keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 542/24.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuinte si servicii in regim P+10E", strada Divizia 9 Cavalerie nr. 64, Timişoara

24.10.2018

Hotararea Consiliului Local 542/24.10.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuinte si servicii in regim P+10E", strada Divizia 9 Cavalerie nr. 64, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-015006/11.09.2018 - privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-015006/11.09.2018 - al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 12.09.2018- Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-015006/11.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 11/25.09.2016, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 22/21.06.2018;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 39 din 13.04.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Construire locuinte si servicii in regim P+10E", strada Divizia 9 Cavalerie nr. 64, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. EURORENT GROUP S.R.L. si S.C. K&K S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 08/2018, realizat de S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de maxim 2S+P+10E, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N, din 27 martie 1997. Hmax cornisa=37.00 m; Hmax = 40.00 m; retrageri - conform plansei de Reglementari Urbanistice - 03", acces auto conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2017-003886/28.11.2017, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, POT max = 30%, CUT max = 2.6. Spatii verzi compacte minim 20 % - conform Deciziei etapei de incadrare nr. 39/13.04.2018 - suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută.
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Construire locuinte si servicii in regim P+10E", strada Divizia 9 Cavalerie nr. 64, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat având o suprafaţă totală de 3.612 mp, situat in intravilanul municipiului, categoria de folosinţă arabil , este înscris în CF 418280 Timişoara (CF vechi 134125), nr. top 1720/1/1/1/1/2/1/5, proprietari fiind S.C. EURORENT GROUP S.R.L. si S.C. K&K S.R.L.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 08/2018, planşa nr. 04 - ,,Proprietatea asupra terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat, si doar dupa obtinerea acordurilor tuturor proprietarilor care au drept de folosinta in comun asupra instalatiilor de orice fel si a drumurilor de acces catre parcelele nou create, intrucat din studierea extrasului de CF rezulta ca sunt inscrisuri referitoare la dreptul de folosinta.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea Consiliului Local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Construire locuinte si servicii in regim P+10E", strada Divizia 9 Cavalerie nr. 64, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor S.C. EURORENT GROUP S.R.L. si S.C. K&K S.R.L.;
- Proiectantului S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: 04_Proprietate_asupra_terenurilor.pdf

5

5

/

1

4

3

4

1

A

4

1

5

1

4

7

4

5

4

9

A

4

9

5

1

5

3

5

5

/

2

2

3

4

5

7

6

5

7

5

7

5

9

/

1

5

9

/

2

6

5

6

7

1

3

5

2

4

6

8

7

1

0

1

1

9

1

2

1

4

Nr. top 1720/1/1/1/1/2/1/6

Nr. top 1720/1/1/1/1/2/1

Nr. top 1720/1/1/1/1/2/1/4

30.00

R6.00

6.00

6. 00

C.F. 418280,

top. 1720/1/1/1/1/2/1/5;

14 .0

0

63 .3

9

5.66 5.

70

16.831. 653.82

39 .5

4

5. 86

12.97

14.57

21.49

21.16

56.91

12 .9

0

7.00 17

.5 5

12 .3

8

49.68

63 .3

3

77.22

S=3456.76 mp

Z

o

n

a

p

r

o

t

e

c

t

i

e

C

F

R

1

0

0

m

S

T

R

.

A

L

B

I

N

E

L

O

R

S

T

R

.

D

I

V

I

Z

I

A

9

C

A

V

A

L

E

R

I

E

S

T

R

.

D

E

M

E

T

R

I

A

D

E

A

X

C

F

R

S

t

r

a

d

a

a

p

r

o

b

a

t

a

p

r

i

n

P

U

Z

c

o

n

f

.

H

C

L

8

8

/

2

0

0

4

S

T

R

.

D

R

.

K

O

C

H

S

T

R

.

C

A

R

O

L

D

A

V

I

L

L

A

S=144.30 mp

1

2

100.00

4. 10

2. 90

L E

G

E

N

D

A

Limita de proprietate propusa

TIPURI DE

PROPRIETATE

DELIMITARI

Limite topo inscrise in cf.

existente

Terenuri proprietate privata a

persoanelor fizice sau juridice

Terenuri proprietate publica

de interes local

Drum proprietate privata

cu drept de servitute

Terenuri ce urmeaza a fi

trecute in domeniul public

Contur cladiri existente

Limita proprietate /limita PUZ

Zona protectie CFR 100 m

Zona siguranta CFR 30 m

Benef.: S.C. EURORENT GROUP S.R.L

Adresa: Timisoara

Str. Caras, Nr. 8

jud.TIMIS

Amplasament:

Str. Divizia 9 Cavalerie, nr.64

C.F. 418280, top. 1720/1/1/1/1/2/1/5;

TIMISOARA

DESTINATIE

ZONA DE PROTECTIE

CFR 100 M DIN AX CF

Terenuri proprietate publica

de interes national

S

E

= PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR =

CONSTRUIRE LOCUINTE SI SERVICII IN

REGIM P+10E

V

P l a n U r b a n i s t i c Z o n a l

Scara:

Desenat Proiectat

Sef proiect Specificatie Nume Semnatura Titlu proiect:

Titlu plansa:

Faza: P.U.Z.arh. Delia Vizitiu

arh. Delia Vizitiu arh. Delia Vizitiu

SemnaturaSpecialist RUR

Beneficiar: S.C. EURORENT GROUP S.R.L. GHIRODA, Calea Aviatorilor, nr. 22, hala depozitare nr.1

Proiect nr: 08/2018

ELABORARE P.U.Z. CONSTRUIRE LOCUINTE SI SERVICII IN REGIM P+10E

Data 04/2018

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L. CUI 38765272 Timisoara, Str. Delfinului, nr. 1, cam 2, sc. B, ap. 2, jud. Timis

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

Pl. nr: 04

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

arh.Davidescu Ruxandra

AutoCAD SHX Text
S2
AutoCAD SHX Text
S3
AutoCAD SHX Text
A
 • Sheets and Views
  • Proprietate asupra terenurilor

Atasament: 3''_Reglementari_urbanistice.pdf

Nr. top 1720/1/1/1/1/2/1/6

Nr. top 1720/1/1/1/1/2/1

Nr. top 1720/1/1/1/1/2/1/4

14

P.U.Z. "Construire locuinte cu spatii comerciale si spatii cu alta destinatie", str. Demetriade Nr. 1, Timişoara (HCL 299/15.05.2008)

S

t

r

a

d

a

a

p

r

o

b

a

t

a

p

r

i

n

P

U

Z

c

o

n

f

.

H

C

L

8

8

/

2

0

0

4

P

T

T

1

1 .0

0

. 9

5.

5. 0

1 .81. 5

.82

9. 5

5. 8

12.9

1 .5

21. 9

21.1

5 .91

12 .9

0

8.00

8.00

10 .0

0

1 .5

5

12 .

8

9. 8

.

.50 9.8

.22 .18

0.

0.

.

8.00

8.00

11.

5. 2

8.00

.00

5.00

.1 0

2. 90

10 .0

0

10 .0

0

a

l

i

n

i

a

m

e

n

t

s

t

r

a

d

a

l

p

r

o

p

u

s

2S+P+10E

C.F. 418280,

top. 1720/1/1/1/1/2/1/5;

Steren=3612 mp

P

+

7

P

+

8

P

+

9

P

+

1

0

P

+

4

P

+

5

P

+

6

P

+

7

P

+

8

P

+

9

P

+

1

0

P

+

1

0

P

+

9

P

+

8

P

+

7

P

+

6

P

+

5

1.50.00.50.00.509.001 .5

0.0 0.5

0

A

C

C

E

S

A

U

T

O

A

C

C

E

S

P

I

E

T

O

N

A

L

A

C

C

E

S

A

U

T

O

.92

L E

G

E

N

D

A

DESTINATIE

CIRCULATII

DELIMITARI

Limita proprietate /limita PUZ

Limite topo inscrise in cf.

existente

Zona industriala

Benef.: S.C. EURORENT GROUP S.R.L

Amplasament:

Str. Divizia 9 Cavalerie, nr.64

C.F. 418280, top. 1720/1/1/1/1/2/1/5;

TIMISOARA

Contur cladire existenta

Limita zona studiata

PUZ AVIZAT

Zona locuire < P+2

Zona locuire > P+2

Zona servicii

9A -11

Numere str. existente

Limita PUZ Aprobat

Zona CFR

Limita implantare cladiri

Strazi si alei

Drum propus adiacent

Drumuri propuse in afara

parcelei

Latime profil transversal14

Aliniament stradal propus

Spatii verzi amenajate si

Zona verde de aliniament

Zona functiune mixta locuire

peste P+2 si servicii

PTT1

Profil stradal

Zona protectie CFR 100 m

Zona siguranta CFR 30 m

Zona de implantare a cladirilor

PUZ aprobat functiune mixta

Zona implantare propusa

Drum existent

Zona functiune mixta locuire

sub P+2 si servicii

Drum propus prin PUZ

Limita parcela propusa (dupa

cedare drum)

Limita implantare cladiri in

functie de nivel

2.00 1.50 3.50 2.001.503.50

14.00

2.5 % 2.5 %

l i m

i t a p r o p r i e t a t e

l i m

i t a p r o p r i e t a t e

c a r o s a b i l

c a r o s a b i l

t r o t u a r

t r o t u a r

z o n a v e r d e

z o n a v e r d e

spatiu privat spatiu privat

S

E

= REGLEMENTARI URBANISTICE =

CONSTRUIRE LOCUINTE SI SERVICII IN

REGIM P+10E

V

P l a n U r b a n i s t i c Z o n a l

UTR 1 parcela cu functiune mixta

locuinte si servicii

POTmax =30%; CUTmax =2.6

h max cornisa / streasina P+10E =37 m

h max admis = 40 m

BILANT TERITORIAL

PTT1

% din T

Suprafata teren totala

Zona

locuinte si

servicii

Constructii locuinte colective

Drumuri, alei si parcaje

ZONE FUNCTIONALE

SITUATIA

EXISTENTA

S mp

Zona

depozitare

% din T S mp

SITUATIA

PROPUSA

1186 32.83

0.000.00

0.00 0.00

100.003612.00

0.00

1084

1651

3612.00 100.00

45.70

30

3 4

5 7

9 5

. 7

0

Spatii verzi

Drumuri, alei si parcaje

0.00

0.00

0.00

0.00

722 20

155 4.30

Constructii depozitare

Circulatii 2426 3

6 1

2

67.17

1 0

0

0.00

0.00

0.00

Scara 1 500

Desenat Proiectat

Se proiect Speci icatie Nume Semnatura Titlu proiect

Titlu plansa

a a P.U.Z.ar . Delia Vi itiu

ar . Delia Vi itiu ar . Delia Vi itiu

SemnaturaSpecialist RUR ar .Da idescu Ru andra

Bene iciar S.C. EURORENT GROUP S.R.L. GHIRODA, Calea A iatorilor, nr. 22, ala depo itare nr.1

Proiect nr 08/2018

ELABORARE P.U.Z. CONSTRUIRE LOCUINTE SI SERVICII IN REGIM P+10E

Data 0 /2018

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L. CUI 8 52 2 Timisoara, Str. Del inului, nr. 1, cam 2, sc. B, ap. 2, ud. Timis

Tel. 0 08558 / E mail i itiudelia a oo.com

Pl. nr 0

REGLEMENTARI URBANISTICE

AutoCAD SHX Text
S2
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
6
AutoCAD SHX Text
7
AutoCAD SHX Text
8
AutoCAD SHX Text
10
AutoCAD SHX Text
12
AutoCAD SHX Text
13
AutoCAD SHX Text
14
AutoCAD SHX Text
Platforma betonata
AutoCAD SHX Text
Platforma betonata
AutoCAD SHX Text
Platforma betonata
AutoCAD SHX Text
11
 • Sheets and Views
  • Reglementari 1_500

Atasament: 02_Situatia_existenta.pdf

5

5

/

1

4

3

3

9

4

1

A

4

1

5

1

4

7

4

5

4

9

A

4

9

5

1

5

3

5

5

/

2

2

3

4

5

7

6

8

5

7

5

7

5

9

/

1

5

9

/

2

6

5

1

S

T

R

.

A

L

B

I

N

E

L

O

R

3

5

2

4

6

8

7

1

1

9

magazie

magazie

dogarie

S

T

R

.

D

I

V

I

Z

I

A

9

C

A

V

A

L

E

R

I

E

S

T

R

.

D

E

M

E

T

R

I

A

D

E

P

63 .3

9

13.30

24.84

15.72 9.41

A

C

C

E

S

A

U

T

O

S

T

R

.

D

E

M

E

T

R

I

A

D

E

top.1720/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

5.66

5. 70

16.831. 653.82

39 .5

4

5. 86

12.97

14.57

21.49

Nr. top 1720/1/1/1/1/2/1/6

Nr. top 1720/1/1/1/1/2/1

Nr. top 1720/1/1/1/1/2/1/4

cabina

poarta

magazii

vestiare

21.16

56.91

12 .9

0

35.57

0.84

6. 87

9. 33

46 .9

7

7. 07

36 .3

8

19 .7

4

6.69

22.63

48.12

17 .6

5 P.U.Z. Construire locuinte cu spatii comerciale si spatii cu alta destinatie , str. Demetriade Nr. 1, Timi oara HCL 299/15.05.2008

C.F. 418280,

top. 1720/1/1/1/1/2/1/5;

Steren=3612 mp

Sc= 1248.49 mp

L E

G

E

N

D

A

ZONIFICARE

FUNCTIONALA

Drum existent

CIRCULATII

PROPRIETATE - Industrie

DELIMITARI

Limita proprietate /limita PUZ

Limite topo inscrise in cf.

existente

Zona industriala

Benef.: S.C. EURORENT GROUP S.R.L

Adresa: Timisoara

Str. Caras, Nr. 8

jud.TIMIS

Amplasament:

Str. Divizia 9 Cavalerie, nr.64

C.F. 418280, top. 1720/1/1/1/1/2/1/5;

TIMISOARA

Contur cladire existenta

Limita zona studiata

PUZ AVIZAT- zona

locuinte

Zona locuire < P+2

Zona locuire > P+2

Zona verde de aliniament

existenta

Zona servicii - existenta

9A -11

Numere str. existente

Limita PUZ Aprobat

Limita strazi existente

Constructii industriale

existente

Zona CFR

Linii cale ferata

Zona functiune mixta locuire

sub P+2 si birouri si servicii

S

E

= SITUATIA EXISTENTA =

CONSTRUIRE LOCUINTE SI SERVICII IN

REGIM P+10E

V

P l a n U r b a n i s t i c Z o n a l

Scara: 1:1000

Desenat Proiectat Pl. nr:

02

Sef proiect Specificatie Nume Semnatura Titlu proiect:

Titlu plansa:

Faza: P.U.Z.

SITUATIA E ISTENTA

arh. Delia Vizitiu arh. Delia Vizitiu arh. Delia Vizitiu

SemnaturaSpecialist RUR

Beneficiar: S.C. EURORENT GROUP S.R.L. GHIRODA, Calea Aviatorilor, nr. 22, hala depozitare nr.1

Proiect nr: 08/2018

ELABORARE P.U.Z. CONSTRUIRE LOCUINTE SI SERVICII IN REGIM P+10E

Data 04/2018

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L. CUI 38765272 Timisoara, Str. Delfinului, nr. 1, cam 2, sc. B, ap. 2, jud. Timis

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

arh.Davidescu Ruxandra

AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
6
AutoCAD SHX Text
7
AutoCAD SHX Text
8
AutoCAD SHX Text
10
AutoCAD SHX Text
11
AutoCAD SHX Text
12
AutoCAD SHX Text
13
AutoCAD SHX Text
14
AutoCAD SHX Text
Platforma betonata
AutoCAD SHX Text
Drum betonat
AutoCAD SHX Text
Rampa
AutoCAD SHX Text
Drum acces betonat
AutoCAD SHX Text
Platforma betonata
AutoCAD SHX Text
Platforma betonata
AutoCAD SHX Text
PETROTIL
 • Sheets and Views
  • Existent

Atasament: 1.3_Extras_din_planul_de_mobilitate.pdf

S

E

=EXTRAS DIN PLANUL DE MOBILITATE URBANA DURABILA PENTRU POLUL DE CRESTERE TIMISOARA =

CONSTRUIRE LOCUINTE SI SERVICII IN

REGIM P+10E

V

P l a n U r b a n i s t i c Z o n a l

Proiecte de investi

pod nou peste Bega

(0,67 km)

inelului.

Scara:

Desenat Proiectat

Sef proiect Specificatie Nume Semnatura Titlu proiect:

Titlu plansa:

Faza: P.U.Z.arh. Delia Vizitiu

arh. Delia Vizitiu arh. Delia Vizitiu

SemnaturaSpecialist RUR

Beneficiar: S.C. EURORENT GROUP S.R.L. GHIRODA, Calea Aviatorilor, nr. 22, hala depozitare nr.1

Proiect nr: 08/2018

ELABORARE P.U.Z. CONSTRUIRE LOCUINTE SI SERVICII IN REGIM P+10E

Data 04/2018

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L. CUI 38765272 Timisoara, Str. Delfinului, nr. 1, cam 2, sc. B, ap. 2, jud. Timis

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

Pl. nr: 1.3

EXTRAS DIN PLANUL DE MOBILITATE URBANA DURABILA PENTRU POLUL DE CRESTERE TIMISOARA

arh.Davidescu Ruxandra

Fig
MA aa pl 7 = , : a LE rate Demetriade n Ce O

Atasament: 1.1_Studiu_cvartal.pdf

3 2

9

1

1

1

3

1

5

2

1

1

7

1

9

3

3

A

2

0

2

3

8

1

0

7

A

3

5

7

6

1

2

8

3

B

1

2

4

7

1

4

1

2

1

6

1

8

9

2

2

1

1

7

4

A

9

4

9

5

5

/

1

4

3

3

7

3

9

3

5

3

5

4

1

A

4

1

1

3

5

1

4

7

4

5

4

9

A

4

9

5

1

5

3

5

5

/

2

2

3

4

2

4

6

5

7

6

8

9

1

1

1

0

1

3

1

2

5

7

5

7

5

9

/

1

5

9

/

2

6

5

6

7

1

3

5

2

4

6

8

7

1

0

3

0

1

1

9

1

2

1

4

3

4

3

2

1

6

4

5

1

5

1

7

9

1

1

1

3

1

9

A

1

9

2

5

2

7

2

3

2

9

3

1

3

3

2

9

A

2

1

4

3

5

7

6

8

5

7

9

1

0

1

2

1

1

1

4

1

3

1

6

1

6

1

8

2

1

2

3

1

9

8

9

1

0

1

2

1

1

1

3

1

4

1

5

2

2

2

0

2

4

3

3

3

3

A

2

9

3

1

3

1

A

2

5

1

5

1

7

2

7

1

8

2

0

1

4

1

2

1

5

1

8

1

9

2

2

2

4

2

6

/

1

2

6

/

2

2

8

3

5

3

9

3

7

1

4

4

1

4

3

1

7

1

9

2

1

1

6

1

8

2

3

2

0

2

5

2

7

A

i

F

Nr. top 1720/1/1/1/1/2/1/6

Nr. top 1720/1/1/1/1/2/1

Nr. top 1720/1/1/1/1/2/1/4

14

R6.00

6.00

6. 00

P.U.Z. Construire locuinte cu spatii comerciale si spatii cu alta destinatie , str. Demetriade Nr. 1, Timi oara HCL 299/15.05.2008

S

T

R

. A

R

I S

T

I D

E

D

E

M

E

T

R

I A

D

E

S T R

. A R

I S T I D

E D

E M

E T R

I A D

E

B

-

D

U

L

A

N

T

E

N

E

I

B

-

D

U

L

A

N

T

E

N

E

I

B

-

D

U

L

A

N

T

E

N

E

I

B

-

D

U

L

A

N

T

E

N

E

I

S

T

R

.

A

R

I

S

T

I

D

E

D

E

M

E

T

R

I

A

D

E

S

T

R

.

Z

I

M

B

R

U

L

U

I

S

T

R

.

A

.

G

O

L

E

S

C

U

S

T

R

.

A

R

I

S

T

I

D

E

D

E

M

E

T

R

I

A

D

E

S

T

R

.

E

N

R

I

C

B

A

A

D

E

R

S

T

R

.

V

I

R

T

U

T

I

I

S

T

R

.

D

R

.

K

O

C

H

S

T

R

.

A

L

B

I

N

E

L

O

R

S

T

R

. E

P

I

S

C

O

P

V

. L

A

Z

A

R

E

S

C

U

C

A

L

E

A

L

I

P

O

V

E

I

S

T

R

.

C

O

N

S

T

A

N

T

I

N

C

E

L

M

A

R

E

S

T

R

.

I

A

L

O

M

I

T

A

S

T

R

.

I

A

L

O

M

I

T

E

I

S

T

R

.

I

O

N

R

O

A

T

A

S

T

R

.

O

L

A

N

D

A

S

T

R

.

C

A

R

O

L

D

A

V

I

L

L

A

S

T

R

.

O

L

A

N

D

A

S

T

R

.

O

L

A

N

D

A

S

T

R

.

D

R

.

K

O

C

H

Z

o

n

a

p

r

o

t

e

c

t

i

e

C

F

R

1

0

0

m

S

T

R

.

A

L

B

I

N

E

L

O

R

S

T

R

.

D

I

V

I

Z

I

A

9

C

A

V

A

L

E

R

I

E

S

T

R

.

D

E

M

E

T

R

I

A

D

E

A

X

C

F

R

S

t

r

a

d

a

a

p

r

o

b

a

t

a

p

r

i

n

P

U

Z

c

o

n

f

.

H

C

L

8

8

/

2

0

0

4

S

T

R

.

D

R

.

K

O

C

H

S

T

R

.

C

A

R

O

L

D

A

V

I

L

L

A

100.00

30.00

P

T

T

1

14 .0

0

63 .3

9

5.66

5. 70

16.831. 653.82

39 .5

4

5. 86

12.97

14.57

21.49

21.16

56.91

12 .9

0

8.00

8.00

10 .0

0

17 .5

5

12 .3

8

49.68

63 .3

3

3.50 9.84

77.22 34.18

40 .4

6

40 .4

3

33.66

8.00

8.00

11.63

5.72 8.00

6.00 5.00

4. 10

2. 90

10 .0

0

10 .0

0

a

l

i

n

i

a

m

e

n

t

s

t

r

a

d

a

l

p

r

o

p

u

s

St ra

da p

ro pu

sa p

rin P

UD R

ec on

fig ur

ar e

zo na

T er

ra

P.U.D. Reconfi urare zona Terra , str. Divizia 9 Cavalerie Nr. 66, Timi oara

2S+P+10E

C.F. 418280,

top. 1720/1/1/1/1/2/1/5;

Steren=3612 mp

A

C

C

E

S

P

I

E

T

O

N

A

L

A

C

C

E

S

A

U

T

O

A

C

C

E

S

A

U

T

O

L E

G

E

N

D

A

DESTINATIE

CIRCULATII

DELIMITARI

Limita proprietate /limita PUZ

Limite topo inscrise in cf.

existente

Zona industriala

Benef.: S.C. EURORENT GROUP S.R.L

Amplasament:

Str. Divizia 9 Cavalerie, nr.64

C.F. 418280, top. 1720/1/1/1/1/2/1/5;

TIMISOARA

Contur cladire existenta

Limita zona studiata

PUZ AVIZAT

Zona locuire < P+2

Zona locuire > P+2

Zona servicii

9A -11

Numere str. existente

Limita PUZ Aprobat

Zona CFR

Limita implantare cladiri

Strazi si alei

Drumuri propuse in afara

parcelei

Latime profil transversal14

Aliniament stradal propus

Spatii verzi amenajate si

Zona verde de aliniament

Zona functiune mixta locuire

peste P+2 si servicii

PTT1

Profil stradal

Zona protectie CFR 100 m

Zona siguranta CFR 30 m

Zona de implantare a cladirilor

PUZ aprobat functiune mixta

Zona implantare propusa

Drum existent

Zona functiune mixta locuire

sub P+2 si servicii

Limita parcela propusa (dupa

cedare drum)

Drum propus prin PUG

Penitenciar

Drum propus adiacent

Drum propus prin PUZ

S

E

= STUDIU CVARTAL =

CONSTRUIRE LOCUINTE SI SERVICII IN

REGIM P+10E

V

P l a n U r b a n i s t i c Z o n a l

Scara: 1:1000

Desenat Proiectat

Sef proiect Specificatie Nume Semnatura Titlu proiect:

Titlu plansa:

Faza: P.U.Z.arh. Delia Vizitiu

arh. Delia Vizitiu arh. Delia Vizitiu

SemnaturaSpecialist RUR

Beneficiar: S.C. EURORENT GROUP S.R.L. GHIRODA, Calea Aviatorilor, nr. 22, hala depozitare nr.1

Proiect nr: 08/2018

ELABORARE P.U.Z. CONSTRUIRE LOCUINTE SI SERVICII IN REGIM P+10E

Data 04/2018

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L. CUI 38765272 Timisoara, Str. Delfinului, nr. 1, cam 2, sc. B, ap. 2, jud. Timis

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

Pl. nr: 1.1

STUDIU CVARTAL

arh.Davidescu Ruxandra

RETRAGERE ZONA . MINIM 5M DE LALIMITA Lec.. ADIRILOR JPRIETATE
AutoCAD SHX Text
S2
AutoCAD SHX Text
S3
AutoCAD SHX Text
Bulon
AutoCAD SHX Text
A
AutoCAD SHX Text
Platforma betonata
AutoCAD SHX Text
Drum betonat
AutoCAD SHX Text
Drum acces betonat
AutoCAD SHX Text
Platforma betonata
AutoCAD SHX Text
PETROTIL
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
6
AutoCAD SHX Text
7
AutoCAD SHX Text
8
AutoCAD SHX Text
10
AutoCAD SHX Text
12
AutoCAD SHX Text
13
AutoCAD SHX Text
14
AutoCAD SHX Text
Platforma betonata
AutoCAD SHX Text
11
 • Sheets and Views
  • Reglementari_cvartal

Atasament: 07_edilitare.pdf

Faza:

Nr. pl.

PUZ

Nr. pr.

SCARANUME SEMNATURA

Titlul proiectului:

1:500

DATA

02.2017

Beneficiar:

Titlul plansei:

780/2017

SPECIFICATIE

SEF PROIECT:

PROIECTAT:

VERIFICAT:

ing. S. Fintineanu

Proiectant general: s.c. ARHI 3D s.r.l., arh. Dan Belea

Elaborare PUZ Construire cladire locuinte

si servicii in regim P+10E

societate de proiectare româno-germana

PRO WASSER

300480 Timisoara,

str.Brancoveanu nr.64

J35/1235/1998;R11224810

Tel./Fax: 0256/271657

ing. S. Fintineanu

02.ED

Plan de reglementari - lucrari edilitare

AR

conducta apa potabila propusa in zona PUZ

CM

Legenda lucrari edilitare

canal menajer propus in zona PUZ

CP canalizare pluviala propusa in zona PUZ

ing. F. Novac

a

retea stradalade alimentare cu apa existenta

P

R

O W

A

S

S

E

R

A

T

.

S

.

R . L

.

*

*

*

P.W.AT.

Timişoara

S.C. EURORENT GROUP S.R.L.

S.C. K&K S.R.L.

retea stradala de canalizare existenta

C

ba

bransament individual apa

rm

racord individual canalizare

bazin de retentie

C P

C P

C P

C P

C P

C P

C P

CPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCP

C P

C P

C P

C P

C P

C P

C P

CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP

BR

5

5

/

1

4

3

4

1

A

4

1

5

1

4

7

4

5

4

9

A

4

9

5

1

5

3

5

5

/

2

2

3

4

5

6

Nr. top 1720/1/1/1/1/2/1/6

Nr. top 1720/1/1/1/1/2/1

Nr. top 1720/1/1/1/1/2/1/4

P

T

T

1

Z

o

n

a

p

r

o

t

e

c

t

i

e

C

F

R

1

0

0

m

S

T

R

.

D

I

V

I

Z

I

A

9

C

A

V

A

L

E

R

I

E

S

T

R

.

D

E

M

E

T

R

I

A

D

E

S

t

r

a

d

a

a

p

r

o

b

a

t

a

p

r

i

n

P

U

Z

c

o

n

f

.

H

C

L

8

8

/

2

0

0

4

S

T

R

.

D

R

.

K

O

C

H

S

T

R

.

C

A

R

O

L

D

A

V

I

L

L

A

14

2S+P+10E

P.U.Z. "Construire locuinte cu spatii comerciale si spatii cu alta destinatie", str. Demetriade Nr. 1, Timişoara (HCL 299/15.05.2008)

5

0

0

5

0

/

7

5

2

5

0

5

0

0

2

5

0

c

o

n

d

.

a

p

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

a

a

a

a

a

a

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

b

a

r

m

C

M

C

M

C

M

A

R

A

R

A

R

b

a

A

R

r

m

C

M

C

P

C

P

C

P

C

P

CA

CR

P

E

-

H

D

D

e

.

1

2

5

m

m

P

V

C

D

=

3

1

5

m

m

P

V

C

D

=

3

1

5

m

m

P

E

-

H

D

D

e

.

1

2

5

m

m

P

E

-

H

D

D

e

.

1

2

5

m

m

P

V

C

D

=

3

1

5

m

m

B

R

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

S

N

H

C

P

C

P

Hie

Hie

Hie

AutoCAD SHX Text
atelier
AutoCAD SHX Text
S2
AutoCAD SHX Text
S3
AutoCAD SHX Text
A
 • Sheets and Views
  • Incadrare_avize

Atasament: 01_Plan_de_incadrare_in_zona.pdf

arh.Davidescu Ruxandra

Specialist RUR Semnalura V. area anal PLUS SAL m: |Beneficiar: S.C. EURORENT GROUP S.RLL. Proiect nr. a La PE area „OA GHIRODA, Calea Aviatorilor, nr. 22, hala depozitare nr.1 08/2018 Specificatie Nume Semnatura | scara: | Titlu proiect: ELABORARE P.U.Z. CONSTRUIRE LOCUINTE SI Faza: Sef proiect arh. Delia Vizitiu 1:50000 SERVICII IN REGIM P+10E PUZ. Proiectat arh. Delia Vizitiu Data | Titlu plansa: PLAN DE INCADRARE IN ZONA PI. nr Desenat arh. Delia Vizitiu at 01

Atasament: Raport_specialitate.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

UR2018-015006/11.09.2018 RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuinte si servicii in regim P+10E”, strada Divizia 9 Cavalerie nr. 64, Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-015006/11.09.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuinte si servicii in regim P+10E”, strada Divizia 9 Cavalerie nr. 64, Timișoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone cu functiuni mixte (locuinţe colective funcţiuni complementare/servicii).

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-013034/03.08.2018, privind

aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuinte si servicii in regim P+10E”, strada Divizia 9 Cavalerie nr. 64, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 11/25.09.2016, Avizul Arhitectului Sef nr.

22/21.06.2018;

Având în vedere prevederile Certificatelor de Urbanism: nr. 1284 din 29.03.2016 si nr. 4445 din 24.10.2016 prelungit pana la 24.10.2018, precum şi Decizia Etapei de încadrare nr. 39 din 13.04.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

Documentaţia PUZ „Construire locuinte si servicii in regim P+10E”, strada Divizia 9 Cavalerie nr. 64, Timișoara, beneficiari S.C. EURORENT GROUP S.R.L., si S.C. K&K S.R.L., proiectant S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. – arh. Silvia Ruxandra C. DAVIDESCU, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna martie 2017, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, etapă finalizată prin afişarea pe site- ul Primăriei Municipiului Timişoara în luna aprilie 2017, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2017- 002952/14.04.2018;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentaţia „Construire locuinte si servicii in regim P+10E”, strada Divizia 9 Cavalerie nr. 64, Timișoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUZ „Construire locuinte si servicii in regim P+10E”, strada Divizia 9 Cavalerie nr. 64, Timișoara, în suprafaţă totală de 3.612 mp este situat în partea nord-estica a Municipiului Timişoara, în intravilan, intr-un cvartal delimitat la nord de str. Divizia 9 Cavalerie, la vest de b-dul Antenei/calea Sever Bocu, la sud şi sud-est de str. Aristide Demetriade.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Destinaţia actuală, conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 88/30.03.2004 – Teren situat in intravilan – zonă depozitare, prestări servicii şi spaţii verzi amenajate.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Construire locuinte si servicii in regim P+10E”, strada Divizia 9 Cavalerie nr. 64, Timișoara,, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat având o suprafaţă totală de 3.612 m² situat in intravilanul Municipiului Timisoara, avand categoria de folosinţă curti, constructii, este înscris CF 418280 Timişoara (CF vechi 134125), nr. top 1720/1/1/1/1/2/1/5, proprietari fiind S.C. EURORENT GROUP S.R.L. si S.C. K&K S.R.L.

Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinte si servicii in regim P+10E”, strada Divizia 9 Cavalerie nr. 64, Timișoara, propune realizarea unei zone destinată pentru locuinţe colective de tip urban cu regim maxim de înălţime: (2S)+P+10E, cu funcţiuni complementare, asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcţiunilor propuse, asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga incintă, conform propunerilor şi avizelor.

Accesul principal auto şi pietonal, la parcelă se vor realiza prin strada propusă din partea de sud, identificată prin CF 416337 (nr. top. 1720/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1), în proprietatea Municipiului Timişoara (domeniu public); conform precizărilor din memoriul anexă la studiul de oportunitate: „responsabil cu finanţarea străzii [...] va fi beneficiarul investiţiei”, iar accesul secundar la parcelă se va realiza prin drumul de incintă existent la nord, care va face legătura cu str. Divizia 9 Cavalerie, identificat prin CF 403057 (nr. top. 1720/1/ 1/1/1/2/1/2/2), si pentru care a fost obtinuta declaratia notariala nr. 318/17.05.2018 data de catre HERBAI IOAN-FLORIN – in calitate de administrator al societatii SIMULTAN SRL, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-003886/28.11.2017.

Intrucat din studierea extrasului de CF rezulta ca sunt inscrisuri referitoare la dreptul de folosinta, respectiv la dreptul de servitute, autorizatia de construire se va putea elibera doar dupa obtinerea acordurilor tuturor proprietarilor care au drept de folosinta in comun asupra instalatiilor de orice fel si a drumurilor de acces catre parcelele nou create.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt următorii:

- Regim de construire: maxim 2S+P+10E; -Funcţiuni predominante: locuire colectiva si servicii; - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 30%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2.6; - Hmax cornisa=37.00 m; Hmax = 40.00 m; - Retragere minima fata de aliniamentul strazii nou propuse: 10.00 m, cu conditia asigurarii profilului PTT1 al strazii nou propuse (14.00 m); - Retragere posterioara fata de limita de proprietate: 10.00 m; - Retragere latarale: H/2 din inaltimea la cornisa, in corelare cu retragerile succesive ale etajelor superioare, conform plansei de Reglementari Urbanistice – 03”;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

- Pentru retrageri mai mici decat H/2, se va obtine acordul notarial al vecinilor; - Spatii verzi amenajate minim 20 % - conform Deciziei etapei de incadrare nr. 39/13.04.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş; - În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Circulaţii şi accese: Accesul principal auto şi pietonal, la parcelă se vor realiza prin strada propusă din partea de sud, identificată prin CF 416337 (nr. top. 1720/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1), în proprietatea Municipiului Timişoara (domeniu public), respectiv accesul secundar la parcelă se va realiza prin drumul de incintă existent la nord, care va face legătura cu str. Divizia 9 Cavalerie, identificat prin CF 403057 (nr. top. 1720/1/ 1/1/1/2/1/2/2), în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-003886/28.11.2017; - Necesarul de parcaje va fi calculat adaugand un procent de 15% la numarul de apartamente din cladire; autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 1287/14.12.2017.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 08/2018, planşa nr. 04 - ,,Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinte si servicii in regim P+10E”, strada Divizia 9 Cavalerie nr. 64, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuinte si servicii in regim P+10E”, strada Divizia 9 Cavalerie nr. 64, Timișoara, beneficiari S.C. EURORENT GROUP S.R.L., si S.C. K&K S.R.L., întocmit conform proiectului nr. 08/2018, realizat de S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire:

- Regim de construire: maxim 2S+P+10E; - Funcţiuni predominante: locuire colectiva si servicii; - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 30%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2.6; - Hmax cornisa=37.00 m; Hmax = 40.00 m; - Retragere minima fata de aliniamentul strazii nou propuse: 10.00 m, cu conditia asigurarii profilului PTT1 al strazii nou propuse (14.00 m); - Retragere posterioara fata de limita de proprietate: 10.00 m; - Retragere latarale: H/2 din inaltimea la cornisa, in corelare cu retragerile succesive ale etajelor superioare, conform plansei de Reglementari Urbanistice – 03”; - Pentru retrageri mai mici decat H/2, se va obtine acordul notarial al vecinilor afectati; - Spatii verzi amenajate minim 20 % - conform Deciziei etapei de incadrare nr. 39/13.04.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş; - În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Circulaţii şi accese: Accesul principal auto şi pietonal, la parcelă se vor realiza prin strada propusă din partea de sud, identificată prin CF 416337 (nr. top. 1720/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1), în proprietatea Municipiului Timişoara (domeniu public), respectiv accesul secundar la parcelă se va realiza prin drumul de incintă existent la nord, care va face legătura cu str. Divizia 9 Cavalerie, identificat prin CF 403057 (nr. top. 1720/1/ 1/1/1/2/1/2/2), în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017- 003886/28.11.2017; - Necesarul de parcaje va fi calculat adaugand un procent de 15% la numarul de apartamente din cladire; autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 81/06.02.2018.

3. Prezentul Planului Urbanistic Zonal „Construire locuinte si servicii in regim P+10E”, strada Divizia 9 Cavalerie nr. 64, Timișoara, S.C. EURORENT GROUP S.R.L., si S.C. K&K S.R.L., întocmit conform proiectului nr. 08/2018, realizat de S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L., se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat având o suprafaţă totală de 3.612 m², categoria de folosinţă arabil intravilan, este înscris în CF 418280 Timişoara (CF vechi 134125), nr. top 1720/1/1/1/1/2/1/5, proprietari fiind S.C. EURORENT GROUP S.R.L. si S.C. K&K S.R.L.

4. Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 18/2018, planşa nr. 04 - ,,Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat, si doar dupa obtinerea acordurilor notariale ale tuturor proprietarilor care au drept de folosinta in comun asupra instalatiilor de orice fel si a drumurilor de acces catre parcelele nou create, intrucat din studierea extrasului de CF rezulta ca sunt inscrisuri referitoare la dreptul de folosinta.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în

concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Construire locuinte si servicii in regim P+10E”, strada Divizia 9 Cavalerie nr. 64, a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că

proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuinte si servicii in regim P+10E”, strada Divizia 9 Cavalerie nr. 64, este elaborat de proiectantul S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L., proiect nr. 18/2018, beneficiari S.C. EURORENT GROUP S.R.L., si S.C. K&K S.R.L., îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU

SEF BIROU CONSILIER Liliana IOVAN Steluta URSU Red/dact – su.

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2018-015006/11.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Construire locuinte si servicii in regim P+10E”, strada Divizia 9 Cavalerie nr. 64, Timișoara

1. Descrierea situaţiei actuale

Terenul reglementat în cadrul documentatiei PUZ „Construire locuinte si servicii in regim P+10E”, strada Divizia 9 Cavalerie nr. 64, Timișoara, este amplasat în partea de nord-est a teritoriului administrativ al municipiului Timişoara în intravilan, intr-un cvartal delimitat la nord de str. Divizia 9 Cavalerie, la vest de b-dul Antenei/calea Sever Bocu, la sud şi sud-est de str. Aristide Demetriade.

Conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 88/30.03.2004, terenul supus reglementarii se afla intr- o zonă depozitare, prestări servicii şi spaţii verzi amenajate.

Terenul reglementat având o suprafaţă totală de 3.612 m², categoria de folosinţă arabil, este înscris CF 418280 Timişoara (CF vechi 134125), nr. top 1720/1/1/1/1/2/1/5, proprietari fiind S.C. EURORENT GROUP S.R.L. si S.C. K&K S.R.L.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinte si servicii in regim P+10E”, strada Divizia 9

Cavalerie nr. 64, Timișoara, propune soluţii şi reglementări în scopul dezvoltării unei zone destinată locuirii colective si functiunilor complementare, cu regim de înălţime maxim 2(S)+P+10E.

3. Alte informaţii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,

actualizată, pentru documentaţia PUZ „Construire locuinte si servicii in regim P+10E”, strada Divizia 9 Cavalerie nr. 64, Timișoara au fost obţinute: Certificatele de Urbanism nr. 1284 din 29.03.2016 si nr. 4445 din 24.10.2016 prelungit pana la 24.10.2018, Avizul de Oportunitate nr. 11 din 25.09.2016, Avizul Arhitectului Sef nr. 22 din 21.06.2018;

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic

Zonal „Construire locuinte si servicii in regim P+10E”, strada Divizia 9 Cavalerie nr. 64, Timișoara, beneficiari S.C. EURORENT GROUP S.R.L. si S.C. K&K S.R.L. îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare. Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: 05_Mobilare.pdf

5

5

/

1

4

3

3

9

4

1

A

4

1

5

1

4

7

4

5

4

9

A

4

9

5

1

5

3

5

5

/

2

2

3

4

5

7

6

8

5

7

5

7

5

9

/

1

5

9

/

2

6

5

1

3

5

2

7

9

Nr. top 1720/1/1/1/1/2/1/6

Nr. top 1720/1/1/1/1/2/1

Nr. top 1720/1/1/1/1/2/1/4

100.00

Z

o

n

a

p

r

o

t

e

c

t

i

e

C

F

R

1

0

0

m

S

T

R

.

A

L

B

I

N

E

L

O

R

S

T

R

.

D

I

V

I

Z

I

A

9

C

A

V

A

L

E

R

I

E

S

t

r

a

d

a

a

p

r

o

b

a

t

a

p

r

i

n

P

U

Z

c

o

n

f

.

H

C

L

8

8

/

2

0

0

4

S

T

R

.

D

R

.

K

O

C

H

S

T

R

.

C

A

R

O

L

D

A

V

I

L

L

A

R6.00

6.00

6. 00

c

o

b

o

r

a

r

e

s

p

r

e

S

1

2S+P+10E

P.U.Z. Construire locuinte cu spatii comerciale si spatii cu alta destinatie , str. Demetriade Nr. 1, Timi oara HCL 299/15.05.2008

A

C

C

E

S

P

I

E

T

O

N

A

L

A

C

C

E

S

A

U

T

O

5.66

56.91

12 .9

012 .3

8

77.22

C.F. 418280,

top. 1720/1/1/1/1/2/1/5;

Steren=3612 mp

14 .0

0

63 .3

9

5. 70

16.831. 653.82

39 .5

4

5. 86

12.97

14.57

21.49

21.16

8.00

8.00

10 .0

0

17 .5

5

49.68

63 .3

3

3.50 9.84

3.4011.63

5.72 8.00

6.00 5.00

33.93

40 .4

6

40 .4

3

4. 10

2. 90

10 .0

0

10 .0

0

P

T

T

1

14

L E

G

E

N

D

A

Cladire propusa

Circulatii pietonale pe parcele

DESTINATIE

CIRCULATII

DELIMITARI

Limita proprietate /limita PUZ

Limite topo inscrise in cf.

existente

Zona industriala

Benef.: S.C. EURORENT GROUP S.R.L Amplasament:

Str. Divizia 9 Cavalerie, nr.64

C.F. 418280, top. 1720/1/1/1/1/2/1/5;

TIMISOARA

Contur cladire existenta

Limita zona studiata

PUZ AVIZAT

Zona locuire < P+2

Zona locuire > P+2

Zona servicii

9A -11

Numere str. existente

Limita PUZ Aprobat

Zona CFR

Strazi si alei

Parcaje propuse

Drumuri propuse in afara

parcelei

Latime profil transversal14

Aliniament stradal propus

Spatii verzi amenajate si

Zona verde de aliniament

Zona functiune mixta locuire

peste P+2 si servicii

PTT1

Profil stradal

Zona verde propusa in

cadrul parcelei

Zona protectie CFR 100 m

Zona siguranta CFR 30 m

Sens circulatie

Zona functiune mixta locuire

sub P+2 si servicii

Limita parcela propusa (dupa

cedare drum)

Drum propus adiacent

Drum existent

S

E

= REGLEMENTARI URBANISTICE. MOBILARE =

CONSTRUIRE LOCUINTE SI SERVICII IN

REGIM P+10E

V

P l a n U r b a n i s t i c Z o n a l

BILANT TERITORIAL

% din T

Suprafata teren totala

Zona

locuinte si

servicii

Constructii locuinte colective

Drumuri, alei si parcaje

ZONE FUNCTIONALE

SITUATIA

EXISTENTA

S mp

Zona

depozitare

% din T S mp

SITUATIA

PROPUSA

1186 32.83

0.000.00

0.00 0.00

100.003612.00

0.00

1084

1651

3612.00 100.00

45.70

30

3 4

5 7

9 5

. 7

0

Spatii verzi

Drumuri, alei si parcaje

0.00

0.00

0.00

0.00

722 20

155 4.30

Constructii depozitare

Circulatii 2426 3

6 1

2

67.17

1 0

0

0.00

0.00

0.00

Scara: 1:1000

Desenat Proiectat

Sef proiect Specificatie Nume Semnatura Titlu proiect:

Titlu plansa:

Faza: P.U.Z.arh. Delia Vizitiu

arh. Delia Vizitiu arh. Delia Vizitiu

SemnaturaSpecialist RUR

Beneficiar: S.C. EURORENT GROUP S.R.L. GHIRODA, Calea Aviatorilor, nr. 22, hala depozitare nr.1

Proiect nr: 08/2018

ELABORARE P.U.Z. CONSTRUIRE LOCUINTE SI SERVICII IN REGIM P+10E

Data 04/2018

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L. CUI 38765272 Timisoara, Str. Delfinului, nr. 1, cam 2, sc. B, ap. 2, jud. Timis

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

Pl. nr: 05

REGLE ENTARI URBANISTICE. OBILARE

arh.Davidescu Ruxandra

&nr.top.1720/1/1/1/1/1/1/1/173/b
AutoCAD SHX Text
S2
AutoCAD SHX Text
S3
AutoCAD SHX Text
A
 • Sheets and Views
  • Mobilare

Atasament: 06_Volumetrii.pdf

2S+P+10E

Scara:

Desenat Proiectat

Sef proiect

Specificatie Nume Semnatura Titlu proiect:

Titlu plansa:

Faza: P.U.Z.arh. Delia Vizitiu

arh. Delia Vizitiu arh. Delia Vizitiu

SemnaturaSpecialist RUR

Beneficiar: S.C. EURORENT GROUP S.R.L. GHIRODA, Calea Aviatorilor, nr. 22, hala depozitare nr.1

Proiect nr: 08/2018

ELABORARE P.U.Z. CONSTRUIRE LOCUINTE SI SERVICII IN REGIM P+10E

Data 04/2018

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L. CUI 38765272 Timisoara, Str. Delfinului, nr. 1, cam 2, sc. B, ap. 2, jud. Timis

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

Pl. nr: 06

VOLUMETRII

P+ 3E

P+3E

P+3E

P+3E

2S +

P+ 11

E 2S

+ P+

9E 2S

+ P+

7E

2S+P+10E

2S +

P+ 11

E

2S +

P+ 9E

2S +

P+ 7E

2S +

P+ 10

E

2S+P+11E

2S+P+9E

2S+P +10E

2S+P+11E

2S+P+9E 2S+P+7E

arh.Davidescu Ruxandra

Atasament: Raport_informare_si_consultare.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaQprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro UR 2017-002952/14.04.2017 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI ETAPA 2 - ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR P.U.Z. ŞI R.L.U. AFERENT, DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A PUBLICULUI Cu privire la documentația: Denumire: Plan Urbanistic Zonal „Construire clădire locuințe şi servicii în regim P+10E” conform Avizului de oportunitate nr. 11/25.09.2016. Amplasament: Timişoara, Str. Divizia 9 Cavalerie nr. 64, identificat prin CF 418280. Beneficiari: S.C. EURORENT GROUP S.R.L. Proiectant: S.C. ARHI.3D S.R.L. Proiect nr.: 271/2016. DETALII PRIVIND TEHNICILE ŞI METODELE UTILIZATE DE SOLICITANT PENTRU A INFORMA ȘI A CONSULTA PUBLICUL Cetățenii au fost invitaţi să transmită observații referitoare la documentaţia P.U.Z. disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități P.U.G./P.U.D./P.UZ. din cadrul Direcţiei Urbanisn și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 10.03.2017 - 03.04.2017. În acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe parcela care a generat Planul Urbanistic Zonal, iar Direcţia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.UZ. și 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timişoara), conform Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 43/2016 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”. Totodată au fost notificați toţi cetăţenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile Planului urbanistic Zonal, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Au fost notificați proprietarii următoarelor imobile: = Strada Divizia 9 Cavalerie nr. 60, 64 (Pahlavani Ali Mohammad, S.C. PREMISA VINALCOOL S.R.L. şi S.C. SUN CONCEPT S.R.L.), 66 şi 68; " Bulevardul Antenei nr. 1A (S.C. SIDE TRADING S.R.L. și S.C. ALMIRA TRADE S.R.L.) şi 2; = Strada Aristide Demetriade nr. 1/3,1/5, 1/6,1/7,1/8,1/9 și 1/10; " Strada Coriolan Brediceanu nr. 8 (S.C. SAIF TIM S.R.L.); PAGINA 1/2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaQprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro = Str. Enric Baader nr. 11 (S.C CONFORT S.R.L.); = Comuna Orţişoara, Str. Principală nr. 280 (S.C. SIMULTAN S.R.L.). Nu au ajuns la destinație notificările destinate proprietarilor următoarelor imobile: = Strada Aristide Demetriade nr. 1/7, 1/8,1/9 și 1/10. Documentaţia disponibilă la Compartimentul Avizare Conformităţi P.U.G./P.U.D./P.UZ. a fost consultată de 1 (una) persoană interesată în perioada 10.03.2017 - 03.04.2017. Nu s-au formulat observații. La întâlnirea cu proiectantul S.C. ARHI.3D S.R.L. organizată în data de 28.03.2017, între orele 14 - 15%, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, etaj 2, cam. 213, nu a participat nicio persoană interesată. Nu s-au formulat observații. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 43/2016 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor P.UZ. și R.L.U. aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „Construire clădire locuinţe și servicii în regim P+10E” conform Avizului de oportunitate nr. 11/25.09.2016, Str. Divizia 9 Cavalerie, CF 418280, beneficiar S.C. EURORENT GROUP S.R.L., a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare. Consilier, Andreea STĂNILĂ td PAGINA 2/2

Atasament: Memoriu_PUZ.pdf

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L.

Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, cam. 2, sc. B, ap. 2, judeţul Timiş

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

CUI 38765272; J35/252/2018

MEMORIU DE PREZENTARE

Proiect nr. 08/2018

1. INTRODUCERE

DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Denumirea proiectului :PLAN URBANISTIC ZONAL „Construire locuinte si servicii in regim P+10E ” Nr. proiect :08/2018 Beneficiar : S.C. EURORENT GROUP S.R.L. si S.C. K&K S.R.L.

TIMISOARA Proiectant : S.C. ”DV ARHITECT PLUS” S.R.L.

Data elaborării : aprilie 2018

Faza de proiectare : PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L.

Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, cam. 2, sc. B, ap. 2, judeţul Timiş

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

CUI 38765272; J35/252/2018

1.2 OBIECTUL P.U.Z.

• Solicitari ale temei program

Zona aflata in studiu se afla in partea nord-estica a Municipiului Timisoara, str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 64, jud. Timis si reprezintă terenul identificat prin CF 418280 Timisoara , nr. Top 1720/1/1/1/1/2/1/5 aflat în proprietatea firmelor S.C. EURORENT GROUP S.R.L ½ parte si S.C. K&K S.R.L. Timisoara ½ parte. Pe acest teren la cererea beneficiiarilor se doreste realizarea unei cladiri pentru locuinte si servicii. Prin proiect s-au urmărit în principiu următoarele :

− dimensionarea construcţiilor şi a amenajărilor propuse, corespunzător suprafeţei terenului studiat şi a temei de proiectare,

− rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale,

− echiparea cu utilităţi.

• Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona studiata . Certificatul de urbanism eliberat de Primaria Municipiului Timisoara NR 4445 din

24.10.2016 confirmă intenţiile de dezvoltare a unei astfel de constructii in aceasta zona. Zona studiată aparține zonei RiM C - Restructurarea zonelor cu caracter industrial, centrale - zonă mixtă conform P.U.G. Municipiul Timisoara - Etapa 3 | Revizia 3 aprobat prin HCL 428 din 30.07.2013 1.3 SURSE DOCUMENTARE

• Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior P.U.Z. P.U.G. Vechi al Municipiul Timisoara aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014

P.U.G. Municipiul Timisoara - Etapa 3 | Revizia 3 aprobat prin HCL 428 din 30.07.2013

• Lista studiiilor de fundamentare intocmite concomitent cu P.U.Z. Baza topografică utilizată pentru elaborarea prezentului PUZ este constituită din carourile scara 1:5 000, completată cu :

-ridicarea topo realizată de către S.C. PROMETER M&G S.R.L. -date culese pe teren sau din documentaţii privind reţelele de infrastructură.,

• Date statistice Nu este cazul.

• Proiecte de investitii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistica a zonei Investitiile pentru aceasta zona presupun construirea de zone rezidentiale si

servicii. Responsabil cu finanțarea străzii aprobată prin PUZ 88/2004 va fi beneficiarul investiției.

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L.

Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, cam. 2, sc. B, ap. 2, judeţul Timiş

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

CUI 38765272; J35/252/2018

Prin Planul Urbanistic General Etapa 2 - Concept General de Dezvoltare Urbană ( Masterplan) Ianuarie 2012 sunt prevăzute următoarele: ⚫ În planșa Politica 5 - Imbunătățirea calității gestionării domeniului public Program 1 :

Creșterea calității spațiului public urban zona se încadrează în definirea spațiului public prin regenerare/structurale

⚫ În planșa Politica 6 - Mărirea fondului de locuințe și creșterea calității locuiriextras dini zona este prevăzută în Programul 3 - Zone rezidențiale mixte obținute prin reconversie și structurare

Prin Planul de mobilitate durabilă pentru polul de crestere Timisoara sunt prevazute urmatoarele: Efectuarea lucrărilor pentru închiderea inelului II în partea de est (C17) în perioada 2018 – 2022 (inclusiv realizarea proiectului S12. Lărgire Splaiul Nistrului în intervalul 2020 – 2021).

În scenariul Alternativ 3 în varianta optimizată se propune Proiectul C17 inelul II inchidere estică cu intersecții denivelate:

Închiderea ICU II în partea estică, pe o lungime totală de 1,6 km, constând în următoarele: • Drum nou cu două benzi pe sens între Bd. Antenei și str. A. Demetriade (inclusiv denivelare intersecție cu Bd. Antenei (0,67 km)

• Pasaj inferior pe sub str. A. Demetriade și CF (0,12 km) • Lărgire str. Enric Baader la patru benzi (pe o porțiune de 0,28 km) • Pasaj inferior pe sub str. Înfrățirii și bd. Take Ionescu (0,26 km) • Drum nou prin incinta fostei ILSA și pod nou peste Bega, cu două benzi pe sens

(0,28 m). Va fi studiată posibilitatea etapizării proiectului, pasajele inferioare putând fi realizate ulterior închiderii efective a inelului. 2. STUDIUL ACTUAL AL ZONEI 2.1 EVOLUTIA ZONEI Zona studiata este situata in partea centrala a judetului Timis, in zona nord-estica a Municipiului Timisoara pe strada Divizia 9 Cavalerie .

• Date privind evolutia zonei Explozia investitiilor din ultimii ani precum si intrarea in Comunitatea Europeana , a contribuit la sporirea solicitariilor de suprafete de teren dedicate dezvoltarii de zone de constructii cu destinatia de servicii si locuinte .

• Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evolutia localitatii Restructurarea / schimbarea destinației zonei industriale in zona de locuinte si

servicii

• Potential de dezvoltare Tinand cont de proximitatea imediata a unor importante zone destinate serviciilor, potentialul de dezvoltare al zonei va fi sporit. Zona va fi ocupata aproape in totalitate ,existenta unor investitori concreti urmand sa permita sustinerea financiara a solutiilor. 2.2 INCADRAREA IN LOCALITATE

• Pozitia zonei in intravilanul localitatii Terenul studiat este situat in teritoriul administrativ al municipiului Timisoara si este delimitat astfel:

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L.

Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, cam. 2, sc. B, ap. 2, judeţul Timiş

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

CUI 38765272; J35/252/2018

La nord – zona depozitare La sud – Str. Noua aprobata prin PUZ conf. HCL 88/2004 La vest – zona depozitare La est – PUZ aprobat locuire si servicii

• Relationarea zonei cu localitatea Terenul se afla in partea centrala a judetului Timis, in partea nord-estica a Municipiului Timisoara pe Str. Div. 9 Cavalerie 2.3 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

• Elemente ale cadrului natural ce pot intervenii in modul de organizare urbanistica: relieful reteeaua hidrografica, clima,conditii geotehnice ,riscuri naturale.

Relieful in zona se caracterizeaza prin altitudine relativ scazuta ,de campie joasa cu mici denivelari. Studiu geotehnic Stratificatie:

• Sol vegetal argilos negru avand o grosime intre 0.40-0.50m

• Argila cafenie cenusie, plastic consistenta cu extindere pana la 1.00m adancime.

• Argila prafoasa cafenie galbuie, plastic vartoasa cu consistenta pana la 1.60mm

• Argila prafoasa cafenie galbuie cu orizonturi ruginii ,plastic vartoasa ,mai compacta cu concretii fine si mijlocii de calcar cu extindere la peste 5.00madancime

Apa freatica are regimul influentat de volumul precipitatiilor din zona.Astfel la data

cercetarii nivelului hidrostatic al apei freatice s-a stabilizat in foraj la adancimea de 1m peste care se apreciaza cresteri frecvente de pana la 0.50m in intervale mai indelungate cu precipitatii. Tinand cont de aceste date si si de structura constructiei propuse in aceasta zona se recomanda:

• Terenul apt de fundare il consttuie stratul argilos in stare naturala cafeniu plastic vartos ce apare sub solul vegetal.

• Adancimea minima de fundare va trebui sa indeplineasca urmatoarele conditii: 1. D1MIN›0.8M fata de nivelul actual al terenului 2. D2MIN › 1.00M fata de nivelul terenului sistematizat

• Calculul terenului de fundare pentru constructiile in cauza ,fundate direct ,se poate adopta o presiune conventionala de calcul de baza D=2.0m, B=1.0m in grupa fundamentala de incarcari Pconv=220-240KPA la care se vor aplica corectiile corespunzatoare adancimilor si latimilor efectiv proiectate conf STAS 3300/2-1985.

2.4 CIRCULATIA

• Aspecte critice privind desfasurarea ,in cadrul zonei ,a circulatiei rutiere,feroviare, navale, aeriene –

Terenul are 2 accese: cel din partea de S spre Str. Noua aprobata prin PUZ conf.

HCL 88/2004 si in partea de N accesul lasat pt legartura cu Str. Divizia 9 Cavalerie.

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L.

Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, cam. 2, sc. B, ap. 2, judeţul Timiş

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

CUI 38765272; J35/252/2018

• Capacitati de transport, greutati in fluenta circulatiei, incomodari intre tipurile de circulatii, precum si dintre acestea si alte functiuni ale zonei ,necesitati de modernizare a traseelor existente si de realizare a unor artere noi,capacitati si trasee ale transportului in comul ,intersectii cu probleme, prioritati

Terenul ce face obiectul acestui studiu are acces la strada Divizia 9 Cavalerie tangenta terenului in partea de nord si la Str. Noua aprobata prin PUZ conf. HCL 88/2004. Solutia de rezolvare fiind prezentata in detaliu la punctul Modernizarea circulatiei. 2.5 OCUPAREA TERENURILOR

• Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata Zona studiata se afla intr-o zona de activitati economice cu caracter industrial.

• Relationari intre functiuni Zonele din jurul acestui sit au aceeasi destinatie ca si viitoarea destinatie a sitului, si

zona mixta locuinte si servicii.

• Gradul de ocupare al zonei cu fond construit In momentul de fata pe teren exista magazii, vestiare, dogarie și cabina portar.

• Aspecte calitative ale fondului construit Fondul construit existent este caracteristic functiuniilor ce sunt in zona: depozitare si prestari servicii.

• Asigurarea cu servicii a zonei in corelare cu zonele vecine Sunt asigurate o serie de servicii in zona.

• Asigurarea cu spatii verzi În stadiul actual nu există zone de spaţiu verde amenajat. . Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine Nu exista.

• Principalele disfunctionalitati Sunt generate de existenta in imediata vecinatate a liniilor de cale ferata care nu mai sunt utilizate si care urmeaza a fi dezafectate.. 2.6 ECHIPARE EDILITARA

• Stadiul echiparii edilitare a zonei, in corelare cu infrastructura localitatii (debite si retele de distributie apa potabila, retele de canalizare, retele de transport energie electrica, retele de telecomunicatie, surse si retele de alimentare cu caldura, posibilitati de alimentare cu gaze naturale – dupa caz)

Zona studiata este echipata edilitar corespunzator, fiind asigurata cu energie electrica, apa potabila, canalizare, telefonizare si gaze naturale.

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L.

Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, cam. 2, sc. B, ap. 2, judeţul Timiş

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

CUI 38765272; J35/252/2018

Retelele de utilitati necesare functionarii se afla in imediata vecinatate pe strazile vecine iar cheltuielile de extindere a retelelor de utilitati vor fi asigurate de catre beneficiar.

Alimentarea cu apa.

Situatia existenta

Municipiul Timisoara dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa. Reteaua de alimentare cu apa se afla in imediata apropiere de amplasament

Canalizarea

Situatia existenta

In zona exista retele de colectarea apelor uzate menajere. Deversarea apelor menajare se face in reteaua de de canalizare ape uzate a municipiului Timisoara administrata de catre AQUATIM Timisoara, aflata in apropierea amplasamentului.

Canalizarea apelor meteorice

Situatia existenta

Apele meteorice de pe constructii se colecteaza prin intermediul retelei de canalizare pentru ape pluviale a localitatii Timisoara, separata de reteaua de canalizare apa menajera si se deversa in bazinul de retentie.

Alimentarea cu energie electrica

Situatia existenta

Asigurarea alimentarii cu energie electrica a investitiei se face din reteaua de joasa tensiune aflata adiacent amplasamentului.

Telefonie

Situatia existenta

In zona exista retele de telefonie.

Alimentarea cu gaz

In zona exista retea de alimentare cu gaz. 2.7 PROBLEME DE MEDIU

• Relatia cadru natural –cadru construit Terenul studiat are in prezent categoria de folosinta cu functiuni de servicii si depozitare, aceasta dorindu-se a se schimba in zona mixta de locuinte si servicii.

• Evidentierea riscurilor naturale si antropice Nu este cazul.

• Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii edilitare ,ce prezinta riscuri pentru zona.

Interventiile propuse in cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru zona.

• Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie Nu e cazul.

• Evidentierea potentialului balnear si turistic Nu e cazul.

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L.

Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, cam. 2, sc. B, ap. 2, judeţul Timiş

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

CUI 38765272; J35/252/2018

2.8 OPTIUNI ALE POPULATIEI Cerintele autoritatilor locale, precum si punctele de vedere ale factorilor interesati cu privire la organizarea viitoare a zonei luate in studiu au fost urmatoarele: -extinderea functiei de servicii adaptata la configuratia terenului si specificul zonei limitrofe -asigurarea de terenuri rezervate functiunilor complementare. -asigurarea necesarului de spatii verzi -asigurarea utilitatiilor necesare dezvoltarii zonei intr-o varianta de echipare centralizata. 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE Pentru elaborarea acestui P.U.Z. s-au folosit surse documentare evidentiate in capitolul 1.3 . 3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. Zona in discutie este specificata ca fiind zona industriala restructurabila în zona de locuinte și servicii. Conform RLU aferent PUG pentru zona RiM C: Restructurarea zonelor cu caracter industrial, centrale - zona mixta B. Utilizarea funcţională Art. 4 Utilizări admise: (23) Structură funcţională mixtă incluzând locuire colectivă si functiuni administrative, , financiar-bancare, comerciale (terţiare) cu caracter intraurban, culturale, de învăţământ, de sănătate, sportive, de turism etc. 3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Se propune generarea unei zone de locuinte si servicii cu obligativitatea propunerii unui minim 20% din suprafata de zone verzi - conform art 35. Spatii libere si spatii plantate 3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI Din punct de vedere al lucrarilor rutiere propuse, zona studiata este marginita la nord de strada Divizia 9 Cavalerie. Pentru deservirea rutiera din incinta viitoarei constructii cat si a zonei limitrofe, se propune un drum de acces in zona care asigura actualmente legatura cu strada Div. 9 Cavalerie; si o zona de parcaje in imediata vecinatate a constructiei. De asemenea se va realiza o noua strada la limita sudica a terenului, Str. Noua aprobata prin PUZ conf. HCL 88/2004. Prospectele stradale proiectate sunt in conformitate cu normele tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitati (ord. M.T. nr. 50/1998) si cu planul urbanistic general al municipiului Timisoara. Strazile vor fi executate din imbracaminti moderne alcatuite dintr-o fundatie din balast si piatra sparta si o imbracaminte bituminoasa din mixturi asfaltice.

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L.

Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, cam. 2, sc. B, ap. 2, judeţul Timiş

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

CUI 38765272; J35/252/2018

3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA-REGLEMENTARI, BILANT

Interventiile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfunctionalitatilor semnalizate si au condus la urmatoarele principii de lucru: -generarea unei zone de servicii, ce va intari caracterul zonei. -asigurarea accesului in zona studiata -rezervarea suprafetelor de teren pentru spatii verzi si functiuni complementare. Functiunile propuse in zona studiata sunt:

• Constrructii pentru dotari de utilitate publica (servicii ,comert,alimentatie publica) si locuire;

• Constructii specifice pentru echiparea tehnico-edilitara a zonei

• Circulatii auto, pietonale,

• Spatii verzi-plantatii spatii verzi REGIMUL DE INALTIME Pentru cladirile aflate in pozitii urbane privilegiate (dominante), prin PUZ se pot stabili regimuri de inaltime mai mari, fara a depasi 40 m in punctul cel mai inalt. REGIMUL DE ALINIERE A CONSTRUCTIILOR In cadrul studiului a fost stabilita limita maxima de implantare a constructiilor Constructiile trebuie sa fie amplasate: - cu o retragere de 10, 00 m fata de limita de proprietate de la strada;

- cu o retragere de 10,00 m fata de limita de proprietate posterioara a parcelei ; - distanta fata de limitele dintre parcele, va fi de minimum 8.00 m cu respectarea prevederilor Codului Civil cu privire la vecinatati si va respecta distanta minima de ½ din H cornisa fata de mezuinile laterale. Amplasarea la o distanta mai mica se va face cu obtinerea acordului notarial al vecinului.

SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA ZONE FUNCTIONALE S (mp) % din T S (mp) % din T Zona Constructii 1186 N 32.83 0 0 depozitare | depozitare S 8 Circulatii 2426 | 2? [6717 | * 0 0 Constructii o 0 1084 30 7, locuinte colective “ON [Drumuri alei si o o 1651| 5 | 450| FR iccumtesi | a + G servicii „parcaje = Spaţii verzi 0 0 722 20 Drumuri alei si parcaje 0 o 155 4.30 Suprafaţa teren totală 3612 100.00 3612 100.00

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L.

Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, cam. 2, sc. B, ap. 2, judeţul Timiş

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

CUI 38765272; J35/252/2018

SISTEMATIZAREA PE VERTICALA Este obligatorie corelarea cotelor terenului sistematizat cu parcelele vecine pastrand posibilitatea evacuarii apelor meteorice prin rigole la canale BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI INDICI URBANISTICI Procentul maxim de ocupare a terenului : P.O.T. MAX.propus=30% Coeficientul maxim de utilizare a terenului : C.U.T. MAX.propus=2.6 3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE Echiparea edilitara face parte din reteaua centralizata a municipiului Timisoara; si se va dezvolta de catre fiecare regie/ distribuitor in parte. 3.7. PROTECTIA MEDIULUI

Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului conform anexa 1 din Hot. NR. 1076/2004

Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special la:

a) Gradul în care planul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor;

Planul Urbanistic Zonal stabileşte strategia şi reglementările necesare rezolvării

problemelor de ordin funcţional, tehnic şi estetic din cadrul zonei studiate.

Studiul are în vedere următoarele categorii de probleme :

- Amenajarea urbanistică a teritoriului considerat.

- Zonificarea funcţională a teritoriului, având în vedere caracterul obiectivelor propuse şi

folosirea optimă a terenului.

- Asigurarea unor relaţii avantajoase în cadrul zonei studiate, având în vedere amenajarea

completă a zonei limitrofe.

- Asigurarea echipării tehnico - edilitare a zonei: alimentarea cu apă, canalizarea, sistemul

de încălzire, alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu gaz.

- Reabilitarea, conservarea şi protecţia mediului.

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele;

Planul urbanistic de zona va fi inclus in urmatoarele planuri existente

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L.

Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, cam. 2, sc. B, ap. 2, judeţul Timiş

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

CUI 38765272; J35/252/2018

- P.U. G. (plan urbanistic GENERAL) cu caracter director al Municipiului Timisoara ,jud. Timis

- Planuri topografice intocmite in vederea realizarii P.U.Z.-ului si a stabilirii limitei de proprietate.

- Planurile cu utilitati sau potentiale zone de restrictie emise de regiile proprietare.

c) relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile;

Pana in acest moment zona luata in studiu este compusa din parcela proprietate. Terenul se afla in partea centrala a judetului Timis, in partea nord-estica a Municipiului Timisoara. Suprafata totala luata in studiu suprafata proprietate beneficiar 3612 mp.

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program;

Conform temei de proiectare stabilite de comun acord, intre proiectant, proprietar de teren, si investitor, pentru această zonă se prevede realizarea unei zone rezidentiale si functiuni complementare .Constructiile vor fi amplasate in conformitate cu reglementarile stipulate in documentatia de fata.

Din studiul intocmit in raport cu amplasarea de functiuni, rezulta ca nu se pun probleme deosebite din punct de vedere al emiterii de noxe respectiv a protectiei mediului. In zona studiata nu se vor amplasa, activitati sau functiuni poluante.

Se recomandă cooperarea investitorilor pentru realizarea lucrărilor de echipare a terenului (alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, alimentarea cu energie electrică, gaze naturale etc.)

Este obligatorie sistematizarea reţelelor pe culoarele stabilite pentru utilităţi.

Suprafata totală a zonei cuprinsă în PUZ este de 3612 mp

Descrierea lucrării:

Pe acest teren exista retele de alimentare cu apa potabila ,canalizare ,si alimentare cu gaze naturale .

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu (de exemplu, planurile şi programele legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor).

In zona nu se pun probleme speciale de protectie a mediului

Planurile si programele pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu ce se vor elabora in continuare, legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor din zone adiacente, vor tine seama de prevederile prezentului program urbanistic de zona.

In vederea protectiei mediului se vor prevedea urmatoarele:

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L.

Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, cam. 2, sc. B, ap. 2, judeţul Timiş

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

CUI 38765272; J35/252/2018

- depozitarea deseurilor menajere in pubele si containere etanse realizate din materiale necorodabile, amplasate in spatii special amenajate.

- realizarea de zone verzi plantate, eventual tratate peisager

- Nu se vor deversa nici un fel de ape reziduale menajere si nu se vor depozita deseuri menajere, in afara retelelor si spatiilor special destinate.

- Protectia calitatii apelor :

Surse de poluanti pentru apa freatica: Apele menajere vor fi preluate de calizarea propusa pentru aceasta zona. Apele pluviale colectate vor fi evacuate in reteaua de canalizare

- Protectia aerului

Cladirile sunt incalzite cu agent termic produs de centrale termice propii pe gaz, ale caror capacitate de evacuare a gazelor nearse in atmosfera este redusa, sub nivelul de 0,02 Prize de aer pentru centrale pe gaz se dimensioneaza de furnizor in functie de tipul centralei termice: a) priza directa de aer b) priza directa centrata pe cosul de evacuare . Centrala termica proprie cu caracteristici corespunzatoare functiunii deservite

Diametrul cosului min. = 100 mm

Pozitia cosului : la 90o (scos pe acoperis) fata de orizontala

- Gospodarirea deseurilor

Canalizarea apelor uzate menajere se face la canalizarea publica. Se asigura de catre Aquatim Timisoara.

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor;

Nu este cazul.

b) natura cumulativă a efectelor;

Nu este cazul.

c) natura transfrontieră a efectelor;

Nu este cazul.

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor);

Nu este cazul.

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L.

Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, cam. 2, sc. B, ap. 2, judeţul Timiş

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

CUI 38765272; J35/252/2018

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate);

Nu este cazul.

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat,

Suprafeţele terestre aparţinind domeniului public nu au valoare de patrimoniu natural geomorfologic, floristic, faunistic, forestier şi de altă natură, care sa necesite instituirea regimului de rezervaţie ştiinţifică ca sa rămâna în proprietate publică şi sa dobândeasca regimul de protecţie, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000.

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural;

Nu este cazul.

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului;

Nu este cazul.

(iii) folosirea terenului în mod intensiv;

- Necesitatea pastrarii in zona a unui nivel de ocupare a terenului corespunzator.

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional.

Nu este cazul intrucat suprafeţele terestre aparţinand domeniului privat , luate in studiu, nu au valoare de patrimoniu natural geomorfologic, floristic, faunistic, forestier şi de altă natură, care sa necesite instituirea regimului de rezervaţie ştiinţifică ca sa rămâna în proprietate publică şi sa dobândeasca regimul de protecţie, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000.

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

• Lista obiectivelor de utilitate publică -reţea de alimentare cu apă -reţea de gaze naturale -reţea de alimentare cu energie electrică -canalizare menajeră -retea de telecomunicatii -asigurarea circulatiei in incinta

• Tipul de proprietate a terenurilor Terenul este in proprietatea firmei S.C. EURORENT GROUP S.R.L. si S.C. K&K

S.R.L. .

• Circulaţia terenurilor

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L.

Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, cam. 2, sc. B, ap. 2, judeţul Timiş

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

CUI 38765272; J35/252/2018

Regimul juridic al terenului ne relevă faptul că terenul este curti constructii si se afla in intravilanul localitatii Timisoara; este in proprietatea firmei S.C. EURORENT GROUP S.R.L. si S.C. K&K S.R.L. .

CONCLUZII

• Inscrierea amenajarii si dezvoltarii urbanistice propuse a zonei in prevederili P.U.G.

Prezentul studiu modifică zonificarea PUG-ului avizat şi aprobat, se încadrează în prevederile R.G.U. aprobat prin H.G.R.525/1996, a studiilor şi proiectelor elaborate anterior, şi va răspunde nevoilor actuale şi viitoare de dezvoltare.

• Categorii principale de interventii ,care sa sustina materializarea programului de dezvoltare

Principalele categorii de interventie vor fi cele legate de modernizarea circulatiei si realizarea infrastructurii tehnico-edilitare

• Aprecieri ale elaboratorului P.U.Z. asupra propunerilor avansate, eventuale restrictii

Tinandu-se cont de tendintele de dezvoltare a zonei trebuie asiguarata infrastructura necesara cat si posibilitatile de cooperare si corelare a terenurilor din zona . Întocmit, Verificat arh. Delia Vizitiu arh. Davidescu Ruxandra