp se afla in extravilan municipiului Timisoara, jud.TIMIS si figureaza in Cartea Funciara cu CF nr.442996, 442997 , nr CAD 442996, 442997. Acesta urmeaza sa isi schimbe categoria de folosinta conform plansei de “Reglementari”.

Autorizarea si executia constructiilor va avea in vedere pastrarea calitatii mediului si echilibrului ecologic.

5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public

Executarea lucrarilor de construire in zonele de protectie ale traseelor de alimentare cu energie electrică, gaze naturale, apă, ale reţelelor de canalizare, de comunicaţie şi a altor asemenea retele de infrastructură este interzisa. Autorizatia de Construire se va emite dupa obtinerea avizelor de amplasament eliberate de detinatorii de gospodarii. Executia propriu-zisa va incepe dupa eliberarea completa a amplasamentului si protejarea zonei santierului.

6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

Constructiile se vor amplasa astfel incat sa respecte normele de insorire si iluminat natural si sa evite amplasarea constructiilor la distante necorespunzatoare, unele fata de altele.

a) Amplasarea constructiilor in raport cu aliniamentul stradal :

ae STODIO CI

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, LOICHITA VASILE, NR.1-3, SAD 6, SCARA A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 411328 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

17

Amplasarea cladiriilor pe toate parcelele va fi astfel incat sa aiba o retragere de 10m fata de aliniamentul drumurilor propuse.

b) Amplasarea constructiilor in raport cu limitele de proprietate:

Cladirile se pot realiza cu calcan pe limitele laterale ale parcelelor.

c) Amplasarea constructiilor in raport cu limitele de fund ale parcelei

Amplasarea cladiriilor fata de limita posterioara se va face cu o retragere de minim 10m.

7. Reguli cu privire la circulatii si asigurarea acceselor obligatorii

Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii la reteaua de circulatie si transport reprezinta o conditie de configurare, amplasarea si autorizare a acestora.

Fiecare parcela va avea minim un acces auto. Necesarul de parcaje va fi dimensionat prin insumarea numarului de parcaje necesar fiecarei functiuni in parte.

Accesele pietonale vor fi prevazute pentru toate constructiile si amenajarile de orice fel.

Asigurarea accesului autospecialelor de interventie este obligatorie la curtile interioare.

Gabaritele minime de trecere a autospecialelor de interventie sunt de 3,80 m latime si 4,20 m inaltime.

8. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara

Conforn legislatiei in vigoare, retelele edilitare publice apartin domeniului public, national sau local dupa caz.

Retelele de apa, canal, termoficare, gaz, TV cablu, alimentare cu energie electrica, telefonie, etc. se vor amplasa subteran.

Bransarea constructiilor la reteaua de ape uzate este obligatorie.

Orice amenajare realizata pe un teren, trebuie rezolvata in asa fel incat sa nu reprezinte un obstacol pentru scurgerea apelor pluviale, la canalul existent.

Retelele de alimentare cu gaze si racordul la acestea se vor realiza subteran.

Evacuarea apelor pluviale – de pe acoperis se va face in spatiul verde aferent lotului.

9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii

Prin PUZ-ul de fata se propune lotizarea terenului initial in 11 parcele plus drumurile de acces.

ae STODIO CI

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, LOICHITA VASILE, NR.1-3, SAD 6, SCARA A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 411328 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

18

Parcela cu numarul 1 are o forma neregulata si are o suprafata de 6 357,44 mp.

Parcelele de la numarul 2 la numarul 10 avand destinatia de zona mica de productie, servicii de tip industrie si cvasiindustrial si comert engros au o forma in general rectangulara cu suprafete cuprinse intre 2 484,33 mp si 3 723,98 mp.

Parcela cu numarul 11 are o forma neregulata si are o suprafata de 1 325,64 mp si va avea destinatia de spatiu verde ce va fi intabulata in cartea funciara ca spatiu verde.

10. Reguli cu privire la amenajari exterioare ( amplasarea de spatii verzi, imprejmuiri, parcari si garaje )

Se va prevedea pe fiecare parcela o zona verde de min 20%.

Total spatiu verde asigurat este format din suma spatiilor verzi din interiorul parcelelor de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros in suprafata de 6286,58mp si zona verde intabulata ca zona verde (parcela cu numarul 11) in suprafata de 1325,64mp – 20% din parcela initiala (7612.22mp).

Imprejmuirea va fi cu un soclu de 80 cm si o parte transparenta la strada , semi-opaca sau opaca catre vecini, cu o inaltime de 2,2 m. Portile imprejmuirilor situate in aliniament se vor deschide fara afectarea spatiului public.

Se vor prevedea locuri de parcare conform aviz Comisia de Circulatie nr. DT2017-4375. In functie de natura si tipul investitiei beneficiarul va actiona in stricta concordanta cu

prevederile normelor generale si specifce de protectia muncii, a cerintelor PSI privind proiectarea si utilizarea constructiilor.

La cladire se va asigura accesul masinilor de interventie.

III. ZONIFICAREA FUNCTIONALA

11. Unitati functionale

Parcelele vor avea functiunea dominanta de zona mica de productie, servicii de tip industrie si cvasiindustrial si comert engross. Va mai exista o parcela cu destinatia de spatiu verde.

A// Zona mica de productie, servicii de tip industrie si cvasiindustrial si comert engros

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR FUNCTIONALE

ae STODIO CI

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, LOICHITA VASILE, NR.1-3, SAD 6, SCARA A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 411328 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

19

A// ZONA MICA DE PRODUCTIE, SERVICII DE TIP INDUSTRIE SI CVASIINDUSTRIAL, COMERT ENGROS

A1. Generalitati

Art.1 Zona functionala propusa

- Zona mica de productie, servicii de tip industrie si cvasiindustrial si comert engros

A2. Utilizarea functionala

Art A2.1. Utilizări admise:

(01) Structură funcţională dedicată activităţilor de mică producţie, serviciilor de tip industrial şi cvasiindustrial, comerţului engros, cu materiale de construcţie etc: producţie industrială şi activităţi complementare - administrative, de depozitare, de cercetare, sociale etc - direct legate de funcţia de bază

(02) mică producţie şi activităţi complementare - administrative, de depozitare, de transport, sociale etc - direct legate de funcţia de bază

(03) sedii / puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii ce desfăşoară activităţi complexe bazate pe producţia de tip industrial sau cvasiindustrial - administrative, de depozitare, comerciale etc

(04) servicii de tip industrial sau cvasiindustrial

(05) comerţ engros de dimensiune mică şi medie

(06) formare profesională

Art A2.2 Utilizări admise cu condiţii:

(07) Sunt admise activităţi complementare şi de susţinere a funcţiunii principale a zonei; funcţiuni administrative, comerciale, de cazare, loisir, educaţionale cu condiţia amplasării în perimetre delimitate şi reglementate prin PUZ ca zone de servire special instituite.

(08) Infrastructură tehnico-edilitară condiţionat de amplasarea în subteran a acestora sau în afara spaţiului public.

(09) Garaje publice sau private supraterane în clădiri dedicate cu condiţia ca accesul autovehiculelor să se realizeze din străzi cu circulaţie redusăşi să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul.

Art A2.3 Utilizări interzise:

(10) Orice utilizări, altele decât cele admise la punctele anterioare

ae STODIO CI

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, LOICHITA VASILE, NR.1-3, SAD 6, SCARA A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 411328 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

20

A3. Conditii de amplasare si conformare a constructiilor

Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii:

Art.6 Orientarea fata de punctele cardinale:

-se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 al Ministerului Sanatatii

Art.7 Amplasarea fata de drumurile publice

Amplasarea cladiriilor pe parcela se va face cu o retragere de 10m fata de aliniamentul stradal.

Art.8 Amplasarea fata de caile navigabile existente si cursuri de apa cu potential navigabil.

-nu este cazul.

Art.9 Amplasarea fata de caile ferate din administrarea SNCFR.

-nu este cazul.

Art.10 Amplasarea fata de aeroporturi

-nu este cazul.

Art.11 Retrageri fata de fasia de protectie a frontierei

-nu este cazul.

Art.12 Amplasarea fata de aliniament se va face cu urmatoarele retrageri:

Amplasarea cladiriilor pe toate parcelele va fi astfel incat sa aiba o retragere min de 10m fata de aliniamentul drumurilor propuse.

Art.13 Amplasarea in interiorul parcelei

Amplasarea cladiriilor pe parcele se va face cu o retragere minima de 10m fata de limita posterioara. Cladirile se pot face cu calcan pe limitele laterale.

A4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.14 Accese carosabile

-se va asigura obligatoriu minim 1 acces carosabil pe parcela cu latimea de 5 m.

ae STODIO CI

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, LOICHITA VASILE, NR.1-3, SAD 6, SCARA A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 411328 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

21

Art.15 Accese pietonale

-accesele pietonale sunt prevazute pentru toate constructiile si amenajarile de orice fel.

-profilul strazilor prevede realizarea de trotuare de o parte si de alta a partii carosabile conform profilelor transversale prezentate.

A5. Reguli cu privire la echiparea tehnico – edilitara

Art.16 Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existenta.

-alimentarea cu apa a obiectivului propus se va face prin bransarea la conducta de apa existenta in localitatea Timisoara.

-canalizarea menajera obiectivului propus se va face prin racordare la reteaua de canalizare existenta in localitatea Timisoara.

-apele pluviale de pe strazi se vor colecta prin intermediul unor rigole stradale deschise propuse, dupa care acestea vor fi colectate de sistemul de canalizare al orasului.

-firidele de bransament vor fi inzidite, fiind evitata amplasarea lor pe fatadele principale ale cladirilor.

Art.17 Realizarea de retele tehnico – edilitare

-Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităţilor necesare la reţelele edilitare publice.

- Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

- Infrastructura de branşament şi contorizare va fi integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor.

- Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe spaţiul public.

- Fiecare unitate va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în clădire) destinat colectării deşeurilor evacuate prin intermediul serviciului urban de salubritate, accesibil din spaţiul public.

Art.18 Proprietatea publica asupra retelelor tehnico – edilitare

-retelele de apa, canalizare si gaze sunt in serviciul public si se afla in proprietatea publica a localitatii.

-drumurile propuse intra in proprietatea publica a autoritatii locale. Astfel autoritatea locala va fi responsabila cu intretinerea si mentinerea in buna stare a drumurilor.

-retelele de alimentare cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietate a regiilor respective.

ae STODIO CI

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, LOICHITA VASILE, NR.1-3, SAD 6, SCARA A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 411328 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

22

-indiferent de modul de finantare a executarii retelelor de utilitati tehnico-edilitare, acestea intra in proprietatea publica.

A6. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si ale constructiilor

Art.19 Parcelarea

-parcela va avea forma rectangulara cu dimensiunile prevazute in plansa de reglementari.

Art.20 Inaltimea constructiilor

Regimul de inaltime nu va depasi P+4E, la cornisa inaltimea maxima nu va depasi 21 m, iar inaltimea totala (maxima) nu va depasi 24 m. POT maxim=60%, CUT maxim=1,2.

Art.21 Aspectul exterior al constructiilor

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aşa cum a fost el descris în preambul şi peisajului urban.

Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului şi se va subordona nevoii de încadrare în peisajul format de cadrul natural şi aşezări urbane existente.

Art.22 Procentul de ocupare al terenului

POT maxim = 60%, CUT = 1,2 A7. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si pietonale, imprejmuiri

Art.23 Parcaje

Atunci când se prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcţiuni în parte.

Se vor prevedea locuri de parcare conform aviz Comisia de Circulatie nr. DT2017-4375.

Pentru staţionarea autovehiculelor se vor organiza de regulă parcaje la sol pe terenul unităţilor comerciale. Alternativ, acestea se pot realiza clădiri dedicate, sub / supraterane, sau integrat, în clădirile comerciale.

Mijloacele de transport al mărfurilor, vehiculele de orice alt tip decât autoturismele vor staţiona exclusiv în afara spaţiului public, în interiorul incintelor.

Adiacent limitelor de proprietate situate pe linia de demarcaţie faţă de UTR cu destinaţia de locuire de orice tip, parcajele organizate la sol se vor retrage faţă de aceasta cu minimum 10m.

ae STODIO CI

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, LOICHITA VASILE, NR.1-3, SAD 6, SCARA A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 411328 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

23

Art.24 Spatii verzi.

Total spatiu verde asigurat este format din suma spatiilor verzi din interiorul parcelelor de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros in suprafata de 6286,58mp si zona verde intabulata ca zona verde (parcela cu numarul 11) in suprafata de 1325,64mp – 20% din parcela initiala (7612.22mp).

Art. 25 Imprejmuiri

Imprejmuirile spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă de 80 cm şi o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele direcţii şi pătrunderea vegetaţiei.

Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,2 m înălţime şi vor fi de tip transparent sau opac.

Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spaţiul public.

Intocmit

arh. Gabriel T. Almajan

ae STODIO CI

Atasament: 2._Plansa_reglementari_.pdf

GSPublisherVersion 230.0.41.100

extravilan Timisoara, CF442996, CF442997, jud. Timisarh. Gabriel T. Almajan arh. Gabriel T. Almajan

arh. Gabriel T. AlmajanDesenat:

Proiectat:

Aprobat: Plansa :

Amplasament:

PROIECT: PUZ - UEM - Zona urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros

Beneficiar : Plavosin Deian Dan

S.C. ATG Studio S.R.L. Jud. TIMIS, Mun. TIMISOARA

str. Loichita Vasile, Nr. 1-3, sc. A, SAD 6 J35/1696/20.07.2011

CUI 28897810 Tel./Fax: 0356-204080; Mobil:0721-424360

Pr. nr. 69 Faza:PUZ

Data: 07.2018

stampila RUR stampila OARstampila CLT

REGLEMENTARI URBANISTICE Sc.: 1:1000 Pl. nr.: A-02

44.00

1.502.00 1.50 2.002.00 3.00 3.50 3.50 3.00 3.50 3.50 3.00 3.50 3.50 3.00 2.00

carosabilcarosabilZona verdeTrotuar ciclisti Pista

(Plan urbanistic general-Timisoara) Profil transversal tip propus PTT6

Zona zona verdecarosabilcarosabil

Pista Zona verde ciclisti Trotuarzona verde carosabil carosabil carosabilcarosabil

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

Prospect stradal de perspectiva Calea Torontalului

49 5.4

4

76.94

66.94

10.00

10.00

46.94

10.00 20.00

76.97

10.00

46.95 10.00

20.00

50 .00

20.00

10.00

46.95

10.00

53 .00

52 .99

43 .07

10 .00 20

.00

18 .00

15 .00

74 .69

37 .35

37 .34

39 .00

26 .00

29 .90

50. 11

53 .00

53 .00

54 .06

8.0 0

17 .65

66 .91

37 .35

37 .32

38 .99

26 .00

29 .89

50 .09

3.50

R 6.00

R 6.

00

R 9.00

R 9.0

0

2,500.58 m2

2,499.53 m2

2,001.50 m2

3,573.10 m2

3,548.07 m2

3,548.08 m2

3,354.34 m2

5,000.14 m2

2,610.88 m2

1,740.37 m2

METRO II

A3 47

/12 /3

A

A

A

A

A

A

A3 47

/10

A3 47

/11 A3

47 /12

/1A3 47

/12 /2

A3 47

/12 /4

A3 47

/13

2

4

3

1

7

8

9

10

P+4E Hmax.=24m

5

DE350-4m

DE 350

6

P+4E Hmax.=24m

P+4E Hmax.=24m

P+4E Hmax.=24m

P+4E Hmax.=24m

P+4E Hmax.=24m

P+4E Hmax.=24m

P+4E Hmax.=24m

P+4E Hmax.=24m

UET

UVA

UET

UET

UVA UEM

UEM

UET

ULIC

UAAPP

7

1

3

5

2

4

6

8 1,325.64 m2

424396

METRO II

11

20

20

DN 344

F13

F13

F13

F 1 3

20

20

20

16

16

16

16

16

42 44

01

42 43

96

Calea Torontalului

44 29

96

S= 16

69 7 m

p

44 29

97

S= 21

36 4 m

p

GAZ

GAZ

GAZ

GA Z

GA Z

GA Z

GA Z

C

C

PUZ - UEM - Zona urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros

16,52

Total spatiu verde asigurat format din suma spatiilor verzi din interiorul parcelelor de mica productie, servici de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros in suprafata de 6286,58mp si zona verde intabulata ca zona verde in suprafata de 1325,64mp - 20% din parcela initiala (7 612,22mp)

6 286,58

1 325,64 3,48Zona verde

16,71

0 0

38 061,00 38 061,00

18 087,81 47,52

15,776 002,20 Alei, accese, parcari in incinta

Spatii verzi Constructii Zona de mica productie,

servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert en gros

0

0

mp

0

38 061,00 38 061,00 mp

0

Teren conform CF Teren conform ridicare

0

0

topografica

% Existent Propus

% Suprafata teren

100 100,00

6 358,77

6 358,77

0

16,71Zona cedata in vederearealizarii drumurilor de acces

0Drumuri, trotuare, spatii verziin aliniament, piste de biciclete

Profil Transversal Calea Torontalului Aprobat DADPJ

INDICI CONSTRUCTIVI:

Procent de ocupare al terenului maxim 60% Coeficient de utilizare al terenului maxim 1,2 Regim de inaltime maxim P+4E Inaltime maxima la atic: 21m Inaltime maxima cladiri: 24m

intravilan Timisoara

extravilan Timisoara

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

1 484388.201 203835.698 2 484529.546 204000.343 3 484710.917 203211.611 4 484706.692 204215.248 5 484652.601 204261.808 6 484472.257 204051.739 7 484330.911 203887.095 8 484384.050 203839.420

Limita teren aflat in proprietate propus pentru introducere in intravilan

DRUMURI Drumuri existente Drumuri propuse prin Studiul cu Caracter Director Drumuri propuse

Latime profil stradal

Zona implantare constructii

Zonificare propusa in Studiul cu Caracter Director

Limita intravilan Limita zona studiata Limita proprietati actuale

ZONE DE PROTECTIE

Zona productie, servicii si comert existente

LEGENDA

LIMITE

Zona spatii verzi ce vor fi intabulate in CF ca spatii verzi

Zona de protectie Calea Torontalului 50m din axul drumului

Acces auto

Zona urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros

TIPURI ZONE URBANIZARE

UEM

Zona verde din cadrul zonelor de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros

Teren agricol existent

UET/UEM

RETELE UTILITATI EXISTENTE Retea Delgaz Retea Aquatim

GAZ

ARC

20

Profil Transversal 16 -lătime 20m LIMITA PROPRIETATE LIMITA PROPRIETATE Trotuar Bițicleta Zona verde Zona verde Bicicleta Trotuar Zona| parcare parcare Zona Protectie Protectie 2.000 * 1000 2.500 3.500 3.500 2500 1.000" 2.000 1.000 20.000 1.000
.: Profil Transversal 67 -lătime 16m ET E E E = a 6 a a g a 5 LIMITA PROPRIETATE Bicicleta Trotuar Zona Biciclpta Zona Trotuar verde + Zona Zona verde + rotuar Protectie Protectie trotuar 1500” 1.500” | “4000 3.000 3000 “1000 | 1.500” 1.500 1.000 16.000 1.000