keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 503/02.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Reconfigurare zonă activităţi economice - producţie şi depozitare", Calea Torontalului, în intravilan Timişoara

02.10.2019

Hotararea Consiliului Local 503/02.10.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Reconfigurare zonă activităţi economice - producţie şi depozitare", Calea Torontalului, în intravilan Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

     Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-014494/05.09.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;        
     Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-014494/05.09.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
     Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 25.09.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-014494/05.09.2019;
     Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
     Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
     Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
     Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
     Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
     Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului  în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
     Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 60/25.10.2018, Avizul Arhitectului Şef nr. 24/01.08.2019;
     Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 51/20.05.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
     În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), lit c), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
     În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Reconfigurare zonă activităţi economice - producţie şi depozitare", Calea Torontalului, în intravilan Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. DS SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. P92/2018, realizat de SC POLIFORM SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
•   Funcţiuni predominante: zonă activităţi economice, producţie şi depozitare;
•   Regim de construire: maxim (S)+P+4E+Er;
•   Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax =60%;
•   Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=1.2;
•   Hmax cornişă = 21.00 metri;
•   Hmax totală = 25.00 metri;
Retrageri faţă de limitele de proprietate: minim h/2 din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin de 10.00 m;
Retrageri faţă de CF 218 Calea Ferată Timişoara Nord - Arad: conform Avizului CFR S.A. nr. 6/5/1026/29.05.2019;
     Suprafaţă minimă de spaţii verzi amenajate propuse va fi de minim 20% din suprafaţa terenului conform Deciziei de Încadrare nr. 51/20.05.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută şi conform documentaţiei de PUZ supusă analizării, care ramâne valabilă pe perioada punerii in aplicare a planului, in conditiile in care nu intervin modificari ale datelor care au stat la baza emiterii acesteia (conform Deciziei de Încadrare APM Timis nr.51/20.05.2019).
Se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde".
     În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.
Se vor lua în considerare pentru elaborarea PUZ, propunerile proiectului faza S.F. "Amenajare strada Calea Torontalului (4,63 km) sector intersecţie cu strada Grigore Alexandrescu - limita UAT Timişoara" beneficiar Municipiul Timişoara.
Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-001843/07.02.2019, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din Regulamentul General de Urbanism.
Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în "Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara", aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 428/30.07.2013;
     Echipare tehnico-edilitară pentru investiţia propusă: se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizele pentru reţele existente nr. 631/25.07.2019.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Reconfigurare zonă activităţi economice - producţie şi depozitare", Calea Torontalului, în intravilan Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă de 55.063mp este înscris în CF 404783 (CF 130707, top CC190/1/2) cad 404783, CF 439115, cad 439115, proprietar S.C. DS SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. P92/2018, planşa nr. P92-A05 - ,,Circulaţia terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Reconfigurare zonă activităţi economice - producţie şi depozitare", Calea Torontalului, în intravilan Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
            - Instituţiaei Prefectului - Judeţul Timiş;
            - Primarului Municipiului Timişoara;
            - Consiliului Judeţean;
            - Serviciului Juridic;
            - Direcţiei Urbanism;
            - Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
            - Direcţiei Economice;
            - Direcţiei de Mediu;
            - Direcţiei Dezvoltare;
            - Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
            - Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
            - Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
            - Biroului Audit;
            - Biroului Managementul Calităţii;
            - Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
            - Beneficiarului S.C. DS SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L.;
            - Proiectantului S.C. POLIFORM S.R.L.;
            - O.C.P.I. Timiş;
            - Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

Atasament: REGULAMENT.pdf

Pagina 1 I 12

s.c. ”POLIFORM” s.r.l. 300044 Timişoara, str. București, nr.19, sc.A, ap.7, tel.: 0256/432212, e-mail: [email protected]

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) PLAN URBANISTIC ZONAL

„RECONFIGURARE ZONĂ ACTIVITĂȚI ECONOMICE – PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE” Calea Torontalului – DN6, Timișoara, C.F. nr. 404783, 439115 – intravilan Timișoara

Beneficiar S.C. D.S. SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L. Proiect nr. P92/2018

1. GENERALITĂŢI

1.1. Introducere, rolul R.L.U. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentaţie cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice şi juridice modul de realizare a construcţiilor şi prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) ”Reconfigurare zonă activități economice – producție și depozitare”, Calea Torontalului – DN6, km.7 dreapta, CF nr. 404783, și CF nr. 439115 - intravilan Timișoara, jud. Timiș, şi constituie un ansamblu de norme şi reglementări obligatorii pentru administraţia publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism, respectiv autorizaţii de construire) pentru realizarea construcţiilor în zona studiată. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

 stabileşte reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configuraţia parcelelor, natura proprietăţii, amplasarea şi conformarea construcţiilor şi amenajărilor aferente) precum şi condiţiile de ocupare şi utilizare a terenului);

 precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General şi Regulamentul General de Urbanism) şi impune condiţiile şi restricţiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

 Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic Zonal – indicativ GM–010-2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

 Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, modificată şi completată;

 Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 350/2001;

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, cu modificările și completările ulterioare;

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

Pagina 2 I 12

 Legea nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

 Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;  Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism – indicativ

GM – 007 – 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;  Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă a

recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei;  Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.994/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului

Ministrului Sănătăţii nr.119/2014.

şi are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate care au tangenţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 P.U.G. al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002 (prelungit prin H.C.L. nr.619/23.11.2018);

 Etapa 2 P.U.G. al Municipiului Timişoara - Concept general de dezvoltare urbană (Masterplan) 2012;

 Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara în lucru  P.U.D. ”Hala producție”, DN6 Timișoara – Sânnicolau Mare, km.564+600dr.,

aprobată cu HCL nr. 172/18.05.2004;  P.U.Z. ”Extindere zonă activități economice – producție și depozitare”, DN6

Timișoara, km.564+600dr., aprobată cu HCL nr. 105/03.03.2015;  P.U.Z. Paltim avizat cu HCL nr.546/2008;  P.U.Z. ”Zonă industrială, depozitare și servicii” S.C. FLEXTRONICS ROMANIA

S.R.L., aprobat cu HCL nr. 460/13.09.2018

1.3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism anexă Planului Urbanistic Zonal ”Reconfigurare

zonă activități economice – producție și depozitare”, Calea Torontalului – DN6, CF nr. 404783, și CF nr. 439115 - intravilan Timișoara, jud. Timiș se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, pe baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi devine act de autoritate publică al Administraţiei Publice Locale. 1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor ce vor fi amplasate pe terenul curți construcții, aflat în intravilanul Municipiului Timişoara, jud. Timiş, având o suprafaţă totală de 55063 mp, compus din:

 CF nr. 404783 cu nr. top. 404783 în suprafaţă de 32.263 mp, curți construcții în intravilanul Municipiului Timișoara, proprietar S.C. D.S. SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L.,

 CF nr. 439115 cu nr. top. 439115 în suprafaţă de 22.800 mp, curți construcții în intravilanul Municipiului Timișoara, proprietar S.C. D.S. SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L.,

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor ce vor fi amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z.

Zonificarea funcţională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinaţia construcţiilor şi funcţiunea dominantă a zonei şi este prezentată în planşa nr. P92- A04 “Reglementări urbanistice”. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi conformare a viitoarelor construcţii.

Pagina 3 I 12

2. PRECIZĂRI, DETALIERI ŞI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTULUI LOCAL ŞI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCŢIILOR REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI ŞI

PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT

2.1.1. Terenuri agricole din intravilan În zona studiată există terenuri având categoria de folosinţă curți construcții în intravilan.

2.1.2. Zonele cu valoare peisagistică şi zonele naturale protejate

 Consiliul Judeţean Timiş impreuna cu Consiliul Local Timisoara vor identifica şi vor delimita, în funcţie de particularităţile specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecţie pentru valoarea lor peisagistică şi vor stabili condiţiile de autorizare a executării construcţiilor, având în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi a echilibrului ecologic.

2.1.3. Resursele subsolului

 În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului P.U.Z., modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

2.1.4. Resursele de apă

 Autorizarea executării lucrărilor pentru construcţiile propuse în acest Regulament este permisă numai cu avizul autorităţilor de gospodărire a apelor, după caz şi cu asigurarea măsurilor de apărare a construcţiilor respective împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii apelor de suprafaţă şi subterane, de respectarea zonelor de protecţie faţă de lucrările de gospodărire şi de captare a apelor (dacă e cazul).

2.1.5. Zonele construite protejate

 Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate şi delimitate prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Timiş, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din judeţul Timiş, subordonate Ministerului Culturii şi Cultelor şi Patrimoniului naţional şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

 Construcțiile care se amplasează în zona de protecție a infrastructurii feroviare situată în intravilan se avizează de către Compania Națională de Căi Ferate (CFR), și de către Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

 Se va respecta cu strictețe zona cadastrală CFR și zona de siguranță CFR.

2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

2.2.1. Siguranţa în construcţii

 Autorizarea construcţiilor de orice fel se va putea face numai în condiţiile respectării prevederilor legale privind siguranţa în construcţii între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

Pagina 4 I 12

- Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizaţiei de Construire;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; - H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică a

proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor, inclusiv instrucţiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

- Proiectele care însoţesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcţii vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă privind realizarea şi exploatarea construcţiilor.

2.2.2. Expunerea la riscuri naturale

 Viitoarele construcții și amenajări se pot amplasa numai pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efecte ale excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale etc.)

2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice

 Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

2.2.4. Construcţii cu funcţiuni generatoare de riscuri tehnologice  Autorizarea executării construcțiilor care prin dimensiunile și destinația lor, pot genera

riscuri tehnologice, se face numai în baza unui studiu de impact, elaborat și aprobat conform prevederilor legale.

 Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice este cuprinsă în Ordinul Ministerului Industriei și Comerțului nr. 1587/1997.

2.2.5. Asigurarea echipării edilitare

 Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

 Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de obligaţia efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaţi.

2.2.6. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor

 Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei.

 Condiţiile de amplasare a construcţiilor în funcţie de destinaţia acestora în cadrul zonei de faţă sunt prevăzute în cap.4 a prezentului Regulament.

2.2.7. Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului

 Procentul de ocupare (P.O.T.) al terenului este raportul dintre suprafaţa construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția la sol a perimetrului etajelor superioare) şi suprafaţa parcelei.

 Coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T.) este raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa parcelei.

2.2.8. Lucrări de utilitate publică

 Prin prezenta documentație nu se propun lucrări de utilitate publică.

Pagina 5 I 12

3. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

3.1. DOMENIUL DE APLICARE  Parcelele pentru care s-a întocmit Regulamentul Local de Urbanism sunt situate în

zona Calea Torontalului, km.7 dreapta, în intravilanul Municipiului Timişoara şi au o suprafaţă totală de 55.063 mp. Funcțiunile propuse au condus la propunerea unei singure Unități Teritoriale de Referință.

 La nivelul incintei studiate s-a delimitat următoarea zonă funcțională: Zonă activități economice, producție și depozitare (55.063 mp)

3.2. UTILIZĂRI PERMISE Se permite amplasarea următoarelor funcţiuni pentru Zonă activități economice, producție și depozitare:

 Spatii de producţie industrială și activități complementare, întreprinderi/ateliere de orice fel;

 Servicii de tip industrial și cvasi industrial;  Depozite cu caracter nepoluant;  Activități de cercetare și dezvoltare tehnologică;  Sedii/puncte de lucru pentru microintreprinderi, intreprinderi mici și mijlocii ce

desfășoară activități complexe bazate pe producția de tip industrial sau cvasiindustrial – administrative, de depozitare, comerciale etc.;

 Incubatoare de afaceri pentru domeniile industrial și cvasiindustrial;  Formare profesională;  Cercetare si dezvoltare tehnologică;  Clădiri administrative, birouri;  Servicii publice, comerț;  Spaţii verzi amenajate;  Spaţii verzi şi plantate cu rol decorativ şi de protecţie, plantaţii de protecţie;  Construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane de

mici dimensiuni cum ar fi: foraje, bazine de retenție, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră.

 Construcţiile pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane (foraje, bazine de retenție, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră), totemurile, cabina-poartă etc. pot fi amplasate și în afara limitei de implantare a clădirilor, cu condiția respectării prevederilor Codului civil, a zonei cadastrale CFR, a zonei de siguranță CFR și a legislației în vigoare.

3.3. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIŢII Profil funcțional admis cu condiționări pentru Zonă activități economice, producție și depozitare:

 sunt permise activități complementare și de susținere a funcțiunii principale a zonei;

3.4. INTERDICŢII TEMPORARE  Zonele afectate de reţele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie,

fibră optică, etc.) sunt supuse interdicţiei temporare de construire până la implementarea soluţiilor de deviere a acestora pe lângă căile de circulaţie, prin grija operatorului de reţea sau a proprietarului terenului (dacă este cazul).

Pagina 6 I 12

3.5. UTILIZĂRI INTERZISE Se interzice amplasarea următoarelor funcţiuni pentru Zonă activități economice, producție și depozitare:

 locuire de orice tip;  depozitarea de deșeuri industriale, tehnologice etc. în afara spațiilor special

amenajate conform normelor de protectia mediului in vigoare;  comerț en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket, (big box)

mall;  comerț și alimentație publică practicate prin vitrine/ferestre;  platforme de precolectare a deşeurilor urbane și depozite de deşeuri  anexe pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor  ferme agro-zootehnice, abatoare  activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot,

fum, miros.

4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 4.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 4.1.1. Orientarea faţă de punctele cardinale

 Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce priveşte însorirea conform normelor şi recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 şi Ordinului Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă nr.119/2014.

 Se recomandă ca în clădirile în care se desfăşoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să se asigure iluminarea naturală a spaţiilor pentru birouri cât şi a celor pentru public.

4.1.2. Amplasarea faţă de aliniament

 Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public.

 Amplasarea construcţiilor se va face conform planşei nr. P92-A04 “Reglementări Urbanistice”;

 Se va respecta distanța de minim 10,00m și minim h/2 din înălțimea la cornișă a clădirii față de limitele de proprietate;

 Construcţiile pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane (foraje, bazine de retenție, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră), totemurile, cabina-poartă etc. pot fi amplasate și în afara limitei de implantare a clădirilor, cu condiția respectării prevederilor Codului civil, a zonei cadastrale CFR, a zonei de siguranță CFR și a legislației în vigoare.

4.1.3. Amplasarea faţă de drumurile publice:  Construcţiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal

doar în condiţiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

Pagina 7 I 12

4.1.4. Amplasarea faţă de limitele laterale  Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG

nr.525/1996 republicat, retragerile impuse faţă de limitele laterale şi posterioare ale terenului au un caracter minimal pentru realizarea cerinţelor de asigurare a confortului urban, privind respectarea condiţiilor de vizibilitate, în acord cu realizarea intimităţii pentru locuire a construcţiilor învecinate.

 Amplasarea construcţiilor se va face conform planşei nr. P92-A04 “Reglementări Urbanistice”;

 Se va respecta distanța de minim 10,00m și minim h/2 din înălțimea la cornișă a clădirii față de limitele de proprietate;

 Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

 Autorizarea executării construcţiilor nu este permisă în zona cadastrală CFR și în zona de siguranță de 20,00m din axul Căii Ferate, marcată în planșa nr. P64-A04 “Reglementări Urbanistice”.

4.1.5. Amplasarea faţă de limita posterioară (amplasarea față de Linia

Magistrală 218 Timișoara Nord - Arad)  Autorizarea executării construcţiilor nu este permisă în zona cadastrală CFR și în

zona de siguranță de 20,00m din axul Căii Ferate, marcate în planșa nr. P92-A04 “Reglementări Urbanistice”.

 Viitoarele construcții se vor putea amplasa la distanțe cuprinse între 20,00-25,39m față de axul liniei 218 Timișoara Nord – Arad, conform planșei P92-A04 ”Reglementări urbanistice”, în afara amprizei lucrărilor din cadrul proiectului de modernizare a liniei de cale Ferată Timișoara Nord – Arad. Ampriza lucrărilor este delimitată de următorul perimetru:

4.1.6. Lucrări de utilitate publică

 Prin prezenta documentație nu se propun lucrări de utilitate publică. 4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESURILOR OBLIGATORII 4.2.1. Accesuri carosabile

 Orice construcţie trebuie să fie accesibilă printr-un drum public (direct sau prin servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărare contra incendiilor.

NE pt Coordonate stereografice (metri) Coordonata x Coordonata y 1 202083,860 485121,651 2 202040,625 485328,552 3 202021,873 485418,312 4 202009,684 485476,936 3 202012,778 485477,696 6 202058,796 485257,239 7 202094,364 485124,238

Pagina 8 I 12

 Numărul şi configuraţia accesurilor carosabile pentru toate categoriile de construcţii se stabileşte în funcţie de destinaţia funcţională a construcţiei, de capacitatea acesteia şi de numărul de utilizatori, cu condiţia asigurării acceselor pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor.

 În prezent, accesul la terenul studiat este asigurat de drumul de acces la halele D.S. SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L, drum racordat la Calea Torontalului (prelungirea drumului naţional DN6), în intersecţia de la km 546+555. Drumul de acces traversează incinta ICCO EMT SRL, în acest sens fiind înscris în CF drept de servitute de trecere cu piciorul şi autovehiculele pe terenul lui ICCO EMT S.R.L., în favoarea D.S. SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L.

 Ca alternativă la accesul prin dreptul de servitute prin incinta ICCO EMT, se propune traversarea HCn 199/1 prin intermediul a două podețe, conform planșei P92-A04 ”Reglementări urbanistice”, care să asigure legătura cu De189/2 existent la est. Dezvoltarea acestui drum de exploatare la un profil de 16,00m a fost preluată din documentația de urbanism PUZ “Paltim – Zona Solectron ND6, Calea Torontalului nr. top. A190/1/5”, Timișoara aprobată cu HCL 546/2008 și din documentația PUZ ”Zonă industrială, depozitare și servicii” - Incinta S.C. FLEXTRONICS ROMANIA S.R.L. aprobată cu HCL 460/2018

 Poziția podețelor (accesurilor carosabile) nu este fixă, ea va fi stabilită la momentul autorizării construcțiilor.

 Accesurile carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă.

4.2.2. Accesuri pietonale

 Este obligatorie asigurarea accesurilor pietonale la clădiri.  În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţeleg căile de acces pentru

pietoni, care pot fi: trotuare, alei pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.

 Accesurile pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu dizabilități şi care folosesc mijloace specifice de deplasare.

4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ 4.3.1. Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente

 Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele tehnico-edilitare existente ale localităţii şi anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră şi alimentare cu energie electrică (dacă e cazul),

 De la dispoziţiile alineatului precedent se poate deroga cu avizul organelor administraţiei publice competente în situaţia în care reţelele publice de echipare edilitară nu există, astfel:

- se vor realiza soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de protecţia mediului, urmând ca beneficiarul să racordeze construcţia (potrivit regulilor impuse de Consiliul Local) la reţeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa (dacă e cazul);

 Autorizarea executării construcţiilor este permisă doar după asigurarea echipării tehnico-edilitare în condiţiile aliniatului precedent (dacă e cazul).

4.3.2. Realizarea de reţele tehnico-edilitare

Alimentarea cu apă, canalizarea menajeră și pluvială

 Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către proprietari, parţial sau în întregime, după caz, (dacă e cazul).

Pagina 9 I 12

 Colectarea apelor pluviale de pe drumuri se face prin guri de scurgere laterale. Apele pluviale se trec prin separatoare de nămol-hidrocarburi şi sunt apoi colectate în bazinul de retenţie.

 Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari (dacă e cazul).

 Toate reţelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepţia celor aflate deja în curs de execuţie şi a căror extindere se preconizează (dacă e cazul).

Alimentarea cu energie electrică

 Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

 ansamblul de lucrări inginereşti care asigură aprovizionarea zonei cu energie electrică din sistemul naţional, aparţinând domeniului public şi exploatată de instituţia publică specializată va cuprinde: posturi de transformare şi reţea de distribuţie a energiei electrice.

Telecomunicaţii

 Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

Reţele termice, alimentare cu gaze

 Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie, fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

 Reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la acestea se va realiza subteran.  Firidele de branşare vor fi amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului

arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor.  Toate construcţiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data

realizării lor, referitoare la distanţele impuse de funcţiunile pe care le adăpostesc. 4.3.3. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

 Edificarea este permisă cu respectarea dreptului de proprietate asupra reţelelor edilitare, publică sau privată, după caz.

4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE

CONSTRUCŢIILOR 4.4.1. Parcelarea

 Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcţii.

 Pentru a fi construibil, un teren trebuie să fie accesibil dintr-un drum public (direct sau prin servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

 Se propune alipirea parcelelor identificate prin CF nr. 404783 și CF nr. 439115 ce fac obiectul P.U.Z.

4.4.2. Înălţimea construcţiilor

 La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere protejarea şi punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziţie arhitectural-urbanistică a zonei;

Pagina 10 I 12

 Se vor respecta:

 Regimul de înălțime max. (S)+P+4E+Er  Hmax. cornișă = 21m  Hmax. = 25m

4.4.3. Aspectul exterior al construcţiilor

 Autorizaţia de Construire nu se va emite dacă o construcţie prin situare, arhitectură, dimensiuni şi aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului vecinătăţilor și a peisajului urban.

 Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în armonie cu acestea.

 Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural.

 Sunt interzise construcţiile ce reprezintă pastişe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice.

 Culorile dominante pentru faţadele imobilelor vor fi armonizate în general. Sunt permise totuşi culori specifice firmelor ce îşi desfăşoară activitatea în clădirile respective, conform Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timișoara.

 Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinţei propuse şi în concordanţă stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Poziţia şi dimensiunile lor nu vor stânjeni traficul auto sau pietonal.

4.4.4. Procentul de ocupare a terenului şi coeficientul de utilizare al terenului

 In cazul prezentului regulament:

 P.O.T. = max. 60%  C.U.T. = max. 1,2

4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI 4.5.1. Parcaje

 Suprafeţele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată şi a normativelor în vigoare. Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei.

 Vor fi prevăzute parcaje în funcţie de specificul activităţii.  Pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii pentru care există norme

diferite de dimensionare parcajelor, acestea vor fi dimensionate conform normelor specifice.

 Eliberarea Autorizaţiei de Construire pentru construcţii ce necesită spaţii de parcare este condiţionată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

 Intrările şi ieşirile la parcaje şi garaje vor fi astfel dispuse încât să asigure o circulaţie fluentă şi să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersectează.

4.5.2. Spaţii verzi şi plantate  Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi

plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare.

 Se va asigura un procent de 20% spații verzi amenajate din suprafaţa totală a terenului ce face obiectul PUZ, în cadrul incintei.

 Se va acorda atenţie reconstrucţiei ecologice după încheierea lucrărilor de construcţie, constând în: plantaţii de aliniament, grupuri de arbori izolaţi, aranjamente peisajere cu arbuşti, partere florale, gazon.

Pagina 11 I 12

4.5.3. Împrejmuiri

 Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 împrejmuirile reprezintă construcţiile sau amenajările cu caracter definitiv sau temporar amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietăţile învecinate (dacă e cazul).

 Nu se vor amplasa împrejmuiri în zona de siguranță a Căii Ferate.  Împrejmuirile se vor poziționa pe limita de proprietate, și vor fi retrase față de limita

de proprietate de la vest, cu cel puțin 20,00m față de axul Căii Ferate. Porţile împrejmuirilor se vor deschide numai înspre interior (dacă e cazul).

 Împrejmuirile vor fi transparente, din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. Înălţimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80m (de la nivelul trotuarului/solului), şi vor putea fi dublate de un gard viu. Împrejmuirile pot avea un soclu plin de max. 0,60m (dacă e cazul).

4.5.4. Gestionarea deşeurilor

 Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract şi transportate la un deponeu de gunoi autorizat.

4.6. BILANŢ TERITORIAL BILANȚ TERITORIAL – CF 439115 și CF 404783 ( 22 800mp + 32 263mp = 55 063mp )

EXISTENT PROPUS

Zonă activități economice – producție și depozitare

100,00% 55 063 mp 100,00% 55 063 mp

Teren pentru drumuri publice - - - -

TOTAL 100,00% 55 063 mp 100,00% 55 063 mp

SUPRAFEȚE ÎN SITUAȚIA PROPUSĂ – CF 439115 și CF 404783 ( 22 800mp + 32 263mp = 55 063mp )

PROPUS

Clădiri – producție și depozitare Max. 60,00% Max. 33 037 mp

Spații verzi amenajate Min. 20,00% Min. 11 013 mp

Circulații, platforme betonate, locuri de parcare 20,00% 11 013 mp

TOTAL 100,00% 55 063 mp

Pagina 12 I 12

4.7. INDICI CARACTERISTICI Zonă activități economice, producție și depozitare (55.063 mp)

 P.O.T. = max. 60%  C.U.T. = max. 1,2  Regim de înălțime max. (S)+P+4E+Er  Hmax. cornișă = 21m  Hmax. = 25m  Spații verzi amenajate: min. 20% în cadrul incintei

5. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ În perimetrul terenului studiat există o singură Unitate Teritorială de Referinţă. Şef de proiect, Întocmit, arhitect GEORGETA TRÎMBIŢAŞ arhitect Alina Narița

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM

Cod FP 53-01, ver. 1

UR2019-014494/05.09.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Reconfigurare zonă activități economice -

producție și depozitare”, Calea Torontalului, în intravilan Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-014494/05.09.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – ”Reconfigurare zonă activități economice - producție și depozitare”, Calea Torontalului, în intravilan Timişoara, prin care se propune reconfigurarea zonei reglementate prin PUZ aprobat prin HCL 105/2015 - Extindere zona activitati economice-Productie si depozitare, si partial conf. PUD aprobat prin HCL 172/2004 - Hala productie, pe terenurile identificate prin CF nr. 404783 și CF 439115. Prin documentația de față se propune unificarea celor două parcele de teren și omogenizarea indicilor urbanistici P.O.T., C.U.T., regim de înălțime.

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2019-014494/05.09.2019, privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal ”Reconfigurare zonă activități economice - producție și depozitare”, Calea Torontalului, în intravilan Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) aprobat cu H.C.L. nr. 105/2015 și prevederile Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) aprobat cu H.C.L. nr. 172/2004;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 60/25.10.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 24/01.08.2019;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2757/06.07.2018 prelungit până la data de 05.07.2020, precum si Deciziei de încadrare a Agenției pentru Protecția Mediului Timiş cu nr. 51/20.05.2019 prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu.

Documentaţia Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – ”Reconfigurare zonă activități economice - producție și depozitare”, Calea Torontalului, în intravilan Timişoara, beneficiar S.C. DS SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L., proiectant S.C. POLIFORM S.R.L., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 17.12.2018, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-a inregistrat nicio sesizare cu privire la aceasta documentaţie.

Etapa 2 a fost finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara a Raportului informării şi consultării publicului cu nr.UR2019-020537/14.02.2019;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ “Reconfigurare zonă activități economice - producție și depozitare”, Calea Torontalului, în intravilan Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM

Cod FP 53-01, ver. 1

Planul Urbanistic Zonal ”Reconfigurare zonă activități economice - producție și depozitare”, Calea Torontalului, în intravilan Timişoara, este elaborat de proiectantul SC POLIFORM SRL, proiect nr.P92/2018, la cererea S.C. DS SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L.

Terenul reglementat in cadrul documentaţiei PUZ ”Reconfigurare zonă activități economice -

producție și depozitare”, Calea Torontalului, în intravilan Timişoara, în suprafață totală de 55.063mp, este situat în partea de nord-vest a Municipiului Timisoara, categoria de folosință curți construcții, conform extraselor CF anexate, iar conform PUZ aprobat prin HCL 105/2015 - Extindere zona activitati economice-Productie si depozitare, regim de inaltime P+1E, POT=55%, CUT=1,1, spatii verzi de min.20% si partial conf. PUD aprobat prin HCL 172/2004 - Hala productie, regim de inaltime P+Epartial, POT=59,21%, CUT=0,62, spatii verzi conf. HCL 62/2012, pe terenurile identificate prin CF nr. 404783 și CF 439115.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentaţii nu se află în zonă cu interdicţii sau de monumente pentru care să fie necesar Avizul Consiliului Judeţean Timiş sau Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal ”Reconfigurare zonă activități economice - producție și depozitare”, Calea Torontalului, în intravilan Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Vecinătăţi: terenul studiat este delimitat la vest de drumul de exploatare De190/2 și linia CF 218 Timișoara Nord-Arad, la est de canalul de desecare HCn 199/1 și drumul de exploatare De 189/2, la sud se învecinează cu parcela identificată prin nr. cad. 406506, și la nord se învecinează cu parcela identificată prin nr. top. 190/1/4/1. Terenul studiat nu are front la artere majore. Accesul din DN6 se realizează prin incinta S.C. ICCO EMT S.R.L. identificată prin nr. cad. 406506, în baza unui drept de servitute de trecere cu piciorul și auto.

Terenul reglementat în suprafaţă de 55.063mp este înscris în CF 404783 (CF 130707, top CC190/1/2) cad 404783, CF 439115, cad 439115, având ca proprietar pe S.C. DS SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L.

Planul Urbanistic Zonal ”Reconfigurare zonă activități economice - producție și depozitare”, Calea Torontalului, în intravilan Timişoara, propune reconfigurarea zonei reglementate prin PUZ aprobat prin HCL 105/2015 - Extindere zona activitati economice-Productie si depozitare, si partial conf. PUD aprobat prin HCL 172/2004 - Hala productie, pe terenurile identificate prin CF 404783 și CF 439115. Prin documentația de față se propune unificarea celor două parcele de teren și omogenizarea indicilor urbanistici P.O.T., C.U.T., regim de înălțime

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura conform avizului Comisiei de Circulaţie nr.DT2019-001843/07.02.2019 și avizului DRDP nr.340/501/20.07.2018.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-001843/07.02.2019, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 631/25.07.2019 şi conform Planului de Acţiune asumat.

(5 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM

Cod FP 53-01, ver. 1

Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef sunt următorii: • Funcţiuni predominante: zonă activități economice, producție și depozitare; • Regim de construire: maxim (S)+P+4E+Er; • Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax =60%; • Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=1.2; • Hmax cornișă = 21.00 metri; • Hmax totală = 25.00 metri;

Retrageri față de limitele de proprietate: minim h/2 din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 10.00 m; Retrageri față de CF 218 Calea Ferată Timișoara Nord - Arad: conform Avizului CFR S.A. nr. 6/5/1026/29.05.2019; Suprafaţă minimă de spaţii verzi amenajate propuse va fi de minim 20% din suprafaţa terenului conform Deciziei de Încadrare nr. 51/20.05.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută şi conform documentaţiei de PUZ supusă analizării, care ramâne valabilă pe perioada punerii in aplicare a planului, in conditiile in care nu intervin modificari ale datelor care au stat la baza emiterii acesteia (conform Deciziei de Încadrare APM Timis nr.51/20.05.2019);

Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Se vor lua în considerare pentru elaborarea PUZ, propunerile proiectului faza S.F. "Amenajare strada Calea Torontalului (4,63 km) sector intersecție cu strada Grigore Alexandrescu - limita UAT Timișoara" beneficiar Municipiul Timișoara.

Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-001843/07.02.2019, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.;

Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; Echipare tehnico-edilitară pentru investiţia propusă: se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizele pentru reţele existente nr. 631/25.07.2019.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din

(5 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM

Cod FP 53-01, ver. 1

domeniul public conform acestui PUZ, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Plan Urbanistic Zonal ”Reconfigurare zonă activități economice - producție și depozitare”, Calea Torontalului, în intravilan Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Reconfigurare zonă activități economice - producție și depozitare”, Calea Torontalului, în intravilan Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. DS SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L., întocmit conform proiectului nr. P92/2018, realizat de SC POLIFORM SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire: • Funcţiuni predominante: zonă activități economice, producție și depozitare; • Regim de construire: maxim (S)+P+4E+Er; • Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax =60%; • Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=1.2; • Hmax cornișă = 21.00 metri; • Hmax totală = 25.00 metri;

Retrageri față de limitele de proprietate: minim h/2 din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 10.00 m; Retrageri față de CF 218 Calea Ferată Timișoara Nord - Arad: conform Avizului CFR S.A. nr. 6/5/1026/29.05.2019; Suprafaţă minimă de spaţii verzi amenajate propuse va fi de minim 20% din suprafaţa terenului conform Deciziei de Încadrare nr. 51/20.05.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută şi conform documentaţiei de PUZ supusă analizării, care ramâne valabilă pe perioada punerii in aplicare a planului, in conditiile in care nu intervin modificari ale datelor care au stat la baza emiterii acesteia (conform Deciziei de Încadrare APM Timis nr.51/20.05.2019);

Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

(5 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM

Cod FP 53-01, ver. 1

Se vor lua în considerare pentru elaborarea PUZ, propunerile proiectului faza S.F. "Amenajare strada Calea Torontalului (4,63 km) sector intersecție cu strada Grigore Alexandrescu - limita UAT Timișoara" beneficiar Municipiul Timișoara.

Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-001843/07.02.2019, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.;

Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; Echipare tehnico-edilitară pentru investiţia propusă: se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizele pentru reţele existente nr. 631/25.07.2019.

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal ”Reconfigurare zonă activități economice - producție și depozitare”, Calea Torontalului, în intravilan Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat în suprafaţă de 55.063mp este înscris în CF 404783 (CF 130707, top CC190/1/2) cad 404783, CF 439115, cad 439115, proprietar S.C. DS SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L.

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. P92/2018, planşa nr. P92-A05 - ,,Circulația terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal ”Reconfigurare zonă activități economice - producție și depozitare”, Calea Torontalului, în intravilan Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Reconfigurare zonă activități economice - producție și depozitare”, Calea Torontalului, în intravilan Timişoara, elaborat de proiectantul SC POLIFORM SRL, proiect nr. P92/2018, la cererea beneficiarului S.C. DS SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L pentru a fi supus analizării şi aprobării în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER Monica MITROFAN

(5 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: plan_de_actiune.pdf

PLAN DE ACȚIUNE În vederea implementării investiţiilor propuse prin Planul Urbanistic Zonal „RECONFIGURARE ZONĂ ACTIVITĂȚI ECONOMICE - PRODUCŢIE ȘI DEPOZITARE”, Generat de imobilul: teren intravilan, Mun. Timişoara, str. Calea Torontalului - zona DN6, km.7 dr., jud. Timiş Identificat prin CF nr. 404783, 439115 Beneficiar S.C. DS SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L. Conform Avizului de oportunitate nr. 60 din data de 25.10.2018 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ, BEE ARD RATIUN, CALA STRA ZET OPERAȚIUNI CADASTRALE ŞI NOTARIALE NOTARIALE = Nr. Evaluarea Etapele de realizare a crt. Denumirea obiectivelor de utilitate publică, operaţiunilor cadastrale pie 7 estimativă a şi notariale şi a investițiilor propuse finanţării Sa OZ ? d prop costurilor (perioada preconizată) Responsabilul EI rez p operațiunilor şi investițiilor Operațiuni cadastrale şi notariale în scopul unificării celor două 800 euro+TVA DEZVOLTATOR 2019-2021 1 parcele identificate prin CF nr. 404783, 439115 Prin PUZ nu sunt prevăzute lucrări de utilitate publică care să se 2 | realizeze pe terenuri aflate în domeniul public, sau pe terenuri ropuse a fi trecute în domeniul public Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Primăria Municipiului Timişoara, Investitor, _ S.C. DS SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L. Primar, Reprezentat prin dl. BaJ6gh Gabriel_ COM O, MC NALUL U 2

Atasament: P92_2018_A07_-_ETAPIZAREA_ACCESURILOR.pdf

Nr. proiect:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

CUI 7951780 J35/1396/1995

Scara:

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

P92/2018 Denumire proiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

S.C. "POLIFORM" S.R.L. CUI 19005548 J35/2824/2006 ( (+4) 0744 69 80 12, (+4) 0256 43 22 12 : [email protected]

Colaborator Urbanism:

P.U.Z. "Reconfigurare zonă activități economice - producție și depozitare"

iulie 2019S.C. DS SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L.

"Reconfigurare zonă activități economice - producție și depozitare"

PLAN URBANISTIC ZONAL

Timișoara, Calea Torontalului - DN 6, km 7 dreapta, jud. Timiș, CF nr. 404783, 439115

P

P+1 Birouri

Km 8

De 190/2

Linie C FR

DF 100

Hcn 199/1

Nr.top .190/1

/4/1

Hala pr oductie

ambal aje si d

epozita re

Hcn 199/1 De 189/2

DS SM ITH PA

CKAGI NG

ROMAN IA SRL

C.F. 40 4783

C.F. 43 9115

Calea Torontalului DN6

C.F. 407691

C.F. 407682

C.F. 407694

cad. 406506

Nr.top .190/1

/4/2

Nr.top .190/1

/4/3

A108 C.F. 429074

Canton CFR

A 189 /1/5

A 189 /1/6/a

A 189 /1/7

A 189 /1/8

De 189/2

ICCO EMT

De 190/2

DF 100

AGIL

C2 - A. C. 123

9/14.05 .2007

C1 - A. C. 180

4/16.08 .2004

De 189/2

Hcn 199/1 DEVIAT

Hcn 199/1 DEVIAT

FLEXTRONICS ROMANIA SRL PUZ "Zonă industrială, depozitare și servicii" aprobat cu HCL 460/13.09.2018

max S+P+4E+Er P.O.T. max 60% C.U.T. max 1,2 Hmax cornișă 25m min 20% spații verzi

Nr.top. Cc190/

1/2

zona de siguranță a căii ferate

Linie C FR

EXTIND ERE

PROPU SA

TimisoaraË

Á Cenad

SERVITUTE DE TRECERE AUTO ȘI CU PICIORUL

ÎN FAV. Cc190/1/2 EXISTENTĂ

16

16

16

Km 8

PODEȚ PROPUS

SF AR

SI T

SE CT

OR

PR OI

EC TA

T (D

N 6

km 5

64 +7

30 )

TimisoaraË

Á Cenad

PASAJ SUPERIOR CU CALEA FERATA PROPUS

proiect sector de drum conform Avizului Favorabil al Comisiei de Circulație

nr. DT2018-004421/23.08.2018

Hcn 199/1 DEVIAT

Hcn 199/1 DEVIAT

D rum

propus prin PU Z aprobat cu H

C L 546/2008

si preluat de PU Z aprobat cu H

C L 460/2018

D rum

propus prin PU Z aprobat cu H

C L 546/2008

si preluat de PU Z aprobat cu H

C L 460/2018

P

P+1 Birouri

De 190/2

Linie C FR

DF 100

Hcn 199/1

Nr.top .190/1

/4/1

Hala pr oductie

ambal aje si d

epozita re

Hcn 199/1

DS SM ITH PA

CKAGI NG

ROMAN IA SRL

C.F. 40 4783

C.F. 43 9115

C.F. 407691

C.F. 407682

C.F. 407694

cad. 406506

Nr.top .190/1

/4/2

Nr.top .190/1

/4/3

A108 C.F. 429074

Canton CFR

A 189 /1/5

A 189 /1/6/a

A 189 /1/7

A 189 /1/8

ICCO EMT

De 190/2

DF 100

AGIL

C2 - A. C. 123

9/14.05 .2007

C1 - A. C. 180

4/16.08 .2004

FLEXTRONICS ROMANIA SRL PUZ "Zonă industrială, depozitare și servicii" aprobat cu HCL 460/13.09.2018

max S+P+4E+Er P.O.T. max 60% C.U.T. max 1,2 Hmax cornișă 25m min 20% spații verzi

Nr.top. Cc190/

1/2

zona de siguranță a căii ferate

EXTIND ERE

PROPU SA

Calea Torontalului DN6

De 189/2

16 16

16

Km 8

SF AR

SI T

SE CT

OR

PR OI

EC TA

T (D

N 6

km 5

64 +7

30 )

TimisoaraË

Hcn 199/1 DEVIAT

Hcn 199/1 DEVIAT

D rum

propus prin PU Z aprobat cu H

C L 546/2008

si preluat de PU Z aprobat cu H

C L 460/2018

D rum

propus prin PU Z aprobat cu H

C L 546/2008

si preluat de PU Z aprobat cu H

C L 460/2018

P

P+1 Birouri

De 190/2

Linie C FR

DF 100

Hcn 199/1

Nr.top .190/1

/4/1

Hala pr oductie

ambal aje si d

epozita re

Hcn 199/1

DS SM ITH PA

CKAGI NG

ROMAN IA SRL

C.F. 40 4783

C.F. 43 9115

C.F. 407691

C.F. 407682

C.F. 407694

cad. 406506

Nr.top .190/1

/4/2

Nr.top .190/1

/4/3

Canton CFR

A 189 /1/5

A 189 /1/6/a

A 189 /1/7

A 189 /1/8

ICCO EMT

De 190/2

DF 100

AGIL

C2 - A. C. 123

9/14.05 .2007

C1 - A. C. 180

4/16.08 .2004

FLEXTRONICS ROMANIA SRL PUZ "Zonă industrială, depozitare și servicii" aprobat cu HCL 460/13.09.2018

max S+P+4E+Er P.O.T. max 60% C.U.T. max 1,2 Hmax cornișă 25m min 20% spații verzi

Nr.top. Cc190/

1/2

zona de siguranță a căii ferate

EXTIND ERE

PROPU SA

Calea Torontalului DN6

proiect sector de drum conform Avizului Favorabil al Comisiei de Circulație

nr. DT2018-004421/23.08.2018

PODEȚ PROPUS

PODEȚ PROPUS

Á Cenad

PASAJ SUPERIOR CU CALEA FERATA PROPUS

A108 C.F. 429074

De 189/2

44.00

2.00 1.50 2.00 3.00 3.50 3.50 3.00 3.50 3.50 3.00 3.50 3.50 3.00 2.00 1.50 2.00

tramvaitramvaiZona verdeTrotuar ciclisti Pista zona verdecarosabilcarosabil PistaZona verde

ciclisti Trotuarzona verde carosabil carosabil carosabilcarosabil

DRAWN BY arq .EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

Limita topografica a terenului ce face obiectul PUZ

Linie CFR

Limite ale imobilelor conform ridicării topografice De Drum de exploatare existent

HCn Canal de desecare existent

DELIMITĂRI

SIMBOLURI

Zonă unități industriale (producție și depozitare) existentă

ZONIFICARE

Zonă căi de comunicație feroviară și amenajări aferente existentă Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă

Carosabil existent Calea Torontalului - DN6

Construcții existente

Circulații existente în cadrul incintelor: Platforme betonate, locuri de parcare

Zona de siguranță a Căii Ferate 20m din ax

Servitute de trecere cu piciorul și auto în cadrul terenului cu nr. cad. 406506 în favoarea SCA Packaging Romania srl

Echipamente tehnico-edilitare existente

Zonă unități industriale, depozitare și servicii reglementată prin PUZ aprobat cu HCL 460/2018

Podeț

Acces propus

Spații verzi amenajate propuse în cadrul incintei

N N N

ETAPIZAREA ACCESURILOR - NONTEHNIC P92 - A071:2000

PROFIL TRANSVERSAL PROPUS pentru CALEA TORONTALULUI conform Avizului Favorabil al Comisiei de Circulație nr. DT2018-004421/23.08.2018 PENTRU OBIECTIVUL "AMENAJARE CALEA TORONTALULUI (4,6KM) PE SECTORUL CUPRINS ÎNTRE INTERSECȚIA CU STR. G. ALEXANDRESCU ȘI LIMITA U.A.T. TIMIȘOARA"

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA FINALA

LEGENDA:

Atasament: P92_2018_A05_-_CIRCULATIA.pdf

Nr. proiect:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

CUI 7951780 J35/1396/1995

Scara:

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

P92/2018 Denumire proiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

S.C. "POLIFORM" S.R.L. CUI 19005548 J35/2824/2006 ( (+4) 0744 69 80 12, (+4) 0256 43 22 12 : [email protected]

Colaborator Urbanism:

P.U.Z. "Reconfigurare zonă activități economice - producție și depozitare"

iulie 2019S.C. DS SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L.

"Reconfigurare zonă activități economice - producție și depozitare"

PLAN URBANISTIC ZONAL

Timișoara, Calea Torontalului - DN 6, km 7 dreapta, jud. Timiș, CF nr. 404783, 439115

Limita zonei studiate

Limita topografica a terenului ce face obiectul PUZ

Linie CFR

Limite ale imobilelor conform ridicării topografice

DELIMITĂRI SIMBOLURI

Teren proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

ZONIFICARE

Teren proprietate publică de interes local

Teren proprietate publică de interes național

Carosabil existent Calea Torontalului - DN6

Zona de siguranță a Căii Ferate 20m din ax

C

P

G

Cămin de vizitare

Cămin rețea de ape pluviale

Hidrant

Răsuflător / branșament gaz

485300 2 0 1 7 0 0

Caroiaj

14 Punct de contur teren ce face obiectul PUZ

Servitute de trecere cu piciorul și auto în cadrul terenului cu nr. cad. 406506 în favoarea SCA Packaging Romania srl

Împrejmuiri existente

Podeț

Stâlp LEARețea LEA existentă

85.06

70.00

81.52

91.70

59.88

64.54

76.25

211.37

6.38

168.10

31.04

7.06

17.68

64.79

20.00

100.00

100.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

91.963 91.977 90.617

90.522 90.472

90.03690.004

91.78791.796 91.593

91.621 91.633

91.608 91.590

90.977

91.616 91.621

91.385 91.382

91.25391.248 91.425

91.273 91.276

89.615 89.911

90.051

90.33390.355

90.725 90.673

90.772

90.839

90.900

90.787

90.809

90.783

90.358

90.213

90.094 90.162

88.593

90.103 90.158

90.243

90.461

90.698

90.715

91.027

90.764

90.70690.728

90.418 90.345 90.390

90.725

90.748

90.608

90.417 90.449

90.297 90.334

88.566

90.479 90.421

90.519

90.445

90.585

90.755

92.20790.807

90.936 90.716

90.794

90.77490.905 90.739

90.409 90.14190.181

90.109

90.023 89.981 90.215

90.514

90.899

90.826

90.450

90.414

90.578 89.975

88.362 89.887

89.889

89.843

89.789

89.797

89.935

90.062

90.244

88.535 90.425

90.47690.415

90.867

90.468

90.652

90.275

90.058

90.625 90.411

90.620

90.796 90.617

90.544

90.03489.861 89.784 89.863

89.833

89.780 89.826

89.965

90.454

90.519

90.523

90.516

90.457 90.540

90.783 90.863

90.374

90.431

90.561

90.504

90.07090.024

89.694

89.944

90.06190.104

90.51290.584

90.027 90.070

89.770 89.738

89.372

89.75189.71089.724 89.700

89.742

90.018

89.954 89.94990.872

90.486 89.735

90.562 90.689

90.783

90.866 90.756

90.846 90.938 89.750

89.937

89.900

89.770 90.710

90.675 90.725

90.635 89.749

89.776

89.812 89.484

89.755

90.713 90.542

89.766

89.770

89.370 89.514

89.759

89.782

90.795 90.741

89.399

89.764 89.800

89.734 89.801

90.184

90.180

90.194 90.384

90.221 90.049 90.002

90.104 90.152

90.006 90.110

90.291

90.114

89.824

89.768 90.173

90.153

90.168

90.093 89.965

90.082 90.058 90.235 90.203

90.279

90.16890.144 90.178

C

C

C C

C

C

CCCCC

C CC

P

P

P

Instalatie GPL

Platfor ma

betona ta

Platform a

betonata

Platform a

betonata

SPH

PAnexa tehnologica

Rezervor incendiu hidranti

Spatiu verde

Trotua r

Parcar e

Fosa septica

C.T.

Platfor ma

betona ta

Post livrare MT 20 kv

Rezervor apa sprinklere

Statie de pompare

P+1 Birouri

Km 8

Hm 81

De 190/2

Linie C FR

DF 100

Hcn 199/1

Nr.top .190/1

/4/1

Hala pr oductie

ambala je si de

pozitar e

Hcn 199/1 De 189/2

DS SM ITH PA

CKAGI NG RO

MANIA SRL

90.03690.004

90.673 90.839

90.900

90.787

90.783

90.358

90.094 88.593

90.103 90.158

90.243

90.461

90.698 90.715

91.027

90.764

90.706 90.728

90.418 90.345 90.390

90.725

90.748

90.608

90.417 90.449

90.297 90.334

88.566

90.479 90.421

90.519

90.445

90.585

90.774 90.739

90.409 90.14190.181

90.109

90.023 89.981 90.215

90.514

90.899

90.826

90.450

90.414

90.578 89.975

88.362 89.887

89.889

89.843

89.789

89.797

89.935

90.062 90.275

90.058

90.339

90.625 90.411

90.620

90.796 90.617

90.544

90.034

89.833

89.780 89.826

89.965

90.454

90.519

90.523

90.516

90.457 90.540

90.783 90.863

90.374

90.431

90.561

90.504

90.07090.024

89.694

90.872

89.937

89.900

89.514

90.104

90.110

90.279

89.861

P

P

P

P

90.070C

C

C

C

C C CC

C

90.052

G

G

G

G

G G

C

C

C C

C C

CCC

C

C

P

P

C

P

P

P

G

G

P

C

C C

CC

C

C

C

C

90.16189.964

89.905

89.943 90.111

90.210

90.26090.235

90.277

90.188

90.211

90.086

90.135 90.122

90.126 90.135 88.034

87.964

88.032

89.736

90.024

89.723

90.224 90.046

89.922

89.974

89.921

89.928 89.956

90.05890.30990.339

90.252

89.822 89.957

89.917

89.791

89.892

89.955

89.801 89.844

89.998

90.152

90.088

89.780

P

P

P

C

P

C.F. 40 4783

curți co nstrucț

ii

în intra vilan

C.F. 43 9115

curți co nstrucț

ii

în intra vilan

Calea Torontalului - DN6

Timisoara→

← Cenad

C.F. 407691

C.F. 407682

C.F. 407694

Proiect deviere canal si drum de exploatare

C

90.101

89.827

89.917

89.846

89.924

89.924 89.871

89.939 90.008

91.412

cad. 406506

Servitute de trecere cu piciorul si autovehicule in fav. imobilului cu

nr. cad. Cc190/1/2

Nr.top .190/1

/4/2

Nr.top .190/1

/4/3

A108 C.F. 429074

Canton CFR

A 189 /1/5

A 189 /1/6/a

A 189 /1/7

A 189 /1/6/bA 189

/1/8

1

2

3

4

12

13

14

10

11

5

6

7

8

9

484900 2 0 2 0 0 0

484900 2 0 2 1 0 0

484900 2 0 2 2 0 0

484900 2 0 2 3 0 0

484900 2 0 2 4 0 0

484900 2 0 2 5 0 0

485000 2 0 2 0 0 0

485000 2 0 2 1 0 0

485000 2 0 2 2 0 0

485000 2 0 2 3 0 0

485000 2 0 2 4 0 0

485000 2 0 2 5 0 0

485100 2 0 2 0 0 0

485100 2 0 2 1 0 0

485100 2 0 2 2 0 0

485100 2 0 2 3 0 0

485100 2 0 2 4 0 0

485100 2 0 2 5 0 0

485200 2 0 2 0 0 0

485200 2 0 2 1 0 0

485200 2 0 2 2 0 0

485200 2 0 2 3 0 0

485200 2 0 2 4 0 0

485200 2 0 2 5 0 0

485300 2 0 2 0 0 0

485300 2 0 2 1 0 0

485300 2 0 2 2 0 0

485300 2 0 2 3 0 0

485300 2 0 2 4 0 0

485300 2 0 2 5 0 0

485400 2 0 2 0 0 0

485400 2 0 2 1 0 0

485400 2 0 2 2 0 0

485400 2 0 2 3 0 0

485400 2 0 2 4 0 0

485400 2 0 2 5 0 0

485500 2 0 2 0 0 0

485500 2 0 2 1 0 0

485500 2 0 2 2 0 0

485500 2 0 2 3 0 0

485500 2 0 2 4 0 0

485500 2 0 2 5 0 0

De 189/2

ICCO S RL

De 190/2

DF 100

zona de p rotecție a

căii ferat e

zona de s iguranță

a căii fera te

zona de p rotecție a

căii ferat e

zona de s iguranță

a căii fera te

zona de s iguranță

a căii fera te

zona de sig

uranț ă

a căii ferate

AGIL

corp ad m.P

+1

hala pr oductie

P

incendiu R

ezervor apă

Parcar i

Spatiu verde

C2 - A. C. 123

9/14.05 .2007

C1 - A. C. 180

4/16.08 .2004

A.C. 16 37/22.0

9.2010

zona de s iguranță

a căii fera te

zona de s iguranță

a căii fera te

PUZ ”E xtinder

e zonă activită

ți econ omice

- prod ucție ș

i depoz itare”,

aproba t prin H

CL 105 /2015

- Regim de înă

lțime m ax. P+1

E

- POT m ax. = 5

5%

- CUT m ax. = 1

,1

- Spații verzi m

in. 20%

- Hmax . corniș

ă = 10, 50m

PUD ”H ala pro

ducție” ,

aproba t prin H

CL 172 /2004

- Regim de înă

lțime m ax. P+1

E

- POT m ax. = 5

9,21%

- CUT m ax. = 0

,62

- Spații verzi m

in. 20%

- Hmax . = 9m

Hcn 199/1

De 189/2

Hcn 199/1 DEVIAT

Hcn 199/1 DEVIAT

max S+P+4E+Er P.O.T. max 60% C.U.T. max 1,2 Hmax cornișă 25m min 20% spații verzi

Nr.top. Cc190/

1/2

C.F. 407691

P+1

PODEȚ PROPUS

PODEȚ PROPUS

FLEXTRONICS ROMANIA SRL PUZ "Zonă industrială, depozitare și servicii" aprobat cu HCL 460/13.09.2018

No. Pnt.

X [m]

Y [m]

1 485492.326 202072.367 2 485512.661 202154.962 3 485444.330 202170.148 4 485364.690 202187.535

12 485328.552 202040.625 13 485418.312 202021.873 14 485476.936 202009.684

10 485139.888 202157.897 11 485121.651 202083.860

5 485358.461 202188.893 6 485194.350 202225.306 7 485164.298 202233.059 8 485159.302 202238.051 9 485155.344 202220.819

Inventar de coordonate Sistem Stereografic 1970

N

N

P92 - A05CIRCULAȚIA TERENURILOR1:1000

TEREN STUDIAT

BILANȚ TERITORIAL OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ: EXISTENT:

TEREN PROPRIETATE PRIVATĂ A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

TOTAL:

TEREN PENTRU DRUMURI PUBLICE

100,00%55 063 mp

PROPUS:

100,00%55 063 mp 100,00%55 063 mp

100,00%55 063 mp

- -

LEGENDA:

SISTEM DE REFERINȚĂ PLANIMETRIC: STEREO 70 SISTEM DE REFERINȚĂ ALTIMETRIC: MAREA NEAGRĂ

BN Prim > CB 05 x Bi 04 x CB AVIZ x CB PU: x Bi Prim x | G form x (BI Prim x Bi Prim x (DISC x (DISC x CD fo x CD FIA x CD FIA x BP ax )/ PR Goo x Google Traducere (Q) Online Photo Editor yreside om ATM UNICREDI n Is RT TUT i wm 4 AT E ET : : DI O Tvoe here to search i PA EEE OC

Atasament: P92_2018_A04_-_REGLEMENTARI.pdf

Nr. proiect:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

CUI 7951780 J35/1396/1995

Scara:

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

P92/2018 Denumire proiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

S.C. "POLIFORM" S.R.L. CUI 19005548 J35/2824/2006 ( (+4) 0744 69 80 12, (+4) 0256 43 22 12 : [email protected]

Colaborator Urbanism:

P.U.Z. "Reconfigurare zonă activități economice - producție și depozitare"

iulie 2019S.C. DS SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L.

"Reconfigurare zonă activități economice - producție și depozitare"

PLAN URBANISTIC ZONAL

Timișoara, Calea Torontalului - DN 6, km 7 dreapta, jud. Timiș, CF nr. 404783, 439115

44.00

2.00 1.50 2.00 3.00 3.50 3.50 3.00 3.50 3.50 3.00 3.50 3.50 3.00 2.00 1.50 2.00

tramvaitramvaiZona verdeTrotuar ciclisti Pista zona verdecarosabilcarosabil PistaZona verde

ciclisti Trotuarzona verde carosabil carosabil carosabilcarosabil

DRAWN BY arq .EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

85.06

70.00

81.52

91.70

59.88

64.54

76.25 211.37

6.38

168.10

31.04

7.06

17.68

64.79

20.00

100.00

100.00

20.00

20.00

20.00

10.00

10.00

10.00

10.00

6.50 16.00

16.00

16.00

10.00

16.00 6.50

10.00

232.97

130.03

2.203.20

14.64 5.36

10.26

5.30

91.963 91.977 90.617

90.522 90.472

90.03690.004

91.78791.796 91.593

91.621 91.633

91.608 91.590

90.977

91.616 91.621

91.385 91.382

91.25391.248 91.425

91.273 91.276

89.615 89.911

90.051

90.33390.355

90.725 90.673

90.772

90.839

90.900

90.787

90.809

90.783

90.358

90.213

90.094 90.162

88.593

90.103 90.158

90.243

90.461

90.698

90.715

91.027

90.764

90.70690.728

90.418 90.345 90.390

90.725

90.748

90.608

90.417 90.449

90.297 90.334

88.566

90.479 90.421

90.519

90.445

90.585

90.755

92.20790.807

90.936 90.716

90.794

90.77490.905 90.739

90.409 90.14190.181

90.109

90.023 89.981 90.215

90.514

90.899

90.826

90.450

90.414

90.578 89.975

88.362 89.887

89.889

89.843

89.789

89.797

89.935

90.062

90.24490.415

90.468

90.652

90.275

90.058

90.625 90.411

90.620

90.796 90.617

90.544

90.03489.861 89.784 89.863

89.833

89.780 89.826

89.965

90.454

90.519

90.523

90.516

90.457 90.540

90.783 90.863

90.374

90.431

90.561

90.504

90.07090.024

89.694

89.944

90.06190.104

90.51290.584

90.027 90.070

89.770 89.738

89.372

89.75189.71089.724 89.700

89.742

90.018

89.954 89.94990.872

90.486 89.735

90.562 90.689

90.783

90.866 90.756

90.846 90.938 89.750

89.937

89.900

89.770 90.710

90.675 90.725

90.635 89.749

89.776

89.812 89.484

89.755

90.713 90.542

89.766

89.770

89.370 89.514

89.759

89.782

90.795 90.741

89.399

89.764 89.800

89.734 89.801

90.184

90.180

90.194 90.384

90.221 90.049 90.002

90.104 90.152

90.006 90.110

90.291

90.114

89.824

89.768 90.173

90.153

90.168

90.093 89.965

90.082 90.058 90.235 90.203

90.279

90.16890.144 90.178

C

C

C C

C

C

CCCCC

C CC

P

P

P

Instalatie GPL

Platfor ma

betona ta

Platform a

betonata

Platform a

betonata

SPH

P

Anexa tehnologica

Rezervor incendiu hidranti

Spatiu verde

Trotua r

Parcar e

SH GD1

Fosa septica

Statie de pompare pluvial

SH

SH

GD2

Foraj F3

Foraj F2

Foraj F1

C.T.

Platfor ma

betona ta

Post livrare MT 20 kv

Rezervor apa sprinklere

Statie de pompare

P+1 Birouri

Km 8

Hm 81

De 190/2

Linie C FR

DF 100

Hcn 199/1

Nr.top .190/1

/4/1

Hala pr oductie

ambala je si de

pozitar e

Hcn 199/1

DS SM ITH PA

CKAGI NG RO

MANIA SRL

90.03690.004

90.673 90.839

90.900

90.787

90.783

90.358

90.094 88.593

90.103 90.158

90.243

90.461

90.698 90.715

91.027

90.764

90.706 90.728

90.418 90.345 90.390

90.725

90.748

90.608

90.417 90.449

90.297 90.334

88.566

90.479 90.421

90.519

90.445

90.585

90.774 90.739

90.409 90.14190.181

90.109

90.023 89.981 90.215

90.514

90.899

90.826

90.450

90.414

90.578 89.975

88.362 89.887

89.889

89.843

89.789

89.797

89.935

90.062 90.275

90.058

90.339

90.625 90.411

90.620

90.796 90.617

90.544

90.034

89.833

89.780 89.826

89.965

90.454

90.519

90.523

90.516

90.457 90.540

90.783 90.863

90.374

90.431

90.561

90.504

90.07090.024

89.694

90.872

89.937

89.900

89.514

90.104

90.110

90.279

89.861

P

P

P

P

90.070C

C

C

C

C C CC

C

90.052

G

G

G

G

G G

C

C

C C

C C

CCC

C

C

P

P

C

P

P

P

G

G

P

C

C C

CC

C

C

C

C

camin vizitare cabluri

90.16189.964

89.905

89.943 90.111

90.210

90.26090.235

90.277

90.188

90.211

90.086

90.135 90.122

90.126 90.135 88.034

87.964

88.032

89.736

90.024

89.723

90.224 90.046

89.922

89.974

89.921

89.928 89.956

90.05890.30990.339

90.252

89.822 89.957

89.917

89.791

89.892

89.955

89.801 89.844

89.998

90.152

90.088

89.780

Camin pompieri

P

P

P

C

P

C.F. 40 4783

curți co nstrucț

ii

în intra vilan

C.F. 43 9115

curți co nstrucț

ii

în intra vilan

Calea Torontalului - DN6

TimisoaraË

Á Cenad

C.F. 407691

C.F. 407682

C.F. 407694

C

90.101

89.827

89.917

89.846

89.924

89.924 89.871

89.939 90.008

91.412

cad. 406506 Servitute de trecere cu piciorul si autovehicule in fav. imobilului cu

nr. cad. Cc190/1/2

Nr.top .190/1

/4/2

A108 C.F. 429074

Canton CFR

A 189 /1/5

A 189 /1/6/a

A 189 /1/7

A 189 /1/6/bA 189

/1/8

1

2

3

4

12

13

14

10

11

5

6

7

8

9

484900 2 0 2 0 0 0

484900 2 0 2 1 0 0

484900 2 0 2 2 0 0

484900 2 0 2 3 0 0

484900 2 0 2 4 0 0

484900 2 0 2 5 0 0

485000 2 0 2 0 0 0

485000 2 0 2 1 0 0

485000 2 0 2 2 0 0

485000 2 0 2 3 0 0

485000 2 0 2 4 0 0

485000 2 0 2 5 0 0

485100 2 0 2 0 0 0

485100 2 0 2 1 0 0

485100 2 0 2 2 0 0

485100 2 0 2 3 0 0

485100 2 0 2 4 0 0

485100 2 0 2 5 0 0

485200 2 0 2 0 0 0

485200 2 0 2 1 0 0

485200 2 0 2 2 0 0

485200 2 0 2 3 0 0

485200 2 0 2 4 0 0

485200 2 0 2 5 0 0

485300 2 0 2 0 0 0

485300 2 0 2 1 0 0

485300 2 0 2 2 0 0

485300 2 0 2 3 0 0

485300 2 0 2 4 0 0

485300 2 0 2 5 0 0

485400 2 0 2 0 0 0

485400 2 0 2 1 0 0

485400 2 0 2 2 0 0

485400 2 0 2 3 0 0

485400 2 0 2 4 0 0

485400 2 0 2 5 0 0

485500 2 0 2 0 0 0

485500 2 0 2 1 0 0

485500 2 0 2 2 0 0

485500 2 0 2 3 0 0

485500 2 0 2 4 0 0

485500 2 0 2 5 0 0

De 189/2

ICCO S RL

De 190/2

DF 100

zona de p rotecție a

căii ferat e

zona de s iguranță

a căii fera te

zona de p rotecție a

căii ferat e

zona de s iguranță

a căii fera te

zona de s iguranță

a căii fera te

zona de sig

uranț ă

a căii ferate

AGIL

corp ad m.P

+1

hala pr oductie

P

incendiu R

ezervor apă

Parcar i

Spatiu verde

C2 - A. C. 123

9/14.05 .2007

C1 - A. C. 180

4/16.08 .2004

A.C. 16 37/22.0

9.2010

max S+P+4E+Er P.O.T. max 60% C.U.T. max 1,2 Hmax cornișă 25m min 20% spații verzi

D rum

propus prin PU Z aprobat cu H

C L 546/2008

si preluat de PU Z aprobat cu H

C L 460/2018

max. (S)+P+

4E+Er

POT m ax. =

60%

CUT m ax. =

1,2

Spații verzi

min. 2 0%

Hmax . corn

ișă = 2 1m

Hmax . = 25

m

Hcn 199/1 DEVIAT

PASAJ SUPERIOR CU CALEA FERATA PROPUS

Nr.top. Cc190/

1/2

PODEȚ PROPUS

PODEȚ PROPUS

SF AR

SI T

SE CT

OR

PR OI

EC TA

T (D

N 6

km 5

64 +7

30 )

carosabil existent

proiect sector de drum conform Avizului Favorabil al Comisiei de Circulație nr. DT2018-004421/23.08.2018

P+1

FLEXTRONICS ROMANIA SRL PUZ "Zonă industrială, depozitare și servicii" aprobat cu HCL 460/13.09.2018

Hcn 199/1 DEVIAT

D rum

propus prin PU Z aprobat cu H

C L 546/2008

si preluat de PU Z aprobat cu H

C L 460/2018

si H/2

si H/2

si H/2

si H/2

si H/2

si H/2

se va respecta distanta m inim

a de H/2 fata de lim ita de proprietate

se va respecta distanta m inim

a de H/2 fata de lim ita de proprietate

Conform aviz Favorabil CFR SA nr. 6/5/1026/29.05.2019

Conform aviz Favorabil CFR SA nr. 6/5/1026/29.05.2019

K m 8

K m 8 + 1 3 0 ,0 3

K m 7 + 7 6 7 ,0 3

LIMITA Z ONEI CA

DASTRA LE CFR

LIMITA Z ONEI DE

PROTE CȚIE CF

R

LIMITA Z ONEI DE

SIGURA NȚĂ CFR

14.57 10.82

25.39

2.11 3.19

14.70

20.00

De 189/2

71

2

3

4 5

6

No. Pnt.

X [m]

Y [m]

1 485492.326 202072.367 2 485512.661 202154.962 3 485444.330 202170.148 4 485364.690 202187.535

12 485328.552 202040.625 13 485418.312 202021.873 14 485476.936 202009.684

10 485139.888 202157.897 11 485121.651 202083.860

5 485358.461 202188.893 6 485194.350 202225.306 7 485164.298 202233.059 8 485159.302 202238.051 9 485155.344 202220.819

Inventar de coordonate Sistem Stereografic 1970

No. Pnt.

X [m]

Y [m]

1 2 3 4

485328.552 202040.625 485418.312 202021.873

485121.651 202083.860

5 6 7

Inventar de coordonate al zonei afectate de ampriza lucrărilor

de modernizare a Căii ferate Sistem Stereografic 1970

485476.936 202009.684 485477.696 202012.778 485257.239 202058.796 485124.238 202094.364

Limita zonei studiate

Limita topografica a terenului ce face obiectul PUZ

Linie CFR

Limite ale imobilelor conform ridicării topografice

De Drum de exploatare existent

HCn Canal de desecare existent

DELIMITĂRI SIMBOLURI

Zonă unități industriale (producție și depozitare) existentă

ZONIFICARE EXISTENT

Construcții existente

Circulații existente în cadrul incintelor: Platforme betonate, locuri de parcare

Zona de siguranță a Căii Ferate 20m din ax

C

P

G

Cămin de vizitare

Cămin rețea de ape pluviale

Hidrant

Răsuflător / branșament gaz

485300 2 0 1 7 0 0

Caroiaj

14 Punct de contur teren ce face obiectul PUZ

Servitute de trecere cu piciorul și auto în cadrul terenului cu nr. cad. 406506 în favoarea SKA Packaging Romania srl

Echipamente tehnico-edilitare existente

Împrejmuiri existente

Zonă de implantare a viitoarelor clădiri propusă

ZONIFICARE PROPUS

Stâlp LEA

Rețea LEA existentă Podeț

Carosabil existent Calea Torontalului

Căi de circulație rutieră și amenajări aferente propuse conform Avizului Favorabil al Comisiei de Circulație nr. DT2018-004421/23.08.2018

Zonă unități industriale, depozitare și servicii reglementată prin PUZ aprobat cu HCL 460/2018

Limita zonei de Siguranță CFR - 20m din ax

Limita zonei de Protecție CFR - 100m din ax

Limita zonei cadastrale C.F.R.

Zona afectată de ampriza lucrărilor din cadrul proiectului de modernizare a liniei de cale ferată - interdicție de construire

Zonă căi de comunicație feroviară și amenajări aferente existentă (Zonă cadastrală CFR existentă)

N

N

P92 - A04REGLEMENTĂRI URBANISTICE1:1000

TEREN STUDIAT

LEGENDA:

PUZ ”Extindere zonă activități economice - producție și depozitare”, aprobat prin HCL 105/2015 - Regim de înălțime max. P+1E - POT max. = 55% - CUT max. = 1,1 - Spații verzi min. 20% - Hmax. cornișă = 10,50m

SUPRAFEȚE ÎN SITUAȚIA EXISTENTĂ: EXISTENT:

Construcții existente - producție și depozitare

TOTAL:

3,53%805 mp CF 439115 (22 800 mp)

Circulații, platforme betonate, locuri de parcare 8,06%1 837 mp Teren neconstruit / neamenajat 88,41%20 158 mp

100,00%22 800 mp

EXISTENT: Construcții existente - producție și depozitare

TOTAL:

56,05%18 084 mp CF 404783 (32 263 mp)

Spații verzi amenajate 18,73%6 042 mp Circulații, platforme betonate, locuri de parcare 25,22%8 137 mp

100,00%32 263 mp

PROPUS: Construcții - producție și depozitare

TOTAL:

max. 60,00%max. 33 037 mp CF 439115 și 404783 (22 800 mp + 32 263 mp = 55 063 mp)

Spații verzi amenajate min. 20,00%min. 11 013 mp Circulații, platforme betonate, locuri de parcare 20,00%11 013 mp

100,00%55 063 mp

PUD ”Hala producție”, aprobat prin HCL 172/2004 - Regim de înălțime max. P+1E - POT max. = 59,21% - CUT max. = 0,62 - Spații verzi min. 20% - Hmax. = 9m

Zonă activități economice - producție și depozitare - Regim de înălțime max. (S)+P+4E+Er - POT max. = 60% - CUT max. = 1,2 - Spații verzi min. 20% - Hmax. cornișă = 21m - Hmax. = 25m

SUPRAFEȚE ÎN SITUAȚIA PROPUSĂ:

BILANȚ TERITORIAL: INDICI URBANISTICI EXISTENȚI:

INDICI URBANISTICI PROPUȘI:

EXISTENT: ZONĂ ACTIVITĂȚI ECONOMICE - PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE

TOTAL:

TEREN PENTRU DRUMURI PUBLICE

100,00%55 063 mp

PROPUS:

100,00%55 063 mp 100,00%55 063 mp

100,00%55 063 mp

- -

PROFIL TRANSVERSAL PROPUS pentru CALEA TORONTALULUI conform Avizului Favorabil al Comisiei de Circulație nr. DT2018-004421/23.08.2018 PENTRU OBIECTIVUL "AMENAJARE CALEA TORONTALULUI (4,6KM) PE SECTORUL CUPRINS ÎNTRE INTERSECȚIA CU STR. G. ALEXANDRESCU ȘI LIMITA U.A.T. TIMIȘOARA"

SISTEM DE REFERINȚĂ PLANIMETRIC: STEREO 70 SISTEM DE REFERINȚĂ ALTIMETRIC: MAREA NEAGRĂ

BN Prim > CB 05 x Bi 04 x CB AVIZ x CB PU: x Bi Prim x | G form x (BI Prim x Bi Prim x (DISC x (DISC x CD fo x CD FIA x CD FIA x BP ax )/ PR Goo x Google Traducere (Q) Online Photo Editor yreside om ATM UNICREDI n Is RT TUT i wm 4 AT E ET : : DI O Tvoe here to search i PA EEE OC

Atasament: P92_2018_A03_-_EXISTENT.pdf

Nr. proiect:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

CUI 7951780 J35/1396/1995

Scara:

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

P92/2018 Denumire proiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

S.C. "POLIFORM" S.R.L. CUI 19005548 J35/2824/2006 ( (+4) 0744 69 80 12, (+4) 0256 43 22 12 : [email protected]

Colaborator Urbanism:

P.U.Z. "Reconfigurare zonă activități economice - producție și depozitare"

iulie 2019S.C. DS SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L.

"Reconfigurare zonă activități economice - producție și depozitare"

PLAN URBANISTIC ZONAL

Timișoara, Calea Torontalului - DN 6, km 7 dreapta, jud. Timiș, CF nr. 404783, 439115

85.06

70.00

81.52

91.70

59.88

64.54

76.25

211.37

6.38

168.10

31.04

7.06

17.68

64.79

20.00

100.00

100.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

232.97

130.03

3.20 2.20

14.64 5.36

91.963 91.977 90.617

90.522 90.472

90.03690.004

91.78791.796 91.593

91.621 91.633

91.608 91.590

90.977

91.616 91.621

91.385 91.382

91.25391.248 91.425

91.273 91.276

89.615 89.911

90.051

90.33390.355

90.725 90.673

90.772

90.839

90.900

90.787

90.809

90.783

90.358

90.213

90.094 90.162

88.593

90.103 90.158

90.243

90.461

90.698

90.715

91.027

90.764

90.70690.728

90.418 90.345 90.390

90.725

90.748

90.608

90.417 90.449

90.297 90.334

88.566

90.479 90.421

90.519

90.445

90.585

90.755

92.20790.807

90.936 90.716

90.794

90.77490.905 90.739

90.409 90.14190.181

90.109

90.023 89.981 90.215

90.514

90.899

90.826

90.450

90.414

90.578 89.975

88.362 89.887

89.889

89.843

89.789

89.797

89.935

90.062

90.244

88.535 90.425

90.47690.415

90.867

90.468

90.652

90.275

90.058

90.625 90.411

90.620

90.796 90.617

90.544

90.03489.861 89.784 89.863

89.833

89.780 89.826

89.965

90.454

90.519

90.523

90.516

90.457 90.540

90.783 90.863

90.374

90.431

90.561

90.504

90.07090.024

89.694

89.944

90.06190.104

90.51290.584

90.027 90.070

89.770 89.738

89.372

89.75189.71089.724 89.700

89.742

90.018

89.954 89.94990.872

90.486 89.735

90.562 90.689

90.783

90.866 90.756

90.846 90.938 89.750

89.937

89.900

89.770 90.710

90.675 90.725

90.635 89.749

89.776

89.812 89.484

89.755

90.713 90.542

89.766

89.770

89.370 89.514

89.759

89.782

90.795 90.741

89.399

89.764 89.800

89.734 89.801

90.184

90.180

90.194 90.384

90.221 90.049 90.002

90.104 90.152

90.006 90.110

90.291

90.114

89.824

89.768 90.173

90.153

90.168

90.093 89.965

90.082 90.058 90.235 90.203

90.279

90.16890.144 90.178

C

C

C C

C

C

CCCCC

C CC

P

P

P

Instalatie GPL

Platfor ma

betona ta

Platform a

betonata

Platform a

betonata

SPH

PAnexa tehnologica

Rezervor incendiu hidranti

Spatiu verde

Trotua r

Parcar e

SH

GD1

Fosa septica

Statie de pompare pluvial

SH

SH

GD2

Foraj F3

Foraj F2

Foraj F1

C.T.

Platfor ma

betona ta

Post livrare MT 20 kv

Rezervor apa sprinklere

Statie de pompare

P+1 Birouri

Km 8

Hm 81

De 190/2

Linie C FR

DF 100

Hcn 199/1

Nr.top .190/1

/4/1

Hala pr oductie

ambala je si de

pozitar e

Hcn 199/1 De 189/2

DS SM ITH PA

CKAGI NG RO

MANIA SRL

90.03690.004

90.673 90.839

90.900

90.787

90.783

90.358

90.094 88.593

90.103 90.158

90.243

90.461

90.698 90.715

91.027

90.764

90.706 90.728

90.418 90.345 90.390

90.725

90.748

90.608

90.417 90.449

90.297 90.334

88.566

90.479 90.421

90.519

90.445

90.585

90.774 90.739

90.409 90.14190.181

90.109

90.023 89.981 90.215

90.514

90.899

90.826

90.450

90.414

90.578 89.975

88.362 89.887

89.889

89.843

89.789

89.797

89.935

90.062 90.275

90.058

90.339

90.625 90.411

90.620

90.796 90.617

90.544

90.034

89.833

89.780 89.826

89.965

90.454

90.519

90.523

90.516

90.457 90.540

90.783 90.863

90.374

90.431

90.561

90.504

90.07090.024

89.694

90.872

89.937

89.900

89.514

90.104

90.110

90.279

89.861

P

P

P

P

90.070C

C

C

C

C C CC

C

90.052

G

G

G

G

G G

C

C

C C

C C

CCC

C

C

P

P

C

P

P

P

G

G

P

C

C C

CC

C

C

C

C

camin vizitare cabluri

90.16189.964

89.905

89.943 90.111

90.210

90.26090.235

90.277

90.188

90.211

90.086

90.135 90.122

90.126 90.135 88.034

87.964

88.032

89.736

90.024

89.723

90.224 90.046

89.922

89.974

89.921

89.928 89.956

90.05890.30990.339

90.252

89.822 89.957

89.917

89.791

89.892

89.955

89.801 89.844

89.998

90.152

90.088

89.780

Camin pompieri

P

P

P

C

P

C.F. 40 4783

curți co nstrucț

ii

în intra vilan

C.F. 43 9115

curți co nstrucț

ii

în intra vilan

Calea Torontalului - DN6

Timisoara→

← Cenad

C.F. 407691

C.F. 407682

C.F. 407694

Proiect deviere canal si drum de exploatare

C

90.101

89.827

89.917

89.846

89.924

89.924 89.871

89.939 90.008

91.412

cad. 406506

Servitute de trecere cu piciorul si autovehicule in fav. imobilului cu

nr. cad. Cc190/1/2

Nr.top .190/1

/4/2

Nr.top .190/1

/4/3

A108 C.F. 429074

Canton CFR

A 189 /1/5

A 189 /1/6/a

A 189 /1/7

A 189 /1/6/bA 189

/1/8

1

2

3

4

12

13

14

10

11

5

6

7

8

9

484900 2 0 2 0 0 0

484900 2 0 2 1 0 0

484900 2 0 2 2 0 0

484900 2 0 2 3 0 0

484900 2 0 2 4 0 0

484900 2 0 2 5 0 0

485000 2 0 2 0 0 0

485000 2 0 2 1 0 0

485000 2 0 2 2 0 0

485000 2 0 2 3 0 0

485000 2 0 2 4 0 0

485000 2 0 2 5 0 0

485100 2 0 2 0 0 0

485100 2 0 2 1 0 0

485100 2 0 2 2 0 0

485100 2 0 2 3 0 0

485100 2 0 2 4 0 0

485100 2 0 2 5 0 0

485200 2 0 2 0 0 0

485200 2 0 2 1 0 0

485200 2 0 2 2 0 0

485200 2 0 2 3 0 0

485200 2 0 2 4 0 0

485200 2 0 2 5 0 0

485300 2 0 2 0 0 0

485300 2 0 2 1 0 0

485300 2 0 2 2 0 0

485300 2 0 2 3 0 0

485300 2 0 2 4 0 0

485300 2 0 2 5 0 0

485400 2 0 2 0 0 0

485400 2 0 2 1 0 0

485400 2 0 2 2 0 0

485400 2 0 2 3 0 0

485400 2 0 2 4 0 0

485400 2 0 2 5 0 0

485500 2 0 2 0 0 0

485500 2 0 2 1 0 0

485500 2 0 2 2 0 0

485500 2 0 2 3 0 0

485500 2 0 2 4 0 0

485500 2 0 2 5 0 0

De 189/2

ICCO S RL

De 190/2

DF 100

zona de p rotecție a

căii ferat e

zona de s iguranță

a căii fera te

zona de p rotecție a

căii ferat e

zona de s iguranță

a căii fera te

zona de s iguranță

a căii fera te

zona de sig

uranț ă

a căii ferate

AGIL

corp ad m.P

+1

hala pr oductie

P

incendiu R

ezervor apă

Parcar i

Spatiu verde

C2 - A. C. 123

9/14.05 .2007

C1 - A. C. 180

4/16.08 .2004

A.C. 16 37/22.0

9.2010

zona de s iguranță

a căii fera te

zona de s iguranță

a căii fera te

PUZ ”E xtinder

e zonă activită

ți econ omice

- prod ucție ș

i depoz itare”,

aproba t prin H

CL 105 /2015

- Regim de înă

lțime m ax. P+1

E

- POT m ax. = 5

5%

- CUT m ax. = 1

,1

- Spații verzi m

in. 20%

- Hmax . corniș

ă = 10, 50m

PUD ”H ala pro

ducție” ,

aproba t prin H

CL 172 /2004

- Regim de înă

lțime m ax. P+1

E

- POT m ax. = 5

9,21%

- CUT m ax. = 0

,62

- Spații verzi m

in. 20%

- Hmax . = 9m

Hcn 199/1

De 189/2

Hcn 199/1 DEVIAT

Hcn 199/1 DEVIAT

FLEXTRONICS ROMANIA SRL PUZ "Zonă industrială, depozitare și servicii" aprobat cu HCL 460/13.09.2018

max S+P+4E+Er P.O.T. max 60% C.U.T. max 1,2 Hmax cornișă 25m min 20% spații verzi

Nr.top. Cc190/

1/2

C.F. 407691

P+1

Conform aviz Favorabil CFR SA nr. 6/5/1026/29.05.2019

Conform aviz Favorabil CFR SA nr. 6/5/1026/29.05.2019

K m 8

K m 8 + 1 3 0 ,0 3

K m 7 + 7 6 7 ,0 3

LIMITA Z ONEI CA

DASTRA LE CFR

LIMITA Z ONEI DE

PROTE CȚIE CF

R

LIMITA Z ONEI DE

SIGURA NȚĂ CFR

14.57 10.82

25.39

14.70

3.19 2.11

20.00

71

2

3

4 5

6

No. Pnt.

X [m]

Y [m]

1 485492.326 202072.367 2 485512.661 202154.962 3 485444.330 202170.148 4 485364.690 202187.535

12 485328.552 202040.625 13 485418.312 202021.873 14 485476.936 202009.684

10 485139.888 202157.897 11 485121.651 202083.860

5 485358.461 202188.893 6 485194.350 202225.306 7 485164.298 202233.059 8 485159.302 202238.051 9 485155.344 202220.819

Inventar de coordonate Sistem Stereografic 1970

Limita zonei studiate

Limita topografica a terenului ce face obiectul PUZ

Linie CFR

Limite ale imobilelor conform ridicării topografice

De Drum de exploatare existent

HCn Canal de desecare existent

DELIMITĂRI SIMBOLURI

Zonă unități industriale (producție și depozitare) existentă

ZONIFICARE

Zonă căi de comunicație feroviară și amenajări aferente existentă (Zonă cadastrală CFR existentă) Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă

Carosabil existent Calea Torontalului - DN6

Construcții existente

Circulații existente în cadrul incintelor: Platforme betonate, locuri de parcare

C

P

G

Cămin de vizitare

Cămin rețea de ape pluviale

Hidrant

Răsuflător / branșament gaz

485300 2 0 1 7 0 0

Caroiaj

14 Punct de contur teren ce face obiectul PUZ

Servitute de trecere cu piciorul și auto în cadrul terenului cu nr. cad. 406506 în favoarea SCA Packaging Romania srl

Echipamente tehnico-edilitare existente

Împrejmuiri existente

Podeț

Stâlp LEA

Rețea LEA existentă

Zonă unități industriale, depozitare și servicii reglementată prin PUZ aprobat cu HCL 460/2018

Zona de siguranță a Căii Ferate 20m din ax - interdicție de construire

Zona afectată de ampriza lucrărilor din cadrul proiectului de modernizare a liniei de cale ferată - interdicție de construire

Limita zonei de Siguranță CFR - 20m din ax

Limita zonei de Protecție CFR - 100m din ax

Limita zonei cadastrale C.F.R.

No. Pnt.

X [m]

Y [m]

1 2 3 4

485328.552 202040.625 485418.312 202021.873

485121.651 202083.860

5 6 7

Inventar de coordonate al zonei afectate de ampriza lucrărilor

de modernizare a Căii ferate Sistem Stereografic 1970

485476.936 202009.684 485477.696 202012.778 485257.239 202058.796 485124.238 202094.364

N

NTERENSTUDIAT

P92 - A03SITUAȚIA EXISTENTĂ1:1000

LEGENDA:

PUZ ”Extindere zonă activități economice - producție și depozitare”, aprobat prin HCL 105/2015 - Regim de înălțime max. P+1E - POT max. = 55% - CUT max. = 1,1 - Spații verzi min. 20% - Hmax. cornișă = 10,50m

SUPRAFEȚE ÎN SITUAȚIA EXISTENTĂ: EXISTENT:

Construcții existente - producție și depozitare

TOTAL:

3,53%805 mp CF 439115 (22 800 mp)

Circulații, platforme betonate, locuri de parcare 8,06%1 837 mp Teren neconstruit / neamenajat 88,41%20 158 mp

100,00%22 800 mp

EXISTENT: Construcții existente - producție și depozitare

TOTAL:

56,05%18 084 mp CF 404783 (32 263 mp)

Spații verzi amenajate 18,73%6 042 mp Circulații, platforme betonate, locuri de parcare 25,22%8 137 mp

100,00%32 263 mp

PUD ”Hala producție”, aprobat prin HCL 172/2004 - Regim de înălțime max. P+1E - POT max. = 59,21% - CUT max. = 0,62 - Spații verzi min. 20% - Hmax. = 9m

INDICI URBANISTICI EXISTENȚI:

SISTEM DE REFERINȚĂ PLANIMETRIC: STEREO 70 SISTEM DE REFERINȚĂ ALTIMETRIC: MAREA NEAGRĂ

BN Prim > CB 05 x Bi 04 x CB AVIZ x CB PU: x Bi Prim x | G form x (BI Prim x Bi Prim x (DISC x (DISC x CD fo x CD FIA x CD FIA x BP ax )/ PR Goo x Google Traducere (Q) Online Photo Editor yreside om ATM UNICREDI n Is RT TUT i wm 4 AT E ET : : DI O Tvoe here to search i PA EEE OC

Atasament: P92_2018_A01_-_incadrare.pdf

Nr. proiect:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

CUI 7951780 J35/1396/1995

Scara:

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

P92/2018 Denumire proiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

S.C. "POLIFORM" S.R.L. CUI 19005548 J35/2824/2006 ( (+4) 0744 69 80 12, (+4) 0256 43 22 12 : [email protected]

Colaborator Urbanism:

P.U.Z. "Reconfigurare zonă activități economice - producție și depozitare"

iulie 2019S.C. DS SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L.

"Reconfigurare zonă activități economice - producție și depozitare"

PLAN URBANISTIC ZONAL

Timișoara, Calea Torontalului - DN 6, km 7 dreapta, jud. Timiș, CF nr. 404783, 439115

N

N

TEREN STUDIAT

Ei - zonă de activități economice cu caracter industrial

TEREN STUDIAT

traseu centura

traseu centura

tras eu

cen tura

traseu centura

DN 6

DN 6

DN 6

DN 6

PT T 2

2

PT T

22

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

PT T

22

ÎNCADRARE ÎN P.U.G. TIMIȘOARA ÎN LUCRU ÎNCADRARE ÎN P.U.G. TIMIȘOARA ÎN VIGOARE

Ei

P92 - A01ÎNCADRARE ÎN P.U.G. TIMIȘOARA

ÎNCADRARE ÎN P.U.G. TIMIȘOARA

LEGENDA ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc - Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri II P, P+, P+2 existentă | i LMb - Subzona rezidentială cu clădiri NEI P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS -ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL RECE ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente SS ISb - Subzona de institutii publice si servicii E 4 de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii FRA de interes general propuse prin reconversia COE functională a zonelor industriale existente ZII ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat FFF vw -ZONANXTĂ | -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente LLSI lb - Subzona unitătilor industriale propuse ELA Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă | A -ZONAUNITĂTILOR AGRICOLE
BN Prim > CB 05 x Bi 04 x CB AVIZ x CB PU: x Bi Prim x | G form x (BI Prim x Bi Prim x (DISC x (DISC x CD fo x CD FIA x CD FIA x BP ax )/ PR Goo x Google Traducere (Q) Online Photo Editor yreside om ATM UNICREDI n Is RT TUT i wm 4 AT E ET : : DI O Tvoe here to search i PA EEE OC
"1 Anexa 6.pdf - Adobe Acrobat Reader DC Fişier Editare Vizualizare Fereastră Asistenţă Pagina principală Instrumente HHQ OO Ana Gpdf x sah DOE m - AAA Zona verde Auto Auto Zona verde lelelețaTrotuar zona| / Parcari Parcari | Zona, Prațecile Prolețile 2000 ” | 1.000" 2,500 3.500 3.500 2.500 "1.000 2.000 + Fa = 1.000 20.000 1.000 rotil Transversal 22 -lățime 25 Ricord Blctclet Acostampnt Auto Auto Auto Auto Bicicleta| Zona verde 1,500 1.500 1,500 3.500 3.500 3.500 3.500 1.500 1.500 * 1.500 1.000 1.000 + 25.000 PROPRIETATE Stocați şi partajați x Q Conectare O Comentariu 2, Completare & semnare BO Mai multe instrumente iere în Document Clot Informații suplimentare
pdf - Adobe Acrobat Reader DC _ x Pagina principală Instrumente UO3_UNITATI TERIT... x (O Conectare BHA 1,189x Bt mm < O Tyoe here to search
x pdf - Adobe Acrobat Reader DC "= UOS_TRAFIC LA ORAS 20160610. Vizualizare Fereastră Asistenţă Editare Fişier Q Conectare x UOS_TRAFIC LA OR. UO3_UNITATI TERIT. U02_ZONIFICAREA. UO1_INCADRARE. Instrumente Pagina principală a s S 2, Completare & semnare x - UOS_TRAFIC LA ORAS 20160610, pdf - Adobe Acrobat Reader DC Vizualizare Fereastră Asistenţă Editare Fişier Q Conectare x UOS_TRAFIC LA OR. UO3_UNITATI TERIT. 02_ZONIFICAREA. UO1_INCADRARE. Instrumente Pagina principală HG YVIAOY3I 'O1LNV “'OT3A "WWOOWUY3LNI NNWOD NJ LYOdSNVUYL 3ILVIS (9 exeue |zoA) SNdOUd TVSUBASNVUL 3TI4OUd NVS NVYI3LBNS "OBNd FVIUVd NYLNIA VIIBISOd SMdOWd / LNI3LSIX3 /Q0d vuVS 34Nnavd A0Y3A YNOZ 3dV 31VNOL3|d - WNUA VSNdOYd VIVA 31 VLVY3I 31VD 3ILVINDUHID 30 ION 3N3LYV 30 |yOd no |zuaA p 3UVIIJIAOW JEqUIUPS |uo4d no Z 34VIIJIAOW Jeolpop JJqnd nqued [zusq Is ap IZA f | ap jZusq E| pi VHOFVN op [usa E| op jzus Z E| sp INIONILX3I eje[noițo sp [zusq Z eje[noițp sp [zusq VH3LUV o FCI iba E = a = e EA _ = IZVULS VLIMYLSNOD VNOZ NVTIIAVULNI VNOZ O 06 3LIN (DI N N
"= UOS_TRAFIC LA ORAS 20160610.pdf - Adobe Acrobat Reader DC Fişier Editare Vizualizare Fereastră Asistenţă x Pagina principală Instrumente UO1_INCADRARE. U02_ZONIFICAREA. UO3_UNITATI TERIT. UOS_TRAFIC LA OR... x Q Conectare H&H "n ki DOO RAHAT Bz O Comentariu 2, Completare & semnare BO Mai multe instrumente R . : E < : N a Stocați şi partajați fişiere în Document Informații suplimentare 1189x 841 mm < O pe here to search
"=" U03_UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA 20160718.pdf - Adobe Acrobat Reader DC Fişier Editare Vizualizare Fereastră Asistenţă Instrumente Pagina principală Ba UO3_UNITATI TERIT... x hDO6 Q 1) AEROPORTUL TRAIAN VUIA 100% + a n = ZONE DE REFERINTA AERONAUTICA Zona IV Zora Zona II e Îi Zora II E 5 s a < s 5 > 5, “max (300, dt, e capatul pa) n E SUPRAFATA CRITICA ILS LOC SUPRAFATA SENSIBILA ILS LOC SUPRAFATA DE PROTECTIE ILS_LOC ont e prag seal ura supra, sense) PT ' | Haz | Sr ZONA DE PROTECTIE ILS_LOC I “max (300, a capu Ţ mă son SUPRAFATA CRITICA ILS GP SUPRAFATA SENSIBILA LS GP 1025m 41 mm < CI O pe here to search g SUPRAFATA DE A Bo: UIMITA INTRAVILANULUI EXISTENT CONFORM PUG 2002 LIMITA INTRAVILANULUI EXISTENT. CONFORM PUZ APROBAT PP ZONĂ INTRAVILAN _ SE TERITORIU ADMINISTRATIV al LIMITĂ UTR ab N al LIMITĂ SUBZONĂ UTR | 1 LL POD PROPUS SERVITUTE DE UTILITATE PUBLICĂ SIT NATURA 2000 ROSCI0277 BECICHERECU MIC CALE FERATĂ SUPRATERANĂ EXISTENTĂ Nr la CALE FERATĂ SUPRATERANĂ PROPUSĂ R CALE FERATĂ SUBTERANĂ PROPUSĂ A 2ZONE PROTEJATE ȘI ZONE DE PROTECȚIE 2.1 PROTECȚIA FORMELOR URBANE ȘI A PATRIMONIULUI ARHITECTURAL ȘI ARHEOLOGIC ZONĂ CONSTRUITĂ PROTEJATĂ O ” N MONUMENT CLASAT PRIN LMI 2010 CLADIRE PROPUSĂ PENTRU CLASARE NI ANSAMBLURI CLASATE PRIN LMI 2010 DIN AFARA ZONEI CONSTRUITE PROTEJATE ZONĂ PROTEJATĂ / DE PROTECȚIE A SITURILOR ARHEOLOGICE CS m 6 ZONĂ DE PROTECȚIE A MONUMENTELOR e 2 ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS, ADIACENTĂ ARTERELOR DE IMPORTANȚĂ LOCALĂ M3 ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENTĂ PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC MA ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENTĂ ARTERELOR DE IMPORTANȚĂ LOCALĂ, Is ZONE DE INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE ȘI DE INTERES PUBLIC lsA ZONĂ DE INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE ȘI DE INTERES PUBLIC CONSTITUITE IN ANSAMBLURI INDEPENDENTE Ss SUNZONĂ DE INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE ȘI DE INTERES PUBLIC CONSTITUITE ÎN CLĂDIRI DEDICATE SITUATE ÎN AFARA ZONEI CENTRALE L LOCUIRE lu ZONĂ DE LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂL ȚIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP URBAN Lp ZONĂ DE LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP PERIFERIC Lr ZONĂ DE LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME CU CARACTER RURAL life ZONĂ LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME INDIVIDUALE Și COLECTIVE MICI Li/c_ a SUBZONĂ AFERENTĂ LOCUINȚELOR INDIVIDUALE Li/Eb SUBZONĂ AFERENTĂ LOCUINȚELOC COLECTIVE MICI A” ANSAMBLURI DE LOCUINȚE COLECTIVE SI SUBZONĂ DE LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME DISPUSE PE PARCELE IZOLATE ÎN INTERIORUL ANSAMBLURILOR DE LOCUIN ȚE COLECTIVE CU INTERDICȚIE DE CONSTRUIRE SP SUBZONĂ DESTINATĂ CONSTRUC IILOR PENTRU PARCAJE COLECTIVE DE CARTIER-CLĂDIRI PENTRU PARCAJE/GARAJE COLECTIVE SUB ȘI SUPRATERANE, PE UNUL SAU MAI MULTE NIVELURI, CU SERVCII AFERENTE le LOCUINȚE COLECTIVE E ZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE Fi ZONĂ DE ACTIVITĂȚI FCONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL SEI SUBZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL UNITĂŢI INDUSTRIALE EL ZONĂ DE DEPOZITARE, LOGISTICĂ Em ZONĂ DE MICĂ PRODUCȚIE, SERVICII DE TIP INDUSTRIAL SAU CVASLINDUSTRIAL, COMERȚ EN-GROS S Fm SUBZONĂ DE MICĂ PRODUCȚIE, SERVICI DE TIP INDUSTRIAL ȘI CVASL-INDUSTRIAL, COMERȚ "EN GROS” UNITĂȚI INDUSTRIALE Ec ZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE DE TIP COMERCIAL -EN DETAIL DESFĂȘURATE ÎN UNITĂȚI DE MARI DIMENSIUNI -BIG BOX, MALL, SHOWROOM Et ZONĂ ACTIVITĂȚI ECONIMICE CU CARACTER TERȚIAR SEL SUBZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER TERȚIAR SITUATE ÎN ZONE CU CARACTER REZIDEN ȚIAL G ZONĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ Gp PIAȚĂ AGRO ALIMENTARĂ, PIAȚĂ DE VECHITURI, OBOR S_G_p SUBZONĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ, PIAȚĂ AGRO, SITUATĂ ÎN ZONE CU ALT CARACTER Ge CIMITIR, CAPELE, CLĂDIRI ADMINISTRATIVE ȘI ANEXE ALE CIVITIRELOR SG SUBZONĂ DE CAPELE AN INCINTA CIMITIRELOR-ZONE PENTRU AMPLASAREA CAPELELOR ÂN CIMITIRE NOI SAU CIMITIRE CU REZERVEDE G_d RAMPĂ DE DEPOZITARE A DESEURILOR Gt DEPOURI PENTRU TRANSPORTUL URBAN, SALUBRITATE Ga GOSPODĂRIRE COMUNALĂ - ZONĂ DE AGREMENT CU GRĂDINI DESTINATE AGRICULTURII URBANE ED ZONĂ DE CONSTRUCȚII AFERENTE LUCRĂRILOR EDILITARE ED ZONĂ AFERENTĂ INFRASTRUCTURII EDILITARE SED SUBZONĂ AFERENTĂ INFRASTRUCTURII EDILITARE SITUATĂ ÎN ZONE CU ALI CARACTER Sp ZONĂ CU DESTINAȚIE SPECIALĂ Sp ZONĂ CU DESTINAȚIE SPECIALĂ TERENURI CU DESTINA APĂRĂRII NAȚIONALE ZONĂ DE CĂI DE COMUNICAȚIE Ti ZONĂ DE CIRCULAȚIE FEROVIARĂ ȘI AMENAJĂRI AFERENTE în ZONĂ DE CIRCULAȚIE RUTIERĂ ȘI AMENAJĂRI AFERENTE A ZONĂ DE UNITĂȚI ȘI TERENURI AGRICOLE ÎN INTRAVILAN A ZONĂ DE UNITĂŢI ȘI TERENURI AGRICOLE ÎN INTRAVILAN -PĂȘUNI, FÂNEȚE, TEREN ARABIL AL ZONĂ TEREN AGRICOL -LIVEZI app ZONĂ AGREMENT PUBLIC / PRIVAT Bapo ZONĂ AGREMENT PUBLIC SAU/ȘI PRIVAT V ZONĂ VERDE Va ZONĂ VERDE - SCUARURI, GRĂDINI, PARCURI CU ACCES PUBLIC PECIALĂ APARȚINÂND MINISTERUL NELIMITAT S Va SUBZONA SPAȚIILOR VERZI PUBLICE AFERENTE ARTERELOR DE CIRCULAȚIE Vs ZONĂ VERDE CU ROL DE COMPLEX SPORTIV S-Vs SUBZONA VERDE CU ROL DE COMPLEX SPORTIV _ x Q Conectare Comentariu 2, Completare & semnare (BO Mai multe instrumente
l6/

Atasament: MEMORIU.pdf

Pagina 1 I 18

s.c. ”POLIFORM” s.r.l. 300044 Timişoara, str. Bucuresti, nr.19, sc.A. ap.7, tel.: 0256 432212, e-mail: [email protected]

MEMORIU TEHNIC Proiect nr. P92/2018

1. INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL ”Reconfigurare zonă activități economice – producție și depozitare”

Amplasament: Calea Torontalului – DN6, Timişoara CF nr. 404783 - Curți construcții în intravilan Timișoara CF nr. 439115 - Curți construcții în intravilan Timișoara

Număr proiect: P92/2018 Beneficiar: s.c. D.S. SMITH PACKAGING ROMANIA s.r.l. Elaborator: s.c. POLIFORM s.r.l. (Proiectant) Data elaborării: iulie 2019 Faza de proiectare: PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) 1.2. OBIECTUL P.U.Z. 1.2.1. SOLICITǍRI ALE TEMEI PROGRAM

Documentaţia în fază de Plan Urbanistic Zonal: ”Reconfigurare zonă activități economice – producție și depozitare”, Calea Torontalului – DN6, Timişoara, a fost întocmită la comanda societății beneficiare D.S. SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L., având denumirea anterioară SCA PACKAGING ROMANIA S.R.L.

Documentaţia de faţă propune soluţii în scopul reconfigurării zonei reglementate prin PUD aprobat cu HCL nr. 172/2004 și PUZ aprobat cu HCL nr. 105/2015 - zonă de activități economice (producție și depozitare), pe terenul identificat prin CF nr. 404783 și CF 439115, situat în intravilanul Municipiului Timișoara, în proximitatea intersecției la nivel a Căii Torontalului cu Calea Ferată Arad - Timișoara.

Prin documentația de față se propun următoarele:  unificarea celor două parcele de teren și omogenizarea indicilor urbanistici

P.O.T., C.U.T. care în momentul de față sunt diferiți pentru fiecare parcelă în parte, stabilirea limitei de implantare comune;

 stabilirea legăturilor rutiere de perspectivă cu Calea Torontalului, stradă aflată în momentul de față în administrarea Primăriei Municipiului Timișoara, în urma semnării protocolului de predare-preluare dintre CNAIR și PMT.

Pagina 2 I 18

 asigurarea accesibilității terenului studiat prin soluții urbanistice corelate cu PUZ ”Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice” aprobat prin HCL nr. 460/2018 în imediata vecinătate.

1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII PENTRU

ZONA STUDIATĂ Zona studiată se află în vecinătatea arterelor majore Calea Torontalului (DN6), Calea Aradului (DN69) şi Centura Timişoara (varianta proiectată). Arterele delimitează un teritoriu cu funcțiunea dominantă de industrie nepoluantă și servicii. Suprafața de teren ce face obiectul prezentei documentații PUZ este compusă din două parcele curți construcții în intravilanul Municipiului Timișoara, reglementate prin următoarele documentații de urbanism aprobate:

 CF nr. 404783 (suprafața 32.263mp), reglementată conform PUD ”Hala producție”, DN6 Timișoara – Sânnicolau Mare, km.564+600dr., aprobată cu HCL nr. 172/18.05.2004,

 CF nr. 439115 (suprafața 22.800mp), reglementată conform PUZ ”Extindere zonă activități economice – producție și depozitare”, DN6 Timișoara, km.564+600dr., aprobată cu HCL nr. 105/03.03.2015.

Terenul ce face obiectul prezentei documentații este parțial edificat cu construcții

autorizate prin: - A.C. nr. 1804/16.08.2004 “Hală producție cu birouri P+1E în incintă împrejmuită;

Zona D” - A.C. nr. 1239/14.05.2007 “Construcții industriale. Extindere hală producție ambalaje

și depozitare – etapa a II-a.; Zona C. Sc = 12.452mp, St = 32.700mp” - A.C. nr. 1637/22.09.2010 “Construcții pentru industrie. Construire hală depozitare

paleți în regim parter. Zona C, Sc = 311,37mp, St = 32.700mp”

1.3. SURSE DOCUMENTARE 1.3.1. LISTA STUDIILOR ŞI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z. Terenul ce face obiectul prezentei documentații PUZ este reglementat prin următoarele documentații de urbanism aprobate:

 PUD ”Hala producție”, DN6 Timișoara – Sânnicolau Mare, km.564+600dr., aprobată cu HCL nr. 172/18.05.2004,

 PUZ ”Extindere zonă activități economice – producție și depozitare”, DN6 Timișoara, km.564+600dr., aprobată cu HCL nr. 105/03.03.2015.

Pentru întocmirea acestei documentații s-au consultat:

- Planul urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare, aprobat prin HCL nr.157/2002, cu valabilitate prelungită prin HCL nr. 131/2017

- Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara în lucru - Planul de Mobilitate Urbană durabilă - Prevederi ale Masterplan 2012

Zonele învecinate parcelelor studiate au fost reglementate din punct de vedere

urbanistic astfel:  La nord, terenul se învecinează cu parcela identificată prin nr. Top 190/1/4/1, parcelă

aflată în proprietate privată, arabil în extravilan, liberă de construcţii, fără documentaţii de urbanism aprobate și nereglementată din punct de vedere urbanistic; la nord de această parcelă, a fost aprobat prin HCL nr.546/16.12.2008, PUZ “PALTIM – Zona Solectron DN6, Calea Torontalului nr. top A 190/1/5” Timișoara.

 La sud terenul studiat se învecinează cu parcela cu nr. cad. 406506, pe care se găsește incinta societății ICCO cu front la DN6.

Pagina 3 I 18

 La vest terenul este delimitat de drumul de exploatare De 190/2 și linia CF 218 Timișoara Nord – Arad. Terenurile aflate la vest de CF 218 Timișoara Nord – Arad, nu au aprobate planuri urbanistice zonale şi sunt libere de construcţii.

 La est, terenul este delimitat de canalul de desecare HCn 199/1 și drumul de exploatare De 189/2; la est de drumul de exploatare se află alte terenuri libere de construcții și terenul aparținând S.C. FLEXTRONICS ROMANIA S.R.L. pe care a fost aprobat prin HCL nr. 460/2018 PUZ ”Zonă industrială, depozitare și servicii”. Pe parcelele cu front la Calea Torontalului - DN6 există constructii cu funcțiuni

industriale, servicii și depozitare precum ICCO, Agil, Flextronics, Parcul Industrial (PITT), RAR și Coca-Cola. 1.3.2. LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z.

În urma analizării Studiului de Oportunitate aferent PUZ “Reconfigurare zonă activități economice – producție și depozitare” - DN6, km7 dreapta, Timișoara, depus de către S.C. POLIFORM S.R.L., Direcția de Urbanism a Municipiului Timișoara a emis AVIZUL DE OPORTUNITATE nr.60/25.10.2018.

Certificatul de Urbanism nr.2757/06.07.2018 a fost obţinut în baza H.C.L. nr.105/2015, și H.C.L. nr.172/2004 prin care se specifică Destinația funcţională pentru terenul situat în intravilan (categoria curți construcții): parțial conform PUZ aprobat cu HCL 105/2015 - Extindere zonă activități economice – producție și depozitare, și parțial conform PUD aprobat cu HCL 172/2014 – Hală producție; terenuri afectate parțial de drum și de canal și posibil afectate de zona de protecție a căii ferate. 1.3.3. AMPLASAREA FAȚĂ DE LINIA MAGISTRALĂ 218 TIMIȘOARA NORD - ARAD

Terenul studiat este situat la est de Linia Magistrală 218 Timișoara Nord – Arad, de la km 7+766 până la km 8+130, la distanțe cuprinse între 14.57m și 14.70m față de axul Căii Ferate, astfel:

 în afara zonei cadastrale CFR;  parțial în zona de siguranță CFR (a cărei limită este la 20,00m distanță de

axul Căii Ferate)  parțial în zona de protecție CFR (a cărei limită este la 100,00m distanță de

axul Căii Ferate) Terenul studiat se suprapune parțial cu ampriza lucrărilor din cadrul proiectului de

modernizare a liniei de cale ferată Timișoara Nord – Arad, în perimetrul delimitat în coordonate stereografice de următorul inventar:

NE pt Coordonate stereografice (metri) Coordonata x Coordonata y 1 202083,860 485121,651 2 202040,625 485328,552 3 202021,873 485418,312 4 202009,684 485476,936 3 202012,778 485477,696 6 202058,796 485257,239 7 202094,364 485124,238

Pagina 4 I 18

Conform Avizului Favorabil cu condiții al Companiei Naționale de Căi Ferate CFR S.A. nr. 6/5/1026/29.05.2019, viitoarele construcții se vor putea amplasa la distanțe cuprinse între 20,00-25,39m față de axul liniei 218 Timișoara Nord – Arad, conform planșei P92-A04 ”Reglementări urbanistice”. 1.3.4. PROIECTE DE INVESTITII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC

DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A ZONEI Accesul la amplasamentul studiat este asigurat din Calea Torontalului printr-o

intersecţie avizată în cadrul Direcţiei Regional de Drumuri şi Poduri Timişoara (administratorul drumului naţional) şi de căte comisia de circulaţie din cadrul Primăriei municipiului Timişoara.

În zonă, au mai fost avizate accese rutiere din drumul naţional DN6 la obiective economice:

- km 563+260 stânga la Coca Cola srl - km 563+920 stânga şi dreapta la Parcul Industrial Timişoara şi Flextronic srl - km 564+555 dreapta la ICCO EMT srl - km 564+525 stânga la AGIL srl.

Conform avizului nr. 340/501/20.07.2018 al CNAIR, Direcția Regională de

Drumuri și Poduri Timișoara, sectorul de drum în zona DN6, km 564+600, a fost predat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, prin protocolul de predare – preluare nr. 42235/06.11.2017, încheiat între Municipiul Transporturilor și Municipiul Timișoara.

Astfel, soluția de dezvoltare a Căii Torontalului pe acest sector a fost modificată conform propunerii avizate de către Comisia de Circulație a Primăriei Municipiului Timișoara nr. DT2018-004421/23.08.2018 pentru obiectivul “Amenajare Calea Torontalului (4,6km) pe sectorul cuprins între intersecția cu str. Grigore Alexandrescu și UAT Timișoara”.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1. EVOLUŢIA ZONEI 2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUŢIA ZONEI

Pe amplasamentul și în vecinătatea amplasamentului studiat, pe ambele părți ale Căii Torontalului, au fost elaborate mai multe documentații cu următorii indici urbanistici aprobați:

HCL 172/2004 - PUD ”Hala producție”, DN6 Timișoara – Sânnicolau Mare, km.564+600dr.:

- POTmax 59,21% - CUTmax 0,62 - Regim de înălțime max P+1E

HCL 546/2008 - PUZ “Paltim – Zona Solectron ND6, Calea Torontalului nr. top. A190/1/5”, Timișoara

Zona depozitare - POTmax 55% - CUTmax 0,55 - Regim de înălțime max P Zona birouri și servicii conexe - POTmax 55% - CUTmax 2,2 - Regim de înălțime max P+3E

Pagina 5 I 18

HCL 131/2010 - PUZ “Dezvoltare zonă servicii, birouri și locuințe de serviciu”, Calea Torontalului, Timișoara

Subzona de spații comerciale, birouri, dotări și servicii - POTmax 30% - CUTmax 0,7 - Regim de înălțime max S+P+4E Subzona locuințe de serviciu - POTmax 40% - CUTmax 1,2 - Regim de înălțime max S+P+2E

HCL 368/2010 - PUZ ”Industrie nepoluantă și funcțiuni complementare în extinderea fabricii existente”, Calea Torontalului, DN6, km.6, Timișoara:

- POTmax 60% - CUTmax 2,4 - Regim de înălțime max P+3E

HCL 238/2011 - PUZ ”Construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț și birouri aferente”, Calea Torontalului, DN6, km.564+500 st., Timișoara:

- POTmax 50% - CUTmax 2 - Regim de înălțime max (S)+P+4E – birouri, comerț, servicii - Regim de înălțime max (S)+P+1E – hale și depozitare

HCL 105/2015 - PUZ ”Extindere zonă activități economice – producție și depozitare”, DN6 Timișoara, km.564+600dr.:

- POTmax 55% - CUTmax 1,1 - Regim de înălțime max P+1E

HCL 460/2018 - PUZ ”Zonă industrială, depozitare și servicii”, - Incinta S.C. FLEXTRONICS ROMANIA S.R.L. DN6 Timișoara

- POTmax 60% - CUTmax 1,2 - Regim de înălțime max S+P+4E+Er

La est de incinta S.C. FLEXTRONICS ROMANIA S.R.L. se află următoarea documentație de urbanism în lucru:

 PUZ ”Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”, - intravilan Timișoara, zona DN6, km.563+750dr., Timișoara – Sânnicolau Mare

- POTmax 60% - CUTmax 1,2 - Regim de înălțime max S+P+4E+Er

2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAŢIONATE CU EVOLUŢIA

LOCALITĂŢII Pentru zona limitrofă Căii Torontalului s-au elaborat şi aprobat o serie de proiecte de urbanism care au definit caracterul zonei: industrie, depozitare şi servicii. Mare parte din ele s-au concretizat prin construcţii aflate în diferite stadii de execuţie și proiectare.

Pagina 6 I 18

2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE 2.2.1. POZIŢIA ZONEI FAŢĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂŢII

Terenul studiat este situat în partea de nord-vest a municipiului Timişoara, în intravilan.

Terenul este delimitat pe partea vestică de linia de cale ferată CF 218 Timișoara Nord – Arad, aflându-se în zona de protecție a infrastructurii feroviare.

Cele 2 parcele ce fac obiectul PUZ au accesibilitatea asigurată prin intermediul drumurilor de exploatare DE 189/2 și DE 190/2.

Terenul studiat nu are front la artere majore. Accesul din DN6 se va realiza prin incinta S.C. “ICCO EMT” S.R.L. în baza unui drept de servitute de trecere cu piciorul și auto în favoarea SCA Packaging România S.R.L. (denumire anterioară a S.C. D.S. SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L.)

Accesul existent în incinta D.S. SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L. a fost reglementat prin Avizul Comisiei de Circulație nr.TH2004-001352/06.05.2004 pentru obiectivul “Hală producție ambalaje și depozitare DN6 km 564+600dr.” Timișoara – documentație întocmită de S.C. PATH’S ROUT S.R.L., și prin Avizul Comisiei de Circulație nr.DT2019-001843/07.02.2019 pentru obiectivul PUZ ”Reconfigurare zonă activități economice – producție și depozitare”, Calea Torontalului DN6.

Terenul este format din 2 parcele:

 CF nr. 404783 intravilan Timișoara - suprafața 32.263mp - nr. top. 404783 - nr. CF vechi 130707, nr. top. vechi Cc190/1/2 - fără sarcini

 CF nr. 439115 intravilan Timișoara - suprafața 22.800mp - nr. top. 439115 - fără sarcini

2.2.2. RELAŢIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIŢIEI,

ACCESIBILITĂŢII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUŢII DE INTERES GENERAL

 Prin prisma poziţiei faţă de cadrul oraşului, zona ce face obiectul studiului este favorizată, în primul rând datorită arealului consistent încă neconstruit şi care are mari şanse să fie edificat conform principiilor de dezvoltare teritorială durabilă.

 Accesibilitatea zonei este asigurată de existenţa arterei majore Calea Torontalului – DN6, şi de propunerea de traseu a Centurii ocolitoare Timişora Vest, care intersectează drumul naţional DN6, în zona km 566+200;

 Un alt factor ce va asigura fluența circulației rutiere va fi legatura propusă (conform PUG în lucru revizia 3) cu intersecția tip giratoriu dintre DN69 și Centura ocolitoare a municipiului Timișoara – respectiv relația cu autostrada.

 La nivel edilitar, terenul ce face obiectul PUZ nu are echipare în sistem centralizat. Incinta existentă D.S. SMITH PACKAGING S.R.L. (hale de depozitare și producție) are asigurate utilitățile necesare funcționării: energie electrică, alimentare cu apă prin foraje proprii, rețea proprie de canalizare menajeră cu bazin septic vidanjabil. Această disfuncționalitate va fi rezolvată prin intermediul proiectului Primăriei Municipiului Timișoara de dezvoltare și echipare edilitară a Căii Torontalului.

 Zona limitrofă zonei studiate se conturează ca o zonă cu caracter industrial, depozitare şi servicii.

Pagina 7 I 18

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 2.3.1. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE

ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REŢEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, CONDIŢII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE Relieful. Conform ridicării topografice, suprafaţa terenului este relativ plată, având

diferenţe de nivel nesemnificative. În zonă se află canale de desecare, iar clima este cea tipică Câmpiei de Vest.

Din punct de vedere climatic, zona se caracterizează prin următoarele : a) Temperatura aerului: - Media lunară minimă: –1oC în Ianuarie; - Media lunară maximă: +20oC ... 21oC în Iulie-August; - Temperatura minimă absolută: –35,3oC - Temperatura maximă absolută: +40,0oC - Temperatura medie anuală: +10,9oC b) Precipitaţii: - Media anuală: 631 mm. Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismica P100-1/2013, condiţiile

locale de teren studiat in localitatea Timişoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colţ Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleraţiei orizontale a terenului ß0 = 2,50; a spectrului normalizat de răspuns elastic (din codul menţionat) si acceleraţia terenului pentru proiectare ag=0,20g.

Adâncimea maxima de îngheţ este stabilita conform STAS 6054-77 de -0,70. Regimul eolian indică o frecvenţă mai mare a vânturilor din sectorul vestic, cu

precipitaţii bogate şi viteze medii ale acestora de 3 m/s … 4 m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic (15 %).

Condiții geotehnice. Pe baza datelor informative și a investigațiilor geotehnice (terenul de fundare) este

apreciat pentru zona de fundare (între cotele -0,60m ÷ -7,00m) ca fiind un teren mediu format din argilă prafoasă spre bază argilă în condițiile unei stratificații conf. H.G. uniforme (tabela A 1.2 din normativul NP074/2014, respectiv constructia clasificata conf. cod P100-1, în clasa de importanță normală, s-a făcut stabilirea categoriei geotehnice astfel (se dau punctele) folosind tabelul A1.4:

Factori de influență Caracteristici ale amplasamentului Punctaj Condiții de teren terenuri medii 3 Apă subterană fără epuismente 1 Clasificarea construcției după categoria de importanță

normală 3

Vecinătăți fără risc 1 Zona seismică Tc=0,7sec.; ag=0,20g ; β0 = 2,50

spectru normalizat de răspuns elastic (din codul de proiectare seismică P100-1/2013)

2

TOTAL punctaj 10 Stratificația generală:

- 0,00  - 0,30m – sol vegetal pamânt prăfos argilos maroniu - 0,30  - 1,50m – argilă prafoasă galbenă cu calcar dizolvat plastic consistentă, având

indice de consistență IC=0,60-0,62 și modul de deformație M=68-69daN/cm 2

- 1,50  - 3,00m – argilă prafoasă galbenă cu rar calcar dizolvat plastic consistentă, indice de consistență IC=0,700,62 și modul de deformatie M=7769daN/cm

2

Pagina 8 I 18

- 3,00  - 5,00m – argilă prafoasă galben maronie cu rar calcar dizolvat plastic consistentă, indice de consistență IC=0,650,72 și modul de deformație M=7378daN/cm2

- 5,00  - 6,00m – argilă galben vânătă cu rar calcar dizolvat plastic consistentă, indice de consistență IC=0,660,65 și modul de deformație M=73daN/cm

2

- 6,00  - 7,00m – argilă vânătă cu rar calcar dizolvat plastic consistentă, indice de consistență IC=0,69 și modul de deformație M=76daN/cm

2

Din analiza stratificației prezentată anterior se constată că terenul de fundare se

încadreaza în terenuri medii, conform Normativului NP 074/2014, cu un total de 10 puncte, deci un risc geotehnic de tip «MODERAT», iar din punct de vedere al categoriei geotehnice, poate rămâne în «categoria geotehnică 2». 2.3.2. DATE GENERALE DESPRE AMPLASAMENT ŞI CONSTRUCŢII

Amplasamentul cercetat ce face obiectul studiului de faţă se află în intravilanul Municipiului Timişoara, jud. Timiș, identificat prin planul de situaţie anexat. Terenul are o suprafață relativ plană, astfel amplasamentul nu prezintă potenţial de alunecare.

2.4. CIRCULAŢIA 2.4.1. ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂŞURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAŢIEI

RUTIERE Obiectivul este amplasat în partea de nord-vest a municipiului Timişoara, pe partea

dreaptă a Căii Torontalului (prelungirea drumului naţional DN6), în zona km 546+600. Factori generatori de perturbări ale traficului din zonă pot fi consideraţi:

- accesul actual dificil din DN6 la parcele - profilul transversal al lui DN6, având în prezent doar două benzi - inexistența bretelelor colectoare - accesul în incinta S.C. “ICCO EMT” S.R.L. în baza unui drept de servitute de trecere

cu piciorul și autovehiculele în favoarea SCA Packaging România S.R.L. - existența la vestul terenului studiat a liniei de cale ferată CF 218 Timișoara Nord –

Arad 2.4.2. CAPACITĂŢI DE TRANSPORT, GREUTĂŢI ÎN FLUENŢA CIRCULAŢIEI,

INCOMODĂRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAŢIE, PRECUM ŞI DINTRE ACESTEA ŞI ALTE FUNCŢIUNI ALE ZONEI, NECESITĂŢI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ŞI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, CAPACITĂŢI ŞI TRASEE ALE TRANSPORTULUI ÎN COMUN, INTERSECŢII CU PROBLEME. Obiectivul este amplasat în partea de nord-vest a municipiului Timişoara, în zona

prelungirii arterei majore Calea Torontalului - DN6. Terenul nu are front la artere majore, accesul se realizează în baza unui drept de

servitute de trecere cu piciorul și autovehiculele pe terenul lui S.C. “ICCO EMT” S.R.L., în favoarea SCA Packaging România S.R.L. Accesul la reţeua majoră de circulaţie este asigurat în prezent prin intersecţia existentă pe drumul naţional DN6 de la km 546+555.

Reţeaua secundară de drumuri din zonă este doar parţial reglementată. Este necesară o corelare a segmentelor aprobate prin diverse planuri urbanistice aprobate în zonă.

Pagina 9 I 18

2.5. OCUPAREA TERENURILOR 2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCŢIUNILOR CE OCUPĂ ZONA

STUDIATĂ În prezent, în zona studiată, limitrofă Căii Torontalului, funcţiunile existente sunt unităţi industriale și de producție: D.S. SMITH PACKAGING, ICCO, FLEXTRONICS ROMANIA, COCA COLA, investițiile din cadrul platformei PITT (PAN SARMIS, FARTUD, GENUINE ADVERTISING, ELECTRIC SYS, WILLI KREUTZ, PROSPERO, ORNELLA STUDIO DESIGN, ALFA VISION, ȘTANȚOBANAT), servicii (RAR, etc). În documentaţiile de urbanism aprobate sunt propuse unități industriale, depozitare, spații comerciale, servicii. 2.5.2. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT

Terenul ce face obiectul prezentei documentații este parțial edificat cu construcții industriale și echipamente tehnico-edilitare ale societății D.S. SMITH PACKAGING S.R.L., autorizate prin:

 A.C. nr. 1804/16.08.2004 “Hală producție cu birouri P+1E în incintă împrejmuită; Zona D” – Etapa I

 A.C. nr. 1239/14.05.2007 “Construcții industriale. Extindere hală producție ambalaje și depozitare – etapa a II-a.; Zona C. Sc = 12.452mp, St = 32.700mp”

 A.C. nr. 1637/22.09.2010 “Construcții pentru industrie. Construire hală depozitare paleți în regim parter. Zona C, Sc = 311,37mp, St = 32.700mp” Pe parcela cu CF nr. 439115 există în prezent o platformă carosabilă și împrejmuire

teren, executate și trasate greșit pe teren, în baza aceleiași A.C. nr. 1637/22.09.2010 “Construcții pentru industrie. Construire hală depozitare paleți în regim parter. Zona C, Sc = 311,37mp, St = 32.700mp”

Reglementarea acestor construcții existente se va face ulterior aprobării proiectului în fază de P.U.Z. 2.5.3. ASIGURAREA CU SPAŢII VERZI Procentul de spații verzi în cadrul celor două parcele ce fac obiectul PUZ a fost stabilit prin intermediul celor două documentații de urbanism aprobate ce reglementeaza cele două terenuri astfel:

 CF nr. 404783 reglementat prin PUD ”Hala producție”, DN6 Timișoara – Sânnicolau Mare, km.564+600dr., aprobată cu HCL nr. 172/18.05.2004:

- conform RGU: min. 20% din suprafața terenului  CF nr. 439115 reglementat conform PUZ ”Extindere zonă activități economice –

producție și depozitare”, DN6 Timișoara, km.564+600dr., aprobată cu HCL nr. 105/03.03.2015:

- min. 20% din suprafața terenului SUPRAFEȚE ÎN SITUAȚIA EXISTENTĂ – CF 439115 ( 22 800mp ) EXISTENT

Clădiri existente – producție și depozitare 3,53% 805 mp

Circulații, platforme betonate, locuri de parcare 8,06% 1 837 mp

Teren neconstruit / neamenajat 88,41% 20 158 mp

TOTAL 100,00% 22 800 mp

Pagina 10 I 18

SUPRAFEȚE ÎN SITUAȚIA EXISTENTĂ – CF 404783 ( 32 263mp ) EXISTENT

Clădiri existente – producție și depozitare și anexe 56,05% 18 084 mp

Spații verzi amenajate 18,73% 6 042 mp

Circulații, platforme betonate, locuri de parcare 25,22% 8 137 mp

TOTAL 100,00% 32 263 mp

2.6. ECHIPARE EDILITARĂ 2.6.1. STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU INFRASTRUCTURA

LOCALITĂŢII 1. Telefonie Conform avizului favorabil nr.711 din 19.07.2019 eliberat de S.C. TELEKOM

ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., pe amplasamentul studiat nu sunt rețele de comunicații electronice.

2. S.T.P.T. Conform aviz favorabil nr. UR2018-00-9992 din 21.06.2018 eliberat de SOCIETATEA

DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A., regia nu deține gospodărie subterană de cabluri electrice sau infrastructură sau suprastructură de transport public.

3. Alimentare cu apă şi canalizare – situaţia existentă Conform avizului tehnic de amplasament nr. 13136/27.06.2018 eliberat de

SERVICIUL TEHNIC AQUATIM, nu există rețele de apă-canal în dreptul amplasamentului studiat.

4. Alimentarea cu gaze naturale Conform aviz de principiu nr.1589/26.06.2019 al S.C. DELGAZ GRID S.A.

SUCURSALA TIMIŞOARA, societatea deţine reţea de gaze naturale pe Calea Torontalului, în dreptul amplasamentului studiat.

5. Alimentarea cu energie electrică Conform avizului eliberat de S.C. ENEL Distribuție BANAT S.A., se condiționează

utilizarea amplasamentului studiat astfel încât să nu fie afectate instalațiile electrice existente în zonă.

6. Alimentarea cu agent termic Conform aviz favorabil nr.UR2018-09992/18.06.2018 eliberat de S.C. COLTERM

S.A., Anexă la Avizul Unic nr. 781/03.09.2018, societatea nu are în evidenţă reţele termice sau de apă rece hidrofor în dreptul amplasamentului.

2.6.2. PRINCIPALELE DISFUNCȚIONALITĂȚI

În zonă nu există posibilitatea racordării la următoarele rețele de utilități: telefonie, apă, canalizare, gaz, agent termic.

2.7. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI Proprietatea este privată, construcţiile ce sunt propuse a se realiza sunt industrie,

depozitare și servicii. Funcţiunile şi activităţile din zonă vor avea un caracter nepoluant. Potrivit legii, propunerea de urbanizare a fost supusă consultării populaţiei în cadrul

procedurilor de informare a populaţiei organizate de Municipiul Timişoara, Direcţia Urbanism, Serviciul Planificare Spaţială, obținându-se Raportul Informării și Consultării Publicului nr.UR2019-020537/14.02.2019.

Pagina 11 I 18

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

În urma analizării Studiului de Oportunitate aferent PUZ “Reconfigurare zonă activități

economice – producție și depozitare” - DN 6, km 7 dreapta, Timișoara, depus de către S.C. POLIFORM S.R.L., Direcția de Urbanism a Municipiului Timișoara a emis AVIZUL DE OPORTUNITATE nr.60/25.10.2018. INDICI URBANISTICI (conf. A.O. nr. 60/25.10.2018):

 Reconfigurare zonă activități economice – producție și depozitare  regim de înălţime maxim (S)+P+4E+Er  P.O.T. = max. 60%  C.U.T. = max. 1,2  Hmax. cornișă = 21 m  Hmax. totală = 25 m  Spații verzi min. 20%

Certificatul de Urbanism nr.2757/06.07.2018 a fost obţinut în baza H.C.L.

nr.105/2015, și H.C.L. nr.172/2004 prin care se specifică Destinația funcţională pentru terenul situat in intravilan (categoria curți construcții): parțial conform PUZ aprobat cu HCL 105/2015 - Extindere zonă activități economice – producție și depozitare, și parțial conform PUD aprobat cu HCL 172/2014 – Hală producție; terenuri afectate parțial de drum și de canal și posibil afectate de zona de protecție a căii ferate.

Conform Avizului Favorabil cu condiții al Companiei Naționale de Căi Ferate CFR S.A. nr. 6/5/1026/29.05.2019, viitoarele construcții se vor putea amplasa la distanțe cuprinse între 20,00-25,39m față de axul liniei 218 Timișoara Nord – Arad, conform planșei P92-A04 ”Reglementări urbanistice”.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. ÎN VIGOARE Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara în vigoare preia reglementările

propuse prin cele două documentații de urbanism aprobate pe terenul studiat:  PUD ”Hala producție”, DN6 Timișoara – Sânnicolau Mare, km.564+600dr., aprobat

prin HCL 172/2004 - Funcțiunea dominantă: producție și depozitare - POTmax 59,21% - CUTmax 0,62 - Hmax = 9,00m - Regim de înălțime max. P+1E - Spații verzi: min. 20%

 PUZ ”Extindere zonă activități economice – producție și depozitare”, DN6 Timișoara, km.564+600dr., aprobat prin HCL 105/2015

- Funcțiunea dominantă: producție și depozitare - POTmax 55% - CUTmax 1,1 - Hcornisamax = 10,50m - Regim de înălțime max. P+1E - Spații verzi: min. 20%

Pagina 12 I 18

3.3. PREVEDERI ALE P.U.G. ÎN LUCRU Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara, etapa 4 în lucru,

terenul se încadrează în Ei – Zonă de activități economice cu caracter industrial. UTILIZĂRI ADMISE conf. PUG în lucru: - producție industrială și activități complementare – administrative, de depozitare, de

cercetare, sociale etc. – direct legate de funcția de bază - servicii de tip industrial și cvasiindustrial - sedii / puncte de lucru pentru micoîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii ce

desfășoară activități complexe bazate pe producția de tip industrial sau cvasiindustrial - administrative, de depozitare, comerciale etc.

- formare profesională - poli tehnologici, de cercetare și dezvoltare etc. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚII conf. PUG în lucru: - activități complementare și de susținere a funcțiunii principale a zonei - funcțiuni administrative, de cazare, loisir, educaționale, cu condiția amplasării în

perimetre delimitate și reglementate prin PUZ ca zone de servire special instituite - infrastructură tehnico-edilitară condiționat de amplasarea în subteran a acestora

sau în afara spațiului public UTILIZĂRI INTERZISE conf. PUG în lucru: - locuire de orice tip - depozitare de deșeuri industriale, tehnologice etc. în afara spațiilor special

amenajate conform normelor de protecția mediului în vigoare - comerț en detail în clădiri independente de tip supermarket, hipermarket, mall etc. - comerț și alimentație publică practicate prin vitrine / ferestre - garaje în clădiri provizorii - elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare pe spațiul

public - construcții provizorii de orice natură - reparația capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea

în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare existente. - Orice utilizări, altele decât cele admise la punctele anterioare - Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să

afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcele adiacente.

3.4. PREVEDERI ALE MASTERPLAN 2012 Conform Masterplan 2012 terenul studiat se află în continuarea axei de dezvoltare

nord, cu funcțiuni propuse în domeniul producției și inovației, în zona de aplicare a următoarelor politici:

POLITICA 1 – Dezvoltarea unei structuri economice urbane competitive

Program 1 – Parcuri industriale de producție bazate pe cunoaștere și inovație Programul urmărește: - Asigurarea locațiilor pentru activități economice sau pentru extinderea

întreprinderilor economice existente cu valoare strategică pentru dezvoltarea economică a orașului

- Dezvoltarea zonelor industriale cu suprafețe conforme tipului de activitate, operaționale în conformitate cu reglementări de respectare a mediului și a vecinătăților

Pagina 13 I 18

POLITICA 10 – Asigurarea unui mediu urban nepoluant, cu emisii reduse de CO2 – un

oraș verde Program 5 – Îmbunătățirea calității aerului în oraș

Programul urmărește: - Asigurarea creșterii calității aerului și creșterea confortului climatic în

mediul urban prin monitorizarea emisiilor generate de activitățile industriale, plantații de protecție etc.

Program 6 – Calitatea apelor subterane și de suprafață Programul urmărește: - Aducerea și păstrarea sistemului hidrogeologic în parametri optimi,

prin monitorizarea și desființarea deversărilor neautorizate în apele de suprafață sau subterane, monitorizarea apelor stagnante, exploatarea prudentă a cadrului natural.

3.5. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Spre anul 2000 a început un proces de schimbare a statutului terenurilor prin

aprobarea de planuri urbanistice. Terenurile cu destinaţie agricolă au fost introduse în intravilan şi au devenit construibile. În concluzie, nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui echilibru optim între suprafeţele construite şi dotarea cu zone verzi, în concordanţă cu reglementările în vigoare şi în spiritul îmbunătăţirii factorilor de mediu şi a calităţii vieţii, prin creşterea suprafeţelor de spaţii verzi amenajate. Prin prezenta documentaţie se propune asigurarea unui minim de 20% spaţii verzi amenajate din totalul suprafeţei terenului ce face obiectul PUZ.

Axe de dezvoltare majore centura nord existenta. ed esua ase |

Pagina 14 I 18

3.6. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI În prezent, accesul la parcela studiată este asigurat de drumul de acces la halele

D.S. SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L, drum racordat la Calea Torontalului (prelungirea drumului naţional DN6), în intersecţia de la km 546+555. Drumul de acces traversează incinta ICCO EMT SRL, în acest sens fiind înscris în CF drept de servitute de trecere cu piciorul şi autovehiculele pe terenul lui ICCO EMT S.R.L., în favoarea D.S. SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L.

Conform avizului nr. 340/501/20.07.2018 al CNAIR, Direcția Regională de

Drumuri și Poduri Timișoara, sectorul de drum în zona DN6, km 564+600, a fost predat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, prin protocolul de predare – primire nr. 42235/06.11.2017, încheiat între Municipiul Transporturilor și Municipiul Timișoara.

Astfel, soluția de dezvoltare a Căii Torontalului pe acest sector a fost modificată conform propunerii avizate de către Comisia de Circulație a Primăriei Municipiului Timișoara nr. DT2018-004421/23.08.2018 pentru obiectivul “Amenajare Calea Torontalului (4,6km) pe sectorul cuprins între intersecția cu str. Grigore Alexandrescu și UAT Timișoara”.

Accesul spre autostradă va fi facilitat de posibilitatea de circulaţie si acces pe

viitoarea Centură ocolitoare Timişoara Vest, centură ce va intersecta drumul naţional DN6 în zona km 566+200, la aproximativ 2,0 km de amplasament.

Deservirea rutieră a incintei va fi asigurată de drumuri şi platforme tehnologice interioare, racordate la drumul de acces existent.

Ca alternativă la accesul prin dreptul de servitute prin incinta ICCO EMT, se propune

traversarea HCn 199/1 prin intermediul a două podețe, conform planșei P92-A04 ”Reglementări urbanistice”, care să asigure legătura cu De189/2 existent la est. Dezvoltarea acestui drum de exploatare la un profil de 16,00m a fost preluată din documentația de urbanism PUZ “Paltim – Zona Solectron ND6, Calea Torontalului nr. top. A190/1/5”, Timișoara aprobată cu HCL 546/2008 și din documentația PUZ ”Zonă industrială, depozitare și servicii” - Incinta S.C. FLEXTRONICS ROMANIA S.R.L. aprobată cu HCL 460/2018.

3.7. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

3.7.1. ELEMENTE DE TEMĂ, FUNCŢIONALITATE, AMPLASARE

Prin tema de proiectare stabilită de comun acord, se solicită următoarele:

- reconfigurarea unei zone de activități economice (producție si depozitare nepoluantă) existentă;

- asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcţiunilor propuse de servicii, depozitare;

- asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga incintă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz, conform propunerilor şi avizelor, etc.

- unificarea celor două parcele de teren și omogenizarea indicilor urbanistici P.O.T., C.U.T. care în momentul de față sunt diferiți pentru fiecare parcelă în parte, stabilirea limitei de implantare comune;

Pagina 15 I 18

- stabilirea legăturilor rutiere de perspectivă cu Calea Torontalului, stradă aflată în momentul de față în administrarea Primăriei Municipiului Timișoara, în urma semnării protocolului de predare-preluare dintre CNAIR și PMT.

- asigurarea accesibilității terenului studiat prin soluții urbanistice corelate cu PUZ ”Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice” aprobat prin HCL nr. 460/2018 în imediata vecinătate.

- stabilirea zonei de implantare a viitoarelor construcții și extinderi în afara zonei de siguranță a Căii Ferate, în afara zonei afectate de ampriza lucrărilor din cadrul proiectului de modernizare a liniei de cale ferată, dar parțial în zona de protecție a acesteia, conform planșei P92-A04 “Reglementări Urbanistice”;

3.7.2. INDICI URBANISTICI (conf. A.O. nr. 60/25.10.2018)

 Reconfigurare zonă activități economice – producție și depozitare  regim de înălţime maxim (S)+P+4E+Er  P.O.T. = max. 60%  C.U.T. = max. 1,2  Hmax. cornișă = 21 m  Hmax. totală = 25 m  Spații verzi min. 20%

3.7.3. BILANȚ TERITORIAL BILANȚ TERITORIAL – CF 439115 și CF 404783 ( 22 800mp + 32 263mp = 55 063mp ) EXISTENT PROPUS

Zonă activități economice – producție și depozitare

100,00% 55 063 mp 100,00% 55 063 mp

Teren pentru drumuri publice - - - -

TOTAL 100,00% 55 063 mp 100,00% 55 063 mp SUPRAFEȚE ÎN SITUAȚIA PROPUSĂ – CF 439115 și CF 404783 ( 22 800mp + 32 263mp = 55 063mp ) PROPUS

Clădiri – producție și depozitare Max. 60,00% Max. 33 037 mp

Spații verzi amenajate Min. 20,00% Min. 11 013 mp

Circulații, platforme betonate, locuri de parcare 20,00% 11 013 mp

TOTAL 100,00% 55 063 mp

3.8. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

3.8.1. ALIMENTAREA CU APĂ

Alimentarea cu apă pentru extinderea halei de producție și depozitare se va asigura din gospodăria de apă existentă, prin realizarea unui branșament de apă la rețeaua de apă existentă în incintă.

Debitul de incendiu pentru hidranți exteriori și interiori pentru extindere se va asigura de la Rezervorul de apă R1 de 220mc existent, prin intermediul Stației de pompare existentă, amplasată lânga rezervor.

Pagina 16 I 18

Rețeaua de incendiu exterioară existentă se va extinde în jurul halei noi, cu țeavă PEHD De 200mm în lungime L= 420m, care se va echipa cu înca 2 hidranți exteriori de incendiu.

3.8.2. CANALIZAREA MENAJERĂ

Apele uzate menajere și tehnologice din hala existentă sunt evacuate într-un Bazin vidanjabil de 50 mc capacitate.

Apele uzate tehnologice de la mașinile de imprimare din hală sunt evacuate într-un Bazin cu capacitatea de 1725 l, apoi sunt tratate cu praful Floko și evacuate într-un alt Bazin de 785 l capacitate.

Aceste ape tehnologice tratate sunt evacuate în Bazinul de vidanjare existent de 50 mc capacitate.

Pentru Extinderea Halei s-a proiectat un canal menajer din țeavă PVC De 250mm în lungime de L= 170m, care se descarcă în Bazinul vidanjabil existent.

3.8.3. CANALIZAREA PLUVIALĂ

Apele pluviale rezultate de la extinderea halei vor fi colectate prin guri de scurgere, de unde ajung în reţeaua de canalizare pluvială proiectata din ţeavă PVC De 315mm, în lungime L= 225m, apoi vor fi trecute prin separatorul de hidrocarburi subteran existent SH2, de unde ajung în Bazinul de retenție proiectat de 90 mc capacitate și apoi ajung în stația de pompare existentă, de unde sunt pompate în canalul de desecare CS1-B (HCn 199/1) prin gura de descărcare existentă GD2.

3.8.4. ALIMENTAREA DE BAZĂ CU ENERGIE ELECTRICĂ

Alimentarea cu energie electrică se va realiza din instalația de 0.4kV existentă, prin instalarea unui intrerupător automat, cu declanșator electronic aferent plecării tabloului general al extinderii. Nu se vor face sporuri de putere sau modificări ale punctului de conexiune.

3.8.5. REȚELE DE TELECOMUNICAȚII

Rețelele de telecomunicații se vor extinde din punctele de distribuție existente. Extinderea punctelor de telecomunicații se va face prin fibră optică, de tip single mode, pozată pe jgheaburile metalice existente.

3.9. PROTECŢIA MEDIULUI

3.9.1. DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE Lucrările proiectate nu influenţează obiectivele existente în zonă, ca atare nu se impun măsuri pentru evitarea pagubelor sau măsuri de refacere a lucrărilor afectate. 3.9.2. PREVENIREA RISCURILOR NATURALE

Surse de poluanţi pentru apele subterane în perioada de execuţie, respectiv exploatare, nu există. Riscurile care pot apărea pentru sănătatea umană sau pentru mediu sunt cele din perioada de execuţie a lucrărilor.

Poluanţii pentru aer în timpul execuţiei sunt: praful, zgomotul, gaze de eşapament. Praful rezultă de la execuţia săpăturilor, împrăştierea nisipului, a pământului, din compactare etc. 3.9.3. DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEŞEURILOR

Deşeurile menajere se vor colecta în europubele, care se vor amplasa pe o platformă amenajată. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmă specializată, care va depozita pe deponeul autorizat din localitate sau din apropiere.

Pagina 17 I 18

3.9.4. RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE MALURI, PLANTĂRI DE ZONE VERZI, ETC.

În prezent, terenul nu este degradat. Se va asigura o suprafaţă de minim 20% din teren pentru spaţii verzi, din totalul

suprafeței de teren ce face obiectul PUZ. 3.9.5. REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ

După finalizarea lucrărilor de construcție și rutiere: circulațiilor carosabile și alei pietonale, platforme și parcări - se va realiza plantarea incintei cu spații verzi și plantații de protecție, ce vor ocupa minim 20% din totalul terenului studiat. 3.9.6. ELIMINAREA DISFUNCŢIONALITĂŢILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE

COMUNICAŢIE ŞI AL REŢELELOR EDILITARE MAJORE Odată cu finalizarea infrastructurii rutiere din zonă, cu accent pe execuţia a șase

benzi de circulaţie pe Calea Torontalului (prelungirea drumului naţional DN6), execuția liniei de tramvai, execuţia pasajului superior cu calea ferată, a giraţiei propuse pe traseul DN6, la km 563+920 (în dreptul Parcului Industrial şi Tehnologic Timişoata) şi a Centurii ocolitoare Timişora Vest, cu nodul rutier de la km 566+200 (intersecţie cu drumul naţional DN6), se vor îmbunătăţii semnificativ condiţiile de trafic în zonă şi implicit accesul şi circulaţia rutieră de deservire a PUZ-ului studiat.

3.10. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ În cazul prezentului plan urbanistic nu se vor face rezervări de teren pentru noi

profiluri stradale. BILANȚ TERITORIAL OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ EXISTENT PROPUS

Teren proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

100,00% 55 063 mp 100,00% 55 063 mp

Teren pentru drumuri publice - - - -

TOTAL 100,00% 55 063 mp 100,00% 55 063 mp

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE 4.1. ÎNSCRIEREA AMENAJĂRII ȘI DEZVOLTĂRII URBANISTICE

PROPUSE ÎN PREVEDERILE P.U.G.

Zona studiată se înscrie din punct de vedere al zonificării funcţionale şi reglementărilor propuse în propunerile elaborate în Plan Urbanistic General Timisoara pentru terenurile invecinate

Proiectul P.U.Z. aprobat va fi transmis elaboratorului P.U.G. iar proiectul va fi integrat și preluat în noul P.U.G.

Eforturile proiectantului au fost îndreptate către realizarea în condiţii normale a funcţiunilor cerute de temă, încadrarea în normele sanitare şi de mediu precum şi asigurarea unei folosiri a terenului la parametri contemporani.

Pagina 18 I 18

Regulamentul urban aferent P.U.Z. urmează a fi analizat la întocmirea P.U.G., prevederile acestuia urmând a fi coroborate cu condiţiile impuse de această documentaţie.

4.2. APRECIERI ALE ELABORATORULUI P.U.Z.

Ca măsură prioritară legată de evoluţia zonei, se propune corelarea stadiului actual de construcţie al zonei cu strategia de dezvoltare a teritoriului situat între DN 6 si Dn 69.

Operaţiunile viitoare din zonă, vor ţine seama de schema majoră a circulaţiilor propuse, în vederea evitării situaţiilor de obstrucţionare a traseelor cu construcţii.

Prezentul P.U.Z. ”RECONFIGURARE ZONĂ ACTIVITATI ECONOMICE – PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE” are un caracter de reglementare ce explicitează şi detaliază prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare şi conformare a construcţiilor pe întreaga zonă studiată. Întocmit, Şef de proiect, arhitect Alina Narița arhitect Georgeta Trîmbițaș

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2019-014494/05.09.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Reconfigurare zonă activități economice – producție și depozitare”, Calea Torontalului, în intravilan Timişoara

1. Descrierea situaţiei actuale Terenul reglementat în cadrul documentatiei PUZ „Reconfigurare zonă activități economice –

producție și depozitare”, str. Calea Torontalului, intravilan Timişoara, este amplasat în partea de nord-vest a teritoriului administrativ al municipiului Timişoara, fiind delimitat la vest de drumul de exploatare De190/2 și linia CF 218 Timișoara Nord-Arad, la est de canalul de desecare HCn 199/1 și drumul de exploatare De 189/2, la sud se învecinează cu parcela identificată prin nr. cad. 406506, și la nord se învecinează cu parcela identificată prin nr. top. 190/1/4/1. Terenul studiat nu are front la artere majore. Accesul din DN6 se realizează prin incinta S.C. ICCO EMT S.R.L. identificată prin nr. cad. 406506, în baza unui drept de servitute de trecere cu piciorul și auto.

Terenul reglementat, este înscris în CF 404783 (CF 130707, top CC190/1/2) CAD cad 404783, CF 439115, cad 439115, Calea Torontalului, teren în intravilan, în suprafaţă totală de 55.063 mp, având categoria de folosinţă: curți construcții, proprietar: S.C. DS SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L.

Suprafața de teren ce face obiectul prezentei documentații PUZ este compusă din două parcele în intravilanul Municipiului Timișoara, reglementate prin următoarele documentații de urbanism aprobate: CF nr. 439115 (suprafața 22.800mp), reglementată conform PUZ ”Extindere zonă activități economice – producție și depozitare”, DN6 Timișoara, km.564+600dr., aprobată cu HCL nr. 105/03.03.2015 și CF nr. 404783 (suprafața 32.263mp), reglementată conform PUD ”Hala producție”, DN6 Timișoara – Sânnicolau Mare, km.564+600dr., aprobată cu HCL nr. 172/18.05.2004.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal „Reconfigurare zonă activități economice – producție și depozitare”, str.

Calea Torontalului, Timişoara, propune reconfigurarea zonei reglementate prin PUZ aprobat prin HCL 105/2015 - Extindere zona activitati economice-Productie si depozitare, si partial conf. PUD aprobat prin HCL 172/2004 - Hala productie, pe terenurile identificate prin CF nr. 404783 și CF 439115. Prin documentația de față se propune unificarea celor două parcele de teren și omogenizarea indicilor urbanistici P.O.T., C.U.T., regim de înălțime.

3. Alte informaţii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,

actualizată, pentru documentaţia PUZ „Reconfigurare zonă activități economice – producție și depozitare”, str. Calea Torontalului, intravilan Timişoara, au fost obţinute: Certificatul de Urbanism nr. 2757 din 06.07.2018 prelungit până la data de 05.07.2020, Avizul de Oportunitate nr. 60 din 25.10.2018, Avizul Arhitectului Șef nr. 24 din 01.08.2019;

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic

Zonal „Reconfigurare zonă activități economice – producție și depozitare”, str. Calea Torontalului, Timişoara, beneficiar S.C. DS SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L., îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: aviz_juridic.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr.UR2019-014494/05.09.2019 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 25.09.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconfigurare zonă activităţi economice — producţie și depozitare” Calea Torontalului, în intravilan Timişoara În considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2019-014494/05.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconfigurare zonă activităţi economice-producţie şi depozitare”, Calea Torontalului, în intravilan Timișoara, beneficiar SC DS Smith Packaging Romania SRL, plan elaborat de către proiectantul SC Poliform SRL prin proiect nr. P92/2018, Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconfigurare zonă activităţi economice-producție şi depozitare”, Calea Torontalului, în intravilân Timişoara, precum şi Expunerea de motive nr. UR2019-012701/30.08.2019 a Primarului Municipiului Timişoara privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind aprobarea acestui plan urbanistic de detaliu, întocmit în vederea supunerii dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local, Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlului de proprietate asupra terenului reglementat prin PUZ-ul ce face obiectul documentației, în suprafață de 55.063 mp, potrivit extraselor de carte funciară pentru informare, anexate documentației, rezultă următoarea situaţie juridică: Cartea funciară nr. 404783 Timişoara nr. cadastral 404783, referitoare la următoarele imobile: teren intravilan în suprafață de 32.263 mp, categorie de folosinţă „curţi construcţii”, teren neîmprejmuit, este proprietatea DS Smith Packaging Romania SRL; sub nr. cad 404783-C1 sunt evidenţiate construcţii industriale şi edilitare, în suprafață de 4974 mp, iar sub nr. cad. 404783-C2 sunt evidențiate construcţii industriale şi edilitare în suprafață de 12.321 mp. Terenul în suprafaţă de 32263 mp beneficiază de o servitute de trecere asupra A190/1/1/1 din CF 130465, potrivit mențiunii din extrasul de carte funciară. Cartea funciară nr. 439115 Timişoara nr. cadastral 439115, referitoare la imobilul teren, intravilan, în suprafață de 22.800 mp, categorie de folosință „curţi construcții”, teren neîmprejmuit, este proprietatea DS Smith Packaging Romania SRL; sub nr. cad 404783-Cl sunt evidențiate construcţii industriale și edilitare, în suprafaţă de 4974 mp, iar sub nr. cad. 404783-C2 sunt evidențiate construcții industriale și edilitare în suprafață de 12.321 mp. , De asemenea, din examinarea cărților funciare mai sus individualizate (ambele datate 03.09.2019), rezultă că nu sunt înscrise sarcini şi nici notate litigii. Cu privire la documentația supusă avizării din punct de vedere juridic, se cuvine a se face următoarele precizări: Prin cererea înaintată instanţei de contencios administrativ de către Instituţia Prefectului — județul Timiş, care face obiectul dosarului nr. 3461/30/2019, a fost solicitată anularea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Timişoara nr. 619/23.11.2018 privind modificarea art. 1 din HCLMT nr. 105/27.03.2012 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara aprobat prin HCLMT nr. 157/28.05.2002. Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. 3 din Legea nr. 554/2004, “Până la soluționarea cauzei, actul atacat ... este suspendat de drept”. Menţionăm, totodată, faptul că, urmare a solicitării Municipiului Timişoara, s-a stabilit termen de judecare a cauzei pentru data de 03 octombrie 2019, dată la care instanţa de judecată s-ar putea pronunța prin hotărâre cu privire la cererea dedusă judecății sale, înlăturându-se, astfel, efectele suspendării de drept a hotărârii atacate, 1

Având în vedere prevederile art. 3 alin. 3 din Legea nr. 554/2004, suspendarea întrerupe temporar efectele juridice produse de un act juridic, urmând ca, după un anumit timp, actul administrativ să îşi recapete caracterul său executoriu sau să înceteze complet a mai produce efecte juridice, fiind anulat sau revocat. Pornind de la considerentul că suspendarea executării actului administrativ este un mijloc pentru asigurarea respectării principiului legalității, care guvernează întreaga activitate a administraţiei publice, suspendarea unui act administrativ cu caracter normativ produce efecte erga omnes, astfel încât, atât timp cât instanța de judecată, drept urmare a contestării actului administrativ, este în curs de verificare a legalităţii acestuia, acesta nu îşi produce efectele. De menţionat că, în ceea ce priveşte litigiul mai sus indicat, în prezent, nu mai subzistă motivul de nelegalitate invocat de către Prefectul Judeţului Timiş în susţinerea cererii în anularea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 619/23.11.2018, fiind obţinut avizul prealabil al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, aspect care, însă, nu înlătură suspendarea de drept a efectelor hotărârii atacate. Astfel cum reiese din documentaţia înaintată spre avizare, aceasta a fost întocmită în baza certificatului de urbanism nr. 2757/06.07.2017, cu valabilitate până la 05.07.2020, emis “în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUG, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 105 şi 172/2015 şi 2004,”, din care reiese cerința ca “autorizarea construcțiilor se va face în baza unui PUZ, aprobat prin HCL . (...) Documentaţia pentru PUZ, se va întocmi conform....RLU aferent PUG...” Având în vedere premisa respectării prevederilor Legii nr. 350/2001- “art. 31! alin. 1 “Dreptul de construire se acordă potrivit prevederilor legale, cu respectarea documentaţiilor de urbanism și regulamentelor locale de urbanism aferente”, şi următ,, art. 65 alin. 1 — “În absenţa Planului de amenajare a teritoriului judeţean şi a Planului urbanistic general aprobate, pe teritoriile aferente se pot realiza investiţii în construcţii, lucrări tehnicoedilitare, precum şi orice alte investiţii urbane numai pe baza unui plan urbanistic zonal aprobat potrivit legii şi cu respectarea Regulamentului general de urbanism”, Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, În considerarea atribuţiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. cO coroborat cu art. 129 alin. 6 lit. c) (“avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităților) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Se avizează raportul de specialitate nr. UR2019-014494/05.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconfigurare zonă activităţi economice — producţie şi depozitare”, Calea Torontalului, în intravilan Timişoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul având calitatea de proprietar al acestuia. Mentionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconfigurare zonă activităţi economice — producţie şi depozitare”, Calea Torontalului, în intravilan Timişoara și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea şi valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, sub toate aspectele, nu priveşte indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieşte obligația structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atribuţiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC Adriana ȘEITAN Cod FO33-13,Ver.1