keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 169/18.04.2006 privind aprobarea modificării Planului Urbanistic de Detaliu "Instituţii şi servicii", FAZA I- Piaţa 700, strada Brediceanu, Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 331/26.07.2005

18.04.2006

Hotararea Consiliului Local 169/18.04.2006
privind aprobarea modificării Planului Urbanistic de Detaliu "Instituţii şi servicii", FAZA I- Piaţa 700, strada Brediceanu, Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 331/26.07.2005


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22006-001236/31.03.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 331/26.07.2005 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Instituţii şi servicii" FAZA I , Piaţa 700 - strada Brediceanu, Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Planului Urbanistic de Detaliu "Instituţii şi servicii", FAZA I- Piaţa 700, strada Brediceanu, Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 331/26.07.2005, conform Proiectului nr. 60/2005, întocmit de S.C. ANDREESCU & GAIVORONSCHI S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu "Instituţii şi servicii", FAZA I- Piaţa 700, strada Brediceanu, Timişoara modificare la Hotărârea Consiliului Local nr. 331/26.07.2005 se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.

Art 2: Terenul studiat este înscris în C.F.nr.126570, topo 1072/1/1, 1071/1/1, 1070/2/1/1/1/1/1/1/1/1, in suprafaţă de 4132 mp., C.F.nr.126571, nr. topo 1072/1/1, 1071/1/1, 1070/2/1/1/1/1/1/1/1/2, în suprafaţă de 3756 mp.,C.F.nr.126572, nr. topo 1072/1/1, 1071/1/1, 1070/2/1/1/1/1/1/1/1/3 , în suprafaţă de 3794 mp, C.F. nr. 126573, nr. topo 1072/1/1, 1071/1/1, 1070/2/1/1/1/1/1/1/1/4, în suprafaţă de 2690 mp.din şi C.F. nr. 50966, nr. topo 1070/2/1/1/1/1/1/2/3/2 , în suprafaţă de 456 mp, fiind proprietatea firmei S.C.MODATIM S.A;

Art. 3: Obiectul prezententei modificări a Planului Urbanistic de Detaliu "Instituţii şi servicii", FAZA I - Piaţa 700, strada C. Brediceanu, Timişoara constă în construirea corpului B din ansamblul propus pe teren.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Planului Urbanistic de Detaliu "Instituţii şi servicii", FAZA I- Piaţa 700, strada Brediceanu, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
-S.C. ANDREESCU & GAIVORONSCHI S.R.L;
-S.C.MODATIM S.A;
-Mass - media locale;Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: rModatim2.pdf

ROMANIA SE APROBA, MUNICIPIUL TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr.U22006-001236/31.03.2006

REFERAT privind aprobarea modificării Planului Urbanistic de Detaliu “Instituţii şi servicii”, FAZA

I- Piaţa 700, strada Brediceanu, Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr. 331/26.07.2005 Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U22006-001236/08.03.2006 privind modificarea Planului Urbanistic de Detaliu “Instituţii şi servicii FAZA I - Piaţa 700”, strada C. Brediceanu, Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr. 331/26.07.2005;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 888 / 28.02.2005; Având în vedere H.C.L. nr. 331/26.07.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Instituţii şi servicii" FAZA I, Piaţa 700 - strada Brediceanu, Timişoara;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei pentru modificarea Planului Urbanistic de Detaliu “Instituţii şi servicii”, FAZA I - Piaţa 700, strada Brediceanu, Timişoara.

Documentaţia este iniţiată de beneficiar S.C. MODATIM S.A, elaborată de proiectant general S.C. ANDREESCU & GAIVORONSCHI S.R.L., proiect nr. 60/2005.

Terenul studiat în cadrul PUD este situat în intravilanul municipiului Timişoara, adiacent zonei centrale, în UTR 1.

Vecinătăţile amplasamentului sunt: - la vest Calea Ferată - la nord teren Statul Român - la sud strada Brediceanu - la est strada secundară de deservire a pateului pieţei agroalimentare 700. Terenul studiat prin prezenta documentaţie are suprafaţa totală de 14 828 mp. şi este

alcătuit din parcele, în proprietatea beneficiarului S.C.MODATIM S.A., identificate prin nr. topo 1072/1/1, 1071/1/1,1070/2/1/1/1/1/1/1/1/1 din C.F.nr.126570, in suprafaţă de 4132 mp., nr. topo 1072/1/1, 1071/1/1,1070/2/1/1/1/1/1/1/1/2 din C.F.nr.126571,în suprafaţă de 3756 mp., nr. topo 1072/1/1,1071/1/1,1070/2/1/1/1/1/1/1/1/3 din C.F.nr.126572, în suprafaţă de 3794 mp, nr. topo 1072/1/1,1071/1/1,1070/2/1/1/1/1/1/1/1/4, în suprafaţă de 2690 mp.din C.F. nr. 126573 şi nr. topo 1070/2/1/1/1/1/1/2/3/2 din C.F. nr. 50966, în suprafaţă de 456 mp..

Destinaţia amplasamentului stabilită prin P.U.G. Municipiul Timişoara aprobat prin HCL 157/2002 este de zonă industrială, funcţiune care nu se potriveşte cu statutul de zonă centrală a municipiului. Prin aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Instituţii şi servicii" FAZA I, Piaţa 700 - strada Brediceanu, Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr. 331/26.07.2005, s-a propus refuncţionalizarea zonei, respectiv transformarea acesteia într-o zonă de funcţiuni mixte, servicii, birouri de interes urban. S-a propus realizarea unui complex de construcţii administrative, sedii de birouri, la etajele superioare, servicii, alimentaţie publică la partere şi mezanine, parcări la subsoluri în diferite faze.

Având in vedere complexitatea dezvoltărilor spaţiale s-a propus realizarea acestora in 4 faze, prin documentatia aprobată anterior reglementându-se doar FAZA I , respectiv construirea corpului A, pe o suprafaţă de 3146 mp. pe parcela identificată nr. topo 1072/1/1, 1071/1/1,

1070/2/1/1/1/1/1/1/1/4, în suprafaţă de 2690 mp. din C.F. nr. 126573 şi nr. topo 1070/2/1/1/1/1/1/2/3/2 din C.F. nr. 50966, în suprafaţă de 456 mp..

Prin prezenta documentaţie se propun modificări referitoare la etapizarea realizării investiţiei, astfel:

Faza 1: construirea primului corp (CORP B ), pe terenul adiacent str. C. Brediceanu, pe lotul cu nr. top. 31256/c, C.F. nr. 142128.

Faza 2: se continuă dezvoltarea către str. C. Brediceanu, prin construirea unui nou corp şi reconversia actualei secţii de producţie.

Faza 3: se construieşte restul complexului, adică celelalte două corpuri în partea de nord a sitului.

Obiectul prezententei modificări a P.U.D. “Instituţii şi servicii”, FAZA I - Piaţa 700, strada C. Brediceanu, Timişoara constă în construirea corpului B din ansamblul propus pe teren.

Accesul auto în ansamblu şi accesul la subsoluri şi se va realiza dinspre strada interioară de legătură, situată pe limita estică a amplasamentului, conform planşei de Reglementări Urbanistice nr. 03A şi a Avizului Comisiei de Circulaţie.

Se prevăd in subsoluri un nr. de 500 locuri de parcări şi un nr. de 19 locuri de parcare la nivel pe strada de legătură destinat atat angajaţilor S.C.MODATIM S.A, cât şi vizitatorilor.

Se vor amenaja spaţii verzi pe 10% din suprafaţa totală,.conform R.L.U. aferent P.U.G. Municipiul Timişoara.

Indicii de construibilitate propuşi se incadrează în indicii aprobaţi pentru zona centrală: P.O.T. max. = 70% C.U.T max = 3 H max. =2S + P+M+9E

Se vor respecta condiţiile impuse de prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice. Postul de reglare măsurare gaze naturale propus se va amplasa în incinta (pe terenul) S.C. MODATIM S.A., numai după obţinerea avizelor de la Distrigaz Nord S.A. şi Căile Ferate Române.

Trotuarul de pe strada nou creată, din sudul parcelei va fi public.

Documentaţia de urbanism propusă este însoţită de toate avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.) şi conform Certificatului de Urbanism de mai sus.

Modificarea Planului Urbanistic de Detaliu “Instituţii şi servicii”, FAZA I - Piaţa 700, strada Brediceanu, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. Documentaţia pentru modificarea Planului Urbanistic de Detaliu “Instituţii şi servicii”, FAZA I - Piaţa 700, strada C. Brediceanu, Timişoara va fi supusă dezbaterii publice, iar concluziile dezbaterii publice se vor prezenta într-un referat anexă. VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel Borza Dr.Arh. Radu Radoslav Pentru ŞEF SERVICIU CONSILIER, Ing. Gabriella Postelnicu Arh. Loredana Pălălău AVIZAT JURIDIC, Jr. Mirela Lasuschevici Red./Dact P.L./Ex. 2