keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 140/24.04.2007 privind aprobarea completării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara cu privire la realizarea de locuinţe colective în zone exclusiv rezidenţiale

24.04.2007

Hotararea Consiliului Local 140/24.04.2007
privind aprobarea completării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara cu privire la realizarea de locuinţe colective în zone exclusiv rezidenţiale


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2007-008364/11.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură , ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată şi completată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (c) şi alin.5 lit. c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Normele de completare a Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara cu privire la realizarea de locuinţe colective în zone exclusiv rezidenţiale, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Realizarea de locuinţe colective în zone exclusiv rezidenţiale se va face cu respectarea Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 republicată, a Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent, a Planurilor Urbanistice Zonale şi a Planurilor Urbanistice de Detaliu existente, din zona.

Art. 3: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
VASI CĂLIN VASILE
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMIS CONSILIUL LOCAL DIRECTIA URBANISM

ANEXA 1 Norme de completare a Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului

Urbanistic General cu privire la realizarea de locuinte colective in zone exclusiv rezidentiale

1.1 Conditii de amplasare si conformare a constructiilor colective in zonele rezidenţiale:

Se propune dezvoltarea in continuare a zonei rezidenţiale cu locuinţe colective si functiuni complementare, in urmatoarele conditii:

- pentru parcele cu suprafata intre 500 mp – 1000 mp; - pentru parcele mai mici de 500 mp se admite ampasarea de locuinte colective

pentru maxim 2 familii; - procent de ocupare maxima a terenului 40%; - regim de inaltime maxim S/D+P+2E+M/E retras; - maxim 8 apartamente; - un loc de parcare / apartament plus doua locuri de parcare pentru musafiri /

imobil, in incinta parcelei. 1.2 Amplasarea fata de aliniament

Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase fata de acesta, dupa cum urmeaza:

a) in cazul zonelor construite compact, constructiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul cladirilor existente

b) in cazul in care nu exista un aliniament bine definit, cladirea va fi retrasa max. 6m fata de frontul stradal

c) in zonele in care exista un Plan Urbanistic Zonal sau Plan Urbanistic de Detaliu, clădirile se vor amplasa conform prevederilor impuse prin documentatiile de urbanism aprobate 1.3 Amplasarea in interiorul parcelei

a) Amplasarea constructiilor fata de limitele laterale ale parcelei se va face respectand conditiile: - clădirile vor putea fi realizate in regim inşiruit, atingand ambele limite laterale ale parcelei, cu conditia de a avea obligatoriu asigurat un acces auto in parcela la parterul

cladirii, avand min. 3m latime, respectiv 3,80 m in cazul parcelelor mai mari de 600 mp; - clădirile se vor putea realiza in regim cuplat, cu conditia ca distanţele cladirilor fata de limitele laterale pe care nu le ating, sa fie cel putin egale cu jumatate din inălţimea la cornişă a construcţiei, dar nu mai mica de 3 m - clădirile se vor putea realiza in regim independent cu conditia ca distanţele cladirilor fata de limitele laterale pe care nu le ating sa fie cel putin jumatate din inălţimea la cornişă a constructiei; - amplasarea constructiilor de locuinţe va fi astfel facuta incat pentru toate incaperile de locuit amplasate pe fatada cea mai favorabila sa se asigure durata minima de insorire de o ora si jumatate;

b) Amplasarea constructiilor fata de limitele de fund ale parcelelor - clădirile principale se vor amplasa la o distanţă de cel putin 10 m fata de limita, cu conditia sa nu stanjeneasca insorirea pe parcela vecina. 1.4 Prezentele norme sunt aplicabile exclusiv realizarii de locuinte colective in zonele rezidentiale, facand exceptie zonele de monumente istorice si zonele de protectie a monumentelor istorice, pentru care sunt aplicabile reglementarile speciale in vigoare respectiv Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, iar zonele aferente bulevardelor, arterelor principale si arterelor de penetratie, strazile majore cu profil transversal de minim 18 m, inelele, vor face obiectul unui proiect de Hotarare a Consiliului Local ulterior.

DIRECTOR DIRECTIA URBANISM Arh. Sef Emilian Sorin Ciurariu

Atasament: Raport_avizare.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA COMISIA TEHNICA DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI DE URBANISM

RAPORT DE AVIZARE

02.04.04.2007

Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism , infiintata in baza art. 37 din L 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului si a HCL nr. 299/27.06.2006 privind infiintarea C.T.A.T.U., intrunita la data de 04.04.2007 a luat in discutie documentatia de Urbanism privind completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General cu privire la realizarea de locuinte colective in zone exclusiv rezidentiale.

In vederea inaintarii documentatiei catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara

In urma dezbaterilor, s-au facut urmatoarele amendamente:

1. In ceea ce priveste conditiile de amplasare si conformare fata de celelalte constructii existente, se va prevede in mod expres si situatia parcelelor mai mici de 500 mp pentru care se permite amplasarea de locuinte colective pentru maxim 2 familii.

2. Locurile de parcare sunt: un loc de parcare / apartament plus doua locuri de parcare pentru musafiri / imobil, in incinta parcelei…………………………………………

3. Referitor la conditiile de amplasare in interiorul parcelei se va mentiona diferentiat situatia cladirilor care se pot realiza in regim cuplat si a celor care se pot realiza in regim independent ………………………………………………………………….

4. Prezentele normele de completare Regulamentului Local de Urbanism, cuprinse in Anexa1, sunt aplicabile exclusiv situatiei realizarii de locuinte colective in zonele rezidentiale, facând exceptie zonele de monumente istorice si zonele de protectie a monumentelor istorice, pentru care sunt aplicabile reglementarile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, iar bulevardele, arterele principale si arterele de penetratie, strazile majore cu profil transversal de minim 18 m, inelele, vor face obiectul unui proiect de Hotarâre de Consiliu Local ulterior.

Cu aceste amendamente avizam favorabil Normele de completare a Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General cu privire la realizarea de locuinte colective in zone exclusiv rezidentiale

Intocmit in baza Procesului-verbal al sedintei din data de 04.04.2007.

Presedinte: Arh. Emilian Sorin Ciurariu

Red./Dact. C.C. Dact. 3 exemplare

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU CONSILIUL LOCAL Nr.SC 2007-008364/11.04.2007

REFERAT privind aprobarea completarii Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic

General cu privire la realizarea de locuinte colective in zone exclusiv rezidentiale

Avand in vedere strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara:

Avand in vedere Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General aprobat prin HCL nr. 157/2002 prin care se pot realiza locuinte individuale sau pentru maxim 2 familii fara documentatii de urbanism, Plan Urbanistic Zonal sau Plan Urbanistic de Detaliu:

Avand in vedere numeroasele solicitari din ultima perioada privind realizarea de locuinte colective in zone exclusiv rezidentiale:

PROPUNEM:

Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi aprobarea ANEXEI 1 – NORME de completare a Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General cu privire la realizarea de locuinte colective in zone exclusiv rezidentiale

Viceprimar, Director Directia Urbanism, Ing. Dorel Borza Arh. Sef. Emilian Sorin Ciurariu Pt. Sef Birou Dezvoltare Urbana, Consilier, Arh. Loredana Palalau Jr. Cristina Codreanu Avizt Juridic Jr. Mirela Lasuschevici