keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 183/29.05.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Cladire multifunctionala", strada Grigore Alexandrescu, Timisoara

29.05.2007

Hotararea Consiliului Local 183/29.05.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Cladire multifunctionala", strada Grigore Alexandrescu, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U22006-006769/11.04.2006 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăşământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Raportul de avizare nr. SC2007 - 8787/17.04.2007 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism 04/02.03.2007 ;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În temeiul art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2 lit. (c) şi alin. 5 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - "Cladire multifunctionala ", strada Grigore Alexandrescu, Timisoara, având ca beneficiar pe S.C. THOMPSON & FRENCH LEASING SA, întocmit conform proiectului nr. 1115.03.4 / 11.2006, realizat de S.C. SUBCONTROL S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de D+P+5E+M, maxim D+P+6E masuraţi în punctul cel mai înalt, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift; perpendicular pe str. Gr. Alexandrescu, viitorul Inel IV,, s-a prevăzut o stradă pentru trafic uşor, cu două benzi cu profil transversal de 10 m, în corelare cu strada aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2004, cu acces rutier de pe această stradă secundară, în sens dublu cu posibilitate de întoarcere; realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar; procentul de ocupare a terenului POT max = 50%; coeficientul de utilizare al terenului CUT = 3.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu - "Cladire multifunctionala" , strada Grigore Alexandrescu, Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.

Art.4: Terenul studiat este înscris în C.F. nr.139609, nr. cadastral Cc 541/3/20/1/1/1 teren intravilan in suprafata de 1295 mp, nr. cadastral Cc 541/3/20/1/1/2 teren intravilan in suprafata de 147 mp, nr. cadastral Cc 541/3/20/1/1/3 teren intravlan in suprafata de 63 mp, fiind proprietatea S.C. THOMPSON & FRENCH LEASING S.A. Arad.

Art.5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Cladire multifunctionala" , strada Grigore Alexandrescu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Eliberarea Autorizatiei de Construire se va face dupa ce drumurile propuse vor fi domeniu public al Municipiului Timisoara, conform ofertei de donatie a beneficiarilor autentificata prin Încheirea notarului public Topală Florin- Gheorghe cu nr. 710/07.03.2007 si se vor respecta conditiile impuse prin avizele eliberate de detinătorii de retele si utilităti publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. De asemenea, la faza de Autorizaţie de Construcţie se va prezenta o soluţie tehnică adecvată întocmită de un proiectant de specialitate, pentru traversarea canalului HCN 547 adiacent parcelei conform Avizului ANIF nr. 11554/ 13. 11.2006.

Art. 7 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8 : Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei de Mediu;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului S.C. THOMPSON & FRENCH LEASING S.A. Arad;
-Proiectantului S.C.SUBCONTROL S.R.L;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: PUD_Cladire_Alexandrescu-Memoriu.pdf

1

S.C. „ POLIFORM ” S.R.L. 300065Timiᗰoara str. Bucureᗰti nr 19,sc.A, ap.7, tel 0256-432212, fax 0256-436845, [email protected]

MEMORIU Proiect nr. 08/2006

1. Introducere

DATE DE RECUNOAᗠTERE A DOCUMENTAᘠIEI

Denumirea lucrူrii : PLAN URBANISTIC DE DETALIU „Construcᘰie Ansamblu de locuinᘰe colective” str. Grigore Alexandrescu, TIMIᗠOARA

Nr. proiect : 08/2006

Beneficiar : S.C. „IMPREDIL” S.A.

Elaborator : s.c.”ARHITECT TRÎMBIᘠAᗠ”s.r.l. (Proiectant)

s.c.”AGHI PROIECT”s.r.l.

s.c.”CAPABIL”s.r.l.

s.c.”CဠRဠMIDARIU PROIECT”s.r.l.

pers. fiz. autoriz. CABULEA SERGIU

Data elaborူrii : noiembrie 2006

Faza de proiectare : PLAN URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.)

2

OBIECTUL LUCRဠRII Documentaᘰia de faᘰူ, propune soluᘰii ᗰi reglementူri în scopul realizူrii unui

ansamblu de locuinᘰe colective, cu spaᘰii comerciale la parter, pe terenul situat pe strada Grigore Alexandrescu identificat prin CF nr 99997 Timisoara numူr cadastral 23486/7.

Documentaᘰia în fazူ de PUD : „Construcᘰie Ansamblu de locuinᘰe colective D+P+4E+5parᘰial.… D+P+8E+9 parᘰial” , a fost întocmitူ la comanda beneficiarului:

S.C. „IMPREDIL” S.A.

2. Încadrarea în zonူ

2.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTAᘠII DEJA ELABORATE Terenul propus pentru construire este situat în partea de Nord a municipiului

Timiᗰoara, în intravilan, în zona cuprinsူ între Calea Torontalului ᗰi Calea Aradului având front la strada Grigore Alexandrescu.

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Timiᗰoara, terenul de faᘰူ este inclus în UTR 20, delimitat dupူ cum urmeazူ:

- la nord, de strada Grigore Alexandrescu - la est, de intersecᘰia strူzilor Grigore Alexandrescu ᗰi Augustin

Coman - la sud, de strada Augustin Coman - la vest de strada Sabin Evuᘰianu

Din punct de vedere al zonificူrii funcᘰionale, UTR 20 cuprinde: - subzona rezidenᘰialူ (locuinᘰe colective) cu clူdiri înalte (peste P+3) propuse; - subzona rezidenᘰialူ cu clူdiri P,P+1,P+2 - existente ᗰi propuse; - subzonူ de instituᘰii publice ᗰi servicii de interes general - propuse;

Conform P.U.G. al Municipiului Timiᗰoara, aprobat prin HCL 157/2002, terenul studiat se situeazူ din punct de vedere al zonificူrii funcᘰionale în punctul de interferenᘰူ al subzonei rezidenᘰiale peste P+3 propusူ cu subzona de servicii propusူ.

2.2. CONCLUZII DIN DOCUMENTAᘠII ELABORATE CONCOMITENT CU P.U.D. Paralel cu întocmirea acestei documentaᘰii s-au obᘰinut urmူtoarele avize,

eliberate de deᘰinူtorii de gospodူrii subterane din zonူ: Avizul unic nr. 927 din iunie 2006 :

Aviz Romtelecom S.A. cu nr. 12006-00/1584 din 22.05.2006 Aviz ENEL Electrica S.A cu nr. 11985 din 02.06.2006 Aviz Termoficare „Colterm” S.A. Timiᗰoara, cu nr. U12-600-1584 din 29.05.2006 Aviz E-ON Gaz . Timiᗰoara, cu nr. 1584 din 22.05.2006 Aviz R.A. Transport Timiᗰoara, cu nr. U12006-00-1584 din 26.05.2006. Aviz R.A. Apူ ᗰi Canal Timiᗰoara- Aquatim cu nr. 10510 (U12006-00-1584) din 29.05.2006.

Aviz Apူrarea Civilူ cu nr. 996 din 06.09.2006. Aviz Comisia de Circulaᘰie cu nr. TH006-003880 din 28.09.2006

3

3. Situaᘰia existentူ

3.1. ACCESIBILITATE LA CဠILE DE COMUNICAᘠIE; LIMITE ᗠI VECINဠTဠᘠI

Terenul propus pentru construire este situat în partea de Nord a municipiului Timiᗰoara, în intravilan, având fronturi la strada Grigore Alexandrescu, strada Sabin Evuᘰianu ᗰi Augustin Coman. Amplasamentul este situat în zona cuprinsူ între Calea Aradului ᗰi Calea Torontalului.

Terenul este identificat prin CF nr. 99997, nr cadastral 23486/7 ᗰi are o suprafaᘰူ de 5000 mp. Acesta are o formူ neregulatူ cu lungimea frontului la strada Grigore Alexandrescu de 112,29m, 85,19m la stada Sabin Evuᘰianu ᗰi 94,87m la strada Augustin Coman. Adâncimea minimူ a lotului este de 20,3 m in partea esticူ.

Ø Limita nordicူ a terenului este constituitူ de strada Grigore Alexandrescu. Ø Limita sudicူ a terenului este formatူ de strada Augustin Coman Ø La est, terenul este mူrginit de intersecᘰia strူzilor Grigore Alexandrescu ᗰi

Augustin Coman. Ø La vest, limita terenului este strada Sabin Evuᘰianu

3.2. SUPRAFEᘠE DE TEREN CONSTRUITE ᗠI SUPRAFEᘠE DE TEREN LIBERE În prezent terenul este liber de construcᘰii.

3.3. TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR, CU PRECIZAREA SUPRAFEᘠELOR OCUPATE;

- terenul este situat în intravilan - terenul este în proprietatea:

• S.C. „IMPREDIL” S.R.L. - C.F. nr.: 99997 – Timiᗰoara (5000 mp) - NR.CADASTRAL: 23486/7 - Fara sarcini

3.4. DESTINAᘠIA CLဠDIRILOR In prezent terenul este liber de construcᘰii. Se vor propune locuinᘰe colective cu funcᘰiunile complementare aferente.

3.5. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT Terenul este liber în prezent. POT existent = 0% CUT existent = 0

In partea de nord a strazii Grigore Alexandrescu, precum ᗰi pe latura vesticူ a strူzii Sabin Evuᘰianu sunt in constructie, respectiv in diferite stadii de proiectare ansambluri de locuinᘰe colective. Regimul de inalᘰime preconizat este de aproximativ P+6.

In partea sudicူ a strူzii Augustin Coman, fondul construit este constituit de locuinᘰe unifamiliale cu un regim de înူlᘰime de P+1 - P+1+M.

3.6. CARACTERISTICI GEO-TEHNICE ALE TERENULUI Se observူ un caracter omogen al stratificaᘰiei în cele patru sondaje de adâncime constatând din urmူtoarele : - 0,00÷1,00m – sol vegetal prူfos si umpluturူ de pူmânt prူfos maroniu - 1,00÷2,50m – praf argilos maroniu cu calcar dizolvat, indicele de plasticitate Ip=17,5-18,5 ( ceea ce aratူ cူ pူmânturile au foarte slabe proprietူᘰi de umflare

4

ᗰi contracᘰie ) ᗰi indicele de consistenᘰူ Ic=0,70-0,72, adicူ cu capacitate portantူ medie bunူ -2,50÷5,00m – argilူ prူfoasူ maronie cu mult calcar dizolvat cu indicele de plasticitate Ip=19,8-20,2 ( cu foarte slabe proprietူᘰi contractile ) ᗰi indicele de consistenᘰူ Ic= 0,64-0,77 - 5,00÷-7,00m – argilူ plastic vârtoasူ de culoare galben vânatူ cu capacitate

portantူ ridicatူ, indice de consistenᘰူ Ic= 0,75-0,99 -7,00÷-9,00m – argilူ grasူ galben vânatူ în stare vârtoasူ – tare cu indicele de

consistenᘰူ Ic=0,90-1,17, strat neepuizat, rezultat determinat prin penetrare. Având în vedere cele de mai sus rezultူ cူ stabilitatea terenului este asiguratူ iar

lucrူrile de prospectare geologicူ ᗰi hidrologicူ au semnalat cူ stratificaᘰia terenului este bunူ ca teren de fundare ᗰi permite realizarea construcᘰiei.

Luând în considerare tipul construcᘰiilor ᗰi stratificaᘰia prezentate mai sus se apreciazူ cူ se pot realiza fundaᘰii directe ; folosindu-se rezultatele prezentate in studiul geotehnic în anexele 2-5 ᗰi prescripᘰiile în vigoare rezultူ capacitatea portantူ a terenului dupူ cum urmeazူ ( cotele sunt raportate la cota 0,00 a terenului natural).

Terenul bun de fundare începe cu stratul alcူtuit din praf argilos maroniu urmat de argila prူfoasူ maronie – galbenူ cu consistenᘰူ mare aflate între cotele –2,00 m ᗰi – 7,00 m . De aceea, fundarea pe teren natural se poate face la cota minimူ Dmin=-2,00 m justificatူ anterior dar ᗰi mai jos funcᘰie de structura construcᘰiei.

3.7. ECHIPAREA EXISTENTဠ

1. Cူi de comunicaᘰie Obiectivul este amplasat în partea de nord a municipiului Timiᗰoara, fiind delimitat de strူzile Grigore Alexandrescu, Augustin Coman ᗰi Sabin Evuᘰianu. Blocurile de locuinᘰe au fost amplasate ᘰinând cont cူ strada Grigore Alexandrescu este prevူzutူ în perspectivူ ca stradူ de categoria I cu patru benzi de circulaᘰie, câte douူ pe sens, mူrginit de zone verzi, pistူ de cicliᗰti ᗰi trotuare . Pe parcela studiatူ vor fi amplasate 2 blocuri de locuinᘰe, iar cel situat in partea esticူ va avea spaᘰii comerciale la parter.

- Se vor realiza douူ accese auto in ᗰi din parcajul subteran. - La subsolul blocurilor sunt prevူzute parcaje însumând un numူr de 168 locuri,

Din acest numူr total, care acoperူ necesarul de 146 locuri de parcare pentru cele 146 apartamente propuse, 30 locuri sunt rezervate pentru spaᘰiile comerciale de la parter.

Pentru soluᘰia proiectatူ s-a obᘰinut Avizul Comisiei de Circulaᘰie din cadrul Primူriei Municipiului Timiᗰoara nr TH006-003880 din 28.09.2006

2. Alimentare cu apa si canalizare – situaᘰia existenta În zonူ, respectiv pe strada Augustin Coman existူ reᘰea de apူ ᗰi canal. Conform

avizului tehinc favorabil de la R.A.A.C. Aquatim-Timiᗰoara, cu nr.10510 din 29.05.2006., amplasamentul nu este afectat de conducte de apူ sau canal.

3. Alimentarea cu gaze naturale În zonူ, pe str. Augustin Coman, existူ o reᘰea de gaze naturale. Conform aviz

principiu de amplasament, E-ON Gaz Timiᗰoara, cu nr. 1584 din 22.05.2006 , amplasamentul nu este afectat de reᘰele de distribuᘰie gaze naturale.

4. Alimentarea cu energie electricူ Conform aviz emis de SC. ELECTRICA SA, cu nr. 11985 din 02.06.2006,

5

amplasamentul este afectat de restricᘰii impuse de instalaᘰii electrice invecinate –vezi anexa la aviz.

S-a obᘰinut Avizul de amplasament favorabil nr, 13840/ 15.09.2006

5. Telefonizare Conform aviz tehnic favorabil emis de ROMTELECOM S.A., cu nr. 12006-00/1584

din 22.05.2006, amplasamentul nu este afectat de instalaᘰii de telecomunicaᘰii.

6. Reᘰea de televiziune în cablu În zonူ existူ reᘰea urbanူ de televiziune în cablu.

7. Disfunctionalitူᘰi Analiza situaᘰiei existente a relevat disfunctionalitူᘰi grupate pe categorii: a) de circulaᘰie (au fost dezvoltate la punctul referitor la Cူi de comunicaᘰie):

- numူr insuficient de parcူri pe stradူ - calitatea sistemului rutier din zonူ este discutabilူ, existând multe strူzi

neasfaltate b) urbanistice

- zona de locuinᘰe colective în construcᘰie pe partea nordicူ a strူzii Grigore Alexandrescu, trebuie continuatူ vizual pe frontul sudic al acesteia

c). funcᘰionale - lipsa utilitူᘰilor în zonူ; - în zonူ nu se intâlnesc spaᘰii dedicate prestူrii de servicii ᗰi comerᘰului.

4. Stabilirea modului de organizare urbanisticူ a zonei; categorii de intervenᘰii ᗰi reglementူri

4.1. ELEMENTE DE TEMဠ, FUNCᘠIONALITATE, AMPLASARE Documentaᘰia are drept obiect realizarea pe un teren, în suprafaᘰူ de 5000 mp, a

unui ansamblu cu locuinᘰe colective D+P+4E+5 (parᘰial) pânူ la D+P+8E+9(parᘰial) cu spaᘰii comerciale sau servicii la parter.

1. Incinta se va amenaja cu spaᘰii verzi, locuri de joacူ pentru copii, platformူ de gospodူrie comunalူ ᗰi parcaje ce vor deservi clူdirile propuse.

2. Intervenᘰia va propune realizarea a 2 clူdiri cu un total de 3 scူri, fiecare avand 8 apartamente pe nivel (apartamentele vor fi cu 1 camera, 2 camere ᗰi 3 camere. Se propune dupူ cum urmeazူ:

- S+P+4+5(parᘰial) (2 scူri) - S+P+8+9(parᘰial) (1 scarူ)

cu un total de 146 apartamente din care: - 3 camere 16 apartamente 48 locatari - 2 camere 68 apartamente 136 locatari - 1 camerူ 60 apartamente 60 locatari

144 apartamente 244 locatari 3. Clူdirile vor fi dotate cu parcaje la subsol, combinate cu spaᘰii de depozitare ᗰi

spaᘰii tehnice. La parterul clူdirii S+P+8+9(parᘰial) se propune un spaᘰiu destinat comerᘰului sau serviciilor.

4. Accesul pietonal ᗰi rutier la obiectivele propuse, se va asigura de pe strူzile perimetrale parcelei. Se vor mai propune accese carosabile în interiorul parcelei studiate, ce vor permite accesul maᗰinilor de intervenᘰie, etc.

6

5. Se vor rezerva suprafeᘰele necesare de teren în vederea asigurူrii prospectului final al strူzii Sabin Evuᘰianu.

6. Se va stabili CLASA DE IMPORTANTA III conform P.100/92, CATEGORIA DE IMPORTANTA “C” – Construcᘰii de importanᘰူ normalူ conform H.G.261/1994, Anexa nr.2 privind stabilirea categoriei de importanᘰူ a construcᘰiilor.

7. Conform normativului P 100 – 92 pentru proiectarea antiseismicူ a constructiilor ᗰi a hူrᘰii de zonare teritorialူ din punct de vedere al valorii K S, oraᗰul Timiᗰoara se gူseᗰte amplasat în zona seismicူ de calcul “D” (construcᘰii de importanᘰူ medie), perioada de colt TC = 1.0 sec, coeficientul KS = 0,16.

Prin tema de proiectare stabilitူ de comun acord cu beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu se solicitူ urmူtoarele:

- sistematizarea terenului; - relizarea ansamblului de locuinᘰe colective, cu regim de înalᘰime variind între

S+P+4E+5(parᘰial) ᗰi maxim D+P+8E+9(parᘰial); - asigurarea pe teren a locurilor de parcare necesare funcᘰiunilor propuse de

locuire ᗰi de servicii/comerᘰ; - asigurarea soluᘰiilor de echipare edilitarူ pentru noua funcᘰiune; - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilitူᘰilor pentru întreaga

incintူ: alimentare cu energie electricူ, alimentare cu gaz, conform propunerilor ᗰi avizelor anexate, etc.

Intervenᘰia propusူ va respecta retragerile impuse faᘰူ de clူdirile existente învecinate:

• faᘰူ de axul strူzii Sabin Evuᘰianu, din partea de vest, se va menᘰine o distanᘰူ de minim 9 m;

• retragerea sudicူ aliniamentului, faᘰူ de strada Augustin Coman în concordanᘰူ aliniamentele existente în zonူ la locuinᘰele colective adiacente; configurarea frontului ansamblului rezidenᘰial propus va ᘰine seama de reᘰeaua de 20 KV existentူ, ce impune o interdicᘰie de construcᘰie de 12,0m din axul reᘰelei;

• Înူlᘰimea maximူ propusူ este de D+P+8E+9(parᘰial); • Realizarea locuinᘰelor ce se propun va modifica sistematizarea actualူ

terenului, astfel încât sူ poatူ adoposti un parcaj îngropat , pe douူ nivele, având cota cea mai joasူ de circulaᘰie de –6,60m faᘰူ de cota parterului construcᘰiilor propuse.

• Cota ±0,00 va fi consideratူ la parterul construcᘰiilor propuse, terenul având, prin urmare, denivelူri de –0.90m, iar cota de nivel a drumului proiectat va fi la –1.00 m diferenᘰူ.

Steren = 5000mp Regim max. de inaltime propus = D+P+8E+9(parᘰial) POT existent =0% CUT existent=0 Sc propus la sol = 1591 mp Sd desfasurata propusa totala = cca 17950mp procentul de ocupare al terenului propus este POTpropus = cca.31,82 %, coeficientul de utilizare al terenului propus este CUTpropus = 3,59 nr. total apartamente=144 ap.

7

4.2. MODERNIZAREA CIRCULAᘠIEI Terenul ce face obiectul prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, situat în intravilanul

municipiului Timiᗰoara, este delimitat pe latura de nord de strada Grigore Alexandrescu, pe latura de la sud de strada Augustin Coman, la vest de strada Sabin Evuᘰianu ᗰi la est intersecᘰia strူzilor Grigore Alexandrescu cu Augustin Coman.

În prezent, accesul rutier la amplasament se realizeazူ din strada Augustin Coman ᗰi dificil de pe stada Grigore Alexandrescu aceasta nefiind amenajatူ. Strada Sabin Evuᘰianu nu este realizatူ în acest moment.

Deservirea rutierူ a viitoarelor locuinᘰe se va face de pe strူzile perimetrale lotului. Circulaᘰia în parcajul subteran se realizeazူ in sens unic. Accesul de intrare este situat pe strada Augustin Coman, ieᗰirea fiind în strada Sabin Evuᘰianu. Perimetral se va amenaja trotuar pentru circulaᘰia pietonalူ, bordurူ ridicatူ ᗰi guri de scurgere pentru colectarea ᗰi scurgerea apelor meteorice de suprafaᘰူ.

Structura rutierူ va fi alcူtuitူ dintr-o fundaᘰie de balast ᗰi piatrူ spartူ cu o îmbrူcူminte bituminoasူ uᗰoarူ.

Apele meteorice colectate prin gurile de scurgere vor fi deversate în reᘰeaua de canalizare a municipiului.

4.3. TRANSPORTUL ÎN COMUN Amenajူrile propuse în PUD, nu afecteazူ reᘰeaua de transport în comun existentူ

în zonူ.

4.4. DEZVOLTAREA ECHIPဠRII EDILITARE

art.4.4.1. - Racordarea la reᘰele tehnico-edilitare existente Autorizarea executူrii construcᘰiilor va fi permisူ numai în cazul existenᘰei posibilitူᘰii de racord la reᘰelele existente de apူ, instalaᘰiile de canalizare ᗰi de energie electricူ sau în cazul: § realizူrii de soluᘰii de echipare în sistem individual § în care beneficiarul se va obliga sူ racordeze construcᘰiile la reᘰeaua centralizatူ

publicူ, atunci când aceastea se vor executa.

Pe str. Augustin Coman ᗰi Grigore Alexandrescu existူ reᘰele de apူ ᗰi canalizare conform avizului AQUATIM nr. 10510 / 29.05.2006.

art.4.4.2. - Realizarea de reᘰele tehnico-edilitare § Extinderile de reᘰele publice sau mူririle de capacitate a reᘰelelor edilitare publice

se realizeazူ de cူtre investitor sau beneficiar, parᘰial sau în întregime, dupူ caz. § Lucrူrile de racordare ᗰi de branᗰare la reᘰeaua edilitarူ publicူ se suportူ în

întregime de investitor sau de beneficiar. § Toate reᘰelele stradale: de alimentare cu apူ, energie electricူ, gaze naturale,

telecomunicaᘰii, se vor realiza subteran.

art.4.4.3. - Proprietatea publicူ asupra reᘰelelor edilitare § Reᘰelele de apူ, de canalizare, de drumuri publice ᗰi alte utilitူᘰi aflate în serviciul

public sunt proprietate publicူ a oraᗰului sau judeᘰului, dacူ legea nu dispune altfel;

§ Reᘰelele de alimentare cu gaze, cu energie electricူ ᗰi de telecomunicaᘰii sunt proprietatea publicူ a oraᗰului, dacူ legea nu dispune altfel.

§ Lucrူrile prevူzute mai sus, indiferent de modul de finanᘰare, intrူ în proprietate publicူ.

8

art.4.4.4. – Alimentare cu apူ-canal

art.4.4.5. – Alimentare cu cူldurူ § Apariᘰia de noi consumatori în zona studiatူ determinူ analiza consecinᘰelor

energetice, fူcutူ în colaborare cu furnizorul de energie termicူ, care va analiza din punct de vedere energetic toate problemele rezultate ᗰi va indica eventualele investiᘰii care se impun în sistemul de reᘰele termice al zonei analizate.

art.4.4.6. – Reᘰea gaze naturale § Eventualele extinderi ale reᘰelelor de gaze naturale existente se vor face ᘰinând

seama de solicitူrile beneficiarilor ᗰi în urma obᘰinerii cotei de gaze naturale de la DISTRIGAZ-NORD Timiᗰoara.

§ Traseul reᘰelei de gaz ᗰi punctul de racordare se vor stabili cu deᘰinူtorul de reᘰea, având în vedere ᗰi condiᘰiile tehnice de realizare a extinderii reᘰelei. La fazele urmူtoare se vor obᘰine avize de principiu de la toᘰi factorii interesaᘰi în zonူ, privind racordarea la utilitူᘰi: apူ, canal, gaze, etc.

art.4.4.7. - Alimentarea cu energie electricူ Bilanᘰul energetic aferent ansamblului se apreciazူ la :

Pi = 900 kW Ps = 270 kW

În zonူ, în vecinူtate, existူ un POST TRAFO proprietate SC ENEL ELECTRICA BANAT SA.

Alimentarea cu energie electricူ se va asigura din acest post. Dacူ va fi necesar se va amplifica corespunzူtor postul. De la post se vor realiza racorduri electrice de joasူ tensiune pânူ la firidele de branᗰament ale obiectivelor.

Toate lucrူrile se vor realiza pe baza proiectelor eleborate de SC ENEL ELECTRICA BANAT SA de cူtre firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrူri.

art.4.4.8. - Telefonie Obiectivele vor fi branᗰate la reᘰelele de telecomunicaᘰii ce se vor extinde în

zonူ de cူtre operatorii de telecomunicaᘰii.

art.4.4.9. - Reᘰea TVC Obiectivele vor fi branᗰate la reᘰelele TV ce se vor extinde în zonူ de cူtre

operatorii de specialitate.

În proiectare ᗰi execuᘰie se respectူ prevederile tuturor normativelor ᗰi normelor în vigoare.

4.5. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Din punct de vedere al zonificူrii funcᘰionale, amplasamentul studiat se va încadra în ZONဠ PREDOMINANT REZIDENᘠIALဠ PROPUSဠ (LOCUINᘠE CU DOTဠRI AFERENTE) - SUBZONဠ REZIDENᘠIALဠ PROPUSဠ CU LOCUINᘠE COLECTIVE ÎNALTE: CLဠDIRI PESTE LA 3 NIVELURI = LI b.

9

4.5.1. Funcᘰiunea dominantူ:: • Locuinᘰူ de tip urban cu regim de înူlᘰime maxim D+P+8E

4.5.2. Funcᘰiuni complementare permise • Instituᘰii publice ᗰi servicii; • comerᘰ; • alimentaᘰie publicူ; • administraᘰie; • culturူ, culte, învူᘰူmânt, sူnူtate • spaᘰii verzi amenajate • accese pietonale, carosabile, parcaje • reᘰele ᗰi instalaᘰii tehnico-edilitare

4.5.3. Interdicᘰii definitive de construire • Activitူᘰi industriale sau alte tipuri de activitူᘰi care genereazူ noxe, vibraᘰii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

• Activitူᘰi de depozitare, comerᘰ en-gros, antrepozite; • Staᘰii de întreᘰinere auto; • Ferme agro-zootehnice, abatoare; • Anexe gospodူreᗰti pentru creᗰterea bovinelor, cabalinelor; • Depozite de deᗰeuri; • Este interzisူ amplasarea oricူrei construcᘰii în interiorul perimetrului de protecᘰie al forajelor de apူ.

4.6. CONDIᘠII DE AMPLASARE ᗠI CONFORMARE A CONSTRUCᘠIILOR

art.4.6.1. –amplasarea faᘰူ de aliniament § Amplasarea construcᘰiilor propuse la strada Grigore Alexandrescu se va efectua

pe limita de proprietate, preluând aliniamentele construcᘰiilor propuse pe parcelele din partea de vest.

art.4.6.2. –amplasarea în interiorul parcelei § Amplasarea construcᘰiilor în interiorul parcelei se va face cu respectarea

condiᘰiilor impuse de Regulamentul Local de Urbanism ᗰi ᘰinînd cont de prevederile O.M.S. cu nr.536 din 03.07.1997; se vor respecta distanᘰele precizate în planᗰa nr.08 A02.

4.7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

art.4.7.1 - Accese carosabile § Se vor face patru accese în incintူ : douူ pentru circulaᘰie auto pe teren ᗰi douူ

pentru accesul la garajele colective (subsolul clူdirilor). art.4.7.2 - Accese pietonale § Se vor asigura accese pietonale de pe strူzile perimetrale ᗰi prin intermediul

trotuarelor noilor circulaᘰii în incintူ; se vor asigura accese pietonale la spaᘰiile comerciale situate la parterul clူdirii din partea esticူ a sitului.

Accesele pietonale ᗰi carosabile vor fi dimensionate conform soluᘰiilor avizate prin Comisia de Circulaᘰie a Primူriei Municipiului Timiᗰoara.

10

4.8. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ᗠI DIMENSIUNILE CONSTRUCᘠIEI

art.4.8.1. – Înူlᘰimea construcᘰiilor • La stabilirea înူlᘰimii construcᘰiilor se va avea în vedere protejarea ᗰi punerea în

valoare a fondului existent, precum ᗰi respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcᘰiilor (Ordinul nr.536 pentru aprobarea Normelor de igienူ ᗰi recomandူrilor privind modul de viaᘰူ al populaᘰiei, etc.);

art.4.8.2. - Aspectul exterior al construcᘰiilor • Construcᘰiile trebuie sူ se apropie prin volumetrie ᗰi proporᘰii de tipul dominant al

construcᘰiilor din zona înconjurူtoare • Faᘰadele laterale ᗰi posterioare trebuie tratate la acelaᗰi nivel calitativ cu cele

principale ᗰi în armonie cu acestea; art.4.8.3. - Procentul de ocupare al terenului • Propunerile se înscriu în subzona rezidenᘰialူ (locuinᘰe colective) cu clူdiri înalte

(peste P+3)- propuse cu servicii la parter P.O.T. max.propus = 31,82%.

art.4.8.4. - Coeficientul de utilizare al terenului C.U.T. max.propus = 3,59

4.9. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAᘠII VERZI ᗠI ÎMPREJMUIRI

art.4.9.1. – Parcaje • Parcela va conᘰine în mod obligatoriu parcaje situate pe domeniul privat;

numူrul locurilor de parcare de pe domeniul privat se va stabili funcᘰie de utilizarea propusူ pentru clူdire ᗰi va respecta prevederile Regulamentului Local de Urbanism cu privire la parcaje;

art.4.9.2. - Spaᘰii verzi • Noile amenajူri vor trebui sူ ᘰinူ seama de spaᘰiile verzi de aliniament

Asigurarea ansamblului cu spaᘰii verzi s-a fူcut conform normelor O.M.S. nr.536/97, respectiv min. 2mp/locuitor Calcul spaᘰii verzi: 244 locuitori x 2,0mp/locuitor = 488 mp.

art.4.9.3. – Locuri de joacူ pentru copii • Noile amenajူri vor trebui sူ ᘰinူ seama necesitatea prevederii de locuri de

joacူ pentru copii. Asigurarea ansamblului cu suprafeᘰe rezervate locurilor de joacူ, s-a fူcut conform normelor O.M.S. nr.536/97, respectiv min. 1,3 mp/locuitor Calcul locuri de joacူ: 244 locuitori x 1,3 mp/locuitor = 318 mp.

art.4.9.4. – Împrejmuiri În cazul în care soluᘰia urbanisticူ va impune realizarea împrejmuirilor, acestea se

vor subordona obligatoriu urmူtoarelor principii: • Împrejmuirile noi, vor pune în valoare fondul construit dar ᗰi cel verde; § Este permisူ autorizarea urmူtoarelor tipuri de împrejmuiri: a) împrejmuiri opace, necesare pentru protecᘰia împotriva intruziunilor, separarea

unor servicii funcᘰionale, etc. b) împrejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase

de sârmူ; înူlᘰimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80, cu soclu plin de 0,30 - 0,60 m ᗰi vor putea fi dublate de un gard viu;

• Se interzice executarea împrejmuirilor din panouri prefabricate din beton.

11

5. 0. BILANT TERITORIAL

SUPRAFEᘠE TEREN

SITUAᘠIA EXISTENTဠ mp

SITUATIA PROPUSA mp

CONSTRUCᘠII

SPAᘠII VERZI

SPAᘠII DE JOC PENTRU COPII

0 (0%)

5000 (100%)

-

1591 (31,84%)

1579 (31,54%)

322 (6,44%)

CIRCULATII Carosabil, trotuare, Parcူri (dalaje înierbate)

-

1508 (30,18%)

0 (0%)

TOTAL 5000 5000 (100%)

5. Concluzii – mူsuri în continuare ᘠinându-se cont de tendinᘰele de dezvoltare a zonelor rezidenᘰiale în intravilanul

municipiului Timisoara, trebuie asiguratူ atât infrastructura necesarူ, cât ᗰi posibilitူᘰile de cooperare ᗰi corelare a terenurilor din zonူ, în vederea generူrii unor soluᘰii armonioase, cu o dotare corespunzူtoare din punct de vedere al echipူrilor ᗰi serviciilor necesare funcᘰionူrii.

Datoritူ solicitူrilor crescânde, vizând necesarul de servicii, propunerea de faᘰူ asigurူ pe de o parte, la nivel urban, generarea unui imobil compatibil cu evoluᘰia oraᗰului iar punctual, se asigurူ valorificarea unui teren printr-o operaᘰie imobiliarူ fူcutူ la nivelul standardelor actuale.

Soluᘰiiile propuse pentru parcူri ᗰi retragerile impuse vor ᘰine cont de, ᗰi nu vor afecta vecinူtူᘰile în nici un fel.

ᗠef proiect arhitect Georgeta Trîmbiᘰaᗰ arhitect Camil Milincu

Atasament: PUD_Cladire_Alexandrescu-Propunere.pdf

str. Grig

ore Ale

xan dre

scu

t rotu ar

Strada propusa prinPUD HCL 85/30.03.2004

1.5 0

6.0 0

1.5 0

trotu ar

t rotu ar

trotu ar

trotu ar

trotu ar

2.50

1.001.50 3.50

3.50

3.50

3.50 1.50

1.002.50

R9.00

R9.00

pist a ci

clist i

pist a ci

clist i

pist a ci

clist i

pist a ci

clist i

13

6

10

PODET DALAT PROIECTAT

HC n

54 7

ZONA CONSTRUIBILA CLADITE D+P+8+M

PLAN PROPUS

28.27

48.51

33.58

31.83

17.30

30.21

16.57

11.48

0.96 17.42

11.69

C.F. nr 139609 nr. top. A 541/3/20/1/1/1, A 541/3/20/1/1/2, 541/3/20/1/1/3

SUPRAFATteren= 1505 mp

POTexistent= 0.0% POTpropus = 40.0% CUTexistent= 0.0 CUTpropus = 3.0

D

P

1

2

3

4

5

6

7

8

M

SECTIUNE PROPUSA

Faza

Proiect : Proiect nr.

Plansa :Sef proiect: Proiectat : Desenat: Verificat:

arh. Radu Radoslav arh. Cristian Filip arh. Cristian Filip arh. Cosmin Bloju

S.C. PLANCONTROL S.R.L. Proiectant de specialitate ARHITECTURA

Proiectant general

S.C. SUBCONTROL S.R.L

Verificator :

Expert :

Plan situatie propus | Sectiune

P.U.D.

Data : Noi 2006

Scara: 1:500

Plansa nr. A08

1115.03.4

Sef proiect: Ruxandra Radoslav

P.U.D. CONSTRUIRE CLADIRE MULTIFUNCTIONALA

str. G. Alexandrescu

Beneficiar : S.C. THOMPSON & FRENCH LEASING S.A.

Atasament: PUD_Cladire_Alexandrescu-Incadrare.pdf

Faza

Proiect : Proiect nr.

Plansa :Sef proiect: Proiectat :

Desenat: Verificat:

arh. Radu Radoslav arh. Cristian Filip arh. Cristian Filip arh. Cosmin Bloju

S.C. PLANCONTROL S.R.L. Proiectant de specialitate ARHITECTURA

Proiectant general

S.C. SUBCONTROL S.R.L

Verificator :

Expert :

Plan incadrare in zona

P.U.D.

Data : Noi 2006

Scara: 1:5.000

Plansa nr. A04

1115.03.4

Sef proiect: Ruxandra Radoslav

P.U.D. CONSTRUIRE CLADIRE MULTIFUNCTIONALA

str. G. Alexandrescu

Beneficiar : S.C. THOMPSON & FRENCH LEASING S.A.