keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 304/28.07.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire 2 case unifamiliale în regim P+M (1E) şi garaje auto", str. Chişodei nr. 2, Timişoara

28.07.2017

Hotararea Consiliului Local 304/28.07.2017
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire 2 case unifamiliale în regim P+M (1E) şi garaje auto", str. Chişodei nr. 2, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2017-010612/14.07.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/21.02.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 30/17.12.2015, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 12/08.06.2017, respectiv Decizia de încadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 92 din 21.11.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Construire 2 case unifamiliale în regim P+M (1E) şi garaje auto", str. Chişodei nr. 2, Timişoara, având ca beneficiar pe PANICI VIDOSAVA, întocmit conform Proiectului nr. 85/2015, realizat de ,,NICA OVIDIU PAVEL" BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de maxim P+(M)1E, Hmax cornişă = 6.50 metri, Hmax = 9.00 metri, accesele auto şi pietonale se vor realiza conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2016-002654/15.09.2016, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POTmax=35%, coeficientul de utilizare al terenului CUTmax=0.60, spatii verzi si plantate: min 5% spaţii compacte din suprafaţa terenului conform Deciziei de încadrare nr. 92/21.11.2016 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Construire 2 case unifamiliale în regim P+M (1E) şi garaje auto", str. Chişodei nr. 2, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 2.295 mp, este înscris în CF 404044 (CF vechi nr. 694 Chişoda ) nr. cad. 404044 (nr. top. vechi 1852/635-637), teren intravilan Timişoara, proprietar fiind PANICI VIDOSAVA. Terenul reglementat este ocupat în prezent de o casă în regim P şi o anexă.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei U06 - ,,Propunere_Proprietate asupra terenului" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Construire 2 case unifamiliale în regim P+M (1E) şi garaje auto", str. Chişodei nr. 2, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului PANICI VIDOSAVA;
- Proiectantului ,,NICA OVIDIU PAVEL" BIROU INDIVIDUAL DE
ARHITECTURA;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: reglementari04.pdf

1

3

.

0

5

1

8

.

8

1

4

9

.

0

4

2

5

.

2

4

1

9

.

2

5

8

8

.

9

6

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

PROIECTANT

SCARA

DATA

BENEFICIAR PR. NR.

TITLUL PROIECTULUI

TITLUL PLANSEI

FAZA

PL. NR.

arh. OVIDIU NICA

OCT.2015

1:500

U04PROPUNERE_REGLEMENTARI URBANISTICE

arh. OVIDIU NICA

arh. OVIDIU NICA

STR. ANGHEL SALIGNY NR.17A, TEL. 0256/486804, 0745366836,[email protected]

"NICA OVIDIU PAVEL" BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

CIF 20241801

Coordonator

urbanism:

urb. CARMEN FALNITA

CONSTRUIRE 2 CASE UNIFAMILIALE IN REGIM P+M(1E)

SI GARAJE AUTO

Timisoara, Str. Chisodei nr.2

CF 404044, Nr.top 404044

(CF vechi 694-Chisoda, nr.top. vechi 1852/635-637)

Panici Vidosava

Timisoara, str. Chisodei nr.2

85/2015

CONSTRUIRE 2 CASE UNIFAMILIALE IN REGIM P+M(1E)

SI GARAJE AUTO.

Timisoara, Str. Chisodei nr.2 , CF 404044, nr.top. 404044

(CF vechi 694-Chisoda, nr.top.vechi 1852/635-637)

5

.

7

6

Limita parcelei studiate

Acces pe parcela studiata (auto + pietonal)

Magazii/depozitari/anexe existente

Limita zonei studiate

LEGENDA:

PROPUNERE_

REGLEMENTARI URBANISTICE sc.1:500

2

5

.

2

4

3

9

.

5

9

4

.

0

0

1

5

.

2

0

1

5

.

1

4

Constructii existente

d

r

u

m

a

c

c

e

s

_

s

e

r

v

i t

u

t

e

t

r

e

c

e

r

e

a

u

t

o

4

.

0

0

4

.

0

0

4

.

0

0

4

.

0

0

4

.

0

0

4

.

0

0

4

. 2

1

1

2

.

7

8

2

.

5

9

8

.

7

9

1

.

9

4

7

.

5

2

6

.

5

6

3

.

9

5

P

P

Limita implantare constructii

Zona cu destinatie locuire individuala

Limita parcele noi propuse

Drum acces_servitute trecere auto

Accese (auto + pietonal) - etapa 1

PROPUNERE

s

t r

. C

h

i s

o

d

e

i

s

t

r

.

A

.

I

p

a

t

e

s

c

u

nr.60

nr.58

nr.4

nr.4A

P+M

P

P

P

P

P

P

P

7

.

0

0

4

.

0

0

1

5

.

0

0

Strada/Trotuar

BILANT LOTURI PROPUS (mp.)

LOT 1 LOT 2 LOT 3

1095

(980+115)

600 485

SUPRAFATA TEREN

nr.2

1

9

.

2

4

6

.

0

0

6

.

0

0

1

0

.

0

0

1

2

.

0

0

Dezvoltare posibila circulatii

Dezvoltare posibila parcele

LOCUINTE INDIVIDUALE CU

FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

PARCARI / CIRCULATII/DRUM

SERVITUTE/ ALEI

FUNCTIUNI PROPUSE

1364

SPATIU VERDE

INDICATORI MAXIMI IN ZONA

POT propus = max. 35%

CUT propus =max. 0.900

H.maxim =P+1E+M/Er

h.propus=9.00m

P.U.Z.

P.U.Z.

SUPRAFATA TOTALA TEREN

LOT 4

115

2295,00

STRADA PROPUSA

701

115

115

NR MP. %

1.

2.

3.

4.

BILANT TERITORIAL PROPUS

TOTAL SUPRAFATA

5. 2295 100

59,45

5

30,55

5

9

.

4

6

LOT 4

S teren = 115mp

Accese auto - etapa 2 cand drumul se va realiza

a

c

c

e

s

e

x

i s

t

e

n

t

H.=P+ (M)1E

h. cornisa =6.50m

INDICATORI PROPUSI

POT propus = 35%

CUT propus = 0.6

H.= P+(M)1E

h.cornisa = 6.50m

H.=P+(M)1E

h. cornisa =6.50m

LOT 2

S teren = 600mp

LOT 3

S teren = 485mp

LOT 1

S teren = 1095mp

Spatiu verde

115mp

Atasament: mobilare05.pdf

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

PROIECTANT

SCARA

DATA

BENEFICIAR PR. NR.

TITLUL PROIECTULUI

TITLUL PLANSEI

FAZA

PL. NR.

arh. OVIDIU NICA

OCT.2015

1:500

U05

PROPUNERE_

POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA

arh. OVIDIU NICA

arh. OVIDIU NICA

STR. ANGHEL SALIGNY NR.17A, TEL. 0256/486804, 0745366836,[email protected]

"NICA OVIDIU PAVEL" BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

CIF 20241801

Coordonator

urbanism:

urb. CARMEN FALNITA

CONSTRUIRE 2 CASE UNIFAMILIALE IN REGIM P+M(1E)

SI GARAJE AUTO

Timisoara, Str. Chisodei nr.2

CF 404044, Nr.top 404044

(CF vechi 694-Chisoda, nr.top. vechi 1852/635-637)

Panici Vidosava

Timisoara, str. Chisodei nr.2

85/2015

CONSTRUIRE 2 CASE UNIFAMILIALE IN REGIM P+M(1E)

SI GARAJE AUTO.

Timisoara, Str. Chisodei nr.2 , CF 404044, nr.top. 404044

(CF vechi 694-Chisoda, nr.top.vechi 1852/635-637)

PROPUNERE_

POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA sc.1:500

4

.

0

0

1

5

.

1

4

d

r

u

m

a

c

c

e

s

_

s

e

r

v

i t

u

t

e

t

r

e

c

e

r

e

a

u

t

o

3

.

0

0

4

.

0

0

4

.

0

0

4

.

0

0

4

.

0

0

4

. 2

1

1

2

.

7

8

2

.

5

9

8

.

7

9

1

.

9

4

7

.

5

2

6

.

5

6

3

. 9

5

P

P

P+M(1E)

P

Limita parcelei studiate

Acces pe parcela studiata (auto + pietonal)

Magazii/depozitari/anexe existente

Limita zonei studiate

LEGENDA:

Constructie principala _Locuinta existenta

PROPUNERE

Strada/Trotuar

1

3

.

0

5

1

8

.

8

1

4

9

.

0

4

1

9

.

2

5

8

8

.

9

6

5

.

7

6

3

9

.

5

9

s

t r

. C

h

i s

o

d

e

i

s

t

r

.

A

.

I

p

a

t

e

s

c

u

nr.60

nr.58

nr.4

nr.4A

P+M

P

P

P

P

P

P

P

Limita implantare constructii

Casa unifamiliala P+M (1E) cuplate

Limita parcele noi propuse

Drum acces_servitute trecere auto

Accese parcele noi (auto + pietonal)

Garaj P

Parcari/Circulatii/Platforme betonate/Terase

Gradina

7

.

0

0

4

.

0

0

nr.2

2

5

.

2

4

2

5

.

2

4

4

.

0

0

1

9

.

2

4

6

.

0

0

6

.

0

0

1

0

.

0

0

1

2

.

0

0

Dezvoltare posibila circulatii

Limite loturi propuse

P.U.Z.

P.U.Z.

2

.

5

0

6

.

7

1

P

LOT 3

S teren = 485mp

LOT 1

S teren = 1095mp

7

.

3

0

2

.

5

0

7

.

3

0

2

.

9

5

1

1

.

1

9

1

1

.

1

6

5

.

9

8

7

.

5

5

1

.

0

0

6

.

0

0

P+M(1E)

1

0

.

5

8

2

1

.

6

2

a

c

c

e

s

e

t

a

p

a

1

a

c

c

e

s

a

u

t

o

BILANT LOTURI:

SUPRAFATA LOT 1 = 1095 mp.

SUPRAFATA LOT 2 = 600 mp.

SUPRAFATA LOT 3 = 485 mp.

SUPRAFATA LOT 4 = 115mp.

LOT 4

S teren = 115mp

Accese auto - etapa 2

cand drumul se va realiza

LOT 2

S teren = 600mp

Spatiu verde

Atasament: incadrare01.pdf

D:\O V I D I U\B I R O U I N D I V I D U A L D E ARHITECTURA\C H E S T I I\planuri_pug_puz_pud\Pug Timisoara\PUG_2.jpg

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

PROIECTANT

SCARA

DATA

BENEFICIAR PR. NR.

TITLUL PROIECTULUI

TITLUL PLANSEI

FAZA

PL. NR.

arh. OVIDIU NICA

OCT.2015

1:5000

A01_V1

SITUATIE EXISTENTA-INCADRARE IN ZONA

arh. OVIDIU NICA

arh. OVIDIU NICA

STR. ANGHEL SALIGNY NR.17A, TEL. 0256/486804, 0745366836,[email protected]

"NICA OVIDIU PAVEL" BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

CIF 20241801

Coordonator

urbanism:

urb. CARMEN FALNITA

CONSTRUIRE 2 CASE UNIFAMILIALE IN REGIM P+M(1E)

SI GARAJE AUTO

Timisoara, Str. Chisodei nr.2

CF 404044, Nr.top 404044

(CF vechi 694-Chisoda, nr.top. vechi 1852/635-637)

Panici Vidosava

Timisoara, str. Chisodei nr.2

85/2015

EXTRAS PUG TIMISOARA

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

CONSTRUIRE 2 CASE UNIFAMILIALE IN REGIM P+M(1E)

SI GARAJE AUTO.

Timisoara, Str. Chisodei nr.2 , CF 404044, nr.top. 404044

(CF vechi 694-Chisoda, nr.top.vechi 1852/635-637)

U03_3_Unitati teritoriale de referinta S-V_

Lir (zona de locuinte cu regim redus de inaltime cu caracter rural)

EXTRAS PUG NOU TIMISOARA

P.U.Z.

P.U.Z.

€9uLN

Atasament: ansamblu03.pdf

S

T

R

.

A

R

H

.

V

I

C

T

O

R

V

L

A

D

1

6

1

4

3

1

2

1

2

4 S

T

R

.

F

R

A

T

E

L

I

E

I

2

1

A

1

9

1

7

S

T

R

.

B

U

J

O

R

I

L

O

R

2

9

1

8

2

3

2

7

2

5

2

2

2

0

1

8

1

4

1

2

1

0

8

6

4

6

A

2

7

1

S

T

R

.

B

U

J

O

R

I

L

O

R

9

7

5

2

1

1

9

A

1

9

1

7

1

5

1

3

3

1

C

A

L

E

A

S

A

G

U

L

U

I

6

9

7

6

6

7

7

4

C

A

L

E

A

S

A

G

U

L

U

I

3

4

3

4

A

3

2

6

5

6

3

6

1

5

9

5

7

2

4

2

6

2

8

3

0

3

5

3

3

7

2

1

5

1

3

1

2

A

1

0

1

2

1

1

9

7

8

6

4

5

3

1

S

T

R

.

F

R

A

T

E

L

I

E

I

2

2

A

2

B

8

6

4

A

4

5

0

4

8

5

4

5

8

5

6

6

0

6

5

6

7

5

2

S

T

R

.

A

N

A

I

P

A

T

E

S

C

U

5

7

6

1

6

3

5

9

S

T

R

.

C

H

I

S

O

D

E

I

3

1

5

4

2

3

8

4

0

4

6

4

4

4

9

5

1

5

3

3

6

S

T

R

.

A

N

A

I

P

A

T

E

S

C

U

4

1

4

3

4

5

4

7

5

5

3

7

3

9

4

6

S

T

R

.

M

U

Z

I

C

E

S

C

U

8

8

3

I

N

T

R

.

S

A

B

I

N

E

I

4

S

T

R

.

M

U

Z

I

C

E

S

C

U

P

P+M

P

P

P

P

P

P

P+1+M

P

P

P

P

P+1+M

P

P

P+M

P

P

P+M

P

P

P+2

9

.

1

4

1

3

.

1

7

3

4

.

3

3

1

7

.

6

6

6

2

.

2

7

4

.

0

3

1

7

.

6

6

2

7

.

7

1

2

.

8

0

1

0

.

6

4

1

0

.

6

0

d

r

u

m

a

c

c

e

s

_

s

e

r

v

i t

u

t

e

t

r

e

c

e

r

e

a

u

t

o

2

.

8

0

2

.

8

0

2

.

8

0

2

.

8

0

2

.

8

0

2

.

8

0

2

. 9

4

8

.

9

5

1

.

8

1

6

. 1

5

1

.

3

6

5

.

2

6

4

.

5

9

2

. 7

7

P

P

4

.

9

0

2

.

8

0

2

7

.

7

2

1

0

.

5

0

2

4

.

2

0

2

.

8

0

0

.

7

0

0

.

7

0

8

.

4

0

4

.

2

0

2

.

8

0

0

.

7

0

0

.

7

0

8

.

4

0

5

.

6

0

2

.

8

0

4

.

2

0

2

.

8

0

4

.

2

0

2

.

8

0

4

.

2

0

2

.

8

0

4

.

2

0

2

.

8

0

4

.

2

0

2

.

8

0

7

.

0

0

7

.

0

0

7

.

0

0

7

.

0

0

7

.

0

0

2

8

.

0

0

2

5

.

2

0

2

.

8

0

2

.

1

0

2

.

8

0

2

.

8

0

2

.

8

0

4

.

2

0

1

3

.

1

0

1

3

.

3

0

1

3

.

3

0

1

3

.

3

0

1

3

.

3

0

1

3

.

3

0

1

3

.

4

1

1

1

.

3

7

1

1

.

3

7

1

1

.

3

7

1

1

.

3

7

1

1

.

3

7

1

S

=

7

4

8

.

4

0

m

p

2

S

=

7

6

0

.

0

0

m

p

3

S

=

7

6

0

.

0

0

m

p

4

S

=

7

6

0

.

0

0

m

p

5

S

=

7

6

0

.

0

0

m

p

6

S

=

5

5

2

.

8

3

m

p

1

5

.

3

8

1

8

.

6

5

S

=

4

0

9

.

5

0

m

p

S

=

4

0

9

.

5

0

m

p

1

0

S

=

4

0

9

.

5

0

m

p

9

S

=

4

0

9

.

5

0

m

p

S

=

4

0

9

.

5

0

m

p

8

S

=

4

8

3

.

1

5

m

p

7

7

.

0

0

2

.

8

0

2

.

8

0

2

.

8

0

2

.

8

0

2

.

8

0

2

.

8

0

PROPUNERE_STUDIU DENSIFICARE sc.1:2000

CONSTRUIRE 2 CASE UNIFAMILIALE IN REGIM P+M(1E)

SI GARAJE AUTO.

Timisoara, Str. Chisodei nr.2 , CF 404044, nr.top. 404044

(CF vechi 694-Chisoda, nr.top.vechi 1852/635-637)

1

7

.

7

5

Limita parcelei studiate

Acces pe parcela studiata (auto + pietonal)

LEGENDA:

Zona cu destinatie locuire

P

P+M

P

P

P

Constructii

Limita parcele

Limita implantare constructii

Drum acces_servitute trecere auto

Acces parcele noi (auto + pietonal)

Dezvoltare posibila circulatii

Dezvoltare posibila parcele

P.U.Z. aprobat conf. HCL 128/30.03.2010

1

3

.

4

7

P+M P

P

P

P+M

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P+1E+M

P+1E

P+4E

P

P

P

P

P+M

P

P

P

P

P

P

P+M

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P+M

P

P

P

P+2+M

P+M

P

P+10E

P

P

P

P

P

P

P

P+3E

P

P

P

P

P

P

P+M

P

P

P+M

P

P

P

P

P

max.P+2E

max.P+2E

max.P+2E

max.P+2E

1

1

1

2

S= 818.00mp

13

S= 590.00mp

14

S= 590.00mp

15

S= 590.00mp

16

S= 515.00mp

17

S= 625.50mp

18

1

8

.

5

8

1

5

.

5

3

2

.

1

0

7

.

0

0

2

7

.

1

9

2

. 1

0

2

.

1

0

1

8

. 9

8

2

4

. 7

7

4

.

2

0

2

. 1

0

1

0

.

5

0

2

.

1

0

1

0

.

5

0

1

0

.

5

0

7

.

0

0

LOT 3

LOT 2

LOT 1

S= 425.00mp

S= 600.00mp

S= 1095.00mp

P.U.Z.

9

.

4

5

LOT 4

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

PROIECTANT

SCARA

DATA

BENEFICIAR PR. NR.

TITLUL PROIECTULUI

TITLUL PLANSEI

FAZA

PL. NR.

arh. OVIDIU NICA

OCT.2015

1:2000

U03PROPUNERE_ STUDIU DENSIFICARE

arh. OVIDIU NICA

arh. OVIDIU NICA

STR. ANGHEL SALIGNY NR.17A, TEL. 0256/486804, 0745366836,[email protected]

"NICA OVIDIU PAVEL" BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

CIF 20241801

Coordonator

urbanism:

urb. CARMEN FALNITA

CONSTRUIRE 2 CASE UNIFAMILIALE IN REGIM P+M(1E)

SI GARAJE AUTO

Timisoara, Str. Chisodei nr.2

CF 404044, Nr.top 404044

(CF vechi 694-Chisoda, nr.top. vechi 1852/635-637)

Panici Vidosava

Timisoara, str. Chisodei nr.2

85/2015

P.U.Z.

PROPUNERE

STUDIU DENSIFICARE sc.1:2000

Spatiu verde

Atasament: edilitare.pdf

Sef proiect:

Desenat:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

PROIECTANT

SCARA

DATA

BENEFICIAR PR. NR.

TITLUL PROIECTULUI

TITLUL PLANSEI

FAZA

PL. NR.

OCT.2015

1:500

PROPUNERE_

REGLEMENTARI EDILITARE

ing.col. NICOLAE NISTOR

arh. OVIDIU NICA

TIMISOARA, STR. EMIL ZOLA NR.63, TEL. 0744392501

S.C. RAULLY NISTOR S.R.L.

RO 3487408, J/35/77/92

Coordonator

urbanism:

urb. CARMEN FALNITA

CONSTRUIRE 2 CASE UNIFAMILIALE IN REGIM P+M(1E)

SI GARAJE AUTO

Timisoara, Str. Chisodei nr.2

CF 404044, Nr.top 404044

(CF vechi 694-Chisoda, nr.top. vechi 1852/635-637)

Panici Vidosava

Timisoara, str. Chisodei nr.2

85/2015

Proiectat:

ing.col. NICOLAE NISTOR

P.U.Z.

CONSTRUIRE 2 CASE UNIFAMILIALE IN REGIM P+M(1E)

SI GARAJE AUTO.

Timisoara, Str. Chisodei nr.2 , CF 404044, nr.top. 404044

(CF vechi 694-Chisoda, nr.top.vechi 1852/635-637)

PROPUNERE_

REGLEMENTARI EDILITARE sc.1:500

4

.

0

0

1

5

.

1

4

d

r

u

m

a

c

c

e

s

_

s

e

r

v

i t

u

t

e

t

r

e

c

e

r

e

a

u

t

o

3

.

0

0

4

.

0

0

4

.

0

0

4

.

0

0

4

.

0

0

4

. 2

1

1

2

.

7

8

2

.

5

9

8

.

7

9

1

.

9

4

7

.

5

2

6

.

5

6

3

.

9

5

P

P

P+M(1E)

P

Limita parcelei studiate

Magazii/depozitari/anexe existente

Limita zonei studiate

LEGENDA:

Constructie principala _Locuinta existenta

PROPUNERE

1

3

.

0

5

1

8

.

8

1

4

9

.

0

4

1

9

.

2

5

8

8

.

9

6

5

.

7

6

3

9

.

5

9

s

t r

. C

h

i s

o

d

e

i

s

t

r

.

A

.

I

p

a

t

e

s

c

u

nr.60

nr.58

nr.4

nr.4A

P+M

P

P

P

P

P

P

P

Limita implantare constructii

Casa unifamiliala P+M (1E) cuplate

Limita parcele noi propuse

Garaj P

7

.

0

0

4

.

0

0

nr.2

2

5

.

2

4

2

5

.

2

4

4

.

0

0

1

9

.

2

4

6

.

0

0

6

.

0

0

1

0

.

0

0

1

2

.

0

0

P.U.Z.

2

.

5

0

6

.

7

1

P

LOT 3

S teren = 485mp

LOT 1

S teren = 1095mp

7

.

3

0

2

.

5

0

7

.

3

0

2

.

9

5

1

1

.

1

9

1

1

.

1

6

5

.

9

8

7

.

5

5

1

.

0

0

6

.

0

0

P+M(1E)

1

0

.

5

8

2

1

.

6

2

a

c

c

e

s

e

t

a

p

a

1

a

c

c

e

s

a

u

t

o

LOT 4

S teren = 115mp

LOT 2

S teren = 600mp

Retea apa rece

Retea canalizare

Extindere retea apa rece

Extindere retea canalizare

bransament apa propus

racord canalizare

7

.

5

3

Sh

Br

r

e

t

e

a

c

a

n

a

l

i

z

a

r

e

D

n

6

0

/

9

0

r

e

t

e

a

a

p

a

D

n

1

5

0

Retea gaze naturale

Retea electrica zona MJ/JT

Atasament: existent02.pdf

8

.

7

9

1

.

9

4

2

.

5

9

3

.

9

5

1

3

.

0

5

7

.

5

2

6

.

5

6

4

. 2

1

1

2

.

7

8

1

8

.

8

1

1

8

.

6

1

1

2

.

8

9

8

8

.

3

7

1

9

.

2

5

1

2

0

.

2

0

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

PROIECTANT

SCARA

DATA

BENEFICIAR PR. NR.

TITLUL PROIECTULUI

TITLUL PLANSEI

FAZA

PL. NR.

arh. OVIDIU NICA

OCT.2015

1:500

P.U.Z.

U02 SITUATIE EXISTENTA-FUNCTIUNI

arh. OVIDIU NICA

arh. OVIDIU NICA

STR. ANGHEL SALIGNY NR.17A, TEL. 0256/486804, 0745366836,[email protected]

"NICA OVIDIU PAVEL" BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

CIF 20241801

Coordonator

urbanism:

urb. CARMEN FALNITA

CONSTRUIRE 2 CASE UNIFAMILIALE IN REGIM P+M(1E)

SI GARAJE AUTO

Timisoara, Str. Chisodei nr.2

CF 404044, Nr.top 404044

(CF vechi 694-Chisoda, nr.top. vechi 1852/635-637)

Panici Vidosava

Timisoara, str. Chisodei nr.2

85/2015

CONSTRUIRE 2 CASE UNIFAMILIALE IN REGIM P+M(1E)

SI GARAJE AUTO.

Timisoara, Str. Chisodei nr.2 , CF 404044, nr.top. 404044

(CF vechi 694-Chisoda, nr.top.vechi 1852/635-637)

P.U.Z.

5

.

7

6

CF 404044 nr.top 404044

S teren = 2295mp

Proprietar:

Panici Vidosava

Constructie principala _Locuinta unifamiliala

Parcari/Circulatii/Platforme betonate

Curti constructii intravilan

Limita parcelei studiate

Acces pe parcela (auto + pietonal)

Magazii/depozitari/anexe

Limita zonei studiate

LEGENDA:

s

t r

. C

h

i s

o

d

e

i

s

t

r

.

A

.

I

p

a

t

e

s

c

u

SITUATIE EXISTENTA_FUNCTIUNI sc.1:500

SUPRAFATA TEREN BENEFICIAR

SUPRAFATA DESFASURATA

MP

INDICATORI URBANISTICI EXISTENTI

2295,00

246,00

SUPRAFATA CONSTRUITA

P.O.T.

C.U.T.

246,00

11%

0,107

P

P

nr.60

nr.58

nr.2

nr.4

nr.4A

P+M

P

P

P

P

P

P

P

Strada/Trotuar

LOCUINTE INDIVIDUALE CU

FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

CONSTRUCTII

CURTI CONSTR.

PARCARI / CIRCULATII

/PLATFORME BETONATE

MP %

FUNCTIUNI EXISTENTE

EXISTENT

2295,00 -

246,00

1863,27

185,73

10,72

81,18

8,10

H.

PARTER

BILANT EXISTENT

Atasament: Rap_inf_si_cons_PUZ_Chisodei_2_Panici.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaQEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr. UR2016 — 10678/ 03.10.2016 RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: - Documentaţia: PUZ — CONSTRUIRE CASE UNIFAMILIALE IN REGIM P+M (1E) SI GARAJE AUTO; - Amplasament: Str. Chisodei nr. 2, Timişoara; - Beneficiar: PANICI VIDOSAVA - Proiectant: NICA OVIDIU PAVEL BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Compartimentul Avizare Conformităţi PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 23.08.2016 — 16.09.2016. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si | panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 43/29.07.2016 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă și prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați : - Calea Sagului nr. 57, 59, 61, 63, 65, 67,69; - Str. Bujorilor nr. 1,3, 5, 7,9, 11, 13, 15, 17, 19A, 19,21, - Str. Frateliei nr. 2B, 2A, 2, 4, 6,8, 10, 12, 12A, 14, 16, 18, 20, 22, 24; - Str. Chisodei nr. 4, 6, 8; - Str. Ana Ipatescu nr. 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34A, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60; Documentaţia disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana. La intalnirea cu proiectantul S.C. ARHI 3D S.R.L., organizata in data de 18.09.2016, intre orele 14,00 — 15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, au participat din partea publicului 2 persoane interesate de aceasta investitie. S-au formulat sugestii din partea publicului cu privire la aceasta investitie, din partea persoanelor participante la intalnirea cu proiectantul NICA OVIDIU PAVEL BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA, organizata in data de 18.09.2016 la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 2. La aceste sugestii din partea publicului, proiectantul documentatiei PUZ CONSTRUIRE CASE UNIFAMILIALE IN REGIM P+M (1E) SI GARAJE AUTO”, str. Chisodei nr. 2, Timişoara, a răspuns prin adresa înregistrată cu nr. RU2016- 014036/20.09.2016.

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaPprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Conform acestui raspuns din partea proiectantului: 1. Referitor la faptul ca se doreste posibilitatea unui drum de acces la partea din spatele imobilului din strada Ana Ipatescu nr. 36 (gradina), ce converge la lotul din str. Bujorilor nr. 11. Terenul situat in str. Bujorilor nr. LI, a fost reglementatat prin PUZ „Dezvoltare zona rezidentiala”, str. Bujorilor nr. 11, Timisoara, aprobat prin HCL nr. 128/30.03.2010, prin care s-a stabilit traseul drumului interior. Prin documentatia PUZ „CONSTRUIRE CASE UNIFAMILIALE IN REGIM P+M (1E) SI GARAJE AUTO”, str. Chisodei nr. 2, Timişoara, se propune a se reglementa strict parcela beneficiarului si anume terenul situat in strada Chisodei nr. 2, pentru care s-a propus o zona aferenta drumului interior in corelare cu drumul reglementat prin PUZ „Dezvoltare zona rezidentiala”, str. Bujorilor nr. 11, Timisoara, aprobat prin HCL nr. 128/30.03.2010 Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 43/29.07.2016, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE CASE UNIFAMILIALE IN REGIM P+M (1E) SI GARAJE AUTO”, str. Chisodei nr. 2, Timişoara, beneficiar PANICI VIDOSAVA, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare- RHITECT ȘEF. dreea STĂNILĂ CONSILIER Liliana IOVAN TE Red - LI. -2ex

Atasament: 04_memoriu_PUZ_04.2017.pdf

____________________NICA OVIDIU PAVEL BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ_____________ Timişoara 300588, Str. A.Saligny nr.17A, Nr.înreg.92/09.12.2005, CIF 20241801

Mobil: 0745 366836 ; e-mail: [email protected].

1

MEMORIU GENERAL DE URBANISM

1.INTRODUCERE

1.1.Date de recunoaştere a documentaţiei

Denumire proiect CONSTRUIRE 2 CASE UNIFAMILIALE IN REGIM

P+M(1E) SI GARAJE AUTO STR. CHISODEI NR.2, TIMISOARA, JUD. TIMIS

Faza de proiectare PLAN URBANISTIC ZONAL

Beneficiar PANICI VIDOSAVA

Amplasament TIMISOARA, STR. CHISODEI NR. 2 CF. 404044, NR.TOP 404044 ; (CF.vechi 694-CHISODA, NR.TOP vechi 1852/635-637)

Elaborator NICA OVIDIU PAVEL BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

Timisoara, Str.A.Saligny nr.17A

Coordonator urbanism urb. Carmen Falnita

Data elaborarii OCTOMBRIE 2015

1.2.Obiective

Prezenta documentaţie P.U.Z._”Construire 2 case unifamiliale in regim

P+M(1E) si garaje auto” îşi propune să constituie suportul juridic, instituţional şi

tehnic pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie – Construire 2 case

P+M(1E) si garaje auto pe parcela cu nr.2, situată în Timişoara, pe strada

Chisodei, identificată conform CF nr.404044 Timişoara, nr. top. 404044 (CF

vechi nr. 694-Chisoda, nr. top. 1852/635-637) proprietatea

d-nei PANICI VIDOSAVA, unde există deja o clădire cu aceeaşi destinaţie.

Având în vedere zona de locuinţe individuale intr-un ţesut de tip rural,

documentaţia stabileşte condiţiile tehnice (preliminare) pentru:

 Eficientizarea parcelelor cu suprafaţă mare de teren (de tip rural) tinand

____________________NICA OVIDIU PAVEL BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ_____________ Timişoara 300588, Str. A.Saligny nr.17A, Nr.înreg.92/09.12.2005, CIF 20241801

Mobil: 0745 366836 ; e-mail: [email protected].

2

cont de amplasarea acestora intr-un oras cu o dinamică accentuată

 Obţinerea autorizaţiei de construcţie pentru 2 case P+M(1E)si garaje auto

 Modul de utilizare a parcelelor nou create, amenajarea de parcaje,

accese, regimul de amplasare şi conformare volumetrică permisă;

Documentaţia se constituie şi în suportul legal conform legislaţiei în

vigoare pentru obţinerea avizelor de principiu de la responsabilii abilitaţi .

2. ÎNCADRARE

2.1. Încadrarea în oraş / în zonă

Zona studiata, delimitată conform planului de situaţie anexat, este

amplasata în partea de S,SV a municipiului Timişoara, intr-o zonă rezidenţială,

cu parcele de tip vagon şi suprafeţe mari de teren (de la 900 mp. in sus)

raportate la suprafeţele urbane eficiente.

In situatia actuala, terenul cu suprafaţa totală de 2295mp, conform CF nr.

404044 şi a nr. topo 404044, anexat, este echipat utilitar, deţine o clădire cu

destinaţia locuinţă şi o anexa(magazie).

2.2. Încadrarea în P.U.G. - Municipiul Timişoara

In conformitate cu PUG Timisoara, aprobat în 2002 prelungit prin HCL

107/2014, zona studiată este cuprinsă în UTR nr.63 şi are destinaţia de zonă

rezidenţială cu clădiri P-P+2 şi funcţiuni complementare .

Conform Masterplanului municipiului Timisoara, documentatia prezenta

se incadreaza in politica 6 de dezvoltare : marirea fondului de locuinte si

cresterea calitatii locuirii.

In propunerile facute in noul PUG Timisoara, aflat in etapa 3, zona are

destinatie rezidentiala – Lir ( zona de locuinte cu regim redus de inaltime cu

caracter rural).

Din analiza situaţiei existente a zonei a rezultat că dinamica parcelarului

este de indesire şi exploatare la nivel superior, adecvat cu amplasarea acestora

in interiorul unui oraş in plină dezvoltare.

De aceea, conform dorinţei beneficiarului şi cu sprijinul Primăriei

Municipiului Timişoara s-a întocmit prezenta documentaţie, care împreună cu

Reglementările propuse, are ca scop propunerea unei modalităţi de intervenţie

în zona studiată cu respectarea dinamicii zonei.

____________________NICA OVIDIU PAVEL BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ_____________ Timişoara 300588, Str. A.Saligny nr.17A, Nr.înreg.92/09.12.2005, CIF 20241801

Mobil: 0745 366836 ; e-mail: [email protected].

3

3. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

3.1. Situaţia existentă

Zona studiată se află in partea de S, SV a Timişoarei, la intersectia

strazilor Ana Ipatescu, Victor Hugo si Chisodei (intersctia zonelor Sagului,

Fratelia si Steaua) , in imediata apropiere a bisericilor catolice si ortodoxe din

zona Fratelia.

Paternul studiat cuprinde parcela care a generat documentaţia, nr.2 şi

parcelele învecinate, si se intinde NV-SE pe lungimea strazii Ana Ipatescu si

Chisodei.

Terenul amplasat in Timisoara,strada Chisodei, nr. 2 este proprietatea d-

nei Panici Vidosava şi are o suprafaţă de 2295 mp.,conform C.F. nr. 404044

Timişoara, nr.top 404044 cu acces la strada Chisodei.

Pe parcelă există o clădire cu destinaţia locuinţe individuale in regim

parter şi o anexa. Lotul este dreptunghiular şi are dimensiuni de 18,81m lăţime

la stradă şi lungime de 120,20 m.

Cladirea este situată pe aliniament şi va fi păstrata.

Anexa este situata adiacent constructiei principale si va fi de asemenea

pastrata.

Indicii de construibilitate existenti pe parcelă sunt:

P.O.T= 11%

C.U.T = 0,107

Hmax.= P

Zona din care face parte parcela analizată este complet echipată edilitar.

Gabaritele şi calitatea reţelelor propuse va fi confirmată de avizele

deţinătorilor de utilităţi ai municipiului Timişoara.

3.2. Concluzii ale analizelor anterioare elaborării .

Pe amplasamentul studiat nu există documentaţii de urbanism aprobate

conform legislaţiei in vigoare anterior prezentei documentaţii, iar conform

Certificatului de Urbanism nr. 379 din 01.02.2016 pentru PUZ- „Construire 2

case unifamiliale in regim P+M(1E) si garaje auto „ este necesară elaborarea şi

aprobarea documentatiei de PLAN URBANISTIC ZONAL conform Avizului de

Oportunitate nr. 30/17.12.2015

In urma studiului de densificare realizat pe cvartalul delimitatat de

strazile: Chisodei, Frateliei, Bujorilor, Calea Sagului si Ana Ipatescu, si corelat

cu PUZ-ul „Zona rezidentiala pt. parcela nr.top 1693/635-637/II” aprobat prin

HCL 128/30.03.2010 de pe strada Bujorilor nr.11. se constata posibilitatea

eficientizarii parcelarului existent in interiorul cvartalului, prin reconfigurarea

parcelelor si a zonelor de circulatii aferente acestora .

____________________NICA OVIDIU PAVEL BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ_____________ Timişoara 300588, Str. A.Saligny nr.17A, Nr.înreg.92/09.12.2005, CIF 20241801

Mobil: 0745 366836 ; e-mail: [email protected].

4

4. REGLEMENTĂRI

4.1. Zonificare funcţională.

Beneficiarul doreşte să construiască incă 2 locuinte unifamiliale (cu

garaj) pe lângă cea existentă şi propune o amenajare in consecinţă.

Etapele necesare pentru realizarea acesteia sunt:

1. dezafectarea construcţiilor provizorii\

2. lotizarea conform propunerii din plansa de Reglementari Urbanistice

3. amenajarea circulaţiilor şi a parcărilor

4. construirea celor 2 locuinţe pe parcelă in regim cuplat

5. amenajarea zonei verzi

Pentru proiectarea şi amplasarea reală a construcţiilor propuse s-a

intocmit ridicarea topografică (cu aviz O.C.P.I.) in proiecţie naţională - sistem de

coordonate STEREO 70, anexată la documentaţie.

4.2. Configurare spaţială.

Pentru realizarea celor 2 noi locuinte, se propune impartirea(parcelarea)

terenului in patru loturi (conform planselor desentate anexate):

Lot1- cuprinde casa si anexa existenta de la strada+acces auto-servitute

de trecere si spatiul verde (S teren =1095 mp din care 980mp zona de locuinte

si 115mp spatiu verde).

Lot 2- cuprinde casa unifamiliala si garaj nou construite (S teren =600 mp).

Lot 3- cuprinde casa unifamiliala si garaj nou construite (S teren =485 mp).

Lot 4 - cuprinde fasia de teren din spate pentru propunerea de drum ( S

teren = 115 mp.)

Accesul auto se va realiza in etape:

Etapa 1 pe parcelele nou create va fi asigurat prin zona cu servitute de

trecere situata pe LOT 1, cu acces direct la domeniu public (strada Chisodei).

Accesul auto etapa 2 la LOT 3 din drumul propus in interiorul cvartalului

(conform plansei U03_studiu de densificare.

Acesta se va realiza in momentul in care strada propusa pe fund de

parcela va fi realizata in intregime la profilul transversal complet si pe intreaga

lungime va fi domeniu public.

Accesul la LOT 2 se va face in ambele etape prin drumul de servitute

existent pe LOT1.

____________________NICA OVIDIU PAVEL BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ_____________ Timişoara 300588, Str. A.Saligny nr.17A, Nr.înreg.92/09.12.2005, CIF 20241801

Mobil: 0745 366836 ; e-mail: [email protected].

5

Clădirile noi vor fi amplasate cuplat in zona edificabilă, la 4,00m distanţă

de LOTUL 4, pe limita dintre LOT 1 si LOT 2,si la 15m faţă de limita de E a LOT

2.

Construcţiile vor avea un regim de înălţime P+M(1E), avand destinaţia de

locuinţă.

Garajele se vor dispune adiacent imobilelor de locuit si vor avea un regim

de inaltime P.

Clădirile vor fi amplasate conform tuturor normelor in vigoare :

- HG 525/1996 republicată,

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.536/1997,

- Codul Civil,

- Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G. Municipiul Timişoara

aprobat prin HCL 157/2002.

şi vor avea funcţiunea de locuinţă incadrandu-se in destinaţia propusă prin

P.U.G. pentru această zonă. Funcţiunea propusă este adecvată atât pentru

valorificarea amplasamentului, cât şi pentru relaţia funcţională cu vecinătăţile

existente.

Zona de circulaţii se va realiza cu dale inierbate.

Spaţiul verde delimitat conform planşei Posibilităţi de mobilare urbanistică

va cuprinde mobilier urban, plante perene, arbuşti,flori şi va conţine pomii şi

arborii existenţi.

Studiul de densificare generat de aceasta documentatie, creaza premizele

eficientizarii percelarului exsitent. Accesul la aceste noi parcele se va putea

realiza prin strada nou propusa 6m latime propus pe parcela proprietatea

beneficiarului prezentei documentatii si 6m pe parcela invecinata din spate

(profil transversal complet de 12m), strada ce se va corela cu accesul de pe

strada Bujorilor nr.11.

4.3. Reglementări –mod de utilizare al terenului

INDICII DE CONSTRUIBILITATE MAXIMI :

P.O.Tmax= 35%

C.U.Tmax = 0,900

H maxim = P+ 1E+ M/Er

h maxim = 9.00m

INDICATORI URBANISTICI PROPUSI

P.O.T. propus = 35%

C.U.T. propus = 0,6

H propus = P+M(1E)

h propus= 6.50m

____________________NICA OVIDIU PAVEL BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ_____________ Timişoara 300588, Str. A.Saligny nr.17A, Nr.înreg.92/09.12.2005, CIF 20241801

Mobil: 0745 366836 ; e-mail: [email protected].

6

4.4. Bilanţ teritorial / indici urbanistici pentru parcela studiată

EXISTENT

Steren=2295,00mp

Sconstruita=246,00mp

Sdesfasurata=246,00mp

Constructii.............................246.00mp..............10.72%

Parcari,circulatii....................185.73mp................8.10%

Gradina...............................1863.27mp..............81.18%

P.O.T. existent = 11%

C.U.T. existent = 0,107

PROPUS

LOCUINTE INDIVIDUALE CU

FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

PARCARI / CIRCULATII/DRUM

SERVITUTE/ ALEI

FUNCTIUNI

PROPUSE

1364

SPATIU VERDE STRADA PROPUSA

701

115

NR MP. %

1.

2.

3.

4.

BILANT TERITORIAL PROPUS

TOTAL SUPRAFATA 2295 100

59,45

30,55

115 5

5

4.5. Reţele edilitare

Sistemul edilitar va fi racordat la sistemul centralizat al oraşului. Necesarul

de utilitati pentru noua funcţiune va fi stabilit in urma realizarii unor proiecte de

specialitate elaborate de proiectanti autorizati.

3. ECHIPARE EDILITARĂ 3.1. SITUAŢIA EXISTENTĂ

În prezent pe parcela studiata nu exista utilitati de apa si canal. In zona exista reţea publica de alimentare cu apă rece si de canalizare pe

Chisodei-Ana Ipatescu, administrate de “Aquatim”SA Timisoara.

____________________NICA OVIDIU PAVEL BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ_____________ Timişoara 300588, Str. A.Saligny nr.17A, Nr.înreg.92/09.12.2005, CIF 20241801

Mobil: 0745 366836 ; e-mail: [email protected].

7

3.2. SITUAŢIA PROPUSĂ

a. Alimentare cu apă Alimentarea cu apă a obiectivului propus se va face prin intermediul unui

bransament de apa PE-HD 63x5.7mm PN 10 cu branşare la conducta de apă

Dn 150 existentă pe str. Chisodei a localităţii Timisoara.

Caminul de apometru se va amplasa la limita de proprietate, urmand ca

instalatia interioara a fiecarui imobil sa fie amplasata pe drumul de servitute

Asigurarea debitului si presiuni necesare pentru stins incendiu ( daca

avizul PSI impunese) va face cu ajutorul unei statii de hidrofor si vas tampon

deschis

La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de

Construcţie pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia

alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare

constructorului, precum şi avizele de gospodărire subterană pentru reţelele

edilitare din zonă.

Debitele de apă potabilă necesare consumului igienico-sanitar şi

gospodăresc, conform breviarului de calcul sunt:

Qzimed 1 = 1,1 x 30 /1000 = 3 m 3 /zi = 0,033 l /s.

Qzimax 1 = 1,15 x Qzimed = 3.795 m 3 /zi = 0,037 l /s.

Qorarmax 1 = 2,8 x Qzimax /24 = 0.44 m 3 /h.

Aceste debite se vor asigura de la sistemul de alimentare cu apă propus

pentru zona obiectivului cu branşare la conducta de apă existentă a localităţii

Timisoara.

b. Canalizare

1. Colectarea apelor uzate menajere

Colectarea apelor uzate menajere se va face prin intermediul unui racord

de canal din tuburi PVC-KG, SN4, De 200x3.7 mm, cu racordare la canalizarea

existentă pe str. Chisodei a localităţii Timisoara. Caminul de racord se va

amplasa la limita de proprietate, urmand ca instalatia interioara a fiecarui imobil

sa fie amplasata pe drumul de servitute

Evacuarea apelor menajere se va face prin reteaua interioara de canal in

reteaua publica de canalizare prin intermediul racordului individual de canal ,

legat la conducta publica Dn 60/90 existenta pe str. Chisodei

La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de

Construcţie pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia evacuarii apelor menajere si pluviale care va cuprinde toate detaliile de execuţie

necesare constructorului, precum şi avizele de gospodărire subterană pentru

reţelele edilitare din zonă

Debitele de apă menajere evacuate la canalizare (conf. SR 1846-1:2006):

____________________NICA OVIDIU PAVEL BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ_____________ Timişoara 300588, Str. A.Saligny nr.17A, Nr.înreg.92/09.12.2005, CIF 20241801

Mobil: 0745 366836 ; e-mail: [email protected].

8

Qzimed 1 = 1,1 x 30 /1000 = 3 m 3 /zi = 0,033 l /s.

Qzimax 1 = 1,15 x Qzimed = 3.795 m 3 /zi = 0,037 l /s.

Qorarmax 1 = 2,8 x Qzimax /24 = 0.44 m 3 /h.

2. Colectarea apelor pluviale Apele pluviale provenite de pe constructiile propuse se colecteaza prin

intermediul unor jgehaburi si burlane si sunt diractionate la un bazin de

retentie.

Apele provenite de pe parcarile propuse se vor colecta prin intermediul

unei canalizări propuse şi trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi,

după care prin pompare acestea vor fi stocate pe timpul ploii în bazinul de

retenţie propus pentru zona studiată.

Apele convenţional curate vor fi evacuate în canalul public controlat dupa

ploaia torentiala.

BREVIAR DE CALCULE

A. ALIMENTAREA CU APĂ.

1. Necesarul de apă.

1.1. Zona de birouri si servicii.

- nr. persoane = 10 pers. /parcelă.

- normă de consum = 30 l /om /zi.

Qzimed 1 = 1,1 x 30 /1000 = 3 m 3 /zi = 0,033 l /s.

Qzimax 1 = 1,15 x Qzimed = 3.795 m 3 /zi = 0,037 l /s.

Qorarmax 1 = 2,8 x Qzimax /24 = 0.44 m 3 /h.

Asigurarea necesarului de apă se va realiza prin executia unui

bransament de apa

B. CANALIZARE.

1. Debitele de calcul pentru canalizare menajeră.

Qzimed 1 = 1,1 x 30 /1000 = 3 m 3 /zi = 0,033 l /s.

Qzimax 1 = 1,15 x Qzimed = 3.795 m 3 /zi = 0,037 l /s.

Qorarmax 1 = 2,8 x Qzimax /24 = 0.44 m 3 /h.

2. Debitele de calcul pentru apele pluviale.

____________________NICA OVIDIU PAVEL BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ_____________ Timişoara 300588, Str. A.Saligny nr.17A, Nr.înreg.92/09.12.2005, CIF 20241801

Mobil: 0745 366836 ; e-mail: [email protected].

9

Pentru calcularea debitului de ape pluviale se utilizează formula:

Qm = m x i x ΣS x Ø – unde;

m – coeficient de reducere, care ţine seama de capacitatea de

înmagazinare în timp a reţelei de canalizare;

m = 0,8 deoarece durata de scurgere este mai mică de 40 minute.

i – intensitatea normală a ploii de calcul;

i = 130 l /s x ha – stabilit conform STAS 9470 – 73.

S – suprafaţa bazinului aferent secţiunii considerate în ha;

S = 0,2295 ha;

Ø – coeficient de scurgere corespunzător suprafeţei S.

Ø = 0,85 – ;

Øm = (0,2295 x 0,85) /3,35 = 0,058 l /s.

În concluzie;

Qm = 0,8 x 130 x 0,2295 x 0,058 = 1.38 /s.

Timpul teoretic a unei ploi la intensitate maximă este de:

tp = tcs + L/60 x Vi = 12 + 230/42 = 17,48 min.

Rezultă volumul de apă colectat la o ploaie:

Vcolectat = 1.38 x 17,48 x 60 /1.000 = 6.59 m 3.

Se propune amplasarea unui bazin de retenție, având capacitatea de

10 m3.

4.6. Obiective de utilitate publica:

Tipul de proprietate asupra terenurilor

Terenul normat are o suprafata de 2295.00 mp.

Se întâlnesc următoarele tipuri de proprietate asupra terenului, respectiv:

Proprietatea privată S= 2295.00mp

Circulaţia terenurilor

Cele 3 loturi cu functiunea de locuinte individuale rezultate din parcela

initiala cu suprafata de 2295mp, vor avea suprafetele de :1095mp, 600mp,

485mp si vor ramane in proprietate privata.Lotul numarul 1 are o suprafata de

____________________NICA OVIDIU PAVEL BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ_____________ Timişoara 300588, Str. A.Saligny nr.17A, Nr.înreg.92/09.12.2005, CIF 20241801

Mobil: 0745 366836 ; e-mail: [email protected].

10

980mp. cu destinatia zona de locuinte individuale si o suprafata de 115mp cu

destinatia spatiu verde.

Lotul nr.4 va avea suprafata totala de 115 mp si va avea destinatia de

strada.

In momentul in care drumul nou propus din interiorul cvartalului se va

realiza pe intreaga lungime si va avea acces direct de la domeniul public, se va

ceda domeniului public o suprafata de 115,00mp, in vederea realizarii acestui

drum.

PROBLEME DE MEDIU

 RELATIA CADRUL NATURAL – CADRUL CONSTRUIT

Se va asigura un balans optim intre suprafetele ocupate de constructii si

cele rezervate spatiilor verzi.

 EVIDENTA RISCURILOR NATURALE SI ANTROPICE

Nu e cazul.

 MARCAREA PUNCTELOR SI TRASEELOR DIN SISTEMUL CAILOR DE

COMUNICATII SI DIN CATEGORILE ECHIPARII EDILITARE, CE REPREZINTA

RISCURILE PENTRU ZONA

Nu e cazul.

 EVIDENTIEREA POTENTIALULUI BALNEAR SI TURISTIC

Nu e cazul.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR

SEMNIFICATIVE POTENTIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTARARII

1076/2004)

1.a. Soluţiile de urbanism propuse creează un cadru pentru activităţi viitoare.

Fiind un PUZ cu functiunea de locuinte si functiuni complementare, se vor crea

condiţii de optimizare a locuirii cu efect benefic asupra comunităţii locale.

1.b. P.U.Z. se încadrează în prevederile P.U.G.Municipiului Timisoara aprobat

prin HCL nr.

1.c. Actualmente terenul are categoria de folosinţă intravilan.

În vederea respectării principiilor dezvoltării durabile, în P.U.Z. s-a avut în

vedere optimizarea spatiilor construite, corelate cu menţinerea, întreţinerea şi

dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcajelor şi a perdelelor de protecţie stradală. S-a

optat pentru adoptarea unei soluţii de construire conform indicatorilor urbanistici

din PUG, cu mentinerea unui procent de 20% din teren în favoarea spaţiului

liber plantat.

1.d. In zona respectiva nu se vor desfasura activitati industriale ce utilizeaza

substante poluante care sa afecteze mediul. Lucrările de construire a locuintelor

din prezenta documentaţie nu vor afecta mediul pe durata edificării acesteia.

Funcţionarea viitoarelor obiective nu va afecta ecosistemele terestre şi acvatice

constituite în zonă.

____________________NICA OVIDIU PAVEL BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ_____________ Timişoara 300588, Str. A.Saligny nr.17A, Nr.înreg.92/09.12.2005, CIF 20241801

Mobil: 0745 366836 ; e-mail: [email protected].

11

1.e. Prin canalizare şi alimentare cu apă în sistem centralizat, soluţia ce se

propune este conformă cu normele europene actuale.

Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire în special la:

2.a) Propunerile din documentaţia de urbanism prezentă produc efecte cu

caracter ireversibil prin edificarea constructiilor conform cu functiunile propuse

prin documentatiile de urbanism superioare. Nu exista intervenţiile cu efect

negativ asupra peisajului deoarece pe parcela initiala nu exista arbori sau

arbusti ce trebuie pastrati.Odata cu construirea locuintelor se vor organiza si

măsuri de refacere a covorului vegetal, prin plantarea de gazon, arbuşti şi

arbori, amenajarea de zone verzi,modelate după reguli peisagistice, cu

denivelări, plantaţii diverse, oglinzi de apă. Orice proiect de construire atrage

după sine obligaţia de a prevedea spaţii verzi şi de a planta minimum un arbore

la fiecare 150 mp de spaţiu liber pe fiecare parcelă edificabilă, in total 20% din

suprafata totala a terenului reglementat.

2. b) natura cumulativa a efectelor – nu este cazul;

2. c) natura transfrontiera a efectelor – nu se produc efecte transfrontaliere;

2. d) riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu – nu este cazul;

2. e) marimea si spatialitatea efectelor – nu exista riscuri pentru sanatatea

umana;

2. f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural – nu sunt zone

naturale speciale si nici patrimoniu natural care sa fie afectat;

(ii) depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului – nu este

cazul. Nu se depasesc standardele si valorile limita de calitate a mediului;

(iii) folosirea terenului în mod intensiv – nu este cazul;;

2. g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare

recunoscut pe plan national, comunitar sau international – nu este cazul;.

5. CONCLUZII

Elaborarea documentatiei PUZ - ”Construire 2 case unifamiliale in regim

P+M(1E) si garaje auto”, TIMISOARA, strada Chisodei , nr. 2

s-a efectuat în concordanţă cu legislaţia in vigoare, specifică domeniului de

amenajare a teritoriului şi urbanismului.

La baza stabilirii categoriilor de intervenţie, reglementări şi restricţii

impuse au stat următoarele obiective principale:

 încadrarea în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara;

 asigurarea amplasamentelor şi amenajărilor necesare pentru obiectivul

prevăzut prin temă.

Prezenta documentatie are un caracter de reglementare ce explicitează şi

detaliază prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de

amplasare, realizare şi conformare a construcţiilor pe întreaga zonă studiată.

La baza stabilirii categoriilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au

stat urmatoarele obiective principale: incadrarea in documentaţiile superioare de

____________________NICA OVIDIU PAVEL BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ_____________ Timişoara 300588, Str. A.Saligny nr.17A, Nr.înreg.92/09.12.2005, CIF 20241801

Mobil: 0745 366836 ; e-mail: [email protected].

12

amenajare a teritoriului judeţului Timiş

asigurarea amplasamentelor si amenajarilor necesare pentru obiectivele

prevazute prin tema.Planul Urbanistic Zonal ”Construire 2 case unifamiliale in

regim P+M(1E) si garaje auto”,strada Chisodei,nr.2

se va integra in documentaţiile superioare de urbanism aprobate si va avea o

valabilitate de 10 de ani sau va fi stabilită prin HCL Timisoara.

Intocmit

arh. Ovidiu NICA

urb. Carmen FALNITA

____________________NICA OVIDIU PAVEL BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ_____________ Timişoara 300588, Str. A.Saligny nr.17A, Nr.înreg.92/09.12.2005, CIF 20241801

Mobil: 0745 366836 ; e-mail: [email protected].

13

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT PUZ - ”Construire 2 case unifamiliale in regim P+M(1E) si garaje

auto”,strada Chisodei,nr.2

CAPITOLUL 1 : DISPOZITII GENERALE

Rolul regulamentului local de urbanism

Regulamentul local de urbanism este o documentatie cu caracter de

reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a

terenurilor si de amplasare a constructiilor pe teritoriul aferent Planului

urbanistic zonal, in suprafata de 2295 mp.

Normele cuprinse in prezentul Regulament sunt obligatorii la autorizarea

executiilor constructiilor in limitele teritoriului studiat in PUZ.

Prezentul Regulament local de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu

caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal - PUZ - ”Construire 2

case unifamiliale in regim P+M(1E) si garaje auto”,strada Chisodei,nr.2

Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al

administratiei locale si se aprobă impreuna cu Planul Urbanistic Zonal, in

conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 – legea amenajarii teritoriului si

urbanismului.

Modificarea Regulamentului local de urbanism se va face numai in cazul

aprobarii unor modificari ale PUZ-ului cu respectarea filierei de avizare pe care

a urmat-o si documentatia initiala.

Domeniul de aplicare

Pentru usurarea aplicabilitatii, terenul studiat in PUZ a fost impartit in

unitati teritoriale de referinta (UTR), cu prescriptii specifice.

UTR- ul este o reprezentare conventionala cuprinzand o zona cu functiune

predominanta, cu omogenitate teritoriala si functionala, delimitata in general prin

axele strazilor principale si/sau limitele cadastrale sau naturale.

Regulamentul local de urbanism se aproba prin Hotararea Consiliului Local si

constituie act de autoritate al administratiei publice locale.

Aprobarea se face pe baza avizelor obtinute si a acordurilor prevazute de

lege. PUZ - ”Construire 2 case unifamiliale in regim P+M(1E) si garaje

auto”,strada Chisodei,nr.2

se va integra in documetaţiile superioare de urbanism si va avea o valabilitate

propusă prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Capitolul 2 REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A

TERENURILOR

Cladirile de orice natura, drumurile, retelele edilitare, amenajarile exterioare,

imprejmuirile etc se vor realiza numai in intravilanul aprobat al localitatii, in baza

____________________NICA OVIDIU PAVEL BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ_____________ Timişoara 300588, Str. A.Saligny nr.17A, Nr.înreg.92/09.12.2005, CIF 20241801

Mobil: 0745 366836 ; e-mail: [email protected].

14

certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire eliberate conform

prevederilor prezentului plan urbanistic zonal.

La eliberarea autorizatiei de construire urmeaza sa se verifice:

- dreptul de proprietate al solicitantului asupra terenului ;

- inscrierea functiunii solicitate in functiunea dominanta a zonei in care

urmeaza sa se amplaseze cladirile.

- respectarea aliniamentelor, distantelor, regimului de inaltime, POT- ul

si CUT- ul, prevazute in documentatie.

- respectarea executarii cladirilor si amenajarilor din materiale durabile;

- asigurarea bransarii cladirilor la retelele edilitare

- asigurarea parcajelor necesare conform P132-93; și asigurarea

platformelor de intoarcere;

Toate cladirile vor fi prevazute cu fundatii la min.0,9 m adancime, cu respectarea

recomandarilor avizului geotehnic anexă la documentația de autorizare a

construcțiilor.

Capitolul 3 ZONIFICAREA TERITORIULUI

Zone si subzone functionale

Zonele functionale s-au stabilit conform cerintelor documentatiei si sunt

puse in evidenta in plansa de REGLEMENTARI din P.U.Z. Subzonele

functionale sunt subdiviziuni ale zonelor functionale cu functiuni specializate.

Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism face parte din

intravilanul Municipiului Timisoara.

La nivelul terenului studiat s-a delimitat un singur UTR:

- Li - locuinte individuale Capitolul 4 PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA NIVEL DE ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE

UTR- L

1. Generalitati

Art. 1. Functiunea dominanta a zonei este locuinţe individuale Li.

2. Utilizarea functionala a terenurilor din cadrul zonei si subzonei :

Art. 2. Utilizari permise

 se vor construi locuinţe individuale in sistem izolat LOT1 si cuplat

LOT 2 si 3

 constructii pentru circulatia auto, stationari auto si circulatie

pietonala;

 constructii pentru retelele tehnico-edilitare;

 amenajari de spatii verzi, pentru sport, recreere si protectie.

Art. 3. Utilizari permise cu conditii

 pe cele 3 parcele se pot amplasa constructii de locuit in sistem

colectiv (maxim 4 apartamente), respectand regimul maxim de

inaltime (S+P+1E+M, Hmaxim cornisa= 9m), cu conditia amenajarii

locurilor de parcare necesare pentru fiecare apartament, conform

____________________NICA OVIDIU PAVEL BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ_____________ Timişoara 300588, Str. A.Saligny nr.17A, Nr.înreg.92/09.12.2005, CIF 20241801

Mobil: 0745 366836 ; e-mail: [email protected].

15

reglementarilor impuse prin RLU aferent PUG Muncipiul Timisoara

(1loc parcare/apartament+spor de 15%vizitatori)

 mici ateliere sau mica producţie casnica cu condiţia ca studiul de

impact să demonstreze că nu prezintă pericole sau inconveniente

care să le facă incompatibile cu zona sau vecinătăţile ei şi cu

condiţia să fie luate toate măsurile pentru evitarea poluării mediului

şi alte pericole.

 mici spaţii comerciale maxim 220mp. desfasurati, pentru maxim 5

persoane

 utilizarea la parterul clădirilor de locuit a unor spaţii pentru

funcţiuni complementare respectiv activităţi compatibile cu locuirea

ca de exemplu: servicii comerciale, de consultanţă, prestări servicii

(de exemplu vînzare produse alimentare şi nealimentare

preambalate, farmacie, cabinet avocaţial, birou proiectare,

croitorie, cabinet medical, cabinet veterinar pentru animale de

companie etc)

 funcţiunea de cazare publica, cu condiţia absenţei în vecinătate a

unor alte funcţiuni care să o deranjeze sau pe care s-o deranjeze.

 construcţii cu funcţiune mixta compusa din funcţiunile enumerate

mai sus

Art. 4. Utilizari interzise

 constructii cu functiune comert en-gros, cresterea animalelor de

producție, construcții industriale, depozite de deseuri

 construcţii care adăpostesc orice activităţi poluante, nocive

generatoare de zgomote sau imorale;

 se interzic orice constructii sau amenajari pe terenurile rezervate

pentru:

 largirea unor strazi sau realizarea strazilor propuse;

 se interzic pe terenurile vizibile din circulatiile publice rutiere:

depozitari de materiale, piese sau utilaje degradate, amenajari de

santier abandonate, platforme cu suprafete deteriorate, constructii

degradate, terenuri lipsite de vegetatie, gropi de acumulare a

apelor meteorice, depozite de deseuri etc.;

 comasarea de parcele in zona de locuit in sistem unifamilial pentru

realizarea construcţiilor de locuit în sistem colectiv;

3. Conditii de amplasare si conformare a constructiilor:

Art.5 Caracteristici ale parcelelor (Suprafete, Forme, Dimensiuni).

Parcela minimă construibilă este de 485mp. front la stradă de minim 12m.

Art. 6 Regulile de amplasare si retrageri minime obligatorii

Construcțiile se vor amplasa cuplat conform cu alinierea stabilită prin

planşa de reglementări urbanistice .

____________________NICA OVIDIU PAVEL BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ_____________ Timişoara 300588, Str. A.Saligny nr.17A, Nr.înreg.92/09.12.2005, CIF 20241801

Mobil: 0745 366836 ; e-mail: [email protected].

16

Se va respecta o retragerea de 4 m faţă de aliniamentul propus in spate la

LOT 3, amplasarea pe aliniament existenta pe LOT1, si retragereade 15m fata

de limita LOT 1 la constructiile amplasate pe LOT2.

Amplasarea construcţiilor unele în raport cu altele pe aceeaşi parcelă se va

face ţinând cont de profilul funcţional al clădirilor, în aşa fel încât să nu fie

umbrite spaţiile construcţiilor învecinate care pretind iluminare naturală.

In fasia non aedificandi dintre aliniament si linia de retragere a alinierii cladirilor

nu se permite nici o constructie cu exceptia imprejmuirilor aleillor de acces si

platformelor de maxim 0,40 m inaltime fata de cota terenului anterioara lucrarilor

de terasament.

Art. 7 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Se va asigura acces unic carosabil din trama stradală proiectată.

In ETAPA 1 accesul la LOT 2 si LOT 3 se va realiza prin drumul de

servitute amenajat pe LOT1.

In etapa a doua care corespunde cu finalizarea proiectarii,intabularii ca

domeniu public si amenajarii complete a drumului propus prin spatele parcelelor

din cvartalul studiat accesul auto la LOT 3 se va face din acest drum.

Accesele auto si pietonale la loturile 1 si 2 vor ramane neschimbate ca in

etapa 1.

Art.8 Staţionarea autovehiculelor

Staţionarea vehiculelor corespunzătoare utilizării construcţiilor trebuie să

fie asigurată în interiorul fiecărei parcele.

Autorizaţia de construire poate fi refuzată în situaţia imposibilităţii rezolvării

staţionării autovehicolelor necesare pentru funcţiunea respectivă.

Suprafeţele de staţionare necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor

din H.G. 525 /1996 republicată şi a normativelor în vigoare.

Este interzisă transformarea spaţiilor verzi de aliniament în spaţii pentru garaje

sau parcaje.

Art. 9 Regimul maxim de inaltime este

H maxim - S+P+1E+M

H maxim la cornișă = 9 m.

H propus = P+M(1E)

H cornisa = 6,5m.

Art.10 Aspectul exterior al clădirilor

Fatadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la acelasi nivel cu

fatada principala. Garajele si anexele vizibile din circulatiile publice se vor

armoniza ca finisaje si arhitectura cu cladirea principala;Acoperirea se

recomandă a fi tip șarpantă. Coama principala se recomanda a fi perpendiculară

pe domeniul public. In condiții justificate vor fi acceptate și acoperirile in terase

Se interzice folosirea de materiale strălucitoare.

Se recomandă culorile calde pentru finisajele exterioare, sau folosirea culorilor

naturale ale materialelor ( aparente).

____________________NICA OVIDIU PAVEL BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ_____________ Timişoara 300588, Str. A.Saligny nr.17A, Nr.înreg.92/09.12.2005, CIF 20241801

Mobil: 0745 366836 ; e-mail: [email protected].

17

Art.11 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara –

Nu vor fi date "in funcţiune construcţiile realizate, până când nu vor fi racordate

la reţelele edilitare: alimentare cu apă, canalizare (fosă septică) după caz,

alimentare cu energie electrică.

Este obligatorie branşarea la reţeaua de alimentare cu apă a tuturor

construcţiilor ce prin specificul lor o necesita.

Canalizare apelor uzate şi evacuare ape pluviale:

Apele uzate branşarea construcţiilor la reţeaua de ape uzate urbana ce se va

realiza în zonă este obligatorie. Se vor respecta normativele privind protecţia

mediului.

- ape pluviale orice amenajare realizată pe un teren, trebuie rezolvată în aşa fel

încât să nu reprezinte un obstacol pentru scurgerea apelor pluviale la canalul

existent.

Alimentarea cu energie electrică

Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile

de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă

prejudicii aspectului arhitectural al construcţiei sau zonei înconjurătoare.

Alimentarea cu energie electrica se va face subteran.

Telefonie

Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile

de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă

prejudicii aspectului arhitectural al construcţiei sau zonei înconjurătoare. Se vor

realiza de preferinţa reţele subterane

Reţele termice, alimentare cu gaze

Centralele şi punctele termice vor fi înglobate in clădire, concepute în aşa fel

încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al zonei înconjurătoare.

Toate reţelele termice vor fi rezolvate subteran.Reţelele de alimentare cu

gaze şi racordul la acestea se va realiza subteran.Firidele de branşare vor fi

amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al

construcţiilor şi împrejmuirilor.

Clădirile vor fi echipate cu echipamente nepoluante si agrementate tehnic care

nu periclitează zona din punct de vedere al siguranţei sau al poluării mediului

Toate construcţiile vor fi amplasate cu respectarea normelor legale

referitoare la distanţe aflate în vigoare la data realizării lor, impuse de funcţiunile

pe care le adăpostesc, chiar dacă respectivele acte normative nu sunt

menţionate în prezentul regulament

Art. 12 Spații libere și spații plantate

Spatiul verde de 115mp din lotul 1, va fi amenajat si va fi intretinut de

persoane fizice si va putea utilizat numai cu destinatia spatiu verde amenajat.

Un spor de suprafeţe de spatii verzi o constituie grădinile din spatele

construcţiilor cat si zonele din fata construcţiilor.

Se interzice betonarea sau asfaltarea integrala a spatiilor neconstruite

aferente clădirilor.

Aleile si parcajele personale este de preferat a se realiza cu grasbeton.

____________________NICA OVIDIU PAVEL BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ_____________ Timişoara 300588, Str. A.Saligny nr.17A, Nr.înreg.92/09.12.2005, CIF 20241801

Mobil: 0745 366836 ; e-mail: [email protected].

18

Amenajarea spaţiilor publice, realizarea construcţiilor şi a mobilierului

urban se va realiza numai pe bază de documentaţii de specialitate aprobate, a

certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire, eliberate conform legii

nr. 50 /1991 republicată. Se va trata ca spaţiu verde de 20% din suprafaţa totală

a terenului.

Se vor amenaja plantaţii de protecţie, în special de-a lungul căilor publice,

acestea fiind dimensionate în funcţie de vântul dominant, de vecinătăţi si de

mediu.

Art. 13 Imprejmuiri

Imprejmuirile spre strada vor avea inaltimea de maximum 2,00 m. din care

un soclu opac de 0,60 m si o parte semitransparentă (maxim 20%opacitate)

Gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu inaltimi de

maxim 2,00 m.

4.Posibilitati maxime de ocupare si utilizare a terenului.

Art. 14 Procentul de ocupare maxim al terenului

Procentul de ocupare a terenului – P.O.T. reprezinta raportul dintre suprafata

ocupata la sol ( construita) si suprafata terenului considerat.

P.O.T. maxim = 35%

P.O.T. propus = 35%

Art. 15 Coeficient de utilizare maxim al terenului

Coeficientul de utilizare – C.U.T. reprezinta raportul dintre totalul ariei construite

desfasurate si suprafata terenului considerat.

C.U.T. maxim = 0,9

C.U.T. propus = 0,6

Atasament: Aviz_juridic_Chisodei_2.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR SERVICIUL JURIDIC Nr. UR2017-010612/20.07.2017 AVIZ referitor la aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ Construire 2 case unifamiliale în regim P+M (1E) şi garaje auto”, str. Chisodei nr. 2, Timişoara Avand in vedere adresa inregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra carora se pronunta serviciul nostru, prin prezentul va facem cunoscut ca din examinarea CF 404044, ( CF vechi nr. 694 Chisoda ) nr. cad. 404044 ( nr. top. 1852/635- 637 ) reiese ca terenul intravilan — curti constructii reglementat în suprafață de 2.295 mp. este proprietatea doamnei Panici Vidosava - beneficiara documentatiei. De asemenea, din examinarea cartii funciare ( datata 29.06.2017 ) mai sus individualizata rezulta ca nu sunt inscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Prezentul aviz nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de inaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obliga la emiterea actelor administrative ulterioare si nu inlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumba. SEF BIROU CONSULTANTA JURIDICA, DANIEL VACARESCU D.V.

Atasament: proprietate06.pdf

1

3

.

0

5

1

8

.

8

1

4

9

.

0

4

2

5

.

2

4

1

9

.

2

5

8

8

.

9

6

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

PROIECTANT

SCARA

DATA

BENEFICIAR PR. NR.

TITLUL PROIECTULUI

TITLUL PLANSEI

FAZA

PL. NR.

arh. OVIDIU NICA

OCT.2015

1:500

U06

PROPUNERE_

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

arh. OVIDIU NICA

arh. OVIDIU NICA

STR. ANGHEL SALIGNY NR.17A, TEL. 0256/486804, 0745366836,[email protected]

"NICA OVIDIU PAVEL" BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

CIF 20241801

Coordonator

urbanism:

urb. CARMEN FALNITA

CONSTRUIRE 2 CASE UNIFAMILIALE IN REGIM P+M(1E)

SI GARAJE AUTO

Timisoara, Str. Chisodei nr.2

CF 404044, Nr.top 404044

(CF vechi 694-Chisoda, nr.top. vechi 1852/635-637)

Panici Vidosava

Timisoara, str. Chisodei nr.2

85/2015

CONSTRUIRE 2 CASE UNIFAMILIALE IN REGIM P+M(1E)

SI GARAJE AUTO.

Timisoara, Str. Chisodei nr.2 , CF 404044, nr.top. 404044

(CF vechi 694-Chisoda, nr.top.vechi 1852/635-637)

5

.

7

6

Limita parcelei studiate

Acces pe parcela studiata (auto + pietonal)

Magazii/depozitari/anexe existente

Limita zonei studiate

LEGENDA:

PROPUNERE_

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR sc.1:500

2

5

.

2

4

3

9

.

5

9

4

.

0

0

1

5

.

2

0

1

5

.

1

4

Constructie principala _Locuinta unifamiliala existenta

LOT 1

S teren = 1095mp

d

r

u

m

a

c

c

e

s

_

s

e

r

v

i t

u

t

e

t

r

e

c

e

r

e

a

u

t

o

4

.

0

0

4

.

0

0

4

.

0

0

4

.

0

0

4

.

0

0

4

.

0

0

4

. 2

1

1

2

.

7

8

2

.

5

9

8

.

7

9

1

.

9

4

7

.

5

2

6

.

5

6

3

.

9

5

P

P

Limita implantare constructii

Teren proprietate privata persoane fizice

Limita parcele noi propuse

Drum acces_servitute trecere auto

Accese etapa1 (auto + pietonal)

PROPUNERE

s

t r

. C

h

i s

o

d

e

i

s

t

r

.

A

.

I

p

a

t

e

s

c

u

nr.60

nr.58

nr.4

nr.4A

P+M

P

P

P

P

P

P

P

7

.

0

0

4

.

0

0

3

9

.

6

0

Teren domeniu public (Strada/Trotuar)

nr.2

6

.

0

0

6

.

0

0

1

2

.

0

0

Dezvoltare posibila circulatii

Dezvoltare posibila parcele

CIRCULATIA TERENURILOR

Teren proprietate privata S= 2180,00 mp

Teren proprietate privata ce va trece in domeniul public S= 115,00 mp

Teren proprietate privata

ce va trece in domeniul public

(cand drumul nou propus va fi realizat

in intregime si va avea acces

la domeniul public)

Hmax.=P+M(1E)

Hmax.=P+M(1E)

hmax.=9.00m

hmax.=9.00m

P.U.Z.

1

5

.

0

0

P.U.Z.

LOT 4

S teren = 115mp

Spatiu verde

0

.

5

5

9

.

4

5

LOT 2

S teren = 600mp

LOT 3

S teren = 485mp

1

9

.

2

4

1

0

.

0

0

Atasament: Referat.pdf

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

1

Nr. UR2017-010612/14.07.2017 SE APROBA,

P R I M A R NICOLAE ROBU

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire 2 case unifamiliale în regim P+M (1E)şi

garaje auto”, str. Chişodei nr. 2, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2017-009744/20.06.2017 privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal “Construire 2 case unifamiliale în regim P+M (1E)şi garaje auto”, str. Chişodei nr. 2, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 30/17.12.2015, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 12/08.06.2017;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 379 din 01.02.2016 prelungit până la 31.01.2018, precum si Decizia de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 92 din 21.11.2016;

Documentaţia PUZ “Construire 2 case unifamiliale în regim P+M (1E)şi garaje auto”, str. Chişodei, nr. 2, Timişoara, beneficiar PANICI VIDOSAVA., proiectant ,,NICA OVIDIU PAVEL” BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna august 2016, cu ocazia demararii Etapei 2 – etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 43/2016, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 23.02.2017, a Raportului informarii si consultarii publicului cu nr. UR2016- 010678/03.10.2016.

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 43/2016, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ “Construire 2 case unifamiliale în regim P+M (1E)şi garaje auto”, str. Chişodei, nr. 2, Timişoara, se încadreaza in Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modificat prin HCL nr. 183/2017), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Construire 2 case unifamiliale în regim P+M (1E)şi garaje auto”, str. Chişodei nr. 2, Timişoara.

Planul Urbanistic Zonal “Construire 2 case unifamiliale în regim P+M (1E)şi garaje auto”, str. Chişodei nr. 2, Timişoara, este elaborat de proiectantul ,,NICA OVIDIU PAVEL” BIROU

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

2

INDIVIDUAL DE ARHITECTURA, proiect nr. 85/2015, la cererea beneficiarului PANICI VIDOSAVA..

Terenul reglementat în cadrul Planului Urbanistic Zonal “Construire 2 case unifamiliale în regim P+M (1E)şi garaje auto”, str. Chişodei nr. 2, Timişoara, este situat în intravilanul Municipiului Timisoara, in partea de sud, sud-vest a orasului, str. Chisodei nr. 2, intr-o zonă rezidenţială, cu parcele de tip vagon şi suprafeţe mari de teren (de la 900 mp. in sus).

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal Zonal “Construire 2 case unifamiliale în regim P+M (1E)şi garaje auto”, str. Chişodei nr. 2, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 2.295 mp, este înscris în CF 404044 (CF vechi nr. 694 Chişoda ) nr. cad. 404044 (nr. top. vechi 1852/635-637), teren intravilan Timişoara, proprietar fiind PANICI VIDOSAVA.

Terenul este ocupat în prezent de o casă în regim P şi o anexă. La elaborarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal “Construire 2 case unifamiliale în regim

P+M (1E)şi garaje auto”, str. Chişodei nr. 2, Timişoara, s-a tinut cont de planurile urbanistice aprobate in zonele vecine amplasamentului, si anume: PUZ - ,,Zona rezidentiala pentru parcela nr. top. 1693/635-637/II”, str. Bujorilor nr. 11, Timişoara aprobat prin HCL nr. 128/2010; pentru schimbarea propunerii de drum din PUZ ,,Zona rezidentiala pentru parcela nr. top. 1693/635-637/II”, str. Bujorilor nr. 11, Timişoara aprobat prin HCL nr. 128/2010, beneficiarul prezentei documentaţii PUZ a obţinut Acordul de principiu nr. 1 din data 26.02.2016 al vecinilor afectati, aşa cum i s-a solicitat prin Avizul de Oportunitate nr. 30/17.12.2015.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “Construire 2 case unifamiliale în regim P+M (1E) şi garaje auto”, str. Chişodei nr. 2, Timişoara, se propune parcelarea terenului în 4 loturi ( lotul 1 - S teren =1095 mp cu casă în regim P şi anexă existentă, care se vor păstra, pe care se propune spatiul verde şi accesul auto prin servitutea de trecere, lotul 2 – S teren = 600 mp – pe care se propune casa unifamiliala în regim P + M (1E) si garaj, lotul 3 - S teren = 485 mp pe care se propune casa unifamiliala si garaj, lotul 4 - S teren = 115 mp – pe care se propune teren pentru drum ce urmează a deveni domeniu public) şi construirea a 2 case unifamiliale cu calcan comun în regim P+M (1E) şi garaje auto (pe lotul 2 şi lotul 3), conform planşei nr. U04 ,,Propunere Reglementari urbanistice”.

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2016-002654/15.09.2016.

Obtinerea autorizatiei de construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017.

Indicii urbanistici propuşi prin documentaţie sunt: - Regim de construire: maxim P+(M)1E;

-Funcţiuni predominante: locuinţe pentru max. 2 familii şi funcţiuni complementare, in regim P+2E; - Înălţime maximă: Hmax cornişă = 6.50 metri, Hmax = 9.00 metri ; - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=35%;

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

3

- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=0.60; - În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Retragerea minimă faţă de aliniament, limita laterală stânga, limita laterală dreapta: Amplasarea cladirilor se va face conform planşei de ,,Reglementari urbanistice” – planşa nr. U 04/468, în interiorul zonei construibile delimitate, respectând retragerile impuse; - Spaţii verzi: min 5% spaţii compacte din suprafaţa terenului conform Deciziei de încadrare nr. 92/21.11.2016 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş; - Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2016-002654/15.09.2016; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U ;

- Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 239/13.03.2017 şi Avizul tehnic Aquatim nr. 5970/DT-ST/ 01.03.2017.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. U06 - ,,Propunere_Proprietate asupra terenului” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Planul Urbanistic Zonal “Construire 2 case unifamiliale în regim P+M (1E) şi garaje auto”, str. Chişodei nr. 2, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Analizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire 2 case unifamiliale în regim P+M (1E) şi garaje auto”, str. Chişodei nr. 2, Timişoara, având ca beneficiar pe PANICI

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

4

VIDOSAVA, întocmit conform Proiectului nr. 85/2015, realizat de ,,NICA OVIDIU PAVEL” BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Se stabilesc condiţiile de construire: Regim de înalţime maxim P+(M)1E, Hmax cornişă = 6.50 metri, Hmax = 9.00 metri, accesele auto şi pietonale se vor realiza conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2016-002654/15.09.2016, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POTmax=35%, coeficientul de utilizare al terenului CUTmax=0.60, spatii verzi si plantate: min 5% spaţii compacte din suprafaţa terenului conform Deciziei de încadrare nr. 92/21.11.2016 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş.

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal “Construire 2 case unifamiliale în regim P+M (1E) şi garaje auto”, str. Chişodei nr. 2, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 2.295 mp, este înscris în CF 404044 (CF vechi nr. 694 Chişoda ) nr. cad. 404044 (nr. top. vechi 1852/635-637), teren intravilan Timişoara, proprietar fiind PANICI VIDOSAVA. Terenul reglementat este ocupat în prezent de o casă în regim P şi o anexă.

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei U06 - ,,Propunere_Proprietate asupra terenului” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

5. După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal “Construire 2 case unifamiliale în regim P+M (1E) şi garaje auto”, str. Chişodei nr. 2, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

ARHITECT ŞEF Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Liliana IOVAN

ŞEF BIROU CONSULTANŢĂ JURIDICĂ Daniel VĂCĂRESCU

Red - L.I.

Atasament: Volumetrie.pdf

VOLLUMETRIE ANSAMELL E, CONSTRUIRE 2 CASE UNIFAMILIALE IN REGIM P+M(1E) VE | i SI GARAJE AUTO. Timisoara, Str. Chisodei nr.2 , CF 404044, nr.top. 404044 (CF vechi 694-Chisoda, nr.top.vechi 1852/635-637) CASA F+M / GARAJ E FPROFUNERE VOLUMETRIE ANSAMBL DEZVOLTARE POSIBILA CIRCULATII VEDERE LATERALA NORD CASA F+M / GARAJ E FROFUNERE DEZVOLTARE POSIBILA CASA F+M / GARAJ E FROFUNERE VEDERE LATERALA SUD DEZVOLTARE POSIBILA CASA F+M / GARAJ E PROPUNERE CASA F+M / GARAJ FE PROPUNERE DRUM_SERVITUTE TRECERE DEZVOLTARE POSIBILA CIRCULATII VOLUMETRIE ANSAMBLU DEZVOLTARE POSIBILA CASA P+M / GARAJ F CASA P+M / GARAJ F PROPUNERE FPROFUNERE CIRCULATII CASA F+M / GARAJ E FROFUNERE CASA F+M / GARAJ E PROPUNERE LAN VEDERE ANSAMBLU VOLUMETRIE ANSAMBLU urb. CARMEN FALNITA BENEFICIAR PRR Panici Vidosava "NICA OVIDIU PAVEL" BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA Timisoara, str. Chisodei nr.2 85/2015 CIF 20241801 TITLUL PROIECTULUI STR. ANGHEL SALIGNY NR.17A, TEL. 0256/486804, 0745366836, CONSTRUIRE 2 CASE UNIFAMILIALE IN REGIM P+M(1E) SI GARAJE AUTO Timisoara, Str. Chisodei nr.2 SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA |SCARA CF 404044, Ntop 404044 (CF vechi 694-Chisoda, nr.top. vechii 1852/635-837) Sef proiect: arh- OVIDIUNICA IMAGINI VOLUMETRIE PROPUSA E | as Desenat: arh. OVIDIU NICA OCT.2015