keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 463/09.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE ŞI PRODUCŢIE", extravilan municipiul Timişoara, zona Freidorf, judeţul Timiş, CF nr. 414113 Timişoara

09.09.2019

Hotararea Consiliului Local 463/09.09.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE ŞI PRODUCŢIE", extravilan municipiul Timişoara, zona Freidorf, judeţul Timiş, CF nr. 414113 Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-011251/10.07.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare - a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-011251/10.07.2019 - al Directiei de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 08.08.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-011251/10.07.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin.1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 03/14.02.2019, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 20/04.07.2019, Avizul C. J. Timis nr. 42/01.07.2019, Avizul Directiei pentru Cultura Timis nr. 1000/22.03.2019;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 67 din 25.06.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), lit. c), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE ŞI PRODUCŢIE", extravilan municipiul Timişoara, zona Freidorf, judeţul Timiş, CF nr. 414113 Timişoara, având ca beneficiar pe Buga Viorel şi Buga Laura, întocmit conform Proiectului nr. 332/2017, realizat de S.C. Atelier CAAD S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Pentru ZONĂ DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE
- regim de construire: izolat sau cuplat;
- functiuni predominante: Birouri, depozitare si productie nepoluantă
- H max = 12,00 m (cornisă); Hmax 16,00m (coama),
- regim de inaltime P+2E (niveluri);
- POT max = 55 %;
- CUT max = 1,6;
- retragere minimă fată de aliniament, retrageri minime fată de limitele laterale si fată de limitele posterioare: conform plansei "PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE" - plansa nr. U02.
Spaţii verzi - minim 20% pe parcelă, conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 67 din 25.06.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută.
Se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde".
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.
Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale din Calea Sagului - DN 59 prin drumul existent De 1193 care apartine domeniului public de interes local si prin strada nou configurata, conform plansei Reglementari urbanistice - plansa U.02, cu respectarea Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-003738/18.04.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din Regulamentul General de Urbanism.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE ŞI PRODUCŢIE", extravilan municipiul Timişoara, zona Freidorf, judeţul Timiş, CF nr. 414113 Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 20000 mp, teren extravilan, este înscris în: CF nr. 414113 - Timişoara (CF vechi 4622 Freidorf), cu nr. cadastral 414113 (nr. cad. vechi A 1316/16) Steren = 20000 m2 proprietari Buga Viorel şi Buga Laura.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE ŞI PRODUCŢIE", extravilan municipiul Timişoara, zona Freidorf, judeţul Timiş, CF nr. 414113 Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. ATELIER CAAD S.R.L.;
- Buga Viorel şi Buga Laura;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: 03E_Propunere_retele_electrice_si_de_telecomunicatii.pdf

5 6 A2

5 6

CAI DE COMUNICATIE

DESTINATIE

SIMBOLURI

Strazi si alei de deservire locala

reglementate anterior

Canale de desecare existenteHcn 1300

Drumuri de exploatare existenteDE 1193

DELIMITARI

S=5015mp

Suprafata parcele propuse

Spatii verzi propuse

Stalp LEA 110 Kv

BILANT TERITORIAL

REGIM MAXIM DE INALTIME - P+2E

C.U.T. max INDUSTRIAL - 1,6

INALTIMEA MAXIMA LA CORNIŞĂ - 12m

P.O.T. max INDUSTRIAL. - 55%

Distanta minima fata de limita posterioara - 10m

Aliniament fata de frontul stradal - 10m

Distanta minima fata de limita laterala - 10m

Corpuri de birouri, spatii de productie si

depozitare propuse

EE LEA 110Kv

GAS Retea Gaz Existenta

20kv LEA 20Kv

SITUATIE EXISTENTA

CIRCULATII, PARCAJE, PLATFORME

20.000

mp

SUPRAFETE TEREN

TOTAL

SITUATIE PROPUSA

mp

-

20.000 100%

11.000 55,00%

SPATII VERZI -

4.000 20.00%

5.000 25.00%

-

Scara:

iunie 2019

Pr. nr.

Planşa nr.

Verificat

Proiectat

Desenat

Titlu proiect:

Titlu planşă:

Beneficiar:

Data:

03E

332/2017

1:1000

Rev:

0

PLAN URBANISTIC ZONAL - BIROURI, DEPOZITARE, PARCAJE ȘI PRODUCȚIE

Proiectant general:

ATELIER CAAD S.R.L.

Şef proiect:

Amplasament:

Verificator :

Nume Cerinţa

Referat nr.__________/_____________

Semnătura

Faza:

PUZ

ing. Adrian Horațiu Uleu

ing. Dumitru Moisi

PLAN DE SITUATIE PROPUNERE RETELE ELECTRICE SI DE

TELECOMUNICATII

arh. Cătălina BOCAN

proiectare instala , 300700, Timi

ului nr. 74 telefon: +40 356 170549

e-mail: [email protected] www.capabil.ro

ing. Adrian Horațiu Uleu

La executie se vor respecta distantele minime intre categoriile de instalatii si normativele I7-2011; NTE007/08/00; P118-1999, PE132/2003.

BUGA Viorel, BUGA Laura

C.F. 414113, nr. cad. A1316/16

E E

Retele electrice LES j.t.- propuse

Tc Tc

Retea telecomunicatii - propusa FB

Firida Bransament electric - propusa

FTc Firida Telecomunicatii - propusa

POST TRAFO prefabricat - propusPT + +

Racord electric LES 20kV - propus

CTc Cutie conexiuni telecomunicatii - propusa

Limita zona studiata

Limita topo teren conform C.F.

Limita zona de implantare a cladirilor

Limita suprafata de teren propus a fi introdus

in intravilan

Limita Intravilan Aprobat

Limita parcele propuse

Limita protectie LEA

Limita protectie GAZ

Limita protectie Hcn

ZONA DEPOZITARE, BIROURI,

PARCAJE SI PRODUCTIE

Zona interdictie de construire protectie Hcn (2m)

Zona interdictie de construire protectie LEA

(12m stanga/dreapta)

Zona interdictie de construire protectie Gaz

(20m stanga/dreapta)

Cc1299/2/13

A1299/2/7

Z

O

N

A

P

A

R

C

A

R

E

4

Z

O

N

A

P

A

R

C

A

R

E

3

SPATIU COMERCIAL

HYPERMAGAZIN

A 1316/19/2

408436

P+1E

P.O.T.max = 45%

C.U.T.max = 0,9

A

1

3

1

6

/

2

4

A

1

3

1

6

/

1

9

S

t

=

0

.

5

5

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

5

1

4

h

a

35

24

A

1

3

1

6

/

2

0

A

1

3

1

6

/

2

1

A

1

3

1

6

/

2

2

A

1

3

1

6

/

2

3

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

A 202137.982 , 474852.363

1

8

,

5

1

8

,

5

2

0

2

0

LEA 20kv

1

0

1

0

A

1

3

1

6

/

1

6

S

t

=

2

.

0

0

h

a

A

1

2

9

9

/

1

/

1

3

10

86.864

12

87.022

13

86.722

14

86.708

15

86.822

16

86.390

17

86.304

18

86.264

19

86.136

20

86.096

21

86.276

22

86.158

23

85.985

24

85.935

25

85.987

26

85.947

27

86.050

28

85.924

29

85.819

30

85.871

31

86.139

32

86.011

33

86.022

34

85.911

35

86.062

1

86.779

2

86.685

3

86.700

4

86.683

5

86.714

6

86.761

7

86.780

8

86.863

9

86.871

10

86.904

11

86.935

12

86.972

13

87.292

ST

14

86.951

ST

15

86.690

16

86.672

17

86.689

18

86.638

19

86.624

20

86.633

21

86.538

22

86.624

23

86.700

24

86.766

86.748

26

86.635

27

86.688

28

86.767

86.847

5

0.000

PCTCONTUR

9

86.772

10

86.662

11

86.619

12

86.693

13

86.708

14

86.837

15

86.884

16

86.577

17

86.515

18

86.223

19

86.069

20

86.269

21

86.335

22

86.467

23

86.538

24

86.247

25

86.103

26

86.217

27

86.220

28

86.081

29

86.070

30

86.103

31

85.998

37

86.148

38

86.115

58

86.652

59

86.744

60

86.711

61

86.499

86.537

72

86.262

73

86.302

74

86.470

75

86.668

A

1

2

9

9

/

1

/

1

1

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

7

2

h

a

A

1

2

9

9

/

1

/

1

5

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

A

1

2

9

9

/

1

/

1

4

A

1

2

9

9

/

1

/

1

6

LEA 110kv

A

1

3

1

6

/

1

4

A

1

3

1

6

/

1

3

A

1

3

1

6

/

1

2

A

1

3

1

6

/

1

1

A

1

3

1

6

/

1

0

A

1

3

1

6

/

9

/

2

A

1

3

1

6

/

9

/

1

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

A

1

3

1

6

/

1

5

A

1

3

1

6

/

9

/

3

A

1

2

2

8

/

6

/

1

A

1

2

9

9

/

1

/

1

2

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

S

A

1

3

1

6

/

1

9

A

1

3

1

6

/

1

8

A

1

3

1

6

/

1

7

S

t

=

1

.

0

5

1

4

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

24

PUZ "Construire hale

industriale" aprobat prin

HCL 129 / 30.03.2010

2

1

D

e

1

1

9

3

H

C

n

1

3

0

0

artera majora propusa prin PUG

(cate 2 benzi pe sens)

S

t

=

2

.

0

0

h

a

2

556 m

2

1

18902 m

2

1

18987 m

2

1

0

3

4

2

,

7

8

3

4

9

,

2

2

1

0

,

9

6

1

0

,

0

1

1

0

,

5

1

4

PT

CTc

T

c

T

c

T

c

T

c

+

D

e

l

a

r

e

ț

e

l

e

l

e

d

e

t

e

l

e

c

o

m

u

n

i

c

a

ț

i

i

e

x

i

s

t

e

n

t

e

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

FB

E T

c

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

T

c

T

c

T

c

T

c

T

c

T

c

T

c

T

c

T

c

T

c

T

c

T

c

T

c

T

c

T

c

T

c

T

c

T

c

T

c

T

c

E

T

c

E

T

c

FTc

FB

FTc

FB

FTc

FB

FTc

1

2

1

2

2

0

2

0

1

8

,

5

1

8

,

5

16

P

l

a

n

U

r

b

a

n

i

s

t

i

c

Z

o

n

a

l

"

D

E

1

2

0

5

C

a

l

e

a

H

C

L

4

9

5

/

1

8

.

1

2

.

2

0

0

7

P

l

a

n

U

r

b

a

n

i

s

t

i

c

Z

o

n

a

l

"

E

x

t

i

n

d

e

r

e

z

o

n

a

d

e

s

e

r

v

i

c

i

i

,

d

e

p

o

z

i

t

a

r

e

,

i

n

d

u

s

t

r

i

e

i

n

e

x

t

r

a

v

i

l

a

n

T

i

m

i

s

o

a

r

a

"

,

C

.

F

.

n

r

.

H

C

L

2

5

3

/

2

9

.

0

5

.

2

0

1

2

Plan Urbanistic de Detaliu "Reconfigurare

HCL 482/15.12.2009

PUZ aprobat cu aviz Cjt 150/2007

si HCL 37/29.01.2008

s

p

r

e

C

a

l e

a

S

a

g

u

l u

i

PUZ aprobat cu HCL 291/01.11.2011

IP Google Earth
Aa IBN
nina oz ALE Ss USS CI TES i — GAS —— Magistrala ga "e ua AAA a BE Ape, cursuri de apa, canale DUSTRIAL A n vw m W ET Ta NT PET PEN TE Ia Ta Fa SEP Ta
— = = = Retrageri, aliniamente — LEA 2v — Linie electrica aeriana 20 kV plantatii protectie PI Zona agricola
Linie electrica aeriana 20 kV i ENE: SUIE SRR DURIN. TIT DIE N AURIE 1 SI INEU | dale al Me e = —— NE PETRE IE, ILIE
rm ZA email wrarzi
i i —— |_imita intravilan —o—D—- Limita PUZ aprobat
Ra BL vL4 | Zona exiindere servicii si depoziiare Limita PUZ aproba: Lu” | del la PE ez Zn
MESS | A ninti A A AT E (1,0006 cani. CF) Eni on (1,0009 conf.CF)| schi
pn NE "5 RIN IE 7 E
EA add ăi den pe m E sut FA fe E m a E Nes MEDIE 'L INM V3TVI $0Z) 0090S 'PD2 “AN a TA ne 00% CE n re SI ERE TG SIA gi | | fn e a sa ini main il i i i al ERETRIA PRUT REA
E fr E E A ele Sur Ves TU ICC CO ET 45,00 m_i ” PENT PI: st [nam | aan În onmnesn nsnal oa ms n |
VU e EA ETA SIE =) Dă E (eu) UE | EET | IRENE arda | Ca erei To AU SS |
3 DE PROPUS razii ETA masurat
E AI La ii lar EXISTENT | PROPUS N ZONA FUNCTIONALA Suprafata (ha) masurat | 50603 a % din Steren % din Steren Le ARII
CI ana DAL | SIL O A, PESE 1 ITI TE TEA | _ d | _ | _ | _ | _ | PI | PA | d | RARE LE em m LE ST a 1 Ta ar)
an mr FA eso strai O a a at tt a NS f G DEPOZITARE, SERVICII N a N LL SI INDUSTRIE LE UC n > yu = d E E ————— IE ————— —— — — [EA PRET EEE 1] silatere
NE = ESI AZI INI NFL LI ntz ea TU aice a Editare eius II E Fa a existent] propus |a Pe SIE C Eu DEPOZITAR s.B 4 a E III = _ PRE =-ȘE N = Isa SN sa - 80 A E i UTE : biti a Li La 55 UL E [osii A atm VI E m! DU N al
REGIM DE INALTIME, COEFICIENTI, RETRAGERI
S teren masurat en COnfori GE = cil SI TAR E =
E ITI UE
I, DEPOZITARE SI RAVILAN TIMISOAR RAR etate Bd = INC (A 0) i NCAD
REGLEMENTARI URBANISTICE ETAPA II BE
N um ul EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA
VA SETE 7 _ BOI
NR AN RS N A d
AutoCAD SHX Text
408436 ( A1316/21-28 )
AutoCAD SHX Text
407920 ( Cc1316/19/1;1316/20 )
AutoCAD SHX Text
conducte aeriene
AutoCAD SHX Text
A1316/28
AutoCAD SHX Text
A1316/27
AutoCAD SHX Text
A1316/26
AutoCAD SHX Text
A1316/25
AutoCAD SHX Text
A1318/4/9
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/10
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/9
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/8
AutoCAD SHX Text
A1316/28
AutoCAD SHX Text
A1316/27
AutoCAD SHX Text
A1316/26
AutoCAD SHX Text
A1316/25
AutoCAD SHX Text
A1318/4/9
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/10
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/9
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/8
AutoCAD SHX Text
St=0.67ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.16ha
AutoCAD SHX Text
St=0.14ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.62ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.10ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.67ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.16ha
AutoCAD SHX Text
St=0.14ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.62ha
AutoCAD SHX Text
St=0.10ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
N
 • Sheets and Views
  • Electrice

Atasament: memoriu_plen.pdf

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Această documentaţie este proprietatea intelectuală a Atelier CAAD S.R.L.

şi intră sub incidenţa legii dreptului de autor. Reproducerea, copierea sau multiplicarea parţială sau în totalitate a documentaţiei se poate face doar cu acordul scris al „firmei mai sus menţionate.

FOAIE DE CAPĂT

Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE ȘI PRODUCTIE, extravilan Timișoara zona Freidorf,

C.F. 414113 cad 414113 (CF vechi 4622 Freidorf cad. A1316/16) Timișoara, S teren - 20.000 m2

Beneficiar: BUGA VIOREL ȘI BUGA LAURA, Proiectant general: S.C. ATELIER CAAD S.R.L., Arh. Cătălina BOCAN Data elaborării: iulie 2019

AA
tra alo aprăbat prin HCL 129 / 30:03,2010 NO) 1 vă 562 „47485236, N a Plantilui Urbanistic Zonal “DE 1205 Calea Şagului km 7", Zona Calea

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 332/2017 – PUZ “DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE” - extravilan Timișoara, zona Freidorf C.F. 414113 cad 414113 (CF vechi 4622 Freidorf cad. A1316/16), S teren=20.000m2 Beneficiari Buga Viorel, Buga Laura MEMORIU DE PREZENTARE p. 2 /18

AA

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 332/2017 – PUZ “DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE” - extravilan Timișoara, zona Freidorf C.F. 414113 cad 414113 (CF vechi 4622 Freidorf cad. A1316/16), S teren=20.000m2 Beneficiari Buga Viorel, Buga Laura MEMORIU DE PREZENTARE p. 3 /18

LISTA DE RESPONSABILITĂȚI

Proiectant general: S.C. Atelier CAAD S.R.L.

Coordonator proiect: Arh. Cătălina BOCAN

Arhitectură și urbanism: S.C. Atelier CAAD S.R.L.

Arh. Cătălina BOCAN Edilitare – apă canal: S.C. PRO WASSER AT S.R.L.

Roxana MATEI

Edilitare – electrice: S.C. CAPABIL S.R.L.

Ing. Adrian ULEU

Lucrări rutiere, drumuri: S.C. PATH’S ROUT S.R.L. Ing. Dan PERCEC

AA

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 332/2017 – PUZ “DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE” - extravilan Timișoara, zona Freidorf C.F. 414113 cad 414113 (CF vechi 4622 Freidorf cad. A1316/16), S teren=20.000m2 Beneficiari Buga Viorel, Buga Laura MEMORIU DE PREZENTARE p. 4 /18

AA

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 332/2017 – PUZ “DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE” - extravilan Timișoara, zona Freidorf C.F. 414113 cad 414113 (CF vechi 4622 Freidorf cad. A1316/16), S teren=20.000m2 Beneficiari Buga Viorel, Buga Laura MEMORIU DE PREZENTARE p. 5 /18

BORDEROU Foaie de capăt Lista de responsabilități Borderou Anexe: Certificat de urbanism nr. 4802 din 29.11.2018 Extras C.F. 414113 cad 414113 (CF vechi 4622 Freidorf cad. A1316/16) Timișoara C.I. beneficiar Avize și acorduri ale organismelor centrale și locale interesate - Aviz Arhitect șef nr. 20/04.07.2019 și planșa anexă - Aviz CJT nr. 42/01.07.2019 - Aviz de oportunitate Primăria mun. Timișoara nr. 03/28.02.2019 - Plan de acțiune nr. UR2019-004033/22.03.2019 - Raport și rezultatele informării și consultării publicului nr. UR2019-004846/14.05.2019 și 24.05.2019 - Adeverință serviciul juridic PMT nr. SC.2019-16578/08.07.2019 - Adeverință Direcția Clădiri, terenuri și dotări diverse PMT nr. CT2019-004332/03.07.2019 - Adeverință Compartiment administrare fond funciar PMT nr. DO2019-001463/05.07.2019 - Studiu geotehnic pr. nr. 4640/2018 - OCPI nr. 42595/2018, PV nr. 609/2018 - Aviz OSPA nr. 1811/13.12.2018 - Aviz Min. Culturii nr. 1000/22.03.2019 - Agenția regională de protecție a mediului nr. 67/25.06.2019 - DSP nr. 10214/315/M/28.05.2019 - Protecția civilă nr. 533531/20.03.2019 - PSI nr. 533530/20.03.2019 - aviz Statul Major nr. DT/2056 - Aviz tehnic Aquatim nr. 69369/DT-ST/09.04.2019, valabil 12 luni - Aviz Apele Române nr. ABAB-157/23.05.2019 - ANIF nr. 127/08.04.2019, valabil 12 luni - Aviz MADR nr. 595/10.06.2019 - Aviz Transgaz nr. 22748/627/15.04.2019, valabil 12 luni - Adresă Transelectrica nr. 3584/11.04.2019 - Aviz unic pt. rețele existente nr. 452/03.06.2019 - Telekom nr. 481/26.03.2019, valabil 12 luni - STPT nr. UR2019-00-3898/20.03.2019, valabil 12 luni - Delgaz Grid nr. 1569/29.03.2019 valabil 12 luni - E-distributie Banat S.A. nr. 04163878/30.05.2019 - Colterm nr. UR2019-03898/20.03.2019, valabil 12 luni - Aquatim nr. UR2019-0038985063/19.03.2019, valabil 12 luni - Aviz de principiu Mediu urban și gestiune deșeuri nr. 290/14.03.2019 - Aviz comisia de circulație PMT nr. DT20192019-003738/18.04.2019 - Aviz Serviciul rutier nr. 248798/24.04.2019 - Taxa RUR achitată 27.06.2018 Documentație conform ghid metodologic P.U.Z. (ordin MLPAT 176/N/2000) PIESE DESENATE Planșa U00–1 Plan încadrare în PUG actual Planșa U00–2 Plan Încadrare în zonă

AA

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 332/2017 – PUZ “DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE” - extravilan Timișoara, zona Freidorf C.F. 414113 cad 414113 (CF vechi 4622 Freidorf cad. A1316/16), S teren=20.000m2 Beneficiari Buga Viorel, Buga Laura MEMORIU DE PREZENTARE p. 6 /18

Planșa U00–3 Plan Încadrare în zonă Planșa U01 Plan Situație existentă sc.1:1000 Planșa U02 Plan Reglementări urbanistice sc.1:1000 Planșa 02ED Plan de reglementări – lucrări edilitare sc.1:1000 Planșa 03E Plan de situație propunere rețele electrice și de telecomunicații sc.1:1000 Planșa U03 Plan Proprietatea asupra terenurilor – Obiective de utilitate publică sc.1:1000 Planșa U04 Plan Posibilități mobilare urbanistică sc.1:1000 Planșa U05 Plan Studiu cvartal sc.1:2000

PIESE SCRISE Memoriu de prezentare 1. Introducere 2. Stadiul actual al dezvoltării 3. Propuneri de dezvoltare urbanistică 4. Concluzii, măsuri în continuare Regulament local de urbanism aferent PUZ 1. Generalități 2. Utilizarea funcțională 3. Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor

AA

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 332/2017 – PUZ “DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE” - extravilan Timișoara, zona Freidorf C.F. 414113 cad 414113 (CF vechi 4622 Freidorf cad. A1316/16), S teren=20.000m2 Beneficiari Buga Viorel, Buga Laura MEMORIU DE PREZENTARE p. 7 /18

MEMORIU DE PREZENTARE 1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumirea lucrării: PUZ- DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE ȘI PRODUCTIE, extravilan Timișoara zona Freidorf

C.F. 414113 cad 414113 (CF vechi 4622 Freidorf cad. A1316/16) Timișoara, S teren - 20.000m2

Beneficiari: BUGA VIOREL ȘI BUGA LAURA Proiectant general: S.C. ATELIER CAAD SRL.

Arh. Cătălina BOCAN Data elaborării: iul. 2019

1.2. OBIECTUL P.U.Z.

 Solicitări ale temei – program Prin tema program se solicită analizarea contextului urbanistic privind amplasarea

obiectivului: PUZ - DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE ȘI PRODUCTIE, extravilan Timișoara zona Freidorf, C.F. 414113 cad 414113 (CF vechi 4622 Freidorf cad. A1316/16) Timișoara, S teren - 20.000 m2..

Prezenta documentație are ca obiect realizarea în extravilanul municipiului Timișoara, în partea de sud-vest, în zona Freidorf, la vest de Magazinul Leroy - Merlin și de drumul Național, a unui P.U.Z. pentru o zonă de producție și depozitare cu parcajele aferente pe o suprafața de 20.000 m2 teren. Delimitarea zonei studiate este făcută la nord-est de canalul (Hcn 1300), la sud- vest de drumul de exploatare De1193, la nord-vest de parcela A1316/15 , iar la sud-est de A1316/17.

Caracteristici ale amplasamentului: - se constituie teren agricol în extravilanul localității Timișoara - este adiacent zonei de servicii producție și depozitare.

 Prevederi ale programului de dezvoltare a localității pentru zona studiată, în conformitate cu prevederile PLANULUI URBANISTIC GENERAL al localității. Prin contextul urbanistic se definește conform noului PUG ca zonă cu destinație de industrie și activități economice.

Obiectivele principale propuse pentru această lucrare sunt:

 asigurarea accesului la viitoarea lotizare, în contextul zonei și a legăturilor acesteia cu celelalte zone funcționale din vecinătate reglementate anterior;

 stabilirea funcțiunilor permise în cadrul acestei zone

 reglementarea gradului de constructibilitate a terenului

 rezolvarea circulației și a acceselor carosabile, rezervarea suprafețelor de teren necesare viitoarelor drumuri

 propunerea infrastructurii tehnico – edilitare în vederea realizării de spații pentru depozitare, birouri, producție și parcaje.

Obiectul acestei dezvoltări constă în analiza, evaluarea și reanalizarea problemelor funcționale și tehnice din zonă, ținându-se cont de noua strategie de dezvoltare urbană a administrației locale.

În vederea realizării obiectivelor propuse s-a eliberat de către Primăria Timișoara, Certificatul de Urbanism nr. 4802 din 29.11.2018 beneficiari BUGA VIOREL și BUGA LAURA.

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018 – teren situat în extravilan – zona cu caracter nedefinit; în acest sens s-a întocmit documentația necesara în vederea obținerii avizului de oportunitate.

Alimentarea cu apă și canalizarea se vor realiza în sistem centralizat, prin extinderea rețelelor existente. Se vor respecta zonele de protecție ale rețelelor edilitare și cele pentru îmbunătățiri funciare existente.

AA

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 332/2017 – PUZ “DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE” - extravilan Timișoara, zona Freidorf C.F. 414113 cad 414113 (CF vechi 4622 Freidorf cad. A1316/16), S teren=20.000m2 Beneficiari Buga Viorel, Buga Laura MEMORIU DE PREZENTARE p. 8 /18

1.3. SURSE DOCUMENTARE - Planul de Amenajare a Teritoriului municipiului Timișoara;

- R.G.U. aprobat cu HG 525 din 16 iulie 1996; - legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul; - ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin ordinul MLPAT 176/N/2000. În zona adiacentă amplasamentului s-au elaborat și aprobat următoarele P.U.Z.-uri: - Plan Urbanistic Zonal "Construire Hale Industriale", extravilanul municipiului Timișoara (HCL129/30.03.2010) - Plan Urbanistic Zonal "Parcelare și dezmembrare pentru construire locuințe și funcțiuni complementare", extravilan Timișoara, (HCL74/2009) - Plan Urbanistic Zonal "Extindere zonă de servicii depozitare și industrie", extravilan Timișoara, (HCL253/29.05.2012) - Plan Urbanistic Zonal extravilan Timișoara, (HCL495/18.12.2007) - Plan Urbanistic de Zonal (HCL291/01.11.2011) - Plan Urbanistic Plan Urbanistic de Detaliu "Reconfigurare zona pentru spații comerciale, servicii, show room, depozite", Calea Șagului (DN 59), km 7+300, dreapta, Timișoara (HCL 482/15.12.2009) - Plan Urbanistic de Zonal "Construire Corp Administrativ", extravilan Timișoara, (HCL338/2004) - Plan Urbanistic Zonal "Hală producție depozitare zonă administrativă și servicii", extravilan Timișoara, (prin HCL80/28.02.2012) - Plan Urbanistic Zonal "Hale producție", extravilan Timișoara, (prin HCL143/24.04.2007) - Plan Urbanistic Zonal "Interporto – Terminal Intermodal Timișoara", extravilan Timișoara, (prin HCL31/25.02.2003) - Plan Urbanistic Zonal "Platformă industrială Monlandy’s", extravilan Timișoara, (prin HCL111/27.05.2003)

În urma analizării documentațiilor mai sus menționate, se pot trage următoarele concluzii generale:

 poziția terenului îi conferă o poziție importantă în cadrul zonei  zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcționale, destinația de zonă de producție, depozitare și servicii, în concordanță cu construcții existente deja în zona, în intravilanul municipiului Timișoara;

 pentru realizarea zonelor de mai sus se propune introducerea lor în intravilanul extins al municipiului Timișoara; - soluțiile propuse pentru rezolvarea circulațiilor în zonă țin cont atât de parcelări, precum și de concluziile documentațiilor întocmite și de avizele obținute, dar și de trama majoră propusă. - echiparea edilitară se propune a se dezvolta cu noi trasee și rețele pentru alimentarea cu apă, canalizări, gaze naturale, telefonie, rețele electrice, etc.

Se impune corelarea intențiilor de dezvoltare a proprietarilor de terenuri și a investitorilor din zonă, atât la nivelul propunerii unor proiecte comune de asigurare a utilităților în variante centralizate de echipare, precum și realizarea unor soluții de acces în concordanță cu avizele obținute.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1 EVOLUȚIA ZONEI Terenul supus planului urbanistic zonal se află în partea de sud-vest a municipiului Timișoara, cu acces din DN59 (Timișoara – Moravița), prin drumurile de exploatare DE1244 și De1193.

Amplasamentul, face parte din extravilanul municipiului Timișoara. Planul de amenajare a teritoriului Municipiului Timișoara propune pentru această zonă spații de producție, depozitare, dotări și servicii publice. Din punct de vedere a circulațiilor sunt propuse câteva artere majore care să relaționeze și să fluidizeze circulația.

AA

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 332/2017 – PUZ “DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE” - extravilan Timișoara, zona Freidorf C.F. 414113 cad 414113 (CF vechi 4622 Freidorf cad. A1316/16), S teren=20.000m2 Beneficiari Buga Viorel, Buga Laura MEMORIU DE PREZENTARE p. 9 /18

Prin urmare, datorită bunei poziții pe care o are amplasamentul – atât din punct de vedere a traficului și circulațiilor majore, cât și din punct de vedere urbanistic pentru funcțiunea propusă, se preconizează că acest tip de funcțiuni se vor dezvolta și în continuare . 2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

Terenul este situat în sud-vestul municipiului Timișoara, cu acces din DN59 (Timișoara – Moravița) prin sensul giratoriu Leroy Merlin și DE 1193. Vecinătățile sunt:

- la nord-est, Canalul Hcn 1300. - la nord-vest, parcele private cu folosința de terenuri agricole arabile - la sud-vest, drumul de exploatare DE1193. - la sud-est parcele private cu folosința de terenuri agricole arabile. La aproximativ 700 m de terenul studiat se află Magazinul Metro Cash & Carry și Magazinul

Leroy - Merlin. Suprafața terenului este de 20.000 m2.

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL Elemente ale cadrului natural în mare varietate nu sunt. Terenul este în totalitate

neamenajat, fără plantații. Terenul este bordat la nord-est de Canalul Hcn 1300. Zona Timișoarei se încadrează în caracteristicile climatice generale specifice țării noastre, clima temperat continentală moderată. Anotimpurile sunt bine conturate și caracterizate: - primăverile sunt timpurii și ades capricioase - veri uscate și lungi - toamne lungi și cu temperaturi relativ constante - ierni blânde și scurte

Caracterizarea climaterică a zonei: - temperatura medie multianuală a aerului: 8,8° C - data medie a primului îngheț: 11 octombrie - nr. mediu al zilelor tropicale [T max. >30 ° C]: 8 zile/an - cantitatea medie multianuala a precipitațiilor: 660mm/ an - durata medie de strălucire a soarelui: 1924,1 ore / an - număr mediu al zilelor cu ninsoare: 28 zile / an - număr mediu al zilelor cu brumă: 25 zile / an În anotimpul rece și în perioadele de calm poate apărea fenomenul de inversiune atmosferică. Corespunzător latitudinii la care se situează zona studiată, se înregistrează o radiație solară directă medie de 736cal/m2 la 21.06 și 118cal/m2 la 22.12, cu un coeficient de transparență a norilor de 0,342.

Numărul mediu anual de zile acoperite este de 160-180 zile. Din punct de vedere al particularităților topoclimatice se remarcă o repetiție relativ uniformă

în suprafața unora dintre elementele meteorologice. Morfologic, Timișoara se situează în Câmpia joasa Timiș-Bega cu energie de relief

redusă, parte a unității geomorfologice Depresiunea Panonică. Geologic, pe adâncimea ce interesează din punct de vedere geotehnic, se întâlnesc

depunerile aluvionare cuaternare, reprezentate printr-o alternanță lenticular încrucișată de pământuri argiloase și nisipoase într-o largă gamă granulometrică, coloristica și de diferite consolidări specifica câmpiei joase.

Amplasamentul în cauza se caracterizează prin interceptarea pământurilor argiloase (umpluturi și teren natural) în partea superioara a stratificației.

Pânza freatică permanentă se află la o adâncime de 2,5-3,5m, iar în perioadele cu exces de umiditate, pânza freatică urcă la 1,00m.

Adâncimea de îngheț este de 0,60-0,70m.

AA

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 332/2017 – PUZ “DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE” - extravilan Timișoara, zona Freidorf C.F. 414113 cad 414113 (CF vechi 4622 Freidorf cad. A1316/16), S teren=20.000m2 Beneficiari Buga Viorel, Buga Laura MEMORIU DE PREZENTARE p. 10 /18

Datele geotehnice și condițiile de fundare recomandate urmează a fi verificate pentru fiecare amplasament pe care urmează a se construi.

În conformitate cu normativul P100/92 și harta seismică, amplasamentul se găsește în zona seismică de calcul D, cu o valoare a coeficientului seismic Ks=0,16 și perioada de colț Tc=1,0 sec. 2.4. CIRCULAȚIA

În prezent accesul pe parcelă se poate face din De1193, care face legătura cu DN59 (Timișoara – Moravița).

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Repartizarea pe folosință și funcțiuni a suprafeței zonei studiate este în prezent cea de teren extravilan. Din punct de vedere juridic, parcela pentru care s-a cerut Certificatul de Urbanism este repartizată în felul următor: C.F. 414113 cad 414113 (CF vechi 4622 Freidorf cad. A1316/16) Steren = 20000 m2, proprietari Buga Viorel, Buga Laura. În afara acestora, mai există în cadrul zonei studiate:

a) terenuri cu destinația de teren arabil, aflate în proprietate privată b) drumul de exploatare DE1193 la sud-vest c) Canalul Hcn 1300 la nord-est.

În stadiul actual, ținând cont de faptul că terenul are folosință agricolă, nu există zone de spațiu verde amenajat.

Nu există riscuri naturale în zonă. Analiza situației existente a relevat disfunctionalități grupate pe categorii:

a) de circulație (au fost dezvoltate la punctul referitor la Căi de comunicație): - lățimea de 4 m și traseele drumurilor de exploatare din zonă nu permit rezolvări coerente, fiind necesare intervenții suplimentare pentru asigurarea continuității drumurilor în zonă, respectiv asigurarea unor profile transversale corespunzătoare, precum și inițierea unor drumuri noi, compatibile cu dezvoltarea unei zone de activități industriale, producție și depozitare;

- accesul din DE1193, pe parcela studiată se poate face doar într-o manieră unitară; b) funcționale - existența canalului menționat anterior.

2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ a) Căi de comunicație

Zona studiată este mărginită la sud-vest de drumul de exploatare DE1193. Analiza situației existente a relevat următoarele disfuncționalități ale circulației rutiere:

 zona studiată este caracterizată de existența terenurilor ce au avut până în prezent caracter arabil, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente;

 trecerea acestor terenuri la o altă funcționalitate, presupune și asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulației rutiere. b) Alimentarea cu apă și canalizare

În apropierea zonei există proiectate rețele de alimentare cu apă și canalizare, precum și canale de desecare care colectează excesul de umiditate din sol și parțial apele de ploaie.

Terenul este bordat la nord-est de canalul (Hcn1300). c) Alimentarea cu gaze naturale

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal, nu există rețea de gaze naturale. d) Alimentarea cu energie electrică

Conform aviz de amplasament favorabil nr. 04163878/30.05.2019 emis de ENEL DISTRIBUȚIE BANAT, utilizarea amplasamentului se poate face cu respectarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.132/2012, a Ordinului ANRE nr. 49/2007 și nr.25/2016, a prescripțiilor și normelor tehnice energetice PE 106/2003, SR 8591/97, NTE 003/04/00 și NTE 007/08/00. Se va executa proiect E-DISTRIBUȚIE BANAT L.6891/2019 conform Contract pentru Eliberarea Amplasamentului sau pentru realizarea condițiilor de coexistență nr. 422/05.04.2019.

AA

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 332/2017 – PUZ “DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE” - extravilan Timișoara, zona Freidorf C.F. 414113 cad 414113 (CF vechi 4622 Freidorf cad. A1316/16), S teren=20.000m2 Beneficiari Buga Viorel, Buga Laura MEMORIU DE PREZENTARE p. 11 /18

Conform adresei nr. 3584/11.04.2019 emise de TRANSELECTRICA SA, în urma documentației analizate, s-a constatat că terenul pe care se va amenaja obiectivul menționat, nu este amplasat în apropierea unei capacități energetice, existente sau viitoare, aflată în gestiunea C.N.T.E.E TRANSELECTRICA SA, aceasta din urmă exprimându-și acordul pentru realizarea obiectivului. e) Telefonizare

Conform avizului favorabil nr. 481/26.03.2019 emis de S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA, amplasamentul nu este afectat de rețele de telecomunicații ce le aparțin. f) Rețea de televiziune în cablu

În zonă nu există rețea urbană de televiziune în cablu. f) Rețea de televiziune în cablu

În zonă există o magistrală de gaz ce impune restricții pe terenul studiat.

2.7. PROBLEME DE MEDIU Terenurile încadrate în zona extinsă de studiu au avut, iar majoritatea au și în prezent,

categoria de folosință de terenuri arabile, deci fără surse de poluare semnificativă a mediului. Se va asigura în consecință, un balans optim între suprafețele ocupate de construcții și cele

rezervate spațiilor verzi. Intervențiile propuse în cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru zonă. În prezent, zona nu este dotată cu canalizare centralizată, nici cu rețea de distribuție a apei

potabile, iar apele pluviale sunt preluate de canalele de desecare. Evidențierea riscurilor naturale și antropice: nu există. Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție: nu este cazul. Evidențierea potențialului balnear și turistic: nu este cazul. Traseele din sistemul de comunicații ce prezintă posibile poluări pentru zonă se referă la

DN59, datorită intensității traficului.

2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI Cerințele autorităților locale, precum și punctele de vedere ale factorilor interesați cu privire

la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele:

 dezvoltarea să se poată corela cu străzile majore prevăzute prin planul de amenajare a teritoriului

 dezvoltarea unei trame stradale în corelare cu cea din P.U.G.-ul municipiului Timișoara, în lucru al;

 asigurarea necesarului de spații verzi;  asigurarea utilităților necesare dezvoltării zonei într-o variantă de echipare centralizată.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE Conform prevederilor P.A.T. pentru această zonă sunt propuse funcțiuni industriale,

depozitare și servicii.  RIDICAREA TOPOGRAFICĂ

A fost realizată o ridicare topografică în scopul elaborării acestei documentații. Aceasta a ajutat la determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, poziționarea față de parcelele vecine, poziționarea fata de drumuri. 3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

În P.U.G.-ul aprobat al Timișoarei această zona este încadrată în extravilan, teren agricol. Din discuțiile cu autoritățile locale a reieșit că zona poate să devină suport pentru mărirea fondului de activități industriale, depozitare și producție. Documentația propune utilizările funcționale ale

AA

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 332/2017 – PUZ “DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE” - extravilan Timișoara, zona Freidorf C.F. 414113 cad 414113 (CF vechi 4622 Freidorf cad. A1316/16), S teren=20.000m2 Beneficiari Buga Viorel, Buga Laura MEMORIU DE PREZENTARE p. 12 /18

zonei, precum și traseele și profilele principalelor drumuri care vor deservi zona. Sunt evidențiate traseele de utilități care au impus restricții precum și culoarele de protecție.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Se propune punerea în valoare a cadrului natural existent. 3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Propunerea de rezolvare a accesibilității terenurilor din zona studiată prin documentația de față presupune realizarea unei trame stradale pornind de la P.U.G. Timișoara în lucru, pornind de la un profil mărit la 24 m al DE 1193.

Sunt de menționat câteva intervenții majore ce influențează în mod pozitiv dezvoltările ulterioare: în interiorul terenului aferent investiției sunt propuse căi de circulație cu două benzi de 3m lățime carosabil fiecare, platforme și locuri de parcare. Se vor respecta căile de intervenție pentru mașinile de pompieri.

Apele meteorice de suprafață vor fi colectate prin rigole, ce vor fi racordate la rețeaua de canalizare proiectată în zonă (vezi lucrări edilitare). Străzile vor fi executate din îmbrăcăminți moderne alcătuite dintr-o fundație din balast și piatră spartă și o îmbrăcăminte bituminoasă din mixturi asfaltice. 3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Intervențiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfuncționalităților semnalizate și au condus la următoarele principii de lucru:

- generarea unei zone pentru Depozitare, birouri, parcaje și producție; - asigurarea mai multor accese în zona studiată; - spații verzi de aliniament și cu rol de protecție - regim de înălțime maxim P+2E - P.O.T. maxim = 55%, C.U.T. Maxim = 1.6, - H max. cornișă 12 m; - asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu apă și a canalizării pentru viitoarea dezvoltare;

- asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga zonă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz

- Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. este cel care reglementează posibilitățile de edificare

Bilanț teritorial:

Destinație teren Situația existentă Situația propusă

suprafață procente suprafață procente

Teren 20.000mp 100,00% 20.000mp 100,00%

Depozitare, birouri, parcaje și producție

11.000mp 55,00%

Spații verzi 4.000mp 20,00%

Circulații auto și pietonale, platforme de parcare

5.000mp 25,00%

Total 20.000mp 100,00% 20.000mp 100,00%

Investiția se va face gradat și etapizat. Imobilele propuse pentru mobilarea terenului nu sunt legate funcțional între ele astfel că

există posibilitatea ca ele să aibă ulterior destinatari diferiți. Fiecare clădire va avea utilități proprii cu folosirea în comun a dotărilor edilitare majore: stații de pompare, bazin de retenție ape pluviale, post trafo, SRM.

AA

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 332/2017 – PUZ “DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE” - extravilan Timișoara, zona Freidorf C.F. 414113 cad 414113 (CF vechi 4622 Freidorf cad. A1316/16), S teren=20.000m2 Beneficiari Buga Viorel, Buga Laura MEMORIU DE PREZENTARE p. 13 /18

S-au rezervat zone speciale pentru spații verzi și dotările edilitare: stații de pompare, bazin de retenție ape pluviale, post trafo, SRM.

Se vor asigura locuri de parcare pentru angajați, vizitatori și TIR (aprovizionare). Amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea unei distanțe minime de 10m față de

limitele parcelelor. Se vor respecta normele de igienă și normele PSI.

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE Extinderea rețelelor edilitare se va realiza pe terenuri din domeniul public.

a) Alimentarea cu apă și canalizare Lucrări edilitare

În apropierea zonei există următoarele rețele: - rețea de alimentare cu apa pe str. Ioan Slavici Dn.125 mm, respectiv canalizare menajera

D=800 mm; - rețea de canalizare menajera pe str. Ovidiu Cotruș, D=315 mm, - canale de desecare care colectează excesul de umiditate din sol și parțial apele de ploaie,

Hcn 1300. Investiția se va face gradat și etapizat.

Imobilele propuse pentru mobilarea terenului nu sunt legate funcțional între ele astfel că există posibilitatea ca ele să aibă ulterior destinatari diferiți. Fiecare clădire va avea utilități proprii cu folosirea în comun a dotărilor edilitare majore: stații de pompare, bazin de retenție ape pluviale, post trafo, SRM.

Lucrări necesare pentru asigurarea necesarului de apa potabila: Suprafața totală a zonei studiate este de 20.000 mp; zona propusă spre studiu va avea din

punct de vedere al zonificării funcționale, destinația de depozitare, birouri, parcaje și producție, ce va fi introdusă în intravilanul municipiului Timișoara.

Sursa de apă pentru asigurarea apei potabile și de incendiu pentru construcțiile propuse va fi rețeaua de alimentare cu apă în sistem centralizat a municipiului Timișoara, existenta pe str. Ioan Slavici (Dn 125 mm) și administrata de s.c. AQUATIM s.a. Strada Ioan Slavici se afla la o distanta de cca 1.300 m fata de zona studiata în PUZ.

Rețeaua de alimentare cu apa propusa în PUZ se va extinde de-a lungul DE 1193 perpendicular pe str. Ioan Slavici și apoi de-a lungul str. Ioan Slavici pana la ultimul cămin al rețelei de apa, unde se va executa legarea la rețeaua orașului. Aceasta rețea propusă în PUZ va asigura necesarul de apa potabila pentru construcțiile propuse.

Din extinderea rețelei de apă propuse se vor alimenta ale zonei PUZ, aflate de-o parte și de alta a DE 1193, astfel:

- un rezervor de incendiu va stoca apa din rețeaua orașului și, prin intermediul a unei stații de pompare, va distribui apa în doua rețele distincte: una de apa potabila și una de incendiu.

- rețeaua de apa potabila va alimenta fiecare clădire în parte, se va realiza din țeavă de polietilenă PE-HD, Pn 10, Dn. 125 mm, L~320 m. Conducta se pozează îngropat sub adâncimea de îngheț pe un pat de nisip.

- rețeaua de incendiu se va amplasa perimetral clădirilor, pe cât posibil în zona verde și va fi realizată din polietilenă PE-HD, Pn 10 atm, De.160 mm, L~700 m, echipată cu hidranți de incendiu supraterani Dn 80 mm.

La intrarea în incinta studiată, la cca 1 m fata de limita de proprietate, se amplasează un cămin de apometru.

Debitele totale de apa sunt : Q S ZI MED = 10,76 mc/zi = 0,37 l/s Q S ZI MAX = 13,98 mc/zi = 0,48 l/s Q S ORAR MAX = 3,49 mc/h = 0,97 l/s

Q SURSA = Q S ORAR MAX + Q RI = 2,87 l/s

AA

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 332/2017 – PUZ “DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE” - extravilan Timișoara, zona Freidorf C.F. 414113 cad 414113 (CF vechi 4622 Freidorf cad. A1316/16), S teren=20.000m2 Beneficiari Buga Viorel, Buga Laura MEMORIU DE PREZENTARE p. 14 /18

b) Canalizarea menajeră

Sistemul de canalizare stabilit pentru zonele situate în extravilanul municipiului Timișoara va fi de tip separativ, preluând strict apele uzate provenite de la grupurile sanitare.

Canalizarea menajera propusa în zona studiata se va racorda la sistemul centralizat de canalizare menajera al municipiului Timișoara, existenta pe str. Ovidiu Cotruș și aflat în administrarea s.c. AQUATIM s.a., D=315 mm.

Pentru racordarea zonei PUZ la canalizarea orașului, se propune extinderea rețelei de canalizare menajera propusa de-a lungul DE 1193 pana la conducta de canalizare existenta pe str. Ovidiu Cotruș D=315 mm. Lungimea extinderii va fi de cca. L=1300 m.

Canalizarea menajera propusa în zona PUZ va deservi zona studiata și se va realiza din tuburi din PVC–KG cu diametrul D=315 mm, L~320 m și se va amplasa pe strada nou-creata, în axul acesteia.

Pe rețeaua de canalizare propusa se vor monta cămine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Canalizarea generala a zonei va funcționa gravitațional.

Debitele menajere evacuate sunt: Q S ZI MED = 10,76 mc/zi = 0,37 l/s Q S ZI MAX = 13,98 mc/zi = 0,48 l/s Q S ORAR MAX = 3,49 mc/h = 0,97 l/s

c) Canalizarea pluvială

Apele de ploaie din zona studiata (de pe acoperișuri și platforme betonate) sunt colectate de o rețea de canalizare pluviala îngropată, trecute prin separatorul de nămol și hidrocarburi și stocate în bazinul de retenție (ambele propuse spre amplasare în zona verde din vecinătatea canalului de desecare Hcn 1300). Apa pluviala pre-epurata din bazinul de retenție va fi descărcată controlat în Hcn 1300, printr-o gură de descărcare, pe care se amplasează o vană de închidere îngropată. Apele de ploaie căzute în zona verde se infiltrează liber sistematizat în teren, fiind considerate convențional curate.

Debitul de ape pluviale este: Q PL = 262,08 l/s Volumul bazinului de retenție este de 220 mc (~70 mp). Volumul anual al apelor pluviale va fi: Vanual= 22.014 mc/an

d) Alimentarea cu energie electrică În zonă apar noi consumatori de energie electrică. Bilanțul energetic al consumatorilor de energie electrică se apreciază astfel :

- 1 obiectiv Zonă de depozitare, birouri, producție Pi = 600 kW - 1 x 600 kW / obiectiv Ps = 480 kW Iluminat exterior incinta Pi = 6 kW Ps = 6 kW _______________________________________________________________________ TOTAL : Pi = 606 kW

Ps = 486 kW Pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului propunem amplasarea unui post trafo

prefabricat de 800 kVA, 20/0,4kV, alimentat din rețeaua LEA 20kV ENEL din zonă. De la acest post trafo se vor realiza racorduri electrice la firidele de branșament ale clădirilor din interiorul obiectivului.

De asemenea se va prevedea iluminat exterior al incintei cu corpuri de iluminat cu vapori de mercur sau de sodiu de 250W montate pe stâlpi.

Toate aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL ELECTRICA BANAT SA și se vor executa de către de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări.

AA

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 332/2017 – PUZ “DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE” - extravilan Timișoara, zona Freidorf C.F. 414113 cad 414113 (CF vechi 4622 Freidorf cad. A1316/16), S teren=20.000m2 Beneficiari Buga Viorel, Buga Laura MEMORIU DE PREZENTARE p. 15 /18

e) Telecomunicații și cablare TV La comanda beneficiarului, operatorii de specialitate vor extinde rețelele de telecomunicații

și cablare TV din zonele învecinate. De la aceste rețele se vor realiza branșamente individuale la obiectivul studiat.

La proiectare și execuție se respectă prevederile tuturor normativelor și legislația în vigoare ( PE 132-2003; I7-2002; PE 107-1995; P 118-1999 ).

f) Alimentarea cu gaze naturale

Se vor extinde rețelele existente în zonă, dacă este cazul, din Freidorf.

g) Gospodărie comunală Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face controlat, în containere speciale,

urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată în baza unui contract. 3.7. PROTECTIA MEDIULUI

Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice și accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit.

- Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de minim 20% din suprafața privată ocupată de spații verzi. Se prevăd consolidări de maluri, plantări de zone verzi, punerea în valoare a cadrului natural existent.

- Spațiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi și plante decorative Odată cu realizarea urbanizării zonei propuse este necesară asigurarea utilităților aferente

acestora, respectiv alimentarea cu apă și canalizarea. Prin adaptarea soluției de canalizare și alimentare cu apă în etapa viitoare în sistem centralizat, soluția ce se propune este conformă cu normelor europene actuale.

Depozitarea controlată a deșeurilor: colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract.

Eliminarea disfuncționalităților din domeniul căilor de comunicații și al rețelelor edilitare majore: zona studiată este caracterizată de existența terenurilor ce au avut până în prezent caracter arabil, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente. Trecerea acestor terenuri la o altă funcționalitate, presupune și asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulației rutiere.

Ca principale acte normative privind protecția mediului ce trebuie respectate, sunt precizate următoarele: - Se vor respecta condițiile de calitate a aerului, conform STAS 12574/87; - Deșeurile rezultate vor fi ridicate de către o unitate de salubrizare autorizată; cele reciclabile – hârtie, carton, sticlă etc. – vor fi colectate separate, pe tipuri și vor fi predate unităților specializate pentru valorificare, conform O.U. 16/2001 privind gestiunea deșeurilor reciclabile, precum și cele al O.U. 78/2000 privind regimul deșeurilor; - Se vor respecta prevederile O. 756/97 cu privire la factorul de mediu sol; - Nivelul de zgomot exterior se va menține în limitele STAS 10009/88 (max. 50dB) și STAS 6156/1986; - Emisiile de poluanți în aer nu vor depăși valorile impuse de O. 462/93 și O. MAPM 1103/2003; - Apele uzate vor respecta condițiile de colectare din NTPA 002/2002; - Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind gestiunea ambalajelor pentru asigurarea condițiilor impuse de Legea 426/2001;

AA

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 332/2017 – PUZ “DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE” - extravilan Timișoara, zona Freidorf C.F. 414113 cad 414113 (CF vechi 4622 Freidorf cad. A1316/16), S teren=20.000m2 Beneficiari Buga Viorel, Buga Laura MEMORIU DE PREZENTARE p. 16 /18

- Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autoritățile administrației publice locale sau județene.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENȚIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din 08/07/2004).

1. Caracteristicile planurilor și programelor cu privire în special la : 1.a. Soluțiile de urbanism propuse creează suportul pentru activități viitoare.

Fiind P.U.Z. pentru zonă de producție, birouri, depozitare și parcaje, funcțiunea se încadrează în specificul zonei, contribuind la dezvoltarea serviciilor și a activităților de producție și depozitare, creând oportunități noi de afaceri și aducând un beneficiu clar în dezvoltarea orașului atât prin aspectul economic cât și prin crearea premizei pentru o urbanizare coerentă a terenurilor adiacente și extinderea utilităților și a căilor de comunicații .

Amplasamentul este situat într-o zonă din perimetrul Municipiului Timișoara, în care există planuri similare aprobate. Modelarea propusă creează premize pentru protecția mediului, înțeles ca fiind de tip urban, cu condiția respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea și transportarea deșeurilor, precum și la factorii de potențial stres ambiental (zgomot, noxe din traficul rutier).

1.b. Se încadrează în specificul zonei dat de planuri similare aprobate în zonă, specific ce va fi integrat în P.U.G. aflat în curs de avizare. Zona va fi supusă urbanizării și va fi integrată în intravilanul localității. La baza stabilirii categoriilor de intervenție, reglementărilor și restricțiilor impuse au stat câteva obiective principale: încadrarea în caracterul zonei precum și asigurarea îndeplinirii măsurilor legale și amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute.

1.c. Actualmente terenul are categoria de folosință de teren arabil, dar nu este un teren valoros pentru culturi, calitatea acestuia nefiind mulțumitoare. Se vor consulta și rezultatele studiului O.S.P.A. privind clasa de fertilitate a terenului, factor ce va fi luat în calcul și în ipoteza scoaterii terenului din circuitul agricol.

1.d. Propunerile documentației de urbanism de extindere a zonei de producție nepoluantă, servicii și depozitare nu afectează mediul. În zona respectivă nu se vor desfășura activități industriale poluante și nu se vor utiliza substanțe toxice/poluante care să afecteze mediul.

Apa: prin soluțiile adoptate (de alimentare cu apă, de canalizare menajeră și pluvială în sistem centralizat) – se elimină posibilitatea de infiltrații în sol.

Aerul: Sursele de poluare a atmosferei – exceptând cele legate de circulația autovehiculelor, vor fi strict controlate și condiționate și se vor supune exigenței protejării mediului. Surse staționare nedirijate nu există; surse staționare dirijate: emisiile de poluanți antrenați de la gazele de ardere de la centralele termice generează monoxid de carbon și oxizi de azot; surse mobile: autoturisme și autoutilitare care generează poluanți precum monoxid de carbon, oxizi de azot, dioxid de sulf, hidrocarburi nearse – intermitente.

Solul: surse de poluare specifice perioadei de execuție nu există, decât accidental de la pierderea de carburanți la utilajele folosite – sunt nesemnificative cantitativ și pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului. Pentru perioada de exploatare, surse posibile de poluare sunt: depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor menajere. Se va realiza o platformă adecvată pentru colectarea deșeurilor , se va întreține solul în spațiile verzi.

Zgomot și vibrații: proiectul va respecta cerințele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental. În cazul în care se vor desfășura activități generatoare de zgomot, datorită faptului că amplasamentul este situat într-o zonă cu specific de servicii, producție și depozitare, distanța mare față de zonele de locuire va minimiza acest aspect, iar activitățile care vor putea genera zgomot vor lua măsurile necesare ca acest aspect să se încadreze în normele legale.

Radiații: lucrările propuse nu produc și nu folosesc radiații. Ca principale acte normative privind protecția mediului ce trebuie respectate, sunt precizate

următoarele: - Se vor respecta condițiile de calitate a aerului, conform STAS 12574/87;

AA

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 332/2017 – PUZ “DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE” - extravilan Timișoara, zona Freidorf C.F. 414113 cad 414113 (CF vechi 4622 Freidorf cad. A1316/16), S teren=20.000m2 Beneficiari Buga Viorel, Buga Laura MEMORIU DE PREZENTARE p. 17 /18

- Deșeurile rezultate vor fi ridicate de către o unitate de salubrizare autorizată; cele reciclabile – hârtie, carton, sticlă etc. – vor fi colectate separate, pe tipuri și vor fi predate unităților specializate pentru valorificare, conform O.U. 16/2001 privind gestiunea deșeurilor reciclabile, precum și cele al O.U. 78/2000 privind regimul deșeurilor; - Se vor respecta prevederile O. 756/97 cu privire la factorul de mediu sol; - Nivelul de zgomot exterior se va menține în limitele STAS 10009/88 (max. 50dB) și STAS 6156/1986; - Emisiile de poluanți în aer nu vor depăși valorile impuse de O. 462/93 și O. MAPM 1103/2003; - Apele uzate vor respecta condițiile de colectare din NTPA 002/2002; - Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind gestiunea ambalajelor pentru asigurarea condițiilor impuse de Legea 426/2001; - Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autoritățile administrației publice locale sau județene.

1.e. Prin canalizare și alimentare cu apă în sistem centralizat, soluția ce se propune pentru etapa imediat următoare este conformă cu normelor europene actuale.

Managementul deșeurilor menajere: acestea vor fi colectate în recipiente cu această destinație și vor fi preluate de societăți autorizate cu mijloace de transport adecvate care nu permit împrăștierea lor.

Gospodărirea substanțelor periculoase și toxice: Nu se propun activități care vor genera nici un fel de substanțe toxice sau periculoase, deci nu se necesită măsuri speciale.

Protecția calității apelor: prin canalizare și alimentare cu apă în sistem centralizat, soluția ce se propune pentru etapa imediat următoare este conformă cu normelor europene actuale. 2. Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special la :

2.a. Propunerile promovate prin documentația de față produc niște efecte ireversibile. Terenul agricol dispare dar schimbarea se produce în sens pozitiv. Se creează locuri de muncă prin serviciile create, se realizează oportunități noi de afaceri, spații verzi aferente, extinderea zonei de servicii, producție și depozitare a localității. Probabilitatea de a afecta mediul este nulă – ca durată sau frecvență – ca atare nu se pune problema reversibilității efectelor (elementele componente rămân nenocive și deșeurile neutre se adună și se elimină în câteva minute)

2.b. Nu e cazul. Nu se pune problema cumulării efectelor, toate materialele utilizate, depozitate sau comercializate sunt inerte, neutre, netoxice, în general create și agrementate special pentru medii în care stau și locuiesc oameni.

2.c. Nu se produc efecte transfrontaliere, fiind la o distanță de peste 60km față de graniță. 2.d. Nu e cazul. Nici în condiții accidentale, nici în condiții normale natura activității nu afectează sănătatea oamenilor sau starea mediului înconjurător.

2.e. Nu există riscuri pentru sănătatea umană. Efectele – ca areal de suprafață cât și ca număr de populație posibil afectat – sunt practice nule, neafectând practic nici măcar persoanele ce vor deservi clădirile propuse. Toate spațiile vor fi încălzite, ventilate și se vor asigura toate normele P.S.I. necesare, clădirile vor fi incombustibile, materialele utilizate vor fi incombustibile sau greu combustibile, se va asigura dotarea P.S.I. necesară.

2.f. Nu e cazul. 2.f.i. – nu sunt zone naturale speciale și nici patrimoniu natural care să fie afectat. 2.f.ii – nu e cazul. Nu se depășesc standardele și valorile limită de calitate a mediului, pe

parcela studiată nefiind activitate generatoare de noxe, risc poluare, accident, etc. 2.f.iii - nu e cazul. Este exclusă folosirea terenului în mod intensiv, procentul maxim de

ocupare al terenului studiat cu construcții P.O.T. este de 55%, rămân în zonă platforme, parcaje, spații verzi amenajate (20,00%)

2.g. Nu e cazul. În zonă nu există peisaje cu statut de protejare (nici măcar local) deci nici național, comunitar sau internațional.

AA

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 332/2017 – PUZ “DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE” - extravilan Timișoara, zona Freidorf C.F. 414113 cad 414113 (CF vechi 4622 Freidorf cad. A1316/16), S teren=20.000m2 Beneficiari Buga Viorel, Buga Laura MEMORIU DE PREZENTARE p. 18 /18

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ Pentru toate lucrările rutiere propuse și care urmăresc realizarea unor noi trasee de străzi sau lărgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea suprafețelor de teren necesare. Eliberarea autorizațiilor de construcție se va face cu impunerea măsurilor necesare de asigurare a condițiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulației. 3.9. SĂNĂTATEA POPULAȚIEI

3.9.1 – Între unitățile industriale, obiectivele sau activitățile care poluează factorii de mediu sau produc zgomot și vibrații și teritoriile protejate învecinate se asigură zone de protecție sanitară.

3.9.2. – Nocivitățile fizice (zgomot, vibrații, radiații ionizante și neionizante), substanțele poluante și alte nocivități din aerul, apa și solul zonelor locuite nu vor putea depăși limitele maxime admisibile din standardele în vigoare.

3.9.3. – Îndepărtarea apelor uzate menajere și industriale se face numai prin rețeaua de canalizare a apelor uzate; în lipsa posibilității de racordare la sisteme publice de canalizare, unitățile sunt obligate să își prevadă instalații proprii pentru colectarea, tratarea și evacuarea apelor uzate, care se vor executa și exploata în așa fel încât să nu constituie un pericol pentru sănătate.

3.9.4 – Este interzisă răspândirea neorganizată, direct pe sol (curți, grădini, străzi, locuri riverane ș.a.) sau în bazinele naturale de apă, a apelor uzate menajere, fecaloid-menajere și industriale. Este interzisă deversarea apelor uzate în zona de protecție sanitară a surselor și a instalațiilor centrale de alimentare cu apă.

3.9.5 – Deșeurile periculoase se depozitează, se neutralizează și se elimină final numai în condițiile stabilite conform reglementărilor în vigoare.

3.9.6 – Depozitele de deșeuri menajere, controlate, instalațiile de compostare a deșeurilor organice și biodegradabile, instalațiile de incinerare trebuie proiectate, construite și administrate astfel încât să se realizeze condiții de împiedicare a eliminării și diseminării poluanților în mediul natural: sol, ape de suprafață, ape subterane, aer sau în mediul urban. 3.10. COSTURI ȘI CONSECINȚE ECONOMICE / SOCIALE ALE INVESTIȚIEI

Prin planul urbanistic zonal ce face obiectul acestei documentații, apar costuri (pentru obiective de utilitate publică, operațiuni cadastrale și notariale), după cum urmează: - Dezmembrare parcele conform P.U.Z. - Intabulare parcele - Trecerea în domeniul public a terenurilor prevăzute prin P.U.Z. - Amenajare drumuri (parte carosabilă, trotuare, piste de biciclete, inclusiv traversări de canale / podețe, dacă este cazul etc.) și spații verzi - Rețele edilitare (apă, canal, energie electrică, gaz, etc.).

Toate acestea vor fi suportate de dezvoltatorul P.U.Z., conform planului de acțiune ce se va semna de către acesta și primarul municipiului Timișoara. Consecințele economice și sociale ale acestei investiții sunt pozitive, în sensul întregirii unei zone deja dezvoltate și lotizate, completându-se astfel drumuri, rețele edilitare, spații verzi. 4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Principalele categorii de intervenție vor fi cele legate de modernizarea circulației, extinderea infrastructurii tehnico – edilitare, realizarea de spații verzi și zone construite, precum și asigurarea funcțiunilor complementare necesare unei astfel de dezvoltări.

Întocmit, șef proiect, Arh. Cătălina BOCAN

AA

Atasament: RLU_aferent_PUZ.pdf

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Remus nr.7/a ap. 5 tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 332/2017 – PUZ “DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE” - extravilan Timișoara, zona Freidorf C.F. 414113 cad 414113 (CF vechi 4622 Freidorf cad. A1316/16) S teren=20.000m2 Beneficiari Buga Viorel, Buga Laura REGULAMENT LOCAL DE URBANISM p. 1 / 7

PLAN URBANISTIC ZONAL PUZ- DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE, extravilan Timișoara zona Freidorf, C.F. 414113 cad 414113 (CF vechi 4622 Freidorf cad. A1316/16) Timișoara, S teren - 20.000m2 BUGA VIOREL ȘI BUGA LAURA

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM aferent P.U.Z.

LAN

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Remus nr.7/a ap. 5 tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 332/2017 – PUZ “DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE” - extravilan Timișoara, zona Freidorf C.F. 414113 cad 414113 (CF vechi 4622 Freidorf cad. A1316/16) S teren=20.000m2 Beneficiari Buga Viorel, Buga Laura REGULAMENT LOCAL DE URBANISM p. 2 / 7

Reglementări Construcții pentru Depozitare, birouri, parcaje și producție – max. P+2E

Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor, în limitele parcelelor reglementate și delimitate de: Canalul Hcn 1300 la est, drumul de exploatare De1193 la vest, parcela 1316/15 la nord, parcela A1316/17 la sud.

Limita zonei studiate este figurată în planșa U02 REGLEMENTĂRI a Planului Urbanistic Zonal cu linie roșie. Suprafața acestei zone este de 2.00 ha.

Zonificarea funcțională a zonei s-a stabilit în funcție de categoriile de activități propuse și este evidențiată în planșa de REGLEMENTĂRI; pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și de conformare ale construcțiilor ce se vor aplica.

În perimetrul zonei funcționale menționate mai sus, eliberarea autorizațiilor de construcție se va face pe baza reglementărilor ce urmează. În acest perimetru se propune dezvoltarea unei zone industriale nepoluante, pentru depozitare, birouri, parcaje și producție cu un procent de ocupare maximă a terenului de 55%.

Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism face parte din extravilanul municipiului Timișoara. PREVEDERI LA NIVELUL ZONEI FUNCȚIONALE

Conținutul Regulamentului Pentru fiecare zonă funcțională prevederile Regulamentului cuprind reglementări specifice, pe

articole, grupate în trei capitole: cap. 1 - Generalități cap. 2 - Utilizarea funcțională cap. 3 - Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor

În cap. 1 - Generalități se detaliază: art. 1 – tipurile de subzone funcționale art. 2 – funcțiunea dominantă a zonei art. 3 – funcțiile complementare admise ale zonei. În cap. 2 – Utilizarea funcțională a terenurilor din cadrul zonei și subzonei, se pun în evidență: art. 4 – utilizări permise art. 5 – utilizări permise cu condiții art. 6 – interdicții temporare art. 7 – interdicții definitive (permanente). În cap. 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor: 3.1. Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii în completarea art. 17-24 din R.G.U. cu referire la: art. 8 – orientarea față de punctele cardinale art. 9 – amplasarea față de drumurile publice art. 10 – amplasarea față de căi navigabile existente art. 11 – amplasarea față de C.F. art. 12 – retrageri față de fâșia de protecție a frontierei de stat

art. 13 – amplasarea față de aeroporturi art. 14 – amplasarea față de aliniament art. 15 – amplasarea în interiorul parcelei.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii în completarea art. 25 și 26 din R.G.U. cu referire la :

art. 16 – accese carosabile art. 17 – accese pietonale 3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară în completarea art. 27, 28 și 29 din R.G.U.

cu referire la:

LAN

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Remus nr.7/a ap. 5 tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 332/2017 – PUZ “DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE” - extravilan Timișoara, zona Freidorf C.F. 414113 cad 414113 (CF vechi 4622 Freidorf cad. A1316/16) S teren=20.000m2 Beneficiari Buga Viorel, Buga Laura REGULAMENT LOCAL DE URBANISM p. 3 / 7

art. 18 – racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente art. 19 – realizarea de rețele tehnico-edilitare art. 20 – proprietatea publică asupra rețelelor edilitare 3.4 Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și construcțiilor în completarea art. 30,

31, 32 și 15 din R.G.U. cu referire la: art. 21 – parcelare art. 22 – înălțimea construcțiilor art. 23 – aspectul exterior art. 24 – procentul de ocupare al terenului 3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri în completarea art.

33, 34 și 35 din R.G.U. cu referire la: art. 25 – parcaje art. 26 – spații verzi art. 27 – împrejmuiri.

Construcții pentru Depozitare, birouri, parcaje și producție

Cap. 1 Generalități Art. 1. Tipuri de subzonă funcțională

În zona studiată se întâlnesc:

- Construcții pentru industrie nepoluantă – depozitare, producție, birouri, servicii, comerț, și parcaje aferente

- spații verzi de aliniament. Art. 2. Funcțiunea dominantă

Este cea de construcții industriale nepoluante, cu producție și spații aferente pentru birouri, depozitare si servicii. Art. 3. Funcțiunile complementare admise ale zonei:

- spații verzi amenajate

- accese carosabile, pietonale, piste cicliști, parcaje, garaje

- rețele tehnico – edilitate și construcții aferente. Cap. 2 Utilizarea funcțională Art. 4. Utilizări permise

- instituții, servicii și echipamente publice

- sedii firme, servicii diversificate, nepoluante, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale

- spații de prezentare și expunere

- construcții industriale cu funcțiunea de depozitare specializate pe diverse profile, nepoluante: activități producție nepoluantă, fără flux tehnologic / manufacturiere (de exemplu prelucrare textile, încălțăminte, obiecte de mici dimensiuni, din domeniul IT, prelucrare mecanică, tâmplărie, mobilier, etc.), respectând condiția ca nivelul de poluare să se încadreze în limitele admise pentru această zonă

- construcții și instalații tehnico-edilitare ce deservesc, precum și echipamente legate de funcționarea zonei

- parcaje, parking-uri

- spații publice plantate, parcuri, grădini publice, cu amenajările specific: alei pietonale, pergole monumente de artă plastică, mobilier urban, fântâni

- comerț sau spații pt. alimentație publică de mici dimensiuni, pentru angajați și vizitatori

LAN

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Remus nr.7/a ap. 5 tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 332/2017 – PUZ “DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE” - extravilan Timișoara, zona Freidorf C.F. 414113 cad 414113 (CF vechi 4622 Freidorf cad. A1316/16) S teren=20.000m2 Beneficiari Buga Viorel, Buga Laura REGULAMENT LOCAL DE URBANISM p. 4 / 7

Art. 5. Utilizări permise cu condiții Construcțiile pentru echiparea cu instalații se pot amplasa cu condiția să corespundă necesităților și confortului populației, să nu dăuneze relațiilor cu vecinătățile și să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător. În zona de protecție a LEA 20kV, se pot amplasa construcții doar cu respectarea condițiilor din studiul de coexistență.

Art. 6. Interdicții temporare de construire Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică impune ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor pietonale și carosabile.

Art. 7. Interdicții definitive de construire

Sunt interzise următoarele:

- stații de întreținere auto; stații de alimentare carburanți

- construcții pentru creșterea animalelor, ferme agro – zootehnice, abatoare

- construcții și amenajări care prin natura lor, volumul și aspectul lor sunt incompatibile cu securitatea, salubritatea și confortul zonei

- depozite de deșeuri periculoase sau instalații pentru eliminarea deșeurilor periculoase prin incinerare ori tratare chimică

- instalații chimice integrate,

- instalații industriale pentru producerea celulozei din cherestea sau alte materiale fibroase similare, producerea hârtiei și a cartonului, cu o capacitate de producție de cel puțin 200 tone/zi.

- producerea și prelucrarea metalelor, mineralelor

- activități din industria chimică: tratarea produselor intermediare și obținerea produselor chimice, producerea pesticidelor și a produselor farmaceutice, vopselelor și lacurilor, elastomerilor și peroxizilor,

- activități din industria alimentară: fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale; ambalarea și conservarea produselor animale și vegetale; fabricarea produselor lactate; fabricarea malțului și a băuturilor alcoolice; fabricarea produselor de cofetărie și a siropului; abatoare; instalații industriale pentru fabricarea amidonului; fabrici de făină și ulei de pește; fabrici de zahăr.

- activități din industria textilă, a pielăriei, a lemnului și hârtiei: instalații pentru pretratarea (operații ca spălare, înălbire, mercerizare) sau vopsirea fibrelor ori textilelor; instalații pentru tăbăcirea/argăsirea pieilor și blănurilor; instalații de producere și prelucrare a celulozei

- depozite de fier vechi, de vehicule uzate, inclusiv deșeuri de vehicule. - construcțiile în zona de protecție a liniei electrice aeriene LEA 20Kv doar cu respectarea condițiilor din studiul de coexistență. Cap. 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor 3.1. Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii Art. 8. Orientarea față de punctele cardinale.

Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind modul de viață al populației: Ordinul nr. 119/2014 actualizat. Se recomandă orientarea spațiilor astfel încât să se asigure însorirea birourilor. Art. 9. Amplasarea față de drumurile publice Se va ține cont de zona drumurilor propuse. Față de profilul final de 24 m al drumului de exploatare DE 1193 se va respecta o retragere de 10 m.

LAN

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Remus nr.7/a ap. 5 tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 332/2017 – PUZ “DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE” - extravilan Timișoara, zona Freidorf C.F. 414113 cad 414113 (CF vechi 4622 Freidorf cad. A1316/16) S teren=20.000m2 Beneficiari Buga Viorel, Buga Laura REGULAMENT LOCAL DE URBANISM p. 5 / 7

Art. 10. Amplasarea față de căile navigabile existente și cursuri de apă cu potențial navigabil Nu este cazul.

Art. 11. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S.N.C.F.R. Nu este cazul.

Art. 12. Amplasarea față de aeroporturi Nu este cazul

Art. 13. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei Nu este cazul. Art. 14. Amplasarea față de aliniament

Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor (limita dintre domeniul public și cel privat) se va face respectând aliniamentul propus în planșa de U02 REGLEMENTĂRI URBANISTICE (10 m). Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei - autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul). - amplasarea construcțiilor față de limita laterală sud-est va fi de minim 10 m - amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119 din 2014 al Ministerului Sănătății, actualizat

Amplasarea construcțiilor față de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarea condiție: clădirile principale se vor amplasa la o distanță de cel puțin 4 m față de limită conform planșei U02 REGLEMENTĂRI URBANISTICE anexată.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art. 16. Accese carosabile

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităților de acces la drumurile publice. Trebuie asigurat accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, a evacuării deșeurilor, salvării. Art. 17. Accese pietonale

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanței și destinației construcției. 3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară Art. 18. Racordarea la rețele publice de echipare edilitară existentă.

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare, alimentare cu apa și de energie electrică sau în cazul în care beneficiarul se obligă să racordeze construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa. Art. 19. Realizarea de rețele tehnico-edilitare.

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează doar pe domeniul public

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, conform planului de acțiune. Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.

Toate rețelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza subteran. Art. 20. Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico-edilitare. Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localității.

Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații sunt proprietatea publică a localității.

LAN

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Remus nr.7/a ap. 5 tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 332/2017 – PUZ “DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE” - extravilan Timișoara, zona Freidorf C.F. 414113 cad 414113 (CF vechi 4622 Freidorf cad. A1316/16) S teren=20.000m2 Beneficiari Buga Viorel, Buga Laura REGULAMENT LOCAL DE URBANISM p. 6 / 7

3.4. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor Art. 21. Parcelarea Se propune împărțirea terenului în trei parcele, din care una pentru construire, una pentru spațiu verde de protecție la canalul Hcn 1300 și una pentru viitorul prospect stradal al drumului DE1193.

Respectarea prevederilor prezentului Regulament Local de Urbanism va fi obligatorie şi în situația dezmembrărilor de parcele cu condiția păstrării funcțiunii, a P.O.T. si C.U.T., a regimului de înălțime, hmax cornișă, respectiv hmax. În situația unor dezmembrări, parcelele rezultate vor avea o suprafață mai mare de 2000 m2, iar accesul la acestea se va asigura în mod unitar.

Art. 22. Înălțimea construcțiilor La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere:

- respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform Ordinului nr. 119 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, etc.) actualizat, pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

- regimul de înălțime general al construcțiilor este de Parter, cu un regim maxim de P+2E și H max cornișă 12 m respectivi H max coamă 16m.

- se pot realiza subsol sau demisol, în condițiile în care studiul geotehnic o permite. Art. 23. Aspectul exterior al construcțiilor a) Dispoziții generale Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ cu cele principale și în armonie cu acestea. Lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de branșament, etc.) trebuie integrate în volumul construcțiilor sau al împrejmuirilor. Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică și CATV, precum și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare. Instalațiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fațade. b) Fațade Este interzisă executarea de construcții din materiale nedurabile. Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea. Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporție de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare. c) Acoperișuri Construcțiile vor avea învelitori tip terasă sau șarpantă. Învelitorile extinderilor construcțiilor vor fi realizate din aceleași materiale ca și la construcția principală, utilizând aceeași tipologie de acoperiș. Art. 24. Procentul de ocupare a terenului Zona are un P.O.T. maxim admis = 55%.

Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) maxim admis, definit ca raport între suprafața construită desfășurată și suprafața terenului de amplasament este 1,6. Zona de industrie nepoluantă – zonă depozitare, servicii, comerț și birouri - H max. Cornișa = 12 m - H max. Coamă = 16 m - Regim maxim de înălțime = P+2E

LAN

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Remus nr.7/a ap. 5 tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 332/2017 – PUZ “DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE” - extravilan Timișoara, zona Freidorf C.F. 414113 cad 414113 (CF vechi 4622 Freidorf cad. A1316/16) S teren=20.000m2 Beneficiari Buga Viorel, Buga Laura REGULAMENT LOCAL DE URBANISM p. 7 / 7

3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri Art. 25. Parcaje

Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinație, necesită spații de parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public. Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform prevederilor Normativului P 132-93, dacă nu există alte reglementări locale. Locurile de parcare din incintă se vor realiza în mod similar cu platforme de acces și căile de circulație.

Se vor respecta căile de intervenție pentru mașinile de pompieri. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției,

conform normativelor în vigoare. Art. 26. Spații verzi Autorizația de construire va conține obligația creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

Este obligatorie asigurarea unui procent de spațiu verde de 20% din suprafața terenului. Art. 27. Împrejmuiri

Spre frontul străzilor și la limitele de vecinătate până la frontul clădirii în interior se pot realiza împrejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. Înălțimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80 m, cu soclu plin de 0,30 - 0,60 m și vor putea fi dublate de un gard viu. De la clădire și până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace (zidărie, etc.), cu o înălțime maximă de 2,00 m.

În cazul parcelei nr. 2, destinată spațiului verde, se va interzice împrejmuirea acesteia pe o lățime de 2 m, de-a lungul canalului Hcn 1300.

CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE Trasarea străzilor și respectiv a limitelor de parcele se va face pe bază de ridicări topometrice prin coordonate, datele putând fi puse la dispoziție de proiectantul de specialitate, care va verifica și confirma corectitudinea trasării. Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elementele obligatorii din REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM.

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării P.U.Z.- ului și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și al menținerii la zi a situației din zonă.

Întocmit, șef de proiect

Arh. Catalina BOCAN

LAN

Atasament: U00-1_Incadrare_PUG_actual.pdf

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l.

atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel.228717

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Transparenta

dec. 2018

332/2017

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

U 00-1

L

e

a

L

e

a

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

1:10000

Plan Urbanistic Zonal -

DEPOZITARE, BIROURI PARCAJE SI

PRODUCTIE

PLAN - INCADRARE IN PUG

PLAN URBANISTIC ZONAL

DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE

C.F. 414113 nr. cad. A1316/16,

S

teren

=20000 m

2

Beneficiari:

BUGA Viorel si BUGA Laura

PLAN INCADRARE IN PUG

BUGA Viorel si BUGA Laura

C.F. 414113, nr. cad. A1316/16,

S

teren

=20000 m

2

STATIE ” 220/110 Kv
3HIMYLSNOID 30 VAILINI430 and/ ZNd VNVd 30 3|LIIMNIUNI 3HINYLSNOD 30 VAILINI430 3ILIICUILNI INNLONNJS 3] IYVAWIHIS / ZNd VI VNVd 3HINYLSNOI 30 VHVHOdW3IL IDEE See ÎL OILIW NOTIIWHOJ17II Y 30 VNOZ CT 1 40 3ILI3LOUd 30 VNOZ INVLINVS HOTIWHON VZVB 3d 31Vr3LOWd 3NOZ [ VOILSIOVSIIA IUVOTVA NI 31Vr3LOWd 3NOZ "VDIHOLSI 3UVOTVA NI DE NEL ——— 40 ND/ IUN IIVIIANIA LEE 'ISNdOUd / ILNILSII &= JUVZINUIIOW NU LNIA ISNdOWA ae 3UONVW I1/NOLIId I3SVUL 30 / 3ISVUL 30 — ZuVONNIIS / — — 'I1VNOLLVN fc, —— HOLY 34 7/7]. 034S NI IHNNIU3L Duvd /VdV 30 '3dY 31N3Y33V ILONHLSNOD IS VIVAVN 3lIVINDAID YNOZ IILONULSNOI IS YNOZ 3INIU33V [ IS VU3LNY BUVINIHID VNOZ HOTMUVUDNI IINIUIIV IILONNLSNOD VNOZ Li BUILD / 3Iuvaoadso9 vuoz LN3WNIHDVY - 14OdS 30 VNOZ 30 p7) “3 ilvaS 3d vnoz | AM 3109189V ILVLINA VNOZ [| IDIAWIS VNOZ (NNE IIVIMLSNONI LIVLINA | ZAU 30BNd IIDIANIS IS IILNLILSNI VNOZ | AIE (ed ISA) (Cd) DIVINE ÎNALLON IS d RINA INS [77 IER 3 INI 30 3X31dNOD ET NI 3NOZ 317 IS VIVA ÎNDO VNOZ ViVNOILONN3S 33VII3INOZ VLNIH343I ZA VUWI — 31VHLN3D VIN NVIIAVHINI INTNIHOLINSL VLIVIIT fo 1IN3LSIX3 VLIWII — NIVELSININOV LINII ja a e 3LIAA YVON393T VIAVIIAINOZ
MUNICIPIUL ȚIMISOARA
AutoCAD SHX Text
176
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
-2.522
AutoCAD SHX Text
St=2.72ha
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
St=3.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=1.75ha
AutoCAD SHX Text
A1255/1
AutoCAD SHX Text
Starla= 9.75ha
AutoCAD SHX Text
De1244
AutoCAD SHX Text
A1299/1/11
AutoCAD SHX Text
A1299/1/12
AutoCAD SHX Text
A1299/1/13
AutoCAD SHX Text
A1299/1/14
AutoCAD SHX Text
A1299/1/15
AutoCAD SHX Text
A1299/1/16
AutoCAD SHX Text
A1299/1/2
AutoCAD SHX Text
A1299/1/3
AutoCAD SHX Text
A1299/1/4
AutoCAD SHX Text
A1299/1/5
AutoCAD SHX Text
A1299/1/1
AutoCAD SHX Text
De1294
AutoCAD SHX Text
HCn1197/1
AutoCAD SHX Text
A1255/1/9
AutoCAD SHX Text
A1255/1/8
AutoCAD SHX Text
A1255/1/7
AutoCAD SHX Text
A1255/1/5
AutoCAD SHX Text
A1255/1/6
AutoCAD SHX Text
De1293
AutoCAD SHX Text
A1290
AutoCAD SHX Text
Starla= 8.97ha
AutoCAD SHX Text
St=2.77ha
AutoCAD SHX Text
St=1.50ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
Ps 1264
AutoCAD SHX Text
Cc 1295
AutoCAD SHX Text
HCn 1257
AutoCAD SHX Text
Ps 1265/1
AutoCAD SHX Text
De1273
AutoCAD SHX Text
A 1296/3
AutoCAD SHX Text
De1273
AutoCAD SHX Text
Ps 1265/1
AutoCAD SHX Text
St=1.36ha
AutoCAD SHX Text
A1227/1/2
AutoCAD SHX Text
Starla=7.11ha
AutoCAD SHX Text
DE1205/3
AutoCAD SHX Text
DE1231
AutoCAD SHX Text
A1228/2
AutoCAD SHX Text
A1228/2/1
AutoCAD SHX Text
A1228/2/2/a
AutoCAD SHX Text
A1228/2/2/b
AutoCAD SHX Text
A1228/2/2/c
AutoCAD SHX Text
A1228/2/2/d
AutoCAD SHX Text
A1228/2/3
AutoCAD SHX Text
A1228/2/4
AutoCAD SHX Text
A1206/5/1
AutoCAD SHX Text
A1206/5/1/1
AutoCAD SHX Text
A1206/5/2
AutoCAD SHX Text
A1206/5/3
AutoCAD SHX Text
A1228/6/1
AutoCAD SHX Text
A1228/6/1/1
AutoCAD SHX Text
A1228/6/2
AutoCAD SHX Text
A1228/6/3
AutoCAD SHX Text
A1228/6/4
AutoCAD SHX Text
A1228/6/5
AutoCAD SHX Text
A1228/6/6
AutoCAD SHX Text
A1228/6/7
AutoCAD SHX Text
A1228/6/8
AutoCAD SHX Text
A1228/6/9
AutoCAD SHX Text
A1228/6/10
AutoCAD SHX Text
A1228/6/11
AutoCAD SHX Text
A1228/6/12
AutoCAD SHX Text
DE
AutoCAD SHX Text
A1205/1/1
AutoCAD SHX Text
A1205/1/2
AutoCAD SHX Text
A1205/1/3
AutoCAD SHX Text
A1205/1/4
AutoCAD SHX Text
A1205/1/5
AutoCAD SHX Text
A1205/2/1
AutoCAD SHX Text
DE1205/9
AutoCAD SHX Text
A1245/4/17/1
AutoCAD SHX Text
A1245/4/18
AutoCAD SHX Text
A1245/4/19
AutoCAD SHX Text
A1245/4/20
AutoCAD SHX Text
A1245/4/21
AutoCAD SHX Text
A1245/4/22
AutoCAD SHX Text
A1245/4/23
AutoCAD SHX Text
A1245/1/12
AutoCAD SHX Text
A1245/1/13
AutoCAD SHX Text
A1245/1/14
AutoCAD SHX Text
A1245/5/2
AutoCAD SHX Text
A1245/5/1/2
AutoCAD SHX Text
A1245/5/1/1
AutoCAD SHX Text
S=1.50ha
AutoCAD SHX Text
S=0.5ha
AutoCAD SHX Text
S=1.20ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.20ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=2.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.50ha
AutoCAD SHX Text
S=1.50ha
AutoCAD SHX Text
S=2.00ha
AutoCAD SHX Text
S=2.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.50ha
AutoCAD SHX Text
S=0.50ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=0.50ha
AutoCAD SHX Text
S=2.00ha
AutoCAD SHX Text
Starla=1.50ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=2.00ha
AutoCAD SHX Text
S=2.00ha
AutoCAD SHX Text
S=2.00ha
AutoCAD SHX Text
S=2.00ha
AutoCAD SHX Text
S=2.81ha
AutoCAD SHX Text
S=0.50ha
AutoCAD SHX Text
S=0.50ha
AutoCAD SHX Text
S=0.50ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.30ha
AutoCAD SHX Text
S=0.30ha
AutoCAD SHX Text
HCn1228/3
AutoCAD SHX Text
A1227/1/3
AutoCAD SHX Text
A1227/1/4
AutoCAD SHX Text
DE1231
AutoCAD SHX Text
A1206/5
AutoCAD SHX Text
DE1206/4
AutoCAD SHX Text
A1206/1
AutoCAD SHX Text
Starla=24.00ha
AutoCAD SHX Text
Starla=22.70ha
AutoCAD SHX Text
A1206/5/4/1
AutoCAD SHX Text
A1206/5/5
AutoCAD SHX Text
A1206/5/6
AutoCAD SHX Text
A1206/5/7
AutoCAD SHX Text
A1206/5/8
AutoCAD SHX Text
A1206/5/9
AutoCAD SHX Text
A1206/5/10
AutoCAD SHX Text
S=2.00ha
AutoCAD SHX Text
S=2.00ha
AutoCAD SHX Text
S=2.00ha
AutoCAD SHX Text
S=2.00ha
AutoCAD SHX Text
S=2.00ha
AutoCAD SHX Text
S=2.00ha
AutoCAD SHX Text
S=2.00ha
AutoCAD SHX Text
S=2.00ha
AutoCAD SHX Text
S=2.00ha
AutoCAD SHX Text
S=2.00ha
AutoCAD SHX Text
S=3.00ha
AutoCAD SHX Text
S=3.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
A1206/5/4
AutoCAD SHX Text
S=2.00ha
AutoCAD SHX Text
HCn1245/2
AutoCAD SHX Text
A1206/1/8
AutoCAD SHX Text
A1245/1
AutoCAD SHX Text
A1205/2/2
AutoCAD SHX Text
A1245/4/17
AutoCAD SHX Text
A1245/1/11
AutoCAD SHX Text
A1245/1/12/1
AutoCAD SHX Text
A1245/4/16
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
Starla=15.03ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=2.00ha
AutoCAD SHX Text
Timisoara
AutoCAD SHX Text
METRO
AutoCAD SHX Text
A1227/1/1
AutoCAD SHX Text
HCn1228/2
AutoCAD SHX Text
HCn1228/3
AutoCAD SHX Text
A1228/1
AutoCAD SHX Text
Starla=13.00ha
AutoCAD SHX Text
A1228/1/1
AutoCAD SHX Text
A1228/1/2
AutoCAD SHX Text
A1228/1/3
AutoCAD SHX Text
rezerva
AutoCAD SHX Text
S=3.25ha
AutoCAD SHX Text
S=3.25ha
AutoCAD SHX Text
DE1227/1
AutoCAD SHX Text
A1228/1/4/1
AutoCAD SHX Text
A1228/1/4/2
AutoCAD SHX Text
A1228/1/4/3
AutoCAD SHX Text
A1228/1/4/4
AutoCAD SHX Text
S=3.25ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=0.25ha
AutoCAD SHX Text
Starla= 10.70ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
A1349/3/7
AutoCAD SHX Text
Starla= 33.72ha
AutoCAD SHX Text
A1316
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
A1299/1/10
AutoCAD SHX Text
A1299/1/6
AutoCAD SHX Text
A1299/1/7
AutoCAD SHX Text
A1299/1/8
AutoCAD SHX Text
A1299/1/9
AutoCAD SHX Text
A1299/1
AutoCAD SHX Text
A1349/3
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
A1318/1
AutoCAD SHX Text
Starla= 3.42ha
AutoCAD SHX Text
St=0.47ha
AutoCAD SHX Text
St=1.45ha
AutoCAD SHX Text
St=1.50ha
AutoCAD SHX Text
A1314
AutoCAD SHX Text
Starla= 15.51ha
AutoCAD SHX Text
St=0.43ha
AutoCAD SHX Text
St=3.50ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.58ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
A1283
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
St=0.27ha
AutoCAD SHX Text
St=0.30ha
AutoCAD SHX Text
St=0.10ha
AutoCAD SHX Text
St=0.10ha
AutoCAD SHX Text
A1283/2
AutoCAD SHX Text
St=0.18ha
AutoCAD SHX Text
St=1.20ha
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
Starla= 1.50ha
AutoCAD SHX Text
A1296/1
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
A1318/1/3
AutoCAD SHX Text
A1314/12
AutoCAD SHX Text
A1314/11
AutoCAD SHX Text
A1283/7
AutoCAD SHX Text
A1283/5 ???????
AutoCAD SHX Text
A1314/4
AutoCAD SHX Text
A1318/1/2
AutoCAD SHX Text
A1318/1/1
AutoCAD SHX Text
A1349/3/4
AutoCAD SHX Text
A1349/3/3
AutoCAD SHX Text
A1349/3/2
AutoCAD SHX Text
A1349/3/1
AutoCAD SHX Text
A1314/1
AutoCAD SHX Text
A1314/2
AutoCAD SHX Text
A1314/3
AutoCAD SHX Text
A1314/5
AutoCAD SHX Text
A1314/6
AutoCAD SHX Text
A1314/7
AutoCAD SHX Text
A1314/8
AutoCAD SHX Text
A1314/8/1
AutoCAD SHX Text
A1314/9
AutoCAD SHX Text
A1314/10
AutoCAD SHX Text
A1283/1
AutoCAD SHX Text
A1283/3
AutoCAD SHX Text
A1283/4
AutoCAD SHX Text
A1283/3/1
AutoCAD SHX Text
A1283/6
AutoCAD SHX Text
A1349/3/6
AutoCAD SHX Text
A1349/3/5
AutoCAD SHX Text
A1349/4
AutoCAD SHX Text
Starla= 8.00ha
AutoCAD SHX Text
St=8.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.70ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
A1349/4/2
AutoCAD SHX Text
A1349/3/10
AutoCAD SHX Text
A1349/3/9
AutoCAD SHX Text
A1349/3/8
AutoCAD SHX Text
De1294
AutoCAD SHX Text
A1319/2
AutoCAD SHX Text
Starla= 1.50ha
AutoCAD SHX Text
A1319/2
AutoCAD SHX Text
St=1.50ha
AutoCAD SHX Text
A1245/5/1
AutoCAD SHX Text
HCn 1300
AutoCAD SHX Text
De1193
AutoCAD SHX Text
Moravita
AutoCAD SHX Text
Reprezentanta
AutoCAD SHX Text
Arabesque
AutoCAD SHX Text
Calea Sagului
AutoCAD SHX Text
Auto
AutoCAD SHX Text
Europa
AutoCAD SHX Text
NDS 1313
AutoCAD SHX Text
Timisoara
AutoCAD SHX Text
Mercedes
AutoCAD SHX Text
DE1320 (proiectat)
AutoCAD SHX Text
NDS 1380/1
AutoCAD SHX Text
Drum
AutoCAD SHX Text
Strada Anton Cotrus
AutoCAD SHX Text
De 1321 (proiectat)
AutoCAD SHX Text
Teren viran
AutoCAD SHX Text
casa
AutoCAD SHX Text
casa
AutoCAD SHX Text
constructie
AutoCAD SHX Text
anexa
AutoCAD SHX Text
constructie
AutoCAD SHX Text
casa
AutoCAD SHX Text
casa
AutoCAD SHX Text
casa
AutoCAD SHX Text
150
AutoCAD SHX Text
Nr. Top. 613
AutoCAD SHX Text
Nr. Cad. NDS 1380/2
AutoCAD SHX Text
Nr. Top. 611/1, 611/2, 612/1 si 612/2 corespund Nr. Cad. NDS 1380/2.
AutoCAD SHX Text
NOTA:
AutoCAD SHX Text
Nr.Top. 612/1
AutoCAD SHX Text
S=886mp
AutoCAD SHX Text
Nr.Top. 611/1
AutoCAD SHX Text
S=770mp
AutoCAD SHX Text
Nr.Top. 611/2
AutoCAD SHX Text
S=10739mp
AutoCAD SHX Text
Nr.Top. 612/2
AutoCAD SHX Text
S=22133mp
AutoCAD SHX Text
17.25
AutoCAD SHX Text
17.25
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
6
AutoCAD SHX Text
7
AutoCAD SHX Text
8
AutoCAD SHX Text
9
AutoCAD SHX Text
10
AutoCAD SHX Text
St=0.70ha
AutoCAD SHX Text
St=0.62ha
AutoCAD SHX Text
A1318/4/9
AutoCAD SHX Text
A1318/4/8
AutoCAD SHX Text
St=0.60ha
AutoCAD SHX Text
St=3.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.50ha
AutoCAD SHX Text
St=1.67ha
AutoCAD SHX Text
St=3.00ha
AutoCAD SHX Text
A1318/4/2
AutoCAD SHX Text
A1318/4/3
AutoCAD SHX Text
A1318/4/4
AutoCAD SHX Text
A1318/4/6/1
AutoCAD SHX Text
A1318/4/7
AutoCAD SHX Text
Timisoara
AutoCAD SHX Text
A1318/4/1
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
A1318/4/6/2
AutoCAD SHX Text
Sreal=14417ha
AutoCAD SHX Text
DE1318/4
AutoCAD SHX Text
A1290/3
AutoCAD SHX Text
A1290/2
AutoCAD SHX Text
A1290/1
AutoCAD SHX Text
A1290/5
AutoCAD SHX Text
A1290/4
AutoCAD SHX Text
A1289/1
AutoCAD SHX Text
A1289/2
AutoCAD SHX Text
HCn (astupat)
AutoCAD SHX Text
NGL
AutoCAD SHX Text
S=9862mp
AutoCAD SHX Text
De1320
AutoCAD SHX Text
De1320
AutoCAD SHX Text
De1317/1
AutoCAD SHX Text
De1317/1
AutoCAD SHX Text
De1317/1
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
A1349/3/7
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
A1318/1/3
AutoCAD SHX Text
A1349/3/4
AutoCAD SHX Text
A1349/3/3
AutoCAD SHX Text
A1349/3/2
AutoCAD SHX Text
A1349/3/1
AutoCAD SHX Text
A1349/3/6
AutoCAD SHX Text
A1349/3/5
AutoCAD SHX Text
St=8.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.70ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
A1349/4/2
AutoCAD SHX Text
A1349/3/10
AutoCAD SHX Text
A1349/3/9
AutoCAD SHX Text
A1349/3/8
AutoCAD SHX Text
De1193
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
De1318/2/28
AutoCAD SHX Text
St=0.10ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=7457mp
AutoCAD SHX Text
St=0.38ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
A1318/2/25
AutoCAD SHX Text
A1318/2/26
AutoCAD SHX Text
A1318/2/24
AutoCAD SHX Text
A1318/2/15
AutoCAD SHX Text
A1318/2/14
AutoCAD SHX Text
A1318/2/13
AutoCAD SHX Text
A1318/2/11
AutoCAD SHX Text
A1318/2/10
AutoCAD SHX Text
A1318/2/12
AutoCAD SHX Text
A1318/2/22
AutoCAD SHX Text
A1318/2/23
AutoCAD SHX Text
A1318/2/21/2
AutoCAD SHX Text
A1318/2/21/1
AutoCAD SHX Text
A1318/2/18
AutoCAD SHX Text
A1318/2/19
AutoCAD SHX Text
A1318/2/20
AutoCAD SHX Text
A1318/2/16
AutoCAD SHX Text
A1318/2/17
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/10
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/9
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/8
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/2
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/3
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/4
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/5
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/6
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/7
AutoCAD SHX Text
A1318/2/1
AutoCAD SHX Text
A1318/2/2
AutoCAD SHX Text
A1318/2/3
AutoCAD SHX Text
A1318/2/4
AutoCAD SHX Text
A1318/2/5
AutoCAD SHX Text
A1318/2/6
AutoCAD SHX Text
A1318/2/7
AutoCAD SHX Text
A1318/2/8
AutoCAD SHX Text
A1318/2/9
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/1
AutoCAD SHX Text
St=0.10ha
AutoCAD SHX Text
St=0.10ha
AutoCAD SHX Text
St=0.10ha
AutoCAD SHX Text
St=0.10ha
AutoCAD SHX Text
St=0.10ha
AutoCAD SHX Text
St=0.10ha
AutoCAD SHX Text
St=0.10ha
AutoCAD SHX Text
St=0.10ha
AutoCAD SHX Text
St=0.10ha
AutoCAD SHX Text
St=0.10ha
AutoCAD SHX Text
St=4.19ha
AutoCAD SHX Text
A1318/2/29
AutoCAD SHX Text
:/30/1
AutoCAD SHX Text
:/30/2
AutoCAD SHX Text
:/30/3
AutoCAD SHX Text
:/30/4
AutoCAD SHX Text
:/30/5
AutoCAD SHX Text
:/30/6
AutoCAD SHX Text
:/30/7
AutoCAD SHX Text
:/30/8
AutoCAD SHX Text
:/30/9
AutoCAD SHX Text
:/30/10
AutoCAD SHX Text
De1318/3
AutoCAD SHX Text
Moravita
AutoCAD SHX Text
De 1321 (proiectat)
AutoCAD SHX Text
Zona pomi
AutoCAD SHX Text
Zona pomi
AutoCAD SHX Text
St=0.70ha
AutoCAD SHX Text
St=0.62ha
AutoCAD SHX Text
A1318/4/9
AutoCAD SHX Text
A1318/4/8
AutoCAD SHX Text
St=0.60ha
AutoCAD SHX Text
St=3.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.50ha
AutoCAD SHX Text
St=1.67ha
AutoCAD SHX Text
St=3.00ha
AutoCAD SHX Text
A1318/4/2
AutoCAD SHX Text
A1318/4/3
AutoCAD SHX Text
A1318/4/4
AutoCAD SHX Text
A1318/4/6/1
AutoCAD SHX Text
A1318/4/7
AutoCAD SHX Text
Timisoara
AutoCAD SHX Text
A1318/4/1
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
A1318/4/6/2
AutoCAD SHX Text
DE1318/4
AutoCAD SHX Text
De1320
AutoCAD SHX Text
De1320
AutoCAD SHX Text
De1317/1
AutoCAD SHX Text
De1317/1
AutoCAD SHX Text
De 1320
AutoCAD SHX Text
De1205/3
AutoCAD SHX Text
HCn1300
AutoCAD SHX Text
A1316/28
AutoCAD SHX Text
St=0.80ha
AutoCAD SHX Text
A1316/27
AutoCAD SHX Text
A1316/26
AutoCAD SHX Text
St=0.16ha
AutoCAD SHX Text
A1316/25
AutoCAD SHX Text
St=0.14ha
AutoCAD SHX Text
A1316/24
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
A1316/23
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
A1316/22
AutoCAD SHX Text
St=0.55ha
AutoCAD SHX Text
A1316/21
AutoCAD SHX Text
St=1.0514ha
AutoCAD SHX Text
A1316/18
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
A1316/17
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
A1316/16
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
A1316/15
AutoCAD SHX Text
St=1.50ha
AutoCAD SHX Text
A1316/14
AutoCAD SHX Text
A1316/13
AutoCAD SHX Text
St=1.50ha
AutoCAD SHX Text
St=1.50ha
AutoCAD SHX Text
A1316/12
AutoCAD SHX Text
St=1.50ha
AutoCAD SHX Text
A1316/11
AutoCAD SHX Text
A1316/10
AutoCAD SHX Text
St=1.50ha
AutoCAD SHX Text
A1316/9/3
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
A1316/6
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
A1316/5
AutoCAD SHX Text
A1316/4
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
A1316/3
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
A1316/2
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
A1316/1
AutoCAD SHX Text
De1193
AutoCAD SHX Text
De1294
AutoCAD SHX Text
De1294
AutoCAD SHX Text
HCn1300
AutoCAD SHX Text
De1318/3
AutoCAD SHX Text
HCn1300
AutoCAD SHX Text
De1294
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
A1316/21
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
A1316/20
AutoCAD SHX Text
St=1.0514ha
AutoCAD SHX Text
A1316/19
AutoCAD SHX Text
A1316/9/2
AutoCAD SHX Text
A1316/9/1
AutoCAD SHX Text
A1316/8/3
AutoCAD SHX Text
A1316/8/2
AutoCAD SHX Text
A1316/8/1
AutoCAD SHX Text
A1316/7
AutoCAD SHX Text
TIMISOARA
AutoCAD SHX Text
DN59
AutoCAD SHX Text
DE1205/3
AutoCAD SHX Text
DE1227/1/1
AutoCAD SHX Text
M E T R O
AutoCAD SHX Text
HCn1228/2
AutoCAD SHX Text
A1299/4/6
AutoCAD SHX Text
A1299/4/7
AutoCAD SHX Text
A1299/4/8
AutoCAD SHX Text
A1299/4/9
AutoCAD SHX Text
A1299/5/1
AutoCAD SHX Text
SAG
AutoCAD SHX Text
A1227/1/1
AutoCAD SHX Text
A1299/4/8/1
AutoCAD SHX Text
A1227/1/2
AutoCAD SHX Text
S=1.88ha
AutoCAD SHX Text
S=1.50ha
AutoCAD SHX Text
S=1.60ha
AutoCAD SHX Text
S=2.50ha
AutoCAD SHX Text
S=2.50ha
AutoCAD SHX Text
DE1299
AutoCAD SHX Text
A1299/4/5
AutoCAD SHX Text
A1299/4/4
AutoCAD SHX Text
A1299/4/3
AutoCAD SHX Text
A1299/4/2
AutoCAD SHX Text
A1299/4/1
AutoCAD SHX Text
DRUM BETON
AutoCAD SHX Text
DE1227/1/1
AutoCAD SHX Text
S=2.50ha
AutoCAD SHX Text
S=2.50ha
AutoCAD SHX Text
S=3.75ha
AutoCAD SHX Text
S=2.50ha
AutoCAD SHX Text
S=1.50ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=7.35ha
 • Sheets and Views
  • Incadrare PUG A1

Atasament: U00-2_Incadrare_Zona.pdf

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l.

atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel.228717

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Transparenta

dec. 2018

332/2017

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

U 00-2

PLAN URBANISTIC ZONAL

DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE

C.F. 414113 nr. cad. A1316/16,

S

teren

=20000 m

2

Beneficiari:

BUGA Viorel si BUGA Laura

PLAN INCADRARE IN ZONA

Plan Urbanistic Zonal -

DEPOZITARE, BIROURI PARCAJE SI

PRODUCTIE

PLAN - INCADRARE IN ZONA

PUZ aprobat cu

HCL 359/29.07.2008

Const. industriale,

depozite agricole

PUZ aprobat cu HCL

80/28.02.2012

Hala productie, depoz.,

zona admin. si servicii

PUZ aprobat cu HCL 75/01.03.2011

Complex comercial si de servicii

PUZ aprobat cu HCL 31/25.02.2003

INTERPORTO - TERMINAL

PUZ aprobat cu HCL 253/29.05.2012

Extindere zona de servicii, depozitare, industrie

PUZ aprobat cu HCL 129/30.03.2010

Construire hale industriale"

PUZ aprobat cu HCL 143/24.04.2007

Hale productie

PUZ aprobat cu HCL 37/29.01.2008

PUD aprobat cu HCL 482/15.12.2009

PUZ aprobat cu HCL 338/25.09.2007

Construire hale depozitare cu corp administrativ

PUZ aprobat cu HCL 494/18.12.2009

constructii pentru servicii, productie si depoz.

PUZ aprobat cu HCL 495/18.12.2007

PUZ aprobat cu HCL 134/27.04.2004

Extindere zona industriala

PUZ aprobat cu HCL 363/29.07.2008

functiuni comerciale,

servicii si depozitare

PUZ aprobat cu HCL 111/27.05.2003

PUZ aprobat cu HCL 305/28.07.2017

PUZ aprobat cu HCL 291/01.11.2011

PUZ 2ha

PUZ aprobat cu HCL 19/27.09.2009

PUZ aprobat cu HCL 78/03.08.2012

Complex de productie, depozitare si servicii

PUZ aprobat cu HCL

306/28.06.2017

PUZ aprobat cu HCL 148/09.06.1998

"Penetratie DN59" Calea Sagului si

extinderea intravilanului

Municipiului Timisoara

BUGA Viorel si BUGA Laura

C.F. 414113, nr. cad. A1316/16,

S

teren

=40000 m

2

163 26005
 • Sheets and Views
  • Incadrare Zona A1

Atasament: U01_Situatia_existenta.pdf

5 6 A2

5 6

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l.

atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel.228717

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Transparenta

Iulie 2019

332/2017

Plan Urbanistic Zonal -

DEPOZITARE, BIROURI PARCAJE SI

PRODUCTIE

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

PLAN - SITUATIE EXISTENTA

PLAN URBANISTIC ZONAL

DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE

C.F. 414113 nr. cad. A1316/16,

S

teren

=20000 m

2

Beneficiari:

BUGA Viorel si BUGA Laura

PLAN SITUATIE EXISTENTA

U 01

1:1000

Limita zona studiata

Limita topo teren conform C.F.

CAI DE COMUNICATIE

DESTINATIE

SIMBOLURI

Strazi si alei de deservire locala reglementate

Canale de desecare existenteHcn 1300

Drumuri de exploatare existenteDE 1193

DELIMITARI

Limita Intravilan Aprobat

EE LEA 110Kv

TEREN ARABIL

GAS Retea Gaz Existenta

Stalp LEA

20kv LEA 20Kv

BUGA Viorel si BUGA Laura

C.F. 414113, nr. cad. A1316/16,

S

teren

=20000 m

2

Zona interdictie de construire protectie LEA

(12m stanga/dreapta)

Zone de servicii, productie si depozitare

reglementate

Zone de servicii, productie si depozitare

propuse in afara terenului studiat

Spatii verzi reglementate

Zona interdictie de construire protectie Gaz

(20m stanga/dreapta)

Zona interdictie de construire protectie Hcn (2m)

Limita suprafata de teren propus a fi introdus

in intravilan

Limita protectie LEA

Limita protectie GAZ

Limita protectie Hcn

Cc1299/2/13

A1299/2/7

Z

O

N

A

P

A

R

C

A

R

E

4

Z

O

N

A

P

A

R

C

A

R

E

3

SPATIU COMERCIAL

HYPERMAGAZIN

A 1316/19/2

408436

P+1E

P.O.T.max = 45%

C.U.T.max = 0,9

A

1

3

1

6

/

2

4

A

1

3

1

6

/

1

9

S

t

=

0

.

5

5

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

5

1

4

h

a

canal

deviat

35

24

A

1

3

1

6

/

2

0

A

1

3

1

6

/

2

1

A

1

3

1

6

/

2

2

A

1

3

1

6

/

2

3

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

A 202137.982 , 474852.363

1

8

,

5

1

8

,

5

2

0

2

0

LEA 20kv

5

4

,

2

2

3

6

3

,

7

4

A

1

3

1

6

/

1

6

S

t

=

2

.

0

0

h

a

A

1

2

9

9

/

1

/

1

3

A

1

2

9

9

/

1

/

1

1

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

7

2

h

aA

1

2

9

9

/

1

/

1

5

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

A

1

2

9

9

/

1

/

1

4

A

1

2

9

9

/

1

/

1

6

LEA 110kv

A

1

3

1

6

/

1

4

A

1

3

1

6

/

1

3

A

1

3

1

6

/

1

2

A

1

3

1

6

/

1

1

A

1

3

1

6

/

1

0

A

1

3

1

6

/

9

/

2

A

1

3

1

6

/

9

/

1

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

A

1

3

1

6

/

1

5

A

1

3

1

6

/

9

/

3

A

1

2

2

8

/

6

/

1

A

1

2

9

9

/

1

/

1

2

G

A

S

A

1

3

1

6

/

1

9

A

1

3

1

6

/

1

8

A

1

3

1

6

/

1

7

S

t

=

1

.

0

5

1

4

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

16

24

PUZ "Construire hale

industriale" aprobat prin

HCL 129 / 30.03.2010

D

e

1

1

9

3

H

C

n

1

3

0

0

3

6

9

,

2

2

4

0

,

7

2

1

4

, 8

1

S

t

=

2

.

0

0

h

a

1

2

1

2

2

0

2

0

1

8

,

5

1

8

,

5

P

l

a

n

U

r

b

a

n

i

s

t

i

c

Z

o

n

a

l

"

D

E

1

2

0

5

C

a

l

e

a

H

C

L

4

9

5

/

1

8

.

1

2

.

2

0

0

7

s

p

r

e

C

a

l e

a

S

a

g

u

l u

i

Plan Urbanistic de Detaliu "Reconfigurare

HCL 482/15.12.2009

PUZ aprobat cu aviz Cjt 150/2007

si HCL 37/29.01.2008

artera majora propusa prin PUG

(cate 2 benzi pe sens)

PUZ aprobat cu HCL 291/01.11.2011

P

l

a

n

U

r

b

a

n

i

s

t

i

c

Z

o

n

a

l

"

E

x

t

i

n

d

e

r

e

z

o

n

a

d

e

s

e

r

v

i

c

i

i

,

d

e

p

o

z

i

t

a

r

e

,

i

n

d

u

s

t

r

i

e

i

n

e

x

t

r

a

v

i

l

a

n

T

i

m

i

s

o

a

r

a

"

,

C

.

F

.

n

r

.

H

C

L

2

5

3

/

2

9

.

0

5

.

2

0

1

2

IP Google Earth
/N datei CAN
— es ev — Linie electrica subterana 20 KV ni dul i A e Ape, cursuri de apa, canale — Magistrala CET — P P VE E a
, cursur de apa, canale IARA FR A/S
— = = = Retrageri, aliniamente mi-o ÎN) 1) =) lei le ET CT CA ORLAT os o plantatii protectie Zona agricola
| N e fi + mi N aeriana 20 kV E LES EST UR UNIC antatii protectie zisa e el)
N. a ioni UE 5 e) SSE, a a | PA MIE el) _ aaa mp
Limita intravilari n SE extindere servicii si depozitare ot at e Mel Limita PUZ aoro tare si industrie
EG SCENE ia gara d = | RIDE iezi) [UR Esta tin
LT IT TI ITI PLATFORME RUTIERE, ALEI SI PARCAJE (ha) | 000 | ac | 02366 | 23,63
SAPA II FARINA LE AIE MA La Mg SAD, EI ad ME AREA i | E e d E l : _— n a ps ant PL ATFORME RUTIERE, ALEI SI PARCAJE (ha) SEA ee EEE: EC) 50600 d ” E _ - iti — Nr. cad, E Miz. | d = ca esa —_ : DRUMURI PUBLICE (ha) 0,00 EI (205; CALEA SAGULUI, KM 7". d a a : | —, | = a C.I
TEREN AGRICOL (ha) NO PU 77: NCN ee Cu Vei TU ICI FER 45,00
Li mi Ve n Sa LEE SA _ E E £ aid cuiere EG), n 1,0011 MI ui Re ei, 000 â Ne ) Wu STII _—_ — _
= m A a e n = PROPUS
LE UC = SEE ENE UI | ES ZONA FUNCTIONALA = [E = a (la) OREI)
UE. E SA LEA ti A | - | _ | = | = | = | = | E | = | BILL | i DD SI iN Sri FO TE OEI |
PEEL Eul) limita de la strada - E 1,60 UTIL) limita din spate -V EEE | | ERE si laterala - N propus atlet | | se IEEE E a N vf 7 a _ Sa a SI INDUSTRIE —_—_—
NE aid 7, |. E ESI E | KE DEALU e - & BEETLE CUT] e se i Edi e CIA E ul ÎL EA Es Ne ina E - ELSE ip al RL PE BRL | one) | IUL A E FE tt NE 1-17 | YNOZ ISA
REGIM DE INALTIME, COEFICIENTI, RETRAGERI e BE d IEEE SERI O TI PIRINEI PIETII INN = AU cur ÎI
en conform CF = S teren masurat REGIM DE INALTIME, COEFICIENTI, RETRAGERI | PRI RE = 15 i SII STII 75) | | RENE a Yi
a a 4 EET sa na DE INCADRARE IN LOCALITATE sc 1:10000
| = IN | BE) = e n LU O
Dn A NS A A RAR *%
a TOTI TUT TIT TITI BE
N A fl EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA
a
AN -_ 7 NIŢEL
AutoCAD SHX Text
408436 ( A1316/21-28 )
AutoCAD SHX Text
407920 ( Cc1316/19/1;1316/20 )
AutoCAD SHX Text
conducte aeriene
AutoCAD SHX Text
A1316/28
AutoCAD SHX Text
A1316/27
AutoCAD SHX Text
A1316/26
AutoCAD SHX Text
A1316/25
AutoCAD SHX Text
A1318/4/9
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/10
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/9
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/8
AutoCAD SHX Text
A1316/28
AutoCAD SHX Text
A1316/27
AutoCAD SHX Text
A1316/26
AutoCAD SHX Text
A1316/25
AutoCAD SHX Text
A1318/4/9
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/10
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/9
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/8
AutoCAD SHX Text
St=0.67ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.16ha
AutoCAD SHX Text
St=0.14ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.62ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.10ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.67ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.16ha
AutoCAD SHX Text
St=0.14ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.62ha
AutoCAD SHX Text
St=0.10ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
87.065
AutoCAD SHX Text
87.020
AutoCAD SHX Text
86.963
AutoCAD SHX Text
86.893
AutoCAD SHX Text
86.911
AutoCAD SHX Text
87.027
AutoCAD SHX Text
86.852
AutoCAD SHX Text
86.874
AutoCAD SHX Text
86.975
AutoCAD SHX Text
86.864
AutoCAD SHX Text
86.898
AutoCAD SHX Text
87.022
AutoCAD SHX Text
86.722
AutoCAD SHX Text
86.708
AutoCAD SHX Text
86.822
AutoCAD SHX Text
86.390
AutoCAD SHX Text
86.304
AutoCAD SHX Text
86.264
AutoCAD SHX Text
86.136
AutoCAD SHX Text
86.096
AutoCAD SHX Text
86.276
AutoCAD SHX Text
86.158
AutoCAD SHX Text
85.985
AutoCAD SHX Text
85.935
AutoCAD SHX Text
85.987
AutoCAD SHX Text
85.947
AutoCAD SHX Text
86.050
AutoCAD SHX Text
85.924
AutoCAD SHX Text
85.819
AutoCAD SHX Text
85.871
AutoCAD SHX Text
86.139
AutoCAD SHX Text
86.011
AutoCAD SHX Text
86.022
AutoCAD SHX Text
85.911
AutoCAD SHX Text
86.062
AutoCAD SHX Text
86.779
AutoCAD SHX Text
86.685
AutoCAD SHX Text
86.700
AutoCAD SHX Text
86.683
AutoCAD SHX Text
86.714
AutoCAD SHX Text
86.761
AutoCAD SHX Text
86.780
AutoCAD SHX Text
86.863
AutoCAD SHX Text
86.871
AutoCAD SHX Text
86.904
AutoCAD SHX Text
86.935
AutoCAD SHX Text
86.972
AutoCAD SHX Text
87.292
AutoCAD SHX Text
86.951
AutoCAD SHX Text
86.690
AutoCAD SHX Text
86.672
AutoCAD SHX Text
86.689
AutoCAD SHX Text
86.638
AutoCAD SHX Text
86.624
AutoCAD SHX Text
86.633
AutoCAD SHX Text
86.538
AutoCAD SHX Text
86.624
AutoCAD SHX Text
86.700
AutoCAD SHX Text
86.766
AutoCAD SHX Text
86.748
AutoCAD SHX Text
86.635
AutoCAD SHX Text
86.688
AutoCAD SHX Text
86.767
AutoCAD SHX Text
86.847
AutoCAD SHX Text
0.000
AutoCAD SHX Text
86.772
AutoCAD SHX Text
86.662
AutoCAD SHX Text
86.619
AutoCAD SHX Text
86.693
AutoCAD SHX Text
86.708
AutoCAD SHX Text
86.837
AutoCAD SHX Text
86.884
AutoCAD SHX Text
86.577
AutoCAD SHX Text
86.515
AutoCAD SHX Text
86.223
AutoCAD SHX Text
86.069
AutoCAD SHX Text
86.269
AutoCAD SHX Text
86.335
AutoCAD SHX Text
86.467
AutoCAD SHX Text
86.538
AutoCAD SHX Text
86.247
AutoCAD SHX Text
86.103
AutoCAD SHX Text
86.217
AutoCAD SHX Text
86.220
AutoCAD SHX Text
86.081
AutoCAD SHX Text
86.070
AutoCAD SHX Text
86.103
AutoCAD SHX Text
85.998
AutoCAD SHX Text
86.148
AutoCAD SHX Text
86.115
AutoCAD SHX Text
86.337
AutoCAD SHX Text
86.662
AutoCAD SHX Text
86.652
AutoCAD SHX Text
86.744
AutoCAD SHX Text
86.711
AutoCAD SHX Text
86.499
AutoCAD SHX Text
86.537
AutoCAD SHX Text
86.262
AutoCAD SHX Text
86.302
AutoCAD SHX Text
86.470
AutoCAD SHX Text
86.668
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
N
 • Sheets and Views
  • A1

Atasament: U02_Reglementari_urbanistice.pdf

5 6 A2

5 6

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l.

atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel.228717

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Transparenta

iulie 2019

332/2017

Plan Urbanistic Zonal -

DEPOZITARE, BIROURI PARCAJE SI

PRODUCTIE

BUGA Viorel si BUGA Laura

C.F. 414113, nr. cad. A1316/16,

S

teren

=20000 m

2

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

PLAN - REGLEMENTARI URBANISTICE

PLAN URBANISTIC ZONAL

DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE

C.F. 414113 nr. cad. A1316/16,

S

teren

=20000 m

2

Beneficiari:

BUGA Viorel si BUGA Laura

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

U 02

1:1000

Limita zona studiata

Limita topo teren conform C.F.

CAI DE COMUNICATIE

DESTINATIE

SIMBOLURI

Strazi si alei de deservire locala reglementate

anterior

Canale de desecare existente

Limita zona de implantare a cladirilor

Hcn 1300

Drumuri de exploatare existenteDE 1193

DELIMITARI

Limita suprafata de teren propus a fi introdus

in intravilan

Limita Intravilan Aprobat

S=5015mp

Suprafata parcele propuse

EE LEA 110Kv

ZONA DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE

PROPUSA

Zona interdictie de construire protectie LEA

(12m stanga/dreapta)

Spatii verzi propuse

GAS Retea Gaz Existenta

Stalp LEA

Zone de servicii, productie si depozitare

reglementate

Zone de servicii, productie si depozitare

propuse in afara terenului studiat

BILANT TERITORIAL

REGIM MAXIM DE INALTIME - P+2E

C.U.T. max INDUSTRIAL - 1,6

INALTIMEA MAXIMA LA CORNISA - 12m

P.O.T. max INDUSTRIAL. - 55%

Distanta minima fata de limita posterioara - 10m

Aliniament fata de frontul stradal - 10m

Distanta minima fata de limita laterala - 10m

20kv LEA 20Kv

SITUATIE EXISTENTA

CIRCULATII, PARCAJE, PLATFORME

20.000

mp

SUPRAFETE TEREN

ZONA DEPOZITARE, BIROURI,

PARCAJE SI PRODUCTIE

TOTAL

SITUATIE PROPUSA

mp

20.000 100%

11.000 55,00%

SPATII VERZI -

4.000 20.00%

5.000 25.00%

-

Limita parcele propuse

Circulatii interioare propuse

Limita protectie LEA

Limita protectie GAZ

Spatii verzi reglementate

Zona interdictie de construire protectie Gaz

(20m stanga/dreapta)

Zona interdictie de construire protectie Hcn (2m)

Zona de implantare a constructiilor propuse

Limita protectie Hcn

Cc1299/2/13

A1299/2/7

Z

O

N

A

P

A

R

C

A

R

E

4

Z

O

N

A

P

A

R

C

A

R

E

3

SPATIU COMERCIAL

HYPERMAGAZIN

A 1316/19/2

408436

P+1E

P.O.T.max = 45%

C.U.T.max = 0,9

A

1

3

1

6

/

2

4

A

1

3

1

6

/

1

9

S

t

=

0

.

5

5

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

5

1

4

h

a

canal

deviat

35

24

A

1

3

1

6

/

2

0

A

1

3

1

6

/

2

1

A

1

3

1

6

/

2

2

A

1

3

1

6

/

2

3

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

A 202137.982 , 474852.363

artera majora propusa prin PUG

(cate 2 benzi pe sens)

LEA 20kv

1

0

1

0

5

4

,

2

2

3

4

2

,

7

8

3

4

9

,

2

2

3

3

5

,

4

2

3

3

,

7

1

3

3

3

,

0

2

A

1

3

1

6

/

1

6

S

t

=

2

.

0

0

h

a

87.065

87.020

86.963

86.893

86.911

87.027

86.852

86.874

86.975

86.864

86.898

87.022

86.722

86.708

86.822

86.390

86.304

86.264

86.136

86.096

86.276

86.158

85.985

85.935

85.987

85.947

86.050

85.924

85.819

85.871

86.139

86.011

86.022

85.911

86.062

86.779

86.685

86.700

86.683

86.714

86.761

86.780

86.863

86.871

86.904

86.935

86.972

87.292

86.951

86.690

86.672

86.689

86.638

86.624

86.633

86.538

86.624

86.700

86.766

86.748

86.635

86.688

86.767

86.847

0.000

86.772

86.662

86.619

86.693

86.708

86.837

86.884

86.577

86.515

86.223

86.069

86.269

86.335

86.467

86.538

86.247

86.103

86.217

86.220

86.081

86.070

86.103

85.998

86.148

86.115

86.652

86.744

86.711

86.499

86.537

86.262

86.302

86.470

86.668

A

1

2

9

9

/

1

/

1

1

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

7

2

h

a

A

1

2

9

9

/

1

/

1

5

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

A

1

2

9

9

/

1

/

1

4

A

1

2

9

9

/

1

/

1

6

LEA 110kv

A

1

3

1

6

/

1

4

A

1

3

1

6

/

1

3

A

1

3

1

6

/

1

2

A

1

3

1

6

/

1

1

A

1

3

1

6

/

1

0

A

1

3

1

6

/

9

/

2

A

1

3

1

6

/

9

/

1

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

A

1

3

1

6

/

1

5

A

1

3

1

6

/

9

/

3

A

1

2

2

8

/

6

/

1

A

1

2

9

9

/

1

/

1

2

G

A

S

A

1

3

1

6

/

1

9

A

1

3

1

6

/

1

8

A

1

3

1

6

/

1

7

S

t

=

1

.

0

5

1

4

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

16

24

PUZ "Construire hale

industriale" aprobat prin

HCL 129 / 30.03.2010

2

1

D

e

1

1

9

3

H

C

n

1

3

0

0

1

0

,

9

6

1

0

,

0

1

1

0

2

556 m

2

1

18902 m

2

1

0

,

5

A

1

2

9

9

/

1

/

1

3

4

1

0

3

3

,

7

1

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

1

2

1

2

2

0

2

0

1

8

,

5

1

8

,

5

P

l

a

n

U

r

b

a

n

i

s

t

i

c

Z

o

n

a

l

"

D

E

1

2

0

5

C

a

l

e

a

H

C

L

4

9

5

/

1

8

.

1

2

.

2

0

0

7

P

l

a

n

U

r

b

a

n

i

s

t

i

c

Z

o

n

a

l

"

E

x

t

i

n

d

e

r

e

z

o

n

a

d

e

s

e

r

v

i

c

i

i

,

d

e

p

o

z

i

t

a

r

e

,

i

n

d

u

s

t

r

i

e

i

n

e

x

t

r

a

v

i

l

a

n

T

i

m

i

s

o

a

r

a

"

,

C

.

F

.

n

r

.

H

C

L

2

5

3

/

2

9

.

0

5

.

2

0

1

2

Plan Urbanistic de Detaliu "Reconfigurare

HCL 482/15.12.2009

PUZ aprobat cu aviz Cjt 150/2007

si HCL 37/29.01.2008

s

p

r

e

C

a

l e

a

S

a

g

u

l u

i

PUZ aprobat cu HCL 291/01.11.2011

2

IP Google Earth
/N datei CAN
DUSTRIALA a vo ss SL SUS SL — GAS Magistrala gaz ei se SSI E Zu RY |] Ape, cursuri de apa, canale ra TE 2 E. TIT TI PET
— = — = Retrageri, aliniamente ni 5...) foii îl) lei le ES TA PAOLA plantatii protectie PI Zona agricola
St a dt ei AR ile o o iai e taia plantatii protectie SE Zona agricola
N EEE a 4 4 _. a | MSN — E E VI = a EV | ET 7 apei BT a Tara T=T [= PE
yeqoide BUT UBIIABJ)UI BEJ] — IA
Limita intravilan FL PE E => UNI IER e SES Torei IM palid Ele) e =) 4 Zona servicii, depozitare si industrie
= sSENDA | Eille toni: o IF ll SI II | (1,0000 conf.CF) | E ti il CLU EA ru
EI E IM E FAR POT E 1,0011 N DS E E
BRE SR E SE E E EI RA E EEE EEE E E E E lin SE ES, 5,30 RA 5,34 Nr. cad. 50600 e IT x... ET er | d _ Nu —— E DRUMURI PUBLICE (ha) CĂ I SI PARCAJE (ha) 0,00 | 9,00 PE ERA | ie ei e uri Bu ui ==) SETAT EV 1,0011 Prater: 1205; CALEA SAGULUI, KM 7”. 1,0071
fn [nm | ana n onnean nsnal on nn |
BEA Le E dA SR = 4 = SI EI (eu) ILLINHLSNOD i) NU On ELSE sI tin, AU CU gi 5 A =) AR
= —_ EXISTENT TIT > ZONA FUNCTIONALA III ELE ET II DOOR ELE
Lil LS A S-A m ZONA FUNCTIONALA D= riasurat TIS E UL, ENDE) PROPUS UL , MELE. Tri
de E ai iu E EA stelei EEE ELA dal n) ) LA A esti ei E n tt i a > i a IE
A N — FA game | fn e | [fel e E AX i 30 m de la DEPOZITARE, SERVICII EET imita din spate -V EEE EEE E N PN PR PR FR PI IN si laterala - N
leii Bin mii nl e fie Fata N propus propus dtz ici clei DI ej existent! propus lexistent| propus d nat EET a LE ei 4 E Xe 55 RC: LEI 5 SI INDUSTRIE MII. IE CALA PSI IRA IRI AICI I- e NE
SO REGIM DE INALTIME, COEFICIENTI, RETRAGERI
E, COEFICIENTI, RETRAGERI S teren masurat , IURIE RE o TESS an E | CASES) PERETI TNI | PR cornisa (rm) | max CO E APETIT PIE
NT TIT ma
I, DEPOZITARE SI RAVILAN TIMISOAR ata STI ITA rATE
NR, RR d R N SA UN.
pic] IS UA SECTA i SII BE
N um ul EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA
NSE
AutoCAD SHX Text
408436 ( A1316/21-28 )
AutoCAD SHX Text
407920 ( Cc1316/19/1;1316/20 )
AutoCAD SHX Text
conducte aeriene
AutoCAD SHX Text
A1316/28
AutoCAD SHX Text
A1316/27
AutoCAD SHX Text
A1316/26
AutoCAD SHX Text
A1316/25
AutoCAD SHX Text
A1318/4/9
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/10
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/9
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/8
AutoCAD SHX Text
A1316/28
AutoCAD SHX Text
A1316/27
AutoCAD SHX Text
A1316/26
AutoCAD SHX Text
A1316/25
AutoCAD SHX Text
A1318/4/9
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/10
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/9
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/8
AutoCAD SHX Text
St=0.67ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.16ha
AutoCAD SHX Text
St=0.14ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.62ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.10ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.67ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.16ha
AutoCAD SHX Text
St=0.14ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.62ha
AutoCAD SHX Text
St=0.10ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
N
 • Sheets and Views
  • A1

Atasament: U03_Proprietatea_Obiective.pdf

5 6 A2

5 6

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l.

atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel.228717

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Transparenta

Iulie 2019

332/2017

Plan Urbanistic Zonal -

DEPOZITARE, BIROURI PARCAJE SI

PRODUCTIE

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

PLAN - PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

PLAN URBANISTIC ZONAL

DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE

C.F. 414113 nr. cad. A1316/16,

S

teren

=20000 m

2

Beneficiari:

BUGA Viorel si BUGA Laura

PLAN PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR - OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

U 03

1:1000

DESTINATIE

SIMBOLURI

BILANT TERITORIAL

SITUATIE EXISTENTA

TEREN CE SE INTENTIONEAZA A

FI TRECUT IN DOMENIU PUBLIC

-

20.000

mp

-

SUPRAFETE TEREN

TEREN PROPRIETATE PRIVATA

TOTAL

SITUATIE PROPUSA

mp

REGIM MAXIM DE INALTIME - P+2E

C.U.T. max INDUSTRIAL - 1,6

INALTIMEA MAXIMA LA CORNIŞĂ - 12m

P.O.T. max INDUSTRIAL. - 55%

Distanta minima fata de limita posterioara - 10m

Aliniament fata de frontul stradal - 10m

Distanta minima fata de limita laterala - 10m

Teren proprietate publica de interes national

Teren proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice

Terenuri ce se intentioneaza a fi trecute in domeniul public

Teren proprietate publica de interes local

Teren proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice

cu destinatia de spatiu verde in intravilan ce se va intabula

in extras CF

Teren cu destinatia de drum reglementat prin PUZ-uri

aprobate

S=5015mp

Suprafata parcele propuse

Lea LEA 110Kv

GAS Retea Gaz Existenta

Stalp LEA

20kv LEA 20Kv

BUGA Viorel si BUGA Laura

Dumitrascu Gheorghe

C.F. 414113, nr. cad. A1316/16,

S

teren

=20000 m

2

542 2,71%

20.000 100%

19.458 97,29%

Limita zona studiata

Limita topo teren conform C.F.

Limita zona de implantare a cladirilor

DELIMITARI

Limita suprafata de teren propus a

fi introdus in intravilan

Limita Intravilan Aprobat

Limita parcele propuse

Limita protectie LEA

Limita protectie GAZ

Limita protectie Hcn

Zone cu servituti de trecere pentru acces LEA si Hcn

Cc1299/2/13

A1299/2/7

Z

O

N

A

P

A

R

C

A

R

E

4

Z

O

N

A

P

A

R

C

A

R

E

3

A 1316/19/2

408436

A

1

3

1

6

/

2

4

A

1

3

1

6

/

1

9

S

t

=

0

.

5

5

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

5

1

4

h

a

35

24

A

1

3

1

6

/

2

0

A

1

3

1

6

/

2

1

A

1

3

1

6

/

2

2

A

1

3

1

6

/

2

3

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

A 202137.982 , 474852.363

2

0

2

0

artera majora propusa prin PUG

(cate 2 benzi pe sens)

LEA 20kv

1

0

1

0

5

4

,

2

2

A

1

3

1

6

/

1

6

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

A

1

2

9

9

/

1

/

1

3

1

87.065 2

87.020

3

86.963

4

86.893

5

86.911

6

87.027

7

86.852

8

86.874

9

86.975

10

86.864

11

86.898

12

87.022

13

86.722

14

86.708

15

86.822

16

86.390

17

86.304

18

86.264

19

86.136

20

86.096

21

86.276

22

86.158

23

85.985

24

85.935

25

85.987

26

85.947

27

86.050

28

85.924

29

85.819

30

85.871

31

86.139

32

86.011

33

86.022

34

85.911

35

86.062

1

86.779

2

86.685

3

86.700

4

86.683

5

86.714

6

86.761

7

86.780

8

86.863

9

86.871

10

86.904

11

86.935

12

86.972

13

87.292

ST

14

86.951

ST

15

86.690

16

86.672

17

86.689

18

86.638

19

86.624

20

86.633

21

86.538

22

86.624

23

86.700

24

86.766

86.748

26

86.635

27

86.688

28

86.767

86.847

5

0.000

PCTCONTUR

9

86.772

10

86.662

11

86.619

12

86.693

13

86.708

14

86.837

15

86.884

16

86.577

17

86.515

18

86.223

19

86.069

20

86.269

21

86.335

22

86.467

23

86.538

24

86.247

25

86.103

26

86.217

27

86.220

28

86.081

29

86.070

30

86.103

31

85.998

37

86.148

38

86.115

58

86.652

59

86.744

60

86.711

61

86.499

86.537

72

86.262

73

86.302

74

86.470

75

86.668

A

1

2

9

9

/

1

/

1

1

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

7

2

h

a

A

1

2

9

9

/

1

/

1

5

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

A

1

2

9

9

/

1

/

1

4

A

1

2

9

9

/

1

/

1

6

LEA 110kv

A

1

3

1

6

/

1

4

A

1

3

1

6

/

1

3

A

1

3

1

6

/

1

2

A

1

3

1

6

/

1

1

A

1

3

1

6

/

1

0

A

1

3

1

6

/

9

/

2

A

1

3

1

6

/

9

/

1

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

A

1

3

1

6

/

1

5

A

1

3

1

6

/

9

/

3

A

1

2

2

8

/

6

/

1

A

1

2

9

9

/

1

/

1

2

G

A

S

A

1

3

1

6

/

1

9

A

1

3

1

6

/

1

8

A

1

3

1

6

/

1

7

S

t

=

1

.

0

5

1

4

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

16

24

PUZ "Construire hale

industriale" aprobat prin

HCL 129 / 30.03.2010

2

1

D

e

1

1

9

3

H

C

n

1

3

0

0

1

0

2

0

k

v

2

0

k

v

3

4

2

,

7

8

3

4

9

,

2

2

1

0

,

9

6

1

0

,

0

1

1

0

1

0

,

5

1

18902 m

2

1

18987 m

2

2

556 m

2

1

0

4

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

P

l

a

n

U

r

b

a

n

i

s

t

i

c

Z

o

n

a

l

"

D

E

1

2

0

5

C

a

l

e

a

H

C

L

4

9

5

/

1

8

.

1

2

.

2

0

0

7

P

l

a

n

U

r

b

a

n

i

s

t

i

c

Z

o

n

a

l

"

E

x

t

i

n

d

e

r

e

z

o

n

a

d

e

s

e

r

v

i

c

i

i

,

d

e

p

o

z

i

t

a

r

e

,

i

n

d

u

s

t

r

i

e

i

n

e

x

t

r

a

v

i

l

a

n

T

i

m

i

s

o

a

r

a

"

,

C

.

F

.

n

r

.

H

C

L

2

5

3

/

2

9

.

0

5

.

2

0

1

2

Plan Urbanistic de Detaliu "Reconfigurare

HCL 482/15.12.2009

PUZ aprobat cu aviz Cjt 150/2007

si HCL 37/29.01.2008

PUZ aprobat cu HCL 291/01.11.2011

s

p

r

e

C

a

l e

a

S

a

g

u

l u

i

2

1

2

1

2

2

0

2

0

1

8

,

5

1

8

,

5

IP Google Earth
/N datei CAN
AutoCAD SHX Text
408436 ( A1316/21-28 )
AutoCAD SHX Text
407920 ( Cc1316/19/1;1316/20 )
AutoCAD SHX Text
conducte aeriene
AutoCAD SHX Text
A1316/28
AutoCAD SHX Text
A1316/27
AutoCAD SHX Text
A1316/26
AutoCAD SHX Text
A1316/25
AutoCAD SHX Text
A1318/4/9
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/10
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/9
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/8
AutoCAD SHX Text
A1316/28
AutoCAD SHX Text
A1316/27
AutoCAD SHX Text
A1316/26
AutoCAD SHX Text
A1316/25
AutoCAD SHX Text
A1318/4/9
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/10
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/9
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/8
AutoCAD SHX Text
St=0.67ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.16ha
AutoCAD SHX Text
St=0.14ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.62ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.10ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.67ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.16ha
AutoCAD SHX Text
St=0.14ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.62ha
AutoCAD SHX Text
St=0.10ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
N
 • Sheets and Views
  • A1

Atasament: U04_Posibilitati_mobilare.pdf

5 6 A2

5 6

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l.

atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel.228717

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Transparenta

Iulie 2019

332/2017

Plan Urbanistic Zonal -

DEPOZITARE, BIROURI PARCAJE SI

PRODUCTIE

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

PLAN - POSIBILITATI MOBILARE URBANISTICA

PLAN URBANISTIC ZONAL

DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE

C.F. 414113 nr. cad. A1316/16,

S

teren

=20000 m

2

Beneficiari:

BUGA Viorel si BUGA Laura

PLAN POSIBILITATI MOBILARE URBANISTICA

U 04

1:1000

Corpuri de birouri, spatii de productie si

depozitare propuse

BUGA Viorel si BUGA Laura

C.F. 414113, nr. cad. A1316/16,

S

teren

=20000 m

2

Limita zona studiata

Limita topo teren conform C.F.

CAI DE COMUNICATIE

DESTINATIE

SIMBOLURI

Strazi si alei de deservire locala reglementate

anterior

Canale de desecare existente

Limita zona de implantare a cladirilor

Hcn 1300

Drumuri de exploatare existenteDE 1193

DELIMITARI

Limita suprafata de teren propus a fi introdus

in intravilan

Limita Intravilan Aprobat

S=5015mp

Suprafata parcele propuse

EE LEA 110Kv

ZONA DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE

PROPUSA

Zona interdictie de construire protectie LEA

(12m stanga/dreapta)

Spatii verzi propuse

GAS Retea Gaz Existenta

Stalp LEA

Zone de servicii, productie si depozitare

reglementate

Zone de servicii, productie si depozitare

propuse in afara terenului studiat

BILANT TERITORIAL

REGIM MAXIM DE INALTIME - P+2E

C.U.T. max INDUSTRIAL - 1,6

INALTIMEA MAXIMA LA CORNISA - 12m

P.O.T. max INDUSTRIAL. - 55%

Distanta minima fata de limita posterioara - 10m

Aliniament fata de frontul stradal - 10m

Distanta minima fata de limita laterala - 10m

20kv LEA 20Kv

SITUATIE EXISTENTA

CIRCULATII, PARCAJE, PLATFORME

20.000

mp

SUPRAFETE TEREN

ZONA DEPOZITARE, BIROURI,

PARCAJE SI PRODUCTIE

TOTAL

SITUATIE PROPUSA

mp

20.000 100%

11.000 55,00%

SPATII VERZI -

4.000 20.00%

5.000 25.00%

-

Limita parcele propuse

Circulatii interioare propuse

Limita protectie LEA

Limita protectie GAZ

Spatii verzi reglementate

Zona interdictie de construire protectie Gaz

(20m stanga/dreapta)

Zona interdictie de construire protectie Hcn (2m)

Limita protectie Hcn

SIMBOLURI

Cc1299/2/13

A1299/2/7

Z

O

N

A

P

A

R

C

A

R

E

4

Z

O

N

A

P

A

R

C

A

R

E

3

SPATIU COMERCIAL

HYPERMAGAZIN

A 1316/19/2

408436

P+1E

P.O.T.max = 45%

C.U.T.max = 0,9

A

1

3

1

6

/

2

4

A

1

3

1

6

/

1

9

S

t

=

0

.

5

5

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

5

1

4

h

a

canal

deviat

35

24

A

1

3

1

6

/

2

0

A

1

3

1

6

/

2

1

A

1

3

1

6

/

2

2

A

1

3

1

6

/

2

3

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

A 202137.982 , 474852.363

1

8

,

5

1

8

,

5

2

0

2

0

LEA 20kv

1

0

1

0

1

0

5

4

,

2

2

A

1

3

1

6

/

1

6

S

t

=

2

.

0

0

h

a

A

1

2

9

9

/

1

/

1

3

1

87.065 2

87.020

3

86.963

4

86.893

5

86.911

6

87.027

7

86.852

8

86.874

9

86.975

10

86.864

11

86.898

12

87.022

13

86.722

14

86.708

15

86.822

16

86.390

17

86.304

18

86.264

19

86.136

20

86.096

21

86.276

22

86.158

23

85.985

24

85.935

25

85.987

26

85.947

27

86.050

28

85.924

29

85.819

30

85.871

31

86.139

32

86.011

33

86.022

34

85.911

35

86.062

1

86.779

2

86.685

3

86.700

4

86.683

5

86.714

6

86.761

7

86.780

8

86.863

9

86.871

10

86.904

11

86.935

12

86.972

13

87.292

ST

14

86.951

ST

15

86.690

16

86.672

17

86.689

18

86.638

19

86.624

20

86.633

21

86.538

22

86.624

23

86.700

24

86.766

86.748

26

86.635

27

86.688

28

86.767

86.847

5

0.000

PCTCONTUR

9

86.772

10

86.662

11

86.619

12

86.693

13

86.708

14

86.837

15

86.884

16

86.577

17

86.515

18

86.223

19

86.069

20

86.269

21

86.335

22

86.467

23

86.538

24

86.247

25

86.103

26

86.217

27

86.220

28

86.081

29

86.070

30

86.103

31

85.998

37

86.148

38

86.115

58

86.652

59

86.744

60

86.711

61

86.499

86.537

72

86.262

73

86.302

74

86.470

75

86.668

A

1

2

9

9

/

1

/

1

1

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

7

2

h

a

A

1

2

9

9

/

1

/

1

5

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

A

1

2

9

9

/

1

/

1

4

A

1

2

9

9

/

1

/

1

6

LEA 110kv

A

1

3

1

6

/

1

4

A

1

3

1

6

/

1

3

A

1

3

1

6

/

1

2

A

1

3

1

6

/

1

1

A

1

3

1

6

/

1

0

A

1

3

1

6

/

9

/

2

A

1

3

1

6

/

9

/

1

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

A

1

3

1

6

/

1

5

A

1

3

1

6

/

9

/

3

A

1

2

2

8

/

6

/

1

A

1

2

9

9

/

1

/

1

2

G

A

S

A

1

3

1

6

/

1

9

A

1

3

1

6

/

1

8

A

1

3

1

6

/

1

7

S

t

=

1

.

0

5

1

4

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

16

24

PUZ "Construire hale

industriale" aprobat prin

HCL 129 / 30.03.2010

2

1

D

e

1

1

9

3

H

C

n

1

3

0

0

artera majora propusa prin PUG

(cate 2 benzi pe sens)

S

t

=

2

.

0

0

h

a

2

556 m

2

1

18902 m

2

1

18987 m

2

1

0

3

4

2

,

7

8

3

4

9

,

2

2

1

0

,

9

6

1

0

,

0

1

4

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

3

3

,

7

1

1

0

,

5

1

0

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

P

l

a

n

U

r

b

a

n

i

s

t

i

c

Z

o

n

a

l

"

D

E

1

2

0

5

C

a

l

e

a

H

C

L

4

9

5

/

1

8

.

1

2

.

2

0

0

7

P

l

a

n

U

r

b

a

n

i

s

t

i

c

Z

o

n

a

l

"

E

x

t

i

n

d

e

r

e

z

o

n

a

d

e

s

e

r

v

i

c

i

i

,

d

e

p

o

z

i

t

a

r

e

,

i

n

d

u

s

t

r

i

e

i

n

e

x

t

r

a

v

i

l

a

n

T

i

m

i

s

o

a

r

a

"

,

C

.

F

.

n

r

.

H

C

L

2

5

3

/

2

9

.

0

5

.

2

0

1

2

Plan Urbanistic de Detaliu "Reconfigurare

HCL 482/15.12.2009

PUZ aprobat cu aviz Cjt 150/2007

si HCL 37/29.01.2008

s

p

r

e

C

a

l e

a

S

a

g

u

l u

i

PUZ aprobat cu HCL 291/01.11.2011

1

2

1

2

2

0

2

0

1

8

,

5

1

8

,

5

2

IP Google Earth
/N datei CAN
nina oz ALE Ss USS CI TES i — GAS —— Magistrala ga "e ua AAA a BE Ape, cursuri de apa, canale DUSTRIAL A n vw m W ET Ta NT PET PEN TE Ia Ta Fa SEP Ta
— = = = Retrageri, aliniamente — LEA 2v — Linie electrica aeriana 20 kV plantatii protectie PI Zona agricola
Linie electrica aeriana 20 kV i ENE: SUIE SRR DURIN. TIT DIE N AURIE 1 SI INEU | dale al Me e = —— NE PETRE IE, ILIE
rm ZA email wrarzi
i i —— |_imita intravilan —o—D—- Limita PUZ aprobat
Ra BL vL4 | Zona exiindere servicii si depoziiare Limita PUZ aproba: Lu” | del la PE ez Zn
MESS | A ninti A A AT E (1,0006 cani. CF) Eni on (1,0009 conf.CF)| schi
pn NE "5 RIN IE 7 E
EA add ăi den pe m E sut FA fe E m a E Nes MEDIE 'L INM V3TVI $0Z) 0090S 'PD2 “AN a TA ne 00% CE n re SI ERE TG SIA gi | | fn e a sa ini main il i i i al ERETRIA PRUT REA
E fr E E A ele Sur Ves TU ICC CO ET 45,00 m_i ” PENT PI: st [nam | aan În onmnesn nsnal oa ms n |
VU e EA ETA SIE =) Dă E (eu) UE | EET | IRENE arda | Ca erei To AU SS |
3 DE PROPUS razii ETA masurat
E AI La ii lar EXISTENT | PROPUS N ZONA FUNCTIONALA Suprafata (ha) masurat | 50603 a % din Steren % din Steren Le ARII
CI ana DAL | SIL O A, PESE 1 ITI TE TEA | _ d | _ | _ | _ | _ | PI | PA | d | RARE LE em m LE ST a 1 Ta ar)
an mr FA eso strai O a a at tt a NS f G DEPOZITARE, SERVICII N a N LL SI INDUSTRIE LE UC n > yu = d E E ————— IE ————— —— — — [EA PRET EEE 1] silatere
NE = ESI AZI INI NFL LI ntz ea TU aice a Editare eius II E Fa a existent] propus |a Pe SIE C Eu DEPOZITAR s.B 4 a E III = _ PRE =-ȘE N = Isa SN sa - 80 A E i UTE : biti a Li La 55 UL E [osii A atm VI E m! DU N al
REGIM DE INALTIME, COEFICIENTI, RETRAGERI
S teren masurat en COnfori GE = cil SI TAR E =
E ITI UE
I, DEPOZITARE SI RAVILAN TIMISOAR RAR etate Bd = INC (A 0) i NCAD
REGLEMENTARI URBANISTICE ETAPA II BE
N um ul EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA
VA SETE 7 _ BOI
NR AN RS N A d
AutoCAD SHX Text
408436 ( A1316/21-28 )
AutoCAD SHX Text
407920 ( Cc1316/19/1;1316/20 )
AutoCAD SHX Text
conducte aeriene
AutoCAD SHX Text
A1316/28
AutoCAD SHX Text
A1316/27
AutoCAD SHX Text
A1316/26
AutoCAD SHX Text
A1316/25
AutoCAD SHX Text
A1318/4/9
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/10
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/9
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/8
AutoCAD SHX Text
A1316/28
AutoCAD SHX Text
A1316/27
AutoCAD SHX Text
A1316/26
AutoCAD SHX Text
A1316/25
AutoCAD SHX Text
A1318/4/9
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/10
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/9
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/8
AutoCAD SHX Text
St=0.67ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.16ha
AutoCAD SHX Text
St=0.14ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.62ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.10ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.67ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.16ha
AutoCAD SHX Text
St=0.14ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.62ha
AutoCAD SHX Text
St=0.10ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
N
 • Sheets and Views
  • A1

Atasament: U05_Studiu_cvartal.pdf

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

LEA 110kv

Cc1299/2/13

A1299/2/7

S

R

M

Z

O

N

A

P

A

R

C

A

R

E

4

176

S

-2.522

176

S

-2.522

D

e

1

2

4

4

H

C

n

1

3

0

0

2

3

1

4

3

2

2

4

artera majora propusa prin PUG

(cate 2 benzi pe sens)

P

l

a

n

U

r

b

a

n

i

s

t

i

c

Z

o

n

a

l

"

D

E

1

2

0

5

C

a

l

e

a

Ş

a

g

u

l

u

i

k

m

7

"

,

Z

o

n

a

C

a

l

e

a

Ş

a

g

u

l

u

i

,

D

.

N

.

5

9

k

m

7

,

T

i

m

i

ş

o

a

r

a

H

C

L

4

9

5

/

1

8

.

1

2

.

2

0

0

7

Plan Urbanistic Zonal Construire hale

industriale", CF 4927-zona Freidorf,

Timişoara

Hotararea Consiliului Local

129/30.03.2010

A

1

3

1

6

/

8

/

3

A

1

3

1

6

/

8

/

2

A

1

3

1

6

/

8

/

1

A

1

3

1

6

/

7

A

1

3

1

6

/

6

A

1

3

1

8

/

2

/

2

7

/

8

A

1

3

1

8

/

2

/

2

7

/

3

A

1

3

1

8

/

2

/

2

7

/

4

A

1

3

1

8

/

2

/

2

7

/

5

A

1

3

1

8

/

2

/

2

7

/

6

A

1

3

1

8

/

2

/

2

7

/

7

A

1

2

2

8

/

6

/

3

A

1

2

2

8

/

6

/

4

A

1

3

1

6

/

2

8

A

1

3

1

6

/

1

9

A

1

3

1

6

/

1

8

A

1

3

1

6

/

1

7

A

1

3

1

6

/

1

6

A

1

3

1

6

/

1

4

A

1

3

1

6

/

1

3

A

1

3

1

6

/

1

2 A

1

3

1

6

/

1

1

A

1

3

1

6

/

1

0

A

1

3

1

6

/

9

/

2

A

1

3

1

6

/

9

/

1

A

1

3

1

6

/

5

A

1

3

1

6

/

3

A

1

2

9

9

/

1

/

1

1

A

1

2

9

9

/

1

/

1

0

A

1

2

9

9

/

1

/

1

2

A

1

2

9

9

/

1

/

1

5

A

1

2

9

9

/

1

/

2

A

1

2

9

9

/

1

/

3

A

1

2

9

9

/

1

/

4

A

1

2

9

9

/

1

/

5

A

1

2

9

9

/

1

/

6

A

1

2

9

9

/

1

/

7

A

1

2

9

9

/

1

/

8

A

1

2

9

9

/

1

/

9

A

1

3

1

8

/

2

/

2

7

/

1

0

A

1

3

1

8

/

2

/

2

7

/

9

A

1

2

2

8

/

6

/

1

A

1

2

2

8

/

6

/

1

/

1

A

1

2

2

8

/

6

/

2

A

1

2

2

8

/

6

/

5

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

0

.

1

6

h

a

S

t

=

0

.

1

4

h

a

S

t

=

0

.

5

0

h

a

S

t

=

0

.

5

5

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

5

1

4

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

0

.

1

0

h

a

S

t

=

0

.

9

0

h

a

S

t

=

0

.

9

0

h

a

S

=

1

.

5

0

h

a

S

=

0

.

6

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

canal

deviat

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

24

D

e

1

1

9

3

A

1

2

9

9

/

1

/

1

3

A

1

3

1

6

/

1

5

A

1

3

1

6

/

9

/

3

S

t

=

2

.

0

0

h

a

A

1

2

9

9

/

1

/

1

4

LEA 20kv

LEA 110kv

35

24

A

1

3

1

6

/

2

0

A

1

3

1

6

/

2

1

A

1

3

1

6

/

2

2

A

1

3

1

6

/

2

3

1

2

1

2

2

0

2

0

S

t

=

0

.

5

0

h

a

S

t

=

0

.

5

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

artera majora propusa prin P.U.Z.

(cate 2 benzi pe sens)

pentru legatura cu continuarea

strazii I. Slavici

35

PUZ aprobat cu HCL 291/01.11.2011

S

t

=

0

.

6

7

h

a

A

1

3

1

6

/

2

4

A

1

3

1

6

/

2

5

A

1

3

1

6

/

2

6

A

1

3

1

6

/

2

7

S

t

=

0

.

5

0

h

a

S

t

=

0

.

9

0

h

a

S

t

=

0

.

9

0

h

a S

t

=

0

.

9

0

h

a

PUZ "Construire hale

industriale" aprobat prin

HCL 129 / 30.03.2010

A

1

2

9

9

/

1

/

1

6

S

t

=

2

.

7

2

h

a

1

0

5

4

,

2

2

3

3

,

7

1

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

2

0

16

A 202137.982 , 474852.363

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

B 201938.903 , 474915.864

2

556 m

2

1

18902 m

2

1

0

3

4

2

,

7

8

3

4

9

,

2

2

3

3

5

,

4

2

3

3

3

,

0

2

1

0

,

9

6

1

0

,

0

1

1

0

1

0

,

5

16

16

P

l

a

n

U

r

b

a

n

i

s

t

i

c

Z

o

n

a

l

"

E

x

t

i

n

d

e

r

e

z

o

n

a

d

e

s

e

r

v

i

c

i

i

,

d

e

p

o

z

i

t

a

r

e

,

i

n

d

u

s

t

r

i

e

i

n

e

x

t

r

a

v

i

l

a

n

T

i

m

i

s

o

a

r

a

"

,

C

.

F

.

n

r

.

4

1

0

3

1

2

n

r

.

C

a

d

.

A

1

2

9

9

/

1

/

1

5

/

b

/

2

,

e

x

t

r

a

v

i

l

a

n

,

T

i

m

i

ş

o

a

r

a

H

C

L

2

5

3

/

2

9

.

0

5

.

2

0

1

2

Plan Urbanistic de Detaliu "Reconfigurare

zona pentru spaţii comerciale, servicii, show

room, depozite", Calea Şagului (DN 59), km

7+300, dreapta, Timişoara

HCL 482/15.12.2009

PUZ aprobat cu aviz Cjt 150/2007

si HCL 37/29.01.2008

1

2

1

2

2

0

2

0

1

8

,

5

1

8

,

5

s

p

r

e

C

a

l e

a

S

a

g

u

l u

i

A17 8

s. r. l.

atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel.228717

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT

Proiect nr.

FazaTitlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

Iulie 2019

332/2017

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

U 05

1:2000

Plan Urbanistic Zonal -

DEPOZITARE, BIROURI PARCAJE SI

PRODUCTIE

PLAN - STUDIU CVARTAL

BILANT TERITORIAL

SITUATIE EXISTENTA

CIRCULATII, PARCAJE, PLATFORME -

20.000

mp

-

SPATII VERZI

SUPRAFETE TEREN

TOTAL

SITUATIE PROPUSA

mp

-

REGIM MAXIM DE INALTIME - P+2E

C.U.T. max INDUSTRIAL - 1,6

P.O.T. max INDUSTRIAL. - 55%

5.000 25,00%

4.000

20.000 100%

11.000 55,00%

20.00% Distanta minima fata de limita posterioara - 10m

Aliniament fata de frontul stradal - 10m (6,5m)

Distanta minima fata de limita laterala - 10m

LEGENDA

LEROY

MERLIN

METRO

PLAN URBANISTIC ZONAL

DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE

Extravilan Timişoara, zona Freidorf

C.F. 414113 nr. cad. A1316/16,

S

teren

=20000 m

2

Beneficiari:

BUGA Viorel si BUGA Laura

PLAN STUDIU CVARTAL

BUGA Viorel si BUGA Laura

Extravilan Timişoara, zona Freidorf

C.F. 414113, nr. cad. A1316/16,

S

teren

=20000 m

2

ZONA DEPOZITARE, BIROURI,

PARCAJE SI PRODUCTIE

Limita zona studiata

Limita topo teren conform C.F.

CAI DE COMUNICATIE

DESTINATIE

SIMBOLURI

Strazi si alei de deservire locala reglementate

anterior

Canale de desecare existente

Limita zona de implantare a cladirilor

Hcn 1300

Drumuri de exploatare existenteDE 1193

DELIMITARI

Limita suprafata de teren propus a fi introdus

in intravilan

Limita Intravilan Aprobat

S=5015mp

Suprafata parcele propuse

EE LEA 110Kv

ZONA DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE

PROPUSA

Zona interdictie de construire protectie LEA

(12m stanga/dreapta)

Spatii verzi propuse

GAS Retea Gaz Existenta

Stalp LEA

Zone de servicii, productie si depozitare

reglementate

Zone de servicii, productie si depozitare

propuse in afara terenului studiat

20kv LEA 20Kv

Limita parcele propuse

Circulatii interioare propuse

Limita protectie LEA

Limita protectie GAZ

Spatii verzi reglementate

Zona interdictie de construire protectie Gaz

(20m stanga/dreapta)

Zona interdictie de construire protectie Hcn (2m)

Limita protectie Hcn

mirii Si ULPIA A FCC Le) acd apti LALEA fain a ET A Pl Ape, cursuri de apa, canale Lu iul 3 Zona protectie magistrala gaz BECI Pl BV 1») SUE LC) Pl Drum propus prin PUZ EN] Zora protectie linie electrica aeriana 20 kV Zona construibila E AU LS:
dom d E ESI EAI SA PASE sl) dei pân LU = ti El mau i as PE ES TIE ESL en) Lat i e PA d IE a Va E UI IE LILI ONU Pai sibi E + axisterii, Bi closet ou EREI Drum propus prin PUZ IMN =. LL
[i a a [Ne] 4, A — Limita intravilan WAP] servicii si depozitare fra a ant LUI i 74) Zona servicii, depozitare si industrie — + — Limita de proprietate Pl Zona industrie Zona spatii verzi amenajate —_ = = = Retrageri, aliniamente TE TE
PUZ DE 4205; CALEA SAGULUI, KM 7". zona Calea" lui (DN 59), km 7 - Timisoara S.C. LAVEDI NVITED S.R.L. HCLMT nr. 495/8.12.2007 i su i cica 1 it I Eilat Ea | || SUPRAFATĂ TEREN fa) PREIEI NE LEG Le LS ir) fa * aa ani LS E E lit E om SES Bo SE) E ind aid UITI SL) 4 a £ Zora extindere servicii si depozitare Ea SES ea E e Pa inu Pasi PA ESI plantatii protectie
ee Sa IP TEREN AGRICOL (ha) a BI) Dre uni Iu) MEET NICE a | E | ai a a SIZE A UA | E UE |
E CETE E 5 a E E = : z CET SIE lu E EXISTENT Pee E PRET EET Ea terei tn E CE _ EET TEREN AGRICOL (ha) Rp ELL CE E CITI CUI n TI TI EET TE TI ITI UIT ET n a ST) 306 E E ET UE T TE T ZI E
NR IQ N XA Z A X A o” e sc 1:10000 SI SQ A a va 7 ! SAS REGIM DE INALTIME, COEFICIENTI, RETRAGERI EET [Hinex comisa (m) Hmm coama CEI piei TUI ie TOPI Parcela = E POPI |oxistont[ propus faxistert]
Steren > TTL | RARE IN LOCALITATE ES EI PLAN IDE INCAD E SI DI E e = = E = SEI ITI Era EI Parcela ET IN ET EI 0) GC E RE fs Propus EI asiatert| propus Fstragari DEPOZITARE, SERMAGII = = RER INNER ET RU ENE ET
8 8 & _474800 O
5 CITI TU
P.U.2. EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA REGLEMENTARI URBANISTICE ETAPA Ill i E ITS E
SL
a „PI £ FE a x A d e i E 4 E E
A /, N Zi N CALAN
AutoCAD SHX Text
407777 ( A1318/2/27/1-10 )
AutoCAD SHX Text
407920 ( Cc1316/19/1;1316/20 )
AutoCAD SHX Text
conducte aeriene
AutoCAD SHX Text
A1255/1
AutoCAD SHX Text
De1294
AutoCAD SHX Text
HCn1197/1
AutoCAD SHX Text
De1293
AutoCAD SHX Text
DE1205/9
AutoCAD SHX Text
A1316/4
AutoCAD SHX Text
A1316/2
AutoCAD SHX Text
A1316/1
AutoCAD SHX Text
A1299/1/1
AutoCAD SHX Text
A1318/2/15
AutoCAD SHX Text
A1318/2/14
AutoCAD SHX Text
A1318/2/13
AutoCAD SHX Text
A1318/2/11
AutoCAD SHX Text
A1318/2/10
AutoCAD SHX Text
A1318/2/12
AutoCAD SHX Text
A1318/1/3
AutoCAD SHX Text
A1318/2/22
AutoCAD SHX Text
A1318/2/23
AutoCAD SHX Text
A1318/2/21/2
AutoCAD SHX Text
A1318/2/21/1
AutoCAD SHX Text
A1318/2/18
AutoCAD SHX Text
A1318/2/19
AutoCAD SHX Text
A1318/2/20
AutoCAD SHX Text
A1318/2/16
AutoCAD SHX Text
A1318/2/17
AutoCAD SHX Text
A1314/12
AutoCAD SHX Text
A1314/11
AutoCAD SHX Text
A1318/2/1
AutoCAD SHX Text
A1318/2/2
AutoCAD SHX Text
A1318/2/3
AutoCAD SHX Text
A1318/2/4
AutoCAD SHX Text
A1318/2/5
AutoCAD SHX Text
A1318/2/6
AutoCAD SHX Text
A1318/2/7
AutoCAD SHX Text
A1318/2/8
AutoCAD SHX Text
A1318/2/9
AutoCAD SHX Text
A1349/3/1
AutoCAD SHX Text
A1314/8
AutoCAD SHX Text
A1314/8/1
AutoCAD SHX Text
A1314/9
AutoCAD SHX Text
A1314/10
AutoCAD SHX Text
A1290/1
AutoCAD SHX Text
A1245/4/20
AutoCAD SHX Text
A1245/4/21
AutoCAD SHX Text
A1245/4/22
AutoCAD SHX Text
A1245/4/23
AutoCAD SHX Text
A1245/1/14
AutoCAD SHX Text
A1245/5/1/2
AutoCAD SHX Text
A1316/4
AutoCAD SHX Text
A1316/2
AutoCAD SHX Text
A1316/1
AutoCAD SHX Text
A1299/1/1
AutoCAD SHX Text
A1318/2/15
AutoCAD SHX Text
A1318/2/14
AutoCAD SHX Text
A1318/2/13
AutoCAD SHX Text
A1318/2/11
AutoCAD SHX Text
A1318/2/10
AutoCAD SHX Text
A1318/2/12
AutoCAD SHX Text
A1318/1/3
AutoCAD SHX Text
A1318/2/22
AutoCAD SHX Text
A1318/2/23
AutoCAD SHX Text
A1318/2/21/2
AutoCAD SHX Text
A1318/2/21/1
AutoCAD SHX Text
A1318/2/18
AutoCAD SHX Text
A1318/2/19
AutoCAD SHX Text
A1318/2/20
AutoCAD SHX Text
A1318/2/16
AutoCAD SHX Text
A1318/2/17
AutoCAD SHX Text
A1314/12
AutoCAD SHX Text
A1314/11
AutoCAD SHX Text
A1318/2/1
AutoCAD SHX Text
A1318/2/2
AutoCAD SHX Text
A1318/2/3
AutoCAD SHX Text
A1318/2/4
AutoCAD SHX Text
A1318/2/5
AutoCAD SHX Text
A1318/2/6
AutoCAD SHX Text
A1318/2/7
AutoCAD SHX Text
A1318/2/8
AutoCAD SHX Text
A1318/2/9
AutoCAD SHX Text
A1349/3/1
AutoCAD SHX Text
A1314/8
AutoCAD SHX Text
A1314/8/1
AutoCAD SHX Text
A1314/9
AutoCAD SHX Text
A1314/10
AutoCAD SHX Text
A1290/1
AutoCAD SHX Text
A1245/4/20
AutoCAD SHX Text
A1245/4/21
AutoCAD SHX Text
A1245/4/22
AutoCAD SHX Text
A1245/4/23
AutoCAD SHX Text
A1245/1/14
AutoCAD SHX Text
A1245/5/2
AutoCAD SHX Text
A1245/5/1/2
AutoCAD SHX Text
A1245/5/1/1
AutoCAD SHX Text
Starla= 9.75ha
AutoCAD SHX Text
Starla= 45.18ha
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
St=3.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
202900
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=0.43ha
AutoCAD SHX Text
St=3.50ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.58ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.50ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.20ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=2.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=0.50ha
AutoCAD SHX Text
S=2.00ha
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
St=3.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=2.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=0.43ha
AutoCAD SHX Text
St=3.50ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.58ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
St=1.50ha
AutoCAD SHX Text
St=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.20ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=2.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=1.00ha
AutoCAD SHX Text
S=0.50ha
AutoCAD SHX Text
S=2.00ha
AutoCAD SHX Text
202900
AutoCAD SHX Text
202800
AutoCAD SHX Text
202700
AutoCAD SHX Text
202600
AutoCAD SHX Text
202500
AutoCAD SHX Text
202400
AutoCAD SHX Text
202300
AutoCAD SHX Text
202200
AutoCAD SHX Text
202100
AutoCAD SHX Text
202000
AutoCAD SHX Text
201900
AutoCAD SHX Text
202900
AutoCAD SHX Text
202800
AutoCAD SHX Text
202700
AutoCAD SHX Text
202600
AutoCAD SHX Text
202500
AutoCAD SHX Text
202400
AutoCAD SHX Text
202300
AutoCAD SHX Text
202200
AutoCAD SHX Text
202100
AutoCAD SHX Text
202000
AutoCAD SHX Text
201900
AutoCAD SHX Text
202900
AutoCAD SHX Text
202800
AutoCAD SHX Text
202700
AutoCAD SHX Text
202600
AutoCAD SHX Text
202500
AutoCAD SHX Text
202400
AutoCAD SHX Text
202300
AutoCAD SHX Text
202200
AutoCAD SHX Text
202100
AutoCAD SHX Text
202000
AutoCAD SHX Text
201900
AutoCAD SHX Text
202900
AutoCAD SHX Text
202800
AutoCAD SHX Text
202700
AutoCAD SHX Text
202600
AutoCAD SHX Text
202500
AutoCAD SHX Text
202400
AutoCAD SHX Text
202300
AutoCAD SHX Text
202200
AutoCAD SHX Text
202100
AutoCAD SHX Text
202000
AutoCAD SHX Text
201900
AutoCAD SHX Text
202900
AutoCAD SHX Text
202800
AutoCAD SHX Text
202700
AutoCAD SHX Text
202600
AutoCAD SHX Text
202500
AutoCAD SHX Text
202400
AutoCAD SHX Text
202300
AutoCAD SHX Text
202200
AutoCAD SHX Text
202100
AutoCAD SHX Text
202000
AutoCAD SHX Text
201900
AutoCAD SHX Text
202900
AutoCAD SHX Text
202800
AutoCAD SHX Text
202700
AutoCAD SHX Text
202600
AutoCAD SHX Text
202500
AutoCAD SHX Text
202400
AutoCAD SHX Text
202300
AutoCAD SHX Text
202200
AutoCAD SHX Text
202100
AutoCAD SHX Text
202000
AutoCAD SHX Text
201900
AutoCAD SHX Text
202800
AutoCAD SHX Text
202600
AutoCAD SHX Text
202700
AutoCAD SHX Text
202500
AutoCAD SHX Text
202400
AutoCAD SHX Text
202300
AutoCAD SHX Text
202200
AutoCAD SHX Text
202100
AutoCAD SHX Text
202000
AutoCAD SHX Text
201900
AutoCAD SHX Text
202900
AutoCAD SHX Text
202800
AutoCAD SHX Text
202700
AutoCAD SHX Text
202600
AutoCAD SHX Text
202500
AutoCAD SHX Text
202400
AutoCAD SHX Text
202300
AutoCAD SHX Text
202200
AutoCAD SHX Text
202100
AutoCAD SHX Text
202000
AutoCAD SHX Text
201900
AutoCAD SHX Text
202900
AutoCAD SHX Text
202800
AutoCAD SHX Text
202700
AutoCAD SHX Text
202600
AutoCAD SHX Text
202500
AutoCAD SHX Text
202400
AutoCAD SHX Text
202300
AutoCAD SHX Text
202200
AutoCAD SHX Text
202100
AutoCAD SHX Text
202000
AutoCAD SHX Text
201900
AutoCAD SHX Text
202900
AutoCAD SHX Text
202800
AutoCAD SHX Text
202700
AutoCAD SHX Text
202600
AutoCAD SHX Text
202500
AutoCAD SHX Text
202400
AutoCAD SHX Text
202300
AutoCAD SHX Text
202200
AutoCAD SHX Text
202100
AutoCAD SHX Text
202000
AutoCAD SHX Text
201900
AutoCAD SHX Text
202900
AutoCAD SHX Text
202800
AutoCAD SHX Text
202700
AutoCAD SHX Text
202600
AutoCAD SHX Text
202500
AutoCAD SHX Text
202400
AutoCAD SHX Text
202300
AutoCAD SHX Text
202200
AutoCAD SHX Text
202100
AutoCAD SHX Text
202000
AutoCAD SHX Text
201900
AutoCAD SHX Text
202900
AutoCAD SHX Text
202800
AutoCAD SHX Text
202700
AutoCAD SHX Text
202600
AutoCAD SHX Text
202500
AutoCAD SHX Text
202400
AutoCAD SHX Text
202300
AutoCAD SHX Text
202200
AutoCAD SHX Text
202100
AutoCAD SHX Text
202000
AutoCAD SHX Text
201900
AutoCAD SHX Text
475600
AutoCAD SHX Text
475500
AutoCAD SHX Text
475400
AutoCAD SHX Text
475300
AutoCAD SHX Text
475200
AutoCAD SHX Text
475100
AutoCAD SHX Text
475000
AutoCAD SHX Text
474900
AutoCAD SHX Text
474800
AutoCAD SHX Text
474700
AutoCAD SHX Text
474600
AutoCAD SHX Text
474500
AutoCAD SHX Text
475600
AutoCAD SHX Text
475500
AutoCAD SHX Text
475400
AutoCAD SHX Text
475300
AutoCAD SHX Text
475200
AutoCAD SHX Text
475100
AutoCAD SHX Text
475000
AutoCAD SHX Text
474900
AutoCAD SHX Text
474800
AutoCAD SHX Text
474700
AutoCAD SHX Text
474600
AutoCAD SHX Text
474500
AutoCAD SHX Text
475600
AutoCAD SHX Text
475500
AutoCAD SHX Text
475400
AutoCAD SHX Text
475300
AutoCAD SHX Text
475200
AutoCAD SHX Text
475100
AutoCAD SHX Text
475000
AutoCAD SHX Text
474900
AutoCAD SHX Text
474800
AutoCAD SHX Text
474700
AutoCAD SHX Text
474600
AutoCAD SHX Text
474500
AutoCAD SHX Text
475600
AutoCAD SHX Text
475500
AutoCAD SHX Text
475400
AutoCAD SHX Text
475300
AutoCAD SHX Text
475200
AutoCAD SHX Text
475100
AutoCAD SHX Text
475000
AutoCAD SHX Text
474900
AutoCAD SHX Text
474800
AutoCAD SHX Text
474700
AutoCAD SHX Text
474600
AutoCAD SHX Text
474500
AutoCAD SHX Text
475600
AutoCAD SHX Text
475500
AutoCAD SHX Text
475400
AutoCAD SHX Text
475300
AutoCAD SHX Text
475200
AutoCAD SHX Text
475100
AutoCAD SHX Text
475000
AutoCAD SHX Text
474900
AutoCAD SHX Text
474800
AutoCAD SHX Text
474700
AutoCAD SHX Text
474600
AutoCAD SHX Text
474500
AutoCAD SHX Text
475600
AutoCAD SHX Text
475500
AutoCAD SHX Text
475400
AutoCAD SHX Text
475300
AutoCAD SHX Text
475200
AutoCAD SHX Text
475100
AutoCAD SHX Text
475000
AutoCAD SHX Text
474900
AutoCAD SHX Text
474800
AutoCAD SHX Text
474700
AutoCAD SHX Text
474600
AutoCAD SHX Text
474500
AutoCAD SHX Text
475600
AutoCAD SHX Text
475500
AutoCAD SHX Text
475400
AutoCAD SHX Text
475300
AutoCAD SHX Text
475200
AutoCAD SHX Text
475100
AutoCAD SHX Text
475000
AutoCAD SHX Text
474900
AutoCAD SHX Text
474800
AutoCAD SHX Text
474700
AutoCAD SHX Text
474600
AutoCAD SHX Text
474500
AutoCAD SHX Text
475600
AutoCAD SHX Text
475500
AutoCAD SHX Text
475400
AutoCAD SHX Text
475300
AutoCAD SHX Text
475200
AutoCAD SHX Text
475100
AutoCAD SHX Text
475000
AutoCAD SHX Text
474900
AutoCAD SHX Text
474800
AutoCAD SHX Text
474700
AutoCAD SHX Text
474600
AutoCAD SHX Text
474500
AutoCAD SHX Text
475600
AutoCAD SHX Text
475500
AutoCAD SHX Text
475400
AutoCAD SHX Text
475300
AutoCAD SHX Text
475200
AutoCAD SHX Text
475100
AutoCAD SHX Text
475000
AutoCAD SHX Text
474900
AutoCAD SHX Text
474800
AutoCAD SHX Text
474700
AutoCAD SHX Text
474600
AutoCAD SHX Text
474500
AutoCAD SHX Text
475600
AutoCAD SHX Text
475500
AutoCAD SHX Text
475400
AutoCAD SHX Text
475300
AutoCAD SHX Text
475200
AutoCAD SHX Text
475100
AutoCAD SHX Text
475000
AutoCAD SHX Text
474900
AutoCAD SHX Text
474800
AutoCAD SHX Text
474700
AutoCAD SHX Text
474600
AutoCAD SHX Text
474500
AutoCAD SHX Text
475600
AutoCAD SHX Text
475500
AutoCAD SHX Text
475400
AutoCAD SHX Text
475300
AutoCAD SHX Text
475200
AutoCAD SHX Text
475100
AutoCAD SHX Text
475000
AutoCAD SHX Text
474900
AutoCAD SHX Text
474800
AutoCAD SHX Text
474700
AutoCAD SHX Text
474600
AutoCAD SHX Text
474500
AutoCAD SHX Text
N
 • Sheets and Views
  • Studiu Cvartal A1

Atasament: 02ED_Reglementari_edilitare.pdf

5 6 A2

5 6

CAI DE COMUNICATIE

DESTINATIE

SIMBOLURI

Strazi si alei de deservire locala

reglementate anterior

Canale de desecare existenteHcn 1300

Drumuri de exploatare existenteDE 1193

DELIMITARI

S=5015mp

Suprafata parcele propuse

Spatii verzi

Stalp LEA 110 Kv

BILANT TERITORIAL

REGIM MAXIM DE INALTIME - P+2E

C.U.T. max INDUSTRIAL - 1,6

INALTIMEA MAXIMA LA CORNIŞĂ - 12m

P.O.T. max INDUSTRIAL. - 55%

Distanta minima fata de limita posterioara - 10m

Aliniament fata de frontul stradal - 10m

Distanta minima fata de limita laterala - 10m

Corpuri de birouri, spatii de productie si

depozitare propuse

EE LEA 110Kv

GAS Retea Gaz Existenta

20kv LEA 20Kv

SITUATIE EXISTENTA

CIRCULATII, PARCAJE, PLATFORME

20.000

mp

SUPRAFETE TEREN

TOTAL

SITUATIE PROPUSA

mp

-

20.000 100%

11.000 55,00%

SPATII VERZI -

4.000 20.00%

5.000 25.00%

-

Hi

AR retea de alimentare cu apa propusa

hidrant de incendiu suprateran

Legenda lucrari edilitare

CP retea de canalizare pluviala propusa

SNH

separatoare de namol si hidrocarburi

BR bazine de retentie ape pluviale

GD gura de descarcare ape pluviale

CM retea de canalizare menajera propusa

AI retea de incendiu propusa

Faza:

Nr. pl.

PUZ

Nr. pr.

SCARANUME SEMNATURA

Titlul proiectului:

1:1000

DATA

06.2019

Beneficiari:

Titlul plansei:

1018/2019

SPECIFICATIE

SEF PROIECT:

PROIECTAT:

ing. S. Fintineanu

Proiectant general: SC ATELIER CAAD SRL, arh. Catalina BOCAN

societate de proiectare româno-germana

PRO WASSER

600480 Timisoara,

str.Brancoveanu nr.64

J35/1235/1998;R11224810

Tel./Fax: 0356/481088; 0265/271657

ing. S. Fintineanu

Plan de reglementari - lucrari edilitare

R. Matei

P

R

O W

A

S

S

E

R

A

T

.

S

.

R . L

.

*

*

*

P.W.AT.

Timişoara

BUGA VIOREL si BUGA LAURA

02.ED

PUZ Depozitare, birouri, parcaje si productie, extravilan

Timişoara, zona Freidorf, CF 414113

R

rezervor

SP

statie de pompare

Limita topo teren conform C.F.

Limita zona de implantare a cladirilor

Limita suprafata de teren propus a fi introdus

in intravilan

Limita Intravilan Aprobat

Limita parcele propuse

Limita protectie LEA

Limita protectie GAZ

Limita protectie Hcn

Zona interdictie de construire protectie Hcn (2m)

Zona interdictie de construire protectie LEA

(12m stanga/dreapta)

Zona interdictie de construire protectie Gaz

(20m stanga/dreapta)

ZONA DEPOZITARE, BIROURI,

PARCAJE SI PRODUCTIE

Cc1299/2/13

A1299/2/7

Z

O

N

A

P

A

R

C

A

R

E

4

Z

O

N

A

P

A

R

C

A

R

E

3

SPATIU COMERCIAL

HYPERMAGAZIN

A 1316/19/2

408436

P+1E

P.O.T.max = 45%

C.U.T.max = 0,9

A

1

3

1

6

/

2

4

A

1

3

1

6

/

1

9

S

t

=

0

.

5

5

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

5

1

4

h

a

35

24

A

1

3

1

6

/

2

0

A

1

3

1

6

/

2

1

A

1

3

1

6

/

2

2

A

1

3

1

6

/

2

3

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

A 202137.982 , 474852.363

LEA 20kv

A

1

3

1

6

/

1

6

S

t

=

2

.

0

0

h

a

A

1

2

9

9

/

1

/

1

3

A

1

2

9

9

/

1

/

1

1

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

7

2

h

a

A

1

2

9

9

/

1

/

1

5

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

A

1

2

9

9

/

1

/

1

4

A

1

2

9

9

/

1

/

1

6

LEA 110kv

A

1

3

1

6

/

1

4

A

1

3

1

6

/

1

3

A

1

3

1

6

/

1

2

A

1

3

1

6

/

1

1

A

1

3

1

6

/

1

0

A

1

3

1

6

/

9

/

2

A

1

3

1

6

/

9

/

1

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

A

1

3

1

6

/

1

5

A

1

3

1

6

/

9

/

3

A

1

2

2

8

/

6

/

1

A

1

2

9

9

/

1

/

1

2

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

Z

G

A

S

A

1

3

1

6

/

1

9

A

1

3

1

6

/

1

8

A

1

3

1

6

/

1

7

S

t

=

1

.

0

5

1

4

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

24

PUZ "Construire hale

industriale" aprobat prin

HCL 129 / 30.03.2010

2

1

D

e

1

1

9

3

H

C

n

1

3

0

0

artera majora propusa prin PUG

(cate 2 benzi pe sens)

S

t

=

2

.

0

0

h

a

2

556 m

2

1

18902 m

2

1

18987 m

2

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

BR

SNH

A

I

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

H

i

H

i

GD

H

i

H

i

H

i

H

i

SP

R

extindere (L~1300 m) retele de

apa-canal si racordare la retelele

de apa-canal de pe str. I. Slavici

16

P

l

a

n

U

r

b

a

n

i

s

t

i

c

Z

o

n

a

l

"

D

E

1

2

0

5

C

a

l

e

a

H

C

L

4

9

5

/

1

8

.

1

2

.

2

0

0

7

P

l

a

n

U

r

b

a

n

i

s

t

i

c

Z

o

n

a

l

"

E

x

t

i

n

d

e

r

e

z

o

n

a

d

e

s

e

r

v

i

c

i

i

,

d

e

p

o

z

i

t

a

r

e

,

i

n

d

u

s

t

r

i

e

i

n

e

x

t

r

a

v

i

l

a

n

T

i

m

i

s

o

a

r

a

"

,

C

.

F

.

n

r

.

H

C

L

2

5

3

/

2

9

.

0

5

.

2

0

1

2

Plan Urbanistic de Detaliu "Reconfigurare

HCL 482/15.12.2009

PUZ aprobat cu aviz Cjt 150/2007

si HCL 37/29.01.2008

PUZ aprobat cu HCL 291/01.11.2011

s

p

r

e

C

a

l e

a

S

a

g

u

l u

i

IP Google Earth
nina oz ALE Ss USS CI TES i — GAS —— Magistrala ga "e ua AAA a BE Ape, cursuri de apa, canale DUSTRIAL A n vw m W ET Ta NT PET PEN TE Ia Ta Fa SEP Ta
— = = = Retrageri, aliniamente — LEA 2v — Linie electrica aeriana 20 kV plantatii protectie PI Zona agricola
Linie electrica aeriana 20 kV i ENE: SUIE SRR DURIN. TIT DIE N AURIE 1 SI INEU | dale al Me e = —— NE PETRE IE, ILIE
rm ZA email wrarzi
i i —— |_imita intravilan —o—D—- Limita PUZ aprobat
Ra BL vL4 | Zona exiindere servicii si depoziiare Limita PUZ aproba: Lu” | del la PE ez Zn
MESS | A ninti A A AT E (1,0006 cani. CF) Eni on (1,0009 conf.CF)| schi
pn NE "5 RIN IE 7 E
EA add ăi den pe m E sut FA fe E m a E Nes MEDIE 'L INM V3TVI $0Z) 0090S 'PD2 “AN a TA ne 00% CE n re SI ERE TG SIA gi | | fn e a sa ini main il i i i al ERETRIA PRUT REA
E fr E E A ele Sur Ves TU ICC CO ET 45,00 m_i ” PENT PI: st [nam | aan În onmnesn nsnal oa ms n |
VU e EA ETA SIE =) Dă E (eu) UE | EET | IRENE arda | Ca erei To AU SS |
3 DE PROPUS razii ETA masurat
E AI La ii lar EXISTENT | PROPUS N ZONA FUNCTIONALA Suprafata (ha) masurat | 50603 a % din Steren % din Steren Le ARII
CI ana DAL | SIL O A, PESE 1 ITI TE TEA | _ d | _ | _ | _ | _ | PI | PA | d | RARE LE em m LE ST a 1 Ta ar)
an mr FA eso strai O a a at tt a NS f G DEPOZITARE, SERVICII N a N LL SI INDUSTRIE LE UC n > yu = d E E ————— IE ————— —— — — [EA PRET EEE 1] silatere
NE = ESI AZI INI NFL LI ntz ea TU aice a Editare eius II E Fa a existent] propus |a Pe SIE C Eu DEPOZITAR s.B 4 a E III = _ PRE =-ȘE N = Isa SN sa - 80 A E i UTE : biti a Li La 55 UL E [osii A atm VI E m! DU N al
REGIM DE INALTIME, COEFICIENTI, RETRAGERI
S teren masurat en COnfori GE = cil SI TAR E =
E ITI UE
I, DEPOZITARE SI RAVILAN TIMISOAR RAR etate Bd = INC (A 0) i NCAD
REGLEMENTARI URBANISTICE ETAPA II BE
N um ul EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA
VA SETE 7 _ BOI
NR AN RS N A d
AutoCAD SHX Text
atelier
AutoCAD SHX Text
408436 ( A1316/21-28 )
AutoCAD SHX Text
407920 ( Cc1316/19/1;1316/20 )
AutoCAD SHX Text
conducte aeriene
AutoCAD SHX Text
A1316/28
AutoCAD SHX Text
A1316/27
AutoCAD SHX Text
A1316/26
AutoCAD SHX Text
A1316/25
AutoCAD SHX Text
A1318/4/9
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/10
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/9
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/8
AutoCAD SHX Text
A1316/28
AutoCAD SHX Text
A1316/27
AutoCAD SHX Text
A1316/26
AutoCAD SHX Text
A1316/25
AutoCAD SHX Text
A1318/4/9
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/10
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/9
AutoCAD SHX Text
A1318/2/27/8
AutoCAD SHX Text
St=0.67ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.16ha
AutoCAD SHX Text
St=0.14ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.62ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.10ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.67ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.16ha
AutoCAD SHX Text
St=0.14ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.50ha
AutoCAD SHX Text
St=0.62ha
AutoCAD SHX Text
St=0.10ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
St=0.90ha
AutoCAD SHX Text
N
 • Sheets and Views
  • Layout1

Atasament: 003_Incadrare_in_zona_5000.pdf

A17 8

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l.

atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel.228717

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Transparenta

Iulie 2019

332/2017

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

U 00-3

1:5000

Plan Urbanistic Zonal

BUGA Viorel si BUGA Laura

C.F. 414113, nr. cad. A1316/16,

S

teren

=20000 m

2

PLAN - INCADRARE ZONA

PLAN URBANISTIC ZONAL

DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE

C.F. 414113 nr. cad. A1316/16,

S

teren

=20000 m

2

Beneficiari:

BUGA Viorel si BUGA Laura

PLAN INCADRARE ZONA

REGIM MAXIM DE INALTIME - P+2E

C.U.T. max INDUSTRIAL - 1,6

INALTIMEA MAXIMA LA CORNIŞĂ - 12m

P.O.T. max INDUSTRIAL. - 55%

Distanta minima fata de limita posterioara - 10m

Aliniament fata de frontul stradal - 10m

Distanta minima fata de limita laterala - 10m

BILANT TERITORIAL

SITUATIE EXISTENTA

CIRCULATII, PARCAJE, PLATFORME

20.000

mp

SUPRAFETE TEREN

TOTAL

SITUATIE PROPUSA

mp

-

20.000 100%

11.000 55,00%

SPATII VERZI -

4.000 20.00%

5.000 25.00%

-

ZONA DEPOZITARE, BIROURI,

PARCAJE SI PRODUCTIE

Limita zona studiata

Limita topo teren conform C.F.

CAI DE COMUNICATIE

DESTINATIE

SIMBOLURI

Strazi si alei de deservire locala reglementate

anterior

Canale de desecare existente

Limita zona de implantare a cladirilor

Hcn 1300

Drumuri de exploatare existenteDE 1193

DELIMITARI

Limita suprafata de teren propus a fi introdus

in intravilan

Limita Intravilan Aprobat

S=5015mp

Suprafata parcele propuse

EE LEA 110Kv

ZONA DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE

PROPUSA

Spatii verzi propuse

GAS Retea Gaz Existenta

Stalp LEA

Zone de servicii, productie si depozitare

reglementate

Zone de servicii, productie si depozitare

propuse in afara terenului studiat

20kv LEA 20Kv

Limita parcele propuse

Circulatii interioare propuse

Spatii verzi reglementate

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

20 kv

20 kv

20 kv

20 kv

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

20 kv

20 kv

20 kv

20 kv

20 kv

20 kv

20 kv

20 kv

20 kv

20 kv

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

20 kv

20 kv

2 0 kv

2 0 kv

20 kv

20 kv

20 kv

20 kv

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

20 kv

20 kv

20 kv

20 kv

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E E

E

E

E

E

E E

E

E

E E

E

E

E E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

2 0 kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

20kv

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

GA

S

GA

S

GA

S

GA

S

GAS

GAS

GAS

GA

S

GA

S

GA

S

GA

S

GAS

GAS

GAS

GAS

GA

S

GA

S

GA

S

GAS

GAS

GAS

GAS

GA

S

GA

S

GA

S

GAS

GAS

GAS

GAS

GA

S

GA

S

GA

S

GAS

GAS

GAS

GAS

GA

S

GA

S

GA

S

GA

S

GAS

GAS

GAS

GA

S

GA

S

GA

S

GA

S

GAS

GAS

GAS

GA

S

GA

S

GA

S

GA

S

GAS

GAS

GAS

GAS

GA

S

GA

S

GA

S

GAS

GAS

GAS

GAS

GA

S

GA

S

GA

S

GAS

GAS

GAS

GAS

GA

S

GA

S

GA

S

GAS

GAS

GAS

GAS

GA

S

GA

S

GA

S

GA

S

GAS

GAS

GAS

GA

S

GA

S

GA

S

GA

S

GAS

GAS

GAS

GA

S

GA

S

GA

S

GA

S

GAS

GAS

GAS

GA

S

GA

S

GA

S

GAS

GAS

GA

S

GA

S

GAS

GAS

GA

S

GA

S

GAS

GAS

GA

S

GA

S

GAS

GAS

GA

S

GA

S

GAS

GAS

GA

S

GA

S

GAS

GAS

GA

S

GA

S

GAS

GAS

GA

S

GA

S

GAS

GAS

GA

S

GA

S

GAS

GAS

GA

S

GA

S

GAS

GAS

GA

S

GA

S

GAS

GAS

GAS

GA

S

GA

S

GA

S

GAS

GAS

GA

S

GA

S

GA

S

GAS

GAS

GA

S

GA

S

GA

S

GAS

GAS

GAS

GA

S

GA

S

GAS

GAS

GAS

GA

S

GA

S

GA

S

GAS

GAS

GA

S

GA

S

GA

S

GAS

GAS

GA

S

GA

S

GA

S

GAS

GAS

GAS

GA

S

GA

S

GAS

GAS

GAS

GA

S

GA

S

GAS

GAS

GAS

GA

S

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GA S

GA

S

GA

S

GA S

GA S

GA

S

GA

S

GA S

GA S

GA

S

GA

S

GA S

GA S

GA

S

GA

S

GA S

GA S

GA

S

GA

S

GA S

GA S

GA

S

GA

S

GA S

GA S

GA

S

GA

S

GA S

GA S

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

1

2

.

3

7

R30.00

R30.00

R50.00

R50.00

R6.00

R6.00

R6.00

R6.00

R9.00

R9.00

R9.00

R6.00

R6.00

R3.00

R15.00

R9.00

R9.00

R6.00R6.00

R15.00

-2.522 S

T

i

m

i

s

o

a

r

a

M

E

T

R

O

7

9

7

8

6

5

4

3

2

10

R

E

P

R

E

Z

E

N

T

A

N

T

A

ARABESCQUE

C

A

L

E

E

A

S

A

G

U

L

U

I

S

t

r

a

d

a

A

n

t

o

n

C

o

t

r

u

s

f

R

E

I

D

O

R

F

A

U

T

O

E

U

R

O

P

A

P

R

O

P

R

I

E

T

A

T

E

P

A

R

T

I

C

U

L

A

R

A

T

i

m

i

s

o

a

r

a

M

E

R

C

E

D

E

S

P

R

O

P

R

I

E

T

A

T

E

P

A

R

T

I

C

U

L

A

R

A

P

R

O

P

R

I

E

T

A

T

E

P

A

R

T

I

C

U

L

A

R

A

P

R

O

P

R

I

E

T

A

T

E

P

A

R

T

I

C

U

L

A

R

A

D

r

u

m

176176176176176

depozit

depozit

deseuri

cos

centr. termica

pod rulant

atelier piese

pod rulant

hala productie

hala debitare

vopsitorie

depozit

serv. administrativ

vopsitorie

garaj

MULTIM

TEXTOR S.R.L.

depozit

S.R.L.

TEXTOR

SC Ivan SRL

Textor SRL

Lipoplast atelier

atelier

TEXTOR S.R.L. + LIPOPLAST

Lipoplast hala

birouri

depozit

post trafo

cabina portar

statie pompe

Lipoplast hala

statie pompe

Lipoplast atelier

termica

centrala

spalatorie

LIPOPLAST

birouri

LIPOPLAST

hala

atelier

atelier

vestiar

Pr.munci

B.C.I.P.S.I.+

portar

casa

sediu administrativ

LIPOPLAST

LIPOPLAST

atelier

Realitatea SRL

punct control

Lipoplast atelier

platf.

Lipoplast atelier

centrala termica

Realitatea SRL

expozitie auto

SALCIA

bar

spalatorie

auto

spalatorie

COMPETROL TIMIS

S.C.

sediu firma

rampa

rampa

depozit

statie

COMPETROL

S.C.MEDCAF S.A

cos

hala montaj

S.C.PECO S.A

centrala termica

post trafo

hala

administratie+expozitie

service auto hala

Expozitie+Administratie

spalatorie auto

hala birouri

atelier

birouri administratie

cabina poarta

atelier

atelier

atelier

bazin

Sectie C.T.

birouri

depozit

post

trafo

rezervor

bazine

bazine

bazine

c

o

n

d

.

c

o

n

d

.

c

o

n

d

.

c

o

n

d

.

zona incerta

santier

santier

santier

beton

platforma

platforma beton

depozit materiale

santier in lucru

santier

C

A

L

E

A

S

A

G

U

L

U

I

I

N

T

R

.

P

R

O

F

.

A

N

T

O

N

K

A

T

R

A

I

N

S

T

R

.

O

V

I

D

I

U

C

O

T

R

U

S

C

A

L

E

A

S

A

G

U

L

U

I

C

A

L

E

A

S

A

G

U

L

U

I

S

T

R

.

S

U

L

I

N

A

S

T

R

.

S

U

L

I

N

A

C

A

L

E

A

S

A

G

U

L

U

I

C

A

L

E

A

S

A

G

U

L

U

I

C

A

L

E

A

S

A

G

U

L

U

I

B

L

O

C

N

R

.

3

B

L

O

C

N

R

.

2

B

L

O

C

N

R

.

1

1

9

9

1

9

9

1

4

4

1

4

6

1

4

8

2

8

6

m

3

5

,

6

2

3

6

,

5

1

3

6

,

2

1

7

1

,

2

8

3

4

,

2

8

3

2

,

2

9

1

0

,

5

2

3

4

8

m

3

0

1

,

8

9

m

3

1

7

,

3

1

m

3

3

4

,

6

2

m

2

7

4

,

2

9

m

2

9

7

,

8

7

m

2

7

9

,

1

6

m

3

2

,

0

1

3

6

,

0

8

1

3

0

,

1

9

3

7

,

0

8

2

4

3

,

5

8

8

6

,

3

8

2

3

7

,

5

1

1

9

,

6

4

2

3

4

,

8

1

1

9

,

4

3

3

4

,

0

6

H

C

n

1

3

0

0

D

e

1

1

9

3

A

1

1

9

1

/

1

/

3

A

1

1

9

1

/

1

/

2

A

1

1

9

1

/

1

/

1

/

a

A

1

1

9

1

/

1

/

1

/

b

A

1

3

4

9

/

3

/

7

A

1

1

5

2

A

1

3

1

6

/

2

2

A

1

3

1

6

/

2

1

A

1

3

1

6

/

2

0

A

1

3

1

6

/

1

9

A

1

3

1

6

/

1

8

A

1

3

1

6

/

1

7

A

1

3

1

6

/

1

6

A

1

3

1

6

/

1

5

A

1

3

1

6

/

1

4

A

1

3

1

6

/

1

3

A

1

3

1

6

/

1

2

A

1

3

1

6

/

1

1

A

1

3

1

6

/

1

0

A

1

3

1

6

/

9

/

3

A

1

3

1

6

/

9

/

2

A

1

3

1

6

/

9

/

1

A

1

3

1

6

/

8

/

3

A

1

3

1

6

/

8

/

2

A

1

3

1

6

/

8

/

1

A

1

3

1

6

/

7

A

1

3

1

6

/

6

A

1

3

1

6

/

5

A

1

3

1

6

/

4

A

1

3

1

6

/

3

A

1

3

1

6

/

2

A

1

3

1

6

/

1

A

1

2

5

5

/

1

/

3

A

1

2

9

9

/

1

/

1

1

A

1

2

9

9

/

1

/

1

0

A

1

2

9

9

/

1

/

1

2

A

1

2

9

9

/

1

/

1

3

A

1

2

9

9

/

1

/

1

4

A

1

2

9

9

/

1

/

1

5

A

1

2

9

9

/

1

/

1

6

A

1

2

9

9

/

1

/

2

A

1

2

9

9

/

1

/

3

A

1

2

9

9

/

1

/

4

A

1

2

9

9

/

1

/

5

A

1

2

9

9

/

1

/

6

A

1

2

9

9

/

1

/

7

A

1

2

9

9

/

1

/

8

A

1

2

9

9

/

1

/

9

A

1

2

9

9

/

1

/

1

A

1

2

5

5

/

1

/

9

A

1

2

5

5

/

1

/

8

A

1

2

5

5

/

1

/

7

A

1

2

5

5

/

1

/

5

A

1

2

5

5

/

1

/

6

A

1

2

5

5

/

1

/

2

A

1

2

5

5

/

1

/

4

A

1

2

5

5

/

1

/

1

A

1

1

9

3

/

6

/

7

A

1

1

9

1

/

1

/

7

A

1

1

9

1

/

1

/

5

A

1

1

9

1

/

1

/

6

A

1

1

9

1

/

1

/

4

A

1

1

9

3

/

6

/

6

A

1

1

9

3

/

6

/

5

A

1

1

9

3

/

6

/

4

A

1

1

9

3

/

6

/

3

A

1

1

9

3

/

6

/

2

A

1

1

9

3

/

6

/

1

A

1

3

1

8

/

2

/

2

5

A

1

3

1

8

/

2

/

2

6

A

1

3

1

8

/

2

/

2

4

A

1

3

1

8

/

2

/

1

5

A

1

3

1

8

/

2

/

1

4

A

1

3

1

8

/

2

/

1

3

A

1

3

1

8

/

2

/

1

1

A

1

3

1

8

/

2

/

1

0

A

1

3

1

8

/

2

/

1

2

A

1

3

1

8

/

1

/

3

A

1

3

1

8

/

2

/

2

2

A

1

3

1

8

/

2

/

2

3

A

1

3

1

8

/

2

/

2

1

/

2

A

1

3

1

8

/

2

/

2

1

/

1

A

1

3

1

8

/

2

/

1

8

A

1

3

1

8

/

2

/

1

9

A

1

3

1

8

/

2

/

2

0

A

1

3

1

8

/

2

/

1

6

A

1

3

1

8

/

2

/

1

7

A

1

3

1

4

/

1

2

A

1

2

9

0

/

7

A

1

3

1

4

/

1

1

A

1

2

8

3

/

6

A

1

3

1

4

/

4

A

1

3

1

8

/

1

/

2

A

1

3

1

8

/

1

/

1

A

1

3

1

8

/

2

/

2

7

/

2

A

1

3

1

8

/

2

/

2

7

/

3

A

1

3

1

8

/

2

/

2

7

/

4

A

1

3

1

8

/

2

/

2

7

/

5

A

1

3

1

8

/

2

/

2

7

/

6

A

1

3

1

8

/

2

/

2

7

/

7

A

1

3

1

8

/

2

/

1

A

1

3

1

8

/

2

/

2

A

1

3

1

8

/

2

/

3

A

1

3

1

8

/

2

/

4

A

1

3

1

8

/

2

/

5

A

1

3

1

8

/

2

/

6

A

1

3

1

8

/

2

/

7

A

1

3

1

8

/

2

/

8

A

1

3

1

8

/

2

/

9

A

1

3

4

9

/

3

/

4

A

1

3

4

9

/

3

/

3

A

1

3

4

9

/

3

/

2

A

1

3

4

9

/

3

/

1

A

1

3

1

4

/

1

A

1

3

1

4

/

2

A

1

3

1

4

/

3

A

1

3

1

4

/

5

A

1

3

1

4

/

6

A

1

3

1

4

/

7

A

1

3

1

4

/

8

A

1

3

1

4

/

8

/

1

A

1

3

1

4

/

9

A

1

3

1

4

/

1

0

A

1

2

9

0

/

5

A

1

2

9

0

/

4

A

1

2

9

0

/

3

A

1

2

9

0

/

2

A

1

2

9

0

/

1

A

1

1

9

1

/

4

/

2

A

1

1

9

1

/

4

/

1

A

1

2

9

6

/

1

/

2

A

1

2

9

6

/

1

/

b

A

1

2

9

6

/

1

/

a

A

1

3

1

8

/

2

/

2

7

/

1

A

1

3

4

9

/

3

/

6

A

1

3

4

9

/

3

/

5

A

1

3

1

8

/

2

/

2

9

A

1

3

4

9

/

4

/

2

:

/

3

0

/

1

:

/

3

0

/

2

:

/

3

0

/

3

:

/

3

0

/

4

:

/

3

0

/

5:

/

3

0

/

6

:

/

3

0

/

7

:

/

3

0

/

8

:

/

3

0

/

9

: / 3

0

/ 1

0

A

1

3

1

8

/

4

/

1

A

1

3

4

9

/

3

/

8

A

1 2 9 6 / 3

D

r

u

m

p

a

m

a

n

t

A

1

2

2

7

/

1

/

2

A

1

2

2

8

/

2

/

1

A

1

2

2

8

/

2

/

2

/

a

A

1

2

2

8

/

2

/

2

/

b

A

1

2

2

8

/

2

/

2

/

c

A

1

2

2

8

/

2

/

2

/

d

A

1

2

2

8

/

2

/

3

A

1

2

2

8

/

2

/

4

A

1

2

2

8

/

1

/

1

A

1

2

2

8

/

1

/

2

A

1

2

2

8

/

1

/

3

A

1

2

0

6

/

5

/

1

A

1

2

0

6

/

5

/

1

/

1

A

1

2

0

6

/

5

/

2

A

1

2

0

6

/

5

/

3

A

1

2

2

8

/

6

/

1

A

1

2

2

8

/

6

/

1

/

1

A

1

2

2

8

/

6

/

2

A

1

2

2

8

/

6

/

3

A

1

2

2

8

/

6

/

4

A

1

2

2

8

/

6

/

5

A

1

2

2

8

/

6

/

6

A

1

2

2

8

/

6

/

7

A

1

2

2

8

/

6

/

8

A

1

2

2

8

/

6

/

9

A

1

2

2

8

/

6

/

1

0A

1

2

2

8

/

6

/

1

1

A

1

2

2

8

/

6

/

1

2

A

1

2

0

5

/

1

/

1

A

1

2

0

5

/

1

/

2

A

1

2

0

5

/

1

/

3

A

1

2

0

5

/

1

/

4

A

1

2

0

5

/

1

/

5

A

1

2

0

5

/

2

/

1

A

1

2

4

5

/

4

/

1

7

/

1

A

1

2

4

5

/

4

/

1

8

A

1

2

4

5

/

4

/

1

9

A

1

2

4

5

/

4

/

2

0

A

1

2

4

5

/

4

/

2

1

A

1

2

4

5

/

4

/

2

2

A

1

2

4

5

/

4

/

2

3

A

1

2

4

5

/

1

/

1

2

A

1

2

4

5

/

1

/

1

3

A

1

2

4

5

/

1

/

1

4

A

1

2

4

5

/

5

/

2

A

1

2

4

5

/

5

/

1

/

2

A

1

2

4

5

/

5

/

1

/

1

A

r

a

b

i

l

P

l

a

t

f

o

r

m

a

b

e

t

o

n

D

r

u

m

b

e

t

o

n

P

l

a

t

f

o

r

m

a

p

a

m

a

n

t

D

r

u

m

b

e

t

o

n

D

r

u

m

b

e

t

o

n

D

r

u

m

b

e

t

o

n

A

r

a

b

i

l

Z

o

n

a

v

e

r

d

e

D

.

N

.

5

9

Patul

A

1

2

2

1

/

1

/

3

A

1

2

2

7

/

1

/

3

A

1

2

2

7

/

1

/

4

A

1

2

2

8

/

1

/

4

/

1

A

1

2

2

8

/

1

/

4

/

2

A

1

2

2

8

/

1

/

4

/

3

A

1

2

2

8

/

1

/

4

/

4

A

1

2

0

6

/

5

/

4

/

1

A

1

2

0

6

/

5

/

5

A

1

2

0

6

/

5

/

6

A

1

2

0

6

/

5

/

7

A

1

2

0

6

/

5

/

8

A

1

2

0

6

/

5

/

9

A

1

2

0

6

/

5

/

1

0

A

1

2

0

6

/

1

/

1

0

A

1

2

0

6

/

1

/

1

1

r

e

z

e

r

v

a

A

1

2

0

8

/ 3

/ 2

A

1

2

0

8

/ 3

/ 3

/ 1

A

1

2

0

8

/ 3

/ 3

/ 2

A

1

2

0

8

/ 3

/ 4

/ 1

A

1

2

0

8

/ 3

/ 4

/ 2

A

1

2

0

8

/ 3

/ 5

A

1

2

0

8

/ 3

/ 6

/ 1

A

1

2

0

8

/ 3

/ 6

/ 2

A

1

2

0

8

/ 3

/ 7

/ 1

A

1

2

0

8

/ 3

/ 7

/ 2

A

1

2

0

8

/ 3

/ 8

/ 1

A

1

2

0

8

/ 3

/ 8

/ 2

A

1

2

0

8

/ 3

/ 9

/ 1

A

1

2

0

8

/ 3

/ 9

/ 2

r e

z e

r v a

A

1

2

0

6

/

5

/

4

A

1

2

0

5

/

3

/

1

A

1

2

0

5

/

4

A

1

2

0

5

/

5

A

1

2

0

5

/

6

A

1

2

0

5

/

7

A

1

2

0

5

/

7

/

1

A

1 2 0 5 / 1 1

A

1 2 0 5 / 1 2

A

1 2 0 5 / 1 3

A

1 2 0 5 / 1 4

A

1 2 0 5 / 1 6

A

1 2 0 5 / 1 7

A

1 2 0 5 / 1 8

A

1 2 0 5 / 1 9

A

1 2 0 5 / 2 0

A

1 2 0 5 / 2 1

A

1 2 0 5 / 2 2

A

1 2 0 5 / 2 3

A

1 2 0 5 / 2 4

A

1 2 0 5 / 2 8

A

1 2 0 5 / 2 5 A

1 2 0 5 / 2 6

A

1 2 0 5 / 2 7

A1245/1/1

A

1

2

4

5

/

1

/

3

A

1

1

9

3

/

4

/

4

A

1

2

4

5

/

4

/

1

A

1

2

4

5

/

4

/

2

A

1

2

4

5

/

4

/

3

A

1

2

4

5

/

4

/

4

A

1

2

4

5

/

4

/

5

A

1

2

4

5

/

4

/

6

A

1

2

4

5

/

4

/

7

A

1

2

4

5

/

4

/

8

A

1

2

4

5

/

4

/

9

A

1

2

4

5

/

4

/

1

0

/

1

A

1

2

4

5

/

4

/

1

0

/

2

A

1

2

4

5

/

4

/

1

1

A

1

2

4

5

/

4

/

1

2

A

1

2

4

5

/

4

/

1

3

A

1

2

4

5

/

4

/

1

4

A

1

2

4

5

/

4

/

1

5

A

1

2

4

5

/

1

/

6

A

1

2

4

5

/

1

/

7

A

1

2

4

5

/

1

/

8

A

1

2

4

5

/

1

/

9

A

1

2

4

5

/

1

/

1

0

A

1

1

9

3

/

4

/

5

A

1

1

9

3

/

4

/

3

A

1

1

9

3

/

4

/

2

A

1

1

9

3

/

4

/

1

A

1

1

9

1

/

2

/

1

A

1

1

9

1

/

2

/

1

/

1

A

1 2 0 8 / 5 / 1

A

1 2 0 8 / 5 / 2

A

1

2

0

6

/

1

/

1

A

1

2

0

6

/

1

/

2

A

1

2

0

6

/

1

/

3

A

1

2

0

6

/

1

/

4

A

1

2

0

6

/

1

/

5

A

1

2

0

6

/

1

/

6

A

1

2

0

7

/

4

/

1

A

1

2

0

7

/

4

/

2

A

1

2

0

7

/

4

/

3 A

1

2

0

7

/

4

/

4

A

1

2

0

7

/

4

/

5 A

1

2

0

7

/

4

/

6 A

1

2

0

7

/

4

/

7 A

1

2

0

7

/

4

/

8

A

1

2

0

7

/

4

/

9

A

1 2 1 0 / 3 / 1

A

1 2 1 0 / 3 / 2

A

1 2 1 0 / 3 / 3

A

1 2 1 0 / 3 / 4

A

1

2

0

5

/

7

/

4

A

1

2

0

5

/

8

A

1

2

0

5

/

7

/

2

A

1

2

0

5

/

7

/

3

A

1

2

0

6

/

1

/

7

A

1

2

0

6

/

1

/

8

A

1

2

0

6

/

1

/

9

A

1

2

0

8

/ 3

/ 1

/ 1

A

1

2

0

8

/ 3

/ 1

/ 2

A

1

2

0

5

/

2

/

2

A

1

2

4

5

/

4

/

1

5

/

1

A

1

2

4

5

/

4

/

1

7

A

1

2

4

5

/

1

/

1

1

A

1

2

4

5

/

1

/

1

2

/

1

A

1

2

4

5

/

4

/

1

6

D

e

(

p

a

m

a

n

t

)

Fosa

A

1

2

2

7

/

1

/

1

A

1

2

2

8

/

1

/

1

A

1

2

2

8

/

1

/

2

A

1

2

2

8

/

1

/

3

A

1

2

2

8

/

1

/

4

/

1

A

1

2

2

8

/

1

/

4

/

2

A

1

2

2

8

/

1

/

4

/

3

A

1

2

2

8

/

1

/

4

/

4

A

1

2

2

8

/

1

/

1

A

1

2

2

8

/

1

/

2

A

1

2

2

8

/

1

/

3

A

1

2

2

8

/

1

/

4

/

1

A

1

2

2

8

/

1

/

4

/

2

A

1

2

2

8

/

1

/

4

/

3

A

1

2

2

8

/

1

/

4

/

4

A

1

2

2

8

/

1

/

1

A

1

2

2

8

/

1

/

2

A

1

2

2

8

/

1

/

3

A

1

2

2

8

/

1

/

4

/

1

A

1

2

2

8

/

1

/

4

/

2

A

1

2

2

8

/

1

/

4

/

3

A

1

2

2

8

/

1

/

4

/

4

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

0

.

9

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

5

1

4

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

7

2

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

3

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

0

.

5

0

h

a

S

t

=

0

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

7

5

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

0

.

9

0

h

a

S

t

=

0

.

9

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

3

2

h

a

S

t

=

0

.

3

8

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

aS

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

aS

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

0

.

4

7

h

a

S

t

=

1

.

4

5

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

0

.

4

3

h

a

S

t

=

3

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

5

8

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

0

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

2

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

7

7

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

3

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

3

0

h

a

S

t

=

0

.

5

0

h

a

S

t

=

0

.

5

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

2

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

0

.

6

6

h

a

S

t

=

0

.

6

0

h

a

S

t

=

8

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

7

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

1

.

0

0

h

a

S

t

=

3

.

0

0

h

a

S

t =

0

. 1

0

h

a S

t =

0

. 1

0

h

a

S

t =

0

. 1

0

h

a

S

t =

0

. 1

0

h

a

S

t =

0

. 1

0

h

a

S

t =

0

. 1

0

h

a

S

t =

0

. 1

0

h

a

S

t =

0

. 1

0

h

a

S

t =

0

. 1

0

h

a

S

t =

0

. 1

0

h

a

S

t

=

4

.

1

9

h

a

S

=

1

.

5

0

h

a

S

=

0

.

5

h

a

S

=

1

.

2

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

2

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

2

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

5

0

h

a

S

=

1

.

5

0

h

a

S

=

2

.

0

0

h

a

S

=

2

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

aS

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

5

0

h

a

S

=

0

.

6

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

aS

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

0

.

5

0

h

a

S

=

2

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

2

.

0

0

h

a

S

=

2

.

0

0

h

a

S

=

2

.

0

0

h

a

S

=

2

.

0

0

h

a

S

=

2

.

8

1

h

a

S

=

0

.

5

0

h

a

S

=

0

.

5

0

h

a

S

=

0

.

5

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

3

0

h

a

S

=

0

.

3

0

h

a

S

=

3

.

2

5

h

a

S

=

3

.

2

5

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

2

.

7

0

h

a

S

=

2

.

0

0

h

a

S

=

2

.

0

0

h

a

S

=

2

.

0

0

h

a

S

=

2

.

0

0

h

a

S

=

2

.

0

0

h

a

S

=

2

.

0

0

h

a

S

=

2

.

0

0

h

a

S

=

2

.

0

0

h

a

S

=

2

.

0

0

h

a

S

=

2

.

0

0

h

a

S

=

3

.

0

0

h

a

S

=

3

.

0

0

h

a

S

=

1 . 0 0 h a

S

=

1 . 0 0 h a

S

=

2 . 0 0 h a

S

=

1 . 0 0 h a

S

=

1 . 0 0 h a

S

=

1 . 0 0 h a

S

=

1 . 0 0 h a

S

=

2 . 0 0 h a

S

=

1 . 0 0 h a

S

=

1 . 0 0 h a

S

=

1 . 0 0 h a

S

=

1 . 0 0 h a

S

=

1 . 0 0 h a

S

=

1 . 0 0 h a

S

=

1 . 0 0 h a

S

=

1 . 0 0 h a

S

=

3

.

2

5

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

0

.

2

5

h

a

S

=

2

.

0

0

h

a

S

=

1

.

3

4

h

a

S

=

2

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

4

.

0

0

h

a

S=3.95ha

S

=

0

.

6

1

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

2

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

2

0

h

a

S

=

2

.

0

0

h

a

S

=

2

.

0

0

h

a

S

=

1

.

5

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

0

.

8

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

= 1 . 0 0 h a

S

= 1 . 0 0 h a

S

= 1 . 0 0 h a

S

= 0 . 4 0 h a

S

= 1 . 0 0 h a

S

=

3

.

7

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

3

.

7

0

h

a

S

= 1 . 0 0 h a

S

= 1 . 0 0 h a

S

= 1 . 0 0 h a

S

= 1 . 0 0 h a

S

= 1 . 0 0 h a

S

= 1 . 0 0 h a

S

= 1 . 0 0 h a

S

= 1 . 0 0 h a

S

= 1 . 0 0 h a

S

= 1 . 0 0 h a

S

= 1 . 0 0 h a

S

= 1 . 0 0 h a

S

=

2

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

0

.

5

0

h

a

S

=

2

.

2

1

h

a

S

=

4

.

4

9

h

a

S

=

0

.

5

0

h

a S

=

0

.

5

0

h

a

S

=

0

.

5

0

h

a S

=

0

.

5

0

h

a S

=

0

.

5

0

h

a

S

=

0

.

5

0

h

a

S

= 3 . 0 0 h a

S

= 3 . 0 0 h a

S

= 1 . 0 0 h a

S

= 1 . 0 0 h a

S

= 1 . 0 0 h a

S

=

2

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

2

.

0

0

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

2

.

0

0

h

a

S

=

2

.

0

0

h

a

S

=

3

.

2

5

h

a

S

=

3

.

2

5

h

a

S

=

3

.

2

5

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

0

.

2

5

h

a

S

=

3

.

2

5

h

a

S

=

3

.

2

5

h

a

S

=

3

.

2

5

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

0

.

2

5

h

a

S

=

3

.

2

5

h

a

S

=

3

.

2

5

h

a

S

=

3

.

2

5

h

a

S

=

1

.

0

0

h

a

S

=

0

.

2

5

h

a

D

e

1

2

4

4

D

e

1

1

9

3

D

e

1

1

9

1

/

1

D

e

1

1

9

2

/ 1

D

e

1

3

1

8

/

2

/

2

8

D

e

1

2

9

4

H

C

n

1

1

9

7

/

1

D

e

1

2

9

3

H

C

n

1

1

9

3

/

6

H

C

n

1

2

5

3

D

e

1

1

9

2

D

e

1

2

7

3

D

e

1

2

9

4

H

C

n

1

2

2

8

/

3

D

E

1

2

0

5

/

3

D

E

1

2

3

1

D

E

D

E

1

2

0

5

/

9

D

E

1

2

0

6

/

3

H

C

n

1

2

2

8

/

3

H C

n 1 2 1 0

D

E

1

2

3

1

D

E

1

2

2

7

/

1

D

E

1

2

0

6

/

4

H

C

n

1

2

0

7

/

3

D

E

1 2 0 8 / 2

D

E

1

2

0

9

D

E

1

2

0

5

/

9

D

E

1

2

0

5

/ 1

0

H

C

n

1

1

9

7

HCn1234

H

C

n

1

2

0

5

/ 1

5

H

C

n

H

C

n

1

2

4

5

/

2

D

e

D

e

1

2

4

5

/

3

H

C

n

1

2

4

5

/

2

D

e

1

2

4

5

/

4

D

e

1

1

9

2

D

E

1 2 0 8 / 4

H

C

n

1

2

0

7

/

3

H

C

n

1

2

0

7

/

2

D

E

1

2

0

5

/

3

H

C

n

1

2

0

7

/

7

D

E

1

2

0

7

/

5

D

E

1

2

0

7

/

6

D

E

1

2

0

5

/ 1

0

D

E

1

2

0

5

/

3

H

C

n

1

3

0

0

D

e

1

3

1

8

/

3

H

C

n

1

2

2

8

/

3

D

E

1

2

2

7

/

1

H

C

n

1

2

2

8

/

3

D

E

1

2

2

7

/

1

H

C

n

1

2

2

8

/

3

D

E

1

2

2

7

/

1

9 3 . 2 4

+

7

.9

0

+

7

.6

0

S

ca

ra

e

xte

rio

a

ra

a

cce

s a

co

p

e

ris

co

n

fo

rm

IP

C

T

5

1

2

7

/8

3

p

a

sa

re

la

- g

rila

j m

e

ta

lic

H

id

ro

izo

la

tie

D

E

R

B

IG

U

M

S

P

H

id

ro

izo

la

tie

D

E

R

B

IG

U

M

S

P

H

id

ro

izo

la

tie

D

E

R

B

IG

U

M

S

P

H

id

ro

izo

la

tie

D

E

R

B

IG

U

M

S

P

H

id

ro

izo

la

tie

D

E

R

B

IG

U

M

S

P

H

id

ro

izo

la

tie

D

E

R

B

IG

U

M

S

P

H

id

ro

izo

la

tie

D

E

R

B

IG

U

M

S

P

H

id

ro

izo

la

tie

D

E

R

B

IG

U

M

S

P

H

id

ro

izo

la

tie

D

E

R

B

IG

U

M

S

P

H

id

ro

izo

la

tie

D

E

R

B

IG

U

M

S

P

H

id

ro

izo

la

tie

D

E

R

B

IG

U

M

S

P

+

7

.1

0

+

6

.0

0

+

7

.1

0

a

tic w

in

d

fa

n

g

a

tic w

in

d

fa

n

g

te

ra

sa

w

in

d

fa

n

g

+

6

.2

0

+

8

.1

5

+

7

.5

0

+

8

.1

5

+

7

.5

0

+

8

.1

5

+

7

.6

0

+

8

.1

5

+

7

.9

0

+

8

.1

5

+

7

.9

0

+

8

.1

5

+

8

.1

5

+

8

.1

5

p

a

sa

re

la

- g

rila

j m

e

ta

lic

la

co

ta

+

1

3

.8

0

+

8

.1

5

+

8

.1

5

+

7

.6

0

+

7

.6

0

+

7

.9

0

+

7

.9

0

la

co

ta

+

1

3

.8

0

C

o

p

e

rtin

a

- stru

ctu

ra

m

e

ta

lica

si in

ve

lito

a

re

ta

b

la

G

A

S

E

L

zin

ca

ta

C

o

p

e

rtin

a

- stru

ctu

ra

m

e

ta

lica

si in

ve

lito

a

re

ta

b

la

G

A

S

E

L

zin

ca

ta

C

o

p

e

rtin

a

- stru

ctu

ra

m

e

ta

lica

si in

ve

lito

a

re

ta

b

la

G

A

S

E

L

zin

ca

ta

S

o

rt ta

b

la

0

,7

5

m

m

vo

p

sita

e

le

ctro

sta

tic R

A

L

5

0

1

0

S

o

rt ta

b

la

0

,7

5

m

m

vo

p

sita

e

le

ctro

sta

tic R

A

L

5

0

1

0

S

o

rt ta

b

la

0

,7

5

m

m

vo

p

sita

e

le

ctro

sta

tic R

A

L

5

0

1

0

S

o

rt ta

b

la

0

,7

5

m

m

vo

p

sita

e

le

ctro

sta

tic R

A

L

5

0

1

0

p

a

ra

so

la

r L

u

xa

lo

n

p

a

ra

so

la

r L

u

xa

lo

n

p

a

r

a

s

o

la

r

L

u

x

a

lo

n

p

a

r

a

s

o

la

r

L

u

x

a

lo

n

p

a

r

a

s

o

la

r

L

u

x

a

lo

n

M

e

m

b

ra

n

a

tip

D

E

R

B

IG

U

M

S

P

5

m

m

a

u

to

a

d

e

ziva

m

o

n

ta

ta

p

e

va

ta

m

in

e

ra

la

ca

se

ra

ta

(fixa

ta

m

e

ca

n

ic)

M

e

m

b

ra

n

a

tip

D

E

R

B

IG

U

M

S

P

5

m

m

a

u

to

a

d

e

ziva

m

o

n

ta

ta

p

e

va

ta

m

in

e

ra

la

ca

se

ra

ta

(fixa

ta

m

e

ca

n

ic)

M

e

m

b

ra

n

a

tip

D

E

R

B

IG

U

M

S

P

5

m

m

a

u

to

a

d

e

ziva

m

o

n

ta

ta

p

e

va

ta

m

in

e

ra

la

ca

se

ra

ta

(fixa

ta

m

e

ca

n

ic)

M

e

m

b

ra

n

a

tip

D

E

R

B

IG

U

M

S

P

5

m

m

a

u

to

a

d

e

ziva

m

o

n

ta

ta

p

e

va

ta

m

in

e

ra

la

ca

se

ra

ta

(fixa

ta

m

e

ca

n

ic)

+

8

.1

5

+

7

.9

0

T

ra

p

a

F

u

m

L

u

m

in

a

to

r

tip

A

C

O

T

ra

p

a

F

u

m

L

u

m

in

a

to

r

tip

A

C

O

+

8

.1

5

+

8

.1

5

+

7

.9

0

T

ra

p

a

F

u

m

H

id

ro

izo

la

tie

D

E

R

B

IG

U

M

S

P

L

u

m

in

a

to

r

+

8

.1

5

+

7

.9

0

+

8

.1

5

+

7

.7

5

+

8

.1

5

+

8

.1

5

C

o

p

e

rtin

a

- stru

ctu

ra

m

e

ta

lica

si in

ve

lito

a

re

ta

b

la

cu

ta

ta

R

A

N

8

5

g

r=

1

,5

m

m

J

g

h

e

a

b

t

a

b

la

z

in

c

a

ta

T

ra

p

a

F

u

m

L

u

m

in

a

to

r

A

cce

s te

ra

sa

tip

A

C

O

tip

A

C

O

DA 03

DA 03

DA 05

DA 01

DA 01

DA 01

DA 02

DA 02

DA 06

DA 01

DA 01

DA 01

DA 05

DA 01

DA 06

DA 06

DA 06

DA 06

DA 06

DA 06

DA 06

DA 06

3 2 9 .2

4

7

4

.

4

9

A

1

1

9

1

/ 2

S

ta

r la

=

4

0

.0

7

1

4

h

a

S

ta

r la

=

3

3

.7

2

h

a

A

1

3

1

6

A

1

2

5

5

/ 1

S

ta

r la

=

9

.7

5

h

a

A

1

2

9

9

/ 1

A

1

1

9

3

/ 6

S

ta

r la

=

8

.3

0

h

a

( fa

r a

r e

z

e

r v

a

)

A

1

3

1

8

/ 2

S

ta

r la

=

4

5

.1

8

h

a

A

1

3

1

8

/ 1

S

ta

r la

=

3

.4

2

h

a

A

1

3

1

4

S

ta

r la

=

1

5

.5

1

h

a

A

1

2

9

6

/ 1

S

ta

r la

=

3

.3

0

h

a

S

ta

r la

=

6

.5

0

h

a

A

1

1

9

1

/ 4

S

ta

r la

=

8

.2

6

h

a

A

1

1

9

1

/ 1

A

1

3

4

9

/ 4

S

ta

r la

=

8

.0

0

h

a

S

ta

r la

=

7

.1

1

h

a

A

1

2

2

8

/ 1

A

1

2

2

8

/ 2

S

ta

r la

=

1

3

.0

0

h

a

S

ta

r la

=

1

.5

0

h

a

A

1

2

4

5

/ 5

/ 1

A

1

2

0

6

/ 5

A

1

2

0

6

/ 1

A

1

2

0

8

/ 1

A

1

2

0

8

/ 3

S

ta

r la

=

2

4

.0

0

h

a

S

ta

r la

=

2

2

.7

0

h

a

S

ta

r la

=

1

8

.0

0

h

a

A

1

2

0

2

A

1

2

0

5 A

1

2

0

5

H

S

1

2

3

3

/ 1

A

1

2

0

5

A

1

1

9

3

/ 4

S

ta

r la

=

9

.3

4

h

a

S

ta

r la

=

3

2

.8

0

h

a

S

ta

r la

=

3

2

.8

0

h

a

S

ta

r la

=

3

2

.8

0

h

a

A

1

2

4

5

/ 4

S

ta

r la

=

3

3

.7

0

h

a

A

1

2

0

7

/ 3

A

1

2

0

7

/ 4

A

1

2

0

7

/ 3

/ 1

0

A

1

2

0

8

/ 5

S

ta

r la

=

1

0

.2

0

h

a

S

ta

r la

=

6

.0

0

h

a

A

1

2

4

5

/ 1

S

ta

r la

=

1

5

.0

3

h

a

A

1

2

0

7

/ 1

A

1

1

9

3

A

1

1

9

5

De660/10(drum pamant)

zona protectie canal

Canal deviat(dalat)

1

D

A

B

C

E

F

G

8

'

4

5

6

8

9

1

0

L

J

I

H

K

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

D

1

8

A

B

C

E

F

G

L

J

I

H

K

3

2

1

9

2

0

7V

V

V

S

A

G

1

.

5

7

2

,

1

7

4

m 2

1.046,400 m

2

2

1

.

8

9

8

,

8

9

0

m 2

1

.

0

7

6

,

1

7

7

m 2

8

.

6

3

3

,

1

1

8

m 2

T

I

M

I

S

O

A

R

A

H

C

n

6

7

4

/

1

H

C

n

6

7

4

/

1

D

e

6

6

0

/

8

D

e

6

6

0

/

8

(

d

r

u

m

b

e

t

o

n

a

t

)

D

e

6

6

0

/

8

(

d

r

u

m

b

e

t

o

n

a

t

)

D

e

6

6

0

/

8

(

d

r

u

m

b

e

t

o

n

a

t

)

Hb

H

C

n

6

6

1

Hb

E

X

T

IN

D

E

R

E

S

A

L

A

G

R

A

D

IN

A

IN

E

T

A

P

A

a

-II-a

C

o

p

e

r

tin

a

L

2

L

2

L

4

L

1

L

1

L

1

L

3

L

2

L

2

L

2

L

2

L

2

L

2

L

2

L

2

L

2

L

2

L

2

L

2

HALA + BIROURI I.M.P.

C

c

6

6

0

/

7

/

1

A

6

6

0

/

7

/

2

/

1

A

6

6

0

/

7

/

2

/

2

A

6

6

0

/

7

/

2

/

2

A

6

6

0

/

7

/

3

A

6

6

0

/

7

/

4

A

6

6

0

/

7

/

5

A

6

6

0

/

7

/

6

A

6

6

0

/

8

/

1

6

-

1

7

/

1

A

6

6

0

/

8

/

1

6

-

1

7

/

2

S

=

2

0

0

0

0

m

p

S

=

2

8

7

5

9

m

p

S

=

5

5

0

2

7

m

p

A

6

6

0

/

8

/

1

0

A

6

6

0

/

8

/

1

1

-

1

2

A

6

6

0

/

8

/

1

3

A

6

6

0

/

8

/

1

4

A

6

6

0

/

8

/

1

5

C

c

6

6

0

/

6

/

5

A

6

6

0

/

6

/

6

A

6

6

0

/

6

/

7

A

6

6

0

/

6

/

8

C

c

6

6

0

/

6

/

4

/

3

/

2

A

6

6

0

/

6

/

9

A

6

6

0

/

6

/

1

0

A

6

6

0

/

6

/

1

1

H

a

l

a

A

L

U

B

E

L

L

E

A

1

1

0

k

V

L

E

A

1

1

0

k

V

L

E

A

m

e

d

i e

2

0

k

V

statie gaz

C

c

6

6

0

/

8

/

1

8

-

1

9

2

8

2

4

1

6

3

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

2

2

6

6

1

1

9

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

5

6

str. Ovidiu

Cotrus

str. Anton

Katrain

Metro

artera majora

propusa

continuare Calea Sagului

DN 59 (Timisoara -

Moravita)

PTT1 23m

limita intravilan

Timisoara

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

PUZ aprobat cu HCL

80/28.02.2012

Hala productie, depoz.,

zona admin. si servicii

PUZ aprobat cu HCL 31/25.02.2003

INTERPORTO - TERMINAL

PUZ aprobat cu HCL 253/29.05.2012

Extindere zona de servicii, depozitare, industrie

PUZ aprobat cu HCL 129/30.03.2010

Construire hale industriale

PUZ aprobat cu HCL 143/24.04.2007

Hale productie

PUZ aprobat cu HCL 37/29.01.2008

PUD aprobat cu HCL 482/15.12.2009

PUZ aprobat cu HCL 338/25.09.2007

Construire hale depozitare cu corp administrativ

PUZ aprobat cu HCL 495/18.12.2007

PUZ aprobat cu HCL 363/29.07.2008

functiuni comerciale,

servicii si depozitare

PUZ aprobat cu HCL 111/27.05.2003

PUZ aprobat cu HCL 305/28.07.2017

PUZ aprobat cu HCL 291/01.11.2011

PUZ aprobat cu HCL 19/27.09.2009

Complex de productie, depozitare si servicii

Spatii comerciale

PRAKTIKER si REAL

(in faza de

autorizare)

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

2

0

k

v

Conducta gaz

existenta

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

PUZ in lucru

D

r

u

m

v

i

c

i

n

a

l

e

x

i

s

t

e

n

t

E

x

i

s

t

i

n

g

s

i

d

e

r

o

a

d

C

a

n

a

l

/

C

h

a

n

n

e

l

C

a

n

a

l

C

h

a

n

n

e

l

C

a

n

a

l

/

C

h

a

n

n

e

l

C

a

n

a

l

/

C

h

a

n

n

e

l

C

a

n

a

l

/

C

h

a

n

n

e

l

C

a

n

a

l

/

C

h

a

n

n

e

l

C

a

n

a

l

/

C

h

a

n

n

e

l

C

a

n

a

l

/

C

h

a

n

n

e

l

C

a

n

a

l /

C

h

a

n

n

e

l

C

a

n

a

l

/

C

h

a

n

n

e

l

C

a

n

a

l

/

C

h

a

n

n

e

l

C

a

n

a

l

/

C

h

a

n

n

e

l

C

a

n

a

l

/

C

h

a

n

n

e

l

C

a

n

a

l

/

C

h

a

n

n

e

l

C

a

n

a

l

/

C

h

a

n

n

e

l

C

a

n

a

l

/

C

h

a

n

n

e

l

C

a

n

a

l

/

C

h

a

n

n

e

l

K

m

6

+

4

8

6

C

F

1

3

2

P

A

S

A

J

P

E

S

T

E

C

F

1

3

2

T

I

M

I

S

O

A

R

A

V

E

S

T

-

C

R

U

C

E

N

I

C

F

1

3

2

T

I

M

I

S

O

A

R

A

V

E

S

T

-

C

R

U

C

E

N

I

O

V

E

R

P

A

S

S

L

=

3

2

8

.

4

0

m

K

M

1

+

5

2

8

D

e

v

i

e

r

e

c

a

n

a

l

D

e

v

i

a

t

i

o

n

c

h

a

n

n

e

l

D e v i e r e c a n a l

D e v i e r e c a n a l

D e v i a t i o n c h a n n e l

D e v i e r e c a n a l

D e v i a t i o n c h a n n e l

D e v i e r e c a n a l

D e v i a t i o n c h a n n e l

2+620.0

2+880.0

2+360.0

1

+

3

6

0

.

0

2+100.0

3+640.0

3

+

9

0

0

.

0

3+380.0

3+120.0

3

+

8

8

0

.

0

1

+

4

2

0

.

0

3+620.0

1

+

4

4

0

.

0

1

+

3

8

0

.

0

1

+

4

0

0

.

0

3

+

8

4

0

.0

3

+

9

2

0

.

0

3

+

8

6

0

.

0

4

+

0

2

0

.

0

4

+

0

0

0

.

0

4

+

0

6

0

.

0

4

+

1

0

0

.

0

4

+

0

8

0

.

0

4

+

2

4

0

.

0

4

+

2

2

0

.

0

4

+

1

4

0

.

0

4

+

1

2

0

.

0

4

+

1

6

0

.

0

4

+

2

0

0

.

0

4

+

1

8

0

.

0

3+

660.0

3+

680.0

3

+

8

0

0

.0

3

+

7

8

0

.0

3

+

8

2

0

.0

3

+

9

4

0

.

0

3

+

9

8

0

.

0

3

+

9

6

0

.

0

3

+

7

2

0

.0

3+

700.0

4

+

2

6

0

.

0

3

+

7

6

0

.0

3

+

7

4

0

.0

4

+

0

4

0

.

0

1

+

5

2

0

.

0

3+280.0

3+540.0

3+300.0

3+220.0

3+260.0

3+580.0

3+440.0

3+600.0

3+520.0

3+560.0

2+260.0

2+240.0

2+220.0

2+200.0

2+180.0

3+400.0

3+240.0

3+360.0

3+340.0

3+320.0

2+860.0

3+120.0

2+840.0

2+820.0

2+800.0

3+160.0

3+020.0

3+180.0

3+100.0

3+140.0

3+480.0

3+200.0

3+500.0

3+420.0

3+460.0

2+980.0

2+960.0

2+940.0

2+920.0

2+900.0

2+400.0

2+440.0

2+420.0

2+580.0

2+560.0

2+700.0

2+740.0

2+720.0

2+480.0

2+460.0

2+500.0

2+540.0

2+520.0

2+020.0

2+060.0

1+980.0

2+140.0

2+000.0

2+320.0

2+340.0

2+280.0

2+040.0

2+300.0

2+640.0

2+680.0

2+600.0

2+780.0

2+760.0

2+120.0

2+160.0

2+080.0

2+660.0

2+380.0

1

+

6

6

0

.

0

1

+

6

4

0

.

0

1

+

6

2

0

.

0

1

+

6

0

0

.

0

1

+

5

8

0

.

0

1+960.0

1+940.0

1+92 0.0

1+ 900

.0

1+ 88

0. 0

1

+

7

6

0

.

0

1

+

7

4

0

.

0

1

+

7

2

0

.

0

1

+

7

0

0

.

0

1

+

6

8

0

.

0

1

+

3

2

0

.

0

1

+

5

0

0

.

0

1

+

5

4

0

.

0

1

+

4

6

0

.

0

1

+

4

8

0

.

0

1+

86 0.

0

1

+

8

4

0

.0

1

+

8

2

0

.0

1

+

8

0

0

.0

1

+

7

8

0

.

0

1

+

3

0

0

.

0

1

+

3

4

0

.

0

1

+

5

6

0

.

0

1

+

2

8

0

.

0

3+060.0

3+080.0

3+000.0

3+040.0

C

a

n

a

l

/

C

h

a

n

n

e

l

P A S A J P E S T E C O

N D

U C T A S I

D R U

M T E H

N O

L O

G I C

T E C H

N O

L O

G I C A L R O

A D

A N

D

P I P E O

V E R P A S S

L =

3 8 . 6 0 m

K M

3 +

5 0 9

7

4

.

9

1

°

6

2

.

9

9

°

4

4

.

6

7

°

4

6

.

4

4

°

P

o

d

e

t

p

r

e

f

a

b

r

i

c

a

t

d

a

l

a

t

P

r

e

c

a

s

t

c

u

l

v

e

r

t

f

r

o

m

s

l

a

b

s

L

=

5

.

0

0

m

,

K

m

1

+

3

1

3

P o d e t p r e f a b r i c a t d a l a t

P r e c a s t c u l v e r t f r o m

s l a b s

L =

5 . 0 0 m

, K m

2 +

3 8 7

P o d e t p r e f a b r i c a t d a l a t

P r e c a s t c u l v e r t f r o m

s l a b s

L =

5 . 0 0 m

, K m

2 +

6 0 0

P o d e t p r e f a b r i c a t d a l a t

P r e c a s t c u l v e r t f r o m

s l a b s

L =

5 . 0 0 m

, K m

2 +

7 4 5

P o d e t p r e f a b r i c a t d a l a t

P r e c a s t c u l v e r t f r o m

s l a b s

L =

5 . 0 0 m

, K m

3 +

1 8 0

P o d e t p r e f a b r i c a t d i n c a d r e i n c h i s e t i p C 2

P r e c a s t c u l v e r t c l o s e d f r a m

e s C 2 t y p e

L =

2 . 0 0 m

, K m

3 +

3 4 0

P

o

d

e

t

p

r

e

f

a

b

r

i

c

a

t

d

i

n

c

a

d

r

e

i

n

c

h

i

s

e

t

i

p

C

2

P

r

e

c

a

s

t

c

u

l

v

e

r

t

c

l

o

s

e

d

f

r

a

m

e

s

C

2

t

y

p

e

L

=

2

.

0

0

m

,

K

m

4

+

0

7

3

P

o

d

e

t

p

r

e

f

a

b

r

i

c

a

t

d

a

l

a

t

P

r

e

c

a

s

t

c

u

l

v

e

r

t

f

r

o

m

s

l

a

b

s

L

=

5

.

0

0

m

,

K

m

4

+

1

3

2

P o d e t p r e f a b r i c a t d a l a t

P r e c a s t c u l v e r t f r o m

s l a b s

L =

5 . 0 0 m

, K m

1 +

9 6 0

4

.

0

0

4

.

0

0

2

4

°

5

.

1

4

A

X

C

F

d

e

p

e

r

s

p

e

c

t

i

v

a

A

X

C

F

d

e

p

e

r

s

p

e

c

t

i

v

a

2

.

2

9

1

.

9

4

9

.

3

8

P

a

s

a

j

k

m

C

F

6

+

4

8

6

A

X

C

F

1

3

2

F

G

1

B

l

o

c

u

r

i

d

e

p

r

o

t

e

c

t

i

e

P

r

o

t

e

c

t

i

o

n

b

l

o

c

k

s

P

r

o

t

e

c

t

i

o

n

b

l

o

c

k

s

B

l

o

c

u

r

i

d

e

p

r

o

t

e

c

t

i

e

9

.

0

9

5

.

0

5

1

0

1

0

1

0

4

.

6

0

3

6

4

.

8

0

1 0

4

. 6

0

C

a

n

a

l

C

h

a

n

n

e

l

D

e

v

i

e

r

e

c

a

n

a

l

C

h

a

n

n

e

l

d

e

v

i

a

t

i

o

n

Z

i

d

d

e

s

p

r

i

j

i

n

R

e

t

a

i

n

i

n

g

w

a

l

l

F G

2

11.20

11.20

Z

i

d

d

e

s

p

r

i

j

i

n

d

e

b

e

t

o

n

a

r

m

a

t

.

L

=

3

8

.

0

0

m

R

e

t

a

i

n

i

n

g

w

a

l

l

o

f

r

e

i

n

f

o

r

c

i

n

g

c

o

n

c

r

e

t

e

.

L

=

3

8

.

0

0

m

km 1+504

km 1+542

2:3

2:3

2:3

2:3

4

0

7

0

3

6

5

0

3

6

4

5

5

5

0

0

3

6

5

0

4

0

7

0

3

6

4

5

3

6

5

0

Centura SUD

Timisoara

A /, N Zi N CALAN
TI TEI IRU Le 1] SEDII ESD Tera Tei i e a n POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA SC.1 VU
EI SES E EEE CITE CR ESEIST STIAI SI EEE ET EI TIE E men ESI AIE Sici RU E AS ai Ia SALI ETER FETE = aa) ET | sana TI 7 LII A TEI E imi RA contin SE ESI] TOT) DI N... ALI
PPE E PATE — - — LEA EXISTENTA ZE LS TD = IL pa 2 TA PAT ET E au) RECONFIGURARE ZONA PENTRU SPAȚII COMERCIALE, SERVICII, SHOW ROOM, DEPOZITE Calea Şagului DN59 km7+300 dreapta beneficiar: S.C. JOMRITA INVESTITII S.R.L., Bucureşti, Bv. Rogina Maria, nr. 32, Parter, cam, 109, Mod C,Soctor 4, Bucuresti PTA Ein Elf: Moe Dl il
SPATIU COMERCIAL MAGAZIN MOBILA RE BE Ea Eten: | E) EC. AIE
ESI IRI e IL Za [ee CICI SPATII COMERCIALE, SERVICII, SHOW ROOM, DEPOZITARE URZ) ra Sau Zu las E AL 3 E C Ce e VA DE DU ZU EREI RR e ie dt ti CULOAR DE PROTECTIE L.E.A. 110KV 3&M magistrala gaz propusa spre, E [oii Ro TE» iso Lea e EET ET E EI / 4 A EN
SPATIU COMERGIAL HYPERMAGAZIN
[EV EI»)
ZT: AN
r us Suprafata teren UR SS Total parcela 27200 | 100 _| 27200 | 1 Terenuri industriale CUM IF) Strazi acces FUT IN E. Spatii verzi NI o EI [IEI SILA EI ina ai BTT ASA == ET TE a BTT | ST) , EEZ Conducte Coterm _* CEZ] Une electrica LEA 20 KV mt E Ed ini d DT [tt dea ai BECI E LI TI DE II aa DI a Alinlament constructii PL IT) LI Drumuri si TA 4144 4400 hi Parcelgfunctiuni Industriale a a verde efitari si zonificare a i ET CS COZI = RTT CTT CT TEI E a PLAN REGLEMENTARI CE
aa Nea RE pan It E) E Duel BE a | n E) PREZ EC E: BRE x tatei ra EA =) EI Une rerala aariasirale a BE) Pa [pn SEE fn Ea IDE a PI SEI paid EI EAI E) Id Mura parale EI Iaz sali) PSESE EI IER i E aL EI n LEA IEI EEE E ALE E BERE TEA orce ES SEE ta e a PRESE SS CE |
LU Ci ar SI EEE | E CP
Dal A ar ECE TEI PR EZITA PT CIEINE fn Le a aci a N NME CTT EI CSE") fai Mai ial OM d ES ES : PL ast EERO EA hd pd end ura |N EEE ISS) ata) Ea JA) _— E Baa 0 PI) EI rez) EEST E PET lic sina ag dia aa EEE a aaa E EEE PUTU Sia TI Et = CI COM CZU N TR NT TI CI CI uzi E EZITA TIT NEC) ET TR NEI CNN pe N PT IE _ ETA I FT bi; 113 NUL a) E EI E CEI N CT CD O PA AA 3 > A, : a TITI E m[|-|«|-| = PRUTIUN E PET TEN NT Cm m A E x NOS E E , _ BEE a SU Sie E o E pg Eu =) DIA dă
ru i
| i ri Li Azi tt its to FUNCTIUNE INDUSTRIALA NEPOLUANTA- TITEI ICI IT ITI TITI spatii de birouri în regim de inaltime - Is tra rs SP Ss 300) Causa) ECC i pie SEE = Leii are aro TA Se) UI e SSI CI SE 9) LOTRU SUT: DEPOZITARE, PRESTARI SERVICII, SPATII DE BIROURI NITU Sr a oa : PTT TI TITI EESTI IT SUPRAFATA TEREN : 5 316 MP DIMENSIUNI DE PROFILE STRADALE E» sli Po DT SATA E o EVA [6 & | NOU PROPUSE rr Aa DEPOZITARE, PRESTARI SERVICII, SPATII DE BIROURI LA E propus = 50% E C.U.T. i NILE A) H max = P+2E+M H cornisa = Om CAROSABIL PROPUS | 4 mu isi IN | SPATIU VERDE DE ALINIAMENT TA S rii o Se Leo 7 Ure) a IN NNE a | a N | —— a — TE TI m Iu A TUI AI | Mil PN MN MI IEEE CTE TEI 7 lia SERVICII, SPATII DE BIROURI ET Deal RTS ele e UL Ie TAL Semnatura ETP Beneficlar: 5.C-EXPERT MONTAJ S.R.L. 12000 | Amplasament: CF NR:430504, 430504; De CUL o) oct2017 |Denumire plansa: STUDIU CVARTAL
ECE ZA TU UAR PI SECRET UI IE EI ES RP CUC ENE = | VERIFIGATOR IE pe ET
L EEE | 4 [ VIVZITYNY UNOZNI ZINSZLSDGI INOLLDNO |
BILANT TERITORIAL ULUI i reni fa = ti en ma) < =] z Ti [L] u pr Rana a Stas, ARS ateste It ES, RSR O SRI atatea tataie Satan tate, n ERE E iii, ate teal Sate tote e, PR RR tate
ET EEE CI EET DI E) m EI oii lie a aa CEC CETE ET! E am 1 E Ea Ca nai aa a Eee aL Ina aia | EI
EUL E e LL LUA LAZA ani USI A Iu UI iat Da Ra IT La UL TILL)
SIRIU SOLO) UTA fecale SEC) BULBI e! PI
AutoCAD SHX Text
- DEPOZITARE, BIROURI PARCAJE SI PRODUCTIE
AutoCAD SHX Text
LEROY MERLIN
AutoCAD SHX Text
METRO
AutoCAD SHX Text
117
AutoCAD SHX Text
116
AutoCAD SHX Text
7
AutoCAD SHX Text
114
AutoCAD SHX Text
113
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
A
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
PLAN MONTAJ STILPI
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
perete beton armat monolit 30cm
AutoCAD SHX Text
in sarcina AG
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
6-500
AutoCAD SHX Text
N
 • Sheets and Views
  • A1

Atasament: rap._si_cons._Buga_Freidorf_MX-3114N_20190529_081248.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIȘ — E re MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANUSM romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Nr. UR2019-004846/24.05.2019 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia: PUZ - ZONA DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE Amplasament: zona Freidorf, CF 414113 nr. cad. A1316/16, extravilan Timisoara Beneficiari: BUGA VIOREL, BUGA LAURA; Proiectant: SC ATELIER CAAD SRL; Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observaţii referitoare la documentaţia P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformităţi PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana şi afişată pe site-ul Www.primariatm.ro, în perioada 02.04.2019 — 30.04.2019. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Proprietari notificati: - FACTO ITOBOXO SRL Calea Sagului, DN59, km5-dreapta, Timisoara - Intercolor Calea Sagului, DN59, km 7+ 550m dreapta, Timisoara - Adient Automotive Srl Calea Sagului, DN59, km5-dreapta, Timisoara - Gruppo Damidio S.A. - Str. Petre Stoica 28 - SC Degami SRL - Str.Ovidiu Cotrus Nr.34. Documentaţia disponibilă la Compartimentul Avizare Conformităţi PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana. La intalnirea cu proiectantul SC ATELIER CAAD SRL — arh. Catalina BOCAN, organizata in data de 16.04.2019, intre orele 14,00 — 15,00, la sediul PMT — Directia Urbanism, nu s-a prezentat nici o persoana interesata. Nu au fost formulate obiectii referitoare la documentatie. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului „ Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia Plan Urbanistic Zonal PUZ — „ZONA DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE”, zona Freidorf, CF 414113 nr. cad. A13186/18, extravilan Timisoara, beneficiari BUGA VIOREL, BUGA LAURA, proiectant: SC ATELIER CAAD SRL, a fost finalizată şi se va putea îrespe cifeuitul legal de avizare. Şef, Şef Birou, Liliana IOVAN K Red-E.S. - 2ex 4 2 e 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Aviz_Juridic_BUGA_Freidorf.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2019-011251/10.07.2019 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 08.08.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE ȘI PRODUCŢIE”, extravilan municipiul Timişoara, zona Freidorf, judeţul Timiș, CF nr. 414113 Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărții funciare anexate rezultă următoarea situație juridică: Cartea Funciară nr. 414113 Timişoara, nr. cadastral 414113 (CF vechi 4622 Freidorf, nr. cadastral vechi A 1316/16), terenul în suprafață de 20.000 mp, categoria de folosință arabil extravilan este proprietatea d-lui Buga Viorel şi Buga Laura — beneficiarii documentaţiei. De asemenea, din examinarea cărtii funciare mai sus individualizată rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2019-011251/10.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE ŞI PRODUCȚIE”, extravilan municipiul Timişoara, zona Freidorf, județul Timiş, CF nr. 414113 cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarii documentatiei având calitatea de proprietari asa cum rezultă din C.F. nr. nr. 414113 Timişoara, cu privire la imobilul ce se reglementeaza. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE ŞI PRODUCȚIE”, extravilan municipiul Timişoara, zona Freidorf, judeţul Timiş, CF nr. 414113 si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de art. 243 (1), lit. a din 0UG nr.57/2019 privind codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIELA STEFAN AT Cod FO53-13,Ver.1