keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 81/24.02.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil locuinte colective P+2E+Er" str. Jose Silva nr. 15, Timişoara

24.02.2009

Hotararea Consiliului Local 81/24.02.2009
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil locuinte colective P+2E+Er" str. Jose Silva nr. 15, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr U32008-001920/09.02.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/28.04.1998 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona Lidia - Musicescu - Martirilor - Urseni";
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(c) şi alin. 5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Imobil locuinte colective P+2E+Er" str. Jose Silva nr. 15, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. Gilva Re S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 109/2008, realizat de S.C. CFD & Partners S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+2E+Er, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. TH 2008 - 000707/ 28.02.2008, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,5 ,spaţii verzi de min 15% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Imobil locuinte colective P+2E+Er" str. Jose Silva nr.15, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat, în suprafaţă totală de 1607 mp, este înscris în C.F. nr. 121746, nr. top. 14288/1/1/2 - 14288/2/1, teren intravilan, Timisoara., fiind proprietatea S.C. GILVE RE S.R.L.

Art.4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Imobil locuinte colective P+2E+Er" str. Jose Silva nr. 15 şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului S.C. Gilva Re S.R.L. ;
- Proiectantului S.C. CFD & Partners S.R.L. ;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 02-reglem_urbanistice.pdf

Atasament: 05_-_propunere_mobilare_urbanistica.pdf

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01, ver. 1

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU Serviciul Planificare Spaţială Biroul Dezvoltare Urbană şi Metropolitană U32008-001920/09.02.2009

REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuinte colective

P+2E+Er” str. Jose Silva nr. 15, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. U32008-001920/08.04.2008 şi completată în data de 30.06.2008 si in data de 01.07.2008, conform fişei întocmită la Biroul Dezvoltare Urbană şi Metropolitană, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuinte colective P+2E+Er” str. Jose Silva nr. 15, Timişoara.

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 4221 din 11.07.2007. Documentatia PUD ,,Imobil locuinte colective P+2E+Er”, str.Jose Silva, nr. 15,

Timisoara, Timisoara a fost afisata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara incepand cu luna aprilie 2008.

Având in vedere dezbaterea publica organizata in data de 03.07.2008, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica si coroborat cu Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 92/2007, la care s-au inregistrat obiecţiuni, aşa cum rezultă din Procesul Verbal anexat de la dezbaterea publică din 03 iulie 2008;

Tinand cont de faptul ca prin HCL 91/1998 - PUZ ,,Zona Lidia-Muzicescu-Martirilor- Urseni”, Timisoara, preluat de PUG Timisoara aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit cu HCL nr.139/2007, functiunile permise sunt locuinte unifamiliale si locuinte colective (conform Cap 7, alin 7.3.1 din RLU aferent PUZ);

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil locuinte colective P+2E+Er” str. Jose Silva nr. 15, Timişoara.

Documentaţia este iniţiată la cererea beneficiarului S.C. Gilva Re S.R.L. şi elaborată de S.C. CFD & Partners S.R.L. Timişoara, pr. nr. 109/2008.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zonă de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil locuinte colective P+2E+Er ” str. Jose Silva nr. 15, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuinte colective P+2E+Er”, str. Jose Silva nr. 15, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de sud a oraşului, în UTR 70, fiind incadrat in PUZ ,,Zona Lidia – Musicescu – Martirilor – Urseni”, aprobat prin HCL 91/1998.

Terenul studiat, în suprafaţă totală de 1607 mp, este în proprietatea S.C. GILVE RE S.R.L. şi este identificat prin C.F. nr. 121746, nr. cad. 14288/1/1/2, teren intravilan, Timisoara.

Cod FP 53-01, ver. 1

Accesul auto si pietonal se face de pe str. Jose Silva conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. TH 2008 – 000707 / 28.02.2008, strada prevazuta cu 2 benzi de circulatie de 3 m si o zona pietonala de 1,5 m (incluzand spatiul verde).

Documentaţia are drept obiectiv amplasarea unei clădiri multietajate cu maxim 20 de apartamente in regim de înălţime P+2E+Er . Constructia se va alinia la Str. Jose Silva, iar accesele pietonale vor fi retrase din aliniament.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferentă P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit cu HCL 139/2007.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt : - procent de ocupare al terenului de max. 40 % - coeficient maxim de utilizare al terenului de 1,5 - regim de inaltime P+2E+Er - spaţii verzi minim 15%

Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu „Imobil locuinte colective P+2E+Er ” str. Jose Silva nr. 15, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

Având in vedere referatul Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, lăsăm la aprecierea Consiliului Local Timişoara oportunitatea realizării obiectivului prezentat in acest referat.

DIRECTOR, Arh. Şef Emilian Sorin CIURARIU

pt. ŞEF BIROU, CONSILIER Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Liliana IOVAN

AVIZAT JURIDIC,

Red./Dact. L.I.

Atasament: 01-_existent.pdf

EEE situatie existenta scal ra1:500