keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 547/16.12.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Pensiune turistica" str. Stefan cel Mare nr.13, Timişoara

16.12.2008

Hotararea Consiliului Local 547/16.12.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Pensiune turistica" str. Stefan cel Mare nr.13, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32008-005470/12.11.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificata;
In conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 95/1998 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona Fabric";
Avand in vedere avizul Consiliului Judeţean Timiş nr.136/22.10.2008 precum si avizul Ministerului Culturii si Cultelor nr. 125/Z/12.05.2008
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(c) şi alin. 5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Pensiune turistica" str. Stefan cel Mare nr.13, Timişoara, având ca beneficiar pe Maghiaru Radu Voicu, Maghiaru Ana Adriana, întocmit conform Proiectului nr. 23/2007, realizat de SC Atelier Trei SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire (in conformitate cu indicii stabiliti prin Planul Urbanistic Zonal "Zona Fabric" aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 95/1998): regimul de înălţime max de S+P+E+M, accesul auto si pietonal se va face conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2008-4969/03.07.2008, procentul de ocupare al terenului POT max de 65%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,8, spaţii verzi de 25% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Pensiune turistica" str. Stefan cel Mare nr.13, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 313 mp, este înscris în CF nr. 1528 Timişoara, nr. cadastral 6841 casa si curte in str. Stefan cel Mare nr.13 , proprietatea beneficiarilor Maghiaru Radu Voicu, Maghiaru Ana Adriana.

Art.4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Pensiune turistica" str. Stefan cel Mare nr.13, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarilor Maghiaru Radu Voicu, Maghiaru Ana Adriana;
- Proiectantului SC Atelier Trei Srl;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 02_reglementari_urbanistice.pdf

str. STEFAN CEL M ARE

str. PESTALO ZZI

str . S

T. O.

IO SIF

str. DACILO R

BEGA

Bv SIM ION BA

RNITU I

str. BICAZ

P-ta TRAIAN

P-ta AUREL VLAICU

P-ta

BADEA CARTAN

s.c. atelier TREI s.r.l. C.U.I. RO 15897266

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat:

PROIECTANT

SCARA

DATA

BENEFICIAR PR. NR.

TITLUL PROIECTULUI

TITLUL PLANSEI

FAZA

PL. NR.

str. Mercy, nr.7, ap.16b, 300085, Timisoara, tel./fax+40-256-431449, [email protected]

1 : 500

MAR. 2008

PLAN URBANISTIC DE DETALIU P.U.D.

23/2007

23 A02 Verificat: arh. Cosmin Bloju

arh. Codruta NEGRULESCU

PENSIUNE TURISTICA TIMISOARA, STR. STEFAN CEL MARE, NR. 13,

JUD.TIMIS

LEGENDA

ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, DACAT CU ACORDUL SCRIS AL S.C atelier TREI S.R.L. SI NU VOR FI FOLOSITE IN ALT SCOP DECAT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE

arh. Codruta NEGRULESCU

MAGHIARU RADU VOICU si MAGHIARU ANA ADRIANA

arh. Rudolf GRAF

1

2

5

3

4

D+P+1E stare mediocra

D+P+1E stare mediocra

S+P stare rea

P stare rea

P stare rea

S+P+2 stare mediocra

S+P+2 stare mediocra

S+P+2 stare mediocra

S+P+2+M stare mediocra

S+P+1 stare rea

S+P+2

S+P+2

D+P+1E

S+P

S+P+1 stare mediocra

S+P+1 stare mediocra

S+P+1 stare mediocra

S+P+1 stare buna

S+P+1 stare mediocra

S+P+1 stare mediocra

S+P+1 stare mediocra

S+P+2 stare mediocra

S+P+2+2M stare buna

P

P

P

P

16 18

17

15

13

11

9

14 12

10

8

6

7

5 3

1

4

2

DELIMITARI Limita zonei studiate Limita parcela studiata

DESTINATIE Zona pentru institutii si servicii publice Zona pentru locuinte si functiuni complementare

Zona carosabila - circulatii

SIMBOLURI

Stalp de curent Numar cadastral

Limita de proprietate

P+1E Regim de inaltime Numar postal

Cladiri existente

Zona cu restrictie a circulatiei auta (permisa doar pentru rezidenti si transport in comun ) Zona parcare publica amenajata

13 nr. cad. 6841

Linii tramvai

Acces pietonal Acces pietonal si carosabil

Bariera de restrictionare stare buna Starea cladirilor

S+P+1E+M

S+P+1E+M

CF nr. 1528 nr. cad. 6841

S=313mp

Cladiri propuse Limita zonei de implantare a cladirilor

Zona de implantare a cladirilor

Subzona pentru institutii si servicii publice propusa

P.O.T. - 65,00% C.U.T. - 1,8 INALTIMEA CONSTRUCTIILOR S+P+1E+M

REGLEMENTARI URBANISTICE

PLAN DE INCADRARE IN ZONA - sc. 1:10 000

S.C. CERAMICA CRINUL S.A.

Limita incinta

Atasament: 04_posibilitati_de_mobilare.pdf

s.c. atelier TREI s.r.l. C.U.I. RO 15897266

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat:

PROIECTANT

SCARA

DATA

BENEFICIAR PR. NR.

TITLUL PROIECTULUI

TITLUL PLANSEI

FAZA

PL. NR.

str. Mercy, nr.7, ap.16b, 300085, Timisoara, tel./fax+40-256-431449, [email protected]

1 : 500

MAR. 2008

PLAN URBANISTIC DE DETALIU P.U.D.

23/2007

23 A04 Verificat: arh. Cosmin Bloju

arh. Codruta NEGRULESCU

PENSIUNE TURISTICA TIMISOARA, STR. STEFAN CEL MARE, NR. 13,

JUD.TIMIS

LEGENDA

ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, DACAT CU ACORDUL SCRIS AL S.C atelier TREI S.R.L. SI NU VOR FI FOLOSITE IN ALT SCOP DECAT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE

arh. Codruta NEGRULESCU

MAGHIARU RADU VOICU si MAGHIARU ANA ADRIANA

arh. Rudolf GRAF

1

2

5

3

4

D+P+1E stare mediocra

D+P+1E stare mediocra

S+P stare rea

P stare rea

P stare rea

S+P+2 stare mediocra

S+P+2 stare mediocra

S+P+2 stare mediocra

S+P+2+M stare mediocra

S+P+1 stare rea

S+P+2

S+P+2

D+P+1E

S+P

S+P+1 stare mediocra

S+P+1 stare mediocra

S+P+1 stare mediocra

S+P+1 stare buna

S+P+1 stare mediocra

S+P+1 stare mediocra

S+P+1 stare mediocra

S+P+2 stare mediocra

S+P+2+2M stare buna

P

P

P

P

16 18

17

15

13

11

9

14 12

10

8

6

7

5 3

1

4

2

DELIMITARI Limita zonei studiate Limita parcela studiata

DESTINATIE

Zona carosabila - circulatii

SIMBOLURI Stalp de curent Numar cadastral

Limita de proprietate

P+1E Regim de inaltime Numar postal

Cladiri existente

Zona cu restrictie a circulatiei auta (permisa doar pentru rezidenti si transport in comun ) Zona parcare publica amenajata

13 nr. cad. 6841

Linii tramvai

Acces pietonal Acces pietonal si carosabil

Bariera de restrictionare stare buna Starea cladirilor

S+P+1E+M

Cladiri propuse

P.O.T. - 65,00% C.U.T. - 1,8 INALTIMEA CONSTRUCTIILOR S+P+1E+M

Zona pietonala - terasa lemn Cladiri propuse

Zona verde

S+P+1E+M

POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA

BILANT TERITORIAL

CIRCULATII PIETONALE - CURTE (TERASA LEMN)

TOTAL

SPATII VERZI

SITUATIA EXISTENTA mp SITUATIA PROPUSA mpSUPRAFETE TEREN CLADIRI 200 63,90%

78,3 25%

34,7 11,1% 313 100%313

51

247

str. STEFAN CEL M ARE

str. PESTALO ZZI

str . S

T. O.

IO SIF

str. DACILO R

BEGA

Bv SIM ION BA

RNITU I

str. BICAZ

P-ta TRAIAN

P-ta AUREL VLAICU

P-ta

BADEA CARTAN

PLAN DE INCADRARE IN ZONA - sc. 1:10 000

15

S.C. CERAMICA CRINUL S.A.

Limita incinta

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01, ver 1

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU CONSILIUL LOCAL U32008-005470/03.12.2008

REFERAT

pentru avizarea Planului Urbanistic de Detaliu „Pensiune turistica” str. Stefan cel Mare nr.13, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U92008 – 005637/ 26.08.2008, cu completarile ulterioare conform fisei anexa, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Pensiune turistica” str. Stefan cel Mare nr.13, Timişoara; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 7491 din 19.12.2006, prelungit pana la data de 18.12.2008;

Avand in vedere Dezbaterea Publica organizata in data de 03.12.2008, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica si coroborat cu Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 92/2007;

Avand in vedere ca nu au existat solicitari formulate in dezbatere publica de catre vecinii direct afectati;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Planului Urbanistic de Detaliu „Pensiune turistica” str. Stefan cel Mare nr.13, Timişoara.

Documentaţia este iniţiată de beneficiarii Maghiaru Radu Voicu, Maghiaru Ana Adriana şi elaborată de S.C. Atelier TREI S.R.L. Timişoara, pr. nr. 23/2007.

Terenul studiat în cadrul acestei documentaţii este situat în UTR 41, in intravilanul municipiului Timisoara, în zona de sud-est, pe str. Stefan cel Mare nr.13. Prin P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 Timişoara şi prelungit prin HCL nr. 139/24.04.2007 pentru acest amplasament este stabilită funcţiunea de zonă rezidenţială si functiuni complementare cu regim de înălţime P, P+2E, zona cu institutii si servicii publice.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii se află în zonă de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care s-a obtinut avizul Consiliului Judeţean Timiş nr.136/22.10.2008 precum si avizul Ministerului Culturii si Cultelor nr. 125/Z/12.05.2008.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Pensiune turistica”, str. Stefan Cel Mare, nr. 13, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Documentatia de urbanism respecta Ordonanta Guvernului nr. 27/2008. Terenul, în suprafaţă totală de 313 mp, este înscris în CF nr. 1528 Timişoara, nr.

cadastral 6841 casa si curte in str. Stefan cel Mare nr.13 , proprietatea beneficiarilor Maghiaru Radu Voicu, Maghiaru Ana Adriana

Documentaţia are drept obiectiv transformarea constructiei existente prin modificari exterioare, interioare si supraetajare intr-o constructie destinata turismului, respectiv intr-o pensiune turistica cu regim de inaltime S+P+E+M, cu mentinerea tipologiei de tesut urban existenta. Functiunile vor fi repartizate in corpurile de cladire de la strada si din spatele curtii care actualmente sunt alipite de calcanele existente, fapt pentru care s-a obtinut de la vecinii

Cod FP 53-01, ver 1

direct afectati, declaratiile notariale nr. 1529 din 29.05.2008 si 1591 din 29.05.2008, atasate la documentatie.

Accesul auto si pietonal se va face conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2008-4969/03.07.2008.

Intrucat strada Stefan Cel Mare, pe care se afla cladirea propusa spre refunctionalizare este inchisa circulatiei auto (fiind permisa numai riveranilor si tranportului in comun), locurile de parcare necesare acestei functiuni au fost rezolvate in incinta S.C. „Ceramica Crinul” S.R.L., in raza de 100m ( conf. cap II, art. 10 – 10.4 din Regulamentul aferent PUG Timisoara), situata in cvartalul alaturat cu acces de pe strada Anton Pann, conform declaratiei nr. 262/04.06.2008.

Indicii de construibilitate propuşi în documentaţie se incadreaza in indicii prevazuti prin PUZ Piata Traian aprobat prin HCL 95/1998, documentatie preluata de PUG Timisoara.

POT maxim = 65 % CUT maxim = 1.8 Spatii verzi = 25% Regim maxim de înălţime admis va fi S+P+E+M.

Se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.)

Planului Urbanistic de Detaliu „Pensiune turistica” str. Stefan cel Mare nr.13, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 5 ani.

DIRECTOR,

Arh. Emilian Sorin CIURARIU

SEF BIROU CONSILIER Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Gabriela GHILEZAN

AVIZAT JURIDIC Red./Dact. G.G.Dact.2ex

Atasament: 01_situatia_existent.pdf

str. STEFAN CEL M ARE

str. PESTALO ZZI

str . S

T. O.

IO SIF

str. DACILO R

BEGA

Bv SIM ION BA

RNITU I

str. BICAZ

P-ta TRAIAN

P-ta AUREL VLAICU

P-ta

BADEA CARTAN

s.c. atelier TREI s.r.l. C.U.I. RO 15897266

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat:

PROIECTANT

SCARA

DATA

BENEFICIAR PR. NR.

TITLUL PROIECTULUI

TITLUL PLANSEI

FAZA

PL. NR.

str. Mercy, nr.7, ap.16b, 300085, Timisoara, tel./fax+40-256-431449, [email protected]

1 : 500

MAR. 2008

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

SITUATIA EXISTENTA

P.U.D.

23/2007

23 A01 Verificat: arh. Cosmin Bloju

arh. Codruta NEGRULESCU PENSIUNE TURISTICA

TIMISOARA, STR. STEFAN CEL MARE, NR. 13, JUD.TIMIS

LEGENDAPLAN DE INCADRARE IN ZONA - sc. 1:10 000

ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, DACAT CU ACORDUL SCRIS AL S.C atelier TREI S.R.L. SI NU VOR FI FOLOSITE IN ALT SCOP DECAT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE

arh. Codruta NEGRULESCU

MAGHIARU RADU VOICU si MAGHIARU ANA ADRIANA

arh. Rudolf GRAF

1

2

5

3

4

CF nr. 1528 nr. cad. 6841

S=313mp

D+P+1E stare mediocra

D+P+1E stare mediocra

S+P stare rea

S+P stare rea

P stare rea

P stare rea

S+P+2 stare mediocra

S+P+2 stare mediocra

S+P+2 stare mediocra

S+P+2+M stare mediocra

S+P+1 stare rea

S+P+2

S+P+2

D+P+1E

S+P

S+P+1 stare mediocra

S+P+1 stare mediocra

S+P+1 stare mediocra

S+P+1 stare buna

S+P+1 stare mediocra

S+P+1 stare mediocra

S+P+1 stare mediocra

S+P+2 stare mediocra

S+P+2+2M stare buna

P

P

P

P

16 18

17

15

13

11

9

14 12

10

8

6

7

5 3

1

4

2

DELIMITARI Limita zonei studiate Limita parcela studiata

DESTINATIE

Zona pentru institutii si servicii publice

Zona pentru locuinte si functiuni complementare Zona carosabila - circulatii

SIMBOLURI

Stalp de curent Numar cadastral

Limita de proprietate

P+1E Regim de inaltime Numar postal

Cladiri existente

Zona cu restrictie a circulatiei auta (permisa doar pentru rezidenti si transport in comun) Zona parcare publica amenajata

13

nr. cad. 6841

Linii tramvai

Acces pietonal Acces pietonal si carosabil

Bariera de restrictionare

stare buna Starea cladirilor