keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 130/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCŢII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERŢ, BIROURI, CAZARE ŞI LOCUINŢE DE SERVICIU", Timişoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160)

31.03.2020

Hotararea Consiliului Local 130/31.03.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCŢII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERŢ, BIROURI, CAZARE ŞI LOCUINŢE DE SERVICIU", Timişoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2020-002794/02.03.2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2020-002794/02.03.2020 - al Directiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 10.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020-002794/02.03.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 09/14.03.2019, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr.41/12.12.2019;
Având în vedere şi Decizia de încadrare 132 din 29.11.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - "DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCŢII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERŢ, BIROURI, CAZARE ŞI LOCUINŢE DE SERVICIU", Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160), Timişoara, având ca beneficiar pe SC ABCOR ABBOTT SRL, întocmit conform Proiectului nr. 30/2018, realizat de S.C. URBAN CONTROL TM S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
- Funcţiunea propusă: Funcţiunea dominantă este de zonă cu funcţiui mixte: construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerţ, birouri, cazare şi locuinţe de serviciu.
- Funcţiunile complementare admise ale subzonei sunt:
- instituţii publice şi servicii;
- spaţii verzi amenajate;
- accese carosabile, pietonale, piste ciclişti, parcaje, garaje;
- reţele tehnico-edilitare şi construcţii aferente.
Indici urbanistici globali (pentru întreg ansamblu P.U.Z.):
P.O.T. max. = 40%
C.U.T. Max. = 1.6
PARCELA 01: P.O.T. max. 46,00%, C.U.T. max. 1,9, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 02: P.O.T. max. 45,00%, C.U.T. max. 1,8, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 03: P.O.T. max. 41,00%, C.U.T. max. 1,7, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 04: P.O.T. max. 40,00%, C.U.T. max. 1,6, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 05: P.O.T. max. 41,00%, C.U.T. max. 1,6, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 06: P.O.T. max. 42,00%, C.U.T. max. 1,7, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 07: P.O.T. max. 41,00%, C.U.T. max. 1,6, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%
PARCELA 08: P.O.T. max. 47,00%, C.U.T. max. 1,9, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 09: P.O.T. max. 32,00%, C.U.T. max. 1,3, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 39,00%;
PARCELA 10: P.O.T. max. 41,00%, C.U.T. max. 1,7, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 11: P.O.T. max. 50,00%, C.U.T. max. 2,0, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 12: P.O.T. max. 48,00%, C.U.T. max. 1,9, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 13: P.O.T. max. 55,00%, C.U.T. max. 2,2, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 14: P.O.T. max. 60,00%, C.U.T. max. 2,4, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 15: P.O.T. max. 60,00%, C.U.T. max. 2,4, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 16: P.O.T. max. 60,00%, C.U.T. max. 2,4, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 17: P.O.T. max. 60,00%, C.U.T. max. 2,4, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 18: P.O.T. max. 70,00%, C.U.T. max. 2,8, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 19: P.O.T. max. 55,00%, C.U.T. max. 2,2, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 20: P.O.T. max. 32,00%, C.U.T. max. 1,3, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 18,00%;
PARCELA 21: P.O.T. max. 55,00%, C.U.T. max. 2,2, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 22: P.O.T. max. 55,00%, C.U.T. max. 2,2, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 23: P.O.T. max. 50,00%, C.U.T. max. 2,0, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 24: P.O.T. max. 48,00%, C.U.T. max. 2,0, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 25: P.O.T. max. 52,00%, C.U.T. max. 2,1, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 26: P.O.T. max. 48,00%, C.U.T. max. 1,9, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 27: P.O.T. max. 52,00%, C.U.T. max. 2,2, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 28: P.O.T. max. 52,00%, C.U.T. max. 2,2, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 29: P.O.T. max. 0,00%, C.U.T. max. 0,0, Regim maxim de înălţime 0, H max. cornisa 0m, Zonă verde 0%;
PARCELA 30: P.O.T. max. 10,00%, C.U.T. max. 0,1, Regim maxim de înălţime P, H max. cornisa 5m, Zonă verde 100,00%;
PARCELA 31: P.O.T. max. 10,00%, C.U.T. max. 0,1, Regim maxim de înălţime P, H max. cornisa 5m, Zonă verde 100,00%;
PARCELA 32: P.O.T. max. 0,00%, C.U.T. max. 0,0, Regim maxim de înălţime 0, H max. cornisa 0m, Zonă verde 0%;
PARCELA 33: P.O.T. max. 0,00%, C.U.T. max. 0,0, Regim maxim de înălţime 0, H max. cornisa 0m, Zonă verde 70,00%;
PARCELA 34: P.O.T. max. 0,00%, C.U.T. max. 0,0, Regim maxim de înălţime 0, H max. cornisa 0m, Zonă verde 0%.
Regimul maxim de înălţime propus pentru zonă este P+3E.
H maxim cornişă propus pentru zonă este 15 m.
Clădirile se vor amplasa în limita zonelor de implantare prevăzute în planşa U03 - Reglementari urbanistice.
- Retragere minimă faţă de limita de nord a P.U.Z. - ului (Calea Torontalului): 12 m;
- Retragere minimă faţă de limita de est a P.U.Z. - ului (proprietate privată): 10 m (min. H/2);
- Retragere minimă faţă de limita de sud a P.U.Z. - ului (incintă P.I.T.T.): 8 m (min. H/2);
- Retragere minimă faţă de limita din vest a P.U.Z. - ului (incintă P.I.T.T.): 8 m (min. H/2);
Zone verzi propuse în documentaţie şi în conformitate cu Decizia de încadrare nr. 132 din 29.11.2019: suprafaţa totală a zonelor verzi este de 20,00%. Suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută. Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde".
- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-004687/25.07.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 298/22.04.2019.şi conform Planului de acţiune asumat;
PUZ-ul permite operaţiuni topo-cadastrale de dezmembrare în 34 ,fiecare lot va avea asigurat accesul conform planşei de Reglementări Urbanistice nr. U03, anexă la prezentul aviz.
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCŢII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERŢ, BIROURI, CAZARE ŞI LOCUINŢE DE SERVICIU", Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160), Timişoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 50.800mp, teren înscris în CF nr. 449160, nr. cad 449160, teren intravilan, cu folosinta arabil, proprietar DEHELEAN Alexandru - Octavian.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. 30/2018, şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat. Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCŢII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERŢ, BIROURI, CAZARE ŞI LOCUINŢE DE SERVICIU", Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160), Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului: SC ABCOR ABBOTT SRL;
- Proiectantului: S.C. URBAN CONTROL TM S.R.L;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Nr. UR2020-002794/02.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI

LOCUINȚE DE SERVICIU”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160); Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2020-002794/02.03.2020 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160), prin care se propune reglementarea modului de realizare a unor imobile pentru construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu cu dotările aferente: drumuri, branșamente la utilități, rețele și lucrări tehnico-edilitare în incintă, spații verzi, amenajare accese.

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2020-002794/02.03.2020, privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal – „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160);

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 09/14.03.2019, Avizul Arhitectului Șef nr. 41/12.12.2019;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 4491/19.12.2018, precum şi Decizia de încadrare 132 din 29.11.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

Documentaţia P.U.Z. „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE

NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N., beneficiar S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L., proiectant URBAN CONTROL TM S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Laura Mărculescu, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 22.07.2019, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-au înregistrat sesizare cu privire la aceasta documentaţie.

Etapa 2 a fost finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara a Rezultatelor informării şi consultării publicului nr. UR2019 – 011847/18.08.2019 şi a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2019 – 011847/18.08.2019;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017

privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentaţia PUZ „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N., se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 71 din HCL nr. 140/2011, modif. prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Planul Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N., este elaborat de proiectantul URBAN CONTROL TM S.R.L., proiect nr. 30/2018 la cererea beneficiarului S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L.

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUZ „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N., în suprafaţă totală 50800 mp este amplasat în partea de nord a orașului, în intravilanul municipiului Timișoara, UTR 73 conform Planului Urbanistic General, pe Calea Torontaluli, F.N. (C.F. 449 160), delimitat astfel: la nord de Calea Torontalului, la vest și la sud de Parcul Industrial și Tehnologic Timișoara și la est de teren aflat in proprietate privată.

Conform P.U.G., aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 și prelungit prin H.C.L. nr. 619/2018 - UTR 73 - zona nedefinită. Pentru stabilirea de reglementari noi cu privire la: regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, procentul de ocupare al terenului (P.O.T.), coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T.), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, necesarul de parcaje, spații verzi, este necesară întocmirea unui P.U.Z.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N., nu se încalcă prevederile O.U.G. nr. 114/2007 privind modificarea si completarea O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 50800 mp – teren înscris în CF 449160 – teren neîmprejmuit S = 50800 mp, proprietar DEHELEAN Alexandru - Octavian, nu sunt înscrieri cu privire la sarcini.

Planul Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N., propune realizarea unui zone cu funcțiui mixte: construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu.

Utilizări permise: - sedii de firme, servicii diversificate, nepoluante, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale, ateliere; - spații de prezentare și expunere; - producție industrială și activități complementare – administrative, de depozitare, de cercetare și dezvoltare, sociale, etc. – direct legate de funcțiunea de bază; - sedii / puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii ce desfășoară activități complexe bazate pe producția de tip industrial – administrative, de depozitare, comerciale, etc; - construcții industriale cu funcțiunea de depozitare specializate pe diverse profile, nepoluante; - incubatoare de afaceri pentru domeniile industriale; - cercetare și dezvoltare tehnologică; - construcții și instalații tehnico-edilitare ce deservesc zona, precum și echipamente legate

de funcționarea zonei; - comerț, alimentație publică, servicii, baruri, restaurante, administrație, cultură,

învățământ, sănătate, spații verzi, staționare autovehicule; - spații pentru administrația și coordonarea zonei; - formare profesională; - parcaje, garaje; - unități de cazare; - locuințe de serviciu; - birouri, sedii financiar-bancare, etc.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Utilizări permise cu condiţii: - servicii a căror existență nu afectează negativ funcțiunea de bază. Utilizări interzise: - activităţi productive poluante sau cu risc tehnologic; - construcții care prin natura lor, volumul și aspectul lor sunt incompatibile cu securitatea, salubritatea și confortul zonei; - staţii de întreţinere auto; - ferme agro-zootehnice, abatoare; - anexe gospodăreşti pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor; - depozitare de deșeuri; - platforme de precolectare a deşeurilor urbane; Interdicţii definitive (permanente) de construire: - pe culoarele rezervate amplasării reţelei de căi de comunicaţie (străzi majore, principal, secundare stabilite în P.U.Z.) Constructiile vor fi de tip ansamblu modular(formate din unul sau mai multe module alipite) si se impart in urmatoarele categorii: 1.Ansamblu modular atelier Functiunea dominanta este industrie nepoluanta, depozitare, ateliere. Utilizari permise: - sedii de firme, servicii diversificate, nepoluante, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale; - spații de prezentare și expunere; - producție industrială și activități complementare – administrative, de depozitare, de cercetare și dezvoltare, sociale, etc. – direct legate de funcțiunea de bază; - sedii / puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii ce desfășoară activități complexe bazate pe producția de tip industrial – administrative, de depozitare, comerciale,birouri etc; - construcții industriale cu funcțiunea de depozitare specializate pe diverse profile, nepoluante; - incubatoare de afaceri pentru domeniile industriale; - cercetare și dezvoltare tehnologică; - construcții și instalații tehnico-edilitare ce deservesc zona, precum și echipamente legate

de funcționarea zonei; - comerț, servicii, administrație, spații verzi, staționare autovehicule; - spații pentru administrația și coordonarea zonei; - formare profesională; - parcaje, garaje; - unități de cazare - permise doar la ultimul nivel al constructiei; - locuințe de serviciu- permise doar la ultimul nivel al constructiei; 2. Ansamblu modular comercial Functiunea dominanta este comert, servicii. Utilizări permise: - sedii de firme, servicii diversificate, nepoluante, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale; - spații de prezentare și expunere;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

- activități complementare – administrative, de depozitare, de cercetare și dezvoltare, sociale, etc. – direct legate de funcțiunea de bază;

- sedii / puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii ce desfășoară activități administrative, de depozitare, comerciale, birouri etc; - construcții și instalații tehnico-edilitare ce deservesc zona, precum și echipamente legate

de funcționarea zonei; - comerț, alimentație publică, servicii, baruri, restaurante, administrație, cultură,

învățământ, sănătate, spații verzi, staționare autovehicule; - spații pentru administrația și coordonarea zonei; - parcaje, garaje; - unități de cazare - permise doar la ultimul nivel al constructiei; - locuințe de serviciu- permise doar la ultimul nivel al constructiei; - birouri, sedii financiar-bancare, etc. 3. Ansamblu modular mixt Functiunea dominanta este industrie nepoluanta, depozitare, ateliere, comert, servicii. Utilizări permise: - sedii de firme, servicii diversificate, nepoluante, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale; - spații de prezentare și expunere; - producție industrială și activități complementare – administrative, de depozitare, de cercetare și dezvoltare, sociale, etc. – direct legate de funcțiunea de bază; - sedii / puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii ce desfășoară activități complexe bazate pe producția de tip industrial – administrative, de depozitare, comerciale, etc; - birouri - construcții industriale cu funcțiunea de depozitare specializate pe diverse profile, nepoluante; - incubatoare de afaceri pentru domeniile industriale; - cercetare și dezvoltare tehnologică; - construcții și instalații tehnico-edilitare ce deservesc zona, precum și echipamente legate

de funcționarea zonei; - comerț, alimentație publică, servicii, baruri, restaurante, administrație, cultură,

învățământ, sănătate, spații verzi, staționare autovehicule; - spații pentru administrația și coordonarea zonei; - formare profesională; - parcaje, garaje; - unități de cazare - permise doar la ultimul nivel al constructiei; - locuințe de serviciu- permise doar la ultimul nivel al constructiei; - birouri, sedii financiar-bancare, etc.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

4. Ansamblu modular cazare Functiunea dominanta este cazare. Utilizări permise: - spații de prezentare și expunere; - activități complementare – administrative, de depozitare, de cercetare și dezvoltare,

sociale, etc. – direct legate de funcțiunea de bază; - sedii / puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii ce desfășoară activități administrative, de depozitare, comerciale, etc; - incubatoare de afaceri, birouri; - cercetare și dezvoltare tehnologică; - construcții și instalații tehnico-edilitare ce deservesc zona, precum și echipamente legate

de funcționarea zonei; - comerț, alimentație publică, servicii, baruri, restaurante, administrație, cultură,

învățământ, sănătate, spații verzi, staționare autovehicule; - spații pentru administrația și coordonarea zonei; - formare profesională; - parcaje, garaje; - unități de cazare - locuințe de serviciu - birouri, sedii financiar-bancare, etc.

Pe parcela studiată se va asigura acces auto şi pietonal în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-004687/25.07.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.;

PUZ-ul permite operaţiuni topo-cadastrale de dezmembrare în 34 ,fiecare lot va avea asigurat accesul conform planşei de Reglementări Urbanistice nr. U03, anexă la prezentul aviz.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare

funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017 şi în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-004687/25.07.2019, doar dupa asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef nr. 41/12.12.2019 sunt

următorii: Funcţiunea propusă:

Funcţiunea dominantă este de zonă cu funcțiui mixte: construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu.

Funcţiunile complementare admise ale subzonei sunt:

- instituții publice și servicii; - spații verzi amenajate; - accese carosabile, pietonale, piste cicliști, parcaje, garaje; - rețele tehnico-edilitare și construcții aferente.

Indici urbanistici globali (pentru întreg ansamblu P.U.Z.):

P.O.T. max. = 40% C.U.T. Max. = 1.6

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Indici urbanistici individuali, pe fiecare parcelă rezultată în parte: PARCELA 01: P.O.T. max. 46,00%, C.U.T. max. 1,9, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 02: P.O.T. max. 45,00%, C.U.T. max. 1,8, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 03: P.O.T. max. 41,00%, C.U.T. max. 1,7, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 04: P.O.T. max. 40,00%, C.U.T. max. 1,6, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 05: P.O.T. max. 41,00%, C.U.T. max. 1,6, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 06: P.O.T. max. 42,00%, C.U.T. max. 1,7, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 07: P.O.T. max. 41,00%, C.U.T. max. 1,6, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0% PARCELA 08: P.O.T. max. 47,00%, C.U.T. max. 1,9, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 09: P.O.T. max. 32,00%, C.U.T. max. 1,3, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 39,00%; PARCELA 10: P.O.T. max. 41,00%, C.U.T. max. 1,7, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 11: P.O.T. max. 50,00%, C.U.T. max. 2,0, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 12: P.O.T. max. 48,00%, C.U.T. max. 1,9, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 13: P.O.T. max. 55,00%, C.U.T. max. 2,2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 14: P.O.T. max. 60,00%, C.U.T. max. 2,4, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 15: P.O.T. max. 60,00%, C.U.T. max. 2,4, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 16: P.O.T. max. 60,00%, C.U.T. max. 2,4, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 17: P.O.T. max. 60,00%, C.U.T. max. 2,4, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 18: P.O.T. max. 70,00%, C.U.T. max. 2,8, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 19: P.O.T. max. 55,00%, C.U.T. max. 2,2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 20: P.O.T. max. 32,00%, C.U.T. max. 1,3, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 18,00%; PARCELA 21: P.O.T. max. 55,00%, C.U.T. max. 2,2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 22: P.O.T. max. 55,00%, C.U.T. max. 2,2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 23: P.O.T. max. 50,00%, C.U.T. max. 2,0, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 24: P.O.T. max. 48,00%, C.U.T. max. 2,0, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

PARCELA 25: P.O.T. max. 52,00%, C.U.T. max. 2,1, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 26: P.O.T. max. 48,00%, C.U.T. max. 1,9, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 27: P.O.T. max. 52,00%, C.U.T. max. 2,2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 28: P.O.T. max. 52,00%, C.U.T. max. 2,2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 29: P.O.T. max. 0,00%, C.U.T. max. 0,0, Regim maxim de înălțime 0, H max. cornisa 0m, Zonă verde 0%; PARCELA 30: P.O.T. max. 10,00%, C.U.T. max. 0,1, Regim maxim de înălțime P, H max. cornisa 5m, Zonă verde 100,00%; PARCELA 31: P.O.T. max. 10,00%, C.U.T. max. 0,1, Regim maxim de înălțime P, H max. cornisa 5m, Zonă verde 100,00%; PARCELA 32: P.O.T. max. 0,00%, C.U.T. max. 0,0, Regim maxim de înălțime 0, H max. cornisa 0m, Zonă verde 0%; PARCELA 33: P.O.T. max. 0,00%, C.U.T. max. 0,0, Regim maxim de înălțime 0, H max. cornisa 0m, Zonă verde 70,00%; PARCELA 34: P.O.T. max. 0,00%, C.U.T. max. 0,0, Regim maxim de înălțime 0, H max. cornisa 0m, Zonă verde 0%. Regimul maxim de înălţime propus pentru zonă este P+3E. H maxim cornișă propus pentru zonă este 15 m. Clădirile se vor amplasa în limita zonelor de implantare prevăzute în planşa U03 - Reglementari urbanistice.

- Retragere minimă față de limita de nord a P.U.Z. – ului (Calea Torontalului): 12 m; - Retragere minimă față de limita de est a P.U.Z. – ului (proprietate privată): 10 m (min. H/2); - Retragere minimă față de limita de sud a P.U.Z. – ului (incintă P.I.T.T.): 8 m (min. H/2);

- Retragere minimă față de limita din vest a P.U.Z. – ului (incintă P.I.T.T.): 8 m (min. H/2); - Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul) ;

Zone verzi propuse în documentaţie şi în conformitate cu Decizia de încadrare nr. 132 din

29.11.2019: suprafața totală a zonelor verzi este de 20,00%. - se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor

verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" PUZ-ul permite operaţiuni topo-cadastrale de unificare si dezmembrare în 34 loturi, fiecare lot

va avea asigurat accesul conform planşei de Reglementări Urbanistice U03, anexă la prezentul aviz.

- În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, P.O.T. şi C.U.T. se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-004687/25.07.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 298/22.04.2019.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate

de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei

persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei P.U.Z. si R.L.U. aferent, aceasta va

fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Plan Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE

NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Calea Torontalului, F.N., se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ:

CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160), beneficiar S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L., elaborat de proiectantul URBAN CONTROL TM S.R.L., proiect nr. 32/2018 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire:

-zone cu funcțiui mixte: construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu

Indici urbanistici globali (pentru întreg ansamblu P.U.Z.):

P.O.T. max. = 40% C.U.T. Max. = 1.6

Indici urbanistici individuali, pe fiecare parcelă rezultată în parte: PARCELA 01: P.O.T. max. 46,00%, C.U.T. max. 1,9, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 02: P.O.T. max. 45,00%, C.U.T. max. 1,8, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 03: P.O.T. max. 41,00%, C.U.T. max. 1,7, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

PARCELA 04: P.O.T. max. 40,00%, C.U.T. max. 1,6, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 05: P.O.T. max. 41,00%, C.U.T. max. 1,6, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 06: P.O.T. max. 42,00%, C.U.T. max. 1,7, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 07: P.O.T. max. 41,00%, C.U.T. max. 1,6, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0% PARCELA 08: P.O.T. max. 47,00%, C.U.T. max. 1,9, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 09: P.O.T. max. 32,00%, C.U.T. max. 1,3, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 39,00%; PARCELA 10: P.O.T. max. 41,00%, C.U.T. max. 1,7, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 11: P.O.T. max. 50,00%, C.U.T. max. 2,0, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 12: P.O.T. max. 48,00%, C.U.T. max. 1,9, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 13: P.O.T. max. 55,00%, C.U.T. max. 2,2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 14: P.O.T. max. 60,00%, C.U.T. max. 2,4, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 15: P.O.T. max. 60,00%, C.U.T. max. 2,4, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 16: P.O.T. max. 60,00%, C.U.T. max. 2,4, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 17: P.O.T. max. 60,00%, C.U.T. max. 2,4, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 18: P.O.T. max. 70,00%, C.U.T. max. 2,8, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 19: P.O.T. max. 55,00%, C.U.T. max. 2,2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 20: P.O.T. max. 32,00%, C.U.T. max. 1,3, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 18,00%; PARCELA 21: P.O.T. max. 55,00%, C.U.T. max. 2,2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 22: P.O.T. max. 55,00%, C.U.T. max. 2,2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 23: P.O.T. max. 50,00%, C.U.T. max. 2,0, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 24: P.O.T. max. 48,00%, C.U.T. max. 2,0, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 25: P.O.T. max. 52,00%, C.U.T. max. 2,1, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 26: P.O.T. max. 48,00%, C.U.T. max. 1,9, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 27: P.O.T. max. 52,00%, C.U.T. max. 2,2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%; PARCELA 28: P.O.T. max. 52,00%, C.U.T. max. 2,2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

PARCELA 29: P.O.T. max. 0,00%, C.U.T. max. 0,0, Regim maxim de înălțime 0, H max. cornisa 0m, Zonă verde 0%; PARCELA 30: P.O.T. max. 10,00%, C.U.T. max. 0,1, Regim maxim de înălțime P, H max. cornisa 5m, Zonă verde 100,00%; PARCELA 31: P.O.T. max. 10,00%, C.U.T. max. 0,1, Regim maxim de înălțime P, H max. cornisa 5m, Zonă verde 100,00%; PARCELA 32: P.O.T. max. 0,00%, C.U.T. max. 0,0, Regim maxim de înălțime 0, H max. cornisa 0m, Zonă verde 0%; PARCELA 33: P.O.T. max. 0,00%, C.U.T. max. 0,0, Regim maxim de înălțime 0, H max. cornisa 0m, Zonă verde 70,00%; PARCELA 34: P.O.T. max. 0,00%, C.U.T. max. 0,0, Regim maxim de înălțime 0, H max. cornisa 0m, Zonă verde 0%. Regimul maxim de înălţime propus pentru zonă este P+3E. H maxim cornișă propus pentru zonă este 15 m. Clădirile se vor amplasa în limita zonelor de implantare prevăzute în planşa U03 - Reglementari urbanistice.

- Retragere minimă față de limita de nord a P.U.Z. – ului (Calea Torontalului): 12 m; - Retragere minimă față de limita de est a P.U.Z. – ului (proprietate privată): 10 m (min. H/2); - Retragere minimă față de limita de sud a P.U.Z. – ului (incintă P.I.T.T.): 8 m (min. H/2);

- Retragere minimă față de limita din vest a P.U.Z. – ului (incintă P.I.T.T.): 8 m (min. H/2); - Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul) ;

Zone verzi propuse în documentaţie şi în conformitate cu Decizia de încadrare nr. 132 din

29.11.2019: suprafața totală a zonelor verzi este de 20,00%. PUZ-ul permite operaţiuni topo-cadastrale de unificare și dezmembrare în 34 loturi, fiecare lot

va avea asigurat accesul conform planşei de Reglementări Urbanistice nr. U03, anexă la prezentul aviz. - Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei

de Circulatie nr. DT2019-004687/25.07.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.;

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 298/22.04.2019. În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, P.O.T. şi C.U.T. se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, situat în Timișoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160) se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 50800 mp – teren înscris în: - CF 449 160 – arabil S = 50800 mp, proprietar DEHELEAN Alexandru - Octavian;

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor

reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 30/2018, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei P.U.Z. şi R.L.U. aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă

cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, situat în Timişoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al

municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, situat în Timişoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160) elaborat de proiectantul S.C. URBAN CONTROL TM S.R.L., proiect nr. 30/2018 la cererea beneficiarului S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L. pentru a fi supus analizării şi dezbaterii în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Monica MITROFAN

Red/dact – M.M..

Atasament: Referat.pdf

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2020-002794/02.03.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI

LOCUINȚE DE SERVICIU” 1. Descrierea situaţiei actuale

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUZ „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160), Timişoara, este amplasat în partea de sud-est a Timișoarei

Conform Planului urbanistic general (P.U.G.) aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 și prelungit prin H.C.L. nr. 619/2018 - UTR 73 - zona nedefinită. Pentru stabilirea de reglementari noi cu privire la: regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, procentul de ocupare al terenului (P.O.T.), coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T.), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, necesarul de parcaje, spații verzi, este necesară întocmirea unui P.U.Z. Spații verzi minim conform H.C.L. nr. 62/2012. Suprafaţa totală de spatii verzi este de 20,00 %, conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 132 din 29.11.2019.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160), Timişoara, propune realizarea unei zone cu funcțiui mixte: zonă mixtă: construcții industriale nepoluante, depozitare servicii, comerț, birouri, unități de cazare și locuințe de serviciu – construcții industriale nepoluante, depozitare, comerţ, servicii comerciale, servicii diverse, sedii de firme, profesionale etc., agenţii de turism, alimentatie publica, cofetării, patiserii, sedii financiar-bancare, sedii ale unor organizaţii culturale şi ştiinţifice, sucursale sau filiale ale unor unităţi financiar-bancare şi de asigurări), cercetare, sănătate şi asistenţă socială (cabinete medicale, farmacii), birouri profesiuni liberale, unități de cazare, locuințe de serviciu, parcaje la sol, spaţii libere pietonale.

Spații verzi – spaţii plantate, circulaţii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreţinerea spaţiilor plantate şi accesul la activităţile permise, mobilier urban, amenajări pentru joc, sport si odihnă, grupuri sanitare, spatii administrative pentru intretinere, constructii pentru activitati culturale.

Pe parcela studiată se va asigura acces auto şi pietonal în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-004687/25.07.2019.

PUZ-ul permite operaţiuni topo-cadastrale de dezmembrare în 34 loturi, fiecare lot va avea asigurat accesul conform planşei de Reglementări Urbanistice nr. U03, anexă la prezentul aviz.

3. Alte informaţii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, actualizată, pentru documentaţia PUZ „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160), Timişoara, au fost obţinute: Certificatul de Urbanism nr. 4991/19.12.2018, Avizul de Oportunitate nr. 09/14.03.2019, Avizul Arhitectului Sef nr. 41/12.12.2019;

Cod FO53-03,Ver.2

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160), Timişoara, este elaborat de proiectantul URBAN CONTROL TM S.R.L., proiect nr. 30/2018 la cererea beneficiarului S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L., poate fi supus analizării şi dezbaterii în plenul consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Atasament: aviz_juridic.pdf

"ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2020--002794/02.03.2020 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 10.03.2020 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal — „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Timişoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449160); În considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism, Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2020-002794/02.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal — „Dezvoltare zonă mixă: construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, cazare şi locuinţe de serviciu”, Timişoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449160), beneficiar Abcor Abbott SRL, plan elaborat de către proiectantul Urban Control TM SRL prin proiect nr. 30/2018, Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixă: construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerţ, birouri, cazare şi locuințe de serviciu”, Timişoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449160), precum şi Referatul de aprobare al Proiectului de hotărâre privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind aprobarea acestui plan urbanistic zonal, însuşit de către arhitectul şef pentru conformitate date tehnice, întocmit în vederea supunerii dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local, Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlului de proprietate asupra terenului reglementat prin PUZ-ul ce face obiectul documentaţiei, în suprafață de 50.800 mp, potrivit extrasului de carte funciară pentru informare, anexat documentației, rezultă următoarea situație juridică: Cartea funciară nr. 449160 Timişoara, nr. cad 449160 are înscris dreptul de proprietate al dlui Dehelean Alexandru - Octavian , cu privire la teren intravilan, în suprafață de 50.800 mp, categoria de folosință arabil. De asemenea, din examinarea cărţii funciare mai sus individualizată, datată 13.02.2020, rezultă că nu sunt notate sarcini şi nici înscrise litigii cu privire la imobil. În analiza prezentei documentații se va avea în vedere declaraţia proprietarului terenului, dl. Dehelean Alexandru-Octavian, autentificată conform Încheierii nr. 523/09.03.2020 a B.I.N. Bâc loan Alin, prin care acesta îşi exprimă “acordul în vederea efectuării de către SC Abcor Abbott SRL cu sediul în judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Iuliu Maniu nr. 33, SAD 2, înregistrată la O.R.C. Timiş sub nr. J.35/228/2019, CUI 40428325, reprezentată legal prin administrator Adrian Iacobescu, a demersurilor necesare în vederea realizării unui Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă-construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, cazare şi locuinţe de serviciu” pe terenul din municipiul Timi;oara, Calea Torontalului identificat prin CF nr. 449160, conform Proiectului nr. 30/2018 al Urban Control TM SRL”. Astfel cum reiese din documentaţia înaintată spre avizare, aceasta a fost întocmită în baza certificatului de urbanism nr. 4491/19.12.2018, prelungit, eliberat la solicitarea proprietarului imobilului şi emis “în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza PUG, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 157/2002 prelungit cu HCL 131/2017”, precum şi conform Avizului de Oportunitate nr. 09/14.03.2019, respectiv Avizului Arhitectului Şef nr. 41/12.12.2019. 1

Conform dispozițiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, In considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. cO coroborat cu art. 129 alin. 6 lit. c) (“avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ , Se avizează raportul de specialitate nr. UR2020-0027494/02.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixă: construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerţ, birouri, cazare şi locuințe de serviciu”, Timişoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449160), cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul efectuând documentația de urbanism în baza acordului proprietarului, exprimat conform declarației mai sus menționată. Mentionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixă: construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, cazare şi locuinţe de serviciu”, Timişoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449160) şi nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea şi valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, sub toate aspectele, nu priveşte indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieşte obligația structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC Adriana ȘEITAN Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: plan_de_actiune.pdf

PLAN DE ACȚIUNE În vederea implementării investițiilor propuse prin Planul Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ŞI LOCUINȚE DE SERVICIU” Generat de imobilele aflate pe terenurile identificat prin C.F. 415737. Beneficiar: S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L. Conform Avizului de oportunitate nr. 09 din data de 14.03.2019 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA, OPERATIUNI CADASTRALE IMPLEMENTARE INVESTITII PUBLICE, EFECTUARE SI NOTARIALE OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE Nr. Denumirea obiectivelor de utilitate publică, Evaluarea Responsabilul Etapele de realizare a Crt. operaţiunilor cadastrale şi notariale şi a estimativă finanţării operaţiunilor şi investițiilor investiţiilor propuse ! a costurilor (perioada preconizată) 1 Extindere reţea de alimentare cu energie 600 RON S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L. 2020-2025 electrică 2 Extindere reţea de alimetare cu apă 2 500 RON S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L. 2020-2025 3 Extindere reţea de canalizare 2 000 RON S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L. 2020-2025 4 Realizare căi de circulaţie pe domeniul public 71 500 RON S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L. 2020-2025 şi căi de acces 5 Realizare spaţiu verde 462 000 RON S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L. 2020-2025 OPERAȚIUNI CADASTRALE ŞI NOTARIALE 10 000 RON S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L. 2020-2025 Dezmembrări şi alipiri conform P.U.Z. Primăria Municipiului Timişoara, Învestitor, Primar, S.C. ABCOR ABBOTTSRL. „ ede Administrator Observație: PAGINA 1/2 Cad FO 47-25, ver. A

Atasament: Memoriu_-_P.U.Z._-_P.I.T.T._(H.C.L).pdf

URBAN CONTROL TM Pagina 1din 23

TEL: 0734 875 542

FOAIE DE CAPĂT

DENUMIRE PROIECT: PLAN URBANISTIC ZONAL - DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ:

CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ,

BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU

NR. PROIECT: 30 / 2018;

AMPLASAMENT: Timișoara, Calea Torontalului, F.N., jud. Timiș, C.F. 449 160

BENEFICIAR: S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L.

FAZA DE PROIECTARE: P.U.Z.

PROIECTANT GENERAL: URBAN CONTROL TM S.R.L.

TIMISOARA

PROIECTANT DE SPECIALITATE: arh. LAURA MARCULESCU

DATA: DECEMBRIE 2019

URBANEI! CONTROL

URBAN CONTROL TM Pagina 2 din 23

TEL: 0734 875 542

MEMORIU GENERAL

Capitolul I – INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaștere a documentației

Denumirea lucrării PLAN URBANISTIC ZONAL - DEZVOLTARE ZONĂ

MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE,

DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI,

CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU

Beneficiar S.C. ABCOR ABBOTT SRL

Amplasament Timișoara, Calea Torontalului, F.N., jud. Timiș, identificat

prin C.F. 449 160

Număr proiect 30/2018

Proiectant general URBAN CONTROL TM S.R.L.

Faza de proiectare P.U.Z.

Data elaborării DECEMBRIE 2019

1.2. Obiectul lucrării

Prezenta documentaţie la nivel de P.U.Z îşi propune să constituie suportul juridic,

instituţional şi tehnic pentru realizarea unei zone mixte pentru construcții industriale

nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu pe terenul

situat în intravilanul municipiului Timişoara, pe strada Calea Torontalului, F.N., identificat prin

prin C.F. 449 160.

URBANEI! CONTROL

URBAN CONTROL TM Pagina 3 din 23

TEL: 0734 875 542

1.3. Surse documentare

Pentru elaborarea acestei documentaţii s-au studiat planurile urbanistice aprobate în zona

adiacentă amplasamentului, precum şi planurile de urbanism cu caracter director care stabilesc

direcţiile de dezvoltare ale teritoriului:

• Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin H.C.L. 157/2002,

prelungit prin H.C.L. 107/2014;

• Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) Timişoara;

• Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara – Etapa 3 (în curs de actualizare);

• P.U.D. "Parc industrial Timisoara - Calea Torontalului" - Calea Torontalului,

Timişoara, documentație aprobată prin H.C.L. 381/18.12.2001

• P.U.Z. "Zona de productie si servicii" - Calea Torontalului, Timişoara, documentație

aprobată prin H.C.L. 228/14.10.2003;

• P.U.Z. "Calea Torontalului, construire sediu R.A.R." - Calea Torontalului,

Timişoara, documentație aprobată prin H.C.L. 332/25.09.2007;

• P.U.Z. "Hale productie nepoluanta, depozitare si birouri" - Calea

Torontalului, Timişoara, documentație aprobată prin H.C.L. 395/30.10.2007;

• P.U.Z. "Dezvoltare zona servicii, birouri si locuinte de serviciu" - Calea

Torontalului, Timişoara, documentație aprobată prin H.C.L. 131/30.03.2010;

• P.U.Z. "Dezvoltare zona activități economice cu caracter industrial, servicii și

birouri" - Calea Torontalului, Timişoara, documentație aprobată prin H.C.L.

641/28.11.2018;

• Studiu topografic pentru zona ce urmează a fi reglementată.

La elaborarea documentaţiei s-a ţinut cont de prevederile următoarelor documente:

- Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin

Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;

- ORDIN nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si

actualizare a documentaiilor de urbanism.

URBANEI! CONTROL

URBAN CONTROL TM Pagina 4 din 23

TEL: 0734 875 542

- H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism, şi alte

documente sau norme cu caracter de reglementare.

Capitolul II – STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. Evoluţia zonei

Terenul studiat în cadrul P.U.Z se situează în partea de nord-vest a Municipiului

Timişoara, în intravilan, cu caracter nedefinit, conform Planului Urbanistic General.

Zona în care este situat terenul luat în studiu în cadrul P.U.Z. este o zonă cu funcţiune

predominantă industriala. În jurul reglementărilor propuse în prezentul P.U.Z. a avut loc o

dezvoltare în baza unor documentaţii de urbanism prin care au fost reglementate zone cu

funcțiuni industriale, depozitare, servicii, birouri si locuințe de serviciu.

Pe terenurile învecinate s-au aprobat şi parţial implementat următoarele documentaţii de

urbanism:

P.U.D. "Parc industrial Timișoara - Calea Torontalului", Str. Calea Torontalului,

Timișoara, aprobat prin H.C.L. 381/18.12.2001

Pe o suprafaţă de 18,37 ha, formată din parcele cu dimensiuni cuprinse între 950 m.p.

şi 8420 m.p. se propune dezvoltarea unei zone pentru un Parc Industrial și Tehnologic

administrar de Consiliului Județean Timiș.

P.U.Z. "Zona de producție si servicii", Str. Calea Torontalului, Timișoara, aprobat prin

H.C.L. 228/14.10.2003

Pe o suprafaţă de 49000 m.p. se propune dezvoltarea unei zone pentru producție și

servicii cu indici urbanistici P.O.T. = 30% și C.U.T. = 0,70 pentru o zona de producție și

P.O.T. = 25% și C.U.T. = 0,50 pentru zona de birouri / sevicii.

P.U.Z. "Calea Torontalului, construire sediu R.A.R.", Str. Calea Torontalului,

Timișoara, aprobat prin H.C.L. 332/25.09.2007

Pe o suprafaţă de 14210 m.p. se propune dezvoltarea unei zone pentru instituții și

servicii publice cu un regim de înălțime maxim P+1E și indici urbanistici P.O.T. = 60% și

C.U.T. = 2.

P.U.Z. "Hale producție nepoluantă, depozitare și birouri", Str. Calea Torontalului,

Timișoara, aprobat prin H.C.L. 395/30.10.2007

Pe o suprafaţă de 5000 m.p. se propune dezvoltarea unei zone pentru hale de producție

nepoluantă, depozitare și birouri cu indici urbanistici P.O.T. = 40% și C.U.T. = 1,0.

URBANEI! CONTROL

URBAN CONTROL TM Pagina 5 din 23

TEL: 0734 875 542

P.U.Z. "Dezvoltare zonă servicii, birouri și locuințe de serviciu", Str. Calea Torontalului,

Timișoara, aprobat prin H.C.L. 131/30.03.2010

Pe o suprafaţă de 95100 m.p. se propune dezvoltarea unei zone pentru servicii, birouri

și locuințe de serviciu cu un regim de înălțime maxim S+P+4E pentru zona de dotări / sevicii /

producție, S+P+2E pentru zona de locuințe și indici urbanistici P.O.T. = 30% și C.U.T. = 0,7

pentru zona de dotări / sevicii / producție, P.O.T. = 40% și C.U.T. = 1,2 pentru zona de

locuințe.

P.U.Z. "Dezvoltare zona activități economice cu caracter industrial, servicii și birouri",

Str. Calea Torontalului, Timișoara, aprobat prin H.C.L. 641/28.11.2018

Pe o suprafaţă de 81300 m.p. se propune dezvoltarea unei zone cu caracter industrial

pentru instituții și servicii publice cu un regim de înălțime maxim S+P+4E +Er și indici

urbanistici P.O.T. = 60% și C.U.T. = 1,2.

Prin urmare, în acest teritoriu se preconizează o dezvoltare a terenurilor virane libere de

construcții pentru crearea unei zone cu funcțiuni mixte: constructii industriale nepoluante,

depozitare, servicii, comert, birouri, cazare si locuinte de serviciu. Acest tip de funcţiuni sunt

preferate datorită amplasamentului și a poziționării în vecinătatea unor zone similare.

2.2. Încadrarea în localitate

Parcela studiata se situează în zona de nord a municipiului Timișoara, în intravilan,

avand caracter nedefinit conform P.U.G. Timisoara aprobat prin H.C.L. 157/2002 prelungit prin

H.C.L. 131/2017. Vecinatațile terenului studiat sunt alcătuite din Parcul Industrial și Tehnologic

Timișoara, fabrica Coca Cola, fabrică Flextronics, ansamblu de servicii, comerț, birouri și

locuințe de serviciu Agil, precum și alte dezvoltări cu caracter industrial de dimensiuni mai

mici.

Amplasamentul studiat este delimitat astfel :

- la nord : D.N.6 (Calea Torontalului);

- la sud : P.I.T.T. (Parcul Industrial si Tehnologic Timisoara);

- la vest : P.I.T.T. (Parcul Industrial si Tehnologic Timisoara);

- la est: teren situat în proprietate privată.

Amplasamentul studiat are următoarele distanțe față de vecinătăți :

- la nord: la 45 m față de P.U.Z. "Dezvoltare zona activități economice cu caracter industrial,

servicii și birouri", Str. Calea Torontalului, Timișoara, aprobat prin H.C.L. 641/28.11.2018;

URBANEI! CONTROL

URBAN CONTROL TM Pagina 6 din 23

TEL: 0734 875 542

- la sud: la 44 m față de hale industriale din cadrul P.I.T.T. (Parcul Industrial si Tehnologic

Timisoara);

- la vest: la 15 m față de hale industriale din cadrul P.I.T.T. (Parcul Industrial si Tehnologic

Timisoara);

- la est: la 188 m față de hală producție Coca Cola.

Amplasamentul studiat are următoarele distanțe față de construcții și P.U.Z. -uri cu

destinația de locuințe:

- la vest: la 275 m față de Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă servicii, birouri şi

locuinţe de serviciu" Calea Torontalului, Timişoara, aprobat prin H.C.L. 77 din 23.02.2010;

- la sud: la 506 m față de Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe individuale, colective, funcţiuni

complementare, comerţ şi servicii", zona Calea Torontalului, DN6 km 562+850, Timişoara,

aprobat prin H.C.L. 77 din 23.02.2010;

- la sud: la 1046 m față de construcție de locuit intabulată conform datelor oficiale ale Oficiului

de Cadastru și Publicitate Imobiliara Timișoara, identificată prin C.F. 426338;

Date C.F.

Terenul studiat (liber de construcţii), identificat prin nr. C.F. 449 160 are o suprafaţă

totală de 50 800 m.p., este compus dintr-o singură parcelă, aflată în proprietatea lui Dehelean

Alexandru Octavian. Imobilul nu are înscrieri privitoare la sarcini.

2.3. Elemente ale cadrului natural

Pe teren nu există construcţii. Terenul neconstruit este în cea mai mare parte ocupat cu

zone verzi cu plantaţii joase, exista câțiva arbori pe limita de proprietate de la stradă care în

limita posibilităților vor fi pastrați sau replantați în cadrul parcelelor rezultate.

Caracteristici climatice ale zonei

Temperatura aerului:

- media lunară maximă + 20 - 28 C ( iulie- august )

- media lunară minimă - 1 - -2 C ( ianuarie )

- temperatura medie multianuala a aerului : 8,8gr C

- data medie a primului îngheţ : 11 octombrie

- nr. mediu al zilelor tropicale [T max. > 30 gr. C] : 8 zile/an

- durata medie de strălucire a soarelui : 1924,1 ore/an

Precipitaţii :

- media lunară maximă 70- 80 mm. ( iunie )

- cantitatea medie multianuala a precipitaţiilor : 660 mm/an

- număr mediu al zilelor cu ninsoare : 28 zile/an

- număr mediu al zilelor cu bruma : 25 zile/an

URBANEI! CONTROL

URBAN CONTROL TM Pagina 7 din 23

TEL: 0734 875 542

Vântul: direcţii predominante: N-S 16 %

E-V 13 %

Caracteristici geo-tehnice ale terenului

Amplasamentul aproximativ plan orizontal este la momentul prezent liber de construcții. Detalii

despre caracteristicile geo-tehnice ale terenului sunt prezentate în studiul geotehnic, anexă la

prezenta documentaţie.

Conform normativului P 100 pentru proiectarea antiseismică a constructiilor şi a hărtii

de zonare teritorială din punct de vedere al valorii K S, oraşul Timişoara se găseşte amplasată în

zona seismică de calcul “D”, perioada de colţ TC = 1.0 sec, coeficientul KS = 0,16.

2.4. Circulaţia

În prezent, terenul este adiacent la Calea Torontalului, fără racord de acces auto.

2.5. Ocuparea terenurilor

În prezent în zona studiată funcţiunea predominanta este industriala și de servicii. Pe

terenul ce urmează a fi reglementat în cadrul P.U.Z. nu există construcţii.

În cadrul zonei studiate, fondul construit existent este constituit din:

- servicii, depozitare și industrie în cadrul P.I.T.T.;

- producție și depozitare vis a vis de zona studiată, pe Calea Torontalului;

- servicii, comerț, birouri și locuințe de serviciu, P.U.Z. Agil, la 275 m de zona studiată.

2.6. Echiparea edilitară

Alimentare cu apă şi canalizare menajeră

Conform avizului tehnic de amplasament Nr. 4765/18.03.2019 (UR2019-003619) emis de

serviciul tehnic din cadrul S.C. AQUATIM S.A. în zonă sunt următoarele tipuri de conducte:

- conductă de apă potabilă Ø250 (situată pe Calea Torontalului);

- conductă de canalizare Ø250 (situată pe Calea Torontalului).

Gaze naturale

Conform avizului de principiu Nr. 4525/01.14.2019 (UR2019-003619) emis de departamentul

„acces la rețea” din cadrul S.C. DELGAZ GRID S.A. în zonă sunt următoarele tipuri rețele de

gaz:

- rețea de gaz situată pe Calea Torontalului.

Energie termică

Conform avizului de amplasament Favorabil Nr. UR2019-003619 emis de departamentul tehnic

din cadrul S.C COLTERM S.A. în zonă nu există rețele termice și de apă rece hidrofor.

URBANEI! CONTROL

URBAN CONTROL TM Pagina 8 din 23

TEL: 0734 875 542

Alimentarea cu energie electrică

Conform avizului de amplasament Favorabil Nr. 251048000/03.01.2019 (UR2019-003619)

emis de Unitatea Operativă MT/JT Timișoara din cadrul S.C ENEL DISTRIBUȚIE BANAT

S.A. în zonă există rețele electrice în exploatare pe Calea Torontalului precum și în incinta

P.I.T.T. în dreptul accesului propus prin P.U.Z.

Telefonie

Conform avizului de amplasament Favorabil Nr. 442/19.03.2019 (UR2019-003619) emis de

direcția suport operațional și control avize tehnice din cadrul S.C TELEKOM ROMÂNIA

COMMUNICATIONS S.A. în zonă nu există rețele și echipamente de comunicații electronice.

Transport public

Conform avizului de amplasament Favorabil UR2019-003619 din 14.03.2019 emis de serviciul

tehnic din cadrul S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A. în zonă

se desfățoară transport public cu autobuze S.T.P.T. (linia Expres 6).

2.7. Probleme de mediu

Relaţia cadrul natural – cadrul construit

În zonă nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului, fiind reglementată ca

teren situat în intravilanul extins.

Terenul studiat are categoria de folosință de teren arabil, deci fără surse de poluare

semnificativă a mediului.

Se va asigura un balans optim între suprafețele ocupate de construcții si cele rezervate

spațiilor verzi.

În prezent, zona este dotată cu reţea de canalizare centralizată, respectiv reţea de

distribuţie a apei potabile.

Evidenţierea riscurilor naturale şi antropice

Nu sunt riscuri naturale sau artificiale în zona studiată sau în vecinătăţi.

Marcarea punctelor şi traseelor din sistemul căilor de comunicaţii şi din categoriile echipării

edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă : - nu e cazul.

Evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie: - nu e cazul.

Evidenţierea potenţialului balnear şi turistic: - nu e cazul.

2.8. Opţiuni ale populaţiei

Terenul din zona studiată este propretate privată, iar în zonă sunt amplasate în principal

imobile cu destinația de: construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri

și locuințe de serviciu.

URBANEI! CONTROL

URBAN CONTROL TM Pagina 9 din 23

TEL: 0734 875 542

Primăria Municipului Timişoara ca autoritate locală are rol de decizie şi mediere a

intereselor individuale şi a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltări controlate în

teritoriu, fiind susţinută de către Consiliul Judeţean Timiş ca autoritate cu rol de coordonare a

amenajării teritoriului la nivel judeţean.

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică facilitează

accesul populaţiei la luarea deciziilor din administraţia publică, la consultarea documentaţiilor

de amenajarea teritoriului şi urbanism, propunerile acestora fiind analizate, iar cele viabile

preluate şi integrate în aceste documentaţii. Consultarea populaţiei se realizează prin anunţuri

publice, consultare în diferitele faze de elaborare şi/sau dezbatere publică.

Capitolul III – PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Conform studiilor efectuate, zonele actual libere de construcții pot intra într-o etapă de

dezvoltare care să răspundă actualelor cerinţe ale unui oraş european în creştere. Prin urmare

este necesară studierea terenurilor libere de construcții în perspectiva dezvoltării unor noi spații

pentru construcții industriale, depozitare, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu.

În acestă perspectivă şi în urma solicitărilor beneficiarilor, se propune realizarea unei

zone pentru construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, cazare

și locuințe de serviciu în corelare cu reglementările existente pentru teritoriul în care este

amplasată, respectiv cu alte dezvoltări propuse în vecinătate.

3.2. Prevederi ale P.U.G. Timişoara

Zona studiată face parte din intravilanul municipiului Timişoara, pentru care se aplică

prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara (HCL 157/2002, prelungit)

În prezent funcţiunea parcelei studiate este parte din intravilanul municipiului Timișoara

cu caracter nedefinit, prin prezentul P.U.Z. se propune o zonă de constructii industriale

nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu . În zona studiată

au fost deja aprobate documentaţii de urbanism pentru unitati industriale, de depozitare, servicii

si locuințe de serviciu.

Amplasarea construcțiilor noi se va face cu respectarea distanțelor minime obligatorii

față de drumul public și construcții vecine conform ordinului 994/2018 O.M.S.

URBANEI! CONTROL

URBAN CONTROL TM Pagina 10 din 23

TEL: 0734 875 542

3.3.Valorificarea cadrului natural

În prezent pe amplasament nu există plantaţii înalte masive, care să pună problema

menţinerii acestora. Există câțiva arbori pe limita de proprietate de la stradă care în limita

posibilităților vor fi pastrați sau replantați în cadrul parcelelor rezultate.

3.4. Modernizarea circulaţiei

Accesele pietonale şi rutiere la obiectivul propus se vor asigura din strada existentă,

aflată în incinta Parcului Industrial și Tehnologic Timișoara.

În incinte se vor prevedea alei carosabile, alei pietonale şi parcaje. Se vor asigura parcări

la nivelul terenului pentru imobilele nou construite.

Vor fi respectate căile de intervenţie pentru maşinile de pompieri prevăzute in

NORMATIVUL P 118/1999.

3.5. Zonificare funcţională - reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici

Pe o suprafaţă de 50 800 mp. se propune dezvoltarea unei zone cu funcţiunea de

construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe

de serviciu.

Locuințele de serviciu se vor realiza doar la ultimul nivel al imobilelor propuse

Pentru teritoriul studiat se propun următoarele:

Indici urbanistici

Pentru zona de construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri,

unități de cazare și locuințe de serviciu.

Indicii urbanistici raportați la de utilizare a terenului propuşi sunt:

P.O.T.max = 40 %

C.U.T. max = 1.6

Regimul maxim de înălţime propus pentru zonă este P+3E.

H maxim cornișă propus pentru zonă este 15 m.

Zonă verde de minim 20%.

Zona verde este compusă din terenul aferent parcelelor 30 și 31 (în proporție de 100%

zonă verde), 39,00% din suprafata parcelei 09 și 18,00% din suprafata parcelei 20,

rezultând o suprafață totală de zonă verde de 20% din suprafata terenului reglementat.

De asemena se impun urmatoarele:

Realizarea unei zone de spațiu verde – parc amenajat, parcela 28.

URBANEI! CONTROL

URBAN CONTROL TM Pagina 11 din 23

TEL: 0734 875 542

Realizarea unor drumuri de incintă pentru a asigura accesul la fiecare imobil propus.

Realizarea de parcări pe fiecare parcela rezultată în parte precum și posibilitatea

asigurării necesarului numărului de locuri de parcare pe parcele învecinate în funcție de

necesități.

Rezolvarea într-un sistem centralizat a alimentării cu apă şi canalizării, precum şi a

celorlalte utilităţi.

Bilanţ teritorial

Existent Propus

Teren studiat 50800 mp 100,00 % 50800 mp 100,00 %

Teren cu caracter nedefinit 50800 mp 100,00 % 0mp 0,00 %

Zonă mixtă - Construcții industriale

nepoluante, servicii, comerț, birouri,

cazare și locuințe de serviciu

0 mp 0,00 % 40563mp 79,85 %

Zonă căi de comunicație rutieră și

amenajări aferente ce vor fi trecute

în domeniul public

0 mp 0,00 % 77 mp 0.15 %

Zonă verde 0 mp 0.00 % 10160 mp 20.00%

TOTAL 50800 mp 100,00 % 50800 mp 100,00 %

Indici urbanistici individuali, pe fiecare parcelă rezultată în parte:

PARCELA Din care Zonă

verde (%)

P.O.T.

max.

C.U.T.

max.

Regim maxim

de înălțime

H max.

cornisa (m)

01 0,00% 46,00% 1,9 P+3E 15

02 0,00% 45,00% 1,8 P+3E 15

03 0,00% 41,00% 1,7 P+3E 15

04 0,00% 40,00% 1,6 P+3E 15

05 0,00% 41,00% 1,6 P+3E 15

06 0,00% 42,00% 1,7 P+3E 15

07 0,00% 41,00% 1,6 P+3E 15

URBANEI! CONTROL

URBAN CONTROL TM Pagina 12 din 23

TEL: 0734 875 542

08 0,00% 47,00% 1,9 P+3E 15

09 39,00% 32,00% 1,3 P+3E 15

10 0,00% 41,00% 1,7 P+3E 15

11 0,00% 50,00% 2,0 P+3E 15

12 0,00% 48,00% 1,9 P+3E 15

13 0,00% 55,00% 2,2 P+3E 15

14 0,00% 60,00% 2,4 P+3E 15

15 0,00% 60,00% 2,4 P+3E 15

16 0,00% 60,00% 2,4 P+3E 15

17 0,00% 60,00% 2,4 P+3E 15

18 0,00% 70,00% 2,8 P+3E 15

19 0,00% 55,00% 2,1 P+3E 15

20 18,00% 32,00% 1,3 P+3E 15

21 0,00% 55,00% 2,2 P+3E 15

22 0,00% 55,00% 2,2 P+3E 15

23 0,00% 50,00% 2,0 P+3E 15

24 0,00% 48,00% 2,0 P+3E 15

25 0,00% 52,00% 2,1 P+3E 15

26 0,00% 48,00% 1,9 P+3E 15

27 0,00% 52,00% 2,2 P+3E 15

28 0,00% 52,00% 2,2 P+3E 15

29 0,00% 0,00% - - -

30 100,00% 10,00% 0,1 P 5

31 100,00% 10,00% 0,1 P 5

32 0,00% 0,00% - - -

33 70,00% 0,00% - - -

34 0,00% 0,00% - - -

URBANEI! CONTROL

URBAN CONTROL TM Pagina 13 din 23

TEL: 0734 875 542

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

A. ALIMENTARE CU APĂ.

a) Situaţia existentă.

În prezent parcela studiată nu are instalaţii de alimentare cu apă potabilă sau

industrială.

b) Situaţia propusă.

Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer

pentru locatari, angajati şi pentru igienizarea spaţiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus

pentru acest P.U.Z. este format dintr-un bransament de apa potabila din sistemul centralizat

de apă al municipiului Timisoara existent. Bransamnetul de apa potabila se va realiza din

zona PITT Calea Torontalului cu conducte de polietilenă din PE – ID, având diametrul de

160 mm, conform planșelor anexate. Din aceast bransament se vor racorda toate cladirile

propuse.

Bransamentul proiectat va asigura atât consumul menajer cât şi completarea rezervei

de apa pentru stins incendiu ce va fi propusa. Conductele vor fi pozate subteran, la o

adâncime de cca. 1,1 – 1,5 m în lungul străzilor conform planşelor anexate. Debitul şi

presiunea necesare în reţelele de distribuţie aşa cum rezultă din breviarul de calcule vor fi

asigurate de staţiile de pompare ale localităţii.

Avizul de principiu la faza PUZ nu autorizează execuţia lucrărilor de investiţii. La fazele

următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire pentru lucrările

propriu zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate

detaliile de execuţie necesare constructorului precum şi avizele de gospodărie subterană

pentru reţelele edilitare din zonă.

B. CANALIZARE.

a) Situaţia existentă.

În prezent terenul nu este sistematizat, are funcţiunea de teren agricol şi în concluzie

nu există canalizare menajeră sau pluvială în zonă.

b) Situaţia propusă.

Canalizarea propusă pentru PUZ – ul studiat se va face în sistem separativ

(canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale).

1. Canalizarea apelor uzate menajere

URBANEI! CONTROL

URBAN CONTROL TM Pagina 14 din 23

TEL: 0734 875 542

Se va realiza o racordare la sistemul de canalizare al municipiului Timisoara

existent in zona PITT Calea Torontalului, conform planşelor anexate. Racordul de4

canalizare se va realiza din materiale agrementate în acest scop și va fi realizată din PVC –

KG cu diametrul de 250 mm. Pe traseul reţelelor interioare de canalizare vor fi amplasate

cămine de vizitare şi intersecţie cu un diametru de minim 1 m. Din această rețea interioara

se vor realiza racorduri de canalizare pentru fiecare parcelă în parte.

Conductele de canalizare va fi poziţionată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm

grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de cca. 15 cm iar lateral de 20 cm.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, reţelele de canalizare vor fi

prevăzute obligatoriu cu cămine de vizitare amplasate la o distanţă maximă de 50 m unul de

altul, conform STAS 3051. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a

direcţiei, de intersecţie cu alte canale şi în puncte de schimbare a pantelor.

Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii şi întreţinerii

acestora, pentru curăţirea şi evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau

calitativ al apelor.

Căminele de vizitare vor fi realizate din elemente prefabricate din beton având

etanşare cu garnitură de cauciuc. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile.

2. Canalizarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe cladiri, platformele betonate drumuri şi trotuare vor fi colectate

prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor – separator de hidrocarburi şi

dirijate spre un bazin de retenţie, propuse conform planşelor anexate. Bazinul de retenţie va

avea un volum de 520 m3. Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreţinerea

spaţiilor verzi prevăzute (1,0153 ha), conform planşelor anexate.

Rezultă volumul de apă colectat la o ploaie:

Vcolectat = 518,72 m3.

Volumul de apă colectat anual este:

Vanual = 32.319 m3 /an.

La execuţie se vor respecta distanţele minime între utilităţi conform normelor în

vigoare.

BREVIAR DE CALCULE

A. ALIMENTAREA CU APĂ.

1. Necesarul de apă.

URBANEI! CONTROL

URBAN CONTROL TM Pagina 15 din 23

TEL: 0734 875 542

1.1. Locatari: 750 persoane

- normă de consum = 140 l /om /zi.

1.2. Dotari, institutii publice si servicii numar utilizatori: 930 persoane.

- normă de consum = 30 l /om /zi.

Qzimed = 1,06 x 1,30 x [(750 x 140) + 930 x 30)] /1000 = 183,14 m3 /zi = 2,12 l /s.

Qzimax = 1,3 x Qzimed = 238,08 m3 /zi = 2,76 l /s.

Qorarmax = 2,8 x Qzimax /24 = 27,78 m3 /h.

Asigurarea necesarului de apă se va realiza prin extinderea reţelei de apa potabila a

municipiului Timisoara. Această extindere de reţea va asigura şi alimentarea hidranţilor de

incendiu exteriori ce vor fi poziţionaţi pe aceasta, pentru stingerea unui eventual incendiu în

zona studiată.

B. CANALIZARE.

1. Debitele de calcul pentru canalizare menajeră.

Quz zimed = 1 x Qzimed = 183,14 m3 /zi = 2,12 l /s.

Quz zimax = 1 x Qzimax = 238,08 m3 /zi = 2,76 l /s.

Quz orarmax = 1 x Qorarmax = 27,78 m3 /h.

2. Debitele de calcul pentru apele pluviale.

Pentru calcularea debitului de ape pluviale se utilizează formula:

Qpluvial = m x i x ΣS x Ø – unde;

m – coeficient de reducere, care ţine seama de capacitatea de

înmagazinare în timp a reţelei de canalizare;

m = 0,8 deoarece durata de scurgere este mai mică de 40 minute.

i – intensitatea normală a ploii de calcul;

i = 140 l /s x ha – stabilit conform STAS 9470 – 73.

S – suprafaţa bazinului aferent secţiunii considerate în ha;

S cladiri = 1,2525 ha;

S circulaţii = 2,8699 ha;

S zona verde = 1,0153 ha;

URBANEI! CONTROL

URBAN CONTROL TM Pagina 16 din 23

TEL: 0734 875 542

Ø – coeficient de scurgere corespunzător suprafeţei S.

Ø = 0,95 – pentru cladiri;

Ø = 0,85 – pentru circulaţii;

Ø = 0,10 – pentru zona verde;

În concluzie;

Qpluvial = 0,8 x 140 x (1,2525 x 0,95 + 2,8699 x 0,85 + 1,0153 x 0,10) =

417,85 l /s.

Timpul teoretic a unei ploi la intensitate maximă este de:

tp = tcs + L/60 x Vi = 12 + 365/42 = 20,69 min.

Rezultă volumul de apă colectat la o ploaie:

Vcolectat = 417,85 x 20,69 x 60 /1.000 = 518,72 m3.

Se propune amplasarea unui bazin de retenție, având capacitatea de 520 m3.

Volumul de apă colectat anual este:

Vanual = (630 mmH2O /an x 51.300,00 m2) /1.000 = 32.319 m3 /an.3.7.

Protecţia mediului

3.7.1. DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE

Antreprenorii vor aplica standarde şi proceduri de construcţii nedăunătoare mediului. Se

vor respecta standardele privind protecţia mediului: pot părăsi amplasamentul numai

containerele închise, vehiculele trebuie spălate înainte de părăsirea amplasamentului,

documentele de însoţire a transportului trebuie întocmite conform cerinţelor legale.

Containerele metalice pentru stocarea temporară a deșeurilor din construcţii şi demolări

vor fi amplasate pe o platformă betonată existentă sau stocarea recipienţilor se va realiza pe o

suprafaţă impermeabilizată şi acoperită în vederea evitării levigării conţinutului în caz de

precipitaţii.

3.7.2. PREVENIREA RISCURILOR NATURALE

Surse de poluanţi pentru apele subterane în perioada de execuţie, respectiv exploatare,

nu există.

Riscurile care pot apărea pentru sănătatea umană sau pentru mediu sunt cele din

perioada de execuţie a lucrărilor.

Poluanţii pentru aer în timpul execuţiei sunt: praful, zgomotul, gaze de eşapament.

Praful rezultă de la execuţia săpăturilor, împrăştierea nisipului, a pământului, din

URBANEI! CONTROL

URBAN CONTROL TM Pagina 17 din 23

TEL: 0734 875 542

compactare etc.

3.7.3. EPURAREA ȘI PREEPURAREA APELOR UZATE

Apele uzate menajere se vor colecta printr-o extindere a reţelei de canalizare ape uzate

menajere a municipiului Timișoara, existentă pe Calea Torontalului. Extinderea reţelei de

canaliozare se va realiza de-a lungul drumului propus pe parcela studiată cu o conductă de PVC

cu diametrul de 250 mm.

Apele pluviale de pe platformele betonate, drumuri şi trotuare vor fi colectate prin

intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor – separator de hidrocarburi şi dirijate

spre un bazin de retenţie propus conform planşelor anexate. Bazinul de retenţie va avea un

volum de 340 m3. Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreţinerea spaţiilor

verzi prevăzute, iar surplusul va fi descărcat controlat, gravitaţional sau prin pompare în rețeaua

de canalizare stradală, la 30 de minute de la terminarea precipitațiilor.

3.7.4. DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEŞEURILOR

Deşeurile menajere se vor colecta în europubele, care se vor amplasa pe o platformă

amenajată. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmă specializată, care va depozita pe deponeul

autorizat din localitate sau din apropiere.re

3.7.5. RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE MALURI,

PLANTĂRI DE ZONE VERZI, ETC.

Terenurile cu fostă destinaţie agricolă nu sunt degradate.

Se va asigura o suprafaţă de 20% din suprafața totală a terenului reglementat de 50 800

m.p., pentru spaţii verzi amenajate.

3.7.6. ORGANIZAREA SISTEMELOR DE SPAȚII VERZI

Prin implementarea planului se vor realiza parcele cu destinația de zonă verde cu o

suprafață totală cumulată de 20 % din suprafața totală a terenului reglementat și se va planta

minimum un arbore la fiecare 200 mp de spaţiu verde, liber în jurul construcţiei.

3.7.7. PROTEJAREA BUNURILOR DE PATRIMONIU, PRIN INSTITUIREA DE

ZONE PROTEJATE

Nu este cazul.

3.7.8. REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ

După finalizarea lucrărilor de construcție și rutiere: circulații carosabile și alei pietonale,

platforme și parcări - se vor realiza amenajarări ale incintelor rezultate în urma P.U.Z. cu spații

verzi și plantații de arbori, deasemenea se vor realiza parcele cu destinația de zonă verde ce or

însuma o suprafața totală de 20% din totalul zonei reglementate prin P.U.Z.

URBANEI! CONTROL

URBAN CONTROL TM Pagina 18 din 23

TEL: 0734 875 542

3.7.9. VALORIFICAREA POTENȚIALULUI BALNEAR – DUPA CAZ

Nu este cazul.

3.7.10. ELIMINAREA DISFUNCŢIONALITĂŢILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE

COMUNICAŢIE ŞI AL REŢELELOR EDILITARE MAJORE

Odată cu finalizarea infrastructurii rutiere din zonă, cu accent pe execuţia a patru benzi

de circulaţie pe drumul naţional DN6, execuţia bretelelor colectoare, a Centurii ocolitoare

Timişoara Vest, cu nodul rutier de la km 566+200 (intersecţie cu drumul naţional DN6), se vor

îmbunătăţi semnificativ condiţiile de trafic în zonă şi implicit accesul şi circulaţia rutieră de

deservire a terenului studiat. Deasemenea prin drumul propus ce pornește din strada Johan Wolf

și se descarcă în Calea Torontalului dezvoltarea propusă prin prezentul P.U.Z. va contribui la

fluidizarea treficului în zona studiată.

Parcelele rezultate în urma dezvoltării se vor racorda la sistemele centralizate ale

orașului (apă, canalizare, energie electrică și gaz) prin extinderea rețelelor existente în zonă.

I. Caracteristicile planurilor și programelor cu privire în special la:

a) Gradul în care Planul Urbanistic Zonal creează un cadru pentru proiecte şi alte

activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de

funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor

Odată cu dezvoltarea oraşului se impune reglementarea terenurilor libere de construcții

din intravilanul orașului, care să completeze ambientul urban existent. Este şi cazul de faţă, în

care se doreşte armonizarea funcţiunilor propuse cu dezvoltarea inerentă citadină a terenurilor

din zone industriale nefolosite, care în mare parte nu se justifică economic şi sunt anacronice cu

peisajul urban în dezvoltare.

Prezentul plan urbanistic zonal creează cadrul propice dezvoltării unei zone pentru

construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de

serviciu.

Amplasamentul se află pe o stradă cu intensitate a traficului rutier medie, Calea

Torontalului. Poziţionarea acestuia în vecinătatea unei zone de construcții industriale

nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri și locuințe de serviciu existente a constituit

premisa elaborării prezentului P.U.Z. pentru extinderea acetei zone.

b) Gradul în care Planul Urbanistic Zonal influenţează alte planuri şi programe,

inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele

Prezentul P.U.Z. se integrează în alte planuri şi programe, respectiv în Conceptul

general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) Timişoara și în programele de dezvoltare urbană

din cadrul noului P.U.G.

URBANEI! CONTROL

URBAN CONTROL TM Pagina 19 din 23

TEL: 0734 875 542

În concluzie, prezentul plan concordă funcţional şi peisagistic cu celelalte studii, planuri

şi programe din zonă.

c) Relevanţa planului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din

perspectiva dezvoltării durabile

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor şi metodelor de

dezvoltare socio-economică, al căror fundament îl reprezintă în primul rând asigurarea unui

echilibru între aceste sisteme socio-economice şi elementele capitalului natural. Pe terenul

studiat nu sunt edificate nici un fel de construcţii.

Terenul studiat este în cea mai mare parte ocupat cu zone verzi cu plantaţii joase, există

câțiva arbori pe limita de proprietate de la stradă care în limita posibilităților vor fi pastrați sau

replantați în cadrul parcelelor rezultate.

Prin implementarea planului se va păstra un procent minim de zonă verde de 20 % şi s-

ar sistematiza zona în sensul dezvoltării durabile, asigurându-se echilibrul dintre edificările

existente în zonă și cele propuse, fără un impact semnificativ asupra mediului, şi cadrul natural.

d) Probleme de mediu relevante pentru plan sau program:

Conform prezentului plan propus, se vor desfăşura doar activităţi cu impact

nesemnificativ sau redus asupra mediului. Influența activităţilor asupra factorilor de mediu este

prezentată în continuare:

Problemele principale se referă la manipularea deşeurilor de construcţii rezultate,

selectarea materialelor şi a metodelor de construcţii cu impact limitat asupra mediului.

Se va efectua îngrădirea siturilor de construcţie urmând a se impune măsuri generale de

protecţie şi siguranţă. Inconvenientele temporare cauzate de lucrările de construcţie ar trebui să

fie diminuate prin intermediul planificării şi al coordonării dintre antreprenori, vecini şi

autorităţii, la faza D.T.A.C.

Antreprenorii vor aplica standarde şi proceduri de construcţii nedăunătoare mediului. Se

vor respecta standardele privind protecţia mediului: pot părăsi amplasamentul numai

containerele închise, vehiculele trebuie spălate înainte de părăsirea amplasamentului,

documentele de însoţire a transportului trebuie întocmite conform cerinţelor legale.

Măsuri de protecţie a mediului pentru perioada de execuţie

Pentru lucrările de construire se vor folosi firme abilitate în acest sens. Se vor lua

următoarele măsuri pentru protejarea factorilor de mediu:

apa

- Se vor verifica şi, dacă va fi cazul, se vor goli canalele şi conductele înainte de dezafectare,

astfel încât să se excludă posibilitatea infiltraţiilor în sol de substanţe lichide şi contaminarea

pânzei freatice.

URBANEI! CONTROL

URBAN CONTROL TM Pagina 20 din 23

TEL: 0734 875 542

- Deşeurile se vor preda, conform avizului eliberat de Primăria Timişoara, către agenţi

economici autorizati, contractaţi în acest scop.

aerul

- Se va evita efectuarea de lucrări generatoare de praf în condiţii meteorologice nefavorabile:

vânt puternic, ploi torenţiale.

- Deşeurile lemnoase vor fi depozitate separat, până la predarea acestora. Nu se vor permite

arderile cu foc deschis a acestora sau a altor tipuri de deşeuri.

solul

- Ca urmare a respectării disciplinei în construcţii, se va evita contaminarea solului cu deşeuri

de construcţii şi demolări.

- Containerele metalice pentru stocarea temporară a deșeurilor din construcţii şi demolări vor fi

amplasate pe o suprafaţă impermeabilizată şi acoperită în vederea evitării levigării conţinutului

în caz de precipitaţii.

Relevanţa P.U.Z. pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu

Se va respecta O.U.G. 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006, precum şi actele

normative subsecvente.

Managementul deşeurilor

Se va întocmi, pentru faza D.T.A.C., planul de eliminare al deşeurilor din construcţii şi

demolări, conform cerinţelor de protecţie a mediului şi se vor respecta condiţiile din avizul

P.M.T. pentru gestionarea deșeurilor generate pe parcursul lucrărilor. Se vor valorifica

materialele reciclabile sau refolosibile.

Ulterior, după ridicarea imobilelor deşeurile menajere se vor colecta în europubele, care se vor amplasa pe o platformă amenajată în cadrul fiecărei parcele, acestea vor fi împrejmuite,

impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere şi vor fi prevăzute cu sistem de spălare

şi sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de

producere a gunoiului şi a ritmului de evacuare a acestuia şi vor fi întreţinute în permanentă

stare de curăţenie. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmă specializată.

Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase

În cazul identificării de deșeuri clasificare ca si periculoase conform H.G. 856-2002

acestora prin responsabilul de şantier, se vor lua următoarele măsuri:

- Containerele utilizate trebuie să asigure un grad ridicat de impermeabilizare - nu este permisă

scurgerea de lichide din recipienţi în timpul manipulării (stocării) şi al transportului.

- Este necesară asigurarea acoperirii zonei de stocare pentru a împiedica spălarea deşeurilor din

containere în caz de precipitaţii.

- Este obligatorie utilizarea de containere care să poată fi închise şi securizate.

Protecţia calităţii apelor

URBANEI! CONTROL

URBAN CONTROL TM Pagina 21 din 23

TEL: 0734 875 542

Pe lângă măsurile descrise mai sus, la capitolul de regelementări edilitare, vor fi luate

toate măsurile pentru respectarea Legii 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare,

precum şi actele normative subsecvente, respectiv H.G. nr. 188/2002 (NTPA002)..

Sistemul de alimentare cu apă este realizat centralizat, prin branşare la reţelele publice

de alimentare cu apă.

Canalizarea a fost prevazută în sistem divizor, cu colectarea locală şi evacuarea

controlată a surplusului de apă din precipitaţii. Apele pluviale colectate de pe platforme, se vor

evacua cu pretratare, fiind prevăzute separatoare de hidrocarburi.

Prin soluţiile tehnice adoptate pentru colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere,

adică canalizare subterană din tuburi P.V.C. se elimină posibilitatea infiltraţiilor în sol,

prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

Protecţia calităţii aerului

Pe lângă măsurile descrise mai sus, utilajele tehnologice și de transport folosite în timpul

construcției si operării ulterioare vor respecta H.G. 1209/2004 modificată prin H.G. 2176/2004

privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe

masini mobile nerutiere și a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier

de persoane sau de marfa și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze și particule

poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei.

Protecția solului

Pe lângă măsurile descrise mai sus, dacă vor apărea pe parcursul lucrărilor, fracţiuni de

sol contaminat, acestea pot fi stocate temporar în incinta amplasamentului de unde au fost

excavate.

Conform H.G. 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării

solului şi subsolului, deţinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate

şi proiectul tehnic pentru curăţarea/remedierea şi/sau reconstrucţia ecologică a zonei afectate.

II. Caracteristicile efectelor ale zonei posibil a fi afectate cu privire în special la :

a) probabilitatea, durata, frecvența și reversibilitatea efectelor

Se are în vedere că proiectul se va armoniza cu tendinţa zonei de a moderniza peisajul

actualmente neamenajat cu funcţiuni specifice necesităților socio-economice.

b) natura cumulative a efectelor – nu este cazul.

c) natura transfrontaliera a efectelor – nu este cazul.

d) riscul pentru sănătatea umană

În vederea asigurării protecţiei mediului şi a sănătăţii oamenilor, în cadrul prezentei

documentaţii se prevăd măsurile ce se impun a fi luate pentru faza de implementare a planului

propus.

Lucrările proiectate nu influenţează negativ mediul in ansamblul său. În zonă nu există

obiective de interes public care ar trebui să fie protejate.

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor- nu este cazul

URBANEI! CONTROL

URBAN CONTROL TM Pagina 22 din 23

TEL: 0734 875 542

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de :

(i) Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural

În conformitate cu „Planul de amenajare a teritoriului, sectiunea III - Zone protejate” şi

anexele sale, nu există zone ecologice de interes, desemnate în vecinatatea amplasamentului.

În apropierea perimetrului studiat nu se afla nici o arie de protecţie avifaunistică sau arii

speciale de conservare reglementate conform O.U.G. nr. 236/2000 privind regimul ariilor

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi

completările ulterioare, până la Legea 345/2006.

(ii) Depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului – nu se vor depăşi

valorile limită.

(iii) Folosirea terenului în mod intensiv

Terenul studiat în suprafaţă de 50 800 m.p. are prevăzute zone verzi de minim 20% din

suprafața totală.

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan

naţional, comunitar sau internaţional.

Nu e cazul.

3.8. Obiective de utilitate publică

a) Realizarea reţelelor de utilităţi

Terenul pe care se propune investiţia este liber de construcții și nu sunt racorduri în

incintă la reţelele edilitare: electrice, gaz, apă / canalizare. Prin realizarea investiţiei propuse se

vor realiza racordurile la rețelele urbane existente în zonă.

Toate costurile privind extinderi, redimensionări de reţele şi branşamente vor fi

suportate de către beneficiar.

b) Realizarea căilor de comunicaţii:

Toate costurile privind realizarea acceselor şi a căilor de circulaţie pe terenul

beneficiarului vor fi suportate de către acesta.

Capitolul IV - CONCLUZII / MĂSURI ÎN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanţă cu Ghidul privind

metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al

Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi prevederile legale în vigoare.

URBANEI! CONTROL

URBAN CONTROL TM Pagina 23 din 23

TEL: 0734 875 542

La baza stabilirii categoriilor de intervenţie, reglementări şi restricţii impuse au stat

următoarele obiective principale:

- încadrarea în Planul Urbanistic General al municipiului Timişoara;

- asigurarea amplasamentelor şi amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute

Prezentul P.U.Z. are un caracter de reglementare ce explicitează prevederile referitoare

la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare şi conformare a construcţiilor pe zona

studiată. Planul Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al municipiului

Timişoara.

Întocmit,

Arh. Laura COLOJOARĂ

Arh. Laura MĂRCULESCU

URBANEI! CONTROL

Atasament: R.L.U._-_PUZ_-_P.I.T.T._(H.C.L).pdf

URBAN CONTROL TM Pagina 1 din 14

TEL: 0734 875 542

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM ( R.L.U.) AFERENT P.U.Z.

DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU

Calea Torontalului, F.N., Timişoara, Judeţul Timiş, identificat prin CF. nr. 449 160

I. DISPOZIŢII GENERALE 1. ROLUL R.L.U.

Articolul 1 – ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 1) Regulamentul local de urbanism este sistemul unitar de norme tehnice şi juridice care stă la baza elaborării planurilor urbanistice zonale şi de detaliu precum şi a regulamentelor aferente care se vor elabora ulterior în zona studiată.

2) Regulamentul local de urbanism stabileşte, în aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor şi de amplasare a construcţiilor şi amenajărilor aferente acestora.

3) Planul urbanistic zonal şi Regulamentul local de urbanism aferent cuprinde norme obligatori pentru autorizarea executării construcţiilor.

Regulamentul local de urbanism se aplică, în cazul de faţă, la terenul cu o suprafaţă totală de 50800 m.p., situat pe teritoriul municipiului Timişoara, în partea de nord – vest a teritoriului intravilan, pe Calea Torontalului, F.N.

2. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

1) La baza elaborării prezentului Regulamentul local de urbanism stau, în principal:

Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, republicată Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată H.G. 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată. Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului amenajarii teritoriului.

3. DOMENIUL DE APLICARE

Articolul 2 – DOMENIUL DE APLICARE Regulamentul local de urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z..

Zonificarea funcţională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinaţia construcţiilor şi funcţiunea dominantă a zonei şi este prezentată în planşa de Reglementări urbanistice - U03. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor.

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT

Articolul 3 - Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate

URBANEI! CONTROL

URBAN CONTROL TM Pagina 2 din 14

TEL: 0734 875 542

Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi al echilibrului ecologic.

Articolul 4 - Zone construite protejate În zona nu există clădiri monument istoric sau cu valoare de patrimoniu.

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

Articolul 5 - Expunerea la riscuri naturale Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.

Articolul 6 - Expunerea la riscuri tehnologice Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă. Articolul 7 - Asigurarea echipării edilitare Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul existenţei posibilităţii de racordare la reţelele de apă, canalizare şi energie electrică, în sistem local, colectiv sau centralizat.

Articolul 8 - Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominată a zonei.

Articolul 9 - Procentul de ocupare a terenului În cazul prezentului regulament, se stabilesc:

Indici urbanistici globali (pentru întreg ansamblu P.U.Z.):

P.O.T. maxim = 40% şi C.U.T. maxim = 1.6

Indici urbanistici individuali, pe fiecare parcelă rezultată în parte:

PARCELA Din care Zonă

verde (%)

P.O.T.

max.

C.U.T.

max.

Regim maxim

de înălțime

H max.

cornisa (m)

01 0,00% 46,00% 1,7 P+3E 15

02 0,00% 44,00% 1,5 P+3E 15

03 0,00% 41,00% 1,5 P+3E 15

04 0,00% 40,00% 1,5 P+3E 15

05 0,00% 40,00% 1,5 P+3E 15

06 0,00% 41,00% 1,6 P+3E 15

07 0,00% 40,00% 1,6 P+3E 15

URBANEI! CONTROL

URBAN CONTROL TM Pagina 3 din 14

TEL: 0734 875 542

08 14,86% 40,00% 1,5 P+3E 15

09 0,00% 41,00% 1,6 P+3E 15

10 0,00% 50,00% 1,9 P+3E 15

11 0,00% 47,00% 1,8 P+3E 15

12 0,00% 50,00% 1,9 P+3E 15

13 0,00% 60,00% 2,2 P+3E 15

14 0,00% 60,00% 2,2 P+3E 15

15 0,00% 60,00% 2,2 P+3E 15

16 0,00% 58,00% 2,2 P+3E 15

17 0,00% 56,00% 2,2 P+3E 15

18 0,00% 34,00% 1,5 P+3E 15

19 0,00% 48,00% 1,9 P+3E 15

20 0,00% 48,00% 1,8 P+3E 15

21 0,00% 46,00% 1,8 P+3E 15

22 0,00% 49,00% 1,9 P+3E 15

23 0,00% 46,00% 1,8 P+3E 15

24 0,00% 51,00% 2,0 P+3E 15

25 0,00% 52,00% 2,0 P+3E 15

26 3,92% 10,00% 0,1 P 5

27 100,00% 10,00% 0,1 P 5

28 100,00% 10,00% 0,1 P 5

29 0,00% 0,00% - - -

30 100,00% 10,00% 0,1 P 5

URBANEI! CONTROL

URBAN CONTROL TM Pagina 4 din 14

TEL: 0734 875 542

28 0,00% 0,00% 0 - -

Articolul 10 - Lucrări de utilitate publică Autorizarea executării altor construcţii pe terenuri care au fost rezervate în prezentul Plan Urbanistic Zonal pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă. Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism aprobate conform legii.

6. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERILE MINIME OBLIGATORII

Articolul 11 - Orientarea faţă de punctele cardinale

Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea condiţiilor şi a recomandărilor de orientare faţă de punctele cardinale, conform anexei 3 din Regulamentul General de Urbanism – R.G.U.: pentru toate categoriile de construcţii de servicii se recomandă orientarea spre nord a spaţiilor tehnice şi a anexelor.

Articolul 12 - Amplasarea faţă de drumuri publice Clădirile se vor amplasa retras faţă de căile de circulaţie existente sau propuse (străzi majore, principale, secundare), cu respectarea profilelor străzilor.

Articolul 13 - Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia S.N.C.F.R. Terenul nu se află în zona de protecție sau în zona de siguranță a C.F.R., prin urmare amplasarea construcțiilor pe teren nu aste condiţionată de aceasta.

Articolul 14 - Amplasarea faţă de aliniament Amplasarea se va face în limita zonei construibile conform planşei U03 - Reglementari urbanistice.

Articolul 15 - Amplasarea în interiorul parcelei Clădirile se vor amplasa în limita zonelor de implantare prevăzute în planşa U03 - Reglementari urbanistice.

7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Articolul 16 - Accese carosabile Numărul și configurația acceselor se determină în cadrul zonei studiate conform anexei 4 din Regulamentul General de Urbanism - R.G.U.

Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităţilor de acces la

drum public, direct sau prin servitute, având caracteristicile necesare pentru a satisface

exigențele de securitate, apărare contra incendiilor și protecției civile.

Articolul 17 - Accese pietonale

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanței și destinației construcției.

8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ

Articolul 18 - Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară Toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice.

Se interzice dispunerea pe faţade a antenelor TV-satelit şi a antenelor pentru telefonia mobilă şi dispunerea vizibilă a cablurilor TV.

URBANEI! CONTROL

URBAN CONTROL TM Pagina 5 din 14

TEL: 0734 875 542

Articolul 19 - Realizarea de reţele edilitare Proprietarul va fi obligat, să execute toate lucrările edilitare de echipare necesare, de apă, canalizare, electricitate, lucrări ce se vor racorda la reţelele publice existente. Beneficiarul final al parcelelor construibile va racorda construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa. Lucrările de echipare a cladirilor (apă, canal, gaz, alimentare cu energie electrică, telefonie, TV cablu) se vor proiecta și organiza evitând traseele aparente, fiind de regula îngropate. Se admite în cazuri bine justificate și în mod excepțional, pozarea supraterană a rețelelor de echipare a cladirilor.

9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENULUI ȘI AL CONSTRUCȚIILOR

Articolul 20 - Parcelarea Clădirile vor fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulaţie publică direct sau prin servitute. Se vor asigura prin parcelare condițiile necesare pentru obținerea unor loturi construibile. Articolul 21 - Înălţimea construcţiilor Înălţimea maximă la cornișă admisibilă a cladirilor este 15 m, respectiv un regim de înălțime de maxim P+3E pentru zona mixtă de construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, unități de cazare și locuințe de serviciu.

Articolul 22 - Aspectul exterior al construcţiilor Aspectul clădirilor va fi subordonat cerinţelor specifice funcţiunii, dar cu condiţia realizării unei compoziţii care să ţină seama de particularităţile sitului, de caracterul general al zonei. Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor se vor trata în mod obligatoriu la același nivel calitativ cu cele principale și în armonie cu acestea.

10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI

Articolul 23 - Parcaje Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism. Staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai în interiorul parcelei, în afara circulaţiilor sau spaţiilor publice. Fiecare parcelă rezultată va dispune de parcări în incintă ce vor deservi construcțiile propuse precum și de o cotă parte din parcarile colective care vor fi distribuite parcelelor ce nu pot atinge minimul de parcări necesare pe spațiul ce rezultă în urma P.U.Z.-ului. Amplasarea parcajelor și garajelor față de cladirile învecinate se va face avându-se în vedere asigurarea distanțelor necesare securității depline în caz de incendiu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Intrările și iesirile la parcaje și garaje vor fi astfel dispuse încât să asigure o circulație fluentă și să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersectează.

Articolul 24 - Spaţii verzi şi plantate Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, conform aviz de oportunitate, cu obligaţia de a planta minimum un arbore la fiecare 200 mp de spaţiu verde. Plantarea de arbori înalți este permisă, numai la distanțe mai mari de 2.0 m față de linia despărțitoare a două proprietăți.

URBANEI! CONTROL

URBAN CONTROL TM Pagina 6 din 14

TEL: 0734 875 542

Articolul 25 - Împrejmuiri Înălţimea admisă a împrejmuirilor la drumurile publice va fi de maximum 1,80 m de la nivelul (terenului) trotuarului, iar stâlpii împrejmuirii nu vor depăşi 2,00 m. Acestea vor fi transparente spre stradă. Înălţimea maximă a soclului unei împrejmuiri va fi de 60 cm de la nivelul trotuarului (terenului). Se admite doar împrejmuirea ansmblului nu și a parcelelor rezultate în urma P.U.Z.-ului. Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate în vegetaţie. Se admite și inexistența unei împrejmuiri.

III. ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ UNITĂȚI ȘI SUBUNITĂȚI FUNCȚIONALE

În cadrul zonei studiate în Planul Urbanistic Zonal – DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ:

CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ,

BIROURI, UNITĂȚI DE CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU s-au identificat următoarele tipuri de unităţi funcţionale:

Zonă mixtă: construcții industriale nepoluante, depozitare servicii, comerț, birouri, unități de cazare și locuințe de serviciu – construcții industriale nepoluante, depozitare, comerţ, servicii comerciale, servicii diverse, sedii de firme, profesionale etc., agenţii de turism, cofetării, patiserii, sedii financiar-bancare, sedii ale unor organizaţii culturale şi ştiinţifice, sucursale sau filiale ale unor unităţi financiar-bancare şi de asigurări), cercetare, sănătate şi asistenţă socială (cabinete medicale, farmacii), birouri profesiuni liberale, unități de cazare, locuințe de serviciu, parcaje la sol, spaţii libere pietonale.

Spații verzi – spaţii plantate, circulaţii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreţinerea spaţiilor plantate şi accesul la activităţile permise, mobilier urban, amenajări pentru joc, sport si odihnă, grupuri sanitare, spatii administrative pentru intretinere, constructii pentru activitati culturale.

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂŢILOR ŞI SUBUNITĂŢILOR FUNCŢIONALE

Zonă mixtă - construcții industriale nepoluante, depozitare servicii, comerț, birouri, unități de cazare și locuințe de serviciu

1. GENERALITĂŢI:

Articolul 1 Funcţiunea dominantă este de zonă pentru construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, unități de cazare și locuințe de serviciu.

Articolul 2 Funcţiunile complementare admise ale subzonei sunt:

- instituții publice și servicii;

- spații verzi amenajate;

- accese carosabile, pietonale, piste cicliști, parcaje, garaje;

- rețele tehnico-edilitare și construcții aferente.

2. UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL UNITĂŢILOR ŞI SUBUNITĂŢILOR:

Articolul 3 Utilizări permise:

- sedii de firme, servicii diversificate, nepoluante, consultanță în diferite domenii și alte

URBANEI! CONTROL

URBAN CONTROL TM Pagina 7 din 14

TEL: 0734 875 542

servicii profesionale;

- spații de prezentare și expunere;

- producție industrială și activități complementare – administrative, de depozitare, de

cercetare și dezvoltare, sociale, etc. – direct legate de funcțiunea de bază;

- sedii / puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii ce

desfășoară activități complexe bazate pe producția de tip industrial – administrative, de

depozitare, comerciale, etc;

- construcții industriale cu funcțiunea de depozitare specializate pe diverse profile,

nepoluante;

- incubatoare de afaceri pentru domeniile industriale;

- cercetare și dezvoltare tehnologică;

- construcții și instalații tehnico-edilitare ce deservesc zona, precum și echipamente legate de funcționarea zonei;

- comerț, alimentație publică, servicii, baruri, restaurante, administrație, cultură, învățământ, sănătate, spații verzi, staționare autovehicule;

- spații pentru administrația și coordonarea zonei;

- formare profesională;

- unități de cazare;

- locuințe de serviciu;

- birouri, sedii financiar-bancare, etc.

Articolul 4 Utilizări permise cu condiţii:

- servicii a căror existență nu afectează negativ funcțiunea de bază.

Articolul 5 Utilizări interzise:

- activităţi productive poluante sau cu risc tehnologic;

- construcții care prin natura lor, volumul și aspectul lor sunt incompatibile cu

securitatea, salubritatea și confortul zonei;

- staţii de întreţinere auto;

- ferme agro-zootehnice, abatoare;

- anexe gospodăreşti pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;

- depozitare de deșeuri;

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

Articolul 6 Interdicţii definitive (permanente) de construire:

- pe culoarele rezervate amplasării reţelei de căi de comunicaţie (străzi majore, principal, secundare stabilite în P.U.Z.)

Articolul 7 Amplasarea construcțiilor în vecinătatea parcului – se interzice utilizarea parcelelor din vecinătatea parcului (parcelele 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18 si 19) pentru industrie nepoluantă. Se admite ca funcțiunea parcelelor din vecinatatea parcului (parcelele 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 și 19) să fie exclusiv pentru unități de cazare și/sau locuințe de serviciu, iar pe restul parcelelor se admite realizarea unităților de cazare sau/și locuințelor de serviciu doar la ultimul nivel al fiecărui imobil.

URBANEI! CONTROL

URBAN CONTROL TM Pagina 8 din 14

TEL: 0734 875 542

3. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit:

Articolul 7 Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate

Nu este cazul.

Articolul 8 Zone construite protejate

Nu este cazul.

Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public:

Articolul 9 Expunerea la riscuri naturale – amplasarea construcţiilor este permisă pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale).

Articolul 10 Expunerea la riscuri tehnologice – amplasarea construcţiilor este permisă în zone neexpuse la riscuri tehnologice (zone expuse: culoarele şi zonele de protecţie ale reţelelor electrice, etc.).

Articolul 11 Asigurarea echipării edilitare – amplasarea construcţiilor este permisă cu condiţia stabilirii obligaţiei de a se efectua, parţial sau total, lucrări de echipare edilitară, (branşament de apă, racord la canalizare, branşament de gaz, racord la reţeaua electrică).

Articolul 12 Procentul de ocupare a terenului - pentru zona de construcții industriale nepoluante, depozitare servicii, comerț, birouri, unități de cazare și locuințe de serviciu se prevăd următori indici de ocupare a terenului:

Indici urbanistici globali (pentru întreg ansamblu P.U.Z.):

ZONA P.O.T.

max.

C.U.T.

max.

Regim maxim

de înălțime

H max.

cornisa (m)

CONSTRUCȚII INDUSTRIALE

NEPOLUANTE, DEPOZITARE,

SERVICII, COMERȚ, BIROURI,

UNITĂȚI DE CAZARE ȘI LOCUINȚE DE

SERVICIU

40,00% 1,6 P+3E 15

Indici urbanistici individuali, pe fiecare parcelă rezultată în parte:

PARCELE PENTRU - CONSTRUCȚII

INDUSTRIALE NEPOLUANTE,

DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ,

BIROURI, UNITĂȚI DE CAZARE ȘI

LOCUINȚE DE SERVICIU

P.O.T.

max.

C.U.T.

max.

Regim maxim

de înălțime

H max.

cornisa (m)

01 46,00% 1,7 P+3E 15

02 44,00% 1,5 P+3E 15

URBANEI! CONTROL

URBAN CONTROL TM Pagina 9 din 14

TEL: 0734 875 542

03 41,00% 1,5 P+3E 15

04 40,00% 1,5 P+3E 15

05 40,00% 1,5 P+3E 15

06 41,00% 1,6 P+3E 15

07 40,00% 1,6 P+3E 15

08 40,00% 1,5 P+3E 15

09 41,00% 1,6 P+3E 15

10 50,00% 1,9 P+3E 15

11 47,00% 1,8 P+3E 15

12 50,00% 1,9 P+3E 15

13 60,00% 2,2 P+3E 15

14 60,00% 2,2 P+3E 15

15 60,00% 2,2 P+3E 15

16 58,00% 2,2 P+3E 15

17 56,00% 2,2 P+3E 15

18 34,00% 1,5 P+3E 15

19 48,00% 1,9 P+3E 15

20 48,00% 1,8 P+3E 15

21 46,00% 1,8 P+3E 15

22 49,00% 1,9 P+3E 15

23 46,00% 1,8 P+3E 15

24 51,00% 2,0 P+3E 15

25 52,00% 2,0 P+3E 15

URBANEI! CONTROL

URBAN CONTROL TM Pagina 10 din 14

TEL: 0734 875 542

Parcelele 29 și 31 vor fi donate Primăriei Municipiului Timișoara în vederea Relaizării Căilor de Comunicație rutieră și Amenajărilor aferente.

Articolul 13 Lucrări de utilitate publică – clădirile se pot amplasa pe terenuri care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicaţie, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicaţii, etc.)

Reguli de amplasare şi retragerile minime obligatorii:

Articolul 14 Orientarea faţă de punctele cardinale - se va respecta orientarea corectă faţă de punctele cardinale (însorire, iluminat natural, confort psihologic); conform cu anexa 3 din R.G.U.:

Construcţii administrative și financiar - bancare:

Pentru toate categoriile de construcţii administrative şi financiar-bancare se recomandă orientarea, astfel încât să se asigure însorirea spaţiilor pentru public şi a birourilor.

Construcţii comerciale:

Pentru toate categoriile de construcţii comerciale se recomandă orientarea, astfel încât să se asigure însorirea spaţiilor pentru public şi a birourilor. Se recomandă orientarea nord a depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor şi a spaţiilor de preparare.

Articolul 15 Amplasarea faţă de drumuri publice – clădirile se vor amplasa retras faţă de căile de circulaţie existente sau propuse (străzi majore, principale, secundare), cu respectarea profilelor străzilor.

Articolul 16 Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia C.F.R.

Nu este cazul.

Articolul 17 Amplasarea faţă de aeroporturi

Nu este cazul.

Articolul 18 Amplasarea faţă de aliniament: Amplasarea faţă de aliniament se va face în limita zonei construibile, conform planşei U03 - Reglementari urbanistice.

Articolul 19 Amplasarea în interiorul parcelei

Clădirile se vor amplasa în limita zonelor de implantare prevăzute în planşa U03 - Reglementari urbanistice.

Se pot amplasa în afara zonelor de implantare prevăzute construcţii subterane, cu respectarea limitei de proprietate şi construcţii provizorii (panouri, pavillioane, etc.).

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii:

Articolul 20 Accese carosabile

Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcții la rețeaua de circulație și transport este obligatorie.

Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităţilor de acces la drum public, sau privat, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărare contra incendiilor și protecției civile.

URBANEI! CONTROL

URBAN CONTROL TM Pagina 11 din 14

TEL: 0734 875 542

Articolul 21 Accese pietonale

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale de incintă, potrivit importanței și destinației construcțieilor propuse.

Reguli cu privire la echiparea edilitară:

Articolul 22 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară – se va asigura racordarea la reţelele publice de echipare edilitară pentru toate construcţiile, odată cu realizarea lor: alimentare cu apă, canalizare, reţele electrice, reţele de gaz.

Articolul 23 Realizarea de reţele edilitare – autorizarea construcţiilor este permisă cu condiţia conectării la reţelele edilitare: branşament la reţeaua de alimentare cu apă, racord la canalizare, branşament electric, branşament de gaz, suportate în întregime de investitori sau beneficiari.

Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor:

Articolul 24 Parcelarea

Clădirile vor fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulaţie publică sau privată direct sau prin servitute.Se vor asigura prin parcelare condițiile necesare pentru obținerea unor loturi construibile.

Articolul 25 Înălţimea construcţiilor

În corelare cu zonificarea propusă şi cu limitele de implantare a clădirilor, înălţimea maximă a clădirilor va fi:

H.max la cornisa = 15 m, respectiv un regim de înălțime de maxim P+3E.

Articolul 26 Aspectul exterior al construcţiilor

Clădirile vor fi proiectate cu respectarea principiilor de estetică arhitecturală, fără a se afecta caracterul zonei.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri:

Articolul 27 Parcaje – Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism.

Se vor realiza locuri de parcare pe fiecare parcela rezultată în parte și se va permite asigurărea numărului de locuri de parcare inclusiv pe parcelele învecinate (din cadrul PUZ) în funcție de necesități.

Staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai în interiorul terenului regementat, în afara circulaţiilor sau spaţiilor publice.

Articolul 28 Spaţii verzi şi plantate – Se vor crea spatii verzi si plantate in functie de destinatia si capacitatea constructiei şi se va planta un arbore la fiecare 200 mp de zona verde rezultati;

Zona verde este compusă din terenul aferent parcelelor 27 și 28 (100% din suprafata acestora), 14,20% din suprafata parcelei 26 și 14,86% din suprafata parcelei 08, rezultând o suprafață totală de zonă verde de 20% din suprafata terenului reglementat.

Articolul 29 Împrejmuiri - sunt recomandate împrejmuirile de tip transparent, cu înălţimea spre stradă de maxim 1,80 m (lemn, gard viu, plasă de sârmă cu vegetaţie agăţătoare, etc.). Se admite doar împrejmuirea ansmblului nu și a parcelelor rezultate în urma P.U.Z.-ului. Se admite ca gardul să fie înlocuit cu un parapet de maxim 0.6 metri, dublat de gard viu. Se admite si inexistenta unei imprejmuiri.

URBANEI! CONTROL

URBAN CONTROL TM Pagina 12 din 14

TEL: 0734 875 542

Spații verzi

1. GENERALITĂŢI:

Articolul 1 Funcţiunea dominantă a subzonei verde: zonă verde amenajată.

Articolul 2 Funcţiunile complementare admise ale subzonei verde: circulaţii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreţinerea spaţiilor plantate şi accesul la activităţile permise, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc şi odihnă, sunt admise amenajări pentru practicarea sportului în spaţii descoperite şi alte activităţi legate direct de activitatea sportivă.

2. UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL UNITĂŢILOR ŞI SUBUNITĂŢILOR:

Articolul 3 Utilizări permise:

- zonă verde;

- spații plantate;

- mobilier urban;

- amenajări pentru activități sportive;

- construcţii pentru echiparea tehnico-ediliară;

- căi de acces carosabile şi pietonale;

- grupuri sanitareș

- spatii administrative pentru intretinere;

- constructii pentru activitati culturale

Articolul 4 Utilizări permise cu condiţii :

-funcțiuni a căror existență nu afectează negativ funcțiunea de bază.

Articolul 5 Utilizări interzise:

- orice funcțiune alta decât cele enumerate la articolele 3 și 4;

3. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit:

Articolul 7 Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate

Nu este cazul.

Articolul 8 Zone construite protejate

Nu este cazul.

Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public:

Articolul 9 Expunerea la riscuri naturale – amplasarea construcţiilor este permisă pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale).

Articolul 10 Expunerea la riscuri tehnologice – amplasarea construcţiilor este permisă în zone neexpuse la riscuri tehnologice (zone expuse: culoarele şi zonele de protecţie ale reţelelor electrice, etc.).

Articolul 11 Asigurarea echipării edilitare – amplasarea construcţiilor este permisă cu condiţia stabilirii obligaţiei de a se efectua, parţial sau total, lucrări de echipare edilitară, (branşament de apă, racord la canalizare, branşament de gaz, racord la reţeaua electrică).

URBANEI! CONTROL

URBAN CONTROL TM Pagina 13 din 14

TEL: 0734 875 542

Articolul 12 Procentul de ocupare a terenului - pentru zona verde se prevăd următori indici de ocupare a terenului:

PARCELA P.O.T.

max.

C.U.T.

max.

Regim maxim

de înălțime

H max.

cornisa (m)

26 10,00% 0,1 P 5

27 10,00% 0,1 P 5

28 10,00% 0,1 P 5

30 10,00% 0,1 P 5

Articolul 13 Lucrări de utilitate publică - clădirile se pot amplasa pe terenuri care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicaţie, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicaţii, etc.)

Reguli de amplasare şi retragerile minime obligatorii:

Articolul 14 Orientarea faţă de punctele cardinale

Nu este cazul.

Articolul 15 Amplasarea faţă de drumuri publice – clădirile se vor amplasa retras faţă de căile de circulaţie existente sau propuse (străzi majore, principale, secundare), cu respectarea profilelor străzilor.

Articolul 16 Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia C.F.R.

Nu este cazul.

Articolul 17 Amplasarea faţă de aeroporturi

Nu este cazul.

Articolul 18 Amplasarea faţă de aliniament – se recomandă la amplasarea eventualelor construcții (grupuri sanitare, spații pentru administrare si întreținere, construcții pentru expoziții și activități culturale) să se respecte aliniamentele construcțiilor de pe parcelele învecinate.

Articolul 19 Amplasarea în interiorul parcelei – se recomandă la amplasarea eventualelor construcții care sunt conform cu cele de mai sus se va face respectând

aliniamentele construcțiilor de pe parcelele învecinate curți construcții.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii:

Articolul 20 Accese carosabile – Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcții la rețeaua de circulație și transport este obligatorie.

Articolul 21 Accese pietonale – Se recomandă asigurarea accesibilității în condiții de siguranță pentru toate categoriile de vârstă și minimizarea riscurilor de accidentare pentru acestea. (iluminat public diferențiat, sistem ghidaj persoane cu vedere redusă, borduri joase, denivelări cu marcaj vizibil și tactil etc).

Reguli cu privire la echiparea edilitară:

URBANEI! CONTROL

URBAN CONTROL TM Pagina 14 din 14

TEL: 0734 875 542

Articolul 22 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară – se va asigura racordarea la reţelele publice de echipare edilitară pentru toate construcţiile, odată cu realizarea lor: alimentare cu apă, canalizare, reţele electrice, reţele de gaz.

Articolul 23 Realizarea de reţele edilitare – autorizarea construcţiilor este permisă cu condiţia conectării la reţelele edilitare: branşament la reţeaua de alimentare cu apă, racord la canalizare, branşament electric, branşament de gaz, suportate în întregime de investitori sau beneficiari.

Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor:

Articolul 24 Parcelarea – Se propune 2 loturi pentru spații verzi. Acestea nu vor putea fi dezmembrate ulterior aprobării P.U.Z. în loturi mai mici.

Articolul 25 Înălţimea construcţiilor – Pentru clădirile noi (grupuri sanitare, spații pentru administrare si întreținere, construcții pentru

expoziții și activități culturale), înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 5 m și respectiv regim de înălțime parter.

Articolul 26 Aspectul exterior al construcţiilor – Clădirile vor fi proiectate cu respectarea principiilor de estetică arhitecturală, fără a se afecta caracterul zonei.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri:

Articolul 27 Parcaje – In aceasta zona nu se admit parcaje.

Articolul 28 Spaţii verzi şi plantate – Suprafața spațiilor verzi propriu-zise, organizate pe solul natural vor ocupa minim 90% din suprafața totală și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă). Suprafețele având o acoperire de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere.

Articolul 29 Împrejmuiri - sunt recomandate împrejmuirile de tip transparent, cu înălţimea spre stradă de maxim 1,80 m (lemn, gard viu, plasă de sârmă cu vegetaţie agăţătoare, etc.). Se admite doar împrejmuirea ansmblului nu și a parcelelor rezultate în urma P.U.Z.-ului. Se admite ca gardul să fie înlocuit cu un parapet de maxim 0.6 metri, dublat de gard viu. Se admite și inexistența unei împrejmuiri.

V. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ Nu este cazul. Întocmit,

Arh. Laura COLOJOARĂ

Arh. Laura MĂRCULESCU

URBANEI! CONTROL

Atasament: U01_INCADRAREA_IN_ZONA.pdf

GSPublisherVersion 433.0.14.99

U01 proiectat:

desenat:

scara:

data:

nr. planșa:

nr. proiect:

faza:

sef de proiect:

specificație:

Proiectant General:

nume: semnătura:

URBAN CONTROL TM SRL Calea Șagului, nr. 24, Timișoara, Telefon:+40,734,875,542

30/2018

c. arh. ADRIAN SERENGAU

arh. LAURA MARCULESCU

arh. LAURA COLOJOARA

beneficiar:

amplasament:

titlu proiect:

dec. 2019

S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L.

jud. Timiș, mun. Timișoara, Calea Torontalului,F.N., C.F. 449 160

ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ

1:50000, 1:30000, 1:10000

P.U.Z. - DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU P.U.Z.

specialist RUR: arh. LAURA MARCULESCU Rezervor apa Rezervor apa

Bazin apa

Cladire tipografie

Anexa

hala productie

birouri

te ra

s a

Hala Productie

Hala productie

administrativ)

Constuctie spatiu de productie (cofetarie - patiserie, sediu

Hala prod

uctie cu

birou ri P+

1E

Hala presaj

constructii pentru servicii, productie, locuinte de serviciu - Construire cladire showroom, birouri, spatii de productie si depozitare produse de finisaj interior din lemn, apartamente pentru protocol si personal

Hala industriala

Corp administrativ

Hala prelucrari

Bazin retentie

Punct trafo

Hala productie

cabine

cabine

de

de vopsire

vopsire

Hala

Corp administrativ

Hala Verificari

Post trafo

S E

D IU

F IR

M A

S I C

O N

S T R

U C

T IE

P E

N T R

U S

T A

T IO

N A

R E

A U

T O

V E

H IC

U L E

Hala Industriala cu corp administrativ

Casa poarta

Gospodarie apa

Punct trafo

H A

L A

P R

O D

U C

T IE

SRM

Birouri

Casa poarta

Fabrica de imbuteliat bauturi racoritoare

Hala cu spatiu productie,spatiu depozitare si birouri

Hala productie si montaj componente electronice

casapoarta

Statie reglare gaz

Hala compresoare

Statie nitrogen

magaziechimicale

magaziechimicale

birouri

spati depozitare

Hala productie si montaj componente electronice modul M3 Statie epurare

Camera pompebazin apa incendiu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Extras din planul de bază al municipiului

scara 1: 5000

Biroul Banca de Date Urbană

ca referinŃă pentru lucrări în continuare

Data ________________ _____________________

EDITIE 2015 11.09.2018

N

N

P.U.Z. - PLAN URBANISTIC ZONAL

LEGENDĂ LIMITE ȘI SIMBOLURI:

ÎNCADRARE ÎN P.U.G. 2002 (scara 1:50 000)

RAPORTAREA LA U.T.R. 73 (scara 1:30 000)

ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU

ÎNCADRARE ÎN ZONĂ (scara 1:10 000)

P.I.T.T.

P.I.T.T.

ZONĂ AMPLASAMENT P.U.Z.

ACCES PRINCIPAL PE PARCELĂ

LIMITĂ PARCELĂ REGLEMENTATĂ PRIN PREZENTUL P.U.Z.

P.U.Z. - PLAN URBANISTC ZONAL ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU

P.U.Z. - PLAN URBANISTC ZONAL ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU

URBANEII CONTROL
“i - FE 3 ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEU AEM 9 Sas DUMBRAVITA "LEGENDA EC i Ă ÎI e za > . “i Si _ “VI SSE [m — LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV = E E ——— LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTEN mmm UIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE SERE — LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA GHIRODA ZONIFICARE FUNCTIONALA - 3 Et A ie Ea IUN : LEI < a, : 7 £ : 74 ZONA INSTITUTII SI SERVICII | ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SER [—] ZONA UNITATI AGRICOLE 71 ZONA_DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLANTATII DE PROTECTIE [7] ZONA DE SPORT - AGREMENT ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE TI ZONA RONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR LL EDILITARE ZONA Revue RUTIERA SI CONSTRUCTII Î ZONA CIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII | 1 aa STATIE ” 220/110 Kv RENTI mmm ZONARIROULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII AFERENTE = APE, OGLINZI DE APA/ PORT a PADURE PARC E —] TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA CE [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI mr) DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE CENTURA OCOLITOARE - INEL V / LEGATURA AUTOSTRADA fm —-| STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE (cs m] MODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI IEZI TRASEE PIETONALE MAJORE EEE . PRESE PASAJE DENIVELATE RUTIERE /CUGF. — REGLEMENTARI Fri) CU VALOARE ISTORICA. P fuma ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ——-1 ZONADE PROTECTIE C.F. S Da) BRE SERI ORE DU TIE AN E INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA _ | LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE. INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE _ SCCIETATEA COMERCIALA Proiect: P.).G. MUNICIPIUL TIMISOARA | Nr. presat e EEE REGLEMENTARI PRAI SCARA Paz PUG, an Plansa ARI ITĂRI A TERITORIULUI
l6/

Atasament: U02_SITUATIA_EXISTENTA.pdf

GSPublisherVersion 433.0.14.99

U02 proiectat:

desenat:

scara:

data:

nr. planșa:

nr. proiect:

faza:

șef de proiect:

specificație:

Proiectant General:

nume: semnătura:

URBAN CONTROL TM SRL Calea Șagului, nr. 24, Timișoara, Telefon:+40,734,875,542

c. arh. ADRIAN SERENGAU

arh. LAURA MARCULESCU

arh. LAURA COLOJOARA SITUATIA EXISTENTĂ

1:5000, 1:2000

beneficiar:

amplasament:

S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L.

jud. Timiș, mun. Timișoara, Calea Torontalului,F.N., C.F. 449 160

titlu proiect: DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU

30/2018

specialist RUR: arh. LAURA MARCULESCU

dec. 2019

P.U.Z.

Rezervor apa

Rezervor apa

Bazin apa

Cladire tipografie

Anexa

hala productie

birouri

te ra

s a

Hala Productie

Hala productie

administrativ)

Constuctie spatiu de productie (cofetarie - patiserie, sediu

Hala prod

uctie cu

birou ri P+

1E

Hala presaj

constructii pentru servicii, productie, locuinte de serviciu - Construire cladire showroom, birouri, spatii de productie si depozitare produse de finisaj interior din lemn, apartamente pentru protocol si personal

Hala industriala

Corp administrativ

Hala prelucrari

Bazin retentie

Punct trafo

Hala productie

cabine

cabine

de

de vopsire

vopsire

Hala

Corp administrativ

Hala Verificari

Post trafo

S E

D IU

F IR

M A

S I C

O N

S T R

U C

T IE

P E

N T R

U S

T A

T IO

N A

R E

A U

T O

V E

H IC

U L E

Hala Industriala cu corp administrativ

Casa poarta

Gospodarie apa

Punct trafo

H A

L A

P R

O D

U C

T IE

SRM

Birouri

Casa poarta

Fabrica de imbuteliat bauturi racoritoare

Hala cu spatiu productie,spatiu depozitare si birouri

Hala productie si montaj componente electronice

casapoarta

Statie reglare gaz

Hala compresoare

Statie nitrogen

magaziechimicale

magaziechimicale

birouri

spati depozitare

Hala productie si montaj componente electronice modul M3 Statie epurare

Camera pompebazin apa incendiu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Extras din planul de bază al municipiului

scara 1: 5000

Biroul Banca de Date Urbană

ca referinŃă pentru lucrări în continuare

Data ________________ _____________________

EDITIE 2015 11.09.2018

90.001 89.852

89.708 89.529

89.581

89.474

89.534

89.570

89.607

89.608 89.825

89.300

89.270 89.240

89.45889.606

89.298

89.379

89.450

89.435

89.379

89.461

89.802

89.820

89.668

89.642 89.848

89.885

89.965

89.858

89.936

89.871 90.065

90.124

90.034

90.074

90.013

90.29990.12690.128

90.084

90.117

90.223

90.089

90.157

89.802

89.795

89.647

89.704

89.857

89.867

89.907

90.029

89.932

89.916

89.694

89.579

89.559

89.625

89.791 89.870

89.731

89.489

90.198

90.097

90.099

90.105

89.863

90.061

90.072

89.565

89.47489.46289.421

89.619

89.799 90.191

90.311

89.757

89.699

89.230

89.623

89.777

89.710

89.694

89.649

89.586

89.780

89.906

89.988

89.905

89.542

89.496

89.569

89.630

89.936

90.102

90.526

90.290

90.668

90.340

90.402

90.043

89.913

90.292

90.500

90.590

89.774

89.661

89.766

90.521

90.475

C

C

C

C

89.857

90.724 90.745

90.73190.704

90.164

90.280

90.418

90.444 90.449

90.20790.209 90.09390.027 89.902

89.921 89.785

89.78389.823

89.937

89.95389.962

90.08390.17290.22690.145

90.421

90.283

90.300

90.561

90.640

90.679

90.810 90.807

90.656 90.608

90.380 90.108

90.472

90.564

90.567

90.590

89.897

90.708

90.528

90.348

90.269

90.697

90.596 90.552

90.683

90.621

90.685

90.784

90.784

90.688

90.744

90.647

90.202

90.159

90.541

90.682

90.797

90.868

90.757

90.938

91.061

91.077

90.995

90.259

91.014 91.095

91.047 90.87590.857

90.836

SR M

GARD VIU

GARD VIU

GARD VIU

CURENT

HG H

C

C

C

90.13790.163

90.269 90.085

90.13390.282

89.857

90.907

90.757

90.689

90.712

90.607

90.28990.401

89.942

90.569

90.618

90.204

90.22690.325

90.169

89.888 90.063

90.578

90.671

90.769

90.784

90.563

90.11790.439 90.364

90.090 90.075

90.305 90.259

89.921 90.204

90.243

90.295

90.496

90.587 90.588

90.42590.372

90.724 90.745

90.73190.704

90.509 90.51390.516

90.485

90.636 90.551

90.703

90.66990.663 90.686

90.59290.621 90.729

90.219 90.201

90.188

90.190

90.164

90.280

90.418

90.444 90.449

90.20790.209 90.09390.027 89.902

89.921 89.785

89.78389.823

89.937

89.95389.962

90.08390.17290.22690.145

90.421 90.496

90.283

90.569

90.650

90.300

90.561

90.640

90.679

90.810 90.807

90.656 90.608

90.380 90.108

90.472

90.564

90.567

90.590

89.897

90.708

90.528

90.348

90.269

90.643

90.679

90.412

90.699

90.697

90.091

90.696

90.790

90.703 90.728

90.657

90.596 90.552

90.683

90.621

90.685

89.938

90.013

90.784

90.843

90.941

90.811

90.502

91.055

90.688

90.744

90.647

90.202

90.159

90.541

90.682

90.797

90.868

90.757

90.938

91.061

91.077

90.712

90.99090.984

91.010 91.025

90.995

90.255

90.15790.204

90.711 90.969

90.259

91.014 91.095

91.047 90.87590.857

90.836

birouri

terasa

C2

C1 Hala productiehala productie

C1

C5

C1

C2

C3

C4

Hala

C2

C1

SR M

A 743/3/11

A 743/3/8 CAL. TORONTALULUI

CAL. TORONTALULUI

CAL. TORONTALULUI

HCnHCn

HCn

REGISTRUL AUTO

ROMÂN

407253-C1

428258

437183

407253

437369

Bazin retentie

Punct trafo

C3

444594 444594

C.F.:412279

A 743/3/10/1

A 743/3/9 S.c.f.=50800mp

C.F.:449160

Râu l Ber

egsă u

Râul Be regsău

Râu l Ber

egsă u

Râ ul

Be re

gs ău

P

P+1E

P+1E

P+1E

P+2E

P+2Er

P+2Er

P+1Er

P+1EP+1E

P+1E

P

P+1Er

P+1E P

P+1

P+1Er

P

P+1E

P+1E

P+1Er

P+1Er

P+1E P+1

A743/3/10

A732/1/32 S=10000mp

A732/1/31 S=28700mp

COCA COLA

484750

20 29

00 484750

20 30

00

484750

20 31

00

484750

20 32

00

484750

20 28

00

484650

20 29

00

484650

20 30

00

484650

20 31

00

484650

20 32

00

484650

20 28

00

484550

20 29

00

484550

20 30

00

484550

20 31

00

484550

20 32

00

484550

20 28

00

484850

20 29

00

484850

20 31

00

484750

20 32

00

484850

20 28

00

484950

20 30

00

DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE,SERVICII,

COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU

P.U.D. - PARC INDUSTRIAL ȘI TEHNOLOGIC TIMIȘOARA: APROBAT PRIN H.C.L. 40 DIN 21.01.2008

P.U.Z. - ”DEZVOLTARE ZONĂ ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL, INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE”

APROBAT PRIN H.C.L. 641 DIN 28.11.2018

P.U.Z. - "HALĂ PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ, DEPOZITARE ȘI BIROURI"

APROBAT PRIN H.C.L. 395 DIN 30.10.2007

P.U.Z. - "CALEA TORONTALULUI, CONSTRUIRE SEDIU R.A.R"

APROBAT PRIN H.C.L. 332 DIN 25.09.2007

P.U.Z. - ” ZONĂ ZONĂ INDUSTRIALĂ, DEPOZITARE ȘI SERVICII” APROBAT PRIN H.C.L. 460 DIN 13.09.2018

N

N

P .U .Z . - P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L

ÎNCADRARE ÎN ZONĂ - extras din banca de date urbană P.M .T. - scara 1:5000

Limită P.U.Z. - Dezvoltare zonă mixtă: construcții industriale nepoluante, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu

LEGENDĂ LIMITE ȘI SIMBOLURI:

Acces pe parcelă

LEGENDĂ FUNCȚIUNI Zonă industrie și servicii - existentă

Zonă unități industriale - existentă

Limită parcele vecine

Zonă căi de comunicție rutieră și amenajări aferente - existentă

Coordonate stereo 70

Râul Beregsău

ZONĂ MIXTĂ:CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU

Limită P.U.Z. - uri vecine aprobate

480400 2 0 8 6 0 0

P.U.Z. - PLAN URBANISTC ZONAL ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU

URBANEII CONTROL

Atasament: U03_REGLEMENTARI_URBANISTICE.pdf

GSPublisherVersion 433.0.14.99

U03 proiectat:

desenat:

scara:

data:

nr. planșa:

nr. proiect:

faza:

șef de proiect:

specificație:

Proiectant General:

nume: semnătura:

URBAN CONTROL TM SRL Calea Șagului, nr. 24, Timișoara, Telefon:+40,734,875,542

c. arh. ADRIAN SERENGAU

arh. LAURA MARCULESCU

arh. LAURA COLOJOARA REGLEMENTARI URBANISTICE

1:10000, 1:1000

beneficiar:

amplasament:

S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L.

jud. Timiș, mun. Timișoara, Calea Torontalului,F.N., C.F. 449 160

titlu proiect: DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU

30/2018

specialist RUR: arh. LAURA MARCULESCU

dec. 2019

P.U.Z.

90.001 89.852

89.708 89.529

89.581

89.474

89.534

89.570

89.607

89.608 89.825

89.300

89.270 89.240

89.45889.606

89.298

89.379

89.450

89.435

89.379

89.461

89.802

89.820

89.668

89.642 89.848

89.885

89.965

89.858

89.936

89.871 90.065

90.124

90.034

90.074

90.013

90.29990.12690.128

90.084

90.117

90.223

90.089

90.157

89.802

89.795

89.647

89.704

89.857

89.867

89.907

90.029

89.932

89.916

89.694

89.579

89.559

89.625

89.791 89.870

89.731

89.489

90.198

90.097

90.099

90.105

89.863

90.061

90.072

89.565

89.47489.46289.421

89.619

89.799 90.191

90.311

89.757

89.699

89.230

89.623

89.777

89.710

89.694

89.649

89.586

89.780

89.906

89.988

89.905

89.542

89.496

89.569

89.630

89.936

90.102

90.526

90.290

90.668

90.340

90.402

90.043

89.913

90.292

90.500

90.590

89.774

89.661

89.766

90.521

90.475

C

C

C

C

89.857

90.164

90.280

90.418

90.444 90.449

90.20790.209 90.09390.027 89.902

89.921 89.785

89.78389.823

89.937

89.95389.962

90.08390.17290.22690.145

90.421

90.283

90.300

90.561 90.608

90.380 90.108

90.472

90.564

90.567

90.590

89.897

90.708

90.528

90.348

90.269

90.697

90.596 90.552

90.683

90.621

90.685

90.784

90.784

SRM

GARD VIU

GARD VIU

GARD VIU

CURENT

HG H

90.13790.163

89.857

90.509 90.51390.516

90.485

90.219 90.201

90.188

90.190

90.164

90.280

90.418

90.444 90.449

90.20790.209 90.09390.027 89.902

89.921 89.785

89.78389.823

89.937

89.95389.962

90.08390.17290.22690.145

90.421 90.496

90.283

90.569

90.650

90.300

90.561 90.608

90.380 90.108

90.472

90.564

90.567

90.590

89.897

90.708

90.528

90.348

90.269

90.643

90.679

90.412

90.699

90.697

90.091

90.696

90.790

90.703 90.728

90.657

90.596 90.552

90.683

90.621

90.685

89.938

90.013

90.784

90.784

90.843

90.941

90.811

90.502

91.055

C5

C1

C2

C3

C4

Hala

SRM CAL. TORONTALULUI HCnHCnHCn

A 743/3/10/1

Râu l Ber

egsă u

P+1E

P+1E

P+2E

P+2Er

P+1Er

P+1E

P+1Er

P+1EP+1E P+1 P+1

AC CE

S PR

O PU

S

AC CE

S PR

O PU

S

AC CE

S PR

O PU

S

A 743/3/9 S.c.f.=50800mp

C.F.:449160

484750

20 29

00 484750

20 30

00

484750

20 31

00

484750

20 28

00

484650

20 29

00

484650

20 30

00

484650

20 31

00

484650

20 32

00

484550

20 29

00

484550

20 30

00

484550

20 31

00

484550

20 32

00

484850

484850

20 31

00

484950

20 30

00

12

10

8 8

DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE,SERVICII,

COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU

P.U.D. - PARC INDUSTRIAL ȘI TEHNOLOGIC TIMIȘOARA: APROBAT PRIN H.C.L. 40 DIN 21.01.2008

m in

im H

/2

minim H/2

minim H/2

09

07

06

05

01020304

27 25 23

22 24

26

28

20

19

17

16

15

14

13

12

11

10

30

31

29

32 33

34

18

08

21

N

N

P .U .Z . - P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L

ZONIFICARE PROPUSĂ - extras din P.U.G. în lucru 2012 (etapa 3) - scara 1:10 000

ZONĂ MIXTĂ:CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU

Limită P.U.Z. - Dezvoltare zonă mixtă: construcții industriale nepoluante, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu

LEGENDĂ LIMITE ȘI SIMBOLURI:

Acces pe parcelă

LEGENDĂ FUNCȚIUNI Zonă industrie și servicii - existentă

Zonă industrie - existentă

Limită parcele vecine

Zonă căi de comunicție rutieră și amenajări aferente - existentă

Coordonate stereo 70

Râul Beregsău

Zonă căi de comunicție rutieră și amenajări aferente - propusă

Zonă verde / căi de comunicție rutieră și amenajări aferente - propusă

Zonă servicii - existentă

Zonă de implantare a construcțiilor - propusă

Limită de aliniere

Limită P.U.Z. - uri vecine aprobate

Zonă construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu - propusă

Limită de studiu - la nord str. Calea Torontalului, la sud canalul Beregsău și la vest Calea Ferată

Limită parcele în cadrul P.U.Z.

Zonă verde - propusă

REGIM DE ÎNĂLȚIME, INDICI DE OCUPARE ȘI UTILIZARE AI TERENULUI S parcela = 50 800 m2

FUNCȚIUNI PROPUSE - CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU Hmaxim cornișă = 15 m; P.O.T. maxim = 40% din terenul reglementat prin P.U.Z., pe parcelele individuale va fi de maxim 70% conform R.L.U.; C.U.T. maxim = 1,6 din terenul reglementat prin P.U.Z., pe parcelele individuale va fi de maxim 2,8 conform R.L.U.; Zonă verde - minim 20%, compusă din terenul aferent parcelelor 30 și 31(în proporție de 100% zonă verde), 39,00% din suprafata parcelei 09 și 18,00% din suprafata parcelei 20. Regim de înălțime maxim - P+3E

P.U.Z. - PLAN URBANISTC ZONAL ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU

480400 2 0 8 6 0 0

Funcțiune Existent Propus Teren studiat 50800 mp 100,00 % 50800 mp 100,00 % Teren cu caracter nedefinit 50800 mp 100,00 % 0 mp 0,00 % Zonă mixtă - 0 mp 0,00 % 40563 mp 79,85 % Construcții industriale nepoluante, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu Zonă căi de comunicare rutieră 0 mp 0,00 % 77 mp 0,15 % și amenajări aferente Zonă verde 0 mp 0,00 % 10160 mp 20,00 % TOTAL 50800 mp 100,00 % 50800 mp 100,00 %

B I L A N Ț T E R I T O R I A L

URBANEII CONTROL
a

Atasament: U04_POSIBILITATI_DE_MOBILARE_URBANA.pdf

GSPublisherVersion 433.0.14.99

U04 proiectat:

desenat:

scara:

data:

nr. planșa:

nr. proiect:

faza:

șef de proiect:

specificație:

Proiectant General:

nume: semnătura:

URBAN CONTROL TM SRL Calea Șagului, nr. 24, Timișoara, Telefon:+40,734,875,542

c. arh. ADRIAN SERENGAU

arh. LAURA MARCULESCU

arh. LAURA COLOJOARA POSIBILITĂȚI DE MOBILARE URBANĂ 1:1000

beneficiar:

amplasament:

S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L.

jud. Timiș, mun. Timișoara, Calea Torontalului,F.N., C.F. 449 160

titlu proiect: DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU

30/2018

specialist RUR: arh. LAURA MARCULESCU

dec. 2019

P.U.Z.

22 0

22 1

22 2

22 3

22 4

22 5

22 6

22 7

22 8

22 9

23 0

391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444

P+3E

90.001 89.852

89.708 89.529

89.581

89.474

89.534

89.570

89.608 89.825

89.300

89.270 89.240

89.45889.606

89.298

89.379

89.450

89.435

89.379

89.461

89.871 90.065

90.013 90.089

89.802

89.795

89.647

89.704

89.857

89.867

89.565

89.47489.46289.421

89.619

89.799 90.191

90.311

89.757

89.699

89.230

89.623

89.777

89.710

89.694

89.649

89.586

89.780

89.906

89.988

89.905

89.542 89.630

89.936

90.290

90.668

90.340

90.402

90.043

89.913

90.292

90.500

90.590

89.774

89.661

90.521

90.475

C

C

C

C

89.857

90.164

90.280

90.418

90.444 90.449

90.20790.209 90.09390.027 89.902

89.921 89.785

89.78389.823

89.937

89.95389.962

90.08390.17290.22690.145

90.421

90.283

90.300

90.561 90.608

90.380 90.108

90.472

90.564

90.567

90.590

89.897

90.708

90.528

90.348

90.269

90.697

90.596 90.552

90.683

90.621

90.685

90.784

90.784

SRM

GARD VIU

GARD VIU

GARD VIU

CURENT

HG H

90.13790.163

89.857

90.509 90.51390.516

90.485

90.219 90.201

90.188

90.190

90.164

90.280

90.418

90.444 90.449

90.20790.209 90.09390.027 89.902

89.921 89.785

89.78389.823

89.937

89.95389.962

90.08390.17290.22690.145

90.421 90.496

90.283

90.569

90.650

90.300

90.561 90.608

90.380 90.108

90.472

90.564

90.567

90.590

89.897

90.708

90.528

90.348

90.269

90.643

90.679

90.412

90.699

90.697

90.091

90.696

90.790

90.703 90.728

90.657

90.596 90.552

90.683

90.621

90.685

89.938

90.013

90.784

90.784

90.843

90.941

90.811

90.502

91.055

C5

C1

C2

C3

C4

Hala

SRM CAL. TORONTALULUI HCnHCnHCn

A 743/3/10/1

Râu l Ber

egsă u

P+1E P+1 P+1

R3

8

9 12 21 30 6 30 6 30 6 32 13

21 18

24 14 3 2

32 9

32

12 7

7 12

17 12

18 12

18 12

18 12

20 12

21 12

20 12

12 21 12 19 12 20 12 18 12

30 6

30 12

30 6

30 30

32

32

32

32

30

30

30 19

54 6

30 13

14 32

6 32

9

AC CE

S PR

O PU

S

AC CE

S PR

O PU

S

AC CE

S PR

O PU

S

09

07

06

05

01020304

27 25 23

22 24

26

28

20

19

17

16

15

14

13

12

11

10

30

31

29

18

08

21

36 6

30 13

P+1E

P+1E

P+2E

P+2Er

P+1Er

P+1E

P+1Er

484750

20 28

00

484650

20 32

00

484550

20 29

00

484550

20 30

00

484550

20 31

00

484550

20 32

00

484850

484850

20 31

00

484950

20 30

00

A 743/3/9 S.c.f.=50800mp

C.F.:449160

484750

20 29

00 484750

20 30

00

484750

20 31

00

484650

20 29

00

484650

20 30

00

484650

20 31

00

12

10

8

42 9

30 13

P.U.D. - PARC INDUSTRIAL ȘI TEHNOLOGIC TIMIȘOARA: APROBAT PRIN H.C.L. 40 DIN 21.01.2008

DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE,SERVICII,

COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU

m in

im H

/2

minim H/2

minim H/2

P+3E

P+3E

P+3E

P+3E

P+3E

P+3E

P+3E

P+3E

P+3E

P+3E

P+3E

P+3E

P+3E

P+3E

P+3E

P+3E

P+3E

P+3E P+3E P+3E P+3E

P+3E

P+3E

P+3E

P+3E

32 33

34

P+3E

P+3E

P+3E

N

P .U .Z . - P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L

SIMULARE POSIBILITĂȚI DE MOBILARE URBANĂ

ZONĂ MIXTĂ:CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU

Zonă de implantare a construcțiilor - propusă

LEGENDĂ FUNCȚIUNI

Unități industriale - existente

Căi de comunicție rutieră și amenajări aferente - existente

Râul Beregsău

Căi de comunicție rutieră și amenajări aferente - propuse

Zonă verde propusă

Servicii - existente

Drum de incintă

Construcții industriale nepoluante, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu - propuse

Limită de aliniere

Limită P.U.Z. - Dezvoltare zonă mixtă: construcții industriale nepoluante, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu

LEGENDĂ LIMITE ȘI SIMBOLURI:

Acces pe parcelă

Limită parcele vecine

Coordonate stereo 70

Limită P.U.Z. - uri vecine aprobate

Limită parcele propuse

REGIM DE ÎNĂLȚIME, INDICI DE OCUPARE ȘI UTILIZARE AI TERENULUI S parcela = 50 800 m2

FUNCȚIUNI PROPUSE - CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU Hmaxim cornișă = 15 m; P.O.T. maxim = 40% din terenul reglementat prin P.U.Z., pe parcelele individuale va fi de maxim 70% conform R.L.U.; C.U.T. maxim = 1,6 din terenul reglementat prin P.U.Z., pe parcelele individuale va fi de maxim 2,8 conform R.L.U.; Zonă verde - minim 20%, compusă din terenul aferent parcelelor 30 și 31(în proporție de 100% zonă verde), 39,00% din suprafata parcelei 09 și 18,00% din suprafata parcelei 20. Regim de înălțime maxim - P+3E

P.U.Z. - PLAN URBANISTC ZONAL ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU

480400 20 86

00

URBANEII CONTROL

Atasament: U05_PROPRIETATEA_ASUPRA_TERENURILOR.pdf

GSPublisherVersion 433.0.14.99

U05 proiectat:

desenat:

scara:

data:

nr. planșa:

nr. proiect:

faza:

șef de proiect:

specificație:

Proiectant General:

nume: semnătura:

URBAN CONTROL TM SRL Calea Șagului, nr. 24, Timișoara, Telefon:+40,734,875,542

c. arh. ADRIAN SERENGAU

arh. LAURA MARCULESCU

arh. LAURA COLOJOARA

dec. 2019 PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

1:1000

beneficiar:

amplasament:

titlu proiect:

S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L.

jud. Timiș, mun. Timișoara, Calea Torontalului,F.N., C.F. 449 160

P.U.Z. - DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU

30/2018

P.U.Z.

specialist RUR: arh. LAURA MARCULESCU

90.001 89.852

89.708 89.529

89.581

89.474

89.534

89.570

89.607

89.608 89.825

89.300

89.270 89.240

89.45889.606

89.298

89.379

89.450

89.435

89.379

89.461

89.802

89.820

89.668

89.642 89.848

89.885

89.965

89.858

89.936

89.871 90.065

90.124

90.034

90.074

90.013

90.29990.12690.128

90.084

90.117

90.223

90.089

90.157

89.802

89.795

89.647

89.704

89.857

89.867

89.907

90.029

89.932

89.916

89.694

89.579

89.559

89.625

89.791 89.870

89.731

89.489

90.198

90.097

90.099

90.105

89.863

90.061

90.072

89.565

89.47489.46289.421

89.619

89.799 90.191

90.311

89.757

89.699

89.230

89.623

89.777

89.710

89.694

89.649

89.586

89.780

89.906

89.988

89.905

89.542

89.496

89.569

89.630

89.936

90.102

90.526

90.290

90.668

90.340

90.402

90.043

89.913

90.292

90.500

90.590

89.774

89.661

89.766

90.521

90.475

C

C

C

C

89.857

90.164

90.280

90.418

90.444 90.449

90.20790.209 90.09390.027 89.902

89.921 89.785

89.78389.823

89.937

89.95389.962

90.08390.17290.22690.145

90.421

90.283

90.300

90.561 90.608

90.380 90.108

90.472

90.564

90.567

90.590

89.897

90.708

90.528

90.348

90.269

90.697

90.596 90.552

90.683

90.621

90.685

90.784

90.784

90.688

90.744

90.647

90.202

90.159

90.541

90.682

90.797

90.868

90.757

90.259

SRM

GARD VIU

GARD VIU

GARD VIU

CURENT

HG H

90.13790.163

89.857

90.509 90.51390.516

90.485

90.219 90.201

90.188

90.190

90.164

90.280

90.418

90.444 90.449

90.20790.209 90.09390.027 89.902

89.921 89.785

89.78389.823

89.937

89.95389.962

90.08390.17290.22690.145

90.421 90.496

90.283

90.569

90.650

90.300

90.561 90.608

90.380 90.108

90.472

90.564

90.567

90.590

89.897

90.708

90.528

90.348

90.269

90.643

90.679

90.412

90.699

90.697

90.091

90.696

90.790

90.703 90.728

90.657

90.596 90.552

90.683

90.621

90.685

89.938

90.013

90.784

90.784

90.843

90.941

90.811

90.502

91.055

90.688

90.744

90.647

90.202

90.159

90.541

90.682

90.797

90.868

90.757

90.711 90.969

90.259

C5

C1

C2

C3

C4

Hala

SRM

CAL. TORONTALULUI

CAL. TORONTALULUI HCnHCn

C.F.:412279

A 743/3/10/1

A 743/3/9 S.c.f.=50800mp

C.F.:449160

Râu l Ber

egsă u

P+1E

P+1E

P+2E

P+2Er

P+1Er

P+1E P

P+1Er

P+1Er

AC CE

S PR

O PU

S

AC CE

S PR

O PU

S

AC CE

S PR

O PU

S

09

07

06

05

01020304

27 25 23

22 24

26

28

20

19

17

16

15

14

13

12

11

10

30

31

29

18

08

21

484750

20 29

00 484750

20 30

00

484750

20 31

00

484750

20 32

00

484750

20 28

00

484650

20 29

00

484650

20 30

00

484650

20 31

00

484650

20 32

00

484550

20 29

00

484550

20 30

00

484550

20 31

00

484550

20 32

00

484850

484850

20 31

00

484750

20 32

00

484950

20 30

00

DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE,SERVICII,

COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU

P.U.D. - PARC INDUSTRIAL ȘI TEHNOLOGIC TIMIȘOARA: APROBAT PRIN H.C.L. 40 DIN 21.01.2008

P.U.Z. - "HALĂ PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ, DEPOZITARE ȘI BIROURI"

APROBAT PRIN H.C.L. 395 DIN 30.10.2007

32 33

34

N

P .U .Z . - P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L ZONĂ MIXTĂ:CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ,

BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU

Limită P.U.Z. - Dezvoltare zonă mixtă: construcții industriale nepoluante, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu

LEGENDĂ LIMITE ȘI SIMBOLURI:

Acces pe parcelă

Limită parcele propuse în cadrul P.U.Z.

Coordonate stereo 70

Limită P.U.Z. - uri vecine aprobate

LEGENDĂ FUNCȚIUNI - Teren proprietate privată al persoanelor fizice sau juridice

- Teren proprietate privată al persoanelor fizice care va trece în domeniul public în vederea amenajării căilor de comunicație rutieră

Limită parcele vecine

- Teren domeniu public de interes local

- Teren domeniu public de interes național

- Teren proprietate privată de interes județean

480400 2 0 8 6 0 0

URBANEII CONTROL

Atasament: U06_STUDIU_DE_CVARTAL.pdf

GSPublisherVersion 433.0.14.99

U06 proiectat:

desenat:

scara:

data:

nr. planșa:

nr. proiect:

faza:

șef de proiect:

specificație:

Proiectant General:

nume: semnătura:

URBAN CONTROL TM SRL Calea Șagului, nr. 24, Timișoara, Telefon:+40,734,875,542

c. arh. ADRIAN SERENGAU

arh. LAURA MARCULESCU

arh. LAURA COLOJOARA

dec. 2019 STUDIU DE CVARTAL

1:2000, 1:10000

beneficiar:

amplasament:

S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L.

jud. Timiș, mun. Timișoara, Calea Torontalului,F.N., C.F. 449 160

titlu proiect: DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU

30/2018

P.U.Z.

specialist RUR: arh. LAURA MARCULESCU

90.001 89.852

89.708 89.529

89.581

89.474

89.534

89.570

89.607

89.608 89.825

89.300

89.270 89.240

89.45889.606

89.298

89.379

89.450

89.435

89.379

89.461

89.802

89.820

89.668

89.642 89.848

89.885

89.965

89.858

89.936

89.871 90.065

90.124

90.034

90.074

90.013

90.29990.12690.128

90.084

90.117

90.223

90.089

90.157

89.802

89.795

89.647

89.704

89.857

89.867

89.907

90.029

89.932

89.916

89.694

89.579

89.559

89.625

89.791 89.870

89.731

89.489

90.198

90.097

90.099

90.105

89.863

90.061

90.072

89.565

89.47489.46289.421

89.619

89.799 90.191

90.311

89.757

89.699

89.230

89.623

89.777

89.710

89.694

89.649

89.586

89.780

89.906

89.988

89.905

89.542

89.496

89.569

89.630

89.936

90.102

90.526

90.290

90.668

90.340

90.402

90.043

89.913

90.292

90.500

90.590

89.774

89.661

89.766

90.521

90.475

C

C

C

C

89.857

90.724 90.745

90.73190.704

90.164

90.280

90.418

90.444 90.449

90.20790.209 90.09390.027 89.902

89.921 89.785

89.78389.823

89.937

89.95389.962

90.08390.17290.22690.145

90.421

90.283

90.300

90.561

90.640

90.679

90.810 90.807

90.656 90.608

90.380 90.108

90.472

90.564

90.567

90.590

89.897

90.708

90.528

90.348

90.269

90.697

90.596 90.552

90.683

90.621

90.685

90.784

90.784

90.688

90.744

90.647

90.202

90.159

90.541

90.682

90.797

90.868

90.757

90.938

91.061

91.077

90.995

90.259

91.014 91.095

91.047 90.87590.857

90.836

SR M

CAL. TORONTALULUI

GARD VIU

GARD VIU

GARD VIU

CURENT

HG H

C

C

C

90.13790.163

90.269 90.085

90.13390.282

89.857

90.356

90.329

90.504 90.447

90.47090.332

90.510 90.733

91.179

90.840

91.251

91.055

91.054

91.12591.036

90.907

90.755

90.631

90.815

90.757

90.689

90.712

90.607

90.28990.401

89.942

90.569

90.618

90.204

90.22690.325

90.169

89.888 90.063

90.578

90.671

90.769

90.784

90.563

90.11790.439 90.364

90.090 90.075

90.305 90.259

89.921 90.204

90.243

90.295

90.496

90.587 90.588

90.42590.372

90.724 90.745

90.73190.704

90.509 90.51390.516

90.485

90.636 90.551

90.703

90.66990.663 90.686

90.59290.621 90.729

90.219 90.201

90.188

90.190

90.164

90.280

90.418

90.444 90.449

90.20790.209 90.09390.027 89.902

89.921 89.785

89.78389.823

89.937

89.95389.962

90.08390.17290.22690.145

90.421 90.496

90.283

90.569

90.650

90.300

90.561

90.640

90.679

90.810 90.807

90.656 90.608

90.380 90.108

90.472

90.564

90.567

90.590

89.897

90.708

90.528

90.348

90.269

90.643

90.679

90.412

90.699

90.697

90.091

90.696

90.790

90.703 90.728

90.657

90.596 90.552

90.683

90.621

90.685

89.938

90.013

90.784

90.784

90.843

90.941

90.811

90.502

91.055

90.688

90.744

90.647

90.202

90.159

90.541

90.682

90.797

90.868

90.757

90.938

91.061

91.077

90.712

90.99090.984

91.010 91.025

90.995

90.255

90.15790.204

90.711 90.969

90.259

91.014 91.095

91.047 90.87590.857

90.836

Anexa C1 C2

birouri

terasa

C2

Hala Productie C1 Hala productiehala productie

C1

C5

C1

C2

C3

C4

Hala

C2

C1

SR M

SR M

A 743/3/11

DE 732/3/1

A 743/3/8

A 743/3/7

CAL. TORONTALULUI

CAL. TORONTALULUI

CAL. TORONTALULUI

HCnHCn

HCn

AGIL

Spatiu posibilitate

extindere pasaj

R 24.0

4.0 4.0 4.0

(D N 6

km 56

4+ 73

0)

HCn 187/1

HCn

HCn

HCn

HCn

HCn

FLEXTRONICS

REGISTRUL AUTO

ROMÂN

407253-C1

428258

437183

407253

437369

Bazin retentie

Punct trafo

C3

407691-C2

407691-C4

407691-C5

407691

444594

435488

C2

C3

C4

C5

C6

C3

C.F.:412279

A 743/3/10/1

Râu l Ber

egsă u

Râul Be regsău

Râu l Ber

egsă u

Râ ul

Be re

gs ău

P

P+1E

P+1E

P+1E

P+2E

P+2Er

P+2Er

P+1Er

P+1EP+1E

P+1E

P

P+1Er

P+1E P

P+1Er

P

P+1E

P+1E

P+1Er

P+1Er

P+2E

P+1EP+1E P+1 P+1

atelier

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l.

atelier CAAD J35/2318/2004, C.U.I. 16677315, Timisoara, str. Eugeniu de Savoya,nr.24,

tel.228717SPECIFICAŢIE .EF PROIECT

PROIECTAT DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /EXPERT

CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

x

iul.2010

102/2007

BUGA Viorel,Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10,

C.F. 407514, 407514, 407514, 407514, Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21000mp

Plan Urbanistic Zonal - Construcţii industriale

nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri

aferente, extravilan Timişoara, calea Torontalului

DN 6 km 564+500 stg.

16 .0 0

1 23

. 39 6.0 0

14 .0 0

6.0 0 20 6

.3 8

8.006.00

6.0 0

6. 00

12 5 .4 3

44.64

Fig82a

Fig35

Fig75a

Fig82a

PODET NR:1

PODET NR:3

CAMERA CADERE NR:2

CAMERA CADERE NR:1

CAMERA CADERE NR:4

C.CAD.NR:3

Km563+920

Canal carosabil L=20+3m

PODET NR:2

PUZ aprobat cu HCL

131/30.03.2010

"Dezvoltare zona servicii, birouri

si locuinte de serviciu",

PUD aprobat cu HCL 401/25.10.2005

"Fabrica noua de preparare a

produselor din carne"

zone verzi procent de min 25%

zone verzi procent de min 25%

90.50 90.46

z.v.

Zv

48440020220 0

48450020220 0

48460020220 0

48470020220 0

48480020220 0

48440020 230

0

48450020 230

0

48460020 230

0

48470020 230

0

48480020 230

0

484400202 400

484500202 400

484600202 400

484700202 400

484800202 400

484400

484500202 500

484600202 500

484700202 500

484800202 500

4845002026 00

4846002026 00

4847002026 00

4848002026 00

48450020 270

0

48460020 270

0

48470020 270

0

48480020 270

0

48450020 2800

48460020 2800

48470020 2800

48480020 2800

484600202 900

484700202 900

484800202 900

Zv

Zv

Zv

Zv

A744

H C

n197-8/2 m

Timisoara

z.v.

Zv

DN6

A 7 43

/3 /1

9

A743/3

A 74

3/ 3/7

A 74

3// 3 /8

DE743/3/1

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

S.R.M.

Bazin de retentie

A 744/5

st ra d

a '' A

' ' ( b e to

n )

strada ''B'' (beton)

V V

V

V

V

V

CC CC

C C

C C

C

C C

C

C

C

C

CC

C

C

C

T

T

T

T C A

A

Post trafo

Zv

platf. beton

platf. beton

Zv

V

H C

H C

S a n ic o la u M a re

Conducta aductiune apa potabila de la Parcul Industrial

Torontalului

C

A

d r u m

b e t o n

( asfalt )

INCINTA PARC INDUSTRIAL

TORONTALUL

90.18

90.18

90.96

S=32800mp

B200

HCn

HCn

HCn

HCn

D r u m ex

p lo

a t ar

e p a m a n t

S u p

ra f. m

a s ur a

ta =

2 5

3 5

9m p

3 .5 9

SNH

130 mc

Preaplinul bazinului de retentie sedescarca controlat in canalul dedesecare Hcn 197-8/2m

21 V

254242

42

2587. 69

25

87 .9 6 42 89 .9 5

4289 .9 6

252530253042 42

25253025304242

25

253025 3042

42

S u p raf . C

F =

2 5 1 0

0m p

B e t o n

25

30

30

30

25

25

30

52

52

4

25

23

30

25

30

25

25

25

25

30

25

30

23

25

4

5

5

15

4

25

23

30

25

30

25

25

25

39

25

30

25

30

23

25

5

5

9

9

9

4

4 4

4

4 4

4

4

4

4

4

4

4

525252

30

25

25

25

30

23

25

38

5

4

25

25

30

25

30

90.05

23

25

4

5

15

25

25

30

25

30

38 23

25

5

4

25

25

30

25

30

23

25

5

4

39

15

25

25

30

25

30

23

25

38

4

5

52

15

25

25

30

25

30 23

25

4

25

30 30

13

30

25

25

30

25

30

25

25

30

25

30

25

4

4

15

38

38

25

25

30

25

30

25

25

4

4

4

25

4

V 21

25

25

25

25

25

30

25

25

30

30

25 25

25

25

25

3535 35

35

3535

25

3030

13

25

30 30

4

4

4

4

4

4

425

425

V21 V21

25

V21 9

9

9 42

42 42

30

30

30

25

30

30

25

25 30

25

2535

35 3535

3535

38

4

4

4

4

4

A 7

4 3 /3

/4 / 1

4

2530 30

25

25

25

30 3042

42 42

25

30 30

25

25

30

25

30

42 42 42 42

25

25

25

42

42 42

25

25

25 25

30

25

30

25

30 30

25

30 30

25

30

25

30

25

3030

25

3030

25

3030

30

25

30

4242

42 42

25

25 A

18

30

25

30

C 16

42 42

42 42

A 18

52

52

Apa

Elec trice(tablou?) Hidr ant

Ventilatiegaz

Canalizare

k m 5 6 3 + 9 2 0

Conducta refulare ape uzate menajere spre Parcul

Industrial Torontalului

S u p

ra f. m

a s ur a

ta =

2 3

5 28

m p

k m 5 6 4 + 0 8 0

A C C E S P A R C

IN D U S T R IA L T O R O N T A L

Camin de apa existent punct de bransare

Camin de canalizare existent

punct de racord

CMex

CM1

CVm2 CVm3

CVa1

CVa2

90.53

CVa3

CVex

S u p raf . C

F =

2 3 1 0

0m p

DN 6 (asfalt) z.v. ( gazon )

PARC

TIMISOARA INDUSTRIAL

SOLECTRON

B

A

V1

A 7

4 3 /3

/2

P1

P2

P3

P4

Po

fig.73b

fig.35

fig.60a

89.39

89.39

89.62

89.47

89.33

89.57

90.33

Asfalt

89.50

89.65

89.39

89.75

89.83

89.79

90.50

90.5190.4389.58

89.28 88.66

89.82

89.81

89.81

89.73

89.79

89.77

89.04 89.81

90.17

90.53 90.58

90.52

90.65

90.49

90.7490.65 90.4390.12

88.82 90.00

90.13

89.93

90.14

90.38

90.31

90.30

89.21

90.43 90.48

90.82

90.93

90.81

90.51

90.44

90.51

90.43

90.3290.32

90.38

91.08 90.85

90.43

90.46

90.40

90.57

90.74

90.81

90.94

90.42

90.22

90.40

89.29

90.64

90.95

91.06

91.03

91.20

90.03

90.52

90.46

89.39

S u p raf . m

a s ura

ta =

1 73

8 6

m p

91.09 91.25

91.33

91.10

90.36

90.01

90.42

90.52

89.53

90.69

91.1190.88

91.24

91.06

91.27

90.05

90.46

90.48

89.51

90.31

90.70

91.05

90.94

91.15

90.84

89.36

90.16

90.28

90.30

89.33

90.40

90.52

90.87

90.60

90.94

90.78

90.35

90.10

90.34

90.18 89.51

S u p

ra f . C

F =

17 2

0 0m

p

90.73

90.95

90.90

89.61 89.47

89.51

89.40

89.68

89.63

89.77

89.80

89.64

89.76

90.11

90.43

90.19

89.22

90.69 90.80

90.90

90.32

90.19

90.42 90.21

90.23

89.49

90.71

90.85

90.35

89.63

90.62

90.45 90.48 89.71

90.53

90.68

90.75

90.7290.72

A 7

4 3 /3

/4 / 2

90.160

90.77

88.90

88.90

88.90

88.88

89.02

89.11

89.32

88.09

89.21

88.09

89.00

88.00 87.55

89.26

87.93 87.50

89.63

87.99 87.52

89.52

87.92

87.42

89.56

87.92

87.35

89.46 87.94

87.31

89.51

88.01

87.26

89.43

89.43

89.64

89.50 89.36

89.47 89.57

89.51

89.26

89.01

88.50

89.08

89.19 89.27 89.21

89.26

89.43 89.34

89.33

89.13

89.14

88.99

89.60

89.71

89.68

88.04

89.32

89.23

87.87

89.35

89.10

87.9689.19

89.17

87.94 89.40

89.35

88.02

89.70

89.84

88.04

89.83

89.88

87.92

89.95

88.03

90.12

89.93

88.04

90.21

88.00

90.18 90.0787.92

89.28

89.32

89.41

89.53

89.48

89.50

89.43

89.31

89.21

88.98

89.36

89.02

89.42

89.07

89.47

89.02

89.50 88.94

89.46

89.06

89.16

89.33

89.47 89.31

89.29

89.43

89.45

89.35

89.29

89.24

89.16

89.20

89.32

89.34

89.31

89.31

89.33

89.22

89.19

89.16

89.16

89.17

89.30 89.25 89.24

89.29

89.27 89.32

89.32

89.34

89.38

89.31

89.42

89.32

89.32

89.31 89.22

89.10

89.21

89.35

89.28

89.08

89.0489.04

89.02

89.32

89.32

89.26

89.36

89.56

89.71

89.34

89.31

89.28

89.33

Asfalt

90.74

90.67

90.50

90.57

90.59

90.35

90.35

90.6690.66

90.62 90.6390.62

90.14

90.03

89.26

90.30

90.39

90.56 90.54

90.48

Arabil

484400

484500

484600

484700

484800

20 28

00

91.05

90.95

90.81

90.49

90.78

90.45

90.31

A 7

4 3

/3 / 6

89.97

90.46 90.61

90.57

90.62

90.67

90.50

90.46

90.78

89.95

89.29

90.42

89.87

89.76

89.80

89.48

89.85

89.87

90.16

90.17

90.15

90.33

89.90

90.11

89.60

89.85

90.08

90.12

89.73

89.87

90.13

89.72

89.76

89.82

90.43

89.33

90.33

90.54

89.31

90.33

90.76

90.22

90.52

90.14

90.29

90.16

90.06

89.82

90.28

89.71

89.69

89.38

89.31 89.18

89.07

89.14

89.26

89.36

89.23

89.54

89.58

89.07

89.04

89.13

89.03

88.90

89.00

88.68

89.5689.56

88.87

89.84

89.79 89.77

89.88

89.34

90.07

89.97

89.20

89.45

89.87

89.71

89.40

89.6089.14

89.65

89.82

89.18

89.74

89.92

89.55

90.09

89.94

89.48 89.88

89.92

89.88

89.9389.42

89.87

89.7489.34

89.61

89.44 88.82

89.40

89.06

89.00 88.84

88.90

88.78

88.89

88.80

88.83

88.77

88.46

88.9988.81

89.3589.98

90.07

90.09

90.07

91.02

90.61

90.69

90.79

90.46

89.75

89.73

89.71

89.69

89.61

89.08

89.32

89.42

89.40

90.45

89.65

90.02

89.83

89.75

89.86

89.80

89.96

89.99

89.99

90.05

90.13

89.80

89.85

89.91

89.97

90.05

89.85

89.76

89.69

89.96

90.09

90.04

89.26

89.50

89.75

89.42 89.05

89.18

89.86

89.73

89.46

90.23

89.65

89.38

89.31

89.28

89.66

arabil

90.56

90.80

88.20

A

C

88.02

88.23

87.95

87.79

88.15

87.83

88.56

88.74

87.89

88.31

89.19

88.70

89.76

87.65

PARC

TIMISOARA INDUSTRIAL

SOLECTRON

90.28

90.35

89.5589.85

90.21

90.07

90.10

89.99

90.35

90.21

90.15

90.12

90.30

90.14

90.17

89.73

90.16

90.16

89.76

89.32

89.92

89.76

89.91

89.78

89.89

89.84

89.89

89.85

89.84 89.88

89.85 89.89

89.76 89.77

89.64

89.60

89.62

89.85

89.87

89.78 89.85

89.76 89.69

89.86 89.82

89.77

89.68

89.75

89.71

89.76

89.78

89.66

89.71

89.64

89.75

89.75

89.80

89.71

89.80

89.91

89.82

89.94

89.75

89.90

89.63

89.66

89.64

89.76

89.74

89.72

89.71

89.85

89.91

90.18

89.22 90.14

89.97 89.31

90.19

89.63

89.70

89.70

89.68

89.66

89.74

89.83

89.81

89.65

89.71

89.73

89.86

89.91

89.99

89.86

89.81

90.07

89.76

89.69

89.89

89.70

89.89

89.70

89.81

89.65

89.87

89.68

89.71

89.71

89.82

89.93

89.68

89.75

90.29

90.35

90.26

90.41

90.25

90.12

90.34

89.97

89.81

89.71

90.02

89.90

89.98 90.45

90.22

90.22

90.26

90.12

90.06

90.06

90.24

90.31

90.16

89.84

89.61

89.76

90.07

89.83

89.94

89.98

89.76

89.70

89.72

89.98

90.09

90.18

90.20

89.84

89.64

89.79

90.07

90.22

90.41

89.62

89.59

89.76

89.56

89.88

89.70

89.79

90.05

90.31

90.23

90.39

89.61

90.14

90.43

90.20

90.07

89.88

89.72

89.48

89.54

89.58

89.71

89.9990.18

90.22

90.37

90.08

90.02

90.03

89.76

89.69

89.61

89.28

90.06

89.16

89.37

90.24

90.34

90.37

90.37

90.35 90.30

89.12 89.89

89.31

90.54

90.33

90.79

90.43

90.45

89.82

89.72

89.87

89.73

89.70

89.85

90.11

90.35

89.48

89.89

89.80

90.53

89.29

90.20

90.15

89.95

89.40

90.36

90.55

90.89

90.89

90.50

90.49

90.67

90.62

90.32

90.85

90.57

90.61

90.46

89.65

90.75

90.57

90.50

90.36

90.8390.56

89.35

90.91

90.30

90.43

89.28

90.85

90.78

90.54

91.16 90.49

90.91

90.92

90.85

90.72

90.65

90.70

91.72

90.78

90.77

90.58

90.55

90.35

90.51

90.05

90.18

90.62

90.77

90.18

90.51

90.66

90.20

90.17

90.29

Zv

Zv

Zv Zv Zv

Zv

48460020 2 6 0 0

90.20

90.17

90.29

Zv

Zv

Zv Zv Zv

Zv

48460020 2 6 0 0

ZONA 1 - constructii industriale nepoluante,

depozitare, servicii, comert si birouri aferente

POT max 50%

CUT max 1,5

Hmax cornisa 15m (S)+P+4E

ZONA 2 - constructii industriale nepoluante,

depozitare, servicii, comert si birouri aferente

POT max 50%

CUT max 1,5

Hmax cornisa 15m (S)+P+4E

TIPOGRAFIE

TIMIS EXPRES

HC187

PUZ aprobat cu HCL 228/14.10.2003 "Zona de productie si servicii"

PUD aprobat cu HCL 381/18.12.2001 "Parc Industrial Timisoara - Calea Torontalului", prelungire valabilitate prin HCL 40/29.01.2008

P T

T 1

P T

T 1

PTT1 PTT1

P T

T 1

P T

T 1

PTT1 PTT1

P T

T 3

P T

T 3

P T

T 1

P T

T 1

PTT1 PTT1

P T

T 1

P T

T 1

PTT1 PTT1

P T

T 1

P T

T 1

PTT1 PTT1

P T

T 2

P T

T 2

1.0 0

1.0 0

6.0 0

1 4.00

14.00

16 .0 0

8.00

21 4. 56

3.0 2

44.79

44.64

2. 83

PTT1 PTT1

P T

T 1

P T

T 1

PTT1 PTT1

P T

T 2

P T

T 2

PARCELE CE FAC OBIECTUL PUZULUI

S u p

r a f. m

a s u

ra ta

= 2

1 5

0 9

m p

S u

p r a

f. C F

= 2

1 0 0 0

m p

A 7 4 3

/3 / 3

1

A: 6,031 m2

2

A: 10,051 m2

P T

T 1

P T

T 1

PTT1 PTT1

P T

T 2

P T

T 2

P T

T 1

P T

T 1

PTT1 PTT1

P T

T 2

P T

T 2

2.00 2.00

2.00 2.00

3.00

3.00

14.00

EL E

C T

R IC

E

EL E

C T

R IC

E

EL E

C T

R IC

E

EL E

C T

R IC

E

T E L

EF O

N

T E L

EF O

N

T E L

EF O

N

T E L

EF O

N

tr

tr z.v.PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT1 sc.1:200

c c

z.v.

C A

N A

L P

L U

V IAL

C A

N A

L P

L U

V IAL

C A

N A

L P

L U

V IAL

C A

N A

L P

L U

V IAL

C AN

AL M

E N

A JE

R

C AN

AL M

E N

A JE

R

C AN

AL M

E N

A JE

R

C AN

AL M

E N

A JE

R

C O

N D

U C

T A

A P

A

C O

N D

U C

T A

A P

A

C O

N D

U C

T A

A P

A

C O

N D

U C

T A

A P

A

2.00

1.50 1.00

1.00 1.50

2.00

3.50

3.50

16.00

E LE

CT R

IC E

E LE

CT R

IC E

E LE

CT R

IC E

E LE

CT R

IC E

TE LE

F O

N

TE LE

F O

N

TE LE

F O

N

TE LE

F O

N

z.v.

c

tr

tr z.v.

c

pc

pc PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT2 sc.1:200

C A

N A

L P L U

V IAL

C A

N A

L P L U

V IAL

C A

N A

L P L U

V IAL

C A

N A

L P L U

V IAL

C A

N A

L M

E N

A JE

R

C A

N A

L M

E N

A JE

R

C A

N A

L M

E N

A JE

R

C A

N A

L M

E N

A JE

R C

O N D

U C

T A

A P A

C O

N D

U C

T A

A P A

C O

N D

U C

T A

A P A

C O

N D

U C

T A

A P A

C AN

AL M

E N

A JE

R

C AN

AL M

E N

A JE

R

C AN

AL M

E N

A JE

R

C AN

AL M

E N

A JE

R

C O

N D

U C

T A

A P

A

C O

N D

U C

T A

A P

A

C O

N D

U C

T A

A P

A

C O

N D

U C

T A

A P

A

3.50

3.50

1.00 1.50

2.00 2.50

1.00

HCn 187

2.00

14.00

TE L

E F O

N

TE L

E F O

N

TE L

E F O

N

TE L

E F O

N

EL E

C T

R IC

E

EL E

C T

R IC

E

EL E

C T

R IC

E

EL E

C T

R IC

E

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT3 sc.1:200

c

z.v. tr

tr

c

z.v.

z.sig.

C O

N D

U C

T A

A P A

C O

N D

U C

T A

A P A

C O

N D

U C

T A

A P A

C O

N D

U C

T A

A P A

C AN

A L M

E N

A JE

R

C AN

A L M

E N

A JE

R

C AN

A L M

E N

A JE

R

C AN

A L M

E N

A JE

R C

A N

A L

P L U

V IAL

C A

N A

L P

L U

V IAL

C A

N A

L P

L U

V IAL

C A

N A

L P

L U

V IAL

ZONA P.U.Z.

arh. Catalina BOCANarh. Catalina BOCAN

REGLEMENTARI URBANISTICE

02

1:1000

PLAN INCADRARE IN ZONA

PLAN URBANISTIC ZONAL

Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente ,

Extravilan Timişoara, calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg.

Beneficiar BUGA Viorel,

Timişoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10,

C.F. 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3 21000mp

REGLEMENTARI URBANISTICE SC.1:1000

Bilant teritorial

Existent

Propus

%

Suprafata studiata

21.000,00mp

21.000,00mp 100,00%

Zonă construibila spatii comerciale, constructii industriale, depozite

10.500,00mp 50,00%

Spaţii verzi (compacte si pe parcele)

5.250,00mp 25,00%

Alei carosabile, platforme si parcaje (inclusiv drumuri de acces)

5.250,00mp 25,00%

_______

Total

21.000,00mp 100,00%

PROFILE STRADALE SC.1:200

arh. Emilia DUMITRELE

484900

484900

LEGENDA P.U.Z. LIMITE LIMITE DE PROPRIETATE

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA INTRAVILAN PROPUS

FOLOSINTA TERENURILOR

INDUSTRIE NEPOLUANTA -ZONA DEPOZITARE, SERVICII, COMERT SI BIROURI

ZONA CONSTRUIBILA

ZONA DE SERVICII PROPUSA IN CVARTALUL STUDIAT

SPATII VERZICANAL EXISTENT CAI DE COMUNICATIE

DRUMURI MAJORE EXISTENTE

DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE

DRUMURI PROPUSE ZONE DE PROTECTIE

ZONA DE SIGURANTA FEROVIARA 20m DIN AX

CULOAR DE PROTECTIE CALE FERATA 100m DIN AX

CULOAR DE PROTECTIE DN 50m DE LA MARGINEA ASFALTULUI

UTILITATILEA EXISTENTA

444490

A743/3/10

AC CE

S PR

O PU

S

AC CE

S PR

O PU

S

AC CE

S PR

O PU

S

R E Z E R V O R A P A

IN C E N D IU

GE

CP

PT

R E Z E R V O R A P A

corp administrativ P+E

P hala productie

IN C E N D IU

GJ.

F

BAZIN DE RETENTIE

Cc744/5/b

S=26500mp

S C IC C O S R L

401424

406506

427729

A743/4/2A743/3/4/1

DE743/3/1

A743/3/22-25 Scf=95100mp

407514

A732/1/32 S=10000mp

A732/1/31 S=28700mp

A732/1/30 S=19900mp

A732/1/29

COCA COLA

A 743/3/9 S.c.f.=50800mp

C.F.:449160

484750

20 29

00

484750

20 30

00

484750

20 31

00

484750

20 32

00

484750

20 28

00

484650

20 29

00

484650

20 30

00

484650

20 31

00

484650

20 32

00

484650

20 28

00

484550

20 29

00

484550

20 30

00

484550

20 31

00

484550

20 32

00

484550

20 28

00

484850

20 29

00

484850

20 31

00

484750

20 32

00

484850

20 28

00

484950

20 30

00

12

10

8

8

DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE,SERVICII,

COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU

P.U.D. - PARC INDUSTRIAL ȘI TEHNOLOGIC TIMIȘOARA: APROBAT PRIN H.C.L. 40 DIN 21.01.2008

P.U.Z. - ”DEZVOLTARE ZONĂ ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL, INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE”

APROBAT PRIN H.C.L. 641 DIN 28.11.2018

P.U.Z. - "HALĂ PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ, DEPOZITARE ȘI BIROURI"

APROBAT PRIN H.C.L. 395 DIN 30.10.2007

P.U.Z. - "CALEA TORONTALULUI, CONSTRUIRE SEDIU R.A.R"

APROBAT PRIN H.C.L. 332 DIN 25.09.2007 m

in im

H /2

minim H/2

minim H/2

P.U.Z. - INDUSTRIE NEPOLUANTA - ZONA DEPOZITARE, SERVICII,

COMERT SI BIROUR I: APROBAT PRIN H.C.L. 238 DIN 28.06.2011

P.U.Z. - ”DEZVOLTARE ZONĂ SERVICII, BIROURI ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”

APROBAT PRIN H.C.L. 131 DIN 30.01.2010

P.U.Z. - ZONĂ DE PRODUCȚIE ȘI SERVICII: APROBAT PRIN H.C.L. 228 DIN 14.10.2003

P.U.D. - FABRIC NOU DE PREPARARE A PRODUSELOR DIN CARNEI:

APROBAT PRIN H.C.L. 401 DIN 25.10.2005

P.U.Z. - ” ZONĂ ZONĂ INDUSTRIALĂ, DEPOZITARE ȘI SERVICII” APROBAT PRIN H.C.L. 460 DIN 13.09.2018

09

07

06

05

01020304

27 25 23

22 24

26

28

20

19

17

16

15

14

13

12

11

10

30

31

29

32 33

34

18

08

21

N

N

P .U .Z . - P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L

ZONIFICARE PROPUSĂ - extras din P.U.G. în lucru 2012 (etapa 3) - scara 1:10 000

ZONĂ MIXTĂ:CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU

Limită P.U.Z. - Dezvoltare zonă mixtă: construcții industriale nepoluante, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu

LEGENDĂ LIMITE ȘI SIMBOLURI:

Acces pe parcelă

LEGENDĂ FUNCȚIUNI Zonă industrie și servicii - existentă

Zonă industrie - existentă

Limită parcele vecine

Zonă căi de comunicție rutieră și amenajări aferente - existentă

Coordonate stereo 70

Râul Beregsău

Zonă căi de comunicție rutieră și amenajări aferente - propusă

Zonă verde propusă

Zonă servicii - existentă

Zonă de implantare a construcțiilor - propusă

Limită de aliniere

Limită P.U.Z. - uri vecine aprobate

Zonă construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu - propusă

Limită de studiu - la nord str. Calea Torontalului, la sud canalul Beregsău și la vest Calea Ferată

REGIM DE ÎNĂLȚIME, INDICI DE OCUPARE ȘI UTILIZARE AI TERENULUI S parcela = 50 800 m2

FUNCȚIUNI PROPUSE - CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU Hmaxim cornișă = 15 m; P.O.T. maxim = 40% din terenul reglementat prin P.U.Z., pe parcelele individuale va fi de maxim 70% conform R.L.U.; C.U.T. maxim = 1,6 din terenul reglementat prin P.U.Z., pe parcelele individuale va fi de maxim 2,8 conform R.L.U.; Zonă verde - minim 20%, compusă din terenul aferent parcelelor 30 și 31 (în proporție de 100% zonă verde), 39,00% din suprafata parcelei 09 și 18,00% din suprafata parcelei 20. Regim de înălțime maxim - P+3E

P.U.Z. - PLAN URBANISTC ZONAL ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU

480400 2 0 8 6 0 0

Funcțiune Existent Propus Teren studiat 50800 mp 100,00 % 50800 mp 100,00 % Teren cu caracter nedefinit 50800 mp 100,00 % 0 mp 0,00 % Zonă mixtă - 0 mp 0,00 % 40563 mp 79,85 % Construcții industriale nepoluante, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu Zonă căi de comunicare rutieră 0 mp 0,00 % 77 mp 0,15 % și amenajări aferente Zonă verde 0 mp 0,00 % 10160 mp 20,00 % TOTAL 50800 mp 100,00 % 50800 mp 100,00 %

B I L A N Ț T E R I T O R I A L

URBANEII CONTROL
a