keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 453/21.11.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "PUZ - Zonă cu funcţiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă şi funcţiuni complementare, intravilan Timişoara"str. Ioan Zaicu nr. 5, Timişoara

21.11.2017

Hotararea Consiliului Local 453/21.11.2017
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "PUZ - Zonă cu funcţiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă şi funcţiuni complementare, intravilan Timişoara"str. Ioan Zaicu nr. 5, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2017 -015422/21.10.2017 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2017-015422/21.10.2017 - al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 15.11.2017 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2017 -015422/21.10.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 09/19.06.2014, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 25/20.10.2017, Avizul C.J. Timis nr. 16/13.04.2017 (care inlocuieste avizul nr. 30/02.09.2016), respectiv adresele Agentiei pentru Protectia Mediului Timiş cu nr. 82 din 17.12.2015 si nr. 2510 din 19.06.2017 prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "PUZ - Zonă cu funcţiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă şi funcţiuni complementare, intravilan Timişoara"str. Ioan Zaicu nr. 5, Timisoara, având ca beneficiar pe SC ALENIA ARENA SRL , întocmit conform Proiectului nr. UTZ 153/14, realizat de proiectant SC ICEBERG SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de: de la 2S+P+8E (la nord) pana la 2S+P+15E (la sud), sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto si realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari - conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2015-000122/22.01.2015 si reconfirmat prin aviz numarul DT2016-002818/06.10.2016, procentul de ocupare al terenului POTmax zona mixta=50%, POTmax locuire=40%;, coeficientul de utilizare al terenului CUTmax=3, Spaţii verzi: minim 20% din suprafaţa terenului conform adresei nr. 82/17.12.2015 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, care ramane valabila pe perioada punerii in aplicare a planului, in conditiile in care nu intervin modificari ale datelor care au stat la baza emiterii acesteia (conform adresei APM Timis nr. 2510/19.06.2017), cu respectarea urmatoarelor retrageri:
- Retragere minima fata de limita de proprietate laterala stanga: 10m;
- Retragere minima fata de limita de proprietate laterala dreapta: minim 10 m la altimetria de 45 m identica cu cea aprobata anterior la PUZ- ul din vecinatate, iar pentru altimetrii mai mari cu H metri, retragerea acestora fata de limita de proprietate laterala dreapta va fi de 10metri+H/2.
- Retragere fata de limita de proprietate nord: 10m - pentru cladirile incepand cu Hmax=30m si cu regim de inaltime de 2S+P+8E. Pentru altimetrii superioare cu H metri, retragerea acestora fata de limita de proprietate nord va fi de 10metri+H/2, inaltimea putand creste pana la 40 m (pentru zona de nord).
- Retragere fata de limita de proprietate sud: 10 m - conform Plansei de Circulatie - Plansa nr. 1 - "Plan de incadrare in zona/Plan de situatie lucrari rutiere", colt dreapta 24.35 m, colt stanga 10m;
- În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

- Terenul afectat de profilul stradal al strazii Pictor Ion Zaicu, conform "Plansei de Reglementari Urbanistice Zonificare (Etapa 1 - de implementare actuala) - Plansa nr. 153 - PUZ - 3.a. - U", vor deveni domeniu public, conform declaratiei notariale nr. 6401 din data de data de 19 octombrie 2017 date de catre administrator MIHU DUMITRU in fata notarului public ROMANU SILVIA.
Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani.
Terenul reglementat, alcătuit din 4 parcele, în suprafaţă totală de 38 916 mp, este:
ˇ Inscris in CF nr. 426684, Nr.cad. 426684, in suprafata de 13744 mp, proprietar SC ALENIA ARENA S.R.L
ˇ Inscris in CF nr. 426685, Nr.cad. 426685, in suprafata de 1270 mp, proprietar SC ALENIA ARENA S.R.L şi SC FRUCTUS SA in coproprietate
ˇ Inscris in CF nr. 426683, Nr.cad. 426683, in suprafata de 4500 mp, proprietar SC ALENIA ARENA S.R.L
ˇ Inscris in CF nr. 422780, Nr.cad. 422780, în suprafata de 19402 mp, proprietar SC ALENIA ARENA S.R.L - Interdicţie de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si amenajare in favoarea ING BANK N.V. Amsterdam.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zonă cu funcţiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă şi funcţiuni complementare, intravilan Timişoara"str. Ioan Zaicu nr. 5, Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Şcoli -Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC ALENIA ARENA SRL;
- SC ICEBERG SRL;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 153-PUZ-3.b-Reglementari__urbanistice._Zonificare.Etapa_II.pdf

P

P+1E

P

hala

P

CF 426686

Cad 426686

CF 422780, cad.422780

S=19402 mp

T

o

p

1

7

0

0

/

1

/

4

/

2

T

o

p

.

1

6

9

3

/

1

/

2

CF 425170, cad.425170

S=14039mp

c

a

n

t

a

r

r

a

m

p

a

b

a

z

i

n

Post trafo

statie epurare

d

e

c

a

n

t

o

r

p

o

a

r

t

a

centrala termica

atelier mecanic

rezervor

magazie

magazie

magazie

magazie

magazie

p

o

a

r

t

a

depozit

Sectii

N

r

.

t

o

p

.

1

6

9

2

/

2

/

2

/

3

/

b

S

t

r

.

G

h

e

o

r

g

h

e

L

a

z

ă

r

(

D

N

5

9

A

)

C

a

l

e

a

C

i

r

c

u

m

v

a

l

a

ţ

i

u

n

i

i

(

D

N

5

9

-

E

7

0

)

C a l e a A

r a d

u l u

i

P-ţa Consiliul Europei

P-ţa Dacia

Parcul Botanic

S

t

r

.

G

h

e

o

r

g

h

e

D

i

m

a

P+10E - 33m

2S+P+15E - 50m

S+P+8E - 36m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+4E - 15m

P+4E - 15m

P+4E - 15m

P+4E - 15m

P+4E - 15m

P+4E - 15m

P+4E - 15m

P+4E - 15m

C

a

l

e

a

T

o

r

o

n

t

a

l

u

l

u

i

C a l e a S

e v e r B

o c u

S

t

r

.

B

u

r

e

b

i

s

t

a

S

t

r

.

T

e

i

u

l

u

i

S

t

r

.

A

m

f

o

r

e

i

S

t

r

.

A

m

f

o

r

e

i

S

t

r

.

S

t

e

l

e

l

o

r

S

t

r

.

B

r

â

n

d

u

ş

e

i

S

t

r

.

F

r

a

n

z

L

i

s

z

t

P+2E

P+1E

P+M

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P+2E

P

P

P+3E

P

P+4E - 15m

P+2E

P+1E

P

P+4E

P+4E+2M

P+1E

P+1E

S+P+1E

P+1E

S+P+3E

P+2E

Billa

Spitalul Clinic

a

I.S.P.E.

Kaufland

Birouri

Fructus Plaza

Birouri

Timco

Timlibris SA

Birouri

Bosch

Pizzeria

Antinori

Showroom

Lukoil

Spalatorie

auto

Policlinica

Showroom

ProCredit

Bank

sportive

Teren fotbal

CF 426684, cad.426684

S=13744 mp

P

Birouri + servicii

Locuinte

P+5E

Birouri

Birouri

Birouri

CF 408772, cad.408772

CF 425177, cad.425177

S=7456mp

A

l

e

e

a

I

o

n

e

l

P

e

r

l

e

a

S

t

r

.

T

r

a

i

a

n

N

o

v

a

c

CF 426685

cad. 426685

S=1270 mp

2

0

1

2

,

0

0

CF 426683, cad.426683

S=4500 mp

Fc :Mixte

Lc, IS

Hmax

CUT=POT=

-

PUZ

Complex Fructus

P

P

4

5

1

6

P

P

S

t

r

.

P

i

c

t

o

r

I

o

a

n

Z

a

i

c

u

A

c

c

e

s

a

u

t

o

A

c

c

e

s

a

u

t

o

A

c

c

e

s

a

u

t

o

A

c

c

e

s

a

u

t

o

3

S=703mp

5

1

2

5

1

2

PCT

termic

nou

Pia

+1,50 m

1

S=32197mp

Fc :Mixte

Lc,IS,S+T

Hmax:50m

CUT=3POT=50%

2S+P+15

P

P

1

0

1

0

1

0

Fc :Mixte

Lc,IS,S+T

Hmax:30.....40m

--

2S+P+8.....12

8

0

1

0

1

0

P

2

S

=

1

2

9

1

m

p

(

s

u

p

r

a

f

a

t

a

a

f

e

c

t

a

t

a

d

e

p

r

o

s

p

e

c

t

u

l

d

e

4

b

e

n

z

i )

2

4

,

3

5

Fc :IS

Hmax:72m

CUT=3,5 POT=30%

2S+P+17+Et

1

2

1

0

Fc :Mixte

Lc, IS

POT=30%

PUZ aprobat

Complex Park Plaza

1

2

1

0

Hmax:45m

CUT=3

1S+P+9+Et

Denumirea proiectului:

ef proiect:

Desenat:

Proiectat:

Proiect nr. Beneficiar:

Denumirea plan ei:

Nr. Desen:

Scara:

J.C.

J.C.

UTZ 153/14 PUZ

Faza:

153 - PUZ - 3.b. - U

SC ALENIA ARENA SRL

Data:1:1000 oct 2017

specialist RUR viza spre neschimbare Consiliul Local Timisoara

Proiectant de specialitate

SC ICEBERG SRL

N

S

EV

s t e

r e

o 7

0

stereo 70

480200

2 0

6 7

0 0

2 0

6 6

0 0

2 0

6 5

0 0

2 0

6 4

0 0

2 0

6 3

0 0

2 0

6 2

0 0

2 0

6 1

0 0

480300

480400

480500

480600

480700

480800

P.U.Z.

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONĂ CU FUNCŢIUNI MIXTE: SERVICII, TURISM,

LOCUIRE COLECTIVA SI FUNCTIUNI COMPLEMENARE

INTRAVILAN TIMISOARA,STR.GH. LAZĂR-FRUCTUS

0 100 200 300 400

0

MINUTE PIETONALE (4 km/h)

METRI

5020 10

6

30 40

321 54

500 600 700

7 8 9 10

REGLEMENTĂRI URBANISTICE.

ZONIFICARE

ETAPA II - DE PERSPECTIVĂ

Limita teritoriului studiat

Limita de proprietate teren ce face obiectul PUZ

Limite teritoriale

Zonificare funcţională

LEGENDA:

Căi de comunicaţii

Circulaţii rutiere

Limite cadastrale parcele

Zonă de instituţii, servicii şi comerţ

propusă

Zonă de locuinţe colective cu funcţiuni complementare

existentă

Reglementări

Speciale (parcaje - P -)

propuse

Alte elemente

Număr cadastral / număr topografic

Limită maximă construibilă

Număr parcelă

Suprafaţă parcelă

Cote în metri

A 207/1/7

2

S=233mp

10,00

Zonă de servicii şi comerţ

existentă

Zonă de unităţi industriale şi depozitare

existente

Zona de parcuri, scuaruri, zone verzi amenajate, bariere verzi de protecţie

existente

Limita parcelelor propuse prin urbanizare

Limita parcelelor propuse spre alipire ulterior PUZ

Zonă mixtă: instituţii, servicii şi comerţ, locuire colectivă

preponderent servicii, propusă

Zonă mixtă: locuire colectivă, instituţii, servicii şi comerţ

preponderent locuire colectivă, propusă

Speciale în profile stradale (piste ciclişti)

existente şi propuse

Pietonale în profile stradale

existente şi propuse

Pieţe pietonale (poziția și forma finale se vor definitiva la faza AC)

propuse

Trasee pietonale majore (numărul și poziția exacta se vor definitiva la faza AC)

propuse

Zone verzi de aliniament în profile stradale

existente şi propuse

Sens de circulaţie

Carosabile

existente şi propuse

Construcţii înalte

Construcţii de înălţime medie

Construcţii mici

Construcţii foarte înalte

Zonă de complexe sportive

existente

Zona de parcuri-păduri

existente

stereo 70

480200

480300

480400

480500

480600

480700

480800

Limita zonei centrale

Trasee cicliste majore

propuse

Zona verzi ambientale pentru protejarea locuinţelor colective existente

propuse

BILANŢ TERITORIAL ŞI INDICATORI URBANISTICI AL ZONELOR FUNCŢIONALE

ZONE FUNCŢIONALE

EXISTENT PROPUS

mp)

% din total

ZONA INDUSTRIAL

din care:

TOTAL TEREN CE FACE OBIECTUL PUZ

38.916,00

(acte)

365.000,00

P.O.T. C.U.T.

38.916,00

-

100,00

~900,00

-

100,00

21,35

-

38.916,00

(m )

-

6.016,00

-

15,46

100,00

-

-

-

-

mp)

% din total P.O.T. C.U.T.

0,22

-

365.000,00 ~900,00

ZONA MIXT - - - 25.116,00 64,54

- --

- - - 4.725,00 12,15

-

- - - 703,00 1,80

- --

ZONE VERZI, din care: 7.784,00 20,00 - -

7.081,00 18,20

- zone verzi de protec ie (parcela 3)

Teren cu destinația finală de drum, necesar lărgirii la 4 benzi a str. Pictor zaicu

propus a fi trecut in domeniul public al Municipiului Timișoara

82,74 PARCELE CONSTRUIBILE REZULTATE (parcela 1)

- - - - 50,00

3 32.197,00

- - - 1.291,00 3,32

-

Constantinescu T.

Interdicţie temporară de construire

până la reglementarea condiţiilor tehnice

Interdicţie definitivă de construire

Zone protejate faţă de construcţii şi culuare tehnice

existente

 • Sheets and Views
  • 1 000 Reglementări urbanistice. Zonificare

Atasament: 153-PUZ-3.a-Reglementari_urbanistice._Zonificare.Etapa_I.pdf

P

P+1E

P

hala

P

C

C

C

C

CF 426686

Cad 426686

CF 422780, cad.422780

S=19402 mp

T

o

p

1

7

0

0

/

1

/

4

/

2

T

o

p

.

1

6

9

3

/

1

/

2

CF 425170, cad.425170

S=14039mp

c

a

n

t

a

r

r

a

m

p

a

b

a

z

i

n

Post trafo

statie epurare

d

e

c

a

n

t

o

r

p

o

a

r

t

a

centrala termica

atelier mecanic

rezervor

magazie

magazie

magazie

magazie

magazie

p

o

a

r

t

a

depozit

Sectii

N

r

.

t

o

p

.

1

6

9

2

/

2

/

2

/

3

/

b

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

S

t

r

.

G

h

e

o

r

g

h

e

L

a

z

ă

r

(

D

N

5

9

A

)

C

a

l

e

a

C

i

r

c

u

m

v

a

l

a

ţ

i

u

n

i

i

(

D

N

5

9

-

E

7

0

)

C a l e a A

r a d

u l u

i

P-ţa Consiliul Europei

P-ţa Dacia

Parcul Botanic

S

t

r

.

G

h

e

o

r

g

h

e

D

i

m

a

P+10E - 33m

2S+P+15E - 50m

S+P+8E - 36m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+4E - 15m

P+4E - 15m

P+4E - 15m

P+4E - 15m

P+4E - 15m

P+4E - 15m

P+4E - 15m

P+4E - 15m

C

a

l

e

a

T

o

r

o

n

t

a

l

u

l

u

i

C a l e a S

e v e r B

o c u

S

t

r

.

B

u

r

e

b

i

s

t

a

S

t

r

.

T

e

i

u

l

u

i

S

t

r

.

A

m

f

o

r

e

i

S

t

r

.

A

m

f

o

r

e

i

S

t

r

.

S

t

e

l

e

l

o

r

S

t

r

.

B

r

â

n

d

u

ş

e

i

S

t

r

.

F

r

a

n

z

L

i

s

z

t

P+2E

P+1E

P+M

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P+2E

P

P

P+3E

P

P+4E - 15m

P+2E

P+1E

P

P+4E

P+4E+2M

P+1E

P+1E

S+P+1E

P+1E

S+P+3E

P+2E

Billa

Spitalul Clinic

a

I.S.P.E.

Kaufland

Birouri

Fructus Plaza

Birouri

Timco

Timlibris SA

Birouri

Bosch

Pizzeria

Antinori

Showroom

Lukoil

Spalatorie

auto

Policlinica

Showroom

ProCredit

Bank

sportive

Teren fotbal

CF 426684, cad.426684

S=13744 mp

P

Birouri + servicii

Locuinte

P+5E

Birouri

Birouri

Birouri

CF 408772, cad.408772

CF 425177, cad.425177

S=7456mp

A

l

e

e

a

I

o

n

e

l

P

e

r

l

e

a

S

t

r

.

T

r

a

i

a

n

N

o

v

a

c

Fc :Mixte

Lc,IS,S+T

Hmax:50m

CUT=3POT=50%

2S+P+15

CF 426685

cad. 426685

S=1270 mp

2

0

1

2

,

0

0

CF 426683, cad.426683

S=4500 mp

Fc :IS

Hmax:72m

CUT=3,5 POT=30%

2S+P+17+Et

Fc :Mixte

Lc, IS

Hmax

CUT=POT=

-

PUZ

Complex Fructus

1

S=32197mp

P

P

1

6

P P

P

1

0

1

0

cota +1,50 m

2

S=858mp

A

c

c

e

s

a

u

t

o

3

S=703mp

5

1

2

5 1

2

1

0

L

i

n

i

a

C

F

P - 5m

Punct Colterm

P - 5m

Punct Colterm

K

m

+

2

1

7

, 7

3

K

m

+

5

5

4

,

6

5

Fc :Mixte

Lc,IS,S+T

Hmax:30.....40m

--

2S+P+8.....12

1

2

1

0

2

0

,

5

Fc :Mixte

Lc, IS

POT=30%

PUZ aprobat

Complex Park Plaza

1

2

1

0

A

c

c

e

s

a

u

t

o

2

0

,

5

Hmax:45m

CUT=3

1S+P+9+Et

2

S

=

1

2

9

1

m

p

(

s

u

p

r

a

f

a

t

a

a

f

e

c

t

a

t

a

d

e

p

r

o

s

p

e

c

t

u

l

d

e

4

b

e

n

z

i )

8

0

2

6

,

0

5

S

t

r

.

P

i

c

t

o

r

I

o

a

n

Z

a

i

c

u

2

5

,

5

9

1

9

,

7

9

2

0

,

5

1

5

,

8

9

1

4

,

2

9

1

7

, 1

3

2

0

, 5

1

0

A

c

c

e

s

a

u

t

o

1

0

2

4

,

3

5

A

c

c

e

s

a

u

t

o

Denumirea proiectului:

ef proiect:

Desenat:

Proiectat:

Proiect nr. Beneficiar:

Denumirea plan ei:

Nr. Desen:

Scara:

J.C.

J.C.

UTZ 153/14 PUZ

Faza:

153 - PUZ - 3.a. - U

SC ALENIA ARENA SRL

Data:1:1000 oct 2017

specialist RUR viza spre neschimbare Consiliul Local Timisoara

Proiectant de specialitate

SC ICEBERG SRL

N

S

EV

s t e

r e

o 7

0

stereo 70

480200

2 0

6 7

0 0

2 0

6 6

0 0

2 0

6 5

0 0

2 0

6 4

0 0

2 0

6 3

0 0

2 0

6 2

0 0

2 0

6 1

0 0

480300

480400

480500

480600

480700

480800

P.U.Z.

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONĂ CU FUNCŢIUNI MIXTE: SERVICII, TURISM,

LOCUIRE COLECTIVA SI FUNCTIUNI COMPLEMENARE

INTRAVILAN TIMISOARA,STR.GH. LAZĂR-FRUCTUS

0 100 200 300 400

0

MINUTE PIETONALE (4 km/h)

METRI

5020 10

6

30 40

321 54

500 600 700

7 8 9 10

REGLEMENTĂRI URBANISTICE.

ZONIFICARE

ETAPA I - DE IMPLEMENTARE ACTUALĂ

Limita teritoriului studiat

Limita de proprietate teren ce face obiectul PUZ

Limite teritoriale

Zonificare funcţională

LEGENDA:

Căi de comunicaţii

Circulaţii rutiere

Limite cadastrale parcele

Zonă de instituţii, servicii şi comerţ

propusă

Zonă de locuinţe colective cu funcţiuni complementare

existentă

Reglementări

Speciale (parcaje - P -)

propuse

Alte elemente

Număr cadastral / număr topografic

Limită maximă construibilă

Număr parcelă

Suprafaţă parcelă

Cote în metri

A 207/1/7

2

S=233mp

10,00

Zonă de servicii şi comerţ

existentă

Zonă de unităţi industriale şi depozitare

existente

Zona de parcuri, scuaruri, zone verzi amenajate, bariere verzi de protecţie

existente

Limita parcelelor propuse prin urbanizare

Limita parcelelor propuse spre alipire ulterior PUZ

Zonă mixtă: instituţii, servicii şi comerţ, locuire colectivă

preponderent servicii, propusă

Zonă mixtă: locuire colectivă, instituţii, servicii şi comerţ

preponderent locuire colectivă, propusă

Speciale în profile stradale (piste ciclişti)

existente şi propuse

Pietonale în profile stradale

existente şi propuse

Pieţe pietonale (poziția și forma finale se vor definitiva la faza AC)

propuse

Trasee pietonale majore (numărul și poziția exacta se vor definitiva la faza AC)

propuse

Zone verzi de aliniament în profile stradale

existente şi propuse

Sens de circulaţie

Carosabile

existente şi propuse

Construcţii înalte

Construcţii de înălţime medie

Construcţii mici

Construcţii foarte înalte

BILANŢ TERITORIAL ŞI INDICATORI URBANISTICI AL ZONELOR FUNCŢIONALE

ZONE FUNCŢIONALE

EXISTENT PROPUS

mp)

% din total

ZONA INDUSTRIAL

din care:

TOTAL TEREN CE FACE OBIECTUL PUZ

38.916,00

(acte)

365.000,00

P.O.T. C.U.T.

38.916,00

-

100,00

~900,00

-

100,00

21,35

-

38.916,00

(m )

-

6.016,00

-

15,46

100,00

-

-

-

-

mp)

% din total P.O.T. C.U.T.

0,22

-

365.000,00 ~900,00

ZONA MIXT - - - 25.116,00 64,54

- --

- - - 4.725,00 12,15

-

Zonă de complexe sportive

existente

Zona de parcuri-păduri

existente

stereo 70

480200

480300

480400

480500

480600

480700

480800

Limita zonei centrale

Trasee cicliste majore

propuse

Zona verzi ambientale pentru protejarea locuinţelor colective existente

propuse

- - - 703,00 1,80

- --

Interdicţie temporară de construire

până la reglementarea condiţiilor tehnice

Interdicţie definitivă de construire

Zone protejate faţă de construcţii şi culuare tehnice

existente

Limita de proprietate teren CFR

Constantinescu T.

ZONE VERZI, din care: 7.784,00 20,00 - -

7.081,00 18,20

- zone verzi de protec ie (parcela 3)

Prospect viitor posibil de 4 benzi a str. Pictor Zaicu

Teren cu destinația finală de drum, necesar lărgirii la 4 benzi a str. Pictor Zaicu

propus a fi trecut in domeniul public al Municipiului Timișoara

82,74 PARCELE CONSTRUIBILE REZULTATE (parcela 1)

- - - - 50,00

3 32.197,00

- - - 1.291,00 3,32

-

AutoCAD SHX Text
Fabrica de lapte
AutoCAD SHX Text
depozit
AutoCAD SHX Text
turnatorie
AutoCAD SHX Text
hala
AutoCAD SHX Text
st.reglare gaze
AutoCAD SHX Text
STR. CIRCUMVALATIUNII
AutoCAD SHX Text
atelier
AutoCAD SHX Text
8-10
AutoCAD SHX Text
S.C. Timco S.C.
AutoCAD SHX Text
pod rulant
AutoCAD SHX Text
centrala termica
AutoCAD SHX Text
pod rulant
AutoCAD SHX Text
rampa
AutoCAD SHX Text
cisterna gaz
AutoCAD SHX Text
Bl.A2
AutoCAD SHX Text
S.C. Timlibris S.A
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
Bl.A3
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
13
AutoCAD SHX Text
platforma
AutoCAD SHX Text
15
AutoCAD SHX Text
Bl.A5
AutoCAD SHX Text
11
AutoCAD SHX Text
birou admin
AutoCAD SHX Text
hala
AutoCAD SHX Text
parcare
AutoCAD SHX Text
30-32
AutoCAD SHX Text
STR. GHEORGHE LAZAR
AutoCAD SHX Text
hala
AutoCAD SHX Text
cabina portar
AutoCAD SHX Text
26
AutoCAD SHX Text
hala
AutoCAD SHX Text
birou admin
AutoCAD SHX Text
S.C. Fructus S.A.
AutoCAD SHX Text
St. pompare
AutoCAD SHX Text
siloz
AutoCAD SHX Text
birouri
AutoCAD SHX Text
siloz
AutoCAD SHX Text
hala
AutoCAD SHX Text
S.C. Fructus S.A.
AutoCAD SHX Text
spalatorie borcane
AutoCAD SHX Text
sectie conserve
AutoCAD SHX Text
sectie conserve
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
platf beton
AutoCAD SHX Text
Scoala Ion Mincu platforma beton
AutoCAD SHX Text
sali clasa
AutoCAD SHX Text
cplatf. beton
AutoCAD SHX Text
18-20
AutoCAD SHX Text
I.S.P.E.
AutoCAD SHX Text
STR. Borsec
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
STR Onesti
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
terasa
AutoCAD SHX Text
6
AutoCAD SHX Text
6
AutoCAD SHX Text
centrala termica spalatorie
AutoCAD SHX Text
cantina
AutoCAD SHX Text
cantar
AutoCAD SHX Text
cab portar
AutoCAD SHX Text
STR PICTOR ZAICU
AutoCAD SHX Text
tribuna
AutoCAD SHX Text
depozit
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
Parc Botanic
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
platforma beton
AutoCAD SHX Text
birou
AutoCAD SHX Text
platforma beton
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
ghena
AutoCAD SHX Text
WC
AutoCAD SHX Text
STR. Gh. Dima
AutoCAD SHX Text
terasa
AutoCAD SHX Text
gang
AutoCAD SHX Text
Spitalul Clinic Municipal Timisoara
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
Parcul Botanic
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
teren fotbal
AutoCAD SHX Text
teren handbal
AutoCAD SHX Text
Sc.A2
AutoCAD SHX Text
Sc.A1
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
post trafo
AutoCAD SHX Text
pubela
AutoCAD SHX Text
37
AutoCAD SHX Text
CALEA CIRCUMVALATIUNII
AutoCAD SHX Text
12
AutoCAD SHX Text
Bl.82
AutoCAD SHX Text
Bl.81
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
Bl.81
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
sala sport
AutoCAD SHX Text
sala sport
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
39
AutoCAD SHX Text
Sc.C
AutoCAD SHX Text
S.C. BEGA PAM
AutoCAD SHX Text
fabrica de paine
AutoCAD SHX Text
atelier
AutoCAD SHX Text
hala productie
AutoCAD SHX Text
sectie conserve
AutoCAD SHX Text
centrala termica
AutoCAD SHX Text
14
AutoCAD SHX Text
Sc.C
AutoCAD SHX Text
Bl.81
AutoCAD SHX Text
16
AutoCAD SHX Text
cabina portar
AutoCAD SHX Text
S.C. Bega-Pam S.A
AutoCAD SHX Text
centrala termica
AutoCAD SHX Text
post trafo
AutoCAD SHX Text
platforma beton
AutoCAD SHX Text
sala sport
AutoCAD SHX Text
41
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
sala sport
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
STR. AMFOREI
AutoCAD SHX Text
6
AutoCAD SHX Text
18
AutoCAD SHX Text
20
AutoCAD SHX Text
CALEA CIRCUMVALATIUNII
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
66
AutoCAD SHX Text
post trafo
AutoCAD SHX Text
Bl.79A
AutoCAD SHX Text
parcare
AutoCAD SHX Text
Bl.79
AutoCAD SHX Text
22
AutoCAD SHX Text
2 A,B
AutoCAD SHX Text
parcare
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
43
AutoCAD SHX Text
Sc.C
AutoCAD SHX Text
Sc. B
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
INTRAREA UMBROASA
AutoCAD SHX Text
45
AutoCAD SHX Text
parcare
AutoCAD SHX Text
parcare
AutoCAD SHX Text
47
AutoCAD SHX Text
depozite
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
atelier
AutoCAD SHX Text
atelier
AutoCAD SHX Text
atelier mecanic
AutoCAD SHX Text
cantar
AutoCAD SHX Text
hala
AutoCAD SHX Text
platforma beton
AutoCAD SHX Text
S.C. Fructus S.A.
AutoCAD SHX Text
STR. PICTOR ZAICU
AutoCAD SHX Text
parc botanic
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
poarta
AutoCAD SHX Text
parcare
AutoCAD SHX Text
platf. beton
AutoCAD SHX Text
platf. pietruita
AutoCAD SHX Text
9
AutoCAD SHX Text
depozit
AutoCAD SHX Text
put forat
AutoCAD SHX Text
3 A,B
AutoCAD SHX Text
ALEEA CREATIEI
AutoCAD SHX Text
parcare
AutoCAD SHX Text
7
AutoCAD SHX Text
24
AutoCAD SHX Text
Bl.78A
AutoCAD SHX Text
parcare
AutoCAD SHX Text
26
AutoCAD SHX Text
parcare
AutoCAD SHX Text
4 A,B
AutoCAD SHX Text
post trafo
AutoCAD SHX Text
parcare
AutoCAD SHX Text
Bl.67C
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
Bl.67B
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
STR. TIPOGRAFILOR
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
Bl.67A
AutoCAD SHX Text
Bl.68D
AutoCAD SHX Text
hala
AutoCAD SHX Text
casa pompe
AutoCAD SHX Text
decantor
AutoCAD SHX Text
rampa
AutoCAD SHX Text
depozit
AutoCAD SHX Text
post trafo
AutoCAD SHX Text
birouri
AutoCAD SHX Text
atelier mecanic
AutoCAD SHX Text
statie epurare
AutoCAD SHX Text
decantor
AutoCAD SHX Text
rampa
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
centrala termica
AutoCAD SHX Text
S.C. Helicon S.A
AutoCAD SHX Text
sectie locuit
AutoCAD SHX Text
centrala termica
AutoCAD SHX Text
sectie jucarii
AutoCAD SHX Text
Sc.C
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
gradinita
AutoCAD SHX Text
platforma beton
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
41
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
STR. TEIULUI
AutoCAD SHX Text
parcare
AutoCAD SHX Text
atelier
AutoCAD SHX Text
platforma beton
AutoCAD SHX Text
parcare
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
policlinica
AutoCAD SHX Text
7/1
AutoCAD SHX Text
6
AutoCAD SHX Text
atelier
AutoCAD SHX Text
telefoane
AutoCAD SHX Text
7
AutoCAD SHX Text
Sc. A
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
Scara A
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
49
AutoCAD SHX Text
terasa
AutoCAD SHX Text
Bl.52A
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
INTRAREA UMBROASA
AutoCAD SHX Text
8
AutoCAD SHX Text
Sc.C
AutoCAD SHX Text
STR. ZBORULUI
AutoCAD SHX Text
10
AutoCAD SHX Text
Bl.52
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
Bloc 53
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
STR. LIBELULEI
AutoCAD SHX Text
pubela
AutoCAD SHX Text
atelier
AutoCAD SHX Text
atelier
AutoCAD SHX Text
atelier
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
7
AutoCAD SHX Text
STR. TEIULUI
AutoCAD SHX Text
8
AutoCAD SHX Text
10
AutoCAD SHX Text
magazin
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
12
AutoCAD SHX Text
Bl.53A
AutoCAD SHX Text
11
AutoCAD SHX Text
51
AutoCAD SHX Text
terasa
AutoCAD SHX Text
Bl.78B
AutoCAD SHX Text
53
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
28
AutoCAD SHX Text
77
AutoCAD SHX Text
6
AutoCAD SHX Text
Bl.68C
AutoCAD SHX Text
ALEEA CREATIEI
AutoCAD SHX Text
Bloc 77
AutoCAD SHX Text
30
AutoCAD SHX Text
76
AutoCAD SHX Text
Bl.76
AutoCAD SHX Text
Bl.50
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
57
AutoCAD SHX Text
sala sport
AutoCAD SHX Text
57
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
Bl.49
AutoCAD SHX Text
Bloc 49B
AutoCAD SHX Text
65
AutoCAD SHX Text
7
AutoCAD SHX Text
Bl.68B
AutoCAD SHX Text
32
AutoCAD SHX Text
Bl.75
AutoCAD SHX Text
8
AutoCAD SHX Text
Bl.68A
AutoCAD SHX Text
post
AutoCAD SHX Text
trafo
AutoCAD SHX Text
platf. pietuita
AutoCAD SHX Text
parcare
AutoCAD SHX Text
Bloc 69
AutoCAD SHX Text
Bloc70
AutoCAD SHX Text
9
AutoCAD SHX Text
10
AutoCAD SHX Text
CALEA CIRCUMVALATIUNII
AutoCAD SHX Text
65
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
67
AutoCAD SHX Text
platf. beton
AutoCAD SHX Text
34
AutoCAD SHX Text
Bl.74
AutoCAD SHX Text
sala sport
AutoCAD SHX Text
sala sport
AutoCAD SHX Text
14
AutoCAD SHX Text
sala sport
AutoCAD SHX Text
sala sport
AutoCAD SHX Text
post
AutoCAD SHX Text
trafo
AutoCAD SHX Text
Pct.termic
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
INTRAREA ZANELOR
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
Sc.C
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
69
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
Bl.69
AutoCAD SHX Text
parcare
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
Parcul Botanic
AutoCAD SHX Text
STR. PICTOR ZAICU
AutoCAD SHX Text
Calea Aradului
AutoCAD SHX Text
Pizerie S.C. Plevea S.R.L.
AutoCAD SHX Text
wc
AutoCAD SHX Text
parcare
AutoCAD SHX Text
hala
AutoCAD SHX Text
cabina portar
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
S.C. Helicon S.A.
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
magazin prezentare
AutoCAD SHX Text
11
AutoCAD SHX Text
Bloc71
AutoCAD SHX Text
ALEEA CREATIEI
AutoCAD SHX Text
CALEA ARADULUI
AutoCAD SHX Text
baz
AutoCAD SHX Text
terasa
AutoCAD SHX Text
pizzerie
AutoCAD SHX Text
parcare
AutoCAD SHX Text
discoteca
AutoCAD SHX Text
pubela
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
santier in constructii
AutoCAD SHX Text
parcare
AutoCAD SHX Text
depozit piese auto
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
18-20
AutoCAD SHX Text
I.S.P.E.
AutoCAD SHX Text
platf beton
AutoCAD SHX Text
sali clasa
AutoCAD SHX Text
Scoala Ion Mincu platforma beton
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
STR. BORSEC
AutoCAD SHX Text
cplatf. beton
AutoCAD SHX Text
STR. ONESTI
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
terasa
AutoCAD SHX Text
6
AutoCAD SHX Text
platforma beton
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
6
AutoCAD SHX Text
cantina
AutoCAD SHX Text
tribuna
AutoCAD SHX Text
centrala termica spalatorie
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
Parc Botanic
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
parc botanic
AutoCAD SHX Text
platforma beton
AutoCAD SHX Text
birou
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
Spitalul Clinic Municipal Timisoara
AutoCAD SHX Text
ghena
AutoCAD SHX Text
WC
AutoCAD SHX Text
STR. GH. DIMA
AutoCAD SHX Text
terasa
AutoCAD SHX Text
gang
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
Parcul Botanic
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
Parcul Botanic
AutoCAD SHX Text
CALEA ARADULUI
 • Sheets and Views
  • 1 000 Reglementări urbanistice. Zonificare

Atasament: 153-PUZ-2-Situatia_existenta._Disfunctionalitati.pdf

C

C

C

C

C

CF 426683, cad.426683

S=4500 mp

CF 408772, cad.408772

CF 426684, cad.426684

S=13744 mp

CF 426686

Cad 426686

CF 422780, cad.422780

S=19402 mp

CF 426685

cad. 426685

S=1270 mp

T

o

p

1

7

0

0

/

1

/

4

/

2

T

o

p

.

1

6

9

3

/

1

/

2

CF 425177, cad.425177

S=7456mp

CF 425170, cad.425170

S=14039mp

K

A

U

F

L

A

N

D

M

a

g

a

z

i

n

c

a

n

t

a

r

r

a

m

p

a

b

a

z

i

n

Post trafo

hala

statie epurare

d

e

c

a

n

t

o

r

p

o

a

r

t

a

centrala termica

atelier mecanic

rezervor

magazie

magazie

magazie

magazie

magazie

p

o

a

r

t

a

depozit

Sectii

Sectii

N

r

.

t

o

p

.

1

6

9

2

/

2

/

2

/

3

/

b

centrala termica

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

S

t

r

.

P

i

c

t

o

r

I

o

a

n

Z

a

i

c

u

S

t

r

.

G

h

e

o

r

g

h

e

L

a

z

ă

r

(

D

N

5

9

A

)

C

a

l

e

a

C

i

r

c

u

m

v

a

l

a

ţ

i

u

n

i

i

(

D

N

5

9

-

E

7

0

)

C a l e a A

r a d

u l u

i

P-ţa Consiliul Europei

P-ţa Dacia

S

t

r

.

T

r

a

i

a

n

N

o

v

a

c

A

l

e

e

a

I

o

n

e

l

P

e

r

l

e

a

L

i

n

i

a

C

F

Parcul Botanic

P

P+10E - 33m

2S+P+15E - 50m

S+P+8E - 36m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

P+10E - 33m

2

3

7

,

3

9

1

6

0

,

9

9

1

8

6

,

5

1

9

5

,

6

7

1

0

,

0

9

P+4E - 15m

P+4E - 15m

P+4E - 15m

P+4E - 15m

P+4E - 15m

P+4E - 15m

P+4E - 15m

P+4E - 15m

fosta tipografie

Helicon

PUZ aprobat

Complex Park Plaza

2

0

2

0

1

0

0

1

0

0

C

a

l

e

a

T

o

r

o

n

t

a

l

u

l

u

i

C a l e a S

e v e r B

o c u

S

t

r

.

B

u

r

e

b

i

s

t

a

S

t

r

.

T

e

i

u

l

u

i

S

t

r

.

A

m

f

o

r

e

i

S

t

r

.

A

m

f

o

r

e

i

S

t

r

.

S

t

e

l

e

l

o

r

â

n

d

u

ş

e

i

S

t

r

.

F

r

a

n

z

L

i

s

z

t

P+2E

P+1E

P+M

P

P

P

P+2E

P

P

P

P

P

P

P

P+1E

P

P

P

P

P

P+2E

P

P

P

P+3E

P

P+4E - 15m

P+2E

P+1E

P

P+4E

P+4E+2M

P+1E

P+1E

S+P+1E

P+1E

S+P+3E

P+2E

Billa

Spitalul Clinic

a

I.S.P.E.

Kaufland

Birouri

Fructus Plaza

Birouri

Timco

Timlibris SA

Birouri

Bosch

Pizzeria

Antinori

Showroom

Lukoil

Pizzeria

Poli

Spalatorie

auto

Policlinica

Showroom

ProCredit

Bank

sportive

Teren fotbal

S

t

r

.

G

h

e

o

r

g

h

e

D

i

m

a

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

2

5

,

5

9

1

7

, 1

3

1

9

,

7

9

1

5

,

8

9

1

4

,

2

9

2

6

,

0

5

K

m

+

2

1

7

, 7

3

K

m

+

5

5

4

,

6

5

Reglementări existente

Interdicţie temporară de construire

până la reglementarea condiţiilor tehnice

Interdicţie definitivă de construire

Zone protejate faţă de construcţii şi culuare tehnice

existente

Alte elemente

Număr cadastral / număr topografic

Cote în metri

A 207/1/7

10,00

Construcţii înalte

existente

Construcţii de înălţime medie

existente

Construcţii mici

existente

Construcţii foarte înalte

existente

N

S

EV

s t e

r e

o 7

0

stereo 70

480200

2 0

6 7

0 0

2 0

6 6

0 0

2 0

6 5

0 0

2 0

6 4

0 0

2 0

6 3

0 0

2 0

6 2

0 0

2 0

6 1

0 0

480300

480400

480500

480600

480700

480800

0 100 200 300 400

0

MINUTE PIETONALE (4 km/h)

METRI

5020 10

6

30 40

321 54

500 600 700

7 8 9 10

stereo 70

480200

480300

480400

480500

480600

480700

480800

P.U.Z.

DOMENII

1)

Pictor Ioan Zaicu.

2)

actual.

1)

DISFUNC IONALIT I PRIORIT I

UTILIZAREA TERENURILOR

FOND CONSTRUIT

SPA

AGREMENT, SPORT

PROBLEME DE MEDIU

1)

2)

3)

4)

1) Refunc

2)

3)

1) 1) Prevederea spa publice amenajate.

1) 1)

DISFUNCŢIONALITĂŢI

Limita teritoriului studiat

Limita de proprietate teren ce face obiectul PUZ

Limite teritoriale

Zonificare funcţională

LEGENDA:

Căi de comunicaţii

Circulaţii rutiere

Căi ferate

Căi ferate simple electrificate

trasee existente

I I

Limite cadastrale parcele

Zonă de locuinţe mici şi înalte cu funcţiuni complementare

existentă

Terenuri pentru căi de comunicaţie feroviară şi construcţii aferente

existente

Carosabile

Zone verzi de aliniament

Sens de circulaţie

Zonă centrală. Zonă de instituţii şi servicii

existentă

Zonă de unităţi industriale şi depozitare

existente

Reţele tehnico-edilitare şi construcţii aferente

Reţele şi construcţii aferente majore

Reţea supraterană de termoficare

existentă

Pietonale

Zonă de dotări sportive

existente

Zonă de parcuri, scuaruri, zone verzi amenajate şi de protecţie

existente

Zonă de parcuri-păduri amenajate

existente

T

Terenuri pentru construcţii tehnico-edilitare şi construcţii aferente

existente

Denumirea proiectului:

ef proiect:

Desenat:

Proiectat:

Proiect nr. Beneficiar:

Denumirea plan ei:

Nr. Desen:

Scara:

J.C.

J.C.

J.C.

UTZ 153/14 PUZ

Faza:

153 - PUZ - 2 - U

SC ALENIA ARENA SRL

Data:1:1000 oct 2017

SITUAŢIA EXISTENTĂ.

DISFUNCŢIONALITĂŢI

specialist RUR viza spre neschimbare Consiliul Local Timisoara

Proiectant de specialitate

SC ICEBERG SRL

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONĂ CU FUNCŢIUNI MIXTE: SERVICII, TURISM,

LOCUIRE COLECTIVA SI FUNCTIUNI COMPLEMENARE

INTRAVILAN TIMISOARA, STR.GH. LAZĂR -FRUCTUS

Limita zonei centrale

Limita de proprietate teren CFR

AutoCAD SHX Text
Fabrica de lapte
AutoCAD SHX Text
depozit
AutoCAD SHX Text
turnatorie
AutoCAD SHX Text
hala
AutoCAD SHX Text
st.reglare gaze
AutoCAD SHX Text
STR. CIRCUMVALATIUNII
AutoCAD SHX Text
atelier
AutoCAD SHX Text
8-10
AutoCAD SHX Text
S.C. Timco S.C.
AutoCAD SHX Text
pod rulant
AutoCAD SHX Text
centrala termica
AutoCAD SHX Text
pod rulant
AutoCAD SHX Text
rampa
AutoCAD SHX Text
cisterna gaz
AutoCAD SHX Text
Bl.A2
AutoCAD SHX Text
S.C. Timlibris S.A
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
Bl.A3
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
13
AutoCAD SHX Text
platforma
AutoCAD SHX Text
15
AutoCAD SHX Text
Bl.A5
AutoCAD SHX Text
11
AutoCAD SHX Text
birou admin
AutoCAD SHX Text
hala
AutoCAD SHX Text
parcare
AutoCAD SHX Text
30-32
AutoCAD SHX Text
STR. GHEORGHE LAZAR
AutoCAD SHX Text
hala
AutoCAD SHX Text
cabina portar
AutoCAD SHX Text
26
AutoCAD SHX Text
hala
AutoCAD SHX Text
birou admin
AutoCAD SHX Text
S.C. Fructus S.A.
AutoCAD SHX Text
St. pompare
AutoCAD SHX Text
siloz
AutoCAD SHX Text
birouri
AutoCAD SHX Text
siloz
AutoCAD SHX Text
hala
AutoCAD SHX Text
S.C. Fructus S.A.
AutoCAD SHX Text
spalatorie borcane
AutoCAD SHX Text
sectie conserve
AutoCAD SHX Text
sectie conserve
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
platf beton
AutoCAD SHX Text
Scoala Ion Mincu platforma beton
AutoCAD SHX Text
sali clasa
AutoCAD SHX Text
cplatf. beton
AutoCAD SHX Text
18-20
AutoCAD SHX Text
I.S.P.E.
AutoCAD SHX Text
STR. Borsec
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
STR Onesti
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
terasa
AutoCAD SHX Text
6
AutoCAD SHX Text
6
AutoCAD SHX Text
centrala termica spalatorie
AutoCAD SHX Text
cantina
AutoCAD SHX Text
cantar
AutoCAD SHX Text
cab portar
AutoCAD SHX Text
STR PICTOR ZAICU
AutoCAD SHX Text
tribuna
AutoCAD SHX Text
depozit
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
Parc Botanic
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
platforma beton
AutoCAD SHX Text
birou
AutoCAD SHX Text
platforma beton
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
ghena
AutoCAD SHX Text
WC
AutoCAD SHX Text
STR. Gh. Dima
AutoCAD SHX Text
terasa
AutoCAD SHX Text
gang
AutoCAD SHX Text
Spitalul Clinic Municipal Timisoara
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
Parcul Botanic
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
teren fotbal
AutoCAD SHX Text
teren handbal
AutoCAD SHX Text
Sc.A2
AutoCAD SHX Text
Sc.A1
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
post trafo
AutoCAD SHX Text
pubela
AutoCAD SHX Text
37
AutoCAD SHX Text
CALEA CIRCUMVALATIUNII
AutoCAD SHX Text
12
AutoCAD SHX Text
Bl.82
AutoCAD SHX Text
Bl.81
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
Bl.81
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
sala sport
AutoCAD SHX Text
sala sport
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
39
AutoCAD SHX Text
Sc.C
AutoCAD SHX Text
S.C. BEGA PAM
AutoCAD SHX Text
fabrica de paine
AutoCAD SHX Text
atelier
AutoCAD SHX Text
hala productie
AutoCAD SHX Text
sectie conserve
AutoCAD SHX Text
centrala termica
AutoCAD SHX Text
14
AutoCAD SHX Text
Sc.C
AutoCAD SHX Text
Bl.81
AutoCAD SHX Text
16
AutoCAD SHX Text
cabina portar
AutoCAD SHX Text
S.C. Bega-Pam S.A
AutoCAD SHX Text
centrala termica
AutoCAD SHX Text
post trafo
AutoCAD SHX Text
platforma beton
AutoCAD SHX Text
sala sport
AutoCAD SHX Text
41
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
sala sport
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
STR. AMFOREI
AutoCAD SHX Text
6
AutoCAD SHX Text
18
AutoCAD SHX Text
20
AutoCAD SHX Text
CALEA CIRCUMVALATIUNII
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
66
AutoCAD SHX Text
post trafo
AutoCAD SHX Text
Bl.79A
AutoCAD SHX Text
parcare
AutoCAD SHX Text
Bl.79
AutoCAD SHX Text
22
AutoCAD SHX Text
2 A,B
AutoCAD SHX Text
parcare
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
43
AutoCAD SHX Text
Sc.C
AutoCAD SHX Text
Sc. B
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
INTRAREA UMBROASA
AutoCAD SHX Text
45
AutoCAD SHX Text
parcare
AutoCAD SHX Text
parcare
AutoCAD SHX Text
47
AutoCAD SHX Text
depozite
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
atelier
AutoCAD SHX Text
atelier
AutoCAD SHX Text
atelier mecanic
AutoCAD SHX Text
cantar
AutoCAD SHX Text
hala
AutoCAD SHX Text
platforma beton
AutoCAD SHX Text
S.C. Fructus S.A.
AutoCAD SHX Text
STR. PICTOR ZAICU
AutoCAD SHX Text
parc botanic
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
poarta
AutoCAD SHX Text
parcare
AutoCAD SHX Text
platf. beton
AutoCAD SHX Text
platf. pietruita
AutoCAD SHX Text
9
AutoCAD SHX Text
depozit
AutoCAD SHX Text
put forat
AutoCAD SHX Text
3 A,B
AutoCAD SHX Text
ALEEA CREATIEI
AutoCAD SHX Text
parcare
AutoCAD SHX Text
7
AutoCAD SHX Text
24
AutoCAD SHX Text
Bl.78A
AutoCAD SHX Text
parcare
AutoCAD SHX Text
26
AutoCAD SHX Text
parcare
AutoCAD SHX Text
4 A,B
AutoCAD SHX Text
post trafo
AutoCAD SHX Text
parcare
AutoCAD SHX Text
Bl.67C
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
Bl.67B
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
STR. TIPOGRAFILOR
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
Bl.67A
AutoCAD SHX Text
Bl.68D
AutoCAD SHX Text
hala
AutoCAD SHX Text
casa pompe
AutoCAD SHX Text
decantor
AutoCAD SHX Text
rampa
AutoCAD SHX Text
depozit
AutoCAD SHX Text
post trafo
AutoCAD SHX Text
birouri
AutoCAD SHX Text
atelier mecanic
AutoCAD SHX Text
statie epurare
AutoCAD SHX Text
decantor
AutoCAD SHX Text
rampa
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
centrala termica
AutoCAD SHX Text
S.C. Helicon S.A
AutoCAD SHX Text
sectie locuit
AutoCAD SHX Text
centrala termica
AutoCAD SHX Text
sectie jucarii
AutoCAD SHX Text
Sc.C
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
gradinita
AutoCAD SHX Text
platforma beton
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
41
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
STR. TEIULUI
AutoCAD SHX Text
parcare
AutoCAD SHX Text
atelier
AutoCAD SHX Text
platforma beton
AutoCAD SHX Text
parcare
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
policlinica
AutoCAD SHX Text
7/1
AutoCAD SHX Text
6
AutoCAD SHX Text
atelier
AutoCAD SHX Text
telefoane
AutoCAD SHX Text
7
AutoCAD SHX Text
Sc. A
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
Scara A
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
49
AutoCAD SHX Text
terasa
AutoCAD SHX Text
Bl.52A
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
INTRAREA UMBROASA
AutoCAD SHX Text
8
AutoCAD SHX Text
Sc.C
AutoCAD SHX Text
STR. ZBORULUI
AutoCAD SHX Text
10
AutoCAD SHX Text
Bl.52
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
Bloc 53
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
STR. LIBELULEI
AutoCAD SHX Text
pubela
AutoCAD SHX Text
atelier
AutoCAD SHX Text
atelier
AutoCAD SHX Text
atelier
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
7
AutoCAD SHX Text
STR. TEIULUI
AutoCAD SHX Text
8
AutoCAD SHX Text
10
AutoCAD SHX Text
magazin
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
12
AutoCAD SHX Text
Bl.53A
AutoCAD SHX Text
11
AutoCAD SHX Text
51
AutoCAD SHX Text
terasa
AutoCAD SHX Text
Bl.78B
AutoCAD SHX Text
53
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
28
AutoCAD SHX Text
77
AutoCAD SHX Text
6
AutoCAD SHX Text
Bl.68C
AutoCAD SHX Text
ALEEA CREATIEI
AutoCAD SHX Text
Bloc 77
AutoCAD SHX Text
30
AutoCAD SHX Text
76
AutoCAD SHX Text
Bl.76
AutoCAD SHX Text
Bl.50
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
57
AutoCAD SHX Text
sala sport
AutoCAD SHX Text
57
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
Bl.49
AutoCAD SHX Text
Bloc 49B
AutoCAD SHX Text
65
AutoCAD SHX Text
7
AutoCAD SHX Text
Bl.68B
AutoCAD SHX Text
32
AutoCAD SHX Text
Bl.75
AutoCAD SHX Text
8
AutoCAD SHX Text
Bl.68A
AutoCAD SHX Text
post
AutoCAD SHX Text
trafo
AutoCAD SHX Text
platf. pietuita
AutoCAD SHX Text
parcare
AutoCAD SHX Text
Bloc 69
AutoCAD SHX Text
Bloc70
AutoCAD SHX Text
9
AutoCAD SHX Text
10
AutoCAD SHX Text
CALEA CIRCUMVALATIUNII
AutoCAD SHX Text
65
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
67
AutoCAD SHX Text
platf. beton
AutoCAD SHX Text
34
AutoCAD SHX Text
Bl.74
AutoCAD SHX Text
sala sport
AutoCAD SHX Text
sala sport
AutoCAD SHX Text
14
AutoCAD SHX Text
sala sport
AutoCAD SHX Text
sala sport
AutoCAD SHX Text
post
AutoCAD SHX Text
trafo
AutoCAD SHX Text
Pct.termic
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
INTRAREA ZANELOR
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
Sc.C
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
69
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
Bl.69
AutoCAD SHX Text
parcare
AutoCAD SHX Text
Sc.B
AutoCAD SHX Text
Sc.A
AutoCAD SHX Text
Parcul Botanic
AutoCAD SHX Text
STR. PICTOR ZAICU
AutoCAD SHX Text
Calea Aradului
AutoCAD SHX Text
Pizerie S.C. Plevea S.R.L.
AutoCAD SHX Text
wc
AutoCAD SHX Text
parcare
AutoCAD SHX Text
hala
AutoCAD SHX Text
cabina portar
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
S.C. Helicon S.A.
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
magazin prezentare
AutoCAD SHX Text
11
AutoCAD SHX Text
Bloc71
AutoCAD SHX Text
ALEEA CREATIEI
AutoCAD SHX Text
CALEA ARADULUI
AutoCAD SHX Text
baz
AutoCAD SHX Text
terasa
AutoCAD SHX Text
pizzerie
AutoCAD SHX Text
parcare
AutoCAD SHX Text
discoteca
AutoCAD SHX Text
pubela
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
santier in constructii
AutoCAD SHX Text
parcare
AutoCAD SHX Text
depozit piese auto
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
18-20
AutoCAD SHX Text
I.S.P.E.
AutoCAD SHX Text
platf beton
AutoCAD SHX Text
sali clasa
AutoCAD SHX Text
Scoala Ion Mincu platforma beton
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
STR. BORSEC
AutoCAD SHX Text
cplatf. beton
AutoCAD SHX Text
STR. ONESTI
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
terasa
AutoCAD SHX Text
6
AutoCAD SHX Text
platforma beton
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
6
AutoCAD SHX Text
cantina
AutoCAD SHX Text
tribuna
AutoCAD SHX Text
centrala termica spalatorie
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
Parc Botanic
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
parc botanic
AutoCAD SHX Text
platforma beton
AutoCAD SHX Text
birou
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
Spitalul Clinic Municipal Timisoara
AutoCAD SHX Text
ghena
AutoCAD SHX Text
WC
AutoCAD SHX Text
STR. GH. DIMA
AutoCAD SHX Text
terasa
AutoCAD SHX Text
gang
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
Parcul Botanic
AutoCAD SHX Text
bazin
AutoCAD SHX Text
Parcul Botanic
AutoCAD SHX Text
CALEA ARADULUI
 • Sheets and Views
  • 1 000 Situaţia existentă. Disfuncţionalităţi

Atasament: 153-PUZ-1.1-Studiu_urbanistic._Incadrare_in_politicile_Masterplan.pdf

Denumirea proiectului:

Şef proiect:

Desenat:

Proiectat:

Proiect nr. Beneficiar:

Denumirea planşei:

Nr. Desen:

Scara:

Hancheş J.C.

Hancheş J.C.

Hancheş J.C.

UTZ 153/14 PUZ

Faza:

153 - PUZ - 1.1 - U

SC ALENIA ARENA SRL

Data:- dec 2015

specialist RUR

arh. Hancheş Jianu Cătălin

viza spre neschimbare Consiliul Judeţean Timis viza spre neschimbare Consiliul Local Timisoara

Proiectant de specialitate

SC ICEBERG SRL

P.U.Z.

INTRAVILAN TIMIŞOARA, STR. PICTOR ZAICU - ZONA FRUCTUS,JUDEŢUL TIMIŞ

ZONĂ CU FUNCŢIUNI MIXTE: SERVICII, TURISM, LOCUIRE COLECTIVĂ ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE

PLAN URBANISTIC ZONAL

CU FUN TURISM,

LOCUIRE COLECTIVA SI FUNCTIUNI COMPLEMENARE

INTRAVILAN TIMISOARA,STR.PICTOR ZAICU-FRUCTUS

PLANŞA NR. 1.1 ÎNCADRARE ÎN POLITICILE MASTERPLAN TIMIŞOARA

STUDIU URBANISTIC

Amplasament studiat

T VIZIUNE DE DEZVOLTARE MAJOR

MASTERPLAN

Amplasament studiat

Amplasament studiat

Amplasament studiat

MASTERPLAN MASTERPLAN

MASTERPLAN

Amplasament studiat

Amplasament studiat

MASTERPLAN MASTERPLAN

Amplasament studiat

MASTERPLAN

Amplasament studiat

N

S

EV

MASTERPLAN

Amplasament studiat

MASTERPLAN

Amplasament studiat

CONCLUZII: Amplasamentul are un caracter complex, fiind amplasat la intersec ia

axelor N-S - Product iv i ta te / inova ie i E-V - Agrement , conect iv i ta te

interna ional +regional , av nd o voca ie mixt , de servicii, turism i locuire , cu

voca ii multiple n ceea ce prive te transporturile: este beneficiarul excluderii c ii

ferate de la nivelul solului ntre gara de N i E, a unei leg turi pietonale-cicliste a

cartierului Dacia cu Cartierul Central Istoric, precum i beneficiarul unui traseu

ciclist rapid pe direc ia ~E-V, la S, spre Parcul Botanic, amplasamentul av nd un

mare poten ial n definirea identit ii urbane a ntregii zone de la N de calea ferat i

r e d e f i n i r e a s i l u e t e i u r b a n e a m u n i c i p i u l u i T i m i o a r a .

E | Progra n 2: parcuri de cercetare 7 , Program 3: zone urbane mixte obtinute prin reconversie cu accent pe servicii e & £ f al SS ZI SE e, ) RIN dn E e Program 3: zone urbane mixte obtinute prin reconversie” - Program 3: zona cu functiuni mixte pe terenuri obtinute prin reconversia suprafetelor de cale ferata 1 Cale ferata Cale ferata subterana / supraterana
INLILIdWNOD INV8IN 3JIINONOI3 IHNLINYLS IINN VIUVLIOAZIA “Sri N | T VDILIOJd 1 3N39 vaăn NY1d d N NNYI1I
prioritar A M | i Padurea noua nord N 4 VU BET NTSC a Campus Te UTC DEI Om 500m 1km 2.5 Timis si padurea Unip
Zone de intervenţie pe termen mediu și lung Zone de intervenţie prioritare / dotări majore Zone de împădurire PI propuse, zone cu impact ecologic major Întărirea și creșterea calităţii zonelor centrale/campusurilor Zone plantate de protecție a unor rețele de trans- port sau cursuri de apă
— A Str. Sf loan E FI â Calea Circumvalatiuni = INT SE IESI Ii Ap ti N E y “% are de afaceri si centre de formare profesionala n, n cii in industria de ospitalitate / proiecte hoteliere tip business a — | / Program 2: incurajarea intreprinderilor mici si mijlocii cu profil axat pe mestesuguri/ateliere productie ȘI d incubatoare de afaceri existente sau in faza de proiect 1
OCE LA RB N A ENE U N R L IS AL STIC LII 2012 POLITICA 2 CREȘTEREA PONDERII IMM-urilor ÎN ECONOMIA LOCALĂ
zinc cc a Uzina de apa EEE „7 1 &% : MAAT G, pr % * | Program 1: ompletare retele de alimentare cu apa _ completare retele de canalizare AS a 1 ZA SI 4 Program 2: completare retele de canalizare LA | Program 4: extindere retele alimentre cu apa | Program. Z: extindere retele de canalizare -Z
3JYVDINMWOD 3] IHNLINULSVYINI V IS V '34VLIIQ3 VIUVUNDISV v VDILHOJd ae YEYOSIWIL DI1S YV | Ă d N n 3NI3 vad NY1 QC>
VIIAVLOd VdV VILIU IT
| | | | | linii tramvai linii autobuz i a linii troleibuz g transport pe apa a and Ride TI Transbordare - statie de transbordare A 1 1 1 4 4 r e E ot m EEE e a 5 - - - Kransport feroviar regional/internaţional "- d 4 Ca 4 ta, transport feroviar subteran / suprateran capat de linie gara autogara im 500m 1km
JH8Nd LVZIHOLOWN LUOJSNVIL E NVUDOUYUAd 3YVIINNQWOD 3] V IS ILYLMIBOW V 3UVLMIAQ3 VIUVUNDISV v tat DI1S YV SI d N n INI va NY ME
E pu = as > [|] Piste velo| conectivitate rapida vw / NOE a E "= _ | Piste velo-agromeni + | Piste velo - donectivitate cu zona centrala A | Coneștivitate rapida / LI] velo - turism + spatii urbane [sI Puncte de atraCiivitate d l 5 ŞI /
31YNOL3Id IS 013A 1VZINOLOW3N DIJVIL : WVYDOUJ PI JYVIINNWOD 3] V IS IÎyLITIBOW V 3UVLIIA3 VIUVUNDISV 1 v VDILIOd 10 3N3 vaa NYI1 AC?
7 CE pe structura existent Piete publice existente : Definirea spatiului public prin regenerare/ Intarirea aspectului public existent si et restruohirare a celui obtinut prin regenerare e S fi [ ==
INBNd IMNILVAS IIiYLITVD 'T NVYDOYA INNAINSWOA Tot y IINYNOILS35 IS V3UIiYIYNNSWI DIE S VDILIOd 1NNY1qd
Asigurarea unor trasee verzi a 5 EI CI v / gurarea necesarului de spații;verzi pentru erverde al zonei si a suprafetelor de spatii verzi necesare dezvoltarii ulterioare ==
IZU3A IiVvds 10 3131348 :Z 3JH8Nd INNINIWNOA IIUYNOILS35 IS V3UIiyIyYNOBWI vii 1 | SYDILHOd 1 3NI3 vaa N d N NANYI AC?
Gr CEE Calitatii mediului locuit in cartierele rezidentiale rea unui fond de locuinte sociale ) | Program 3: zone rezidentiale șoerente obtinute prin urbanizare / reconversie - x 3: zone rezidentiale / mixte obtinute prin reconversie si restructurare Lz
HYINI0T IiyLIVD VIUY31$38D IS IÎNINI01 3d 9 VIILITOd TUT | DIS YV | d SIN n NI va NY ms
SI ai dili n III ] E vie TR N Ga & "Pa DEE i fag rai UI n he i tr Us, | | axe de per: maj m capat de perspectiva - cu valoare de patrimoniu "— TI , d Ps / ? capat de perspectiva - potential landmark - - i E necesita studierea amanuntita a imaginii i arhitecturale propuse 7 | /( culoar de perspectiva pe distanta mare Dr E a capat de'perspectiva -landmark isa culoar de acces major N 1 | 1
INNUMVD V IS INV8UN IIÎVLILNIAI VIUVUNDISV "ST N 6 VDILHOd 1 NyYaăn NNY1qd
 • Sheets and Views
  • 1 000 Incadrare in Masterplan

Atasament: 153-PUZ-1-Incadrare_in_teritoriu.pdf

Iulius Mall

Piaţa Unirii

Piata

Operei

Parcul Botanic

1,2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

Piaţa Dacia

Gara de Nord

s

t

r

.

C

e

t

ă

ţ

i

i

s

t

r

.

C

i

r

c

u

m

v

a

l

a

t

i

u

n

i

i

s

t

r

.

P

i

c

t

o

r

Z

a

i

c

u

s

t

r

.

G

h

.

L

a

z

ă

r

c

l

.

T

o

r

o

n

t

a

l

u

l

u

i

c

l

.

A

r

a

d

u

l

u

i

s

t

r

.

I

.

D

i

m

a

c

l

.

A

l

e

x

.

I

C

u

z

a

I

N

E

L

1

I

N

E

L

2

I

N

E

L

3

CARTIERUL

ISTORIC

CENTRAL

TIMIŞOARA

CARTIERUL

DACIA

CARTIERUL

CIRCUMVALATIUNII

10

N

S

EV

2 0

5 6

0 0

s t e

r e

o 7

0

479400

stereo 70

479600

479800

480000

480200

480400

480600

480800

481000

481200

2 0

5 8

0 0

2 0

6 0

0 0

2 0

6 2

0 0

2 0

6 4

0 0

2 0

6 6

0 0

2 0

6 8

0 0

2 0

7 0

0 0

2 0

7 2

0 0

0 50 150 200 250 500 750 1000 1250 1500

0,5

0

1,5

MINUTE TRANSPORT (50km/h)

METRI

10025

1

ÎNCADRARE ÎN PUG TIMIŞOARA ÎN ACTUALIZARE SC 1:25 000

Denumirea proiectului:

ef proiect:

Desenat:

Proiectat:

Proiect nr. Beneficiar:

Denumirea plan ei:

Nr. Desen:

Scara:

J.C.

J.C.

J.C.

UTZ 153/14 PUZ

Faza:

153 - PUZ - 1 - U

SC ALENIA ARENA SRL

Data:1:5000 oct 2017

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

specialist RUR viza spre neschimbare Consiliul Local Timisoara

Proiectant de specialitate

SC ICEBERG SRL

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONĂ CU FUNCŢIUNI MIXTE: SERVICII, TURISM,

LOCUIRE COLECTIVA SI FUNCTIUNI COMPLEMENARE

INTRAVILAN TIMISOARA,STR. GH. LAZĂR - FRUCTUS

Limita de proprietate teren ce face obiectul PUZ

Limite teritoriale

Căi de comunicaţii

Circulaţii rutiere

Pieţe publice, spaţii pietonale majore

propuse

Trasee pietonale de tranzit

propuse

Limita teritoriului studiat

Limite zonei centrale

P.U.Z.

LEGENDA:

Documentaţii aprobate sau în curs de aprobare, ulterior PUG în vigoare

1) Planul Urbanistic Zonal Gheorghe - Zonă de instituţii

publice şi servicii de interes general propuse prin reconversia a

zonelor industriale existente, aprobat prin HCL 93/2003;

2) Planul Urbanistic de Detaliu „Construcţie Multifuncţională” str. Gheorghe

3) Planul Urbanistic de Detaliu „Instituţii şi servicii” faza I 700, str.

Brediceanu, aprobat prin HCL 331/2005 modificat prin HCL 169/2006 cu o

valabilitate de 10 ani;

4) Planul Urbanistic de Detaliu „Complex Hotelier Continental”, str.

5) Planul Urbanistic de Detaliu „Clădire de birouri, servicii şi locuinţe

plurifamiliale”

6) Planul Urbanistic Zonal „Construire complex multifuncţional, centru

comercial, locuinţe, accese, parcaje”, str. nr.4, aprobat prin

7) Planul Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe colective, servicii comerţ, birouri”,

str. nr.1, aprobat prin HCL 322/2010, o valabilitate de 5

ani;

8) Planul Urbanistic Zonal „Infrastructură regională de afaceri şi inovaţie în

sector TI&C”

valabilitate de 5 ani;

9) Planul Urbanbistic Zonal „Zonă cu funcţiuni mixte: Spaţii

comerciale, birouri, servicii, unităţi de cazare şi dotări aferente”, str.

10) Planul Urbanistic Zonal „Complex Park Plaza”, Calea Aradului, nr.1, aprobat

prin HCL 503/2015;

11) Planul Urbanistic Zonal „Funcţiune

mixtă: Locuinţe, servicii, birouri, comerţ”, str. Gheorghe nr.26, aflat la

faza de studiu de oportunitate;

12) Planul Urbanistic Zonal „Clădire de birouri”, str. Gh. nr.9, aflat faza

de studiu de oportunitate.

13) Planul Urbanistic Zonal „Zona mixta: comerţ, servicii, birouri - <<Open

Ville>>”, str. Demetriade nr.1, aprobat prin HCL 293/2015.

Continuare drumuri exprese în intravilan

propuse prin PUG

Drumuri naţionale în intravilan

existente

Drumuri judetene

existente

Inele importante

existente

479400

stereo 70

479600

479800

480000

480200

480400

480600

480800

481000

481200

ÎNCADRARE ÎN PUG TIMIŞOARA ÎN VIGOARE SC 1:25 000

Străzi noi

propuse

Altele

PUZ, PUD-uri în lucru sau aprobate

Limita parcelei finale în urma urbanizării

+3Z+dtA+

Atasament: 153-PUZ-5-Proprietatea_asupra_terenurilor.Obiective_de_utilitate_publicŚ.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/2DC8736EF92B5FB2C22581D8002937B0/153-PUZ-5-Proprietatea_asupra_terenurilor.Obiective_de_utilitate_publicŚ.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: Raport_specialitate.pdf

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă

B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

1

UR2017-015422/21.10.2017

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “PUZ – Zonă cu funcţiuni mixte: servicii,

turism, locuire colectivă şi funcţiuni complementare, intravilan Timişoara”str. Ioan Zaicu nr. 5, Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2017-015422/21.10.2017 a Primarului

Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “PUZ – Zonă cu funcţiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă şi funcţiuni complementare, intravilan Timişoara”str. Ioan Zaicu nr. 5, Timişoara, prin care se propune mixte: servicii, turism, locuire colectivă şi funcţiuni complementare, intravilan Timişoara

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2017-015422/21.09.2017, privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal Zonă cu funcţiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă şi funcţiuni complementare, intravilan Timişoara”str. Ioan Zaicu nr. 5, Timişoara,

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 09/19.06.2014, Avizul Arhitectului Sef nr. 25/20.10.2017, Avizul C.J. Timis nr. 16/13.04.2017 (care inlocuieste avizul nr. 30/02.09.2016), respectiv adreselor Agentiei pentru Protectia Mediului Timiş cu nr. 82 din 17.12.2015 si nr. 2510 din 19.06.2017 prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3281 din 19.09.2014 si a Certificatului de Urbanism nr. 3790 din 14.09.2016 prelungit pana la data de 13.09.2018, precum si adreselor Agentiei pentru Protectia Mediului Timiş cu nr. 82 din 17.12.2015 si nr. 2510 din19.06.2017 prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu.

Documentaţia Planului Urbanistic Zonal “PUZ – Zonă cu funcţiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă şi funcţiuni complementare, intravilan Timişoara”str. Ioan Zaicu nr. 5, Timişoara, beneficiar SC ALENIA ARENA SRL proiectant ICEBERG SRL, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 02.04.2015, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 43/2016, etapă finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în aprilie 2015, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2015-4367/08.05.2015;

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă

B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

2

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ “ Zonă cu funcţiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă şi funcţiuni complementare, intravilan Timişoara”str. Ioan Zaicu nr. 5, Timişoara se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 138/2012), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Planul Urbanistic Zonal “Zonă cu funcţiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă şi funcţiuni complementare, intravilan Timişoara”str. Ioan Zaicu nr. 5, Timişoara, este elaborat de proiectantul SC ICEBERG SRL, proiect nr. UTZ/153/2014, la cererea beneficiarului ALENIA ARENA SRL.

Terenul reglementat in cadrul PUZ “Zonă cu funcţiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă şi funcţiuni complementare, intravilan Timişoara”str. Ioan Zaicu nr. 5, Timişoara, este situat in intravilanul municipiului Timisoara, in partea de centru-nord a orasului.

Vecinătăţi: terenul studiat este învecinat la sud cu str. Pictor Ion Zaicu, cu doua benzi, peste strada se afla calea ferata ridcată, dupa care se întinde Parcul Botanic, la V, terenul intravilan curti - constructii apartinand fostei SC FRUCTUS SA cu fondul construit aferent, la nord terenul destinat locuintelor colective P+4E situat pe strada Traian Novac, la est terenul fostei tipografii Helicon

Pentru terenul reglementat in cadrul PUZ “Zonă cu funcţiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă şi funcţiuni complementare, intravilan Timişoara”str. Ioan Zaicu nr. 5, Timişoara, a fost atasat si Avizul Comisiei de Monumente nr. 2221/08.09.2015, precum si Avizul Consiliului Judetean Timis nr. 16/13.04.2017

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “Zonă cu funcţiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă şi funcţiuni complementare, intravilan Timişoara”str. Ioan Zaicu nr. 5, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat, alcătuit din 4 parcele, în suprafaţă totală de 38 916 mp, este:  Inscris in CF nr. 426684, Nr.cad. 426684, in suprafata de 13744 mp, proprietar SC ALENIA ARENA S.R.L

 Inscris in CF nr. 426685, Nr.cad. 426685, in suprafata de 1270 mp, proprietar SC ALENIA ARENA S.R.L şi SC FRUCTUS SA in coproprietate

 Inscris in CF nr. 426683, Nr.cad. 426683, in suprafata de 4500 mp, proprietar SC ALENIA ARENA S.R.L

 Inscris in CF nr. 422780, Nr.cad. 422780,, în suprafata de 19402 mp, proprietar SC ALENIA ARENA S.R.L - Interdicţie de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si amenajare in favoarea ING BANK N.V. Amsterdam

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă

B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

3

Planul Urbanistic Zonal “Zonă cu funcţiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă şi funcţiuni complementare, intravilan Timişoara”str. Ioan Zaicu nr. 5, propune dezvoltarea unei zone funcţiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă şi funcţiuni complementare.

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2015-000122/22.01.2015 si reconfirmat prin Adresa cu numarul DT2016-002818 din 06.10.2016.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017.. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017 şi în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2015-000122/22.01.2015 si reconfirmat prin aviz numarul DT2016-002818/06.10.2016.

Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef sunt

următorii: - Regim de construire: de la 2S+P+8E (la nord) pana la 2S+P+15E (la sud);

- Funcţiuni predominante: zonă mixtă cu instituţii, servicii, turism, locuire colectivă; - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax zona mixta=50%, POTmax locuire=40%;

- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=3; - Hmax : de la 30.00 metri pana la 40 metri (nord) şi Hmax=50.00 metri (sud), cu respectarea celorlalte prevederi si OMS 119/2014; - Retragere minima fata de limita de proprietate laterala stanga: 10m;

- Retragere minima fata de limita de proprietate laterala dreapta: minim 10 m la altimetria de 45 m identica cu cea aprobata anterior la PUZ- ul din vecinatate, iar pentru altimetrii mai mari cu H metri, retragerea acestora fata de limita de proprietate laterala dreapta va fi de 10metri+H/2. -Retragere fata de limita de proprietate nord: 10m – pentru cladirile incepand cu Hmax=30m si cu regim de inaltime de 2S+P+8E. Pentru altimetrii superioare cu H metri, retragerea acestora fata de limita de proprietate nord va fi de 10metri+H/2, inaltimea putand creste pana la 40 m (pentru zona de nord). --Retragere fata de limita de proprietate sud: 10 m – conform Plansei de Circulatie – Plansa nr. 1 – „Plan de incadrare in zona/Plan de situatie lucrari rutiere”, colt dreapta 24.35 m, colt stanga 10m; - În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă

B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

4

- Terenul afectat de profilul stradal al strazii Pictor Ion Zaicu, conform „Plansei de Reglementari Urbanistice Zonificare (Etapa 1 – de implementare actuala) – Plansa nr. 153 – PUZ – 3.a. - U”, vor deveni domeniu public, conform declaratiei notariale nr. 6401 din data de data de 19 octombrie 2017 date de catre administrator MIHU DUMITRU in fata notarului public ROMANU SILVIA. - Spaţii verzi: minim 20% din suprafaţa terenului conform adresei nr. 82/17.12.2015 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, care ramane valabila pe perioada punerii in aplicare a planului, in conditiile in care nu intervin modificari ale datelor care au stat la baza emiterii acesteia (conform adresei APM Timis nr. 2510/19.06.2017);

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Plan Urbanistic Zonal “Zonă cu funcţiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă şi funcţiuni complementare, intravilan Timişoara”str. Ioan Zaicu nr. 5, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1.Analizarea Planului Urbanistic Zonal Zonă cu funcţiuni mixte: servicii, turism, locuire

colectivă şi funcţiuni complementare, intravilan Timişoara”str. Ioan Zaicu nr. 5, Timişoara, având ca beneficiar pe ALENIA ARENA SRL, întocmit conform proiectului nr. UTZ/153/14, realizat de SC ICEBERG SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă

B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

5

2. Se stabilesc condiţiile de construire: – - Regim de construire: de la 2S+P+8E (la nord) pana la 2S+P+15E (la sud); – - Funcţiuni predominante: zonă mixtă cu instituţii, servicii, turism, locuire colectivă; – - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax zona mixta=50%, POTmax locuire=40%; – - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=3; – - Hmax : de la 30.00 metri pana la 40 metri (nord) şi Hmax=50.00 metri (sud), cu respectarea celorlalte prevederi si OMS 119/2014; – - Retragere minima fata de limita de proprietate laterala stanga: 10m; – - Retragere minima fata de limita de proprietate laterala dreapta: minim 10 m la altimetria de 45 m identica cu cea aprobata anterior la PUZ- ul din vecinatate, iar pentru altimetrii mai mari cu H metri, retragerea acestora fata de limita de proprietate laterala dreapta va fi de 10metri+H/2. – -Retragere fata de limita de proprietate nord: 10m – pentru cladirile incepand cu Hmax=30m si cu regim de inaltime de 2S+P+8E. Pentru altimetrii superioare cu H metri, retragerea acestora fata de limita de proprietate nord va fi de 10metri+H/2, inaltimea putand creste pana la 40 m (pentru zona de nord). – -Retragere fata de limita de proprietate sud: 10 m – conform Plansei de Circulatie – Plansa nr. 1 – „Plan de incadrare in zona/Plan de situatie lucrari rutiere”, colt dreapta 24.35 m, colt stanga 10m; – - În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; – Terenul afectat de profilul stradal al strazii Pictor Ion Zaicu, conform „Plansei de Reglementari Urbanistice Zonificare (Etapa 1 – de implementare actuala) – Plansa nr. 153 – PUZ – 3.a. - U”, vor deveni domeniu public, conform declaratiei notariale nr. 6401 din data de data de 19 octombrie 2017 date de catre administrator MIHU DUMITRU in fata notarului public ROMANU SILVIA. – - Spaţii verzi: minim 20% din suprafaţa terenului conform adresei nr. 82/17.12.2015 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, care ramane valabila pe perioada punerii in aplicare a planului, in conditiile in care nu intervin modificari ale datelor care au stat la baza emiterii acesteia (conform adresei APM Timis nr. 2510/19.06.2017); – Circulatii si accese: accesle auto si pietonale se vor realiza din strada Pictor Ion Zaicu,

precum si din Calea Circumvalatiunii, prin intermediul strazilor interioare de legatura propuse, in conformiate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT 2015-000122/2201.2015. Prin adresa Comisiei de Circulatie nr. DT2016-002818/06.10.2016, se comunica ca se mentin conditiile din avizul emis anterior;

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă

B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

6

-Servituti: se vor respecta servitutile trecute in “Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare – Etapa a 3-a elaboarare PUG Timisoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013 cu privire la strada Pictor Ion Zaicu (PTT24-45metri), in corelare cu Plansa de Reglementari Urbanistice – Zonificare nr. 153-PUZ-3.a.-U, si cu Plansa de Circulatie – Plansa nr. 1 – Plan de incadrare in zona/Plan de situatie lucrari rutiere” Autorizatia de construire se va putea emite doar dupa ce terenurile afectate de

drumuri vor deveni domeniu public; – Echiparea tehnico-edilitara pentru investitia propusa se vor asigura toate utilitatile

necesare functionarii acesteia, respectandu-se conditiile impuse prin Avizul pentru retele existente nr 47/18.01.2017

Se va asigura un excedent de locuri de parcare, locuri de parcare cu acces public care vor deservi o parte din locuitorii imobilelor de locuinte colective aflate la nordul amplasamentului, spre Calea Circumvalatiunii;

Se vor respecta conditiile de amplasare si de retragere a constructiilor mentionate in avizul C.N.C.F. “CFR” SA – SRCF Timisoara nr 31-ALG-2015, respectiv avizul C.N.C.F. “CFR” SA nr. 7/5/677/05.07.2016, precum si toate conditiile impuse prin avizele care fac parte integranta din documentatia P.U.Z. Si prezentate in “Plansa de Reglementari Urbanistice Zonificare (Etapa 1 – de implementare actuala)- Plansa nr 153 – PUZ- 3.a. - U”;

– Asigurarea tuturor obiectivelor de utiliatate publica necesare functionarii investitiilor in conformitate cu Planul de actiune asumat.

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal “Zonă cu funcţiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă şi funcţiuni complementare, intravilan Timişoara”str. Ioan Zaicu nr. 5, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 5 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat, alcătuit din 4 parcele, în suprafaţă totală de 38 916 mp, este:  Inscris in CF nr. 426684, Nr.cad. 426684, in suprafata de 13744 mp, proprietar SC ALENIA ARENA S.R.L

 Inscris in CF nr. 426685, Nr.cad. 426685, in suprafata de 1270 mp, proprietar SC ALENIA ARENA S.R.L şi SC FRUCTUS SA in coproprietate

 Inscris in CF nr. 426683, Nr.cad. 426683, in suprafata de 4500 mp, proprietar SC ALENIA ARENA S.R.L

 Inscris in CF nr. 422780, Nr.cad. 422780,, în suprafata de 19402 mp, proprietar SC ALENIA ARENA S.R.L - Interdicţie de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si amenajare in favoarea ING BANK N.V. Amsterdam

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă

B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

7

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. UTZ153/2014 , planşa nr. 153 – PUZ-5 U ,,Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal ““Zonă cu funcţiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă şi funcţiuni complementare, intravilan Timişoara”str. Ioan Zaicu nr. 5, Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă cu funcţiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă şi funcţiuni complementare, intravilan Timişoara”str. Ioan Zaicu nr. 5, Timişoara, Timişoara îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbateriiplenului consiliului local.

ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Steluta URSU

Red/dact – S.U.

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2017-015422/21.10.2017

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Zonă cu funcţiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă şi funcţiuni complementare,”, str Ioan Zaicu, nr 5, Timişoara

1. Descrierea situatiei actuale Zona studiată în cadrul documentatiei Zonă cu funcţiuni mixte: servicii, turism, locuire

colectivă şi funcţiuni complementare,”str Ioan Zaicu, nr 5, Timişoara este situată în imediata apropiere spre N de zona centrala a Municipiului Timisoara.

Vecinătăţi: terenul studiat este învecinat la sud cu str. Pictor Ion Zaicu, cu doua benzi, peste strada se afla calea ferata ridcată, dupa care se întinde Parcul Botanic, la V, terenul intravilan curt - constructii apartinand fostei SC FRUCTUS SA cu fondul construit aferent, la nord terenul destinat locuințelor colective P+4E situat pe strada Traian Novac, la est terenul fostei tipografii Helicon .

Terenul reglementat, alcătuit din 4 parcele, în suprafaţă totală de 38 916 mp, este: Inscris in CF nr. 426684, Nr.cad. 426684, in suprafata de 13744 mp, proprietar SC ALENIA ARENA S.R.L

Inscris in CF nr. 426685, Nr.cad. 426685, in suprafata de 1270 mp, proprietar SC ALENIA ARENA S.R.L şi SC FRUCTUS SA in coproprietate

Inscris in CF nr. 426683, Nr.cad. 426683, in suprafata de 4500 mp, proprietar SC ALENIA ARENA S.R.L

Inscris in CF nr. 422780, Nr.cad. 422780,, în suprafata de 19402 mp, proprietar SC ALENIA ARENA S.R.L - Interdicţie de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si amenajare in favoarea ING BANK N.V. Amsterdam

Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal “Zonă cu funcţiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă şi

funcţiuni complementare,”str Ioan Zaicu, nr 5, Timişoara”, propune dezvoltarea unei zone mixte: servicii, turism, locuire colectivă şi funcţiuni complementare.

2. Alte informaţii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor

de construcţii, actualizată. pentru documentatia PUZ “Zonă cu funcţiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă şi funcţiuni complementare,”str Ioan Zaicu, nr 5, Timişoara a fost obţinut Certificatul de Urbanism nr. 3281 din 19.09.2014, Certificatul de Urbanism nr. 3790 din 14.09.2016, Avizul de Oportunitate nr. 09/19.06.2014 si de Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 25/21.09.2017.

3. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic Zonal “Zonă cu funcţiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă şi funcţiuni complementare,”str Ioan Zaicu, nr 5, Timişoara”, beneficiar ALENIA ARENA SRL îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate Si, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Raportul_Informarii_Alenia_Arena.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATE PUG/PUD/PUZ 34. Constanţin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tai: +40 256 408435 internei:www.primariatm.ro Nr, UR2015-4367/08.05.2015 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: - Documentaţia: PUZ — „Zona cu functiuni mixte: servicii, turism, locuire colectiva si functiuni complementare”; - Amplasament: Str, Pictor Ion Zaicu, Timișoara, C.F. 422780, C.F. 426683, C.F. 426684, C.F. 426685, Timisoara; - Beneficiar: S.C, ALENIA ARENA S.R.L.; - Proiectant: S.C. ICEBERG S.R.L.; Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afișată pe site-ul www.primariatma.ro, în perioada 02.04.2015 — 27.04.2015. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat incepand cu data de 02.04.2015 — data anuntului, un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.UZ. si | panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din HCL, nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul wwyw.primariatm.ro. Proprietari notificați : - Proprietari imobile: Str. Traian Novac nr.: 3, 3, 7,9; - Proprietari imobile: Aleea Ionel Perlea: 3AB, 4AB, 5, 6,7, 8,9, 10,11; - Proprietari imobile Cal. Circumvalatiunii nr.: 12 sc. C, sc. B, 14, sc. C, 16, 18,20,22, 24,26, 28, 30,32, 34; - Proprietar imobil Calea Aradului — S.C. PARK PLAZA S.R.L.; La intalnirea cu proiectantul S.C, ICEBERG S.R.L., organizata in data de 15.04.2015, intre orele 15,00 — 16,00, la sediul PMT — Directia de Urbanism, s-au prezentat patru persoane care nu au avut nici o observatie referitoare la documentatia prezenta. Nu s-au formulat obiectii. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de HCL. nr. 140/19.04.2011 modificata si completata cu HCL nr. 1382012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — Etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „Zona cu functiuni | | | | | | |

| ROMÂNIA JUDETUL TiMijş MUNICIPIUL TIMISOARA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE CLADIRI ISTORICE BIRDUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ 34. Canstantrn Dinconsvici Log, nr. L, 300039. tst: :30 255 133133 2 Mari TE LI DA NA BAT MATIALM FD. WWW PI mixte: servicii, turism, locuire colectiva si functiuni complementare”, Pictor Ion Zaicu, Timişoara, C.F. 422780, C.F, 426683, C.F, 426684, C.F. 426685, Timisoara, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. / ARHITECȚ SEF Ciprian Silyiu r ȘEF BIR, CONSILIER pi ) Tm Redidact —2ex- SU. | ) | | | Ţ

Atasament: Rap_Info_Pictor_Zaicu.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaeprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr. UR2015-4367/08.05.2015 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: - Documentaţia: PUZ — „Zona cu functiuni mixte: servicii, turism, locuire colectiva si functiuni complementare”; - Amplasament: Str. Pictor Ion Zaicu, Timişoara, C.F. 422780, C.F. 426683, C.F. 426684, C.F. 426685, Timisoara; - Beneficiar: S.C. ALENIA ARENA S.R.L.; - Proiectant: S.C. S.R.L.; Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 02.04.2015 — 27.04.2015. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat incepand cu data de 02.04.2015 — data anuntului, un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.UZ. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați : - Proprietari imobile: Str. Traian Novac nr.: 3, 5, 7, 9; - Proprietari imobile: Aleea Ionel Perlea: 3AB, 4AB, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11; - Proprietari imobile Cal. Circumvalatiunii nr.: 12 sc. C, sc. B, 14, sc. C, 16, 18, 20,22, 24,26, 28, 30, 32, 34; - Proprietar imobil Calea Aradului — S.C. PARK PLAZA S.R.L.; La intalnirea cu proiectantul S.C. ICEBERG S.R.L., organizata in data de 15.04.2015, intre orele 15,00 — 16,00, la sediul PMT — Directia de Urbanism, s-au prezentat patru persoane care nu au avut nici o observatie referitoare la documentatia prezenta. Nu s-au formulat obiectii. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011 modificata si completata cu HCL nr. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — Etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „Zona cu functiuni

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA ' DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. l, 300030, tel: +40 255 403435 e-maii:dezvoltareurbanaQprimariatm ro, internet:www.primariatm ro mixte: servicii, turism, locuire colectiva si functiuni complementare”, Pictor lon Zaicu, Timişoara, C.F. 422780, C.F. 426683, C.F. 426684, C.F. 426685,, Timisoara, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. ARHITECȚ SE Ciprian Silyiu QADARIU Cc CONSILIER eluțalURSU Red/dact — 2ex- SU.

Atasament: ATTJDK4N.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATE PUG/PUD/PUZ 34. Constanţin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tai: +40 256 408435 internei:www.primariatm.ro Nr, UR2015-4367/08.05.2015 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: - Documentaţia: PUZ — „Zona cu functiuni mixte: servicii, turism, locuire colectiva si functiuni complementare”; - Amplasament: Str, Pictor Ion Zaicu, Timișoara, C.F. 422780, C.F. 426683, C.F. 426684, C.F. 426685, Timisoara; - Beneficiar: S.C, ALENIA ARENA S.R.L.; - Proiectant: S.C. ICEBERG S.R.L.; Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afișată pe site-ul www.primariatma.ro, în perioada 02.04.2015 — 27.04.2015. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat incepand cu data de 02.04.2015 — data anuntului, un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.UZ. si | panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din HCL, nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul wwyw.primariatm.ro. Proprietari notificați : - Proprietari imobile: Str. Traian Novac nr.: 3, 3, 7,9; - Proprietari imobile: Aleea Ionel Perlea: 3AB, 4AB, 5, 6,7, 8,9, 10,11; - Proprietari imobile Cal. Circumvalatiunii nr.: 12 sc. C, sc. B, 14, sc. C, 16, 18,20,22, 24,26, 28, 30,32, 34; - Proprietar imobil Calea Aradului — S.C. PARK PLAZA S.R.L.; La intalnirea cu proiectantul S.C, ICEBERG S.R.L., organizata in data de 15.04.2015, intre orele 15,00 — 16,00, la sediul PMT — Directia de Urbanism, s-au prezentat patru persoane care nu au avut nici o observatie referitoare la documentatia prezenta. Nu s-au formulat obiectii. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de HCL. nr. 140/19.04.2011 modificata si completata cu HCL nr. 1382012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — Etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „Zona cu functiuni | | | | | | |

| ROMÂNIA JUDETUL TiMijş MUNICIPIUL TIMISOARA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE CLADIRI ISTORICE BIRDUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ 34. Canstantrn Dinconsvici Log, nr. L, 300039. tst: :30 255 133133 2 Mari TE LI DA NA BAT MATIALM FD. WWW PI mixte: servicii, turism, locuire colectiva si functiuni complementare”, Pictor Ion Zaicu, Timişoara, C.F. 422780, C.F, 426683, C.F, 426684, C.F. 426685, Timisoara, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. / ARHITECȚ SEF Ciprian Silyiu r ȘEF BIR, CONSILIER pi ) Tm Redidact —2ex- SU. | ) | | | Ţ