keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 299/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil de locuinţe colective în regim D+P+2E+E retras", zona Bd. Mareşal Constantin Prezan (Lidia) - Str. Mureş, Timişoara

31.07.2007

Hotararea Consiliului Local 299/31.07.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil de locuinţe colective în regim D+P+2E+E retras", zona Bd. Mareşal Constantin Prezan (Lidia) - Str. Mureş, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-003342/19.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Raportat la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată;
Conform art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizată;
Potrivit reglementarilor art. 36 alin.(2) lit. c) si alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Imobil de locuinţe colective în regim D+P+2E+E retras", zona Bd. Mareşal Constantin Prezan (Lidia) - Str. Mureş, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. IDEALBAU MERKEL S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 97/04/2007, realizat de S.C. MODULUS ARHITECT S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime maxim D+P+2E+Eretras, acces auto în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr.TH2007-3069/05.07.2007., realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POT max de 52%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2,6, spaţii verzi de 20% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 145873 Timişoara, având nr. cad. 14317/1/1/1,, 14317/1/1/-8/5, în suprafaţă de 570 mp, nr. cad. 14317/1/1/1,, 14317/1/1/-8/6, în suprafaţă de 570 mp, CF nr. 145870 Timişoara, nr. cad. 14317/1/1/1, 14317/1/1/5-8/7, în suprafaţa de 569 mp şi CF nr. 145927 Timişoara, nr. cad. 14317/1/1/1, 14317/1/1/5-8/8, în suprafaţa de 569 mp. fiind proprietatea firmei S.C. IDEALBAU MERKEL S.R.L.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţi;
-Beneficiarului S.C. IDEALBAU MERKEL S.R.L., ;
-Proiectantului S.C. MODULUS ARHITECT S.R.L;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_PUD_str._Lidia.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr.U22007-003342/19.07.2007

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil de locuinţe colective în regim D+P+2E+Eretras”, zona Bd. Mareşal Constantin Prezan (Lidia) - Str. Mureş, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara. Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U22007-003342 din 19.06.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil de locuinţe colective în regim D+P+2E+Eretras”, zona Bd. Mareşal Constantin Prezan (Lidia) - Str. Mureş, Timişoara; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 752/13.02.2007; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Imobil de locuinţe colective în regim D+P+2E+Eretras”, zona Bd. Mareşal Constantin Prezan (Lidia) - Str. Mureş, Timişoara. Documentaţia este iniţiată de beneficiarul S.C. IDEALBAU MERKEL S.R.L. şi a fost elaborată de S.C. MODULUS ARHITECT S.R.L., proiect nr.97/04/2007. Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în zona de sud a oraşului, în zona Bd. Mareşal Constantin Prezan (Lidia) - Str. Mureş. Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Conform P.U.G. Municipiul Timişoara pentru acest amplasament, cuprins în UTR 70, este stabilită funcţiunea de zonă rezidenţială şi funcţiuni complementare, subzona rezidenţială cu clădiri P, P+1E, P+2E propusă (LMb). Terenul a fost reglementat anterior din punct de vedere al funcţiunii prin P.U.Z. "Lidia- Muzicescu-Martirilor-Urseni", aprobat prin H.C.L. nr.91/28.04.1998 şi prin modificare P.U.Z. "Lidia-Muzicescu-Martirilor-Urseni", aprobat prin H.C.L. nr.17/29.01.2001, stabilindu-se funcţiunea rezidenţială, de locuinţe individuale, în regim de înălţime D+P+2E. Terenul studiat în cadrul P.U.D. are suprafaţa totală de 2278 mp, proprietar S.C. Idealbau Merkel S.R.L, înscris în CF nr. 145873 Timişoara, nr. cad. 14317/1/1/1, 14317/1/1/5-8/5, cu suprafaţă de 570 mp, respectiv nr. cad. 14317/1/1/1, 14317/1/1/5-8/6, cu suprafaţă de 570 mp, CF nr. 145870-Timişoara, nr. cad. 14317/1/1/1, 14317/1/1/5-8/7, cu suprafaţa de 569 mp şi CF nr. 145927- Timişoara, nr. cad. 14317/1/1/1, 14317/1/1/5-8/8, cu suprafaţa de 569 mp. Terenul se va unifica după aprobarea documentaţiei faza P.U.D.. Prin P.U.D. “ Imobil de locuinţe colective în regim D+P+2E+E retras ”, zona Bd. Mareşal Constantin Prezan (Lidia) - Str. Mureş, Timişoara se propune realizarea unei zone cu funcţiunea de locuinţe colective şi amplasarea pe sit a unui imobil cu locuinţe colective cu regim de înălţime D+P+2E+E retras, conform planşei de Reglementări urbanistice anexată. Funcţiunea dominantă a sitului devine cea de locuire colectivă. Numărul total de apartamente considerat a se realiza va fi de maximum 52 de apartamente .

Accesul auto pe parcela se va face de la nivelul drumului proiectat anterior cu prospect de 10,50 m, prin intermediul unui bretele şi rampe de acces spre parcajul colectiv subteran, rezolvată cu două sensuri, de 5,00 m lăţime, pentru intrare şi ieşire. Locurile de parcare pentru funcţiunea propusă, în conformitate cu Regulamentul Local de Urbanism, sunt asigurate parţial subteran, la nivelul demisolul imobilului pentru locuinţe (34 locuri), parţial la nivelul frontului stradal (15 locuri), cu supradimensionarea şi devierea trotuarului pe proprietate în vederea optimizării accesului la parcaje de la nivelul carosabilului, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. TH2007-3069/05.07.2007. Indicii urbanistici propuşi prin prezenta documentaţie sunt:

POT maxim = 52 % CUT maxim = 2,6 Regimul maxim de înălţime stabilit pentru amplasament este D+P+2E+E retras.

Spaţii verzi amenajate = minim 30 % din suprafaţa terenului.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de înscrierea în C.F. nr. 3225 a servituţii de trecere pentru drumul de acces şi asigurarea şi realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse, exclusiv pe terenul beneficiarilor, conform Anexei 2 din RLU aferent PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002. Sunt prevăzute extinderi de reţele şi branşamente la reţelele edilitare existente şi propuse în zonă, pentru a deservi obiectivul propus. Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism nr. 752/13.02.2007, in conformitate cu legislatia in vigoare şi Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.) Planul Urbanistic de Detaliu “Imobil de locuinţe colective în regim D+P+2E+Eretras”, zona Bd. Mareşal Constantin Prezan (Lidia) - Str. Mureş, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Emilian Sorin CIURARIU pentru ŞEF BIROU CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA

AVIZAT JURIDIC, Jr. Mirela LASUSCHEVICI

Red./Dact. S.P.. Exemplare 2

Atasament: PUD_str._Lidia_-_Mobilare.pdf

SCARA

DATA

FAZA:

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

AMPLASAMENTŞEF PROIECT

TITLU PLANŞA PLANŞA NR:

PROIECT NR:

arhitect Bogdan Albu arhitect Bogdan Albu

97/ 2007

06/2007

PROIECTAT

arhitect Alideia Suciu arh. Samuel RaducanuREDACTAT

S.C. IDEALBAU MERKEL S.R.L. TIMISOARA

PLAN URBANSITIC DE DETALIU- IMOBIL DE LOCUINTE COLECTIVE

IN REGIM D+P+2E+E retras

Timisoara, zona Bd. Maresal C-tin Prezan (Lidia) - str. Mures, C.F. nr. 145873, 145870, 145927 -Timisoara,

Nr. top. 14217/1/1/1,14317/1/1/5-8/5; :/6; :/7; :/8 P.U.D.

VERIFICAT

P R O P U N E R E M O B I L A R E

PLANSA VII

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

C.F. nr. 145873, 145870, 145927 - Timisoara Nr. top. 14317/1/1/1,14317/1/1/5-8/5-8

P U D "IDEALBAU"

sc. 1:200

14 3

1 7/

1 /1

/1 ,1

4 3

17 /1

/1 /5

-8 /5

; :/

6 ;

:/ 7

; :/

8

26

14

27

25

24

15

13

12

4

5

16

11

34

10

9

18

8

23

17

19

7

6

20

22

21

3

1

2

28

33

32

31

30

29

50 5.

00

1.75 7.00 1.75

33.93

6.00

7.00 1.75

33.87

6.00

4.50

4.50

67 .2

0

7. 00

16 .8

5

21 .2

0

16 .8

5

5. 31

5. 30

54 .9

0

7. 00

6.40 4.85

8.05

R= 3.00

R=3.00

16 .8

1

S. t

er en

= 2

.2 7

8 m

p

dr um

p ro

ie ct

at c

u p

ro sp

ec t

de 1

0, 50

m

14 31

8/ 1/

1

:/9

:/4 acces parcaj,acces pompieri

GABARIT ETAJ RETRAS

GABARIT ETAJ 2

GABARIT ETAJ 2

GABARIT ETAJ RETRAS

acces pietonal

acces pietonal

4

1

2

6

3

5

4

7

7

5

5

5

6

4

19.00

5.00 9.93

N

D +P

+2 E+

E re

tr as

Su pr

af at

a co

ns tr

ui ta

= 1

.1 80

m p

25

- Racord drum si bretea cu rampa de acces propusa (dale autoblocante), acces auto si pompieri in incinta

- Zona de LOCUINTE COLECTIVE propusa in regim D+2E+E retras

- Parcaje la demisol [-1.50], garaj auto subteran

- Zona verde amenajata peisager

- Profil stradal - proiectat

7

6

5

3

4

2

1

Legenda

- Accese pietonale propuse

- Limita de amplasare constructie propusa

- Limita parcele studiate

- Limita zonei studiate

- Parcaje exterioare amplasate in proximitatea accesului in garajul subteran, in interiorul parcelei.

4.50 6.00

1. 50

10 .5

0

ETAJ RETRAS

DEMISOL

PARTER

ETAJ 1

ETAJ 2

1.753.503.501.75 10.50

2.5% 2.5%

ca ro

sa b il

zona verde

n ee

d if ic

at

ve ci

n at

at e

tr o tu

ar

tr o tu

ar

ca ro

sa b il

te re

n

PROFIL TRANSVERSAL DRUM LOCAL CU PROSPECT 10.50 m

carosabiltrotuar carosabil trotuar

te re

n st

u d ia

t

lim it a

zona verde

scara 1:300

n ee

d if ic

at

ve ci

n at

at e

te re

n

33.93

1.75 7.00 1.75 4.50

8.0510.50 6.40

ETAJ RETRAS

DEMISOL

PARTER

ETAJ 1

ETAJ 2

10.50 1.75 3.50 3.50 1.75

zona verde

2.5% 2.5%

ca ro

sa b il

n ee

d if ic

at

ve ci

n at

at e

tr o tu

ar

ca ro

sa b il

te re

n

te re

n ve

ci n

lim it a

PROFIL TRANSVERSAL DRUM LOCAL CU PROSPECT 10.50 m

d ru

m

te re

n st

u d ia

t

lim it a

carosabiltrotuar carosabil

scara 1:300

tr o tu

ar

trotuar

n ee

d if ic

at

ve ci

n at

at e

te re

n

zona verde

propusBilant Teritorial existent

107.02

51.80

%mp

25.00

1180.00

0 0 0

0

0 0

0 0

0 0

mp %

P.O.T. max propus = 52 % , C.U.T. max propus =2.60 .

platforme ext. parcaj auto

zona verde amenajata peisager

TOTAL ZONA STUDIATA

constructie - locuinte cai de circulatie si accese auto

circulatie pietonala

10022781002278

1.10

4.70

26.08 1.14

939.90 41.26

06-U PROPUNERE MOBILARE

URBANISTICA

1:200 1:300

AMPLASAMENT Municipiul Timisoara Zona Bd. Maresal C-tin Prezan (Lidia)- - Str. Mures C.F. nr. 145873, 145870, 145927- Timisoara Nr. top. 14217/1/1/1,14317/1/1/5-8/5; :/6; :/7; :/8

BENEFICIAR S.C. IDEALBAU MERKEL S.R.L. TIMISOARA

LOCUINTA COLECTIVA - cca 34 ap. Regim de inaltime propus

D+P+2E+E retras 2 parcaje ext. si 32 parcaje la demisol

madu 300192 timișoara str. filaret barbu_nr:B/a, scara a, ap.2 CUL R 16206031 1 35/581/2004 arhitect tel/fax 0256/204 624 0744642483, 0723339726 modulusarhitect&yahoo.com