keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 67/21.02.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare", Str. Dr. Gr. T. Popa F.N. (C.F. 411564), Timisoara

21.02.2017

Hotararea Consiliului Local 67/21.02.2017
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare", Str. Dr. Gr. T. Popa F.N. (C.F. 411564), Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2017-000441/25.01.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 43/29.07.2016 pentru modificarea Hotărârerii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 18/06.08.2015, Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 16/10.11.2016;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 34 din 23.05.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare", Str. Dr. Gr. T. Popa F.N. (C.F. 411564), Timisoara, având ca beneficiari pe VARZARIU LEONOR NICUSOR GABII si sotia VARZARIU DOROTHEA, întocmit conform Proiectului nr. nr. 397/2015, realizat de S.C. STUDIO ARCA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max S+P+5E, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuinţe", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997, acces auto si realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, conform avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2016-000286/18.02.2016, procentul de ocupare al terenului POT max de 35%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1.4, spaţii verzi si plantate de min 40% din care 5% spatii verzi amenajate din suprafaţa totală a parcelei - conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 34 din 23.05.2016.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare", Str. Dr. Gr. T. Popa F.N. (C.F. 411564), Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 3 959 mp - este inscris in C.F. 411564, nr. top 411564, teren intravilan in str. Campina (denumirea actuala str. Dr. Grigore T. Popa) - curti, constructii, proprietari fiind VARZARIU LEONOR NICUSOR GABII si sotia VARZARIU DOROTHEA.

Art. 4: Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare", Str. Dr. Gr. T. Popa F.N. (C.F. 411564), Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
- Beneficiarului;
- Proiectantului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 01_INCADRARE.pdf

VARZARIU LEONOR-NICUSOR-GABI

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.FN, Timisoara NPUZ - ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE SIFUNCTIUNI COMPLEMENTARE

CF nr. 411564 - nr.cad 411564 Suprafata teren conf. CF= 3 959 mp

Timisoara, str. DR. GRIGORE .T. POPA, nr. FN

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 397/2015

faza P.U.Z.

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format A3

scara:

oct. 2015

arh. Radu GOLUMBA

PUZ - ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

INCADRARE IN TERITORIU INCADRARE IN PUG

01incadrare in teritoriu

amplasamentul studiat

LEGENDA : ZONA STUDIATA ARTERE AUTO PRINCIPALE ARTERE AUTO DE LEGATURA ARTERE AUTO PROPUSE

01.U

- calea A

R A

D U

LU I

calea TORONTALULUI

ca le

a LI

P O

V E

I

str. GR

. A LE

XA ND

RE SC

U

str. DR. GRIGORE T. POPA

str. ARMONIEI

amplasamentul studiat

PLAN DE INCADRARE - EXTRAS DIN PUGPLAN DE INCADRARE IN TERITORIU

PLAN - EXTRAS DIN PUG 2013 - Etapa 03

CENTRU

Zona unitati industriale

amplasamentul studiat

-uso o E

Atasament: RAPORTUL_INFORMARII_VARZARIU_GR_T_POPA_FN.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd, Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 internet:www.primariatm.ro Nr. UR2015-016031/23.12.2015 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: - Documentaţia: PUZ — „Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare”; - Amplasament: Str. Dr. Grigore T. Popa F.N, Timisoara; - Beneficiar: VARZARIU LEONOR NICUSOR GABI; - Proiectant: S.C. STUDIO ARCA S.R.L,; Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 18.11.2015 — 14.12.2015. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat incepand cu data de 18.11.2015 — data anuntului, un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z, si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L, nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați : - Proprietari imobile : Str. Grigore T. Popa nr. :2, 4, 4A, 4B, 6, 10, 12, 14, 14A, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26A, 28, 32, 34, Timisoara; - Proprietari imobile : Str. Martir Constantin Valceanu nr.: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Timisoara; - Proprietari imobile : Str. Ion Barbu nr. : 1,2,3, 4,5, 6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, Timisoara; - Proprietari imobile : Str. Armoniei nr. : 21, 23, Timisoara ; - Spital Municipal — Str. Grigore Alexandrescu ; Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUGPUD /PUZ, a fost consultată de doua persoane. Nu s-au formulat obiectii, La intalnirea cu proiectantul S.C. STUDIO ARCA S.R.L., organizata in data de 02.12.2015, intre orele 15,00 — 16,00, la sediul PMT — Directia de Urbanism, nu s-a prezentat nici o persoană.

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-matl:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, Internet:www,primarlatm.ro Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011 modificata si completata cu HCL nr. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — Etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi | consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare”, Str. Dr. Grigore T. Popa F.N, Timisoara, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. ARHITECT ŞEF Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER “0 URSU | i | | | | Red/dact-2 ex S.U.

Atasament: 06_CIRCULATIA_TERENURILOR.pdf

VARZARIU LEONOR-NICUSOR-GABII

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.FN, Timisoara NPUZ - ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE SIFUNCTIUNI COMPLEMENTARE

CF nr. 411564 - nr.cad 411564 Suprafata teren conf. CF= 3 959 mp

Timisoara, str. DR. GRIGORE .T. POPA, nr. FN

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 397/2015

faza P.U.Z.

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format A3

scara:

oct. 2015

arh. Radu GOLUMBA

PUZ - ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

PLAN - OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

circulatia terenurilor 06

LEGENDA :

Cladiri existente

Limita zona reglementata

Limite cadastrale, propuse

Cladiri propuse prin documentatii de urbanism aprobate

CF nr. 415334 - nr.cad 415334 Suprafata totala teren conf. CF = 3 959,00 mp

Suprafata teren ce urmeaza sa fie trecut din proprietate privata in proprietate publica = 388,00 mp Suprafata teren proprietate privata = 3 571,00 mp

Teren rezervat pentru posibile dezvoltari de drumuri publice, ce urmeaza sa fie trecut din proprietate privata in proprietate publica

Teren proprietate privata, zona locuinte si functiuni complementare

Drumuri existente

Drumuri preluate din documentatia de urbanism aprobata prin HCL 411/13.12.11

7,85

81,63

8,04

35 ,9

1 80,94

47 ,3

9

Zona rezervata pentru dezvoltarea drumului (preluata din dezmembrarile existente)

locuri de parcare acoperite

Nr. Cad. 411564

91.379

91.427

91.346

91.294

91.344

91.634 91.344

91.391

91.349 91.438

91.493 91.535

91.557

91.707 91.676

91.764

92.083

92.036

92.106

92.081

91.856 91.914

91.782

91.813

91.888 92.278

92.088

91.974

92.159

92.124

92.071

91.856

91.944

91.828

92.353

92.358

92.123

92.130

92.081

92.022

92.076

92.324

92.113 92.242

92.034 92.037

92.173

92.017

91.977

92.148

91.796

91.673

91.834

91.864

92.010

91.951

92.037

92.016

92.059

92.020

92.257 92.368

92.246

92.287

92.816

92.390

92.145

92.214

92.331

92.126

92.166

91.825

92.058

92.097

92.252

92.414

92.564 92.393

482550 482550

482600 482600

20 64

50 20

64 50

20 65

00 20

65 00

20 65

50 20

65 50

12,00

75

STR. DR. GRIGORE T. POPA

28

73

71

71A

34

32

24

26A

P

P

P P

P

P

P

P

DR UM

2 10

6

Hala Atelier

Magazie

P. TRAFO.

M

M ag

az ie

D+ P+

5ES pi

ta l

Ca sa

P

ST R.G

R.A LEX

AN DR

ES CU

(IN EL

IV)

Ca sa

Ca sa

Ca sa

N r .

t op

. 4

1 5

3 3

3

2 1

0 0

2 0

9 8

,2 0

9 9

N r .

C a

d .

4 3

2 4

4 9

N r .

C a

d .

4 3

2 5

4 2

N r .

C a

d .

4 3

4 6

0 4

N r .

C a

d .

4 3

2 4

4 8

N r .

C a

d .

4 3

2 4

4 6

N r .

C a

d .

4 3

2 4

4 7

St ra

da M

ar tir

C on

st an

tin V

ilc ea

nu

P+4E Locuinte

P+4E Locuinte

P+1E+M Servicii

P+1E+M Servicii

P

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

P+4E Locuinte

P

P

P P

P P

06.U

1:1000

PLAN POSIBILITATI DE MOBILARE

-uso o E

Atasament: 04_REGLEMENTARI.pdf

VARZARIU LEONOR-NICUSOR-GABII

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.FN, Timisoara NPUZ - ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE SIFUNCTIUNI COMPLEMENTARE

CF nr. 411564 - nr.cad 411564 Suprafata teren conf. CF= 3 959 mp

Timisoara, str. DR. GRIGORE .T. POPA, nr. FN

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]studioarca.ro

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 397/2015

faza P.U.Z.

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format A3

scara:

oct. 2015

arh. Radu GOLUMBA

PUZ - ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

6, 00

6, 00

10,00 6,

00

8,40

12,00

locuri de parcare acoperite

Nr. Cad. 411564

91.379

91.427

91.346

91.294

91.344

91.634 91.344

91.391

91.349 91.438

91.493 91.535

91.557

91.707 91.676

91.764

92.083

92.036

92.106

92.081

91.856 91.914

91.782

91.813

91.888 92.278

92.088

91.974

92.159

92.124

92.071

91.856

91.944

91.828

92.353

92.358

92.123

92.130

92.081

92.022

92.076

92.324

92.113 92.242

92.034 92.037

92.173

92.017

91.977

92.148

91.796

91.673

91.834

91.864

92.010

91.951

92.037

92.016

92.059

92.020

92.257 92.368

92.246

92.287

92.816

92.390

92.145

92.214

92.331

92.126

92.166

91.825

92.058

92.097

92.252

92.414

92.564 92.393

482550 482550

482600 482600

20 64

50 20

64 50

20 65

00 20

65 00

20 65

50

Nr . T

op . 2

10 6

Nr . T

op . 2

11 0

Nr. Top. 2107/1/2/2

Nr. Top. 2107/2

Nr . C

ad . 4

11 56

5

m in

. H/

2

min.H/2

m in

. H/

2

m in

. H/

2

7,85

2,50

Zona rezervata pentru dezvoltarea drumului (preluata din dezmembrarile existente)

75

STR. DR. GRIGORE T. POPA

28

73

71

71A

34

32

24

26A

P

P

P P

P

P

P

P

TEREN PRIMARIE

DR UM

2 10

6

Hala Atelier

Magazie

P. TRAFO.

M

M ag

az ie

D+ P+

5ES pi

ta l

Ca sa

Ca sa

P

ST R.G

R.A LEX

AN DR

ES CU

(IN EL

IV)

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

20

P+4E Locuinte

P+4E Locuinte

P+1E+M Servicii

P+1E+M Servicii

P

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

P+4E Locuinte

20 65

50

63A Ca

sa P

63A

limita max.de implantare a cladirilor

max. S+P+5E

P

P

P P

P P

PTT - 12m PT

T - 1

6m

CT dezafectata

PLAN - REGLEMENTARI URBANISTICE

reglementari urbanistice 04

P.O.T.maxim = 35% C.U.T.maxim = 1,4 regim de inaltime max. S+P+5E

Zona locuinte si functiuni complementare

Zona construibila

LEGENDA : LIMITE / ACCESE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Cladiri existente

Limita zona reglementata

Limite cadastrale

Cladiri propuse prin documentatii de urbanism aprobate

Limita de construibilitate/ retrageri

Acces parcela

Zona industriala

Zona institutii si servicii

Zona de locuinte, P-P+2

Zona de locuinte, peste P+2

Zona rezervata pentru drum, ce urmeaza sa fie trecuta in proprietate publica

Drumuri existente

Drumuri preluate din documentatii de urbanism aprobate anterior

12,00

C AR

O SA

BI L

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU AR

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU AR

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

3,00 3,00 1,50 1,501,501,50

16,00

1,50 3,00 3,50 3,50 3,00 1,50

C AR

O SA

BI L

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU AR

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU AR

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

04.U

1:1000

PROFIL STRADAL PTT - 12 m

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

PROFIL STRADAL PP1 - 16 m

BILANT TERITORIAL

EXISTENT PROPUS mp % mp %

3959,0 100% 3959,0 100%Suprafata amplasament

Zona cai de circulatie, auto/pietonala - strazi

- -

--

3373,0 85,20%

388,0 9,80%

Zona locuinte si functiuni complementare

Zona verde -- 198,0 5%

ZONA REZIDENTIALA mp %

100%Suprafata zona rezidentiala

Zona ocupata de cladiri (locuinte)

Zona alei, terase, accese auto/ pietonale, loc de parcare (in interiorul parcelei) Zone verzi, amenajari peisagere (in interiorul parcelei)

1180,55 max.35%

1349,2 min.40%

843,25 cca.25%

3373,0

-uso o E

Atasament: 05_MOBILARE.pdf

VARZARIU LEONOR-NICUSOR-GABII

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.FN, Timisoara NPUZ - ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE SIFUNCTIUNI COMPLEMENTARE

CF nr. 411564 - nr.cad 411564 Suprafata teren conf. CF= 3 959 mp

Timisoara, str. DR. GRIGORE .T. POPA, nr. FN

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 397/2015

faza P.U.Z.

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format A3

scara:

oct. 2015

arh. Radu GOLUMBA

PUZ - ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

PLAN - POSIBILITATI DE MOBILARE

posibilitati de mobilare 05

Zona verde, 5%

LEGENDA : LIMITE / ACCESE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Acces parcela propus

Cladiri existente

Limita zona reglementata

Limite cadastrale

Cladiri propuse prin documentatii de urbanism aprobate

Limita de construibilitate/ retrageri

Cladiri propuse (locuinte colective si functiuni complementare) Spatiu amenajat, in interiorul parcelei (acces, loc de parcare, gradina, terasa)

Drumuri existente

Drumuri preluate din documentatii de urbanism aprobate anterior

6, 77

15 ,5

0

3, 00

5, 50

5, 00

7,85

2,50

8,40

10,13

9, 90

17 ,1

0

4, 99

4, 50

+20,00

+14,00

locuri de parcare acoperite

91.379

91.427

91.346

91.294

91.344

91.634 91.344

91.391

91.349 91.438

91.493 91.535

91.557

91.707 91.676

91.764

92.083

92.036

92.106

92.081

91.856

91.914

91.782

91.813

91.888 92.278

92.088

91.974

92.159

92.124

92.071

91.856

91.944

91.828

92.353

92.358

92.123

92.130

92.081

92.022

92.076

92.324

92.113 92.242

92.034

92.037

92.173

92.017

91.977

92.148

91.796

91.673

91.834

91.864

92.010

91.951

92.037

92.016

92.059

92.020

92.257 92.368

92.246

92.287

92.816

92.390

92.145

92.214

92.331

92.126

92.166

91.825

92.058 92.097

92.252

92.414

92.564 92.393

482550 482550

482600 482600

20 64

50 20

64 50

20 65

00 20

65 00

20 65

50

Nr . T

op . 2

10 6

Nr . T

op . 2

11 0

Nr. Top. 2107/1/2/2 Nr. Top. 2107/2

Nr . C

ad . 4

11 56

5

P+ 3E

P+ 5E

75

28

73

71

71A

34

32

24

26A

P P

P P

P

P

P

P

DR UM

2 10

6

Hala Atelier

Magazie

P. TRAFO.

M M

ag az

ie

D+ P+

5ES pi

ta l

Ca sa

P

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

St ra

da M

ar tir

C on

st an

tin V

ilc ea

nu

P+4E Locuinte

P+4E Locuinte

P+1E+M Servicii

P+1E+M Servicii

P

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

P+4E Locuinte

Nr. Cad. 411564

20 65

50

STR. DR. GRIGORE T. POPA

ST R.G

R.A LEX

AN DR

ES CU

(IN EL

IV)

P Servicii

P

P P

P P

54 locuri de parcare

Zona industriala

Zona industriala

Cladire dezafectata

CT dezafectata

Zona verde (198 mp)

12,00

C AR

O SA

BI L

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU AR

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU AR

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

3,00 3,00 1,50 1,501,501,50

05.U

1:1000

PLAN POSIBILITATI DE MOBILARE

PROFIL STRADAL PTT - 12 m

-uso o E

Atasament: 03_EXISTENT.pdf

VARZARIU LEONOR-NICUSOR-GABII

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.FN, Timisoara NPUZ - ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE SIFUNCTIUNI COMPLEMENTARE

CF nr. 411564 - nr.cad 411564 Suprafata teren conf. CF= 3 959 mp

Timisoara, str. DR. GRIGORE .T. POPA, nr. FN

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 397/2015

faza P.U.Z.

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format A3

scara:

oct. 2015

arh. Radu GOLUMBA

PUZ - ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

PLAN - ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE

situatie existenta 03

locuri de parcare acoperite

Nr. Cad. 411564

91.379

91.427

91.346

91.294

91.344

91.634 91.344

91.391

91.349 91.438

91.493 91.535

91.557

91.707 91.676

91.764

92.083

92.036

92.106

92.081

91.856

91.914

91.782

91.813

91.888 92.278

92.088

91.974

92.159

92.124

92.071

91.856

91.944

91.828

92.353

92.358

92.123

92.130

92.081

92.022

92.076

92.324

92.113 92.242

92.034

92.037

92.173

92.017

91.977

92.148

91.796

91.673

91.834

91.864

92.010

91.951

92.037

92.016

92.059

92.020

92.257 92.368

92.246

92.287

92.816

92.390

92.145

92.214

92.331

92.126

92.166

91.825

92.126 92.058

92.097

92.252

92.414

92.564 92.393

482550 482550

482600 482600

20 64

50 20

64 50

20 65

00 20

65 00

20 65

50

Nr . T

op . 2

10 6

Nr . T

op . 2

11 0

Nr. Top. 2107/1/2/2

Nr. Top. 2107/2

Nr . C

ad . 4

11 56

5

Nr. Cad. 411565

79

75

28

73

71

71A

34

32

24

26A

P P

P P

P

P

P

P

TEREN PRIMARIE

DR UM

2 10

6

Hala Atelier

M

D+ P+

5ES pi

ta l

Ca sa

P

Ca sa

P

ST R.G

R.A LEX

AN DR

ES CU

(IN EL

IV)

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

N r .

T o

p .

2 0

8 6

N r .

t op

. 4

1 5

3 3

3

STR. DR.GRIGORE T.POPA

2 0

8 7

20

2 0

9 8

,2 0

9 9

N r .

C a

d .

4 3

4 6

0 4

N r .

C a

d .

4 3

2 4

4 8

N r .

C a

d .

4 3

2 4

3 9

N r .

C a

d .

4 3

2 4

3 8

N r .

C a

d .

4 3

2 4

4 0

N r .

C a

d .

4 3

2 4

4 1

N r .

C a

d .

4 3

2 4

4 2

N r .

C a

d .

4 3

2 4

4 3

N r .

C a

d .

4 3

2 4

4 4

N r .

C a

d .

4 3

2 4

4 5

N r .

C a

d .

4 3

2 4

4 6

N r .

C a

d .

4 3

2 4

4 7

St ra

da M

ar tir

C on

st an

tin V

ilc ea

nu

P+4E Locuinte

P+4E Locuinte

P+1E+M Servicii

P+1E+M Servicii

P

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

P+4E Locuinte

20 65

50

63A

63

59

61

14A

12

14B

Ca sa

P

Ca sa

PC as

a P

Ca sa

Ca sa

P

Ca sa

P

P+ 1

Ca sa

P Ca sa

P+ 1

St ra

da I

on B

ar bu

P+ 1

P+ 1

Ca se

Ca sa

P

Ca sa

P

P+ 1

Ca sa

Ca sa

P+ M

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

63A

18

63

59

61

14

16

14A

12

14B

P+ 1+

M

Br ut

ar ie

2 0

8 0

2 0

8 1

2 0

7 8

STR. DR. GRIGORE T. POPA

P+1E

P

P P

P P

03.U

1:1500

UTR 22

PLAN - ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE PLAN - EXTRAS DIN PUG

LEGENDA : LIMITE / ACCESE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Zona unitati industriale (conf. PUG aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL 107/2014)

Acces pe parcela, existent

Cladiri existente

Limita zona reglementata

Drumuri existente

Drumuri preluate din documentatii de urbanism aprobate anterior

Limite cadastrale

amplasamentul studiat

-uso o E
105

Atasament: 02_STUDIU_CVARTAL.pdf

VARZARIU LEONOR-NICUSOR-GABI

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.FN, Timisoara NPUZ - ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE SIFUNCTIUNI COMPLEMENTARE

CF nr. 411564 - nr.cad 411564 Suprafata teren conf. CF= 3 959 mp

Timisoara, str. DR. GRIGORE .T. POPA, nr. FN

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 397/2015

faza P.U.Z.

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format A3

scara:

oct. 2015

arh. Radu GOLUMBA

PUZ - ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

STUDIU CVARTAL

02studiu cvartal

CALEA ARADULUI

STR. ARMONIEI

st ra

da e

xi st

en ta

STR. DR. GRIGORE T. POPA

UNITATE MILITARA

STR .GR

.AL EXA

ND RE

SC U (

INE L IV

)

UNITATE MILITARA

St ra

da I

on B

ar bu

Birouri, servicii

Industrie

Teren de sport

Spital

Functiuni existente

Cazare in regim hotelier

Restaurant

Strazi existente, de categoria I - asigura preluarea fluxurilor majore ale orasului Strazi existente, de categoria III - colectoare care preiau fluxurile de trafic din zonele functionale si le dirijeaza spre zonele de legatura

Strazi existente partial, preluate din documentatii anterioare, de categoria IV - de folosinta locala, asigura accesul la locuinte si pentru servicii curente sau ocazionale, in zone cu trafic foarte redus

Strada propusa, sustinuta de documentatii de urbanism deja abrobate (o portiune exista in cadrul incintei in care functioneaza Unitatea Militara) - asigura permeabilizarea cvartalului

Cladiri existente

Cladiri propuse in documentatii de urbanism aprobate

Limita de proprietate/ limita zonei reglementate

02.U

1:3000

Comert cu amanuntul, brutarie

Benzinarie

Statie taxi

Transport in comun

Zona comerciala: real, selgros, hornbach, decathlon

Facultatea de agronomie

PLAN - STUDIU EVOLUTIE CVARTAL

do
CASH & CARRY
fără egal
TORNBACH|S
-uso o E

Atasament: Referat.pdf

 

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

1

.SE APROBA, P R I M A R

NICOLAE ROBU Nr. UR2017-000441/25.01.2017

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare”, str. Dr. Grigore T. Popa F.N. (C.F. 411564), Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2017-000441/17.01.2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare”, str. Dr. Grigore T. Popa F.N. (C.F. 411564), Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 18/06.08.2015, de Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism nr. 16/10.11.2016;

Având în vedere prevederile Certificatelor de Urbanism nr. 3449 din 01.09.2015 si nr. 3975/28.09.2016, precum si adresa Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 34 din 23.05.2016;

Documentaţia PUZ “Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare”, Str. Dr. Grigore T. Popa F.N. (C.F. 411564), Timişoara, beneficiari VARZARIU LEONOR NICUSOR GABII si sotia VARZARIU DOROTHEA, proiectant S.C. STUDIO ARCA S.R.L., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna noiembrie 2015, cu ocazia demararii Etapei 2 – etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 23.12.2015, a Raportului informarii si consultarii publicului cu nr. UR2015-016031/23.12.2015;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ “Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare”, Str. Dr. Grigore T. Popa F.N. (C.F. 411564), Timişoara, se incadreaza in Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modificat prin HCL nr. 138/2012), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare”, str. Dr. Grigore T. Popa F.N. (C.F. 411564), Timişoara.

 

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

2

Planul Urbanistic Zonal “Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare”, str. Dr. Grigore T. Popa F.N. (C.F. 411564), Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. STUDIO ARCA S.R.L., proiect nr. 397/2015, la cererea beneficiarilor VARZARIU LEONOR NICUSOR GABII si sotia VARZARIU DOROTHEA.

Terenul reglementat în cadrul Planului Urbanistic Zonal “Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare”, str. Dr. Grigore T. Popa F.N. (C.F. 411564), Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în zona de nord a oraşului, fiind delimitat la sud de locuinte colective P+4E si str. Dr. Grigore T. Popa, la vest si nord de terenuri private, la est de drum 2106.

Prin P.U.G. Timişoara acest amplasament face parte din UTR 22, pentru care a fost propusă funcţiunea de zona industriala.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zona protejată sau de protecţie a monumentelor istorice.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare”, str. Dr. Grigore T. Popa F.N. (C.F. 411564), Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 3 959 mp - este inscris in C.F. 411564, nr. top 411564, teren intravilan in str. Campina (denumirea actuala str. Dr. Grigore T. Popa) - curti, constructii, proprietari fiind VARZARIU LEONOR NICUSOR GABII si sotia VARZARIU DOROTHEA.

La elaborarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal „Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare”, str. Dr. Grigore T. Popa F.N. (C.F. 411564), Timişoara, s-a tinut cont de planul urbanistic aprobat in zona vecina amplasamentului, si anume: PUZ "Ansamblu locuinţe colective şi funcţiuni complementare”, str. Grigore T. Popa, nr. top 2073/1/3, 2073/2/1/a/1, 2070/2, 2073/1/2/1, 2073/1/1/1”, Timişoara, aprobat prin HCL 405/2009, modificat prin HCL 97/2013, precum si de PUZ "Parcelare teren si construire locuinte individuale cu regim de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)", str. Dr. Grigore T. Popa nr. 20, Timisoara aprobat prin HCL 411/2011.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare”, str. Dr. Grigore T. Popa F.N. (C.F. 411564), Timişoara, se propune o zona rezidentiala cu regim de inaltime de maxim S+P+5E, avand un sistem de circulatii auto si pietonale care sa asigure accesele pe parcela, in perspectiva legaturilor propuse, prin documentatii de urbanism anterioare, intre strazile care marginesc cvartalul: strada Dr. Grigore T. Popa, strada Armoniei, Calea Aradului, Inelul IV si Calea Lipovei.

Accesul auto si pietonal pe terenul studiat se va asigura conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2016-000286/18.02.2016.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 107/2014.

Indicii urbanistici propuşi prin documentaţie sunt: - Functiuni predominante: locuinte colective si functiuni complementare - Regim de construire: maxim S+P+5E; - Inaltime maxima: Hmax = 20,00 m;

 

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

3

- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax = 35 %; - In cazul in care parcelele sunt partial grevate de o servitute de utilitate publica, POT si CUT se vor

calcula la suprafata efectiva ramasa in proprietate privata, iar autorizatia de construire se va putea emite doar dupa ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

- Retragerea minima fata de limita dinspre latura sudica: min 6,00 metri; - Retragerea minima fata de limita dinspre latura vestica: min 10,00 metri; - Retragerea minima fata de limita dinspre latura estica: min 7,85 metri (2,50 metri dupa

cedare teren); - Retragerea minima fata de limita dinspre latura nordica: min 6,00 metri; - Spatii verzi si plantate: min 40% din care 5% spatii verzi amenajate - conform adresei

Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 34 din 23.05.2016. - Circulatii si accese propuse: accesul auto si pietonal se va realiza din str. Dr. Grigore T.

Popa prin intermediul drumului de pe latura estica (Drum 2106) care va fi propus cu un prospect stradal de 12 m. Accesul pietonal se va putea realiza si direct din str. Dr. Grigore T. Popa, pe latura de teren cu care se invecineaza direct, pe unde va putea fi realizata si o iesire auto, conform avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2016-000286/18.02.2016.

- Echipare tehnico-edilitara: se vor asigura toate utilitatile necesare functionarii locuintelor colective si functiunilor complementare reglementate prin acest PUZ, respectandu-se conditiile impuse prin Avizul pentru retele existente nr. 963/28.10.2016.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Planul Urbanistic Zonal “Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare”, Str. Dr. Grigore T. Popa F.N. (C.F. 411564), Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Analizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare”, Str. Dr. Grigore T. Popa F.N. (C.F. 411564), Timişoara, având ca beneficiari pe VARZARIU LEONOR NICUSOR GABII si sotia VARZARIU DOROTHEA,

 

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

4

întocmit conform Proiectului nr. 397/2015, realizat de STUDIO ARCA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire: Regim de înalţime max S+P+5E, H max = 20.00 m, accese auto conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2016-000286/18.02.201, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max = 35 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT max = 1.4, spatii verzi si plantate de min 40% (din care 5% spatii verzi amenajate) - conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 34 din 23.05.2016..

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal “Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare”, Str. Dr. Grigore T. Popa F.N., Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 3 959 mp - este inscris in C.F. 411564, nr. top 411564, teren intravilan in str. Campina (denumirea actuala str. Dr. Grigore T. Popa) - curti, constructii, proprietari fiind VARZARIU LEONOR NICUSOR GABII si sotia VARZARIU DOROTHEA.

4. Autorizatia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni domeniu publi

5. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal “Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare”, Str. Dr. Grigore T. Popa F.N. (C.F. 411564), Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism;

ARHITECT ŞEF Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Steluta URSU

ŞEF BIROU CONSULTANŢĂ JURIDICĂ,

Daniel VACARESCU Red/Dact L.I.